ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 30741 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Οκτωβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπλήρωση των διατάξεων της /3550/0016/ Α.Υ.Ο. (ΦΕΚ 815/ / τ.β ) «Είσπρα ξη του Φόρου Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων μέσω των Τραπεζών που συμμετέχουν στην εται ρεία Διατραπεζικά Συστήματα Α.Ε. (ΔΙΑΣ Α.Ε.)» Επιβολή προστίμου για Τελωνειακή παράβαση εις βάρος του VIRON SACAJ Υπαγωγή επένδυσης της επιχείρησης ΕΥΚΛΕΥΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΝΑΥΤΙ ΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙ ΡΕΙΑ με δ.τ. ΕΥΚΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ στις δι ατάξεις του Ν. 3299/2004» Υπαγωγή της επιχείρησης «Ν. ΚΟΓΙΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», στις διατάξεις του Ν. 3299/2004, όπως ισχύει, για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της με το κί νητρο της επιχορήγησης Υπαγωγή της επιχείρησης «ΥΙΟΙ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ Ι. ΠΙ ΤΣΟΥ Ο.Ε», στις διατάξεις του Ν. 3299/2004, όπως ισχύει, για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της με το κίνητρο της επιχορήγησης Υπαγωγή επένδυσης της εταιρείας «ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΤΑΜΠΟΥΛΗΣ Α.Ε. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» στις διατάξεις του Ν. 3299/2004, όπως ισχύει, για την ενίσχυση επεν δυτικού της σχεδίου με το κίνητρο της επιχορή γησης Υπαγωγή της επιχείρησης «ΖΥΓΟΥΡΗΣ Φ. ΜΑΛΟΥ ΤΑΣ Ε. Ο.Ε» με δ.τ. «Ζ & Μ energy Hellas» στις δι ατάξεις του Ν. 3299/04, όπως ισχύει, για την ενί σχυση επενδυτικού σχεδίου της με το κίνητρο της επιχορήγησης Υπαγωγή επένδυσης της εταιρείας «ΚΕΡΑΜΕΙΑΝΑ ΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ», στις διατάξεις του Ν. 3299/2004, όπως ισχύει, για την ενίσχυση επενδυτικού της σχεδίου με το κίνητρο της επι χορήγησης Υπαγωγή της επιχείρησης «ΧΑΡΟΥΛΑ ΚΑΙ ΜΑ ΡΙΑ ΚΡΙΚΩΝΗ Α.Ε.», με δ.τ. LETUSAINTS HOTEL APARTMENTS στις διατάξεις του Ν. 3299/2004, όπως ισχύει, για την ενίσχυση επενδυτικού σχε δίου της με το κίνητρο της επιχορήγησης Τροποποίηση της 18783/ΥΠΕ/4/00671/Ε/Ν. 3299/2004/ απόφασης του Υπουργού και Υφυπουρ γού Οικονομίας και Οικονομικών, με την οποία έχει υπαχθεί στις διατάξεις του Ν. 3299/2004 επένδυση της επιχείρησης «ΤΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» «Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α, Β, Γ τάξεων των Γυμνασίων για την πιλοτική εφαρμο γή του Νέου Προγράμματος Σπουδών» Μεταφορά του πλεονάζοντος προσωπικού της δη μοτικής επιχείρησης με την επωνυμία «Κοινωφε λής δημοτική επιχείρηση πολιτισμού, κοινωνικής ανάπτυξης και Πρόνοιας» του Δήμου Νεστορίου Ν. Καστοριάς στο Δήμο Νεστορίου Τροποποίηση της αριθμ / απόφασης περί συγκρότησης Επιτροπής Ελέγχου Δαπανών και Εκλογικών Παραβάσεων του άρθρου 12 του Ν. 3870/2010 για τους Νομούς Περιφέρειας Κε ντρικής Μακεδονίας Τροποποίηση συμπλήρωση της αριθμ /7170/ (ΦΕΚ τ.β /1278/2011) απόφασης μεταφοράς υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, ειδικότητας ΥΕ Καθαριστών/ στριών από το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μά θησης και Θρησκευμάτων στους Δήμους των Νο μών Αχαΐας, Ηλείας και Αιτωλοακαρνανίας Τροποποίηση της 203/ απόφασης αναφο ρικά με την μετατροπή της αμιγούς Δημοτικής Επιχείρησης Πολιτιστικής Οικονομικής Τουριστι κής και Κοινωνικής Ανάπτυξης Δήμου Λευκάδας (Δ.Ε.Π.Ο.Κ.Α.Λ.) σε Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρη ση με την ίδια επωνυμία ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ (1) Συμπλήρωση των διατάξεων της /3550/0016/ Α.Υ.Ο. (ΦΕΚ 815/ / τ.β ) «Είσπραξη του Φόρου Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων μέσω των Τραπεζών που συμμετέχουν στην εταιρεία Δι ατραπεζικά Συστήματα Α.Ε. (ΔΙΑΣ Α.Ε.)». Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1. Τις διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της παραγρά

2 30742 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) φου 1 του άρθρου 2 του Ν.Δ. 356/1974 (ΚΕΔΕ) (ΦΕΚ 90 Α ), σύμφωνα με τις οποίες μπορεί να ανατεθεί κατ εξαίρεση η είσπραξη δημοσίων εσόδων στις Τράπεζες ή σε άλλους οργανισμούς κοινής ωφέλειας ή πιστωτι κούς οργανισμούς ή στα Ελληνικά Ταχυδρομεία ή σε άλλες δημόσιες αρχές, το γεγονός ότι με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζεται ο τρόπος και η διαδικασία της είσπραξης, καθώς και ο έλεγχος για την είσπραξη αυτών. 2. Τις διατάξεις των άρθρων 11 και 12 του Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού» (ΦΕΚ 247 Α ). 3. Τις διατάξεις του άρθρου 71 του Π.Δ. 16/1989 (ΦΕΚ 6 Α ) «Περί Κανονισμού Λειτουργίας Δ.Ο.Υ. κ.λπ.». 4. Την Α.Υ.Ο /3550/0016/ (ΦΕΚ 815/ /τ.