ΑΔΑ: 4ΑΣΠ4691ΩΓ-Η4Ρ. Αθήνα, Αριθμ. Πρωτ.: Βαθμός Προτεραιότητας Γ32/ 57 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΔΑ: 4ΑΣΠ4691ΩΓ-Η4Ρ. Αθήνα, 04-07 - 2011. Αριθμ. Πρωτ.: Βαθμός Προτεραιότητας Γ32/ 57 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ"

Transcript

1 Αθήνα, ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση : Αγ. Κων/νου 8 Ταχ. Κώδικας: ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Τηλέφωνο : FAX : Αριθμ. Πρωτ.: Βαθμός Προτεραιότητας Γ32/ 57 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΣ : 1)Γεν.Δ/νσεις & Υπηρεσίες της Διοίκησης Ι.Κ.Α-Ε.Τ.Α.Μ. 2)Νομαρχιακές & Τοπικές Μονάδες Υγείας Ι.Κ.Α-Ε.Τ.Α.Μ. 3)Περιφερειακά Τοπικά Υποκ/τα & Παρ/τα Ι.Κ.Α-Ε.Τ.Α.Μ. 4)Υγειονομικά Κέντρα & λοιπές Υπηρεσίες Υγείας Ι.Κ.Α-Ε.Τ.Α.Μ. 6)Γραφεία Συντονιστών Ι.Κ.Α-Ε.Τ.Α.Μ. 7)Πολυιατρεία τέως ΤΑΞΥ Αττικής, Ακαδημίας 58-Τ.Κ Θ Ε Μ Α : «Συμβάσεις μίσθωσης έργου 12 μηνών των Ν.3232/04, Ν.3302/04, Ν.3518/06 και Ν.3846/10 με ιατρικό και οδοντιατρικό προσωπικό για τις Διοικητικές Περιφέρειες : Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, Δυτικής Ελλάδας, Στερεάς Ελλάδας, Ηπείρου, Κρήτης, Νοτίου & Βορείου Αιγαίου, Πελοποννήσου» Σας γνωρίζουμε τα κατωτέρω και παρέχουμε οδηγίες για την εφαρμογή τους. Με τις διατάξεις της παρ. 5 & 15 του άρθρου 27 του Ν. 3232/2004 (ΦΕΚ 48/ τ.α ) όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 10 του Ν.3302/04 και παρ. 9 του άρθρου 37 του Ν.3518/06 και συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν.3846/10. Την υπ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.7/45/9004/ απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της Π.Υ.Σ. 33/2006, όπως ισχύει, δυνάμει της οποίας εγκρίθηκε η σύναψη μίσθωσης έργου 12 μηνών με χίλιους τετρακόσιους (1400) ιατρούς και οδοντιάτρους από το Ι.Κ.Α. ΕΤΑΜ. Με την υπ αριθμ. Φ.10021/26413/3963/ (ΦΕΚ 1806/ ) απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης καθορίστηκαν, μετά από σύμφωνη γνώμη του Δ.Σ. του Ι.Κ.Α. ΕΤΑΜ οι γενικοί και ειδικοί όροι της σύμβασης και ο τρόπος και το ύψος της αμοιβής, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τις προαναφερόμενες διατάξεις. Για τη σύναψη των ανωτέρω συμβάσεων οι ενδιαφερόμενοι, θα υποβάλλουν αιτήσεις μετά από σχετική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της Διοίκησης του Ι.Κ.Α. ΕΤΑΜ στην οποία θα αναφέρονται οι ειδικότητες καθώς και ο αριθμός των ιατρών και των οδοντιάτρων με τους οποίους το 1

