REGATE A.E. Λφςεισ Mobility ςτο Cloud: Κζρδθ για Εςάσ και τουσ Πελάτεσ ςασ. Μάριος Σίνας Εμπορικός Διευθυντής

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "REGATE A.E. Λφςεισ Mobility ςτο Cloud: Κζρδθ για Εςάσ και τουσ Πελάτεσ ςασ. Μάριος Σίνας Εμπορικός Διευθυντής"

Transcript

1 REGATE A.E. Λφςεισ Mobility ςτο Cloud: Κζρδθ για Εςάσ και τουσ Πελάτεσ ςασ Μάριος Σίνας Εμπορικός Διευθυντής

2 Σι ημαίνει Enterprise Mobility: Επζκταςθ τθσ μθχανογράφθςισ ςασ εκτόσ των ορίων τθσ επιχείρθςθσ. Εφκολθ και γριγορθ πρόςβαςθ ςε ζγκυρθ εταιρικι πλθροφόρθςθ τθ ςτιγμι που τθ χρειάηεςτε. Αυτοματοποίθςθ των εργαςιϊν των εν κινιςει ςτελεχϊν ςασ. Ειδικά διαμορφωμζνο user interface ϊςτε να είναι απολφτωσ ςυμβατό με τισ ςυνκικεσ εργαςίασ των εν κινιςει ςτελεχϊν. Πρόςβαςθ από παντοφ και από οποιαδιποτε ςυςκευι (PC, Laptop, Tablet PC, Netbook, PDA, Smartphone). Γριγοροσ ςυγχρονιςμόσ δεδομζνων από πολλαπλοφσ ταυτόχρονουσ χριςτεσ.

3 Κυριότεροι Σομείσ Εφαρμογήσ του Mobility: Φορθτι Παραγγελιολθψία (Αυτοματοποίθςθ Πωλιςεων ι Sales Force Automation) Merchandising Σιμολόγθςθ επί Αυτοκινιτου (exvan) Διαχείριςθ Ιατρικϊν Επιςκεπτϊν Ερωτθματολόγια και Ζρευνεσ Αγοράσ Τπθρεςίεσ Σεχνικισ Τποςτιριξθσ (Field Service)

4 Ποια Είναι τα Οφζλη του Mobility για την Επιχείρηςη: Αφξθςθ τθσ παραγωγικότθτασ των εν κινιςει ςτελεχϊν ςασ. θμαντικι μείωςθ του λειτουργικοφ κόςτουσ τθσ εταιρείασ. Βελτιςτοποίθςθ τθσ ποιότθτασ εξυπθρζτθςθσ των πελατϊν. Μεςοπρόκεςμθ αφξθςθ των πωλιςεων. Αποτελεςματικότεροσ τρόποσ λειτουργίασ τθσ επιχείρθςθσ, με άμεςο και αυταπόδεικτο Return-on-Investment. θμαντικό πλεονζκτθμα ζναντι του ανταγωνιςμοφ ςασ.

5 Ποια Είναι τα Οφζλη του Mobility για τον υνεργάτη: Προςφζρετε ςθμαντικι προςτικζμενθ αξία ςτουσ Πελάτεσ ςασ. υμπλθρϊνετε τθ «φαρζτρα» ςασ με λφςεισ που ςασ διευκολφνουν ςθμαντικά τθ διείςδυςθ ςε νζο πελατολόγιο και το cross selling ςε υφιςτάμενο πελατολόγιο. χεδόν παρκζνα αγορά που επιτρζπει τθ δθμιουργία ςθμαντικϊν ευκαιριϊν για ζςοδα. χετικά μικρόσ ανταγωνιςμόσ ςε επίπεδο καταςκευαςτϊν φορθτϊν λφςεων, λόγω τθσ τεχνικισ εξειδίκευςθσ που απαιτείται. Σο mobility αποτελεί το μζλλον τθσ πλθροφορικισ. Εςείσ κα μείνετε εκτόσ;

6 Γιατί Mobility Σι Λζνε οι Αναλυτζσ: Mobility is inevitable for the vast majority of business processes, and IDC believes businesses stand to lose without mobility and support for a flexible workforce. Creating a successful future organization requires elements of innovation and transformation that visibly rely on mobile solution components. IDC, The future of Enterprise Mobility in Europe, Within 18 months most IT managers will change theirstrategies to include multi-platform smart phones due to the TCO and efficiency improvements introduced. For enterprises today, mobility is no longer a "nice to have. Forrester, It is a strategic component of their business. Deploying mobile applications provides strong productivity improvements and offers better customer touch for the mobile workers accessing these applications in the field, whether they are sales people, knowledge workers, or field workers. IDC, 2010

7 Γιατί Mobility Σι Λζνε οι Αριθμοί: 433εκ. smartphones εκτιμάται ότι κα πουλθκοφν μζςα ςτο 2012 (177εκ. smartphones πουλικθκαν το 2009) Μζχρι το 2012, 75% των εν κινιςει ςτελεχϊν κα χρθςιμοποιοφν smartphones. Μόνο 5% των μικρομεςαίων και μεγάλων επιχειριςεων ζχουν υλοποιιςει κάποιου είδουσ mobile εφαρμογι για τα εν κινιςει ςτελζχθ τουσ. Εκτιμάται ότι υπάρχουν πάνω από 700εκ. εν κινιςει ςτελζχθ παγκοςμίωσ (WES). Θ παγκόςμια αγορά των Enterprise Mobile Apps εκτιμάται ότι κα φτάςει τα $17τριςεκ. μζςα ςτο 2012 (IDC).

8 Γιατί Mobility Ζρευνα τησ Forrester:

9 Ποια Είναι τα Οφζλη του Mobility ςτο Cloud για την Επιχείρηςη: Αγορά premium λογιςμικοφ ςε ιδιαίτερα χαμθλζσ τιμζσ. High availability τθσ υπθρεςίασ. Τποςτιριξθ επιπζδου 24/7 από Πανελλαδικό Δίκτυο υνεργατϊν. Αντιμετϊπιςθ πολιτικισ εταιρείασ που απαγορεφει τθν προμικεια νζου λογιςμικοφ. Ζχετε πάντα τθν τρζχουςα ζκδοςθ τθσ εφαρμογισ. Focus ςτθ λειτουργικότθτα και ςτθν αποτελεςματικότθτα. Απόκτθςθ προχποκζςεων για κερδοφορία και πλιρθ επίτευξθ των επιχειρθματικϊν ςασ ςτόχων ανάπτυξθσ.

10 Ποια Είναι τα Οφζλη του Mobility ςτο Cloud για τον υνεργάτη: Προςφζρετε κακαρι αξία ςτουσ Πελάτεσ ςασ. Όλοι πλζον μιλάνε για το Cloud. Εςείσ κα παραμείνετε ςτα παραδοςιακά μοντζλα πλθροφορικισ; Δθμιουργείτε τθν εικόνα του ιδανικοφ ςυμβοφλου πλθροφορικισ επειδι μετακζτετε το focus των Πελατϊν ςασ ςτθν ουςία (= θ ανάγκθ που πρζπει να αντιμετωπιςτεί) αντί για το εμπόδιο (= θ απαιτοφμενθ επζνδυςθ). Διακζτετε λφςεισ που ςασ δίνουν τθ δυνατότθτα να κλείνετε ςυμφωνίεσ ακόμθ και μζςα ςε ζνα ραντεβοφ. Δθμιουργείτε ςτακερά αυξανόμενα ςίγουρα ζςοδα με υψθλό περικϊριο κζρδουσ. Δθμιουργείτε ςυνκικεσ αυξθμζνθσ ανταγωνιςτικότθτασ για τθν επιχείρθςι ςασ.

11 Enterprise Mobility + Cloud = REGATE Απόλυτθ εξειδίκευςθ ςτο Enterprise Mobility. Αποκλειςτικόσ πάροχοσ ολοκλθρωμζνων λφςεων αυτοματοποίθςθσ πωλιςεων ςτο Microsoft S+S Incubation Center. Προςφζρουμε ολοκλθρωμζνεσ λφςεισ ςε όλουσ τουσ επιμζρουσ τομείσ Mobility με ςθμαντικά ανταγωνιςτικά πλεονεκτιματα. Τποςτθρίηουμε όλεσ τισ ςφγχρονεσ πλατφόρμεσ και φορθτζσ ςυςκευζσ (Laptops, Netbooks, Tablet PCs, PDAs, Smartphones) Είμαςτε Μζλθ του Ομίλου Επιχειριςεων Θεοδϊρου. Παρζχουμε turn-key solutions, ςυμπεριλαμβανομζνου και του φορθτοφ εξοπλιςμοφ.

12 Ενδεικτικό Πελατολόγιο REGATE: JOHNSON & JOHNSON HELLAS A.E.B.E. SCA HYGIENE PRODUCTS (ZEWA) Α.Ε. VECHRO A.E. COSMOS LAC A.E.B.E. BERLING Α.E.B.Ε. PURATOS HELLAS A.E.B.E. JANSSEN CILAG A.E. ΚΟΤΦΕΣΟΠΟΙΙΑ ΧΑΣΗΘΓΙΑΝΝΑΚΘ Α.Ε. DEMO A.E. ΑΝΑΣ A.E. ΕΤΒΟΪΚΘ ΗΤΜΘ Α.Ε. ΜΑΚΣΙΝ Α.Ε. ALPHA ΔΙΑΝΟΜΕ (ΜΟΤΧΑΛΘ) Α.Ε. IDER ΜΠΟΤΡΣΗΟΓΛΟΤ A.B.E. FARMECO A.E. KPML A.E. RELKON HELLAS AE STELT - ΣΑΓΚΑΡΚΘ ACTMEDIA HELLAS AE PROXIMITY ZZ Α.Ε. WEST ΔΙΑΦΘΜΙΣΙΚΘ Α.Ε.

13 Αυτοματοποίηςη Πωλήςεων ςτο Cloud από τη REGATE: Οριςμόσ: Ολοκλθρωμζνθ λφςθ φορθτισ παραγγελιολθψίασ & merchandising. Σεχνολογίεσ : Net Framework 2.0, 3.5 Compact Framework 2.0, 3.5 Microsoft SQL Server 2008/2012 Microsoft Windows Server 2003/2008 Μοντζλο Διάθεςησ: Software as a Service (SaaS): τακερό μθνιαίο κόςτοσ ανά χριςτθ. Εκδόςεισ BizeGate On Demand: Base I Base II Professional Premium Product Upgrade: Base I ι Base II Professional Professional Premium

14 CASE STUDY: SCA Hygiene Products A.E. Η Εταιρεία: SCA HYGIENE PRODUCTS A.E. Η Ανάγκη: Αφξθςθ παραγωγικότθτασ των εν κινιςει ςτελεχϊν τθσ εταιρείασ. Δυνατότθτα αποτελεςματικότερθσ επικεϊρθςθσ τθσ Ομάδασ Πωλιςεων. Η Λφςη: BizeGate On Demand Premium Edition. SaaS: τακερό μθνιαίο κόςτοσ ανά χριςτθ. Πλιρθ κάλυψθ των απαιτιςεων των εξωτερικϊν πωλθτϊν, αλλά και των επικεωρθτϊν και επικεφαλισ πωλιςεων. Διαςφνδεςθ με SAP ERP. Οφζλη για τον Πελάτη: Αφξθςθ παραγωγικότθτασ των εν κινιςει ςτελεχϊν ωσ και 12,5%. On-line επικεϊρθςθ Ομάδασ Πωλιςεων. θμαντικι μείωςθ λειτουργικοφ κόςτουσ του Σμιματοσ Πωλιςεων.

15 Demo BizeGate On Demand:

16 Η Ευκαιρία Είναι ΣΩΡΑ! Σο Enterprise Mobility ζχει πλζον εδραιωκεί ωσ ανάγκθ ςτθν Ελλθνικι αγορά! Σο focus ςτο Cloud είναι μονόδρομοσ! Μικρόσ ανταγωνιςμόσ ςε επίπεδο καταςκευαςτϊν φορθτϊν λφςεων, λόγω τθσ τεχνικισ εξειδίκευςθσ που απαιτείται! Ακόμθ μικρότεροσ ανταγωνιςμόσ ςε επίπεδο φορθτϊν λφςεων που προςφζρονται με το μοντζλο SaaS! Ζρχεται το Digi-Mobile!! Ηθτάμε υνεργάτεσ ςε ΟΛΘ τθν Ελλάδα!

17 τοιχεία Επικοινωνίασ REGATE A.E.:

ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΘ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΘ ΘΕΜΑ

ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΘ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΘ ΘΕΜΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΘ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΘ ΘΕΜΑ ΧΡΗΗ ΚΑΙ ΧΡΗΙΜΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Ε ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΙ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΔΡΑΜΑ ΠΟΤΔΑΣΕ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΘ ΧΡΘΣΟ : 7746 ΩΣΘΡΙΑΔΘ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 8: Ψηφιακέσ υπηρεςίεσ ςτη νηςίδα «Αεροδρόμιο Μακεδονία Θεςςαλονίκησ»

Κεφάλαιο 8: Ψηφιακέσ υπηρεςίεσ ςτη νηςίδα «Αεροδρόμιο Μακεδονία Θεςςαλονίκησ» Κεφάλαιο 8: Ψηφιακέσ υπηρεςίεσ ςτη νηςίδα «Αεροδρόμιο Μακεδονία Θεςςαλονίκησ» 8.1. Το αεροδρόμιο Μακεδονύα τησ Θεςςαλονύκησ O Κρατικόσ Αερολιμζνασ Θεςςαλονίκθσ Μακεδονία βρίςκεται 13 χλμ. νοτιοανατολικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΦΥΘΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘ V. 1.0. Σχεδιαςμόσ Πιλοτικοφ Καινοτόμου Σχεδίου Ανάπτυξθσ Επιχειρθματικότθτασ (ΠΚΣΑΕ) ςτο πλαίςιο του ΕΠΑΕ 2007-2013

ΕΥΦΥΘΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘ V. 1.0. Σχεδιαςμόσ Πιλοτικοφ Καινοτόμου Σχεδίου Ανάπτυξθσ Επιχειρθματικότθτασ (ΠΚΣΑΕ) ςτο πλαίςιο του ΕΠΑΕ 2007-2013 ΕΥΦΥΘΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘ Σχεδιαςμόσ Πιλοτικοφ Καινοτόμου Σχεδίου Ανάπτυξθσ Επιχειρθματικότθτασ (ΠΚΣΑΕ) ςτο πλαίςιο του ΕΠΑΕ 2007-2013 V. 1.0 URENIO - Ερευνθτικι Μονάδα Αςτικισ και Περιφερειακισ Καινοτομίασ Αριςτοτζλειο

Διαβάστε περισσότερα

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation Παραδοτζο Π3.3.2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΠΟΤ ΠΑΡΕΧΕΙ Η ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ ΣΗ ΠΙΛΟΣΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ INNO-SME NETWORKS Θεςςαλονίκθ, επτζμβριοσ

Διαβάστε περισσότερα

υνδυαςμζνεσ μεταφορζσ ςε Ευρϊπη και Ελλάδα ςχετικά με το περιβάλλον και την χρήςη εναλλακτικϊν καυςίμων LPG & CNG

υνδυαςμζνεσ μεταφορζσ ςε Ευρϊπη και Ελλάδα ςχετικά με το περιβάλλον και την χρήςη εναλλακτικϊν καυςίμων LPG & CNG υνδυαςμζνεσ μεταφορζσ ςε Ευρϊπη και Ελλάδα ςχετικά με το περιβάλλον και την χρήςη εναλλακτικϊν καυςίμων LPG & CNG Dionisis Grigoropoulos Managing Director Logistics Way d.grigoropoulos@logistics-way.gr

Διαβάστε περισσότερα

Πζτροσ ΚΑΒΑΣΑΛΗΣ, Παν Αιγαίου & ΙΤΥΕ

Πζτροσ ΚΑΒΑΣΑΛΗΣ, Παν Αιγαίου & ΙΤΥΕ Τομζασ ΤΠΕ (Τεχνολογίεσ Πληροφορικήσ και Επικοινωνιών) Τυποποιημζνα ελληνικά προϊόντα και υπηρεςίεσ ςτισ διεθνείσ αγορζσ Πζτροσ ΚΑΒΑΣΑΛΗΣ, Παν Αιγαίου & ΙΤΥΕ 1 Μια τολμθρι, απαραίτθτθ, επιλογι... Μια ςφγχρονθ

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγζλματα τομζα ΤΠΕ

Επαγγζλματα τομζα ΤΠΕ 1 Επαγγζλματα τομζα ΤΠΕ Άγγελοσ Τςακανίκασ, Επίκουροσ κακθγθτισ ΕΜΠ, Διευκυντισ Ζρευνασ ΙΟΒΕ Πζτροσ Καβάςαλθσ, Αναπλθρωτισ Κακθγθτισ Πανεπιςτθμίου Αιγαίου Σφροσ, 12 Ιουλίου 2013 Το οικοςφςτθμα του τομζα

Διαβάστε περισσότερα

Τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015

Τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015 Τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015 Πρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015 Περιεχόμενα ΣΕΛ. ΘΕΜΑ 3 Editorial 4 Βράβευςθ τθσ Εκνικισ Τράπεηασ από το διεκνζσ οικονομικό ζντυπο World Finance 5 Σθμαντικζσ Βραβεφςεισ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΕΚ ΕΠΑ ΑΝΑΒΤΟΤ. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ για το μάκθμα: Νζεσ Σεχνολογίεσ ςτον Επιςιτιςμό

ΟΣΕΚ ΕΠΑ ΑΝΑΒΤΟΤ. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ για το μάκθμα: Νζεσ Σεχνολογίεσ ςτον Επιςιτιςμό ΟΣΕΚ ΕΠΑ ΑΝΑΒΤΟΤ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ για το μάκθμα: Νζεσ Σεχνολογίεσ ςτον Επιςιτιςμό B ΕΣΟ ΜΑΓΕΙΡΙΚΘ ΣΕΧΝΘ & ΗΑΧΑΡΟΠΛΑΣΙΚΘ ΣΕΧΝΘ Κακθγθτισ: Γκοφβθσ Δθμιτρθσ Ανάβυςςοσ, Ιανουάριοσ 2013 1. ΕΙΑΓΩΓΘ Σιμερα δεν υπάρχει

Διαβάστε περισσότερα

Ειςαγωγι. Αποκτιςτε το ςφςτθμα ολοκλθρωμζνων λφςεων και εφαρμογϊν και απολαφςτε τισ υπθρεςίεσ που προςφζρει ςε εςάσ και τθν επιχείρθςθ ςασ.

Ειςαγωγι. Αποκτιςτε το ςφςτθμα ολοκλθρωμζνων λφςεων και εφαρμογϊν και απολαφςτε τισ υπθρεςίεσ που προςφζρει ςε εςάσ και τθν επιχείρθςθ ςασ. Ειςαγωγι ε αντίκεςθ με το παρελκόν, ςιμερα θ επικοινωνία είναι δομθμζνθ ζτςι που δεν βαςίηεται ςε μία μόνο υποδομι δικτφου. ιμερα μποροφμε να επιλζξουμε να επικοινωνοφμε μζςω του δικτφου IP, του αςφρματου

Διαβάστε περισσότερα

N E W S. CompuSafe το Έξςπνο Χπηματοκιβώτιο. Ασύπματο Σύστημα Ασυαλείαρ Power Max NEW! ΝΟΕΜΒΡΙΟ 2011 Σεφχοσ 17

N E W S. CompuSafe το Έξςπνο Χπηματοκιβώτιο. Ασύπματο Σύστημα Ασυαλείαρ Power Max NEW! ΝΟΕΜΒΡΙΟ 2011 Σεφχοσ 17 B R I N K S H E L L A S N E W S ΝΟΕΜΒΡΙΟ 2011 Σεφχοσ 17 NEW! CompuSafe το Έξςπνο Χπηματοκιβώτιο Ασύπματο Σύστημα Ασυαλείαρ Power Max Διαβάςτε ςε αυτό το τεφχοσ: Νζο Αςφρματο Σφςτθμα Αςφαλείασ από τθν Brink

Διαβάστε περισσότερα

Τεφχοσ 31 - Απρίλιοσ 2014

Τεφχοσ 31 - Απρίλιοσ 2014 Τεφχοσ 31 - Απρίλιοσ 2014 Πρώτοι Εμείσ, τεφχοσ 31 - Απρίλιοσ 2014 Περιεχόμενα ΣΕΛ. ΘΕΜΑ 3 Editorial 4 Φα νζα μασ 7 Φο πρόγραμμα «Δείξ τουσ» ταξιδεφει ςτθν περιφζρεια 8 Φομζασ Ενιαίου Εγκριτικοφ Μζντρου

Διαβάστε περισσότερα

Χτίζουμε πιο οικονομικά, πιο γρήγορα. Χτίζουμε έξυπνα σπίτια! ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΣΤΟΤ FRANCHISE

Χτίζουμε πιο οικονομικά, πιο γρήγορα. Χτίζουμε έξυπνα σπίτια! ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΣΤΟΤ FRANCHISE Χτίζουμε πιο οικονομικά, πιο γρήγορα. Χτίζουμε έξυπνα σπίτια! 1 ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΣΤΟΤ FRANCHISE Χτίηουμε πιο οικονομικά, πιο γριγορα. Χτίηουμε ζξυπνα ςπίτια! 2 η εταιρεία μασ με την πολφχρονη εμπειρία

Διαβάστε περισσότερα

Σσεδιαζμόρ για ηη Θαλάζζια Τοςπιζηική Ανάπηςξη για ηην Αζηςπάλαια

Σσεδιαζμόρ για ηη Θαλάζζια Τοςπιζηική Ανάπηςξη για ηην Αζηςπάλαια ΑΤΙΥΦΡΦΕΝΕΙΡ ΣΑΟΕΣΙΥΦΘΞΙΡ ΘΕΥΥΑΝΡΟΙΜΘΥ ΣΡΝΧΦΕΧΟΙΜΘ ΥΧΡΝΘ ΦΞΘΞΑ ΣΡΝΙΦΙΜΩΟ ΞΘΧΑΟΙΜΩΟ ΞΕΦΑΣΦΧΧΙΑΜΡ ΣΤΡΓΤΑΞΞΑ ΥΣΡΧΔΩΟ: ΔΙΡΙΜΘΥΘ & ΔΙΑΧΕΙΤΙΥΘ ΦΕΧΟΙΜΩΟ ΕΤΓΩΟ ΔΙΣΝΩΞΑΦΙΜΘ ΕΤΓΑΥΙΑ Θζμα: Σσεδιαζμόρ για ηη Θαλάζζια

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο:

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο: Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο: Access Point Ελλθνικό ζργο EESSI Ανακζτουςα Αρχι: ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΘ ΔΙΑΚΥΒΕΝΘΣΘ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ ΑΣΦΑΛΙΣΘΣ ΑΕ Ρροχπολογιςμόσ: 1.839.850,00 (ςυμπεριλαμβάνεται ΦΡΑ) Διάρκεια: 24 μινεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα πουδϊν. Φοιτθτισ ΑΜΜΟΣ Λ. ΓΕΩΓΛΟΣ. Αρικμόσ Μθτρϊου Δ.Ε.-Μ.Τ. /0914

ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα πουδϊν. Φοιτθτισ ΑΜΜΟΣ Λ. ΓΕΩΓΛΟΣ. Αρικμόσ Μθτρϊου Δ.Ε.-Μ.Τ. /0914 ΡΑΝΕΡΛΣΤΘΜΛΟ ΡΕΛΑΛΑ ΤΜΘΜΑ ΟΓΑΝΩΣΘ ΚΑΛ ΔΛΟΛΚΘΣΘ ΕΡΛΧΕΛΘΣΕΩΝ ΔΕΚΕΜΒΛΟΣ 2011 Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα πουδϊν Διοίκθςθ Επιχειριςεων-Μάνατημεντ Τουριςτικϊν Επιχειριςεων Φοιτθτισ ΑΜΜΟΣ Λ. ΓΕΩΓΛΟΣ Αρικμόσ Μθτρϊου

Διαβάστε περισσότερα

Σεφχοσ 22 - Φεβρουάριοσ 2012

Σεφχοσ 22 - Φεβρουάριοσ 2012 Σεφχοσ 22 - Φεβρουάριοσ 2012 Πρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 22 - Φεβρουάριοσ 2012 Περιεχόμενα ελ Θζμα 3 Editorial 4 170 χρόνια Εκνικι Σράπεηα (ζκκεςθ) 7 Πιςτοποίθςθ ISO για υπθρεςίεσ Πλθροφορικισ 8 Κακιζρωςθ αρχϊν

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματική Περίοδος 2014-2020

Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Τπουργείο Ναυτιλίασ και Αιγαίου Περιεχόμενα ΕΛΑΓΩΓΘ... 2 1.ΚΕΘ ΣΟΤ ΣΟΜΕΑ ΣΟ ΕΚΝΛΚΟ ΚΑΛ ΕΤΡΩΠΑΛΚΟ ΠΕΡΛΒΑΛΛΟΝ... 3 2. ΑΠΟΣΛΜΘΘ ΣΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΣΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΕΩΝ ΣΟΝ ΣΟΜΕΑ ΜΕΧΡΛ

Διαβάστε περισσότερα

Ευζλικτοι αλγόρικμοι ανίχνευςθσ markers ςε εικόνα

Ευζλικτοι αλγόρικμοι ανίχνευςθσ markers ςε εικόνα Ευζλικτοι αλγόρικμοι ανίχνευςθσ markers ςε εικόνα Εφαρμογι ςτθν Επαυξθμζνθ Πραγματικότθτα Τηιϊνασ Δθμιτριοσ Τμιμα Ηλεκτρολόγων Μθχανικϊν και Μθχανικϊν Υπολογιςτϊν, ΑΠΘ 9//9 I The most profound technologies

Διαβάστε περισσότερα

Μριτικι αποτίμθςθ των προτάςεων τθσ Σράςινθσ Βίβλου για μια μελλοντικι Θαλάςςια Σολιτικι τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ

Μριτικι αποτίμθςθ των προτάςεων τθσ Σράςινθσ Βίβλου για μια μελλοντικι Θαλάςςια Σολιτικι τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ 1 Copyright 2010 Ελλθνικό Μδρυμα Ευρωπαϊκισ και Εξωτερικισ Υολιτικισ (ΕΟΛΑΠΕΥ) Οεωφ. Βας. Χοφίασ 49, 106 76 Ακινα Ψθλ..: 210 7257 110 Fax: 210 7257 114 www.eliamep.gr eliamep@eliamep.gr Πε τθν επιφφλαξθ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρθματικι πρόταςθ ςυνεργαςίασ

Επιχειρθματικι πρόταςθ ςυνεργαςίασ Επιχειρθματικι πρόταςθ ςυνεργαςίασ Καλωςιλκατε ςτο Watershop! Κάντε μια υγιι επιλογι για ζνα επιτυχθμζνο επαγγελματικό μζλλον ςιμερα! Σασ καλωςορίηουμε ςτον κόςμο του δικτφου Watershop! Η αλυςίδα μασ προςφζρει

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικζσ Καταςτάςεισ τθσ 31.12.2010. (ςφμφωνα με τα Διεκνι Ρρότυπα Χρθματοοικονομικισ Αναφοράσ Δ.Ρ.Χ.Α )

Οικονομικζσ Καταςτάςεισ τθσ 31.12.2010. (ςφμφωνα με τα Διεκνι Ρρότυπα Χρθματοοικονομικισ Αναφοράσ Δ.Ρ.Χ.Α ) Οικονομικζσ Καταςτάςεισ τθσ 31.12.2010 (ςφμφωνα με τα Διεκνι Ρρότυπα Χρθματοοικονομικισ Αναφοράσ Δ.Ρ.Χ.Α ) Ακινα, Μάιοσ 2011 Πίνακασ Περιεχομζνων Ζκκεςθ Διαχείριςθσ... 3 ΣΘΜΕΙΩΣΘ 11:Απαιτιςεισ κατά πελατϊν

Διαβάστε περισσότερα

«Επζκταςθ του κζντρου διάςωςθσ, αποκατάςταςθσ & Ραροχι Υβριδικϊν Υπθρεςιϊν

«Επζκταςθ του κζντρου διάςωςθσ, αποκατάςταςθσ & Ραροχι Υβριδικϊν Υπθρεςιϊν Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Επζκταςθ του κζντρου διάςωςθσ, αποκατάςταςθσ & Ραροχι Υβριδικϊν Υπθρεςιϊν HBBTV» Ανακζτουςα Αρχι: ΔΘΜΟΣΛΑ ΤΘΛΕΟΑΣΘ. Ρροχπολογιςμόσ: 2.787.000,00 χωρίσ ΦΡΑ : 3.428.010,00

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΦΝΕΙΟ. Μελέηη για ηη διαμόπθωζη ηηρ Σηπαηηγικήρ Υλοποίηζηρ ηηρ ανάπηςξηρ και αξιοποίηζηρ Εςπςζωνικών Υποδομών από ηοςρ Δήμοςρ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΦΝΕΙΟ. Μελέηη για ηη διαμόπθωζη ηηρ Σηπαηηγικήρ Υλοποίηζηρ ηηρ ανάπηςξηρ και αξιοποίηζηρ Εςπςζωνικών Υποδομών από ηοςρ Δήμοςρ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΦΝΕΙΟ Εργαζηήριο Βιομητανικής και Ενεργειακής Οικονομίας Ομάδα για ηην Τετνολογική, Οικονομική και Σηραηηγική Ανάλσζη ηης Κοινωνίας ηης Πληροθορίας (INFOSTRAG), http://www.infostrag.gr/

Διαβάστε περισσότερα

Ισίδωρος Σιδερίδης Business Development Manager

Ισίδωρος Σιδερίδης Business Development Manager Ισίδωρος Σιδερίδης Business Development Manager Πλθροφορίεσ για τθ SiEBEN Η εηαηξία καο ηδξύζεθε ηνλ Οθηώβξην ηνπ 2000 θαη παξέρεη ιύζεηο κέζω ηεζζάξωλ divisions: Mobile, Systems Integration, Business

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΕΡΡΩΝ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΕΡΡΩΝ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΕΡΡΩΝ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΘΕΜΑ "Ανάπτυξθ διαδικτυακισ εφαρμογισ για οπτικοποίθςθ χρονοςειρϊν από βάςεισ δεδομζνων και πρόβλεψθ μελλοντικϊν

Διαβάστε περισσότερα

2 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΔΡΑΘ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΘ ΑΠΟΔΟΘ

2 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΔΡΑΘ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΘ ΑΠΟΔΟΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ 2 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΔΡΑΘ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΘ ΑΠΟΔΟΘ 2008-2016 ΣΤΟ ΡΛΑΛΣΛΟ ΤΘΣ ΟΔΘΓΛΑΣ 2006/32/ΕΚ Αθήνα, επτέμβριος 2011 2008-2016 Πρόλογος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ :

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ : ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ : ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΡΑΑΔΕΙΓΜΑ ΣΕ ΑΝΩΜΥΜΘ ΕΤΑΙΙΑ ΑΣΡΘ ΕΛΕΝΘ ΑΜ:6735 ΡΙΤΣΟΥΛΘ ΣΟΦΙΑ ΑΜ:6889 ΕΙΣΘΓΘΤΘΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δευτζρα, 26 Μαΐου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Δευτζρα, 26 Μαΐου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Δευτζρα, 26 Μαΐου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ζνα χρόνο μετά τθν είςοδο 21 πολλά υποςχόμενων επιχειρθματικϊν ομάδων ςτο egg enter grow go και κακϊσ πλθςιάηουν ςτθν «αποφοίτθςι» τουσ, ςτο «go», με ϊριμα πλζον επιχειρθματικά

Διαβάστε περισσότερα

Social Media Marketing

Social Media Marketing ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ ΣΟΜΔΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΧΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΓΙΑΣΑΞΔΧΝ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΑΠΟΦΑΔΧΝ Social Media Marketing Ανάλυςθ τθσ μεκόδου και μελζτθ τθσ εφαρμογισ

Διαβάστε περισσότερα