ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΚΑΣΑΝΟΗΗ ΣΗ ΑΠΗΥΗΗ ΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΥΟΡΗΓΙΑ ΣΟΝ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΚΑΣΑΝΟΗΗ ΣΗ ΑΠΗΥΗΗ ΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΥΟΡΗΓΙΑ ΣΟΝ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ"

Transcript

1 ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΗΝ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΚΑΣΑΝΟΗΗ ΣΗ ΑΠΗΥΗΗ ΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΥΟΡΗΓΙΑ ΣΟΝ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ ΤΝΟΔΙΝΟ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΠΕΙΡΑΙΑ 2008

2 ΚΑΣΑΝΟΗΗ ΣΗ ΑΠΗΥΗΗ ΣΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΥΟΡΗΓΙΑ ΣΟΝ ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΗ ΔΙΑΓΧΓΗ... 2 ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΧΣΟ... 3 ΥΟΡΖΓΗΑ ΗΣΟΡΗΚΖ ΑΝΑΓΡΟΜΖ Οη ρνξεγίεο ζήκεξα Οκνηφηεηεο θαη δηαθνξέο ΚΗΝΖΣΡΑ ΔΣΑΗΡΗΧΝ ΓΗΑ ΑΝΑΛΖΦΖ ΥΟΡΖΓΗΚΧΝ ΓΡΑΔΧΝ ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΥΟΡΖΓΗΚΑ ΖΜΑΓΗΑ ΜΟΡΦΔ ΚΑΗ ΔΗΓΖ ΥΟΡΖΓΗΑ ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ ΥΟΡΖΓΧΝ ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΓΔΤΣΔΡΟ: ΔΣΑΗΡΗΚΑ ΟΦΔΛΖ ΑΠΟ ΣΖΝ ΥΟΡΖΓΗΚΖ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ ΜΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΖ ΥΟΡΖΓΗΑ NΟΜΟΥΔΓΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΖ ΥΟΡΖΓΗΑ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟ ΠΛΔΟΝΔΚΣΖΜΑ ΜΔΧ ΥΟΡΖΓΗΑ Ζ ΜΔΣΡΖΖ ΣΖ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΖ ΥΟΡΖΓΗΑ Αμηνιφγεζε κέζσλ επηθνηλσλίαο Αμηνιφγεζε εκπνξηθήο ρνξεγίαο Δκπνξηθή ρνξεγία-έξεπλα αγνξάο: Ζ Τβξηδηθή Πξνζέγγηζε ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΣΡΙΣΟ: ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΠΡΧΣΟΓΔΝΟΤ ΔΡΔΤΝΑ ΔΗΑΓΧΓΖ ΠΖΓΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΧΝ ΥΔΓΗΑΜΟ ΔΡΧΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟΤ ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΣΔΣΑΡΣΟ: ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΑΝΑΛΤΖ ΓΗΑΚΤΜΑΝΖ ΑΝΑΛΤΖ ΤΥΔΣΗΔΧΝ ΜΔ ΣΖ ΜΔΘΟΓΟ χ ΤΝΟΦΖ ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΓΔΝΗΚΑ ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

3 ΔΙΑΓΧΓΗ Ζ ρνξεγία απνηειεί ηζρπξφ επηθνηλσληαθφ φρεκα γηα ηελ αλάπηπμε κηαο επηρείξεζεο. Μέζσ ηεο ρνξεγίαο, ππνζηεξίδνληαη θαη πινπνηνχληαη γεγνλφηα θαη επηηπγράλεηαη ε αλάπηπμε ηεο εηθφλαο ηεο, πξνζζέηνληαο ηεο θχξνο ζρεηηθά κε ην πξνθίι θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο. Σν ζεζκφ ηεο ρνξεγίαο ηνλ ζπλαληάκε γηα πξψηε θνξά ζηελ Αξραηφηεηα, νπφηε θαη ε ρνξεγία ήηαλ «ιεηηνπξγία», δειαδή εμππεξέηεζε ηνπ θνηλσληθνχ ζπκθέξνληνο. Σφηε, ρνξεγφο ζήκαηλε απηφ πνπ ιέεη θαη ε ίδηα ε ιέμε, δειαδή αξρεγφο ρνξνχ (ρνξφο+ άγσ). Σν ζέκα ησλ ρνξεγηψλ θαηά θαηξνχο έρεη απαζρνιήζεη πνιινχο εξεπλεηέο θαζφηη ηα ηειεπηαία ρξφληα έρεη αλαπηπρζεί ζε κεγάιν βαζκφ. Πνιινί είλαη απηνί νη νπνίνη ζπγρένπλ ηελ δηαθήκηζε θαη ηελ πξνψζεζε πσιήζεσλ κε ηελ ρνξεγία. Άιινη πάιη ζπγρένπλ ηελ ρνξεγία κε ηελ δσξεά. Χζηφζν πξέπεη λα ηνληζηεί φηη ε ρνξεγία δελ είλαη ηίπνηα απφ φια απηά. Ζ ρνξεγία είλαη εληειψο δηαθνξεηηθή θαη ζαλ ζηφρν δελ έρεη ηελ πξνβνιή, αιιά αληίζεηα ηελ ζηήξημε επηρεηξήζεσλ κε αληάιιαγκα ηελ πίζησζε ησλ ρνξεγψλ κε θνηλσληθή εππνξία. Ζ ρνξεγία σο κνξθή ρξεκαηνδφηεζεο θαη αλάπηπμεο, ησλ πνιηηηζηηθψλ ηδξπκάησλ θαη ηεο πνιηηηζηηθήο καο θιεξνλνκηάο, απνηειεί πξνυπφζεζε θαη φρη επηινγή γηα φινπο ηνπο ελδηαθεξφκελνπο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην ρψξν ηνπ ειιεληθνχ πνιηηηζκνχ. ηελ θνηλσλία ησλ πιεξνθνξηψλ θαη ηεο γλψζεο, ε αλαδήηεζε κεζφδσλ ρξεκαηνδφηεζεο δεκηνπξγεί ζπλερείο «πνλνθεθάινπο» ζηνπο πνιηηηζηηθνχο δηαρεηξηζηέο θαη ζηνπο ππεχζπλνπο γηα ηελ αλάπηπμε ησλ πνιηηηζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, ησλ πνιηηηζηηθψλ ηδξπκάησλ θαη ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο. Ζ παξνχζα εξγαζία έρεη ζηφρν λα αζρνιεζεί κε ην ζεζκφ ηεο εκπνξηθήο ρνξεγίαο θαη λα εμεηάζεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν απηή επεξεάδεη ηνλ πνιίηεθαηαλαισηή ν νπνίνο ηελ αληηιακβάλεηαη. Πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλεζεί ε απήρεζε απηή, ζηε ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζα πξαγκαηνπνηεζεί έξεπλα, ε νπνία ζα κειεηήζεη ηηο επηπηψζεηο πνπ έρνπλ νη ρνξεγίεο ζηηο επηρεηξήζεηο ρνξεγνχο, ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη θαηαλαισηέο βιέπνπλ ζηελ πξάμε ηελ ρνξεγία θαη ην θαηά πφζν επεξεάδνληαη απφ απηή ζηηο αγνξέο ηνπο. 2

4 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 Ο ΥΟΡΗΓΙΑ Ζ ρνξεγία, απαιιαγκέλε ζηηο κέξεο απφ πνηθίιεο πξνγελέζηεξεο ζπγρχζεηο θαη παξεξκελείεο, έρεη νξηνζεηεζεί σο ζεζκφο, απνηειψληαο νπζηαζηηθά έλαλ απηφλνκν θαη εμαηξεηηθά αλαγθαίν θνηλσληθφ νηθνλνκηθφ ζεζκφ, ν νπνίνο ιεηηνπξγεί ζπκπιεξσκαηηθά ζε ζρέζε κε ηηο ινηπέο κνξθέο επηθνηλσλίαο. Δπηρεηξψληαο ηελ ελλνηνινγηθή απνζαθήληζε ηνπ φξνπ «Υνξεγία» ζχκθσλα κε ηελ ππάξρνπζα βηβιηνγξαθία, δηαπηζηψλνπκε φηη «Υνξεγία (θνηλσληθή) είλαη ε ρξεκαηνδφηεζε θαη ζηήξημε κε θεξδνζθνπηθψλ νξγαληζκψλ ή/θαη δξαζηεξηνηήησλ θνηλσληθνχ πεξηερνκέλνπ, απφ ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο, κε απνθιεηζηηθφ αληηζηάζκηζκα ηελ πίζησζε ησλ ρνξεγψλ κε θνηλσληθή εππνηία, εκπεξηέρνπζα κεηαθνξά πφξσλ απφ ηνλ ηδησηηθφ ζην δεκφζην θνηλσληθφ ηνκέα» 1. Απφ ηνλ πξναλαθεξζέληα νξηζκφ πξνθχπηνπλ ηα βαζηθά ζπζηαηηθά ζηνηρεία ηεο ρνξεγίαο, πνπ είλαη 2 : Σα ακνηβαία αληηζηαζκίζκαηα κεηαμχ ρνξεγνχ-ρνξεγνπκέλνπ. χκθσλα κε ηνλ νξηζκφ ηνπ Θαιή Κνπηνχπε «ε ακνηβαία αληαπνδνηηθόηεηα κεηαμύ ρνξεγνύ ρνξεγνύκελνπ, ηόζν ωο πξνο ην δνύλαη όζν θαη ωο πξνο ην ιαβείλ, έρεη κόλν θνηλωληθή ρξνηά, γηα παξάδεηγκα θνηλωληθή εππνηία γηα ην ρνξεγό. Με βάζε απηήλ ηελ παξαδνρή, ν ελ ιόγω ζπγγξαθέαο δηαρωξίδεη ην ρνξεγηθό ζεζκό ζε θνηλωληθή ρνξεγία πνπ νξίδεηαη ωο άλωζη θαη ζε αληίζηνηρα εκπνξηθή 3». Ζ ηειεπηαία ελέρεη ην ζηνηρείν ηεο εκπνξηθφηεηαο θαζψο νη ρνξεγηθέο ελέξγεηεο απνζθνπνχλ θαηά βάζε ζηε κεγηζηνπνίεζε ηεο πξνβνιήο ηνπ γεγνλφηνο απφ ην ζχλνιν ησλ Μ.Μ.Δ., ψζηε λα επηηεπρζεί αχμεζε ησλ πσιήζεσλ ηεο εηαηξείαο ρνξεγνχ. Χζηφζν, ε κειέηε ηεο δηεζλνχο βηβιηνγξαθίαο θαηαδεηθλχεη φηη δελ ππάξρεη εθηελήο βηβιηνγξαθηθή αλαθνξά γηα ην ζρεηηθφ ελλνηνινγηθφ δηαρσξηζκφ. Καζψο νη φξνη Sponsoring 1 Bates Don, (2002), To Inform and Persuade: Public Relations from the down of civilization 2 Bates Don, (2002), To Inform and Persuade: Public Relations from the down of civilization 3 Κνπηνχπεο Θαιήο, (2001) «Πξαθηηθφο νδεγφο Γεµνζίσλ ρέζεσλ, αθθνπιαο 3

5 (εκπνξηθή ρνξεγία) Sponsorship ή Chorigia (θνηλσληθή ρνξεγία) αλαθέξνληαη θαηά πεξίπησζε απφ πιήζνο ζπγγξαθέσλ ρσξίο λα ππάξρεη μεθάζαξνο δηαρσξηζκφο κεηαμχ ησλ ελλνηψλ 4. Δπηπξφζζεηα, επηζεκαίλεηαη φηη ζηε ζπλήζε επαγγεικαηηθή πξαθηηθή ζε θάζε ρνξεγηθή πξάμε αλαπφθεπθηα πξνθχπηνπλ κεηαμχ ησλ ζπκβαιιφκελσλ κεξψλ, αθελφο νηθνλνκηθά (θαηαβνιή πνζνχ ή παξνρή ππεξεζηψλ ή πξνψζεζε πσιήζεσλ), αθεηέξνπ επξχηεξα επηθνηλσληαθά (πξνβνιή νλφκαηνο ή ζήκαηνο ή πξντφληνο ή ππεξεζίαο) νθέιε γηα ηα εκπιεθφκελα κέξε. χκθσλα άιισζηε κε ηνλ Frank Jefkins «αλ θαη κπνξεί λα ππάξρνπλ ρνξεγνί πνπ απιψο επηζπκνχλ λα θάλνπλ κηα θηιαλζξσπία, ζηηο κέξεο καο ζπάληα ηζρχεη απηφ», θαζψο πιένλ ηα αληηθείκελν ηεο ρνξεγίαο λα απνθηά νινέλα θαη πεξηζζφηεξν εκπνξηθφ ραξαθηήξα, γεγνλφο πνπ ακβιχλεη ηε δηαθνξνπνίεζε ηεο εκπνξηθήο απφ ηελ θνηλσληθή ρνξεγία. Με άιια ιφγηα ν ρνξεγηθφο ζεζκφο δελ είλαη απνζηαζηνπνηεκέλνο απφ ηηο ινηπέο κνξθέο επηθνηλσλίαο. Αληηζέησο ιεηηνπξγεί επηθνπξηθά ζηελ επίηεπμε ησλ θαηά πεξίπησζε ζηφρσλ. Με κηα αλαγθαία πξνυπφζεζε ηελ νπζηαζηηθή θαη φρη θαη επίθαζε χπαξμε ζε φηη αθνξά ζηε ρνξεγηθή ελέξγεηα ηνπ ζηνηρείνπ ηεο θνηλσληθήο πξνζθνξάο παξάιιεια κε ην νηθνλνκηθφ θαη βεβαίσο επηθνηλσληαθφ φθεινο. πγρξφλσο αλαθέξνληαη ζ απηφ5: 1. Ζ δπλαηφηεηα ηνπ λα δεκηνπξγεί, κεγηζηνπνηεί ηελ πξνβνιή ή θαη λα απνθαζηζηά ηελ εηαηξηθή πξνζσπηθφηεηα κηαο επηρείξεζεο θαζψο επίζεο λα εληζρχεη ηε δηαθεκηζηηθή ή ηελ πξνσζεηηθή εθζηξαηεία ηεο ηειεπηαίαο. 2. Ζ δεκηνπξγία πξνυπνζέζεσλ πξνθεηκέλνπ λα απεπζπλζεί κηα εηαηξεία ζε έλα λέν θνηλφ ζηφρν, γεγνλφο πνπ ζα επηθέξεη αχμεζε ησλ πσιήζεσλ. 3. Ζ δηαρείξηζε θαη πξνβνιή κηαο επηηπρνχο θαη πγηνχο εηαηξηθήο ηαπηφηεηαο. 4 Wilcox D et al (1998) «Γεκφζηεο ρέζεηο: ηξαηεγηθέο θαη ηερληθέο», Έιιελ. 5 Bates Don, (2002), To Inform and Persuade: Public Relations from the down of civilization 4

6 1.1.ΙΣΟΡΙΚΗ ΑΝΑΓΡΟΜΗ ηελ Αξραία Διιάδα θαη εηδηθά ζηελ Αζελατθή Γεκνθξαηία, θπξίαξρε ηδενινγία απνηεινχζε ε δξαζηεξηνπνίεζε θαη πξνζθνξά θάζε πνιίηε ζηνλ νηθνλνκηθφ, θνηλσληθφ θαη πλεπκαηηθφ ηνκέα, εμίζνπ. Δπηπιένλ θαη φπσο επηζεκαίλεη ν φισλ "ν πνιίηεο δελ έπξεπε λα είλαη νχηε ππεξβνιηθά πινχζηνο, νχηε ππεξβνιηθά θησρφο. Αληίζεηα είρε ηελ ππνρξέσζε λα εξγάδεηαη θαη λα πξνζθέξεη ην πεξίζζεπκα ηεο εξγαζίαο ηνπ ζε επελδχζεηο πξνο φθεινο ηεο θνηλσλίαο". Απηή ήηαλ ε γεληθφηεξε αξραηνειιεληθή αληίιεςε πνπ αλήγαγε ην ζεζκφ ηεο ρνξεγίαο ζε εζληθφ θαη ζπλάκα απηνλφεην ρξένο. Κάπσο έηζη νη ηέρλεο, ε ινγνηερλία, ε θηινζνθία, νη πνιηηηθέο θαη νηθνλνκηθέο ζεσξίεο, ε λνκνζεζία, ν αζιεηηζκφο άλζηζαλ ζηελ Αξραία Διιάδα θαη θαηάθεξαλ λα δηαηεξήζνπλ ηε ιακπξφηεηα θαη ηελ δηαρξνληθφηεηά ηνπο κέζα ζηνπο αηψλεο6. Γισζζνινγηθά νη ξίδεο ηεο ρνξεγίαο εληνπίδνληαη ζην αξραίν ξήκα ρνξεγέσ, πνπ ε αξρηθή ηνπ ζεκαζία ήηαλ πξνζθέξσ / θαιχπησ ηα έμνδα ηνπ ζεαηξηθνχ ρνξνχ. Ζ ρνξεγία ζεζκνζεηήζεθε απφ ηνλ Κιεηζζέλε ηνλ 6 ν αη. π.ρ. σο κία απφ ηηο ιεηηνπξγίεο ζηελ Αξραία Αζελατθή πνιηηεία, θαηά ηελ νπνία νη πινπζηφηεξνη πνιίηεο αλαιάκβαλαλ ηα έμνδα ηνπ ρνξνχ ζε δξακαηηθέο παξαζηάζεηο. Κάζε θπιή δηάιεγε θάπνηνλ απφ ηνπο πινχζηνπο πνιίηεο ηεο, ν νπνίνο αλαιάκβαλε λα ρξεκαηνδνηήζεη ην ρνξφ ζην ζέαηξν θαη ην κφλν πνπ έπαηξλε σο αληάιιαγκα ήηαλ έλα βξαβείν αλ ληθνχζε ζην δξακαηηθφ αγψλα. Δπίζεο ν ρνξεγφο επηβαξπλφηαλ γηα ηηο δαπάλεο ηεο ζπκκεηνρήο ηεο θπιήο ζηελ πνκπή ησλ Παλαζελαίσλ ή άιισλ ζξεζθεπηηθψλ ηειεηψλ (Αλζεζηήξηα, Μηθξά ή θαη αγξνχο Γηνλχζηα, Μνπλίρηα θιπ.). Δπεηδή νη δαπάλεο ήηαλ κεγάιεο, πνιιέο θνξέο ηε ρνξεγία αλαιάκβαλαλ δχν ή πεξηζζφηεξα πξφζσπα ζπγρξφλσο (ζπγρνξεγνί). Βέβαηα κε ηνλ θαηξφ ν φξνο ρνξεγία απέθηεζε επξχηεξε ζεκαζία, απηή ηεο παξνρήο ησλ ρξεκάησλ (θαηαβνιήο 6. "Σhe History of Greece to the death of Alexander", The great Penguin. 5

7 δαπάλεο) πνπ απαηηνχληαλ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε θάπνηνπ θνηλσθεινχο δεκφζηνπ έξγνπ, ην νπνίν κπνξεί λα ήηαλ πνιηηηζηηθφ, αζιεηηθφ ή ακπληηθνχ ραξαθηήξα ηελ Αξραία Διιάδα θαη εηδηθά ζηελ Αζελατθή Γεκνθξαηία θαη νη νηθνλνκηθνί θαλφλεο είραλ αλζξσπνθεληξηθφ ραξαθηήξα. Πξφνδνο δελ ζήκαηλε επίηεπμε πξνζσπηθψλ ζηφρσλ αιιά ζπλνιηθή αλαβάζκηζε ηεο δσήο ηεο θνηλσλίαο θαη ηεο νηθνλνκίαο. Ζ θπξίαξρε αληίιεςε, δειαδή, ησλ αξραίσλ γηα ηελ αλάπηπμε γεληθφηεξα ήηαλ ε δξαζηεξηνπνίεζε θάζε αηφκνπ κέζα ζηελ θνηλσλία, ε πιήξεο απνθπγή ηεο απφιπηεο θηψρηαο αιιά θαη ηνπ ππέξκεηξνπ πινπηηζκνχ θαη θπζηθά ε επέλδπζε ηνπ πιενλάζκαηνο ζε "αγαζά θχξνπο". Αγαζά ηα νπνία απηφο πνπ ζα ηα ρξεκαηνδνηνχζε ζα ηνλ βνεζνχζαλ λα εληζρχζεη ην θχξνο ηνπ. Γεληθφηεξα νη ρνξεγνί δειαδή ήηαλ πεξήθαλνη γηα ηελ πξνζθνξά ηνπο δηφηη έραηξαλ ηεο αλαγλψξηζεο ησλ ζπκπνιηηψλ ηνπο. Οη ρνξεγίεο ζηελ Αξραία Διιάδα, δειαδή απνηεινχζαλ γα ηνπο πινχζηνπο πνιίηεο ηεο κηα δεκφζηα ππνρξέσζε, γηα ηελ νπνία ζπαλίσο δπζαλαζρεηνχζαλ. Βέβαηα φηαλ δελ βξίζθνληαλ νηθεηνζειψο ρνξεγνί, νξίδνληαλ απφ ηνλ Γήκν κε θξηηήξην ηνλ πινχην ηνπ θάζε πνιίηε. Οη ρνξεγίεο πνπ αθνξνχζαλ ηνλ πνιηηηζκφ νλνκάδνληαλ "Λεηηνπξγίεο" θαη φζεο είραλ ζρέζε κε ηελ άκπλα ηεο πφιεο "Σξηεξαξρίεο". Οη ρνξεγίεο γηα πνιηηηζηηθέο ή αζιεηηθέο δηνξγαλψζεηο δελ ήηαλ ηδηαίηεξα βαξηέο, σζηφζν δελ έπεθηαλ πνιιέο θνξέο ζηα ίδηα άηνκα. Βέβαηα θαη σο αλαθνξά ηηο "Σξηεξαξρίεο" θαη γεληθφηεξα ηηο ρνξεγίεο πνπ αθνξνχζαλ ζηελ επάλδξσζε ζηξαηνχ γηα ηελ πξνζηαζία ηεο Αζήλαο ή ηελ επηβνιή ηεο ζέιεζεο ηεο έμσ απφ ηα φξηα ηεο ήηαλ πνιχ βαξηέο εηζθνξέο (ζπγθξηηηθά κε ηηο άιιεο). Γηα ην ιφγν απηφ αλ θάπνηνο αξλνχληαλ λα ρνξεγήζεη "πνιηηηζκφ" είρε ην θφβν επηβνιήο ηξηεξαξρίαο, πνπ ην θφζηνο ηεο κπνξνχζε λα θηάζεη κέρξη θαη ην έλα ηάιαλην. Μάιηζηα αλ θάπνηνο είρε ηελ νηθνλνκηθή δπλαηφηεηα λα πξνβεί ζε ρνξεγίεο, αιιά δελ ην έθαλε, ζε πεξίπησζε δηθαζηεξίνπ ζεσξνχληαλ θάηη ηδηαίηεξα κεκπηφ, ιεηηνπξγνχζε ελαληίνλ ηνπ θαη αλαθέξνληαλ σο επηβαξπληηθφ ζηνηρεηφ. Δίρε λνκνζεηεζεί αθφκε θαη ν ζεζκφο ηνπ "πιεξνθνξηνδφηε", πνπ 6

8 κεηαμχ άιισλ απνζθνπνχζε θαη ζην λα θαηαγγέιινληαη φζνη δελ θαηέβαιαλ ηελ πξέπνπζα εηζθνξά ζηηο ρνξεγίεο7. Οη ρνξεγίεο, δειαδή, ήηαλ κηα ηδηαίηεξα ζνβαξή ππφζεζε, πνπ ζθνπφ θαη ζηφρν είραλ ηε ζπλεηζθνξά ηνπ θάζε πνιίηε ζε πξνζδηνξηζκέλεο ππεξεζίεο ζηελ πφιε. Γελ ήηαλ ιίγεο νη θνξέο πνπ νη ρνξεγνί αλαιακβάλνληαο κηα ιεηηνπξγία θαινχληαλ λα θαιχςνπλ θαη ηα ιεγφκελα "ζεσξηθά ρξήκαηα", δειαδή ηα θνλδχιηα πνπ δηαλέκνληαλ ζηνπο Αζελαίνπο πνιίηεο ψζηε λα κπνξνχλ -αλ δελ είραλ ηε δπλαηφηεηα- λα παξαθνινπζήζνπλ ηηο ζεαηξηθέο παξαζηάζεηο - πνπ ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ζεσξνχληαλ ην θαιχηεξν "ζρνιείν"-, αιιά θαη γηα λα ζπκκεηέρνπλ ζηηο δεκφζηεο ενξηέο, γηα ηηο νπνίεο κάιηζηα νη ζπκκεηέρνληεο απείραλ αθφκε θαη απφ ηηο εξγαζίεο ηνπο. Μάιηζηα είρε ζεζπηζηεί γηα φινπο ηνπο πνιίηεο αλεμαηξέησο ην πνζφ ησλ 2 νβνιψλ σο ειάρηζηε θαηαβνιή γηα ηα ζεσξηθά. Σν ηζρπξφηεξν θίλεηξν ησλ ρνξεγψλ ηεο αξραηφηεηαο ήηαλ ε θαηαμίσζε κεηαμχ ησλ ζπκπνιηηψλ ηνπο θαη θπζηθά ε πζηεξνθεκία. Γη απηφ γεληθφηεξα ζηελ Αξραία Διιάδα δελ απνδίδνληαλ ηηκέο κφλν ζηνπο πλεπκαηηθνχο δεκηνπξγνχο ή αζιεηέο αιιά θαη ζηνπο ρνξεγνχο. Δηδηθά θαηά ηελ Μπθελατθή επνρή, φπσο καο ελεκεξψλεη ν κεξνο, αιιά θαη κεηά θαηά ηελ πεξίνδν ηεο θιαζζηθήο Διιάδαο, φπσο καζαίλνπκε απφ ηνλ Λαηίλν ζπγγξαθέα Βηηξνχβην ηνπ 1νπ πρ αηψλα "νη πξφγνλνη ησλ Διιήλσλ απέδηδαλ κεγάιεο ηηκέο ζηνπο αζιεηέο πνπ λίθεζαλ ζηα Οιχκπηα, ηα Πχζηα, ηα Ίζζκηα θαη ηα Νεκέα (απηνί ήηαλ νη πην θεκηζκέλνη αγψλεο). Ήηαλ παζίγλσζηνη αλάκεζα ζε φινπο ηνπο ζπκπνιίηεο ηνπο θαη απνιάκβαλαλ ηηκεηηθέο δηαθξίζεηο. Σηκή πνπ απνιάκβαλαλ θαη νη ρνξεγνί ησλ δηαθφξσλ αγψλσλ". Θα πξέπεη θπζηθά λα επηζεκάλνπκε φηη θαη ζηελ Αξραία Διιάδα φζνη ρνξεγνχζαλ είηε πνιηηηζκφ (ιεηηνπξγίεο) είηε ηελ άκπλα ηεο πφιεο (ηξηεξαξρίεο) απνιάκβαλαλ ην πξνλφκην ηεο θνξναπαιιαγήο. Σν γεγνλφο απηφ απνδεηθλχεη θαη κηα καξηπξία ηεο επνρήο ζχκθσλα κε ηελ νπνία ήηαλ ζχλεζεο ην θαηλφκελν φπνηε αλέθππηαλ δεκνζηνλνκηθέο δπζρέξεηεο έλα απφ 7 "H ηζηνξία ηεο Αξραίαο Διιάδαο", Υέξκαλ Μπέλγθζηνλ, εθδφζεηο Μέιηζζα. 7

9 ηα πξψηα κέηξα πνπ ιακβάλνληαλ ήηαλ ε θαηάξγεζε ησλ θνξναπαιιαγψλ γηα ρνξεγίεο, γπκλαζηαξρίεο, εζηηάζεηο θιπ. Δπηπιένλ θαη πέξα απφ ην θίλεηξν ηεο θνηλσληθήο θαηαμίσζεο νη ρνξεγνί είραλ θαη απηφ ηεο θαηάιεςεο εμερνπζψλ ζέζεσλ ζηα ζέαηξα, θάηη πνπ απνηεινχζε θαη κηα πνιχ θαιή δηαθήκηζε γηα ηα πξντφληα ησλ εκπφξσλ ρνξεγψλ. Σέινο, εηθάδεηαη θαη φηη νη ρνξεγνί θαηάθεξλαλ κέζσ ησλ ρνξεγηψλ ηνπο λα αλαπηχζζνπλ ηηο δεκφζηεο ζρέζεηο ηνπο. Ο Ξελνθψλ γξάθεη ραξαθηεξηζηηθά ζηα "Απνκλεκνλεχκαηα" θαη αλαθεξφκελνο ζηνλ Αληηζζέλε, φηη κε ηηο ρνξεγίεο ηνπ θαηφξζσζε φηαλ ήηαλ ρνξεγφο λα ληθά ζε φινπο ηνπο ρνξνχο Οι σοπηγίερ ζήμεπα Ζ αληαπνδνηηθή ρνξεγία, σο ζπζηεκαηηθή νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα, αξρίδεη απφ ηελ δεθαεηία ηνπ 60 λα εκθαλίδεηαη κε ηελ αλάπηπμε ησλ ξαδηνηειενπηηθψλ κέζσλ ζηηο ΖΠΑ, Αγγιία, Γαιιία θαη Γεξκαλία. ηελ Γεξκαλία ε εκθάληζε ηεο εκπνξηθήο ρνξεγίαο γίλεηαη αηζζεηή ζε ξαδηνηειενπηηθά πξνγξάκκαηα, ζε αζιεηηθέο εθδειψζεηο θαη γεληθά ζηελ πεξηνρή ηεο επηθνηλσληαθήο αγνξάο, ηνπ ζεάκαηνο, ηεο επηζηήκεο θαη ηνπ πνιηηηζκνχ. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 60 επηρεηξήζεηο πξνζπαζνχλ γηα πξψηε θνξά λα πξνβιεζνχλ ζε ξαδηνηειενπηηθά πξνγξάκκαηα, ελψ ηε δεθαεηία ηνπ 70 ρξεζηκνπνηνχλ γηα πξψηε θνξά αζιεηηθέο εθδειψζεηο γηα δηαθεκηζηηθνχο ζθνπνχο. Σελ επφκελε δεθαεηία,απηή ηνπ 80 ε εκπνξηθή ρνξεγία ζηηο αζιεηηθέο εθδειψζεηο εδξαηψλεηαη θαη επεθηείλεηαη ζηνπο ηνκείο ηεο ηέρλεο, ηεο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ζε άιινπο θνηλσληθνχο ηνκείο8. εκαληηθά αλαπηχζζεηαη θαη ν ζεζκφο ζηηο ΖΠΑ φπνπ ε εκπνξηθή ρνξεγία παίξλεη ηελ κνξθή αλεχξεζεο νηθνλνκηθψλ πφξσλ «fundraising»,θπξίσο ιφγσ 8 "H ηζηνξία ηεο Αξραίαο Διιάδαο", Υέξκαλ Μπέλγθζηνλ, εθδφζεηο Μέιηζζα. 8

10 ηεο αλχπαξθηεο θξαηηθήο ππνζηήξημεο θαη επηρνξήγεζεο πνιηηηζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. ηελ Διιάδα θαηά ηνλ 19 ν αηψλα, ε ρνξεγία παχεη λα ππάξρεη ζαλ ζεζκφο θαη ηνλ ξφιν ησλ ρνξεγψλ αλαιακβάλνπλ κεγάινη επεξγέηεο θαη δσξεηέο. Δχπνξνη Έιιελεο φπσο ν πγγξφο, ν Αβέξσθ, ν νχηζνο θαη πνιινί άιινη, ρξεκαηνδφηεζαλ έξγα κεγάιεο εζληθήο ζεκαζίαο γηα ηνλ ηφπν ηνπο. Έηζη ρηίζηεθαλ λνζνθνκεία, κνπζεία, βηβιηνζήθεο, ζρνιεία, θηιαλζξσπηθά ηδξχκαηα θ.α. Σεξάζηηεο ζπιινγέο έξγσλ Σέρλεο, Δθδφζεηο, Ηζηνξηθά αξρεία, δηνξγάλσζε ζπλεδξηψλ ή αζιεηηθψλ γεγνλφησλ, αξρηηεθηνληθέο παξεκβάζεηο, δεκηνπξγία κνπζείσλ, ρξεκαηνδφηεζε εξεπλψλ, θαη πνιηηηζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, ρνξεγία ζεαηξηθψλ ή θηλεκαηνγξαθηθψλ παξαγσγψλ είλαη αλάκεζα ζηηο ρνξεγίεο - "επελδχζεηο" πνπ επηιέγνπλ λα θάλνπλ ζήκεξα κεγάινη επηρεηξεκαηηθνί θαη θπξίσο ηξαπεδηθνί νξγαληζκνί. Υσξίο θαλείο λα ηνπο ππνρξεψλεη αιιά απνθνκίδνληαο πνιιά θαη άκεζα εμαξγπξψζηκα νθέιε πνιπεζληθνί αιιά θαη εγρψξηνη νηθνλνκηθνί θνινζζνί γίλνληαη ρνξεγνί πνιηηηζκνχ φιν πην ζπρλά θαη φιν πην δπλακηθά. Σν θαηλφκελν ησλ ζχγρξνλσλ ρνξεγηψλ απηή ηε θνξά γελλήζεθε εθηφο Διιάδνο θαη θπζηθά ε ινγηθή θαη ηα θίλεηξα ηνπ είλαη θαηά πνιχ δηαθνξεηηθά απφ απηά ησλ αξραηνειιεληθψλ ρνξεγηψλ. Ζ επνρή πνπ νη δηεζλείο νηθνλνκηθνί παξάγνληεο θαηάζηξσλαλ ηελ πνιηηηθή ηνπο κφλν βάζεη, ησλ πξννπηηθψλ θεξδνθνξίαο θαη κφλν, αλήθνπλ εδψ θαη αξθεηά ρξφληα νξηζηηθά ζην παξειζφλ. Έηζη φρη θαη ηφζν δηαθξηηηθά ηα ηειεπηαία ρξφληα κεγάιεο ή κηθξφηεξεο δηνξγαλψζεηο θαη έξγα πνιηηηζκνχ, θέξνπλ ηελ ππνγξαθή πνιπεζληθψλ θνινζζψλ ή ηξαπεδηθψλ νξγαληζκψλ. Οη ζχγρξνλνη ρνξεγνί απνβιέπνπλ θαη απνιακβάλνπλ άκεζα αιιά θαη καθξνπξφζεζκα νηθνλνκηθά νθέιε, αθνχ ν θφζκνο κέζσ ηεο πξνβνιήο ησλ έξγσλ ηνπ εθάζηνηε ρνξεγνχ ζπλεζίδεη ζηελ ηδέα ηεο ζπγθεθξηκέλεο επηρείξεζεο σο κηαο πνιπεζληθήο, πνπ 9

11 δξα κε θνηλσληθή επαηζζεζία θαη ππεπζπλφηεηα, γεγνλφο ην νπνίν ιεηηνπξγεί ειθπζηηθά γηα θάπνηα κειινληηθή πειαηεηαθή ζπλεξγαζία9. Οη ζχγρξνλεο ρνξεγίεο, πξνυπνζέηνπλ βνχιεζε, αλαπηπμηαθφ φξακα θαη ηφικε, ελψ ε πνιηηηζηηθή δξαζηεξηφηεηα είλαη κηα ηδηαίηεξα θαη αμηνζεκείσηα δαπαλεξή ππφζεζε θαη γη απηφ νη ρνξεγνί ζα πξέπεη λα είλαη ηζρπξνί παξάγνληεο. Δπηπιένλ απνηειεί γηα φζεο επηρεηξήζεηο εκπιέθνληαη ζε ρνξεγίεο θαη κηα πνιχ θαιή πξφθιεζε θαη επθαηξία λα απνδείμνπλ φηη ελδηαθέξνληαη γηα ηα θνηλά. Ζ φπνηα ρνξεγία ζήκεξα, ζεκαίλεη δηαηπκπάληζε θαη πεξηζζφηεξν απφ ηε δηνξγάλσζε ή ην πνιηηηζηηθφ πξντφλ απηφ πνπ πξέπεη λα θαλεί, λα δηεπθξηληζζεί θαη λα αθνπζηεί είλαη ν ρνξεγφο.. Υξπζφο Υνξεγφο, Αξγπξφο Υνξεγφο ή Υνξεγφο Δπηθνηλσλίαο είλαη κεξηθνί απφ ηνπο ηίηινπο πνπ απνδίδνληαη ζηνπο ζχγρξνλνπο ρνξεγνχο, αλάινγα κε ην "πνζφ" ηεο πξνζθνξάο ηνπο. πσο αλαθέξζεθε, νη ζχγρξνλεο ρνξεγίεο απνηεινχλ ελαιιαθηηθή κνξθή δηαθεκηζηηθήο θακπάληαο. Αληί δειαδή νη ζχγρξνλεο επηρεηξήζεηο λα "επελδχζνπλ" ρξήκαηα ζε κηα ζηείξα ηειενπηηθή δηαθήκηζε ιίγσλ δεπηεξνιέπησλ, επηιέγνπλ λα μνδέςνπλ ην πνζφ απηφ γηα κία ρνξεγία. Φπζηθά νη ζχγρξνλνη ρνξεγνί ηζρπξίδνληαη φηη ζπλεηδεηνπνίεζαλ θαη πξνζπαζνχλ λα θάλνπλ πξάμε ην πξφθξηκα "δελ ππάξρεη νηθνλνκηθή αλάπηπμε ρσξίο πνιηηηζκφ". Ο πνιηηηζκφο άιισζηε ζεσξείηαη ε βάζε γηα νπνηαδήπνηε άιιε παξαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα είλαη νη πεξηπηψζεηο πεξηνρψλ φπνπ επηρεηξήζεθαλ επελδχζεηο κεγάισλ θεθαιαίσλ ρσξίο φκσο λα επηηεπρζνχλ αμηφινγα απνηειέζκαηα. Κάηη πνπ νθείινληαλ ζην γεγνλφο φηη ειιείςεη πνιηηηζηηθήο ππνδνκήο ν πιεζπζκφο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ πεξηνρψλ είρε παξακείλεη αλεθπαίδεπηνο θαη ππνβαζκηζκέλνο θαη θαηά ζπλέπεηα αδχλακνο λα ζπκβάιεη ζηελ αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο ηνπ. πσο θαη λα έρεη θαη φπνηα θαη αλ είλαη ηα θίλεηξα ησλ ζχγρξνλσλ ρνξεγψλ, ε παξαγσγή έξγνπ είλαη γεγνλφο. Πνιηηηζηηθφ θαη πλεπκαηηθφ, ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο πνιχ αμηφινγν, ην νπνίν απνιακβάλνπκε φινη. 9 "H ηζηνξία ηεο Αξραίαο Διιάδαο", Υέξκαλ Μπέλγθζηνλ, εθδφζεηο Μέιηζζα. 10

12 Κάλνληαο κία αλαδξνκή ζε ζχγρξνλεο ρνξεγίεο πνιηηηζκνχ, νξηζκέλσλ επξσπατθψλ αιιά θαη ειιεληθψλ ηξαπεδηθψλ νξγαληζκψλ παξαηεξνχκε φηη νηη νη ρνξεγίεο ζπλερίδνπλ αθφκε θαη ζήκεξα λα απνηεινχλ θηλεηήξην δχλακε γηα ηνλ πνιηηηζκφ. Ζ Banca Commercialle Italiana ρνξήγεζε ηε δεκηνπξγία ηζηνξηθνχ αξρείνπ θαη ελφο ηεξάζηηνπ εθδνηηθνχ πξνγξάκκαηνο, ε Bank of England θηινμελεί κνπζείν κε ηελ ηζηνξία ηεο ηξάπεδαο απφ ην 1694, ε National Bank of Belgium δηαζέηεη ηζηνξηθφ θαη λνκηζκαηηθφ κνπζείν, ελψ ε δηθή καο ε Δζληθή Σξάπεδα ραξάζζεη ην δηθφ ηεο πνιηηηζηηθφ πξφγξακκα. Έλα πξφγξακκα πνπ ην 1966 είρε σο απνηέιεζκα ηελ ίδξπζε ηνπ Μνξθσηηθνχ Ηδξχκαηνο Δζληθήο Σξαπέδεο (πνπ παξνπζηάδεη αμηφινγε θαη ζεκαληηθή εθδνηηθή δξαζηεξηφηεηα), πηλαθνζήθεο πνπ καδί κε ην Η. Δ. Σ. δηαζέηνπλ πάλσ απφ 2000 έξγα, πνιηηηζηηθνχ θέληξνπ, Μνπζείνπ Οηθνλνκηθήο Ηζηνξίαο. Αγφξαζε θαη αλαζηήισζε δηάθνξα δηαηεξεηέα θηίξηα ζε φιε ηελ Διιάδα, θάιπςε δαπάλεο γηα εζληθνχο πνιηηηζηηθνχο ζθνπνχο, φπσο ηε κεηάθξαζε ζηα αιβαληθά ησλ απάλησλ ηνπ νθνθιή θαη δεκηνχξγεζε ην Δζληθφ χζηεκα Υνξεγηψλ κε ζηφρν ηε δηαηήξεζε ηεο εζληθήο θιεξνλνκηάο θαη ηε ζπκκεηνρή ζην Γ.. φισλ ησλ δηνηθεηψλ ησλ κεγάισλ θξαηηθψλ ηξαπεδψλ. Σξίηε ρηιηεηία ινηπφλ θαη νη ρνξεγίεο θαιά θξαηνχλ θαη σο θαίλεηαη ζα ζπλερίζνπλ, κηα θαη ν θαηάινγνο ησλ έξγσλ αιιά θαη ησλ επηζπκηψλ είλαη καθξχο Ομοιόηηηερ και διαθοπέρ Βαζηθέο νκνηφηεηεο ηεο ρνξεγίαο ηνπ ρζεο θαη ηνπ ζήκεξα κπνξνχκε λα πνχκε φηη είλαη νη εμήο: Σν πεξηερφκελν ηεο είλαη θαη ζήκεξα θνηλσληθφ Σν κφλν αληάιιαγκα γηα ηνλ ρνξεγφ ήηαλ θαη είλαη «ηηκεηηθή» πίζησζε ηνπ κε θνηλσληθή εππνηία Δμαθνινπζεί λα ζπκπιεξψλεη αιιά θαη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο λα ππνθαζηζηά ηελ θξαηηθή κέξηκλα 10 "Οηθνλνκηθφο Βίνο ησλ Αξραίσλ Διιήλσλ", Α. Αλδξεάδε. 11

13 Καη ηφηε φπσο θαη ζήκεξα απνηειεί ηξφπν κεηαθνξάο πφξσλ απν ηνλ ηδησηηθφ ζηνλ δεκφζην-θνηλσληθφ ηνκέα Οη δηαθνξέο απφ ηελ άιιε ζπλνςίδνληαη ζηα εμήο: Ζ ρνξεγία ηφηε ήηαλ ππνρξεσηηθή δηα λφκνπ θαη ιεηηνπξγνχζε ζαλ θνξνινγία ησλ εχπνξσλ πνιηηψλ, ελψ ζήκεξα είλαη πξναηξεηηθή Ο ρνξεγφο είρε πάληα ελεξγή θαη ζεκαληηθή ζπκκεηνρή ζηελ αληίζηνηρε εθδήισζε, ελψ πιένλ νινθιεξψλεηαη κε ηελ θαηαβνιή ηεο νηθνλνκηθήο είζδπζεο. ηελ αξραηφηεηα ζε αληίζεζε κε ζήκεξα, αθνξνχζε κφλν εθδειψζεηο ηέρλεο. Οη ρνξεγνί ηφηε ήηαλ πνιίηεο, ελψ ζήκεξα εηαηξίεο ΚΙΝΗΣΡΑ ΔΣΑΙΡΙΧΝ ΓΙΑ ΑΝΑΛΗΦΗ ΥΟΡΗΓΙΚΧΝ ΓΡΑΔΧΝ Σα θίλεηξα ηα νπνία νδεγνχλ κηα εηαηξία λα επελδχζεη ζε ρνξεγηθέο ελέξγεηαο είλαη πνηθίιεο. Οη θπξηφηεξεο κνξθέο ησλ θηλήηξσλ απηψλ είλαη νη αθφινπζεο 12 : 1. Γηεχξπλζε ηεο δηαθεκηζηηθήο ηνπο εθζηξαηείεο, κεγηζηνπνηψληαο ηα επηθνηλσληαθά απνηειέζκαηα, δίλνληαο δεκνζηφηεηα επξχηεξε δπλαηή εηαηξηθή ή πξνηνληηθή δεκνζηφηεηα κε ηελ αξσγή ησλ Μέζσλ Μαδηθήο Δλεκέξσζεο. 2. Δληζρχζνπλ ηελ πνιηηηθή ηνπ κάξθεηηλγθ. Γηα παξάδεηγκα ν ρνξεγφο ππνζηεξίδεη θάπνηα ζπγθεθξηκέλε νκάδα πειαηψλ θαη ε εηαηξεία ε ην πξντφλ ζπλδέεηαη κε δεηήκαηα φπσο ε λεφηεηα, ε πγεία, ν ειεχζεξνο ρξφλνο ή ε νκνξθηά. 3. Παξνπζίαζε κηαο αληίιεςεο θνηλσληθήο ππεπζπλφηεηαο, φπσο γίλεηαη φηαλ νη εηαηξείεο ρνξεγνχλ βξαβεία, ηαηξηθέο έξεπλεο, βηβιηνζήθεο, 11 "Οηθνλνκηθφο Βίνο ησλ Αξραίσλ Διιήλσλ", Α. Αλδξεάδε. 12 Gutlip Scott, Center A.H. and Broom Glen M.,(2001) Effective Public Relations Prentice Hall 12

14 ζέαηξα, θεζηηβάι θαη νξρήζηξεο. Μηα ρνξεγία έρεη κεγάιε αμία εθηφο ησλ άιισλ, γηαηί θάλεη γλσζηή ηελ χπαξμε κηαο εηαηξίαο ή ησλ πξντφλησλ ηεο, κε κηα δηαδηθαζία εμνηθείσζεο γηα ηνλ θαηαλαισηή, ε νπνία απνξξέεη απφ ηελ επαλαιακβαλφκελε θάιπςε απφ ηα κέζα επηθνηλσλίαο θαη παξνπζηάδεη ηελ εηαηξηθή θνηλσληθή επζχλε, δεκηνπξγψληαο έηζη ζεβαζκφ θαη ππεξαμία, απεπζχλνληαο έλα πξντφλ ζην ζσζηφ θνηλφ ζηφρν ηεο επηρείξεζεο.. Έηζη πξηλ ν ρνξεγφο απνθαζίζεη λα πξνζθέξεη νηθνλνκηθή ππνζηήξημε ζα πξέπεη 13 : 1. Να είλαη βέβαηνο γηα ηνπο ζηφρνπο ηνπ 2. Να δηαιέμεη κηα θαηεγνξία ρνξεγίαο ε νπνία ζα αληαπνθξίλεηαη θαηά ηνλ θαιχηεξν ηξφπν ζε απηνχο ηνπο ζηφρνπο. 3. Να είλαη ελήκεξνο γηα ην ζπλνιηθφ θφζηνο, ην νπνίν κπνξεί λα κελ πεξηνξίδεηαη κφλν ζην έπαζιν ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΥΟΡΗΓΙΚΑ ΗΜΑΓΙΑ Έρνληαο αλαθεξζεί ζε ζπγθεθξηκέλεο ζεσξεηηθέο αλαιχζεηο ζε ζρέζε κε ηε ρνξεγία αιιά θαη πξνζεγγίδνληαο ηηο ζπρλά δπζαλάγλσζηεο δηαθνξεηηθέο ρξνηέο ζε ζρέζε κ απηήλ, ζα πξέπεη λα εζηηάζνπκε θαη ζε κεξηθά πξαθηηθά ζεκάδηα, ηα νπνία βνεζνχλ θάπνηνλ λα θξίλεη, ην αλ ζα πξνβεί ή φρη ζε κηα θίλεζε ρνξεγίαο. πγθεθξηκέλα ζα πξέπεη 14: 1. Πξσηαξρηθφ θαη θχξην ζηφρν λα έρεη ηελ θνηλσληθή πξνζθνξά θαη ηελ πίζησζε ηνπ ρνξεγνχ κε ηελ θνηλσληθή εππνηία ηνπ. 2. Να αλαθέξεηαη ζηε ζηήξημε κε θεξδνζθνπηθψλ νξγαληζκψλ ή θαη δξαζηεξηνηήησλ θνηλσληθνχ πεξηερνκέλνπ. Ζ ρνξεγία σο ζπλέρεηα ηνπ αξραίνπ ζεάηξνπ, έρεη θαη πξέπεη λα έρεη θνηλσληθφ ππφβαζξν. 3. Να έρεη απαξαίηεηα κεηαθνξά πφξσλ απφ ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα ζηνλ δεκφζην-θνηλσληθφ ηνκέα. 4. Ζ πξνβνιή ηνπ ρνξεγνχ είλαη δηαθξηηηθή. 13 Seitel, Fraser P., (1995) The Practice of Public Relations, Prentice Hall 14 Frank J(2000),Public Relation, Prentice Hall 13

15 5. Ζ θνηλσληθή ρνξεγηθή δξαζηεξηφηεηα λ απεπζχλεηαη θπξίσο ζηνλ θνηλσληθφ άλζξσπν. 6. Να κελ πεξηγξάθνληαη ηα πξντφληα θαη θαηά θαλφλα νχηε θαλ αλαθέξνληαη. ηηο κέξεο καο ν ζεζκφο ηεο ρνξεγίαο παξνπζηάδεη ξαγδαία αλάπηπμε. χκθσλα κε ηελ επξσπατθή έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνίεζε ν CEREC, ην 69% ησλ εθεκεξίδσλ θαη πεξηνδηθψλ ζε φιε ηελ Δπξψπε απαληνχλ φηη έρνπλ δεκνζηεχζεη ηνλ ηειεπηαίν ρξφλν εθηελή άξζξα γα ηε ρνξεγία απφ ηηο επηρεηξήζεηο15. Πάληα ζχκθσλα κε ηελ ίδηα έξεπλα ην 1990 κφλν ην 34% ησλ άξζξσλ γηα επηρνξεγνχκελεο εθδειψζεηο αλέθεξε ην φλνκα ηνπ ρνξεγνχ ζηε Μεγάιε Βξεηαλία, ελψ ην 1993 ην πνζνζηφ αλέβεθε ζην 69%. ηε δεθαεηία , νη ρνξεγίεο απμήζεθαλ ζηε Μεγάιε Βξεηαλία θαηά 12% θαη νη δαπάλεο γηα ρνξεγίεο αλέξρνληαη ζε 230 εθαηνκκχξηα ιίξεο. Οη αληίζηνηρεο δαπάλεο (ζε δνιάξηα) αλά ηνλ θφζκν είλαη: - ηε Βφξεηα Ακεξηθή 3,2 δηο - ηηο Ζ.Π.Α., 8,5 δηο - ηελ Ηαπσλία 1,5 δηο - ηελ Δπξψπε 2,8 δηο Παξφιν πνπ νη κεγαιχηεξεο, νη πην δαπαλεξέο, θαη, ελδερνκέλσο νη πην απνδνηηθέο απφ πιεπξάο θφζηνπο εκπνξηθέο ρνξεγίεο είλαη απηέο πνπ απνηεινχλ «είδεζε» θαη θαηά θχξην ιφγν αθνξνχλ ηνλ αζιεηηθφ ρψξν, ππάξρνπλ πνιιέο θαηεγνξίεο ρνξεγηψλ. Οξηζκέλεο απφ απηέο ηαηξηάδνπλ ζε έλα ρνξεγφ πεξηζζφηεξν απφ φηη θάπνηεο άιιεο 16. Ζ ππνζηήξημε κηαο ηνπηθήο εθδήισζεο ζηελ πεξηνρή πνπ βξίζθνληαη ηα θεληξηθά γξαθεία ηνπ ρνξεγνχ κπνξεί λα έρεη ειάρηζην θφζηνο αιιά πνιχ ζεηηθφ απνηέιεζκα ζηηο ζρέζεηο ηεο επηρείξεζεο κε ην πξνζσπηθφ ή ζηηο 15 Κνπηνχπεο Θ(2004),Πξαθηηθφο Οδεγφο Γεκνζίσλ ρέζεσλ, άθθνπιαο 16 Frank J(2000),Public Relation, Prentice Hall 14

16 κειινληηθέο πξνζιήςεηο ηεο εηαηξείαο. ηνπο παξαδνζηαθά επηρνξεγνχκελνπο ζεζκνχο, φπσο ν αζιεηηζκφο θαη νη ηέρλεο, πξνζηέζεθαλ θαηλνχξγηεο κνξθέο ρνξεγηθήο επέλδπζεο. Πξφθεηηαη γηα ηελ «πξνζθνξά» πξνγξακκάησλ ξαδηνθσληθψλ θαη ηειενπηηθψλ ζηαζκψλ πνπ εθπέκπνπλ ζε εζληθφ ή ηνπηθφ επίπεδν. Ζ κνξθή απηήο ηεο ρνξεγίαο πνπ μεθίλεζε απφ ηε Μεγάιε Βξεηαλία παξνπζηάδεη ξαγδαία αχμεζε ηα ηειεπηαία ρξφληα θαη ζηελ Διιάδα. Άιιεο κνξθέο ρνξεγηθήο παξνπζίαο ζηελ Διιάδα ζπλαληάκε κε ηε Heineken λα δηνξγαλψλεη θάζε ρξφλν ζην Πνιηηηζηηθφ Κέληξν «Μειίλα Μεξθνχξε» κία έθζεζε λέσλ θαιιηηερλψλ. Οη θαπλνβηνκεραλίεο «JTI» θαη «ΠΑΠΑΣΡΑΣΟ» είλαη επίζεο ρνξεγνί κνπζηθψλ θεζηηβάι θαη ζπλαπιηψλ, θιείλνληαο ζπρλά εηδηθέο ζπκθσλίεο γηα ηε ρνξεγία ελφο αξηζκνχ ζπλαπιηψλ κεγάιεο εκβέιεηαο ζην Μέγαξν Μνπζηθήο Αζελψλ, ζην νπνίν εκθαλίδνληαη πνιιέο θνξέο ρνξεγνί θαη δηάθνξεο ηξάπεδεο (Δζληθή, Δκπνξηθή, Ηνληθή θ.α.). Ζ ειιεληθή θαπλνβηνκεραλία ΠΑΠΑΣΡΑΣΟ αλέιαβε πξψηε ηε ρνξεγία κηα αιπζίδαο θηλεκαηνγξάθσλ. Πνιινί απφ απηνχο ήηαλ παιηνί γλσζηνί θηλεκαηνγξάθνη ηεο Αζήλαο πνπ αλαθαηλίζηεθαλ κε δαπάλε ηνπ ρνξεγνχ κε αληίηηκν ηελ αλαθνξά ηνπ νλφκαηνο ηνπ ρνξεγνχ ζαλ δεχηεξν ζπλζεηηθφ ζηελ νλνκαζία ηνπο (Assos Odeon). Σν παξάδεηγκα ηνπ ΠΑΠΑΣΡΑΣΟΤ αθνινχζεζαλ αξγφηεξα θαη άιινη ρνξεγνί (Cine Refrech) ΜΟΡΦΔ ΚΑΙ ΔΙΓΗ ΥΟΡΗΓΙΑ Παξφιν πνπ νη κεγαιχηεξεο, νη πην δαπαλεξέο, θαi, ελδερνκέλσο νη πην απνδνηηθέο απφ πιεπξάο θφζηνπο ρνξεγίεο είλαη απηέο πνπ απνηεινχλ είδεζε θαη θαηά θχξην ιφγν αθνξνχλ ηνλ αζιεηηθφ ρψξν, ππάξρνπλ πνιιέο θαηεγνξίεο ρνξεγηψλ. Γελ είλαη απαξαίηεην λα δαπαλήζεη θαλείο κηα πεξηνπζία. Ζ ππνζηήξημε κηαο ηνπηθήο εθδήισζεο ζηελ πεξηνρή πνπ βξίζθνληαη ηα θεληξηθά γξαθεία ηνπ ρνξεγνχ κπνξεί λα έρεη ειάρηζην θφζηνο αιιά κέγηζην απνηέιεζκα. Σν ζεκαληηθφ ζηε ρνξεγία είλαη ν ρνξεγνχκελνο λα πιεξνί θάπνηα ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα, ψζηε ε νπνηαδήπνηε επηηπρία ηνπ 17 Κσλζηαληίλνο Ν(2000),Ο Θεζκφο ηεο Υνξεγίαο ζην Υζεο θαη ην ήκεξα, Partners Γεκφζηεο ρέζεηο Α.Δ 15

17 λα πξνζζέηεη αίγιε θαη ζηνλ ρνξεγφ. Πξνζπαζψληαο λα κειεηήζνπκε ηηο κνξθέο ηεο ζχγρξνλεο ρνξεγίαο κπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε ηεο εμήο θαηεγνξίεο 18,19: 1. Βηβιία θαη άιιεο εθδφζεηο (π.ρ. ράξηεο) 2. Δθζέζεηο κε ρνξεγνχο δηάθνξεο εκπνξηθέο θαη επαγγεικαηηθέο ελψζεηο ή εθεκεξίδεο θαη πεξηνδηθά, ή ηδησηηθέο εθζέζεηο κε ρνξεγνχο δηάθνξεο επηρεηξήζεηο, 3. Δθπαίδεπζε κε ηε κνξθή ζπνπδαζηηθψλ επηδνκάησλ, ππνηξνθηψλ θαη επηδφηεζεο ζπνπδαζηηθψλ εξεπλψλ 4. Απνζηνιέο, εμεξεπλήζεηο, νξεηβαζίεο θαη άιιεο πεξηπέηεηεο 5. Αζιήκαηα, αζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, αζιεηέο 6. Σέρλεο φπσο κνπζηθή, δσγξαθηθή, ινγνηερλία θαη ζέαηξν 7. Αγψλεο γηα έλα θνηλσθειή ζθνπφ θαη θηιαλζξσπίεο 8. Σνπηθέο εθδειψζεηο κε ηε ρνξεγία βξαβείσλ, φπσο επηδείμεηο κε άινγα, αζιεηηθέο ζπλαληήζεηο θαη εθζέζεηο ινπινπδηψλ 9. Βξαβεχζεηο επαγγεικαηηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ επηρείξεζε ηνπ ρνξεγνχ φπσο νη δεκνζηνγξάθνη, νη αξρηηέθηνλεο, θ.α.. Γηα παξάδεηγκα ε Fuji Film International είλαη εδψ θαη πνιιά ρξφληα ρνξεγφο ελφο επξσπατθνχ δηαγσληζκνχ Φψην-ξεπνξηάδ. 10. Απνζηνιέο, εμεξεπλήζεηο, νξεηβαζίεο, γχξνπο ηνπ θφζκνπ, θαη άιιεο πεξηπέηεηεο, 11. Βξαβεχζεηο επαγγεικαηηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ επηρείξεζε ηνπ ρνξεγνχ. 18 Jhally, Sut Codes of Advertising: Fetishism and the Political Economy of Meaning in the Consumer Society. New York: Saint Martin's 19 Frank J(2000),Public Relation, Prentice Hall 16

18 Ζ ρνξεγία ζαλ δξαζηεξηφηεηα εκθαλίδεηαη ζηνπο πην θάησ ηνκείο 20 : α. Σέρλε Απφ απηήλ ηελ θαηεγνξία ην απνηέιεζκα ηεο ρνξεγίαο είλαη ην έξγν πνπ κέλεη θαη κπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε ηα αθφινπζα 21 : Κνξπθαία πνιηηηζηηθά γεγνλφηα, πνπ αθνξνχλ ζηε δηνξγάλσζε αλάινγσλ Δθδειψζεσλ φπσο "Σν Διιεληθφ Θαχκα" (ΡΖΗLΗΡ MORRIS) "Ζ Γφμα ηνπ Βπδαληίνπ" (ΑLΡΖΑ Σξάπεδα). Μνξθέο εηθαζηηθψλ ηερλψλ, πνπ πεξηιακβάλεη ηελ αγνξά έξγσλ κεγάιεο αμίαο ("Κξπθφ ρνιεηφ" - Γθχδε απφ ΜΖΥΑΝΗΚΖ Α.Δ.) θαη πξνζθνξά ζηελ Δζληθή Πηλαθνζήθε, θ.α. Οξγάλσζε Δθζέζεσλ Εσγξαθηθήο θαη ππνζηήξημε θαιιηηέρλε (π.ρ. κε νηθνλνκηθή ππνζηήξημε). Δθδφζεηο Αθηεξψκαηα, πνπ αθνξνχλ ζηελ αμηνπνίεζε, δηαηήξεζε ή αλάδεημε ηεο πινχζηαο ηζηνξηθήο θαη πνιηηηζκηθήο θιεξνλνκηάο καο (Λεχθσκα Αγίνπ ξνπο, Πάηκνο θ.α.). β. Μνπζηθή ην Μνπζηθφ Σνκέα πεξηιακβάλνληαη: Μνπζηθέο παξαζηάζεηο φπσο ζπλαπιίεο, θεζηηβάι θαη αθηεξψκαηα. Πεξηνδείεο θαιιηηερλψλ ζε Δζληθφ ή Γηεζλέο επίπεδν. Παξαγσγή CD. Υαξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα ζπλαληνχκε ζηηο δηεζλείο πεξηνδείεο θνξπθαίσλ ηξαγνπδηζηψλ θαη ζπγθξνηεκάησλ κε πξντφληα (Michael Jackson - PEPSI, Tina Turner - ΣDΚ, Rolling Stones - BUDWEISER) θαη ζε ηνπηθφ επίπεδν ζηηο εθδειψζεηο ηνπ Μεγάξνπ Μνπζηθήο. Μέζα απφ ην Μνπζηθφ Σνκέα, θαίλεηαη έληνλα ε ζχλδεζε ηνπ Υνξεγνχ κε ην ρνξεγνχκελν γεγνλφο κε ζθνπφ ηε δεκηνπξγία εληππψζεσλ ζην ζπγθεθξηκέλν θνηλφ (Target Group). 20 Simkins, J, 1986, "The state of the sponsorship business in Britain", Sponsorship, Economic Intelligence Unit Special Report No Κνπηνχπεο Θ(2004),Πξαθηηθφο Οδεγφο Γεκνζίσλ ρέζεσλ, άθθνπιαο 17

19 γ. Αζιεηηζκφο ηνλ ηνκέα απηφ, πεξηιακβάλνληαη: Αζιεηηθά γεγνλφηα φπσο είλαη νη Οιπκπηαθνί Αγψλεο, ηα Παγθφζκηα Πξσηαζιήκαηα ηίβνπ, ηα πξσηαζιήκαηα Καιαζνζθαίξηζεο θαη Πνδνζθαίξνπ, Δηδηθά Σνπξλνπά θ.α. Τπνζηήξημε Αζιεηή ή Οκάδαο φπσο είλαη νη Οιπκπηνλίθεο, ε Δζληθή Οκάδα, Οκάδεο Καιαζνζθαίξηζεο θαη Πνδνζθαίξνπ. Τπνζηήξημε Αζιήκαηνο, φπνπ γίλεηαη ε ζπλεξγαζία κέζσ ηεο Οκνζπνλδίαο Αγψλσλ ελφο Αζιήκαηνο φπσο ην Πξσηάζιεκα Πεηνζθαίξηζεο (V6), Beach Volley (ΔΒΓΑ), Αληηζθαίξηζε (COMPAQ) θ.α. ην ρψξν απηφ δηαθξίλνπκε ηε ηαχηηζε ησλ θηιάζισλ κε ην πξντφλ ηεο νκάδαο ηνπο ζε ζπιινγηθφ επίπεδν, ελψ ζηα κεγάια γεγνλφηα ε ζηαζεξή παξνπζία δίπια απφ ην αγψληζκα ηνλψλεη ην θχξνο ηεο επσλπκίαο. Παξά ηε κεγάιε αλάπηπμε πνπ παξαηεξείηαη ζηελ αλαθνξά ηνπ νλφκαηνο ηεο ρνξεγίαο, ε κέρξη ηψξα πνξεία ηνπ ζεζκνχ ζηελ Διιάδα δελ έρεη αθφκε πεηχρεη ηελ αλακελφκελε εθαξκνγή κε εμαίξεζε ηνπο Οιπκπηαθνχο αγψλεο. Σν κεγάιν πξφβιεκα εληνπίδεηαη ζηελ άγλνηα ηνπ επαγγεικαηηθνχ, θπξίσο, ρψξνπ ζρεηηθά κε ην ηη είλαη ε ρνξεγία θαη ηη κπνξεί λα πξνζθέξεη ην αγθάιηαζκά ηεο. Σα πξάγκαηα είλαη αθφκε ρεηξφηεξα, ζην επξχηεξν θνηλφ φπνπ ππάξρεη ζρεδφλ πιήξεο άγλνηα. 18

20 1.5. ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΥΟΡΗΓΧΝ. Οη παξαθάησ θαηεγνξίεο ρνξεγψλ έρνπλ νξηζηεί έηζη ψζηε νξηζκέλνη ρνξεγνί λα έρνπλ πεξηζζφηεξα δηθαηψκαηα απφ άιινπο, απηφ ζεκαίλεη φηη δελ είλαη φινη νη ρνξεγνί ην ίδην, αιιά ππάξρνπλ δηαθνξέο αλάινγα ζε πνηα θαηεγνξία βξίζθνληαη. εκεηψλεηαη φηη απηέο νη θαηεγνξίεο δελ έρνπλ θακηά λνκηθή έλλνηα, εθηφο απφ απηήλ πνπ ζπκθσλείηαη φηαλ ππνγξάθεηαη ην παθέην ρνξεγίαο. Τπάξρνπλ ηέζζεξηο θαηεγνξίεο ρνξεγίαο 22 : Α. απνθιεηζηηθφο ρνξεγφο: Ζ απνθιεηζηηθή ρνξεγία έρεη ηελ έλλνηα ηεο κνλαδηθήο ρνξεγίαο, πνπ ζεκαίλεη φηη δελ ππάξρνπλ άιινη ρνξεγνί κε απνηέιεζκα λα έρεη φιε ηελ επζχλε απηφο ν κνλαδηθφο ρνξεγφο. ηελ παξνχζα δηάθξηζε, ν ρνξεγφο είλαη ε κνλαδηθή πεγή εηζθνξψλ. ε πεξίπησζε πνπ έθηαθηα έμνδα παξνπζηαζηνχλ, ν (απνθιεηζηηθφο) ρνξεγφο ίζσο ζα πξέπεη λα απμήζεη ηελ εηζθνξά ηνπ. Β. επίζεκνο ρνξεγφο: εκαληηθφ πιενλέθηεκα ηνπ επίζεκνπ ρνξεγνχ είλαη φηη έρεη φια ηα νθέιε πνπ έρεη θαη ν απνθιεηζηηθφο, παξά ην γεγνλφο φηη ππάξρνπλ θαη άιινη ρνξεγνί. Χζηφζν, ε ζχγρπζε πνπ κπνξεί λα δεκηνπξγεζεί απφ πνιινχο κηθξνχο ρνξεγνχο ίζσο αιινηψζεη ηε ζχκπλνηα κεηαμχ ησλ επίζεκσλ ρνξεγψλ. Γ. επίθνπξνο ρνξεγφο: Ζ νηθνλνκηθή ζπλεηζθνξά ησλ επίθνπξσλ ρνξεγψλ θπκαίλεηαη ζε ρακειφηεξα επίπεδα θαη κπνξεί λα είλαη ππφ κνξθή ρξεκαηηθνχ πνζνχ, πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ. Σα πξντφληα ή νη ππεξεζίεο ησλ επίθνπξσλ ρνξεγψλ κπνξνχλ λα δνζνχλ κε ζεκαληηθή έθπησζε ή θαη δσξεάλ. Γηα ηνπο επίθνπξνπο ν νηθνλνκηθφο θίλδπλνο είλαη ειάρηζηνο θαη κία εηαηξεία ρσξίο πείξα ζηηο ρνξεγίεο κπνξεί λα μεθηλήζεη απφ απηήλ ηελ θαηεγνξία πξηλ επεθηαζεί θαη 22 Παλεγπξάθεο Γ., Βεληνχξα Ε, (2001) «χγρξνλε δηνηθεηηθή ησλ Γεµνζίσλ ρέζεσλ», Μπέλνπ. 19

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Σα βασικότεπα σαπακτηπιστικά τος αθλητισμού ωρ ςπηπεσία Είναι: άπιε βησκαηηθή δελ απνζεθεχεηαη επεξεάδεηαη θαηαλαιψλεηαη ηαπηφρξνλα κε ηελ παξαγσγή

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία λεαληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο Η αξρηηεθηνληθή ηεο πξώηεο επηρείξεζεο Δπηρεηξεκαηηθή ΙΓΔΑ Ο ΔΠΙΥΔΙΡΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑΦΗΜΙΗ EVENT EΝΑ ΤΓΥΡΟΝΟ ΜΔΟ ΠΡΟΧΘΗΗ ΣΟΤ MARKETING

ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑΦΗΜΙΗ EVENT EΝΑ ΤΓΥΡΟΝΟ ΜΔΟ ΠΡΟΧΘΗΗ ΣΟΤ MARKETING ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑΦΗΜΙΗ EVENT EΝΑ ΤΓΥΡΟΝΟ ΜΔΟ ΠΡΟΧΘΗΗ ΣΟΤ MARKETING ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΣΧΝ ΜΗΣΙΟΤ ΓΔΧΡΓΙΟ ΣΑΣΙΟΠΟΤΛΟ ΒΑΙΛΔΙΟ Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο ην Γίθηπν 'Μνπζεηνινγία' http://greekmuseologists.ning.com/ ζπδεηάκε ηελ πηζαλόηεηα νξγάλσζεο κηαο ζεηξάο ζεκαηηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ ΓΖΜΟΗΔ ΥΔΔΗ ΣΖΝ ΣΡΑΠΔΕΑ

ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ ΓΖΜΟΗΔ ΥΔΔΗ ΣΖΝ ΣΡΑΠΔΕΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ ΓΖΜΟΗΔ ΥΔΔΗ ΣΖΝ ΣΡΑΠΔΕΑ ΠΟΤΓΑΣΡΗΔ:ΗΑΦΑΚΑ ΑΝΝΑ & ΜΠΑΓΛΑΝΔΑ ΠΔΛΑΓΗΑ ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: θ. ΑΡΖΓΗΑΝΝΗΓΖ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ: 2014 ΚΑΒΑΛΑ 2014

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑ: ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ Α ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑ: ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ Α ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΔΘΝΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑ: ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ Α ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Ο ζεζκόο ηεο πνιηηηζηηθήο ρνξεγίαο, ωο κέζν ρξεκαηνδόηεζεο ηωλ

Διαβάστε περισσότερα

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Έφη Μπέκοσ Γενική Γραμματέας Πρόνοιας ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΑΓΩΓΗ - Πξνώζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ: ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Πειραιάσ, 29 Οκτωβρίου 2010 ΣΜΗΜΑ: Εμπορίου Αρ.Πρωτ.: 8787 Πληροφορίεσ: Φ. Ανδριάνα Σηλέφωνο: 2104177241-5

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ Ο πινχηνο ηεο Διιάδαο ζε θνηηάζκαηα καξκάξνπ εθιεθηήο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ»

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» Τν Παλεπηζηήκην Παηξώλ, ην Δπηκειεηήξην Αραΐαο θαη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ Α. Αεπόβια ικανόηηηα: ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ 1. Φόλλοος ζηα δύο καλάθια: νη αζιεηέο είλαη απέλαληη από ηα ηακπιώ ζε δπν γξακκέο. Οη πξώηνη έρνπλ από κηα κπάια. Με ην ζύλζεκα θάλνπλ θόιιννπ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζε θαη Πιεξνθνξηθή Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμε Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ τ η ΕΡΓΟ : ΧΗΥΙΑΚΟ ΤΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑΥΡΑΗ ΤΠΑΡΦΟΤΑ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΚΤΓΦΡΟΝΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Κατάςτρωςη Σχεδίου Μάρκετινγκ (Marketing Plan) ςτην Εταιρεία: ΓΕΤΗΛ Σ. ΜΙΧΑΗΛΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε. Επιχείρηςη Προώθηςησ Ηλεκτρολογικοφ υλικοφ

Κατάςτρωςη Σχεδίου Μάρκετινγκ (Marketing Plan) ςτην Εταιρεία: ΓΕΤΗΛ Σ. ΜΙΧΑΗΛΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε. Επιχείρηςη Προώθηςησ Ηλεκτρολογικοφ υλικοφ ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ ΥΟΛΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ : 2012-2013 ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Κατάςτρωςη Σχεδίου Μάρκετινγκ (Marketing Plan) ςτην Εταιρεία: ΓΕΤΗΛ

Διαβάστε περισσότερα

Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της

Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της Δ ε ί κ η η ρ Τ ά ζ ε ω ν Α γ ο π ά ρ Ε π γ α ζ ί α ρ 2010 Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της ειδικό θέμα σοπηγόρ Δρ. Όλγα Επιηροπάκη Αναπλ. Καθ., Ακαδημαϊκή Έδπα «Σηαύπορ Κωζηόποςλορ» ζηη Διοίκηζη

Διαβάστε περισσότερα

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες.

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες. ΦΩΣΟΤΝΘΔΗ Δλαιιαθηηθή δηεξγαζία παξαγσγήο ελέξγεηαο Υξεζηκνπνηείηαη από ηνπο νλνκαδόκελνπο θσηνζπλζεηηθνύο νξγαληζκνύο Οπζηαζηηθά ε αληίζηξνθε δηεξγαζία ηεο αλαπλνήο πλίζηαηαη ζηελ δέζκεπζε ειηαθήο ελέξγεηαο

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΔΜΠΟΡΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ SOCIAL MEDIA MARKETING ICCMI 2014

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΔΜΠΟΡΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ SOCIAL MEDIA MARKETING ICCMI 2014 ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΔΜΠΟΡΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ SOCIAL MEDIA MARKETING ICCMI 2014 ΑΝΣΔΡΟΝ ΒΑΝΔΑ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΗΑ Α.Μ:191/08 ΑΠΟΣΟΛΗΓΟΤ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΙΓΜΑ MARKETING ΤΗΣ

ΤΟ ΜΙΓΜΑ MARKETING ΤΗΣ ΑΣΔΙ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ : ΓΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ : ΔΜΠΟΡΙΑ & ΓΙΑΦΗΜΙΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΤΟ ΜΙΓΜΑ MARKETING ΤΗΣ ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ : ΔΙΗΓΗΣΔ: κ. Κοτδαϊβάδογλοσ Μωσσιάδες Γεμήτριος Ιορδάνες Σσιακπίνες Παναγιώτες

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ

ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ ΝΚΑΓΑ Α ΔΡΩΣΖΔΗ ΩΣΟΤ- ΙΑΘΟΤ 1. Γηα έλα αγαζό όηαλ ε ζηαζεξά γ είλαη ίζε κε ην κεδέλ ηόηε ε θακπύιε πξνζθνξάο δηέξρεηαη από ηελ αξρή ηωλ αμόλωλ.

Διαβάστε περισσότερα

ζηξαηεγηθέο θαη ηερληθέο ηνπο θαηά ηη δηαθνξεηηθέο, αιιά αξθεηά φκνηεο ζε θηινζνθία κε απηέο ησλ εηαηξηθψλ δεκνζίσλ ζρέζεσλ.

ζηξαηεγηθέο θαη ηερληθέο ηνπο θαηά ηη δηαθνξεηηθέο, αιιά αξθεηά φκνηεο ζε θηινζνθία κε απηέο ησλ εηαηξηθψλ δεκνζίσλ ζρέζεσλ. Πεξηερόκελα Πεξίιεςε... 2 Abstract... 4 Δηζαγσγή... 5 Α. Γεκόζηεο ζρέζεηο... 8 Α1. Οξηζκόο- ελλνηνιόγεζε... 8 Α2. ύληνκν ηζηνξηθό... 12 Α3. Οη δεκόζηεο ζρέζεηο ζηνλ ηνκέα ησλ επηρεηξήζεσλ (corporate public

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΓΔΛΣΙΟ 2/2014 Υπό την Εποπτεία του Υπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικήσ Αςφάλιςησ & Πρόνοιασ Πατδνχζε Χ. Ινχιηνο 2014 Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΝΔΑ ΔΡΓΑ 173.9 εκ ΧΘΖΖ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΘΔΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΓΖΜΙΟΤΡΓΙΑ ΒΔΛΣΙΧΖ ΣΖ ΠΟΙΟΣΖΣΑ ΕΧΖ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ Αλάπιαζε εκπνξηθνύ ηξηγώλνπ Μαθαξίνπ Δπαγόξνπ θαη ηαζηθξάηνπο μέπορ ηος ζσεδίος κινηηικόηηηαρ

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΘΕΜΑ: Η ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΚΟΤΛΣΟΤΡΑ ΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΣΟ ΤΓΧΡΟΝΟ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΘΕΜΑ: Η ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΚΟΤΛΣΟΤΡΑ ΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΣΟ ΤΓΧΡΟΝΟ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΘΕΜΑ: Η ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΚΟΤΛΣΟΤΡΑ ΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΣΟ ΤΓΧΡΟΝΟ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΙΗΓΗΗ: ΖΟΤΜΠΟΤΛΙΔΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

Π Σ Τ Υ Ι Α Κ Η Δ Ρ Γ Α Ι Α. ΘΔΜΑ: «Μάρκετινγκ: η εφαρμογή μέσω του διαδικτύου από επιχειρήσεις του κλάδου της πληροφορικής»

Π Σ Τ Υ Ι Α Κ Η Δ Ρ Γ Α Ι Α. ΘΔΜΑ: «Μάρκετινγκ: η εφαρμογή μέσω του διαδικτύου από επιχειρήσεις του κλάδου της πληροφορικής» Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ Π Σ Τ Υ Ι Α Κ Η Δ Ρ Γ Α Ι Α ΘΔΜΑ: «Μάρκετινγκ: η εφαρμογή μέσω του διαδικτύου από επιχειρήσεις του κλάδου της πληροφορικής» ΔΙΗΓΗΣΗ ΠΟΤΓΑΣΡΙΑ θ.

Διαβάστε περισσότερα