Αξ. Πξση.: ΓΓΘΣΟΚ Α ΔΞ2015 Γ/ΝΗ ΓΑΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ & ΣΔΛΩΝ. ΟΙΚ/ΚΩΝ ΚΑΘΔΣΩΣΩΝ ΣΜΗΜΑ A ΓΑΜΟΛΟΓΙΚΟ&ΓΑΜ.ΑΞΙΑ ΠΡΟ: Όπσο Π. Γ.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αξ. Πξση.: ΓΓΘΣΟΚ Α 5006878 ΔΞ2015 Γ/ΝΗ ΓΑΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ & ΣΔΛΩΝ. ΟΙΚ/ΚΩΝ ΚΑΘΔΣΩΣΩΝ ΣΜΗΜΑ A ΓΑΜΟΛΟΓΙΚΟ&ΓΑΜ.ΑΞΙΑ ΠΡΟ: Όπσο Π. Γ."

Transcript

1 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αζήλα, 20 Μαξηίνπ 2015 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜ. ΔΟΓΩΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΣΔΛΩΝΔΙΩΝ & Δ.Φ.Κ. Αξ. Πξση.: ΓΓΘΣΟΚ Α ΔΞ2015 Γ/ΝΗ ΓΑΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ & ΣΔΛΩΝ. ΟΙΚ/ΚΩΝ ΚΑΘΔΣΩΣΩΝ ΣΜΗΜΑ A ΓΑΜΟΛΟΓΙΚΟ&ΓΑΜ.ΑΞΙΑ ΠΡΟ: Όπσο Π. Γ. Ταρ. Γ/λζε : Καξ. Σεξβίαο 10 T. Κ: Αζήλα Πιεξνθνξίεο : Δ.Μπίξκπηια Τειέθσλν : , 475 FAX : ΘΔΜΑ: ρεη: «Γαζκνινγηθή θαηάηαμε νξηζκέλσλ απηνθηλήησλ νρεκάησλ» α) Η αξηζ. Γ.996/631/ ΓΥΟ «Κνηλνπνίεζε επεμεγεκαηηθώλ ζεκεηώζεσλ ηεο Σ.Ο. γηα ηηο θιάζεηο θαη 87.04» β) Η αξηζ. Γ17Α ΔΞ/ ΓΥΟ «Απνζηνιή ησλ Δπεμεγεκαηηθώλ Σεκεηώζεσλ ηνπ Δλαξκνληζκέλνπ Σπζηήκαηνο ηνπ Παγθόζκηνπ Οξγαληζκνύ Τεισλείσλ ζηελ ειιεληθή γιώζζα Κεθ. 87» γ) Η αξηζ. Γ17Α ΔΞ/ ΓΥΟ «Γαζκνινγηθή θαηάηαμε θιεηζηώλ νρεκάησλ ηύπνπ βαλ κε κία ζεηξά θαζηζκάησλ» Σε ζπλέρεηα εξσηεκάησλ θαη δπζρεξεηώλ πνπ έρνπλ αλαθεξζεί αλαθνξηθά κε ηε δαζκνινγηθή θαηάηαμε νξηζκέλσλ ηύπσλ απηνθηλήησλ νρεκάησλ, θαη εηδηθόηεξα ησλ απνθαινύκελσλ «ηύπνπ jeep», «βαλ» θαη «pick-up», παξέρνπκε ηηο αθόινπζεο δηεπθξηλίζεηο γηα ζθνπνύο απνζαθήληζεο θαη δηαρσξηζκνύ ησλ γεληθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ ησλ ελ ιόγσ νρεκάησλ θαζώο θαη ησλ βαζηθώλ θξηηεξίσλ γηα ηε δαζκνινγηθή ηνπο θαηάηαμε ζηηο θιάζεηο 8703 θαη 8704, θαηά πεξίπησζε: Α. Ορήκαηα «ηύπνπ jeep»: 1. Ο όξνο «νρήκαηα ηύπνπ jeep», δελ νξίδεηαη νύηε πεξηιακβάλεηαη ζην Κνηλό Γαζκνιόγην ηεο Δ.Δ. θαη ζηηο επεμεγεκαηηθέο ζεκεηώζεηο απηνύ, αιιά νύηε θαη ζηηο επεμεγεκαηηθέο ζεκεηώζεηο ηνπ Δλαξκνληζκέλνπ Σπζηήκαηνο ηνπ Παγθόζκηνπ Οξγαληζκνύ Τεισλείσλ (Π.Ο.Τ.). Ωο εθ ηνύηνπ, δελ πθίζηαηαη ελαξκνληζκέλνο νξηζκόο ησλ ελ ιόγσ νρεκάησλ εληόο ηεο Δ.Δ. γηα ζθνπνύο δαζκνινγηθήο θαηάηαμεο, νύηε θαη απαξίζκεζε ή επεμήγεζε ησλ αληηθεηκεληθώλ θαη ηερληθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ ησλ ελ ιόγσ νρεκάησλ. 2. Λακβάλνληαο ππόςε όηη, ζηνλ εζληθό ηεισλεηαθό θώδηθα (Ν. 2960/2001) ν όξνο απηόο αλαθέξεηαη ζε ζρέζε κε νξηζκέλεο πεξηπηώζεηο επηβνιήο ηέινπο ηαμηλόκεζεο, παξαζέηνπκε θαησηέξσ γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο, νξηζκέλα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ «νρεκάησλ ηύπνπ jeep» γηα ζθνπνύο δαζκνινγηθήο ηνπο θαηάηαμεο θαη ζπλαθόινπζεο νξζήο επηβνιήο ηόζν ησλ δαζκνινγηθώλ επηβαξύλζεσλ όζν θαη ηνπ ηέινπο ηαμηλόκεζεο, ηνπ θόξνπ πνιπηειείαο θιπ: 1

2 Πξόθεηηαη θπξίσο γηα νρήκαηα 4x4, «νγθνεηδνύο» θαη εληζρπκέλεο δνκήο (blocky, sturdy structure). Μπνξεί λα είλαη ηνπ ηύπνπ SUV (Sports Utility Vehicle). Δίλαη γεληθά θαηάιιεια θαη γηα αλώκαια εδάθε (rough terrain - ATV). Η γεληθή ηνπο εκθάληζε πξνζνκνηάδεη ζε αξθεηά ζεκεία κε ηα αληίζηνηρα νρήκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη από ην ζηξαηό. Τα ελ ιόγσ νρήκαηα δελ πξέπεη λα ζπγρένληαη κε ηα νρήκαηα ηύπνπ βαλ (βι. ζεκείν Β). Γηαζέηνπλ κία ή πεξηζζόηεξεο ζεηξέο θαζηζκάησλ θαη εληαίν ζθειεηό (ζαζί). Μπνξεί λα είλαη αλνηθηνύ ή θιεηζηνύ ηύπνπ. Μπνξεί λα δηαζέηνπλ κηθξό, εληαίν ρώξν θόξησζεο, αλνηθηό ή θιεηζηό (π.ρ. γηα απνζθεπέο, εξγαιεία, εμνπιηζκό θιπ.). Ο θύξηνο ζθνπόο ηνπο είλαη ε κεηαθνξά πξνζώπσλ. 3. Όζνλ αθνξά ηε δαζκνινγηθή θαηάηαμε ησλ νρεκάησλ απηνύ ηνπ ηύπνπ, επηζεκαίλνπκε ηα αθόινπζα: Όπσο αλαθέξζεθε αλσηέξσ, ηα νρήκαηα «ηύπνπ jeep», βάζεη ησλ αληηθεηκεληθώλ ηνπο ραξαθηεξηζηηθώλ θαη ηεο γεληθόηεξεο εκθάληζήο ηνπο, ζεσξνύληαη σο νρήκαηα πνπ πξννξίδνληαη θπξίσο γηα ηε κεηαθνξά πξνζώπσλ, έζησ θαη αλ δηαζέηνπλ βνεζεηηθό ρώξν θόξησζεο (θιεηζηό ή αλνηθηό) γηα ηε κεηαθνξά π.ρ. απνζθεπώλ, εξγαιείσλ, εμνπιηζκνύ θιπ. Τα ελ ιόγσ νρήκαηα, θαηά ζπλέπεηα, εμ νξηζκνύ δελ δύλαηαη λα ζεσξεζνύλ σο «νρήκαηα πνιιαπιώλ ρξήζεσλ», δειαδή νρήκαηα πνπ εθ πξώηεο όςεσο πξννξίδνληαη εμίζνπ ηόζν γηα ηε κεηαθνξά πξνζώπσλ όζν θαη εκπνξεπκάησλ. Σύκθσλα ινηπόλ κε ηα αλσηέξσ, ηα ελ ιόγσ νρήκαηα θαηαηάζζνληαη ζηε δαζκνινγηθή θιάζε ηνπ Κνηλνύ Γαζκνινγίνπ ηεο Δ.Δ., σο απηνθίλεηα νρήκαηα πνπ πξννξίδνληαη γηα ηε κεηαθνξά πξνζώπσλ (επηβαηηθά). Δμάιινπ, ε κεηαηξνπή νξηζκέλσλ ηερληθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ ησλ απηνθηλήησλ νρεκάησλ ηύπνπ jeep, όπσο είλαη π.ρ. ην θιείζηκν αλνηθηνύ ρώξνπ θόξησζεο, ε αθαίξεζε δεύηεξεο ζεηξάο θαζηζκάησλ έζησ θαη κε κόληκν ηξόπν θιπ., δελ δύλαηαη λα κεηαβάιιεη ηε δαζκνινγηθή ηνπο θαηάηαμε. Δηδηθόηεξα, ιόγσ ησλ εθ θαηαζθεπήο αληηθεηκεληθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ θαη ηεο γεληθόηεξεο εκθάληζεο ησλ ελ ιόγσ νρεκάησλ, ηέηνηνπ είδνπο κεηαηξνπέο δελ θξίλνληαη ηθαλέο λα κεηαβάινπλ ηελ θύξηα ρξήζε ηνπο πνπ είλαη ε κεηαθνξά πξνζώπσλ ζύκθσλα κε ην θείκελν ηεο δαζκνινγηθήο θιάζεο Τέινο, γηα ζθνπνύο απνθπγήο ζύγρπζεο, εθηζηνύκε ηελ πξνζνρή ζηα αθόινπζα ζεκεία: Απηνθίλεηα νρήκαηα ηα νπνία, εθ πξώηεο όςεσο, κπνξεί λα ζεσξεζεί όηη πξνζνκνηάδνπλ ζε νξηζκέλα ραξαθηεξηζηηθά ησλ «νρεκάησλ ηύπνπ jeep», αιιά δηαζέηνπλ ρσξηζηό, αλνηθηό ή θαιπκκέλν, ρώξν θόξησζεο (εμέδξα/θαξόηζα), δελ ζεσξνύληαη σο «νρήκαηα ηύπνπ jeep» αιιά σο νρήκαηα ηύπνπ pick-up θαη θαηά ζπλέπεηα γηα ηε δαζκνινγηθή ηνπο θαηάηαμε ζηηο Γ.Κ ή 8704 εθαξκόδνληαη ηα αληίζηνηρα θξηηήξηα (βι. ζεκείν Γ). Απηνθίλεηα νρήκαηα ηα νπνία, εθ πξώηεο όςεσο, κπνξεί λα ζεσξεζεί όηη πξνζνκνηάδνπλ ζε νξηζκέλα ραξαθηεξηζηηθά ησλ «νρεκάησλ ηύπνπ jeep», αιιά δηαζέηνπλ εθ θαηαζθεπήο εληαίν, κεγάιν ρώξν θόξησζεο, αλνηθηό ή θιεηζηό, ηνπ ηύπνπ πνπ παξαπέκπεη ζε ραξαθηεξηζηηθά νρήκαηνο πνπ πξννξίδεηαη γηα ηε κεηαθνξά εκπνξεπκάησλ, δελ ζεσξνύληαη σο «νρήκαηα ηύπνπ jeep» αιιά σο αλνηθηά ή θιεηζηά θνξηεγά αληίζηνηρα θαη θαηαηάζζνληαη βάζεη ησλ αληηθεηκεληθώλ ηνπο ραξαθηεξηζηηθώλ ζηε Γ.Κ (εθαξκνγή ησλ γεληθώλ θαλόλσλ 1 & 6 ηνπ Γαζκνινγίνπ). 2

3 Β. Ορήκαηα ηύπνπ βαλ: 1. Ο όξνο «νρήκαηα ηύπνπ βαλ» αλαθέξεηαη ζηηο επεμεγεκαηηθέο ζεκεηώζεηο ηνπ Κνηλνύ Γαζκνινγίνπ ηεο Δ.Δ. θαζώο θαη ηνπ Παγθόζκηνπ Οξγαληζκνύ Τεισλείσλ, ρσξίο όκσο λα νξίδεηαη εηδηθόηεξα. 2. Οξηζκέλα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ελ ιόγσ νρεκάησλ έρνπλ σο αθνινύζσο: Κιεηζηά νρήκαηα κε εληαίν ζθειεηό (ζαζί). Σρήκα ηύπνπ «νξζνγώληνπ θηβσηίνπ» (boxlike), κε ιεία (sleek) επηθάλεηα. Γηαζέηνπλ κία ή πεξηζζόηεξεο ζεηξέο θαζηζκάησλ. Σπρλά δηαζέηνπλ εληαίν ρώξν θόξησζεο πίζσ από ην ρώξν επηβαηώλ ν νπνίνο δηαρσξίδεηαη κε εηδηθό ρώξηζκα, κόληκν ή πξνζσξηλό, γηα ηελ πξνζηαζία ησλ επηβαηώλ θαη ηνπ θνξηίνπ. Μπνξεί λα δηαζέηνπλ πιατλά παξάζπξα θαη πιατλέο ή/θαη πίζσ πόξηεο. Μπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ είηε γηα ηε κεηαθνξά πξνζώπσλ είηε εκπνξεπκάησλ. Δάλ κπνξνύλ θαη αξρήλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ ηόζν γηα ηε κεηαθνξά πξνζώπσλ όζν θαη εκπνξεπκάησλ, ζεσξνύληαη σο «νρήκαηα πνιιαπιώλ ρξήζεσλ». 3. Όζνλ αθνξά ηε δαζκνινγηθή θαηάηαμε ησλ νρεκάησλ απηνύ ηνπ ηύπνπ, επηζεκαίλνπκε ηα αθόινπζα: 3.1. Βαλ κε κία ζεηξά θαζηζκάησλ: Τα θξηηήξηα γηα ηε δαζκνινγηθή θαηάηαμε απηνύ ηνπ ηύπνπ νρεκάησλ, πεξηιακβάλνληαη ζηηο Δπεμεγεκαηηθέο Σεκεηώζεηο ηεο Σ.Ο. γηα ηηο θιάζεηο 8703 θαη 8704 (βι. α θαη γ ζρεηηθά). Δηδηθόηεξα, θαηαηάζζνληαη σο εμήο: ηελ θιάζε 8703, σο νρήκαηα γηα ηε κεηαθνξά πξνζώπσλ, εθόζνλ δηαζέηνπλ κόληκα ζεκεία ζηήξημεο γηα ηελ ηνπνζέηεζε θαζηζκάησλ ή/θαη δηαηάμεηο αζθαιείαο ζην ρώξν πίζσ από ηα θαζίζκαηα (δει. ζην ρώξν θόξησζεο). ηελ θιάζε 8704, σο νρήκαηα γηα ηε κεηαθνξά εκπνξεπκάησλ, εθόζνλ δελ δηαζέηνπλ κόληκα ζεκεία ζηήξημεο γηα ηελ ηνπνζέηεζε θαζηζκάησλ ή/θαη δηαηάμεηο αζθαιείαο ζην ρώξν πίζσ από ηα θαζίζκαηα (δει. ζην ρώξν θόξησζεο). Δθηζηνύκε ηδίσο ηελ πξνζνρή όηη, θαηά ηνλ ηεισληζκό νρεκάησλ ηύπνπ βαλ ηα νπνία εθ θαηαζθεπήο δηέζεηαλ πεξηζζόηεξεο από κία ζεηξέο θαζηζκάησλ, θαη ηα νπνία έρνπλ κεηαηξαπεί ζε βαλ κε κία ζεηξά θαζηζκάησλ, κέζσ ηεο αθαίξεζεο ή ηεο θάιπςεο ησλ επηπιένλ ζεηξώλ θαζηζκάησλ ή ησλ ζεκείσλ ζηήξημεο θαη δηαηάμεσλ αζθαιείαο πίζσ από ηε ζέζε ηνπ νδεγνύ, εμεηάδεηαη γηα ζθνπνύο δαζκνινγηθήο θαηάηαμεο ν κόληκνο ή κε ραξαθηήξαο ησλ ελ ιόγσ κεηαηξνπώλ. Έηζη, γηα ηελ ππαγσγή ηνπ νρήκαηνο ζηελ θιάζε 8704, νη ελ ιόγσ εξγαζίεο δελ ζα πξέπεη λα είλαη εύθνια αλαζηξέςηκεο (π.ρ. απιή θάιπςε κε κνθέηα ή πιαζηηθό ηάπεηα θιπ. ησλ ζεκείσλ ζηήξημεο, πνπ εύθνια αθαηξείηαη κεηά ηνλ ηεισληζκό). Δπηζεκαίλνπκε όηη ινηπά ραξαθηεξηζηηθά, όπσο π.ρ. παξνπζία ή κε πιατλώλ παξαζύξσλ θαη κόληκνπ ή κε ρσξίζκαηνο, αλέζεηο γηα ηνπο επηβάηεο θιπ., δελ ιακβάλνληαη ππόςε γηα ζθνπνύο δαζκνινγηθήο θαηάηαμεο νρεκάησλ ηύπνπ βαλ κε κία ζεηξά θαζηζκάησλ. Σέινο εθηζηνύκε ηελ πξνζνρή όηη, ην αλσηέξσ θξηηήξην ζρεηηθά κε ηελ ύπαξμε ή κε ζεκείσλ ζηήξημεο θαη δηαηάμεσλ αζθαιείαο ζην πίζσ κέξνο ηνπ νρήκαηνο, εθαξκόδεηαη απνθιεηζηηθά γηα ηα νρήκαηα ηύπνπ βαλ κε κία ζεηξά θαζηζκάησλ θαη όρη γηα ινηπνύο ηύπνπο νρεκάησλ. 3

4 Έηζη, γηα παξάδεηγκα, παξαδνζηαθό επηβαηηθό ΙΦ απηνθίλεην ηεο θιάζεο 8703, πνπ κεηαηξέπεηαη κέζσ αθαίξεζεο ηεο πίζσ ζεηξάο θαζηζκάησλ, έζησ θαη κε κόληκν ηξόπν, δελ δύλαηαη ζε θακία πεξίπησζε λα ζεσξεζεί όηη εκπίπηεη ζηελ θιάζε 8704 θαη εθαξκνγή ησλ αλσηέξσ θξηηεξίσλ, θαζόζνλ δελ πξόθεηηαη γηα όρεκα ηύπνπ βαλ. Σηελ πεξίπησζε απηή, ιόγσ ησλ αληηθεηκεληθώλ ηνπ ραξαθηεξηζηηθώλ, ην όρεκα εμαθνινπζεί λα θαηαηάζζεηαη ζηελ θιάζε Βαλ κε πεξηζζόηεξεο από κία ζεηξέο θαζηζκάησλ. Τα νρήκαηα απηά, εθ πξώηεο όςεσο, βάζεη ηεο γεληθήο ηνπο εκθάληζεο θαη ησλ αληηθεηκεληθώλ ηνπο ραξαθηεξηζηηθώλ, γεληθά κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ θαη αξρήλ ηόζν γηα ηε κεηαθνξά πξνζώπσλ όζν θαη εκπνξεπκάησλ. Σηελ πεξίπησζε απηή, ζεσξνύληαη σο νρήκαηα «πνιιαπιώλ ρξήζεσλ» θαη, γηα ηε δαζκνινγηθή ηνπο θαηάηαμε ζηηο θιάζεηο 8703 ή 8704, ζα πξέπεη λα θαζνξηζηεί εάλ ν θύξηνο ζθνπόο ηνπο εληνπίδεηαη ζηε κεηαθνξά πξνζώπσλ ή εκπνξεπκάησλ, αληίζηνηρα. Γηα ην ζθνπό απηό, νξηζκέλα θξηηήξηα παξαηίζεληαη ζηηο επεμεγεκαηηθέο ζεκεηώζεηο ηνπ Παγθόζκηνπ Οξγαληζκνύ Τεισλείσλ γηα ηηο θιάζεηο 8703 θαη 8704, ζηηο νπνίεο εμάιινπ παξαπέκπνπλ θαη νη επεμεγεκαηηθέο ζεκεηώζεηο ηεο Σ.Ο. (βι. α, β, γ ζρεηηθά). Δηδηθόηεξα, ηα θξηηήξηα απηά έρνπλ σο αθνινύζσο (βι. β ζρεηηθό): Κιάζε 8703 (θύξηα ρξήζε ζεσξείηαη ε κεηαθνξά πξνζώπσλ): Παξνπζία κόληκσλ θαζηζκάησλ κε δηαηάμεηο αζθαιείαο (όπσο π.ρ. δώλεο αζθαιείαο ή ζεκεία ζηήξημεο θαη εμαξηήκαηα γηα ηελ εγθαηάζηαζε δσλώλ αζθαιείαο) γηα θάζε επηβάηε ή ύπαξμε κόληκσλ ζεκείσλ ζηήξημεο θαη εμαξηεκάησλ γηα ηελ ηνπνζέηεζε ησλ θαζηζκάησλ θαη δηαηάμεσλ αζθαιείαο ζηνλ ρώξν πίζσ από ην ρώξν ηνπ νδεγνύ θαη ησλ κπξνζηηλώλ επηβαηώλ. Τέηνηα θαζίζκαηα κπνξεί λα είλαη ζηαζεξά, αλαδηπινύκελα, αθαηξνύκελα κέζσ ζεκείσλ ζηήξημεο ή πηπζζόκελα. Παξνπζία ζην πίζσ κέξνο ηνπ νρήκαηνο παξαζύξσλ ηα νπνία βξίζθνληαη θαηά κήθνο ησλ πιεπξηθώλ ηνηρσκάησλ. Παξνπζία αλαζπξόκελεο, παιηλδξνκηθήο ή αλπςνύκελεο πόξηαο ή πνξηώλ, κε παξάζπξα, ζηα πιεπξηθά ηνηρώκαηα ή ζην πίζσ κέξνο. Απνπζία κόληκνπ ρσξίζκαηνο κεηαμύ ηνπ ρώξνπ πνπ πξννξίδεηαη γηα ηνλ νδεγό θαη ηνπο κπξνζηηλνύο επηβάηεο θαη ηνπ ρώξνπ πίζσ από απηόλ πνπ δύλαηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηε κεηαθνξά ηόζν πξνζώπσλ όζν θαη εκπνξεπκάησλ. Παξνπζία ζε όιν ην εζσηεξηθό ηνπ νρήκαηνο αλέζεσλ θαη εζσηεξηθνύ θηληξίζκαηνο θαζώο θαη αλάινγνπ εμνπιηζκνύ, παξόκνησλ κε εθείλσλ ησλ επηβαηηθώλ απηνθηλήησλ (π.ρ. θαιύκκαηα δαπέδνπ, εμαεξηζκόο, εζσηεξηθόο θσηηζκόο, ζηαρηνδνρεία) Κιάζε 8704 (θύξηα ρξήζε ζεσξείηαη ε κεηαθνξά εκπνξεπκάησλ): Παξνπζία θαζηζκάησλ ηύπνπ πάγθνπ ρσξίο δηαηάμεηο αζθαιείαο (όπσο π.ρ. δώλεο αζθαιείαο γηα ηα θαζίζκαηα ή ζεκεία επαθήο θαη εμαξηήκαηα γηα ηελ εγθαηάζηαζε δσλώλ αζθαιείαο) ή αλέζεηο γηα ηνπο επηβάηεο ζην ρώξν πίζσ από απηόλ πνπ πξννξίδεηαη γηα ηνλ νδεγό θαη ηνπο κπξνζηηλνύο επηβάηεο. Τα θαζίζκαηα απηνύ ηνπ είδνπο είλαη ζπλήζσο αλαδηπινύκελα ή αλαθιηλόκελα πξνθεηκέλνπ λα επηηξέπνπλ ηελ πιήξε ρξήζε ηνπ νπίζζηνπ ρώξνπ (γηα ηα νρήκαηα ηύπνπ βαλ) ή ηεο ρσξηζηήο εμέδξαο θόξησζεο (γηα ηα νρήκαηα ηύπνπ pick-up) γηα ηε κεηαθνξά εκπνξεπκάησλ. Παξνπζία ρσξηζηνύ ζαιάκνπ (θακπίλαο) γηα ηνλ νδεγό θαη ηνπο επηβάηεο θαη ρσξηζηήο αλνηθηήο εμέδξαο θόξησζεο κε ζηαζεξά πιεπξηθά 4

5 ηνηρώκαηα θαη πηπζζόκελε νπίζζηα πόξηα (ξάκπα) (νρήκαηα ηύπνπ pickup). Απνπζία παξαζύξσλ ζην πίζσ κέξνο ηνπ νρήκαηνο θαηά κήθνο ησλ δύν πιεπξηθώλ ηνηρσκάησλ. παξνπζία αλαζπξόκελεο, παιηλδξνκηθήο ή αλπςνύκελεο πόξηαο ή πνξηώλ, ρσξίο παξάζπξα, ζηα πιεπξηθά ηνηρώκαηα ή ζην πίζσ κέξνο, γηα ηελ θόξησζε θαη εθθόξησζε ησλ εκπνξεπκάησλ (νρήκαηα ηύπνπ βαλ). Παξνπζία κόληκνπ δηαρσξηζηηθνύ (ρσξίζκαηνο) κεηαμύ ηνπ ζαιάκνπ (θακπίλαο) πνπ πξννξίδεηαη γηα ηνλ νδεγό θαη ηνπο κπξνζηηλνύο επηβάηεο θαη ηνπ πίζσ ρώξνπ. Απνπζία ζηνλ ρώξν θόξησζεο αλέζεσλ θαη εζσηεξηθνύ θηληξίζκαηνο θαζώο θαη αλάινγνπ εμνπιηζκνύ, παξόκνησλ κε εθείλσλ ησλ επηβαηηθώλ απηνθηλήησλ (π.ρ. θαιύκκαηα δαπέδνπ, εμαεξηζκόο, εζσηεξηθόο θσηηζκόο, ζηαρηνδνρεία). 4. Τέινο, επηζεκαίλνπκε όηη ηα νρήκαηα ηύπνπ βαλ πνιιαπιώλ ρξήζεσλ, δελ ζα πξέπεη λα ζπγρένληαη κε θιεηζηά νρήκαηα πνπ κπνξεί κελ λα πξνζνκνηάδνπλ ζε νξηζκέλα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο κε ηα νρήκαηα απηνύ ηνπ ηύπνπ, όκσο βάζεη ησλ αληηθεηκεληθώλ ηνπο ραξαθηεξηζηηθώλ δελ ζεσξνύληαη σο νρήκαηα πνιιαπιώλ ρξήζεσλ, θαζώο είλαη εκθαλέο όηη πξννξίδνληαη εθ θαηαζθεπήο είηε γηα ηε κεηαθνξά πξνζώπσλ είηε εκπνξεπκάησλ. Σηελ πεξίπησζε απηή, ηα νρήκαηα θαηαηάζζνληαη απεπζείαο ζηελ θιάζε 8703 ή 8704 αληίζηνηρα, κε βάζε ηνπο γεληθνύο θαλόλεο 1 & 6 ηνπ Γαζκνινγίνπ, ρσξίο λα πθίζηαηαη ιόγνο εθαξκνγήο ησλ σο άλσ θξηηεξίσλ. Τέηνηα παξαδείγκαηα κπνξεί λα είλαη: Ορήκαηα ηύπνπ station wagon ηεο θιάζεο 8703, έζησ θαη αλ δηαζέηνπλ κεγάιν ρώξν γηα ηελ ηνπνζέηεζε απνζθεπώλ, εμνπιηζκνύ θιπ. Οξηζκέλα νρήκαηα ηύπνπ «minivan», κε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζεηξέο θαζηζκάησλ, πνπ πξννξίδνληαη εθ θαηαζθεπήο γηα ηε κεηαθνξά πξνζώπσλ. Οξηζκέλα θιεηζηά θνξηεγά ζρεηηθά κηθξνύ κεγέζνπο ηεο θιάζεο Γ. Ορήκαηα ηύπνπ Pick-up: 1. Ο όξνο «νρήκαηα ηύπνπ pick-up» αλαθέξεηαη ζηηο επεμεγεκαηηθέο ζεκεηώζεηο ηνπ Κνηλνύ Γαζκνινγίνπ ηεο Δ.Δ. θαζώο θαη ηνπ Παγθόζκηνπ Οξγαληζκνύ Τεισλείσλ, ρσξίο όκσο λα νξίδεηαη εηδηθόηεξα. 2. Οξηζκέλα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ελ ιόγσ νρεκάησλ έρνπλ σο αθνινύζσο: Πξόθεηηαη γηα νρήκαηα κε θιεηζηό ζάιακν επηβαηώλ, ν νπνίνο δηαζέηεη κία ή πεξηζζόηεξεο ζεηξέο θαζηζκάησλ, θαη ρσξηζηή εμέδξα γηα ηε θόξησζε θαη κεηαθνξά εκπνξεπκάησλ (θαξόηζα πιαηθόξκα). Ο ρώξνο θόξησζεο (θαξόηζα) κπνξεί λα είλαη αλνηθηόο ή θαιπκκέλνο (π.ρ. κε εύθακπην ή άθακπην πιαζηηθό). Μπνξεί λα δηαζέηνπλ πόξηα ζην πίζσ κέξνο (θαξόηζα) γηα ηε δηεπθόιπλζε ηεο θόξησζεο/εθθόξησζεο ησλ εκπνξεπκάησλ. Ο ρώξνο θόξησζεο κπνξεί λα επηκεθύλεηαη (π.ρ. κέζσ αλαδηπινύκελεο πόξηαο). Μπνξεί θαη αξρήλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ είηε γηα ηε κεηαθνξά πξνζώπσλ είηε εκπνξεπκάησλ. 3. Όζνλ αθνξά ηε δαζκνινγηθή θαηάηαμε ησλ νρεκάησλ απηνύ ηνπ ηύπνπ, επηζεκαίλνπκε ηα αθόινπζα: 3.1. Όηαλ ηα νρήκαηα απηά, εθ πξώηεο όςεσο, βάζεη ηεο γεληθήο ηνπο εκθάληζεο θαη ησλ αληηθεηκεληθώλ ηνπο ραξαθηεξηζηηθώλ, κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ θαη αξρήλ ηόζν γηα ηε κεηαθνξά πξνζώπσλ όζν θαη 5

6 εκπνξεπκάησλ, ηόηε ζεσξνύληαη σο νρήκαηα «πνιιαπιώλ ρξήζεσλ» θαη, γηα ηε δαζκνινγηθή ηνπο θαηάηαμε ζηηο θιάζεηο 8703 ή 8704, ζα πξέπεη λα θαζνξηζηεί εάλ ν θύξηνο ζθνπόο ηνπο εληνπίδεηαη ζηε κεηαθνξά πξνζώπσλ ή εκπνξεπκάησλ, αληίζηνηρα Γηα ην ζθνπό απηό, εθαξκόδνληαη ηα θξηηήξηα ησλ επεμεγεκαηηθώλ ζεκεηώζεσλ ηεο Σ.Ο. γηα ηηο θιάζεηο 8703 θαη 8704 (βι. α ζρεηηθό), θαη εηδηθόηεξα ε ζύγθξηζε ηνπ κέγηζηνπ εζσηεξηθνύ κήθνπο ηεο εμέδξαο θόξησζεο κε ην κήθνο ηνπ κεηαμνλίνπ. Δηδηθόηεξα: Όηαλ ην κήθνο ηεο εμέδξαο θόξησζεο είλαη κηθξόηεξν από ην 50% ηνπ κήθνπο ηνπ κεηαμνλίνπ, ηόηε ην όρεκα θαηαηάζζεηαη ζηελ θιάζε 8703 θαζώο ζεσξείηαη όηη πξννξίδεηαη γηα ηε κεηαθνξά πξνζώπσλ. Αληίζεηα, όηαλ ην κήθνο ηεο εμέδξαο θόξησζεο είλαη κεγαιύηεξν από ην 50% ηνπ κήθνπο ηνπ κεηαμνλίνπ, ηόηε ην όρεκα θαηαηάζζεηαη ζηελ θιάζε 8704 θαζώο ζεσξείηαη όηη πξννξίδεηαη γηα ηε κεηαθνξά εκπνξεπκάησλ Δθηζηνύκε ηδίσο ηελ πξνζνρή όηη, ηα πξναλαθεξόκελα θξηηήξηα εθαξκόδνληαη κόλνλ όζνλ αθνξά ηα νρήκαηα ηύπνπ Pick-up πνιιαπιώλ ρξήζεσλ, όπσο απηά νξίζηεθαλ αλσηέξσ. Όκσο, νξηζκέλα νρήκαηα ηύπνπ pick-up (δει. κε θιεηζηό ζάιακν επηβαηώλ θαη ρσξηζηό ρώξν θόξησζεο), ιόγσ ηεο γεληθόηεξεο εκθάληζεο θαη ησλ αληηθεηκεληθώλ ηνπο ραξαθηεξηζηηθώλ, δελ εκπίπηνπλ ζηελ θαηεγνξία ησλ «νρεκάησλ πνιιαπιώλ ρξήζεσλ», θαζώο είλαη εκθαλέο όηη ν θύξηνο εθ θαηαζθεπήο ζθνπόο ηνπο είλαη ε κεηαθνξά πξνζώπσλ ή εκπνξεπκάησλ. Σηελ πεξίπησζε απηή, ηα νρήκαηα θαηαηάζζνληαη απεπζείαο ζηελ θιάζε 8703 ή 8704, κε βάζε ηνπο γεληθνύο θαλόλεο 1 & 6 ηνπ Γαζκνινγίνπ, ρσξίο λα πθίζηαηαη ιόγνο εθαξκνγήο ησλ σο άλσ θξηηεξίσλ. Γηα παξάδεηγκα: Όρεκα ηύπνπ pick-up κε κία ή δύν ζεηξέο θαζηζκάησλ ζην ζάιακν επηβαηώλ θαη πνιύ κηθξό ρώξν θόξησζεο, ηνπ ηύπνπ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε κεηαθνξά απνζθεπώλ, εμνπιηζκνύ, εξγαιείσλ θιπ., ζπρλά κε ραξαθηεξηζηηθά νρήκαηνο «παληόο εδάθνπο» (ATV), ππάγεηαη ζηελ θιάζε 8703 ζύκθσλα κε ηνπο Γ.Κ. 1 & 6, θαζώο ζεσξείηαη όηη εθ θαηαζθεπήο πξννξίδεηαη γηα ηε κεηαθνξά πξνζώπσλ. Όρεκα ηύπνπ pick-up κε κία ζεηξά θαλνληθώλ θαζηζκάησλ, πνπ κπνξεί λα δηαζέηεη θαη δεύηεξε ζηελή ζεηξά κε θαζίζκαηα ηύπνπ πάγθνπ θαη ζηελή («κηζή») πιατλή πόξηα γηα ηε ζεηξά απηή, κε κεγάιε θαξόηζα γηα ηε κεηαθνξά εκπνξεπκάησλ, θπξίσο ηνπ ηύπνπ ησλ παξαδνζηαθώλ «αγξνηηθώλ θνξηεγώλ», θαηαηάζζεηαη ζηελ θιάζε 8704 ζύκθσλα κε ηνπο Γ.Κ. 1 & 6, θαζώο ζεσξείηαη όηη εθ θαηαζθεπήο πξννξίδεηαη γηα ηε κεηαθνξά εκπνξεπκάησλ. Τέινο, αλεμάξηεηα από ηα αλσηέξσ, επηζεκαίλνπκε όηη: Γηα ζθνπνύο δαζκνινγηθήο θαηάηαμεο νπνηνπδήπνηε ηύπνπ νρήκαηνο ζην Κνηλό Γαζκνιόγην ηεο Δ.Δ., δελ ιακβάλνληαη ππόςε ινηπέο εζληθέο ή ελσζηαθέο δηαηάμεηο, νδεγίεο, ξπζκίζεηο θιπ. πεξί νρεκάησλ, πνπ δελ ζρεηίδνληαη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κνηλνύ Γαζκνινγίνπ ηεο Δ.Δ., όπσο π.ρ. νδεγίεο Δ.Δ. πεξί ηερληθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ νρεκάησλ, δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2960/2001 πεξί επηβνιήο ηέινπο ηαμηλόκεζεο, εγθξίζεηο ηύπνπ ηνπ Υπ. Μεηαθνξώλ θιπ. Ωο είλαη επλόεην, όια όζα αλαθέξζεθαλ αλσηέξσ, δελ έρνπλ ηε κνξθή εμαληιεηηθήο - δεζκεπηηθήο παξάζεζεο ηερληθώλ θαη αληηθεηκεληθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ ησλ ελ ιόγσ νρεκάησλ. Άιισζηε, θάηη ηέηνην δελ ζα ήηαλ ξεαιηζηηθό, ιακβάλνληαο ππόςε ηόζν ηελ επξύηαηε πνηθηιία κνληέισλ απηνθηλήησλ κε δηάθνξνπο ζπλδπαζκνύο αληηθεηκεληθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ, θαζώο θαη ηε δηαξθή ηερλνινγηθή εμέιημε ησλ νρεκάησλ απηώλ δηαρξνληθά. 6

7 Καηά ζπλέπεηα, δελ είλαη εθηθηό λα δνζνύλ αλαιπηηθέο νδεγίεο δαζκνινγηθήο θαηάηαμεο πνπ λα θαιύπηνπλ όινπο ηνπο ηύπνπο νρεκάησλ πνπ θπθινθνξνύλ ζην εκπόξην. Γηα ην ζθνπό απηό, παξαθαινύκε λα ιακβάλεηε ππόςε πάληνηε ηα θαηά πεξίπησζε θύξηα αληηθεηκεληθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ηε γεληθόηεξε εκθάληζε ησλ νρεκάησλ πνπ πξνζθνκίδνληαη γηα ηεισληζκό, γηα ζθνπνύο δαζκνινγηθήο θαηάηαμεο απηώλ, ζε ζπλδπαζκό κε ηηο ηζρύνπζεο ζρεηηθέο δηαηάμεηο (Κνηλό Γαζκνιόγην, Δπεμεγεκαηηθέο Σεκεηώζεηο, θαλνληζκνί θαηάηαμεο, ΓΥΟεγθύθιηνη θιπ). Σην παξάξηεκα ηεο παξνύζαο, παξαηίζεηαη γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο πίλαθαο κε ζπλνπηηθή παξνπζίαζε νξηζκέλσλ ραξαθηεξηζηηθώλ ησλ ηξηώλ ηύπσλ νρεκάησλ (jeep - van pickup), κε ελδεηθηηθό κόλν ραξαθηήξα, θαζώο θαη ησλ βαζηθώλ θξηηεξίσλ γηα ηε δαζκνινγηθή ηνπο θαηάηαμε. Δπηπιένλ, παξαηίζεληαη νη ζρεηηθέο εγθύθιηνη ΓΥΟ πνπ έρνπλ εθδνζεί γηα ζέκαηα δαζκνινγηθήο θαηάηαμεο ηέηνησλ νρεκάησλ, θαζώο θαη ζρεηηθνί θαλνληζκνί θαηάηαμεο ηεο Δ.Δ. Η ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΗ ΣΗ Γ/ΝΗ Π. ΑΓΙΚΗΜΔΝΑΚΗ 7

8 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1. Βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά jeep van pickup: Υαξαθηεξηζηηθά JEEP VAN PICK-UP Τύπνο Κιεηζηά θαη αλνηθηά Δληαίνο ζθειεηόο (ζαζί) Κιεηζηά Δληαίνο ζθειεηόο (ζαζί) Με θιεηζηό ζάιακν (θακπίλα) γηα ηνπο επηβάηεο Φσξηζηόο αλνηθηόο ή θαιπκκέλνο ρώξνο θόξησζεο Σρήκα/εκθάληζε Τύπνπ ζηξαηησηηθνύ νρήκαηνο «Ογθνεηδνύο» - εληζρπκέλεο θαηαζθεπήο (blocky, sturdy structure) «Κηβσηίνπ» / νξζνγσληθήο θαηαζθεπήο (boxlike) «Λεία» επηθάλεηα (sleek) Τύπνπ ειαθξηνύ «αλνηθηνύ θνξηεγνύ» Τερληθά ραξαθηεξηζηηθά Four-Wheel-Drive (4x4) ATV - θαηάιιειν γηα αλώκαιν έδαθνο Δληαίνο ζθειεηόο (ζαζί) Μία ή πεξηζζόηεξεο ζεηξέο θαζηζκάησλ Δληζρπκέλε γεξή θαηαζθεπή (sturdy construction) Μηθξόηεξε ηθαλόηεηα θνξηίνπ Μπνξεί λα έρεη κεγάιε ηθαλόηεηα θνξηίνπ όηαλ πξννξίδεηαη γηα κεηαθνξά εκπνξεπκάησλ Μπνξεί λα είλαη 4x4 Δληαίνο ζθειεηόο (ζαζί) Μία ή πεξηζζόηεξεο ζεηξέο θαζηζκάησλ Μπνξεί λα έρεη κεγάιε ηθαλόηεηα θνξηίνπ όηαλ πξννξίδεηαη γηα κεηαθνξά εκπνξεπκάησλ FWD (4x4) Ο ζάιακνο επηβαηώλ (θακπίλα) δηαρσξίδεηαη εθ θαηαζθεπήο από ην ρώξν θόξησζεο (θαξόηζα) Μία ή πεξηζζόηεξεο ζεηξέο θαζηζκάησλ ζην ζάιακν Μπνξεί λα είλαη θαηάιιειν γηα αλώκαιν έδαθνο 8

9 Σθνπόο Μεηαθνξά πξνζώπσλ Γελ ζεσξείηαη «πνιιαπιώλ ρξήζεσλ» Sports Utility Vehicle - SUV Μεηαθνξά πξνζώπσλ ή/θαη εκπνξεπκάησλ Αλ πξννξίδεηαη λα κεηαθέξεη ηόζν επηβάηεο όζν θαη εκπνξεύκαηα, ηόηε ζεσξείηαη «όρεκα πνιιαπιώλ ρξήζεσλ» Μεηαθνξά πξνζώπσλ θαη εκπνξεπκάησλ Αλ πξννξίδεηαη λα κεηαθέξεη ηόζν επηβάηεο όζν θαη εκπνξεύκαηα, ηόηε ζεσξείηαη «όρεκα πνιιαπιώλ ρξήζεσλ» Φξήζε Δληόο θαη εθηόο νδηθνύ δηθηύνπ (off road) ATV (All Terrain Vehicle) Σην νδηθό δίθηπν Κπξίσο ζην νδηθό δίθηπν Μπνξεί λα έρεη ηε δπλαηόηεηα γηα νδήγεζε ζε αλώκαια εδάθε (rough terrain) Φώξνο θόξησζεο Δληαίνο, θιεηζηόο ή αλνηθηόο Μηθξήο ρσξεηηθόηεηαο (απνζθεπέο, εξγαιεία, εμνπιηζκόο θιπ.) Πίζσ από ηηο ζέζεηο επηβαηώλ Μεγάινο γηα κεηαθνξά θνξηίνπ, αλ πξννξίδεηαη γηα κεηαθνξά εκπνξεπκάησλ Δληαίνο κε ην ζάιακν επηβαηώλ Σπρλά δηαζέηεη δηαρσξηζηηθό γηα ηελ πξνζηαζία επηβαηώλ θαη θνξηίνπ Φσξηζηόο από ην ζάιακν επηβαηώλ Αλνηθηόο ή θαιπκκέλνο Μπνξεί λα επηκεθύλεηαη (π.ρ. κέζσ αλαδηπινύκελεο πόξηαο) Μπνξεί λα δηαζέηεη πόξηα ζην πίζσ κέξνο γηα ηε θόξησζε Γαζκνινγηθή θιάζε

10 2. Γαζκνινγηθή θαηάηαμε Κιάζε JEEP VAN PICK-UP 8703 Δθ θαηαζθεπήο πξννξίδνληαη θπξίσο γηα ηε κεηαθνξά πξνζώπσλ, έζησ θαη αλ δηαζέηνπλ κηθξό ρώξν θόξησζεο. Κξηηήξην θαηάηαμεο: αληηθεηκεληθά ραξαθηεξηζηηθά. Γεληθνί θαλόλεο 1 & 6 ηνπ Κνηλνύ Γαζκνινγίνπ Γελ θαηαηάζζνληαη ηα ηππηθά νρήκαηα ηύπνπ jeep ζηελ θιάζε 8704, είηε αλνηθηά είηε θιεηζηά. Λόγσ ησλ αληηθεηκεληθώλ ηνπο ραξαθηεξηζηηθώλ ζεσξνύληαη νρήκαηα κεηαθνξάο πξνζώπσλ ηεο θιάζεο 8703 (Γ.Κ. 1 & 6). Όρεκα πνπ εθ πξώηεο όςεσο κπνξεί λα πξνζνκνηάδεη κε «ηύπνπ jeep» αιιά δηαζέηεη ρσξηζηό, αλνηθηό ή θαιπκκέλν ρώξν θόξησζεο ζεσξείηαη ηύπνπ pickup. Γηα ηελ θαηάηαμή ηνπ Μία ζεηξά θαζηζκάησλ: αλ δηαζέηνπλ ζηεξίγκαηα γηα ηνπνζέηεζε θαζηζκάησλ ή/θαη δηαηάμεηο αζθαιείαο ζην πίζσ κέξνο. Γύν ζεηξέο θαζηζκάησλ: πνιπηειέο εζσηεξηθό, αλέζεηο γηα ηνπο επηβάηεο, πιατλά παξάζπξα, ζρεηηθά κηθξόο ρώξνο θόξησζεο ρσξίο ρώξηζκα γηα ηα εκπνξεύκαηα θιπ. Αληηθεηκεληθά ραξαθηεξηζηηθά Γ.Κ. 1 & 6. Μία ζεηξά θαζηζκάησλ: αλ δελ δηαζέηνπλ ζηεξίγκαηα γηα ηελ ηνπνζέηεζε θαζηζκάησλ ή/θαη δηαηάμεηο αζθαιείαο ζην πίζσ κέξνο. Γελ ιακβάλνληαη ππόςε άιια θξηηήξηα (π.ρ. πιατλά παξάζπξα ή αλέζεηο). Γύν ζεηξέο θαζηζκάησλ: αλ δελ δηαζέηνπλ πνιπηειέο εζσηεξηθό, αλέζεηο γηα ηνπο επηβάηεο θαη πιατλά παξάζπξα, δηαζέηνπλ ζρεηηθά κεγάιν ρώξν θόξησζεο, ρώξηζκα γηα ηα εκπνξεύκαηα θιπ. Αληηθεηκεληθά ραξαθηεξηζηηθά ΓΚ 1&6. Μία ή δύν ζεηξέο θαζηζκάησλ: ρώξνο θόξησζεο κήθνπο κηθξόηεξνπ ηνπ 50% ηνπ κεηαμνλίνπ. Τν θξηηήξην απηό ρξεζηκνπνηείηαη κόλν εθόζνλ ην όρεκα ζεσξείηαη πνιιαπιώλ ρξήζεσλ, δει. πξννξίδεηαη γηα ηε κεηαθνξά ηόζν πξνζώπσλ όζν θαη εκπνξεπκάησλ, νπόηε θαη αξρήλ ζα κπνξνύζε λα ππαρζεί ηόζν ζηελ θιάζε 8703 όζν θαη ζηελ Μία ή δύν ζεηξέο θαζηζκάησλ κε πνιύ κηθξό ρώξν θόξησζεο: εθόζνλ ιόγσ ησλ αληηθεηκεληθώλ ηνπ ραξαθηεξηζηηθώλ, όπσο ηδίσο πνιύ κηθξόο ρώξνο θόξησζεο (κόλν γηα απνζθεπέο, εξγαιεία, εμαξηήκαηα), ηύπνο παληόο εδάθνπο - ATV θιπ., ην όρεκα δελ ζεσξείηαη πνιιαπιώλ ρξήζεσλ, δει. δελ πξννξίδεηαη θαη αξρήλ ηόζν γηα ηε κεηαθνξά πξνζώπσλ όζν θαη εκπνξεπκάησλ αιιά θπξίσο πξνζώπσλ, ηόηε δελ εθαξκόδνληαη ηα σο άλσ θξηηήξηα. Η θαηάηαμε ζηελ θιάζε 8703 γίλεηαη βάζεη ησλ Γ.Κ. 1 & 6. Παξάδεηγκα: ειαθξηά νρήκαηα SUV, 4x4, παληόο εδάθνπο. Μία ή δύν ζεηξέο θαζηζκάησλ πνιιαπιώλ ρξήζεσλ (γεληθά): ρώξνο θόξησζεο κήθνπο κεγαιύηεξνπ ηνπ 50% ηνπ κεηαμνλίνπ. Τν θξηηήξην απηό ρξεζηκνπνηείηαη κόλν εθόζνλ ην όρεκα ζεσξείηαη πνιιαπιώλ ρξήζεσλ, δει. πξννξίδεηαη γηα ηε κεηαθνξά ηόζν πξνζώπσλ όζν θαη εκπνξεπκάησλ, νπόηε θαη αξρήλ ζα κπνξνύζε λα ππαρζεί ηόζν ζηελ θιάζε 8703 όζν θαη ζηελ Μία ζεηξά θαζηζκάησλ θαη κεγάιε θαξόηζα: εθόζνλ ιόγσ ησλ αληηθεηκεληθώλ ηνπ ραξαθηεξηζηηθώλ, όπσο ηδίσο πνιύ κεγάινο ρώξνο θόξησζεο, ην όρεκα δελ ζεσξείηαη πνιιαπιώλ ρξήζεσλ, δει. δελ πξννξίδεηαη γηα ηε κεηαθνξά ηόζν πξνζώπσλ όζν θαη εκπνξεπκάησλ αιιά 10

11 εθαξκόδνληαη ηα αληίζηνηρα θξηηήξηα. Όρεκα πνπ κπνξεί εθ πξώηεο όςεσο λα πξνζνκνηάδεη κε «ηύπνπ jeep» αιιά κε κεγάιν εληαίν θιεηζηό ρώξν θόξησζεο, δει. πνπ πξννξίδεηαη θπξίσο γηα κεηαθνξά εκπνξεπκάησλ, ζεσξείηαη θιεηζηό θνξηεγό ηεο θιάζεο Καηαηάζζεηαη κε ηνπο Γ.Κ. 1 & 6. Όρεκα πνπ κπνξεί εθ πξώηεο όςεσο λα πξνζνκνηάδεη κε «ηύπνπ jeep» αιιά κε κεγάιν εληαίν αλνηθηό ρώξν θόξησζεο, δει. πνπ πξννξίδεηαη θπξίσο γηα κεηαθνξά εκπνξεπκάησλ, ζεσξείηαη αλνηθηό θνξηεγό ηεο θιάζεο Καηαηάζζεηαη κε ηνπο Γ.Κ. 1 & 6. θπξίσο εκπνξεπκάησλ, δελ εθαξκόδνληαη ηα σο άλσ θξηηήξηα. Η θαηάηαμε ζηελ θιάζε 8704 γίλεηαη βάζεη ησλ Γ.Κ. 1 & 6. Παξάδεηγκα: «παξαδνζηαθά» αγξνηηθά νρήκαηα 11

12 3. Καηάινγνο ζρεηηθώλ δηαηάμεσλ (ΓΤΟ, θαλνληζκνί, θιπ.) Η αξηζ. Γ.996/631/ ΓΥΟ «Κνηλνπνίεζε επεμεγεκαηηθώλ ζεκεηώζεσλ ηεο Σ.Ο. γηα ηηο θιάζεηο θαη 87.04» Η αξηζ. Γ17Α ΔΞ/ ΓΥΟ «Απνζηνιή ησλ Δπεμεγεκαηηθώλ Σεκεηώζεσλ ηνπ Δλαξκνληζκέλνπ Σπζηήκαηνο ηνπ Παγθόζκηνπ Οξγαληζκνύ Τεισλείσλ ζηελ ειιεληθή γιώζζα Κεθ. 87» Η αξηζ. Γ17Α ΔΞ/ ΓΥΟ «Γαζκνινγηθή θαηάηαμε θιεηζηώλ νρεκάησλ ηύπνπ βαλ κε κία ζεηξά θαζηζκάησλ» Η αξηζ. ΓΓΘΤΟΚ Α ΔΞ/ ΓΥΟ «Κνηλνπνίεζε ηνπ εθηειεζηηθνύ θαλ. (ΔΔ) αξηζ. 22/2015» Η αξηζ. ΓΓΘΤΟΚ Α ΓΥΟ «Κνηλνπνίεζε εθηειεζηηθνύ θαλ. (ΔΔ) αξηζ. 221/2015» 12

13 ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΑΝΟΜΗ Α. ΓΙΑ ΔΝΔΡΓΔΙΑ Τεισλεηαθέο πεξηθέξεηεο (κε ηελ παξάθιεζε λα ελεκεξώζνπλ ζρεηηθά ηα ηεισλεία αξκνδηόηεηάο ηνπο). Β. ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ 1. Υπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ 1.1 Διεγθηηθέο Υπεξεζίεο Τεισλείσλ (ΔΛΥΤ Αηηηθήο - Θεζζαινλίθεο) 1.2 Γ/λζε Δζσηεξηθνύ Διέγρνπ Αζήλα Θεο/λίθε 1.3 Γ/λζε Δζσηεξηθώλ Υπνζέζεσλ Αζήλα Θεο/λίθε 1.4 ΣΓΟΔ (Κ.Υ. & Πεξηθεξεηαθέο Γ/λζεηο απηνύ) 1.5 Γεληθή Γ/λζε Γ.Φ.Κ. Γ/λζε Σρεδ. Υπνζη. Δξγαζη. & Φεκηθ. Γαζκνινγίνπ (Αλ. Τζόρα 16, Αζήλα) 2. Διιεληθή Σηαηηζηηθή Αξρή (Πεηξαηώο 46 & Δπνληηώλ Πεηξαηάο) 3. Κεληξηθή Έλσζε Δπηκειεηεξίσλ Διιάδνο (Αθαδεκίαο 7, Αζήλα) 4. Δκπνξηθό θαη Βηνκεραληθό Δπηκειεηήξην Αζελώλ (Αθαδεκίαο 7, Αζήλα) 5. Δκπνξηθό θαη Βηνκεραληθό Δπηκειεηήξην Θεζζαινλίθεο (Τζηκηζθή 29, Θεζ/λίθε) 6. Δκπνξηθό θαη Βηνκεραληθό Δπηκειεηήξην Πεηξαηώο (Λνπδνβίθνπ 1 Πι. Οδεζζνύ, Πεηξαηάο) 7. Δζληθή Σπλνκνζπνλδία Διιεληθνύ Δκπνξίνπ (Μεηξνπόιεσο 42, Αζήλα) 8. Βηνηερληθό Δπηκειεηήξην Αζελώλ (Αθαδεκίαο 18, Αζήλα) 9. Βηνηερληθό Δπηκειεηήξην Θεζζαινλίθεο (Αξηζηνηέινπο 27, Θεζζαινλίθε) 10. Βηνηερληθό Δπηκειεηήξην Πεηξαηώο (Καξαΐζθνπ 111, Πεηξαηάο) 11. Οκνζπνλδία Δθηεισληζηώλ Διιάδνο (Καξαΐζθνπ 82, Πεηξαηάο) 12. Σύιινγνο Δθηεισληζηώλ Αζελώλ-Πεηξαηώο (Τζακαδνύ 38, Πεηξαηάο) 13. Σύιινγνο Δθηεισληζηώλ Θεζ/λίθεο (Κνπληνπξηώηνπ 13, Θεζ/λίθε) 14. Σύλδεζκνο Δπηρεηξήζεσλ θαη Βηνκεραληώλ Σ.Δ.Β. (Ξελνθώληνο 5, Αζήλα) 15. Σύλδεζκνο Βηνκεραληώλ Αηηηθήο & Πεηξαηά (Ακεξηθήο 10, Αζήλα) 16. Σύλδεζκνο Βηνκεραληώλ Βνξείνπ Διιάδνο (Πι. Μνξηρόβνπ 1, Θεζ/λίθε) 17. Παλειιήληνο Σύιινγνο Δθνδηαζηώλ Πινίσλ (Λνπδνβίθνπ 1, Πεηξαηάο) 18. Α.Δ.Τ.Α. Γ. ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΓΙΑΝΟΜΗ 1. Γξαθείν θαο Γελ. Γξακκαηέσο Γεκνζίσλ Δζόδσλ 2. Γξαθείν θαο Γελ. Γ/ληξηαο Τεισλείσλ θαη ΔΦΚ 3. Γ/λζε Τει. Γηαδηθαζηώλ 4. Γ/λζε ΔΦΚ & ΦΠΑ 5. Γ/λζε Σ.Τ.Δ.Π. 6. Γ/λζε Ηι. Τεισλείνπ 7. Γ/λζε ΓΘΤΟΚ Τκήκαηα Α, Β, Γ, Γ 13

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Δ/ΝΗ 17 Η ΔΑΜΟΛΟΓΙΚΗ - ΣΜΗΜΑ Ε

Δ/ΝΗ 17 Η ΔΑΜΟΛΟΓΙΚΗ - ΣΜΗΜΑ Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 2 Απριλίου 2012 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΥΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΣΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Υ.Κ. Αρ. Πρωτ.: Γ19Α 5015607 ΔΞ 2012 Δ/ΝΗ 19Η ΣΕΛ. ΔΙΑΔΙΚΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών τοιχεία του μαθήματοσ (ημζρα εβδομάδασ, ώρεσ, ζτοσ): ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών Εργαςτηριακή ομάδα αςκήςεων 2 για το μάθημα «ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο:

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Πίνακες Σσμβόλων Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Εηζαγσγή ελόο ζηνηρείνπ Αλαδήηεζε ζηνηρείνπ κε δεδνκέλν θιεηδί Άιιεο ρξήζηκεο ιεηηνπξγίεο είλαη: Δηαγξαθή ελόο θαζνξηζκέλνπ ζηνηρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ 1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ ΝΟΗΠΚΝΠ 2 Τν πεηξέιαην, πνπ κεξηθέο θνξέο ζηελ θαζεκεξηλή γιώζζα απνθαιείηαη θαη μαύπορ σπςσόρ ή τσάι τος Ρέξαρ, είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ. Αζήλα, 3 Ιαλοσαρίοσ 2007 Αρ. Πρωη.: 68609/7995/06. Τκήκα Οδηθής Αζθάιεηας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ. Αζήλα, 3 Ιαλοσαρίοσ 2007 Αρ. Πρωη.: 68609/7995/06. Τκήκα Οδηθής Αζθάιεηας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Αζήλα, 3 Ιαλοσαρίοσ 2007 Αρ. Πρωη.: 68609/7995/06 Τκήκα Οδηθής Αζθάιεηας ΘΕΜΑ : Κοηλοποίεζε απόθαζες σποσργώλ Οηθολοκίας θαη Οηθολοκηθώλ θαη Μεηαθορώλ θαη Επηθοηλωληώλ

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ»

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» Τν Παλεπηζηήκην Παηξώλ, ην Δπηκειεηήξην Αραΐαο θαη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789

Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789 Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789 Web site : www.versus-software.gr software.gr Email : info@versus-software.gr software.gr Versus Software AdDesk v7.0 Πξόθεηηαη

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο Πξαθηηθή Άζθεζε (επίπεδν 2): ηόρνο ηεο άζθεζεο είλαη ε πεξαηηέξω εμνηθείωζε

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ Αγαπεηέ αξρεγέ, Τν λέν ζύζηεκα ησλ playoff πνπ πηινηηθά ζα εθαξκνζηεί ζηε θεηηλή πεξίνδν 2013 14 απνηειεί κηα βειηίσζε ηνπ πθηζηάκελνπ ζπζηήκαηνο πνπ κε επηηπρία εθαξκόζηεθε ζηηο πξώηεο έμη δηνξγαλώζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΝΗΚ ΓΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚ ΓΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. εο 6//0 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 6/0 Πεξί: Παξαηάζεωλ Μηζζώζεωλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη ΛΤΜΔΝΔ ΑΚΖΔΗ ΣΖΝ ΔΤΡΔΖ ΑΡΥΗΚΖ ΦΑΖ 1. Η αιή αξκνληθή ηαιάλησζε ν εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη ιάηνο Α = cm θαη ζρλόηεηα f = 5 Hz. Τε ρξνληθή ζηηγκή = ην κηθξό ζώκα δηέξρεηαη αό ηε ζέζε ανκάθξλζεο

Διαβάστε περισσότερα

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα:

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα: ηηο πξνζνκνηώζεηο πνπ αθνινπζνύλ εμεηάδεηαη ε πεξίπησζε ηνπ θπιίλδξνπ δηπιαζίσλ δηαζηάζεσλ θαη γίλεηαη εμέηαζε θάζε θπιίλδξνπ μερσξηζηά (εμσηεξηθνύ θαη εζσηεξηθνύ). Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου.

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου. ΕΩΜΕΤΡΙ ΛΥΚΕΙΟΥ - ΕΜΔ ΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΣ Ι ΤΗΝ ΛΥΣΗ ΣΚΗΣΕΩΝ ΕΜΔ Πρόηζε Ίζ πολυγωνικά χωρί έχουν ίζ εμβδά Το νηίζηροθο δεν ιζχύει ηλδή δύο ιζοεμβδικά χωρί δεν είνι κηά νάγκη ίζ Εκβδόλ ηεηργώλοσ πιεσράς Εκβδόλ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ. Επωνυμία Διεύθυνση Τηλέφωνο Φαξ Κεληξηθή Έλωζε Δπηκειεηεξίωλ Διιάδνο (Κ.Δ.Δ.Δ.)

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ. Επωνυμία Διεύθυνση Τηλέφωνο Φαξ Κεληξηθή Έλωζε Δπηκειεηεξίωλ Διιάδνο (Κ.Δ.Δ.Δ.) ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ Επωνυμία Διεύθυνση Τηλέφωνο Φαξ Κεληξηθή Έλωζε Δπηκειεηεξίωλ Διιάδνο (Κ.Δ.Δ.Δ.) Διιεληθόο Δπηκειεηεξηαθόο Σύλδεζκνο Μεηαθνξώλ (Δ.Δ.ΣΥ.Μ.) Απηνθηλεηηζηώλ Διιάδνο (Γ.Σ.Δ.Α.Δ.) Απηνθηλεηηζηώλ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Ασφρματης Πρόσβασης (Wi-Fi) στο Διαδίκτυο

Οδηγίες Ασφρματης Πρόσβασης (Wi-Fi) στο Διαδίκτυο Αγαπηηοί τρήζηες, Με ταρά ζας ανακοινώνοσμε ηη κάλσυη ηφν τώρφν ηοσ κηιριακού ζσγκροηήμαηος ηης Στολής Θεηικών Επιζηημών με αζύρμαηα ζημεία πρόζβαζης ζηο διαδίκησο. Πρόζβαζη ζηην σπηρεζία έτοσν όλα ηα

Διαβάστε περισσότερα

Τ Μ Η Μ Α ΟΧΗΜΑΤΩΝ. Ιμαντοκίνηςη

Τ Μ Η Μ Α ΟΧΗΜΑΤΩΝ. Ιμαντοκίνηςη Ιμαντοκίνηςη Μεηάδνζε θίλεζεο θαη κεηαθνξά ηζρύνο κεηαμύ αηξάθησλ ζε κεγάιε απόζηαζε Μεηαθνξά ηζρύνο κέζσ ηξηβήο ζην ζύζηεκα ηκάληα ηξνραιία Είδε ηκάλησλ: επίπεδνη (γηα κεγάιεο απνζηάζεηο αηξάθησλ θαη

Διαβάστε περισσότερα