Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ρόδος, Αριθ. Πρωτ.: 1694 Ταχ. /νση : Πλατεία Ελευθερίας 1 ιοικητήριο Ταχ. Κωδ. : Ρόδος Τηλέφωνο : Πληροφ : Π. Χατζηκων/νου Url : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΚΤΥΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ (STAKEHOLDERS) ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ Η ιεύθυνση Τουρισµού της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου προκειµένου να δηµιουργήσει ένα δίκτυο ενηµέρωσης εµπλεκοµένων φορέων (stakeholders) µε τον τουρισµό και τον πολιτισµό για την τουριστική προβολή των ωδεκανήσων, καλεί τον κάθε ενδιαφερόµενο να καταθέσει προσφορά µέχρι τις 11 Μαρτίου Χρόνος υλοποίησης: Η προθεσµία παράδοσης ορίζεται σε εκατό (100) ηµέρες από την υπογραφή της σύµβασης. Οι υποψήφιου οφείλουν να δεσµεύονται για αυτήν εγγράφως στην προσφορά τους. ιάρκεια ισχύος προσφορών: Ενενήντα (90) ηµέρες από την επόµενη της διενέργειας του διαγωνισµού. Η πρόσκληση συνοδεύεται από Τεχνικές Προδιαγραφές, οι οποίες παρατίθενται στο Παράρτηµα, ως αναπόσπαστο µέρος της παρούσας. Οι Τεχνικές Προδιαγραφές θα τηρηθούν αυστηρά κατά τη διαδικασία αξιολόγησης από την Επιτροπή του διαγωνισµού. 1

2 Η ανάθεση θα γίνει µε βάση το νόµο 4071/2012 άρθρο 6 παρ. 7. Όσοι επιθυµούν να λάβουν µέρος στο διαγωνισµό πρέπει να καταθέσουν έγγραφες προσφορές-σφραγισµένες. Επιλογή αναδόχου Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει µε βάση τη συµφερότερη προσφορά, η οποία θα προκύψει από την συσχέτιση των κριτηρίων, που παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα, ο οποίος περιλαµβάνει και τους συντελεστές βαρύτητας κάθε κριτηρίου µε συνολικό άθροισµα 100: Κριτήρια αξιολόγησης προσφορών Ικανότητα και αποτελεσµατικότητα του οργανωτικού σχήµατος Της Οµάδας Έργου Συντελεστής βαρύτητας 80% Οικονοµική προσφορά προσφερόµενη τιµή 20% Η βαθµολογία των επί µέρους κριτηρίων είναι 100 για τις περιπτώσεις που καλύπτονται ακριβώς οι τεχνικές προδιαγραφές. Ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί στην πληρότητα και ποιότητα της οµάδας έργου που θα υλοποιήσει το εν λόγω παραδοτέο. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει στην προσφορά τους να προτείνουν το κατάλληλο οργανωτικό σχήµα και το κατάλληλο ανθρώπινο δυναµικό που θα αξιοποιήσουν έτσι ώστε να διασφαλίζεται η αποτελεσµατική, ποιοτική και έγκαιρη εκπόνηση του έργου που θα αναλάβουν. Τα στελέχη που θα απασχοληθούν στον έργο, συµπεριλαµβανοµένου και του υπεύθυνου έργου θα αναφέρονται ονοµαστικά και θα παρατίθεται για τον κάθε ένα τα εξής στοιχεία σε µορφή πίνακα ενώ είναι προτιµητέο τουλάχιστον το 60% του σχήµατος εργασίας να ανήκει στο µόνιµο προσωπικό : ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ Εταιρεία: Ονοµατεπώνυµο Θέση στην οµάδα έργου Εµπειρία σε έτη Υλοποιηµένα έργα Επίπεδο σπουδών/τίτλοι 2

3 Με βάση το πίνακα αυτό θα προκύψει η βαθµολογία, η οποία θα υπολογιστεί µε τον κάτωθι τύπο: Βαθµολογία έκαστου/ βαθµολογία καλύτερου Χ 0,80+ φθηνότερη οικονοµική / προσφορά έκαστου Χ0,20 = το µεγαλύτερο άθροισµα Οι υποψήφιοι µε τεχνική βαθµολογία µικρότερη του 75/100 θα αποκλείονται. ΟΡΟΙ Η προσφορά, επί ποινή αποκλεισµού, συνοδεύεται και από: 1. Μεθοδολογία προσέγγισης και χρονοδιάγραµµα υλοποίησης του έργου, σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές και τις απαιτήσεις που περιγράφονται στο παράρτηµα των Τεχνικών Προδιαγραφών και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας. 2. Παρουσίαση του σχήµατος εργασίας το οποίο θα πρέπει να περιλαµβάνει επιστηµονικό προσωπικό µε την απαιτούµενη εµπειρία και να διαθέτει project manager µε εξειδίκευση στα συστήµατα διαχείρισης και τεκµηρίωσης πολιτισµικών ή τουριστικών πόρων που να ανήκει στο µόνιµο προσωπικό. 3. Κατάλογο προϋπηρεσίας µε έργα που να αφορούν: Α. Σχεδίαση και υλοποίηση βάσεων δεδοµένων στους τοµείς του πολιτισµού ή του τουρισµού. Β. Περισυλλογή πρωτογενών στοιχείων και αξιολόγηση του σχετικού θεµατικού πλαισίου. Γ. Υποστήριξη και οργάνωση δράσεων προβολής και ενηµέρωσης εξειδικευµένου κοινού. Προϋπολογισµός: 9.955,56 χωρίς Φ.Π.Α Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισµό της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και τον ΚΑΕ ηµοσίευση πρόσκλησης Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα 3

4 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ Στα πλαίσια της πληρέστερης ενηµέρωση όλων των εµπλεκοµένων µε τον τουρισµό στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και της αντιµετώπισης των προβληµάτων που δηµιουργεί η ιδιαιτερότητα της νησιωτικότητας θα δηµιουργηθεί ένας µηχανισµός άµεσης ενηµέρωσης που αναµένεται να βοηθήσει στον εκσυγχρονισµό των παρεχόµενων υπηρεσιών και στην άµεση πρόσβαση στην «πληροφορία» από όλους. Το έργο περιλαµβάνει τρία παράλληλα στάδια ώστε να λειτουργήσει σε πλήρη ανάπτυξη. 1. Σχεδιασµός και υλοποίηση συστήµατος αποστολής δηµοσίων µηνυµάτων µε Mailing Lists. 2. Καταγραφή εµπλεκοµένων φορέων µε τον τουρισµό και πολιτισµό και συµπληρωµατικών δοµών και κατηγοριοποίησή τους σε οµάδες ενδιαφέροντος. 3. ράσεις προβολής και συνεχούς εµπλουτισµού του δικτύου πληροφόρησης. Ειδικότερα: 1. Σύστηµα αποστολής δηµοσίων µηνυµάτων µε Mailing Lists Στα πλαίσια του παρόντος έργου θα εγκατασταθεί και θα παραµετροποιηθεί ένα σύστηµα ελεγχόµενης αποστολής δηµοσίων µηνυµάτων µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, µε το µοντέλο των mailing lists. Θα χρησιµοποιηθεί συγκεκριµένα η υπηρεσία Newsletter που θα επιτρέπει µόνο στους διαχειριστές του συστήµατος να αποστείλουν προσωποποιηµένα ενηµερωτικά µηνύµατα στους συνδροµητές της υπηρεσίας µέσω . Θα οριστούν θεµατικές ενότητες (κατηγορίες) στις οποίες θα µπορούν να εγγραφούν οι συνδροµητές ώστε να λαµβάνουν τα σχετικά µε τη θεµατική ενότητα µηνύµατα. Στην διαδικτυακή εφαρµογή διαχείρισης του συστήµατος, οι διαχειριστές µπορούν να συντάξουν ενηµερωτικά µηνύµατα, να χρησιµοποιήσουν πρότυπα (template) 4

5 µηνυµάτων εισάγοντας γραφικά και µορφοποιηµένο κείµενο και να διαχειριστούν τη λίστα συνδροµητών και απεσταλµένων µηνυµάτων. Οι συνδροµητές της συγκεκριµένης υπηρεσίας µπορούν να διαχειριστούν την συνδροµή τους µέσω διαδραστικής εφαρµογής διαδικτύου. Συνήθεις λειτουργίες είναι η εγγραφή ή η διαγραφή από την υπηρεσία, η δήλωση των προσωπικών στοιχείων, (όνοµα, ), και η επιλογή µίας ή περισσοτέρων θεµατικών ενοτήτων. Επίσης στην ίδια εφαρµογή είναι διαθέσιµα σε µορφή λίστας ανά θεµατική ενότητα και κατά χρονολογική σειρά όλα τα µηνύµατα που έχουν αποσταλεί από τους διαχειριστές των υπηρεσιών της mailing list. Ειδικότερα ο ανάδοχος θα πρέπει να προβεί στα παρακάτω: 1.1 Εγκατάσταση, ρύθµιση και παραµετροποίηση λογισµικού ανοικτού κώδικα (open source) για την υλοποίησης της βασικής λειτουργικότητας της υπηρεσίας αποστολής δηµοσίων µηνυµάτων (Mailling list). Επιπλέον, λογισµικό θα πρέπει να εξοπλίζεται µε σύστηµα επιβράβευση συνδροµητών (badge awards) µέσω του υποσυστήµατος πρόσκλησης συνδροµητών. Το προφίλ κάθε συνδροµητή θα πρέπει να περιέχει επιπλέον πληροφορία πλέον του ονόµατος και του (στοιχεία επικοινωνίας, διεύθυνση, γεωγραφική θέση, τοµείς ενδιαφέροντος, σύντοµη περιγραφή κα). Το λογισµικό θα πρέπει να αναπτυχθεί µε το µοντέλο Model-Vew-Controler (MVC). Προδιαγραφές υλοποίησης συστήµατος αποστολής δηµοσίων µηνυµάτων (Mailling list) Ειδικότερα για την ανάπτυξη του συστήµατος θα πρέπει κατ ελάχιστο να υπακούει στις παρακάτω προδιαγραφές και λειτουργικότητα Προδιαγραφές ανάπτυξης και λειτουργίας συστήµατος: το σύστηµα θα πρέπει να αναπτυχθεί σε γλώσσα PHP/HTML/CSS/Javascript µε υποστήριξη βάσης δεδοµένων MySQL έκδοσης 5.5 ή µεγαλύτερη, σε λειτουργικό σύστηµα Linux ή Windows, µε APACHE 2.2 web server, και PHP έκδοσης 5.3 ή µεγαλύτερη µε εγκατεστηµένο το IMAP module. 5

6 Σύστηµα διαχείρισης εφαρµογής: στην πλήρη του ανάπτυξη το σύστηµα θα πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα δηµιουργίας και ορισµού δικαιωµάτων πρόσβασης σε παραπάνω από ένα διαχειριστές. Επίσης θα πρέπει να παρέχει: o υνατότητα ορισµού χρήστη ως διαχειριστή θεµατικής ενότητας. o ιαχείρισης επιπέδων πρόσβασης χρηστών. o Ορισµός ρυθµίσεων εφαρµογής µέσω γραφικού (web-based) περιβάλλοντος. o Ορισµός γενικών ρυθµίσεων (τίτλος εφαρµογής, αποστολής, κα). o Υποστήριξη µεγάλου πλήθους συνδροµητών (πάνω από ) µε δυνατότητα ασύγχρονης αποστολής µηνυµάτων. ιαχείριση θεµατικών ενοτήτων: στις οποίες µπορούν να εγγράφονται οι συνδροµητές (δηµιουργία/διαγραφή/ενηµέρωση). υνατότητα ιεραρχικής διάταξης των θεµατικών ενοτήτων. ιαχείριση συνδροµητών: το σύστηµα θα πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα στους ίδιους τους συνδροµητές να διαχειρίζονται τον λογαριασµό τους (προφίλ και προτιµήσεις θεµατικών ενοτήτων). Επίσης το προφίλ του χρήστη θα πρέπει να περιλαµβάνει επιπλέον πληροφορίες όπως στοιχεία επικοινωνίας, διεύθυνση, γεωγραφική θέση, τοµείς ενδιαφέροντος, σύντοµη περιγραφή συνδροµητή κα. Επιπλέον, θα πρέπει να παρέχεται η δυνατότητα: o µαζικής εισαγωγής και εξαγωγής συνδροµητών (µέσω αρχείου csv) o εισαγωγής, ανανέωσης, διαγραφής συνδροµητών o εγγραφής, διαγραφής από θεµατικές ενότητες Σύστηµα επιβράβευσης: το σύστηµα πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα: o διαχείρισης των επιπέδων χρηστών και ορισµού κριτηρίων βάση των οποίων ένας χρήστης συσχετίζεται µε ένα επίπεδο (award level) o καταµέτρηση προσκλήσεων ανά χρήστη και επιβεβαίωση έγκυρων προσκλήσεων. o εµφάνισης στο προφίλ του χρήστη, της λίστας χρηστών που έχει προσκαλέσει στο σύστηµα και αντίστροφα καθώς και του επιπέδου 6

7 επιβράβευσης o εµφάνισης χάρτη µε τις γεωγραφικές συντεταγµένες που έχουν ορίσει στο προφίλ τους οι συνδροµητές που έχει προσκαλέσει ένα συγκεκριµένος χρήστης o παροχής στους συνδροµητές δυναµικά παραγόµενου HTML κώδικα που θα προβάλει το επίπεδο επιβράβευσης του µε σκοπό αυτά να ενσωµατωθούν στην ιστοσελίδα τους Σύστηµα αποστολής το σύστηµα πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα: o χρήσης προκαθορισµένου template µε δυνατότητα προσθήκης προσωποποιηµένων πεδίων (πχ όνοµα, επώνυµο παραλήπτη) µέσω WYSIWYG HTML editor. o προεπισκόπισης o αποστολής µε δυνατότητα προσωρινής αποθήκευσης o προβολής λίστας απεσταλµένων ανά θεµατική ενότητα, προσβάσιµη και από τους χρήστες της εφαρµογής o προβολής στατιστικών ανάγνωσης µηνυµάτων (πχ πόσοι διάβασαν το ) o προβολής στατιστικών χρήσης του συστήµατος o συστήµατος αποτροπής λήψης διπλότυπων από τους συνδροµητές o δηµιουργίας χρονοδιαγράµµατος αποστολής 1.2 Σχεδίαση και ανάπτυξη δυναµικής ιστοσελίδας ενηµέρωσης και προώθησης του δικτύου ενηµέρωσης εµπλεκόµενων φορέων µε τον τουρισµό και συγγραφή ενηµερωτικού/βοηθητικού υλικού για τις παρεχόµενες υπηρεσίες. Η ιστοσελίδα θα σχεδιαστεί µε τέτοιο τρόπο ώστε το περιεχόµενο της να προβάλλεται ακολουθώντας την τεχνική responsive layout που επιτρέπει την προβολή της ιστοσελίδας µε βέλτιστο τρόπο σε smartphones, tablets και desktops ανεξάρτητα από το µέγεθος της οθόνης (ανάλυση). Θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στη σχεδίαση της ιστοσελίδας ώστε να αρκετά ελκυστική, ενώ το αισθητικό αποτέλεσµα να είναι άρτιο, δεδοµένου ότι απευθύνεται στους ευαίσθητους τοµείς του τουρισµού και του 7

8 πολιτισµού. Η διεπαφή χρήστη της ιστοσελίδας πρέπει να απλή και εύχρηστη ώστε να λειτουργεί ενθαρρυντικά και να µπορεί να χρησιµοποιηθεί από χρήστες που δεν έχουν µεγάλη εξοικείωση µε την χρήση αντίστοιχων εφαρµογών βοηθώντας στην υιοθέτηση του ως ενός εύχρηστου εργαλείου ενηµέρωσης. Η σχεδίαση τη ιστοσελίδας θα πρέπει να είναι σύµφωνη µε τις οδηγίες του Web Content Accessibility Guidelines (WCAG έκδοση 2.0) σε επίπεδο ΑΑ, ώστε να είναι προσβάσιµη από ΑΜΕΑ καθώς και από διαφορετικού τύπου συσκευές και λογισµικό περιήγησης διαδικτύου. 1.3 Σχεδίαση φόρµας εκδήλωσης ενδιαφέροντος φορέων και σύνδεση της µε βάση δεδοµένων. Ανάπτυξη server-side µικροεφαρµογής για την εισαγωγή νέων συνδροµητών στο σύστηµα από τη βάση δεδοµένων της φόρµας εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Ιδιαίτερη φροντίδα θα πρέπει να δοθεί στη σχεδίαση της φόρµας ώστε να είναι ελκυστική στον χρήστη µιας και θεωρείται καθοριστικός κόµβος στην αποδοχή του συστήµατος και την οικιοθελή µετατροπή του δυνητικού χρήστη σε συνδροµητή. 1.4 Σχεδίαση και ανάπτυξη πρότυπου (template) που θα χρησιµοποιηθεί για την αποστολή των µέσω της υπηρεσίας mailing list σε όλους τους συνδροµητές. Προκειµένου το ενηµερωτικό µήνυµα να φτάνει στον τελικό χρήστης σε οποιαδήποτε συσκευή και να προβληθεί από οποιαδήποτε εφαρµογή (που υποστηρίζει πλούσιο κείµενο σε µορφή HTML) όπως ακριβώς επιθυµεί ο διαχειριστής του συστήµατος, απαιτείται η σχεδίαση template που θα µπορεί να προσαρµόζεται στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της εφαρµογής του τελικού χρήστη, χρησιµοποιώντας τεχνικές css και html. Το template θα πρέπει να εµφανίζεται σωστά από όλες τις εφαρµογές προβολής σε υπολογιστές tablets και smartphones. Πρέπει να αναπτυχθεί σύµφωνα µε τις προδιαγραφές προτύπων του συστήµατος αποστολής δηµοσίων µηνυµάτων (Mailling list) ώστε να 8

9 είναι δυνατή η επεξεργασία του template κατά την εισαγωγή προσωποποιηµένων πεδίων (όνοµα, επώνυµο παραλήπτη) από τον WYSIWYG HTML editor του συστήµατος. Το template πρέπει να είναι επίσης ελκυστικό, να συνδυάζει το στοιχείο της νεοτερικότητας και να ακολουθεί τη σχεδιαστική φιλοσοφία και τους χρωµατικούς συνδυασµούς του συστήµατος αποστολής δηµοσίων µηνυµάτων (Mailling list) και της ιστοσελίδας ενηµέρωσης και προώθησης του δικτύου ενηµέρωσης. 1.5 Σχεδίαση γραφικών για την δηµιουργία banner που θα χρησιµοποιηθούν από τους διαχειριστές άλλων ιστοσελίδων µε σκοπό την διαφήµιση/προώθηση του δικτύου. Παραγωγή banner σε τουλάχιστον 4 µεγέθη µε αυτόµατη παραγωγή κώδικα HTML/CSS ενσωµάτωσης σε άλλη ιστοσελίδα µε µία απλή αντιγραφή και επικόλληση του κώδικα HTML/CSS. Η σχεδίαση θα πρέπει να υπακούει στις παραπάνω υποδείξεις και να συµπυκνώνει τα χαρακτηριστικά της πρωτοτυπίας, της ελκυστικότητας και του νεωτερικού. 1.6 Εισαγωγή στο σύστηµα διαχείρισης των πρώτων καταγραφών που θα προκύψουν από το ΠΕ2 σε µορφή αρχείων csv. Οµαδοποίηση συνδροµητών, ορισµός θεµατικών ενοτήτων (κατηγορίες οµάδων). Ανάπτυξη εφαρµογής που σκοπό θα έχει την ανάλυση και απασφαλµάτωση των αρχείων csv ώστε αυτά να εισαχθούν στη βάση δεδοµένων του συστήµατος. 1.7 Έλεγχος καλής λειτουργίας και υποστήριξη για 1 χρόνο. οκιµαστική λειτουργία συστήµατος µε αποστολή δοκιµαστικών s και δοκιµαστικών εγγραφών συνδροµητών. Σχεδίαση test cases τα οποία θα εκτελεστούν και στη συνέχεια θα αξιολογηθεί το αποτέλεσµα. ιόρθωση λαθών που πιθανόν να εντοπιστούν σε αυτή τη φάση λειτουργίας. 9

10 1.8 Ενηµέρωση συνδροµητών σχετικά µε την νέα υπηρεσία και τις ενέργειες που καλούνται να εκτελέσουν (αποδοχή ή όχι συνδροµής, επιλογή νέων θεµατικών ενοτήτων κτλ) µέσω των υπηρεσιών mailing lists. Σχεδιασµός πρότυπου (template) που θα αποσταλεί ως πρόσκληση στους δυνητικούς συνδροµητές που θα έχουν εντοπιστεί από τα αρχεία καταγραφής των φορέων που έχουν έδρα στα όρια της ΠΝΑΙ. Το template πρέπει να είναι επίσης ελκυστικό, να συνδυάζει το στοιχείο της νεοτερικότητας και να ακολουθεί τη σχεδιαστική φιλοσοφία και τους χρωµατικούς συνδυασµούς του συστήµατος αποστολής δηµοσίων µηνυµάτων (Mailling list) και της ιστοσελίδας ενηµέρωσης και προώθησης του δικτύου ενηµέρωσης. 1.9 Εξ αποστάσεως εκπαίδευση ενός ατόµου στις υπηρεσίες διαχείρισης της εφαρµογής διάρκειας 15 ωρών ( 5 συνεδρίες των τριών ωρών µε χρήση των εφαρµογών team viewer και skype) Τρείς προτάσεις για συνοπτική και αναγνωρίσιµη ονοµατοδοσία του συστήµατος ενηµέρωσης και το σχεδιασµό των αντίστοιχων χαρακτηριστικών σηµάτων αναγνώρισης που θα πρέπει να έχει τουλάχιστον τέσσερις χρωµατικές εκδοχές. Η τελική επιλογή θα γίνει σε συνεργασία µε το αρµόδιο τµήµα της ΠΝΑΙ έσµευση domain name και διαδικτυακού χώρου Webhosting για δύο έτη. Ο Ανάδοχος υποχρεούται για λογαριασµό και µε τα στοιχεία της ΠΝΑΙ να δεσµεύσει domain name µε τον επιλεγέντα διακριτικό τίτλο και διαδικτυακό χώρο φιλοξενίας, Webhosting, του συστήµατος για δύο έτη. Το λογισµικού που θα υλοποιηθεί στα πλαίσια του ΠΕ1 πρέπει να εγκατασταθεί σε web server APACHE (έκδοσης 2.2.+) µε υποστήριξη PHP έκδοσης (και εγκαταστηµένο το module IMAP) και βάση δεδοµένων MySQL έκδοσης Το σύστηµα θα εγκατασταθεί σε αυτόνοµο webserver διότι εξασφαλίζει µεγαλύτερη απόδοση και ευκολία στη διαχείριση του και θεωρείται περισσότερο ασφαλές, παρά 10

11 να φιλοξενείται σε web server µαζί µε άλλες υπηρεσίες. Για αυτό το λόγο απαιτούνται οι περιοδικές δαπάνες του ΠΕ1. Για επιπλέον ασφάλεια το λογισµικό και τα αρχεία του συστήµατος θα κρατηθούν ως αντίγραφο στον web server της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. υνητικά µετά τη λήξη της περιοδικής δαπάνης του ΠΕ1 και εφόσον καλύπτονται οι παραπάνω προδιαγραφές, το σύστηµα µπορεί να λειτουργήσει από τον αντίστοιχο web server της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, o δε ανάδοχος υποχρεούται να στηρίξει τεχνικά τη διαδικασία εγκατάστασης του συστήµατος χωρίς επιπλέον αµοιβή. 2. Καταγραφή εµπλεκοµένων µε τον τουρισµό φορέων και συµπληρωµατικών δοµών Οι πρώτες καταγραφές θα προκύψουν από µία σειρά επαφών µε εκπροσώπους της ΠΝΑΙ και φορέων που εµπλέκονται άµεσα ή έµµεσα µε τον τουρισµό και το πολιτισµικό απόθεµα του Νοτίου Αιγαίου ενώ θα αποτυπωθούν οι ανάγκες ενηµέρωσης. Οι φορείς αυτοί όπως λόγου χάρη το Εµπορικό Επιµελητήριο, οι ενώσεις ξενοδόχων και τουριστικών πρακτόρων, οι ήµοι και οι Ιερές Μητροπόλεις αλλά και οι υπηρεσίες του ΥΠ.ΠΟ.Α. και της Περιφέρειας, διατηρούν µητρώα µε φορείς και επαγγελµατίες που τις περισσότερες φορές ανήκουν στις οµάδες (target groups) που θέλουµε να ενηµερώσουµε για πλείστα θέµατα γύρω από τον τουρισµό. Ο ανάδοχος δεν θα αρκεστεί µόνο στη χρήση των καταλόγων των φορέων αλλά θα πρέπει να αναζητήσει δυνητικούς χρήστες µέσω πρωτογενούς έρευνας που θα αφορά όλα τα νησιά της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Ο ανάδοχος θα πρέπει να προτείνει συµπυκνωµένες οµάδες ενδιαφέροντος των εµπλεκοµένων και να ορίσει τα κριτήρια κατάταξης, τα οποία θα οριστικοποιηθούν σε συνεργασία µε το αρµόδιο τµήµα της ΠΝΑΙ. Στη συνέχεια θα γίνει προσωρινή κατάταξη των εµπλεκοµένων στις κατηγορίες οµάδων ενδιαφέροντος ενώ η οριστικοποίηση της κατάταξης θα γίνει από τους ίδιους µετά από προσωπική πρόσκληση µέσω . Με το 11

12 -πρόσκληση που θα αποσταλεί στον καθένα ξεχωριστά θα ζητείται να δηλώσει αφενός εάν επιθυµεί ή όχι να λαµβάνει ενηµερωτικά µηνύµατα και αφετέρου τα ενδιαφέροντά του -σαν επιχείρηση/φορέας- σύµφωνα µε τις κατηγορίες (θεµατικές ενότητες) που θα έχουµε δηµιουργήσει. 3. ράσεις προβολής και συνεχούς εµπλουτισµού του δικτύου πληροφόρησης Για την επιτυχία του δικτύου πληροφόρησης θεωρούµε απαραίτητη την δηµοσιοποίηση του στο κοινό µέσα από στοχευµένες δράσεις ενηµέρωσης που θα συµβάλλουν στην υιοθέτησή του από τους εµπλεκοµένους (stakeholders) και συνακόλουθα στον συνεχή του εµπλουτισµό. Ο ανάδοχος σε συνεργασία µε την ΠΝΑΙ θα σχεδιάσει την διενέργεια τουλάχιστον δύο ενηµερωτικών εκδηλώσεων - δηµόσια διαβούλευση στην Ρόδο στην αίθουσα Περιφερειακού Συµβουλίου στη Ρόδο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Στην πρώτη που θα έχει χαρακτήρα δηµόσιας διαβούλευσης θα παρουσιαστεί το δίκτυο πληροφόρησης και θα κληθούν οι παρευρισκόµενοι να καταθέσουν τις απόψεις τους και τις ανάγκες ενηµέρωσής τους, καθώς επίσης και να συµπληρώσουν λίστες µε το ηλεκτρονικό τους ταχυδροµείο και τις προτάσεις τους. Παράλληλη σύσκεψη µικρής οµάδας εργασίας από εγνωσµένου κύρους συµµετέχοντες που θα εντοπίσει ο ανάδοχος για την κατάθεση απόψεων και προτάσεων σχετικών µε το προς σχεδίαση σύστηµα (brain storming). Ο ανάδοχος θα πρέπει να σχεδιάσει το απαραίτητο έντυπο υλικό πληροφόρησης και καταγραφής προτάσεων. Οι απόψεις και οι προτάσεις θα αξιολογηθούν και τα συµπεράσµατα θα υιοθετηθούν κατά το δυνατόν στο σχεδιασµό και το interface του συστήµατος. Στην δεύτερη εκδήλωση θα παρουσιαστεί το ολοκληρωµένο σύστηµα και οι δυνητικοί χρήστες του συστήµατος θα ενθαρρυνθούν από τον ανάδοχο να συµµετάσχουν σε µία διαδικασία Badge Award και να 12

13 προτείνουν ενδιαφερόµενους, ενώ ανάλογα µε την συµβολή τους στην εξάπλωση του δικτύου θα πάρουν ένα ειδικό σήµα (digital Badge), το οποίο θα µπορούν να αναρτήσουν στην ιστοσελίδα τους ή στο πορτοφόλιο τους (λ.χ. συµµετέχων, υποστηρικτής, συνεργάτης δηµοσιοποίησης). Επίσης θα πρέπει να γίνουν δηµοσιεύσεις στον τοπικό, έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο (ηµερήσιο και περιοδικό) οι οποίες θα συντάσσονται µε ευθύνη του αναδόχου, θα διαβιβάζονται στην ΠΝΑΙ για τον έλεγχο και την διεκπεραίωση τους µε ευθύνη της στα ΜΜΕ. Ο Προϊστάµενος της /νσης Τουρισµού Τ. Καραγιάννης 13

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: «ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΥΛΗΣ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ MOBILE ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ- ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ»

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: «ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΥΛΗΣ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ MOBILE ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ- ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ» ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. Κοζάνη 26/06/2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: «ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΥΛΗΣ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ MOBILE ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ-

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Προσφορά. Πληροφοριακό Σύστημα - e-recruitment. Εταιρεία Ελεύθερου Λογισμικού / Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα (ΕΕΛ/ΛΑΚ)

Τεχνική Προσφορά. Πληροφοριακό Σύστημα - e-recruitment. Εταιρεία Ελεύθερου Λογισμικού / Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα (ΕΕΛ/ΛΑΚ) Τεχνική Προσφορά Πληροφοριακό Σύστημα - e-recruitment Εταιρεία Ελεύθερου Λογισμικού / Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα (ΕΕΛ/ΛΑΚ) TESSERA Συστήματα Πληροφορικής Α.Ε. Τεχνική Προσφορά για την Προκήρυξη της Εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΦΡΟΥΡΙΟ ΤΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ : ΑΠΟ ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΣΤΟΝ 21 ο ΑΙΩΝΑ. ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ C: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 2 C1. Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών 2. C2. Υπόδειγμα Βιογραφικού Σημειώματος 9 C3. Πίνακες Συμμόρφωσης 11

Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ C: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 2 C1. Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών 2. C2. Υπόδειγμα Βιογραφικού Σημειώματος 9 C3. Πίνακες Συμμόρφωσης 11 Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ C: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 2 C1. Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών 2 C1.1 Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής 2 C1.2 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης 3 C1.3 Εγγυητική Επιστολή Προκαταβολής

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΩΛΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΕΣΩ ΕΞΥΠΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ-ΑΓΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM (MIS)»

MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM (MIS)» ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΡΑΞΗ: «Αναδιοργάνωση και ενίσχυση υπηρεσιών Ε.Σ.Ε.Ε.» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ελληνική ηµοκρατία Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ποιότητα ζωής για όλους

ποιότητα ζωής για όλους ποιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΕΠ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Σέρρες 21/5/2014

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Προϋπολογισμός: 61.500 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια: 3 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (Αριθ. Πρωτ.: Φ4-4056 / 18-03-2015)

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (Αριθ. Πρωτ.: Φ4-4056 / 18-03-2015) ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΥΛΗΣ, ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΟΥ ΟΔΗΓΟΥ»

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΥΛΗΣ, ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΟΥ ΟΔΗΓΟΥ» ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΕΣΒΟΥ (ΕΤΑΛ Α.Ε.) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΕ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού του Υποέργου 2 με τίτλο:

Διακήρυξη Διαγωνισμού του Υποέργου 2 με τίτλο: Διακήρυξη Διαγωνισμού του Υποέργου 2 με τίτλο: «Σχεδιασμός και ανάπτυξη της Πύλης, προμήθεια εξοπλισμού, ανάπτυξη εφαρμογών και ψηφιακών διαδρομών και πολυμεσική ολοκλήρωση στο πλαίσιο της Πράξης «Πολυμεσική

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ (ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ) Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ Προϋπολογισμός: 61.500 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια: 3 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο ! Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο «Τηλεµατικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο Τηλεµατικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Α.Ε. και εξυπηρέτησης

Διαβάστε περισσότερα

Η αρχιτεκτονική S.a.a.S :... 8 Γιατί να επιλέξω S.a.a.S εφαρμογή :... 8. Το IBSHOP... 8

Η αρχιτεκτονική S.a.a.S :... 8 Γιατί να επιλέξω S.a.a.S εφαρμογή :... 8. Το IBSHOP... 8 Πίνακας περιεχομένων Η Internet Business Hellas... 3 Στοιχεία Επικοινωνίας Τοποθεσία... 3 Τμήμα Υποστήριξης (Help Desk and Client Support)... 3 Προφίλ... 4 Όραμα... 4 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 Σχετικά με το IBSHOP....

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ (ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ) Αναθέτουσα Αρχή: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΉ Α.Ε. ΟΤΑ Προϋπολογισμός: 61.500 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια:

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό Τεύχος Προκήρυξης Πρόχειρου Διαγωνισμού για το Έργο «ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ» Αρ.

Αναλυτικό Τεύχος Προκήρυξης Πρόχειρου Διαγωνισμού για το Έργο «ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ» Αρ. «ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ» Ελληνική Δημοκρατία Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης Δήμος Σουφλίου Αναλυτικό Τεύχος Προκήρυξης Πρόχειρου Διαγωνισμού για το Έργο «ΚΕΝΤΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 2250/2014

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 2250/2014 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ /νση: Φωκίδος 7 Κέντρο για την Μελέτη και Πρόληψη της 5 26 Αθήνα Κακοποίησης & Παραµέλησης του Παιδιού Τηλ: (210) 77.15.791 ιευθυντής: Γ. Νικολαΐδης, MD,

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Πλατφόρμα Επιχειρησιακής Ευφυΐας και παρακολούθησης υποθέσεων για τον προγραμματισμό και τη διαχείριση της λειτουργίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Αναθέτουσα Αρχή:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΤΕΥΧΟΣ Γ Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ολοκληρωμένη Εφαρμογή Ενημέρωσης Αγροτών Πολιτών και Προώθησης των Αγροτικών Προϊόντων της Περιφέρειας Ηπείρου» Αναθέτουσα Αρχή: Περιφέρεια Ηπείρου Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» 2000-2006 Γ Κ.Π.Σ.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» 2000-2006 Γ Κ.Π.Σ. @ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» 2000-2006 Γ Κ.Π.Σ. ΑΞΟΝΑΣ 2: «ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ» ΜΕΤΡΟ 2.4 «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

για το έργο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΥΛΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ Μ.2.2. ΕΠ ΚτΠ 2000-2006

για το έργο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΥΛΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ Μ.2.2. ΕΠ ΚτΠ 2000-2006 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΥΛΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Ενίσχυση και υποστήριξη γυναικών για τη συμμετοχή τους στην εμπορική επιχειρηματικότητα και τον εμπορικό συνδικαλισμό»

«Ενίσχυση και υποστήριξη γυναικών για τη συμμετοχή τους στην εμπορική επιχειρηματικότητα και τον εμπορικό συνδικαλισμό» ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ «Ενίσχυση και υποστήριξη γυναικών για τη συμμετοχή τους στην εμπορική επιχειρηματικότητα και τον εμπορικό συνδικαλισμό» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισµός: Προϋπολογισµός: 429.483,00 (µε ΦΠΑ) πλέον ικαιώµατα Προαίρεσης: 34.917,32 πλέον ικαιώµατα Προαίρεσης: 42.948,30

Προϋπολογισµός: Προϋπολογισµός: 429.483,00 (µε ΦΠΑ) πλέον ικαιώµατα Προαίρεσης: 34.917,32 πλέον ικαιώµατα Προαίρεσης: 42.948,30 Λογότυπο ικαιούχου ιακήρυξη ιαγωνισµού για το Έργο Ψηφιακό ίκτυο Αρχαιολογικών Χώρων Αργολίδας: Υπηρεσίες προβολής, ανάδειξης, πληροφόρησης και εκπαιδευτικών προγραµµάτων µε την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο με τίτλο «Διάχυση Προβολή και Υιοθέτηση Πολιτικών και Πρακτικών Διαχείρισης της Ενεργού Γήρανσης»

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο με τίτλο «Διάχυση Προβολή και Υιοθέτηση Πολιτικών και Πρακτικών Διαχείρισης της Ενεργού Γήρανσης» ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο με τίτλο «Διάχυση Προβολή και Υιοθέτηση Πολιτικών και Πρακτικών Διαχείρισης της Ενεργού Γήρανσης» το οποίο αποτελεί το υποέργο 4 της Εγκεκριμένης Πράξης

Διαβάστε περισσότερα

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 80% και από Εθνικούς Πόρους κατά 20%.

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 80% και από Εθνικούς Πόρους κατά 20%. Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 80% και από Εθνικούς Πόρους κατά 20%. ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σχετ: α) Η µε Α.Π. 2802/28.7.2014 απόφαση επανάληψης προκήρυξης ανοιχτού δηµόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισµού 11/2014.

Σχετ: α) Η µε Α.Π. 2802/28.7.2014 απόφαση επανάληψης προκήρυξης ανοιχτού δηµόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισµού 11/2014. ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού διαχείρισης και εφαρµογής Συγχρηµατοδοτούµενων δράσεων του Υπουργείου Εσωτερικών

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού

Διακήρυξη Διαγωνισμού Διακήρυξη Διαγωνισμού «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ» Της Πράξης «ΝΕΕΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΟ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΙΣ ΥΔΑΤΙΝΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΈΔΕΣΣΑΣ Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Έδεσσας Προϋπολογισμός: 120.552,84 (χωρίς ΦΠΑ) Διάρκεια:

Διαβάστε περισσότερα