ΙΑΣΡΙΚΗ ΤΜΜΟΡΥΩΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΑΘΕΝΟΤ ΜΕΩ WINDOWS 8 ΚΙΝΗΣΗ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΙΑΣΡΙΚΗ ΤΜΜΟΡΥΩΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΑΘΕΝΟΤ ΜΕΩ WINDOWS 8 ΚΙΝΗΣΗ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ"

Transcript

1 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΦΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΦΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΦΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΜΕΣΑΔΟΗ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑ ΚΑΙ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΑ ΤΛΙΚΩΝ ΙΑΣΡΙΚΗ ΤΜΜΟΡΥΩΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΑΘΕΝΟΤ ΜΕΩ WINDOWS 8 ΚΙΝΗΣΗ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΠΑΚΟ Α. ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΔΗΜΗΣΡΙΟ ΔΙΟΝΤΙΟ ΚΟΤΣΟΤΡΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ Ε.Μ.Π. ΑΘΗΝΑ, ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2014

2 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΦΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΦΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΦΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΜΕΣΑΔΟΗ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑ ΚΑΙ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΑ ΤΛΙΚΩΝ ΙΑΣΡΙΚΗ ΤΜΜΟΡΥΩΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΑΘΕΝΟΤ ΜΕΩ WINDOWS 8 ΚΙΝΗΣΗ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΠΑΚΟ Α. ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΔΗΜΗΣΡΙΟ ΔΙΟΝΤΙΟ ΚΟΤΣΟΤΡΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ Ε.Μ.Π. Εγκρίκθκε από τθν ακόλουκθ τριμελι εξεταςτικι επιτροπι... Δ.-Δ. Κουτςοφρθσ Δ. Φωτιάδθσ Γ. Ματςόπουλοσ Κακθγθτισ ΕΜΡ Κακθγθτισ ΕΜΡ Επ. Κακθγθτισ ΕΜΡ ΑΘΗΝΑ, ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ

3 Μπάκοσ Α. Ραναγιϊτθσ Διπλωματοφχοσ Θλεκτρολόγοσ Μθχανικόσ και Μθχανικόσ Υπολογιςτϊν Ε.Μ.Ρ. Copyright Μπάκοσ Ραναγιϊτθσ, Με επιφφλαξθ παντόσ δικαιϊματοσ. All rights reserved. Απαγορεφεται θ αντιγραφι, αποκικευςθ και διανομι τθσ παροφςασ εργαςίασ, εξ ολοκλιρου ι τμιματοσ αυτισ, για εμπορικό ςκοπό. Επιτρζπεται θ ανατφπωςθ, αποκικευςθ και διανομι για ςκοπό μθ κερδοςκοπικό, εκπαιδευτικισ ι ερευνθτικισ φφςθσ, υπό τθν προχπόκεςθ να αναφζρεται θ πθγι προζλευςθσ και να διατθρείται το παρόν μινυμα. Ερωτιματα που αφοροφν τθ χριςθ τθσ εργαςίασ για κερδοςκοπικό ςκοπό πρζπει να απευκφνονται προσ τον ςυγγραφζα. Οι απόψεισ και τα ςυμπεράςματα που περιζχονται ςε αυτό το ζγγραφο εκφράηουν τον ςυγγραφζα και δεν πρζπει να ερμθνευκεί ότι αντιπροςωπεφουν τισ επίςθμεσ κζςεισ του Ε.Μ.Ρ. 2

4 Περίλθψθ Στθν παροφςα εργαςία ςχεδιάηεται και αναπτφςςεται ζνα πλθροφοριακό ςφςτθμα το οποίο με χριςθ ςφγχρονων τεχνολογιϊν επιχειρεί να προςφζρει μια λφςθ για το πρόβλθμα τθσ ιατρικισ ςυμμόρφωςθσ. Αξιοποιϊντασ τα ζξυπνα κινθτά και το διαδίκτυο επιχειρείται θ δθμιουργία ενόσ διαφλου μεταξφ γιατροφ κι αςκενι για τθν καλφτερθ, αμεςότερθ και οικονομικά ςυμφζρουςα παροχι, οδθγιϊν απ το γιατρό και πλθροφορίασ απ τον αςκενι. Το ςφςτθμα αποτελείται από Βάςθ Δεδομζνων, Διαδικτυακι Υπθρεςία, μια Windows 8 Store εφαρμογι για το κεράποντα και μια Windows Phone εφαρμογι για τον αςκενι. Αντικείμενο τθσ εργαςίασ είναι θ ανάλυςθ του ςχεδιαςμοφ, τθσ αρχιτεκτονικισ και του τρόπου χριςθσ αυτϊν των εφαρμογϊν. Για να γίνει θ ανάλυςθ αυτι εφικτι αλλά και πλιρωσ κατανοθτι προςφζρεται επιπλζον ζνα υπόβακρο πάνω ςτον οριςμό του προβλιματοσ τθσ ιατρικισ ςυμμόρφωςθσ και των ςυνεπειϊν του κακϊσ και άλλων βαςιςμζνων ςτθ ςφγχρονθ τεχνολογία προςπακειϊν αντιμετϊπιςθσ του. Λζξεισ κλειδιά: Ιατρικι Συμμόρφωςθ, Ζξυπνα Κινθτά, Windows 8, Windows Phone, Τθλεϊατρικι 3

5 Abstract This thesis describes the design and development of a system which, through the use of the latest advancements in technology tries to offer a solution for the problem of medical compliance. The creation of a communication channel between the doctor and the patient is attempted, by making use of smartphones and the internet, as a better, more immediate and cost effective means of providing healthcare instructions and feedback. The system consists of a Data Base, a Web Service, a Windows 8 Store application for the doctor and a Windows Phone application for the patient. The object of this thesis is the analysis of the design, the development and the use cases for these components. For this analysis to be meaningful and fully understandable a certain background is provided, concerning the definition of medical compliance and its effect as well as other attempts at solving it using advanced technology. Key Words: Medical Compliance, Medical Adherence, Smartphones, Windows 8, Windows Phone, Telemedicine 4

6 Ευχαριςτίεσ Θ εργαςία αυτι εκπονικθκε ςε ςυνεργαςία με το Εργαςτιριο Βιοϊατρικισ Τεχνολογίασ του Εκνικοφ Μετςόβιου Ρολυτεχνείου που υπάγεται ςτθ ςχολι Θλεκτρολόγων Μθχανικϊν και Μθχανικϊν Υπολογιςτϊν κατά το ζτοσ Για τθν ευκαιρία αυτισ τθσ ςυνεργαςίασ κα ικελα να ευχαριςτιςω κερμά τον επιβλζποντα κακθγθτι, κφριο Κουτςοφρθ Δθμιτρθ που χωρίσ τθν επιρροι του δε κα είχα αποκτιςει το ενδιαφζρον για τθν τθλεϊατρικι. Τισ ευχαριςτίεσ μου κζλω να εκτείνω και ςτα μζλθ του εργαςτθρίου και τουσ γιατροφσ που ςυνεργάςτθκα για τισ κατευκφνςεισ και τθν υποςτιριξθ που μου παρείχαν και ιδιαίτερα τον Ακανάςιο Αναςταςίου που με βοθκοφςε ςτακερά ςε ότι χρειάςτθκα κακ όλο το διάςτθμα τθσ εργαςίασ. Τζλοσ, κα ικελα να ευχαριςτιςω τουσ γονείσ και τον αδερφό μου που με ςτιριξαν κατά τθ διάρκεια τθσ φοίτθςθσ μου και δθμιοφργθςαν τισ ςυνκικεσ για να μπορζςω να φτάςω ωσ εδϊ. 5

7 Περιεχόμενα 1. Ειςαγωγι Ιατρικι Συμμόρφωςθ Οριςμόσ Μζκοδοι Μζτρθςθσ Ζρευνεσ Σχετικά με το Ροςοςτό Συμμόρφωςθσ Ραράγοντεσ που Επθρεάηουν τθν Ιατρικι Συμμόρφωςθ Ιατρικζσ και Οικονομικζσ Επιπτϊςεισ State of the Art Εφαρμογι ςτθν Ρράξθ Άλλεσ Νζεσ Τεχνολογίεσ με Εφαρμογι ςτθν Ιατρικι Συμμόρφωςθ Ελλείψεισ των Σφγχρονων Συςτθμάτων Αρχιτεκτονικι του Συςτιματοσ Βάςθ Δεδομζνων Μοντζλο Οντοτιτων Συςχετίςεων και Σχεςιακζσ Βάςεισ Δεδομζνων Υλοποίθςθ Web Service Αναγκαιότθτα και όλοσ τθσ Web Service Εφαρμογι Αςκενι Εφαρμογι Γιατροφ Υλοποίθςθ Εφαρμογζσ Εφαρμογι Αςκενι Σχεδιαςμόσ Υλοποίθςθ Εφαρμογι Γιατροφ Σχεδιαςμόσ Υλοποίθςθ Σενάρια Χριςθσ Εφαρμογι Αςκενι Ζναρξθ-Ταυτοποίθςθ-Ζξοδοσ Ανάγνωςθ Συςτάςεων Αποςτολι Δεδομζνων ςτο Σφςτθμα Τροποποίθςθ Απεςταλμζνων Δεδομζνων Ενθμζρωςθ Αςκενι για Νζεσ Συςτάςεισ Εφαρμογι Γιατροφ Ταυτοποίθςθ και Εγγραφι ςτο Σφςτθμα Ρροςκικθ Νζου Αςκενι Επιςκόπθςθ Αςκενϊν Αναηιτθςθ Αςκενϊν Ρροςκικθ/Αφαίρεςθ Αγωγισ Ανάκεςθ Συςτάςεων ςε Αςκενείσ Επίλογοσ Βιβλιογραφία 59 Ραράρτθμα : Σενάρια Χριςθσ Ιατροφ- Εικόνεσ 60 6

8 1. Ειςαγωγό Ο χειροφργοσ C. Everett Koop είχε κάποτε πει Drugs don t work in patients who don t take them (τα φάρμακα δεν ζχουν αποτζλεςμα ςε αςκενείσ που δε τα παίρνουν). Θ προφανισ αλικεια αυτισ τθσ πρόταςθσ τθν ζκανε να αγνοθκεί αλλά οι ςφγχρονεσ ζρευνεσ πάνω ςτα ποςοςτά τθσ ιατρικισ ςυμμόρφωςθσ αναδεικνφουν τθν ιςχφ τθσ. Τόςο ςε ανεπτυγμζνεσ χϊρεσ όςο και ςε υπανάπτυκτεσ ο αρικμόσ των αςκενϊν που δεν ακολουκοφν τισ οδθγίεσ των κεραπόντων γιατρϊν είναι ανθςυχθτικόσ. Αυτι θ διαπίςτωςθ ζχει κινιςει διαδικαςίεσ μζςα ςτθν ιατρικι και τθν τεχνολογικι κοινότθτα που αναηθτά λφςθ ςε αυτό το πρόβλθμα που κάκε χρόνο κοςτίηει ακριβά ςε χριματα και ανκρϊπινεσ ηωζσ. Θ επιςτράτευςθ των νζων τεχνολογιϊν με τθν εξάπλωςθ του διαδικτφου και τθν μείωςθ του κόςτουσ των θλεκτρονικϊν ζχει κάνει ςθμαντικά βιματα αλλά είναι ακόμα μακριά από μια ουςιαςτικι λφςθ. Ξεκινϊντασ απ τθν αρχι κα ορίςουμε το πρόβλθμα και τισ επιςτθμονικζσ μεκόδουσ που υπάρχουν για τθν μζτρθςθ και καταγραφι του, όπωσ και τισ ςυνζπειεσ που αυτό μπορεί να επιφζρει. Θα δοφμε ποιοι παράγοντεσ επθρεάηουν τθν ιατρικι ςυμμόρφωςθ και τζλοσ κάποιεσ αξιόλογεσ προςπάκειεσ που ζχουν γίνει για τθν αντιμετϊπιςθ του. 1.1 Ιατρικό Συμμόρφωςη Οριςμόσ Συμμόρφωςθ (eng. Compliance/Adherence) ςτον τομζα τθσ ιατρικισ ονομάηεται θ προςαρμογι ςτισ ςυςτάςεισ του κεράποντα ςχετικά με τον χρονιςμό, τθ δοςολογία και τθ ςυχνότθτα λιψθσ μιασ φαρμακευτικισ αγωγισ. Με άλλα λόγια θ Ιατρικι Συμμόρφωςθ μπορεί να οριςτεί ωσ «ο βακμόσ ςυνζπειασ με τον οποίο ο αςκενισ ακολουκεί τθν αγωγι που του ζχει ςυςτθκεί ωσ προσ το χρονιςμό, τθν δοςολογία και τθ ςυχνότθτα». Θ Ιατρικι Συμμόρφωςθ ωσ μζγεκοσ είναι ποςοςτιαίο και μετράται ςε δεδομζνα χρονικά διαςτιματα. Πίνακασ Ιατρικι Συμμόρφωςθ ςε διάςτθμα 8 εβδομάδων για αγωγι που απαιτεί λιψθ 1 φορά/θμζρα. Ρρϊτεσ 4 εβδομάδεσ 100% με πτωτικι πορεία από εκεί και πζρα. Το ποςοςτό που δίνει τθν Ιατρικι Συμμόρφωςθ ορίηεται ωσ, ο λόγοσ των δόςεων που πιρε ο αςκενισ προσ τον ςυνολικό αρικμό δόςεων που ςυνιςτά θ αγωγι για οριςμζνθ χρονικι περίοδο και μπορεί να υπερβαίνει και το 100%. Αξίηει εδϊ να ςθμειωκεί θ διαφορά μεταξφ Ιατρικισ Συμμόρφωςθσ και Ιατρικισ Επιμονισ(eng. Persistence). Ενϊ θ πρϊτθ ζχει τθ ςθμαςία που δίνεται παραπάνω θ δεφτερθ 7

9 ορίηεται ωσ «το χρονικό διάςτθμα για το οποίο ο αςκενισ ακολουκεί με ςυνζπεια τθν αγωγι που ζχει ςυςτθκεί» και προφανϊσ διαφζρει από τθν Ιατρικι Συμμόρφωςθ.[1] 1.2 Μϋθοδοι Μϋτρηςησ Ο παρακάτω πίνακασ παρουςιάηει τισ πιο ςυνθκιςμζνεσ μεκόδουσ παρατιρθςθσ και μζτρθςθσ, που χρθςιμοποιοφνται ςε μεγάλθ ποικιλία ιατροφαρμακευτικϊν αγωγϊν για να δϊςουν μια εκτίμθςθ τθσ Ιατρικισ Συμμόρφωςθσ. Μϋθοδοσ Πλεονεκτόματα Μειονεκτόματα Άμεςεσ Χοριγθςθ και λιψθ φαρμάκων υπό τθν εποπτεία επαγγελματία Μζτρθςθ των επιπζδων του φαρμάκου ςτο αίμα Μζτρθςθ των επιπζδων του βιολογικοφ δείκτθ ςτο αίμα Έμμεςεσ Ερωτθματολόγια/Αναφορά του αςκενοφσ Καταμζτρθςθ χαπιϊν Συχνότθτα εξαργφρωςθσ των ςυνταγϊν Εκτίμθςθ τθσ κατάςταςθσ του αςκενοφσ Θ ακριβζςτερθ μζκοδοσ. Αντικειμενικι Αντικειμενικι Φκθνι. Απλι. Ρολφ χριςιμθ ςε ςυνθκιςμζνεσ ςυνκικεσ κλινικισ. Αντικειμενικι. Ροςοτικι και εφκολθ ςτθ διεξαγωγι. Αντικειμενικι. Δεδομζνα άμεςα διακζςιμα. Απλι όςο μια ιατρικι εξζταςθ. Ακριβισ και ποςοτικοποιθμζνθ. Θλεκτρονικι παρακολοφκθςθ Μπορεί να παρατθριςει τθσ αγωγισ με ειδικά μζςα (πχ επαναλαμβανόμενα μοτίβα ζξυπνα δοχεία φαρμάκων) λιψθσ φαρμάκων. Κατάλλθλθ για αςκενείσ με Θμερολόγια αςκενοφσ προβλιματα μνιμθσ Μζτρθςθ φυςιολογικϊν δεικτϊν (πχ καρδιακόσ παλμόσ Εφκολθ ςτθ διεξαγωγι. για αςκενείσ με αρρυκμίεσ ) Πίνακασ Μζκοδοι Μζτρθςθσ τθσ Ιατρικισ Συμμόρφωςθσ*2+ 8 Ο αςκενισ μπορεί να κρφψει και να μθν καταπιεί το φάρμακο. Μθ πρακτικι για κακθμερινι χριςθ Ο μεταβολιςμόσ του φαρμάκου διαφζρει από άνκρωπο ςε άνκρωπο και μπορεί να δϊςει λανκαςμζνα αποτελζςματα. Ακριβι μζκοδοσ. Απαιτεί ςυλλογι ςωματικϊν υγρϊν. Απαιτεί ακριβζσ ποςοτικζσ χθμικζσ δοκιμζσ και ςυλλογι ςωματικϊν υγρϊν. Ο αςκενισ μπορεί θκελθμζνα ι άκελα να τροποποιιςει τα ςτοιχεία κυρίωσ αν οι επιςκζψεισ ςτο γιατρό απζχουν αρκετά μεταξφ τουσ Ο αςκενισ μπορεί να τροποποιιςει τα ςτοιχεία (πχ απόρριψθ χαπιϊν). Δεν λαμβάνει υπ όψιν τον χρονιςμό τθσ λιψθσ του φαρμάκου. Θ εξαργφρωςθ τθσ ςυνταγισ δεν ςυνεπάγεται και λιψθ του φαρμάκου. Απαιτεί κλειςτό ςφςτθμα παροχισ φαρμάκων. Ραράγοντεσ πζρα από τθν Ιατρικι ςυμμόρφωςθ μποροφν να επθρεάςουν τθν κατάςταςθ του αςκενοφσ Απαιτεί ςυχνζσ επιςκζψεισ και επεξεργαςία των ςτοιχείων από τισ ειδικζσ ςυςκευζσ. Τα δεδομζνα μποροφν να τροποποιθκοφν απ τον αςκενι Ο φυςιολογικόσ δείκτθσ μπορεί να επθρεάηεται από πολλοφσ παράγοντεσ.

10 Ρρζπει να επιςθμανκεί ότι καμία μζκοδοσ δε κεωρείται ικανι να δϊςει ικανοποιθτικά ςτοιχεία ςε κάκε περίπτωςθ που ενδιαφζρει θ μζτρθςθ τθσ Ιατρικισ Συμμόρφωςθσ. Ανάλογα με τθν περίπτωςθ λοιπόν επιλζγεται και θ κατάλλθλθ μζκοδοσ ι και ςυνδυαςμόσ μεκόδων. Ριο ςυγκεκριμζνα οι μζκοδοι όπου ο αςκενισ παρζχει τα ςτοιχεία μζςω ερωταπαντιςεων τείνουν να υπερεκτιμοφν το βακμό ςυμμόρφωςθσ. Αντίκετα οι μζκοδοι που χρθςιμοποιοφν πιο αντικειμενικοφσ τρόπουσ, όπωσ οι εξετάςεισ αίματοσ, δίνουν καλφτερα αποτελζςματα αλλά είναι ςυνικωσ πιο δαπανθρζσ. 1.3 Έρευνεσ Σχετικϊ με το Ποςοςτό Συμμόρφωςησ Χρόνια ερευνϊν ζχουν δείξει ότι τα επίπεδα Ιατρικισ Συμμόρφωςθσ ςτον γενικό πλθκυςμό και για πλθκϊρα αςκενειϊν δεν αγγίηουν ποτζ το 100% ενϊ μπορεί να κυμαίνονται ακόμα και κάτω από το 50%. Ραρακάτω δίνονται μερικά ενδεικτικά ςτοιχεία που ζχουν προκφψει από μελζτεσ για τθν Ιατρικι Συμμόρφωςθ ςε αςκενείσ με πνευματικζσ και ςωματικζσ πακιςεισ. Συγγραφϋασ Μϋθοδοσ 9 Αριθμόσ Αςθενών Συμμόρφωςη(%) Adams Συνζντευξθ Herz Συνζντευξθ 99 (ςτακεροί) 74 Συνζντευξθ 46 (υποτροπι) 59 Hogarty Συνζντευξθ Kelley Συνζντευξθ Michaux Συνζντευξθ Parkes Συνζντευξθ Pollack Συνζντευξθ Reilly Συνζντευξθ Renton Συνζντευξθ Serban Συνζντευξθ Van Putten Συνζντευξθ Wolff Συνζντευξθ Buchanan Εκτίμθςθ του Θεράποντα Fleischhaker Εκτίμθςθ του Θεράποντα Leff Εκτίμθςθ του Θεράποντα Quitkin Εκτίμθςθ του Θεράποντα Raskin Εκτίμθςθ του Θεράποντα Carman Εξζταςθ οφρων 40(χαμθλι δόςθ) 88 80(υψθλι δόςθ) 35 Faloon Εξζταςθ οφρων, μζτρθςθ χαπιϊν Irwin Εξζταςθ οφρων Kapur Εξζταςθ οφρων Mason Εξζταςθ οφρων McClellan Εξζταςθ οφρων

11 Wilcox Εξζταςθ οφρων Πίνακασ Μζκοδοι και αποτελζςματα από 24 μελζτεσ υπολογιςμοφ τθσ Ιατρικισ Συμμόρφωςθσ ςε αςκενείσ με αντιψυχωςικι αγωγι[3] Στον παραπάνω πίνακα δίνονται 24 μελζτεσ ςτισ οποίεσ εκτιμικθκε το ποςοςτό ςυμμόρφωςθσ ςε αγωγι με αντιψυχωςικά φάρμακα. Για τθν εκτίμθςθ τθσ ςυμμόρφωςθσ χρθςιμοποιικθκαν οι μζκοδοι τθσ αναφοράσ του αςκενοφσ, εκτίμθςθσ του κεράποντα, δείκτεσ ςτα οφρα και μζτρθςθ εναπομεινάντων χαπιϊν. Οι περιςςότεροι αςκενείσ που ςυμμετείχαν ςτισ μελζτεσ αυτζσ είχαν διαγνωςτεί με ςχιηοφρζνεια. Τα αποτελζςματα τθσ Ιατρικισ Συμμόρφωςθσ διζφεραν ανάλογα με τθ μζκοδο εκτίμθςθσ και τον αρικμό των αςκενϊν που κυμαινόταν ανάμεςα ςε 20 και 591 αςκενείσ. Τελικά θ μζςθ τιμι για τθν Ιατρικι Συμμόρφωςθ ανάμεςα ςε όλεσ τισ μελζτεσ υπολογίςτθκε ςτο 58±19 τοισ εκατό με ακραίεσ τιμζσ το 24 τοισ εκατό και το 90 τοισ εκατό. Οι μελζτεσ που χρθςιμοποίθςαν τθν αναφορά του αςκενοφσ, όπωσ ιταν αναμενόμενο, ζδωςαν αποτελζςματα με μεγάλεσ διακυμάνςεισ (από 24 ζωσ 87 τοισ εκατό) και άρα ςχετικά αναξιόπιςτα. Από τθν άλλθ οι μελζτεσ που χρθςιμοποίθςαν εξετάςεισ οφρων εμφάνιςαν μικρότερθ, αν και ςθμαντικι διακφμανςθ (35 με 88 τοισ εκατό) και βακμό ςυμμόρφωςθσ 60±18 τοισ εκατό. Ρριν βιαςτοφμε να αποδϊςουμε τα χαμθλά επίπεδα ςυμμόρφωςθσ των ερευνϊν αυτϊν ςτισ ψυχολογικζσ διαταραχζσ πρζπει να τα ςυγκρίνουμε με αντίςτοιχα ποςοςτά ερευνϊν πάνω ςε αςκενείσ με μθ ψυχολογικζσ διαταραχζσ. Ο επόμενοσ πίνακασ δίνει ςτοιχεία από 12 μελζτεσ που, με θλεκτρονικά μζςα, κατζγραψαν το βακμό ςυμμόρφωςθσ αςκενϊν που δεν ζπαςχαν από ψυχικζσ νόςουσ. Συγγραφϋασ Αςθϋνεια Αριθμόσ Αςθενών Συμμόρφωςη Cramer Επιλθψία 24 76±21 Kass Γλαφκωμα ±24 Kruse Υπζρταςθ Kruse Υπογονιμότθτα 65 76±31 Kruse Υπερλιπιδαιμία Kruse Χρόνιεσ πακιςεισ Mengden Υπζρταςθ 19 78±18 Nides Ρνευμονία ±18 Olivieri Θαλαςςαιμία 7 72±15 Rudd Υπζρταςθ 21 63±4 Straka Στθκάγχθ 68 66±29 Waterhouse Καρκίνοσ του μαςτοφ 26 85±17 Πίνακασ Ευριματα από 12 ζρευνεσ που υπολογίηουν τθν Ιατρικι Συμμόρφωςθ με θλεκτρονικι παρακολοφκθςθ ςε αςκενείσ με μθ πνευματικζσ νόςουσ.*3+ Στισ μελζτεσ αυτζσ οι αςκενείσ ακολοφκθςαν τθν αγωγι με ακρίβεια κατά 76±10 τοισ εκατό. Ραρατθρείται μια μικρι αφξθςθ ςτο μζςο ποςοςτό ςυμμόρφωςθσ αλλά θ διακφμανςθ παραμζνει αρκετά υψθλι με ακραίεσ τιμζσ ςε μεμονωμζνεσ περιπτϊςεισ ανάμεςα ςτουσ αςκενείσ από 0 μζχρι 143 τοισ εκατό. 10

12 Ππωσ είναι εμφανζσ το επίπεδο ςυμμόρφωςθσ κυμαίνεται πάρα πολφ και είναι ςυχνά ανθςυχθτικά χαμθλό. Οι λόγοι που οδθγοφν ςε αυτό κακϊσ και οι ιατρικζσ και οικονομικζσ επιπτϊςεισ παρουςιάηονται παρακάτω. 1.4 Παρϊγοντεσ που επηρεϊζουν την Ιατρικό Συμμόρφωςη Θ απομόνωςθ μιασ και μόνθσ αιτίασ που προκαλεί μειωμζνθ ςυμμόρφωςθ για κάκε κεραπεία είναι αδφνατθ κακϊσ θ ποικιλία των αςκενειϊν, των κεραπευτικϊν αγωγϊν, τθσ διάρκειασ και των κοινωνικϊν και άλλων παραγόντων που αντιςτοιχοφν ςε κάκε αςκενι είναι πολφ μεγάλθ. Ράνω από 200 πικανοί παράγοντεσ ζχουν προτακεί ωσ προβλεπτζσ τθσ Ιατρικισ Συμμόρφωςθσ και κακζνασ τουσ ζχει διαφορετικι βαρφτθτα ανάλογα με τθν περίπτωςθ. Στοιχεία όπωσ το κλινικό περιβάλλον, τα χαρακτθριςτικά τθσ αςκζνειασ και θ παραπεμπτικι διαδικαςία που ζχουν εξεταςτεί ωσ προσ τθν επιρροι τουσ ςυχνά δεν είναι ακριβι ενϊ οφτε τα δθμογραφικά χαρακτθριςτικά όπωσ το φφλο, θ θλικία και θ οικονομικι κατάςταςθ δίνουν αποτελζςματα άξια εμπιςτοςφνθσ. Ραράγοντεσ που ζχουν δείξει ότι είναι ςθμαντικοί είναι οι ψυχολογικζσ διαταραχζσ (όςο πιο ζντονα τα ςυμπτϊματα τόςο πιο χαμθλι θ ςυμμόρφωςθ) και κάποια χαρακτθριςτικά τθσ κεραπείασ όπωσ θ διάρκεια, ο αρικμόσ των φαρμάκων, θ ςυχνότθτα και θ οικονομικι επιβάρυνςθ. Πςο πιο υψθλζσ είναι οι τιμζσ αυτϊν τόςο μειϊνεται ο βακμόσ ςυμμόρφωςθσ. Ενδιαφζρον είναι ότι ςε άτομα με περιοριςμζνθ κινθτικότθτα και γενικότερα ειδικζσ ανάγκεσ παρατθρείται υψθλό ποςοςτό ςυμμόρφωςθσ κυρίωσ λόγω επίβλεψθσ τθσ κεραπείασ από τρίτουσ. Άλλεσ ζρευνεσ εςτιάηουν ςτθν ςχζςθ ιατροφ και αςκενι και κυρίωσ ςτθν καλι επικοινωνία και ςτθ ςυχνότθτα τθσ αλλθλεπίδραςθσ μεταξφ τουσ. Δεν είναι ςπάνιο φαινόμενο οι αςκενείσ να μθν μποροφν να κυμθκοφν περίπου τισ μιςζσ από τισ οδθγίεσ που ζχει δϊςει ο γιατρόσ. Τζτοιου είδουσ κακι επικοινωνία ζχει αποδειχκεί ότι οδθγεί ςε ελλιπι ςυμμόρφωςθ. Αντίκετα όςο πιο πολλζσ φορζσ ο αςκενισ βλζπει, μιλά ι επικοινωνεί με άλλο τρόπο με τον γιατρό τόςο πιο υψθλά επίπεδα ςυμμόρφωςθσ παρατθροφνται. Θ ςχζςθ γιατροφ με αςκενι πάντωσ δεν εξαντλείται ςτουσ δφο παραπάνω παράγοντεσ. Τα τελευταία χρόνια παρατθρείται μια μετάβαςθ από τθν παλαιότερθ ιατρικι «διαταγι» ςτθν πιο ςφμφωνθ με τθν ςφγχρονθ κοινωνία ιατρικι «ςφςταςθ». Θ αντίλθψθ ότι ο αςκενισ ζχει δικαίωμα να διαλζξει αν και ποια κεραπεία κα ακολουκιςει επικρατεί όλο και περιςςότερο ιδιαίτερα με τθν ολοζνα και αυξανόμενθ διακζςιμθ ιατρικι πλθροφορία ςτο διαδίκτυο. Δθμιουργείται λοιπόν ςε κάκε αςκενι ζνα Μοντζλο Αντίλθψθσ Υγείασ (Eng. Health Belief Model) με το οποίο αντιλαμβάνεται τθν κατάςταςθ τθσ υγείασ του. 11

13 Ζχει φανεί ότι αν ο γιατρόσ καταφζρει να επθρεάςει το ΜΑΥ του αςκενοφσ και να τον πείςει ότι θ κατάςταςθ του χρίηει αντιμετϊπιςθσ, ότι θ ςυγκεκριμζνθ αγωγι είναι κατάλλθλθ γι αυτόν και ότι αν τθν ακολουκιςει θ υγεία του κα βελτιωκεί, το ποςοςτό Ιατρικισ Συμμόρφωςθσ κα αυξθκεί. Ζνασ ακόμα ςθμαντικόσ παράγοντασ ιατρικισ ςυμμόρφωςθσ είναι θ κοινωνικι πίεςθ. Σε κεραπείεσ που ζχουν παρουςιάηουν εμφανείσ παρενζργειεσ ςυχνά παρατθροφνται χαμθλά επίπεδα ςυμμόρφωςθσ, ενϊ για κεραπείεσ που το κοινωνικό ςφνολο κεωρεί αποδεκτζσ και απαραίτθτεσ, το περιβάλλον είναι πιο υποςτθρικτικό και θ ςυμμόρφωςθ αυξάνεται.[4] 1.5 Ιατρικϋσ και Οικονομικϋσ Επιπτώςεισ Θ μελζτθ των επιπτϊςεων τθσ ελλιποφσ Ιατρικισ Συμμόρφωςθσ είναι ζνασ ιδιαίτερα δφςκολοσ τομζασ κακϊσ δεν μπορεί με αςφάλεια να υπολογιςτεί το ποςοςτό μείωςθσ τθσ αποτελεςματικότθτασ τθσ κεραπείασ και κατά ςυνζπεια το επιπλζον ιατροφαρμακευτικό κόςτοσ. Επίςθσ θ επικινδυνότθτα τθσ πάκθςθσ και το κόςτοσ για κάκε ςχετικι με αυτι ειςαγωγι ςτο νοςοκομείο ποικίλει από πάκθςθ ςε πάκθςθ. Ραράλλθλα όμωσ θ λιψθ λιγότερων φαρμάκων από το προτεινόμενο τθσ αγωγισ οδθγεί ςε μια προςωρινι μείωςθ του κόςτουσ του φαρμάκου. Ραρόλα αυτά υπάρχουν ςτοιχεία που μποροφν να παρουςιαςτοφν για να δείξουν το μζγεκοσ των επιπτϊςεων του προβλιματοσ. Από μελζτεσ που ζχουν διεξαχκεί ςτισ ΘΡΑ προκφπτει ότι θ μθ ςυμμόρφωςθ με τισ οδθγίεσ του κεράποντα οδθγεί ςε 10-25% από τισ ειςαγωγζσ ςε νοςοκομεία και 340 κανάτουσ κάκε μζρα. 20% των ανεπικφμθτων εγκυμοςφνων ςτισ ΘΡΑ με κόςτοσ περί τα 2.6 διςεκατομμφρια δολάρια. Τριπλάςιεσ επιςκζψεισ ςτον γιατρό με ετιςιο κόςτοσ 2 χιλιάδεσ δολάρια ανά αςκενι Είναι ιδιαίτερα ςθμαντικό ότι οι εκτιμιςεισ για το ετιςιο επιπλζον κόςτοσ ιατρικισ περίκαλψθσ λόγω τθσ ελλιποφσ Ιατρικισ Συμμόρφωςθσ ςτισ ΘΡΑ εκτιμϊνται ανάμεςα ςτα 100 και ςτα 300 διςεκατομμφρια δολάρια. Φυςικά εκτόσ από τισ οικονομικζσ ςυνζπειεσ υπάρχουν και βλάβεσ ςτθν υγεία του αςκενοφσ οι οποίεσ ενδεικτικά κα παρουςιαςτοφν με ζνα παράδειγμα. Ασ υποκζςουμε ότι ζνασ αςκενισ με λοίμωξθ του αναπνευςτικοφ δεν ολοκλθρϊνει τθν αγωγι του με αντιβιοτικά. Κατά ςυνζπεια τα ςυμπτϊματα δεν υποχωροφν τελείωσ και ο αςκενισ ξαναεπιςκζπτεται τον γιατρό, χωρίσ όμωσ να του αναφζρει τθν λοξοδρόμθςθ από τθν αγωγι. Ο γιατρόσ κεωρεί ότι τα αντιβιοτικά δεν ιταν αρκετά ιςχυρά ι ότι θ μόλυνςθ δεν οφείλεται ςε βακτθρίδια και τροποποιεί τθν αγωγι του αςκενοφσ με άλλα ιςχυρότερα ι άςχετα με τθν αςκζνειά του φάρμακα. 12

14 Σε αυτό το ςενάριο ζχουμε ιδθ τισ εξισ επιβαρφνςεισ. Μια αχρείαςτθ επίςκεψθ ςτον γιατρό Δφο διαφορετικζσ αγωγζσ εκεί που μία κα αρκοφςε Αυξθμζνθ πικανότθτα παρενεργειϊν από το δεφτερο φάρμακο Απόκλιςθ από τθν ορκι κεραπεία και μθ ζγκαιρθ αντιμετϊπιςθ τθσ αςκζνειασ Γίνεται λοιπόν εμφανζσ ότι ακόμα και ςε απλζσ περιπτϊςεισ ρουτίνασ θ μθ τιρθςθ των οδθγιϊν του γιατροφ ωσ προσ τθ φαρμακευτικι αγωγι μπορεί να προκαλζςει βλάβθ ςτθν υγεία του αςκενοφσ.[5] 2. State of the Art Από τισ μεκόδουσ μζτρθςθσ τθσ Ιατρικισ Συμμόρφωςθσ που αναφζρκθκαν παραπάνω αρκετά ςυχνά χρθςιμοποιείται θ μζκοδοσ των ερωτθματολογίων, του θμερολογίου και τθσ αναφοράσ του αςκενοφσ ι ςυνζντευξθσ από τον γιατρό. Αυτζσ οι μζκοδοι είναι φκθνζσ και εφκολεσ ςτθ διεξαγωγι αλλά δεν είναι χωρίσ προβλιματα. Τα κυριότερα μειονεκτιματα τουσ είναι ότι απαιτοφν ςυχνζσ επιςκζψεισ ι άλλου είδουσ ςυχνι επικοινωνία με το γιατρό και δεφτερον ότι πρζπει ο αςκενισ να διατθρεί, είτε μνθμονικά είτε με άλλο τρόπο, ζνα ςθμαντικό όγκο ςτοιχείων για να τον μεταφζρει αργότερα ςτον γιατρό. Αυτά τα προβλιματα είναι εφικτό να επιλυκοφν με τθν χριςθ των ζξυπνων κινθτϊν που μποροφν να δράςουν ωσ δίαυλοσ μεταξφ αςκενι και κεράποντα και ωσ μζςο αποκικευςθσ πλθροφοριϊν. Τα κινθτά τθλζφωνα νζασ γενιάσ ζχουν γίνει αναπόςπαςτο κομμάτι τθσ κακθμερινότθτασ μασ και δε κα ιταν υπερβολι να υποτεκεί ότι το μεγαλφτερο κομμάτι τθσ θμζρασ ο αςκενισ ζχει άμεςθ πρόςβαςθ ςε ζνα τζτοιο κινθτό. Άρα αν κακϊσ ο αςκενισ λαμβάνει το φάρμακό του αποκθκεφει ςτο κινθτό του τθν ϊρα και τθ δόςθ που το πιρε, δε χρειάηεται πλζον να ςυγκρατεί μεγάλο όγκο πλθροφοριϊν. Επίςθσ τα αποκθκευμζνα δεδομζνα μποροφν μζςω του διαδικτφου να μεταδοκοφν ςτον γιατρό ο οποίοσ ςε δικό του χρόνο κα τα ζχει διακζςιμα προσ εξζταςθ. Ρζραν αυτϊν των βαςικϊν λειτουργιϊν τα κινθτά τθλζφωνα μποροφν να παρζχουν και υπθρεςίεσ υπενκφμιςθσ ι επιβράβευςθσ για τθν τιρθςθ τθσ ιατροφαρμακευτικισ αγωγισ και θ φαρμακευτικι βιομθχανία ζχει ιδθ αναγνωρίςει τθν χρθςιμότθτά τουσ ςτθν καταγραφι και βελτίωςθ τθσ Ιατρικισ Συμμόρφωςθσ. 2.1 Εφαρμογό ςτην Πρϊξη Τα ζξυπνα κινθτά αξιοποιοφν τισ δυνατότθτζσ τουσ μζςω των Εφαρμογϊν (Eng. Applications) οι οποίεσ αφοφ εγκαταςτακοφν ςτο κινθτό του δίνουν επιπλζον λειτουργίεσ. Ππωσ αναφζρκθκε και παραπάνω θ αξία των ζξυπνων κινθτϊν ζχει 13

15 Περίπλοκεσ Ιατρικζσ Οδθγίεσ Αξιοποίθςθ Cloud Βάςθ δεδομζνων για φάρμακα Συγχρονιςμόσ/Εξαγωγι/Εκτφπ ωςθ δεδομζνων Καταγράφει λθφκείςεσ και μθ δόςεισ Δζχεται είςοδο από τον γιατρό Δθμιουργία υπενκυμίςεων χωρίσ ςφνδεςθ ios Android αναγνωριςτεί από τθν ιατρικι και φαρμακευτικι βιομθχανία και ζτςι ζχουν αναπτυχκεί εφαρμογζσ με ςτόχο τθν αφξθςθ τθσ Ιατρικισ Συμμόρφωςθσ. Ανάμεςα από πολλζσ ςχετικζσ εφαρμογζσ που ιταν διακζςιμεσ ςτισ 2 επικρατζςτερεσ πλατφόρμεσ (Android και ios) και με βάςθ κριτιρια ευχρθςτίασ, δυνατότθτασ ςυνεργαςίασ με τον κεράποντα, λειτουργίασ χωρίσ ςφνδεςθ με το διαδίκτυο, αξιοποίθςθ του cloud, δθμιουργία υπενκυμίςεων και άλλα ςθμαντικά κριτιρια που δίνονται ςτον παρακάτω πίνακα επελζγθςαν ωσ πιο αξιόλογεσ οι εξισ εννζα εφαρμογζσ. Όνομα Εφαρμογισ MyMedSchedule X X X X X X MyMeds X X X X X X X MedSimple X X X X X X X MedAgenda X X X X X X X RxmindMe Prescription X X X X X X DoseCast X X Χ X X X TRxC(beta) X X X X X MediMemory X X X X X PillManager X X X X X Πίνακασ Συγκριτικι παράςταςθ των 9 πιο αξιόλογων εφαρμογϊν Ιατρικισ Συμμόρφωςθσ.*6+ MyMedSchedule Θ εφαρμογι MyMedSchedule περιζχει 4 κφριεσ οκόνεσ. Στθν πρϊτθ ο αςκενισ μπορεί να δει και να δθμιουργιςει το δικό του πρόγραμμα λιψθσ φαρμάκων. Πταν επικυμεί να προςκζςει ζνα νζο φάρμακο τότε μεταβαίνει ςε μια δεφτερθ οκόνθ όπου αναηθτά ςε μια βάςθ δεδομζνων το φάρμακο που ψάχνει και αφοφ ρυκμίςει τθ ςυχνότθτα, το μζγεκοσ τθσ δόςθσ και τθν διάρκεια τθσ αγωγισ το προςκζτει ςτα υπάρχοντα. Στθν τρίτθ οκόνθ επιλζγει για ποιεσ από τισ αγωγζσ κζλει να λαμβάνει υπενκυμίςεισ, οι οποίεσ μποροφν να ζχουν τθ μορφι SMS ι . Tζλοσ, ςτθν τζταρτθ οκόνθ ο αςκενισ ειςάγει πλθροφορίεσ για τουσ γιατροφσ και τα ιδρφματα που τον παρακολουκοφν και για τθν αςφαλιςτικι του κάλυψθ. Τισ πλθροφορίεσ αυτζσ μπορεί να χρθςιμοποιιςει αργότερα, αν για παράδειγμα κζλει να επικοινωνιςει μαηί τουσ. 14

16 Θ εφαρμογι δίνει επιπλζον δυνατότθτεσ ςυγχρονιςμοφ με το cloud και τθ ςελίδα τθσ εταιρείασ ςτο διαδίκτυο ϊςτε να γίνεται ευκολότερθ και θ ειςαγωγι και θ ανάκλθςθ των δεδομζνων από περιςςότερεσ από μια ςυςκευζσ. MyMeds Θ εφαρμογι MyMeds δίνει τθ δυνατότθτα δθμιουργίασ πολλαπλϊν προφίλ ςε κάκε ςυςκευι ϊςτε να μπορεί ο χριςτθσ να παρακολουκεί τθν ιατρικι αγωγι και ςυμμόρφωςθ για περιςςότερουσ από ζναν αςκενείσ, όπωσ για παράδειγμα τθσ οικογζνειάσ του. Για κάκε προφίλ καταχωρείται θ αγωγι είτε από τθν ιςτοςελίδα που παρζχει θ εταιρεία είτε από τθν ςυςκευι και μζςω μιασ βάςθσ δεδομζνων, αναγνωρίηεται ο ςκοπόσ για τον οποίο λαμβάνεται θ αγωγι. Ζτςι ο αςκενισ βλζπει όχι μόνο ποιο φάρμακο πρζπει να πάρει αλλά και για ποιο λόγο. Εφόςον ζχει καταχωρθκεί θ αγωγι δθμιουργοφνται υπενκυμίςεισ με τθ μορφι αφφπνιςθσ ςτθ ςυςκευι και παρζχεται θ δυνατότθτα ςτον αςκενι, αν το επικυμεί, να παρακολουκεί τα επίπεδα ςυμμόρφωςισ του. Θ ςυμμόρφωςθ παρουςιάηεται με διαγράμματα ςτα οποία μποροφν να επιβλθκοφν φίλτρα για τθν απεικόνιςθ ςυγκεκριμζνων παραμζτρων. Επιπλζον θ εφαρμογι επιτρζπει ςτον αςκενι να καταχωρίςει τισ αλλεργίεσ του, τουσ κεράποντεσ γιατροφσ και τα φαρμακεία απ τα οποία προμθκεφεται φάρμακα για μελλοντικι χριςθ. Οι γιατροί ςυγκεκριμζνα, κατόπιν πρόςκλθςθσ του αςκενοφσ, μποροφν να επιςκοπιςουν και να τροποποιιςουν τισ αγωγζσ του αςκενι αλλά δεν μποροφν να πάρουν ςτοιχεία για τθ ςυμμόρφωςθ. MedSimple Θ MedSimple προςφζρει παρόμοιεσ δυνατότθτεσ με τθν MyMeds με μικρζσ αποκλίςεισ. Δίνει τθ δυνατότθτα τθσ δθμιουργίασ μιασ λίςτασ από αγωγζσ, για τθν ςυμπλιρωςθ τθσ οποίασ, υποςτθρίηεται από εκτενι βάςθ δεδομζνων, που περιζχει εκτόσ από τα ονόματα και τισ ενδείξεισ, τισ αντενδείξεισ και δραςτικζσ ουςίεσ των φαρμάκων. Πταν ςυμπλθρωκεί θ λίςτα, ςυμπεριλαμβάνοντασ τθν ςυχνότθτα και το μζγεκοσ τθσ δόςθσ, ο αςκενισ μπορεί να επιλζξει για ποιεσ απ τισ αγωγζσ επικυμεί να λαμβάνει ειδοποιιςεισ. Οι ειδοποιιςεισ μποροφν να ςχετίηονται με τθν λιψθ των φαρμάκων αλλά και τθν αναπλιρωςθ τουσ απ το φαρμακείο. Ραρζχει επίςθσ τθ δυνατότθτα δθμιουργίασ προφίλ για τον αςκενι το οποίο εμπλουτίηεται με τουσ κεράποντεσ γιατροφσ και τα φαρμακεία απ όπου προμθκεφεται φάρμακα. Θ εφαρμογι ςυγχρονίηεται και με ιςτοςελίδα που κάνει τθν ειςαγωγι τθσ αγωγισ ςε λιγότερα βιματα, απ ότι θ mobile ςυςκευι. 15

17 MedAgenda Θ εφαρμογι MedAgenda επιτρζπει τθ δθμιουργία πολλαπλϊν προφίλ για τθν παρακολοφκθςθ περιςςοτζρων ατόμων όπωσ οικογενειακϊν προςϊπων ι θλικιωμζνων. Κατά τθν ειςαγωγι των αγωγϊν χρθςιμοποιείται και εδϊ βάςθ δεδομζνων ενϊ επιπλζον παρζχεται θ δυνατότθτα ανάκεςθσ εικονιδίου ςτθν αγωγι για τθν καλφτερθ οπτικοποίθςθ τθσ λίςτασ. Θ ειςαγωγι των αγωγϊν ολοκλθρϊνεται όταν δθλωκεί και θ ςυχνότθτα και το μζγεκοσ τθσ δόςθσ. Το καινοφριο που ειςάγει θ MedAgenda ςε ςχζςθ με τισ άλλεσ εφαρμογζσ είναι θ χριςθ θμερολογίου. Σε μια ξεχωριςτι ςελίδα ο αςκενισ βλζπει ζνα θμερολόγιο το οποίο ζχει διακριτικά ςθμειωμζνεσ τισ μζρεσ για τισ οποίεσ υπάρχει δθλωμζνθ αγωγι. RxmindMe Prescription Θ εφαρμογι RxmindMe όπωσ και οι προθγοφμενεσ δίνει τθ δυνατότθτα δθμιουργίασ απ τον αςκενι μιασ λίςτασ αγωγϊν που πρζπει να ακολουκεί. Θ διαδικαςία δθμιουργίασ τθσ είναι λεπτομερισ και δίνει αρκετζσ δυνατότθτεσ κακοριςμοφ του χρονιςμοφ και τθσ ςυχνότθτασ λιψθσ φαρμάκων για να ςυμπεριλάβει και απαιτθτικζσ αγωγζσ. Πταν θ λίςτα δθμιουργθκεί ςτθ ςυνζχεια ο αςκενισ επιλζγει για ποιεσ από τισ αγωγζσ κζλει να λαμβάνει ειδοποιιςεισ και όταν οι ειδοποιιςεισ εκδθλωκοφν καλείται να απαντιςει κατά πόςο ζλαβε το φάρμακο ι όχι. Ζτςι παρακολουκείται ο βακμόσ ςυμμόρφωςθσ αλλά και προβλζπεται πότε κα χρειαςτεί νζα αγορά φαρμάκων. Νζα ςτοιχεία ςε ςχζςθ με τισ προθγοφμενεσ εφαρμογζσ είναι θ διατιρθςθ ιςτορικοφ ιατρικϊν ςυνταγϊν αλλά και θ δυνατότθτα φωτογράφιςθσ τθσ ςυνταγισ για λόγουσ υπενκφμιςθσ. Dose Cast Θ βάςθ δεδομζνων για φάρμακα τθσ Dose Case περιζχει εκτόσ από πλθροφορίεσ για το φάρμακο και τθν εικόνα που κα πρζπει να ζχει το ςκεφαςμα. Ζτςι ο αςκενισ τόςο κακϊσ κα ςυμπλθρϊνει τθ λίςτα όςο και όταν κα πρζπει να πάρει το φάρμακο μπορεί να διαλζξει το ςωςτό. Ρζραν αυτισ τθσ διαφοράσ θ εφαρμογι μοιάηει αρκετά με τισ MyMeds και MedSimple. Ραρζχει υπθρεςίεσ υπενκφμιςθσ για τθ λιψθ τθσ δόςθσ με αρκετά ευζλικτο τρόπο, μιασ και υποςτθρίηει υπενκυμίςεισ τόςο ςε ςυγκεκριμζνο προκακοριςμζνο χρόνο όςο και ςε οριςμζνθ χρόνο απ τθν λιψθ τθσ προθγοφμενθσ δόςθσ. Επιπλζον τθρεί ιςτορικό για τθν εκτίμθςθ τθσ ςυμμόρφωςθσ, αλλά δεν ζχει υποςτιριξθ από ιςτοςελίδα οφτε δίνει τθ δυνατότθτα ςτουσ κεράποντεσ να δουν ι να επθρεάςουν τθν λίςτα αγωγϊν του αςκενι. 16

18 TRxC Θ εφαρμογι TRxC ζχει ωσ κζντρο το προφίλ του αςκενοφσ με το οποίο ςυνδζεται θ λίςτα των αγωγϊν και των φαρμάκων που πρζπει να λαμβάνει. Επίςθσ ςυνδζεται με τα προφίλ των γιατρϊν που παρακολουκοφν τον αςκενι και υποςτθρίηεται επικοινωνία μεταξφ τουσ με τθ μορφι μθνυμάτων. Αυτό είναι ζνα χαρακτθριςτικό που δεν παρατθρείται ςτισ άλλεσ εφαρμογζσ και προςφζρει κάποιο είδοσ αλλθλεπίδραςθσ αςκενοφσ και γιατροφ. Ππωσ και άλλεσ εφαρμογζσ του είδουσ υποςτθρίηεται από βάςθ δεδομζνων φαρμάκων και δίνει τθ δυνατότθτα δθμιουργίασ υπενκυμίςεων. Στισ υπενκυμίςεισ αυτζσ μπορεί ο αςκενισ να απαντιςει αν πιρε το φάρμακο και ζτςι τθροφνται ςτοιχεία ςυμμόρφωςθσ. Τα ςτοιχεία αυτά παρουςιάηονται ςε γράφθμα που φαίνεται όχι μόνο πόςεσ δόςεισ πιρε ο αςκενισ και πόςεσ ζχαςε αλλά και πόςεσ πιρε πριν ι μετά τθν κακοριςμζνθ ϊρα. Υπενκυμίςεισ παρζχονται όχι μόνο για τθν αγωγι αλλά και για προκακοριςμζνεσ ςυναντιςεισ με τουσ κεράποντεσ γιατροφσ και θ πλθροφορία του κακοριςμοφ τθσ ςυνάντθςθσ μεταφζρεται και ςτον γιατρό. MediMemory Στθν εφαρμογι αυτι δε δίνεται τόςθ ςθμαςία ςτθ δθμιουργία προφίλ για τον αςκενι όςο ςτθν ςυμπλιρωςθ τθσ λίςτασ των αγωγϊν και ενόσ προγράμματοσ λιψθσ τουσ. Κάκε αγωγι ςυνοδεφεται από δφο εικονίδια, ζνα που απεικονίηει πωσ κα ζπρεπε να μοιάηει το φάρμακο (π.χ. χάπι, ςκόνθ) και ζνα που υπενκυμίηει πότε πρζπει να λθφκεί. Το ιςτορικό που κρατάει θ εφαρμογι αφορά όχι μόνο τθ ςυμμόρφωςθ αλλά και τισ αλλαγζσ που ζχουν γίνει ςτο πρόγραμμα λιψθσ φαρμάκων, κάτι που προςφζρει περιςςότερθ πλθροφορία αλλά κάνει τθν εκτίμθςθ τθσ ςυμμόρφωςθσ πιο δφςκολθ. Ζνα ακόμα κετικό αυτισ τθσ εφαρμογισ, που παρατθρείται όμωσ και ςε άλλεσ, είναι ο ςυγχρονιςμόσ των δεδομζνων μζςω cloud ςε περιςςότερεσ από μια ςυςκευζσ αν ο αςκενισ το επικυμεί. PillManager Θ εφαρμογι PillManager παρζχει τισ λιγότερεσ δυνατότθτεσ από τισ εφαρμογζσ που εξετάςτθκαν. Θ δθμιουργία προφίλ και θ προςκικθ ςε αυτό πλθροφοριϊν για γιατροφσ και φαρμακεία είναι δυνατι όπωσ και θ δθμιουργία λίςτασ αγωγϊν. Θ λίςτα όμωσ αυτι δεν υποςτθρίηεται από βάςθ δεδομζνων κάτι που κακιςτά τθ ςωςτι ςυμπλιρωςι τθσ πιο δφςκολθ. Επίςθσ θ εφαρμογι δείχνει να επικεντρϊνεται ςτθν καταγραφι τθσ αρτθριακισ πίεςθσ και τθσ ςυγκζντρωςθσ τθσ γλυκόηθσ ςτο αίμα παρά ςτθν ιατρικι ςυμμόρφωςθ ςαν ςφνολο. 17

19 Θ δθμιουργία υπενκυμίςεων είναι ικανοποιθτικι μιασ και μπορεί να καλφψει ζνα ευρφ φάςμα ιατρικϊν οδθγιϊν αλλά θ τιρθςθ ιςτορικοφ εμφανίηεται μόνο ωσ λίςτα. Αυτι θ εμφάνιςθ κάνει το ιςτορικό πιο δυςανάγνωςτο ςε ςχζςθ με τθ διαγραμματικι αναπαράςταςθ που ςυναντικθκε ςε προθγοφμενεσ εφαρμογζσ. Οι περιςςότερεσ από τισ εφαρμογζσ που εξετάςτθκαν ζχουν κυρίαρχα υπενκυμθτικό χαρακτιρα μζςω είτε SMS είτε είτε άλλων υπενκυμίςεων. Οι εφαρμογζσ που επιπλζον κρατοφςαν ςτοιχεία για τθν ςυνζπεια του αςκενοφσ δθλαδι οι MedAgenda, MyMeds,RxmindMe, Dosecast,TRxC, PillManager, και MediMemory ηθτοφςαν από τον αςκενι να δθλϊςει με «ναι ι όχι» αν πιρε τθ δόςθ του. Οι MyMedSchedule, MyMeds και MedSimple υποςτθρίηονται από ςυμπλθρωματικι ιςτοςελίδα ωσ ζνα τρόπο για να μπορεί ο αςκενισ να ειςάγει τα δεδομζνα για τισ δόςεισ του με τθν ευκολία του πλθκτρολογίου αντί για τθν πιο κουραςτικι μζκοδο τθσ απευκείασ ειςαγωγισ απ το κινθτό. 2.2 Άλλεσ νϋεσ τεχνολογύεσ με εφαρμογό ςτην Ιατρικό Συμμόρφωςη Θ αυξθμζνθ δυνατότθτα αςφρματθσ ςφνδεςθσ των θλεκτρονικϊν ςυςκευϊν νζασ τεχνολογίασ και θ δραςτικι μείωςθ του μεγζκουσ και του κόςτουσ τουσ ζχει δϊςει τθ δυνατότθτα, εκτόσ από τα κινθτά τθλζφωνα, να χρθςιμοποιθκοφν ειδικά ςχεδιαςμζνεσ ςυςκευζσ για να αντιμετωπιςτεί το πρόβλθμα τθσ Ιατρικισ Συμμόρφωςθσ. Δφο χαρακτθριςτικά παραδείγματα είναι τα «ζξυπνα καπάκιαδοχεία» και οι «ζξυπνοι διανομείσ χαπιϊν». Τα «ζξυπνα καπάκια» είναι καπάκια που προςαρμόηονται ςτα δοχεία χαπιϊν και με θχθτικζσ και φωτεινζσ ενδείξεισ υπενκυμίηουν ςτον αςκενι ότι πρζπει να πάρει τα χάπια του. Ακόμα ςυνδζονται με το διαδίκτυο και τα δίκτυα τθλεφωνίασ ϊςτε αν ο αςκενισ αγνοιςει τισ υπενκυμίςεισ να ςτείλουν ι SMS. Τα ζξυπνα καπάκια είναι αρκετά αποτελεςματικά ςε απλζσ περιπτϊςεισ κεραπείασ που δεν περιλαμβάνουν μεγάλο αρικμό φαρμάκων.[7] Οι «ζξυπνοι διανομείσ χαπιϊν» είναι ςυςκευζσ με κικεσ για να τοποκετοφνται τα χάπια και κφρεσ από όπου ο αςκενισ μπορεί να τα πάρει όταν θ ςυςκευι τα κάνει διακζςιμα. Ζχουν και αυτοί θχθτικζσ και φωτεινζσ ενδείξεισ για υπενκφμιςθ και ςυνδεςιμότθτα ςτο διαδίκτυο όπωσ τα καπάκια αλλά προςφζρουν και άλλεσ δυνατότθτεσ. Κυριότερθ από αυτζσ είναι θ δυνατότθτα να γεμίηει ο διανομζασ από ιατρικό προςωπικό και να μθν ζχει ο αςκενισ πρόςβαςθ ςτο ςφνολο των φάρμακα παρά μόνο ςε όςα του παρζχει θ ςυςκευι. Το επίπεδο πλθρότθτασ του διανομζα είτε μετράται θλεκτρονικά είτε με καταμζτρθςθ χαπιϊν ςε κάποια μεταγενζςτερθ ςτιγμι μπορεί να είναι ζνδειξθ ςυμμόρφωςθσ.[8] Σθμαντικό είναι πωσ οι νζεσ τεχνολογίεσ δεν ζχουν πολλά χρόνια που τίκενται ςτθν υπθρεςία τθσ Ιατρικισ Συμμόρφωςθσ και κακϊσ τα αποτελζςματά τουσ 18

20 καταγράφονται και αξιολογοφνται προβλζπεται ςτο μζλλον να ςυνταγογραφοφνται όπωσ ςιμερα τα φάρμακα. Με άλλα λόγια αν μια εφαρμογι ι άλλο θλεκτρονικό ςφςτθμα αποδειχκεί ότι αυξάνει τθν Ιατρικι Συμμόρφωςθ ςε κάποιο τμιμα του πλθκυςμοφ οι πάροχοι υγείασ και τα αςφαλιςτικά ταμεία ίςωσ κλθκοφν να τα εντάξουν ςτθ λίςτα επιδοτοφμενων φαρμακευτικϊν προϊόντων. 2.3 Ελλεύψεισ των ςύγχρονων ςυςτημϊτων Σε γενικζσ γραμμζσ τα ςυςτιματα που βρίςκονται αυτι τθ ςτιγμι ςτθν αγορά καλφπτουν ικανοποιθτικά τθν ανάγκθ για υπενκυμθτικι λειτουργία ωσ βοικθμα ςτθν ακοφςια ελλιπι Ιατρικι Συμμόρφωςθ. Οι κεράποντεσ όμωσ που επικυμοφν πιο άμεςθ ςυμμετοχι ςτθν οργάνωςθ τθσ αγωγισ του αςκενι και να ζχουν περιςςότερο και αμεςότερο feedback ίςωσ να μθ βρουν αυτό που ψάχνουν. Ο λόγοσ γι αυτό είναι πωσ τα ςυςτιματα που εξετάςτθκαν είναι ςχεδιαςμζνα με ςτόχο τον αςκενι και όχι τον γιατρό. Δυνατότθτεσ όπωσ θ ςυγγραφι τθσ ςυνταγισ από το γιατρό και θ απευκείασ μεταφορά τθσ ςτον αςκενι κακϊσ και θ αντίςτροφθ διαδικαςία τθσ άμεςθσ ενθμζρωςθσ του γιατροφ δεν ζχουν ακόμα βρει το δρόμο τουσ προσ τθν αγορά. 19

21 3. Αρχιτεκτονικό του Συςτόματοσ Το πλθροφοριακό ςφςτθμα που αναπτφςςεται ςε αυτι τθν εργαςία αποτελείται από τρία επίπεδα, το επίπεδο τθσ Βάςθσ Δεδομζνων, το επίπεδο τθσ Διαδικτυακισ Υπθρεςίασ (ςτο εξισ κα χρθςιμοποιείται ο αγγλικόσ όροσ Web Service) και το επίπεδο των Εφαρμογϊν για τον χριςτθ και τον γιατρό. Τα δφο πρϊτα επίπεδα βρίςκονται ςτον Server ενϊ το τρίτο είναι κοντά ςτον χριςτθ. Τα τρία επίπεδα αυτά ςυνδζονται ιεραρχικά μεταξφ τουσ με τρόπο που κα επεξθγθκεί ςτθν ςυνζχεια και θ παρουςίαςι τουσ κα γίνει ξεκινϊντασ από το επίπεδο «πιο μακριά» από το χριςτθ. Θ ιδζα που ζχει ακολουκθκεί είναι επικεντρωμζνθ ςτθν προςφορά δυνατοτιτων κι ευκυνϊν περιςςότερο ςτον κεράποντα και λιγότερο ςτον αςκενι. Ο γιατρόσ κα ζχει τθν αρμοδιότθτα τθσ δθμιουργίασ τθσ αγωγισ που κα πρζπει να ακολουκεί ο αςκενισ, ενϊ ο δεφτεροσ κα ζχει μόνο τθν ευκφνθ τθσ ενθμζρωςθσ του γιατροφ ωσ προσ τθ ςυμμόρφωςι του. Θ υλοποίθςθ του ςυςτιματοσ ζχει γίνει χρθςιμοποιϊντασ τισ τεχνολογίεσ τθσ Microsoft και θ διαδικαςία τθσ υλοποίθςθσ κα επεξθγείται για κάκε κομμάτι ξεχωριςτά. Οι λόγοι που οδιγθςαν ςε αυτι τθν επιλογι είναι θ ευκολία που παρζχουν αυτζσ οι τεχνολογίεσ ςτθν ανάπτυξθ λογιςμικοφ αλλά κυρίωσ θ πολφ καλι επικοινωνία που ζχουν μεταξφ τουσ. Ζτςι τα διαφορετικά επίπεδα μποροφν να επικοινωνοφν μεταξφ τουσ χωρίσ προβλιματα. Πλα τα προγράμματα που χρθςιμοποιικθκαν είναι διακζςιμα δωρεάν ςτουσ φοιτθτζσ του ΕΜΡ μζςω του DreamSpark. 3.1 Βϊςη Δεδομϋνων Εικόνα Αρχιτεκτονικι του Συςτιματοσ Μοντϋλο Οντοτότων Συςχετύςεων και Σχεςιακϋσ Βϊςεισ Δεδομϋνων Το Μοντζλο Οντοτιτων Συςχετίςεων είναι ο πιο δθμοφιλισ τρόποσ περιγραφισ μιασ ςχεςιακισ βάςθσ δεδομζνων ςε αφθρθμζνθ μορφι. Χρθςιμοποιϊντασ τισ 20

22 βαςικζσ ζννοιεσ τθσ Οντότθτασ, τθσ Συςχζτιςθσ και τθσ Ιδιότθτασ ωσ δομικζσ μονάδεσ περιγράφει τι είναι και πωσ ςυςχετίηονται τα δεδομζνα.[9] Σε ζνα παράδειγμα που άπτεται αυτισ τθσ εργαςίασ μποροφμε να κεωριςουμε τισ Οντότθτεσ «Γιατρόσ» και «Ρολίτθσ» οι οποίεσ ζχουν κάποιεσ ιδιότθτεσ όπωσ «Πνομα», «Τθλζφωνο» και ςχετίηονται μεταξφ τουσ με τθν Συςχζτιςθ «Ραρακολουκεί». Σχθματικά κάτι τζτοιο αναπαρίςταται όπωσ παρακάτω. Εικόνα Παράδειγμα Μοντζλου Οντοτιτων Συςχετίςεων Μετατρζποντασ τισ Οντότθτεσ και τισ Συςχετίςεισ ςε πίνακεσ και τισ Ιδιότθτεσ ςε ςτιλεσ του αντίςτοιχου πίνακα (ι περιςταςιακά ςε νζουσ πίνακεσ ανάλογα με τισ ςχζςεισ πλθκικότθτασ μεταξφ Ιδιοτιτων και Οντοτιτων) μετατρζπουμε τθν αναπαράςταςθ Οντοτιτων Συςχετίςεων ςε μια Σχεςιακι Βάςθ δεδομζνων. Στθ ςυνζχεια δίνονται το Μοντζλο αλλά και θ πλιρθσ βάςθ δεδομζνων για το πλθροφοριακό ςφςτθμα τθσ εργαςίασ αυτισ. Εικόνα Μοντζλο Οντοτιτων Συςχετίςεων τθσ Βάςθσ Δεδομζνων του Συςτιματοσ 21

23 Θ οντότθτα Doctor αναπαριςτά τουσ Γιατροφσ όπωσ αυτοί καταγράφονται ςτο ςφςτθμα και ζχει τισ ιδιότθτεσ Name: Το όνομα του Γιατροφ Phone Number: Το τθλζφωνο του γιατροφ Address: Θ διεφκυνςθ του γιατροφ Θ διεφκυνςθ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου του γιατροφ που δρα και ωσ username για να μπορεί να ειςζλκει ςτο ςφςτθμα Password: Ο κωδικόσ που χρθςιμοποιεί ο γιατρόσ για να ειςζλκει ςτο ςφςτθμα. Επίςθσ ςχετίηεται με τρείσ άλλεσ οντότθτεσ. Με τθν οντότθτα Citizen ςχετίηεται με τθ ςυςχζτιςθ Treats που υποδθλϊνει ότι οι γιατροί παρακολουκοφν τουσ αςκενείσ. Με τθν οντότθτα TaskEnum ςχετίηεται με τθ ςυςχζτιςθ Creates που υποδθλϊνει ότι οι Γιατροί δθμιουργοφν νζεσ ςυςτάςεισ για να ανακζςουν ςτουσ αςκενείσ. Τζλοσ με τθν οντότθτα Task ςχετίηεται με τθ ςυςχζτιςθ Suggests που υποδθλϊνει ότι οι Γιατροί προτείνουν ςε αςκενείσ ςυγκεκριμζνεσ ςυςτάςεισ. Θ οντότθτα Citizen αναπαριςτά τουσ Ρολίτεσ/Αςκενείσ και ζχει τισ ιδιότθτεσ Name: Το όνομα του αςκενι Phone Number: το τθλζφωνο του αςκενι Address: Θ διεφκυνςθ του αςκενι Θ διεφκυνςθ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου του αςκενι που χρθςιμοποιείται και ωσ username για τθν ειςαγωγι του αςκενι ςτο ςφςτθμα Password: Ο κωδικόσ που χρθςιμοποιεί ο αςκενισ για να μπει ςτο ςφςτθμα ΑΜΚΑ: Ο αρικμόσ μθτρϊου κοινωνικισ αςφάλιςθσ του αςκενι Σχετίηεται με άλλεσ δφο οντότθτεσ ωσ εξισ. Με τθν οντότθτα Doctor όπωσ περιγράφθκε πριν και με τθν οντότθτα Task με τθν ςυςχζτιςθ Follows που υποδθλϊνει ότι οι αςκενείσ ακολουκοφν ςυςτάςεισ. Θ οντότθτα TaskEnum περιγράφει όλεσ τισ ςυςτάςεισ που ζχει δθμιουργιςει ο γιατρόσ και τισ οποίεσ μπορεί να ςυςτιςει ςε αςκενείσ. Επί τθσ ουςίασ είναι το όνομα τθσ Σφςταςθσ και ζχει τισ ιδιότθτεσ Name: Το όνομα τθσ ςφςταςθσ Group: Θ κατθγορία ςτθν οποία ανικει θ ςφςταςθ Type: Ο τφποσ του αποτελζςματοσ που περιμζνει να λάβει ο γιατρόσ από αυτι τθ ςφςταςθ. Επίςθσ ςχετίηεται με τθν οντότθτα Task με τθν ςυςχζτιςθ isnamed που υποδθλϊνει ότι οι Συςτάςεισ ονομάηονται με το όνομα των TaskEnum. 22

24 Θ οντότθτα Task αναπαριςτά τισ ςυςτάςεισ που ζχουν ιδθ ςυςτακεί από τον γιατρό προσ κάποιον αςκενι. Είναι δθλαδι οι ςυςτάςεισ τισ οποίεσ κα καλείται ο αςκενισ να ακολουκιςει. Ζχει τισ ιδιότθτεσ StartDate: Θ θμερομθνία ζναρξθσ τθσ ςυςτακείςασ αγωγισ EndDate: Θ θμερομθνία λιξθσ τθσ ςυςτακείςασ αγωγισ Type: Ο τφποσ του αποτελζςματοσ που περιμζνει να λάβει ο γιατρόσ από αυτι τθ ςφςταςθ Οι τρείσ από τισ τζςςερεισ ςυςχετίςεισ τθσ οντότθτασ αυτισ ζχουν επεξθγθκεί προθγουμζνωσ. Θ τζταρτθ ςυςχζτιςι τθσ, θ iscompleted τθν ςυνδζει με τθν οντότθτα TaskCompleted από όπου κα φαίνεται ποιεσ ςυςτάςεισ ζχει δθλϊςει ο αςκενισ ότι ζχει ακολουκιςει. Θ τελευταία οντότθτα είναι θ TaskCompleted που αναπαριςτά τισ ςυςτάςεισ που ζχει δθλϊςει ο αςκενισ ότι ζχει ολοκλθρϊςει. Αυτι θ οντότθτα δθμιουργικθκε ξεχωριςτά από τθν οντότθτα Task γιατί ςε ζνα ςτιγμιότυπο τθσ οντότθτασ Task αντιςτοιχοφν πολλά ςτιγμιότυπα τθσ οντότθτασ TaskCompleted. Αυτό ςυμβαίνει γιατί τα ςτιγμιότυπα τθσ οντότθτασ Task καλφπτουν ζνα χρονικό διάςτθμα ςτο οποίο θ ςφςταςθ μπορεί να ακολουκθκεί πολλζσ φορζσ. Θ οντότθτα Task Completed περιζχει τισ εξισ ιδιότθτεσ CompletedDate: Θ θμερομθνία ςτθν οποία ο αςκενισ διλωςε ότι ολοκλιρωςε μια ςφςταςθ Type: Ο τφποσ αποτελζςματοσ τθσ ςφςταςθσ. Result: Το αποτζλεςμα που διλωςε ο αςκενισ.(π.χ. True/False) Με τισ κατάλλθλεσ μετατροπζσ οντοτιτων και ςυςχετίςεων ςε πίνακεσ προκφπτει θ παρακάτω βάςθ Οι οντότθτεσ όπωσ είναι αναμενόμενο ζχουν διατθρθκεί ακζραιεσ και ζχουν μετατραπεί ςε πίνακεσ ενϊ από τισ ςυςχετίςεισ που υπιρχαν ςτο μοντζλο μόνο θ ςυςχζτιςθ Treats ζχει μετατραπεί ςε αυτόνομο πίνακα. Οι υπόλοιπεσ ζχουν απορροφθκεί μζςα ςτουσ πίνακεσ των οντοτιτων, πράγμα που φαίνεται από τθν προςκικθ κάποιων επιπλζον πεδίων που δρουν ωσ foreign keys. Επίςθσ ςε κάκε οντότθτα και ςυςχζτιςθ ζχει προςτεκεί ζνα κλειδί ωσ μοναδικό αναγνωριςτικό για κάκε ςτιγμιότυπο. 23

25 Εικόνα Βάςθ Δεδομζνων του πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ 24

26 3.1.2 Υλοπούηςη Για τθν υλοποίθςθ τθσ βάςθσ δεδομζνων επιλζχτθκε ο SQL Server Το εργαλείο αυτό δίνει τθ δυνατότθτα δθμιουργίασ και επεξεργαςίασ βάςεων δεδομζνων. Για τθν δθμιουργία τθσ βάςθσ ακολουκικθκαν τα εξισ βιματα. Βιμα 1 ο : Δθμιουργία νζασ κενισ βάςθσ δεδομζνων με το όνομα NCDB (New Compliance Data Base) Βιμα 2 ο : Δθμιουργία των πινάκων που παρουςιάςτθκαν ςτο Γράφθμα 4. Βιμα 3 ο : Ρροςκικθ ςτοιχείων ςτουσ πίνακεσ είτε με απευκείασ επεξεργαςία τθσ βάςθσ είτε μζςω των εφαρμογϊν του αςκενι και του γιατροφ. Βιμα 4 ο : Ζλεγχοσ τθσ ορκισ λειτουργίασ τθσ Βάςθσ μζςω των δυνατοτιτων επιςκόπθςθσ του SQL Server. Εικόνα Περιβάλλον εργαςίασ του Sql Server Management Studio. Επιςθμαςμζνα με κόκκινο είναι θ βάςθ NCDB και οι πίνακεσ. Στο χϊρο αποτελεςμάτων φαίνονται οι πρϊτεσ 28 εγγραφζσ του πίνακα TaskEnum που μετά από κάποιεσ χριςεισ τθσ εφαρμογισ του γιατροφ περιζχει τα ονόματα διαφορετικϊν αγωγϊν. 25

27 3.2 Web Service Εικόνα Αρχιτεκτονικι του Συςτιματοσ Αναγκαιότητα και ρόλοσ τησ Web Service Στθν προθγοφμενθ ενότθτα παρουςιάςτθκε θ βάςθ δεδομζνων που περιζχει όλθ τθν πλθροφορία με τθν οποία λειτουργεί το ςφςτθμα. Αυτι θ πλθροφορία πρζπει να γίνεται διακζςιμθ προσ προβολι ι επεξεργαςία ςτθ μεριά του χριςτθ, ςτθν προκειμζνθ περίπτωςθ του γιατροφ και του αςκενι, και να επιςτρζφεται πάλι ςτθ βάςθ. Ζνασ τρόποσ για να γίνει αυτό είναι να επιτραπεί ςτισ ςυςκευζσ τθσ πλευράσ του χριςτθ να ςυνδεκοφν μζςω του internet απευκείασ με τθ βάςθ για να ανταλλάξουν δεδομζνα. Αυτόσ ο τρόποσ εγείρει πολλά κζματα αςφάλειασ κακϊσ κακόβουλοσ κϊδικασ απ τθ μεριά του χριςτθ κα μποροφςε να προκαλζςει προβλιματα ςτο ςφςτθμα. Επίςθσ υπάρχει και το κζμα τθσ εγκατάςταςθσ τθσ επικοινωνίασ μεταξφ του Server και του Client (ςτθν περίπτωςθ αυτι των εφαρμογϊν του χριςτθ) κακϊσ πρζπει να ςυνδεκοφν μεταξφ του μζςω internet. Στο internet τα δεδομζνα μεταφζρονται με ςυγκεκριμζνα πρωτόκολλα και γι αυτό χρειάηεται να γίνει κατάλλθλθ διαμόρφωςθ των δεδομζνων πριν αποςταλοφν και αποδιαμόρφωςθ όταν λαμβάνονται. Θ λφςθ ςε αυτά τα προβλιματα είναι θ ειςαγωγι ενόσ επιπλζον επιπζδου μεταξφ τθσ βάςθσ και του χριςτθ που κα αναλάβει τθ διαμόρφωςθ των δεδομζνων ενϊ ταυτόχρονα κα εγγυάται τθν αςφάλεια ςτθν αλλθλεπίδραςθ με τθ βάςθ. Το επίπεδο αυτό είναι θ Web Service. Θ Web Service, αποτελείται από ζνα ςφνολο μεκόδων κάποιεσ από τισ οποίεσ γίνονται διακζςιμεσ προσ κλιςθ από τθ μεριά του client. Οι μζκοδοι αυτζσ επικοινωνοφν με τθ βάςθ και καταχωροφν ι ανακαλοφν δεδομζνα ανάλογα με τθ λειτουργία τουσ. Αυτόσ ο τρόποσ διαχείριςθσ προςφζρει εγγφθςθ ορκισ λειτουργίασ γιατί ο client ζχει μόνο ζμμεςθ πρόςβαςθ ςτθ βάςθ μζςω προκακοριςμζνων μεκόδων με ελεγμζνθ ωσ προσ τθν αςφάλεια του ςυςτιματοσ λειτουργικότθτα. Από τθ μεριά του ο client αρκεί να προςκζςει μια αναφορά ςτθ Web Service για να ζχει πρόςβαςθ ςτισ μεκόδουσ που αυτι εκκζτει. 26

28 Θ Web Service αυτισ τθσ εργαςίασ ονομάηεται Compliance Service και παρακάτω δίνονται και επεξθγοφνται οι μζκοδοι που εκτίκενται ςτισ εφαρμογζσ του γιατροφ και του αςκενι Εφαρμογό αςθενό int validatecitizen(string , string password) Θ μζκοδοσ καλείται από τθν εφαρμογι του αςκενι όταν ο αςκενισ επιχειρεί να ειςζλκει ςτο ςφςτθμα. Ηθτοφνται από τον αςκενι το του και ζνασ κωδικόσ που χρθςιμοποιοφνται ωσ αναγνωριςτικά και κατόπιν ερωτάται θ βάςθ. SELECT CitizenID FROM Citizen WHERE Citizen = AND CitizenPassword = password Αν ςτθ βάςθ βρεκεί αςκενισ με τον ςυγκεκριμζνο ςυνδυαςμό και password τότε επιςτρζφεται ςτθν εφαρμογι ο μοναδικόσ ακζραιοσ που αντιςτοιχεί ςτον αςκενι αυτό, ο οποίοσ κα χρθςιμοποιθκεί αργότερα, και ο αςκενισ ειςάγεται ςτο ςφςτθμα. Διαφορετικά ο επιςτρζφεται ζνασ προςυμφωνθμζνοσ αρικμόσ που ςθμαίνει αποτυχία και ο αςκενισ δεν ειςάγεται ςτο ςφςτθμα. IList<GenericTask> GetTasks(int CitID, DateTime today) Θ μζκοδοσ καλείται εφόςον ο αςκενισ ζχει ειςζλκει ςτο ςφςτθμα και επιχειρεί να ενθμερωκεί για τισ ςυςτάςεισ του γιατροφ του για μια ςυγκεκριμζνθ μζρα. Στθ μζκοδο αποςτζλλεται ο μοναδικόσ αναγνωριςτικόσ αρικμόσ του αςκενι και θ θμερομθνία που ενδιαφζρει. Στθ ςυνζχεια ερωτάται θ βάςθ. SELECT TaskName, Task.Type, TaskID FROM TaskEnum JOIN Task ON Task.TaskEnumID = TaskEnum.TaskEnumID WHERE CitizenID = CitID AND StartDate <= date AND EndDate >= date Στθν εφαρμογι επιςτρζφονται μια λίςτα με τισ ςυςτάςεισ του γιατροφ για τθν ςυγκεκριμζνθ θμζρα. Αν δεν υπάρχουν ςυςτάςεισ, επιςτρζφεται κενι λίςτα. int upsertdailytasks(datetime completeddate, List<GenericTask> taskstosubmit) 27

29 Θ μζκοδοσ καλείται όταν ο αςκενισ κζλει να ενθμερϊςει το ςφςτθμα για το βακμό ςυμμόρφωςθσ του ςτισ ςυςτάςεισ του γιατροφ. Από τθ μεριά του αςκενι αποςτζλλονται θ θμερομθνία για τθν οποία κζλει να ςτείλει ςτοιχεία και μια λίςτα με τισ πλθροφορίεσ ςυμμόρφωςθσ. Στθ ςυνζχεια τα δεδομζνα αυτά ειςάγονται ςτθ βάςθ. UPDATE TaskCompleted WITH SET TaskID = taskid, TaskCompletedDate = datetime, Type = type, Result = result WHERE TaskID = taskid AND TaskCompletedDate = datetime IF = 0 BEGIN INSERT TaskCompleted (TaskID,TaskCompletedDate,Type,Result) VALUES (taskid, datetime, type, result) END Ο παραπάνω τρόποσ ειςαγωγισ των δεδομζνων προςφζρει δφο δυνατότθτεσ. Αν ο αςκενισ ζχει ιδθ καταχωρίςει δεδομζνα για τθ ςυγκεκριμζνθ μζρα τότε τα δεδομζνα αυτά επικαιροποιοφνται. Αν είναι θ πρϊτθ φορά που καταχωρεί δεδομζνα για τθ ςυγκεκριμζνθ μζρα τα δεδομζνα απλά προςτίκενται ςτθ βάςθ Εφαρμογό γιατρού int validatedoctor(string , string password) Θ μζκοδοσ καλείται από τθν εφαρμογι του γιατροφ όταν ο γιατρόσ επιχειρεί να ειςζλκει ςτο ςφςτθμα. Ηθτείται από τον γιατρό να δϊςει το και το password με τα οποία είναι καταχωρθμζνοσ ςτο ςφςτθμα και ςτθ ςυνζχεια ερωτάται θ βάςθ. SELECT DoctorID FROM Doctor WHERE Doctor = AND DoctorPassword = password Αν βρεκεί γιατρόσ με τον ςυγκεκριμζνο ςυνδυαςμό παραμζτρων τότε επιςτρζφεται ο μοναδικόσ αναγνωριςτικόσ αρικμόσ, αλλιϊσ όπωσ και ςτθν περίπτωςθ του αςκενι, προςυμφωνθμζνοσ αρικμόσ που ςθμαίνει αποτυχία. Αν o ςυνδυαςμόσ e- mail και password είναι ζγκυροσ τότε ο γιατρόσ ειςάγεται ςτο ςφςτθμα. int insertdoctor(string dfn, string dln, string d , string dpass, string daddr, string dphn) Θ μζκοδοσ καλείται όταν ο γιατρόσ καταχωρεί τα ςτοιχεία του ϊςτε να εγγραφεί ςτο ςφςτθμα. Ο γιατρόσ καλείται να δϊςει ονοματεπϊνυμο, , password, διεφκυνςθ και αρικμό τθλεφϊνου. Τα ςτοιχεία αυτά κατόπιν ειςάγονται ςτθ βάςθ. INSERT INTO Doctor (DoctorFName, DoctorLName, Doctor , DoctorPassword, DoctorAddress, DoctorPhoneNr) VALUES (dfn, dln, d , dpass, daddr, dphn ) 28

30 Αν θ καταχϊρθςθ είναι επιτυχισ τότε επιςτρζφεται προςυμφωνθμζνοσ αρικμόσ που ςθμαίνει επιτυχία, διαφορετικά αντίςτοιχοσ αρικμόσ που ςθμαίνει αποτυχία. IList<Citizen> GetCitizensByDoctor(int docid) Θ μζκοδοσ καλείται από τθν εφαρμογι του γιατροφ όταν απαιτείται θ παρουςίαςθ των αςκενϊν που παρακολουκεί ο γιατρόσ. Το μόνο ςτοιχείο που χρειάηεται για τθν ανάκλθςθ αυτϊν των δεδομζνων είναι ο αναγνωριςτικόσ αρικμόσ του γιατροφ, ο οποίοσ ζχει αποκτθκεί κατά τθσ διαδικαςία τθσ ειςαγωγισ του γιατροφ ςτο ςφςτθμα με τθν κλιςθ τθσ validatedoctor. SELECT * FROM Citizen WHERE CitizenID IN (SELECT CitizenID FROM Treats WHERE DoctorID = docid) Θ μζκοδοσ επιςτρζφει μια λίςτα από τουσ αςκενείσ τουσ οποίουσ παρακολουκεί ο γιατρόσ. Στο παραπάνω query φαίνεται θ λειτουργία τθσ ςυςχζτιςθσ Treats. IList<TaskEnum> GetTaskEnumByDoctor(int docid) Σε αντιςτοιχία με τθν προθγοφμενθ θ μζκοδοσ αυτι καλείται από τθν εφαρμογι του γιατροφ όταν πρζπει να εμφανιςτοφν οι διάφορεσ αγωγζσ που ζχει καταχωρίςει ο γιατρόσ ςτο ςφςτθμα. Και πάλι ο μοναδικόσ αναγνωριςτικόσ αρικμόσ του γιατροφ είναι αρκετόσ για τθν ανάκλθςθ τθσ πλθροφορίασ. SELECT * FROM TaskEnum WHERE DoctorID = docid Θ μζκοδοσ επιςτρζφει μια λίςτα από όλα τα ονόματα των αγωγϊν που ζχει καταχωριςει ο γιατρόσ. int AddTaskEnum(int docid, string group, string name, string type) Θ μζκοδοσ καλείται από τθν εφαρμογι του γιατροφ όταν αυτόσ επικυμεί να προςκζςει μια νζα αγωγι ςτισ διακζςιμεσ προσ ςφςταςθ αγωγζσ. Ο γιατρόσ πρζπει να κακορίςει το όνομα, τον τφπο ςτοιχείων που περιμζνει ωσ απάντθςθ από τον αςκενι και τθν ομάδα ςτθν οποία ανικει αυτι θ αγωγι. Ο αναγνωριςτικόσ αρικμόσ του γιατροφ είναι ιδθ γνωςτόσ από τθ validatedoctor. Θ παρακάτω αλλθλεπίρδαςθ 29

31 με τθ βάςθ δεν είναι αυτι με τθν οποία ο γιατρόσ ςυςτινει κάποια αγωγι ςτον αςκενι και δεν πρζπει να ςυγχζεται με αυτιν. INSERT INTO TaskEnum (TaskName, DoctorID, GroupName,Type) VALUES (name, docid, group,type) Θ μζκοδοσ ανάλογα με τθν επιτυχία τθσ επιςτρζφει τον αντίςτοιχο προςυμφωνθμζνο αρικμό. int RemoveTaskEnum(int taskid) Αυτι θ μζκοδοσ κάνει το αντίςτροφο από τθν προθγοφμενθ. Αφαιρεί δθλαδι μια ςφςταςθ από το ςφνολο των ςυςτάςεων. Το μόνο δεδομζνο που απαιτείται για να γίνει αυτό είναι ο αναγνωριςτικόσ αρικμόσ τθσ ςφςταςθσ αυτισ ο οποίοσ είναι γνωςτόσ από τθν GetTaskEnumByDoctor. DELETE FROM TaskEnum WHERE TaskEnumID = taskid Ππωσ και πριν θ μζκοδοσ επιςτρζφει προςυμφωνθμζνο αρικμό που ςθμαίνει επιτυχία ι αποτυχία. int AssignTasks(int citid,int docid, int taskenumid, DateTime startdate, DateTime enddate, string type) Καλϊντασ αυτι τθ μζκοδο θ εφαρμογι του γιατροφ καταχωρεί ςτθ βάςθ τισ ςυςτάςεισ του γιατροφ προσ ζναν ςυγκεκριμζνο αςκενι. Για να γίνει αυτό ο γιατρόσ πρζπει να καταχωρίςει τθν θμερομθνία ζναρξθσ και λιξθσ τθσ αγωγισ και ςε ποιόν αςκενι κζλει να ςυςτιςει τθν αγωγι αυτι. Τα υπόλοιπα ςτοιχεία είναι ιδθ γνωςτά ςτθν εφαρμογι και δε χρειάηεται να τα καταχωριςει ο γιατρόσ. UPDATE Task WITH SET CitizenID = citid, DoctorID = docid, TaskEnumID = taskenumid, EndDate = enddate, StartDate=startdate, Type=type WHERE CitizenID = citid AND DoctorID = docid AND TaskEnumID = taskenumid IF = 0 BEGIN INSERT Task (CitizenID,DoctorID,TaskEnumID,EndDate,StartDate,Type) VALUES (citid,docid,taskenumid,enddate,startdate,type) END 30

32 Ο τρόποσ αυτόσ ειςαγωγισ δεδομζνων δίνει τθν δυνατότθτα ςτον γιατρό τόςο να ειςάγει νζα δεδομζνα, δθλαδι να ξεκινιςει μια νζα ςφςταςθ, όςο και να τροποποιιςει μια προθγοφμενθ ςφςταςθ που αφορά ςυγκεκριμζνο αςκενι και ςυγκεκριμζνθ αγωγι. int insertcitizen(citizen cit, int docid) Θ μζκοδοσ αυτι χρθςιμοποιείται για να ειςαχκεί ζνασ αςκενισ ςτθ βάςθ δεδομζνων. Δεν καλείται όμωσ από τθν εφαρμογι του αςκενι αλλά από τθν εφαρμογι του γιατροφ. Ο λόγοσ είναι ότι ςτο ςφςτθμα τθσ εργαςίασ αυτισ ο αςκενισ δεν μπορεί να καταχωρθκεί μόνοσ του ςτο ςφςτθμα αλλά πρζπει να τον καταχωρίςει ο γιατρόσ. Στθ μζκοδο αποςτζλλεται ζνα αντικείμενο που περιζχει τισ πλθροφορίεσ του αςκενοφσ και ο αναγνωριςτικόσ αρικμόσ του γιατροφ. INSERT Citizen (CitizenFName, CitizenLName, Citizen , CitizenPassword, CitizenAMKA, CitizenPhone, CitizenAddress) VALUES (cfn, cln, cml, cpw, camka, cphn, cadd) INSERT Treats (CitizenID, DoctorID) VALUES ( (SELECT CitizenID FROM Citizen WHERE Citizen = cml), docid) Ππωσ φαίνεται από το query που εκτελεί θ μζκοδοσ ενθμερϊνεται τόςο ο πίνακασ Citizen όςο και ο πίνακασ Treats που υλοποιεί τθ ςυςχζτιςθ Treats. Ζτςι ειςάγεται ο νζοσ αςκενισ ςτο ςφςτθμα και το ςφςτθμα τον δζνει με τον γιατρό που τον ειςιγαγε Υλοπούηςη Θ τεχνολογία που επιλζχτθκε για τθν υλοποίθςθ τθσ Web Service είναι θ WCF (Windows Communication Foundation). Θ WCF είναι μια πλατφόρμα που επιτρζπει τθν αποςτολι δεδομζνων ωσ αςφγχρονα μθνφματα μεταξφ τερματικϊν ςθμείων και αυτι θ δυνατότθτα είναι απαραίτθτθ για το ςφςτθμα τθσ εργαςίασ αυτισ[10]. Επίςθσ επειδι θ WCF πλατφόρμα είναι φτιαγμζνθ με τεχνολογία.νετ και όπωσ κα φανεί ςε επόμενθ ενότθτα το ίδιο είναι και οι εφαρμογζσ γιατροφ και αςκενι, θ επικοινωνία μεταξφ των δφο είναι αρκετά απλι. Θ Web Service και ο Client (ο οποιοςδιποτε client κζλει να ςυνδεκεί με τθν Web service) ςυνάπτουν μεταξφ τουσ «ςυμβόλαια» που ςτθν περίπτωςθ του WCF λζγονται Operation Contracts και αντιςτοιχοφν ςτισ μεκόδουσ που εκκζτει θ Web Service. 31

33 Για παράδειγμα μια μζκοδοσ που είδαμε πιο πριν ςτο περιβάλλον τθσ WCF δθλϊνεται ωσ Operation Contract. [OperationContract] int validatedoctor(string , string password); Τα δεδομζνα, για να μεταφερκοφν μζςω του internet, πρζπει να υπάρχει κάποιου είδουσ πρωτόκολλο επικοινωνίασ και ςυμφωνία διαμόρφωςθσ και αποδιαμόρφωςθσ μεταξφ αποςτολζα και παραλιπτθ. Θ WCF αναλαμβάνει να το κάνει αυτό αυτόματα μζςω ενόσ ακόμα «ςυμβολαίου» του Data Contract. Τα δεδομζνα που ενδιαφζρει να μεταφερκοφν αφοφ παραςτακοφν ωσ κλάςεισ δθλϊνονται και ωσ Data Contracts. Ζνα τζτοιο παράδειγμα βλζπουμε ςτθν insertcitizen int insertcitizen(citizen cit, int docid) θ οποία λαμβάνει ωσ είςοδο ζνα αντικείμενο τφπου Citizen. Θ κλάςθ Citizen λοιπόν πρζπει να δθλωκεί ζτςι [DataContract] public class Citizen { string ; string pass; string fname; string lname; string amka; string phone; string address; int citid; } [DataMember] public string { get { return ; } set { = value; } } [DataMember] public string Password { get { return pass; } set { pass = value; } }... [DataMember] public string Address { get { return address; } set { address = value; } } [DataMember] public int CitId { get { return citid; } set { citid = value; } } 32

34 Το ίδιο ιςχφει και για κάκε άλλθ κλάςθ που αναπαριςτά δεδομζνα που κα μεταφερκοφν από και προσ τθν Web Service. Ραραπάνω εξετάςαμε τθν επικοινωνία τθσ Web Service με τον «ζξω κόςμο» δθλαδι με εφαρμογζσ και ςυςτιματα που βρίςκονται εκτόσ του Server. Τϊρα κα εξετάςουμε τον τρόπο με τον οποίο επικοινωνεί με τθ βάςθ που βρίςκεται μζςα ςτον Server. Ασ πάρουμε για παράδειγμα τθν addtaskenum. public int AddTaskEnum(int docid, string group, string name, string type) { int rows; using (SqlConnection cn = new SqlConnection( ConnectionString )) { using (SqlCommand cmd = cn.createcommand()) { cmd.commandtext = "begin tran INSERT INTO TaskEnum (TaskName, DoctorID, GroupName,Type) commit tran"; SqlParameter did = new SqlDbType.Int); did.value = docid; cmd.parameters.add(did); SqlParameter gr = new SqlDbType.VarChar); gr.value = group; cmd.parameters.add(gr); SqlParameter nm = new SqlDbType.VarChar); nm.value = name; cmd.parameters.add(nm); SqlParameter tpe = new SqlDbType.VarChar); tpe.value = type; cmd.parameters.add(tpe); cmd.commandtype = CommandType.Text; } cn.open(); rows = cmd.executenonquery(); cn.close(); } } return rows; Τα επιςθμαςμζνα με κίτρινο χρϊμα είναι κλάςεισ που προςφζρονται απ τισ βιβλιοκικεσ τθσ WCF και αναλαμβάνουν τθν ςφνδεςθ με τθ βάςθ και τθ διεκπεραίωςθ ερωταπαντιςεων. Το ςτιγμιότυπο τθσ κλάςθσ SqlConnection όταν δθμιουργείται δζχεται ςαν όριςμα ζνα string(επιςθμαςμζνο με πράςινο) το οποίο κακορίηει τισ παραμζτρουσ τθσ ςφνδεςθσ. Για παράδειγμα "Data Source=.;Initial Catalog=NCDB;Integrated Security=True;Pooling=False" Θ παράμετροσ Data Source είναι που κακορίηει που βρίςκεται θ βάςθ και θ Initial Catalog ποια είναι θ βάςθ. Πταν θ ςφνδεςθ δθμιουργθκεί μετά δθμιουργείται θ εντολι προσ τθ βάςθ με ζνα ςτιγμιότυπο τθσ κλάςθσ SqlCommand. Στθν παράμετρο CommandText αυτοφ του 33

35 ςτιγμιότυπου εκχωρείται το query που κα τρζξει ςτθν βάςθ. Υπάρχουν αρκετοί τρόποι για να δθμιουργιςεισ το string που περιζχει το query. Στθν εργαςία αυτι ζχει ωσ επί το πλείςτον χρθςιμοποιθκεί θ παρακάτω μζκοδοσ. Τα ςτιγμιότυπα τθσ κλάςθσ SqlParameter(επιςθμαςμζνθ με μπλζ) δίνουν τθ δυνατότθτα να περάςει θ τιμι που κα τουσ ανατεκεί μζςα ςτο query string. INSERT INTO TaskEnum (TaskName, DoctorID, GroupName,Type) VALUES Με αυτό τον τρόπο ςχθματίηεται το query αλλά και εξαςφαλίηεται αςφάλεια από Sql Injections. Τζλοσ επιςθμαςμζνο με γκρι είναι το ςθμείο οποφ γίνεται θ εκτζλεςθ του query και επιςτρζφεται το αποτζλεςμα, που ςτθν προκειμζνθ περίπτωςθ είναι ο αρικμόσ των γραμμϊν του πίνακα τθσ βάςθσ που επθρεάςτθκαν. Αυτό το αποτζλεςμα επιςτρζφεται και γενικά από τθ μζκοδο και αν είναι 0, ςθμαίνει ότι θ διαδικαςία απζτυχε, αν είναι πάνω από 0 θ διαδικαςία πζτυχε. 3.3 Εφαρμογϋσ Εφαρμογό Αςθενό Εικόνα Αρχιτεκτονικι του Συςτιματοσ Σχεδιαςμόσ Θ εφαρμογι του αςκενι είναι ςχεδιαςμζνθ με ςτόχο τθν απλότθτα και τθ μεγαλφτερθ δυνατι ευχρθςτία. Με δεδομζνο ότι απευκφνεται ςε αςκενείσ οποιαςδιποτε θλικίασ και εξοικείωςθσ με τθν τεχνολογία κεωρικθκε ςωςτό να προςφζρεται μονάχα θ απαραίτθτθ λειτουργικότθτα με ευκφ και εφκολο ςτθν εκμάκθςθ και χριςθ τρόπο. Ακολουκϊντασ αυτι τθ γραμμι θ εφαρμογι ζχει δφο οκόνεσ που φαίνονται παρακάτω. Οι επεξθγιςεισ που ακολουκοφν δεν ζχουν ςτόχο τθν ανάλυςθ τθσ χριςθσ τθσ εφαρμογισ αλλά τθν παρουςίαςθ των βαςικϊν ςτοιχείων τθσ. Ο τρόποσ χριςθσ τθσ εφαρμογισ παρουςιάηεται ςε επόμενθ ενότθτα. 34

36 Οθόνη Login Σε αυτι τθν οκόνθ ο αςκενισ καλείται να ειςάγει τα ςτοιχεία του προκειμζνου να αναγνωριςτεί και να ειςζλκει ςτο ςφςτθμα. Θ αναγνϊριςθ του αςκενοφσ γίνεται μζςω που δρα ωσ username μιασ και είναι εξ οριςμοφ μοναδικό για κάκε αςκενι και ενόσ κωδικοφ που εγγυάται τθν αςφάλεια των προςωπικϊν δεδομζνων. Οι περιςςότεροι άνκρωποι που ζχουν χρθςιμοποιιςει το διαδίκτυο ζχουν αντιμετωπίςει κάποια παρόμοια φόρμα οπότε κα είναι εξοικειωμζνοι με αυτό τον τρόπο ταυτοποίθςθσ. Εικόνα Οκόνθ Login Αςκενι Κυρίωσ Οθόνη Ημερολόγιο Θ κυρίωσ οκόνθ τθσ εφαρμογισ είναι αυτι που κα χρθςιμοποιεί ο αςκενισ για να ενθμερϊνεται για τισ ςυςτάςεισ του γιατροφ αλλά και να ειςάγει τα ςτοιχεία που ζχει ηθτιςει ο γιατρόσ. Θ οκόνθ ζχει τθ μορφι θμερολογίου και ανάλογα με τθν επιλεγμζνθ θμζρα παρουςιάηονται οι ςυςτάςεισ του γιατροφ. Ππωσ είδαμε ςτθν περιγραφι τθσ βάςθσ και τθσ Web Service ο γιατρόσ μπορεί να ηθτιςει δφο ειδϊν απαντιςεισ από τον αςκενι. Είτε «Ναι ι Πχι», είτε κείμενο με απάντθςθ (Στθν εικόνα ηθτά το επίπεδο ηαχάρου ςτο αίμα). Εικόνα Κυρίωσ Οκόνθ Αςκενι. Φαίνεται ο μινασ το ζτοσ και θ μζρα Θ διάρκρωςθ είναι κι εδϊ απλι και οι απαραίτθτεσ ενζργειεσ εκ μζρουσ του αςκενι προφανείσ. 35

37 Υλοπούηςη Θ εφαρμογι του αςκενι ζχει αναπτυχκεί για να τρζχει ςε λειτουργικό ςφςτθμα windows phone 7 αλλά τρζχει και ςε windows phone 8 χωρίσ πρόβλθμα. Θ επιλογι ζγινε για λόγουσ ςυμβατότθτασ με τθν Web Service κακϊσ είναι εφκολθ θ δθμιουργία διαφλου επικοινωνίασ μεταξφ των δφο. Για το γραφικό περιβάλλον τθσ εφαρμογισ χρθςιμοποιείται θ τεχνολογία XAML(eXtensible Application Markup Language) μαηί με το Silverlight. Το Silverlight είναι ζνα εργαλείο που χρθςιμοποιείται για τθν αναπαραγωγι πολυμζςων, τθ δθμιουργία γραφικϊν ςτοιχείων και γενικότερα αλλθλεπιδραςτικϊν εφαρμογϊν. Αν πάρουμε για παράδειγμα τθν εικόνα κα δοφμε ότι περιζχει ζνα θμερολόγιο, μερικά ςτοιχεία ειςόδου, όπωσ τα checkboxes και κείμενο. Πλα αυτά τα ςτοιχεία παρζχονται ςτθν εργαλειοκικθ του Silverlight και είναι διακζςιμα ςτον προγραμματιςτι. Με αυτό τον τρόπο θ ανάπτυξθ τθσ εφαρμογισ γίνεται πιο εφκολθ αλλά και θ τελικι τθσ εμφάνιςθ πιο «γνϊριμθ» ςε όποιο χριςτθ χρθςιμοποιεί windows phone.[11] H XAML είναι μια ζκδοςθ τθσ XML διανκιςμζνθ με επιπλζον δυνατότθτεσ απ τθ Microsoft για τισ δικζσ τθσ ανάγκεσ. Ο κϊδικασ γραμμζνοσ ςε XAML αναλαμβάνει να διατάξει ςτθν οκόνθ και να μορφοποιιςει εκεί που χρειάηεται τα γραφικά ςτοιχεία. Στο παράδειγμα φαίνεται κομμάτι του κϊδικα που αναλαμβάνει τθ διάταξθ των ςτοιχείων ςτθν οκόνθ Login [12] Παράδειγμα κϊδικα XAML <Grid Margin="142,194,239,374"> <Grid.ColumnDefinitions> <ColumnDefinition Width="190*"/> <ColumnDefinition Width="557*"/> </Grid.ColumnDefinitions> <TextBox x:name=" box"... Margin="20,0,0,0" TextWrapping="Wrap" /> <PasswordBox x:name="passbox... Margin="20,78,0,0" FontSize="24"/> <TextBlock x:name=" block"... Height="39" Margin="0,12,0,0" /> <TextBlock x:name="passblock"... Height="39" FontSize="24" />... </Grid> 36

38 Για τθν επικοινωνία με τθ Web Service ζχει χρθςιμοποιθκεί αςφγχρονοσ προγραμματιςμόσ[13]. Ο αςφγχρονοσ προγραμματιςμόσ παρότι ειςάγει πολυπλοκότθτα ακόμα και ςε απλά προβλιματα είναι μια πρακτικι αναγκαία ςτα ςφγχρονα ςυςτιματα. Θ αποςτολι και λιψθ δεδομζνων από το διαδίκτυο μπορεί, ςτθ γενικι περίπτωςθ, να διαρκζςει απο μερικά milliseconds μζχρι και αρκετά λεπτά. Αν για τθ μεταβίβαςθ αυτι χρθςιμοποιθκοφν ςφγχρονεσ κλιςεισ τότε θ διεπαφι χριςτθ είναι υποχρεωμζνθ να παγϊςει μζχρι τθν ολοκλιρωςθ τθσ μεταβίβαςθσ, κάτι που χειροτερεφει ςθμαντικά τθν εμπειρία του χριςτθ. Αντίκετα με τον αςφγχρονο προγραμματιςμό θ διεπαφι χριςτθ δεν παγϊνει ποτζ και τα δεδομζνα γίνονται διακζςιμα όταν ολοκλθρωκεί θ μεταβίβαςθ. Ραρακάτω δίνεται το κομμάτι κϊδικα που αναλαμβάνει τθν επικοινωνία με τθ Web Service για τθν ταυτοποίθςθ του αςκενι ςτθν Οκόνθ Login. public partial class MainPage : PhoneApplicationPage { ServiceReference1.Service1Client client = new Service1Client(); public MainPage() { InitializeComponent(); client.validatecitizencompleted += new EventHandler<validateCitizenCompletedEventArgs>(client_validateCitizenCompleted); } private void loginbutton1_click(object sender, RoutedEventArgs e) { string = Box1.Text; string password = passwordbox1.password; client.validatecitizenasync( , password); } void client_validatecitizencompleted(object sender, validatecitizencompletedeventargs e) { string ; string password; int found = e.result;... } Επιςθμαςμζνθ με κίτρινο είναι θ δθμιουργία του client για τθν Web Service. Ο client αυτόσ ωσ αντικείμενο διακζτει ςτθ εφαρμογι τισ μεκόδουσ που εκκζτει θ Web Service. Μια απ αυτζσ είναι θ validatecitizen τθ χριςθ τθσ οποίασ βλζπουμε επιςθμαςμζνθ με μπλζ και πράςινο. Επιςθμαςμζνθ με μπλζ είναι θ κλιςθ τθσ μεκόδου. Στον αςφγχρονο προγραμματιςμό θ κλιςθ είναι αποδεςμευμζνθ από τθν επιςτροφι τθσ μεκόδου ακριβϊσ γιατι μπορεί να μεςολαβιςει αρκετό χρονικό διάςτθμα μεταξφ των δφο. Ζτςι όταν πατθκεί το κουμπί Login καλείται θ μζκοδοσ validatecitizen. Πταν αυτι επιςτρζψει υπάρχει άλλθ μζκοδοσ, επιςθμαςμζνθ με πράςινο, θ οποία κα χειριςτεί το event τθσ επιςτροφισ τθσ μεκόδου. Με μωβ είναι επιςθμαςμζνθ θ 37

39 καταχϊρθςθ του αποτελζςματοσ τθσ μεκόδου που όπωσ κυμόμαςτε από πριν είναι ζνασ ακζραιοσ Εφαρμογό Γιατρού Εικόνα Αρχιτεκτονικι του Συςτιματοσ Σχεδιαςμόσ Θ εφαρμογι του γιατροφ είναι αυτι που κα αναλάβει τισ περιςςότερεσ λειτουργίεσ του ςυςτιματοσ και κατά ςυνζπεια είναι πιο πολφπλοκθ και προςφζρει περιςςότερεσ δυνατότθτεσ από αυτι του αςκενι. Ραρόλα αυτά είναι εξίςου φιλικι προσ τον χριςτθ και απαιτεί ελάχιςτθ προςπάκεια για τθν εκμάκθςθ τθσ. Θ εφαρμογι περιλαμβάνει 6 οκόνεσ που παρουςιάηονται παρακάτω. Ππωσ και για τθν εφαρμογι του αςκενι οι επεξθγιςεισ που ακολουκοφν ζχουν ςκοπό να περιγράψουν τθ λειτουργία που επιτελεί κάκε ςελίδα και όχι τον τρόπο λειτουργίασ τθσ εφαρμογισ. Οθόνη Login Εικόνα Οκόνθ Login εφαρμογισ γιατροφ Στθν οκόνθ αυτι ο γιατρόσ καλείται να ειςάγει τα ςτοιχεία του ϊςτε να αναγνωριςτεί και να ειςζλκει ςτο ςφςτθμα. Ωσ username χρθςιμοποιείται το του γιατροφ και για τθ διαςφάλιςθ τθσ αςφάλειασ των δεδομζνων ηθτείται και ζνα password. 38

40 Σε περίπτωςθ που ο γιατρόσ χρθςιμοποιεί για πρϊτθ φορά τθν εφαρμογι ι κζλει να δθμιουργιςει ζνα νζο λογαριαςμό μπορεί από τθν ίδια οκόνθ να επιλζξει να εγγραφεί ςτο ςφςτθμα. Κατά τθν εγγραφι του κα κλθκεί να ειςάγει όλα τα ςτοιχεία που όπωσ είδαμε ςτθν ανάλυςθ τθσ βάςθσ δεδομζνων περιγράφουν ζναν γιατρό ςτο ςφςτθμα. Τα ςτοιχεία αυτά είναι εκτόσ από και password, το όνομα, το επϊνυμο, θ διεφκυνςθ και το τθλζφωνο. Εικόνα Οκόνθ Login Εφαρμογισ γιατροφ ςε λειτουργία εγγραφισ Οθόνη Menu Εικόνα Οκόνθ Menu εφαρμογισ γιατροφ Εφόςον ο γιατρόσ ταυτοποιθκεί από το ςφςτθμα θ πρϊτθ οκόνθ που αντικρίηει είναι θ οκόνθ Menu. Αυτι είναι μια πολφ ςθμαντικι οκόνθ γιατί ςυνοψίηει και 39

41 κάνει άμεςα διακζςιμεσ ςτον γιατρό όλεσ τισ δυνατότθτεσ τθσ εφαρμογισ. Σε αυτι τθν οκόνθ και από αριςτερά προσ τα δεξιά ο γιατρόσ μπορεί να επιλζξει να Να δει όλεσ τισ αγωγζσ που ζχει καταχωρίςει ςτο ςφςτθμα και μπορεί να ςυςτιςει ςε αςκενείσ κακϊσ και να προςκζςει ςε αυτζσ Να δει τον κατάλογο με τουσ αςκενείσ που παρακολουκεί και να λάβει ςτοιχεία για το βακμό ςυμμόρφωςισ τουσ. Να ειςάγει ζναν νζο αςκενι ςτο ςφςτθμα Να ςυςτιςει ςε κάποιον αςκενι μια αγωγι Οθόνη Προςθήκησ-Επιςκόπηςησ Αγωγών Εικόνα Οκόνθ Προςκικθσ Επιςκόπθςθσ Αγωγϊν. Χαμθλό επίπεδο Εικόνα Οκόνθ Προςκικθσ Επιςκόπθςθσ Αγωγϊν. Υψθλό επίπεδο. 40

42 Επιλζγοντασ να δει τισ υπάρχουςεσ ι να προςκζςει νζεσ αγωγζσ ο γιατρόσ μεταφζρεται ςε αυτι τθν οκόνθ. Ππωσ φαίνεται οι αγωγζσ είναι ομαδοποιθμζνεσ ςε κατθγορίεσ που ορίηει ο γιατρόσ κατά τθ δθμιουργία τουσ. Αν οι αγωγζσ αυξθκοφν πολφ ςε αρικμό και ο γιατρόσ επικυμεί διαφορετικοφ είδουσ επιςκόπθςθ τότε αυτι θ οκόνθ μπορεί να αλλάξει μορφι εςτιάηοντασ μόνο ςτθσ κατθγορίεσ. Σθμαςιολογικι Εςτίαςθ (Eng. Semantic Zoom)[14] Θ ςυνθκιςμζνθ ζννοια τθσ εςτίαςθσ είναι θ ςυγκζντρωςθ τθσ προςοχισ ςε ζνα υποςφνολο ενόσ ςυνόλου όπωσ για παράδειγμα ςτα μιςά pixels μιασ φωτογραφίασ και θ αντίκετθ διαδικαςία είναι θ διεφρυνςθ του εξεταηόμενου ςυνόλου ςε ζνα υπερςφνολο του αρχικοφ. Αυτι θ διαδικαςία επιτρζπει τθν εξζταςθ λεπτομερειϊν, ςτθν περίπτωςθ τθσ εςτίαςθσ και ςτθν αντίκετθ περίπτωςθ τθν απόκτθςθ μιασ γενικότερθσ εικόνασ αποκρφπτοντασ τισ λεπτομζρειεσ. Θ Σθμαςιολογικι Εςτίαςθ παίρνει αυτι τθν ιδζα και τθ μεταφζρει ςτο επίπεδο των εννοιϊν. Δθμιουργεί ζτςι για κάκε ςφνολο χωριςμζνο ςε ομάδεσ δφο επίπεδα, ζνα αφθρθμζνο κι ζνα πιο ςυγκεκριμζνο. Στθν περίπτωςθ τθσ οκόνθσ αυτισ τα επίπεδα αυτά είναι οι κατθγορίεσ αγωγϊν και οι αγωγζσ αυτζσ κακ αυτζσ. Για τθν προςκικθ νζων αγωγϊν θ οκόνθ παίρνει άλλθ μορφι και εμφανίηεται μια φόρμα που καλεί τον γιατρό να ειςάγει τα απαραίτθτα ςτοιχεία ϊςτε να προςτεκεί θ νζα αγωγι ςτο ςφςτθμα. Το αποτζλεςμα τθσ προςκικθσ τθσ αγωγισ Blood Sugar είναι θ εικόνα Εικόνα Οκόνθ Προςκικθσ Επιςκόπθςθσ Αγωγϊν. Προςκικθ αγωγισ 41

43 Οθόνη Επιςκόπηςησ Αςθενών Εικόνα Οκόνθ Επιςκόπθςθσ Αςκενϊν Στθν οκόνθ αυτι ο γιατρόσ μπορεί να δει μια λίςτα από όλουσ τουσ αςκενείσ που παρακολουκεί ενϊ ταυτόχρονα μπορεί να πάρει ςτοιχεία για το βακμό ςυμμόρφωςισ τουσ. Στθν πρϊτθ ςτιλθ φαίνεται θ λίςτα με τουσ αςκενείσ. Στθ δεφτερθ θ λίςτα με τα δεδομζνα που ζχουν οι αςκενείσ αποςτείλει και ςτθν τρίτθ ο γιατρόσ ζχει δυνατότθτα να επιλζξει για ποιο χρονικό διάςτθμα κζλει να δει ςτοιχεία των αςκενϊν. Στθν εικόνα ο γιατρόσ βλζπει τα ςτοιχεία που ζχει αποςτείλει ο αςκενισ Citizen ςτο διάςτθμα 24/9/13 με 26/9/13. Αν θ λίςτα των αςκενϊν αυξθκεί ςθμαντικά ςε αρικμό θ ςελίδα παρζχει και δυνατότθτα αναηιτθςθσ. 42

44 Εικόνα Οκόνθ Επιςκόπθςθσ Αςκενϊν. Αναηιτθςθ. Στθν εικόνα φαίνονται θ δυνατότθτα αναηιτθςθσ και οι ςυςτάςεισ που δίνει το ςφςτθμα μιασ και για τθν πικανι αναηιτθςθ Cit κάτω απ το πεδίο αναηιτθςθσ φαίνεται θ ςφςταςθ Citizen. Search Contract[15] Τα Windows 8 ειςάγουν τθν ζννοια των ςυμβολαίων (eng. Contracts) για να δϊςουν επιπλζον δυνατότθτεσ ςτισ εφαρμογζσ. Πταν μια εφαρμογι δθλϊνει ότι υλοποιεί ζνα ςυμβόλαιο το λειτουργικό ςφςτθμα ενθμερϊνεται και ενθμερϊνει, άλλεσ εφαρμογζσ και τον χριςτθ για τθ δυνατότθτα αυτι τθσ εφαρμογισ. Συγκεκριμζνα το search contract όταν υλοποιείται ςθμαίνει ότι αυτι θ εφαρμογι μπορεί να κάνει αναηιτθςθ ςε πθγζσ που αυτι επιλζγει και θ αναηιτθςθ ενεργοποιείται απλά και μόνο με τθν πλθκτρολόγθςθ. Οθόνη Ειςαγωγήσ Νέου Αςθενή Εικόνα Οκόνθ Ειςαγωγισ Νζου Αςκενι Ππωσ ζχει αναφερκεί προθγουμζνωσ ςτο ςφςτθμα αυτισ τθσ εργαςίασ τθν ειςαγωγι των αςκενϊν αναλαμβάνει ο γιατρόσ. Αυτι θ δυνατότθτα του παρζχεται από τθν οκόνθ ειςαγωγισ νζου αςκενι. Αυτι θ οκόνθ ζχει απλι λειτουργία κακϊσ περιζχει απλά μια φόρμα για τθ ςυμπλιρωςθ των ςτοιχείων του αςκενι. Το password του αςκενι δεν κα είναι γνωςτό απ το γιατρό και ο τρόποσ με τον οποίο γίνεται αυτό κα επεξθγθκεί ςε επόμενθ ενότθτα. 43

45 Οθόνη Συςτάςεων Εικόνα Οκόνθ Συςτάςεων. Χαμθλό επίπεδο. Θ οκόνθ ςυςτάςεων ςυνδυάηει τθν οκόνθ επιςκόπθςθσ αγωγϊν και τθν οκόνθ επιςκόπθςθσ αςκενϊν για να διευκολφνει τθν ςφςταςθ αγωγϊν ςε αςκενείσ. Ο γιατρόσ μπορεί να επιλζξει ποιεσ αγωγζσ κζλει να ςυςτιςει και ςε ποιόν αςκενι, μετά να επιλζξει το χρονικό διάςτθμα για το οποίο κζλει ο αςκενισ να ακολουκεί τισ αγωγζσ και τελικά να ειςάγει τθν επιλογι του ςτο ςφςτθμα. Για να διευκολυνκεί ακόμθ περιςςότερο ο γιατρόσ δίνεται θ δυνατότθτα να ανατεκεί και ολόκλθρθ ομάδα αγωγϊν ςε κάποιο αςκενι. Αυτό όπωσ φαίνεται ςτθν εικόνα επιτυγχάνεται με χριςθ τθσ ςθμαςιολογικισ εςτίαςθσ. Εικόνα Οκόνθ Συςτάςεων Υψθλό επίπεδο 44

46 Υλοπούηςη Θ εφαρμογι του γιατροφ τρζχει ςε λειτουργικό ςφςτθμα windows 8, που ςθμαίνει ότι μπορεί να χρθςιμοποιθκεί τόςο από ςτακερό υπολογιςτι όςο και από tablet. Τα windows 8 υποςτθρίηουν και εφαρμογζσ ςχεδιαςμζνεσ για παλιότερεσ εκδόςεισ windows αυτζσ οι εφαρμογζσ είναι φτιαγμζνεσ ςε πλατφόρμα WPF (Windows Presentation Foundation) και δεν μποροφν να αξιοποιιςουν τισ δυνατότθτεσ των windows 8 όπωσ για παράδειγμα τα contracts που αναφζρκθκαν προθγουμζνωσ ι θ πιο φιλικι προσ τον προγραμματιςτι μορφι αςφγχρονου προγραμματιςμοφ που κα επεξθγθκεί αργότερα. Θ εφαρμογι του γιατροφ ςε αυτό το ςφςτθμα είναι ςχεδιαςμζνθ αποκλειςτικά για windows 8 και είναι υλοποιθμζνθ ςτθν πιο ςφγχρονθ πλατφόρμα WinRT(Windows Runtime)[16] ακριβϊσ για να εκμεταλλευτεί τισ νζεσ δυνατότθτεσ. Για το γραφικό περιβάλλον ζχει και πάλι χρθςιμοποιθκεί ο ςυνδυαςμόσ Silverlight και XAML που χρθςιμοποιικθκε και ςτθν εφαρμογι του αςκενι. Αυτό που παρουςιάηει περιςςότερο ενδιαφζρον είναι ο τρόποσ με τον οποίο προγραμματίηεται θ αςφγχρονθ επικοινωνία με τθν Web Service. Στθν πλατφόρμα WinRT θ αςφγχρονθ κλιςθ με τθν αςφγχρονθ επιςτροφι ενϊ ςτθν πραγματικότθτα είναι αποςυνδεδεμζνεσ ςε ότι αφορά τον προγραμματιςτι δεν είναι. Με τθν ειςαγωγι των δεςμευμζνων λζξεων async και await οι αςφγχρονεσ κλιςεισ προγραμματίηονται όπωσ οι ςφγχρονεσ. private async void Login_Click(object sender, RoutedEventArgs e) { } int found = await client.validatedoctorasync( box.text, PassBox.Password); if (found!= 0) { Επιςθμαςμζνθ με κίτρινο είναι θ κλιςθ και ταυτόχρονα θ επιςτροφι τθσ μεκόδου. Θ μζκοδοσ αυτι καλεί τθν validatedoctor για τθν ταυτοποίθςθ του γιατροφ και λαμβάνει αποτζλεςμα ςε μόνο μια γραμμι κϊδικα. Αν ςυγκρικεί αυτι θ διαδικαςία με τθ διαδικαςία για τθν ταυτοποίθςθ του αςκενι ςτθν εφαρμογι του αςκενι είναι εμφανζσ το πλεονζκτθμα για τον προγραμματιςτι. 45

47 4. Σενϊρια Χρόςησ Σε αυτι τθν ενότθτα κα παρουςιαςτεί αναλυτικά θ λειτουργία τθσ κάκε εφαρμογισ περιγράφοντασ τα βιματα που πρζπει να ακολουκιςει ο χριςτθσ προκειμζνου να πετφχει το ςτόχο του. Με αυτό τον τρόπο κα γίνει κατανοθτόσ ο τρόποσ με τον οποίο ο χριςτθσ μπορεί να αξιοποιιςει τισ δυνατότθτεσ του ςυςτιματοσ που αναπτφχκθκαν προθγουμζνωσ. 4.1 Εφαρμογό Αςθενό Έναρξη Ταυτοπούηςη - Έξοδοσ Θ πρϊτθ οκόνθ που φορτϊνεται μετά τθν ζναρξθ τθσ εφαρμογισ είναι θ Οκόνθ Login που παροτρφνει τον αςκενι να ειςζλκει ςτο ςφςτθμα. Για τθν είςοδο του αςκενοφσ απαιτοφνται το και ο κωδικόσ του. Τα ςτοιχεία αυτά ειςάγει ο αςκενισ ςτθ φόρμα που εμφανίηεται ςτθν Οκόνθ Login και ςτθ ςυνζχεια πατάει Login. γιατρό. Αν με βάςθ τα ςτοιχεία που ζχει ειςάγει, το ςφςτθμα δε μπορζςει να τον ταυτοποιιςει, τότε εμφανίηεται μινυμα που τον ειδοποιεί για το λάκοσ του. Διαφορετικά μεταφζρεται ςτθν Κυρίωσ Οκόνθ από όπου μπορεί να ενθμερωκεί για τισ ςυςτάςεισ του γιατροφ και να ενθμερϊςει με τθ ςειρά του τον Αν ο αςκενισ επικυμεί να τερματίςει τθν εφαρμογι τότε από τθν Οκόνθ Login πρζπει να πατιςει το πλικτρο Back που ζχει θ ςυςκευι του. Εικόνα Είςοδοσ και Ταυτοποίθςθ 46

48 4.1.2 Ανϊγνωςη Συςτϊςεων Εικόνα Ανάγνωςθ ςυςτάςεων Εφόςον ο αςκενισ ςυνδεκεί ςτο ςφςτθμα μεταφζρεται ςτθν Κυρίωσ Οκόνθ που ζχει μορφι θμερολογίου απ όπου μπορεί να δει τισ ςυςτάςεισ του γιατροφ. Στο θμερολόγιο πάνω ο αςκενισ μπορεί να επιλζξει οποιαδιποτε μζρα και να δει τισ ςυςτάςεισ του γιατροφ για τθ ςυγκεκριμζνθ μζρα. Αν δεν υπάρχουν ςυςτάςεισ τότε ο χϊροσ των ςυςτάςεων παραμζνει κενόσ ενϊ αν υπάρχουν εμφανίηονται οι ςυςτάςεισ ςε δφο λίςτεσ ανάλογα με τον τφπο απάντθςθσ που απαιτοφν. 47

49 4.1.3 Αποςτολό Δεδομϋνων ςτο Σύςτημα Εικόνα Συμπλιρωςθ και αποςτολι δεδομζνων Σε κάκε μζρα για τθν οποία ο γιατρόσ ζχει ςυςτιςει κάποια αγωγι ο αςκενισ βλζπει δφο λίςτεσ με τισ ςυςτακείςεσ αγωγζσ. Θ μία λίςτα περιλαμβάνει τισ αγωγζσ που επιδζχονται απάντθςθ «Ναι ι Πχι» όπωσ για παράδειγμα αν πιρε ο αςκενισ ζνα χάπι. Θ δεφτερθ λίςτα περιζχει τισ ςυςτάςεισ που απαιτοφν ποςοτικοποιθμζνθ απάντθςθ, όπωσ για παράδειγμα θ μζτρθςθ τθσ πίεςθσ. Πταν ο αςκενισ ςυμπλθρϊςει τα ςτοιχεία που κζλει ο γιατρόσ τότε πατϊντασ submit τα δεδομζνα μεταφζρονται ςτο ςφςτθμα και ο αςκενισ λαμβάνει μινυμα επιβεβαίωςθσ Τροποπούηςη Απεςταλμϋνων Δεδομϋνων Σε περίπτωςθ που ο αςκενισ αποςτείλει λανκαςμζνα δεδομζνα ςτο ςφςτθμα μπορεί να διορκϊςει το λάκοσ του ακολουκϊντασ τθν εξισ διαδικαςία. Θα πρζπει να 1. επιλζξει τθν θμζρα για τθν οποία ζχει αποςτείλει τα λανκαςμζνα δεδομζνα 2. ςυμπλθρϊςει όλα τα δεδομζνα τθσ θμζρασ απ τθν αρχι 3. να πατιςει submit Ο αςκενισ ζχει τθ δυνατότθτα να αλλάξει τα δεδομζνα που ζχει αποςτείλει ακόμα και για προθγοφμενεσ θμζρεσ, ακριβϊσ για να μπορεί να διορκϊςει πικανά λάκθ 48

50 4.1.5 Ενημϋρωςη Αςθενό για Νϋεσ Συςτϊςεισ Πταν ο γιατρόσ ανακζςει νζεσ αγωγζσ ςτον αςκενι τότε ο αςκενισ ενθμερϊνεται γι αυτζσ με τθ μορφι τθσ Push Notofication τθσ εικόνασ Push Notifications[17] Οι push notifications είναι μια μζκοδοσ που χρθςιμοποιείται από εφαρμογζσ που περιμζνουν να λαμβάνουν ειδοποιιςεισ από το internet ακόμα κι όταν δεν είναι ενεργζσ. Συνοπτικά ο τρόποσ που το πετυχαίνουν αυτό είναι ό εξισ. Τθν πρϊτθ φορά που κα ενεργοποιθκοφν ενθμερϊνουν το λειτουργικό για τθ δυνατότθτά τουσ αυτι. Το λειτουργικό ςτθ ςυνζχεια ςε ςυνεργαςία με κάποιο server δθμιουργεί ζνα μοναδικό αναγνωριςτικό γι αυτι τθν εφαρμογι και το επιςτρζφει ςτθν εφαρμογι. Εικόνα Ειδοποίθςθ νζων ςυςτάςεων με Push Notification Στθ ςυνζχεια θ εφαρμογι το ςτζλνει ςτθν service απ τθν οποία περιμζνει να λάβει τα δεδομζνα. Ζτςι όταν θ service ςτζλνει τα δεδομζνα τθ ςτιγμι που θ εφαρμογι είναι ανενεργι, ο server αναλαμβάνει να ενθμερϊςει το λειτουργικό και αυτό με τθ ςειρά του «ξυπνάει» τθν εφαρμογι. 49

51 Εικόνα Ολοκλθρωμζνοσ γράφοσ μεταβάςεων για τθν εφαρμογι του αςκενι. 50

52 4.2 Εφαρμογό Γιατρού Για λόγουσ ευκολίασ ςτθν ανάγνωςθ του κειμζνου οι εικόνεσ που παρατίκενται ςε αυτι τθν ενότθτα ζχουν ςμικρυνκεί και λεπτομζρειεσ τθσ διεπαφισ μπορεί να μθν είναι εμφανείσ. Για το λόγο αυτό υπάρχει παράρτθμα ςτο οποίο οι εικόνεσ δίνονται ςε μεγαλφτερο μζγεκοσ Ταυτοπούηςη και Εγγραφό ςτο Σύςτημα Εικόνα Ταυτοποίθςθ και Εγγραφι Ιατροφ Θ ταυτοποίθςθ του γιατροφ γίνεται με παρόμοιο τρόπο με αυτι του αςκενι. Ο γιατρόσ ςυμπλθρϊνει το και τον κωδικό του και πατάει Login. Αν τα ςτοιχεία του είναι ςωςτά τότε μεταφζρεται ςτθν κυρίωσ οκόνθ απ όπου ζχει τθ δυνατότθτα επιλογισ μεταξφ των δυνατοτιτων του ςυςτιματοσ. Από τθν ίδια οκόνθ και για λόγουσ ευκολίασ ο γιατρόσ μπορεί να εγγραφεί ςτο ςφςτθμα. Ρατϊντασ Register θ φόρμα τροποποιείται και ηθτάει περιςςότερα ςτοιχεία απ το γιατρό. Πταν ο γιατρόσ τα ςυμπλθρϊςει και πατιςει Complete Registration τότε εγγράφεται ςτο ςφςτθμα και μεταβαίνει ςτθν κυρίωσ οκόνθ. 51

53 4.2.2 Προςθόκη Νϋου Αςθενό Εικόνα Ειςαγωγι νζου αςκενι ςτο ςφςτθμα Μια από τισ ςθμαντικζσ ςχεδιαςτικζσ αποφάςεισ ιταν θ παραχϊρθςθ ςτον γιατρό του αποκλειςτικοφ δικαιϊματοσ εγγραφισ αςκενϊν ςτο ςφςτθμα. Αυτι θ λειτουργία απαιτεί τθν παρουςία του αςκενι και γι αυτό πρζπει να γίνεται ςτο γραφείο του γιατροφ κατόπιν τθσ ςυμφωνίασ με τον αςκενι για τθν χοριγθςθ κεραπείασ. Ο ίδιοσ ο αςκενισ ςυμπλθρϊνει τα ςτοιχεία τθσ φόρμασ ςτον υπολογιςτι ι το tablet του γιατροφ και ζτςι εξαςφαλίηεται θ αςφάλεια των προςωπικϊν του δεδομζνων μιασ και ο γιατρόσ δε κα γνωρίηει τον κωδικό του. Επίςθσ ζχουν λθφκεί μζτρα για να εξαςφαλίηεται θ ορκι ειςαγωγι του ΑΜΚΑ. Πταν ο αςκενισ ςυμπλθρϊςει τα ςτοιχεία του, πατάει Register και εγγράφεται ςτο ςφςτθμα. 52

54 4.2.3 Επιςκόπηςη Αςθενών Εικόνα Επιςκόπθςθ αςκενϊν και προβολι δεδομζνων ςυμμόρφωςθσ. Θ οκόνθ επιςκόπθςθσ των αςκενϊν ζχει διπλι λειτουργία. Τθν επιςκόπθςθ των αςκενϊν ςε μορφι λίςτασ και τθν παράκεςθ των ςτοιχείων τουσ (όπωσ όνομα επϊνυμο τθλζφωνο κλπ) και ςε δεφτερθ φάςθ τθν παροχι δεδομζνων ςυμμόρφωςθσ. Στθν εικόνα φαίνονται και οι δφο δυνατότθτεσ. Ριο ςυγκεκριμζνα για τθν παρουςιάςθ των δεδομζνων ςυμμόρφωςθσ ο γιατρόσ πρζπει να επιλζξει ζναν αςκενι και μια χρονικι περίοδο. Στθ ςυνζχεια κα εμφανιςτεί μια λίςτα με τα δεδομζνα ςυμμόρφωςθσ που ζχει αποςτείλει ο ςυγκεκριμζνοσ αςκενισ για τθ ςυγκεκριμζνθ χρονικι περίοδο ομαδοποιθμζνα κατά θμζρα. 53

55 4.2.4 Αναζότηςη Αςθενών Εικόνα Αναηιτθςθ και προβολι αςκενϊν Στθ οκόνθ επιςκόπθςθσ αςκενϊν ο γιατρόσ μπορεί να πραγματοποιιςει και αναηιτθςθ αν ο αρικμόσ των αςκενϊν είναι αρκετά μεγάλοσ. Θ λειτουργία τθσ αναηιτθςθσ ενεργοποιείται απλά με τθν πλθκτρολόγθςθ εκ μζρουσ του γιατροφ. Αν υποκζςουμε ότι ο γιατρόσ ο οποίοσ βρίςκεται ςτθν οκόνθ κζλει να αναηθτιςει τον αςκενι Citizen αρκεί να ξεκινιςει να πλθκτρολογεί Cit. Τότε κα εμφανιςτεί θ μπάρα αναηιτθςθσ μαηί με ςυςτάςεισ που ταιριάηουν με τθ μζχρι τότε πλθκτρολογθμζνθ λζξθ. Στθν προκειμζνθ περίπτωςθ προτείνεται ο αςκενισ Citizen και αν ο γιατρόσ τον επιλζξει εμφανίηεται ωσ αποτζλεςμα. 54

56 4.2.5 Προςθόκη/Αφαύρεςη Αγωγόσ Εικόνα Προςκικθ και αφαίρεςθ αγωγϊν απ τθ βιβλιοκικθ του γιατροφ Ο γιατρόσ για να μπορεί να ςυςτιςει αγωγζσ ςτουσ αςκενείσ κα πρζπει πρϊτα να τισ δθμιουργιςει και να τισ προςκζςει ςτθ βιβλιοκικθ αγωγϊν του. Αρχικά αυτι θ βιβλιοκικθ είναι κενι και ςτθ οκόνθ δεν εμφανίηεται κάποια αγωγι. Κάνωντασ δεξί κλίκ κάπου ςτθν οκόνθ εμφανίηεται μια μπάρα που δίνει επιλογζσ προςκικθσ και διαγραφισ αγωγισ. Πταν ο γιατρόσ επιλζξει να προςκζςει νζα αγωγι εμφανίηεται μια φόρμα τθν οποία ςυμπλθρϊνει και πατϊντασ ADD θ αγωγι προςτίκεται ςτθ βιβλιοκικθ του. Με τθν αντίκετθ διαδικαςία, δθλαδι επιλζγοντασ μια αγωγι και Delete από τθν μπάρα, θ αγωγι αφαιρείται. Οι αγωγζσ εμφανίηονται ομαδοποιθμζνεσ και αν ο γιατρόσ επικυμεί μπορεί να χρθςιμοποιιςει semantic zoom και να βλζπει μόνο τισ ομάδεσ. 55

57 4.2.6 Ανϊθεςη Συςτϊςεων ςε Αςθενεύσ Εικόνα Ανάκεςθ ςυςτάςεων ςε αςκενείσ Πταν ο γιατρόσ επικυμεί να ανακζςει κάποια αγωγι ςτουσ αςκενείσ τότε μεταφζρεται ςτθ οκόνθ ςυςτάςεων. Στθν οκόνθ αυτι μπορεί να επιλζξει μία θ περιςςότερεσ αγωγζσ. Αυτό γίνεται κάνωντασ κλικ ςτισ αγωγζσ που κζλει ι με τθ χριςθ του semantic zoom κάνοντασ κλικ ςτθν ομάδα που κζλει. Ο γιατρόσ λοιπόν ζχει τθ δυνατότθτα να επιλζξει πολλζσ μεμονωμζνεσ αγωγζσ ακόμα κι από διαφορετικά γκροφπ ι να επιλζξει ολόκλθρα γκρουπ και να τα ανακζςει. Στθ ςυνζχεια ο γιατρόσ επιλζγει αςκενι. Εδϊ δε δίνεται θ δυνατότθτα επιλογισ πολλϊν αςκενϊν ταυτόχρονα μιασ και θ κεραπεία ανατίκεται ςε κάκε αςκενι ξεχωριςτά. Τζλοσ διαλζγει ζνα χρονικό διάςτθμα και πατάει Assign. Πταν θ ανάκεςθ καταχωρθκεί ςτθ βάςθ δεδομζνων ο γιατρόσ ενθμερϊνεται για τθν επιτυχι ανάκεςθ και ταυτόχρονα μζςω των push notifications ενθμερϊνεται και ο αςκενισ 56

58 5. Επύλογοσ 5.1 Προοπτικό για το μϋλλον Βόματα προσ τον τελικό ςτόχο Το ςφςτθμα που αναπτφχκθκε ςτθν εργαςία αυτι ζχει κζςει τα κεμζλια για ζνα ευρφτερο ςφςτθμα με περιςςότερεσ δυνατότθτεσ, που κα ιταν ανταγωνιςτικό ςε πραγματικζσ ςυνκικεσ. Το πρϊτο βιμα κα ιταν θ επζκταςθ και ςτισ άλλεσ δθμοφιλείσ mobile πλατφόρμεσ όπωσ θ πλατφόρμα android και θ πλατφόρμα ios. Για τθν επζκταςθ αυτι δεν είναι αναγκαία θ ανάπτυξθ ολόκλθρου του ςυςτιματοσ απ τθν αρχι. Αρκεί να δθμιουργθκοφν οι εφαρμογζσ γιατροφ και αςκενι και με κατάλλθλεσ τροποποιιςεισ να ςυνδεκοφν ςτθν ιδθ υπάρχουςα Βάςθ Δεδομζνων και Web Service. Με αυτό τον τρόπο το ςφςτθμα κα ιταν διακζςιμο ςε πολφ μεγαλφτερο κοινό. Σε δεφτερθ φάςθ μια δοκιμαςτικι χριςθ του ςυςτιματοσ ςε κλινικζσ ςυνκικεσ από μικρό αρικμό ςυνεργαηόμενων γιατρϊν και αςκενϊν, ο ζλεγχοσ των αποτελεςμάτων και θ καταγραφι και εξζταςθ των ςχολίων και των ςυςτάςεων κα ιταν ζνα πολφ καλό βιμα για τθν περεταίρω εξζλιξθ. Με αυτό τον τρόπο κα αποκαλυφκοφν τυχϊν τρωτά ςθμεία και κα επιςθμανκοφν όποια προβλιματα ι δυςκολίεσ ςτθ χριςθ δεν είναι εμφανι αυτι τθ ςτιγμι. Επίςθσ κα φανοφν τα πρϊτα αποτελζςματα του ςυςτιματοσ πάνω ςτο βακμό ςυμμόρφωςθσ των αςκενϊν και κα αξιολογθκεί θ επιτυχία του. Πταν το ςφςτθμα περάςει επιτυχϊσ αυτό το ςτάδιο ελζγχου μετά κα μποροφςε να αξιοποιθκεί ςε μεγαλφτερθ κλίμακα και να γίνει ζνα εργαλείο για γιατροφσ και αςκενείσ. Αυτόσ άλλωςτε ιταν και ο ςτόχοσ τθσ εργαςίασ αυτισ, να δθμιουργθκεί ζνα τζτοιο εργαλείο και να είναι διακζςιμο ςε ευρεία κλίμακα Σχεδιαςτικϋσ τροποποιόςεισ και νϋα λειτουργικότητα Ο ςχεδιαςμόσ των εφαρμογϊν για τον γιατρό και το χριςτθ ζγινε με ςκοπό να είναι όςο πιο απλζσ ςτθν χριςθ γίνεται για να είναι εφκολθ θ εκμάκθςθ τουσ. Αυτό όμωσ δεν απαγορεφει τθ μελλοντικι ειςαγωγι νζων δυνατοτιτων. Στθν εφαρμογι του χριςτθ κα μποροφςε να προςτεκεί μια νζα ςελίδα που να περιζχει τισ πλθροφορίεσ των γιατρϊν με τουσ οποίουσ ςυνεργάηεται. Στο ςφςτθμα ζχει γίνει πρόβλεψθ γι αυτι τθ δυνατότθτα, κακϊσ όταν ο γιατρόσ εγγράφεται ςτθ Βάςθ Δεδομζνων, ηθτοφνται όλα τα ςτοιχεία του. Επίςθσ, θ παρουςίαςθ του θμερολογίου κα μποροφςε να τροποποιθκεί ϊςτε να εμφανίηει διακριτικά ςε ποιεσ μζρεσ αντιςτοιχοφν αγωγζσ και ςε ποιεσ όχι, χωρίσ να απαιτείται να το ελζγξει ο ίδιοσ ο αςκενισ. Μια ενδιαφζρουςα ιδζα που τα τελευταία χρόνια βρίςκει εφαρμογι και ςτον τομζα τθσ υγείασ είναι θ ειςαγωγι ςτοιχείων παιχνιδιοφ για να τονωκεί το ενδιαφζρον του αςκενι να χρθςιμοποιεί τθν εφαρμογι και να αυξάνει τθ ςυμμόρφωςι του. Θ ιδζα αυτι λζγεται Gamification και μπορεί να ζχει πολλζσ εκφράςεισ. 57

59 Στο ςφςτθμα αυτισ τθσ εργαςίασ κα μποροφςε ο γιατρόσ, κατόπιν εξζταςθσ των ςτοιχείων που ζχει αποςτείλει ο αςκενισ να επικροτεί τθν προςπάκειά του δίνοντάσ του «επιτεφγματα» (eng. Achievments) ανάλογα με το ποςοςτό ςυμμόρφωςθσ και τθν διάρκεια του διαςτιματοσ υψθλισ ςυμμόρφωςθσ. Ακόμθ μια προςκικθ που κα μποροφςε να είναι χριςιμθ είναι θ προςκικθ δυνατότθτασ για παρακολοφκθςθ τθσ πορείασ του αςκενοφσ ςε ςυνάρτθςθ με τθν ςυμμόρφωςθ. Ο αςκενισ και ο γιατρόσ κα κατζγραφαν μια λίςτα ςυμπτωμάτων τθν εξαςκζνιςθ των οποίων κα παρακολουκοφςαν προϊοφςθσ τθσ κεραπείασ. Θ προςκικθ αυτι κα μποροφςε να χρθςιμοποιθκεί ακόμθ και για ερευνθτικοφσ ςκοποφσ ςε προςπάκειεσ ςυςχζτιςθσ ιατρικισ ςυμμόρφωςθσ και αποτελεςματικότθτασ τθσ κεραπείασ. 5.2 Συμπερϊςματα Είναι βζβαιο ότι ςτα επόμενα χρόνια ο αρικμόσ των χρθςτϊν αλλά και οι δυνατότθτεσ των mobile ςυςκευϊν κα αυξθκοφν. Με τθν αφξθςθ αυτι ολοζνα και περιςςότερεσ κα είναι οι προςπάκειεσ αξιοποίθςισ αυτοφ του νζου μζςου από φορείσ παροχισ υγειονομικισ περίκαλψθσ ςε πλθκϊρα πεδίων. Ζνα απ τα πεδία αυτά κα είναι και θ ιατρικι ςυμμόρφωςθ που ζχει ιδθ προςελκφςει το ενδιαφζρον αρκετϊν εταιρειϊν και ιδιωτϊν, με αποτζλεςμα να υπάρχουν αυτι τθ ςτιγμι διακζςιμα ςυςτιματα με ςτόχο τθ βελτίωςθ τθσ ιατρικισ ςυμμόρφωςθσ. Θ εργαςία αυτι ςε πρϊτθ φάςθ δεν μπορεί να αντικαταςτιςει τα ςυςτιματα που βρίςκονται αυτι τθ ςτιγμι ςε χριςθ. Ρζτυχε όμωσ να αναδείξει τα κενά τουσ και να προτείνει μια νζα, επικεντρωμζνθ ςτο κεράποντα, προςζγγιςθ. Ζδειξε επίςθσ ότι θ ανάπτυξθ ενόσ ςυςτιματοσ που να υλοποιεί αυτι τθν προςζγγιςθ είναι εφικτι με χριςθ ζξυπνων κινθτϊν τθλεφϊνων, προςωπικϊν υπολογιςτϊν και tablet. 58

60 6. Βιβλιογραφύα 1. Joyce A. Cramer, BS, Anuja Roy, MBA, MSc, Anita Burrell, MBA, Carol J. Fairchild, PhD, Mahesh J. Fuldeore, PhD, RPh, MBA, Daniel A. Ollendorf, MPH, Peter K. Wong, PhD, RPh, MS, MBA Medication Compliance and Persistence: Terminology and Definitions 2007; Kevin C. Farmer, PhD Methods for Measuring and Monitoring Medication Regimen Adherence in Clinical Trials and Clinical Practice 1999; Joyce A. Cramer, B.S.; Robert Rosenheck, M.D. Compliance With Medication Regimens for Mental and Physical Disorders 1998; E. Vermeire MD, H. Hearnshaw PhD BSc MA, P. Van Royen MD PhD and J. Denekens MD PhD Patient adherence to treatment: three decades of research. A comprehensive review 2001; Allan Showalter, MD Costs Of Patient Noncompliance 2006; Lindsey Dayer, Seth Heldenbrand, Paul Anderson, Paul O. Gubbins, Bradley C. Martin Smartphone Medication Adherence Apps: Potential Benefits to Patients and Providers 2013; JuGeon Pak, Keehyun Park Construction of a Smart Medication Dispenser with High Degree of Scalability and Remote Manageability 2012;

61 Παρϊρτημα Σενϊρια Χρόςησ Ιατρού Εικόνεσ Εικόνα Ταυτοποίθςθ και Εγγραφι Ιατροφ 60

62 Εικόνα Ειςαγωγι νζου αςκενι ςτο ςφςτθμα 61

63 Εικόνα Επιςκόπθςθ αςκενϊν και προβολι δεδομζνων ςυμμόρφωςθσ. 62

64 Εικόνα Αναηιτθςθ και προβολι αςκενϊν 63

65 Εικόνα Προςκικθ και αφαίρεςθ αγωγϊν απ τθ βιβλιοκικθ του γιατροφ 64

66 Εικόνα Ανάκεςθ ςυςτάςεων ςε αςκενείσ 65

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Περιεχόμενα 1. Επαφζσ... 3 2. Ημερολόγιο Επιςκζψεων... 4 3. Εκκρεμότθτεσ... 5 4. Οικονομικά... 6 5. Το 4doctors ςτο κινθτό ςου... 8 6. Υποςτιριξθ... 8 2 1. Επαφζσ Στισ «Επαφζσ»

Διαβάστε περισσότερα

Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η. Statisticum collegium V

Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η. Statisticum collegium V Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η i Statisticum collegium V Στατιςτική Συμπεραςματολογία Ι Σημειακζσ Εκτιμήςεισ Διαςτήματα Εμπιςτοςφνησ Στατιςτική Συμπεραςματολογία (Statistical Inference) Το πεδίο τθσ Στατιςτικισ Συμπεραςματολογία,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ Οδηγός Χρήσης Εφαρμογής Ελέγχου Προσφορών Αφοφ πιςτοποιθκεί ο λογαριαςμόσ που δθμιουργιςατε ςτο πρόγραμμα ωσ Πάροχοσ Προςφορϊν, κα λάβετε ζνα e-mail με

Διαβάστε περισσότερα

Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ;

Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ; Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ; Για να μπορζςετε να δθμιουργιςετε φακζλουσ ςτο χαρτοφυλάκιό ςασ ςτο Mahara κα πρζπει να μπείτε ςτο ςφςτθμα αφοφ πατιςετε πάνω ςτο ςφνδεςμο Mahara profiles από οποιοδιποτε ςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων ΕΚΔΟΣΗ 1.0 Περιεχόμενα Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων...

Διαβάστε περισσότερα

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 Ειςαγωγι Στο παρόν κείμενο παρουςιάηονται και αναλφονται τα ςτατιςτικά ςτοιχεία του ιςτοτόπου τθσ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ,

Διαβάστε περισσότερα

Joomla! - User Guide

Joomla! - User Guide Joomla! - User Guide τελευταία ανανέωση: 10/10/2013 από την ICAP WEB Solutions 1 Η καταςκευι τθσ δυναμικισ ςασ ιςτοςελίδασ ζχει ολοκλθρωκεί και μπορείτε πλζον να προχωριςετε ςε αλλαγζσ ι προςκικεσ όςον

Διαβάστε περισσότερα

Κάνουμε κλικ ςτθν επιλογι του οριηόντιου μενοφ «Get Skype»για να κατεβάςουμε ςτον υπολογιςτι μασ το πρόγραμμα του Skype.

Κάνουμε κλικ ςτθν επιλογι του οριηόντιου μενοφ «Get Skype»για να κατεβάςουμε ςτον υπολογιςτι μασ το πρόγραμμα του Skype. ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ ΣΟ SKYPE Ανοίγουμε το πρόγραμμα περιιγθςθσ ιςτοςελίδων (εδϊ Internet Explorer). Κάνουμε κλικ ςτθ γραμμι διεφκυνςθσ του προγράμματοσ και πλθκτρολογοφμε: www.skype.com Κάνουμε

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Εφαρμογών με Σχεςιακέσ Βάςεισ Δεδομένων

Ανάπτυξη Εφαρμογών με Σχεςιακέσ Βάςεισ Δεδομένων Ανάπτυξη Εφαρμογών με Σχεςιακέσ Βάςεισ Δεδομένων Δρ. Θεοδώρου Παύλοσ theodorou@uoc.gr Περιεχόμενα Τι είναι οι Βάςεισ Δεδομζνων (DataBases) Τι είναι Σφςτθμα Διαχείριςθσ Βάςεων Δεδομζνων (DBMS) Οι Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαςία Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. (v.1.0.7)

Διαδικαςία Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. (v.1.0.7) (v.1.0.7) 1 Περίλθψθ Σο ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δθμιουργικθκε για να βοθκιςει τθν κατανόθςθ τθσ Διαδικαςίασ Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. Παρακάτω προτείνεται μια αλλθλουχία ενεργειϊν τθν οποία ο χριςτθσ πρζπει

Διαβάστε περισσότερα

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox 03 05 ΙΛΤΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. αρμά Ιηαμπζλλα Βαρλάμθσ Νίκοσ Ειςαγωγι... 1 Σι είναι το Databox...... 1 Πότε ανανεϊνεται...... 1 Μπορεί να εφαρμοςτεί

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες)

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες) Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες) Ιούνιοσ 2013 Περιεχόμενα: Ειςαγωγή... 3 1. Περιφζρεια... 3 1.1 Διαχειριςτήσ Αιτήςεων Περιφζρειασ... 3 1.1.1. Είςοδοσ... 3 1.1.2. Αρχική

Διαβάστε περισσότερα

Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2

Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2 Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2 Δρ. Χρήζηος Ηλιούδης Μθ Προςθμαςμζνοι Ακζραιοι Εφαρμογζσ (ςε οποιαδιποτε περίπτωςθ δεν χρειάηονται αρνθτικοί αρικμοί) Καταμζτρθςθ. Διευκυνςιοδότθςθ.

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά υςτιματα Windows XP

Λειτουργικά υςτιματα Windows XP ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΔΙΚΣΤΩΝ ΚΑΙ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Οδθγόσ Εγκατάςταςθσ και Διαμόρφωςθσ τθσ Τπθρεςίασ Σθλεομοιότυπου (Fax Service) ςε Λειτουργικά υςτιματα Windows XP ΤΠ ΕΔ/41 Αφγουςτοσ 2011

Διαβάστε περισσότερα

Ρομποτική. Η υγεία ςασ το αξίηει

Ρομποτική. Η υγεία ςασ το αξίηει Ρομποτική Μάκετε γριγορά και εφκολα ό τι χρειάηεται να ξζρετε για τισ λαπαροςκοπικζσ μεκόδουσ αντιμετϊπιςθσ γυναικολογικϊν πακιςεων Ενθμερωκείτε ςωςτά και υπεφκυνα Η υγεία ςασ το αξίηει Μζκοδοσ και πλεονεκτιματα

Διαβάστε περισσότερα

assessment.gr USER S MANUAL (users)

assessment.gr USER S MANUAL (users) assessment.gr USER S MANUAL (users) Human Factor January 2010 Περιεχόμενα 1. Γενικζσ οδθγίεσ ςυςτιματοσ... 3 1.1 Αρχικι ςελίδα... 3 1.2 Ερωτθματολόγια... 6 1.2.1 Τεςτ Γνϊςεων Γενικοφ Ρεριεχομζνου... 6

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων»

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Το Πλθροφοριακό Σφςτθμα τθσ δράςθσ «e-κπαιδευτείτε» ζχει ςτόχο να αυτοματοποιιςει τισ ακόλουκεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ. του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ. iknowhow Πληροφορική A.E

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ. του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ. iknowhow Πληροφορική A.E ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ iknowhow Πληροφορική A.E ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ... 3 Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ... 3 ΧΡΗΣΕ... 3 ΠΡΟΒΑΗ ΣΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ... 3 ΑΡΧΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Είναι εφικτι θ ςυναπόφαςθ του αςκενι ςτθ κεραπεία ; Κατερίνα Κουτςογιάννθ φλλογοσ Ρευματοπακϊν Κριτθσ

Είναι εφικτι θ ςυναπόφαςθ του αςκενι ςτθ κεραπεία ; Κατερίνα Κουτςογιάννθ φλλογοσ Ρευματοπακϊν Κριτθσ Είναι εφικτι θ ςυναπόφαςθ του αςκενι ςτθ κεραπεία ; Κατερίνα Κουτςογιάννθ φλλογοσ Ρευματοπακϊν Κριτθσ Κοινόσ κεραπευτικόσ ςτόχοσ Ο πρωταρχικόσ ςτόχοσ τθσ κεραπείασ είναι θ μακροχρόνια βελτίωςη τησ ποιότητασ

Διαβάστε περισσότερα

Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ

Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΡΗΣΗ ΧΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΗΤ-564 ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΤ - ΜΗΧΑΝΗ Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ τόχοσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ εργαςίασ

Διαβάστε περισσότερα

Profdoc Medical Office Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ

Profdoc Medical Office Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΠΡΟΦΙΛ ΕΣΑΙΡΕΙΑ... 4 2 PROFDOC MEDICAL OFFICE (PMO)... 5 2.1 ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΙΑΣΡΕΚΟΤ... 5 2.2 ΔΙΑΧΕΚΡΙΗ ΙΑΣΡΙΚΟΥ ΦΑΚΖΛΟΤ ΑΘΕΝΟΥ...

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΝΗΜΕΡΩΗ My Cosmos Email

1. ΕΝΗΜΕΡΩΗ My Cosmos Email 1. ΕΝΗΜΕΡΩΗ My Cosmos Email Η υπθρεςία My Cosmos Email αναβακμίηεται λειτουργικά και αιςκθτικά από Σετάρτθ 05 Νοεμβρίου 2014. Αυτό ςθμαίνει ότι το My Cosmos Email κα λειτουργεί ολοκλθρωμζνα μζςα από ζνα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΥ101: Ειςαγωγι ςτθν Πλθροφορικι

ΘΥ101: Ειςαγωγι ςτθν Πλθροφορικι Παράςταςη κινητήσ υποδιαςτολήσ ςφμφωνα με το πρότυπο ΙΕΕΕ Δρ. Χρήστος Ηλιούδης το πρότυπο ΙΕΕΕ 754 ζχει χρθςιμοποιθκεί ευρζωσ ςε πραγματικοφσ υπολογιςτζσ. Το πρότυπο αυτό κακορίηει δφο βαςικζσ μορφζσ κινθτισ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΗΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΑΡΟ ΦΟΕΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΗΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΑΡΟ ΦΟΕΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΑΝΑΡΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ: ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Ε ΜΕΣΑΒΑΗ ΔΡΑΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΜΒΕΛΕΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κατά τθν ενεργοποίθςθ τθσ ιδιότθτασ αυτισ ενδζχεται να εμφανιςτεί ζνα μινυμα ςαν αυτό τθσ παρακάτω εικόνασ. Απλά επιβεβαιϊςτε πατϊντασ ΟΚ.

Κατά τθν ενεργοποίθςθ τθσ ιδιότθτασ αυτισ ενδζχεται να εμφανιςτεί ζνα μινυμα ςαν αυτό τθσ παρακάτω εικόνασ. Απλά επιβεβαιϊςτε πατϊντασ ΟΚ. Δημιουργία Πινάκων Για τθ δθμιουργία πινάκων ςτο περιβάλλον phpmyadmin μποροφμε είτε να χρθςιμοποιιςουμε τθ φόρμα δθμιουργίασ πίνακα, είτε να εκτελζςουμε ζνα ερϊτθμα SQL Στθ παρακάτω εικόνα φαίνεται μια

Διαβάστε περισσότερα

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Διαδίκτυο: μια πόρτα ςτον κόςμο Πϊσ μπορεί κανείσ ςε λίγα λεπτά να μάκει ποιεσ ταινίεσ παίηονται ςτουσ κινθματογράφουσ, να ςτείλει

Διαβάστε περισσότερα

The Weather Experts Team. Φεβρουάριοσ 2013

The Weather Experts Team. Φεβρουάριοσ 2013 1 Φεβρουάριοσ 2013 2 Οδηγίεσ για την ειδική πρόςβαςη ςτο WeatherExpert 1. Μζςω του browser του υπολογιςτι ςασ (π.χ. InternetExplorer, Mozilla Firefox κ.α.) ςυνδεκείτε ςτθν ιςτοςελίδα μασ : http://www.weatherexpert.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΕΙΑΚΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΕΠΕΙΟΔΙΟ (ΑΕΕ)

ΑΓΓΕΙΑΚΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΕΠΕΙΟΔΙΟ (ΑΕΕ) ΑΓΓΕΙΑΚΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΕΠΕΙΟΔΙΟ (ΑΕΕ) Σα ΑΕΕ είναι θ ςυχνότερθ αιτία πρόκλθςθσ αναπθρίασ και θ τζταρτθ αιτία κανάτου 82-92% των ΑΕΕ είναι ιςχαιμικά και το 18-8% είναι αιμορραγικά. φμφωνα με τθν Παγκόςμια

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή. «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών. Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη

Εφαρμογή. «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών. Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη Εφαρμογή «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη 1 Περιεχόμενα 1. Δθμιουργία λογαριαςμοφ... 3 2. Ειςαγωγι ςτο ςφςτθμα... 5 3. Υπενκφμιςθ κωδικοφ πρόςβαςθσ και Ονόματοσ

Διαβάστε περισσότερα

groupsms Interface: Εργαλείο μαζικών αποζηολών SMS

groupsms Interface: Εργαλείο μαζικών αποζηολών SMS groupsms Interface: Εργαλείο μαζικών αποζηολών SMS Έκδοζη: 27 Μαρηίου 2012 Τποδομι groupsms: Γενικά Πλεονεκτιματα Βελτιςτοποιθμζνθ διαδικαςία SMS αποςτολϊν Μαηικζσ αποςτολζσ μζςω πολλαπλϊν γραμμϊν που

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών. (v )

Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών. (v ) Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών (v.1. 0.7) 1 Περίλθψθ Το ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δθμιουργικθκε για να βοθκιςει τθν κατανόθςθ τθσ διαδικαςίασ διαχείριςθσ Εκτφπωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Η θεωρία τησ ςτατιςτικήσ ςε ερωτήςεισ-απαντήςεισ Μέροσ 1 ον (έωσ ομαδοποίηςη δεδομένων)

Η θεωρία τησ ςτατιςτικήσ ςε ερωτήςεισ-απαντήςεισ Μέροσ 1 ον (έωσ ομαδοποίηςη δεδομένων) 1)Πώσ ορύζεται η Στατιςτικό επιςτόμη; Στατιςτικι είναι ζνα ςφνολο αρχϊν και μεκοδολογιϊν για: το ςχεδιαςμό τθσ διαδικαςίασ ςυλλογισ δεδομζνων τθ ςυνοπτικι και αποτελεςματικι παρουςίαςι τουσ τθν ανάλυςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 τθ διάρκεια του τρζχοντοσ ζτουσ εξελίχκθκε θ ευρωπαϊκι άςκθςθ προςομοίωςθσ ακραίων καταςτάςεων για τισ Αςφαλιςτικζσ Εταιρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ammon Ovis_Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν_ Ραδιοςτακμόσ Flash 96 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Σο δείγμα περιλαμβάνει 332 τουρίςτεσ από 5 διαφορετικζσ θπείρουσ. Οι περιςςότεροι εξ αυτϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΕΙΑΓΩΓΗ Ο νζοσ δικτυακόσ τόποσ τθσ Δ.Δ.Ε. Θεςπρωτίασ παρζχει πλζον τθ δυνατότθτα τθσ καταχϊρθςθσ νζων, ειδιςεων και

Διαβάστε περισσότερα

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά"

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου Σεχνικι Προςφορά υντάκτθσ : Ευάγγελοσ Κρζτςιμοσ χόλιο: ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 1 ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά" Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα

Διαβάστε περισσότερα

Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr.

Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr. Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr. Εικόνα 1: Είςοδοσ ςτο e-shop Για να καταχωριςετε παραγγελία ι να βλζπετε τιμζσ & διακεςιμότθτα προϊόντων το πρϊτο βιμα που πρζπει να κάνετε είναι να

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Blackboard Learning System για φοιτητές

Οδηγός χρήσης Blackboard Learning System για φοιτητές Οδηγός χρήσης Blackboard Learning System για φοιτητές Ειςαγωγή Το Blackboard Learning System είναι ζνα ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα διαχείριςθσ μακθμάτων (Course Management System). Στισ δυνατότθτεσ του Blackboard

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμε νο Πληροφοριακο Συ ςτημα Διαχει ριςησ Προςωπικου Α/θμιασ και Β/θμιασ Εκπαι δευςησ (ΟΠΣΥΔ) Εγχειρι διο Εγγραφη σ & Συ νδεςησ

Ολοκληρωμε νο Πληροφοριακο Συ ςτημα Διαχει ριςησ Προςωπικου Α/θμιασ και Β/θμιασ Εκπαι δευςησ (ΟΠΣΥΔ) Εγχειρι διο Εγγραφη σ & Συ νδεςησ Ολοκληρωμε νο Πληροφοριακο Συ ςτημα Διαχει ριςησ Προςωπικου Α/θμιασ και Β/θμιασ Εκπαι δευςησ (ΟΠΣΥΔ) Εγχειρι διο Εγγραφη σ & Συ νδεςησ χρη ςτη ςυςτη ματοσ ΟΠΣΥΔ Απρίλιοσ 2016 Περιεχόμενα 1. Ειςαγωγι...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ. Restaurant/bar app. (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων.

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ. Restaurant/bar app. (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων. ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ESHOP app Σο Ηλεκτρονικό ςασ Κατάςτθμα τϊρα και ςτο κινθτό ςασ Restaurant/bar app (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Hotel app Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων

Διαβάστε περισσότερα

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων.

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Σί είναι η ακράτεια οφρων; Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Ποιά είναι η επίπτωςή τησ ςτο γυναικείο πληθυςμό; Γενικά 27% των γυναικών κα παρουςιάςουν κάποιο τφπο ακράτειασ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Αυτοματοποίηςησ Κυκλώματοσ Πληρωμών ΟΛΠ μζςω e-banking VERSION

Εγχειρίδιο Χρήςησ Αυτοματοποίηςησ Κυκλώματοσ Πληρωμών ΟΛΠ μζςω e-banking VERSION <Final> Εγχειρίδιο Χρήςησ Αυτοματοποίηςησ Κυκλώματοσ Πληρωμών ΟΛΠ μζςω e-banking VERSION Document Control File Name Εγχειρίδιο Χρήςτη Ebanking ΟΛΠ V2.Doc Prepared By Σωκράτησ καλαματιανόσ (skalamatianos@eurobank.gr)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ Μείωςθ 1,9% ςε ςχζςθ με το 2009, παρουςίαςε θ αγορά των αλυςίδων λιανικοφ εμπορίου των οκτϊ εξεταηόμενων κατθγοριϊν το 2010

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Support

Εγχειρίδιο Χρήςησ Support Εγχειρίδιο Χρήςησ Support Περιεχόμενα 1) Αρχικι Σελίδα...2 2) Φόρμα Σφνδεςθσ...2 3) Μετά τθ ςφνδεςθ...2 4) Λίςτα Υποκζςεων...3 5) Δθμιουργία Νζασ Υπόκεςθσ...4 6) Σελίδα Υπόκεςθσ...7 7) Αλλαγι Κωδικοφ...9

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών

Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών Για να κάνετε τθν αναβάκμιςθ χαρτϊν Ελλάδοσ κα πρζπει να εγγραφείτε ωσ νζο μζλοσ ςτθν ιςτοςελίδα http://www.mls.gr. 1) Εγγραφή νέου μέλουσ ςτην ιςτοςελίδα αναβαθμίςεων Α) Αντιγράψτε

Διαβάστε περισσότερα

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)».

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εφδοξοσ+ Διαθζτοντασ βιβλία μζςω του «Εφδοξοσ+» Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εμφανίηεται θ λίςτα με όλα ςασ τα βιβλία. Από εδϊ μπορείτε: -

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΡΤΘΜΙΗ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΟΤ ΣΟ GOOGLE (G-MAIL)

ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΡΤΘΜΙΗ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΟΤ ΣΟ GOOGLE (G-MAIL) ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΡΤΘΜΙΗ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΟΤ ΣΟ GOOGLE (G-MAIL) Ανοίγουμε το πρόγραμμα περιιγθςθσ ιςτοςελίδων (εδϊ Internet Explorer). Αν θ αρχικι ςελίδα του προγράμματοσ δεν είναι θ ςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγίεσ εγκατάςταςθσ και ρυκμίςεισ του ηυγοφ DIGI SM100

Οδθγίεσ εγκατάςταςθσ και ρυκμίςεισ του ηυγοφ DIGI SM100 Οδθγίεσ εγκατάςταςθσ και ρυκμίςεισ του ηυγοφ DIGI SM100 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενικά Είςοδοσ ςτο πρόγραμμα Ρυιμίςεισ ζυγοφ Αλλαγι IP διεφκυνςθσ ηυγοφ Ρυκμίςεισ επικοινωνίασ Αποκικευςθ Ρυιμίςεισ εφαρμογθσ DIGICOM

Διαβάστε περισσότερα

Δθμόςια Διαβοφλευςθ αναφορικά με τθν Τροποποίθςθ και Κωδικοποίθςθ τθσ Απόφαςθσ τθσ ΕΕΤΤ ΑΠ. 480/017/13-05-2008

Δθμόςια Διαβοφλευςθ αναφορικά με τθν Τροποποίθςθ και Κωδικοποίθςθ τθσ Απόφαςθσ τθσ ΕΕΤΤ ΑΠ. 480/017/13-05-2008 COMPUTERS, SOFTWARE / HARDWARE Λ. Βεϊκου 62 & Φαρρϊν 4 Γαλάτςι Τ.Κ. 11147 Τθλ: 210-2136815 / 2138228 Fax: 210-2136816 Email: info@info-world.gr web: www.info-world.gr Δθμόςια Διαβοφλευςθ αναφορικά με τθν

Διαβάστε περισσότερα

Δια-γενεακι κινθτικότθτα

Δια-γενεακι κινθτικότθτα Δια-γενεακι κινθτικότθτα Κατά κανόνα οι τρζχουςεσ επιλογζσ των ατόμων ζχουν ςυνζπειεσ ςτο μζλλον (δυναμικι ςχζςθ). Σε ότι αφορά τισ επιλογζσ των ατόμων ςε ςχζςθ με τθν εκπαίδευςθ γνωρίηουμε ότι τα άτομα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Πρόζβαζης ζηο EndNote Web. Πρόζβαζη ζηο EndNote Web

Οδηγίες Πρόζβαζης ζηο EndNote Web. Πρόζβαζη ζηο EndNote Web Οδηγίες Πρόζβαζης ζηο EndNote Web Το EndNote Web είναι εργαλείο διαχείριςθσ βιβλιογραφικϊν αναφορϊν, ενςωματωμζνο ςτθ βάςθ Web of Science. Απαιτείται εγγραφι και δθμιουργία password (Sign in / Register)

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1. Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2. Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5

Περιεχόμενα. Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1. Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2. Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5 Περιεχόμενα Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1 Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2 Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5 Επιλογι Domain Name Βιμα Προσ Βιμα 7 Τι Είναι Ένα Domain Name; Το domain name (ςτα ελλθνικά

Διαβάστε περισσότερα

Διαγωνιςμόσ "Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012"

Διαγωνιςμόσ Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012 Διαγωνιςμόσ "Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012" Ο Διαγωνιςμόσ «ΜΕΡΑ» προκθρφςςεται από το 2001 ςε ετιςια βάςθ, ωσ αποτζλεςμα τθσ διαπίςτωςθσ ότι θ καλλιζργεια πνεφματοσ δθμιουργικότθτασ και πρωτοβουλίασ

Διαβάστε περισσότερα

Βάςεισ Δεδομζνων Ι. Ενότητα 12: Κανονικοποίηςη. Δρ. Τςιμπίρθσ Αλκιβιάδθσ Τμιμα Μθχανικών Πλθροφορικισ ΤΕ

Βάςεισ Δεδομζνων Ι. Ενότητα 12: Κανονικοποίηςη. Δρ. Τςιμπίρθσ Αλκιβιάδθσ Τμιμα Μθχανικών Πλθροφορικισ ΤΕ Βάςεισ Δεδομζνων Ι Ενότητα 12: Κανονικοποίηςη Δρ. Τςιμπίρθσ Αλκιβιάδθσ Τμιμα Μθχανικών Πλθροφορικισ ΤΕ Άδειεσ Χρήςησ Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται ςε άδειεσ χριςθσ Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ Συγγραμμάτων και Λοιπϊν Βοθκθμάτων

Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ Συγγραμμάτων και Λοιπϊν Βοθκθμάτων Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ Συγγραμμάτων και Λοιπϊν Βοθκθμάτων ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ 1/13 2/13 Οδθγίεσ Χριςθσ Εφαρμογισ Βιβλιοκθκϊν Ιδρυμάτων 1. Είςοδοσ ςτθν Εφαρμογι

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ Πόπη Σουρμαΐδου Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Σφνοψη Τι είναι το Marketing (βαςικι ειςαγωγι, swot ανάλυςθ, τα παλιά 4P) Τι είναι το Marketing Plan

Διαβάστε περισσότερα

1 Εγκατϊςταςη λογαριαςμού email

1 Εγκατϊςταςη λογαριαςμού email 1 Εγκατϊςταςη λογαριαςμού email 1.1 Εγκατϊςταςη λογαριαςμού ςε Microsoft Office Outlook 2003 1.1.1 Αν δεν χρηςιμοποιεύτε όδη το Outlook. ε περίπτωςθ που δεν ζχετε εγκαταςτιςει άλλο λογαριαςμό ςτο Microsoft

Διαβάστε περισσότερα

Παράςταςη ςυμπλήρωμα ωσ προσ 1

Παράςταςη ςυμπλήρωμα ωσ προσ 1 Δρ. Χρήστος Ηλιούδης Θζματα διάλεξησ ΣΤ1 Προςθεςη αφαίρεςη ςτο ΣΤ1 2 ή ΣΤ1 Ονομάηουμε ςυμπλιρωμα ωσ προσ μειωμζνθ βάςθ R ενόσ μθ προςθμαςμζνου αρικμοφ Χ = ( Χ θ-1 Χ θ-2... Χ 0 ) R ζναν άλλον αρικμό Χ'

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΒΑΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ. Φιλιοποφλου Ειρινθ

ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΒΑΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ. Φιλιοποφλου Ειρινθ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΒΑΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ Φιλιοποφλου Ειρινθ Βάςθ Δεδομζνων Βάζη δεδομένων είναι μια οπγανωμένη ζςλλογή πληποθοπιών οι οποίερ πποζδιοπίζοςν ένα ζςγκεκπιμένο θέμα.χπηζιμεύοςν ζηην Σςλλογή

Διαβάστε περισσότερα

Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα:

Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα: 2 ο Σετ Ασκήσεων Δομές Δεδομένων - Πίνακες Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα: 2 3 4 5 3 4 5 6 4 5 6 7 5 6 7 8

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ:

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: 1. Ομάδα Ανκρωπιςτικών Σπουδών 2. Ομάδα Οικονομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών & Παιδαγωγικών Σπουδών 3. Ομάδα Θετικών

Διαβάστε περισσότερα

DIOSCOURIDES VERSION

DIOSCOURIDES VERSION DIOSCOURIDES VERSION 2.15.29 ΑΛΛΑΓΗ ΥΠΑ ΚΑΙ & ΕΠΑΝΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΛΙΑΝΙΚΗ ΣΙΜΗ ΠΑΡΑΥΑΡΜΑΚΩΝ Για τθν τροποποίθςθ των παραπάνω ςτοιχείων ςτθ νζα ζκδοςθ ςασ δίνουμε τθ δυνατότθτα να αλλάξετε το ΦΠΑ και τθ λιανικι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΗ ΓΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ»

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΗ ΓΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ: ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Ε ΜΕΣΑΒΑΗ ΔΡΑΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΜΒΕΛΕΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

MySchool Πρακτικζσ οδθγίεσ χριςθσ

MySchool Πρακτικζσ οδθγίεσ χριςθσ MySchool Πρακτικζσ οδθγίεσ χριςθσ 1) Δθμιουργία τμθμάτων (ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ, Διαχείριςθ, Διαχείριςθ τμθμάτων) Το πρώτο που πρζπει να κάνουμε ςτο MySchool είναι να δθμιουργιςουμε τα τμιματα που υπάρχουν ςτο

Διαβάστε περισσότερα

Μθχανολογικό Σχζδιο, από τθ κεωρία ςτο πρακτζο Χριςτοσ Καμποφρθσ, Κων/νοσ Βαταβάλθσ

Μθχανολογικό Σχζδιο, από τθ κεωρία ςτο πρακτζο Χριςτοσ Καμποφρθσ, Κων/νοσ Βαταβάλθσ Λεπτζσ Αξονικζσ γραμμζσ χρθςιμοποιοφνται για να δθλϊςουν τθν φπαρξθ ςυμμετρίασ του αντικειμζνου. Υπενκυμίηουμε ότι οι άξονεσ ςυμμετρίασ χρθςιμοποιοφνται μόνον όταν το ίδιο το εξάρτθμα είναι πραγματικά

Διαβάστε περισσότερα

Εφδοξοσ Δήλωςη Συγγραμμάτων

Εφδοξοσ Δήλωςη Συγγραμμάτων Εφδοξοσ Δήλωςη Συγγραμμάτων Το πρόγραμμα «Εφδοξοσ» αφορά ςτθ διανομι Συγγραμμάτων των Τεχνολογικϊν και Πανεπιςτθμιακϊν Ιδρυμάτων τθσ Επικράτειασ. Στόχοσ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ (ΠΣ) τθσ Δράςθσ είναι

Διαβάστε περισσότερα

Σόμοσ 3 Σεφχοσ 1 ΙΑΝ-ΑΠΡ 2015 ΜΑΛΑΞΗ & ΘΕΡΑΠΕΙΑ Σο μυαλό δεν χρηςιμοποιείται πραγματικά εάν δεν πράττει το καλό. A.T.Still Σόμοσ 3 Σεφχοσ 1

Σόμοσ 3 Σεφχοσ 1 ΙΑΝ-ΑΠΡ 2015 ΜΑΛΑΞΗ & ΘΕΡΑΠΕΙΑ Σο μυαλό δεν χρηςιμοποιείται πραγματικά εάν δεν πράττει το καλό. A.T.Still Σόμοσ 3 Σεφχοσ 1 Σόμοσ 3 Σεφχοσ 1 ΙΑΝ-ΑΠΡ 2015 ΜΑΛΑΞΗ & ΘΕΡΑΠΕΙΑ Επίςθμο Περιοδικό Όργανο του Ελ.Ι.Μ. Σο μυαλό δεν χρηςιμοποιείται πραγματικά εάν δεν πράττει το καλό. A.T.Still Σόμοσ 3 Σεφχοσ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΗΜΕΙΩΜΑ ΤΝΣΑΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Seventron Limited. Οδηγίες χρήσης EnglishOnlineTests.com

Seventron Limited. Οδηγίες χρήσης EnglishOnlineTests.com Seventron Limited Οδηγίες χρήσης EnglishOnlineTests.com EnglishOnlineTests.com Seventron.com March 2013 Περιεχόμενα Πίνακασ ελζγχου/control Panel... 2 Προςκικθ μακθτι... 3 Ανάκεςθ μακθτι ςε ενότθτα...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ Ειςαγωγή Τπάρχουν τρία επίπεδα ςτα οποία καλείςτε να αξιολογιςετε το εργαςτιριο D-ID: Νζα κζματα Σεχνολογία Διδακτικι Νέα θέματα Σο εργαςτιριο κα ειςαγάγουν τουσ ςυμμετζχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΣΗ ΕΙ Ε ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ ΤΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΣΟΝ ΑΝΟΙΚΣΟ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙ ΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΕΡΓΟ «ΣΗΛΕΜΑΣΙΚΕ ΤΠΗΡΕ ΙΕ ΕΠΕΚΣΑ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙ Η Α ΣΙΚΟΤ ΚΣΕΛ ΛΑΡΙ Α Α

ΑΠΑΝΣΗ ΕΙ Ε ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ ΤΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΣΟΝ ΑΝΟΙΚΣΟ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙ ΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΕΡΓΟ «ΣΗΛΕΜΑΣΙΚΕ ΤΠΗΡΕ ΙΕ ΕΠΕΚΣΑ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙ Η Α ΣΙΚΟΤ ΚΣΕΛ ΛΑΡΙ Α Α ΑΠΑΝΣΗΕΙ Ε ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ ΤΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΣΟΝ ΑΝΟΙΚΣΟ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΕΡΓΟ «ΣΗΛΕΜΑΣΙΚΕ ΤΠΗΡΕΙΕ ΕΠΕΚΣΑΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΑΣΙΚΟΤ ΚΣΕΛ ΛΑΡΙΑ Α.Ε. ΚΑΙ ΕΞΤΠΗΡΕΣΗΗ ΕΠΙΒΑΣΙΚΟΤ ΚΟΙΝΟΤ» Ερώτηςη 1: A1.3, ςελ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΙΔΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΡΑΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΤΟΧΩΝ - ΔΕΙΚΤΩΝ Version 1.0 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ ΧΡΗΣΩΝ ΤΣΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΟΧΩΝ - ΔΕΙΚΣΩΝ

ΕΓΧΕΙΙΔΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΡΑΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΤΟΧΩΝ - ΔΕΙΚΤΩΝ Version 1.0 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ ΧΡΗΣΩΝ ΤΣΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΟΧΩΝ - ΔΕΙΚΣΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ ΧΡΗΣΩΝ ΤΣΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΟΧΩΝ - ΔΕΙΚΣΩΝ Ζκδοςθ 1.1 Τελευταία Ενθμζρωςθ: Ιανουάριοσ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Αυκεντικοποίθςθ... 3 2. Μενοφ Διαχείριςθσ... 4 3. Επιφάνεια Εργαςίασ... 4 3.1 Φόρμεσ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Περίληψη Η βιοποικιλότθτα ζχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία 50 χρόνια ςυγκριτικά με τισ αλλαγζσ που παρατθροφνται ςε όλθ

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγίεσ Ρρόςβαςθσ Στισ Εφαρμογζσ EMCS και AIS Και τθν Διαχείριςθ Ηλεκτρονικϊν Εξουςιοδοτιςεων

Οδθγίεσ Ρρόςβαςθσ Στισ Εφαρμογζσ EMCS και AIS Και τθν Διαχείριςθ Ηλεκτρονικϊν Εξουςιοδοτιςεων ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ηλεκτρονικζσ Τπθρεςίεσ ICiSnet Οδθγίεσ Ρρόςβαςθσ Στισ Εφαρμογζσ EMCS και AIS Και τθν Διαχείριςθ Ηλεκτρονικϊν Εξουςιοδοτιςεων Μάιοσ 2010 Ι. Ηλεκτρονικι Ρρόςβαςθ Εξωτερικϊν Χρθςτϊν

Διαβάστε περισσότερα

Facebook Μία ειςαγωγι

Facebook Μία ειςαγωγι Facebook Μία ειςαγωγι Κοινωνικά δίκτυα Κοινωνικι δικτφωςθ ονομάηεται θ δθμιουργία ομάδων από ανκρϊπουσ με κοινά χαρακτθριςτικά (πχ γείτονεσ, ςυμμακθτζσ). Ενϊ τα κοινωνικά δίκτυα αναπτφςςονται μεταξφ προςϊπων

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγίεσ Χριςθσ. Ζκδοςθ v.01

Οδθγίεσ Χριςθσ. Ζκδοςθ v.01 Αιτήςεισ για τη χορήγηςη πετρελαίου θέρμανςησ περιόδου 2015-2016 Οδθγίεσ Χριςθσ Ζκδοςθ v.01 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μακαίνοντασ τα ακουςτικά BlueBAND Sport. Ξεκινώντασ

Μακαίνοντασ τα ακουςτικά BlueBAND Sport. Ξεκινώντασ Μακαίνοντασ τα ακουςτικά BlueBAND Sport 1. Πλικτρο αφξθςθσ ιχου (+) / SRS πλικτρο 2. Ενδεικτικι Λυχνία 3. Πλικτρο Πολλαπλϊν Λειτουργιϊν (MFB) / Play/ Pause 4. Rewind 5. Fast Forward 6. Πλικτρο μείωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

eorder Eγχειρίδιο Χρήσης

eorder Eγχειρίδιο Χρήσης Eγχειρίδιο Χρήσης Περιεχόμενα Σχετικά.. 3 Ειςαγωγι ςτο ςφςτθμα. 4 Λιψθ Παραγγελιάσ.. 5 Διαχείριςθ τραπεηιϊν. 9 Μετακίνθςθ Τραπεηιοφ... 10 Λογαριαςμόσ Τραπεηιοφ 11 Παραγγελίεσ χωρίσ τραπζηι. 12 Σθμειϊματα

Διαβάστε περισσότερα

Slide 1. Εισαγωγή στη ψυχρομετρία

Slide 1. Εισαγωγή στη ψυχρομετρία Slide 1 Εισαγωγή στη ψυχρομετρία 1 Slide 2 Σφντομη ειςαγωγή ςτη ψυχρομετρία. Διάγραμμα Mollier (πίεςησ-ενθαλπίασ P-H) Σο διάγραμμα Mollier είναι μία γραφικι παράςταςθ ςε ζναν άξονα ςυντεταγμζνων γραμμϊν

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι ΣΟΜΕΑ 1: ΜΕΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αναφζρεται ςτον βακμό που οι υπάρχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικι Παρουςιάςεων με PowerPoint

Τεχνικι Παρουςιάςεων με PowerPoint Τεχνικι Παρουςιάςεων με PowerPoint Δρ. Παφλοσ Θεοδϊρου Ανϊτατθ Εκκλθςιαςτικι Ακαδθμία Ηρακλείου Κριτθσ Περιεχόμενα Ειςαγωγι Γιατί πρζπει να γίνει παρουςίαςθ τθσ εργαςίασ μου Βαςικι προετοιμαςία Δομι παρουςίαςθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!!

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! Χωρίσ νερό δεν μπορεί να υπάρξει ανκρϊπινθ ηωι! Ζνασ μζςοσ άνκρωποσ μπορεί να αντζξει χωρίσ τροφι 2 μινεσ, ενϊ χωρίσ νερό μόνο 2-3 μζρεσ. Αν ο ανκρϊπινοσ οργανιςμόσ χάςει μεγάλθ ποςότθτα

Διαβάστε περισσότερα

Πειραματικι Ψυχολογία (ΨΧ66)

Πειραματικι Ψυχολογία (ΨΧ66) Πειραματικι Ψυχολογία (ΨΧ66) Διδάςκουςα: Αλεξάνδρα Οικονόμου Παρουςίαςη διαλζξεων: Πζτροσ Ροφςςοσ Διάλεξη 1 Ειςαγωγι Αντικείμενο και τρόποσ λειτουργίασ του μακιματοσ Τι είναι επιςτιμθ; Καλωςορίςατε ςτο

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά Θζματα Βάςεων Δεδομζνων

Ειδικά Θζματα Βάςεων Δεδομζνων Ειδικά Θζματα Βάςεων Δεδομζνων Ενότητα 11: Αντικειμενοςτραφήσ και αντικείμενοςχεςιακζσ βάςεισ Δρ. Τςιμπίρθσ Αλκιβιάδθσ Τμιμα Μθχανικϊν Πλθροφορικισ ΤΕ Άδειεσ Χρήςησ Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηςη τησ Εμφάνιςησ τησ Νόςου Νοςηρότητα : Επίπτωςη, Επιπολαςμόσ. Δρ. Ιωάννθσ Δετοράκθσ

Μέτρηςη τησ Εμφάνιςησ τησ Νόςου Νοςηρότητα : Επίπτωςη, Επιπολαςμόσ. Δρ. Ιωάννθσ Δετοράκθσ Μέτρηςη τησ Εμφάνιςησ τησ Νόςου Νοςηρότητα : Επίπτωςη, Επιπολαςμόσ Δρ. Ιωάννθσ Δετοράκθσ Πληθυςμόσ : Η εξζλιξη τησ νόςου από υγιζσ άτομα ςε άτομα με βαθμό ςοβαρότητασ τησ νόςου που είναι μεταβαλλόμενοσ

Διαβάστε περισσότερα

ASSOCIATE PLATINUM V7+ USER MANUAL

ASSOCIATE PLATINUM V7+ USER MANUAL 1 1. Καταγραφι γενικϊν παραμζτρων του ςυςτιματοσ 2. Εξζταςθ αςκενι και διαχείριςθ αρχείου αςκενϊν 3. Εκτφπωςθ κλινικισ εξζταςθσ 4. Κατάλογοσ και επιλογι ορκωτικοφ 5. Διαχείριςθ και Αποςτολι παραγγελιϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΜΕΣΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΑΡΜΟΜΕΝΕ ΑΝΑΦΟΡΕ. @XXX@_<όνομα παραμζτρου> (Εμφανίηεται ςαν Caption ςτθν φόρμα των φίλτρων).

ΟΝΟΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΜΕΣΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΑΡΜΟΜΕΝΕ ΑΝΑΦΟΡΕ. @XXX@_<όνομα παραμζτρου> (Εμφανίηεται ςαν Caption ςτθν φόρμα των φίλτρων). ΟΝΟΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΜΕΣΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΑΡΜΟΜΕΝΕ ΑΝΑΦΟΡΕ. @XXX@_ (Εμφανίηεται ςαν Caption ςτθν φόρμα των φίλτρων). Βαςικοί παράμετροι @EDT@_ @CHK@_ @CXD@_ @CXDC@_ @CMB@_ @CHKLB@_ Παράμετροσ που

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ Η Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Συμμετοχισ ςε επιμορφωτικά Ρρογράμματα απευκφνεται ςε όλουσ τουσ Δθμοςίουσ Υπαλλιλουσ για ςυμμετοχι τουσ ςτα επιμορφωτικά προγράμματα που

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόσ εγκατάςταςησ και ενεργοποίηςησ

Οδηγόσ εγκατάςταςησ και ενεργοποίηςησ Οδηγόσ εγκατάςταςησ και ενεργοποίηςησ Ευχαριςτοφμε που επιλζξατε το memoq 4.5, το πρωτοκλαςάτο περιβάλλον μετάφραςθσ για ελεφκερουσ επαγγελματίεσ μεταφραςτζσ, μεταφραςτικά γραφεία και επιχειριςεισ. Αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Moshi Moshi 04 Bluetooth Wireless speaker-handset. Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ επιςκεφκείτε το site μασ www.nativeunion.com

Moshi Moshi 04 Bluetooth Wireless speaker-handset. Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ επιςκεφκείτε το site μασ www.nativeunion.com Moshi Moshi 04 Bluetooth Wireless speaker-handset Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ επιςκεφκείτε το site μασ www.nativeunion.com Περιεχόμενα ςυςκευαςίασ: 1. Ζνα αςφρματο ακουςτικό Bluetooth Moshi Moshi 04 2.

Διαβάστε περισσότερα

Θεςιακά ςυςτιματα αρίκμθςθσ

Θεςιακά ςυςτιματα αρίκμθςθσ Θεςιακά ςυςτιματα αρίκμθςθσ Δρ. Χρήστος Ηλιούδης αρικμθτικό ςφςτθμα αρίκμθςθσ (Number System) Αξία (value) παράςταςθ Οι αξίεσ (π.χ. το βάροσ μιασ ποςότθτασ μιλων) μποροφν να παραςτακοφν με πολλοφσ τρόπουσ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΣΤΟ YAHOO

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΣΤΟ YAHOO ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΣΤΟ YAHOO Ανοίγουμε το πρόγραμμα περιιγθςθσ ιςτοςελίδων (εδώ Internet Explorer). Κάνουμε κλικ ςτθ γραμμι διεφκυνςθσ του προγράμματοσ και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΚΟΙΝΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΚΟΙΝΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΚΟΙΝΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΕΠΙΛΕΓΟΝΣΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ - ΘΕΜΑΣΑ ΤΝΕΡΓΑΙΑ 1 Η οικονομικι δραςτθριότθτα αποτελεί ζνα από τα ςυςτατικά ςτοιχεία που

Διαβάστε περισσότερα

Ι. Βλαχογιαννάκοσ, Γ. Β. Παπακεοδωρίδθσ, Γ.Ν. Νταλζκοσ, Α. Αλεξοποφλου, Χ. Τριάντοσ, Ε. Χολόγκιτασ, Ι. Κοςκίνασ

Ι. Βλαχογιαννάκοσ, Γ. Β. Παπακεοδωρίδθσ, Γ.Ν. Νταλζκοσ, Α. Αλεξοποφλου, Χ. Τριάντοσ, Ε. Χολόγκιτασ, Ι. Κοςκίνασ ΚΑΣΕΤΘΤΝΣΗΡΙΕ ΟΔΗΓΙΕ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΣΗ ΗΠΑΣΟ (ΕΕΜΗ) ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΙΟΤ ΣΗ ΗΠΑΣΙΣΙΔΑ Β ΚΑΣΑ ΣΗ ΧΟΡΗΓΗΗ ΑΝΟΟΚΑΣΑΣΑΛΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Ι. Βλαχογιαννάκοσ, Γ. Β. Παπακεοδωρίδθσ,

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση & Διαχείριση Joomla στο Π.Σ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ Ν. ΣΕΩΝ & ΚΕ.ΡΛΗ.ΝΕ.Τ. Ν. ΣΕΩΝ

Εγκατάσταση & Διαχείριση Joomla στο Π.Σ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ Ν. ΣΕΩΝ & ΚΕ.ΡΛΗ.ΝΕ.Τ. Ν. ΣΕΩΝ στο Π.Σ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ Ν. ΣΕΩΝ & Ν. ΣΕΩΝ Ιςτορικι Αναδρομι 1 Σεπτεμβρίου 2005: Γεννικθκε το όνομα Joomla, προιλκε από τθ λζξθ Jumla που ςτα Σουαχίλι ςθμαίνει «όλοι μαηί» 15 Σεπτεμβρίου 2005: Κυκλοφορεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΕΣΑΡΣΗ 20 ΜΑΪΟΤ 2015

ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΕΣΑΡΣΗ 20 ΜΑΪΟΤ 2015 ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΕΜΑ Α ΣΕΣΑΡΣΗ 20 ΜΑΪΟΤ 2015 Α1. - γ. ςφφιλθ Α2. - α. ερυκρόσ μυελόσ των οςτών Α3. - β. εντομοκτόνο Α4. - β. καταναλωτζσ 1θσ τάξθσ Α5. - δ. μία οικογζνεια ΘΕΜΑ Β Β1. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτικζσ Λφςεισ Θεμάτων

Ενδεικτικζσ Λφςεισ Θεμάτων c AM (t) x(t) ΤΕΙ Σερρών Τμήμα Πληροφορικής & Επικοινωνιών Σειρά Β Ειςηγητήσ: Δρ Απόςτολοσ Γεωργιάδησ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Ι Ενδεικτικζσ Λφςεισ Θεμάτων Θζμα 1 ο (1 μον.) Ζςτω περιοδικό ςιμα πλθροφορίασ με περίοδο.

Διαβάστε περισσότερα

Ακολουκιακά Λογικά Κυκλώματα

Ακολουκιακά Λογικά Κυκλώματα Ακολουκιακά Λογικά Κυκλώματα Τα ψθφιακά λογικά κυκλϊματα που μελετιςαμε μζχρι τϊρα ιταν ςυνδυαςτικά κυκλϊματα. Στα ςυνδυαςτικά κυκλϊματα οι ζξοδοι ςε κάκε χρονικι ςτιγμι εξαρτϊνται αποκλειςτικά και μόνο

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικζσ Ναυπηγικζσ Καταςκευζσ και Ιςτιοφόρα κάφη (Ε)

Ειδικζσ Ναυπηγικζσ Καταςκευζσ και Ιςτιοφόρα κάφη (Ε) Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα Σεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνασ Ειδικζσ Ναυπηγικζσ Καταςκευζσ και Ιςτιοφόρα κάφη (Ε) Ενδεικτική επίλυςη άςκηςησ 1 Δρ. Θωμάσ Π. Μαηαράκοσ Τμιμα Ναυπθγϊν Μθχανικϊν ΤΕ Το

Διαβάστε περισσότερα

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο 210-9519043, info@odsk.gr Ειςαγωγή ιμερα, με τθν αλματϊδθ πρόοδο τθσ τεχνολογίασ και ειδικότερα ςτον τομζα των τθλεπικοινωνιϊν, ανοίγονται

Διαβάστε περισσότερα

TAXI-TRACK (Driver) Σύστημα εύρεσης διαθέσιμων ταξί (για τους οδηγούς των ταξί)

TAXI-TRACK (Driver) Σύστημα εύρεσης διαθέσιμων ταξί (για τους οδηγούς των ταξί) TAXI-TRACK (Driver) Σύστημα εύρεσης διαθέσιμων ταξί (για τους οδηγούς των ταξί) Σο ςφςτθμα TAXI-TRACK (Driver) αποτελεί μία ολοκλθρωμζνθ λφςθ για τον εντοπιςμό των 10 πλθςιζςτερων διακζςιμων ταξί, ωσ προσ

Διαβάστε περισσότερα