Δρ. Κωνσταντίνος Καλοβρέκτης

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δρ. Κωνσταντίνος Καλοβρέκτης"

Transcript

1 Δρ. Κωνσταντίνος Καλοβρέκτης

2 Δρ. Κωλζηαληίλος Καιοβρέθηες Σχκβνπινο & Δπηζηεκνληθφο Υπεχζπλνο Δθπαίδεπζεο ηνπ Getcoding ηεο HePIS

3 Τίηιος πρωηοηύποσ: Getcoding γηα όιοσς Τα πρώηα βήκαηα ζηολ θόζκο ηοσ θώδηθα ΙSBN Copyright 2015 Εξώφυλλο (εικόνα) The Next Level Business Solutions Οπισθόφυλλο(κείμενο) Απαγνξεχεηαη ε αλαπαξαγσγή, ε αλαδεκνζίεπζε ή αληηγξαθή κέξνπο ή φινπ ηνπ βηβιίνπ κε νπνηνδήπνηε κέζν (θσηνηππία, εθηχπσζε, κηθξνθίικ απνζήθεπζε ζε αξρείν πιεξνθνξηψλ ή άιιε κεραληθή ή ειεθηξνληθή κέζνδν) ρσξίο ηελ έγγξαθε άδεηα ηνπ εθδφηε θαζψο θαη ε δηαρξνληθή ρξήζε ηνπ απφ θάζε είδνπο βηβιηνζήθεο ή θέληξα δαλεηζκνχ, ρσξίο ηε λφκηκε εθρψξεζε έγγξαθεο άδεηαο απφ ηνλ εθδφηε (Ν. 2121/1993, Ν. 2557/1197). No part of this publication may be reproduced or distributed in any form or by any means, or stored in data base or retrieval system, without the prior written permission of the publisher.

4 Αγαπεηέ αλαγλψζηε, Κάζε αιιειεπίδξαζε αλάκεζα ζε άλζξσπν θαη ππνινγηζηή γίλεηαη κέζα απφ ηνλ θψδηθα. Δίηε ρξεζηκνπνηείο ηνλ ππνινγηζηή ζνπ, ηελ ηακπιέηα, ην θηλεηφ, ή νπνηαδήπνηε άιιε ειεθηξνληθή ζπζθεπή ν θψδηθαο είλαη εθεί! Μπνξεί λα κελ ηνλ βιέπεηο, αιιά ν θψδηθαο είλαη εθεί. Απνηειεί αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο θαζεκεξηλφηεηαο, βξίζθεηαη παληνχ θαη είλαη απαξαίηεηνο γηα ηελ θαζεκεξηλή επαθή κε ηελ ηερλνινγία. Σηνηρεηψδεηο δεμηφηεηεο πξνγξακκαηηζκνχ ζα απαηηνχληαη πιένλ ζε θάζε ηνκέα ηνπ παξαγσγηθνχ ηζηνχ. Τνκείο, φπσο απηνί ηεο Τξαπεδηθήο, ηεο Ιαηξηθήο ή ηεο Γεκνζηνγξαθίαο, ζα έρνπλ σο απαξαίηεηε πξνυπφζεζε βαζηθέο γλψζεηο θψδηθα θαη πξνγξακκαηηζκνχ. Ο Πξνγξακκαηηζκφο ζε ιίγα ρξφληα ζα απνηειεί απαξαίηεηε δεμηφηεηα φπσο απηή ηεο γξαθήο θαη ηεο αλάγλσζεο. Η απφθηεζε βαζηθψλ δεμηνηήησλ Πξνγξακκαηηζκνχ αλαπηχζζεη δεμηφηεηεο φπσο ε επίιπζε πξνβιεκάησλ, ε θξηηηθή ζθέςε, ε ινγηθή, ε δεκηνπξγηθφηεηα θαζψο θαη ε αιγνξηζκηθή ζθέςε. Σηφρνο ηνπ βηβιίνπ αιιά θαη ηεο δηαδηθηπαθήο εθαξκνγήο είλαη λα θέξεη ηνπο ζπκκεηέρνληεο πην θνληά ζηνλ Πξνγξακκαηηζκφ κέζα απφ έλαλ εχθνιν θαη δηαζθεδαζηηθφ ηξφπν. Απνηειεί έλα ρξήζηκν εξγαιείν ζηα ρέξηα ησλ γνλέσλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Δίλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλν κε ηε δηαδηθηπαθή εθαξκνγή ηνπ Getcoding.gr κέζα απφ ηελ νπνία νη ζπκκεηέρνληεο απνθηνχλ βαζηθέο έλλνηεο Πξνγξακκαηηζκνχ φπσο νη επαλαιήςεηο, νη ππνζέζεηο, νη εξσηήζεηο θαη ηα δηαγξάκκαηα ξνήο. H πξσηνβνπιία Getcoding.gr πινπνηείηαη απφ ηo Διιεληθφ Γίθηπν Δπαγγεικαηηψλ Πιεξνθνξηθήο (HePIS) ν νπνίνο απνηειεί ηνλ θνξέα εθπξνζψπεζεο ησλ Διιήλσλ Δπαγγεικαηηψλ Πιεξνθνξηθήο θαη έρεη σο απνζηνιή ηε πξνψζεζε θαη δηάρπζε ηεο Πιεξνθνξηθήο ζηελ ειιεληθή θνηλσλία. Δπηπξφζζεηα, ε HePIS είλαη κέινο ηνπ Δπξσπατθνχ Σπκβνπιίνπ Δπαγγεικαηηθψλ Δλψζεσλ Πιεξνθνξηθήο (CEPIS). Δχρνκαη ην παξφλ βηβιίν λα απνηειέζεη έλαλ ζεκαληηθφ ζχκκαρν ζηα πξψηα ζνπ βήκαηα ζηνλ καγηθφ θφζκν ηνπ Πξνγξακκαηηζκνχ. Καιή αλάγλσζε, Νίκος Φαλδαμής Πρόεδρος HePIS

5 Στεηηθά κε ηολ Σσγγραθέα Υπεύζσλος επηθοηλωλίας ηες HePIS Οη ήρωες ηοσ Getcoding Ο Κωλζηαληίλος Καιοβρέθηες είλαη Σχκβνπινο θαη Δπηζηεκνληθφο Υπεχζπλνο Δθπαίδεπζεο ηνπ Getcoding ηεο HePIS. Δίλαη Μεηαδηδαθηνξηθφο εξεπλεηήο (PostDoc) θαη θάηνρνο Γηδαθηνξηθνχ ζηελ Πιεξνθνξηθή (Ph.D). Καηέρεη κεηαπηπρηαθή εηδίθεπζε ζε Πξνεγκέλα Πιεξνθνξηαθά Σπζηήκαηα (M.Sc) θαη κεηαπηπρηαθή εηδίθεπζε ζηηο Δπηζηήκεο ηεο Αγσγήο (M.A.Ed), ελψ επίζεο έρεη βξαβεπηεί απφ ηελ Microsoft γηα ηελ αλάπηπμε θαηλνηφκσλ εθπαηδεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζην πεδίν ησλ ΤΠΔ. Σην βηνγξαθηθφ ηνπ έρεη ηε ζπγγξαθή πιήζνπο αθαδεκατθψλ ζπγγξακκάησλ θαζψο θαη ζεκαληηθφ αξηζκφ εξγαζηψλ ζε έγθξηηα δηεζλή επηζηεκνληθά πεξηνδηθά θαη ζπλέδξηα, κε πιήξε θξίζε. Δπίζεο, έρεη πνιπεηή εκπεηξία ζε εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα κε αληηθείκελν ηελ αλάπηπμε θψδηθα ζε ζπζηήκαηα κεηξήζεσλ & ειέγρνπ, θαζψο θαη έξγν ζηελ αλάπηπμε εθπαηδεπηηθψλ εθαξκνγψλ κεζνδνινγίαο θαηά STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics). Τέινο, είλαη θξηηήο ζε δηεζλή επηζηεκνληθά πεξηνδηθά θαη ζπλέδξηα, ζπληάθηεο ζε δηεζλή πεξηνδηθφ, ελψ δηαζέηεη επαγγεικαηηθή εκπεηξία ζε δηαθνξεηηθά πεξηβάιινληα εθπαίδεπζεο, αιιά θαη ζε νξγαληζκνχο θαη επηρεηξήζεηο. Μαλώιες Λακπόβας Τει Ίρης Θαιής

6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Η επηζηήκε ηες πιεροθορηθής 1.1 Δηζαγσγή Θεσξεηηθή επηζηήκε ησλ ππνινγηζηψλ Δθαξκνζκέλε επηζηήκε ησλ ππνινγηζηψλ Οξηζκφο αιγφξηζκνπ Αλαπαξάζηαζε αιγφξηζκνπ Χεπδνθψδηθαο Δληνιέο θαη δνκέο αιγφξηζκνπ 20 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Υιηθό σποιογηζηηθώλ ζσζηεκάηωλ 2.1 Ο εζσηεξηθφο θφζκνο ελφο Η/Υ Ο ζθιεξφο δίζθνο Ο επεμεξγαζηήο (CPU) Η κλήκε RAM Η κεηξηθή πιαθέηα (motherboard) Υπνδνρή επεμεξγαζηή (socket) Υπνδνρέο (slots) ηεο κλήκεο RAM πάλσ ζηε κεηξηθή Σχλζεζε ελφο ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή Νέεο ηερλνινγίεο ππνινγηζηψλ 38 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Τα πρώηα κοσ βήκαηα κε ηο Getcoding 3.1 Τν παηρλίδη ηνπ Getcoding Η δνκή ηεο αθνινπζίαο Η δνκή ηεο επαλάιεςεο Η δνκή ηεο επηινγήο Μία δηαθνξεηηθή δνκή επαλάιεςεο Πίζσ απφ ηα παηρλίδηα θαη ηα δηαγξάκκαηα Γξάθνληαο κεγαιχηεξα πξνγξάκκαηα κε θψδηθα Σπληαθηηθά ιάζε Γνκέο επαλάιεςεο θαη επηινγήο κε θψδηθα Μία δηαθνξεηηθή δνκή επαλάιεςεο κε θψδηθα 82 Άζθεζε 1 85 Άζθεζε 2 86 Άζθεζε 3 87

7 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άζθεζε 4 88 Άζθεζε 5 90 Άζθεζε 6 91 Άζθεζε 7 93 Άζθεζε 8 95 Άζθεζε 9 96 Άζθεζε Άζθεζε Άζθεζε Άζθεζε Άζθεζε Άζθεζε Άζθεζε Άζθεζε ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Γλωρίδοληας προγρακκαηηζηηθά εργαιεία 4.1 Πξνγξακκαηίδνληαο κε ην MSKodu Πξνγξακκαηίδνληαο κε ην TouchDevelop Η πεγή ηνπ DreamSpark Πξνγξακκαηίδνληαο κε ην Windows App Studio Πξνγξακκαηίδνληαο κε ην Microsoft Small Basic Πξνγξακκαηίδνληαο κε ην MIT App Inventor Πξνγξακκαηίδνληαο κε ην Scratch Βνπηψληαο ζην βπζφ ησλ ππνινγηζηηθψλ ζπζηεκάησλ Η πιαηθφξκα Arduino Οδήγεζε ζεξβνθηλεηήξσλ κε ην Arduino Πξνγξακκαηηζκφο Arduino κε πιαθίδηα Η πιαηθφξκα Raspberry Pi Σπλδένληαο ην Raspberry Pi Φξήζε ηνπ Raspberry Pi σο ελζσκαησκέλν ζχζηεκα Πξνγξακκαηηζκφο κε ην Raspberry Pi Οδήγεζε GPIO ηνπ Raspberry Pi κε ηελ Python Ο ξνκπνηηθφο κεραληζκφο Codie Ο ξνκπνηηθφο κεραληζκφο LEGO Mindstorms EV3 θαη NXT 126 Βηβιηνγξαθία 128

8 1.1 Διζαγυγή Ζ επιζηήμη ηηρ πληποθοπικήρ 1 Ζ ξαγδαία αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο ηα ηειεπηαία ρξόληα δεκηνύξγεζε ηελ αλάγθε ηεο ρξήζεο ππνινγηζηώλ ζε πνιινύο ηνκείο ηεο θαζεκεξηλόηεηάο καο. Δίλαη πιένλ γεγνλόο πσο ζρεδόλ ζε θάζε δξαζηεξηόηεηα κηθξώλ θαη κεγάισλ, από ηελ απιή πιεξνθόξεζε θαη ελεκέξσζε κέρξη ηε δηελέξγεηα ζνβαξώλ θαη ππεύζπλσλ δηαδηθαζηώλ, ππάξρεη έλαο ππνινγηζηήο πνπ εθηειεί έλα ζύλνιν εξγαζηώλ. Ζ ηζηνξία ησλ ππνινγηζηώλ όκσο δελ μεθηλά κε ηελ έλαξμε ηεο ξαγδαίαο ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο ησλ ηειεπηαίσλ ρξόλσλ, αιιά από ην καθξηλό παξειζόλ, θαζώο νη πξόγνλνί καο πξνζπάζεζαλ λα δεκηνπξγήζνπλ δηάθνξεο κεραλέο ώζηε λα δηεπθνιύλνπλ θαζεκεξηλνύο ππνινγηζκνύο κε εθαξκνγέο θπξίσο ζην εκπόξην θαη ηελ αζηξνλνκία. Έλα πνιύ ζεκαληηθό παξάδεηγκα είλαη θαη ν πεξίθεκνο κεραληζκόο ησλ Αληηθπζήξσλ (ρήκα 1.1), πνπ πνιύ πηζαλόλ ρξεζηκνπνηήζεθε σο ππνινγηζηήο πξνζδηνξηζκνύ ηεο ζέζεο ησλ πιαλεηώλ γηα ηνλ πξνζαλαηνιηζκό ησλ πινίσλ. 1

9 8 Κεθάιαην 1 Οη πξόγνλνί καο έζεζαλ ηηο βάζεηο, θπξίσο ζεσξεηηθέο, γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ ζεκεξηλώλ ππνινγηζηώλ. Αλέπηπμαλ ζεσξίεο θαη έθαλαλ κειέηεο ζηηο νπνίεο βαζίζηεθε ε ζεκεξηλή επηζηήκε ησλ ππνινγηζηώλ. Έηζη ζα κπνξνύζακε λα πνύκε πσο ε εθαξκνζκέλε πιεξνθνξηθή βαζίζηεθε ζην ζεσξεηηθό ππόβαζξν πνπ έζεζαλ νη πξόγνλνί καο, ηε ζεσξεηηθή πιεξνθνξηθή. ην γξάθεκα ηνπ ρήκαηνο 1.2 απεηθνλίδνληαη ηα θύκαηα ηερλνινγίαο ζην ρξόλν. σήμα 1.1: Μεραληζκόο Αληηθπζήξσλ. σήμα 1.2: Κύκαηα εμέιημεο ησλ θαηλνηνκηώλ ηερλνινγίαο. Ζ επηζηήκε ησλ ππνινγηζηώλ αζρνιείηαη κε ηε κειέηε θαη ηελ αλάιπζε ζεσξηώλ γηα ηε δεκηνπξγία κεζόδσλ (ζεσξεηηθή πιεξνθνξηθή) πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα αλάπηπμε εθαξκνγώλ ζε δηάθνξνπο ηνκείο ησλ ζεηηθώλ θαη ηερλνινγηθώλ επηζηεκώλ (εθαξκνζκέλε πιεξνθνξηθή).

10 Ζ επηζηήκε ηεο πιεξνθνξηθήο Θευπηηική επιζηήμη ηυν ςπολογιζηών Ζ ζεσξεηηθή επηζηήκε ησλ ππνινγηζηώλ αζρνιείηαη κε ηε κειέηε θαη ηελ αλάιπζε ζεσξεηηθώλ ελλνηώλ ηεο επηζηήκεο ησλ ππνινγηζηώλ. Ζ έλλνηα θαη ε θύζε ησλ πιεξνθνξηώλ, ε δνκή ησλ πξνγξακκάησλ, ε βειηηζηνπνίεζή ηνπο, ε απόδνζή ηνπο, ε καζεκαηηθή ινγηθή, ε θξππηνγξαθία, ε ππνινγηζηηθή γεσκεηξία θαη πνιιέο άιιεο ζεσξεηηθέο έλλνηεο απνηεινύλ ην αληηθείκελν ηεο ζεσξεηηθήο επηζηήκεο ησλ ππνινγηζηώλ. Δίλαη κηα αξθεηά δύζθνιε επηζηήκε, πνπ απαηηεί θαιό γλσζηηθό ππόβαζξν ζε δηάθνξνπο ηνκείο ησλ ζεηηθώλ επηζηεκώλ. Από απηή ηελ επηζηήκε πεγάδνπλ όιεο νη ζεσξίεο θαη νη ηερληθέο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζήκεξα ζηνπο πξαγκαηηθνύο ππνινγηζηέο. Γηα παξάδεηγκα, ν ηξόπνο πνπ ζα εθηειεζηεί έλα πξόγξακκα ζε έλαλ ππνινγηζηή είλαη πξντόλ ηεο επηζηήκεο ηεο ζεσξεηηθήο πιεξνθνξηθήο. Μέζα από ζεσξεηηθνύο ππνινγηζκνύο θαη εηδηθέο κειέηεο πνπ βαζίδνληαη ζε καζεκαηηθά κνληέια θαη ζεσξίεο, αλαπηύζζνληαη κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζε πξαγκαηηθέο εθαξκνγέο ππνινγηζηώλ, δεκηνπξγώληαο έηζη ηελ εθαξκνζκέλε επηζηήκε ησλ ππνινγηζηώλ. 1.3 Δθαπμοζμένη επιζηήμη ηυν ςπολογιζηών Ζ εθαξκνζκέλε επηζηήκε ησλ ππνινγηζηώλ αζρνιείηαη κε αλάπηπμε ππνινγηζηηθώλ εθαξκνγώλ ζε δηάθνξνπο επηζηεκνληθνύο ηνκείο, όπσο ηεο νηθνλνκίαο, ηεο δηνίθεζεο, ηεο εθπαίδεπζεο, ηεο βηνκεραλίαο θ.ά. Γεληθόηεξα, ε εθαξκνζκέλε επηζηήκε ησλ ππνινγηζηώλ ζηνρεύεη ζηελ εύξεζε ελλνηώλ ηεο επηζηήκεο ησλ ππνινγηζηώλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηελ επίιπζε ελόο ζπλόινπ πξνβιεκάησλ ηνπ πξαγκαηηθνύ θόζκνπ. Παξαδείγκαηα εθαξκνγώλ είλαη ηα πξνγξάκκαηα γξαθείνπ (Word, Excel, PowerPoint, Acrobat Reader θ.ά.), πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη θπξίσο ζηνλ εξγαζηαθό ηνκέα θαη καο επηηξέπνπλ λα ζπληάζζνπκε θείκελα, λα δηαρεηξηδόκαζηε

11 10 Κεθάιαην 1 ινγηζηηθά θύιια, λα δεκηνπξγνύκε παξνπζηάζεηο θαη λα δηαβάδνπκε ειεθηξνληθά βηβιία (e-books) κε ηε ρξήζε ειεθηξνληθνύ ππνινγηζηή. Δθαξκνγέο ηεο επηζηήκεο ησλ ππνινγηζηώλ δελ ζεσξνύληαη κόλν ηα πξνγξάκκαηα (ινγηζκηθά), αιιά θαη νπνηαδήπνηε άιια ζπζηήκαηα πνπ ζπκπεξηιακβάλνπλ ζηε δνκή ηνπο έλαλ ή πεξηζζόηεξνπο ειεθηξνληθνύο ππνινγηζηέο. Θα κπνξνύζακε λα πνύκε πσο ε θαηεγνξηνπνίεζε ησλ ππνινγηζηηθώλ ζπζηεκάησλ είλαη αζηαζήο, εηδηθόηεξα κεηαμύ ησλ ππνινγηζηηθώλ ζπζηεκάησλ γεληθνύ ζθνπνύ θαη ησλ ελζσκαησκέλσλ ππνινγηζηηθώλ ζπζηεκάησλ θαη απηό γηαηί ηα ελζσκαησκέλα ππνινγηζηηθά ζπζηήκαηα ηείλνπλ λα πιεζηάζνπλ ηηο επηδόζεηο ησλ ππνινγηζηηθώλ ζπζηεκάησλ γεληθνύ ζθνπνύ. Έλα απιό παξάδεηγκα είλαη ηα έμππλα ηειέθσλα (smartphones), ηεο Apple, όπνπ νη επηδόζεηο ηνπο ζε επεμεξγαζηηθή ηζρύ θαη ζε δπλαηόηεηεο εθηέιεζεο ινγηζκηθνύ έρνπλ πιεζηάζεη ηόζν θνληά ηηο επηδόζεηο ελόο πξνζσπηθνύ ππνινγηζηή (PC) πνπ ζα κπνξνύζε θαλείο λα εληάμεη απηή ηε ζπζθεπή ζηελ θαηεγνξία ησλ ππνινγηζηηθώλ ζπζηεκάησλ γεληθνύ ζθνπνύ. Δπεηδή όκσο έρεη ζρεδηαζηεί θπξίσο γηα ρξήζε σο ηειεθσληθή ζπζθεπή από ην επξύ θνηλό, θαηεγνξηνπνηείηαη, από ηε ζπληζηώζα ηνπ πεδίνπ εθαξκνγήο ηεο, ζηα ελζσκαησκέλα ππνινγηζηηθά ζπζηήκαηα. Σα ππνινγηζηηθά ζπζηήκαηα (πιηθό) ησλ εξεπλεηηθώλ θαη επηζηεκνληθώλ εθαξκνγώλ πξνο ην παξόλ ζα είλαη νη κόλνη δηεθδηθεηέο ηεο θαηεγνξίαο γηα αξθεηά ρξόληα αθόκα γηα ην ιόγν όηη ε ηερλνινγία πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα επηηεπρζνύλ νη επηζπκεηέο επηδόζεηο θνζηίδεη ππεξβνιηθά. Δπηπιένλ, νη επηδόζεηο πνπ παξέρνπλ ηα ζπζηήκαηα απηήο ηεο θαηεγνξίαο μεπεξλνύλ θαηά πνιύ ηηο απαηηήζεηο ησλ πεξηζζόηεξσλ ρξεζηώλ. σήμα 1.3: Τπνινγηζηηθά ζπζηήκαηα. Κάλνληαο κία έξεπλα αλάκεζα ζηνπο βαζηθόηεξνπο ηνκείο ησλ επηζηεκώλ πνπ ρξεζηκνπνηνύλ ππνινγηζηηθά ζπζηήκαηα ζα κπνξνύζακε λα πνύκε πσο ππάξρνπλ νη ηξεηο παξαθάησ θαηεγνξίεο:

12 Ζ επηζηήκε ηεο πιεξνθνξηθήο 11 Δλζσκαησκέλα ππνινγηζηηθά ζπζηήκαηα Τπνινγηζηηθά ζπζηήκαηα γεληθνύ ζθνπνύ Τπνινγηζηηθά ζπζηήκαηα επηζηεκνληθώλ & εξεπλεηηθώλ εθαξκνγώλ ηνλ πίλαθα 1.1 ζπλνςίδνπκε ηηο ηξεηο θαηεγνξίεο ππνινγηζηηθώλ ζπζηεκάησλ απνδίδνληαο ην βαζκό ηνπ θόζηνπο θαη ηεο επίδνζεο ηνπο θαζώο θαη ηα πεδία εθαξκνγώλ πνπ απηέο αλήθνπλ. Πίνακαρ 1.1: Καηεγνξίεο ππνινγηζηηθώλ ζπζηεκάησλ. Καηεγνξία Δπίδνζε Κόζηνο Πεδίν εθαξκνγώλ Δλζσκαησκέλα ππνινγηζηηθά ζπζηήκαηα Τπνινγηζηηθά ζπζηήκαηα γεληθνύ ζθνπνύ Κηλεηά ηειέθσλα, Κνλζόιεο VideoGame, MP3. Players θ.η.ι. Personal Computers (PC), Laptops, NetBooks, Tablet PC s θ.η.ι.. Τπνινγηζηηθά ζπζηήκαηα επηζηεκνληθώλ θαη εξεπλεηηθώλ εθαξκνγώλ 8 8 MainFrames, Super Computers θ.η.ι.. ύκθσλα κε έξεπλα από ηελ επηζηεκνληθή νκάδα ηνπ θαζεγεηή Θεόδσξνπ Καηζαλέβα, ην επάγγεικα ηνπ κεραληθνύ πιεξνθνξηθήο θαηέρεη ζεηηθέο πξννπηηθέο γηα ηα επόκελα 5 έσο 10 ρξόληα. Με επέλδπζε ζηε γλώζε θαη ηε δπλαηόηεηα πνπ δίλεη ην επάγγεικα ηνπ κεραληθνύ πιεξνθνξηθήο θαη γεληθά ε πιεξνθνξηθή κέζα από ηελ νπνία κπνξεί θάπνηνο λα εξγάδεηαη από ην ζπίηη ηνπ κε ζρεδόλ κεδεληθό θεθάιαην κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη κηα ηεξαζηία επαγγεικαηηθή θαξηέξα θαη επηηπρία όπσο πνιιά πξόζσπα ζην ζήκεξα. Γηα παξάδεηγκα, ε Julieth Brindak (16 ρξνλώλ) δεκηνύξγεζε ην δηθό

13 12 Κεθάιαην 1 ηεο θνηλσληθό δίθηπν γηα εθήβνπο, ην νπνίν θαιείηαη «Miss O & Friends». Απνηέιεζκα, ζήκεξα ν ηζηόηνπνο απνθέξεη 15 εθαηνκκύξηα δνιάξηα! Δπίζεο ν Nick D'Aloisio (17 ρξνλώλ) δεκηνπξγώληαο κηα εθαξκνγή γηα έμππλα ηειέθσλα ηελ πνύιεζε ζηελ εηαηξεία Yahoo ζην πνζό ησλ 30 εθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ! Βέβαηα αο κελ μερλάκε ηνλ ηδξπηή ηνπ Facebook θαζώο θαη παιαηόηεξα ηνλ Bill Gates κε ηνλ Paul Allen πνπ ίδξπζαλ ηεο Microsoft. ήκεξα ζύκθσλα κε ην γξάθεκα ηνπ ρήκαηνο 1.4 ν αξηζκόο ζέζεσλ πιεξνθνξηθήο αλέξρεηαη ζε ππεξδηπιάζην βαζκό από ηνλ ππάξρνληα αξηζκό ζπνπδαζηώλ ηεο πιεξνθνξηθήο (πεγή: hour of code). ην ρήκα 1.5 παξνπζηάδνληαη κεξηθέο από ηηο ζεκεξηλέο θαη κειινληηθέο εθαξκνγέο ηεο πιεξνθνξηθήο. σήμα 1.4: Θέζεηο πιεξνθνξηθήο θαη αξηζκόο ζπνπδαζηώλ ηεο πιεξνθνξηθήο.

14 Ζ επηζηήκε ηεο πιεξνθνξηθήο 13 Σν παξόλ θαη ην κέιινλ είλαη εδώ! σήμα 1.5: ύγρξνλεο θαη κειινληηθέο εθαξκνγέο ηεο πιεξνθνξηθήο.

15 14 Κεθάιαην Οπιζμόρ αλγόπιθμος Ωο αιγόξηζκνο νξίδεηαη έλα ζύλνιν θαζνξηζκέλσλ βεκάησλ πνπ εθηεινύληαη ζε πεπεξαζκέλν ρξόλν θαη ζηνρεύνπλ ζηελ επίιπζε ελόο πξνβιήκαηνο. Ο αιγόξηζκνο γεληθόηεξα είλαη κηα ζύλζεηε δνκή, ε νπνία ηξνθνδνηείηαη κε ηα δεδνκέλα ελόο πξνβιήκαηνο, αθνινπζεί ηα εθηειέζηκα βήκαηα πνπ νξίδνληαη από ηε δνκή ηνπ θαη παξάγεη έλα απνηέιεζκα πνπ αληηζηνηρεί ζηε ιύζε ηνπ πξνβιήκαηνο. ην ρήκα 1.6 απεηθνλίδεηαη ε δηαδηθαζία πνπ κόιηο πεξηγξάςακε. Γεδνκέλα πξνβιήκαηνο Αιγόξηζκνο Λύζε πξνβιήκαηνο σήμα 1.6: ρεκαηηθή απεηθόληζε έλλνηαο αιγόξηζκνπ. Γηα λα θαηαλνήζνπκε θαιύηεξα ηελ έλλνηα ηνπ αιγόξηζκνπ, ζα θέξνπκε έλα παξάδεηγκα από ηελ θαζεκεξηλή καο δσή: ηε ζπλαξκνιόγεζε ελόο πνδειάηνπ. Οξίδνπκε ηελ εθθώλεζε ηνπ πξνβιήκαηνο: Πώρ θα ζςναπμολογήζοςμε ένα ποδήλαηο; Ζ δηαδηθαζία πνπ αθνινπζνύκε είλαη λα ζπγθεληξώζνπκε όια ηα εμαξηήκαηα πνπ απαηηνύληαη γηα ηε ζπλαξκνιόγεζε ελόο πνδειάηνπ (ζθειεηόο, ξόδεο, γξαλάδηα, ζαζκάλ ηαρπηήησλ, αιπζίδα, θξέλα, ιάζηηρα θηι.), θαζώο θαη ηα εξγαιεία (θιεηδηά, θαηζαβίδηα θηι.). Απηά απνηεινύλ ηα δεδνκέλα ηνπ πξνβιήκαηνο. Έπεηηα πξέπεη λα αθνινπζήζνπκε κηα ξνή ελεξγεηώλ, όπσο λα βηδώζνπκε ηηο ξόδεο ζηνλ ζθειεηό, λα ζπλδέζνπκε ηα γξαλάδηα ζηνλ ζθειεηό, λα πεξάζνπκε ηελ αιπζίδα ζηα γξαλάδηα, λα βηδώζνπκε ην ηηκόλη θαη ηε ζέια, λα πεξάζνπκε ηα θξέλα θηι. Απηέο νη ελέξγεηεο απνηεινύλ ηα εθηειέζηκα βήκαηα ηνπ αιγόξηζκνπ. Δθηειώληαο ηα βήκαηα πνπ κόιηο αλαθέξακε, ρξεζηκνπνηώληαο ηα δεδνκέλα ηνπ πξνβιήκαηνο, ζα έρνπκε σο ηειηθό πξντόλ έλα ζπλαξκνινγεκέλν πνδήιαην, πνπ είλαη θαη ε ιύζε ζην πξόβιεκα πνπ ζέζακε. Μπνξνύκε ινηπόλ λα ραξαθηεξίζνπκε ηα βήκαηα πνπ αθνινπζήζακε σο έλαλ αιγόξηζκν ζπλαξκνιόγεζεο ελόο πνδειάηνπ. Σα βήκαηα απηά είλαη πξνθαζνξηζκέλα θαη αθνινπζνύλ κηα ζπγθεθξηκέλε ζεηξά, όκσο γηα ηνλ ζπγθεθξηκέλν αιγόξηζκν ζα κπνξνύζακε λα αιιάμνπκε ηε

16 Ζ επηζηήκε ηεο πιεξνθνξηθήο 15 ζεηξά ησλ βεκάησλ, π.ρ. λα βηδώζνπκε πξώηα ηα γξαλάδηα ζηνλ ζθειεηό θαη κεηά ηηο ξόδεο. Απηό δελ ζα επεξέαδε ην ηειηθό απνηέιεζκα, αιιά ίζσο επεξέαδε ηνλ ρξόλν εθηέιεζεο ησλ βεκάησλ (ρξόλνο εθηέιεζεο αιγόξηζκνπ) κέρξη λα παξαρζεί ην ηειηθό απνηέιεζκα. Η ιέμε «αιγόξηζκνο» πξνέξρεηαη από κηα κειέηε ηνπ Πέξζε καζεκαηηθνύ ηνπ 8νπ αηώλα κ.υ. Αι Υνπαξίδκη, ε νπνία πεξηείρε ζπζηεκαηηθέο ηππνπνηεκέλεο ιύζεηο αιγεβξηθώλ πξνβιεκάησλ θαη απνηειεί ίζσο ηελ πξώηε πιήξε πξαγκαηεία άιγεβξαο. Πέληε αηώλεο αξγόηεξα ε κειέηε κεηαθξάζηεθε ζηα ιαηηληθά θαη άξρηδε κε ηε θξάζε «Algorithmus dixit...» («Ο Αιγόξηζκνο είπε...»). Έηζη ε ιέμε «αιγόξηζκνο» θαζηεξώζεθε αξγά ηα επόκελα ρίιηα ρξόληα κε ηελ έλλνηα «ζπζηεκαηηθή δηαδηθαζία αξηζκεηηθώλ ρεηξηζκώλ». Σε ζεκεξηλή ηεο ζεκαζία ηελ νθείιεη ζηε γξήγνξε αλάπηπμε ησλ ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ ζηα κέζα ηνπ 20νύ αηώλα. (πεγή: Βηθηπαίδεηα, 1.5 Αναπαπάζηαζη αλγόπιθμος Αλάινγα κε ηε θάζε πινπνίεζεο ηνπ αιγόξηζκνπ ζηελ νπνία βξηζθόκαζηε, ζα κπνξνύζακε λα πνύκε πσο ππάξρνπλ δηάθνξεο κνξθέο αλαπαξάζηαζεο. Αλ βξηζθόκαζηε ζε δηαδηθαζία κειέηεο πξνθεηκέλνπ λα πινπνηήζνπκε έλαλ αιγόξηζκν, ζπλαληάκε ηηο αθόινπζεο κνξθέο αλαπαξάζηαζεο: Φςζική γλώζζα: Πξόθεηηαη γηα κηα κνξθή αλαπαξάζηαζεο ζηελ νπνία πεξηγξάθνπκε ηε ιεηηνπξγία ελόο αιγόξηζκνπ ζε κνξθή ειεύζεξνπ θεηκέλνπ ρσξίο πεξηνξηζκνύο ζηε ζύληαμε ησλ εληνιώλ. Έλα παξάδεηγκα απηήο ηεο αλαπαξάζηαζεο αλαθέξεηαη ζηε ζπλέρεηα: Αλγόπιθμορ ςπολογιζμού ηος μέζος όπος 5 ακέπαιυν απιθμών Ο ρξήζηεο εηζάγεη ηνλ πξώην αθέξαην αξηζκό θαη απηόο απνζεθεύεηαη ζε κηα κεηαβιεηή κε όλνκα Υ1. Ζ δηαδηθαζία επαλαιακβάλεηαη 5 θνξέο, έσο όηνπ ν ρξήζηεο έρεη εηζαγάγεη 5 αθέξαηνπο αξηζκνύο πνπ έρνπλ απνζεθεπηεί ζηηο κεηαβιεηέο Υ1, Υ2, Υ3, Υ4 θαη Υ5. Αθνύ νινθιεξσζεί θαη ε εηζαγσγή ηνπ 5 νπ αξηζκνύ, ην πξόγξακκα πξνζζέηεη ηνπο αξηζκνύο Υ1+Υ2+Υ3+Υ4+Υ5,

17 16 Κεθάιαην 1 απνζεθεύεη ην απνηέιεζκα ζηε κεηαβιεηή ΑΘΡΟΙΜΑ (SUM) θαη δηαηξεί ηελ ηηκή πνπ βξίζθεηαη απνζεθεπκέλε ζηε κεηαβιεηή ΑΘΡΟΙΜΑ κε ην ζύλνιν ησλ αξηζκώλ, πνπ είλαη 5. Σν απνηέιεζκα απνζεθεύεηαη ζηε κεηαβιεηή ΜΟ θαη εκθαλίδεηαη ζηνλ ρξήζηε. Απηνύ ηνπ είδνπο ε αλαπαξάζηαζε κπνξεί λα γίλεη κε απνηειεζκαηηθή θαηά ηε θάζε ηεο πινπνίεζεο ελόο αιγόξηζκνπ ιόγσ θαθήο πνηόηεηαο ηεο πεξηγξαθήο πνπ κπνξεί λα καο δίλεη. Φςζική γλώζζα με βήμαηα: Πξόθεηηαη γηα κηα κνξθή αλαπαξάζηαζεο πνπ κνηάδεη κε ηελ αλαπαξάζηαζε θπζηθήο γιώζζαο κε ηε δηαθνξά πσο εδώ νξίδνληαη ζπγθεθξηκέλα βήκαηα (αξηζκεκέλα), ηα νπνία πεξηγξάθνληαη κε θπζηθή γιώζζα. ηε ζπλέρεηα αλαθέξνπκε έλα παξάδεηγκα: Αλγόπιθμορ ςπολογιζμού ηος μέζος όπος 5 ακέπαιυν απιθμών 1. Δηζαγσγή 1 νπ αθέξαηνπ αξηζκνύ απνζήθεπζε ζηε κεηαβιεηή Υ1 2. Δηζαγσγή 2 νπ αθέξαηνπ αξηζκνύ απνζήθεπζε ζηε κεηαβιεηή Υ2 3. Δηζαγσγή 3 νπ αθέξαηνπ αξηζκνύ απνζήθεπζε ζηε κεηαβιεηή Υ3 4. Δηζαγσγή 4 νπ αθέξαηνπ αξηζκνύ απνζήθεπζε ζηε κεηαβιεηή Υ4 5. Δηζαγσγή 5 νπ αθέξαηνπ αξηζκνύ απνζήθεπζε ζηε κεηαβιεηή Υ5 6. Πξόζζεζε ησλ κεηαβιεηώλ Υ1 Υ5 θαη απνζήθεπζε ζηε κεηαβιεηή ΑΘΡΟΙΜΑ 7. Γηαίξεζε ηεο κεηαβιεηήο ΑΘΡΟΙΜΑ κε ην 5 θαη απνζήθεπζε ζηε κεηαβιεηή ΜΟ. 8. Δκθάληζε ηεο ηηκήο ηεο κεηαβιεηήο ΜΟ ζηνλ ρξήζηε. ε απηή ηε κνξθή αλαπαξάζηαζεο ε πεξηγξαθή είλαη πεξηζζόηεξν νξγαλσκέλε ζε ζρέζε κε ηελ αλαπαξάζηαζε απιήο θπζηθήο γιώζζαο θαη ε δηαδηθαζία πινπνίεζεο ελόο αιγόξηζκνπ κπνξεί λα γίλεη κε κεγαιύηεξε επθνιία. Όκσο ππάξρεη ν θίλδπλνο λα κελ έρνπλ θαζνξηζηεί ζσζηά θάπνηα βήκαηα θαη ν αιγόξηζκνο πνπ ζα πξνθύςεη κεηά ηελ πινπνίεζή ηνπ λα κελ είλαη έγθπξνο. Γπαθική αναπαπάζηαζη αλγόπιθμος (διαγπάμμαηα ποήρ): Μηα πνιύ απνηειεζκαηηθή κέζνδνο αλαπαξάζηαζεο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζπρλά γηα ηελ πεξηγξαθή αιγόξηζκνπ ζηε θάζε ηνπ ζρεδηαζκνύ ή θαηά ηελ πεξηγξαθή ηνπ, είλαη ε αλαπαξάζηαζή ηνπο κε γξαθηθό ηξόπν.

18 Ζ επηζηήκε ηεο πιεξνθνξηθήο 17 Έρνληαο κηα γξαθηθή απεηθόληζε ησλ ιεηηνπξγηώλ ελόο αιγόξηζκνπ θαη ησλ βεκάησλ πνπ εθηεινύληαη θάζε θνξά, θαζώο θαη ηεο ξνήο ησλ δεδνκέλσλ κέζα ζε απηόλ, είλαη πνιύ πην εύθνιν λα γίλεη ε πινπνίεζή ηνπ θαη ε θαηαλόεζή ηνπ. Τπάξρνπλ πνιιέο γξαθηθέο αλαπαξαζηάζεηο αιγόξηζκνπ, κε πην γλσζηή αλάκεζά ηνπο ην δηάγξακκα ξνήο. Σν δηάγξακκα ξνήο είλαη κηα κέζνδνο αλαπαξάζηαζεο πνπ ρξεζηκνπνηεί γεσκεηξηθά ζρήκαηα πνπ αληηπξνζσπεύνπλ ιεηηνπξγίεο θαη δνκέο ελόο αιγόξηζκνπ, θαζώο θαη βέιε πνπ αληηπξνζσπεύνπλ ηε ξνή δεδνκέλσλ κέζα ζε απηόλ. ηε ζπλέρεηα αλαιύνπκε ηα βαζηθά γεσκεηξηθά ζρήκαηα πνπ ζπλαληάκε ζε έλα δηάγξακκα ξνήο: ΑΡΧΗ ΣΕΛΟ ΔΙΕΡΓΑΙΑ ΕΙΟΔΟ/ ΕΞΟΔΟ Έλλειτη: Σν γεσκεηξηθό ζρήκα ηεο έιιεηςεο ζε έλα δηάγξακκα ξνήο αληηπξνζσπεύεη ηελ έλαξμε ή ηε ιήμε κηαο δηαδηθαζίαο ή ελόο αιγόξηζκνπ. Όηαλ πξόθεηηαη γηα ηελ έλαξμε κηαο δηαδηθαζίαο, κέζα ζην ζρήκα ηεο έιιεηςεο αλαγξάθεηαη ζπλήζσο ε ιέμε «έλαξμε» ή ε ιέμε «αξρή» ελώ όηαλ πξόθεηηαη γηα ηνλ ηεξκαηηζκό ηεο αλαγξάθεηαη ε ιέμε «ιήμε» ή «ηεξκαηηζκόο» ή «ηέινο». Οπθογώνιο παπαλληλόγπαμμο: Σν γεσκεηξηθό ζρήκα ηνπ νξζνγσλίνπ παξαιιεινγξάκκνπ αληηπξνζσπεύεη εληνιέο επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ ή δηεξγαζίεο. Μέζα ζε απηά αλαγξάθνληαη, ζπλήζσο ζε ζπκβνιηθή κνξθή, εθηειέζηκεο δηαδηθαζίεο, όπσο εθρώξεζε ηηκώλ ζε κεηαβιεηέο θαη εθηέιεζε ππνινγηζκώλ. Παπαλληλόγπαμμο: Σν γεσκεηξηθό ζρήκα ηνπ παξαιιεινγξάκκνπ αληηπξνζσπεύεη δηαδηθαζίεο εηζόδνπ θαη εμόδνπ δεδνκέλσλ ελόο αιγόξηζκνπ. Βέλη: Σα βέιε ζε έλα δηάγξακκα ξνήο αληηπξνζσπεύνπλ ηε ξνή ησλ δεδνκέλσλ θαη ησλ δηαδηθαζηώλ κέζα ζε απηό. Σα βέιε κπνξεί λα έρνπλ δηάθνξεο θαηεπζύλζεηο κέζα ζε έλα δηάγξακκα ξνήο.

19 18 Κεθάιαην 1 ΑΠΟΦΑΗ Ρόμβορ: Σν γεσκεηξηθό ζρήκα ηνπ ξόκβνπ αληηπξνζσπεύεη ιεηηνπξγίεο απόθαζεο ηνπ ηύπνπ αιεζέο ή ςεπδέο, ζσζηό ή ιάζνο, ηζρύεη ή δελ ηζρύεη θηι. Ο ξόκβνο ρξεζηκνπνηείηαη ζε έλα δηάγξακκα ξνήο γηα λα γίλεη έιεγρνο ηεο ξνήο ησλ δεδνκέλσλ ελόο αιγόξηζκνπ ή κηαο δηαδηθαζίαο κέζσ κηαο απόθαζεο. Ζ ξνή ησλ δεδνκέλσλ, αλάινγα κε ηελ απόθαζε, νξίδεηαη κε ηε ρξήζε βέινπο από ηηο άθξεο ηνπ ξόκβνπ. ην ρήκα 1.7 απεηθνλίδεηαη ην δηάγξακκα ξνήο αιγόξηζκνπ ππνινγηζκνύ ηνπ κέζνπ όξνπ 5 αθέξαησλ αξηζκώλ. σήμα 1.7 Γηάγξακκα ξνήο αιγόξηζκνπ ππνινγηζκνύ ηνπ κέζνπ όξνπ 5 αθέξαησλ αξηζκώλ.

20 Ζ επηζηήκε ηεο πιεξνθνξηθήο Φεςδοκώδικαρ Υξεζηκνπνηώληαο ην δηάγξακκα ξνήο γηα λα αλαπαξαζηήζνπκε έλαλ αιγόξηζκν ή κηα δηαδηθαζία, ν βαζκόο θαηαλόεζήο ηνπ κεγαιώλεη θαη γίλεηαη επθνιόηεξε ε δηαδηθαζία πινπνίεζήο ηνπ, αθνύ πιένλ ηα βήκαηα ηεο εθηέιεζεο ηνπ απεηθνλίδνληαη δηαγξακκαηηθά. Σν δηάγξακκα ξνήο όκσο, όζν θαηαλνεηό θαη αλ θαίλεηαη, δελ κπνξεί λα θαιύςεη όιεο ηηο αλάγθεο αλαπαξάζηαζεο ελόο αιγόξηζκνπ πξνο ηελ ηειηθή πινπνίεζή ηνπ. ηόρνο κε ηηο δηάθνξεο κεζόδνπο αλαπαξάζηαζεο αιγόξηζκνπ είλαη ε όζν ην δπλαηόλ ιεπηνκεξέζηεξε αλάιπζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο, ώζηε λα εμαρζεί έλα πιάλν ζην νπνίν ζα ζηεξηρζεί κηα πξαθηηθή γλώζζα ππογπαμμαηιζμού γηα ηελ πινπνίεζή ηνπ αιγόξηζκνπ. Οη κέζνδνη αλαπαξάζηαζεο πνπ έρνπκε αλαθέξεη κέρξη ζηηγκήο δελ πξνζεγγίδνπλ αξθεηά κηα πξαγκαηηθή πινπνίεζε αιγόξηζκνπ, παξά κόλν πεξηγξάθνπλ ηα βήκαηα ηεο εθηέιεζήο ηνπ. Ζ πξαγκαηηθή πινπνίεζε αιγόξηζκνπ γίλεηαη κε ηε ρξήζε γισζζώλ πξνγξακκαηηζκνύ. Ζ κέζνδνο αλαπαξάζηαζεο αιγόξηζκνπ πνπ πξνζεγγίδεη πεξηζζόηεξν κηα πξαγκαηηθή γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ είλαη ν ςεπδνθώδηθαο, ηνλ νπνίν αλαθέξνπκε ζηε ζπλέρεηα. Φεςδοκώδικαρ: Ο ςεπδνθώδηθαο είλαη έλαο ζπλδπαζκόο αλαπαξάζηαζεο θπζηθήο γιώζζαο θαη ζηνηρείσλ ηνπ δνκεκέλνπ πξνγξακκαηηζκνύ. Οη βαζηθέο αιγνξηζκηθέο δνκέο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηηο γιώζζεο πξνγξακκαηηζκνύ είλαη ε ακολοςθία, ε επιλογή θαη ε επανάλητη. Υξεζηκνπνηώληαο έηζη κηα ειεύζεξε έθθξαζε ηεο θπζηθήο γιώζζαο θαη έλαλ βαζκό ηεο απζηεξόηεηαο ηνπ δνκεκέλνπ πξνγξακκαηηζκνύ, δεκηνπξγείηαη κηα ηζρπξή κέζνδνο αλαπαξάζηαζεο πνπ πξνζεγγίδεη ζε κεγάιν βαζκό κηα πξαγκαηηθή γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ. Όπσο θαη ζε κηα γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ, έηζη θαη ζηνλ ςεπδνθώδηθα ππάξρνπλ βαζικέρ ενηολέρ, νη νπνίεο εθηεινύλ ζπγθεθξηκέλεο ιεηηνπξγίεο. Τπάξρεη επίζεο θαη έλα ζςνηακηικό, πνπ νξίδεη ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν ζα πξέπεη λα ζπληάζζνληαη νη εληνιέο ώζηε λα αλαγλσξίδνληαη από ηνπο ππνινγηζηέο. ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνπκε έλα παξάδεηγκα αλαπαξάζηαζεο ζε κνξθή ςεπδνθώδηθα γηα ηνλ αιγόξηζκν ππνινγηζκνύ ηνπ κέζνπ όξνπ 5 αθέξαησλ αξηζκώλ.

21 20 Κεθάιαην 1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΟ_ΟΡΟ_5_ΑΚΔΡΑΗΩΝ_ΑΡΗΘΜΩΝ ΜΔΣΑΒΛΖΣΔ ΑΚΔΡΑΗΔ: Υ, ΑΘΡΟΗΜΑ, Ν ΠΡΑΓΜΑΣΗΚΔ: ΜΟ ΑΡΥΖ Υ 0 Ν 0 ΑΘΡΟΗΜΑ 0 ΟΟ Ν < 5 ΔΠΑΝΑΛΑΒΔ ΓΗΑΒΑΔ Υ ΑΘΡΟΗΜΑ ΑΘΡΟΗΜΑ + Υ Ν Ν + 1 ΣΔΛΟ_ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ ΜΟ ΑΘΡΟΗΜΑ/ 5 ΓΡΑΦΔ ΜΟ ΣΔΛΟ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ Πεξηζζόηεξα γηα ηηο εληνιέο πνπ ρξεζηκνπνηήζακε ζε απηό ην παξάδεηγκα ζα αλαθέξνπκε ζηε ζπλέρεηα απηνύ ηνπ θεθαιαίνπ, θαηά ηελ αλάιπζε ησλ δνκώλ θαη ησλ δεδνκέλσλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηελ επηζηήκε ησλ ππνινγηζηώλ θαη ζηηο γιώζζεο πξνγξακκαηηζκνύ. 1.7 Δνηολέρ και δομέρ αλγόπιθμος ε απηή ηελ ελόηεηα ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε κνξθέο αλαπαξάζηαζεο γηα λα κειεηήζνπκε ηηο εληνιέο θαη ηηο δνκέο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζε έλαλ αιγόξηζκν. Οη ηξεηο βαζηθνί ηύπνη εληνιώλ πνπ ζπλαληάκε είλαη: ε εληνιή ειζόδος δεδομένυν, ε εληνιή εξόδος δεδομένυν θαη ε εληνιή εκσώπηζηρ ηιμήρ ζε κεηαβιεηή. Δνηολή ειζόδος: Δίλαη κηα εληνιή πνπ, θαηά ηελ εθηέιεζή ηεο, ζηακαηά ηε ξνή ηνπ αιγόξηζκνπ θαη αλακέλεη από ηνλ ρξήζηε λα εηζάγεη δεδνκέλα πξνο επεμεξγαζία από ηνλ αιγόξηζκν. Ζ εηζαγσγή ησλ δεδνκέλσλ γίλεηαη ζπλήζσο από ην πιεθηξνιόγην ηνπ ππνινγηζηή. Μεηά ην ηέινο ηεο πιεθηξνιόγεζεο ησλ δεδνκέλσλ ε ξνή εθηέιεζεο ηνπ αιγόξηζκνπ ζπλερίδεηαη. Σα δεδνκέλα απνζεθεύνληαη ζε κηα κεηαβιεηή πνπ νξίδνπκε θαηά ηε ζύληαμε ηεο εληνιήο. Ζ εληνιή ζε κνξθή ςεπδνθώδηθα ζπληάζζεηαη σο εμήο:

22 Ζ επηζηήκε ηεο πιεξνθνξηθήο 21 ΓΗΑΒΑΔ Υ; Όπνπ Υ είλαη ε κεηαβιεηή ζηελ νπνία ζα απνζεθεπηεί ε ηηκή πνπ ζα πιεθηξνινγήζεη ν ρξήζηεο. Ο ηύπνο δεδνκέλσλ απηήο ηεο κεηαβιεηήο κπνξεί λα είλαη θάπνηνο από ηνπο βαζηθνύο ηύπνπο δεδνκέλσλ πνπ αλαγξάθνληαη ζηνλ αθόινπζν πίλαθα: Σύπορ δεδομένυν Σιμέρ ΑΚΔΡΑΗΟ Αθέξαηεο ηηκέο κε ή ρσξίο πξόζεκν, π.ρ. -2, 4, 349, 1459, ΠΡΑΓΜΑΣΗΚΟ Σηκέο κε δεθαδηθό κέξνο κε ή ρσξίο πξόζεκν, π.ρ. -989,34 29,3 33,5-90,32 ΥΑΡΑΚΣΖΡΑ δ, 7, E, q ΓΤΑΓΗΚΟ 0 ή 1 Δνηολή εξόδος: Δίλαη κηα εληνιή πνπ θαηά ηελ εθηέιεζή ηεο εκθαλίδεη κηα ηηκή ζηελ νζόλε ελόο ππνινγηζηή. Ζ πξνο εκθάληζε ηηκή βξίζθεηαη απνζεθεπκέλε ζε κηα κεηαβιεηή ε νπνία νξίδεηαη θαηά ηε ζύληαμε ηεο εληνιήο. Ζ εληνιή ζε κνξθή ςεπδνθώδηθα ζπληάζζεηαη σο εμήο: ΓΡΑΦΔ Υ; Ζ κεηαβιεηή Υ κπνξεί λα ιάβεη αθέξαην, πξαγκαηηθό, ραξαθηήξα ή δπαδηθό ηύπν δεδνκέλσλ. Δνηολή εκσώπηζηρ ηιμήρ: Ζ εληνιή εθρώξεζεο ηηκήο θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο απνδίδεη απιά κηα ηηκή ζε κηα κεηαβιεηή. Ζ ηηκή απηή κπνξεί λα πξνέξρεηαη κε δηάθνξεο ιεηηνπξγίεο ηνπ αιγόξηζκνπ. Ζ εληνιή ζπκβνιίδεηαη ζε δηαθνξεηηθό ραξαθηήξα αλάινγα κε ηε γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ, όπσο :=, θ.ά. Ζ εληνιή απηή ζε κνξθή ςεπδνθώδηθα ζπληάζζεηαη κε δηάθνξνπο ηξόπνπο, σο εμήο:

23 22 Κεθάιαην 1 Μοπθή ενηολήρ εκσώπηζηρ ηιμήρ Πεπιγπαθή Υ 5 Δθρώξεζε ηεο ηηκήο 5 ζηε κεηαβιεηή Υ. Υ Δθρώξεζε ηνπ αζξνίζκαηνο 4+5 ζηε κεηαβιεηή Υ. Υ Τ 5 Δθρώξεζε ηεο δηαθνξάο ηεο ηηκήο ηεο κεηαβιεηήο Τ κε ηνλ αξηζκό 5 ζηε κεηαβιεηή Υ. Υ Τ + Ε Δθρώξεζε ηνπ αζξνίζκαηνο ησλ ηηκώλ ησλ κεηαβιεηώλ Τ θαη Ε ζηε κεηαβιεηή Υ. Υ Ε * 4 Δθρώξεζε ηνπ γηλνκέλνπ ηεο ηηκήο ηεο κεηαβιεηήο Ε κε ην 4 ζηε κεηαβιεηή Υ. Όπσο αλαθέξακε, νη γιώζζεο πξνγξακκαηηζκνύ έρνπλ έλα ζςνηακηικό, ην νπνίν νξίδεη κε απζηεξνύο θαλόλεο ηε ζύληαμε ησλ εληνιώλ ζε κηα γιώζζα, ώζηε λα αλαγλσξίδνληαη από ηνπο ππνινγηζηέο σο εληνιέο θαη όρη σο απιά δεδνκέλα. ε απηό ην βηβιίν ρξεζηκνπνηνύκε κηα κνξθή ςεπδνθώδηθα ώζηε λα πξνζεγγίζνπκε όζν ην δπλαηόλ θαιύηεξα κηα πξαγκαηηθή γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ. Έηζη έλαο από ηνπο βαζηθνύο θαλόλεο ηνπ ζπληαθηηθνύ καο ήηαλ λα νξίζνπκε ην ειιεληθό εξσηεκαηηθό ; σο ην ζύκβνιν ηεξκαηηζκνύ κηαο εληνιήο. Με απηό ηνλ νξηζκό, όιεο νη εληνιέο ζε νπνηνλδήπνηε θώδηθα αιγόξηζκνπ ζα ηεξκαηίδνληαη κε ην ζύκβνιν ;. Δπίζεο ην ζπληαθηηθό κηαο γιώζζαο πξνγξακκαηηζκνύ νξίδεη έλα ζύλνιν δνκώλ πνπ ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνύληαη θαηά ηε ζπγγξαθή ηνπ θώδηθα ελόο αιγόξηζκνπ, ώζηε λα κπνξεί λα γίλεη εθηειέζηκνο από έλαλ ειεθηξνληθό ππνινγηζηή. Οη ζεκειηώδε δνκέο αιγόξηζκνπ είλαη: ε ακολοςθία, ε επιλογή θαη ε επανάλητη. Ζ δομή ηηρ ακολοςθίαρ: Ζ δνκή απηή νξίδεη πσο νη εληνιέο ζε έλαλ αιγόξηζκν εθηεινύληαη αθνινπζηαθά ε κία κεηά ηελ άιιε. Με ηελ νινθιήξσζε ηεο εθηέιεζεο κηαο εληνιήο, εθηειείηαη ακέζσο ε επόκελε κέρξη ην ηέινο ηνπ αιγόξηζκνπ. Απηή ε δνκή ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε ιύζε απιώλ πξνβιεκάησλ πνπ απαηηνύλ ηελ εθηέιεζε εληνιώλ κε θαζνξηζκέλε ζεηξά. Απηό όκσο δελ είλαη πάληνηε πξαθηηθό γηα όια ηα πξνβιήκαηα. Σα πεξηζζόηεξα απαηηνύλ ηε ιήςε θάπνηαο απόθαζεο θαη ηε δπλαηόηεηα επηινγήο κεηαμύ ελόο ζπλόινπ δηαθνξεηηθώλ ηηκώλ πξνθεηκέλνπ λα επηιπζνύλ. Απηό νδεγεί ζηελ αλάγθε ρξήζεο δνκώλ επηινγήο.

24 Ζ επηζηήκε ηεο πιεξνθνξηθήο 23 Ζ δομή ηηρ επιλογήρ: Ζ δνκή απηή καο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα απνθαζίδνπκε κέζσ κηαο ζπλζήθεο, ε νπνία κπνξεί λα ηζρύεη ή όρη, αλ ζα εθηειεζηεί ή όρη αληίζηνηρα έλα ζύλνιν εληνιώλ. Ζ δνκή απηή ζε κνξθή ςεπδνγιώζζαο ζπληάζζεηαη σο εμήο: ΑΝ (ζςνθήκη) ΣΟΣΔ Δληνιή 1 Δληνιή 2... Δληνιή λ ΣΔΛΟ_ΑΝ Ζ δνκή απηή θαηά ηελ εθηέιεζή ηεο ειέγρεη αλ ε ζπλζήθε είλαη αιεζήο (ηζρύεη) θαη εθηειεί ην ζύλνιν εληνιώλ πνπ πεξηθιείεη. Αλ ε ζπλζήθε θαηά ηνλ έιεγρό ηεο είλαη ςεπδήο (δελ ηζρύεη), ηόηε ν αιγόξηζκνο ζπλερίδεη ηελ εθηέιεζε ησλ εληνιώλ πνπ βξίζθνληαη κεηά ην ηέινο ηεο δνκήο (ΣΔΛΟ_ΑΝ). ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνπκε έλα παξάδεηγκα αιγόξηζκνπ ζε κνξθή ςεπδνγιώζζαο πνπ ρξεζηκνπνηεί δνκή επηινγήο γηα λα απόδνζε ηελ απόιπηε ηηκή ηεο δηαθνξάο δύν αθέξαησλ αξηζκώλ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΓΟΖ_ΑΠΟΛΤΣΖ_ΣΗΜΖ_ΓΗΑΦΟΡΑ ΜΔΣΑΒΛΖΣΔ ΑΚΔΡΑΗΔ: Υ, Τ, S ΑΡΥΖ ΓΗΑΒΑΔ Υ ΓΗΑΒΑΔ Τ ΑΝ Υ >= Τ ΣΟΣΔ S Υ - Τ ΣΔΛΟ_ΑΝ

25 24 Κεθάιαην 1 ΑΝ Υ < Τ ΣΟΣΔ S Τ - Υ ΣΔΛΟ_ΑΝ ΓΡΑΦΔ S ΣΔΛΟ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ Όπσο παξαηεξνύκε, ζε απηό ηνλ αιγόξηζκν ρξεζηκνπνηνύκε δύν δνκέο επηινγήο ώζηε λα ειέγμνπκε πόηε ε ηηκή ηεο κεηαβιεηήο Υ είλαη κεγαιύηεξε ή ίζε από ηελ ηηκή ηεο κεηαβιεηήο Τ θαη πόηε κηθξόηεξε, ώζηε λα αθαηξέζνπκε κε ηελ θαηάιιειε ζεηξά ηηο ηηκέο ησλ δύν κεηαβιεηώλ γηα λα πξνθύςεη πάληνηε απνηέιεζκα κε ζεηηθό πξόζεκν (απόιπηε ηηκή). Τπάξρεη θαη κηα εθδνρή ηεο δνκήο επηινγήο πνπ καο επηηξέπεη λα θάλνπκε πνιιαπιέο επηινγέο κε έιεγρν κίαο ή πεξηζζόηεξσλ ζπλζεθώλ. Ζ δνκή απηή παξνπζηάδεηαη ζηε ζπλέρεηα ζε κνξθή ςεπδνθώδηθα: ΑΝ (ζςνθήκη 1) ΣΟΣΔ Γηάθνξεο εληνιέο.. ΑΛΛΗΧ ΑΝ (ζςνθήκη 2) ΣΟΣΔ Άιιεο εληνιέο. ΑΛΛΗΧ ΑΝ (ζςνθήκη ν) ΣΟΣΔ Άιιεο εληνιέο ΑΛΛΗΧ Άιιεο εληνιέο ΣΔΛΟ_ΑΝ Απηή ε δνκή πνιιαπιήο επηινγήο κπνξεί λα ππνζηεξίμεη ηνλ έιεγρν πνιιώλ ζπλζεθώλ πξνθεηκέλνπ λα απνδνζεί ζε έλαλ αιγόξηζκν ε δπλαηόηεηα πνιύπινθσλ απνθάζεσλ. ηελ πην απιή εθδνρή ηεο ε δνκή πνιιαπιήο επηινγήο έρεη κόλν κία ζπλζήθε, ε νπνία, αλ ηθαλνπνηείηαη, ηόηε εθηειείηαη έλα ζύλνιν εληνιώλ, αιιηώο εθηειείηαη έλα άιιν ζύλνιν εληνιώλ. ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνπκε ηελ απιή εθδνρή ηεο πνιιαπιήο επηινγήο ζε κνξθή ςεπδνθώδηθα: ΑΝ (ζςνθήκη) ΣΟΣΔ Δληνιέο ΑΛΛΗΧ Άιιεο εληνιέο ΣΔΛΟ_ΑΝ

26 Ζ επηζηήκε ηεο πιεξνθνξηθήο 25 Τπάξρνπλ πεξηπηώζεηο πξνβιεκάησλ πνπ απαηηνύλ επαλάιεςε νξηζκέλσλ δηαδηθαζηώλ κέρξη λα επηιπζνύλ. Η ιύζε ηέηνησλ πξνβιεκάησλ αιγνξηζκηθά ρξεζηκνπνηεί δομές επανάληψης. Ζ δομή ηηρ επανάλητηρ: Ζ δνκή ηεο επαλάιεςεο εθηειεί επαλαιακβαλόκελα έλα ζύλνιν εληνιώλ ειέγρνληαο κηα ζπλζήθε πνπ θαζνξίδεη ηνλ ηεξκαηηζκό ή ηε ζπλέρηζε ηεο επαλάιεςεο. Τπάξρνπλ δηάθνξεο κνξθέο δνκώλ επαλάιεςεο, πνπ ραξαθηεξίδνληαη από ηνλ ηξόπν πνπ ειέγρνπλ ηε ζπλζήθε ηεξκαηηζκνύ ηνπο. ηε ζπλέρεηα αλαθέξνπκε ζε κνξθή ςεπδνγιώζζαο ηηο βαζηθέο δνκέο επαλάιεςεο: ΟΟ (ζπλζήθε) ΔΠΑΝΑΛΑΒΔ Δληνιή 1 Δληνιή 2 Δληνιή λ ΣΔΛΟ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ Ζ δνκή επαλάιεςεο ΟΟ ειέγρεη ηε ζπλζήθε ηεξκαηηζκνύ θαη, όζν απηή είλαη αιεζήο (ηζρύεη), εθηειεί ην ζύλνιν εληνιώλ πνπ πεξηθιείεη. Όηαλ ε ζπλζήθε ηεξκαηηζκνύ πάςεη λα ηζρύεη (ςεπδήο), ηόηε ζηακαηά ε επαλάιεςε θαη εθηεινύληαη νη εληνιέο, αλ ππάξρνπλ, κεηά ην ΣΔΛΟ_ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ. ηε ζπλέρεηα αλαθέξνπκε έλα παξάδεηγκα αιγόξηζκνπ ζε κνξθή ςεπδνθώδηθα πνπ ρξεζηκνπνηεί ηε δνκή επαλάιεςεο ΟΟ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΘΡΟΗΜΑ_30_ΑΚΔΡΑΗΩΝ ΜΔΣΑΒΛΖΣΔ ΑΚΔΡΑΗΔ: Υ, N, ΑΘΡΟΗΜΑ ΑΡΥΖ ΑΘΡΟΗΜΑ 0 N 0 ΟΟ N < 30 ΔΠΑΝΑΛΑΒΔ ΓΗΑΒΑΔ Υ ΑΘΡΟΗΜΑ ΑΘΡΟΗΜΑ + Υ N N + 1 ΣΔΛΟ_ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ ΓΡΑΦΔ ΑΘΡΟΗΜΑ ΣΔΛΟ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

27 26 Κεθάιαην 1 Σν παξαπάλσ πξόγξακκα ρξεζηκνπνηεί ηε δνκή επαλάιεςεο ΟΟ γηα λα πξαγκαηνπνηήζεη 30 θνξέο ηε δηαδηθαζία εηζαγσγήο αθέξαησλ ηηκώλ θαη πξόζζεζεο απηώλ ζηε κεηαβιεηή SUM. Ζ ζπλζήθε ηεξκαηηζκνύ ηεο δνκήο ΟΟ ειέγρεη πόηε ε ηηκή ηεο κεηαβιεηήο Ν ζα μεπεξάζεη ηνλ αξηζκό 30. Όζν ε ηηκή ηεο Ν είλαη κηθξόηεξε ηνπ 30, ε δηαδηθαζία επαλαιακβάλεηαη θαη ζε θάζε επαλάιεςε ε ηηκή ηεο Ν απμάλεηαη θαηά 1. Έπεηηα από 30 επαλαιήςεηο ε ζπλζήθε ηεξκαηηζκνύ ζα πάςεη λα ηζρύεη (ζα γίλεη ςεπδήο) θαη ε δνκή επαλάιεςεο ζα ηεξκαηηζηεί, εκθαλίδνληαο ην απνηέιεζκα ηνπ αζξνίζκαηνο ζηελ νζόλε. Μηα παξαιιαγή ηεο δνκήο ΟΟ είλαη ε δνκή επαλάιεςεο ΑΡΥΖ_ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ - ΜΔΥΡΗ_ΟΣΟΤ, ε νπνία επαλαιακβάλεη έλα ζύλνιν εληνιώλ, ειέγρνληαο ηε ζπλζήθε ηεξκαηηζκνύ ηεο επαλάιεςεο ζην ηέινο θαη όρη ζηελ αξρή, όπσο ε ΟΟ. ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνπκε ηε δνκή απηή ζε κνξθή ςεπδνθώδηθα: ΑΡΥΖ_ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ Δληνιή 1 Δληνιή 2 Δληνιή λ ΜΔΥΡΗ_ΟΣΟΤ (ζπλζήθε) Ζ ηδηαηηεξόηεηα απηήο ηεο δνκήο επαλάιεςεο είλαη πσο ζα εθηειέζεη ην ζύλνιν εληνιώλ ηνπιάρηζηνλ κία θνξά πξνηνύ ειέγμεη ηε ζπλζήθε ηεξκαηηζκνύ, ζε αληίζεζε κε ηε δνκή επαλάιεςεο ΟΟ, ε νπνία πξώηα ειέγρεη ηε ζπλζήθε, κε πηζαλόηεηα λα κελ εθηειέζεη θακία θνξά ηηο εληνιέο πνπ πεξηθιείεη. ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνπκε ην παξάδεηγκα αζξνίζκαηνο 30 αθέξαησλ ρξεζηκνπνηώληαο ηε δνκή ΑΡΥΖ_ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ - ΜΔΥΡΗ_ΟΣΟΤ αληί ηεο ΟΟ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΘΡΟΗΜΑ_30_ΑΚΔΡΑΗΩΝ ΜΔΣΑΒΛΖΣΔ ΑΚΔΡΑΗΔ: Υ, N, ΑΘΡΟΗΜΑ ΑΡΥΖ ΑΘΡΟΗΜΑ 0 N 0 ΑΡΥΖ_ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ ΓΗΑΒΑΔ Υ ΑΘΡΟΗΜΑ ΑΘΡΟΗΜΑ + Υ N N + 1 ΜΔΥΡΗ_ΟΣΟΤ N >= 30 ΓΡΑΦΔ ΑΘΡΟΗΜΑ ΣΔΛΟ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

28 Ζ επηζηήκε ηεο πιεξνθνξηθήο 27 ε απηή ηελ εθδνρή ηνπ πξνγξάκκαηνο, ε ζπλζήθε ηεξκαηηζκνύ ηεο επαλάιεςεο έρεη αιιάμεη κνξθή θαη επαλαιακβάλνπκε ηε δηαδηθαζία εηζαγσγήο αθέξαησλ αξηζκώλ θαη πξόζζεζήο ηνπο έσο όηνπ ε ηηκή ηεο κεηαβιεηήο Ν γίλεη κεγαιύηεξε ή ίζε ηνπ 30. πγθξηηηθά κε ηελ εθδνρή ηνπ πξνγξάκκαηνο πνπ ρξεζηκνπνηνύζε ηε δνκή ΟΟ, ε δηαθνξά βξίζθεηαη ζηε ζύληαμε ηεο ζπλζήθεο ηεξκαηηζκνύ, πνπ ζηελ νπζία έρεη απιά αληίζεηε ινγηθή. ηα παξαδείγκαηα πνπ έρνπκε ζπλαληήζεη κέρξη ζηηγκήο θαη ηα νπνία αμηνπνηνύλ ηηο δνκέο επαλάιεςεο ΟΟ θαη ΑΡΥΖ_ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ - ΜΔΥΡΗ_ΟΣΟΤ, ρξεζηκνπνηνύκε κηα αθέξαηα κεηαβιεηή Ν ώζηε λα απμάλνπκε ηελ ηηκή ηεο ζε θάζε επαλάιεςε, κε απνηέιεζκα, κεηά από έλαλ αξηζκό επαλαιήςεσλ, ε ζπλζήθε λα ηεξκαηηζηεί. Τπάξρεη κηα κνξθή δνκήο επαλάιεςεο ε νπνία καο επηηξέπεη λα πξαγκαηνπνηνύκε απηή ηε δηαδηθαζία ηαπηόρξνλα κε ηνλ έιεγρν ηεο ζπλζήθεο, ρσξίο λα είλαη απαξαίηεην λα κεηαβάιινπκε ηελ ηηκή θάπνηαο κεηαβιεηήο πνπ επεξεάδεη ηε ζπλζήθε ηεξκαηηζκνύ κέζα ζηηο εληνιέο ηνπ αιγόξηζκνπ. ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνπκε ηε δνκή απηή ζε κνξθή ςεπδνγιώζζαο: ΓΗΑ «μεηαβληηή» ΑΠΟ. ΜΔΥΡΗ. ΜΔ ΒΖΜΑ Δληνιή 1 Δληνιή 2 Δληνιή λ ΣΔΛΟ_ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ Ζ δνκή επαλάιεςεο ΓΗΑ ρξεζηκνπνηεί κηα αθέξαηα μεηαβληηή θαη νξίδεη έλα πεδίν ηηκώλ ΑΠΟ κηα ηηκή ΜΔΥΡΗ κηα άιιε ηηκή ΜΔ_ΒΖΜΑ αύμεζεο ή κείσζεο θαη επαλαιακβάλεη ηελ εθηέιεζε ησλ εληνιώλ πνπ πεξηθιείεη όζεο θνξέο νξίδεη απηόο ν ζπλδπαζκόο. Γηα λα θαηαλνήζνπκε θαιύηεξα απηή ηε δνκή επαλάιεςεο αλαθέξνπκε ην αθόινπζν παξάδεηγκα ςεπδνθώδηθα: ΓΗΑ Ν ΑΠΟ 1 ΔΧ 30 ΜΔ ΒΖΜΑ 1 ΓΗΑΒΑΔ Υ ΑΘΡΟΗΜΑ ΑΘΡΟΗΜΑ + X ΣΔΛΟ_ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ

29 28 Κεθάιαην 1 ε απηό ην παξάδεηγκα ε κεηαβιεηή Ν ζα απμάλεη θαηά 1 ζε θάζε επαλάιεςε, μεθηλώληαο ΑΠΟ ηνλ αξηζκό 1 ΔΩ ην 30. ε θάζε επαλάιεςε εηζάγνπκε κηα αθέξαηα ηηκή θαη θάλνπκε πξόζζεζε κε ηελ πξνεγνύκελε (απόζπαζκα θώδηθα από ηα πξνεγνύκελα παξαδείγκαηα). Ζ επαλάιεςε απηή ζα πξαγκαηνπνηεζεί 30 θνξέο.

30 2 Υλικό ςπολογιζηικών 1 ζςζηημάηων 2.1 Ο εζωηεπικόρ κόζμορ ενόρ Η/Υ Όινη καο έρνπκε ρξεζηκνπνηήζεη ιίγν πνιύ έλαλ ππνινγηζηή γηα λα παίμνπκε έλα παηρλίδη, λα αθνύζνπκε ηελ αγαπεκέλε καο κνπζηθή, λα γξάςνπκε κία εξγαζία ζε θάπνην πξόγξακκα επεμεξγαζίαο θεηκέλνπ ή αθόκα θαη λα πξνγξακκαηίζνπκε. Πηάλνληαο ην πνληίθη θαη ρξεζηκνπνηώληαο ην πιεθηξνιόγην κπαίλνπκε ζηνλ θόζκν ηεο ηερλνινγίαο θαη ηαμηδεύνπκε ζηνλ θόζκν ησλ πιεξνθνξηώλ έρνληαο ζαλ πινεγό ηνλ ειεθηξνληθό καο ππνινγηζηή. Κάλνληαο ρξήζε ηνπ ππνινγηζηή δελ ζθεθηόκαζηε ζπλήζσο ηνλ εζσηεξηθό ηνπ θόζκν, πώο δειαδή απηόο ιεηηνπξγεί. Αζρνινύκαζηε απιά πάλσ ζε κία νζόλε θαη ζε έλα πνληίθη ή πιεθηξνιόγην γηα λα δώζνπκε εληνιέο. Πώς είναι όμως ο εσωτερικός κόσμος ενός Η/Υ;

31 30 Κεθάιαην 2 Αλ αλνίμνπκε ην θνπηί ελόο ειεθηξνληθνύ ππνινγηζηή κπνξνύκε λα δνύκε έλα ζύλνιν από ειεθηξνληθά εμαξηήκαηα πνπ βξίζθνληαη δηαηεηαγκέλα πάλσ ζε κία πιαθέηα όπσο ζην παξάδεηγκα πνπ απεηθνλίδεηαη ζην Σρήκα 2.1. Βξηζθόκελνη κπξνζηά από έλα ράνο θαισδίσλ θαη ζπζθεπώλ κπνξεί ην εζσηεξηθό ελόο ειεθηξνληθνύ ππνινγηζηή λα θαληάδεη δύζθνιν λα θαηαλνεζεί όκσο ζηελ πξαγκαηηθόηεηα δελ είλαη θαη ηόζν. Όινη νη ειεθηξνληθνί ππνινγηζηέο Σσήμα 2.1: Τν εζσηεξηθό ελόο H/Y. αθνινπζνύλ ζηελ εζσηεξηθή ηνπο δνκή κία ζπγθεθξηκέλε ινγηθή ε νπνία αλ θαηαλνεζεί κία θνξά γηα θάπνηνλ ππνινγηζηή ζα κπνξεί λα θαηαλνεζεί ζρεδόλ γηα όινπο ηνπ ππνινγηζηέο πνπ θπθινθνξνύλ ζην εκπόξην. Τν βαζηθό γηα ηελ θαηαλόεζε ηεο εζσηεξηθήο δνκήο ελόο ππνινγηζηή είλαη ηα δνκηθά ζηνηρεία πνπ ηνλ απνηεινύλ θαζώο θαη ν ηξόπνο ιεηηνπξγίαο ηνπο. Σηε ζπλέρεηα ζα αλαιύζνπκε μερσξηζηά ηα βαζηθά δνκηθά ζπζηαηηθά ελόο ειεθηξνληθνύ ππνινγηζηή θαη έπεηηα ζα κειεηήζνπκε ηνλ ηξόπν ζπλδεζκνινγίαο ηνπο γηα λα δνκήζνπκε έλαλ ειεθηξνληθό ππνινγηζηή. 2.2 Ο ζκληπόρ δίζκορ Ο ζθιεξόο δίζθνο ζε έλαλ ειεθηξνληθό ππνινγηζηή είλαη έλα κέζν απνζήθεπζεο όπνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα απνζεθεύεη πιεξνθνξίεο. Μέζα ζηνλ ζθιεξό δίζθν απνζεθεύεηαη ζπλήζσο ην ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα ηνπ ππνινγηζηή (Windows, Macintosh, Linux θ.α.) θαη κέζα από απηό καο δίλεηαη ε δπλαηόηεηα λα απνζεθεύνπκε πξνγξάκκαηα (εγθαηάζηαζε), λα απνζεθεύνπκε έγγξαθα, εηθόλεο, βίληεν θαη ηελ αγαπεκέλε καο κνπζηθή. Τν ζεκαληηθόηεξν ραξαθηεξηζηηθό ηνπ ζθιεξνύ δίζθνπ είλαη πσο θξαηά ηελ πιεξνθνξία απνζεθεπκέλε αθόκα θαη όηαλ δελ ηξνθνδνηείηαη κε ξεύκα ν ειεθηξνληθόο ππνινγηζηήο. Απηό γίλεηαη γηαηί ν ζθιεξόο δίζθνο απνζεθεύεη ηηο πιεξνθνξίεο ζε καγλεηηθό κέζν αθήλνληαο έλα καγλεηηθό απνηύπσκα πάλσ ζε απηό κέζσ κίαο καγλεηηθήο βειόλαο (Σρήκα 2.2). Μαγλεηηθή επηθάλεηα Μαγλεηηθή βειόλα Σσήμα 2.2: Δζσηεξηθό ζθιεξνύ δίζθνπ.

32 Υιηθό ππνινγηζηηθώλ ζπζηεκάησλ 31 Πσο κπνξνύκε λα θαηαιάβνπκε πνύ αθξηβώο βξίζθεηαη ν ζθιεξόο δίζθνο κέζα ζε έλαλ ειεθηξνληθό ππνινγηζηή; Η απάληεζε είλαη απιή, είλαη ην κεγαιύηεξν ιεηηνπξγηθό εμάξηεκα ζπλήζσο κέζα ζε απηόλ θαη είλαη κεηαιιηθό θνπηί πνπ έρεη ζρήκα νξζνγσλίνπ παξαιιεινγξάκκνπ. Δπίζεο αλαγξάθεη ζπλήζσο ηελ έλδεημε Hard Drive ή HD θαζώο θαη δηάθνξα ραξαθηεξηζηηθά πνπ απηόο έρεη όπσο, ε ρσξεηηθόηεηά ηνπ, ε ηαρύηεηα πεξηζηξνθήο ηνπ δίζθνπ θ.α.(σρήκα 2.3). Φσξεηηθόηεηα Ταρύηεηα πεξηζηξνθήο Σσήμα 2.3: Δηηθέηα ζην πάλσ κέξνο ελόο ζθιεξνύ δίζθνπ. Η ρσξεηηθόηεηα ηνπ δίζθνπ είλαη επίζεο έλα πνιύ ζεκαληηθό ραξαθηεξηζηηθό θαη θαζνξίδεη ην κέγεζνο ησλ πιεξνθνξηώλ πνπ κπνξεί απηόο λα απνζεθεύζεη. Η ρσξεηηθόηεηα απνδίδεηαη ζε GB (Gigabytes) θαη νη ζεκεξηλνί δίζθνη έρνπλ θηάζεη ζε ρσξεηηθόηεηα από 160GB (Gigabytes) έσο 2 ΤΒ (Terabytes). Η ηαρύηεηα πεξηζηξνθήο ελόο δίζθνπ κεηξηέηαη ζε ζηξνθέο αλά ιεπηό (rpm) θαη πξνζδηνξίδεη ηελ ηαρύηεηα αλάγλσζεο θαη εγγξαθήο ηνπ δίζθνπ. Όζν κεγαιύηεξε είλαη ε ηαρύηεηα πεξηζηξνθήο ηόζν πην γξήγνξε είλαη ε δηαδηθαζία εγγξαθήο θαη αλάγλσζεο. 2.3 Ο επεξεπγαζηήρ (CPU) Αλ ζπγθξίλνπκε ηε δνκή ελόο ειεθηξνληθνύ ππνινγηζηή κε ηελ δνκή ηνπ αλζξώπηλνπ ζώκαηνο ζα κπνξνύζακε λα πνύκε πσο ν επεμεξγαζηήο γηα ηνλ ειεθηξνληθό ππνινγηζηή είλαη όηη θαη ν εγθέθαινο γηα ην αλζξώπηλν ζώκα. Δίλαη δειαδή ην κέζν κε ην νπνίν ν ππνινγηζηήο ζθέπηεηαη θαη ειέγρεη ηα ππόινηπα δνκηθά ηνπ ζπζηαηηθά. Έρεη σο ιεηηνπξγία ηελ εθηέιεζε εληνιώλ θαη ην ζπληνληζκό ησλ ππόινηπσλ ζπζθεπώλ κεηαμύ ηνπο. Δίλαη ην εμάξηεκα πνπ εθηειεί ηηο πεξηζζόηεξεο ιεηηνπξγίεο κέζα ζε έλαλ ππνινγηζηή όκσο ρσξίο ηα ππόινηπα εμαξηήκαηα δελ είλαη ιεηηνπξγηθό. Η κνξθή ελόο επεμεξγαζηή απεηθνλίδεηαη ζην Σρήκα 2.4 όπνπ κηιάκε γηα έλα νινθιεξσκέλν θύθισκα. Αλνίγνληαο ην θνπηί ελόο ειεθηξνληθνύ ππνινγηζηή ν επεμεξγαζηήο θξύβεηαη ζρεδόλ πάληνηε πίζσ από έλα αλεκηζηήξα γη απηό θαη δελ κπνξνύκε λα ηνλ αληηθξύζνπκε απεπζείαο. Αλ επηζπκνύκε λα δνύκε πσο είλαη ζα πξέπεη λα αθαηξέζνπκε ηνλ αλεκηζηήξα (Σρήκα 2.4).

33 32 Κεθάιαην 2 Σσήμα 2.4: Δπεμεξγαζηήο θαη ζύζηεκα ςύμεο. Γηαηί όκσο ρξεζηκνπνηνύκε αλεκηζηήξα; Οη επεμεξγαζηέο ιόγσ ηεο πςειήο ζπρλόηεηαο ιεηηνπξγίαο ηνπο θαη ιόγσ ησλ πνιιώλ εξγαζηώλ πνπ εθηεινύλ αλεβάδνπλ ηε ζεξκνθξαζία ζην νινθιεξσκέλν θύθισκα θαη πξνθεηκέλνπ λα απνθύγνπκε θάπνηα δεκηά ζε απηό ρξεζηκνπνηνύκε δηάθνξα κέζα ςύμεο ηνπ νινθιεξσκέλνπ θπθιώκαηνο έηζη ώζηε απηό λα ιεηηνπξγεί ζε επηηξεπηέο ζεξκνθξαζίεο. Τέηνηα κέζα ςύμεο είλαη νη ςήθηξεο θαη νη αλεκηζηήξεο επεμεξγαζηώλ. Κάπνηε ε ζπρλόηεηα ιεηηνπξγίαο ελόο επεμεξγαζηή θαζόξηδε θαη ηελ ηαρύηεηά ηνπ. Γειαδή όζν πην κεγάιε ήηαλ ε ζπρλόηεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ ηόζν πην γξήγνξνο ήηαλ ν επεμεξγαζηήο θαη βέβαηα ηόζν πην πνιύ ζεξκαηλόηαλ θαη ηόζν πεξηζζόηεξε ελέξγεηα θαηαλάισλε. Με ηελ πξόνδν όκσο ηεο ηερλνινγίαο θαη ησλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ θαζώο θαη ηεο επηζηήκεο ηεο αξρηηεθηνληθήο επεμεξγαζηώλ ε ηαρύηεηα ελόο επεμεξγαζηή θαζνξίδεηαη πεξηζζόηεξν από ηελ αξρηηεθηνληθή ηνπ (ηνλ ηξόπν πνπ έρεη ζρεδηαζηεί εζσηεξηθά) παξά από ηελ ζπρλόηεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ. Με ηηο λέεο κεζόδνπο θαηαζθεπήο επεμεξγαζηώλ νη ζεκεξηλνί επεμεξγαζηέο θαηαλαιώλνπλ ιηγόηεξε ελέξγεηα, ιεηηνπξγνύλ ζε κηθξόηεξεο ζπρλόηεηεο θαη απνδίδνπλ πεξηζζόηεξε επεμεξγαζηηθή ηζρύ. 2.4 Η μνήμη RAM Τα κέζα απνζήθεπζεο ζε έλαλ ειεθηξνληθό ππνινγηζηή είλαη απαξαίηεην λα ππάξρνπλ γηα επλόεηνπο ιόγνπο. Έλα κέζν απνζήθεπζεο πνπ γλσξίζακε είλαη ην ζθιεξόο δίζθνο. Όπσο αλαθέξακε ν ζθιεξόο δίζθνο κπνξεί λα απνζεθεύεη θαη λα ζπγθξαηεί πιεξνθνξίεο κε

34 Υιηθό ππνινγηζηηθώλ ζπζηεκάησλ 33 καγλεηηθά κέζα θαη ε ηαρύηεηά ηνπ θαζνξίδεηαη από ηελ ηαρύηεηα πεξηζηξνθήο ηνπ. Ο ζθιεξόο δίζθνο όκσο ζεσξείηαη έλα αξγό κέζν απνζήθεπζεο δηόηη πεξηέρεη κεραληθά κέξε (πεξηζηξεθόκελν δίζθν θαη καγλεηηθή βειόλα) πνπ θαζπζηεξνύλ ηελ ηαρύηεηα αλάγλσζεο θαη εγγξαθήο ζε απηόλ. Θα έρνπκε άιισζηε παξαηεξήζεη ηνλ ρξόλν πνπ ιακβάλεη κία δηαδηθαζία αληηγξαθήο πνιιώλ αξρείσλ από έλα κέζν απνζήθεπζεο ζε έλα άιιν. Δπεηδή ινηπόλ ν ζθιεξόο δίζθνο είλαη έλα όρη θαη ηόζν γξήγνξν κέζν απνζήθεπζεο, γηα ηηο βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ ππνινγηζηή ρξεζηκνπνηείηαη ε κλήκε RAM (Random Access Memory) ή κλήκε ηπραίαο πξνζπέιαζεο. Απηή ε κλήκε απνζεθεύεη πξνζσξηλά όιεο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνύληαη από έλα ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα ώζηε απηό λα ιεηηνπξγήζεη θαη κεηώλεηαη ζεκαληηθά ε ρξήζε ηνπ ζθιεξνύ δίζθνπ. Λόγσ ηεο θαηαζθεπήο ηεο ε κλήκε RAM έρεη πνιύ κεγαιύηεξε ηαρύηεηα πξνζπέιαζεο από όηη ν ζθιεξόο δίζθνο όκσο δελ κπνξεί λα θξαηήζεη ηα δεδνκέλα όηαλ ν ειεθηξνληθόο ππνινγηζηήο δελ ηξνθνδνηείηαη κε ξεύκα. Η ηερλνινγία πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ θαηαζθεπή ηεο κλήκεο RAM είλαη ηερλνινγία νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ θαη ηα βαζηθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά είλαη: ε ζπρλόηεηα ιεηηνπξγίαο ηνπο, ε ρσξεηηθόηεηά ηνπο (512 MB, 1GB, 2GB), θαη ν ηύπνο ηνπο πνπ πξνζδηνξίδεηαη από δηάθνξεο ηερλνινγίεο (DDR, DDR2 ή DDR3) (Σρήκα 2.5). Σσήμα 2.5: Τύπνο κλήκεο: α) DDR θαη β) SO-DIMM. 2.5 Η μηηπική πλακέηα (motherboard) Η κεηξηθή πιαθέηα ζε έλαλ ειεθηξνληθό ππνινγηζηή είλαη ε βάζε πάλσ ζηελ νπνία ζπλδένληαη όια ηα ιεηηνπξγηθά κέξε ελόο ππνινγηζηή θαη κέζσ ησλ δηαδξόκσλ πνπ βξίζθνληαη ραξαγκέλνη πάλσ ζε απηήλ κπνξνύλ λα επηθνηλσλνύλ

35 34 Κεθάιαην 2 θαη λα ζπληνλίδνληαη κεηαμύ ηνπο. Θα κπνξνύζακε λα πνύκε πσο ε κεηξηθή πιαθέηα είλαη ηα ζεκέιηα ελόο ειεθηξνληθνύ ππνινγηζηή. Η κεηξηθή πιαθέηα ραξαθηεξίδεηαη ηδηαίηεξα από ηνλ ηύπν ηνπ επεμεξγαζηή πνπ κπνξεί λα δερηεί θαζώο θαη από ηνλ ηύπν κλήκεο RAM. Πάλσ ζε απηή ππάξρνπλ ηνπνζεηεκέλεο όιεο νη ζέζεηο γηα λα θηινμελήζνπλ ηνλ επεμεξγαζηή, ηε κλήκε RAM, ηνλ ζθιεξό δίζθν, ηελ θάξηα γξαθηθώλ θαζώο θαη έλα ζύλνιν από δηάθνξα πεξηθεξεηαθά εμαξηήκαηα. Όιεο νη ζύξεο επηθνηλσλίαο ηνπ ππνινγηζηή κε ηνλ έμσ θόζκν βξίζθνληαη επίζεο ελζσκαησκέλεο πάλσ ζηε κεηξηθή πιαθέηα. Η ζέζε ζηελ νπνία ηνπνζεηείηαη ν επεμεξγαζηήο πάλσ ζηε κεηξηθή πιαθέηα νλνκάδεηαη Socket θαη έρεη δηαθνξεηηθό ζρήκα γηα θάζε επεμεξγαζηή. Γη απηό ινηπόλ όηαλ επηιέγνπκε λα αγνξάζνπκε κία κεηξηθή ζα πξέπεη λα γλσξίδνπκε ηνλ επεμεξγαζηή πνπ επηζπκνύκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε. Ιζρύεη βέβαηα θαη ην αληίζεην. Τν ίδην ζπκβαίλεη θαη κε ηε κλήκε RAM όπνπ ππάξρνπλ ζπγθεθξηκέλεο ζέζεηο πνπ κπνξνύκε λα ηηο ηνπνζεηήζνπκε πάλσ ζηε κεηξηθή πιαθέηα θαη ζα πξέπεη θαη απηέο λα είλαη ζπκβαηέο κε ηνλ ηύπν ηεο ππνδνρή (slot) ηεο κλήκεο (DDR, DDR2, DDR3). Δπνκέλσο, όπσο θαη κε ηνλ επεμεξγαζηή, ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνύκε ηνλ ηύπν κλήκεο πνπ ππνζηεξίδεη ε κεηξηθή πιαθέηα θάζε θνξά. Αο αλαιύζνπκε όκσο ηα βαζηθά ζηνηρεία πνπ απνηεινύλ ηε κεηξηθή πιαθέηα ελόο ειεθηξνληθνύ ππνινγηζηή. 2.6 Υποδοσή επεξεπγαζηή (socket) Έλα από ηα βαζηθά ζηνηρεία πνπ ραξαθηεξίδεη κία κεηξηθή πιαθέηα είλαη ε ππνδνρή ηνπ επεμεξγαζηή πνπ απηή ππνζηεξίδεη, ην ιεγόκελν Socket. Οη κεηξηθέο πιαθέηεο θαηαζθεπάδνληαη ζύκθσλα κε ηνπο δηαζέζηκνπο επεμεξγαζηέο πνπ ππάξρνπλ ζην εκπόξην αθνινπζώληαο ηελ ηερλνινγία πνπ απηνί ππνζηεξίδνπλ. Τν Socket πνπ ηνπνζεηείηαη ν επεμεξγαζηήο ραξαθηεξίδεηαη από έλα αληηπξνζσπεπηηθό όλνκα ή θσδηθό ώζηε λα γλσξίδνπλ νη ηερληθνί ην κνληέιν ηνπ επεμεξγαζηή πνπ κπνξεί λα δερηεί ε εθάζηνηε κεηξηθή πιαθέηα. Σην Σρήκα 2.6 απεηθνλίδνληαη ηα Socket δηαθνξεηηθώλ επεμεξγαζηώλ πνπ ζπλαληάκε πάλσ ζε κεηξηθέο πιαθέηεο θαζώο θαη ηνπο ηύπνπο επεμεξγαζηώλ πνπ ππνζηεξίδνπλ.

36 Υιηθό ππνινγηζηηθώλ ζπζηεκάησλ 35 LGA 775 Intel Pentium D Intel Core 2 Duo Intel Core 2 Quad rpga 988A Intel Core i7 Intel Core i5 Intel Core i3 Σσήμα 2.6: Τύπνη ππνδνρώλ επεμεξγαζηή. 2.7 Υποδοσέρ (slots) ηηρ μνήμηρ RAM πάνω ζηη μηηπική Η κλήκε RAM είλαη έλα απαξαίηεην ζηνηρείν γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ ειεθηξνληθνύ ππνινγηζηή θαη θαηέρεη ζπγθεθξηκέλε ζέζε πάλσ ζηελ κεηξηθή πιαθέηα. Αλάινγα κε ηνλ ηύπν ηεο κλήκεο RAM πνπ ππνζηεξίδεη ε κεηξηθή πιαθέηα έρεη θαη δηαθνξεηηθό Slot πάλσ ζε απηή. Σην Σρήκα 2.7 απεηθνλίδνληαη νη ππνδνρέο (slots) ηεο κλήκεο RAM πνπ ζπλαληάκε πάλσ ζηε κεηξηθή πιαθέηα ελόο ειεθηξνληθνύ ππνινγηζηή.

37 36 Κεθάιαην 2 Με κία πξώηε καηηά ζηηο ππνδνρέο ηεο κλήκεο RAM, παξαηεξνύκε πσο ζρεδόλ όιεο νη κεηξηθέο πιαθέηεο έρνπλ ην ίδην ζρήκα. Όκσο αλ θνηηάμνπκε πην πξνζεθηηθά ζε δηάθνξα κνληέια κεηξηθώλ πιαθεηώλ ζα παξαηεξήζνπκε πσο ζε νξηζκέλα κνληέια ε εγθνπή κέζα ζηελ ππνδνρή ηεο κλήκεο βξίζθεηαη ζε δηαθνξεηηθή ζέζε. Απηή ε εγθνπή πξνζδηνξίδεη ηνλ ηύπν ηεο κλήκεο πνπ κπνξεί λα δερηεί ε κεηξηθή πιαθέηα (Σρήκα 2.7). Δπνκέλσο, αλάινγα κε ηε ζέζε ηεο εγθνπήο ζηελ ππνδνρή ηεο κλήκεο RAM πάλσ ζηε κεηξηθή θαζνξίδεηαη αλ ε κεηξηθή ππνζηεξίδεη ηύπν κλήκεο DDR, DDR2 ή DDR3. Δγθνπέο ππνδνρήο Δγθνπέο κλήκεο Σσήμα 2.7: Υπνδνρέο (Slots) ηεο κλήκεο RAM. 2.8 Σύνθεζη ενόρ ηλεκηπονικού ςπολογιζηή Τνπνζεηώληαο ηα βαζηθά εμαξηήκαηα πνπ γλσξίζακε πάλσ ζηε κεηξηθή πιαθέηα ζηηο ππνδνρέο πνπ ηνπο αληηζηνηρνύλ, κπνξνύκε εύθνια λα ζπλζέζνπκε ηελ θεληξηθή κνλάδα ελόο ειεθηξνληθνύ ππνινγηζηή. Σην Σρήκα 2.8 απεηθνλίδεηαη κία

38 Υιηθό ππνινγηζηηθώλ ζπζηεκάησλ 37 νινθιεξσκέλε ζύλζεζε ηεο θεληξηθήο κνλάδαο ελόο ειεθηξνληθνύ ππνινγηζηή. Σσήμα 2.8: Σύλζεζε Η/Υ.

39 38 Κεθάιαην Νέερ ηεσνολογίερ ςπολογιζηών Τα ηειεπηαία ρξόληα κε ηελ εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ησλ ππνινγηζηώλ ηα πξάγκαηα έγηλαλ πνιύ κηθξόηεξα θαη πην πξνζηηά ζηνλ ρξήζηε. Με ηελ ρξήζε νζνλώλ αθήο θαη ηελ αλάπηπμε ησλ ιεηηνπξγηθώλ ζπζηεκάησλ, ηα ππνινγηζηηθά ζπζηήκαηα άιιαμαλ κνξθή θαη ρξεζηκνπνηνύληαη πεξηζζόηεξν σο θνξεηά ζπζηήκαηα πιένλ θαη όρη σο κεγάιεο κνλάδεο πνπ ζηέθνληαη ζηαζεξέο πάλσ ζε έλα γξαθείν κε ηελ νζόλε ηνπο, ην πιεθηξνιόγην θαη ην πνληίθη ηνπο. Τελ πξώηε επαλάζηαζε ηελ έθεξαλ ηα Laptops θαη ηα Notebooks όπνπ έθαλαλ ην πξώην βήκα ζηνλ θόζκν ηεο θνξεηήο πιεξνθόξεζεο. Έλα κεγάιν κέξνο ησλ ρξεζηώλ Η/Υ παγθνζκίσο ρξεζηκνπνηνύλ σο βαζηθό ππνινγηζηηθό ζύζηεκα ησλ θνξεηό ππνινγηζηή (Laptop) ελώ ηα 3 ηειεπηαία ρξόληα έρεη απμεζεί δξακαηηθά ε ρξήζε ησλ ηακπιεηώλ (Tablets) θαη ησλ έμππλσλ ηειεθώλσλ (Smartphones) κεηά ηελ επαλάζηαζε πνπ έθεξε ε νζόλε αθήο. (Σρήκα 2.9). Σσήμα 2.9: Σύγρξνλα ππνινγηζηηθά ζπζηήκαηα.

40 3 Σα ππώηα μος βήμαηα 1 με ηο Getcoding 3.1 Σο παισνίδι ηος Getcoding Μέζα από ην παηρλίδη ηνπ Getcoding καζαίλνπκε ηηο βαζηθέο έλλνηεο ηνπ πξνγξακκαηηζκνύ. Είλαη εύθνιν θαη δελ ρξεηάδνληαη εηδηθέο γλώζεηο! Σθνπόο ηνπ πξνγξακκαηηζηηθνύ παηρληδηνύ είλαη λα νδεγήζνπκε ηελ Ίξηο θαη ηνλ Θαιή λα πηάζνπλ ην ρξπζό λόκηζκα γλσξίδνληαο θαη θαηαλνώληαο κε ηνλ ηξόπν απηό ηα δηαγξάκκαηα ξνήο, ηνπο βαζηθνύο αιγόξηζκνπο, ηηο επαλαιήςεηο θαη ηηο ππνζέζεηο. Σρεηηθά κε ηα νλόκαηα πνπ δόζεθαλ ζηνπο ήξσεο καο, ν Θαιήο (640 ή 624 π.φ. έσο 546 π.φ.) είλαη ν αξραηόηεξνο πξνζσθξαηηθόο θηιόζνθνο, ν πξώηνο ησλ επηά ζνθώλ ηεο αξραηόηεηαο, καζεκαηηθόο, θπζηθόο, αζηξνλόκνο, κεραληθόο, θαη κεηεσξνιόγνο. Η Ίξηο ήηαλ θαηά ηελ ειιεληθή κπζνινγία δεπηεξεύνπζα ζεόηεηα ηνπ Οιύκπνπ, αλαθεξόκελε θαη σο κία από ηηο Άξππηεο. Αλήθε ζηελ αθνινπζία ησλ ζεώλ κε θαζήθνληα αγγειηαθόξνπ όκνηα κε εθείλα ηνπ Εξκή.

41 40 Κεθάιαην Η δομή ηηρ ακολοςθίαρ Σε έλα πξόγξακκα κία πνιύ ζεκαληηθή δνκή είλαη ε δνκή ηεο αθνινπζίαο. Σύκθσλα κε απηή ηε δνκή νη εληνιέο ζε έλα πξόγξακκα εθηεινύληαη ε κία κεηά ηελ άιιε «αθνινπζηαθά». Αο γλσξίζνπκε θαιύηεξα ηε δνκή ηεο αθνινπζίαο κέζα από ην παηρλίδη ηνπ Getcoding (Σρ. 3.1). σήμα 3.1: Εηθόλα παηρληδηνύ. Σε απηό ην παηρλίδη ζα πξέπεη λα πξνγξακκαηίζνπκε ηε δηαδξνκή πνπ ζα θάλεη ν Θαιήο γηα λα θηάζεη ην λόκηζκα θαη λα πεξάζεη ζηελ επόκελε πίζηα. Σε απηό ην πξόγξακκα ν Θαιήο κπνξεί λα πξνρσξάεη έλα βήκα κπξνζηά, λα ζηξίβεη αξηζηεξά ή δεμηά. Τα βήκαηα πνπ επηηξέπεηαη λα πξνρσξήζεη είλαη όζα θαη ηα ηεηξάγσλα πνπ ζρεκαηίδνπλ έλα πιέγκα ζηελ νζόλε. Παξαηεξώληαο ην κνλνπάηη πξνο ην λόκηζκα ζα δνύκε θαη άιινπο πεηξαζκνύο όπσο ειεθηξνληθό παηρλίδη θαη θαθέο, όκσο ζηόρνο είλαη λα πξνγξακκαηίζνπκε ην παηρλίδη ώζηε ν Θαιήο λα θηάζεη ζην λόκηζκα. Αο πάξνπκε έλα κνιύβη θαη αο αξηζκήζνπκε ηα βήκαηα πνπ πξέπεη λα θάλεη ν Θαιήο κέρξη ην λόκηζκα. Σην Σρήκα 3.2 έρνπκε βάιεη αξηζκνύο ζηα ηεηξάγσλα

42 Τα πξώηα κνπ βήκαηα κε ην Getcoding 41 ηεο ζσζηήο δηαδξνκήο. Έρνπκε αξηζκήζεη ηα βήκαηα θαη ηηο θηλήζεηο πνπ πξέπεη λα θάλεη ν Θαιήο θαη όπσο βιέπνπκε ζα πξέπεη λα θάλεη ηξία βήκαηα εκπξόο, λα ζηξίςεη δεμηά θαη έπεηηα δύν βήκαηα εκπξόο γηα λα θηάζεη ην λόκηζκα. σήμα 3.2: Εηθόλα παηρληδηνύ. Γηα λα πξνγξακκαηίζνπκε απηό ην παηρλίδη ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηε δνκή ηεο αθνινπζίαο θαη ζα δώζνπκε εληνιέο ζηνλ Θαιή. Οη εληνιέο πνπ έρνπκε ζηε δηάζεζή καο είλαη νη αθόινπζεο: Επνκέλσο, ζύκθσλα κε ηε παξαπάλσ εηθόλα, ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηξεηο εληνιέο «πξνρώξα», κία εληνιή «ζηξίςε δεμηά» θαη δύν αθόκα εληνιέο «πξνρώξα» γηα λα νδεγήζνπκε ηνλ Θαιή ζην λόκηζκα. Τν πξόγξακκα (Σρ. 3.3) θαζώο εθηειείηαη παξνπζηάδεηαη ζηε ζπλέρεηα ζην Σρήκα 3.4.

43 42 Κεθάιαην σήμα 3.3: Δηάγξακκα ξνήο ηνπ θώδηθα Ννκίδσ είλαη απιό λα ην θάλσ!

44 Τα πξώηα κνπ βήκαηα κε ην Getcoding 43 Κνίηα πσο πξνρσξά ν Θαιήο! Όπσο ηνλ πξνγξακκαηίζακε!

45 44 Κεθάιαην 3 σήμα 3.4: Εηθόλα παηρληδηνύ. Αο θάλνπκε ιίγν πην δύζθνιε ηε δηαδξνκή πξνο ην λόκηζκα θαη αο πξνζπαζήζνπκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηε δνκή ηεο αθνινπζίαο κε πεξηζζόηεξεο εληνιέο απηή ηε θνξά ζηελ πίζηα ηνπ Σρήκαηνο 3.5. σήμα 3.5: Εηθόλα παηρληδηνύ.

46 Τα πξώηα κνπ βήκαηα κε ην Getcoding 45 Σε απηή ηελ πίζηα ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζνπκε πεξηζζόηεξεο εληνιέο αθνινπζηαθά γηαηί ην κνλνπάηη πξνο ην λόκηζκα είλαη κεγαιύηεξν. Αιιάδεη όκσο θαη ε δηαδξνκή πξνο ην λόκηζκα θαη πξέπεη λα βξνύκε ηε λέα δηαδξνκή ε νπνία παξνπζηάδεηαη ζηε ζπλέρεηα (Σρ. 3.6). Έηζη, ηα βήκαηα πνπ πξέπεη λα θάλεη ν Θαιήο είλαη: 1. Να πξνρσξήζεη κία θνξά κπξνζηά 2. Να ζηξίςεη αξηζηεξά 3. Να πξνρσξήζεη δύν θνξέο κπξνζηά 4. Να ζηξίςεη δεμηά 5. Να πξνρσξήζεη δύν θνξέο κπξνζηά 6. Να ζηξίςεη αξηζηεξά 7. Να πξνρσξήζεη δύν θνξέο κπξνζηά σήμα 3.6: Εηθόλα παηρληδηνύ.

47 46 Κεθάιαην 3 Τν πξόγξακκα ινηπόλ έρεη πεξηζζόηεξεο εληνιέο θαη ρξεζηκνπνηώληαο ηε δνκή ηεο αθνινπζίαο θαη ηηο εληνιέο πνπ έρνπκε κάζεη κέρξη ηώξα, γξάθεηαη όπσο ζην δηπιαλό Σρήκα 3.7. Δελ είλαη πνιιέο νη εληνιέο πνπ ζα πξέπεη λα βάισ ζε κηα αθνινπζία; σήμα 3.7: Δηάγξακκα ξνήο ηνπ θώδηθα. Η δνκή ηεο αθνινπζίαο ρξεζηκνπνηείηαη ζρεδόλ ζε όια ηα πξνγξάκκαηα πνπ γξάθνπκε όκσο πνιιέο θνξέο γηα λα ιύζνπκε έλα πξόβιεκα, ζαλ απηό ηνπ Θαιή κε ην λόκηζκα, ρξεηάδεηαη λα εθηειέζνπκε πνιιέο εληνιέο αθνινπζηαθά κέρξη λα ιπζεί ην πξόβιεκά καο. Σηα πξνβιήκαηα πνπ έρνπκε πξνγξακκαηίζεη κέρξη ηώξα ν Θαιήο έρεη λα πξνρσξήζεη πεξίπνπ 10 ηεηξάγσλα κέρξη λα θηάζεη ζην λόκηζκα θαη εκείο γξάςακε κέρξη 10 εληνιέο αθνινπζηαθά γηα λα νδεγήζνπκε ηνλ Θαιή ζην λόκηζκα. Τη γίλεηαη όκσο αλ ν Θαιήο έρεη λα ηαμηδέςεη 100 ή 1000 ηεηξάγσλα κέρξη ην λόκηζκα; Με ηε δνκή ηεο αθνινπζίαο ζα πξέπεη λα γξάςνπκε 1000 εληνιέο θάηη πνπ ζα καο πάξεη πάξα πνιύ θαηξό γηα λα ην πξαγκαηνπνηήζνπκε. Γηα ην ιόγν απηό, ππάξρεη κία άιιε πνιύ ζεκαληηθή πξνγξακκαηηζηηθή δνκή, ε δνκή ηεο επαλάιεςεο.

48 Τα πξώηα κνπ βήκαηα κε ην Getcoding Η δομή ηηρ επανάλητηρ Η δνκή ηεο επαλάιεςεο ρξεζηκνπνηείηαη ζηα πξνγξάκκαηα γηα λα επαλαιακβάλνπκε πνιιέο θνξέο έλα ηκήκα θώδηθα. Γηα λα ρξεζηκνπνηήζνπκε κία επαλάιεςε ζηνλ πξνγξακκαηηζκό ζα πξέπεη λα γλσξίδνπκε δύν πξάγκαηα: 1. Πόζερ θοπέρ θέλοςμε να επαναλάβοςμε κάηι; 2. Σι θέλοςμε να επαναλάβοςμε; Σην παξάδεηγκα ηεο εηθόλαο ηνπ Σρήκαηνο 3.8 ζα πξνζπαζήζνπκε λα νδεγήζνπκε θαη πάιη ηνλ Θαιή ζην λόκηζκα. Όπσο παξαηεξνύκε ε δηαδξνκή είλαη πνιύ εύθνιε θαη ζα πξέπεη λα πξνρσξήζνπκε απιά επζεία κέρξη ην λόκηζκα. Μία ιύζε απηνύ ηνπ πξνβιήκαηνο κε πξόγξακκα ζα ήηαλ λα ρξεζηκνπνηήζνπκε 6 εληνιέο «πξνρώξα» κε ηε δνκή ηεο αθνινπζίαο γηα λα νδεγήζνπκε ηνλ Θαιή ζην λόκηζκα. Η ιύζε απηή παξνπζηάδεηαη ζην Σρήκα 3.9α. Όπσο παξαηεξνύκε ην πξόγξακκά καο είλαη αξθεηά κεγάιν θαη ρξεζηκνπνηνύκε δηαξθώο ηελ ίδηα εληνιή. σήμα 3.8: Εηθόλα παηρληδηνύ.

49 48 Κεθάιαην 3 Επεηδή επαλαιακβάλνπκε δηαξθώο ηελ ίδηα δηαδηθαζία ζα ήηαλ πξνηηκόηεξν λα ρξεζηκνπνηήζνπκε κία δνκή επαλάιεςεο θαη κέζα ζε απηήλ λα ηνπνζεηήζνπκε ηελ εληνιή ή ηηο εληνιέο πνπ επηζπκνύκε λα επαλαιάβνπκε αθνύ γλσξίδνπκε ηνλ αξηζκό ησλ επαλαιήςεσλ. Επνκέλσο ην πξόγξακκα κε δνκή επαλάιεςεο ζα είλαη όπσο απηό πνπ παξνπζηάδεηαη ζηε εηθόλα ηνπ Σρήκαηνο 3.9(β). σήμα 3.9: α) Δηάγξακκα ξνήο ηνπ θώδηθα θαη β) δνκή επαλάιεςεο. Έλα παξάδεηγκα ρξήζεο ηεο δνκήο επαλάιεςεο ζηνλ πξνγξακκαηηζκό είλαη ζην παηρλίδη πνπ παξνπζηάδεηαη ζην Σρήκα Ο Θαιήο ζα πξέπεη λα θηάζεη ζηνλ ηεξκαηηζκό θαη λα πάξεη ην λόκηζκα γηα λα πξνρσξήζεη ζηελ επόκελε πίζηα. σήμα 3.10: Εηθόλα παηρληδηνύ.

50 Τα πξώηα κνπ βήκαηα κε ην Getcoding 49 Πξέπεη όκσο λα αθνινπζήζεη κία δηαδξνκή πξνρσξώληαο θαη ζηξίβνληαο δεμηά ή αξηζηεξά αθνινπζώληαο ην κνλνπάηη. Υπάξρνπλ πάιη δηάθνξνη πεηξαζκνί ζην δξόκν γηα ην λόκηζκα, όκσο ν πξνγξακκαηηζηήο ζα πξέπεη λα πξνγξακκαηίζεη ην παηρλίδη ώζηε λα αθνινπζήζεη ηε ζσζηή δηαδξνκή. Ο Θαιήο κπνξεί λα πξνρσξά έλα-έλα ηεηξάγσλν ζην πιέγκα ηεο νζόλεο όπσο έρνπκε εμεγήζεη θαη ζηα πξνεγνύκελα παξαδείγκαηα (Σρ. 3.11). Αο πάξνπκε έλα κνιύβη θαη αο δσγξαθίζνπκε ηε ζσζηή δηαδξνκή πνπ πξέπεη λα θάλεη ν Θαιήο κέρξη λα θηάζεη ζην λόκηζκα! σήμα 3.11: Εηθόλα παηρληδηνύ. Όπσο παξαηεξνύκε από ηελ ζεκεησκέλε εηθόλα ν Θαιήο ζα πξέπεη λα επαλαιάβεη 6 θνξέο έλα ζπγθεθξηκέλν ζύλνιν θηλήζεσλ όπσο απηό ζηε δηπιαλή εηθόλα. Αλ επαλαιάβεη απηέο ηηο θηλήζεηο 6 θνξέο αθξηβώο ζα βξεζεί έλα βήκα πξηλ ην λόκηζκα (Σρ. 3.12).

51 50 Κεθάιαην 3 σήμα 3.12: Δηάγξακκα ξνήο ηνπ θώδηθα θαη εηθόλα ηνπ παηρληδηνύ. Αθνύ θηάζνπκε έλα βήκα πξηλ ην λόκηζκα κπνξνύκε λα εθηειέζνπκε κία θίλεζε «πξνρώξα» θαη λα πάξνπκε ην λόκηζκα γηα λα πξνρσξήζνπκε ζηελ επόκελε πίζηα. Τν πξόγξακκά καο ινηπόλ ζα είλαη όπσο απηό πνπ παξνπζηάδεηαη ζηε ζπλέρεηα (Σρ. 3.13): Ννκίδσ όηη ηώξα ν πξνγξακκαηηζκόο είλαη πην επηζηεκνληθόο! σήμα 3.13: Δηάγξακκα ξνήο ηνπ θώδηθα.

52 Τα πξώηα κνπ βήκαηα κε ην Getcoding 51 Η δνκή ηεο επαλάιεςεο καο βνεζάεη λα γξάθνπκε έλα ηκήκα θώδηθα κόλν κία θνξά θαη λα ην επαλαιακβάλνπκε όζεο θνξέο επηζπκνύκε ώζηε λα ιύζνπκε έλα πξόβιεκα. Φξεζηκνπνηώληαο απηή ηε δνκή κπνξνύκε λα κεηώζνπκε πνιύ ηνλ αξηζκό ησλ εληνιώλ πνπ γξάθνπκε ζε έλα πξόγξακκα θαζώο θαη ηνλ ρξόλν πνπ ρξεηάδεηαη γηα λα γξάςνπκε έλα πξόγξακκα. Σπλδπάδνληαο ηε δνκή ηεο αθνινπζίαο θαη ηε δνκή ηεο επαλάιεςεο κπνξνύκε λα γξάςνπκε πξνγξάκκαηα πνπ ιύλνπλ πνιύ γξήγνξα έλα κεγάιν αξηζκό πξνβιεκάησλ. Η δνκή ηεο επαλάιεςεο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί πεξηζζόηεξεο από κία θνξέο κέζα ζε έλα πξόγξακκα αλ απηό ρξεηάδεηαη. Πνιιά πξνβιήκαηα γηα λα ιπζνύλ ρξεηάδεηαη λα επαλαιάβνπλ αξθεηέο θνξέο δύν ή πεξηζζόηεξεο δηαθνξεηηθέο δηαδηθαζίεο. Αο δνύκε έλα ηέηνην παξάδεηγκα κε ηνλ Θαιή θαη ην λόκηζκα όπνπ απηή ηε θνξά ν Θαιήο πξέπεη λα αθνινπζήζεη έλα κνηίβν δηαδξνκήο πνπ ζηελ πνξεία αιιάδεη ζε έλα δηαθνξεηηθό κνηίβν κέρξη λα θηάζεη ζην λόκηζκα (Σρ. 3.14). Σηελ εηθόλα ηνπ Σρήκαηνο 3.15 έρνπκε ζεκεηώζεη ηε δηαδξνκή πνπ πξέπεη λα θάλεη ν Θαιήο κέρξη ην λόκηζκα. σήμα 3.14: Εηθόλα παηρληδηνύ.

53 52 Κεθάιαην 3 σήμα 3.15: Εηθόλα παηρληδηνύ. Τα ζθνύξα γθξη βειάθηα δείρλνπλ ην κνηίβν πνπ πξέπεη λα αθνινπζήζνπκε κέρξη ηε κέζε ηεο δηαδξνκήο ελώ ηα αλνηρηά γθξη βειάθηα δείρλνπλ ην κνηίβν πνπ πξέπεη λα αθνινπζήζνπκε κέρξη έλα βήκα πξηλ ην ηέινο ηεο δηαδξνκήο πξνο ην λόκηζκα. Μπνξνύκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε δύν δνκέο επαλάιεςεο αθνινπζηαθά ώζηε λα επαλαιάβνπκε ηα δύν κνηίβα πνπ ζρεδηάζακε. Έπεηηα ζα εθηειέζνπκε κία εληνιή «πξνρώξα» γηα λα θηάζνπκε ζην λόκηζκα. Ο θώδηθαο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζα είλαη ν αθόινπζνο (Σρ. 3.16).

54 Τα πξώηα κνπ βήκαηα κε ην Getcoding 53 σήμα 3.16: Δηάγξακκά ξνήο ηνπ θώδηθα θαη εηθόλα παηρληδηνύ. Σε απηό ην παξάδεηγκα νη δύν δνκέο πξέπεη λα επαλαιεθζνύλ 3 θνξέο ε θάζε κηα ώζηε λα θηάζνπκε ην Θαιή κέρξη ην ηειεπηαίν βήκα πξηλ ην λόκηζκα. Η πξώηε επαλάιεςε θηάλεη ηνλ Θαιή αθξηβώο κέρξη ηε κέζε ηεο δηαδξνκήο.

55 54 Κεθάιαην 3 Η δεύηεξε επαλάιεςε θηάλεη ηνλ Θαιή αθξηβώο έλα βήκα πξηλ ην λόκηζκα. Η ηειεπηαία εληνιή «πξνρώξα» νδεγεί ηνλ Θαιή πάλσ ζην λόκηζκα. Αλάινγα κε ην πξόβιεκα πνπ έρνπκε λα αληηκεησπίζνπκε ε δνκή ηεο επαλάιεςεο ρξεζηκνπνηείηαη δηαθνξεηηθά. Πνιιέο θνξέο κπνξεί λα καο κπεξδέςεη θαη έλα πξόβιεκα λα γίλεη ζπαδνθεθαιηά ελώ ζηελ πξαγκαηηθόηεηα είλαη πνιύ απιό. Έλα παξάδεηγκα είλαη ε επόκελε πίζηα ηνπ παηρληδηνύ όπνπ ζα πξέπεη κε κία εληνιή επαλάιεςεο κόλν λα πξνγξακκαηίζνπκε ηνλ Θαιή ώζηε λα θηάζεη ζην λόκηζκα (Σρ. 3.17). σήμα 3.17: Εηθόλα παηρληδηνύ. Η δηαδξνκή πνπ ζα πξέπεη λα αθνινπζήζεη ν Θαιήο παξνπζηάδεηαη απιή, όκσο πσο ζα κπνξνύζακε λα πξνγξακκαηίζνπκε ην παηρλίδη ώζηε λα θηάζεη ζην λόκηζκα κε κία κόλν επαλάιεςε; Αλ κειεηήζνπκε ιίγν ην κνηίβν ηεο δηαδξνκήο γηα απηήλ ηελ πίζηα ηνπ παηρληδηνύ ζα δνύκε πσο ν Θαιήο ζα πξέπεη λα

56 Τα πξώηα κνπ βήκαηα κε ην Getcoding 55 πξνρσξήζεη 5 βήκαηα θαη έπεηηα λα ζηξίςεη δεμηά. Αλ ην θάλεη απηό επαλαιακβαλόκελα 3 θνξέο ζα θηάζεη έλα βήκα πξηλ ην λόκηζκα. Σηελ εηθόλα ηνπ Σρήκαηνο 3.18 έρνπκε ζρεδηάζεη ηε δηαδξνκή πνπ πξέπεη λα θάλεη ν Θαιήο κέρξη ην λόκηζκα θαη έρνπκε αξηζκήζεη ηα βήκαηα. Ο θώδηθαο ηνπ πξνγξάκκαηνο παξνπζηάδεηαη ζηελ δηπιαλή εηθόλα. Σην ηέινο ηεο επαλάιεςεο ρξεζηκνπνηνύκε κία εληνιή «πξνρώξα» ώζηε λα νδεγήζνπκε ηνλ Θαιή πάλσ ζην λόκηζκα. σήμα 3.18: Εηθόλα παηρληδηνύ θαη δηάγξακκα ξνήο ηνπ θώδηθα. Πνιιέο θνξέο ζε έλα πξόβιεκα βξηζθόκαζηε αληηκέησπνη κε κία ή πεξηζζόηεξεο δηαθνξεηηθέο επηινγέο πνπ πξέπεη λα θάλνπκε ώζηε λα ην επηιύζνπκε. Μέρξη ζηηγκήο έρνπκε γλσξίζεη ηε δνκή ηεο αθνινπζίαο θαη ηεο επαλάιεςεο θαη έρνπκε αληηκεησπίζεη πξνβιήκαηα πνπ ιύλνληαη κε έλαλ ηξόπν. Τη γίλεηαη όκσο αλ έλα πξόβιεκα απαηηεί κία ε πεξηζζόηεξεο επηινγέο από εκάο ώζηε λα ιπζεί; Γηα λα κπνξέζνπκε λα αληηκεησπίζνπκε ηέηνηεο θαηαζηάζεηο ζηνλ πξνγξακκαηηζκό ππάξρεη ε δνκή ηεο επηινγήο.

57 56 Κεθάιαην Η δομή ηηρ επιλογήρ Μπνξνύκε λα θαληαζηνύκε ηε δνκή ηεο επηινγήο ζαλ έλα κνλνπάηη όπνπ δηαθιαδώλεηαη ζε δύν δηαθνξεηηθά κνλνπάηηα θαη εκείο βξηζθόκαζηε ζηε κέζε θαη πξέπεη λα δηαιέμνπκε πνην από ηα δύν κνλνπάηηα πνπ βξίζθνληαη κπξνζηά καο ζα αθνινπζήζνπκε. Η απόθαζε πνπ ζα πάξνπκε γηα ην κνλνπάηη πνπ ζα αθνινπζήζνπκε επεξεάδεηαη από δηάθνξα εκπόδηα ή δηάθνξα γεγνλόηα πνπ κπνξεί λα ζπκβαίλνπλ θαζώο πξνρσξάκε. Έηζη γηα παξάδεηγκα, αλ βιέπνπκε πσο ην έλα κνλνπάηη δελ νδεγεί εθεί πνπ εκείο ζέινπκε λα πάκε, πξνθαλώο ζα δηαιέμνπκε ην άιιν. Απηό πνπ καο επεξεάδεη ώζηε λα πάξνπκε ηελ απόθαζε γηα ην πνην κνλνπάηη ζα δηαιέμνπκε, ζηνλ πξνγξακκαηηζκό, θαιείηαη ζςνθήκη. Η κνξθή κίαο δνκήο επηινγήο ζηνλ πξνγξακκαηηζκό είλαη ε αθόινπζε (Σρ. 3.19). σήμα 3.19: Δηάγξακκα ξνήο ηεο δνκήο επηινγήο. Αλάινγα κε ηε ζπλζήθε πνπ βξίζθεηαη ζην θέληξν «π.ρ. εκπόδην επζεία;» αλ ε ζπλζήθε απηή ηζρύεη (ΝΑΙ), αλ δειαδή ππάξρεη εκπόδην κπξνζηά καο ζα εθηειεζηεί ε εληνιή «ζηξίςε αξηζηεξά». Αλ όκσο ε ζπλζήθε απηή δελ ηζρύεη (ΟΦΙ) ζα εθηειεζηεί ε εληνιή «ζηξίςε δεμηά». Έπεηηα από απηή ηελ δηαδηθαζία, όπνηα θαη λα είλαη ε επηινγή πνπ έγηλε ζα εθηειεζηεί ε εληνιή «πξνρώξα». Με απηόλ ηνλ ηξόπν κπνξνύκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηε δνκή ηεο επηινγήο κε δηαθνξεηηθέο ζπλζήθεο θάζε θνξά ώζηε λα επηιύζνπκε δηάθνξα πξνβιήκαηα. Αο δνύκε έλα παξάδεηγκα ρξήζεο απηήο ηεο δνκήο ζε κία επόκελε πίζηα ηνπ παηρληδηνύ καο κε ην Θαιή θαη ην λόκηζκα. Σε απηό ην παξάδεηγκα ζα πξέπεη λα νδεγήζνπκε ην Θαιή ζην λόκηζκα ρξεζηκνπνηώληαο νπσζδήπνηε κία δνκή επαλάιεςεο. Εδώ δεκηνπξγείηαη ην εξώηεκα πσο ζα γίλεη απηό κε κία δνκή επαλάιεςεο αθνύ ην κνηίβν ηεο δηαδξνκήο θάζε θνξά αιιάδεη θαη δελ είλαη πάληνηε ίδην όπσο ζηα πξνεγνύκελα

58 Τα πξώηα κνπ βήκαηα κε ην Getcoding 57 πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίζακε; Τε ιύζε έξρεηαη λα δώζεη ε δνκή ηεο επηινγήο. Η δνκή ηεο επηινγήο καο επηηξέπεη λα επηιέμνπκε δηάθνξεο ζπλζήθεο θαη λα θάλνπκε δηάθνξεο επηινγέο. Σηε ζπλέρεηα απεηθνλίδνληαη νη ζπλζήθεο πνπ κπνξνύκε λα επηιέμνπκε (Σρ. 3.20). σήμα 3.20: Εηθόλα παηρληδηνύ θαη επηινγέο ηεο ζπλζήθεο. Αλ παξαηεξήζνπκε ηε δηαδξνκή έσο ην λόκηζκα ζα δνύκε πσο ν Θαιήο ζα πξέπεη πάληνηε λα πξνρσξά δύν βήκαηα εκπξόο θαη θάζε θνξά λα ζηξίβεη αξηζηεξά ή δεμηά αλάινγα ζε πνην ηκήκα ηεο δηαδξνκήο βξίζθεηαη. Έηζη, ζηελ πξώηε ζηξνθή ζα πξέπεη λα ζηξίςεη δεμηά, ζηελ δεύηεξε αξηζηεξά, ζηελ ηξίηε

59 58 Κεθάιαην 3 πάιη αξηζηεξά, ζηελ ηέηαξηε δεμηά, ζηελ πέκπηε αξηζηεξά, ζηελ έθηε αξηζηεξά θαη ζηελ έβδνκε δεμηά όπσο παξνπζηάδεηαη ζηελ αθόινπζε εηθόλα (Σρ. 3.21). σήμα 3.21: Εηθόλα παηρληδηνύ. Θα πξέπεη ινηπόλ κέζα ζηε δνκή ηεο επαλάιεςεο λα ρξεζηκνπνηήζνπκε κία δνκή επηινγήο πνπ ζα θάλεη ηνλ Θαιή λα ζηξίβεη δεμηά ή αξηζηεξά όηαλ βξίζθεηαη ζε θάπνηα από ηηο 7 ζηξνθέο ηεο δηαδξνκήο. Θα πξέπεη ινηπόλ λα επηιέμνπκε ηε ζσζηή ζπλζήθε πνπ ζα καο δώζεη ιύζε ζε απηό ην πξόβιεκα. Μία πνιύ θαιή επηινγή ζπλζήθεο είλαη ε «μονοπάηι δεξιά;» όπνπ όηαλ ν Θαιήο θηάλεη ζε κία ζηξνθή ζα ειέγρεη αλ ππάξρεη κνλνπάηη ζηα δεμηά ηνπ θαη αλ ππάξρεη ζα ζηξίβεη δεμηά αιιηώο ζα ζηξίβεη αξηζηεξά (Σρ. 3.22). σήμα 3.22: Επηινγέο ζπλζήθεο.

60 Τα πξώηα κνπ βήκαηα κε ην Getcoding 59 Επνκέλσο ν Θαιήο ζα πξέπεη λα θάλεη δύν βήκαηα εκπξόο, λα ειέγρεη αλ ππάξρεη κνλνπάηη δεμηά ηνπ, λα ζηξίβεη δεμηά ή αξηζηεξά αλάινγα κε ηε ζπλζήθε θαη λα επαλαιακβάλεη ηελ δηαδηθαζία απηή κέρξη λα θηάζεη έλα βήκα πξηλ ην λόκηζκα. Αθνύ βξίζθεηαη έλα βήκα πξηλ ην λόκηζκα κε κία εληνιή «πξνρώξα» ζα κπνξέζεη λα θηάζεη ζε απηό. Πόζεο θνξέο όκσο πξέπεη λα επαλαιάβνπκε απηή ηελ δηαδηθαζία; Η απάληεζε γηα ην ζπγθεθξηκέλν πξόβιεκα είλαη όζεο ζηξνθέο ππάξρνπλ, δειαδή επηά (7). Σηε ζπλέρεηα παξνπζηάδεηαη ν θώδηθαο ηνπ πξνγξάκκαηνο απηνύ (Σρ. 3.23). Τώξα θαηάιαβα ηη είλαη ε δνκή ηεο επηινγήο! σήμα 3.23: Δηάγξακκα ξνήο ηνπ θώδηθα.

61 60 Κεθάιαην Μία διαθοπεηική δομή επανάλητηρ Πνιιέο θνξέο δελ γλσξίδνπκε από ηελ αξρή πόζεο θνξέο επηζπκνύκε λα πξαγκαηνπνηήζνπκε κία επαλάιεςε. Φαληαζηείηε ινηπόλ ζην παηρλίδη κε ηνλ Θαιή θαη ην λόκηζκα λα πξέπεη λα εθηειέζεηε δηαξθώο κία δηαδξνκή κέρξη ν Θαιήο λα θηάζεη θαη λα πάξεη ην λόκηζκα. Η δνκή επαλάιεςεο απηή δελ πξνζδηνξίδεη ηνλ αξηζκό ησλ επαλαιήςεσλ αιιά ειέγρεη αλ ηθαλνπνηείηαη κία ζπλζήθε ή όρη όπσο «πήξεο ην λόκηζκα;». Όζν ν Θαιήο δελ έρεη πάξεη ην λόκηζκα ε επαλάιεςε ζπλερίδεηαη. Αο δνύκε ινηπόλ ηελ επόκελε πίζηα ηνπ παηρληδηνύ καο όπνπ καο αλαγθάδεη λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηελ λέα επαλαιεπηηθή δνκή (Σρ. 3.24). σήμα 3.24: Εηθόλα παηρληδηνύ θαη δηάγξακκα ξνήο ηνπ θώδηθα. Μειεηώληαο ηε δηαδξνκή πνπ πξέπεη λα αθνινπζήζεη ν Θαιήο ζα δνύκε πσο έρεη κόλν ζηξνθέο αξηζηεξά. Επνκέλσο αλ δίλακε εληνιή ζηνλ Θαιή λα ειέγρεη

62 Τα πξώηα κνπ βήκαηα κε ην Getcoding 61 αλ ππάξρεη κνλνπάηη αξηζηεξά ηνπ λα ζηξίβεη αξηζηεξά αιιηώο λα πξνρσξά έλα βήκα ηόηε ζα έθηαλε ζην λόκηζκα θαη ε επαλάιεςε ζα ηεξκαηηδόηαλ όηαλ απηόο έπαηξλε ην λόκηζκα. Αλ δελ ππάξρεη ζηξνθή αξηζηεξά, ε δνκή επηινγήο δελ εθηειεί θάπνηα ελέξγεηα θαη ζπλερίδεη κε ηελ επόκελε εληνιή «πξνρώξα» νδεγώληαο ηνλ Θαιή έλα βήκα πνην θνληά ζην λόκηζκα. Αλ ππάξρεη κνλνπάηη αξηζηεξά ηνπ Θαιή ηόηε εθηειείηαη ε εληνιή «ζηξίςε αξηζηεξά» θαη έπεηηα ε εληνιή «πξνρώξα». Η δηαδηθαζία επαλαιακβάλεηαη έσο όηνπ ν Θαιήο πάξεη ην λόκηζκα (Σρ. 3.25). Μπνξνύκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε όζεο δνκέο επηινγήο ζέινπκε κέζα ζε κηα δνκή επαλάιπςεο; σήμα 3.25: Δηάγξακκα ξνήο ηνπ θώδηθα. Σε απηό ην ζεκείν ζα ξσηνύζε θαλείο: εληάμεη απηό ήηαλ αξθεηά εύθνιν γηαηί ππάξρνπλ κόλν ζηξνθέο αξηζηεξά, ηη γίλεηαη αλ ππάξρνπλ θαη ζηξνθέο δεμηά γηα ηνλ Θαιή; Όζν ππάξρνπλ δνκέο επηινγήο ηα πξάγκαηα είλαη πνιύ απιά. Μπνξνύκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε όζεο δνκέο επηινγήο ζέινπκε κέζα ζε έλα πξόγξακκα θαη λα ιύζνπκε πην ζύλζεηα πξνβιήκαηα θάλνληαο ζπλδπαζκό ησλ ηξηώλ δνκώλ: ηεο αθνινπζίαο, ηεο επηινγήο θαη ηεο επαλάιεςεο.

63 62 Κεθάιαην 3 Αο δνύκε έλα παξάδεηγκα από ηελ επόκελε πίζηα ηνπ παηρληδηνύ καο (Σρ. 3.26). σήμα 3.26: Εηθόλα παηρληδηνύ. Εδώ ηα πξάγκαηα κνηάδνπλ κε ιαβύξηλζν. Σηελ πξαγκαηηθόηεηα όζν δύζθνιν θαη λα παξνπζηάδεηαη είλαη πνιύ απιό. Είλαη ε ίδηα δηαδηθαζία κε ηελ πξνεγνύκελε πίζηα ηνπ παηρληδηνύ κόλν πνπ πξέπεη λα ππνινγίζνπκε πσο ππάξρνπλ θαη ζηξνθέο δεμηά θαη αξηζηεξά. Επνκέλσο αλ ρξεζηκνπνηήζνπκε άιιε κία δνκή επηινγήο ζην πξνεγνύκελν πξόγξακκα όπνπ ζα ειέγρεη θαη γηα ηηο δεμηέο ζηξνθέο ην πξόβιεκά καο ζα ιπζεί άκεζα θαη ζα θάλνπκε ηνλ Θαιή λα ιύζεη ηνλ ιαβύξηλζν θαη λα πάξεη ηνλ ζεζαπξό. Η πξώηε δνκή επηινγήο ειέγρεη αλ ππάξρεη κνλνπάηη δεμηά θαη νδεγεί ηνλ Θαιή λα ζηξίςεη δεμηά ελώ ε δεύηεξε δνκή επηινγήο ειέγρεη αλ ππάξρεη κνλνπάηη ζηα αξηζηεξά θαη νδεγεί ηνλ Θαιή λα

64 Τα πξώηα κνπ βήκαηα κε ην Getcoding 63 ζηξίςεη αξηζηεξά. Έπεηηα εθηειεί κία εληνιή «πξνρώξα». Η δηαδηθαζία απηή επαλαιακβάλεηαη εσζόηνπ ν Θαιήο θηάζεη ην λόκηζκα (Σρ. 3.27). Απηό κάιηζηα! Απηό είλαη πξνγξακκαηηζκόο! σήμα 3.27: Δηάγξακκα ξνήο ηνπ θώδηθα. Υπάξρνπλ πξνβιήκαηα πνπ απαηηνύλ πεξηζζόηεξεο επηινγέο γηα λα επηιπζνύλ θαη δπζθνιεύνπλ πεξηζζόηεξν ηνλ πξνγξακκαηηζκό ηνπο. Σε απηά ηα πξνβιήκαηα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνύκε δνκέο επηινγήο κε δηάθνξεο ζπλζήθεο. Επηιέγνληαο θαηάιιειε ζπλζήθε επηινγήο ην πξόγξακκά καο κπνξεί λα ιπζεί πνιύ εύθνια, ελώ επηιέγνληαο κία ιηγόηεξε θαηάιιειε ζπλζήθε κπνξεί λα δπζθνιεπηνύκε λα πξνγξακκαηίζνπκε ηε ιύζε ηνπ πξνβιήκαηνο καο. Αο δνύκε έλα παξάδεηγκα ηεο ηειεπηαίαο πίζηαο ηνπ παηρληδηνύ καο κε ηνλ Θαιή (Σρ. 3.28).

65 64 Κεθάιαην 3 σήμα 3.28: Εηθόλα παηρληδηνύ. Τη λα θάλσ; Σε απηή ηελ πίζηα ν Θαιήο έρεη λα αληηκεησπίζεη εθηόο από ηελ ζσζηή δηαδξνκή θαη πνιιά εκπόδηα ζηνλ δξόκν ηνπ γηα ην λόκηζκα. Εθόζνλ ππάξρνπλ πνιιά εκπόδηα θαζώο θαη δηάθνξα κνλνπάηηα αλ κειεηήζνπκε ιίγν ηελ δηαδξνκή ζα παξαηεξήζνπκε πσο κπνξνύκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηε δνκή επηινγήο γηα λα απνθύγνπκε εκπόδηα ζην δξόκν καο θαη ηε δνκή επηινγήο γηα λα αθνινπζήζνπκε κνλνπάηηα δίλνληαο εληνιή θάζε θνξά ζην Θαιή λα ζηξίςεη πξνο ηελ θαηάιιειε θαηεύζπλζε. Μία ιύζε ηνπ πξνβιήκαηνο είλαη λα ρξεζηκνπνηήζνπκε κέζα ζηε δνκή ηεο επαλάιεςεο δύν δνκέο επηινγήο πνπ ειέγρνπλ αλ ππάξρεη εκπόδην ζηα δεμηά ηνπ Θαιή ή αλ ππάξρεη κνλνπάηη ζηα

66 Τα πξώηα κνπ βήκαηα κε ην Getcoding Θαιή κπνξώ λα ρξεζηκνπνηήζσ κέζα ζηε δνκή ηεο επαλάιεςεο δύν δνκέο επηινγήο; 65 δεμηά ηνπ Θαιή. Αλ ππάξρεη εκπόδην ζηα δεμηά ηνπ ηόηε δίλνπκε εληνιή ζηνλ Θαιή λα ζηξίςεη αξηζηεξά γηα λα κελ πέζεη πάλσ ζην εκπόδην. Αλ ππάξρεη κνλνπάηη ζηα δεμηά ηνπ Θαιή ηόηε ιέκε ζηνλ Θαιή λα ζηξίςεη δεμηά γηα λα αθνινπζήζεη απηό ην κνλνπάηη. Μειεηώληαο ηε δηαδξνκή ζηελ εηθόλα ζα δνύκε όηη ζηα δεμηά ηνπ Θαιή ζα ππάξρεη πάληα έλα κνλνπάηη ή έλα εκπόδην κέρξη ην λόκηζκα. Επνκέλσο κία ιύζε ηνπ πξνβιήκαηνο είλαη απηή πνπ παξνπζηάδεηαη ζηνλ θώδηθα πνπ γξάςακε. Πάληα κεηά ηνλ έιεγρν ησλ ζπλζεθώλ ν Θαιήο πξνρσξά έλα βήκα θαη ε δηαδηθαζία επαλαιακβάλεηαη έσο όηνπ πάξεη ην λόκηζκα (Σρ. 3.29). Φπζηθά Ίξηο! σήμα 3.29: Δηάγξακκα ξνήο ηνπ θώδηθα.

67 66 Κεθάιαην Πίζυ από ηα παισνίδια και ηα διαγπάμμαηα Μέρξη ηώξα έρνπκε κειεηήζεη ηνλ πξνγξακκαηηζκό ελόο παηρληδηνύ κε ηνλ Θαιή θαη ην λόκηζκα θαη έρνπκε ρξεζηκνπνηήζεη δηαγξάκκαηα ξνήο γηα λα δώζνπκε ιύζε ζηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδακε θαζώο πξνρσξνύζακε ζηηο πίζηεο ηνπ παηρληδηνύ. Τα δηαγξάκκαηα ξνήο καο βνεζνύλ λα θαηαιάβνπκε κε γξαθηθό ηξόπν ηε ιεηηνπξγία ελόο πξνγξάκκαηνο. Τα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίζακε κέρξη ηώξα ήηαλ απιά πξνβιήκαηα εύξεζεο ηεο ζσζηήο δηαδξνκήο όπνπ ρξεζηκνπνηήζακε ηηο βαζηθέο δνκέο (αθνινπζία, επηινγή θαη επαλάιεςε) θαη κεξηθέο βαζηθέο εληνιέο γηα λα νδεγήζνπκε ηνλ Θαιή ζην λόκηζκα. Πίζσ όκσο από ηα δηαγξάκκαηα θξύβεηαη ο κώδικαρ ηνπ πξνγξάκκαηνο ν νπνίνο ζηελ πξαγκαηηθόηεηα έρεη κεηακνξθσζεί ζε δηάγξακκα γηα λα είλαη επθνιόηεξν λα θαηαλνεζεί. Από όζα είπακε δεκηνπξγνύληαη ηα αθόινπζα εξσηήκαηα: Σι είναι ο κώδικαρ; Ο θώδηθαο είλαη έλα ζύλνιν εληνιώλ πνπ έρνπλ γξαθεί ζύκθσλα κε ηνπο θαλόλεο πνπ νξίδεη ην ζπληαθηηθό κίαο γιώζζαο πξνγξακκαηηζκνύ. Φίιε πξέπεη λα ηα ζπκάζαη! Σι είναι η γλώζζα ππογπαμμαηιζμού; Μία γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ νξίδεη έλα ζύλνιν εληνιώλ θαζώο θαη έλα ζπληαθηηθό γηα απηέο (ηηο εληνιέο) θαη ηε ρξεζηκνπνηνύκε γηα λα γξάθνπκε πξνγξάκκαηα ζηνπο ειεθηξνληθνύο ππνινγηζηέο. Σί είναι ηο ζςνηακηικό μίαρ γλώζζαρ ππογπαμμαηιζμού; Όπσο θαη ζηελ γξακκαηηθή ηεο Ειιεληθήο γιώζζαο ή ηεο Αγγιηθήο γιώζζαο ππάξρεη ζπληαθηηθό πνπ νξίδεη πώο ζα γξάθνληαη νη ιέμεηο θαη νη πξνηάζεηο κέζα ζε κία έθζεζε ή θάπνην θείκελν, έηζη θαη ζηελ γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ ππάξρεη έλα ζπληαθηηθό πνπ νξίδεη πώο ζα γξάθνληαη νη εληνιέο ελόο πξνγξάκκαηνο.

68 Τα πξώηα κνπ βήκαηα κε ην Getcoding 67 Καιά σο εδώ αιιά αο δνύκε έλα πξαγκαηηθό παξάδεηγκα θώδηθα θαη πσο απηόο ιεηηνπξγεί ώζηε λα εθηειεί εληνιέο ελόο πξνγξάκκαηνο. Αο πάξνπκε ην πξώην παξάδεηγκα θώδηθα κε δηάγξακκα πνπ γξάςακε ζηελ πξώηε πίζηα ηνπ παηρληδηνύ καο. Σε απηό ην παξάδεηγκα έπξεπε λα εθηειέζνπκε 6 εληνιέο γηα λα νδεγήζνπκε ηνλ Θαιή ζην λόκηζκα. Σηε ζπλέρεηα παξνπζηάδεηαη ε ζύληαμε απηνύ ηνπ πξνγξάκκαηνο κε θώδηθα ζε κνξθή θεηκέλνπ πνπ εθηειεί ηελ ίδηα δηαδηθαζία κε απηή ηνπ δηαγξάκκαηνο (Σρ. 3.30). Πώο γξάθεηαη κε εληνιέο ν θώδηθαο; proxora(); proxora(); proxora(); strofi_dexia(); proxora(); proxora(); σήμα 3.30: Δηάγξακκα ξνήο θαη θώδηθαο. Πνιύ εύθνια κπνξνύκε λα θαηαιάβνπκε πσο ην παξάδεηγκα ζε κνξθή θώδηθα κε θείκελν κνηάδεη πνιύ κε ηνλ θώδηθα ηνπ δηαγξάκκαηνο. Σηελ νπζία νη εληνιέο πνπ εθηεινύκε έρνπλ γξαθεί κε θείκελν όπνπ ρξεζηκνπνηνύληαη κόλν ιαηηληθνί ραξαθηήξεο θαη ππάξρεη κία ηδηαίηεξε ζύληαμε κε παξελζέζεηο θαη εξσηεκαηηθά. Εδώ δεκηνπξγνύληαη νη αθόινπζεο εξσηήζεηο.

69 68 Κεθάιαην 3 Σο επυηημαηικό ζηον κώδικα ζημαίνει επώηηζη; Όρη, ην ζπληαθηηθό ηεο γιώζζαο πξνγξακκαηηζκνύ νξίδεη πσο ην Ειιεληθό εξσηεκαηηθό (;) ζεκαίλεη ην ηέινο κίαο εληνιήο θαη πξέπεη λα κπαίλεη πάληνηε ώζηε λα μερσξίδνπκε πόηε ηειεηώλεη κία εληνιή κέζα ζηνλ θώδηθα. Φίιε πξέπεη λα ηα ζπκάζαη! Γιαηί ζηο ηέλορ ηυν ενηολών ςπάπσει πάνηα μία παπένθεζη; Οη παξελζέζεηο δελ ππάξρνπλ πάληα. Οη παξελζέζεηο ζεκαίλνπλ πσο απηό πνπ εθηειείηαη είλαη κία δηαδηθαζία θαη όρη κία κόλν εληνιή. Σι είναι διαδικαζία; Μία δηαδηθαζία είλαη έλα ζύλνιν από εληνιέο πνπ εθηεινύληαη θαη δίλνπλ ιύζε ζε έλα πξόβιεκα. Σην παξάδεηγκά καο κε ην παηρλίδη ε δηαδηθαζία proxora(); εθηειεί έλα ζύλνιν εληνιώλ πνπ θάλεη ηνλ Θαιή λα πξνρσξά έλα βήκα κπξνζηά κέζα ζηελ πίζηα ηνπ παηρληδηνύ (έλα ηεηξάγσλν). Ποιερ ενηολέρ κπύβει μέζα ηηρ μία διαδικαζία; Γιαηί δεν ηιρ βλέποςμε; Οη εληνιέο πνπ θξύβνληαη κέζα ζε κία δηαδηθαζία δελ θαίλνληαη ζε εκάο αθόκα γηαηί ζα πξέπεη λα έρνπκε πεξηζζόηεξε εκπεηξία ζηνλ πξνγξακκαηηζκό γηα λα ηηο θαηαιάβνπκε. Επνκέλσο, γηα ηηο δηαδηθαζίεο πνπ ρξεηάδνληαη πνιιέο εληνιέο γηα λα εθηειεζηνύλ, όπσο γηα παξάδεηγκα ε δηαδηθαζία όπνπ ν Θαιήο πξνρσξά έλα βήκα κπξνζηά ή ζηξίβεη δεμηά θαη αξηζηεξά, έρνπλ γξαθεί από

70 Τα πξώηα κνπ βήκαηα κε ην Getcoding 69 έκπεηξνπο πξνγξακκαηηζηέο θαη ηνπο έρνπλ απνδνζεί νλόκαηα όπσο proxora(), strofi_dexia() θαη strofi_aristera() γηα λα καο δηεπθνιύλνπλ ζηνλ πξνγξακκαηηζκό ηνπ παηρληδηνύ. Εκείο πιένλ ρξεζηκνπνηώληαο απηέο ηηο δηαδηθαζίεο κε ζσζηή ζεηξά θαη ζσζηή ζύληαμε κπνξνύκε λα θηλνύκε ηνλ Θαιή κέζα ζην παηρλίδη θαη λα ηνλ νδεγνύκε ζην λόκηζκα. 3.7 Γπάθονηαρ μεγαλύηεπα ππογπάμμαηα με κώδικα Αο δνύκε ηώξα έλα κεγαιύηεξν πξόγξακκα ζε κνξθή θώδηθα πνπ είλαη απηό ηεο δεύηεξεο πίζηαο ηνπ παηρληδηνύ καο (Σρ. 3.31). Σε απηό ην πξόγξακκα έρνπκε 10 εληνιέο λα εθηειέζνπκε θαη όπσο θαη ζην πξνεγνύκελν παξάδεηγκα ην κόλν πνπ έρνπκε λα γξάςνπκε κε θώδηθα είλαη όιεο νη εληνιέο αθνινπζηαθά ρξεζηκνπνηώληαο ηηο δηαδηθαζίεο poxora(), strofi_aristera() θαη strofi_dexia() πνπ γλσξίζακε πξνεγνπκέλσο. proxora(); strofi_aristera(); proxora(); proxora(); strofi_dexia(); proxora(); proxora(); strofi_aristera(); proxora(); proxora(); σήμα 3.31: Κώδηθαο θαη δηάγξακκα ξνήο.

71 70 Κεθάιαην ςνηακηικά λάθη Πνιινί ζα ξσηνύζαλ ζε απηό ην ζεκείν, ηη γίλεηαη αλ γξάςσ ηηο δηαδηθαζίεο θαη ηηο εληνιέο κε ηππνγξαθηθά ιάζε; Όπσο είπακε ην ζπληαθηηθό κίαο γιώζζαο πξνγξακκαηηζκνύ νξίδεη ην πώο ζα γξάθνληαη νη εληνιέο θαη νη δηαδηθαζίεο κέζα ζε έλα πξόγξακκα. Τν ζπληαθηηθό ηεο γιώζζαο πξνγξακκαηηζκνύ πνπ ρξεζηκνπνηνύκε γηα λα πξνγξακκαηίζνπκε ην παηρλίδη κε θώδηθα, έρεη ηνπο αθόινπζνπο ζπληαθηηθνύο θαλόλεο: 1. Όιεο νη εληνιέο θαη νη δηαδηθαζίεο πξέπεη λα γξάθνληαη κε ιαηηληθνύο ραξαθηήξεο. 2. Δελ κπνξνύκε λα ρξεζηκνπνηνύκε ζηελ ζύληαμε ησλ δηαδηθαζηώλ ηνπο ραξαθηήξεο πνπ θαίλνληαη ζηνλ αθόινπζν πίλαθα θαζώο θαη ραξαθηήξεο πνπ έρνπλ ζπγθεθξηκέλε ζεκαζία ζηνλ θώδηθα όπσο ην ;. % $ #! ^ & * - + = / 3. Πξέπεη πάληνηε ζην ηέινο ησλ δηαδηθαζηώλ λα ρξεζηκνπνηνύκε ηηο παξελζέζεηο () θαη ζην ηέινο θάζε εληνιήο ή δηαδηθαζίαο ην Ειιεληθό εξσηεκαηηθό ;. Οη ζπληαθηηθνί θαλόλεο κίαο γιώζζαο πξνγξακκαηηζκνύ είλαη πάξα πνιινί θαη όηαλ γξάθνπκε θώδηθα ζα πξέπεη λα ηνπο ηεξνύκε ώζηε λα κελ δεκηνπξγνύληαη πξνβιήκαηα ζηελ εθηέιεζε ησλ πξνγξακκάησλ. Σηνλ Πίλαθα 3.1 παξνπζηάδνπκε παξαδείγκαηα ζπληαθηηθώλ ζθαικάησλ ζηνλ θώδηθα ελόο πξνγξάκκαηνο. Πίνακαρ 3.1: Λάζε ζύληαμεο. υζηή ζύνηαξη Λάθορ ύνηαξη Πεπιγπαθή proxora(); proxora() Δελ έρνπκε βάιεη ην εξσηεκαηηθό ; ζην ηέινο ηεο δηαδηθαζίαο. strofi_dexia(); strofi-dexia(); Έρνπκε βάιεη ηνλ κε επηηξεπηό ραξαθηήξα - ζηελ εληνιή strofi_aristera(); strofi_aristera(; Δελ έρνπκε θιείζεη ηελ παξέλζεζε ζηελ δηαδηθαζία όπσο νξίδεη ην ζπληαθηηθό.

72 Τα πξώηα κνπ βήκαηα κε ην Getcoding 71 Όζν πξνρσξάκε ζα καζαίλνπκε πεξηζζόηεξα γηα ηα ζπληαθηηθά ιάζε ζε κία γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ θαη ζα γηλόκαζηε πνην έκπεηξνη. 3.9 Δομέρ επανάλητηρ και επιλογήρ με κώδικα Τώξα πνπ θαηαιάβακε βαζηθά δεηήκαηα γξαθήο θώδηθα θαη πσο απηόο κπνξεί λα ζπληαρζεί γηα λα γξάςνπκε έλα πξόγξακκα είκαζηε έηνηκνη λα πξνρσξήζνπκε έλα βήκα πην βαζηά ζηνλ πξνγξακκαηηζκό κε θώδηθα θαη λα δνύκε πσο ζπληάζζνληαη νη δνκέο επαλάιεςεο θαη επηινγήο. Η πξώηε δνκή επαλάιεςεο πνπ ζπλαληήζακε ζην παηρλίδη καο ήηαλ ζηελ ηξίηε πίζηα όπνπ έπξεπε λα νδεγήζνπκε ηνλ Θαιή ζην λόκηζκα επαλαιακβάλνληαο ηελ εληνιή «πξνρώξα» 6 θνξέο. Αο δνύκε όκσο πσο ζπληάζζεηαη απηή ε δνκή επαλάιεςεο κε θώδηθα (Σρ. 3.32). for (var fores_1 = 0; fores_1 < 6; fores_1++) { proxora(); } σήμα 3.32: Δηάγξακκα ξνήο θαη θώδηθαο ζε γιώζζα C. Παξαηεξώληαο γηα πξώηε θνξά απηή ηε ζύληαμε κπνξεί λα ράζνπκε ιίγν ην θνπξάγην καο ζην λα κάζνπκε πξνγξακκαηηζκό, όκσο ζηελ πξαγκαηηθόηεηα ηα πξάγκαηα δελ είλαη θαη ηόζν δύζθνια λα ηα θαηαλνήζνπκε. Ο θώδηθαο πνπ βιέπνπκε πην πάλσ ζα κπνξνύζε λα κεηαθξαζηεί όπσο ην αθόινπζν θείκελν:

73 72 Κεθάιαην 3 Δήισζε κία κεηαβιεηή κε όλνκα fores_1 θαη μεθηλώληαο από ηελ ηηκή 0 επαλέιαβε ηε δηαδηθαζία proxora() απμάλνληαο ηελ ηηκή ηεο κεηαβιεηήο fores_1 θαηά 1 ζε θάζε επαλάιεςε κέρξη ε ηηκή ηεο κεηαβιεηήο fores_1 λα γίλεη κεγαιύηεξε από 6. Αο αλαιύζνπκε ιίγν θαιύηεξα ηνλ θώδηθα πνπ κόιηο πεξηγξάςακε. for Η Αγγιηθή ιέμε for πνπ ζεκαίλεη γηα θαη ρξεζηκνπνηείηαη σο δεζκεπκέλε ιέμε γηα απηή ηε δνκή επαλάιεςεο ζηηο πεξηζζόηεξεο γιώζζεο πξνγξακκαηηζκνύ. var Είλαη κία δεζκεπκέλε ιέμε πνπ βγαίλεη από ηελ Αγγιηθή ιέμε variable πνπ ζεκαίλεη κεηαβιεηή. Φξεζηκνπνηείηαη ζηνλ πξνγξακκαηηζκό γηα λα δειώζεη κία κεηαβιεηή ε νπνία κπνξεί λα απνζεθεύεη δηάθνξεο ηηκέο. Η κεηαβιεηή ζα πξέπεη λα έρεη έλα όλνκα ην νπνίν δελ αλήθεη ζε θάπνηα δεζκεπκέλε ιέμε ηεο γιώζζαο πξνγξακκαηηζκνύ θαη ζα πξέπεη λα αθνινπζεί ηνπο ζπληαθηηθνύο θαλόλεο πνπ νξίδεη ε γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ. Σε απηό ην παξάδεηγκα πνπ κειεηάκε ε κεηαβιεηή έρεη όλνκα fores_1. ++ Όηαλ ζηνλ θώδηθα ζπλαληάκε ηα δύν ζεηηθά πξόζεκα (++) δίπια από κία κεηαβιεηή ζεκαίλεη πσο ε κεηαβιεηή ζα πξέπεη λα απμήζεη ηελ ηηκή ηεο θαηά 1 όηαλ έξζεη ε ώξα λα εθηειεζηεί απηή ε εληνιή. Σε απηό ην παξάδεηγκα απμάλνπκε θαηά 1 ηελ ηηκή ηεο κεηαβιεηήο fores_1 ρξεζηκνπνηώληαο ηελ εληνιή fores_1++. Η αθόινπζε γξακκή θώδηθα κεηαθξάδεηαη όπσο παξνπζηάδεηαη ζηε ζπλέρεηα: for (var fores_1 = 0; fores_1 < 6; fores_1++)

74 Τα πξώηα κνπ βήκαηα κε ην Getcoding 73 Γηα (κεηαβιεηή fores_1 από 0 έσο fores_1 γίλεη κεγαιύηεξν από 6 επαλέιαβε θαη ζε θάζε επαλάιεςε αύμεζε ηελ ηηκή ηεο κεηαβιεηήο fores_1 θαηά 1). Η δνκή ηεο επαλάιεςεο for επαλαιακβάλεη όηη βξίζθεηαη κέζα ζηηο αγθύιεο {} όπνπ ζην ζπγθεθξηκέλν παξάδεηγκα είλαη ε δηαδηθαζία proxora(); Αο δνύκε βήκα - βήκα ηε δηαδηθαζία επαλάιεςεο θαη αο θαηαγξάςνπκε ηα βήκαηα πνπ επαλαιακβάλνληαη θαζώο θαη όιεο ηηο ηηκέο πνπ παίξλεη ε κεηαβιεηή fores_1 (Σρ. 3.33). σήμα 3.33: Σρεκαηηθή παξάζηαζε δηαδηθαζία επαλάιεςεο. Μειεηώληαο ηνλ πην πάλσ ζρήκα παξαηεξνύκε πσο θαζώο εθηειείηαη ε δνκή ηεο επαλάιεςεο ειέγρεηαη αλ ε ηηκή ηεο κεηαβιεηήο fores_1 είλαη κηθξόηεξε ηνπ αξηζκνύ 6 μεθηλώληαο ηελ απαξίζκεζε από ηελ ηηκή 0. Σηελ 7 ε επαλάιεςε γίλεηαη έιεγρνο ηεο ζπλζήθεο fores_1 < 6 (6 < 6) θαη εθόζνλ ε ζπλζήθε δελ ηζρύεη (ΟΦΙ) ε επαλάιεςε ζηακαηά λα εθηειείηαη θαη ν Θαιήο έρεη θηάζεη ην λόκηζκα. Η επαλάιεςε δελ ηζρύεη κόλν γηα κία δηαδηθαζία. Μπνξνύκε λα επαλαιακβάλνπκε πνιιέο δηαδηθαζίεο θαη εληνιέο ηαπηόρξνλα κε κία δνκή επαλάιεςεο

75 74 Κεθάιαην 3 αξθεί λα ηνπνζεηήζνπκε όηη ζέινπκε λα επαλαιάβνπκε κέζα ζηηο αγθύιεο {} ηεο δνκήο επαλάιεςεο. Αο δνύκε έλα παξάδεηγκα επαλάιεςεο πνπ αληηζηνηρεί ζηελ 4 ε πίζηα ηνπ παηρληδηνύ καο. Σε απηό ην παξάδεηγκα πξέπεη λα επαλαιάβνπκε έλα ζύλνιν θηλήζεσλ ρξεζηκνπνηώληαο ηε δνκή επαλάιεςεο (Σρ. 3.34). for (var fores_1 = 0; fores_1 < 6; fores_1++) { proxora(); strofi_aristera(); proxora(); strofi_dexia(); } proxora(); σήμα 3.34: Δηάγξακκα ξνήο θαη θώδηθαο ζε γιώζζα C. Η επαλάιεςε ζε απηό ην παξάδεηγκα ζα πξέπεη λα εθηειεζηεί επίζεο 6 θνξέο θαη γη απηό ε ζύληαμε ηεο δνκήο ζηηο παξελζέζεηο είλαη αθξηβώο ε ίδηα κε ην πξνεγνύκελν παξάδεηγκα. Καη πάιη ρξεζηκνπνηνύκε ηε κεηαβιεηή

76 Τα πξώηα κνπ βήκαηα κε ην Getcoding 75 fores_1 γηα λα απαξηζκνύκε θαη λα ειέγρνπκε ηηο επαλαιήςεηο πνπ εθηεινύληαη θάζε θνξά. Μέζα ζηηο αγθύιεο έρνπκε ηνπνζεηήζεη ην κνηίβν θηλήζεσλ πνπ ζέινπκε λα επαλαιακβάλεη ν Θαιήο ώζηε λα αθνινπζήζεη ηε ζσζηή δηαδξνκή πξνο ην λόκηζκα. Η επαλάιεςε ηζρύεη γηα ηηο δηαδηθαζίεο πνπ βξίζθνληαη κέζα ζηηο αγθύιεο θαη κόλν. Μεηά ην ηέινο ηεο επαλάιεςεο, έμσ από ηηο αγθύιεο ππάξρεη κία δηαδηθαζία proxora(); ε νπνία ζα εθηειεζηεί ώζηε λα γίλεη ην ηειεπηαίν βήκα ηνπ Θαιή πξνο ην λόκηζκα. Θα πξέπεη λα πξνζέρνπκε ινηπόλ ηα ζύλνξα ηεο δνκήο επαλάιεςεο κέζα ζε έλα πξόγξακκα ηα νπνία νξίδνληαη από ηηο αγθύιεο ώζηε λα κελ επαλαιακβάλνπκε δηαδηθαζίεο πνπ δελ ρξεηάδεηαη λα επαλαιεθζνύλ (Σρ. 3.35). Σε έλα πξόγξακκα όκσο κπνξνύκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε πεξηζζόηεξεο από κία δνκέο επαλάιεςεο αλ απηό είλαη απαξαίηεην όπσο ζην παξάδεηγκα ηεο 5 εο πίζηαο ηνπ παηρληδηνύ καο όπνπ έπξεπε λα επαλαιάβνπκε δύν κνηίβα θηλήζεσλ γηα λα νδεγήζνπκε ηνλ Θαιή ζην λόκηζκα. Σε απηό ην παξάδεηγκα ρξεζηκνπνηνύκε δύν επαλαιήςεηο for κέζα ζηνλ θώδηθά καο θαη δειώλνπκε δύν κεηαβιεηέο fores_1 θαη fores_2 γηα λα δηαρεηξηζηνύκε ηηο δύν επαλαιήςεηο μερσξηζηά. Σηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνπκε ηνλ θώδηθα ηνπ παξαδείγκαηνο απηνύ (Σρ. 3.36). σήμα 3.35: Δηάγξακκα ξνήο ηνπ θώδηθα.

77 76 Κεθάιαην 3 σήμα 3.36: Εηθόλα παηρληδηνύ θαη θώδηθαο ζε γιώζζα C. Όπσο παξαηεξνύκε νη επαλαιήςεηο έρνπλ ξπζκηζηεί έηζη ώζηε λα επαλαιακβάλνπλ 3 θνξέο ην θάζε ζύλνιν θηλήζεσλ ζύκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο 5 εο πίζηαο. Όηαλ νινθιεξσζεί ε πξώηε επαλάιεςε ν Θαιήο ζα βξίζθεηαη ζηε κέζε ηεο δηαδξνκήο θαη ακέζσο ζα μεθηλήζεη ε δεύηεξε επαλάιεςε πνπ ζα επαλαιάβεη 3 θνξέο ην θάζε ζύλνιν θηλήζεσλ ηνπ δεύηεξνπ κηζνύ ηεο δηαδξνκήο. Η ηειεπηαία εληνιή proxora(); εθηειείηαη γηα λα νδεγήζεη ηνλ Θαιή ζην λόκηζκα. Μπνξείηε λα γξάςεηε ηνλ θώδηθα κε θείκελν γηα ηελ 6 ε πίζηα ηνπ παηρληδηνύ καο;

78 Τα πξώηα κνπ βήκαηα κε ην Getcoding 77 Σηελ 7 ε πίζηα ηνπ παηρληδηνύ καο γλσξίζακε ηε δνκή ηεο επηινγήο θαη πξνγξακκαηίζακε ην Θαιή λα επηιέγεη κόλνο ηνπ ηε ζσζηή δηαδξνκή γηα ην λόκηζκα ζύκθσλα κε ηα εκπόδηα ή ηα κνλνπάηηα πνπ έβιεπε θαζώο πξνρσξνύζε πξνο ην λόκηζκα (Σρ. 3.37). Ννκίδσ είλαη πνιύ εύθνιν αλ αθνινπζήζνπκε ηελ ίδηα ινγηθή κε ηα πξνεγνύκελα παξαδείγκαηα. σήμα 3.37: Εηθόλα παηρληδηνύ θαη δηάγξακκα ξνήο ηνπ θώδηθα.

79 78 Κεθάιαην 3 Γλσξίζακε ηε δνκή ηεο επηινγήο κέζα από ην δηάγξακκα όπνπ καο δηλόηαλ ε επθαηξία λα επηιέμνπκε έλα ζύλνιν επηινγώλ όπσο, εκπόδην επζεία, εκπόδην δεμηά ή αξηζηεξά θ.η.ι. Πώο όκσο ζα κπνξνύζακε λα γξάςνπκε ζε θώδηθα γιώζζαο πξνγξακκαηηζκνύ ηε δνκή ηεο επηινγήο; Σηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνπκε ηελ ζύληαμε ηεο δνκήο επηινγήο ζε κία γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ (Σρ. 3.38). Τειηθά κε ιίγε πξνζπάζεηα κπνξώ λα γξάςσ θώδηθα!!! if ( empodio_euthia() ) { strofi_aristera(); } else { strofi_dexia(); } proxora(); σήμα 3.38: Δηάγξακκα ξνήο θαη θώδηθαο ζε γιώζζα C.

80 Τα πξώηα κνπ βήκαηα κε ην Getcoding 79 Η ζύληαμε ηεο δνκήο επηινγήο μεθηλά κε ηελ ιέμε if ε νπνία ζεκαίλεη ΑΝ, έπεηηα αθνινπζεί κία παξέλζεζε κέζα ζηελ νπνία ηνπνζεηνύκε ηε ζπλζήθε πνπ ζέινπκε λα ειέγμνπκε ε νπνία κπνξεί λα ηζρύεη (ΝΑΙ) ή λα κελ ηζρύεη (ΟΦΙ). Σην παξάδεηγκα πνπ κειεηάκε ειέγρνπκε αλ ππάξρεη εκπόδην επζεία γηα ηνλ Θαιή (Σρ. 3.39). Σηελ πεξίπησζε πνπ ππάξρεη εκπόδην επζεία (ΝΑΙ) εθηεινύκε ηε δηαδηθαζία «ζηξίςε αξηζηεξά - strofi_aristera()» αλλιώς (else) εθηεινύκε ηελ δηαδηθαζία «ζηξίςε δεμηά strofi_dexia()». σήμα 3.39: Δηάγξακκα ξνήο ηνπ θώδηθα.

81 80 Κεθάιαην 3 Αο δνύκε όκσο ην παξάδεηγκα ηεο 7 εο πίζηαο ηνπ παηρληδηνύ καο θαη αο γξάςνπκε θώδηθα γη απηό. Σε απηό ην παξάδεηγκα ρξεζηκνπνηήζακε κία δνκή επαλάιεςεο ζε ζπλδπαζκό κε κία δνκή επηινγήο γηα λα νδεγήζνπκε ηνλ Θαιή. Η δνκή ηεο επαλάιεςεο είλαη πιένλ γλώξηκε ζε εκάο θαη ακέζσο κπνξνύκε λα θαηαιάβνπκε από ην δηάγξακκα πσο πξέπεη λα επαλαιάβνπκε 7 θνξέο ηελ δηαδηθαζία νδήγεζεο ηνπ Θαιή. Αο δνύκε όκσο ηνλ θώδηθα πνπ ζπκπεξηιακβάλεη θαη ηε δνκή επηινγήο. Παξόκνηα κε ηα πξνεγνύκελα παξαδείγκαηα ε επαλάιεςε ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζεί 7 θνξέο. Μέζα ζε απηή ηελ επαλάιεςε πξαγκαηνπνηνύληαη δύν δηαδηθαζίεο proxora(); θαη έπεηηα γίλεηαη έιεγρνο αλ ππάξρεη κνλνπάηη ζηα δεμηά ηνπ Θαιή. Αλ ππάξρεη κνλνπάηη ηόηε εθηειείηαη ε δηαδηθαζία strofi_dexia(); αιιηώο εθηειείηαη ε δηαδηθαζία strofi_aristera(); for (var fores_1 = 0; fores_1 <7; fores_1++) { proxora(); proxora(); if ( monopati_dexia() ) { strofi_dexia(); } else { strofi_aristera(); } } proxora(); Τειηθά κε ιίγε πξνζπάζεηα κπνξώ λα γξάςσ θώδηθα!!!

82 Τα πξώηα κνπ βήκαηα κε ην Getcoding 81 Μπνξείο λα βνεζήζεηο ηνλ Θαιή ζηελ άζθεζε; Μπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε ηε δνκή επηινγήο γηα λα νδεγήζεηε ηνλ Θαιή έλα βήκα πξηλ από ην ζην λόκηζκα θαη λα επηζηξέςεη ζηελ αξρηθή ηνπ ζέζε; (Σρ. 3.40). Πξνζπαζήζηε! σήμα 3.40: Εηθόλα παηρληδηνύ.

83 82 Κεθάιαην Μία διαθοπεηική δομή επανάλητηρ με κώδικα Σηελ 8 ε πίζηα ηνπ παηρληδηνύ καο γλσξίζακε κία δηαθνξεηηθή δνκή επαλάιεςεο πνπ καο επέηξεπε λα επαλαιάβνπκε κία δηαδηθαζία κέρξη λα πξαγκαηνπνηεζεί έλα γεγνλόο όπσο ην γεγνλόο πνπ ν Θαιήο παίξλεη ην λόκηζκα. Απηή ε δνκή επαλάιεςεο ρξεζηκνπνηείηαη όηαλ δελ γλσξίδνπκε αθξηβώο πόζεο θνξέο ζέινπκε λα επαλαιεθζεί κηα δηαδηθαζία. Πνηνο είλαη όκσο ν θώδηθαο πνπ θξύβεηαη πίζσ από απηή ηε δνκή επηινγήο (Σρ. 3.41); do { } while (!pires_nomisma() ); σήμα 3.41: Δηάγξακκα ξνήο θαη θώδηθαο ζε γιώζζα C. Η δνκή επαλάιεςεο πνπ κειεηάκε μεθηλά κε ηελ δεζκεπκέλε ιέμε do πνπ κεηαθξάδεηαη σο KANE θαη επαλαιακβάλεη ηηο εληνιέο θαη ηηο δηαδηθαζίεο πνπ βξίζθνληαη θιεηζκέλεο κέζα ζηηο αγθύιεο όζν (while) ηζρύεη (ΝΑΙ) ε ζπλζήθε πνπ βξίζθεηαη ζηηο παξελζέζεηο. Σην πην πάλσ παξάδεηγκα, πνπ είλαη απόζπαζκα θώδηθα από ην παηρλίδη κε ηνλ Θαιή, όπνηα δηαδηθαζία ηνπνζεηήζνπκε αλάκεζα ζηηο αγθύιεο ζα επαλαιακβάλεηαη όζν (while) ΔΕΝ ΙΣΦΥΕΙ (!) ε ζπλζήθε pires_nomisma(), δειαδή όζν ν Θαιήο δελ έρεη πάξεη ην λόκηζκα. Η δηαδηθαζία pires_nomisma() όηαλ εθηειείηαη καο δίλεη κία ηηκή ΝΑΙ ή ΟΦΙ αλ ν Θαιήο έρεη πάξεη ην λόκηζκα ή όρη Τειηθά κε ιίγε πξνζπάζεηα κπνξώ λα γξάςσ θώδηθα!!!

84 Τα πξώηα κνπ βήκαηα κε ην Getcoding 83 αληίζηνηρα. Τν ζύκβνιν ηνπ ζαπκαζηηθνύ! πνπ ρξεζηκνπνηνύκε κπξνζηά από ηε δηαδηθαζία pires_nomisma() ζεκαίλεη ΟΦΙ θαη όηαλ ηνπνζεηείηαη κπξνζηά από κία δηαδηθαζία δεκηνπξγεί κία ζπλζήθε άξλεζεο. Έηζη ε αθόινπζε γξακκή θώδηθα ζεκαίλεη:!pires_nomisma() ΔΕΝ ΠΗΡΕ ΣΟ ΝΟΜΙΜΑ Καη ε αθόινπζε γξακκή θώδηθα ζεκαίλεη: while (!pires_nomisma() ); ΟΟ (ΔΕΝ ΠΗΡΕ ΣΟ ΝΟΜΙΜΑ) Αθνύ θαηαιάβακε ηε ιεηηνπξγία ηεο λέαο δνκήο επαλάιεςεο do, κπνξνύκε λα ηε ρξεζηκνπνηήζνπκε γηα λα θαηαιάβνπκε ηνλ θώδηθα ηεο 8 εο πίζηαο ηνπ παηρληδηνύ καο (Σρ. 3.42, Σρ.3.43). Τειηθά κε ιίγε πξνζπάζεηα κπνξώ λα γξάςσ θώδηθα!!! σήμα 3.42: Δηάγξακκα ξνήο ηνπ θώδηθα.

85 84 Κεθάιαην 3 do { if ( monopati_aristera() ) { strofi_aristera(); } else { Τειηθά ηα θαηάιαβα! Δελ είλαη θαη ηόζν δύζθνιν λα γξάςεηο θώδηθα! } proxora(); } while (!pires_nomisma() ); σήμα 3.43: Κώδηθαο ζε γιώζζα C. Η επαλάιεςε εθηειείηαη ζπλερώο έσο όηνπ ν Θαιήο πάξεη ην λόκηζκα. Σε θάζε επαλάιεςε ρξεζηκνπνηνύκε ηε δνκή επηινγήο if γηα λα ειέγμνπκε αλ ππάξρεη κνλνπάηη ζηα αξηζηεξά ηνπ Θαιή θαη αλ ππάξρεη εθηεινύκε ηε δηαδηθαζία strofi_aristera();. Αλ δελ ππάξρεη κνλνπάηη ζηα αξηζηεξά ηνπ Θαιή (else) ηόηε δελ εθηεινύκε θακία ελέξγεηα. Αθνύ ηειεηώζεη ν έιεγρνο ηεο δνκήο επηινγήο εθηεινύκε κία δηαδηθαζία proxora(); θαη έπεηηα ειέγρνπκε ηε ζπλζήθε while γηα λα δνύκε αλ ν Θαιήο κεηά από ηηο ελέξγεηεο πνπ θάλακε πήξε ην λόκηζκα. Αλ ν Θαιήο δελ έρεη πάξεη ην λόκηζκα επαλαιακβάλνπκε μαλά όιε ηε δηαδηθαζία πνπ πεξηγξάςακε.

86 Τα πξώηα κνπ βήκαηα κε ην Getcoding 85 Μπνξείο λα βνεζήζεηο ηνλ Θαιή ζηελ άζθεζε 1; Άζκηζη 1 Να γξάςεηε θώδηθα γηα ηελ πίζηα ηνπ ζρήκαηνο ώζηε ν Θαιήο: 1. Να πάεη γηα έλα θαθεδάθη. 2. Να παίμεη έλα ειεθηξνληθό παηρλίδη. Αθνύ γξάςεηε ηνλ θώδηθα κε δηάγξακκα κπνξείηε λα γξάςεηε θαη θώδηθα κε θείκελν; Γράψε εδώ τον κώδικα σου

87 86 Κεθάιαην 3 Μπνξείο λα βνεζήζεηο ηνλ Θαιή ζηελ άζθεζε 2; Άζκηζη 2 Μπνξείηε λα γξάςεηε θώδηθα γηα ηελ πίζηα ηνπ ζρήκαηνο ώζηε ν Θαιήο λα θηάζεη έλα βήκα πξηλ ην λόκηζκα θαη έπεηηα λα επηζηξέςεη ζηε ζέζε πνπ βξίζθεηαη μαλά; Θεσξήζηε όηη ν Θαιήο μεθηλά από ην ζεκείν πνπ βιέπεηε ζηελ παξαθάησ εηθόλα θαη γξάςεηε θώδηθα κε θείκελν. Γράψε εδώ τον κώδικα σου

88 Τα πξώηα κνπ βήκαηα κε ην Getcoding 87 Μπνξείο λα βνεζήζεηο ηνλ Θαιή ζηελ άζθεζε 3; Άζκηζη 3 Μπνξείηε λα ζεκεηώζεηε ζηελ πίζηα ηνπ ζρήκαηνο πνηα ζα είλαη ε δηαδξνκή πνπ ζα θάλεη αθξηβώο ν Θαιήο;

89 88 Κεθάιαην 3 Μπνξείο λα βνεζήζεηο ηνλ Θαιή ζηελ άζθεζε 4; Άζκηζη 4 Ο θώδηθαο πνπ βιέπεηε ζην ζρήκα ζα κπνξνύζε λα βειηησζεί ώζηε λα κελ ρξεζηκνπνηεί ηόζεο εληνιέο κέζα ζηελ επαλάιεςε. Μπνξείηε λα γξάςεηε έλα πην κηθξό θώδηθα γηα απηό ην παξάδεηγκα πνπ λα νδεγεί ηνλ Θαιή ζην λόκηζκα;

90 Τα πξώηα κνπ βήκαηα κε ην Getcoding 89 Γράψε εδώ τον κώδικα σου

91 90 Κεθάιαην 3 Μπνξείο λα βνεζήζεηο ηνλ Θαιή ζηελ άζθεζε 5; Άζκηζη 5 Γξάςηε θώδηθα κε θείκελν πνπ λα νδεγεί ηνλ Θαιή ζην πνηήξη κε ηνλ θαθέ. Γράψε εδώ τον κώδικα σου

92 Τα πξώηα κνπ βήκαηα κε ην Getcoding 91 Μπνξείο λα κε βνεζήζεηο ζηελ άζθεζε 6; Άζκηζη 6 Μπνξείηε λα ζρεδηάζεηε κία δηαδξνκή πνπ επηζπκείηε ζην αθόινπζν ζρήκα θαη έπεηηα λα γξάςεηε θώδηθα πνπ ζα νδεγεί ηνλ Θαιή ζην λόκηζκα; Τνπνζεηήζηε ην λόκηζκα ζην ζεκείν πνπ εζείο επηζπκείηε.

93 92 Κεθάιαην 3 Γράψε εδώ τον κώδικα σου

94 Τα πξώηα κνπ βήκαηα κε ην Getcoding 93 Μπνξείο λα κε βνεζήζεηο ζηελ άζθεζε 7; Άζκηζη 7 Σρεδηάζηε θαη πξνγξακκαηίζηε κία δηαδξνκή γηα ηνλ Θαιή έηζη ώζηε λα ζπιιέμεη όια ηα λνκίζκαηα πνπ βξίζθνληαη κέζα ζηελ αθόινπζε πίζηα.

95 94 Κεθάιαην 3 Γράψε εδώ τον κώδικα σου

96 Τα πξώηα κνπ βήκαηα κε ην Getcoding 95 Μπνξείο λα βνεζήζεηο ηνλ Θαιή ζηελ άζθεζε 8; Άζκηζη 8 Μπνξείηε λα γξάςεηε θώδηθα γηα ηελ αθόινπζε πίζηα ώζηε ν Θαιήο λα πάξεη θαη ηα δύν λνκίζκαηα; Γράψε εδώ τον κώδικα σου

97 96 Κεθάιαην 3 Μπνξείο λα κε βνεζήζεηο ζηελ άζθεζε 9; Άζκηζη 9 Σρεδηάζηε ηε δηαδξνκή πνπ ζα εθηειέζεη ν αθόινπζνο θώδηθαο.

98 Τα πξώηα κνπ βήκαηα κε ην Getcoding 97 Μπνξείο λα βνεζήζεηο ηνλ Θαιή ζηελ άζθεζε 10; Άζκηζη 10 Γξάςηε θώδηθα κε θείκελν γηα ην αθόινπζν δηάγξακκα. Γράψε εδώ τον κώδικα σου

99 98 Κεθάιαην 3 Μπνξείο λα κε βνεζήζεηο ζηελ άζθεζε 11; Άζκηζη 11 Γξάςηε θώδηθα κε θείκελν γηα ην αθόινπζν δηάγξακκα.

100 Τα πξώηα κνπ βήκαηα κε ην Getcoding 99 Γράψε εδώ τον κώδικα σου

101 100 Κεθάιαην 3 Μπνξείο λα κε βνεζήζεηο ζηελ άζθεζε 12; Άζκηζη 12 Μπνξείηε λα ζπκπιεξώζεηε ηνλ πίλαθα ηηκώλ γηα ηνλ αθόινπζν θώδηθα; for (var fores_1 = 0; fores_1 < 3; fores_1++) { proxora(); strofi_aristera(); proxora(); strofi_dexia(); } for (var fores_2 = 0; fores_2 < 3; fores_2++) { proxora(); strofi_dexia(); proxora(); strofi_aristera(); } proxora();

102 Τα πξώηα κνπ βήκαηα κε ην Getcoding 101

103 102 Κεθάιαην 3 Μπνξείο λα κε βνεζήζεηο ζηελ άζθεζε 13; Άζκηζη 13 Σρεδηάζηε ην δηάγξακκα ξνήο γηα ην αθόινπζν ηκήκα θώδηθα. do { for (var fores_1 = 1; fores_1 <10; fores_1++) { proxora(); strofi_dexia(); for (var fores_2 = 0; fores_2 < 3; fores_2++) { proxora(); strofi_aristera(); } } }while(!pires_nomisma);

104 Τα πξώηα κνπ βήκαηα κε ην Getcoding 103 Σχεδίασε εδώ το διάγραμμα ροής του κώδικα

105 104 Κεθάιαην 3 Μπνξείο λα κε βνεζήζεηο ζηελ άζθεζε 14; Άζκηζη 14 Μπνξείηε λα βξείηε ηα ζπληαθηηθά ιάζε ζηνλ αθόινπζν θώδηθα; do { for (var fores-1 = 0 fores_1 <10; fores_1++) { proxora); strofi-dexia(); stroθη_aristera(); proxora() } }while(!pires_nomisma) ημείυζε ηα λάθη

106 Τα πξώηα κνπ βήκαηα κε ην Getcoding 105 Μπνξείο λα βνεζήζεηο ηνλ Θαιή ζηελ άζθεζε 15; Άζκηζη 15 Μπνξείηε λα γξάςεηε θώδηθα γηα ηελ αθόινπζε πίζηα ώζηε ν Θαιήο λα θηάζεη έλα βήκα πξηλ ην λόκηζκα θαη λα επηζηξέςεη μαλά πίζσ ζηελ αξρηθή ηνπ ζέζε; Γράψε εδώ τον κώδικα σου

107 106 Κεθάιαην 3 Μπνξείο λα βνεζήζεηο ηνλ Θαιή ζηελ άζθεζε 16; Άζκηζη 16 Μπνξείηε λα ζρεδηάζεηε ην δηάγξακκα ξνήο ώζηε πξνγξακκαηίδσληαο ηνλ Θαιή λα καδέςεη όια ηα λνκίζκαηα εθηεισληαο ηε ζπληνκόηεξε δπλαηή δηαδξνκή;

108 Τα πξώηα κνπ βήκαηα κε ην Getcoding 107 Σχεδίασε εδώ το διάγραμμα ροής του κώδικα

109 108 Κεθάιαην 3 Μπνξείο λα βνεζήζεηο ηνλ Θαιή ζηελ άζθεζε 17; Άζκηζη 17 Μπνξείηε λα γξάςεηε θώδηθα ώζηε πξνγξακκαηίδσληαο ηνλ Θαιή λα καδέςεη όια ηα λνκίζκαηα εθηεισληαο ηε ζπληνκόηεξε δπλαηή δηαδξνκή; Γράψε εδώ τον κώδικα σου

110 4 Γλωρίδοληας 1 προγρακκαηηζηηθά εργαιεία 4.1 Προγρακκαηίδοληας κε ηο MSKodu To MSKodu αλαπηύρζεθε από ηελ Microsoft (Microsoft Kodu Game Lab) σο κηα νπηηθή γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ κε ζθνπό λα εηζάγεη ηνλ ελδηαθεξόκελν ζηνλ θόζκν ηνπ πξνγξακκαηηζκνύ κέζσ ηεο δεκηνπξγίαο παηρληδηώλ (Σρήκα 4.1). Μέζα από ην πξνγξακκαηηζηηθό πεξηβάιινλ ηνπ MSKodu επηηξέπεηαη ζην ρξήζηε λα δεκηνπξγεί ραξαθηήξεο θαη γξαθηθά θαη λα πεξηεγείηαη ζε πξνγξακκαηηδόκελνπο ηξηζδηάζηαηνπο θόζκνπο. Σην MSKodu δπν ζηνηρεία θπξηαξρνύλ θαηά ηε δεκηνπξγία ελόο παηρληδηνύ: ν θόζκνο, δειαδή ε πίζηα ηνπ παηρληδηνύ, θάζε κνξθή εηθόλαο κέζα ζηελ νπνία ν ήξσαο θηλείηαη, θαη ηα αληηθείκελά ηνπ, όπνπ σο αληηθείκελν νξίδνπκε θάζε ζηνηρείν κέζα ζην παηρλίδη ην νπνίν έρεη θαζνξηζκέλε ζπκπεξηθνξά.

111 110 Κεθάιαην 4 Γηα λα γίλνπλ θαηαλνεηά νη παξαπάλσ νξηζκνί αλαθέξνπκε ην παξάδεηγκα ελόο δηαζηεκηθνύ παηρληδηνύ ζην νπνίν ην δηάζηεκα είλαη ν θόζκνο ηνπ πξνγξάκκαηνο. Αλ δεκηνπξγήζνπκε έλαλ ήξσα ζην MSKodu, κέζα ζε έλα δηαζηεκόπινην, ν νπνίνο όηαλ δεη έλαλ αζηεξνεηδή λα εθηνμεύεη έλαλ πύξαπιν πξνο απηόλ, ηόηε ζα έρνπκε δώζεη κηα ζπκπεξηθνξά ζην αληηθείκελν δηαζηεκόπινην. Στήκα 4.1: Παξάδεηγκα νζόλεο παηρληδηνύ κε ην MSKodu. Γηα λα κπνξεί ν ρξήζηεο λα αιιειεπηδξά κε ην αληηθείκελν ν πξνγξακκαηηζηήο δηαρεηξίδεηαη ηνπο παξαθάησ αηζζεηήξεο: Ο αηζζεηήξαο πιεθηξνιόγην (keyboard) κέζσ ηνπ νπνίνπ ηα αληηθείκελα κπνξνύλ λα αληηδξνύλ ζηε ρξήζε ηνπ πιεθηξνινγίνπ από ην ρξήζηε. Ο αηζζεηήξαο πνληίθη (mouse) κέζσ ηνπ νπνίνπ ηα αληηθείκελα κπνξνύλ λα αληηδξνύλ ζηηο θηλήζεηο ηνπ πνληηθηνύ. Ο αηζζεηήξαο ρεηξηζηήξην (gamepad) κέζσ ηνπ νπνίνπ ηα αληηθείκελα κπνξνύλ λα αληηδξνύλ κέζσ ηεο θνλζόιαο ηνπ Φ-ΒΟΦ Κάζε αληηθείκελν πεξηιακβάλεη έλα ζύλνιν ηδηνηήησλ θαη ελεξγεηώλ νη νπνίεο πξνγξακκαηίδνληαη θαη θαζνξίδνπλ ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ ήξσα. Μεξηθέο από ηηο πην ζπλεζηζκέλεο ηδηόηεηεο θαη ελέξγεηεο πνπ ζπλαληάκε θαηά ηνλ πξνγξακκαηηζκό είλαη: Βιέπσ (See) Αθνύσ (Hear) Πέθησ Πάλσ (Bump) Πεηπραίλσ (Shot Hit) Έρσ (Got)

112 Γλσξίδνληαο πξνγξακκαηηζηηθά εξγαιεία 111 Κνπβαιηέκαη (Ηeld Βy) Τξώσ (Eat) Δμαθαλίδσ (Vanish) Δθηηλάδσ (Launch) Αξπάδσ (Grab) Μπνξείηε λα μεθηλήζεηε ηελ εκπεηξία ζαο κε ην MSKodu από ηελ παξαθάησ επίζεκε δηεύζπλζε: 4.2 Προγρακκαηίδοληας κε ηο TouchDevelop Τν TouchDevelop ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ αλάπηπμε εθαξκνγώλ θπξίσο ζε θηλεηά ηειέθσλα θαη ηακπιέηεο κέζσ πξνγξακκαηηζκνύ. Ο πξνγξακκαηηζκόο ζε πεξηβάιινλ TouchDevelop πξαγκαηνπνηείηαη κε ρξήζε εληνιώλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζε βηβιηνζήθεο, όπνπ ν πξνγξακκαηηζηήο κε επαθή (touch) εηζάγεη απηέο ζηνλ θώδηθα. Σην Σρήκα 4.2 απεηθνλίδεηαη ε νζόλε ελόο θηλεηνύ ηειεθώλνπ ζην νπνίν ν ρξήζηεο επηιέγεη εληνιή θαηά ηνλ πξνγξακκαηηζκό ηεο εθαξκνγήο ηνπ. Στήκα 4.2: Οζόλε θαηά ηελ αλάπηπμε εθαξκνγήο κε ην TouchDevelop.

113 112 Κεθάιαην 4 Μπνξείηε λα μεθηλήζεηε ηελ εκπεηξία ζαο κε ην TouchDevelop από ηελ παξαθάησ επίζεκε δηεύζπλζε: 4.3 Η πεγή ηοσ DreamSpark https://www.touchdevelop.com/ Τν DreamSpark απνηειεί κηα πξνζθνξά ηεο Microsoft κέζσ ηηο νπνίαο ν θάζε πξνγξακκαηηζηήο κπνξεί λα απνθηήζεη δσξεάλ ινγηζκηθά γηα ηελ αλάπηπμε ησλ εθαξκνγώλ ηνπ. Μεξηθά από ηα δηαζέζηκα ινγηζκηθά πνπ κπνξεί έλαο θνηηεηήο ή έλα κέινο αθαδεκατθνύ ηδξύκαηνο, λα πξνκεζεπηεί κέζσ ηνπ DreamSpark γηα εξεπλεηηθνύο θαη εθπαηδεπηηθνύο ζθνπνύο είλαη ηα παξαθάησ: Visual Studio 2008 Windows Server 2008 Standard SQL Server 2008 Developer Microsoft Expression Studio 2 XNA Game Studio 2 IT Academy Student Pass Visual Studio 2005 Professional Virtual PC Microsoft Visual Studio 2008 Express Editions Microsoft Visual Studio 2005 Express Editions Visual C# Μπνξείηε λα μεθηλήζεηε ηελ εκπεηξία ζαο κε ην DreamSpark από ηελ παξαθάησ επίζεκε δηεύζπλζε: https://www.dreamspark.com/ 4.4 Προγρακκαηίδοληας κε ηο Windows App Studio Τν Windows App Studio απνηειεί εξγαιείν δεκηνπξγίαο εθαξκνγώλ γηα Windows Phone εθαξκνγέο. Γπλακηθή ηνπ Windows App Studio απνηειεί ην γεγνλόο όηη κπνξεί λα παξάγεη θώδηθα γηα ην εξγαιείν Visual Studio. Μπνξείηε λα μεθηλήζεηε ηελ εκπεηξία ζαο κε ην Windows App Studio από ηελ παξαθάησ επίζεκε δηεύζπλζε:

114 Γλσξίδνληαο πξνγξακκαηηζηηθά εξγαιεία Προγρακκαηίδοληας κε ηο Small Basic Τν Microsoft Small Basic πξνζθέξεη έλα θηιηθό πεξηβάιινλ κε ην νπνίν είλαη πνιύ εύθνιν λα αλαπηύμεηε κηα πξνγξακκαηηζηηθή εθαξκνγή. Γηα ην ζθνπό απηό ην Small Basic δηαζέηεη βηβιηνζήθεο ώζηε λα αλαπηύμεηε ζε πνιύ γξήγνξν ρξόλν ηελ εθαξκνγή ζαο (Σρ. 4.3). Στήκα 4.3: Πεξηβάιινλ Small Basic. Μπνξείηε λα μεθηλήζεηε ηελ εκπεηξία ζαο κε ην Small Basic από ηελ παξαθάησ επίζεκε δηεύζπλζε: 4.6 Προγρακκαηίδοληας κε ηο App Inventor Τν App Inventor γηα Android απνηειεί πεξηβάιινλ νπηηθνύ πξνγξακκαηηζκνύ θαη ππνζηεξίδεηαη από ην ΜΙΤ. Με ρξήζε βηβιηνζεθώλ ηνπ App Inventor κπνξνύκε λα ζρεδηάζνπκε θαη λα αλαπηύμνπκε ηελ εθαξκνγή καο ζε γξήγνξν ρξόλν. Τν App Inventor γηα ηελ επθνιία ηνπ πξνγξακκαηηζκνύ ρξεζηκνπνηεί πεξηβάιινλ αιιειεπίδξαζεο, παξόκνην κε απηό ηνπ Scratch. Γηα ηελ αλάπηπμε ησλ εθαξκνγώλ ζην πξνγξακκαηηζηηθό εξγαιείν ζπλαληάκε:

115 114 Κεθάιαην 4 ην App Inventor Designer ζην νπνίν ζρεδηάδνπκε ηελ εθαξκνγή όπσο απηή ζα απεηθνλίδεηαη ζην θηλεηό ηνπ ρξήζηε, θαη ην App Inventor Blocks Editor κέζσ ηνπ νπνίνπ, κε κνξθή πιαθηδίσλ αλαπηύζζνπκε ηνλ θώδηθα. Με ηελ νινθιήξσζε ηεο εθαξκνγήο, αθνινπζνύκε δηαδηθαζία ζηελ νπνία ην αξρείν ηύπνπ.apk κπνξεί λα εηζαρζεί ζε ζπζθεπέο Android (Σρ. 4.4). (α) (β) Στήκα 4.4: Πεξηβάιινλ αλάπηπμεο α) γξαθηθώλ θαη β) θώδηθα κε κνξθή πιαθηδίσλ. Μπνξείηε λα μεθηλήζεηε ηελ εκπεηξία ζαο κε ην App Inventor από ηελ παξαθάησ επίζεκε δηεύζπλζε:

116 Γλσξίδνληαο πξνγξακκαηηζηηθά εξγαιεία Προγρακκαηίδοληας κε ηο Scratch Τν Scratch είλαη κηα νπηηθή γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ ζε Squeak. Τν Scratch έρεη αλαπηπρζεί από κηα κηθξή νκάδα εξεπλεηώλ ζην Lifelong Kindergarten Group ζην MIT Media Lab (Σρήκα 4.5). Ο πξνγξακκαηηζκόο ηνπ Scratch γίλεηε κε ρξήζε πιαθηδίσλ (Σρήκα 4.6). Γηα ηε δεκηνπξγία ησλ έξγσλ (project) ζην Scratch ρξεζηκνπνηνύκε αληηθείκελα ηα νπνία θαινύληα κνξθέο (sprite). Οη κνξθέο έρνπλ ηδηόηεηεο ηηο νπνίεο κπνξνύκε λα ηηο ηξνπνπνηήζνπκε. Γηα ηελ θίλεζε ησλ κνξθώλ ρξεζηκνπνηνύκε εληνιέο (πιαθίδηα) κε ηα νπνία δεκηνπξγνύκε ην ζελάξην ηνπ έξγνπ καο. Μπνξείηε λα μεθηλήζεηε ηελ εκπεηξία ζαο κε ην Scratch από ηελ παξαθάησ επίζεκε δηεύζπλζε: https://scratch.mit.edu/ Στήκα 4.5: Πεξηβάιινλ ηνπ ινγηζκηθνύ Scratch.

117 116 Κεθάιαην 4 Στήκα 4.6: Παξάδεηγκα εληνιώλ θώδηθα κε κνξθή πιαθηδίσλ. 4.8 Βοσηώληας ζηο βσζό ηωλ σποιογηζηηθώλ ζσζηεκάηωλ Έπεηηα από ηε ξαγδαία αλάπηπμε ηεο επηζηήκεο ησλ ππνινγηζηώλ, απμήζεθε ζε κεγάιν βαζκό θαη ν αξηζκόο ησλ αηόκσλ πνπ αζρνινύληαη κε ηε κειέηε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο. Τα ππνινγηζηηθά ζπζηήκαηα ζήκεξα απνηεινύλ αληηθείκελν κειέηεο αθόκα θαη γηα κηθξά παηδηά. Οινέλα θαη πεξηζζόηεξν παξαηεξείηαη ην θαηλόκελν ηεο ελαζρόιεζεο ησλ παηδηώλ κε ηελ επηζηήκε ησλ ππνινγηζηώλ αθόκα θαη ζηα βαζηά λεξά ηεο πιεξνθνξηθήο. Η πεξηέξγεηα γηα αλαδήηεζε ζην βάζνο ησλ ππνινγηζηηθώλ ζπζηεκάησλ θαη ε αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο ησλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ έθεξε ζηελ επηθάλεηα έλα ζύλνιν από εθπαηδεπηηθέο πιαηθόξκεο νη νπνίεο δίλνπλ ηε δπλαηόηεηα αθόκα θαη ζε κηθξά παηδηά λα αζρνιεζνύλ κε ηελ κειέηε θαη αλάπηπμε ελζσκαησκέλσλ ζπζηεκάησλ θαη ππνινγηζηηθώλ ζπζηεκάησλ γεληθόηεξα. Απηέο νη εθπαηδεπηηθέο πιαηθόξκεο ρξεζηκνπνηνύλ κεζόδνπο πξνγξακκαηηζκνύ θαη ζύλδεζεο πιηθνύ πνπ δελ απαηηνύλ πιένλ εμεηδηθεπκέλεο γλώζεηο από έκπεηξνπο κεραληθνύο. Μπνξνύκε πιένλ λα ρξεζηκνπνηνύκε ηηο εθπαηδεπηηθέο πιαηθόξκεο κε επθνιία θαη λα αλαπηύζζνπκε ελζσκαησκέλα πνινγηζηηθά ζπζηήκαηα ηα νπνία εθηεινύλ έλα ζύλνιν από ιεηηνπξγίεο πνπ ζπλαληάκε αθόκα θαη ζηα πην εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα απηνκάηνπ ειέγρνπ. Σηε ζπλέρεηα αλαθέξνπκε πεξηιεπηηθά βαζηθέο πιαηθόξκεο αλάπηπμεο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζήκεξα ζηνλ ηνκέα ηεο πιεξνθνξηθήο θαη ησλ ελζσκαησκέλσλ ζπζηεκάησλ.

118 Γλσξίδνληαο πξνγξακκαηηζηηθά εξγαιεία Η πιαηθόρκα Arduino Η πιαηθόξκα Arduino είλαη κία εθπαηδεπηηθή πιαηθόξκα κε αληηθείκελν ηνλ πξνγξακκαηηζκό ελζσκαησκέλσλ ζπζηεκάησλ πνπ ραξαθηεξίδεηαη από έλα κεγάιν βαζκό επθνιίαο θαη ρξεζηηθόηεηαο. Απηή ε πιαηθόξκα ππνζηεξίδεη έλα ζύλνιν έηνηκσλ εθπαηδεπηηθώλ κνλάδσλ (πιαθέηεο) ρακεινύ θόζηνπο πνπ θαιύπηνπλ έλα κεγάιν ζύλνιν εθαξκνγώλ ζηνλ θόζκν ησλ ελζσκαησκέλσλ ζπζηεκάησλ. Η πιαηθόξκα Arduino ρξεζηκνπνηεί ηε γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ Wiring C πνπ βαζίδεηαη ζηελ γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ C++. Η γιώζζα απηή είλαη θαηάιιεια ζρεδηαζκέλε ώζηε λα παξέρεη επθνιία ζην ρξήζηε θαζώο ρξεζηκνπνηεί έηνηκεο βηβιηνζήθεο πνπ κεηώλνπλ ζην ειάρηζην ηελ δηαδηθαζία νδήγεζεο πεξηθεξεηαθώλ κνλάδσλ ζε έλα ελζσκαησκέλν ζύζηεκα (Σρ. 4.7). Ο ρξήζηεο ρξεηάδεηαη βαζηθέο γλώζεηο πξνγξακκαηηζκνύ θαη ιίγν ρξόλν λα εμνηθεησζεί κε ηηο βηβιηνζήθεο θαη ηε ρξήζε ηνπο ώζηε λα πξνγξακκαηίζεη έλα ελζσκαησκέλν ζύζηεκα. Η πιαηθόξκα καο παξέρεη έλα ζύλνιν από έηνηκεο ειεθηξνληθέο πιαθέηεο αλάπηπμεο πνπ δηαζέηνπλ επεμεξγαζηέο έηνηκνπο γηα πξνγξακκαηηζκό. Η δηαδηθαζία ηνπ πξνγξακκαηηζκνύ γίλεηαη εύθνια κέζσ εηδηθνύ ινγηζκηθνύ ζηνλ ππνινγηζηή καο θαη ε θόξησζε ησλ πξνγξακκάησλ ζε απηέο γίλεηαη κέζσ δηαζύλδεζεο USB. Σην Σρήκα 4.8 απεηθνλίδεηαη ην ινγηζκηθό κέζα από ην νπνίν πξνγξακκαηίδνπκε κία εθαξκνγή ζηνλ ππνινγηζηή καο θαη ε πιαθέηα Arduino UNO ζηελ νπνία πξόθεηηαη λα απνζεθεύζνπκε ην πξόγξακκα πνπ γξάθνπκε κέζσ δηαζύλδεζεο USB. Στήκα 4.7: Arduino Uno θαη πεξηθεξεηαθά γηα ηελ αλάπηπμε εθαξκνγώλ.

119 118 Κεθάιαην 4 USB Στήκα 4.8: Πεξηβάιινλ ηνπ ινγηζκηθνύ IDE. Ο πξνγξακκαηηζκόο ησλ πιαθεηώλ βαζίδεηαη ζε κία γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ ε νπνία έρεη ζρεδηαζηεί θαηάιιεια γηα απηέο ηηο πιαθέηεο θαη ν πξνγξακκαηηζηήο κέζα από έηνηκα παξαδείγκαηα θαη έλα ζύλνιν βηβιηνζεθώλ πνπ βξίζθνληαη ελζσκαησκέλεο κέζα ζην πεξηβάιινλ πξνγξακκαηηζκνύ, κπνξεί λα δώζεη ζε κία πιαθέηα νπνηαδήπνηε ιεηηνπξγία επηζπκεί. Μπνξεί λα νδεγήζεη ηηο εηζόδνπο θαη ηηο εμόδνπο ηεο πιαθέηαο θαζώο θαη λα δηαζπλδέζεη θαη λα νδεγήζεη θαηάιιεια κία ή πεξηζζόηεξεο εμσηεξηθέο ζπζθεπέο κε επθνιία (π.ρ. νζόλε LCD). Με απηόλ ηνλ ηξόπν κπνξνύκε εύθνια λα πινπνηήζνπκε εθαξκνγέο από ηελ νδήγεζε ελόο ιακπηήξα παηώληαο έλα θνπκπί έσο θαη ηελ απηόκαηε νδήγεζε ελόο κηθξνύ ξνκπόη.

120 Γλσξίδνληαο πξνγξακκαηηζηηθά εξγαιεία Οδήγεζε ζερβοθηλεηήρωλ κε ηο Arduino Κάλνληαο ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο Servo πνπ ζπκπεξηιακβάλεηαη κέζα ζην ινγηζκηθό Arduino IDE θαη πινπνηώληαο ηελ αθόινπζε ζπλδεζκνινγία κε κία πιαθέηα Arduino, κπνξνύκε λα νδεγήζνπκε κε επθνιία έλα ζεξβνθηλεηήξα (Σρ. 4.9). Στήκα 4.9: Σπλδεζκνινγία ζεξβνθηλεηήξα κε ηελ πιαηθόξκα Arduino. Σηε ζπλέρεηα παξνπζηάδεηαη ν θώδηθαο από ην παξάδεηγκα knob.ino ηνπ πεξηβάιινληνο ηνπ Arduino File Examples Servo Knob. #include <Servo.h> Servo myservo; // Διαδικαζία ελέγτοσ ζέρβο. int potpin = 0; int val; void setup(){ myservo.attach(9); // Έλεγτος ζέρβο από ακροδέκηη 9. } void loop() { val = analogread(potpin); // Ανάγνωζη ποηενζιόμεηροσ από 0 έως1023. val = map(val, 0, 1023, 0, 180); // Οριζμός ειζόδοσ και γωνία περιζηροθής. myservo.write(val); // Εγγραθή για κίνηζη ηοσ ζέρβο. delay(15);

121 120 Κεθάιαην Προγρακκαηηζκός Arduino κε πιαθίδηα Μέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο ArduBlock (http://blog.ardublock.com/) (http://sourceforge.net/projects/ardublock/) κπνξνύκε λα πξνγξακκαηίζνπκε έλα Arduino κε ρξήζε πιαθηδίσλ όπσο απεηθνλίδεηαη ζην Σρήκα 4.10α, ελώ κε ην εξγαιεία S4A (http://s4a.cat) (Σρ. 4.10β) ην όπνην είλαη βαζηζκέλν ζηνλ πξνγξακκαηηζκό ηνπ Scratch κπνξνύκε λα δηαζπλδέζνπκε ην Arduino γηα αλάπηπμε απιώλ εθαξκνγώλ ζηηο νπνίεο ρεηξηδόκαζηε ην Arduino σο θάξηα ζπιινγήο δεδνκέλσλ ζε κόλε ζύλδεζε ηνπ Arduino κε ηνλ ππνινγηζηή γηα πνιύ απιέο εθαξκνγέο. (α) (β) Στήκα 4.10: Πεξηβάιινλ ινγηζκηθώλ α) ArduBlock θαη β) S4A. Μπνξείηε λα μεθηλήζεηε ηελ εκπεηξία ζαο κε ην Arduino από ηελ παξαθάησ επίζεκε δηεύζπλζε:

122 Γλσξίδνληαο πξνγξακκαηηζηηθά εξγαιεία Η πιαηθόρκα Raspberry Pi Τν RaspberryPi είλαη κία εθπαηδεπηηθή πιαηθόξκα πνπ πινπνηήζεθε από ηελ εηαηξία Raspberry Pi Foundation κε ζηόρν λα πξνσζήζεη ηελ επηζηήκε ησλ ππνινγηζηώλ ζηα ζρνιεία θαη ζηα εθπαηδεπηηθά ηδξύκαηα. Με κία πνιύ κηθξνύ κεγέζνπο πιαθέηα ε νπνία πεξηέρεη όια ηα απαξαίηεηα ιεηηνπξγηθά ζηνηρεία πνπ απαηηνύληαη γηα ηε δόκεζε ελόο ειεθηξνληθνύ ππνινγηζηή, ην Raspberry Pi κπνξεί λα ζπλδεζεί εύθνια κε νζόλε, πιεθηξνιόγην θαη πνληίθη θαη ακέζσο δίλεη ηελ δπλαηόηεηα ελαζρόιεζεο κε ηελ πιαηθόξκα απηή Σσλδέοληας ηο Raspberry Pi Η δηαζύλδεζε κε ηελ νζόλε πξαγκαηνπνηείηαη κε θαιώδην HDMI κέζσ ηεο ζύξα HDMI πνπ βξίζθεηαη ελζσκαησκέλε πάλσ ζηελ πιαθέηα Raspberry Pi. Φξεζηκνπνηώληαο ηηο ζύξεο USB πνπ βξίζθνληαη ελζσκαησκέλεο πάλσ ζηελ πιαθέηα κπνξνύκε εύθνια λα ζπλδέζνπκε έλα πιεθηξνιόγην θαη έλα πνληίθη. Μέζσ ελόο ηξνθνδνηηθνύ MicroUSB κπνξνύκε λα ηξνθνδνηήζνπκε ηελ πιαθέηα. Φξεζηκνπνηώληαο κία θάξηα SD απνζεθεύνπκε ην ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Raspberry θαη ηνπνζεηνύκε ηελ θάξηα ζηελ ππνδνρή SD πνπ δηαζέηεη ε πιαθέηα Raspberry Pi. Τν ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα ηνπ Raspberry Pi κπνξνύκε λα ην πξνκεζεπηνύκε από ηελ θεληξηθή ηζηνζειίδα ζηελ αθόινπζε δηεύζπλζε (Σρ. 4.11). https://www.raspberrypi.org/downloads/

123 122 Κεθάιαην 4 Στήκα 4.11: Λήςε ηνπ ιεηηνπξγηθνύ NOOBS. Υπάξρνπλ πνιιά ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα πνπ κπνξνύκε λα επηιέμνπκε από ηελ ηζηνζειίδα. Γηα λα θάλεη θαλείο πην εύθνιε ηελ πξώηε ηνπ επαθή κε ηελ πιαηθόξκα Raspberry Pi θαιό ζα είλαη λα επηιέμεη ην ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα NOOBS ζην νπνίν ππάξρνπλ εύθνια βήκαηα γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ ιεηηνπξγηθνύ ζπζηήκαηνο. Μέζα ζην NOOBS πεξηέρεηαη θαη επηινγή γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ ιεηηνπξγηθνύ ζπζηήκαηνο Raspbian. Τν Raspbian είλαη έλα ειεύζεξν ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα πνπ βαζίδεηαη ζηελ δηαλνκή Debian ηνπ Linux ην νπνίν έρεη ξπζκηζηεί θαηάιιεια γηα ην πιηθό (hardware) ηνπ Raspberry Pi. Τν ιεηηνπξγηθό Raspbian έρεη πεξίπνπ πξν εγθαηεζηεκέλα παθέηα (packages) θαη βξίζθεηαη αθόκα ζε δηαδηθαζία πινπνίεζεο πξνζπαζώληαο λα βειηηώζεη ηελ ζηαζεξόηεηά ηνπ θαη ηελ απόδνζή ηνπ. Σπλδένληαο έλα θαιώδην Ethernet ζηελ ππνδνρή RJ-45 ηνπ Raspberry Pi κπνξνύκε λα ζπλδεζνύκε ζην δηαδίθηπν θαη λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ην Raspberry Pi σο πξνζσπηθό ππνινγηζηή Χρήζε ηοσ Raspberry Pi ως ελζωκαηωκέλο ζύζηεκα Σπγθξηηηθά κε έλαλ ειεθηξνληθό ππνινγηζηή ην Raspberry Pi καο δίλεη κία επηπιένλ δπλαηόηεηα λα νδεγνύκε έλα ζύλνιν ςεθηαθώλ εηζόδσλ θαη εμόδσλ γεληθνύ ζθνπνύ GPIO (GeneralPurposeInputOutput). Απηέο ηηο ςεθηαθέο εηζόδνπο θαη εμόδνπο κπνξνύκε λα ηηο ρξεζηκνπνηήζνπκε γηα λα δηαζπλδέζνπκε εμσηεξηθέο πεξηθεξεηαθέο κνλάδεο (modules) νη νπνίεο εθηεινύλ δηάθνξεο ιεηηνπξγίεο όπσο νδήγεζε ζπζθεπώλ ειέγρνπ, επηθνηλσλία κε αηζζεηήξεο γηα κέηξεζε θπζηθώλ κεγεζώλ (ζεξκνθξαζία, θσηεηλόηεηα, θ.α.) νδήγεζε κεραληζκώλ ξνκπνηηθώλ ζπζθεπώλ, νδήγεζε νζνλώλ LCD θαη TFT θ.α.

124 Γλσξίδνληαο πξνγξακκαηηζηηθά εξγαιεία 123 Σην Σρήκα 4.12 απεηθνλίδεηαη ην ιεηηνπξγηθό δηάγξακκα ησλ εηζόδσλ\εμόδσλ ηνπ Raspberry Pi. Στήκα 4.12: Οη αθξνδέθηεο GPIO ηνπ Raspberry Pi.

125 124 Κεθάιαην Προγρακκαηηζκός κε ηο Raspberry Pi Σηελ πεξίπησζε πνπ έρνπκε εγθαηαζηήζεη ζην Raspberry Pi ην ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Raspbian, ππάξρεη πξν εγθαηεζηεκέλε κέζα ζε απηό ε γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ Python θαηο ζπγθεθξηκέλα ππάξρεη ην πεξηβάιινλ πξνγξακκαηηζκνύ πνπ θαιείηαη IDLE3. Σην Σρήκα 4.13 παξνπζηάδεηαη έλα απιό πξόγξακκα HelloWorld ζε γιώζζα Python ζην πεξηβάιινλ IDLE. Στήκα 4.13: Πξόγξακκα ζε Python ζην πεξηβάιινλ IDLE ηνπ Raspberry Pi. Απνζεθεύνληαο ην παξαπάλσ πξόγξακκα θαη επηιέγνληαο Run από ην θεληξηθό κελνύ ην πξόγξακκα ζα κεηαγισηηηζηεί απηόκαηα θαη ζα εθηειεζηεί ξσηώληαο ηνλ ρξήζε Hello, I m Raspberry Pi! What is your name? Σε απηό ην ζεκείν πεξηκέλεη από ηνλ ρξήζηε λα εηζάγεη ην όλνκά ηνπ. Αθνύ ν ρξήζηεο πιεθηξνινγήζεη ην όλνκά (π.ρ. Kostas) ηνπ εκθαλίδεηαη ην κήλπκα Nice to meet you Kostas have a nice day! Με παξόκνην ηξόπν κπνξνύκε λα γξάςνπκε νπνηνδήπνηε πξόγξακκα επηζπκνύκε ρξεζηκνπνηώληαο ηηο εληνιέο ηεο γιώζζαο πξνγξακκαηηζκνύ Python Οδήγεζε GPIO ηοσ Raspberry Pi κε ηελ Python Φξεζηκνπνηώληαο ηηο βηβιηνζήθεο πνπ βξίζθνληαη εγθαηεζηεκέλεο ζηελ Python γηα ηελ νδήγεζε ησλ εηζόδσλ/εμόδσλ γεληθνύ ζθνπνύ ηεο πιαθέηαο Raspberry Pi κπνξνύκε εύθνια λα γξάςνπκε πξνγξάκκαηα ζε γιώζζα Python πνπ νδεγνύλ θαηάιιεια απηέο ηηο εηζόδνπο/εμόδνπο. Φηάλεη κόλν λα ζπκπεξηιάβνπκε ηελ θαηάιιειε βηβιηνζήθε GPIO ζηνλ θώδηθά καο θαη έπεηηα λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηηο ζπλαξηήζεηο θαη ηηο δηαδηθαζίεο γηα λα πινπνηήζνπκε εθαξκνγέο (Σρ. 4.14).

126 Γλσξίδνληαο πξνγξακκαηηζηηθά εξγαιεία 125 Στήκα 4.14: Οδήγεζε GPIO ηνπ Raspberry Pi κε ηελ Python. Μπνξείηε λα μεθηλήζεηε ηελ εκπεηξία ζαο κε ην Raspberry Pi από ηελ παξαθάησ επίζεκε δηεύζπλζε: https://www.raspberrypi.org/ 4.11 Ο ροκποηηθός κεταληζκός Codie Τν Codie είλαη έλαο μύιηλνο ξνκπνηηθόο κεραληζκόο o νπνίνο θέξεη έλα ζύλνιν από αηζζεηήξεο (Σρ. 4.15). Ο πξνγξακκαηηζκόο ηνπ γίλεηε κέζσ εθαξκνγήο γηα ios. Με ηνλ ξνκπνηηθό κεραληζκό ν ρξήζηεο καζαίλεη βαζηθό πξνγξακκαηηζκό κέζα από ηηο θηλήζεηο ηνπ Codie.

127 126 Κεθάιαην 4 Στήκα 4.15: Ο μύιηλνο ξνκπνηηθόο κεραληζκόο Codie θαη πξνγξακκαηηζκόο κέζσ θηλεηνύ ηειεθώλνπ. Μπνξείηε λα μεθηλήζεηε ηελ εκπεηξία ζαο κε ην Raspberry Pi από ηελ παξαθάησ επίζεκε δηεύζπλζε: Ο ροκποηηθός κεταληζκός LEGO Mindstorms EV3 θαη NXT Τν LEGO Mindstorms EV3 θαη ην LEGO Mindstorms ΝΦΤ είλαη έλαο ξνκπνηηθόο κεραληζκόο o νπνίνο θέξεη έλα ζύλνιν από αηζζεηήξεο θαη κπνξεί κε ρξήζε LEGΟ λα πάξεη νπνηαδήπνηε κνξθή (Σρ. 4.16). Ο πξνγξακκαηηζκόο ηνπ γίλεηε από κέζσ ηνπ ινγηζκηθνύ Mindstorms Edu NXT ην νπνίν αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ηνπ νπηηθνύ πξνγξακκαηηζκνύ. Μπνξεί επίζεο λα πξνγξακκαηηζηεί θαη ζε άιιεο γιώζζεο όπσο ο πξνγξακκαηίδεηαη κε όιεο ζρεδόλ ηηο γλσζηέο γιώζζεο πξνγξακκαηηζκνύ όπσο C, C++, Java,.Net, θ.α.. Μπνξείηε λα μεθηλήζεηε ηελ εκπεηξία ζαο κε ην LEGO Mindstorms EV3 από ηελ παξαθάησ επίζεκε δηεύζπλζε:

128 Γλσξίδνληαο πξνγξακκαηηζηηθά εξγαιεία 127 (α) (α) (γ) Στήκα 4.16: α) Υιηθά LEGO, β) Mindstorms EV3 θαη γ) Mindstorms ΝΦΤ.

129 Βιβλιογραφία [1] Ανάπηςξη εθαπμογών ζε ππογπαμμαηιζηικό πεπιβάλλον, Π.Ι. [2] Ανηώνιος Γκοηζίνας, Κωνζηανηίνος Καλοβρέκηες, Πληποθοπιακά ζςζηήμαηα οικονομικών και διοικηηικών επιζηημών, Εκδόζεις Βαρβαρήγοσ, ISBN [3] Κωνζηανηίνος Καλοβρέκηες, Βαζικέρ δομέρ ενζωμαηωμένων ζςζηημάηων, Εκδόζεις Βαρβαρήγοσ, ISBN [4] Τεσνολογία ςπολογιζηικών ζςζηημάηων και λειηοςπγικά ζςζηήμαηα, Π.Ι. [5] Hennessy J. L., Patterson D. A., Απσιηεκηονική ςπολογιζηών, Εκδόζεις Τδιόλα, ISBN Πηγές διαδικτύοσ https://scratch.mit.edu/ https://www.dreamspark.com/ https://www.raspberrypi.org/ https://www.touchdevelop.com/ 128

130 Γλωξίδεηο πωο θάζε αιιειεπίδξαζε αλάκεζα ζε άλζξωπν θαη ππνινγηζηή γίλεηαη κέζα από ηνλ θώδηθα; Είηε ρξεζηκνπνηείο ηνλ ππνινγηζηή, ηελ ηακπιέηα, ην θηλεηό, ή νπνηαδήπνηε άιιε ειεθηξνληθή ζπζθεπή ν θώδηθαο είλαη εθεί! Μπνξεί λα κελ ηνλ βιέπεηο, αιιά ν θώδηθαο είλαη εθεί. Βξίζθεηαη παληνύ θαη είλαη απαξαίηεηνο ζηελ θαζεκεξηλή επαθή κε ηελ ηερλνινγία. Γιατί να μάθω κώδικα; Σε ιίγα ρξόληα όζνη δελ έρνπλ θάπνηεο βαζηθέο δεμηόηεηεο πξνγξακκαηηζκνύ ζα ζεωξνύληαη αλαιθάβεηνη! Σε απηό ζπκθωλνύλ νη εηδηθνί, αιιά θαη νη γίγαληεο ηεο πιεξνθνξηθήο όπωο o Βill Gates, θαη ν Steve Jobs. Άλζξωπνη πνπ άιιαμαλ ηε ξνή ηεο ηζηνξίαο, παξά ην κεηαμύ ηνπο αληαγωληζκό, ελώζεθαλ γηα λα πεξάζνπλ ζηνπο λένπο έλα κήλπκα: Επενδύζηε ζηην Πληροθορική και ηον προγραμμαηιζμό, γιαηί ζου μαθαίνει να ζκέθηεζαι. Πηγή: ΙSBN

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

www.algorithmos.eu Κεθάλαιο 2

www.algorithmos.eu Κεθάλαιο 2 Κεθάλαιο 2 1. Ο αιγόξηζκνο είλαη απαξαίηεηνο κόλν γηα ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ Πιεξνθνξηθήο 2. Ο αιγόξηζκνο απνηειείηαη από έλα πεπεξαζκέλν ζύλνιν εληνιώλ 3. Ο αιγόξηζκνο κπνξεί λα πεξηιακβάλεη θαη εληνιέο

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX Σηότοι εργαζηηρίοσ Σην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ, νη θνηηεηέο ζα εμνηθεησζνύλ κε βαζηθέο εληνιέο δηθηπαθώλ πξσηνθόιισλ νη νπνίεο βξίζθνπλ εθαξκνγή ζε πεξηβάιινληα Windows

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων (https://weeman.inf.ethz.ch/particletracker/) Τν Plugin particle tracker κπνξεί λα αληρλεύζεη απηόκαηα ηα ζσκαηίδηα πνπ θηλνύληαη,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΥΝΗΣΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΥΝΗΣΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ ΘΕΜ 1 ο (2.5 κνλάδεο) ΠΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΚΕΔΟΝΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΜΗΜ ΕΦΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΥΝΗΣΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ Σελικέρ εξετάσειρ Σετάπτη 21 Ιανοςαπίος 2009 13:00-16:00 Έζησ ν θόζκνο ηεο ειεθηξηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο:

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Πίνακες Σσμβόλων Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Εηζαγσγή ελόο ζηνηρείνπ Αλαδήηεζε ζηνηρείνπ κε δεδνκέλν θιεηδί Άιιεο ρξήζηκεο ιεηηνπξγίεο είλαη: Δηαγξαθή ελόο θαζνξηζκέλνπ ζηνηρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

Άζθεζε 2ε ΤΣΗΜΑΣΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΒΡΟΥΟΤ ΚΑΙ MATLAB

Άζθεζε 2ε ΤΣΗΜΑΣΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΒΡΟΥΟΤ ΚΑΙ MATLAB Άζθεζε 2ε ΤΣΗΜΑΣΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΒΡΟΥΟΤ ΚΑΙ MATLAB. ςνάπηηζη μεηαθοπάρ Γηα ηε κειέηε ελόο ζπζηήκαηνο κε ην Matlab απαξαίηεηε πξνϋπόζεζε είλαη λα δεκηνπξγήζνπκε έλα κνληέιν, ώζηε λα εμεηάζνπκε ηα ραξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο Πξαθηηθή Άζθεζε (επίπεδν 2): ηόρνο ηεο άζθεζεο είλαη ε πεξαηηέξω εμνηθείωζε

Διαβάστε περισσότερα

Σηα παξαδείγκαηα πνπ αθνινπζνύλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ην JQUIZ, ην JCROSS θαη ην JMATCH, πνπ αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη παξαθάηω.

Σηα παξαδείγκαηα πνπ αθνινπζνύλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ην JQUIZ, ην JCROSS θαη ην JMATCH, πνπ αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη παξαθάηω. Τι είναι το Hotpotatoes; Τν παθέην HotPotatoes 6 πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηε δεκηνπξγία ηωλ αζθήζεωλ, είλαη έλα πξόγξακκα αλνηρηνύ ινγηζκηθνύ θαη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ειεύζεξα από Παλεπηζηεκηαθά Ιδξύκαηα,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών τοιχεία του μαθήματοσ (ημζρα εβδομάδασ, ώρεσ, ζτοσ): ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών Εργαςτηριακή ομάδα αςκήςεων 2 για το μάθημα «ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

Εηζαγσγή ζηελ επηζηήκε ησλ ππνινγηζηώλ. Λνγηζκηθό Υπνινγηζηώλ Κεθάιαην 7ν Λεηηνπξγηθά Σπζηήκαηα

Εηζαγσγή ζηελ επηζηήκε ησλ ππνινγηζηώλ. Λνγηζκηθό Υπνινγηζηώλ Κεθάιαην 7ν Λεηηνπξγηθά Σπζηήκαηα Εηζαγσγή ζηελ επηζηήκε ησλ ππνινγηζηώλ Λνγηζκηθό Υπνινγηζηώλ Κεθάιαην 7ν Λεηηνπξγηθά Σπζηήκαηα 1 Υπνινγηζηηθό Σύζηεκα 2 Λεηηνπξγηθό Σύζηεκα Απνηειεί ηε δηαζύλδεζε κεηαμύ ηνπ πιηθνύ ελόο ππνινγηζηή θαη

Διαβάστε περισσότερα

Αντισταθμιστική ανάλυση

Αντισταθμιστική ανάλυση Θεσξήζηε έλαλ αιγόξηζκν Α πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα δνκή δεδνκέλσλ Γ : Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Α ε Γ πξαγκαηνπνηεί κία αθνινπζία από πξάμεηο. Παξάδεηγκα: Θπκεζείηε ην πξόβιεκα ηεο εύξεζεο-έλσζεο Δίρακε

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

επαξθήο ζηαηηζηηθή ζπλάξηεζε, β) Έζησ η.δ. είλαη αλεμάξηεην ηνπ. Άξα πξόθεηηαη γηα 1 n

επαξθήο ζηαηηζηηθή ζπλάξηεζε, β) Έζησ η.δ. είλαη αλεμάξηεην ηνπ. Άξα πξόθεηηαη γηα 1 n . ΜΑΚΡΑ ΣΟΑ 7 & ΕΘΝ. ΑΝΣΙΣΑΕΩ (ΠΕΙΡΑΙΑ),. ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ 06 Α (ΠΕΙΡΑΙΑ), 3. ΠΤΡΓΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ (ΑΘΗΝΑ). ΣΗΛ 040970,,, www.vtal.gr Επιλεγμένες Ασκήσεις. α) Έζησ η.δ. Ep. Να δεηρζεί όηη ε T,..., ~, 0

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

UML (Unified Modeling Language )

UML (Unified Modeling Language ) UML (Unified Modeling Language ) Μεγάια Έξγα Λνγηζκηθνύ = επηθνηλσλία Πνιινί πξνγξακκαηηζηέο, πνιινί πειάηεο-ρξήζηεο, νη επόκελεο γεληέο, επηβάιινπλ ηε ρξήζε θνηλήο νξνινγίαο ε άιια ηερληθά έξγα ε ρξήζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών τοιχεία του μαθήματοσ (ημζρα εβδομάδασ, ώρεσ, ζτοσ): ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών Εργαςτηριακή ομάδα αςκήςεων 1 για το μάθημα «ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πξώην εξγαζηεξηαθό κάζεκα. Αξρηηεθηνληθή Η/Υ Ι

Πξώην εξγαζηεξηαθό κάζεκα. Αξρηηεθηνληθή Η/Υ Ι Πξώην εξγαζηεξηαθό κάζεκα Αξρηηεθηνληθή Η/Υ Ι Σςζηήμαηα αναπαπάζηαζηρ Έλα αξηζκεηηθό ζύζηεκα αλαπαξάζηαζεο δεδνκέλσλ, απνηειείηαη από έλα ζπγθεθξηκέλν αξηζκό ραξαθηήξσλ (π.ρ. ζηελ πεξίπησζε ηνπ δεθαδηθνύ

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο

Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο Θεματικές Ενότητες 1. Απιέο έλλνηεο θβαληηθήο κεραληθήο θαη ην ζύζηεκα δύν θβαληηθώλ θαηαζηάζεωλ. 2. Qubit θαη θβαληηθόο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

Κάζε functional unit ρξεζηκνπνηείηαη κηα θνξά ζε θάζε θύθιν: αλάγθε γηα πνιιαπιό hardware = θόζηνο πινπνίεζεο!

Κάζε functional unit ρξεζηκνπνηείηαη κηα θνξά ζε θάζε θύθιν: αλάγθε γηα πνιιαπιό hardware = θόζηνο πινπνίεζεο! Single-cyle σλοποίηζη: Γηάξθεηα θύθινπ ίζε κε ηε κεγαιύηεξε εληνιή-worst case delay (εδώ ε lw) = ρακειή απόδνζε! Αληηβαίλεη κε αξρή: Κάλε ηελ πην απιή πεξίπηωζε γξήγνξε (ίζωο θαη εηο βάξνο ηωλ πην «ζύλζεηωλ»

Διαβάστε περισσότερα

HYUNDAI. Η δηαγλσζηηθή θίζζα ησλ Hyundai έρεη 12 επαθέο θαη ηνπνζεηείηαη ζηνλ ρώξν ηνπ θηλεηήξα

HYUNDAI. Η δηαγλσζηηθή θίζζα ησλ Hyundai έρεη 12 επαθέο θαη ηνπνζεηείηαη ζηνλ ρώξν ηνπ θηλεηήξα HYUNDAI ηα κνληέια ηεο Hyundai ππάξρνπλ ηέζζεξεηο δηαθνξεηηθνί ζπλδπαζκνί θσδηθώλ βιάβεο: κνλνςήθηνη, δηςήθηνη ηεηξαςήθηνη θαη θσδηθνί πνπ αθνινπζνύλ ηα πξσηόθνιια EOBD. Γιαγνωζηική Φίζζα Η δηαγλσζηηθή

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ 1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ ΝΟΗΠΚΝΠ 2 Τν πεηξέιαην, πνπ κεξηθέο θνξέο ζηελ θαζεκεξηλή γιώζζα απνθαιείηαη θαη μαύπορ σπςσόρ ή τσάι τος Ρέξαρ, είλαη

Διαβάστε περισσότερα

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη ΛΤΜΔΝΔ ΑΚΖΔΗ ΣΖΝ ΔΤΡΔΖ ΑΡΥΗΚΖ ΦΑΖ 1. Η αιή αξκνληθή ηαιάλησζε ν εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη ιάηνο Α = cm θαη ζρλόηεηα f = 5 Hz. Τε ρξνληθή ζηηγκή = ην κηθξό ζώκα δηέξρεηαη αό ηε ζέζε ανκάθξλζεο

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο. Πνιπηερληθή Σρνιή. Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ. [ www.inf.uth.gr ]

Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο. Πνιπηερληθή Σρνιή. Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ. [ www.inf.uth.gr ] Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο Πνιπηερληθή Σρνιή Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ [ www.inf.uth.gr ] 1 ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΗΥ312 (ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι) ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑΣ Θ: Αλιμήζηρ Χπήζηορ Βεπούληρ

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

1. Άζξνηζκα. Να ππνινγηζηεί ην άζξνηζκα κε ηελ ηερληθή ηεο εμίζσζεο αζξνίζκαηνο. Χξεζηκνπνηνύκε ηνλ ηύπν: ( ) ( )

1. Άζξνηζκα. Να ππνινγηζηεί ην άζξνηζκα κε ηελ ηερληθή ηεο εμίζσζεο αζξνίζκαηνο. Χξεζηκνπνηνύκε ηνλ ηύπν: ( ) ( ) 1. Άζξνηζκα Να ππνινγηζηεί ην άζξνηζκα κε ηελ ηερληθή ηεο εμίζσζεο αζξνίζκαηνο. Χξεζηκνπνηνύκε ηνλ ηύπν: Θέινπκε λα εθθξάζνπκε ην άζξνηζκα ζαλ ζπλάξηεζε ηνπ. Δπνκέλσο έρνπκε: 2. Άζξνηζκα Ξεθηλάκε κε δύν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος 3.6 Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος Πνιιέο θνξέο, θαζώο γξάθνπκε ζην Word, βιέπνπκε θπκαηηζηέο θόθθηλεο θαη πξάζηλεο ππνγξακκίζεηο λα εκθαλίδνληαη θάησ από νξηζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c.

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c. ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) y y z z t t Σν νπνίν νδεγεί ζην όηη = - π.(άηνπν), αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mikelson-Morley είλαη =. Δπίζεο y = y, z = z, t = t Σν νπνίν ( t

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Δξγαζηεξηαθή άζθεζε 8: Μαγλεηηθέο Μεηξήζεηο Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 26/5/2010

Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Δξγαζηεξηαθή άζθεζε 8: Μαγλεηηθέο Μεηξήζεηο Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 26/5/2010 Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Δξγαζηεξηαθή άζθεζε 8: Μαγλεηηθέο Μεηξήζεηο Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 26/5/2010 ΕΙΑΓΩΓΗ: Τα δηάθνξα πιηθά, αλάινγα κε ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο εληόο καγλεηηθνύ πεδίνπ δηαθξίλνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα