Sports Multistore 2013

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Sports Multistore 2013"

Transcript

1 Sports Multistore 0

2 ÅÕÑÅÔÇÑÉÏ ÐÑÏÐÏÍÇÔÉÊÏÓ ÅÎÏÐËÉÓÌÏÓ ÅÕÊÉÍÇÓÉÁ - ÔÁ ÕÔÇÔÁ ÖÕÓÉÊÇ ÊÁÔÁÓÔÁÓÇ BOSU TRX ÌÅÓÁ ÁÐÏÈÇÊÅÕÓÇÓ ÑÏÍÏÌÅÔÑÁ ÐÉÍÁÊÅÓ ÔÁÊÔÉÊÇÓ ÅÎÏÐËÉÓÌÏÓ ÐÑÏÐÏÍÇÔÙÍ - ÄÉÁÉÔÇÔÙÍ ÓÖÕÑÉ ÔÑÅÓ 0 ÅÎÏÐËÉÓÌÏÓ ÄÉÁÉÔÇÔÙÍ ÓÇÌÁÉÅÓ ÊÁÑÔÅÓ ÁÎÅÓÏÕÁÑ FITNESS ÌÉÊÑÏÏÑÃÁÍÁ ÌÐÁËÅÓ ÃÕÌÍÁÓÔÉÊÇÓ ËÁÓÔÉ Á ÃÕÌÍÁÓÔÉÊÇÓ ÓÔÑÙÌÁÔÁ ÂÁÑÇ - KETTLEBELLS ÌÐÁÑÅÓ - ËÁÂÅÓ PILATES - YOGA 0 ÓÔÉÂÏÓ ÌÐÁÓÊÅÔÌÐÙË ÂÏËÅÚÌÐÙË ÐÏÄÇËÁÓÉÁ ÐÉÍÃÊ - ÐÏÍÃÊ ÔÅÍÉÓ - BADMINTON - SQUASH ÊÏËÕÌÂÇÓÇ ÐÕÃÌÁ ÉÁ ÐÏËÅÌÉÊÅÓ ÔÅ ÍÅÓ ÁÎÉÏËÏÃÇÓÇ - ÌÅÔÑÇÓÅÉÓ ÊÁÑÄÉÏÓÕ ÍÏÌÅÔÑÁ 0 ÁÈËÇÔÉÁÔÑÉÊÁ TAPES - KINESIO TAPING ÈÅÑÌÏ - ÊÑÕÏÈÅÑÁÐÅÉÁ ÏÑÈÏÐÅÄÉÊÁ ÅÉÄÇ ÉÓÏÈÅÑÌÉÊÁ ÑÏÕ Á CAMPING ÓÊÇÍÅÓ - ÓÔÑÙÌÁÔÁ - ÐÁÃÏÕÑÉÁ ÓÕÌÐËÇÑÙÌÁÔÁ ÄÉÁÔÑÏÖÇÓ ÐÑÙÔÅÚÍÅÓ - ËÉÐÏÔÑÏÐÉÊÁ ÅÍÅÑÃÅÉÁÊÁ ÐÏÔÁ - ÊÑÅÁÔÉÍÅÓ ÏÑÃÁÍÁ ÃÕÌÍÁÓÔÉÊÇÓ ÄÉÁÄÑÏÌÏÉ - ÐÏÄÇËÁÔÁ ÅËËÅÉÐÔÉÊÁ - ÐÏËÕÏÑÃÁÍÁ - ÓÁÏÕÍÅÓ Sports Multistore ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Ë. ÂïõëéáãìÝíçò, ÁèÞíá Ôçë.: 0.0.,..0 Fax: 0.. ÐÁÑÁÃÃÅËÉÅÓ ( ÔÇË.: 0 0 ( ÔÇË.: 0 FAX.: 0 : : Ç åðé åßñçóç äåí åõèýíåôáé ãéá ôõ üí ôõðïãñáöéêü ëüèç. Ïé ôéìýò éó ýïõí ìý ñé åîáíôëþóåùò ôùí áðïèåìüôùí êáé ìðïñïýí íá áëëüîïõí ùñßò ðñïåéäïðïßçóç. Ïé ôéìýò óõìðåñéëáìâüíïõí ÖÐÁ. Ôá ðñïúüíôá ôïõ ðáñüíôïò êáôáëüãïõ åßíáé åíäåéêôéêü. Ãéá ôï óýíïëï ôùí ðñïúüíôùí êáé ðëçñýóôåñç åíçìýñùóç åðéóêåöèåßôå ôçí éóôïóåëßäá ìáò óôç äéåýèõíóç mail:

3 ÐÑÏÐÏÍÇÔÉÊÏÓ ÅÎÏÐËÉÓÌÏÓ Êþíïò ùñïèýôçóçò Κώνος χωροθέτησης σε έντονο κόκκινο φωσφορίζον χρώμα. Από εύκαμπτο PVC. Με τρύπες σε κάθε άκρο για επιπλέον στήριξη. Ύψος: cm Τιμή:,0 Ύψος: cm Τιμή:,0 Ύψος: cm Τιμή:,0 Êþíïò ùñïèýôçóçò ìå ôñýðåò ãéá ñüâäïõò Κώνος χωροθέτησης με τρύπες για να περνά ράβδος και να γίνεται ορθοστάτης εμποδίου. Ύψος: cm Τιμή:,00 Ύψος: cm Τιμή:,0 ÓôåöÜíéá Åõêéíçóßáò, Ôá ýôçôáò & ÓõíáñìïãÞò Óåô 0 Ìéêñþí Êþíùí Σετ 0 μικρών εύκαμπτων κώνων. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως χωροδείκτες τεμάχια Τιμή:,00i Óåô 0 Ìéêñþí Êþíùí ìå ÅãêïðÝò & Õðïäï Þ ãéá ÑÜâäï Σετ 0 μικρών εύκαμπτων κώνων με Υποδοχή για Ράβδο. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως: χωροδείκτες ή υποδοχείς ράβδου για σλάλομ τεμάχια Τιμή:,00i Óåô 0 ùñïèåôþí ÌåãÜëçò Áíôï Þò óå Çìéóöáéñéêü Ó Þìá Κατάλληλοι για σχεδόν κάθε είδους προπόνηση. 0 κίτρινα, άσπρα, μπλε και κόκκινα ημισφαίρια, περασμένα σε μια ράβδο μεταφοράς, με απεριόριστη αντοχή στα χτυπήματα. Διαστάσεις:, cm - cm ύψος Τιμή: 0,00i Στεφάνια τριών διαμέτρων ( εκ., εκ.) για να δημιουργήσετε τα κινητικά πρότυπα που ταιριάζουν στο δικό σας άθλημα και που θέλετε να διδάξετε στους αθλητές σας, καθώς και να προπονήσετε την ευκινησία, την ταχύτητα και τη μυϊκή συναρμογή τους Μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν σε συνδυασμό με βάσεις εμποδίων ή κώνους για την εξάσκηση της τεχνικής του ποδοσφαίρου. Τα στεφάνια είναι επίπεδα για να αποφεύγονται προβλήματα τραυματισμών που να οφείλονται σε αδεξιότητα των γυμναζόμενων / Τιμή:,00i / Τιμή:,0i Åìðüäéá ÓõíáñìïãÞò,, 0 & 0cm Εργονομικά σχεδιασμένα προπονητικά εμπόδια για ασκήσεις ταχύτητας και συναρμογής. Ευλύγιστα, ελαφριά από αθραυστο PVC. Διατίθενται σε τέσσερα ύψη:,, 0 και 0cm. Τα ύψους & 0 cm εμπόδια ενδείκνυνται για ασκήσεις που απαιτούν κινήσεις προς τα εμπρός και υψηλές άρσεις των γονάτων. Τα ύψους cm εμπόδια ενδείκνυνται για πλάγιες μετακινήσεις και χαμηλές άρσεις των γονάτων. Βάρος εμποδίου: gr Προπονητική Συμβουλή: Χρησιμοποιείτε - εμπόδια σε κάθε άσκηση. Εμπόδιο Συναρμογής cm 0-0- Τιμή:,0i Εμπόδιο Συναρμογής cm 0-0- Τιμή:,0i Εμπόδιο Συναρμογής 0cm 0-0- Τιμή: 0,0i Εμπόδιο Συναρμογής 0cm 0-0- Τιμή:,00i Ë. ÂïõëéáãìÝíçò,, ÁèÞíá Ôçë.: 0, 0 0

4 ÐÑÏÐÏÍÇÔÉÊÏÓ ÅÎÏÐËÉÓÌÏÓ Åìðüäéá Ìåôáâáëëüìåíïõ øïõò Με βάση που προσφέρει μεγαλύτερη σταθερότητα. Η βάση μπορεί να γεμίσει με άμμο ή νερό για μεγαλύτερη σταθερότητα. Εύκολα ρυθμιζόμενα μέχρι το ύψος του μέτρου. Κάντε τις πλειομετρικές ασκήσεις σας πάνω από αυτά τα καταπληκτικά εμπόδια. Αυτά τα ελαφριά εμπόδια είναι ευκολο-μεταφερόμενα και συντίθενται σε δευτερόλεπτα. Οι στύλοι των εμποδίων μπορούν να χρησιμοποιηθούν μεμονωμένα και για ασκήσεις ευκινησίας (σλάλομ) και επιδεξιότητας. Τα κλιπς των εμποδίων είναι διπλά και μεταβαλλόμενης γωνίας, έτσι ώστε να μπορείτε να διαδοροποιείτε το ύψος ακόμα και στο ίδιο εμπόδιο (Εμπόδιο με Βάση) Τιμή:,00i Äéðëü Êëéð ÓôÞñéîçò ÑÜâäïõ Åìðïäßïõ Διπλό κλιπ στήριξης της ράβδου των εμποδίων, ώστε να μπορείτε να αλλάζετε τη γωνία στήριξης της ράβδου στο ίδιο εμπόδιο Τιμή:,0i ÊïíôÜñé Êþíïõ Κοντάρι κώνου από PVC mm 0-0- Ύψος:,00 Τιμή:,0i Ύψος:,0 Τιμή:,0i Åìðüäéï ÓõíáñìïãÞò ìå ÑÜâäï êáé Êþíïõò Εμπόδιο Συναρμογής με Ράβδο m και Μικρούς Κώνους με ειδικές εγκοπές-υποδοχές της ράβδου. Το ύψος του εμποδίου δεν ξεπερνάει τα 0-cm Τιμή:,00i ÂÜóç Åìðïäßïõ Βάση εμποδίου διαμέτρου για κοντάρια mm από PVC ή ελαστικό 0-0- Τιμή:,00i Τιμή:,00i Τιμή:,0i 0 0 ÉìÜíôåò Áíôßóôáóçò Με χειρολαβές & ζώνη. Κωδ.: 0-0- Τιμή: 0,0i Με χειρολαβές & χάμουρα. Κωδ.: 0-0- Τιμή:,i ÊïíôÜñé ìå Êáñöß ãéá ÓëÜëïì 0-0-0,00m Τιμή: 0,00 ÊáìÜñåò ÐÜóáò - Óïõô Ύψος: cm Πλάτος cm 0-0- Τιμή:,00i ÊáìÜñåò ÐÜóáò - Óïõô Ύψος: cm Πλάτος cm 0-0- Τιμή: 0,0i Áëåîßðôùôï Εξαιρετικό προπονητικό εργαλείο για τη βελτίωση της ταχύτητας. Παρέχει την ιδανική αντίσταση στον ασκούμενο που προπονείται για τη βελτίωση της ταχύτητας, της αντοχής, της δύναμης, του διασκελισμού και της επιτάχυνσης. Εύκολο στη χρησιμοποίησή του χωρίς συνασκούμενο Τιμή:,00i ëêçèñï ëîçò ìå Æþíç Πτυσσόμενο, δέχεται δίσκους για πρόσθετο βάρος 0-0- Τιμή:,00i mail:

5 ÐÑÏÐÏÍÇÔÉÊÏÓ ÅÎÏÐËÉÓÌÏÓ Medicine Ball Μπάλα ασκήσεων ιδιαίτερου βάρους, με κολλητές ενώσεις, ιδανική για ασκήσεις δύναμης αλλά και πλειομετρίας. Διατίθεται σε διάφορα μεγέθη/βάρη από kg έως και kg ÓêÜëá ÓõíáñìïãÞò, Åõêéíçóßáò & Ôá ýôçôáò 0-0- Amila kg Τιμή: 0,0i 0-0- Amila kg Τιμή:,0i 0-0- Amila kg Τιμή:,00i 0-0- Amila kg Τιμή:,00i 0-0- Amila kg Τιμή:,00i ÌðÜëá Éóïññïðßáò Dynaso Πρωτοποριακό όργανο για άσκηση ισορροπίας, συγχρονισμού και σταθερότητας, προσφέροντας ταυτόχρονη αύξηση της δύναμής σας. Μπορείτε να κάνετε ασκήσεις χαλάρωσης της πλάτης και της σπονδυλικής στήλης, ασκήσεις ισορροπίας χεριών/ποδιών, αλλά και εκγύμναση τετρακεφάλων, ασκήσεις εκγύμνασης χεριών, ισορροπίας, ασκήσεις εκγύμνασης κοιλιακών, Πους-απς, stretching. Διαστάσεις: cm διάμετρος Êùä Τιμή: 0,00i BOSU - Balance Trainer Το BOSU Balance Trainer είναι ένα προπονητικό μέσον ιδανικό για στατική και δυναμική προπόνηση ισορροπίας. Το BOSU μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί και για την ενσωμάτωση της ισορροπίας στην καρδιαναπνευστική προπόνηση, αλλά και στην προπόνηση αντοχής, δύναμης και ευλυγισίας. BOSU είναι ένα ακρονύμιο από την έκφραση both sides up. Το BOSU Balance Trainer μπορεί να χρησιμοποιηθεί με την πλατφόρμα του από την κάτω ή και από την πάνω πλευρά ώστε να εξασκήσει την ισορροπία σε διάφορες θέσεις του σώματος. Η σταθερή πλατφόρμα έχει διάμετρο 0cm και πρέπει να δέχεται τόσο αέρα ώστε να αποκτά τη σταθερή μορφή της. Δύο χωνευτές χειρολαβές στη βάση του διευκολύνουν την τοποθέτησή του στην επιθυμητή πλευρά. Κωδ.: BOSU Τιμή: 00,00i Ãéá ìéá ðñïðüíçóç ðñïóáíáôïëéóìýíç óôéò áðáéôþóåéò áðüäïóçò óôï óýã ñïíï ðïäüóöáéñï êáé ü é ìüíï... Åîáóêåß ôç öõóéêþ êáôüóôáóç êáé ôï óõíôïíéóìü ôùí ðïäéþí óôï ôñýîéìï êáé óôá óðñéíô. 0 Þ 0 (áíüëïãá ìå ôï ìþêïò ôçò ladder) Üèñáõóôá ðëáóôéêü óêáëïðüôéá (ôá äéáóôþìáôá ìåôáîý ôùí ïðïßùí ìðïñïýí íá ñõèìßæïíôáé, óõíäåäåìýíá ìå áíèåêôéêýò æþíåò, ìå éìüíôá êáé ôóüíôá ìåôáöïñüò. Áõôü ôï äéðëþò êáôåýèõíóçò ðñïðïíçôéêü åñãáëåßï óüò åðéôñýðåé íá åñãüæåóôå óå ìåôáêéíþóåéò ðëüãéåò êáé óå åõèåßá ãñáììþ, êáèþò êáé óå ãñþãïñåò áëëáãýò êáôåýèõíóçò. Ðñïóáñìüóôå ôá äéáóôþìáôá ìåôáîý ôùí óêáëïðáôéþí ôçò ladder ãéá áóêþóåéò êïíôéíïý, ãñþãïñïõ stepping (ìéêñüôåñá äéáóôþìáôá), êáé ãéá áóêþóåéò ìåãáëýôåñùí äñáóêåëéóìþí (ìåãáëýôåñá äéáóôþìáôá). ÄéáóôÜóåéò åßäïõò:,0 m x 0,0 m Τιμή:,0i,00 m x 0,0 m 0-0- Τιμή:,00i ÁåñïèÜëáìïò KETTLER Στοχεύει στη σταθεροποίηση της στάσης και τη βελτίωση της ισορροπίας Τιμή:,0i Ðáôïýóåò ÁÝñá KETTLER Ιδανικές για την τόνωση του σώματος και την βελτίωση της αντοχής Τιμή:,0i Äßóêïò Éóïññïðßáò Äßóêïé éóïññïðßáò áðü åéäéêü ðëáóôéêü ãéá áõîçìýíç áíôï Þ , cm ÔéìÞ:,00i 0-0-0, cm ÔéìÞ:,00i , cm ÔéìÞ:,00i åðéðýäùí ÔéìÞ:,00i Ë. ÂïõëéáãìÝíçò,, ÁèÞíá Ôçë.: 0, 0 0

6 ÐÑÏÐÏÍÇÔÉÊÏÓ ÅÎÏÐËÉÓÌÏÓ TRX Suspension Trainer Ôï TRX Suspension Trainer åßíáé ôï áõèåíôéêü êáé åõêïëï óôç ìåôáöïñü ôïõ ðñïðïíçôéêü üñãáíï ðïõ ëåéôïõñãåß áðïêëåéóôéêü ìå ôï óùìáôéêü âüñïò ôïõ ãõìíáæüìåíïõ êáé ôï ïðïßï áíáðôýóóåé äýíáìç, éóïññïðßá, åõëõãéóßá êáé óôáèåñïðïßçóç ôïõ óþìáôïò êáé áðåõèýíåôáé óå ãõìíáæüìåíïõò êüèå åðéðýäïõ öõóéêþò êáôüóôáóçò. Ç óõóêåõáóßá ðåñéý åé: dvd ìå ðñüãñáììá ïäçãü áóêþóåùí ðñáãìáôéêü ñüíï Üóêçóçò âþìá-âþìá ïäçãßåò ðñüãñáììá áðïèåñáðåßáò öùôï êüèå Üóêçóçò âéâëéïèþêç áóêþóåùí tips áðü ôïõò åéäéêïýò+ôå íéêýò ðëþñåò setup+ ñþóç ôïõ TRX, Ýã ñùìï ïäçãü TRX-PRO Τιμή: 0,00i TRX Door Anchor - ãêéóôñï ðüñôáò Åãêáèßóôáôáé óå äåõôåñüëåðôá! Ôï Üãêéóôñï TRX Anchor áóöáëßæåé ôï TRX Suspension Trainer óôáèåñü óôçí ðüñôá óáò. ÁðëÜ ðåñüóôå ôï ìáîéëáñüêé ôïõ Üãêéóôñïõ ðüíù áðü ôçí ðüñôá, êëåßóôå ôçí ðüñôá êáé åßóôå Ýôïéìïé íá îåêéíþóåôå! ôóé áðëü êáé ãñþãïñá! TRX Door Anchor ÔéìÞ: 0,00i ÂÜóç óôþñéîçò TRX Βάση τοίχου ή οροφής για τη στήριξη των ιμάντων του TRX. Τιμή: 0,00i ÊáëÜèé Καλάθι μεταφοράς μπαλών με σκελετό από αλουμίνιο και με διάτρητο νάϋλον ύφασμα, χωρητικότητας 0 μπαλών. Διαστάσεις Χcm Τιμή: 0,0i Ôñüëåú Τρόλεϊ μεταφοράς μπαλών βαριάς κατασκευής, χωρητικότητας ή μπαλών Τιμή: 0,00i 0-0- Τιμή: 0,00i ÓÜêêïò ÌåôáöïñÜò Σάκκος μεταφοράς μπαλών από διάτρητο νάϋλον ύφασμα, χωρητικότητας μπαλών Τιμή:,0i 0-0- Τιμή:,0i Äß ôõ ÌåôáöïñÜò Δίχτυ μεταφοράς μπαλών χωρητικότητας - μπαλών Τιμή:,0i Áíáóôçìüìåôñï Φορητό αναστημόμετρο Charder HM00P από - 0 εκατοστά και κλίμακα 0, εκατοστού. Êùä. ÏÑÃÌ/ ÔéìÞ: 00,00i ÉìÜíôåò Áéþñçóçò GYMSTICK Ιμάντες αιώρησης για προπόνηση δύναμης και ισορροπίας. Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα πρόγραμμα προπόνησης για όλο το σώμα, ανεξάρτητα από το ποιος είστε. Με περισσότερες από 00 αποτελεσματικές κινήσεις με το σωματικό σας βάρος ως αντίσταση. Πολύ εύκολη εγκατάσταση και εύκολο στη μεταφορά. Γρήγορα κι εύκολα προγράμματα. Για όλα τα επίπεδα φυσικής κατάστασης και όλους τους στόχους άσκησης. Παραδίδεται με προσαρμογέα πόρτας. Στη συσκευασία περιλαβάνεται και DVD ασκήσεων Τιμή: 0,00i 0 ÓáëéÜñåò ÅëáöñéÜ äéêôõùôþ, ìå öáñäý êüøéìï êáé Üíåôç åöáñìïãþ. Äéáôßèåíôáé óå: ÐñÜóéíï, êßôñéíï, ìðëå êáé êüêêéíï. ÌåãÝèç: S 0-0- Τιμή:,00i M Τιμή:,i L 0-0- Τιμή:,i XL 0-0- Τιμή:,0i 0 mail:

7 ÅÎÏÐËÉÓÌÏÓ ÐÑÏÐÏÍÇÔÙÍ Stoptec I Χρονόμετρο και ρολόι quarz, ανεπηρέαστο από κραδασμούς και σε πολύ λογική τιμή. Διαθέτει ρολόι / ωρών, ημερομηνία και χρονόμετρο /00 sec. Διατίθεται σε τρία χρώματα: Μαύρο, κόκκινο και μπλε. 00 Τιμή:,00i ñïíüìåôñï HS-V-RET CASIO Μοντέρνο χρονόμετρο με κάσα από ανθεκτικό καουτσούκ. Χρονόμετρο /00 δευτ. (έως 0hr). Διπλό χρονόμετρο μέτρησης δύο διαφορετικών περιόδων. HS-V-RET Τιμή:,00i Stopwatch 0 Ψηφιακό χρονόμετρο. Διαθέτει: Ώρα (/), Αυτόματο Ημερολόγιο, Ειδοποίηση Alarm, Snooze, Θερμόμετρο, Αντίστροφη Μέτρηση, Σειρές Ενδείξεων, Χρονογράφημα: : : σε /00 του δευτερολέπτου, Μνήμες: Τιμή:,0i HS--EF CASIO Η απόλυτη ακρίβεια του δευτερολέπτου! Χρονόμετρο /00δευτ. HS--EF Τιμή:,00i Stopwatch 0 Ψηφιακό χρονόμετρο. Διαθέτει: Ώρα (/), Αυτόματο Ημερολόγιο, Ειδοποίηση Alarm, Snooze, Θερμόμετρο, Αντίστροφη Μέτρηση, Σειρές Ενδείξεων, Χρονογράφημα: : : σε /00 του δευτερολέπτου, Μνήμες: Τιμή:,0i HS-0W-EF CASIO Η απόλυτη ακρίβεια του δευτερολέπτου! Διαθέτει: Αυτόματο ημερολόγιο, ωρη/ωρη ένδειξη, Αδιάβροχο, Χρονόμετρο /000δευτ., Διπλό χρονόμετρο μέτρησης δύο διαφορετικών περιόδων, Μνήμη γύρων (έως 00), Καταχώρηση έως και 00 δεδομένα,π.χ ημερομηνία και χρόνο γύρων για μεταγενέστερη ανάκτηση. HS-0W-EF Τιμή: 0,00i ñïíüìåôñï Accusplit SXLBK SURVIVOR I Διαθέτει: Λειτουργία πλήκτρων, Οθόνη σειράς, Χρονόμετρο (Ενδιάμεσος χρόνος split), Πιάσιμο χρόνων στον τερματισμό, Ώρα, Ημερομηνία, Αδιάβροχο έως 0 μέτρα. Κωδ: SXLBK Τιμή:,0i ñïíüìåôñï Accusplit A0X SURVIVOR Διαθέτει: Λειτουργία πλήκτρων, Οθόνη σειράς, Χρονόμετρο (Ενδιάμεσος χρόνος split), Πιάσιμο χρόνων στον τερματισμό, Ώρα, Ημερομηνία, Αδιάβροχο έως 0 μέτρα. Κωδ.: A0XBK Τιμή:,00i ñïíüìåôñï Accusplit AEÌ Διαθέτει: Λειτουργία πλήκτρων. Οθόνη σειρών. Ώρα, Ημερομηνία, Alarm, Χρονόμετρο (Πέρασμα, Ενδιάμεσος χρόνος), μνήμες, Αντίστροφη μέτρηση δύο μορφών (επανάληψη αντίστροφης μέτρησης, αντίστροφη μέτρηση και μετά κανονική μέτρηση), Ορισμός τέμπο, Ένδειξη χαμηλής μπαταρίας, Αδιάβροχο έως 0 μέτρα. Κωδ.: AEM Τιμή:,00i 0 ñïíüìåôñï Accusplit AE0M00R Διαθέτει: Λειτουργία πλήκτρων, Οθόνη σειρών, Ώρα, Ημερομηνία, Alarm, Χρονόμετρο (Πέρασμα, Ενδιάμεσος χρόνος), 00 μνήμες, Ένδειξη χαμηλής μπαταρίας, Αδιάβροχο έως 0 μέτρα. Κωδ.: 0M00R Τιμή:,00i ñïíüìåôñï Accusplit A0MX Διαθέτει: Λειτουργία πλήκτρων, Οθόνη σειρών, Ώρα, Ημερομηνία, Χρονόμετρο (Πέρασμα, Ενδιάμεσος χρόνος), Υπολογισμός ταχύτητας, 0 μνήμες, Αδιάβροχο έως 0 μέτρα, Ένδειξη χαμηλής μπαταρίας. Κωδ.: AE0MX Τιμή: 0,0i ñïíüìåôñï Accusplit AE0M00 Διαθέτει: Λειτουργία πλήκτρων, Οθόνη σειρών, LCD οθόνη με ρύθμιση αντίθεσης, Ώρα, Ημερομηνία, Alarm, Χρονόμετρο (Πέρασμα lap, Ενδιάμεσος χρόνος split), Υπολογισμός ταχύτητας, 00 μνήμες, Μνήμη με ξεχωριστά σετ δεδομένων, Αντίστροφη μέτρηση τριών μορφών, Υπολογισμός καρδιακής συχνότητας, Ορισμός τέμπο, Ένδειξη χαμηλής μπαταρίας, Αδιάβροχο έως 0 μέτρα. Κωδ.: AE0M00 Τιμή:,0i 0 Ë. ÂïõëéáãìÝíçò,, ÁèÞíá Ôçë.: 0, 0 0

8 ÅÎÏÐËÉÓÌÏÓ ÐÑÏÐÏÍÇÔÙÍ Ðßíáêáò Ðïäïóöáßñïõ ÄéðëÞò øçò Πίνακας ποδοσφαίρου, από πλαστικό, διπλής όψης με ολόκληρο γήπεδο στη μία πλευρά του και μισό γήπεδο στην άλλη, με κλιπ συγκράτησης σημειώσεων και ειδικό μαρκαδόρο. Μη χρησιμοποιείτε υγρό για τον καθαρισμό του πίνακα. Διαστάσεις: 0 x cm Τιμή:,00i Ðßíáêáò ÌðÜóêåô ÄéðëÞò øçò Πίνακας μπάσκετ, από πλαστικό, διπλής όψης με ένα ολόκληρο γήπεδο στη μία πλευρά του και μισό γήπεδο στην άλλη, με κλιπ συγκράτησης σημειώσεων και ειδικό μαρκαδόρο. Μη χρησιμοποιείτε υγρό για τον καθαρισμό του πίνακα. Διαστάσεις: 0 x cm Τιμή:,00i Ðßíáêáò ÌðÜóêåô ìå ÍÝá ÃñáììïóÞìáíóç Νέος πίνακας προπονητή μπάσκετ διπλής όψης με τις νέες γραμμοσημάνσεις και εξαιρετική αισθητική και λειτουργικότητα!!! Σε διαστάσεις x 0cm, με ολόκληρο γηπέδο μπάσκετ στη μία πλευρά και μιας ρακέτας στην άλλη. Διατίθεται στα εξής χρώματα: Μπεζ, Πράσινο, Κόκκινο, Κίτρινο, Μπλε Τιμή:,0i Ìáãíçôéêüò Ðßíáêáò Ðïäïóöáßñïõ ÍôïóéÝ Μαγνητικός πίνακας ποδοσφαίρου σε ντοσιέ με σκληρό ανθεκτικό εξώφυλλο από βινύλιο. Διατίθεται με μπλοκ σημειώσεων και σχεδιασμού προπόνησης. Περιλαμβάνονται επίσης: κόκκινοι μαγνήτες, μπλε μαγνήτες, κίτρινοι μαγνήτες, μαύρος μαγνήτης και στυλό σημειώσεων. Κωδ Λευκός πίνακας Τιμή:,00i Κωδ Μπλε πίνακας; Τιμή:,00i Ìáãíçôéêüò Ðßíáêáò ÌðÜóêåô óå ÍôïóéÝ Μαγνητικός πίνακας μπάσκετ σε ντοσιέ με σκληρό ανθεκτικό εξώφυλλο από βινύλιο. Διατίθεται με μπλοκ σημειώσεων και σχεδιασμού προπόνησης. Περιλαμβάνονται επίσης: κόκκινοι μαγνήτες, μπλε μαγνήτες, κίτρινοι μαγνήτες, μαύρος μαγνήτης και στυλό σημειώσεων. Κωδ Τιμή:,00i PRO Coach Folder Περιέχει: Ένα μικρό πίνακα-τσέπης, και ένα πλαστικοποιημένο ευλύγιστο πίνακα διπλής όψης διαστάσεων, x, cm, με ένα ολόκληρο γήπεδο στη μία πλευρά του και "μισό" γήπεδο στην άλλη. Διατίθεται με μαρκαδόρο ξηράς διαγραφής. Διαστάσεις κλειστό:, x cm. Κωδ.: FB Soccer Τιμή:,00i VB Volleyball Τιμή:,00i BB Basketball Τιμή:,00i HB Handball Τιμή:,00i Fox Pro Pocket-Board Πινακάκι γραφής μεγέθους τσέπης, διπλής όψης με ένα ολόκληρο γήπεδο στη μία πλευρά του και μισό γήπεδο στην άλλη. Κατασκευασμένος από ευλύγιστο πλαστικό, διατίθεται με τον ειδικό μαρκαδόρο ξηράς διαγραφής με το σφουγγαράκι. Διαστάσεις: 0, x, cm Κωδ.: FB Soccer Τιμή:,00i BB Basketball Τιμή:,00i VB Volleyball Τιμή:,00i HB Handball Τιμή:,00i Fox Pro Clip-Board Προπονητικός πίνακας γραφής, διπλής όψης, με ένα ολόκληρο γήπεδο στη μία πλευρά του και μισό γήπεδο στην άλλη. Κατασκευασμένος από ανθεκτικό πλαστικό, διαθέτει μεταλλικό κλιπ συγκράτησης σημειώσεων. Διατίθεται με τον ειδικό μαρκαδόρο ξηράς διαγραφής με το σφουγγαράκι. Διαστάσεις:, x cm. Κωδ.: FB Soccer Τιμή:,0i BB Basketball Τιμή:,0i VB Volleyball Τιμή:,0i HB Handball Τιμή:,0i Ôactics Ìap Ντοσιέ τακτικής με δύο πλήρη γήπεδα. Στην αριστερή πλευρά: μαγνητικός πίνακας x, cm, που διατίθεται με σετ μαγνητών. Στη δεξιά πλευρά: Μπλοκ σχεδίασης με την εικόνα ενός ποδοσφαιρικού γηπέδου (A- μέγεθος), 0 σελίδων, που διατίθεται με στιλό σημειώσεων. Ανθεκτικό ντοσιέ. Κωδ.: 00TM Soccer Τιμή:,00i 0TM Handball Τιμή:,00i 0TM Basketball Τιμή:,00i 0TM Volleyball Τιμή:,00i mail:

9 ÅÎÏÐËÉÓÌÏÓ ÐÑÏÐÏÍÇÔÙÍ Ðßíáêáò Ðïäïóöáßñïõ Ìáãíçôéêüò & ÃñáöÞò ìå Ðëáßóéï áðü Áëïõìßíéï Πίνακας ποδοσφαίρου με ανθεκτικό πλαίσιο από αλουμίνιο με ενισχυμένες γωνίες για χρησιμοποίηση σε κλειστό αλλά και σε ανοικτό χώρο. Είναι γραφής και μαγνητικός. Διατίθεται με σετ παικτών-μαγνητών, μαρκαδόρους και ένα σφουγγάρι. Διαστάσεις: 0 0 x cm Τιμή:,00i x 0cm Τιμή: 0,00i 0 x 0 cm Τιμή:,00i Aíáäéðëïýìåíïò Ìáãíçôéêüò Ðßíáêáò Ðïäïóöáßñïõ Αναδιπλούμενος πίνακας ποδοσφαίρου μαγνητικός και γραφής, με πλαίσο από αλουμίνιο με ενισχυμένες γωνίες και χειρολαβές. Εύκολος στη μεταφορά, ιδανικός για διδασκαλία τακτικής σε ομάδες για εντός και ιδιαίτερα για εκτός έδρας αγώνες. Äéáôßèåôáé ìå ðëáóôéêþ èþêç ðïõ ðåñéëáìâüíåé óåô ìáãíçôþí + ìðüëá, ìáñêáäüñïõò ãéá ðßíáêá êáé óöïõããáñüêé êáèáñéóìïý. Κωδ.: 0 x cm ( x 0 cm üôáí åßíáé áíïéêôü) Τιμή:,00i Κωδ.: x 0 cm (0 x 0 cm üôáí åßíáé áíïéêôü). Τιμή:,00i Åëáóôéêüò Ìáãíçôéêüò Ðßíáêáò Μαγνητικός αναρτώμενος πίνακας από λεπτό ελαστικό, με διαγραμμίσεις ποδοσφαιρικού γηπέδου και περιθώριο για τις σημειώσεις σας. Τυλίγεται σε ρολό, εξασφαλίζοντας την εύκολη μεταφορά του. Παραδίδεται σε ειδική συσκευασία με σετ μαγνητών ανάλογα με το άθλημα. Μπορείτε και να γράφετε με κιμωλία. Διαστάσεις πίνακα: x εκ Κωδ.: 00PS Soccer Τιμή: 0,00i Διαστάσεις πίνακα: 00 x εκ Κωδ.: 00SK Soccer Τιμή: 0,00i 0SK Handball Τιμή: 0,00i 0SK Basketball Τιμή: 0,00i 0SK Volleyball Τιμή: 0,00i Quickplaner Πρακτικό ντοσιέ αρχειοθέτησης για έντυπα μεγέθους A με 0 έτοιμες φόρμες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν και από τις δύο πλευρές. Περιλαμβάνεται μαρκαδόρος με σφουγγαράκι. 00 Τιμή:,0i Ìáñêáäüñïé ãéá ôïõò ðßíáêåò Μαρκαδόροι Ξηράς Διαγραφής Κόκκινο, Μαύρο Τιμή:,0i Ôï ÔóáíôÜêé ôïõ ÐñïðïíçôÞ Ðïäïóöáßñïõ Τσαντάκι που κλείνει με φερμουάρ, κατασκευασμένο από από υψηλής ποιότητας PVC σε μαύρο χρώμα. Στο τσαντάκι περιέχονται: Μαγνητικό και γραφής μικρό γήπεδο ποδοσφαίρου Δύο σετ μαγνήτες-παίκτες ( μαγνήτες) Ειδικός για πίνακα μαρκαδόρος ξηράς γραφής με σφουγγαράκι Σημειωματάριο διαστάσεων x cm Στυλό Μολύβι με γόμμα Σφυρίχτρα με κορδόνι Χρονόμετρο Διαστάσεις όταν το τσαντάκι είναι κλειστό: x. x cm Κωδ. 00 Τιμή:,00i Ë. ÂïõëéáãìÝíçò,, ÁèÞíá Ôçë.: 0, 0 0

10 ÅÎÏÐËÉÓÌÏÓ ÐÑÏÐÏÍÇÔÙÍ - ÄÉÁÉÔÇÔÙÍ ÓÖÕÑÉ ÔÑÅÓ FOX 0 Fox Mini Δυνατότητα παραγωγής ήχου περίπου 0 DB. Για όλα τα αθλήματα κλειστού χώρου. Με διαπεραστικό και σταθερό ήχο. Διατίθεται στα εξής χρώματα: κόκκινο, μαύρο, πορτοκαλί, κίτρινο, κίτρινο φωσφορίζον, μπλε, πράσινο, γκρι, μωβ, ρόζ φωσφορίζον και άσπρο. Κωδ.: 0 Τιμή:,0i Fox Micro Δυνατότητα παραγωγής ήχου περίπου στα 0 DB (!), για όλα τα αθλήματα ανοικτού χώρου, με ένα πρωτοποριακό design, ενώ παραμένει ανεπηρέαστη από την ηλιακή ακτινοβολία και το θαλασσινό νερό Διατίθεται σε χρώματα: Μαύρο, κόκκινο, πορτοκαλί, neonκίτρινο, μπλε του ωκεανού και πράσινο titanium. Κωδ.: 0 Τιμή:,0i Fox Classic Δυνατότητα παραγωγής ήχου DB. Ενδείκνυται για όλα τα αθλήματα ανοικτού χώρου. Με ιδιαίτερα διαπεραστικό και σταθερό ήχο. Διατίθεται στα εξής χρώματα: κόκκινο, μαύρο, πορτοκαλί, κίτρινο, κίτρινο φωσφορίζον, μπλε, πράσινο, γκρι, μωβ, ρόζ φωσφορίζον και άσπρο. Κωδ.: 0 Τιμή:,i Fox Dolphin Με ισχύ περίπου 0 DB και ειδικά σχεδιασμένη για την καλύτερη δυνατή ηχητική απόδοση. Με οξύ και έντονο ήχο που ξεπερνά όλους τους θορύβους αθλημάτων και σταδίων. Διατίθεται σε χρώματα: κόκκινο, μαύρο, πορτοκαλί, κίτρινο και κίτρινο φωσφορίζον Κωδ.: 0 Τιμή:,0i Fox Mini ìå Åðéóôüìéï Τώρα και με επιστόμιο! Δυνατότητα παραγωγής ήχου περίπου 0 DB. Για όλα τα αθλήματα κλειστού χώρου. Με διαπεραστικό και σταθερό ήχο. Διατίθεται στα εξής χρώματα: κόκκινο, μαύρο, πορτοκαλί, κίτρινο, κίτρινο φωσφορίζον, μπλε, πράσινο, γκρι, μωβ, ροζ φωσφορίζον και άσπρο. Κωδ.: 0 Μ Τιμή: 0,0i Fox Classic ìå Åðéóôüìéï Με δυνατότητα παραγωγής ήχου DB. Με εξαιρετικά διαπεραστικό σταθερό ήχο, και ένα πρόσθετο πλαστικό επιστόμιο για μεγαλύτερη ανθεκτικότητα και καλύτερη επαφή με το στόμα. Για αθληματα ανοιχτού χώρου. Διατίθεται στα εξής χρώματα: κόκκινο, μαύρο, πορτοκαλί, κίτρινο, κίτρινο φωσφορίζον, μπλε, πράσινο, γκρι, μωβ, ροζ φωσφορίζον και άσπρο. Κωδ.: 0 Μ Τιμή:,0i Fox Sonic Το νέο μοντέλο της FOX! Με ένταση στα 0 DB Με ήχο προερχόμενο από τέσσερις θαλάμους. Για αθλήματα ανοιχτού χώρου σε ιδιαίτερα θορυβώδες περιβάλλον. Με οξύ, διαπεραστικό ήχο που ακούγεται σε πολύ μεγάλες αποστάσεις. Διατίθεται σε: κίτρινο, κίτρινο φωσφορίζον, πράσινο. Κωδ.: 0 Τιμή:,0i Fox Sonic ìå Åðéóôüìéï Το νέο μοντέλο της FOX! Με ένταση στα 0 DB Με ήχο προερχόμενο από τέσσερις θαλάμους (surround sound) Για αθλήματα ανοιχτού χώρου σε ιδιαίτερα θορυβώδες περιβάλλον. Με οξύ, διαπεραστικό ήχο ο οποίος ακούγεται σε πολύ μεγάλες αποστάσεις. Διατίθεται στα εξής χρώματα: κόκκινο, μαύρο, πορτοκαλί, κίτρινο, κίτρινο φωσφορίζον, μπλε, πράσινο. Κωδ.: 0 Μ Τιμή:,00i 0 mail:

11 ÅÎÏÐËÉÓÌÏÓ ÐÑÏÐÏÍÇÔÙÍ - ÄÉÁÉÔÇÔÙÍ ÇëåêôñïíéêÞ Óöõñß ôñá Óöýñéãìá áðëü ìå ôï ðüôçìá åíüò êïõìðéïý! ÕãéåéíÞ óôç ñþóç êáé áðüëõôá áóöáëþò, ðáñüãåé Ýíáí åîáéñåôéêü äõíáôü Þ ï ( DB) ãéá üóï äéüóôçìá èá ðéýæåôå ôï êïõìðß. Êùä. 0 ÔéìÞ:,00 i Fox ìå Äáêôõëï-ëáâÞ Οξύτητα ήχου: 0 DB. Για όλα τα αθλήματα ανοικτού χώρου. Με εξαιρετικά διαπεραστικό και σταθερό ήχο. Σε μαύρο χρώμα Classic Κωδ.: 0 Τιμή:,00i Mini Κωδ.: 0 Τιμή:,00i CMG Classic Κωδ.: 0 Τιμή:,00i CMG Sonic Κωδ.: 0 Τιμή:,00i ñõóþ ÌåôáëëéêÞ Óöõñß ôñá MUNDIAL Εξαιρετική ιδέα για δώρο! Επίχρυση μεταλλική σφυρίχτρα με οξύ ήχο. Έρχεται σε ένα όμορφο κουτί. Επιφάνεια πλάτους mm που σας επιτρέπουν να χαράξετε επάνω της. Κωδ.: 0 Τιμή:,00i FOX 0 Classic Eclipse Η αυθεντική Fox 0 Classic ξανασχεδιάστηκε για καλύτερη απόδοση και στυλ, και εξελίχθηκε στη Fox 0 Classic Eclipse! Ο ίδιος φημισμένος ήχος ( db), με διαμερίσματα χωρίς στραγάλι Κατασκευάζεται χρησιμοποιώντας τα αποκλειστικά χρώματα πυράκτωσης -SpectraBurst - που λάμπουν στο σκοτάδι! Κωδ.: Τιμή:,00i 0 Óöõñß ôñá ÌåôáëëéêÞ Mundial Με εξαιρετικά δυνατό, οξύ και σταθερό ήχο. Με ελαφριά κυρτωμένο το μέρος της σφυρίχτρας που εισέρχεται στο στόμα. Χρωμιωμένη, εξαιρετικής ποιότητας, με πλάτος mm και χωρίς νικέλιο. Mundial Κωδ.: 0 Τιμή:,00i Mini Cup Κωδ.: 0 Τιμή:,0i Fox Sharx Η πρώτη σφυρίχτρα FOX-0 που σχεδιάστηκε απολειστικά για υπαίθριες δραστηριότητες. Ικανή να χρησιμοποείται υγρή ή στεγνή! Η πιό αξιόπιστη λύση για την προσωπική ασφάλεια, την αναζήτηση, και τη διάσωση στην ύπαιθρο. Ο ήχος της (0 DB) ακούγεται από μίλια και είναι σχεδιασμένη για να αποδίδει στις χειρότερες καιρικές συνθήκες! Κωδ.: Τιμή:,00i Êïñäüíé Óöõñß ôñáò FOX Κορδόνι σφυρίχτρας υψηλής ασφαλείας. Με συνδετήρα ασφαλείας που ανοίγει όταν τραβηχτεί το κορδόνι, εύκολο να ασφαλίσει οποιαδήποτε στιγμή χρειαστεί κάτι τέτοιο. Χρώματα: κόκκινο, μαύρο, πορτοκαλί, κίτρινο, κίτρινο φωσφορίζον, μπλε, πράσινο, γκρι, μωβ, ροζ φωσφορίζον και άσπρο. Κωδ.: 0 Τιμή:,0i 0 Êïñäüíé Óöõñß ôñáò Με άγκιστρο εκ. μήκος (χωρίς τη σφυρίχτρα) 00% νάϋλον. Χρώματα: κόκκινο, μαύρο, κίτρινο, μπλε, πράσινο, και άσπρο. Κωδ.: Τιμή:,i Êïñäüíé Óöõñß- ôñáò Êáñðïý Κορδόνι με άγκιστρο cm διαφόρων χρωμάτων. Κωδ.: 0 Τιμή:,0i Fox Pearl Για όλες τις χρήσεις με παραγωγή ήχου DB Κωδ.: 0 Τιμή:,0i ÐëáóôéêÞ Óöõñß ôñá ìå óôñáãüëé Κωδ.: Τιμή:,0i Êïñäüíé Óöõñß ôñáò Óôñïããõëü Κορδόνι με άγκιστρο στρογγυλό μαύρο, Κωδ.: Τιμή:,i Ë. ÂïõëéáãìÝíçò,, ÁèÞíá Ôçë.: 0, 0 0

12 ÅÎÏÐËÉÓÌÏÓ ÄÉÁÉÔÇÔÙÍ Óçìáßá Âïçèïý ÄéáéôçôÞ + Soft Grip Σημαία βοηθού διαιτητή με ασφαλή λαβή από φελλό. Διαστάσεις x cm. 0 Quadro II,00i 0 World Line II,00i 0 Club II Red,00i 0 Club II Yellow,00i Óçìáßá Âïçèïý ÄéáéôçôÞ ùñßò Grip Σημαία βοηθού διαιτητή με ελαφριά πλαστική λαβή Διαστάσεις x cm. 0 Quadro III,00i 0 World Line III,00i 0 Club III Red,00i 0 Club III Yellow,00i Óçìáßá Âïçèïý ÄéáéôçôÞ ìå Ìç áíéóìü Σημαία βοηθού διαιτητή η οποία λόγω της νέας και εξελιγμένης περιστροφικής της κατασκευής προσαρμόζεται με την κίνηση του ανέμου και σχεδόν ποτέ δεν μπερδεύεται. Πλαστικό κοντάρι με ειδική λαβή από φελλό. Διαστάσεις σημαίας: 0 cm x 0 cm 0 Quadro I,00i 0 World Line I,00i ÈÞêç Óçìáßáò Âïçèïý ÄéáéôçôÞ ÈÞêç ãéá óçìáßåò âïçèïý äéáéôçôþ, ìå öåñìïõüñ óôï ðëüé, êáôáóêåõáóìýíç áðü áíèåêôéêþ áðïìßìçóç äýñìáôïò. ÄéáóôÜóåéò: x 0 cm ñþìá: Ìáýñï 0 Τιμή: 0,00i Íüìéóìá ÊëÞñùóçò Μεταλλικό νόμισμα κλήρωσης διαμέτρου 0mm και πάχους mm. 0 Τιμή:,00i Ðëáóôéêü Íüìéóìá ÊëÞñùóçò Πλαστικό νόμισμα κλήρωσης διαμέτρου 0mm και πάχους mm. 00 Κόκκινο/Μαύρο Τιμή:,0i 00 Κίτρινο/Μαύρο Τιμή:,0i ÊÜñôåò óå ÍôïóéÝ - Óåô Ιδανικό σετ για το μπροστινό τσεπάκι της διαιτητικής στολής! έντονα κόκκινη κάρτα, έντονα κίτρινη κάρτα, κάρτες σημειώσεων αγώνα και μολύβι. 00 Τιμή:,0i Compact Referee Set Σε πρακτική συσκευασία περιέχονται: Μία κάρτα Κίτρινη, μία κάρτα Κόκκινη, διαστάσεων x cm και μία κάρτα για σημειώσεις του αγώνα. 0 Τιμή:,0i ÊÜñôåò Ðåéèáñ éêïý ÅëÝã- ïõ Ðïäïóöáßñïõ Κάρτες σε έντονα χρώματα NEON-κόκκινο και κίτρινο. Διαστάσεις: x cm. 00 κόκκινο Τιμή:,0i 00 κίτρινο Τιμή:,0i 0 Ðïñôïöüëé ÄéáéôçôÞ Πορτοφόλι διαιτητή με κάρτες και μολύβι Τιμή:,00i Ìðñåëüê-êÜñôåò ÄéáéôçôÞ Μπρελόκ με αυθεντικές μινιατούρες καρτών διαιτητή (κόκκινη και κίτρινη) Διαστάσεις καρτών: x cm 0 Τιμή:,0i 0 ÓçìáôÜêé ãéá ÄéáéôçôÝò Μεταλλικό σηματάκι για διαιτητές. Ύψος σήματος: mm. 0 Τιμή: 0,i mail:

13 ÅÎÏÐËÉÓÌÏÓ ÄÉÁÉÔÇÔÙÍ ÊÜñôåò Ðåéèáñ éêïý ÅëÝã ïõ ãéá ôï Âüëåú Κάρτες σε έντονα χρώματα NEON-κόκκινο και NEON-κίτρινο. Διαστάσεις: x cm. 0 κόκκινο Τιμή:,00i 0 κίτρινο Τιμή:,00i ÊáðÝëï JOKEY ãéá äéáéôçôýò Με κεντημένο LOGO διαιτητή στο μπροστινό μέρος του καπέλου. 00% βαμβακερό. 0 Τιμή:,0i Κωδ. Τιμή: 0,00i Ñïëüé ÄéáéôçôÞ DIGI Πιέστε την έναρξη του χρονομέτρου στην αρχή του αγώνα - η διάρκεια του αγώνα μπορεί να τροποποιηθεί χωρίς κανένα πρόβλημα. Εάν υπάρχει κάποια διακοπή, μπορείτε να ξεκινήσετε τη χρονομέτρηση της διακοπής ενώ παράλληλα παραμένει στη μνήμα ο χρόνος που έγινε η διακοπή. Η οθόνη με τις τρεις σειρές ενδείξεων δείνει τον χρόνο που έχει παιχτεί, τη διάρκεια της διακοπής, καθώς και την ώρα, όλα ταυτόχρονα! Χρονόμετρο για τον -μέχρι εκείνη τη στιγμή- χρόνο του παιχνιδιού, stop λειτουργίας για τις διακοπές, ένδειξη της ώρας με ημερομηνία και alarm, φωτιζόμενη οθόνη, μπαταρία λιθίου V, αντικραδασμικό και αδιάβροχο. Ñïëüé - ñïíüìåôñï CASIO W-: Οθόνη με ενδείξεις: ώρα, λεπτά, δευ/πτα, ημερ/νία, χρονόμετρο /00 sec. ενδείξεις ώρας /, χρονομετρήσεις (μέχρι τα min. με επανάληψη) χρονομέτρηση ενδιάμεσων χρόνων ηχητική ειδοποίηση ημέρας και ώρας διεθνής ώρα πόλεων στον κόσμο αυτόματο ημερολόγιο μέχρι το 0 μπαταρία με 0-χρονο service, αδιάβροχο μέχρι τα 0 μ. 0 - Μαύρο Τιμή:,00i 0 - Κόκκινο Τιμή:,00i 0 - Κίτρινο Τιμή:,00i ÔóÜíôá ÄéáéôçôÞ B+D Τσάντα πολλαπλών χρήσεων για τον διαιτητή, με διπλό φερμουάρ, ρυθμιζόμενο και αφαιρούμενο ιμάντα για να κρέμεται από τον ώμο, εξωτερικές τσέπες για μπουκάλι και άλλα είδη. 0 - Μαύρο Τιμή:,00i ÔóáíôÜêé ÄéáéôçôÞ INTERNATIONAL REFEREE-SET Ένα εξαιρετικά καλαίσθητο τσαντάκι διαιτητή που περιέχει: Σφυρίχτρα FOX Classic, Σφυρίχτρα FOX Mini (0GR), Μεταλλική Σφυρίχτρα με οξύ ήχο Mundial, ειδικό περικάρπιο διαιτητή με ιμάντα υποδοχής της σφυρίχτρας του, κάρτα σημειώσεων των πειθαρχικών ποινών (κάρτες, παρατηρήσεις...), κόκκινη και κίτρινη κάρτα πειθαρχικού ελέγχου, κάρτες στοιχείων αγώνα, νόμισμα επιλογής εστίας, εργαλείο ελέγχου για τις τάπες των παπουτσιών, στυλό με λογότυπο, μολύβι με υποδοχή στήριξης, σημειωματάριο αγώνα, σημειωματάριο. Οι διαστάσεις (κλειστό) είναι: x cm Κωδ. 00 Τιμή:,0i ÔóáíôÜêé ÄéáéôçôÞ ORIGINAL REFEREE-SET Ένα καλαίσθητο δερμάτινο τσαντάκι σε μαύρο χρώμα, το οποίο περιέχει: Σφυρίχτρα FOX-Classic, Σφυρίχτρα πλαστική υψηλής απόδοσης Balilla micro, Κάρτα πειθαρχικού ελέγχου σε έντονο κόκκινο χρώμα, Κάρτα πειθαρχικού ελέγχου σε έντονο κίτρινο χρώμα, κάρτες ελέγχου του αγώνα, πλαστικό νόμισμα κλήρωσης, στυλό, μολύβι με πιαστράκι, σημειωματάριο. Διαστάσεις (κλειστό): x cm. 000 Τιμή:,00i 00 Τιμή:,00i Ë. ÂïõëéáãìÝíçò,, ÁèÞíá Ôçë.: 0, 0 0

14 FITNESS Tower 00 Σε μόλις λίγα δευτερόλεπτα, στο σπίτι, στο γραφείο ή οπουδήποτε αλλού, μετατρέψτε οποιαδήποτε πόρτα, στο ατομικό σας γυμναστήριο. Το Tower 00 έχει χαλύβδινο σκελετό και ενισχυμένα λάστιχα αντίστασης 0 κιλών!!! Με ένα μοναδικό αφρώδες υλικό στα σημεία προσαρμογής ώστε να μην δημιουργεί καμία απολύτως ζημιά στην πόρτα σας. Γυμνάστε τους μύες των ώμων, των χεριών, της πλάτης, των ποδιών και γενικά του άνω κορμού, συνδιάζοντας μία ατελείωτη ποικιλία ασκήσεων, εύκολα και γρήγορα!!! Περιλαμβάνει: Την βασική μονάδα με σετ ισχυρά λάστιχα αντίστασης 0 κιλών., Ένα ζεύγος λαβές, Ένα ζεύγος ιμάντες ποδιών Αφίσα ασκησιολόγιο, DVD ασκήσεων (στα Αγγλικά) Extra δώρο, μπάρα για περισσότερες ασκήσεις ZF-0 Τιμή:,00i Ìïíüæõãï Ðüñôáò Iron Gym Deluxe Μονόζυγο πόρτας που προσαρμόζεται πολύ εύκολα σε κάθε πόρτα, χάρη στον εργονομικό σχεδιασμό του, χωρίς να χρειαστεί να τρυπήσετε το κούφωμα. Με τρεις διαφορετικές λαβές, (ανοιχτή, κλειστή και ουδέτερη), σας δίνει την δυνατότητα να γυμνάσετε με έλξεις τους ώμους, τα μπράτσα και την πλάτη. Μπορείτε επίσης τοποθετώντας το στο πάτωμα κάνετε push ups, χωρίς πίεση στους καρπούς αλλά και sit ups, γυμνάζοντας τους κοιλιακούς και το υπόλοιπο σώμα σας Τιμή:,0i Ìïíüæõãï Ðüñôáò 0--0 Διαστάσεις: -εκ. Τιμή:,0i Διαστάσεις: -εκ. Τιμή:,i Διαστάσεις: -εκ. Τιμή:,00i Perfect Sit-Up Το Perfect Sit-Up είναι η πρόσφατη εξέλιξη για την μέγιστη ενδυνάμωση των κοιλιακών μυών. Το Perfect Sit-Up προσφέρει: Τοποθετεί το σώμα σας σε τέλεια θέση για να μεγιστοποιήσετε την ενεργοποίηση όλων των κοιλιακών μυών (άνω - κάτω - μεσαίους - πλαγίους). Εργονομική στήριξη έτσι ώστε να κρατά τον αυχένα και την σπονδυλική στήλη σε σωστή ευθυγράμμιση. Γυμνάζει τους κοιλιακούς 0 φορές γρηγορότερα από οποιοδήποτε συνηθισμένο όργανο κοιλιακών. Ενεργοποιεί την κάτω κοιλιακή συστολή αναβαθμίζοντας την αντίσταση και την ένταση σε επίπεδα με τις ευθυγραμμισμένες ατσάλινες λεπίδες που βρίσκονται στο κάτω μέρος των ποδιών. Το Perfect Sit-Up περιλαμβάνει: Την βασική μονάδα κάμψεων + μονάδα στήριξης αυχένα με χειρολαβές. Δύο ατσάλινες λεπίδες. DVD ασκήσεων. Βήμα προς βήμα οδηγίες προπόνησης (στα Αγγλικά). Συμβουλές διατροφής (στα Αγγλικά). ZF-0 Τιμή:,00i Power Push-Up Pro Περιστρεφόμενες λαβές Push-up ZF--B Τιμή: 0,00i Perfect Push-Up Περιστρεφόμενες λαβές για αποφυγή της έντασης στους αγκώνες και τους καρπούς. Ενεργοποιεί περισσότερους μύες από τις κοινές πιέσεις. Ιδανικό για όλα τα επίπεδα φυσικής κατάστασης. Συμπεριλαμβάνεται θήκη μεταφοράς ZF- Τιμή:,00i Ìïíüæõãï Ôïß ïõ PU-0 Διαστάσεις συσκευασίας: 0, x, x, εκατοστά Βάρος συσκευασίας: κιλά. 0-0-Β Τιμή:,00 mail:

ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΩΜΩΝ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΧΕΡΙΩΝ-ΔΑΚΤΥΛΩΝ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΝΩ & ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ ΘΕΡΜΟΘΕΡΑΠΕΙΑ/ΚΡΥΟΘΕΡΑΠΕΙΑ OΡΓΑΝΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΩΜΩΝ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΧΕΡΙΩΝ-ΔΑΚΤΥΛΩΝ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΝΩ & ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ ΘΕΡΜΟΘΕΡΑΠΕΙΑ/ΚΡΥΟΘΕΡΑΠΕΙΑ OΡΓΑΝΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΩΜΩΝ ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΧΕΡΙΩΝ-ΔΑΚΤΥΛΩΝ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΝΩ & ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ ΘΕΡΜΟΘΕΡΑΠΕΙΑ/ΚΡΥΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΥΕΞΙΑ OΡΓΑΝΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΑ ΕΙΚΟΝΙΔΙΑ Περιέχει πολυγλωσσικές οδηγίες χρήσεως.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ( 1-4 ) ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ - ΒΑΔΙΣΤΙΚΑ ( 5-9 ) ΑΝΑΠΗΡΙΚΑ ΑΜΑΞΙΔΙΑ ( 10 ) ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΑΜΑΞΙΔΙΩΝ ( 11-12 ) ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΕΣ ΚΛΙΝΕΣ ( 13 )

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ( 1-4 ) ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ - ΒΑΔΙΣΤΙΚΑ ( 5-9 ) ΑΝΑΠΗΡΙΚΑ ΑΜΑΞΙΔΙΑ ( 10 ) ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΑΜΑΞΙΔΙΩΝ ( 11-12 ) ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΕΣ ΚΛΙΝΕΣ ( 13 ) 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ - ΒΑΔΙΣΤΙΚΑ ( 5-9 ) ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΑΜΑΞΙΔΙΩΝ ( 11-12 ) ΠΡΌΣΘΕΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΌΣ ΚΡΕΒΑΤΙΩN ( 14-15 ) ΣΤΡΩΜΑΤΑ - ΚΆΛΥΜΜΑΤΑ ΚΛΙΝΗΣ ( 17 ) ΜΑΞΙΛΑΡΙΑ - ΣΤΡΩΜΑΤΑ MEMORY FOAM ( 20-21

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤIΑ ΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ :88/22-9-2014 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: «Κατασκευή νέου διώροφου κέντρου αποθεραπείας αποκατάστασης ηµερησίας νοσηλείας και διηµέρευσης

Διαβάστε περισσότερα

Α.Μ. 2/2012 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Α.Μ. 2/2012 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΩN ΣΧΟΛΕΙΩΝ Τ.Ε.2 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ, Τ.Ε.4 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ, Τ.Ε.7ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ, Τ.Ε.4ο

Διαβάστε περισσότερα

για μια καλύτερη ζωή Κατάλογος προϊόντων Βοηθήματα ασθενών - Προϊόντα υγείας

για μια καλύτερη ζωή Κατάλογος προϊόντων Βοηθήματα ασθενών - Προϊόντα υγείας για μια καλύτερη ζωή Κατάλογος προϊόντων Βοηθήματα ασθενών - Προϊόντα υγείας Αγαπητοί μας, Με πρωταρχικό στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των συνανθρώπων μας με παροδικά ή μόνιμα προβλήματα υγείας,

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος προϊόντων. Βοηθήματα ασθενών - Προϊόντα υγείας

Κατάλογος προϊόντων. Βοηθήματα ασθενών - Προϊόντα υγείας Κατάλογος προϊόντων Βοηθήματα ασθενών - Προϊόντα υγείας Bοηθήματα μπάνιου AC 383 Κάθισμα μεταφοράς στη μπανιέρα Σκελετός αλουμινίου με πλαστικό κάθισμα και αντιολισθητικά υποπόδια. Δυνατότητα ρύθμισης

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΚΡΕΒΑΤΟΚΑΜΑΡΑΣ

ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΚΡΕΒΑΤΟΚΑΜΑΡΑΣ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΚΡΕΒΑΤΟΚΑΜΑΡΑΣ 1 Ηλεκτροκίνητες Κλίνες Ηλεκτροκίνητες πολύσπαστες Κλίνες Γερμανικής κατασκευής, με μεταλλικό σκελετό επενδυμένο με ξύλο. Παρέχουν: ρύθμιση 3 σημείων (ερεισίνωπο κεφαλής, ανύψωση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΣΤΕ ΤΟ IΔΙΟ ΠΑΘΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΗΠΟ Με την εγγύηση της ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.

ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΣΤΕ ΤΟ IΔΙΟ ΠΑΘΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΗΠΟ Με την εγγύηση της ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε. 30 ΕΩΣ ΧΡΟΝΙΑ EΓΓΥΗΣΗ WWW.GARDENA.GR ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΣΤΕ ΤΟ IΔΙΟ ΠΑΘΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΗΠΟ Με την εγγύηση της ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε. WWW.GARDENA.GR Περιεχόμενα ΠΟΤΙΣΜΑ + ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΝΕΡΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ (OGS & PROFI)

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος προϊόντων HARTMANN

Κατάλογος προϊόντων HARTMANN Κατάλογος προϊόντων HARTMANN Προϊόντα φαρμακείου Γαζοεπιδεσμικά προϊόντα Επιθέματα τραυμάτων Φαρμακεία πρώτων βοηθειών Ѳερμόμετρα Πιεσόμετρα Αισθητική υγιεινή Προϊόντα ακράτειας Περιποίηση δέρματος Φροντίδα

Διαβάστε περισσότερα

GET well FEEL well STAY well ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

GET well FEEL well STAY well ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ GET well FEEL well STAY well ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Η εταιρεία ΠΑΡΙΜΕΝΤ ΑΕ ιδρύθηκε το 1997 με πρωταρχικό σκοπό να προσφέρει υψηλής ποιότητας προϊόντα και υπηρεσίες στο

Διαβάστε περισσότερα

Color Formulas. Innovative products since 1966. Pantone 293 Blue Pantone 485 Red. 8pts pantone Ye 8pts pantone Y K R G

Color Formulas. Innovative products since 1966. Pantone 293 Blue Pantone 485 Red. 8pts pantone Ye 8pts pantone Y K R G Innovative products since 1966. Innovative products since 1966. Innovative products since 1966. R 0 G 81 B 186 Color Formulas Pantone 293 Blue Pantone 485 Red C 100 M 56 Y 0 K 0 8pts pantone reflex blue

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ 1 (Αίθοσζα λογοθεραπείας).

ΠΙΝΑΚΑ 1 (Αίθοσζα λογοθεραπείας). ΠΙΝΑΚΑ 1 (Αίθοσζα λογοθεραπείας). ΕΙΔΟ ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΣΕΦΝΙΚΨΝ ΦΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΨΝ Ειδικός καθρέφτης, που μαγνητοφωνεί και βιντεοσκοπεί τον ασθενή έως 20, αναπαράγει τα δεδομένα δίνοντας τη δυνατότητα εξάσκησης

Διαβάστε περισσότερα

Καλό και Φθηνό, γίνεται; Ασφαλώς!

Καλό και Φθηνό, γίνεται; Ασφαλώς! www.unimac.gr Είμαστε δίπλα σας! παρέχοντας: EðéëåãìÝíá ðñïúüíôá που συνδυάζουν ποιότητα και προσιτή τιμή Μεγάλη ποικιλία για να επιλέγετε αυτό που ακριβώς χρειάζεστε Διανομή πανελλαδικά έμπειρα καταστήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ 1 (Αίθοσζα λογοθεραπείας).

ΠΙΝΑΚΑ 1 (Αίθοσζα λογοθεραπείας). ΠΙΝΑΚΑ 1 (Αίθοσζα λογοθεραπείας). ΕΙΔΟ Ειδικός καθρέφτης εξάσκησης ασθενών και αξιολόγησης από το θεραπευτή Θεραπευτικός καθρέφτης One by four talker Κούκλα-αγόρι ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΣΕΦΝΙΚΩΝ ΦΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΩΝ Μαγνητοφώνηση

Διαβάστε περισσότερα

Ο οργανισµός SCIENCE TECHNOLOGIES (www.sciencetechnologies.org) διαθέτει τρεις µεγάλους τοµείς επιχειρηµατικής πρακτικής:

Ο οργανισµός SCIENCE TECHNOLOGIES (www.sciencetechnologies.org) διαθέτει τρεις µεγάλους τοµείς επιχειρηµατικής πρακτικής: Ο οργανισµός Science Technologies (πρώην εταιρεία, Science Fit Science in Health and Fitness) ιδρύθηκε στα τέλη του 1998 µε σκοπό να διαµορφώσει µια ιδιαίτερη σχέση επαγγελµατικής συνεργασίας - επιστηµονική

Διαβάστε περισσότερα

Select only the best. å ß ä ç ã ñ á ö å ß ï õ. w w w. d i a l e c t o s. g r

Select only the best. å ß ä ç ã ñ á ö å ß ï õ. w w w. d i a l e c t o s. g r Select only the best å ß ä ç ã ñ á ö å ß ï õ w w w. d i a l e c t o s. g r m a d e i n G e r m a n y No design writes better 4 pen scribble pico AL-star agenda & spirit Ο πλήρης κατάλογος LAMY στην ιστοσελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Τα ρεκόρ υπάρχουν για να καταρρίπτονται. Οι πίστες αγώνων υπάρχουν για να. κατακτώνται. Εκτός από ένα δυνατό μηχάνημα χρειάζεστε και τον κατάλληλο

Τα ρεκόρ υπάρχουν για να καταρρίπτονται. Οι πίστες αγώνων υπάρχουν για να. κατακτώνται. Εκτός από ένα δυνατό μηχάνημα χρειάζεστε και τον κατάλληλο Sport 30 / 31 Τα ρεκόρ υπάρχουν για να καταρρίπτονται. Οι πίστες αγώνων υπάρχουν για να κατακτώνται. Εκτός από ένα δυνατό μηχάνημα χρειάζεστε και τον κατάλληλο εξοπλισμό. Σχεδιασμένος για να ξεπεράσετε

Διαβάστε περισσότερα

Ο οργανισµός SCIENCE TECHNOLOGIES (www.sciencetechnologies.org) διαθέτει τρεις µεγάλους τοµείς επιχειρηµατικής πρακτικής:

Ο οργανισµός SCIENCE TECHNOLOGIES (www.sciencetechnologies.org) διαθέτει τρεις µεγάλους τοµείς επιχειρηµατικής πρακτικής: Ο οργανισµός Science Technologies (πρώην εταιρεία, Science Fit Science in Health and Fitness) ιδρύθηκε στα τέλη του 1998 µε σκοπό να διαµορφώσει µια ιδιαίτερη σχέση επαγγελµατικής συνεργασίας - επιστηµονική

Διαβάστε περισσότερα

Εξοπλισμός ιατρείων Συσκευές Όργανα Τεχνική υποστήριξη

Εξοπλισμός ιατρείων Συσκευές Όργανα Τεχνική υποστήριξη Εξοπλισμός ιατρείων Συσκευές Όργανα Τεχνική υποστήριξη 1 Περιεχόμενα Εμείς από κοινού. Ας εργαστούμε μαζί, προς όφελος αυτού που βρίσκεται στο επίκεντρο, δηλαδή του πελάτη. Περιμένει βοήθεια όσο αφορά

Διαβάστε περισσότερα

Γ. ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

Γ. ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ Γ. ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ Φορητοί παλμογράφοι -και δραστηριογράφοι- POLAR Ρολόγια-Παλμογράφοι για μέτρηση καρδιακής συχνότητας: ο πιο ακριβής, απλός κι εφικτός τρόπος προσδιορισμού της έντασης για προσδιορισμό

Διαβάστε περισσότερα

E-shop, Εμπορικός οδηγός, Forum, Αγγελίες, Πληροφορίες

E-shop, Εμπορικός οδηγός, Forum, Αγγελίες, Πληροφορίες Εδώ θα βρείτε αυτό που ψάχνετε! E-shop, Εμπορικός οδηγός, Forum, Αγγελίες, Πληροφορίες Αγορές όταν και όποτε εσείς θέλετε! Οι αγορές σας δεν έγιναν ποτέ πιο εύκολες, γρήγορες και σίγουρες, από την Pasakaleris

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (Α & Β ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ) ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ»

ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (Α & Β ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ) ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (Α & Β ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ) ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΚΑΘΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

www.polo.gr Οι τιμές είναι προτεινόμενες και μπορούν να αλλάξουν χωρίς ειδοποίηση. OUTDOOR CATALOGUE 2015

www.polo.gr Οι τιμές είναι προτεινόμενες και μπορούν να αλλάξουν χωρίς ειδοποίηση. OUTDOOR CATALOGUE 2015 3 OUTDOOR CATALOGUE 2015 OUTDOOR CATALOGUE 2015 4 ΕΝΔΥΣΗ Θερμοεσώρουχα - Base Layer 2 Fleece - Soft Shell 8 Αδιάβροχα - Aντιανεμικά 10 Ρούχα Active 12 Μαντήλια - HAD 13 ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΕΝΔΥΣΗΣ Καπέλα 15 Γυαλιά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΠΙΠΛΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Ο ΞΥΛΙΝΟΣ ΠΑΓΚΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ»

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΠΙΠΛΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Ο ΞΥΛΙΝΟΣ ΠΑΓΚΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ» ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΠΙΠΛΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Ο ΞΥΛΙΝΟΣ ΠΑΓΚΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ» ΚΟΥΤΕΛΙΔΑ Α. ΑΧΙΛΛΕΙΟΥ ΑΕΜ: ΞΕ 1571 Επιβλέπων ΛΑΜΠΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, M.Sc.

Διαβάστε περισσότερα

Λευκαίνει τα δόντια σε λιγότερο από 10 λεπτά. Απλή και εύκολη εφαρμογή, εγγυημένο και εντυπωσιακό αποτέλεσμα!

Λευκαίνει τα δόντια σε λιγότερο από 10 λεπτά. Απλή και εύκολη εφαρμογή, εγγυημένο και εντυπωσιακό αποτέλεσμα! αυτοπεποίθηση και σιγουριά. Το SmileBright έχει άμεσα αποτελέσματα και είναι ιδανικό για εσάς που θέλετε γρήγορα την τέλεια εμφάνιση για το ραντεβού σας ή για ένα ξεχωριστό event. Κάντε τα δόντια σας πιο

Διαβάστε περισσότερα

Χαρά ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Χρήσιμες Καινοτομίες 04. Χλοοκοπτικά 06. Honda Miimo 14. Εργαλεία κήπου 16. Η σειρά των σκαπτικών 30

Χαρά ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Χρήσιμες Καινοτομίες 04. Χλοοκοπτικά 06. Honda Miimo 14. Εργαλεία κήπου 16. Η σειρά των σκαπτικών 30 Αγρός & Κήπος ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Χρήσιμες Καινοτομίες 04 Χλοοκοπτικά 06 Κύρια χαρακτηριστικά χλοοκοπτικών μηχανημάτων 08 Xαρακτηριστικά χλοοκοπτικών Izy 10 Izy Αυτοκινούμενο (μια ταχύτητα) 12 Τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία µέτρησης για γνήσιους επαγγελµατίες. Ακριβή. Ανθεκτικά. Αξιόπιστα. Άριστος χειρισµός. 2015/2016

Εργαλεία µέτρησης για γνήσιους επαγγελµατίες. Ακριβή. Ανθεκτικά. Αξιόπιστα. Άριστος χειρισµός. 2015/2016 Εργαλεία µέτρησης για γνήσιους επαγγελµατίες Ακριβή. Ανθεκτικά. Αξιόπιστα. Άριστος χειρισµός. 2015/2016 Για όσους κάνουν µε ακρίβεια την δουλειά τους. Γνήσιοι επαγγελµατίες µετρούν µε την STABILA. STABILA

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2015 / 2016

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2015 / 2016 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2015 / 2016 Η εταιρεία «B.J.P» (Basic Jewllery Products) ιδρύθηκε από τον Γεώργιο Παναγιωτίδη τον Ιανουάριο του 1992 με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Δραστηριοποιείται στον χώρο της αργυροχρυσοχοΐας με

Διαβάστε περισσότερα

ÓùëÞíåò êáé áîåóïõüñ áðï Ýôåõóçò óõìðõêíùìüôùí

ÓùëÞíåò êáé áîåóïõüñ áðï Ýôåõóçò óõìðõêíùìüôùí SOL193-208.qxd 13/5/2005 8:07 Page 193 ÓùëÞíåò êáé áîåóïõüñ áðï Ýôåõóçò óõìðõêíùìüôùí Σωλήνας αποχετεύσεως γιά κλιµατιστικά, υψηλής ποιότητος, εύκαµπτος και απόλυτα κατάλληλος για σκληρή χρήση χωρίς προβλήµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΛΗΤΙΑΤΡΙΚΑ ΟΡΘΩΤΙΚΑ ZAMST: ΑΚΡΙΒΩΣ ΕΚΕΙ ΠΟΥ ΤΑ ΧΡΕΙΑΖΕΣΤΕ, ΟΤΑΝ ΤΑ ΧΡΕΙΑΖΕΣΤΕ!

ΑΘΛΗΤΙΑΤΡΙΚΑ ΟΡΘΩΤΙΚΑ ZAMST: ΑΚΡΙΒΩΣ ΕΚΕΙ ΠΟΥ ΤΑ ΧΡΕΙΑΖΕΣΤΕ, ΟΤΑΝ ΤΑ ΧΡΕΙΑΖΕΣΤΕ! ΑΘΛΗΤΙΑΤΡΙΚΑ ΟΡΘΩΤΙΚΑ ZAMST: ΑΚΡΙΒΩΣ ΕΚΕΙ ΠΟΥ ΤΑ ΧΡΕΙΑΖΕΣΤΕ, ΟΤΑΝ ΤΑ ΧΡΕΙΑΖΕΣΤΕ! F R O M J A P A N www.zamst.com ZAMST: ακριβώς εκεί που τα χρειάζεστε, όταν τα χρειάζεστε! Toshiyuki Hirama Dr Mitsutoshi

Διαβάστε περισσότερα