Έθδνζε Γεθεκβξίνπ Ηαλνπαξίνπ 2011 ΡΔΣΝΠ 46

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Έθδνζε Γεθεκβξίνπ Ηαλνπαξίνπ 2011 ΡΔΣΝΠ 46"

Transcript

1 NEWSLETTER Έθδνζε Γεθεκβξίνπ Ηαλνπαξίνπ 2011 ΡΔΣΝΠ 46 ΞΔΟΗΗΔΣΝΚΔΛΑ Αππφφ ηηννλλ εεθθδδφφηηεε ΡΡαα άάξξζζξξαα ηηννππ κκήήλλαα ΔΔΙΙΑΑΤΤΡΡΟΦΗ Ρα απμεκέλα επίπεδα 25-πδξνμπ-βηηακηλεο D νξνχ κεηά απφ απψιεηα βαξνπο ζε παρχζαξθεο γπλαίθεο ζρεηίδνληαη κε ηελ βειηίσζε ηεο αλζεθηηθφηεηαο ζηελ ηλζνπιίλε ΘΔΚΗΣΟΘΙΖ ΣΕΟΣΕΑ M.D Ph.D. Ελδξνθξηλνιόγνο, Επηκειεηήο Ελδνθξηλνινγίαο Δηαβήηε Μεηαβνιηζκνύ Ννζνθνκείν Παλαγία Θεζζαινλίθεο ΑΑΣΣΚΚΗΣΣΗ Ξφηε αμηνινγείηαη εξγνκεηξηθά κηα νκάδα πνδνζθαίξνπ ΘΑΛΑΖ ΚΟΤΡΣΕΗΑΠΖ Ph.D. Δηδάθησξ Εξγνθπζηνινγίαο Specialist in physical condition of Football Αγαπεηέο νί θίιεο-νη, Έλαο θαηλνχξγηνο ρξφλνο, ην 2011 μεδηπιψλεηαη κπξνζηά καο! Κε ζηφρνπο, επηδηψμεηο, ηδέεο, concept λα παίξλνπλ ζάξθα θαη νζηά ζην δηάβα ηνπ θαηλνχξγηνπ ρξφλνπ θαη κάιηζηα ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα (πξηλ απφ ην ηέινο ηνπ δεχηεξνπ ηξηκήλνπ!). Πηελ νηθνλνκηθή θξίζε θαη ζηηο επηπηψζεηο ηηο, νη ζπλεξγάηεο κνπ θαη εγψ απαληάκε κε δεκηνπξγία θαηλνχξγησλ concept, αληηπξνζψπεπζε θαηλνχξγησλ εηαηξεηψλ, κεγαιχηεξε «εζσηεξηθή» θαη «εμσηεξηθή νξγάλσζε» θαη πην δνκεκέλε ιεηηνπξγηθή έθθξαζε ζηελ επηθνηλσλία καο ηφζν κε ηδηψηεο φζν θαη κε ην επαγγεικαηηθφ θνηλφ! Πην 46 ν ειεθηξνληθφ καο πεξηνδηθφ ζαο θαινχκε λα πεξηεγεζείηε θαη λα εληξπθήζεηε ζηηο ζειίδεο ηνπ! Κε επηζηεκνληθά άξζξα θαηαμησκέλσλ επηζηεκφλσλ ζηνπο ρψξνπο ηεο Γηαηξνθήο θαη ηεο Άζθεζεο (βι. παξαθάησ) κε «Λέα», «Γξαζηεξηφηεηεο» θαη ηηο λέεο εμειίμεηο ζηα επηδνηνχκελα πξνγξάκκαηα ζέινπκε λα ζαο πξνζθέξνπκε φηη πην ηειεπηαίν έρεη λα δείμεη ε επηθαηξφηεηα ηφζν ζηελ επηζηήκε φζν θαη ζηελ επηρεηξεκαηηθή πξαθηηθή! Κε ηελ αθιφλεηε πεπνίζεζε φηη ζα ηα θαηαθέξνπκε αθνχ αλαδείμνπκε ηελ θαιχηεξε πιεπξά ηνπ εαπηνχ καο ζαο εχρνκαη έλα δεκηνπξγηθφ έηνο 2011! Κε εθηίκεζε, Γξξααζζ ηηεεξξ ηφφηηεεηηεεοο η Ν γπξνιφγνο ΡΡαα λλέέαα κκααοο ΔΔππη ηδδννηηννχχκκεελλαα ππξξννγγξξάάκκκκααηηαα

2 Ρν άξζξν ηνπ κήλα ΓΔΗΑ ΘΔΚΗΠΡΝΘΙΖΠ ΡΕΝΡΕΑΠ M.D Ph.D. Δλδξνθξηλνιφγνο, Δπηκειεηήο Δλδνθξηλνινγίαο Γηαβήηε Κεηαβνιηζκνχ Λνζνθνκείν Ξαλαγία Θεζζαινλίθεο RISING SERUM 25-HYDROXY-VITAMIN D LEVELS AFTER WEIGHT LOSS IN OBESE WOMEN CORRELATE WITH IMPROVEMENT IN INSULIN RESISTANCE ΡΑ ΑΜΖΚΔΛΑ ΔΞΗΞΔΓΑ 25-ΓΟΝΜ-ΒΗΡΑΚΗΛΖΠ D ΝΟΝ ΚΔΡΑ ΑΞΝ ΑΞΥΙΔΗΑ ΒΑΟΝΠ ΠΔ ΞΑΣΠΑΟΘΔΠ ΓΛΑΗΘΔΠ ΠΣΔΡΗΕΝΛΡΑΗ ΚΔ ΡΖΛ ΒΔΙΡΗΥΠΖ ΡΖΠ ΑΛΘΔΘΡΗΘΝΡΖΡΑΠ ΠΡΖΛ ΗΛΠΝΙΗΛΖ Themistoklis Tzotzas, Fotini G. Papadopoulou, Kostantinos Tziomalos, Spiros Karras, Kostantinos Gastaris, Petros Perros, and Gerasimos E. Krassas Department of Endocrinology, Diabetes, and Metabolism (T.T., F.G.P., K.T., S.K., K.G., G.E.K.), Panagia General Hospital, Thessaloniki, Greece; and Department of Endocrinology (P.P.), Royal Victoria Infirmary, Newcastle upon Tyne NE1 4LP, United Kingdom κοπός: Σθνπόο ηεο έξεπλαο ήηαλ λα εμεηάζεη ηηο αιιαγέο ζηελ 25-πδξνμπ-βηηακίλε D νξνύ (25OHD) θαη ζηα επίπεδα PTH ζην αίκα 4 θαη 20 εβδνκάδεο κεηά ηελ απώιεηα βάξνπο ιόγσ δίαηηαο ρακειήο ζεξκηδηθήο πξόζιεςεο. Κεθοδολογία: Εμεηάζηεθαλ 44 παρύζαξθεο γπλαίθεο [ειηθίαο 40.6 ± 11.4 yr, Δείθηε Μάδαο Σώκαηνο (BMI) 36.7 ± 4.9 kg/m 2 ] θαη 25 νκάδαο ειέγρνπ (BMI 22.9 ± 1.5 kg/m 2 ). Μεηξήζεθαλ αλζξνπνκεηξηθέο θαη θαξδηνκεηαβνιηθέο παξάκεηξνη θαζώο θαη ηα επίπεδα 25ΟΗD θαη PTH πξνζδηνξίζηεθαλ ζε θαηάζηαζε baseline θαζώο θαη 4 θαη 20 εβδνκάδεο κεηά από δίαηηα ρακειήο ζεξκηδηθήο πξόζιεςεο. Αποηελέζμαηα: Σηελ θαηάζηαζε baseline, ηα επίπεδα 25OΗD levels ήηαλ ρακειόηεξα ζηηο παρύζαξθεο ζε ζρέζε κε ην δείγκα ειέγρνπ (17 ± 6.0 vs ± 8.7 ng/ml, P < 0.001), ελώ δελ βξέζεθαλ δηαθνξέο ζηα επίπεδα ηνπ PTH. Γηα όιεο ηηο γπλαίθεο βξέζεθε αξλεηηθή ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηα επίπεδα 25OΗD θαη ην ζσκαηηθό βάξνο (BW) (r=-0.32, P<0.001), BMI (r=-0.37, P<0.001), ηελ πεξηθέξεηα κέζεο (r=-0.26, P<0.05), θαη ην πνζνζηό κάδαο ιίπνπο (r=-0.38, P< 0.001) όπσο απηό κεηξήζεθε κε βηνειεθηξηθή εκπέδεδε. Η 4 εβδνκάδσλ δίαηηα ρακειήο ζεξκηδηθήο πξόζιεςεο (n = 37) κείσζε ην ζσκαηηθό βάξνο θαη νδήγεζε ζε ζεκαληηθέο βειηηώζεηο ζηνλ δείθηε (HOMA) θαη ηα επίπεδα ησλ ιηπηδίσλ. Η 20 εβδνκάδσλ δίαηηα ρακειήο ζεξκηδηθήο πξόζιεςεο (n = 26) είρε σο απνηέιεζκα ηελ κείσζε ηνπ ζσκαηηθνύ βάξνπο θαη ηνπ BMI θαηά 10%,

3 ηνπ δείθηε HOMA (4.7 ± 3.8 vs ± 1.7, P < 0.01), θαη ησλ ιηπηδίσλ (εθηόο ησλ ηεο HDL ρνιεζηεξόιεο) θαη αύμεζε ζηελ 25OHD (15.4 ± 6.0 vs ± 5.1 ng/ml, P < 0.05), ζε ζρέζε κε ηελ θαηάζηαζε baseline. Τα επίπεδα PTH παξέκεηλαλ ακεηάβιεηα. Η αύμεζε ζηα επίπεδα ηεο 25OHD ζρεηίζηεθαλ κε ηελ κείσζε ζηα επίπεδα ηεο ηλζνπιίλεο θαη ηνλ δείθηε HOMA (r =-0.43, P < 0.05). σμπεράζμαηα: Τα επίπεδα 25OHD ζην αίκα ήηαλ ρακειά ζηηο παρύζαξθεο γπλαίθεο θαη ζπζρεηίζηεθαλ αληηζηξόθσο κε ηελ ζνβαξόηεηα ηεο παρπζαξθίαο. Η απώιεηα βάξνπο θαηά 10% κεηά από δίαηηα ρακειήο ζεξκηδηθήο πξόζιεςεο αύμεζε ηα επίπεδα ηεο 25OHD θαη απεηή ε αύμεζε ήηαλ θαηά θύξην ιόγν ζπλδεδεκέλε κε ηελ αλζεθηηθόηεηα ζηελ ηλζνπιίλε. Τν άξζξν δεκνζηεύηεθε ζην πεξηνδηθό Journal of Clinical Endocrinoly and Metabolism 95: , 2010 Introduction Vitamin D and PTH participate actively in bone metabolism and calcium homeostasis. In recent years it has become clear that vitamin D has pleiotropic effects with possible roles in the pathogenesis of cancer, immune system disorders, type 1 and 2 diabetes mellitus, cardiovascular disease, etc.; vitamin D deficiency has been associated with increased risks of these diseases (1). In fact, vitamin D receptors are expressed in a variety of tissues besides those involved in calcium homeostasis and bone development (2). Obesity, a state of body fat expansion and insulin resistance, has been found to be associated with low levels of serum 25-hydroxy-vitamin D(25OHD), the best clinical indicator of vitamin D status, and high levels of serum PTH (3 5). Recent studies in children and adults using anthropometric measurements and body composition analysis techniques confirmed associations between adipose tissue at various sites and these two metabolic parameters (6 9). The inverse correlation between obesity and 25OHD has been attributed mainly to sequestration of this fat soluble vitamin in adipose tissue and less probably to the limited sun exposure in obese subjects due to limited mobility; there is also some evidence that vitamin D inhibits the development of adipocytes (10). In vitro and in vivo studies suggest that PTH may promote fat accumulation and obesity through increases of calcium concentration within adipocytes; this increased intracellular concentration of calcium is also known to inhibit lipolysis (11). It has been reported that patients with primary and secondary hyperparathyroidism have excess body weight (BW) and fat mass (FM) (12, 13). Besides the effects of obesity on bone metabolic markers, insulin sensitivity has been found to correlate positively with levels of vitamin D and negatively with levels of PTH. Vitamin D may improve lean body mass, enhance insulin synthesis and release, increase insulin receptor expression, and suppress inflammation. These actions of vitamin D may be mediated by its active metabolite 1,25-dihydroxyvitamin D or via suppression of PTH (14, 15). Weight loss in obese subjects could influence vitamin D and PTH status. Most studies have tried to address this issue by investigating patients before and after bariatric surgery. Such an intervention, however, induces a malabsorptive state, resulting in profound decreases of vitamin D levels followed by compensated increases of PTH (16, 17). Studies with laparoscopic gastric banding surgery, which does not induce malabsorption but results in substantial weight loss showed either a stabilization or a decrease of vitamin D levels in some patients (18, 19). Reinehr et al. (20) examined obese children after a lifestyle weight loss program and found significant increase in 25OHD levels and decrease in PTH levels. To the best of our knowledge, only one study in obese adults, which was designed primarily to report on changes of osteoprotegerin, has examined changes of PTH and 25OHD at one-time point after diet-induced weight loss (21). The aims of the present pilot interventional study were to determine the short (4 wk) and longer-term (20 wk) effects of weight loss by a low-calorie diet on serum concentrations of 25OHD and PTH in

4 obese nondiabetic women and to examine the relationship between obesity and insulin resistance indices and lipid parameters. Patients and Methods Patients Forty-four obese women aged 40.6 ± 11.4 yr (range yr) with body mass index (BMI) of 36.7 ± 4.9 kg/m 2 and 25 age-matched healthy women aged 41.3 ± 13.3 yr (range yr) with normal BMI (controls), all in good general health, were selected to participate in the present interventional study. Exclusion criteria were primary hyperparathyroidism or other skeletal disease; malabsorptive, hepatic, renal, and other chronic diseases; familial or secondary dyslipidemia other than that due to the state of obesity; endocrine disorders including type 2 diabetes mellitus (defined as fasting blood glucose _7.0 mmol/liter or 126 mg/dl); excess alcohol (ingestion of more than 50 g/d of ethanol); smoking behavior (more than five cigarettes per day); or treatment with hypolipidemic, antiobesity, and hormonal drugs or drugs related to calcium and vitamin D metabolism. Thirty-three obese women (75%) and 19 controls (77%) were of reproductive age. None of the subjects had been on a slimming diet for at least 4 months before the initiation of the study. The ethical committee of the Medical School of Thessaloniki approved the study protocol. All women provided their written informed consent. All obese subjects were carefully monitored at baseline and 4 and 20 wk after the initiation of the weight loss program on an outpatient basis in the Department of Endocrinology, Diabetes, and Metabolism, Panagia General Hospital, Thessaloniki, Greece. Among the 44 obese women, 37 completed the 4-wk and 26 the 20-wk intervention study. Anthropometry All measurements were performed by the same investigator (T.T.) before and 4 and 20 wk after introduction of a weight reduction program. BW was determined to the nearest 0.1 kg with a calibrated beam balance and standing height to the nearest 0.5 cm. BMI was calculated as weight (kilograms) divided by height squared (square meters). Waist circumference (WC) was measured using a cloth tape midway between the lower rib and the iliac crest and hip circumference as the maximum circumference over the buttocks. Body composition was determined by impedance analysis with the use of a single-frequency bioelectrical impedance analysis (BIA), which emitted 50 KHz and 800κA (model BIA-101A; Akern STA, Florence, Italy) (22). Percentage of FM (FM%) was determined by using Bodygram software (version 1.21; Akern Srl, Florence, Italy). This BIA method allows discrimination between fat and fluid overload and the monitoring of changes of FM% in obese subjects undergoing weight reduction, even of minimal degree (22). Dietary intervention All obese women initially followed a 2-wk run-in period during which they were encouraged to follow their nutritional habits and maintain their habitual levels of physical activity. At day 0 of the weight reduction program, initial caloric levels of each subject were estimated using the Harris-Benedict formula for women [ (weight in kilograms) (height in centimeters) (age in years)] (23). Thereafter a lowcalorie diet was individually prescribed on the basis of an average calorie restriction of 1000 kcal/d. Initially the administered diets consisted of a mean of 1385 ± 312 kcal/d (5775 ± 1301 kj/d) and ranged from 1015 to 1880 kcal/d (4232 to 7840 kj/d), depending on the initial BW. The daily distribution of nutrients was 48.5 ± 4.1% (163.8 ± 21.7 g) carbohydrates, 28.5 ± 3.2% (43.9 ± 12.0 g) fat, and 23.0 ± 1.4% (77.7 _ 15.8 g) protein, and daily calculated contents of calcium and vitamin D were 791± 32 mg and 221 ± 37 IU,

5 respectively. The diets were analyzed for nutrient composition using the computerized nutritional system Science Fit Diet 200A (Science Fit, Athens, Greece). After 8 wk of the intervention, all diets were adapted with an additional energy restriction of 20% of the ingested calories and with approximately the same macronutrient composition until the end of the weight loss period (18 20 wk). Thereafter the subjects were stabilized for 2 wk at a steady weight before reassessment was performed at wk. During the period of the protocol, participants were asked not to change their habits of physical activity. All obese women were asked to attend the center weekly during the 20-wk follow-up. Laboratory Measurements Serum and plasma samples (obtained by centrifugation at 4 C) were taken after a 12-h overnight fast before and after the dietary treatment and stored frozen at -70 C until they were assayed. Season of blood draw was determined from the date of the baseline visit. Blood samples taken from December through February were coded as winter, from March through May as spring, from June through August as summer, and from September through November as fall. The electrochemiluminescence immunoassay ECLIA (Roche DiagnosticsGmbA, Mannheim, Germany) was used for25ohd and PTH assays. Measuring range for vitamin D was ng/ml, within-run precision %, and total precision %. Expected values for PTH were pg/ml, functional sensitivity 6.0 pg/ml, within-run precision %, and total precision %. Serum total cholesterol (TC) and triglyceride (TG) levels were measured using enzymatic methods (Bioanalyzer 30R; Wako Chemicals GmbH, Combe, Japan). High-density lipoprotein cholesterol (HDL-C) was measured in the serum supernatant after the precipitation of very low-density lipoproteins and low density lipoprotein cholesterol (LDL-C) with Mg2_/dextran. LDL-C concentrations were estimated using Friedewald s equation (24). Serum apolipoprotein A1 (ApoA1), apolipoprotein B (ApoB), and lipoprotein (a) [Lp(a)] concentrations were determined by immunonephelometric assays (Boehring Diagnostics GmbH, Marburg, Germany). Glucose serum concentrations were measured using an enzymatic assay and serum insulin levels were determined using an immunoradiometric assay kit (Biosource INS-IRMA kit; Biosource Europe SA, Nivelles, Belgium). The normal range for insulin levels was 2 25 κiu/ml. Insulin sensitivity was also estimated by the homeostasis model assessment (HOMA) index (25). Statistical analyses Data are presented as mean±sd. Differences between groups were assessed with one-way ANOVA and post hoc tests were carried out with the Holm-Sidak method. Changes during the study were assessed with the paired-samples t test. Correlations between variables were assessed using Pearson s coefficient of correlation. In all cases, a two-tailed P < 0.05 was considered significant. All data were analyzed using the statistical package SPSS (version 15.0; SPSS, Chicago, IL). Results Baseline analyses At baseline, obese women demonstrated significantly lower levels of 25OHD compared with controls (patients 17.0 ± 6.0, controls 23.8 ± 8.7 ng/ml, P < 0.001), whereas PTH concentrations were no different between the two groups. Notably, 69.7% of the obese group had 25OHD levels less than 20 ng/ml (deficiency), 93.4% had 25OHD levels less than 30 ng/ml (insufficiency), whereas the corresponding figures for the control group were 56 and 72%, respectively. A seasonal variation of 25OHD levels was seen in obese women: 25OHD levels in the winter group (13.3 ± 3.4 ng/ml) were lower than in the summer (22.4 ± 4.7 ng/ml) and fall groups (24.6 ± 5.9

6 ng/ml, P < for both), and those in the spring group (14.7± 3.7 ng/ml) had lower levels than those in the summer and fall groups (P < and P < 0.001, respectively). No seasonal differences were observed in the control group probably due to the small number of subjects in each of the four categories. Neither 25OHD nor PTH levels varied significantly between pre- and postmenopausal subjects. Most anthropometric and lipid parameters with the exception of levels of HDL-C, ApoA1, Lp(a), and blood glucose were higher in obese women than in controls. All baseline measurements for both groups are presented in Table 1. Pearson correlation analyses for all women (n = 68) showed a negative correlation between 25OHD and the following obesity indices: BW (r = , P < 0.008), BMI (r = , P < 0.002), WC (r = , P< 0.030), and FM% (r = , P < 0.001). A negative correlation between levels of25ohd and PTHwas found only in obese women (r = , P < 0.024). No significant correlations were found between 25OHD and lipid parameters. PTH levels correlated negatively with LDL-C levels in all women(r = , P< 0.046).

7 Analyses during weight loss After 4 wk, the hypocaloric dietary intervention produced a small but significant decrease in BW, BMI, WC, and FM% (P<0.001). Weight loss was associated with a significant reduction in most of the lipoprotein and metabolic parameters measured; PTH and 25OHD did not change significantly during this time period (Table 2). After 20 wk, a decrease of BW, BMI, and FM% of the order of 10% and a decrease of WC at 9% were achieved, which were associated with significant reductions in insulin levels (19.0±12.4 vs. 13.1±7.1_U/ml,P<0.05),HOMA index (4.74±3.8 vs. 3.10±1.7, P<0.05) and serum lipids [except HDL-C, apoa1, and Lp(a)] and significant increases in 25OHD levels by 34% (15.4 ± 6.0 vs ± 5.1 ng/ml, P < 0.05). PTH levels appeared to be unaffected (Table 2). A significant negative correlation was found between changes in 25OHD levels and changes in insulin levels (r =-0.380, P < 0.045) and HOMA index (r=-0.433, P< 0.039) (Fig. 1). A trend for negative correlation was found between changes in 25OHD levels and changes in BW (r =-0.367, P<0.065) and BMI (r=-0.376, P<0.059) (Fig. 2) but no significant correlation between changes in 25OHD levels and changes in FM%.No significant correlations were found between 25OHD and lipid parameters. Discussion The present study examined the effects of a low-calorie diet on 25OHD and PTH levels in nondiabetic obese women at two different time points. At baseline, levels of vitamin D were lower in obese subjects than in controls, whereas levels of PTH were similar between the two groups. The introduction of a 4-wk low-calorie diet did not significantly influence these two metabolic parameters; however, after 20 wk a modest degree of weight loss of 10% was associated with a significant increase of 25OHD levels by 34%, whereas PTH levels remained unaffected. The changes in 25OHD levels at 20 wk were more closely associated with the changes (improvement) in insulin resistance indices than changes in obesity indices.

8 It is now well established that low vitamin D levels are commonly observed in obese children and adults (4 6). This finding was confirmed by the results of the present study, which showed that 25OHD levels were inversely correlated both with indices of total obesity such as BW, BMI, FM%, and indices of abdominal obesity such as WC. Studies performed using sophisticated equipment for assessing body composition also suggest that the low vitamin D levels found in obesity are associated both with total body and regional (sc and visceral) adipose tissue (5, 7, 9). Although the precise mechanism for the lower levels of vitamin D in obesity is not known, the most plausible

9 explanation is that the expanded adipose tissue traps and stores this fat-soluble vitamin (26). In our obese group, the vast majority of women (almost 93%) were identified as either vitamin D deficient (<20 ng/ml) or vitamin D insufficient (<30 ng/ml), whereas in controls the respective rates were 72%. These data in our small population groups are in line with the recent reports that vitamin D deficiency is an epidemic phenomenon showing particular high prevalence in southern European populations (27, 28). We also observed that the welldescribed seasonal variation effect on 25OHD was significant only in obese women; this negative result in controls cannot be explained and is probably attributed to the small sample of these subjects. PTH levels have been reported to be elevated in obese subjects, in keeping with a compensating mechanism to vitamin D insufficiency (5, 29, 30). It has been suggested that the increased PTH per se can promote lipogenesis and obesity via calcium stimulation, which enhances lipogenesis and inhibits lipolysis in adipocytes (11, 31). Although a significant negative correlation was found between 25OHD and PTH levels in the total population studied, PTHlevels in the obese group did not differ compared with controls. The absence of elevated PTH could be attributed to the small number of subjects but could also be due to a relative metabolic resistance to vitamin D despite low levels of 25OHD, which has been reported in some population groups (6, 32). It has been suggested that a low threshold of vitamin D has to be reached for PTH to rise leading to metabolic disturbances. This cutoff point has recently been proposed to be fixed at 15 ng/ml (33). In our study, baseline mean 25OHD concentrations were somehow higher than this threshold, perhaps explaining the nonelevated mean PTH levels. Current proposed molecular mechanisms to explain normal PTH in the face of low 25OHD

10 include nutrient receptor disturbances and intracellular magnesium deficiency (32). The introduction of a low-calorie diet in obese women resulted in changes of metabolic parameters that varied according to the time period after the diet and the amount of weight loss achieved. At 4 wk there was a small but significant reduction of all obesity indices, improvement of insulin resistance, and improvement of most lipid parameters with the exception of Lp(a). Changes in PTH and 25OHD were minimal and did not reach statistical significance. The content of the hypocaloric diet in vitamin D throughout the first phase of the study was estimated at about 200 IU/d, which is lower than recent recommendations for adequate intake for age and gender (34). Our findings showed that this level of dietary intake of vitamin D did not induce any significant effect on its serum levels, measured as 25OHD. After the 20-wk dietary treatment period, obese women achieved a moderate weight loss by 10% of the initial BW and improved significantly indices of insulin resistance and most blood lipids. These changes were accompanied by significant increases of25ohdlevels by 34%, whereas PTH levels remained unchanged. The effects of weight reduction on vitamin D and PTH were evaluated in two recent interventional studies. In the first study, Reinehr et al. (20) examined 133 obese children, aged 12 yr, who followed a 1-yr lifestyle interventional program. A small reduction of excess BW in 35 children by -0.9 U of BMI led to a significant increase of 25OHD levels and significant decrease of PTH levels. In the second study, Holecki et al. (21) assessed the effects of a low-calorie balanced diet weight loss program on changes of PTH and 25OHD for 3 months and found similar changes of their levels as those reported in the previous study in children. The increase of vitamin D in our study did not correlate significantly with the reduction of obesity parameters although a trend for negative correlations was found between changes of 25OHD and changes of BW and BMI. Interestingly, improvement of insulin resistance as indicated by reductions of insulin levels and HOMA index correlated with increases of 25OHD levels. This novel finding suggests that after modest weight reduction, insulin resistance is a more significant determinant of 25OHD levels than body fat. However, our findings may also indicate that increasing 25OHD levels after weight loss may improve insulin resistance. Lifestyle interventions resulting in greater weight and fat loss are necessary to clarify this important issue. The negative association between vitamin D levels and insulin resistance has been observed in many crosssectional and prospective studies (35, 36). Two very recent studies, however, suggested that in obesity both low 25OHD levels and insulin resistance could be explained in large part by the increased adiposity (37, 38). Ηn young women with polycystic ovary syndrome, which often represents a state of insulin resistance, low serum of 25OHD concentrations were also found and were associated with the presence of both obesity and insulin resistance (39, 40). Experimental studies have shown that vitamin D enhances insulin synthesis and release, increases insulin receptor expression, and suppresses inflammation (15). At present, low vitamin D levels are a risk factor for metabolic syndrome and type 2 diabetes mellitus and supplementation studies for preventing or improving these conditions are currently ongoing (41). The importance of the rise in 25OHD levels during weight loss is also highlighted by the recent reports, which have suggested a threshold for the effect of vitamin D deficiency on insulin resistance (33). Our obese subjects displayed 25OHD concentrations fairly similar to the reported threshold, and consequently, we suggest that increasing 25OHD levels through weight reduction could confer beneficial effects on insulin sensitivity. Furthermore, recent evidence suggests that chronic vitamin D deficiency may be a risk factor for atherosclerosis mediated through various mechanisms in the pathophysiology of cardiovascular disease (42). Our study illustrates that a modest amount of weight loss of about 10% of the initial body weight constitutes a relevant intervention to reduce an emerging risk factor for type 2 diabetes mellitus and cardiovascular diseases in addition to other conventional risk factors such as dyslipidemia and hypertension. Limitations of the present study, which has to be considered as a pilot study, include the relatively small number of subjects that finally completed the weight loss program and the relatively small observational period

11 of 20 wk. In conclusion, levels of 25OHD are low in obese patients and are clearly associated with the degree of obesity. Moderate weight reduction of about 10% after a low-calorie diet can increase 25OHD levels, and this increase is mainly associated with an improvement in insulin resistance. Further studies including more subjects, longer periods of weight loss and maintenance, and greater amounts of weight loss are necessary to clarify the interrelationships between adipose tissue, insulin resistance, and vitamin D levels. Acknowledgments Address all correspondence and requests for reprints to: Gerasimos E. Krassas, M.D., Ph.D., F.R.C.P. (Lond), Chairman, Department of Endocrinology, Diabetes, and Metabolism, Panagia General Hospital, Nikolaou Plastira, 22, Nea Krini, Thessaloniki, Greece. References 1. Holick MF 2004 Sunlight and vitamin D for bone health and prevention of autoimmune diseases, cancers, and cardiovascular disease. Am J Clin Nutr 80(Suppl 6):1678S 1688S 2. Bouillon R, Carmeliet G, Verlinden L, van Etten E, Verstuyf A, Luderer HF, Lieben L, Mathieu C, Demay M 2008 Vitamin D and human health: lessons from vitamin D receptor null mice. Endocr Rev 29: Bell NH, Epstein S, Greene A, Shary J, Oexmann MJ, Shaw S 1985 Evidence for alteration of the vitamin D-endocrine system in obese subjects. J Clin Invest 76: Parikh SJ, EdelmanM,Uwaifo GI, Freedman RJ, Semega-JannehM, Reynolds J, Yanovski JA 2004 The relationship between obesity and serum 1,25-dihydroxy vitamin D concentrations in healthy adults. J Clin Endocrinol Metab 89: Snijder MB, van Dam RM, Visser M, Deeg DJ, Dekker JM, Bouter LM, Seidell JC, Lips P 2005 Adiposity in relation to vitamindstatus and parathyroid hormone levels: a population-based study in older men and women. J Clin Endocrinol Metab 90: Alemzadeh R, Kichler J, Babar G, Calhoun M 2008 HypovitaminosisDin obese children and adolescents: relationship with adiposity, insulin sensitivity, ethnicity, and season. Metabolism 57: Young KA, Engelman CD, Langefeld CD, Hairston KG, Haffner SM, Bryer-Ash M, Norris JM 2009 Association of plasma vitamin D levels with adiposity in Hispanic and African Americans. J Clin Endocrinol Metab 94: Kremer R, Campbell PP, Reinhardt T, Gilsanz V 2009 Vitamin D status and its relationship to body fat, final height, and peak bone mass in young women. J Clin Endocrinol Metab 94: Moschonis G, Tanagra S, Koutsikas K, Nikolaidou A, Androutsos O, Manios Y 2009 Association between serum 25-hydroxyvitamin Dlevels and body composition in postmenopausal women: the postmenopausal Health Study. Menopause 16: Reid IR 2008 Relationships between fat and bone. Osteoporos Int 19: Xue B, Greenberg AG, Kraemer FB, ZemelMB2001 Mechanism of intracellular calcium ([Ca2_]i) inhibition of lipolysis in human adipocytes. FASEB J 15: Bolland MJ, Grey AB, Gamble GD, Reid IR 2005 Association between primary hyperparathyroidism and increased body weight: a meta-analysis. J Clin Endocrinol Metab 90: Rejnmark L, Vestergaard P, Brot C, Mosekilde L 2008 Parathyroid response to vitamin D insufficiency: relations to bone, body composition and to lifestyle characteristics. Clin Endocrinol (Oxf) 69: Tai K, Need AG, Horowitz M, Chapman IM 2008 Vitamin D, glucose, insulin, and insulin sensitivity. Nutrition 24: Teegarden D, Donkin SS 2009 Vitamin D: emerging new roles in insulin sensitivity. Nutr Res Rev 22: Moreiro J, Ruiz O, Perez G, Salinas R, Urgeles JR, RiescoM,García-Sanz M 2007 Parathyroid hormone and bone marker levels in patients with morbid obesity before and after biliopancreatic diversion. Obes Surg 17: Aasheim ET, Bjo rkman S, Søvik TT, Engstro m M, Hanvold SE, Mala T, Olbers T, Bøhmer T 2009 Vitamin status after bariatric surgery: a randomized study of gastric bypass and duodenal switch. Am J Clin Nutr 90: Pugnale N, Giusti V, Suter M, Zysset E, He raïef E, Gaillard RC, Burckhardt P 2003 Bone metabolism and risk of secondary hyperparathyroidism 12 months after gastric banding in obese pre-menopausal women. Int J Obes Relat Metab Disord 27: Nadler EP, Youn HA, Ren CJ, Fielding GA 2008 An update on 73 U.S. obese pediatric patients treated with laparoscopic adjustable gastric banding: comorbidity resolution and compliance data. J Pediatr Surg 43: Reinehr T, de Sousa G, Alexy U, Kersting M, Andler W 2007 Vitamin D status and parathyroid hormone in obese children before and after weight loss. Eur J Endocrinol 157: Holecki M, Zahorska-Markiewicz B, Janowska J, Nieszporek T, Wojaczyn ska-stanek K, Zak- Gołab A, Wiecek A 2007 The influence of weight loss on serum osteoprotegerin concentration in obese perimenopausal women. Obesity (Silver Spring) 15:

12 22. Piccoli A, Brunani A, Savia G, Pillon L, Favaro E, Berselli ME, Cavagnini F 1998 Discriminating between body fat and fluid changes in the obese adult using bioimpedance vector analysis. Int J Obes Relat Metab Disord 22: Owen OE, Kavle E, Owen RS, Polansky M, Caprio S, Mozzoli MA, Kendrick ZV, Bushman MC, BodenG1986Areappraisal of caloric requirements in healthy women. Am J Clin Nutr 44: Friedewald WT, Levy RI, Fredrickson DS 1972 Estimation of the concentration of low-density lipoprotein cholesterol in plasma, without use of the preparative ultracentrifuge. Clin Chem 18: Matthews DR, Hosker JP, Rudenski AS, Naylor BA, Treacher DF, Turner RC 1985 Homeostasis model assessment: insulin resistance and _-cell function from fasting plasma glucose and insulin concentrations in man. Diabetologia 28: Wortsman J, Matsuoka LY, Chen TC, Lu Z, Holick MF 2000 Decreased bioavailability of vitamin D in obesity. Am J Clin Nutr 72: HolickMF2007 VitaminDdeficiency.NEngl J Med 357: Lips P 2007 Vitamin D status and nutrition in Europe and Asia. J Steroid Biochem Mol Biol 103: Lips P, Wiersinga A, van Ginkel FC, Jongen MJ, Netelenbos JC, Hackeng WH, Delmas PD, van der Vijgh WJ 1988 The effect of vitamin D supplementation on vitamin D status and parathyroid function in elderly subjects. J Clin Endocrinol Metab 67: Pitroda AP, Harris SS, Dawson-Hughes B 2009 The association of adiposity with parathyroid hormone in healthy older adults. Endocrine 36: Zemel MB 2002 Regulation of adiposity and obesity risk by dietary calcium: mechanisms and implications. JAmColl Nutr 21:146S 151S 32. Lenders CM, Feldman HA, Von Scheven E, Merewood A, Sweeney C, Wilson DM, Lee PD, Abrams SH, Gitelman SE, Wertz MS, Klish WJ, Taylor GA, Chen TC, Holick MF 2009 Elizabeth Glaser Pediatric Research Network Obesity Study Group. Relation of body fat indexes to vitamindstatus and deficiency among obese adolescents. Am J Clin Nutr 90: Ashraf A, Alvarez J, Saenz K, Gower B, McCormick K, Franklin F 2009 Threshold for effects of vitamin D deficiency on glucose metabolism in obese female African-American adolescents. J Clin Endocrinol Metab 94: National Osteoporosis Foundation 2010 Clinician s guide to prevention and treatment of osteoporosis. Washington, DC: National Osteoporosis Foundation, 35. Liu E, Meigs JB, Pittas AG, McKeown NM, Economos CD, Booth SL, Jacques PF 2009 Plasma 25- hydroxyvitamin d is associated with markers of the insulin resistant phenotype in nondiabetic adults. J Nutr 139: Forouhi NG, Luan J, Cooper A, Boucher BJ, Wareham NJ 2008 Baseline serum 25-hydroxy vitamin d is predictive of future glycemic status and insulin resistance: the Medical Research Council Ely Prospective Study Diabetes 57: Cheng S, Massaro JM, Fox CS, Larson MG, Keyes MJ, McCabe EL, Robins SJ, O Donnell CJ, Hoffmann U, Jacques PF, Booth SL, Vasan RS, Wolf M, Wang TJ 2010 Adiposity, cardiometabolic risk, and vitamin D status: the Framingham Heart Study. Diabetes 59: Muscogiuri G, Sorice GP, Prioletta A, Policola C, Casa SD, Pontecorvi A, Giaccari A Hydroxyvitamin D concentration correlates with insulin-sensitivity and BMI in obesity. Obesity (Silver Spring) doi: /oby Hahn S, Haselhorst U, Tan S, Quadbeck B, Schmidt M, Roesler S, Kimmig R, Mann K, Janssen OE 2006 Low serum 25-hydroxyvitamin D concentrations are associated with insulin resistance and obesity in women with polycystic ovary syndrome. Exp Clin Endocrinol Diabetes 114: Yildizhan R, Kurdoglu M, Adali E, Kolusari A, Yildizhan B, Sahin HG, Kamaci M 2009 Serum 25- hydroxyvitamin D concentrations in obese and non-obese women with polycystic ovary syndrome. Arch Gynecol Obstet 280: Danescu LG, Levy S, Levy J 2009 Vitamin D and diabetes mellitus. Endocrine 35: Wallis DE, Penckofer S, SizemoreGW2008 The sunshine deficit and cardiovascular disease. Circulation 118:

13 Ρν άξζξν ηνπ κήλα ΑΠΘΖΠΖ ΘΑΛΑΠΖΠ ΚΝΟΡΕΗΑΞΖΠ Ph.D. Γηδάθησξ Δξγνθπζηνινγίαο Specialist in physical condition of Football ΞΝΡΔ ΑΜΗΝΙΝΓΔΗΡΑΗ ΔΟΓΝΚΔΡΟΗΘΑ ΚΗΑ ΝΚΑΓΑ ΞΝΓΝΠΦΑΗΟΝ Νη εξγνκεηξηθέο εμεηάζεηο ζε κία επαγγεικαηηθή νκάδα πνδνζθαίξνπ ζα πξέπεη λα γίλνληαη ζε πέληε (5) θάζεηο σο εμήο: 1. Ξξηλ ηελ έλαξμε ηεο πξνεηνηκαζίαο γίλνληαη νη πξψηεο εξγνκεηξηθέο* εμεηάζεηο γηα λα ζρεδηαζηεί ε πξνπφλεζε ηεο πξνεηνηκαζίαο επηά (7) ή νθηψ (8) εβδνκάδσλ αλάινγα κε ην ζθεπηηθφ ηνπ θάζε πξνπνλεηή, αληίζηνηρα λα δηαπηζησζνχλ ηπρφλ αηνκηθέο ηδηαηηεξφηεηεο (κπτθέο αληζνξξνπίεο πηζαλνί ηξαπκαηηζκνί δηφηη νη παίθηεο έξρνληαη απφ κεηαβαηηθφ ζηάδην) θαη γεληθφηεξα λα δηαπηζηψζνπκε ην επίπεδν ηεο θπζηθήο θαηάζηαζεο ηνπ θάζε παίθηε ζηελ ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή πεξίνδν. Θαηφπηλ λα γίλνπλ ηα απαξαίηεηα γθξνππ πξνπφλεζεο ψζηε λα δερηνχλ ηηο αλάινγεο πξνπνλεηηθέο επηβαξχλζεηο ζρεηηθά κε ην αηνκηθφ επίπεδν ηνπ θάζε παίρηε. 2. Κεηά ηελ 10ε εβδνκάδα ζα πξέπεη λα επαλαιεθηνχλ εξγνκεηξηθέο εμεηάζεηο γηα λα δηαπηζηψζνπκε ην επίπεδν ηεο θπζηθήο θαηάζηαζεο ηνπ θάζε πνδνζθαηξηζηή θαη θαη επέθηαζε ηεο νκάδαο, δειαδή αλ νη πξνπνλεηηθέο επηβαξχλζεηο πνπ είραλ ζρεδηαζηεί γηα ηελ πξνεηνηκαζία ήηαλ νη πξνβιεπφκελεο θαη νη θαηάιιειεο. 3. Ρελ 20ε έσο ηελ 22ε εβδνκάδα απφ ηελ έλαξμε ηεο πξνεηνηκαζίαο ζα πξέπεη λα επαλαιεθηνχλ νη εξγνκεηξηθέο εμεηάζεηο ηελ πεξίνδν απηή παξνπζηάδεηαη κηα ζρεηηθή πξνπνλεηηθή θάκςε ζηελ νκάδα, δειαδή έρνπκε κηα κείσζε ζηελ αεξφβηα ηθαλφηεηα ηεο ηάμεσο ηνπ 2%-3% θαη 7%-8% ηεο ηθαλφηεηαο ηεο δχλακεο γηα απηφ ηηο εβδνκάδεο απηέο (νη νπνίεο είλαη ζπλήζσο ζηα κέζα Γεθεκβξίνπ) ζα πξέπεη λα πξνζέμνπκε παξά πνιχ ην επίπεδν ηεο θπζηθήο θαηάζηαζεο ηεο νκάδα καο. 4. Δπφκελεο εξγνκεηξηθέο εμεηάζεηο είλαη ζηηο αξρέο ηνπ δεπηέξνπ γχξνπ (ζηα κέζα Φεβξνπαξίνπ) ζθνπφο απηψλ ησλ εμεηάζεσλ είλαη λα δηαγλψζνπκε θαη λα πξνζπαζήζνπκε λα δηαηεξήζνπκε ην πξνπνλεηηθφ επίπεδν ηελ νκάδα ζην πςειφηεξν ζεκείν ρσξίο επηπιένλ επηβαξχλζεηο κέρξη ηέινο ηνπ πξσηαζιήκαηνο (ζηαζεξνπνίεζε θαη δηαηήξεζε πξνπνλεηηθνχ επίπεδνπ). 5. Ξξηλ ηειεηψζεη ην πξσηάζιεκα γίλνληαη νη ηειεπηαίεο εμεηάζεηο γηα λα ζρεδηαζηεί ην πξνπνλεηηθφ πιάλν ηεο κεηαβαηηθήο πεξίνδνο, ζθνπφ απηψλ ησλ εμεηάζεσλ είλαη λα δηαπηζηψζνπκε αλ ε νκάδα ηειεηψλνληαο ην πξσηάζιεκα είλαη θνπξαζκέλε ή φρη θαη απνθεί θαη έπεηηα λα ζρεδηάδεηαη ην αλάινγν πξνπνλεηηθφ πιάλν ηεο κεηαβαηηθήο πεξηφδνπ πνπ έρεη δηάξθεηα πεξίπνπ ηέζζεξεο (4) εβδνκάδεο (νη

14 ιεγφκελεο δηαθνπέο ησλ πνδνζθαηξηζηψλ). Γηα λα πεηχρνπκε έλα νινθιεξσκέλν ζρέδην πξνπφλεζεο ζε κία αγσληζηηθή πεξίνδν απφ Ηνχιην κέρξη Κάην δελ επαξθνχλ απφ κφλεο ηνπο νη εξγνκεηξηθέο εμεηάζεηο εδψ ππάξρεη θάπνηα βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ βειηίσζε ή δηαηήξεζε ηεο επίδνζεο ηεο νκάδαο είλαη ν θαιά πξνγξακκαηηζκέλνο ηξφπνο εθγχκλαζεο πνπ νλνκάδεηαη «ζσζηφο θαηακεξηζκφο ηεο πξνπφλεζεο», δειαδή: Αμηνιφγεζε (Δξγνκεηξηθέο εμεηάζεηο) Νξγάλσζε ηεο πξνπφλεζεο. Δθηέιεζε ηεο πξνπφλεζεο. Έιεγρνο (θαξδηνηειεκεηξία) θαη ξχζκηζε ηεο πξνπφλεζεο (επαλαπξνζδηνξηζκφο πξνπνλεηηθψλ ζηφρσλ). Κε ηνλ φξν «Θαηακεξηζκφ ηεο πξνπφλεζεο» ελλννχκε ηελ ζσζηά πξνγξακκαηηζκέλε, βξαρππξφζεζκε θαη κεζνπξφζεζκε πξνπνλεηηθή επίδξαζε ζηελ νκάδα ζε κηα δεδνκέλε θαηάζηαζε, κε ζηφρν ηελ επίηεπμε ηεο θαιχηεξεο δπλαηήο απφδνζήο ηεο, δειαδή ην εηήζην πξνπνλεηηθφ πιάλν (κεγάθπθινο- κεζφθπθινοκηθξφθπθινο-πξνπνλεηηθή κνλάδα), πνπ ζθνπφο πάληα είλαη ε αγσληζηηθή θφξκα θαη ε εηνηκφηεηα ηνπ αζιεηή ζηελ αγσληζηηθή πεξίνδν, γηα λα απνθχγνπκε θαηλφκελα πνπ ν πνδνζθαηξηζηήο λα πεηάεη ζηελ πξνπφλεζε (π.ρ. Ρξίηε Ρεηάξηε- Ξέκπηε) θαη λα έρεη θαθή αγσληζηηθή απφδνζε (λα ζέξλεηαη αγσληζηηθά) ηελ Θπξηαθή ζηνλ αγψλα. Ρειεηψλνληαο ζα ήζεια λα αλαθέξσ κε φζα δηαβάδνπκε ζηηο αζιεηηθέο εθεκεξίδεο θαη site γηα ηνπο πξνπνλεηέο πνπ δελ θάλνπλ εξγνκεηξηθέο εμεηάζεηο θαη κε ζπλέπεηα ηελ θαθή θπζηθή θαηάζηαζε ηεο νκάδαο ηνπο. Απηφ έρεη σο εμήο, ζε κία πηζαλή αιιαγή πξνπνλεηή (μέλνπ ή έιιελα) απηφ πνπ ζα πξέπεη λα δνζεί βαξχηεηα είλαη, λα ελεκεξσζεί ν πξνπνλεηήο απφ ηνλ εξγνθπζηνιφγν θαη ηνλ γπκλαζηή ηεο νκάδαο γηα ην επίπεδν ηεο νκάδαο θαη ηνλ αηνκηθφ θάθειν ηνπ θάζε πνδνζθαηξηζηή θαη λα δεη ηεο ηειεπηαίεο εξγνκεηξηθέο εμεηάζεηο πνπ ζα πξέπεη λα κελ μεπεξλνχλ ρξνληθά ηηο 10 ηειεπηαίεο εβδνκάδεο, ζε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε ζα πξέπεη λα δεηήζεη λα γίλνπλ λέεο εξγνκεηξηθέο εμεηάζεηο, ψζηε λα κπνξεί ν ίδηνο καδί κε ην πξνπνλεηηθφ team λα δηαγλψζεη ην πξνπνλεηηθφ επίπεδν ηεο νκάδαο, γηα λα κπνξέζεη λα επαλαπξνζδηνξίζεη ηνπο πξνπνλεηηθνχο ζηφρνπο ηεο νκάδαο αλάινγα κε ην πξνπνλεηηθφ επίπεδν, θαζψο επίζεο λα κπνξεί λα εθαξκφδεη ηε δηθή ηνπ πξνπνλεηηθή θηινζνθία πνπ ηνλ δηέπεη, ζε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε εάλ ν πξνπνλεηήο δελ αθνινπζήζεη ηνλ ζπγθεθξηκέλν δξφκν ζα βξεζεί θάπνηα ζηηγκή ζε πξνπνλεηηθφ θαη αγσληζηηθφ αδηέμνδν. Αλ αλαηξέμνπκε ζηηο Διιεληθέο νκάδεο ηεο Super League θαη έρνπκε ζην κπαιφ καο φια ηα παξαπάλσ ηφηε ζα θαηαιάβνπκε απφ πνχ πξνέξρνληαη φια ηα πξνπνλεηηθά θαη αγσληζηηθά πξνβιήκαηα κηαο νκάδεο (θαθή θπζηθή θαηάζηαζε-ηξαπκαηηζκνί θιπ). *Θαιφλ είλαη κε θάζε εξγνκεηξηθή εμέηαζε παξάιιεια ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ γηαηξφ ηεο νκάδαο λα γίλεηαη θαη έλαο πιήξεο θιηληθφο έιεγρνο απφ αηκαηνινγηθέο θαη βηνρεκηθέο εμεηάζεηο γηα λα έρνπκε ηελ πιήξε εηθφλα ηεο νκάδαο. Ξξφζθιεζε ζπγγξαθήο άξζξσλ γηα ην Newsletter Ζ Ππληαθηηθή Δπηηξνπή ηνπ Newsletter, πξνζθαιεί λένπο θαη θαηαμησκέλνπο επηζηήκνλεο απφ φιν ην θάζκα ηεο Άζθεζεο, γείαο, Γηαηξνθήο, Δπεμίαο ζηε ζπγγξαθή άξζξσλ γηα ην ειεθηξνληθφ πεξηνδηθφ καο. Θα ζέιακε επίζεο λα ζαο επραξηζηήζνπκε γηα ηελ κέρξη ηψξα ζπκκεηνρή ζαο, ε νπνία έρεη ζπκβάιιεη ζεκαληηθά ζηελ κεγάιε απνδνρή θαη ζηα ζεηηθά ζρφιηα πνπ έρεη απνζπάζεη ην Newsletter ηεο SCIENCE TECHNOLOGIES

15 Γεληθέο Ξξνδηαγξαθέο Άξζξσλ: Κνξθή.doc Λα ζπλνδεχεηαη απφ δηαγξάκκαηα θαη ζρεηηθέο εηθφλεο αλ είλαη δπλαηφλ (ζα πξέπεη απνζηέιινληαη σο μερσξηζηά αξρεία, θαη φρη ελζσκαησκέλα ζην.doc αξρείν) Λα ππάξρνπλ αλαθνξέο θαη πεγέο ζην ηέινο Πχληνκν βηνγξαθηθφ αξζξνγξάθνπ (θσηνγξαθία -πξναηξεηηθά-, ηξέρνπζα ζέζε, ζεκαληηθέο ζέζεηο, πηπρία θιπ. έσο 7 γξακκέο) Ρν άξζξν ζα πξέπεη λα απνζηαιεί ειεθηξνληθά ζην Λέα 1 ST INTERNATIONAL ABOUT POOL SALON Τξ 1ξ POOLabout International SALON θα ποαγμαςξπξιηθεί από Φεβοξσαοίξσ 2011 ρςξ Εκθεριακό Κέμςοξ Expo Athens ρςη Λεωτόοξ Αμθξύραπ ρςημ Παλλήμη, (αςςική ξδόπ, ένξδξπ 14). Τυπώστε τημ παραπάμω πρόσκληση για ελέυθερη είσοδο

16 7Ζ ΔΞΗΠΡΖΚΝΛΗΘΖ ΓΗΖΚΔΟΗΓΑ ΞΑΣΠΑΟΘΗΑΠ (ΔΗΔΞ) Φεβξνπαξίνπ 2011 Μελνδνρείν Divani Caravel, Αζήλα Πην πιαίζην ηεο ζπλερνχο θαη εκπεξηζηαησκέλεο ελεκέξσζεο ησλ ηαηξψλ θαη ησλ ινηπψλ επαγγεικαηηψλ πγείαο πάλσ ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ άκεζα ζηελ παρπζαξθία αιιά θαη ζηηο ζχγρξνλεο εμειίμεηο ζηνλ ηνκέα ησλ κεηαβνιηθψλ θαη κε επηπινθψλ, ε Διιεληθή Ηαηξηθή Δηαηξεία Ξαρπζαξθίαο δηνξγαλψλεη ηελ 7 ε Δπηζηεκνληθή Γηεκεξίδα θαη ην 7ν Θιηληθφ Φξνληηζηήξην, κε ζέκα «Ξαρπζαξθία θαη ζπλνδέο δηαηαξαρέο» απφ 25 έσο 27 Φεβξνπαξίνπ 2011, ζην μελνδνρείν Divani Caravel. Ζ 7ε Δπηζηεκνληθή Γηεκεξίδα θαη ην 7ν Θιηληθφ Φξνληηζηήξην ηεο ΔΗΔΞ πεξηιακβάλνπλ δηαιέμεηο δηαθεθξηκέλσλ Διιήλσλ θαη μέλσλ νκηιεηψλ, ζηξνγγπιά ηξαπέδηα, debates, θιέγνληα ζέκαηα ηεο επηθαηξφηεηαο θαζψο θαη ζπλαληήζεηο κε ηνλ εηδηθφ, πξνζδνθψληαο έηζη λα θαιχςνπλ φζν ην δπλαηφλ πιεξέζηεξα ην ελδηαθέξνλ ζε ζέκαηα εξεπλεηηθά, θιηληθά θαη ζεξαπεπηηθήο αληηκεηψπηζεο ηεο παρπζαξθίαο θαη ησλ επηπινθψλ ηεο. Ξιεξνθνξίεο ζην:

17 Health Care & Φπζηθή δσή Φεβξνπαξίνπ 2011 Expo Athens, Αλζνχζα Πηα πιαίζηα ηεο 6εο Γηεζλνχο Ηαηξηθήο Έθζεζεο Medic Expo '11 δηνξγαλψλεηαη γηα 1 ε ρξνληά δηαθξηηφ ηκήκα έθζεζεο κε ηίηιν: «1 η HEALTH CARE & ΦΤΗΘΖ ΕΩΖ» Πηφρνο ηεο 1 εο HEALTH CARE & ΦΠΗΘΖ ΕΥΖ είλαη ε ελεκέξσζε ηνπ θνηλνχ θαη ηδηαίηεξα ησλ παζρφλησλ απφ επηζηήκνλεο & επαγγεικαηίεο πγείαο ζε ζέκαηα πξφιεςεο θαη βειηίσζεο πγείαο κε θπζηθά πξντφληα θαη ππεξεζίεο. Α. ΔΛΗΑΗΑ ΟΙΗΣΗΘΖ ΗΑΣΡΗΘΖ ΖΚΔΟΗΓΑ ΝΚΝΗΝΞΑΘΖΡΗΘΖΠ ΗΑΡΟΗΘΖΠ ΞΝ ΡΖΛ ΑΗΓΗΓΑ ΡΖΠ ΔΘΛΗΘΖΠ ΔΡΑΗΟΔΗΑΠ ΝΚΝΗΝΞΑΘΖΡΗΘΖΠ ΗΑΡΟΗΘΖΠ ΠΛΔΟΓΑΠΗΑΠ ( Δ.Δ.Ν.Η.Π.) ΚΔ ΘΔΛΡΟΗΘΝ ΘΔΚΑ: «Ζ ΝΚΝΗΝΞΑΘΖΡΗΘΖ ΗΑΡΟΗΘΖ ΠΖΚΔΟΑ» Βαζηθνί Νκηιεηέο : ( Γηαζέζηκνο ρξφλνο 120 ) α. Β. ΕΑΦΔΗΟΗΝ MD Τπρίαηξνο-Νκνηνπαζεηηθφο ( Ξξφεδξνο Δ.Δ.Ν.Η.Π.) β. Γ. ΙΝΘΑΠ MD Τπρίαηξνο-Νκνηνπαζεηηθφο Β. ΔΠΗΣΖΚΟΛΗΘΖ ΖΚΔΡΗΓΑ ΚΔ ΘΔΛΣΡΗΘΟ ΘΔΚΑ: ΡΑ ΠΚΞΙΖΟΥΚΑΡΑ ΓΗΑΡΟΝΦΖΠ ΘΑΗ ΡΟΝΦΗΚΑ ΔΗΓΗΘΖΠ ΓΗΑΡΟΝΦΖΠ ( ΞΝ ΡΖΛ ΑΗΓΗΓΑ ) ΡΝ ΔΙΙΖΛΗΘΝ ΠΛΓΔΠΚΝ ΔΗΠΑΓΥΓΔΥΛ ΘΑΗ ΞΑΟΑΓΥΓΥΛ ΞΟΝΗΝΛΡΥΛ ΦΠΗΘΖΠ ΓΗΑΒΗΥΠΖΠ ΘΑΗ ΡΖΛ ΔΞΝΞΡΔΗΑ ΡΝ ΞΟΝΔΓΟΝ ΡΖΠ ΔΞΗΠΡΖΚΝΛΗΘΖΠ ΔΞΗΡΟΝΞΖΠ Α. ΘΙΝΘΝΕΑ Γξ ΦΑΟΚΑΘΝΙΝΓΗΑΠ Βαζηθνί νκηιεηέο: ( Γηαζέζηκνο ρξφλνο 180 ) α. Α. ΘΙΝΘΝΕΑΠ Γξ Φαξκαθνινγίαο κε ζέκα: «Ρα Ππκπιεξψκαηα Γηαηξνθήο θαη Ρξφθηκα Δηδηθήο Γηαηξνθήο ζήκεξα θαη νη εμειίμεηο ηνπ αχξην». β. Γξ Λ. ΘΑΡΠΑΟΝΠ-Δπηζηεκνληθφο Ππλεξγάηεο ΔΘΔΦΔ Γεκφθξηηνο κε ζέκα: «Κεζνγεηαθή Διιεληθή Γηαηξνθή θαη γεία» γ. Α. ΡΟΗΑΛΑΡΑΦΙΙΝ-ΞΗΡΗΓΖ, Αλ. θαζεγήηξηα Ηαηξηθήο Πρνιήο Αζελψλ κε ζέκα: «Ιηπαξά Νμέα ζε Ηζνξξνπία». Θα ππάξμνπλ θαη άιινη νκηιεηέο. ΔΗΓΗΘΑ ΘΔΚΑΡΑ: Β1. Ηζρπξηζκνί γείαο & Γηαηξνθήο γηα ηα ζπκπιεξψκαηα δηαηξνθήο Β2. Ππκπιεξψκαηα δηαηξνθήο: Απνηειεζκαηηθφηεηα θαη αζθάιεηα B3. Φπηηθά ζπκπιεξψκαηα δηαηξνθήο Ινηπά πξνηεηλφκελα: Σνξεγνί θαη ζπκκεηέρνπζεο εηαηξείεο ζηελ εκεξίδα Θα πξνβιεζνχλ εηαηξείεο κε πξνηάζεηο θαη πξντφληα φπσο: πγηεηλή βηνδηαηξνθή - βφηαλα & ειημήξηα ζπκπιεξψκαηα δηαηξνθήο - θπζηθά πξντφληα θαξκαθείνπ παξαδνζηαθέο κέζνδνη θξνληίδαο ηεο πγείαο θπζηθά test πγείαο - βηνξπζκηζηηθέο ζπρλφηεηεο θέληξα θαη ζρνιέο ζπκπιεξσκαηηθψλ ελαιιαθηηθψλ ζεξαπεηψλ θπζηθά ηακαηηθά θέληξα, εθδφζεηο ππεξεζίεο & πξντφληα θπζηθήο δσήο θ.α. Ξιεξνθνξίεο ζην:

18 34 Ζ COSMOESTETICA Καξηίνπ 2011 HELEXPO PALACE ΑΘΖΛΑ Έθζεζε Κεραλεκάησλ θαη Ξξντφλησλ Αηζζεηηθήο, κε ηαπηφρξνλν Ππκπφζην, πνπ νξγαλψλνληαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Ξαλειιήληνπ Ππλδέζκνπ Αληηπξνζψπσλ, Δηζαγσγέσλ, Θαηαζθεπαζηψλ Κεραλεκάησλ Αηζζεηηθήο- Φπζηνζεξαπείαο & Ξαξαζθεπαζηψλ Θαιιπληηθψλ (Ξ.Π.Α.Κ.Θ.Α.) θαη έρνπλ ζαλ ζηφρν ηελ φζν ην δπλαηφλ πιεξέζηεξε ελεκέξσζε ησλ Αηζζεηηθψλ, αιιά θαη ησλ κειινληηθψλ επαγγεικαηηψλ ζε φ,ηη λεφηεξν έρεη λα παξνπζηάζεη ν θιάδνο. Γηα δειψζεηο ζπκκεηνρήο επηθνηλσλείζηε κε ηε γξακκαηεία ηνπ ΞΠΑΚΘΑ. Ξιεξνθνξίεο ζην:

19 Hellas PHARM Απξηιίνπ 2011 HELEXPO PALACE Tν θεηηλφ Hellas PHARM, δηνξγαλψλεηαη γηα δσδέθαηε ρξνληά απφ ηνπο Φαξκαθεπηηθνχο Ππιιφγνπο Αηηηθήο θαη Ξεηξαηά θαη είλαη αθηεξσκέλν ζηελ αλάπηπμε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο ηνπ θαξκαθείνπ. Απψηεξνο ζηφρνο ηνπ είλαη λα ελεκεξψζεη ηνπο ζπλέδξνπο-θαξκαθνπνηνχο γηα ηελ αλάγθε ελεξγεηψλ πνπ ζα ζπκβάιινπλ θαη ζηελ επηρεηξεκαηηθή θαηαμίσζή ηνπο, θαζψο ε επηζηεκνληθή θαηαμίσζε είλαη αδηαπξαγκάηεπηε. Ξην ζπγθεθξηκέλα, ην πξφγξακκα ηνπ ζπλεδξίνπ, πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηηο 9 θαη 10 Απξηιίνπ, ζην Helexpo Palace, ζην Καξνχζη, πεξηιακβάλεη: «Ρν θαξκαθείν ηελ επφκελε κέξα: επθαηξίεο θαη πξνθιήζεηο» ζηελ θεληξηθή ζπλεδξηαθή ελφηεηα. 1st Business Forum for Pharmacists κε ζέκα «Αλάπηπμε Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο Φαξκαθείνπ». Ρν απφγεπκα ηνπ Παββάηνπ θαη ην πξσί ηεο Θπξηαθήο, κε νινθιεξσκέλν πξφγξακκα management θαη νξγάλσζεο θαξκαθείνπ, εμππεξέηεζεο πειαηψλ, marketing θαη ηερληθψλ πσιήζεσλ OTC s, ζπκπιεξσκάησλ δηαηξνθήο, θαιιπληηθψλ, θ.ά. Ξιεξνθνξίεο ζην: , fax: /

20 SFENDAMI MOUNTAIN FESTIVAL Απξηιίνπ 2011 Πθελδάκε Ξηεξίαο Διάηε λα κνηξαζηνχκε ηηο εκπεηξίεο καο, ηηο ζθέςεηο καο θαη ηνπο πξνβιεκαηηζκνχο καο. Διάηε λα απνιαχζνπκε ηε ζπληξνθηθφηεηα, ηελ απιφηεηα ηεο δσήο θαη ηελ ειιεληθή θηινμελία. Ρξέμηκν - Ξνδήιαην Δθδειψζεηο θαη δηαγσληζκνί γηα παηδηά απφ ηξηψλ ρξφλσλ θαη άλσ, γηα νηθνγέλεηεο θαη γηα ειηθησκέλνπο κε θέθη γηα δσή Αζιεηηθά ζεκηλάξηα Δπηδείμεηο δεμηνηερλίαο Ρνπηθά πξντφληα θαη έζηκα Δθζέηεο κε δηάθνξα αζιεηηθά πξντφληα Ξαδάξη αζιεηηθψλ εηδψλ απφ αζιεηέο Έλα ελδηαθέξνλ αζιεηηθφ, πνιηηηζηηθφ, ελεκεξσηηθφ θαη ςπραγσγηθφ δηήκεξν πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί γηα πέκπηε ζπλερή ρξνληά ζηε Πθελδάκε Ξηεξίαο απφ ηηο Απξηιίνπ Ξαξάιιειεο Δθδειψζεηο ην δηήκεξν: Θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ δηεκέξνπ νη επηζθέπηεο θαη νη αζιεηέο ζα έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα ςπραγσγεζνχλ κε ηηο επηδείμεηο δεμηνηερλίαο πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ, λα ελεκεξσζνχλ απφ ηα ζεκηλάξηα, λα ζπκκεηέρνπλ ζε παξάιιειεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζα γίλνπλ θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ αγψλσλ, λα γεπηνχλ παξαδνζηαθέο ιηρνπδηέο θαη λα παξαθνινπζήζνπλ έζηκα ηεο πεξηνρήο, λα κάζνπλ θαη λα δνπλ απφ θνληά ηα λέα πξντφληα θαη ηηο θαηλνηνκίεο ζηα αληίζηνηρα αζιήκαηα κε ηελ έθζεζε ησλ εηαηξεηψλ πνπ ζα ιεηηνπξγεί ην δηήκεξν, λα ζπκκεηέρνπλ ζην παδάξη κε δηθά ηνπο αζιεηηθά είδε πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εθδειψζεσλ θαη άιια πνιιά γεγνλφηα πνπ κέρξη ηελ εκέξα ηνπ αγψλα ζα ζπκπιεξψζνπλ ην κελνχ ηνπ δηεκέξνπ Sfendami Mountain Festival 2011.

21 15 Ν ΞΑΛΔΙΙΖΛΗΝ ΦΑΟΚΑΘΔΡΗΘΝ ΠΛΔΓΟΗΝ Καΐνπ 2011 Μελνδνρείν Royal Olympic, Αζήλα Ζ Ξαλειιήληα Έλσζε Φαξκαθνπνηψλ κε ηδηαίηεξε ραξά ζαο αλαθνηλψλεη ηελ δηνξγάλσζε ηνπ 15νπ Ξαλειιήληνπ Φαξκαθεπηηθνχ Ππλεδξίνπ, πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηηο Ρν Ξαλειιήλην Φαξκαθεπηηθφ Ππλέδξην, ε κνλαδηθή επηζηεκνληθή έθθξαζε φινπ ηνπ θαξκαθεπηηθνχ θφζκνπ ζηελ Διιάδα, δηνξγαλψλεηαη θάζε δχν ρξφληα θαη απνηειεί πιένλ θαηαμησκέλν ζεζκφ. Πην πξφγξακκα ηνπ 15νπ Ππλεδξίνπ πεξηιακβάλνληαη νκηιίεο απφ δηαθεθξηκέλνπο Έιιελεο θαη μέλνπο επηζηήκνλεο, θαζψο θαη εηδηθνχ ελδηαθέξνληνο ζηξνγγπιέο ηξάπεδεο θαη δνξπθνξηθά ζπκπφζηα. Ρν Ππλέδξην απεπζχλεηαη ζην ζχλνιν ησλ θαξκαθνπνηψλ απφ φινπο ηνπο εξγαζηαθνχο θιάδνπο φπσο, Φαξκαθεία, Λνζνθνκεία, Βηνκεραλίεο, Ξαλεπηζηήκηα, Δξεπλεηηθά Θέληξα, γεηνλνκηθέο πεξεζίεο θαη Αζθαιηζηηθά Ρακεία. Γξαζηεξηφηεηεο

22 ΠΛEΟΓΑΠΗΑ ΚΔ ΡΑ ΘΑΡΑΠΡΖΚΑΡΑ COSMOS Απφ ηελ επίζθεςε γηα εθπαίδεπζε ζηα πξντφληα, YAMMAX, POLAR θαη ACCUSPLIT ζηα θαηαζηήκαηα COSMOS ζην Ξεξηζηέξη Απφ ηελ επίζθεςε γηα εθπαίδεπζε ζηα πξντφληα, YAMMAX, POLAR θαη ACCUSPLIT ζηα θαηαζηήκαηα COSMOS ζην Ζξάθιεην ΠΛEΟΓΑΠΗΑ ΚΔ ΡΑ ΘΑΡΑΠΡΖΚΑΡΑ SPORT 2000

23 Απφ ηελ επίζθεςε γηα εθπαίδεπζε ζηα πξντφληα, YAMMAX, POLAR θαη ACCUSPLIT ζηα Sport 2000 ζηελ Θέξκε Θεζζαινλίθεο Απφ ηελ επίζθεςε γηα εθπαίδεπζε ζηα πξντφληα, YAMMAX, POLAR θαη ACCUSPLIT ζηα Sport 2000 ζηελ Βάξε Αηηηθήο ΠΛEΟΓΑΠΗΑ ΚΔ ΡΝ ΘΑΡΑΠΡΖΚΑ ΑΙΒΔΛΗΥΡΖΠ SPORT Απφ ηελ επίζθεςε γηα εθπαίδεπζε ζηα πξντφληα, YAMMAX, POLAR θαη ACCUSPLIT ζην θαηάζηεκα ΑΙΒΔΛΗΥΡΖΠ SPORT ζηελ Ι.Βνπιηαγκέλεο - Αζήλα

24 ΠΛEΟΓΑΠΗΑ ΚΔ ΡΑ ΘΑΡΑΠΡΖΚΑΡΑ INTERSPORT Απφ ηελ επίζθεςε γηα εθπαίδεπζε ζηα πξντφληα, YAMMAX, POLAR θαη ACCUSPLIT ζηα InterSport ζηελ Σαιθίδα Απφ ηελ επίζθεςε γηα εθπαίδεπζε ζηα πξντφληα, YAMMAX, POLAR θαη ACCUSPLIT ζηα InterSport ζηελ Ιακία

25 ΠΛEΟΓΑΠΗΑ ΚΔ ΡΖΛ ΔΡΑΗΟΗΑ ΓΗΓΘΑΠ Απφ ηελ επίζθεςε γηα εθπαίδεπζε ζηα πξντφληα ζε Polar, Yamax ζηελ εηαηξία Ηαηξηθψλ Δίδψλ & Κεραλεκάησλ Γίγθαο ΠΛEΟΓΑΠΗΑ ΚΔ ΡΝ ΓΚΛΑΠΡΖΟΗΝ BODYSOUL Απφ ηελ επίδεημε ηνπ νκαδηθνχ ηειεκεηξηθνχ ζπζηήκαηνο POLAR CARDIO GX ζην event ηνπ γπκλαζηεξίνπ BODYSOUL ζηελ Σαιθίδα

26 PERSONAL TRAINING CONGRESS ΠΡΝ ΓΚΛΑΠΡΖΟΗΝ STUDIO ONE Ζ εηαηξία καο ζπκκεηείρε ζην Personal Training Congress πνπ πξγκαηνπνηήζεθε ζην event ηεο ζρνιήο Studio One Vari Sports Club ηνπ Γ. Μεξνχ ζηηο /01/2011 φπνπ θαη έγηλε παξνπζίαζε ηνπ ηνπ νκαδηθνχ ηειεκεηξηθνχ ζπζηήκαηνο POLAR CARDIO GX Ζ SCIENCE TECHNOLOGIES ΠΡΝ FACEBOOK Ζ εηαηξία καο βξίζθεηαη ζην facebook ζηνλ παξαθάησ ζχλδεζκν: Όζνη έρεηε ήδε ινγαξηαζκφ ζην facebook απιά θάληε θιηθ ζηνλ παξαπάλσ ζχλδεζκν ή απιά ζηελ αλαδήηεζε πιεθηξνινγήζηε SCIENCE TECHNOLOGIES θαη γίλεηε fan ψζηε λα ελεκεξψλεζηε γηα φια ηα ηξέρνληα επηζηεκνληθά θαη ζπλεδξηαθά λέα ζηνλ ρψξν ηεο ΓΔΗΑΠ ΑΠΘΖΠΖΠ ΓΗΑΡΟΝΦΖΠ ΔΔΜΗΑΠ. Όζνη δελ έρεηε ινγαξηαζκφ ζην facebook κπνξείηε λα εγγξαθείηε ζην

ΙΔΡΥΜΑ. Θεσσαλονίκη, ύλα

ΙΔΡΥΜΑ. Θεσσαλονίκη, ύλα ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΔ ΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΑΒΑΛΑΣ Πτυχιακή

Διαβάστε περισσότερα

Υπέρταση και Διατροφή

Υπέρταση και Διατροφή Υπέρταση και Διατροφή Αντώνης Ζαμπέλας Μονάδα Διατροφής του Ανθρώπου Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Συχνότητα εμφάνισης της υπέρτασης στην Ελλάδα. Μελέτη Αττικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΩΣ Η ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ Όνομα φοιτήτριας ΚΑΛΑΠΟΔΑ ΜΑΡΚΕΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων και Διατροφή του Ανθρώπου» Κατεύθυνση: «Διατροφή, Δημόσια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΑΡΙΑΣ ΦΩΤΙΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥ ΓΕΩΠΟΝΟΥ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΑΡΙΑΣ ΦΩΤΙΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥ ΓΕΩΠΟΝΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΑΡΙΑΣ ΦΩΤΙΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥ ΓΕΩΠΟΝΟΥ Συγκέντρωση των ελεύθερων αµινοξέων στο αµνιακό υγρό σε σχέση µε την εβδοµάδα

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση ερευνητικού έργου

Παρουσίαση ερευνητικού έργου Παρουσίαση ερευνητικού έργου Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων B Καρδιολογική Κλινική Study of peripheral circulation in patients with Heart Failure 11/2/2016 Μπεχλιούλης Άρης, MD, PhD Kαρδιολόγος, Επιστημονικός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ & ΑΝΘΡΩΠΟΜΕΤΡΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΡΙΣΤΩΝ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ & ΑΝΘΡΩΠΟΜΕΤΡΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΡΙΣΤΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΟΜΕΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΗΣ ΑΘΛΗΣΗΣ ΜΑΡΙΑΣ Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΥ Πτυχιούχου Διαιτολόγου ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ & ΑΝΘΡΩΠΟΜΕΤΡΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οι επιδόσεις Ελλήνων στο Mini Mental State Examination με βάση την ηλικία και τη νοητική κατάσταση από την παιδική στην τρίτη ηλικία.

Οι επιδόσεις Ελλήνων στο Mini Mental State Examination με βάση την ηλικία και τη νοητική κατάσταση από την παιδική στην τρίτη ηλικία. CLINICAL TRIALS ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 25 Οι επιδόσεις Ελλήνων στο Mini Mental State Examination με βάση την ηλικία και τη νοητική κατάσταση από την παιδική στην τρίτη ηλικία. Τσάνταλη, Ε. 1,2,3, Οικονομίδης,

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ»

«ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ» I ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΘΕΜΑ: «ιερεύνηση της σχέσης µεταξύ φωνηµικής επίγνωσης και ορθογραφικής δεξιότητας σε παιδιά προσχολικής ηλικίας»

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΘΕΜΑ: «ιερεύνηση της σχέσης µεταξύ φωνηµικής επίγνωσης και ορθογραφικής δεξιότητας σε παιδιά προσχολικής ηλικίας» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ «ΠΑΙ ΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΙ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ» ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ που εκπονήθηκε για τη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία "Η ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΘΗΛΑΣΜΟΥ ΣΤΗ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ" Ειρήνη Σωτηρίου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτογενής πρόληψη των καρδιαγγειακών IFG

Πρωτογενής πρόληψη των καρδιαγγειακών IFG Πρωτογενής πρόληψη των καρδιαγγειακών νοσημάτων στον προ-διαβήτη. Έχει θέση; IFG Δρ Σταύρος Μπούσμπουλας Διευθυντής Γ Παθολογικής Κλινικής & Υπεύθυνος Διαβητολογικού Κέντρου Γ.Ν. Νίκαιας Πειραιά Προ-διαβήτης

Διαβάστε περισσότερα

HIV HIV HIV HIV AIDS 3 :.1 /-,**1 +332

HIV HIV HIV HIV AIDS 3 :.1 /-,**1 +332 ,**1 The Japanese Society for AIDS Research The Journal of AIDS Research +,, +,, +,, + -. / 0 1 +, -. / 0 1 : :,**- +,**. 1..+ - : +** 22 HIV AIDS HIV HIV AIDS : HIV AIDS HIV :HIV AIDS 3 :.1 /-,**1 HIV

Διαβάστε περισσότερα

Σχέση µεταξύ της Μεθόδου των ερµατοπτυχών και της Βιοηλεκτρικής Αντίστασης στον Υπολογισµό του Ποσοστού Σωµατικού Λίπους

Σχέση µεταξύ της Μεθόδου των ερµατοπτυχών και της Βιοηλεκτρικής Αντίστασης στον Υπολογισµό του Ποσοστού Σωµατικού Λίπους Ερευνητική Aναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισµότόµος 1(3), 244 251 ηµοσιεύτηκε: 2 8 εκεµβρίου 2003 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 1(3), 244 251 Released: December 28, 2003 www.hape.gr/emag.asp

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Εισαγωγή. Σκοπός

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Εισαγωγή. Σκοπός ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εισαγωγή Η παιδική παχυσαρκία έχει φτάσει σε επίπεδα επιδημίας στις μέρες μας. Μαστίζει παιδιά από μικρές ηλικίες μέχρι και σε εφήβους. Συντείνουν αρκετοί παράγοντες που ένα παιδί γίνεται παχύσαρκο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΡΙΣΟΚΚΑ Λευκωσία 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Διατροφή

Εισαγωγή στη Διατροφή Εισαγωγή στη Διατροφή Ενότητα 9 η ΜΕΡΟΣ Β THE INTERNATIONAL OBESITY TASK FORCE (IOTF) Όνομα καθηγητή: Μ. ΚΑΨΟΚΕΦΑΛΟΥ Όνομα καθηγητή: Α. ΖΑΜΠΕΛΑΣ Τμήμα: Επιστήμης τροφίμων και διατροφής του ανθρώπου ΣΤΟΧΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΜΑΚΡΟΘΡΕΠΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗ

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΜΑΚΡΟΘΡΕΠΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΜΑΚΡΟΘΡΕΠΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΔΟΥΒΟΓΙΑΝΝΗ Κ Λ Ι Ν Ι Κ Η Δ Ι Α Ι Τ Ο Λ Ο Γ Ο Σ - Δ Ι ΑΤ Ρ Ο Φ Ο Λ Ο Γ Ο Σ M S C, R D Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτορική Διατριβή

Διδακτορική Διατριβή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Διδακτορική Διατριβή Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ ΑΠΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΥΤΟΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΡΔΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γεωπονικό Πανεπιςτήμιο Αθηνών Τμήμα Αξιοποίηςησ Φυςικών Πόρων και Γεωργικήσ Μηχανικήσ

Γεωπονικό Πανεπιςτήμιο Αθηνών Τμήμα Αξιοποίηςησ Φυςικών Πόρων και Γεωργικήσ Μηχανικήσ Γεωπονικό Πανεπιςτήμιο Αθηνών Τμήμα Αξιοποίηςησ Φυςικών Πόρων και Γεωργικήσ Μηχανικήσ Εργαςτήριο Γεωργικών Καταςκευών ΠΜΣ Ενεργειακά Συςτήματα και Ανανεώςιμεσ Πηγέσ Ενέργειασ Διδακτορική διατριβή Καιιηέξγεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1 ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΔΡΕΟΥ Φ.Τ:2008670839 Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ Γηπισκαηηθή Δξγαζία ηνπ Φνηηεηή ηνπ ηκήκαηνο Ζιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ θαη Σερλνινγίαο Ζιεθηξνληθώλ

Διαβάστε περισσότερα

( ) , ) , ; kg 1) 80 % kg. Vol. 28,No. 1 Jan.,2006 RESOURCES SCIENCE : (2006) ,2 ,,,, ; ;

( ) , ) , ; kg 1) 80 % kg. Vol. 28,No. 1 Jan.,2006 RESOURCES SCIENCE : (2006) ,2 ,,,, ; ; 28 1 2006 1 RESOURCES SCIENCE Vol. 28 No. 1 Jan. 2006 :1007-7588(2006) 01-0002 - 07 20 1 1 2 (11 100101 ; 21 101149) : 1978 1978 2001 ; 2010 ; ; ; : ; ; 24718kg 1) 1990 26211kg 260kg 1995 2001 238kg( 1)

Διαβάστε περισσότερα

Φυσικοθεραπευτής, MSc, Εργαστηριακός συνεργάτης, Τμήμα Φυσικοθεραπείας, ΑΤΕΙ Λαμίας Φυσικοθεραπευτής

Φυσικοθεραπευτής, MSc, Εργαστηριακός συνεργάτης, Τμήμα Φυσικοθεραπείας, ΑΤΕΙ Λαμίας Φυσικοθεραπευτής ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Τα χρόνια αποτελέσματα της συστηματικής άσκησης στο διπλό γινόμενο σε υγιή άτομα Αθανάσιος Μανδηλάρης,1 Δημήτριος Σούκος2 1 Φυσικοθεραπευτής, MSc, Εργαστηριακός συνεργάτης, Τμήμα Φυσικοθεραπείας,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΣΙ ΗΡΟΥ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΙ ΗΡΟΥ ΕΦΗΒΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ :

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ» ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ ΚΑΙ ΚΑΡΚΙΝΟΣ

ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ ΚΑΙ ΚΑΡΚΙΝΟΣ 1 ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ ΚΑΙ ΚΑΡΚΙΝΟΣ Δ. Κιόρτσης Ενδοκρινολόγος Αν. Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Παν/μίου Ιωαννίνων European SCOPE fellow 1η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΠΟΛΑΣΜΟΥ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ Ελληνική Ιατρική

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Οικονομετρική διερεύνηση

Διαβάστε περισσότερα

Chin J Osteoporos April 2011 Vol 17 No. 4 Published online www. wanfangdate. com. cn doi / j. issn

Chin J Osteoporos April 2011 Vol 17 No. 4 Published online www. wanfangdate. com. cn doi / j. issn 312 Published online www. wanfangdate. com. cn doi 10. 3969 / j. issn. 1006-7108. 2011. 04. 007 R681 A 1006-7108 2011 04-0312-05 fat mass lean mass 414 1020 Hologic Delphi A X fat mass lean mass 1 2 Lean

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Εργασία Η ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ Κωνσταντινίδου Ελίζα

Διαβάστε περισσότερα

Number All 397 Women 323 (81%) Men 74 (19%) Age(years) 39,1 (17-74) 38,9 (17-74) 40,5 (18-61) Maximum known weight(kg) 145,4 (92,0-292,0) 138,9 (92,0-202,0) 174,1 (126,0-292,0) Body mass index (kg/m 2

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ. Μεταβολικό Σύνδρομο. Νεδελκοπούλου Ναταλία Τριανταφύλλου Παναγιώτα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ. Μεταβολικό Σύνδρομο. Νεδελκοπούλου Ναταλία Τριανταφύλλου Παναγιώτα ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ 9 Μεταβολικό Σύνδρομο Νεδελκοπούλου Ναταλία Τριανταφύλλου Παναγιώτα Εισαγωγή Το Μεταβολικό Σύνδρομο (ΜΣ) αποτελεί ένα οργανικό σύνδρομο που χαρακτηρίζεται από την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΟΥ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ν. ΠΙΤΕΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Προσαρµογές και οφέλη από την εφαρµογή προγραµµάτων άσκησης σε άτοµα µε χρόνιες παθήσεις

Προσαρµογές και οφέλη από την εφαρµογή προγραµµάτων άσκησης σε άτοµα µε χρόνιες παθήσεις Προσαρµογές και οφέλη από την εφαρµογή προγραµµάτων άσκησης σε άτοµα µε χρόνιες παθήσεις Εισαγωγή Στις µέρες µας έχει αναγνωριστεί η ιδιαίτερη αξία της άσκησης και η συµβολή της στην προάσπιση της υγείας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΤΟ ΚΑΠΜΝΙΣΜΑ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΥΣ ΑΝΔΡΕΣ Κατσαρής Γιάγκος Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΣΤΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ Έλλη Φωτίου 2010364426 Επιβλέπουσα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ. Στυλιανός Σολωμή

Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ. Στυλιανός Σολωμή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: Δρ. Λαμπρινού Αικατερίνη Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΑΣΘΜΑΤΟΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΑΣΘΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή διατριβή Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΑΣΘΜΑΤΟΣ Φιλίππου Άντρη Λευκωσία 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

H επίδραση της γονικής παρουσίας και του παιχνιδιού σε επώδυνες διαδικασίες στα παιδιά

H επίδραση της γονικής παρουσίας και του παιχνιδιού σε επώδυνες διαδικασίες στα παιδιά ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ 2008, 47(3):367 373 H επίδραση της γονικής παρουσίας και του παιχνιδιού σε επώδυνες διαδικασίες στα παιδιά Ανθή Χρυσοστόμου Νοσηλεύτρια ΠΕ, ΜSc, Kέντρο Ελέγχου και Πρόληψης

Διαβάστε περισσότερα

Επιδημιολογική μελέτη για την εκτίμηση των επιπτώσεων έκθεσης παιδιών σε υψηλές συγκεντρώσεις βαρέων μετάλλων

Επιδημιολογική μελέτη για την εκτίμηση των επιπτώσεων έκθεσης παιδιών σε υψηλές συγκεντρώσεις βαρέων μετάλλων Επιδημιολογική μελέτη για την εκτίμηση των επιπτώσεων έκθεσης παιδιών σε υψηλές συγκεντρώσεις βαρέων μετάλλων Επιστημονικό Εγχειρίδιο Επιδημιολογικής Εκτίμησης Θεμελίωση οριακών τιμών βαρέων μετάλλων και

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση Φυσικών Αντιοξειδωτικών στην Εκτροφή των Αγροτικών

Αξιοποίηση Φυσικών Αντιοξειδωτικών στην Εκτροφή των Αγροτικών Ζώων για Παραγωγή Προϊόντων Ποιότητας» 1 Αξιοποίηση Φυσικών Αντιοξειδωτικών στην Εκτροφή των Αγροτικών Ζώων για Παραγωγή Προϊόντων Ποιότητας Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εργαστήριο Ζωοτεχνίας MIS 380231

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΣΥΓΚΡΑΤΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία ΓΝΩΣΕΙΣ KAI ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΝ HIV. Στυλιανού Στυλιανή

Πτυχιακή Εργασία ΓΝΩΣΕΙΣ KAI ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΝ HIV. Στυλιανού Στυλιανή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΓΝΩΣΕΙΣ KAI ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΝ HIV Στυλιανού Στυλιανή Λευκωσία 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΠΝΙΣΤΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΕΦΗΒΟΥΣ Ονοματεπώνυμο Φοιτήτριας: Χριστοφόρου Έλενα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ Π.Μ.Σ: «Σύγχρονες Προσεγγίσεις στη γλώσσα και στα κείμενα» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ Το φωνηεντικό

Διαβάστε περισσότερα

Μεταβολικό Σύνδροµο και Σεξουαλική δραστηριότητα. ά ς ό ς.. ής ί ς ή ή ά ώ ά ής ί ς ά

Μεταβολικό Σύνδροµο και Σεξουαλική δραστηριότητα. ά ς ό ς.. ής ί ς ή ή ά ώ ά ής ί ς ά Μεταβολικό Σύνδροµο και Σεξουαλική δραστηριότητα ά ς ό ς. ής ί ς ή ή ά ώ ά ής ί ς ά Ιούνιος 2011 Μεταβολικό Σύνδροµο και Στυτική δυσλειτουργία έ ς ή ς έ. ό. ί ς ός ί ς ί ά Μεταβολικό Σύνδροµο και Στυτική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ & ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Το franchising ( δικαιόχρηση ) ως µέθοδος ανάπτυξης των επιχειρήσεων λιανικού εµπορίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΣΛΟ ΜΔΛΔΣΗ ΔΠΙΠΔΓΑ ΑΝΣΙΠΟΝΔΚΣΙΝΗ ΣΟΝ ΟΡΟ ΠΑΙΓΙΩΝ ΚΑΙ ΔΦΗΒΩΝ ΜΔ ΠΑΥΤΑΡΚΙΑ. ΤΥΔΣΙΗ ΜΔ ΣΗ ΤΣΑΗ ΣΟΤ ΩΜΑΣΟ ΚΑΙ ΣΗΝ

ΣΙΣΛΟ ΜΔΛΔΣΗ ΔΠΙΠΔΓΑ ΑΝΣΙΠΟΝΔΚΣΙΝΗ ΣΟΝ ΟΡΟ ΠΑΙΓΙΩΝ ΚΑΙ ΔΦΗΒΩΝ ΜΔ ΠΑΥΤΑΡΚΙΑ. ΤΥΔΣΙΗ ΜΔ ΣΗ ΤΣΑΗ ΣΟΤ ΩΜΑΣΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΣΙΣΛΟ ΜΔΛΔΣΗ ΔΠΙΠΔΓΑ ΑΝΣΙΠΟΝΔΚΣΙΝΗ ΣΟΝ ΟΡΟ ΠΑΙΓΙΩΝ ΚΑΙ ΔΦΗΒΩΝ ΜΔ ΠΑΥΤΑΡΚΙΑ. ΤΥΔΣΙΗ ΜΔ ΣΗ ΤΣΑΗ ΣΟΤ ΩΜΑΣΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΣΙΣΑΗ ΣΗΝ ΙΝΟΤΛΙΝΗ. Υπνβάιιεηαη πξνο έγθξηζε ζηνλ Τνκέα Υγείαο ηνπ Παηδηνύ ηνπ Ιαηξηθνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ ΑΝΔΡΕΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ Λεμεσός 2012 i ii ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Σχέση στεφανιαίας νόσου και άγχους - κατάθλιψης

Σχέση στεφανιαίας νόσου και άγχους - κατάθλιψης Τρίμηνη, ηλεκτρονική έκδοση του Τμήματος Νοσηλευτικής Α, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας _ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ_ Πολυκανδριώτη Μαρία 1, Φούκα Γεωργία 2 1. Καθηγήτρια Εφαρμογών Νοσηλευτικής Α, ΤΕΙ Αθήνας 2.

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία. Μελέτη των μηχανικών ιδιοτήτων των stents που χρησιμοποιούνται στην Ιατρική. Αντωνίου Φάνης

Διπλωματική Εργασία. Μελέτη των μηχανικών ιδιοτήτων των stents που χρησιμοποιούνται στην Ιατρική. Αντωνίου Φάνης Διπλωματική Εργασία Μελέτη των μηχανικών ιδιοτήτων των stents που χρησιμοποιούνται στην Ιατρική Αντωνίου Φάνης Επιβλέπουσες: Θεοδώρα Παπαδοπούλου, Ομότιμη Καθηγήτρια ΕΜΠ Ζάννη-Βλαστού Ρόζα, Καθηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΠΗΡΕΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ- ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ BRAILLE ΑΠΟ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΤΥΦΛΩΣΗ

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΠΗΡΕΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ- ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ BRAILLE ΑΠΟ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΤΥΦΛΩΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΠΗΡΕΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ- ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ BRAILLE

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη της έκφρασης του ογκοκατασταλτικού γονιδίου Cyld στον καρκίνο του μαστού

Μελέτη της έκφρασης του ογκοκατασταλτικού γονιδίου Cyld στον καρκίνο του μαστού Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Βιολογίας Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Κατεύθυνση: Εφαρμοσμένη γενετική και βιοτεχνολογία ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Μελέτη της έκφρασης του ογκοκατασταλτικού γονιδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ Ονοματεπώνυμο: Μιχαέλλα Σάββα Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Κατσιφοδήμου. Ο ρόλος της έκκρισης HLA-G από τα ανθρώπινα έμβρυα στην επιτυχία της εξωσωματικής γονιμοποίησης. Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία

Μαρία Κατσιφοδήμου. Ο ρόλος της έκκρισης HLA-G από τα ανθρώπινα έμβρυα στην επιτυχία της εξωσωματικής γονιμοποίησης. Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Ο ρόλος της έκκρισης HLA-G από τα ανθρώπινα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ Ο ΠΡΟΩΡΟΣ ΤΟΚΕΤΟΣ ΚΑΙ Η ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΔΥΣΧΕΡΕΙΑΣ Όνομα Φοιτήτριας: Χρυσοστομή Αγαθοκλέους Αριθμός φοιτητικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ» ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΑΡΟΥΣ ΥΠΕΡΒΑΡΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. της Αικατερίνης Μανιουδάκη

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ» ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΑΡΟΥΣ ΥΠΕΡΒΑΡΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. της Αικατερίνης Μανιουδάκη ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ» ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΑΡΟΥΣ ΥΠΕΡΒΑΡΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ της Αικατερίνης Μανιουδάκη Μεταπτυχιακή Διατριβή που υποβάλλεται στο καθηγητικό σώμα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ Η ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: Ο.Α.Ε.Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΣΚΑΦΕΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ Η ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: Ο.Α.Ε.Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΣΚΑΦΕΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ Η ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: Ο.Α.Ε.Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΑΙΘΑΝΟΛΗΣ,ΤΗΣ ΜΕΘΑΝΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΙΘΥΛΟΤΡΙΤΟΤΑΓΗ ΒΟΥΤΥΛΑΙΘΕΡΑ ΣΤΙΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΑΙΘΑΝΟΛΗΣ,ΤΗΣ ΜΕΘΑΝΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΙΘΥΛΟΤΡΙΤΟΤΑΓΗ ΒΟΥΤΥΛΑΙΘΕΡΑ ΣΤΙΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΑΙΘΑΝΟΛΗΣ,ΤΗΣ ΜΕΘΑΝΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΙΘΥΛΟΤΡΙΤΟΤΑΓΗ ΒΟΥΤΥΛΑΙΘΕΡΑ ΣΤΙΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ Ονοματεπώνυμο : Φάραχ Βαλεντίνα Αρ. Φοιτητικής Ταυτότητας : 2008899422 ΚΥΠΡΟΣ- ΛΕΥΚΩΣΙΑ 2012

Διαβάστε περισσότερα

Καρδιακή Συχνότητα και Πρόσληψη Οξυγόνου Ατόμων Μέσης Ηλικίας κατά την Εκτέλεση Ελληνικών Παραδοσιακών Χορών

Καρδιακή Συχνότητα και Πρόσληψη Οξυγόνου Ατόμων Μέσης Ηλικίας κατά την Εκτέλεση Ελληνικών Παραδοσιακών Χορών Ερευνητική Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό τόμος 6 (3), 329 339 Δημοσιεύτηκε: 31 Δεκεμβρίου 2008 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 6 (3), 329-339 Released: December 31, 2008 www.hape.gr/emag.asp

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5 - Διατροφή στους Βαρέως Πάσχοντες Ασθενείς

Κεφάλαιο 5 - Διατροφή στους Βαρέως Πάσχοντες Ασθενείς Κεφάλαιο 5 - Διατροφή στους Βαρέως Πάσχοντες Ασθενείς Σύνοψη Σήμερα, είναι επαρκώς αποδεδειγμένο ότι η ασιτία κατά τη διάρκεια μιας βαριάς νόσου, σε συνδυασμό με την καταβολική φάση, εξαιτίας κακώσεων,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΕΩΝΙΔΟΥ Λεμεσός, 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Τα γνωστικά επίπεδα των επαγγελματιών υγείας Στην ανοσοποίηση κατά του ιού της γρίπης Σε δομές του νομού Λάρισας

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Τα γνωστικά επίπεδα των επαγγελματιών υγείας Στην ανοσοποίηση κατά του ιού της γρίπης Σε δομές του νομού Λάρισας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Τα γνωστικά επίπεδα των επαγγελματιών υγείας Στην ανοσοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

EE512: Error Control Coding

EE512: Error Control Coding EE512: Error Control Coding Solution for Assignment on Finite Fields February 16, 2007 1. (a) Addition and Multiplication tables for GF (5) and GF (7) are shown in Tables 1 and 2. + 0 1 2 3 4 0 0 1 2 3

Διαβάστε περισσότερα

Οι κλασικοί παράγοντες καρδιαγγειακού κινδύνου εξηγούν εν μέρει την. αυξημένη συχνότητα των μακροαγγειοπαθητικών επιπλοκών στα άτομα με

Οι κλασικοί παράγοντες καρδιαγγειακού κινδύνου εξηγούν εν μέρει την. αυξημένη συχνότητα των μακροαγγειοπαθητικών επιπλοκών στα άτομα με ΠΕΡΙΛΗΨΗ Οι κλασικοί παράγοντες καρδιαγγειακού κινδύνου εξηγούν εν μέρει την αυξημένη συχνότητα των μακροαγγειοπαθητικών επιπλοκών στα άτομα με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 (ΣΔΤ2). Η απώλεια των ελαστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΙΦΝΙΔΙΟΥ ΒΡΕΦΙΚΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ

ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΙΦΝΙΔΙΟΥ ΒΡΕΦΙΚΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΙΦΝΙΔΙΟΥ ΒΡΕΦΙΚΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ Ονοματεπώνυμο: Λοϊζιά Ελένη Λεμεσός 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

BGP TRACP-5b BGP TRACP-5b P 0.05

BGP TRACP-5b BGP TRACP-5b P 0.05 ()2014 10 8 20 Chin J Clinicians(Electronic Edition),October 15,2014,Vol.8,No.20 3615 OP 2011 1 2013 6 120 OP 3 40 37 40 38 40 38 BMD BGP-5b TRACP-5b OP 1 4 L1 4NFTH BMD BGP TRACP-5b P 0.05 OP L1 4 NF

Διαβάστε περισσότερα

In vitro και in vivo φαρμακοκινητική ανάλυση των παραγώγων ανθρακινόνης σε φυτικά σκευάσματα

In vitro και in vivo φαρμακοκινητική ανάλυση των παραγώγων ανθρακινόνης σε φυτικά σκευάσματα ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΦΑΡΜΑΚΟΓΝΩΣΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ In vitro και in vivo φαρμακοκινητική

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Διατροφή

Εισαγωγή στη Διατροφή Εισαγωγή στη Διατροφή Ενότητα 9 η ΜΕΡΟΣ Γ THE INTERNATIONAL OBESITY TASK FORCE (IOTF) Όνομα καθηγητή: Μ. ΚΑΨΟΚΕΦΑΛΟΥ Όνομα καθηγητή: Α. ΖΑΜΠΕΛΑΣ Τμήμα: Επιστήμης τροφίμων και διατροφής του ανθρώπου ΣΤΟΧΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

2. Η Βαρύτητα Διαφόρων Γλυκαιμικών Δεικτών Νοσηλείας στην Λειτουργική Έκβαση του ΑΕΕ των Διαβητικών Ασθενών

2. Η Βαρύτητα Διαφόρων Γλυκαιμικών Δεικτών Νοσηλείας στην Λειτουργική Έκβαση του ΑΕΕ των Διαβητικών Ασθενών 26 2. Η Βαρύτητα Διαφόρων Γλυκαιμικών Δεικτών Νοσηλείας στην Λειτουργική Έκβαση του ΑΕΕ των Διαβητικών Ασθενών Β. Δραγουμάνος 1, Δ. Αθανασόπουλος 2, Ε. Φουστέρης 1, Δ. Αναστασόπουλος 2, Π. Φουρλεμάδης

Διαβάστε περισσότερα

IL - 13 /IL - 18 ELISA PCR RT - PCR. IL - 13 IL - 18 mrna. 13 IL - 18 mrna IL - 13 /IL Th1 /Th2

IL - 13 /IL - 18 ELISA PCR RT - PCR. IL - 13 IL - 18 mrna. 13 IL - 18 mrna IL - 13 /IL Th1 /Th2 344 IL - 13 /IL - 18 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 3 1 2 13 18 IL - 13 /IL - 18 10% / OVA /AL OH 3 5% 16 ~ 43 d 44 d ELISA BALF IL - 13 IL - 18 PCR RT - PCR IL - 13 IL - 18 mrna IL - 13 mrna 0. 01 IL - 18 mrna 0.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Πτυχιακή εργασία ΜΕΛΕΤΗ ΠΟΛΥΦΑΙΝΟΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ Αναστασία Σιάντωνα Λεμεσός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΙΑΒΗΤΗ, ΓΛΥΚΑΙΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΦΗ ΙΑΒΗΤΙΚΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΙΑΒΗΤΗ, ΓΛΥΚΑΙΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΦΗ ΙΑΒΗΤΙΚΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ της ΙΩΣΗΦΙ ΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΙΑΒΗΤΗ, ΓΛΥΚΑΙΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΦΗ ΙΑΒΗΤΙΚΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΙΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ ΙΑ ΛΕΙΑΝΣΕΩΣ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΙΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ ΙΑ ΛΕΙΑΝΣΕΩΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ / ΥΝΑΜΙΚΗΣ & ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Καθηγητής Γ. ΧΡΥΣΟΛΟΥΡΗΣ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

3.4 Αζηίεξ ημζκςκζηήξ ακζζυηδηαξ ζημ ζπμθείμ... 64 3.4.1 Πανάβμκηεξ πνμέθεοζδξ ηδξ ημζκςκζηήξ ακζζυηδηαξ... 64 3.5 οιαμθή ηςκ εηπαζδεοηζηχκ ζηδκ

3.4 Αζηίεξ ημζκςκζηήξ ακζζυηδηαξ ζημ ζπμθείμ... 64 3.4.1 Πανάβμκηεξ πνμέθεοζδξ ηδξ ημζκςκζηήξ ακζζυηδηαξ... 64 3.5 οιαμθή ηςκ εηπαζδεοηζηχκ ζηδκ 2 Πεξηερόκελα Δονεηήνζμ πζκάηςκ... 4 Δονεηήνζμ δζαβναιιάηςκ... 5 Abstract... 6 Πενίθδρδ... 7 Δζζαβςβή... 8 ΘΔΩΡΗΣΙΚΟ ΜΔΡΟ... 12 Κεθάθαζμ 1: Θεςνδηζηέξ πνμζεββίζεζξ βζα ηδκ ακζζυηδηα ζηδκ εηπαίδεοζδ...

Διαβάστε περισσότερα

Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme

Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme. (a) Note: Award A for vertical line to right of mean, A for shading to right of their vertical line. AA N (b) evidence of recognizing symmetry

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Χαμηλά επίπεδα βιταμίνης D σχετιζόμενα με το βρογχικό άσθμα στα παιδιά και στους έφηβους Κουρομπίνα Αλεξάνδρα Λεμεσός [2014] i ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥ ΜΕ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1 ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΑΝΤΛΙΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΕΚΧΥΣΗΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εκτεταμένη έκθεση σε υπεριώδη ακτινοβολία στην παιδική και εφηβική ηλικία και εμφάνιση μελανώματος.

Εκτεταμένη έκθεση σε υπεριώδη ακτινοβολία στην παιδική και εφηβική ηλικία και εμφάνιση μελανώματος. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εκτεταμένη έκθεση σε υπεριώδη ακτινοβολία στην παιδική και εφηβική ηλικία και εμφάνιση μελανώματος. Ονοματεπώνυμο φοιτήτριας : Ελίνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ «ΤΣΖΜΑΣΑ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΖΜΑΣΩΝ ΚΑΗ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΩΝ» ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ Ζ/Τ ΚΑΗ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ «ΤΣΖΜΑΣΑ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΖΜΑΣΩΝ ΚΑΗ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΩΝ» ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ Ζ/Τ ΚΑΗ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ «ΤΣΖΜΑΣΑ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΖΜΑΣΩΝ ΚΑΗ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΩΝ» ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ Ζ/Τ ΚΑΗ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΣΜΖΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Μάρκετινγκ Αθλητικών Τουριστικών Προορισμών 1

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Μάρκετινγκ Αθλητικών Τουριστικών Προορισμών 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Σχεδιασμός, Διοίκηση και Πολιτική του Τουρισμού» ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ & ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΗΤΕΙΑΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ & ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΗΤΕΙΑΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ & ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΗΤΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΕΝΤΕΡΙΚΗ ΙΑΤΡΟΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε γνήσιο αντίγραφο φέρει υπογραφή του συγγραφέα. / Each genuine copy is signed by the author.

Κάθε γνήσιο αντίγραφο φέρει υπογραφή του συγγραφέα. / Each genuine copy is signed by the author. Κάθε γνήσιο αντίγραφο φέρει υπογραφή του συγγραφέα. / Each genuine copy is signed by the author. 2012, Γεράσιμος Χρ. Σιάσος / Gerasimos Siasos, All rights reserved. Στοιχεία επικοινωνίας συγγραφέα / Author

Διαβάστε περισσότερα

The purpose of this study is to investigate the attitudes of adolescents toward internet

The purpose of this study is to investigate the attitudes of adolescents toward internet 2/2015 ΣΤΑΣΕΙΣ ΕΦΗΒΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΕΘΙΣΜΟ Γιώργος Τσουβέλας Ψυχολόγος, Υποψήφιος Διδάκτορας ΕΚΠΑ Πολυξένη Παρασκευοπούλου Ψυχολόγος, Υποψήφια Διδάκτορας ΕΚΠΑ Ευαγγελία Κατέρη Έλενα Βιταλάκη Ορέστης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ Ραφαέλα Χριστοδούλου Α.Φ.Τ.: 2010335637 Λεμεσός,

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΠ ΚΑΗ ΥΩΡΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΜΔΣΔΩΡΟΛΟΓΗΚΩΝ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΣΟΝ ΔΛΛΑΓΗΚΟ ΥΩΡΟ»

«ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΠ ΚΑΗ ΥΩΡΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΜΔΣΔΩΡΟΛΟΓΗΚΩΝ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΣΟΝ ΔΛΛΑΓΗΚΟ ΥΩΡΟ» ΓΔΩΠΟΝΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΦΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΣΟΜΕΑ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΥΗΜΕΙΑ ΕΙΔΙΚΕΤΗ: ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΣΗ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΟΤ ΦΤΙΚΟΤ ΠΟΡΟΤ «ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΠ ΚΑΗ ΥΩΡΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΜΔΣΔΩΡΟΛΟΓΗΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Επιβλέπων Καθηγητής: Δρ. Νίκος Μίτλεττον Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΘΗΛΑΣΜΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 2 ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Ονοματεπώνυμο: Ιωσηφίνα

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Παχυσαρκία και κύηση:

Θέμα: Παχυσαρκία και κύηση: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜ Α ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: Παχυσαρκία και κύηση: επιπτώσεις στην έκβαση της κύησης και στο έμβρυο Ονοματεπώνυμο: Στέλλα Ριαλά Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Potential Dividers. 46 minutes. 46 marks. Page 1 of 11

Potential Dividers. 46 minutes. 46 marks. Page 1 of 11 Potential Dividers 46 minutes 46 marks Page 1 of 11 Q1. In the circuit shown in the figure below, the battery, of negligible internal resistance, has an emf of 30 V. The pd across the lamp is 6.0 V and

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΣΤΗΘΑΓΧΗ

Πτυχιακή Εργασία Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΣΤΗΘΑΓΧΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΣΤΗΘΑΓΧΗ Νικόλας Χριστοδούλου Λευκωσία, 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη & Διαχείριση Αγροτικού Χώρου» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ «Η συμβολή των Τοπικών Προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

JOURNAL OF HYGIENE RESEARCH. ghrelin LDL-C. HDL-C ghrelin. ghrelin P < BMI % BF

JOURNAL OF HYGIENE RESEARCH. ghrelin LDL-C. HDL-C ghrelin. ghrelin P < BMI % BF 252 42 2 2013 3 JOURNAL OF HYGIENE RESEARCH Vol. 42 No. 2 Mar. 2013 1000-8020 2013 02-0252-06 ghrelin 1 100050 ghrelin 879 8 ~ 10 BMI % BF TC TG LDL-C HDL-C ghrelin ghrelin BMI % BF P < 0. 0001 HDL-C P

Διαβάστε περισσότερα

*,* + -+ on Bedrock Bath. Hideyuki O, Shoichi O, Takao O, Kumiko Y, Yoshinao K and Tsuneaki G

*,* + -+ on Bedrock Bath. Hideyuki O, Shoichi O, Takao O, Kumiko Y, Yoshinao K and Tsuneaki G J. Hot Spring Sci. /2 +.,.,**2 + + + +, - +3 ++ -*,* + -+ Evaluation of the E# ect of Hyperthermia on Bedrock Bath Hideyuki O, Shoichi O, Takao O, Kumiko Y, Yoshinao K and Tsuneaki G + + + HNAMI KOUCHI

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΣΟΦΙΑ Socm09008@soc.aegean.gr

ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΣΟΦΙΑ Socm09008@soc.aegean.gr ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΥΝΟΧΗ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: Διερεύνηση των απόψεων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΝΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΝΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΝΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Θ.Κ. Κωνσταντινίδης, Ν. Μπουµπόπουλος, Γ.Α. Σταθόπουλος Εργαστήριο Υγιεινής και

Διαβάστε περισσότερα

Mitomycin C application for the prevention of postoperative synechiae formation at the anterior commissure.

Mitomycin C application for the prevention of postoperative synechiae formation at the anterior commissure. Otorhinolaryngologia - Head and Neck Surgery Issue 50, October - November - December 2012, pages 18-22 ORIGINAL REVIEW ARITCLE Mitomycin C application for the prevention of postoperative synechiae formation

Διαβάστε περισσότερα