KEΦAΛAIO Α ΓENIKEΣ IATAΞEIΣ Άρθρο 1ο E PA - EΠΩNYMIA ΣKOΠOI -MEΣA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "KEΦAΛAIO Α ΓENIKEΣ IATAΞEIΣ Άρθρο 1ο E PA - EΠΩNYMIA ΣKOΠOI -MEΣA"

Transcript

1 ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΕΒ Όπως εγκρίθηκε από την Ετήσια Τακτική Συνέλευση των Μελών της 24 ης Μαΐου 2007

2 Σελίδα 2 από 22 KEΦAΛAIO Α ΓENIKEΣ IATAΞEIΣ Άρθρο 1ο E PA - EΠΩNYMIA Συνιστάται στην Αθήνα σωµατείο µε την επωνυµία «ΣΕΒ σύνδεσµος επιχειρήσεων και βιοµηχανιών» και διακριτικό τίτλο «ΣΕΒ». Aρθρο 2ο ΣKOΠOI -MEΣA 1. Γενικοί Σκοποί : Γενικοί σκοποί του Συνδέσµου είναι : α) H µελέτη, προστασία και προαγωγή των ηθικών, οικονοµικών και επαγγελµατικών συµφερόντων των µελών του και η ανάπτυξη πνεύµατος αλληλεγγύης και αµοιβαίας υποστηρίξεως µεταξύ των µελών του. β) H µελέτη, προβολή, υποστήριξη και συµβολή στην ανάπτυξη των θεµάτων, που ενδιαφέρουν τη µεταποίηση-βιοµηχανία και κάθε συναφή επιχειρηµατική δραστηριότητα, µε µόνιµη οργάνωση και µορφή νοµικού προσώπου που συµβάλλει στην ανάπτυξή της και που ανταποκρίνεται σε επί µέρους λειτουργίες της βιοµηχανίας, ιδίως την οργάνωση, την ελεγκτική, την πληροφορική, την εκπαίδευση και επιµόρφωση στελεχών και εργατικού δυναµικού, τις δηµόσιες σχέσεις, τη διαφήµιση, τη διανοµή. γ) H προβολή του θεσµού της ιδιωτικής επιχειρήσεως, για να καταστεί συνείδηση µεταξύ του ευρύτερου κοινού, η σηµασία του σε µία ελεύθερη και αναπτυσσόµενη κοινωνία. 2. Eιδικοί Σκοποί : Mέσα στο πλαίσιο των γενικών σκοπών της προηγουµένης παραγράφου ειδικότεροι σκοποί του Συνδέσµου είναι : α) H µελέτη, προβολή και υποστήριξη των θεµάτων, που ενδιαφέρουν τη βιοµηχανία και που η αντιµετώπισή τους συµβάλλει στην ανάπτυξή της. β) H εκπροσώπηση στην Eλλάδα και το εξωτερικό (ειδικότερα στα δικαστήρια, τις δηµόσιες αρχές και τα διάφορα συλλογικά όργανα) της βιοµηχανίας γενικά και των συµφερόντων της καθώς και των µελών του Συνδέσµου. γ) H αναζήτηση, µαζί µε τις δηµόσιες αρχές και τις οργανώσεις των εργαζοµένων, κάθε λύσης που µπορεί να συµβάλλει στη διατήρηση και ανάπτυξη της κοινωνικής ειρήνης και οικονοµικής ευηµερίας στη χώρα.

3 Σελίδα 3 από 22 δ) H διαπραγµάτευση και σύναψη µε οποιαδήποτε επαγγελµατική οργάνωση εργαζοµένων κάθε είδους συλλογικών συµβάσεων εργασίας που καλύπτουν οποιουσδήποτε µισθωτούς, ανεξάρτητα από το αν αυτοί ασχολούνται σε κύρια ή δευτερεύοντα έργα των ενδιαφεροµένων εργοδοτών ή και σε έργα, που εξυπηρετούν αυτούς έµµεσα και η συµµετοχή µε την ιδιότητα του διαδίκου στα αρµόδια διοικητικά όργανα και τα αρµόδια διοικητικά διαιτητικά δικαστήρια, σε όλη τη διαδικασία της υποχρεωτικής επιλύσεως των συλλογικών διαφορών και τη σχετική διαδικασία στο Συµβούλιο της Eπικρατείας. ε) H συµµετοχή σε ευρωπαϊκές και διεθνείς βιοµηχανικές και εργοδοτικές οργανώσεις. στ) H συµµετοχή σε εθνικές ή διεθνείς επιτροπές, συµβούλια, συνδιασκέψεις, εκθέσεις και εκδηλώσεις γενικά που έχουν σχέση µε τους σκοπούς που επιδιώκει ο Σύνδεσµος. 3. Μέσα: Ο ΣΕΒ επιδιώκει, µε κάθε νόµιµο και πρόσφορο µέσο, τους σκοπούς που περιγράφονται στις προηγούµενες δύο παραγράφους, κινητοποιώντας την υποστήριξη των επιχειρήσεων οι οποίες δρουν στην Ελλάδα και προωθώντας τις αρχές που αποτυπώνονται στην «Χάρτα για τα ικαιώµατα και τις Υποχρεώσεις των Επιχειρήσεων» όπως εκάστοτε ισχύει και τους κανόνες επιχειρηµατικής συµπεριφοράς σύµφωνα µε τα εκάστοτε ψηφίσµατα των Συνελεύσεων του ΣΕΒ. Προς τον σκοπό αυτό συµµετέχει σε εθνικούς, ευρωπαϊκούς και διεθνείς φορείς και εκπροσωπείται σε όργανα διοίκησής τους (ΝΠ, ΝΠΙ, Επιτροπές, συνδικαλιστικές ενώσεις, διεθνείς οργανώσεις, διακρατικούς οργανισµούς κλπ). Άρθρο 3ο ΣΦPAΓI A - EMBΛHMA Ο ΣΕΒ έχει σφραγίδα και έµβληµα, το περιεχόµενο και η αποτύπωση των οποίων καθορίζονται µε απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου. KEΦAΛAIO B MEΛH Aρθρο 4ο IAKPIΣH MEΛΩN-MHTPΩO 1. Kατηγορίες : Tα µέλη διακρίνονται σε τακτικά, έκτακτα και επίτιµα, σύµφωνα µε τους ορισµούς των εποµένων παραγράφων. 2. Τακτικά µέλη µπορούν να είναι :

4 Σελίδα 4 από 22 α) Νοµικά πρόσωπα που έχουν την µορφή ανωνύµου εταιρείας ή εταιρείας περιορισµένης ευθύνης, ασκούν βιοµηχανική ή οποιαδήποτε άλλη επιχειρηµατική δραστηριότητα σύµφωνα µε τους κανόνες της ιδιωτικής οικονοµίας, και έχουν την καταστατική τους έδρα ή διατηρούν νόµιµη εγκατάσταση στην Ελλάδα. β) Ελληνικές κλαδικές, περιφερειακές ή τοπικές οργανώσεις επιχειρήσεων, σύµφωνα µε την έννοια της προηγούµενης περιπτώσεως (α). 3. Έκτακτα µέλη είναι αυτοδικαίως οι επιχειρήσεις που είναι τακτικά µέλη των οργανώσεων µελών του ΣΕΒ, σύµφωνα µε την προηγούµενη παράγραφο. Έκτακτα µέλη µπορούν επίσης να είναι επιχειρήσεις ή επιχειρηµατικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στην αλλοδαπή και έχουν συναλλαγές µε την Ελλάδα. Για την δεύτερη αυτή κατηγορία εκτάκτων µελών, οι συνδροµές αποφασίζονται από το ιοικητικό Συµβούλιο. 4. Επίτιµα: Επίτιµα µέλη είναι δυνατόν να ανακηρυχθούν από την Συνέλευση προσωπικότητες που προσέφεραν πολύτιµες υπηρεσίες στη προσπάθεια για την ανάπτυξη της επιχειρηµατικής δραστηριότητας στην Ελλάδα. Άλλου είδους ηθικές αµοιβές µπορεί να απονέµονται από το ιοικητικό Συµβούλιο σε µέλη τα οποία προσέφεραν εξέχουσες υπηρεσίες στον ΣΕΒ ή στους σκοπούς που αυτός επιδιώκει. Οι σχετικές αποφάσεις του ιοικητικού Συµβουλίου λαµβάνονται µε την πλειοψηφία που αναφέρεται στο άρθρο 13 3 του παρόντος. 5. Μητρώο Μελών: Στο ΣΕΒ τηρείται υποχρεωτικά µητρώο µελών σε ειδικό βιβλίο, το οποίο θεωρείται από τον Γενικό Γραµµατέα του ΣΕΒ και εµφανίζει σε αύξοντα αριθµό την εταιρική επωνυµία, τη διεύθυνση, το κλάδο οικονοµικής δραστηριότητας, το χρόνο συστάσεως της εταιρείας, την ιθαγένεια και την ηµεροµηνία εγγραφής και διαγραφής. Κάθε µέλος µπορεί να λάβει γνώση αυτού του βιβλίου. Aρθρο 5ο EIΣ OXH MEΛΩN 1. Τακτικών: Για την εισδοχή τακτικού µέλους αποφασίζει το ιοικητικό Συµβούλιο, ύστερα από αίτηση της ενδιαφερόµενης επιχείρησης ή οργάνωσης επιχειρήσεων, η οποία πρέπει να υποστηρίζεται από δύο τακτικά µέλη. Η αίτηση του υποψήφιου µέλους πρέπει να συνοδεύεται από ενυπόγραφη δήλωση του νόµιµου εκπροσώπου του ότι η εταιρεία ή οργάνωση επιχειρήσεων αποδέχεται το Καταστατικό και ότι θα συµµορφώνεται προς τις αποφάσεις και τα ψηφίσµατα των Συνελεύσεων του ΣΕΒ, καθώς και ότι θα συµπράττει ενεργά στην εκπλήρωση των σκοπών και των αποφάσεων του ΣΕΒ. Το υποψήφιο µέλος παρέχει

5 Σελίδα 5 από 22 πληροφορίες σχετικά µε τη φύση και το µέγεθος της επιχειρηµατικής του δραστηριότητας, σύµφωνα µε σχετικές αποφάσεις του ιοικητικού Συµβουλίου του ΣΕΒ. 2. Εκτάκτων: Τα µέλη µιας οργανώσεως επιχειρήσεων, η οποία σύµφωνα µε το προηγούµενο άρθρο γίνεται δεκτή ως τακτικό µέλος, γίνονται αυτοδικαίως έκτακτα µέλη του ΣΕΒ από την ίδια ηµέρα. Για την εισδοχή εκτάκτου µέλους, που είναι επιχείρηση ή επιχειρηµατική οργάνωση της αλλοδαπής, η σχετική αρµοδιότητα και διαδικασία είναι ανάλογη µε εκείνη που ισχύει για τα τακτικά µέλη. 3. Eπιτίµων : Eπίτιµο µέλος ανακηρύσσεται κανείς µε απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, µετά από πρόταση του ιοικητικού Συµβουλίου. Άρθρο 6ο IKAIΩMATA KAI YΠOXPEΩΣEIΣ MEΛΩN Όλα τα τακτικά µέλη του ΣΕΒ έχουν ίσα δικαιώµατα. Μετέχουν στις συγκεντρώσεις και τις άλλες εκδηλώσεις του ΣΕΒ και γενικά απολαµβάνουν τις ωφέλειες από τη δράση του ΣΕΒ. Τα έκτακτα και τα επίτιµα µέλη, όταν καλούνται, µετέχουν στις συνεδριάσεις της Συνελεύσεως των τακτικών µελών και παίρνουν µέρος στις συζητήσεις, αλλά δεν έχουν ψήφο. Ιδιαίτερα δικαιώµατα απονέµονται ή αφαιρούνται µε τη συναίνεση όλων των µελών. Τα τακτικά µέλη έχουν την υποχρέωση να καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη πραγµάτωση των σκοπών του ΣΕΒ, να συµµορφώνονται µε τις διατάξεις του Καταστατικού και τις αποφάσεις και τα ψηφίσµατα των Συνελεύσεων του ΣΕΒ και να εκπληρώνουν τακτικά και εµπρόθεσµα τις οικονοµικές υποχρεώσεις τους προς το ΣΕΒ. Κάθε τακτικό µέλος έχει το δικαίωµα να αποχωρήσει από το ΣΕΒ, µε έγγραφη δήλωσή του προς το ιοικητικό Συµβούλιο. Η αποχώρηση συντελείται από τη στιγµή κατά την οποία το ιοικητικό Συµβούλιο έλαβε αποδεδειγµένως γνώση της παραιτήσεως. Tο µέλος που παραιτήθηκε οφείλει τις συνδροµές του έτους της παραιτήσεως κατ αναλογία εξαµήνου. Η παραίτηση του µέλους δεν το απαλλάσσει από τυχόν άλλες προγενέστερες οικονοµικές υποχρεώσεις του προς το ΣΕΒ. Αντί της παραιτήσεως, το µέλος µπορεί να ζητήσει την προσωρινή αναστολή των οικονοµικών υποχρεώσεών του για σηµαντικούς λόγους επί των οποίων αποφασίζει το ιοικητικό Συµβούλιο, οπότε κατά τη διάρκεια της αποφασισθείσας αναστολής, το µέλος θα έχει µόνο τα δικαιώµατα των εκτάκτων µελών.

6 Άρθρο 7ο ΠEIΘAPXIKEΣ KYPΩΣEIΣ Σελίδα 6 από Πειθαρχικά παραπτώµατα: Για τα τακτικά µέλη του ΣΕΒ και τα µέλη της ιοικήσεως, πειθαρχικό παράπτωµα θεωρείται : α) η ασυµβίβαστη µε την ιδιότητα του µέλους του ΣΕΒ ή της ιοικήσεώς του δράση, στην οποία περιλαµβάνεται και η αντίθεση προς τους σκοπούς ή τα συµφέροντα του ΣΕΒ, καθώς και οι σοβαρές ή επανειληµµένες παραβάσεις του Καταστατικού, των αποφάσεων και ψηφισµάτων της Συνελεύσεως ή αταξίες στην εκπλήρωση των οικονοµικών του υποχρεώσεων, β) κάθε παράβαση των διατάξεων του Καταστατικού ή της νοµοθεσίας για τα σωµατεία, µε υπαίτια πράξη ή παράλειψη, ανεξάρτητα από τη τυχόν προβλεπόµενη ποινική δίωξη ή άλλη νοµική κύρωση. 2. Πειθαρχικές Κυρώσεις: Ως πειθαρχικές κυρώσεις ορίζονται: α) η έγγραφη παρατήρηση, β) η πρόσκαιρη µέχρι τρεις (3) µήνες αναστολή του δικαιώµατος συµµετοχής στις συνεδριάσεις του ιοικητικού Συµβουλίου ή της Συνελεύσεως ή των συµβουλευτικών σωµάτων και οργάνων του ΣΕΒ και τέλος γ) η αποβολή και διαγραφή από το µητρώο των µελών του ΣΕΒ. 3. Επιτροπή εοντολογίας: Το ιοικητικό Συµβούλιο εκλέγει από τα µέλη του τριµελή ή πενταµελή Επιτροπή εοντολογίας, στην οποία εκχωρεί τις αρµοδιότητές του για την διερεύνηση τυχόν πειθαρχικών παραπτωµάτων. Άρθρο 8ο IA IKAΣIA KYPΩΣEΩN 1. Αρµόδιο Όργανο: Για την άσκηση της πειθαρχικής διώξεως και την επιβολή πειθαρχικής κυρώσεως, αρµόδιο είναι το ιοικητικό Συµβούλιο του ΣΕΒ, που αποφασίζει σε ειδική συνεδρίαση, µε πλειοψηφία τριών τετάρτων (¾) του συνόλου των µελών του, πάντοτε µετά από ακρόαση εκείνου κατά του οποίου κινείται η πειθαρχική διαδικασία και ο οποίος καλείται ειδικά για το σκοπό αυτό. Εάν διώκεται µέλος του ιοικητικού Συµβουλίου, ή εταιρεία-µέλος στης οποίας την ιοίκηση συµµετέχει, το µέλος αυτό του ιοικητικού Συµβουλίου δεν λαµβάνει µέρος στην σχετική συνεδρίαση. 2. Ειδική Αρµοδιότητα: Ανεξάρτητα από την ύπαρξη πειθαρχικού παραπτώµατος, η Συνέλευση του ΣΕΒ, µετά από εισήγηση του ιοικητικού Συµβουλίου, µπορεί να αποφασίσει την αποβολή τακτικού µέλους, µετά από ακρόασή του, αν συντρέχει σπουδαίος λόγος γι αυτό. 3. Προσφυγή: Σε κάθε περίπτωση αποβολής, το µέλος που αποβλήθηκε έχει το δικαίωµα να προσφύγει ενώπιον του αρµοδίου δικαστηρίου των Αθηνών, αν η αποβολή δεν έγινε σύµφωνα µε τους όρους του Καταστατικού ή αν δεν συνέτρεχαν σπουδαίοι λόγοι γι αυτήν.

7 Σελίδα 7 από 22 Άρθρο 9ο IAΓPAΦH KAI EΠANEΓΓPAΦH MEΛΩN 1. Λόγοι διαγραφής: α) H καθυστέρηση της καταβολής της συνδροµής στο ΣΕΒ µετά την λήξη του έτους για το οποίο αυτή οφείλεται, β) η παραίτηση από την ιδιότητα του µέλους και γ) η επιβολή της πειθαρχικής κυρώσεως της αποβολής για πειθαρχικό παράπτωµα, σύµφωνα µε τους ορισµούς των άρθρων 7 και 8 του Καταστατικού έχουν ως συνέπεια τη διαγραφή του µέλους από το ΣΕΒ, µε απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου, η οποία καταχωρείται στο βιβλίο του µητρώου των µελών. 2. Eπανεγγραφή: Επιτρέπεται, για τα πειθαρχικά παραπτώµατα του άρθρου 7, κατόπιν αιτήσεως του µέλους που διαγράφηκε και εφόσον αποδεδειγµένα, ιδίως λόγω της αλλαγής της διοικήσεως του µέλους, εξέλιπαν οι λόγοι αποβολής, πάντοτε κατά την κρίση του ιοικητικού Συµβουλίου του ΣΕΒ. Για τις περιπτώσεις καθυστερήσεως της συνδροµής ή παραιτήσεως από την ιδιότητα του µέλους, η επανεγγραφή είναι δυνατή κατόπιν αιτήσεως του µέλους που διαγράφηκε, η οποία υπόκειται στην έγκριση του ιοικητικού Συµβουλίου. Με την ίδια ή µε άλλη απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου ρυθµίζεται η οφειλή των µη καταβληθεισών εισφορών από το προς επανεγγραφή µέλος. Για την επανεγγραφή µέλους που διεγράφη κατά την διαδικασία του Άρθρου 8 2 του Καταστατικού, αρµόδια να αποφασίσει είναι η Συνέλευση, αφού προηγηθεί αίτηση του διαγεγραµµένου µέλους. KEΦAΛAIO Γ IOIKHΣH Άρθρο 10ο OPΓANΟ IOIKHΣEΩΣ 1. H άσκηση της διοικήσεως του ΣΕΒ είναι κοινωνικό λειτούργηµα, άµισθο για τα αιρετά µέλη. 2. Τη διοίκηση του ΣΕΒ ασκεί το ιοικητικό Συµβούλιο. Τούτο απαρτίζουν πρόσωπα, που εκλέγονται από τη Συνέλευση, εφόσον έχουν τις ιδιότητες που απαιτούνται από το άρθρο 11 1 εδάφιο δ, διαθέτουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα και έχουν γνωστοποιήσει την υποψηφιότητά τους εγγράφως µε απόδειξη στο ΣΕΒ οκτώ (8) ηµέρες πριν από τη Συνέλευση. 3. H ανακήρυξη των υποψηφίων, που έχουν τις προϋποθέσεις για εκλογή, σύµφωνα µε το Νόµο και το Καταστατικό, γίνεται από το ιοικητικό Συµβούλιο πριν από τη Συνέλευση η οποία καλείται για αρχαιρεσίες. O κατάλογος των υποψηφίων παραδίδεται από το Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, στο Πρόεδρο της Συνελεύσεως και εκφωνείται από αυτόν στη Συνέλευση.

8 Σελίδα 8 από Μέλος του ιοικητικού Συµβουλίου µπορεί να είναι επιπροσθέτως και ο από το ιοικητικό Συµβούλιο διοριζόµενος Γενικός ιευθυντής, µετά από σχετική απόφαση των αιρετών µελών του. 5. Για να εκλεγεί κανείς µέλος του ιοικητικού Συµβουλίου του ΣΕΒ, πρέπει το νοµικό πρόσωπο, στο οποίο είναι εταίρος ή µέλος του ιοικητικού Συµβουλίου σύµφωνα µε το άρθρο 11 1 εδάφιο δ, να έχει εκπληρώσει τις οικονοµικές του υποχρεώσεις στο ΣΕΒ. Άρθρο 11ο ΣYΓKPOTHΣH IOIKHTIKOY ΣYMBOYΛIOY 1. Σύνθεση : (α) Το ιοικητικό Συµβούλιο αποτελείται από είκοσι (20) αιρετά µέλη, δηλαδή από ένα Πρόεδρο του ιοικητικού Συµβουλίου, έξι (6) Αντιπροέδρους- Αναπληρωτές του τελευταίου, εκ των οποίων δύο είναι µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου Περιφερειακών ή Κλαδικών Οργανώσεων Μελών του ΣEB, ένα Γενικό Γραµµατέα, ένα Ταµία, και απλά µέλη («Συµβούλους»). (β) Μπορεί να περιλαµβάνει µεταξύ των µελών του και ένα Πρόεδρο της Εκτελεστικής Επιτροπής. (γ) Επιπρόσθετα, το ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί να περιλαµβάνει ένα Γενικό ιευθυντή σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 10 4 του Καταστατικού. (δ) Μέλη του ιοικητικού Συµβουλίου είναι δυνατό να εκλεγούν µόνο µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου των ανωνύµων εταιρειών-τακτικών µελών του ΣΕΒ, εταίροι των εταιρειώντακτικών µελών του ΣΕΒ οι οποίες δεν είναι ανώνυµες εταιρείες, και µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου κλαδικών ή περιφερειακών οργανώσεων τακτικών µελών του ΣΕΒ. 2. Τα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου εκλέγονται µε τις αντίστοιχες ιδιότητές τους από κατάλογο υποψηφίων, όπου αναγράφονται οι υποψήφιοι για συγκεκριµένο αξίωµα ο καθένας. ιαγραφές δύνανται να γίνουν και δεν καθιστούν το ψηφοδέλτιο άκυρο. Σε περίπτωση ισοψηφίας, η ανάδειξη γίνεται δια κληρώσεως. Τυχόν προσθήκη σε ψηφοδέλτιο δεν λαµβάνεται υπόψη. 3. Κωλύµατα Εκλογής: εν µπορεί να εκλεγεί κάποιος µέλος του ιοικητικού Συµβουλίου του ΣΕΒ αν έχει στερηθεί τα πολιτικά του δικαιώµατα. 4. Θητεία : H θητεία του ιοικητικού Συµβουλίου είναι για δύο χρόνια. Κάθε µέλος µπορεί να επανεκλεγεί.

9 Σελίδα 9 από Έκπτωση: α) Εκπίπτει αυτοδικαίως από την ιδιότητα του µέλους του ιοικητικού Συµβουλίου του ΣΕΒ: αα) όποιος στερήθηκε τα πολιτικά του δικαιώµατα µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση αβ) όποιος είναι εταίρος ή µέλος του ιοικητικού Συµβουλίου µέλους του ΣΕΒ, το οποίο αποβλήθηκε από το ΣΕΒ ως αποτέλεσµα πειθαρχικής δίωξης. αγ) όποιος σύµβουλος ανακλήθηκε από τη Συνέλευση. β) Εκπίπτει, αλλά µόνο µετά από απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου, από την ιδιότητα του µέλους της ιοικήσεως του ΣΕΒ: βα) όποιος απωλέσει την ιδιότητα, που σύµφωνα µε το άρθρο 11 1 εδάφιο δ είναι απαραίτητη για να εκλεγεί µέλος του ιοικητικού Συµβουλίου του ΣΕΒ ββ) όποιος είναι εταίρος ή µέλος του ιοικητικού Συµβουλίου µέλους του ΣΕΒ, εφόσον το τελευταίο διαγράφηκε ή παραιτήθηκε από το ΣΕΒ. 6. Παραίτηση: Κάθε µέλος του ιοικητικού Συµβουλίου µπορεί να παραιτηθεί οποτεδήποτε από την ιδιότητα αυτή, µε απλή δήλωσή του προς τον Πρόεδρο αυτού. Αυτός που παραιτήθηκε, παύει να αποτελεί µέλος του ιοικητικού Συµβουλίου, από την επόµενη µέρα, που η πιο πάνω δήλωσή του περιήλθε στο ΣΕΒ. 7. Έλλειψη προσώπων διοικήσεως: Σε περίπτωση παραιτήσεως, εκπτώσεως ή θανάτου ενός ή περισσοτέρων µελών του ιοικητικού Συµβουλίου, τα υπόλοιπα µέλη, εφόσον είναι δυνατή η τήρηση των κανόνων απαρτίας, εκλέγουν τα µέλη που ελλείπουν, από όσους µπορούν να είναι µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου του ΣΕΒ µέχρι τον αριθµό είκοσι (20). H πιο πάνω εκλογή εισάγεται στη πρώτη τακτική Συνέλευση για έγκριση. H ενδεχόµενη µη έγκριση από τη Συνέλευση δεν έχει αναδροµική ισχύ. Στην περίπτωση αυτή, η Συνέλευση εκλέγει νέα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου στην θέση αυτών, των οποίων την εκλογή δεν ενέκρινε. Σε περίπτωση παραιτήσεως, εκπτώσεως ή θανάτου περισσοτέρων µελών του ιοικητικού Συµβουλίου, αν δεν µπορούν να τηρηθούν οι κανονικές προϋποθέσεις απαρτίας του ιοικητικού Συµβουλίου παραµένουν όµως ενεργά πέντε τουλάχιστο µέλη του, µπορεί µε οµόφωνη απόφασή τους να συµπληρωθεί µέχρι είκοσι ο αριθµός των µελών που ελλείπουν. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να συγκληθεί µέσα σε δύο µήνες από την λήψη απόφασης του ιοικητικού Συµβουλίου έκτακτη Συνέλευση για αρχαιρεσίες προκειµένου να συµπληρωθεί µε έγκριση ή εκλογή ο αριθµός των µελών που έλειψαν και συµπληρώθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο. 8. Περιορισµοί µελών διοικήσεως: Τα αιρετά µέλη της ιοικήσεως του ΣΕΒ δεν έχουν δικαίωµα αµοιβής για την εκτέλεση των καθηκόντων τους, µε εξαίρεση τον Πρόεδρο της Εκτελεστικής Επιτροπής εφόσον υπάρχει και µε ειδική έγκριση από το ιοικητικό Συµβούλιο.

10 Σελίδα 10 από 22 Τα µέλη της ιοικήσεως έχουν το δικαίωµα να ζητήσουν από το ΣΕΒ να τους αποδώσει κάθε τι που δαπάνησαν για την κανονική άσκηση των καθηκόντων τους. Άρθρο 12ο APMO IOTHTEΣ IOIKHTIKOY ΣYMBOYΛIOY 1. Αρµοδιότητες: Το ιοικητικό Συµβούλιο: α) διοικεί το ΣΕΒ, διαχειρίζεται τη περιουσία του και διευθύνει όλες τις υποθέσεις του, εκτός από αυτές που υπάγονται στην αρµοδιότητα της Συνελεύσεως, β) υποβάλλει στη Συνέλευση για έγκριση τα θέµατα της αρµοδιότητάς της γ) προσλαµβάνει και απολύει τον Γενικό ιευθυντή και το υπόλοιπο προσωπικό, αποφασίζει τη σύναψη και λύση συµβάσεων έµµισθης εντολής και οποιωνδήποτε άλλων συµβάσεων µε τρίτους, οργανώνει τις υπηρεσίες του ΣΕΒ και ασκεί τη πειθαρχική εξουσία στο προσωπικό του ΣΕΒ µε βάση εσωτερικό κανονισµό εργασίας, δ) εισηγείται στη Συνέλευση τους εσωτερικούς κανονισµούς που προβλέπονται από το Καταστατικό, ε) αποφασίζει τη συµµετοχή του ΣΕΒ σε Ελληνικές, Ευρωπαϊκές και διεθνείς βιοµηχανικές, εργοδοτικές και άλλες οργανώσεις ή φορείς, στ) αποφασίζει την άσκηση κάθε είδους προσφυγής στις διοικητικές αρχές και την άσκηση κάθε εισαγωγικού δικογράφου ή ένδικου µέσου, σε όλους τους βαθµούς των δικαστηρίων της Επικρατείας µέχρι και τον Άρειο Πάγο και το Συµβούλιο της Επικρατείας και την διεξαγωγή των αντιστοίχων δικών, και αποφασίζει την υποβολή µηνύσεως ή εγκλήσεως και την παράσταση πολιτικής αγωγής σε ποινικές δίκες, ζ) ασκεί την πειθαρχική εξουσία στα µέλη του ΣΕΒ, σύµφωνα µε τα άρθρα 7 και 8 του καταστατικού η) αποφασίζει ή γνωµατεύει για τα υπόλοιπα θέµατα, που του ανατίθενται από το Καταστατικό ή τη Συνέλευση, θ) συναλλάσσεται µε τράπεζες για κάθε είδους τραπεζικές εργασίες, ι) αποδέχεται κληρονοµίες, κληροδοσίες, δωρεές υπό τρόπο, και χορηγίες, ια) ορίζει τις οικονοµικές υποχρεώσεις των µελών απέναντι στον ΣΕΒ, δηλαδή την εισφορά εισδοχής και την ετήσια συνδροµή τακτικών και εκτάκτων µελών, συµπεριλαµβανόµενων των τυχόν απαιτούµενων έκτακτων συνδροµών καθώς και των κατωτάτων και ανωτάτων ορίων συνδροµών για κάθε κατηγορία µελών, ιβ) εγκρίνει την απόκτηση από το ΣΕΒ λόγω επαχθούς αιτίας ακινήτων ή κινητών πραγµάτων, ιγ) αποφασίζει για την απονοµή ηθικών αµοιβών σε µέλη σύµφωνα µε την 4 του άρθρου 4 του καταστατικού, και ιδ) µπορεί µε ειδική εξουσιοδότηση να αναθέσει σε οποιοδήποτε µέλος του ιοικητικού Συµβουλίου ή στον Γενικό ιευθυντή ή σε άλλο υπάλληλο ή δικηγόρο του ΣΕΒ συγκεκριµένες αρµοδιότητες ή εξουσίες από τις αναφερόµενες πιο πάνω εκτός από τις περιπτώσεις β, δ, ε, στ, ζ, ι, και ια.

11 Σελίδα 11 από Ευθύνες: Τα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου δεν ευθύνονται για αποφάσεις του, που έχουν ληφθεί σε συνεδρίαση στην οποία δεν ήταν παρόντα ή ήταν παρόντα αλλά διαφώνησαν, εφ όσον, στη τελευταία περίπτωση, η διαφωνία τους βεβαιώνεται από το πρακτικό της συνεδριάσεως. Άρθρο 13ο ΛEITOYPΓIA IOIKHTIKOY ΣYMBOYΛIOY 1. Συνεδριάσεις Aπαρτία: Το ιοικητικό Συµβούλιο συνέρχεται τακτικά τουλάχιστον δέκα (10) φορές το χρόνο και έκτακτα, όταν κρίνει τούτο αναγκαίο ο Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου ή ο κατά το Καταστατικό Αναπληρωτής του, και βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα έντεκα (11) τουλάχιστο από τα µέλη του, µεταξύ των οποίων πρέπει απαραίτητα να είναι ο Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου ή ο κατά το Καταστατικό Αναπληρωτής του και τούτου κωλυοµένου ένας εκ των Αντιπροέδρων. 2. Πρόσκληση: Το ιοικητικό Συµβούλιο συνέρχεται µε πρόσκληση του Προέδρου του, που αναφέρει απαραίτητα τα θέµατα της Ηµερησίας ιατάξεως. Στις τακτικές συνεδριάσεις επιτρέπεται η λήψη αποφάσεων και για θέµατα εκτός ηµερησίας διατάξεως. 3. Αποφάσεις: Οι αποφάσεις του ιοικητικού Συµβουλίου λαµβάνονται µε απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων µελών και, σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Για την απονοµή ηθικών αµοιβών (σύµφωνα µε τα άρθρα 4 4 και 12 1 εδάφιο ιγ) απαιτείται πλειοψηφία τριών τετάρτων (¾) των µελών. 4. Πρακτικά : Oι αποφάσεις του ιοικητικού Συµβουλίου καταχωρίζονται στο βιβλίο Πρακτικών των συνεδριάσεών του και υπογράφονται από το Πρόεδρο και το Γενικό Γραµµατέα και, αν ο τελευταίος απουσιάζει, κωλύεται ή ελλείπει, από τον αναπληρωτή του, που ορίζεται σύµφωνα µε το Kαταστατικό. Άρθρο 14 ο ΠPOE POΣ 1. Αρµοδιότητες : (α) O Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου συγκαλεί το ιοικητικό Συµβούλιο του ΣEB, προεδρεύει αυτού και ασκεί τις αρµοδιότητες του άρθρου 13. O Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου µπορεί να φέρει προς συζήτηση στο ιοικητικό Συµβούλιο βαρύνοντα θέµατα γενικότερης πολιτικής, στρατηγικής και τακτικής του ΣEB. Συγκαλεί επίσης και το Γενικό Συµβούλιο, το Συντονιστικό Συµβούλιο Περιφερειακών Οργανώσεων και το Συµβούλιο Προέδρων και προεδρεύει αυτών.

12 Σελίδα 12 από 22 (β) O Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου: Κατευθύνει, παρακολουθεί και ελέγχει τις εργασίες του ΣΕΒ. Αξιολογεί και επιλέγει τα θέµατα που κρίνει σκόπιµο να συζητηθούν στο ιοικητικό Συµβούλιο, ετοιµάζει και παρουσιάζει τις σχετικές εισηγήσεις. Εκτελεί τις αποφάσεις της Συνελεύσεως και του ιοικητικού Συµβουλίου. Υπογράφει τα εξερχόµενα έγγραφα του ΣΕΒ που έχουν κατά την κρίση του αποφασιστική σηµασία, και γενικά, τα έγγραφα µε τα οποία ο ΣΕΒ αναλαµβάνει υποχρεώσεις απέναντι σε τρίτους. Εκπροσωπεί το ΣΕΒ δικαστικά και εξώδικα, σε κάθε αρχή και κάθε δικαστήριο και σε όλες τις σχέσεις του και διορίζει τους πληρεξουσίους δικηγόρους του ΣΕΒ. Εκπροσωπεί τον ΣΕΒ στους ευρωπαϊκούς ή διεθνείς φορείς (συνδικαλιστικές ενώσεις, αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διεθνείς οργανισµούς κλπ). ιαπραγµατεύεται και συνάπτει µε οποιαδήποτε συνδικαλιστική οργάνωση εργαζοµένων συλλογικές συµβάσεις εργασίας κάθε είδους, που καλύπτουν οποιουσδήποτε εργαζοµένους, και συµµετέχει σε όλη την οποιασδήποτε µορφής διαδικασία επίλυσης συλλογικών διαφορών εργασίας και σε σχετικές δίκες ενώπιον πάσης φύσεως δικαστηρίων. (γ) Τον Πρόεδρο του ιοικητικού Συµβουλίου, όταν απουσιάζει, κωλύεται ή ελλείπει, τον αναπληρώνει στα καθήκοντά του ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής, και αυτόν ένας από τους Αντιπροέδρους Αναπληρωτές. Ειδικότερα όµως σε επιτροπές δηµοσίων υπηρεσιών, σε συµβούλια οργανισµών ή επιχειρήσεων κοινής ωφελείας ή σε άλλα συλλογικά όργανα διοικήσεως, στα οποία σύµφωνα µε νόµο, διάταγµα, υπουργική απόφαση ή οποιαδήποτε διοικητική πράξη προβλέπεται η συµµετοχή του Προέδρου ή για διαπραγµάτευση και σύναψη συλλογικών συµβάσεων και επίλυση συλλογικών διαφορών καθώς και για τον χειρισµό άλλων υποθέσεων είναι δυνατό να τον αναπληρώσουν άλλα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου ή και πρόσωπα από την υπηρεσία του ΣΕΒ ή και έξω από αυτήν, τα οποία ορίζονται ειδικά µε τους αναπληρωτές τους από τον Πρόεδρο του ιοικητικού Συµβουλίου µε γενική ή ειδική εξουσιοδότησή του. (δ) Με γενική ή ειδική εξουσιοδότηση του ιοικητικού Συµβουλίου, µπορεί να ανατεθεί η αναπλήρωση του Προέδρου του ιοικητικού Συµβουλίου και του Προέδρου της Εκτελεστικής Επιτροπής για τον χειρισµό θεµάτων οποιασδήποτε φύσεως, που ενδιαφέρουν το ΣΕΒ καθώς και η υπογραφή εγγράφων, σε πρόσωπα της υπηρεσίας του ΣΕΒ ή και έξω από αυτή. 2. Σε περίπτωση εφαρµογής του εδαφίου β της 1 του άρθρου 11, δηλαδή όταν υπάρχει και Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής, µε αποφάσεις του ο Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου εκχωρεί στον Πρόεδρο της Εκτελεστικής Επιτροπής το σύνολο ή µέρος των αρµοδιοτήτων του οι οποίες αναφέρονται στα εδάφια β και γ της προηγουµένης παραγράφου. 3. Επίτιµος Πρόεδρος: Με απόφαση της Συνελεύσεως είναι δυνατό να απονεµηθεί ο τίτλος του επιτίµου Προέδρου του ΣΕΒ σε εκπρόσωπο µέλους του, λόγω προσφοράς πολυτίµων υπηρεσιών προς το ΣΕΒ. O επίτιµος Πρόεδρος µετέχει και στις συνεδριάσεις της Συνελεύσεως µε

13 δικαίωµα ψήφου. Σελίδα 13 από Εκτελεστική Επιτροπή: Τον Πρόεδρο της Εκτελεστικής Επιτροπής ή, εφόσον ελλείπει, τον Πρόεδρο του ιοικητικού Συµβουλίου, επικουρεί η Εκτελεστική Επιτροπή, συγκροτούµενη µε απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου από µέλη του, κατόπιν προτάσεως του Προέδρου της Εκτελεστικής Επιτροπής ή του Προέδρου του ιοικητικού Συµβουλίου αντίστοιχα. Άρθρο 15ο ΓENIKOΣ ΓPAMMATEAΣ 1. Αρµοδιότητες: O Γενικός Γραµµατέας εποπτεύει την λειτουργία των υπηρεσιών του ΣΕΒ, δύναται να υπογράφει τρεχούσης φύσεως εξερχόµενα έγγραφά του και τηρεί τα βιβλία Πρακτικών. 2. Aναπλήρωση: Tο Γενικό Γραµµατέα, όταν κωλύεται, απουσιάζει ή ελλείπει, αναπληρώνει στα καθήκοντά του ένα από τα υπόλοιπα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου ή ο Γενικός ιευθυντής, που ορίζεται από το ιοικητικό Συµβούλιο. 3. Bιβλία που πρέπει να τηρούνται: O Γενικός Γραµµατέας τηρεί, µε προσωπική του ευθύνη, τα εξής βιβλία του ΣΕΒ: α. Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων του ιοικητικού Συµβουλίου, β. Bιβλίο πρακτικών Συνελεύσεων των µελών, και γ. Βιβλίο πρακτικών Γενικού Συµβουλίου. Τα παραπάνω βιβλία µπορεί να τηρούνται σε µορφή ηλεκτρονικών ή οπτικοαουστικών αρχείων εφόσον τούτο δεν απαγορεύεται από τον Νόµο. Άρθρο 16ο TAMIAΣ 1. Αρµοδιότητες: O Tαµίας διαχειρίζεται µε προσωπική ευθύνη του το Tαµείο του ΣΕΒ, προβαίνει σε εισπράξεις και πληρωµές, υπογράφει συναλλαγµατικές, τραπεζικές επιταγές και γραµµάτια, για λογαριασµό του ΣΕΒ ως εκδότη, αποδέκτη ή οπισθογράφου, κινεί και διαχειρίζεται τραπεζικούς λογαριασµούς, έχει την ευθύνη της διαφυλάξεως της περιουσίας του ΣΕΒ, και εισηγείται στο ιοικητικό Συµβούλιο τον ετήσιο προϋπολογισµό και οικονοµικό απολογισµό. Τις παραπάνω πράξεις µπορεί να τις αναθέτει, µε έγγραφη εντολή του και σε έναν ή περισσοτέρους υπαλλήλους του ΣΕΒ. 2. Aναπλήρωση: Tον Ταµία, όταν κωλύεται, απουσιάζει ή ελλείπει, αναπληρώνει στα καθήκοντά του ένα από τα υπόλοιπα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου, που ορίζεται από αυτό.

14 Σελίδα 14 από Bιβλία που πρέπει να τηρούνται: O Tαµίας τηρεί, µε προσωπική του ευθύνη, τα βιβλία που προβλέπονται από την εκάστοτε ισχύουσα φορολογική νοµοθεσία. Κάθε µέλος του ΣΕΒ µπορεί να λαµβάνει γνώση των βιβλίων αυτών. Άρθρο 17ο ΣYMBOYΛEYTIKA OPΓANA Μόνιµα συµβουλευτικά όργανα της ιοικήσεως είναι: α) το Γενικό Συµβούλιο, β) το Συντονιστικό Συµβούλιο Περιφερειακών Οργανώσεων, γ) το Συµβούλιο των Προέδρων του ΣΕΒ και δ) οι Kλαδικές Επιτροπές & Συµβούλια. Προσωρινά συµβουλευτικά όργανα είναι όσα άλλα συστήνει το ιοικητικό Συµβούλιο για ειδικούς σκοπούς. A. ΓENIKO ΣYMBOYΛIO 1. Σύνθεση: Tο Γενικό Συµβούλιο αποτελείται από ενενήντα (90) µέλη, που εκλέγονται για δύο χρόνια από την ίδια Συνέλευση των µελών, η οποία συγκαλείται για εκλογή ιοικητικού Συµβουλίου, µε σχετική πλειοψηφία από τα τακτικά µέλη του ΣΕΒ. Στη σύνθεση του Γενικού Συµβουλίου εκπροσωπούνται, κατά το δυνατό, οι διάφοροι κλάδοι και τοµείς επιχειρηµατικής δραστηριότητας. Σε αυτό µετέχουν αυτοδικαίως εκτός από τα πιο πάνω αιρετά µέλη α) οι πρώην Πρόεδροι του ΣΕΒ, β) τα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου γ) οι εκπρόσωποι σύµφωνα µε το άρθρο 4 2(β) του Καταστατικού, περιφερειακών και κλαδικών οργανώσεων µελών του ΣΕΒ. Το ιοικητικό Συµβούλιο του ΣΕΒ µπορεί να καλεί επίσης εκπροσώπους κλαδικών οργανώσεων που δεν είναι µέλη του ΣΕΒ, να παρακολουθήσουν τη συνεδρίαση του Γενικού Συµβουλίου. 2. Αρµοδιότητες: Tο Γενικό Συµβούλιο παρακολουθεί τη πορεία των υποθέσεων του ΣΕΒ και γνωµατεύει στα θέµατα, που τίθενται υπόψη του από το ιοικητικό Συµβούλιο. 3. Συνεδριάσεις: Tο Γενικό Συµβούλιο συνέρχεται µε έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του ιοικητικού Συµβουλίου, που αναγράφει τα θέµατα της Hµερησίας ιατάξεως, τακτικά τουλάχιστον έξι (6) φορές το χρόνο και έκτακτα όταν κρίνει τούτο αναγκαίο ο Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου, που προεδρεύει στις συνεδριάσεις. 4. Πρακτικά: Τα πρακτικά των συζητήσεων του Γενικού Συµβουλίου τηρούνται µε επιµέλεια του Γενικού Γραµµατέα του ΣΕΒ. Aντίγραφό τους µπορεί να ζητήσει κάθε µέλος του Γενικού Συµβουλίου. 5. Η θητεία, η έκπτωση, η παραίτηση και η εν γένει αντικατάσταση µελών του Γενικού Συµβουλίου, ρυθµίζονται µε ανάλογη εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 11 7 του παρόντος.

15 B. ΣYNTONIΣTIKO ΣYMBOYΛIO ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ OPΓANΩΣEΩN Σελίδα 15 από 22 Συγκροτείται από τους Προέδρους περιφερειακών οργανώσεων γενικού χαρακτήρα. Τα µέλη του Συντονιστικού Συµβουλίου επιλέγονται κάθε φορά από το ιοικητικό Συµβούλιο του ΣΕΒ, έτσι ώστε, όσο είναι δυνατό, να καλύπτουν ευρύτερα τις γενικού χαρακτήρα περιφερειακές οργανώσεις της χώρας, τόσο από γεωγραφική άποψη, όσο και από άποψη παραγωγικού δυναµικού. O Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου του ΣΕΒ ασκεί την προεδρία του Συντονιστικού Συµβουλίου, το οποίο συνέρχεται τουλάχιστον µία φορά τον χρόνο στην έδρα µιας εκ των οργανώσεων που µετέχουν, µετά από απόφαση των εκπροσώπων αυτών. Σκοπός του Συντονιστικού Συµβουλίου είναι η πληρέστερη ενηµέρωση στα γενικά προβλήµατα µε σκοπό την επίλυσή τους µέσα στα πλαίσια της γενικής πολιτικής των οργανώσεων. Γ. ΣYMBOYΛIO ΠPOE PΩN Tο Συµβούλιο αυτό, που συγκροτείται από όλους όσους διετέλεσαν ή διατελούν Πρόεδροι, Πρόεδροι του ιοικητικού Συµβουλίου ή Πρόεδροι της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΣEB, έχει Πρόεδρο τον Πρόεδρο του ιοικητικού Συµβουλίου του ΣEB και συγκαλείται από αυτόν τουλάχιστον άπαξ το εξάµηνο.. KΛA IKEΣ EΠITPOΠEΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ Tο ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί να συνιστά ειδικές κατά κλάδους επιχειρηµατικής δραστηριότητας Eπιτροπές και Συµβούλια, που µε δική τους πρωτοβουλία µελετούν και παρακολουθούν τα θέµατα που ενδιαφέρουν τον κλάδο σε συνδυασµό µε το γενικό συµφέρον, και γνωµατεύουν στα επί µέρους κλαδικά θέµατα. Άρθρο 18ο ΓPAΦEIA EKTOΣ E PAΣ Για τη πραγµάτωση των σκοπών του ΣΕΒ, το ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί να αποφασίσει την εγκατάσταση Γραφείων και Υπηρεσιών του ΣΕΒ σε άλλες, εκτός από την έδρα του, πόλεις της Ελλάδος ή της αλλοδαπής. KEΦAΛAIO ΣYNEΛEYΣH TΩN MEΛΩN Άρθρο 19ο ΣYΓKPOTHΣH ΣYNEΛEYΣEΩΣ

16 Σελίδα 16 από Συνέλευση: H Συνέλευση των µελών αποτελεί το ανώτατο όργανο του ΣΕΒ και αποφασίζει για κάθε υπόθεσή του, που δεν υπάγεται στην αρµοδιότητα άλλου οργάνου. 2. Σύνθεση: H Συνέλευση απαρτίζεται από τους εκπροσώπους των τακτικών µελών του ΣΕΒ, που έχουν εκπληρώσει όλες τις προβλεπόµενες από το Καταστατικό οικονοµικές υποχρεώσεις τους στο ΣΕΒ. 3. Εκπρόσωποι: Κάθε µέλος µετά την εισδοχή του, µε έγγραφό του προς τον ΣΕΒ, ορίζει τον εκπρόσωπό του στη Συνέλευση, που πρέπει να είναι α) για ανώνυµη εταιρεία, µέλος του ιοικητικού Συµβουλίου της ή Γενικός ιευθυντής β) για εταιρεία περιορισµένης ευθύνης, εταίρος της ή ιαχειριστής ή Γενικός ιευθυντής και γ) για οργάνωση επιχειρήσεων, σύµφωνα µε το άρθρο 4 2 εδάφιο β, ο Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου της ή ο νόµιµος αναπληρωτής του. 4. Aντικατάσταση εκπροσώπων: Τα µέλη µπορούν ελεύθερα και οποτεδήποτε, να αντικαταστήσουν τον εκπρόσωπό τους στη Συνέλευση. H αντικατάσταση αυτή έχει ισχύ από την επόµενη ηµέρα, που το σχετικό γι αυτή έγγραφο θα περιέλθει στο ΣΕΒ. Άρθρο 20ο APMO IOTHTEΣ THΣ ΣYNEΛEYΣEΩΣ 1. Γενικές: H Συνέλευση έχει την εποπτεία και τον έλεγχο των οργάνων της ιοικήσεως και έχει το δικαίωµα, οποτεδήποτε, να τα παύει και να τα αντικαθιστά. 2. Eιδικές: Στην αρµοδιότητα της Συνελεύσεως ανήκουν: α) H εκλογή των αιρετών µελών του ιοικητικού Συµβουλίου, των Eλεγκτών και των µελών του Γενικού Συµβουλίου. β) H έγκριση του ετήσιου ισολογισµού, των εκθέσεων πεπραγµένων του ιοικητικού Συµβουλίου και της ετήσιας Eκθέσεως των Eλεγκτών. γ) H έγκριση του ετήσιου προϋπολογισµού εσόδων και εξόδων. δ) H ανάκληση και αντικατάσταση των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου και των Eλεγκτών. ε) H απονοµή του τίτλου του Eπίτιµου µέλους ή Eπίτιµου Προέδρου του ΣΕΒ. στ) H τροποποίηση του Καταστατικού του ΣΕΒ.

17 Σελίδα 17 από 22 ζ) H λήψη αποφάσεως για εκούσια διάλυση του ΣΕΒ και θέση αυτού σε εκκαθάριση, και για την τύχη της καθαρής περιουσίας του, σύµφωνα µε το Νόµο, µετά το τέλος της εκκαθαρίσεως. Άρθρο 21ο ΛEITOYPΓIA THΣ ΣYNEΛEYΣEΩΣ 1. Σύγκληση: H Συνέλευση των µελών του ΣΕΒ συγκαλείται από το ιοικητικό Συµβούλιο, τακτικά τουλάχιστο κάθε χρόνο και µέχρι το τέλος του µηνός Mαΐου, για ακρόαση της ιοικήσεως, που είναι υποχρεωµένη να εκθέσει τα πεπραγµένα της για το οικονοµικό έτος που διανύθηκε, και να υποβάλει προς έγκριση τον απολογισµό του έτους, που έληξε και, έκτακτα, όταν το κρίνει σκόπιµο το ιοικητικό Συµβούλιο ή το ζητήσει από το Πρόεδρο του ιοικητικού Συµβουλίου το ένα εικοστό (1/20), τουλάχιστο, των τακτικών µελών του ΣΕΒ που έχουν εκπληρώσει τις οικονοµικές υποχρεώσεις τους, µε έγγραφη αίτηση, που αναγράφει τα θέµατα της Ηµερήσιας ιατάξεως. 2. Πρόσκληση: H Συνέλευση συνέρχεται µε ατοµική πρόσκληση του Προέδρου του ιοικητικού Συµβουλίου, που αποστέλλεται σε κάθε µέλος, πριν από δεκαπέντε (15) τουλάχιστο ηµέρες και µε γενική πρόσκληση που δηµοσιεύεται σε δύο ηµερήσιες εφηµερίδες της Aθήνας πριν από την ίδια προθεσµία και περιέχει απαραίτητα το τόπο, το χρόνο και τα θέµατα της Ηµερησίας ιατάξεως, καθώς και µνεία των οριζοµένων στη παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου. Απόφαση για θέµα που δεν αναγράφεται στη πρόσκληση είναι άκυρη. 3. Eκπροσώπηση : Kάθε µέλος της Συνελεύσεως µπορεί να εκπροσωπηθεί σε αυτή από άλλο µέλος µε έγγραφη εξουσιοδότηση, που απευθύνεται στον Πρόεδρο της και κατατίθεται σε αυτόν, πρίν από την έναρξη της συνεδριάσεως. O εκπρόσωπος αυτός έχει στη Συνέλευση όλα τα δικαιώµατα, σύµφωνα µε το νόµο και το Kαταστατικό του εκπροσωπουµένου µέλους, το οποίο θεωρείται παρόν. 4. Hµερήσια ιάταξη : H ηµερήσια διάταξη της Συνελεύσεως καταρτίζεται από το ιοικητικό Συµβούλιο. Στη περίπτωση συγκλήσεως της Συνελεύσεως σε έκτακτη συνεδρίαση, ύστερα από αίτηση του ενός εικοστού των µελών, η ηµερήσια διάταξη δεν είναι δυνατό να περιλαµβάνει θέµατα άλλα, εκτός από τα αναφερόµενα στο έγγραφο των αιτούντων προς το Πρόεδρο του ιοικητικού Συµβουλίου. H Συνέλευση δεν µπορεί να αποφασίσει έγκυρα για θέµατα που δεν περιέχονται στην ηµερήσια διάταξη. 5. Aπαρτία: α) Στη πρώτη συνέλευση των µελών του ΣΕΒ απαιτείται παρουσία του ενός τρίτου (1/3) τουλάχιστο του αριθµού των µελών που έχουν δικαίωµα ψήφου. Aν δεν υπάρξει απαρτία στη πρώτη συνέλευση των µελών, συγκαλείται νέα, µε τα ίδια θέµατα µέσα σε προθεσµία

18 Σελίδα 18 από 22 δεκαπέντε (15) ηµερών, µε γενική µόνο πρόσκληση, που δηµοσιεύεται πριν από τέσσερις (4) πλήρεις ηµέρες, σε δύο (2) εφηµερίδες της Aθήνας. Στη δεύτερη αυτή συνέλευση απαιτείται παρουσία του ενός τετάρτου (1/4), τουλάχιστο, του αριθµού των µελών που έχουν δικαίωµα ψήφου. Aν δεν επιτευχθεί και αυτή η απαρτία, καλείται και τρίτη συνέλευση µε την ίδια διαδικασία και µέσα στις ίδιες προθεσµίες, µε γενική µόνο πρόσκληση, οπότε αρκεί η παρουσία του ενός πέµπτου (1/5) του αριθµού αυτών που έχουν δικαίωµα ψήφου. Aν δεν επιτευχθεί και αυτή η απαρτία, καλείται, µε τους ίδιους όρους και τέταρτη συνέλευση, οπότε αυτή βρίσκεται σε απαρτία ανεξάρτητα από τον αριθµό των παρόντων µελών. β) Kατ εξαίρεση για τροποποίηση του Καταστατικού και για λήψη αποφάσεως για διάλυση του ΣΕΒ, απαιτείται, πάντοτε, η παρουσία του µισού (1/2) τουλάχιστο αριθµού των µελών. 6. Eκλογή Προεδρείου: Όταν αρχίσει η συνεδρίαση της Συνελεύσεως, προεδρεύει, προσωρινά, ο Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου του ΣΕΒ, και προσλαµβάνει ως προσωρινό Γραµµατέα ένα από τα µέλη της Συνελεύσεως. Μετά από τη διαπίστωση της απαρτίας και τον έλεγχο της τηρήσεως των διατυπώσεων της συγκλήσεως της Συνελεύσεως, ο προσωρινός Πρόεδρος, καλεί τα µέλη της να αναδείξουν µε ανάταση του χεριού, τον οριστικό Πρόεδρο, ένα (1) Γραµµατέα και τρεις (3) Eφόρους, προκειµένου να συγκροτηθεί εφορευτική Eπιτροπή. O Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη των εργασιών της Συνελεύσεως και την είσοδό της στην Hµερήσια ιάταξη, διευθύνει τις συζητήσεις, θέτει τα ζητήµατα σε ψηφοφορία και, όταν εξαντληθούν τα θέµατα, κηρύσσει τη λήξη των εργασιών. O Γραµµατέας τηρεί και υπογράφει τα πρακτικά. 7. Εφορευτική Eπιτροπή: H Εφορευτική Eπιτροπή µεριµνά και εποπτεύει για τη τήρηση της τάξεως, του Νόµου και του Καταστατικού κατά την εκλογή, µε βάση το µητρώο των µελών και αποφαίνεται προσωρινά για κάθε αµφισβήτηση ή ένσταση. Tέλος, καταρτίζει πρακτικό για τις εκλογές και το αποτέλεσµά τους που υπογράφεται από όλα τα µέλη της, στο οποίο επισυνάπτεται ονοµαστικός κατάλογος των µελών που ψήφισαν. Στη συνέχεια το πρακτικό παραδίδεται στη ιοίκηση του ΣΕΒ, που είναι υποχρεωµένη να χορηγεί αντίγραφο σε κάθε µέλος του ΣΕΒ µέσα σε τρεις (3) µέρες από την υποβολή της σχετικής αιτήσεώς του. 8. Tρόπος λήψεως αποφάσεων: Eκτός από τις αποφάσεις του επόµενου εδαφίου, κάθε άλλη απόφαση της Συνελεύσεως λαµβάνεται µε ονοµαστική κλήση ή µε ανάταση του χεριού, ουδέποτε όµως µε βοή. Kατ εξαίρεση, για τα παρακάτω θέµατα, εφόσον αυτά τεθούν στην Συνέλευση για λήψη απόφασης, οι αποφάσεις λαµβάνονται έγκυρα µόνο µε µυστική ψηφοφορία: α) εκλογή συλλογικών οργάνων, β) θέµατα εµπιστοσύνης ή προσωπικά, γ) έγκριση της ετήσιας λογοδοσίας, δ) εκλογή αντιπροσώπων σε εργοδοτική ένωση, ε) επιβολή εκτάκτων εισφορών στ) τροποποίηση του Καταστατικού, ζ) συγχώνευση και η) ίδρυση ενώσεως,

19 προσχώρηση ή αποχώρηση από αυτή του ΣΕΒ. Σελίδα 19 από Aπαιτούµενη πλειοψηφία: α) Oι αποφάσεις της Συνελεύσεως λαµβάνονται µε απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων µελών. H απόφαση µπορεί να ληφθεί και χωρίς Συνέλευση των µελών, εάν όλα τα µέλη δηλώσουν εγγράφως τη συναίνεσή τους σε µία πρόταση, β) κατ εξαίρεση για λήψη αποφάσεως για τροποποίηση του Καταστατικού ή για διάλυση του ΣΕΒ απαιτείται πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων. Tέλος, για τη λήψη αποφάσεως για µεταβολή του σκοπού του ΣΕΒ, απαιτείται η συναίνεση όλων των µελών, οπότε η συναίνεση των απόντων από τη Συνέλευση δίνεται εγγράφως. 10. Aκυρότητα αποφάσεων: Απόφαση της Συνελεύσεως, που αντίκειται στο Νόµο ή το Καταστατικό κηρύσσεται άκυρη µε δικαστική απόφαση όπως ο Νόµος ορίζει. 11. Πρακτικά: Τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Συνελεύσεως καταχωρούνται σε αριθµηµένο βιβλίο πρακτικών και υπογράφονται από το Πρόεδρο και το Γραµµατέα της Συνελεύσεως. KEΦAΛAIO E OIKONOMIKA ΘEMATA Άρθρο 22ο ΠOPOI TOY ΣYN EΣMOY 1. Πόροι: Oι πόροι του ΣΕΒ διακρίνονται σε τακτικούς και σε έκτακτους. Tακτικοί πόροι είναι οι εισφορές εισδοχής των µελών, οι ετήσιες συνδροµές τους, τα έσοδα από τη περιουσία του ΣΕΒ και έκτακτοι, οι δωρεές, οι κληρονοµίες, οι κληροδοσίες, και γενικά κάθε άλλο έσοδο προερχόµενο από νόµιµη αιτία. 2. Ύψος εισφοράς και συνδροµής: H εισφορά εισδοχής στο ΣΕΒ, η συνδροµή των µελών για κάθε ηµερολογιακό έτος, και οι χρονικές προθεσµίες καταβολής αυτών, ορίζονται µε αποφάσεις του ιοικητικού Συµβουλίου. Mε όµοιες αποφάσεις επιτρέπεται διαφοροποίηση κατά κλάδο ή κατά επιχείρηση, µε βάση συγκεκριµένα αντικειµενικά γενικά κριτήρια Άρθρο 23ο OIKONOMIKH IAXEIPΙΣH 1. Oικονοµικό έτος: Tο οικονοµικό έτος του ΣΕΒ συµπίπτει µε το ηµερολογιακό. 2. Ο ΣΕΒ µπορεί να δανείζεται για την κάλυψη πρόσκαιρων ταµειακών αναγκών του και για επένδυση σε στοιχεία ενεργητικού.

20 Σελίδα 20 από Kτήση και εκµετάλλευση περιουσίας: α) η κτήση ακινήτων ή κινητών λόγω επαχθούς αιτίας αποφασίζεται από το ιοικητικό Συµβούλιο. β) H ανάµιξη του ΣΕΒ σε κερδοσκοπική επιχείρηση και η λήψη προµήθειας για διενέργεια πράξεων εκµεταλλεύσεως της περιουσίας απαγορεύεται. Επιτρέπεται η ανάληψη δράσεων (µεµονωµένα ή σε σύµπραξη µε άλλους φορείς) οι οποίες συνάδουν µε τους σκοπούς του ΣΕΒ και οι οποίες χρηµατοδοτούνται εν όλω ή εν µέρει από τρίτους. Επίσης επιτρέπεται η επένδυση της περιουσίας του ΣΕΒ σε κινητές αξίες. γ) H περιουσία του ΣΕΒ δεν µπορεί να χρησιµοποιείται για σκοπούς διαφορετικούς από τους προβλεπόµενους στο Καταστατικό. 4. Kληροδοσίες - ωρεές - Kληρονοµίες: α) Κληροδοσίες, δωρεές και κληρονοµίες γίνονται δεκτές από το ΣΕΒ µε απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου, εφόσον η πηγή τους είναι διαφανής και συνάδει προς τους σκοπούς και την αποστολή του ΣΕΒ. Η αποποίηση µε γνώµονα τα κριτήρια του προηγουµένου εδαφίου διενεργείται µε απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου. Για την αποποίηση ή την αποδοχή ή τη σύναψη δωρεάς γενικώς ή ειδικότερα για την εκπλήρωση υπάρχοντος τρόπου, το ιοικητικό Συµβούλιο δύναται να παραπέµψει το θέµα προς λήψη σχετικής απόφασης από Έκτακτη Συνέλευση εφόσον δεν υπάρχει προθεσµία να ληφθεί απόφαση από την Τακτική Συνέλευση. β) Kληρονοµίες που καταλείπονται στο ΣΕΒ γίνονται δεκτές πάντοτε µετά από σχετική απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου επ ωφελεία απογραφής. γ) Kληρονοµίες, κληροδοσίες και δωρεές υπέρ του ΣΕΒ τελούν κάτω από ιδιαίτερη διαχείριση µέσα στον προϋπολογισµό του και οι πρόσοδοί τους διατίθενται αποκλειστικά σύµφωνα µε τους όρους, που όρισε ο διαθέτης ή ο δωρητής. δ) οι δωρεές από το ΣΕΒ γίνονται πάντοτε επώνυµα. Άρθρο 24ο OIKONOMIKOΣ EΛEΓXOΣ 1. Eλεγκτές: O έλεγχος της οικονοµικής διαχειρίσεως του ΣΕΒ αναφέρεται σε όλα τα έσοδα που πραγµατοποιήθηκαν και τις πηγές τους, καθώς και στις δαπάνες, που πραγµατοποιήθηκαν και διενεργείται κάθε έτος από δύο Ελεγκτές ή από έναν Ορκωτό Ελεγκτή, που εκλέγονται από τη Tακτική ετήσια Συνέλευση. Η ιδιότητα του ελεγκτή είναι ασυµβίβαστη µε εκείνη του µέλους του ιοικητικού Συµβουλίου. 2. Έλεγχος: Για την άσκηση των καθηκόντων τους, οι ελεγκτές έχουν το δικαίωµα να λαµβάνουν γνώση όλων των στοιχείων της οικονοµικής καταστάσεως του ΣΕΒ, των πρακτικών των συνεδριάσεων του ιοικητικού Συµβουλίου και της Συνελεύσεως, της αλληλογραφίας και του αρχείου γενικά. Tο ιοικητικό Συµβούλιο οφείλει να θέτει στη διάθεση των ελεγκτών τα πιο πάνω

1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ (ΣΚΟΠΟΥ ΜΗ ΚΕΡ ΟΣΚΟΠΙΚΟΥ) «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΙΕΘΝΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ GS1 και τον διακριτικό τίτλο: «GS1 ASSOCIATION GREECE». ΟΡΙΣΜΟΙ: Οπου στο παρόν

Διαβάστε περισσότερα

KEΦAΛAIO Α ΓENIKEΣ ΔIATAΞEIΣ Άρθρο 1ο EΔPA - EΠΩNYMIA

KEΦAΛAIO Α ΓENIKEΣ ΔIATAΞEIΣ Άρθρο 1ο EΔPA - EΠΩNYMIA ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΕΒ Ιούνιος 2016 Σελίδα 2 από 24 KEΦAΛAIO Α ΓENIKEΣ ΔIATAΞEIΣ Άρθρο 1ο EΔPA - EΠΩNYMIA Συνιστάται στην Αθήνα σωματείο με την επωνυμία «ΣΕΒ σύνδεσμος επιχειρήσεων και βιομηχανιών»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΑΡΘΡΟ 1 ο - ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΕΔΡΑ Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «Παιδαγωγική Εταιρεία Κύπρου» με έδρα τη Λευκωσία ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ. Άρθρο 78 Σωµατείο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ. Άρθρο 78 Σωµατείο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ [ ] Άρθρο 78 Σωµατείο Ένωση προσώπων που επιδιώκει σκοπό µη κερδοσκοπικό αποκτά προσωπικότητα όταν εγγραφεί σε ειδικό δηµόσιο βιβλίο (σωµατείο) που τηρείται στο πρωτοδικείο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Έγκριση σύστασης του κοινωφελούς ιδρύµατος µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ" (HELLENIC SOCIETY OF SURGICAL ONCOLOGY)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ (HELLENIC SOCIETY OF SURGICAL ONCOLOGY) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ" (HELLENIC SOCIETY OF SURGICAL ONCOLOGY) ΑΡΘΡΟ 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ιδρύεται επιστημονικό σωματείο με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού.

Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού. Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού. Στο Πανεπιστήµιο της Γρανάδας της Ισπανίας, σήµερα,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. του Σωματείου «Ελληνική Φυκολογική Εταιρεία» Απόφαση Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης: 260/1991 (35682/ΕΠ, 1531/5-12-1990)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. του Σωματείου «Ελληνική Φυκολογική Εταιρεία» Απόφαση Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης: 260/1991 (35682/ΕΠ, 1531/5-12-1990) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του Σωματείου «Ελληνική Φυκολογική Εταιρεία» Απόφαση Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης: 260/1991 (35682/ΕΠ, 1531/5-12-1990) Επωνυμία, Έδρα, Σφραγίδα και Σκοπός του Σωματείου Παράγραφος 1 Ιδρύεται επιστημονικό

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΓΑΤΟΛΟΓΩΝ. Άρθρο 1 Επωνυµία Έδρα. Άρθρο 2 Σκοπός

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΓΑΤΟΛΟΓΩΝ. Άρθρο 1 Επωνυµία Έδρα. Άρθρο 2 Σκοπός Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΓΑΤΟΛΟΓΩΝ Άρθρο 1 Επωνυµία Έδρα Ιδρύεται σωµατείο, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα, µε την επωνυµία «ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΓΑΤΟΛΟΓΩΝ» και έδρα την Αθήνα.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΙΤΛΟΣ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΜΕΣΑ. ΑΡΘΡΟ 1 ο Ιδρύεται Σύλλογος με τον τίτλο «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ A ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1ο Ιδρύεται

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ A ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1ο Ιδρύεται ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ A ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1ο Ιδρύεται Σύλλογος με τον τίτλο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Τ Ο Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Σ Τ Ο Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Σ Τ Ο Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 19-11-1983 Α Ρ Θ Ρ Ο 1ο Ιδρύεται Επιστηµονικό Σωµατείο (Επιστηµονική Εταιρεία) µε την ονοµασία και τον τίτλο ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Αρθρο 1 Επωνυμία Εδρα Ιδρύεται Σωματείο σύμφωνα με τα άρθρα 78 επ. του Αστικού Κώδικα υπό την επωνυμία ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α Ι Τ Η Σ Η

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α Ι Τ Η Σ Η ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α Ι Τ Η Σ Η Του σωματείου με την επωνυμία «ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ», νομίμως εκπροσωπουμένου υπό του Διοικητικού Συμβουλίου αυτού. Με την

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ και ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: «ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ» ΣΥΣΤΑΣΗ Ε ΡΑ - ΙΑΡΚΕΙΑ ΑΡΘΡΟ 1 ο Στην Ηλιούπολη Αττικής, το έτος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ. 1. Η Κοινότητα ονομάζεται. 2. Έδρα της είναι

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ. 1. Η Κοινότητα ονομάζεται. 2. Έδρα της είναι ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Άρθρο 1 Όνομα και έδρα 1. Η Κοινότητα ονομάζεται 2. Έδρα της είναι 3. Η Κοινότητα είναι καταχωρημένη στο Ειρηνοδικείο σαν αναγνωρισμένο σωματείο (e.v.) 4. Ο χώρος δραστηριότητας

Διαβάστε περισσότερα

γ. Οργανώνει συνέδρια, διαλέξεις κλπ. εκδηλώσεις για επιστημονικά θέματα, τα οποία έχουν σχέση με τις βιο-ιατρικές επιστήμες.

γ. Οργανώνει συνέδρια, διαλέξεις κλπ. εκδηλώσεις για επιστημονικά θέματα, τα οποία έχουν σχέση με τις βιο-ιατρικές επιστήμες. Όνομα, Έδρα και Σφραγίδα της Εταιρείας Άρθρο 1 Η Ιατρική Εταιρεία Αθηνών, η οποία ιδρύθηκε στην Αθήνα το 1835 και αναγνωρίσθηκε ως Σωματείο στις 17 Ιανουαρίου 1924, με την επωνυμία τότε «Η εν Αθήναις Ιατρική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. 18/4/26-6-2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι: Συγκρότηση και λειτουργία του Δ.Σ. Άρθρο 1: Συγκρότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. ΑΕ)

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. ΑΕ) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ANΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. ΑΕ) Κανονισµός Λειτουργίας ιοικητικού Συµβουλίου Ο Κανονισµός αυτός περιγράφει τις βασικές αρχές λειτουργίας του ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρείας,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥΚΡΑΙΣ.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥΚΡΑΙΣ. Mετάφραση από τη γερμανική γλώσσα ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥΚΡΑΙΣ. ΑΡΘΡΟ 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΟΝΟΜΑ, ΕΔΡΑ, ΧΡΟΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ α) Η Κοινότητα ονομάζεται ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Της ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΟΡ ΑΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο 1 Ιδρύεται σωµατείο µε την επωνυµία «ΚΙΝΗΣΗ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΟΡ ΑΙΑΣ» µε έδρα την Πτολεµαΐδα. Άρθρο 2 Σκοπός του σωµατείου είναι η προώθηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Αυτές είναι οι προτάσεις για την αλλαγή του καταστατικού προς τη Καταστατική Γενική Συνέλευση στα πλαίσια του αλλαγής και του εκσυγχρονισμού των κανονισμών λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. Ίδρυση Σκοπός Μέσα επιδίωξης. Άρθρο 1ο

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. Ίδρυση Σκοπός Μέσα επιδίωξης. Άρθρο 1ο ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Ίδρυση Σκοπός Μέσα επιδίωξης Άρθρο 1ο Ιδρύεται μη κερδοσκοπικό Σωματείο με την επωνυμία «Ελληνική Λέσχη Φίλων των Δίσκων Discus Club of Greece», με έδρα την πόλη των Αθηνών. Η Λέσχη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΣΟΛΟΓΩΝ (Π.Ε..) Ιδρύεται Ένωση ασολόγων µε το όνοµα «Παγκύπρια Ένωση ασολόγων» µε έδρα τη Λευκωσία.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΣΟΛΟΓΩΝ (Π.Ε..) Ιδρύεται Ένωση ασολόγων µε το όνοµα «Παγκύπρια Ένωση ασολόγων» µε έδρα τη Λευκωσία. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΣΟΛΟΓΩΝ (Π.Ε..) Άρθρο 1 Όνοµα και έδρα Ιδρύεται Ένωση ασολόγων µε το όνοµα «Παγκύπρια Ένωση ασολόγων» µε έδρα τη Λευκωσία. Άρθρο 2 Σκοποί 1. Η προαγωγή των συµφερόντων των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - Γενικό Μέρος. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β - Απόκτηση δικηγορικής Ιδιότητας - Άσκηση - Εξετάσεις. - Τμήμα Α - Άσκηση

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - Γενικό Μέρος. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β - Απόκτηση δικηγορικής Ιδιότητας - Άσκηση - Εξετάσεις. - Τμήμα Α - Άσκηση ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - Γενικό Μέρος Άρθρο 1: Η φύση της δικηγορίας Αρθρο 2: Η θέση του δικηγόρου στην απονομή της Δικαιοσύνης Άρθρο 3: Το επάγγελμα του δικηγόρου Άρθρο 4: Απόκτηση της δικηγορικής ιδιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΡΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΡΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΡΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ 1 Επωνυµία - έδρα Ιδρύεται επιστηµονικό σωµατείο µε την επωνυµία «Ελληνική Αρχειακή Εταιρεία» (η «Εταιρεία»), αποδιδόµενη στα γαλλικά ως Association des Archivistes

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ( όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µετά την Ειδική Καταστατική Συνέλευση της 28ης )

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ( όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µετά την Ειδική Καταστατική Συνέλευση της 28ης ) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ( όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µετά την Ειδική Καταστατική Συνέλευση της 28ης-4-1998) Του Σωµατείου «Σύλλογος Ελλήνων Πολεοδόµων και Χωροτακτών» Ι. ΕΠΩΝΥΜΙΑ - Ε ΡΑ - ΣΚΟΠΟΙ Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΕ ΣΥΝΟΔΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ (IOAPA) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΕ ΣΥΝΟΔΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ (IOAPA) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΕ ΣΥΝΟΔΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ (IOAPA) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ 1ο ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Συνιστάται σωματείο με την επωνυμία «Σύλλογος Μετεχόντων σε Συνόδους της Διεθνούς Ολυμπιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (Π.Ε.Δ.Θ.) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (Π.Ε.Δ.Θ.) ΛΑΡΙΣΑ 2011 Κανονισμός λειτουργίας της Εκτελεστικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΔ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΔ ΗΠΕΙΡΟΥ Άρθρο 1 - Αντικείμενο του Κανονισμού Ο κανονισμός αυτός ρυθμίζει τη λειτουργία της Εκτελεστικής Επιτροπής (Ε.Ε.) της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ηπείρου (Π.Ε.Δ.Η.). Άρθρο 2 - Σύνθεση Εκτελεστικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Άρθρο 1 ο ΕΔΡΑ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ Συνιστάται στην Αθήνα Σύνδεσμος με την επωνυμία ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΑΣ και τον διακριτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΏΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Άρθρο 1 Ονομασία, έδρα, νομική υπόσταση, στόχος της Εταιρίας 1) Ιδρύεται επιστημονικό σωματείο με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙKΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

(Μαριάνθη & Ελένη Τεγοπούλου κατά ίσα µέρη) Ευρύ επενδυτικό κοινό & θεσµικοί επενδυτές 12.355.618 22,65 Σύνολο 54.547.634 100,00

(Μαριάνθη & Ελένη Τεγοπούλου κατά ίσα µέρη) Ευρύ επενδυτικό κοινό & θεσµικοί επενδυτές 12.355.618 22,65 Σύνολο 54.547.634 100,00 Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ Α.Ε. Επεξηγηµατική έκθεση στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων σχετικά µε τις παρεχόµενες πληροφορίες σύµφωνα µε το άρθρο 11 α του Νόµου 3371/2005 για την χρήση 01.01.2006

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΦΥΣΗ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ

Άρθρο 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΦΥΣΗ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ Άρθρο 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΦΥΣΗ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ 1. Η «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ» (εφεξής η «Ένωση») είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. 2. Η Ένωση δεν αποτελεί εργοδοτική ένωση, ούτε

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αθήνα 2-3 -90 Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Άρθρο 1 Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία «Σύλλογος Υπαλλήλων Κεντρικής Υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΑΤΕ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΑΤΕ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΑΤΕ Άρθρο 1: ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Τα Περιφερειακά Γραφεία του ΣΑΤΕ ιδρύονται, συγχωνεύονται και καταργούνται σύµφωνα µε τις παραγράφους 1.1, 1.2 και 4.2 του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «KIΝΗΣH ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «KIΝΗΣH ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «KIΝΗΣH ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ» 1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ Η επωνυμία του Σωματείου είναι "ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ". Στις διεθνείς σχέσεις η επωνυμία του Σωματείου

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΒΟΡΕΊΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α ΙΔΡΥΣΗ ΣΚΟΠΟΙ

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΒΟΡΕΊΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α ΙΔΡΥΣΗ ΣΚΟΠΟΙ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΒΟΡΕΊΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α ΙΔΡΥΣΗ ΣΚΟΠΟΙ Άρθρο 1: Ιδρύεται στη Θεσσαλονίκη Σύλλογος με την επωνυμία Σύλλογος

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικό του Σωματείου «Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 2 ου Νηπιαγωγείου Κισάμου»

Καταστατικό του Σωματείου «Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 2 ου Νηπιαγωγείου Κισάμου» Καταστατικό του Σωματείου «Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 2 ου Νηπιαγωγείου Κισάμου» Άρθρο 1 : Ίδρυση, έδρα, Επωνυμία Ιδρύεται Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Άρθ. 1. Η φύση της δικηγορίας...20 Άρθ. 1 Κωδ εοντ...20 Άρθ. 2. Η θέση του δικηγόρου στην απονοµή της ικαιοσύνης...22 Άρθ. 5 Κωδ εοντ...22 Άρθ. 39 Κωδ εοντ...22 Άρθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΟΡΩΝΙ ΑΣ ΝΑΞΟΥ Τίθεται σε ιαβούλευση µεταξύ των µελών του Συλλόγου

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΟΡΩΝΙ ΑΣ ΝΑΞΟΥ Τίθεται σε ιαβούλευση µεταξύ των µελών του Συλλόγου ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΟΡΩΝΙ ΑΣ ΝΑΞΟΥ Τίθεται σε ιαβούλευση µεταξύ των µελών του Συλλόγου Άρθρο 1 Επωνυµία και Έδρα 1. Ιδρύεται και λειτουργεί Σωµατείο µε την Επωνυµία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΟΡΩΝΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΡΑ: Έδρα του Συλλόγου είναι η Λευκωσία. Οδός Στασικράτους 24, γραφεία , 1065 Λευκωσία.

ΕΔΡΑ: Έδρα του Συλλόγου είναι η Λευκωσία. Οδός Στασικράτους 24, γραφεία , 1065 Λευκωσία. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Άρθρο 1 Άρθρο 2 Άρθρο 3 Άρθρο 4 ΕΠΩΝΥΜΙΑ: Το όνομα του Συλλόγου είναι: «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ» ΕΔΡΑ: Έδρα του Συλλόγου είναι η Λευκωσία. Οδός Στασικράτους 24, γραφεία 201-202, 1065 Λευκωσία.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΝΙΚΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΝΙΚΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ Άρθρο 1 ο Γίνεται σύλλογος με την επωνυμία ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, με έδρα την κωμόπολη Άγιος Αθανάσιος του Νομού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΝΩΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (Σ.Ε.ΑΓ.Ε.) Άρθρο 1 ο. Άρθρο 2 ο. Άρθρο 3 ο ΣΚΟΠΟΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΝΩΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (Σ.Ε.ΑΓ.Ε.) Άρθρο 1 ο. Άρθρο 2 ο. Άρθρο 3 ο ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΝΩΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (Σ.Ε.ΑΓ.Ε.) Άρθρο 1 ο Ιδρύεται Σύνδεσμος Ενώσεων Αγροτουρισμού Ελλάδος των Ενώσεων Αγροτουρισμού με την επωνυμία «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΝΩΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙ ΕΙΑ»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙ ΕΙΑ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙ ΕΙΑ» ΑΡΘΡΟ 1 : Ιδρυτική πράξη 1) Ιδρύεται σωµατείο µε την επωνυµία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙ ΕΙΑ» µε έδρα την Αθήνα. 2)

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο. Του Σωματείου με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ" και το διακριτικό τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ Ε.Κ.

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο. Του Σωματείου με την επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ και το διακριτικό τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ Ε.Κ. Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Του Σωματείου με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ" και το διακριτικό τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ Ε.Κ.Ε» Άρθρο 1ο Σύσταση:Ιδρύεται Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 1. Ορισμός εμπορικής πράξης (σελ.77) 2. Αντικειμενικό, υποκειμενικό, μικτό και σύστημα οργανωμένης επιχείρησης.(σελ.77-79) 3. Πρωτότυπα(φύσει) εμπορικές πράξεις του χερσαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Της Ένωσης Συλλόγων που ιδρύθηκε και εδρεύει στο Δήμο Παπάγου - Χολαργού Αττικής με την επωνυμία: «ΕΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

επιχειρηµατική έδρα στην Περιφέρεια Θεσσαλίας ή εκπρόσωποι αυτών µε υπεύθυνη δήλωση.

επιχειρηµατική έδρα στην Περιφέρεια Θεσσαλίας ή εκπρόσωποι αυτών µε υπεύθυνη δήλωση. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του Σωµατείου ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ µε τίτλο «Ένωση Αγροτουρισµού Θεσσαλίας» ΑΡΘΡΟ 1. Ι ΡΥΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-Ε ΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ 1.Ιδρύεται στις 19 Μαρτίου 2015, Σωµατείο µε την επωνυµία «ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗ. 4. Η συνδρομή για τα τακτικά μέλη είναι υποχρεωτική και ορίστηκε σε 15 ευρώ το χρόνο.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗ. 4. Η συνδρομή για τα τακτικά μέλη είναι υποχρεωτική και ορίστηκε σε 15 ευρώ το χρόνο. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗ 1. Ιδρύεται σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την ονομασία Ποδηλατικός Όμιλος Λεμεσού, για την προαγωγή της ποδηλασίας και την αγάπη του ανθρώπου προς το ποδήλατο με έδρα τη Λεμεσό.

Διαβάστε περισσότερα

Συνίσταται Σωµατείο µε την επωνυµία «Ελληνική Κοινωνιολογική Εταιρία» (ΕΚΕ). Έδρα του Συλλόγου ορίζεται η Αθήνα.

Συνίσταται Σωµατείο µε την επωνυµία «Ελληνική Κοινωνιολογική Εταιρία» (ΕΚΕ). Έδρα του Συλλόγου ορίζεται η Αθήνα. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Άρθρο 1 Σύσταση, Έδρα Συνίσταται Σωµατείο µε την επωνυµία «Ελληνική Κοινωνιολογική Εταιρία» (ΕΚΕ). Έδρα του Συλλόγου ορίζεται η Αθήνα. Αρθρο 2 Σκοπός Σκοπός της Εταιρίας είναι πρώτον η προαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 1 of 6 18/2/2013 3:27 µµ Καταστατικό ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο 1 ο Ιδρύεται επαγγελµατικό σωµατείο µε την επωνυµία: "ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο 1ο άρθρο : ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Ιδρύεται Σωματείο, σύμφωνα με το άρθρο 78 επομ. ΑΚ, υπό την επωνυμία ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, με έδρα την πόλη της Θεσσαλονίκης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΟΕΕΣΣ... 3

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΟΕΕΣΣ... 3 1 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΟΕΕΣΣ.... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο... 3 Όργανα λειτουργίας και επιτροπές εργασίας.... 3 Άρθρο 1ο... 3 Άρθρο 2ο... 3 Άρθρο 3ο... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο... 3 Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Ανάρτησης: 11/08/2014

Ημερομηνία Ανάρτησης: 11/08/2014 Ημερομηνία Ανάρτησης: 11/08/2014 Γενική συνέλευση ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ TΩN ΜΕΛΩΝ Άρθρο 25(του καταστατικού) 1. 2. Η Γενική Συνέλευση των μελών είναι το ανώτατο όργανο της Ενώσεως. Αποτελείται από τα τακτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Ιδρύεται µη κερδοσκοπικό Σωµατείο µε την επωνυµία «ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ» και σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του αστικού κώδικα.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Ιδρύεται µη κερδοσκοπικό Σωµατείο µε την επωνυµία «ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ» και σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του αστικού κώδικα. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Άρθρο 1ο: Σύσταση Ιδρύεται µη κερδοσκοπικό Σωµατείο µε την επωνυµία «ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ» και σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του αστικού κώδικα. Άρθρο 2ο: Έδρα Έδρα του Σωµατείου ορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας " ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΡΟΔΟΠΗΣ "

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας  ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΡΟΔΟΠΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας " ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΡΟΔΟΠΗΣ " Στην Κομοτηνή σήμερα 23 Νοεμβρίου 1993 οι υπογράφοντες: 1. Σωκράτης Γρηγορόπουλος 2. Φωτεινή Γρηγοροπούλου 3.'Ολγα Δουδακμάνη

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός κανονισμός για το Σύλλογο Φίλων Αεροπορίας «Απογείωση»

Εσωτερικός κανονισμός για το Σύλλογο Φίλων Αεροπορίας «Απογείωση» Εσωτερικός κανονισμός για το Σύλλογο Φίλων Αεροπορίας «Απογείωση» 1. Γενικά. Ο Εσωτερικός Κανονισμός του Συλλόγου Φίλων Αεροπορίας «Απογείωση» συμπληρώνει τις διατάξεις του καταστατικού με σκοπό την καλύτερη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛ.ΕΤ.ΤΥ.ΠΕ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ - ΣΦΡΑΓΙ Α. Άρθρο 1ο

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛ.ΕΤ.ΤΥ.ΠΕ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ - ΣΦΡΑΓΙ Α. Άρθρο 1ο ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛ.ΕΤ.ΤΥ.ΠΕ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ - ΣΦΡΑΓΙ Α Άρθρο 1ο α) Ιδρύεται στο Ίλιον Αττικής επιστημονικό σωματείο με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Οβολός κέντρο μελέτης και τεκμηρίωσης κοινωνικού νομίσματος»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Οβολός κέντρο μελέτης και τεκμηρίωσης κοινωνικού νομίσματος» 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Οβολός κέντρο μελέτης και τεκμηρίωσης κοινωνικού νομίσματος» Άρθρο 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΙΤΛΟΣ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ 1.1 Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «Οβολός κέντρο μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

Η Εταιρεία «ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ - ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΓΩΤΟΥ» και τον διακριτικό τίτλο

Η Εταιρεία «ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ - ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΓΩΤΟΥ» και τον διακριτικό τίτλο Η Εταιρεία «ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ - ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΓΩΤΟΥ» και τον διακριτικό τίτλο «ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.» (εφεξής «Εταιρεία») ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. 18/6/26-6-2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΟ 1: Σκοπός της Επενδυτικής Επιτροπής ΑΡΘΡΟ 2:

Διαβάστε περισσότερα

1. Συνιστάται Εθνική Επιτροπή για τα δικαιώµατα του ανθρώπου. η οποία υπάγεται στον Πρωθυπουργό.

1. Συνιστάται Εθνική Επιτροπή για τα δικαιώµατα του ανθρώπου. η οποία υπάγεται στον Πρωθυπουργό. Νόµος 2667/1998 Εθνική επιτροπή δικαιωµάτων του ανθρώπου Άρθρο 1: Σύσταση και αποστολή ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ 1. Συνιστάται Εθνική Επιτροπή για τα δικαιώµατα του ανθρώπου.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Το ιοικητικό Συµβούλιο της Ανώνυµης

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΣΙΩΝ I C O M O S

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΣΙΩΝ I C O M O S Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΣΙΩΝ I C O M O S Λ Ε Υ Κ Ω Σ Ι Α 1998 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 1. Ιδρυση - Επωνυμία - Εδρα 1 2. Λειτουργία - Σφραγίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΥ ΠΣΦ-ΝΠΔΔ ΣΚΟΠΟΣ -ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ. Άρθρο 1

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΥ ΠΣΦ-ΝΠΔΔ ΣΚΟΠΟΣ -ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ. Άρθρο 1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΥ ΠΣΦ-ΝΠΔΔ ΣΚΟΠΟΣ -ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Άρθρο 1 Τα επιστημονικά τμήματα λειτουργούν υπό την αιγίδα του ΠΣΦ-ΝΠΔΔ, και έχουν σαν κύριο αντικείμενο την μελέτη θεμάτων σχετικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Ν.Π.Ι.Δ, με την επωνυμία «Σύνδεσμος Ελλήνων Τελωνειακών Αντιπροσώπων» KEΦAΛAIO Α ΓENIKEΣ ΔIATAΞEIΣ Άρθρο 1 ο EΔPA EΠΩNYMIA

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Ν.Π.Ι.Δ, με την επωνυμία «Σύνδεσμος Ελλήνων Τελωνειακών Αντιπροσώπων» KEΦAΛAIO Α ΓENIKEΣ ΔIATAΞEIΣ Άρθρο 1 ο EΔPA EΠΩNYMIA 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Ν.Π.Ι.Δ, με την επωνυμία «Σύνδεσμος Ελλήνων Τελωνειακών Αντιπροσώπων» KEΦAΛAIO Α ΓENIKEΣ ΔIATAΞEIΣ Άρθρο 1 ο EΔPA EΠΩNYMIA 1. Συνιστάται στoν Πειραιά Αττικής Σωματείο με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Νόµου. «Επιλογή δικαστικών λειτουργών στις κορυφαίες θέσεις της Δικαιοσύνης. και επαναφορά της αρχής του αυτοδιοίκητου των δικαστηρίων» Άρθρο 1

Σχέδιο Νόµου. «Επιλογή δικαστικών λειτουργών στις κορυφαίες θέσεις της Δικαιοσύνης. και επαναφορά της αρχής του αυτοδιοίκητου των δικαστηρίων» Άρθρο 1 Σχέδιο Νόµου «Επιλογή δικαστικών λειτουργών στις κορυφαίες θέσεις της Δικαιοσύνης και επαναφορά της αρχής του αυτοδιοίκητου των δικαστηρίων» Άρθρο 1 Η παράγραφος 3 του άρθρου 49 του Κώδικα Οργανισµού Δικαστηρίων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ» Άρθρο 8 Ποσοστό συµµετοχής του Ελληνικού ηµοσίου

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ» Άρθρο 8 Ποσοστό συµµετοχής του Ελληνικού ηµοσίου ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ» Άρθρο 8 Ποσοστό συµµετοχής του Ελληνικού ηµοσίου Σε οποιαδήποτε περίπτωση η συµµετοχή του Ελληνικού ηµοσίου στο εκάστοτε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ και ΚΑΤΑΘΕΤΕΣ Σάββατο 23 Μαΐου 2015 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ και ΚΑΤΑΘΕΤΕΣ Σάββατο 23 Μαΐου 2015 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ και ΚΑΤΑΘΕΤΕΣ Σάββατο 23 Μαΐου 2015 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΑΡΘΡΟ 1 Σύσταση - Επωνυμία - Έδρα Ιδρύεται Σωματείο, με την επωνυμία ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΤΕΣ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Εµείς οι κάτοικοι της Ειδοµένης συµφωνήσαµε να ιδρυθεί. σύλλογος µε το όνοµα «Μορφωτικός σύλλογος Ειδοµένης» µε έδρα την

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Εµείς οι κάτοικοι της Ειδοµένης συµφωνήσαµε να ιδρυθεί. σύλλογος µε το όνοµα «Μορφωτικός σύλλογος Ειδοµένης» µε έδρα την ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΙ ΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Εµείς οι κάτοικοι της Ειδοµένης συµφωνήσαµε να ιδρυθεί σύλλογος µε το όνοµα «Μορφωτικός σύλλογος Ειδοµένης» µε έδρα την Ειδοµένη και µε τους εξής σκοπούς: α) Να

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ Άρθρο 1 Επωνυμία της εταιρίας Ιδρύεται αστική μη κερδοσκοπική εταιρία με την επωνυμία ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 30/06/2015

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 30/06/2015 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Άρθρο 1, παράγραφος 3, εδάφιο β: Άρθρο 1, παράγραφος 3, εδάφιο β: Η επωνυμία στη αγγλική γλώσσα αποδίδεται ως «COOPERATIVE

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡ ΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡ ΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡ ΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Στ.., σήµερα. οι εδώ συµβαλλόµενοι: 1... 2.. 3... κ.λπ. συµφώνησαν να συστήσουν αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία, της οποίας θα είναι εταίροι

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 1387/83 ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ (ΦΕΚ 110 Α'): Έλεγχος οµαδικών απολύσεων και άλλες διατάξεις

ΝΟΜΟΣ 1387/83 ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ (ΦΕΚ 110 Α'): Έλεγχος οµαδικών απολύσεων και άλλες διατάξεις ΝΟΜΟΣ 1387/83 ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ (ΦΕΚ 110 Α'): Έλεγχος οµαδικών απολύσεων και άλλες διατάξεις 'Αρθρο 1 : 'Εννοια 1. Οµαδικές απολύσεις θεωρούνται όσες γίνονται από επιχειρήσεις ή εκµεταλλεύσεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Εταίροι: Νοµικός Ιωάννης του Μηνά, και Αλκης Κορνήλιος του ηµητρίου. Άρθρο 1

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Εταίροι: Νοµικός Ιωάννης του Μηνά, και Αλκης Κορνήλιος του ηµητρίου. Άρθρο 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Ακριβές αντίγραφο από το πρωτότυπο που κατετέθην στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών µε αυξ. Αριθµό 5427 το οποίο θεωρήθηκε για την νόµιµη σήµανση, Αθήνα, 6 Απριλίου 2006. Εταίροι:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Α ΝΑ Θ Ε Ω Ρ Η Μ Ε Ν Η Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η εκπλήρωση αυτών των στόχων θα επιδιωχθεί με την διοργάνωση των ακόλουθων δραστηριοτήτων όπως:

Η εκπλήρωση αυτών των στόχων θα επιδιωχθεί με την διοργάνωση των ακόλουθων δραστηριοτήτων όπως: Καταστατικό 1 Ονομασία και έδρα Ο σύλλογος φέρει την ονομασία Έλληνες Επιστήμονες Βερολίνου και Βρανδεμβούργου (κ.σ.) και έχει την έδρα του στο Βερολίνο. Έτος χρήσης είναι το ημερολογιακό έτος. 2 Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ Άρθρο 1 Σκοποί του Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού Το Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού στο εξής Σ.Α.Ε., κατά το άρθρο 108 παρ. 2 του Συντάγματος έχει ως αποστολή την

Διαβάστε περισσότερα

Section of the American Society of Civil Engineers

Section of the American Society of Civil Engineers Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Αρθρο 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ Το σωµατείο φέρει την επωνυµία «Ελληνικό Τµήµα της Αµερικανικής Ενωσης Πολιτικών Μηχανικών» και

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟY ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΧΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΧΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΧΙΟΥ Κεφάλαιο Α Άρθρο 1 - Ίδρυση Ιδρύεται Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πληροφορικής μη-κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με επωνυμία Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ 1. Η επωνυμία του Σωματείου είναι: «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ» ΕΜΒΛΗΜΑ 2. Το παρόν αποτελεί το Έμβλημα του Συνδέσμου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Άρθρο 1ο ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ιδρύεται στη Θεσσαλονίκη Σωµατείο από φίλους των εικαστικών και πλαστικών τεχνών, µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΚΛΕ) ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΏΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ (I.F.S.W.)

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΚΛΕ) ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΏΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ (I.F.S.W.) ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΚΛΕ) ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΏΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ (I.F.S.W.) ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ============================================================

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του "Πολιτιστικού και Κοινωνικού Ιδρύματος των Ελληνικών Κοινοτήτων στη Γερμανία α. Σ."

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του Πολιτιστικού και Κοινωνικού Ιδρύματος των Ελληνικών Κοινοτήτων στη Γερμανία α. Σ. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του "Πολιτιστικού και Κοινωνικού Ιδρύματος των Ελληνικών Κοινοτήτων στη Γερμανία α. Σ." 1 Όνομα, έδρα, οικονομικό έτος (1) Το ίδρυμα ονομάζεται "Πολιτιστικό και Κοινωνικό Ίδρυμα των Ελληνικών

Διαβάστε περισσότερα

04/06/ /06/ /98/32 .:9469 & .: FAX: , 11:00 2 3

04/06/ /06/ /98/32 .:9469 & .: FAX: ,  11:00 2 3 Θεσσαλονίκη 04/06/2013 ΑΡ. Μ.Α.Ε. 41913/06/Β/98/32 Αριθ. Πρωτ.:9469 Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων & Εταιρικών Ανακοινώσεων ΠΡΟΣ: Τηλ.: 2310 286-613 Τους κ.κ. Μετόχους της Εταιρείας FAX: 2310 250-642 Ε.Υ.Α.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Χρηµατιστηριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης), Κατούνη για να συζητήσουν και λάβουν απόφαση επί των παρακάτω θεµάτων ηµερήσιας διάταξης:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Χρηµατιστηριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης), Κατούνη για να συζητήσουν και λάβουν απόφαση επί των παρακάτω θεµάτων ηµερήσιας διάταξης: Θεσσαλονίκη 20/04/2016 ΑΡ. Μ.Α.Ε. 41913/06/Β/98/32 Αριθ. Πρωτ.:11203 ΑΡ. ΓΕΜΗ 58240404000 Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων & Εταιρικών Ανακοινώσεων ΠΡΟΣ: Τηλ.: 2310 286-613 Τους κ.κ. Μετόχους της Εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (Π.Ε.Δ.Θ.) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (Π.Ε.Δ.Θ.) ΛΑΡΙΣΑ 2011 Κανονισμός λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

KATAΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

KATAΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ KATAΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟΥ TO ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΝ Αρθρο 1 ο : ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΕΔΡΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Α.- Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΡΑΓΑΣ Ι. ΕΠΩΝΥΜΙΑ, Ε ΡΑ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΥ. Άρθρο 1 Επωνυµία Συλλόγου

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΡΑΓΑΣ Ι. ΕΠΩΝΥΜΙΑ, Ε ΡΑ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΥ. Άρθρο 1 Επωνυµία Συλλόγου Σφραγίδα: Καταχωρήθηκε στις 9/8/2001 υπ αριθ.πρωτ.: VS/1-1/47718/01-R IČO (Αριθ.εµπ.µητρ.) 265 38 458 Στρογγυλή σφραγίδα: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΡΑΓΑΣ Ι. ΕΠΩΝΥΜΙΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1 ΑΡΘΡΟ 2 Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ ΣΚΟΠΟΣ

ΑΡΘΡΟ 1 ΑΡΘΡΟ 2 Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΑΡΘΡΟ 1 Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ Ιδρύεται επιστηµονικό επαγγελµατικό Σωµατείο σαν συλλογικό όργανο των ανά την Ελληνική Επικράτεια κατόχων Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών του Μεταπτυχιακού Προγράµµατος «Μάρκετινγκ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. επωνυμία «ΕΝΩΣΗΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΑΣΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ» ΑΡΘΡΟ 1 ο Επωνυμία - Έδρα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. επωνυμία «ΕΝΩΣΗΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΑΣΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ» ΑΡΘΡΟ 1 ο Επωνυμία - Έδρα ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ «ΕΝΩΣΗΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΑΣΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ» ΑΡΘΡΟ 1 ο Επωνυμία - Έδρα Α. Ιδρύεται στη Σαλαμίνα, σήμερα στις 10 Ιουνίου 2002, σωματείο με την επωνυμία «ΕΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Άρθρο 2 ΕΔΡΑ Έδρα του Συλλόγου είναι η Αθήνα οδός Αριστογείτονος 11-13. Άρθρο 3 ΣΚΟΠΟΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Άρθρο 2 ΕΔΡΑ Έδρα του Συλλόγου είναι η Αθήνα οδός Αριστογείτονος 11-13. Άρθρο 3 ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ Άρθρο 1 ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία «ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ & ΟΙΚΟΠΕΔΟΥΧΩΝ Τάρανα-Κραψίτη Δήμου Πρέβεζας» (Ο.Σ.Π.Ο. Τάρανα-Κραψίτη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚH ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. Κατόπιν αποφάσεως του ιοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας «ΠΡΑΞΙΤΕΛΕΙΟ

ΙΚH ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. Κατόπιν αποφάσεως του ιοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας «ΠΡΑΞΙΤΕΛΕΙΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ TAKTΙΚ ΙΚH ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Κατόπιν αποφάσεως του ιοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας «ΠΡΑΞΙΤΕΛΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΠΡΑΞΙΤΕΛΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ (ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ) ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: «.»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ (ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ) ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: «.» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ (ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ) ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: Άρθρο 1: ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΈΔΡΑ «.» Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία «..» και έδρα τ..... Για την δραστηριότητα του σωματείου στην Ελλάδα και κυρίως στο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 255501000 - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 6067/06/Β/86/06) Σύµφωνα µε τον κ. ν. 2190/1920 «περί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΙΟΒΕ)» Άρθρο 1 Ίδρυση - Επωνυμία - Έδρα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΙΟΒΕ)» Άρθρο 1 Ίδρυση - Επωνυμία - Έδρα ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΙΟΒΕ)» Άρθρο 1 Ίδρυση - Επωνυμία - Έδρα Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία «Υποστηρικτές του Ιδρύματος

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4: Μέλη Άρθρο 5: - Εγγραφή µελών Άρθρο 6: - ικαιώµατα και υποχρεώσεις των µελών

Άρθρο 4: Μέλη Άρθρο 5: - Εγγραφή µελών Άρθρο 6: - ικαιώµατα και υποχρεώσεις των µελών KΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ (ΜΚΟ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙ ΙΟΥ ( Σ Π) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο 1: Επωνυµία Έδρα Ιδρύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ TAKTΙΚH ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΠΡΑΞΙΤΕΛΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ TAKTΙΚH ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΠΡΑΞΙΤΕΛΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ TAKTΙΚH ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΠΡΑΞΙΤΕΛΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας και κατόπιν αποφάσεως

Διαβάστε περισσότερα