digi-mobile Σχζδιο προσ δημόςια διαβοφλευςη

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "digi-mobile Σχζδιο προσ δημόςια διαβοφλευςη"

Transcript

1 digi-mobile Ενίσσςση επισειπήσεων για την ανάπτςξη και αξιοποίηση καινοτόμων ευαπμογών σε «έξςπνερ» σςσκεςέρ κινητών επικοινωνιών και ςπολογιστέρ-ταμπλέτερ (tablet-pc) Σχζδιο προσ δημόςια διαβοφλευςη 1. Ειςαγωγό Το 2010 χαρακτθρίςτθκε ςε παγκόςμιο επίπεδο από μια άνευ προθγουμζνου ανάπτυξθ τθσ χριςθσ «ζξυπνων» ςυςκευϊν κινθτϊν επικοινωνιϊν (smartphones). Για πρϊτθ φορά, οι πωλιςεισ smartphones ξεπζραςαν τισ πωλιςεισ προςωπικϊν υπολογιςτϊν, προλαβαίνοντασ τισ ςχετικζσ προβλζψεισ κατά 3 περίπου ζτθ. Στθ διεκνι αγορά, οι «ζξυπνεσ» ςυςκευζσ εκτιμάται ότι κα ανζλκουν από 225 εκατομμφρια το 2008 ςε περιςςότερα από 1.8 διςεκατομμφρια το 2013, με μζςο ετιςιο ρυκμό αφξθςθσ που ξεπερνά το 50%. Παράλλθλα με τθν επζκταςθ τθσ χριςθσ τουσ, οι νζεσ ςυςκευζσ κινθτϊν επικοινωνιϊν προςφζρουν εξαιρετικά μεγάλεσ και νζεσ δυνατότθτεσ, όπωσ χαρακτθριςτικά: τθν πρόςβαςθ ςτο Internet και ςε ψθφιακζσ υπθρεςίεσ πρακτικά από οπουδιποτε, τθ διάκεςθ ςθμαντικά εμπλουτιςμζνων ψθφιακϊν υπθρεςιϊν που λαμβάνουν υπόψθ το γεωγραφικό ςτίγμα (geo-location services, localised services), τθ δυνατότθτα αμφίδρομθσ ανταλλαγισ δεδομζνων όχι μόνο μζςω κειμζνου, αλλά και φωτογραφιϊν, βίντεο και ιχου, τθ δυνατότθτα για διαρκι ςφνδεςθ των χρθςτϊν ςε ψθφιακζσ υπθρεςίεσ και μζςα κοινωνικισ δικτφωςθσ ( always-on user engagement), τθν ςχεδόν αυςτθρά προςωπικι χριςθ τθσ ςυςκευισ (ςε αντίκεςθ με τουσ κοινοφσ υπολογιςτζσ) γεγονόσ που επιτρζπει ακόμθ περιςςότερο προςωποποιθμζνεσ υπθρεςίεσ, βαςιςμζνεσ ςτισ προτιμιςεισ των χρθςτϊν, δυνατότθτεσ για αςφαλείσ online ςυναλλαγζσ, τθ χριςθ πρόςκετων περιφερειακϊν μικροφ μεγζκουσ, που επεκτείνουν περαιτζρω τθν αξιοποίθςθ των ςυςκευϊν, κακιςτϊντασ τα μικρά κινθτά ςυςτιματα Point-of-Sales κλπ. 1

2 Λόγω των παραπάνω, οι «ζξυπνεσ» ςυςκευζσ κινθτϊν επικοινωνιϊν ζδωςαν ςθμαντικι ϊκθςθ και ςτο «θλεκτρονικό εμπόριο μζςω κινθτϊν» (mobile commerce) που εξελίςςεται με αντίςτοιχα υψθλοφσ ρυκμοφσ. Το 2009, οι θλεκτρονικζσ πλθρωμζσ μζςω παρόμοιων ςυςκευϊν ξεπζραςαν τα 37 διςεκατομμφρια δολάρια, προερχόμενεσ από 351 εκατ. χριςτεσ παγκοςμίωσ. Ζωσ το 2014, εκτιμάται ότι ο ςχετικόσ όγκοσ ςυναλλαγϊν μζςω smartphones κα ξεπεράςει τα 1,1 τριςεκατομμφρια δολάρια, προερχόμενοσ από μια εξαιρετικά διευρυμζνθ βάςθ χρθςτϊν που κα φκάνει το 1 διςεκατομμφριο χριςτεσ. Τα παραπάνω μεγζκθ, καταδεικνφουν τθν πολφ μεγάλθ δυναμικι που ζχουν αποκτιςει οι «ζξυπνεσ» ςυςκευζσ κινθτϊν επικοινωνιϊν ςε παγκόςμιο επίπεδο, και οι οποίεσ αποτελοφν πλζον τισ πιο δυναμικζσ πλατφόρμεσ επιχειρθματικισ επζκταςθσ και δραςτθριοποίθςθσ. Η Gartner εκτιμά ότι λαμβάνοντασ υπόψθ μόνο το ζτοσ 2011, θ παγκόςμια αγορά εφαρμογϊν, διαφθμίςεων κλπ. ςε ζξυπνεσ κινθτζσ ςυςκευζσ, κα αγγίξει τα 15 διςεκατομμφρια δολάρια. Η Mason Analysis εκτιμά περαιτζρω, ότι ζωσ το 2015 το 95% του ςυνολικοφ όγκου «κυκλοφορίασ» ςτα δίκτυα κινθτϊν επικοινωνιϊν, κα αντιπροςωπεφουν τα ψθφιακά δεδομζνα. Η κατϊςταςη ςτην Ελλϊδα Στθν Ελλάδα, θ χριςθ των ςυςκευϊν κινθτισ επικοινωνίασ κάκε τφπου, παρουςιάηει υψθλά ποςοςτά διείςδυςθσ ςτον πλθκυςμό. Το ποςοςτό πλθκυςμιακισ κάλυψθσ από δίκτυα κινθτϊν επικοινωνιϊν αγγίηει το 100% ενϊ το ποςοςτό του πλθκυςμοφ που κάνει χριςθ κινθτϊν φκάνει το 82%. Οι ενεργζσ ςυνδζςεισ κινθτισ επικοινωνίασ φκάνουν ςε 125% επί του πλθκυςμοφ, ζναντι 122% ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ. Είναι χαρακτθριςτικό, ότι ςτθν Ελλάδα το 50% των εξερχόμενων λεπτϊν ομιλίασ γίνεται πλζον από κινθτζσ ςυςκευζσ. Παρ όλθ αυτι τθ δυναμικι, υπάρχει πολφ ςθμαντικι υςτζρθςθ ςτθν αξιοποίθςθ των «ζξυπνων» ςυςκευϊν κινθτισ επικοινωνίασ για τθν πρόςβαςθ ςτο Διαδίκτυο και ςε καινοτόμεσ ψθφιακζσ εφαρμογζσ, τόςο από τουσ πολίτεσ όςο και από τισ ελλθνικζσ επιχειριςεισ. Σφμφωνα με τθν ΕΕΤΤ, κατά το 4 ο τρίμθνο του 2010 ο αρικμόσ των ενεργϊν ςυνδρομθτϊν κινθτϊν επικοινωνιϊν τρίτθσ γενιάσ (3G) δεν μεταβλικθκε, παραμζνοντασ ςτα επίπεδα των Εντοφτοισ, παρά τθ διακεςιμότθτα ςφνδεςθσ 3G, θ αξιοποίθςθ και ιδιαιτζρωσ θ χριςθ καινοτόμων εφαρμογϊν παραμζνει χαμθλι. Σφμφωνα με ζρευνα τθσ Merill Lynch, θ χαμθλι αξιοποίθςθ των «ζξυπνων» ςυςκευϊν κινθτισ επικοινωνίασ για τθν πρόςβαςθ ςε καινοτόμεσ εφαρμογζσ και ςτο Διαδίκτυο αντανακλάται και ςτο χαμθλό 2

3 ποςοςτό των εςόδων των ελλθνικϊν παρόχων, που αφοροφν δεδομζνα. Πιο ςυγκεκριμζνα ςτθν Ευρϊπθ, ςτισ αρχζσ του 2010 τα ζςοδα των παρόχων από δεδομζνα ανιλκαν ςε 26% των ςυνολικϊν εςόδων, ζναντι 16% το Στθν Ελλάδα το αντίςτοιχο ποςοςτό είναι πολφ χαμθλότερο και κυμαίνεται μεταξφ 10%-13,5%. Χωρίσ ςτθ ςυμπερίλθψθ των SMS, θ ICAP και το ΟΠΑ ςε πρόςφατθ ζρευνά τουσ τοποκετοφν το μερίδιο από δεδομζνα ςε 7,1% των εςόδων των παρόχων, κατά το πρϊτο τρίμθνο του Υψηλό προςτιθϋμενη αξύα των καινοτόμων εφαρμογών ςε κινητϊ Παρά τθ ςθμαντικι διείςδυςθ τθσ κινθτισ τθλεφωνίασ, θ ψθφιακι υςτζρθςθ ςτθν αξιοποίθςθ του Διαδικτφου και καινοτόμων ψθφιακϊν εφαρμογϊν μζςω ζξυπνων ςυςκευϊν είναι ζκδθλθ. Η εγχϊρια ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ καινοτόμων εφαρμογϊν ςε ςυςκευζσ κινθτισ επικοινωνίασ από τισ ελλθνικζσ επιχειριςεισ βρίςκεται ςε χαμθλά επίπεδα. Ο όγκοσ θλεκτρονικοφ εμπορίου που προζρχεται από ζξυπνεσ ςυςκευζσ δεν ζχει μετρθκεί ωσ αξιόλογοσ ςε καμία διακζςιμθ επίςθμθ ζρευνα, ενϊ απουςιάηουν εφαρμογζσ διεκνοφσ βελθνεκοφσ που να ζχουν προςελκφςει αξιόλογο αρικμθτικά κοινό-χριςτεσ. Σθμαντικόσ αναςχετικόσ παράγοντασ είναι μεταξφ άλλων και θ ζλλειψθ επαρκοφσ πλαιςίου για τθν υποςτιριξθ τθσ θλεκτρονικισ τιμολόγθςθσ, που κα μποροφςε να αξιοποιθκεί από εφαρμογζσ παρόμοιων ςυςκευϊν. Η αξιοποίθςθ καινοτόμων εφαρμογϊν επί κινθτϊν, κα μποροφςε να προςφζρει ςτισ ελλθνικζσ επιχειριςεισ τθν πρόςβαςθ ςε νζα κοινά ςτόχουσ, ακόμθ και εκτόσ ςυνόρων. Επιπρόςκετα, ο αυξανόμενοσ χρόνοσ χριςθσ κινθτϊν ςυςκευϊν, ζναντι άλλων παραδοςιακϊν μζςων όπωσ θ τθλεόραςθ, αυξάνει και τισ δυνατότθτεσ των ζξυπνων ςυςκευϊν ωσ μζςου προβολισ και ενεργοποίθςθσ των χρθςτϊν. Ο ΙΟΒΕ ςε πρόςφατθ μελζτθ του ςτα τζλθ του 2010, εκτίμθςε ότι θ ουςιαςτικι αξιοποίθςθ των ζξυπνων ςυςκευϊν και των εφαρμογϊν τουσ από τισ ελλθνικζσ επιχειριςεισ, κα προκαλζςει εξοικονόμθςθ πόρων 3 διςεκατομμυρίων ευρϊ ςτθ ελλθνικι οικονομία το ζτοσ Σωρευτικά δε, αν οι επιχειριςεισ αξιοποιιςουν τισ ζξυπνεσ ςυςκευζσ επικοινωνιϊν με τρόπο αποδοτικό, από ςιμερα μζχρι το 2020 θ ελλθνικι οικονομία κα ωφελθκεί ςυνολικά από μείωςθ κόςτουσ 23,7 δισ ευρϊ. Οι δε Ζλλθνεσ πολίτεσ κα μποροφν να εξοικονομοφν το 2020, 234 ϊρεσ κατ ζτοσ ο κακζνασ αν υιοκετιςουν κάποιεσ από τισ ςυνθκζςτερεσ εφαρμογζσ και τισ αξιοποιιςουν παραγωγικά. 3

4 2. Σκοπόσ τησ Δρϊςησ Υπό τισ παραπάνω ςυνκικεσ, θ δράςθ «Ενίςχυςη επιχειρήςεων για την ανάπτυξη και αξιοποίηςη καινοτόμων εφαρμογών ςε «ζξυπνεσ» ςυςκευζσ κινητών επικοινωνιών και υπολογιςτζσ-ταμπλζτεσ (tablet-pc)» (ςυνοπτικά digi-mobile) ςτοχεφει ςτθν ενίςχυςθ των μικρϊν και μεςαίων ελλθνικϊν επιχειριςεων που δραςτθριοποιοφνται ςτουσ τομείσ τουριςμοφ, πολιτιςμοφ, εςτίαςθσ, χονδρικοφ εμπορίου, υγείασ, ψυχαγωγίασ, περιβάλλοντοσ, μεταφορϊν και μεταφορικϊν δραςτθριοτιτων (logistics), υπθρεςιϊν γενικότερα, κακϊσ και πλθροφορικισ και τθλεπικοινωνιϊν, προκειμζνου να αξιοποιιςουν τθ διεκνι δυναμικι και να αποκτιςουν πρόςβαςθ ςε νζα κοινά-ςτόχουσ, παρζχοντασ νζεσ ψθφιακζσ δυνατότθτεσ και υπθρεςίεσ υψθλισ προςτικζμενθσ αξίασ, μζςω smartphones. Η δράςθ digi-mobile αποςκοπεί ςτθν ενίςχυςθ τθσ αξιοποίθςθσ καινοτόμων εφαρμογϊν επί ςυςκευϊν κινθτϊν επικοινωνιϊν και tablet-pc, για υφιςτάμενεσ επιχειριςεισ από τουσ παραπάνω τομείσ και κλάδουσ, που λειτουργοφν εντόσ τθσ Ελλθνικισ Επικράτειασ και δεν εμπίπτουν ςτισ εξαιρζςεισ του Κανονιςμοφ De Minimis. Στόχοσ τθσ δράςθσ είναι να εξαςφαλίςει ςτο μεγαλφτερο δυνατό βακμό, ςτισ ενιςχυόμενεσ επιχειριςεισ: Μείωςθ του κόςτουσ λειτουργίασ και βελτίωςθ τθσ παραγωγικότθτασ, με αξιοποίθςθ εφαρμογϊν επί «ζξυπνων» ςυςκευϊν κινθτϊν επικοινωνιϊν, που διευκολφνουν τθν κινθτικότθτα (mobility) των εργαηόμενων και επιτρζπουν τθν άμεςθ πρόςβαςθ και αξιοποίθςθ εταιρικϊν δεδομζνων από οπουδιποτε. Συνκικεσ ολοκλθρωμζνθσ προςζγγιςθσ υφιςτάμενων πελατϊν και νζων κοινϊν, με αξιοποίθςθ των δυνατοτιτων των «ζξυπνων» ςυςκευϊν κινθτϊν επικοινωνιϊν και των tablet-pc για τθν παροχι προςωποποιθμζνθσςτοχευμζνθσ πλθροφόρθςθσ. Ευκαιρίεσ εξωςτρεφοφσ ανάπτυξθσ και βελτίωςθσ των πωλιςεων και των παρεχόμενων υπθρεςιϊν, αξιοποιϊντασ ζξυπνεσ κινθτζσ ςυςκευζσ. Επιπλζον τθσ ςθμαντικισ προςτικζμενθσ αξίασ για τισ ελλθνικζσ επιχειριςεισ, θ δράςθ εκτιμάται ότι κα ενεργοποιιςει ςε ςθμαντικό βακμό και το εγχϊριο επιςτθμονικό δυναμικό, ςε ζναν τομζα υψθλισ ανάπτυξθσ και προςτικζμενθσ αξίασ, ςτθν αιχμι τθσ ψθφιακισ οικονομίασ. 4

5 3. Καθεςτώσ ενύςχυςησ τησ δρϊςησ Η δράςθ «digi-mobile» εντάςςεται ςε μία ευρφτερθ κατθγορία πρωτοβουλιϊν του Επιχειρθςιακοφ Προγράμματοσ «Ψθφιακι Σφγκλιςθ» και ςυγκεκριμζνα του Άξονα Προτεραιότθτασ 1: Βελτίωςθ τθσ Παραγωγικότθτασ με Αξιοποίθςθ των ΤΠΕ και ειδικότερα ςτον Ειδικό Στόχο 1.1: Προϊκθςθ χριςθσ ΤΠΕ ςε επιχειριςεισ του Επιχειρθςιακοφ Προγράμματοσ «Ψθφιακι Σφγκλιςθ», που υποςτθρίηουν τθν προϊκθςθ τθσ χριςθσ Τεχνολογιϊν Πλθροφορικισ & Επικοινωνιϊν (ΤΠΕ) κυρίωσ ςτον ιδιωτικό τομζα. Η δράςθ ενιςχφει ελλθνικζσ επιχειριςεισ, αξιοποιϊντασ πόρουσ του ΕΣΠΑ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακισ Ανάπτυξθσ και Εκνικοί Πόροι) και υλοποιείται βάςει του κανονιςμοφ Ε.Ε. 1998/2006 τθσ Επιτροπισ τθσ 15θσ Δεκεμβρίου 2006, για τθν εφαρμογι των άρκρων 87 και 88 τθσ ςυνκικθσ ςτισ ενιςχφςεισ ιςςονοσ ςθμαςίασ. Ωσ εκ τοφτου, επιλζξιμοι για ενίςχυςθ φορείσ ςτο πλαίςιο τθσ παροφςασ Δράςθσ είναι μεςαίεσ, μικρζσ και πολφ μικρζσ επιχειριςεισ με τουσ περιοριςμοφσ τθσ Παραγράφου 6 πιο κάτω. 4. Καινοτόμεσ εφαρμογϋσ που ενιςχύονται Οι δικαιοφχοι των ενιςχφςεων που κα επιλεγοφν, κα λάβουν επιχοριγθςθ για τθν ανάπτυξθ, τθν απόκτθςθ και τθν αξιοποίθςθ καινοτόμων εφαρμογϊν ψθφιακϊν υπθρεςιϊν μζςω smartphones (native mobile apps/ web mobile apps ι και web mobile portals), που κα είναι είτε τφπου B2C (Επιχείρθςθ προσ Καταναλωτι) είτε τφπου B2B (Επιχείρθςθ προσ Επιχείρθςθ). Οι υπθρεςίεσ αυτζσ κα πρζπει να αξιοποιοφν τεχνολογίεσ αιχμισ και καινοτόμεσ εφαρμογζσ επί «ζξυπνων» ςυςκευϊν κινθτϊν επικοινωνιϊν και υπολογιςτϊνταμπλετϊν (tablet-pc) και να διατίκενται μζςω ςυνδρομθτικοφ μοντζλου «Λογιςμικοφ με τθ μορφι Υπθρεςίασ» (Software-as-a-Service). Οι εφαρμογζσ που ενιςχφονται κα πρζπει να «κατεβαίνουν» και να λειτουργοφν ςτθ ςυςκευι κινθτισ επικοινωνίασ (να είναι downloadable ), και να μποροφν να λειτουργοφν είτε offline, είτε αξιοποιϊντασ web δεδομζνα. Εναλλακτικά, επιτρζπεται θ ανάπτυξθ mobile portals εφ όςον όμωσ: 5

6 α. παρζχουν ολοκλθρωμζνο περιβάλλον εργαςίασ που υποχρεωτικά αναγνωρίηει τον τφπο/ λειτουργικό ςφςτθμα τθσ ςυςκευισ κινθτισ επικοινωνίασ και προςαρμόηεται ςτα χαρακτθριςτικά τθσ, β. παρζχουν πλιρθ λειτουργικότθτα, αντίςτοιχθ με τα υφιςτάμενα web portals τθσ δικαιοφχου επιχείρθςθσ, και γ. επιτρζπουν διάδραςθ με το χριςθ των ςυςκευϊν κινθτϊν επικοινωνιϊν και δεν περιορίηονται ςε μονόδρομθ προϊκθςθ πλθροφοριϊν. Ενδεικτικά, οι υπθρεςίεσ προςτικζμενθσ αξίασ δφναται να αφοροφν ςε διαφορετικά κεματικά αντικείμενα και τομείσ όπωσ Υγεία, Επιχειρθματικότθτα, Περιβάλλον, Πολιτιςμόσ, Ψυχαγωγία, Τουριςμόσ, Πολιτιςμόσ, Μεταφορζσ, Εςτίαςθ. Ενκαρρφνεται θ ανάπτυξθ υπθρεςιϊν για διείςδυςθ ςε εξειδικευμζνεσ αγορζσ. Ενδεικτικά παραδείγματα τζτοιων υπθρεςιϊν περιλαμβάνουν (ο κατάλογοσ των είναι ενδεικτικόσ και θα οριςτικοποιηθεί μετά το πζρασ τησ δημόςιασ διαβοφλευςησ): εφαρμογζσ που επιτρζπουν ςε μετακινοφμενα ςτελζχθ τθσ επιχείρθςθσ (mobile workers) τθ διαρκι πρόςβαςθ ςε επιχειρθςιακά δεδομζνα (ζλεγχοσ αποκικθσ, πρόςβαςθ ςε ενδοεταιρικά ςυςτιματα διαχείριςθσ πελατϊν, πωλιςεων, ERP κλπ.) καινοτόμεσ υπθρεςίεσ προϊκθςθσ προϊόντων και υπθρεςιϊν προσ τουσ πελάτεσ, μζςω ςυςκευϊν κινθτϊν επικοινωνιϊν καινοτόμεσ εφαρμογζσ που προωκοφν ι παρζχουν υπθρεςίεσ και προϊόντα, αξιοποιϊντασ το γεωγραφικό ςτίγμα του χριςτθ (location based services) και υπθρεςίεσ destination management εφαρμογζσ και υπθρεςίεσ για τθν online επιςκόπθςθ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν, τθν παροχι προςωποποιθμζνθσ πλθροφόρθςθσ, τθ διαχείριςθ ραντεβοφ από τθν πλευρά των πελατϊν, τθν προςωποποιθμζνθ ενθμζρωςθ αναφορικά με τθν πρόοδο των παρεχόμενων υπθρεςιϊν, τθν πρόςβαςθ ςε φάκελο του πελάτθ, τθ διαχείριςθ του πελατολογίου κλπ. υπθρεςίεσ εικονικισ ξενάγθςθσ με αξιοποίθςθ ςυςκευϊν κινθτϊν επικοινωνιϊν υπθρεςίεσ θλεκτρονικϊν πλθρωμϊν υπθρεςίεσ επιλογισ και θλεκτρονικϊν κρατιςεων και θλεκτρονικϊν πλθρωμϊν για επιχειριςεισ ενοικιάςεωσ αυτοκινιτων, κζατρα, κινθματογράφουσ, επιχειριςεισ παραγωγισ κεαμάτων και ψυχαγωγίασ κλπ. 6

7 εφαρμογζσ για ξενοδοχειακζσ επιχειριςεισ που αφοροφν ςε ςθμεία τουριςτικοφ ενδιαφζροντοσ (guides), παραγγελιολθψία room-service, κρατιςεισ, ςτοχευμζνθ ενθμζρωςθ, προςφορζσ (κουπόνια, διαγωνιςμοί, κλπ) και εκδθλϊςεισ. εφαρμογζσ για διάκεςθ τουριςτικϊν υπθρεςιϊν και οργάνωςθσ ταξιδίων μζςω smartphones και τθν πλθρωμι και κράτθςθ κζςεων εφαρμογζσ για τθν παρακολοφκθςθ και διαχείριςθ ςτόλου οχθμάτων, τθν κλιςθ ι κράτθςθ κζςεων ςε ταξί, λεωφορεία κλπ. εφαρμογζσ και οποιουδιποτε είδουσ ςυςτιματα παραγγελιολθψίασ μζςω κινθτοφ για πελάτεσ ταχυφαγείων, delivery κλπ. κακϊσ και εφαρμογζσ εςτιατορίων εςτιαςμζνεσ ςτουσ πελάτεσ, με ςτοχευμζνθ ενθμζρωςθ ςχετικά με διακζςιμα μενοφ, προςφορζσ, κρατιςεισ, ςυςτιματα επιβράβευςθσ πελατϊν μζςω mobile coupons. Να ςθμειωκεί πωσ οι εφαρμογζσ που κα αναπτυχκοφν ςτθ ςυγκεκριμζνθ κατθγορία αφοροφν ςτουσ πελάτεσ που βρίςκονται αποκλειςτικά εκτόσ των καταςτθμάτων και δεν αφοροφν ςε θλεκτρονικζσ ςυςκευζσ παραγγελιολθψίασ που χρθςιμοποιοφνται εντόσ του καταςτιματοσ εςτίαςθσ. εφαρμογζσ για εταιρείεσ που προςφζρουν οποιαςδιποτε μορφισ service (πχ ςυνεργεία αυτοκινιτων, εταιρείεσ service ςυςκευϊν, κλπ) για τθν online προςωποποιθμζνθ παρακολοφκθςθ τθσ πορείασ των εργαςιϊν προςφορζσ, κλπ Οι ψθφιακζσ υπθρεςίεσ που κα επιλεγοφν, κα πρζπει απαραιτιτωσ να υλοποιθκοφν ςε δφο τουλάχιςτον εναλλακτικζσ πλατφόρμεσ εφαρμογϊν ζξυπνων ςυςκευϊν (ενδεικτικά τουλάχιςτον δφο μεταξφ των Nokia Symbian, Google Android, Apple ios, RIM BlackBerry OS, Microsoft Windows Phone, Linux, Palm/HP's WebOS, Samsung Bada, Nokia Maemo and MeeGo) και να είναι δυνατόν να εγκαταςτακοφν ςτθ ςυςκευι (να είναι downloadable ). Οι ενιςχυόμενεσ επιχειριςεισ κα μποροφν να επιλζγουν μεταξφ δφο εναλλακτικϊν Ενεργειϊν Ε(1) και Ε(2), που κα περιλαμβάνουν διαφορετικά επίπεδα υλοποίθςθσ εφαρμογϊν και υπθρεςιϊν. 5. Επιλϋξιμεσ Δαπϊνεσ Οι Κατθγορίεσ Δαπανϊν (Κ.Δ.) που είναι επιλζξιμεσ για χρθματοδότθςθ ςτο πλαίςιο τθσ δράςθσ, είναι οι ακόλουκεσ: Κ.Δ. (1): «Δαπάνεσ Προμικειασ Λογιςμικοφ και Λογιςμικοφ με τθ μορφι υπθρεςίασ (Software as a Service)» - 70% ζωσ 90% Κ.Δ. (2): «Υπθρεςίεσ» - 10% ζωσ 30% 7

8 6. Επιλϋξιμεσ επιχειρόςεισ Προτάςεισ μποροφν να υποβάλλουν μεμονωμζνεσ υφιςτάμενεσ επιχειριςεισ (όχι ενϊςεισ ι κοινοπραξίεσ αυτϊν), ιδιωτικοφ δικαίου, που δραςτθριοποιοφνται νόμιμα ςτθν Ελλθνικι επικράτεια, θ οποίεσ ζχουν ολοκλθρϊςει μια τουλάχιςτον διαχειριςτικι χριςθ, μζχρι τθν θμερομθνία υποβολισ τθσ πρόταςισ τθσ για υπαγωγι ςτθ Δράςθ. Οι επιχειριςεισ κα πρζπει να απαςχολοφν κατά τθν τελευταία κλειςμζνθ διαχειριςτικι χριςθ κατ ελάχιςτον ζναν (1) εργαηόμενο (1 Ετιςια Μονάδα Εργαςίασ) και κατά μζγιςτο είκοςι (20) εργαηόμενουσ (20 Ετιςιεσ Μονάδεσ Εργαςίασ) με ςχζςθ εξθρτθμζνθσ εργαςίασ, ιδιωτικοφ δικαίου, επιπλζον του/των επιχειρθματία/ων, του/των μετόχου/ων του/των εταίρου/ων. 7. Διαδικαςύα επιλογόσ επενδυτικών ςχεδύων Οι προτάςεισ που κα υποβλθκοφν ςτο πλαίςιο τθσ δράςθσ, κα αξιολογθκοφν με αυτόματο τρόπο, με διαδικαςία first-in first-served που κα εξειδικευκεί περαιτζρω. 8. Χρόνοσ υλοπούηςησ Οι προτάςεισ κα πρζπει να ολοκλθρωκοφν το αργότερο εντόσ πζντε (5) μθνϊν από τθν ζνταξθ ςτθ δράςθ. 9. Συνολικϊ Οικονομικϊ Στοιχεύα τησ Δρϊςησ Ο ςυνολικόσ προχπολογιςμόσ Δθμόςιασ Δαπάνθσ που κα διατεκεί μζςω τθσ παροφςασ δράςθσ με ςκοπό τθν ενίςχυςθ επιχειριςεων για τθν υλοποίθςθ επενδφςεων ανζρχεται ςτα Το μεγαλφτερο ποςοςτό του προχπολογιςμοφ κα κατανεμθκεί ςτισ οκτϊ Περιφζρειεσ του ΕΠ «Ψθφιακι Σφγκλιςθ», ιτοι τθν Ανατολικι Μακεδονία-Θράκθ, τθν Ήπειρο, τθ Θεςςαλία, τα Ιόνια Νθςιά, τθ Δυτικι Ελλάδα, τθν Πελοπόννθςο, το Βόρειο Αιγαίο και τθν Κριτθ. Το μζγιςτο φψοσ των προτάςεων (δθμόςια δαπάνθ και ιδιωτικι ςυμμετοχι) κα αντιςτοιχεί ςε ζνα από δφο εναλλακτικά φψθ προχπολογιςμοφ, ιτοι Ευρϊ και Ευρϊ, ωσ εξισ: 8

9 α) προτάςεισ ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ ζωσ αφοροφν ςτθν ανάπτυξθ ι διαμόρφωςθ web mobile portal, με περιβάλλον εργαςίασ προςαρμοςμζνο ςτισ ςυςκευζσ, πλιρθ λειτουργικότθτα και υποχρεωτικϊσ δυνατότθτα διάδραςθσ με το χριςτθ, για τθν παροχι προςωποποιθμζνων υπθρεςιϊν β) προτάςεισ ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ ζωσ αφοροφν ςτθν ανάπτυξθ εφαρμογϊν που «κατεβαίνουν» ςτθ ςυςκευι κινθτισ επικοινωνίασ (native mobile apps/ web mobile apps) Το ςυνολικό ποςοςτό ενίςχυςθσ κάκε επενδυτικοφ ςχεδίου δεν κα ξεπερνά το 70% του ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ τθσ προτεινόμενθσ επζνδυςθσ και ςε καμία περίπτωςθ δεν κα ξεπερνά τισ ευρϊ. Για τθν υλοποίθςθ τθσ δράςθσ, κα καταρτιςκεί και κα αξιοποιθκεί κατάλογοσ (short-list) προμθκευτϊν, βάςει κριτθρίων δραςτθριοποίθςθσ ςτον τομζα τθσ ανάπτυξθσ εφαρμογϊν και υπθρεςιϊν επί ςυςκευϊν κινθτϊν επικοινωνιϊν. Ο κατάλογοσ κα εμπλουτίηεται διαρκϊσ. 9

Η χριςθ του διαδικτφου από τουσ Ζλλθνεσ

Η χριςθ του διαδικτφου από τουσ Ζλλθνεσ Η χριςθ του διαδικτφου από τουσ Ζλλθνεσ Μάιοσ 2011 «Η χριςθ του διαδικτφου από τουσ Ζλλθνεσ» Ραρατθρθτιριο για τθν Κοινωνία τθσ Ρλθροφορίασ Σταδίου 33, 105 59, Ακινα Τθλ.: +302103313080, Fax: +302103313086

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Ενίςχυςθσ «Digi Retail»

Πρόγραμμα Ενίςχυςθσ «Digi Retail» Πρόγραμμα Ενίςχυςθσ «Digi Retail» 1. Επιλζξιμεσ Επιχειριςεισ Επιλζξιμεσ είναι υφιςτάμενεσ Επιχειριςεισ που δραςτθριοποιοφνται ςτον τομζα του λιανεμπορίου, για τισ οποίεσ ιςχφον ακροιςτικά τα ακόλουκα:

Διαβάστε περισσότερα

Τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015

Τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015 Τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015 Πρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015 Περιεχόμενα ΣΕΛ. ΘΕΜΑ 3 Editorial 4 Βράβευςθ τθσ Εκνικισ Τράπεηασ από το διεκνζσ οικονομικό ζντυπο World Finance 5 Σθμαντικζσ Βραβεφςεισ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΘ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΘ ΘΕΜΑ

ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΘ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΘ ΘΕΜΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΘ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΘ ΘΕΜΑ ΧΡΗΗ ΚΑΙ ΧΡΗΙΜΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Ε ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΙ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΔΡΑΜΑ ΠΟΤΔΑΣΕ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΘ ΧΡΘΣΟ : 7746 ΩΣΘΡΙΑΔΘ

Διαβάστε περισσότερα

2 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΔΡΑΘ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΘ ΑΠΟΔΟΘ

2 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΔΡΑΘ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΘ ΑΠΟΔΟΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ 2 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΔΡΑΘ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΘ ΑΠΟΔΟΘ 2008-2016 ΣΤΟ ΡΛΑΛΣΛΟ ΤΘΣ ΟΔΘΓΛΑΣ 2006/32/ΕΚ Αθήνα, επτέμβριος 2011 2008-2016 Πρόλογος

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Χαρτογράφηςησ Προςβαςιμότητασ Υποδομών

Μελέτη Χαρτογράφηςησ Προςβαςιμότητασ Υποδομών Μελέτη Χαρτογράφηςησ Προςβαςιμότητασ Υποδομών ΤΕΠΑΚ Νοζμβριοσ 2014 H παρούςα μελϋτη εκπονόθηκε ςτο πλαύςιο του ϋργου ΕΡΜΗ: Βελτύωςη Προςβαςιμότητασ Ατόμων με Προβλόματα Κινητικότητασ», το οπούο εντϊςςεται

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματική Περίοδος 2014-2020

Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Τπουργείο Ναυτιλίασ και Αιγαίου Περιεχόμενα ΕΛΑΓΩΓΘ... 2 1.ΚΕΘ ΣΟΤ ΣΟΜΕΑ ΣΟ ΕΚΝΛΚΟ ΚΑΛ ΕΤΡΩΠΑΛΚΟ ΠΕΡΛΒΑΛΛΟΝ... 3 2. ΑΠΟΣΛΜΘΘ ΣΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΣΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΕΩΝ ΣΟΝ ΣΟΜΕΑ ΜΕΧΡΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΦΝΕΙΟ. Μελέηη για ηη διαμόπθωζη ηηρ Σηπαηηγικήρ Υλοποίηζηρ ηηρ ανάπηςξηρ και αξιοποίηζηρ Εςπςζωνικών Υποδομών από ηοςρ Δήμοςρ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΦΝΕΙΟ. Μελέηη για ηη διαμόπθωζη ηηρ Σηπαηηγικήρ Υλοποίηζηρ ηηρ ανάπηςξηρ και αξιοποίηζηρ Εςπςζωνικών Υποδομών από ηοςρ Δήμοςρ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΦΝΕΙΟ Εργαζηήριο Βιομητανικής και Ενεργειακής Οικονομίας Ομάδα για ηην Τετνολογική, Οικονομική και Σηραηηγική Ανάλσζη ηης Κοινωνίας ηης Πληροθορίας (INFOSTRAG), http://www.infostrag.gr/

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΦΥΘΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘ V. 1.0. Σχεδιαςμόσ Πιλοτικοφ Καινοτόμου Σχεδίου Ανάπτυξθσ Επιχειρθματικότθτασ (ΠΚΣΑΕ) ςτο πλαίςιο του ΕΠΑΕ 2007-2013

ΕΥΦΥΘΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘ V. 1.0. Σχεδιαςμόσ Πιλοτικοφ Καινοτόμου Σχεδίου Ανάπτυξθσ Επιχειρθματικότθτασ (ΠΚΣΑΕ) ςτο πλαίςιο του ΕΠΑΕ 2007-2013 ΕΥΦΥΘΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘ Σχεδιαςμόσ Πιλοτικοφ Καινοτόμου Σχεδίου Ανάπτυξθσ Επιχειρθματικότθτασ (ΠΚΣΑΕ) ςτο πλαίςιο του ΕΠΑΕ 2007-2013 V. 1.0 URENIO - Ερευνθτικι Μονάδα Αςτικισ και Περιφερειακισ Καινοτομίασ Αριςτοτζλειο

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνιςμοφ για το Ζργο. Ολοκληρωμζνη Δράςη για την Ενίςχυςη τησ Διαφάνειασ και Κοινωνικήσ Συμμετοχήσ για το Δήμο Φαιςτοφ

Διακήρυξη Διαγωνιςμοφ για το Ζργο. Ολοκληρωμζνη Δράςη για την Ενίςχυςη τησ Διαφάνειασ και Κοινωνικήσ Συμμετοχήσ για το Δήμο Φαιςτοφ Διακήρυξη Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Ολοκληρωμζνη Δράςη για την Ενίςχυςη τησ Διαφάνειασ και Κοινωνικήσ Συμμετοχήσ για το Δήμο Φαιςτοφ Αναθζτουςα Αρχή: Διμοσ Φαιςτοφ Ρροχπολογιςμόσ: 154.470,00 (χωρίσ ΦΡΑ)

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 8: Ψηφιακέσ υπηρεςίεσ ςτη νηςίδα «Αεροδρόμιο Μακεδονία Θεςςαλονίκησ»

Κεφάλαιο 8: Ψηφιακέσ υπηρεςίεσ ςτη νηςίδα «Αεροδρόμιο Μακεδονία Θεςςαλονίκησ» Κεφάλαιο 8: Ψηφιακέσ υπηρεςίεσ ςτη νηςίδα «Αεροδρόμιο Μακεδονία Θεςςαλονίκησ» 8.1. Το αεροδρόμιο Μακεδονύα τησ Θεςςαλονύκησ O Κρατικόσ Αερολιμζνασ Θεςςαλονίκθσ Μακεδονία βρίςκεται 13 χλμ. νοτιοανατολικά

Διαβάστε περισσότερα

Τεφχοσ 31 - Απρίλιοσ 2014

Τεφχοσ 31 - Απρίλιοσ 2014 Τεφχοσ 31 - Απρίλιοσ 2014 Πρώτοι Εμείσ, τεφχοσ 31 - Απρίλιοσ 2014 Περιεχόμενα ΣΕΛ. ΘΕΜΑ 3 Editorial 4 Φα νζα μασ 7 Φο πρόγραμμα «Δείξ τουσ» ταξιδεφει ςτθν περιφζρεια 8 Φομζασ Ενιαίου Εγκριτικοφ Μζντρου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα πουδϊν. Φοιτθτισ ΑΜΜΟΣ Λ. ΓΕΩΓΛΟΣ. Αρικμόσ Μθτρϊου Δ.Ε.-Μ.Τ. /0914

ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα πουδϊν. Φοιτθτισ ΑΜΜΟΣ Λ. ΓΕΩΓΛΟΣ. Αρικμόσ Μθτρϊου Δ.Ε.-Μ.Τ. /0914 ΡΑΝΕΡΛΣΤΘΜΛΟ ΡΕΛΑΛΑ ΤΜΘΜΑ ΟΓΑΝΩΣΘ ΚΑΛ ΔΛΟΛΚΘΣΘ ΕΡΛΧΕΛΘΣΕΩΝ ΔΕΚΕΜΒΛΟΣ 2011 Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα πουδϊν Διοίκθςθ Επιχειριςεων-Μάνατημεντ Τουριςτικϊν Επιχειριςεων Φοιτθτισ ΑΜΜΟΣ Λ. ΓΕΩΓΛΟΣ Αρικμόσ Μθτρϊου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΕΚ ΕΠΑ ΑΝΑΒΤΟΤ. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ για το μάκθμα: Νζεσ Σεχνολογίεσ ςτον Επιςιτιςμό

ΟΣΕΚ ΕΠΑ ΑΝΑΒΤΟΤ. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ για το μάκθμα: Νζεσ Σεχνολογίεσ ςτον Επιςιτιςμό ΟΣΕΚ ΕΠΑ ΑΝΑΒΤΟΤ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ για το μάκθμα: Νζεσ Σεχνολογίεσ ςτον Επιςιτιςμό B ΕΣΟ ΜΑΓΕΙΡΙΚΘ ΣΕΧΝΘ & ΗΑΧΑΡΟΠΛΑΣΙΚΘ ΣΕΧΝΘ Κακθγθτισ: Γκοφβθσ Δθμιτρθσ Ανάβυςςοσ, Ιανουάριοσ 2013 1. ΕΙΑΓΩΓΘ Σιμερα δεν υπάρχει

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Υποβολής. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : Ψηφιακή Σύγκλιση. digi-mobile

Οδηγός Υποβολής. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : Ψηφιακή Σύγκλιση. digi-mobile Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : Ψηφιακή Σύγκλιση «Ενίσχυση επιχειρήσεων για την αξιοποίηση καινοτόμων εφαρμογών σε έξυπνες συσκευές κινητών επικοινωνιών και υπολογιστές-ταμπλέτες (tablet-pc)» ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «DIGI MOBILE»

ΕΣΠΑ 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «DIGI MOBILE» ΕΣΠΑ 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «DIGI MOBILE» Το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και η Ειδική Γραμματεία Ψηφιακού Σχεδιασμού, στο πλαίσιο υλοποίησης του ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση» ανακοίνωσαν

Διαβάστε περισσότερα

Μριτικι αποτίμθςθ των προτάςεων τθσ Σράςινθσ Βίβλου για μια μελλοντικι Θαλάςςια Σολιτικι τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ

Μριτικι αποτίμθςθ των προτάςεων τθσ Σράςινθσ Βίβλου για μια μελλοντικι Θαλάςςια Σολιτικι τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ 1 Copyright 2010 Ελλθνικό Μδρυμα Ευρωπαϊκισ και Εξωτερικισ Υολιτικισ (ΕΟΛΑΠΕΥ) Οεωφ. Βας. Χοφίασ 49, 106 76 Ακινα Ψθλ..: 210 7257 110 Fax: 210 7257 114 www.eliamep.gr eliamep@eliamep.gr Πε τθν επιφφλαξθ

Διαβάστε περισσότερα

Σσεδιαζμόρ για ηη Θαλάζζια Τοςπιζηική Ανάπηςξη για ηην Αζηςπάλαια

Σσεδιαζμόρ για ηη Θαλάζζια Τοςπιζηική Ανάπηςξη για ηην Αζηςπάλαια ΑΤΙΥΦΡΦΕΝΕΙΡ ΣΑΟΕΣΙΥΦΘΞΙΡ ΘΕΥΥΑΝΡΟΙΜΘΥ ΣΡΝΧΦΕΧΟΙΜΘ ΥΧΡΝΘ ΦΞΘΞΑ ΣΡΝΙΦΙΜΩΟ ΞΘΧΑΟΙΜΩΟ ΞΕΦΑΣΦΧΧΙΑΜΡ ΣΤΡΓΤΑΞΞΑ ΥΣΡΧΔΩΟ: ΔΙΡΙΜΘΥΘ & ΔΙΑΧΕΙΤΙΥΘ ΦΕΧΟΙΜΩΟ ΕΤΓΩΟ ΔΙΣΝΩΞΑΦΙΜΘ ΕΤΓΑΥΙΑ Θζμα: Σσεδιαζμόρ για ηη Θαλάζζια

Διαβάστε περισσότερα

υνδυαςμζνεσ μεταφορζσ ςε Ευρϊπη και Ελλάδα ςχετικά με το περιβάλλον και την χρήςη εναλλακτικϊν καυςίμων LPG & CNG

υνδυαςμζνεσ μεταφορζσ ςε Ευρϊπη και Ελλάδα ςχετικά με το περιβάλλον και την χρήςη εναλλακτικϊν καυςίμων LPG & CNG υνδυαςμζνεσ μεταφορζσ ςε Ευρϊπη και Ελλάδα ςχετικά με το περιβάλλον και την χρήςη εναλλακτικϊν καυςίμων LPG & CNG Dionisis Grigoropoulos Managing Director Logistics Way d.grigoropoulos@logistics-way.gr

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Εφαρμογζσ Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ (ΘΔ) και Διαχείριςθσ Εκκλθςιαςτικισ Ακίνθτθσ Ρεριουςίασ (ΔΕΑΡ)» Ανακζτουςα Αρχι: Λερά Αρχιεπιςκοπι Ακθνϊν Ρροχπολογιςμόσ: 4.620.000,00

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ του Υποζργου 3 με τίτλο:

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ του Υποζργου 3 με τίτλο: Μζροσ Α: Αντικείμενο και Ρροδιαγραφζσ του Ζργου (Υ3) Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ του Υποζργου 3 με τίτλο: ςτο πλαίςιο τησ Πράξησ «Ρολυμεςικι και Ρολυτροπικι Ρροβολι του Ρολιτιςμοφ και Τουριςμοφ τθσ Χϊρασ» Ανακζτουςα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΘ ΣΩΝ ΠΡΟΟΠΣΙΚΩΝ ΣΟΤ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΟ ΣΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΤ ΣΘΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΣΘΝ ΕΞΟΔΟ ΑΠΟ ΣΘΝ ΚΡΙΘ

ΑΝΑΛΤΘ ΣΩΝ ΠΡΟΟΠΣΙΚΩΝ ΣΟΤ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΟ ΣΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΤ ΣΘΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΣΘΝ ΕΞΟΔΟ ΑΠΟ ΣΘΝ ΚΡΙΘ ΑΝΑΛΤΘ ΣΩΝ ΠΡΟΟΠΣΙΚΩΝ ΣΟΤ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΟ ΣΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΤ ΣΘΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΣΘΝ ΕΞΟΔΟ ΑΠΟ ΣΘΝ ΚΡΙΘ Μάιοσ 2013 Επιςτθμονικόσ υπεφκυνοσ: Αλεξάκθσ Χριςτοσ, Αναπλθρωτισ Κακθγθτισ Σμιματοσ Οικονομικισ

Διαβάστε περισσότερα

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation Παραδοτζο Π3.3.2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΠΟΤ ΠΑΡΕΧΕΙ Η ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ ΣΗ ΠΙΛΟΣΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ INNO-SME NETWORKS Θεςςαλονίκθ, επτζμβριοσ

Διαβάστε περισσότερα

Η ςτάςθ των Ελλινων απζναντι ςτισ αγορζσ από απόςταςθ. Δείκτεσ καταναλωτικήσ ςυμπεριφοράσ

Η ςτάςθ των Ελλινων απζναντι ςτισ αγορζσ από απόςταςθ. Δείκτεσ καταναλωτικήσ ςυμπεριφοράσ Η ςτάςθ των Ελλινων απζναντι ςτισ αγορζσ από απόςταςθ Δείκτεσ καταναλωτικήσ ςυμπεριφοράσ Η ςτάςθ των Ελλινων απζναντι ςτισ αγορζσ από απόςταςθ Δείκτεσ καταναλωτικήσ ςυμπεριφοράσ Παρατθρθτιριο για τθν Κοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

Social Media Marketing

Social Media Marketing ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ ΣΟΜΔΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΧΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΓΙΑΣΑΞΔΧΝ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΑΠΟΦΑΔΧΝ Social Media Marketing Ανάλυςθ τθσ μεκόδου και μελζτθ τθσ εφαρμογισ

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγόσ φνταξθσ Σοπικοφ χεδίου Αποκεντρωμζνθσ Διαχείριςθσ Αποβλιτων (Σ..Δ.)

Οδθγόσ φνταξθσ Σοπικοφ χεδίου Αποκεντρωμζνθσ Διαχείριςθσ Αποβλιτων (Σ..Δ.) Οδθγόσ φνταξθσ Σοπικοφ χεδίου Αποκεντρωμζνθσ Διαχείριςθσ Αποβλιτων (Σ..Δ.) Ζτοσ, 2015 Ειδικόσ Διαβακμιδικόσ φνδεςμοσ Νομοφ Αττικισ Ειςαγωγικό θμείωμα O παρϊν οδθγόσ ζχει ςκοπό να υποδείξει μια διαδικαςία

Διαβάστε περισσότερα

Όμιλος Α.Ε. Τσιμέντων Τιτάν. Ετήσια Οικονομική Ζκθεση. (1 Ιανουαρίου 2013 31 Δεκεμβρίου 2013)

Όμιλος Α.Ε. Τσιμέντων Τιτάν. Ετήσια Οικονομική Ζκθεση. (1 Ιανουαρίου 2013 31 Δεκεμβρίου 2013) Όμιλος Α.Ε. Τσιμέντων Τιτάν Ετήσια Οικονομική Ζκθεση (1 Ιανουαρίου 2013 31 Δεκεμβρίου 2013) Ανώνυμη Εταιρία Σσιμέντων Σιτάν ΑΡΙΘΜΟ ΓΕΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ ΜΗΣΡΩΟΤ: 224301000, Πρώην ΑΡΙΘΜΟ ΜΗΣΡΩΟΤ Α.Ε.: 6013/06/Β/86/90

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΖ & ΓΗΟΗΚΖΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ. Σομέας Οργάνωζης & Γιοίκηζης

ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΖ & ΓΗΟΗΚΖΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ. Σομέας Οργάνωζης & Γιοίκηζης ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΖ & ΓΗΟΗΚΖΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ Σομέας Οργάνωζης & Γιοίκηζης Βεληίωζη Αλγορίθμοσ Collaborative Filtering με τρήζη μεθόδων Πολσκριηήριας Ανάλσζης για ηην

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγζλματα τομζα ΤΠΕ

Επαγγζλματα τομζα ΤΠΕ 1 Επαγγζλματα τομζα ΤΠΕ Άγγελοσ Τςακανίκασ, Επίκουροσ κακθγθτισ ΕΜΠ, Διευκυντισ Ζρευνασ ΙΟΒΕ Πζτροσ Καβάςαλθσ, Αναπλθρωτισ Κακθγθτισ Πανεπιςτθμίου Αιγαίου Σφροσ, 12 Ιουλίου 2013 Το οικοςφςτθμα του τομζα

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο:

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο: Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο: Access Point Ελλθνικό ζργο EESSI Ανακζτουςα Αρχι: ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΘ ΔΙΑΚΥΒΕΝΘΣΘ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ ΑΣΦΑΛΙΣΘΣ ΑΕ Ρροχπολογιςμόσ: 1.839.850,00 (ςυμπεριλαμβάνεται ΦΡΑ) Διάρκεια: 24 μινεσ

Διαβάστε περισσότερα