τόµος 8 (2), 8 17 ηµοσιεύτηκε: εκέµβριος 30, 2011 Greek Society of Sport Management Released: εκέµβριος 30, 2011

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "τόµος 8 (2), 8 17 ηµοσιεύτηκε: εκέµβριος 30, 2011 Greek Society of Sport Management Released: εκέµβριος 30, 2011"

Transcript

1 Ηλεκτρονικό Περιοδικό ιοίκηση Αθλητισµού & Αναψυχής e-journal Sport & Recreation Management 2011 Volume 8 (2), 8-17 Ελληνική Εταιρία ιοίκησης Αθλητισµού ιοίκηση Αθλητισµού & Αναψυχής τόµος 8 (2), 8 17 ηµοσιεύτηκε: εκέµβριος 30, 2011 Greek Society of Sport Management Volume 8 (2), 8-17 Released: εκέµβριος 30, ISSN Ανασταλτικοί Παράγοντες Συµµετοχής σε ράσεις Αθλητισµού Αναψυχής στην Ελλάδα. Ανασκό ηση Σχετικών Ερευνών Αδαµαντία Φατσέα MEd, Σχολική Σύµβουλος Φυσικής Αγωγής, Α/θµιας & Β/θµιας Εκ αίδευσης ωδεκανήσου Περίληψη Πολλές ανα τυγµένες χώρες, ό ως η Ελλάδα, εµφανίζουν µικρά οσοστά συµµετοχής των ολιτών τους σε αθλητικές δραστηριότητες αναψυχής (Alexandris & Carroll, 1997). Το γεγονός αυτό α οτέλεσε έναυσµα για να διερευνηθούν οι ανασταλτικοί αράγοντες σε αντίστοιχα ρογράµµατα αθλητισµού αναψυχής ου ιθανά να φέρουν µέγα µέρος της ευθύνης για την τελικά µικρή συµµετοχή των ελλήνων. Η αρούσα µελέτη ε ικεντρώθηκε α οκλειστικά σε έρευνες ου διεξήχθηκαν στον ελλαδικό χώρο την τελευταία δεκαετία. Σκο ός της µελέτης ήταν: α) ανάλυση της σχετικής ελληνικής και διεθνούς βιβλιογραφίας, σύνταξη εκτεταµένης ανασκό ησης και καταγραφής των ανασταλτικών αραγόντων ου α οτρέ ουν τους έλληνες ολίτες να συµµετάσχουν σε ρογράµµατα αθλητικής αναψυχής, β) καταγραφή και κατηγοριο οίηση των ανωτέρω α οτελεσµάτων αναφορικά µε διαφορές σε δηµογραφικά χαρακτηριστικά των συµµετεχόντων, ό ως και σε συγγενείς έννοιες µε τη λήψη α όφασης για συµµετοχή σε δράσεις αθλητισµού αναψυχής, ό ως η εµ λοκή και τα κίνητρα, γ) κατάθεση ροτάσεων για εριορισµό των ανασταλτικών λόγων ρος συµµετοχή, στους αρµόδιους φορείς, ώστε να διευκολυνθούν οι ολίτες στην ροσ άθειά τους για µεγαλύτερη συµµετοχή σε δράσεις αθλητικής αναψυχής. Η αρούσα εργασία κατέγραψε ως σηµαντικότερους ανασταλτικούς αράγοντες τους οικονοµικούς λόγους, την έλλειψη αρέας, την έλλειψη χρόνου, τη χαµηλή οιότητα των εγκαταστάσεων/υ ηρεσιών, την δυσκολία σε ροσβασιµότητα, την έλλειψη γνώσης, την ελλι ή ενηµέρωση για τα οφέλη της άσκησης και ειδικότερα της συµµετοχής σε Φυσικές ραστηριότητες Αθλητικής Αναψυχής. Λέξεις κλειδιά: Εμπόδια συμμετοχής, aνασταλτικοί παράγοντες, αθλητισμός aναψυχής ιεύθυνση ε ικοινωνίας: Φατσέα Αδαµαντία, e - mail: Constraints toward participation in Sport Recreation Activities. Analysis of studies that conducted in Greece Adamantia Fatsea Med, School Advisor for Physical Education, Primary and Secondary Directorate of Education, Dodecanese, Hellas Abstract In many developed countries, including Greece, citizen participation in recreational sport activities shows very low rates (Alexandris & Carroll, 1997). These low rates was the motive to investigate possible constraints which lead to low participation in recreational sport activities, focusing mainly on research carried out in Greece. The aim of this study was: a) to review Greek and international bibliography in order to examine and record constraints that may prevent Greek citizens to participate in recreational sport activities, b) to analyze and classify data from research according to differences arising from demographic characteristics and related to decision making notions such as 'involvement' and 'motivation' and c) to make suggestions for stakeholders and authorities in order to eliminate constraints and encourage citizens to 8

2 participate in recreation sport activities. That research study on constraints indicated many factors that make it difficult for citizens to join recreational sport activities. Among these factors were: demographic characteristics, financial reasons, lack of company, lack of free time as well as inefficient time management, quality of facilities / services and accessibility, lack of knowledge, unawareness of benefits of exercise and especially of participation in recreational sport activities. Key words: obstacles to participation, constraints, recreational sports Εισαγωγή Η ενασχόληση των ολιτών µιας χώρας µε ρογράµµατα αθλητικής αναψυχής α οτελεί ένδειξη σωµατικής, νευµατικής και ψυχικής υγείας, αλλά ταυτόχρονα α όδειξη ενός υψηλού βιοτικού ε ι έδου και αντίστοιχα οιότητα ζωής. Χαρακτηριστικό των ρογραµµάτων αθλητικής αναψυχής είναι ότι το κύριο µέληµά τους ε ικεντρώνεται στην ικανο οίηση των συµµετεχόντων και όχι α λά στη σωµατική τους βελτίωση και ενδυνάµωση. Οι συµµετέχοντες χωρίς το άγχος της υψηλής α όδοσης και του αντίστοιχα λάθους τεχνικής α ολαµβάνουν τα οφέλη της κίνησης οδηγούµενοι αβίαστα στην υιοθέτηση της δια βίου άσκησης (Blair, 1993; Helgo & Drake, 2001; Ragheb, 1993). Ακόµη η συναφείς µε την αθλητική αναψυχή εριοχή της ανά τυξης των εναλλακτικών µορφών τουρισµού στην χώρα µας, ευνοεί την ανάγκη του ανθρώ ου να ξεφύγει α ό την καθηµερινότητα, α ό τον χώρο της εργασίας του, το χρόνο, την κοινότητα, την ευταξία και τον εαυτό του (Seagrave, 2000). Ο σύγχρονος τρό ος ζωής αρασύρει τον άνθρω ο να ζει µε γρήγορους ρυθµούς χωρίς να αφιερώνει τον ανάλογο χρόνο για την ξεκούρασή του, έχοντας ως α οτέλεσµα να θέτει σε κίνδυνο την ίδια του την υγεία. Πολλές σύγχρονες ασθένειες ό ως το άγχος, τα καρδιοανα νευστικά ροβλήµατα, οι ψυχικές διαταραχές, η χρόνια κούραση και η µείωση των ενεργειακών δυνατοτήτων έκαναν τα τελευταία χρόνια την εµφάνισή τους δυναµικά στην ελληνική κοινωνία ( ρόσος, Πα ανικολάου & Κεραµίδας, 2001). Θα ερίµενε κά οιος ότι αυτές οι δια ιστώσεις θα έ ρε ε να ροβληµατίσουν και να αυξήσουν τη συµµετοχή των ολιτών στον αθλητισµό και ειδικά στον αθλητισµό αναψυχής, αλλά αρόλα αυτά αρκετές ανα τυγµένες χώρες, ό ως και η Ελλάδα, συνεχίζουν να εµφανίζουν αρκετά µικρά οσοστά συµµετοχής σε αθλητικές δραστηριότητες αναψυχής (Alexandris & Carroll, 1997). Ακόµη και η στατιστική υ ηρεσία της χώρας µας δεν θεωρεί ροτεραιότητα την καταγραφή ανάλογων στοιχείων ου αφορούν οσοστά συµµετοχής των ελλήνων ολιτών σε δράσεις αναψυχής και αθλητισµού. Η αρούσα µελέτη έθεσε στόχο την καταγραφή των αραγόντων ου εριορίζουν τη συµµετοχή ελλήνων ατόµων σε δράσεις αναψυχής και ροσδιόρισε τις διαφορές σε δηµογραφικά χαρακτηριστικά ου α οτρέ ουν τους έλληνες να διαθέσουν ερισσότερο χρόνο αξιο οιώντας τις ό οιες µικρές ή µεγάλες ροσφερόµενες υ ηρεσίες ρογραµµάτων αναψυχής στην χώρα µας. Ανασκό ηση βιβλιογραφίας Η έννοια του Αθλητισµού Αναψυχής Στην εριοχή της αναψυχής ο όρος «αθλητισµός» λαµβάνει διαφορετική έννοια και διάσταση α ό αυτήν της συµµετοχής ενός ρο ονηµένου αθλητή σε έναν ε ίσηµο αγώνα αθλητικού ρωταθλήµατος, καθώς η νίκη δεν α οτελεί τον ρωτεύοντα στόχο του ατόµου. Ο όρος «αναψυχή» έχει τις ρίζες του στη λατινική λέξη recreation ου σηµαίνει αναζωογόνηση, ψυχαγωγία, τόνωση, αναδηµιουργία, διασκέδαση. Σύµφωνα µε την αραδοσιακή ροσέγγιση «αναψυχή» είναι µια διαδικασία η ο οία αναστηλώνει, αναζωογονεί και α οκαθιστά την υγεία. Η ιστορική ροσέγγιση θεωρεί την αναψυχή σαν µια δραστηριότητα η ο οία ξεκουράζει και ανανεώνει το άτοµο α ό την υ οχρεωτική του εργασία (Αυθίνος, 1998). Ο Gold (1979) τονίζει ότι αυτό ου έχει σηµασία κατά τη διαδικασία της αναψυχής είναι το τελικό συναίσθηµα των συµµετεχόντων. Ο Kraus (1978) ορίζει ως «αναψυχή» µία µορφή ανθρώ ινης δραστηριότητας και εµ ειρίας, η ο οία δεν εριορίζεται στην αιγνιώδη µορφή ου µ ορεί να έχει, αλλά ε εκτείνεται και σε άλλες µορφές ό ως το ταξίδι, η ε ίσκεψη µουσείων, το διάβασµα καθώς και οικίλες άλλες νευµατικές, καλλιτεχνικές και σωµατικές δραστηριότητες. Οι ερισσότεροι ορισµοί καθορίζουν την αναψυχή ως µια αξιόλογη, κοινωνικά α οδεκτή εµ ειρία, η ο οία γίνεται στον ελεύθερο χρόνο, δηµιουργεί συναισθήµατα ικανο οίησης, ευχαρίστησης, ευεξίας µέσα α ό την εθελοντική συµµετοχή του ατόµου (Hutchinson, 1951; Weiskopf, 1984). Ο Κουθούρης (2006) αναφέρει ότι «αναψυχή» είναι η κατάσταση ευεξίας (σωµατικής, ψυχικής, νευµατικής, συναισθηµατικής) στην ο οία εριέρχεται το άτοµο, µετά την ελεύθερη ε ιλογή του να ασχοληθεί µε δραστηριότητες «σχόλης». 9

3 Ο «αθλητισµός αναψυχής» έρα α ό την ικανότητα της αθλητικής α όδοσης, α οβλέ ει για τον συµµετέχοντα στην ευκαιρία διαχείρισης του στρες της καθηµερινής ζωής, στη ρύθµιση του βάρους του, στη βελτίωση της διάθεσής του, στη βελτίωση των λειτουργιών του σώµατός του, στην αντίσταση ρος τη διαδικασία του γήρατος, στη δηµιουργία και σύναψη κοινωνικών σχέσεων (Χρόνη, 2001). Σύµφωνα µε το µοντέλο «ιαδικασία ροσέγγισης της αναψυχής» (Κουθούρης, 2006), ο αθλητισµός αναψυχής εριλαµβάνεται στις δραστηριότητες «σχόλης» ου στόχο έχουν να φέρουν το άτοµο σε κατάσταση «αναψυχής» ανεξάρτητα α ό την µέθοδο ροσέγγισης ου µ ορεί να είναι η ψυχαγωγία το αιγνίδι ή η διασκέδαση. Τα ρογράµµατα του «αθλητισµού αναψυχής» κατατάσσονται σε κλειστά και ανοικτά, δηλαδή σε δραστηριότητες ου λαµβάνουν χώρα σε κλειστές εγκαταστάσεις (γυµναστήρια, κέντρα αισθητικής, αθλητικά κέντρα κλ ) και σε δραστηριότητες ου λαµβάνουν χώρα σε υ αίθριους χώρους (διενεργούνται σε εριβάλλον ου είναι σχετικό µε τη χρήση των φυσικών όρων της γης). Τα ανοικτά ρογράµµατα εριλαµβάνουν ρογράµµατα υ αίθριων δραστηριοτήτων αναψυχής, αγωγής υ αίθρου, ανά τυξης ανθρώ ινων δεξιοτήτων σε φυσικό εριβάλλον και θερα ευτικής αναψυχής σε φυσικό εριβάλλον (Κουθούρης, 2006). Την ευθύνη για την οργάνωση των ρογραµµάτων αθλητισµού αναψυχής στην Ελλάδα έχουν η Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού (ΓΓΑ) και οι φορείς Αθλητισµού της Το ικής Αυτοδιοίκησης (Ν.3463/2006 ΦΕΚ Α 114, αρ. 75). Τα ρογράµµατα α ευθύνονται σε όλες τις ηλικίες, (τα ερισσότερα ου υλο οιούνται όµως αφορούν αιδιά), σε γενικό και σε ειδικό ληθυσµό, εριλαµβάνουν διάφορες δραστηριότητες αθλητικής αναψυχής, σε κλειστούς και ανοικτούς χώρους µε σκο ό τη όσο το δυνατό µεγαλύτερη συµµετοχή ολιτών. Ανασταλτικοί λόγοι ρος την συµµετοχή. Ορισµοί Οι αράγοντες ου αναστέλλουν τη συµµετοχή των ατόµων σε δραστηριότητες αθλητισµού αναψυχής α ασχόλησαν ολλούς ερευνητές στην εριοχή του ελεύθερου χρόνου και της αθλητικής αναψυχής, (Alexandris, & Carroll, 1997; Jackson, 1993). Ως ανασταλτικοί αράγοντες ρος τη συµµετοχή έχουν ορισθεί «οι αράγοντες ου λαµβάνονται υ όψιν α ό τους ερευνητές και έχουν γίνει αντιλη τοί α ό τα ίδια τα άτοµα ώστε να αναστείλουν ή να α οτρέψουν τη συµµετοχή τους σε δραστηριότητες αναψυχής» (Jackson, 1993). Οι Jackson και Henderson (1995) όρισαν ως ανασταλτικούς αράγοντες «κάθε αιτία ου εριορίζει τη διάθεση των ατόµων να συµµετέχουν σε δραστηριότητες αναψυχής, να διαθέτουν ερισσότερο χρόνο για συµµετοχή σε αυτές και να αξιο οιούν ροσφερόµενες υ ηρεσίες και ρογράµµατα αναψυχής». Οι ανασταλτικοί αράγοντες συµµετοχής σε δραστηριότητες αναψυχής έχουν µελετηθεί ως εριορισµός της συµµετοχής του ατόµου σε δραστηριότητες αναψυχής σε ε ιθυµητό ε ί εδο & ως α οκλεισµός του ατόµου α ό τη συµµετοχή σε δραστηριότητες αναψυχής (Raymore, Godbey, & Crawford, 1994). Ανασταλτικοί λόγοι συµµετοχής - Κατηγοριο οίηση σε αράγοντες Οι Francken και Van Raiij (1981) κατηγοριο οίησαν τους ανασταλτικούς αράγοντες σε εξωτερικούς και σε εσωτερικούς. Στην ρώτη κατηγορία εµ εριέχονται τα οικονοµικά ροβλήµατα, η έλλειψη χρόνου, η γεωγραφική α όσταση και η έλλειψη εγκαταστάσεων. Ενώ οι ροσω ικές ικανότητες και η έλλειψη ανάλογων δεξιοτήτων, τα διαφορετικά ροσω ικά ενδιαφέροντα και η µη γνώση µιας δραστηριότητας ανήκουν στη δεύτερη κατηγορία. Με την κατηγοριο οίηση αυτή συµφώνησαν οι McCarville και Smale (1993) οι ο οίοι αναφέρουν ότι οι ανασταλτικοί λόγοι συµµετοχής µ ορεί να εµφανίζονται είτε εσωτερικά στο άτοµο, είτε να ε ιβάλλονται α ό εξωτερικές δυνάµεις ή καταστάσεις. Παρόµοιος διαχωρισµός έγινε και α ό τον Jackson (1988) ο ο οίος στους εσωτερικούς ανασταλτικούς αράγοντες συµ εριλαµβάνει τα ροβλήµατα υγείας, τις ροσω ικές ανικανότητες και την έλλειψη δεξιοτήτων και στους εξωτερικούς συµ εριλαµβάνει την έλλειψη οικονοµικών όρων, την έλλειψη χρόνου, την έλλειψη σχετικών εγκαταστάσεων. Η ταξινόµηση σε εσωτερικούς και σε εξωτερικούς ανασταλτικούς λόγους είναι σήµερα ευρέως α οδεκτή. Προεκτείνοντας τους αρα άνω ορισµούς οι Henderson, Stalnaker και Taylor (1988) διαχώρισαν τους ανασταλτικούς αράγοντες σε αρεµβατικούς (intervening constraints), οι ο οίοι ε ηρεάζουν τη συµµετοχή, και σε ρότερους ανασταλτικούς (antecedent constraints), οι ο οίοι ροηγούνται της ε ιθυµίας για αλλαγή των ροτιµήσεων συµµετοχής και εριορίζουν ή ε ηρεάζουν αρνητικά τις ροτιµήσεις των ατόµων για κά οια συγκεκριµένη δραστηριότητα. Η διαφορά των Henderson και των συνεργατών του (1998) εντο ίζεται στη διάκριση ανάµεσα στους όρους «ροτίµηση» και «συµµετοχή». Οι εσωτερικοί λόγοι υ οστηρίζεται ότι ε ιδρούν εξ αρχής αρνητικά στη διαδικασία 10

4 «ροτίµησης» (ε ιλογής) και συνε ώς δεν ε ιτρέ ουν το άτοµο στη συνέχεια να εκδηλώσει ρόθεση για συµµετοχή. Οι Alexandris και Carroll (1997) οµαδο οίησαν τους ανασταλτικούς λόγους σε έξι ε ί µέρους αράγοντες: α) έλλειψη χρόνου, β) ατοµικοί/ψυχολογικοί, γ) εριορισµένο ενδιαφέρον, δ) ροβλήµατα οικονοµικά και ρόσβασης, ε) έλλειψη αρέας και στ) έλλειψη εγκαταστάσεων. Ανασταλτικοί Παράγοντες Θεωρητικά Μοντέλα Το κυρίαρχο Ιεραρχικό µοντέλο Κατά τους Crawford και Godbey (1987) η σειρά σηµαντικότητας των ανασταλτικών αραγόντων σχετίζεται µε την ίδια τη δραστηριότητα, το άτοµο και το εριβάλλον. Οι αιτίες ου αναφέρονται στη διάθεση για συµµετοχή ενός ατόµου ρος µια δράση κατατάσσονται σε τρία ε ί εδα: Α) ρώτο ε ί εδο: ενδο ροσω ικοί λόγοι, αφορούν τη σχέση άτοµο/ δραστηριότητα, δηλαδή οι αρνητικές ατοµικές και ψυχολογικές καταστάσεις έναντι της συµµετοχής, χ χαµηλή αυτοεκτίµηση, Β)δεύτερο ε ί εδο: δια ροσω ικοί λόγοι, αφορούν το οικείο εριβάλλον, είναι το α οτέλεσµα της αλληλε ίδρασης των ατόµων ου συµµετέχουν χ δεν µ ορούν να βρουν αρέα, Γ)τρίτο ε ί εδο: δοµικοί λόγοι, αφορούν την ροτίµηση σε µια συγκεκριµένη µορφή αναψυχής λόγω εξωτερικών εµ οδίων χ χαµηλό εισόδηµα, έλλειψη εγκαταστάσεων. Υ οστηρίζοντας ότι οι κατηγορίες των ανασταλτικών αραγόντων βιώνονται α ό τα άτοµα µε συγκεκριµένη και σταθερή σειρά, οι Crawford, Jackson και Godbey (1991), ρότειναν το «ιεραρχικό µοντέλο», ό ου σύµφωνα µε αυτό ισχυρότερη κατηγορία α οτελούν οι ενδο ροσω ικοί αράγοντες, έ ονται οι δια ροσω ικοί και τελευταίοι αναφέρονται οι δοµικοί. Στρατηγικές δια ραγµάτευσης Το 1993, οι Jackson, Crawford και Godbey, ε εκτείνοντας το ήδη δικό τους «ιεραρχικό µοντέλο των ανασταλτικών αραγόντων ρος την συµµετοχή» σε δραστηριότητες αναψυχής (Crawford, Jackson, & Godbey, 1991) έκαναν µια σειρά ροτάσεων ρος την ακαδηµαϊκή κοινότητα, µε στόχο την ε έκταση και διεύρυνση της εριοχής των ανασταλτικών αραγόντων ρος τη συµµετοχή. Η εµφάνιση της έννοιας «της δια ραγµάτευσης» στην ανωτέρω θεωρία, ήταν µία σηµαντική ρόταση, ου σκό ευε να διευρύνει τον αρνητικό ρόλο των εµ οδίων κατά τη διαδικασία λήψης α όφασης των ατόµων για συµµετοχή σε δράσεις αναψυχής και ταυτόχρονα να εξηγήσει και να α οσαφηνίσει την αδυναµία συγκεκριµένων ερευνών να ροβλέψουν τη συµµετοχή (Kay & Jackson, 1991). Στις µέρες µας ένας σηµαντικός αριθµός α ό θεωρητικές και εµ ειρικές έρευνες έχει διεξαχθεί µε στόχο να ελέγξει και να βελτιώσει το ροτεινόµενο α ό τους Crawford και συνεργάτες (1991) ιεραρχικό µοντέλο των ανασταλτικών αραγόντων συµµετοχής. Ενώ υ ήρξαν έρευνες ου αρείχαν υ οστήριξη στο µοντέλο (Alexandris & Stodolska, 2004; Alexandris, Tsorbatzoudis, & Grouios, 2002) άλλες έρευνες (Samdahl & Jekubovic, 1997) το κριτίκαραν για την α οτελεσµατικότητά του να ροβλέ ει συµµετοχή σε δραστηριότητες. Αντίστοιχες έρευνες (Kay & Jackson, 1991) αµφισβήτησαν ολοκληρωτικά την ροηγούµενη υ όθεση, ότι η ύ αρξη εµ οδίων οδηγεί α αραίτητα σε µη συµµετοχή σε δραστηριότητες αναψυχής, ό ως οι έρευνες των Shaw και των συνεργατών του (1991) και Kay και Jackson (1991). Σε αντίθεση µε αυτές τις έρευνες οι Carroll και Alexandris (1997) και οι Raedeke και Burton (1997) α έδειξαν την αρνητική σχέση µεταξύ εµ οδίων και συµµετοχής στην αναψυχή. Οι Carroll και Alexandris (1997) υ οστήριξαν ότι οι συµµετέχοντες αντιµετω ίζουν και αναφέρουν εµ όδια, αλλά ωστόσο οι συµµετέχοντες µε µεγαλύτερη συχνότητα συµµετοχής µάλλον αντιµετω ίζουν διαφορετικά εµ όδια α ό τους συµµετέχοντες µε µικρότερη συχνότητα συµµετοχής. Η έρευνα δείχνει ότι κυρίως τα «ενδο ροσω ικά» εµ όδια σχετίζονται αρνητικά µε τη συχνότητα συµµετοχής στην αναψυχή, γεγονός ου συµ ί τει µε τη θεωρία του ιεραρχικού µοντέλου των Crawford και συνεργατών (1991). Σε αρόµοια α οτελέσµατα έχουν καταλήξει έρευνες σε ελληνικό δείγµα (Κουθούρης, Αλεξανδρής, & Γκόλτσος, 2005; Κουθούρης, Αλεξανδρής, Γιοβάνη & Χατζηγιάννη, 2005) στη δραστηριότητα του οδοσφαίρου αναψυχής και στη δραστηριότητα της χιονοδροµίας αναψυχής αντίστοιχα. Οι ανωτέρω ερευνητές ρότειναν ότι η συµµετοχή στην αναψυχή «εξαρτάται όχι α ό την α ουσία των εµ οδίων (αν και αυτό µ ορεί να είναι αληθινό για κά οια άτοµα) αλλά α ό τη συναλλαγή-δια ραγµάτευση των υ οψηφίων συµµετεχόντων µε αυτά τα εµ όδια. Τέτοιες δια ραγµατεύσεις µάλλον τελικά τρο ο οιούν, αρά α οτρέ ουν τη συµµετοχή». Σε ρόσφατη έρευνα ο Alexandris και οι συνεργάτες του (2005) διενήργησαν τις µοναδικές οσοτικές µελέτες καταγραφής των στρατηγικών δια ραγµάτευσης µε συµµετέχοντες χιονοδρόµους αναψυχής. Ανασταλτικοί Παράγοντες και συναφείς έρευνες 11

5 Έρευνες µε κύρια µεταβλητή τους ανασταλτικούς αράγοντες έχουν γίνει στον Ελλαδικό χώρο αναφορικά α)των διαφορετικών δηµογραφικών των συµµετεχόντων, β)την έννοια της εµ λοκής σε µία δραστηριότητα αθλητισµού αναψυχής. Αναλυτικότερα και συγκεκριµένα για την κάθε εριοχή ξεχωριστά έχουν αναφερθεί: α) ηµογραφικά χαρακτηριστικά. Ένα σηµαντικό εδίο έρευνας των ανασταλτικών αραγόντων α οτέλεσαν τα δηµογραφικά χαρακτηριστικά συµµετεχόντων σε ρογράµµατα αναψυχής (Alexandris & Carroll, 1997; Jackson & Henderson, 1995; McGuire, Dottavio, & O Leary, 1986). Ανάµεσα στις κύριες δηµογραφικές µεταβλητές, ου έχουν µελετηθεί είναι η ηλικία, το φύλο, η οικογενειακή κατάσταση, το µορφωτικό ε ί εδο, το ε ί εδο της εκ αίδευσης και η συχνότητα συµµετοχής. β) Η έννοια της εµ λοκής Για την κατανόηση της συµ εριφοράς των ατόµων ου συµµετείχαν σε δραστηριότητες αναψυχής, ερευνητές αυτού του χώρου συµ εριέλαβαν την «ανάµιξη» σε θεωρητικά και εµ ειρικά µοντέλα, εξετάζοντας τη σχέση της µε άλλες έννοιες ό ως η αρακίνηση, η ψυχολογική δέσµευση, η αντίσταση στην αλλαγή δραστηριότητας, η σύνδεση µε το χώρο άσκησης / αναψυχής και η αφοσίωση ελατών (Iwasaki & Havitz, 1998; Iwasaki & Havitz, 2004; Kyle, Graefe, Manning, & Bacon, 2003; Kyle, Graefe, Manning, & Bacon, 2004). Η ανάµειξη είναι µια ολυδιάστατη έννοια ου α οτελείται α ό έντε διαστάσεις: α) ελκυστικότητα, β) συµβολική αξία, γ) κεντρικότητα, δ) ιθανότητα κινδύνου και ε) σηµαντικότητα κινδύνου. Ο ροσδιορισµός αυτός βασίστηκε στο µοντέλο Laurent και Capferer (1985)-«Προφίλ Ανάµειξης Καταναλωτών Consumer Involvement Profiles- CIP» και σε α οτελέσµατα ερευνών α ό το χώρο της αναψυχής στα ο οία βρέθηκε ότι οι αρχικές διαστάσεις του CIP, ενδιαφέρον και ευχαρίστηση, α οτελούν έναν κοινό αράγοντα ου ονοµάστηκε ελκυστικότητα (Havitz, Dimanche, & Bogle, 1994; Kerstetter & Kovich, 1997; Madrigal, Havitz, & Howard, 1992; Park, 2001). Ε ί εδα ανάµιξης σε µια δραστηριότητα αναψυχής δηµιουργούνται όταν οι στόχοι, οι αξίες και τα ενδιαφέροντα του ατόµου συµ ί τουν µε τα χαρακτηριστικά της δραστηριότητας αναψυχής (Kyle, Graefe, Manning, & Bacon, 2004). Σε άλλη έννοια ου µελετάται για τη σχέση της µε τους ανασταλτικούς αράγοντες είναι η «ροσήλωση» στην άσκηση (Beaton & Funk, 2008; Beaton, Funk & Alexandris, υ ό έκδοση; Filo, Funk & Alexandris, 2008). Έρευνες αναφέρουν ότι η ροσήλωση στην άσκηση αυξάνει την ροτίµηση µιας δραστηριότητας καθώς η δραστηριότητα α οκτά µεγαλύτερη ροσω ική σηµασία (Wallendorf & Arnould, 1988), και τα ρότυ α στάσεων και συµ εριφορών γίνονται ιο σταθερά και ροβλέψιµα (Beaton & Funk, 2008). Πίνακας 1. Έρευνες αναφορικά των Ανασταλτικών Παραγόντων ου διεξήχθηκαν στον ελλαδικό χώρο Σκο ός Μέθοδος είγµα Ανασταλτικοί αράγοντες (Α.Π.) Αlexandris, Carroll 1997 ιερεύνηση δηµογραφικών διαφορών (ηλικία, φύλο, εκ /ση, οικογενειακή κατάσταση) στην αντίληψη των Α.Π. στη συµµετοχή στον Α.Α σε σχέση µε τα ετήσια οσοστά συµµετοχής στον Α.Α. Ερωτηµατολόγιο Αστική εριοχή Λάρισας Ενδο ροσω ικοί αράγοντες, ερισσότερο στις γυναίκες, οι δοµικοί ε ηρεάζουν ερισσότερο τη συχνότητα, τη διάρκεια & το είδος, η µεγάλη ηλικία κ το χαµηλό µορφωτικό ε ί εδο µειώνει τη συµµετοχή, ο γάµος ε ηρεάζει αρνητικά τη συµµετοχή. Alexandris, Barkoukis, Tsorbatzoudis, Grouis 2003 Να εξετάσει Α.Π συµµετοχής σε ρογράµµατα Φυσικής ραστηριότητας για ενήλικες άνω των 60 & κατά όσο µ ορεί να γίνει ρόβλεψη των ροθέσεων για τη συνέχιση της συµµετοχής. Ερωτηµατολόγιο Ν= 125 ενήλικες άνω των 60 ετών, συµµετέχουν σε ρόγραµµα Φ. Εγκαταστάσεις/υ ηρεσίες, ατοµικοί/ ψυχολογικοί, έλλειψη αρέας, ροσβασιµότητα / οικονοµικοί. Μ ορεί να γίνει ρόβλεψη κατά ένα µεγάλο µέρος. 12

6 Κουθούρης, Αλεξανδρής, Γιοβάνη, Χατζηγιάννη 2005 ιερεύνηση Α.Π. συµµετοχής σε χιονοδροµικές δραστηριότητες αναψυχής, κατηγοριο οίηση σε διαστάσεις και διερεύνηση ιθανών διαφορών στις διαστάσεις των Α.Π. σε άτοµα µε διαφορετικά δηµογραφικά χαρακτηριστικά. Ερωτηµατολόγιο Μέτρησης Α.Π. Alexandris & Carroll (1997). Ν= 457 Έλληνες χιονοδρόµοι +18, Ηµέρα δειγµατοληψίας να χιονοδροµούν Έλλειψη ενδιαφέροντος για συµµετοχή, ατοµικά/ψυχολογικά εµ όδια, ροβλήµατα εγκαταστάσεων & υ ηρεσιών, οικονοµικά, ρόσβασης, έλλειψη αρέας, έλλειψης χρόνου. ιαφορετικούς Α.Π βιώνουν διαφορετικές δηµογραφικές οµάδες. Κουθούρης, Αλεξανδρής, Μ ουντόλου 2005 ιερεύνηση των στρατηγικών δια ραγµάτευσης ου υιοθετούν οι συµµετέχοντες/ ελάτες στη δραστηριότητα του οδοσφαίρου αναψυχής, σε γή εδα µικρών διαστάσεων, διερεύνηση της σχέσης των στρατηγικών αυτών µε τη διαφορετική συχνότητα συµµετοχής Ερωτηµατολόγια Κλίµακα Alexandris et al (1998), ροσαρµοσµένη στο οδόσφαιρο αναψυχής. Ν= 160 υο κέντρα Α.Α Καρδίτσας. Παράγοντες δια ραγµάτευσης: «διαχείριση χρόνου», «εύρεση αρέας», «αυτό- αρακίνηση», «υιοθέτηση σχετικού τρό ου ζωής». Άτοµα µε υψηλές τιµές στους αράγοντες συµµετέχουν ερισσότερο στο οδόσφαιρο αναψυχής. αµιανίδης, Κουθούρης, Αλεξανδρής 2007 Προσδιορισµός Α.Π. στη συµµετοχή µαθητών/τριών σε εξωσχολικές αθλητικές δραστηριότητες αναψυχής στην όλη της Λιβαδειάς. Ερωτηµατολόγιο µέτρησης Α.Π. Alexandris & Carroll (1997). Ν= 643 µαθητές/τριες Γ/σια, ΓΕΛ Λιβαδειάς. Λιγότεροι Α.Π σε: µαθητές Γ/σιου έναντι Λυκείου, αγόρια έναντι κοριτσιών, µαθητές ου συµµετέχουν σε αθλητικούς συλλόγους έναντι αυτών ου δε συµµετέχουν. Έρευνες ου διεξήχθηκαν µε δείγµα έλληνες συµµετέχοντες ( ίνακας 1) Α ό το 1997 έως το 2009 έχουν δηµοσιευθεί και καταγραφεί στον Ελλαδικό χώρο έντεκα έρευνες ου έχουν ως θέµα τη διερεύνηση των Ανασταλτικών Παραγόντων συµµετοχής στον Αθλητισµό Αναψυχής, ό ως αρουσιάζονται συνο τικά στον ίνακα 1. Το αντικείµενο των ερευνητών εστιάσθηκε σε χιονοδροµικές δραστηριότητες, στο οδόσφαιρο αναψυχής, σε εξωσχολικές αθλητικές δραστηριότητες, στον αραδοσιακό χορό, σε ρογράµµατα υ αίθριων δραστηριοτήτων ου οργανώνουν οι Οργανισµοί Το ικής Αυτοδιοίκηση. Το εύρος του δείγµατος ηλικιακά εριελάµβανε µαθητές και µαθήτριες δευτεροβάθµιας εκ αίδευσης, φοιτητές και φοιτήτριες και ενήλικες άνω των 60 ετών. Ο σκο ός αντίστοιχα κάθε έρευνας ήταν: η καταγραφή και αναζήτηση δηµογραφικών διαφορών στην αντίληψη των ανασταλτικών αραγόντων για τη συµµετοχή τους σε δραστηριότητες αθλητικής αναψυχής ( ΑΑ), η ιθανότητα ρόβλεψης των ροθέσεων για τη συµµετοχή σε ΑΑ, η ε ίδραση του βαθµού ασφάλειας ή ανασφάλειας ό ως την αντιλαµβάνονται οι συµµετέχοντες σε ΑΑ, η καταγραφή στρατηγικών δια ραγµάτευσης των συµµετεχόντων σε ΑΑ, η εξέταση των ψυχοµετρικών ιδιοτήτων της κλίµακας «Ανασταλτικοί Παράγοντες Αναψυχής, των Alexandris & Caroll, 1997 και η διερεύνηση του βαθµού ροσήλωσης σε ΑΑ. Οι µέθοδοι ου χρησιµο οιήθηκαν ήταν κατά κύριο λόγο οσοτικές εκφραζόµενες α ό το ερωτηµατολόγιο µέτρησης των Alexandris & Caroll, 1997, ροσαρµοσµένο ανάλογα µε το αντικείµενο της κάθε έρευνας, την ελληνική έκδοση της «Κλίµακας Ανάµειξης στην Αναψυχή» των Θεοδωράκης et al (2007), το ερωτηµατολόγιο Alexandris et al., 1998, το ερωτηµατολόγιο Funk & James, 2006, τα ερωτηµατολόγια SCI (Marcus et al. 1992a) και PCQ (Marcus et al. 1992b). Οι ερευνητές κατέγραψαν ότι οι δηµογραφικές διαφορές (ηλικία, φύλο, οικογενειακή κατάσταση, µορφωτικό ε ί εδο, ε ί εδο εκ αίδευσης) ε ηρεάζουν τη συµµετοχή σε ΑΑ. Στην έρευνα των Alexandris & Caroll, 1997, αναφέρεται ότι η συµµετοχή των γυναικών ε ηρεάζεται κυρίως α ό ενδο ροσω ικούς αράγοντες (α ό τη σχέση τους µε τη δραστηριότητα, ιστεύουν δηλαδή ότι δεν θα 13

7 τα καταφέρουν), οι δοµικοί αράγοντες ( χ οικονοµικοί λόγοι, ροβληµατικές εγκαταστάσεις) καθορίζουν τη συχνότητα, τη διάρκεια και το είδος της ΑΑ, ενώ το χαµηλό µορφωτικό ε ί εδο ε ιδρά αρνητικά στη συµµετοχή σε ΑΑ, άλλο ένα εύρηµα ήταν ότι ο γάµος ε ηρεάζει αρνητικά τη συµµετοχή, οι ανύ αντροι συµµετείχαν ερισσότερο σε ΑΑ. Αρκετές α ό τις έρευνες ου έγιναν στον ελλαδικό χώρο κατέγραψαν ότι οικονοµικοί λόγοι, η έλλειψη αρέας, η έλλειψη χρόνου ό ως και η κατάλληλη διαχείριση χρόνου, η οιότητα των εγκαταστάσεων/υ ηρεσιών και η ροσβασιµότητα, η έλλειψη γνώσης, η ελλι ής ενηµέρωση για τα οφέλη της άσκησης και ειδικότερα της συµµετοχής σε Φ ΑΑ, α οτελούν τους ιο συχνούς ΑΠ για τη συµµετοχή σε ΑΑ. Στην έρευνα των Alexandris, Barkoukis, Tsorbatzoudis, Grouis, (2003) δια ιστώθηκε ότι κατά ένα µεγάλο µέρος µ ορεί να γίνει ρόβλεψη των εν δυνάµει ΑΠ ου ε ηρεάζουν τη συµµετοχή σε ΑΑ. Στην έρευνα Κουρτεσο ούλου και Χρόνη (2003) ου αφορούσε στο βαθµό ασφάλειας ή ανασφάλειας ου νοιώθουν οι συµµετέχοντες σε δραστηριότητα αναρρίχησης, κατεγράφη ότι η οιότητα του εξο λισµού και οι ικανότητες του εκ αιδευτή/συνοδού αίζουν καθοριστικό ρόλο στη συµµετοχή. Συµ εράσµατα Τα οφέλη ου µ ορεί να α οκοµίσει ένα άτοµο συµµετέχοντας σε ρογράµµατα αθλητισµού αναψυχής είναι ένα αδιαµφισβήτητο γεγονός, οφέλη ου συντείνουν στην κατάκτηση της ικανο οίησης ζωής. Αναφέρεται ότι όσο µεγαλύτερη είναι η συχνότητα και η οικειότητα ου α οκτάται µε τη συµµετοχή σε δραστηριότητες αθλητισµού αναψυχής τόσο µεγαλύτερη είναι η ικανο οίηση ζωής. Παρόλα αυτά έχουν εντο ιστεί αρκετοί ανασταλτικοί αράγοντες ου µειώνουν τη συµµετοχή των ανθρώ ων σε αυτά τα ρογράµµατα. Η βιβλιογραφική ανασκό ηση, ειδικά ερευνών ου διεξήχθησαν στον ελλαδικό χώρο, κατέδειξε όλους τους ανασταλτικούς αράγοντες ου έχουν εντο ιστεί µέχρι σήµερα, αυτή η ληροφορία µ ορεί να δώσει τη δυνατότητα ώστε να γίνουν διορθωτικές κινήσεις ρος αυτήν την κατεύθυνση. Τα είδη των δραστηριοτήτων µε τα ο οία ασχολήθηκαν οι ερευνητές αφορούσαν: την αναρρίχηση, το οδόσφαιρο, υ αίθριες δραστηριότητες, τον αραδοσιακό χορό, τη χιονοδροµία, εξωσχολικές αθλητικές δραστηριότητες αναψυχής. Το δείγµα των ερευνών κατά ερί τωση εριελάµβανε όλο το ηλικιακό εύρος, ήταν µαθητές, φοιτητές, ακόµη και ενήλικες άνω των 60 ετών. Τα δηµογραφικά στοιχεία σε σχέση µε το φύλο, τον τό ο κατοικίας, το ε ί εδο µόρφωσης και την οικογενειακή κατάσταση, κατά έρευνα ήταν διάφορα. Ανακεφαλαιώνοντας εν συντοµία τα α οτελέσµατα των ερευνών δια ιστώθηκε ότι κυρίως οι ενδο ροσω ικοί λόγοι, κάτι ου συναντάται ερισσότερο στις γυναίκες, η έλλειψη χρόνου (λόγω σ ουδών ή εργασίας ή ακόµη υ οχρέωσης ρος τους φίλους, το υψηλό κόστος, η έλλειψη αρέας, το µορφωτικό ε ί εδο, η έλλειψη ενηµέρωσης, οι ελλι είς εγκαταστάσεις, η οιότητα των υ ηρεσιών ου αρέχονται και η δυσκολία ρόσβασης α οτρέ ουν τη συµµετοχή σε ρογράµµατα αθλητισµού αναψυχής. Ε ίσης αναφέρθηκε ότι τα άτοµα ου είχαν την ευκαιρία να συµµετάσχουν σε ρογράµµατα αθλητισµού αναψυχής και όσα αισθάνθηκαν ασφάλεια στη δραστηριότητα ου συµµετείχαν και σωστή καθοδήγηση α ό τους εκ αιδευτές, ξε έρασαν ευκολότερα τους ανασταλτικούς αράγοντες. Το θέµα της έλλειψης χρόνου εξηγήθηκε, ειδικά για την ερί τωση της χιονοδροµίας, λόγω της χρονικής εριόδου ου µ ορεί να λάβει κά οιος µέρος σε αυτήν τη δραστηριότητα ου είναι µόνο το χειµώνα, ερίοδος κατά την ο οίαν υ άρχουν και οι ερισσότερες υ οχρεώσεις. Το υψηλό µορφωτικό ε ί εδο έ αιξε ρόλο στο γεγονός ότι υ άρχει καλύτερη ληροφόρηση και ε ίγνωση των οφελών ου ροσφέρει η συµµετοχή σε αυτές τις δραστηριότητες. Η δηµιουργική και ενεργητική αξιο οίηση του χρόνου µέσω των ρογραµµάτων αθλητισµού αναψυχής µ ορεί να οδηγήσει στη βελτίωση της οιότητας ζωής, συµβάλλοντας στη διαµόρφωση υγιών ολιτών ιο ευτυχισµένων, ιο κοινωνικών και ιο αραγωγικών. Προτάσεις Οι ροτάσεις ου καταθέτονται αφορούν ρώτιστα το ζήτηµα της σωστής ενηµέρωσης γύρω α ό τα ρογράµµατα αθλητισµού αναψυχής. Η ένταξη ανάλογων ρογραµµάτων στην εκ αίδευση θα βοηθούσε στη συνειδητο οίηση των οφελών α ό τη συµµετοχή σε ρογράµµατα Α.Α. Η κατάλληλη εκ αίδευση των αιδιών οδηγεί σε καλύτερα ενηµερωµένους ολίτες µε κριτική σκέψη ου ε ιζητούν 14

8 τη σωστή ενηµέρωση και συνήθως κάνουν τις σωστές ε ιλογές για την αξιο οίηση του ελεύθερου χρόνου ου διαθέτουν. Η ολιτεία µ ορεί να διαδραµατίσει ένα σηµαντικό ρόλο είτε οικονοµικά, ό ως είναι η φροντίδα αροχής ρογραµµάτων αθλητικής αναψυχής σε όσους/ες δεν έχουν την οικονοµική δυνατότητα, είτε στο θέµα της ενηµέρωσης, ό ως η οργάνωση εκδηλώσεων σε δηµόσιες εγκαταστάσεις Α.Α ε ιστρατεύοντας ε αγγελµατίες αθλητές ρεσβευτές (άτοµα ή οµάδες) ό ου θα υ άρχει και η συµµετοχή του κοινού. Οι υ εύθυνοι αροχής υ ηρεσιών αθλητισµού αναψυχής µ ορούν να φροντίσουν στην καλύτερη και α οτελεσµατικότερη ενηµέρωση των ολιτών µε την κατασκευή ενηµερωτικών φυλλαδίων, µε λήρως ενηµερωµένες καταχωρήσεις στο διαδίκτυο ( ληροφορίες, φωτογραφίες, υ ηρεσίες, ροσβασιµότητα, οικονοµικά ακέτα), µε καµ άνιες στα ΜΜΕ και µε την υλο οίηση δραστηριοτήτων σε κοινόχρηστους χώρους όλεων ό ου αυτό είναι δυνατόν. Ε ίσης οφείλουν να δηµιουργούν και να συντηρούν ασφαλείς και κατάλληλες εγκαταστάσεις, να αρέχουν καλές υ ηρεσίες, να ροσλαµβάνουν το κατάλληλο ροσω ικό και να φροντίζουν για τη συνεχή εκ αίδευσή του. Βιβλιογραφία Αβουρδιάδου, Σ., Αλεξανδρής, K.., & Κουθούρης, Χ. (2007). Παράγοντες ου διαµορφώνουν τη συµµετοχή στη χιονοδροµία αναψυχής. ιαφορές λόγω δηµογραφικών χαρακτηριστικω ν και συχνότητας συµµετοχής. ιοίκηση Αθλητισµού & Αναψυχής. ΕΛΛΕ Α. Τοµ. 4(2), Ανακτήθηκε στις 28 Ιουλίου 2010 α ό Alexandris, K. & Carroll, B. (1997). Demographic differences in the perception of constraints on recreational sport participation: results from a study in Greece. Leisure Studies 16, Alexandris, K. & Carroll, B. (1999). Constraints on recreational sport participation in adults in Greece: Implications for providing and managing sport services. Journal of Sport Management, 13, Αυθινός, Γ. (1998). Άσκηση άθληση κινητική αναψυχή οργανωτική διάσταση. Αθήνα: Εκδόσεις Πανε ιστηµίου Αθηνών. Beaton, A.A. & Funk, D.C. (2008). An evaluation of theoretical frameworks for studying physically active leisure. Leisure Sciences, 30, Beaton, A.A., Funk, D.C., & Alexandris, K. (in press). Operationalizing a theory of participation in physically active leisure. Journal of Leisure Research. Blair, S. N. (1993). Physical activity, physical fitness and health. Research Quarterly of Exercise and Sport, 64, Crawford, D.W. & Godbey, G. (1987). Reconceptualizing barriers to family leisure. Leisure Sciences, 9, Crawford, D., Jackson, E., & Godbey, G. (1991). A hierarchical model of leisure constraints. Leisure Sciences, 13, Filo, K., Funk, D.C., & Alexandris, K. (2008). Exploring the Impact of Brand Trust on the Relationship between Brand Associations and Brand Loyalty in Sport and Fitness. International Journal of Sport Management and Marketing, 3, Francken, D. & Van Raiij, M. (1981). Satisfaction with leisure time activities. Journal of Leisure Research, 13, Funk, D.C. & James, J. (2006). Consumer loyalty: the meaning of attachment in the development of sport team allegiance. Journal of Sport Management, 20, αµιανίδης, Χ., Κουθούρης, Χ., & Αλεξανδρής, Κ. (2007). Παράγοντες ου Αναστέλλουν τη Συµµετοχή Μαθητών και Μαθητριών σε Εξωσχολικές ραστηριότητες Αθλητισµού Αναψυχής. Η Περί τωση των Σχολείων της Πόλης της Λιβαδειάς. Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισµό, 5(3), άντση, Φ., Μ αλάσκα, Π., & Αλεξανδρής, Κ. (2008). ιερεύνηση της Σχέσης Μεταξύ Ανασταλτικών Παραγόντων και Προσήλωσης των Πολιτών σε Μαζικά Προγράµµατα Υ αίθριας Αναψυχής. ιοίκηση Αθλητισµού & Αναψυχής. ΕΛΛΕ Α, 5(2), Ανακτήθηκε στις α ό ρόσος, Α., Πα ανικολάου, Ζ., & Κεραµίδας, Π. (2001). ηµιουργία αθλητικών εγκαταστάσεων για την άθληση και ψυχαγωγία των ε ισκε τών - τουριστών στο Βόλο και των γύρω εριοχών. Άθληση και Κοινωνία, 28. Πρακτικά 9ου ιεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού, 15

τόµος 8 (2), 1 7 ηµοσιεύτηκε: εκέµβριος 30, 2011 Greek Society of Sport Management Released: εκέµβριος 30, 2011

τόµος 8 (2), 1 7 ηµοσιεύτηκε: εκέµβριος 30, 2011 Greek Society of Sport Management Released: εκέµβριος 30, 2011 Ηλεκτρονικό Περιοδικό ιοίκηση Αθλητισµού & Αναψυχής e-journal Sport & Recreation Management 2011 Volume 8 (2), 1-7 Ελληνική Εταιρία ιοίκησης Αθλητισµού ιοίκηση Αθλητισµού & Αναψυχής τόµος 8 (2), 1 7 ηµοσιεύτηκε:

Διαβάστε περισσότερα

τόµος 8 (2), 18 28 ηµοσιεύτηκε: εκέµβριος 30, 2011 Greek Society of Sport Management Released: εκέµβριος 30, 2011

τόµος 8 (2), 18 28 ηµοσιεύτηκε: εκέµβριος 30, 2011 Greek Society of Sport Management Released: εκέµβριος 30, 2011 Ηλεκτρονικό Περιοδικό ιοίκηση Αθλητισµού & Αναψυχής e-journal Sport & Recreation Management 2011 Volume 8 (2), 18-28 Ελληνική Εταιρία ιοίκησης Αθλητισµού ιοίκηση Αθλητισµού & Αναψυχής τόµος 8 (2), 18 28

Διαβάστε περισσότερα

τόµος 9 (2), 16 24 ηµοσιεύτηκε: εκέµβριος 2012 Hellenic Journal Sport & Recreation Management Volume 9 (2), 16 24 Released: December 2012

τόµος 9 (2), 16 24 ηµοσιεύτηκε: εκέµβριος 2012 Hellenic Journal Sport & Recreation Management Volume 9 (2), 16 24 Released: December 2012 Ερευνητική Ελληνικό Περιοδικό ιοίκηση Αθλητισµού & Αναψυχής Hellenic Journal Sports & Recreational Management 2012 Volume 9 (1), 16-24 Ελληνικό Περιοδικό ιοίκηση Αθλητισµού & Αναψυχής τόµος 9 (2), 16 24

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ρόλος της Ανάμειξης στη Συμπεριφορά των Φιλάθλων στον Επαγγελματικό Αθλητισμό

Ο Ρόλος της Ανάμειξης στη Συμπεριφορά των Φιλάθλων στον Επαγγελματικό Αθλητισμό Ερευνητική Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό τόμος 6 (3), 319 328 Δημοσιεύτηκε: 31 Δεκεμβρίου 2008 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 6 (3), 319-328 Released: December 31, 2008 www.hape.gr/emag.asp

Διαβάστε περισσότερα

Aντιλήψεις νη ίων για την οικονοµική κρίση: Μια µελέτη ερί τωσης στην Ελλάδα

Aντιλήψεις νη ίων για την οικονοµική κρίση: Μια µελέτη ερί τωσης στην Ελλάδα Προσχολική & Σχολική Εκ αίδευση, 2013, Τόµος 1, Tεύχος 1, σσ. 108-129 e-issn: 2241-7206 Εργαστήριο Παιδαγωγικών Ερευνών & Εφαρµογών Π.Τ.Π.Ε., Πανε ιστήµιο Κρήτης doi: dx.doi.org/10.12681/ppej.22 Aντιλήψεις

Διαβάστε περισσότερα

Περιοδικό Αθλητικού Τουρισµού και Αναψυχής

Περιοδικό Αθλητικού Τουρισµού και Αναψυχής Ψυχολογικά Οφέλη και Ανασταλτικοί Παράγοντες στη Συµµέτοχη στην Υπαίθρια ραστηριότητα Αναψυχής της Χιονοδροµίας Υφαντίδου Γεωργία, Νάκης Νικόλαος, Κώστα Γεώργιος ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης, Τµήµα Επιστήµης

Διαβάστε περισσότερα

9 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αθλητικής ιοίκησης ΕλλΕ Α - ΕΟΕ. www.elleda.gr. Συνδιοργάνωση ΠΡΑΚΤΙΚΑ. Επιµέλεια: ηµήτρης Γαργαλιάνος

9 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αθλητικής ιοίκησης ΕλλΕ Α - ΕΟΕ. www.elleda.gr. Συνδιοργάνωση ΠΡΑΚΤΙΚΑ. Επιµέλεια: ηµήτρης Γαργαλιάνος 9 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αθλητικής ιοίκησης www.elleda.gr Συνδιοργάνωση ΕΟΕ ΕλλΕ Α ΠΡΑΚΤΙΚΑ Επιµέλεια: ηµήτρης Γαργαλιάνος Αµφιθέατρο ΕΟΕ 12-14 εκεµβρίου 2009 Αµφιθέατρο ΕΟΕ 12-14 εκεµβρίου 2008 2 Η Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 2010-2015

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 2010-2015 ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 2010-2015 ΜΠΑΜΠΛΗ ΧΡΥΣΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Κος ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΟΥΜΠΕΝΙΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

8 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρίας Αθλητισµού (ΕλλΕ Α) www.elleda.gr ΠΡΑΚΤΙΚΑ. Επιµέλεια: Αυθίνος, Ι., Γαργαλιάνος,., Νάσσης, Π.

8 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρίας Αθλητισµού (ΕλλΕ Α) www.elleda.gr ΠΡΑΚΤΙΚΑ. Επιµέλεια: Αυθίνος, Ι., Γαργαλιάνος,., Νάσσης, Π. 8 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρίας Αθλητισµού (ΕλλΕ Α) www.elleda.gr ΠΡΑΚΤΙΚΑ Επιµέλεια: Αυθίνος, Ι., Γαργαλιάνος,., Νάσσης, Π. Αθήνα 14-16 εκεµβρίου 2007 Ξενοδοχείο Classical Acropol Αθήνα, 14-16

Διαβάστε περισσότερα

www.businessdoctor.gr ε ιλέγω να είµαι σοβαρός και όχι σοβαροφανής

www.businessdoctor.gr ε ιλέγω να είµαι σοβαρός και όχι σοβαροφανής «Μα τι λες ρε Πολυχρόνη! Αυτά δεν γίνονται στην Ελλάδα!» (ύφος µε αγανάκτηση για το τι ακούει άλι σήµερα) α ό γνωστό µου, λογιστή www.businessdoctor.gr ε ιλέγω να είµαι σοβαρός και όχι σοβαροφανής Περιεχόµενα

Διαβάστε περισσότερα

Περιοδικό Αθλητικού Τουρισµού και Αναψυχής

Περιοδικό Αθλητικού Τουρισµού και Αναψυχής Αξιολόγηση των Κινήτρων Συµµετοχής Ατόµων σε Προγράµµατα Υπαίθριας Αναψυχής ανάλογα µε το Φύλο και την Ηλικία τους αλάκης Αντώνης 1, Τσίτσκαρη Ευστρατία 1, Κώστα Γεώργιος 1, Αλεξανδρής Κωνσταντίνος 2 1

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΗΣ ΕΒ ΟΜΑ ΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ - REVERSE LOGISTICS

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ - REVERSE LOGISTICS Α.Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (LOGISTICS) ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ - REVERSE LOGISTICS ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ :, Α.Μ: 47 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντικό Ενδιαφέρον, Ανθρώπινη Συµπεριφορά και Συµµετοχή σε Υπαίθριες ραστηριότητες Αναψυχής

Περιβαλλοντικό Ενδιαφέρον, Ανθρώπινη Συµπεριφορά και Συµµετοχή σε Υπαίθριες ραστηριότητες Αναψυχής Ελληνική Εταιρεία ιοίκηση Αθλητισµού και Αναψυχής 5(2), 23-40 ιοίκησης Αθλητισµού Περιβαλλοντικό Ενδιαφέρον, Ανθρώπινη Συµπεριφορά και Συµµετοχή σε Υπαίθριες ραστηριότητες Αναψυχής Αγλαΐα Ζαφειρούδη &

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα : Ανά τυξη Συστήµατος Στρατηγικής ιοίκησης (ν. 3230/2004)

Θέµα : Ανά τυξη Συστήµατος Στρατηγικής ιοίκησης (ν. 3230/2004) Αθήνα, 1 Μαρτίου 2007 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Περιοδικό. τόμος 10 (1), 16 30 Δημοσιεύτηκε: Ιούλιος 30, 2013. Released: July 30, 2013

Ελληνικό Περιοδικό. τόμος 10 (1), 16 30 Δημοσιεύτηκε: Ιούλιος 30, 2013. Released: July 30, 2013 Ελληνικό Περιοδικό Διοίκηση Αθλητισμού & Αναψυχής Hellenic-Journal Sport & Recreation Management 2013 Volume 10 (1), 16-30 Ελληνική Εταιρία Διοίκησης Αθλητισμού Ελληνικό Περιοδικό Διοίκηση Αθλητισμού &

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΨΥΧΗΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΨΥΧΗΣ Το «Εργαστήριο Οργάνωσης - ιοίκησης Αθλητισμού & Αναψυχής», (ΦΕΚ 355/18-03- 2005) [Sport & Recreation Management Laboratory], του Τμήματος Επιστήμης

Διαβάστε περισσότερα

Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό τόμος 6 (3), 257 269 Δημοσιεύτηκε: 31 Δεκεμβρίου 2008

Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό τόμος 6 (3), 257 269 Δημοσιεύτηκε: 31 Δεκεμβρίου 2008 Ερευνητική Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό τόμος 6 (3), 257 269 Δημοσιεύτηκε: 31 Δεκεμβρίου 2008 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 6 (3), 257-269 Released: December 31, 2008 www.hape.gr/emag.asp

Διαβάστε περισσότερα

Να διατηρηθεί µέχρι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.:

Να διατηρηθεί µέχρι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Να διατηρηθεί µέχρι Βαθµός ασφαλείας Μαρούσι, 28-07- 2010 Αριθ. Πρωτ. 93038/Γ2 Βαθµός Προτερ. ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τρισέλιδες Εργασίες που παρουσιάστηκαν κατά το 16 ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τρισέλιδες Εργασίες που παρουσιάστηκαν κατά το 16 ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τρισέλιδες Εργασίες που παρουσιάστηκαν κατά το 16 ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού CONTENTS Short papers presented during the 16 th International Congress of Physical Education

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίµηση της Ποιότητας Υπηρεσιών Άθλησης και Ψυχαγωγίας σε Ξενοδοχεία ιακοπών

Εκτίµηση της Ποιότητας Υπηρεσιών Άθλησης και Ψυχαγωγίας σε Ξενοδοχεία ιακοπών Ερευνητική Aναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισµότόµος 1(1), 8 18 ηµοσιεύτηκε: 30 Ιανουαρίου 2003 www.hape.gr/emag.asp Inquiries in Sport & Physical Education Volume 1 (1), 8 18 Released: January

Διαβάστε περισσότερα

Νοέμβριος 26-28, 2004 Τρίκαλα ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ. Επιστημονικός Υπεύθυνος Συνεδρίου Θεοδωράκης Γιάννης

Νοέμβριος 26-28, 2004 Τρίκαλα ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ. Επιστημονικός Υπεύθυνος Συνεδρίου Θεοδωράκης Γιάννης 3 rd International Congress on Sport Psychology 8 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αθλητικής Ψυχολογίας Νοέμβριος 26-28, 2004 Τρίκαλα ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ Επιστημονικός Υπεύθυνος Συνεδρίου Θεοδωράκης Γιάννης Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό τόμος 5 (3), 386 395 Δημοσιεύτηκε: 31 Δεκεμβρίου 2007

Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό τόμος 5 (3), 386 395 Δημοσιεύτηκε: 31 Δεκεμβρίου 2007 Ερευνητική Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό τόμος 5 (3), 386 395 Δημοσιεύτηκε: 31 Δεκεμβρίου 2007 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 5 (3), 386-395 Released: December 31, 2007 www.hape.gr/emag.asp

Διαβάστε περισσότερα

Επιµέλεια: Γιώργος Πυνηρτζής ηµήτρης Γαργαλιάνος

Επιµέλεια: Γιώργος Πυνηρτζής ηµήτρης Γαργαλιάνος Επιµέλεια: Γιώργος Πυνηρτζής ηµήτρης Γαργαλιάνος ΠΡΟΛΟΓΟΣ Το 6 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αθλητικής ιοίκησης που διοργανώνεται από την Ελληνική Εταιρεία ιοίκησης Αθλητισµού, σε συνεργασία µε το ηµοτικό Αθλητικό

Διαβάστε περισσότερα

H Αθλητική Ψυχολογία στην παιδεία, την ποιότητα ζωής και τον αθλητισµό ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕ ΡΙΟΥ

H Αθλητική Ψυχολογία στην παιδεία, την ποιότητα ζωής και τον αθλητισµό ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕ ΡΙΟΥ H Αθλητική Ψυχολογία στην παιδεία, την ποιότητα ζωής και τον αθλητισµό ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕ ΡΙΟΥ Επιµέλεια Νεκτάριος Α. Σταύρου, Άννα Χρηστάκου, & Εµµανουήλ Γεωργιάδης Εταιρεία Αθλητικής Ψυχολογίας & Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

& », 2010, 7, (2),3-18 *, **

& », 2010, 7, (2),3-18  *, ** Ελληνική Εταιρεία ιοίκησης Αθλητισµού και Αναψυχής Επιστηµονικό Περιοδικό «ιοίκηση Αθλητισµού & Αναψυχής», 2010,7,(2),3-18 ιερεύνηση της αντίληψης της ποιότητας των υπηρεσιών µεταξύ φιλάθλων Επαγγελµατικού

Διαβάστε περισσότερα

Σύστηµα διαχείρισης ενέργειας σε κτήρια µε χρήση του ρωτοκόλλου ΚΝΧ/ΕΙΒ και αλγόριθµο ροβλε τικού ελέγχου

Σύστηµα διαχείρισης ενέργειας σε κτήρια µε χρήση του ρωτοκόλλου ΚΝΧ/ΕΙΒ και αλγόριθµο ροβλε τικού ελέγχου ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ Η.Μ.Μ.Υ. ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ Η/Υ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σύστηµα διαχείρισης ενέργειας σε κτήρια µε χρήση του ρωτοκόλλου ΚΝΧ/ΕΙΒ και αλγόριθµο ροβλε τικού ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονική Αθλητική Σκέψη Η Πόλη ως Επώνυμο Προϊόν και οι Ολυμπιακοί Αγώνες: Η Περίπτωση του Πεκίνου

Επιστημονική Αθλητική Σκέψη Η Πόλη ως Επώνυμο Προϊόν και οι Ολυμπιακοί Αγώνες: Η Περίπτωση του Πεκίνου Τριμηνιαία Επιστημονική Επιθεώρηση Αθλητικής Οικονομίας, Διοίκησης και Μάρκετινγκ Υπό την Αιγίδα του Πανελληνίου Συνδέσμου Αθλητικών Οικονομολόγων και Στελεχών (ΠΣΑΟΣ) Τόμος 10 ος, Τεύχος 2 ο, Απρίλιος-Μάιος-Ιούνιος

Διαβάστε περισσότερα

36 η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ CRPM

36 η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ CRPM CONFERENCE DES REGIONS PERIPHERIQUES MARITIMES D EUROPE CONFERENCE OF PERIPHERAL MARITIME REGIONS OF EUROPE 6, rue Saint-Martin 35700 RENNES - F Tel. : + 33 (0)2 99 35 40 50 - Fax : + 33 (0)2 99 35 09

Διαβάστε περισσότερα

Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισµό τόµος 3 (1), 64 76 ηµοσιεύτηκε: 20 Μαΐου 2005

Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισµό τόµος 3 (1), 64 76 ηµοσιεύτηκε: 20 Μαΐου 2005 Επισκόπηση Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισµό τόµος 3 (1), 64 76 ηµοσιεύτηκε: 20 Μαΐου 2005 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 3 (1), 64-76 Released: May 20, 2005 www.hape.gr/emag.asp

Διαβάστε περισσότερα