ΙΑΚΗΡΥΞΗ 2/2015 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΜΟΣΙΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΙΑΚΗΡΥΞΗ 2/2015 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΜΟΣΙΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ"

Transcript

1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ 2/2015 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΜΟΣΙΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣ του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,22 (χωρίς ΦΠΑ) Σύνολο με Φ.Π.Α.: Εκατόν πενήντα χιλιάδες Ευρώ ( ,00 ) Κριτήριο επιλογής αναδόχου: η προσφορά με τη χαμηλότερη τιμή ιάρκεια σύμβασης: τέσσερις (4) μήνες Ημερομηνία ιενέργειας ιαγωνισμού: Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: Ημερομηνία δημοσίευσης στην ΕτΚ: Ημερομηνία δημοσίευσης στον τύπο: ALEXAN DRA CHARA MI Ψηφιακά υπογεγρ αμμένο από ALEXAN DRA CHARA MI ΘΗΒΑ

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΆΡΘΡΟ 1 ιαδικασία ιενέργειας ιαγωνισμού Θεσμικό πλαίσιο ΆΡΘΡΟ 2 Αντικείμενο ιαγωνισμού ΆΡΘΡΟ 3 Χρόνος Τόπος Τρόπος παράδοσης και χρόνος παραλαβής αντικειμένων ΆΡΘΡΟ 4 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής ΆΡΘΡΟ 5 Ενημέρωση προμηθευτών παραλαβή ιακήρυξης ΆΡΘΡΟ 6 Προϋπολογισμός Νόμισμα Χρηματοδότηση Τρόπος πληρωμής ΆΡΘΡΟ 7 Εγγυήσεις ΆΡΘΡΟ 8 ικαιούμενοι Συμμετοχής ΆΡΘΡΟ 9 Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής Λόγοι Αποκλεισμού ΆΡΘΡΟ 10 Προθεσμία, Τρόπος και Τόπος υποβολής προσφορών ιάρκεια Ισχύος προσφορών ΆΡΘΡΟ 11 Τρόπος σύνταξης και περιεχόμενα προσφοράς ΆΡΘΡΟ 12 Περιεχόμενα κυρίως φακέλου προσφοράς ικαιολογητικά συμμετοχής ΆΡΘΡΟ 13 Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς ΆΡΘΡΟ 14 Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς ΆΡΘΡΟ 15 ιαδικασία Αποσφράγισης και Αξιολόγησης Προσφορών Επιλογή προσφοράς με τη χαμηλότερη τιμή ΆΡΘΡΟ 16 ιαδικασία Κατακύρωσης ΆΡΘΡΟ 17 Ενστάσεις ικαστική Προστασία ΆΡΘΡΟ 18 Ακύρωση Ματαίωση ιαγωνισμού ΆΡΘΡΟ 19 Υπογραφή Σύμβασης ΆΡΘΡΟ 20 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης ΆΡΘΡΟ 21 Όροι Εκτέλεσης Προμήθειας ΆΡΘΡΟ 22 Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας ΆΡΘΡΟ 23 Γλώσσα ιενέργειας ιαγωνισμού Τρόπος Κοινοποίησης ΆΡΘΡΟ 24 Ισχύουσα Νομοθεσία ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α': Τεχνικές προδιαγραφές ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β': Σχέδιο Σύμβασης 2

3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ' : Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ' : Πίνακες και Σχέδια Χωροθέτησης 3

4 Άρθρο 1 ιαδικασία ιενέργειας ιαγωνισμού Θεσμικό πλαίσιο Ο παρών διαγωνισμός διενεργείται με βάση την ανοικτή διαδικασία σύμφωνα με τα οριζόμενα στις αντίστοιχες διατάξεις του Π.. 118/2007 που αναφέρονται σε ανοικτούς διαγωνισμούς με κριτήριο ανάθεσης την προσφορά με τη χαμηλότερη τιμή και διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και κυρίως από τις ακόλουθες διατάξεις, όπως τροποποιημένες ισχύουν: Του Κανονισμού (ΕΚ) 1083/06 του Συμβουλίου της 11ης Ιουλίου 2006 περί καθορισμού γενικών διατάξεων που αφορούν το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και την Κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) 1260/1999, όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό (ΕΚ) 1828/06 της Επιτροπής της 6ης εκεμβρίου Της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 31ης Μαρτίου 2004 περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, Των άρθρων του Ν. 2362/1995 «Περί ημόσιου Λογιστικού, κλπ» (ΦΕΚ Α/247), Του άρθρου 25 του Ν. 3614/2007 «ιαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο » (ΦΕΚ Α/267), Του άρθρου 1 παρ. 5 και 6 του Ν. 2286/1995 «Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ Α/19), Του άρθρου 12 παρ. 1 του Π.. 99/1992 «Μελέτη και εκτέλεση αρχαιολογικών εν γένει έργων» (ΦΕΚ Α/46) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, Του Π.. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών ημοσίου» (ΦΕΚ Α/150). Του Ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα ιοικητικής ιαδικασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α/45). Της Υ. Α. Π1/2390/ (ΦΕΚ 2677/Β/ ) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών ημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η. Η.Σ)» Της εγκυκλίου με αρ. πρωτ. Π1/542/ με θέμα «Ενημέρωση για το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών ημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗ ΗΣ)» Του Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ/120/Β/ ) με θέμα «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών ημοσίων Συμβάσεων και άλλες ιατάξεις» Άρθρο 2 Αντικείμενο ιαγωνισμού Αντικείμενο του Ηλεκτρονικού Ανοιχτού ημόσιου ιαγωνισμού είναι ο «ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» του Αρχαιολογικού Μουσείου Θηβών σύμφωνα με την εγκεκριμένη Μουσειολογική και Μουσειογραφική Mελέτη, με την υπ αρ. ΥΠΠΟ/Γ ΑΠΚ/ ΜΕΕΠ/Γ1/Φ21-Θ'ΕΠΚΑ/90338/1306/ Απόφαση και την υπ αρ. ΥΠΠΟ/Γ ΑΠΚ/ ΜΕΕΠ/Γ1/Φ21-Θ ΕΠΚΑ/56860/955/ Απόφαση. Το αντικείμενο του διαγωνισμού αφορά στο γραφιστικό σχεδιασμό, τη φιλολογική επιμέλεια και τη μετάφραση των κειμένων στην αγγλική γλώσσα, καθώς και την παραγωγή και την τοποθέτηση του συμβατικού εποπτικού υλικού της μόνιμης έκθεσης του Αρχαιολογικού Μουσείου Θηβών. Συγκεκριμένα, τα παραδοτέα έχουν ως εξής: ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΑΡΑ ΟΤΕΩΝ 4

5 Α. ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ A/A Περιγραφή ΤΕΜ. (μ2) Α0 ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ Α' ΦΑΣΗ: δείγματα προς έγκριση για τους τύπους εποπτικού υλικού Α1-Α13. Α1 ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΙ ΩΝ 21 Α2 ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ 83 ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΩΝ 148 Α4 Α5 ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΠΙΝΑΚΙ ΙΩΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΣΚΗΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΝΘΕΣΕΩΝ Α6 ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ 15 Α7 ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΕΙ ΙΚΩΝ ΣΥΝΘΕΣΕΩΝ 44 Α8 ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟΥ 1 Α9 Α10 Α11 Α12 Α13 Α14 Β1 Β2 Β3 Β4 Β5 ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΠΙΝΑΚΙ ΩΝ ΥΠΟ ΟΧΗΣ 4 ΚΟΙΝΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΛΑΒΑΡΩΝ 6(x2) ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΛΑΒΑΡΩΝ 3(x2) ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΕΠΙΤΟΙΧΩΝ ΛΑΒΑΡΩΝ 2(x2) ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΟΝΗΣ ΟΨΗΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΠΙΝΑΚΙ ΑΣ-ΤΑΜΠΕΛΑΣ 1 ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΟΣ 2 DVD ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΣΕ ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΟΡΦΗ Β. ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ-ΠΑΡΑΓΩΓΗ (Όλες οι εκτυπώσεις των λαβάρων θα παραδοθούν εις διπλούν) ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΕ ΤΕΤΡΑΧΡΩΜΙΑ ΣΕ ΜΑΤ ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΒΙΝΥΛΙΟ το 469 υπόβαθρο παρέχεται από την Α.Α. εκτός αν επιλεγεί συμπληρωματικά και forex-. ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΕ ΙΧΡΩΜΙΑ ΣΕ ΜΑΤ ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΒΙΝΥΛΙΟ ΣΕ 1010 ΥΠΟΒΑΘΡΟ ΠΛΕΞΙΓΚΛΑΣ το υπόβαθρο & οι αποστάτες παρέχονται από τον Ανάδοχο ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΕ ΤΕΤΡΑΧΡΩΜΙΑ ΣΕ ΜΑΤ ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΒΙΝΥΛΙΟ ΣΕ 53 ΥΠΟΒΑΘΡΟ ΚΟΝΤΡΑ ΠΛΑΚΕ ΘΑΛΑΣΣΗΣ το υπόβαθρο παρέχεται από τον Ανάδοχο ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΕ ΤΕΤΡΑΧΡΩΜΙΑ ΣΕ ΑΝΟ ΙΩΜΕΝΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ -οι αποστάτες 113 παρέχονται από τον Ανάδοχο. ΦΩΤΕΙΝΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ: ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΣΕ ΤΕΤΡΑΧΡΩΜΙΑ ΣΕ ΑΜΜΟΒΟΛΗΜΕΝΗ 15 ΜΕΜΒΡΑΝΗ BACKLIT (τύπου DURATRANS) - τα παρέχει ο Ανάδοχος. 40 5

6 Β6 Β7 Β8 Β9 Β10 Γ1 Γ2 Γ3 ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΜΠΑΝΕΡ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΜΟΝΗΣ ΟΨΗΣ το σύστημα ανάρτησης το παρέχει ο ανάδοχος. ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΡΤΩΜΕΝΟ ΜΠΑΝΕΡ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ το σύστημα ανάρτησης το παρέχει ο ανάδοχος. ΠΙΝΑΚΙ Α ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΗ ΛΑΜΑΡΙΝΑ -οι αποστάτες παρέχονται από τον ανάδοχο Εκτύπωση μικρών κοπτικών αριθμών για την αρίθμηση προθηκών, βάθρων και αντικειμένων Εκτύπωση μικρών πινακιδίων αρίθμησης γλυπτών αυλείου χώρου σε ανοδιωμένο αλουμίνιο πάχους 2 χλστ. που θα παρέχεται από τον ανάδοχο. Γ. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ- ΕΡΓΑΣΙΕΣ Φιλολογική Επιμέλεια κειμένων Μετάφραση κειμένων στην Αγγλική γλώσσα Μεταφορά - Τοποθέτηση 2(x2) 9(x2) Γ. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ & ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ Κατά τη διάρκεια του γραφιστικού σχεδιασμού ο ανάδοχος θα προχωρήσει στην φιλολογική επιμέλεια των κειμένων και στη μετάφραση αυτών στην αγγλική γλώσσα. Τα τελικά κείμενα πρέπει να εγκρίνονται από την Αναθέτουσα Αρχή πριν την τελική παραγωγή και εκτύπωσή τους. Τα προς προμήθεια είδη θα μεταφερθούν και θα εγκατασταθούν από τον Ανάδοχο στις αίθουσες, στον υπόγειο αρχαιολογικό χώρο, στον αύλειο χώρο και στον περιβάλλοντα χώρο του Μουσείου Θηβών (παράβαλε Παραρτήματα Α και ). Αναλυτική περιγραφή του αντικειμένου του διαγωνισμού παρέχεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α : Τεχνικές Προδιαγραφές & λοιπές Τεχνικές Πληροφορίες, και στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, βλ. Pinakes με τους Πίνακες 1-4. Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ επισυνάπτονται επίσης ενδεικτικά τα ακόλουθα σχέδια, ως sxedia: A04, Α10, Α17, A21, 4.1, Α54, TΑ63.1, Σχέδιο Λαβάρων 1 και Θέση Λαβάρων 2. Ο ιαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών ημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗ ΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης του συστήματος. Άρθρο 3 Χρόνος Τόπος Τρόπος παράδοσης και χρόνος παραλαβής αντικειμένων Ο χρόνος, ο τόπος και τρόπος παράδοσης, καθώς και ο χρόνος παραλαβής των αντικειμένων που περιγράφονται στο άρθρο 2 και στο Παράρτημα Α' της παρούσας, ορίζονται αναλυτικά στο συνημμένο σχέδιο της σύμβασης που θα υπογραφεί μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής (εφεξής Α.Α.) και του Αναδόχου (Παράρτημα Β' της παρούσας), ιδίως στα άρθρα και 10 αυτής. Άρθρο 4 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής (Α.Α.) Τα στοιχεία επικοινωνίας της Α.Α. παρουσιάζονται συνοπτικά στον πίνακα που ακολουθεί: Οργανισμός: ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Πληροφορίες: Μαρία Κωστάρα 6

7 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ιεύθυνση: ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣ, Αρχαιολογικό Μουσείο Θηβών, Θρεψιάδου 1 Τοποθεσία/Πόλη: Θήβα, Τηλέφωνο: , Ηλεκτρονική ιεύθυνση: Χώρα: ΕΛΛΑ Α Τηλεομοιοτυπία (Φαξ): Στην ανωτέρω διεύθυνση: -αποστέλλονται/υποβάλλονται οι προσφορές/αλληλογραφία των διαγωνιζομένων, -παρέχεται το υλικό του διαγωνισμού, -παρέχονται πρόσθετες πληροφορίες, -υποβάλλονται προσφυγές, ένδικα μέσα. Σε κάθε αλληλογραφία θα πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός και ο τίτλος της ιακήρυξης. Άρθρο 5 Ενημέρωση προμηθευτών Παραλαβή Τευχών ιακήρυξης 1. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για το περιεχόμενο της ιακήρυξης από τη ιαδικτυακή Πύλη του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών ημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗ ΗΣ) (http://www.promitheus.gov.gr) στον οποίο δημοσιεύεται το κείμενό της. Για οποιαδήποτε τροποποίηση στα τεύχη δημοπράτησης οι ενδιαφερόμενοι φέρουν την ευθύνη της ενημέρωσής τους από τη ιαδικτυακή Πύλη του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών ημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗ ΗΣ). 2. Η παρούσα ιακήρυξη διατίθεται επίσης στους ενδιαφερόμενους προμηθευτές δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή (CD) από τα γραφεία της Α.Α., στη διεύθυνση που αναφέρεται στο άρθρο 4 της παρούσας, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες μετά από κατάθεση στον αρμόδιο υπάλληλο της Α.Α. έγγραφης αίτησης, υπογεγραμμένης από τον νόμιμο εκπρόσωπο του ενδιαφερομένου υποψηφίου Αναδόχου, στην οποία αναφέρονται τα στοιχεία του ατόμου ή του ταχυμεταφορέα (cοurier) που εξουσιοδοτείται να την παραλάβει. Στην αίτηση αυτή δηλώνεται επίσης ο αριθμός τηλεομοιοτυπίας και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μέσω του οποίου αποδέχεται ο ενδιαφερόμενος να ενημερώνεται από την Α.Α. για οτιδήποτε έχει σχέση με τη διαδικασία του διαγωνισμού μέχρι την ολοκλήρωσή του. Σε περίπτωση παραλαβής της ιακήρυξης μέσω ταχυμεταφορέα (courier), η Α.Α. δε φέρει καμία απολύτως ευθύνη για την έγκαιρη και ορθή παράδοσή της. Σε κάθε ενδιαφερόμενο προμηθευτή διατίθεται μόνο ένα (1) αντίτυπο. 3. Επίσης διατίθεται στην ιστοσελίδα της Α.Α. και ηλεκτρονικά η απόφαση διενέργειας του διαγωνισμού, η παρούσα ιακήρυξη και η περίληψη αυτής, όπως δημοσιεύθηκε στην ΕτΚ και στον ελληνικό τύπο. Κατά την παραλαβή οι παραλήπτες πρέπει να συμπληρώσουν το σχετικό ηλεκτρονικό έντυπο παραλαβής, με τα στοιχεία του ενδιαφερόμενου. Για τυχόν ελλείψεις στη συμπλήρωση του ανωτέρω εντύπου την ευθύνη φέρει ο υποψήφιος ανάδοχος. 4. Οι παραλήπτες της παρούσας ιακήρυξης υποχρεούνται άμεσα να την ελέγξουν από άποψη πληρότητας και εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράλειψη να το αναφέρουν εγγράφως στην Α.Α. και να ζητήσουν νέο, πλήρες αντίγραφο. Προσφυγές κατά της νομιμότητας του διαγωνισμού με το αιτιολογικό της μη πληρότητας της παραληφθείσας ιακήρυξης θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 5. Εφόσον ζητηθούν εγγράφως διευκρινίσεις ή συμπληρωματικές πληροφορίες μέχρι και εννιά (9) ημέρες πριν από την ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών του διαγωνισμού, δηλαδή μέχρι και τις 28/06/2015, αυτές παρέχονται εγγράφως από την Α.Α. το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την ημερομηνία που έχει οριστεί για την υποβολή των προσφορών. Οι εν λόγω ερωτήσεις και απαντήσεις θα παραμένουν στον δικτυακό τόπο καθ' όλη τη διάρκεια του διαγωνισμού και θα αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. Επίσης θα κοινοποιούνται με τηλεομοιοτυπία ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σε όλους τους ενδιαφερομένους που παρέλαβαν την παρούσα ιακήρυξη. Μετά την υποβολή των προσφορών, 7

8 διευκρινίσεις, τροποποιήσεις ή αποκρούσεις όρων της προκήρυξης από τους διαγωνιζόμενους δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Οι αιτήσεις παροχής διευκρινίσεων θα πρέπει να απευθύνονται προς την Α.Α. εν επιτρέπεται η παροχή προφορικών διευκρινίσεων από την Α.Α. Επ αυτών, καθώς και επί των σχετικών απαντήσεων διευκρινίσεων της Α.Α. θα ενημερώνεται αμέσως η Επιτροπή Αξιολόγησης του άρθρου 15 παρ. 1 της παρούσας. Οι παρεχόμενες απαντήσεις - διευκρινίσεις της Α.Α. σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να τροποποιούν ουσιωδώς το περιεχόμενο και τους όρους της παρούσας προκήρυξης. 6. Απαγορεύεται η χρήση των παραδοθέντων σχεδίων από την Α.Α. στους ενδιαφερομένους για οποιοδήποτε άλλο λόγο, πλην της παρούσας ιακήρυξης, καθώς και η αλλοίωση αυτών. Άρθρο 6 Προϋπολογισμός Νόμισμα - Χρηματοδότηση Τρόπος πληρωμής 1. Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας, της εγκατάστασης και της ρύθμισης που θα αναλάβει να εκτελέσει ο ανάδοχος του παρόντος διαγωνισμού ανέρχεται κατ ανώτατο όριο στο ποσό των ΕΥΡΩ (εκατόν πενήντα χιλιάδες ευρώ) (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%). 2. Οι προσφερόμενες από τους συμμετέχοντες τιμές σύμφωνα με το άρθρο 14 και το Παράρτημα Γ της παρούσας αναγράφονται επί ποινή αποκλεισμού σε ευρώ. 3. Η Πράξη στην οποία εντάσσεται η προκηρυσσόμενη προμήθεια και εγκατάσταση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) και από το Ελληνικό ημόσιο μέσω του Προγράμματος ημοσιών Επενδύσεων (Π..Ε.) και συγκεκριμένα την ΣΑΕ 014/8 με ενάριθμο (ΟΠΣ) στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος "ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ " με κωδικό στo Ολoκληρωμέvo Πληρoφoριακό Σύστημα (ΟΠΣ) Η πληρωμή του Αναδόχου γίνεται σύμφωνα με τα αναλυτικά οριζόμενα στο συνημμένο σχέδιο σύμβασης μεταξύ της Α.Α. και του Αναδόχου (Παράρτημα Β' της παρούσας) και ιδίως στο άρθρο 10 αυτού. Άρθρο 7 Εγγυήσεις Οι εγγυήσεις που απαιτούνται στον παρόντα διαγωνισμό είναι οι εξής : Εγγυητική Επιστολή συμμετοχής, ύψους 5% επί του προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%, σύμφωνα με τα αναλυτικά οριζόμενα στο άρθρο 12 της παρούσας Εγγυητική Επιστολή καλής εκτέλεσης, ύψους 5% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ, σύμφωνα με τα αναλυτικά οριζόμενα στο άρθρο 20 και στο συνημμένο σχέδιο σύμβασης (άρθρο 4) μεταξύ της Α.Α. και Αναδόχου (Παράρτημα Β') της παρούσας, Εγγυητική Επιστολή καλής λειτουργίας, ύψους 5% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ, σύμφωνα με τα αναλυτικά οριζόμενα στο άρθρο 22 και στο συνημμένο σχέδιο σύμβασης (άρθρο 6) μεταξύ της Α.Α. και του Αναδόχου (Παράρτημα Β') της παρούσας. Άρθρο 8 ικαιούμενοι Συμμετοχής 1. Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν: (α) Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα που έχουν νόμιμα συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία ενός από τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τα κράτη μέλη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή τα κράτη μέλη που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία ημοσίων Συμβάσεων (G.Ρ.Α.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα με το Ν. 2513/97 (ΦΕΚ 139/Α) ή τρίτες χώρες που έχουν συνάψει συμφωνίες σύνδεσης με την Ε.Ε. και έχουν την κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους ή την έδρα τους στο εσωτερικό ενός από τα παραπάνω κράτη, (β) Συνεταιρισμοί εμπορίας, (γ) Ενώσεις Προμηθευτών των παραπάνω υπό (α) προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά. Οι συνεταιρισμοί καθώς και τα μέλη των ενώσεων θα πρέπει να ανήκουν στα 8

9 πρόσωπα της ως άνω περίπτωσης (α). Οι ενώσεις δεν υποχρεούνται να λάβουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν προσφορά, όμως σε περίπτωση κατακύρωσης της σύμβασης σε αυτές υποχρεούνται να περιβληθούν είτε τη μορφή της Κοινοπραξίας του Κ.Β.Σ., συσταθείσας δια συμβολαιογραφικού εγγράφου, είτε τη μορφή εταιρείας του εμπορικού δικαίου, συσταθείσας σύμφωνα με τον Εμπορικό Νόμο. 2. Με την υποβολή της προσφοράς, κάθε μέλος της ένωσης ευθύνεται έναντι της Α.Α. αλληλεγγύως και εις ολόκληρο για την εκτέλεση της προμήθειας. Σε περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης της προμήθειας, της κατασκευής και της ρύθμισης, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 7 του Π.. 118/ Κάθε υποψήφιος (φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ένωση ή συνεταιρισμός) μπορεί να συμμετέχει στο ιαγωνισμό είτε μεμονωμένα με μία μόνο προσφορά, είτε ως μέλος μίας και μόνο κοινοπραξίας ή ένωσης. Άρθρο 9 Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής Λόγοι Αποκλεισμού Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Αποκλείονται από τη διαδικασία όσοι δεν πληρούν τα κριτήρια των παραγράφων 1 του άρθρου 45 της Οδηγίας 2004/18, και συγκεκριμένα εάν: 1. υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση εις βάρος των προσφερόντων, για έναν ή περισσότερους λόγους που απαριθμούνται κατωτέρω: α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2, παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ ΕΥ του Συμβουλίου, β) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26 ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3, παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, δ) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 10 ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. 2. α) τελούν υπό πτώχευση ή έχει κινηθεί σε βάρος τους διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, β) τελούν υπό ιαδικασία εξυγίανσης των άρθρων 99 επ. του ν. 3588/2007 (Α 153) όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν ή υπό διαδικασία θέσης σε ιαδικασία εξυγίανσης, γ) τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του Κ.Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του Ν. 1892/1990 (A 101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) ή, επίσης, τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα), δ) τελούν υπό ειδική εκκαθάριση του άρθρου 106ια του ν. 3588/2007 (Α 153) όπως έχει προστεθεί, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) ή, επίσης, τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης ειδικής εκκαθάρισης του ανωτέρω νομοθετήματος ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα), ε) τελούν υπό αναγκαστική διαχείριση ή υπό διαδικασία αναγκαστικής διαχείρισης, στ) δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σύμφωνα με τις διατάξεις τόσο της χώρας εγκατάστασής τους όσο και του ελληνικού δικαίου, 9

10 ζ) δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά την πληρωμή των φόρων και τελών σύμφωνα με τις διατάξεις τόσο της χώρας εγκατάστασής τους όσο και του ελληνικού δικαίου, η) σε περίπτωση υποβολής προσφοράς από συνεταιρισμό προμηθευτών δεν λειτουργεί νόμιμα, θ) υποβάλουν σοβαρές ψευδείς δηλώσεις κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται από την παρούσα ή δεν έχουν παράσχει τις πληροφορίες αυτές. Β. ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ Αποκλείονται, επίσης, από τη διαδικασία τα πρόσωπα που δεν ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας και δεν είναι εγγεγραμμένα στο οικείο επιμελητήριο. Γ. ΛΟΙΠΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ Αποκλείονται, επίσης, από τη διαδικασία: Προσφέροντες/επιχειρήσεις που σχετίζονται με προσφέροντες, οι οποίοι/ες έχουν παράσχει συμβουλές στην Α.Α. ή έχουν εμπλακεί με οποιονδήποτε τρόπο στην προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της προκηρυσσόμενης σύμβασης (π.χ. στη σύνταξη της σχετικής μελέτης ή των τεχνικών προδιαγραφών) και εξ αυτού του λόγου διαπιστώνεται στρέβλωση του ανταγωνισμού ή/και μη τήρηση της αρχής της ίσης μεταχείρισης.. ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ Σε περίπτωση υποβολής κοινής προσφοράς από ενώσεις προμηθευτών, οι παραπάνω λόγοι αποκλεισμού των σημείων Α), Β) και Γ) του παρόντος άρθρου ισχύουν για καθένα από τα μέλη της ένωσης. Εάν συντρέχει λόγος αποκλεισμού και για ένα μόνο μέλος ένωσης, η υποβληθείσα κοινή προσφορά αποκλείεται από το διαγωνισμό. Ε. Σε περίπτωση που ο προσφέρων σύμφωνα με το άρθρο 45 παρ. 2 και 3 και το άρθρο 46 παρ. 3 και 4 του Π 60/2007 επικαλείται τη δυνατότητα άλλων φορέων που δεν μετέχουν ένωσης με αυτόν σχετικά με την εκπλήρωση των ελάχιστων προϋποθέσεων οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας, επαγγελματικής και τεχνικής ικανότητας που αναφέρονται κατωτέρω στην παρούσα, αποκλείεται όταν ένας ή περισσότεροι εκ των παραπάνω λόγων αποκλεισμού των σημείων Α), Β) και Γ) του παρόντος άρθρου συντρέχουν στο πρόσωπο του τρίτου φορέα. ΣΤ. ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Τα παρακάτω κριτήρια αφορούν στην τεχνική/επαγγελματική ικανότητα των υποψηφίων αναδόχων να φέρουν σε πέρας το αντικείμενο της προκήρυξης. Τα κριτήρια αυτά δεν είναι βαθμολογούμενα, αλλά on/off ή pass/fail (ναι ή όχι, κριτήρια συμμετοχής). Ο υποψήφιος θα πρέπει να αποδεικνύει και να τεκμηριώνει επαρκώς, με ποινή αποκλεισμού, την τήρηση των παρακάτω ελαχίστων προϋποθέσεων συμμετοχής, προσκομίζοντας τα σχετικά δικαιολογητικά και λοιπά στοιχεία εντός του φακέλου ικαιολογητικών Συμμετοχής στο ιαγωνισμό. O υποψήφιος μπορεί, ενδεχομένως, για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό και την εκτέλεση της σύμβασης, σε περίπτωση ανάθεσης, να στηρίζεται στις δυνατότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής τους φύσης και των δεσμών του με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή μπορεί να αναπληρώνει οποιοδήποτε από τα ανωτέρω αναφερόμενα έγγραφα με αντίστοιχα του στηρίζοντος φορέα, αφού τηρηθούν οι προϋποθέσεις του άρθρου 16 της παρούσας Προκήρυξης. Η τοποθέτηση πληροφοριακού και εποπτικού υλικού εντός προθηκών απαιτεί, για λόγους 10

11 επιμελημένης ένταξης, αλλά και ασφαλείας των εκθεμάτων, υψηλή εξειδίκευση και αποδεδειγμένη εμπειρία από πλευράς αναδόχου και του απασχολούμενου από αυτόν προσωπικού, δεδομένου ότι το πληροφοριακό εποπτικό υλικό θα ενταχθεί εντός των προθηκών μετά την τοποθέτηση των πολυάριθμων, μικρού μεγέθους και εύθραυστων εκθεμάτων. Επιπλέον, τονίζεται ότι, βάσει του μουσειογραφικού σχεδιασμού, οι πινακίδες υπομνηματισμού (πινακίδια ταυτότητας κλπ.), όπως και ορισμένες ειδικές συνθέσεις, τοποθετούνται στο δάπεδο, στην πλάτη και στα βάθρα στήριξης, δηλαδή μεμονωμένες μεταξύ των εκθεμάτων σε διάφορα σημεία της προθήκης, αναλόγως της ομαδοποίησης των εκθεμάτων (και όχι π.χ σε συνεχή λωρίδα κειμένων στο πρόσθιο τμήμα των προθηκών). Ενδεικτικά βλ. Παράρτημα - sxedia. 1) Ο Υποψήφιος Ανάδοχος, πρέπει να διαθέτει οργάνωση, δομή και μέσα, με τα οποία να είναι ικανός, να αντεπεξέλθει πλήρως, άρτια και ολοκληρωμένα, στις απαιτήσεις του υπό ανάθεση Έργου. Ως ελάχιστη προϋπόθεση για τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό, ο Υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να : διαθέτει στην οργανωτική του δομή προσωπικό ή τμήματα και εξοπλισμό με αρμοδιότητα και εμπειρία στη ιαχείριση Έργων που αφορούν στη γραφιστική μελέτη ( ημιουργικό), ανάπτυξη (Παραγωγή) και εγκατάσταση εποπτικού υλικού σε μουσεία ή ισοδύναμες δομές με αρμοδιότητες που στηρίζουν τις παραπάνω διεργασίες του κύκλου ζωής ενός συναφούς με το παρόν Έργου Η Ομάδα Έργου που θα εμπλακεί στην υλοποίηση του έργου, (όπως περιγράφεται παρακάτω στο ίδιο άρθρο, χωρίο 3.1: να αποτελείται κατ ελάχιστον από 1 γραφίστα ΤΕ, επιμελητή κειμένων, μεταφραστή στην αγγλική γλώσσα) θα πρέπει να διαθέτει εξειδικευμένη γνώση, ικανότητες και εμπειρία στην εκτέλεση παρόμοιων έργων και υπηρεσιών, δηλαδή στο σχεδιασμό και την παραγωγή εποπτικού υλικού για τη μόνιμη έκθεση μουσείων. Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να αποδείξει την ανωτέρω ελάχιστη προϋπόθεση συμμετοχής, καταθέτοντας με την Προσφορά του, εντός του Φακέλου ικαιολογητικών Συμμετοχής, τα ακόλουθα στοιχεία τεκμηρίωσης: 1.1. Αναλυτική παρουσίαση των κάτωθι χαρακτηριστικών του υποψήφιου Αναδόχου: - επιχειρηματική δομή, συνεργασίες με εξωτερικούς προμηθευτές, κανάλια εξυπηρέτησης, - τομείς δραστηριότητας και κλάδοι εξειδίκευσης - προϊόντα και υπηρεσίες - μεθοδολογίες, υλικά, εργαλεία και τεχνικές που χρησιμοποιεί με σαφή αναφορά στις οντότητες (π.χ. Τμήματα, Μονάδες, Υπηρεσίες) οι οποίες καλύπτουν την ανωτέρω Ελάχιστη Προϋπόθεση Συμμετοχής. Εφόσον ο υποψήφιος διαθέτει ιστοσελίδα ή φυλλάδιο, τα στοιχεία αυτά να προσκομιστούν Nα διαθέτουν οργανωμένο σύστημα διασφάλισης ποιότητας στο πεδίο εφαρμογής «Εποπτικό Υλικό Μουσείων» (ή ανάλογο πεδίο εφαρμογής) που να αποδεικνύεται από ισχύον σχετικό πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας τύπου ISO 9001 : 2008 ή ισοδύναμο. Ο υποψήφιος μπορεί να προσκομίσει όποιο άλλο στοιχείο θεωρεί ότι επιβεβαιώνει την ποιοτική λειτουργία της εταιρείας του και την ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων του, όπως πιστοποίηση της εταιρείας ως προς το αντικείμενο της, σύμφωνα με ISO, πιστοποιητικά ποιότητας των χρησιμοποιούμενων υλικών κλπ. 2. Ο διαγωνιζόμενος οφείλει κατ' ελάχιστον να διαθέτει τεκμηριωμένη συναφή επαγγελματική δραστηριότητα κατά τα τελευταία πέντε (5) έτη ( ) σε εποπτικό υλικό μουσείων αντίστοιχης κλίμακας και πολυπλοκότητας με του εν λόγω έργου, τα οποία θα 11

12 περιλαμβάνουν αποδεδειγμένα το σχεδιασμό, την παραγωγή και τις εκτυπώσεις εποπτικού υλικού ευρείας κλίμακας στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. Η παραπάνω απαίτηση αποδεικνύεται με την προσκόμιση: 2.1. Πίνακα των ανάλογων κυριότερων επαγγελματικών δραστηριοτήτων, στον οποίο θα γίνεται μνεία του τόπου, του χρόνου, της διάρκειας του έργου, του φορέα υλοποίησης αυτού και του προϋπολογισμού του. Το οικονομικό αντικείμενο τουλάχιστον ενός έργου θα πρέπει να είναι >= ευρώ (πλέον ΦΠΑ), και ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να έχει αποδεδειγμένη συμμετοχή σε αυτά σε ποσοστό κατ ελάχιστον 50% επί του συνόλου του έργου. Τα έργα θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί επιτυχώς από τον υποψήφιο Ανάδοχο Από τα παραπάνω έργα, ένα (1) τουλάχιστον, το οποίο είναι σε ακριβή αντιστοιχία με το αντικείμενο του υπό ανάθεση Έργου, και το οποίο να έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς από τον Υποψήφιο Ανάδοχο, θα πρέπει να παρουσιάζεται αναλυτικά. Στην παρουσίαση να περιλαμβάνεται και περιγραφή της αντοχής των χρησιμοποιούμενων υλικών του έργου σε βάθος χρόνου π.χ. υφιστάμενη κατάσταση ή εικόνα του έργου έτη μετά την παράδοσή του. Ο Πίνακας των κυριότερων έργων πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με το ακόλουθο υπόδειγμα: Α/Α ΠΕΛΑΤΗΣ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ (από έως) ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΠΑΡΟΥΣΑ ΦΑΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡ ΑΦΗ ΣΥΝΕΙΣ ΦΟΡΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟ ΧΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟ (προϋπολογισμ ός) ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΕΚΜ ΗΡΙΩ ΣΗΣ (τύπος & μ/νί α Όπου: - «ΠΑΡΟΥΣΑ ΦΑΣΗ»: ολοκληρωμένο - «ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ»: «έξωθεν καλή μαρτυρία» της εξέλιξης, της ολοκλήρωσης ή του επιτυχούς αποτελέσματος του Έργου όπως πιστοποιητικό ημόσιας Αρχής, πρωτόκολλο παραλαβής ημόσιας Αρχής, δήλωση πελάτη-ιδιώτη, ηλεκτρονική διεύθυνση της διαθέσιμης υπηρεσίας κοκ -εάν ο Πελάτης είναι ημόσιος Φορέας ως στοιχείο τεκμηρίωσης υποβάλλεται πιστοποιητικό ή πρωτόκολλο παραλαβής που έχει συνταχθεί και αρμοδίως υπογραφεί από την αρμόδια ημόσια Αρχή. -εάν ο Πελάτης είναι Ιδιωτικός Οργανισμός, ως στοιχείο τεκμηρίωσης υποβάλλεται δήλωση του ιδιώτη Οργανισμού όπως εκπροσωπείται από τον Νόμιμο Εκπρόσωπό ή κατάλληλα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, και όχι η σχετική Σύμβαση Έργου. Σημειώνεται ότι, η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα επαλήθευσης της ακρίβειας και αξιοπιστίας των δηλώσεων με απευθείας επικοινωνία με τους προσδιορισμένους πελάτες, τους οποίους αναφέρει ο Υποψήφιος Ανάδοχος Φωτογραφικό υλικό των ανωτέρω εργασιών. 3. Να διαθέτει ανθρώπινο δυναμικό και πόρους ικανούς και αξιόπιστους για να φέρει σε πέρας επιτυχώς τις απαιτήσεις του Έργου, σε όρους απαιτούμενης εξειδίκευσης, επαγγελματικών προσόντων και εμπειρίας. Συγκεκριμένα απαιτείται κατ ελάχιστον: 12

13 3.1. Nα διατεθεί Ομάδα Έργου που απαρτίζεται από τουλάχιστον τρία μέλη με τις ακόλουθες ειδικότητες: α) γραφίστας ΑΤΕΙ, β) επιμελητής κειμένου, γ) μεταφραστής στην αγγλική γλώσσα. Αυτό τεκμηριώνεται με τίτλους σπουδών (σχετικών με τις αναφερόμενες ειδικότητες) και επαγγελματική εμπειρία σε σχετικά έργα, για το σχεδιασμό εποπτικού υλικού μόνιμης έκθεσης μουσείων, κατά το διάστημα Άρθρο 10 Προθεσμία, Τρόπος και Τόπος υποβολής προσφορών - ιάρκεια Ισχύος προσφορών 1. Η προθεσμία υποβολής προσφορών λήγει την , ημέρα Τρίτη και ώρα μ.μ. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης του Ε.Σ.Η. Η.Σ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα ιακήρυξη, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν.4155/2013 (ΦΕΚ/Α/ ) στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Α/2677/ ) και στο Π 118/2007. ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να καταθέσουν στο πρωτόκολλο της Α.Α. τα ζητούμενα επί ποινή αποκλεισμού δείγματα. Για τη διευκόλυνση του έργου της Επιτροπής ιενέργειας και την τήρηση του αρχείου της Υπηρεσίας, παρακαλούνται οι υποψήφιοι να καταθέσουν στην Α.Α. και ένα εκτυπωμένο αντίγραφο της προσφοράς τους εντός τριών εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή της. Γίνονται δεκτές οι προσφορές που τα δείγματα είτε κατατίθενται στο πρωτόκολλο της Α.Α. στη διεύθυνση του άρθρου 4 της παρούσας, είτε αποστέλλονται στην Α.Α. με οποιοδήποτε τρόπο και παραλαμβάνονται με απόδειξη. Σε κάθε υποβληθείσα προσφορά δίδεται αριθμός πρωτοκόλλου από τον οποίο και μόνο αποδεικνύεται η ημερομηνία υποβολής της. Εφιστάται η προσοχή στους διαγωνιζόμενους να μεριμνήσουν οι ίδιοι για την έγκαιρη παραλαβή των προσφορών τους (στη συγκεκριμένη περίπτωση τα δείγματα) από την Α.Α., δεδομένου ότι αυτές πρέπει να έχουν περιέλθει στην Α.Α. μέχρι την ανωτέρω ημέρα και ώρα και όχι απλώς να έχουν ταχυδρομηθεί μέχρι την ημερομηνία αυτή. Μετά τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας ουδεμία προσφορά γίνεται δεκτή. 2. Ο κυρίως φάκελος της προσφοράς συνοδεύεται επί ποινή αποκλεισμού από επιστολή - αίτηση του διαγωνιζομένου για συμμετοχή στο διαγωνισμό, υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο αυτού (αναγράφεται ευκρινώς το ονοματεπώνυμο αυτού). Στην ηλεκτρονική υποβολή περιλαμβάνεται εντός του φακέλου «ικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνική Προσφορά». Αντίθετα, η επιστολή - αίτηση πρέπει να είναι εκτός του έντυπου φακέλου προσφοράς που κατατίθεται στην Α.Α., διότι επ αυτής τίθεται ο αριθμός πρωτοκόλλου. Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση προμηθευτών η αίτηση υπογράφεται είτε από όλα τα μέλη της ένωσης, είτε από τον κοινό εκπρόσωπο που διορίζεται με ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, το οποίο προσκομίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 12 περ. (ΙΑ) της παρούσας. Ο κυρίως φάκελος της προσφοράς πρέπει να είναι σφραγισμένος και να φέρει επί ποινή αποκλεισμού την ακόλουθη ετικέτα: ΕΝΣΦΡΑΓΙΣΤΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Προς: ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΘΡΕΨΙΑ ΟΥ 1 - ΜΟΥΣΕΙΟ ΘΗΒΩΝ ΘΗΒΑ Στοιχεία αποστολέα (πλήρης επωνυμία ιαγωνιζόμενου, διεύθυνση, τηλέφωνοο, φάξ, ονοματεπώνυμο και πλήρη στοιχεία νομίμου εκπροσώπου. Σε περίπτωση ενώσεων θα αναγράφονται τα στοιχεία όλων των μελών) Αριθμ. ιακήρυξης 2/2015 ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΘΗΒΩΝ Ημερ. Λήξης Υποβολής Προσφορών: και ώρα μ.μ. 13

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙ ΙΚΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΘΗΒΑΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙ ΙΚΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΘΗΒΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Θ ΕΠΚΑ ΙΑΚΗΡΥΞΗ 4/2013 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΓΚΡΕΚΟ ΑΠΟ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ» ΚΩΔΙΚΟΣ MIS: 376323

ΠΡΑΞΗ: «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΓΚΡΕΚΟ ΑΠΟ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ» ΚΩΔΙΚΟΣ MIS: 376323 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ Κουμπάρη 1, Αθηνα 10674 τηλ: +30 210 3671000 fax: +30 210 3622547 www.benaki.gr ΠΡΑΞΗ: «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΓΚΡΕΚΟ ΑΠΟ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ» ΚΩΔΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Θ ΕΠΚΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Θ ΕΠΚΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Θ ΕΠΚΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΜΑ ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ E.K.XA. Α.Ε.

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΜΑ ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ E.K.XA. Α.Ε. ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡOΝΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΜΑ ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ E.K.XA. Α.Ε. ΑΘΗΝΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015 EKXA Α.Ε. 1 Σελίδα από 60 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002813788 2015-05-29

15PROC002813788 2015-05-29 15PROC002813788 2015-05-29 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΔΑ: ΩΑΦΗ7ΛΛ-2ΞΓ Θεσσαλονίκη, 27 Μαΐου 2015 ΑΡ.

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002638963 2015-03-13

15PROC002638963 2015-03-13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 12/3/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002741637 2015-04-30

15PROC002741637 2015-04-30 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Τακτικού Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου για το ΥΠΟΕΡΓΟ 2 «Δράσεις Επικοινωνίας, δημοσιότητας

Διαβάστε περισσότερα

Αναθέτουσα Αρχή: Η «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.» (δ.τ. Enterprise Greece)

Αναθέτουσα Αρχή: Η «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.» (δ.τ. Enterprise Greece) Αρ. Προκ. 23/2015 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ON LINE ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΤΩΝ ΕΥΡΥΑΛΩΝ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΕΙΔΩΝ (ΤΣΙΠΟΥΡΑ ΛΑΒΡΑΚΙ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα ΜΕΡΟΣ Α : ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ... 4

Περιεχόµενα ΜΕΡΟΣ Α : ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ... 4 Θεσσαλονίκη 22.05.2013 Αρ. πρωτ. 17779 Πληροφορίες : Αθηνά Ιωάννου, Προϊσταµένη Τµήµατος ιαχείρισης Έργων και ιοικητικής Υποστήριξης Ταχ. ιεύθυνση : Κολοκοτρώνη 21, Μονή Λαζαριστών, Σταυρούπολη Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002529923 2015-01-16

15PROC002529923 2015-01-16 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πάτρα, 14 / 01 /2015 Αρ. Πρωτ.:12549/556 Ταχ. Δ/νση : Πανεπιστημίου 254 26110, Πάτρα

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002527586 2015-01-15

15PROC002527586 2015-01-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ 1 Η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αναρτητέα στο Μητρώο Αναρτητέα στο ιαδίκτυο Ταχ. /νση:

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισθείσα δαπάνη χωρίς ΦΠΑ 39220000-0 68.274,91 83.978,14 1.365,50 39711123-7 10.000,00 12.300,00 200,00 44112300-1 3.025,90 3.

Προϋπολογισθείσα δαπάνη χωρίς ΦΠΑ 39220000-0 68.274,91 83.978,14 1.365,50 39711123-7 10.000,00 12.300,00 200,00 44112300-1 3.025,90 3. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ITE/ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΧΗΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Οδός Σταδίου, Πλατάνι, 265 04, Πάτρα Πληροφορίες : Σωτήρης Σιώκας Τηλέφωνο : +30 260965300 FAX : +30 260990987 Email : siokas@iceht.forth.gr

Διαβάστε περισσότερα

«Προβολή & διαφήμιση του έργου: Ψηφιοποίηση και Ψηφιακή Τεκμηρίωση Συλλογών Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού»

«Προβολή & διαφήμιση του έργου: Ψηφιοποίηση και Ψηφιακή Τεκμηρίωση Συλλογών Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού» ΕΡΓΟ Γ ΚΠΣ: «Ψηφιοποίηση και Ψηφιακή Τεκμηρίωση Συλλογών Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού» ΥΠΟΕΡΓΟ 7: «ΠΡΟΒΟΛΗ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ» ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Προβολή & διαφήμιση του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ. 2/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ. 2/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ Κουμπάρη 1, Αθηνα 10674 τηλ: +30 210 3671014 fax: +30 210 3622547 www.benaki.gr ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ. 2/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ. Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας, ΕΔΕΤ Α.Ε.

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ. Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας, ΕΔΕΤ Α.Ε. «Παροχή λογιστικών υπηρεσιών και οικονομική διαχείριση έργων» μέσω ΕΣΗΔΗΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Πρόχειρου Διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με

Διαβάστε περισσότερα

Ε. Σταματάκη Αρ. Πρωτ: 3110 Τηλέφωνο: 2810 279062, 279070, 279078 Τηλεομοιοτυπία (Fax): 2810 279071 Ηλεκτρονική Διεύθυνση: amh@culture.

Ε. Σταματάκη Αρ. Πρωτ: 3110 Τηλέφωνο: 2810 279062, 279070, 279078 Τηλεομοιοτυπία (Fax): 2810 279071 Ηλεκτρονική Διεύθυνση: amh@culture. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002535133 2015-01-21

15PROC002535133 2015-01-21 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 1. Δ/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ,ΕΡΓΩΝ,ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Τμήμα Α Γενούς Τομέα, Φυσικών Πόρων & Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισµός: 207.000,00 (χωρίς ΦΠΑ)

Προϋπολογισµός: 207.000,00 (χωρίς ΦΠΑ) Ε.Α.Ν.Π. METAΞA : ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Ταχυδροµική /νση: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 2 ΗΣ Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙ ΙΚΟ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΜΕΤΑΞΑ» Μαλινδρέτος Σταµάτης

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002876197 2015-06-26

15PROC002876197 2015-06-26 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σάµος 26/06/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Αρ. πρωτ.: Οικ. 36005/2754 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΑΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /νση: ερβενακίων & Αλέξη - Αλέξη Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002557962 2015-02-04

15PROC002557962 2015-02-04 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Α - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.)

«ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γ ΚΠΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» «ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.) ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΩΕ5Ι46ΨΖΣΠ-Τ4Ξ ΑΔΑΜ: 15PROC002831054 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

ΑΔΑ: ΩΕ5Ι46ΨΖΣΠ-Τ4Ξ ΑΔΑΜ: 15PROC002831054 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΑΔΑ: ΩΕ5Ι46ΨΖΣΠ-Τ4Ξ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «Σύμβουλος Λογιστικής Υποστήριξης (ΣΛΥ) του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. για το έργο των Δημοσίων ΙΕΚ & ΣΕΚ» ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΙΝΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΟΣΕΩΝ «ΙΟΦΑΝΤΟΣ» Κτίριο «. Μαρίτσας», Νίκου Καζαντζάκη Πανεπιστηµιούπολη Πατρών Τ.Κ. 26 504, Ρίo Πληροφορίες: Βασίλειος

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για τον καθαρισμό των χώρων του Τ.Ε.Ι. Αθήνας, για τρία (3) έτη.

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για τον καθαρισμό των χώρων του Τ.Ε.Ι. Αθήνας, για τρία (3) έτη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΘΗΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Αγ. Σπυρίδωνος 12243 ΑΙΓΑΛΕΩ Τηλέφωνο : 2105385118-9 FAX : 2105385118

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ Κωνσταντινουπόλεως 49, 54642 Θεσσαλονίκη Τηλ. 2313312229, Fax 2310830359 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002371414 2014-10-30

14PROC002371414 2014-10-30 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ταχ. Δ/νση : Ν.Πλαστήρα 100 Βασιλικά Βουτών 70013 Ηράκλειο Κρήτης Πληροφορίες : κ. Β. Γκαγκαουδάκη Τηλέφωνο : +30 2810 391500 FAX :

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002826712 2015-06-05

15PROC002826712 2015-06-05 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 3/2015 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ Λάρισα, 26/05/2015 Αρ. Πρωτ.: 3810 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002396129 2014-11-12

14PROC002396129 2014-11-12 14PROC002396129 2014-11-12 Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Περιφερειακό Επιχειρησιακό Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 1/2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 1/2015 Aρ.Πρωτ. 4142/30.06.15 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 1/2015 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002590975 2015-02-20

15PROC002590975 2015-02-20 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 1/2015 ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ.ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα