ΑΓΝΩΣΤΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ 16ου ΑΙΩΝΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΓΝΩΣΤΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ 16ου ΑΙΩΝΑ"

Transcript

1 ΑΓΝΩΣΤΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ 16ου ΑΙΩΝΑ Σ ΤΟΝ ΙΕΡΟΣΟΛΤΜΙΤΙΚΟ ΚΩΔΙΚΑ 106 (άλλοτε της μονής του Α γίου Σάββα στην Παλαιστίνη) δ γραφέας έχει σημειώσει (φ. 20^) τα έξης: ~\Αϋτη ή βίβλος επονομάζεται Θηκαράς, ετελειώβη δε δια χειρός κάμον Γερμανού εντελούς και των ελαχίστων ελαχιστοτέρον και οι μέλλοντες αναγινώσκειν αυτήν ενχεσθέ μοι δια τον Κύριον ετι δε επροσήλωσα αυτήν, μετά και ετέρων πεντήκοντα πέντε βιβλίων και έπέκεινα, εις την άγίαν λανραν τον οσίου και θεοφόρον πατρός ημών Σάββα τον Ίεροσολυμίτου 1 κτλ. Πράγματι, στην αρχή του κώδικα υπάρχουν, κατά την περιγραφή του Παπαδοπούλου Κεραμέως, «δύο πρόσθετα φύλλα, εν οίς κατέγραψεν ό Γερμανός οσ' αυτός ούτος τη λαύρα του οσίου Σάβα αφιέρωσε βιβλία γραπτά τε και έντυπα και σκεύη διάφορα». 2 Τον κατάλογο αυτό βιβλίων και σκευών δημοσίευσε ό Παπαδόπουλος Κεραμεύς, ώς Παράρτημα Α', στο τέλος του Β' τόμου της Ίεροσολυμιτικής Βιβλιοθήκης, σ Τον μεταφέρω εδώ σέ φωτοανατύπωση για να είναι ευχερέστερος ό σχολιασμός του. Για τον 'ίδιο λόγο στιχαρίθμησα το κείμενο. ΓΕΡΜΑΝΟϊ ΕΙΙΙΣΚΟΙΙΟϊ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΓΤΟΓΡΑΦΟΣ ΤΩΝ ΪΙΓ ΑΪΤΟΪ Κ0ΜΙΣΘΕΝΤ2Ν BIBAIßN xaì άλλων τινών αραγμάτων «ί; τήν λιύραν ϊϊβα του ήγίαομέκοο, "ΐρ'ι τήν τετάρτην IVAÌVI τϊ,ς ιχχαιοεχάτη; ε'χατονταετηρίξοί. 'Αρχή των μηναίων. Β»,3λίον οι Σεπτέμβριος χα\ 'Οκτώβριος της στάμπας, είς πρώτον μήκος. Bt^Xiov β' Νοέμβριος και Δικέβριος της στάμπας, πρώτον μήκος. Βιβλίον γ' Ίαννουάριος καΐ Φευρουάριος τής στάμπας, πρώτον μήκος. Βιβλίον ο Μάρ- 1. Α. Παπαδοπούλου Κεραμέως, Ίεροσολνμιτική Βιβλιοθήκη, τ. 2, Πετρούπολη 1894, σ Πρέπει να σημειωθή ότι ό Παπαδόπουλος Κεραμεύς αποκατέστησε σιωπηρά τήν ορθογραφία του κειμένου. "Οπως θα δοϋμε παρακάτω, ό Γερμανός ήταν μαλλον ανορθόγραφος. 2. Αυτόθι, σ. 186.

2 Χ. Γ. Πατρινέλης, ΑΓΝΩΣΤΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ TOT 16ου ΑΙΩΝΑ 17 -to; καί Άπρίλλιος, πρώτον μήκος* και αυτό της στάμπας. 5 Βι^λίον ε' Μάιος και Ιούνιος της στάμπας, -ρ&τοί μήκος. Βφλίον ς' 'Ιούλιος χα! Αύγουστος τ? ( ς στάμπας, -ρωτον μήκος. Βιβλίον ζ' ϊτζρος 'Ιούλιος καί Αυ^οκχι-ΐος της στάμπας, πρώτον μήκος. Βιβλίον η' "τερον μηναίον Σεπτεύρι και Όκτώβριν της στάμπας, πρώτον μήκος. Βι^λίον θ' στηχηράριν δεμβρέεινον του 10 όλου ένιαυτού, ψαλτικό*, είς πρώτον μήκος 2. Βιβλίον ι' πανηγυpi-λθί ^ράηνον* άρχεται δέ έκ τον Ίούλλι(ον) μήνα* έχει δέ διάφορους λόγους υπάρχει δέ είς πρώτον μήκος με μά^ρο τομάρι. Βιβλίον ια' το λεγόμενον Διόπτρα, ^ε^ράηνον, είς μήκος Ψαλτηρίου. Β'.ρλι'ον φ', δ λέγεται Κλήμακας, εις πρώτον μήκος έχει 15 δέ και ετέρους διαφόρους λόγ(ους) έρμηνεμένου; υπό κυρ Συμεών του μεταφραστοΰ '. Βιβλίον ιγ' μηναίον Άθολόγιον του δλου ενιαυτού, της στάμπας* πρώτον μήκος* ò λεγόμενος Παντέκτης. Βφλίον ιδ'* παλαιά και νέα Διαθήκη της στάμπας, πρώτον μήκος. Βι ( 3λίον ιε' Άνιατασίου Σιναίτου περί τών αγίων τριών 20 τεσσαρακοστών και άλλα διάφορα συνάγματα* υπάρχει δε είς μικρόν μήκος. Βιβλίον ι-', ήγουν ^εμπρέϊνα τετράδια είς πρώτον μήκος* κέκτιτε δέ πλήστους καί διάφορους λόγους εν αύτώ. Βφλίον ι ζ' - και αυτό κεκτητε συνάγματα τινά* και κανώνες διάφοροι. Βι3λίον ιη' καί αυτό πλουτί διάφορους λόγους και συ- 25 νάγματα' όπερ εστί καί παχίτατον. *{ Και τέσσαρες λειτουργίες ήγουν της στάμπας κοντάκια- τηλιγάδια καί μία φυλάδα της στάμπας, κανόνες τών αγίων αποστόλων. Βιβλίον ιθ'* του Καρτόνου ποίημα, εις Ψαλτηρίου μήκος της στάμπας: *} J 'Ενταύθα ήσύν τα έμα, ιδιόχειρα μου βηβλία έμπρώτις τούτο τό βηβλίον (χώδ. 106)' ην ονομάζετε Θηκαρά α: πλουσιοιτάροχον. 'Υπάρχουν έναυτή τη ^ή^λο, συνάγματα διάφορα, 'έως κεφάλαια σιδ'. Β- ον βηβλίον, είς Πεντηκοσταρίου μήκος: εχη δέ είς την άρχψ^ τα συλειτουργήματα τα καθημερινά* τής θείας λειτουργίας, και μετε'πιτα, ευχή έξομολογιτϊκή είς τον κν ημών 35 Ίησούν Χριστον, και καθεςής, συνάγματα εως κεφάλεα, μδ'. Το γ- ον 3η(3λίον: και αυτό είς μήκος Πεντηκοσταρίου έχει δέ είς τήν αρχήν, τα τής μεγάλης παρακλήσεως άοόμενα* οί ειρμοί τών

3 18 Ο ΕΡΑΝΙΣΤΗΣ, 19 (1993) μεγάλων εορτών καί εύχαι πλήστε καί κανόνες διάφοροι καί 40 άλλα πολλά συνάγματα, Ιως χεφάλεα ιη'. Το δ 0* βηβλίον, Ψαλτήριον του κονδιλιου ε!ς πασαν δόςαν, τρία τροπάρια, και ευχή καί δλλα συνάγματα πλήστα. Το ε- 0 ' καί αυτό Ψαλτήριον της στάμπας ε!ς Ρολογιού μήκος. Το ς-<* βιβλίον* νόμημον, ίδηόχειρον γράμμα ύπάρχη του άγιωτάτου π(α)τριάρχου κυρου Γενα- 45 οίου του Σκουλαρίου ύπάρχουσιν δε και άλλα συνάγματα διάφορα έναυτό: και ήτις στερίσει εν έζ αυτών τών βιβλίων από τήν άγίαν λαόραν, να εχεί τας αράς τών τιη' θεοφόρων π(ατέ)ρον καί τον αγιον Σάββαν άντίδικον εν ήμερα κρίσεως: ^ (Και èv τω κρασπέδω) και έςεμου του αμαρτωλού να ϊνε άσυγχώριτος καί 50 άφωρισμένος. { Και επτά ταυλομάνδιλα το Ινα πλατεί, καί το Ετερον πλατι καί μεγάλο το δέ τρίτοι μακρί δια τα χέρια, καί τα άλλα τέσσερα, μικρότερα τών άλλων., και τρία σενδοΰκια, του μειζοτέρου, έχει ή κλιδονία του, φλωρ(ίον) α' χωρίς το σενδούκη: ετι 55 δέ καί βουτζία τρανά, δυο, γεμάτα ψάρια καί Ετερα βαρελόπουλα τρία* και αυτά γεμάτα ψάρια* καί πάλιν Ετερα δυο βαρελόπουλα το μεν Ινα γεμάτο -Αρααί^ τριών χρονών: το δέ Ετερον γεμάτο ξίδι παλαιόν: καί πέντε μαστραπάδες με τα σκεπάσματα τους: καί τρία άλατερα σκεπαστά, στάνηνα: και δλην τιναν κατούναν πλετ- 60 στιν χρυζομένην εις το μοναστήριν. + Ταύτα δέ πάντα* ήφερα κάγώ Γερμανός ευτελής* καί τη κς' του σεπτευρίου μηνός τα έπαρέδωκα εί(ς) τήν λαύραν του οσίου καί θεοφόρου πατρός ημών Σάββα του ήγιασμένου κατέμ- ~ροσθεν του τϊμϊωτάτου εν ίερομονάχοις κυρου Ίωάσαφ ίερομο- 65 νάχου και δικαίου τής αυτής αγίας λαύρας του οσίου και θεοφόρου π(ατ)ρ(ο)ς ημών Σάββα του ήγιασμένου* και του τϊμϊωτάτου εν μοναχοτς κυρ Θεοδούλου του πρωτογέροντος* και του τϊμϊωτάτου εν μοναχοΐς κυρ Ίωάσαφ του γέροντος, καί του τϊμϊωτάτου έν μοναχοίς κυρ Συμεών οικονόμου και γέροντος τών μοναστη- 70 ρΐων και κυρ Σάβα του γέροντος και κατέ(μ)προσθεν πάντων τών τϊμϊωτάτων γερόντων τής συνάςεως ήτι δρα καί ήφερα - από τε φλουριά και βιβλία και έτέραν κατούναν, σεντούκια* σκεύη ιερά* και δλλην πλήστην ήλην, χρυζομένην είς το μοναστήρι.

4 Χ. Γ. Πατρινέλης, ΑΓΝΩΣΤΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ TOT 16ου ΑΙΩΝΑ 19 Είναι προφανές δτι ό τίτλος προστέθηκε άπο τον Παπαδόπουλο Κεραμέα. "Ή πρώτη παρατήρηση πού έχει να κάνει κανείς είναι δτι, ενώ στο κωδικογραφικο σημείωμα πού παρατέθηκε παραπάνω ό Γερμανός κάνει λόγο για δωρεά πεντήκοντα πέντε βιβλίων και επέκεινα, στον Κατάλογο αναγράφονται μόνο 30 βιβλία (17 έ'ντυπα και 13 χειρόγραφα). Φαίνεται δτι ό Κατάλογος είναι προγενέστερος της αντιγραφής του κώδικα και οτι στο χρόνο πού μεσολάβησε ό Γερμανός πρόσθεσε άλλα 25 τουλάχιστον βιβλία στην αρχική του δωρεά προς τη μονή του 'Αγίου Σάββα. 3 Για να αξιοποιηθούν οί ειδήσεις πού περιέχει ό Κατάλογος, όσον άφορα τουλάχιστον τα έντυπα βιβλία πού αναγράφονται εκεί, πρέπει βέβαια πρώτα να χρονολογηθή, πράγμα πού θα μας το επιτρέψει ό χρονολογικός συσχετισμός τών διάσπαρτων μαρτυριών πού σώζονται για τον Γερμανό. Ό συντάκτης του Καταλόγου Γερμανός ευτελής (στίχ. 61) είναι το 'ίδιο πρόσωπο οχι μόνο με τον Γερμανον εντελή και τών ελαχίστων ελαχιστότερον., πού έγραψε το κωδικογραφικο σημείωμα του Ίεροσ. 106 (βλ. παραπάνω), άλλα και με τον επίσκοπο Γερμανό, πού μνημονεύεται στον κώδικα Ίεροσ. (Άγ. Σάββα) 655, φ. 6 ρ : ~\Αϋτη ή βήβλος υπήρχε κάμοϋ Γερμανού εντελούς τον ' Αγιοσαβίτον και τών ελαχίστων επισκόπων ελαχιστοτέρον. επροσήλοσα δε αυτήν, μετά και πλήστων ετέρων βηβλίων, εις την άγίαν λανραν τον δσίον και θεοφόρον πατρός ημών Σάββα τον ιεροσολιμήτον...' 1 Και στα τρία κείμενα του Γερμανού (το κωδικογραφικο σημείωμα του Ίεροσ. 106, τον Κατάλογο και το κτητορικο σημείωμα του Ίεροσ. 655), πέρα άπο το γεγονός δτι γίνεται λόγος για προσφορά πολλών βιβλίων εκ μέρους του στη λαύρα του Άγ. Σάββα, απαντούν και ιδιάζουσες κοινές φράσεις [Γερμανού ευτελούς... και τών ελαχίστων ελαχιστοτέρου) άλλα και χαρακτηριστικές ανορθογραφίες: βήβλος, βηβλίον (πβ. Κατάλογο, στίχ. 30, 31, 37 40) πλήστων (πβ. Κατάλογο, στίχ. 23, 39,, 42, 73). Είναι επομένως πέρα άπο κάθε αμφιβολία δτι ό συντάκτης και των τριών κειμένων είναι το ίδιο πρόσωπο. Άπο τις λιγοστές μαρτυρίες για τον Γερμανό δύο μόνο είναι χρονολογημένες. Ή πρωιμότερη προέρχεται άπο τον ανήκοντα άλλοτε σέ αυτόν 3. "Ενας άπο τους κώδικες αυτούς είναι ό Ίεροσ. ('Αγ. Σάββα) 655, για τον όποιο βλ. παρακάτω. Τοϋ αύτοϋ πιθανώς Γερμανού είναι και το κτητορικο σημείωμα στον κωδ. Ίεροσ. ('Αγ. Σάββα) 373: Το παρόν βιβ?.ίον υπάρχει καμοϋ Γερμανού ιερομόναχου και επίρα το άποτον Νικάνορα δια οίο φλουριά (βλ. αυτόθι, σ. 497). Ό Άγιοσαββίτης μοναχός Νικάνωρ αντέγραψε το 1558 στα 'Ιεροσόλυμα τον κώδ. Κουτλουμ. 156 (βλ. Σωτ. Καδα, Προσκυνητάρια τών 'Αγίων Τόπυίν, Θεσσαλονίκη 1986, σ. 58). 4. Παπαδόπουλος Κεραμεύς, δ.π., σ. 635, καί τ. 5, Πετρούπολη 1914, σ. 531.

5 20 Ο ΕΡΑΝΙΣΤΗΣ, 19 (1993) κώδικα Ίεροσ. (Άγ. Σάββα) 655, δπου, μεταξύ άλλων, περιέχεται, (φ. 184), κατά την περιγραφή του Παπαδοπούλου Κεραμέως, «Γερμανού επισκόπου του Άγιοσαβίτου γράμμα συμβουλευτικον μετ' έπιτιμίου προς πνευματικόν αυτού τέκνον, γραφέν τη 20 φεβρ. έτους 1549ου». 5 Ή οψιμότερη άπαντα σε συνοδικό έγγραφο της 15ης 'Ιουνίου 1557, οπού μετά τις υπογραφές των πατριαρχών 'Ιωακείμ 'Αλεξανδρείας, 'Ιωακείμ 'Αντιοχείας και Γερμανού 'Ιεροσολύμων υπογράφει τέταρτος ό f Γερμανός επίσκοπος, ευρισκόμενος εις τον αγιον Σάββαν. 6 Πόσο επέζησε μετά το 1557 ό Γερμανός δεν είναι γνωστό. Τα χρονολογικά δεδομένα πάντως τών προσώπων πού μνημονεύονται στην τελευταία παράγραφο του άναδημοσιευόμενου παραπάνω Καταλόγου τών δωρεών του (στίχ. 61 κέ.) ανάγονται και αυτά στα αμέσως μετά το 1550 χρόνια. Συγκεκριμένα, ό μνημονευόμενος εκεί δίκαιος, δηλαδή ηγούμενος, της λαύρας τοΰ 'Αγίου Σάββα Ίωάσαφ μαρτυρεΐται ως ηγούμενος της λαύρας και το Ή ήγουμενία του πρέπει να άρχισε μετά τον 'Απρίλιο τού 1550, δταν ηγούμενος ήταν ακόμη κάποιος 'Ησαΐας, 8 και να έληξε, αν οχι πριν άπό το 1566, οπότε ηγούμενος ήταν πιθανώς κάποιος Ναθαναήλ, 9 πάντως πριν από το 1577/78, δταν ως ηγούμενος φέρεται κάποιος Παχώμιος. 10 Έξ 5. Αυτόθι, τ. 2, σ Α. Παπαδοπούλου Κεραμέως, 'Ανάλεκτα Ίεροσολυμιτικής Σταχνολογίας, τ. 2, Πετρούπολη 1894, σ Ό συντάκτης του κειμένου, πατριάρχης 'Ιεροσολύμων Γερμανός, αναφέρεται στην αρχή (στίχ. 6-10) στή συμμετοχή τοϋ θεοφιλέστατου επισκόπου κϋρ Γερμανού σε κάποια σύσκεψη πού εϊχε γίνει πρόσφατα στα 'Ιεροσόλυμα για το Σιναϊτικό ζήτημα. Άλλα καί παρακάτω (σ. 266 στίχ. 9-11) γίνεται αναφορά τω διαληφθέντι επισκοπώ κϋρ Γερμανω, τω εκ της τοϋ άγιου Σάββα λαύρας. Είναι πάντως παράδοξο ότι πουθενά δεν δηλώνεται το όνομα της επισκοπής, της οποίας ό Γερμανός ήταν επίσκοπος ή μαλλον τέως επίσκοπος, άφοΰ κατά τήν εποχή αυτή φαίνεται δτι έσχόλαζε στη μονή τοΰ 'Αγίου Σάββα. 7. Τον Φεβρουάριο τοϋ 1558 έφθασε στή Μόσχα αντιπροσωπεία 'Αγιοσαββιτων κομίζοντας γράμμα τοϋ ηγουμένου των Ίωάσαφ προς τον τσάρο Ίβάν Δ'. Κατά το σημείωμα πού απομνημονεύει το γεγονός, οι Άγιοσαββίτες είχαν ξεκινήσει άπα τα 'Ιεροσόλυμα τήν Κυριακή τοΰ Θωμά τοΰ προηγουμένου έτους, δηλ. στις 25 'Απριλίου Τότε επομένως ήταν ήδη ηγούμενος ό Ίωάσαφ. (Βλ. Β. L. Fokcik, Grecesko- Russkie culturnye svjazi ν XV-XVII vv., Μόσχα 1977, σ ) 8. Γράμμα του με αυτή τή χρονολογία δημοσιεύεται άπό τον Παπαδόπουλο Κεραμέα, 'Ανάλεκτα, τ. 5, σ Ώς ηγούμενο τον αναφέρει ό Χρυσόστομος Παπαδόπουλος, 'Ιστορία της εκκλησίας τών Ιεροσολύμων, 'Αθήνα , σ. 525, καί ό Ί. Φωκυλίδης, Ή ιερά λαύρα Σάβα τοϋ ήγιασμένου, 'Αλεξάνδρεια 1927, σ Χρυσόστομος Παπαδόπουλος, δ.π., σ Ώς πιθανό ηγούμενο τον σημειώνει ό Παπαδόπουλος Κεραμεύς, Ίεροσ. Βιβλιοθήκη, τ. 2, σ. 875, καί ό Φω-

6 Χ. Γ. Πατρινέλης, ΑΓΝΩΣΤΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ TOT 16ου ΑΙΩΝΑ 21 άλλου, ό μνημονευόμενος στον Κατάλογο (στίχ ) μοναχός Θεόδουλος πρέπει, πιθανότατα να ταυτισθή με τον ομώνυμο Άγιοσαββίτη κωδικογράφο πού μαρτυρεΐται το 1552 και το Άπα τις παραπάνω χρονολογικές ενδείξεις συνάγεται οτι δ Κατάλογος συντάχθηκε άπο τον Γερμανό οχι ((περί την τετάρτην δεκάδα της έκκαιδεκάτης έκατονταετηρίδος», δηλαδή μεταξύ 1531 και 1540, όπως σημειώνει ό Παπαδόπουλος Κεραμεύς στον τίτλο του Καταλόγου, άλλα μετά τον 'Απρίλιο του 1550 και πριν από το 1566 ή 1577/78. Επομένως, τα έντυπα βιβλία πού αναγράφονται σε αυτόν εκδόθηκαν, αν οχι πριν άπο το 1566, πάντως πριν άπο το 1577/78 το πολύ. Κατά τον σχολιασμό των αναγραφών αυτών διατυπώνονται συχνά απορίες και ερωτήματα πού θα έβρισκαν 'ίσως απάντηση, αν ήταν δυνατή ή προσφυγή σε αυτοψία των εντύπων αυτών ή τουλάχιστον σε κάποιον έγκυρο περιγραφικό κατάλογο τών βιβλίων του Πατριαρχείου 'Ιεροσολύμων. Τέτοιοι κατάλογοι φαίνεται οτι υπάρχουν, άλλα δεν είναι δημοσιευ- ' 12 μενοι. 1. Τα πρώτα οκτώ βιβλία πού αναγράφει (στίχ. 1-10) ό Γερμανός είναι Μηναία, κοινό χαρακτηριστικό τών οποίων είναι οτι σε κάθε τόμο περιέχονται δύο συνεχομένοον μηνών Μηναία. Τέτοια έκδοση δεν είναι γνωστή. "Ολα τα γνο^στά Μηναία περιέχουν σε κάθε τόμο τις ακολουθίες τών ακινήτων εορτών ενός και μόνο μηνός. Πρέπει μάλλον να υποθέσουμε οτι πρόκειται για σειρά Μηναίων, πού είχαν μεν έκτυπωθή αυτοτελώς, έ'να για κάθε μήνα, βιβλιοδετήθηκαν δμως άνά δύο σε κάθε τόμο. 'Ανάλογη περίπτωση συναντάμε σε απογραφή βιβλίων του και σε τιμοκατάκυλίδης, ο.π. Το 1581 πάντως βέβαιος ηγούμενος της λαύρας ήταν ήδη κάποιος Τιμόθεος' βλ. Χρυσόστομο Παπαδόπουλο, ο.π., και Φωκυλίδη, ο.π. 11. Παπαδόπουλος Κεραμεύς, ο.π., σ. 211 και 645, και τ. 3, σ Ό Παπαδόπουλος Κεραμεύς, κατά την παραμονή του στα 'Ιεροσόλυμα ( ), καταλογογράφησε, έκτος άπο τα χειρόγραφα, και τα έντυπα της πατριαρχικής βιβλιοθήκης (οπού πρέπει να υποθέσουμε οτι εΐχαν μεταφερθή, μαζί με τα χειρόγραφα, και τα έντυπα της βιβλιοθήκης της μονής του 'Αγίου Σάββα) - βλ. Ν. Β. Τωμαδάκη, (('Ανέκδοτος αλληλογραφία 'Αθανασίου Παπαδοπούλου Κεραμέως προς τον Βασίλειον Μυστακίδην», ΕΕΒΣ?>Ί ( ), 386.Παλαιότερους καταλόγους έντυπων περισώζουν οι κώδικες Ίεροσ. 505 (του 1817) και 506 (του 1865) βλ. Παπαδόπουλο Κεραμέα, ο.π., τ. 1, σ Νεώτεροι κατάλογοι αναγράφονται στο πολύτιμο βιβλίο τοϋ Άγαμ. Τσελίκα, Καταγραφή τον αρχείου τον Πατριαρχείου Ίεροσολύμίον (Δελτίο τοϋ 'Ιστορικού και Παλαιογραφικοΰ 'Αρχείου [τοΰ Μορφωτικού 'Ιδρύματος της Εθνικής Τραπέζης!, Ε'), 'Αθήνα 1992, σ Νίκης Τσελέντη, ((Κατάλογοι τών κινητών τής ελληνικής 'Αδελφότητας Βε-

7 22 Ο ΕΡΑΝΙΣΤΗΣ, 19 (1993) λόγο εκδόσεων του Νικολάου Σάρου το Σέ τέτοια περίπτωση δμως θα περίμενε κανείς δτι μάλλον θα το πρόσεχε καί θα το σημείωνε ό Γερμανός. Το σχήμα όλων των Μηναίων περιγράφεται ως πρώτου μήκους. 'Ασφαλώς ό Γερμανός χρησιμοποιεί τον Ορο εμπειρικά, όπως άλλωστε καί τους άλλους ανάλογους δρους (εις μικρόν μήκος, εις μήκος Πεντηκοσταρίον, εις Ψαλτηρίου μήκος, εις Ρολογιού μήκος). 10 Έκ τών πραγμάτων δμως πρέπει να συμπεράνουμε δτι εννοεί σχήμα 4ο ή folio, άφοΰ δλα σχεδόν τα έντυπα Μηναία τής εποχής είχαν υψος 28, 30 ή καί περισσότερα εκατοστά του μέτρου. 2. Μηναΐον Άνθολόγιον τον όλον ενιαντον, τής στάμπας, πρώτον μήκος, δ λεγόμενος Παντέκτης (στίχ ). ΟΊ παλαιότερες γνωστές εκδόσεις του 'Ανθολογίου είναι του 1564 καί του 1568' καί οι δύο του 'Ιππόλυτου Βάρελη. 16 Ξέρουμε δμως δτι τον Μάιο του 1548 συγκροτήθηκε στη Βενετία εκδοτική εταιρεία (άπο τους Δημήτριο Μαρμαρέτο, Μητροφάνη Καισαρείας, Σίλβεστρο de Odino καί Βασίλειο Βαρέλη) για να εκδώσει ακριβώς το 'Ανθολόγιο στο τυπογραφείο του Βασιλείου Βάρελη. 'Ελήφθη μάλιστα άπο τους εταίρους, τον 'Ιούλιο του 1548, καί ή σχετική άδεια τών βενετικών άρχων. 17 Καί μολονότι δεν έχει βρεθή ακόμη αντίτυπο τής εκδόσεως αυτής, φαίνεται δτι τελικά πραγματοποιήθηκε το 1548 ή Κάποια άπο τις τρεις αυτές εκδόσεις, πιθανότατα την πρωιμότερη, υποδηλώνει εδώ ό Γερμανός. Λ Ας σημειωθή τέλος δτι ό δρος Παντέκτης (= Πανδεκτης ή καί Πανθέκτης) άπαντα ώς τίτλος χειρογράφων λειτουργικών βιβλίων με περιεχόμενο παρόμοιο με εκείνο νετίας ( )», Θησανρίσματα 22 (1992), 216, στίχ. 101: uno libro Luio e Aveste de stampa. 14. Φ. Η. Ήλιου, Προσθήκες \στήν 'Ελληνική Βιβλιογραφία, 'Αθήνα 1973, σ Οι οροί μήκος πρώτον, μήκος δεύτερον εϊναι μάλλον σπάνιοι άλλα Οχι άγνωστοι. 'Απαντούν σέ περιγραφές χειρογράφων βιβλίων το 1477 και 1548" βλ. Τσελέντη, δ.π., σ. 211, και Κ. Θ. Λημαρα, «Βενετία: 1477, 'Ανέκδοτα κείμενα», Θησανρίσματα 1(1962), 1-3, οπού (σ. 1, σημ. 2) ό Δημαράς δέχεται την έξης αντιστοιχία: μήκος πρώτον = σέ φύλλο, μήκος δεύτερον = 4ο, μήκος δεντερόπρωτον = 4ο μεγάλο. 16. Θ. Ι. Παπαδοπούλου, Ελληνική Βιβλιογραφία (14G6ci-1800), τ. 2, 'Αθήνα 1986, σ. 67, άρ. 220α, καί τ. 1, σ. 31, άρ. 362, καί σ. 457, άρ καί 6060α. 17. Στέφ. Ε. Κακλαμάνη, «Τρεις πρώτες εκδόσεις ( ) άπο το τυπογραφείο τοϋ Βασιλείου Βάρελη και ό Μητροφάνης Καισαρείας», Θησανρίσματα 20 (1990), 218 κέ., 227 κέ.

8 Χ. Γ. Πατρινέλης, ΑΓΝΩΣΤΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ TOT 16ου ΑΙΩΝΑ 23 του 'Ανθολογίου: ύμνολογικα κείμενα επιλεγμένα άπό τα Μηναία, την Όκτώηχο, το Ωρολόγιο κτλ. 18 "Οσο για το σχήμα του αναγραφομένου 'Ανθολογίου (πρώτον μήκος), σημειώνεται ότι όλες οί γνωστές εκδόσεις του βιβλίου αύτοϋ μέσα στον 16ο αιώνα είχαν πράγματι σχήμα 4ο μεγάλο Παλαιά και Νέα Διαθήκη, της στάμπας, πρώτον μήκος (στίχ ). Λεν πρόκειται βέβαια για έκδοση της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης, άλλα πιθανώς για το γνωστό έργο του Ίωαννίκιου Καρτάνου Το παρόν βιβλίον εναι ή Παλαιά τε και Νέα Διαθήκη, ήτοι το "Ανθος και άναγκαϊον αυτής... Ό προσδιορισμός 6μως του σχήματος του βιβλίου ως πρώτου μήκους δεν μάς επιτρέπει να δεχθούμε άδιστάκτως οτι το αντίτυπο πού περιγράφει ο Γερμανός προέρχεται άπό κάποια γνωστή έκδοση του έργου (1536, 1549, 1567), γιατί και οί τρεις αυτές εκδόσεις ήσαν μικρού σ/ήματος. Αανθάνει μια άλλη έκδοση του έργου (1537/1540) άγνωστου σχήματος Τέσσαρες Λειτουργίες, ήγουν της στάμπας κοντάκια, τυλιγάδια (στίχ ). Ό Γερμανός εννοεί προφανώς τέσσερα αντίτυπα της Λειτουργίας σε μορφή ειληταρίου, γι' αυτό άλλωστε χρησιμοποιεί στον πληθυντικό τις λέξεις κοντάκια, τυλιγάδια. Πρόκειται πιθανώς για αντίτυπα της εκδόσεως της Λειτουργίας του Χρυσοστόμου σε περγαμηνή και σε μορφή ειληταρίου, πού ό Αίνος Πολίτης την απέδωσε πειστικά στό τυπογραφείο του Νικολάου Σοφιανού. 21 Τό μοναδικό, άλλα και ελλιπές, αντίτυπο της έκ- 18. Αίνου Πολίτη, 'Οδηγός Καταλόγου χειρογράφων, 'Αθήνα 1961, σ Θ. Ι. Παπαδόπουλος, δ.π., και Ήλιου, δ.π., σ Περιγραφή των εκδόσεων αυτών και συναφή σχόλια βλ. στην εισαγωγή της Ελένης Κακουλίδου Πάνου στην επανέκδοση του έργου τοϋ Καρτάνου Παλαιά τε και Νέα Διαθήκη, Βενετία 1536 (έκδ. Τήνος), 'Αθήνα 1988, σ Άς σημειωθή έπ' ευκαιρία Οτι στον κώδικα Ίεροσ. 569 (Άγ. Σάββα) (τοϋ 16/17ου αι.) υπάρχουν μεταξύ άλλων «καί τίνα κεφάλαια βιβλίου πιθανώς τοϋ Καρτάνου» (βλ. Παπαδόπουλο Κεραμέα, δ.π., τ. 2, σ. 592). 'Επίσης στον Ίεροσ. 115 (Νέας συλλογής Κεντρικής Πατριαρχικής Βιβλιοθήκης), γραμμένον το 1651, φφ , κεφάλαια άπό το "Ανθος με τίτλο: Αυτά είναι άπό τοϋ Καρτάνου το βιβλίον. Στο φ. 76 ή ενδιαφέρουσα σημείωση: Τον Καρτάνου τα λόγια ή εκκλησία μας δεν τα στέργει να τα διαβάζουν. 'Εγώ τα ανο)θεν έγραψα δια μερικά λόγια' αυτόθι, τ. 5, σ Αίνου Πολίτη, «Έντυπο περγαμηνο ειλητάριο άπό το τυπογραφείο τοϋ Ν. Σοφιανού», Μνημόσυνο Σοφίας 'Αντωνιάδη, Βενετία 1974, σ

9 24 Ο ΕΡΑΝΙΣΤΗΣ, 19 (1993) δόσεως αυτής (στο ναό της Παναγίας της Λίνδου) δεν περισώζει χρονολογικές ενδείξεις, πιθανώτατα όμως ή έκδοση αύτη πραγματοποιήθηκε μεταξύ του 1545 καί του Κάποιο δισταγμό πάντως για τη συσχέτιση τών αντιτύπων πού περιγράφει ό Γερμανός με την έκδοση του Σοφιανού προκαλεί το γεγονός οτι ό Γερμανός δεν σημειώνει οτι πρόκειται για περγαμηνές, ένώ δεν παραλείπει να επισημάνει το στοιχείο αυτό, όταν περιγράφει χειρόγραφα βιβλία. *Ας σημειωθή ακόμη οτι αντίτυπα κάποιας εκδόσεως της Λειτουργίας σε μορφή ειληταρίου (misse in rotuìis) μνημονεύονται, μαζί με άλλα βιβλία, σε νοταριακο έγγραφο (Νοεμβρίου 1558), με το όποιο οι γνωστοί έκδοτες 'Ιππόλυτος καί Γεώργιος Βάρελης απαιτούσαν άπο τον Νικόλαο Μαλαξο τήν επιστροφή τών βιβλίων αυτών. Ή Φάνη Μαυροειδή, πού εξέδωσε καί σχολίασε το έγγραφο αυτό, πιστεύει οτι πρόκειται για αντίτυπα της εκδόσεως Σοφιανού. 23 Είναι πολύ πιθανό. Και πάλι όμως θα περίμενε κανείς οτι θα δηλωνόταν κατά κάποιο τρόπο στο νοταριακο έγγραφο το μοναδικό στα εκδοτικά χρονικά γεγονός οτι τα λειτουργικά αυτά ειλητάρια ήσαν περγαμηνά. 5. Φυλλάδα της στάμπας, Κανόνες τών Άγιων 'Αποστόλων (στίχ ). Το έντυπο αυτό είναι άγνωστο στην ελληνική βιβλιογραφία. Οί Κανόνες τών 'Αγίων 'Αποστόλων εκδόθηκαν για πρώτη φορά άπο τον G. Haloander στή Νυρεμβέργη το 1531, οχι δμως αυτοτελώς, άλλα ως παράρτημα σε συλλογή Νεαρών τοΰ 'Ιουστινιανού. 24 'Επανεκδόθηκαν άπο τον Γάλλο κανονολόγο Joannis Quintinus στο Παρίσι το 1558: το ελληνικό κείμενο τών 85 κανόνων, λατινική μετάφραση τους καί σχόλια τοΰ 'Ιωάννη Ζωναρά σε λατινική μετάφραση. 25 Καμιά άπο τις δύο αυτές εκδόσεις δεν μπορεί να υποδηλώνει εδώ ό Γερμανός, γιατί επρόκειτο για 22. Πβ. αυτόθι, σ Επίσης H.-G. Beck, στην Β.Ζ. 68 (1975), Φάνης Δ. Μαυροειδή, ((Ειδήσεις για ελληνικά τυπογραφεία της 'Ιταλίας τον 16ο αιώνα», Δωδώνη, 4 (1975), , καί ειδικότερα σ Νεώτερη βιβλιογραφία για τον Σοφιανό βλ. στης Evro Layton, «Notes on Some Printers and Publishers of the 16th Century Modern Greek Books in Venice», Θησαυρίσματα 18 (1981), 143, σημ J. A. Fabricius - G. C. Harles, Bibliotheca Graeca, τ. 7, 'Αμβούργο 1801, σ Γ. Ράλλης - Μ. Ποτλης, Σύνταγμα θείων και ιερών κανόνων, τ, 1, 'Αθήνα 1852, σ. δ'.