2 ίδρυμα πρόκειται να καλύψει άμεσες και επιτακτικές ανάγκες κατά Νομό. Τις αιτήσεις τους οι ενδιαφερόμενοι θα τις αποστείλουν ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή, προς τη Διοίκηση του Ι.Κ.Α - Ε.Τ.Α.Μ. και στην Διεύθυνση Ι.Κ.Α. Τ.Θ , ΑΘΗΝΑ εντός προθεσμίας που αρχίζει από και λήγει Παλαιότερες αιτήσεις που έχουν υποβληθεί προ της παρούσας πρόσκλησης δεν θα λαμβάνονται υπόψη καθώς και οι αιτήσεις που θα υποβληθούν μετά την εκπνοή της προθεσμίας. Σας αποστέλλουμε Έντυπο Αίτησης Υπεύθυνης Δήλωσης, που θα χορηγείται στους ενδιαφερόμενους. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, θα προσκομίζονται κατά την υπογραφή της σύμβασης και όχι με την υποβολή αίτησης. Μετά την έκδοση της απόφασης Διοικητή περί της σύναψης σύμβασης έργου, ο Διευθυντής της Μονάδας Υγείας Ι.Κ.Α-Ε.Τ.Α.Μ. ο οποίος εξουσιοδοτείται σχετικά με την ανωτέρω απόφαση, θα υπογράφει τη σχετική σύμβαση με τον ιατρό, εφόσον προηγουμένως, προσκομιστούν και ελεγχθούν όλα τα δικαιολογητικά, τα οποία μαζί με τη σύμβαση θα αποστέλλονται στη Διοίκηση. Συν/να: 1 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 1 έντυπο αίτησης-δήλωσης ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Η Προϊσταμένη του Τμήματος Γραμματειακής Υποστήριξης & Διοικητικής Μέριμνας Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΡΟΒΕΡΤΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 2

3 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Το Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 &15 του άρθρου 27 του Ν. 3232/04, Ν.3302/04, Ν.3518/06 και Ν.3846/10 προκειμένου να καλύψει άμεσες και επιτακτικές ανάγκες, θα συνάψει συμβάσεις μίσθωσης έργου για 12 μήνες με ιατρούς - οδοντιάτρους διαφόρων ειδικοτήτων για την παροχή περίθαλψης στους ασφαλισμένους του ΙΚΑ ΕΤΑΜ, για 27 ώρες απασχόλησης την εβδομάδα σε ωράριο που θα συμφωνείτε από τον συμβαλλόμενο και τον Διευθυντή της Μονάδας και με συνολική αμοιβή Ευρώ ανεξαρτήτως περιστατικών, καταβαλλόμενη σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις, ως κατωτέρω: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ν.Μ.Υ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΓΟΣ 1 ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΟΣ 1 ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΣ 1 Τ.Μ.Υ. ΙΚΑ ΕΤΑΜ 25 Ης ΜΑΡΤΙΟΥ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΗΣ 1 ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΣ 2 ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ 1 ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ή ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 3 Τ.Μ.Υ. ΙΚΑ- ΕΤΑΜ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ 1 ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ή ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 3 ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ 1 Τ.Μ.Υ. ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΠΥΛΗΣ ΑΞΙΟΥ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΗΣ 2 ΠΑΘΟΛΟΓΟΓΟΣ ή ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 2 ΕΝΑΣ (1) ΣΤΑ ΚΟΥΦΑΛΙΑ, ΕΝΑΣ (1) ΣΤΟΝ ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΣ 2 ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ 2 Τ.Μ.Υ. ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΤΟΥΜΠΑΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΣ 1 Ν.Μ.Υ. ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΕΔΕΣΣΑΣ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΗΣ 1 Τ.Μ.Υ. ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 3

4 ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ 1 Ω.ΡΛ. 1 ΥΠΟΚ/ΜΑ ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Τ.Μ.Υ. ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΣ 1 ΥΠΟΚ/ΜΑ ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΑΡΝΑΙΑΣ ΥΠΟΚ/ΜΑ ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ή ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 2 ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ 1 Ν.Μ.Υ. ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΚΙΛΚΙΣ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΗΣ 1 ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΟΣ 1 ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ 1 ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ 1 ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ή ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 4 ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ 1 ΥΠΟΚ/ΜΑ ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΑΞΙΟΥΠΟΛΗΣ ΠΑΡ/ΜΑ ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ Ν.Μ.Υ. ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ 1 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ 3 ΔΥΟ (2) ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΝΑΔΑ, ΕΝΑΣ (1) ΓΙΑ ΠΑΡ/ΜΑ ΑΙΓΙΝΙΟΥ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ Η ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡ/ΜΑ ΛΙΤΟΧΩΡΙΟΥ 1 ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ 1 ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ 1 Ν.Μ.Υ. ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΣΕΡΡΩΝ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΗΣ 1 ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ 1 ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ 1 ΠΑΘΟΛΟΓΟΓΟΣ ή ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 4 ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ 1 ΤΟΠΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΝΙΓΡΙΤΑΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ή ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 2 ΤΟΠΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ ΤΟΠΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ 4

5 ΤΟΠΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ Ν.Μ.Υ. ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ 1 ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΣ 1 ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ 1 Ω.Ρ.Λ. 1 Τ.Μ.Υ. ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΣ 1 ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ή ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 2 Τ.Μ.Υ. ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΝΑΟΥΣΑΣ ΥΠΟΚ/ΜΑ ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Ν.Μ.Υ. ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΣ 1 Ν.Μ.Υ. ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΚΟΖΑΝΗΣ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΗΣ 1 ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ 2 Τ.Μ.Υ. ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ 1 ΥΠΟΚ/ΜΑ ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ Ν.Μ.Υ. ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΗΣ 1 ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ 1 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ 2 Ω.Ρ.Λ. 1 5

6 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Ν.Μ.Υ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ΚΑΒΑΛΑΣ ΥΠΟΚ/ΜΑ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ 1 Ν.Μ.Υ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ΞΑΝΘΗΣ ΤΟΠ. ΥΠΟΚ/ΜΑ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ν.Μ.Υ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ΜΕΣΟΛΛΟΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ 1 Ν.Μ.Υ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ΑΓ. ΑΛΕΞΙΟΥ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΣ 1 Τ.Μ.Υ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ΑΙΓΙΟΥ Ν.Μ.Υ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ΠΥΡΓΟΥ Ν.Μ.Υ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΥΠΟΚ/ΜΑ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ΣΠΑΡΤΗΣ Ν.Μ.Υ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ 1 ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΟΣ 1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ν.Μ.Υ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ 1 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ 2 Ν.Μ.Υ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ΛΑΜΙΑΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΣ 1 ΥΠΟΚ/ΜΑ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ΙΣΤΙΑΙΑΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ή ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ( ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ) 1 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ ( ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ) 1 ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ ( ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ) 1 ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ ( ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ) 1 ΠΑΡ/ΜΑ ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΑΙΔΗΨΟΥ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ ( ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ) 1 ΠΑΡ/ΜΑ ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ή ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ( ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ) 1 ΠΑΡ/ΜΑ ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΣΠΕΤΣΩΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ ( ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ) 1 ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ή ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ( ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ) 1 ΠΑΡ/ΜΑ ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΑΝΔΡΟΥ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ή ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ( ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ) 1 6

7 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Ν.Μ.Υ. ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ ( ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΓΙΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ) 1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΥΠΟΚ/ΜΑ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ 1 ΥΠΟΚ/ΜΑ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ & ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Τ.Μ.Υ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ΜΗΛΟΥ ΥΠΟΚ/ΜΑ ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΘΗΡΑΣ ΤΟΠ. ΥΠΟΚ/ΜΑ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ΜΥΡΙΝΑΣ ΛΗΜΝΟΥ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ (ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ) 1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΥΠΟΚ/ΜΑ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ΚΙΑΤΟΥ Τ.Μ.Υ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ΑΡΓΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΡ/ΜΑ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ΑΓΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 7

8 Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν αίτηση - δήλωση εντός προθεσμίας που αρχίζει από και λήγει την Οι αιτήσεις - δηλώσεις θα αποστέλλονται ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή, προς τη Διοίκηση του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. και στη Διεύθυνση: Ι.Κ.Α. Τ.Θ , ΑΘΗΝΑ Τα έντυπα των αιτήσεων - δηλώσεων μπορούν να τα παραλάβουν οι ενδιαφερόμενοι από τις κατά τόπους Μονάδες Υγείας & Υποκαταστήματα του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. ή από την ιστοσελίδα του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. Παλαιότερες αιτήσεις που έχουν υποβληθεί προ της παρούσας πρόσκλησης δε θα λαμβάνονται υπόψη, καθώς και οι αιτήσεις που θα υποβληθούν μετά την εκπνοή της προθεσμίας. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται κατά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης και όχι με την υποβολή της αίτησης. Για σχετικές πληροφορίες: Τμήμα Υπηρεσιακής Κατάστασης Ιατρών. ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/86 & άρθρο 3 παρ. 3 Ν.2690/99) ΕΠΩΝΥΜΟ: ΟΝΟΜΑ:... ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ: ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ:... ΗΜΕΡ. ΓΕΝ.: ΤΟΠΟΣ ΓΕΝ.:.. ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ:

9 Δ/ΝΣΗ ΚΑΤ.: ΠΟΛΗ:.. ΟΔΟΣ:..ΑΡΙΘ.:... Τ.Κ.: ΑΡΙΘΜ. ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ:..ΚΙΝΗΤΟ:. Δ/ΝΣΗ ΙΑΤΡΕΙΟΥ: ΑΡΙΘ. ΤΑΥΤ.:. ΧΡΟΝ. ΕΚΔΟΣ.:. ΑΡΧΗ ΕΚΔ.: Α.Φ.Μ.:...Α.Μ.Κ.Α.:.ΑΡΙΘΜ. ΤΣΑΥ... ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΕΓΓΑΜΟΣ : r,αγαμοσ:r,διαζευγμενοσ: r,τεκνα: r - Έχω εκπληρώσει την υποχρεωτική Υπηρεσία Υπαίθρου : ΝΑΙ : r ΟΧΙ : r - Έχω εκπληρώσει τη στρατιωτική θητεία : ΝΑΙ : r ΟΧΙ : r Προς το Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. Παρακαλώ όπως συνάψω σύμβαση μίσθωσης έργου του Ν. 3302/04, Ν.3302/04 & Ν.3518/06 διάρκειας 12 μηνών με το Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ., ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ: α) Πανεπιστήμιο: Χρόνος αποφοίτησης: 2. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ :..Αριθ. & Χρόνος εκδ. απόφασης: METAΠΤΥΧΙΑΚΑ α) Διδακτορικό. β) Άλλοι μεταπτυχιακοί τίτλοι. 4. ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. 5. ΕΜΠΕΙΡΙΑ. 6. ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ / ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ Φορέας:... α) Σχέση εργασίας (συμπληρώνεται σε περίπτωση δεύτερης απασχόλησης). β) Είμαι μέτοχος κλινικών ή εργαστηρίων, εγώ ή σύζυγός μου ή τα τέκνα μου: ΝΑΙ : r ΟΧΙ : r γ)απασχολούμαι σε ιδιωτικές κλινικές ή εργαστήρια, που έχουν σύμβαση με το Ι.Κ.Α. ΕΤΑΜ ΝΑΙ : r ΟΧΙ : r (Αν ναι να αναφερθεί το όνομα της κλινικής ή εργαστηρίου).. δ) Έχω απολυθεί από το Ι.Κ.Α. ΕΤΑΜ ή άλλο φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης εξαιτίας πειθαρχικού ή άλλου παραπτώματος ΝΑΙ : r ΟΧΙ : r 7. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΣΤΟ Ι.Κ.Α.: Μονάδα Υγείας από..έως Αποχώρησα λόγω:.. 8. ΕΧΩ ΓΝΩΣΗ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ : ΝΑΙ : r ΟΧΙ : r 9. ΔΙΑΘΕΤΩ Η/Υ : ΝΑΙ : r ΟΧΙ : r. / / 2011 Ο/Η ΑΙΤ & ΥΠΕΥΘΥΝΩΣ ΔΗΛ 9

Θ Ε Μ Α : «Συμβάσεις μίσθωσης έργου με πέντε χιλιάδες (5.000) θεραπευτές ιατρούς για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

Θ Ε Μ Α : «Συμβάσεις μίσθωσης έργου με πέντε χιλιάδες (5.000) θεραπευτές ιατρούς για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας Αθήνα 06-04 - 2012 Αρ. Πρωτ. : Γ32/ 48 / οικ.16032 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΑΓΟΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ. Ετοιµη η προκήρυξη για 4.000 πυροσβέστες 5ετούς θητείας. Μέσα στις επόµενες ηµέρες ανα- #78 03.05.2011

ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ. Ετοιµη η προκήρυξη για 4.000 πυροσβέστες 5ετούς θητείας. Μέσα στις επόµενες ηµέρες ανα- #78 03.05.2011 03.05.20 ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ #78 Ι ΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 504 ευκαιρίες καριέρας σε 4 γνωστές εταιρίες σελ. 0- OAE 2.076 θέσεις για ανέργους σε επιχειρήσεις σελ.2 ΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ, ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 18 Ιουνίου 2015 Αρ. Πρωτ: ΔΔΑΔ Γ 1086913 ΕΞ 2015

Αθήνα 18 Ιουνίου 2015 Αρ. Πρωτ: ΔΔΑΔ Γ 1086913 ΕΞ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Γ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ Ι.Ε.Κ.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ Ι.Ε.Κ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 151 80 Μαρούσι Ιστοσελίδα:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45ΟΛ4691ΩΓ-ΘΗΙ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 21 Οκτωβρίου 2011. Αριθμ. Πρωτ. Βαθμός Προτ/τας Ε99/6 ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΑΔΑ: 45ΟΛ4691ΩΓ-ΘΗΙ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 21 Οκτωβρίου 2011. Αριθμ. Πρωτ. Βαθμός Προτ/τας Ε99/6 ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ Βαθμός Ασφαλείας Αθήνα, 21 Οκτωβρίου 2011 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚHTIΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ & ΠΑΡ/ΤΑΣ Ταχ. Δ/νση : Μενάνδρου 41-43 Ταχ. Κώδικας: 104

Διαβάστε περισσότερα

Εφημερίδα ΔΗΜΟΣΙΟγραφικά ΤΕΥΧΟΣ 131 ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

Εφημερίδα ΔΗΜΟΣΙΟγραφικά ΤΕΥΧΟΣ 131 ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ Εκατοστή τριακοστή πρώτη ηλεκτρονική έκδοση εβδομαδιαίας εφημερίδας του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΔΗΜΟΣΙΟγραφικά τεύχος 131 προκηρύξεις Πίνακας περιεχομένων ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΑ Γ Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Εγκ. 70/2012 και Γενικό Έγγραφο Α23/596/3/24-4-2013 Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ.

Εγκ. 70/2012 και Γενικό Έγγραφο Α23/596/3/24-4-2013 Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Αγ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : <<Ανακοίνωση Πρόσκληση του Δήμου Αγ. Νικολάου >>

ΘΕΜΑ : <<Ανακοίνωση Πρόσκληση του Δήμου Αγ. Νικολάου >> Αθήνα 5 / 3 / 2012 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ:ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Ταχ.Δ/νση : Αγ. Κωνσταντίνου 8 Ταχ.Κώδικας: 102 41 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνα : 210-5215284-286

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, 1/4/2013. Αρ. Πρωτ.: οικ. 12132

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, 1/4/2013. Αρ. Πρωτ.: οικ. 12132 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 1/4/2013 Αρ. Πρωτ.: οικ. 12132 Γενική Δ/νση: Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Υπηρεσιών Υγείας Δ/νση: Σχεδιασμού Τμήμα: Πρόληψης & Προαγωγής Υγείας Πληροφορίες: Ευαγγελία Λαρεντζάκη Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : «Υποβολή αιτήσεων συνταξιούχων για την ένταξή τους στο «Πρόγραμμα Κατ Οίκον Φροντίδας Συνταξιούχων»

Θέμα : «Υποβολή αιτήσεων συνταξιούχων για την ένταξή τους στο «Πρόγραμμα Κατ Οίκον Φροντίδας Συνταξιούχων» ΑΔΑ :Β4344691ΩΓ-ΖΗΨ Βαθμός Ασφαλείας Αθήνα, 4 Οκτωβρίου 2012 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΥΝ/ΧΩΝ Ταχ. Δ/νση : Μενάνδρου 41-43 Ταχ. Κώδικας : 104 37 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΤΙΚΑ: Το υπ' αριθ. 7089/7.01.2014 έγγραφο του Γραφείου Υπουργού του Υ.Υ.

ΣΧΕΤΙΚΑ: Το υπ' αριθ. 7089/7.01.2014 έγγραφο του Γραφείου Υπουργού του Υ.Υ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7" ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (Υ.Πε) ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Τμήμα Περιφερειακού Χάρτη Υγείας Ταχυδρομική Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 15.07.2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: 1030 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ/ΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ταχ. Δ/νση: Αριστοτέλους 17 Ταχ.Κώδικας: 101 87 Αθήνα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΘΗΝΑ 06 / 08 / 2012 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 34642 ΠΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ:.ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΛΗΡ.: ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Μ.ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΚΗΦΙΣΙΑΣ 39 Τ. Κ: 151

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα : 02-10-2012 Αρ. Πρωτ.: 602/12/25285

Αθήνα : 02-10-2012 Αρ. Πρωτ.: 602/12/25285 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Αθήνα : 02-10-2012 Αρ. Πρωτ.: 602/12/25285 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1/2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ. Ο Δήμος Αχαρνών Νομού Αττικής

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1/2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ. Ο Δήμος Αχαρνών Νομού Αττικής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών και Ανθρώπινου Δυναμικού Τμήμα Μητρώων

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Αθήνα, 19/11/2012 Αρ. Πρωτ: 602/15/34140 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ στο πλαίσιο του Υποέργου 1 των Πράξεων με τίτλο: «Κέντρα Δια Βίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕA ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΘΗΝΑ : 30/08/2012 ΑΡ. ΠΡΩΤ : B130339 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Αθήνα, 4 / 09 / 2014

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Αθήνα, 4 / 09 / 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ KAI ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Αθήνα, 4 / 09 / 2014 Αρ. Πρωτ.: ΔΥ1α/οικ.76582 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Διαβάστε περισσότερα

Μειονοτικών Σχολείων FΑΧ: 210 3442334 1) Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Έδρες τους 2) Το Ι.Τ.Υ.Ε.

Μειονοτικών Σχολείων FΑΧ: 210 3442334 1) Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Έδρες τους 2) Το Ι.Τ.Υ.Ε. ΑΔΑ: ΒΛ1Φ9-Κ4Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Βαθμός ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Μαρούσι, 22-11-2013 ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Προς: ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αποσπάσεις υπαλλήλων στον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.)

Προς: ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αποσπάσεις υπαλλήλων στον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.) Αθήνα, 02/09/2014 Αρ. Πρωτ. οικ.: 1438 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (Ε.Ο.ΑΝ.) Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Οικονομικών, Ανθρωπίνων Πόρων και Διοικητικής Υποστήριξης Πατησίων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ. 12 εποχικοί στη Χαλκηδόνα, άλλες 13 θέσεις στα Γρεβενά. Eργασία 24 07 2012

ΟΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ. 12 εποχικοί στη Χαλκηδόνα, άλλες 13 θέσεις στα Γρεβενά. Eργασία 24 07 2012 Μ ΣΤΟ ΕΤΑΑ Εως τη Δευτέρα οι αιτήσεις για 150 διοικητικούς ΑΜΕΣΗ ΚΑΛΥΨΗ 180 εποχικοί στο 53ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου 22 23 26 ΟΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ Ε Ε Ε 12 εποχικοί στη Χαλκηδόνα, άλλες 13 θέσεις στα Γρεβενά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 7 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Ηράκλειο 5-04-2012 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθμ. Πρωτ.4341 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Τμήμα Προσωπικού Πληρ.Μ.Κιαγιά Ταχ.Δ/νση : Βούτες Ηρακλείου Τ.Κ 71 110

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Εποχικό Βοήθημα

Ειδικό Εποχικό Βοήθημα ΑΔΑ:Β4ΘΥ4691Ω2-Ε9Δ Ειδικό Εποχικό Βοήθημα ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Δικαιούχοι του ειδικού εποχιακού βοηθήματος είναι τα άτομα που παρέχουν την εργασία στην Ελλάδα, εφ όσον υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Αθήνα, 04/08/2011 Αρ. Πρωτ: 19391 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ανακοίνωση Πρόσκληση για μετάταξη υπαλλήλων στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων». ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΘΕΜΑ: «Ανακοίνωση Πρόσκληση για μετάταξη υπαλλήλων στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων». ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ.ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ (ΕΟΦ) Ν.Π.Δ.Δ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Μεσογείων 284, Χολαργός, Τ.Κ. 15562 Πληροφορίες: Θ. Κουτιανούδης

Διαβάστε περισσότερα

1. Περιφερειακούς Διευθυντές Περ. Δ/νσεις, Δ/νσεις Π.Ε.: Ο. Ιντζέ: 210 3443266, Μ. Εκπ/σης Ασλάνογλου: 2103443246, Γ. Μπουζιάνη: 210 3442335

1. Περιφερειακούς Διευθυντές Περ. Δ/νσεις, Δ/νσεις Π.Ε.: Ο. Ιντζέ: 210 3443266, Μ. Εκπ/σης Ασλάνογλου: 2103443246, Γ. Μπουζιάνη: 210 3442335 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ

Το ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ Ταχ. Διεύθυνση: Τ.Θ. 08 640 12 ΑΜΥΓΔΑΛΕΩΝΑΣ Διεύθυνση: Αμυγδαλεώνας Καβάλα 27 Σεπτεμβρίου 2011 Τηλέφωνο: 2510391865, 2510392301 Τηλεομοιότυπο:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Συγγρού 83,11745 Αθήνα, Τ 2109285117,2109285109, F 2109233119, firstreception@firstreception.gov.gr, http://firstreception.gov.gr ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα