Αξ. Πξση.: ΓΓΘΣΟΚ Α ΔΞ2015 Γ/ΝΗ ΓΑΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ & ΣΔΛΩΝ. ΟΙΚ/ΚΩΝ ΚΑΘΔΣΩΣΩΝ ΣΜΗΜΑ A ΓΑΜΟΛΟΓΙΚΟ&ΓΑΜ.ΑΞΙΑ ΠΡΟ: Όπσο Π. Γ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αξ. Πξση.: ΓΓΘΣΟΚ Α 5006878 ΔΞ2015 Γ/ΝΗ ΓΑΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ & ΣΔΛΩΝ. ΟΙΚ/ΚΩΝ ΚΑΘΔΣΩΣΩΝ ΣΜΗΜΑ A ΓΑΜΟΛΟΓΙΚΟ&ΓΑΜ.ΑΞΙΑ ΠΡΟ: Όπσο Π. Γ."

Transcript

1 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αζήλα, 20 Μαξηίνπ 2015 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜ. ΔΟΓΩΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΣΔΛΩΝΔΙΩΝ & Δ.Φ.Κ. Αξ. Πξση.: ΓΓΘΣΟΚ Α ΔΞ2015 Γ/ΝΗ ΓΑΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ & ΣΔΛΩΝ. ΟΙΚ/ΚΩΝ ΚΑΘΔΣΩΣΩΝ ΣΜΗΜΑ A ΓΑΜΟΛΟΓΙΚΟ&ΓΑΜ.ΑΞΙΑ ΠΡΟ: Όπσο Π. Γ. Ταρ. Γ/λζε : Καξ. Σεξβίαο 10 T. Κ: Αζήλα Πιεξνθνξίεο : Δ.Μπίξκπηια Τειέθσλν : , 475 FAX : ΘΔΜΑ: ρεη: «Γαζκνινγηθή θαηάηαμε νξηζκέλσλ απηνθηλήησλ νρεκάησλ» α) Η αξηζ. Γ.996/631/ ΓΥΟ «Κνηλνπνίεζε επεμεγεκαηηθώλ ζεκεηώζεσλ ηεο Σ.Ο. γηα ηηο θιάζεηο θαη 87.04» β) Η αξηζ. Γ17Α ΔΞ/ ΓΥΟ «Απνζηνιή ησλ Δπεμεγεκαηηθώλ Σεκεηώζεσλ ηνπ Δλαξκνληζκέλνπ Σπζηήκαηνο ηνπ Παγθόζκηνπ Οξγαληζκνύ Τεισλείσλ ζηελ ειιεληθή γιώζζα Κεθ. 87» γ) Η αξηζ. Γ17Α ΔΞ/ ΓΥΟ «Γαζκνινγηθή θαηάηαμε θιεηζηώλ νρεκάησλ ηύπνπ βαλ κε κία ζεηξά θαζηζκάησλ» Σε ζπλέρεηα εξσηεκάησλ θαη δπζρεξεηώλ πνπ έρνπλ αλαθεξζεί αλαθνξηθά κε ηε δαζκνινγηθή θαηάηαμε νξηζκέλσλ ηύπσλ απηνθηλήησλ νρεκάησλ, θαη εηδηθόηεξα ησλ απνθαινύκελσλ «ηύπνπ jeep», «βαλ» θαη «pick-up», παξέρνπκε ηηο αθόινπζεο δηεπθξηλίζεηο γηα ζθνπνύο απνζαθήληζεο θαη δηαρσξηζκνύ ησλ γεληθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ ησλ ελ ιόγσ νρεκάησλ θαζώο θαη ησλ βαζηθώλ θξηηεξίσλ γηα ηε δαζκνινγηθή ηνπο θαηάηαμε ζηηο θιάζεηο 8703 θαη 8704, θαηά πεξίπησζε: Α. Ορήκαηα «ηύπνπ jeep»: 1. Ο όξνο «νρήκαηα ηύπνπ jeep», δελ νξίδεηαη νύηε πεξηιακβάλεηαη ζην Κνηλό Γαζκνιόγην ηεο Δ.Δ. θαη ζηηο επεμεγεκαηηθέο ζεκεηώζεηο απηνύ, αιιά νύηε θαη ζηηο επεμεγεκαηηθέο ζεκεηώζεηο ηνπ Δλαξκνληζκέλνπ Σπζηήκαηνο ηνπ Παγθόζκηνπ Οξγαληζκνύ Τεισλείσλ (Π.Ο.Τ.). Ωο εθ ηνύηνπ, δελ πθίζηαηαη ελαξκνληζκέλνο νξηζκόο ησλ ελ ιόγσ νρεκάησλ εληόο ηεο Δ.Δ. γηα ζθνπνύο δαζκνινγηθήο θαηάηαμεο, νύηε θαη απαξίζκεζε ή επεμήγεζε ησλ αληηθεηκεληθώλ θαη ηερληθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ ησλ ελ ιόγσ νρεκάησλ. 2. Λακβάλνληαο ππόςε όηη, ζηνλ εζληθό ηεισλεηαθό θώδηθα (Ν. 2960/2001) ν όξνο απηόο αλαθέξεηαη ζε ζρέζε κε νξηζκέλεο πεξηπηώζεηο επηβνιήο ηέινπο ηαμηλόκεζεο, παξαζέηνπκε θαησηέξσ γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο, νξηζκέλα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ «νρεκάησλ ηύπνπ jeep» γηα ζθνπνύο δαζκνινγηθήο ηνπο θαηάηαμεο θαη ζπλαθόινπζεο νξζήο επηβνιήο ηόζν ησλ δαζκνινγηθώλ επηβαξύλζεσλ όζν θαη ηνπ ηέινπο ηαμηλόκεζεο, ηνπ θόξνπ πνιπηειείαο θιπ: 1

2 Πξόθεηηαη θπξίσο γηα νρήκαηα 4x4, «νγθνεηδνύο» θαη εληζρπκέλεο δνκήο (blocky, sturdy structure). Μπνξεί λα είλαη ηνπ ηύπνπ SUV (Sports Utility Vehicle). Δίλαη γεληθά θαηάιιεια θαη γηα αλώκαια εδάθε (rough terrain - ATV). Η γεληθή ηνπο εκθάληζε πξνζνκνηάδεη ζε αξθεηά ζεκεία κε ηα αληίζηνηρα νρήκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη από ην ζηξαηό. Τα ελ ιόγσ νρήκαηα δελ πξέπεη λα ζπγρένληαη κε ηα νρήκαηα ηύπνπ βαλ (βι. ζεκείν Β). Γηαζέηνπλ κία ή πεξηζζόηεξεο ζεηξέο θαζηζκάησλ θαη εληαίν ζθειεηό (ζαζί). Μπνξεί λα είλαη αλνηθηνύ ή θιεηζηνύ ηύπνπ. Μπνξεί λα δηαζέηνπλ κηθξό, εληαίν ρώξν θόξησζεο, αλνηθηό ή θιεηζηό (π.ρ. γηα απνζθεπέο, εξγαιεία, εμνπιηζκό θιπ.). Ο θύξηνο ζθνπόο ηνπο είλαη ε κεηαθνξά πξνζώπσλ. 3. Όζνλ αθνξά ηε δαζκνινγηθή θαηάηαμε ησλ νρεκάησλ απηνύ ηνπ ηύπνπ, επηζεκαίλνπκε ηα αθόινπζα: Όπσο αλαθέξζεθε αλσηέξσ, ηα νρήκαηα «ηύπνπ jeep», βάζεη ησλ αληηθεηκεληθώλ ηνπο ραξαθηεξηζηηθώλ θαη ηεο γεληθόηεξεο εκθάληζήο ηνπο, ζεσξνύληαη σο νρήκαηα πνπ πξννξίδνληαη θπξίσο γηα ηε κεηαθνξά πξνζώπσλ, έζησ θαη αλ δηαζέηνπλ βνεζεηηθό ρώξν θόξησζεο (θιεηζηό ή αλνηθηό) γηα ηε κεηαθνξά π.ρ. απνζθεπώλ, εξγαιείσλ, εμνπιηζκνύ θιπ. Τα ελ ιόγσ νρήκαηα, θαηά ζπλέπεηα, εμ νξηζκνύ δελ δύλαηαη λα ζεσξεζνύλ σο «νρήκαηα πνιιαπιώλ ρξήζεσλ», δειαδή νρήκαηα πνπ εθ πξώηεο όςεσο πξννξίδνληαη εμίζνπ ηόζν γηα ηε κεηαθνξά πξνζώπσλ όζν θαη εκπνξεπκάησλ. Σύκθσλα ινηπόλ κε ηα αλσηέξσ, ηα ελ ιόγσ νρήκαηα θαηαηάζζνληαη ζηε δαζκνινγηθή θιάζε ηνπ Κνηλνύ Γαζκνινγίνπ ηεο Δ.Δ., σο απηνθίλεηα νρήκαηα πνπ πξννξίδνληαη γηα ηε κεηαθνξά πξνζώπσλ (επηβαηηθά). Δμάιινπ, ε κεηαηξνπή νξηζκέλσλ ηερληθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ ησλ απηνθηλήησλ νρεκάησλ ηύπνπ jeep, όπσο είλαη π.ρ. ην θιείζηκν αλνηθηνύ ρώξνπ θόξησζεο, ε αθαίξεζε δεύηεξεο ζεηξάο θαζηζκάησλ έζησ θαη κε κόληκν ηξόπν θιπ., δελ δύλαηαη λα κεηαβάιιεη ηε δαζκνινγηθή ηνπο θαηάηαμε. Δηδηθόηεξα, ιόγσ ησλ εθ θαηαζθεπήο αληηθεηκεληθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ θαη ηεο γεληθόηεξεο εκθάληζεο ησλ ελ ιόγσ νρεκάησλ, ηέηνηνπ είδνπο κεηαηξνπέο δελ θξίλνληαη ηθαλέο λα κεηαβάινπλ ηελ θύξηα ρξήζε ηνπο πνπ είλαη ε κεηαθνξά πξνζώπσλ ζύκθσλα κε ην θείκελν ηεο δαζκνινγηθήο θιάζεο Τέινο, γηα ζθνπνύο απνθπγήο ζύγρπζεο, εθηζηνύκε ηελ πξνζνρή ζηα αθόινπζα ζεκεία: Απηνθίλεηα νρήκαηα ηα νπνία, εθ πξώηεο όςεσο, κπνξεί λα ζεσξεζεί όηη πξνζνκνηάδνπλ ζε νξηζκέλα ραξαθηεξηζηηθά ησλ «νρεκάησλ ηύπνπ jeep», αιιά δηαζέηνπλ ρσξηζηό, αλνηθηό ή θαιπκκέλν, ρώξν θόξησζεο (εμέδξα/θαξόηζα), δελ ζεσξνύληαη σο «νρήκαηα ηύπνπ jeep» αιιά σο νρήκαηα ηύπνπ pick-up θαη θαηά ζπλέπεηα γηα ηε δαζκνινγηθή ηνπο θαηάηαμε ζηηο Γ.Κ ή 8704 εθαξκόδνληαη ηα αληίζηνηρα θξηηήξηα (βι. ζεκείν Γ). Απηνθίλεηα νρήκαηα ηα νπνία, εθ πξώηεο όςεσο, κπνξεί λα ζεσξεζεί όηη πξνζνκνηάδνπλ ζε νξηζκέλα ραξαθηεξηζηηθά ησλ «νρεκάησλ ηύπνπ jeep», αιιά δηαζέηνπλ εθ θαηαζθεπήο εληαίν, κεγάιν ρώξν θόξησζεο, αλνηθηό ή θιεηζηό, ηνπ ηύπνπ πνπ παξαπέκπεη ζε ραξαθηεξηζηηθά νρήκαηνο πνπ πξννξίδεηαη γηα ηε κεηαθνξά εκπνξεπκάησλ, δελ ζεσξνύληαη σο «νρήκαηα ηύπνπ jeep» αιιά σο αλνηθηά ή θιεηζηά θνξηεγά αληίζηνηρα θαη θαηαηάζζνληαη βάζεη ησλ αληηθεηκεληθώλ ηνπο ραξαθηεξηζηηθώλ ζηε Γ.Κ (εθαξκνγή ησλ γεληθώλ θαλόλσλ 1 & 6 ηνπ Γαζκνινγίνπ). 2

3 Β. Ορήκαηα ηύπνπ βαλ: 1. Ο όξνο «νρήκαηα ηύπνπ βαλ» αλαθέξεηαη ζηηο επεμεγεκαηηθέο ζεκεηώζεηο ηνπ Κνηλνύ Γαζκνινγίνπ ηεο Δ.Δ. θαζώο θαη ηνπ Παγθόζκηνπ Οξγαληζκνύ Τεισλείσλ, ρσξίο όκσο λα νξίδεηαη εηδηθόηεξα. 2. Οξηζκέλα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ελ ιόγσ νρεκάησλ έρνπλ σο αθνινύζσο: Κιεηζηά νρήκαηα κε εληαίν ζθειεηό (ζαζί). Σρήκα ηύπνπ «νξζνγώληνπ θηβσηίνπ» (boxlike), κε ιεία (sleek) επηθάλεηα. Γηαζέηνπλ κία ή πεξηζζόηεξεο ζεηξέο θαζηζκάησλ. Σπρλά δηαζέηνπλ εληαίν ρώξν θόξησζεο πίζσ από ην ρώξν επηβαηώλ ν νπνίνο δηαρσξίδεηαη κε εηδηθό ρώξηζκα, κόληκν ή πξνζσξηλό, γηα ηελ πξνζηαζία ησλ επηβαηώλ θαη ηνπ θνξηίνπ. Μπνξεί λα δηαζέηνπλ πιατλά παξάζπξα θαη πιατλέο ή/θαη πίζσ πόξηεο. Μπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ είηε γηα ηε κεηαθνξά πξνζώπσλ είηε εκπνξεπκάησλ. Δάλ κπνξνύλ θαη αξρήλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ ηόζν γηα ηε κεηαθνξά πξνζώπσλ όζν θαη εκπνξεπκάησλ, ζεσξνύληαη σο «νρήκαηα πνιιαπιώλ ρξήζεσλ». 3. Όζνλ αθνξά ηε δαζκνινγηθή θαηάηαμε ησλ νρεκάησλ απηνύ ηνπ ηύπνπ, επηζεκαίλνπκε ηα αθόινπζα: 3.1. Βαλ κε κία ζεηξά θαζηζκάησλ: Τα θξηηήξηα γηα ηε δαζκνινγηθή θαηάηαμε απηνύ ηνπ ηύπνπ νρεκάησλ, πεξηιακβάλνληαη ζηηο Δπεμεγεκαηηθέο Σεκεηώζεηο ηεο Σ.Ο. γηα ηηο θιάζεηο 8703 θαη 8704 (βι. α θαη γ ζρεηηθά). Δηδηθόηεξα, θαηαηάζζνληαη σο εμήο: ηελ θιάζε 8703, σο νρήκαηα γηα ηε κεηαθνξά πξνζώπσλ, εθόζνλ δηαζέηνπλ κόληκα ζεκεία ζηήξημεο γηα ηελ ηνπνζέηεζε θαζηζκάησλ ή/θαη δηαηάμεηο αζθαιείαο ζην ρώξν πίζσ από ηα θαζίζκαηα (δει. ζην ρώξν θόξησζεο). ηελ θιάζε 8704, σο νρήκαηα γηα ηε κεηαθνξά εκπνξεπκάησλ, εθόζνλ δελ δηαζέηνπλ κόληκα ζεκεία ζηήξημεο γηα ηελ ηνπνζέηεζε θαζηζκάησλ ή/θαη δηαηάμεηο αζθαιείαο ζην ρώξν πίζσ από ηα θαζίζκαηα (δει. ζην ρώξν θόξησζεο). Δθηζηνύκε ηδίσο ηελ πξνζνρή όηη, θαηά ηνλ ηεισληζκό νρεκάησλ ηύπνπ βαλ ηα νπνία εθ θαηαζθεπήο δηέζεηαλ πεξηζζόηεξεο από κία ζεηξέο θαζηζκάησλ, θαη ηα νπνία έρνπλ κεηαηξαπεί ζε βαλ κε κία ζεηξά θαζηζκάησλ, κέζσ ηεο αθαίξεζεο ή ηεο θάιπςεο ησλ επηπιένλ ζεηξώλ θαζηζκάησλ ή ησλ ζεκείσλ ζηήξημεο θαη δηαηάμεσλ αζθαιείαο πίζσ από ηε ζέζε ηνπ νδεγνύ, εμεηάδεηαη γηα ζθνπνύο δαζκνινγηθήο θαηάηαμεο ν κόληκνο ή κε ραξαθηήξαο ησλ ελ ιόγσ κεηαηξνπώλ. Έηζη, γηα ηελ ππαγσγή ηνπ νρήκαηνο ζηελ θιάζε 8704, νη ελ ιόγσ εξγαζίεο δελ ζα πξέπεη λα είλαη εύθνια αλαζηξέςηκεο (π.ρ. απιή θάιπςε κε κνθέηα ή πιαζηηθό ηάπεηα θιπ. ησλ ζεκείσλ ζηήξημεο, πνπ εύθνια αθαηξείηαη κεηά ηνλ ηεισληζκό). Δπηζεκαίλνπκε όηη ινηπά ραξαθηεξηζηηθά, όπσο π.ρ. παξνπζία ή κε πιατλώλ παξαζύξσλ θαη κόληκνπ ή κε ρσξίζκαηνο, αλέζεηο γηα ηνπο επηβάηεο θιπ., δελ ιακβάλνληαη ππόςε γηα ζθνπνύο δαζκνινγηθήο θαηάηαμεο νρεκάησλ ηύπνπ βαλ κε κία ζεηξά θαζηζκάησλ. Σέινο εθηζηνύκε ηελ πξνζνρή όηη, ην αλσηέξσ θξηηήξην ζρεηηθά κε ηελ ύπαξμε ή κε ζεκείσλ ζηήξημεο θαη δηαηάμεσλ αζθαιείαο ζην πίζσ κέξνο ηνπ νρήκαηνο, εθαξκόδεηαη απνθιεηζηηθά γηα ηα νρήκαηα ηύπνπ βαλ κε κία ζεηξά θαζηζκάησλ θαη όρη γηα ινηπνύο ηύπνπο νρεκάησλ. 3

4 Έηζη, γηα παξάδεηγκα, παξαδνζηαθό επηβαηηθό ΙΦ απηνθίλεην ηεο θιάζεο 8703, πνπ κεηαηξέπεηαη κέζσ αθαίξεζεο ηεο πίζσ ζεηξάο θαζηζκάησλ, έζησ θαη κε κόληκν ηξόπν, δελ δύλαηαη ζε θακία πεξίπησζε λα ζεσξεζεί όηη εκπίπηεη ζηελ θιάζε 8704 θαη εθαξκνγή ησλ αλσηέξσ θξηηεξίσλ, θαζόζνλ δελ πξόθεηηαη γηα όρεκα ηύπνπ βαλ. Σηελ πεξίπησζε απηή, ιόγσ ησλ αληηθεηκεληθώλ ηνπ ραξαθηεξηζηηθώλ, ην όρεκα εμαθνινπζεί λα θαηαηάζζεηαη ζηελ θιάζε Βαλ κε πεξηζζόηεξεο από κία ζεηξέο θαζηζκάησλ. Τα νρήκαηα απηά, εθ πξώηεο όςεσο, βάζεη ηεο γεληθήο ηνπο εκθάληζεο θαη ησλ αληηθεηκεληθώλ ηνπο ραξαθηεξηζηηθώλ, γεληθά κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ θαη αξρήλ ηόζν γηα ηε κεηαθνξά πξνζώπσλ όζν θαη εκπνξεπκάησλ. Σηελ πεξίπησζε απηή, ζεσξνύληαη σο νρήκαηα «πνιιαπιώλ ρξήζεσλ» θαη, γηα ηε δαζκνινγηθή ηνπο θαηάηαμε ζηηο θιάζεηο 8703 ή 8704, ζα πξέπεη λα θαζνξηζηεί εάλ ν θύξηνο ζθνπόο ηνπο εληνπίδεηαη ζηε κεηαθνξά πξνζώπσλ ή εκπνξεπκάησλ, αληίζηνηρα. Γηα ην ζθνπό απηό, νξηζκέλα θξηηήξηα παξαηίζεληαη ζηηο επεμεγεκαηηθέο ζεκεηώζεηο ηνπ Παγθόζκηνπ Οξγαληζκνύ Τεισλείσλ γηα ηηο θιάζεηο 8703 θαη 8704, ζηηο νπνίεο εμάιινπ παξαπέκπνπλ θαη νη επεμεγεκαηηθέο ζεκεηώζεηο ηεο Σ.Ο. (βι. α, β, γ ζρεηηθά). Δηδηθόηεξα, ηα θξηηήξηα απηά έρνπλ σο αθνινύζσο (βι. β ζρεηηθό): Κιάζε 8703 (θύξηα ρξήζε ζεσξείηαη ε κεηαθνξά πξνζώπσλ): Παξνπζία κόληκσλ θαζηζκάησλ κε δηαηάμεηο αζθαιείαο (όπσο π.ρ. δώλεο αζθαιείαο ή ζεκεία ζηήξημεο θαη εμαξηήκαηα γηα ηελ εγθαηάζηαζε δσλώλ αζθαιείαο) γηα θάζε επηβάηε ή ύπαξμε κόληκσλ ζεκείσλ ζηήξημεο θαη εμαξηεκάησλ γηα ηελ ηνπνζέηεζε ησλ θαζηζκάησλ θαη δηαηάμεσλ αζθαιείαο ζηνλ ρώξν πίζσ από ην ρώξν ηνπ νδεγνύ θαη ησλ κπξνζηηλώλ επηβαηώλ. Τέηνηα θαζίζκαηα κπνξεί λα είλαη ζηαζεξά, αλαδηπινύκελα, αθαηξνύκελα κέζσ ζεκείσλ ζηήξημεο ή πηπζζόκελα. Παξνπζία ζην πίζσ κέξνο ηνπ νρήκαηνο παξαζύξσλ ηα νπνία βξίζθνληαη θαηά κήθνο ησλ πιεπξηθώλ ηνηρσκάησλ. Παξνπζία αλαζπξόκελεο, παιηλδξνκηθήο ή αλπςνύκελεο πόξηαο ή πνξηώλ, κε παξάζπξα, ζηα πιεπξηθά ηνηρώκαηα ή ζην πίζσ κέξνο. Απνπζία κόληκνπ ρσξίζκαηνο κεηαμύ ηνπ ρώξνπ πνπ πξννξίδεηαη γηα ηνλ νδεγό θαη ηνπο κπξνζηηλνύο επηβάηεο θαη ηνπ ρώξνπ πίζσ από απηόλ πνπ δύλαηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηε κεηαθνξά ηόζν πξνζώπσλ όζν θαη εκπνξεπκάησλ. Παξνπζία ζε όιν ην εζσηεξηθό ηνπ νρήκαηνο αλέζεσλ θαη εζσηεξηθνύ θηληξίζκαηνο θαζώο θαη αλάινγνπ εμνπιηζκνύ, παξόκνησλ κε εθείλσλ ησλ επηβαηηθώλ απηνθηλήησλ (π.ρ. θαιύκκαηα δαπέδνπ, εμαεξηζκόο, εζσηεξηθόο θσηηζκόο, ζηαρηνδνρεία) Κιάζε 8704 (θύξηα ρξήζε ζεσξείηαη ε κεηαθνξά εκπνξεπκάησλ): Παξνπζία θαζηζκάησλ ηύπνπ πάγθνπ ρσξίο δηαηάμεηο αζθαιείαο (όπσο π.ρ. δώλεο αζθαιείαο γηα ηα θαζίζκαηα ή ζεκεία επαθήο θαη εμαξηήκαηα γηα ηελ εγθαηάζηαζε δσλώλ αζθαιείαο) ή αλέζεηο γηα ηνπο επηβάηεο ζην ρώξν πίζσ από απηόλ πνπ πξννξίδεηαη γηα ηνλ νδεγό θαη ηνπο κπξνζηηλνύο επηβάηεο. Τα θαζίζκαηα απηνύ ηνπ είδνπο είλαη ζπλήζσο αλαδηπινύκελα ή αλαθιηλόκελα πξνθεηκέλνπ λα επηηξέπνπλ ηελ πιήξε ρξήζε ηνπ νπίζζηνπ ρώξνπ (γηα ηα νρήκαηα ηύπνπ βαλ) ή ηεο ρσξηζηήο εμέδξαο θόξησζεο (γηα ηα νρήκαηα ηύπνπ pick-up) γηα ηε κεηαθνξά εκπνξεπκάησλ. Παξνπζία ρσξηζηνύ ζαιάκνπ (θακπίλαο) γηα ηνλ νδεγό θαη ηνπο επηβάηεο θαη ρσξηζηήο αλνηθηήο εμέδξαο θόξησζεο κε ζηαζεξά πιεπξηθά 4

5 ηνηρώκαηα θαη πηπζζόκελε νπίζζηα πόξηα (ξάκπα) (νρήκαηα ηύπνπ pickup). Απνπζία παξαζύξσλ ζην πίζσ κέξνο ηνπ νρήκαηνο θαηά κήθνο ησλ δύν πιεπξηθώλ ηνηρσκάησλ. παξνπζία αλαζπξόκελεο, παιηλδξνκηθήο ή αλπςνύκελεο πόξηαο ή πνξηώλ, ρσξίο παξάζπξα, ζηα πιεπξηθά ηνηρώκαηα ή ζην πίζσ κέξνο, γηα ηελ θόξησζε θαη εθθόξησζε ησλ εκπνξεπκάησλ (νρήκαηα ηύπνπ βαλ). Παξνπζία κόληκνπ δηαρσξηζηηθνύ (ρσξίζκαηνο) κεηαμύ ηνπ ζαιάκνπ (θακπίλαο) πνπ πξννξίδεηαη γηα ηνλ νδεγό θαη ηνπο κπξνζηηλνύο επηβάηεο θαη ηνπ πίζσ ρώξνπ. Απνπζία ζηνλ ρώξν θόξησζεο αλέζεσλ θαη εζσηεξηθνύ θηληξίζκαηνο θαζώο θαη αλάινγνπ εμνπιηζκνύ, παξόκνησλ κε εθείλσλ ησλ επηβαηηθώλ απηνθηλήησλ (π.ρ. θαιύκκαηα δαπέδνπ, εμαεξηζκόο, εζσηεξηθόο θσηηζκόο, ζηαρηνδνρεία). 4. Τέινο, επηζεκαίλνπκε όηη ηα νρήκαηα ηύπνπ βαλ πνιιαπιώλ ρξήζεσλ, δελ ζα πξέπεη λα ζπγρένληαη κε θιεηζηά νρήκαηα πνπ κπνξεί κελ λα πξνζνκνηάδνπλ ζε νξηζκέλα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο κε ηα νρήκαηα απηνύ ηνπ ηύπνπ, όκσο βάζεη ησλ αληηθεηκεληθώλ ηνπο ραξαθηεξηζηηθώλ δελ ζεσξνύληαη σο νρήκαηα πνιιαπιώλ ρξήζεσλ, θαζώο είλαη εκθαλέο όηη πξννξίδνληαη εθ θαηαζθεπήο είηε γηα ηε κεηαθνξά πξνζώπσλ είηε εκπνξεπκάησλ. Σηελ πεξίπησζε απηή, ηα νρήκαηα θαηαηάζζνληαη απεπζείαο ζηελ θιάζε 8703 ή 8704 αληίζηνηρα, κε βάζε ηνπο γεληθνύο θαλόλεο 1 & 6 ηνπ Γαζκνινγίνπ, ρσξίο λα πθίζηαηαη ιόγνο εθαξκνγήο ησλ σο άλσ θξηηεξίσλ. Τέηνηα παξαδείγκαηα κπνξεί λα είλαη: Ορήκαηα ηύπνπ station wagon ηεο θιάζεο 8703, έζησ θαη αλ δηαζέηνπλ κεγάιν ρώξν γηα ηελ ηνπνζέηεζε απνζθεπώλ, εμνπιηζκνύ θιπ. Οξηζκέλα νρήκαηα ηύπνπ «minivan», κε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζεηξέο θαζηζκάησλ, πνπ πξννξίδνληαη εθ θαηαζθεπήο γηα ηε κεηαθνξά πξνζώπσλ. Οξηζκέλα θιεηζηά θνξηεγά ζρεηηθά κηθξνύ κεγέζνπο ηεο θιάζεο Γ. Ορήκαηα ηύπνπ Pick-up: 1. Ο όξνο «νρήκαηα ηύπνπ pick-up» αλαθέξεηαη ζηηο επεμεγεκαηηθέο ζεκεηώζεηο ηνπ Κνηλνύ Γαζκνινγίνπ ηεο Δ.Δ. θαζώο θαη ηνπ Παγθόζκηνπ Οξγαληζκνύ Τεισλείσλ, ρσξίο όκσο λα νξίδεηαη εηδηθόηεξα. 2. Οξηζκέλα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ελ ιόγσ νρεκάησλ έρνπλ σο αθνινύζσο: Πξόθεηηαη γηα νρήκαηα κε θιεηζηό ζάιακν επηβαηώλ, ν νπνίνο δηαζέηεη κία ή πεξηζζόηεξεο ζεηξέο θαζηζκάησλ, θαη ρσξηζηή εμέδξα γηα ηε θόξησζε θαη κεηαθνξά εκπνξεπκάησλ (θαξόηζα πιαηθόξκα). Ο ρώξνο θόξησζεο (θαξόηζα) κπνξεί λα είλαη αλνηθηόο ή θαιπκκέλνο (π.ρ. κε εύθακπην ή άθακπην πιαζηηθό). Μπνξεί λα δηαζέηνπλ πόξηα ζην πίζσ κέξνο (θαξόηζα) γηα ηε δηεπθόιπλζε ηεο θόξησζεο/εθθόξησζεο ησλ εκπνξεπκάησλ. Ο ρώξνο θόξησζεο κπνξεί λα επηκεθύλεηαη (π.ρ. κέζσ αλαδηπινύκελεο πόξηαο). Μπνξεί θαη αξρήλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ είηε γηα ηε κεηαθνξά πξνζώπσλ είηε εκπνξεπκάησλ. 3. Όζνλ αθνξά ηε δαζκνινγηθή θαηάηαμε ησλ νρεκάησλ απηνύ ηνπ ηύπνπ, επηζεκαίλνπκε ηα αθόινπζα: 3.1. Όηαλ ηα νρήκαηα απηά, εθ πξώηεο όςεσο, βάζεη ηεο γεληθήο ηνπο εκθάληζεο θαη ησλ αληηθεηκεληθώλ ηνπο ραξαθηεξηζηηθώλ, κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ θαη αξρήλ ηόζν γηα ηε κεηαθνξά πξνζώπσλ όζν θαη 5

6 εκπνξεπκάησλ, ηόηε ζεσξνύληαη σο νρήκαηα «πνιιαπιώλ ρξήζεσλ» θαη, γηα ηε δαζκνινγηθή ηνπο θαηάηαμε ζηηο θιάζεηο 8703 ή 8704, ζα πξέπεη λα θαζνξηζηεί εάλ ν θύξηνο ζθνπόο ηνπο εληνπίδεηαη ζηε κεηαθνξά πξνζώπσλ ή εκπνξεπκάησλ, αληίζηνηρα Γηα ην ζθνπό απηό, εθαξκόδνληαη ηα θξηηήξηα ησλ επεμεγεκαηηθώλ ζεκεηώζεσλ ηεο Σ.Ο. γηα ηηο θιάζεηο 8703 θαη 8704 (βι. α ζρεηηθό), θαη εηδηθόηεξα ε ζύγθξηζε ηνπ κέγηζηνπ εζσηεξηθνύ κήθνπο ηεο εμέδξαο θόξησζεο κε ην κήθνο ηνπ κεηαμνλίνπ. Δηδηθόηεξα: Όηαλ ην κήθνο ηεο εμέδξαο θόξησζεο είλαη κηθξόηεξν από ην 50% ηνπ κήθνπο ηνπ κεηαμνλίνπ, ηόηε ην όρεκα θαηαηάζζεηαη ζηελ θιάζε 8703 θαζώο ζεσξείηαη όηη πξννξίδεηαη γηα ηε κεηαθνξά πξνζώπσλ. Αληίζεηα, όηαλ ην κήθνο ηεο εμέδξαο θόξησζεο είλαη κεγαιύηεξν από ην 50% ηνπ κήθνπο ηνπ κεηαμνλίνπ, ηόηε ην όρεκα θαηαηάζζεηαη ζηελ θιάζε 8704 θαζώο ζεσξείηαη όηη πξννξίδεηαη γηα ηε κεηαθνξά εκπνξεπκάησλ Δθηζηνύκε ηδίσο ηελ πξνζνρή όηη, ηα πξναλαθεξόκελα θξηηήξηα εθαξκόδνληαη κόλνλ όζνλ αθνξά ηα νρήκαηα ηύπνπ Pick-up πνιιαπιώλ ρξήζεσλ, όπσο απηά νξίζηεθαλ αλσηέξσ. Όκσο, νξηζκέλα νρήκαηα ηύπνπ pick-up (δει. κε θιεηζηό ζάιακν επηβαηώλ θαη ρσξηζηό ρώξν θόξησζεο), ιόγσ ηεο γεληθόηεξεο εκθάληζεο θαη ησλ αληηθεηκεληθώλ ηνπο ραξαθηεξηζηηθώλ, δελ εκπίπηνπλ ζηελ θαηεγνξία ησλ «νρεκάησλ πνιιαπιώλ ρξήζεσλ», θαζώο είλαη εκθαλέο όηη ν θύξηνο εθ θαηαζθεπήο ζθνπόο ηνπο είλαη ε κεηαθνξά πξνζώπσλ ή εκπνξεπκάησλ. Σηελ πεξίπησζε απηή, ηα νρήκαηα θαηαηάζζνληαη απεπζείαο ζηελ θιάζε 8703 ή 8704, κε βάζε ηνπο γεληθνύο θαλόλεο 1 & 6 ηνπ Γαζκνινγίνπ, ρσξίο λα πθίζηαηαη ιόγνο εθαξκνγήο ησλ σο άλσ θξηηεξίσλ. Γηα παξάδεηγκα: Όρεκα ηύπνπ pick-up κε κία ή δύν ζεηξέο θαζηζκάησλ ζην ζάιακν επηβαηώλ θαη πνιύ κηθξό ρώξν θόξησζεο, ηνπ ηύπνπ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε κεηαθνξά απνζθεπώλ, εμνπιηζκνύ, εξγαιείσλ θιπ., ζπρλά κε ραξαθηεξηζηηθά νρήκαηνο «παληόο εδάθνπο» (ATV), ππάγεηαη ζηελ θιάζε 8703 ζύκθσλα κε ηνπο Γ.Κ. 1 & 6, θαζώο ζεσξείηαη όηη εθ θαηαζθεπήο πξννξίδεηαη γηα ηε κεηαθνξά πξνζώπσλ. Όρεκα ηύπνπ pick-up κε κία ζεηξά θαλνληθώλ θαζηζκάησλ, πνπ κπνξεί λα δηαζέηεη θαη δεύηεξε ζηελή ζεηξά κε θαζίζκαηα ηύπνπ πάγθνπ θαη ζηελή («κηζή») πιατλή πόξηα γηα ηε ζεηξά απηή, κε κεγάιε θαξόηζα γηα ηε κεηαθνξά εκπνξεπκάησλ, θπξίσο ηνπ ηύπνπ ησλ παξαδνζηαθώλ «αγξνηηθώλ θνξηεγώλ», θαηαηάζζεηαη ζηελ θιάζε 8704 ζύκθσλα κε ηνπο Γ.Κ. 1 & 6, θαζώο ζεσξείηαη όηη εθ θαηαζθεπήο πξννξίδεηαη γηα ηε κεηαθνξά εκπνξεπκάησλ. Τέινο, αλεμάξηεηα από ηα αλσηέξσ, επηζεκαίλνπκε όηη: Γηα ζθνπνύο δαζκνινγηθήο θαηάηαμεο νπνηνπδήπνηε ηύπνπ νρήκαηνο ζην Κνηλό Γαζκνιόγην ηεο Δ.Δ., δελ ιακβάλνληαη ππόςε ινηπέο εζληθέο ή ελσζηαθέο δηαηάμεηο, νδεγίεο, ξπζκίζεηο θιπ. πεξί νρεκάησλ, πνπ δελ ζρεηίδνληαη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κνηλνύ Γαζκνινγίνπ ηεο Δ.Δ., όπσο π.ρ. νδεγίεο Δ.Δ. πεξί ηερληθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ νρεκάησλ, δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2960/2001 πεξί επηβνιήο ηέινπο ηαμηλόκεζεο, εγθξίζεηο ηύπνπ ηνπ Υπ. Μεηαθνξώλ θιπ. Ωο είλαη επλόεην, όια όζα αλαθέξζεθαλ αλσηέξσ, δελ έρνπλ ηε κνξθή εμαληιεηηθήο - δεζκεπηηθήο παξάζεζεο ηερληθώλ θαη αληηθεηκεληθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ ησλ ελ ιόγσ νρεκάησλ. Άιισζηε, θάηη ηέηνην δελ ζα ήηαλ ξεαιηζηηθό, ιακβάλνληαο ππόςε ηόζν ηελ επξύηαηε πνηθηιία κνληέισλ απηνθηλήησλ κε δηάθνξνπο ζπλδπαζκνύο αληηθεηκεληθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ, θαζώο θαη ηε δηαξθή ηερλνινγηθή εμέιημε ησλ νρεκάησλ απηώλ δηαρξνληθά. 6

7 Καηά ζπλέπεηα, δελ είλαη εθηθηό λα δνζνύλ αλαιπηηθέο νδεγίεο δαζκνινγηθήο θαηάηαμεο πνπ λα θαιύπηνπλ όινπο ηνπο ηύπνπο νρεκάησλ πνπ θπθινθνξνύλ ζην εκπόξην. Γηα ην ζθνπό απηό, παξαθαινύκε λα ιακβάλεηε ππόςε πάληνηε ηα θαηά πεξίπησζε θύξηα αληηθεηκεληθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ηε γεληθόηεξε εκθάληζε ησλ νρεκάησλ πνπ πξνζθνκίδνληαη γηα ηεισληζκό, γηα ζθνπνύο δαζκνινγηθήο θαηάηαμεο απηώλ, ζε ζπλδπαζκό κε ηηο ηζρύνπζεο ζρεηηθέο δηαηάμεηο (Κνηλό Γαζκνιόγην, Δπεμεγεκαηηθέο Σεκεηώζεηο, θαλνληζκνί θαηάηαμεο, ΓΥΟεγθύθιηνη θιπ). Σην παξάξηεκα ηεο παξνύζαο, παξαηίζεηαη γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο πίλαθαο κε ζπλνπηηθή παξνπζίαζε νξηζκέλσλ ραξαθηεξηζηηθώλ ησλ ηξηώλ ηύπσλ νρεκάησλ (jeep - van pickup), κε ελδεηθηηθό κόλν ραξαθηήξα, θαζώο θαη ησλ βαζηθώλ θξηηεξίσλ γηα ηε δαζκνινγηθή ηνπο θαηάηαμε. Δπηπιένλ, παξαηίζεληαη νη ζρεηηθέο εγθύθιηνη ΓΥΟ πνπ έρνπλ εθδνζεί γηα ζέκαηα δαζκνινγηθήο θαηάηαμεο ηέηνησλ νρεκάησλ, θαζώο θαη ζρεηηθνί θαλνληζκνί θαηάηαμεο ηεο Δ.Δ. Η ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΗ ΣΗ Γ/ΝΗ Π. ΑΓΙΚΗΜΔΝΑΚΗ 7

8 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1. Βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά jeep van pickup: Υαξαθηεξηζηηθά JEEP VAN PICK-UP Τύπνο Κιεηζηά θαη αλνηθηά Δληαίνο ζθειεηόο (ζαζί) Κιεηζηά Δληαίνο ζθειεηόο (ζαζί) Με θιεηζηό ζάιακν (θακπίλα) γηα ηνπο επηβάηεο Φσξηζηόο αλνηθηόο ή θαιπκκέλνο ρώξνο θόξησζεο Σρήκα/εκθάληζε Τύπνπ ζηξαηησηηθνύ νρήκαηνο «Ογθνεηδνύο» - εληζρπκέλεο θαηαζθεπήο (blocky, sturdy structure) «Κηβσηίνπ» / νξζνγσληθήο θαηαζθεπήο (boxlike) «Λεία» επηθάλεηα (sleek) Τύπνπ ειαθξηνύ «αλνηθηνύ θνξηεγνύ» Τερληθά ραξαθηεξηζηηθά Four-Wheel-Drive (4x4) ATV - θαηάιιειν γηα αλώκαιν έδαθνο Δληαίνο ζθειεηόο (ζαζί) Μία ή πεξηζζόηεξεο ζεηξέο θαζηζκάησλ Δληζρπκέλε γεξή θαηαζθεπή (sturdy construction) Μηθξόηεξε ηθαλόηεηα θνξηίνπ Μπνξεί λα έρεη κεγάιε ηθαλόηεηα θνξηίνπ όηαλ πξννξίδεηαη γηα κεηαθνξά εκπνξεπκάησλ Μπνξεί λα είλαη 4x4 Δληαίνο ζθειεηόο (ζαζί) Μία ή πεξηζζόηεξεο ζεηξέο θαζηζκάησλ Μπνξεί λα έρεη κεγάιε ηθαλόηεηα θνξηίνπ όηαλ πξννξίδεηαη γηα κεηαθνξά εκπνξεπκάησλ FWD (4x4) Ο ζάιακνο επηβαηώλ (θακπίλα) δηαρσξίδεηαη εθ θαηαζθεπήο από ην ρώξν θόξησζεο (θαξόηζα) Μία ή πεξηζζόηεξεο ζεηξέο θαζηζκάησλ ζην ζάιακν Μπνξεί λα είλαη θαηάιιειν γηα αλώκαιν έδαθνο 8

9 Σθνπόο Μεηαθνξά πξνζώπσλ Γελ ζεσξείηαη «πνιιαπιώλ ρξήζεσλ» Sports Utility Vehicle - SUV Μεηαθνξά πξνζώπσλ ή/θαη εκπνξεπκάησλ Αλ πξννξίδεηαη λα κεηαθέξεη ηόζν επηβάηεο όζν θαη εκπνξεύκαηα, ηόηε ζεσξείηαη «όρεκα πνιιαπιώλ ρξήζεσλ» Μεηαθνξά πξνζώπσλ θαη εκπνξεπκάησλ Αλ πξννξίδεηαη λα κεηαθέξεη ηόζν επηβάηεο όζν θαη εκπνξεύκαηα, ηόηε ζεσξείηαη «όρεκα πνιιαπιώλ ρξήζεσλ» Φξήζε Δληόο θαη εθηόο νδηθνύ δηθηύνπ (off road) ATV (All Terrain Vehicle) Σην νδηθό δίθηπν Κπξίσο ζην νδηθό δίθηπν Μπνξεί λα έρεη ηε δπλαηόηεηα γηα νδήγεζε ζε αλώκαια εδάθε (rough terrain) Φώξνο θόξησζεο Δληαίνο, θιεηζηόο ή αλνηθηόο Μηθξήο ρσξεηηθόηεηαο (απνζθεπέο, εξγαιεία, εμνπιηζκόο θιπ.) Πίζσ από ηηο ζέζεηο επηβαηώλ Μεγάινο γηα κεηαθνξά θνξηίνπ, αλ πξννξίδεηαη γηα κεηαθνξά εκπνξεπκάησλ Δληαίνο κε ην ζάιακν επηβαηώλ Σπρλά δηαζέηεη δηαρσξηζηηθό γηα ηελ πξνζηαζία επηβαηώλ θαη θνξηίνπ Φσξηζηόο από ην ζάιακν επηβαηώλ Αλνηθηόο ή θαιπκκέλνο Μπνξεί λα επηκεθύλεηαη (π.ρ. κέζσ αλαδηπινύκελεο πόξηαο) Μπνξεί λα δηαζέηεη πόξηα ζην πίζσ κέξνο γηα ηε θόξησζε Γαζκνινγηθή θιάζε

10 2. Γαζκνινγηθή θαηάηαμε Κιάζε JEEP VAN PICK-UP 8703 Δθ θαηαζθεπήο πξννξίδνληαη θπξίσο γηα ηε κεηαθνξά πξνζώπσλ, έζησ θαη αλ δηαζέηνπλ κηθξό ρώξν θόξησζεο. Κξηηήξην θαηάηαμεο: αληηθεηκεληθά ραξαθηεξηζηηθά. Γεληθνί θαλόλεο 1 & 6 ηνπ Κνηλνύ Γαζκνινγίνπ Γελ θαηαηάζζνληαη ηα ηππηθά νρήκαηα ηύπνπ jeep ζηελ θιάζε 8704, είηε αλνηθηά είηε θιεηζηά. Λόγσ ησλ αληηθεηκεληθώλ ηνπο ραξαθηεξηζηηθώλ ζεσξνύληαη νρήκαηα κεηαθνξάο πξνζώπσλ ηεο θιάζεο 8703 (Γ.Κ. 1 & 6). Όρεκα πνπ εθ πξώηεο όςεσο κπνξεί λα πξνζνκνηάδεη κε «ηύπνπ jeep» αιιά δηαζέηεη ρσξηζηό, αλνηθηό ή θαιπκκέλν ρώξν θόξησζεο ζεσξείηαη ηύπνπ pickup. Γηα ηελ θαηάηαμή ηνπ Μία ζεηξά θαζηζκάησλ: αλ δηαζέηνπλ ζηεξίγκαηα γηα ηνπνζέηεζε θαζηζκάησλ ή/θαη δηαηάμεηο αζθαιείαο ζην πίζσ κέξνο. Γύν ζεηξέο θαζηζκάησλ: πνιπηειέο εζσηεξηθό, αλέζεηο γηα ηνπο επηβάηεο, πιατλά παξάζπξα, ζρεηηθά κηθξόο ρώξνο θόξησζεο ρσξίο ρώξηζκα γηα ηα εκπνξεύκαηα θιπ. Αληηθεηκεληθά ραξαθηεξηζηηθά Γ.Κ. 1 & 6. Μία ζεηξά θαζηζκάησλ: αλ δελ δηαζέηνπλ ζηεξίγκαηα γηα ηελ ηνπνζέηεζε θαζηζκάησλ ή/θαη δηαηάμεηο αζθαιείαο ζην πίζσ κέξνο. Γελ ιακβάλνληαη ππόςε άιια θξηηήξηα (π.ρ. πιατλά παξάζπξα ή αλέζεηο). Γύν ζεηξέο θαζηζκάησλ: αλ δελ δηαζέηνπλ πνιπηειέο εζσηεξηθό, αλέζεηο γηα ηνπο επηβάηεο θαη πιατλά παξάζπξα, δηαζέηνπλ ζρεηηθά κεγάιν ρώξν θόξησζεο, ρώξηζκα γηα ηα εκπνξεύκαηα θιπ. Αληηθεηκεληθά ραξαθηεξηζηηθά ΓΚ 1&6. Μία ή δύν ζεηξέο θαζηζκάησλ: ρώξνο θόξησζεο κήθνπο κηθξόηεξνπ ηνπ 50% ηνπ κεηαμνλίνπ. Τν θξηηήξην απηό ρξεζηκνπνηείηαη κόλν εθόζνλ ην όρεκα ζεσξείηαη πνιιαπιώλ ρξήζεσλ, δει. πξννξίδεηαη γηα ηε κεηαθνξά ηόζν πξνζώπσλ όζν θαη εκπνξεπκάησλ, νπόηε θαη αξρήλ ζα κπνξνύζε λα ππαρζεί ηόζν ζηελ θιάζε 8703 όζν θαη ζηελ Μία ή δύν ζεηξέο θαζηζκάησλ κε πνιύ κηθξό ρώξν θόξησζεο: εθόζνλ ιόγσ ησλ αληηθεηκεληθώλ ηνπ ραξαθηεξηζηηθώλ, όπσο ηδίσο πνιύ κηθξόο ρώξνο θόξησζεο (κόλν γηα απνζθεπέο, εξγαιεία, εμαξηήκαηα), ηύπνο παληόο εδάθνπο - ATV θιπ., ην όρεκα δελ ζεσξείηαη πνιιαπιώλ ρξήζεσλ, δει. δελ πξννξίδεηαη θαη αξρήλ ηόζν γηα ηε κεηαθνξά πξνζώπσλ όζν θαη εκπνξεπκάησλ αιιά θπξίσο πξνζώπσλ, ηόηε δελ εθαξκόδνληαη ηα σο άλσ θξηηήξηα. Η θαηάηαμε ζηελ θιάζε 8703 γίλεηαη βάζεη ησλ Γ.Κ. 1 & 6. Παξάδεηγκα: ειαθξηά νρήκαηα SUV, 4x4, παληόο εδάθνπο. Μία ή δύν ζεηξέο θαζηζκάησλ πνιιαπιώλ ρξήζεσλ (γεληθά): ρώξνο θόξησζεο κήθνπο κεγαιύηεξνπ ηνπ 50% ηνπ κεηαμνλίνπ. Τν θξηηήξην απηό ρξεζηκνπνηείηαη κόλν εθόζνλ ην όρεκα ζεσξείηαη πνιιαπιώλ ρξήζεσλ, δει. πξννξίδεηαη γηα ηε κεηαθνξά ηόζν πξνζώπσλ όζν θαη εκπνξεπκάησλ, νπόηε θαη αξρήλ ζα κπνξνύζε λα ππαρζεί ηόζν ζηελ θιάζε 8703 όζν θαη ζηελ Μία ζεηξά θαζηζκάησλ θαη κεγάιε θαξόηζα: εθόζνλ ιόγσ ησλ αληηθεηκεληθώλ ηνπ ραξαθηεξηζηηθώλ, όπσο ηδίσο πνιύ κεγάινο ρώξνο θόξησζεο, ην όρεκα δελ ζεσξείηαη πνιιαπιώλ ρξήζεσλ, δει. δελ πξννξίδεηαη γηα ηε κεηαθνξά ηόζν πξνζώπσλ όζν θαη εκπνξεπκάησλ αιιά 10

11 εθαξκόδνληαη ηα αληίζηνηρα θξηηήξηα. Όρεκα πνπ κπνξεί εθ πξώηεο όςεσο λα πξνζνκνηάδεη κε «ηύπνπ jeep» αιιά κε κεγάιν εληαίν θιεηζηό ρώξν θόξησζεο, δει. πνπ πξννξίδεηαη θπξίσο γηα κεηαθνξά εκπνξεπκάησλ, ζεσξείηαη θιεηζηό θνξηεγό ηεο θιάζεο Καηαηάζζεηαη κε ηνπο Γ.Κ. 1 & 6. Όρεκα πνπ κπνξεί εθ πξώηεο όςεσο λα πξνζνκνηάδεη κε «ηύπνπ jeep» αιιά κε κεγάιν εληαίν αλνηθηό ρώξν θόξησζεο, δει. πνπ πξννξίδεηαη θπξίσο γηα κεηαθνξά εκπνξεπκάησλ, ζεσξείηαη αλνηθηό θνξηεγό ηεο θιάζεο Καηαηάζζεηαη κε ηνπο Γ.Κ. 1 & 6. θπξίσο εκπνξεπκάησλ, δελ εθαξκόδνληαη ηα σο άλσ θξηηήξηα. Η θαηάηαμε ζηελ θιάζε 8704 γίλεηαη βάζεη ησλ Γ.Κ. 1 & 6. Παξάδεηγκα: «παξαδνζηαθά» αγξνηηθά νρήκαηα 11

12 3. Καηάινγνο ζρεηηθώλ δηαηάμεσλ (ΓΤΟ, θαλνληζκνί, θιπ.) Η αξηζ. Γ.996/631/ ΓΥΟ «Κνηλνπνίεζε επεμεγεκαηηθώλ ζεκεηώζεσλ ηεο Σ.Ο. γηα ηηο θιάζεηο θαη 87.04» Η αξηζ. Γ17Α ΔΞ/ ΓΥΟ «Απνζηνιή ησλ Δπεμεγεκαηηθώλ Σεκεηώζεσλ ηνπ Δλαξκνληζκέλνπ Σπζηήκαηνο ηνπ Παγθόζκηνπ Οξγαληζκνύ Τεισλείσλ ζηελ ειιεληθή γιώζζα Κεθ. 87» Η αξηζ. Γ17Α ΔΞ/ ΓΥΟ «Γαζκνινγηθή θαηάηαμε θιεηζηώλ νρεκάησλ ηύπνπ βαλ κε κία ζεηξά θαζηζκάησλ» Η αξηζ. ΓΓΘΤΟΚ Α ΔΞ/ ΓΥΟ «Κνηλνπνίεζε ηνπ εθηειεζηηθνύ θαλ. (ΔΔ) αξηζ. 22/2015» Η αξηζ. ΓΓΘΤΟΚ Α ΓΥΟ «Κνηλνπνίεζε εθηειεζηηθνύ θαλ. (ΔΔ) αξηζ. 221/2015» 12

13 ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΑΝΟΜΗ Α. ΓΙΑ ΔΝΔΡΓΔΙΑ Τεισλεηαθέο πεξηθέξεηεο (κε ηελ παξάθιεζε λα ελεκεξώζνπλ ζρεηηθά ηα ηεισλεία αξκνδηόηεηάο ηνπο). Β. ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ 1. Υπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ 1.1 Διεγθηηθέο Υπεξεζίεο Τεισλείσλ (ΔΛΥΤ Αηηηθήο - Θεζζαινλίθεο) 1.2 Γ/λζε Δζσηεξηθνύ Διέγρνπ Αζήλα Θεο/λίθε 1.3 Γ/λζε Δζσηεξηθώλ Υπνζέζεσλ Αζήλα Θεο/λίθε 1.4 ΣΓΟΔ (Κ.Υ. & Πεξηθεξεηαθέο Γ/λζεηο απηνύ) 1.5 Γεληθή Γ/λζε Γ.Φ.Κ. Γ/λζε Σρεδ. Υπνζη. Δξγαζη. & Φεκηθ. Γαζκνινγίνπ (Αλ. Τζόρα 16, Αζήλα) 2. Διιεληθή Σηαηηζηηθή Αξρή (Πεηξαηώο 46 & Δπνληηώλ Πεηξαηάο) 3. Κεληξηθή Έλσζε Δπηκειεηεξίσλ Διιάδνο (Αθαδεκίαο 7, Αζήλα) 4. Δκπνξηθό θαη Βηνκεραληθό Δπηκειεηήξην Αζελώλ (Αθαδεκίαο 7, Αζήλα) 5. Δκπνξηθό θαη Βηνκεραληθό Δπηκειεηήξην Θεζζαινλίθεο (Τζηκηζθή 29, Θεζ/λίθε) 6. Δκπνξηθό θαη Βηνκεραληθό Δπηκειεηήξην Πεηξαηώο (Λνπδνβίθνπ 1 Πι. Οδεζζνύ, Πεηξαηάο) 7. Δζληθή Σπλνκνζπνλδία Διιεληθνύ Δκπνξίνπ (Μεηξνπόιεσο 42, Αζήλα) 8. Βηνηερληθό Δπηκειεηήξην Αζελώλ (Αθαδεκίαο 18, Αζήλα) 9. Βηνηερληθό Δπηκειεηήξην Θεζζαινλίθεο (Αξηζηνηέινπο 27, Θεζζαινλίθε) 10. Βηνηερληθό Δπηκειεηήξην Πεηξαηώο (Καξαΐζθνπ 111, Πεηξαηάο) 11. Οκνζπνλδία Δθηεισληζηώλ Διιάδνο (Καξαΐζθνπ 82, Πεηξαηάο) 12. Σύιινγνο Δθηεισληζηώλ Αζελώλ-Πεηξαηώο (Τζακαδνύ 38, Πεηξαηάο) 13. Σύιινγνο Δθηεισληζηώλ Θεζ/λίθεο (Κνπληνπξηώηνπ 13, Θεζ/λίθε) 14. Σύλδεζκνο Δπηρεηξήζεσλ θαη Βηνκεραληώλ Σ.Δ.Β. (Ξελνθώληνο 5, Αζήλα) 15. Σύλδεζκνο Βηνκεραληώλ Αηηηθήο & Πεηξαηά (Ακεξηθήο 10, Αζήλα) 16. Σύλδεζκνο Βηνκεραληώλ Βνξείνπ Διιάδνο (Πι. Μνξηρόβνπ 1, Θεζ/λίθε) 17. Παλειιήληνο Σύιινγνο Δθνδηαζηώλ Πινίσλ (Λνπδνβίθνπ 1, Πεηξαηάο) 18. Α.Δ.Τ.Α. Γ. ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΓΙΑΝΟΜΗ 1. Γξαθείν θαο Γελ. Γξακκαηέσο Γεκνζίσλ Δζόδσλ 2. Γξαθείν θαο Γελ. Γ/ληξηαο Τεισλείσλ θαη ΔΦΚ 3. Γ/λζε Τει. Γηαδηθαζηώλ 4. Γ/λζε ΔΦΚ & ΦΠΑ 5. Γ/λζε Σ.Τ.Δ.Π. 6. Γ/λζε Ηι. Τεισλείνπ 7. Γ/λζε ΓΘΤΟΚ Τκήκαηα Α, Β, Γ, Γ 13

ΕΞ - ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΕΞ - ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 1 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΓΑ: Β4ΒΒΗ-ΔΒΛ ΕΞ - ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 28 Μαξηίνπ 2012 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξ. Πξση.:ΓΔΦΚ Α 5014610 ΔΞ 2012 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21 Φεβξνπαξίνπ 2011

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21 Φεβξνπαξίνπ 2011 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21 Φεβξνπαξίνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξ.Πξση.: ΓΔΦΚ 5008261 ΔΞ2011 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΣΔΛΩΝΔΙΩΝ & Δ.Φ.Κ. Γ/ΝΔΙ Δ.Φ.Κ, Τποστήπιξηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΠΑΗΓΗΚΟ ΣΑΘΜΟ ΣΟ ΓΖΜΟ ΓΑΦΝΖ

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΠΑΗΓΗΚΟ ΣΑΘΜΟ ΣΟ ΓΖΜΟ ΓΑΦΝΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΓΟΜΗΚΧΝ ΔΡΓΧΝ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΠΑΗΓΗΚΟ ΣΑΘΜΟ ΣΟ ΓΖΜΟ ΓΑΦΝΖ πνπδαζηέο : ΣΑΠΡΑΛΖ ΑΘΖΝΑ ΠΑΠΑΣΑΘΟΠΟΤΛΟ ΓΔΧΡΓΗΟ Δπηβιέπσλ : ΠΑΠΑΣΑΜΟΠΟΤΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΠΣΝΙΗΘΩΛ ΘΡΗΟΗΩΛ Α.Δ. ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖ

ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΠΣΝΙΗΘΩΛ ΘΡΗΟΗΩΛ Α.Δ. ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΠΣΝΙΗΘΩΛ ΘΡΗΟΗΩΛ Α.Δ. Γεληθή Γηεύζπλζε Ιεηηνπξγίαο & Αλάπηπμεο Γηεύζπλζε Δμνπιηζκνύ Πρνιείσλ Σκήκα Πξνδηαγξαθώλ, Σππνπνίεζεο & Έξεπλαο Αγνξάο Δμνπιηζηηθώλ Μέζσλ ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑΣΕΖΚΤΡΗΑΚΔΗΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΑΗΓΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ

ΥΑΣΕΖΚΤΡΗΑΚΔΗΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΑΗΓΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΥΑΣΕΖΚΤΡΗΑΚΔΗΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΑΗΓΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΑΣΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΔΝΗΥΤΖ ΣΟΤ ΚΔΝΣΡΗΚΟΤ ΚΣΗΡΗΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΟΤ ΥΑΣΕΖΚΤΡΗΑΚΔΗΟΤ ΗΓΡΤΜΑΣΟ ΟΓΟ ΚΛΔΗΟΒΖ ΑΡ. 18 ΠΔΗΡΑΗΑ Γξ. ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ Κ. ΚΑΚΑΛΗΑΓΚΟ ΠΟΛΗΣΗΚΟ ΜΖΥΑΝΗΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΥΔΓΗΑΖ ΚΑΗ ΚΑΣΑΚΔΤΖ

ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΥΔΓΗΑΖ ΚΑΗ ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΥΔΓΗΑΖ ΚΑΗ ΚΑΣΑΚΔΤΖ Δπεηδή αθνύγεηαη ζπρλά θαη από πνιινύο, όηη ζηελ Διιάδα δελ κπνξνύκε λα θηηάμνπκε, νύηε μπξαθάθηα, άξρηζα λα ςάρλσ ζην δηαδίθηπν θαη ζηελ βηβιηνζήθε κνπ, γηα ην

Διαβάστε περισσότερα

Δ Κ Θ Δ Η Δ Π Ι Θ Δ Ω Ρ Η Η Μ Ι Κ Ρ Ο Τ Δ Π Α Γ Γ Δ Λ Μ Α Σ Ι Κ Ο Τ Κ Α Φ Ο Τ

Δ Κ Θ Δ Η Δ Π Ι Θ Δ Ω Ρ Η Η Μ Ι Κ Ρ Ο Τ Δ Π Α Γ Γ Δ Λ Μ Α Σ Ι Κ Ο Τ Κ Α Φ Ο Τ ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ 10 ΔΚΘΔΗ ΔΠΙΘΔΩΡΗΗ ΜΙΚΡΟΤ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΟΤ ΚΑΦΟΤ ΟΛΙΚΟΤ ΜΗΚΟΤ ΜΔΥΡΙ ΚΑΙ 7 ΜΔΣΡΩΝ ΣΟΙΥΔΙΑ ΑΡΥΙΚΗ (*) ΛΙΜΔΝΙΚΗ ΑΡΥΗ ΠΔΡΙΟΓΙΚΗ (*) Δ Κ Θ Δ Η Δ Π Ι Θ Δ Ω Ρ Η Η Μ Ι Κ Ρ Ο Τ Δ Π Α Γ Γ Δ Λ Μ Α Σ Ι Κ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS 3.1. ρεδηαζκόο Γηαλνκήο Σν ζύζηεκα δηαλνκήο, κε αιιειεμαξηώκελεο ζπληζηώζεο δηαδηθαζίεο, ηηο κεηαθνξέο, ηηο πξνκήζεηεο, ην κάξθεηηλγθ θηι, έρεη ζθνπό ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Πνιηηηθή Καηεγνξηνπνίεζεο Πειαηώλ

Πνιηηηθή Καηεγνξηνπνίεζεο Πειαηώλ Πνιηηηθή Καηεγνξηνπνίεζεο Πειαηώλ Πεπιεσόμενα 1 Εηζαγσγή 1 2 Οξηζκνί θαη θαηεγνξηνπνίεζε πειαηώλ 2 2.1 Ιδηώηεο πειάηεο 2 2.2 Επαγγεικαηίεο πειάηεο 2 2.2.1 Επαγγεικαηίεο ιόγσ ηεο θύζεο ηνπο 2 2.2.2 Επαγγεικαηίεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΔΠΔΙΓΟΝ. ΘΔΜΑ : ρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 34 παξ.3 θαη 4 ηνπ λ. 4024/2011

ΚΑΣΔΠΔΙΓΟΝ. ΘΔΜΑ : ρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 34 παξ.3 θαη 4 ηνπ λ. 4024/2011 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΔΩΝ Γ/ΝΗ ΚΤΡ. ΑΦ. ΜΙΘΩΣΩΝ Γ/ΝΗ ΚΤΡ. ΑΦ. ΑΤΣ/ΝΩΝ Πιεξνθνξίεο : Μ. Οηθνλνκνπνύινπ Δι. Ράπηε Σειέθσλα : : 210 3368124

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Λακία, 22 Γεθεκβξίνπ 2005 ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ Αξ. Πξση.: 6972 ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΥΩΡΟΣΑΞΙΑ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Λακία, 22 Γεθεκβξίνπ 2005 ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ Αξ. Πξση.: 6972 ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΥΩΡΟΣΑΞΙΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Λακία, 22 Γεθεκβξίνπ 2005 ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ Αξ. Πξση.: 6972 ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΥΩΡΟΣΑΞΙΑ ΣΜΖΜΑ ΠΔΡΗΒ. & ΥΩΡΟΣΑΞΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ Σαρ. Γ/λζε : Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Αζήλα, 23/06/2015

ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Αζήλα, 23/06/2015 ΑΓΑΜ:15PROC002864560 ΓΙΟΙΚΗΗ ΑΓΑ: 7Υ4691ΩΓ-ΝΛ3 ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Αζήλα, 23/06/2015 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ & Αξ.Πξωη. Γ99/ΠΤ62/2332 ΥΗΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΥ/Η ΓΙΑΓ/ΜΩΝ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ & ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΣΟΤ ΒΔΛΣΗΣΟΤ ΣΤΠΟΤ ΠΛΟΗΟΤ ΣΖΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τζαθαιάθεο Θεόδωξνο Φαλνπνηείν Επηβαηεγώλ Ορεκάηωλ 1 Ννέκβξηνο 2006 Μειέηε ερνκόλωζεο ΦΑΝΟΠΟΙΔΙΟ ΔΠΙΒΑΣΗΓΩΝ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ

Τζαθαιάθεο Θεόδωξνο Φαλνπνηείν Επηβαηεγώλ Ορεκάηωλ 1 Ννέκβξηνο 2006 Μειέηε ερνκόλωζεο ΦΑΝΟΠΟΙΔΙΟ ΔΠΙΒΑΣΗΓΩΝ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ Τζαθαιάθεο Θεόδωξνο Φαλνπνηείν Επηβαηεγώλ Ορεκάηωλ 1 Ννέκβξηνο 2006 Μειέηε ερνκόλωζεο ΙΓΙΟΚΣΗΣΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ: ΦΑΝΟΠΟΙΔΙΟ ΔΠΙΒΑΣΗΓΩΝ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ ΣΑΚΑΛΑΚΗ ΘΔΟΓΧΡΟ (ΣΟΤ ΙΧΑΝΝΗ) Αξηζκόο ηει. εξγαζίαο: 2310515708.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΛΗΦΗ. Σα θηλεηά ηειέθσλα ηύπνπ smartphone (έμππλα ηειέθσλα) έρνπλ γίλεη πιένλ ε

ΠΔΡΙΛΗΦΗ. Σα θηλεηά ηειέθσλα ηύπνπ smartphone (έμππλα ηειέθσλα) έρνπλ γίλεη πιένλ ε ΠΔΡΙΛΗΦΗ Σα θηλεηά ηειέθσλα ηύπνπ smartphone (έμππλα ηειέθσλα) έρνπλ γίλεη πιένλ ε πξνέθηαζε ηνπ αλζξώπηλνπ ρεξηνύ. Αληηπξνζσπεύνπλ ηελ θνηλσληθή ζέζε, ην είδνο ηεο εξγαζίαο αιιά θαη ηελ θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: 7Κ61Η-130 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ

ΑΓΑ: 7Κ61Η-130 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΝ ΑΓΑ: 7Κ61Η-130 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 15 Ινπλίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ 1.ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ Γ/ΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ

ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΔΙΓΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΤΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΘΡΧΠΟΤ ΓΔΡΜΑ ΓΔΡΜΑΣΟΠΑΘΔΙΔ ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ ΑΝΓΡΔΑ ΔΛΔΝΗ Α.Μ. : 2440 ΒΟΤΚΔΛΑΣΟΤ ΓΚΟΛΦΧ Α.Μ. :2450 Αθαδ. Έηνο : 2007-2008 ΓΔΡΜΑ Σν δέξκα είλαη ην κεγαιύηεξν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Αλάπηπμε εθαξκνγήο CRM γηα Windows 8»

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Αλάπηπμε εθαξκνγήο CRM γηα Windows 8» ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΙΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΔ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Αλάπηπμε εθαξκνγήο CRM γηα Windows 8» ΦΟΙΣΗΣΔ: Πάηαο Διεπζέξηνο Σζηαθαξάθεο Θωκάο ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΝΗΜΔΡΩΗ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΤΜΒΑΗ Σηελ Καιιηζέα Αηηηθήο, ζήκεξα 22.07.2011, εκέξα Παξαζθεπή, ζηα γξαθεία ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Δπηθνηλσλίαο Γεληθήο Γξακκαηείαο

Διαβάστε περισσότερα

ηαδίνπ 27 101 83. ύξθνπ - Αζπξνύδα 210-3744703 210-3744701 prosvasiamea.dty@ypes.gr

ηαδίνπ 27 101 83. ύξθνπ - Αζπξνύδα 210-3744703 210-3744701 prosvasiamea.dty@ypes.gr ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΩΣΔΡΗΘΩΛ ΓΔΛ. Γ/ΛΖ ΣΟΠΗΘΖ ΑΤΣ/Ζ ΓΗΔΤΘΤΛΖ ΣΔΥΛ. ΤΠΖΡΔΗΩΛ ΣΚΖΚΑ ΑκεΑ Σαρ. Γ/λζε Σαρ. Θώδηθαο Πιεξνθνξίεο Σειέθσλν Fax. e-mail ηαδίνπ 27 101 83. ύξθνπ - Αζπξνύδα 210-3744703

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Δνηαηικοποίηζη διενέργειας μερικών επιηόπιων ελέγτων για ηη διαπίζηωζη ηης εκπλήρωζης ηων θορολογικών σποτρεώζεων (προληπηικών ελέγτων).

ΘΔΜΑ: Δνηαηικοποίηζη διενέργειας μερικών επιηόπιων ελέγτων για ηη διαπίζηωζη ηης εκπλήρωζης ηων θορολογικών σποτρεώζεων (προληπηικών ελέγτων). ΔΞ.ΔΠΔΙΓΟΝ - FAX ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜ. ΔΟΓΩΝ Αθήνα, 8 Ιοσλίοσ 2014 1. ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ Αρ. Πρωη.:ΓΔΛΑ 1100944 ΔΞ2014 -Γ/ΝΗ ΔΛΔΓΥΩΝ ΣΜΗΜΑ Α -Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS 1 ΓΔΝΗΚΑ Η αξρή ιεηηνπξγίαο ησλ αληιηώλ βαθήο Airless, είλαη πνιύ απιή. Σν ρξώκα αλαξξνθάηαη από έλα δνρείν κέζα ζηελ αληιία. Έλαο ειεθηξηθόο θηλεηήξαο (ή

Διαβάστε περισσότερα

Σεσνικέρ Πποδιαγπαθέρ μεηαθοπάρ αίμαηορ και παπαγώγων ηος και λοιπού βιολογικού ςλικού

Σεσνικέρ Πποδιαγπαθέρ μεηαθοπάρ αίμαηορ και παπαγώγων ηος και λοιπού βιολογικού ςλικού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 2 η Τ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΥΙΟΤ «Κ Τ Λ Ι Σ Ε Ι Ο» Σεσνικέρ Πποδιαγπαθέρ μεηαθοπάρ αίμαηορ και παπαγώγων ηος και λοιπού βιολογικού ςλικού ΕΙΑΓΩΓΗ Η κεηαθνξά βηνινγηθνύ

Διαβάστε περισσότερα

Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο. εηξά FK MANUAL FK

Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο. εηξά FK MANUAL FK Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο εηξά FK ΓΔΝΙΚΔ ΠΡΟΔΙΓΟΠΟΙΗΔΙ Μεηά ηελ αθαίξεζε ηεο ζπζθεπαζίαο λα γίλεηαη πάληα έιεγρνο γηα ηελ πιεξόηεηα ηεο παξάδνζεο, ελώ ζε πεξίπησζε ειαηησκάησλ, επηθνηλσλήζηε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΤΣΑΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΑΚΗΕΩΝ ΣΟΝ ΚΙΝΗΣΗΡΑ FIAT PANTA 750 CC FIRE

ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΤΣΑΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΑΚΗΕΩΝ ΣΟΝ ΚΙΝΗΣΗΡΑ FIAT PANTA 750 CC FIRE ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΤΣΑΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΑΚΗΕΩΝ ΣΟΝ ΚΙΝΗΣΗΡΑ FIAT PANTA 750 CC FIRE Ο ΔΗΖΓΖΣΖ:ΚΟΤΓΟΤΜΑ ΓΗΩΡΓΟ ΠΟΤΓΑΣΡΗΑ:ΜΠΑΚΔΛΑ ΒΑΗΛΗΚΖ Α.Μ 504 Περιεχόμενα I. ΤΣΗΜΑ ΕΚΚΙΝΗΗ... 4 1. ΓΕΝΙΚΑ...

Διαβάστε περισσότερα

Ποισδύλακο Ποιηηηζηηθό Κέληρο ζηολ Γήκο ηοσ Πεηραηά

Ποισδύλακο Ποιηηηζηηθό Κέληρο ζηολ Γήκο ηοσ Πεηραηά Γεξαζηκίδεο Αιέμαλδξνο Διεπζεξίνπ Γεώξγηνο ειίδα 1 από 76 1. ΓΔΝΗΚΑ ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ Ποισδύλακο Ποιηηηζηηθό Κέληρο ζηολ Γήκο ηοσ Πεηραηά Περιεχόμενα 1. 1 ΠΔΡΊΛΖΦΖ ΠΣΤΥΗΑΚΉ 1. 2 ΓΔΝΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ 1. 3 ΚΟΠΟ ΔΡΓΑΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ Κεραλνγξαθηθνύ Γειηίνπ Νηθνλνκηθώλ Πηνηρείσλ Δπηρεηξήζεσλ θαη Δπηηεδεπκαηηώλ νηθνλ. έηνπο 2011 (Έληππν Δ3).

Νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ Κεραλνγξαθηθνύ Γειηίνπ Νηθνλνκηθώλ Πηνηρείσλ Δπηρεηξήζεσλ θαη Δπηηεδεπκαηηώλ νηθνλ. έηνπο 2011 (Έληππν Δ3). Νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ Κεραλνγξαθηθνύ Γειηίνπ Νηθνλνκηθώλ Πηνηρείσλ Δπηρεηξήζεσλ θαη Δπηηεδεπκαηηώλ νηθνλ. έηνπο 2011 (Έληππν Δ3). Σελίδα 1 Α. ΠΟΙΟΙ ΤΠΟΒΑΛΛΟΤΝ ΣΟ ΕΝΣΤΠΟ Ε3 Β. ΠΩ ΚΑΙ ΠΟΣΕ ΤΠΟΒΑΛΛΕΣΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήση του εργαλείου PyEmu στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Η χρήση του εργαλείου PyEmu στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Η χρήση του εργαλείου PyEmu στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Ταμπάκη Ειρήνη- Μαρία Φεβρουάριος 2014 Πεπιεσόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή.

Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή. Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή. Ο λέβεηαρ ENERSAVE είναι ένα αξιόπιζηο πποφόν και καηαζκεςάδεηαι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ Αζήλα, 11/08/2011

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ Αζήλα, 11/08/2011 ΑΓΑ: 4ΑΚΥΙ-Τ5Β ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ Αζήλα, 11/08/2011 ΞΝΟΓΔΗΝ ΔΟΓΑΠΗΑΠ Αξ. Ξξση.: Φ80000/νηθ.9240/597 & ΘΝΗΘΥΛΗΘΖΠ ΑΠΦΑΙΗΠΖΠ ΓΔΛΗΘΖ ΓΟΑΚΚΑΡΔΗΑ ΘΝΗΛ. ΑΠΦΑΙΗΠΔΥΛ ΓΗΔΘΛΠΖ : ΘΟΗΑΠ ΑΠΦ. ΚΗΠΘΥΡΥΛ ΡΚΖΚΑ : Β Ραρ.

Διαβάστε περισσότερα