BIOΓPAΦIKO HMEIΩMA. Οξζνπαηδηθή Κιηληθή, Παλ. Γελ. Ννζνθ. Αιεμαλδξνύπνιεο, Αιεμαλδξνύπνιε Τει , Fax: Δπικοινωνία:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "BIOΓPAΦIKO HMEIΩMA. Οξζνπαηδηθή Κιηληθή, Παλ. Γελ. Ννζνθ. Αιεμαλδξνύπνιεο, 68100 Αιεμαλδξνύπνιε Τει 25510 75356, Fax: 25510 30339 Δπικοινωνία:"

Transcript

1 BIOΓPAΦIKO HMEIΩMA Ι. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ Ονομαηεπώνςμο: Γεώπγιορ Γπόζορ Ονομα παηπόρ: Ιωάλλεο Ονομα μηηπόρ: Αγγειηθή Δηορ γεννήζεωρ: 1961 Σόπορ γεννήζεωρ: Δπελνρώξη Μεζνινγγίνπ, Αηηωιναθαξλαλίαο Οικογενειακή καηάζηαζη: Έγγακνο, έλα ηέθλν Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο, Ιαηξηθό Τκήκα, Γιεύθςνζη επγαζίαρ: Οξζνπαηδηθή Κιηληθή, Παλ. Γελ. Ννζνθ. Αιεμαλδξνύπνιεο, Αιεμαλδξνύπνιε Τει , Fax: Δπικοινωνία: Κηλεηό: , Ξένερ Γλώζζερ: Αγγιηθά ΙΙ. ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ-ΜΔΣΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Βαζική εκπαίδεςζη Γεκνηηθό, Γπκλάζην, Λύθεην Πανεπιζηημιακή εκπαίδεςζη Ιαηξηθό Τκήκα, Σρνιή Δπηζηεκώλ Υγείαο, Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο. Σηξαηηωηηθή Σρνιή Αμηωκαηηθώλ Σωκάηωλ Μεηαπηςσιακή Δκπαίδεςζη Διδίκεςζη - Μεηεκπαίδεςζη Α. Δζωηεπικό Δθπαίδεπζε ζην Ναπηηθό Ννζνθνκείν Αζελώλ Υπεξεζία ωο Ιαηξόο ζε Πνιεκηθά Πινία Δηδίθεπζε ζηελ Οξζνπαηδηθή ζην Ναπηηθό Ννζνθνκείν Αζελώλ Δηδίθεπζε ζηελ Οξζνπαηδηθή ζην Ναπηηθό Ννζνθνκείν Αζελώλ Β. Δξωηεπικό Δηδίθεπζε-Δθπαίδεπζε ζηελ Οξζνπαηδηθή ζηε Μεγάιε Βξεηαλία Royal United Hospital, Bath, U.K Μεηεθπαίδεπζε γηα έλα έηνο ζηε Μεγάιε Βξεηαλία Royal United Hospital, Bath, U.K. 1

2 ΙΙΙ. ΓΙΠΛΩΜΑΣΑ 1984 Πηπρίν Ιαηξηθήο Ιαηξηθό Τκήκα Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο 1994 Τίηινο Ιαηξηθήο Δηδηθόηεηαο ηεο Οξζνπαηδηθήο 1984 Γηδαθηνξηθό Γίπιωκα, Παλεπηζηήκην Κξήηεο ΙV. ΘΔΔΙ (Ω ΔΙΓΙΚΟ ΟΡΘΟΠΑΙΓΙΚΟ) Δπηκειεηήο Οξζνπαηδηθήο Κιηληθήο ζην Ναπηηθό Ννζνθνκείν Αζελώλ Γηεζπληήο Οξζνπαηδηθνύ Τκήκαηνο ζην Ναπηηθό Ννζνθνκείν Κξήηεο Δπηκειεηήο Οξζνπαηδηθήο Κιηληθήο ζην Ναπηηθό Ννζνθνκείν Αζελώλ Δπηκειεηήο Οξζνπαηδηθήο Κιηληθήο ζην Ναπηηθό Ννζνθνκείν Αζελώλ (παξάιιεια θαη Δπηηειήο ΓΥΓ/ΓΔΝ) Δπηκειεηήο Οξζνπαηδηθήο Κιηληθήο ζην Ναπηηθό Ννζνθνκείν Αζελώλ Λέθηνξαο Οξζνπαηδηθήο ΓΠΘ, ΠΓΝ Αιεμαλδξνύπνιεο έωο ζήκεξα Δπίθνπξνο θαζεγεηήο Οξζνπαηδηθήο ΓΠΘ, ΠΓΝ Αιεμαλδξνύπνιεο V. ΚΛΙΝΙΚΑ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΑ Α. Όιν ην θάζκα ηωλ πεξηζηαηηθώλ ηξαύκαηνο ελειίθωλ θαη παίδωλ. B. Χπρξή Οξζνπαηδηθή: Αληηθαηάζηαζε ηωλ αξζξώζεωλ ηνπ ηζρίνπ θαη ηνπ γόλαηνο θαη Αξζξζνζθνπηθέο επεκβάζεηο γόλαηνο. VΙ. ΜΔΛΟ EΠITHMONIKΩΝ ETAIPEIΩΝ Από ην 1998 Από ην 2000 Από ην 2000 Από ην 2001 Από ην 2005 Από ην 2010 Ταθηηθό κέινο ηεο Διιεληθήο Δηαηξείαο Φεηξνπξγηθήο Οξζνπαηδηθήο θαη Τξαπκαηνινγίαο Μέινο ηνπ Κνιεγίνπ Διιήλωλ Οξζνπαηδηθώλ Φεηξνπξγώλ Ταθηηθό κέινο ηεο Αζιεηηαηξηθήο Δηαηξείαο Διιάδνο Μέινο ηεο ESSKA (European Society of Sport Traumatology, Knee Surgery and Arthroscopy). ESSKA membership No Ταθηηθό κέινο ηεο Διιεληθήο Δηαηξείαο Αξζξνζθόπεζεο, Φεηξνπξγηθήο Γόλαηνο & Αζιεηηθώλ Καθώζεωλ Γεώξγηνο Ννύιεο Ταθηηθό κέινο ηεο (ΟΤΔΜΑΘ) Οξζνπαηδηθή θαη Τξαπκαηνινγηθή Δηαηξεία Μαθεδνλίαο-Θξάθεο VΙΙ. ΠΡΟΚΛΗΔΙ Δ ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΔ ΤΝΑΝΣΗΔΙ Α. Πποζκεκλημένορ ομιληηήρ Σπλέδξηα, Σεκηλάξηα, Δθπαηδεπηηθά Πξνγξάκκαηα, θηι...>50 2

3 Μεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα.. 2 Β. Οξγαλωηηθή Δπηηξνπή Σπλεδξίωλ, θηι Γ. Πξνεδξείν ζε Σπλεδξίεο-Σηξνγγπιέο Τξάπεδεο VIIΙ. ΤΝΣΑΚΣΙΚΟ ΔΡΓΟ Α. Κπιηήρ (reviewer) επιζηημονικών πεπιοδικών Transactions of The Royal Society of Tropical Medicine and Hygiene. Since September Official Journal of the Royal Society of Tropical Medicine and Hygiene Print ISSN Indexed in: Index Medicus/MEDLINE, etc. Journal of Bone and Joint Surgery (British edition). Since November British Editorial Society of Bone and Joint Surgery. Print ISSN: X. Indexed in: Index Medicus/MEDLINE, etc. Rater in the McMaster Online Rating of Evidence (MORE). McMaster University, Hamilton, Ontario. Canada. Since IΥ. ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΔ ΘΔΔΙ Γηεπζπληήο Οξζνπαηδηθνύ Τκήκαηνο, Υπεύζπλνο Τκήκαηνο Δπεηγόληωλ Πεξηζηαηηθώλ, Υπεύζπλνο Φπζηθνζεξαπεπηεξίνπ,Ναπηηθνύ Ννζνθνκείνπ Κξήηεο. Υ. ΓΗΜΟΙΔΤΜΔΝΟ ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΟ ΔΡΓΟ 1. Πιήξεηο δεκνζηεύζεηο ζε Διιεληθά πεξηνδηθά 9 2. Πιήξεηο δεκνζηεύζεηο ζε δηεζλή πεξηνδηθά (Μedline-indexed) Πιήξεηο δεκνζηεύζεηο ζε δηεζλή πεξηνδηθά (nνn-indexed) 2 Βιβλιογπαθικέρ αναθοπέρ Σπλνιηθόο αξηζκόο αλαθνξώλ (SCOPUS Μαϊνο 2011) h index (SCOPUS Μάϊνο 2011) Σπλνιηθό impact factor ΥI. ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΟ ΔΡΓΟ 1. Νοέμβπιορ 1998 Αύγοςζηορ 1999 Biomechanical study of Intramedullary Interlocking Tibial Nails Biomechanics Laboratory, Department of Mechanical Engineering, University of Bath, U.K. 3

4 ΥΙI. ΓΗΜΟΙΔΤΔΙ 1. Drosos GI, Gavalas NS, Papoutsidakis AN. Concomitant Lisfranc fracture-dislocation and displaced neck fractures of the lesser metatarsals: a case report. Foot and Ankle Surgery 2000;6: Drosos G, Karnezis IA, Bishay M, Miles AW. Initial rotational stability of distal tibial fractures nailed without proximal locking: the importance of fracture type and degree of cortical contact. Injury 2001;32(2): Drosos GI, Vlachonikolis IG, Papoutsidakis AN, Gavalas NS, Anthopoulos G. Intra-articular morphine and postoperative analgesia after knee arthroscopy. Knee 2002;9(4): Kayias EH, Drosos GI, Hapsas D, Anagnostopoulou GA. Elemental mercury-induced subcutaneous granuloma. A case report and review of the literature. Acta Orthop. Belg. 2003;69: Drosos GI, Pozo JL. The causes and mechanisms of meniscal injuries in the sporting and non-sporting environment in an unselected population. Knee 2004;11: Drosos GI, Kayias EH, Tsioros K. "Floating thumb metacarpal" or complete dislocation of the thumb metacarpal. A case report and review of the literature. Injury 2004;35: Kayias EH, Drosos GI, Anagnostopoulou GA. Atraumatic retrosternal dislocation of the clavicle. Acta Orthop. Belg. 2004;70: Kayias EH, Drosos G. Combined bilateral stress tibial shaft fracture and bilateral stress or spontaneous proximal fibular fracture. Case Rep Clin Pract Rev, 2004; 5: Drosos G. Pyomyositis. A literature review. Acta Orthop Belg 2005;71: Drosos GI, Pozo JL. Haemangiomas around the knee mimicking medial meniscal tears. Report of two cases and review of the literature. Knee 2005;12: Drosos GI, Pozo JL. Large extrasynovial intracapsular ganglia of the knee: a report of 3 cases. Arthroscopy 2005;21: Drosos GI, Bishay M, Karnezis IA, Alegakis AK. Factors affecting fracture healing after intramedullary nailing of the tibial diaphysis for closed and grade I open fractures. J Bone Joint Surg (Br) 2006; 88-B: Kayias EH, Drosos GI, Anagnostopoulou GA. Resection of the distal ulna for tumours and stabilisation of the stump. A case report and literature review. Acta Orthop Belg. 2006;72: Drosos GI, Stavropoulos NI, Kazakos KI. Peroneal nerve damage by oblique 4

5 proximal locking screw in tibial fracture nailing: a new emerging complication? Arch Orthop Trauma Surg. 2007;127: Karnezis IA, Drosos GI, Kazakos KI. Factors affecting the timing of recovery from whiplash neck injuries: study of a cohort of 134 patients pursuing litigation. Arch Orthop Trauma Surg. 2007;127: Kayias EH, Drosos GI, Kazakos KI, Blatsoukas KS, Verettas DA. Intramuscular haemangioma of the extensor pollicis brevis muscle with periosteal reaction of the radius: a case report and review of the literature. J Int Med Res. 2007;35: Drosos GI, Kazakos KI, Kouzoumpasis P, Verettas DA. Safety and efficacy of commercially available demineralised bone matrix preparations: A critical review of clinical studies. Injury 2007;38S:S13-S Verettas DA, Ververidis A, Drosos GI, Chatzipapas CN, Kazakos KI. Talar body fracture combined with bimalleolar fracture. Arch Orthop Trauma Surg. 2008;128(7): Drosos GI, Stavropoulos NI, Katsis A, Kesidis K, Kazakos K, Verettas D-A. Post-Operative Pain After Knee Arthroscopy and Related Factors. Open Orthopaedics Journal 2008; Verettas DA, Chatzipapas CN, Drosos GI, Xarchas KC, Staikos C, Chloropoulou P, Kazakos KI, Ververidis A. Maggot infestation (myiasis) of external fixation pin sites in diabetic patients. Trans R Soc Trop Med Hyg. 2008;102: Chatzipapas CN, Drosos GI, Kazakos KI, G. Tripsianis G, C. Iatrou C, Verettas D-A. Stress Fractures in Military Men and Bone Quality Related Factors. Int J Sports Med. 2008;29: DOI /s Int/Sports Med 2008;29: Verettas DA, Drosos GI, Xarchas KC, Chatzipapas CN, Staikos C. Simultaneous dislocation of the radial head and distal radio-ulnar joint. A case report. Int J Med Sci ;5: Ververidis A, Verettas D, Kazakos K, Xarchas K, Drosos G, Psillakis I. Anterior cruciate ligament reconstruction: outcome using a patellar tendon bone (PTB) autograft (one bone block technique). Arch Orthop Trauma Surg 2009;129: Chatzipapas C, Boikos S, Drosos GI, Kazakos K, Tripsianis G, Serbis A, Stergiopoulos S, Tilkeridis C, Verettas DA, Stratakis CA. Polymorphisms of the Vitamin D Receptor Gene and Stress Fractures. Horm Metab Res. 2009;41: Ververidis AN, Drosos GI, Kazakos KJ, Xarchas KC, Verettas DA. Bilateral transient bone marrow edema or transient osteoporosis of the knee in pregnancy. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc. 2009;17: Verettas D-A J, Ifantidis P, Chatzipapas CN, Drosos GI, Xarchas KC, Chloropoulou 5

6 P, Kazakos KI, Trypsianis G, Ververidis A.Systematic effects of surgical treatment of hip fractures: Gliding screw-plating vs intramedullary nailing. Injury 2010;41: Papoutsidakis A, Drosos GI, Koukou OI, Piskopakis N, Verettas DA. Peroneal nerve damage by bicortical tibial screw in ACL reconstruction. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc. 2010;18: Blatsoukas KS, Drosos GI, Kazakos K, Papaioakim M, Gioka T, Chloropoulou P, Verettas DA. Prospective comparative study of two different autotransfusion methods versus control group in total knee replacement. Arch Orthop Trauma Surg. 2010;130; Papasoulis E, Drosos GI, Ververidis AN, Verettas DA. Functional bracing of humeral shaft fractures. A review of clinical studies. Injury. 2010;41(7):e Lyras DN, Kazakos K, Tryfonidis M, Agrogiannis G, Botaitis S, Kokka A, Drosos G, Tilkeridis K, Verettas D. Temporal and spatial expression of TGF-beta1 in an Achilles tendon section model after application of platelet-rich plasma. Foot Ankle Surg. 2010;16: Kazakos K, Lyras DN, Thomaidis V, Agrogiannis G, Botaitis S, Drosos G, Kokka A, Verettas D. Application of PRP gel alone or in combination with guided bone regeneration does not enhance bone healing process: An experimental study in rabbits. J Craniomaxillofac Surg. 2001;39: Drosos GI, Stavropoulos NI, Kazakos K, Tripsianis G, Ververidis A, Verettas DA. Silicone ring versus pneumatic cuff tourniquet: a comparative quantitative study in healthy individuals. Arch Orthop Trauma Surg Jun Drosos GI, Babourda E, Magnissalis EA, Giatromanolaki A, Kazakos K, Verettas DA. Mechanical characterization of bone graft substitute ceramic cements. Injury Mar 1. 6

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ι

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ι ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ι. ΚΑΖΑΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 2012 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

λζξχϖβνµθωερτψυιοπασδφγηϕκλζξχϖβνµ υιοπασδφγηϕκλζξχϖβνµθωερτψυιοπασδφ γηϕκλζξχϖβνµθωερτψυιοπασδφγηϕκλζξχ

λζξχϖβνµθωερτψυιοπασδφγηϕκλζξχϖβνµ υιοπασδφγηϕκλζξχϖβνµθωερτψυιοπασδφ γηϕκλζξχϖβνµθωερτψυιοπασδφγηϕκλζξχ θωερτψυιοπασδφγηϕκλζξχϖβνµθωερτψυι οπασδφγηϕκλζξχϖβνµθωερτψυιοπασδφγη ϕκλζξχϖβνµθωερτψυιοπασδφγηϕκλζξχϖβ νµθωερτψυιοπασδφγηϕκλζξχϖβνµθωερτψ Βιογραφικό Σηµείωµα υιοπασδφγηϕκλζξχϖβνµθωερτψυιοπασδφ Χρήστος

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΑΝΑΣΑΙΟ ΚΟΤΣΟΠΟΤΛΟ. Παζνινγηθή Αλαηνκηθή. Δξγαζηήξην Παζνινγηθήο Αλαηνκηθήο. akoutsop@gmail.com, akoutsop@med.duth.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΑΝΑΣΑΙΟ ΚΟΤΣΟΠΟΤΛΟ. Παζνινγηθή Αλαηνκηθή. Δξγαζηήξην Παζνινγηθήο Αλαηνκηθήο. akoutsop@gmail.com, akoutsop@med.duth. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ Ονομαηεπώνυμο Βαθμίδα Γνωζηικό ανηικείμενο Δργαζηήριο Γραθείο ΑΝΑΣΑΙΟ ΚΟΤΣΟΠΟΤΛΟ Λέθηνξαο Παζνινγηθή Αλαηνκηθή Δξγαζηήξην Παζνινγηθήο Αλαηνκηθήο Παλεπηζηεκηαθό Γεληθό

Διαβάστε περισσότερα

BIOΓPAΦIKO ΣHMEIΩMA ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΑΚΑΓΙΑ

BIOΓPAΦIKO ΣHMEIΩMA ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΑΚΑΓΙΑ BIOΓPAΦIKO ΣHMEIΩMA ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΑΚΑΓΙΑ Ι. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ονοματεπώνυμο: Δέσποινα Κακαγιά Ονομα πατρός: Δημήτριος Ονομα μητρός: Όλγα Έτος Γεννήσεως: 1966 Τόπος Γεννήσεως: Αλεξανδρούπολη Οικογενειακή

Διαβάστε περισσότερα

Ααρών Ι. Βενουζίου Ορθοπαιδικός Χειρουργός ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Ααρών Ι. Βενουζίου Ορθοπαιδικός Χειρουργός ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ααρών Ι. Βενουζίου Ορθοπαιδικός Χειρουργός ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Τελευταία Ενημέρωση: Μάρτιος 2015 1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο: Όνομα πατρός: Επάγγελμα: Ααρών Βενουζίου Ισαάκ Ιατρός Ημ/νια γέννησης:

Διαβάστε περισσότερα

Ααρών Ι. Βενουζίου Ορθοπαιδικός Χειρουργός ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Ααρών Ι. Βενουζίου Ορθοπαιδικός Χειρουργός ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ααρών Ι. Βενουζίου Ορθοπαιδικός Χειρουργός ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Τελευταία Ενημέρωση: Μάιος 2013 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο: Όνομα πατρός: Επάγγελμα: Ααρών Βενουζίου Ισαάκ Ιατρός Ημ/νια γέννησης: 19 Αυγούστου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΖΜΖΣΡΖ Γ. ΣΟΤΚΑ ΟΡΘΟΠΑΗΓΗΚΟ ΥΔΗΡΟΤΡΓΟ

ΓΖΜΖΣΡΖ Γ. ΣΟΤΚΑ ΟΡΘΟΠΑΗΓΗΚΟ ΥΔΗΡΟΤΡΓΟ ΓΖΜΖΣΡΖ Γ. ΣΟΤΚΑ ΟΡΘΟΠΑΗΓΗΚΟ ΥΔΗΡΟΤΡΓΟ ΠΡΟΩΠΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ : ΣΟΤΚΑ ΓΗΜΗΣΡΙΟ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΗΑΣΡΔΗΟΤ : ΑΙΓΙΑΛΔΙΑ 30, 15125 ΠΑΡΑΓΔΙΟ ΑΜΑΡΟΤΙΟΤ ΣΑΥ/ΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ : Ν.ΠΛΑΣΗΡΑ 6Α, 15234 ΥΑΛΑΝΓΡΙ Δ - ΜΑΗL

Διαβάστε περισσότερα

ANALYSIS OF SCIENTIFIC STUDIES (UNTIL NOV 2010)

ANALYSIS OF SCIENTIFIC STUDIES (UNTIL NOV 2010) ANALYSIS OF SCIENTIFIC STUDIES (UNTIL NOV 2010) A) FULL ARTICLES PUBLISHED IN ENGLISH IN JOURNAL CITATION REPORTS (PUBMED, SCOPUS) 1) ACUTE EFFECTS OF NICOTINE WITHDRAWAL SYNDROME IN PILOTS DURING FLIGHT

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΕΚΡΙΜΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ Κ.Ε.Σ.Υ.

ΕΓΚΕΚΡΙΜΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ Κ.Ε.Σ.Υ. Περιοδική έκδοση της Ορθοπαιδικής και Τραυματολογικής Εταιρείας Μακεδονίας-Θράκης ΤΟΜΟΣ 24, Τεύχος 2-2011 Journal of the Orthopaedic and Traumatology Association of Macedonia and Thrace VOLUME 24, No 2-2011

Διαβάστε περισσότερα

22nd. 26-28 October 2012. Pancyprian Orthopaedic. Conference. Hilton Cyprus Hotel. Final Program. Under the Auspices of The Minister of Health

22nd. 26-28 October 2012. Pancyprian Orthopaedic. Conference. Hilton Cyprus Hotel. Final Program. Under the Auspices of The Minister of Health Pancyprian Orthopaedic Conference Foot Final Program Accredited with 12 CME points. & Under the Auspices of The Minister of Health Ankle In Association: with the Hellenic Association of Orthopaedic Surgery

Διαβάστε περισσότερα

Γεκόζηα Τγηεηλή κε έκθαζε ζηελ Κνηλσληθή Ηαηξηθή. Κηίξην 5, πγθξόηεκα Πξνθιηληθώλ Δξγαζηεξίσλ, Σκήκα Ηαηξηθήο, Γξαγάλα

Γεκόζηα Τγηεηλή κε έκθαζε ζηελ Κνηλσληθή Ηαηξηθή. Κηίξην 5, πγθξόηεκα Πξνθιηληθώλ Δξγαζηεξίσλ, Σκήκα Ηαηξηθήο, Γξαγάλα Γεληθέο Πιεξνθνξίεο γηα Μέιε ΓΔΠ Ολνκαηεπώλπκν Βαζκίδα Γλσζηηθό Αληηθείκελν Δξγαζηήξην/Κιηληθή Γξαθείν Δπαγγειία Νέλα Λέθηνξαο Γεκόζηα Τγηεηλή κε έκθαζε ζηελ Κνηλσληθή Ηαηξηθή Δξγαζηήξην Τγηεηλήο θαη Πξνζηαζίαο

Διαβάστε περισσότερα

o Κιηληθέο κειέηεο γηα λέα αληηθαξθηληθά ζρήκαηα

o Κιηληθέο κειέηεο γηα λέα αληηθαξθηληθά ζρήκαηα Ολνκαηεπώλπκν ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ ΥΑΣΕΑΚΖ Βαζκίδα Δπίθνπξνο Καζεγήηξηα Γλσζηηθό Αληηθείκελν Φαξκαθνινγία Δξγαζηήξην/Κιηληθή Γξαθείν Σειέθσλν 25510 30533 Fax 25510 30533 Email Δξεπλεηηθά Δλδηαθέξνληα Δξγαζηήξην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΝΞΡΗΘΝ ΒΗΝΓΟΑΦΗΘΝ ΠΖΚΔΗΩΚΑ ΗΑΡΟΝ: ΘΟΠΡΑΙΙΔΛΗΑ ΑΙΔΜΑΛΓΟΑΘΖ Παξαζθεπή 30 Γεθεκβξίνπ 2011

ΠΛΝΞΡΗΘΝ ΒΗΝΓΟΑΦΗΘΝ ΠΖΚΔΗΩΚΑ ΗΑΡΟΝ: ΘΟΠΡΑΙΙΔΛΗΑ ΑΙΔΜΑΛΓΟΑΘΖ Παξαζθεπή 30 Γεθεκβξίνπ 2011 ΠΛΝΞΡΗΘΝ ΒΗΝΓΟΑΦΗΘΝ ΠΖΚΔΗΩΚΑ ΗΑΡΟΝ: ΘΟΠΡΑΙΙΔΛΗΑ ΑΙΔΜΑΛΓΟΑΘΖ Παξαζθεπή 30 Γεθεκβξίνπ 2011 ΝΛΝΚΑ: Κξπζηαιιέληα Αιεμαλδξάθε ΓΗΔΘΛΠΖ: Πεξηθιένπο 11, Μαξνύζη ΡΖΙΔΦΩΛΝ: 2108024440 (θηλ.) 6977616161 E-mail: alexandrakik@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ Διεθνή Συνέδρια 1) European Seminars on Radiology and Interventional Radiology 1996: Diagnostic Imaging, Interventional

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ Διεθνή Συνέδρια 1) European Seminars on Radiology and Interventional Radiology 1996: Diagnostic Imaging, Interventional ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ Διεθνή Συνέδρια 1) European Seminars on Radiology and Interventional Radiology 1996: Diagnostic Imaging, Interventional Radiology and Postprocedural Care in Atherosclerosis, Pecs,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Αναστάσιος Γεωργούλης

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Αναστάσιος Γεωργούλης ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αναστάσιος Γεωργούλης Καθηγητής Ορθοπαιδικής Δ/ντής: Β Τμήμα Ορθοπαιδικής Κλινικής & Ορθοπαιδικού Αθλητιατρικού Κέντρου Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Associate Editor: Arthroscopy

Διαβάστε περισσότερα

Σπουδές Φοίτησα την περίοδο 1992-1998 στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και έλαβα το Πτυχίο της Ιατρικής με «ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ» το έτος 1998.

Σπουδές Φοίτησα την περίοδο 1992-1998 στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και έλαβα το Πτυχίο της Ιατρικής με «ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ» το έτος 1998. ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ e-mail: themistocleousgeorge@hotmail.com Ιστοσελίδα : http://www.themistocleous.gr/ Σπουδές Φοίτησα την περίοδο 1992-1998 στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και έλαβα το

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΣΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ

ΤΝΣΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΤΝΣΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ONOMATEΠΩΝΤΜΟ ΗΜ. ΓΔΝΝΗΗ 27/4/1969 ΟΙΚΟΓ. ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΡΔΥΟΤΑ ΘΔΗ ΓΙΔΤΘ. ΚΑΣΟΙΚΙΑ ΣΗΛΔΦΩΝΟ +302551074415 E-Mail EΜΜΑΝΟΤΗΛ Ν. ΠΑΡΑΚΑΚΗ ΔΓΓΑΜΟ, ΠΑΣΔΡΑ 2 ΠΑΙΓΙΩΝ ΔΠΙΚΟΤΡΟ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ,

Διαβάστε περισσότερα

BIOΓPAΦIKO ΣHMEIΩMA. Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά. Βασική εκπαίδευση: 1985-1991 Δευτεροβάθμια, 13ο Γυμνάσιο-Λύκειο Θεσσαλονίκης

BIOΓPAΦIKO ΣHMEIΩMA. Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά. Βασική εκπαίδευση: 1985-1991 Δευτεροβάθμια, 13ο Γυμνάσιο-Λύκειο Θεσσαλονίκης BIOΓPAΦIKO ΣHMEIΩMA 1 Ι. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ονοματεπώνυμο: Μαρία Ρήγα Όνομα πατρός: Γεώργιος Όνομα μητρός: Ευδοκία Τόπος γεννήσεως: Θεσσαλονίκη Διεύθυνση εργασίας: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης,

Διαβάστε περισσότερα

ANALYSIS OF HUMAN MOTION GLOSSARY OF MEDICAL TERMS

ANALYSIS OF HUMAN MOTION GLOSSARY OF MEDICAL TERMS ANALYSIS OF HUMAN MOTION GLOSSARY OF MEDICAL TERMS This project has been carried out with the support of the European Community. The content of this project does not necessarily reflect the position of

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ Ε.Π. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ

ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ Ε.Π. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ Ε.Π. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ ηµοσιεύσεις σε ξένα περιοδικά 2009 Chorti A.G, Chortis A.G, Strimpakos N, McCarthy CJ, Lamb S.E., (2009) The prognostic value of symptom response

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΗΛΔΗΟ Κ. ΣΑΡΛΑΣΕΖ Καζεγεηήο Μαηεπηηθήο-Γπλαηθνινγίαο θαη Αλζξώπηλεο Αλαπαξαγωγήο, Γηεπζπληήο Α' Μαηεπηηθήο θαη Γπλαηθνινγηθήο Κιηληθήο Α.Π.Θ.

ΒΑΗΛΔΗΟ Κ. ΣΑΡΛΑΣΕΖ Καζεγεηήο Μαηεπηηθήο-Γπλαηθνινγίαο θαη Αλζξώπηλεο Αλαπαξαγωγήο, Γηεπζπληήο Α' Μαηεπηηθήο θαη Γπλαηθνινγηθήο Κιηληθήο Α.Π.Θ. ΒΑΗΛΔΗΟ Κ. ΣΑΡΛΑΣΕΖ Καζεγεηήο Μαηεπηηθήο-Γπλαηθνινγίαο θαη Αλζξώπηλεο Αλαπαξαγωγήο, Γηεπζπληήο Α' Μαηεπηηθήο θαη Γπλαηθνινγηθήο Κιηληθήο Α.Π.Θ. ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 1960-1968: Κνιιέγηo Αζελώλ 1968-1974: Ιαηξηθή ρνιή

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Βασίλειος Χ. Φωτόπουλος ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Βασίλειος Χ. Φωτόπουλος ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Βασίλειος Χ. Φωτόπουλος ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ Πτυχιούχος Ιατρικής Σχολής Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Trauma & Orthopaedic Fellow

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΜΠΤΗ / THURSDAY 04 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ / SEPTEMBER

ΠΕΜΠΤΗ / THURSDAY 04 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ / SEPTEMBER ΠΕΜΠΤΗ / THURSDAY 04 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ / SEPTEMBER 12.00 13.00 ΕΓΓΡΑΦΕΣ / REGISTRATION ΑΙΘΟΥΣΑ ΑΒΔΗΡΑ Α / HALL AVDIRA A 13.00 14.30 ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ / ORAL PRESENTATIONS HAND RECONSTRUCTION / ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΜΠΤΗ / THURSDAY 04 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ / SEPTEMBER

ΠΕΜΠΤΗ / THURSDAY 04 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ / SEPTEMBER ΠΕΜΠΤΗ / THURSDAY 04 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ / SEPTEMBER 12.00 13.00 ΕΓΓΡΑΦΕΣ / REGISTRATION ΑΙΘΟΥΣΑ ΑΒΔΗΡΑ Α / HALL AVDIRA A 13.00 14.30 ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ / ORAL PRESENTATIONS HAND RECONSTRUCTION / ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές Πληροφορίες για Μέλη ΓΔΠ. Δπίθνπξνο Καζεγήηξηα (2/2009-ζήκεξα) Γλσζηηθφ Αληηθείκελν. Φαξκαθνινγίαο. Κηίξην 5, 1νο φξνθνο, Πξνθιηληθά, Γξαγάλα

Γενικές Πληροφορίες για Μέλη ΓΔΠ. Δπίθνπξνο Καζεγήηξηα (2/2009-ζήκεξα) Γλσζηηθφ Αληηθείκελν. Φαξκαθνινγίαο. Κηίξην 5, 1νο φξνθνο, Πξνθιηληθά, Γξαγάλα Γενικές Πληροφορίες για Μέλη ΓΔΠ Ολνκαηεπψλπκν Βαζκίδα Γλσζηηθφ Αληηθείκελν Δξγαζηήξην/Κιηληθή Γξαθείν ΑΝΝΑ ΣΑΤΡΙΓΟΤ Δπίθνπξνο Καζεγήηξηα (2/2009-ζήκεξα) Φαξκαθνινγία Φαξκαθνινγίαο Κηίξην 5, 1νο φξνθνο,

Διαβάστε περισσότερα

Ορθοπαιδικός Χειρουργός - Τραυµατιολόγος - Χειρουργός Αθλητικών Κακώσεων

Ορθοπαιδικός Χειρουργός - Τραυµατιολόγος - Χειρουργός Αθλητικών Κακώσεων Ιατρείο Αδάνων 14 (Πλατεία Σπάθα) 184 51 Νίκαια Τηλ / Fax : 210 42.50.644 Κινητό : 6932 23.08.75 Χαράλαµπος Α. Μακρής Ορθοπαιδικός Χειρουργός - Τραυµατιολόγος - Χειρουργός Αθλητικών Κακώσεων Προσωπικές

Διαβάστε περισσότερα

Αρθρώσεων. Οστών και. Journal of the Orthopaedic and Traumatology Association of Macedonia and Thrace Μακεδονίας-Θράκης

Αρθρώσεων. Οστών και. Journal of the Orthopaedic and Traumatology Association of Macedonia and Thrace Μακεδονίας-Θράκης Περιοδική έκδοση της Ορθοπαιδικής και Τραυματολογικής Εταιρείας Journal of the Orthopaedic and Traumatology Association of Macedonia and Thrace Μακεδονίας-Θράκης VOLUME 21, No 2-2008 ΤΟΜΟΣ 21, Τεύχος 2-2008

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Β. ΠΕΤΡΑΤΟΣ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Β. ΠΕΤΡΑΤΟΣ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Β. ΠΕΤΡΑΤΟΣ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ 1 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Eπώνυμο: ΠΕΤΡΑΤΟΣ Όνομα: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Πατρώνυμο: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ειδικότητα: ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ. Απασχόληση σήμερα: Ιδιώτης

Διαβάστε περισσότερα

Επιστηµονικές δηµοσιεύσεις των µελών ΕΠ του Τµήµατος κατά την τελευταία πενταετία.

Επιστηµονικές δηµοσιεύσεις των µελών ΕΠ του Τµήµατος κατά την τελευταία πενταετία. Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Τµήµατος Επιστήµης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού 401 Επιστηµονικές δηµοσιεύσεις των µελών ΕΠ του Τµήµατος κατά την τελευταία πενταετία. 12.12.1. Βιβλία/ Μονογραφίες: 2006

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Γεώργιος Μπαµπαλής. Ορθοπαιδικός Χειρουργός

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Γεώργιος Μπαµπαλής. Ορθοπαιδικός Χειρουργός ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Γεώργιος Μπαµπαλής Ορθοπαιδικός Χειρουργός ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: Μπαµπαλής ΟΝΟΜΑ: Γεώργιος ΗΜ/ΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 12 Φεβρουαρίου 1962 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: Αθήνα ΟΙΚΟΓ.ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: έγγαµος

Διαβάστε περισσότερα