10 πολυσέλιδα έντυπα, πού δεν ήταν δυνατό να χαρακτηρισθούν ώς φυλλάδες. 26 Πρόσφατα έγινε γνωστό ότι ή εκδοτική εταιρεία τών Μαρμαρέτου, Χ. Γ. Πατρινέλης, ΑΓΝΩΣΤΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ TOT 16ου ΑΙΩΝΑ 25 Μητροφάνη Καισαρείας, de Odino και Βασιλείου Βάρελη, για τήν οποία έγινε ήδη λόγος παραπάνω, επήρε τον Φεβρουάριο του 1549 τήν άδεια τών βενετικών άρνών για τήν έκδοση ενός Νομίμου, πού θα περιελάμβανε //' canoni de Apostoli et Consilii generalis et particolari, con certe espositioni di più autori. 21 'Επρόκειτο για κάποιο corpus τών ιερών κανόνων, δηλ. τών κανόνων τών 'Αγίων 'Αποστόλων, τών οικουμενικών και τοπικών συνόδων, συνοδευόμενων με τήν ερμηνεία κάποιου άπο τους γνωστούς βυζαντινούς «εξηγητές» (Ζωναρά, Βαλσάμωνα, Άριστηνοΰ). Ή έκδοση αυτή είναι πολύ αμφίβολο αν έγινε, 28 άλλα και αν γινόταν, θά επρόκειτο και πάλι για ογκώδες βιβλίο, πού δεν θα ήταν δυνατό να θεωρηθή φυλλάδα. Τέλος, ας σημειωθή ακόμη οτι το 1563 εκδόθηκαν στή Βενετία άπο τον Francisco Turrianus αί Διαταγαϊ τών Άγιων 'Αποστόλων, μικρό μέρος τών οποίων αποτελούν οι Κανόνες τών 'Αγίων 'Αποστόλων. Άλλα και ο τόμος αυτός δέν είναι φυλλάδα, αφού εκτείνεται σε 214 φύλλα, σχήματος 8ου Τον Καρτάνον ποίημα, εις Ψαλτηρίου μήκος, της στάμπας (στίχ ). Ό δρος ποίημα πρέπει μάλλον να νοηθή μέ τή στενή του έννοια, τοΰ στιχουργήματος δηλαδή, παρά μέ τή γενικότερη έννοια τοΰ (συγγραφικού) έργου. 'Αποκλείεται πάντως να δηλώνει το γνωστό βιβλίο τοΰ Ίωαννίκιου Καρτάνου Παλαιά τε και Νέα Διαθήκη, άφοΰ αυτό αναγράφεται στον Κατάλογο τοΰ Γερμανοΰ μέ τον τίτλο του λίγους στίχους πιο πάνω (στίχ ). Άλλα και κανένα άπο τα δύο λανθάνοντα ακόμη έ'ργα τοΰ Καρτάνου, το Ίατοοσόφιον 30 και ή μετάφραση τοΰ Ευαγγελίου και τών Πρά- 26. Στην έκδοση τών Ράλλη-Ποτλή, δ.π., τ. 2, μόνο το ελληνικό κείμενο και τα σχόλια εκτείνονται σε 112 σελίδες. 27. Στέφ. Κακλαμάνης, ó'.jt., σ Χ. Γ. Πατρινέλη, «Επιστολές του 'Ιππόλυτου Βάρελη και τοΰ Μανουήλ Γλυτζούνη, Ελλήνων εκδοτών στή Βενετία», Μεσαιωνικά και Νέα 'Ελληνικά 4 (1992), 300, δπου ό λόγος και για άλλη μια ατελεσφόρητη προσπάθεια εκδόσεως τών ιερών κανόνων (το 1566). 29. Γ. Ααδά-Α. Χατζηδήμου, Προσθήκες, διορθώσεις και σνμπλιιρώσεις στην 'Ελληνική Βιβλιογραφία τον Ε. Legrand για τους αιώνες XV, XVI και XVII, 'Αθήνα 1976, σ Ελένη Κακουλίδου Πάνου, δ.η., σ. 17.

11 26 Ο ΕΡΑΝΙΣΤΗΣ, 19 (1993) ξεων των 'Αποστόλων, 31 δεν είναι, δυνατό να υποδηλώνεται με τον ορο ποίημα. Πρόκειται λοιπόν για τρίτο λανθάνον έργο του Ίωαννίκιου Καρτάνου, και μάλιστα έκδεδομένο. Με τον δρο εις Ψαλτηρίου μήκος πρέπει να εννοήσουμε δτι επρόκειτο για σχημ,α μικρό, άφοΰ δλες οι γνωστές έντυπες εκδόσεις του Ψαλτηρίου τον 16ο αιώνα (δεκαπέντε τουλάχιστον) είχαν σχήμα 8ο ή 16ο (με εξαίρεση την έκδοση Ζανέτου, 1547) Ψαλτήριον της στάμπας, εις Ρολογιού μήκος (στίχ ). Ποια άπο τις πολλές εκδόσεις του Ψαλτηρίου εννοείται εδώ δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθή. Με τη φράση πάντως εί'ς Ρολογιού μήκος υποδηλώνεται μάλλον Ψαλτήριο σχήματος μικρότερου του συνήθους. 33 Πράγματι, μέ τα δεδομένα πού έχουμε ως τώρα, τα έντυπα Ψαλτήρια κυμαίνονταν συνήθως σε ύψος μεταξύ 10 και 17,5 εκατοστών, ενώ τα Ωρολόγια μεταξύ 9.5 και 15 εκατοστών. Χ. Γ. ΠΑΤΡΙΝΕΛΗΣ 31. Πατρινέλης, δ.π. 32. Βλ. και σχόλια στο επόμενο έντυπο. 33. Βλ. παραπάνω τα σχόλια στο Καρτάνου ποίημα.

4. Η Καινή Διαθήκη Β : Οι Επιστολές και η Αποκάλυψη

4. Η Καινή Διαθήκη Β : Οι Επιστολές και η Αποκάλυψη 4. Η Καινή Διαθήκη Β : Οι Επιστολές και η Αποκάλυψη 1. Τι ήταν και γιατί γράφτηκαν οι επιστολές του αποστόλου Παύλου; Ήταν γράμματα που έστελνε ο απόστολος στις χριστιανικές κοινότητες που είχε ιδρύσει.

Διαβάστε περισσότερα

(Η μουσική των αγγέλων)

(Η μουσική των αγγέλων) ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ (Η μουσική των αγγέλων) Λίγα λόγια για το ύφος των ήχων... Η αρχαία ονομασία είναι ο ήχος από τον οποίο προήλθε ο αντίστοιχος βυζαντινός -Ηχος α (Δώριος)...Σεμνός,αξιωματικός,μεγαλοπρεπής,σοβαρός

Διαβάστε περισσότερα

Οι νηστείες και οι καταλύσεις της Εκκλησίας μας

Οι νηστείες και οι καταλύσεις της Εκκλησίας μας Οι νηστείες και οι καταλύσεις της Εκκλησίας μας Νηστεία είναι η λήψη «ξηράς τροφής» (ξηροφαγία), χωρίς λάδι ή κρασί, μια φορά την ημέρα, και μάλιστα την ενάτη ώρα (γύρω στις 3 μ. μ.). Λήψη τροφής, έστω

Διαβάστε περισσότερα

Μεγάλη Ἐ βδοµάδα κ.λπ.

Μεγάλη Ἐ βδοµάδα κ.λπ. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ Email TA ΜΗΝΑΙΑ ΟΚΤΩΗΧΟΣ ΤΡΙΩΔΙΟΝ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΑΡΙΟΝ ΩΡΟΛΟΓΙΟΝ ΕΥΧΟΛΟΓΙΟΝ Καινούριο, ἕτοιµες καθηµερινὲ ς ἀκολουθίες γιὰ τοὺ ς Ἱ ερεῖ ς - ΔΩΡΕΑΝ Δευτέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΗ ΔΥΣΗ ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΕΝΤΥΠΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΚΑΙΝΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ (16 Ο αι.)

ΣΤΗ ΔΥΣΗ ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΕΝΤΥΠΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΚΑΙΝΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ (16 Ο αι.) ΣΤΗ ΔΥΣΗ ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΕΝΤΥΠΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΚΑΙΝΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ (16 Ο αι.) 1. Από τον Έρασμο στο Textus Receptus Πρώτη έκδοση του ελληνικού κειμένου της Αγ. Γραφής η πολύγλωσση Κομπλουτιανή

Διαβάστε περισσότερα

Χριστιανική Γραμματεία ΙIΙ

Χριστιανική Γραμματεία ΙIΙ Χριστιανική Γραμματεία ΙIΙ Ενότητα 2-Δ Α1-2: Υστεροβυζαντινοί θεολόγοι Αναστάσιος Γ. Μαράς, Δρ Θ. Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΤΧΗ TOT ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΟΐ 827 TOT ΜΕΤΟΧΙΟΤ TOT ΠΑΝΑΓΙΟΤ ΤΑΦΟΤ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΤΠΟΛΗ

Η ΤΤΧΗ TOT ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΟΐ 827 TOT ΜΕΤΟΧΙΟΤ TOT ΠΑΝΑΓΙΟΤ ΤΑΦΟΤ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΤΠΟΛΗ ΠΑΡΑΣΧΟΛΗΜΑΤΑ 441 Η ΤΤΧΗ TOT ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΟΐ 827 TOT ΜΕΤΟΧΙΟΤ TOT ΠΑΝΑΓΙΟΤ ΤΑΦΟΤ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΤΠΟΛΗ Ι Ο ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ-ΚΕΡΑΜΕΥΣ ΣΤΑ ΤΕΑΗ του 19ου αιώνα περιέγραψε αναλυτικά ενα χειρόγραφο πού, με

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης 1[α ]:1 και το οριστικό άρθρο «ο» --- Θεός ή κάποιος θεός;

Ιωάννης 1[α ]:1 και το οριστικό άρθρο «ο» --- Θεός ή κάποιος θεός; Ιωάννης 1[α ]:1 --- Θεός ή «κάποιος θεός»; 1 Ιωάννης 1[α ]:1 και το οριστικό άρθρο «ο» --- Θεός ή κάποιος θεός; Εδώ θα εξετάσουμε το εδάφιο Ιωάννης 1[α ]:1 το οποίο, σύμφωνα με το κείμενο λέει, «Εν αῤχη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ Ο όρος διαθήκη Οι Εβδομήντα μεταφράζουν την εβραϊκή λέξη berith στα ελληνικά διαθήκη Απαντάται στις εκφράσεις παλαιά διαθήκη και καινή διαθήκη. Σημαίνει συμφωνία (γάμου), που συντελέσθηκε ανάμεσα στο Θεό

Διαβάστε περισσότερα

Καθορισμός ημερομηνίας εορτασμού του Πάσχα

Καθορισμός ημερομηνίας εορτασμού του Πάσχα ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ Σχολικό έτος 2013-14 Καθορισμός ημερομηνίας εορτασμού του Πάσχα ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΜΑΡΙΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΗΣ Τάξη : Α1 ΤΟ ΑΓΙΟ ΠΑΣΧΑ: Η γιορτή και ο υπολογισμός της ημερομηνίας

Διαβάστε περισσότερα

Αφορμή για τη συγγραφή αυτού του άρθρου υπήρξε η ανακρίβεια

Αφορμή για τη συγγραφή αυτού του άρθρου υπήρξε η ανακρίβεια Ηγούμενος Χρυσορρογατίσσης Διονύσιος Ο ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΗΜΑΤΟΥ Διόρθωση ανακρίβειας που προήλθε από παρεξήγηση Αφορμή για τη συγγραφή αυτού του άρθρου υπήρξε η ανακρίβεια που αναφέρεται στο βιβλίο της Μαρίνας

Διαβάστε περισσότερα

5 Δευτέρα Ακολουθία των Μ. Ωρών, Θεία Λειτουργία & Αγιασμός. 7 Τετάρτη Θεία Λειτουργία «Σύναξις Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου»

5 Δευτέρα Ακολουθία των Μ. Ωρών, Θεία Λειτουργία & Αγιασμός. 7 Τετάρτη Θεία Λειτουργία «Σύναξις Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου» Ιανουάριος 1 Πέμπτη Θεία Λειτουργία «Περιτομή Του Κυρίου» 4 Κυριακή Θεία Λειτουργία 5 Δευτέρα Ακολουθία των Μ. Ωρών, Θεία Λειτουργία & Αγιασμός 6 Τρίτη Θεία Λειτουργία & Αγιασμός «Άγια Θεοφάνεια» 7 Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 9 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... 17 ΚΥΡΙΟΤΕΡΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... 19. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Αντικείμενο και πλαίσιο της εργασίας...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 9 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... 17 ΚΥΡΙΟΤΕΡΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... 19. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Αντικείμενο και πλαίσιο της εργασίας... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 9 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... 17 ΚΥΡΙΟΤΕΡΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... 19 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Αντικείμενο και πλαίσιο της εργασίας... 27 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΝΝΟΜΗ ΤΑΞΗ Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΓΕΩΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Παρακαλούμε όποιον γνωρίζει το που μπορούμε να βρούμε ολόκληρα τα κείμενα στα ελληνικά, να μας ενημερώσει.

Παρακαλούμε όποιον γνωρίζει το που μπορούμε να βρούμε ολόκληρα τα κείμενα στα ελληνικά, να μας ενημερώσει. Η μετάφραση των κειμένων στα ελληνικά, που παρατίθεται εδώ, είναι βασισμένη στις μεταφράσεις από τα κοπτικά και ελληνικά στα αγγλικά των: Wesley W. Isenberg, Stephen Patterson, Marvin Meyer, Thomas O.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α' ΜΕΡΟΣ Β'

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α' ΜΕΡΟΣ Β' ΜΕΡΟΣ Α' Πρόλογος Πατριάρχου Αλεξανδρείας κ.κ. ΠΕΤΡΟ Γ Ζ' 13 Πρόλογος Ηγουμένου Μονής Μαχαιρά Αρχιμαδρίτου ΑΡΣΕΝΙΟΥ... 15 Χρονικόν εορταστικών εκδηλώσεων Όκτακοσιετηρίδος Ιεράς Βασιλικής και Σταυροπηγιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΨ4691ΩΓ-Ε30. ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ Α.Π.Δ. ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014 (δεν αφορά το Δημόσιο,τα Ν.Π.Δ.Δ και τους Ο.Τ.

ΑΔΑ: ΒΙΨΨ4691ΩΓ-Ε30. ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ Α.Π.Δ. ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014 (δεν αφορά το Δημόσιο,τα Ν.Π.Δ.Δ και τους Ο.Τ. ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014 03/02/2014-28/02/2014 01/02/2014-28/02/2014 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 04/03/2014-31/03/2014 01/03/2014-31/03/2014 ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 01/04/2014-30/04/2014 01/04/2014-30/04/2014 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014 02/05/2014-02/06/2014

Διαβάστε περισσότερα

Με αγιορειτική λαμπρότητα και μεγαλοπρέπεια εορτάστηκε στην Ιερά Μονή Βατοπαιδίου, η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας της Ελαιοβρύτισσας.

Με αγιορειτική λαμπρότητα και μεγαλοπρέπεια εορτάστηκε στην Ιερά Μονή Βατοπαιδίου, η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας της Ελαιοβρύτισσας. Με αγιορειτική λαμπρότητα και μεγαλοπρέπεια εορτάστηκε στην Ιερά Μονή Βατοπαιδίου, η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας της Ελαιοβρύτισσας. Της πανηγυρικής Θείας Λειτουργίας προεξήρχε ο Ηγούμενος της νόμιμης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΘΕΟΛΟΓΟΥΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΘΕΟΛΟΓΟΥΣ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΘΕΟΛΟΓΟΥΣ Οι ερωτήσεις προέρχονται από την τράπεζα των χιλιάδων θεμάτων του γνωστικού αντικειμένου των θεολόγων που επιμελήθηκε η εξειδικευμένη ομάδα εισηγητών των Πανεπιστημιακών Φροντιστηρίων

Διαβάστε περισσότερα

Το τελικό ανακοινωθέν της Διεθνούς Μικτής Επιτροπής επί του. Θεολογικού Διαλόγου μεταξύ της Ορθοδόξου. Εκκλησίας και της Ρ/Καθολικής

Το τελικό ανακοινωθέν της Διεθνούς Μικτής Επιτροπής επί του. Θεολογικού Διαλόγου μεταξύ της Ορθοδόξου. Εκκλησίας και της Ρ/Καθολικής Το τελικό ανακοινωθέν της Διεθνούς Μικτής Επιτροπής επί του Θεολογικού Διαλόγου μεταξύ της Ορθοδόξου Εκκλησίας και της Ρ/Καθολικής Η ενδεκάτη Συνάντηση της Διεθνούς Μικτής Επιτροπής επί του Θεολογικού

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν

Πρόγραμμα Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΒΕΛΓΙΟΥ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ SCHAERBEEK 293, rue du Progrès - 1030 Schaerbeek. Email: paroisse.schaerbeek@gmail.com Τηλ. : 02-201.19.38. Πρόγραμμα Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν

Διαβάστε περισσότερα

www.kalymnikifilia.gr

www.kalymnikifilia.gr Η επιρροή του ελληνικού πολιτισμού και της ελληνικής γλώσσας στη διαμόρφωση του ρωσικού εκπαιδευτικού συστήματος (το παράδειγμα των Εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της Μόσχας) ΒΑΝΤΙΜ ΓΙΑΡΟΒΟÏ Kαθηγητής μουσικής

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2012 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1. Ἡ Καινή Διαθήκη, Θεσσαλονίκη 2010. 2. Ἱερός Ναός ἁγίου Γεωργίου (Ροτόντα), Κατάθεση μαρτυρία, Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

Χριστιανική Γραμματεία Ι

Χριστιανική Γραμματεία Ι Χριστιανική Γραμματεία Ι Ενότητα 1-A3-4: Εκκλησιαστικές διατάξεις και ποίηση Αναστάσιος Γ. Μαράς, Δρ Θ. Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Η γλώσσα της Κ.Δ. είναι η «κοινή» ελληνιστική, δηλαδή η δημώδης και η γλώσσα που ομιλείτο από τον 3 ο αι. π.χ. μέχρι τον 3 ο αι. μ.χ.

Η γλώσσα της Κ.Δ. είναι η «κοινή» ελληνιστική, δηλαδή η δημώδης και η γλώσσα που ομιλείτο από τον 3 ο αι. π.χ. μέχρι τον 3 ο αι. μ.χ. Η γλώσσα της Κ.Δ. είναι η «κοινή» ελληνιστική, δηλαδή η δημώδης και η γλώσσα που ομιλείτο από τον 3 ο αι. π.χ. μέχρι τον 3 ο αι. μ.χ. Οι κατακτήσεις του Μ. Αλεξάνδρου και η πολιτική ενοποίηση του χώρου

Διαβάστε περισσότερα

2/09/2012 Ιωακείμ Γ, ο Πατριάρχης του Γένους, της Ρωμιοσύνης, του Ελληνισμού

2/09/2012 Ιωακείμ Γ, ο Πατριάρχης του Γένους, της Ρωμιοσύνης, του Ελληνισμού http://fanarion.blogspot.gr/2012/02/blog-post_09.html 2/09/2012 Ιωακείμ Γ, ο Πατριάρχης του Γένους, της Ρωμιοσύνης, του Ελληνισμού ΛΑΜΠΡΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΙΕΡΑΡΧΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΟ ΑΓΩΝΙΣΤΗ Τα πορίσματα του Επιστημονικού

Διαβάστε περισσότερα

2 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

2 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θέμα:Ο πλούτος της εκκλησιαστικής ποίησης. Υμνογραφία. (κεφ.30) Σχολείο:Περιφερειακό Λύκειο Αγίου Χαραλάμπους, Έμπα Τάξη:Α Λυκείου Καθηγητής: Νικόλαος Καραμπάς Π.Μ.Π.: 16951 Α Σκοπός:

Διαβάστε περισσότερα

Ο Άρχων Πρωτοψάλτης Χαρίλαος Ταλιαδώρος, ένας κορυφαίος εκπρόσωπος της Βυζαντινής Ψαλτικής στη σύγχρονη εποχή

Ο Άρχων Πρωτοψάλτης Χαρίλαος Ταλιαδώρος, ένας κορυφαίος εκπρόσωπος της Βυζαντινής Ψαλτικής στη σύγχρονη εποχή Ο Άρχων Πρωτοψάλτης Χαρίλαος Ταλιαδώρος, ένας κορυφαίος εκπρόσωπος της Βυζαντινής Ψαλτικής στη σύγχρονη εποχή Μαρία Αλεξάνδρου, Τ.Μ.Σ. του Α.Π.Θ. Εικόνα: Ι. Καθεδρικός Ναός της του Θεού Σοφίας Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ

ΤΟ ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ Ο συγγραφέας και εδώ δε γράφει το όνομά του, αλλά η αρχαία εκκλησιαστική παράδοση ομόφωνα αποδίδει το ευαγγέλιο αυτό στον Μάρκο και το συνέδεσε κατά ένα ιδιαίτερο τρόπο με το όνομα του απ. Πέτρου. 1. ΜΑΡΤΥΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Χριστιανική Γραμματεία Ι

Χριστιανική Γραμματεία Ι Χριστιανική Γραμματεία Ι Ενότητα 1-A12: Μικρασιάτες, Παλαιστίνιοι και Αντιοχειανοί Αναστάσιος Γ. Μαράς, Δρ Θ. Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25011 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1836 17 Αυγούστου 2011 ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Eτήσια Έκθεση του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ Το Δ ευαγγέλιο και η σχέση του με τα Συνοπτικά «Πνευματικό» ευαγγέλιο- «σωματικά» ευαγγέλια Ομοιότητες-διαφορές Δε διασώζει καμία από τις 50 και πλέον παραβολές

Διαβάστε περισσότερα

2. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΣ

2. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΣ 2. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΣ Συμπλήρωση κενών ακόλουθες λέξεις (τρεις λέξεις περισσεύουν): βιβλιοθήκη, Βαλκανική, ανθρωπιστικός, πανεπιστήμιο, χειρόγραφο, Ιταλική, τυπογραφία, σπάνιος. Η Αναγέννηση και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ Ενότητα 11: Η ΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΣ ΩΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Κηπουρός Κεμαλικότεροι του Κεμάλ Θράκη 2006,

Χρήστος Κηπουρός Κεμαλικότεροι του Κεμάλ Θράκη 2006, 1 Κεμαλικότεροι του Κεμάλ Copyright 2006 Χρήστος Κηπουρός Μαυρομιχάλη 13 Διδυμότειχο xkipuros@otenet.gr Εικόνα εξώφυλλου: Αναμνηστική φωτογραφία με τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο στην Ξάνθη. Στο μέσον ο τότε

Διαβάστε περισσότερα

Ερμηνεία των Πράξεων των Αποστόλων

Ερμηνεία των Πράξεων των Αποστόλων Ερμηνεία των Πράξεων των Αποστόλων Ενότητα 1.2: Ειδική εισαγωγή - Τα συνοπτικά Ευαγγέλια ΙΙ Σωτήριος Δεσπότης Θεολογική Σχολή Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας Τα συνοπτικά Ευαγγέλια ΙΙ (Λουκάς - Πράξεις) 1 Ευαγγέλιο

Διαβάστε περισσότερα

«Η καθημερινότητά μας» Αντικύθηρα Ημερολόγιο 2010

«Η καθημερινότητά μας» Αντικύθηρα Ημερολόγιο 2010 «Η καθημερινότητά μας» Αντικύθηρα Ημερολόγιο 2010 Αντικύθηρα Ημερολόγιο 2010 «Η καθημερινότητά μας» Ο χρόνος σε ταξιδεύει, σε αλλάζει και κάποια στιγμή σου επιτρέπει για λίγο να κάνεις ένα διάλειμμα και

Διαβάστε περισσότερα

Θέλω να εκφράσω καί εγώ τη χαρά μου για τη συνάντηση μας σε αυτό το Διεθνές Συνέδριο καί να σας ευχαριστήσω πού ανταποκριθήκατε στην πρόσκληση

Θέλω να εκφράσω καί εγώ τη χαρά μου για τη συνάντηση μας σε αυτό το Διεθνές Συνέδριο καί να σας ευχαριστήσω πού ανταποκριθήκατε στην πρόσκληση ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ Ε. ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Πραγματώσεις και αιτούμενα στην ιστορία, τον ελληνικού βιβλίου Κύριε Πρόεδρε της 'Εναρκτήριας Συνεδρίας, Κυρίες καΐ Κύριοι, 'Αγαπητές καί αγαπητοί συνάδελφοι και φίλοι Θέλω

Διαβάστε περισσότερα

Η πρώτη γνωστή συλλογή ορισμένων βιβλίων της Κ. Δ. οφείλεται στον αιρετικό Μαρκίωνα (140 μ.χ., Ρώμη)

Η πρώτη γνωστή συλλογή ορισμένων βιβλίων της Κ. Δ. οφείλεται στον αιρετικό Μαρκίωνα (140 μ.χ., Ρώμη) Η πρώτη γνωστή συλλογή ορισμένων βιβλίων της Κ. Δ. οφείλεται στον αιρετικό Μαρκίωνα (140 μ.χ., Ρώμη) Α Ο ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΟΥ MURATORI Ο κατάλογος έχει ιδιαίτερη αξία για τον κανόνα της Κ. Διαθήκης. Είναι ο αρχαιότερος

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Βυζαντινή Φιλολογία

Εισαγωγή στη Βυζαντινή Φιλολογία Εισαγωγή στη Βυζαντινή Φιλολογία Ενότητα 6: Ιστορικό Πλαίσιο 8ου-9ου αιώνα: Σκοτεινοί αιώνες-εικονομαχία. Θεοφάνης: Βίος και Έργο. Κιαπίδου Ειρήνη-Σοφία Τμήμα Φιλολογίας Σκοποί ενότητας Οι φοιτητές θα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Καταβολής Ασφαλιστικών Εισφορών προς τους Ασφαλισμένους Κύριας Ασφάλισης

Οδηγίες Καταβολής Ασφαλιστικών Εισφορών προς τους Ασφαλισμένους Κύριας Ασφάλισης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΑΕΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ-ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ Ταχ. Διευθ.:Ακτή Μιαούλη 17-19 Ταχ. Κωδ.:

Διαβάστε περισσότερα

DESIGNED BY NETINFO PLC

DESIGNED BY NETINFO PLC DESIGNED BY NETINFO PLC Τηλ: 22652090 Φαξ: 22652690 Ο πρόεδρος, τα μέλη και το προσωπικό του Κοινοτικού Συμβουλίου Πλατανιστάσας, σας εύχονται Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2011 Κοπή της βασιλόπιτας από τον

Διαβάστε περισσότερα

Συγγραφέας Τίτλος Τίτλος (ελληνικά) Κατηγορία α/α τόμου

Συγγραφέας Τίτλος Τίτλος (ελληνικά) Κατηγορία α/α τόμου 1. Ζώρας Γ. Θ. Ο ποιητής Μαρίνος Φαλιέρος Ο ποιητής Μαρίνος Φαλιέρος ΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ 2 7 46 1948 Ελληνικά 2. Τωμαδάκης Ν. Ο άγιος Ιωάννης ο Ξένος και η διαθήκη αυτού 3. Σπανάκης Στ. Κανονισμός της

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΞΙΜΕΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ

ΜΑΞΙΜΕΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ ΜΑΞΙΜΕΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ Πρόκειται για ένα «όραμα ζωής του Σεβ. Μητροπολίτου μας για τη νεολαία». Η πρωτοβουλία, αλλά και οι δαπάνες για την ανέγερση

Διαβάστε περισσότερα

Αδαμαντίου Κοραή. De morborum haereditariorum: existentia, natura, prophylaxi et cura

Αδαμαντίου Κοραή. De morborum haereditariorum: existentia, natura, prophylaxi et cura ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ 2013 Αδαμαντίου Κοραή De morborum haereditariorum: existentia, natura, prophylaxi et cura Κωνσταντίνος Ηροδότου (Συντονιστής, Δρ. Φιλοσοφίας, Πανεπιστήμιο Paris VIII) Διονύσιος

Διαβάστε περισσότερα

Η βιβλιοθήκη της Ι.Μ. Ευαγγελισμού της Θεοτόκου

Η βιβλιοθήκη της Ι.Μ. Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Ελένη Γαλιώτου Τμήμα Πληροφορικής, ρ ΤΕΙ Αθήνας 1-10-2010 1 Η βιβλιοθήκη της Ι.Μ. Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Σκιάθου Ψηφιοποίηση Το ερευνητικό έργο «ΠΟΛΥΤΙΜΟ» Πρόσβαση στο περιεχόμενο των ιστορικών βιβλίων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΑΠΔ ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΩΝ 01/2015 12/2015

ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΑΠΔ ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΩΝ 01/2015 12/2015 ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΑΠΔ ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΩΝ 01/2015 12/2015 ΜΗΝΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗ Α.Π.Δ. ΣΕ ΥΠΟΚ/ΜΑ ή ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. ΜΗΝΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗ Α.Π.Δ. ΜΕΣΩ

Διαβάστε περισσότερα

Κατά την αρχαιότητα πραγματοποιήθηκαν τρεις αναθεωρήσεις του κειμένου της Κ.Δ.:

Κατά την αρχαιότητα πραγματοποιήθηκαν τρεις αναθεωρήσεις του κειμένου της Κ.Δ.: Κατά την αρχαιότητα πραγματοποιήθηκαν τρεις αναθεωρήσεις του κειμένου της Κ.Δ.: 1. Του Λουκιανού. 2. Του Ησυχίου και 3. Του Παμφίλου. Όλα τα χειρόγραφα της αρχαιότητος έχουν σφάλματα, έτσι και της Κ.Διαθήκης,

Διαβάστε περισσότερα

Παύλεια. digitalarchive

Παύλεια. digitalarchive digitalarchive publishing by tag Γιορτή που διεξάγεται στη Βέροια προς τιμήν του Αποστόλου Παύλου. Τα γιορτάζονται κάθε Ιούνιο, στο Βήμα του Αποστόλου Παύλου, στο σημείο, δηλαδή, από όπου εκείνος μίλησε

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΓΝΩΣΤΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΟΛΩΝΙΑ

Η ΑΓΝΩΣΤΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΟΛΩΝΙΑ Παρουσίαση βιβ ίου εκδήλωση Η ΑΓΝΩΣΤΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΟΛΩΝΙΑ www.periexomena.gr Την αίθουσα «ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ» του Φιλολογικού Συλλόγου «ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ» διάλεξαν οι δύο συγγραφείς, Γεώργιος Πετρόπουλος και Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Ε Κ Δ Ο Σ Ε Ω Ν

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Ε Κ Δ Ο Σ Ε Ω Ν ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΥΚΑΔΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Ε Κ Δ Ο Σ Ε Ω Ν 1971-2013 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΥΚΑΔΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ Σταδίου 48, 5ος όροφος, γραφ. 17, 105 64 Αθήνα, τηλ. 210.32.15.100 Α.Φ.Μ.: 090045002, Δ.Ο.Υ.: Α Αθήνας Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (Mατθαίος-Μάρκος-Λουκάς)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (Mατθαίος-Μάρκος-Λουκάς) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (Mατθαίος-Μάρκος-Λουκάς) Από τον 2ο αιώνα και εξής η λέξη ευαγγέλιο δηλώνει: τα βιβλία εκείνα της Καινής Διαθήκης που περιέχουν και αφηγούνται το γεγονός της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Αεροπορικά εισιτήρια Θεσσαλονίκη-Αθήνα-Τέλ. Αβίβ Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Φόροι αεροδρομίων, βίζα Ισραήλ. Διαμονή σε επιλεγμένα

ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Αεροπορικά εισιτήρια Θεσσαλονίκη-Αθήνα-Τέλ. Αβίβ Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Φόροι αεροδρομίων, βίζα Ισραήλ. Διαμονή σε επιλεγμένα ΠΑΣΧΑ 2014 7 Μέρες 7-13 Απριλίου ΑΓΙΟΙ ΤΟΠΟΙ ΚΑΙ ΣΙΝΑ 1 η ΜΕΡΑ M.ΤΡΙΤΗ (7/4)ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ: Συγκέντρωση 18.00 μ.μ στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Πτήση με Aegean Airlines A3 127 στις 20.45 μ.μ για Αθήνα. Συνάντηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΕΙΟ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΕΙΟ ΕΛΛΑΔΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΕΙΟ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ 1. ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ 14 ΙΟΥΝΙΟΥ 1925 Ιδρύεται το Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης. 1942 Αρχίζει

Διαβάστε περισσότερα

Αναθεωρημένες Προβλέψεις για τον Εισερχόμενο Τουρισμό στην Ελλάδα το 2010 μετά την Κρίση του Απριλίου και τα Γεγονότα του Μαΐου

Αναθεωρημένες Προβλέψεις για τον Εισερχόμενο Τουρισμό στην Ελλάδα το 2010 μετά την Κρίση του Απριλίου και τα Γεγονότα του Μαΐου Αθήνα, 2 Ιουλίου 2010 Δελτίο Τύπου Παρουσιάστηκε, σήμερα στις 2 Ιουλίου 2010 στο ξενοδοχείο St.George Lycabettus, το τέταρτο τεύχος της Εξαμηνιαίας Έκθεσης Ανάλυσης των Τουριστικών Τάσεων με τις προβλέψεις

Διαβάστε περισσότερα

Αρσανάδες, Πύργοι, Κιόσκια, Καμπάνες, Σήμαντρα, Φιάλες, Κρήνες

Αρσανάδες, Πύργοι, Κιόσκια, Καμπάνες, Σήμαντρα, Φιάλες, Κρήνες Αρσανάδες, Πύργοι, Κιόσκια, Καμπάνες, Σήμαντρα, Φιάλες, Κρήνες Αρσανάς Ζωγράφου Πύργος Χελανδαρίου Πύργος Καρακάλλου Πύργος Σταυρονικήτα Ιερά Μονή Βατοπαιδίου, Κιόσκι Κιόσκι Αγίου Παύλου Ι.Μ. Διονυσίου,

Διαβάστε περισσότερα

Παναγία της Ασίνου Ελληνικά

Παναγία της Ασίνου Ελληνικά Παναγία της Ασίνου Ελληνικά 1 ΝΑΟΣ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΣΙΝΟΥ Ή ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΗΣ ΦΟΡΒΙΩΤΙΣΣΑΣ Η καμαροσκέπαστη, με δεύτερη ξύλινη στέγη εκκλησία της Παναγίας της Ασίνου, που βρίσκεται κοντά στο χωριό Νικητάρι,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΜΠΤΟ. Η ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Του Αντιστρατήγου ε.α. Παναγιώτη Πανταζή

ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΜΠΤΟ. Η ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Του Αντιστρατήγου ε.α. Παναγιώτη Πανταζή ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΜΠΤΟ Η ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Του Αντιστρατήγου ε.α. Παναγιώτη Πανταζή Όταν λέµε Αγία Παρασκευή εννοούµε τη µικρή Εκκλησία, που είναι δυτικά του χωριού στη θέση Παναγία (Παναΐα), την οποία βλέπουµε στην

Διαβάστε περισσότερα

Μέγας κανών. Ποίημα μακρόν ( 250 τροπαρίων ) μετανοίας και κατανύξεως του αγίου Ανδρέου, επισκόπου Κρήτης.

Μέγας κανών. Ποίημα μακρόν ( 250 τροπαρίων ) μετανοίας και κατανύξεως του αγίου Ανδρέου, επισκόπου Κρήτης. Μέγας κανών. Ποίημα μακρόν ( 250 τροπαρίων ) μετανοίας και κατανύξεως του αγίου Ανδρέου, επισκόπου Κρήτης. Ανήκει στον Όρθρο της Πέμπτης ( της ε` εβδομάδος των Νηστειών ) και ψάλλεται στο Απόδειπνο της

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΥ ΓΑΡ ΑΠΕΣΤΕΙΛΕ ΜΕ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΒΑΠΤΙΖΕΙΝ ΑΛΛ ΕΥΑΓΓΕΛΙΖΕΣΘΑΙ»

«ΟΥ ΓΑΡ ΑΠΕΣΤΕΙΛΕ ΜΕ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΒΑΠΤΙΖΕΙΝ ΑΛΛ ΕΥΑΓΓΕΛΙΖΕΣΘΑΙ» «ΟΥ ΓΑΡ ΑΠΕΣΤΕΙΛΕ ΜΕ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΒΑΠΤΙΖΕΙΝ ΑΛΛ ΕΥΑΓΓΕΛΙΖΕΣΘΑΙ» Ο απόστολος Παύλος προς το τέλος της προς Ρωµαίους επιστολής του γράφει «Τολµηρότερον δε έγραψα υµίν, αδελφοί, από µέρους ως επαναµιµνήσκων

Διαβάστε περισσότερα

Ιανουάριος. Κτήριο του Κοινοτικού Συμβουλίου. 1 Βασίλης 6 Θεοφάνης, Φώτης 7 Ιωάννης, Πρόδρομος 11 Θεοδόσης 17 Αντώνης

Ιανουάριος. Κτήριο του Κοινοτικού Συμβουλίου. 1 Βασίλης 6 Θεοφάνης, Φώτης 7 Ιωάννης, Πρόδρομος 11 Θεοδόσης 17 Αντώνης Τερσεφάνου 2014 ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΕΡΣΕΦΑΝΟΥ, Ιανουάριος Κτήριο του Κοινοτικού Συμβουλίου 1 Βασίλης 6 Θεοφάνης, Φώτης 7 Ιωάννης, Πρόδρομος 11 Θεοδόσης 17 Αντώνης 18 Θανάσης, Κύριλλος 19 Μακάριος 20 Ευθύμιος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας Το ακαδημαϊκό έτος αρχίζει την 1 η Σεπτεμβρίου και λήγει την 31 η Αυγούστου του επόμενου έτους. Το διδακτικό έργο κάθε ακαδημαϊκού έτους διαρθρώνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΣΧΑ 2014 ΑΓΙΟ ΦΩΣ ΑΓΙΟΙ ΤΟΠΟΙ 6 ΜΕΡΕΣ 16-21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

ΠΑΣΧΑ 2014 ΑΓΙΟ ΦΩΣ ΑΓΙΟΙ ΤΟΠΟΙ 6 ΜΕΡΕΣ 16-21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΠΑΣΧΑ 2014 ΑΓΙΟ ΦΩΣ ΑΓΙΟΙ ΤΟΠΟΙ 6 ΜΕΡΕΣ 16-21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1η ΜΕΡΑ.M.ΤΕΤΑΡΤΗ (16/4)ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ: Συγκέντρωση 18.00 µ.µ στο αεροδρόµιο Μακεδονία. Πτήση µε Aegean Airlines A3 127 στις 20.45 µ.µ για Αθήνα. Συνάντηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΑΝΙΣΤΉΣ ΟΤΑΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΈΣ ΥΠΟΓΡΑΦΈΣ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΤΟΣ MB'-ΜΓ' (Ανάτυπο) ΤΟΜΟΣ 25 / 2005 ΓΙΟΥΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΑΘΗΝΑ 2005

ΕΡΑΝΙΣΤΉΣ ΟΤΑΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΈΣ ΥΠΟΓΡΑΦΈΣ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΤΟΣ MB'-ΜΓ' (Ανάτυπο) ΤΟΜΟΣ 25 / 2005 ΓΙΟΥΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΑΘΗΝΑ 2005 ο ΕΤΟΣ MB'-ΜΓ' ΕΡΑΝΙΣΤΉΣ (Ανάτυπο) ΤΟΜΟΣ 25 / 2005 ΓΙΟΥΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΟΤΑΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΈΣ ΥΠΟΓΡΑΦΈΣ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΑΘΗΝΑ 2005 ΟΤΑΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΈΣ ΤΠΟΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝ TATTOTHTA ΣΕ ΕΝΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΙΚΑ ΠΑΡΑΔΟΞΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2015-ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2016

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2015-ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2016 ΜΑΡΑΘΏΝΙΟΣ ΑΝΆΓΝΩΣΗΣ ΒΙΒΛΊΩΝ ΤΩΝ ΕΚΔΌΣΕΩΝ ΨΥΧΟΓΙΟΣ! Λάβετε θέσεις Έτοιμοι Πάμε! ΒΓΕΊΤΕ ΠΡΏΤΟΙ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΦΙΛΑΝΑΓΝΩΣΙΑΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2015-ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2016 ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΔΡΆΣΕΩΝ ΦΙΛΑΝΑΓΝΩΣΊΑΣ Σχολείο:... Τάξη:...

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΠΗΓΗ για την πρώιμη ιστορία της Σχολής Κοζάνης

ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΠΗΓΗ για την πρώιμη ιστορία της Σχολής Κοζάνης ΟΙ ΠΡΩΤΟΙ ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ (Άπο τον Γεώργιο Κονταρή ως τον Ευγένιο Βούλγαρη) ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΠΗΓΗ για την πρώιμη ιστορία της Σχολής Κοζάνης ήταν ως τώρα ή πολύτιμη διατριβή του λόγιου Κοζανίτη ιερέα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Εκκλησιαστικής Μουσικής και Ψαλτικής Εξάμηνο Β Ακαδ. Έτος 201..-1

Πρόγραμμα Εκκλησιαστικής Μουσικής και Ψαλτικής Εξάμηνο Β Ακαδ. Έτος 201..-1 Εξάμηνο Β Ακαδ. Έτος 20..- Θεωρία και Πράξη Βυζαντινής Μουσικής(άσκηση στο σύντομο Αναστασιματάριο του Ιωάννου) 2 Εισαγωγή στην Ευρωπαϊκή Μουσική(ασκήσεις σολφέζ) 3 Υμνολογία(φιλολογική και θεολογική ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενο Αγίου Νικολάου της Στέγης. Ελληνικά

Κείμενο Αγίου Νικολάου της Στέγης. Ελληνικά 1 Κείμενο Αγίου Νικολάου της Στέγης Ελληνικά 2 Ο Άγιος Νικόλαος της Στέγης Πήρε το όνομα του μετά την προσθήκη της δεύτερης Στέγης του ναού τον 13ον αιώνα, για την προστασία του από τα χιόνα και τη βροχή.

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούλης Δημήτρης EXCELLENT Ετήσια Αξιολόγηση του ΚΞΓ Μαρούλης Δημήτρης

Μαρούλης Δημήτρης EXCELLENT Ετήσια Αξιολόγηση του ΚΞΓ Μαρούλης Δημήτρης EXCELLENT 3 Εκδόσεις Λευκή Σελίδα ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Αγγλική Γλώσσα Μαρούλης Δημήτρης EXCELLENT Ετήσια Αξιολόγηση του ΚΞΓ Μαρούλης Δημήτρης Διορθώσεις: Ελένη Ζαφειρούλη Σελιδοποίηση: Γιάννης Χατζηχαραλάμπους Μακέτα

Διαβάστε περισσότερα

Ερμηνεία Αποκαλυπτικών κειμένων της Καινής Διαθήκης

Ερμηνεία Αποκαλυπτικών κειμένων της Καινής Διαθήκης ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ερμηνεία Αποκαλυπτικών κειμένων της Καινής Διαθήκης Ενότητα 12: Επιστολή Ιούδα & Β Πέτρου Αικατερίνη Τσαλαμπούνη Άδειες Χρήσης Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Γράφτηκε στην κοινή και δημώδη ελληνική γλώσσα. Φυλάσσεται στην ελληνόφωνη εκκλησία. Χρησιμοποιείται μέχρι σήμερα στις λατρευτικές συνάξεις.

Γράφτηκε στην κοινή και δημώδη ελληνική γλώσσα. Φυλάσσεται στην ελληνόφωνη εκκλησία. Χρησιμοποιείται μέχρι σήμερα στις λατρευτικές συνάξεις. 1. ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Γράφτηκε στην κοινή και δημώδη ελληνική γλώσσα. Φυλάσσεται στην ελληνόφωνη εκκλησία. Χρησιμοποιείται μέχρι σήμερα στις λατρευτικές συνάξεις. Η μόνη διαφοροποίηση είναι ότι τα κεφαλαία

Διαβάστε περισσότερα

FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ

FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 26 ης Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΦΙΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ: Κ.Π. ΚΑΒΑΦΗΣ, ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ ΠΟΙΗΤΗ

ΣΟΦΙΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ: Κ.Π. ΚΑΒΑΦΗΣ, ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ ΠΟΙΗΤΗ ΣΟΦΙΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ: Κ.Π. ΚΑΒΑΦΗΣ, ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ ΠΟΙΗΤΗ Εισαγωγικά: Τι είναι λογοτεχνικό αρχείο; Τι περιέχει το αρχείο ενός ποιητή; Ποιος είναι ο πονοκέφαλος ενός εκδότη; Τι ηθικά διλήμματα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΥΣΤΗΡΙΩΔΗΣ ΜΟΡΦΗ ΤΟΥ ΜΕΛΧΙΣΕΔΕΚ

Η ΜΥΣΤΗΡΙΩΔΗΣ ΜΟΡΦΗ ΤΟΥ ΜΕΛΧΙΣΕΔΕΚ Η ΜΥΣΤΗΡΙΩΔΗΣ ΜΟΡΦΗ ΤΟΥ ΜΕΛΧΙΣΕΔΕΚ 1. Ιστορία της έρευνας 2. Ο Μελχισεδέκ στην Παλαιά Διαθήκη 3. Ο Μελχισεδέκ στην απόκρυφη γραμματεία 4. Ο Μελχισεδέκ στα χειρόγραφα του Κουμράν 5. Ο Μελχισεδέκ στους Φίλωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΕΙΣ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΓΑΖΙΟΥ, ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 ΑΝΟΙΚΤΑ 08:30 22:00

ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΕΙΣ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΓΑΖΙΟΥ, ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 ΑΝΟΙΚΤΑ 08:30 22:00 ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΕΙΣ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΓΑΖΙΟΥ, ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 01/07/2015 17/07/2015 02/07/2015 18/07/2015 03/07/2015 19/07/2015 04/07/2015 20/07/2015 05/07/2015 21/07/2015 06/07/2015 22/07/2015 07/07/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΕΣ ΑΚΟΛΟΤΘΙΕΣ ΑΓΙΩΝ

ΕΝΤΥΠΕΣ ΑΚΟΛΟΤΘΙΕΣ ΑΓΙΩΝ Δημοσθένης Στρατηγόπουλος ΕΝΤΥΠΕΣ ΑΚΟΛΟΤΘΙΕΣ ΑΓΙΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗ ΝΤΟΡΗΣ ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΐ Επιστημονική εποπτεία - Εισαγωγή ΚΡΙΤΩΝ ΧΡΤΣΟΧΟΪΔΗΣ ΑΘΗΝΑ 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ni ΕΙΣΑΓΩΓΗ «/ ΕΚΔΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ μα' ΣΤΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αγία Αναστασία η Μεγαλομάρτυς η Φαρμακολύτρια 22 Δεκεμβρίου

Αγία Αναστασία η Μεγαλομάρτυς η Φαρμακολύτρια 22 Δεκεμβρίου Αγία Αναστασία η Μεγαλομάρτυς η Φαρμακολύτρια 22 Δεκεμβρίου http://www.google.com.cy/imgres?imgurl=http://www.pigizois.net/sinaxaristis/12/22.jpg&imgrefurl=http://www.saint.gr/3239/saint.aspx&usg= 3Fna2LMd87t9UxeDDztnUV4LuDo=&h=835&w=586&sz=63&hl=en&start=1&zoom=1&tbnid=bpzYaMtyqRnVnM:&t

Διαβάστε περισσότερα

Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΡΩΣΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ( 6.2.2015-12.2.2015)

Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΡΩΣΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ( 6.2.2015-12.2.2015) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΥΝΟΔΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΩΝ Δ/νσις : Ἰωάννου Γενναδίου 14 115 21, Ἀθῆναι Τηλ. 210-72.72.282 & 210-72.72.993, e-mail: fspk2008@yahoo.gr

Διαβάστε περισσότερα

Θρησκεία και Οικολογία. Το Οικολογικό Έργο Του Οικουμενικού Πατριατρχείου Κωνσταντινουπόλεως

Θρησκεία και Οικολογία. Το Οικολογικό Έργο Του Οικουμενικού Πατριατρχείου Κωνσταντινουπόλεως Θρησκεία και Οικολογία Το Οικολογικό Έργο Του Οικουμενικού Πατριατρχείου Κωνσταντινουπόλεως Η οικολογική δράση του Οικουμενικού Πατριαρχείου Το Οικουμενικό Πατριατρχείο Κωνσταντινουπόλεως έχει αποδείξει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2007. http://www.ecclesia.gr/greeknews/default.asp. Ευχές στον Μακαριώτατο. Αναζήτηση στο Αρχείο Ειδήσεων. ΑΡΧΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ --Επιλέξτε Μήνα--

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2007. http://www.ecclesia.gr/greeknews/default.asp. Ευχές στον Μακαριώτατο. Αναζήτηση στο Αρχείο Ειδήσεων. ΑΡΧΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ --Επιλέξτε Μήνα-- Σελίδα 1 από 5 ΑΡΧΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ --Επιλέξτε Μήνα-- Αναζήτηση στο Αρχείο Ειδήσεων Αναζήτηση ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2007 Ευχές στον Μακαριώτατο Συνάντηση του Μακαριωτάτου με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Πληροφοριακό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕ3. Η Καινή Διαθήκη Α: Τα Ευαγγέλια και οι Πράξεις των Αποστόλων

ΔΕ3. Η Καινή Διαθήκη Α: Τα Ευαγγέλια και οι Πράξεις των Αποστόλων ΔΕ3. Η Καινή Διαθήκη Α: Τα Ευαγγέλια και οι Πράξεις των Αποστόλων 1. Ποια είναι τα βιβλία της Καινής Διαθήκης 1. Ιστορικά Ευαγγέλια 1. κατά Ματθαίον 2. κατά Μάρκον 3. κατά Λουκάν 4. κατά Ιωάννην 5.Πράξεις

Διαβάστε περισσότερα

Μέτοπον Τ.Τ. 903. Δεσποινίς

Μέτοπον Τ.Τ. 903. Δεσποινίς Μέτοπον Τ.Τ. 903 Δεσποινίς Έλαβα το γράμμα σου και ευχαριστώ πολύ δια την ενθύμισιν σου γνωρίζω Δες/νίς ότι εμείς εδώ περνούμε πολύ καλλά, έχομεν την καλή μας συντροφιά τα λεβεντόπαιδα, έχομε κρύα νερά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΚΥΡΩΜΕΝΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΑΛΑΙΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΗΣ ΠΑΤΜΟΥ

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΚΥΡΩΜΕΝΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΑΛΑΙΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΗΣ ΠΑΤΜΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΚΥΡΩΜΕΝΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΑΛΑΙΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΗΣ ΠΑΤΜΟΥ Το σημείωμα αυτό αναφέρεται στο μεγάλο είλητο της Πάτμου, το όποιο περιέγραψε λεπτομερειακά, μελέτησε καΐ συμπλήρωσε ή συνάδελφος κυρία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ο θαυμαστός κόσμος της ΑΛΚΗΣ ΖΕΗ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ για τους μαθητές και τις μαθήτριες της Δ, Ε και ΣΤ Δημοτικού Νοέμβριος 2011-Μάιος 2012 Υπό την αιγίδα του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Μαραθώνιος

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ. Θέμα: ΑΠΟΔΟΧΉ ΜΕΤΑΦΡΆΣΕΩΝ ΔΙΚΗΓΌΡΟΥ

Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ. Θέμα: ΑΠΟΔΟΧΉ ΜΕΤΑΦΡΆΣΕΩΝ ΔΙΚΗΓΌΡΟΥ Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ [Ν. 3094/03 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, άρ. 4 6] Θέμα: ΑΠΟΔΟΧΉ ΜΕΤΑΦΡΆΣΕΩΝ ΔΙΚΗΓΌΡΟΥ Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Ανδρέας Τάκης Ειδικός Επιστήμονας:

Διαβάστε περισσότερα

Η ιστορία του χωριού μου μέσα από φωτογραφίες

Η ιστορία του χωριού μου μέσα από φωτογραφίες Η ιστορία του χωριού μου μέσα από φωτογραφίες Μία εικόνα είναι χίλιες λέξεις Έτσι έλεγαν οι αρχαίοι Κινέζοι Εμείς, οι μαθητές της Α και Β Τάξης του δημοτικού σχολείου Λισβορίου θα σας πούμε την ιστορία

Διαβάστε περισσότερα

παρακαλώ! ... ένα βιβλίο με μήνυμα

παρακαλώ! ... ένα βιβλίο με μήνυμα παρακαλώ!... ένα βιβλίο με μήνυμα Ένα μήνυμα πού δίνει απάντηση στο βασικό ερώτημα ποιος είναι ο σκοπός της ζωής. Ένα μήνυμα πού ανταποκρίνεται σε κάθε ερωτηματικό και αμφιβολία σου. Η βίβλος μας φανερώνει

Διαβάστε περισσότερα

«Ανεξήγητη για την ΕΣΕΕ η καταχώρηση των στοιχείων επιταγών συναλλαγματικών από τον Τειρεσία, εν μέσω περιόδου «προστασίας»

«Ανεξήγητη για την ΕΣΕΕ η καταχώρηση των στοιχείων επιταγών συναλλαγματικών από τον Τειρεσία, εν μέσω περιόδου «προστασίας» «Ανεξήγητη για την ΕΣΕΕ η καταχώρηση των στοιχείων επιταγών συναλλαγματικών από τον Τειρεσία, εν μέσω περιόδου «προστασίας» Η ΕΣΕΕ, με επιστολή της προς την Τειρεσίας ΑΕ, που κοινοποιείται και στην Πρόεδρο

Διαβάστε περισσότερα

ετάρτη, 20 Αυγούστου 2008 Ενώ οι πιστοί πληθαίνουν με γοργούς ρυθμούς, το Πεκίνο κρατά χαμηλούς τόνους Ανάγκη η αγάπη

ετάρτη, 20 Αυγούστου 2008 Ενώ οι πιστοί πληθαίνουν με γοργούς ρυθμούς, το Πεκίνο κρατά χαμηλούς τόνους Ανάγκη η αγάπη ετάρτη, 20 Αυγούστου 2008 Αυξάνονται και πληθύνονται οι χριστιανοί στην Κίνα. Ενώ οι πιστοί πληθαίνουν με γοργούς ρυθμούς, το Πεκίνο κρατά χαμηλούς τόνους Ο Χάο Τσαν έχει συνηθίσει να προσεύχεται μπροστά

Διαβάστε περισσότερα

c/s Salamis Filoxenia Πρόγραμμα κρουαζιέρων Καλοκαίρι 2015 Α/Α Ημερομηνίες Ημέρες Διάρκεια Προορισμοί

c/s Salamis Filoxenia Πρόγραμμα κρουαζιέρων Καλοκαίρι 2015 Α/Α Ημερομηνίες Ημέρες Διάρκεια Προορισμοί Πρόγραμμα κρουαζιέρων Καλοκαίρι 2015 Α/Α Ημερομηνίες Ημέρες Διάρκεια Προορισμοί ΙΟΥΝΙΟΣ 1 12-14/06/15 Παρασκευή με Κυριακή 2-ήμερη (2 νύκτες / 3 μέρες) Λίβανος 2 14-19/06/15 Κυριακή με Παρασκευή 5-ήμερη

Διαβάστε περισσότερα

Δρ Παρισόπουλος Γεώργιος. Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ., M.Sc., Ph.D. Water Resources & Environmental Eng., I.C., U.K.

Δρ Παρισόπουλος Γεώργιος. Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ., M.Sc., Ph.D. Water Resources & Environmental Eng., I.C., U.K. Δρ Παρισόπουλος Γεώργιος Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ., M.Sc., Ph.D. Water Resources & Environmental Eng., I.C., U.K. Ανασκόπηση Λειτουργίας θυροφράγματος Κούλας και Διαχείρισης στάθμης λίμνης Μικρής Πρέσπας

Διαβάστε περισσότερα

www.alambra.org.cy ΧΟΡΗΓΟΣ: ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΥΜΠΙΩΝ - ΑΛΑΜΠΡΑΣ

www.alambra.org.cy ΧΟΡΗΓΟΣ: ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΥΜΠΙΩΝ - ΑΛΑΜΠΡΑΣ www.alambra.org.cy Ειρήνης 4, 2563 Αλάμπρα, Λευκωσία, Τηλ: 22522457, Φαξ: 22526402 E-mail: koin.symalambras@cytanet.com.cy, Αρχαιολογικός Οικισμός Αλάμπρας Αιωνόβιο δέντρο, Φραγκοελιά Ειρήνης 4, 2563 Αλάμπρα,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ. Συντάκτης: Ευάγγελος Δεναξάς

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ. Συντάκτης: Ευάγγελος Δεναξάς ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Συντάκτης: Ευάγγελος Δεναξάς 1) Πού έγινε η Πενθέκτη Οικουμενική Σύνοδος; Α. Κωνσταντινούπολη Β. Έφεσο Γ. Νίκαια Δ. Χαλκηδόνα 2) Ποιος Πατριάρχης Αλεξανδρείας καθαιρέθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Κηπουρός Ούτε τιάρα ούτε φτυάρα Θράκη 2006,

Χρήστος Κηπουρός Ούτε τιάρα ούτε φτυάρα Θράκη 2006, 1 Ούτε τιάρα ούτε φτυάρα Copyright 2006 Χρήστος Κηπουρός Μαυρομιχάλη 13 Διδυμότειχο xkipuros@otenet.gr Εικόνα εξώφυλλου: Κατάθεση στεφάνου στο μαυσωλείο του Κεμάλ, από τον Πάπα. Άγκυρα 28 Νοεμβρίου 2006,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΒΑΣΙΛΙΚΗ «ΑΓ. ΣΟΦΙΑ» Η ΝΕΚΡΟΠΟΛΗ

Η ΒΑΣΙΛΙΚΗ «ΑΓ. ΣΟΦΙΑ» Η ΝΕΚΡΟΠΟΛΗ Η ΒΑΣΙΛΙΚΗ «ΑΓ. ΣΟΦΙΑ» Η ΝΕΚΡΟΠΟΛΗ Η ΒΑΣΙΛΙΚΗ «ΑΓ. ΣΟΦΙΑ» Η ΝΕΚΡΟΠΟΛΗ Η σημερινή βασιλική «Αγ. Σοφία» βρίσκεται στο κέντρο της κύριας νεκρόπολης της αρχαίας πόλης Σέρντικα. Σ αυτή την περιοχή έχουν ανακαλυφθεί

Διαβάστε περισσότερα

20 Η ΕΠΕΤΕΙΑΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ

20 Η ΕΠΕΤΕΙΑΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ 20 Η ΕΠΕΤΕΙΑΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ---------------------------------------------------- Αθήνα, 26 Ιουνίου 1 Ιουλίου 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Τετάρτη, 26 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

Πώς γράφεται μια προπτυχιακή εργασία στην Ιστορία της Τέχνης. Σχεδιάγραμμα. Γενικές οδηγίες

Πώς γράφεται μια προπτυχιακή εργασία στην Ιστορία της Τέχνης. Σχεδιάγραμμα. Γενικές οδηγίες Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Φιλοσοφική Σχολή Τμήμα Ιστορίας-Αρχαιολογίας Τομέας Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης Δώρα Μαρκάτου, επίκ. Καθηγήτρια Πώς γράφεται μια προπτυχιακή εργασία στην Ιστορία της Τέχνης

Διαβάστε περισσότερα

Μανόλης Χατζηδάκης, Έλληνες ζωγράφοι μετά την Άλωση (1450-1830), τ. 1, Αθήνα 1987.

Μανόλης Χατζηδάκης, Έλληνες ζωγράφοι μετά την Άλωση (1450-1830), τ. 1, Αθήνα 1987. Μανόλης Χατζηδάκης, Έλληνες ζωγράφοι μετά την Άλωση (14501830), τ. 1, Αθήνα 1987. Παναγιώτης Λ. Βοκοτόπουλος, Εικόνες της Κέρκυρας, Αθήνα 1990. Κερκυραίοι ζωγράφοι: 19ος20ος αι., επιμ. Αθ. Χρήστου, Κέρκυρα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Τίτλος Μαθήματος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΕ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΔΑΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΕΡΡΕΣ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΙΚΗΠΟΣ. Ο πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δελίκηπου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2014

ΔΕΛΙΚΗΠΟΣ. Ο πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δελίκηπου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2014 Τηλ.: 99453428 Φαξ: 22531013 Ο πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δελίκηπου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΕΛΙΚΗΠΟΥ Σωτήρης Νικολάου 99-697386

Διαβάστε περισσότερα

Τα σωζόμενα πρωτότυπα αντίτυπα της Χάρτας της Ελλάδος του Ρήγα Συμπλήρωση

Τα σωζόμενα πρωτότυπα αντίτυπα της Χάρτας της Ελλάδος του Ρήγα Συμπλήρωση ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΠ. ΚΑΡΑΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Τα σωζόμενα πρωτότυπα αντίτυπα της Χάρτας της Ελλάδος του Ρήγα Συμπλήρωση Ο Ρήγας Βελεστινλής (1757-1798) εξέδωσε στη Βιέννη με χαράκτη τον Φρανσουά Μύλλερ (Franz Müller,

Διαβάστε περισσότερα