... :...,,,;_. ' :{.~... ~.:...,.,, ;1~~.:<. "'\... '..., ~::-... ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΔΙΣJ"ΩΝ ΤΗΣ ΦΗΜΙΣΜΕΝΗΣ ΜΑΡΚΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "... :...,,,;_. ' :{.~... ~.:...,.,, ;1~~.:<. "'\... '..., ~::-... ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΔΙΣJ"ΩΝ ΤΗΣ ΦΗΜΙΣΜΕΝΗΣ ΜΑΡΚΑΣ"

Transcript

1 ~ --I.... :......,,,;_. ' :{.~..... ~.:....,.,, ;1~~.:<. "'\ '..., ~::-... :(.. : ' ι. _,,.ιι,:.....!.j..ι;ιt Ar:~o:... ". fotjooι... ΓΕΝΙ~ΟΣ ΚRΤRΑΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΔΙΣJ"ΩΝ ΤΗΣ ΦΗΜΙΣΜΕΝΗΣ ΜΑΡΚΑΣ SIANOARO ΡΗΟΝΟι CΟι OF NEW YORK GENERAL CATALOG QF GREEK AND TURKISH "ORTHO.PHONIC" RECORDS 1h-ρ,) \. t? J-'

2 Η ΜΟΥΣΙΚΉ I AΛ!\:IATIKJI πιιόσδος 1:ίίς 'Ελλιη-ικiί'ς ιιοl'όιι:ίίς ϊι ιιiiλλον τοίί 'Ελλnνιι:οίί Τιιαγοιιοιοίί ι:α1:ά -:ά -:ελειιταία 9ι--3 i!τn ειναι παόι~ανής. Διά,.ά πειόθίίτε σε,. ί!zςετε παιιά,.ά άκοtίόετε ιιειιιι:οίις οίόκοιις παλαιούς καί ιιειιιι:οίις άπό τοίις,>έοιις. ΊΙ Έταιιιείcι Stand~d Phono Co. έκδότιις -:ων ~ω, οrιια~ιι:ω,. οίόκων 'Όrthophonic" ίδιιιιοεϊόα πeό πεν'tαετίας~ εf, αι τ.ολiι ίιπειιή~ανος όιιντελέόαόα εiς τiιν πιιόοοο\' ταtίτιη. ιι Οιειίσιινόις τίίς Έταιιιείας 'tώ\' οίόκων ΟΡθΟΦΩΝΙΚ ιιόλις iδιιιίσn~ ί!θεόε ώς θει,ιέλιον λίθον 'tοίί iiiιιtίιια'tος τι'ιν ι:αλλιτέιιειιόιν 'tοίί 'Ελλnνιι:οiί Τιιαγοιιοιοiί ι:αi 1:ίίς 'Ελλn\'\ι:iίς ιιοιιιlιι:ίίι; καί ιjήιιειιον ί:zcει ιιίην όλόι:λιιρσν ιlι:ιικη οίιjι:ω\' ~ι.)\'0- rιιάι}σιι~ τοίις όποίοιις ό κάθε WΕλλnν εtrκαιιίό'tως τ.αίζει ό-:ό όπίn τοιι καί οιά τοiις ξb οιις ~ίλοιις -:οιι~ οιό-:ι ιί ιιοuόικίι ι:αί τό -:ιιαγοiίοι αίrτων ει, αι όιιγκιιοηόιtέ' α. Ή \-έα γε, εά~ διά τίιν όποία'' ολοι ιιας ένόια~ερόιιεθα~ εtrκαιιίότως άι:οtίει τοiις οίόκοιις ιιιίιιι:ας 'Όrthophonic" ι:αi τό όποιιδαιότειιον δλων ιιανθάνει -:ά -:ιιαγοtίοια. Ό zcώιιος Oh ιιiiς έπιτιιέτ.ει,.ά έπεκταοωιιεν εiς -:ό, ιιόj.ο'' 'ΠΟiί τ.αίζει ή ιιοιιόικiι ι:αί τό 'Ελλnηι:ό Τιιαγοiίοι ότά παιοιa ποiί iizcoιιν "(Ε\' \'nθ~ είς τίιν 'Αιιειιιι:n\'!1 τονίζοιιε, δtιως δ-:ι ει, αι -:ό ι:αλλίτειιο 'Ελλn\'tκό Σzςολείο. ΤΕΤΟΣ ΔΙΗ\11ΙτΡΙΑΔΙΙΣ -2-

3 ΝΕΩΤ ΑΤΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΔΙΣΚΟΙ ΤΩΝ 10 ΙΝΤΣΩΝ DΡΟΣ 75 ΣΕΝΤΣ ΕΚΑΣΤΟΣ New Greek Records 10 inch List Price 75t; S-337 Mit ιιε ρω"'ϊί"'ε Σοφία Βέμπο Μά.,.ιιι, Φόξ Τρότ 'Ορχ. μi: τρίο S-338 Πίϊιιε ιι... η Χο,'Ολοίrλοu Χαδάϊαν Ν{rχ"'ιι 'Ονειρειιιιέ, ιι Κι{}άρ~ς με χορφδια S-335 '11!ΗοuιJιι:ιΊ Γuρiζη, Φόξ Τρότ The Music Goes Around "Ελα Ποιrλί ιιοu, Ρούμπα Τέτος Δημητριάδης S-336 Γr.ιιζελi ΝεGiι Σιιιιπiιιc ( π ρέπει νa σκέπτεται καν εις) Ρίτα 'Λμπατζή Σοφία Βέμπο 'Ο Ηιιιrγ«t: γιiι.,.., llι:.,.ιli, Ζε'ίμπ. Ρόζα Έσ-Λιναζή ΤΩΝ 12 ΙΝΤΣΩΝ ΔΟΛΛ. S-704 ΣοιrιΊπ Σ"'έν., Κωμικον Σκίτσο ι ωιιiϊν.ο Γλένη., Κωμικό ΣΟ<.ίτσο S-705 J{ό~"'n'' 'Ελέηι ηί,, 'Ελnιί, Τσάμικο Σοιιλιιιιώ.,.ιdu, Συρτό Πέτρος Ρόζα Κυριακος 'Εσ-Λιναζή S-706 Δ.iιcωι; l{άλ.,.ι!ει; ΙΙειyπιι.,.οί"'' Τσιφτέ Τελλl 1\Η Ζοιιιn άδει; ιιέ Ν"'αοίrλια, zε ίμπέκικο S-702 J{όeιι d"'ά 1\Ιε.,.αξωtιί, Τσιφτέ Τελλt Τά Ξα, Οά ει, αι.. ης Μόδας, Καρσιλαμάς Ρόζα 'Εσκιναζi'j Ρίτα 'Αμπατζi'j Ρόζα 'Εσκιναζi'j S-703 Τ' 'Λιιίiόη ιιοiί πιιeιίηι:ιλι, Συρτο 1\ΙιιΊ Uλιιχιr.:οί λιι ν.ιίοο''"'ll''' Τσάμικι.> Ρίτα 'ΛμπατζiΊ οι Δεσκοt μcί.ρκα.~ "ORTHOPHONIC" εlνα.t ο~ κα.λλε-tεροt χα.~ ot. σ-tερεό-tεροt. Elνa.t ~ε ij"f"fό~μένot ά.πο -t~ν ιj.ε"(α. λεt-tέρα.ν Έ-tα.φεα.ν -tou κόσμοό ει~ 'to εl~ό~ 't~~, RCA VICTOR. -3-

4 ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΚΑΙ XOPOI ΑΠΟ ΟΠΕΡΕΤΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ. ΝΕΟΙ XOPOI, ΝΕΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ, ΤΑΓΓΟ, ΦΟΞ ΤΡΟΤΣ, ΡΟΥΜΠΕΣ. ΤΩΝ 10 ΙΝΤΣΩΝ ΠΡΟΣ 75 ΣΕΝΤΣ ΕΚΑΣΤΟΣ S-337 JHiι ιιέ eωτiίτε Σοφία Βέμπο 1\Ιιίτιιι, Φοξ Τροτ 'Ορχ. μέ χορφδία S-338 Ιlίϊιιε ότίι\' Χο\'ΙΜ.οίιλιιu Χα6ά ίαν ΚιΜρες Νίιχτα 'ο, ειeεuιιέ, n μέ χορφδία S-335 ΊΙ 1\Ιοuόιι:ι'ι rιιι?iζει, ΦΟξ Τρότ Τέτος Δημητριάδης The Music Goes Around "ΕJ..α Ιlοιιλί ιιοu, Ρούμπα S-323 'l\ οίιριιι rλιιι:ειά Στ\Ιιιποίrλ S-331 J{αιιt\-ίτο, Μονοπάτ~ Σ' άyάπnόα S-332 'Λyάπα ιιε Τόιyyάηι:α S-333 Λιιπήόοιι Ρετιιί, α ιιοu!ηιίtια S-334 rιωι;,.α yίιν ι:λαϊι; Τόιyyιί, ιι l\ιαuροyιίτα S-328 Τόιι:οίιε, Ταγγο 'Ορίτζι, αλ rι:ρίιι: 1\Ιπλοίι~, S-329 l\ιαι:ράν ι:ι' ίίν είόαι ΊΙ Ιlαλόιια Χορφδία μέ Χαδά ι:αν Κι&άρες Πέτρος Έπιτροπάκης Τέτος Δημητριάδης-Κ. Σοφία Βέμπο Καζ ijς Τέτος Δημητριάδη:;-Κ. κ;;ζiϊς Τέτος Δημητριάδης Τ. Δημητριάδης-Κ. Καζijς Όρχ1ιστρα Φραντζίσκο Κανάρο Φοξ Τρότ Όρχ. Ίντερνάσιοναλ Ί'ζούλια Μορίνο, Βιολί Σφύριγμα Μακένζυ S-330 'Αθιyyά, ιι:οι; Χορόι; 'ΑiJιγγάνικη Όρχ1]στρα 'Αθιyyάηι:n 1\Ιελφ&ία S-318 "ΕJ..α,.ιΊ ~ιλnοοίίιιε Κ. Μένδρη-Λ. Π αγιίjνης Θά ruρίόι~ι; Σοφία Β έ μπο S-320 Λόγια Έρωτιι:ιί (Parlez Moi d'anιour) Π ϋρρος Χρονίδης Ηοτέ όοu δέ, y' ιίyάπιιόες S-321 'Απά, ω ότ' 'Α\ α{.ιιι:>τιι:α Τοίί Λαίηι -:ό Ηραόi S-315 ΘιΊ ΞιιηίρΟι,ιι; (Ρωμαντικο Τραγοϋδι) Ιlιπίτόιι 'Ορ. S-314 Στϊίι; Ηλάι:αι; η'ιι; Κατl\~οριέι; (Καντάδα) 'Αyι'ι\' J{αοίίρει; S-312 Εiι; τό Νnόάι:ι J{απρi ('Εκ τοϋ 'Αμερικανικοίi) Μίλα ιιοιι γι' άyάπn yλuι:ιί ('Εκ τοίi Ίταλ~κοϋ) Κάκια Μένδρη Μακρijς-Χατζηχρijστος Όρ. Μακρijς-Βλάσης Τέτος Δημητριάδης Καζijς-Δημητρι-άδης Δημητριάδης Κώστας Καζijς Τ. Δημητριάδης S-311 Κοι:τέϊy, ΦΟξ Τρότ Φλερί-Δελένδας-Γλuνός Ταyyολίτα, Ταγγό ' Ορχήστρα μέ χορψδία S-31 Ο 'Ένας Πeιίκοι; ότό Ποll\ ό, Διατί ~Αχ Διατl. Νικόλ. Μοσχnνιiς Ό Δια6άτnι; τϊίι; Ζωϊίι; -4-

5 S-307 Μι'Ι\. ιίyιι"πι}ς, λιιιlιιtί\'ιιtlε, Καντάδα Τι-:ίκιι, Καντάδα 'Ειτιτροιτάκης Καλαμrcούση;, S-306 J{οιι"Πιιyόί-:ιι, Ταγγu ('Εκ τοϋ Ίσιτανικοίί ι ΙΊiι -:ο ί:ς ~Α νοιjιιι; ΊΌ Δημητριάδη; S-305 ΙΙιί:ι: Γλι κι'ι 1\!,Ιαtlί Ι\Ιεόιίη~-:ιι S-304 Ξ~κιιιιέ ιιε J.\Ι~ίτόιι S-303 J{αeιι'Ικιι ('Εκ τοϋ 'Αμερικα\1.Υ..οίίι zιι, οιίιιτ.:α Σεϊτανίδη;-Βλύ.ση; Τέτο; Τέτος ΤΠΝ 12 ΙΝΤΣΠΝ ΠΡΟΣ $ ΕΚΑΣΤΟΣ S-673 Για-:ί,.ά φt'ryι,ιι;, Καντάδα Σ.:λιι!.'ι'ι Κα/,)δuί, Καντάδα S-682 Χαιιέηι 'Αγά"Πιι "Α:-:, Μτ.:έιι"Πιι, Φuξ Τ~uτ S-683 Ραιιό, α l{ω, ό-:ιιy-;ι, οιίπολις S-686 'J::eω-:εuιιi""Οι, Σερενάτα Νi.ι -:ο Ιlιιλι~ό ιιοu ~Ch-ειιιο S-691 ~εχειι; πιίeει -:ίι, l{~δuί ~ιοu Κ' οί ouo ιιαζί: S-69.3 Γιίe, α Τά Χείλιι όοι; S-701 J.\lό, o ιιέ Σέ, α, Βό.λς Δημητριάδη; Δημητριάδη; Μανδολινάτα Τό. Πολιτάκια Τέτος Δημητριάδης Τέτο; Δημητριάδη; Π. 'Ε.τι τροπάκης μετό. Χορφδίας 'Αλίκη 'Επι τροπάκη Τέτος Δημητριάδης Ι. Ματούκη-1'. Δημητριάδης Πέτρο; 'Επιτρο:τάκης Ξη ύκ-:ιιδει;, Βό.λς 'Ορχήστρα 'l ντερνάσιοναλ S-671 ){α-:ιηίκι Λίζα Κ!.>uρούκλη-Τέτος Δημητριάδη; l\le λέ, i\ιτ.:εκρίί Δημιιτ~ιάδης-Δημητρακόπουλος S-670 Ζωίι Τ!,Ιελλιί, Φiιξ Τρίη Τέτος Δημητριάδης ~Ελιι,.ιJ, οιώιlι,ιι;, Ταγκο S-699 ΤιιγγΙ, τω,. J>όδω, ν Αννα Κριωνά-Τέτο; Δημητριάiη; Τιlιγγάηι:ο Φιλί S-646 Φ-:ώκεια -:οίί l\ι~έιι 'Λ., άιιηιιlι Γλιικειά Τέτος Δημητριάδιις S-637 ί\ιπιιριιπαγιιίυηις l{ιη α-:ίίι: 'Ελ6ίρα ντε 'lντάλγκο l{ιιeιί ιιοιι Γ. 'Α γγελόποuλος S-636 l\lt'ι γελίίς ο-:α' ιι-:ε, ιiζω Χορφδία,.Ω!!\Ιiό-:ερ!Ηπt~tίο\1\', Φiιξ Τρuτ: Σ. Βλάσσης-Β. Σεϊτανίδης S-632 Το,!ΗιίΟιιιια τοt: i\lπει:ρίί 'Αρ. Χρυσοχόος Ροιιιιπιι Τέτος Δημητριάδης S-631 Ν-:ίηι ιιου Γλιιι:ειi.ι Τέτος ΔημιJτριάδης Ίϊ Οέλο\1\' οί Νέοι ι:αί -:ά J{ορί-:ιlια S-628 Πιιλι,ιά Τα6έ!." α Χορφδία μετό. ΜανδCJλι, άτα; Ιlλά, ο Τιιγγο S-627 Τό Γελει:ιίι:ι Τέτο; Δημητριάδης Ηώς ιl' άγαr.οiίιlα -:ρελλά Χρ. Δημητρακόπουλος S-624 ~llόο\1\'α Σιί, Ταγκο Πέτρο; ΚL'ριακος Ό Γλι-ι:ιι-:ζιίς, ΧeρΟς Ρούμπα--ΦΟξ Τροτ -5-

6 S-618 ΠεΟερ{ι καί Φοiίλα dm Φυλιικiι ΠρσdπαΟοiί\ \'a ιιε dι~doii'\' S-672 Λακανιίδες, Ρεμπέτικο 1\Ιπαιιπέdα, Ρεμπέτικο S-614 Θέλω 1\Ιαιιiϊ "Εν' 'Ανδeοίrλιι Ό zα, έτος dτό Ράδm S-611 ΓιιJ..ιι, οιιιίτιι, Καντάδα Κίιτι "Ειcω dm\' Και1διiι S-61 Ο Νιίκτες Γ:λ11Κειi:ς 'Ό\'t:ιρο 'Ίiτα\' S-606 "Αόπgα Ποιr:λιc'ι Ό Δρόιιος τοiί Παροδείdοιr S-605 Γιc'ι Σέ\ α Ζοiίdα, Δuφδ(α 1\Ιέd' τ'ίί~ 'Αγάπης τn Φω:λι,ιίί Μανδολινάτα Τιl Τέτος Δημητριάδης Τέτος Πολ:ιτάκια Δημητριάδης ~τροπάκης--l{αλαμπ~ύσης Χορφδία συνοδείq. Χα6άϊας Β. Βλάσης, σιινοδε(q. Χα6άϊας Σ. Βλάσης Χορφδία μf: Χα6άϊες Π. 'Εmτροπάκης Λ~... ~Λιlt."' ΧΑΒΑΊΆΝ ΚΙΘΑΡΕΣ ΜΕ ΧΟΡΩΔΙΑ ' Σιιγv-eοτήιιατοι; Η. I\IIIEZ01' ΤΩΝ 10 ΙΝΤΣΩΝ ΠΡΟΣ 75 ΣΕΝΤΣ ΕΚΑΣΤΟΣ S-338 ΙΙuιιε ότiιν ΧονιΜοιί:λοιr ΧαGά'ίαν Κι&άρες Νιίκτα '0\ ειρειιιιέ\'11 μετίι Χορφδίας S-323 'l\-σιίριιι Χορφδία μf: Χαδάϊαν Κι &άρες Γ:λιrι:ειc'ι Στα ιιτ..οirλ. ΤΩΝ 12 ΙΝΤΣΩΝ ΠΡΟΣ $ ΕΚΑΣΤΟΣ S-61 Ο Νιίκτες Ι?.ιrκειi:ς 'Ό\οεtρσ,.Ιiταν S-606 "Λόπριι Πιηrλιiι Ό Διtόιιοι; τοiί llιιριιδι:iιfοι r S-649 Είι; τiι'' Χιιγοιrιίιι 'Eιlir Ι'ι:λίίι; Χορφδία σuνοδείq. Χα6άϊας Β. Βλάσης, σuνοδείq. Χα6άϊας Σ. Βλάσης Χορφδία μf: ΧαGάϊες Τέτος Δημητριάδης Χορφδία ΚΑ Ν τ ΑΔ ΕΣ ιιm οδεiι,ι 'Ορκnύτριιι; κιιί l\1ιινδολ.t\'ιίτιιι; ΤΩΝ 10 ΙΝΤΣΩΝ ΠΡΟΣ 75 ΣΕΝΤΣ ΕΚΑΣΤΟΣ S-326 '11 'Αιιιιγδιιλιιί, Καντάδα Χορφδία σuνοδ. Μανδολινάτας 1\Ioii πιιρήγγει:λε τ' 'Αιιδόη, Καντάδα S-321 'Απά\ ω dτ' 'Α\ ιι~ιι:>τιι:ιι Όρ. Μα.χρi]ς--Χατζηχρijστος Toii Λαί, ιι τό Ιίeιιdi 'Ορ. Μακρής--Βλάσης S-314.Στίϊς ΙΙJ..ιίκας τίιι; J{ατιι~ωριi:ι; (Καντάδα) Δημητριάδης-- ' Αιιι'ιν l{αοiίρες Ι\ι6στας Καζης S-307 1\ΙιΊν άγιιπi!ι;, J..ιιdιιόηιdr, Καντάδα Τιτίι:ιι, Καντάδα Έπιτροπάκης--Καλαμ.ττούσης ΤΩΝ 12 ΙΝΤΣΩΝ ΠΡΟΣ $ ΕΚΑΣΤΟΣ S-673 Γιατί \'IJ Φιίγι,ις, Καντάδα Μανδολινάτα ΤιΊ ΣκλιψΊ J{αροιιί, Καντάδα -6- Π ολιτάκια

7 S-672 Λακu~ ιίθες, Ρεμπέτικο Μανδολ~νάτα ΤΟ. Πολιτάκια l\lπuιιπέόu, Ρεμπέτικο S-686 'JΞ:eωτεηιi~ οι, Σερενάτα Π. ΈπιτQΟπάκης μετa Χορφδίας Nu τό Ιlαλι~ό ιιοιr ~ο~ ε~ο 'Αλίκη 'Επιτροπάκη S-690 ~Ελα Φίλn τίίς 'Υιικίίς ιιοιr Τέτος Δημητριάδης 'Απ' το ~f:eιιιιό ιιοιr Στuωιιu, Καντάδα μετa Χορφδίας S-692 Ζακιινθινiι Καντάδα Τέτας Δημητριάδης 'Απ': τίιν πl)ώτn ~ouu ποίί όέ είδα μετa Χορφδίας S-637 l\ιπάuιιπαγιάυ\'ιις Καηιτίίς 'Ελ6ίρα ντε Ίντάλγκο l{ιrl)ά ιιοιr Γ. 'Αγγελόπουλος S-628 lluλ~u ΤαGέι;» α Χορφδία μετa Μανδολινάτας Πλά~'Ο Ταrrό S-611. ΙΌλα\'οιιιίτα, Καντάδα 'Ε.πιτροπάκης-Καλαμπούσης Κίίτι ίiκω ότίιν Ιίαιιδιiι S-604 Στ' ~ο~ εl.l)ό ιιοιr όέ είδα, Ιίαντιίδα 'ΑΟηναϊκ-i1 Χορφδία Χeιrόός Στuιrl)ός, Καντάδα ΚΩ Μ ΙΚΑ ΤΠΝ 12 ΙΝΤΣΠΝ ΠΡΟΣ $ ΕΚΑΣΤΟΣ S-704 Σοιrιίπ Στέκ Πέτρος Κuριακος Ρωιιέϊκο Γλέντι S-625 'Υαeίίς κα\ Δοίίλu Πέτρος Κuριακος 'Ο Σελέιιιις S-635 Νmίιι:οιr- Ντοίιι:οιι Π έτριjς Κυριακος Ιlολιτιόιιέ,'Ος l\ιάγκuς Μ. 'Α νδρονίκου S-681 '11 l{uρoιu τοίί l\ιιίyι:ιι Πέτρος Κυριακος 'Ο 'l'ιη'οίιιιε~'ος S-619 '11 Ι'ραιιιιιιτιι:ίι 'tοίί!ηιίγι:ιι Π έτρuς Κuριακος Ό ΤιrκερΟς S-632 Το ιιιίοιιιιιι τοίί Ι:Ηπει:ρίί 'Αρ. Χρυσοχόος l'οίιιιπα Τέτος Δημητριάδης S-621 'f\ btαοε ό Τζiιιnς ιιέ τίιν Ντιπqέόdιο~ η Χρειάζεται τό ι:άοε πl)i'ίγιια Γ. Καμδύσης S-616 Το Λεξικό~ των '~ οιιιίτων Τέτος Δημητριάδης 'Ο Διιιιιιτuιίι:nς, Κωμικόν (' Αφιερώνεται σ' δλους τούς Τζίμηδες) S-615 "JΞ:eωτες ΙΌϊδάΙ]ων, Κωμικόν Δέν ξα~ απαντιιείιοιrιιuι Γ. Καμ6ύσης S-614 Θέλω 1\Ιαιιίί "Εν' 'Α\'ΟI)Οίιλιι 'Ο Ζιη έτος ότό l'ιίδιο Τέτος Δημητριάδης S-687 ΊΙ Στιίόu Πέτρος Κυριακός '11 l{ό/)ιι τοίί Ιlαπίί S-688 'Επιότρο\?ίι τοίί l{ιrριιιι:οίί ό'tl'ιν 'ΑΟιί, α 1\Ιπεγ-eοι:α~ ιίτας Πέτρος Κυριακος S-603 Τό Δ\Μλιίριο, Κωμικόν 'Ο Τειιπέλnς, Κωμικον Π. ΚυριακΟς S-695 Τό l\loii)oλόϊ τοίί ({αραγι:ιώζιι Κώστας Θεοδωρόπουλος 'Ο Καραγι:ιώζιις ιlτό Διι:αιlτήuιο -7-

8 ΡΕΜΠΕτΙΚΑ, ΜΑΝΕΔΕΣ, ΖΕΤΜΠΕΚΙΚΑ, ΚΑΡΣΙΛΑΜΑΔΕΣ, ΤΣΙΦΤΕ ΤΕΛΛΙ, ΣΥΡΤΑ, ΧΑΣΑΠΙΚΑ, ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΑΝΑΤΟΛΙτΙΚΟΙ XOPOI.... ~......,... ΤΩΝ 10 ΙΝΤΣΩΝ ΠΡΟΣ 75 ΣΕΝΤΣ ΕΚΑΣΤΟΣ S-336 Γι:ιιζcλi Νέfια Σαιι:-:ιΊκ Ρ! τα 'ΛμπατζiΊ (π ρέπει να σκέπτεται κανεlς) Ό Καuγίί~ γιιί το Πι:τιιi, Ζεϊμπέκικο Ρόζα 'Εσκιναζτι S-325 Κι:~λίδιι:ο l\ιι, όρε 1\Ιποιrτζιιλιό, Ζεϊμπέκι.χο S-317 ΞιιΥΟn Έfιριιιοποί-λιι Το Νέο Χιι, οuιιιί :ι S-319 J\lit ιιε ιjτέλη:ιι; 1\Jιίηι ιlτji\' 'Λιιι:ρη:iι 'Λργιιτοποί::Ι.ιι, Σuρτος S-327 ΚΙΙ{ΙοτιJιέριιι;,, Χασάπιχο Ροιψιιηι:οι; Χοροι; S-309 ΊΙ Λιιτέρ, ιι τϊί~ ΙΙύλιι~, Χαcτά.;τιχο Ό ΒύιJποιιοι;, Χασάπικο S-308 ΊΊΙι~τi: Τι:λλί, Βιολt Σόλο ΡιΊιJτ l'lic6iι Λύγγιι, Βιολl Σόλο S-322 ΧιιιJιί:-:ιι:ο }{ιι(lιίιιίiίιι ΙΙο:Ι.ίτιιJιJιι, Σuρτο Λάζαρο; Σ. Γεωργιάδης Κι σ-άρα Σόλο Ρίτα Ρόζα 'ΛμJτατζη 'Εσκιναζη Ρίτα 'Λμπατζη Κωνσταντίνου Βιολl Σόλu Κοντινένταλ Όρχ)]στρα Δ. Σαλονικιος Άρμόνικα μi: Κι{)άρα Τέτος Δημητριάδης S-316 l\ιιιυrι; ΣιιιιπιΊκ (Τα ΠάΗη μοι ΟιΊ Γιατρει τοίrν)!η ιiι ~ιιιιιι:jτιιltlιι t ' ~ιιπλι tι: Κ. Ρούκουνας 1\ Σαμιωτιίκης ΤΩΝ 12 ΙΝΤΣΩΝ nροσ $ ΕΚΑΣΤΟΣ S-706 Δίκως 1\.ιίλτόι:ι; ΙΙι:ιι:-:ιιτοί;, Τσιψτi: Τελλi Ρόζα 'Εσκιναζiι 1\lr Ζοvρηίίiει; ιιi: :\ τιιοίr:ι.ιιι, Ζε'ίμ;τι~κικο Ρίτα 'Λμπατζij S-702 Κιiριι ότιί!ιiι:τιι{ωτιί, ΊΌιψτi: Τελλl. ΊΊΊ Ξιη ΟιΊ ciηιι τι\~!ιιίιiηι~~ Καρσιλιψά; S-677 Βιίλι: ιιι: ιlτi" 'Λγι:ιιλιιί όοι. Ρί>ζα 'Εσκιναζη ΔrΥ ιιr Οi::Ι.ι:ιι; πιιί S-679 Το Χριότη ιίι:ι, Σuρτος Ρόζα Έσκιναζη 'Η 'Ατόιyγιί, ιι, Τσιφτi: TεiJi.ί S-674!Ιiπέϊι:οι;, Χασάπικο Μανδολινάτα τα Πολιτάκια Γι:ιοΊ'ζέ:Ι., Ζε'ίμπέκιΥ.ιJ S-672 Λιιχιιηίίiει;, Ρεμπέτικο Μανδολινάτα τα Π ολιτάκια!11 πιι ιι:-:έόα, Ρεμπέτικο S-684 'Α:-:τά:Ι. Χιιfιιιόί, Ζεϊ. μπέκικο 'ΑΥτώνιος Σακελλαρίου ΤιJιη:ιιλιίι:ι, Σuρτο μi: n1ν 'Ορχ!1στραν του S-685 Το l{ιιίί,ιέ, ο τύ Γιι'ίΟΙJΊ'ριίκι Γειοργιος Κατσαρος Κιιi yιuτi ίii:y ιιιί~ τύ :l.i:ι: μ/: Κι{}ιίρα S-697 Αιιιη έ'ίυ.ο, Ζε'ίμπέκικο Γει:Jργιος ΔεληyεuJργης 'ΑλιιτιJιιτιιιηί, Καρσιλαμά; S-698 ΊΙ Σι:λιιριΊ l{αρίiιιί ιlοι Γειοργιος ΚατσαριΊ; Άγίιι ιιοιι ΠιιριιιΙι:ειnΊ μi: Κι{)άρα S-699.!lln ιιi: δέ!,ι'ηι;!ιiιί'\'ιι, Συρτος 'Αριιιιπίί~ Ιlερηίι:ι~ Καρσιλαμάς Τάκη; Νικολάου -8-

9 S-663 J{uρur.iic;, ΖεϊμπέκικιJ Βαρlι ΙJυιιρηίlία, Συρτος S-694 l{αό-tοριανίι, Συρτό 'Ένα Κοράlίι ιiπο -:ι'ι Χιό, Συρτο S-66 7 ΊΙ Σ-tελί-tόο, Ρεμπέτικο Τόερr.ές, Ζεϊμπέκικο S-653 Τζογοοόρος θιi -to Ιίλέιkω οέν ~αό-tώ S-652 'Ειi, είκα έι:ο-tο κιλuίοει; λίeει; Ιlαίζω Ιlόκα, παίζω Π\\'όκλι S-651 Σ\?οιιrrαιιίiι;, Συρτός i\lπαριιπαοίiζοι;, Ζεϊμπέκικο S-650 Σ'tι'Ι\. ίrπόγιι ~llόυιιηι Sιιπόλιι-tιι, Ζεϊμπέκι κ ο S-660 Σιιλιιlίριο\ ό, Συρτο Χαόιίπη:ο l\1η όιιε S-658 'Αιιu\' 'ΑΥί-tόα '() 1\l'Ιfλω, iίι; S-642 Φωκιu\'Ο Ζεϊιιπέι:ιι:υ Ιlιιgολιιιιέ, υς, Συρτός S-641 Σιι!J'tΟ~ llυλίτιι:υt; l{ολαιια τιανος S-640 l{ιιι:ιu i\ιη:ροίίλο, Καρσιλαμάς Λέλιι, Τσιφτε Τeλλί S-656 l{αιιαιιπαλιώτικυ Ζεϊιι':':έκικο S-655 S-634 S-633 S-602 S-601 S-608 S-607 S-623 S-617 S-613 S-626 Βυιι!!''οlίιιλιt:), Συρτu Νί:ιι 1\Ιι:ιJΙΙΙ:λοίi, zε ίμ.ιτ έκι:v.ιj Το Ι\Ιιι!!ικάι:ι Φι:ιJετζές, Ρεμπέτικ ο ΊΙ Κοίίλα, Καρσιλαμάς Σι.ιιιιJηu Και.ιωιιιιτοίi ) I ' Ντερ6ιόιίν.ι (Ζεϊμπέκικe.Ι Μ~ Χα, οίr~ιι:ος Χορός Τόι~τε Τελλί l{ιιι:οίiργα ΙΙεΟειΗΊ \ Τό Τραγοίίδι τοϋ Ό l\ιειιέτιις l\ιόρ'ttόόα l\iιu Σιιιrρ, ιά όη'ι,, l{οι:r.ιηιi Σοίrότα Ιlολίηι:ιι 1\Ια\'Ες l{ιοιrρ\'-tιλi Εiνα\ ιιιά ότο Περιότέρι Τοιrρκολιιιιιηώηόόα I (/? ) Βλιίκα ιί llιιη'ι!ιιέηι Τeίιι Χιιόιίπιι:ιι ΊΌιrιιπελέι:ι- Τοιrιιπελέι:ι, Χορός ΊΙ Φιrλακίι ει, αι Σκολεϊο Γιά,.ά ταξειοέι!!ω Οέλω 'Λγιιπώ ιιιά παν-tρειιιιέ, ιι, Συρτ8ς -9- 'Ορχί1στρα Α. Σακελλαρίου Τά.κης Νικολάου Ρόζα Έσκιναζij-Κ. Νοϋρος Ρίτα 'Αμπατζη Άντ, Νταλγκάς Κατσαρό; Νικολάου Κωστής με Κιi>άρα Κ. Βρουνάς Κ. Γαδίνης Ρίτα 'Α~uτατζiΙ Ρόζα Έσκιναζ1-1 Όρχ1Ίστρα Σακελλαρίου ΌρχΊ1στρα ~α κ ~λλαρίuυ Ρίτα 'Αμιτατζ1ί Ρόζα 'Εσ-/.ιναζη Λαϊ κ i1 Ρό ζα '0ρχ1ΙσtQα 'J.ο:σκ ι ναζi1 Ρίτα ' Αμπατζ1-1 Ρόζα Άντ. Λα"ίκ!1 Ά&ανασοπούλου) Έσκιναζη Νταλγκ(iς Όρχi1στρα Α. Παπατζής Νταλγκάς Δ. 'Αραπάκης Άντ, 'Αντ. 'Αντ. Νταλγκάς Νταλγ κ άς Νταλγ κ άς Τέτος Δι1μητρ~άδης ΌρχΊ1στρα Θεόδ. Α. Κωστής Μυτιληνιός Α. Σακελλαρίου

10 Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΓΥΡΙΖΕΙ The Music Goes Around Ι<.;ίς Φωνογραφικόν Δίσκον Μάρκας 'Όrthophonic" ύπ' άριi!-. S-335 -Μιά νύκτα παίζοντας τρελλά μιά όμορφοίίλα με ρωτά: -Πώς τόσο εiίχολα μπ~ω. το οργανό μου νά όδηγώ ί Καί iγili τijς λέω: Θa στο πω, στά πεταχτά το μυστικό. -Tijς δείχνω πώς Ή μουσικ1ί πάει γύρω, ω, ω, ω για δe εδω. Πατάς αίιτό πειο κάτω κ' ή μουσικiι πάει γύρω, ω, ω, ω καί βγαίνει άπ' έδώ. Πατclς μετa στi1ν μέση κ ι ' ή μουσικi1 γυρίζει κ άτω, κάτω, ω, ω, ω, γιιl. κύττα τιίjρα εδω., π α;aς πάλι' το 'άλλο~ κι' η μουσικη παει γυρω, πειό κάτω, ω, ω, ω καί βγαίνει άπ' έδώ. ΜΗ ΜΕ ΣΤΕΛΝΗΣ ΜΑΝΑ ΣΤΗΝ AMEPIKH. Είς Φωνογραφικόν Δίσκον Μ άρκας ' Όrthoplωnic" ύπ' ιiριi!-. S-319 Mi1 με στέλ~ς Μάνα στ1ίν 'Αμερικi1 ij-e νά μαραζωσω, νa πεi!-άνω έκεί. 2 Δdλλάρια δεν i}έλω, πώς νά σοίί τό 'πω, κάλλιό ψωμί κρεμμϋδι, καί αίιτόνε π' α- γαπgj. 3 'Α γα.;τώ, Μανοίίλα, κώτοιον στο χωριο ώμορφο λε6έντη καί μοναχογι>ιό. 4 Μ' εχει φιλημένη μέσ' τi1ς ρεματιf:ς καί άγκαλιασμένη κάτ' άπ' τi1:; 'I τιές. 5 Γεώργο μου, σ ' ιiψl1νω, φεύγω μα κ ρυά, πάν' νιl. μf: παντρέψοm μέσ' στi1ν ξενητειά. 6 Σάν άρνί με πάνε νιl. με σφάξουνε, μό. έr.εί rlτ' τον καϋμό μου Οά μf: Οάψουνε. ΓΛΥΚΕΙΑ ΣΤΑΜΠΟΥΛ Είς Φωνογραφικον Δίσκον Μάρκας 'Όrthophonic" ύπ' άρι{}. S-323 με κρυφό καϋμό. Γλυκειό. Σταμποίι.λ, στa σχι:>τεινά σοι τa σοκκάκια τό. δειλινό. φωτιa μ' άνά6ουν σό.ν περνώ Κατάμαυρα ματάκια καί Οερμa χειλάκια δειλά διαβαίνουν κι' άλλοτε προσμένουν Κι' έγili ξενητεμμένος δίχως Οάρρος κρύ6ω τόν πόοο μου μέσ' ηίν καρδιά Γλυ-r.ειά Σταμπούλ, στό. σχι:>τεινά σου τό. σοκκάκια άχ, ϋ.ς ;τεοάνω άφοίί ζήσω μία μόν11 σου βραδυά. -Δεν λησμονώ, γλυκειά μου Σταμποuλ. τa μαγικά οου δειλινά, ή κοπελλιές σου μοiί πfίραν το μυαλό. Δeν λησμονώ, γλυκηii μου Σταμποuλ τά μαγικά σου δειλινά, ή κοπελλιές σου μοiί πfίραν τό μυαλό. π iίjς λαχταρώ, τα φλογιaμένα τa όλόi!-ερμά τους χείλη ποίί σκορπίζόυν ηίν χαρά. Πως λαχταρώ τa μαίίρα μάτια ποίί σκορπίζουν γύρω γλύκα, Μοϋχουν πάρει τiιν καρδιά. ΡΕΤΣΙΝΑ ΜΟΥ Ι::ίς Φωνογραφικον Δίσκον Μάρκας orthopl1onic" ύπ' ιlριο. S-333 "Αν Ερριχνες, μωρε Θεέ, μιό. βροχ1ί κρασένια, χρόνια Οά σοίί είιλόγαγα τά 1Jεϊά σου τa γένεια. ~ρέξε χ ρ,ασί, "Αχ ~.ιά το να.ί, οσο κρασι κι' llν ριξης καί καταράκτες καί κρουνοuς καί ρετσι-νάτους ποταμοu; έμε Μ Μ με πνίξης. -Ρετσίνα μόυ άγv!1, 'Αγάπη μου ξανοιά κεχριμπαρένια, Σκοτώνεις δλους τοuς ιχαϋμοuς καt σ6ύ-vεις κάijε εννοια. Γι' αίιτό κι' έγili δeν 1Jά τ' άπαρνηοgj τό ρετσινάτο κόμμα καί i}έλω νό. μ/; σάψaυνε, λόγο τιμijς μ/; κάνουλα στο στόμα. π Τί νa τa κάνω τό. λεφτa χωρίς κρασί -va πίνω, δeν Οέ/Jω οϋτε va τό. 'δgj τό. σχίζω καί τό. φτύνω, ενα σαντοίίρι μοναχά 1Jέλω νιί. εχω ταίρι, κ αί κώτ ο υ- κ ώτου, ποίί καί ποίί-καμμιά μικροϋλα άλεποϋ ετσι γιά νταρα6έρι. -Ρετσίνα μου κτλ. 14-

11 ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΔΡΕΣ.ι~ις φωνuγραφικον Δίσκον Μάρκας "Oι ιlιoplιonic" ύπ' άριtιμbν S-306!Ιlικρ!ι όρφύ.νεψε ά.ιw πατέρα, μάννα, i 1 ταν κουκλίτσα κι' εlχε μάτια μαίίρα πλάνα. Ξάφνου άνταμώ\)ηκε στο δρόμο μ' εν,αν ψευτη, ιίl'ίμέ γελάστηκε, στην ιiγκαλιά του πέφτει. ::::ε λίγο φεύγει αύrος χαρίζει άλλοϋ, τlι χαδια Χι' αύτ!1 μέ η'ιν κιtιάρα της γυρνάει τι!. βρ.ά'δυα μέσα στα κέντρα ή άμοιρη καί τραγουδάει τον π.όνον της σιγά: --Τής καρδιάς μου τη λαχτάρα τραγουδώ μέ την κιtάρα περασμένα να ξεχάσω για να βρώ λιησι-ιονια δέν ιiξίζει γιο. τους άνδρες την καρδιά σου νά ματώvης δέν ά~ίζει να δακρύζτις δέν άξιζει να πονq.ς. ΙΙ ΚΙ' ΟΙ ΔΥΟ ΜΑΖΥ -Γύρισε φώς μου σοίί το ξαναλέω τ' ομολογώ σέ πίκρανα πολ\ι Συγχώρα με, λυmίσuυ με ποίί κλαίω άπ' την ιiγά.πη σου εlμαι σαν τρελλή. -uο,τι κι' liν μοuπες τάχω ξεχασμένα χωρίς έσέ να ζήσω δεν μπορu!, Θέλω μικρη να ζfjς εύτυχισμένα καt την χαρδ. στα μάτια σου,.σ, 'δω. -Κι' οί δυο μαζ\ι ζωη γλιικεια tιε να περνοϋμε μέσ' τα λουλούδια, καί μέσ' της εύωδιές, Σδ.ν m πουλιa έμείς ιiγάπη μου tια ζοϋμε μέ τα τραγούδια σ' έρωτικές βραδυές. l!;iς φωνογραφικον Δί.σκον Orthophonic "Ε τ σι περψjϋσαν έ6δομάδες, μήνες,. ί π' ιiριtιμόν S-691 χρόνια, μονύ.χ' άπ' η'ιν κιtιάρα βρίσκοντας συμ ΤΟ ΔΟΛΛΑΡΙΟ πόνοια, και μιlι βραδι lι σε μια ταuέρνα τιιαγοι δώντας, βλέπει γιu ν' ι'ί.ρχεται σ' αύτην κ ποιος τρικλωντας, εlδε τον ~ρωπο π' άγάιτησε τον μ~νο, {μαν έκείνος ~Οίί την Ε;rνιξε στ,ον ΠΟν_?~ πέφτει μπροστα της και συγγνωμην ~η~ ζηταει, μ' αύτ1) τοίί άπαντij.: -Tfjς καρδιάς μου τη λαχτάρα κτλ. Εtς MATIA φων~jγραφι.χόν Δίσκον 'Όι thophonic" ί π' ιiριtιμόν S-337. Μάτια ποϋ ξέ{υ.!υν να κλαίνε καί τόσα μiί.ς λένε λόγια άγάπης δλο φωτιά. Ύ πύ.ρχουνε μάτια ποϋ δλο γελοm ε και πάντα μιλοίίνε μ' ενα γι'λ'οω μέσ' τ1ί ματι-ά. Εtναι μάτια γαλανδ. ούράνια μάτια μαίίρα δλο περηφάνεια, Μάτια ποϋ ξέ{υ.!υν νά κλαίνε καί τόσα μiiς λένε λόγια άγά:της δλο φωτιά. Ρε δέν ξαναπάω Μάγκες στην 'Αtιήνα Γιατi δταν πάτησα στόν Π ειραιii οι συγγενείς μου ψοφάγαν άπ' την πείνα "Ολοι δολλάρια μοίί γυρεύαν δανεικά. Και μόλις ι'ί.ρχισα νδ. ΙJέω τό όρά'ίτ Το Σούρ, το Γουέλ καl τό Δασόλ Μοί!δωκαν κι' επινα Γουtσκυ μπλάκ γουάϊτ Γυρεϋαν να μοίί φiiνε καί της μεζεσόλ. -"Αχ! Δολλάριο, δποιος σ' ιiγαπάη Στην 'Αtιήνα ποτέ του νδ. μην πάτι Γιατί δποιος tια σέ ιiντικρύση Πώ, πώ, πώ, βρέ τi καϋμός, Δανεικά Μ σ'jίί ζητήστι. 'Ένας λεπτά ζητοίίσε σπίτι γιο. νδ. κτίση Καί με τρα6άγαν μέσα στό χωριο Καί τά κορίτσια τσακωνόντουσαν στη βρύση Π οιά ιiπ' δλες νά μέ πρωτοπάρη γιο. γαμπρό. Κι' ιiφοίί πέρασα σδ.ν λόρδος εξη μfίνες Καt τά δολλ άριά μου κάνανε φτερδ. 'Αρχίσανε πο\ι λες ή δυνατές 1Ί πείνες Κι' δλο~ μοίί λέγανε αύτά εlναι τυχερά. "Αχ! Δολλάριο, ϋποιος σ' άγαπάει κτλ. Είς (Τραγουδημένο άπ' τον Τέτο Δημητριάδη). 15- φωνογραφικον Δίσκον Orthophonic ύπ' άριtlμον S-603

12 ΖΑΝΟΥΜΠΑ 'Αράπικο Φοξ-Τρότ Είς φωνογραφικόν Δίσκον Μάρκας Orthophonic ύπ' άριt!μον S-303 -Ί-Ι Ζανούμπα ή 'Αφρικάνα /iχει γλύκα σάν μπανάνα, με, τά ι-ιάτια τη? τά πλάνα καιει τις καρδιες. Της άρέσεv νά με σκάζn σu.ν με βλέπει δλο νάζι ρίχνει ώtονα σε μένα 'κείνες τtς ματιές. -Λελιλέλι --Μέρα νύχτα τι μεράκι, μέσα στi1ν καρ&a φαρμάκι. 'Έλα 'δω μικρη μη μf: παιδεί εις Μ χα{}ώ, Τ tί ζωt) ψjυ δίνω σοϋ το λέω νa ' σε 'δg>. Βλέπεις πόσο Νυώνω γιa τa σένα μόνο δόσε μου γιa λίγο τi1 χαqά,. Τούμπα, τούμπα, τούμπα, Τούμπα, τούμπα, τούμπα, δόσε μου γ~ά λίγο τη χαρά. -Ή Ζανούμπα ή 'Αφρικάνα κ.τ.λ. (Τραγουδημένο άπ' τόν Τέτο Δημητριάδη). ΤΟ ΓΕΛΕΚΑΚΙ Είς φωνογραφικόν Δίσκον Μάρκας "Orthoplιonic" ύπ' ά.ρι{)μ<!ν S-627 Τό γελεκάκι ποiί φορείς ΊΊ'?χ~ ι\γοο ρ~μμ,ένο,, Με πικρες και με βσjσανα Τά)χω φοδραρισμένο. "Α ντε τό μαλώνω, τό μαλώνω Κι' ϋστερα τό μετανοιώνω. "ΑΥrε άλλα μοiί λες Κι' άλλα μοiί κάνεις, ΒάΗηκες νa με ξεκάνης. -Φόρα το μκρό μου, Φόρα το μωρό μου, Γιατι δεν {}a τό ξαναφορέσης aλλο πειά, Φόρα το μικρό μου, Φόρα το μωρό μ~ιυ, Γιa μετάξι εχω τa σγουρά μου τα μαλλιά. Σt'νω~σ' τό γεl!εχιw.ι μου ΝιΊ. 'δϊiς ηίν μαχαιριά μου, Γιa σένα μοiί τi1ν δώσανε Σ' εuχαριστώ, Κυρά μου. -"Α ντε τό μαλώνω κτλ. (Τραγουδημένο άπ' τον Τέτο Δημητριάδη). Ο ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΝΑΤΑΣ Εtς φωνογραφικον Δίσκον Μάρκας ''Ortlιophonic" ύπ' άρι{)μον S-637 Ι Μπάρμπαγιάνγη με τί; στάμνες ( τρi.ς) καί με τa σταμνάκια σου (δtς) νά. χαρfiς τa μόjτια σου. π Σaν φορείς ψηλο καπέλο «τρίς 1 καί παπούτσια λάστιχα (δtς) Μπαρμπαγιάνγη Κανατά. ΠΙ πρόσεξε μtί σε γελάση < τρίς 1 καμμια ί!μμορφη κυρα ( δtς) Μπαρμπαγιάνγη Κανατά. IV Και σοiί φάη το γαίδοϋρι ( τρίς) καt σ' ά.φ{]οίj την ouρa (δtς) Μπαρμπαγιάνγη Κανατά. Μπαρμπαγιάννη σε λατρειίω (τρίς) οα σε ά.γαπώ mστa (δtς) Μπαρμ;ταγιάννη Κανατά. v (Τραγουδημένο άπiι τtίν Ί..:λ6ίρα ΥτΕ 'Ι ντάλ γ κο καt Γιάνγη 'Α γγελοπουλο). ΚΟΜΠΑΡΣΠΑ <'Εκ τοϋ Ίσπανικοϋ) ΜΊΚΡΗ ΜΑΣΚΛ Ι..:ίς φωνογραφικiιν Δίσκον Μάρκας "Ort!ιoplιonic" ύπ' ά.qι{)μον S-306 Μικρlj μάσκα, σ' εχω γνωρίσει, 'γοο μαζύ σου iiχω μιλt'1σει, το γλυκό σου τό στοματάκι μοιάζ' ώραίο τριαυταφυλλάκι. ΜικρtΊ μάσκα χαριτωμέγη γιατί στέκεις βουgη {)/.Ιιμμένη, χuιρίς μιλιά, χάδια, γλυκa φιλιά. Μοναχi} ώ;; πότε Μ.σαι, ι\ρη~ωϋλα ω;; πότε {)ά κοιμάσαι, βγάλε τi] μασκα σου ε[ναι καιρός και συ πειa ν' ά.γαm)σης, μοναχ)j ντροπl} νa σfiύσης. ΊΙ μοίρα κύττα σε καλεί κορίτσι μου γλυκό, λουλοiίδι μαγικο ή άγά.πη σε προσκαλεί. -Ποιa νάναι τa ονειρόj σου, Ποιόνε {}έλ:ει tί καρδιά σοιι, ειναι wρα ν' ά.γαm1σης τtί χαρu. και σu ν' ιlγγίσης. ΕΙναι μυστήριο ή ζωi1 ι];γάπης φλόγα μιa στιγμi1 γιατt. δε {}έλεις va χαρfiς 'Αφοϋ μπορείς. (Τραγουδημένο 6;-'t' τον Τέτο Δημητριαiδη). 16-

13 ΣΚΛΗΡΗ ΚΑΡΔΙΑ Εtς φωνογραφιικον Δίσκον Μάρκας Ortllopllonic ύπ' άρι{). S-673 Γιατί δεν μ λυπάσαι 'Α ναίσ{)ητη καρδιά, Γιατί πεια δεν ilυμάσαι Μι' άξέχαστη καρδιά, Π οίί μέσ' την άγκαλ~ό. μου Μοϋ εtπες με καϋμο πώς i!iς νa νοιώσης άλλον 'Αγάπης στεναγμό. Γιa σένα ξενυχτούσα, Με{)οϋσα ώι; το πρωt, Μοϋ εtχες καταντ1jση Μαρτύριο τη ζωή. Καt τώρα ποίί Εχω γείνη π ειa πτώμα ζωντανό, Γλεντάς ποίί ύποφέρω Γελάς ποϋ έγιh πονώ. Refrain. Σκληρ1'] καρδιά, γιατί νa σ' άγαπήσω, Ψεύτρα μ γέλασες, το ξέρω καt πονώ, Δ ν σοίί άξίζει άκόμα καί νa σ μισήσω Καί μετανοιώνω γιατί νa σ' άγαπώ. ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΟΥ ΜΠΕΚΡΗ Είς φωνογραφικύν Δίσκον ΜάQΚας ''0Γtl10phonic" ύιt' άρι~μον S-632 Το γιι.jματάρι το άγνο για νά το καταλά6ης πρέπει μ' είιλά6εια να το πιfiς πώς πq.ς νά μεταλά6ης. Ν~ μ1j, το, πι~ς ~ότομα μια κσι να παη κατω νu. το ρουφ(ί.ς γουλιά, γουλιο. ώς :ιοϋ νο. βρ1ϊς το πάτο. -Κρασί, κρασί, κρασάιυ.ι μου μεγάλο τ' ονομά σου ~ώε π?ϋ ~ο άν~κάλυψες αγια τα κοκκωjα σου, χι' οχι κϋ.νας λεχρίτης. Νι/. ηιχτοξημερώνεσαι χρόνι α μέσ' τi1ς τα6έρvες καί νίίχης πιfi στην πάρτι σο κρασί βαρέλια, στέρνες. -Κρασί, κρασί, κρασάκι μιjυ, κλπ. ΛΟΓΙΑ ΕΡΩτΙΚΑ (Parlez ωοi d'aωour) (Speak to ωe of Loνe) Λόγια έρωτικο. κι' άγάπης τραγούδια γλυ κ ό. λόγια μαγικό. ν' άκούσω άπο σένα γυρεύω τί στιγμη χρυση σαν μοϋ ψι{)υρίζης έσu σε λατρεuω. w Αχ! πώς με{)ώ κοντά σε 'σέ δταν βρε1jώ Πώς λαχταρώ ενα σου ()λjέμμα πώς μ πλανεύεις μ' ίiνα ψέμμα καί βρίσκω -ήδονη τρελλη μέσ' το {)ερμό οου το φιλί έσύ 'σαι -ή σκέψι μου ή χρυσή καί τ' Ονειρό μου εlσαι 'σύ. -Λόγια έρωτικο. κ. τ. λ. Είς Φωvογραφικον Δίσκον Μάρκας 'Όrthophonic" ύπ' άρι{). S-320 ΑΠΑΝΩ ΣΤ' ΑΝΑΦΙΩτΙΚΑ Εtς Φωνογραφικον Δίσκον Μάρκας 'Όrthophonic" ύπ' άρι{), S-321 'Απάνου στ' 'Αναφιώτικα κεί δά στα σκαλοπάτια ποϊιν το. πολ'λο. κρασοπουλιά κάνουν τu. μάτια μου πουλιιl γιο. δυο κρασάτα μάτια. Κουνοίίm εlμαι τi'jς κάνουλας καί ντούγια βαρελίσια κι' δσο γι' άγάπη καί φιλί το ξέρω χρόνια το βιολί κι' είσπράττω το. μπαξίσια. _w Α σε την άλυσσί6α βράστο το πλυσταριο κι' άντε νο. γίνnς ντί6α πουλ!άκι μου ΜαριόΙ. Κι' έγιh ~ άφήσω ό μάγκας την κάνουλα όρφανη καί {)ιl βγώ ντιγκιντάγκας άπάνου στο πανί. Στοίί κάστρου τον άvι]φορο τρανος καϋμος με σφάζει {J γκόμενα ειναι φτωχειο. rιο. λέγω στην άναgροχιά καλο 'ν' καί τlι χαλάζι. Ι Τοϋ μούστου εlμαι το ξάφρισμα φελος ε{μαι τοϋ μπίρου με βρίζουνε γιατί με1jώ μο. μέχρι τάφου {)0. στα{)ώ πιστος τοϋ ποδογύρου. ιτραγουδημένο ά.-'(ο τον Α. Χρυσοχόο). _w Α σε τ.ην άλυσσί6α κ. τ. λ Ι

14 ΜΑΡΙΤΣΑ Εlς φωνογρα.φ~κον Δίσκον Μάρ?tας 'Όrthophonic" ύπ' άρι{}μόν S-304 "Ωμορφη Μαρίτσα ε[σαι μία όλοζώνταvη κοιικ.λίτσα, μ' ι'ίναψες μεράκι ιiπ' η]ν πρώτη τη στιγμη παϋ σε ε[δα βι:αστικη YU δια6αίvης το στενό μου το σοκάκι. Π "Αχ κομψη Μαρίτσα μ(; την ιiλατζένια τfιν κοντη φοι-στίτσα τα γλυκά σου μάτια τό στρα6ό σου το μπερl; τ' άνοιχτό σου το καρε μοuχουν κάνει την καρδουλά μου κομμάηα. ΠΙ "Αχ! Μαρί τσα ούqάνια U.σε πιο. σχλ'ηρη την τόση περηφάνεια i!α το μετανοιώσnς, U.σε πια τα νάζια α\rtu ε[ναι κόλπα περιττο. καt μαζύ μι.jυ την ιiγά!ιτη lλα νιi νοιώσης. IV "Λποvη Μαρί τσα, τρέξε να χαρf\ς τu νηάτα μιιi στ αλί τσα σκέψου i!o. γεράσης {}(; να πάψnς νδ.σαι νεια κι' ιiνi!ι:σμέvη λεμονιο. ftι'.ίρi!η 'μέρα ποϋ {}0. κtτρινοφυλλιάσnς. (Τραγουδημένο άπ' τον Τέτο Δημητρ~άδη). ΕΣΥ ΓΕΛΑΣ τα λόγια i!υμήσου ποϋ μοίiπες κακιο. τοuς ορκους, το. χάδια, σκληρά. -ΈσU γελάς μο. 'γιh πονώ μ' άφησες lρημο γιu νο. i!ρην&. Δεν μ' άγαπiiς, δεν μι; πονείς εύχαριστιέσαι να με τυραννf\ς. Π οτε δεν ξεχνάω α\rtες της βραδι.fς το κϋμα καt της εύωδιες -'ΕσU γελίiς κ. λ~ π. Π ΠΙ 'Απ' uλες ΠΙJϋ βλέπω καμμια δεν μπορεί νu. μοιάζn έσένα νu βρfi. -'ΕσU γελάς κ. λ. π. Etc: φωνογραφικον Δίσκον Orthophonic Η ΠΑΛΗΑ ΤΑΒΕΡΝΑ Εtς φωνογραφικόν Δίσκον Μάρκας 'Όι thophonjc" ύπ' άρι{)μόν S-628 Κάνεις νu. μπfις στοϋ Μπάρμπα Γιάνvη γιο. μαριδίτσα καt κρασί, στρί6ε σοϋ λέε~, βρl; άλάνι εδω ε[ν' α ρ ι σ τ ο κ Q α σ ί. Καt βλέπεις κοσμικη 'Αi!ήνα, Βλέπεις τον κάi!ε κουνενε νο. πίνη Γαλλιστl ρετσίνα κ.αl να τη λέη Ρεζι νέ. -"Αχ! ή παληu τα6έρνα μι; τη Λατέρνα καt το σκουμπρl Κάπελλlας δταν κερν~ Σαχλάκιας δεν κόταγε να μπfi. Κι{}άρα, μαντολίνο, μεζές, τραγοϋδι φίν"j. "Αχ! ή παληι). ταδένα με το. μεράκια της τα παληά. ΝΕΑ ΜΕΡΑΚΛΟΥ <Ζεϊμπέκικο) Εtς φωνογραφικόν Δίσκον Μάρκας 'Όrthophonic" ύπ' άριi}μόν S-655 Εtμαι μερακλοϋ τσακπίνα ποϋ γυρίζω μέρα νύχτα μέσ' τής μπύρες ξενυχτάω κι' δλ!ο τόν σεgντά μου σπάω. Μάγκα i!έλω ν' άγαπήσω νiί.ναι λίγο μπελαλής, να χορεύη Ζεϊμπεκάκι καt νιi ε[ναι μερακλής. Π Μπύρα πίνω νο. μεi!ύσω, γιο. ν' άρ{}& να σοϋ μιλήσω, να σοϋ 'πii> ένα τραγουδάκι γιο. να σπάσuομε μεράκι. Γειά σου, μάγκα μου, Δερδ(ση, ποϋ φουμάρεις καl χασίσι κάτσε μπύρα γιο. να mοϋμε κι' ϋστερα γιο. να τά 'ποϋμε. ΠΙ Βρε 'Αλάνι μ1] γυρεύεις νu μι; βάλης σε μπελά, Γι:αδουκλοϋδες νι'ίχης κι' άλλες νr1 σοϋ πέρνουν τιi μυαλά. Μίλα μου, μωρε ντερ()ίση, Ι ΙJ φουμάρεις πιο. χασίσι, μιί μοϋ κάνε~ς τον βαρu γιατt μ' εκαψες, τρελλή. ύπ' άριijμόν S-649 Ι Τραγουδημένο ί πο τijς Ρόζ. 'Εσκιναζή). -18-

15 Ο ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ -Δε σοίί πάε~ το πάχος, Δημητράκι,, Κάνε πειa και δίαιτα λιγάκ~, Εlχα κwτοιο φίλο Δημητρακι ξακουστο Πρέπει ν' άποφύγης τa πολλι'ι. πιοτά, ΣηΊν πολυφαγία, και στη λαιμαργία, ΣοίίJtες μακαρόνια και ζαχαρωτά. π' οταν δεν πεινοϋσ' ετρωγε μόνο Εν?- Μi)ν κ~μάσα~ πειι'ι. το μεσημέρι, ψτ1τ0 Πήγαινε πεζi'j σ' ολα τa μέρη, ~\ίγα μα~αρόν~α. καί, τρι,αμισυ ;ι:επονι~, Τρώγε το βραδάκ~ ι:όνο _γιαοιι_ρτά';ι,, Η ταν μεν παχυς, αλλα φαινοταν ~u- "Ακουσε ~ έμε που σου μ~λω για το τυχης, καλ& Με μιι'ι. στρογγυλίτσα "Ωμορφη κοιλίτσα, Μέχρι τijς στιγμijς οπου ;ταντρεύi!η δ φτωχος Κι' ίίρχ~ε i1 κυρά του νa γρινιάζη σuνεχ'ώς. -Δε σοϋ πάει το πάχος, Δημητράκι, Κάνε πειά καί δίαιτα λιγάκι, π ρέπει ν'. άποφεύγης τα πολλι'ι. πιοτό. Σοϋπες, μακαρόνια και ζαχαρωτά. Μ1Ίν.κοιμάσα~ πειι'ι. το μεσημέρι, 11 ήγαινε πεζή σ' δλα τa μέρη. ΤρGJγε το βραδάκι, μόνο γιαουρτάκι, 'Αστράφταν "Ακουσε κ' έμέ ποϋ σοϊο 'μιλώ γιι'ι. το καλό. ΙΙ "Αρχισε νι'ι. κόt>η ο, τι τοiίλεγε αύτiι Το ψωμί, το ρίζι, γιa ν' άδυνατίζη. Μπijκε σι'ι.ν νι'ι. λέμε, σε μιι'ι. δίαιτα σωστiι και σε δυο '6δομάδες ε[χε χάσει όγδόντα όκάδες 'Όσ' δμως αίιτος δεν καταντοϋσε σκελετός, "Εμεν' iι καiίμένη παραπονεμένη, 'Ήi!ελε άκόμη νι'ι. τijς γίνη πειο κομψός. κ ει>αζε τούς φίλους νι'ι. τοϋ λένε διαρκώς: -Δε σοϋ πάει το πάχος κ.τ.λ. ΠΙ πέρασε καιρος δταν λαμι>άνω ενα πρωt ~Ενα μαϋρο γράμμα, μούσκεμμα στο κλάiμμα Ποiίλεγε πώς πέilανε άπο καταρροη Κ' ή γλυκειa σuμ6ία, με καλοϋσε στη Είς φωνογραφικον Δίσκον Orthophonic ύπ' ά.qιi!μον S-616 ΑΓΑΠΑ ΜΕ Είς Φωνογραφικον Δίσκον Μάρκας 'Όrthophonic" ύπ' άριi!. S-332 Μέσ' τiι ζωη την ψεϋτρα, σε μιι'ι. βραδυd πλανεύτρα, δυο πλάνα μαϋρα μάτια, μοϋ 'πήραν τij' καρδιά, σι'ι.ν διαμάντια, άληοινd μπριλάντια και στην καρδιά μου άνάι>αν μιaν ίίσδε στη φωτιά. Γιατ( νι'ι. σε γνωρίσω; Γιατί νι'ι. σ' άντι :κρύσω; Γιατ( νa σ' άγαπώ καl τώρα νι'ι. π~νώ;' 1 Δεν μ' ά.γαπ~ς, το ξέρω, γι' αίιτο καi ύποφέρω και σaν τρελλος δ δόλιος, γιι'ι. σένα τρα γουδώ -'Α γ άπα με, μιι'ι. καρδιι'ι. ποϋ πονάει, με καiίμο στο ζητά, -'Αγάπα με τρελλό, Μην τ' άρνψfiς, liν πoi!iiς 'Αγάπης ναϋρης φωληά. Σε μιa πιστη καρδιό. ποϋ 'σένα λαχταρά. (Το mo άγαπητο τραγοϋδι τών 'Λilηνώνl ΣΤΑΣΣΑ!Ίατί ρέ Σ:τάσσα πάντα μέ προγκάς Και μέ τον πόνο μου έσύ γελάς Δέν σκέφτεσαι π' εχω μεράκι Γιατί σaν σκάσω μύτη άπ' το στενο Tijς γειτονιάς σου μ' άναστεναγμο Δέ μοϋ χαμογελaς λί.γά.χι. κηδεία, Δέν ε[δα ποτέ νά ε[ναι τόσ,οι διεui!υν;αί_pέ τί μαρτύρια φαρμάmα πίνω,, _ Εστιατοριων με σένα, βρε ναζάρικο τρελλο ~το Νε~ροτ~εισ,ν,, _ (το ~αριuρικο τί i}' άπογίνω f'ι φωνες τι κλαμματα στο ~ευτε, ποίί μοiίχεις πάρει το μυαλό). Δίς ασπασμον Κι' δταν ό πα;τάς τοίί εψαλ' ώς χαιqε- Είς φωνογραφικον Δίσκον Orthopl1onic τισιwν. ύπ' άριi!μον S

16 ΠΩΣ ΝΑ ΜΗΝ ΚΛΑΙΣ Et; Φωνογραφικόν Δίσκον Μ άρκας 'Όrthophonic" ύπ' άριij. S-334 'Από άνάγκη τήν παντρέψαν ένψ μ' άγάπαγε τρελλά, τήν εύτυχία της της 'κλέψαν καί τώρα π/jέον δεν γελίi. Σ' άλλονε δίνει τά φιλιύ. της, ένψ γιά μένανε πονq:, χωρίς νά '(}έλη ή καρδιά της μ'i: άπατάει στά φανερά. -Πώς νο μήν οιλαίς, άφοiί έκείνη π' άγαπq:ς σ' τ1jν παίρνουν άπ' τ1jν άγκαλιά σ;jυ, Πως νά μήν κλαίς άφοiί πονq:ς, Γιατί σοiί κλέ6ουν τήν χαρά τοiί Ε'ρωτά σου. ΓΙΑτι ΝΑ ΦΥΓΗΣ ~Οταν έγύριζε στο σπίτι του τά βράδυα Εϋρισικε ιτάντα στή i}ερμή του άγκαλιά Με τέτ;jιο πόi}ο τijς άγάπης του τά χάδια Καt τόν μεijοiίσαν τά τρελiλά της τά φιλιά. Μά κιάuτοιο βράδυ ποiί χαρούμενος; γυρίζει Τήν καμαροiίλά τους τήν βρίσκει άδειανi1 Κι' άπο τή i}λίψι του Ε'τσ' άijελα δακρύζει Καt ψιi}υρίζει ή πονεμένη του φωνή : Refrain ηατt νά φύγης;, ποιος σε πijρε μακρυά μου Γιατt νά φuγης;, μοiί εlχες 'πfi πώς; μ' ά (γαπίiς Καt τώρα Ε'χω συντροφιά τά δάκρυά μου Ι\ατt νά φύγης. ποιος σε πlίρε, ποiί i}ά ' (πq:ς. Εις φωνογραφ~κον Δίσκον Μάρκας Orthophonic ύπ' άριij. S-678 Τi1ν βλέπεις σ' άλλου άγκαλιιl. νά σε προδίδη, θα ΓΥΡΙΣΗΣ δίχως κέφι, νά γελάn. Μήν το ijαρρfiς δτι μπορείς Πώς νά μήν κλαίς, τήν άγκαλιά μου πώς ttά λησμονi1σης άφοiί έσένα άγαπq:, Μήv το ijαρρfiς δτι μπορείς κι' άπο άνάγκη σ' άπατάει. τον ερωτά μου μ'i: μιά> νά σ6ύσnς. 1,, 1,, Μή μοiί τό λες πiίις δεν πονιiς (Tu πιο νεο τραγουδακι, τu πιο παj}ητι<κο <Καt πώς καρδιά δί:ν Ε' χεις μέσ' τά στi 1 &η ποu. βγijκε στήνι 'Α{}ήναi. το παρελilόν δί:ν το ~εχνάς θα ΞΑΝΑΡθΗΣ Εtς φωνογραφικον Δίσκον Μάρκας 'Όrthophonic" ύπ' άριij. S-315 Δεν μ'i: μέλλει liν οί δρκοι μας σδυστήκαν δεν μ'i; μέλλει έάν δλα ξεχαστήκαν, Πίστεψέ με διόλου δeν πονώ, κι' llν έσu ξεχνq:ς κι' ~γοο ~εχνώ. Δεν μe μέλλει llν ή καρδιά σου Ο.λλον i}έλει, δυνατά σοiί τό φωνάζω, δeν μe μέλλει, Δεν ζηλεύω αίιτόν ποiί άγαπίiς, ΔΊ:ν μ'i: μr.λλfl δπου Μλει llς π(i;. -Θά ξανάρi111ς~ /{σα χρόνια κι' αν περάσουν ΙJά ξανάρijης καί συμπόνια i}ά ζητq:ς μετανοιωμένη, ijί: νάρ{)ίjς μί: ραγι.σμένη τήν καρδιά. Θά ξανάρ{)ης δί:ν μπορεί παριl. μιά μέρα Ηιί ξανάρ{)1]ς, ίίταν μά{)ης πώς έδγijκες γελασμένη {)ά ξανάρij1]ς \οτροιτιασμένη μιι1 βραδυά. (Τραγουδημένο ιί;τ' τον Ku Τέτο Δημητριrι/\η ι. δε βρίσκεις σ' άλλου αγκαλιά τή λi]ih]. -Θά γυρίσης ξανά στ1ίν παληά μας φωληιί &ά γυρίσηc; Τή itερμή άγκαλιά καί τά πρώτα φιλιιl. itά ζητήσqς. Λόγια άγωτης i}ά ιηjς καί χωρίς νά ντραπfiς Μ δακρύσης Το κορ}ιί σου κι' llν πουλ(iς Μ γυρισης - μ1ί γελq:ς - το παληό μας τό ρομάντζο i}ά ζητ(iς. Είς Φωvογραφικόν Δίσκον Μάρκας 'Όrthophonic" ύπ' άριi}, S-318 ΑΠ' ΤΟ ΕΡΗΜΟ ΜΟΥ ΣΤΡΩΜΑ 'Απ' το Ε'ρημό μου στρώμα Κόρη Ε'ρχομαι γιά σένα ΜΊ: τά χείλη μαραμένα "Ενα βλέ.μμα, ί!να βλέμμα σου ζητώ. Me τό βλέμμα ποlι με εlδες Μ' εχειc; πάρει τ1]ν καρδιά μου, Τρ~ξε α,σιτλαγ_χνη?tμά μοο:, Τqεξε δ~ς, ;ρεξε δες, μου μω φοι.ηι. θfλω να σε λησμονησω ΊΊιν καρδιά μου (Ιός μου πίσω. Δι\c μου ιτίσω τά Ν.Ίυλούδια π άρε πίσω, πάρε πίσω τu φιλιά. Είς φωνογραφικόν Δίσκον Orthophonic ί π' άριitμον S

17 ΞΕΧΑΣΕ ΜΕ Είς φωνογραφικον Δίσκον Μάρκας 'Όrthophonic" ύπ' άρι~. S-304 'Ό-vαν t]τανε μικρi} τοiί δρικιζότανε οτι κίίn:οτε δική του ilά. γινότανε, ή άilώα της ματιd τοiί δίνει έλπίδα καt φωτιά. καί ξεκίνησε νά. πάn στi}ν ξενητειά. 'Όταν γύρισε με n:ό~ τij~ έμίλησε, το κεφάλι σκύtiει έκείνη, την έφίλησε, ζαλισμένη άn:' το φιλί του το γλuκο το ήδονι:κό, τοiί ψι~ύρισε μi: πόνο μυστικό: -Ξέχασέ με, σε άγάπησα στ' άλlή~εια πίστεψέ με Τρελλά, Πάντα ίδια,. ή ζωή μας μάς παιδεύει με παιχνίδια πολλά, Στ!1ν άγκάλη σου ποiί μια στιγμη ξεχάστηκα, ΤΊ1ν παλnά μας ηίν ά.γάπη έφαντάστηκα, μά. ή μοίρα ή σκληρi}. μάς χωρίζει δi:ν μπορεί μ1ί ζητήσης να ρωτήσnς, Ξέχασέ με. τα, φιλια ~ίι χωρ~~iί, έκ~ίνη ~άνο~~σε π.ειο βα{)ειαι, γι' αuτο σε λιγο το μετανοιι.οσε, νιί τον βρfi νά. τοίι μιλ1iσn λαχταρq. καί μe χαρa νά τοίι ;ηj καi. πάλι, /Jόγια τρυφερά. Πικραμένος δ καϋμένος δi:ν έκqάτησε <ι~ μιά σφαίρα τ1ί ζωή του έσταμάτησε κι' οταν ε[δε τr~ίν καλi1 του στi] στιγμή του τi}ν στερνi} έψ~;ύρισ~ ή σtίυσμένη του φωνή: -.::.εχασε με κ. τ. λ. ΠΙΠΙΤΣΑ Είς φωνογραφικ.ον Δίσκον Μάρκας 'Όrthophonic" ύπ' άρι~. S-315 Τητανε πρώτα ή Πίτσα μιιl σταλιιl ilηλuκο με διχως σi.κ καi. παρουσιαστικό. Καi. δμως Γίνηκε σήμερα ή Πίτσα τάκος τijς πρώτης γραμμής, liν δi:ν mστεύης ελα νά. τi}ν 'δfiς. :ολα κα~ά σου βρi: Πίτσα ενα J.W-ναχα κακο ποiί δεν ταιριά ζει σ' ί!να {)ηλυκό το [χεις, κάνεις πολύ τη σπουδαία ε[σαι πολύ σοtίαρη και δi:ν μπορεl δ κα~είς νά. σε χαρίi. (Τραγουδημέν~ ά.ιι' τον Τέτο Δημητριάδη σ~ Δίσκο 'Όrthophonic"). -Πίτσα, Πιπίτσά, κ. τ. λ. ΜΗ Μ' ΑΓΑΠΑΣ- ΛΗΣΜΟΝΗΣΕ Είς φωνογραφικον Δίσκον Μάρκας "Orthophonic" ύπ' άρι~μον S-307 M1i μ' άγαπιiς, λησμόνησε τόν τόσον [ρωτά μου, πάψε νά παίζnς liσπλαγχνη μi: ηiν φτωχi} καρδιά μου (δίς). -Λησμόνει με καί δός άλλοiί τον δόλιον [ρωτ ά σου, ~ά βρfiς καρδιi:ς ά.μέτρητες νά βιάζουν τtiν καρδιά σου. Λ,ησμόνησε, σκληρ1ί καρδιa τα περασμενα /(ρόνια, λησμόνησε π' ορκίζεσο νά μ' άγαπq.ς αtώνια. (Τραγουδημένο ύπο τών Π. 'Επιτροn:ώιι ~ καi Καλαμπούση). -Πίτσα, Πιπ(τσα, Πηνελοπίτσα, άn:' τον καιρο παιδί μου ποϋγινες κομμάτι νά. μάς πεμνης δμ>υς τό 'tίαλες γινάτι καϋμένη Πίτσα, Πηνελοπίτσα το παρακάνης μά το ναι γιατί έσήκωσες 'ψηλά. τον άμανέ. ΙΙ ΔΕν κάνει άστεία ή Πίτσα μ' δποιον έμπρός της βρεilij liν τύχn καί δi:ν τό καλοσκεφτfiς διικα(ως Ποiί να τiiς βγάλυς μιά λέξι ποiί νά τijς πάρης φιλί, Χρειάζεται νά κουραστfi πολύ. Μπράβο, καλα κάνεις Πίτσα, μη σέ περνοiίν γιa χαζ1i ή Πίτσα κορο 'ίδεύει δλους μαζύ. Τι πόντος, ~άρiln παιδί μου μιά μέρα, Miρilη Π ι.πίτσα καιρός, =iί ila βγiiς κερδισμένη άσφαλώς. (Τραγουδημένο άn:' τούς Κους Κώστα Καζη καί Τέτο Δημ11τριάδη). ΜΠΑΜΠΕΣΑ Σ' ά.γάπαγα και fλεγα πώς ε[χες λίγη μπέσα, μά σύ μοiί τi}ν κοπάναγες γιατ' tjσουνα μπαμπέσα. Καilημερνώς μπαμπέσικα μi: 'μi: σuνενογιώσουνα και μ' ε[χες και.περίμενα καί μ' άλλον έξηγιώσουνα. Εtς φωνογραφικόν Δίσκον Μάρκα; Orthophonic ύ.π' άρι~. S

18 ΑΜΑΝ ΚΑΟΥΡΕΣ Εtς φωνογραφικον Δίσκον Μά.Qκα~ 'Όrthophonίc" ύπ' άρι~. S-314 Με κάψανε τά μάτια σου, με κάψαν τά γινάτια σου, μοϋ κάψανε wϋ δόλιου τiιν καρδιό. κι' άναδοσtiύνει τώρα σάν κωλοφωτιά. Μι\ κάψαν τα φρυδά.κια σου με κάψαν τα κολπάκια σου, καt ή λεδέντρα σου περπατησια μοiίχει άνάψει στfιv καρδιά τρανfι φαm6.. -Άμό.ν καοϋρες, ιψαν λιγοϋρες ποϋ φέρνει ό ερωτας στiις δόλιες μας καρδι1jς, Άμαν τt]ς γλύκες, άμαν ποίί βρijκει; καt μέλι στ Μ;εις ποiίν' γεμάτο άnο φωτιές. rr Με κάψαν τα μαλ:λάκια σου μι\ κάψαν τα λαιμάκια σου, ' καt σαν καμίνι γένηκα σωστό ποϋ στοίί Νιαγάρα τά νερα ft~ να σ6υστίίί. Με κάψαν τ' άραλίκια σου, μι\ κάψαν τα ζωρλίκια σου μι\ κ άψαν κι' εγεινα ttσιτσιριστός, σαν μπακαλιάρος εγινα τηγανιτός. -'Α μαν και:ιίίρες, κ. τ. λ. (Τραγουδημένο άπ' τον Κο Τέτ<> Δημητριάδη). ΠΙΕΣ ΓΛΥΚΟ ΚΡΑΣΙ ΕΙ.ς φωνογραφικον Δίσκον Μάρκας ~RΊΉΟΡΗΟΝΙC:. ύπ' άρι6μ. S-505 ΣU.ν μπαίνω μέσα στiιν Ταδέρνα κέρνα κέρνα λέω,στον ταδερ~ ρετσινα κεχλψ.πα.qι, κι' άπ' το κρασάlχι του τό φίνο πlνω, πίνω και στάλ'α δeν άφίνω άπ ' το γλυκο κρασί.. -Πιες γλυκο κρασι δeν ε[ν' ντροπfι μη σε μέλλει δ κόσμος τι Μ πfi, ή καρδιά σου llν τύχη νο. πονάn δταν πίνης ό πόνος σου περνάει. πιες εστω μονάχα μια γουλιο. πeς πίίίς πijρες χίλια δυο φιλιό. άπό μιο. ξανih>ίίλα ποίί dγαπij.; τρελλη μικρfι ποϋ σ' fκανε Μπεκρή. ΛΑΧΑΝΑΔΕΣ ~ φωνογραφuκ.ον Δίσκον Μάρκω; Orthophonic ύπ' άριο. S-672 Κάτω στα Λεμονάδικα ( 4) γίνηκε φασαρία. ΔυΟ λαχανάδες πιάσανε ποίί 'κάναν τη κυρ(α. τα σίδερα τούς φόρεσαν και στiι στενiι τούς πάν, κι.' άν δεν βρε~οίιν τα λάχανα το ξύλο ποiί Μ φq.ν. Κύρ' dστwόμε, μή βαρiiς γιατι και σίι το ξέρεις πίίίς ή δουλε~ά μας εlν' αύτi1 και ρέφα μi} γυρεύεις. 'Εμείς τσιμποϋμε λ>άχανα τσιμπούμε της παντόφλες για να μiiς βλέποw ταχτικα τijς φυλακijς ή πόρτες. ΣΤΗΣ ΠΛΑΚΑΣ ΤΗΣ ΚΑΤΗΦΩΡΙΕΣ ΕLς φωνογραφικbν Δίσκον Μάρκας 'Όrthophonίc" ύπ' άρι~. S-314. ~Εχει 1Ί 'ΑiJήνα ώμορφιέι;, ~Εχει και κάτι ζωγραφιές, Μα σαν τijς Πλάκας τα στενα Δεν!iχει άλλα τέτ Jια πουijενά. ΔJ.ι; Βρe το ξέρει ή άνi}ρωπότης Π ίίίς κι' ό θεός ε[ ναι η λακιώτης, Κι' δταν σιγοψιχαλίζει, ~Ω! Τά βασιλικά ποτίζει. ΙΙ Κτίζοwε στα μπαλκόνια της ΦωληΕς ro. χελιδόνι11 της, Κι' άπάνω άπο το Κάστρο τηι; Τον η αρijενίίίνα εχει γι' άστρ<> τηc;. Και το σούρουπο σliν φτάνη Βγαίνουν κι' ot i!εοι σεργιάνι, Και τά κοπανάν για γοϋρι, ~Ω! Στiιν ταδέρνα τοϋ Ί'ζοuτζούρη. ΙΙΙ Στιijς Πλάκας τijς Κατηφωριε; Π οϋ γέρνόw ή κλ'ηματαριές, Εtναι κάτι Π λακιώτισσες ποϋ λι\ς Ροδόσταγμα τi}ς πότησες. Δίς Δίς Καί ρετσίνα κεχριμπάρι ταδερνιάqη, ταδερνιάρη, Βάλε μας να σδύση ή εννοια, ~Ω! 'Απο τiιν κεχριμπαρένια. (Τρογουδημένο άπ' τούς Κους Τέτο Δημητριάδη και Κώστα Καζij). -26-

19 ΕΛΑ ΝΑ ΝΟΙΩΣΗΣ <Ταγκο) Σ' ΑΓΑΠΗΣΑ θέλω σε ~σμους άλλους νιl βρε~ώ Τον εtχε πείσει Με χίλια χάδια νιl μεi}ώ πώς τον ε[χε ά.γαπήσει, Στήν ά.γκαλιά σου. ώς που μιιl μέρα θέλω σε μιιl φωλίτσα μυστικ1ί τοu εtπε «φεύγω ώτο κοντά σου Μιιl φλόγα ν' αϋρω έρωτική καt πάρτην πίσω Μέσ' τιl φιλιά σαυ. δeν τήν i}έλω τήν καρδιά σ'jυ». WΕλα τήν ηίκτ' αύτή σε καρτεριίj Συνη'6tσμένη ίστορία ή αίώνια. wελα με πόνο φλο')'ερο Τώρα Πjν κlλ.αίει, με παράπονο τiiς λέει, Ν' άγκαλιαστοϋμε. ένφ αύτη οκαμμια δe ν'jιώ~ει ψυχοπόνια. 'Έλα νιl βροuμε μιa ζωή τρελλ1ί -Σ' άγάπησα, σε πόνεσα, ναί, εt;-αι ά- Καt σ' /!ν' άτελείωτο φιλί λη~εια, Na ξεχαστοiίμε. Σατρώτισα, δπου καρδια δέν,εχεις μέσ' 'Έλα νa νοιώστις τlς κρυφές λαχτάρες στα στη{}εια, Ποίι ή ά.γώτη στό κορμt χαρ!.ζει.. Ω! άστατη,, WΕλα νa 'δiiς πόσο γλuκa δροσίζει τήν καρδιά μου σοu έμπιστεύ{}ηκα Ό [ρως, δ [ρως, δ [ρως στήν ψυχή. Ma βάστα την,, Εtς: φωνογραφικόν Δίσκον Orthophonic μέσα στa στήi}εια σου τα ψευτικα ύπ' άρι{}μον S-670 Μήπως, δ ~ονεμέ;νος της? ο<.τύπος σοiί σuγκινησει την σκληρη σου θελω ΜΑΜΑ ΕΝΑ ΑΝΔΡΟΥΛΗ τήν καρδιά, καμμιa φορά. (τό μεγαλείτερο Hit τi'jς Σοφίας Βέμιω) θέλω μαμa /1να άνδρούλη Λίγο νοστιμούλη Μέ ξανμ μαλλιά. Θέλω νιl. ΕΧΠ παράδες Νliχη {}είι.ιυς καt ~ειάδες Γιιl ~.ληρονομιά. Ν ι1. μ1ίν ε χ η έρω.μ.ένες Καt,.α μ1ί φοράη γυαλιά Γιι'ι να ε[μαι εύτυχισμένη NU. μή μοϋ άντιμιλq... Ν lίμαστε οί δυο μονιασμένοι Κι' δλο να περνοuμε Μέ φιλια τρελλά. Έν πρώτοις νά μ1ί καπνίζη, ΝιΊ. πίνη μόνο νεράκι, :kτιί. κέντρα νιί. ιι1ι γυρίζη Καί να χορεύη λιγάκι. Νά εχη Ο.κρα ύγεία Στιl. σπδρτ \'ιl. Εχη μανία Νι'ι ξέρη καl πυγμαχία Για τής δικές μας σκηνές. Σtιν ε[ναι 'Αμερικάνος Νά εχη σπίτια ΠΙ.Jλλά Καt πέντε-εξ ώτομομπίλια Καl δύο-τρία μαγαζιά. Τότε άμέσως Μ δijτε Σύζυγο ποϋ βρijκε.j{αί \'0\,ΧΟΚυQά. Ποτέ μου δέν Μ μ~λάω. Καt llς μiο σπάζει στο ξύλο, Μα δταν το παρακ6.νει Τότε 11 μαμα Μ τι'ι φκιάνη. Π αιδια σι'ιν {}έλει,.α κάμη Μιa δοϋλα πρέπει νa πάρη Καί μιι'ι νταντίί να κάμη ~ολες ηίς βρωμοδοuλειές. Είς: φωνογραφικον Δίσκον Orthophonic \ :τ' άριi!μον S-614 Εtς Φωνογραφικον Δίσκον Μάρκας "Orthophonic" ύπ' άρι{}. S-331 ΓΥΡΝΑ Τον ζηλεύει ό Υ.όσμος δταν τον βλέπη 'Αλλa δμως νι'ι τον λυπϋ.ται πρέπει Γιατί μέσα στό γέλ-οιο το γ/juxo Κρύ6ει τον καϋμο τον πολiι πικρό. -Κάποια νέα άγάπησε ό καϋμένος καί γι' αύτο ε[ν' τώρα δυστυχισμένος 'Επ.αντρεύτηκε μέ άλλον 1i κακιά καt αύτος ηίν κλαίει μ' ώτελπισιά. -Γύρνα άγάπη μου γλuκεια Γύρνα ση1ν άγκαλιά μου Γίιρνα έσ\ι ποu iiκανες νιί. κλαίη 1i καρδιά μου. -Γύρνα γιατί χωρίς έσέ να ζήσω δέν μπορώ Γύρνα άγάπη μου καί πάλt ~Αχ γίιρνα κι' δλα στά συγχωρώ. ΙΙ Ήταν ώμορφη, μάγισσα, πλανεύτρα 'Αλλι'ι δμως ήταν κακιά καί y),έφτρα, Γιατί έμπρος στι'ι λ-οuσα καί στον παρίί κλέ6ει κάi}ε άγάπη καί τ1ίν χαρά.. Κάποιος γέρος καί πλούσιος τi]ν Μλει Καt γι' αύτο εlναι τώρα εύτυχισμένη Καί τον νέον δέν {} έλει πειά νι'ι 'δii Καί ό φτωχος μέ πόνο τραγουδεί. -Γύρν α κ. λ. π. Είς -27- φωνογραφικον Δίσκ ον Orthop!Jonic ί π' άρι{}μον S-693

20 ΑΛΦΑΒΗτΙΚΟΣ ΠΙΝΑΞ ΤΩΝ ΔΙΣΚΩΝ ΜΑΡΚΑΣ "ORTHOPHONIC" Α 'Αγάπα με, ΤQα γ οϋδι Τ. ΔημητQ ι ιiδης-κ. Καζi1; 'Λ γ ία μου Π αqασκευή, Ρεμπέτικο Γ. ΚατσαQό; 'Αγαπώ μιά ΠαντQεμμένη, ΣυQτοc; θ. Μυτιληνιος 'Λγγέλω, Τσάμικο Δ. 'Α11απάκης 'Αε"tόι;, Τσάμικο Α. ΣακελλαQίου, '0ο χ. 'Λilιγγάνικη Μελφδία 'Αilι γ γάνικη '0Qχ. 'Λ ilι γγάνικος XoQoc;......»» 'Λκαilιώτισσα, ΚυπQιακός XoQI>;.. θ. Καλλίνικος ' Αλατσατιανή, ΚιtQσιλαμάς Γ. ΔεληγεώQγηc; Άμdν 'Ανίτσα, Ρεμπέτικο Ρίτα 'Αμπατζή Άμdν Έλενιώ, Ρεμπέτικο Τ. ΔημητQιάδης 'Λμdν ΚαούQΕς, ΤQαγοiίδι Τ. ΔημητQιάδης 'Αμυγδαλιά, Καντάδα ΧοQιρδίσ. μe Μανδολινάτα 'Ανάμνησι Γλυκειά, ΤQαγοiiδι Τ. Δημη<Qιάδηc; Άναστασά, ΣUQτός Δ. Μπενέτος 'Απ' τf}ν ΠQώτη φοqά ποiί σe ε!δα, Καντάδα τ. ΔημητQιάδη; μέ 'Απ' το ~Qημό μου στqώμα, Καντάδα.» ΧοQφδlα 'Απάνω π ά ει το νεqό, Τσάμικο Χ. ΜαQγέλη;, ΚλαQίνο Άπτdλ Χα6ασί, Ζεtμπέκικο..... 'Αντ. ΣακελλαQίου, '0Qχ. 'Απάνω στ' 'Αναφιώ ηχα 'Οο. Μακοής μέ χ.οοφδ. 'Απόψε ΜαυQομάτα μου, Τσάμικος Δ. Μπεν έτος ι AπoκooωvιcfJ'tLXO ΣυQ'tό... ο ο ο ο ο ο ο Μ. Καοαμπι τη ι; ' ΑQαμπά; ΠεQνάει, ΚαQσιλαμ d ; Τ. Νικολάου ' ΑQγητοποϋλα, ΣυQτό; Ρίτα 'Αμπατζή ΆσπQα Πουλιd Σ. Βλ ά σης, χοqφδlα ' Α τσιγγάνα, Τσιφτέ ΤελλL Ρόζα 'ΕσκιναζiΙ "Αχ Μπέμπη, Φόξ-ΤQότ Τ. ΔημητQιάδη; Β ' Βαγγελιώ, ΣυQτό; Δ. Μπενέτος Βάλe με στf}ν 'Αγκαλιά σου, Ζεϊμπέκικu..... Ρόζα 'Εσκιναζ,-1 Βλάχα ή Παινεμένη, Χασάπικο Τ. ΔημητQιάδη; Βόσποοος, Χασάπικο ' 0Qχt'ισ"tQα Κοντινέν-ταλ ΒουQνοδαλιό, ΣυQτό Λατ κ η '0QχήστQα ΒουQν16α, ΣυQτός Α. Σα κ ελλαqίου, '0Qχ. Γ Γαλανομάτα, Καν"tάδα Χοοωδία Γελεκάκι, ΤQαγοiίδι Τ. ΔημητQιιiδης Για μένα βqέχοuν τα βοuνα, Τσάμικο Δ. Μπενέτος Για Σένα Ζοϋσα, ΤQαγοϋδι U. 'ΕπιτQοπάκης Γιd νά ταξeιδέψω itέλω θ. Μυτιληνιό; Γιά πάqε Δήμο το τουφέκι σου '0Qχ. Α. ΣακελλaQlου Γιατί νd φύynς.... Τα Πολιτάκια, χοqφδ. Μανδολινάτα Γιd τού; dνδqα;, ΤQαγοiίδι Τ. ΔημητQιάδης Γκαζέλι νεδά Σαμπdχ Ρlτα 'Αμπατζϊι Γκιουζέλ, Ζεtμπέκικο τα Πολιτιiκια, ΚιilάQα Σόλο Γλυκατζής, Ρούμπα, Φόξ-ΤQότ. Τ. ΔημητQιάδης Γλυκειά Σταμπούλ, Φόξ-ΤQότ, ΤQαγοϋδι.... ΧοQφδlα μέ Χα6άtαν ΓQαμματικf} τοϋ Μάγκα Ι έτqοc; ΚυQιακό; ΓύQνα, ΤQαγοϋδι Π. ΈπιτQοπάκη; Δ Δέν ξανιιπαντqεύουμαι Γ. Καμδύση; Δeν μe Ηλεις πιd Ρόζα ΕσκιναζiΊ ΔημητQάκης, Κωμικόν Τ. ΔημητQιάδης; Δίχως Κάλτσες πεqπατοϋν, Τσιφτέ ΤελλL Ρόζα 'Εσκιναζii Διαμάντω, Τσάμικο Δ. Μπενέτος ΔολλάQιο, Κωμικόν Π. ΚυQιακός ΔQόμος τοϋ Π αqαδείσου Χu~ιvδία μέ χαδάϊαν Ε Έαν ε!χα ι!κατό χ ιλιάδες λίqες, ΤQαγοϋδι..... Γ. Κατσαρός "Ε6γα "Ηλιε μ' fδγα, ΣυQτός Δ. Μπενι!τος ΈδQαιοπούλα Ξανilή, Ρεμπέτικο Ρ. 'ΑμπατζiΊ Ε! ναι μια στο π ΕQιστέQι' Ρεμπέτικο Λ. Νταλγκάς Εtμαστe ΌQκισμένοι, ΣυQτός Δ. 'ΑQαπάκη; -28- 'ΑQιΟ. Καταλ. SB32 S698 S626 S64B S612 saao SBSO SB24 S697 S&5s S661 SS14 S326 S646 S664 S692 S690 S676 S684 Sa2ι S638 S667 S699 SSι9 S606 S679 S682 S648 S677 S617 S509 S656 S&iB S611 S627 S622 S605 S626 SGG2 S67S SSOG S5SG SG14 SG24 S523 S619 SG98 S615 S677 SG1G S70G SG20 S&OS SG06 S652 S620 SB17 S62B S664 Μέγ. Τιμ/] Δlσκου Καταλ. $ '' ο. 75 ιοιι ο ο ο ο. 75 ι.26 ι2" ι '' ι~ιι ο '' ο. 75 ο ο. 75 ι :,!

21 Ει,,/ι Νησάχι ΚαπQl, ΤQαγούδι Τ. ΔημητQιάδης El, '<-/ιν Χαδιitα, ΤετQαφ.. Τ. Δημη'<Qιάδη, μετά χοqφδ. και χαδ. Έλα νι\ νοιώσυ,, Τοαγούδι Τ. Δημη'<Qιάδης Έλα νι\ φιληοοί με Μένδρη-Π αγ όινη ' Ελα πουλί μου, Ρούμπα Τέ"ο' Δημητριάδη, Ελα φlλη,η, ψυχijς μου Τ. ΔημψQι ά δης Εν α ΚαQάδι dπο,.η Χιό, ΣυQ'<Ος.... Τ. Νι κ ολάου Ένας βράχοι; στο βουνό, ΤQαγούδι Ν. Μοσ χ ονιϊ' ΈπιστQοφή '<Ού Κυριακού στήν 'Α!tήνα, Κωμικ οv.. Π. Κιιριακο, ΕQωτε, Γαt δά ρων, Κωμι κ ον Γ. Καμ6ύ σης 'Ερωτευμένοι, ΣεQενά'<α 'ΕπιτQοπάκης μ~ χορωδία 'Εσu Γελα,, Τετραφωνία.. Τ. Δημητριάδης μετι!. χ οqφδ. και χα6. Ε χ ει, πάρει τiιν καρδιά μου, ΤQαγούδ ι Τ. Δημητριάδης Εχω τιbρα πέντε χρόνοιος, ΣυQτο, Δ. Μπενέτος z ΖακtινΟινή Καντάδα Τ. ΔημητQιάδης μετά χορωδία, Ζανοi μπα, Τραγοϋδι, Τ. ΔημητQίάδης Ζωή Τρελλή, Φοξ ΤQ/ιτ Τ. Δημητριάδης S312 S649 S670 S 3 18 S335 S690 S694 S310 S688 S61 5 S686 S649 S691 S622 S692 S303 S670 12'' $ ο. 7 5 ο. 75 ο ο. 7 5 ι ο. 75 Η :!f 'λμηγδαλιά, Καντάδα ,. Χοοφδ ί α μέ ΜανΛολ. < 1 'Α τσιγγάνα, Τσιφτ~ Τελλl Ρόζα Εσ κ ιναζij Ή ΓQαμματική τοϋ Μάγκα, Κωμικόν Π. Κυριακ ος Ή Κnοδιd τοϋ Μάγκα, Κωμικόν , Π. Κυοια χ όι; 'Η κόοη τοϋ Παπd, Κωμικόν Π. ΚΗQιαχό ς Ή Κοiιλου, Καρσιλαμάς Ρόζα 'Εσκιναζη Ή Λα.,έρνα τij' Πόλης, Χασάπικο... Κοντινένταλ 'Ορχήστρα Ή Μουσική Γι ρlζει, Φοξ Τροτ Τ. Δημητριάδη; Ή Π αλόμα, Βιολι μ~ σφύριγμα Μορlνο-1\fακένζυ 'Ηπειρώτικο Μοιρολόγι, Βιολι Σόλο Α. Ζούμπn, Ή nκληρή Καρδιά σοι, Τραγούδι Γ. Κατσαρό' Ί-1 Στ ε λlτσα, Ρr:μπέτικο ,..,., Ρόζα 'Ειτ κ ιναζϊι Ησουνα ::!υπόλυτη, Ζεtμπ έ κι κ ο Τ. ΔημητQιάδη' Ησοιιvα Σύ, Τραγούδι Τ. ΔημητQιάδη' Ή Στάσα, Κωμικlιν Π. Κιοριακός Ή φtιλακή ε!ναι σχολεtο, Ρεμπέτικο μ~ κιθάρα Α. Κωστi;ς Ή Χελώνα, Ζείμπέκικο Σ. Καλούμενος S 3 26 S679 S619 S681 S687 S634 S309 S335 S329 S689 S698 S667 S650 S624 S687 S613 S " 12~' 12 " 12 '' ο ο. 7 5 ο ι θ θ' ι\.φήσω Γ έ ν ε ια και Μαλλιά, Σι ρτ/ι Δ. Μπενέτο, θανnσιl.κη ς, ΣΙ'ρτό~ 'Ορχ. Σακελλαρίου θn Γιορlσυ,, Τραγοϋδι Σ. Βέμπο θέλω 1\fιl.μα fν' dνδρο\ολη, Τραγοϋδι Τ. Δημητριάδης θn ξανάρl>υς, Τραγοϋδι Τ. Δημητριάδ% θι!. '<Ο κλέψω δ~ν βαστώ, Ρ μπέτικο Α. Νταλγκd; S668 S644 S818 S614 S315 SG53 ο. 7 5 ο. 7 5 'Ινούρμι, Φόξ Τρότ ΧοQφδία μ~ χαδ ά tαν 'Ιτιά, Τσάμικο Ι. Κt'ριακάτης S323 S659 ο. 75 κ Κ' ot δυ ό μαζύ, Τοαγοiiδι ~fατσοί κ ι-διιμητοιάδης Και γιατι δ~ν μά' "ό Η; Γ. Κατσαρό' Κακιι!. μικροlίλα, Καρσιλαμά' Ρίτα 'Αμπατf;ij Κακιδ. Γειτόνισσα, Τσάμικο Δ. 1\fπενέτο, Κακούργα II ε!tερά, ΤQαγοϋδι 'ΑΙ>ανασοπούλου.... Α. Νταλγκd' Καλαματια, όc;, Χορό' 'Ορχ. Σακελλαρίου Καμιvlτο, ΤQαγοϋδι- Ταγκ/ι Π. 'ΕπιτQοπάκηc; ΚαQαγκοiονα, Σt Qτlι, Δ. Μπενέτος ΚαQαγκιόf;η' στό ΔικαστήQιn, Κωμικlιν..... Κ. θεοδωqόποl'λος ΚαQακdς, Ζεtμπέκικο BιxQu '0Qχ. Α. Σακελλαρlοιο ΚιtQδιι!. τοϋ ΊΙ!άγχα, Κωμικ/ιν Π. Κυριακός ΚιtQακάξα, ΣυQτlις Ί\1. Ί\ίαρ γ έλη ς, Κλαρίνο ΚαQιόκα, ΤQαγοϋδι - ΧΟQΟ' τ. ΔημητQιάδη, Καοοτσιέοης, Χασάπικο Λ. Κωνσταντtνοu ΚαQπασlτισσα, ΚυπQιακ/ι Τραγούδι Καλλίνικος Κασαμπαλιώτικο, Ζεtμπέκικο Λαtκή 'Ορ χ ήστρα ΚαστοQιανή, Συρτός Τ. Νικολάου Κάτι fχω στήν ΚαQδιά, ΤQα γ οϋδι 'ΕπιτQοπάκηc;-Καλαμπο ύ ση' Κατινάκι μου Κοt'ρο ύκ λη-δημητqι ά δ ης Καυγάς γιι\ το Π ετσt, Ζεtμπ έ κι κ ο Ρό~α 'Εσ κ ινα1;ii Κα Ο μlι, ΦΟισι κ οϋ, ΊΙ!αν~, ' Αντ. Νταλγ κ dς Κεφλlδικο, Ι\ΙινόQε, Κι!tάQα Σόλο Γεωργιάδης ΚολοκοτQώνηc;,Κλέφτικο 'ΑQαπάκη ς Κομπαρσlτα, Τραγοϋδι- Ταγκό Τ. Δημητρι ά δη, Κοκτέίγ, ΤQα γ οί δι - Φlιξ-ΤQότ Φλ ε QI - Δελένδα,-Γλυνό' -29- S691 SG s.o; S640 S665 SGOt S641 S331 S639 S695 S663 S681 S676 S30 3 S327 S324 S656 S694 S611 S 67 1 S336 S629 S 825 S643 S306 S311 ι2" ι2" a Ο.Β 1.20 ο. 7 5 ο. 7 5 ο. 75 ο ο. 75 n. 7 s ο. ί 5

22 η.υιιη 'tou Ηαπd,.Κωμικό 'J'Qαγοϋbι. ο. ο ο ο ο ο ο ο ο Η..ΚυQιu κ ός; Κόρη σ~d μe~αξω~ά, Τσιφ~έ Τελλt, Ρόζα Εσκιναζή Κόφ~ην 'Ελένη ~rιν 'Εληά, Τσάμικο Ρόζα 'Εσκιναζή Κρη~ικ ή :Σούσ~α.....,,....,,, Κρητική Λύρα Κυρά μου, Καν~άδα....,...,..., Ε. Ν~έ 'Ιν~άλγ κ ο Κωvσταvτινιά, :Σι ιοτλς. ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο, Δ. Μπενέτος Κωνσ-ταν-τινούπολις, Τοαγοϋδι... ο ο ο... Τ. Δημητοιάδηι; Λ Λάλα -τ' 'Αηδόνι, Τσάμικο..,,... ο, ο. ο... ο ο ο. ο Δ. )lπενέτος Λαίνη ~ο Κρασί, Τραγούδι....,...,....,., Μακρής Λα~έρνα ~ης Π όλης, Χασάπικο,,,,..., 'Ορχήσ~ρα Λαχανάδες, Ρεμπέ~ικο,.,,,,,,,,,...., Π ολι~ά κ ια Λέλα, Τσιφ~έ Τελλt,.,...,,,,,,,.,,.,,.. Ρόζα 'Εσκιναζή Λημνέ!κο Ζε!μπέκικο...,.,,,,,.,,.,..,,,.., Δεληγιώργης Λιασκο6Lτικος;, 'Ηπειοώ-τι.χο ο ο. ο ο ο ο ο Α. Ζούμπαι; Λόγια 'Ερω~ικd..,,.,...,..,,,,., Π ύρος Χρονίδης Λυπήσου, Τραγούδι,....,.,.,....,.,, Καζής;-Δημη~ριάδης Μ JΊ!ακρdν κι' liν εlσαι, Βιολt. :Σφύριγμα , Μορίνο Μανές :Σαμπάχ..,.,...,,,,,.,,..,...,,.,, Κ. Ρούκουνας Μαν[ς Κιουρντιλt,....., ,.,,,.. Α. Ν~αλγκάς Μανουσάκια, :Συρ~ος Ρί~α 'Αμπα~ζη Μαρί~σα, Τραγούδι Τ. Δημη~ριάδης ΜαοιοJλικο, Τσάμικο ~ ο. Ι. Κυοιακάτηι;, Κλαοtνο Μάτια, Φοξ Τρο~..., '0~ιχήσ~ρu μέ τρίο Μόρτισσα, Ρεμπέτικο ,.,.,,,, Α. Ν~uλγκάς Μ ' lκαψες γει~όνισσα, :Συρ~ος..., Νικολάου JΊ!εμέτης, Ζεϊμπέκικο..,,,,,.,,...,....,...,. Δ. 'Αραπά κ ης Μενοίις 'Aydς, 'Ηπειοώ-τικο...., ο. ο.,, Δ. Χαλχιόπουλοι; Μέ λέν JΙ!πεκρij, Τραγούδι Τ. Δημη~ριάδης Μέ Ζουρνάδες μέ Ν~αούλια, Ζεtμπέκικο..,,,.,. Ρί~α 'Αμπατζή Μέσ' ~iiς 'Αγάπης η'ι φωληά, Τραγούδι 'Επι~ροπάκης Μεσάνυχτα, Τραγούδι,.,,,,.,,,.., :Σεt~ανίδης-Βλάσης Μήν 'Αγαπάς, Λησμόνησε, Καν~άδα.,..,,..... 'Επι~ροπά κης Μ ή γελάς δταν σ~ενά1;ω, Τρ.αγούδι,, Βλ ά σης Μ ή μέ δέρνεις Μάνα, :Συρ~ος....,.....,,.,.,.,,, Νικολάου Μ ή μt στέλνtις Μάνα σ~ήν 'Αμερική, :Συρτο.., 'Αμπα~ζή Μή μέ ρωτάτε, Τραγούδι,,,..,,,..,.....,..,.. Σοφίιι Βέμπο Μιd Πλαχοπούλα Κάδουνταν, Τσάμικο..., '. Άμπuτζf] Μιά Κοντή Κοντούλα, ΣuοτΟ ο ο ο Ι>ίτα Άμπατtfι Μιά Παπαδιά σ~ον 'Αργαλειό, :Συρ~ο Τ. Δημητριάδης λ1ιά :Σαμιώ-τισσα μ' fμπλεξε, Ζεtμπέχικο. ο Ρούκοuναι; Μιd Σμ u ονιά σ'tήν Κοκκινιά, Ρ ε μπέηκο.. ο Λ. Νταλγ κ άς Μίλα μου γι ' 'Αγάπη Γλυ κ ά, Ί'ραγοϋδι..... Τ. Δημη~ριάδης Μίστερ Μπράουν, Φοξ-Τροτ :Σεtτανίδης Μοιρ ο λόγι τού Καραγκιώζη, Κωμικον......,, Κ. θεοδωρόπουλος Μόνο μέ σ έ να, Βάλς......,.,..,,,..,..,...,.. 'Ορχήστρα Μού παρήγγειλε ~ άηδόνι, Καντάδα Χορφδία Μουσικ1) Γυρίζει, Φοξ Ί'ροτ Τ. Δημητριάδης Μπαμπέσα, Ρεμπέηκο. ο... ο ο..., Π ολι -τάκια Μπαρμπαγιάννης Κανατάς, Τραγούδι,,.,.....,... 'lν~άλγκο Μπαρμπαοϋ1;ος, Ζεϊμπέκικ ο,..., ,,..,.... Νικολάου Μπέικος, Χασάπικ ο....,.,,..,,,....,,,,,,., Μανδολtνο Μπεκρο κ αν ά τας, Κωμι κο ν ,,,,... Π. Κwια κ ος Μπ έ μπη, Φοξ-Τροτ τ. Δημη~ριάδης Μπερατιανός, :Συρτος Όρ χ, 'Αντ. :Σακελλαρίου Μπουτζαλιό, Ζείμπέκικο, Κιflάρα :Σόλο.,,,... Γεωργιάδης Μυλωνάς, Ρεμπέτικο. ο , , ο. ο, J>όtα 'Εσκιναtfι Ν Νό. τό π α ληύ μοy "Όνειοο, :Σερε ν άτα... ο ο 'Αλί κ η 'Επιτοο:ιιίκη Νιίσαν τιi νει(ηα δυο φοοt: ς, Τσάμικο ο.., ο. Δ. Μπενέτοc; Νέα Μερακλοϋ, Ζ t: ίμπέχικο ο ο... ο ο.. ο. ο. ο.. Ι)όζα 'Εσκι ν αtϊι Νέο Χανουμάκι, Ρεμπέτικο.., ,. Ρό~α 'Εσχινuζή Ντεο6ισά κ ι, Ζεtμπέ κ ικο., , ο 'Λν'tο Νταλ γ κd<; Ντίνα μου Γλυχειά, Τραγοϋδι, Τ. Δημητριάδης Ν'tούκοu - Ν'tούκου, ΚωμικΟν...., Π ο }{υqιαχόι; Νύχτα Όνειρεμμένη,,,,.,,,,.,,,,.,,,,. Χαδάϊuν μέ χορφδία ΝύχΗς Γλυκειές....,.....,,......,. Χορφδία μέ Χαδάtαν ::>687 12Π $1. 2b S S S313 ο. 75 S S S685 1 ο 25 S609 S321 10, ο. 75 SB O.Jb S S S697 S689 S ο. 75 sssa ο. 75 S ο. 7 5 S ο. 75 S607 S675 S504 ο. 75 S659 S557 10, ο. 75 SGos S S S700 S S706 S S505 ο. 75 S ο. 75 S S S319 ο. 75 ~ ο. 7 6 S705 S680 S661 SB16 ο. 75 SG SB12 10'' ο. 7 6 SGB S695 S701 ~526 ο. 75 S ο. 75 S S S651 S S688 S S696 12, S B% ο. 76 S658 SG SG64 1ο 25 S S ο. 76 SGBB S S SB S610 Εανflή 'Εδραιοπούλα, Ρεμπέτικο,,,,.,,,,,,., Ρί ~α 'Αμπα~tη Εενύχτηδ ε ς, Ιiό.λς...,,.,,,.,,,...,.,, 'Ορχήσ~ρα Εέχασέ με, Τραγοϋδι Τ. Δημητριά δ ης -30- SB ο. 7 5 S701 S

23 ο Ό Βόσποιιο;, Χασάπικο..... 'Οιιχήστιια 'Ο Γλ11Κατ~ij;, Χοιιό;- Ρούμπα - Φόξ. Τιιότ Τ. Δημητιιιd.δη; Ό Δημητιιd.κη;, Κωμικόν..., Τ. Δημητιιιd.δης Ό Διαδd.της τfί; Zωiic;, Τιιαγοϋδι,, Μοσχονd<; Ό Διιόμο; τοiί Π αιιαδεlσου, Τετιιαφωνlα,,. Χοιιφδtα Ό Ζανέτο; στό Ρd.διο, Κωμικόν..,. Διd.λογοc; Ό Καιιαγκιώ!;η; στό Δικαστήιιιο, Κωμιχόν Κ. θεοδωιιόπουλος Ό Καϋμό; τοϋ φδισιχοϋ, Μαν~;,,,, Α. Νταλγ><d<; Ό Μεμέτηc;, Ζεtμπέχιχο.. Δ. 'Αιιαπd.κης Ό Μυλωνdc;, Ρεμπέτιχο,,. Ρό!;α 'Εσχιναf;ij "Ονειιιο ~ταν, Καντd.δα., ;,., Χοιιφδlα 'Οιιlτ!;ινttλ Γχιιfικ Μπλού!;, Φόξ.-Τιιότ,,.,. 'Οιιχήστιια Ό :Σωτήιιχαιναc;, Κλtφτιχο. Γ. Π απασιδέqτιc; Ό :Σελέμη;, Κωμιχόν,,,,. Π. Κυιιιαχός Ό Τ μπέληc;, Κωμικόv.,,,, Π, Κυιιιαχόc; Ό Τuχειιός, Κωμιχόv,, Π. Κυιιιακόc; Ό Ύμνούμ νο;, Κωμιχόν,, Π, Κυιιιαχός Ό Χελμό;, :Συιιτό., :Σ. Καλούμενος n Παl~ω Πόχα, παl!;ω Πινόχλι, Ρεμπέτικο,. Γ. Κατσαιιόc; Π αληd. Ταιlέιινα, Καντd.δα,,,,, Χοιιφδtα Μανδολ. Παναγιωτlτσα Λυγ ιιή, :Συιιτό,,,,, Τ. Νικολd.ου Π d.νω σα τιιlχοιιφο βοtιυό, Τσd.μιχο,,, 'Οιιχ. Σακελλαιιlου Π ανώιιια, Τσd.μικο.. Δ. Αιιαπd.κηc; Π απαδιd., Συιιτόc; Κ. Καιιαγιd.ννη;, Κλαιιtνο Π αιιttλυμένοc;, :Συιιτό.... '0ιιχ. Σακ λλαιιlου Π δ ιιι!. και Φούλα στη φυα.ακfι...., Διbιιου-θύμιου Π εδ ιιι!. Κακούιιγα (Τιιαγοίίδι 'Αδανασοπούλου) Νταλγκdc; Π έιιδικα, Τσd.μικο...,., Ζουιινdc;- Νταοίίλι Π αλόμα...,.. Βιολι μ~ Σφύιιιγμα ΙΊ dμε στfιν Χονολούλου.. Χαδd.tαv μ~ χοιιφδlα Π ειιιιlόλι tχα d.ππια μου, Συιιτό,, 'Οιιχ. Σαχελλαιιlου Π ιιιιlόλι μ' ιlιιγωμένο, Τσd.μικο... Ρlτα 'Αμπατf;fj Π ι!; Γλ11Κό Κιιασl, Τιιαγοίίδι.... :Σεtτανlδηc; Πιπlτσα Κα!;iiς-Δημητιιιd.δη<; Πλd.νο Ταγκό, Τιιαγοϋδι Ταμπουιιdς Π ολlτικο; :Συιιτόc;.., Όιιχ. :Σακελλαιιlου Π ολl η σ σα, :Συιιτόc; Τ. Δημητιιιd.δης Π οιόc; πλούσιοι;, 'Ιiπειιιώτικο....,. Δ. Χαλκιόπουλος Ποτέ σου δα ν μ' d.γd.πησε;, Τιιαγοϋδι Κ. Μένδιιη Ποϋ πd.ει τ' ι!.γαπημέvο μου.. '0ιιχ. :Σαχελλαιιlου Π ιιεδ td.να, Τσd.μικο..... Όιιχ. Σακελλαιιlου Π ιιοσπαδοϋν νι!. μα σώaοtιυ, Τιιαγοϋδι Τ. Δημητιιιd.δης Πως νι!. μfιν κλαις, Τιιαγοϋδι Τ. Δημητιιιd.δης ΠG\c; σ' d.γαποϋσα ΤιιελλΟ Τ. Δημητιιιd.δηc; Ρ Ραμόνα, Τιιαγοϋδι Τ. Δημητιιιd.δης ΡΟ.ατ Ν ειld. Λόγγα, Βιολι Σόλο.. :Σαλονιχιός Ρεταlνα μου, ΤQαγοϋδι... Τ. Δημητιιιd.δης Ρουμανικός Χοιιόc;, Βιολι,,.., Λ. Κωναταντlνου Ρούμπα, Τιιαγοϋδι..,. Τ. Δημητιιιd.δης Ρούμπα, Τιιαγοϋδι Τ. Δημητιιιd.δης Ρωμέtκο φιλότιμο, Κωμικό :Σκlταο Π. Κυιιιαχόc; Σ :Σαιιd.ντα δυό Κλεφτόπουλα, Καγγελι,. Δ. Μπενέτοc; Σ' 'λγd.πηαα, Τιιαγουδι.,,.,,., :Σοφlα Βέμπο :ΣηλυιiQιανό, Συιιτό, Χοιιό; Κ. Γαδlνη; :Σχληιιfι Καιιδιd., Καντd.δα.... Π ολιτd.χια :Σμυιινιd. Καμωματοϋ, Ρεμπέτικο..,. Α. Νταλγχdς :Σουλιμιώτισα, Συιιτό,.. Ρόf;α Εακιναζij :Σούστα Πολlτικη, ΜανΑc;,., Α. Νταλγχdς :Σουfιπ Στέκ, Κωμικό Σκιτσο..,. Π. ΚUQιακός :ΣτΟ. Σd.λωνα, Ταd.μικο..,,,. Δ. Μπsνέτοc; :Στd.σα.....,...., Π. Κυιιιακός :Στfιν 'Υπόγα, Ρεμπέτικο... Κωστijς μα Κιδd.ιια :Στij; Π λd.κας τijc; Κατηφοιιιές, Καντd.δα. Δημητιιιd.δης-Καζiic; :Στ' δνειιιό μου σα lδα, Καντd.δα.., ΧοQφδlα :Στολl!;εται ή.μελαγχqοιvή, Τσd.μικο.... Δ. Μπενέτος :Στυλιανή, Τσd.μικο, ;.. Ρlτα 'Αμπατ!;ii :Συιιτόc; Π ολl τικος, Χοιιόc;. Όιιχ. :Σαχελλαιιlου :Σφαχιανό :Συιιτό, Κιιητικό... Μ. Καιιαμπέτης :Σφουγγαιιdς, :Συιιτόc; Νιχολd.οu Σωτή11χαινας, Κλέφτικο ,... Π απασιδέιιηc; -31- S8119 Sβ24 Sβ1β ss1o S606 S61' S695 S&29 S601 S658 S610 Sδ!Β S678 S625 ssos S619 S681 S680 S652 S628 S645 S662 S6i4 S609 S642 S618 S601 S668 S829 Ssss S612 S675 S305 S815 S628 S641 S822 S700 S320 S666 S696 S618 S334 S627 Ssss ssos ssss S327 S631 S632 S704 S665 S331 S660 S673 S633 S705 S607 S704 S648 S687 Ss5o S814 S604 S639 Ssso S641 S657 S651 S678 12'' $1.!5 1!" !11 1.!5 121f z ! Ζ5 1%" ο. 75 ο ο. 75 ο %" 0.7i ο δ 12'' '' ιοιι ο

24 τ Τ' 'Αηδόνι μοίι παqήγγειλε, :ΣυρτΟ..... Ρ. 'Α μπατζή Τά χείλη σου, ΤQαγοϋδι.... Π. 'ΕπιτQοπάκης Ταγγο τών Ρόδων, Τραγοiίδι Κρ"ονά-Δημητριάδη Ταγγολlτα, Ταγγο 'Ορχήστρα μ/: χορωδlα Ταγματάρχης Βελισσαρίου, Τσάμικο 'Ορχ. Σακιλλαί;ιlου Τι). 8ανιtd εlναι τής Μόδα~, Καρσιλαμά: Ρ. 'Εσκιναζή Τεμπέλης, Κωμικόν Κυριακός Τζογαδόρος, Ρεμπέτικο Α. Νταλγ κάς Τής Ζενητειάς ό Πόνος, Μαν/:ς..... Α. Νταλγκάς τι fπαilε ό Ί"ζlμης μέ τfιν ΝτιΠQέσιον, Χωμικον..... Δημητριάδης τι ιtέλουν ol νέοι και τa κορlτσια Τ. Δημητριάδης τι χρειάζεται το κά11ε πράγμα, Κωμικόν... Δημητριάδης Τιτlκα, Καντάδα Χορωδία Το Γελεκάκι, Τραγούδι..... Τ. Δημητρι.iδης Το Δολλάριο, Κωμικόν Κυριακός Το ΚαUμένο το Γαϊδουράκι, Κωμικόν Κατσαρός Τού Λαtνη το Κρασl, Τραγούδι 'Ορ. 1\!α κρ fις Το Λεξικόν τών όνομάτων, Κωμικον ΊΌ Δημητριάδης Το Μάilημα τού Μχεκρή, Κωμικόν 'Α ρ. Χρυσοχόος Το Μαρικάκι, Ρεμπέτικο Ρόζα 'Εσκιναt;fι Τό Μοιρολόϊ τού Καραγκιώζη Κ. θεοδωρόπουλος Το Νέο Χανουμάκι, Ρeμπέτικ ο Ρόζα 'Εσκιναζfι Το Χριστινάκι, Συρτός..... Ρόζα 'Εσκιναζfι Τουμπελέκι - Τουμπελέκι, Χορός Κιilάρα-Κωστfις Τουρκολιμανιώτισσα, Ρεμπέτικο......,... Α. Νταλγκά ΤQαγοϋδι τοϋ Γ/ιμου, ΚυπQιακΟν θ. Καλλtνι κο c;: Τρία Χασόπικα, Χασάπικο,, 'ΟρχήστQu Τσερκές, Ζείμπέκικσ Ρόζα Εσκιναζfι Τσακαλάκι, Συρτός Όρχ. Σακελλαρίου Τσιγγάνα Μαυρομάτα, Τραγούδι Τ. Δημητριάδης: Τσιγγάνικα Μάτια, Τραγοiίδι Δημητριάδης-Καζής Τσιγγάνικο Φιλί, Τραγούδι Κριωνά-Δημητριάδη Τσικοuέ, ΤαγγΟ..., Όρχήστρα Τσιφτέ Τελλί, Βιολl Σόλο ,... :Σαλονικιός: Τσιφτ/: Τελλl, Χορός, 'Αρμόνικα Α. Παπατ ζ ής Τuλλη~ιώτισσα, Κυπριακό. ι,,....,...,., θ. Καλλίνικ?ς: Τι χεqος, Κωμ.ικόν..., Π. Κι1Qια κος Υ 'Υμνοί με, ος, Κωμικόν Π. Κ, οιuκι\ς φ Φέξε μου Φεγγαράκι μου, Τσάμικο Π απασιδ έqης Φερετζές, Ρεμπέτικο Ρlτα 'Αμιιατζfι Φτώχεια τού Μποέμ, Τραγούδι.., Δημητρι(ιδης Φuλακή ε[ ναι Σχολείο, Ρrμπέηκο... Κωστής Φωχιανό, Ζείμ:ι:έκικο Ορχ, :Σακrλλα()ίοιι χ Χαμένη 'Αγάπη, Τραγούδι Τ. Δημητριάδης Χανιώτικος Συρτ/ις Λύρα Κρητικfι Χανούμικος Χορός, Βιολl Σόλο Λαtκfι 'Ορχήστρα Χασά:τικο, Καδδαδ[α 'Αρμόνικα Κι6άρα Χασάπικο J\Ιινόρε Κ. Γαδίνης Χελμός, Συρτός Σ. Καλούμενος Χελώνα, Ζείμπέχικο...,... Σ. Καλοί,μενος Χριστινάκι., Συρτός...,. ο Ρ. 'Εσκιναζlι Χρυσός Σταυρός, Καντάδα 'Αilην. Χορψδία Χρύσω, Τσάμικο Όρχ. Σακελλαρίου ψ Ψαοίi.; και Δοί λα, Κωμιχόν.. ο. ο. ο. ο ο ο ο ο ο. ο. ο ο Κυοιuκόι; Ω Ώ! Μίστερ Μπράοι '' Φόξ-Τροτ Σεϊτuνίδης SOLD Β Υ: Ρ. PRODROMIDES, lnc. ΣΤΕΦΑΝΑ, ΒΑΠτΙΣτΙΚΑ, ΡΑΔΙΑ, 616 EIGHTH Α VENUE. Μ.εταξi 39 καί 40 Δρόμων. ΔΙΣΚΟΙ Telepbone: PEnnsylvania S703 S69S S669 SSll S644 S702 SGOS S65S S629 SG21 S631 S621 SB07 S627 S603 S685 SS21 S616 S6S2 S655 SG95 S317 S679 S61S SG23 S64 7 SG17 S667 S684 S334 SBS2 S669 S328 ssos S602 SG47 S619 S681 S678 S684 S646 S61B S64 2 S682 S318 S602 SB22 S660 S6BO S6BO S679 SG04 S666 S625 S~ $1.2!Ί 1.2b 1 0" ο [) ιJ ! QΙI Q, & 1.2G 1 0" ο. 7 f) 12, οιι ο. 7δ δ ] ο ο. 7 δ 1 ηιι ο. 7 5 ο '' ι. 2& ' QΙΙ ' ΦΩΝΟΓΡΑΦΟΥ ι. 25 ο b ο NEW YORK, Ν. Υ. APRIL, 1939-/,... _.J_

Για μια χήρα παιχνιδιάρα :: Τούντας Π. - Ρούκουνας Κ. :: Αριθμός δίσκου: DG

Για μια χήρα παιχνιδιάρα :: Τούντας Π. - Ρούκουνας Κ. :: Αριθμός δίσκου: DG Για μια χήρα παιχνιδιάρα :: Τούντας Π. - Ρούκουνας Κ. :: 1935 Αριθμός δίσκου: DG-6143 http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=7688 'Δίσκος Columbia DG-6143 / 1934, Τραγ.: Μαριώ Σαλονικιά ' Σ ένα

Διαβάστε περισσότερα

Είμ αλανιάρα μερακλού. που ξενυχτώ στα καμπαρέ. Ούζο πίνω και μεθάω. (και χορεύω τσιφτετέλι, Κάθε νυχτιά στα καμπαρέ, (και χορεύω τσιφτετέλι,

Είμ αλανιάρα μερακλού. που ξενυχτώ στα καμπαρέ. Ούζο πίνω και μεθάω. (και χορεύω τσιφτετέλι, Κάθε νυχτιά στα καμπαρέ, (και χορεύω τσιφτετέλι, Αλανιάρα μερακλού :: Μιχαηλίδης Μ. - Εσκενάζυ Ρ. :: 1930 Αριθμός δίσκου: B-21550 http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=8605 Είμ αλανιάρα μερακλού οπου μαι στην Αθήνα, που ξενυχτώ στα καμπαρέ και

Διαβάστε περισσότερα

Μια νύχτα. Μπαίνω στ αμάξι με το κορίτσι μου και γέρνει γλυκά στο πλάϊ μου και το φεγγάρι λες και περπατάει ίσως θέλει κάπου να μας πάει

Μια νύχτα. Μπαίνω στ αμάξι με το κορίτσι μου και γέρνει γλυκά στο πλάϊ μου και το φεγγάρι λες και περπατάει ίσως θέλει κάπου να μας πάει Μια νύχτα Μπαίνω στ αμάξι με το κορίτσι μου και γέρνει γλυκά στο πλάϊ μου και το φεγγάρι λες και περπατάει ίσως θέλει κάπου να μας πάει Μια νύχτα σαν κι αυτή μια νύχτα σαν κι αυτή θέλω να σου πω πόσο σ

Διαβάστε περισσότερα

Βεδουΐνα :: Χιώτης Μ. - Λαζαρίδου Θ. :: Αριθμός δίσκου: B

Βεδουΐνα :: Χιώτης Μ. - Λαζαρίδου Θ. :: Αριθμός δίσκου: B Βεδουΐνα :: Χιώτης Μ. - Λαζαρίδου Θ. :: 1948 Αριθμός δίσκου: B-74149 http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=6459 Με μαγεμένη την καρδιά, μπροστά στ' αστέρια, έχει ο νιος παραδοθεί, στα δυο της χέρια.

Διαβάστε περισσότερα

Απόψε μες στο καπηλειό :: Τσιτσάνης Β. - Καβουράκης Θ. :: Αριθμός δίσκου: Kal-301.

Απόψε μες στο καπηλειό :: Τσιτσάνης Β. - Καβουράκης Θ. :: Αριθμός δίσκου: Kal-301. Απόψε μες στο καπηλειό :: Τσιτσάνης Β. - Καβουράκης Θ. :: 1953 Αριθμός δίσκου: Kal-301 http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=9248 Απόψε μες, απόψε μες στο καπηλειό που τα μπουζού-, που τα μπουζούκια

Διαβάστε περισσότερα

Γκιούλ Χανούμ :: Περιστέρης Σ. - Σάμης Π. :: Αριθμός δίσκου: B

Γκιούλ Χανούμ :: Περιστέρης Σ. - Σάμης Π. :: Αριθμός δίσκου: B Γκιούλ Χανούμ :: Περιστέρης Σ. - Σάμης Π. :: 1950 Αριθμός δίσκου: B-74184 http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=9979 Στα χρυσοστόλιστα παλάτια δυο μάτια λάμπουν σαν διαμάντια, σκλάβοι για κείνα

Διαβάστε περισσότερα

Βαλεντσιάνες :: Λαύκας Γ. - Χασκήλ Σ. :: Αριθμός δίσκου:

Βαλεντσιάνες :: Λαύκας Γ. - Χασκήλ Σ. :: Αριθμός δίσκου: Βαλεντσιάνες :: Λαύκας Γ. - Χασκήλ Σ. :: 1947 Αριθμός δίσκου: 275203 http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=7616 Μάτια σαν δυο μαύρα διαμάντια, χείλη σαν τα ρόδα τ' Απρίλη! Μάγια σκορπάτε, (κι)

Διαβάστε περισσότερα

Η μάνα σου θα τα πληρώσει (Τί σου λέει η μάνα σου για 'μένα) :: Σκαρβέλης Κ. - Βέζος Σ. :: 1935

Η μάνα σου θα τα πληρώσει (Τί σου λέει η μάνα σου για 'μένα) :: Σκαρβέλης Κ. - Βέζος Σ. :: 1935 Η μάνα σου θα τα πληρώσει (Τί σου λέει η μάνα σου για 'μένα) :: Σκαρβέλης Κ. - Βέζος Σ. :: 1935 Αριθμός δίσκου: http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=1751 Τι σου λέγει η μάνα σου για μένα κι όλο

Διαβάστε περισσότερα

Απ' το Μαρόκο η Εσμέ :: Τούντας Π. - Περπινιάδης Σ. :: Αριθμός δίσκου: AO

Απ' το Μαρόκο η Εσμέ :: Τούντας Π. - Περπινιάδης Σ. :: Αριθμός δίσκου: AO Απ' το Μαρόκο η Εσμέ :: Τούντας Π. - Περπινιάδης Σ. :: 1939 Αριθμός δίσκου: AO-2611 http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=5771 Απ' το Μαρόκο η Εσμέ, το είχε αποφασίσει μες στον Περαία για να 'ρθει,

Διαβάστε περισσότερα

Γυφτοπούλα :: Στεφανίδης Ν. - Ατραΐδης Δ. :: Αριθμός δίσκου: GA Εγώ είμαι γυφτοπούλα

Γυφτοπούλα :: Στεφανίδης Ν. - Ατραΐδης Δ. :: Αριθμός δίσκου: GA Εγώ είμαι γυφτοπούλα Γυφτοπούλα :: Στεφανίδης Ν. - Ατραΐδης Δ. :: 1932 Αριθμός δίσκου: GA-1611 http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=77 Εγώ είμαι γυφτοπούλα είμαι και προσφυγοπούλα ξέρω και χορεύω φίνα και με μαθαν

Διαβάστε περισσότερα

Βρε μάγκες δυο στη φυλακή (Δυο μάγκες μες στη φυλακή) :: Τζοβένος Κ. - Αμπατζή Ρ. :: 1934

Βρε μάγκες δυο στη φυλακή (Δυο μάγκες μες στη φυλακή) :: Τζοβένος Κ. - Αμπατζή Ρ. :: 1934 Βρε μάγκες δυο στη φυλακή (Δυο μάγκες μες στη φυλακή) :: Τζοβένος Κ. - Αμπατζή Ρ. :: 1934 Αριθμός δίσκου: AO-2201 http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=5700 Δυό μάγκες μεσ τη φυλακή τα βάλαν με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ Στο πλαίσιο του μαθήματος της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της Γ Γυμνασίου οι μαθητές ήρθαν σε επαφή με ένα δείγμα ερωτικής ποίησης. Συγκεκριμένα διδάχτηκαν το ποίημα

Διαβάστε περισσότερα

General Music Catalog General Music ΠΑΠΠΑ ΛΟΥΛΑ

General Music Catalog General Music  ΠΑΠΠΑ ΛΟΥΛΑ ΠΑΠΠΑ ΛΟΥΛΑ Η Λούλα Παππά γεννήθηκε στην Ελάτεια Λοκρίδος. Ο πατέρας της ήταν μουσικός και ως εκ' τούτου απο πολύ μικρή είχε το μικρόβιο του τραγουδιού. Ξεκίνησε να τραγουδά απο 13 χρονών με τον πατέρα

Διαβάστε περισσότερα

Αν δεν με θέλεις χήρα μου :: Δραγάτσης (Ογδοντάκης) Ι. - Παγιουμτζής Σ. :: Αριθμός δίσκου: AO-2500

Αν δεν με θέλεις χήρα μου :: Δραγάτσης (Ογδοντάκης) Ι. - Παγιουμτζής Σ. :: Αριθμός δίσκου: AO-2500 Αν δεν με θέλεις χήρα μου :: Δραγάτσης (Ογδοντάκης) Ι. - Παγιουμτζής Σ. :: 1938 Αριθμός δίσκου: AO-2500 http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=15666 Αν δεν με θέλεις χήρα μου, να ρθω στη γειτονιά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΖΑΛΑΛΑΝΤΙΝ ΡΟΥΜΙ. Επιλεγμένα ποιήματα. Μέσα από την Αγάπη. γλυκαίνει καθετί πικρό. το χάλκινο γίνεται χρυσό

ΤΖΑΛΑΛΑΝΤΙΝ ΡΟΥΜΙ. Επιλεγμένα ποιήματα. Μέσα από την Αγάπη.   γλυκαίνει καθετί πικρό. το χάλκινο γίνεται χρυσό http://hallofpeople.com/gr/bio/roumi.php ΤΖΑΛΑΛΑΝΤΙΝ ΡΟΥΜΙ Επιλεγμένα ποιήματα γλυκαίνει καθετί πικρό το χάλκινο γίνεται χρυσό το θολό κρασί γίνεται εκλεκτό ο κάθε πόνος γίνεται γιατρικό οι νεκροί θα αναστηθούν

Διαβάστε περισσότερα

Έκαψα την καλύβα μου :: Μπακάλης Μ. - Μπέλλου Σ. :: Αριθμός δίσκου: GA

Έκαψα την καλύβα μου :: Μπακάλης Μ. - Μπέλλου Σ. :: Αριθμός δίσκου: GA Έκαψα την καλύβα μου :: Μπακάλης Μ. - Μπέλλου Σ. :: 1952 Αριθμός δίσκου: GA-7707 http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=4669 Αφού με καταστρέψανε οι συγγενείς και οι φίλοι [έκαψα την καλύβα μου

Διαβάστε περισσότερα

Δυο μάτια παιχνιδιάρικα :: Κάνουλας Κ. - Παγιουμτζής Σ. :: Αριθμός δίσκου: DT-142.

Δυο μάτια παιχνιδιάρικα :: Κάνουλας Κ. - Παγιουμτζής Σ. :: Αριθμός δίσκου: DT-142. Δυο μάτια παιχνιδιάρικα :: Κάνουλας Κ. - Παγιουμτζής Σ. :: 1939 Αριθμός δίσκου: DT-142 http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=5465 Θα πάρω, θα πάρω πένα και χαρτί, να γράφω, να γράφω ένα χρόνο,

Διαβάστε περισσότερα

Playlist με τίτλο: Κώστας Κανούλας. Δημιουργήθηκε από georgina.levitikou στις 25 Ιανουαρίου 2016

Playlist με τίτλο: Κώστας Κανούλας. Δημιουργήθηκε από georgina.levitikou στις 25 Ιανουαρίου 2016 Playlist με τίτλο: Κώστας Κανούλας Δημιουργήθηκε από georgina.levitikou στις 25 Ιανουαρίου 2016 Κίτρινο σαμαροσκούτι :: Κάνουλας Κ. - Παγιουμτζής Σ. :: 1940 Αριθμός δίσκου: AO-2620 http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=15115

Διαβάστε περισσότερα

«Η νίκη... πλησιάζει»

«Η νίκη... πλησιάζει» «Η νίκη... πλησιάζει» έµµετρο θεατρικό για της 25 η Μαρτίου εµπνευσµένο απ το παραµύθι της Ευγενίας Φακίνου «Τα Ελληνάκια» www.mkitra.com 1 Πράξη Πρώτη Σκηνή 1η Βγαίνουν δύο αφηγήτριες. Μια φορά κι έναν

Διαβάστε περισσότερα

Βαρειά χτυπάει η καμπάνα :: Καπλάνης Κ. - Μπέλλου Σ. :: Αριθμός δίσκου: B

Βαρειά χτυπάει η καμπάνα :: Καπλάνης Κ. - Μπέλλου Σ. :: Αριθμός δίσκου: B Βαρειά χτυπάει η καμπάνα :: Καπλάνης Κ. - Μπέλλου Σ. :: 1951 Αριθμός δίσκου: B-74230 http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=18214 Βαριά χτυπάει η καμπάνα κι αργοσβήνει κάποια μάνα. Και στο νεκρικό

Διαβάστε περισσότερα

Αφ' ότου εγεννήθηκα :: Βαμβακάρης Μ. - Βαμβακάρης Μ. :: Αριθμός δίσκου: B

Αφ' ότου εγεννήθηκα :: Βαμβακάρης Μ. - Βαμβακάρης Μ. :: Αριθμός δίσκου: B Αφ' ότου εγεννήθηκα :: Βαμβακάρης Μ. - Βαμβακάρης Μ. :: 1940 Αριθμός δίσκου: B-74045 http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=6162 Αφ' ότου εγεννήθηκα, φωτιά με τριγυρίζει αν μ' έκαιγε θα γλίτωνα,

Διαβάστε περισσότερα

Ας μην ξημερώσει ποτέ (Ας μην ξημέρωνε ποτέ) :: Χατζηχρήστος Α. - Χατζηχρήστος Α. :: 1948

Ας μην ξημερώσει ποτέ (Ας μην ξημέρωνε ποτέ) :: Χατζηχρήστος Α. - Χατζηχρήστος Α. :: 1948 Ας μην ξημερώσει ποτέ (Ας μην ξημέρωνε ποτέ) :: Χατζηχρήστος Α. - Χατζηχρήστος Α. :: 1948 Αριθμός δίσκου: 74148 http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=561 Ας μην ξημέρωνε ποτέ Ας μη φύγει αυτό το

Διαβάστε περισσότερα

Βγήκε η Μαριγώ σεργιάνι :: Τζουανάκος Σ. - Καλλέργης Ν. :: Αριθμός δίσκου: DG

Βγήκε η Μαριγώ σεργιάνι :: Τζουανάκος Σ. - Καλλέργης Ν. :: Αριθμός δίσκου: DG Βγήκε η Μαριγώ σεργιάνι :: Τζουανάκος Σ. - Καλλέργης Ν. :: 1951 Αριθμός δίσκου: DG 6944 http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=5302 Βγήκε η Μαριγώ σιργιάνι [με το θαλασσί φουστάνι] x2 [στο λιμάνι

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Εφτά ξύλινα αλογάκια κι ένα αληθινό Αν έχεις τύχη Η μεγάλη καφετιά αρκούδα κι εμείς... 37

Περιεχόμενα. Εφτά ξύλινα αλογάκια κι ένα αληθινό Αν έχεις τύχη Η μεγάλη καφετιά αρκούδα κι εμείς... 37 Περιεχόμενα Εφτά ξύλινα αλογάκια κι ένα αληθινό............. 11 Αν έχεις τύχη..................................... 21 Η μεγάλη καφετιά αρκούδα κι εμείς............... 37 7199_alogaki_pasxalitsa_arkouda:7199_alogaki_pasxalitsa_arkouda

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ Στο πλαίσιο του μαθήματος της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της Γ Γυμνασίου οι μαθητές ήρθαν σε επαφή με ένα δείγμα ερωτικής ποίησης. Συγκεκριμένα διδάχτηκαν το ποίημα

Διαβάστε περισσότερα

Γεια σου Λόλα μερακλού :: Μπαρούσης (Λορέντζος) Δ. - Ρούκουνας Κ. :: Αριθμός δίσκου: DG

Γεια σου Λόλα μερακλού :: Μπαρούσης (Λορέντζος) Δ. - Ρούκουνας Κ. :: Αριθμός δίσκου: DG Γεια σου Λόλα μερακλού :: Μπαρούσης (Λορέντζος) Δ. - Ρούκουνας Κ. :: 1934 Αριθμός δίσκου: DG 6107 http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=9187 Μέσα στου Νώντα τον τεκέ, φουμάρει η Λόλα αργιλέ [παίζει

Διαβάστε περισσότερα

Στην ζωή πρέπει να ξέρεις θα σε κάνουν να υποφέρεις. Μην λυγίσεις να σταθείς ψηλά! Εκεί που δεν θα μπορούν να σε φτάσουν.

Στην ζωή πρέπει να ξέρεις θα σε κάνουν να υποφέρεις. Μην λυγίσεις να σταθείς ψηλά! Εκεί που δεν θα μπορούν να σε φτάσουν. Αποστόλη Λαμπρινή (brines39@ymail.com) ΔΥΝΑΜΗ ΨΥΧΗΣ Στην ζωή πρέπει να ξέρεις θα σε κάνουν να υποφέρεις Μην λυγίσεις να σταθείς ψηλά! Εκεί που δεν θα μπορούν να σε φτάσουν. Θα σε χτυπάνε, θα σε πονάνε,

Διαβάστε περισσότερα

1. Αερόπλανο θα πάρω - Δίσκος Columbia DG-454 / 1933 Συνθ.: Πάνος Τούντας, Τραγ.: Ρόζα Εσκενάζυ

1. Αερόπλανο θα πάρω - Δίσκος Columbia DG-454 / 1933 Συνθ.: Πάνος Τούντας, Τραγ.: Ρόζα Εσκενάζυ Αερόπλανο θα πάρω :: Τούντας Π. - Νούρος Κ. :: 1934 Αριθμός δίσκου: AO-2090 http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=1911 1. Αερόπλανο θα πάρω - Δίσκος Columbia DG-454 / 1933 Συνθ.: Πάνος Τούντας,

Διαβάστε περισσότερα

Playlist με τίτλο: Της ξενιτειάς. Δημιουργήθηκε από Admin στις 21 Ιανουαρίου Είμαι στον καημό σου θύμα :: Παπαϊωάννου Ι. - Μοσχονάς Ο.

Playlist με τίτλο: Της ξενιτειάς. Δημιουργήθηκε από Admin στις 21 Ιανουαρίου Είμαι στον καημό σου θύμα :: Παπαϊωάννου Ι. - Μοσχονάς Ο. Playlist με τίτλο: Της ξενιτειάς Δημιουργήθηκε από Admin στις 21 Ιανουαρίου 2016 Είμαι στον καημό σου θύμα :: Παπαϊωάννου Ι. - Μοσχονάς Ο. :: 1947 Αριθμός δίσκου: AO-2771 http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=3913

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΕΙΝΗ ΕΝΑ ΤΡΑΓΟΥ Ι ΓΙΑ ΤΟΝ Γ

ΕΚΕΙΝΗ ΕΝΑ ΤΡΑΓΟΥ Ι ΓΙΑ ΤΟΝ Γ Πέρος Ζαχαρίας Ζαχαρίας Πέρος ψευδώνυμο, του σπουδαστή της Αντιρύπανσης Ζαχαρία Περογαμβράκη. Στην Κοζάνη ασχολήθηκε με το Θέατρο σαν ερασιτέχνης ηθοποιός σε αρκετές παραστάσεις, συμμετείχε σε μία ταινία

Διαβάστε περισσότερα

Άνοιξε και μετάνιωσα :: Χιώτης Μ. - Καζαντζίδης Σ. :: Αριθμός δίσκου: DG

Άνοιξε και μετάνιωσα :: Χιώτης Μ. - Καζαντζίδης Σ. :: Αριθμός δίσκου: DG Άνοιξε και μετάνιωσα :: Χιώτης Μ. - Καζαντζίδης Σ. :: 1955 Αριθμός δίσκου: DG-7137 http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=143 - Χαράματα στην πόρτα μου, άραγε ποιός χτυπάει; Χαράματα στο σπίτι μου,

Διαβάστε περισσότερα

Άνοιξε και μετάνιωσα :: Χιώτης Μ. - Καζαντζίδης Σ. :: Αριθμός δίσκου: DG

Άνοιξε και μετάνιωσα :: Χιώτης Μ. - Καζαντζίδης Σ. :: Αριθμός δίσκου: DG Άνοιξε και μετάνιωσα :: Χιώτης Μ. - Καζαντζίδης Σ. :: 1955 Αριθμός δίσκου: DG-7137 http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=143 - Χαράματα στην πόρτα μου, άραγε ποιός χτυπάει; Χαράματα στο σπίτι μου,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΦΩΚΑ/ΤΕΤΑΡΤΗ

ΤΜΗΜΑ ΦΩΚΑ/ΤΕΤΑΡΤΗ ΤΜΗΜΑ ΦΩΚΑ/ΤΕΤΑΡΤΗ 09.00 -.00 5 ZE MI WA 0 0 0 9 0,95 9 ΑΓ ΓΕ ΠΑ 0 0 0 0 0 0 95 ΑΔ ΡΟ ΙΩ 0 0 0 0 0 0 97 ΑΙ ΚΩ ΠΑ 0 0 0 0 0 0 5 507 ΑΛ ΕΥ ΤΖ 0 0 0 0 0 0 6 99 ΑΝ ΟΡ ΚΩ 7 5 0 0 0,65 7 95 ΑΝ ΙΩ ΟΡ 9 9 9 6

Διαβάστε περισσότερα

«Ο Αϊούλαχλης και ο αετός»

«Ο Αϊούλαχλης και ο αετός» ΠΑΡΑΜΥΘΙ #25 «Ο Αϊούλαχλης και ο αετός» (Φλώρινα - Μακεδονία Καύκασος) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #25 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011

Διαβάστε περισσότερα

17.Β. ΜΙΚΡΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΤΟ 4 - ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΑ

17.Β. ΜΙΚΡΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΤΟ 4 - ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΑ Ήταν ο Σοτός στην τάξη και η δασκάλα σηκώνει την Αννούλα στον χάρτη και τη ρωτάει: Αννούλα, βρες μου την Αμερική. Σην βρίσκει η Αννούλα και ρωτάει μετά τον Σοτό η δασκάλα: -Σοτέ, ποιος ανακάλυψε την Αμερική;

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ. Δέκα ποιήματα για τον πατέρα μου. Αλκιβιάδη

ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ. Δέκα ποιήματα για τον πατέρα μου. Αλκιβιάδη ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ Αλκιβιάδη Θεσσαλονίκη Υεβρουάριος 2015 Παναγιώτα Παπαδημητρίου Αλκιβιάδη Θεσσαλονίκη Υεβρουάριος 2015 [3] Παναγιώτα Παπαδημητρίου Αφιερωμένο στον πατέρα μου Αλκιβιάδη Copyright

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ page 1 / 5 1)ΠΗΡΕ ΦΩΤΙΑ Η ΓΕΙΤΟΝΙΑ 2)ΕΠΙΤΗΔΕΣ ΤΟ ΚΑΝΕΙΣ 3)ΔΕΝ ΑΝΟΙΓΟΥΝΕ ΔΥΟ ΠΟΡΤΕΣ 4)ΤΑ 'ΠΑΙΞΑ ΟΛΑ 5)ΠΩΣ ΤΡΕΛΑΙΝΕΤΑΙ ΕΝΑΣ ΑΝΤΡΑΣ 6)ΤΟΝ ΚΑΘΡΕΦΤΗ ΣΟΥ ΘΑ ΣΠΑΣΩ 7)ΤΑ ΚΡΙΝΑ ΚΑΙ ΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

17.Γ. ΠΡΟΣΤΧΑ ΑΝΕΚΔΟΣΑ ΜΕ ΣΟΝ ΣΟΣΟ 2 - ΧΑΣΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ ΜΑΡΙΑ

17.Γ. ΠΡΟΣΤΧΑ ΑΝΕΚΔΟΣΑ ΜΕ ΣΟΝ ΣΟΣΟ 2 - ΧΑΣΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ ΜΑΡΙΑ Βάζει η δασκάλα εργασία για το σπίτι, να ρωτήσουν πως γεννιούνται τα παιδιά. - Μαμά, μαμά, λέει ο Σοτός μόλις πήγε σπίτι, η δασκάλα μας είπε να σας ρωτήσουμε πως γεννιούνται τα παιδιά. - Δεν μπορώ τώρα,

Διαβάστε περισσότερα

Playlist με τίτλο: Επιλογες ουσιας. Δημιουργήθηκε από paliakos στις 20 Φεβρουαρίου 2016

Playlist με τίτλο: Επιλογες ουσιας. Δημιουργήθηκε από paliakos στις 20 Φεβρουαρίου 2016 Playlist με τίτλο: Επιλογες ουσιας Δημιουργήθηκε από paliakos στις 20 Φεβρουαρίου 2016 Έφυγες κάποιο δειλινό :: Καπλάνης Κ. - Γεωργακοπούλου Ι. :: 1948 Αριθμός δίσκου: DG-6702 http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=5626

Διαβάστε περισσότερα

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΟΝΑΡΝΤ ΚΟΕΝ. Στίχοι τραγουδιών του. Δεν υπάρχει γιατρειά για την αγάπη (Ain t no cure for love)

ΛΕΟΝΑΡΝΤ ΚΟΕΝ. Στίχοι τραγουδιών του. Δεν υπάρχει γιατρειά για την αγάπη (Ain t no cure for love) http://hallofpeople.com/gr.php?user=κοέν%20λέοναρντ ΛΕΟΝΑΡΝΤ ΚΟΕΝ Στίχοι τραγουδιών του Από το http://lyricstranslate.com/el/leonard-cohen-lyrics.html (Ain t no cure for love) Σε αγαπούσα για πολύ, πολύ

Διαβάστε περισσότερα

Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο

Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο 4 Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο Σεβάχ. Για να δει τον κόσμο και να ζήσει περιπέτειες.

Διαβάστε περισσότερα

General Music Catalog General Music ΘΩΔΗ ΕΦΗ. page 1 / 5

General Music Catalog General Music  ΘΩΔΗ ΕΦΗ. page 1 / 5 ΘΩΔΗ ΕΦΗ page 1 / 5 1)ΑΙΣΘΗΜΑΤΑΚΙ ΜΟΥ 2)Ο ΟΥΡΑΝΟΣ ΚΙ ΑΝ ΓΚΡΕΜΙΣΤΕΙ 3)ΛΙΓΗ ΑΓΑΠΗ ΔΕΙΞΕ ΜΟΥ 4)ΕΓΙΝΑΝ ΓΚΡΙΖΑ ΤΑ ΜΑΛΛΙΑ ΜΟΥ 5)Σ' ΕΙΧΑ ΚΑΙ Σ' ΕΧΑΣΑ 6)Ο ΔΙΚΟΣ ΜΑΣ ΕΡΩΤΑΣ ΣΒΗΝΕΙ 7)ΜΑΛΩΣΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΜΟΥ 8)ΚΟΨΕ

Διαβάστε περισσότερα

Αυτά τα μαύρα μάτια :: Άλλος Καλλιτέχνης - Καρίπης Κ. :: Αριθμός δίσκου: V

Αυτά τα μαύρα μάτια :: Άλλος Καλλιτέχνης - Καρίπης Κ. :: Αριθμός δίσκου: V Αυτά τα μαύρα μάτια :: Άλλος Καλλιτέχνης - Καρίπης Κ. :: 1928 Αριθμός δίσκου: V-50220 http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=6628 Αυτά τα μαύρα μάτια γιατί να τ αντικρύσω, γιατί να τα γνωρίσω γιατί

Διαβάστε περισσότερα

Είσαι ένας φάρος φωτεινός

Είσαι ένας φάρος φωτεινός Είσαι ένας φάρος φωτεινός Του Προμηθέα η φωτιά βάζει τη σπίθα στην καρδιά και θα γεμίσει απ αυτή λάμψη ολόκληρη η γη φιλόξενα την πόρτ ανοίγεις κι απλόχερα το φως σου δίνεις αθάνατη εσύ θα μείνεις κρατάς

Διαβάστε περισσότερα

ταν ήμουνα μικρή, σαν κι εσάς και πιο μικρή, ο παππούς μου μου έλεγε παραμύθια για νεράιδες και μάγισσες, στοιχειωμένους πύργους, δράκους και ξωτικά. Εγώ φοβόμουν πολύ και τότε εκείνος μου έσφιγγε το χέρι

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΡΤΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΤΡΑΓΟΥ ΙΑ

ΓΙΟΡΤΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΤΡΑΓΟΥ ΙΑ ΓΙΟΡΤΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΤΡΑΓΟΥ ΙΑ 1 Πάλης ξεκίνηµα Πάλης ξεκίνηµα νέοι αγώνες οδηγοί της ελπίδας Όχι άλλα δάκρυα κλείσαν οι τάφοι λευτεριάς λίπασµα Λουλούδι φωτιάς βγαίνει στους τάφους µήνυµα στέλνουν Απάντηση

Διαβάστε περισσότερα

Βαλεντσιάνες :: Λαύκας Γ. - Χασκήλ Σ. :: Αριθμός δίσκου:

Βαλεντσιάνες :: Λαύκας Γ. - Χασκήλ Σ. :: Αριθμός δίσκου: Βαλεντσιάνες :: Λαύκας Γ. - Χασκήλ Σ. :: 1947 Αριθμός δίσκου: 275203 http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=7616 Μάτια σαν δυο μαύρα διαμάντια, χείλη σαν τα ρόδα τ' Απρίλη! Μάγια σκορπάτε, (κι)

Διαβάστε περισσότερα

Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον. Ἕτερον. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη.

Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον. Ἕτερον. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Κυ ρι ε ε λε η σον Ἦχος Πα Α µην Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι ον Ἕτερον. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ υ ρι ι ον 1 ΙΩΑΝΝΟΥ Α. ΝΕΓΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Κωνσταντινοπούλου Ψυχολόγος - ειδική παιδαγωγός

Μαρία Κωνσταντινοπούλου Ψυχολόγος - ειδική παιδαγωγός ΠΑΡΑΞΕΝΑ ΟΜΟΡΦΟ Ένα παραμύθι για τη διαφορετικότητα, για μικρούς αλλά και για μεγάλους (αυτισμός) Τα παιδιά είναι ελεύθερα να ζωγραφίσουν τις παρακάτω σελίδες όπως αυτά αισθάνονται... Μαρία Κωνσταντινοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Ιερά Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ηµοτικού

Ιερά Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ηµοτικού Ιερά Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2013 Ύµνος της οµάδας της Προσευχής Όµορφη ώρα στο προσευχητάρι αηδόνια, τζιτζίκια και

Διαβάστε περισσότερα

Γλυκοχαράζει ο Αυγερινός :: Τατασόπουλος Ι. - Νίνου Μ. :: Αριθμός δίσκου: Lib-210.

Γλυκοχαράζει ο Αυγερινός :: Τατασόπουλος Ι. - Νίνου Μ. :: Αριθμός δίσκου: Lib-210. Γλυκοχαράζει ο Αυγερινός :: Τατασόπουλος Ι. - Νίνου Μ. :: 1954 Αριθμός δίσκου: Lib-210 http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=1573 Γλυκοχαράζει ο Αυγερινός και γω ειμ ακόμα ζωντανός, το πονεμένο

Διαβάστε περισσότερα

Δίσκος Odeon GA 1765 του 1933 με την Κατίνα Χωματιανού. Ορχήστρα με βιολί, κιθάρα και ούτι.

Δίσκος Odeon GA 1765 του 1933 με την Κατίνα Χωματιανού. Ορχήστρα με βιολί, κιθάρα και ούτι. Αν ήμουν άντρας :: Παπάζογλου Β. - Χωματιανού Κ. :: 1934 Αριθμός δίσκου: GA-1765 http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=4026 Γρήγορο χασάπικο. Δίσκος Odeon GA 1765 του 1933 με την Κατίνα Χωματιανού.

Διαβάστε περισσότερα

Ένα βήμα μπροστά στίχοι: Νίκος Φάρφας μουσική: Κωνσταντίνος Πολυχρονίου

Ένα βήμα μπροστά στίχοι: Νίκος Φάρφας μουσική: Κωνσταντίνος Πολυχρονίου Ένα βήμα μπροστά στίχοι: Νίκος Φάρφας μουσική: Κωνσταντίνος Πολυχρονίου η αγάπη ξαπλώνει όταν έχεις ευχές να σπαταλήσεις ο αέρας τελειώνει κι οξυγόνο ζητάς να συνεχίσεις όσα πρόλαβες πήρες της ψυχής σου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΟΝΕΙΡΟ ΚΑΙ ΤΟ Σ ΑΓΑΠΑΩ

ΤΟ ΟΝΕΙΡΟ ΚΑΙ ΤΟ Σ ΑΓΑΠΑΩ ΤΟ ΟΝΕΙΡΟ ΚΑΙ ΤΟ Σ ΑΓΑΠΑΩ (Αόρατος) ΑΦΗΓΗΤΗΣ: Κάποτε στη γη γεννήθηκε το Όνειρο. Το όνομά του δεν ήταν έτσι, όμως επειδή συνεχώς ονειρευόταν, όλοι το φώναζαν Όνειρο. Δεν ήταν κάτι το σπουδαίο, ήταν σαν

Διαβάστε περισσότερα

Τράντα Βασιλική Β εξάμηνο Ειδικής Αγωγής

Τράντα Βασιλική Β εξάμηνο Ειδικής Αγωγής Τράντα Βασιλική Β εξάμηνο Ειδικής Αγωγής Ο Μικρός Πρίγκιπας έφτασε στη γη. Εκεί είδε μπροστά του την αλεπού. - Καλημέρα, - Καλημέρα, απάντησε ο μικρός πρίγκιπας, ενώ έψαχνε να βρει από πού ακουγόταν η

Διαβάστε περισσότερα

General Music Catalog General Music ΠΥΡΓΑΚΗ ΦΥΛΙΩ. page 1 / 5

General Music Catalog General Music  ΠΥΡΓΑΚΗ ΦΥΛΙΩ. page 1 / 5 ΠΥΡΓΑΚΗ ΦΥΛΙΩ page 1 / 5 1)ΖΩΗ ΓΕΜΑΤΗ ΒΑΣΑΝΑ 2)ΜΩΡ' ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΑ ΟΜΟΡΦΗ 3)ΜΗ ΣΚΟΤΕΙΝΙΑΖΕΙΣ ΟΥΡΑΝΕ 4)ΕΛΑ ΣΤΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ ΜΟΥ 5)ΜΙΑ ΛΥΓΕΡΗ ΑΚΟΥΓΕΤΑΙ 6)ΟΛΕΣ ΟΙ ΜΑΝΕΣ ΚΛΑΨΑΝΕ 7)ΠΕΣ ΜΟΥ ΒΡΕ ΓΕΡΟΝΤΑ ΤΙ ΚΛΑΙΣ 8)ΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΕΤΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ. ΑΡΗΣ (Συναντώνται μπροστά στη σκηνή ο Άρης με τον Χρηστάκη.) Γεια σου Χρηστάκη, τι κάνεις;

ΣΚΕΤΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ. ΑΡΗΣ (Συναντώνται μπροστά στη σκηνή ο Άρης με τον Χρηστάκη.) Γεια σου Χρηστάκη, τι κάνεις; ΣΚΕΤΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ ΑΡΗΣ (Συναντώνται μπροστά στη σκηνή ο Άρης με τον Χρηστάκη.) Γεια σου Χρηστάκη, τι κάνεις; ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ Μια χαρά είμαι. Εσύ; ΑΡΗΣ Κι εγώ πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά! ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ Σε βλέπω

Διαβάστε περισσότερα

Ο δίσκος «Ρεμπέτικη Ιστορία» (επιμέλεια Χατζηδουλή, 1976) αναφέρει ως συνθέτη τον Στράτο. Ο sot

Ο δίσκος «Ρεμπέτικη Ιστορία» (επιμέλεια Χατζηδουλή, 1976) αναφέρει ως συνθέτη τον Στράτο. Ο sot Γιατί γιατί μου το 'κρυψες :: Βαμβακάρης Μ. - Παγιουμτζής Σ. :: 1940 Αριθμός δίσκου: DG-6555 DC-356 http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=3399 Γιατί γιατί μου το κρυψες το ντέρτι της καρδιάς σου,

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτες μου απορίες. ΚΟΙΤΑΖΑ τ αγόρια και σκέπτουμουν. [7]

Πρώτες μου απορίες. ΚΟΙΤΑΖΑ τ αγόρια και σκέπτουμουν. [7] A Πρώτες μου απορίες ΚΟΙΤΑΖΑ τ αγόρια και σκέπτουμουν. Ο Λουκάς έγραφε σιωπηλά, τα φρύδια του σουφρωμένα, θυμωμένος ακόμα, ενώ ο Βρασίδας, με τα χέρια στις τσέπες, πήγαινε κι έρχουνταν, κάθουνταν και σηκώνουνταν,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ. Τρίγωνα, κάλαντα σκόρπισαν παντού. κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού. ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά

ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ. Τρίγωνα, κάλαντα σκόρπισαν παντού. κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού. ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ Τρίγωνα, κάλαντα, σκόρπισαν παντού κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού, τρίγωνα κάλαντα μες στη γειτονιά ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά Άστρο φωτεινό, θα βγει γιορτινό μήνυμα

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2010 Ύμνος της ομάδας «Ευαγγέλιο» Βιβλία και μαθήματα ζωγραφισμένα σχήματα και τόσα βοηθήματα να μη δυσκολευτώ Απ όλους τόσα έμαθα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16. «Η κόρη η μονάχη» (Καστοριά - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16. «Η κόρη η μονάχη» (Καστοριά - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16 «Η κόρη η μονάχη» (Καστοριά - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα τα παραμύθια

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντινίδου Αγγελίνα του Χρήστου, 8 ετών

Κωνσταντινίδου Αγγελίνα του Χρήστου, 8 ετών Κωνσταντινίδου Αγγελίνα του Χρήστου, 8 ετών Το μυστήριο του πασχαλινού λαγού Του Κώστα Στοφόρου «Να βγούμε;» «Όχι ακόμα», είπε ο μπαμπάς. «Δεν θα έχει έρθει. Είναι πολύ νωρίς. Κάτσε να ξυπνήσει κι ο Δημήτρης».

Διαβάστε περισσότερα

Απόψε είσαι για φιλί (Έξω φτώχεια) :: Μητσάκης Γ. - Τζόυ Γεωργία :: Αριθμός δίσκου: AO

Απόψε είσαι για φιλί (Έξω φτώχεια) :: Μητσάκης Γ. - Τζόυ Γεωργία :: Αριθμός δίσκου: AO Απόψε είσαι για φιλί (Έξω φτώχεια) :: Μητσάκης Γ. - Τζόυ Γεωργία :: 1955 Αριθμός δίσκου: AO-5288 http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=3066 Απόψε είσαι για φιλί και εγώ για σένα είμαι τρελή, για

Διαβάστε περισσότερα

Θα φύγω :: Παπαϊωάννου Ι. - Ευγενικός Α. :: Αριθμός δίσκου: GA

Θα φύγω :: Παπαϊωάννου Ι. - Ευγενικός Α. :: Αριθμός δίσκου: GA Θα φύγω :: Παπαϊωάννου Ι. - Ευγενικός Α. :: 1956 Αριθμός δίσκου: GA 7888 http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=5211 Για ένα πείσμα σου κουτό, θα φύγω να ξενιτευτώ, Θα πάρω σβάρνα το ντουνιά για

Διαβάστε περισσότερα

0001 00:00:11:17 00:00:13:23. Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18. Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10. Ναι.

0001 00:00:11:17 00:00:13:23. Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18. Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10. Ναι. 0001 00:00:11:17 00:00:13:23 Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18 Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10 Ναι. 0004 00:01:06:17 00:01:07:17 Σου έδειξα τη φωτογραφία; 0005 00:01:07:17 00:01:10:10

Διαβάστε περισσότερα

General Music Catalog General Music ΒΕΛΙΣΣΑΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

General Music Catalog General Music  ΒΕΛΙΣΣΑΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΕΛΙΣΣΑΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Ο Γιώργος Βελισσάρης γεννήθηκε σ' ένα ορεινό χωριό στους πρόποδες του Ερύμανθου το λεγόμενο Τσίπιανα όπου βρίσκεται στο νομό Ηλείας. Από μικρό παιδί του άρεσε να τραγουδά. Σε ότι γλέντι

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΥΜΝΑΖΕΤΑΙ (Κωµικό σκετς)

Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΥΜΝΑΖΕΤΑΙ (Κωµικό σκετς) 1 Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΥΜΝΑΖΕΤΑΙ (Κωµικό σκετς) ΠΑΙΖΟΥΝ ΛΟΧΑΓΟΣ ΛΟΧΙΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΝΙΚΟΣ (στρατιώτες) Σήµερα θα πάµε µαζί να κάνουµε ασκήσεις και θεωρία. Για κάντε γραµµή. Αρχίζω. Προσέξτε. Πρώτα πρώτα ν ακούτε

Διαβάστε περισσότερα

Αγγελική Δαρλάση. Το παλιόπαιδο. Εικονογράφηση Ίρις Σαμαρτζή

Αγγελική Δαρλάση. Το παλιόπαιδο. Εικονογράφηση Ίρις Σαμαρτζή Αγγελική Δαρλάση Το παλιόπαιδο Εικονογράφηση Ίρις Σαμαρτζή σε όλους αυτούς που οραματίστηκαν έναν καλύτερο κόσμο και προσπαθούν για να γίνει, έστω και λίγο, καλύτερος 6 «Φτώχεια δεν είναι μόνο η έλλειψη

Διαβάστε περισσότερα

17.Γ. ΠΡΟΣΤΧΑ ΑΝΕΚΔΟΣΑ ΜΕ ΣΟΝ ΣΟΣΟ 4 - ΧΑΣΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ ΜΑΡΙΑ

17.Γ. ΠΡΟΣΤΧΑ ΑΝΕΚΔΟΣΑ ΜΕ ΣΟΝ ΣΟΣΟ 4 - ΧΑΣΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ ΜΑΡΙΑ το Δημοτικό η δασκάλα λέει στους μαθητές της: -Παιδιά, ελάτε να κάνουμε ένα τεστ εξυπνάδας! Ριχάρδο, πες μου ποιο είναι αυτό το ζωάκι: Περπατά στα κεραμίδια, έχει μουστάκι, κάνει νιάου και αλλά έχει και

Διαβάστε περισσότερα

Αλεξανδριανή φελλάχα :: Σέμσης Δ. - Μαγκίδου Β. :: Αριθμός δίσκου: VR-3.

Αλεξανδριανή φελλάχα :: Σέμσης Δ. - Μαγκίδου Β. :: Αριθμός δίσκου: VR-3. Αλεξανδριανή φελλάχα :: Σέμσης Δ. - Μαγκίδου Β. :: 1950 Αριθμός δίσκου: VR-3 http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=4037 Αλεξανδρινή φελάχα, πως μπερδεύτηκα, τ'αράπικα σου μάτια ερωτεύτηκα. Αραπίνα

Διαβάστε περισσότερα

Το Τζιβαέρι είναι παραδοσιακό τραγούδι της ξενιτιάς με προέλευση. από την Μικρά Ασία. Σε αυτό το τραγούδι εκφράζεται η αγάπη

Το Τζιβαέρι είναι παραδοσιακό τραγούδι της ξενιτιάς με προέλευση. από την Μικρά Ασία. Σε αυτό το τραγούδι εκφράζεται η αγάπη Τζιβαέρι Αχ! Η ξενιτιά το χαίρεται Το μοσχολούλουδο μου σιγανά και ταπεινά Αχ! Εγώ ήμουνα που το στειλα Με θέλημα δικό μου σιγανά πατώ στη γη Αχ! Πανάθεμά σε ξενιτιά Εσέ και το καλό σου σιγανά και ταπεινά

Διαβάστε περισσότερα

w w w. s t i x o i. i n f o

w w w. s t i x o i. i n f o Μαύρο πουλί κλαψιάρικο φύγε μακριά από μένα μα όλα μου τα όνειρα τα είδα σκοτωμένα Μα όλα μου τα όνειρα καιρό είναι θαμμένα Λένε για μένα Στίχοι:Στέφανος Βορδώνης Μουσική:Παραδοσιακό Εκτελέσεις: έφανος

Διαβάστε περισσότερα

«Ο Σάββας η κλώσσα και ο αετός»

«Ο Σάββας η κλώσσα και ο αετός» ΠΑΡΑΜΥΘΙ #26 «Ο Σάββας η κλώσσα και ο αετός» (Πόντος) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #26 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα τα παραμύθια

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενα κείμενα για προσκλητήρια

Προτεινόμενα κείμενα για προσκλητήρια Προτεινόμενα κείμενα για προσκλητήρια ΒΑΠΤΙΣΗΣ 400 Προσοχή, προσοχή!!! Η βουτιά δε θα επαναληφθεί!!! Να είστε όλοι εκεί, μεγάλοι και μικροί, να δείτε ένα κουκλί, βρεγμένο σαν παπί!!! Βαπτίζομαι την & ώρα

Διαβάστε περισσότερα

Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω

Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω Δεν είσαι εδώ Τα φώτα πέφταν στην πλατεία, η πόλις ένα σκηνικό και δεν είσαι δώ! Κρατάω μια φωτογραφία στην τσέπη μου σαν φυλακτό και δεν είσαι δώ! Στους

Διαβάστε περισσότερα

Αδαμοπούλου Μαρία του Δημητρίου, 9 ετών

Αδαμοπούλου Μαρία του Δημητρίου, 9 ετών Αδαμοπούλου Μαρία του Δημητρίου, 9 ετών Το μυστήριο του πασχαλινού λαγού Του Κώστα Στοφόρου «Να βγούμε;» «Όχι ακόμα», είπε ο μπαμπάς. «Δεν θα έχει έρθει. Είναι πολύ νωρίς. Κάτσε να ξυπνήσει κι ο Δημήτρης».

Διαβάστε περισσότερα

Χαμπάρι ο Γιαννάκης. Η μάνα χαμηλώνει το στερεοφωνικό... Ο Γιαννάκης επιτέλους, γυρίζει! Βλέπει τη μάνα... θυμώνει... της βάζει τις φωνές...

Χαμπάρι ο Γιαννάκης. Η μάνα χαμηλώνει το στερεοφωνικό... Ο Γιαννάκης επιτέλους, γυρίζει! Βλέπει τη μάνα... θυμώνει... της βάζει τις φωνές... 1.... εξ ουρανού... στο δωμάτιό του... ακατάστατο. Ακούει μουσική δυνατά... παίζει ηλεκτρική κιθάρα... χτυπιέται [πλάτη στο κοινό]... πόρτα κλειστή... ανοίγει... μπαίνει η μάνα του... σάντουιτς σε πιάτο...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #14. «Ο μικρός βλάκας» (Τραγάκι Ζακύνθου - Επτάνησα) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #14. «Ο μικρός βλάκας» (Τραγάκι Ζακύνθου - Επτάνησα) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #14 «Ο μικρός βλάκας» (Τραγάκι Ζακύνθου - Επτάνησα) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #14 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα

Διαβάστε περισσότερα

Μπεχτσή Μαρία του Κωνσταντίνου, 11 ετών

Μπεχτσή Μαρία του Κωνσταντίνου, 11 ετών Μπεχτσή Μαρία του Κωνσταντίνου, 11 ετών Το μυστήριο του πασχαλινού λαγού Του Κώστα Στοφόρου «Να βγούμε;» «Όχι ακόμα», είπε ο μπαμπάς. «Δεν θα έχει έρθει. Είναι πολύ νωρίς. Κάτσε να ξυπνήσει κι ο Δημήτρης».

Διαβάστε περισσότερα

Τι μπορεί να δει κάποιος στο μουσείο της Ι.Μ. Μεγάλου Μετεώρου

Τι μπορεί να δει κάποιος στο μουσείο της Ι.Μ. Μεγάλου Μετεώρου 18/05/2019 Τι μπορεί να δει κάποιος στο μουσείο της Ι.Μ. Μεγάλου Μετεώρου / Ιερές Μονές Η μο νή του Με γά λου Με τε ώ ρου δι α μόρ φω σε μί α σει ρά α πό πε ρι κα λείς μου σεια κούς χώ ρους, για την α

Διαβάστε περισσότερα

Το μενταγιόν που θύμιζε μισοφέγγαρο. Περάσανε κάποιοι μήνες. Ο Μάρκος, από την ώρα της ανατολής κι όσην ώρα

Το μενταγιόν που θύμιζε μισοφέγγαρο. Περάσανε κάποιοι μήνες. Ο Μάρκος, από την ώρα της ανατολής κι όσην ώρα Το μενταγιόν που θύμιζε μισοφέγγαρο Περάσανε κάποιοι μήνες. Ο Μάρκος, από την ώρα της ανατολής κι όσην ώρα 95 Τριστάνος και Ιζόλδη 009-168 new.qxp_011-126.qxd 10/09/19 17:40 Page 96 ΜΑΝΟΣ ΚΟΝΤΟΛΕΩΝ ο ήλιος

Διαβάστε περισσότερα

Κώστας Λεµονίδης - Κάπως Αµήχανα

Κώστας Λεµονίδης - Κάπως Αµήχανα Κώστας Λεµονίδης - Κάπως Αµήχανα 1. Παντοτινά δικός σου Ξέρεις ποιος είσαι, ελεύθερο πουλί Μέσα σου βλέπεις κι ακούς µιά φωνή Σου λέει τι να κάνεις, σου δείχνει να ζεις Μαθαίνεις το δρόµο και δεν σε βρίσκει

Διαβάστε περισσότερα

Modern Greek Beginners

Modern Greek Beginners 2017 HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION Modern Greek Beginners ( Section I Listening) Transcript Familiarisation Text Τι θέλεις να σπουδάσεις του χρόνου; Θέλω να γίνω φαρμακοποιός. Σε ποιο πανεπιστήμιο;

Διαβάστε περισσότερα

(Αντιλαμβάνεται τη Ρωξάνη που βγαίνει από της Κλομίρης.)

(Αντιλαμβάνεται τη Ρωξάνη που βγαίνει από της Κλομίρης.) ΣΥΡΑΝΟ Ε, όχι δα, μικρέ μου, τόσο μόνο; Μπορούσες χίλια πράγματα να πεις με άλλον τόνο! Άκουσε! Επιθετικά: «Αχ είχα τέτοιο μύτο, να τονε κόψω η πρώτη μου απόφαση θα ήτο!». Και φιλικά: «Προσέξτε την, θα

Διαβάστε περισσότερα

Ας μην ξημερώσει ποτέ (Ας μην ξημέρωνε ποτέ) :: Χατζηχρήστος Α. - Χατζηχρήστος Α. :: 1948

Ας μην ξημερώσει ποτέ (Ας μην ξημέρωνε ποτέ) :: Χατζηχρήστος Α. - Χατζηχρήστος Α. :: 1948 Playlist με τίτλο: Βαλσάκια Δημιουργήθηκε από peloponnisios στις 21 Απριλίου 2017 Ας μην ξημερώσει ποτέ (Ας μην ξημέρωνε ποτέ) :: Χατζηχρήστος Α. - Χατζηχρήστος Α. :: 1948 Αριθμός δίσκου: 74148 http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=561

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΙΜΝΗΣ ΒΟΥΛΑ ΜΙΛΟΥΛΗ http://blogs.sch.gr/niplimnis/ ΡΟΛΟΙ-ΣΤΟΛΕΣ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΙΜΝΗΣ ΒΟΥΛΑ ΜΙΛΟΥΛΗ http://blogs.sch.gr/niplimnis/ ΡΟΛΟΙ-ΣΤΟΛΕΣ ΡΟΛΟΙ-ΣΤΟΛΕΣ 1 ο παιδί: Ζούμε σε μια εποχή με δυσκολίες και σκληρότητα. Περνάμε παράξενες και λυπημένες στιγμές. Όπως οι άνθρωποι πολλές δεκαετίες πριν. Όμως εκείνοι. Ριγέ μπλουζάκι Κόκκινο μαντήλι στο

Διαβάστε περισσότερα

Α ΜΕΡΟΣ ΤΙΤΑ ΑΡΗΣ ΤΙΤΑ ΑΡΗΣ ΤΙΤΑ

Α ΜΕΡΟΣ ΤΙΤΑ ΑΡΗΣ ΤΙΤΑ ΑΡΗΣ ΤΙΤΑ Α ΜΕΡΟΣ Μικρό, σύγχρονο οικογενειακό διαμέρισμα. Στο μπροστινό μέρος της σκηνής βλέπουμε δυο παιδικά δωμάτια, ένα στ αριστερά κι ένα στα δεξιά. Από το εσωτερικό τους καταλαβαίνουμε αμέσως ότι αριστερά

Διαβάστε περισσότερα

Τοπαλίδης Ιπποκράτης, 13 ετών

Τοπαλίδης Ιπποκράτης, 13 ετών Τοπαλίδης Ιπποκράτης, 13 ετών Το μυστήριο του πασχαλινού λαγού Του Κώστα Στοφόρου «Να βγούμε;» «Όχι ακόμα», είπε ο μπαμπάς. «Δεν θα έχει έρθει. Είναι πολύ νωρίς. Κάτσε να ξυπνήσει κι ο Δημήτρης». «Ο Δημήτρης

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η μουσική..............................................11 ΠΑΡΑΜΥΘΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΕΓΧΟΡΔΟ Η αρχοντοπούλα κι ο ταξιδευτής........................15 ΠΑΡΑΜΥΘΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΚΡΟΥΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

General Music Catalog General Music ΚΑΨΑΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ. page 1 / 6

General Music Catalog General Music  ΚΑΨΑΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ. page 1 / 6 ΚΑΨΑΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ page 1 / 6 1)Ο ΠΑΠΑΓΑΛΟΣ 2)ΧΑΙΡΟΜΑΙ ΤΟΥΣ ΗΠΕΙΡΩΤΕΣ 3)ΤΟ ΚΛΑΡΙΝΟ ΤΟΥ ΚΑΨΑΛΗ 4)ΜΑΛΑΜΑΤΕΝΙΕ ΗΛΙΕ ΜΟΥ 5)ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΙΤΕΣ 6)ΒΑΛΕ ΜΟΥ ΕΝΑ ΚΙ ΑΛΛΟ ΕΝΑ 7)ΒΡΕ ΓΙΩΡΓΗ ΔΕΝ ΚΑΝΕΙ ΕΤΣΙ 8)ΣΤΟ ΕΙΠΑ ΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

<b>notice</b>: Undefined index: parse in <b>/home/max/newforum2/getwikiforpdf.php</b> on line

<b>notice</b>: Undefined index: parse in <b>/home/max/newforum2/getwikiforpdf.php</b> on line Αγιά Σοφιά :: ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ - Παπαγκίκα Μ. :: 1925 Αριθμός δίσκου: 56023-F Col-11523 http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=17630 notice: Undefined index: parse in /home/max/newforum2/getwikiforpdf.php

Διαβάστε περισσότερα

Ο εγωιστής γίγαντας. Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία. Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης. «Αλέξανδρος Δελμούζος»

Ο εγωιστής γίγαντας. Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία. Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης. «Αλέξανδρος Δελμούζος» Ο εγωιστής γίγαντας Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης «Αλέξανδρος Δελμούζος» 2010-2011 Κάθε απόγευμα μετά από το σχολείο τα παιδιά πήγαιναν για να παίξουν στον κήπο του γίγαντα.

Διαβάστε περισσότερα

Αυήγηση της Οσρανίας Καλύβα στην Ειρήνη Κατσαρού

Αυήγηση της Οσρανίας Καλύβα στην Ειρήνη Κατσαρού Μια φορά κι έναν καιρό ήταν ένας χωριάτης κι ήτανε φτωχός. Είχε ένα γάιδαρο και λίγα τάλαρα. Εσκέφτηκε τότε να βάλει τα τάλαρα στην ουρά του γαϊδάρου και να πάει να τον πουλήσει στο παζάρι στην πόλη. Έτσι

Διαβάστε περισσότερα

ALBUM ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 2010 ΦΥΣΑΕΙ

ALBUM ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 2010 ΦΥΣΑΕΙ ALBUM ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 2010 ΦΥΣΑΕΙ Μη µου µιλάς γι' αυτά που ξεχνάω Μη µε ρωτάς για καλά κρυµµένα µυστικά Και µε κοιτάς... και σε κοιτώ... Κι είναι η στιγµή που δεν µπορεί να βγεί απ' το µυαλό Φυσάει... Κι είναι

Διαβάστε περισσότερα

Σιώμος Θεόδωρος του Κωνσταντίνου, 11 ετών

Σιώμος Θεόδωρος του Κωνσταντίνου, 11 ετών Σιώμος Θεόδωρος του Κωνσταντίνου, 11 ετών Το μυστήριο του πασχαλινού λαγού Του Κώστα Στοφόρου «Να βγούμε;» «Όχι ακόμα», είπε ο μπαμπάς. «Δεν θα έχει έρθει. Είναι πολύ νωρίς. Κάτσε να ξυπνήσει κι ο Δημήτρης».

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΛΟΙ: (ΟΜΑΔΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΟΡΟΥΣ) 1 η ΟΜΑΔΑ 2 η ΟΜΑΔΑ 3 η ΟΜΑΔΑ ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΗ: ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ: ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ: ΣΤΟΛΗ 1 ης ΟΜΑΔΑΣ

ΡΟΛΟΙ: (ΟΜΑΔΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΟΡΟΥΣ) 1 η ΟΜΑΔΑ 2 η ΟΜΑΔΑ 3 η ΟΜΑΔΑ ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΗ: ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ: ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ: ΣΤΟΛΗ 1 ης ΟΜΑΔΑΣ ΡΟΛΟΙ: (ΟΜΑΔΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΟΡΟΥΣ) 1 η ΟΜΑΔΑ 2 η ΟΜΑΔΑ 3 η ΟΜΑΔΑ ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΗ: ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ: ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ: ΣΤΟΛΗ 1 ης ΟΜΑΔΑΣ Τζην παντελόνι Λευκό μπλουζάκι Μπλε μαντήλι στη μέση και στο λαιμό Ναυτικό καπέλο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ 12. Οιδίποδας Επτά επί Θήβας

ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ 12. Οιδίποδας Επτά επί Θήβας Ένα μωρό που το πέταξαν, γιατί κάποιος χρησμός έλεγε ότι μεγαλώνοντας θα σκοτώσει τον πατέρα του, έγινε μετά από χρόνια ο βασιλιάς της Θήβας, Οιδίποδας. Χωρίς να φταίει, έφερε καταστροφή, και το χειρότερο,

Διαβάστε περισσότερα

Λήστευαν το δημόσιο χρήμα - Το B' Μέρος με τους αποκαλυπτικούς διαλόγους Άκη - Σμπώκου

Λήστευαν το δημόσιο χρήμα - Το B' Μέρος με τους αποκαλυπτικούς διαλόγους Άκη - Σμπώκου Λήστευαν το δημόσιο χρήμα - Το B' Μέρος με τους αποκαλυπτικούς διαλόγους Άκη - Σμπώκου - από τον Φουάτ σε τρεις εταιρίες χρήματα... μπλου μπρουμέλ, άλλη μια P.A κάπως έτσι και άλλη μία που μου είχες πει

Διαβάστε περισσότερα