ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ"

Transcript

1 ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Τίτλος Έργου «Development of management Tools and directives for immediate protection of biodiversity in coastal areas affected by sea erosion and establishment of appropriate environmental control systems/triton», με MIS και ΦΚ 80590, που χρηματοδοτείται από Διασυνοριακό Πρόγραμμα Συνεργασίας INTERREG V/A «Greece Italy (EL-IT) Αντικείμενο Διαγωνισμού ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «Development of management Tools and directives for immediate protection of biodiversity in coastal areas affected by sea erosion and establishment of appropriate environmental control systems/triton ΦΚ:80590» CPV : Υπηρεσίες τεχνικών δοκιμών ανάλυσης και παροχής συμβούλων Αναθέτουσα Αρχή Προϋπολογισμός Διαδικασία Ανάθεσης Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Πανεπιστημίου Πατρών 37, (άνευ ΦΠΑ) 45, (με ΦΠΑ 24%) Συνοπτικός Διαγωνισμός Παροχής Υπηρεσιών Κριτήριο Ανάθεσης Καταληκτική Ημερομηνία και Ώρα Υποβολής Προσφορών Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής. 26/06/2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. Ημερομηνία Διενέργειας 26/06/2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 μ. Κωδικός Έργου MIS: , Φ.Κ.: Πρωτόκολλο διαγωνισμού 46859/

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α... 6 ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ... 6 ΑΡΘΡΟ 1: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ... 6 ΑΡΘΡΟ 2: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ Βαθμολόγηση τεχνικών προσφορών Βαθμολόγηση οικονομικών προσφορών Κατάταξη προσφορών... 7 ΑΡΘΡΟ 3: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ AΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ... 7 ΑΡΘΡΟ 4: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ... 9 ΑΡΘΡΟ 5: ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΡΘΡΟ 6: ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΘΡΟ 7: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡΘΡΟ 8: ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΡΘΡΟ 9: ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΘΡΟ 10: ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Β. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΡΘΡΟ 11: ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΡΘΡΟ 12: ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΑΡΘΡΟ 13: ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΡΘΡΟ 14: ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΣΑΦΗΝΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 20 ΑΡΘΡΟ 15: ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΑΡΘΡΟ 16: ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΘΡΟ 17: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΑΡΘΡΟ 18: ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

3 18.1. ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΜΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΛΟΓΩΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΑΡΘΡΟ 19: ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΡΘΡΟ 20: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΡΘΡΟ 21: ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡΘΡΟ 22: ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ ΑΡΘΡΟ 23: ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΑΡΘΡΟ 24: ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΑΡΘΡΟ 25: ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Β.1 ΣΚΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Β2. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ & ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

4 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: 46859/ Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Συνοπτικό διαγωνισμό ανάδειξης Αναδόχου, στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου «Development of management Tools and directives for immediate protection of biodiversity in coastal areas affected by sea erosion and establishment of appropriate environmental control systems/triton», με MIS και ΦΚ 80590, που χρηματοδοτείται από το Διασυνοριακό Πρόγραμμα Συνεργασίας INTERREG V/A «Greece Italy (EL-IT) (85% ΕΤΠΑ και 15% Εθνικοί πόροι), με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής, για την παροχή υπηρεσιών προς υλοποίηση των κάτωθι παραδοτέων: Αρ. Παραδοτέου D4.5.3(1) Παραδοτέο Ανόρυξη ερευνητικών γεωτρήσεων και επιτόπου δοκιμές στην πιλοτική περιοχή του έργου D4.5.3(2) D4.5.3(3) D4.5.3(4) D4.5.3(5) D4.5.3(6) Ψηφιακό υπόβαθρο της πιλοτικής περιοχής Διερεύνηση κυμάτων, ρευμάτων και στερεομεταφοράς στις ακτές της πιλοτικής περιοχής Ερευνητικές δοκιμές στατικής πενετρομέτρησης (CPT) στην πιλοτική περιοχή Επίβλεψη δοκιμών και διαχείριση/επεξεργασία περιβαλλοντικών δεδομένων στην πιλοτική περιοχή Υπηρεσίες πεδίου για την εκτέλεση των βυθομετρικών αποτυπώσεων στην πιλοτική περιοχή Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 45, (σαράντα πέντε χιλιάδες εννιακόσια πενήντα ευρώ) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 37,056.45, ΦΠΑ 24%: 8, ). Τόπος υποβολής προσφορών: Κτήριο Πρυτανείας, 1ος όροφος, Παν/πολη, Ρίο Πάτρας, ΤΚ (Πρωτόκολλο Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας Πανεπιστημίου Πατρών) Γλώσσα υποβολής προσφορών: Ελληνική Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής προσφορών: μέχρι 26/06/2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 26/06/2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 μ. 4

5 Τόπος Διενέργειας Διαγωνισμού: Μικρή Αίθουσα Συγκλήτου, Κτήριο Πρυτανείας, 1ος όροφος, Παν/πολη, Ρίο Πάτρας, ΤΚ Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται. Η προκήρυξη και η διακήρυξη του παρόντος συνοπτικού διαγωνισμού αναρτώνται στον διαδικτυακό τόπο της Αναθέτουσας Αρχής ( και στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων. Ο παρόν συνοπτικός διαγωνισμός πραγματοποιείται στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Development of management Tools and directives for immediate protection of biodiversity in coastal areas affected by sea erosion and establishment of appropriate environmental control systems/triton», με MIS και ΦΚ 80590, που χρηματοδοτείται από το Διασυνοριακό Πρόγραμμα Συνεργασίας INTERREG V/A «Greece Italy (EL-IT) (85% ΕΤΠΑ και 15% Εθνικοί πόροι). Η διενέργεια του διαγωνισμού θα γίνει από αρμόδια επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης των προσφορών του διαγωνισμού. Ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και τα παραρτήματα (Α, Β, Γ, Δ, Ε, ΣΤ) που επισυνάπτονται στην παρούσα διακήρυξη και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: Γενικοί και Ειδικοί Όροι Διακήρυξης Παροχής Υπηρεσιών ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: Τεχνικές Προδιαγραφές παρεχόμενων υπηρεσιών ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ: Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε: Υπόδειγμα Σύμβασης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ: Υπόδειγμα ΤΕΥΔ Γενικές Πληροφορίες σχετικά με το τεύχος της διακήρυξης δίνονται από το Τμήμα Προμηθειών και Προκηρύξεων Ανθρώπινου Δυναμικού στα τηλέφωνα , , ( και στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Ερευνών Πληροφορίες Ειδικές και Τεχνικής Φύσεως δίνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες από τον Επικ. Καθηγητή κ. Νικόλαο Δεπούντη, στο τηλέφωνο και στο O Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών Δημοσθένης Κ. Πολύζος Αναπληρωτής Πρυτάνεως Έρευνας και Ανάπτυξης 5

6 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡΘΡΟ 1: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Κτήριο Πρυτανείας, 1ος όροφος, Παν/πόλη, Ρίο Πάτρας ΠΟΛΗ Πάτρα ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (URL) ΕΙΔΟΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ ΝΠΔΔ Κεντρικής Κυβέρνησης μη κεντρική αναθέτουσα αρχή ΚΥΡΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΘΡΟ 2: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 2.1 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Υπηρεσίες έρευνας, εκπαίδευσης, κατάρτισης, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας κα Παπαγιανοπούλου-Λυκούδη Κ., τηλ.: Η προκήρυξη και η διακήρυξη του παρόντος συνοπτικού διαγωνισμού αναρτώνται στον διαδικτυακό τόπο της Αναθέτουσας Αρχής ( και στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων. Η σύμβαση αφορά στην παροχή υπηρεσιών για την υλοποίηση του Πακέτου Εργασίας WP4 του έργου: Development of management Tools and directives for immediate protection of biodiversity in coastal areas affected by sea erosion and establishment of appropriate environmental control systems με ακρωνύμιο «TRITON». Το έργο έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG V/A «Greece Italy (EL-IT) » με βάση την υπ αριθμό I.1/2.2/16 σύμβαση χρηματοδότησης (Subsidy Contract) μεταξύ της Διαχειριστικής Αρχής του Προγράμματος «Greece - Italy » και του επικεφαλής του Έργου «APULIA REGION -DEPARTMENT OF ECONOMIC DEVELOPMENT,EDUCATION, TRAINING AND EMPLOYMENT». Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Διασυνοριακού Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V/A «Greece Italy (EL-IT) », σε ποσοστό 85% από το ΕΤΠΑ και 15% από εθνικούς πόρους και έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων με κωδικό ΣΑ: 2018ΕΠ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της βέλτιστης σχέση ποιότητας τιμής, όπως ορίζεται στο άρθρο 86 του Ν. 4412/2016 και με βάση συντελεστή βαρύτητας τόσο για την τεχνική όσο και για την οικονομική προσφορά Βαθμολόγηση τεχνικών προσφορών Τα κριτήρια ανάθεσης της τεχνικής προσφοράς είναι τα εξής: 6

7 ΚΡΙΤΗΡΙΟ (Κν) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ (σν) Κ1 Τεχνική Έκθεση Υλοποίησης Έργου 70% Κ2 Σύνθεση, δομή και οργάνωση ομάδας έργου 20% Κ3 Παραδοτέα και Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης Έργου (χρονοπρογραμματισμός παρεχόμενων υπηρεσιών και επιμέρους παραδοτέων) 10% ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΟΛΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 100% Η βαθμολόγηση κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυμαίνεται από 100 βαθμούς στην περίπτωση που ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών, αυξάνεται δε μέχρι τους 120 βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις του συγκεκριμένου κριτηρίου. Κάθε κριτήριο αξιολόγησης βαθμολογείται αυτόνομα με βάση τα στοιχεία της προσφοράς. Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου θα προκύπτει από το γινόμενο του επιμέρους συντελεστή βαρύτητας επί τη βαθμολογία του, η δε συνολική βαθμολογία της προσφοράς θα προκύπτει από το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των κριτηρίων. Η συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς υπολογίζεται με βάση τον παρακάτω τύπο : U = σ1*κ1 + σ2*κ2 + σ3*κ3 Κριτήρια με βαθμολογία μικρότερη από 100 βαθμούς (ήτοι που δεν καλύπτουν/παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας) επιφέρουν την απόρριψη της προσφοράς Βαθμολόγηση οικονομικών προσφορών Η συνολική βαθμολογία της οικονομικής προσφοράς ΣΟΠ προκύπτει ως ως εξής: ΣΟΠ = 100*ΟΠmin/ΟΠ Όπου Οπmin η χαμηλότερη οικονομική προσφορά στο σύνολο των διαγωνιζομένων σε ευρώ χωρίς ΦΠΑ και ΟΠ η οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα σε ευρώ χωρίς ΦΠΑ Κατάταξη προσφορών Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον μεγαλύτερο τελικό βαθμό αξιολόγησης που προκύπτει από τον μαθηματικό τύπο: ΤΒΑ=[(U*Σ1)+(ΣΟΠ*Σ2)] όπου ΤΒΑ ο τελικός βαθμός αξιολόγησης, U η συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς και ΣΟΠ η συνολική βαθμολογία της οικονομικής προσφοράς, με Σ1 τον συντελεστή βαρύτητας της τεχνικής προσφοράς και Σ2 τον συντελεστή βαρύτητας της οικονομικής προσφοράς. Οι συντελεστές βαρύτητας ορίζονται ως: Σ1 = 90% και Σ2 = 10%. ΑΡΘΡΟ 3: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ AΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αντικείμενο του παρόντος συνοπτικού διαγωνισμού είναι η ανάδειξη Αναδόχου παροχής υπηρεσιών για την υλοποίηση του Πακέτου Εργασίας WP4: «Πιλοτικές έρευνες για την ολοκληρωμένη διαχείριση παράκτιων 7

8 ζωνών», του έργου «Development of management Tools and directives for immediate protection of biodiversity in coastal areas affected by sea erosion and establishment of appropriate environmental control systems / TRITON. Λεπτομέρειες δίνονται στο Παράρτημα Β: «Τεχνικές Προδιαγραφές παρεχόμενων υπηρεσιών», όπου αναλύονται τα περιεχόμενα των ζητούμενων Υπηρεσιών και δίνονται οδηγίες για τις Τεχνικές Εκθέσεις Υλοποίησης Έργου, τα Παραδοτέα και Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης Έργου, που πρέπει να υποβάλλει κάθε υποψήφιος με την προσφορά του. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των τριάντα επτά χιλιάδων πενήντα έξι ευρώ και σαράντα πέντε λεπτών (37, ), πλέον ΦΠΑ ποσού οκτώ χιλιάδων οκτακοσίων ενενήντα τριών ευρώ και πενήντα πέντε λεπτών (8, ), ήτοι συνολικού ποσού συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. σαράντα πέντε χιλιάδες εννιακόσια πενήντα ευρώ (45, ). Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της, μέχρι την παραλαβή των παραδοτέων από την αρμόδια τριμελή Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου, με τη διαδικασία παραλαβής να περιγράφεται στο άρθρο 22 της παρούσας. Συνοπτικά, ο Ανάδοχος πρέπει να παρέχει τις κάτωθι υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης προς την Αναθέτουσα Αρχή προς υλοποίηση των κάτωθι παραδοτέων: Αρ. Παραδοτέου D4.5.3(1) D4.5.3(2) D4.5.3(3) D4.5.3(4) D4.5.3(5) D4.5.3(6) Παραδοτέο Ανόρυξη ερευνητικών γεωτρήσεων και επιτόπου δοκιμές στην πιλοτική περιοχή του έργου Ψηφιακό υπόβαθρο της πιλοτικής περιοχής Διερεύνηση κυμάτων, ρευμάτων και στερεομεταφοράς στις ακτές της πιλοτικήςς περιοχής Ερευνητικές δοκιμές στατικής πενετρόμετρησης (CPT) στην πιλοτική περιοχή Επίβλεψη δοκιμών και διαχείριση/επεξεργασία περιβαλλοντικών δεδομένων στην πιλοτική περιοχή Υπηρεσίες πεδίου για την εκτέλεση των βυθομετρικών αποτυπώσεων στην πιλοτική περιοχή CPV : Υπηρεσίες τεχνικών δοκιμών ανάλυσης και παροχής συμβούλων Ενδεικτικό Εκτιμώμενο κόστος Αρ. Παραδοτέου Εκτιμώμενο Κόστος (άνευ ΦΠΑ) Εκτιμώμενο Κόστος (με ΦΠΑ 24%) D4.5.3(1) 7, , D4.5.3(2) D4.5.3(3) D4.5.3(4) D4.5.3(5) 8, , , , , , , ,

9 D4.5.3(6) ΣΥΝΟΛΟ 1, , , , Προσφορά κατατίθεται μόνο για το σύνολο των παραδοτέων, όπως αυτά εμφανίζονται στον παραπάνω Πίνακα και στο Παράρτημα Β της παρούσας διακήρυξης. ΑΡΘΡΟ 4: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Ο διαγωνισμός διενεργείται βάσει του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου και συγκεκριμένα σύμφωνα με : 1. Τις διατάξεις του Ν.4485/2017 (ΦΕΚ Α 114/ ) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» 2. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/ ) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 3. Το Ν.4386/2016 (ΦΕΚ Α' 83/ ) με θέμα Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις όπως ισχύει. 4. Το Ν.4310/2014 «ΦΕΚ 258/Α/ ) «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 5. Το Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α/ ) «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο , Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L156/ ) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α 297) και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει, και ιδίως το άρθρο 30 αυτού 6. Τον Οδηγό Χρηματοδότησης και τον Οδηγό Διαχείρισης Έργων του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Πατρών. 7. Τις διατάξεις του Ν. 2690/1999 (Α' 45) Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως Τις διατάξεις του Ν. 2859/2000 (Α 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας». 9. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Α 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις. 10. Τις διατάξεις του Ν. 4013/2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 204 τ. Α / ), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 11. Τις διατάξεις της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές». 12. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις». 13. Τις διατάξεις του Ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α 161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου Το Π.Δ. 28/2015 (Α' 34) Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία. 15. Το Π.Δ. 80/2016 (Α 145) Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες. 9

10 16. Τις διατάξεις της ΚΥΑ (Β 1781/ ) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης». 17. Της διατάξεις της ΚΥΑ 56902/215 (Β' 1924/ ) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 18. Την υπ αριθμ /ΥΔ1244/ ΚΥΑ για το Σύστημα διαχείρισης και ελέγχου των προγραμμάτων συνεργασίας του στόχου «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» 19. Την υπ αριθμ /ΜΑ3598/ Πρόσκληση για υποβολή προτάσεων στο Πρόγραμμα «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Interreg V/A Greece-Italy (EL-IT) », όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 20. Την υπ αριθμ. AOO_178/PROT/16/11/ /39 Απόφαση της Κοινής Γραμματείας για έγκριση χρηματοδότησης του έργου TRITON, με Κωδικό ΟΠΣ Την υπ αριθμ. 563/ Απόφαση της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστήμιου Πατρών περί έγκρισης και αποδοχής εκτέλεσης του Έργου με τίτλο Development of management Tools and directives for immediate protection of biodiversity in coastal areas affected by sea erosion and establishment of appropriate environmental control systems με ακρωνύμιο «TRITON» 22. Την υπ αριθμ. 606/ (ΑΔΑ: ΨΕΩΤ469Β7Θ-1ΤΑ και ΑΔΑΜ: 19REQ ) Απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για τη διενέργεια του παρόντος Συνοπτικού Διαγωνισμού. 23. Την υπ αριθμ. 606/ Απόφαση της Επιτροπής Ερευνών για τον ορισμό και συγκρότηση των Επιτροπών για το διαγωνισμό, ήτοι της Επιτροπής διενέργειας και Αξιολόγησης των προσφορών του διαγωνισμού και της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου. 24. Την υπ αριθμ. 574/ Απόφαση της Επιτροπής Ερευνών για τον ορισμό της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων & Προσφυγών, στο πλαίσιο διαγωνισμών και προκηρύξεων που διενεργούνται από τον ΕΛΚΕ. 25. Την έγκριση του αιτήματος ανάληψης υποχρέωσης με ΑΔΑ: Ψ3ΦΒ469Β7θ-ΣΕΦ ΑΡΘΡΟ 5: ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Οι προσφορές καθώς και όλα τα έγγραφα και δικαιολογητικά θα είναι στην ελληνική γλώσσα ή σε επίσημη μετάφραση. Τεχνικά φυλλάδια επιτρέπεται να είναι στην αγγλική. Κάθε είδους επικοινωνία θα γίνεται στην ελληνική γλώσσα. ΑΡΘΡΟ 6: ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Περίληψη της διακήρυξης (προκήρυξη) του παρόντος διαγωνισμού αναρτάται στον διαδικτυακό τόπο της Αναθέτουσας Αρχής ( και στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων. Η παρούσα διακήρυξη και τα παραρτήματα της διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στον διαδικτυακό τόπο της Αναθέτουσας Αρχής ( και στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων. ΑΡΘΡΟ 7: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: α) κράτος-μέλος της Ένωσης, β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 10

11 γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η επιλεγείσα ένωση υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή η σύμβαση εφόσον, κατά την κρίση της Αναθέτουσας Αρχής, η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της Αναθέτουσας Αρχής αλληλέγγυα και εις ολοκλήρον. Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι: α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν, τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. ΑΡΘΡΟ 8: ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 8.1. ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) προσφέρων οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους: Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους: α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της σ.42), β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της , σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της , σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα, γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της , σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α 48), δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 11

12 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της , σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής, ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της , σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α 166), στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της , σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α 215). Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στους διαχειριστές. Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους. Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση Στις ακόλουθες περιπτώσεις : α) όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία ή/και β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, προσφέρων οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις: (α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, (β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η 12

13 αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας, (γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού, (δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα, (ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του οικονομικού φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα, (στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις, (ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ εφαρμογή του άρθρου 18 της παρούσας, (η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση, (θ) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του, για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε διαδικασία σύναψης σύμβασης δημοσίων έργων και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη διαδικασία. Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (η) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις παραγράφους και 8.1.3, μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 4412/

14 8.2. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το τμήμα των προκηρυσσόμενων υπηρεσιών για το οποίο υποβάλλουν προσφορά, ήτοι υπηρεσίες τεχνικών δοκιμών ανάλυσης και παροχής συμβούλων ή παρεμφερείς με αυτές υπηρεσίες. Για την απόδειξη της άσκηση συναφούς, με το τμήμα των προκηρυσσόμενων υπηρεσιών για το οποίο υποβάλλουν προσφορά, επαγγελματικής δραστηριότητας, οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα δικαιολογητικά του άρθρου της παρούσας Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ή να μπορούν να προσφέρουν: Α1) αδειοδοτημένο και διαπιστευμένο εργαστήριο γεωτεχνικής μηχανικής Α2) ομάδα έργου τουλάχιστον 5 στελεχών (ένα Υπεύθυνο Έργου, ένα Αναπληρωτή Υπεύθυνο Έργου και τρία μέλη), τα οποία πρέπει να πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις: Υπεύθυνος Έργου: Κάτοχος τίτλου σπουδών πολιτικού μηχανικού ή τοπογράφου ή γεωλόγου ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισοδύναμου τίτλου σπουδών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων εξωτερικού. Αναπληρωτής Υπεύθυνος Έργου: Κάτοχος τίτλου σπουδών πολιτικού μηχανικού ή τοπογράφου ή γεωλόγου ΑΕΙ ή ισοδύναμου τίτλου σπουδών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων εξωτερικού. Μέλη Ομάδας έργου: Κάτοχοι τίτλων σπουδών πολιτικού μηχανικού με γνώσεις ακτομηχανικής (ένα μέλος), τοπογράφου (ένα μέλος) και γεωλόγου (ένα μέλος) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισοδύναμου τίτλου σπουδών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων εξωτερικού. Α3) κατάλογο τεχνικών δοκιμών/ερευνών ή υπηρεσιών σε ξηρά και παράκτιες περιοχές (τουλάχιστον πέντε κατά την τελευταία τριετία). ΑΡΘΡΟ 9: ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 26/06/2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 μ., στη Μικρή Αίθουσα της Συγκλήτου (Κτήριο Πρυτανείας, 1ος όροφος, Παν/πόλη, Ρίο Πάτρας, ΤΚ 26500), ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού. Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται στο Πρωτόκολλο της Αναθέτουσας Αρχής, στην Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστημίου Πατρών (Κτήριο Πρυτανείας, 1ος όροφος, Παν/πόλη, Ρίο Πάτρας, ΤΚ 26500). Οι προσφορές υποβάλλονται: (α) είτε με την κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της Αναθέτουσας Αρχής, είτε (β) είτε με ταχυδρομική αποστολή μέσω συστημένης επιστολής ή courier. Οι φάκελοι των προσφορών γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο της Αναθέτουσας Αρχής, το αργότερο μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών δηλαδή μέχρι και τις 26/06/2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελλείψεις του περιεχομένου των προσφορών που αποστέλλονται ταχυδρομικά ούτε για καθυστερήσεις στην άφιξή τους. Δεν θα παραληφθούν φάκελοι ή άλλα έγγραφα από οποιοδήποτε ταχυδρομικό κατάστημα, ακόμα κι αν η Αρχή ειδοποιηθεί εγκαίρως. Προσφορές που περιέρχονται στην Αναθέτουσα Αρχή με οποιονδήποτε τρόπο πριν από την ως άνω ημερομηνία και ώρα, δεν αποσφραγίζονται αλλά πρωτοκολλούνται και φυλάσσονται από την Υπηρεσία και παραδίδονται στην Επιτροπή Διαγωνισμού προ της εκπνοής της προθεσμίας παραλαβής προσφορών, ήτοι στις 26/06/2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. Για τυχόν προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, η Επιτροπή Διαγωνισμού σημειώνει στο πρακτικό της την εκπρόθεσμη υποβολή (την ακριβή ώρα που παρελήφθη η συστημένη επιστολή ή courier από την 14

15 Αναθέτουσα Αρχή ή την ακριβή ώρα που κατατέθηκε στο πρωτόκολλο της Αναθέτουσας Αρχής) και τις απορρίπτει ως μη κανονικές, εκτός εάν συντρέχουν λόγοι ανώτερης βίας για την καθυστέρηση. Η Αναθέτουσα Αρχή παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις: α) Όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα έγκαιρα δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών, β) Όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. Η διάρκεια της παράτασης είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών που ζητήθηκαν ή των αλλαγών. Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται από την Αναθέτουσα Αρχή να παρατείνει τις προθεσμίες. ΑΡΘΡΟ 10: ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Οι προσφορές, με ποινή απόρριψης, υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο (κυρίως φάκελος προσφοράς), συνταγμένες ή μεταφρασμένες επισήμως στην ελληνική γλώσσα (ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια μπορούν να υποβάλλονται και στην αγγλική γλώσσα χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική), με τις εξής εξωτερικές ενδείξεις: Στοιχεία Αποστολέα (υποψήφιου Αναδόχου): Ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου ή Επωνυμία νομικού προσώπου ή οικονομικών φορέων που αποτελούν μια ένωση, Ταχυδρομική διεύθυνση, Τηλέφωνο, Αριθμός τηλεομοιοτυπίας και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Διεύθυνση υποβολής και στοιχεία του διαγωνισμού ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστημίου Πατρών, Κτήριο Πρυτανείας, 1 ος όροφος, Παν/πόλη, Ρίο Πάτρας, ΤΚ ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, για τις ανάγκες του έργου «Development of management Tools and directives for immediate protection of biodiversity in coastal areas affected by sea erosion and establishment of appropriate environmental control systems/triton», με MIS και ΦΚ 80590» Α.Π. Διακήρυξης: 46859/ Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 26/06/2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 μ. Ημερομηνία υποβολής φακέλου προσφοράς:. ΠΡΟΣΟΧΗ: Να ΜΗΝ αποσφραγισθεί από την Ταχυδρομική Υπηρεσία & το Πρωτόκολλο. Μέσα στο φάκελο της προσφοράς (κυρίως φάκελος), τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία σε ξεχωριστούς σφραγισμένους (υπο)φακέλους (με ποινή απόρριψης σε περίπτωση μη σφράγισής τους) ως εξής: (ΥΠΟ)ΦΑΚΕΛΟΣ Α με την ένδειξη ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Περιλαμβάνει τα δικαιολογητικά του άρθρου 10.1.Α της παρούσας (ΥΠΟ)ΦΑΚΕΛΟΣ Β με την ένδειξη ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Περιλαμβάνει τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς του άρθρου 10.1.Β της παρούσας. (ΥΠΟ)ΦΑΚΕΛΟΣ Γ με την ένδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Περιλαμβάνει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς του άρθρου 10.1.Γ της παρούσας. Οι (υπο)φάκελοι Α, Β & Γ, θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. Η προσφορά και τα άλλα στοιχεία, που θα τη συνοδεύουν, θα υποβληθούν σε ένα πρωτότυπο φάκελο, σε έντυπη μορφή. Κάθε σελίδα της προσφοράς πρέπει να φέρει αρίθμηση και μονογραφή, ενώ στην τελευταία 15

16 σελίδα είναι απαραίτητη η υπογραφή αυτού που υποβάλλει την προσφορά. Σε περίπτωση που τα στοιχεία της ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξύσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Οι προσφορές υπογράφονται από τον νόμιμο εκπρόσωπο του συμμετέχοντος. Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων που υποβάλλει κοινή προσφορά, αυτή υπογράφεται από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος αυτής Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Ο (υπο)φάκελος Α με την ένδειξη ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ περιέχει (επί ποινή αποκλεισμού) τα εξής: α) Τα αποδεικτικά μέσα καταλληλότητας για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, για το τμήμα των προκηρυσσόμενων υπηρεσιών για το οποίο οι υποψήφιοι υποβάλλουν προσφορά, όπως αυτά προσδιορίζονται στο άρθρο της παρούσας. β) Τα αποδεικτικά μέσα τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας, για το τμήμα των προκηρυσσόμενων υπηρεσιών για το οποίο οι υποψήφιοι υποβάλλουν προσφορά, όπως αυτά προσδιορίζονται στο άρθρο της παρούσας. γ) Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 (Α 75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία ο υποψήφιος ανάδοχος/οικονομικός φορέας αναγράφει τα στοιχεία του διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχει και στην οποία δηλώνει ότι: πληροί και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της παρούσας διακήρυξης και των Παραρτημάτων της, βάσει των οποίων συντάχθηκε η προσφορά του δεσμεύεται σε περίπτωση ανάθεσης σε αυτόν της υπηρεσίας να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του σύμφωνα με την παρούσα διακήρυξη, την προσφορά και τη σύμβαση διαθέτει τους αναγκαίους ανθρώπινους και τεχνικούς πόρους για την επιτυχή υλοποίηση της υπηρεσίας τα προσκομιζόμενα έγγραφα, στοιχεία και πιστοποιητικά είναι αληθή η οικονομική προσφορά του τον δεσμεύει για εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενες από την επομένη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού συμμετέχει με μία μόνο προσφορά στο πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης σε περίπτωση αναβολής ή ακύρωσης του διαγωνισμού, για λόγους δημοσίου συμφέροντος - Όταν ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση πρέπει να υποβάλλεται από πρόσωπο ή πρόσωπα που έχουν την εξουσία να εκπροσωπούν και να δεσμεύουν την εταιρεία (και όχι από αυτόν που εξουσιοδοτήθηκε για την υποβολή της προσφοράς) και συγκεκριμένα: α) οι Διαχειριστές όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε, Ε.Ε, Ε.Π.Ε., Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε. και Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε. β) ο Διευθύνων Σύμβουλος όταν το νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε. γ) σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου οι νόμιμοι εκπρόσωποί του. - Όταν ο προσφέρων είναι συνεταιρισμός η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται από τον Πρόεδρο του συνεταιρισμού. - Όταν ο προσφέρων είναι ένωση προμηθευτών η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση, αφορά κάθε μέλος σύμφωνα με τα ανωτέρω που συμμετέχει στην Ένωση. Η ανωτέρω Υπεύθυνη Δήλωση θα φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών, υπογραφή του δηλούντος και σφραγίδα της εταιρείας και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή ΚΕΠ. 16

17 δ) Παραστατικό εκπροσώπησης, του άρθρου 93 του Ν. 4412/2016, εφόσον οι ενδιαφερόμενοι συμμετέχουν στο διαγωνισμό με αντιπρόσωπό/ εκπρόσωπό τους. ε) Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ). Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς δεν βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις του άρθρου 8 της παρούσας, ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της σύμβασης και έχουν την απαιτούμενη τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) (Β/3698/ ), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα ΣΤ, το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986. Το ΤΕΥΔ καταρτίζεται από τις αναθέτουσες αρχές βάσει του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος Α της Απόφασης 158/2016 της ΕΑΑΔΗΣΥ και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες της Κατευθυντήριας Οδηγίας 15/2016 (ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ). Το ΤΕΥΔ σε επεξεργάσιμη μορφή είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της ΕΑΑΔΗΣΥ ( και ( ). Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), το οποίο υπογράφεται, το οποίο είναι δυνατό να φέρει μόνο την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα ως προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 8.1 της παρούσας για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν. Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης Β. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Ο (υπο)φάκελος Β με την ένδειξη ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ περιέχει τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλόλητα των προσφερόμενων υπηρεσιών, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα, τα οποία τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. Ειδικότερα περιλαμβάνει τις παρακάτω ενότητες : Ενότητα Κ1 «Τεχνική Έκθεση Υλοποίησης Έργου»: περιλαμβάνει τη μεθοδολογία υλοποίησης του έργου, την περιγραφή και οργάνωση του τρόπου συντονισμού των εργασιών και των εμπλεκόμενων μερών καθώς και την ανάλυση υλοποίησης του έργου. Η παρουσίαση της μεθοδολογικής προσέγγισης πρέπει, υποχρεωτικά, να αναδεικνύει τη συνάφεια και καταλληλότητά της για το Έργο. Ενότητα Κ3 «Παραδοτέα και Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης Έργου (χρονοπρογραμματισμός παρεχόμενων υπηρεσιών και επιμέρους παραδοτέων)»: περιλαμβάνεται αναλυτική παρουσίαση των επιμέρους παραδοτέων και αναλυτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης αυτών. Λεπτομέρειες για τις ενότητες Κ1 και Κ3 δίνονται στο Παράρτημα Β: «Τεχνικές Προδιαγραφές παρεχόμενων υπηρεσιών», όπου αναλύονται τα περιεχόμενα των ζητούμενων Υπηρεσιών και δίνονται οδηγίες για τις Τεχνικές Εκθέσεις Υλοποίησης Έργου και τα Παραδοτέα και Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης Έργου, που πρέπει να να υποβάλλει κάθε υποψήφιος με την προσφορά του. Ενότητα Κ2 «Σύνθεση, δομή και οργάνωση ομάδας έργου» στην οποία περιλαμβάνονται το σχήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Έργου με προσδιορισμό των προβλεπόμενων αρμοδιοτήτων, την εξειδίκευση 17

18 ρόλων κάθε μέλους της ομάδας, το εύρος εμπλοκής των στελεχών της ομάδας και την πληρότητα της ομάδας για την εκτέλεση του έργου εντός του προβλεπόμενου χρονοδιαγράμματος Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Ο (υπο)φάκελος Γ με την ένδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, τα οποία τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. Ο (υπο)φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», τον οποίο θα υποβάλει ο υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να περιέχει, επί ποινή αποκλεισμού, συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τον Προσφέροντα τον πίνακα του Παραρτήματος Γ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ της παρούσας διακήρυξης. Οι τιμές των Προσφορών θα εκφράζονται σε Ευρώ. Στις τιμές προσφοράς περιλαμβάνονται όλες οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση για παράδοση, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία του εξοπλισμού, ελεύθερου στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται από την παρούσα Διακήρυξη. Επίσης στην προσφορά θα αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικώς ο Φ.Π.Α. Σε περίπτωση που υπολογίζεται εσφαλμένος Φ.Π.Α. θα διορθώνεται από την αρμόδια επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης των προσφορών του διαγωνισμού. Εάν μετά την διόρθωση του Φ.Π.Α. η τιμή ανά ομάδα και η συνολική τιμή της προσφοράς συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. υπερβαίνει το προϋπολογισθέν ποσό της παρούσας διακήρυξης, η προσφορά θα απορρίπτεται και θα αποκλείεται από την περαιτέρω διαδικασία αξιολόγησης. Η οικονομική προσφορά του υποψηφίου Αναδόχου δεν μπορεί να υπερβαίνει σε καμία περίπτωση το συνολικό προϋπολογισμό ή τον προϋπολογισμό των επιμέρους παραδοτέων της σύμβασης, για τα οποία υποβάλλει προσφορά. Οικονομική προσφορά που υπερβαίνει τον συνολικό προϋπολογισμό ή τον προϋπολογισμό των επιμέρους παραδοτέων της σύμβασης, ή θέτει όρο αναπροσαρμογής τιμής απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Από την Οικονομική Προσφορά πρέπει να προκύπτει σαφώς η τιμή κάθε παραδοτέου, για να μπορεί να προσδιορίζεται το ακριβές κόστος, σε περίπτωση αυξομείωσης φυσικού αντικειμένου. Προσφερόμενο παραδοτέο το οποίο αναφέρεται στην Οικονομική Προσφορά χωρίς τιμή, θεωρείται ότι προσφέρεται με μηδενική αξία. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες πρόσθετα στοιχεία για την τεκμηρίωση του ευλόγου της προσφερόμενης τιμής, οι δε συμμετέχοντες να παρέχουν αυτά. ΑΡΘΡΟ 11: ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Οι Προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς, κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του Ν. 4412/2016, για διάστημα διακοσίων δέκα (210) ημερών, από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Οι τιμές των προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπομένου από τη διακήρυξη απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η παράταση της ισχύος της προσφοράς μπορεί να λαμβάνει χώρα κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη από τα έγγραφα της σύμβασης αρχική διάρκεια ισχύος της προσφοράς, ήτοι διακόσιες δέκα (210) ημέρες. Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η Αναθέτουσα Αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς. Οι τιμές της προσφοράς είναι δεσμευτικές για τον ανάδοχο και θα παραμείνουν σταθερές μέχρι την ολοκλήρωση της σύμβασης και την έκδοση του αντίστοιχου τιμολογίου. 18

19 ΑΡΘΡΟ 12: ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Εάν τυχόν υποβληθούν εναλλακτικές προσφορές, δεν θα ληφθούν υπόψη. Ο υποψήφιος Ανάδοχος, ο οποίος θα υποβάλλει τέτοιας φύσης προτάσεις, δεν δικαιούται σε καμία περίπτωση να διαμαρτυρηθεί ή να επικαλεστεί λόγους προσφυγής κατά της απόρριψης των προτάσεων αυτών. ΑΡΘΡΟ 13: ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 26/06/2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 μ. στη μικρή αίθουσα της Συγκλήτου του κτιρίου της Πρυτανείας από τριμελή Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών (Ε.Δ.Δ.Α.Π.), η οποία ορίζεται από την Αναθέτουσα Αρχή, η οποία, αφού παραλάβει τις υποβληθείσες προσφορές θα πραγματοποιήσει την αποσφράγιση και τον έλεγχο αυτών. Η αποσφράγιση διενεργείται δημόσια, παρουσία των προσφερόντων/συμμετεχόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, οι οποίοι λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υπεβλήθηκαν από αυτούς, όπως ειδικότερα ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν. 4412/2016. Τα επιμέρους στάδια έχουν ως εξής: 1. Η Ε.Δ.Δ.Α.Π. αποσφραγίζει τους κυρίως φακέλους και τον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά συμμετοχής». Στη συνέχεια μονογράφει το σύνολο των δικαιολογητικών που έχουν υποβληθεί. Οι (υπο)φάκελοι «Τεχνική προσφορά» και «Οικονομική Προσφορά» δεν αποσφραγίζονται αλλά μονογράφονται από την Ε.Δ.Δ.Α.Π. 2. Μετά την αποσφράγιση, η Ε.Δ.Δ.Α.Π. ελέγχει την ορθότητα και πληρότητα των δικαιολογητικών συμμετοχής που έχουν υποβληθεί για τη συμφωνία ή ασυμφωνία με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές/απαιτήσεις της Διακήρυξης. 3. Κατόπιν, η Ε.Δ.Δ.Α.Π. προχωρά στην αποσφράγιση των τεχνικών προσφορών, στη μονογραφή και αξιολόγηση των κατατιθέμενων εντός αυτών εγγράφων (δηλ. των τεχνικών προσφορών των προσφερόντων των οποίων έγιναν δεκτά τα δικαιολογητικά συμμετοχής). 4. Στη συνέχεια η Ε.Δ.Δ.Α.Π. αποσφραγίζει τους φακέλους με ένδειξη «Οικονομική προσφορά» όλων των συμμετεχόντων που δεν έχουν αποκλειστεί κατά την αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών. Κατά την αποσφράγιση του φακέλου των οικονομικών προσφορών, μονογράφονται από την Ε.Δ.Δ.Α.Π. όλα τα στοιχεία αυτών. 5. Στη συνέχεια η Ε.Δ.Δ.Α.Π. προχωρά στον ουσιαστικό και αναλυτικό έλεγχο των οικονομικών προσφορών για να διαπιστώσει το βαθμό στον οποίο αυτές ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της διακήρυξης. 6. Κατόπιν συντάσσεται αναλυτικό πρακτικό που αφορά ολόκληρη την ως άνω διαδικασία (Πρακτικό αποσφράγισης προσφορών, αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικών και οικονομικών προσφορών) στο οποίο αναφέρονται και οι τυχόν προσφορές που χαρακτηρίζονται απορριπτέες, αναλύοντας τους ακριβείς λόγους απόρριψης, καθώς και την κατάταξη των προσφορών με βάση το οριζόμενο με την παρούσα κριτήριο ανάθεσης και την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου. Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες ή στους συμμετέχοντες συνοδευόμενη από τα σχετικά πρακτικά. Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 15 της παρούσας και το άρθρο 127 του Ν.4412/2016 για συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία έως εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ (προ ΦΠΑ). Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά το στάδιο πληρότητας των δικαιολογητικών συμμετοχής και/ή αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών οι (υπο)φάκελοι οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται αλλά τηρούνται από την Αναθέτουσα Αρχή μέχρι την οριστική επίλυση τυχόν διαφορών που προκύψουν από την ως άνω διαδικασία σύμφωνα με το άρθρο 15 της παρούσας και εν συνεχεία επιστρέφονται. 19

20 Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση ισοδύναμων προφορών, δηλαδή προσφορών με την ίδια συνολική τελική βαθμολογία μεταξύ δύο ή περισσοτέρων προσφερόντων η ανάθεση γίνεται στην προσφορά με την μεγαλύτερη βαθμολογία τεχνικής προσφοράς. Αν οι ισοδύναμες προσφορές έχουν την ίδια βαθμολογία τεχνικής προσφοράς η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισοδύναμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του Διαγωνισμού και παρουσία αυτών των οικονομικών φορέων. ΑΡΘΡΟ 14: ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΣΑΦΗΝΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες ή τους υποψηφίους να διευκρινίζουν ή να συμπληρώνουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει, μέσα σε εύλογη προθεσμία, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από επτά (7) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης. Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συμπλήρωση που υποβάλλεται από τους προσφέροντες ή υποψηφίους, χωρίς να έχει ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, δεν λαμβάνεται υπόψη. Η πιο πάνω διευκρίνιση ή η συμπλήρωση αφορά μόνο τις ασάφειες, επουσιώδεις πλημμέλειες ή πρόδηλα τυπικά σφάλματα που επιδέχονται διόρθωση ή συμπλήρωση, ιδίως δε παράλειψη μονογραφών, διακεκομμένη αρίθμηση, ελαττώματα συσκευασίας και σήμανσης του φακέλου και των υποφακέλων των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής, λεκτικές και φραστικές αποκλίσεις των εγγράφων της προσφοράς από την ορολογία των εγγράφων της σύμβασης, που δεν επιφέρουν έννομες συνέπειες ως προς το περιεχόμενό τους, ελλείψεις ως προς τα νομιμοποιητικά στοιχεία, πλημμελής σήμανση αντιγράφων που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014 (Α' 74), μεταφράσεων και λοιπών πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων, διαφοροποίηση της δομής των εγγράφων της προσφοράς από τα υποδείγματα, υποχρεωτικά ή μη, που θεσπίζονται με νόμο, κανονιστικές πράξεις ή τα έγγραφα της σύμβασης. Η συμπλήρωση ή η διευκρίνιση, κατά το πρώτο εδάφιο, δεν επιτρέπεται να έχει ως συνέπεια μεταγενέστερη αντικατάσταση ή υποβολή εγγράφων σε συμμόρφωση με τους όρους της διακήρυξης, αλλά μόνο τη διευκρίνιση ή συμπλήρωση, ακόμη και με νέα έγγραφα, εγγράφων ή δικαιολογητικών που έχουν ήδη υποβληθεί. Η διευκρίνιση ή η συμπλήρωση δεν πρέπει να εισάγει διακρίσεις, άνιση μεταχείριση των οικονομικών φορέων ή να έχει ως συνέπεια ευνοϊκή μεταχείριση συγκεκριμένου οικονομικού φορέα στη διαδικασία ανάθεσης της δημόσιας σύμβασης. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες να διευκρινίσουν, μέσα σε εύλογη προθεσμία η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από επτά (7) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της σχετικής πρόσκλησης, το περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς που έχουν υποβάλει, αν περιέχει ασάφειες ήσσονος σημασίας ατέλειες, επουσιώδεις παραλείψεις ή πρόδηλα τυπικά ή υπολογιστικά σφάλματα που η αναθέτουσα αρχή κρίνει ότι μπορεί να θεραπευθούν. Η διευκρίνιση αυτή δεν πρέπει να έχει ως αποτέλεσμα την ουσιώδη αλλοίωση της προσφοράς και δεν πρέπει να προσδίδει αθέμιτο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στη συγκεκριμένη προσφορά σε σχέση με τις λοιπές. Η παροχή της δυνατότητας διευκρινίσεων στον προσφέροντα ή υποψήφιο, σύμφωνα με τα ως άνω, είναι υποχρεωτική για την αναθέτουσα αρχή, αν επίκειται αποκλεισμός του από τη διαδικασία, λόγω ασαφειών των δικαιολογητικών και εγγράφων της προσφοράς. ΑΡΘΡΟ 15: ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ Για δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία κάτω των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.), σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Η ένσταση κατά της διακήρυξης υποβάλλεται σε προθεσμία που εκτείνεται μέχρι το ήμισυ του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Για τον υπολογισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης και της υποβολής των προσφορών. 20

21 Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, σύμφωνα με τα οριζόμενα και στο άρθρο 221, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της ένστασης. Στην περίπτωση της ένστασης κατά της διακήρυξης η αναθέτουσα αρχή αποφασίζει σε κάθε περίπτωση πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Με την άπρακτη πάροδο των ανωτέρω προθεσμιών τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου, υπέρ του Δημοσίου, ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή ή μερικώς δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο. ΑΡΘΡΟ 16: ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η Αναθέτουσα Αρχή, με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή της, μετά από γνώμη του αρμοδίου οργάνου, διατηρεί το δικαίωμα να αναβάλει ή να διακόψει τη διαδικασία του παρόντος διαγωνισμού ή/και να την κηρύξει ατελέσφορη, χωρίς οι συμμετέχοντες σε αυτή να αποκτούν κανένα δικαίωμα ή αξίωση για αποζημίωση ή/και χρηματική ικανοποίηση για οποιοδήποτε λόγο σχετιζόμενο με την διακήρυξη, τη συμμετοχή τους στη διαδικασία, τη ματαίωση, ακύρωση ή διακοπή του διαγωνισμού από οποιαδήποτε αιτία. Η συμμετοχή στη σχετική διαδικασία συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των όρων και προϋποθέσεων της παρούσας. ΑΡΘΡΟ 17: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του άρθρου 13 της παρούσας, η Αναθέτουσα Αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινός ανάδοχος») να υποβάλλει εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών, από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης, Φάκελο «Δικαιολογητικών Κατακύρωσης», με τα δικαιολογητικά να καθορίζονται στο άρθρο 18 της παρούσας. Αν αυτά δεν προσκομισθούν ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον «προσωρινό ανάδοχο» να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν. Τα επιμέρους στάδια έχουν ως εξής: 1. Η αποσφράγιση του Φακέλου «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης» του «προσωρινού αναδόχου» γίνεται από την Ε.Δ.Δ.Α.Π. εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος, μετά την προσκόμιση των δικαιολογητικών σε έντυπη μορφή, ύστερα από σχετική ειδοποίηση των συμμετεχόντων που δικαιούνται να λάβουν γνώση των δικαιολογητικών που υπεβλήθησαν. Στους συμμετέχοντες που έχουν υποβάλει παραδεκτές οικονομικές προσφορές, πραγματοποιείται ενημέρωση για την καθορισθείσα ημερομηνία και ώρα διενέργειας της αποσφράγισης του Φακέλου «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης» του «προσωρινού αναδόχου». 2.. Η Ε.Δ.Δ.Α.Π. αφού αποσφραγίσει τον φάκελο των δικαιολογητικών κατακύρωσης, μονογράφει όλα τα δικαιολογητικά που περιέχονται σε αυτόν κατά φύλλο. Ακολουθεί ο ουσιαστικός και αναλυτικός έλεγχος των στοιχείων του φακέλου των δικαιολογητικών κατακύρωσης. 3. Σε περίπτωση που ο «προσωρινός ανάδοχος», δεν υποβάλει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην παρούσα, η κατακύρωση γίνεται στον συμμετέχοντα που έχει προσφέρει την αμέσως επόμενη συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά και ούτω καθ εξής. Αν κανένας από τους συμμετέχοντες δεν προσκομίσει, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά που απαιτούνται σύμφωνα με την παρούσα διακήρυξη, ο διαγωνισμός ματαιώνεται. 4. Στη συνέχεια η Ε.Δ.Δ.Α.Π. συντάσσει αναλυτικό πρακτικό για τα αποτελέσματα του διαγωνισμού, στο οποίο θα συμπεριλαμβάνεται η πρότασή της. Εφόσον στο στάδιο της διαδικασίας της κατακύρωσης, υπάρχουν απορριπτέες προσφορές, αναφέρονται από την Ε.Δ.Δ.Α.Π. στο σχετικό πρακτικό τεκμηριώνοντας τους λόγους απόρριψης. 5. Η πρόταση της Ε.Δ.Δ.Α.Π. διαβιβάζεται στην Αναθέτουσα Αρχή, προκειμένου να ακολουθήσει η έκδοση σχετικής Απόφασης για τα αποτελέσματα του διαγωνισμού, την απόρριψη προσφορών (εάν βέβαια 21

22 απαιτείται απόρριψη προσφοράς ή προσφορών), καθώς και την επιλογή αναδόχου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρούσα διακήρυξη. Αν κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το ΤΕΥΔ (τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης) της Αρχής του άρθρου 79 παρ. 4 Ν. 4412/2016 είναι ψευδή ή ανακριβή, ή αν δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών, ή αν από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με το άρθρο 8 της παρούσας, απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής η εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας. Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Τ.Ε.Υ.Δ., ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου (οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, η διαδικασία ματαιώνεται. ΑΡΘΡΟ 18: ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 1 Αν στις ειδικές διατάξεις που διέπουν την έκδοσή τους, δεν προβλέπεται χρόνος ισχύος των δικαιολογητικών, θεωρούνται έγκυρα εφόσον φέρουν ημερομηνία έκδοσης εντός τριών (3) μηνών που προηγούνται της ημερομηνίας υποβολής των δικαιολογητικών της παρούσας πρόσκλησης. Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν και στο μέτρο που η Αναθέτουσα Αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ). Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η Αναθέτουσα Αρχή που έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα δικαιολογητικά αυτά. 1 Σχετικά με την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων σε διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων διευκρινίζονται τα εξής: 1. Απλά αντίγραφα δημοσίων εγγράφων Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών αντιγράφων των δημοσίων εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014. Σημειωτέον ότι η παραπάνω ρύθμιση δεν καταλαμβάνει τα συμβολαιογραφικά έγγραφα (λ.χ. πληρεξούσια, ένορκες βεβαιώσεις κ.ο.κ.), για τα οποία συνεχίζει να υφίσταται η υποχρέωση υποβολής κεκυρωμένων αντιγράφων. 2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά είναι νομίμως επικυρωμένα από την αρμόδια αρχή της χώρας αυτής, και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν. 4194/2013). Σημειώνεται ότι δεν θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν, οι απαιτήσεις υποβολής δημοσίων εγγράφων με συγκεκριμένη επισημείωση (APOSTILLE), οι οποίες απορρέουν από διεθνείς συμβάσεις της χώρας (Σύμβαση της Χάγης) ή άλλες διακρατικές συμφωνίες (βλ. και σημείο 6.2.) 3. Ειδικά τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα μπορούν να συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο 4. Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν. 4194/2013), καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 4250/ Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωμένα αντίγραφα Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα των δικαιολογητικών εγγράφων, εφόσον υποβληθούν από τους διαγωνιζόμενους. 22

23 18.1. ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΜΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΛΟΓΩΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 8.1 της παρούσας, οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα παρακάτω δικαιολογητικά: α) για την παράγραφο 8.1.1, απόσπασμα ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο 8.1.1, β) για την παράγραφο 8.1.2, Πιστοποιητικό/Βεβαίωση που εκδίδεται από την αρμόδια Αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, περί του ότι έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις του οικονομικού φορέα, όσον αφορά στην καταβολή φόρων και στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και επιπλέον υπεύθυνη δήλωση του προσωρινού αναδόχου αναφορικά με τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης (στην περίπτωση που ο προσωρινός ανάδοχος έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα αφορά Οργανισμούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης) στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές. γ) για την παράγραφο 8.1.3(β), Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας. Ειδικότερα για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα πιστοποιητικά ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρμόδιο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα. Το πιστοποιητικό ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση εκδίδεται από το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως κάθε φορά ισχύουν. Τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε εκκαθάριση. Η μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 8.1.1, και 8.1.3(β), το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 8.1.1, και 8.1.3(β). Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου προσκομίζεται Υπεύθυνη Δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο αυτή λόγοι αποκλεισμού. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Αποδεικτικά μέσα καταλληλότητας για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας 23

24 Για την απόδειξη της καταλληλότητας για την άσκηση, συναφούς με το αντικείμενο της σύμβασης επαγγελματικής δραστηριότητας οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης, στο οποίο απαιτείται να αναφέρεται η συναφής με την παρεχόμενη υπηρεσία επαγγελματική δραστηριότητα για την οποία υποβάλλουν προσφορά, ήτοι για υπηρεσίες τεχνικών δοκιμών ανάλυσης και παροχής συμβούλων ή παρεμφερείς με αυτές υπηρεσίες. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης. Στην περίπτωση που συγκεκριμένος οικονομικός φορέας απαλλάσσεται από την υποχρέωση εγγραφής στο οικείο επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο απαιτείται βεβαίωση από δημόσια αρχή που να πιστοποιεί τη μη υποχρέωση. Για τους φορείς αυτούς η απαίτηση της καταλληλότητας καλύπτεται από βεβαίωση έναρξης εργασιών ή μεταβολής εργασιών από την αρμόδια ΔΟΥ όπου να αναφέρονται οι συναφείς κωδικοί δραστηριότητας. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους που προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης. Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν λόγω οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο. Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας όσον αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους Αποδεικτικά μέσα Τεχνικής και Επαγγελματικής καταλληλότητας Για την απόδειξη της Τεχνικής και Επαγγελματικής ικανότητας οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν : Α1) αδειοδότηση εργαστηρίου γεωτεχνικής μηχανικής από το ΚΕΔΕ και πιστοποιητικό διαπίστευσης αυτού κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO από το ΕΣΥΔ ή ισοδύναμο της αλλοδαπής Α2) κατάλογος του προσωπικού που θα απσχοληθούν στο έργο, συνοδευόμενος από τα βιογραφικά τους σημειώματα που να καλύπτουν τις απιτήσεις του άρθρου της παρούσας. Α3) κατάλογο τεχνικών δοκιμών/ερευνών ή υπηρεσιών σε ξηρά και παράκτιες περιοχές (τουλάχιστον πέντε κατά την τελευταία τριετία) συνοδευόμενο από τα αντίστοιχα τιμολόγια παροχής υπηρεσιών ή πιστοποιητικά/βεβαιώσεις όταν ο εργοδότης τυγχάνει να είναι δημόσιος φορέας ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει 24

25 να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου. Σε περίπτωση ατομικής επιχείρησης κατατίθεται η βεβαίωση έναρξης ή μεταβολής εργασιών από την αρμόδια ΔΟΥ. Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλεται η έγκριση του αρμόδιου οργάνου του μέλους ένωσης για συμμετοχή του στο διαγωνισμό και στην ένωση καθώς και η έγγραφη συμφωνία συνεργασίας των μελών της, στην οποία θα αναγράφεται και θα οριοθετείται με σαφήνεια το μέρος της υπηρεσίας που αναλαμβάνει κάθε μέλος της ένωσης στο σύνολο της προσφοράς καθώς και ο τρόπος συνεργασίας των μελών μεταξύ τους κατά την υλοποίηση της υπηρεσίας και στην οποία επίσης θα δηλώνεται ένα μέλος ως συντονιστής ο οποίος είναι ταυτόχρονα υπεύθυνος για το συντονισμό και τη διοίκηση όλων των μελών της ένωσης. ΑΡΘΡΟ 19: ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η Αναθέτουσα Αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο του πρακτικού αξιολόγησης των δικαιολογητικών κατακύρωσης, σε κάθε προσφέροντα που έχει υποβάλει αποδεκτή προσφορά, σύμφωνα με το άρθρο 100 του Ν. 4412/2016, εκτός από τον «προσωρινό ανάδοχο». Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται εφόσον συντρέξουν σωρευτικά τα κάτωθι: α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων ενστάσεων, β) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον «προσωρινό ανάδοχο», εφόσον αυτός υποβάλει επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά κατακύρωσης στην περίπτωση που έχει παρέλθει μεγάλο χρονικό διάστημα από την αρχική υποβολής τους. Ιδιαίτερα στην περίπτωση ενστάσεων κατά της απόφασης κατακύρωσης και πριν την κοινοποίησή της στον προσωρινό ανάδοχο, ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλει επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά μετά από σχετική πρόσκληση της Αναθέτουσας Αρχής. Τα στοιχεία αυτά ελέγχονται από την Επιτροπή Διαγωνισμού και, εφόσον διαπιστωθεί ότι, δεν έχουν εκλείψει οι προϋποθέσεις συμμετοχής και ότι δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού, κοινοποιείται η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο ο οποίος και καλείται να προσέλθει σε ορισμένο τόπο και χρόνο για την υπογραφή του συμφωνητικού, εντός είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης, προσκομίζοντας, και την απαιτούμενη εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης. Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής η εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται. ΑΡΘΡΟ 20: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης, υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη η σύμβαση το κείμενο της οποίας επισυνάπτεται στην παρούσα διακήρυξη. Στο κείμενο της σύμβασης συμπληρώνονται τα στοιχεία της προσφοράς του Αναδόχου, με την οποία συμμετείχε αυτός στον διαγωνισμό και η οποία προσφορά έγινε αποδεκτή με την κατακύρωση του διαγωνισμού σε αυτόν. Δεν χωρεί οποιαδήποτε διαπραγμάτευση στο κείμενο της σύμβασης (που επισυνάφθηκε στην διακήρυξη του διαγωνισμού), ούτε καθ οιονδήποτε τρόπο τροποποίηση ή συμπλήρωση της προσφοράς του αναδόχου. Η σύμβαση περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία της προμήθειας και τουλάχιστον τα εξής: 25

26 α. Τον τόπο και χρόνο υπογραφής της σύμβασης. β. Τα συμβαλλόμενα μέρη. γ. Τις παρεχόμενες υπηρεσίες. δ. Το συμβατικό τίμημα. ε. Τον τόπο και χρόνο εκτέλεσης των υπηρεσιών. στ. Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις. ζ. Τις προβλεπόμενες ρήτρες. η. Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών. θ. Τον τρόπο και χρόνο πληρωμής. ι. Τον τρόπο αναπροσαρμογής του συμβατικού τιμήματος, εφόσον προβλέπεται αναπροσαρμογή Τα έγγραφα της σύμβασης είναι τα αναφερόμενα παρακάτω. Σε περίπτωση ασυμφωνίας των περιεχομένων σε αυτά όρων, η σειρά ισχύος καθορίζεται ως κατωτέρω. 1. Η Σύμβαση. 2. Η παρούσα Διακήρυξη 3. Η Τεχνική Προσφορά του αναδόχου 4. Η Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου Σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, εφόσον συμφωνήσουν προς τούτο και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και υπό την προϋπόθεση ότι η τροποποίηση προβλέπεται από συμβατικό όρο, μπορεί να τροποποιείται η σύμβαση, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου. Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν: α. Εκτελέστηκαν οι παρεχόμενες υπηρεσίες. β. Παρελήφθησαν τα παραδοτέα. γ. Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις. δ. Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις να καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της υπό τους όρους του άρθρου 133 του Ν. 4412/2016. ΑΡΘΡΟ 21: ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Η εκτέλεση των υπηρεσιών θα γίνεται τμηματικά για καθένα εκ των παραδοτέων, παράλληλα με την υλοποίηση της ενταγμένης πράξης με ακρωνύμιο «TRITON» και ο χρόνος περαίωσης της υπηρεσίας θα συμβαδίζει με τον χρόνο υλοποίησης της ενταγμένης πράξης. Η εκτιμώμενη ημερομηνία παράδοσης κάθε παραδοτέου δίνεται στο Παράρτημα Β, Κεφ. Β2.2: Παραδοτέα και χρονοδιάγραμμα υλοποίησης έργου. Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των υποχρεώσεων της σύμβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάστασή της. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης, για την υπερωριακή απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αμοιβή του προσωπικού του Αναδόχου. Αν οι παρεχόμενες υπηρεσίες δεν εκτελεστούν στις τασσόμενες χρονικά προθεσμίες και ο Ανάδοχος δεν αποδείξει την ύπαρξη ανώτερης βίας για την καθυστέρηση αυτή, θα υποστεί τις συνέπειες που προβλέπονται από τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. ΑΡΘΡΟ 22: ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ Η ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών για καθένα εκ των παραδοτεών του Πίνακα Β2.2 της παρούσας (βλ. τον σχετικό Πίνακα του Παραρτήματος Β), θα πραγματοποιείται από την οριζόμενη από την Αναθέτουσα Αρχή τριμελή Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής, με την σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου. Το συμβατικό τίμημα που θα καταβάλλεται στον Ανάδοχο θα ισούται με το ποσό της 26

27 προσφοράς του για καθένα εκ των παραδοτεών του Πίνακα Β2.2 της παρούσας, μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή καθενός εξ αυτών. Η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί σε ευρώ ( ) με την προσκόμιση των φορολογικών στοιχείων που προβλέπονται από τον Κ.Β.Σ και των λοιπών νομίμων δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής και σε χρόνο προσδιοριζόμενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για την έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων. Οι πληρωμές γίνονται υπό την απαραίτητη προϋπόθεση ότι θα έχει καταβληθεί η χρηματοδότηση του προγράμματος από το Φορέα Χρηματοδότησης προς την Αναθέτουσα Αρχή. Τον κάθε Ανάδοχο βαρύνουν: α) Ο προβλεπόμενος από το Ν. 4172/2013 αρ. 64 παρ.2 φόρος εισοδήματος, όπως ισχύει, ο οποίος υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ. β) H προβλεπόμενη κράτηση υπέρ της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. επί της αξίας πληρωμής προ φόρων & κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης (παρ. 3, άρθρο 4, Ν. 4013/2011). Η ως άνω κράτηση υπέρ της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. υπάγεται σε χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ χαρτοσήμου που υπολογίζεται με ποσοστό 20% επί του χαρτοσήμου. (άρθρο 7 της ΥΑ 5143/ , ΦΕΚ Β 3335/2014). γ) Η προβλεπόμενη κράτηση για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Α.Ε.Π.Π., επί της συνολικής αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, τροποποιητικής ή συμπληρωματικής σύμβασης. Σε περίπτωση συμπληρωματικής σύμβασης, η κράτηση επιβάλλεται επί του συνολικού ποσού του συμβατικού τιμήματος της συμπληρωματικής σύμβασης ή του ποσού που αναγράφεται στην απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (άρθρο 350 παρ. 3 ν. 4412/2016, ΦΕΚ Α 147 και υπ. αριθμ. 1191/ ΚΥΑ, ΦΕΚ Β 969/ ). Η ως άνω κράτηση υπέρ της Α.Ε.Π.Π., υπάγεται σε χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ χαρτοσήμου που υπολογίζεται με ποσοστό 20% επί του χαρτοσήμου (άρθρο 6 της υπ. αριθμ. 1191/ ΚΥΑ, ΦΕΚ Β 969/ ). δ) Κάθε άλλη νόμιμη κράτηση που τυχόν θεσμοθετηθεί κατά τη διάρκεια της υπογραφείσας σύμβασης με τον ανάδοχο. ΑΡΘΡΟ 23: ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται, σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016, από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του ΕΟΧ, ή στα κράτη μέλη της Συμφωνίας Δημοσίων Συμβάσεων και έχουν σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις το δικαίωμα αυτό. Μπορούν επίσης να εκδίδονται από το ΕΤΑΑ ΤΣΜΕΔΕ ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Στην περίπτωση κοινοπραξίας ή ένωσης εταιριών οι εγγυητικές επιστολές πρέπει να είναι κοινές υπέρ όλων των μελών της κοινοπραξίας ή της ένωσης. Στην περίπτωση κοινοπραξίας ή ένωσης εταιριών οι εγγυητικές επιστολές πρέπει να να αφορούν κάθε μέλος ξεχωριστά. Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει Εγγυητική Επιστολή καλής εκτέλεσης αναγνωρισμένης Τράπεζας, σύμφωνη με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Δ της παρούσας ή σύμφωνη με υπόδειγμα πιστωτικού ιδρύματος εφόσον περιλαμβάνονται κατ ελάχιστο τα στοιχεία που δίνονται παρακάτω, πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. Το ύψος της εγγυητικής αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, άνευ ΦΠΑ, ως εγγύηση για την καλή εκτέλεση της σύμβασης, με διάρκεια ισχύος τρεις (3) μήνες μετά το εκτιμώμενο χρόνο υλοποίησης όλων των παρεχόμενων υπηρεσιών. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται μετά την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή όλων των παρεχόμενων υπηρεσιών από την τριμελή Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής. Η εγγυητική επιστολή/οι εγγυητικές επιστολές πρέπει να περιλαμβάνει/περιλαμβάνουν κατ ελάχιστο τα παρακάτω στοιχεία: 27

28 1. Την ημερομηνία έκδοσης. 2. Τον εκδότη. 3. Την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνεται. 4. Τον αριθμό της εγγύησης. 5. Το ποσόν που καλύπτει η εγγύηση. 6. Την πλήρη επωνυμία, τον ΑΦΜ και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση. 7. Τον αριθμό της σχετικής σύμβασης (για την εγγυητική καλή εκτέλεσης). 8. Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. και τους όρους ότι: 1. Η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως 2. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσόν της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου. 3. Τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού 4. Την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 72 του Ν. 4412/2016. Οι εγγυήσεις εκδίδονται από τα πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα, που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 'Ένωσης και έχουν σύμφωνα με τα ισχύοντα, το δικαίωμα αυτό. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων, αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική, θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση. ΑΡΘΡΟ 24: ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 1. Ο Ανάδοχος δε δικαιούται να εκχωρεί τη σύμβαση σε οποιοδήποτε τρίτο, ούτε να αναθέτει, μετά την ανάθεση της σύμβασης, υπεργολαβικά σε τρίτους μέρος ή το σύνολο του αντικειμένου της Σύμβασης, ούτε να υποκαθίσταται από τρίτο, αν αυτό δεν προβλέπεται ρητά στη διακήρυξη, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής, η οποία δίδεται, κατά την απόλυτη κρίση της, σε όλως εξαιρετικές περιπτώσεις. Σε περίπτωση εκχώρησης, υπεργολαβίας κλπ., κατά τα ανωτέρω, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προσκομίζει στην Αναθέτουσα Αρχή τα σχετικά συμφωνητικά, βεβαιώσεις και πιστοποιητικά σε πρώτη αίτηση αυτής. Σε καμία δε ανάλογη περίπτωση ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης εργασιών σε τρίτους ή εκχώρησης ή υπεργολαβίας, ούτε η Αναθέτουσα Αρχή συνδέεται συμβατικά με τα τρίτα αυτά πρόσωπα. Εάν το συμβατικό τίμημα εκχωρηθεί εν όλω ή εν μέρει σε Τράπεζα, κατά τα ως άνω, σε περίπτωση που, για λόγους που άπτονται στις συμβατικές σχέσεις μεταξύ των συμβαλλομένων μερών, δεν προκύψει εν όλω ή εν μέρει υπέρ της Τράπεζας το εκχωρούμενο τίμημα (ενδεικτικά αναφέρονται έκπτωση Αναδόχου, απομείωση συμβατικού τιμήματος, αναστολή εκτέλεσης της σύμβασης, διακοπή σύμβασης, καταλογισμός ρητρών, συμβιβασμός κλπ.) η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει καμία ευθύνη έναντι της εκδοχέως Τράπεζας. 2. Ο Ανάδοχος σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε όρου της Σύμβασης ή της Διακήρυξης ή της Προσφοράς του, έχει υποχρέωση να αποζημιώσει την Αναθέτουσα Αρχή ή τον Κύριο του Έργου ή το Ελληνικό Δημόσιο, για κάθε θετική και αποθετική ζημία που προκάλεσε με αυτήν την παράβαση εξ οιασδήποτε αιτίας και αν προέρχεται, αλλά μέχρι το ύψος του ποσού της Σύμβασης. 3. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση/ Κοινοπραξία, τα Μέλη που αποτελούν την Ένωση/ Κοινοπραξία, θα είναι από κοινού και εις ολόκληρον υπεύθυνα έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την εκπλήρωση όλων των απορρεουσών από τη Διακήρυξη υποχρεώσεών τους. Τυχόν υφιστάμενες μεταξύ τους συμφωνίες περί κατανομής των ευθυνών τους έχουν ισχύ μόνον στις εσωτερικές τους σχέσεις και σε καμία περίπτωση δεν δύνανται να προβληθούν έναντι της Αναθέτουσα Αρχή ως λόγος απαλλαγής του ενός Μέλους από τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του άλλου ή των άλλων Μελών για την ολοκλήρωση του Έργου. 28

29 4. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση/ Κοινοπραξία και κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της Σύμβασης, οποιαδήποτε από τα Μέλη της Ένωσης/ Κοινοπραξίας, εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή λόγω ανωτέρας βίας, δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, τα υπόλοιπα Μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολοκλήρωσης της Σύμβασης με τους ίδιους όρους. 5. Σε περίπτωση λύσης, πτώχευσης, ή θέσης σε καθεστώς αναγκαστικής διαχείρισης ή ειδικής εκκαθάρισης ενός εκ των μελών που απαρτίζουν τον Ανάδοχο, η Σύμβαση εξακολουθεί να υφίσταται και οι απορρέουσες από τη Σύμβαση υποχρεώσεις βαρύνουν τα εναπομείναντα μέλη του Αναδόχου, μόνο εφόσον αυτά είναι σε θέση να τις εκπληρώσουν. Η κρίση για τη δυνατότητα εκπλήρωσης ή μη των όρων της Σύμβασης εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του αρμοδίου οργάνου της Αναθέτουσα Αρχή. Σε αντίθετη περίπτωση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να καταγγείλει τη Σύμβαση. Επίσης σε περίπτωση συγχώνευσης, εξαγοράς, μεταβίβασης της επιχείρησης κλπ. κάποιου εκ των μελών που απαρτίζουν τον Ανάδοχο, η συνέχιση ή όχι της Σύμβασης εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της Αναθέτουσας Αρχής, η οποία εξετάζει αν εξακολουθούν να συντρέχουν στο πρόσωπο του διαδόχου μέλους οι προϋποθέσεις ανάθεσης της Σύμβασης. ΑΡΘΡΟ 25: ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ Ο Ανάδοχος και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να ρυθμίζουν φιλικά κάθε διαφορά, που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά τη διάρκεια της ισχύος της Σύμβασης που θα υπογραφεί. Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα ελληνικά δικαστήρια και συγκεκριμένα τα δικαστήρια Πατρών, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό και το Κοινοτικό δίκαιο. 29

30 Β.1 ΣΚΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Σκοπός του έργου είναι η υλοποίηση του Πακέτου Εργασίας WP4: «Πιλοτικές έρευνες για την ολοκληρωμένη διαχείριση παράκτιων ζωνών»,στο παλίοσο υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Έργου Εδαφικής συνεργασίας «Development of management Tools and directives for immediate protection of biodiversity in coastal areas affected by sea erosion and establishment of appropriate environmental control systems / TRITON. Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου έχει προσδιοριστεί ως περιοχή έρευνας η παράκτια ζώνη του Πατραϊκού κόλπου. Αντικείμενο του αναδόχου αποτελεί η παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης της αναθέτουσας αρχής για την υλοποίηση των κάτωθι εργασιών: D4.5.3(1): Ανόρυξη ερευνητικών γεωτρήσεων, στην πιλοτική περιοχή του Πατραϊκού κόλπου, συνολικού μήκους 70μ, με εδαφική δειγματοληψία, εργαστηριακές δοκιμές και εκτέλεση επιτόπου δοκιμών (SPT) D4.5.3(2): Ψηφιακό υπόβαθρο της παράκτιας ζώνης της πιλοτικής περιοχής του Πατραϊκού κόλπου από την ακτή έως και την ισοβαθή των είκοσι (20) μέτρων με τη χρήση ειδικού εξοπλισμού. D4.5.3(3): Διερεύνηση κυμάτων, ρευμάτων και στερεομεταφοράς στις ακτές της πιλοτικής περιοχής του Πατραϊκού Κόλπου D4.5.3(4): Εκτέλεση ερευνητικών δοκιμών στατικής πενετρομέτρησης (CPT) σε 15 θέσεις στην πιλοτική περιοχή του Πατραϊκού κόλπου D4.5.3(5): Επίβλεψη δοκιμών και διαχείριση/επεξεργασία των περιβαλλοντικών δεδομένων στην πιλοτική περιοχή του Πατραϊκού κόλπου D4.5.3(6): Υπηρεσίες πεδίου με τη χρήση κατάλληλα εξοπλισμένου σκάφους για βυθομετρικές αποτυπώσεις στην πιλοτική περιοχή του Πατραϊκού κόλπου 30

31 Β2. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ & ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Β2.1. Τεχνική Περιγραφή Προκηρυσσόμενων Υπηρεσιών Αρ. παραδοτέου Περιγραφή υπηρεσίας Μονάδα Μέτρησης Ποσότητα Τιμή μονάδας (άνευ ΦΠΑ, ) Ποσό (άνευ ΦΠΑ, ) Ποσό (με ΦΠΑ, ) D4.5.3(1) D4.5.3(2) D4.5.3(3) D4.5.3(4) D4.5.3(5) D4.5.3(6) Ανόρυξη ερευνητικών γεωτρήσεων και επιτόπου δοκιμές στην πιλοτική περιοχή του Πατραϊκού κόλπου Ψηφιακό υπόβαθρο της πιλοτικής περιοχής του Πατραϊκού κόλπου Διερεύνηση κυμάτων, ρευμάτων και στερεομεταφοράς στις ακτές της πιλοτικής περιοχής του Πατραϊκού Κόλπου Ερευνητικές δοκιμές στατικής πενετρομέτρησης (CPT) στην πιλοτική περιοχή του Πατραϊκού κόλπου Επίβλεψη δοκιμών και διαχείριση/επεξεργασία των περιβαλλοντικών δεδομένων στην πιλοτική περιοχή του Πατραϊκού κόλπου Υπηρεσίες πεδίου με τη χρήση κατάλληλα εξοπλισμένου σκάφους για βυθομετρικές αποτυπώσεις στην πιλοτική περιοχή του Πατραϊκού κόλπου μ.μ , , τεμ. 1 8, , , τεμ. 1 10, , , τεμ , , μ.μ. 1 6, , , τεμ. 1 1, , , Σύνολο 37, , D4.5.3(1): Ανόρυξη γεωτρήσεων και επιτόπου δοκιμές στην πιλοτική περιοχή του Πατραϊκού κόλπου Οι παρεχόμενες υπηρεσίες πρέπει να συμμορφώνονται κατ ελάχιστο με τα κάτωθι: 1. Την ανόρυξη συνολικού μήκους γεωτρήσεων 70μ στην ξηρά, στο παράκτιο μέτωπο του Πατραϊκού κόλπου, σε θέσεις και βάθος, όπως αυτά υποδειχθούν από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο και τα μέλη της ομάδας έργου. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η εισκόμιση-αποκόμιση του γεωτρυπάνου και η μετακίνηση του σε κάθε θέση γεώτρησης, η μεταφορά και χρήση νερού και οτιδήποτε τυχόν χρειαστεί για την ανόρυξη των γεωτρήσεων. 2. Τη συνεχή δειγματοληψία διαταραγμένων, ημιδιαταραγμένων και αδιατάρακτων δειγμάτων με χρήση του κατάλληλου δειγματολήπτη. Η δειγματοληψία θα γίνει στο παράκτιο μέτωπο του Πατραϊκού κόλπου, οπότε ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει τα κατάλληλα κοπτικά άκρα, δειγματολήπτες, σωλήνες και στελέχη για αυτή την εργασία. Κατά τη διάρκεια ανόρυξης των γεωτρήσεων και δειγματοληψίας θα υπάρχει εκπρόσωπος της ομάδας έργου, που θα υποδεικνύει στον ανάδοχο τα βάθη δειγματοληψίας. Η συσκευασία και φύλαξη των δειγμάτων θα γίνει σε κατάλληλα ξύλινα κιβώτια του αναδόχου, τα οποία θα μεταφερθούν στις εγκαταστάσεις του εργαστηρίου του ανάδοχου, για την εκτέλεση των απαραίτητων εργαστηριακών δοκιμών και εν συνεχεία στο εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας του Παν/μίου Πατρών, με ευθύνη και έξοδα του αναδόχου. 31

32 3. Την εκτέλεση επιτόπου δοκιμών SPT, σε θέσεις και βάθη που θα υποδειχθούν από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο και τα μέλη της ομάδας έργου. Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των δοκιμών θα υπάρχει εκπρόσωπος της ομάδας έργου, που θα υποδεικνύει στον ανάδοχο τα βάθη εκτέλεσης αυτών. 4. Την υποβολή τεχνικής έκθεσης με τα αποτελέσματα των ως άνω εργασιών και επιτόπου δοκιμών. 5. Την εκτέλεση εργαστηριακών δοκιμών αναγνώρισης και ταξινόμησης των εδαφικών δειγμάτων και την εκτέλεση εργαστηριακών δοκιμών αντοχής, τα οποία θα έχουν μεταφερθεί με επιμέλεια από τον τόπο του έργου στο εργαστήριο του αναδόχου. Το πλήθος των δοκιμών θα καθοριστεί από την ομάδα έργου, αναλόγως της ποιότητας και της ποσότητας των εδαφικών δειγμάτων που θα μεταφερθούν στο εργαστήριο, ενώ κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των δοκιμών θα υπάρχει εκπρόσωπος της ομάδας έργου, που θα συνυπογράφει με τον ανάδοχο για την ορθή εκτέλεση των δοκιμών. 6. Την υποβολή τεχνικής έκθεσης των αποτελεσμάτων των ως άνω εργαστηριακών δοκιμών. D4.5.3(2): Ψηφιακό υπόβαθρο της πιλοτικής περιοχής του Πατραϊκού κόλπου Οι παρεχόμενες υπηρεσίες πρέπει να συμμορφώνονται κατ ελάχιστο με τα κάτωθι: 1. Αποτύπωση της παράκτιας ζώνης (βάθη νερού 0-20 μέτρα) στο νότιο περιθώριο του Πατραϊκού κόλπου (από εκβολές ποταμού Γλαύκου έως ακρωτήριο Άραξος), εκτιμώμενου εμβαδού 30 τετραγωνικών χιλιομέτρων και υποβολή ψηφιακού υποβάθρου της ζώνης αυτής. 2. Χρήση ειδικού εξοπλισμού που να διασφαλίζει την απαιτούμενη ακρίβεια ως εξής: Μέγιστη οριζοντιογραφική απόκλιση: ±10 cm και Μέγιστη υψομετρική απόκλιση: ±30 cm 3. Πραγματοποίηση των εργασιών στο σύστημα αναφοράς ΕΓΣΑ 87. Για τον προσδιορισμό της οριζοντιογραφικής θέσης του κάθε σημείου θα γίνεται χρήση RTK GPS ενώ για την προσδιορισμό του αντίστοιχου θαλάσσιου βάθους χρήση ηχοβολιστικού βυθόμετρου ευρείας σάρωσης (swath bathymetry), και συγκεκριμένα πολυδεσμικού (Multi-Beam Echo-Sounder) ή συμβολομετρικού (interferometric sonar) ηχοβολιστή, ώστε να επιτευχθεί πλήρης βυθομετρική κάλυψη και η τελική πυκνότητα βυθομετρήσεων να είναι τουλάχιστον 100 σημεία ανά στρέμμα. D4.5.3(3): Διερεύνηση κυμάτων, ρευμάτων και στερεομεταφοράς στην πιλοτική περιοχή του Πατραϊκού Κόλπου Οι παρεχόμενες υπηρεσίες πρέπει να συμμορφώνονται κατ ελάχιστο με τα κάτωθι: 1. Διερεύνηση της συμπεριφοράς κυμάτων, ρευμάτων και στερεομεταφοράς στις ακτές του Πατραϊκού Κόλπου με χρήση των λογισμικών ΜΙΚΕ21 και XBeach. Ως δεδομένα εισόδου θα χρησιμοποιηθούν η βαθυμετρία του Πατραϊκού Κόλπου, η βαθυμετρία του Ιονίου Πελάγους στην θαλάσσια περιοχή μεταξύ της Νήσου Κεφαλληνίας και του Πατραϊκού Κόλπου, τα ανεμολογικά δεδομένα της περιοχής, καθώς και η σύσταση των ιζημάτων στις ακτές του Πατραϊκού Κόλπου. 2. Αριθμητικές προσομοιώσεις σε 4 στάδια: (α) Καθορισμός κυματικού κλίματος στα βαθιά ύδατα του Πατραϊκού Κόλπου λόγω πνοής ΒΔ, Δ και ΝΔ ανέμων στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή δυτικά του Πατραϊκού Κόλπου και ΒΑ και Α ανέμων στην ευρύτερη περιοχή ανατολικά του Πατραϊκού κόλπου. (β) Προσομοίωση μετασχηματισμού κυμάτων εντός του Πατραϊκού Κόλπου για συνήθη ένταση ανέμου για κάθε μια από τις 5 διευθύνσεις ανέμου που αναφέρθηκαν ανωτέρω. (γ) Προσομοίωση έντασης και διεύθυνσης κυματογενών ρευμάτων στις ακτές του Πατραϊκού Κόλπου για κάθε μια από τις 5 κυματικές καταστάσεις του σταδίου (β). (δ) Προσομοίωση μέτρου και διεύθυνσης στερεοπαροχής στις ακτές του Πατραϊκού Κόλπου για κάθε μια από τις 5 κυματικές καταστάσεις του σταδίου (β). 3. Υπόδειξη των κυρίαρχων μηχανισμών διάβρωσης των ακτών του Πατραϊκού Κόλπου. D4.5.3(4): Ερευντηικές δοκιμές στατικής πενετρομέτρησης (CPT) στην ευρύτερη περιοχή του Πατραϊκού κόλπου 32

33 Οι παρεχόμενες υπηρεσίες πρέπει να συμμορφώνονται κατ ελάχιστο με τα κάτωθι: 1. Ερευνητικές δοκιμές στατικής πενετρομέτρησης (CPT) στην ξηρά, στο παράκτιο μέτωπο του Πατραϊκού κόλπου, σε 15 θέσεις και σε βάθος όπως αυτά υποδειχθούν από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο και τα μέλη της ομάδας έργου. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η εισκόμιση-αποκόμιση του αυτοκινούμενου συγκροτήματος και η μεταφορά του σε κάθε θέση εκτέλεσης της δοκιμής και οτιδήποτε τυχόν χρειαστεί για την εκτέλεση των δοκιμών. 2. Χρήση ειδικού αυτοκινούμενου συγκροτήματος για την εκτέλση των δοκιμών στατικής πενετρομέτρησης 3. Την υποβολή τεχνικής έκθεσης με τα αποτελέσματα των ως άνω δοκιμών. D4.5.3(5): Επίβλεψη δοκιμών και διαχείριση/επεξεργασία των περιβαλλοντικών δεδομένων στην πιλοτική περιοχή του Πατραϊκού κόλπου Οι παρεχόμενες υπηρεσίες πρέπει να συμμορφώνονται κατ ελάχιστο με τα κάτωθι: 1. Την επίβλεψη δοκιμών και τη συλλογή, διαχείριση και επεξεργασία όλων των περιβαλλοντικών δεδομένων και μεταβλητών στην πιλοτική περιοχή του Πατραϊκού κόλπου. 2. Τη δημιουργία θεματικών χαρτών και πακέτων περιβαλλοντικών δεδομένων σε περιβάλλον GIS, με παρουσίαση των έργων που έχουν κατασκευαστεί κατά μήκος της ακτογραμμής, των χρήσεων γης, των εγκεκριμένων πολεοδομικών σχεδίων, των φυσικών οικοτόπων, των περιοχών Natura, των εκβολών και κοιτών υδατορεμάτων και γενικότερα όλων των περιβαλλοντικά ευαίσθητων περιοχών και των πιέσεων που δέχεται η ακτογραμμή του Πατραϊκού κόλπου 3. Την υποβολή τεχνικής έκθεσης και χαρτών με τα αποτελέσματα των ως άνω έργασιών. D4.5.3(6): Υπηρεσίες πεδίου με τη χρήση κατάλληλα εξοπλισμένου σκάφους για βυθομετρικές αποτυπώσεις στην πιλοτική περιοχή του Πατραϊκού κόλπου Παροχή υπηρεσίας χρήσης κατάλληλα εξοπλισμένου σκάφους για όσες ημέρες απαιτηθεί, με σκοπό τη βυθομετρική αποτυπώση στην πιλοτική περιοχή του Πατραϊκού κόλπου, το οποίο σκάφος να μπορεί να μεταφέρει τον εξοπλισμό που θα χρησιμοποιηθεί. Καθεμιά εκ των ανωτέρω ζητούμενων υπηρεσιών πρέπει να αναλύονται επαρκώς στην Τεχνική Έκθεση Υλοποίησης Έργου που θα υποβληθεί από τον κάθε υποψήφιο Ανάδοχο. Σε κάθε περίπτωση ο Ανάδοχος ή εκπρόσωπος του θα πρέπει να παρίσταται επιτόπου του έργου ή στις εγκαταστάσεις του εργαστηρίου Τεχνικής Γεωλογίας του Παν/μίου Πατρών, όποτε του ζητηθεί, για τη διενέργεια τεχνικών συσκέψεων και για τον ποιοτικό έλεγχο υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου του έργου που θα του έχει ανατεθεί. Β2.2. Παραδοτέα και χρονοδιάγραμμα υλοποίησης έργου Αρ. παραδοτέου D4.5.3(1) Περιγραφή υπηρεσίας Ανόρυξη ερευνητικών γεωτρήσεων και επιτόπου δοκιμές στην πιλοτική περιοχή του Πατραϊκού κόλπου Εκτιμώμενη ημ/νία υλοποίησης 30/10/2019 D4.5.3(2) Ψηφιακό υπόβαθρο της πιλοτικής περιοχής του Πατραϊκού κόλπου 30/12/2019 D4.5.3(3) D4.5.3(4) D4.5.3(5) Διερεύνηση κυμάτων, ρευμάτων και στερεομεταφοράς στις ακτές της πιλοτικής περιοχής του Πατραϊκού Κόλπου Ερευνητικές δοκιμές στατικής πενετρομέτρησης (CPT) στην πιλοτική περιοχή του Πατραϊκού κόλπου Επίβλεψη δοκιμών και διαχείριση/επεξεργασία των περιβαλλοντικών δεδομένων στην πιλοτική περιοχή του Πατραϊκού κόλπου 30/12/ /10/ /12/2019 D4.5.3(6) Υπηρεσίες πεδίου με τη χρήση κατάλληλα εξοπλισμένου σκάφους για 30/10/

34 βυθομετρικές αποτυπώσεις στην πιλοτική περιοχή του Πατραϊκού κόλπου Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ Νικόλαος Δεπούντης Επ. Καθηγητής 34

35 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΡ. ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ ΜΟΝ. ΜΕΤΡ. ΠΟΣΟ- ΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ Φ.Π.Α. ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΕ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΑΝΕΥ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ D4.5.3.(1): Ανόρυξη ερευνητικών γεωτρήσεων και επιτόπου δοκιμές στην πιλοτική περιοχή του Πατραϊκού κόλπου μ.μ. 70 D4.5.3.(2): Ψηφιακό υποβάθρο της πιλοτικής περιοχής του Πατραϊκού κόλπου τεμ. 1 D4.5.3.(3): Διερεύνηση κυμάτων, ρευμάτων και στερεομεταφοράς στις ακτές της πιλοτικής περιοχής του Πατραϊκού Κόλπου τεμ. 1 D4.5.3.(4): Ερευνητικές δοκιμές στατικής πενετρομέτρησης (CPT) στην πιλοτική περιοχή του Πατραϊκού κόλπου τεμ. 15 D4.5.3.(5): Επίβλεψη δοκιμών και διαχείριση/επεξεργασία των περιβαλλοντικών δεδομένων στην πιλοτική περιοχή του Πατραϊκού κόλπου τεμ 1 D4.5.3.(6): Υπηρεσίες πεδίου με τη χρήση κατάλληλα εξοπλισμένου σκάφους για βυθομετρικές αποτυπώσεις στην πιλοτική περιοχή του Πατραϊκού κόλπου τεμ. 1 - Η συνολική τιμή προσφοράς άνευ ΦΠΑ αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικώς - Η συνολική τιμή προσφοράς με ΦΠΑ αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικώς - Το συνολικό ποσό τμήματος αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικώς - Οι τιμές της προσφοράς είναι δεσμευτικές για τον ανάδοχο και θα παραμείνουν σταθερές μέχρι την ολοκλήρωση της σύμβασης και την έκδοση του αντίστοιχου τιμολογίου. - Αύξηση τιμής από τυχόν λάθη και παραλείψεις από την πλευρά του αναδόχου δεν γίνεται αποδεκτή. 35

36 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 1. Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΔΟΤΗΣ... Ημερομηνία έκδοσης... Προς: Τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας Πανεπιστημίου Πατρών Εγγυητική επιστολή μας υπ αριθμ... για ευρώ... Ημερομηνία λήξης ισχύος της Εγγυητικής Επιστολής. Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, μέχρι του ποσού των. για την/τον.. {Σε περίπτωση μεμονωμένου φορέα: Α.Φ.Μ., Οδός., Αριθμός., Τ.Κ. } {ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των φορέων α) Α.Φ.Μ., οδός, αριθμός,. Τ.Κ... β) Α.Φ.Μ., οδός, αριθμός., Τ.Κ... μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε ένα από αυτά και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας}, για την καλή εκτέλεση της σύμβασης...(συμπληρώνετε το αντικείμενο της σύμβασης), που αφορά στο διαγωνισμό της (συμπληρώνετε την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού), για την Παροχή Υπηρεσιών στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου: «Development of management Tools and directives for immediate protection of biodiversity in coastal areas affected by sea erosion and establishment of appropriate environmental control systems/triton ΦΚ:80590», συνολικής αξίας (συμπληρώνετε το συνολικό συμβατικό τίμημα)..., σύμφωνα με την υπ αριθμ... προκήρυξή σας. Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, και υποχρεούμαστε να σας το καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσόν της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου. Η παρούσα ισχύει μέχρις. (Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 36

37 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: «Development of management Tools and directives for immediate protection of biodiversity in coastal areas affected by sea erosion and establishment of appropriate environmental control systems/triton ΦΚ:80590» Σήμερα στην Πάτρα, στις./ /2019, συμβάλλονται Α. Ο καθ..., Αναπληρωτής Πρυτάνεως Έρευνας και Ανάπτυξης, ως νόμιμος εκπρόσωπος του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών (η Αναθέτουσα Αρχή) και Β. Ο.. Δ/νση.,.,., ΑΦΜ, ΔΟΥ. (ο Ανάδοχος) ΑΡΘΡΟ 1. Αντικείμενο Σύμβασης Σύμφωνα με: 1) την υπ αριθμ.. Απόφαση Κατακύρωσης της Επιτροπής Ερευνών Πανεπιστημίου Πατρών 2) την από - - προσφορά του ( ) εκ των συμβαλλόμενων. και 3) την υπ αριθμ. Διακήρυξη με ΑΔΑ: και ΑΔΑΜ: του Πανεπιστημίου Πατρών/ΕΛΚΕ ο Α εκ των συμβαλλόμενων ο οποίος στο εξής θα καλείται Αναθέτουσα Αρχή, αναθέτει στο Β εκ των συμβαλλόμενων ο οποίος στο εξής θα καλείται Ανάδοχος, την προμήθεια των κάτωθι υπηρεσιών/παραδοτέων: Αρ. Παραδοτέου Παραδοτέο D4.5.3(1) Ανόρυξη ερευνητικών γεωτρήσεων και επιτόπου δοκιμές στην πιλοτική περιοχή του Πατραϊκού κόλπου D4.5.3(2) D4.5.3(3) D4.5.3(4) D4.5.3(5) D4.5.3(6) Ψηφιακό υπόβαθρο της πιλοτικής περιοχής του Πατραϊκού κόλπου Διερεύνηση κυμάτων, ρευμάτων και στερεομεταφοράς στις ακτές της πιλοτικής περιοχής του Πατραϊκού Κόλπου Ερευνητικές δοκιμές στατικής πενετρομέτρησης (CPT) στην πιλοτική περιοχή του Πατραϊκού κόλπου Επίβλεψη δοκιμών και διαχείριση/επεξεργασία των περιβαλλοντικών δεδομένων στην πιλοτική περιοχή του Πατραϊκού κόλπου Υπηρεσίες πεδίου με τη χρήση κατάλληλα εξοπλισμένου σκάφους για βυθομετρικές 37

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΞΕΔΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΞΕΔΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ Π 108/01.02.2017 (ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 1 ) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΞΕΔΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2017-18 Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και

Διαβάστε περισσότερα

8. Για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και γενικών υπηρεσιών:

8. Για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και γενικών υπηρεσιών: μείωση αποφασίζεται από τη διευθύνουσα υπηρεσία, ύστερα από αίτηση του αναδόχου, συνοδευόμενη από ειδικό απολογισμό των εργασιών των οποίων έχουν εγκριθεί οι επιμετρήσεις. β) Η εγγύηση καλής εκτέλεσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ Προσκαλείστε να υποβάλλετε σε σφραγισμένο φάκελο ή ηλεκτρονικά τα αναφερόμενα παρακάτω δικαιολογητικά όπως αυτά προβλέπονται στο άρθρο 80 του Ν. 4412/2016. α. ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Διεύθυνση Αποθηκών, Προμηθειών & Μεταφορών

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Διεύθυνση Αποθηκών, Προμηθειών & Μεταφορών Α.Ε. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Διεύθυνση Αποθηκών, Προμηθειών & Μεταφορών Διακήρυξη : ΔΑΠΜ - 401703 Ημερομηνία : 03-08-2017 Αντικείμενο : ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΑ ΑΝΤΙΒΑΡΑ ΤΕΥΧΟΣ 1 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. Διεύθυνση Συντήρησης Συστήματος Μεταφοράς Περιφερειακός Τομέας Δυτικής Μακεδονίας

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. Διεύθυνση Συντήρησης Συστήματος Μεταφοράς Περιφερειακός Τομέας Δυτικής Μακεδονίας Διεύθυν ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. Διεύθυνση Συντήρησης Συστήματος Μεταφοράς Περιφερειακός Τομέας Δυτικής Μακεδονίας Διακήρυξη : ΔΣΣΜ /74079 Ημερομηνία: 28/11/2017 Αντικείμενο:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ Π 202 / 07-03-2017 (ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 1 ) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Toν υπ αρ. 3966 / 24.5.2011 [ΦΕΚ A 118 / 24.5.2011] νόμο του

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (ΕΕ

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (ΕΕ Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (ΕΕ Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης κα την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα Στοιχεία της δημοσίευσης Για διαδικασίες σύναψης σύμβασης

Διαβάστε περισσότερα

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) [άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41727

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41727 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41727 Υλοποίηση έργου συστήματος διεξαγωγής ηλεκτρονικών διαγωνισμών, το οποίο μαζί με το υπάρχον σύστημα ηλεκτρονικών δημοπρασιών θα καλύψει τις απαιτήσεις του ν. 4412/2016 για την ΑΔΜΗΕ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (ΕΕΕΠ)

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (ΕΕΕΠ) Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (ΕΕΕΠ) Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα Στοιχεία της δημοσίευσης Για διαδικασίες σύναψης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση αρ. ΔΕΑ/ για υποβολή προσφοράς για την μεταφορά, με ειδική βαθυδάπεδη πλατφόρμα, μιας Αυτεπαγωγής, από τον Ασπρόπυργο στο ΚΥΤ Αχελώου.

Πρόσκληση αρ. ΔΕΑ/ για υποβολή προσφοράς για την μεταφορά, με ειδική βαθυδάπεδη πλατφόρμα, μιας Αυτεπαγωγής, από τον Ασπρόπυργο στο ΚΥΤ Αχελώου. ΑΡ./ΗΜ.:ΔΕΑ/22712/09.07.2019 Πληροφορίες : E. Τζοΐτη Τηλέφωνο : 210-5192547 E-mail: e.tzoiti@admie.gr Περίληψη: Πρόσκληση αρ. ΔΕΑ/408915 για υποβολή προσφοράς για την μεταφορά, με ειδική βαθυδάπεδη πλατφόρμα,

Διαβάστε περισσότερα

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) [άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ-41743

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ-41743 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ-41743 για την υπηρεσία: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΣ 1 : ΤΕΥΧΟΣ 2 : ΤΕΥΧΟΣ 3 : ΤΕΥΧΟΣ 4 : ΤΕΥΧΟΣ 5 : ΤΕΥΧΟΣ 6 : ΤΕΥΧΟΣ 7 : ΤΕΥΧΟΣ 8 : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΡΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (Τ.Ε.Υ.Δ.) [άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (Τ.Ε.Υ.Δ.) [άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) [άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Βέροια 25/05/2018 Αρ. Πρωτ. 14637 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα 1 τη διαδικασία ανάθεσης

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα 1 τη διαδικασία ανάθεσης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) [άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προµήθειας (ΕΕΕΠ)

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προµήθειας (ΕΕΕΠ) Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προµήθειας (ΕΕΕΠ) Στοιχεία της δηµοσίευσης Για διαδικασίες σύναψης σύµβασης για τις οποίες έχει δηµοσιευτεί προκήρυξη διαγωνισµού στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη : ΔΥAE

Διακήρυξη : ΔΥAE Διεύθυνση Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία Διακήρυξη : ΔΥAE1200047216 Αντικείμενο : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 70 τεμ. ΣΑΚΟΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΜΕΣΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΠΤΩΣΕΙΣ 30 τεμ. ΤΡΟΧΑΛΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΜΟΝΗ ΣΥΡΜΑΤΟΣΧ Φ 30 ΜΜ ΤΕΥΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) [άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ήπειρος 2014-2020» ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Τίτλος Έργου ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΝΕΛΑ ΙΣΟΘΕΡΜΙΚΗ ΣΚΕΛΕΑ ΙΣΟΘΕΡΜΙΚΗ ΜΠΑΛΑΚΛΑΒΑ ΚΑΛΤΣΕΣ ΙΣΟΘΕΡΜΙΚΕΣ ΣΑΚΟΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΦΑΝΕΛΑ ΙΣΟΘΕΡΜΙΚΗ ΣΚΕΛΕΑ ΙΣΟΘΕΡΜΙΚΗ ΜΠΑΛΑΚΛΑΒΑ ΚΑΛΤΣΕΣ ΙΣΟΘΕΡΜΙΚΕΣ ΣΑΚΟΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡ./ΗΜ.: ΔΕΑ- 21339/03-04-2019 Πληροφορίες : Ι. Δάρα Τηλέφωνο : 210-5192534 E-mail: i.dara@admie.gr Προς: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ Περίληψη: Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς στη διαγωνιστική διαδικασία με συλλογή Προσφορών

Διαβάστε περισσότερα

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) [άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Διεύθυνση Διαχείρισης Προμηθειών και Εφοδιαστικής Αλυσίδας Διακήρυξη : ΔΔΠΕΑ 408803 Ημερομηνία: 8.5.2018 Αντικείμενο : Όργανα μέτρησης και συσκευές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ Π169/21.02.2017 (ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 1 ) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 2017-18 Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «Διόφαντος» (ΙΤΥΕ),

Διαβάστε περισσότερα

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) [άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΕΠΑΝΑΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΕΠΑΝΑΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΕΠΑΝΑΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Τίτλος Έργου «Development of management Tools and directives for immediate protection of biodiversity in coastal areas affected

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού, κάτω των ορίων, υλοποίηση των παραδοτέων & στο πλαίσιο υλοποίησης

Προκήρυξη ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού, κάτω των ορίων, υλοποίηση των παραδοτέων & στο πλαίσιο υλοποίησης Ταχ. Διεύθυνση Τηλέφωνο FAX Ηλ/κή Αλλ/φία Πληροφορίες ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΈΡΕΥΝΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ : Αγ. Σπυρίδωνος 12243 ΑΙΓΑΛΕΩ : 210 53.87.257, 210 53.87.278

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ιεύθυνση Συντήρησης Συστήµατος Μεταφοράς

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ιεύθυνση Συντήρησης Συστήµατος Μεταφοράς Α.Ε. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ιεύθυνση Συντήρησης Συστήµατος Μεταφοράς ιακήρυξη : ΣΣΜ - 740030 Ηµεροµηνία : 11.10.2017 Αντικείµενο : 1. Στερεοσκόπιο 2. Aναλυτικός ζυγός ΤΕΥΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ Τους ενδιαφερόμενους

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ Τους ενδιαφερόμενους ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυμνο, 24.11.2016 ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Αρ. Πρωτ. : 27643 ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πληροφορίες: Σ Τριπολιτάκη e-mail:tripolitaki@rethymno.gr τηλ.: 28310 40008 fax : 28310

Διαβάστε περισσότερα

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) [άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) [άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Επικαιροποίηση του καταλόγου Προμηθευτών της ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ

Θέμα: Επικαιροποίηση του καταλόγου Προμηθευτών της ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙO ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Δράσεων στους Τομείς της Έρευνας, της Τεχνολογικής Ανάπτυξης και της Καινοτομίας (ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ) Μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΉ ΠΡΌΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΕΦΑΠΑΞ ΣΥΝΤΉΡHΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ SADENT BLUX ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΎ ΝΟΣΟΚΟΜΕΊΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΉ ΠΡΌΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΕΦΑΠΑΞ ΣΥΝΤΉΡHΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ SADENT BLUX ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΎ ΝΟΣΟΚΟΜΕΊΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Κέρκυρα,26-10-2016 6Η Υ.Π.Ε ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ Αρ. Πρωτ. 20161 ΝΗΣΩΝ-ΗΠΕΙΡΟΥ και ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληρ.: Αργαλιά Αλεξάνδρα Τηλ.:26613-60467/641

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) [άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) ΠΡΟΣ (1) : ΗΜΟ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. Η παρ. 5 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 (Α 147), αντικαθίσταται ως εξής:

1. Η παρ. 5 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 (Α 147), αντικαθίσταται ως εξής: Άρθρο 107 N.4497/17 (Α 171) Τροποποιήσεις του ν. 4412/2016 (Α 147) 1. Η παρ. 5 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 (Α 147), αντικαθίσταται «5. Η αθέτηση της υποχρέωσης της παραγράφου 2 συνιστά σοβαρό επαγγελματικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Διεύθυνση Αποθηκών, Προμηθειών & Μεταφορών

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Διεύθυνση Αποθηκών, Προμηθειών & Μεταφορών Α.Ε. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Διεύθυνση Αποθηκών, Προμηθειών & Μεταφορών Διακήρυξη : ΔΑΠΜ - 408715 Ημερομηνία:07.08.2017 Αντικείμενο : - Συγκρότημα Πυκνωτών Αντιστάθμισης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ: ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ & ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΈΡΓΟΥ (1.2.2) ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (5.2.

ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ: ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ & ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΈΡΓΟΥ (1.2.2) ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (5.2. ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ: ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ & ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΈΡΓΟΥ (1.2.2) ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (5.2.2) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Αριθμός Διακήρυξης: 54556/ΔΠΒΕ Αριθμός Σύμβασης: 2019.002/ΔΠΒΕ Ημερομηνία: 03/06/2019 Αντικείμενο: «Προμήθεια αντλίας θερμότητας και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) [άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) [άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) [άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για τη διαδικασία της συγκρότησης καταλόγου προμηθευτών και παρεχόντων υπηρεσιών Φυσικών ή Νομικών Προσώπων

Διαβάστε περισσότερα

Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών (Δ.Σ.Α.)

Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών (Δ.Σ.Α.) ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 60, ΤΚ.106 79 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 24/4/2017 Αρ.πρωτ: 8756 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ανοιχτή Πρόσκληση. Πειραιάς, 29/09/2017 Αρ. Πρωτ.: 163

Ανοιχτή Πρόσκληση. Πειραιάς, 29/09/2017 Αρ. Πρωτ.: 163 Πειραιάς, 29/09/2017 Αρ. Πρωτ.: 163 Δίκτυο Συνεργασίας Δήμων Περιφερειακής Ενότητας Νήσων Αττικής Δ/νση: Φίλωνος 91, Πειραιάς, Τ.Κ.18535 Πληροφορίες: Άννα Κορδονούρη, Σταύρος Πλατής Τηλ: 2104120002-4-9

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Τίτλος Έργου «Development of management Tools and directives for immediate protection of biodiversity in coastal areas affected

Διαβάστε περισσότερα

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) [άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η Βουλή των Ελλήνων/Υπηρεσία Εφαρμογής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων δημοσιεύει την παρακάτω προκήρυξη για την ανάδειξη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 02.12.2016 ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Αρ. Πρωτ. : 28442 ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πληροφορίες: Σ Τριπολιτάκη e-mail:tripolitaki@rethymno.gr τηλ.: 28310 40008 fax : 28310 40004

Διαβάστε περισσότερα

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) [άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΜΗΕ Α.Ε.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ 41740 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΣ 1 : ΤΕΥΧΟΣ 2 : ΤΕΥΧΟΣ 3 : ΤΕΥΧΟΣ 4 : ΤΕΥΧΟΣ 5 : ΤΕΥΧΟΣ 6 : ΤΕΥΧΟΣ 7 : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Υπεύθυνη δήλωση σχετικά με τα κριτήρια αποκλεισμού και τα κριτήρια επιλογής

Υπεύθυνη δήλωση σχετικά με τα κριτήρια αποκλεισμού και τα κριτήρια επιλογής Υπεύθυνη δήλωση σχετικά με τα κριτήρια αποκλεισμού και τα κριτήρια επιλογής [Ο υπογράφων] [Η υπογράφουσα] [να συμπληρωθεί το ονοματεπώνυμο του υπογράφοντος στο παρόν έντυπο]: (μόνο για φυσικά πρόσωπα)

Διαβάστε περισσότερα

. Διακήρυξη : ΔΑΠΜ Ημερομηνία: Αντικείμενο : ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΦΕΡΕΣΥΧΝΩΝ ΤΕΥΧΟΣ 1 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

. Διακήρυξη : ΔΑΠΜ Ημερομηνία: Αντικείμενο : ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΦΕΡΕΣΥΧΝΩΝ ΤΕΥΧΟΣ 1 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ . Διακήρυξη : ΔΑΠΜ 403703 Ημερομηνία: 19-09-2017 Αντικείμενο : ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΦΕΡΕΣΥΧΝΩΝ ΤΕΥΧΟΣ 1 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΔΠΜ-Θ /ΠΔΘ/ /2017

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΔΠΜ-Θ /ΠΔΘ/ /2017 Διεύθυνση Περιφέρειας Μακεδονίας-Θράκης Περιοχή Δυτικής Θεσσαλονίκης Αισώπου 20, 546 27 Θεσσαλονίκη Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΔΠΜ-Θ /ΠΔΘ/3006552/2017 ΥΠΗΡΕΣΙΑ: «ΑΠΟΚΟΠΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΦΟΡΕΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης:

Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ(ΤΕΥΔ) [άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) [άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την

Διαβάστε περισσότερα

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) [άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η Υ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469073-ΘΚ3 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ «Σ Κ Υ Λ Ι Τ Σ Ε Ι Ο» ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:ΑΝ. ΦΑΦΑΛΙΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:2271350258 ΦΑΞ:2271044311 ΧΙΟΣ 8/08/2013

Διαβάστε περισσότερα

. Διακήρυξη : ΔΑΠΜ Ημερομηνία: Αντικείμενο : ΜΟΡΦΟΤΡΟΠΕΙΣ ΤΕΥΧΟΣ 1 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

. Διακήρυξη : ΔΑΠΜ Ημερομηνία: Αντικείμενο : ΜΟΡΦΟΤΡΟΠΕΙΣ ΤΕΥΧΟΣ 1 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ . Διακήρυξη : ΔΑΠΜ - 403702 Ημερομηνία: 07-09-2017 Αντικείμενο : ΜΟΡΦΟΤΡΟΠΕΙΣ ΤΕΥΧΟΣ 1 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (T.E.Υ.Δ.) [άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (T.E.Υ.Δ.) [άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (T.E.Υ.Δ.) [άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Αθήνα, 13 Μαρτίου 2018 Αρ. Πρωτ.: 1618 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ «ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Πρασιανάκης

Χρήστος Πρασιανάκης Τύπος ανάρτησης: Πρόσκληση Αποτέλεσμα Πρόσκλησης Χ Κωδικός ΟΕΦ: 1099 Επωνυμία ΟΕΦ: ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΝΤΑΝΟΥ ΣΕΛΙΝΟΥ Α/Α πρόσκλησης: 4 Θέμα εγγράφου: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Διεύθυνση Αποθηκών, Προμηθειών & Μεταφορών

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Διεύθυνση Αποθηκών, Προμηθειών & Μεταφορών Α.Ε. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Διεύθυνση Αποθηκών, Προμηθειών & Μεταφορών Διακήρυξη : ΔΑΠΜ 401706 Ημερομηνία: 12-10-2017 Αντικείμενο : ΜΟΝΩΤΗΡΕΣ ΓΜ 150kV- 400kV ΤΕΥΧΟΣ 1 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΔΗΜΟ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΦΡ.ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΙΔΗ 137Α Τ.Κ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΩΝ

ΠΡΟΣ ΔΗΜΟ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΦΡ.ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΙΔΗ 137Α Τ.Κ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ελευθερούπολη, 17/10/2016 ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 25530 ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΦΡ.ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΙΔΗ 137 Α Τ.Κ. 64100 ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ ΚΑΒΑΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΤΗΛ : 2592350002 FAX: 2592350077 mail:info@dimospaggaiou.gr

Διαβάστε περισσότερα

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) [άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΔΠΝ/ΠEΡΙΟΧΗ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ /2017 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΔΠΝ/ΠEΡΙΟΧΗ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ /2017 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΠN/Περιοχή Αγίου Νικολάου Λατούς 5, 72100 Αγ. Νικόλαος Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΔΠΝ/ΠEΡΙΟΧΗ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 4001935/2017 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ O ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. (ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο 25 11-2016 ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Αριθ. Πρωτ. 27825 /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πληροφορίες: Σ Τριπολιτάκη e-mail : tripolitaki@rethymno.gr Τηλ: 28310 40008 fax : 28310 40004

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΕΥΣΟΥΣΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑ 2021 ΕΛΕΥΣΙΝΑ 2021 Α.Ε. ΕΔΡΑ: ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ 41 Τ.Κ. 19200 - ΕΛΕΥΣΙΝΑ Α.Φ.Μ. 800832090 Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ Αρ. Γ.Ε.Μ.Η.: 142400307000 Τηλ: 210-5537206

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΟΦΕΙΛΟΥΝ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΜΟΝΟ ΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΚΑΘΙΣΤΑΝΤΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΟΦΕΙΛΟΥΝ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΜΟΝΟ ΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΚΑΘΙΣΤΑΝΤΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) [άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (ΕΕΕΠ)

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (ΕΕΕΠ) Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (ΕΕΕΠ) Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα Στοιχεία της δημοσίευσης Για διαδικασίες σύναψης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ Αριθμ. πρωτ. 18850 ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πάτρα 12-6-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Μεγ. Αλεξάνδρου 1 263.34 Πάτρα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια 6 συσσωρευτών για τα τηλεφωνικά κέντρα των κτιρίων Αμαλιάδος 17 και Μεσογείων 119.

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια 6 συσσωρευτών για τα τηλεφωνικά κέντρα των κτιρίων Αμαλιάδος 17 και Μεσογείων 119. 17.10.2018 09:10:54 Ακριβές Αντίγραφο Ψηφιακά υπογεγραμμένο από Παρασκευή Παναγιωτοπούλου Α. Π.: ΥΠΕΝ/ΔΠΥΔΥ/70717/2292 Ημ/νία: 17/10/2018 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) [άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΡΗΤΗΣ Ταχ. Δ/νση : Εσταυρωμένος - 71004 Ταχ. Θυρίδα :1939 Πληροφορίες : Μ. Δαμιανάκη Τηλ. : 2810379307 Φαξ : 2810379395

Διαβάστε περισσότερα

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) [άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (ΕΕΕΠ)

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (ΕΕΕΠ) Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (ΕΕΕΠ) Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα Στοιχεία της δημοσίευσης Για διαδικασίες σύναψης

Διαβάστε περισσότερα

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) [άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΔΠΜ-Θ/ΠΔΘ/ /

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΔΠΜ-Θ/ΠΔΘ/ / Διεύθυνση Περιφέρειας Μακεδονίας-Θράκης Περιοχή Δυτικής Θεσσαλονίκης Αισώπου 20, 546 27, Θεσσαλονίκη Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΔΠΜ-Θ/ΠΔΘ/3006921/13-11-2017 ΥΠΗΡΕΣΙΑ: «Εργασίες καθαρισμού των εσωτερικών χώρων του

Διαβάστε περισσότερα

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) [άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 3/2015. Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών,

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 3/2015. Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π. Δ. 432/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα, 01/04/2015 Αριθμ. Πρωτοκόλλου:

Διαβάστε περισσότερα

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) [άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με τον αναθέτοντα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (T.E.Υ.Δ.) [άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (T.E.Υ.Δ.) [άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (T..Υ.Δ.) [άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προµήθειας (ΕΕ

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προµήθειας (ΕΕ Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προµήθειας (ΕΕ Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά µε τη διαδικασία σύναψης σύµβασης κα την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα Στοιχεία της δηµοσίευσης Για διαδικασίες σύναψης σύµβασης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ Αθήνα, 4/12 /2012 ΑΝΑΠΤΥΞΗ Αριθμ. Πρωτ.: 16/4-12-2012 Ταχ. /νση : Θεμιστοκλέους 42 Τ.Κ. 106 78, Αθήνα Τηλέφωνο: 210-3303060 E - mail: epeksa@otenetr.gr

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού. Συνολικής Προϋπολογιζόμενης Πίστωσης 7.750,23 με ΦΠΑ

Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού. Συνολικής Προϋπολογιζόμενης Πίστωσης 7.750,23 με ΦΠΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ TMHMA ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Ουρανία Ζιάκα Τηλ. 213 2086657, φαξ 213 2086757 Prom5@kat-hosp.gr Κηφισιά, 04-04-2018 Αριθ.Πρωτ.:4969/16-04-18

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Διεύθυνση Διαχείρισης Προμηθειών & Εφοδιαστικής Αλυσίδας

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Διεύθυνση Διαχείρισης Προμηθειών & Εφοδιαστικής Αλυσίδας Α.Ε. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Διεύθυνση Διαχείρισης Προμηθειών & Εφοδιαστικής Αλυσίδας Διακήρυξη : ΔΔΠΕΑ - 407801 Ημερομηνία: 20.03.2018 Αντικείμενο : ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟ ΝΕΡΟ &

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Σ. Καράγιωργα 22, 841 00 Ερµούπολη Τηλ.: 2281360800 Telefax: 2281360860 Ιστότοπος: www.pepna.gr E-mail: notioaigaio@mou.gr Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη, 22/02/2017. Αριθμ.Πρωτ ΠΡΟΣ: ATS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΒΕΕ

Θεσσαλονίκη, 22/02/2017. Αριθμ.Πρωτ ΠΡΟΣ: ATS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΒΕΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Φο.Δ.Σ.Α.) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ταχ. Διεύθυνση: ΦΡΑΓΚΩΝ 6-8 Ταχ. Κώδικας: 546 26 Τηλέφωνο: (2310) 508-800 Fax: (2310) 508-787

Διαβάστε περισσότερα

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) [άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (T.E.Υ.Δ.) [άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (T.E.Υ.Δ.) [άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (T.E.Υ.Δ.) [άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΔΠΝ/ΠEΡΙΟΧΗ ΚΩ/ /

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΔΠΝ/ΠEΡΙΟΧΗ ΚΩ/ / Διεύθυνση Περιφέρειας Νησιών Λ. Συγγρού 112 Αθήνα Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΔΠΝ/ΠEΡΙΟΧΗ ΚΩ/4002046/05.09.2017 ΥΠΗΡΕΣΙΑ: «Εργασίες Καθαρισμού των εσωτερικών χώρων των Κτιρίων αρμοδιότητας της Περιοχής Κω και συγκεκριμένα

Διαβάστε περισσότερα

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Σ. Καράγιωργα 22, 841 00 Ερµούπολη Τηλ.: 2281360800 Telefax: 2281360860 Ιστότοπος: www.pepna.gr E-mail: notioaigaio@mou.gr Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ Δ.Ε. ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ Δ.Ε. ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑIΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ Αριθ. Πρωτ. 5586 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ Δ.Ε. ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ Σύμφωνα με τους παρακάτω όρους: ΆΡΘΡΟ 1 ο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Γ: ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

ΜΕΡΟΣ Γ: ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Γ: ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) [άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) [άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) [άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) [άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη, 27/03/2017. Αριθμ.Πρωτ ΠΡΟΣ: O.T.S. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε. ή σε εξουσιοδοτημένο συνεργάτη της.

Θεσσαλονίκη, 27/03/2017. Αριθμ.Πρωτ ΠΡΟΣ: O.T.S. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε. ή σε εξουσιοδοτημένο συνεργάτη της. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Φο.Δ.Σ.Α.) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ταχ. Διεύθυνση: ΦΡΑΓΚΩΝ 6-8 Ταχ. Κώδικας: 546 26 Τηλέφωνο: (2310) 508-800 Fax: (2310) 508-787

Διαβάστε περισσότερα

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) [άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (ΕΕΕΠ)

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (ΕΕΕΠ) Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (ΕΕΕΠ) Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα Στοιχεία της δημοσίευσης Για διαδικασίες σύναψης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ Α.Ε. Τηλ. Επικοινωνίας: 210 6985820 Fax: 210-3801777 Ταχ. Δ/νση : 210 6920082 Ταχ. Κώδικας : 115 24 ΑΘΗΝΑ Ημερομηνία:07/01/2013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. 15.050 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η Αντιδήμαρχος Δελφών

Διαβάστε περισσότερα