ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 4133 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΩΡΕΑΝ ΥΧΟΣ ΠPOKHPYΞEΩN A.Σ.E.Π. Αρ. Φύλλου Μαρτίου 2009 Προκήρυξη (Αριθμός 3Κ/2009) Πλήρωσης με σειρά προτεραιότητας τετρακοσίων ενενήντα πέντε (495) θέσεων τακτικού προσω πικού Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαί δευσης στα : Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Υπουργείο Ανάπτυξης (Γ.Γ. Ερευνας & Τεχνολογίας), Υπουργείο Δικαιοσύνης (Κεντρική Υπηρεσία, Καταστήματα Κράτησης Ειδικά Κατα στήματα Κράτησης Νέων Θεραπευτικά Καταστή ματα & Κ.Α.Υ.Φ, Ιατροδικαστικές Υπηρεσίες, Ελλη νικό Ινστιτούτο Διεθνούς και Αλλοδαπού Δικαίου), Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστα σίας (Κεντρική Υπηρεσία, Σ.ΕΠ.Ε, Ο.Ε.Κ.), Υπουρ γείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (Αιγινή τειο Νοσοκομείο, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ιδρυμα (Τ.Ε.Ι.) Αθήνας, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ιδρυμα (Τ.Ε.Ι.) Ηπείρου, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ιδρυμα (Τ.Ε.Ι.) Καλαμάτας, Τεχνολογικό Εκπαιδευτι κό Ιδρυμα (Τ.Ε.Ι.) Λαμίας, Τεχνολογικό Εκπαιδευτι κό Ιδρυμα (Τ.Ε.Ι.) Πάτρας, Τεχνολογικό Εκπαιδευτι κό Ιδρυμα (Τ.Ε.Ι.) Πειραιά), Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης (Ε.Ο.Τ., Οργανισμός Τουριστικής Εκπαί δευσης και Κατάρτισης Ο.Τ.Ε.Κ.), Υπουργείο Εσω τερικών Περιφέρειες (Αττικής, Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου, Δυτ. Ελλάδας, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Ιονίων Νήσων, Κρήτης, Ανατ. Μακεδονίας Θρά κης, Δυτ. Μακεδονίας, Κεντρικής Μακεδονίας, Πε λοποννήσου, Στερεάς Ελλάδας), Υπουργείο Εμπο ρικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής (Γ.Γ. Αιγαίου & Νησιωτικής Πολιτικής, Γ.Γ. Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής, Οίκος Ναύτου), Υπουργείο Πολιτισμού (Γ. Γ. Αθλητισμού Εθνικό Αθλητικό Κέ ντρο Νεότητας Αγ. Κοσμά, Επιτροπή Καυτανζόγλει ου Εθνικού Σταδίου Θεσσαλονίκης, Κρατική Ορχή στρα Αθηνών), Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Σ.Κ.Φ.). ΤΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) Του ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων Διοίκη σης» (Φ.Ε.Κ. 28/ /τ. Α ) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενεστέρως. β) Του ν. 3051/2002 «Συνταγματικά κατοχυρωμένες ανεξάρτητες αρχές, τροποποίηση και συμπλήρωση του συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και συνα φείς ρυθμίσεις» (ΦΕΚ 220/ /τ. Α ), όπως τροπο ποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενεστέρως. γ) Του ν. 3260/2004(Φ.Ε.Κ.151/ /τ. Α ) «Ρυθμίσεις του συστήματος προσλήψεων και θεμάτων δημόσιας διοίκησης». δ) Του ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστα σης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.». ε) Του ν. 2643/1998 «Μέριμνα για την απασχόληση προσώπων ειδικών κατηγοριών και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει. στ) Του ν. 2431/1996 «Διορισμός ή πρόσληψη πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης» (Φ.Ε.Κ. 175/ /τ. Α ). ζ) Του π.δ. 50/2001 «Καθορισμός των προσόντων διο ρισμού σε θέσεις φορέων του Δημοσίου Τομέα» (Φ.Ε.Κ. 39/ /τ. Α ), όπως τροποποιήθηκε με τα π.δ. 347/2003, 44/2005, 116/2006 και 146/ η) Του ν. 2790/2000 «Αποκατάσταση των παλιννοστού ντων ομογενών από την τέως Σοβιετική Ένωση και άλ λες διατάξεις». θ) Του ν. 3320/2005 «Ρυθμίσεις θεμάτων για το προ σωπικό του Δημόσιου και των νομικών προσώπων του ευρύτερου Δημόσιου τομέα και για τους Ο.Τ.Α.» (ΦΕΚ 48/ τ. Α ), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 11 παρ. 3 του ν. 3613/2007 (ΦΕΚ 263/ /τ. Α ). ι) Του ν. 3454/2006 «Ενίσχυση της οικογένειας και λοι πές διατάξεις» (ΦΕΚ 75/ /τ. Α ). ια) Του άρθρου 23 του ν. 3526/2007 «Παραγωγή και διάθεση προϊόντων αρτοποιίας και συναφείς διατάξεις» (ΦΕΚ 24/ /τ. Α ). ιβ) Του ν. 3647/2008 «Διοίκηση και διαχείριση των Βα κουφίων της Μουσουλμανικής Μειονότητας στη Δυτική Θράκη και των περιουσιών τους» (Φ.Ε.Κ. 37/ ). ιγ) Των προεδρικών διαταγμάτων, υπουργικών αποφά σεων, εσωτερικών κανονισμών λειτουργίας των υπηρε σιών και φορέων με τα οποία έχουν συσταθεί οι θέσεις που προκηρύσσονται και έχουν καθορισθεί τα ειδικά τυπικά προσόντα πρόσληψης του προσωπικού στις θέ σεις αυτές. 2. Τις υπ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.6/342/16003/

2 4134 TEΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α.Σ.Ε.Π. (Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων), ορθή επανάληψη της από ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ. 16/329/οικ / & ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ. 16/7537π.ε./ (Γεν. Γραμ. Ερευν. & Τεχν.), ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.9/259/10488/ , ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ. 9/595/16147/ (Υπουργείο Δικαιοσύνης), ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.9/63/5089/ (Ελληνικό Ινστιτούτο Διεθνούς & Αλλοδαπού Δικαίου), ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.7/582/οικ / (Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας), ΔΙΠΠ/ Φ.ΕΓΚΡ.7/ 581/οικ.34486/ (Ο.Ε.Κ.), ΔΙΠΠ/ Φ.ΕΓΚΡ.10/173/ 4209/ (Διεθνές Πανεπι στήμιο Ελλάδος), ΔΙΠΠ/ Φ.ΕΓΚΡ.10/96/7081/ , ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.10/399/12158π.ε./ , ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.10/18/944/ π.ε./ , ΔΙΠΠ/ Φ.ΕΓΚΡ.10/ 230/9055/ (Αιγινήτειο Νοσοκομείο), ΔΙΠΠ/ Φ.ΕΓΚΡ.10/ 126/οικ / (Πανεπιστήμιο Αιγαίου), ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.10/471/17832/ (Ι Αθήνας, Ηπείρου, Καλαμάτας, Λαμίας, Πατρών, Πειραιά), ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.16Α/130 Α /19264 πετ/ (Ε.Ο.Τ.), ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.16Α/491/15182/ (Ο.Τ.Ε.Κ.), ΔΙΠΠ/ Φ.ΕΓΚΡ.1/111/29232π.ε./ (Περιφέρειες Αττικής, Β. Αιγαίου, Ν. Αιγαίου, Δυτ. Ελλάδας, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Ιονίων Νήσων, Κρήτης, Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Πελοποννήσου, Στερεάς Ελλά δας), ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.1/136/20428 πε/ (Περιφέρεια Δυτ. Μακεδονίας), ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.18/127/12975/πε/ , ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.18/128/7276/ (Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου & Νησιωτικής Πολιτικής, Γ.Γ. Λιμένων & Λιμενικής Πολιτικής), ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.18/94/οικ.9905/ (Οίκος Ναύτου), ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ. 14/503/10075/ (Γ.Γ. Αιγαίου & Νησιωτικής Πολιτικής), ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.11/376/19764/ (Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Νεότητας Αγ. Κοσμά), ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.11/48/19004πε/ (Επιτροπή Καυτανζόγλειου Εθνικού Σταδίου Θεσσαλονίκης), ΔΙΠΠ/ Φ.ΕΓΚΡ.11/12/22285πε/ (Κρατική Ορχήστρα Αθηνών), ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.8/277/8641π.ε./ , ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.8/56 8/26019/ , ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.8/31/4831/ , (Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ε.Σ.Κ.Φ.) απο φάσεις της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της υπ αριθμ. 55/1998 Π.Υ.Σ.και της υπ αριθμ 33/2006 Π.Υ.Σ. με τις οποίες εγκρίθηκε η πλήρωση των θέσεων. 3. Τις υπ αριθμ / (Υπουργείο Εσωτερικών Περιφέρειες Αττικής, Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαί ου, Δυτ. Ελλάδας, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Ιονίων Νήσων, Κρήτης, Πελοποννήσου, Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Στερεάς Ελλάδας), Π4/ΓΠοικ.79971/ (Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύ ης), 34920/Ε5/ & /Β2/ (Υπουργείο Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων), 30135/637/ (Ο.Ε.Κ.) αποφάσεις του Υπουργού Εσωτερικών, του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του Υπουρ γού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Υπουργείο Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας για την έγκριση προκήρυξης πλήρωσης θέσεων. 4. Τα έγγραφα με τα οποία ζητήθηκε η πλήρωση των συγκεκριμένων κατά κλάδο και ειδικότητα θέσεων. 5. Την υπ αριθμ / (Φ.Ε.Κ. 1854/τ. Β / ) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Πλήρωση θέσεων του Δημοσίου Τομέα» (ΦΕΚ 1854/ /τ. Β ) για τις διαδικα σίες πλήρωσης θέσεων των φορέων του δημόσιου τομέα. 6. Την υπ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΑΣ.5/οικ / (Φ.Ε.Κ. 989/τ. Β / ) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Τροποποίηση της υπ αριθμ / (Φ.Ε.Κ. 1854/τ. Β / ) απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης» για την κατάργηση της προβλε πόμενης δυνατότητας υποβολής αντιρρήσεων εκ μέρους των υποψηφίων. 7. Τις υπ αριθμ /203/ (Φ.Ε.Κ. 450/ τ. Β Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων), 36817/533/ (Φ.Ε.Κ. 1133/ τ. Β Υπουργείο Δικαιοσύνης), 2007/44/ (Υπουργείο Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας), 60145/978/ (Φ.Ε.Κ. 1947/ τ. Β Ι Πατρών), 36376/543/ (Φ.Ε.Κ. 1133/ τ. Β Ε.Ο.Τ.), 31725/466/ (Ο.Τ.Ε.Κ.), 46206/705/ (Φ.Ε.Κ. 1513/ τ. Β Περ. Αττικής), 48861/763/ (Φ.Ε.Κ. 1513/ τ. Β Περ. Βορ.Αιγαίου), 46211/706/ (Φ.Ε.Κ. 1548/ τ. Β Πε ριφέρεια Νοτ. Αιγαίου), 47951/742/ Περιφέρεια Δυτ. Ελλάδας, 46203/704/ Περιφέρεια Ηπείρου, 46217/708/ Περιφέρεια Θεσσαλίας, 46454/738/ Περιφέρεια Ιονίων Νήσων (Φ.Ε.Κ. 1592/ τ. Β ), 46803/739/ (Φ.Ε.Κ. 1513/ Περιφ. Ανατ. Μακεδ. & Θράκης), 47055/740/ (Φ.Ε.Κ. 1448/ Πε ριφέρεια Πελοποννήσου), / (Φ.Ε.Κ. 2018/ τ. Β Περιφέρεια Δυτ. Μακεδονίας), 46216/707/ (Φ.Ε.Κ. 1592/ τ. Β Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας), 37615/558/ (Υπουργείο Εμπορ. Ναυτιλίας, Αιγαί ου και Νησιωτικής Πολιτικής), 31575/464/ (Φ.Ε.Κ. 1023/ τ. Β Οίκος Ναύτου), 1522/118/ (Φ.Ε.Κ. 428/ τ. Β Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ε.Σ.Κ.Φ.) αποφάσεις του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, με τις οποίες καθορίστηκε ο αριθμός των θέσεων που θα πληρωθούν από τα προστα τευόμενα από το ν. 2643/1998 άτομα. Για την προκήρυξη των θέσεων αυτών, αρμόδιος φορέας είναι ο Ο.Α.Ε.Δ. 8. Τον Κανονισμό λειτουργίας του Α.Σ.Ε.Π. (Φ.Ε.Κ. 997/ ). 9. Τα υπ αριθμ / (Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων), 2/39598/ & 2/24154/ (Γεν. Γραμ. Ερευνας & Τεχνολογίας), 79106/ (Υπουργείο Δικαιοσύνης), 39644/Δ1.4839/ (Υπουργείο Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας), 35061/4214/ (Ο.Ε.Κ.), 5706/ , 9178/ & 11152/ (Αιγινήτειο Νοσοκομείο), 2/27982/0020/ (Γ.Λ.Κ. Τ.Ε.Ι. Αθήνας, Ηπείρου, Κα λαμάτας, Λαμίας, Πατρών, Πειραιά), 2/72729/0020/ Γ.Λ.Κ. Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος), / (Ε.Ο.Τ.), Φ.109/24/5859/ (Ο.Τ.Ε.Κ.), 2/76623/ (Γ.Λ.Κ. Υπουργείο Εσωτερικών Περιφέρειες Αττικής, Β. Αιγαίου, Ν. Αιγαίου, Δυτ. Ελλάδας, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Ιονίων Νήσων, Κρήτης, Πελοποννήσου, Κεντρικής Μα κεδονίας, Ανατολικής Μακ. Θράκης, Στερεάς Ελλάδας), 2/33553/ (Γ.Λ.Κ. Υπουργείο Εσωτερικών Πε ριφέρεια Δυτικής Μακεδονίας), Π4/ΓΠοικ.79971/ (Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ε.Σ.Κ.Φ.), ΥΠΠΟ/ΔΙΟΙΚ./ΤΔΦ/75792/ (Κρατική Ορχήστρα Αθηνών), 1562/ (Εθν. Αθλ. Κεντ. Νεοτ. Αγ. Κο σμά), 487/ (Επιτροπή Καυτανζόγλειου Εθνικού Σταδίου Θεσσαλονίκης), /63/2008/ (Υπουρ γείο Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου & Νησιωτικής Πολιτικής), 20449/ (Οίκος Ναύτου), έγγραφα με τα οποία γνωστοποιείται η ύπαρξη εγκεκριμένων πιστώσεων για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας του προσωπικού που θα προσληφθεί, για την πλήρωση των θέσεων αυτών.

3 TEΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α.Σ.Ε.Π Ότι η δαπάνη, η οποία θα προκληθεί από την εφαρμογή της αποφάσεως αυτής για την διεξαγωγή της σχετικής διαδικασίας και η οποία δεν μπορεί να προσδιοριστεί στο στάδιο αυτό, θα βαρύνει τον φορέα Α.Σ.Ε.Π. και ΚΑΕ 5115 και θα επιβαρύνει τελικώς τις οικείες υπηρεσίες και νομικά πρόσωπα. Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΡΑΚΟΣΙΩΝ ΕΝΕΝΗΝΤΑ Ν (495) ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΘΕΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΩΣ ΚΑΤΩΡΩ : Α Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.), τριακόσιες πενήντα τρείς (353) θέσεις. Β Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.), εκατόν σαράντα δύο (142) θέσεις. Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν με την «ΑΙΤΗΣΗ ΥΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ» το συμπληρωματικό «ΕΝΤΥΠΟ Α.Σ.Ε.Π. 021» και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο Kεφάλαιο Γ και στα Πα ραρτήματα Δ,Ε και ΣΤ της παρούσας. Ποσοστό 20% στο σύνολο των προκηρυσσομένων θέσεων κατά Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, φορέα και κλάδο ή ειδικότητα καλύπτεται από πολύτεκνους και τέκνα πολυτέκνων, (παρ. 6 άρθρου 14 ν. 2190/1994 όπως συμπλη ρώθηκε με την παρ. 10 του άρθρου 1 του ν. 2527/1997 και αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3260/2004 και την υποπερίπτωση δ1 της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 3454/2006), εφόσον υπάρχουν και κατέ χουν τα γενικά, ειδικά και πρόσθετα προσόντα που επιτρέπουν την εγγραφή τους σε πίνακα κατάταξης και συ νυποβάλουν με την αίτησή τους τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Κεφάλαιο Γ και στα Παραρτήματα Δ και Ε της παρούσας προκήρυξης. Ποσοστό 10% στο σύνολο των προκηρυσσομένων θέσεων κατά Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, φορέα και κλάδο ή ειδικότητα καλύπτεται από γονείς με τρία τέκνα και τέκνα αυτών (υποπερίπτωση δ1 παρ. 3 άρθρου 1 ν. 3454/2006) εφόσον υπάρχουν και κατέχουν τα γενικά, ειδικά και πρόσθετα προσόντα που επιτρέπουν την εγγραφή τους σε πίνακα κατάταξης και συνυποβάλουν με την αίτησή τους τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σύμφωνα με τα ανα φερόμενα στο Κεφάλαιο Γ και στα Παραρτήματα Δ και ΣΤ της παρούσας προκήρυξης. Ποσοστό 5% επί του συνόλου των προκηρυσσομένων θέσεων στους νομούς των περιφερειών Ανατ. Μακεδονίας και Θράκης, Δυτικής Μακεδονίας και Κεντρικής Μακεδονίας, πλην του Νομού Θεσσαλονίκης, των κατηγοριών Π.Ε. και Τ.Ε. θα καλυφθεί από παλιννοστούντες Ποντίους ομογενείς, εφόσον υπάρχουν και δηλώσουν ότι θα υπηρετήσουν στις περιοχές αυτές επί 10ετία τουλάχιστον και υποβάλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Κεφάλαιο Γ και στο Παράρτημα Δ της παρούσας προκήρυξης (ν. 2190/1994, άρθρο 14 παρ. 6, όπως συμπληρώθη κε με την παρ. 10 του άρθρου 1 του ν. 2527/1997 και αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3260/2004). Ποσοστό 5% επί του συνόλου των προκηρυσσομένων θέσεων στους νομούς των περιφερειών Ανατ. Μακεδονίας και Θράκης, Δυτικής Μακεδονίας και Κεντρικής Μακεδονίας, πλην του Νομού Θεσσαλονίκης, των κατηγοριών Π.Ε. και Τ.Ε. θα καλυφθεί από ομογενείς προερχόμενους από χώρες της πρώην Σοβιετικής Ενωσης, που απέκτησαν την ελ ληνική ιθαγένεια σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2790/2000, εφόσον υπάρχουν και δηλώσουν ότι θα υπηρετήσουν στις περιοχές αυτές, επί 10ετία τουλάχιστον και υποβάλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σύμφωνα με τα αναφε ρόμενα στο Κεφάλαιο Γ και στο Παράρτημα Δ της παρούσας (ν. 2790/2000, άρθρο 9 παρ. 1, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 2839/2000 και αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3260/2004). Ποσοστό 5 στο σύνολο των προκηρυσσομένων θέσεων τακτικού προσωπικού κατά κατηγορία, νομαρχία και φορέα καλύπτονται από Ελληνες υπηκόους που προέρχονται από τη Μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης και είναι οι ίδιοι εγγεγραμμένοι στα δημοτολόγια δήμου της Θράκης ή άλλου δήμου της χώρας, στον οποίο έχουν μετεγγραφεί από δήμο της Θράκης (άρθρο 23 του ν. 3647/2008). Οι θέσεις κατανέμονται για κάθε κατηγορία ανά φορέα, κλάδο και ειδικότητα και με τους κωδικούς τους λε πτομερώς αναφερομένους στο Κεφάλαιο Α της παρούσης «ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ» Οι ενδιαφερόμενοι για την κάλυψη των θέσεων αυτών καλούνται, εφόσον κατέχουν τα απαιτούμενα προσόντα, να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΘΕΣΕΙΣ Ι. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΓΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟ Οι υποψήφιοι πρέπει: 1. Να είναι Έλληνες πολίτες. 2. Να έχουν γεννηθεί έως και το έτος 1988 οι υποψήφιοι των κατηγοριών και. 3. Να έχουν υγεία και φυσική καταλληλότητα που απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν. 4. Να μην έχουν κώλυμα διορισμού, ούτε κατά το χρόνο λήξεως της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, ούτε κατά το χρόνο του διορισμού. 5. Οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις. 6. Να κατέχουν τους απαιτούμενους τίτλους σπουδών. Δικαιούνται να είναι υποψήφιοι και πολίτες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως (ν. 2431/1996), με τους περιορισμούς του άρθρου 1 παρ. 1 του νόμου. Τα ανωτέρω πρέπει να συντρέχουν τόσο κατά την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής, όσο και κατά το διορισμό. Διευκρινίσεις και λεπτομέρειες για τα ανωτέρω αναφέρονται αναλυτικά στο Παράρτημα Γ.

4 4136 TEΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α.Σ.Ε.Π. ΙΙ. ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΓΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟ Για τις προκηρυσσόμενες θέσεις της προκήρυξης αυτής ο υποψήφιος πρέπει να κατέχει έναν από τους ορι ζόμενους τίτλους σπουδών που αναγράφονται στον πιο κάτω ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, μαζί με τους κωδικούς τους. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 1. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Π.Ε.) ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΥ ΑΠΟΔΕΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ (ΚΩΔΙΚΟΣ) Πτυχίο ή δίπλωμα Αρχειονομίας και Βιβλιοθηκονομίας ή Βιβλιοθηκονομίας ** , 501 Σε περίπτωση που οι θέσεις με κωδικούς 500, 501 δεν καλυφθούν από υποψή φιους με τους ανωτέρω τίτλους (Αρχειονομίας και Βιβλιοθηκονομίας ή Βιβλιο θηκονομίας ΚΩΔ. 100) θα καλυφθούν από υποψήφιους που κατέχουν Πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο τίτλο σχολών της αλλοδα πής και επιπλέον α) Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Βιβλιοθηκονομίας, διάρκειας τουλάχιστον ενός ακαδημαϊκού έτους (βλ. πρόσθετο προσόν με κωδικό 020) και β) άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας (βλ. πρόσθετο προσόν με κωδ. 003) , 501 Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η κάλυψη των θέσεων με κωδικούς 500, 501 από υποψήφιους με τους τίτλους σπουδών του προηγούμενου εδαφίου (ΚΩΔ. 101), οι θέσεις θα καλυφθούν από υποψήφιους που κατέχουν πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο τίτλο σχολών της αλλοδαπής και επιπλέον πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Βιβλιοθηκονομίας ή Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης Τ.Ε.Ι. ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμά των Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) Ι ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλω μα Ι ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) Ι της ημεδαπής ή ισότιμο τίτλο σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυ μο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΕ ή ισότιμο τίτλο της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας , 501 Πτυχίο ή δίπλωμα Γεωλογίας ή Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος * Πτυχίο ή δίπλωμα Γεωπόνου Τμήματος: Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων ή Γεωργικών Βιομηχανιών ή Γεωπονίας με κατευθύνσεις: Επιστήμης Τεχνολογίας Τροφίμων είτε Γεωργικών Βιομηχανιών και Τεχνολογίας Τροφίμων ή Αγροτικής Ανάπτυξης με κατεύθυνση Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων * Πτυχίο ή δίπλωμα Γεωπόνου Τμήματος: Ζωικής Παραγωγής ή Επιστήμης Ζωι κής Παραγωγής και Υδατοκαλλιεργειών ή Γεωπονίας Φυτικής και Ζωικής Παρα γωγής με κατεύθυνση Ζωικής Παραγωγής ή Γεωπονίας με κατεύθυνση Ζωικής Παραγωγής * Πτυχίο ή δίπλωμα Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας (πρώην Γεωργικής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας) ή Γεωργικής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας * Πτυχίο ή δίπλωμα Γεωπόνου Τμήματος: Φυτικής Παραγωγής ή Επιστήμης Φυτι κής Παραγωγής ή Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος ή Γεωπονίας με κατεύθυνση Φυτικής Παραγωγής ή Γεωπονίας με κατευθύνσεις : Φυτοπροστασίας είτε Οπωροκηπευτικών και Αμπέλου είτε Φυτών Μεγάλης Καλ λιέργειας και Οικολογίας ή Γεωπονίας Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής με κατεύ θυνση Φυτικής Παραγωγής ή Αγροτικής Ανάπτυξης με κατευθύνσεις: Διαχείρισης Φυτικής Παραγωγής είτε Φυτοπροστασίας και Περιβάλλοντος * Πτυχίο ή δίπλωμα Γεωπόνου Τμήματος: Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργι κής Μηχανικής ή Εγγείων Βελτιώσεων και Γεωργικής Μηχανικής ή Γεωπονίας με κατεύθυνση Εγγείων Βελτιώσεων, Εδαφολογίας και Γεωργικής Μηχανικής * Πτυχίο ή δίπλωμα Γεωπόνου Τμήματος : Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης (πρώην Γεωργικής Οικονομίας) ή Αγροτικής Ανάπτυξης με κατεύθυνση Αγροτι κής Οικονομίας και Διοίκησης Αγροτικών Επιχειρήσεων ή Γεωργικής Οικονομίας ή Γεωπονίας με κατεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας * Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυ σικών Πόρων ή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος * , 513,516,519,522, , 510,516,519, , 516,519, , 507, , , 512, 516, 519, , 519, 522, ,

5 TEΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α.Σ.Ε.Π ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΥ ΑΠΟΔΕΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ (ΚΩΔΙΚΟΣ) Πτυχίο ή δίπλωμα Κτηνιατρικής * Πτυχίο ή δίπλωμα Βαλκανικών Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών ή Βαλκανικών Σπου δών ή Δημόσιας Διοίκησης με κατεύθυνση Δημοσίων Θεσμών ή Διεθνών και Ευρω παϊκών Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών (από Μάιο 2008 μετονομάστηκε σε Διε θνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών) με κατεύθυνση Πολιτικών Σπουδών και Διπλωματίας ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών με κατευ θύνσεις: α) Πολιτικών Σπουδών και Διπλωματίας είτε β) Διεθνών και Ευρωπαϊκών Θε σμών και Διακυβέρνησης είτε γ) Διεθνούς και Ευρωπαϊκής Πολιτικής ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (πρώην Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών) με κατεύθυνση Πολιτικών Σπουδών και Διπλωματίας ή Διοίκησης Τεχνο λογιών ή Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας ή Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων και Διοίκησης ή Ιστορίας Αρχαιολογίας Κοινωνικής Ανθρωπολογίας με κατεύθυν ση Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ή Κοινωνιολογίας ή Κοινωνικής Διοίκησης ή Κοινωνι κής Πολιτικής ή Κοινωνικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ή Κοινωνικής Ανθρωπολογίας (εντός του 2002 μετονομάστηκε σε Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας) ή Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας ή Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής ή Μεσογειακών Σπουδών με κατευθύνσεις : α) Γλωσσολογίας Νοτιοανα τολικής Μεσογείου είτε β) Διεθνών Σχέσεων και Οργανισμών ή Πολιτικής Επιστήμης ή Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης ή Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας ή Πολιτικών Επιστημών ή Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σπουδών ή Πολιτικής Επι στήμης και Διεθνών Σχέσεων ή Πολιτικών Θεσμών και Διεθνών Σχέσεων (από 2006 μετονομάστηκε σε Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων) ** Πτυχίο ή δίπλωμα Αστικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης (από 1998 μετονομάστηκε σε Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης) ή Δημόσιας Διοίκησης με κατεύθυνση Δημόσιας Οικονομικής ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών και Πολιτικών Σπου δών (από Μάιο 2008 μετονομάστηκε σε Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών) με κα τεύθυνση Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών με κατεύθυνση Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σχέσεων ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (πρώ ην Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών) με κατεύθυνση Δι εθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών ή Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Ανάπτυξης ή Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ή Λογιστικής Χρηματοοικονομικής και Ποσοτικής Ανάλυσης ή Οικονομικής Επιστήμης ή Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης ή Οικονομικών Επιστημών ή Οικονομικών Επιστημών με κατευθύνσεις: α) Αγροτικής Οικονομίας είτε β) Περιφερειακής Ανάπτυξης ή Περιφερειακής και Οικο νομικής Ανάπτυξης ή Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής ή Στατιστικής ή Στατιστικής και Αναλογιστικής Επιστήμης ή Στατιστικής και Αναλογιστικών Χρημα τοοικονομικών Μαθηματικών ή Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης ** Πτυχίο ή δίπλωμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας (πρώην Τεχνολογί ας και Συστημάτων Παραγωγής) ή Δημόσιας Διοίκησης (το οποίο ίσχυε μέχρι το ακαδημαικό έτος ) ή Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών ή Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων ή Επιχειρησιακής Έρευνας και Μάρκετινγκ ή Επιχειρησιακής Έρευνας και Στρα τηγικής Πωλήσεων (Marketing) ή Μάρκετινγκ και Διοίκησης Λειτουργιών ή Μάρ κετινγκ και Επικοινωνίας ή Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών ή Ναυτιλι ακών Σπουδών ή Οργάνωσης και Διαχείρισης Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (από 2006 μετονομάστηκε σε Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τρο φίμων) ή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού ή Τεχνολογίας και Συστημάτων Παραγωγής ** , , , , , , , , , , Πτυχίο ή δίπλωμα Νομικής ** , , , Πτυχίο ή δίπλωμα Αρχιτέκτονα Μηχανικού * , Πτυχίο ή δίπλωμα Ιατρικής ** Πτυχίο ή δίπλωμα Χημείας ** , ,

6 4138 TEΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α.Σ.Ε.Π. ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΥ ΑΠΟΔΕΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ (ΚΩΔΙΚΟΣ) Πτυχίο ή δίπλωμα Μαθηματικών ή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών ή Μαθηματικού Εφαρμογών και Φυσικού Εφαρμογών με κατεύθυνση Μαθηματικού Εφαρμογών** , 624 Πτυχίο ή δίπλωμα Κοινωνικής Εργασίας ή Κοινωνικής Διοίκησης με κατεύθυνση Κοινωνικής Εργασίας ** Πτυχίο ή δίπλωμα Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού ή Τοπογράφου Μηχανικού* , Πτυχίο ή δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού * 122 Πτυχίο ή δίπλωμα Πληροφορικής ή Εφαρμοσμένης Πληροφορικής ή Επιστήμης Υπολογιστών ή Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ή Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή Επιστήμης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών ή Πληροφορικής με εφαρμογές στην Βιοιατρική ή Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστη μάτων ή Επιστημών και Πολιτισμού Κατεύθυνση Η/Υ ή Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής ή Μηχανικού Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνι ών ή Ηλεκτρονικής και Μηχανικών Υπολογιστών ή Ηλεκτρονικού Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συ στημάτων ή Μηχανικού Η/Υ Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων ** 623, 682, Πτυχίο ή δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού * , Πτυχίο ή δίπλωμα Μηχανολόγου Μηχανικού ή Μηχανολόγου και Αεροναυπηγού Μηχανικού ή Μηχανολόγου Μηχανικού Βιομηχανίας ή Ναυπηγού Μηχανολόγου Μηχανικού * Πτυχίο ή δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή Ηλε κτρολόγου Μηχανικού και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγου Μηχανι κού και Μηχανικού Η/Υ * Πτυχίο ή δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανολόγου Μηχανικού ή Μηχανολόγου Ηλε κτρολόγου Μηχανικού * , 683, 684, 686, 687, , , , , Πτυχίο ή δίπλωμα Φαρμακευτικής ** Πτυχίο ή δίπλωμα Μηχανικού Μεταλλείων Μεταλλουργών με ειδικεύσεις: α) Μη χανικού Μεταλλείων ή Μεταλλειολόγου ή β) Μεταλλουργού Μηχανικού * , 689 Πτυχίο ή δίπλωμα Χημικού Μηχανικού * , , Πτυχίο ή δίπλωμα Μηχανικού Περιβάλλοντος * , Πτυχίο ή δίπλωμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης ή Χωροταξίας και Πε ριφερειακής Ανάπτυξης ή Μηχανικού Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης , 736 ή Μηχανικού Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης * Πτυχίο ή δίπλωμα Οδοντιατρικής** Πτυχίο ή δίπλωμα Ειδικής Αγωγής με κατευθύνσεις: α) Δασκάλου είτε β) Παιδα γωγού Δημοτικής Εκπαίδευσης ή Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας με ειδίκευση στην Παιδαγωγική ή Επιστημών Εκπαίδευσης και Αγωγής ή Φιλοσοφί ας και Παιδαγωγικής με ειδίκευση στην Παιδαγωγική ή Εκπαιδευτικής και Κοινω νικής Πολιτικής με κατευθύνσεις : α) Συνεχούς Εκπαίδευσης είτε β) Εκπαίδευσης Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες ή Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης** Πτυχίο ή δίπλωμα Περιβάλλοντος ή Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων ή Γεωγραφίας ή Επιστήμης της Θάλασσας ή Επιστημών της Θάλασσας ή Βιολογί ας ή Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών ή Βιοχημείας ή Ιατρικής Βιοχημείας ή Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας ή Διαχείρισης Αγροτικού Περιβάλλοντος και Φυ σικών Πόρων ή Περιβαλλοντικής Χαρτογραφίας ή Εφαρμοσμένης Αγροοικολογίας ή Επιστημών και Πολιτισμού Κατεύθυνση Επιστημών Περιβάλλοντος ** Πτυχίο ή δίπλωμα Ψυχολογίας ή Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας με ειδίκευση στη Ψυχολογία **

7 TEΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α.Σ.Ε.Π ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Πτυχίο ή δίπλωμα οποιουδήποτε Τμήματος ΑΕΙ ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπι στημίου (Ε.Α.Π.) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΑΕΙ της ημεδα πής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής. Πτυχίο ή δίπλωμα Επιστήμης των Υλικών ή Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών ή Επιστήμης Τεχνολογίας Υλικών ** ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΥ ΑΠΟΔΕΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ (ΚΩΔΙΚΟΣ) Πτυχίο ή δίπλωμα Φυσικής ή Φυσικών Επιστημών ή Μαθηματικού Εφαρμογών και Φυσικού , Εφαρμογών με κατεύθυνση Φυσικού Εφαρμογών ή Σπουδών στις Φυσικές Επιστήμες* * Α.Ε.Ι. ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ε.Α.Π. (Α.Ε.Ι.) ή Π.Σ.Ε. (Α.Ε.Ι.) ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα Α.Ε.Ι. ή Ε.Α.Π. (Α.Ε.Ι.) ή Π.Σ.Ε. (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής. ** Α.Ε.Ι. ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ε.Α.Π. (Α.Ε.Ι.) ή Π.Σ.Ε. (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών αντί στοιχης ειδικότητας της ημεδαπής ή αλλοδαπής. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ: 1) Οι υποψήφιοι που κατέχουν τίτλους σπουδών στους οποίους δεν αναγράφεται η κατεύ θυνση ή ειδίκευση αυτών, όπως αυτή ζητείται από την προκήρυξη, πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό ή βεβαίωση του τμήματος που χορήγησε τον τίτλο σπουδών τους, που να προκύπτει ότι ο υποψήφιος παρακο λούθησε τα μαθήματα κύκλου σπουδών της κατεύθυνσης ή ειδίκευσης που ζητείται από την προκήρυξη, 2) Οι υποψήφιοι που κατέχουν πτυχίο ή δίπλωμα με κωδικό τίτλου , μπορούν να επιδιώξουν και τη θέση της παρούσας προκήρυξης με κωδικό 600 για την οποία προβλέπεται πτυχίο ή δίπλωμα οποιου δήποτε Τμήματος ΑΕΙ ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΑΕΙ με τον ίδιο κωδικό τίτλου, ο οποίος αντιστοιχεί στον τίτλο σπουδών τον οποίο κατέχουν και με τον οποίο συμμετέχουν στη διαδικασία. 2. ΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Τ.Ε.) ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Πτυχίο ή δίπλωμα Διεθνούς Εμπορίου ή Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Διοίκησης Κοι νωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων και Οργανώσεων ή Διοίκησης και Δια χείρισης Έργων ή Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού ή Διοικητικής Τεχνολογίας ή Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας ή Εμπορίας και Διαφήμισης ή Διοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας ή Ελεγκτικών και Ασφαλιστικών Εργασιών ή Εφαρμογών Ξέ νων Γλωσσών στη Διοίκηση και στο Εμπόριο ή Πληροφορικής και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης ή Τεχνολογίας και Οργάνωσης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων ή Λογι στικής ή Στελεχών Συνεταιριστικών Οργανώσεων και Εκμεταλλεύσεων ή Τουριστι κών Επιχειρήσεων ή Χρηματοοικονομικής και Ασφαλιστικής ή Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής ή Χρηματοοικονομικών Εφαρμογών ή Διοίκησης Παραγωγικών Μο νάδων ή Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων και Μεταφορών ή Χρηματοοικονομικών Υπη ρεσιών Επιχειρήσεων στις Ανατολικοευρωπαϊκές Χώρες.** Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Βιβλιοθηκονομίας ή Βιβλιοθηκονομίας και Συ στημάτων Πληροφόρησης.* Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Πληροφορικής ή Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων ή Βιομηχανικής Πληροφορικής ή Γεωπληροφορικής και Τοπο γραφίας ή Πληροφορικής και Επικοινωνιών ή Πληροφορικής και Τεχνολογί ας Υπολογιστών ή Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων ή Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ή Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων Η/Υ.** Πτυχίο ή δίπλωμα Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης ή Διαχείρισης Πληρο φοριών ή Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων ή Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία.** ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΥ ΑΠΟΔΕΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ (ΚΩΔΙΚΟΣ) , , 915, , , , 915, , , , 915, 916 Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Διατροφής ή Διατροφής και Διαιτολογίας. * , 829 Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Δασοπονίας ή Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος. * Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Πολιτικών Δομικών Έργων. *

8 4140 TEΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α.Σ.Ε.Π. ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΥ ΑΠΟΔΕΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ (ΚΩΔΙΚΟΣ) Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Εργοθεραπείας. * Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Λογοθεραπείας. * , 873 Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Κοινωνικής Εργασίας. * Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Γραφιστικής ή Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών. * Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Ηλεκτρολογίας. * Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Ηλεκτρονικής. * Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Ιατρικών Εργαστηρίων. * Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων * Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Νοσηλευτικής. * Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Φυσικοθεραπείας. * Πτυχίο ή δίπλωμα Τεχνολογίας Γεωργικών Προϊόντων. * Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Φυτικής Παραγωγής. * , Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Βρεφονηπιοκομίας ή Προσχολικής Αγωγής. * , 886 Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Κλωστοϋφαντουργίας. * Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Ιχθυοκομίας Αλιείας ή Τεχνολογίας Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών. * , 905 Πτυχίο ή δίπλωμα οποιουδήποτε Τμήματος Τ.Ε.Ι. ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή πτυχίο ΚΑΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής. Πτυχίο ή δίπλωμα Δημόσιας Υγιεινής * * Τ.Ε.Ι. ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Π.Σ.Ε. (Τ.Ε.Ι.) ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα Τ.Ε.Ι. ή Π.Σ.Ε. (Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο Κ.Α.Τ.Ε.Ε. ή ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. ** TEΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) Ι της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο πτυχίο ΚΑΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλ λοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Οι υποψήφιοι που κατέχουν πτυχίο ή δίπλωμα με κωδ. τίτλου και 223 μπορούν να επιδιώξουν και τη θέση της παρούσας προκήρυξης με κωδικό 840 για την οποία προβλέπεται πτυχίο ή δίπλω μα οποιουδήποτε Τμήματος Τ.Ε.Ι. ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) Ι της ημεδαπής ή ισότιμος τίτ λος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή πτυχίο ΚΑΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής με τον ίδιο κωδικό τίτλου, ο οποίος αντιστοιχεί στον τίτλο σπουδών τον οποίο κατέχουν και με τον οποίο συμμετέ χουν στη διαδικασία. ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1) Για την κάλυψη των θέσεων κλάδων ή ειδικοτήτων ή κατηγορίας γίνονται επίσης δεκτοί: α) Κάτοχοι πτυχίων ή διπλωμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που έχουν αποκτηθεί σε κράτη μέλη της Ευρω παϊκής Ενωσης, στους οποίους έχει χορηγηθεί πράξη αναγνώρισης επαγγελματικής ισοτιμίας από το Συμβού λιο (Σ.Α.Ε.Ι.) του άρθρου 10 του π.δ. 165/2000(ΦΕΚ 149Α ) όπως ισχύει κάθε φορά. β) Κάτοχοι τίτλων μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που έχουν αποκτηθεί σε χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης, στους οποίους έχει χορηγηθεί το δικαίωμα άσκησης νομοθετικά κατοχυρωμένου επαγγέλματος σύμ φωνα με σχετική απόφαση αναγνώρισης επαγγελματικής εκπαίδευσης που χορηγείται από την Διεύθυνση Επαγ γελματικών Δικαιωμάτων και Ισοτιμιών (Σ.Ε.Α.Τ.Ε.Κ.) του Ο.Ε.Ε.Κ. Στο αντίστοιχο τετραγωνίδιο της αίτησης συμπληρώνουν τον κωδικό που αντιστοιχεί στον κατά περίπτω ση αποδεκτό τίτλο σπουδών και αν απαιτείται ως πρόσθετο προσόν άδεια άσκησης επαγγέλματος τον κω δικό της αντίστοιχης άδειας. 2) Για τις θέσεις των κλάδων Πληροφορικής και Πληροφορικής, οι θέσεις θα καλυφθούν από υποψηφί ους που κατέχουν έναν από τους ανά κατηγορία αναφερόμενους ως αποδεκτούς τίτλους σπουδών ή από υπο ψηφίους που κατέχουν ταυτόσημο κατά περιεχόμενο εξειδίκευσης πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή ΕΑΠ (ΑΕΙ) ή ΠΣΕ (ΑΕΙ) της ημεδαπής ή ισότιμο τίτλο αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής για την κατηγορία ή αντί στοιχο κατά περιεχόμενο εξειδίκευσης πτυχίο ή δίπλωμα Τ.Ε.Ι. ή Π.Σ.Ε. (Τ.Ε.Ι.) ή Κ.Α.Τ.Ε.Ε. της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο τίτλο της ημεδαπής ή αλλοδαπής για την κατηγρία (βλ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ παράγραφος 1).

9 TEΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α.Σ.Ε.Π ΙΙΙ. ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ Για όλες τις θέσεις των κατηγοριών Π.Ε., Τ.Ε., απαιτείται η γνώση Χειρισμού Η/Υ, στα αντικείμενα (α) επεξεργα σίας κειμένων, (β) υπολογιστικών φύλλων, (γ) υπηρεσιών διαδικτύου (βλ. Κεφάλαιο Γ και Παράρτημα Δ ). Για τις περισσότερες θέσεις απαιτούνται και πρόσθετα προσόντα, τα οποία πρέπει να κατέχουν οι υποψή φιοι μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, άλλως δεν θα γίνουν δεκτοί για τις αντίστοιχες θέσεις. Τα πρόσθετα προσόντα για κάθε θέση δίνονται στον «ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ», στή λη «ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ» με κωδικούς αριθμούς όπως αναφέρονται παρακάτω. Η επεξήγηση των κωδικών αυτών αναφέρεται στο τέλος του Πίνακα Κατανομής Θέσεων. Για την απόδειξη των πρόσθετων προσόντων βλέπε Κεφάλαιο Γ / ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ. Για ορισμένες θέσεις και σε περίπτωση που δεν βρεθούν υποψήφιοι που κατέχουν τα απαιτούμενα πρόσθε τα προσόντα (ή τους κυρίους αποδεκτούς τίτλους σπουδών), οι κενές θέσεις θα καλυφθούν «επικουρικώς» από υποψήφιους με μειωμένα πρόσθετα προσόντα (ή άλλους τίτλους σπουδών) και αν πάλι δεν καλυφθούν όλες οι θέσεις, θα καλυφθούν σε δεύτερο βαθμό επικουρίας με ακόμα λιγότερα απαιτούμενα προσόντα κ.ο.κ. Οι θέσεις για τις οποίες υπάρχει επικουρική κάλυψη θα καλυφθούν από τους υποψήφιους που έχουν τα πλή ρη απαιτούμενα προσόντα (και τους αποδεκτούς τίτλους σπουδών) και μόνο σε περίπτωση που θα παραμεί νουν κενές θέσεις θα συμπληρωθούν από υποψηφίους που καλύπτουν κατά σειρά τα προσόντα «α επικουρίας», «β επικουρίας» κ.ο.κ. Στις θέσεις για τις οποίες ισχύουν ένας ή περισσότεροι βαθμοί επικουρίας (α, β, ), οι επικουρίες αυτές ανα γράφονται στον Πίνακα Κατανομής Θέσεων μαζί με τα πρόσθετα προσόντα (ή τίτλους σπουδών) που αντιστοι χούν στον κάθε βαθμό επικουρίας. ΚΩΔ. 99: Οι υποψήφιοι προκειμένου να συμμετάσχουν στη διαδικασία, πρέπει απαραιτήτως να δηλώσουν με τον κωδικό 99 στη θέση του εντύπου της αίτησης όπου αναφέρονται τα ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ, ότι δεν έχουν διορισθεί με τις διατάξεις του ν. 2190/1994 ή ότι έχει παρέλθει πενταετία από την ημερομηνία διορισμού τους μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων (παρ. 5, άρθρου 10 ν. 2839/2000). Η παράλειψη της αναγραφής του κωδικού αυτού στην αίτηση, συνεπάγεται τον αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία. Επισήμανση : Τακτικοί υπάλληλοι του Δημοσίου, των ΝΠΔΔ, των ΟΤΑ α και β βαθμίδας και των Ανεξάρτητων Αρχών οι οποίοι διορίστηκαν βάσει του Ν. 2190/1994, δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε διαδικασία πλήρωσης θέσεων του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα πριν συμπληρωθεί πενταετία από την ημερομηνία διορισμού τους. Η απαγόρευση αυτή αφορά αποκλειστικά τους μόνιμους υπαλλήλους των ανωτέρω φορέων η υπηρεσιακή κατάσταση των οποίων ρυθμίζεται από τον Υπαλληλικό Κώδικα. Η απαγόρευση δεν ισχύει για τους υπαλλήλους που απασχολούνται στους ανωτέρω φορείς με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή ορισμένου χρόνου, ακόμη κι αν αυτοί έχουν προσληφθεί βάσει του ν. 2190/1994 και κατέχουν οργανικές θέσεις. ΚΩΔ. 90: Οι υποψήφιοι προκειμένου να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής θέσεων γονέων με τρία τέκνα και τέκνα αυτών, πρέπει απαραιτήτως να δηλώσουν τον κωδικό 90 στη θέση του εντύπου της αίτησης όπου αναφέρονται τα ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΩΔ. 98: Οι υποψήφιοι απολυθέντες ή παραιτηθέντες από τη «Βιομηχανία Φωσφορικών Λιπασμάτων Α.Ε» Θεσσαλονίκης προκειμένου να τύχουν προσαυξήσεως κατά τρία τοις εκατό (3%) της συνολικής βαθμολο γίας που συγκεντρώνουν από τη συμμετοχή τους στη διαδικασία επιλογής θέσεων, πρέπει απαραιτήτως να δηλώσουν τον κωδικό 98 στη θέση του εντύπου της αίτησης όπου αναφέρονται τα ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ. ΚΩΔ. 95: Οι υποψήφιοι προκειμένου να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής θέσεων που καλύπτονται από Ελληνες υπηκόους, που προέρχονται από τη Μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης, πρέπει απαραι τήτως να δηλώσουν τον κωδικό 95 στη θέση του εντύπου της αίτησης, όπου αναφέρονται τα ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ. IV. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΘΕΣΕΩΝ Στον επόμενο ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ δίδονται για κάθε θέση ο κωδικός της θέσης, ο κλάδος ειδικό τητα, ο φορέας, η έδρα νομαρχία, οι αποδεκτοί τίτλοι σπουδών (με τους κωδικούς τους) τα απαραίτητα πρό σθετα προσόντα (με τους κωδικούς τους), o κωδικός, εφόσον προβλέπεται, εντοπιότητας και ο συνολικός αριθ μός των θέσεων μαζί με τις θέσεις που αντιστοιχούν στις κατηγορίες πολυτέκνων ή τέκνων πολυτέκνων, τριτέ κνων, τέκνων τρίτεκνης οικογένειας, παλιννοστούντων Ποντίων ομογενών, παλιννοστούντων ομογενών του ν. 2790/2000 και Ελλήνων υπηκόων που προέρχονται από τη Μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης, εφόσον προκύπτουν θέσεις για τις κατηγορίες αυτές. Σε περίπτωση που δεν καλυφθούν οι ειδικές θέσεις που προβλέπονται για πολύτεκνους, τέκνα πολυτέ κνων, τρίτεκνους, τέκνα τρίτεκνης οικογένειας, παλιννοστούντες ποντίους ομογενείς, παλιννοστούντες ομο γενείς του ν. 2790/2000 και Ελληνες υπήκοους που προέρχονται από τη Μουσουλμανική μειονότητα της Θρά κης, από υποψηφίους των αντίστοιχων κατηγοριών, οι θέσεις αυτές θα καλυφθούν από υποψηφίους που δεν έχουν τις ιδιότητες αυτές, εφόσον τις έχουν συμπεριλάβει στις προτιμήσεις τους. Στην αίτηση υπεύθυνη δήλωση πρέπει να αναγράφονται με προσοχή και σωστά οι κωδικοί των θέσεων, των τίτλων σπουδών, των πρόσθετων προσόντων και εντοπιοτήτων, δεδομένου ότι η επεξεργασία της αίτησης θα γίνει μηχανογραφικά.

10 4142 TEΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α.Σ.Ε.Π. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ 1. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Π.Ε.) Ενδείξεις του πίνακα: Στη στήλη (1) «ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ» περιλαμβάνεται το σύνολο των θέσεων του κλάδου στο φορέα, οι οποίες αναλύονται, κατά περίπτωση, στις κατά κατηγορία στήλες παραπλεύρως. Στη στήλη «ΓΕΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ» περιλαμβάνονται οι θέσεις για τις οποίες δεν γίνεται χρήση της ιδιότητας πολυτέκνου, τέκνου πολύτεκνης οικογένειας, τρίτεκνου, τέκνου τρίτεκνης οικογένειας, παλιννοστούντος Πόντιου ομογενούς, παλιννοστούντος ομογενούς του ν. 2790/2000, Ελληνα υπηκόου που προέρχεται από τη Μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης. Στις στήλες (2), (4), (6), (8), (10) και (12) περιλαμβάνεται ο αριθμός των θέσεων για τις οποίες η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη και βαθμολογείται ως κριτήριο κατάταξης. Στις στήλες (3), (5), (7), (9), (11) και (13) περιλαμβάνεται ο αριθμός των θέσεων για τις οποίες η εμπειρία δεν λαμβάνεται υπόψη και δεν βαθμολογείται ως κριτήριο κατάταξης. ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΦΟΡΕΑΣ ΕΔΡΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΠΟΔΕΚΤΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΟΛΥΚΝΩΝ & ΚΝΩΝ ΠΟΛΥΚΝΩΝ ΤΡΙΚΝΩΝ & ΚΝΩΝ ΤΡΙΚΝΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ν ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΗΚΟΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΗ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟ ΜΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟ ΜΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (ν. Ρόδος) ΕΠΑΡΧΕΙΟ ΛΗΜΝΟΥ (ν. Λήμνος) 100 Α επικουρικός 101 Β επικουρικός Α επικουρικός 101 Β επικουρικός , , 003, , , , 003, , ,04 03, ΓΕΩΛΟΓΩΝ ΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ , ΓΕΩΧΝΙΚΩΝ ΓΕΩΛΟΓΩΝ ΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ , ΓΕΩΛΟΓΩΝ ΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (Δ. Ιωαννιτών) , ΓΕΩΧΝΙΚΩΝ ΓΕΩΛΟΓΩΝ 506 ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΓΕΩΧΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ 01 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΣ (ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ) ΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΑΓ. ΚΟΣΜΑ ΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Κεντρική Υπηρεσία ΛΑΡΙΣΑΣ , ΑΘΗΝΩΝ , 022 ΑΘΗΝΩΝ , 022 ΑΘΗΝΩΝ , 022

11 TEΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α.Σ.Ε.Π ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΦΟΡΕΑΣ ΕΔΡΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΠΟΔΕΚΤΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΟΛΥΚΝΩΝ & ΚΝΩΝ ΠΟΛΥΚΝΩΝ ΤΡΙΚΝΩΝ & ΚΝΩΝ ΤΡΙΚΝΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ν ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΗΚΟΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΗ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΣ (ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ή ΓΕΩΠΟΝΙΚΗΣ ΒΙΟΧΝΟΛΟΓΙΑΣ) 01 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΣ (ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) 01 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΣ (ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ή ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ, ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ή ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ) 01 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΣ (ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ή ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ, ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ή ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ) 01 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΣ (ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ή ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ) 01 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΣ (ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) 01 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΣ (ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Κεντρική Υπηρεσία ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Κεντρική Υπηρεσία ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Κεντρική Υπηρεσία ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Κεντρική Υπηρεσία ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Κεντρική Υπηρεσία ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Κεντρική Υπηρεσία ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Κεντρική Υπηρεσία (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) ΑΘΗΝΩΝ 105, , 022 ΑΘΗΝΩΝ , 022 ΑΘΗΝΩΝ 107, , 022, , 022 ΑΘΗΝΩΝ 107, , 022 ΑΘΗΝΩΝ 107, , 022 ΑΘΗΝΩΝ 107 ΑΘΗΝΩΝ , 022, , , 022, , 022

12 4144 TEΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α.Σ.Ε.Π. ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΦΟΡΕΑΣ ΕΔΡΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΠΟΔΕΚΤΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΟΛΥΚΝΩΝ & ΚΝΩΝ ΠΟΛΥΚΝΩΝ ΤΡΙΚΝΩΝ & ΚΝΩΝ ΤΡΙΚΝΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ν ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΗΚΟΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΗ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ 516 ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΣ (ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) 01 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΣ (ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) ΓΕΩΧΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ 01 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΣ (ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) ΓΕΩΧΝΙΚΩΝ (ΓΕΩΠΟΝΩΝ) ΓΕΩΧΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ 01 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΣ (ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ή ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ) 01 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΣ (ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ) 01 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΣ (ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ Αγροτικό Κατάστημα Κράτησης Τίρυνθας ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΕΠΠΥΕΛ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΕΠΠΥΕΛ ΝΑΞΟΥ ΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 104, 105, 106, 107, 108, , (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) ΑΡΚΑΔΙΑΣ , 022 ΕΠΑΡΧΕΙΟ ΝΑΞΟΥ (ν. Νάξος) ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ , ,04 1 1* 104, 105, 106, 107, 108, , 022 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ινστιτούτο Ελέγχου Ποικιλιών Καλλιεργούμενων Φυτών ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ , 022 ΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΕΠΠΥΕΛ ΣΠΑΡΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών & Ποιοτικού Ελέγχου ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΕΠΠΥΕΛ ΞΑΝΘΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ , 022 ΚΥΚΛΑΔΩΝ (ν. Σύρος) 104, 105, 106, 107, 108, , ,04 ΛΑΚΩΝΙΑΣ 107, , 022 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ , 022 ΞΑΝΘΗΣ , ,04

13 TEΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α.Σ.Ε.Π ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΦΟΡΕΑΣ ΕΔΡΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΠΟΔΕΚΤΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΟΛΥΚΝΩΝ & ΚΝΩΝ ΠΟΛΥΚΝΩΝ ΤΡΙΚΝΩΝ & ΚΝΩΝ ΤΡΙΚΝΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ν ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΗΚΟΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΗ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) ΔΑΣΟΛΟΓΙΚΟΣ 02 ΔΑΣΟΛΟΓΙΚΟΣ ΓΕΩΧΝΙΚΩΝ ΔΑΣΟΛΟΓΙΚΟΥ ΓΕΩΧΝΙΚΩΝ ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΧΝΙΚΩΝ ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΧΝΙΚΩΝ ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΧΝΙΚΩΝ ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΧΝΙΚΩΝ ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΧΝΙΚΩΝ ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΧΝΙΚΩΝ ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΧΝΙΚΩΝ ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΧΝΙΚΩΝ ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΧΝΙΚΩΝ ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Κεντρική Υπηρεσία ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης & Προστασίας Δασών & Φυσικού Περιβ/ντος Δνση Αισθητικών Δασών, Δρυμών και Θήρας ΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ (Δασαρχείο Αμφιλοχίας) ΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ (Δασαρχείο Μεσολογγίου) ΡΙΦΕΡΕΙΑ ΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ (Δασαρχείο Αιγίου) ΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ (Δασαρχείο Καλαβρύτων) ΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ (Δασαρχείο Ολυμπίας) ΑΘΗΝΩΝ , ΑΘΗΝΩΝ 110 ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΙΤΩΛΟ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΙΤΩΛΟ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 001, 024, , , , , 024 ΑΡΚΑΔΙΑΣ , ΑΧΑΙΑΣ , ΑΧΑΙΑΣ , 024 ΒΟΙΩΤΙΑΣ , ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (ν. Ρόδος) , , ΕΥΒΟΙΑΣ , 024 ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ , ,04 1 1* ΗΛΕΙΑΣ , 024

14 4146 TEΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α.Σ.Ε.Π. ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΦΟΡΕΑΣ ΕΔΡΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΠΟΔΕΚΤΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΟΛΥΚΝΩΝ & ΚΝΩΝ ΠΟΛΥΚΝΩΝ ΤΡΙΚΝΩΝ & ΚΝΩΝ ΤΡΙΚΝΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ν ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΗΚΟΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΗ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 540 ΓΕΩΧΝΙΚΩΝ ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ ΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ , 005 ή 008 ή 017, ΓΕΩΧΝΙΚΩΝ ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ ΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΙΡΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ (Δ. Ηγουμενίτσας) , ,04 1 1* ΓΕΩΧΝΙΚΩΝ ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΧΝΙΚΩΝ ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΧΝΙΚΩΝ ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ ΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ , ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ , * ΚΥΚΛΑΔΩΝ (ν. Σύρος) , , ΓΕΩΧΝΙΚΩΝ ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ ΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΛΕΣΒΟΣ (ν. Λέσβος) , , ΓΕΩΧΝΙΚΩΝ ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ ΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ (Αλμυρός) , ΓΕΩΧΝΙΚΩΝ ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΧΝΙΚΩΝ ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΧΝΙΚΩΝ ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΧΝΙΚΩΝ ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΧΝΙΚΩΝ ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΧΝΙΚΩΝ ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΧΝΙΚΩΝ ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΧΝΙΚΩΝ ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΙΡΟΥ ΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΡΑΤΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΑΘΗΝΩΝ Υπουργείο Πολιτισμού ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (Κεντρική Υπηρεσία) ΛΛΑΣ (Αριδαία) , ,04 ΠΡΕΒΕΖΑΣ , 024 ΣΑΜΟΣ (ν. Σάμος) ΣΕΡΡΩΝ (Σιδηρόκαστρο) ΣΕΡΡΩΝ (Νιγρίτα) , ,04 1 1* , , , ,04 ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ , 024 ΦΩΚΙΔΑΣ , * ΧΙΟΣ (ν. Χίος) ΑΘΗΝΩΝ 112, 113, 115, , ,04 1 1* 001, 004 ή 007 ή 010 ή 013, 082 ΑΘΗΝΩΝ 112, 115,

15 TEΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α.Σ.Ε.Π ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΦΟΡΕΑΣ ΕΔΡΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΠΟΔΕΚΤΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΟΛΥΚΝΩΝ & ΚΝΩΝ ΠΟΛΥΚΝΩΝ ΤΡΙΚΝΩΝ & ΚΝΩΝ ΤΡΙΚΝΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ν ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΗΚΟΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΗ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 09 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ 09 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ 10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΕΟΤ) Κεντρική Υπηρεσία ΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Διεύθυνση Κοινωνικής Επιθεώρησης Αθηνών ΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Ι) ΑΘΗΝΑΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ (Κεντρική Υπηρεσία) Θ.Χ.Π. ΠΑΙΔΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Ο.Τ.Ε.Κ.) ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης) ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Κεντρική Υπηρεσία ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Κεντρική Υπηρεσία ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Κεντρική Υπηρεσία ΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΡΙΦΕΡΕΙΑ ΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 112, 113, 115, , 003 ή 006 ή 009 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 6 3* 1* 1* 1* ΑΘΗΝΩΝ 112, 113, 115, ΑΘΗΝΩΝ 112, 113, 115, ΑΘΗΝΩΝ 112, 113, 115, ΑΘΗΝΩΝ 112, 113, 115, ΑΘΗΝΩΝ 112, 113, 115, ΑΘΗΝΩΝ 112, 113, 115, ΑΘΗΝΩΝ 112, 115, ΑΘΗΝΩΝ 112, 115, , ΑΘΗΝΩΝ 113, ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 112, 113, 115, ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 112, 113, 115,

16 4148 TEΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α.Σ.Ε.Π. ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΦΟΡΕΑΣ ΕΔΡΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΠΟΔΕΚΤΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΟΛΥΚΝΩΝ & ΚΝΩΝ ΠΟΛΥΚΝΩΝ ΤΡΙΚΝΩΝ & ΚΝΩΝ ΤΡΙΚΝΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ν ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΗΚΟΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΗ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΡΙΦΕΡΕΙΑ ΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΙΡΟΥ ΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Ι) ΗΙΡΟΥ ΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Ι) ΠΑΤΡΑΣ ΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Ι) ΠΑΤΡΑΣ ΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Ι) ΠΑΤΡΑΣ ΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Ι) ΠΑΤΡΑΣ ΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Ι) ΠΑΤΡΑΣ ΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Διεύθυνση Κοινωνικής Επιθεώρησης Δυτικής Αττικής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) ΑΡΚΑΔΙΑΣ 112, 113, 115, ΑΡΤΑΣ 112, 113, 115, ΑΡΤΑΣ 112, 113, 115, ΑΧΑΙΑΣ ΑΧΑΙΑΣ 113, ΑΧΑΙΑΣ 112, 113, 115, ΑΧΑΙΑΣ (Αίγιο) ΗΛΕΙΑΣ (Πύργος) 112, 113, 115, , 113, 115, ΒΟΙΩΤΙΑΣ 112, 113, 115, ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Ελευσίνα) ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (ν. Ρόδος) ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (ν. Ρόδος) 112, 113, 115, , 113, 115, , ,04 112, 113, 115, ,04 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 112, 113, 115, 139 (ν. Ρόδος) (Ο.Τ.Ε.Κ.) ΑΣ , Ρόδου (Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης) ΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 112, 113, 115, * *

17 ΦΕΚ 145 TEΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α.Σ.Ε.Π ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΦΟΡΕΑΣ ΕΔΡΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΠΟΔΕΚΤΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΟΛΥΚΝΩΝ & ΚΝΩΝ ΠΟΛΥΚΝΩΝ ΤΡΙΚΝΩΝ & ΚΝΩΝ ΤΡΙΚΝΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ν ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΗΚΟΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΗ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Ι) ΛΑΜΙΑΣ Παράρτημα Καρπενησίου Ο.Δ.Α. ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 112, 113, 115, ,04 1 1* ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 112, 113, 115, ,04 1 1* ΖΑΚΥΝΘΟΣ 112, 113, 115, * 587 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΚΕΠ ΛΕΧΑΙΝΩΝ ΗΛΕΙΑΣ 112, 113, 115, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΙΡΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ (Δ. Ηγουμενίτσας) 112, 113, 115, ,04 2 1* 1* Γ.Γ. ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΥΤΑΝΖΟΓΛΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 112, 113, 115, ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ (Παρ/μα Θεσσαλονίκης) ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Διεύθυνση Κοινωνικής Επιθεώρησης Κεντρικής Μακεδονίας ΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Κ.Ε.Κ.Υ.Κ.ΑΜΕΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 112, 113, 115, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 112, 113, 115, ΚΑΒΑΛΑΣ 112, 113, 115, ΚΑΒΑΛΑΣ 112, 113, 115, ΛΟΓ/ΚΟΥ Κ.Α.Α.Κ.Υ.ΑΜΕΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 112, 113, 115, ,04 2 1* 1* ΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Διεύθυνση Κοινωνικής Επιθεώρησης Ιονίων Νήσων ΚΕΡΚΥΡΑΣ 112, 113, 115, ΚΕΡΚΥΡΑΣ 112, 113, 115,

18 4150 TEΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α.Σ.Ε.Π. ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΦΟΡΕΑΣ ΕΔΡΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΠΟΔΕΚΤΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΟΛΥΚΝΩΝ & ΚΝΩΝ ΠΟΛΥΚΝΩΝ ΤΡΙΚΝΩΝ & ΚΝΩΝ ΤΡΙΚΝΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ν ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΗΚΟΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΗ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Διεύθυνση Κοινωνικής Επιθεώρησης Ιονίων Νήσων ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Διεύθυνση Κοινωνικής Επιθεώρησης Πελοποννήσου ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 112, 113, 115, * ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 112, 113, 115, ΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ (ν. Σύρος) 112, 113, 115, , ΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Διεύθυνση Κοινωνικής Επιθεώρησης Νοτίου Αιγαίου ΡΙΦΕΡΕΙΑ ΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Ι) ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Παράρτημα Σπάρτης Θ.Χ.Π. Ο ΑΡΙΣΥΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ (ν. Σύρος) ΚΥΚΛΑΔΩΝ (ν. Σύρος) 113, ,04 112, 113, 115, ,04 ΛΑΚΩΝΙΑΣ 112, 113, 115, ΛΑΚΩΝΙΑΣ 112, 113, 115, ΛΑΡΙΣΑΣ 112, 113, 115, Θ.Χ.Π. ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 112, 113, 115, ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Διεύθυνση Κοινωνικής Επιθεώρησης Β. Αιγαίου ΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ (ν. Λέσβος) ΛΕΣΒΟΥ (ν. Λέσβος) 112, 113, 115, ,04 112, 113, 115, , ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ (ν. Λέσβος) 112, 113, 115, , ,

19 TEΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α.Σ.Ε.Π ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΦΟΡΕΑΣ ΕΔΡΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΠΟΔΕΚΤΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΟΛΥΚΝΩΝ & ΚΝΩΝ ΠΟΛΥΚΝΩΝ ΤΡΙΚΝΩΝ & ΚΝΩΝ ΤΡΙΚΝΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ν ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΗΚΟΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΗ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 609 ΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Ι) ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 112, 113, 115, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ Κ.Ε.Κ.Υ.Κ. ΑΜΕΑ ΞΑΝΘΗΣ ΞΑΝΘΗΣ 112, 113, 115, , ΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΡΑΙΩΣ 112, 113, 115, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ (Κεντρική Υπηρεσία) ΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΙΡΟΥ ΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Ι) ΛΑΜΙΑΣ ΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Ο.Τ.Ε.Κ.) ΕΠΑΣ Γαλαξειδίου (Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης) ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ (Παρ/μα Χίου) ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Γ. Γ. ΕΡΕΥΝΑΣ & ΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΡΑΙΩΣ 112, 113, 115, ΠΡΕΒΕΖΑΣ 112, 113, 115, ΡΟΔΟΠΗΣ 112, 113, 115, , ΣΑΜΟΥ (ν. Σάμος) 112, 113, 115, , ,04 1 1* ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 112, 113, 115, ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 112, 113, 115, ΦΩΚΙΔΑΣ 112, 113, 115, * ΦΩΚΙΔΑΣ 112, 113, 115, * ΧΑΝΙΩΝ 112, 113, 115, ΧΙΟΥ (ν. Χίος) ΑΘΗΝΩΝ 113, , 113, 115, ,04 1 1* 001, 018, 026 ή 030

20 4152 TEΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α.Σ.Ε.Π. ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΦΟΡΕΑΣ ΕΔΡΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΠΟΔΕΚΤΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΟΛΥΚΝΩΝ & ΚΝΩΝ ΠΟΛΥΚΝΩΝ ΤΡΙΚΝΩΝ & ΚΝΩΝ ΤΡΙΚΝΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ν ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΗΚΟΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΗ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΥΛΙΚΩΝ) ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ειδικότητας Μαθηματικών) 625 ΙΑΤΡΩΝ 626 ΙΑΤΡΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟ ΑΝΑΤΟΜΟΥ ΙΑΤΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΙΑΤΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Γ. Γ. ΕΡΕΥΝΑΣ & ΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΕΚ Κεντρικής Ελλάδας ΕΘΝΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΑΓ. ΚΟΣΜΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (Κεντρική Υπηρεσία) ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (Κεντρική Υπηρεσία) ΑΘΗΝΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣ (Λιβαδειά) 116, 118, 119, 121, 122, 125, 126, 127, 128, 130, 131, 140, ΑΘΗΝΩΝ 117 ΑΘΗΝΩΝ 117 ΑΘΗΝΩΝ 117 ΑΘΗΝΩΝ 117 Α επικουρικός 117 Β επικουρικός 117 ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ Ειδικό Κατάστημα ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 117 Κράτησης Νέων Αυλώνα ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ Ειδικό Κατάστημα ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 117 Κράτησης Νέων Αυλώνα 001, 018, 032 ή 038, 043 (μόνο για τις ειδικότητες των μηχανικών), 057 (μόνο για τους χημικούς) 001, 005, , 046, 047, 048, , 046, 047, 048, 051 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 001, 046, 047, 048, , , 046, 047, 048, , 046, 047, 048, , 046, 047, 048, 053, 078 ή , 046, 047, 048, , , 046, 047, 048, , 050

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9921 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΩΡΕΑΝ ΤΕΥΧΟΣ ΠPOKHPYΞEΩN A.Σ.E.Π. Αρ. Φύλλου 362 24 Ιουλίου 2008 Προκήρυξη (Αριθμός 6Κ/2008) Πλήρωσης με σειρά προτεραιότητας εννιακοσίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7347 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΩΡΕΑΝ ΤΕΥΧΟΣ ΠPOKHPYΞEΩN A.Σ.E.Π. Αρ. Φύλλου 252 15 Ιουνίου 2009 Προκήρυξη (Αριθμός 5Κ/2009) Πλήρωσης με σειρά προτεραιότητας διακοσίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11109 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΩΡΕΑΝ ΤΕΥΧΟΣ ΠPOKHPYΞEΩN A.Σ.E.Π. Αρ. Φύλλου 449 28 Νοεμβρίου 2007 Προκήρυξη (Αριθμός 5Κ/2007) Πλήρωσης με σειρά προτεραιότητας πενήντα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 349 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠPOKHPYΞEΩN A.Σ.E.Π. Αρ. Φύλλου 15 6 Νοεμβρίου 2014 Προκήρυξη (Αριθμός 4Κ/2014) Πλήρωσης με σειρά προτεραιότητας εβδομήντα εννέα (79) θέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8233 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΩΡΕΑΝ ΤΕΥΧΟΣ ΠPOKHPYΞEΩN A.Σ.E.Π. Αρ. Φύλλου 302 30 Ιουνίου 2 Προκήρυξη (Αριθμός 5Κ/2) Πλήρωσης με σειρά προτεραιότητας χιλίων εξακοσίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11797 ΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΩΡΕΑΝ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠPOKHPYΞEΩN A.Σ.E.Π. Αρ. Φύλλου 522 29 Αυγούστου 2006 Προκήρυξη (Αριθμός 1/673Μ/2006) Πλήρωσης οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΩΡΕΑΝ ΤΕΥΧΟΣ ΠPOKHPYΞEΩN A.Σ.E.Π. Αρ. Φύλλου 1 23 Ιανουαρίου 2014 Προκήρυξη (Αριθμός 1Κ/2014) Πλήρωσης με σειρά προτεραιότητας διακοσίων πενήντα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11977 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΩΡΕΑΝ ΤΕΥΧΟΣ ΠPOKHPYΞEΩN A.Σ.E.Π. Αρ. Φύλλου 428 28 Αυγούστου 2008 Προκήρυξη (Αριθμός 1/293Μ/2008) Πλήρωσης θέσεων με σύμβαση εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 453 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΩΡΕΑΝ ΤΕΥΧΟΣ ΠPOKHPYΞEΩN A.Σ.E.Π. Αρ. Φύλλου 17 17 Ιανουαρίου 2008 Προκήρυξη (Αριθμός 1/555Μ/2007) Πλήρωσης οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 397 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠPOKHPYΞEΩN A.Σ.E.Π. Αρ. Φύλλου 16 11 Νοεμβρίου 2014 Προκήρυξη (Αριθμός 5Κ/2014) Πλήρωσης με σειρά προτεραιότητας εξήντα πέντε (65) θέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12657 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΩΡΕΑΝ ΤΕΥΧΟΣ ΠPOKHPYΞEΩN A.Σ.E.Π. Αρ. Φύλλου 450 8 Σεπτεμβρίου 2008 Προκήρυξη (Αριθμός 1/11Μ/2008) Πλήρωσης θέσεων τακτικού προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠPOKHPYΞEΩN A.Σ.E.Π. Αρ. Φύλλου 1 11 Μαρτίου 2015 Προκήρυξη (Αριθμός 1Κ/2015) Πλήρωσης με σειρά προτεραιότητας εκατόν δέκα (110) θέσεων προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16841 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΩΡΕΑΝ ΤΕΥΧΟΣ ΠPOKHPYΞEΩN A.Σ.E.Π. Αρ. Φύλλου 600 14 Νοεμβρίου 2008 Προκήρυξη (Αριθμός 1/347Μ/2008) Πλήρωσης οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7535 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΩΡΕΑΝ ΤΕΥΧΟΣ ΠPOKHPYΞEΩN A.Σ.E.Π. Αρ. Φύλλου 257 16 Ιουνίου 2009 Προκήρυξη (Αριθμός 1/252Μ/2009) Πλήρωσης οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10553 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΩΡΕΑΝ ΤΕΥΧΟΣ ΠPOKHPYΞEΩN A.Σ.E.Π. Αρ. Φύλλου 380 1 Αυγούστου 2008 Προκήρυξη (Αριθμός 1/395Μ/2008) Πλήρωσης οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 477 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠPOKHPYΞEΩN A.Σ.E.Π. Αρ. Φύλλου 18 16 Δεκεμβρίου 2014 Προκήρυξη (Αριθμός 6Κ/2014) Πλήρωσης με σειρά προτεραιότητας τριάντα (30) θέσεων μονίμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5351 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΩΡΕΑΝ ΤΕΥΧΟΣ ΠPOKHPYΞEΩN A.Σ.E.Π. Αρ. Φύλλου 193 29 Απριλίου 2008 Προκήρυξη (Αριθμός 1/207Μ/2008) Πλήρωσης οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11047 ΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΩΡΕΑΝ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠPOKHPYΞEΩN A.Σ.E.Π. Αρ. Φύλλου 372 6 Αυγούστου 2009 Προκήρυξη (Αριθμός 1/263Μ/ 2009) Πλήρωσης οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5401 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΩΡΕΑΝ ΤΕΥΧΟΣ ΠPOKHPYΞEΩN A.Σ.E.Π. Αρ. Φύλλου 188 24 Απριλίου 2009 Προκήρυξη (Αριθμός 1/621Μ/2008) Πλήρωσης οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18105 ΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΩΡΕΑΝ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠPOKHPYΞEΩN A.Σ.E.Π. Αρ. Φύλλου 647 2 Δεκεμβρίου 2008 Προκήρυξη (Αριθμός 1/9Μ/2008) Πλήρωσης θέσεων προσωπικού με σύμβαση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11541 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΩΡΕΑΝ ΤΕΥΧΟΣ ΠPOKHPYΞEΩN A.Σ.E.Π. Αρ. Φύλλου 462 30 Νοεμβρίου 2007 Προκήρυξη (Αριθμός 2Γ/2007) Πλήρωσης ογδόντα εννέα (89) οργανικών θέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16945 ΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΩΡΕΑΝ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠPOKHPYΞEΩN A.Σ.E.Π. Αρ. Φύλλου 604 14 Νοεμβρίου 2008 Προκήρυξη (Αριθμός 1/577Μ/2008) Πλήρωσης θέσεων τακτικού προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2673 ΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΩΡΕΑΝ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠPOKHPYΞEΩN A.Σ.E.Π. Αρ. Φύλλου 96 16 Μαρτίου 2009 Προκήρυξη (Αριθμός 1/583Μ/2008) Πλήρωσης οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Α) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΑ, ΕΗ, Ε ΗΕ, Α ΜΗΕ

ΕΛΤΑ, ΕΗ, Ε ΗΕ, Α ΜΗΕ EΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ 12.11.2013 ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ #210 Ι ΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Ευκαιρίες για δουλειά στον κλάδο της εστίασης σελ. 8-9 ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ: ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΠΡΟΣΟΝΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΑ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ Τα πτυχία που γίνονται δεκτά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2185 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΩΡΕΑΝ ΤΕΥΧΟΣ ΠPOKHPYΞEΩN A.Σ.E.Π. Αρ. Φύλλου 77 9 Μαρτίου 2009 Προκήρυξη (Αριθμός 1/677Μ/2008) Πλήρωσης οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 187 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Προκήρυξη (Αριθμός 3K/2014) Πλήρωσης με σειρά προτεραιότητας πεντακο σίων σαράντα (540) θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10211 ΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΩΡΕΑΝ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠPOKHPYΞEΩN A.Σ.E.Π. Αρ. Φύλλου 346 28 Ιουλίου 2009 Προκήρυξη (Αριθμός 1/284Μ/2009) Πλήρωσης θέσεων τακτικού προσωπικού του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11815 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΩΡΕΑΝ ΤΕΥΧΟΣ ΠPOKHPYΞEΩN A.Σ.E.Π. Αρ. Φύλλου 399 31 Αυγούστου 2009 Προκήρυξη (Αριθμός 3Ε/2009) Πλήρωσης πέντε (5) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού

Διαβάστε περισσότερα

Η Ένωση Καταναλωτών Καβάλας

Η Ένωση Καταναλωτών Καβάλας ΕΝΩΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ (1) Καβάλα, 4-1-2012 ΕΥΓ.ΙΟΡΔΑΝΟΥ 32, Τ.Κ 653 02 ΚΑΒΑΛΑ Αριθ.Πρωτ: 28 Τηλ: 2510223000, 2510243942, 2593023794 Fax: 2510223000 e-mail: enoikokav@yahoo.com ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα