Πεξηερόκελα ΓΔΝΙΚΟ ΜΔΡΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πεξηερόκελα ΓΔΝΙΚΟ ΜΔΡΟ"

Transcript

1 Πεξηερόκελα ΓΔΝΙΚΟ ΜΔΡΟ... 3 Δλόηεηα 1.1 Ο ξόινο ησλ ΣΠΔ ζηε δόκεζε ηεο θνηλσλίαο ηεο Γλώζεο. Η έληαμε ησλ ΣΠΔ ζηα πιαίζηα ησλ ζηόρσλ ηεο εθπαίδεπζεο γηα ην Η Δπξσπατθή Έλσζε θαη νη πνιηηηθέο εθπαηδεπηηθώλ ρξήζεσλ ησλ ΣΠΔ... 3 Δμεηδίθεπζε ησλ Δπξσπατθώλ πνιηηηθώλ... 3 Γξάζεηο γηα ηε ζπγθεθξηκελνπνίεζε ησλ ζηόρσλ ζε Δπίπεδν εθπαηδεπηηθώλ ζπζηεκάησλ... 3 Δλόηεηα 1.2 Μνληέια εηζαγσγήο ΣΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε... 4 εκαζία ηεο εηζαγσγήο ησλ ΣΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε... 4 Μνληέια εηζαγσγήο ησλ ΣΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε... 5 Η δηεζλήο πξνβιεκαηηθή... 5 Δλόηεηα 2.1 ύγρξνλεο ζεσξήζεηο γηα ηε κάζεζε... 5 πκπεξηθνξηζηηθέο ζεσξίεο κάζεζεο. Μάζεζε κέζῳ ελίζρπζεο... 5 Γλσζηηθέο Θεσξίεο Μάζεζεο Κνλζηξνπθηηβηζκόο Δπνηθνδνκηζκόο... 6 Κνηλσληνπνιηηηζκηθέο Θεσξίεο Μάζεζεο... 6 Δλόηεηα 2.2 ύγρξνλεο πξνζεγγίζεηο ζηε Γηδαθηηθή... 7 Βαζηθέο έλλνηεο θαη νξνινγία... 7 ύγρξνλεο δηδαθηηθέο κέζνδνη θαη ΣΠΔ... 7 Η ζπκβνιή ησλ ΣΠΔ ζηελ εθαξκνγή ησλ ζύγρξνλσλ δηδαθηηθώλ κεζόδσλ... 8 Γηδαθηηθά ζελάξηα θαη δηαζεκαηηθόηεηα... 8 Δλόηεηα & Υξήζε θαη ππνζηήξημε Κνηλνηήησλ Πξαθηηθήο θαη Μάζεζεο... 9 Κνηλόηεηεο Πξαθηηθήο θαη Μάζεζεο... 9 Φεθηαθέο Κνηλόηεηεο. Online Κνηλόηεηεο θαη Δηθνληθέο (Virtual) Κνηλόηεηεο... 9 Φεθηαθέο Κνηλόηεηεο: πεξηβάιινληα... 9 Μεξηθά ζεκαληηθά ζηνηρεία από Κνηλόηεηεο Πξαθηηθήο θαη Μάζεζεο Δλόηεηα α Σν Web2.0, ε θνηλσληθή δηθηύσζε θαη νη λέεο θνηλσληθέο πξαθηηθέο Τπεξεζίεο Web Δλόηεηα 3.1 Σν Γηαδίθηπν σο πεγή πιεξνθνξηώλ Πιενλεθηήκαηα από ηε ρξήζε ηνπ Γηαδηθηύνπ γηα ηελ αλαδήηεζε πιεξνθνξηώλ Δπηθπιάμεηο θαη ζεκεία γηα επηζήκαλζε ζε ζρέζε κε ηε δηδαθηηθή ρξήζε ηνπ Γηαδηθηύνπ Σερληθέο Αλαδήηεζεο ζην Γηαδίθηπν Δλόηεηα 3.2 Αμηνπνίεζε - Αμηνιόγεζε ηζηνζειίδσλ, ηζηνρώξσλ θαη ππιώλ Γηεξεύλεζε θαη αμηνπνίεζε ηζηνζειίδσλ από εθπαηδεπηηθνύο θαη καζεηέο Αμηνπνίεζε ηεο ηειεπηαίαο γεληάο ππεξεζηώλ ζην Γηαδίθηπν... 12

2 Α. Έκθαζε ζηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά Β. Έκθαζε ζηε δηδαθηηθή αμηνπνίεζε Σερληθέο αμηνιόγεζεο ζειίδσλ Δλόηεηα 3.3 ρεδίαζε καζεκάησλ κε ηε ρξήζε ηνπ Γηαδηθηύνπ Έλα γεληθό, ζεσξεηηθό πιαίζην εξγαζίαο γηα ην e-learning Πιενλεθηήκαηα ηεο ρξήζεο ζπζηεκάησλ e-learning Μεηνλεθηήκαηα ηεο ρξήζεο ηνπ e-learning Δλόηεηα 3.4 Γεκηνπξγία καζεζηαθνύ πιηθνύ πνιπκέζσλ θαη ππεξκέζσλ Αλαγθαηόηεηα πξνηππνπνίεζεο καζεζηαθώλ ηερλνινγηώλ Λνγηζκηθά Αλάπηπμεο πνιπκεζηθώλ εθαξκνγώλ Βήκαηα γηα ην ζρεδηαζκό θαη ηελ παξαγσγή πνιπκεζηθώλ εθαξκνγώλ Πνιπκέζα θαη εθπαίδεπζε Γηαδξαζηηθνί πίλαθεο Δλόηεηα 3.5 πζηήκαηα Γηαρείξηζεο Μάζεζεο (CMS, LMS) Μεξηθά πζηήκαηα Γηαρείξηζεο Μάζεζεο Δλόηεηα Γηδάζθνληαο κε ηε βνήζεηα επεμεξγαζηή θεηκέλνπ Δλόηεηα Γηδάζθνληαο κε ηε βνήζεηα ινγηζκηθνύ ππνινγηζηηθώλ θύιισλ Δλόηεηα Γηδάζθνληαο κε ηε βνήζεηα ινγηζκηθνύ παξνπζηάζεσλ Δλόηεηα 4.1 Βαζηθέο θαηεγνξίεο ινγηζκηθνύ Δλόηεηα 4.2 Αμηνιόγεζε εθπαηδεπηηθνύ ινγηζκηθνύ Αμηνιόγεζε εθπαηδεπηηθνύ ινγηζκηθνύ Κξηηήξηα Αμηνιόγεζεο εθπαηδεπηηθνύ ινγηζκηθνύ Δλόηεηα 4.3 πλνπηηθή παξνπζίαζε πθηζηάκελνπ εθπαηδεπηηθνύ ινγηζκηθνύ Δλόηεηα 5.1 & 5.2 ρνιηθό εξγαζηήξην πιεξνθνξηθήο θαη εηζαγσγή ζηα ζέκαηα αζθάιεηαο Βαζηθέο έλλνηεο Γηθηύσλ Θέκαηα αζθαιείαο «Καθόβνπια» ινγηζκηθά Πξνζηαζία... 25

3 ΓΔΝΙΚΟ ΜΔΡΟ Δλόηεηα 1.1 Ο ξόινο ησλ ΣΠΔ ζηε δόκεζε ηεο θνηλσλίαο ηεο Γλώζεο. Η έληαμε ησλ ΣΠΔ ζηα πιαίζηα ησλ ζηόρσλ ηεο εθπαίδεπζεο γηα ην Η Δπξσπατθή Έλσζε θαη νη πνιηηηθέο εθπαηδεπηηθώλ ρξήζεσλ ησλ ΣΠΔ Από ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 90 αλαγλσξίδεη ηε ζπνπδαηόηεηα ησλ ΣΠΔ θαη ζέηεη ζε ιεηηνπξγία projects (Socrates, Minerva, GRUNDVIG). Η ύλνδνο ηεο Ληζζαβόλαο (2000) νξηνζεηεί ην 2010 σο ηε ρξνληά πνπ ε Δπξώπε πξέπεη λα είλαη έηνηκε. ηε ύλνδν ηνπ Λνπμεκβνύξγνπ αξγόηεξα απνθαζίδνληαη νη ηξόπνη κε ηνπο νπνίνο ζα γίλεη απηό. Δμεηδίθεπζε ησλ Δπξσπατθώλ πνιηηηθώλ ην πκβνύιην ηεο ηνθρόικεο απνθαζίδεηαη: 1) Πνηνηηθή αιιαγή δνκώλ 2) Γηεπθόιπλζε πξόζβαζεο ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ θαηάξηηζε 3) Γηεύξπλζε ησλ «νξηδόλησλ» ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζπζηεκάησλ Θέηνληαη θαη άιια θξηηήξηα κε θύξην ζηόρν πάληα ηε δπλαηόηεηα πξόζβαζεο όισλ ησλ πνιηηώλ ζηα ζπζηήκαηα εθπαίδεπζεο θαη ηε δπλαηόηεηα κεηαθίλεζήο ηνπο από ην έλα ζην άιιν, εμαζθαιίδνληαο ίζεο επθαηξίεο ζε όινπο. ηελ νπζία γίλεηαη πξνζπάζεηα γηα εληαηνπνίεζε (νκνγελνπνίεζε) θαη ελνπνίεζε (δεκηνπξγία ελόο κνλαδηθνύ) ρώξνπ εθπαίδεπζεο-θαηάξηηζεο-επηκόξθσζεο, ελώ ηα επηκέξνπο εζληθά πξνγξάκκαηα ζα πξέπεη λα είλαη πξνζαλαηνιηζκέλα παλεπξσπατθά. Γξάζεηο γηα ηε ζπγθεθξηκελνπνίεζε ησλ ζηόρσλ ζε Δπίπεδν εθπαηδεπηηθώλ ζπζηεκάησλ A. Γηθηύσζε ζρνιείσλ, project (πεξηβάιινλ, επηρεηξεκαηηθόηεηα), ππνζηεξηθηηθνί κεραληζκνί, Δπξσπατθό Γίθηπν ρνιείσλ, επηθνηλσλία κεηαμύ ζρνιείσλ θαη δαζθάισλ. B. Καηλνηόκεο εθπαηδεπηηθέο ρξήζεηο ησλ ΣΠΔ. Πξνσζείηαη ην e-learning. Οη δξάζεηο απηέο έρνπλ πνιιά πξόζσπα. Η λέα πνιηηηθή ηεο ΔΔ γηα ηηο ΣΠΔ, απνθαινύκελε i2010, European Information Society 2010, απνηειεί κηα επέθηαζε ηεο ηξαηεγηθήο ηεο Ληζζαβόλαο, όπνπ νξίδνληαλ απαξαίηεηεο, ε θξηηηθή ρξήζε ηεο IST (Information Society Technology) θαη νη βαζηθέο δεμηόηεηεο (digital competence). Έηζη ε επηκόξθσζε θξίλεηαη απαξαίηεηε πξνθεηκέλνπ νη εθπαηδεπηηθνί λα κπνξνύλ: Να νξγαλώλνπλ δπλακηθά πεξηβάιινληα κάζεζεο Να αμηνπνηνύλ ηηο ΣΠΔ ζηε δηδαθηηθή δηαδηθαζία Να νξγαλώλνπλ θαη λα πξνζαξκόδνπλ ην ζρνιηθό πξόγξακκα, όηαλ απαηηείηαη Να επηθνηλσλνύλ κε γνλείο θαη θνηλσληθνύο εηαίξνπο

4 Να ηθαλνπνηνύλ ην πιαίζην ηεο δηα βίνπ κάζεζεο ή ηεο εηδηθήο αγσγήο πγθεθξηκέλα γηα ην Πξόγξακκα ηεο επηκόξθσζεο Β επηπέδνπ, νη εθπαηδεπηηθνί αλακέλεηαη λα αλαπηύμνπλ ηηο παξαθάησ δεμηόηεηεο: Σξόπνπο αμηνπνίεζεο ησλ ΣΠΔ Δλεξγεηηθή εκπινθή ησλ καζεηώλ, κε ηε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο Παξαθνινύζεζε ηεο εμέιημεο ινγηζκηθώλ γηα εθπαηδεπηηθή ρξήζε Δθαξκνγή ζπγθεθξηκέλσλ αξρώλ γηα ην ζρεδηαζκό εθπαηδεπηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ ώζηε λα αμηνπνηνύληαη κε νξζό παηδαγσγηθό ηξόπν νη ΣΠΔ Δλόηεηα 1.2 Μνληέια εηζαγσγήο ΣΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε εκαζία ηεο εηζαγσγήο ησλ ΣΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε Οη ιόγνη είλαη: Οη καζεηέο ρξεηάδνληαη πιεξνθνξηθή θνπιηνύξα γηα θαιύηεξε ελζσκάησζε (=ελεξγνί πνιίηεο) Η απμαλόκελε πνιππινθόηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ζπζηήκαηνο θαη ε γεληθή ηνπ θξίζε απαηηνύλ λέεο κεζόδνπο δηδαζθαιίαο Οη γλώζεηο ηεο Πιεξνθνξηθήο είλαη ρξήζηκεο γηα κειινληηθή επαγγεικαηηθή πξόνδν Η εηζαγσγή ησλ ΣΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε κπνξεί λα ζεκαίλεη: i. Υξήζε ζηε δηνίθεζε ηεο Δθπαίδεπζεο ii. Απηόλνκν γλσζηηθό αληηθείκελν iii. Μέζν δηδαζθαιίαο άιισλ αληηθεηκέλσλ iv. Μέζν επηθνηλσλίαο Βέβαηα απηά απαηηνύλ αιιαγέο όπσο: Δμνπιηζκό θαη δηθηπαθή ππνδνκή Νέα λνκνζεζία Παξαγσγή ινγηζκηθνύ θαη θαηάιιεινπ εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ Δλζσκάησζε αιιαγώλ ζην Πξόγξακκα πνπδώλ Δπηκόξθσζε εθπαηδεπηηθώλ θαη ζηειερώλ Πξνζαξκνγή δηνηθεηηθώλ δνκώλ Αιιαγή λννηξνπίαο Όζεο ρώξεο δελ έιαβαλ ζνβαξά ππ όςηλ ηνπο όια ηα παξαπάλσ απέηπραλ όπσο ε Βξεηαλία θαη ε Γαιιία κε ηα pc δηθήο ηνπο ζρεδίαζεο ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 80. Όια ηα παξαπάλσ ζπκπιέθνληαη κεηαμύ ηνπο θαη απαηηείηαη πξνζνρή ζηα θειεύζκαηα ηεο αγνξάο θαη ην ζπγρξνληζκό ησλ ινγηζκηθώλ. Κάπνηα ζεκαληηθά ιάζε πνπ έρεη επηζεκάλεη ε UNESCO είλαη ε ζεώξεζε ηεο δηθηύσζεο ζαλ ζεκαληηθόηεξν παξάγνληα, ε επηθέληξσζε ζηνπο πόξνπο θαη όρη ζηηο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο, κε ζπληήξεζε, επηθαηξνπνίεζε, αλαβάζκηζε software θαη hardware.

5 Μνληέια εηζαγσγήο ησλ ΣΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε Τπάξρνπλ 3 κνληέια: 1) Σερλνθξαηηθό (ηερλνινγηθόο ληεηεξκηληζκόο): δεμηόηεηα ζηε ρξήζε Η/Τ, εθκάζεζε πξνγξακκάησλ. 2) Οιηζηηθό: Οιηζηηθή πξνζέγγηζε ηεο γλώζεο. Η ελζσκάησζε ησλ ΣΠΔ γίλεηαη ζηαδηαθά (δηαρέεηαη) ζην ζύλνιν ησλ καζεκάησλ. Απηό ην κνληέιν δεκηνπξγεί κεγάιεο αλαηξνπέο ζηα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα. 3) Πξαγκαηνινγηθό: πλδπαζκόο ησλ δύν παξαπάλσ κνληέισλ, δηδαζθαιία Η/Τ θαη ηαπηόρξνλε έληαμε ησλ ΣΠΔ ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. Η δηεζλήο πξνβιεκαηηθή Η έλλνηα βαζηθέο δεμηόηεηεο έρεη ππνθαηαζηαζεί ζήκεξα από ηελ πιεξνθνξηθή επρέξεηα (fluency) δει. δεμηόηεηεο δηεπξπκέλεο θαη πην βαζηέο. Σν κνληέιν ηεο νιηζηηθήο ή πξαγκαηνινγηθήο πξνζέγγηζεο έρεη αλαρζεί ζε πξνβιεκαηηθή Πιεξνθνξηθνύ ή ςεθηαθνύ γξακκαηηζκνύ, κέζα ζηα ζεσξεηηθά πιαίζηα ησλ πνιπγξακκαηηζκώλ. Δλόηεηα 2.1 ύγρξνλεο ζεσξήζεηο γηα ηε κάζεζε Μάζεζε είλαη ε απόθηεζε θαη ε κεηαβνιή γλώζεσλ, δεμηνηήησλ, ζηξαηεγηθώλ πεπνηζήζεσλ, ζηάζεσλ θαη δηαθόξσλ κνξθώλ ζπκπεξηθνξάο δει. δηαδηθαζία ζηελ νπνία αιιάδεη ην γλσζηηθό δπλακηθό ηνπ αηόκνπ σο απνηέιεζκα πνηθίισλ εκπεηξηώλ ηηο νπνίεο ην άηνκν επεμεξγάδεηαη. πκπεξηθνξηζηηθέο ζεσξίεο κάζεζεο. Μάζεζε κέζῳ ελίζρπζεο (Watson, Thorndike, Skinner, Pavlov). Μειεηώληαη κόλνλ νη εμσηεξηθέο αληηδξάζεηο ησλ αηόκσλ θαη απνξξίπηνληαη νη εζσηεξηθέο λνεηηθέο δηεξγαζίεο. εκαζία έρεη κόλν ην εμσηεξηθό εξέζηζκα, άξα ε κάζεζε έξρεηαη από έμσ θαη γίλεηαη κε ηε ζύλδεζε, εξέζηζκα-αληίδξαζε. Η επαλάιεςε εληζρύεη ηε ζύλδεζε απηή Η ζεηηθή ελίζρπζε βνεζά ηε κάζεζε Όζν πνιύπινθε θη αλ είλαη ε κάζεζε κπνξεί λα αλαιπζεί ζε κηθξά θνκκάηηα Η γλώζε κεηαδίδεηαη Σαρεία αλαηξνθνδόηεζε Μνληέια πνπ ζηεξίρηεθαλ ζηνλ πκπεξηθνξηζκό: Πξνγξακκαηηζκέλε δηδαζθαιία (Skinner). Γηδαθηηθόο ρεδηαζκόο (Instructional Design, Gagné). Η κάζεζε απαηηεί αλαδόκεζε ησλ λνεηηθώλ δνκώλ θαη πξνζαξκνγήο ζηε λέα γλώζε. Σα ζηάδηα ζρεδηαζκνύ είλαη : Αλάιπζε, ρεδίαζε, Αλάπηπμε, Δθαξκνγή, Αμηνιόγεζε. Με ηηο αξρέο ηνπ πκπεξηθνξηζκνύ αλαπηύρηεθαλ ινγηζκηθά εμάζθεζεο θαη πξαθηηθήο (drill and practice) θαη ινγηζκηθά θαζνδήγεζεο, δηδαζθαιίαο (tutorials) ηα νπνία βνεζνύλ ζηελ εθκάζεζε δεμηνηήησλ ρακεινύ επηπέδνπ.

6 Γλσζηηθέο Θεσξίεο Μάζεζεο Κνλζηξνπθηηβηζκόο Δπνηθνδνκηζκόο Απνδίδνπλ ζεκαζία ζηηο εζσηεξηθέο λνεηηθέο δηεξγαζίεο. Η κάζεζε δελ κεηαδίδεηαη αιιά νηθνδνκείηαη πάλσ ζε πξνγελέζηεξεο γλώζεηο, νη νπνίεο θπζηθά αλαδνκνύληαη. Δπνηθνδνκηζκόο (Piaget). Η αλάπηπμε ηεο ζθέςεο είλαη εμειηθηηθή δηαδηθαζία. Ο καζεηήο θαηαζθεπάδεη ηε γλώζε κε δηθό ηνπ ηξόπν άξα ρξεηάδεηαη πεξηβάιινλ πινύζην ζε πνηθίια εμσηεξηθά εξεζίζκαηα, γηα λα αληηδξά καδί ηνπ. Αλαθαιππηηθή Μάζεζε (Bruner). Ο καζεηήο αλαθαιύπηεη ηε γλώζε κέζῳ αλαθαιππηηθώλ δηαδηθαζηώλ (πείξακα, δνθηκή, επαιήζεπζε, δηάςεπζε) απηό από κόλν ηνπ είλαη θίλεηξν γηα ην καζεηή. Ο δάζθαινο θαζνδεγεί (καθοδηγούμενη ανακάλςτη). Ο δάζθαινο είλαη νδεγόο θαη εκςπρσηήο ελώ ν καζεηήο δνπιεύεη κε ην δηθό ηνπ ξπζκό. Ο Bruner κε λεόηεξεο ζεσξίεο ηνπο έδσζε ηδηαίηεξε βαξύηεηα ζηνλ θνηλσληνπνιηηηζκηθό παξάγνληα. ηελ ίδηα ζρνιή εληάζζνληαη θαη άιιεο ζεσξίεο, όπσο ε ζεσξία ηεο επεμεξγαζίαο ηεο πιεξνθνξίαο θαη γεληθόηεξα όιεο νη λεόηεξεο απόςεηο ηεο Βηνινγίαο θαη ηεο λεπξνθπζηνινγίαο. Σα ινγηζκηθά πνπ ζηεξίδνληαη ζηνλ Δπνηθνδνκηζκό: Τπνζηεξίδνπλ ηελ ηδέα ηεο νηθνδόκεζεο θαη αλαθάιπςεο ηεο γλώζεο από ηνλ ίδην ην καζεηή Τπνζηεξίδνπλ ηελ πξνζσπηθή έθθξαζε θαη ηελ αιιειεπίδξαζε ησλ καζεηώλ Παξέρνπλ πνιιαπιέο αλαπαξαζηάζεηο ελλνηώλ θαη ζρέζεσλ Γελ ππνδεηθλύνπλ ηε ιύζε αιιά αθήλνπλ ηελ έθθξαζε ηεο γλώκεο έζησ θαη ιαλζαζκέλεο Τπνζηεξίδνπλ ηε δηαδηθαζία ηεο θνηλσληνγλσζηηθήο ζύγθξνπζεο, όπνπ ηα γεγνλόηα ή ηα επηρεηξήκαηα άιισλ καζεηώλ αλαηξέπνπλ ιαλζαζκέλεο αληηιήςεηο ηνπ καζεηή Οη ανοισηοί μικπόκοζμοι (όπνπ εληάζζνληαη ηα πεξηβάιινληα Logo, πνπ δεκηνύξγεζε ν Papert) είλαη ηα ινγηζκηθά πνπ ζηεξίδνληαη αθξηβώο ζ απηέο ηηο ηδέεο θαη ηδηαίηεξα ζηνλ Piaget. Κνηλσληνπνιηηηζκηθέο Θεσξίεο Μάζεζεο Η κάζεζε ζπληειείηαη κέζα από ζπγθεθξηκέλα πνιηηηζκηθά πιαίζηα (γιώζζα, ζηεξεόηππα, αληηιήςεηο) θαη δεκηνπξγείηαη κέζῳ αιιειεπίδξαζεο κε άιια άηνκα γηα ηελ επίηεπμε θνηλώλ δξαζηεξηνηήησλ (activities). Μαζαίλσ κε ηνπο άιινπο. Βαζηθνί εθπξόζσπνη είλαη ν Vygotsky, o Doise, o Mugny. Ο Κνηλσληθόο Δπνηθνδνκηζκόο ιεηηνπξγεί ζπκπιεξσκαηηθά ζηηο Γλσζηηθέο Θεσξίεο Μάζεζεο. Ο Vygotsky δίλεη κεγάιε ζεκαζία ζηε γλώζζα σο παξάγνληα κάζεζεο θαη ζηεξίδεηαη ζηε Ζώνη Επικείμενηρ Ανάπηςξηρ (ΖΕΑ) πνπ είλαη έλα ζύλνιν γλώζεσλ ηηο νπνίεο ν καζεηήο κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη κε ηε βνήζεηα ηνπ πεξηβάιινληνο αιιά όρη αθόκα κόλνο. Ο ξόινο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ, ηνπ ζρνιείνπ θαη ηνπ πεξηβάιινληνο κέζα ζην νπνίν δεη θαη καζαίλεη ν καζεηήο, είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθόο. Νεόηεξεο είλαη νη ζεσξίεο ηεο δξαζηεξηόηεηαο (activity theory), ηεο εγθαζηδξπκέλεο κάζεζεο (situated cognition) θαη ηεο θαηαλεκεκέλεο λόεζεο (distributed cognition). Σν κάζεκα γίλεηαη νξγαλσκέλα, ζπλεξγαηηθά θαη κε ηε ζπκβνιή ηνπ Web 2.0 θαη ηεο θνηλσληθήο δηθηύσζεο. Τπάξρνπλ ζρεηηθά ιίγα απηόλνκα ινγηζκηθά πνπ λα ζηεξίδνληαη ζηηο ζεσξίεο απηέο.

7 Δλόηεηα 2.2 ύγρξνλεο πξνζεγγίζεηο ζηε Γηδαθηηθή Βαζηθέο έλλνηεο θαη νξνινγία Μέζνδνο δηδαζθαιίαο ζεσξείηαη έλα πξόηππν (pattern) νξγάλσζεο ηνπ καζήκαηνο θαη ζπκπεξηθνξάο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ. ηξαηεγηθή δηδαζθαιίαο. Πεξηιακβάλεη ελδερνκέλσο πεξηζζόηεξεο από κία κεζόδνπο. Μνληέιν δηδαζθαιίαο. Πεξηιακβάλεη ηεξάξρεζε εθπαηδεπηηθώλ πξνηεξαηνηήησλ, ζπγθεθξηκέλεο δηδαθηηθέο δηαδηθαζίεο θαη πξνζδηνξίδεη ηνλ ηξόπν νξγάλσζεο ηεο ηάμεο θαη ηεο δηδαζθαιίαο. Μέζνδνο δηδαζθαιίαο, ζηξαηεγηθέο δηδαζθαιίαο θαη κνληέιν δηδαζθαιίαο είλαη έλλνηεο ζπλώλπκεο. ύγρξνλεο δηδαθηηθέο κέζνδνη θαη ΣΠΔ Οη ΣΠΔ ζηελ πξάμε «αθπξώλνπλ» κεξηθέο παξαδνζηαθέο κεζόδνπο δηδαζθαιίαο. Οκαδνζπλεξγαηηθή κάζεζε. Όιεο νη ζεσξίεο κάζεζεο ζπλεγνξνύλ ζ απηό θαη νη ΣΠΔ βνεζνύλ κε εξγαιεία γηα ζύγρξνλε ή αζύγρξνλε επηθνηλσλία, ζπλεπεμεξγαζία θεηκέλσλ, δηακνίξαζε ςεθηαθώλ πόξσλ, e-θνηλόηεηεο, ηζηνιόγηα, wikis. Γηδαθηηθό «θόζηνο»: α) Μέγεζνο - ζύλζεζε νκάδαο, β) Σξόπνο αιιειεπίδξαζεο, γ) Αλακελόκελα απνηειέζκαηα, δ) Γηδαθηηθόο ζόξπβνο, ε) Γηαρείξηζε ρξόλνπ θ.ά. ρέδηα ζπλεξγαηηθήο έξεπλαο κέζνδνο project: Οκαδηθέο εξγαζίεο πνπ εθηεινύληαη ζε κεγάιν ρξνληθό δηάζηεκα κε ζθνπό ηελ παξαγσγή ελόο ηειηθνύ πξντόληνο. Ο καζεηήο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη έλα κεγάιν θάζκα γλώζεσλ θαη αλώηεξεο κνξθέο κάζεζεο π.ρ. δεκηνπξγηθόηεηα, πιάγηα ζθέςε, αλάιπζε, ζύλζεζε, αμηνιόγεζε. Πιενλεθηήκαηα: Σνλίδεη ηε δηαδηθαζία θαη όρη ην απνηέιεζκα ηεο κάζεζεο Οη καζεηέο ζέηνπλ ζηόρνπο ηεξίδεηαη ζηελ νκαδηθή εξγαζία θαη ζηελ ζπλεξγαζία Η επηηπρία νθείιεηαη όηη ν καζεηήο θαηεπζύλεηαη από εζσηεξηθά θίλεηξα. Σα projects δηαρσξίδνληαη από άιιεο κεζόδνπο δηδαζθαιίαο δηόηη: A. Οξγαλώλνληαη γύξσ από έλα θεληξηθό πξόβιεκα, ην νπνίν βνεζά λα ελεξγνπνηεζνύλ όιεο νη δξαζηεξηόηεηεο ηεο ηάμεο B. Απαηηνύλ θάπνην πξντόλ ην νπνίν απνηειεί θαη ιύζε ηνπ αξρηθνύ πξνβιήκαηνο Βήκαηα ηεο δηαδηθαζίαο: Δπηινγή ζέκαηνο πγθεθξηκελνπνίεζε ζηόρσλ πλεξγαηηθόο ζρεδηαζκόο Αλαδήηεζε πεγώλ Δθηέιεζε Παξνπζίαζε ηειηθνύ πξντόληνο Αμηνιόγεζε Δπίιπζε πξνβιεκάησλ - problem solving. Πξόβιεκα είλαη θάζε θαηάζηαζε όπνπ ην άηνκν πξνζπαζεί λα επηηύρεη έλα ζπγθεθξηκέλν ζθνπό θαη πξέπεη λα βξεη ηα κέζα θαη ηνπο ηξόπνπο γηα λα ην επηηύρεη. Τπάξρνπλ ηα ζαθώρ θαη ηα αζαθώρ δηαηππσκέλα πξνβιήκαηα. ηα ζαθώο δηαηππσκέλα ρξεζηκνπνηνύκε αιγόξηζκνπο ή θαλόλεο. ηα αζαθώο δηαηππσκέλα δελ δίλνληαη θαζόινπ ή δελ δίλνληαη επαξθείο πιεξνθνξίεο π.ρ. πώο ζα ιπζεί έλα νηθνινγηθό πξόβιεκα. Μπνξεί λα επηιπζεί κε πνιιέο ζηξαηεγηθέο θαη επηδέρεηαη πνιιέο

8 ιύζεηο. πγγεληθά είλαη θαη ηα αλνηρηά πξνβιήκαηα ηα νπνία ζπρλά δελ πξνζδηνξίδνπλ θαλ ηηο απνδεθηέο ιύζεηο κε ζαθή ηξόπν. Υξεζηκνπνηνύκε επξηζηηθέο πξνζεγγίζεηο (heuristics), άηππεο δει. δηαηζζεηηθέο, πξσηόηππεο ζηξαηεγηθέο. Με ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ αζρνιήζεθε ε Λεηηνπξγηθή Φπρνινγία (Dewey, Chaparède) κε ζθνπό λα εθνδηάζεη ηνπο καζεηέο κε ηξόπνπο, ζηξαηεγηθέο θαη κεζόδνπο επίιπζεο πξνβιεκάησλ. Η ζπκβνιή ησλ ΣΠΔ ζηελ εθαξκνγή ησλ ζύγρξνλσλ δηδαθηηθώλ κεζόδσλ Δίλαη νπζηαζηηθή ζε 3 δηαθνξεηηθά επίπεδα: 1) Γηαδίθηπν ή άιινο ηξόπνο π.ρ. CD 2) Γηεθπεξαίσζε θαη νξγάλσζε δεδνκέλσλ π.ρ. chat, forum, blog, wiki 3) Πξνέθηαζε ησλ πξαθηηθώλ απηώλ θαη άιισλ θαηλνηόκσλ πξαθηηθώλ π.ρ. webquest Γηδαθηηθά ζελάξηα θαη δηαζεκαηηθόηεηα Γηδαθηηθό ζελάξην ζεσξνύκε ηελ πεξηγξαθή κηαο δηδαζθαιίαο κε εζηηαζκέλν γλσζηηθό(ά) αληηθείκελν(α), ζπγθεθξηκέλνπο εθπαηδεπηηθνύο ζηόρνπο, δηδαθηηθέο αξρέο θαη πξαθηηθέο. ρέδην καζήκαηνο. Έλλνηα ζπγγεληθή κε ην ζελάξην, πνπ αληηζηνηρεί ζε κηα ιεπηνκεξή πεξηγξαθή ηεο δηδαζθαιίαο αιιά απνπζηάδεη ε πεξηγξαθή ηεο θνηλσληθήο αιιειεπίδξαζεο θαη νη ξόινη ησλ ζπκκεηερόλησλ, νη αληηιήςεηο ησλ καζεηώλ θαη ηα ελδερόκελα εκπόδηα. ηε ζύγρξνλε Γηδαθηηθή νη δύν όξνη ηείλνπλ λα ηαπηηζηνύλ. Σν δηδαθηηθό ζελάξην πινπνηείηαη, θαηά θαλόλα, κέζα από εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο. Δκπιέθνληαη ε δηαζεκαηηθόηεηα θαη ε δηεπηζηεκνληθόηεηα, πνπ απνηεινύλ δύν κεζόδνπο πξνζέγγηζεο πξνβιεκάησλ. Γηεπηζηεκνληθόηεηα. Η εκπινθή πεξηζζόηεξσλ γλσζηηθώλ πεξηνρώλ ζηε κειέηε ελόο θαηλνκέλνπ π.ρ. Ππζαγόξεην ζεώξεκα από καζεκαηηθή θαη γισζζνινγηθή άπνςε. Γηαζεκαηηθόηεηα. Η επέθηαζε ηεο αλάιπζεο ελόο ππό κειέηε αληηθεηκέλνπ, ζε ζθαίξεο πέξα κηαο γλσζηηθήο πεξηνρήο γηα ηε δηαζύλδεζε κε άιιεο έλλνηεο. Π.ρ. Ππζαγόξεην ζεώξεκα, ε ηζηνξία ηνπ, ν ξόινο ηνπ ζηα Μαζεκαηηθά θαη ζε άιινπο ηνκείο. Δπλνεί εξγαζίεο ηύπνπ project θαη ηε ζπδήηεζε ζηελ ηάμε. Διδακηικό και επιμοπθυηικό ςλικό ζεσξείηαη νηηδήπνηε πιηθό πξόθεηηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί ζηε δηδαζθαιία. Σν δηδαθηηθό πιηθό είλαη πην «απζηεξό» ζηε κνξθή ηνπ θαη ζηε δνκή ηνπ ελώ ην επηκνξθσηηθό έρεη έλαλ «κε ππνρξεσηηθό» ραξαθηήξα, ζπλνδεύεηαη από επεμεγήζεηο θαη είλαη πινπζηόηεξν από ην δηδαθηηθό.

9 Δλόηεηα & Υξήζε θαη ππνζηήξημε Κνηλνηήησλ Πξαθηηθήο θαη Μάζεζεο Κνηλόηεηεο Πξαθηηθήο θαη Μάζεζεο ύλνιν αλζξώπσλ κε θνηλά θνηλσληθά ραξαθηεξηζηηθά, ηα νπνία κέζῳ ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο απνθηνύλ θνηλή νξνινγία, απόςεηο, λννηξνπίεο, ζηάζεηο θαη πξαθηηθέο. ηαδηαθά δεκηνπξγνύλ θαη δεζκνύο κεηαμύ ηνπο, έλα είδνο θνηλσληθνύ θεθαιαίνπ. Δπίζεο αλαπηύζζεηαη θαη έλα γλσζηαθό θεθάιαην: ε θαηαλεκεκέλε γλώζε, ε δηεζπαξκέλε επηζπκία επίιπζεο πξνβιεκάησλ, ε ζπιινγηθή πξνζπάζεηα θαη ην θνηλό απνζεκαηηθό γλώζεο. Η ζπκκεηνρή ζε θνηλόηεηεο δελ είλαη κόλν βάζε γηα κάζεζε, αιιά θαη ν νπζηαζηηθόηεξνο παξάγνληαο γηα παξαγσγή λνήκαηνο: επαλαπξνζδηνξηζκόο ηεο γλώζεο γηα θάζε κέινο μερσξηζηά, κέζα από ηηο δηαδηθαζίεο ζπκκεηνρήο. Φεθηαθέο Κνηλόηεηεο. Online Κνηλόηεηεο θαη Δηθνληθέο (Virtual) Κνηλόηεηεο Κνηλόηεηεο νη νπνίεο ζηεξίδνληαη ζηελ ςεθηαθή επηθνηλσλία. Απνθαινύληαη θαη «εηθνληθέο» θαη «δηθηπαθέο», εδώ ν ππνινγηζηήο δελ είλαη κόλνλ δηακεζνιαβεηήο. Οξηζκέλεο κνξθέο θνηλσληθήο αιιειεπίδξαζεο εμαζζελνύλ, άιιεο εληζρύνληαη θαη δεκηνπξγνύληαη λέεο δνκέο θαη ξόινη, όπσο ηνπ θαηόρνπ (owner) ή ηνπ δηακεζνιαβεηή, δηαρεηξηζηή (moderator). Πνιινί ζεσξνύλ όηη νη Online Κνηλόηεηεο επεξεάδνπλ ηελ ίδηα καο ηελ ηαπηόηεηα (Turkle, 1996). Οη Κνηλόηεηεο δηαθέξνπλ σο πξνο ην κέγεζνο, ηε ζεκαηηθή ηνπο, ηελ πξνζβαζηκόηεηα ή ηνπο θαλόλεο ηνπο. Φεθηαθέο Κνηλόηεηεο: πεξηβάιινληα ηεξίδνληαη ζε ςεθηαθά πεξηβάιινληα ηα νπνία επηηξέπνπλ ηελ επηθνηλσλία κεηαμύ ησλ κειώλ. Δπηηξέπνπλ ηε ζύγρξνλε επηθνηλσλία κε ήρν, βίληεν ή θείκελν, πεξηνξηζκέλνπ αξηζκνύ αηόκσλ ή κεγάινπ αξηζκνύ (ζην πιαίζην καζεκάησλ e-learning), ηελ αζύγρξνλε επηθνηλσλία ζε discussion lists ή ζε e-forae. Οη Online Κνηλόηεηεο είλαη εμαηξεηηθά ζεκαληηθέο γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνύο γηαηί έρνπλ: 1. Γπλαηόηεηα απεξηόξηζηεο επηθνηλσλίαο 2. Γπλαηόηεηα ζηνρεπκέλεο πιεξνθόξεζεο 3. Γπλαηόηεηα δηακνίξαζεο θαη ζπλεξγαηηθήο επεμεξγαζίαο ληνθνπκέλησλ θαη πόξσλ, κε ειεγρόκελε πξόζβαζε 4. ρεδίαζε θαη πινπνίεζε νκαδνζπλεξγαηηθώλ projects Η ζεκαζία ησλ Online Κνηλνηήησλ είλαη ηόζν κεγάιε, ώζηε κηιάκε γηα Κνηλσληθή Γηθηύσζε θαη γίλεηαη ιόγνο, κεηά ηελ επηλόεζε ηνπ Web 2.0, γηα Education 2.0 (βιέπε Google Apps for Education, Google Earth, Celestia, Cmap θ.ά.).

10 Μεξηθά ζεκαληηθά ζηνηρεία από Κνηλόηεηεο Πξαθηηθήο θαη Μάζεζεο Τπάξρνπλ πνιιέο Δπηζηεκνληθέο Δλώζεηο (Δξεπλεηηθά Ιλζηηηνύηα θαη Δξγαζηήξηα, Κέληξα Δξεπλώλ, Πξνγξάκκαηα Πξνπηπρηαθώλ θαη Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ, Δζληθά ή Δπξσπατθά πξνγξάκκαηα θαη γεληθά ζεζκνί θαη ηδξύκαηα) πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ΣΠΔ θαη: απνηεινύλ «ρώξνπο» ζπλάληεζεο δηνξγαλώλνπλ εθδειώζεηο (πλέδξηα, Ηκεξίδεο, Workshops, πκπόζηα) εθδίδνπλ επηζηεκνληθά πεξηνδηθά (έληππα ή ςεθηαθά) ζηεξίδνπλ ή ρνξεγνύλ καζήκαηα εμ απνζηάζεσο παξάγνπλ πιηθό πάζεο θύζεσο (e-books, e-yliko) δηακνηξάδνπλ λέα ησλ ΣΠΔ ζηα κέιε ηνπο π.ρ. κέζῳ RSS ζπγθξνηνύλ θαη ππνζηεξίδνπλ νκάδεο εξγαζίαο πξνζθέξνπλ ππεξεζίεο Φεθηαθώλ Βηβιηνζεθώλ ππνζηεξίδνπλ Online Κνηλόηεηεο δηνξγαλώλνπλ δηαγσληζκνύο γηα ηελ αλάδεημε λέσλ ηδεώλ, ηαιέλησλ, επξεζηηερληώλ ζρεηηθά κε ηηο ΣΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε Δλόηεηα α Σν Web2.0, ε θνηλσληθή δηθηύσζε θαη νη λέεο θνηλσληθέο πξαθηηθέο Γηαθνξνπνίεζε ηνπ Web 2.0. Οη ρξήζηεο όρη κόλν επηζθέπηνληαη ζειίδεο αιιά ζρνιηάδνπλ, θαηαζθεπάδνπλ ηζηνζειίδεο, δεκηνπξγνύλ πεξηερόκελν, αμηνινγνύλ ζπιινγηθά ην ςεθηαθό πεξηερόκελν ηνπ Γηαδηθηύνπ, δηακνηξάδνληαη πόξνπο, δεκηνπξγνύλ online θνηλόηεηεο. Όια απηά πξέπεη λα ιεθζνύλ ζνβαξά ππ όςηλ ζηε δηαδηθαζία ςεθηαθνύ εγγξακκαηηζκνύ εθπαηδεπηηθώλ θαη καζεηώλ. Σα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ Web 2.0: 1) Δίλαη αλνηρηό (κε ηελ έλλνηα ηεο αλνηρηήο πξόζβαζεο) θαη επλνεί πιαηθόξκεο θαη εθαξκνγέο πνπ εληάζζνληαη ζην θίλεκα ηνπ Free, Open Source Software (FOSS). Έηζη πνιινί δηάζεκνη νξγαληζκνί δηαζέηνπλ καζήκαηα θαη αξρεία ειεύζεξα. 2) Δπηηξέπεη θαη επλνεί ηε ζπλεξγαζία θαη ηελ θνηλσληθή δηθηύσζε, γηα ζπκκεηνρηθή κάζεζε. 3) Δπηηξέπεη ηελ πξνζσπηθή έθθξαζε θαη δηάδνζε ησλ ηδεώλ π.ρ. «αηνκηθή δεκνζηνγξαθία». 4) Δπλνεί ηε δεκηνπξγία θαη ηε δηακνίξαζε ςεθηαθώλ πόξσλ. Τπεξεζίεο Web 2.0 Blogs (ηζηνιόγηα) θαη «πξνζσπηθή δεκνζηνγξαθία» (personal journalism). Σα ηζηνιόγηα επηηξέπνπλ ηελ αλάξηεζε αλαθνηλώζεσλ ζε αλάπνδε ρξνλνινγηθή ζεηξά θα κπνξνύλ λα δεκηνπξγεζνύλ ζην ρώξν ελόο παξόρνπ π.ρ. Google, Moodle. ήκεξα είλαη ν θαη εμνρήλ ρώξνο γηα πξνζσπηθή δεκνζηνγξαθία. Wikis. Υώξνο όπνπ γξάθεη όρη κόλνλ ν αξρηθόο δεκηνπξγόο αιιά θαη άιινη π.ρ. Wikipedia.

11 Podcast θαη Vodcast. ύλνιν αξρείσλ ήρνπ ή βίληεν πνπ είλαη δηαζέζηκα ζην δηαδίθηπν κέζῳ RSS Feeds ή Atom θαη ρξεζηκνπνηνύληαη από Η/Τ, mp3, ipod. Απηόκαηε ελεκέξσζε όηαλ αλαλεώλεηαη ην πεξηερόκελν. Δηθνληθνί θόζκνη-virtual worlds. Πνιύ δηαδεδνκέλν κέζν δηδαζθαιίαο, δύζθνιν λα εθαξκνζηεί ζην ηππηθό ειιεληθό ζρνιηθό πεξηβάιινλ. Π.ρ. Second Life, OpenSimulator. Κνηλσληθή δηθηύσζε θαη folksonomy (=έκκεζε αμηνιόγεζε ςεθηαθώλ πόξσλ θαη αλάδεημε ησλ πιένλ ζεκαληηθώλ). Π.ρ Facebook, MySpace, Twitter, Ning, Digg, Del.icio.us θ.ά. Δλόηεηα 3.1 Σν Γηαδίθηπν σο πεγή πιεξνθνξηώλ Πιενλεθηήκαηα από ηε ρξήζε ηνπ Γηαδηθηύνπ γηα ηελ αλαδήηεζε πιεξνθνξηώλ Πιεζώξα πιεξνθνξηώλ Οη καζεηέο θαζίζηαηαη «εξεπλεηέο πιεξνθνξηώλ» Οη κεραλέο αλαδήηεζεο Γπλαηόηεηα άκεζεο ζύλδεζεο κε κέξε θη αλζξώπνπο Παγθόζκηα δηάρπζε ηεο πιεξνθνξίαο Κίλεηξν γηα δηακνηξαζκό ηεο δνπιεηάο ηνπο Δπθνιόηεξε θαηαλόεζε κε ρξήζε εμεηθνληζηηθώλ αλαπαξαζηάζεσλ Δπνηθνδνκεζηηθή δηάξζξσζε ηεο κάζεζεο (κόλνη αλαθαιύπηνπλ παξά βιέπνπλ θαη απνκλεκνλεύνπλ) Δπηθπιάμεηο θαη ζεκεία γηα επηζήκαλζε ζε ζρέζε κε ηε δηδαθηηθή ρξήζε ηνπ Γηαδηθηύνπ Τπεξθόξησζε πιεξνθνξίαο Πνηόηεηα, εγθπξόηεηα, αμηνπηζηία ησλ πιεξνθνξηώλ Οη κεραλέο αλαδήηεζεο δίλνπλ απνηειέζκαηα κε βάζε εκπνξηθά θαη νηθνλνκηθά θξηηήξηα Αλεπαξθήο ν ρξόλνο εθπαίδεπζεο γηα απνηειεζκαηηθή ρξήζε ησλ κεραλώλ Αλαθνξά ησλ πεγώλ - πλεπκαηηθά δηθαηώκαηα Γε δνπιεύνπλ νη καζεηέο θξηηηθά αιιά κε copy-paste Θα πξέπεη λα κάζνπλ λα απηνπαξνπζηάδνληαη (netiquette) Η ηαρύηεηα επηθξαηεί ηεο πνηόηεηαο Κίλδπλνο κεγέζπλζεο ηνπ ράζκαηνο απηώλ πνπ έρνπλ θαη απηώλ πνπ δελ έρνπλ πξόζβαζε ζηελ πιεξνθνξία Δπηθαλεηαθή γλώζε παξά πξαγκαηηθή θαηαλόεζε Παξεξκελεία δεδνκέλσλ πνπ βξίζθνληαη κε κνξθή γξαθηθώλ Γεκηνπξγείηαη κηα ηάζε «θάλε θιηθ θαη κάληεςε» παξά «ζθέςνπ πξώηα»

12 Σερληθέο Αλαδήηεζεο ζην Γηαδίθηπν Υξήζε Αξρεηνθαηαιόγσλ (Directories), ζειίδεο ηαμηλνκεκέλεο ζε κηα ηεξαξρηθή δνκή, ζεκαηηθά. Υξήζε κεραλώλ αλαδήηεζεο. Δξγαιεία κεηααλαδήηεζεο, ηαπηόρξνλε πξόζβαζε ζε πνιιαπιέο κεραλέο αλαδήηεζεο. Γηα ην ζσζηό πξνζδηνξηζκό βνεζνύλ ηα εξσηήκαηα: α) Πνηνο ή Ση είλαη απηό πνπ αλαδεηώ, β) Πνύ βξίζθεηαη, γ) Πόηε ζπλέβε, δ) Πώο ζπλέβε, ε) Γηαηί Οη θεληξηθέο ιέμεηο-θιεηδηά πξέπεη λα είλαη νπζηαζηηθά Οη θεληξηθέο ιέμεηο-θιεηδηά πξέπεη λα εθθξάδνπλ κε ζαθήλεηα ηελ αλαδεηνύκελε πιεξνθνξία Υξήζε ζπλώλπκσλ Υξήζε θξάζεσλ Αλαδήηεζε κε βάζε Boolean ηειεζηέο (AND, OR, NOT) Πξνζνρή ζηελ νξζνγξαθία 6-8 ην πνιύ ιέμεηο-θιεηδηά Υξήζε θίιηξσλ π.ρ. απόιεμε URL: com, edu, gov, net, org θ.ά. Δλόηεηα 3.2 Αμηνπνίεζε - Αμηνιόγεζε ηζηνζειίδσλ, ηζηνρώξσλ θαη ππιώλ Γηεξεύλεζε θαη αμηνπνίεζε ηζηνζειίδσλ από εθπαηδεπηηθνύο θαη καζεηέο Πξνεηνηκαζία ηνπ καζήκαηνο από ηνλ εθπαηδεπηηθό θαη ζπιινγή πιεξνθνξηώλ Γεκνζίεπζε ζην WWW από ηνλ εθπαηδεπηηθό πιινγή πιεξνθνξηώλ από ηνπο καζεηέο κε ή ρσξίο θαζνδήγεζε π.ρ. WebQuests Γεκνζίεπζε ζην WWW από ηνπο καζεηέο π.ρ. blogs Αμηνπνίεζε ηεο ηειεπηαίαο γεληάο ππεξεζηώλ ζην Γηαδίθηπν Α. Έκθαζε ζηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά Blogs (ηζηνιόγηα). Χο πεγέο πιεξνθόξεζεο Η ρξήζε ηνπ είλαη πην απιή από ζπλεζηζκέλεο ηζηνζειίδεο θαη ε αληίζηξνθε εκθάληζε ησλ δεκνζηεύζεσλ βνεζά ηνπο επηζθέπηεο Φεθηαθά θέληξα νξγάλσζεο ηνπ καζήκαηνο Υώξνο απνζήθεπζεο-θαηεγνξηνπνίεζεο δηδαθηηθνύ πιηθνύ Φεθηαθόο ηόπνο δηαιόγνπ θαη ζπδήηεζεο Υώξνο αλάξηεζεο εξγαζηώλ ησλ καζεηώλ θαη ζρνιηαζκόο ηνπο από ηνλ εθπαηδεπηηθό θαη ηνπο ζπκκαζεηέο Η δηαηήξεζε ηνπ ηζηνινγίνπ από ηνπο ίδηνπο ηνπο καζεηέο απνηειεί από κόλε ηεο κηα δξαζηεξηόηεηα

13 Wikis. Πην θεκηζκέλνο ηζηνρώξνο wiki ε Wikipedia. Μεγάινο όγθνο πιεξνθνξηώλ κε ειεγκέλσλθαη γη απηό απαηηείηαη πξνζνρή. Οη πεξηζζόηεξεο «ηππηθέο» εγθπθινπαίδεηεο δε ρξεζηκνπνηνύλ wikis. Σα wikis επηηξέπνπλ: Σε ζπλεξγαηηθή δεκηνπξγία, ηα νκαδηθά ζρέδηα project Αλάξηεζε πιηθνύ από θνηλέο δξαζηεξηόηεηεο Podcasts. Δθπαηδεπηηθή αμηνπνίεζε: Μαγλεηνθώλεζε-καγλεηνζθόπεζε ηνπ καζήκαηνο σο ζπκπιήξσκα ησλ ζεκεηώζεσλ ησλ καζεηώλ Δγγξαθή θαη δηαλνκή ησλ Podcasts ησλ ίδησλ ησλ καζεηώλ Δγγξαθή θαη δηαλνκή ησλ Podcasts από ζπλαληήζεηο γηα λα ρξεζηκνπνηεζνύλ από απόληεο Δγγξαθή θαη δηαλνκή θεηκέλσλ, δηαιέμεσλ, εηζεγήζεσλ, ζεκηλαξίσλ Φεθηαθή αθήγεζε (digital storytelling). Αθήγεζε ηζηνξηώλ κε ςεθηαθά κέζα. Β. Έκθαζε ζηε δηδαθηηθή αμηνπνίεζε Webquests (ηζηνεμεξεπλήζεηο). Γξαζηεξηόηεηεο κε έληνλν ην ραξαθηήξα ηεο αλαδήηεζεο ζην Γηαδίθηπν. Τπάξρνπλ από ηελ αξρή όια ηα βήκαηα (ζπιινγή πιεξνθνξηώλ, δηαδηθαζία, αμηνιόγεζε) ελζσκαησκέλα. E-Portfolio (ειεθηξνληθόο ραξηνθύιαθαο). ύζηεκα δηαρείξηζεο πιεξνθνξηώλ από ηνλ δηδάζθνληα γηα καθξνρξόληα αμηνιόγεζε (νκαδηθή εξγαζία, δείγκαηα γξαθηθνύ ραξαθηήξα, θαηαγξαθή ηεο αλάγλσζεο κεγαινθώλσο, θσηνγξαθίεο, βίληεν, πεηξάκαηα θιπ.). Δηθνληθό Δπνπηηθό Τιηθό- Δηθνληθά εξγαζηήξηα, κνπζεία, «εθπαηδεπηηθνί ρώξνη». Αληηθαηάζηαζε δξαζηεξηνηήησλ πνπ ζα ήηαλ επηζπκεηό λα πινπνηεζνύλ ζηελ ηάμε. Σερληθέο αμηνιόγεζεο ζειίδσλ Δίλαη πξνζσπηθή ε ηζηνζειίδα; Από ηη ηύπν domain πξνέξρεηαη ε πιεξνθνξία; (βι. gov, edu, org, ) Πνηνο έγξαςε ηε ζειίδα; Δίλαη ελεκεξσκέλε; Τπάξρεη ηεθκεξίσζε ηεο πιεξνθνξίαο; Έρεη ππνζηεί αιινηώζεηο ζε ζρέζε κε ηελ αξρηθή πεγή; Λεηηνπξγνύλ νη ζύλδεζκνη; Δίλαη ηζνξξνπεκέλνη θαη ρσξίο πξνθαηαιήςεηο; Δίλαη δηαζέζηκεο νη πιεξνθνξίεο ηεο ζειίδαο θαη ζε άιιεο γιώζζεο; Σξνπνπνηείηαη ώζηε λα δηεπθνιύλεη άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο; Τπάξρνπλ δηαθεκίζεηο; Δίλαη ην θείκελν άξηην γισζζηθά; Δίλαη ην πεξηερόκελν ζύκθσλν κε ηα θνηλσληθά θαη πνιηηηζκηθά πξόηππα; Αηζζεηηθώο είλαη απνδεθηή;

14 Δλόηεηα 3.3 ρεδίαζε καζεκάησλ κε ηε ρξήζε ηνπ Γηαδηθηύνπ Έλα γεληθό, ζεσξεηηθό πιαίζην εξγαζίαο γηα ην e-learning ηεξίδεηαη πάλσ ζην κνληέιν ηνπ Badrul Khan γηα ηελ νξγάλσζε ειεθηξνληθώλ ή ςεθηαθώλ καζεκάησλ (e-learning). Παηδαγσγηθή Γηάζηαζε: Αλάιπζε πεξηερνκέλνπ Αλάιπζε αθξναηεξίνπ, ηεο νκάδαο-ζηόρνπ Αλάιπζε ησλ ζηόρσλ Αλάιπζε ησλ κέζσλ ρεδίαζε πξνζέγγηζεο Οξγάλσζε Μέζνδνη θαη ζηξαηεγηθέο (παξνπζίαζε, έθζεζε, επεμήγεζε, drill and practice, tutorials, παηρλίδηα, αθήγεζε ηζηνξηώλ, πξνζνκνηώζεηο, παηρλίδηα ξόισλ, ζπδήηεζε, αιιειεπίδξαζε, κνληεινπνίεζε, δηεπθόιπλζε, ζπλεξγαζία, κειέηε πεξίπησζεο, ) Σερλνινγηθή δηάζηαζε: ρεδηαζκόο ππνδνκήο Τιηθό (hardware) Λνγηζκηθό (software) ρεδίαζε δηεπαθήο (Interface Design): ρεδίαζε ζειίδσλ ρεδίαζε παξνπζίαζεο πεξηερνκέλνπ Πινήγεζεο Πξνζβαζηκόηεηα Έιεγρνο επρξεζηίαο (usability testing) Αμηνιόγεζε: Δπηκνξθνύκελσλ Γηδαζθαιίαο θαη καζεζηαθνύ πεξηβάιινληνο Σνπ όινπ ζπζηήκαηνο Γηαρείξηζε: πληήξεζε καζεζηαθνύ πεξηβάιινληνο (maintenance) Καηαλνκή ηεο πιεξνθνξίαο Πξόζζεηεο ππνζηεξηθηηθέο πεγέο: Online support Γηδαθηηθή / ζπκβνπιεπηηθή ππνζηήξημε Σερληθή ππνζηήξημε Τπεξεζίεο ζπκβνπιεπηηθήο επαγγεικαηηθήο ζηαδηνδξνκίαο Άιιεο online ππνζηεξηθηηθέο ππεξεζίεο Τπνζηεξηθηηθέο ππεξεζίεο offline Ηζηθή δηάζηαζε: Κνηλσληθή θαη πνιηηηθή επίδξαζε Πνιηηηζκηθή δηαζπνξά

15 Πξνθαηάιεςε Γεσγξαθηθή δηαζπνξά Φεθηαθή δηαλνκή Καλόλεο ζπκπεξηθνξάο Ιδησηηθόηεηα Λνγνθινπή (plagiarism) Πλεπκαηηθά δηθαηώκαηα Θεζκηθή δηάζηαζε: Θέκαηα δηαρεηξηζηηθά Θέκαηα αθαδεκατθά Παξνρή ππεξεζηώλ ζηνπο εθπαηδεπόκελνπο Πιενλεθηήκαηα ηεο ρξήζεο ζπζηεκάησλ e-learning Δπθακςία ζε επίπεδν πξόζβαζεο, κεζόδσλ δηαλνκήο, ηαρύηεηαο θαη ζηξαηεγηθώλ δηδαζθαιίαο Ο καζεηήο επηιέγεη καζεζηαθό πιηθό αλάινγα κε ην επίπεδν γλώζεο θαη ηα ελδηαθέξνληά ηνπ Η κειέηε κπνξεί λα γίλεη νπνπδήπνηε ππάξρεη Η/Τ κε ζύλδεζε ζην δίθηπν Ο καζεηήο εξγάδεηαη κε βάζε πξνζσπηθνύο ξπζκνύο Αζύγρξνλε αιιειεπίδξαζε κε δηδάζθνληεο, ζπλεθπαηδεπόκελνπο θαη έιεγρν ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο Πξνζαξκόδεη δηαθνξεηηθά καζεζηαθά ζηπι Αλαπηύζζεη γλώζεηο ζρεηηθά κε ηνλ Η/Τ θαη ην Γηαδίθηπν Αλαπηύζζεη απηνπεπνίζεζε θαη ππεπζπλόηεηα Ο καζεηήο πεξλά γξήγνξα ηα γλσζηά θαη επηθεληξώλεηαη ζε ό,ηη ηνλ ελδηαθέξεη Μεηνλεθηήκαηα ηεο ρξήζεο ηνπ e-learning Μαζεηέο κε κεησκέλν θίλεηξν ή άζρεκεο ζπλζήθεο κειέηεο ζα κείλνπλ πίζσ από ηνπο άιινπο Υσξίο ηε δνκή ησλ παξαδνζηαθώλ καζεκάησλ, κπνξεί λα κπεξδεπηνύλ Μπνξεί λα αηζζάλνληαη απνκνλσκέλνη από ην δηδάζθνληα θαη ηνπο ζπκκαζεηέο Πηζαλόλ ν δηδάζθσλ λα κελ είλαη πάληα δηαζέζηκνο όηαλ ηνλ ρξεηάδνληαη Πξνβιήκαηα ζηε ζύλδεζε ή ζηνλ Η/Τ κπνξεί λα απνζαξξύλνπλ ηελ πξόζβαζε Η δηαρείξηζε αξρείσλ ή ινγηζκηθώλ κπνξεί λα είλαη πνιύπινθε γηα ηνλ αξράξην

16 Δλόηεηα 3.4 Γεκηνπξγία καζεζηαθνύ πιηθνύ πνιπκέζσλ θαη ππεξκέζσλ Αλαγθαηόηεηα πξνηππνπνίεζεο καζεζηαθώλ ηερλνινγηώλ Υπερμέσα (hypermedia): εθαξκνγέο πνπ επέηξεπαλ ηε κε-γξακκηθή ππεξζύλδεζε αλάκεζα ζε δύν κέζα. ήκεξα απηή ε δηάθξηζε ηείλεη λα γίλεη ιηγόηεξν ζαθήο. Πολυμέσα (multimedia): ζπλδπαζκόο πνιιαπιώλ κέζσλ ζε κηα εληαία παξαγσγή εθαξκνγή. Η δηαζέζηκε πιεξνθνξία κπνξεί λα δίλεηαη είηε γξακκηθά (πξνθαζνξηζκέλε δηαδξνκή ρσξίο έιεγρν από ην ρξήζηε) είηε κε γξακκηθά. Καηεγνξηνπνίεζε πνιπκέζσλ σο πξνο ηνλ ηξόπν δηάζεζεο/δηαλνκήο ηεο πιεξνθνξίαο: Οπηηθνί δίζθνη Κηόζθηα Πνιπκέζα πξαγκαηηθνύ ρξόλνπ Πνιπκέζα πξνζπειάζηκα / ρξεζηκνπνηνύκελα κέζῳ Γηαδηθηύνπ Καηεγνξηνπνίεζε σο πξνο ηε ρξήζε ησλ εθαξκνγώλ: Φπραγσγία Δθπαίδεπζε Πιεξνθόξεζε Δπηρεηξεκαηηθνί ζθνπνί Τπεξθείκελν: ηεκαρίδεη ην θείκελν ζε επηκέξνπο ηκήκαηα πνπ ζπλδένληαη κεηαμύ ηνπο κε ζπλδέζκνπο, νη νπνίνη ελεξγνπνηνύληαη κε ζπγθεθξηκέλεο ιέμεηο, εηθόλεο ή θξάζεηο. Σν θείκελν εηζάγεηαη κε πιεθηξνιόγεζε, ζάξσζε (OCR) ή αλαγλώξηζε νκηιίαο. Η εηθόλα κπνξεί λα είλαη ςεθηνγξαθηθή ή δηαλπζκαηηθή. Οη ςεθηνγξαθηθέο είλαη ζύλνιν εηθνλνζηνηρείσλ θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο είλαη ε ανάλςζη (εηθνλνζηνηρεία αλά ίληζα), ην βάθορ ρξώκαηνο (δηαζέζηκα bit γηα θάζε εηθνλνζηνηρείν), ην μέγεθορ θαη νη διαζηάζειρ. Σέηνηεο πεηπραίλνπκε από ζπιινγέο, κε ζάξσζε, κε ςεθηαθή θσηνγξαθηθή κεραλή, κε βηληενθάκεξα θιπ. Έρνπλ επέθηαζε JPG, BMP, JIF, TIF θιπ. Οη δηαλπζκαηηθέο παξάγνληαη κε ρξήζε γεσκεηξηθώλ ζρεκάησλ, έρνπλ κηθξό κέγεζνο θαη δελ δίλνπλ εηθόλεο κε θσηνξεαιηζκό. Έρνπλ επέθηαζε AI, DXF, CDR, EPS, WNF θιπ. Κηλνύκελε εηθόλα. Γηαδνρή εηθόλσλ (20-30 θαξέ ην δεπηεξόιεπην) ώζηε λα δίλεη ηελ αίζζεζε ηεο θίλεζεο (animation). Ο ρξήζηεο κπνξεί λα επέκβεη ζηελ θίλεζε, λα κεηαηξέςεη ηα γξαθηθά ζε βίληεν, λα επεμεξγαζηεί ην θσηηζκό ή ηνλ ηξόπν εκθάληζεο ησλ αληηθεηκέλσλ. Λόγῳ ηνπ ππεξβνιηθνύ κεγέζνπο ησλ αξρείσλ βίληεν, ρξεζηκνπνηνύληαη αιγόξηζκνη ζπκπίεζήο ηνπο. Γλσζηνί αιγόξηζκνη είλαη νη MPEG, MJPEG, DVI, κηα λεώηεξε έθδνζε είλαη ην DivX (ζπκπηέδεη κέρξη 10% ηνπ αξρηθνύ). Οη πην γλσζηνί ηύπνη ςεθηαθνύ βίληεν είλαη νη MPEG, AVI, MOV. Σν ςεθηαθό βίληεν έρεη πνιύ θαιή πνηόηεηα αληηγξαθήο, είλαη επεμεξγάζηκν θαη κεηαδίδεηαη κέζῳ Γηαδηθηύνπ (streaming video). Ήρνο. Με ηνλ ππνινγηζηή παξάγνπκε ην πξόηππν MIDI. Σα πην δεκνθηιή αξρεία ήρνπ έρνπλ επέθηαζε MIDI, WAV θαη ζπκπηεζκέλν πξόηππν ην MP3. Λνγηζκηθά Αλάπηπμεο πνιπκεζηθώλ εθαξκνγώλ Δξγαιεία Γεκηνπξγίαο Παξνπζηάζεσλ: (PowerPoint, Impress) Δξγαιεία πγγξαθήο (Authoring Tools):

17 1) Βαζηζκέλα ζε θάξηεο ζπκίδνπλ βηβιίν θαη θηλείζαη από ζειίδα ζε ζειίδα 2) Βαζηζκέλα ζε εηθνλίδηα 3) Βαζηζκέλα ζην ρξόλν Βήκαηα γηα ην ζρεδηαζκό θαη ηελ παξαγσγή πνιπκεζηθώλ εθαξκνγώλ Αλάιπζε, ρεδίαζε, Αλάπηπμε, Έιεγρνο, Γηαλνκή Πνιπκέζα θαη εθπαίδεπζε πκβάιινπλ ζηε δηαδηθαζία θαηαλόεζεο ηνπ δηδαθηηθνύ αληηθεηκέλνπ αιιά θαη ζηεξίδνπλ ηνλ επηκνξθσηή. Άιιεο θνξέο ρξεζηκνπνηνύληαη σο πιήξε θαη άιινηε σο απηόλνκα δηδαθηηθά ζπζηήκαηα. Οη πνιπκεζηθέο εγθπθινπαίδεηεο Encarta, Grolier, Wikipedia, ην πνιπκεζηθό ιεμηθό Oxford Longman. Γηαδξαζηηθνί πίλαθεο Οξηζκέλε θαηεγνξία ςεθηαθώλ, ιεπθώλ πηλάθσλ, νη νπνίνη ζπλδένληαη κε έλαλ Η/Τ, απεηθνλίδνπλ ηελ νζόλε ηνπ Η/Τ ζε πξαγκαηηθό ρξόλν θαη κπνξνύλ λα δερηνύλ απεπζείαο εληνιέο κε ηελ αθή ή κε εηδηθή γξαθίδα. Φεθηαθό βνήζεκα γηα ηε ζηήξημε ηεο δηδαζθαιίαο θαη επνπηηθό κέζν (όπσο βηληενπξνβνιείο, πξνβνιείο δηαθαλεηώλ, ηειενξάζεηο, βίληεν) από ην ηέινο ηεο δεθαεηίαο ηνπ Έρνπλ όινη ηα ίδηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά αιιά παξνπζηάδνπλ ηερλνινγηθέο δηαθνξέο (εκπξόζζηαο ή νπίζζηαο πξνβνιήο) θαη πξνζθέξνπλ δπλαηόηεηεο ράξε ζην εηδηθό ινγηζκηθό πνπ ηνπο ζπλνδεύεη. Δπηπιένλ δπλαηόηεηεο: Γηαρσξηζκόο ηεο επηθάλεηαο ζε αλεμάξηεηα ηκήκαηα Δκθάληζε ιεηηνπξγηώλ θαη πεξηθεξεηαθώλ ζε πξαγκαηηθό ρξόλν θαη ξπζκηδόκελεο δηαζηάζεηο (εηθνληθό πιεθηξνιόγην, ξύζκηζε «πεξηνρήο επαηζζεζίαο», ξύζκηζε κεγέζνπο γηα κηθξά παηδηά θαη ΑκΔΑ, ξύζκηζε ρξσκάησλ) Καηαγξαθή όισλ ησλ ελεξγεηώλ θαη ησλ αληηδξάζεσλ (απνζήθεπζε σο) Δίλαη ρξήζηκνη ζε θάζειρ δηδαζθαιίαο όπσο: ύγθξηζε «νληνηήησλ» π.ρ. θπηά ή δώα, ιέμεηο ή θξάζεηο Δπαλαιεπηηθέο ή αλαθεθαιαησηηθέο δξαζηεξηόηεηεο πλεξγαηηθή αλάπηπμε ή δηεξεύλεζε ελλνηώλ (από θνηλνύ εθπαηδεπηηθόο θαη καζεηέο) Έιεγρνο θαη επαιήζεπζε / δηάςεπζε ππνζέζεσλ Γηαπξαγκάηεπζε ελλνηώλ πνπ απαηηεί ρξήζε ιεθηηθώλ θαη κε ιεθηηθώλ (εηθνληθώλ) ζηνηρείσλ

18 Δλόηεηα 3.5 πζηήκαηα Γηαρείξηζεο Μάζεζεο (CMS, LMS) (Blackboard. Joomla, Moodle, e-class, PostNuke, Drupal θ.ά.) Καη ηα δύν ζπζηήκαηα (CMS, LMS) εγγξάθνπλ ζπνπδαζηέο, έρνπλ επηθνηλσλία κε απηνύο, απνηηκνύλ ηελ απόδνζε, ελεξγνπνηνύλ καζεζηαθό πιηθό, αιιά έρνπλ θαη νξηζκέλεο δηαθνξέο. CMS (Content Management System). Δίλαη εύρξεζηα θαη δεκνθηιή, επηηξέπνπλ «αλέβαζκα» (upload) αξρείσλ ρσξίο λα ρξεηάδνληαη κεηαηξνπή. Καιύπηνπλ επίζεο: Online αλάξηεζε πιηθνύ Αμηνιόγεζε ζπνπδαζηή κε online εξσηήζεηο, ηεζη θιπ. Forum ζπδεηήζεσλ Μεηνλεθηήκαηα: Μεησκέλε επειημία. Σα νλόκαηα ζπγθεθξηκέλσλ ηκεκάησλ ζπάληα αιιάδνπλ ή κεηαβάινληαη. Αλεπαξθήο παξνρή δηαδξαζηηθνύ e-learning. Δξγαιεία κε Flash ή Dreamweaver δελ δηαλέκνληαη, γη απηό δίλνληαη ζύλδεζκνη. Αδπλακία ζηνλ έιεγρν θαη ηελ θαηαγξαθή. Γελ επαιεζεύεηαη ε ηαπηόηεηα ησλ ζπνπδαζηώλ θαη δελ «ζώδεη» ηα ηεζη πξηλ ηα ππνβάιιεη ν καζεηήο. LMS (Learning Management System). Βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Δγγξαθή ζπνπδαζηώλ Παξαθνινύζεζε ζπκκεηνρήο ζην κάζεκα Δμέηαζε Γηεμαγσγή ζπδεηήζεσλ Μεηαθνξά πιεξνθνξίαο ζε άιια ζπζηήκαηα Πξνγξακκαηηζκό καζεκάησλ Μεηνλεθηήκαηα: Ραγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο (λέα ηερλνινγία, λέεο εθδόζεηο) Πξνβιήκαηα πξνζαξκνγήο, πεξηνξηζκέλεο αιιαγέο Απαξαίηεηε εθπαίδεπζε ησλ ρξεζηώλ Σν CMS ππνζηεξίδεη καθξνπξόζεζκεο ζπλεδξίεο καζεκάησλ ελώ ην LMS ζύληνκα επηκνξθσηηθά γεγνλόηα, αιιά νη δηαθνξέο είλαη πνιύ ζρεηηθέο. Μεξηθά πζηήκαηα Γηαρείξηζεο Μάζεζεο Blackboard: Joomla: Δύθνιν ζε εγθαηάζηαζε θαη επεμεξγαζία κόλν κε γλώζεηο Word. Πνιπκεζηθά αξρεία, δπλαηόηεηα δεκηνπξγίαο blogs, s, Newsletters, θ.ά. πλδξνκεηηθή εγγξαθή. Moodle: Γπλαηόηεηα εγγξαθήο, έιεγρνο ζηνλ δηδάζθνληα θαη επειημία ζηα πεξηερόκελα, παξνπζίαζε βαζκνινγίαο, ζπδεηήζεηο, δεκηνπξγία blogs, wikis, θίιηξα πεξηερνκέλνπ. E-class: Απιή δηεπαθή, δέρεηαη πνιιά format (Word, pdf θ.ά.), εύθνιε νξγάλσζε πεξηερνκέλνπ, εκθάληζε αλάινγε ησλ θπιινκεηξεηώλ, ftp publishing, ελζσκαησκέλε κεραλή αλαδήηεζεο, εύθνιε παξαγσγή απηνβαζκνινγνύκελσλ ηεζη, πνιύγισζζε ππνζηήξημε. PostNuke: Drupal:

19 Δλόηεηα Γηδάζθνληαο κε ηε βνήζεηα επεμεξγαζηή θεηκέλνπ Word, Writer, θιπ. Πξαθηηθέο ζπκβνπιέο όηαλ ρξεζηκνπνηνύληαη θείκελα πνπ απεπζύλνληαη ζηνπο καζεηέο: Πξνζνρή ζην θείκελν (κνξθνπνίεζε) Έιεγρν ππεξδεζκώλ Ήρνη, εηθόλεο, εθέ θιπ. ρξεζηκνπνηνύληαη κε θεηδώ θαη κόλνλ αλ εμππεξεηνύλ θάπνην ζθνπό Σερληθέο θαη παξαδείγκαηα: Παξαθνινύζεζε αιιαγώλ (δηεπθνιύλεη ηε ζπλεξγαηηθή ζπγγξαθή θεηκέλσλ) Υξήζε νξζνγξαθηθνύ γξακκαηηθνύ ειέγρνπ θαη Θεζαπξνύ Δηζαγσγή ζρνιίσλ (δηεπθνιύλεη ηε ζπλεξγαηηθή ζπγγξαθή) Υξήζε εμσηεξηθώλ θαη εζσηεξηθώλ ππεξδεζκώλ Αμηνπνίεζε πηλάθσλ πλδπαζκόο εηθόλαο θαη θεηκέλνπ Πποηεινόμενερ δπαζηηπιόηηηερ ζελ Δλόηεηα Γηδάζθνληαο κε ηε βνήζεηα ινγηζκηθνύ ππνινγηζηηθώλ θύιισλ Excel, Calc, θιπ. Μπνξεί λα απνηειέζεη ηνλ ππξήλα γηα κηα δηδαζθαιία ή γηα δξαζηεξηόηεηεο drill and practice. Γελ ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ εθπαίδεπζε πέξαλ ησλ Μαζεκαηηθώλ θαη ηεο πηλαθνπνίεζεο δεδνκέλσλ. Απνηειεί έλα πνιύ ηζρπξό ππνινγηζηηθό εξγαιείν. Αληηξξήζεηο ππάξρνπλ γηαηί απνθξύπηεη ηε καζεκαηηθή δηάζηαζε ησλ πξνβιεκάησλ, όηαλ νη καζεηέο ηα ιύλνπλ ζην πεξηβάιινλ ηνπ. Πξαθηηθέο ζπκβνπιέο: Έιεγρνο ησλ ζπλαξηήζεσλ (εηδηθά όηαλ πξνέξρνληαη από αληηγξαθή θαη επηθόιιεζε) Δηζαγσγή εηθόλσλ θαη δηαθόζκεζεο, κε θεηδώ Πξώηα ζρεδηαζκόο ζην ραξηί Μηα εξγαζία ζηεξίδεη ην κάζεκα: δελ είλαη κάζεκα Σερληθέο: Γεκηνπξγία γξαθεκάησλ Δπίιπζε πξνβιήκαηνο κε fill down κελνύ θαη ζπλαξηήζεηο πλάξηεζε αζξνίζκαηνο Μέζνο όξνο θαη εξκελεία γξαθήκαηνο Υξήζε γξακκήο εξγαιείσλ ζρεδίαζεο Πποηεινόμενερ δπαζηηπιόηηηερ ζελ

20 Δλόηεηα Γηδάζθνληαο κε ηε βνήζεηα ινγηζκηθνύ παξνπζηάζεσλ PowerPoint, Impress, θιπ. Μπνξεί λα απνηειέζεη ηνλ ππξήλα γηα κηα δηδαζθαιία ή γηα δξαζηεξηόηεηεο drill and practice. Ιζρπξό εξγαιείν δηδαζθαιίαο, ρξεζηκνπνηείηαη ίζσο πεξηζζόηεξν από θάζε άιιν ινγηζκηθό. Αληηξξήζεηο ππάξρνπλ: α) γηαηί επλνεί ηελ εηθόλα θαη ηνλ ήρν έλαληη ηνπ θεηκέλνπ σο ηξόπνπ έθθξαζεο θαη κεηάδνζεο ηδεώλ θαη β) επλνεί κηα «ηειενπηηθή» αληίιεςε νξγάλσζεο ηεο ύιεο (γξήγνξε ελαιιαγή εηθόλσλ, κηθξά θαη «εύπεπηα» θείκελα θιπ.). Πξαθηηθέο ζπκβνπιέο: πλδπαζκόο ρξσκάησλ (ζπλζήθεο θσηηζκνύ βηληενπξνβνιέα) Πξνζνρή ζην θείκελν (πνζόηεηα, κέγεζνο, γξακκαηνζεηξά) Έιεγρνο ππεξδεζκώλ Υξνλνκέηξεζε παξνπζίαζεο Δθέ κε θεηδώ Πξώηα ζρεδηαζκόο ζην ραξηί Μηα παξνπζίαζε ζηεξίδεη ην κάζεκα: δελ είλαη κάζεκα Σερληθέο: Απνθάιπςε επηθάιπςε εηθόλσλ πγρξνληζκόο ήρνπ, θεηκέλνπ, εηθόλαο Φεπδνθίλεζε (ηαρεία ελαιιαγή δηαθαλεηώλ) Απηόκαηε επίδεημε δηαθαλεηώλ Απιή επίδεημε εηθόλσλ, animation, video Υξήζε εμσηεξηθώλ ππεξδεζκώλ Πξνεγκέλεο ηερληθέο: VBA θαη πιήθηξα (Buttons) Δλόηεηα 4.1 Βαζηθέο θαηεγνξίεο ινγηζκηθνύ Καηεγνξηνπνίεζε, θαηά Κόκε, κε βάζε: I. Τπνθείκελεο ζεσξίεο κάζεζεο II. Σηο ηερλνινγίεο αλάπηπμεο θαη ηα παηδαγσγηθά ξεύκαηα Με βάζε ηηο ππνθείκελεο ζεσξίεο κάζεζεο: 1. Καζνδεγνύκελεο δηδαζθαιίαο (tutorials), πξαθηηθήο θαη εθγύκλαζεο (drill and practice), ζηεξίδνληαη ζε ζπκπεξηθνξηζηηθέο θαη γλσζηηθέο ζεσξίεο 2. Καζνδεγνύκελεο αλαθάιπςεο θαη δηεξεύλεζεο (ζηεξίδνληαη ζε ζεσξίεο κάζεζεο γλσζηηθέο θαη θνλζηξνπθηηβηζηηθέο) 3. Έθθξαζεο, επηθνηλσλίαο, ζπλεξγαζίαο, δεκηνπξγίαο (ζηεξίδνληαη ζε θνλζηξνπθηηβηζηηθέο θαη θνηλσληθνπνιηηηζηηθέο ζεσξίεο κάζεζεο) Με βάζε ηηο ηερλνινγίεο αλάπηπμεο θαη ηα παηδαγσγηθά ξεύκαηα: 1. Λνγηζκηθά ζηα νπνία ην ζύζηεκα ιεηηνπξγεί σο δάζθαινο 2. Σν ζύζηεκα ιεηηνπξγεί σο καζεηήο

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕ ΣΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΟΤ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΤ

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕ ΣΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΟΤ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΤ Ο Επεξεργαςτήσ Κειμζνου : Είναι ζνα ιςχυρό μζςο διδαςκαλίασ. Χρηςιμοποιείται: ωσ πυρήνασ μιασ διδαςκαλίασ ή για δημιουργία δραςτηριοτήτων προγφμναςησ και εξάςκηςησ (drill and practice) Κυριαρχοφν: Word:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Έφη Μπέκοσ Γενική Γραμματέας Πρόνοιας ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΑΓΩΓΗ - Πξνώζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX Σηότοι εργαζηηρίοσ Σην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ, νη θνηηεηέο ζα εμνηθεησζνύλ κε βαζηθέο εληνιέο δηθηπαθώλ πξσηνθόιισλ νη νπνίεο βξίζθνπλ εθαξκνγή ζε πεξηβάιινληα Windows

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΜΑΚΖΛΝ (κατ. Καθηματικού Δυαρμογών) Δηδηθά Θέκαηα Γηαθξηηώλ Μαζεκαηηθώλ ακθ. 1 ----------- Μεραληθή ησλ ζξαύζεσλ θαη Δξγαζηήξην ΠΒ101, ΠΒ102

ΔΜΑΚΖΛΝ (κατ. Καθηματικού Δυαρμογών) Δηδηθά Θέκαηα Γηαθξηηώλ Μαζεκαηηθώλ ακθ. 1 ----------- Μεραληθή ησλ ζξαύζεσλ θαη Δξγαζηήξην ΠΒ101, ΠΒ102 ΔΘΛΗΘΝ ΚΔΡΠΝΒΗΝ ΞΝΙΡΔΣΛΔΗΝ ΠΣΝΙΖ ΔΦΑΟΚΝΠΚΔΛΩΛ ΚΑΘΖΚΑΡΗΘΩΛ ΘΑΗ ΦΠΗΘΩΛ ΔΞΗΠΡΖΚΩΛ ΑΘΑΓΖΚΑΪΘΝ ΔΡΝΠ 2009-2010 ΡΔΙΗΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΔΞΑΛΑΙΖΞΡΗΘΩΛ ΔΜΔΡΑΠΔΩΛ ΑΘΑΓΖΚΑΪΘΝ ΔΡΝΠ 2009-2010 ΖΚ/ΛΗΑ 1ο - 2ο 2/8/10 ο-4ο 9.00

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο. Πνιπηερληθή Σρνιή. Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ. [ www.inf.uth.gr ]

Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο. Πνιπηερληθή Σρνιή. Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ. [ www.inf.uth.gr ] Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο Πνιπηερληθή Σρνιή Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ [ www.inf.uth.gr ] 1 ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΗΥ312 (ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι) ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑΣ Θ: Αλιμήζηρ Χπήζηορ Βεπούληρ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική μεηάθραζη ηοσ λογιζμικού Feng OfficeΑναθορά παράδοζης ηοσ έργοσ για ηην κοινόηηηα ΕΛ/ΛΑΚ

Ελληνική μεηάθραζη ηοσ λογιζμικού Feng OfficeΑναθορά παράδοζης ηοσ έργοσ για ηην κοινόηηηα ΕΛ/ΛΑΚ Ελληνική μεηάθραζη ηοσ λογιζμικού Feng OfficeΑναθορά παράδοζης ηοσ έργοσ για ηην κοινόηηηα ΕΛ/ΛΑΚ Κσλζηαληηλίδεο Αληξέαο Σηδεξόπνπινο Δπζύκεο Μαιηνύθα Καηεξίλα Μπαιαζάο Αληώλεο Βαιαβάλεο Μηράιεο Δηζαγσγή

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο

Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο Θεματικές Ενότητες 1. Απιέο έλλνηεο θβαληηθήο κεραληθήο θαη ην ζύζηεκα δύν θβαληηθώλ θαηαζηάζεωλ. 2. Qubit θαη θβαληηθόο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού

Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑ.Κ.Ε. Π.Σ.Δ.Ε ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΣΗ ΧΡΗΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΕ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ Α Περίοδος, 2007-2008 Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο ην Γίθηπν 'Μνπζεηνινγία' http://greekmuseologists.ning.com/ ζπδεηάκε ηελ πηζαλόηεηα νξγάλσζεο κηαο ζεηξάο ζεκαηηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΔ

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ Μονηέλα ειζαγυγήρ ΣΠΔ ζηην εκπαίδεςζη Πποζεγγίζειρ ειζαγυγήρ ηυν ΣΠΔ ζηην εκπαίδεςζη 1 Θεμελιώδη Δπυηήμαηα Τη ελλννύκε κε ηνλ όξν «ε Πιεξνθνξηθή ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

Mobile Learning. Education is no longer bound by a specific location

Mobile Learning. Education is no longer bound by a specific location Mobile Learning Μαθηζιακοί πειραμαηιζμοί και δημιοσργικόηηηα ζηην υηθιακή εποτή: Ψηθιακές πλαηθόρμες και θορηηές ζσζκεσές, κοινφνικά παιτνίδια και διαδραζηικές εθαρμογές Μπέηησ Τζακαρέζηοσ Επίκοσρη Καθηγήηρια,

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Γξαθηθά Τπνινγηζηώλ θαη ε ζπκβνιή ηνπο ζηελ Ιαηξηθή

Γξαθηθά Τπνινγηζηώλ θαη ε ζπκβνιή ηνπο ζηελ Ιαηξηθή Γξαθηθά Τπνινγηζηώλ θαη ε ζπκβνιή ηνπο ζηελ Ιαηξηθή Δέζπνηλα Μηραήι Τπ. Δξ. Πιεξνθνξηθήο Εξεπλεηηθό Εξγαζηήξην: Γξαθηθώλ Τπνινγηζηώλ & Εηθνληθήο Πξαγκαηηθόηεηαο Σκήκα Πιεξνθνξηθήο - Παλεπηζηήκην Κύπξνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789

Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789 Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789 Web site : www.versus-software.gr software.gr Email : info@versus-software.gr software.gr Versus Software AdDesk v7.0 Πξόθεηηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Λνπθάο Βαβίηζαο E-trikala -Γήκνο Τξηθθαίσλ

Λνπθάο Βαβίηζαο E-trikala -Γήκνο Τξηθθαίσλ «Αληαιιαγή Καιώλ Πξαθηηθώλ Γήκνπ Τξηθθαίσλ κέζα από ηελ δηαβνύιεπζε ησλ εηαίξσλ ζηα πιαίζηα ηνπ Γηαπεξηθεξεηαθνύ Πξνγξάκκαηνο INTERREG IVC Digital Cities 1 Λνπθάο Βαβίηζαο E-trikala -Γήκνο Τξηθθαίσλ DIGITAL

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ visit us on www.navigateltd.gr / e-mail: info@navigateltd.gr /Tel:2104921786 Let us navigate you to success Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ Τειεκαηηθή δηαρείξηζε νρεκάηωλ: ην κεγαιύηεξν όπιν

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Αξιοποίηςη των ΤΠΕ ςτην εκπαιδευτική διδακτική διαδικαςία ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ Ο υπολογιςτήσ ωσ μζςο πρακτικήσ εγγραμματιςμοφ Δεκαετίεσ: 1950-60 «Τα βαςικά» Δνκηζκόο: Φσλνινγία

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ

ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ 1 Ο πίλαθαο ηεο πξνεγνύκελεο ζειίδαο είλαη ηκήκα ηεο έθζεζεο πνπ δεκνζηεύηεθε από ηελ PLAN Ιnternational, κηα δηεζλή αλζξσπηζηηθή νξγάλσζε. Γίλνληαη πιεξνθνξίεο γηα ηηο παξεκβάζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ Σν εξσηεκαηνιόγην απηό αλαπηύρζεθε από ηελ Οκάδα Μηθξώλ Δθπαηδεπηώλ γηα ην Γηαδίθηπν, σο κηα από ηηο δξάζεηο ηεο νκάδαο γηα ηε ζρνιηθή ρξνληά 2013-2014.

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr System Engineering & Design Forthnet Απρίλιοσ 2014 (2) Domain Name System (DNS) Υπεξεζία νλνκαηνδνζίαο ζην δηαδίθηπν = Domain Name System (DNS). Υπηρεςίεσ του διαδικτφου

Διαβάστε περισσότερα

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Ανάγκερ ηυν επισειπήζευν Άκεζε πιεξνθόξεζε γηα ηελ πνξεία ηεο επηρείξεζεο, γηα ιήςε απνθάζεσλ έγθπξα θαη έγθαηξα Οινθιεξσκέλε Δκπνξηθή θαη Οηθνλνκηθή δηαρείξηζε ζε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Οη πην γλσζηέο κνξθέο Pervasive παηρληδηώλ είλαη ηα Location Based Games, Augmented Reality Games θαη Mixed Reality Games.

Οη πην γλσζηέο κνξθέο Pervasive παηρληδηώλ είλαη ηα Location Based Games, Augmented Reality Games θαη Mixed Reality Games. Pervasive Games Pervasive games Τν ζπγθεθξηκέλν είδνο παηρληδηώλ ζηεξίδεηαη ζηελ αλάγλσζε ησλ παξακέηξσλ ηνπ πεξηβάιινληνο (Context) ηνπ ρξήζηε ησλ νπνίσλ ηα απνηειέζκαηα ρξεζηκνπνηεί ζηνπο θαλόλεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

Εηζαγσγή ζηελ επηζηήκε ησλ ππνινγηζηώλ. Λνγηζκηθό Υπνινγηζηώλ Κεθάιαην 7ν Λεηηνπξγηθά Σπζηήκαηα

Εηζαγσγή ζηελ επηζηήκε ησλ ππνινγηζηώλ. Λνγηζκηθό Υπνινγηζηώλ Κεθάιαην 7ν Λεηηνπξγηθά Σπζηήκαηα Εηζαγσγή ζηελ επηζηήκε ησλ ππνινγηζηώλ Λνγηζκηθό Υπνινγηζηώλ Κεθάιαην 7ν Λεηηνπξγηθά Σπζηήκαηα 1 Υπνινγηζηηθό Σύζηεκα 2 Λεηηνπξγηθό Σύζηεκα Απνηειεί ηε δηαζύλδεζε κεηαμύ ηνπ πιηθνύ ελόο ππνινγηζηή θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;...

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;... ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ιζοδύναμη ανηίζηαζη ζύνδεζηρ ανηιζηαηών Η δηδαζθαιία ηεο ηζνδύλακεο αληίζηαζεο γηα ζύλδεζε αληηζηαηώλ ζε ζεηξά θαη παξάιιεια ππάξρεη ζην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα Σπνπδώλ ζηα καζήκαηα Φπζηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Σι είναι εθελονηιζμός Σι είναι εθελονηική εργαζία

Σι είναι εθελονηιζμός Σι είναι εθελονηική εργαζία Διαχείριςη του ανθρώπινου δυναμικού και των εθελοντών ςτισ ΜΚΟ Στο πλαίςιο του Σεμιναρίου «ΜΚΟ: Οργάνωςη, ςυμμετοχικότητα, παρέμβαςη» Σπύρος Ψύχας Σι είναι εθελονηιζμός Σι είναι εθελονηική εργαζία Εθελονηική

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

UML (Unified Modeling Language )

UML (Unified Modeling Language ) UML (Unified Modeling Language ) Μεγάια Έξγα Λνγηζκηθνύ = επηθνηλσλία Πνιινί πξνγξακκαηηζηέο, πνιινί πειάηεο-ρξήζηεο, νη επόκελεο γεληέο, επηβάιινπλ ηε ρξήζε θνηλήο νξνινγίαο ε άιια ηερληθά έξγα ε ρξήζε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c.

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c. ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) y y z z t t Σν νπνίν νδεγεί ζην όηη = - π.(άηνπν), αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mikelson-Morley είλαη =. Δπίζεο y = y, z = z, t = t Σν νπνίν ( t

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΔΝΟΣΗΣΧΝ (πεπιγπαθή)

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΔΝΟΣΗΣΧΝ (πεπιγπαθή) Α/Α ΣΟΥΟΙ (επιθςμηηέρ γνώζειρδεξιόηηηερικανόηηηερ) ΘΔΜΑΣΙΚΔ ΔΝΟΣΗΣΔ (Σίηλοι) ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΔΝΟΣΗΣΧΝ (πεπιγπαθή) ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΔ ΣΔΥΝΙΚΔ ΓΙΑΡΚΔΙΑ (ενδεικηικά ζε ώπερ) Το Πρόγραμμα πιστοποιήθηκε από την Κεντρική

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗΝ ΣΑΞΗ & ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΕ ΤΝΑΝΣΗΕΙ ΣΑ ΚΕ: ένας οδηγός για ειδικόηηηα ΠΕ 19-20

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗΝ ΣΑΞΗ & ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΕ ΤΝΑΝΣΗΕΙ ΣΑ ΚΕ: ένας οδηγός για ειδικόηηηα ΠΕ 19-20 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗΝ ΣΑΞΗ & ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΕ ΤΝΑΝΣΗΕΙ ΣΑ ΚΕ: ένας οδηγός για ειδικόηηηα ΠΕ 19-20 Eιζαγωγικά Οη εθαξκνγέο ζηελ ηάμε θαη νη αληίζηνηρεο ππνζηεξηθηηθέο ζπλαληήζεηο (ζπλνιηθά 8 +8) απνηεινύλ ζπλδπαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Judaica Europeana - Όξακα

Judaica Europeana - Όξακα Judaica Europeana - Όξακα Δπξωπαϊθή Ψεθηαθή Πύιε γηα ηνλ Πνιηηηζκό (Βηβιηνζήθεο, Μνπζεία, Αξρεία) Έλα πξσηνπνξηαθό ςεθηαθό έξγν, ρξεκαηνδνηνύκελν από ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

Εταομξγέπ GIS για ςημ Ανιξπξίηρη και Διαυείοιρη Ακίμηςηπ Πεοιξσρίαπ

Εταομξγέπ GIS για ςημ Ανιξπξίηρη και Διαυείοιρη Ακίμηςηπ Πεοιξσρίαπ Εταομξγέπ GIS για ςημ Ανιξπξίηρη και Διαυείοιρη Ακίμηςηπ Πεοιξσρίαπ Αθ. Δογάνης, Δρ. Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός Χ. Σαουνάτσος, Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός MSc 20η Πανελλαδική ζςνάνηηζη Χπηζηών ArcGIS 3 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα