Δπιλέξιμερ Δπισειπήζειρ:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δπιλέξιμερ Δπισειπήζειρ:"

Transcript

1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΓΗΓΟΣ «DIGI-MOBILE» Οη έκπεηξεο νκάδεο ηερληθψλ ηεο DigitaNet.gr θαη νηθνλνκνιφγσλ ηεο Moneyger.gr παξέρνπλ νινθιεξσκέλε ππνζηήξημε ζηε Γξάζε «Digi-Mobile» ζην πιαίζην ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Ψεθηαθή χγθιηζε». ηφρνο είλαη ε ελίζρπζε πολύ μικπών θαη μικπών ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ πξνθεηκέλνπ λα αξιοποιήζοςν καινοηόμερ εθαπμογέρ ζε «έξςπνερ» ζςζκεςέρ κινηηών επικοινωνιών (smartphones) και ςπολογιζηέρ-ηαμπλέηερ (tablet-pc). Σκοπόρ ηος Ππογπάμμαηορ: θνπφο ηεο Γξάζεο είλαη ε ελίζρπζε ησλ πθηζηάκελσλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ πξνθεηκέλνπ λα αμηνπνηήζνπλ ηε δηεζλή δπλακηθή Mobile Δθαπμογών θαη λα απνθηήζνπλ πξφζβαζε ζε λέα θνηλάζηφρνπο, παξέρνληαο λέεο ςεθηαθέο δπλαηφηεηεο θαη ππεξεζίεο πςειήο πξνζηηζέκελεο αμίαο, κέζσ smartphones. Δπιλέξιμερ Δπισειπήζειρ: Δπηιέμηκεο πξνο ρξεκαηνδφηεζε ζεσξνχληαη νη ςθιζηάμενερ επηρεηξήζεηο, ανεξάπηηηα από ηη νομική ηοςρ μοπθή, γηα ηηο νπνίεο ζπληξέρνπλ αζξνηζηηθά νη παξαθάησ πξνυπνζέζεηο: Ζ Δπηρείξεζε δηαζέηεη μία ηοςλάσιζηον θιεηζκέλε δηαρεηξηζηηθή ρξήζε Ο πθηζηάκελνο θιάδνο δξαζηεξηφηεηαο ηεο Δπηρείξεζεο δελ εκπίπηεη ζηηο εμαηξνχκελεο θαηεγνξίεο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ θαλφλα De Minimis Ο δηθαηνχρνο δελ εκπίπηεη ζηα θξηηήξηα δηαρσξηζκνχ πξάμεσλ ησλ Σακείσλ ΔΣΠΑ, ΔΓΣΑΑ (Δπξσπατθφ Γεσξγηθφ Σακείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο) θαη ΔΣΑ (Δπξσπατθφ Σακείν Αιηείαο), φπσο απηά ζπκπεξηιακβάλνληαη ζην ΔΠ «Ψεθηαθή χγθιηζε» Ζ Δπηρείξεζε θαη νη ζπλδεδεκέλεο ή/θαη νη ζπλεξγαδφκελεο επηρεηξήζεηο κε απηή, ηo ηξέρνλ θαη ηα δχν (2) πξνεγνχκελα νηθνλνκηθά έηε δελ έρνπλ ιάβεη επηρνξεγήζεηο απφ Πξνγξάκκαηα θαη Γξάζεηο Κξαηηθψλ Δληζρχζεσλ πνπ εκπίπηνπλ ζηνλ κανόνα De Minimis, ηα νπνία αζξνηζηηθά καδί κε ηελ αηηνχκελε επηρνξήγεζε ππεξβαίλνπλ ηηο Δπξψ (ή επξψ εάλ ε Δπηρείξεζε δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ θιάδν ησλ Οδηθψλ Μεηαθνξψλ) Ζ επηρείξεζε δελ είλαη πξνβιεκαηηθή Ζ δηθαηνχρνο επηρείξεζε αλήθεη ζηελ θαηεγνξία «ΠΟΛΤ ΜΗΚΡΖ» ή «ΜΗΚΡΖ 1

2 ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟΗ (ΔΜΔ) ΚΤΚΛΟ ΔΡΓΑΗΩΝ ΤΝΟΛΟ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟΤ ΠΟΛΤ ΜΗΚΡΖ 0 έσο 9 θαη < 2 εθ ή < 2 εθ ΜΗΚΡΖ 10 έσο 49 θαη < 10 εθ ή < 10 εθ ΜΔΑΗΑ 50 έσο 250 θαη < 50 εθ ή < 43 εθ ΜΔΓΑΛΖ > 250 θαη >= 50 εθ ή >= 43 εθ Ο δηθαηνχρνο ιεηηνπξγεί λφκηκα ζηελ Διιεληθή επηθξάηεηα, δηαηεξψληαο ζε ηζρχ φιεο ηηο πξνβιεπφκελεο απφ ην λφκν άδεηεο ιεηηνπξγίαο Σημείωζη: Γεν είναι επιλέξιμερ νη θνηλνπξαμίεο (παξ. 2 ηνπ άξθξνπ 2 ηνπ ΚΒ) θαη νη αζηηθέο κε θεξδνζθνπηθέο εηαηξείεο θαζψο θαη φζσλ αζθνχλ απνθιεηζηηθψο ειεπζέξηα επαγγέικαηα Καηαληκηική Ημεπομηνία Υποβολήρ Πποηάζεων: Ζ εκεξνκελία έλαξμεο ππνβνιήο πξνηάζεσλ ησλ επηρεηξήζεσλ θαζνξίδεηαη απφ ηελ Πεξηθέξεηα ζηελ νπνία είλαη εγθαηεζηεκέλεο, θαη αθνινπζεί ην παξαθάησ πξφγξακκα: Πεξηθέξεηα Σηεπεάρ Δλλάδαρ θαη Πεξηθέξεηα Νοηίος Αιγαίος, έλαξμε ππνβνιήο Γεπηέξα 09 Ηαλνπαξίνπ 2012 θαη ψξα 14:00 Πεξηθέξεηα Κενηπικήρ Μακεδονίαρ θαη Πεξηθέξεηα Γςηικήρ Μακεδονίαρ, έλαξμε ππνβνιήο Πέκπηε 12 Ηαλνπαξίνπ 2012 θαη ψξα 14:00 Πεξηθέξεηεο ηνπ ΔΠ «Ψεθηαθή χγθιηζε» (Αναηολική Μακεδονία-Θπάκη, Ήπειπορ, Θεζζαλία, Ιόνια Νηζιά, Γςηική Δλλάδα, Πελοπόννηζορ, Βόπειο Αιγαίο, Κπήηη), έλαξμε ππνβνιήο Γεπηέξα 16 Ηαλνπαξίνπ 2012 θαη ψξα 14:00 Πεξηθέξεηα Αηηικήρ, έλαξμε ππνβνιήο Πέκπηε 19 Ηαλνπαξίνπ 2012 θαη ψξα 14:00 Δπισοπηγούμενορ Πποϋπολογιζμόρ: ε θάζε πεξίπησζε ν πξνυπνινγηζκφο θάζε πξφηαζεο έξγνπ δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην 100% ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ηεο ηειεπηαίαο ρξήζεο ηεο επηρείξεζεο. Ζ κέγηζηε ελίζρπζε (επηρνξήγεζε) αθνξά ζην 70% ηνπ ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ έξγνπ, θαη ζε θακία πεξίπησζε δελ κπνξεί λα ππεξβεί ηα: επξψ γηα ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε επηρείξεζε επηζπκεί λα πινπνηήζεη native mobile ή web mobile εθαξκνγέο επξψ γηα ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε επηρείξεζε πινπνηήζεη web mobile portal 2

3 Απαπαίηηηα σαπακηηπιζηικά ηων σπημαηοδοηούμενων εθαπμογών: Οη εθαξκνγέο ζα πξέπεη είηε να απεςθύνονηαι ζηοςρ καηαναλωηέρ (ηχπνπ B2C - Δπηρείξεζε πξνο Καηαλαισηή), είηε να απεςθύνονηαι ζε επισειπήζειρ ( ηχπνπ B2B, Β2Δ θιπ. - Δπηρείξεζε πξνο Δπηρείξεζε ή ελδνεπηρεηξεζηαθέο). Οη εθαξκνγέο ζα πξέπεη απαξαηηήησο λα πινπνηεζνχλ ζε μια ηοςλάσιζηον πιαηθφξκα εθαξκνγψλ έμππλσλ ζπζθεπψλ (ηοςλάσιζηον μία μεηαξύ ηων Nokia Symbian, Google Android, Apple ios, RIM BlackBerry OS, Microsoft Windows Phone/ Mobile, Windows 7 tablet για ςπολογιζηέρ ηαμπλέηερ, Palm/HP's WebOS, Samsung Bada, Nokia Maemo & MeeGo). ηελ πεξίπησζε εθαξκνγψλ B2C, απηέο ζα πξέπεη λα έρνπλ ηνπνζεηεζεί ζηα αληίζηνηρα «app stores» θάζε πιαηθφξκαο εθαξκνγψλ ώζηε να είναι πποζβάζιμερ ζηο εςπύ κοινό. Ζ απνδνρή ηεο εθαξκνγήο απφ ην εθάζηνηε «app store» ππέπει να έσει ολοκληπωθεί ππιν ηη λήξη ηηρ δπάζηρ, θαζψο απνηειεί ζεκείν ειέγρνπ θαη πηζηνπνίεζεο ηεο πινπνίεζεο ηνπ θάζε έξγνπ Οι εθαπμογέρ θα ππέπει να ανήκοςν ζε μια εκ ηων παπακάηω καηηγοπιών: 1. native mobile εθαπμογέρ - «θαηεβαίλνπλ» θαη ιεηηνπξγνχλ ζηε ζπζθεπή θηλεηήο επηθνηλσλίαο ή ζηνλ ππνινγηζηή-ηακπιέηα (είλαη «downloadable») 2. web mobile εθαπμογέρ ζπλήζσο αλαπηχζζνληαη ζε HTML5 θαη «θαηεβαίλνπλ» θαη ιεηηνπξγνχλ ζηε ζπζθεπή θηλεηήο επηθνηλσλίαο ή ζηνλ ππνινγηζηή-ηακπιέηα 3. web mobile portals. ηελ πεξίπησζε πνπ εθαξκνγέο αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία ησλ web mobile portals, ηφηε: α. νθείινπλ λα παξέρνπλ νινθιεξσκέλν πεξηβάιινλ εξγαζίαο πνπ ππνρξεσηηθά αλαγλσξίδεη ηνλ ηχπν/ ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα ηεο ζπζθεπήο θηλεηήο επηθνηλσλίαο θαη πξνζαξκφδεηαη ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο. Θα ιεηηνπξγνχλ ππνρξεσηηθψο ζε ηνπιάρηζηνλ κία πιαηθφξκα/ νκάδα θηλεηψλ ζπζθεπψλ (ελδεηθηηθά κεηαμχ ησλ Nokia Symbian, Google Android, Apple ios, RIM BlackBerry OS, Microsoft Windows Phone, Linux, Palm/HP's WebOS, Samsung Bada, Nokia Maemo & MeeGo) αλεμαξηήησο αλ πξφθεηηαη γηα Β2Β/Β2Δ ή Β2C ρξήζε. β. ππνρξεσηηθψο παξέρνπλ δηάδξαζε (interactivity) κε ηνλ ρξήζηε ησλ ζπζθεπψλ θηλεηψλ επηθνηλσληψλ θαη δελ πεξηνξίδνληαη ζε κνλφδξνκε πξνψζεζε πιεξνθνξηψλ. Ωο εθαξκνγή web mobile portal δελ λνείηαη θακία ζηαηηθή παξνπζίαζε πεξηερνκέλνπ, online θπιιάδηα ηεο επηρείξεζεο θιπ. Οη εθαξκνγέο ιεηηνπξγνχλ είηε offline είηε online θαη φπνπ απαηηείηαη κε αμηνπνίεζε δεδνκέλσλ απφ ην Γηαδίθηπν 3

4 Οη εθαξκνγέο πνπ αλαπηχζζνληαη, δηαηίζεληαη απφ ηνλ πξνκεζεπηή ζηε δηθαηνχρν επηρείξεζε είηε ζε ζπλδξνκεηηθή βάζε ( σο «ινγηζκηθφ κε ηε κνξθή ππεξεζίαο» Software-as-a-Service), είηε σο πξνκήζεηα ηνπ ινγηζκηθνχ, είηε σο ζπλδπαζκφο απηψλ Δνδεικηικέρ Καηηγοπίερ εθαπμογών: Δλδεηθηηθά (φρη εμαληιεηηθά) παξαδείγκαηα ηέηνησλ ππεξεζηψλ πεξηιακβάλνπλ: 1 Δθαξκνγέο πνπ επηηξέπνπλ ζε κεηαθηλνχκελα ζηειέρε ηεο επηρείξεζεο (mobile workers) ηε δηαξθή πξφζβαζε ζε επηρεηξεζηαθά δεδνκέλα (έιεγρνο απνζήθεο, πξφζβαζε ζε ελδνεηαηξηθά ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο πειαηψλ, πσιήζεσλ, ERP, Business Intelligence θιπ.), ηελ online ζπκπιήξσζε εγγξάθσλ/ εληχπσλ, ηελ εμ απνζηάζεσο επίιπζε πξνβιεκάησλ, ηελ θαζνδήγεζε-αληηκεηψπηζε θηλδχλσλ/ πξνβιεκάησλ θιπ. κέζσ ζπζθεπψλ θηλεηήο επηθνηλσλίαο ή tablet-pc 2 Καηλνηφκεο ππεξεζίεο πξνψζεζεο πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ πξνο ηνπο πειάηεο, κέζσ ζπζθεπψλ θηλεηψλ επηθνηλσληψλ ή tablet-pc 3 Καηλνηφκεο εθαξκνγέο πνπ πξνσζνχλ ή παξέρνπλ ππεξεζίεο θαη πξντφληα, αμηνπνηψληαο ην γεσγξαθηθφ ζηίγκα ηνπ ρξήζηε (location based services) θαη ππεξεζίεο destination management 4 Δθαξκνγέο θαη ππεξεζίεο γηα ηελ online επηζθφπεζε ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ, ηελ παξνρή πξνζσπνπνηεκέλεο πιεξνθφξεζεο, ηε δηαρείξηζε ξαληεβνχ απφ ηελ πιεπξά ησλ πειαηψλ, ηελ πξνζσπνπνηεκέλε ελεκέξσζε αλαθνξηθά κε ηελ πξφνδν ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ, ηελ πξφζβαζε ζε θάθειν ηνπ πειάηε, ηε δηαρείξηζε ηνπ πειαηνινγίνπ θιπ. 5 Τπεξεζίεο εηθνληθήο μελάγεζεο κε αμηνπνίεζε ζπζθεπψλ θηλεηψλ επηθνηλσληψλ 6 Τπεξεζίεο ειεθηξνληθψλ πιεξσκψλ 7 Δθαξκνγέο ηηκνιφγεζεο πνπ αμηνπνηνχλ ζπζθεπέο θηλεηψλ επηθνηλσληψλ 8 Τπεξεζίεο επηινγήο θαη ειεθηξνληθψλ θξαηήζεσλ θαη ειεθηξνληθψλ πιεξσκψλ γηα επηρεηξήζεηο ελνηθηάζεσο απηνθηλήησλ, ζέαηξα, θηλεκαηνγξάθνπο, επηρεηξήζεηο παξαγσγήο ζεακάησλ θαη ςπραγσγίαο θιπ 9 Δθαξκνγέο γηα μελνδνρεηαθέο επηρεηξήζεηο πνπ αθνξνχλ ζε ζεκεία ηνπξηζηηθνχ ελδηαθέξνληνο (guides), παξαγγειηνιεςία room-service, θξαηήζεηο, ζηνρεπκέλε ελεκέξσζε, πξνζθνξέο (θνππφληα, δηαγσληζκνί, θιπ) θαη εθδειψζεηο. 10 Δθαξκνγέο γηα δηάζεζε ηνπξηζηηθψλ ππεξεζηψλ θαη νξγάλσζεο ηαμηδίσλ κέζσ smartphones θαη ηελ πιεξσκή θαη θξάηεζε ζέζεσλ 11 Δθαξκνγέο γηα ηελ παξαθνινχζεζε θαη δηαρείξηζε ζηφινπ νρεκάησλ, ηελ θιήζε ή θξάηεζε ζέζεσλ ζε ηαμί, ιεσθνξεία θιπ. 4

5 12 Δθαξκνγέο θαη νπνηνπδήπνηε είδνπο ζπζηήκαηα παξαγγειηνιεςίαο κέζσ θηλεηνχ γηα πειάηεο επηρεηξήζεσλ εζηίαζεο, ηαρπθαγεία θιπ. θαζψο θαη εθαξκνγέο εζηηαηνξίσλ εζηηαζκέλεο ζηνπο πειάηεο, κε ζηνρεπκέλε ελεκέξσζε ζρεηηθά κε δηαζέζηκα κελνχ, πξνζθνξέο, θξαηήζεηο, ζπζηήκαηα επηβξάβεπζεο πειαηψλ κέζσ mobile coupons. Να ζεκεησζεί πσο νη εθαξκνγέο πνπ ζα αλαπηπρζνχλ ζηε ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία επηρεηξήζεσλζα αθνξνχλ ηνπιάρηζηνλ ζηελ θαηεγνξία B2C. 13 Δθαξκνγέο γηα εηαηξίεο πνπ πξνζθέξνπλ νπνηαζδήπνηε κνξθήο service (πρ ζπλεξγεία απηνθηλήησλ, εηαηξίεο service ζπζθεπψλ, θιπ) γηα ηελ online πξνζσπνπνηεκέλε παξαθνινχζεζε ηεο πνξείαο ησλ εξγαζηψλ πξνζθνξέο, θιπ Δπιλέξιμερ Γαπάνερ: Κάζε δηθαηνχρνο πνπ ζπκκεηέρεη ζηε Γπάζη «digi-mobile» πξέπεη λα πινπνηήζεη έξγν πνπ πεξηιακβάλεη δαπάνερ ζχκθσλεο κε ηα παξαθάησ: «Γαπάνερ Ππομήθειαρ Λογιζμικού και/ ή Υπηπεζιών Λογιζμικού με ηη μοπθή «Softwareas a Service» Πεξηιακβάλνληαη δαπάλεο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο εθαξκνγήο θαη/ ή ηελ πξνκήζεηα ινγηζκηθνχ πνπ θξίλνληαη αλαγθαία γηα ηελ αλάπηπμε θαη ιεηηνπξγία ησλ εθαξκνγψλ επί ζπζθεπψλ θηλεηψλ επηθνηλσληψλ θαη tablet-pc. Οη ελ ιφγσ δαπάλεο, είηε αθνξνχλ ζην θφζηνο αγνξάο έηνηκνπ ινγηζκηθνχ, είηε ζην θφζηνο αλάπηπμεο παξακεηξνπνίεζεο πξνζαξκνγήο εθαξκνγήο ινγηζκηθνχ, είηε παξνρήο κε ηε κνξθή ππεξεζίαο ινγηζκηθνχ «Software as a Service», ζα πξέπεη λα αλαθέξνληαη απνθιεηζηηθά ζηνπο ζθνπνχο ηεο δξάζεο. πκπιεξσκαηηθά ησλ παξαπάλσ, είλαη επηπιένλ επηιέμηκεο νη δαπάλεο γηα: i. Φηινμελία (hosting, app-stores θηι.) γηα ηε δηάζεζε θαη ηνπνζέηεζε ησλ εθαξκνγψλ ii. Τπεξεζίεο αλάπηπμεο ςεθηαθνχ πιηθνχ θαη πεξηερνκέλνπ πνπ αμηνπνηείηαη ζην πιαίζην ησλ εθαξκνγψλ iii. Τπεξεζίεο κεηάπησζεο/ αλαδηακφξθσζεο δεδνκέλσλ, πθηζηάκελσλ εθαξκνγψλ ή δηαδηθηπαθψλ ηφπσλ Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο επηδνηνχκελεο δαπάλεο θαιέζηε καο άμεζα ζην ή ζηείιηε καο γηα επηπιένλ δηεπθξηλήζεηο γηα ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο Γξάζεο «Digi-mobile». 5

Α/Α ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΥΤΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΧΝ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΕΠΕΝΔΤΕΧΝ «DIGI-RETAIL» ΣΟΙΥΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

Α/Α ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΥΤΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΧΝ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΕΠΕΝΔΤΕΧΝ «DIGI-RETAIL» ΣΟΙΥΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ Α/Α 1. 2. 3. 4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΥΤΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΧΝ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΕΠΕΝΔΤΕΧΝ «DIGI-RETAIL» ΣΟΙΥΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ηόρνο πξνγξάκκαηνο Δηθαηνύρνη πξνγξάκκαηνο Πξνϋπνζέζεηο Επηιέμηκεο Ελέξγεηεο

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΞΧΣΡΔΦΔΗΑ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ»

«ΔΞΧΣΡΔΦΔΗΑ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ, ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΝΑΤΣΗΛΗΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ & ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ» ΔΘΝΗΚΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΠΟΙΗΗ ΣΟΤΡΙΜΟ ΔΜΠΟΡΙΟ ΤΠΗΡΔΙΔ

ΜΔΣΑΠΟΙΗΗ ΣΟΤΡΙΜΟ ΔΜΠΟΡΙΟ ΤΠΗΡΔΙΔ ΜΔΣΑΠΟΙΗΗ ΣΟΤΡΙΜΟ ΔΜΠΟΡΙΟ ΤΠΗΡΔΙΔ Aλαθνηλψζεθε απφ ην ππνπξγείν Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο, Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ ην πξνγξάκκα ελίζρπζεο κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ ζηνπο ηνκείο Μεηαπνίεζεο,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΜΩΠΡΟΔΦΔΗΑ ΑΛΡΑΓΩΛΗΠΡΗΘΝΡΖΡΑ ΡΩΛ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΩΛ ΗΗ. Achieving Excellence Together

ΔΜΩΠΡΟΔΦΔΗΑ ΑΛΡΑΓΩΛΗΠΡΗΘΝΡΖΡΑ ΡΩΛ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΩΛ ΗΗ. Achieving Excellence Together ΔΜΩΠΡΟΔΦΔΗΑ ΑΛΡΑΓΩΛΗΠΡΗΘΝΡΖΡΑ ΡΩΛ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΩΛ ΗΗ Achieving 15 Ε-mail:info@pl Ξεξηερφκελα Achieving Γεληθά ζηνηρεία ηνπ πξνγξάκκαηνο Αληηθείκελν ηφρνο ηνπ πξνγξάκκαηνο Γηθαηνχρνη πξνγξάκκαηνο Πξνυπνινγηζκφο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ" ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013. ρέδην ΟΓΗΓΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013. ρέδην ΟΓΗΓΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ" ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ρέδην ΟΓΗΓΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΔΘΤΓΥΡΟΛΗΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Λεσθόξνο Αιεμάλδξαο 62, 11473 Αζήλα

Λεσθόξνο Αιεμάλδξαο 62, 11473 Αζήλα Value Delivery A D V A N C E D M A N A G E M E N T S E R V I C E S E Π Ε ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΔΝΙΥΤΗ ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΧΝ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΣΙΚΧΝ ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΓΙΑΓΙΚΣΤΑΚΧΝ ΣΟΠΧΝ ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ»

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» ΔΘΝΙΚΟ ΔΠΗΥΔ ΣΡΑΣΗ ΡΖΗΑΚΟ ΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΗ ΔΜΒΔΛΔΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ»

ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΗ ΔΜΒΔΛΔΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ: ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΩΝ Δ ΜΔΣΑΒΑΗ ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΗ ΔΜΒΔΛΔΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ» ΔΡΩΣΗΔΙ ΑΠΑΝΣΗΔΙ (Β ΚΤΚΛΟ)

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ» ΔΡΩΣΗΔΙ ΑΠΑΝΣΗΔΙ (Β ΚΤΚΛΟ) ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ» ΔΡΩΣΗΔΙ ΑΠΑΝΣΗΔΙ (Β ΚΤΚΛΟ) 1. Μηα επηρείξεζε πνπ δηαζέηεη επηιέμηκν ΚΑΓ ζηηο ππεξεζίεο εθκάζεζεο ζαιάζζησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ "ΑΛΡΑΓΥΛΗΠΡΗΘΝΡΖΡΑ ΘΑΗ ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΘΝΡΖΡΑ" ΔΘΛΗΘΝ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΑΛΑΦΝΟΑΠ ΔΠΞΑ 2007-2013 ΞΑΟΑΟΡΖΚΑΡΑ ΝΓΖΓΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ

ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΑΛΡΑΓΥΛΗΠΡΗΘΝΡΖΡΑ ΘΑΗ ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΘΝΡΖΡΑ ΔΘΛΗΘΝ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΑΛΑΦΝΟΑΠ ΔΠΞΑ 2007-2013 ΞΑΟΑΟΡΖΚΑΡΑ ΝΓΖΓΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ 1 ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ "ΑΛΡΑΓΥΛΗΠΡΗΘΝΡΖΡΑ ΘΑΗ ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΘΝΡΖΡΑ" ΔΘΛΗΘΝ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΑΛΑΦΝΟΑΠ ΔΠΞΑ 2007-2013 ΞΑΟΑΟΡΖΚΑΡΑ ΝΓΖΓΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ «ΔΘΠΓΣΟΝΛΗΠΚΝΠ ΣΔΟΠΑΗΥΛ ΔΚΞΝΟΔΚΑΡΗΘΥΛ ΝΓΗΘΥΛ ΚΔΡΑΦΝΟΥΛ»

Διαβάστε περισσότερα

Πποδημοζίεςζη ηος ππογπάμμαηορ «Ππάζινερ Τποδομέρ 2010» Όπια πποϋπολογιζμών και Ποζοζηό Υπημαηοδόηηζηρ

Πποδημοζίεςζη ηος ππογπάμμαηορ «Ππάζινερ Τποδομέρ 2010» Όπια πποϋπολογιζμών και Ποζοζηό Υπημαηοδόηηζηρ Πποδημοζίεςζη ηος ππογπάμμαηορ «Ππάζινερ Τποδομέρ 2010» Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ηνπ πξνγξάκκαηνο «Πξάζηλεο Υπνδνκέο 2010» αλέξρεηαη ζε 30 εκαη. εςπώ θαη απεπζχλεηαη ζε πθηζηάκελεο θαη λενζπζηαζείζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΘΝΗΚΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΧΝ» ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΘΝΗΚΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΧΝ» ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΔΗΓΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΔΗΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ» ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΘΝΗΚΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΧΝ» ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΛΗΘΝ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΑΛΑΦΝΟΑΠ ΔΠΞΑ 2007-2013. Ξξφγξακκα «Δμσζηξέθεηα-Αληαγσληζηηθφηεηα ησλ Δπηρεηξήζεσλ»

ΔΘΛΗΘΝ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΑΛΑΦΝΟΑΠ ΔΠΞΑ 2007-2013. Ξξφγξακκα «Δμσζηξέθεηα-Αληαγσληζηηθφηεηα ησλ Δπηρεηξήζεσλ» ΔΘΛΗΘΝ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΑΛΑΦΝΟΑΠ ΔΠΞΑ 2007-2013 ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ «ΑΛΡΑΓΥΛΗΠΡΗΘΝΡΖΡΑ ΘΑΗ ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΘΝΡΖΡΑ»2007-2013 (ΔΞΑΛ ΗΗ) Ξξφγξακκα «Δμσζηξέθεηα-Αληαγσληζηηθφηεηα ησλ Δπηρεηξήζεσλ» Νδεγφο

Διαβάστε περισσότερα

Πξνδεκνζίεπζε Πξνγξάκκαηνο Δλίζρπζεο «ΔΞΩΣΡΔΦΔΙΑ - ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ»

Πξνδεκνζίεπζε Πξνγξάκκαηνο Δλίζρπζεο «ΔΞΩΣΡΔΦΔΙΑ - ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ» Πξνδεκνζίεπζε Πξνγξάκκαηνο Δλίζρπζεο «ΔΞΩΣΡΔΦΔΙΑ - ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ» 1. Δπηιέμηκεο Δπηρεηξήζεηο Α) Μεμονωμένες Υθιζηάμενες και Νέες Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεζαίες επιτειρήζεις Δπηιέμηκεο

Διαβάστε περισσότερα

Απνκαθξπζκέλε εθαξκνγή ελφο κεηαγσγέα Ethernet

Απνκαθξπζκέλε εθαξκνγή ελφο κεηαγσγέα Ethernet Πεξηγξαθή ππεξεζίαο Απνκαθξπζκέλε εθαξκνγή ελφο κεηαγσγέα Ethernet Εηζαγωγή ζηε ζπκθωλία παξνρήο ππεξεζηώλ ζαο Απηή ε ππεξεζία παξέρεη ηελ απνκαθξπζκέλε ππνζηήξημε ηνπ Πειάηε ζηελ εγθαηάζηαζε, ηε δηακφξθσζε

Διαβάστε περισσότερα

Δζληθή Σξάπεδα ηεο Διιάδνο. 3os δηαγωληζκόο «i-bank Θαηλνηνκία & Σερλνινγία» Όξνη ζπκκεηνρήο

Δζληθή Σξάπεδα ηεο Διιάδνο. 3os δηαγωληζκόο «i-bank Θαηλνηνκία & Σερλνινγία» Όξνη ζπκκεηνρήο Δζληθή Σξάπεδα ηεο Διιάδνο 3os δηαγωληζκόο «i-bank Θαηλνηνκία & Σερλνινγία» Όξνη ζπκκεηνρήο ΔΗΑΓΩΓΖ Ο Γηαγσληζκφο «i-bank Καηλνηνκία & Τερλνινγία» (εθεμήο ν «Γηαγσληζκφο») ηεο Δζληθήο Τξάπεδαο ηεο Διιάδνο

Διαβάστε περισσότερα

Α1.1 Δπσλπκία Αλαθέξεηαη ε πιήξεο επσλπκία ηεο επηρείξεζεο.

Α1.1 Δπσλπκία Αλαθέξεηαη ε πιήξεο επσλπκία ηεο επηρείξεζεο. Α. Γενικά ηοισεία Α1. ηοισεία Δπισείπηζηρ Α1.1 Δπσλπκία Αλαθέξεηαη ε πιήξεο επσλπκία ηεο επηρείξεζεο. ε πεξίπησζε πνπ απηή δηαθέξεη απφ ηελ Δπσλπκία ηεο Δπηρείξεζεο γηα ηελ νπνία έρεηε πηζηνπνηεζεί, ζα

Διαβάστε περισσότερα

E-BANKING ΚΑΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΣΩ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ

E-BANKING ΚΑΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΣΩ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΗ ΜΠ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ E-BANKING ΚΑΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΣΩ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΑΡΓΤΡΩ ΓΚΑΣΟΤ ΜΟΕ / 0808 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ Ι. ΜΤΡΛΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενα έργα Περιφέρειας Αττικής για τη Ψηφιακή ύγκλιση

Προτεινόμενα έργα Περιφέρειας Αττικής για τη Ψηφιακή ύγκλιση ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ Προτεινόμενα έργα Περιφέρειας Αττικής για τη Ψηφιακή ύγκλιση Νίκοσ Ανδρουλακάκησ Εντεταλμένοσ Περιφερειακόσ Σύμβουλοσ Ηλεκτρονικήσ Διακυβέρνηςησ & Διαφάνειασ ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ ΔΙΑΓΧΓΗ... 4

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΩΝ ΑΝΑΡΣHTEΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ & ΓΙΚΣΤΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΙΙ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΗΡΙΞΗ ΣΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ Γ/ΝΗ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ, Σαρ. Γ/λζε : Μεζνγείσλ

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίζιο και πποηάζειρ για ηην ανάπηςξη ζςνεπγαζιών: Σςμππάξειρ Γημοζίος και Ιδιωηικού Τομέα

Πλαίζιο και πποηάζειρ για ηην ανάπηςξη ζςνεπγαζιών: Σςμππάξειρ Γημοζίος και Ιδιωηικού Τομέα ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ Δπγαζηήπιο Βιομησανικήρ και Δνεπγειακήρ Οικονομίαρ Ομάδα για ηην Τεσνολογική, Οικονομική και Σηπαηηγική Ανάλςζη ηηρ Κοινωνίαρ ηηρ Πληποθοπίαρ Πλαίζιο και πποηάζειρ για ηην ανάπηςξη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΛΛΟΓΟ ΠΣΤΥΙΟΤΥΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΙΔΙΟΚΣΗΣΩΝ ΤΝΕΡΓΕΙΩΝ ΕΠΙΚΕΤΗ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ Ν. ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΞΟΝΘΖΟΜΖ ΞΟΝΣΔΗΟΝ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ

ΤΛΛΟΓΟ ΠΣΤΥΙΟΤΥΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΙΔΙΟΚΣΗΣΩΝ ΤΝΕΡΓΕΙΩΝ ΕΠΙΚΕΤΗ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ Ν. ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΞΟΝΘΖΟΜΖ ΞΟΝΣΔΗΟΝ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ ΤΛΛΟΓΟ ΠΣΤΥΙΟΤΥΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΙΔΙΟΚΣΗΣΩΝ ΤΝΕΡΓΕΙΩΝ ΕΠΙΚΕΤΗ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ Ν. ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΞΟΝΘΖΟΜΖ ΞΟΝΣΔΗΟΝ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ ΘΔΚΑ: Ξξνθήξπμε πξόρεηξνπ δηαγωληζκνύ γηα ηελ επηινγή αλαδόρνπ γηα ηελ εθπόλεζε ηνπ έξγνπ

Διαβάστε περισσότερα

Αφιερωμένη ςτην οικογένειά μου, τουσ αφανείσ ήρωεσ αυτήσ τησ προςπάθειασ.

Αφιερωμένη ςτην οικογένειά μου, τουσ αφανείσ ήρωεσ αυτήσ τησ προςπάθειασ. 1 Αφιερωμένη ςτην οικογένειά μου, τουσ αφανείσ ήρωεσ αυτήσ τησ προςπάθειασ. 2 Δπραξηζηίεο. Ζ Γηπισκαηηθή εξγαζία, ζίγνπξα δελ είλαη ππφζεζε ελφο θαη κφλν αηφκνπ. Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνλ θαζεγεηή θ.

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Παηξψλ Σκήκα Μεραληθώλ Ηιεθηξνληθώλ Τπνινγηζηώλ θαη Πιεξνθνξηθήο

Παλεπηζηήκην Παηξψλ Σκήκα Μεραληθώλ Ηιεθηξνληθώλ Τπνινγηζηώλ θαη Πιεξνθνξηθήο Παλεπηζηήκην Παηξψλ Σκήκα Μεραληθώλ Ηιεθηξνληθώλ Τπνινγηζηώλ θαη Πιεξνθνξηθήο Δηπισκαηηθή εξγαζία Μειέηε θαη πινπνίεζε εθαξκνγήο γηα θηλεηέο ζπζθεπέο κε αμηνπνίεζε ησλ θνηλσληθψλ δεδνκέλσλ ηνπ ρξήζηε.

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ «ΔΛΗΠΣΠΖ ΚΗΘΟΝΚΔΠΑΗΥΛ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ ΞΝ ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΞΝΗΝΛΡΑΗ ΠΡΝΠ ΡΝΚΔΗΠ ΚΔΡΑΞΝΗΖΠΖΠ-ΡΝΟΗΠΚΝ- ΔΚΞΝΟΗΝ-ΞΖΟΔΠΗΥΛ ΠΡΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΡΝ ΔΠΞΑ 2007-2013»

ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ «ΔΛΗΠΣΠΖ ΚΗΘΟΝΚΔΠΑΗΥΛ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ ΞΝ ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΞΝΗΝΛΡΑΗ ΠΡΝΠ ΡΝΚΔΗΠ ΚΔΡΑΞΝΗΖΠΖΠ-ΡΝΟΗΠΚΝ- ΔΚΞΝΟΗΝ-ΞΖΟΔΠΗΥΛ ΠΡΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΡΝ ΔΠΞΑ 2007-2013» ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ «ΔΛΗΠΣΠΖ ΚΗΘΟΝΚΔΠΑΗΥΛ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ ΞΝ ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΞΝΗΝΛΡΑΗ ΠΡΝΠ ΡΝΚΔΗΠ ΚΔΡΑΞΝΗΖΠΖΠ-ΡΝΟΗΠΚΝ- ΔΚΞΝΟΗΝ-ΞΖΟΔΠΗΥΛ ΠΡΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΡΝ ΔΠΞΑ 2007-2013» AΞΑΛΡΖΠΔΗΠ ΠΔ ΠΣΛΔΠ ΔΟΥΡΖΠΔΗΠ ΓΗΑ ΡΖΛ ΙΝΞΝΗΖΠΖ ΡΥΛ ΔΟΓΥΛ

Διαβάστε περισσότερα

Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό

Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό Πανεπιςτήμιο Πειραιώσ Τμήμα Πληροφορικήσ Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό Μεταπτυχιακή Διατριβή Σπουδαςτήσ : Λιανόσ Νικόλαοσ Ειςηγητήσ : Σαςςιάκοσ Κωνςταντίνοσ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ 1. Πεξίιεςε 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑΡΣΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ ΔΛ.ΣΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ

ΥΑΡΣΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ ΔΛ.ΣΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ 1 ΥΑΡΣΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ ΔΛ.ΣΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ 0. ΔΙΑΓΩΓΗ... 6 0.1 Όκηινο ΔΛΤΑ...6 0.2 Φάξηεο Υπνρξεώζεωλ Καηαλαιωηή...6 0.3 Πεξηπηώζεηο πνπ δελ ηζρύεη ν Φάξηεο Υπνρξεώζεωλ Καηαλαιωηή...8 0.4

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΝΟΜΙΜΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΡΙΘ.50/31.7.2002. α) Σα άξζξα 2, 55, 55B θαη 55Γ ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο,

ΠΡΑΞΗ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΝΟΜΙΜΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΡΙΘ.50/31.7.2002. α) Σα άξζξα 2, 55, 55B θαη 55Γ ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, ΠΡΑΞΗ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΝΟΜΙΜΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΡΙΘ.50/31.7.2002 ΘΔΜΑ: Καζνξηζκφο πιαηζίνπ επίβιεςεο ζπζηεκάησλ πιεξσκψλ ΣΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΝΟΜΙΜΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ, αθνχ έιαβε ππφςε: α) Σα άξζξα 2, 55, 55B θαη 55Γ ηνπ Καηαζηαηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

MOBILE BANKING ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ. Σποσδάζηρια: Καρδαρά Παγώνα

MOBILE BANKING ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ. Σποσδάζηρια: Καρδαρά Παγώνα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ MOBILE BANKING 2011 Σποσδάζηρια: Καρδαρά Παγώνα Επιβλέποσζα Καθηγήηρια: Σινανιώηη-Μαρούδη Αριζηέα Καθηγήηρια Εμπορικού Δικαίοσ Πανεπιζηήμιο Πειραιώς ΕΙΑΓΩΓΗ Ζ παξνχζα Γηπισκαηηθή

Διαβάστε περισσότερα