ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ. Απάντηση Δικαιούχου Ενσωματώθηκε στη Διακήρυξη

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ. Απάντηση Δικαιούχου Ενσωματώθηκε στη Διακήρυξη"

Transcript

1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Α/Α Σχόλιο ή Παρατήρηση (ή κοινή ομάδα παρατηρήσεων) με παραπομπή στο σχέδιο της διακήρυξης (άρθρο, παραγρ.) Απάντηση Δικαιούχου Ενσωματώθηκε στη Διακήρυξη Τεκμηρίωση Απάντησης Υποβάλλων (Φορέας, Οργανισμός, Εταιρεία) 1. Γενικό σχόλιο Αναφέρεται σε διάφορα σημεία της διακήρυξης, ότι το σύστημα Επιχειρηματικής Ευφυΐας θα είναι διαθέσιμο και σε εξωτερικούς χρήστες (π.χ. πολίτες), οι οποίοι θα μπορούν να υποβάλλουν ερωτήματα και να αναζητούν πληροφορίες για τους ΔΠ, με ποικιλία κριτηρίων αναζήτησης. Λόγω του γεγονότος πως η εν λόγω διαδραστική λειτουργικότητα του συστήματος παρουσίασης δεικτών αποδοτικότητας σε απεριόριστο αριθμό χρηστών αυξάνει δραματικό το αδειοδοτικό κόστος της λύσης, προτείνουμε τον περιορισμό των εξειδικευμένων χρηστών του συστήματος σε 25. Οι εξωτερικοί χρήστες (απεριόριστος αριθμός) θα αποκτούν πρόσβαση στους δείκτες μέσω δημοσιευμένων στατιστικών και αναφορών. Πιο συγκεκριμένα προτείνουμε την παρακάτω ομαδοποίηση των χρηστών του συστήματος Επιχειρηματικής Ευφυΐας: 1. Τελικοί χρήστες (End-users). Είναι η κατηγορία των χρηστών που καταναλώνει τις συνήθεις αναφορές. Αποτελούν την πλειοψηφία των χρηστών και ανήκουν οργανικά σε διάφορα λειτουργικά τμήματα των φορέων. Περιλαμβάνονται και οι πολίτες. ΝΑΙ x Το σχέδιο της διακήρυξης είναι σαφές. Στο Μέρος Γ, Πίνακα 3.1 καθορίζονται οι απαιτήσεις για άδειες χρήσης για τους εξειδικευμένους χρήστες του Υποσυστήματος 3 και στον Πίνακα 3.35 καθορίζονται οι απαιτούμενες δυνατότητες σχεδιασμού και παραμετροποίησης αναφορών/παρουσιάσεων για τους εξειδικευμένους χρήστες της ΕΕΤΤ. Στον Πίνακα 3.29 εμφανίζονται οι ελάχιστες απαιτήσεις για τον αριθμό των Επισκεπτών της διαδικτυακής Πλατφόρμας και στον Πίνακα 3.36 καθορίζονται οι απαιτούμενες δυνατότητες διαχείρισης αναφορών/παρουσιάσεων για τους επισκέπτες της διαδικτυακής Πλατφόρμας. Oracle Hellas 2. Αναλυτές (Power users analysts). Είναι η κατηγορία των χρηστών η οποία παράγει αναφορές (συνήθως αρκετά πιο σύνθετες) κατά παραγγελία. 3. Διαχειριστές (Administrators). Η κατηγορία αυτή αντιπροσωπεύει το ανώτερο επίπεδο πρόσβασης καθώς οι χρήστες αυτοί θα ρυθμίζουν τα δικαιώματα πρόσβασης στο υποσύστημα και θα διαχειρίζονται τις παραμέτρους του υποσυστήματος Θεωρούμε πως θα πρέπει να υπάρχουν 2 Administrators, 25 1

2 αναλυτές και απεριόριστοι τελικοί χρήστες. Οι αριθμοί αυτοί είναι επαρκής (βάση της εμπειρίας μας από παρόμοια έργα) να εξυπηρετήσουν πλήρως τις ανάγκες του εν λόγω έργου. 2. Γενικό σχόλιο Σε κάθε περίπτωση εφιστούμε την προσοχή στον όρο «συγκρίσιμες πληροφορίες» που θα παρέχονται στο κοινό αναφορικά με την ποιότητα των δικτύων και των προσφερόμενων υπηρεσιών. Βασική προϋπόθεση εξαγωγής ορθών αποτελεσμάτων σύγκρισης είναι η εφαρμογή των συγκριτικών κριτηρίων και μεθοδολογίας επί υπηρεσιών και δικτύων μεταξύ ΟΤΕ και λοιπών Παρόχων με παντελώς ίδια χαρακτηριστικά. 3. Γενικό σχόλιο Είναι απαραίτητο όπως αντιμετωπισθούν ορθώς οποιαδήποτε ζητήματα που άπτονται της προστασίας των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και να ρυθμιστούν τυχόν συναφή θέματα, και διασφαλισθεί η παροχή των απαραίτητων αδειών και εγκρίσεων πρόσβασης και χρήσης του συστήματος. Θα πρέπει να προσδιορισθούν όρια ευθύνης ως προς το περιεχόμενο που θα προβάλλεται μέσω της εφαρμογής, ενώ θα πρέπει να ρυθμισθούν αφενός μεν ζητήματα που ανακύπτουν από την αναδημοσίευση στοιχείων πλατφόρμας από τρίτους αφετέρου δε συναφή θέματα εμπορικής διαχείρισης της πληροφορίας. X Οι πληροφορίες ποιότητας που θα παρουσιάζονται στη διαδικτυακή πλατφόρμα προβλέπονται στον Κανονισμό ΔΠ της ΕΕΤΤ (ΑΠ. 621/11/ , ΦΕΚ 2417/Β/ ), για τον οποίο έχει ήδη γίνει διαβούλευση με τους παρόχους, και έχει ληφθεί μέριμνα ώστε να είναι όσο το δυνατόν περισσότερο συγκρίσιμες. X Τα αποτελέσματα ΔΠ των παρόχων δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών που δημοσιεύονται με βάση τον Κανονισμό ΔΠ της ΕΕΤΤ (ΑΠ. 621/11/ , ΦΕΚ 2417/Β/ ) είναι ανοικτά και μπορούν να χρησιμοποιηθούν από όλους τους ενδιαφερόμενους. Δεν υπόκεινται σε κανενός είδους άδεια. Επίσης, τα αποτελέσματα ΔΠ δεν θεωρούνται προσωπικά ή απόρρητα δεδομένα, και, επομένως, δεν υπόκεινται στους σχετικούς νόμους για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και απορρήτου των επικοινωνιών. Επιπλέον, θα πρέπει να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να διασφαλίζεται η προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και απορρήτου των επικοινωνιών, ενώ θα πρέπει να προβλεφθεί ρητά ότι οποιαδήποτε στοιχεία ή δεδομένα λαμβάνονται δεν θα χρησιμοποιούνται για άλλους σκοπούς πέραν αυτών που ρητά προβλέπονται στην εφαρμογή. 4. Μέρος Α, παράγραφος Α.2. Αντικείμενο, στόχοι και κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας του Έργου Σκοπεύοντας στην παροχή προς το καταναλωτικό κοινό της δυνατότητας ενημέρωσης προκειμένου να επιλέξει τον πάροχο με τα καλύτερα ποιοτικά χαρακτηριστικά, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη, αφενός μεν το γεγονός αδυναμίας καθολικής X Στην διαδικτυακή πλατφόρμα θα παρουσιάζονται πληροφορίες ποιότητας που αφορούν στους ΔΠ της ΕΕΤΤ (ΑΠ. 621/11/ , ΦΕΚ 2417/Β/ ). Οι πληροφορίες που αναφέρονται, δεν αφορούν στους ΔΠ. 2

3 γεωγραφικής κάλυψης των εναλλακτικών Παρόχων σε σχέση με τον ΟΤΕ, αφετέρου δε της εγκατάστασης και λειτουργίας διαφορετικών ειδών δικτύου SR, PCM, ONU και λοιπών καλωδιώσεων δια των οποίων δεν είναι εφικτή η παροχή ευρυζωνικής κάλυψης. Θεωρούμε ότι η εν λόγω πληροφορία θα πρέπει να παρέχεται μέσα από το Σύστημα. Επίσης, η εταιρεία μας προτείνει όπως παράλληλα αποτυπώνεται στις πληροφορίες σύνδεσης ευρυζωνικότητας και η πληροφορία ένδειξης του πλησιέστερου Α/Κ ΟΤΕ καθώς και της ονομαστικής/πραγματικής ταχύτητας που δύναται να παρέχεται. Επίσης στα στοιχεία/αποτελέσματα μετρήσεων των Παρόχων κρίνεται εύλογο όπως προστεθεί η πληροφορία απόστασης (σε μέτρα) από το Α/Κ ΟΤΕ που αντιστοιχεί στην εκάστοτε διεύθυνση, προκειμένου να υπάρχει η δυνατότητα σύγκρισης της ποιότητας ευρυζωνικών υπηρεσιών ανά δίκτυο. 5. Μέρος Α, παράγραφος Α.3. Λειτουργίες Μετρητικών Διατάξεων και Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Αναφορικά με τη διασύνδεση των συστημάτων με αυτά του Παρόχου, στο κείμενο της διαβούλευσης αναφέρεται ότι «Η επικοινωνία θα βασίζεται σε XML τεχνολογίες και Web Services και θα υιοθετηθεί η λογική Πολυεπίπεδων Αρχιτεκτονικών. Όπου δεν είναι εφικτή η χρήση XML και Web Services, θα χρησιμοποιηθούν αυστηρά δομημένα γραμμογραφημένα αρχεία.» Η εταιρεία μας συμφωνεί καταρχήν με τα ανωτέρω. Πλην όμως, θα πρέπει να καθορισθούν σαφείς τεχνικές προδιαγραφές, κατόπιν συνεννόησης και συμφωνίας με τους υπόχρεους Παρόχους. 6. Μέρος Α, παράγραφος Α.13. Χρονοδιάγραμμα και Φάσεις Έργου Αναφορικά με τα στάδια υλοποίησης του έργου, σημειώνουμε ότι κατόπιν της ολοκλήρωσης της υλοποίησης θα πρέπει να προβλεφθεί εύλογο χρονικό διάστημα δοκιμαστικής λειτουργίας όχι μικρότερο των έξι μηνών, προκειμένου να διασφαλισθεί η ορθή και κοινώς αποδεκτή με τους Παρόχους παρουσίαση των στοιχείων που τους αφορούν σε τρίτους αλλά και να παρασχεθεί η δυνατότητα δοκιμών των συστημάτων και εφαρμογών των Παρόχων. Στα πλαίσια αυτά, προτείνουμε όπως συσταθεί εκείνη X Το απόσπασμα αυτό βρίσκεται στην ενότητα Α3.7 και αναφέρεται στη διαλειτουργικότητα μεταξύ των υποσυστημάτων του έργου, καθώς και σε γενικότερη δυνατότητα επικοινωνίας με άλλα συστήματα. X Οι πληροφορίες ποιότητας που θα παρουσιάζονται στη διαδικτυακή πλατφόρμα, προβλέπονται στον Κανονισμό ΔΠ της ΕΕΤΤ (ΑΠ. 621/11/ , ΦΕΚ 2417/Β/ ), για τον οποίο έχει ήδη γίνει διαβούλευση με τους παρόχους. Δεν απαιτείται, για την ολοκλήρωση του Έργου, διασύνδεση με συστήματα των παρόχων. 3 Επιπλέον, ένας από τους σκοπούς του Έργου είναι η παρουσίαση με πιο φιλικό τρόπο των ΔΠ στους τελικούς χρήστες και η διευκόλυνση της σύγκρισης των αποδόσεων των παρόχων.

4 την περίοδο σχετική Ομάδα Εργασίας ΕΕΤΤ, Αναδόχου και Παρόχων για την αξιολόγηση της εφαρμογής μέσω της οποίας θα διασφαλίζεται κατάλληλη επικοινωνία και υποβολή ερωτήσεων, παρατηρήσεων και σχολίων αναφορικά με τον τρόπο καταγραφής, αποθήκευσης, μέτρησης, επαλήθευσης και παρουσίασης των στοιχείων. Δυνατότητα σύγκρισης των αποτελεσμάτων για τους ΔΠ (εκτός των ΔΠ συστημάτων κινητών επικοινωνιών, που δεν έχουν ακόμα δημοσιευτεί) υπάρχει και σήμερα από τους καταναλωτές, μέσω των συγκριτικών πινάκων που δημοσιεύει η ΕΕΤΤ. Επομένως, δεν θα ήταν σωστός ο περιορισμός των δυνατοτήτων σύγκρισης. Περαιτέρω, θεωρούμε ότι θα πρέπει να προβλεφθεί ρητώς, ότι κατά το πρώτο έτος λειτουργίας του Συστήματος Μέτρησης και Παρουσίασης Δεικτών Ποιότητας Δικτύων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, οι δυνατότητες του χρήστη περιορίζονται μόνο στην παρουσίαση των στοιχείων των υπόχρεων Παρόχων. Μόνον κατόπιν της παρέλευσης του πρώτου έτους, και, σε κάθε περίπτωση, σε συνεργασία και συνεννόηση με τους Παρόχους, μπορεί να εξετασθεί το ενδεχόμενο παροχής δυνατότητας συγκριτικής ανάλυσης στοιχείων, εάν κάτι τέτοιο θεωρηθεί αναγκαίο από την ΕΕΤΤ. Σημειώνεται ότι στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να ορισθούν σαφώς τα κριτήρια μέτρησης και επαλήθευσης των στοιχείων προς συστημική σύγκριση. 7. Μέρος Γ, παράγραφος Γ.3.3. Απαιτήσεις Συμμόρφωσης Συστήματος Παρουσίασης Αποτελεσμάτων από τις μετρήσεις Δ.Π. Αναφορικά με το περιεχόμενο της διαδικτυακής πλατφόρμας, σημειώνουμε ότι θα πρέπει να παρασχεθούν διευκρινίσεις επί της μεθοδολογίας των μετρητικών διατάξεων 8. Μέρος Γ, παράγραφος Γ.3.3. Απαιτήσεις Συμμόρφωσης Συστήματος Παρουσίασης Αποτελεσμάτων από τις μετρήσεις Δ.Π. Εκτιμούμε ότι η αποτύπωση των ποιοτικών χαρακτηριστικών ευρυζωνικών συνδέσεων όλων των Παρόχων μέσω της δημοσιοποίησης των στατιστικών αποτελεί καταρχήν προστιθέμενο όφελος για τον καταναλωτή και κατ επέκταση και για τους Παρόχους τηλεπικοινωνιών. Δεδομένου ότι βασική παράμετρος του έργου θα είναι η αποτύπωση όλων των υπηρεσιών δικτύων για όλους τους Παρόχους αναφορικά με την ονομαστική και παράλληλα την πραγματική ταχύτητα, θεωρούμε ότι η απεικόνιση των στατιστικών δεν θα πρέπει να αφορά σε X Οι μετρήσεις στα σταθερά δίκτυα (ΔΠ F, B) καθώς και στα τηλεφωνικά κέντρα των παρόχων (ΔΠ Η, Κ), γίνονται από τους ίδιους τους παρόχους, με μεθοδολογία που έχει καθοριστεί από την ΕΕΤΤ στον Κανονισμό ΔΠ (ΑΠ. 621/11/ , ΦΕΚ 2417/Β/ ). Οι μετρήσεις στα κινητά δίκτυα γίνονται από την ΕΕΤΤ με μεθοδολογία που είναι ήδη γνωστή και έχει καθοριστεί μετά από διαβουλεύσεις με τους παρόχους. X Τα αποτελέσματα ΔΠ υπολογίζονται σύμφωνα με τον Κανονισμό ΔΠ (ΑΠ. 621/11/ , ΦΕΚ 2417/Β/ ) μετά από χωρική και χρονική δειγματοληψία, και δεν παρουσιάζουν μόνο την ποιότητα μιας ζεύξης. 4

5 μεμονωμένες μόνο συνδέσεις. Πιο συγκεκριμένα προτείνεται όπως είναι εφικτή η παραγωγή στατιστικών αναφορικά με τη γενικότερη εικόνα πέραν της μίας σύνδεσης που θα επιλέγει ο κάθε χρήστης ανά περιοχή. Mε τον τρόπο αυτό διευκολύνεται έτσι και το έργο παρακολούθησης της τηλεπικοινωνιακής δραστηριότητας της Ρυθμιστικής Αρχής. Mε την παραδοχή ότι θα είναι εφικτή η παράλληλη πληροφορία ονομαστικής και πραγματικής ταχύτητας σε σχέση με την απόσταση από το Α/Κ ΟΤΕ και αναφορικά με τις συνδέσεις δικτύου όλων των εναλλακτικών Παρόχων και του ΟΤΕ ανεξαιρέτως, θεωρούμε ότι η δημοσιοποίηση στατιστικών που περιγράφουν την απόδοση του συνόλου ή κατ επιλογήν υποσυνόλου μετρήσεων ευρυζωνικών συνδέσεων ανά περιοχή θα αποβεί προς όφελος κάθε ενδιαφερόμενης εταιρείας. Η ορθή αποτύπωση του κάθε δικτύου ενδυναμώνει την εμπορική δραστηριότητα μεταξύ των Παρόχων. 9. Μέρος Γ, παράγραφος Γ.3.3. Απαιτήσεις Συμμόρφωσης Συστήματος Παρουσίασης Αποτελεσμάτων από τις μετρήσεις Δ.Π. Σε σχέση με την διαδικτυακή πλατφόρμα και τις εφαρμογές που καλείται να υλοποιήσει ο Ανάδοχος για την διαχείριση των διεπαφών διαδικτύου ως καναλιού επικοινωνίας με το ευρύ κοινό, θεωρούμε σημαντικό όπως κοινοποιηθεί και συμφωνηθεί με τους Παρόχους, η αναλυτική περιγραφή των ενεργειών που πρόκειται να απεικονισθούν, εκκινώντας από το στάδιο της υποβολής της πληροφορίας μέχρι την έγκριση του περιεχομένου αυτής από τους Παρόχους και την συνακόλουθη ανάρτηση αυτού σε προσυμφωνημένη μορφή προς χρήση από το καταναλωτικό κοινό. 10. Μέρος Γ, παράγραφος Γ.3.3. Απαιτήσεις Συμμόρφωσης Συστήματος Παρουσίασης Αποτελεσμάτων από τις μετρήσεις Δ.Π. Αναφορικά με τη δυνατότητα προεπισκόπησης (preview) των στοιχείων προς ανάρτηση, θεωρούμε απαραίτητο όπως δίνεται συστημικά η δυνατότητα στον Πάροχο να τροποποιεί τα στοιχεία που τον αφορούν σε περιπτώσεις υποβολών δεικτών υπηρεσιών υπό την μορφή ορθής επανάληψης. X Τα αποτελέσματα θα παρουσιάζονται από την πλατφόρμα της ΕΕΤΤ χωρίς να απαιτείται σύνδεση με συστήματα των παρόχων. Η υποβολή των στοιχείων ΔΠ (για τα σταθερά δίκτυα, όπου οι μετρήσεις γίνονται από τους παρόχους) θα γίνεται είτε όπως σήμερα, μέσω ηλεκτρονικής και έντυπης αλληλογραφίας, είτε μέσω web διεπαφής, η οποία ωστόσο δεν αποτελεί μέρος του Έργου. Η μόνη αλλαγή που θα επιφέρει το παρόν Έργο, θα είναι τα αρχεία υποβολής των αποτελεσμάτων να είναι αυστηρά δομημένα και γραμμογραφημένα, ώστε να διευκολύνεται η αυτόματη εισαγωγή των δεδομένων στο πληροφοριακό σύστημα. Για την αλλαγή αυτή θα υπάρξει προηγουμένως ενημέρωση των παρόχων. X Όπως αναφέρεται στην ενότητα Α3.3 του Μέρους Α καθώς και στον Πίνακα 3.33 του Μέρους Γ, θα υπάρχει δυνατότητα διορθώσεων και αφού τα αποτελέσματα έχουν δημοσιευθεί στην διαδικτυακή πλατφόρμα, μόνο κατόπιν έγκρισης της ΕΕΤΤ. Για την καλύτερη διασφάλιση της ορθότητας και ακεραιότητας των αποτελεσμάτων, διορθώσεις στα αποτελέσματα ΔΠ που παρουσιάζονται στη διαδικτυακή πλατφόρμα, θα γίνονται μόνο από την ΕΕΤΤ. Ωστόσο, ειδικά ως προς τα αποτελέσματα που 5

6 11. Μέρος Γ, παράγραφος Γ.3.3. Απαιτήσεις Συμμόρφωσης Συστήματος Παρουσίασης Αποτελεσμάτων από τις μετρήσεις Δ.Π. Τα πρότυπα επιλογών παρουσίασης των αποτελεσμάτων (templates), κρίνεται απαραίτητο όπως κοινοποιηθούν πριν την επίσημη ανάρτηση τους στους υπόχρεους παρόχους, προκειμένου οι τελευταίοι να έχουν τη δυνατότητα αποστολής σχολίων και σχετικών παρατηρήσεων προς διευκρίνιση. Μέρος Γ, παράγραφος Γ.6 Πλαίσιο Εγγυημένου Επιπέδου Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης Κρίνεται απαραίτητο όπως κοινοποιηθούν τα στοιχεία επικοινωνίας (Τηλ, Fax, ), των αρμοδίων διαχειριστών από πλευράς Παρόχων, Αναδόχου και ΕΕΤΤ. Η επικοινωνία αυτή δεν θα αφορά μόνο σε περιπτώσεις συστημικής αδυναμίας της πλατφόρμας αλλά και σε θέματα υπολογισμού των μετρήσεων προς ανάρτηση. 12. Γενικό σχόλιο Κλείνοντας, μολονότι δεν αποτελεί αντικείμενο της παρούσας Διαβούλευσης, κρίνουμε σκόπιμο, με την ευκαιρία αυτή, να εκθέσουμε τις απόψεις μας επί του ακόλουθου ζητήματος: Στα πλαίσια της υλοποίησης των απαιτούμενων μέτρων για τη συμμόρφωση των Παρόχων με τις προβλέψεις της απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ ΕΕΤΤ 621/011/2011 που αφορά στην Τροποποίηση και κωδικοποίηση της απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ. 480/017/ «Καθορισμός των δεικτών ποιότητας των παρεχόμενων προς το κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και προσδιορισμός του περιεχομένου και της μορφής των προς δημοσίευση πληροφοριών καθώς και του τρόπου και χρόνου δημοσίευσής τους από τους Παρόχους υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών», ιδίως σε σχέση με την εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία των συστημάτων διεπαφών των Παρόχων με την πλατφόρμα της ΕΕΤΤ, οι Πάροχοι υφίστανται ιδιαίτερα σημαντική οικονομική επιβάρυνση. Ως εκ τούτου, προτείνουμε όπως ενδεικτικά κατά τα πρώτα έτη στέλνονται στην ΕΕΤΤ από τους παρόχους, θα πρέπει να καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια αποφυγής λαθών X Θα υπάρξει ενημέρωση των παρόχων πριν την αλλαγή της μορφής των αρχείων υποβολής των αποτελεσμάτων ΔΠ (για τα σταθερά δίκτυα) - ώστε αυτά να είναι αυστηρά δομημένα και γραμμογραφημένα -, ωστόσο η ενημέρωση αυτή θα γίνει έξω από τα πλαίσια του Έργου. X Δεν απαιτείται, για την ολοκλήρωση του Έργου, διασύνδεση με συστήματα των παρόχων. Για τη μέτρηση και δημοσίευση των αποτελεσμάτων ΔΠ, όπως προβλέπεται στον Κανονισμό ΔΠ της ΕΕΤΤ (ΑΠ. 621/11/ , ΦΕΚ 2417/Β/ ), θα υπάρχει (όπως και σήμερα) επικοινωνία ΕΕΤΤ-παρόχων, χωρίς όμως να εμπλέκεται άμεσα ο Ανάδοχος τους Έργου X Δεν απαιτείται, για την ολοκλήρωση του Έργου, διασύνδεση με συστήματα των παρόχων. Η διαδικτυακή πλατφόρμα που θα αναπτυχθεί στα πλαίσια του Έργου θα είναι διαθέσιμη σε όλο το κοινό μέσω υπηρεσιών web. Κατά συνέπεια, οι πάροχοι δεν επιβαρύνονται με επιπλέον έξοδα. 6

7 υλοποίησης του Συστήματος Μέτρησης και Παρουσίασης Δεικτών Ποιότητας Δικτύων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, προβλεφθεί ειδική κατ εξαίρεση μείωση του ύψους των ετησίων διοικητικών τελών που καταβάλλονται στην ΕΕΤΤ (ενδεικτικά, σε ποσοστό 10-15%). Σε κάθε περίπτωση και ενστερνιζόμενη την ιδιαιτερότητα της παρούσας οικονομικής κατάστασης, επιβάλλεται όπως η ΕΕΤΤ λάβει έγκαιρα όποιο σχετικό μέτρο οικονομικής υποστήριξης των Παρόχων, προκειμένου να ολοκληρωθούν άμεσα οι απαιτούμενες ενέργειες. 13. Μέρος Γ, πίνακας 3.1: Προδιαγραφές τοποθέτησης του εξοπλισμού της κατηγορίας 2 Προτείνουμε το σακίδιο πλάτης,όπως περιγράφεται στον πίνακα 3.16 να διαθέτει ενσωματωμένο μηχανισμό τρόλεϊ και λαβή για να διευκολύνεται η μεταφορά από και προς τα σημεία μέτρησης, αλλά και κατά τη διάρκεια των μετρήσεων 14. Μέρος Γ, πίνακας 3.2: Προδιαγραφές συσκευών μετρήσεως ΔΠ δεδομένων και μονάδα προσδιορισμού και καταγραφής γεωγραφικής θέσης. #2 Ο ελάχιστος αριθμός ταυτόχρονης μέτρησης παρόχων είναι τρεις για 3G και τρεις για 4G. Παρακαλούμε διευκρινίστε εάν εννοείτε τρείς ή έξι συνδέσεις ταυτόχρονα. Χ Σκοπός της εν λόγω μετρητικής διάταξης είναι η ευκολία, διακριτικότητα και ασφάλεια στη μεταφορά της κατά τη χρήση της από έναν μόνο χρήστη. Η περιγραφή στο κείμενο του σχεδίου Διακήρυξης εξασφαλίζει με το παραπάνω τα κριτήρια αυτά. Χ Θα περιγραφεί με μεγαλύτερη ευκρίνεια ότι εννοούνται έξι ταυτόχρονες συνδέσεις ADAPTIT ADAPTIT Σε κάθε περίπτωση ο αριθμός των ταυτόχρονων συνδέσεων καθορίζει τη διαστασιοποίηση των μετρητικών διατάξεων καθώς και τις ελάχιστες απαιτήσεις εύρους ζώνης (BW) του εξυπηρετητή 15. Μέρος Γ, παράγραφος Γ Γενικές απαιτήσεις λειτουργικότητας του πληροφοριακού συστήματος παρουσίασης αποτελεσμάτων Δεικτών Ποιότητας (ΔΠ). Προκειμένου να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία και απόδοση του πληροφοριακού συστήματος προτείνουμε τα παρακάτω: 1 ΈΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ WEBΥΠΟΔΟΜΗΣ (ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ) Για τον έλεγχο της Web υποδομής θα πρέπει να πραγματοποιηθούν έλεγχοι απόδοσης προκειμένου να πιστοποιηθούν τα όρια των επιμέρους συστημάτων. Οι έλεγχοι Χ Το σχέδιο διακήρυξης είναι σαφές. Στο Μέρος Γ, στον Πίνακα 3.40 «Μεθοδολογία υλοποίησης και προσαρμογής στις απαιτήσεις υλοποίησης του έργου», ο υποψήφιος Ανάδοχος καλείται να αναλύσει στην Προσφορά του τους ελέγχους απόδοσης, μετάπτωσης και ασφάλειας του συστήματος που θα αναπτύξει. Όπως είναι σαφές, η αντίστοιχη πρόταση του αναδόχου θα αξιολογηθεί βάσει της πληρότητας και σαφήνειάς της σύμφωνα με 7 ADAPTIT

8 που πρέπει να εκτελεστούν είναι οι ακόλουθοι: a) Έλεγχος μέγιστου αριθμού νέων TCP συνδέσεων το δευτερόλεπτο. b) Έλεγχος μέγιστου αριθμού ταυτόχρονων TCP συνδέσεων. c) Έλεγχος μέγιστου αριθμού νέων HTTP request το δευτερόλεπτο. Έλεγχος νέων TCP συνδέσεων το δευτερόλεπτο Στον συγκεκριμένο έλεγχο καταγράφεται ο μέγιστος αριθμός νέων TCP συνδέσεων που μπορεί να δεχθεί το υπό-έλεγχο σύστημα ανά δευτερόλεπτο. Ο αριθμός αυτός καταδεικνύει τον μέγιστο αριθμό χρηστών που μπορεί να υποστηρίξει το σύστημα ανά δευτερόλεπτο. Έλεγχος μέγιστου αριθμού ταυτόχρονων TCP συνδέσεων Στον συγκεκριμένο έλεγχο καταγράφεται ο μέγιστος αριθμός ταυτόχρονων TCP συνδέσεων που μπορεί να δεχθεί το υπόέλεγχο σύστημα. Ο αριθμός αυτός καταδεικνύει τον μέγιστο ταυτόχρονων χρηστών που μπορεί να υποστηρίξει το σύστημα. Οι δείκτες απόδοσης που θα καταγράφονται κατά τη διάρκεια των μετρήσεων είναι το HTTP response time και τα TCP connections per second. Έλεγχος μέγιστου νέων HTTP συνδέσεων το δευτερόλεπτο Στον συγκεκριμένο έλεγχο καταγράφεται ο μέγιστος αριθμός νέων HTTP requests που μπορεί να δεχθεί το υπό-έλεγχο σύστημα ανά δευτερόλεπτο. Ο αριθμός αυτός καταδεικνύει τον μέγιστο αριθμό page hits που μπορεί να υποστηρίξει το σύστημα ανά δευτερόλεπτο. 2 ΈΛΕΓΧΟΣ ΑΠΌΔΟΣΗΣ WEBPORTAL Ο συγκεκριμένος έλεγχος πραγματοποιείται προκειμένου να διαπιστωθεί ο μέγιστος αριθμός χρηστών που μπορεί να υποστηρίξει το web site. Για την υλοποίηση των τεστ θα εξομοιωθούν ομάδες χρηστών με διαφορετικά χαρακτηριστικά, όπως τρόπος διασύνδεσης (xdsl, PSTN, ISDN, κτλ), οι οποίες θα εκτελούν τα σενάρια που θα έχουν δημιουργηθεί για τους συγκεκριμένους ελέγχους. Οι δείκτες απόδοσης που θα καταγράφονται κατά τη διάρκεια των μετρήσεων είναι το HTTP response time και τα TCP connections per second. 2.1 Έλεγχος ασφαλείας Με τον έλεγχο ασφαλείας θα διαπιστωθεί η ικανότητα της internet υποδομής να αντιμετωπίσει τυχόν δικτυακές επιθέσεις χωρίς να υπάρχουν επιπτώσεις στην απόδοση των web τα οριζόμενα στο Τεύχος Διακήρυξης του Διαγωνισμού. 8

9 εφαρμογών. Για την υλοποίηση των τεστ χρειάζεται να υπάρχει ειδικός εξοπλισμός ο οποίος πραγματοποιεί επιθέσεις στα συστήματα της δικτυακής υποδομής ενώ ταυτόχρονα καταγράφεται η απόδοση των χρηστών που συνδέονται στο web site. 16. Με βάση το μέρος Β, σελίδα 11, παρ. 2.Α.ΙΙ, αναφέρεται ότι ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση δηλώνοντας ότι «Συνέταξε την προσφορά, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Διακήρυξης, των οποίων έλαβε γνώση και τους οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα και ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά του είναι ακριβή συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού στο πρόσωπό του από τους αναφερόμενους στο άρθρο 43 του ΠΔ 60/2007.» Παρακαλούμε όπως μας επιβεβαιώσετε την ορθότητα της παραπάνω απαίτησης ή αν έχει παραληφθεί η φράση «και δεν» ως ακολούθως: «Συνέταξε την προσφορά, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Διακήρυξης, των οποίων έλαβε γνώση και τους οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα και ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά του είναι ακριβή και δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού στο πρόσωπό του από τους αναφερόμενους στο άρθρο 43 του ΠΔ 60/2007.» 17. Με βάση το μέρος Β, σελίδα 11, παρ. 2.Α.VΙ, αναφέρεται ότι ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση δηλώνοντας ότι «Δεν τελεί σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων και ούτε θα υποβάλλει στο μέλλον προσφορά σε Διαγωνισμό, που μπορεί να τον οδηγήσει σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων, για παράδειγμα: α) υποβολή προσφοράς σε έργο, που ανήκει σε πρόγραμμα, στο οποίο ο προσφέρων έχει συμμετάσχει άμεσα ή έμμεσα στη διαδικασία εκ των προτέρων ενδιάμεσης ή τελικής αξιολόγησης, β) υποβολή προσφοράς σε έργο, στο οποίο έχει συμμετάσχει άμεσα ή έμμεσα στη διαδικασία σύνταξης των σχετικών τεχνικών προδιαγραφών, με βάση το άρθρο 94 του Κανονισμού 1605/02 του Συμβουλίου.» Χ Εκ παραδρομής στο Μέρος Β παρ. Β.2.3 «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» στον Πίνακα με τα Δικαιολογητικά σημείο2 Α.ΙΙ έχουν παραληφθεί οι λέξεις «και δεν». Η φράση αντικαθίσταται ως εξής: «ΙΙ. Συνέταξε την προσφορά, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Διακήρυξης, των οποίων έλαβε γνώση και τους οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα και ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά του είναι ακριβή και δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού στο πρόσωπό του από τους αναφερόμενους στο άρθρο 43 του ΠΔ 60/2007». Χ Η κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων εξειδικεύεται επαρκώς με την ενδεικτική απαρίθμηση καταστάσεων σύγκρουσης συμφερόντων στο Μέρος Β παρ.β2.3 «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» σημείο 2 Α: VI του πίνακα με τα δικαιολογητικά συμμετοχής. Περαιτέρω εξειδίκευση δεν κρίνεται αναγκαία. Vector Vector Παρακαλούμε όπως γίνει αναλυτικότερη αναφορά στις πιθανές καταστάσεις σύγκρουσης. 18. Με βάση το μέρος Β, σελίδα 31, παρ. Β.1.12 παρ.6, αναφέρεται ότι «Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε άλλη γλώσσα, εκτός της Χ Στο Μέρος Β παρ.β2.3 «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» σημείο 4 Ε. «Εάν ο προσφέρων είναι αλλοδαπή εταιρεία» του πίνακα με τα 9 Vector

10 Ελληνικής, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα.» Παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε αν είναι αποδεκτή η επίσημη μετάφραση από δικηγορικό σύλλογο ή ποιοι είναι οι από μέρους σας αποδεκτοί φορείς επίσημης μετάφρασης. δικαιολογητικά συμμετοχής, η τελευταία φράση αντικαθίσταται ως εξής: «Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε άλλη γλώσσα, εκτός της Ελληνικής, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα επικυρωμένη από το Υπουργείο Εξωτερικών ή άλλο αρμόδιο κατά νόμο πρόσωπο ή από την πρεσβεία ή το προξενείο της Ελλάδας στη χώρα, στην περιοχή της οποίας έχει συνταχθεί το έγγραφο ή από την πρεσβεία στην Ελλάδα ή το προξενείο της ίδιας χώρας». Αντίστοιχα στο Μέρος Β παρ.β3.1 «Κατάθεση Προσφορών» υποπαράγραφος «Β. Σύνταξη προσφορών» το σημείο 1 πρώτη φράση αντικαθίσταται ως εξής: «1. Οι προσφορές υποβάλλονται, επί ποινή αποκλεισμού, στην Ελληνική γλώσσα ή σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνοδευόμενες από επίσημη μετάφραση στην Ελληνική γλώσσα επικυρωμένη από το Υπουργείο Εξωτερικών ή άλλο αρμόδιο κατά νόμο πρόσωπο ή από την πρεσβεία ή το προξενείο της Ελλάδας στη χώρα, στην περιοχή της οποίας έχει συνταχθεί το έγγραφο ή από την πρεσβεία στην Ελλάδα ή το προξενείο της ίδιας χώρας». 19. Με βάση τις απαιτήσεις του μέρους Β, σελίδα 32, παρ.β.1.13.ii (Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα), δεν προάγεται η έννοια του ανταγωνισμού καθότι αποκλείονται οι επίσημοι αντιπρόσωποι οίκων στην Ελλάδα, τη στιγμή που ως αντιπρόσωποι μπορούν να παρέχουν τις ζητούμενες από τη διακήρυξη υπηρεσίες ως αντιπρόσωποι των οίκων. Ενδεικτικά, αναφέρομαι ότι η εταιρεία μας Vector Technologies αποτελεί τον επίσημο και αποκλειστικό αντιπρόσωπο του διεθνώς αναγνωρισμένου στο χώρο οίκου Anite Nemo, και με βάση τις απαιτήσεις της συγκεκριμένης παραγράφου αποκλείεται από τη διαδικασία του διαγωνισμού ακόμα ως μέλος ένωσης-κοινοπραξίας με εταιρείες πληροφορικής ή διαχείρισης έργων πληροφορικής. Εναλλακτικά και με βάση το άρθρο 18 παρ. 3 του Π.Δ. 118/2007, προτείνουμε οι συμμετέχουσες εταιρείες να μπορούν να εκπροσωπήσουν τους συνεργαζόμενους οίκους στο διαγωνισμό και να επισυνάπτουν υπεύθυνη δήλωση που αναφέρει μεταξύ άλλων ότι ο νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης (οίκου) έχει Χ Η παρατήρηση στηρίζεται σε εσφαλμένη προϋπόθεση. Το Μέρος Β παρ.β2.6 «Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής» και ειδικότερα η υποπαράγραφος «ii) Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα» δεν αποκλείει επίσημους αντιπροσώπους οίκων στην Ελλάδα. Κατά την ανάθεση υπηρεσιών είναι δυνατή η εφαρμογή του ΠΔ 118/2007, το οποίο ρυθμίζει διαδικασίες προκηρύξεων προμηθειών αγαθών, αναλογικά και συμπληρωματικά στους όρους της παρούσας διακήρυξης μόνο όπου ρητά προβλέπεται στη διακήρυξη. Vector 10

11 αποδεχθεί έναντι του εκάστοτε συμμετέχοντος την εκτέλεση της εν λόγω προμήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης. 20. Γενικό σχόλιο Παρακαλούμε όπως μας διευκρινίσετε στη περίπτωση που ένας συμμετέχων υποψήφιος ανάδοχος δεν διαθέτει την απαιτούμενη εμπειρία για ένα από τα υποσυστήματα 1,2 ή 3 και αναθέσει τον εν λόγω υποσύστημα σε υπεργολάβο, αν είναι αποδεκτό από τη πλευρά σας. 21. Μέρος Γ, πίνακας Παρακαλούμε όπως διευκρινιστεί ότι η μέτρηση ποιότητας φωνής (speech quality testing) τόσο στο Uplink όσο και στο Downlink είναι ζητούμενη στο Υποσύστημα 1, όπως συνήθως απαιτείται για τον έλεγχο του user experience. 2. Παρακαλούμε όπως διευκρινιστεί ότι οι κλήσεις MOC (Mobile Originating Call) και MTC (Mobile Terminating Call) είναι ζητούμενες στο Υποσύστημα 1, όπως συνήθως απαιτείται για τον έλεγχο του user experience. 3. Κρίνουμε ότι το πιο πρόσφατο πρότυπο ελέγχου ποιότητας φωνής (speech quality testing standard) ITU-T (POLQA) Recommendation P.863 πρέπει να συμπεριληφθεί στις τεχνικές απαιτήσεις. Παρακαλούμε όπως επιβεβαιωθεί. 4. Δεδομένου ότι οι περισσότεροι συνδρομητές σήμερα κάνουν κλήσεις από κινητό προς κινητό, παρακαλούμε όπως επιβεβαιωθεί ότι η δυνατότητα μετρήσεων ποιότητας φωνής από κινητό σε κινητό (mobile to mobile speech quality tests) περιλαμβάνεται στις απαιτήσεις. Θεωρούμε ότι αυτός είναι ο ασφαλέστερος τρόπος ώστε τα αποτελέσματα των μετρήσεων να ανταποκρίνονται στο πραγματικό user experience. 22. Μέρος Γ, πίνακας 3.3 (Αφορά και στην Α/Α 1 του Πίνακα 3.4) Παρακαλούμε όπως διευκρινίσετε την απαίτηση της ταυτόχρονης μέτρησης τριών Χ Το σχέδιο διακήρυξης είναι σαφές. Στο Μέρος Β, «Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής», στις ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ, σημείο 5 αναφέρεται ότι επιτρέπεται η κάλυψη των ελάχιστων προϋποθέσεων συμμετοχής από τρίτους, σύμφωνα με τα άρθρα 45 παρ. 2 και 46 παρ. 3 του ΠΔ 60/2007. Χ Για τα σημεία 1,2 και 4 που αναφέρονται στην ίδια προδιαγραφή για τη δρομολόγηση της μέτρησης του δείκτη ποιότητας φωνής, θα προστεθεί στον αντίστοιχο πίνακα ότι η προδιαγραφή αυτή θα είναι υποχρεωτική. Ενσωματώθηκε η παρατήρηση Νο 3. Σύμφωνα με το πρότυπο του ETSI είναι αποδεκτές δύο συστάσεις της ITU και έγινε τροποποίηση του κειμένου του σχεδίου διακήρυξης ώστε να απαιτούνται και οι δύο μεθοδολογίες που αναφέρονται στις αντίστοιχες συστάσεις. Χ Θα τροποποιηθεί το κείμενο του σχεδίου διακήρυξης έτσι ώστε να είναι εμφανές ότι το ζητούμενο είναι τρεις ξεχωριστές συσκευές για μέτρηση φωνής στα 2G δίκτυα, άλλες τρεις συσκευές για μέτρηση φωνής στα 3G δίκτυα, άλλες τρεις συσκευές για μέτρηση Vector 11

12 παρόχων για 2G, 3G και 4G συστήματα. Δεδομένου ότι αφορά σε Benchmarking υποθέτουμε ότι θα πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον τρεις (3) συσκευές ταυτόχρονα ανά σύστημα. Σε διαδοχική μέτρηση των 2G, 3G και 4G συστημάτων απαιτούνται τρεις (3) συσκευές, σε ταυτόχρονη μέτρηση απαιτούνται εννιά (9) συσκευές. Το είδος της μέτρησης επιδρά άμεσα στο κόστος του εξοπλισμού και στο συνολικό σχεδιασμό και τις απαιτήσεις σε bandwidth του media server. δεδομένων στα 2/3G δίκτυα και άλλες τρεις συσκευές για μέτρηση δεδομένων στα 4G δίκτυα (σύνολο 12 συσκευές). 23. Γενικό σχόλιο: Δεδομένου ότι σκοπός της ΕΕΤΤ είναι η πραγματοποίηση μετρήσεων από τη σκοπιά του τελικού χρήστη, κρίνουμε καταλληλότερη την απαίτηση χρήσης Smartphones κινητών με λειτουργικό Android σε όλα τα συστήματα των Υποσυστημάτων 1 και 2. Τα Smartphones κινητά με λειτουργικό Android είναι σήμερα οι πιο δημοφιλείς συσκευές που χρησιμοποιούν οι συνδρομητές. Το μερίδιο αγοράς τους αυξάνει συνεχώς. Το 2012 ήταν «η χρονιά των smartphones». Ως πλεονεκτήματα χρήσης των smartphones μπορούν να αναφερθούν: o Οι χρήστες χρησιμοποιούν smartphones για να o o διαβάζουν s, να κατεβάζουν εφαρμογές, να σερφάρουν στο διαδίκτυο κλπ. Την ίδια στιγμή το κινητό μπορεί να δέχεται εισερχόμενες κλήσεις και να πραγματοποιεί εξερχόμενες κλήσεις. Το Multi RAB συναντάται συνέχεια στα smartphones. Όσον αφορά τις μετρήσεις, η μεγάλη διαφορά σήμερα είναι ότι τα smartphones τρέχουν τη δική τους IP stack, αντί να χρησιμοποιούν την IP stack ενός Η/Υ MS Windows. Επομένως όλες οι μετρήσεις καθώς και τα MultiRAB αποτελέσματα μπορεί να είναι πολύ διαφορετικά συγκριτικά με τις «παραδοσιακές» μετρήσεις. Για όλους αυτούς τους λόγους, οι μετρήσεις με smartphone συσκευές ανταποκρίνονται σε μετρήσεις πιο κοντά στο user-experience. Χ Για διασφάλιση της αρχής της ελεύθερης ανάπτυξης του ανταγωνισμού, στο κείμενο της Διακήρυξης δε θα εισαχθεί ένας τέτοιος περιορισμός. 24. Μέρος Γ, πίνακας 3.3: Δεδομένου ότι μεγάλο πλήθος smartphones διαθέτουν τη δυνατότητα AMR-WB (Adaptive MultiRate WideBand speech Χ Θα τροποποιηθεί ανάλογα το αντίστοιχο σημείο της διακήρυξης. 12

13 codec) μέχρι 14MHz, προτείνουμε να συμπεριληφθεί στις απαιτήσεις η συγκεκριμένη δυνατότητα. 25. Μέρος Γ, πίνακας 3.4 Γενικά σχόλια: Παρακαλούμε όπως διευκρινίσετε τις μετρήσεις δεδομένων που θα πρέπει να συμπεριληφθούν, δηλ. FTP DL/UL, HTTP Browser, HTTP Transfer DL/UL, Ping, , messaging, youtube testing. Προτείνουμε επιπλέον ως απαίτηση τη δυνατότητα πραγματοποίησης μετρήσεων δεδομένων σε Smartphone (με χρήση του IP stack του Smartphone). Αυτό θα επιτρέψει μετρήσεις πιο κοντά στο user experience. Τα Smartphones τρέχουν δική τους IP stack αντί να χρησιμοποιούν μία MS Windows PC IP stack. 26. Μέρος Γ, πίνακας 3.5 Η πλειονότητα των παρόχων χρησιμοποιεί σαρωτές (scanners) με προδιαγραφές για το ρυθμό δειγματοληψίας σε συνάρτηση με τον χρόνο (δείγματα ανά δευτερόλεπτο). Παρακαλούμε επιβεβαιώστε ότι η συγκεκριμένη απαίτηση είναι αποδεκτό να καλυφθεί με αναφορά στο ρυθμό δειγματοληψίας του σαρωτή σε συνάρτηση με το χρόνο και όχι με τη διανυόμενη απόσταση. Χ Αναφορικά με το πρώτο σημείο, η περιγραφή στο κείμενο του σχεδίου διακήρυξης είναι επαρκής, ενώ το δεύτερο αντίκειται στην προστασία του ελεύθερου ανταγωνισμού. Χ Θα τροποποιηθεί η αντίστοιχη έκφραση του σχεδίου Διακήρυξης ώστε να γίνει σαφές ότι είναι αποδεκτοί και αυτοί οι σαρωτές. Γενικά σχόλια: Παρακαλούμε όπως διευκρινίσετε τις τεχνολογίες και τις ζώνες (bands) που απαιτούνται να υποστηρίζονται από το σαρωτή (scanner), δηλ. GSM 900 και 1800, UMTS 900 & 2100, LTE FDD & TDD 1800, 2300 και Ας σημειωθεί ότι οι πάροχοι κινητής τηλεφωνίας είναι πολύ πιθανό να κάνουν χρήση άλλων LTE FDD bands (πιθανώς ακόμα και LTE TDD) στο άμεσο μέλλον. Προτείνουμε να συμπεριληφθεί η απαίτηση για Χ Αναφορικά με το δεύτερο σημείο θα τροποποιηθεί η αντίστοιχη έκφραση του σχεδίου διακήρυξης ώστε να μνημονεύονται συγκεκριμένα οι διαφορετικές τεχνικές πολυπλεξίας TDD και FDD. Χ Αναφορικά με το πρώτο σημείο, η περιγραφή του σχεδίου Διακήρυξης είναι επαρκής. υποστήριξη του LTE TDD. 27. Μέρος Γ, πίνακας 3.6 Χ Η εν λόγω προδιαγραφή θα τροποποιηθεί έτσι ώστε να είναι αποδεκτή κάθε μορφή καταγραφής της γεωγραφικής θέσεως 13

14 Η καταγραφή του στίγματος συνήθως γίνεται σε μοίρες σε μορφή αριθμού κινητής υποδιαστολής. Στα αρχεία μετρήσεων και στη βάση δεδομένων, το στίγμα αποθηκεύεται σε μορφή αριθμού κινητής υποδιαστολής (floating-point number). Επίσης για την απεικονιζόμενη πληροφορία στο χάρτη (MapInfo) χρησιμοποιείται αριθμός κινητής υποδιαστολής, καθώς έτσι απαιτείται από το MapInfo. Ωστόσο, εάν κάποιος θελήσει να εξάγει και να μεταφέρει πληροφορία από τη βάση δεδομένων σε άλλο εργαλείο (π.χ. τρίτου κατασκευαστή), ο αριθμός κινητής υποδιαστολής μπορεί προφανώς να μετατραπεί σε οποιαδήποτε άλλη μορφή. 28. Μέρος Γ, πίνακας 3.7 Για την πλήρη συμμόρφωση με το πρότυπο ETSI και την αποφυγή λαθών κατά την υλοποίηση, προτείνουμε να διευκρινιστεί ότι η χρήση combiners κρίνεται απαραίτητη. 29. Μέρος Γ, πίνακας 3.8 Παρακαλούμε όπως διευκρινίσετε τις μετρήσεις δεδομένων που θα περιλαμβάνονται, δηλ. FTP DL/UL, HTTP Browser, HTTP Transfer DL/UL, Ping, , μηνύματα, youtube testing. 30. Μέρος Γ, πίνακας 3.8 Προτείνουμε στην απαίτηση να προβλεφθεί και η δυνατότητα αναπαραγωγής των κλιπ ομιλίας κακής ποιότητας (replay of degraded speech clips). Για παράδειγμα αν υπάρχει κακής ποιότητας ομιλία, ο χρήστης του μετρητικού εξοπλισμού έχει τη δυνατότητα να ακούσει το κλιπ ομιλίας. Οι πάροχοι κινητής τηλεφωνίας χρησιμοποιούν αυτή τη δυνατότητα για να αξιολογήσουν τους λόγους που προκάλεσαν την κακής ποιότητας ομιλία. μέτρησης. Χ Για την προστασία του ελεύθερου ανταγωνισμού και σύμφωνα με το περιεχόμενο του αντίστοιχου προτύπου του ETSI, δεν θα γίνει πιο αυστηρή η προδιαγραφή. Χ Η περιγραφή του σχεδίου διακήρυξης είναι επαρκής. Χ Η εν λόγω προδιαγραφή δεν έχει να προσφέρει καμία χρήσιμη πληροφορία στον τελικό χρήστη/καταναλωτή αλλά μόνο για τον πάροχο δικτύου. 31. Μέρος Γ, πίνακας 3.8 Προτείνουμε το μήνυμα ταυτοποίησης χρήστη (login prompt) που εμφανίζουν τα Windows να είναι επαρκές. Χ Τροποποιήθηκε αντίστοιχα το σχέδιο της διακήρυξης. 32. Μέρος Γ, πίνακας 3.10 Προτείνουμε εναλλακτικά της οθόνης να εγκατασταθεί ειδική επαγγελματική κατασκευή αποτελούμενη από φορητό Χ Η ΕΕΤΤ έχει ήδη κάνει έρευνα αγοράς για την ύπαρξη οχήματος στην ελληνική αγορά που να ικανοποιεί όλα τα μέτρα ασφάλειας 14

15 υπολογιστή, βάση στήριξης και κατάλληλα ρυθμιζόμενο βραχίονα, όπως π.χ. στα οχήματα της ελληνικής αστυνομίας. Σχετικές φωτογραφίες είναι στη διάθεσή σας. Η τοποθέτηση οθόνης όπως περιγράφεται, ενδεχομένως μειώσει τον ωφέλιμο χώρο και αναδείξει θέματα ασφάλειας. Κρίνουμε ότι στα οχήματα τύπου station wagon δεν υπάρχει επαρκής χώρος για την τοποθέτηση οθόνης και άνετος/ασφαλής χώρος για το άτομο που κάθεται μπροστά στην οθόνη. Σημειώνεται επίσης ότι η ύπαρξη μίας οθόνης μόνιμα στο όχημα αυξάνει τον κίνδυνο διάρρηξης, ενώ ένας φορητός υπολογιστής μπορεί πολύ εύκολα να αφαιρείται με το πέρας των μετρήσεων. Επιπλέον, μολονότι κάθε μετατροπή στο όχημα είναι τεχνικά δυνατή, οι μετατροπές που προβλέπονται από τις απαιτήσεις (βλ. και απαιτήσεις Πίνακα 3.9) αυξάνουν δραματικά το συνολικό κόστος του αυτοκινήτου. 33. Μέρος Γ, πίνακας 3.10 Θα συνιστούσαμε ένα φορητό υπολογιστή εγκατεστημένο με ειδικό τρόπο στο όχημα. Ο φορητός υπολογιστής διαθέτει ενσωματωμένα ηχεία. Η τοποθέτηση οθόνης με εξωτερικά ηχεία θα μειώσει ακόμα περισσότερο τον ωφέλιμο χώρο στο πίσω μέρος του οχήματος και θα προκύψουν θέματα ασφάλειας. 34. Μέρος Γ, πίνακας 3.10 Ένας φορητός υπολογιστής διαθέτει θύρες USB 35. Μέρος Γ, πίνακας 3.10 Παρακαλούμε διευκρινίστε εάν το προστατευτικό περίβλημα απαιτείται να είναι σκληρού τύπου (hard cover) ή μαλακού τύπου (soft cover). τόσο για τον εξοπλισμό όσο και για τους επιβαίνοντες σε αυτό χωρίς να πρέπει να απενεργοποιηθούν ήδη διαθέσιμα από τον κατασκευαστή μέτρα για την παθητική ασφάλεια (π.χ., αερόσακοι). Επιπλέον, ικανοποιείται η προδιαγραφή για τον απαιτούμενο διαθέσιμο χώρο για την εγκατάσταση του εξοπλισμού αλλά και των αποσκευών των επιβαινόντων. Σε καμία περίπτωση ο εξοπλισμός (π.χ., φορητός υπολογιστής) που θα πρέπει να βρίσκεται σε απόσταση μικρότερη των 50 εκατοστών, δεν αποτελεί ασφαλή λύση: Περιορίζει τον ελεύθερο χώρο κίνησης του χειριστή σε περίπτωση άμεσης εξόδου από το όχημα σε περίπτωση ανάγκης. Αυξάνεται η πιθανότητα τραυματισμού του χειριστή από τον ίδιο εξοπλισμό σε περίπτωση σύγκρουσης. Χ Η απάντηση είναι ίδια με την ανωτέρω του σχολίου Νο 36. Χ Στην αγορά των υπολογιστικών συστημάτων υπάρχουν πλέον πολλά, με μικρό κόστος και μέγεθος, εξαρτήματα που ικανοποιούν την προτεινόμενη λύση του σχεδίου διακήρυξης. Χ Δεν υπάρχει περιορισμός από το αντίστοιχο κείμενο του σχεδίου διακήρυξης. 36. Μέρος Γ, πίνακας 3.11 Χ Το σημείο του Μέρους Γ στο οποίο αναφέρεται η συγκεκριμένη προδιαγραφή, θα τροποποιηθεί ανάλογα. Παρακαλούμε διευκρινίστε εάν η απαίτηση των 7 cm ορίζεται από κάποια συγκεκριμένη προδιαγραφή. Προτείνουμε να επιτραπεί η δρομολόγηση των καλωδίων σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές των καλωδίων που θα επιλεγούν. 37. Μέρος Γ, πίνακας

16 Λόγω όλων των επιπλέον δυνατοτήτων που απαιτούνται να εγκατασταθούν στο όχημα, θα υπάρξει η ανάγκη για δυναμό υψηλότερων προδιαγραφών από το standard του οχήματος. Για τους ίδιους λόγους θα συνιστούσαμε κινητήρα οχήματος τουλάχιστον 2.5 λίτρων. Όλα αυτά επιβαρύνουν ακόμα περισσότερο το συνολικό κόστος του οχήματος. 38. Μέρος Γ, πίνακας Παρακαλούμε όπως διευκρινίσετε την απαίτηση της ταυτόχρονης μέτρησης τριών παρόχων για 3G και 4G συστήματα. Δεδομένου ότι αφορά σε Benchmarking υποθέτουμε ότι θα πρέπει να υπάρχουν τρεις (3) συσκευές ταυτόχρονα ανά σύστημα. Σε διαδοχική μέτρηση των 3G και 4G συστημάτων απαιτούνται τρεις (3) συσκευές, σε ταυτόχρονη μέτρηση απαιτούνται έξι (6) συσκευές. Το είδος της μέτρησης επιδρά άμεσα στο κόστος του εξοπλισμού και στο συνολικό σχεδιασμό και τις απαιτήσεις σε bandwidth του media server. 2. Επίσης αυτό θα έχει επίδραση στο συνολικό σχεδιασμό και τις απαιτήσεις του εξυπηρετητή αποθήκευσης δεδομένων (storage server). Παρακαλούμε όπως επιβεβαιωθεί ότι η αποθήκευση των δεδομένων είναι ευθύνη της ΕΕΤΤ. 3. Δεδομένου ότι σκοπός της ΕΕΤΤ είναι η πραγματοποίηση μετρήσεων από τη σκοπιά του τελικού χρήστη, κρίνουμε καταλληλότερη την απαίτηση χρήσης Smartphones κινητών με λειτουργικό Android σε όλα τα συστήματα των Υποσυστημάτων 1 και 2. Τα Smartphones κινητά με λειτουργικό Android είναι σήμερα οι πιο δημοφιλείς συσκευές που χρησιμοποιούν οι συνδρομητές. Επομένως, οι μετρήσεις με αυτές τις συσκευές ανταποκρίνονται σε μετρήσεις πιο κοντά στο user-experience. 39. Μέρος Γ, πίνακας 3.12 Προτείνουμε τη χρήση Smartphones χωρίς εξωτερική κεραία. Η χρήση εξωτερικής κεραίας σε μετρήσεις με σακίδιο πλάτης σε εξωτερικό ή εσωτερικό χώρο δεν συνηθίζεται. Τα αποτελέσματα των μετρήσεων με χρήση smartphones με εσωτερική κεραία είναι πραγματικά και ανταποκρίνονται στην εμπειρία του χρήστη. Χ Η ΕΕΤΤ έχει ήδη κάνει έρευνα αγοράς και έχει διαπιστώσει την ύπαρξη οχημάτων μικρότερων των 2.5 λίτρων του τύπου που προδιαγράφεται στο κείμενο, όπου η κατασκευάστρια εταιρία μπορεί να προμηθεύσει η ίδια με ισχυρό δυναμό που να ικανοποιεί της απαιτήσεις του σχεδίου διακήρυξης. Χ Για το σημείο 1: Θα τροποποιηθεί το σχέδιο της διακήρυξης έτσι ώστε να είναι εμφανές ότι το ζητούμενο είναι τρεις συσκευές για μέτρηση δεδομένων στα 2/3G δίκτυα και άλλες τρεις συσκευές για μέτρηση δεδομένων στα 4G δίκτυα (σύνολο 6 συσκευές). Χ Για το σημείο 2, είναι σαφές από τους πίνακες συμμόρφωσης ότι ο Ανάδοχος δεν προσφέρει εξοπλισμό αποθήκευσης απλά πρέπει να περιγράψει τις απαιτήσεις του. Για το σημείο 3 έχει δοθεί απάντηση ανωτέρω και λόγω της ανάγκης προστασίας του ελεύθερου ανταγωνισμού η ΕΕΤΤ δε θα περιορίσει τις προτεινόμενες λύσεις. Χ Τροποποιήθηκε το αντίστοιχο σημείο στο κείμενο του σχεδίου της διακήρυξης αναφορικά με τις κεραίες ώστε να είναι σαφές ότι δεν περιορίζεται η αρχιτεκτονική που μπορεί να ακολουθηθεί από τον υποψήφιο ανάδοχο αναφορικά με τη χρήση ή μη εξωτερικών κεραιών. 16

17 40. Μέρος Γ, πίνακας Παρακαλούμε όπως διευκρινίσετε τις μετρήσεις δεδομένων που θα πρέπει να συμπεριληφθούν, δηλ. FTP DL/UL, HTTP Browser, HTTP Transfer DL/UL, Ping, , messaging, youtube testing. Χ Αναφορικά με το πρώτο σημείο, η περιγραφή στο σχέδιο Διακήρυξης είναι επαρκής, ενώ το δεύτερο αντιτίθεται στην προστασία της ελεύθερης ανάπτυξης του ανταγωνισμού. 2. Προτείνουμε επιπλέον ως απαίτηση τη δυνατότητα πραγματοποίησης μετρήσεων δεδομένων σε Smartphone (με χρήση του IP stack του Smartphone). Αυτό θα επιτρέψει μετρήσεις πιο κοντά στο user experience. Τα Smartphones τρέχουν δική τους IP stack αντί να χρησιμοποιούν μία MS Windows PC IP stack. 41. Μέρος Γ, πίνακας 3.12 Η καταγραφή του στίγματος συνήθως γίνεται σε μοίρες σε μορφή αριθμού κινητής υποδιαστολής. Στα αρχεία μετρήσεων και στη βάση δεδομένων το στίγμα αποθηκεύεται σε μορφή αριθμού κινητής υποδιαστολής (floating-point number). Επίσης για την απεικονιζόμενη πληροφορία στο χάρτη (MapInfo) χρησιμοποιείται αριθμός κινητής υποδιαστολής, καθώς έτσι απαιτείται από το MapInfo. Ωστόσο, εάν κάποιος θελήσει να εξάγει και να μεταφέρει πληροφορία από τη βάση δεδομένων σε άλλο εργαλείο (π.χ. τρίτου κατασκευαστή), ο αριθμός κινητής υποδιαστολής μπορεί προφανώς να μετατραπεί σε οποιαδήποτε άλλη μορφή. 42. Μέρος Γ, πίνακας 3.15 Η οθόνη που έχει ελεγχθεί και προτείνουμε είναι 10.1 ιντσών 43. Μέρος Γ, πίνακας Παρακαλούμε όπως διευκρινίσετε την απαίτηση της ταυτόχρονης μέτρησης τριών παρόχων για 3G και 4G συστήματα. Δεδομένου ότι αφορά σε Benchmarking υποθέτουμε ότι θα πρέπει να υπάρχουν τρεις (3) συσκευές ταυτόχρονα ανά σύστημα. Σε διαδοχική μέτρηση των 3G και Χ Θα τροποποιηθεί η συγκεκριμένη προδιαγραφή για να μην δημιουργηθεί πρόβλημα στη διασφάλιση της αρχής της ελεύθερης ανάπτυξης του ανταγωνισμού,. χ Η περιγραφή στο σχέδιο της διακήρυξης είναι επαρκής. χ Για το σημείο 1: Θα τροποποιηθεί το σχέδιο Διακήρυξης έτσι ώστε να είναι εμφανές ότι το ζητούμενο είναι τρεις συσκευές που θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν τόσο για μέτρηση δεδομένων στα 2/3G δίκτυα όσο και για μέτρηση δεδομένων στα 4G δίκτυα (σύνολο 3 συσκευές). Για τα σημεία 3 και 4: Θα τροποποιηθεί το κείμενο της Διακήρυξης ώστε να είναι ξεκάθαρος ο σχεδιασμός και η ένταση των 17

18 4G συστημάτων απαιτούνται τρεις (3) συσκευές, σε ταυτόχρονη μέτρηση απαιτούνται έξι (6) συσκευές. Το είδος της μέτρησης επιδρά άμεσα στο κόστος του εξοπλισμού και στο συνολικό σχεδιασμό και τις απαιτήσεις σε bandwidth του media server. 2. Επίσης αυτό θα έχει επίδραση στο συνολικό σχεδιασμό και τις απαιτήσεις του εξυπηρετητή αποθήκευσης δεδομένων (storage server). Παρακαλούμε όπως επιβεβαιωθεί ότι η αποθήκευση των δεδομένων είναι ευθύνη της ΕΕΤΤ. 3. Επιπρόσθετα, ο σχεδιασμός όλων των μετρήσεων των συστημάτων στα υποσυστήματα 1 & 2 (και ιδιαίτερα των μετρήσεων δεδομένων) πρέπει να καθοριστούν. Αυτό θα έχει επίδραση αφενός στο κόστος του εξοπλισμού και αφετέρου στο συνολικό σχεδιασμό και τις απαιτήσεις σε bandwidth του media server. 4. Ο σχεδιασμός των μετρήσεων και η ένταση των μετρήσεων πρέπει να καθοριστούν έτσι ώστε να σχεδιαστεί επακριβώς ο εξυπηρετητής επικοινωνίας (communication server) για τους 20 σταθμούς μέτρησης. 44. Μέρος Γ, πίνακας 3.17 Προτείνουμε τη χρήση Smartphones χωρίς εξωτερική κεραία. Η χρήση εξωτερικής κεραίας σε μετρήσεις σε σταθερά σημεία συνηθίζεται. Τα αποτελέσματα των μετρήσεων με χρήση smartphones με εσωτερική κεραία είναι πραγματικά και ανταποκρίνονται στην εμπειρία του χρήστη. Η εγκατάσταση εξωτερικής κεραίας είναι τεχνικά δυνατή αλλά οι μετατροπές που απαιτούνται αυξάνουν δραματικά το κόστος. 45. Μέρος Γ, πίνακας 3.17 Θεωρούμε ότι η ΕΕΤΤ επιθυμεί να πραγματοποιήσει μετρήσεις από τη σκοπιά του πραγματικού χρήστη κινητών υπηρεσιών (συνδρομητής κινητής τηλεφωνίας). Αυτή η δυνατότητα δίνεται με τη χρήση των Smartphones, αντί να χρησιμοποιηθεί Η/Υ με dialup modem ή NDIS (Network Driver Interface Specification). μετρήσεων. χ Για το σημείο 2, είναι σαφές από τους πίνακες συμμόρφωσης ότι ο Ανάδοχος δεν προσφέρει εξοπλισμό αποθήκευσης απλά πρέπει να περιγράψει τις απαιτήσεις του. Χ Με σκοπό την επίτευξη της μεγαλύτερης δυνατής απομόνωσης και ευελιξίας κατά την πραγματοποίηση των μετρήσεων, η ΕΕΤΤ απαιτεί οι συσκευές μέτρησης να συνδέονται με εξωτερικές κεραίες. Χ Λόγω διασφάλισης της αρχής της ελεύθερης ανάπτυξης του ανταγωνισμού, η ΕΕΤΤ δε θα περιορίσει τις προτεινόμενες λύσεις. 46. Μέρος Γ, πίνακας 3.18 Προτείνουμε το μήνυμα ταυτοποίησης χρήστη (login prompt) Χ Τροποποιήθηκε αντίστοιχα το κείμενο του σχεδίου της διακήρυξης. 18

19 που εμφανίζουν τα Windows να είναι επαρκές. 47. Μέρος Γ, πίνακας 3.21 Θεωρούμε ότι η ΕΕΤΤ θα ήθελε να πραγματοποιεί μετρήσεις από τη σκοπιά του πραγματικού τελικού χρήστη κινητών υπηρεσιών (συνδρομητής κινητής τηλεφωνίας). Αυτή η δυνατότητα θα μπορούσε να γίνει με τη χρήση Smartphones (αντί να χρησιμοποιηθεί Η/Υ με dialup modem ή NDIS). Η σύνδεση των συσκευών μέτρησης με καλώδιο (π.χ. LAN σύνδεση) δεν ανταποκρίνεται στην πραγματική αντίληψη ενός συνδρομητή κινητής τηλεφωνίας. 48. Μέρος Γ, πίνακας Παρακαλώ όπως διευκρινίσετε επιπλέον τον όρο ταυτόχρονα. Πρέπει να ληφθεί υπόψη ο σχεδιασμός όλων των συστημάτων (υποσύστημα 1 και 2). Μήπως εννοείται ότι όταν χρησιμοποιείται το σύστημα του οχήματος για μετρήσεις δεδομένων, δεν γίνονται μετρήσεις από τα υπόλοιπα συστήματα (σακίδιο πλάτης και 20 σταθερούς σταθμούς); 2. Απαιτείται να γίνει προσεκτικός σχεδιασμός όλων των συστημάτων (υποσυστήματα 1 και 2) έτσι ώστε να μειωθεί ο χρόνος αδράνειας (idle time). 3. Είναι πολύ σημαντικό να διευκρινιστεί η απαίτηση της ταυτόχρονης μέτρησης τριών παρόχων για 3G και 4G συστήματα. Δεδομένου ότι αφορά σε Benchmarking υποθέτουμε ότι θα πρέπει να υπάρχουν τρεις (3) συσκευές ταυτόχρονα ανά σύστημα. Σε διαδοχική μέτρηση των 3G και 4G συστημάτων απαιτούνται τρεις (3) συσκευές, σε ταυτόχρονη μέτρηση απαιτούνται έξι (6) συσκευές. Το είδος της μέτρησης επιδρά άμεσα στο κόστος του εξοπλισμού και στο συνολικό σχεδιασμό και τις απαιτήσεις σε bandwidth του media server. 4. Επιπρόσθετα, ο σχεδιασμός όλων των μετρήσεων των συστημάτων στα υποσυστήματα 1 & 2 (και ιδιαίτερα των μετρήσεων δεδομένων) πρέπει να καθοριστούν. Αυτό θα έχει επίδραση αφενός στο κόστος του εξοπλισμού και αφετέρου στο συνολικό σχεδιασμό και τις απαιτήσεις σε bandwidth του media server και του back-end communication server. Χ Λόγω διασφάλισης της αρχής της ελεύθερης ανάπτυξης του ανταγωνισμού, η ΕΕΤΤ δε θα περιορίσει τις προτεινόμενες λύσεις. Χ Για το σημείο 1 το σχέδιο διακήρυξης θα τροποποιηθεί κατάλληλα ώστε να είναι σαφές το ποιες και πόσες μετρητικές διατάξεις θα μπορούν να χρησιμοποιούνται ταυτόχρονα από το σύνολο του μετρητικού εξοπλισμού για την πραγματοποίηση μετρήσεων. Το σημείο αυτό θα εισαχθεί σε συγκεκριμένο σημείο στο Μέρος Α. Ως προς το σημείο 3 έχει ήδη απαντηθεί ότι θα γίνει καλύτερη διατύπωση στο Μέρος Α για χρήση του όρου ταυτόχρονα. Χ Τα σημεία 2 και 4 δεν μπορούν να αποτελέσουν τεχνικές προδιαγραφές αλλά μέρος μελετών/αναλύσεων που πρέπει να καταθέσει ο υποψήφιος Ανάδοχος σύμφωνα με το σχέδιο διακήρυξης. 19

20 49. Γενικό σχόλιο: Θα πρέπει να γνωρίζουμε την ένταση του προγραμματισμού των μετρήσεων όσον αφορά στους 20 σταθερούς σταθμούς απομακρυσμένου ελέγχου. > Πόσες ώρες κάθε ημέρα? > Πόσες ενεργές μετρήσεις κάθε ώρα? Αυτή η πληροφορία απαιτείται για να προταθεί και να σχεδιαστεί ο back-end communication server. Η ένταση των μετρήσεων θα έχει μεγάλη επίδραση στο κόστος του back-end που θα απαιτηθεί όσον αφορά σ τους σταθμούς απομακρυσμένου ελέγχου. Επίσης απαραίτητη πληροφορία για την ΕΕΤΤ όσον αφορά το μέγεθος του εξυπηρετητή αποθήκευσης (storage server): Είναι σημαντικό να γνωρίζει τον προγραμματισμό και την ένταση των μετρήσεων και πρέπει να οριστεί για πόσο χρονικό διάστημα τα δεδομένα θα πρέπει να αποθηκεύονται. Αυτό έχει επίδραση στο σχεδιασμό του εξυπηρετητή αποθήκευσης (storage server). 50. Μέρος Γ, πίνακας 3.25 Προτείνουμε η δυνατότητα παρέμβασης και αλλαγής των αποτελεσμάτων της μέτρησης να μην είναι δυνατή στο λογισμικό επεξεργασίας των μετρήσεων. Η δυνατότητα αυτή δεν προσφέρεται και προτείνεται γενικώς να αποφεύγεται. Εναλλακτικά ο χρήστης μπορεί να αντιστοιχίσει κατώφλια και χρώματα ανά κατώφλι στους χάρτες (maplots), επιτυγχάνοντας αντίστοιχα αποτελέσματα χωρίς αλλοίωση των δεδομένων μέτρησης. 51. Γενικό σχόλιο Σχετικά με το σακίδιο πλάτης και τους σταθερούς σταθμούς, προτείνουμε να συμπεριληφθεί επιπλέον η δυνατότητα μετρήσεων ποιότητας φωνής (speech quality testing) για το uplink και downlink αλλά και για τις κλήσεις MOC και MTC. Η δυνατότητα αυτή θα βελτιστοποιούσε τη χρήση των Υποσυστημάτων 1 και Μέρος Α, παράγραφος A3.4.4 Σχεσιακή βάση δεδομένων Παρακαλούμε ο τίτλος της παραγράφου να γίνει «Βάση Δεδομένων» απαλείφοντας τον όρο Σχεσιακή ώστε να είναι Χ Δεν αποτελεί αντικείμενο του σχεδίου Διακήρυξης Χ Θα τροποποιηθεί το σημείο αυτό στο σχέδιο Διακήρυξης με καλύτερη διατύπωση. Χ Δεν αποτελεί αντικείμενο του σχεδίου Διακήρυξης Χ Προστέθηκε η παρακάτω πρόταση: Τα προσφερόμενα προϊόντα λογισμικού παρουσίασης μπορεί να συνοδεύονται και από άλλες σύγχρονες τεχνολογίες βάσεων δεδομένων, αρκεί να ικανοποιούν τα προαναφερθέντα INTRACOM TELECOM 20

Η απαίτηση δεν αφορά στις συγκεκριμένες υλοποιήσεις ΠΣ που ήδη λειτουργούν στα Πανεπιστήμια/ΤΕΙ αλλά στις κατηγορίες των ΠΣ γενικότερα.

Η απαίτηση δεν αφορά στις συγκεκριμένες υλοποιήσεις ΠΣ που ήδη λειτουργούν στα Πανεπιστήμια/ΤΕΙ αλλά στις κατηγορίες των ΠΣ γενικότερα. ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΥΡΩΠΑЇΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας & της Ευρωπαϊκής Ένωσης Διευκρινίσεις επί της Διακήρυξης Νο 1/2013 Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για την

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης (υποστήριξης παραγωγικής λειτουργίας) πληροφοριακών συστημάτων

Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης (υποστήριξης παραγωγικής λειτουργίας) πληροφοριακών συστημάτων Απαντήσεις στο πλαίσιο του διευκρινίσεων που υποβλήθηκαν για το έργο: Απομακρυσμένη βοήθεια ηλικιωμένων και ανάπτυξη ενιαίου ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης, MIS

Διαβάστε περισσότερα

Παραθέτουμε τις παρακάτω διευκρινήσεις βάση των ερωτημάτων που υποβλήθηκαν από τους υποψηφίους αναδόχους μετά την δημοσίευση του διαγωνισμού.

Παραθέτουμε τις παρακάτω διευκρινήσεις βάση των ερωτημάτων που υποβλήθηκαν από τους υποψηφίους αναδόχους μετά την δημοσίευση του διαγωνισμού. Παραθέτουμε τις παρακάτω διευκρινήσεις βάση των ερωτημάτων που υποβλήθηκαν από τους υποψηφίους αναδόχους μετά την δημοσίευση του διαγωνισμού. 1. Στην ενότητα Α1.2.4 (σελ. 20 της διακήρυξης) αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 495549 Πράξη ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ

Διαβάστε περισσότερα

Διευκρινίσεις. Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός με τίτλο: «Ανάπτυξη πλατφόρμας CRIS» Κωδικός: EPSETKD0601

Διευκρινίσεις. Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός με τίτλο: «Ανάπτυξη πλατφόρμας CRIS» Κωδικός: EPSETKD0601 Διευκρινίσεις Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός με τίτλο: «Ανάπτυξη πλατφόρμας CRIS» Κωδικός: EPSETKD0601 Διευκρίνιση 1. Το πρότυπο CERIF στο οποίο αναφέρεστε στη διακήρυξη και με το οποίο ζητείτε συμμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Στη σελίδα 143, C3.9 Desktop GIS ο αριθμός αδειών είναι 300 (Α/Α 2) σε συμφωνία με τον πίνακα της σελίδας 17.

Στη σελίδα 143, C3.9 Desktop GIS ο αριθμός αδειών είναι 300 (Α/Α 2) σε συμφωνία με τον πίνακα της σελίδας 17. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ» Ερώτηση 1 Σύστημα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις Διευκρινίσεων για το έργο «Τηλεματικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ Χανίων Α.Ε. και εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού»

Απαντήσεις Διευκρινίσεων για το έργο «Τηλεματικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ Χανίων Α.Ε. και εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού» Απαντήσεις Διευκρινίσεων για το έργο «Τηλεματικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ Χανίων Α.Ε. και εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού» Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ-ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 1. Μέρος Γ., Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Υποέργο 2

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Υποέργο 2 Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Υποέργο 2 «Δομή Φιλοξενίας και Στήριξης Νεοφυών Επιχειρήσεων με Υψηλή Εμπορική Ελκυστικότητα και Προστιθέμενη Αξία στον Κλάδο της Δημιουργικής Βιομηχανίας»

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος ενότητας / υπο-ενότητας της τεχνικής προσφοράς

Τίτλος ενότητας / υπο-ενότητας της τεχνικής προσφοράς ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΥΡΩΠΑЇΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας & της Ευρωπαϊκής Ένωσης Aθήνα, 2/12/2014 Αρ.Πρωτ.:423 Διευκρινίσεις επί της Διακήρυξης No 3/14 Ανοικτού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Διακήρυξη διεθνούς δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού του υποέργου 6 «Ανάπτυξη Πλατφόρμας Ηλεκτρονικής Μάθησης προσαρμοσμένη στις Απαιτήσεις του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ» της Πράξης «Εργασία και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 375909 Πράξη «Πολιτιστικά μονοπάτια Δήμου Ρεθύμνου και ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών ανάδειξης και προβολής πολιτιστικού αποθέματος

Διαβάστε περισσότερα

http://www.gunet.gr/09_02.php

http://www.gunet.gr/09_02.php ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ 157 84 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: (210) 7275611 FAX: (210) 7275601 www.gunet.gr ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Κωδ ΟΠΣ (MIS)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 2/2015

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 2/2015 ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 2/2015 13/5/2015 Σε συνέχεια ερωτημάτων που έχουν τεθεί από υποψήφιους συμμετέχοντες στον Ανοικτό Διεθνή Διαγωνισμό που προκηρύχθηκε από το ΙΝΣΕΤΕ στις 09.04.2015 για την επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

συνέπεια η ενδιαφερόμενη εταιρία δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό. Στην σελίδα 51 Β.3.2. Ομάδα Έργου της προκήρυξης αναφέρει:

συνέπεια η ενδιαφερόμενη εταιρία δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό. Στην σελίδα 51 Β.3.2. Ομάδα Έργου της προκήρυξης αναφέρει: Σχετικά με την προκήρυξη με αρ.1/2010 για τον διαγωνισμό με θέμα : 1.Δράσεις Επικοινωνίας, Πληροφόρησης και Δημοσιότητας στις οκτώ περιφέρειες σύγκλισης 2. Δράσεις Επικοινωνίας, Πληροφόρησης και Δημοσιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Κωδ ΟΠΣ (MIS) 374135. Πράξη «Εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία, Ολοκληρωμένες Ψηφιακές Υπηρεσίες» Υποέργο Υποέργο 3 : «Σχεδιασμός και υλοποίηση Κέντρου Παροχής Διαδραστικών Ψηφιακών

Διαβάστε περισσότερα

1. Το αρχείο Βίντεο σε τι format βρίσκεται αυτή την στιγμή? Το αρχείο Βίντεο αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε VHS η super VHS

1. Το αρχείο Βίντεο σε τι format βρίσκεται αυτή την στιγμή? Το αρχείο Βίντεο αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε VHS η super VHS ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟ: 22/06/2009 Ταχ. Δ/νση : Αγίου Τίτου 1 Πληροφορίες: Κουτεντάκης Εμμ. Τηλέφωνο : 2810 399370 E-mail : manolis@heraklion.gr Σας αποστέλλουμε απαντήσεις για το

Διαβάστε περισσότερα

Μεναίχμου & Θεοφιλοπούλου 18, 117 43 Αθήνα Τηλ.: 2109288700 Fax:2109213200. http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr

Μεναίχμου & Θεοφιλοπούλου 18, 117 43 Αθήνα Τηλ.: 2109288700 Fax:2109213200. http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr ΤΟΜΕΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ KAI ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες: Κουφός Κωνσταντίνος Τηλέφωνο : 210-9288723 Fax : 210-9213200 E-mail : koufosk@ktpae.gr Αθήνα, 17 Ιουλίου 2006 Αριθ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

Διευκρινίσεις για τον Ανοιχτό τακτικό διαγωνισμό με αρ. πρωτ. 675/28-02-2012

Διευκρινίσεις για τον Ανοιχτό τακτικό διαγωνισμό με αρ. πρωτ. 675/28-02-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΡΕΥΝΩΝ Ταχ. Δ/νση : Αγ. Σπυρίδωνος 28 & Μήλου 1-122 10 ΑΙΓΑΛΕΩ Τηλέφωνο : 210-53.85.174-717

Διαβάστε περισσότερα

22/3/2011 ΕΡΩΤΗΣΗ 1 ΑΠΑΝΤΗΣΗ

22/3/2011 ΕΡΩΤΗΣΗ 1 ΑΠΑΝΤΗΣΗ 22/3/2011 Απαντήσεις σε ερωτήσεις που τέθηκαν στο πλαίσιο πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση του έργου: «Υποστήριξη για την ανάπτυξη διαδικτυακού εργαλείου παρουσίασης στοιχείων συγχρηματοδοτούμενων

Διαβάστε περισσότερα

Αστικό Κτελ Πατρών Α.Ε. ktelastax@pat.forthnet.gr. Αναφορικά με τη δημόσια διαβούλευση της ως άνω πράξης συμμετείχαν τρείς (3) εταιρείες.

Αστικό Κτελ Πατρών Α.Ε. ktelastax@pat.forthnet.gr. Αναφορικά με τη δημόσια διαβούλευση της ως άνω πράξης συμμετείχαν τρείς (3) εταιρείες. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Κωδ ΟΠΣ (MIS) 482353 Πράξη "Τηλεματικές υπηρεσίες διαχείρισης Αστικού Κτελ Πατρών Α.Ε. και εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού με κωδικό MIS 482353 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ψηφιακή

Διαβάστε περισσότερα

«Προβολή του έργου και των δράσεων της ΕΣΕΕ» Διευκρινίσεις επί της Διακήρυξης του Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου του έργου:

«Προβολή του έργου και των δράσεων της ΕΣΕΕ» Διευκρινίσεις επί της Διακήρυξης του Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου του έργου: ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ «Προβολή του έργου των δράσεων της ΕΣΕΕ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΥΣΕ-ΠΛΟ-2. Ημερομηνία δημοσίευσης διευκρινίσεων: 19 Δεκεμβρίου 2011

ΕΡΓΟ: ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΥΣΕ-ΠΛΟ-2. Ημερομηνία δημοσίευσης διευκρινίσεων: 19 Δεκεμβρίου 2011 ΕΡΓΟ: «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΠΛΟΗΓΟΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ GPS ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ» ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΥΣΕ-ΠΛΟ-2 Ημερομηνία δημοσίευσης διευκρινίσεων: 19 Δεκεμβρίου 2011 Σύμφωνα με το άρθρο 9.3. της προκήρυξης του

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με τη χορήγηση Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη των 2,6 GHz

Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με τη χορήγηση Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη των 2,6 GHz Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με τη χορήγηση Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη των 2,6 GHz Απαντήσεις και σχόλια στις ερωτήσεις Ε1. Εκτιμάτε ότι υπάρχει ενδιαφέρον για την απόκτηση Δικαιωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ.: ΔΟΛ 600001/2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ.: ΔΟΛ 600001/2015 Διεύθυνση Οικονομικών Λειτουργιών Λεωφ. Συγγρού 49 117 43 Αθήνα ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ.: ΔΟΛ 600001/2015 Έργο : «Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης, Αρχειοθέτησης και Ηλεκτρονικής Ανταλλαγής Δομημένης Πληροφορίας

Διαβάστε περισσότερα

Προηγμένες Υπολογιστικές Υπηρεσίες για την Ερευνητική και Ακαδημαϊκή Κοινότητα ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

Προηγμένες Υπολογιστικές Υπηρεσίες για την Ερευνητική και Ακαδημαϊκή Κοινότητα ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Προηγμένες υπηρεσίες μεταδόσεων και τηλεδιασκέψεων Πράξη: Αναθέτουσα Αρχή: Προηγμένες Υπολογιστικές Υπηρεσίες για την Ερευνητική και Ακαδημαϊκή Κοινότητα Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας Α.Ε. ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Μαρούσι, Μάρτιος 2014 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 302037 Πράξη «Υψηλής Προστιθέμενης Αξίας Αγροτικές Ψηφιακές Υπηρεσίες (e-υπαατ)» Υποέργο «Ανάπτυξη Ευφυούς Συστήματος Λήψης

Διαβάστε περισσότερα

Μεναίχµου & Θεοφιλοπούλου 18, 117 43 Αθήνα Τηλ.: 210 92 88 700 Fax: 210 92 13 200 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr

Μεναίχµου & Θεοφιλοπούλου 18, 117 43 Αθήνα Τηλ.: 210 92 88 700 Fax: 210 92 13 200 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr ΤΟΜΕΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ KAI ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Κουφός Κωνσταντίνος Τηλέφωνο : 210-9288723 Fax : 210-9213 E-mail : koufosk@ktpae.gr Επιχειρήσεων». ΘΕΜΑ: Παροχή συµπληρωµατικών

Διαβάστε περισσότερα

Να διαθέτει προσωπικό επαρκές σε πλήθος και δεξιότητες για την ανάληψη του Έργου. Συγκεκριμένα απαιτείται:

Να διαθέτει προσωπικό επαρκές σε πλήθος και δεξιότητες για την ανάληψη του Έργου. Συγκεκριμένα απαιτείται: Ερώτημα 1: Στην παράγραφο C.2.6 Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής της Διακήρυξης, αναφέρεται ως ελάχιστη προϋπόθεση συμμετοχής στον διαγωνισμό το εξής: Παρακαλούμε, διευκρινίστε αν στην κατηγορία συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές προδιαγραφές αναβάθμισης του Ιστότοπου του ΓΝ Άρτας

Τεχνικές προδιαγραφές αναβάθμισης του Ιστότοπου του ΓΝ Άρτας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άρτα, 27-11-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ Αριθμ. Πρωτ :19780 ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ Γραφείο : Προμηθειών Ταχ.Δ/νση : Λόφος Περάνθης 47100- Άρτα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ Διακήρυξη του Υποέργου 1 «Σχεδιασμός & Υλοποίηση Ολοκληρωμένης Πλατφόρμας Ενημέρωσης & Παροχής Εξατομικευμένων Ψηφιακών Υπηρεσιών» της Πράξης «ΠΥΛΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΡΟΣΩΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΓΑΘΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΚΑΙ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ Ι. Στο μέρος της διακήρυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΑΡΟΧΟΥ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΜΕΣΩ ΜΟΝΙΜΗΣ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΜΕ ΦΟΡΗΤΟΤΗΤΑ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΑΡΟΧΟΥ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΜΕΣΩ ΜΟΝΙΜΗΣ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΜΕ ΦΟΡΗΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΑΡΟΧΟΥ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΜΕΣΩ ΜΟΝΙΜΗΣ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΜΕ ΦΟΡΗΤΟΤΗΤΑ Γενικά Σύμφωνα με την απόφαση 353 (πρακτικό 32/2012) του Συμβουλίου του ΤΕΙ Σερρών, το Τ.Ε.Ι. Σερρών προκηρύσσει πρόχειρο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Κωδ ΟΠΣ (MIS) 372942 Πράξη «Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης σε Κύριους Τομείς Εκκλησιαστικής Διοίκησης» Υποέργο Διάρκεια Διαβούλευσης Φορέας (Αναθέτουσα Αρχή) Όνοματεπώνυμο

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων

Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Αθήνα, Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2014 Προς: Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Διεύθυνση Τηλεπικοινωνιών Λ. Κηφισίας 60, 151 25 Μαρούσι Θέμα: Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με την προσφορά αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

Βελτιωμένη Εφαρμογή. Νέες δυνατότητες. Νέα Ιστοσελίδα

Βελτιωμένη Εφαρμογή. Νέες δυνατότητες. Νέα Ιστοσελίδα Βελτιωμένη Εφαρμογή Νέες δυνατότητες Νέα Ιστοσελίδα ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ WWW.ASEP.GR 1 ΦΟΡΕΙΣ Α.Σ.Ε.Π. ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ WWW.ASEP.GR 2 Φάση Α: Α: Μελέτη Εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις της ΕΕΤΤ στις παρατηρήσεις των συµµετεχόντων επί της από 17/2/2014

Απαντήσεις της ΕΕΤΤ στις παρατηρήσεις των συµµετεχόντων επί της από 17/2/2014 Απαντήσεις της ΕΕΤΤ στις παρατηρήσεις των συµµετεχόντων επί της από 17/2/2014 διεξαχθείσας Εθνικής ηµόσιας ιαβούλευσης, αναφορικά µε το Σχέδιο Εισήγησης σχετικά µε τις Ελάχιστες Υποχρεώσεις για τη διασφάλιση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) ΟΠΣ 482383 Πράξη «ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΦΑΚΕΛΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ-ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΟΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΣΜΟΠΟΙΗΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΒΡΟΧΟ (ΑΠΤοΒ) Ιανουάριος 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΙΝAΚΑΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ 2674/17.10.2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΙΝAΚΑΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ 2674/17.10.2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΙΝAΚΑΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ 2674/17.10.2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Α Μέρος Α/Α Ενότητα Τεύχους Διακήρυξης Ερώτημα 1 Α.3.1.2 Οι agents του τηλεματικού κέντρου θα διαχειρίζονται μόνο τηλεφωνικές

Διαβάστε περισσότερα

http://www.gunet.gr/09_03.php

http://www.gunet.gr/09_03.php ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ 157 84 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: (210) 7275611 FAX: (210) 7275601 www.gunet.gr ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Κωδ ΟΠΣ (MIS)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ αριθμ. 2311/5-9-2014. Διευκρινήσεις επί της ανωτέρω διακήρυξης

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ αριθμ. 2311/5-9-2014. Διευκρινήσεις επί της ανωτέρω διακήρυξης ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ αριθμ. 2311/5-9-2014 «e-master: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΗΣ ΕΣΔΥ» Αθήνα 8.10.2014 Προς κάθε ενδιαφερόμενο 1 Διευκρινήσεις

Διαβάστε περισσότερα

1. Μέρος Α: Σύνδεση με το Δημόσιο Δίκτυο Τηλεφωνίας

1. Μέρος Α: Σύνδεση με το Δημόσιο Δίκτυο Τηλεφωνίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες: Ε. Κουλιακιώτη Θεσσαλονίκη: 17-4-2015 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Διευκρινήσεις επί της διακήρυξης του ανοικτού διεθνή διαγωνισμού για το έργο «Προμήθεια Εξοπλισμού για Αναβάθμιση Εφαρμογών Λοιπών Ταμείων».

ΘΕΜΑ : Διευκρινήσεις επί της διακήρυξης του ανοικτού διεθνή διαγωνισμού για το έργο «Προμήθεια Εξοπλισμού για Αναβάθμιση Εφαρμογών Λοιπών Ταμείων». Λαγουμιτζή 40 Νέος Κόσμος 117 45 Αθήνα info@idika.gr www.idika.gr ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ Πληροφορίες: Κολοβού Χριστίνα ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Τηλέφωνο: 213.21.68.156,436

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: «Υλοποίηση Σύγχρονων Ψηφιακών εφαρμογών ανάδειξης της Επιχειρηματικότητας του Ν. Κυκλάδων με χρήση Web 2.0 / Social Media / Mobile Technologies

Διαβάστε περισσότερα

ψηφιοποίηση μπορεί να γίνει σε χώρους της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού ΕΛΤΑ (ΔΑΔ) με μέσα και πόρους του αναδόχου».

ψηφιοποίηση μπορεί να γίνει σε χώρους της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού ΕΛΤΑ (ΔΑΔ) με μέσα και πόρους του αναδόχου». Page 1 of 10 ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ Παραπομπή στην Διακήρυξη Ενότητα Σελίδα Διευκρινιστική ερώτηση Απάντηση ΔΑΔ ΕΛΤΑ 1 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 2 Αναφέρεται ότι «Η ψηφιοποίηση μπορεί να γίνει σε χώρους της Διεύθυνσης

Διαβάστε περισσότερα

Παρακαλούμε να διευκρινιστεί εάν οι εν λόγω προϋποθέσεις εφαρμόζονται σωρευτικά ή διαζευκτικά για την επιβολή της ποινικής ρήτρας.

Παρακαλούμε να διευκρινιστεί εάν οι εν λόγω προϋποθέσεις εφαρμόζονται σωρευτικά ή διαζευκτικά για την επιβολή της ποινικής ρήτρας. 1) Ερώτηση: Στην παρ. 8 του άρθρου Β.5.4.2. Ποινικές Ρήτρες Εκπτώσεις (σελ.79), προβλέπεται ποινική ρήτρα για κάθε ημέρα καθυστέρησης α) σε περίπτωση παρέλευσης της συμφωνημένης ημερομηνίας παράδοσης των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Γ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Πειραιάς, 15 1 2015 Κωδ ΟΠΣ (MIS) 380300 Πράξη Μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα δράσης Διεύθυνσης Πληροφορικής ΕΛΣΤΑΤ Υποέργο Σύστημα Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων Διάρκεια Διαβούλευσης

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση Τηλεφωνικών Κλήσεων

ιαχείριση Τηλεφωνικών Κλήσεων ιαχείριση Τηλεφωνικών Κλήσεων 1 Διαχει ριση Τηλεφωνικω ν Κλη σεων ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ... 3 ΔΟΜΗ ΧΡΗΣΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΚΛΗΣΕΩΝ... 3 ΣΧΗΜΑΤΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ... 4 ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΚΛΗΣΕΙΣ... 5

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 346635 Πράξη ACCESS POINT- Ελληνικό έργο EESSI Υποέργο 1 ιάρκεια ιαβούλευσης Από: 2/9/2011 Έως: 15/9/2011 Φορέας (Αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA ΞENOΔOXEIAKO EΠIMEΛHTHPIO THΣ EΛΛAΔOΣ Aθήνα 21 Νοεμβρίου 2014 Ν.Π.Δ.Δ. Aριθ. Πρωτ.: 33846

EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA ΞENOΔOXEIAKO EΠIMEΛHTHPIO THΣ EΛΛAΔOΣ Aθήνα 21 Νοεμβρίου 2014 Ν.Π.Δ.Δ. Aριθ. Πρωτ.: 33846 EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA ΞENOΔOXEIAKO EΠIMEΛHTHPIO THΣ EΛΛAΔOΣ Aθήνα 21 Νοεμβρίου 2014 Ν.Π.Δ.Δ. Aριθ. Πρωτ.: 33846 Tαχ. Δ/νση : Σταδίου 24-105 64 Aθήνα ΠPOΣ: Πίνακας Αποδεκτών Πληροφορίες : X. Ανδρουτσάκης

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003149909 2015-10-12

15PROC003149909 2015-10-12 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία 12.10.2015 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αρίθ. Πρωτ. 5724 (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Διεύθυνση Προσωπικού Οικονομικού Τμήμα Προμηθειών & Περιουσίας Ταχ. Δ/νση: 3 ο Χλμ Π.Ε.Ο.

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» Διευκρινήσεις

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» Διευκρινήσεις Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» Διευκρινήσεις 1 ΕΡΩΤΗΜΑ 1: Αριθ. γεν. Πρωτ. 1338/14.10.2013 ΕΑΤΑ ΑΕ Στον πίνακα όπου αναγράφονται

Διαβάστε περισσότερα

Διευκρινίσεις επί της διακήρυξης Διαγωνισμού για το Έργο «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΔΙ.ΠΑ.

Διευκρινίσεις επί της διακήρυξης Διαγωνισμού για το Έργο «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΔΙ.ΠΑ. Διευκρινίσεις επί της διακήρυξης Διαγωνισμού για το Έργο «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΔΙ.ΠΑ.Ε)» 14/11/2013 Απαντήσεις επί ερωτημάτων ενδιαφερομένων:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΒΟΛΟΣ: 8-5-2015 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.:41682 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΠΡ. Φ 155/2011 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΑΡΘΡΩΝ ΤΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΘΕΜΑ: ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΠΡ. Φ 155/2011 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΑΡΘΡΩΝ ΤΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Αριθµός Πρωτοκόλλου: 1623/25.2.2011 ΘΕΜΑ: ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΠΡ. Φ 155/2011 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«ΖΕΥΣ» Εγχειρίδιο Συμμετοχής σε Ψηφοφορία

«ΖΕΥΣ» Εγχειρίδιο Συμμετοχής σε Ψηφοφορία «ΖΕΥΣ» Εγχειρίδιο Συμμετοχής σε Ψηφοφορία 23 Ιουλίου 2013 Εισαγωγή Η «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ» είναι ένα πληροφοριακό σύστημα για την αδιάβλητη διεξαγωγή απόρρητων ψηφοφοριών με αμιγώς ηλεκτρονικό τρόπο. Τόσο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β43Φ469Η26-ΙΣΨ. Σελίδα 1 από 5

ΑΔΑ: Β43Φ469Η26-ΙΣΨ. Σελίδα 1 από 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 20024/23-10-12 Δ/νση ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ Σας καλωσορίζουμε στην ιστοσελίδα http://www.globonweb.com, το περιεχόμενο της οποίας ανήκει εξ ολοκλήρου στον ΓΟΥΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟ (GLOBONWEB), με την ιδιότητά του ως παρόχου υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΜΝΗΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ Γ.Π.Α.»

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΜΝΗΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ Γ.Π.Α.» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αθήνα, 3-12-2013 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Αθανάσιος Μακρανδρεου Ταχ. Δ/νση: Ιερά Οδός 75, 11855, Τηλ.: 210-529 4202 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

εξοπλισμός για τη σύνδεση των εξυπηρετητών στο IBM 2x16 Console Switch». Να

εξοπλισμός για τη σύνδεση των εξυπηρετητών στο IBM 2x16 Console Switch». Να Απόσπασμα υπ αριθμ. 6/11-6-2013 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για την Επιλογή Αναδόχου για το έργο: «Παρατηρητήριο Τιμών Τηλεπικοινωνιακών και Ταχυδρομικών Προϊόντων Λιανικής». ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ O παρών δικτυακός τόπος http: //www.playopap.gr ( εφεξής η «ιστοσελίδα»), ανήκει στην ΟΠΑΠ Α.Ε. και έχει ως στόχο την πληροφόρηση/ προσωπική ενημέρωση των συνεργατών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΑ και ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ INTELEN

ΣΧΟΛΙΑ και ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ INTELEN Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με Α) την εγκατάσταση Συστήματος Μετρητών Ηλεκτρικής Ενέργειας και Αυτόματης Ανάγνωσης των Μετρητών στους χώρους Φυσικής Συνεγκατάστασης (Μακροπρόθεσμη λύση) και Β) την τιμολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ. Προηγμένες e-υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση του πολίτη στους Μητροπολιτικούς Δήμους της Κρήτης.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ. Προηγμένες e-υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση του πολίτη στους Μητροπολιτικούς Δήμους της Κρήτης. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 327679 Πράξη Προηγμένες e-υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση του πολίτη στους Μητροπολιτικούς Δήμους της Κρήτης. Υποέργο - Διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

BO.M.I.S BOLLARD MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΠΑΣΑΛΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ BOMIS-V1-2012

BO.M.I.S BOLLARD MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΠΑΣΑΛΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ BOMIS-V1-2012 BO.M.I.S BOLLARD MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΠΑΣΑΛΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 1 - ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΠΑΣΑΛΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Το σύστημα διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ για τον Κώδικα ιαχείρισης του ικτύου

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ για τον Κώδικα ιαχείρισης του ικτύου Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ για τον Κώδικα ιαχείρισης του ικτύου Η ΡΑΕ, στο πλαίσιο διαµόρφωσης γνώµης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΘΗΝΑ, 11.4.2012

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΘΗΝΑ, 11.4.2012 ΑΘΗΝΑ, 11.4.2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Λεωφ. Ιωνίας αρ. 200 & Ιακωβάτων 61 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ιωάννα Παπαδοπούλου ΤΗΛ. 210 2112000-9 ΦΑΞ: 210 2112020-1 Email: eyd@eede.gr ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Στο πλαίσιο του ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού του Έργου «Ψηφιακή Πύλη, e Δημοκρατία και Ηλεκτρονική Μάθηση» της οριζόντιας πράξης «Ψηφιακή Σύγκλιση της ΓΣΕΕ με ηλεκτρονικές υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18-11-2014. Αριθ. Πρωτ. 3319

Αθήνα, 18-11-2014. Αριθ. Πρωτ. 3319 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» ΜΟΝΑΔΑ Δ Αθήνα, 18-11-2014 Αριθ. Πρωτ. 3319 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΧΕΔΙΟ

ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΣΧΕΔΙΟ «Κοινή Πράξη της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Α.Π.Δ.Π.Χ.) και της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (Α.Δ.Α.Ε.) ως προς τις υποχρεώσεις των παρόχων για την προστασία

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ / ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΠΟ 08/10/2013 ΜΕΧΡΙ 22/10/2013

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ / ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΠΟ 08/10/2013 ΜΕΧΡΙ 22/10/2013 ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ / ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «e-master: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΗΣ ΕΣΔΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΟΣ : ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια συστήματος καθορισμού σειράς προτεραιότητας για τις ανάγκες του τμήματος επειγόντων περιστατικών του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) Κωδ. ΟΠΣ (MIS) 369411 Πράξη Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Συστήματος Επαυξημένης Πραγματικότητας Πολιτισμού και Τουρισμού για την Περιφέρεια Δυτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΛΤΑ ΑΞΙΟΥ ΛΟΥΔΙΑ ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ 01/10/2015 Αρ. πρωτ. 1147 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 11/2015

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΛΤΑ ΑΞΙΟΥ ΛΟΥΔΙΑ ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ 01/10/2015 Αρ. πρωτ. 1147 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 11/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΛΤΑ ΑΞΙΟΥ ΛΟΥΔΙΑ ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ 01/10/2015 Αρ. πρωτ. 1147 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 7.700,00 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 11/2015 Ο Φορέας Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για τη χρήση του λογισµικού

Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για τη χρήση του λογισµικού Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για τη χρήση του λογισµικού Πώς µπορώ να αποκτήσω κωδικούς πρόσβασης στο σύστηµα δήλωσης αυθαιρέτων; Οι κωδικοί πρόσβασης στην ηλεκτρονική εφαρµογή για τις δηλώσεις και βεβαιώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. H Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 16 /12/ 2010 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 588/21

ΑΠΟΦΑΣΗ. H Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 16 /12/ 2010 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 588/21 Μαρούσι, 16 /12/ 2010 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 588/21 ΑΠΟΦΑΣΗ Κανονισμός για τον Καθορισμό του Ελαχίστου Επιπέδου Αναλυτικής Χρέωσης των Δημόσιων Τηλεφωνικών Υπηρεσιών H Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 09/2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 09/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΛΤΑ ΑΞΙΟΥ ΛΟΥΔΙΑ ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ 04/08/2015 Αρ. πρωτ. 914 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 7.700,00 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 09/2015 Ο Φορέας Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αναβάθμιση συστημάτων λογισμικού

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αναβάθμιση συστημάτων λογισμικού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 64, 546 31 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΗΛ.: 2310 278817-8, FAX: 2310 236308 /ΝΣΗ E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακά Πληροφοριακά Συστήματα. Site: www.aggelopoulos.tk e-mail: ioannis.aggelopoulos@gmail.com. Στόχος Σκοπός μαθήματος

Επιχειρησιακά Πληροφοριακά Συστήματα. Site: www.aggelopoulos.tk e-mail: ioannis.aggelopoulos@gmail.com. Στόχος Σκοπός μαθήματος Επιχειρησιακά Πληροφοριακά Συστήματα Διδάσκων: Αγγελόπουλος Γιάννης Δευτέρα 3-5 Τρίτη 4-6 Εργαστήριο Α Site: www.aggelopoulos.tk e-mail: ioannis.aggelopoulos@gmail.com 1 Στόχος Σκοπός μαθήματος Σκοπός:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ επί της υπ. Αρ 586/Α2-113/18-1-2010 Διακήρυξης της Γ.Γ ΕΣΥΕ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ επί της υπ. Αρ 586/Α2-113/18-1-2010 Διακήρυξης της Γ.Γ ΕΣΥΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ επί της υπ. Αρ 586/Α2-113/18-1-2010 Διακήρυξης της Γ.Γ ΕΣΥΕ Προσοχή όλες οι ερωτήσεις και από την προηγούμενη δημοσίευση έχουν συγκεντρωθεί και κωδικοποιηθεί στο σύνολο που ακολουθεί.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: «Παροχή υπηρεσιών Δημοσιότητας του έργου Κυψέλες Επιχειρηματικότητας»

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: «Παροχή υπηρεσιών Δημοσιότητας του έργου Κυψέλες Επιχειρηματικότητας» Ερώτημα 1 ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: «Παροχή υπηρεσιών Δημοσιότητας του έργου Κυψέλες Επιχειρηματικότητας» «Δεν αναφέρεται σε κανένα σημείο της προκήρυξης του ως άνω διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. σε ερωτήσεις ενδιαφερόμενων για τη συμμετοχή τους στο. Διεθνή Ανοικτό Διαγωνισμό για την:

ΘΕΜΑ: ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. σε ερωτήσεις ενδιαφερόμενων για τη συμμετοχή τους στο. Διεθνή Ανοικτό Διαγωνισμό για την: ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΩΝ (ΤΕΟ Α.Ε.) Βυτίνης 14-18, ΤΚ: 143 42 Νέα Φιλαδέλφεια Τηλ. (210) 2598000, fax (210) 2523232 GR18591Q Ημερομηνία 14-12-2012 Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Κωδ ΟΠΣ (MIS) 374038 Πράξη «Ψηφιακή ομπρέλα e-thess cult-tour Σύστημα Ηλεκτρονικής Προβολής και Διαχείρισης πολιτιστικών & τουριστικών πόρων υπηρεσιών εκδηλώσεων και ροών επισκεπτών

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ / ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ / ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ / ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ επί του σχεδίου Διακήρυξης του Διαγωνισμού με τίτλο «Ανάπτυξη αποθήκης δεδομένων (Data Warehouse) της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και ηλεκτρονικές υπηρεσίες προγραμματισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Γ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ. Κ. Πόλη

Διαβάστε περισσότερα

Sunsoft Ltd Alexandros F&B Management

Sunsoft Ltd Alexandros F&B Management ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ FOOD & BEVERAGE ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ & ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ SUNSOFT Ltd - Μάχης Αναλάτου 103, 11745 Ν. Κόσμος. Tηλ: 210 9317811, Fax: 210 9321603 www.sunsoft.gr info@sunsoftgr.com

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: ιευκρινίσεις/ Απαντήσεις σε ερωτήσεις για τον Ανοικτό ιαγωνισµό µε θέµα «ράσεις ηµοσιότητας του Έργου Πράσινη Πιλοτική Αστική Γειτονιά»

Θέµα: ιευκρινίσεις/ Απαντήσεις σε ερωτήσεις για τον Ανοικτό ιαγωνισµό µε θέµα «ράσεις ηµοσιότητας του Έργου Πράσινη Πιλοτική Αστική Γειτονιά» Θέµα: ιευκρινίσεις/ Απαντήσεις σε ερωτήσεις για τον Ανοικτό ιαγωνισµό µε θέµα «ράσεις ηµοσιότητας του Έργου Πράσινη Πιλοτική Αστική Γειτονιά» Ερώτηση 1.: Στην ενότητα 15.2.1 «Πρόταση Μεθοδολογίας Προσέγγισης

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ» (ΕΣΗΔΗΣ) ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

«ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ» (ΕΣΗΔΗΣ) ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ «ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ» (ΕΣΗΔΗΣ) ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ Έκδοση: 01.00 20/09/2013 Πίνακας Περιεχομένων Πίνακας Περιεχομένων...2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ...3 1.1 Έναρξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ηµιουργία internet spot στο Πολύκεντρο Ζάκρου & επέκταση δικτύου Wi Fi στην Κάτω Ζάκρο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΡΓΟ : ηµιουργία internet spot στο Πολύκεντρο Ζάκρου & επέκταση δικτύου Wi Fi στην Κάτω Ζάκρο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΕΡΓΟ : ηµιουργία internet spot στο Πολύκεντρο Ζάκρου & επέκταση δικτύου Wi Fi στην Κάτω Ζάκρο ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Το σχέδιο Ο.Σ.Α.Π.Υ. του ήµου Σητείας το οποίο εντάσσεται Ε,Π.

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθειας Ασφαλών Διατάξεων Δημιουργίας Υπογραφής (ΑΔΔΥ) τύπου USB Tokens 639,60 (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%)

Προμήθειας Ασφαλών Διατάξεων Δημιουργίας Υπογραφής (ΑΔΔΥ) τύπου USB Tokens 639,60 (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΠΕ «Προμήθειας Ασφαλών Διατάξεων Δημιουργίας Υπογραφής (ΑΔΔΥ) τύπου USB Tokens» Αρ. Πρωτοκόλλου:

Διαβάστε περισσότερα

Προσαρμογή λειτουργιών Δικτύου Κινητής Τηλεφωνίας

Προσαρμογή λειτουργιών Δικτύου Κινητής Τηλεφωνίας Αυτόματο Σύστημα Κλήσης Έκτακτης Ανάγκης Προσαρμογή λειτουργιών Δικτύου Κινητής Τηλεφωνίας Κωνσταντίνος Φίλης, COSMOTE ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Υφιστάμενη Διαχείριση Κλήσεων

Διαβάστε περισσότερα

SGA Διαχείριση Πρωτόκολλου

SGA Διαχείριση Πρωτόκολλου SGA Διαχείριση Πρωτόκολλου SGA Διαχείριση Πρωτόκολλου 1. SGA Διαχείριση Πρωτοκόλλου... 2 1.1. Καινοτομία του προσφερόμενου προϊόντος... 2 1.2. Γενικές αρχές του προσφερόμενου συστήματος... 2 1.3. Ευκολία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥ ΕΠ ΨΣ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥ ΕΠ ΨΣ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 304213 Πράξη Υπηρεσίες Ψηφιακής Βιβλιοθήκης Ανοιχτής Πρόσβασης ιεθνούς Πανεπιστηµίου Ελλάδος ( Ι.ΠΑ.Ε.) Υποέργο ηµιουργία &

Διαβάστε περισσότερα

Διεξαγωγή Εθνικής Δημόσιας Διαβούλευσης της ΕΕΤΤ αναφορικά με την τροποποίηση του Κανονισμού Γενικών Αδειών σε σχέση με τις ρυθμιζόμενες υπηρεσίες

Διεξαγωγή Εθνικής Δημόσιας Διαβούλευσης της ΕΕΤΤ αναφορικά με την τροποποίηση του Κανονισμού Γενικών Αδειών σε σχέση με τις ρυθμιζόμενες υπηρεσίες Διεξαγωγή Εθνικής Δημόσιας Διαβούλευσης της ΕΕΤΤ αναφορικά με την τροποποίηση του Κανονισμού Γενικών Αδειών σε σχέση με τις ρυθμιζόμενες υπηρεσίες περιαγωγής φωνητικών κλήσεων, σύντομων μηνυμάτων (SMS)

Διαβάστε περισσότερα

Q&R 1.(Αριθμός Πρωτοκόλλου 52385)

Q&R 1.(Αριθμός Πρωτοκόλλου 52385) ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις-Απαντήσεις για τον Ανοικτό Διαγωνισμό «Ολοκληρωμένο Σύστημα Ηλεκτρονικής Εξυπηρέτησης Ασφαλισμένων Οίκου Ναύτου e-οίκος Ναύτου» με Αρ Πρωτ. 23906 13/9/2006 Q&R 1.(Αριθμός Πρωτοκόλλου

Διαβάστε περισσότερα

6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο 6.2 Επιλεγόμενες τηλεφωνικές γραμμές modems Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα Βασική χρήση

6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο 6.2 Επιλεγόμενες τηλεφωνικές γραμμές modems Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα Βασική χρήση 6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο Τοπικά δίκτυα (LAN): επικοινωνία με περιορισμένη απόσταση κάλυψης (μικρή εμβέλεια) Δίκτυα Ευρείας Περιοχής (WAN): επικοινωνία σε ευρύτερη γεωγραφική κάλυψη. Από την άποψη του

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας» (ΕΠ ΚτΠ) Δράση e-services

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας» (ΕΠ ΚτΠ) Δράση e-services Η ΑΞΙΑ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας» (ΕΠ ΚτΠ) Δράση e-services BYTE COMPUTER ΑΒΕΕ ΚΑΛΛΙΡΡΟΗΣ 98 & ΤΡΙΒΟΛΗ, 117 41 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210 900 2000, FAX.: 210 924 4084 E-MAIL:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΕΕΔΕ)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΕΕΔΕ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΕΕΔΕ) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΠΑΡΟΧΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Θέσεις ΕΕΤΤ αναφορικά µε τις απαντήσεις παρόχων στο πλαίσιο της δηµόσιας διαβούλευσης αναφορικά µε

Θέσεις ΕΕΤΤ αναφορικά µε τις απαντήσεις παρόχων στο πλαίσιο της δηµόσιας διαβούλευσης αναφορικά µε Θέσεις ΕΕΤΤ αναφορικά µε τις απαντήσεις παρόχων στο πλαίσιο της δηµόσιας διαβούλευσης αναφορικά µε τη «ηµοπρασία για την επιλογή παρόχου/ παρόχων καθολικής υπηρεσίας - Τεύχος Προκήρυξης» Σχόλια στη δηµόσια

Διαβάστε περισσότερα