Β ) «Είσπραξη του Φόρου Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων μέσω των Τραπεζών που συμμετέ χουν στην εταιρεία Διατραπεζικά Συστήματα Α.Ε. (ΔΙΑΣ Α.Ε.)». 5. Την απόφαση του Πρωθυπουργού με αρ. Υ350/ (ΦΕΚ 1603/2011 τ.β ) «Καθορισμός αρμοδιοτή των των αναπληρωτών Υπουργών Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη και Παντελή Οικονόμου». 6. Την ανάγκη διευκόλυνσης των υπόχρεων σε υπο βολή της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων στο πλαίσιο απλοποίησης των φο ρολογικών διαδικασιών και των διαμορφωθεισών νέων συνθηκών στον τομέα οργάνωσης των φορολογικών υπηρεσιών. 7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας ουδεμία δαπάνη προκύπτει στον Κρατικό Προϋπολογι σμό, αποφασίζουμε: Μετά τη δεύτερη παράγραφο της Α.Υ.Ο /355 0/0016/ (ΦΕΚ 815/ / τ.β ) προστίθεται παράγραφος ως εξής: «Παρέχεται η δυνατότητα στον φορολογούμενο, που είναι πιστοποιημένος χρήστης, να ανακτά το ανωτέρω αποδεικτικό είσπραξης από την ιστοσελίδα gsis.gr της Γ.Γ.Π.Σ του Υπουργείου Οικονομικών και να το εκτυπώνει, σε έγχρωμη ή ασπρόμαυρη μορφή. Το εν λόγω έντυπο, το οποίο περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία του πρωτοτύπου, αποτελεί έγκυρο παραστατικό για την καταβολή των αναγραφομένων ποσών.» Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Eφημερίδα της Kυβερνήσεως. Αθήνα, 13 Σεπτεμβρίου 2011 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Επιβολή προστίμου για Τελωνειακή παράβαση εις βάρος του VIRON SACAJ. Με την αριθ. 411/2009/2011 Καταλογιστική Πράξη του Προϊστάμενου της Διεύθυνσης του Ε Τελωνείου Εισαγω γής Πειραιά, από το ιστορικό της οποίας προκύπτει από πειρα εισαγωγής εμπορευμάτων απομίμησης ή παραποί ησης, κατά παράβαση του άρθρου 147 παρ. 7 του ν. 2960/ 01 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας», χαρακτηρίζεται ως υπαίτιος ο VIRON SACAJ, νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας «VISA SH ΡΚ» με ΑΦΜ Κ Ε, αγνώστου διαμονής στο εξωτερικό, επιβάλλεται σε αυτόν σύμφωνα με το άρθρο 152 παρ. 1 πρόστιμο ύψους συν (2) 2,4% Τ.Χ. και Ο.Γ.Α. και κηρύσσεται αλληλέγγυα υπό χρεη ως αστικά συνυπεύθυνη σύμφωνα με τα άρθρα 152 παρ. 2, 161 και 162 του ιδίου ως άνω νόμου, η εταιρεία «VISA SH ΡΚ» με ΑΦΜ Κ Ε, για την καταβολή του επιβαλλόμενου προστίμου, σύμφωνα με το άρθρο 152 παρ. 5 του ν.2960/2001. Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΔΡΑΜΟΥΝΤΑΝΗΣ (3) Υπαγωγή επένδυσης της επιχείρησης «ΕΥΚΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥ ΞΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΝΑΥΤΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΕΥ ΚΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ» στις διατάξεις του Ν. 3299/2004». Με την αριθ. (60733/ΥΠΕ/5/01162/Ε/Ν. 3299/2004/ ) απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανταγω νιστικότητας και Ναυτιλίας εγκρίθηκε η υπαγωγή στις διατάξεις του Ν. 3299/04 της επιχείρησης ΕΥΚΛΕΙΑ ΑΝΑ ΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΝΑΥΤΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙ ΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. ΕΥΚΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ για την ενίσχυση επένδυσης της με το κίνητρο της επιχορήγησης, που αναφέρεται στην ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΙΣΧΥΟΣ 1,66 MW ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, στη θέση ΜΠΕΛΤΕΚΟΣ, του Δήμου Νότιας Κυνουρίας, του Νομού Αρκαδίας, συνολικής ενισχυόμενης δαπάνης τέσσερα εκατομμύρια εννιακόσιες εβδομήντα εννέα χι λιάδες εννιακόσια ( ,00 ) ευρώ, με ποσοστό επιχορήγησης (40,000%), δηλαδή ποσό επιχορήγησης ένα εκατομμύριο εννιακόσιες ενενήντα μία χιλιάδες εν νιακόσια εξήντα ( ,00 ) ευρώ. Με την επένδυση δε θα δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας. Ημερομηνία γνωμοδότησης της επιτροπής: 25/11/2010. (4) Υπαγωγή της επιχείρησης «Ν. ΚΟΓΙΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», στις διατάξεις του Ν. 3299/2004, όπως ισχύει, για την ενί σχυση επενδυτικού σχεδίου της με το κίνητρο της επιχορήγησης. Με την αριθ /ΥΠΕ/5/02373/Ε/Ν. 3299/2004/ απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανταγω νιστικότητας και Ναυτιλίας, εγκρίθηκε η υπαγωγή της επιχείρησης «Ν. ΚΟΓΙΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.»στις διατάξεις του Ν.3299/2004, για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της, με το κίνητρο της επιχορήγησης, που αναφέρεται στην κατασκευή φωτοβολταϊκού σταθμού ισχύος 99,00 KW για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας (κωδ. κλάδου ΣΤΑΚΟΔ: 4011) στην ΘΕΣΗ ΚΑΘΙΣΤΡΕΣ, Δ. ΜΑΚΡΑΚΩ ΜΗΣ ΤΟΥ Ν. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ, συνολικής δαπάνης τριακοσίων εξήντα χιλιάδων ευρώ ( ,00 ). Το ποσοστό της επιχορήγησης ανέρχεται σε 40%, δηλαδή ποσό επιχορήγησης εκατόν σαράντα τεσσάρων χιλιάδων ευρώ ( ,00 ).

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής: 24/12/2010. (5) Υπαγωγή της επιχείρησης «ΥΙΟΙ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ Ι. ΠΙΤΣΟΥ Ο.Ε», στις διατάξεις του Ν. 3299/2004, όπως ισχύει, για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της με το κί νητρο της επιχορήγησης. Με την 60707/ΥΠΕ/5/03685/Ε/Ν. 3299/2004/ Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικό τητας και Ναυτιλίας, εγκρίθηκε η υπαγωγή της επιχείρη σης «ΥΙΟΙ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ Ι. ΠΙΤΣΟΥ Ο.Ε.» στις διατάξεις του Ν. 3299/2004, για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της, με το κίνητρο της επιχορήγησης, που αναφέρεται στην κατασκευή φωτοβολταϊκού σταθμού ισχύος 99,00 KW για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας (κωδ. κλάδου ΣΤΑΚΟΔ: 4011) στη ΘΕΣΗ ΣΚΛΕΤΝΕΣ ΣΠΙΘΑΚΙΑ στο Δήμο ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΟΒΑΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ του Νο μού ΒΟΙΩΤΙΑΣ, συνολικής δαπάνης τριακοσίων χιλιάδων ευρώ ( ,00 ). Το ποσοστό της επιχορήγησης ανέρχεται σε 40%, δηλαδή ποσό επιχορήγησης εκατόν είκοσι χιλιάδων ευρώ ( ,00 ). Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής: 27/12/2010. (6) Υπαγωγή επένδυσης της εταιρείας «ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΤΑΥ ΡΟΣ ΣΤΑΜΠΟΥΛΗΣ Α.Ε. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ & ΤΟΥΡΙΣΤΙ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» στις διατάξεις του Ν. 3299/2004, όπως ισχύει, για την ενίσχυση επενδυτικού της σχε δίου με το κίνητρο της επιχορήγησης. Με την αρ. πρωτ /ΥΠΕ/5/02171/Ε/Ν. 3299/2004/ απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Αντα γωνιστικότητας και Ναυτιλίας εγκρίθηκε η υπαγωγή στις διατάξεις του Ν. 3299/2004 της επιχείρησης «ΓΕΩΡ ΓΙΟΣ & ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΤΑΜΠΟΥΛΗΣ Α.Ε. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της με το κίνητρο της επιχορήγησης που ανα φέρεται στην ίδρυση τριών μονάδων παραγωγής ηλε κτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (δημιουργία φωτοβολταϊκών σταθμών), στη θέση «ΞΕΡΟΚΑΜΠΟΣ ΟΙ ΚΙΣΜΟΥ ΜΙΛΑΤΟΥ που βρίσκεται στον Δήμο «ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΡΑΧΑΣΙΟΥ», του Νομού «ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ», της Περι φέρειας «ΚΡΗΤΗ»», συνολικής επιχορηγούμενης δαπάνης οκτακοσίων τεσσάρων χιλιάδων ( ,00 ) ευρώ. Το ποσοστό της επιχορήγησης ανέρχεται σε 40% επί του κόστους της επιχορηγούμενης επένδυσης, δηλαδή, ποσό επιχορήγησης τριακοσίων είκοσι μία χιλιάδων εξα κοσίων ( ,00 ) ευρώ. Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής: 14/04/2011. (7) Υπαγωγή της επιχείρησης «ΖΥΓΟΥΡΗΣ Φ. ΜΑΛΟΥ ΤΑΣ Ε. Ο.Ε» με δ.τ. «Ζ & Μ energy Hellas» στις δια τάξεις του Ν. 3299/04, όπως ισχύει, για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της με το κίνητρο της επιχο ρήγησης. Με την 39402/ΥΠΕ/5/01849/Ε/Ν.3299/04/14/9/2011 από φαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, εγκρίθηκε η υπαγωγή στις διατάξεις του Ν. 3299/04, της επιχείρησης «ΖΥΓΟΥΡΗΣ Φ. ΜΑΛΟΥΤΑΣ Ε. Ο.Ε» με δ.τ. «Ζ & Μ energy Hellas», για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της με το κίνητρο της επιχορήγη σης, που αναφέρεται στην ίδρυση μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (δημι ουργία φωτοβολταϊκού σταθμού), ονομαστικής ισχύος 99,66 Kw, στη θέση ΠΑΡΤΣΙΑΚ (κεραίες), Δ.Δ. Καστανιάς Σερβίων που βρίσκεται στον Δήμο Σερβίων Βελβεντού, του Νομού Κοζάνης, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδο νίας,, συνολικής επιχορηγούμενης δαπάνης τρακοσίων εξήντα χιλιάδων ευρώ ( ,00 ). Το ποσοστό της επιχορήγησης ανέρχεται σε 40% επί του κόστους της επιχορηγούμενης επένδυσης, δηλαδή ποσό επιχορήγησης εκατόν σαράντα τεσσάρων χιλιά δων ευρώ ( ,00 ). Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής 23/03/2011 (ομόφωνη). (8) Υπαγωγή επένδυσης της εταιρείας «ΚΕΡΑΜΕΙΑΝΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ», στις διατάξεις του Ν. 3299/2004, όπως ισχύει, για την ενίσχυση επενδυτι κού της σχεδίου με το κίνητρο της επιχορήγησης. Με την αρ. πρωτ /ΥΠΕ/5/02227/Ε/Ν. 3299/2004/ απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας εγκρίθηκε η υπα γωγή στις διατάξεις του Ν. 3299/2004 της επιχείρησης «ΚΕΡΑΜΕΙΑΝΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ» για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της, με το κίνητρο της επιχορήγησης που αναφέρεται στην ίδρυση μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πη γές (δημιουργία φωτοβολταϊκού σταθμού), στη θέση «ΚΟΥΜΑΡΕΣ Δ.Δ. ΑΛΙΚΙΑΝΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΜΟΥΣΟΥΡΩΝ που βρίσκεται στον Δήμο «ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΩΝ», του Νομού «ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ», της Περιφέρειας «ΚΡΗΤΗ», συνολικής επιχορηγούμενης δαπάνης διακοσίων ογδόντα οκτώ χιλιάδων ( ,00 ) ευρώ.

4 30744 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Το ποσοστό της επιχορήγησης ανέρχεται σε 40% επί του κόστους της επιχορηγούμενης επένδυσης, δηλαδή, ποσό επιχορήγησης εκατόν δεκαπέντε χιλιάδων διακο σίων ( ,00 ) ευρώ. Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής: 14/04/2011. (9) Υπαγωγή της επιχείρησης «ΧΑΡΟΥΛΑ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑ ΚΡΙΚΩ ΝΗ Α.Ε.», με δ.τ. «LETUSAINTS HOTEL APARTMENTS» στις διατάξεις του Ν. 3299/2004, όπως ισχύει, για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της με το κίνητρο της επιχορήγησης. Με την υπ αριθμ. πρωτ. (60709/ΥΠΕ/5/01789/Ε/Ν. 3299/ 2004/ ) Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας εγκρίθηκε η υπα γωγή στις διατάξεις του Ν. 3299/04 της επιχείρησης ΧΑΡΟΥΛΑ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑ ΚΡΙΚΩΝΗ Α.Ε. με δ.τ. LETUSAINTS HOTEL APARTMENTS για την ενίσχυση επένδυσης της με το κίνητρο της επιχορήγησης, που αναφέρεται στην ΙΔΡΥΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΑΣΤΕΡΩΝ (4*), στη ΘΕΣΗ ΣΜΠΛΟΝΙΑ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, συνολικής ενισχυόμενης δαπάνης τεσσάρων εκατομμυ ρίων τετρακοσίων ενενήντα ενός χιλιάδων τετρακοσίων είκοσι ένα και ογδόντα τέσσερα ( ,84 ) ευρώ, με ποσοστό επιχορήγησης (48,00%), δηλαδή ποσό επιχορή γησης δύο εκατομμύρια εκατόν πενήντα πέντε χιλιάδες οκτακόσια ογδόντα δύο και σαράντα οκτώ ( ,48 ) ευρώ. Με την επένδυση θα δημιουργηθούν (14) νέες θέσεις εργασίας (14 ΕΜΕ). Ημερομηνία γνωμοδότησης της επιτροπής: 25/11/2010. (10) Τροποποίηση της 18783/ΥΠΕ/4/00671/Ε/Ν. 3299/2004/ απόφασης του Υπουργού και Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, με την οποία έχει υπα χθεί στις διατάξεις του Ν. 3299/2004 επένδυση της επιχείρησης «ΤΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙ ΚΟΙΝΩΝΙΩΝ». Με την υπ αριθμ. πρωτ /ΥΠΕ/4/00671/Ε/Ν. 3299/ 2004/ απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας εγκρίθηκε η τροπο ποίηση της 18783/ΥΠΕ/4/00671/Ε/Ν. 3299/2004/ απόφασης του Υπουργού και Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών της επιχείρησης «ΤΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» για την ενίσχυση επένδυ σης της με το κίνητρο της επιχορήγησης, που αναφέ ρεται στη δημιουργία ευρυζωνικών δικτυακών και νέων ηλεκτρονικών υπηρεσιών στον τομέα της επικοινωνίας, ενημέρωσης και της ψυχαγωγίας, στις περιφέρειες Ατ τικής και Θεσσαλονίκης. Φορέας της επένδυσης είναι η «WIND HELLAS ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟ ΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με διακριτικό τίτλο «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕΒΕ». Το συνολικό κόστος των επιχορηγούμενων δαπανών ανέρχεται σε τριάντα εκατομμύρια επτακόσιες σαράντα εννέα χιλιά δες τετρακόσια είκοσι ευρώ και σαράντα ένα λεπτά ( ,41 ), με ποσοστό επιχορήγησης 30%, δη λαδή εννέα εκατομμυρίων διακοσίων είκοσι τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων είκοσι έξι ευρώ και δώδεκα λεπτά ( ,12 ). Το ποσό επιχορήγησης αναλύεται σε οκτώ εκατομ μύρια διακόσιες εξήντα δύο χιλιάδες εννιακόσια σαρά ντα επτά ευρώ και πενήντα οκτώ λεπτά ( ,58 ) για την ενότητα 1 (Αττική) και εννιακόσιες εξήντα μία χιλιά δες οκτακόσια εβδομήντα οκτώ ευρώ και πενήντα τέσσερα λεπτά ( ,54 ) για την ενότητα 2 (Θεσσαλονίκη). Το αναγκαίο κεφάλαιο κίνησης ποσού ύψους θα καλυφθεί από διαθέσιμα της εταιρείας. Ημερομηνία γνωμοδότησης της επιτροπής: 5/5/2011 Αριθμ /Γ2 (11) Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α, Β, Γ τά ξεων των Γυμνασίων για την πιλοτική εφαρμογή του Νέου Προγράμματος Σπουδών. Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 1. Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του Ν. 2525/1997 (ΦΕΚ Α 188). 2. Τις διατάξεις του εδαφ. γ. της παραγράφου 11 του άρθρου 5 και του εδαφ. γ της παραγράφου 2 του άρ θρου 24 του Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ Α 167). 3. Tις διατάξεις της παραγράφου 33 του άρθρου 20 του Ν. 3966/2011 (ΦΕΚ Α 118). 4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα Νομοθε σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α 98). 5. Τη με αριθμ. πρωτ /Γ1/ ΥΑ με θέμα «Ορισμός των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, για την Πιλοτική Εφαρ μογή των Νέων Προγραμμάτων Σπουδών». 6. Την 1120/H/ (ΦΕΚ Β1) κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων με θέμα: «Καθορισμός αρ μοδιοτήτων των Υφυπουργών του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων». 7. Τη με αριθμ. 22/2011 πράξη του Παιδαγωγικού Ιν στιτούτου. 8. Το γεγονός ότι δεν έχει εκδοθεί υπουργική απόφα ση σύμφωνα με την παράγραφο 33 του άρθρου 20 του Ν. 3966/2011 (ΦΕΚ Α 118). 9. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπο λογισμού, αποφασίζουμε: Καθορίζουμε το Ωρολόγιο Πρόγραμμα μαθημάτων των Α, Β, Γ τάξεων Γυμνασίου για την πιλοτική εφαρμογή του Νέου Προγράμματος Σπουδών ως εξής:

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ/ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΠΕΔΙΟ Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ/ ΜΑΘΗΜΑ Νεοελληνι κή Γλώσσα και Γραμ ματεία Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία Γλωσσική Διδασκαλία Νεοελληνι κή Λογοτε χνία Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Αρχαία Ελ ληνικά Κεί μενα από Μετάφραση ΤΑΞΕΙΣ Α Β Γ Μαθηματικά Μαθηματικά Φυσικές Επιστήμες Σπουδές του Αν θρώπου και της Κοινωνίας Ξένες Γλώσσες Τεχνολογίες Πλη ροφορίας και Επι κοινωνιών Πολιτισμός και Δραστηριότητες Τέχνης Σχολική και Κοινω νική Ζωή (Σ.Κ.Ζ.) Βιωματικές Δρά σεις Συνθετικές Δημιουργικές Ερ γασίες Τεχνολογία Οικ. Οικονομία Κοινωνική και Πολι τική Αγωγή Τοπική Ιστορία Περιβάλλον και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη (Π.Ε.Α.Α) Σχολική και Κοινω νική Ζωή (Σ.Κ.Ζ.) Σχολικός Επαγγελ ματικός Προσανα τολισμός (Σ.Ε.Π.) Φυσική 2 2 Χημεία 1 1 Βιολογία 2 2 Γεωγραφία 2 2 Ιστορία Θρησκευτικά Αγγλικά η Ξένη Γλώσσα Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών Μουσική Καλλιτεχνικά Φυσική Αγωγή Τεχνολογία (1 ώρα) Οικ. Οικονομία (1 ώρα) Σ.Κ.Ζ. Π.Ε.Α.Α. Σ.Κ.Ζ. (1 ώρα στο α και β τρίμηνο) Π.Ε.Α.Α. (1 ώρα στο γ τρίμηνο) Τεχνολογία (1 ώρα) Οικ. Οικονομία (1 ώρα) Κοιν. και Πολ. Αγωγή (1 ώρα) Τοπική Ιστορία και Π.Ε.Α.Α. Σ.Κ.Ζ. και Σ.Ε.Π. Τοπική Ιστορία και Π.Ε.Α.Α. (1 ώρα στο α και β τρίμηνο) Σ.Κ.Ζ. και Σ.Ε.Π. (1 ώρα στο γ τρί μηνο) ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από το σχολικό έτος Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Μαρούσι, 13 Σεπτεμβρίου 2011 Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ Αριθ. απόφ /2306 (12) Μεταφορά του πλεονάζοντος προσωπικού της δημοτι κής επιχείρησης με την επωνυμία «Κοινωφελής δη μοτική επιχείρηση πολιτισμού, κοινωνικής ανάπτυξης και Πρόνοιας» του Δήμου Νεστορίου Ν. Καστοριάς στο Δήμο Νεστορίου. Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Τις διατάξεις: 1. Του Ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α / ) «Διοίκηση, ορ γάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις». 2. Του άρθρου 269 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/τ.Α / ) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων». 3. Του άρθρου 10 του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/τ.Α ) «Κύ ρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτι κών Υπαλλήλων». 4. Του άρθρου 280 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α / ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης». 5. Του π.δ./τος 141/2010 (ΦΕΚ 234/τ. Α / ) «Ορ γανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας». 6. Την υπ αριθμ. 142/2010 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νεστορίου Ν. Καστοριάς (ΦΕΚ 1963/τ.Β / ), περί προσαρμογής της αμιγούς δημοτικής επιχείρησης με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Τουρισμού, Πολιτισμού, Κοινωνικής Ανάπτυξης και Πρό νοιας Νεστορίου» σε Κοινωφελή επιχείρηση με την επω νυμία «Κοινωφελής δημοτική επιχείρηση Πολιτισμού, Κοινωνικής Ανάπτυξης και Πρόνοιας Νεστορίου». 7. Την υπ αριθμ. 151/2010 (ΦΕΚ 808/τ.Β / ) από φαση του δημοτικού συμβουλίου Νεστορίου Ν. Καστο ριάς, περί μεταφοράς του πλεονάζοντος προσωπικού ενός (1) υπαλλήλου της μετατραπείσας δημοτικής επι χείρησης με την επωνυμία «Κοινωφελής δημοτική επι χείρηση πολιτισμού κοινωνικής ανάπτυξης και Πρόνοιας Νεστορίου» (πρώην αμιγής δημοτική επιχείρηση Τουρι σμού, Πολιτισμού, Κοινωνικής Ανάπτυξης και Πρόνοιας Νεστορίου), σε κενή οργανική θέση αορίστου χρόνου του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Νε στορίου Ν. Καστοριάς. 8. Την υπ αριθμ. 163/2011 απόφαση του δημοτικού συμ βουλίου Νεστορίου Ν. Καστοριάς, περί τροποποίησης της υπ αριθμ. 151/2010 απόφασης του δημοτικού συμ βουλίου Νεστορίου περί μεταφοράς του πλεονάζοντος προσωπικού της επιχείρησης με την επωνυμία «Κοι νωφελής δημοτική επιχείρηση πολιτισμού, κοινωνικής ανάπτυξης και Πρόνοιας Νεστορίου Ν. Καστοριάς», σε κενή οργανική θέση αορίστου χρόνου του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Νεστορίου Ν. Κα στοριάς, αποφασίζει:

6 30746 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Εγκρίνει την υπ αριθμ. 163/2011 απόφαση του Δημοτι κού Συμβουλίου Νεστορίου Ν. Καστοριάς, περί τροπο ποίησης της υπ αριθμ. 151/2010 απόφασης του δημοτικού συμβουλίου Νεστορίου περί μεταφοράς του πλεονά ζοντος προσωπικού της επιχείρησης με την επωνυμία «Κοινωφελής δημοτική επιχείρηση πολιτισμού, κοινωνι κής ανάπτυξης και Πρόνοιας Νεστορίου Ν. Καστοριάς», σε κενή οργανική θέση αορίστου χρόνου του Οργανι σμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Νεστορίου Ν. Καστοριάς, η οποία έχει ως εξής: «Τη μεταφορά του πλεονάζοντος προσωπικού της επιχείρησης του Δήμου Νεστορίου Ν. Καστοριάς «Κοι νωφελής Δημοτική Επιχείρηση Πολιτισμού, Κοινωνικής Ανάπτυξης και Πρόνοιας Νεστορίου» σε προσωρινή προσωποπαγή θέση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρό νου ειδικότητας ΔΕ Οδηγών αυτοκινήτων του Δήμου Νεστορίου Ν. Καστοριάς», ως εξής: Α/ Α 1 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩ ΝΥΜΟ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗ ΤΑ ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗ ΤΩΝ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑ ΣΙΑΣ Ι.ΔΑ.Χ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΠΡΟΣΛΗ ΨΗΣ Κατά τα λοιπά ισχύει ως έχει η υπ αριθ. 151/2010 (ΦΕΚ 808/τ. Β/ ) απόφαση του δημοτικού συμ βουλίου Νεστορίου Ν. Καστοριάς, περί μεταφοράς του πλεονάζοντος προσωπικού ενός (1) υπαλλήλου της με τατραπείσας δημοτικής επιχείρησης με την επωνυμία «Κοινωφελής δημοτική επιχείρηση πολιτισμού κοινωνι κής ανάπτυξης και Πρόνοιας Νεστορίου» (πρώην αμιγής δημοτική επιχείρηση Τουρισμού, Πολιτισμού, Κοινωνικής Ανάπτυξης και Πρόνοιας Νεστορίου), σε κενή οργανική θέση αορίστου χρόνου του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Νεστορίου Ν. Καστοριάς. ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ: Από την απόφαση αυτή προκαλεί ται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Νεστορίου έτους 2011, ύψους ,00 ευρώ στον ΚΑ. 30/6021 και ποσού ευρώ στον Κ.Α. 30/6052, ενώ για το εναπομείναν διάστημα (Αύγουστος Δεκέμβριος 2011) ύψους 8.000,00 ευρώ στον Κ.Α. 30/6021 και ύψους ευρώ στον Κ.Α. 30/6052 και για τα επόμενα έτη συνολική ετήσια δαπάνη ύψους ,00 ευρώ, η οποία θα προβλεφτεί στους αντίστοιχους προϋπολογισμούς. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της (Αρ. βεβ. πίστωσης Δήμου Νεστορίου 7071/ ). Κοζάνη, 31 Αυγούστου 2011 Η Γενική Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΠΑΣΤΑ Αριθ (13) Τροποποίηση της αριθ / απόφασης περί συγκρότησης Επιτροπής Ελέγχου Δαπανών και Εκλο γικών Παραβάσεων του άρθρου 12 του Ν. 3870/2010 για τους Νομούς Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ 1. Τις διατάξεις: α) της παραγρ. 1 του άρθρου 280 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκη σης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης». β) της παρ. 2 του άρθρου 12 του Ν. 3870/2010 (ΦΕΚ 138/τ.Α / ) «Εκλογικές δαπάνες συνδυασμών και υποψηφίων και έλεγχος αυτών, κατά τις περιφερειακές και δημοτικές εκλογές». 2. Την αριθμ / (ΦΕΚ 1303/Β/ ) απόφαση όπως συμπληρώθηκε με την αριθμ / (ΦΕΚ 1859/Β/ ) όμοια. 3. Το αριθμ. 5237/ έγγραφο του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης με την οποία παραιτείται από τη θέση του Προέδρου της πιο πάνω Επιτροπής η Βα σιλειάδου Μαρίτσα Ελένη, Πρόεδρος του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης και προτείνει για τη θέση αυτή τον Πρόεδρο Εφετών Δ.Δ. Ρήγα Τσούγκο του Σωτηρίου, που υπηρετεί στο Διοικητικό Εφετείο Θεσσαλονίκης και έπεται κατ αρχαιότητας αυτής. 4. Το γεγονός ότι το ύψος της δαπάνης που θα προ κληθεί θα καθορισθεί με Κοινή υπουργική απόφαση που θα εκδοθεί, αποφασίζουμε: Τροποποιούμε την αριθμ / απόφαση περί συγκρότησης Επιτροπής Ελέγχου Δαπανών και Εκλογικών Παραβάσεων του άρθρου 12 του Ν. 3870/2010 για τους Νομούς Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας όπως συμπλη ρώθηκε με την αριθμ / όμοια, ως εξής: 1. Τσούγκος Ρήγας του Σωτηρίου (Α.Δ.Τ. ΑΖ ), Πρόεδρος Εφετών Δ.Δ. του Διοικητικού Εφετείου Θεσ σαλονίκης, ως Πρόεδρος, σε αντικατάσταση της Βασι λειάδου Μαρίτσας Ελένης του Μαρίνου συζ. Κων/νου (Α.Δ.Τ. Λ ). Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ / (ΦΕΚ 1303/Β/ ) απόφαση όπως συμπληρώθηκε με την αριθμ / (ΦΕΚ 1859/Β/ ) όμοια. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Θεσσαλονίκη, 15 Σεπτεμβρίου 2011 Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης ΕΥΘΥΜΙΟΣ Ν. ΣΩΚΟΣ Αριθμ /15322 (14) Τροποποίηση συμπλήρωση της αριθμ /7170/ (ΦΕΚ τ.β /1278/2011) απόφασης μεταφοράς υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αο ρίστου χρόνου, ειδικότητας ΥΕ Καθαριστών/ στριών από το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων στους Δήμους των Νομών Αχαΐας, Ηλείας και Αιτωλοακαρνανίας. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. Ι περ. στ 1 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006) 2. Τις διατάξεις του άρθρου 1, 259, 280 παρ. 1 και 283 παρ.4 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης». 3. Τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν. 3870/2010 (ΦΕΚ 138 Α ) «Εκλογικές δαπάνες συνδυασμών και υποψηφίων και έλεγχος αυτών, κατά τις περιφερειακές και δημο τικές εκλογές».

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Τις αριθμ. πρωτ. οικ /18145/2010 και οικ / 18146/2010 αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Περιφέ ρειας Δυτικής Ελλάδος, σχετικά με τη μεταφορά υπαλ λήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, ειδικότητας ΥΕ Καθαριστών/ στριών από το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμά των, στο Δήμους Πατρέων και Δυτικής Αχαΐας, οι οποίες δημοσιεύτηκαν στην εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ τ.β 2069/ ) 5. Την αριθμ. πρωτ /7170/2011 (ΦΕΚ 1278/τ.Β / ) απόφαση του Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Δι οίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, με την οποία τροποποιήθηκε συμπληρώθηκε η ανωτέρω αριθμ. πρωτ. οικ /18145/2010 απόφαση του Γ.Γ. της Π.Δ.Ε., (ΦΕΚ 2069/τ. Β / ) σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ / έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.ΑΠ.& Ηλ.Δ. 7. Το αριθμ. πρωτ /Η/ έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας, με το οποίο ζητείται η διόρθωση των ανωτέρω αναφερόμενων αποφάσεων του Γ.Γ. της Π.Δ.Ε. αποφασίζουμε: Τροποποιούμε συμπληρώνουμε τις παραπάνω αριθμ. πρωτ.οικ /18145/2010 και οικ /18146/2010 απο φάσεις του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος ως εξής: Α. Στην αρ. πρωτ.: οικ /18145/2010 (ΦΕΚ τ.β 2069/ ) απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδας, που αφορά το Δήμο Πα τρέων: Διαγράφεται από τον πίνακα, που δημοσιεύθηκε με την παραπάνω απόφαση η ΛΕΚΚΑ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ (Α/Α 80, σελ ), η οποία εκ παραδρομής συμπεριλήφθηκε στον Δήμο Πατρέων, ενώ υπηρετεί σε σχολείο του Δήμου Δυτικής Αχαΐας: Β. Στην αριθ. πρωτ.: οικ /18146/ (ΦΕΚ τ. Β 2069/ ) απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδας, που αφορά το Δήμο Δυτικής Αχαΐας: Συμπληρώνεται στον πίνακα, που δημοσιεύθηκε με την παραπάνω απόφαση η κάτωθι: Α/ Α ΕΠΩΝΥ ΜΟ 24 ΛΕΚΚΑ ΟΝΟΜΑ ΝΙΚΟΛΙ ΤΣΑ ΠΑ ΤΡΩ ΝΥΜΟ ΑΝΤΩ ΝΙΟΣ ΕΙΔΟΣ ΑΠΑ ΣΧΟ ΛΗΣΗΣ/ ΩΡΕΣ ΕΡΓΑ ΣΙΑΣ 1,5 ώρα ανά ημέρα ΣΧΟΛΙ ΚΗ ΜΟ ΝΑΔΑ Δ.ΣΧ.& Ν/Γ ΚΑ ΡΥΑΣ ΔΗ ΜΟ ΤΙΚΗ ΕΝΟ ΤΗΤΑ ΔΗ ΜΟΣ ΔΥΤΙ ΚΗΣ ΑΧΑΪ ΑΣ Κατά τα λοιπά ισχύουν οι αριθμ. πρωτ. οικ / 18145/2010 και οικ /18146/2010 αποφάσεις του Γε νικού Γραμματέα Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, όπως τροποποιήθηκαν συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από Η διαπιστωτική αυτή πράξη να δημοσιευθεί στην Εφη μερίδα της Πάτρα, 5 Σεπτεμβρίου 2011 Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Αριθμ. 595 (15) Τροποποίηση της 203/ απόφασης αναφορικά με την μετατροπή της αμιγούς Δημοτικής Επιχείρησης Πολιτιστικής Οικονομικής Τουριστικής και Κοινωνικής Ανάπτυξης Δήμου Λευκάδας (Δ.Ε.Π.Ο.Κ.Α.Λ.) σε Δημο τική Κοινωφελή Επιχείρηση με την ίδια επωνυμία. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ Δ/ΣΗΣ ΠΕΛ/ΣΟΥ, ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ, ΙΟΝΙΟΥ 1. Τις διατάξεις των άρθρων: α) 252 έως 263 και 269 του Δ.Κ.Κ. (Ν.3463/06) και β) 109, 214, 215 και 238 του Ν. 3852/10 «Νέα Αρχιτε κτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Δι οίκησης». 2. Την αριθμ. 203/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για την με τατροπή της αμιγούς Δημοτικής Επιχείρησης Δ.Ε.ΠΟ. ΚΑ.Λ του Δήμου Λευκάδας σε Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση με την ίδια επωνυμία (ΦΕΚ 221/Τεύχος Β / ). 3. Την αριθμ. 84/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβου λίου Λευκάδας που αφορά την μερική τροποποίηση της συστατικής της πράξης, αποφασίζουμε: Τροποποιούμε την αριθμ. 203/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων όπως αυτή έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 221/Τεύχος Β / ως ακολούθως: 1. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ: Οι σκοποί της επιχείρησης τροποποιούνται και δια μορφώνονται ως εξής: Η λειτουργία των συγχρηματοδοτούμενων προγραμ μάτων 1) Μονάδες «Βοήθεια στο Σπίτι» των πρώην Δήμων Λευ κάδας και των πρώην Κοινοτήτων Καλάμου και Καστού, 2) Παιδικός Σταθμός, 3) Βρεφικός Σταθμός 4) ΚΔΑΠ ΜΕΑ 5) ΚΗΦΗ του πρώην Δήμου Καρυάς Σκοπός της ανωτέρω επιχείρησης μπορεί να είναι η οργάνωση δημοτικής συγκοινωνίας, η εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων έρευνας και τεχνολογίας, καθώς και η εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων και πολιτικών προώθησης της απασχόλησης για την ανάπτυξη της περιοχής τους. Είναι δυνατή από την κοινωφελή επιχείρηση η πα ράλληλη επιδίωξη περισσότερων σκοπών, κατά τα ανω τέρω, οι οποίοι είναι συναφείς και σε κάθε περίπτωση δεν έχουν εμπορικό ή βιομηχανικό χαρακτήρα. Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή κοινωφελούς επιχείρησης σε άλλες επιχειρήσεις οποιασδήποτε μορφής. Αντικείμενο δραστηριότητας της κοινωφελούς επι χείρησης δεν μπορούν να αποτελέσουν, καθ οιανδήποτε μορφή, οι παραχωρηθείσες στους ΟΤΑ κρατικές αρ μοδιότητες, όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 75 παρ. 2 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 94 του Ν. 3852/10. Επίσης σκοπός της ανωτέρω επιχείρησης είναι η εφαρμογή προγραμμάτων για τη νεολαία καθώς και η προώθηση ανταλλαγών σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διε θνές επίπεδο.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27139 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1974 5 Σεπτεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παράταση της προθεσμίας υποβολής της Οριστικής Δήλωσης Απόδοσης Φόρου Μισθωτών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21435 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1387 2 Σεπτεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπαγωγή της επιχείρησης «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΟΥΝΤΑ ΒΙΟ ΛΟΓΙΚΑ ΑΓΡΑΚΤΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29253 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2132 23 Σεπτεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αλλαγή του τρόπου κάλυψης της ίδιας συμμετοχής, παράταση του χρόνου ολοκλήρωσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18159 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1294 16 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση Αναμόρφωση κόστους Ολοκλήρω ση και οριστικοποίηση κόστους πολυετούς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 30327 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1993 24 Δεκεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της αριθμ. Φ.253/143554/Β6(ΦΕΚ 1794 Β /15.11.2010) Υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4175 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 262 17 Φεβρουαρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εξέταση των μαθητών με σύνθετες γνωστικές, συναι σθηματικές και κοινωνικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19347 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1412 16 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάκληση της υπ αριθμ. ΙΕ/18721/2583/50139/19 5 2008 απόφασης του Υφυπουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25003 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1835 17 Αυγούστου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διαδικασία για την βεβαίωση και είσπραξη της ειδι κής εισφοράς αλληλεγγύης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8845 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 614 18 Απριλίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Ελληνικής Αε ροπορικής Βιομηχανίας (ΕΑΒ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 36291 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2540 15 Δεκεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπαγωγή της επιχείρησης «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙ ΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΗΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2085 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 136 9 Φεβρουαρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση και Ορισμός Μελών Διαρκών Συντονιστι κών Επιτροπών με τίτλο «Κομβικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23963 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1457 6 Σεπτεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση οργανικών θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιω τικού δικαίου αορίστου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5531 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 428 14 Απριλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. ΣΤ4/Φ.084/ΑΣ1823/ΦΕΚ/ Β/262/15.3.2010 υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4183 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 263 17 Φεβρουαρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπαγωγή επένδυσης της «ΑΦΟΙ ΑΛΕΞΙΟΥ ΛΕΦΑ ΑΤΕ ΒΕ» με το δ.τ. «ΛΕΦΑ Α.Ε.»,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37171 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2143 31 Δεκεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της Δ6/Φ1/οικ. 8684/24.4.2007 (ΦΕΚ Β 694) απόφασης του Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 853 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 77 29 Ιανουαρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότηση υπο γραφής «Με Εντολή Υπουργού» στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 691 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 67 16 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση διενέργειας φορολογικού ελέγχου.... 1 Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 33821 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2349 19 Νοεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύστημα Πιστοποίησης της Επιμόρφωσης... 1 Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6029 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 253 13 Φεβρουαρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός του τρόπου, της διαδικασίας και των οργάνων ελέγχου της επίτευξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 49303 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3315 12 Δεκεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παράταση προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής δή λωσης στοιχείων ακινήτων έτους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7793 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 623 3 Απριλίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπαγωγή της επιχείρησης «ΔΟΥΚΙΣΣΑ ΚΙΩΤΗ ΜΟΝΟ ΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.» με δ.τ. «ΦΩΣ», στις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25015 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1656 15 Μαΐου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ Έγκριση τροποποίησης των διατάξεων του Οργανι σμού του Ιδρύματος με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19055 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1162 10 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός Οργανικών Μονάδων για την Παροχή Υπηρεσιών Πιστοποίησης της Αρχής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8155 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 625 11 Μαΐου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατανομή έκτακτου ποσού στήριξης στους παρα γωγούς αγελαδινού γάλακτος κατ εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 30733 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2239 6 Οκτωβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αναστολή λειτουργίας των Τμημάτων Εξόδων ορι σμένων Δ.Ο.Υ. Α Τάξεως και μεταφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6331 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 491 23 Απριλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπερωριακή εργασία μονίμου προσωπικού Λ.Τ. ΠΡΕ ΒΕΖΑΣ για το έτος 2010.... 1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1115 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 116 21 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός κατ αποκοπή χορηγήματος για καθα ριότητα της Υ.Δ.Ε. Ν. Τρικάλων,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19171 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1174 10 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός των ωρών εργασίας πέραν του πενθη μέρου, καθ υπέρβαση της εβδομαδιαίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10243 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 950 27 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ίδρυση και Λειτουργία Υποκαταστήματος του Στρα τιωτικού Φαρμακείου Αθηνών....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16959 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1354 8 Ιουλίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπαγωγή της επιχείρησης «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗ ΣΕΙΣ ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα