Sports Multistore 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Sports Multistore 2013"

Transcript

1 Sports Multistore 0

2 ÅÕÑÅÔÇÑÉÏ ÐÑÏÐÏÍÇÔÉÊÏÓ ÅÎÏÐËÉÓÌÏÓ ÅÕÊÉÍÇÓÉÁ - ÔÁ ÕÔÇÔÁ ÖÕÓÉÊÇ ÊÁÔÁÓÔÁÓÇ BOSU TRX ÌÅÓÁ ÁÐÏÈÇÊÅÕÓÇÓ ÑÏÍÏÌÅÔÑÁ ÐÉÍÁÊÅÓ ÔÁÊÔÉÊÇÓ ÅÎÏÐËÉÓÌÏÓ ÐÑÏÐÏÍÇÔÙÍ - ÄÉÁÉÔÇÔÙÍ ÓÖÕÑÉ ÔÑÅÓ 0 ÅÎÏÐËÉÓÌÏÓ ÄÉÁÉÔÇÔÙÍ ÓÇÌÁÉÅÓ ÊÁÑÔÅÓ ÁÎÅÓÏÕÁÑ FITNESS ÌÉÊÑÏÏÑÃÁÍÁ ÌÐÁËÅÓ ÃÕÌÍÁÓÔÉÊÇÓ ËÁÓÔÉ Á ÃÕÌÍÁÓÔÉÊÇÓ ÓÔÑÙÌÁÔÁ ÂÁÑÇ - KETTLEBELLS ÌÐÁÑÅÓ - ËÁÂÅÓ PILATES - YOGA 0 ÓÔÉÂÏÓ ÌÐÁÓÊÅÔÌÐÙË ÂÏËÅÚÌÐÙË ÐÏÄÇËÁÓÉÁ ÐÉÍÃÊ - ÐÏÍÃÊ ÔÅÍÉÓ - BADMINTON - SQUASH ÊÏËÕÌÂÇÓÇ ÐÕÃÌÁ ÉÁ ÐÏËÅÌÉÊÅÓ ÔÅ ÍÅÓ ÁÎÉÏËÏÃÇÓÇ - ÌÅÔÑÇÓÅÉÓ ÊÁÑÄÉÏÓÕ ÍÏÌÅÔÑÁ 0 ÁÈËÇÔÉÁÔÑÉÊÁ TAPES - KINESIO TAPING ÈÅÑÌÏ - ÊÑÕÏÈÅÑÁÐÅÉÁ ÏÑÈÏÐÅÄÉÊÁ ÅÉÄÇ ÉÓÏÈÅÑÌÉÊÁ ÑÏÕ Á CAMPING ÓÊÇÍÅÓ - ÓÔÑÙÌÁÔÁ - ÐÁÃÏÕÑÉÁ ÓÕÌÐËÇÑÙÌÁÔÁ ÄÉÁÔÑÏÖÇÓ ÐÑÙÔÅÚÍÅÓ - ËÉÐÏÔÑÏÐÉÊÁ ÅÍÅÑÃÅÉÁÊÁ ÐÏÔÁ - ÊÑÅÁÔÉÍÅÓ ÏÑÃÁÍÁ ÃÕÌÍÁÓÔÉÊÇÓ ÄÉÁÄÑÏÌÏÉ - ÐÏÄÇËÁÔÁ ÅËËÅÉÐÔÉÊÁ - ÐÏËÕÏÑÃÁÍÁ - ÓÁÏÕÍÅÓ Sports Multistore ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Ë. ÂïõëéáãìÝíçò, ÁèÞíá Ôçë.: 0.0.,..0 Fax: 0.. ÐÁÑÁÃÃÅËÉÅÓ ( ÔÇË.: 0 0 ( ÔÇË.: 0 FAX.: 0 : : Ç åðé åßñçóç äåí åõèýíåôáé ãéá ôõ üí ôõðïãñáöéêü ëüèç. Ïé ôéìýò éó ýïõí ìý ñé åîáíôëþóåùò ôùí áðïèåìüôùí êáé ìðïñïýí íá áëëüîïõí ùñßò ðñïåéäïðïßçóç. Ïé ôéìýò óõìðåñéëáìâüíïõí ÖÐÁ. Ôá ðñïúüíôá ôïõ ðáñüíôïò êáôáëüãïõ åßíáé åíäåéêôéêü. Ãéá ôï óýíïëï ôùí ðñïúüíôùí êáé ðëçñýóôåñç åíçìýñùóç åðéóêåöèåßôå ôçí éóôïóåëßäá ìáò óôç äéåýèõíóç mail:

3 ÐÑÏÐÏÍÇÔÉÊÏÓ ÅÎÏÐËÉÓÌÏÓ Êþíïò ùñïèýôçóçò Κώνος χωροθέτησης σε έντονο κόκκινο φωσφορίζον χρώμα. Από εύκαμπτο PVC. Με τρύπες σε κάθε άκρο για επιπλέον στήριξη. Ύψος: cm Τιμή:,0 Ύψος: cm Τιμή:,0 Ύψος: cm Τιμή:,0 Êþíïò ùñïèýôçóçò ìå ôñýðåò ãéá ñüâäïõò Κώνος χωροθέτησης με τρύπες για να περνά ράβδος και να γίνεται ορθοστάτης εμποδίου. Ύψος: cm Τιμή:,00 Ύψος: cm Τιμή:,0 ÓôåöÜíéá Åõêéíçóßáò, Ôá ýôçôáò & ÓõíáñìïãÞò Óåô 0 Ìéêñþí Êþíùí Σετ 0 μικρών εύκαμπτων κώνων. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως χωροδείκτες τεμάχια Τιμή:,00i Óåô 0 Ìéêñþí Êþíùí ìå ÅãêïðÝò & Õðïäï Þ ãéá ÑÜâäï Σετ 0 μικρών εύκαμπτων κώνων με Υποδοχή για Ράβδο. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως: χωροδείκτες ή υποδοχείς ράβδου για σλάλομ τεμάχια Τιμή:,00i Óåô 0 ùñïèåôþí ÌåãÜëçò Áíôï Þò óå Çìéóöáéñéêü Ó Þìá Κατάλληλοι για σχεδόν κάθε είδους προπόνηση. 0 κίτρινα, άσπρα, μπλε και κόκκινα ημισφαίρια, περασμένα σε μια ράβδο μεταφοράς, με απεριόριστη αντοχή στα χτυπήματα. Διαστάσεις:, cm - cm ύψος Τιμή: 0,00i Στεφάνια τριών διαμέτρων ( εκ., εκ.) για να δημιουργήσετε τα κινητικά πρότυπα που ταιριάζουν στο δικό σας άθλημα και που θέλετε να διδάξετε στους αθλητές σας, καθώς και να προπονήσετε την ευκινησία, την ταχύτητα και τη μυϊκή συναρμογή τους Μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν σε συνδυασμό με βάσεις εμποδίων ή κώνους για την εξάσκηση της τεχνικής του ποδοσφαίρου. Τα στεφάνια είναι επίπεδα για να αποφεύγονται προβλήματα τραυματισμών που να οφείλονται σε αδεξιότητα των γυμναζόμενων / Τιμή:,00i / Τιμή:,0i Åìðüäéá ÓõíáñìïãÞò,, 0 & 0cm Εργονομικά σχεδιασμένα προπονητικά εμπόδια για ασκήσεις ταχύτητας και συναρμογής. Ευλύγιστα, ελαφριά από αθραυστο PVC. Διατίθενται σε τέσσερα ύψη:,, 0 και 0cm. Τα ύψους & 0 cm εμπόδια ενδείκνυνται για ασκήσεις που απαιτούν κινήσεις προς τα εμπρός και υψηλές άρσεις των γονάτων. Τα ύψους cm εμπόδια ενδείκνυνται για πλάγιες μετακινήσεις και χαμηλές άρσεις των γονάτων. Βάρος εμποδίου: gr Προπονητική Συμβουλή: Χρησιμοποιείτε - εμπόδια σε κάθε άσκηση. Εμπόδιο Συναρμογής cm 0-0- Τιμή:,0i Εμπόδιο Συναρμογής cm 0-0- Τιμή:,0i Εμπόδιο Συναρμογής 0cm 0-0- Τιμή: 0,0i Εμπόδιο Συναρμογής 0cm 0-0- Τιμή:,00i Ë. ÂïõëéáãìÝíçò,, ÁèÞíá Ôçë.: 0, 0 0

4 ÐÑÏÐÏÍÇÔÉÊÏÓ ÅÎÏÐËÉÓÌÏÓ Åìðüäéá Ìåôáâáëëüìåíïõ øïõò Με βάση που προσφέρει μεγαλύτερη σταθερότητα. Η βάση μπορεί να γεμίσει με άμμο ή νερό για μεγαλύτερη σταθερότητα. Εύκολα ρυθμιζόμενα μέχρι το ύψος του μέτρου. Κάντε τις πλειομετρικές ασκήσεις σας πάνω από αυτά τα καταπληκτικά εμπόδια. Αυτά τα ελαφριά εμπόδια είναι ευκολο-μεταφερόμενα και συντίθενται σε δευτερόλεπτα. Οι στύλοι των εμποδίων μπορούν να χρησιμοποιηθούν μεμονωμένα και για ασκήσεις ευκινησίας (σλάλομ) και επιδεξιότητας. Τα κλιπς των εμποδίων είναι διπλά και μεταβαλλόμενης γωνίας, έτσι ώστε να μπορείτε να διαδοροποιείτε το ύψος ακόμα και στο ίδιο εμπόδιο (Εμπόδιο με Βάση) Τιμή:,00i Äéðëü Êëéð ÓôÞñéîçò ÑÜâäïõ Åìðïäßïõ Διπλό κλιπ στήριξης της ράβδου των εμποδίων, ώστε να μπορείτε να αλλάζετε τη γωνία στήριξης της ράβδου στο ίδιο εμπόδιο Τιμή:,0i ÊïíôÜñé Êþíïõ Κοντάρι κώνου από PVC mm 0-0- Ύψος:,00 Τιμή:,0i Ύψος:,0 Τιμή:,0i Åìðüäéï ÓõíáñìïãÞò ìå ÑÜâäï êáé Êþíïõò Εμπόδιο Συναρμογής με Ράβδο m και Μικρούς Κώνους με ειδικές εγκοπές-υποδοχές της ράβδου. Το ύψος του εμποδίου δεν ξεπερνάει τα 0-cm Τιμή:,00i ÂÜóç Åìðïäßïõ Βάση εμποδίου διαμέτρου για κοντάρια mm από PVC ή ελαστικό 0-0- Τιμή:,00i Τιμή:,00i Τιμή:,0i 0 0 ÉìÜíôåò Áíôßóôáóçò Με χειρολαβές & ζώνη. Κωδ.: 0-0- Τιμή: 0,0i Με χειρολαβές & χάμουρα. Κωδ.: 0-0- Τιμή:,i ÊïíôÜñé ìå Êáñöß ãéá ÓëÜëïì 0-0-0,00m Τιμή: 0,00 ÊáìÜñåò ÐÜóáò - Óïõô Ύψος: cm Πλάτος cm 0-0- Τιμή:,00i ÊáìÜñåò ÐÜóáò - Óïõô Ύψος: cm Πλάτος cm 0-0- Τιμή: 0,0i Áëåîßðôùôï Εξαιρετικό προπονητικό εργαλείο για τη βελτίωση της ταχύτητας. Παρέχει την ιδανική αντίσταση στον ασκούμενο που προπονείται για τη βελτίωση της ταχύτητας, της αντοχής, της δύναμης, του διασκελισμού και της επιτάχυνσης. Εύκολο στη χρησιμοποίησή του χωρίς συνασκούμενο Τιμή:,00i ëêçèñï ëîçò ìå Æþíç Πτυσσόμενο, δέχεται δίσκους για πρόσθετο βάρος 0-0- Τιμή:,00i mail:

5 ÐÑÏÐÏÍÇÔÉÊÏÓ ÅÎÏÐËÉÓÌÏÓ Medicine Ball Μπάλα ασκήσεων ιδιαίτερου βάρους, με κολλητές ενώσεις, ιδανική για ασκήσεις δύναμης αλλά και πλειομετρίας. Διατίθεται σε διάφορα μεγέθη/βάρη από kg έως και kg ÓêÜëá ÓõíáñìïãÞò, Åõêéíçóßáò & Ôá ýôçôáò 0-0- Amila kg Τιμή: 0,0i 0-0- Amila kg Τιμή:,0i 0-0- Amila kg Τιμή:,00i 0-0- Amila kg Τιμή:,00i 0-0- Amila kg Τιμή:,00i ÌðÜëá Éóïññïðßáò Dynaso Πρωτοποριακό όργανο για άσκηση ισορροπίας, συγχρονισμού και σταθερότητας, προσφέροντας ταυτόχρονη αύξηση της δύναμής σας. Μπορείτε να κάνετε ασκήσεις χαλάρωσης της πλάτης και της σπονδυλικής στήλης, ασκήσεις ισορροπίας χεριών/ποδιών, αλλά και εκγύμναση τετρακεφάλων, ασκήσεις εκγύμνασης χεριών, ισορροπίας, ασκήσεις εκγύμνασης κοιλιακών, Πους-απς, stretching. Διαστάσεις: cm διάμετρος Êùä Τιμή: 0,00i BOSU - Balance Trainer Το BOSU Balance Trainer είναι ένα προπονητικό μέσον ιδανικό για στατική και δυναμική προπόνηση ισορροπίας. Το BOSU μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί και για την ενσωμάτωση της ισορροπίας στην καρδιαναπνευστική προπόνηση, αλλά και στην προπόνηση αντοχής, δύναμης και ευλυγισίας. BOSU είναι ένα ακρονύμιο από την έκφραση both sides up. Το BOSU Balance Trainer μπορεί να χρησιμοποιηθεί με την πλατφόρμα του από την κάτω ή και από την πάνω πλευρά ώστε να εξασκήσει την ισορροπία σε διάφορες θέσεις του σώματος. Η σταθερή πλατφόρμα έχει διάμετρο 0cm και πρέπει να δέχεται τόσο αέρα ώστε να αποκτά τη σταθερή μορφή της. Δύο χωνευτές χειρολαβές στη βάση του διευκολύνουν την τοποθέτησή του στην επιθυμητή πλευρά. Κωδ.: BOSU Τιμή: 00,00i Ãéá ìéá ðñïðüíçóç ðñïóáíáôïëéóìýíç óôéò áðáéôþóåéò áðüäïóçò óôï óýã ñïíï ðïäüóöáéñï êáé ü é ìüíï... Åîáóêåß ôç öõóéêþ êáôüóôáóç êáé ôï óõíôïíéóìü ôùí ðïäéþí óôï ôñýîéìï êáé óôá óðñéíô. 0 Þ 0 (áíüëïãá ìå ôï ìþêïò ôçò ladder) Üèñáõóôá ðëáóôéêü óêáëïðüôéá (ôá äéáóôþìáôá ìåôáîý ôùí ïðïßùí ìðïñïýí íá ñõèìßæïíôáé, óõíäåäåìýíá ìå áíèåêôéêýò æþíåò, ìå éìüíôá êáé ôóüíôá ìåôáöïñüò. Áõôü ôï äéðëþò êáôåýèõíóçò ðñïðïíçôéêü åñãáëåßï óüò åðéôñýðåé íá åñãüæåóôå óå ìåôáêéíþóåéò ðëüãéåò êáé óå åõèåßá ãñáììþ, êáèþò êáé óå ãñþãïñåò áëëáãýò êáôåýèõíóçò. Ðñïóáñìüóôå ôá äéáóôþìáôá ìåôáîý ôùí óêáëïðáôéþí ôçò ladder ãéá áóêþóåéò êïíôéíïý, ãñþãïñïõ stepping (ìéêñüôåñá äéáóôþìáôá), êáé ãéá áóêþóåéò ìåãáëýôåñùí äñáóêåëéóìþí (ìåãáëýôåñá äéáóôþìáôá). ÄéáóôÜóåéò åßäïõò:,0 m x 0,0 m Τιμή:,0i,00 m x 0,0 m 0-0- Τιμή:,00i ÁåñïèÜëáìïò KETTLER Στοχεύει στη σταθεροποίηση της στάσης και τη βελτίωση της ισορροπίας Τιμή:,0i Ðáôïýóåò ÁÝñá KETTLER Ιδανικές για την τόνωση του σώματος και την βελτίωση της αντοχής Τιμή:,0i Äßóêïò Éóïññïðßáò Äßóêïé éóïññïðßáò áðü åéäéêü ðëáóôéêü ãéá áõîçìýíç áíôï Þ , cm ÔéìÞ:,00i 0-0-0, cm ÔéìÞ:,00i , cm ÔéìÞ:,00i åðéðýäùí ÔéìÞ:,00i Ë. ÂïõëéáãìÝíçò,, ÁèÞíá Ôçë.: 0, 0 0

6 ÐÑÏÐÏÍÇÔÉÊÏÓ ÅÎÏÐËÉÓÌÏÓ TRX Suspension Trainer Ôï TRX Suspension Trainer åßíáé ôï áõèåíôéêü êáé åõêïëï óôç ìåôáöïñü ôïõ ðñïðïíçôéêü üñãáíï ðïõ ëåéôïõñãåß áðïêëåéóôéêü ìå ôï óùìáôéêü âüñïò ôïõ ãõìíáæüìåíïõ êáé ôï ïðïßï áíáðôýóóåé äýíáìç, éóïññïðßá, åõëõãéóßá êáé óôáèåñïðïßçóç ôïõ óþìáôïò êáé áðåõèýíåôáé óå ãõìíáæüìåíïõò êüèå åðéðýäïõ öõóéêþò êáôüóôáóçò. Ç óõóêåõáóßá ðåñéý åé: dvd ìå ðñüãñáììá ïäçãü áóêþóåùí ðñáãìáôéêü ñüíï Üóêçóçò âþìá-âþìá ïäçãßåò ðñüãñáììá áðïèåñáðåßáò öùôï êüèå Üóêçóçò âéâëéïèþêç áóêþóåùí tips áðü ôïõò åéäéêïýò+ôå íéêýò ðëþñåò setup+ ñþóç ôïõ TRX, Ýã ñùìï ïäçãü TRX-PRO Τιμή: 0,00i TRX Door Anchor - ãêéóôñï ðüñôáò Åãêáèßóôáôáé óå äåõôåñüëåðôá! Ôï Üãêéóôñï TRX Anchor áóöáëßæåé ôï TRX Suspension Trainer óôáèåñü óôçí ðüñôá óáò. ÁðëÜ ðåñüóôå ôï ìáîéëáñüêé ôïõ Üãêéóôñïõ ðüíù áðü ôçí ðüñôá, êëåßóôå ôçí ðüñôá êáé åßóôå Ýôïéìïé íá îåêéíþóåôå! ôóé áðëü êáé ãñþãïñá! TRX Door Anchor ÔéìÞ: 0,00i ÂÜóç óôþñéîçò TRX Βάση τοίχου ή οροφής για τη στήριξη των ιμάντων του TRX. Τιμή: 0,00i ÊáëÜèé Καλάθι μεταφοράς μπαλών με σκελετό από αλουμίνιο και με διάτρητο νάϋλον ύφασμα, χωρητικότητας 0 μπαλών. Διαστάσεις Χcm Τιμή: 0,0i Ôñüëåú Τρόλεϊ μεταφοράς μπαλών βαριάς κατασκευής, χωρητικότητας ή μπαλών Τιμή: 0,00i 0-0- Τιμή: 0,00i ÓÜêêïò ÌåôáöïñÜò Σάκκος μεταφοράς μπαλών από διάτρητο νάϋλον ύφασμα, χωρητικότητας μπαλών Τιμή:,0i 0-0- Τιμή:,0i Äß ôõ ÌåôáöïñÜò Δίχτυ μεταφοράς μπαλών χωρητικότητας - μπαλών Τιμή:,0i Áíáóôçìüìåôñï Φορητό αναστημόμετρο Charder HM00P από - 0 εκατοστά και κλίμακα 0, εκατοστού. Êùä. ÏÑÃÌ/ ÔéìÞ: 00,00i ÉìÜíôåò Áéþñçóçò GYMSTICK Ιμάντες αιώρησης για προπόνηση δύναμης και ισορροπίας. Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα πρόγραμμα προπόνησης για όλο το σώμα, ανεξάρτητα από το ποιος είστε. Με περισσότερες από 00 αποτελεσματικές κινήσεις με το σωματικό σας βάρος ως αντίσταση. Πολύ εύκολη εγκατάσταση και εύκολο στη μεταφορά. Γρήγορα κι εύκολα προγράμματα. Για όλα τα επίπεδα φυσικής κατάστασης και όλους τους στόχους άσκησης. Παραδίδεται με προσαρμογέα πόρτας. Στη συσκευασία περιλαβάνεται και DVD ασκήσεων Τιμή: 0,00i 0 ÓáëéÜñåò ÅëáöñéÜ äéêôõùôþ, ìå öáñäý êüøéìï êáé Üíåôç åöáñìïãþ. Äéáôßèåíôáé óå: ÐñÜóéíï, êßôñéíï, ìðëå êáé êüêêéíï. ÌåãÝèç: S 0-0- Τιμή:,00i M Τιμή:,i L 0-0- Τιμή:,i XL 0-0- Τιμή:,0i 0 mail:

7 ÅÎÏÐËÉÓÌÏÓ ÐÑÏÐÏÍÇÔÙÍ Stoptec I Χρονόμετρο και ρολόι quarz, ανεπηρέαστο από κραδασμούς και σε πολύ λογική τιμή. Διαθέτει ρολόι / ωρών, ημερομηνία και χρονόμετρο /00 sec. Διατίθεται σε τρία χρώματα: Μαύρο, κόκκινο και μπλε. 00 Τιμή:,00i ñïíüìåôñï HS-V-RET CASIO Μοντέρνο χρονόμετρο με κάσα από ανθεκτικό καουτσούκ. Χρονόμετρο /00 δευτ. (έως 0hr). Διπλό χρονόμετρο μέτρησης δύο διαφορετικών περιόδων. HS-V-RET Τιμή:,00i Stopwatch 0 Ψηφιακό χρονόμετρο. Διαθέτει: Ώρα (/), Αυτόματο Ημερολόγιο, Ειδοποίηση Alarm, Snooze, Θερμόμετρο, Αντίστροφη Μέτρηση, Σειρές Ενδείξεων, Χρονογράφημα: : : σε /00 του δευτερολέπτου, Μνήμες: Τιμή:,0i HS--EF CASIO Η απόλυτη ακρίβεια του δευτερολέπτου! Χρονόμετρο /00δευτ. HS--EF Τιμή:,00i Stopwatch 0 Ψηφιακό χρονόμετρο. Διαθέτει: Ώρα (/), Αυτόματο Ημερολόγιο, Ειδοποίηση Alarm, Snooze, Θερμόμετρο, Αντίστροφη Μέτρηση, Σειρές Ενδείξεων, Χρονογράφημα: : : σε /00 του δευτερολέπτου, Μνήμες: Τιμή:,0i HS-0W-EF CASIO Η απόλυτη ακρίβεια του δευτερολέπτου! Διαθέτει: Αυτόματο ημερολόγιο, ωρη/ωρη ένδειξη, Αδιάβροχο, Χρονόμετρο /000δευτ., Διπλό χρονόμετρο μέτρησης δύο διαφορετικών περιόδων, Μνήμη γύρων (έως 00), Καταχώρηση έως και 00 δεδομένα,π.χ ημερομηνία και χρόνο γύρων για μεταγενέστερη ανάκτηση. HS-0W-EF Τιμή: 0,00i ñïíüìåôñï Accusplit SXLBK SURVIVOR I Διαθέτει: Λειτουργία πλήκτρων, Οθόνη σειράς, Χρονόμετρο (Ενδιάμεσος χρόνος split), Πιάσιμο χρόνων στον τερματισμό, Ώρα, Ημερομηνία, Αδιάβροχο έως 0 μέτρα. Κωδ: SXLBK Τιμή:,0i ñïíüìåôñï Accusplit A0X SURVIVOR Διαθέτει: Λειτουργία πλήκτρων, Οθόνη σειράς, Χρονόμετρο (Ενδιάμεσος χρόνος split), Πιάσιμο χρόνων στον τερματισμό, Ώρα, Ημερομηνία, Αδιάβροχο έως 0 μέτρα. Κωδ.: A0XBK Τιμή:,00i ñïíüìåôñï Accusplit AEÌ Διαθέτει: Λειτουργία πλήκτρων. Οθόνη σειρών. Ώρα, Ημερομηνία, Alarm, Χρονόμετρο (Πέρασμα, Ενδιάμεσος χρόνος), μνήμες, Αντίστροφη μέτρηση δύο μορφών (επανάληψη αντίστροφης μέτρησης, αντίστροφη μέτρηση και μετά κανονική μέτρηση), Ορισμός τέμπο, Ένδειξη χαμηλής μπαταρίας, Αδιάβροχο έως 0 μέτρα. Κωδ.: AEM Τιμή:,00i 0 ñïíüìåôñï Accusplit AE0M00R Διαθέτει: Λειτουργία πλήκτρων, Οθόνη σειρών, Ώρα, Ημερομηνία, Alarm, Χρονόμετρο (Πέρασμα, Ενδιάμεσος χρόνος), 00 μνήμες, Ένδειξη χαμηλής μπαταρίας, Αδιάβροχο έως 0 μέτρα. Κωδ.: 0M00R Τιμή:,00i ñïíüìåôñï Accusplit A0MX Διαθέτει: Λειτουργία πλήκτρων, Οθόνη σειρών, Ώρα, Ημερομηνία, Χρονόμετρο (Πέρασμα, Ενδιάμεσος χρόνος), Υπολογισμός ταχύτητας, 0 μνήμες, Αδιάβροχο έως 0 μέτρα, Ένδειξη χαμηλής μπαταρίας. Κωδ.: AE0MX Τιμή: 0,0i ñïíüìåôñï Accusplit AE0M00 Διαθέτει: Λειτουργία πλήκτρων, Οθόνη σειρών, LCD οθόνη με ρύθμιση αντίθεσης, Ώρα, Ημερομηνία, Alarm, Χρονόμετρο (Πέρασμα lap, Ενδιάμεσος χρόνος split), Υπολογισμός ταχύτητας, 00 μνήμες, Μνήμη με ξεχωριστά σετ δεδομένων, Αντίστροφη μέτρηση τριών μορφών, Υπολογισμός καρδιακής συχνότητας, Ορισμός τέμπο, Ένδειξη χαμηλής μπαταρίας, Αδιάβροχο έως 0 μέτρα. Κωδ.: AE0M00 Τιμή:,0i 0 Ë. ÂïõëéáãìÝíçò,, ÁèÞíá Ôçë.: 0, 0 0

8 ÅÎÏÐËÉÓÌÏÓ ÐÑÏÐÏÍÇÔÙÍ Ðßíáêáò Ðïäïóöáßñïõ ÄéðëÞò øçò Πίνακας ποδοσφαίρου, από πλαστικό, διπλής όψης με ολόκληρο γήπεδο στη μία πλευρά του και μισό γήπεδο στην άλλη, με κλιπ συγκράτησης σημειώσεων και ειδικό μαρκαδόρο. Μη χρησιμοποιείτε υγρό για τον καθαρισμό του πίνακα. Διαστάσεις: 0 x cm Τιμή:,00i Ðßíáêáò ÌðÜóêåô ÄéðëÞò øçò Πίνακας μπάσκετ, από πλαστικό, διπλής όψης με ένα ολόκληρο γήπεδο στη μία πλευρά του και μισό γήπεδο στην άλλη, με κλιπ συγκράτησης σημειώσεων και ειδικό μαρκαδόρο. Μη χρησιμοποιείτε υγρό για τον καθαρισμό του πίνακα. Διαστάσεις: 0 x cm Τιμή:,00i Ðßíáêáò ÌðÜóêåô ìå ÍÝá ÃñáììïóÞìáíóç Νέος πίνακας προπονητή μπάσκετ διπλής όψης με τις νέες γραμμοσημάνσεις και εξαιρετική αισθητική και λειτουργικότητα!!! Σε διαστάσεις x 0cm, με ολόκληρο γηπέδο μπάσκετ στη μία πλευρά και μιας ρακέτας στην άλλη. Διατίθεται στα εξής χρώματα: Μπεζ, Πράσινο, Κόκκινο, Κίτρινο, Μπλε Τιμή:,0i Ìáãíçôéêüò Ðßíáêáò Ðïäïóöáßñïõ ÍôïóéÝ Μαγνητικός πίνακας ποδοσφαίρου σε ντοσιέ με σκληρό ανθεκτικό εξώφυλλο από βινύλιο. Διατίθεται με μπλοκ σημειώσεων και σχεδιασμού προπόνησης. Περιλαμβάνονται επίσης: κόκκινοι μαγνήτες, μπλε μαγνήτες, κίτρινοι μαγνήτες, μαύρος μαγνήτης και στυλό σημειώσεων. Κωδ Λευκός πίνακας Τιμή:,00i Κωδ Μπλε πίνακας; Τιμή:,00i Ìáãíçôéêüò Ðßíáêáò ÌðÜóêåô óå ÍôïóéÝ Μαγνητικός πίνακας μπάσκετ σε ντοσιέ με σκληρό ανθεκτικό εξώφυλλο από βινύλιο. Διατίθεται με μπλοκ σημειώσεων και σχεδιασμού προπόνησης. Περιλαμβάνονται επίσης: κόκκινοι μαγνήτες, μπλε μαγνήτες, κίτρινοι μαγνήτες, μαύρος μαγνήτης και στυλό σημειώσεων. Κωδ Τιμή:,00i PRO Coach Folder Περιέχει: Ένα μικρό πίνακα-τσέπης, και ένα πλαστικοποιημένο ευλύγιστο πίνακα διπλής όψης διαστάσεων, x, cm, με ένα ολόκληρο γήπεδο στη μία πλευρά του και "μισό" γήπεδο στην άλλη. Διατίθεται με μαρκαδόρο ξηράς διαγραφής. Διαστάσεις κλειστό:, x cm. Κωδ.: FB Soccer Τιμή:,00i VB Volleyball Τιμή:,00i BB Basketball Τιμή:,00i HB Handball Τιμή:,00i Fox Pro Pocket-Board Πινακάκι γραφής μεγέθους τσέπης, διπλής όψης με ένα ολόκληρο γήπεδο στη μία πλευρά του και μισό γήπεδο στην άλλη. Κατασκευασμένος από ευλύγιστο πλαστικό, διατίθεται με τον ειδικό μαρκαδόρο ξηράς διαγραφής με το σφουγγαράκι. Διαστάσεις: 0, x, cm Κωδ.: FB Soccer Τιμή:,00i BB Basketball Τιμή:,00i VB Volleyball Τιμή:,00i HB Handball Τιμή:,00i Fox Pro Clip-Board Προπονητικός πίνακας γραφής, διπλής όψης, με ένα ολόκληρο γήπεδο στη μία πλευρά του και μισό γήπεδο στην άλλη. Κατασκευασμένος από ανθεκτικό πλαστικό, διαθέτει μεταλλικό κλιπ συγκράτησης σημειώσεων. Διατίθεται με τον ειδικό μαρκαδόρο ξηράς διαγραφής με το σφουγγαράκι. Διαστάσεις:, x cm. Κωδ.: FB Soccer Τιμή:,0i BB Basketball Τιμή:,0i VB Volleyball Τιμή:,0i HB Handball Τιμή:,0i Ôactics Ìap Ντοσιέ τακτικής με δύο πλήρη γήπεδα. Στην αριστερή πλευρά: μαγνητικός πίνακας x, cm, που διατίθεται με σετ μαγνητών. Στη δεξιά πλευρά: Μπλοκ σχεδίασης με την εικόνα ενός ποδοσφαιρικού γηπέδου (A- μέγεθος), 0 σελίδων, που διατίθεται με στιλό σημειώσεων. Ανθεκτικό ντοσιέ. Κωδ.: 00TM Soccer Τιμή:,00i 0TM Handball Τιμή:,00i 0TM Basketball Τιμή:,00i 0TM Volleyball Τιμή:,00i mail:

9 ÅÎÏÐËÉÓÌÏÓ ÐÑÏÐÏÍÇÔÙÍ Ðßíáêáò Ðïäïóöáßñïõ Ìáãíçôéêüò & ÃñáöÞò ìå Ðëáßóéï áðü Áëïõìßíéï Πίνακας ποδοσφαίρου με ανθεκτικό πλαίσιο από αλουμίνιο με ενισχυμένες γωνίες για χρησιμοποίηση σε κλειστό αλλά και σε ανοικτό χώρο. Είναι γραφής και μαγνητικός. Διατίθεται με σετ παικτών-μαγνητών, μαρκαδόρους και ένα σφουγγάρι. Διαστάσεις: 0 0 x cm Τιμή:,00i x 0cm Τιμή: 0,00i 0 x 0 cm Τιμή:,00i Aíáäéðëïýìåíïò Ìáãíçôéêüò Ðßíáêáò Ðïäïóöáßñïõ Αναδιπλούμενος πίνακας ποδοσφαίρου μαγνητικός και γραφής, με πλαίσο από αλουμίνιο με ενισχυμένες γωνίες και χειρολαβές. Εύκολος στη μεταφορά, ιδανικός για διδασκαλία τακτικής σε ομάδες για εντός και ιδιαίτερα για εκτός έδρας αγώνες. Äéáôßèåôáé ìå ðëáóôéêþ èþêç ðïõ ðåñéëáìâüíåé óåô ìáãíçôþí + ìðüëá, ìáñêáäüñïõò ãéá ðßíáêá êáé óöïõããáñüêé êáèáñéóìïý. Κωδ.: 0 x cm ( x 0 cm üôáí åßíáé áíïéêôü) Τιμή:,00i Κωδ.: x 0 cm (0 x 0 cm üôáí åßíáé áíïéêôü). Τιμή:,00i Åëáóôéêüò Ìáãíçôéêüò Ðßíáêáò Μαγνητικός αναρτώμενος πίνακας από λεπτό ελαστικό, με διαγραμμίσεις ποδοσφαιρικού γηπέδου και περιθώριο για τις σημειώσεις σας. Τυλίγεται σε ρολό, εξασφαλίζοντας την εύκολη μεταφορά του. Παραδίδεται σε ειδική συσκευασία με σετ μαγνητών ανάλογα με το άθλημα. Μπορείτε και να γράφετε με κιμωλία. Διαστάσεις πίνακα: x εκ Κωδ.: 00PS Soccer Τιμή: 0,00i Διαστάσεις πίνακα: 00 x εκ Κωδ.: 00SK Soccer Τιμή: 0,00i 0SK Handball Τιμή: 0,00i 0SK Basketball Τιμή: 0,00i 0SK Volleyball Τιμή: 0,00i Quickplaner Πρακτικό ντοσιέ αρχειοθέτησης για έντυπα μεγέθους A με 0 έτοιμες φόρμες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν και από τις δύο πλευρές. Περιλαμβάνεται μαρκαδόρος με σφουγγαράκι. 00 Τιμή:,0i Ìáñêáäüñïé ãéá ôïõò ðßíáêåò Μαρκαδόροι Ξηράς Διαγραφής Κόκκινο, Μαύρο Τιμή:,0i Ôï ÔóáíôÜêé ôïõ ÐñïðïíçôÞ Ðïäïóöáßñïõ Τσαντάκι που κλείνει με φερμουάρ, κατασκευασμένο από από υψηλής ποιότητας PVC σε μαύρο χρώμα. Στο τσαντάκι περιέχονται: Μαγνητικό και γραφής μικρό γήπεδο ποδοσφαίρου Δύο σετ μαγνήτες-παίκτες ( μαγνήτες) Ειδικός για πίνακα μαρκαδόρος ξηράς γραφής με σφουγγαράκι Σημειωματάριο διαστάσεων x cm Στυλό Μολύβι με γόμμα Σφυρίχτρα με κορδόνι Χρονόμετρο Διαστάσεις όταν το τσαντάκι είναι κλειστό: x. x cm Κωδ. 00 Τιμή:,00i Ë. ÂïõëéáãìÝíçò,, ÁèÞíá Ôçë.: 0, 0 0

10 ÅÎÏÐËÉÓÌÏÓ ÐÑÏÐÏÍÇÔÙÍ - ÄÉÁÉÔÇÔÙÍ ÓÖÕÑÉ ÔÑÅÓ FOX 0 Fox Mini Δυνατότητα παραγωγής ήχου περίπου 0 DB. Για όλα τα αθλήματα κλειστού χώρου. Με διαπεραστικό και σταθερό ήχο. Διατίθεται στα εξής χρώματα: κόκκινο, μαύρο, πορτοκαλί, κίτρινο, κίτρινο φωσφορίζον, μπλε, πράσινο, γκρι, μωβ, ρόζ φωσφορίζον και άσπρο. Κωδ.: 0 Τιμή:,0i Fox Micro Δυνατότητα παραγωγής ήχου περίπου στα 0 DB (!), για όλα τα αθλήματα ανοικτού χώρου, με ένα πρωτοποριακό design, ενώ παραμένει ανεπηρέαστη από την ηλιακή ακτινοβολία και το θαλασσινό νερό Διατίθεται σε χρώματα: Μαύρο, κόκκινο, πορτοκαλί, neonκίτρινο, μπλε του ωκεανού και πράσινο titanium. Κωδ.: 0 Τιμή:,0i Fox Classic Δυνατότητα παραγωγής ήχου DB. Ενδείκνυται για όλα τα αθλήματα ανοικτού χώρου. Με ιδιαίτερα διαπεραστικό και σταθερό ήχο. Διατίθεται στα εξής χρώματα: κόκκινο, μαύρο, πορτοκαλί, κίτρινο, κίτρινο φωσφορίζον, μπλε, πράσινο, γκρι, μωβ, ρόζ φωσφορίζον και άσπρο. Κωδ.: 0 Τιμή:,i Fox Dolphin Με ισχύ περίπου 0 DB και ειδικά σχεδιασμένη για την καλύτερη δυνατή ηχητική απόδοση. Με οξύ και έντονο ήχο που ξεπερνά όλους τους θορύβους αθλημάτων και σταδίων. Διατίθεται σε χρώματα: κόκκινο, μαύρο, πορτοκαλί, κίτρινο και κίτρινο φωσφορίζον Κωδ.: 0 Τιμή:,0i Fox Mini ìå Åðéóôüìéï Τώρα και με επιστόμιο! Δυνατότητα παραγωγής ήχου περίπου 0 DB. Για όλα τα αθλήματα κλειστού χώρου. Με διαπεραστικό και σταθερό ήχο. Διατίθεται στα εξής χρώματα: κόκκινο, μαύρο, πορτοκαλί, κίτρινο, κίτρινο φωσφορίζον, μπλε, πράσινο, γκρι, μωβ, ροζ φωσφορίζον και άσπρο. Κωδ.: 0 Μ Τιμή: 0,0i Fox Classic ìå Åðéóôüìéï Με δυνατότητα παραγωγής ήχου DB. Με εξαιρετικά διαπεραστικό σταθερό ήχο, και ένα πρόσθετο πλαστικό επιστόμιο για μεγαλύτερη ανθεκτικότητα και καλύτερη επαφή με το στόμα. Για αθληματα ανοιχτού χώρου. Διατίθεται στα εξής χρώματα: κόκκινο, μαύρο, πορτοκαλί, κίτρινο, κίτρινο φωσφορίζον, μπλε, πράσινο, γκρι, μωβ, ροζ φωσφορίζον και άσπρο. Κωδ.: 0 Μ Τιμή:,0i Fox Sonic Το νέο μοντέλο της FOX! Με ένταση στα 0 DB Με ήχο προερχόμενο από τέσσερις θαλάμους. Για αθλήματα ανοιχτού χώρου σε ιδιαίτερα θορυβώδες περιβάλλον. Με οξύ, διαπεραστικό ήχο που ακούγεται σε πολύ μεγάλες αποστάσεις. Διατίθεται σε: κίτρινο, κίτρινο φωσφορίζον, πράσινο. Κωδ.: 0 Τιμή:,0i Fox Sonic ìå Åðéóôüìéï Το νέο μοντέλο της FOX! Με ένταση στα 0 DB Με ήχο προερχόμενο από τέσσερις θαλάμους (surround sound) Για αθλήματα ανοιχτού χώρου σε ιδιαίτερα θορυβώδες περιβάλλον. Με οξύ, διαπεραστικό ήχο ο οποίος ακούγεται σε πολύ μεγάλες αποστάσεις. Διατίθεται στα εξής χρώματα: κόκκινο, μαύρο, πορτοκαλί, κίτρινο, κίτρινο φωσφορίζον, μπλε, πράσινο. Κωδ.: 0 Μ Τιμή:,00i 0 mail:

11 ÅÎÏÐËÉÓÌÏÓ ÐÑÏÐÏÍÇÔÙÍ - ÄÉÁÉÔÇÔÙÍ ÇëåêôñïíéêÞ Óöõñß ôñá Óöýñéãìá áðëü ìå ôï ðüôçìá åíüò êïõìðéïý! ÕãéåéíÞ óôç ñþóç êáé áðüëõôá áóöáëþò, ðáñüãåé Ýíáí åîáéñåôéêü äõíáôü Þ ï ( DB) ãéá üóï äéüóôçìá èá ðéýæåôå ôï êïõìðß. Êùä. 0 ÔéìÞ:,00 i Fox ìå Äáêôõëï-ëáâÞ Οξύτητα ήχου: 0 DB. Για όλα τα αθλήματα ανοικτού χώρου. Με εξαιρετικά διαπεραστικό και σταθερό ήχο. Σε μαύρο χρώμα Classic Κωδ.: 0 Τιμή:,00i Mini Κωδ.: 0 Τιμή:,00i CMG Classic Κωδ.: 0 Τιμή:,00i CMG Sonic Κωδ.: 0 Τιμή:,00i ñõóþ ÌåôáëëéêÞ Óöõñß ôñá MUNDIAL Εξαιρετική ιδέα για δώρο! Επίχρυση μεταλλική σφυρίχτρα με οξύ ήχο. Έρχεται σε ένα όμορφο κουτί. Επιφάνεια πλάτους mm που σας επιτρέπουν να χαράξετε επάνω της. Κωδ.: 0 Τιμή:,00i FOX 0 Classic Eclipse Η αυθεντική Fox 0 Classic ξανασχεδιάστηκε για καλύτερη απόδοση και στυλ, και εξελίχθηκε στη Fox 0 Classic Eclipse! Ο ίδιος φημισμένος ήχος ( db), με διαμερίσματα χωρίς στραγάλι Κατασκευάζεται χρησιμοποιώντας τα αποκλειστικά χρώματα πυράκτωσης -SpectraBurst - που λάμπουν στο σκοτάδι! Κωδ.: Τιμή:,00i 0 Óöõñß ôñá ÌåôáëëéêÞ Mundial Με εξαιρετικά δυνατό, οξύ και σταθερό ήχο. Με ελαφριά κυρτωμένο το μέρος της σφυρίχτρας που εισέρχεται στο στόμα. Χρωμιωμένη, εξαιρετικής ποιότητας, με πλάτος mm και χωρίς νικέλιο. Mundial Κωδ.: 0 Τιμή:,00i Mini Cup Κωδ.: 0 Τιμή:,0i Fox Sharx Η πρώτη σφυρίχτρα FOX-0 που σχεδιάστηκε απολειστικά για υπαίθριες δραστηριότητες. Ικανή να χρησιμοποείται υγρή ή στεγνή! Η πιό αξιόπιστη λύση για την προσωπική ασφάλεια, την αναζήτηση, και τη διάσωση στην ύπαιθρο. Ο ήχος της (0 DB) ακούγεται από μίλια και είναι σχεδιασμένη για να αποδίδει στις χειρότερες καιρικές συνθήκες! Κωδ.: Τιμή:,00i Êïñäüíé Óöõñß ôñáò FOX Κορδόνι σφυρίχτρας υψηλής ασφαλείας. Με συνδετήρα ασφαλείας που ανοίγει όταν τραβηχτεί το κορδόνι, εύκολο να ασφαλίσει οποιαδήποτε στιγμή χρειαστεί κάτι τέτοιο. Χρώματα: κόκκινο, μαύρο, πορτοκαλί, κίτρινο, κίτρινο φωσφορίζον, μπλε, πράσινο, γκρι, μωβ, ροζ φωσφορίζον και άσπρο. Κωδ.: 0 Τιμή:,0i 0 Êïñäüíé Óöõñß ôñáò Με άγκιστρο εκ. μήκος (χωρίς τη σφυρίχτρα) 00% νάϋλον. Χρώματα: κόκκινο, μαύρο, κίτρινο, μπλε, πράσινο, και άσπρο. Κωδ.: Τιμή:,i Êïñäüíé Óöõñß- ôñáò Êáñðïý Κορδόνι με άγκιστρο cm διαφόρων χρωμάτων. Κωδ.: 0 Τιμή:,0i Fox Pearl Για όλες τις χρήσεις με παραγωγή ήχου DB Κωδ.: 0 Τιμή:,0i ÐëáóôéêÞ Óöõñß ôñá ìå óôñáãüëé Κωδ.: Τιμή:,0i Êïñäüíé Óöõñß ôñáò Óôñïããõëü Κορδόνι με άγκιστρο στρογγυλό μαύρο, Κωδ.: Τιμή:,i Ë. ÂïõëéáãìÝíçò,, ÁèÞíá Ôçë.: 0, 0 0

12 ÅÎÏÐËÉÓÌÏÓ ÄÉÁÉÔÇÔÙÍ Óçìáßá Âïçèïý ÄéáéôçôÞ + Soft Grip Σημαία βοηθού διαιτητή με ασφαλή λαβή από φελλό. Διαστάσεις x cm. 0 Quadro II,00i 0 World Line II,00i 0 Club II Red,00i 0 Club II Yellow,00i Óçìáßá Âïçèïý ÄéáéôçôÞ ùñßò Grip Σημαία βοηθού διαιτητή με ελαφριά πλαστική λαβή Διαστάσεις x cm. 0 Quadro III,00i 0 World Line III,00i 0 Club III Red,00i 0 Club III Yellow,00i Óçìáßá Âïçèïý ÄéáéôçôÞ ìå Ìç áíéóìü Σημαία βοηθού διαιτητή η οποία λόγω της νέας και εξελιγμένης περιστροφικής της κατασκευής προσαρμόζεται με την κίνηση του ανέμου και σχεδόν ποτέ δεν μπερδεύεται. Πλαστικό κοντάρι με ειδική λαβή από φελλό. Διαστάσεις σημαίας: 0 cm x 0 cm 0 Quadro I,00i 0 World Line I,00i ÈÞêç Óçìáßáò Âïçèïý ÄéáéôçôÞ ÈÞêç ãéá óçìáßåò âïçèïý äéáéôçôþ, ìå öåñìïõüñ óôï ðëüé, êáôáóêåõáóìýíç áðü áíèåêôéêþ áðïìßìçóç äýñìáôïò. ÄéáóôÜóåéò: x 0 cm ñþìá: Ìáýñï 0 Τιμή: 0,00i Íüìéóìá ÊëÞñùóçò Μεταλλικό νόμισμα κλήρωσης διαμέτρου 0mm και πάχους mm. 0 Τιμή:,00i Ðëáóôéêü Íüìéóìá ÊëÞñùóçò Πλαστικό νόμισμα κλήρωσης διαμέτρου 0mm και πάχους mm. 00 Κόκκινο/Μαύρο Τιμή:,0i 00 Κίτρινο/Μαύρο Τιμή:,0i ÊÜñôåò óå ÍôïóéÝ - Óåô Ιδανικό σετ για το μπροστινό τσεπάκι της διαιτητικής στολής! έντονα κόκκινη κάρτα, έντονα κίτρινη κάρτα, κάρτες σημειώσεων αγώνα και μολύβι. 00 Τιμή:,0i Compact Referee Set Σε πρακτική συσκευασία περιέχονται: Μία κάρτα Κίτρινη, μία κάρτα Κόκκινη, διαστάσεων x cm και μία κάρτα για σημειώσεις του αγώνα. 0 Τιμή:,0i ÊÜñôåò Ðåéèáñ éêïý ÅëÝã- ïõ Ðïäïóöáßñïõ Κάρτες σε έντονα χρώματα NEON-κόκκινο και κίτρινο. Διαστάσεις: x cm. 00 κόκκινο Τιμή:,0i 00 κίτρινο Τιμή:,0i 0 Ðïñôïöüëé ÄéáéôçôÞ Πορτοφόλι διαιτητή με κάρτες και μολύβι Τιμή:,00i Ìðñåëüê-êÜñôåò ÄéáéôçôÞ Μπρελόκ με αυθεντικές μινιατούρες καρτών διαιτητή (κόκκινη και κίτρινη) Διαστάσεις καρτών: x cm 0 Τιμή:,0i 0 ÓçìáôÜêé ãéá ÄéáéôçôÝò Μεταλλικό σηματάκι για διαιτητές. Ύψος σήματος: mm. 0 Τιμή: 0,i mail:

13 ÅÎÏÐËÉÓÌÏÓ ÄÉÁÉÔÇÔÙÍ ÊÜñôåò Ðåéèáñ éêïý ÅëÝã ïõ ãéá ôï Âüëåú Κάρτες σε έντονα χρώματα NEON-κόκκινο και NEON-κίτρινο. Διαστάσεις: x cm. 0 κόκκινο Τιμή:,00i 0 κίτρινο Τιμή:,00i ÊáðÝëï JOKEY ãéá äéáéôçôýò Με κεντημένο LOGO διαιτητή στο μπροστινό μέρος του καπέλου. 00% βαμβακερό. 0 Τιμή:,0i Κωδ. Τιμή: 0,00i Ñïëüé ÄéáéôçôÞ DIGI Πιέστε την έναρξη του χρονομέτρου στην αρχή του αγώνα - η διάρκεια του αγώνα μπορεί να τροποποιηθεί χωρίς κανένα πρόβλημα. Εάν υπάρχει κάποια διακοπή, μπορείτε να ξεκινήσετε τη χρονομέτρηση της διακοπής ενώ παράλληλα παραμένει στη μνήμα ο χρόνος που έγινε η διακοπή. Η οθόνη με τις τρεις σειρές ενδείξεων δείνει τον χρόνο που έχει παιχτεί, τη διάρκεια της διακοπής, καθώς και την ώρα, όλα ταυτόχρονα! Χρονόμετρο για τον -μέχρι εκείνη τη στιγμή- χρόνο του παιχνιδιού, stop λειτουργίας για τις διακοπές, ένδειξη της ώρας με ημερομηνία και alarm, φωτιζόμενη οθόνη, μπαταρία λιθίου V, αντικραδασμικό και αδιάβροχο. Ñïëüé - ñïíüìåôñï CASIO W-: Οθόνη με ενδείξεις: ώρα, λεπτά, δευ/πτα, ημερ/νία, χρονόμετρο /00 sec. ενδείξεις ώρας /, χρονομετρήσεις (μέχρι τα min. με επανάληψη) χρονομέτρηση ενδιάμεσων χρόνων ηχητική ειδοποίηση ημέρας και ώρας διεθνής ώρα πόλεων στον κόσμο αυτόματο ημερολόγιο μέχρι το 0 μπαταρία με 0-χρονο service, αδιάβροχο μέχρι τα 0 μ. 0 - Μαύρο Τιμή:,00i 0 - Κόκκινο Τιμή:,00i 0 - Κίτρινο Τιμή:,00i ÔóÜíôá ÄéáéôçôÞ B+D Τσάντα πολλαπλών χρήσεων για τον διαιτητή, με διπλό φερμουάρ, ρυθμιζόμενο και αφαιρούμενο ιμάντα για να κρέμεται από τον ώμο, εξωτερικές τσέπες για μπουκάλι και άλλα είδη. 0 - Μαύρο Τιμή:,00i ÔóáíôÜêé ÄéáéôçôÞ INTERNATIONAL REFEREE-SET Ένα εξαιρετικά καλαίσθητο τσαντάκι διαιτητή που περιέχει: Σφυρίχτρα FOX Classic, Σφυρίχτρα FOX Mini (0GR), Μεταλλική Σφυρίχτρα με οξύ ήχο Mundial, ειδικό περικάρπιο διαιτητή με ιμάντα υποδοχής της σφυρίχτρας του, κάρτα σημειώσεων των πειθαρχικών ποινών (κάρτες, παρατηρήσεις...), κόκκινη και κίτρινη κάρτα πειθαρχικού ελέγχου, κάρτες στοιχείων αγώνα, νόμισμα επιλογής εστίας, εργαλείο ελέγχου για τις τάπες των παπουτσιών, στυλό με λογότυπο, μολύβι με υποδοχή στήριξης, σημειωματάριο αγώνα, σημειωματάριο. Οι διαστάσεις (κλειστό) είναι: x cm Κωδ. 00 Τιμή:,0i ÔóáíôÜêé ÄéáéôçôÞ ORIGINAL REFEREE-SET Ένα καλαίσθητο δερμάτινο τσαντάκι σε μαύρο χρώμα, το οποίο περιέχει: Σφυρίχτρα FOX-Classic, Σφυρίχτρα πλαστική υψηλής απόδοσης Balilla micro, Κάρτα πειθαρχικού ελέγχου σε έντονο κόκκινο χρώμα, Κάρτα πειθαρχικού ελέγχου σε έντονο κίτρινο χρώμα, κάρτες ελέγχου του αγώνα, πλαστικό νόμισμα κλήρωσης, στυλό, μολύβι με πιαστράκι, σημειωματάριο. Διαστάσεις (κλειστό): x cm. 000 Τιμή:,00i 00 Τιμή:,00i Ë. ÂïõëéáãìÝíçò,, ÁèÞíá Ôçë.: 0, 0 0

14 FITNESS Tower 00 Σε μόλις λίγα δευτερόλεπτα, στο σπίτι, στο γραφείο ή οπουδήποτε αλλού, μετατρέψτε οποιαδήποτε πόρτα, στο ατομικό σας γυμναστήριο. Το Tower 00 έχει χαλύβδινο σκελετό και ενισχυμένα λάστιχα αντίστασης 0 κιλών!!! Με ένα μοναδικό αφρώδες υλικό στα σημεία προσαρμογής ώστε να μην δημιουργεί καμία απολύτως ζημιά στην πόρτα σας. Γυμνάστε τους μύες των ώμων, των χεριών, της πλάτης, των ποδιών και γενικά του άνω κορμού, συνδιάζοντας μία ατελείωτη ποικιλία ασκήσεων, εύκολα και γρήγορα!!! Περιλαμβάνει: Την βασική μονάδα με σετ ισχυρά λάστιχα αντίστασης 0 κιλών., Ένα ζεύγος λαβές, Ένα ζεύγος ιμάντες ποδιών Αφίσα ασκησιολόγιο, DVD ασκήσεων (στα Αγγλικά) Extra δώρο, μπάρα για περισσότερες ασκήσεις ZF-0 Τιμή:,00i Ìïíüæõãï Ðüñôáò Iron Gym Deluxe Μονόζυγο πόρτας που προσαρμόζεται πολύ εύκολα σε κάθε πόρτα, χάρη στον εργονομικό σχεδιασμό του, χωρίς να χρειαστεί να τρυπήσετε το κούφωμα. Με τρεις διαφορετικές λαβές, (ανοιχτή, κλειστή και ουδέτερη), σας δίνει την δυνατότητα να γυμνάσετε με έλξεις τους ώμους, τα μπράτσα και την πλάτη. Μπορείτε επίσης τοποθετώντας το στο πάτωμα κάνετε push ups, χωρίς πίεση στους καρπούς αλλά και sit ups, γυμνάζοντας τους κοιλιακούς και το υπόλοιπο σώμα σας Τιμή:,0i Ìïíüæõãï Ðüñôáò 0--0 Διαστάσεις: -εκ. Τιμή:,0i Διαστάσεις: -εκ. Τιμή:,i Διαστάσεις: -εκ. Τιμή:,00i Perfect Sit-Up Το Perfect Sit-Up είναι η πρόσφατη εξέλιξη για την μέγιστη ενδυνάμωση των κοιλιακών μυών. Το Perfect Sit-Up προσφέρει: Τοποθετεί το σώμα σας σε τέλεια θέση για να μεγιστοποιήσετε την ενεργοποίηση όλων των κοιλιακών μυών (άνω - κάτω - μεσαίους - πλαγίους). Εργονομική στήριξη έτσι ώστε να κρατά τον αυχένα και την σπονδυλική στήλη σε σωστή ευθυγράμμιση. Γυμνάζει τους κοιλιακούς 0 φορές γρηγορότερα από οποιοδήποτε συνηθισμένο όργανο κοιλιακών. Ενεργοποιεί την κάτω κοιλιακή συστολή αναβαθμίζοντας την αντίσταση και την ένταση σε επίπεδα με τις ευθυγραμμισμένες ατσάλινες λεπίδες που βρίσκονται στο κάτω μέρος των ποδιών. Το Perfect Sit-Up περιλαμβάνει: Την βασική μονάδα κάμψεων + μονάδα στήριξης αυχένα με χειρολαβές. Δύο ατσάλινες λεπίδες. DVD ασκήσεων. Βήμα προς βήμα οδηγίες προπόνησης (στα Αγγλικά). Συμβουλές διατροφής (στα Αγγλικά). ZF-0 Τιμή:,00i Power Push-Up Pro Περιστρεφόμενες λαβές Push-up ZF--B Τιμή: 0,00i Perfect Push-Up Περιστρεφόμενες λαβές για αποφυγή της έντασης στους αγκώνες και τους καρπούς. Ενεργοποιεί περισσότερους μύες από τις κοινές πιέσεις. Ιδανικό για όλα τα επίπεδα φυσικής κατάστασης. Συμπεριλαμβάνεται θήκη μεταφοράς ZF- Τιμή:,00i Ìïíüæõãï Ôïß ïõ PU-0 Διαστάσεις συσκευασίας: 0, x, x, εκατοστά Βάρος συσκευασίας: κιλά. 0-0-Β Τιμή:,00 mail:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΙΤΛΟΣ: ΑΡ. ΜΕΛ.: ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΙΤΛΟΣ: ΑΡ. ΜΕΛ.: ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΙΤΛΟΣ: ΑΡ. ΜΕΛ.: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΣΚΗΣΗΣ, ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΩΝ 69 / 2015 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η μελέτη αυτή συντάχθηκε

Διαβάστε περισσότερα

15REQ003062461 2015-09-18

15REQ003062461 2015-09-18 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Πατρ. Γρηγορίου Ε 12, Τ.Κ. 56123, Αµπελόκηποι ΙΕΥ/ΝΣΗ : /νση Κοινωνικής Προστασίας- Αµπελόκηποι 18/09/2015 Παιδείας Αθλητισµού Πολιτισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΕΙΣ ...8 ΘΗΚΕΣ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ...10 ΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΘΗΚΕΣ ...13 ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΕΙΣ ΜΕ ΡΑΦΙΑ ...14 ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΕΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ ...

ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΕΙΣ ...8 ΘΗΚΕΣ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ...10 ΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΘΗΚΕΣ ...13 ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΕΙΣ ΜΕ ΡΑΦΙΑ ...14 ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΕΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ ... ...8 ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΕΙΣ ΘΗΚΕΣ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ...10...13 ΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΘΗΚΕΣ...14 ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΕΙΣ ΜΕ ΡΑΦΙΑ...15 ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΕΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ...15 ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΕΣ...17 ΣΥΛΛΟΓΕΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ www.expert-tool.com 7 ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια: ΟΡΓΑΝΑ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ: Καλοκαιρινού & Παπαδοπούλου 4 Τ.Κ.: Τηλ.:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια: ΟΡΓΑΝΑ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ: Καλοκαιρινού & Παπαδοπούλου 4 Τ.Κ.: Τηλ.: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΟΠΑΦΜΑΗ Προμήθεια: ΟΡΓΑΝΑ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ: Καλοκαιρινού & Παπαδοπούλου 4 Τ.Κ.: 712.02 Τηλ.: 300.100 300.090 FAX: 287-600 Ηράκλειο 07/10/2016 Σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

BIC ecolutionstm. BIC ECOlutions TM Tipp-Ex ECOlutions TM Αυτοκόλλητα σημειώματα ECOlutions TM

BIC ecolutionstm. BIC ECOlutions TM Tipp-Ex ECOlutions TM Αυτοκόλλητα σημειώματα ECOlutions TM BIC ecolutionstm BIC ECOlutions TM Tipp-Ex ECOlutions TM Αυτοκόλλητα σημειώματα ECOlutions TM Ecolutions Κατασκευασμένο από ανακυκλωμένα υλικά Μεσαία μύτη Καπάκι και μύτη σε μπλε χρώμα Στυλό Κουτί χ 50

Διαβάστε περισσότερα

Ηράκλειο 17/ 03 / 2015 Αρ.πρωτ.: 647

Ηράκλειο 17/ 03 / 2015 Αρ.πρωτ.: 647 ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ηράκλειο 17/ 03 / 2015 Αρ.πρωτ.: 647 Θέμα: Προμήθεια αθλητικού υλικού Δ.Ο.Π.Α.Φ.Μ.Η. για το έτος 2015. για τις ανάγκες του Μαζικού Αθλητισμού του Κ.Α.: 10-7135.006 με τίτλο: «Προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

10. εξοπλισμος προστασιας

10. εξοπλισμος προστασιας 10. εξοπλισμος προστασιας 10Εξοπλισμός προστασίας Basic Line Μπουφάν εργασίας, 65% polyester, 35% βαμβακερό, 245g/m2 Κωδικός 415384 S/48 Τιμή 26,90 Κωδικός 415391 M/50 Τιμή 26,90 Κωδικός 415407 L/52 Τιμή

Διαβάστε περισσότερα

ONE SERIES ΕΙΣΑΓΩΓΗ 6-7 ΙΑ ΡΟΜΟΙ GT60 ΙΑ ΡΟΜΟΣ CROSS TRAINERS GX50 CROSS TRAINER ΠΟ ΗΛΑΤΑ GB50 ΠΟ ΗΛΑΤΟ

ONE SERIES ΕΙΣΑΓΩΓΗ 6-7 ΙΑ ΡΟΜΟΙ GT60 ΙΑ ΡΟΜΟΣ CROSS TRAINERS GX50 CROSS TRAINER ΠΟ ΗΛΑΤΑ GB50 ΠΟ ΗΛΑΤΟ CV EQUIPMENT 1 ONE SERIES ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΙΑ ΡΟΜΟΙ GT60 ΙΑ ΡΟΜΟΣ CROSS TRAINERS GX50 CROSS TRAINER ΠΟ ΗΛΑΤΑ GB50 ΠΟ ΗΛΑΤΟ ΚΩΠΗΛΑΣΙΕΣ GR ΚΩΠΗΛΑΣΙΑ CV ΤΑΠΕΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 6-7 8-11 10-11 12-15 14-15 16-19 18-19

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΟΥΦΑΝ ΑΝΤΙΑΝΕΜΙΚΟ ΜΠΟΥΦΑΝ ΑΝΤΙΑΝΕΜΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: 122 XXL

ΜΠΟΥΦΑΝ ΑΝΤΙΑΝΕΜΙΚΟ ΜΠΟΥΦΑΝ ΑΝΤΙΑΝΕΜΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: 122 XXL ΜΠΟΥΦΑΝ ΑΝΤΙΑΝΕΜΙΚΟ ΜΠΟΥΦΑΝ ΑΝΤΙΑΝΕΜΙΚΟ 122 XXL ΜΠΟΥΦΑΝ 100% ΝΑΙΛΟΝ, ΥΦΑΣΜΑ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΠΝΕΟΥΣΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟ ΚΡΥΟ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ, ΕΝΩ ΒΟΗΘΑΕΙ ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΗΘΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2013-2014. Συνιστώμενος τιμοκατάλογος / Ελλάδα Όλες οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ Ισχύει από 01-09-2013

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2013-2014. Συνιστώμενος τιμοκατάλογος / Ελλάδα Όλες οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ Ισχύει από 01-09-2013 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2013-2014 Συνιστώμενος τιμοκατάλογος / Ελλάδα Όλες οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ Ισχύει από 01-09-2013 ΕΓΓΥΗΣΗ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΠΟΙΟΤΗΤΑ Ελεγμένα ως προς την ασφάλεια Τα έπιπλα FLEXA κατασκευάζονται

Διαβάστε περισσότερα

επικοινωνία σήμανση προβολή

επικοινωνία σήμανση προβολή επικοινωνία σήμανση προβολή www.organizerstores.gr Αυτοστήρικτα σταντ για αφίσες SNAP! Σταντ δαπέδου Α-BOARD Διπλής όψης με προφίλ snap 3,2cm. Εύκολη & γρήγορη αλλαγή μηνύματος χάρη στη λειτουργία snap.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ

ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ TRAINING EXPERIENCE ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ Intelligent training system Site: mpfexperience.gr - Έκθεση: Σοφοκλή Βενιζέλου 41, Περιστέρι Σταθερό: 213 4103358 - Κινητό: 699 58 28

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΚΜ: : 305 ΠΑΤΣΙΑΟΥΡΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ

ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΚΜ: : 305 ΠΑΤΣΙΑΟΥΡΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΚΜ: : 305 ΠΑΤΣΙΑΟΥΡΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΤΟ ΣΕΡΒΙΣ Το σερβίς είναι το στοιχείο της τεχνικής με το οποίο αρχίζει το παιχνίδι Το

Διαβάστε περισσότερα

all in TRAINING HARDWARE www.mekma.gr

all in TRAINING HARDWARE www.mekma.gr all in TRAINING HARDWARE τα adidas performance training hardware έχουν σχεδιαστεί για να αυξήσετε την ταχύτητα, την δύναμη και την αντοχή σας. www.mekma.gr adidas hardware PERFORMANCE Η άσκηση είναι βασικό

Διαβάστε περισσότερα

<< Προμήθεια αθλητικού υλικού & εξοπλισμού και συντήρηση εξοπλισμού για τις ανάγκες του Αθλητικού Τμήματος, οικ. έτους 2015. >> Κ. Μ.

<< Προμήθεια αθλητικού υλικού & εξοπλισμού και συντήρηση εξοπλισμού για τις ανάγκες του Αθλητικού Τμήματος, οικ. έτους 2015. >> Κ. Μ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΥΤΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΕΙΔΗ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΟΥΤΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ FIBER. ΚΟΥΤΙ ΑΡΧΕΙΟΥ Α4 ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ 2,5 εκ. ράχη ΚΟΥΤΙΑ ΚΟΦΤΑ FIBER

ΚΟΥΤΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΕΙΔΗ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΟΥΤΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ FIBER. ΚΟΥΤΙ ΑΡΧΕΙΟΥ Α4 ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ 2,5 εκ. ράχη ΚΟΥΤΙΑ ΚΟΦΤΑ FIBER ΚΛΑΣΕΡ ΚΛΑΣΕΡ ΠΛΑΣΤΙΚΟ SKAG Υψηλής ποιότητας ανθεκτικό υλικό, με κρίκο, με μηχανισμό rado για καλύτερο κλείσιμο των εγγράφων και με μεταλλικές γωνίες. Σε διάφορα χρώματα και μεγέθη και σε συσκευασία 10

Διαβάστε περισσότερα

Εξοπλισμός για ερμάρια βάσης

Εξοπλισμός για ερμάρια βάσης ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ 15άρι-συρόμενο βάσης Σελίδα 2 3 Για προσόψεις 90 και 45 με πολλαπλές λειτουργίες Συρόμενο βάσης COMFORT Σελίδα 2 9 Για προσόψεις 90 και 45 COMFORT DISPENSA Junior Σελίδα 2 15 Εξοπλισμός για

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Μελέτη ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 14.997,00 - Κ.Α. 15.6699.03 ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ: 12.192,68 ΦΠΑ 23%: 2.804,32 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 14.

Τεχνική Μελέτη ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 14.997,00 - Κ.Α. 15.6699.03 ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ: 12.192,68 ΦΠΑ 23%: 2.804,32 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 14. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΤΜΗΜΑ: Αρμόδιος: Ταχ. Δ/νση ΤΚ : 15234 Τηλέφωνο : 210 6856410 ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ Χαράλαμπος Παπανικολάου : Λ. Πεντέλης 146 Χαλάνδρι

Διαβάστε περισσότερα

# 43973 ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΙΣΧΥ Η ΕΓΓΥΗΣΗ, ΠΑΡΑΚΑΛΩ, ΠΡΙΝ ΠΡΟΒΕΙΤΕ ΣΤΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΥΟΡΓΑΝΟΥ, ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

# 43973 ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΙΣΧΥ Η ΕΓΓΥΗΣΗ, ΠΑΡΑΚΑΛΩ, ΠΡΙΝ ΠΡΟΒΕΙΤΕ ΣΤΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΥΟΡΓΑΝΟΥ, ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ Πολυόργανο # 43973 ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΙΣΧΥ Η ΕΓΓΥΗΣΗ, ΠΑΡΑΚΑΛΩ, ΠΡΙΝ ΠΡΟΒΕΙΤΕ ΣΤΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΥΟΡΓΑΝΟΥ, ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΟΛΥΟΡΓΑΝΟΥ # 43973

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ SPORTS GEAR CYPRUS

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ SPORTS GEAR CYPRUS ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2016-2017 SPORTS GEAR CYPRUS Κώνοι Κώνος Πλαστικός 23εκ., χωρίς τρύπες Υλικό: εύκαμπτο PVC Ύψος: 23εκ. Χρώμα: Πορτοκαλί Τιμή: 1,05/Τεμάχιο Κώνος Πλαστικός 31εκ., χωρίς τρύπες Υλικό:

Διαβάστε περισσότερα

...create your space

...create your space MAE IN GERMANY...create your space ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ Η Βογιατζόγλου Systems αντιπροσωπεύει τη γερμανική εταιρεία Element System, η οποία δίνει ευέλικτες και αισθητικά άρτιες λύσεις οργάνωσης & τακτοποίησης.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΚΟΝΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΧΡΩΜΑ /TEM

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΚΟΝΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΧΡΩΜΑ /TEM NOMAD TERRA 6050 ΝD ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΚΟΝΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΧΡΩΜΑ /TEM Η σειρά Nomad Terra προσφέρει προϊόντα εξειδικευμένα στο να τρίβουν και να αφαιρούν τα χώματα σε εξωτερικούς και σε εσωτερικούς χώρους,

Διαβάστε περισσότερα

Σακουλάκι x 4 τεμαχίων Σακουλάκι x 4 τεμαχίων Σακουλάκι x 10 τεμαχίων Σακουλάκι x 5 τεμαχίων Blister x 4 τεμαχίων

Σακουλάκι x 4 τεμαχίων Σακουλάκι x 4 τεμαχίων Σακουλάκι x 10 τεμαχίων Σακουλάκι x 5 τεμαχίων Blister x 4 τεμαχίων Στυλό µε Μπίλια Οικογένεια BIC Cristal : H παγκοσμίως γνωστή οικογένεια στυλό Cristal Family καλύπτει όλα τα στυλ γραφής. Είναι ένα σύμβολο άνετης και ευχάριστης γραφής. Ιδανικά στυλό για καθημερινή χρήση.

Διαβάστε περισσότερα

Upright Bike / Recumbent Bike / Elliptical / Rower

Upright Bike / Recumbent Bike / Elliptical / Rower Upright Bike / Recumbent Bike / Elliptical / Rower ΣΕΙΡΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ PROMASTER Ελλειπτικό E12s Οθόνη LED 10x24mm Dot matrix πολλαπλών ενδείξεων, 3 οθόνες 7 τμημάτων LED και 16 χαρακτήρων οθόνη μηνυμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογο 2014 όργανα γυμναστικής και φυσικοθεραπείας

Κατάλογο 2014 όργανα γυμναστικής και φυσικοθεραπείας Κατάλογο 20 όργανα γυμναστικής και φυσικοθεραπείας Mε περισσότερα από 9 χρόνια εμπειρίας, η Artimex Sport προσφέρει αθλητικό εξοπλισμό για όλα τα αθλήματα. Πάνω από 0 προϊόντα κατασκευάζονται στο εργοστάσιο

Διαβάστε περισσότερα

Ξεπεράστε τα όριά σας!

Ξεπεράστε τα όριά σας! Ξεπεράστε τα όριά σας! ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Βεβαιωθείτε ότι οι ιμάντες είναι τεντωμένοι ανά πάσα στιγμή. Για βέλτιστα αποτελέσματα, κρατήστε πίεση στις λαβές όταν ασκείστε και να προσπαθείτε να κάνετε ελεγχόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΝΗ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΥ. Εικονογράφηση ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΛΗΔΑ ΒΑΡΒΑΡΟΥΣΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΛΕΝΗ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΥ. Εικονογράφηση ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΛΗΔΑ ΒΑΡΒΑΡΟΥΣΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΥ Εικονογράφηση ΛΗΔΑ ΒΑΡΒΑΡΟΥΣΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ï ðéï ìåãüëïò êáé ï ðéï óçìáíôéêüò ðáéäáãùãéêüò êáíüíáò äåí åßíáé ôï íá

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2013-2014 FLEXA White. Συνιστώμενος τιμοκατάλογος / Ελλάδα Όλες οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ Ισχύει από 01-08-2014. www.flexaworld.

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2013-2014 FLEXA White. Συνιστώμενος τιμοκατάλογος / Ελλάδα Όλες οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ Ισχύει από 01-08-2014. www.flexaworld. ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2013-2014 FLEXA White Συνιστώμενος τιμοκατάλογος Ελλάδα Όλες οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ Ισχύει από 01-08-2014 www.flexaworld.com ΕΓΓΥΗΣΗ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΠΟΙΟΤΗΤΑ Ελεγμένα ως προς την ασφάλεια

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα Ποσότητα μέτρησης Νοσοκομεί γραφείου ου προμηθειών ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ 2 120806000010013 ΤΕΜ 175 188 25 27 ΣΕΤ (ΔΙΠΛΟ)

Μονάδα Ποσότητα μέτρησης Νοσοκομεί γραφείου ου προμηθειών ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ 2 120806000010013 ΤΕΜ 175 188 25 27 ΣΕΤ (ΔΙΠΛΟ) ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ Α/Α Κωδικός είδουςγρ. Προμηθειών Περιγραφή είδους Γρ. Προμηθειών Μονάδα Ποσότητα μέτρησης Νοσοκομεί γραφείου ου προμηθειών Προϋπολογι σμός είδων Ποσότητα Κέντρων Υγείας Προϋπολογι σμός ειδών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΓΕΘΗ A/B. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΚΕΤΑΡΙΣΜΑΤΟΣ Bάpoς αvά: 13,5 kg Διαστάσεις αvά: 58 x 40 x 29 cm 5 50 9 ХΡΩΜΑΤΑ. White 102. Black 312.

ΜΕΓΕΘΗ A/B. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΚΕΤΑΡΙΣΜΑΤΟΣ Bάpoς αvά: 13,5 kg Διαστάσεις αvά: 58 x 40 x 29 cm 5 50 9 ХΡΩΜΑΤΑ. White 102. Black 312. ,, σελίδες αντιανεμικα 100-103 γιλεκα 104-109 τζακετ 110-113 SOL S SURF 32000 ΑΝΤΙΑΝΕΜΙΚΟ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ UNISEX ΠΑΙΔΙΚΉ ΈΚΔΟΣΗ: SURF KIDS-32300 ΣΕΛ. 123 ΠΟΙΟTHTA: 100% νάϋλον 210t αδιάβροχο ΣΤΥΛ: ΚΛΑΣΙΚΟ άνοιγμα

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάριο προπονητών επιτραπέζιας αντισφαίρισης

Σεμινάριο προπονητών επιτραπέζιας αντισφαίρισης Σεμινάριο προπονητών επιτραπέζιας αντισφαίρισης Βασικές δεξιότητες 1)Κατάλληλη ρακέτα 2)Σωστός τρόπος κρατήματος 3)Διδασκαλία βασικών χτυπημάτων και σωστή στάση 4)Σέρβις 5)Εκμάθηση τεχνικής χτυπημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Επίσης, διατίθεται σε ιδιαίτερα μεγέθη

Επίσης, διατίθεται σε ιδιαίτερα μεγέθη Τετραπλό Σταντ Προβολή Εντύπων "Wing" Κατασκευασμένο από ασημί ανοδιωμένο τετράγωνο κατακόρυφο ST-DIS 052 προφίλ με στρόγγυλη επιχριωμένη ατσάλινη βάση και 6 x A4 κάθετε διαφανέ ακρυλικέ θήκε εντύπων (ρυθμιζόμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2009: ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2009: ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2009: ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ST 006 ΜΠΟΥΛΟΝΙ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ Μπουλόνι αγκύρωσης σε μορφή βίδας που προσδένει την κατασκευή, χωρίς να γίνονται ορατές οι αλυσίδες (ενώνονται κάτω από την κατασκευή). Με

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ Α (ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ)

ΟΜΑΔΑ Α (ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 29/01/2015 Προμήθεια γραφικής ύλης και φωτοτυπικού χαρτιού Ι. ΓΕΝΙΚΑ Με τον παρόντα προϋπολογισμό δαπάνης 17.749,85 ΕΥΡΩ (ME ) προβλέπεται

Διαβάστε περισσότερα

# 43974 ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΙΣΧΥ Η ΕΓΓΥΗΣΗ, ΠΑΡΑΚΑΛΩ, ΠΡΙΝ ΠΡΟΒΕΙΤΕ ΣΤΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΥΟΡΓΑΝΟΥ, ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

# 43974 ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΙΣΧΥ Η ΕΓΓΥΗΣΗ, ΠΑΡΑΚΑΛΩ, ΠΡΙΝ ΠΡΟΒΕΙΤΕ ΣΤΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΥΟΡΓΑΝΟΥ, ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ Πολυόργανο # 43974 ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΙΣΧΥ Η ΕΓΓΥΗΣΗ, ΠΑΡΑΚΑΛΩ, ΠΡΙΝ ΠΡΟΒΕΙΤΕ ΣΤΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΥΟΡΓΑΝΟΥ, ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΟΛΥΟΡΓΑΝΟΥ # 43974

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Σκίασης Οριζόντιων Περσίδων

Συστήματα Σκίασης Οριζόντιων Περσίδων Εσωτερική σκίαση Συστήματα Σκίασης Οριζόντιων Περσίδων Model Classic Οριζόντιες περσίδες Classic 16, 25 mm Συστήματα σκίασης οριζοντιών περσίδων με πλευρικό μηχανισμό κορδόνι, μπαστουνι ή ηλεκτροκίνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙ Η ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙ Η ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 29/04/2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ιεύθυνση : Πλατεία Ρήγα Φεραίου 1 Ταχ. Κώδικας : 38001 Πληροφορίες : Γ. Γεωργάκος Τηλ. : 24213

Διαβάστε περισσότερα

Μεταλλικά πλεκτά ΤΙΜΗ ΣΕΤ ΤΙΜΗ ΣΕΤ

Μεταλλικά πλεκτά ΤΙΜΗ ΣΕΤ ΤΙΜΗ ΣΕΤ Μεταλλικά πλεκτά ΤΙΜΗ ΣΕΤ 660 ΚΩΔ.: 201061 WICKER ΚΑΦΕ 660 Καναπές 131χ69χ79 εκ. ύψος Πολυθρόνα 73x69x79 εκ. ύψος Τραπεζάκι 92x50x39 εκ. ύψος Μαξιλάρια μόνο κάθισμα ΚΡΕΜ Πλαίσιο μεταλλικό ΤΙΜΗ ΣΕΤ 630

Διαβάστε περισσότερα

δίσκοι μελαμίνης με φελλό

δίσκοι μελαμίνης με φελλό δίσκοι αντιολισθητικοί fiberglass δίσκοι διατίθενται επίσης και σε χρώμα καφέ δίσκος στρογ. μαύρος 018.01.000 35,5 cm 018.01.002 40,5 cm δίσκος οβάλ μαύρος 018.01.023 35x27 cm 018.01.027 59x49 cm 018.01.012

Διαβάστε περισσότερα

δύναμη και προπόνηση δύναμης προπόνηση με βάρη

δύναμη και προπόνηση δύναμης προπόνηση με βάρη δύναμη και προπόνηση δύναμης προπόνηση με βάρη ταξινόμιση της φυσικής κατάστασης Δύναμη Αντοχή φυσική κατάστασ η Ταχύτητα Ευλυγισία ποιοι ασχολούνται με την άσκηση με βάρη οι αθλητές της άρσης βαρών, οι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ. ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΘΛΗΤΡΙΩΝ Ρ.Γ. Έτη γέννησης 1994-1995-1996-1997 ΙΟΥΛΙΟΣ 2009

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ. ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΘΛΗΤΡΙΩΝ Ρ.Γ. Έτη γέννησης 1994-1995-1996-1997 ΙΟΥΛΙΟΣ 2009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΘΛΗΤΡΙΩΝ Ρ.Γ. Έτη γέννησης 99-99-996-997 ΙΟΥΛΙΟΣ 009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ Σωματομετρικός έλεγχος Μέτρηση ύψους Μέτρηση βάρους Έλεγχος άρθρωσης

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός είδους: Αποσυρραπτικό μεταλλικό τύπου ΖΕΝΙΤΗ η παρόμοιου άλλου εργοστασίου.

Κωδικός είδους: Αποσυρραπτικό μεταλλικό τύπου ΖΕΝΙΤΗ η παρόμοιου άλλου εργοστασίου. ΑΠΟΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ Κωδικός είδους: 853000012 Αποσυρραπτικό μεταλλικό τύπου ΖΕΝΙΤΗ η παρόμοιου άλλου εργοστασίου. 1 ΒΑΣΕΙΣ ΓΥΡΙΣΤΩΝ & ΣΠΙΡΑΛ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΩΝ Κωδικός είδους: 853000048 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Βάσεις γυριστών και

Διαβάστε περισσότερα

Έχουν τις αναλογίες και τις διαστάσεις του χρήστη,

Έχουν τις αναλογίες και τις διαστάσεις του χρήστη, Τα εργονομικά εργαλεία της BAHCO ERGO σχεδιάζονται για να εκπληρώνουν τις ανάγκες του επαγγελματία χρήστη. Μειώνουν τη μυαλγία και τη κούραση και αυξάνουν την αποτελεσματικότητα των άκρων. Έχουν τις αναλογίες

Διαβάστε περισσότερα

Βρεφική διαίσθηση....ξέρει καλύτερα

Βρεφική διαίσθηση....ξέρει καλύτερα Βρεφική διαίσθηση...ξέρει καλύτερα Carello Φιλοσοφία Ζωής Carello στα ιταλικά σημαίνει καρότσι και η φιλοσοφία της εταιρείας είναι συνυφασμένη με την κατασκευή προϊόντων που προσφέρουν τη βέλτιστη άνεση

Διαβάστε περισσότερα

τραπέζια για ομπρέλες

τραπέζια για ομπρέλες τραπέζια για ομπρέλες made in Italy 3 2 Περιστρεφόμενος χώρος αποθήκευσης που δεν παρεμβαίνει στην επιφάνεια του τραπεζιού 1 4 Σταχτοδοχείο με αδιάβροχο κάλυμμα 5 Κλειδαριά (προαιρετική) 8 6 Λουκέτο (προαιρετικό)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕ ΠΟΛΥΟΡΓΑΝΑ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕ ΠΟΛΥΟΡΓΑΝΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕ ΠΟΛΥΟΡΓΑΝΑ ΛΙΣΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ No ΟΝΟΜΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ A ΑΝΩ ΕΓΚΑΡΣΙΑ ΔΟΚΟΣ 1 Β ΜΠΡΟΣΤΙΝΗ ΒΑΣΗ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ 1 C ΠΙΣΩ ΒΑΣΗ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ 1 D ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΔΟΚΟΣ 1 Ε ΚΥΡΙΑ ΒΑΣΗ 1 F ΔΟΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μυϊκή αντοχή. Η σχέση των τριών κύριων µορφών της δύναµης (Weineck, 1990) ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Μυϊκή αντοχή. Η σχέση των τριών κύριων µορφών της δύναµης (Weineck, 1990) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ-ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ Η προπόνηση της δύναµης στο ποδόσφαιρο Dr. Ζήσης Παπανικολάου (Ph.D., Ed.Μ.) ΤΕΦΑΑ Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο ποδοσφαιριστής

Διαβάστε περισσότερα

NT 35/1 Tact Te. Σύστημα Tact (Αυτόματο σύστημα αυτόματου καθαρισμού φίλτρων) Πρίζα

NT 35/1 Tact Te. Σύστημα Tact (Αυτόματο σύστημα αυτόματου καθαρισμού φίλτρων) Πρίζα Η NT 35/1 Tact Te είναι μια εύχρηστη και ισχυρή μηχανή ξηρής & υγρής αναρρόφησης για επαγγελματικές εφαρμογές. Είναι εξοπλισμένη με το καινοτόμο, κατοχυρωμένο με πατέντα σύστημα Tact, για αυτόματο καθαρισμό

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 12η Τραυματισμοί Νωτιαίου Μυελού

Διάλεξη 12η Τραυματισμοί Νωτιαίου Μυελού ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ Διάλεξη 12η Τραυματισμοί Νωτιαίου Μυελού Κοκαρίδας Δημήτριος Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα Τραυματισμοί του Νωτιαίου Μυελού

Διαβάστε περισσότερα

Ref: HL.001 Ref: HL.002 Ref: HL.003 Ref: HL.007 Ref: HL.008 Ref: HL.009 Ref: HL.004 Ref: HL.005 Ref: HL.006 Ref: HL.010 Ref: HL.011 Ref: HL.

Ref: HL.001 Ref: HL.002 Ref: HL.003 Ref: HL.007 Ref: HL.008 Ref: HL.009 Ref: HL.004 Ref: HL.005 Ref: HL.006 Ref: HL.010 Ref: HL.011 Ref: HL. 01 Προστασία Κεφαλής Προστασία Κεφαλής 02 Κράνη Ασφαλείας Κράνος Α-59 Κράνος πολυαιθυλενίου με πλαστικό κεφαλόδεμα τεσσάρων σημείων στήριξης με αντιιδρωτικό μετώπου. Ref: HL.001 Κράνος Α-69R Κράνος πολυαιθυλενίου

Διαβάστε περισσότερα

A. TEXNIKH ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΕΡΓΟY 1:

A. TEXNIKH ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΕΡΓΟY 1: A. TEXNIKH ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΕΡΓΟY 1: "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΤΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ" 1.1 ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1.1.1. ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ενδεικτική Διάσταση : 1.60*80* 72 cm έως

Διαβάστε περισσότερα

Ç íýá Ýííïéá ôïõ ýðíïõ!

Ç íýá Ýííïéá ôïõ ýðíïõ! ΑΞΕΣΟΥΑΡ Ç íýá Ýííïéá ôïõ ýðíïõ! ÅããõÜôáé ôçí áóöüëåéá êáé õãåßá ôïõ ìùñïý êáôü ôç äéüñêåéá ôïõ ýðíïõ! AP 1270638 Õðüóôñùìá Aerosleep, : 61,00 AP 125060 ÊÜëõììá Aerosleep, : 15,30 ÁóöáëÞò, ðüíôá áñêåôüò

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΝΑ ΕΤΗΣ ΜΕ ΑΠΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΚΑΙ ΙΠΛΟ ΑΓΚΙΣΤΡΟ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΝΑ ΕΤΗΣ ΜΕ ΑΠΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΚΑΙ ΙΠΛΟ ΑΓΚΙΣΤΡΟ ΑΝΑ ΕΤΗΣ ΜΕ ΑΠΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΚΑΙ ΙΠΛΟ ΑΓΚΙΣΤΡΟ 831009780 Το σύστηµα θα καλύπτει τις βασικές απαιτήσεις του ΕΝ 355 και θα αποτελείται: Από δύο αναδέτες µήκους 1 m ο καθένας οι οποίοι θα καταλήγουν σε άγκιστρα

Διαβάστε περισσότερα

ULTRAFINE MICROFIBRE ΠΑΝΑΚΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

ULTRAFINE MICROFIBRE ΠΑΝΑΚΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 24 HOURS GLASS WASH Νέα Σειρά περιποίησης & αποθήκευσης σκελετών ULTRAFINE MICROFIBRE ΠΑΝΑΚΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Κατάλληλα για όλους τους φακούς και επιστρώσεις Κατάλληλα για χρήση σε φωτογραφικές μηχανές, κινητά,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΥΡΕΥΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ. για επαγγελματίες International Technologies

ΚΟΥΡΕΥΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ. για επαγγελματίες International Technologies ΚΟΥΡΕΥΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ για επαγγελματίες 2016 International Technologies 02 Τεχνολογία Λεπτής Λεπίδας Λεπίδες X-taper οι οποίες κόβουν τις πολύ μικρές τρίχες Οι ειδικά σχεδιασμένες λεπίδες X-taper πιάνουν

Διαβάστε περισσότερα

HAIR CLIPPER ΚΟΥΡΕΥΤΙΚΕΣ. General Catalogue ΜΗΧΑΝΕΣ 2014-2015. για επαγγελματίες

HAIR CLIPPER ΚΟΥΡΕΥΤΙΚΕΣ. General Catalogue ΜΗΧΑΝΕΣ 2014-2015. για επαγγελματίες HAIR CLIPPER ΚΟΥΡΕΥΤΙΚΕΣ General Catalogue ΜΗΧΑΝΕΣ 2014-2015 για επαγγελματίες 02 Τεχνολογία Λεπτής Λεπίδας Λεπίδες X-taper οι οποίες κόβουν τις πολύ μικρές τρίχες Οι ειδικά σχεδιασμένες λεπίδες X-taper

Διαβάστε περισσότερα

Ταινίες Χαρτοταινίες

Ταινίες Χαρτοταινίες ality by Mentor MENTOR ΧΑΡΤΟΤΑΙΝΙΑ ΥΨΗΛΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 5558 5559/1 5557 5559 5556 19 mm 25 mm 30 mm 38 mm 50 mm 96 τεμ. 72 τεμ. 60 τεμ. 48 τεμ. 36 τεμ. Υψηλής ποιότητας PROFESSIONAL Αφαιρείται εύκολα και

Διαβάστε περισσότερα

Σύµβολο κοµψότητας & στυλ.

Σύµβολο κοµψότητας & στυλ. INGLESINA Classica Pram 0 6m ÔéìÞ ËéáíéêÞò: 966,00 Σύµβολο κοµψότητας & στυλ. AB05B0ECR Port Bebé Ecru Τιµή Λιανικής: 590,00 AE05A3000 Βάση Χρωµίου Τιµή Λιανικής: 376,00 IN - CL00-10 AC05B6ECR Κάθισµα

Διαβάστε περισσότερα

Τα πάντα για το ποδόσφαιρο!

Τα πάντα για το ποδόσφαιρο! Τα πάντα για το ποδόσφαιρο! SOCCER COLLECTION 2014-2015 www.intersport.gr scoreformore.intersport.gr ΑΘΗΝΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΠΑΤΡΑ ΛΑΡΙΣΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΒΟΛΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑ ΛΑΜΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΞΑΝΘΗ ΚΟΖΑΝΗ ΧΑΝΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

# 44266 ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΙΣΧΥ Η ΕΓΓΥΗΣΗ, ΠΑΡΑΚΑΛΩ, ΠΡΙΝ ΠΡΟΒΕΙΤΕ ΣΤΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΥΟΡΓΑΝΟΥ, ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

# 44266 ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΙΣΧΥ Η ΕΓΓΥΗΣΗ, ΠΑΡΑΚΑΛΩ, ΠΡΙΝ ΠΡΟΒΕΙΤΕ ΣΤΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΥΟΡΓΑΝΟΥ, ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ Πολυόργανο # 44266 ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΙΣΧΥ Η ΕΓΓΥΗΣΗ, ΠΑΡΑΚΑΛΩ, ΠΡΙΝ ΠΡΟΒΕΙΤΕ ΣΤΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΥΟΡΓΑΝΟΥ, ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΟΛΥΟΡΓΑΝΟΥ # 44266

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. προγραμμάτων προπόνησης ταχυδύναμης» Designing power training programs. Δρ. Γεροδήμος Βασίλειος Λέκτορας ΤΕΦΑΑ-ΠΘ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. προγραμμάτων προπόνησης ταχυδύναμης» Designing power training programs. Δρ. Γεροδήμος Βασίλειος Λέκτορας ΤΕΦΑΑ-ΠΘ ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΚ 1013 «Ανάπτυξη φυσικής κατάστασης στον

Διαβάστε περισσότερα

NT 14/1 Ap Te Adv. Πτυσσόμενη χειρολαβή. Δε χρειάζεται σκύψιμο, ούτε τράβηγμα. Η μηχανή μεταφέρεται με την πρακτική χειρολαβή για εύκολη μεταφορά.

NT 14/1 Ap Te Adv. Πτυσσόμενη χειρολαβή. Δε χρειάζεται σκύψιμο, ούτε τράβηγμα. Η μηχανή μεταφέρεται με την πρακτική χειρολαβή για εύκολη μεταφορά. Η μηχανή ξηρής & υγρής αναρρόφησης NT 14/1 Eco Τe Advanced είναι κάτι παραπάνω από μια απλή ηλεκτρική σκούπα. Αποτελεί την ιδανική μηχανή για τεχνίτες - σχεδιασμένη σε στενή συνεργασία με επαγγελματίες

Διαβάστε περισσότερα

401 LW12 Πρωτεύουσα Γυναικεία Πουκαμίσα 24 Kingsmill 210 g Μαύρο, Μπλέ σκούρο, Λευκό XS - 3XL Λιλά S - XXL LW13 Μοντέρνα Πουκαμίσα 24

401 LW12 Πρωτεύουσα Γυναικεία Πουκαμίσα 24 Kingsmill 210 g Μαύρο, Μπλέ σκούρο, Λευκό XS - 3XL Λιλά S - XXL LW13 Μοντέρνα Πουκαμίσα 24 400 Συλλογή για Γυναίκες Αυτή η αποκλειστική σειρά ενδυμάτων εργασίας για γυναίκες έχει σχεδιαστεί για άνεση και στυλ. Το υψηλής ποιότητας ύφασμα Kingsmill κόβεται για να δώσει μια κολακευτική τακτοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

NT 35/1 Tact Bs. Η ιδανική σκούπα για αρτοποιεία

NT 35/1 Tact Bs. Η ιδανική σκούπα για αρτοποιεία Εύχρηστη μηχανή ξηρής-υγρής αναρρόφησης με ένα μοτέρ, αυτόματο σύστημα καθαρισμού των φίλτρων - ΤACT - και κάδο όγκου 35, κατάλληλη για κάθε τύπου εφαρμογές σε αρτοποιεία και εργαστήρια ζαχαροπλαστικής.

Διαβάστε περισσότερα

# 44260 ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΙΣΧΥ Η ΕΓΓΥΗΣΗ, ΠΑΡΑΚΑΛΩ, ΠΡΙΝ ΠΡΟΒΕΙΤΕ ΣΤΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΥΟΡΓΑΝΟΥ, ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

# 44260 ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΙΣΧΥ Η ΕΓΓΥΗΣΗ, ΠΑΡΑΚΑΛΩ, ΠΡΙΝ ΠΡΟΒΕΙΤΕ ΣΤΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΥΟΡΓΑΝΟΥ, ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ Πολυόργανο # 44260 ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΙΣΧΥ Η ΕΓΓΥΗΣΗ, ΠΑΡΑΚΑΛΩ, ΠΡΙΝ ΠΡΟΒΕΙΤΕ ΣΤΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΥΟΡΓΑΝΟΥ, ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΟΛΥΟΡΓΑΝΟΥ # 44260

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΛΟΓΕΑΣ & ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΤΗΣ ΚΕΡΜΑΤΩΝ 54,10 ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΧΑΡΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ µικρός, φορητός και εύχρηστος µετρητής χαρτονοµισµάτων Λειτουργεί µε 4 µπαταρίες ΑΑ και διαθέτει επίσης αντάπτορα ρεύµατος και θήκη µεταφοράς

Διαβάστε περισσότερα

www.ecobike.com www.lamdagreen.gr

www.ecobike.com www.lamdagreen.gr Ηλεκτρικά ποδήλατα που κατασκευάζονται στην Ισπανία με την τελευταία τεχνολογία. www.ecobike.com www.lamdagreen.gr Αντιπρόσωποι για την Ελλάδα: ΛΑΜΔΑ ΑΕ Α. Μεταξά 2 & Καλυφτάκη, Κ. Κηφισιά Τηλ: 210 620

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος 2014-2015. Συνιστώμενος τιμοκατάλογος / Ελλάδα Όλες οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ Ισχύει από 01-08-2014. www.flexaworld.

Τιμοκατάλογος 2014-2015. Συνιστώμενος τιμοκατάλογος / Ελλάδα Όλες οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ Ισχύει από 01-08-2014. www.flexaworld. Τιμοκατάλογος 2014-2015 Συνιστώμενος τιμοκατάλογος Ελλάδα Όλες οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ Ισχύει από 01-08-2014 www.flexaworld.com Εγγυηση, ασφαλεια & ποιοτητα Ελεγμένα ως προς την ασφάλεια Τα έπιπλα FLEXA

Διαβάστε περισσότερα

# 43976 ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΙΣΧΥ Η ΕΓΓΥΗΣΗ, ΠΑΡΑΚΑΛΩ, ΠΡΙΝ ΠΡΟΒΕΙΤΕ ΣΤΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΥΟΡΓΑΝΟΥ, ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

# 43976 ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΙΣΧΥ Η ΕΓΓΥΗΣΗ, ΠΑΡΑΚΑΛΩ, ΠΡΙΝ ΠΡΟΒΕΙΤΕ ΣΤΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΥΟΡΓΑΝΟΥ, ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ Πολυόργανο # 43976 ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΙΣΧΥ Η ΕΓΓΥΗΣΗ, ΠΑΡΑΚΑΛΩ, ΠΡΙΝ ΠΡΟΒΕΙΤΕ ΣΤΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΥΟΡΓΑΝΟΥ, ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΟΛΥΟΡΓΑΝΟΥ # 43976

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΩΜΩΝ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΧΕΡΙΩΝ-ΔΑΚΤΥΛΩΝ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΝΩ & ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ ΘΕΡΜΟΘΕΡΑΠΕΙΑ/ΚΡΥΟΘΕΡΑΠΕΙΑ OΡΓΑΝΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΩΜΩΝ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΧΕΡΙΩΝ-ΔΑΚΤΥΛΩΝ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΝΩ & ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ ΘΕΡΜΟΘΕΡΑΠΕΙΑ/ΚΡΥΟΘΕΡΑΠΕΙΑ OΡΓΑΝΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΩΜΩΝ ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΧΕΡΙΩΝ-ΔΑΚΤΥΛΩΝ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΝΩ & ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ ΘΕΡΜΟΘΕΡΑΠΕΙΑ/ΚΡΥΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΥΕΞΙΑ OΡΓΑΝΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΑ ΕΙΚΟΝΙΔΙΑ Περιέχει πολυγλωσσικές οδηγίες χρήσεως.

Διαβάστε περισσότερα

...smart technology ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

...smart technology ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ MADE IN GERMANY...smart technology ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Για περισσότερο από 50 χρόνια η γερμανική εταιρία Brennenstuhl καινοτομεί στην ανάπτυξη νέων προϊόντων ηλεκτρονικού & ηλεκτρολογικού εξοπλισμού με

Διαβάστε περισσότερα

Τιμή χωρίς εκτύπωση: 43,00 Τιμή εκτύπωσης: 32,00 L01

Τιμή χωρίς εκτύπωση: 43,00 Τιμή εκτύπωσης: 32,00 L01 L01 Υλικό: Κράμα αλουμινίου Βάρος: 2,4kg Εμφανής διάσταση αφίσας: 80Χ200εκ Πλήρες διάσταση αφίσας: 80Χ210εκ Τιμή χωρίς εκτύπωση: 43,00 Τιμή εκτύπωσης: 32,00 A02 Βάρος: 6kg Εμφανής διάσταση αφίσας: 120Χ200εκ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ. Θεματική ενότητα Στίβου

ΝΕΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ. Θεματική ενότητα Στίβου ΝΕΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Θεματική ενότητα Στίβου Ομάδα Νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων Φυσικής Αγωγής Φεβρουάριος 2013 Η Μαθησιακή Πορεία Όλα τα παιδιά έχουν ίση και ισότιμη αντιμετώπιση στη

Διαβάστε περισσότερα

Κρεβάτια - προστατευτικά

Κρεβάτια - προστατευτικά Κρεβάτια - προστατευτικά 280-02130*ΠΡΟ* 280-02170*ΠΡΟ* Προστατευτικό μεταλλικό παραλληλόγραμμο 1.30m Προστατευτικό μεταλλικό παραλληλόγραμμο 1.70m 280-ΠΡΟΣΤ_02 Ανοδιωμένο τοξωτό προστατευτικό κραβατιού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΡΒΙΣ ΒΑΤΣΑΚΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΣΕΡΒΙΣ ΒΑΤΣΑΚΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΣΕΡΒΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ένα καλό σέρβις είναι ένα από τα πιο σημαντικά χτυπήματα επειδή μπορεί να δώσει ένα μεγάλο πλεονέκτημα στην αρχή του πόντου. Το σέρβις είναι το πιο σημαντικό

Διαβάστε περισσότερα

NT 65/2 Ap *EU. Άγκιστρο αποθήκευσης σωλήνα και εύκαμπτων σωλήνων αναρρόφησης. Ενσωματωμένος σωλήνας αποστράγγισης (ανθεκτικός στο πετρέλαιο)

NT 65/2 Ap *EU. Άγκιστρο αποθήκευσης σωλήνα και εύκαμπτων σωλήνων αναρρόφησης. Ενσωματωμένος σωλήνας αποστράγγισης (ανθεκτικός στο πετρέλαιο) Η NT 65/2 Ap είναι μια ισχυρή μηχανή ξηρής-υγρής αναρρόφησης, με 2 μοτέρ, για επαγγελματικές εφαρμογές. Η αναρροφητική ισχύς της παραμένει σχεδόν συνεχής χάρη στον αποτελεσματικό καθαρισμό του επίπεδου

Διαβάστε περισσότερα

Ασκησιολόγιο πολυόργανου

Ασκησιολόγιο πολυόργανου Ασκησιολόγιο πολυόργανου Ο σταθμός άσκησης - πολυόργανο είναι ένα πολύπλευρο πολύ-λειτουργικό οικιακό όργανο για γυμναστική φυσικής κατάστασης, με ειδική έμφαση στην ενδυνάμωση των μυών. Για να εξασφαλίσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΣυλλΕκτΕΣ & ANAρροφητηρΕΣ λαδιου

ΣυλλΕκτΕΣ & ANAρροφητηρΕΣ λαδιου Λίπανση ΣυλλΕκτΕΣ & ANAρροφητηρΕΣ λαδιου ΣυλλΕκτηΣ 80 lt ΑνΑρροφητηρΑΣ 30 lt 80 lt 30 lt TDR-80 80 λίτρων Τροχήλατη λαδιέρα TOROS 80 lt, για τη συλλογή των λαδιών της μηχανής ή της βαλβολίνης του κιβωτίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΞΕΣΟΥΑΡ 2013/14

ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΞΕΣΟΥΑΡ 2013/14 ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΞΕΣΟΥΑΡ 2013/14 ΕΙΔΗ ΕΝΔΥΣΗΣ ΤΖΑΚΕΤ T-HIRT POO ΖΑΚΕΤΕΣ/ΜΠΛΟΥΖΕΣ ΓΥΑΛΙΑ ΗΛΙΟΥ ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΚΡΑΝΗ FIBER ΚΑΙ carbon GRANTURIO OFTOUCH P-XENTIA ΣΗΜΑΙΕΣ ΚΡΑΤΩΝ σελ.4 σελ.8 σελ.20 σελ.26 σελ.34

Διαβάστε περισσότερα

Σκούπες πολλαπλών εφαρμογών MV 2 *EU-I

Σκούπες πολλαπλών εφαρμογών MV 2 *EU-I Σκούπες πολλαπλών εφαρμογών MV 2 *EU-I Η ισχυρή και ενεργιακά αποδοτική σκούπα πολλαπλών εφαρμογών MV2 περιλαμβάνει ένα ανθεκτικό και στιβαρό πλαστικό κάδο 12l και είναι η ιδανική συσκευή αρχικής κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

επικοινωνία σήμανση προβολή

επικοινωνία σήμανση προβολή επικοινωνία σήμανση προβολή www.organizerstores.gr Αυτοστήρικτα σταντ για αφίσες SNAP! Σταντ δαπέδου Α-BOARD Διπλής όψης με προφίλ snap 3,2cm. Εύκολη & γρήγορη αλλαγή μηνύματος χάρη στη λειτουργία snap.

Διαβάστε περισσότερα

μίνι γκολφ για όλους made in Germany

μίνι γκολφ για όλους made in Germany μίνι γκολφ για όλους Το βασικό μίνι γκολφ είναι η πρώτη μινιατούρα γκολφ που μπορεί να παίζετε παντού. Με 9 οπές συμπεριλαμβάνει 13 εμπόδια, 1 μπαστούνι από ατσάλι, 2 μπάλες και 1 σημειωματάριο. Όλα είναι

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάπτυξη των συναρμοστικών ικανοτήτων είναι αποτελεσματικότερη κατά το χρόνο που λαμβάνει χώρα η ωρίμανση των κεντρικών λειτουργιών, απ ότι την

Η ανάπτυξη των συναρμοστικών ικανοτήτων είναι αποτελεσματικότερη κατά το χρόνο που λαμβάνει χώρα η ωρίμανση των κεντρικών λειτουργιών, απ ότι την Η ανάπτυξη των συναρμοστικών ικανοτήτων είναι αποτελεσματικότερη κατά το χρόνο που λαμβάνει χώρα η ωρίμανση των κεντρικών λειτουργιών, απ ότι την όταν έχουν πλέον ήδη ωριμάσει, και αυτό το χρονικό διάστημα

Διαβάστε περισσότερα

15. Προπονητικές ασκήσεις και μεθόδοι προπόνησης στη πετοσφαίριση

15. Προπονητικές ασκήσεις και μεθόδοι προπόνησης στη πετοσφαίριση 15. Προπονητικές ασκήσεις και μεθόδοι προπόνησης στη πετοσφαίριση 15.1. Προπονητικές ασκήσεις Μιλώντας για τις προπονητικές ασκήσεις στην πετοσφαίριση εννοούμε όλες εκείνες τις ασκήσεις που χωρίζονται

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα σκίασης Ρόλερ

Συστήματα σκίασης Ρόλερ Εσωτερική σκίαση Συστήματα σκίασης Ρόλερ Model 250A Ρόλερ με πλευρικό μηχανισμό αλυσίδας 250Α Συστήματα σκίασης Ρόλερ με πλευρικό μηχανισμό αλυσίδας ή ηλεκτροκίνησης. Τα συστήματα σκίασης ρόλερ Optima

Διαβάστε περισσότερα

Παρασκευή: Π.χ. Προθέρμανση με μπάλα 5:2, 4:1, 5:3, Κύριο μέρος: Τεχνική Τακτική Στρατηγική Ατομική τεχνική: 2 x (6 x 10 μ. 15 μ.

Παρασκευή: Π.χ. Προθέρμανση με μπάλα 5:2, 4:1, 5:3, Κύριο μέρος: Τεχνική Τακτική Στρατηγική Ατομική τεχνική: 2 x (6 x 10 μ. 15 μ. Παρασκευή: Π.χ. Προθέρμανση 15-20 με μπάλα 5:2, 4:1, 5:3, Κύριο μέρος: Τεχνική Τακτική Στρατηγική Ατομική τεχνική: 2 x (6 x 10 μ. 15 μ.) Σπριντ από διαφορετικές θέσεις εκκίνησης. 20 Ειδική Τακτική: (Κόρνερ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΑ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ & ΣΑΟΥΝΕΣ

ΟΡΓΑΝΑ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ & ΣΑΟΥΝΕΣ ΟΡΓΑΝΑ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ & ΣΑΟΥΝΕΣ 34 39 Ειδικά χρώματα δερματίνης κατόπιν παραγγελίας στη σελ. 43 Κρεβάτι µε ξύλινα πόδια οξιάς λουστραρισµένα & οπή στο προσκέφαλο 1,85 X 0,65 X 0,70 m Αποχρώσεις ξύλου: φυσικό

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΔΥΝΑΜΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

Η ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΔΥΝΑΜΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ Η ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΔΥΝΑΜΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Φαμίσης Κωνσταντίνος Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η προπόνηση

Διαβάστε περισσότερα

AHB ΕΛΛΑΣ Μ. ΕΠΕ Τηλ. 2310 789.740, Fax. 2310 755.840, www.ahb.gr, info@ahb.gr

AHB ΕΛΛΑΣ Μ. ΕΠΕ Τηλ. 2310 789.740, Fax. 2310 755.840, www.ahb.gr, info@ahb.gr ΑΗΒ FLEXIBLE ΘΗΚΕΣ Η καλύτερη πρόταση για εκθέσεις Προσκολλάται σε γυάλινες επιφάνειες Για διάφορες χρήσεις Κάθετα και οριζόντια Εύκολη εφαρμογή στο παράθυρο Προσαρμόζεται στην κλίση του τζαμιού Ανθεκτικό

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικά χαρακτηριστικά και µεθοδική διδασκαλία των αλµάτων στο σχολείο

Τεχνικά χαρακτηριστικά και µεθοδική διδασκαλία των αλµάτων στο σχολείο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΚΛΑΣΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Τεχνικά χαρακτηριστικά και µεθοδική διδασκαλία των αλµάτων στο σχολείο Εισηγητής: Γούλας Παναγιώτης, ΚΦΑ ΤΑ ΑΛΜΑΤΑ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΚΑΘΕΤΑ ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΑΛΜΑ ΤΡΙΠΛΟΥΝ ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σήμερα, η Polar απασχολεί 1200 άτομα σε όλο τον κόσμο, διαθέτει 26 θυγατρικές εταιρείες παγκοσμίως και διαχειρίζεται ένα δίκτυο διανομής

Σήμερα, η Polar απασχολεί 1200 άτομα σε όλο τον κόσμο, διαθέτει 26 θυγατρικές εταιρείες παγκοσμίως και διαχειρίζεται ένα δίκτυο διανομής Ο οργανισμός «Science Technologies» βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έναρξη συνεργασίας με την εταιρεία «Tennis Land» η οποία είναι η μεγαλύτερη Ελληνική εταιρία πώλησης τενιστικού εξοπλισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΙΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΕΤΡΑΚΕΦΑΛΩΝ ΚΑΙ ΜΥΩΝ ΤΩΝ ΙΣΧΙΩΝ

ΑΣΚΗΣΙΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΕΤΡΑΚΕΦΑΛΩΝ ΚΑΙ ΜΥΩΝ ΤΩΝ ΙΣΧΙΩΝ ΑΣΚΗΣΙΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΕΤΡΑΚΕΦΑΛΩΝ ΚΑΙ ΜΥΩΝ ΤΩΝ ΙΣΧΙΩΝ 1. ΑΡΣΕΙΣ ΑΠΟ ΒΑΘΥ ΚΑΘΙΣΜΑ ΜΕ ΑΛΤΗΡΕΣ 2. ΑΡΣΕΙΣ ΑΠΟ ΒΑΘΥ ΚΑΘΙΣΜΑ ΜΕ ΜΠΑΡΑ ΜΠΡΟΣΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΤΡΑΧΗΛΟ 3. ΑΡΣΕΙΣ ΑΠΟ ΒΑΘΥ ΚΑΘΙΣΜΑ ΜΕ ΜΠΑΡΑ ΠΙΣΩ

Διαβάστε περισσότερα

Γ-1. Ανήκει στη Διακήρυξη Υπ αριθμό 07/16 ΣΝΔ από ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ

Γ-1. Ανήκει στη Διακήρυξη Υπ αριθμό 07/16 ΣΝΔ από ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ Γ-1 Ανήκει στη Διακήρυξη Υπ αριθμό 07/16 ΣΝΔ από 22-07 -2016 Παράρτημα ΓΑΛΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ν-2122 Β ΕΚΔΟΣΗ ΙΟΥΝΙΟΣ 2006 ΕΙΔΟΣ : ΠΟΥΚΑΜΙΣΟ ΛΕΥΚΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ Τα πουκάμισα θα είναι καινούργια. Θα δηλώνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2011 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2011 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2011 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ST 006 ΜΠΟΥΛΟΝΙ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ Μπουλόνι αγκύρωσης σε μορφή βίδας που προσδένει την κατασκευή, χωρίς να γίνονται ορατές οι αλυσίδες (ενώνονται κάτω από την κατασκευή).

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2015

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2015 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2015 ΟΙΚΙΑΚΑ ΚΟΥΖΙΝΑΚΙΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ (ΕΜΑΓΙΕ) ΚΩΔ: 0248/ΟΙ.001 1 Εστία μεγάλη, Σώμα εμαγιέ, (Λευκό, Μελί, Μπλέ, Πράσινο), Σχάρα εμαγιέ (κατάλληλη για τέλεια εφαρμογή των σκέυων), Βαλβίδα

Διαβάστε περισσότερα

Σκούπες ξηρής και υγρής αναρρόφησης NT 45/1 Tact

Σκούπες ξηρής και υγρής αναρρόφησης NT 45/1 Tact Σκούπες ξηρής και υγρής αναρρόφησης NT 45/1 Tact H NT 45/1 Τact είναι μια εύχρηστη και ισχυρή μηχανή ξηρής & υγρής αναρρόφησης για επαγγελματικές εφαρμογές. Είναι εξοπλισμένη με το καινοτόμο, κατοχυρωμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ. ΠΡΟΣΟΜΕΙΩΣΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΓΩΝΑ

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ. ΠΡΟΣΟΜΕΙΩΣΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΓΩΝΑ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ. ΠΡΟΣΟΜΕΙΩΣΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΓΩΝΑ XANIA ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΛΕΞΙΟΥ., PhD.,Κ.Φ.Α., ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΑΕΡΟΒΙΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος πτυσσόμενων τεντών 2015

Τιμοκατάλογος πτυσσόμενων τεντών 2015 Τιμοκατάλογος πτυσσόμενων τεντών 205 Οικονομικες απλες τέντες: Η τιμή δεν περιλαμβάνει μεταφορικά έξοδα Χρόνος παράδοσης 2-3 εργάσιμες ανάλογα με τη διαθεσιμότητα. Περιγραφή Ατύπωτες Τέντες Με σιδερένιο

Διαβάστε περισσότερα

ΣυλλΕκτΕΣ & ANAρροφητηρΕΣ λαδιου

ΣυλλΕκτΕΣ & ANAρροφητηρΕΣ λαδιου Λίπανση ΣυλλΕκτΕΣ & ANAρροφητηρΕΣ λαδιου ΣυλλΕκτηΣ 80 lt ΑνΑρροφητηρΑΣ 30 lt 80 lt 30 lt TDR-80 80 λίτρων Τροχήλατη λαδιέρα TOROS 80 lt, για τη συλλογή των λαδιών της μηχανής ή της βαλβολίνης του κιβωτίου

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα σκίασης Ρόμαν

Συστήματα σκίασης Ρόμαν Εσωτερική σκίαση Yφασμάτινο με μηχανισμό αλυσίδας RAS-M Συστήματα εσωτερικής σκίασης ρόμαν με ύφασμα Το σύστημα διατίθεται με χειροκίνητη λειτουργία αλλά και με ηλεκτροκίνηση δεχόμενο και αυτοματισμούς.

Διαβάστε περισσότερα