ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΚΡΖΣΖ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΛΖΦΖ ΑΠΟΦΑΔΧΝ ΚΑΗ ΑΝΘΡΧΠΗΝΑ ΛΑΘΖ ΚΑΣΑ ΣΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΓΗΑΧΣΗΚΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΚΡΖΣΖ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΛΖΦΖ ΑΠΟΦΑΔΧΝ ΚΑΗ ΑΝΘΡΧΠΗΝΑ ΛΑΘΖ ΚΑΣΑ ΣΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΓΗΑΧΣΗΚΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ"

Transcript

1 ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΚΡΖΣΖ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΟΜΔΑ ΟΡΓΑΝΧΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΝΘΔΣΗΚΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ ΛΖΦΖ ΑΠΟΦΑΔΧΝ ΚΑΗ ΑΝΘΡΧΠΗΝΑ ΛΑΘΖ ΚΑΣΑ ΣΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΓΗΑΧΣΗΚΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΦΟΗΣΖΣΖ: ΥΑΣΕΖΑΝΝΗΓΖ ΠΔΣΡΟ ΑΜ: ΥΑΝΗΑ, ΓΔΚΔΜΒΡΗΟ 2011

2 Ζ δηαηξηβή ηνπ Πέηξνπ Υαηδεαλλίδε εγθξίλεηαη απφ ηνπο θ.θ: Κνληνγηάλλε Θσκά Αλαπιεξσηή Καζεγεηή Μνπζηάθε Βαζίιεην Καζεγεηή Γξεγνξνχδε Δπάγγειν Δπίθνπξν Καζεγεηή 2

3 Δπραξηζηίεο Αηζζάλνκαη ηελ αλάγθε λα επραξηζηήζσ απφ θαξδηάο φινπο εθείλνπο πνπ κε βνήζεζαλ ζηελ νινθιήξσζε ηνπ κεηαπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο θαη ηεο παξνχζεο εξγαζίαο θαη εηδηθφηεξα: Σνλ επηβιέπνληα θαζεγεηή θχξην Θσκά Κνληνγηάλλε, ν νπνίνο θαη αξρήλ κε εκπηζηεχζεθε κε ηελ αλάζεζε ηνπ ζέκαηνο θαη ζηε ζπλέρεηα κε ηελ επηζηεκνληθή ηνπ θαζνδήγεζε, κε ηελ ζπκπαξάζηαζε θαη ηελ ακέξηζηε θαηαλφεζε ηνπ κε βνήζεζε λα νινθιεξψζσ ηελ εξγαζία απηή. ινπο ηνπο θαζεγεηέο ηνπ Σκήκαηνο Μεραληθψλ Παξαγσγήο θαη Γηνίθεζεο ηνπ Πνιπηερλείνπ Κξήηεο, ηνπο νπνίνπο είρα ηελ ηχρε λα ζπλαληήζσ θαη απφ ηνπο νπνίνπο δηδάρζεθα ηφζα πνιιά θαη ρξήζηκα γηα ηελ επαγγεικαηηθή κνπ εμέιημε θαη ηελ δσή κνπ αληηθείκελα. Σνπο ζπκθνηηεηέο κνπ ζην Σκήκα θαη ηδηαίηεξα ηνλ Ησάλλε Κακπηαλάθε, νη νπνίνη κε βνήζεζαλ φπνηε θαη αλ ηνπο ην δήηεζα. Σνλ ζπκθνηηεηή θαη ζπλάδειθν Αληηζπληαγκαηάξρε Μαλψιε Κνπθάθε, ν νπνίνο κε βνήζεζε κε πιηθφ θαη ζπκκεηείρε ζηελ έξεπλα γηα ηελ ζπγγξαθή ηεο παξνχζεο εξγαζίαο. Σνπο ζπλαδέιθνπο κνπ Λνραγφ Κνηζηάθηε Υξήζην, Λνραγφ Καξίπε Κσλζηαληίλν θαη Λνραγφ χξξε Γεψξγην, νη νπνίνη επραξίζησο ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα θαη αθηέξσζαλ ρξφλν πξνθεηκέλνπ λα δψζνπλ ηηο απαξαίηεηεο ιχζεηο ζηα ζελάξηα, παξφιν ην θφξην εξγαζίαο ηνπο ζηηο Μνλάδεο πνπ ππεξεηνχλ θαη παξά ηηο ινηπέο νηθνγελεηαθέο ηνπο ππνρξεψζεηο. Σνπο Γηνηθεηέο κνπ ζην Κέληξν Δθπαίδεπζεο Ναπηηθήο Απνηξνπήο θαη ζην 646 Μεραλνθίλεην Σάγκα Πεδηθνχ ζηελ Κνκνηελή γηα ηελ θαηαλφεζε θαη ηελ βνήζεηα ηνπο θαηά ηελ ζπκκεηνρή κνπ ζην κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα. Υσξίο ηελ βνήζεηα φισλ ησλ παξαπάλσ ζα ήηαλ αδχλαηε ε νινθιήξσζε ηνπ κεηαπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο. 3

4 ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΔΡΓΑΗΑ ρεδφλ θαζεκεξηλά καζαίλνπκε εηδήζεηο απφ φιν ηνλ θφζκν πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε θπζηθέο θαηαζηξνθέο. εηζκνί, πιεκκχξεο, εθξήμεηο εθαηζηείσλ ζπκβαίλνπλ ζπρλά ζε δηαθνξεηηθά ζεκεία ηνπ πιαλήηε αθήλνληαο πίζσ ηνπο πνιινχο λεθξνχο, ηξαπκαηίεο, αγλννχκελνπο θαη άζηεγνπο πνπ ζπρλά ν αξηζκφο ηνπο θηάλεη ζε ρηιηάδεο. Γίλεηαη ινηπφλ θαηαλνεηφ φηη νη Αξρέο θάζε Κξάηνπο θξνληίδνπλ απφ ηψξα λα ιάβνπλ φια εθείλα ηα κέηξα πνπ ζα πξνζηαηεχζνπλ ηνλ πιεζπζκφ ζε κηα ελδερφκελε θπζηθή θαηαζηξνθή, φπσο ελεκέξσζε, εθπαίδεπζε ζε φιεο ηηο ειηθίεο, αγνξά δηαζσζηηθνχ εμνπιηζκνχ θαη κέζσλ, εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ είλαη επηθνξηηζκέλν κε ην θαζήθνλ ηεο δηάζσζεο θιπ. Πέξα απφ ηα παξαπάλσ, είλαη γλσζηφ φηη ζε δηάθνξα ζεκεία ηνπ πιαλήηε καο καίλνληαη πφιεκνη. Πνιπεζληθέο δπλάκεηο δίλνπλ θαζεκεξηλά κάρεο κε ηελ ζχγρξνλε ηξνκνθξαηία κέζα ζε θαπηά πεδία κάρεο κε πνιινχο λεθξνχο θαη ηξαπκαηίεο. Γηα ηνλ καρεηή πνπ θάζε κέξα δηαθηλδπλεχεη ηε δσή ηνπ έρεη πνιχ κεγάιε ζεκαζία λα γλσξίδεη φηη, ζε πεξίπησζε ηξαπκαηηζκνχ ηνπ, ππάξρεη έλα νιφθιεξν ζχζηεκα θαιά νξγαλσκέλν, κε ην πξνζσπηθφ θαη ηα θαηάιιεια πιηθά, ην νπνίν ζα ηνλ κεηαθέξεη έμσ απφ ην πεδίν ηεο κάρεο θαη ζα ηνλ θξνληίζεη ζε πεξίπησζε πνπ ηξαπκαηηζηεί. πσο γίλεηαη θαηαλνεηφ, ε εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ αζρνιείηαη κε ηηο παξαπάλσ επηρεηξήζεηο είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο. Έηζη, απφ ηελ πεξίνδν ηεο εηξήλεο φια ηα Κξάηε θξνληίδνπλ λα εθπαηδεχζνπλ φζν ην δπλαηφλ θαιχηεξα ηηο παξαπάλσ δπλάκεηο θαη, πέξα απφ ην πξνζσπηθφ πνπ αζρνιείηαη άκεζα κε ηελ δηάζσζε πξνζσπηθνχ (φπσο ε Ππξνζβεζηηθή, ε Δηδηθή Μνλάδα Αληηκεηψπηζεο Καηαζηξνθψλ - ΔΜΑΚ θιπ), λα εθπαηδεχζνπλ φζν ην δπλαηφλ θαιχηεξα θαη ξεαιηζηηθφηεξα απηνχο πνπ ζα δηνηθήζνπλ ηηο παξαπάλσ δπλάκεηο. Γίλνληαη αζθήζεηο (ζπλήζσο επί ράξηνπ) πξνθεηκέλνπ φζνη αζρνινχληαη κε ηελ δηνίθεζε δηαζσζηηθψλ δπλάκεσλ λα κπνξνχλ λα ιακβάλνπλ ηηο ζσζηέο απνθάζεηο ζε ζπλζήθεο πςεινχ ζηξεο θαη κε πεξηνξηζκέλν ρξφλν. Απηφ αθξηβψο πεηπραίλνπκε κε ηα Παηρλίδηα Λήςεο Απνθάζεσλ Σαθηηθήο (Tactical Decision Games). Παηρλίδηα Λήςεο Απνθάζεσλ Σαθηηθήο (Tactical Decision Games) Σα Παηρλίδηα Λήςεο Απνθάζεσλ Σαθηηθήο (Tactical Decision Games - TDGs) αλαθέξνληαη ζε πξνζνκνηψζεηο πεξηζηαηηθψλ θαη ζπκβάλησλ πνπ κπνξνχλ λα ζπκβνχλ ζηνλ θάζε εμεηαδφκελν ηνκέα. Φέξλνπλ ηνλ αζθνχκελν κπξνζηά ζε έλα δίιεκκα, θαηά πξνηίκεζε κηα θαηάζηαζε κε πςειά επίπεδα αβεβαηφηεηαο, θαη πίεζεο ρξφλνπ. Έρεη ζηε δηάζεζε ηνπ θάπνηα ιεπηά γηα λα εμεηάζεη πψο απηφο ζα αληηδξάζεη θαη ζηε ζπλέρεηα πξνηείλεη ηελ ιχζε πνπ ζεσξεί ζσζηή. Απηά ηα Παηρλίδηα Λήςεο Απνθάζεσλ Σαθηηθήο, ζθνπεχνπλ ζηελ παξνρή ηερλεηψλ εκπεηξηψλ, θαη ζηελ πξαθηηθή εμάζθεζε πάλσ ζηελ ηαρεία ιήςε απνθάζεσλ ππφ ηελ πίεζε ηνπ ρξφλνπ θαη ηεο αβεβαηφηεηαο. Σα παηρλίδηα απηά κπνξνχλ λα παηρηνχλ κεκνλσκέλα ή ζε νκάδεο. Ο εμνπιηζκφο ηνπο δελ πεξηιακβάλεη ζπλήζσο ηίπνηα παξαπάλσ απφ έλα ράξηε θαη κηα ζειίδα πνπ πεξηγξάθεηαη ην ζελάξην. ην ζελάξην απηφ κπνξνχκε εκείο 4

5 λα πξνζζέζνπκε δηάθνξεο εμειίμεηο, ζπλήζσο φιεο απξνζδφθεηεο, γηα ηηο νπνίεο ν απνθαζίδνληαο ζα θιεζεί λα δψζεη κηα ιχζε. θνπφο είλαη λα κάζεη ν απνθαζίδνληαο λα ιεηηνπξγεί ζσζηά θαη εμεηάδνληαο φιεο ηηο παξακέηξνπο πξνθεηκέλνπ λα νδεγεζεί ζε κία απφθαζε. Αληηθείκελν Μεηαπηπρηαθήο Δξγαζίαο ηελ παξνχζα εξγαζία ζα δηεμαρζνχλ ηξία (3) TDGs κε ζελάξηα επηρείξεζε αεξνδηαθνκηδήο πξνζσπηθνύ από ην πεδίν κηαο κάρεο, δηάζσζε πιεζπζκνύ εγθισβηζκέλνπ ζε εξείπηα κεηά από ζεηζκό θαη δηάζσζε κεηά από έλα αεξνπνξηθό δπζηύρεκα. Μέζνδνο: Καηφπηλ ηεο ζχληαμεο ησλ ηξηψλ ζελαξίσλ TDGs πνπ αθνξνχλ δηαρείξηζε δηαζσζηηθψλ επηρεηξήζεσλ, ζα επηιπζνχλ απφ ηξία (3) δηαθνξεηηθά άηνκα. ηε ζπλέρεηα ζα δεκηνπξγεζεί Δξγνλνκηθή Αλάιπζε Δξγαζίαο (ΔΑΔ) γηα θάζε κία απφ ηηο ιχζεηο πνπ εδφζεζαλ κε ζρήκαηα θαη πίλαθεο. Γελ ζα εμεηαζηεί πνηα ιχζε είλαη πεξηζζφηεξν ζσζηή θαη πνηα ιηγφηεξν. Χο γλσζηφλ, δελ ππάξρνπλ ππνδεηγκαηηθέο ιχζεηο θαη δελ είλαη δπλαηφλ λα ζπληαρζεί έλα εγρεηξίδην. Ο ζθνπφο είλαη λα εμεηαζζεί ην γηαηί ν θαζέλαο ηνπο έιαβε ηελ παξαπάλσ απφθαζε. Απνηειέζκαηα: Οη ιχζεηο πνπ ζα δνζνχλ ζα αλαιπζνχλ πξνθεηκέλνπ λα εληνπηζηνχλ νη ελαιιαθηηθέο ελέξγεηεο, ηα δηιήκκαηα θαη νη απνθάζεηο ηνπ θαζελφο απφ ηνπο απνθαζίδνληεο θαη ν ζηφρνο θαζεκίαο απφ ηηο ελέξγεηεο ηνπ. Μέζα απφ ηελ κειέηε ησλ απνθάζεσλ θαη ηνλ ζπλδπαζκφ ησλ ιχζεσλ ζα αλαδεηεζεί ν ηδεαηφο ηξφπνο αληηκεηψπηζεο ησλ πξνβιεκάησλ πνπ παξνπζηάδνληαη θαηά ηελ δηαρείξηζε δηαζσζηηθψλ επηρεηξήζεσλ. θνπόο: πσο ειέρζε θαη παξαπάλσ δελ ππάξρεη ππνδεηγκαηηθή ιχζε. θνπφο είλαη λα εμεηαζζεί ην πψο θαη ην γηαηί ν θάζε απνθαζίδνληαο έιαβε ηελ ζπγθεθξηκέλε απφθαζε θαη πνηεο παξάκεηξνη ηνλ επεξέαζαλ. Έρεη πνιχ κεγάιε ζεκαζία γηα πνηνπο ιφγνπο νδεγήζεθε ζηελ ζπγθεθξηκέλε απφθαζε, κηαο θαη πνιχ ζπρλά θάπνηνο κπνξεί λα δηαθξίλεη κηα παξάκεηξν πνπ είλαη ζεκαληηθή θαη δελ έγηλε αληηιεπηή απφ ηνπο ππφινηπνπο. πλεηζθνξά: Ζ ζπλεηζθνξά ηεο εξγαζίαο έγθεηηαη ζηελ ζχληαμε κηαο Standard Operation Procedure (SOP) γηα θάζε ζελάξην, δειαδή κηαο ηππηθήο δηαδηθαζίαο θαη κηαο ζεηξάο ελεξγεηψλ πνπ ζα πξέπεη λα εθηεινχληαη πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπίδνπλ ηα δνζέληα ζελάξηα θαηά ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν. Θα επηρεηξεζεί λα αληιεζνχλ νη θαιχηεξεο ελέξγεηεο απφ φιεο ηηο ιχζεηο θαη φιεο νη παξάκεηξνη πνπ εμεηάζηεθαλ, θαη λα κπνπλ 5

6 ζηε ζεηξά πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπίδνπλ ην ζελάξην φζν ην δπλαηφλ κε κεγαιχηεξε πιεξφηεηα. Γηάξζξσζε Μεηαπηπρηαθήο Δξγαζίαο ην 1 ν Κεθάιαην ηεο εξγαζίαο γίλεηαη κηα εηζαγσγή θαη αλαθέξνληαη γεληθέο πιεξνθνξίεο γηα ηα Παηρλίδηα Λήςεο Απνθάζεσλ Σαθηηθήο θαζψο θαη γηα ηηο Σαθηηθέο Αζθήζεηο ζην ηξαηφ Ξεξάο. ην 2 ν Κεθάιαην παξνπζηάδνληαη βαζηθέο έλλνηεο θαη δηαδηθαζίεο πνπ αθνινπζνχληαη ζε πεξηπηψζεηο επηρεηξήζεσλ δηάζσζεο, εξκελεχνληαη νξηζκνί θαη επεμεγείηαη πσο είλαη ζπγθξνηεκέλα ηα ηκήκαηα, πνηα είλαη ε απνζηνιή ηνπο θαη φηη άιιν είλαη ρξήζηκν λα γλσξίδνπκε θαη πξέπεη λα έρνπκε ζηε δηάζεζε καο θαηά ηελ εμέιημε ησλ παηρληδηψλ. ην 3 ν Κεθάιαην παξνπζηάδεηαη ζην ζεσξεηηθφ ππφβαζξν ηνπο παξνχζεο εξγαζίαο, ηα κνληέια ιήςεο ησλ απνθάζεσλ, ε κεζνδνινγία αλάιπζεο εξγαζηψλ θαη ε πξνηεηλφκελε κεζνδνινγία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ εξγαζία. ην 4 ν Κεθάιαην παξνπζηάδνληαη ηα πξνηεηλφκελα ζρέδηα δξάζεο θαη αλαιχνληαη νη θξίζηκεο εξγαζίεο ηνπο. Δδψ δειαδή παξνπζηάδνληαη νη SOP, νη ηδαληθέο ιχζεηο πνπ πξνηείλνληαη γηα θάζε ζελάξην θαη πξνέθπςαλ κε ρξήζε ηεο κεζνδνινγίαο πνπ αλαθέξζεθε. Ζ δηάηαμε ζε απηφ ην θεθάιαην είλαη: ηελ αξρή παξνπζηάδεηαη ην θάζε ζελάξην, δίλνληαη νη απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο θαη ν ράξηεο ηεο πεξηνρήο. ηε ζπλέρεηα αθνινπζεί ην πξνηεηλφκελν ζρέδην δξάζεο πνπ πξνέθπςε απφ ηελ επεμεξγαζία ησλ απνηειεζκάησλ απφ ηηο ζπλεληεχμεηο κε ηνπο ηξεηο Αμησκαηηθνχο θαη θαηφπηλ αλαιχνληαη νη θξίζηκεο εξγαζίεο ηνπ πξνηεηλφκελνπ ζρεδίνπ δξάζεο. ηε ζπλέρεηα δίλεηαη ην θάζε επεηζφδην ηνπ ζελαξίνπ θαη αθνινπζεί θαη φκνην ηξφπν ην πξνηεηλφκελν ζρέδην δξάζεο θαη ε αλάιπζε ησλ θξηζίκσλ εξγαζηψλ. ην 5 ν Κεθάιαην παξνπζηάδνληαη νη ιφγνη ιήςεο θαθψλ απνθάζεσλ, ηξφπνη βειηίσζεο ηνπο, ηξφπνη ζχληαμεο ελφο TDG θαη παξνπζηάδεηαη ν ηξφπνο ρξήζεο ηεο παξνχζεο εξγαζίαο αιιά θαη ησλ TDGs γεληθά ζηελ εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ. ην 6 ν Κεθάιαην γίλεηαη παξάζεζε ησλ ζπκπεξαζκάησλ πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ αλάιπζε ησλ ιχζεσλ πνπ δφζεζαλ ζηα ζελάξηα απφ ηνπο Αμησκαηηθνχο πνπ έιαβαλ κέξνο ζηελ έξεπλα, αιιά θαη απφ ηελ ηδαληθή ιχζε πνπ πξνέθπςε απφ απηέο. Σα ζπκπεξάζκαηα δηαθξίλνληαη ζε ζπκπεξάζκαηα θαζαξά επί ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ζελαξίσλ δηαζσζηηθψλ επηρεηξήζεσλ, αιιά θαη επί ηεο εθπαίδεπζεο ηνπ πξνζσπηθνχ. 6

7 ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΧΝ ΣΗΣΛΟ ΔΛΗΓΑ Κεθάιαην 1 : Δηζαγσγή 1.1 Παηρλίδηα Λήςεο Απνθάζεσλ Σαθηηθήο Δθπαίδεπζε θαη Σαθηηθέο Αζθήζεηο ζην ηξαηφ Ξεξάο 11 Κεθάιαην 2 : Βαζηθέο Έλλνηεο θαη Γηαδηθαζίεο ζηηο Δπηρεηξήζεηο Γηάζσζεο 2.1 Γηαθνκηδή Απσιεηψλ Τγείαο Γεληθή Αξρή Γηαθνκηδψλ Πνιηηηθή ρεδίαζε Έθηαθηεο Αλάγθεο (ΠΔΑ) Γπλάκεηο ΠΔΑ 18 Κεθάιαην 3: Μνληέια Λήςεο Απνθάζεσλ, Μεζνδνινγία Αλάιπζεο Δξγαζηψλ θαη Πξνηεηλφκελε Μεζνδνινγία 3.1 Μνληέια Λήςεο Απνθάζεσλ Καηεγνξίεο Μνληέισλ Λήςεο Απνθάζεσλ Δθαξκνγέο Μνληέισλ Λήςεο Απνθάζεσλ Μεζνδνινγίεο Αλάιπζεο Δξγαζηψλ Καηεγνξίεο Μεζνδνινγηψλ Αλάιπζεο Δξγαζηψλ Δθαξκνγέο Μεζνδνινγηψλ Αλάιπζεο Δξγαζηψλ Πξνηεηλφκελε Μεζνδνινγία 38 Κεθάιαην 4: Πξνηεηλφκελα ρέδηα Γξάζεο 42 Δγρεηξίδην θαη βνεζήκαηα εξγαζίαο 42 Γηαδηθαζία Δθαξκνγήο - ηφρνη ελάξην ελάξην 1 Δπεηζφδην Γηεμαγσγήο ελάξην 1 Δπεηζφδην Γηεμαγσγήο ελάξην ελάξην 2 Δπεηζφδην Γηεμαγσγήο ελάξην 2 Δπεηζφδην Γηεμαγσγήο ελάξην 2 Δπεηζφδην Γηεμαγσγήο ελάξην ελάξην 3 Δπεηζφδην Γηεμαγσγήο ελάξην 3 Δπεηζφδην Γηεμαγσγήο ελάξην 3 Δπεηζφδην Γηεμαγσγήο Κεθάιαην 5: Υξήζε - Δθπαίδεπζε 5.1 Λφγνη Λήςεο Καθψλ Απνθάζεσλ Δθπαίδεπζε Γηαδηθαζία Δθαξκνγήο TDGs 130 7

8 5.2.2 Ο ξφινο ηνπ θαζνδεγεηή (εθπαηδεπηή) ηεο δηαδηθαζίαο Υαξαθηεξηζηηθά TDGs θαηά ηελ εθαξκνγή ζηελ Δθπαίδεπζε ρεδηαζκφο ησλ TDGs 133 Κεθάιαην 6: πκπεξάζκαηα 6.1 πκπεξάζκαηα ζελαξίσλ πκπεξάζκαηα επί ηεο εθπαίδεπζεο ηνπ πξνζσπηθνχ 140 Βηβιηνγξαθία 143 8

9 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 ΔΗΑΓΧΓΖ Γεληθέο απόςεηο γηα ηα Παηρλίδηα Λήςεο Απνθάζεσλ Σαθηηθήο θαη γηα ηηο Σαθηηθέο Αζθήζεηο ζην ηξαηό Ξεξάο 1.1 Παηρλίδηα Λήςεο Απνθάζεσλ Σαθηηθήο Σα Παηρλίδηα Λήςεο Απνθάζεσλ Σαθηηθήο (Tactical Decision Games - TDGs) αλαθέξνληαη ζε πξνζνκνηψζεηο πεξηζηαηηθψλ θαη ζπκβάλησλ πνπ κπνξνχλ λα ζπκβνχλ ζηνλ θάζε εμεηαδφκελν ηνκέα. Σα παηρλίδηα απηά θέξλνπλ ηνλ αζθνχκελν κπξνζηά ζε έλα δίιεκκα, θαηά πξνηίκεζε κηα θαηάζηαζε κε πςειά επίπεδα αβεβαηφηεηαο θαη πίεζεο ρξφλνπ. χκθσλα κε ηνλ Schmitt (1994b), ηα Παηρλίδηα Λήςεο Απνθάζεσλ Σαθηηθήο (Tactical Decision Games - TDGs) «είλαη βαζηθά ε εθηέιεζε θάπνησλ ζελαξίσλ ζε αζθήζεηο επί ράξηνπ». χκθσλα κε ηνπο Crichton et al (2000), «ηα TDGs είλαη ρακειήο πηζηφηεηαο εθπαίδεπζε, ε νπνία αλαπηχρζεθε γηα ηε βειηίσζε ησλ ηθαλνηήησλ ηαθηηθήο θαη ηεο δπλαηφηεηαο ιήςεο απνθάζεσλ». Κπξηφηεξνο ζηφρνο ησλ TDGs είλαη ε δηεχξπλζε ησλ εκπεηξηψλ ησλ ζπκκεηερφλησλ ζε ζπλζήθεο παξφκνηεο κε ηα πξαγκαηηθά ζπκβάληα, ρσξίο λα ππάξρνπλ νη θίλδπλνη θαη ην θφζηνο πνπ ελδέρεηαη λα πξνθχςεη ζηε πξαγκαηηθφηεηα. Μέζσ ηεο αιιεινθαηαλφεζεο ηνπ ηξφπνπ ιήςεο απνθάζεσλ φισλ ησλ ζπκκεηερφλησλ γίλεηαη εθηθηή ε αλάπηπμε ηθαλνηήησλ ιήςεο απφθαζεο γηα ηνλ θάζε έλα ζπκκεηέρνληα μερσξηζηά. Έηζη κε ηελ δηαηξηβή ηνπ ζπκκεηέρνληα ζηε θάζε άζθεζε απνθηνχληαη εκπεηξίεο ζηε ιήςε απνθάζεσλ, πνπ έρνπλ κάιηζηα αμηνινγεζεί ζηε δηάξθεηα ησλ TDGs. Με απηφ ηνλ ηξφπν, ν θάζε εξγαδφκελνο αλαπηχζζεη κηα βάζε δεδνκέλσλ απφ εκπεηξίεο πξφηππα. ηαλ ζην κέιινλ θιεζεί λα αληηκεησπίζεη παξφκνηεο θαηαζηάζεηο ζε πξαγκαηηθά ζπκβάληα ζα έρεη πην εκπεξηζηαησκέλν πξφηππν ζχγθξηζεο θαη λνεηηθήο πξνζνκνίσζεο, πνπ πηζαλφηαηα ζα ηνλ νδεγήζεη ζε θαιχηεξε απφθαζε. Κάζε ζπκκεηέρσλ έρεη θάπνηα ιεπηά γηα λα εμεηάζεη πψο ζα αληηδξάζεη. Σα Παηρλίδηα Λήςεο Απνθάζεσλ Σαθηηθήο ζθνπεχνπλ ζηελ παξνρή ηερλεηψλ εκπεηξηψλ θαη ζηελ πξαθηηθή εμάζθεζε πάλσ ζηελ ηαρεία ιήςε απνθάζεσλ ππφ ηελ πίεζε ηνπ ρξφλνπ θαη ηεο αβεβαηφηεηαο. Μπνξνχλ λα παηρηνχλ κεκνλσκέλα ή ζε νκάδεο. ηαλ γίλνληαη ζε νκάδεο ρξεηάδεηαη ρξφλνο γηα λα ζπγθεληξσζνχλ θαη λα ζπληνληζηνχλ νη παίθηεο. Χζηφζν, ε εξγαζία θαηά νκάδεο παξέρεη ηελ επθαηξία ζηα κέιε ηνπο νκάδαο λα ζπγθξίλνπλ ηνπο πξνζεγγίζεηο ηνπο θαη λα ζπλεηδεηνπνηνχλ πφζνη δηαθνξεηηθνί ηξφπνη επίιπζεο θαη εξκελείεο είλαη δπλαηφ λα ππάξμνπλ. Ο εμνπιηζκφο απηψλ ησλ παηρληδηψλ δελ πεξηιακβάλεη ζπλήζσο ηίπνηα παξαπάλσ απφ έλα ράξηε θαη κηα ζειίδα πνπ πεξηγξάθεηαη ην ζελάξην. ε έλα πιαίζην ηνπνζεηνχκε κηα εηθφλα ηεο ηαθηηθήο θαηάζηαζεο, ε νπνία παξνπζηάδεη θαη 9

10 ηε δηάηαμε ζην έδαθνο. Ζ πεξηγξαθή ηνπ ζελαξίνπ παξέρεη ιεπηνκέξεηεο ζρεηηθά κε ηελ ηαπηφηεηα ηνπ απνθαζίδνληα, ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο, ηελ πεξηγξαθή ηεο ηνπνζεζίαο πνπ ζα ελεξγήζεη, ηα κέζα πνπ έρεη ν απνθαζίδσλ γηα λα αληηκεησπίζεη ηελ θαηάζηαζε, ηηο δεζκεχζεηο θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο θαζψο θαη ηελ αιπζίδα ηεο ηεξαξρίαο κέζα ζηελ νπνία πεξηιακβάλεηαη θαη ν ίδηνο. Σν ζελάξην πεξηιακβάλεη θάπνηα απξνζδφθεηε θαη κε αλακελφκελε εμέιημε (π.ρ. αιιαγή ζηα ζρέδηα ηνπ αληηπάινπ, αζηνρία δηθνχ καο πιηθνχ, απνηπρία επφδσζεο ηεο ηαθηηθήο θαηάζηαζεο, ηξαπκαηηζκφο ζε έλα κέινο ηνπ ηκήκαηνο) πνπ απαηηνχλ ηαρεία αληίδξαζε. Οη θαλφλεο ηνπ παηρληδηνχ απαηηνχλ ηαρεία αληίδξαζε απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο κε ηε κνξθή εληνιψλ ή νδεγηψλ ζηνπο ππφινηπνπο ζπλαδέιθνπο, πξνζνκνηάδνληαο ηελ πξαγκαηηθφηεηα θαη θπζηθά κία αηηηνιφγεζε ησλ απνθάζεσλ πνπ έιαβαλ. Σν δεηνχκελν δελ είλαη λα πεξηγξάςνπλ νη απνθαζίδνληεο ηη ζα έπξεπε λα ζπκβεί αιιά λα ελεξγήζνπλ απνθαζηζηηθά δίλνληαο επζείο θαη μεθάζαξεο νδεγίεο. Μεηά ηελ ιήςε ηεο απφθαζεο, ην παηρλίδη απαηηεί ηε δηεμαγσγή ζπδήηεζεο γηα ην ζθεπηηθφ ηνπ ηξφπνπ ελέξγεηαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο θαηαλφεζεο απφ ηνλ θάζε παίθηε ηεο δπλακηθήο ηεο ηαθηηθήο θαηάζηαζεο. Σα Παηρλίδηα Λήςεο Απνθάζεσλ Σαθηηθήο εληζρχνπλ ηελ βάζε ησλ εκπεηξηψλ ησλ εθπαηδεπνκέλσλ, ηνπο πξνεηνηκάδεη γηα λα αληαπνθξίλνληαη ζε ζπλζήθεο αβεβαηφηεηαο θαη πίεζεο ηνπ ρξφλνπ θαη δεηάεη απφ ηνπο ίδηνπο λα δηαηππψζνπλ ηελ πξφζεζε ηνπο. Γελ είλαη δχζθνιν γηα ηνπο αλζξψπνπο λα αλαπηχμνπλ ηα δηθά ηνπο ζελάξηα παηρληδηψλ πξνζεγγίδνληαο κε κεγαιχηεξε αιεζνθάλεηα ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ θαζεκεξηλά (δειαδή λα εξγαζηνχλ πάλσ ηνπο πξσηνγελείο απαηηήζεηο απνθάζεσλ). Ζ δηαδηθαζία ηεο δεκηνπξγίαο ελφο ηέηνηνπ παηρληδηνχ είλαη απφ κφλε ηεο κία ρξήζηκε εκπεηξία κάζεζεο. Αλαιπηηθφηεξα νη ζηφρνη ησλ TDGs (Klein and Wolf, 1995; Schmitt and Klein, 1996; Klein, 1998) είλαη: 1. Ζ εμάζθεζε θαη πξαθηηθή ησλ ηθαλνηήησλ ιήςεο απνθάζεσλ θαη ε επεμήγεζε ησλ ζεκαληηθψλ αξρψλ ιεηηνπξγίαο ηνπο. 2. Ζ ππνβνήζεζε ησλ ζπκκεηερφλησλ γηα ηελ αλάπηπμε ζθαηξηθήο θαηαλφεζεο θαη αλαγλψξηζεο πηζαλψλ πξνβιεκάησλ. 3. Ζ ζπζζψξεπζε πξφηππσλ θαηαζηάζεσλ νη νπνίεο κπνξνχλ λα αλαγλσξηζζνχλ γξήγνξα θαη λα αθνινπζήζνπλ αλάινγεο αληηδξάζεηο, ηδηαηηέξσο ζε θαηαζηάζεηο εθηάθηνπ αλάγθεο. 4. Ζ πξαθηηθή ζε λνεηηθέο ηθαλφηεηεο φπσο είλαη ε ιήςε απνθάζεσλ, ε επηθνηλσλία, ε επίγλσζε θαηαζηάζεσλ, ε δηαρείξηζε ηνπ ζηξεο θαη ε νκαδηθή εξγαζία (Crichton, 2009). Οη θαλφλεο ησλ TDGs (Schmitt, 1994a) είλαη ηξεηο: α. Υξνληθό όξην: Απφ ηε ζηηγκή πνπ ζην πεδίν ηεο κάρεο ν ρξφλνο είλαη απνθαζηζηηθφο παξάγνληαο γηα ηελ επηηπρή έθβαζε ησλ επηρεηξήζεσλ, νη απνθάζεηο 10

11 πξέπεη λα ιακβάλνληαη κε ηαρχηεηα θαη ππφ ηελ πίεζε ησλ δηιεκκάησλ πνπ ζέηεη ε ηαθηηθή θαηάζηαζε. β. Οη απνθάζεηο πξέπεη λα έρνπλ ηε κνξθή νδεγηώλ: Δίλαη ζεκαληηθφ ζηε δηαδηθαζία έθθξαζεο ηεο απφθαζεο λα αλαθέξνληαη φια ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία. Τπάξρεη δηαθνξά αλάκεζα ζηελ ελεκέξσζε θαη ηηο ηαθηηθέο νδεγίεο. Οη ηαθηηθέο νδεγίεο πνπ δίλνπλ νη παίθηεο είλαη έλα κέξνο ή ζπκπιήξσκα ηεο ελεκέξσζεο. Οη παίθηεο ζα πξέπεη λα εμεγήζνπλ ηελ απφθαζή ηνπο, αιιά ν θαλφλαο είλαη «απνθάζηζε πξψηα θαη κεηά ζπδήηεζε». Ο ζηφρνο είλαη ε ελζάξξπλζε ηεο απνθαζηζηηθφηεηαο. γ. Γελ ππάξρνπλ ππνδεηγκαηηθέο ιύζεηο: Τπάξρνπλ δηάθνξνη ηξφπνη γηα λα ιχζεη θαλείο νπνηνδήπνηε πξφβιεκα ηαθηηθήο θαη έηζη δελ ζα πξέπεη λα ππάξρεη θαλέλα «εγρεηξίδην» απαληήζεσλ. Σν ζεκαληηθφηεξν είλαη γηαηί πήξε θάπνηνο απηή ηελ απφθαζε θαη φρη πνηα απφθαζε πήξε. Ζ θξηηηθή ησλ απνθάζεσλ είλαη κηα κέζνδνο γηα λα αλαθαιχςνπκε ηη πήγε θαιά θαη ηη φρη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζπκβάληνο θαη πψο ιήθζεζαλ νη θαιέο θαη νη θαθέο απνθάζεηο. Ζ κέζνδνο απηή κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ απελεκέξσζε (debriefing), αθνχ νινθιεξσζεί ε δηεμαγσγή ηνπ παηρληδηνχ. Ο ζηφρνο είλαη ε ρξεζηκνπνίεζε απηνχ ηνπ πξνβιεκαηηζκνχ γηα ηελ αχμεζε ηνπ βαζκνχ εθκάζεζεο απφ ηηο απνθηνχκελεο εκπεηξίεο. Χζηφζν ζε πεξηπηψζεηο δχζθνισλ επηρεηξήζεσλ, ηδίσο εθείλσλ πνπ ζπλεπάγνληαη πςειφ βαζκφ θηλδχλνπ, κπνξεί λα ππάξμεη ηεξάζηηα αμία ζηελ αλαθεθαιαίσζε ηνπ ηξφπνπ ελεξγείαο. Ζ θξηηηθή ηεο απφθαζεο πξνβιέπεη έλαλ θαηάινγν ειέγρνπ ησλ ζεκάησλ πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε θαηά ηελ αλαθεθαιαίσζε (π.ρ. ρξνλνδηάγξακκα ησλ απνθάζεσλ, νξζφηεηα ησλ απνθάζεσλ θιπ). 1.2 Δθπαίδεπζε θαη Σαθηηθέο Αζθήζεηο ζην ηξαηό Ξεξάο πσο γλσξίδνπκε, ζηηο Έλνπιεο Γπλάκεηο ελ θαηξψ εηξήλεο ε θχξηα θαη νπζηαζηηθφηεξε ελαζρφιεζε πέξαλ ηεο ζπληήξεζεο ησλ πιηθψλ θαη κέζσλ, είλαη ε εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ. Δηδηθφηεξα ζην ηξαηφ Ξεξάο πξνθεηκέλνπ ην πξνζσπηθφ λα εθπαηδεπηεί πιήξσο θαη ξεαιηζηηθά αθνινπζείηαη αλά εμάκελν έλα πξφγξακκα εθπαηδεχζεσο πνπ πεξηιακβάλεη φια ηα απαξαίηεηα αληηθείκελα γηα ην πξνζσπηθφ ησλ Μνλάδσλ, αλαιφγσο ηεο εηδηθφηεηαο ηνπο θαη ηεο απνζηνιήο ηεο Μνλάδνο. Έηζη, ζε εμακεληαία βάζε εθηφο ησλ άιισλ εθπαηδεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ δηεμάγνληαη θαη Σαθηηθέο Αζθήζεηο (ΣΑ) κε ζθνπφ ηελ εθπαίδεπζε Αμησκαηηθψλ, Τπαμησκαηηθψλ, Οπιηηψλ, Μνλάδσλ θαη Δπηηειείσλ ζηνλ ηξφπν ηνπ κάρεζζαη ζε φιεο ηηο θάζεηο ηνπ αγψλα, πξνθεηκέλνπ έηζη ηα ηκήκαηα λα εμαζθεζνχλ απνηειεζκαηηθφηεξα θαη λα πξνεηνηκαζζνχλ θαηά ηνλ θαιχηεξν ηξφπν γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο κεγαιχηεξεο δπλαηήο επηηπρίαο ζην πεδίν ηεο κάρεο. Οη ΣΑ δηαθξίλνληαη ζηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο: α. Σαθηηθέο Αζθήζεηο ηειερψλ (ΣΑ). β. Σαθηηθέο Αζθήζεηο Άλεπ ηξαηεπκάησλ (ΣΑΑ) γ. Σαθηηθέο Αζθήζεηο Μεηά ηξαηεπκάησλ (ΣΑΜ) 11

12 δ. Σαθηηθέο Αζθήζεηο ηξαηεγείσλ ή ηαζκψλ Γηνηθήζεσο. Οη ΣΑ είλαη ΣΑ θαηά ηηο νπνίεο ηα ζηειέρε θαινχληαη λα εθηειέζνπλ ην ξφιν ηνπ Γηνηθεηή ή ηνπ Δπηηειείνπ θαη δίλνπλ αηνκηθέο ιχζεηο ζε δεδνκέλα πξνβιήκαηα. Δθηεινχληαη επί ηνπ ράξηνπ ή επί ηνπ εδάθνπο θαη κπνξνχλ πνιιά ζηειέρε καδί λα δψζνπλ κηα θνηλή ιχζε. Οη ΣΑΑ θαη ΣΑΜ δηαθξίλνληαη ζε απιήο θαη δηπιήο ελεξγείαο. Οη ΣΑΑ είλαη αζθήζεηο πνπ ζπκκεηέρνπλ κφλν ζηειέρε κε Γηνηθεηή θαη Δπηηειείν, ρσξίο επηθνηλσλίεο θαη ζηξαηεχκαηα, φπνπ νη αζθνχκελνη θαινχληαη λα απαληήζνπλ ζε πξνβιήκαηα, λα εηζεγεζνχλ ιχζεηο, λα ζπληάμνπλ επηηειηθέο δηαηαγέο θαη γεληθφηεξα λα θάλνπλ ηα πάληα πιελ ηεο πξαγκαηηθήο θίλεζεο ησλ ηκεκάησλ. Δθηεινχληαη επί ράξηνπ. Αλ ζηελ ΣΑΑ αζθείηαη κφλν ην θίιην ηκήκα είλαη απιήο ελεξγείαο, ελψ αλ νξγαλσζεί αλάινγν ηκήκα ην νπνίν ζα αλαιάβεη ην ξφιν ηνπ ερζξνχ θαη ζα αληηδξά αλαιφγσο ησλ απαληήζεσλ πνπ δίλνπλ νη αληίπαινη θαη ηεο εμέιημεο ηεο θαηάζηαζεο, ηφηε είλαη δηπιήο ελεξγείαο. Οη ΣΑΜ είλαη ΣΑ φπνπ ηα ηκήκαηα αζθνχληαη θαλνληθά. Τπάξρεη πξνεηνηκαζία, ζπγθξφηεζε, δηνίθεζε, επηηειείν, νξγαλψλεηαη δηνηθεηηθή κέξηκλα, επηθνηλσλίεο θαη γεληθφηεξα θαηαβάιιεηαη θάζε πξνζπάζεηα νη ζπλζήθεο λα πξνζνκνηάδνπλ κε ηηο πξαγκαηηθέο. Τπάξρεη δηαηηεζία, δειαδή Αμησκαηηθνί νη νπνίνη δίλνπλ ηα επεηζφδηα ζηα ηκήκαηα θαη ζηε ζπλέρεηα ειέγρνπλ ηελ αληίδξαζε ηνπο ζηελ δεδνκέλε θαηάζηαζε, ηελ θαηαγξάθνπλ, ψζηε θαηά ηελ θξηηηθή ηεο άζθεζεο - θάηη αλάινγν ηνπ debriefing πνπ αθνινπζεί κεηά ην πέξαο ηεο άζθεζεο - λα αλαιπζεί ε θάζε αληίδξαζε, λα εμεηαζηνχλ ιάζε θαη παξαιείςεηο θαζψο θαη λα ηνληζηεί θάζε ζσζηή ιχζε, λα ππνβιεζνχλ δηθαηνινγεηηθέο ζθέςεηο θαη ηειηθά κέζα απφ απηή ηε δηαδηθαζία λα εθπαηδεπηεί ξεαιηζηηθά ην πξνζσπηθφ. Ζ ΣΑΜ είλαη απιήο ελεξγείαο φηαλ ν ερζξφο απεηθνλίδεηαη θαη είλαη δηπιήο φηαλ ακθφηεξνη νη αληίπαινη έρνπλ πξαγκαηηθή δχλακε. Σέινο, νη Σαθηηθέο Αζθήζεηο ηξαηεγείσλ ή ηαζκψλ Γηνηθήζεσο είλαη ΣΑ φπνπ ζπκκεηέρνπλ πιήξε ηα Δπηηειεία κε φια ηα ζηνηρεία πνπ ηα ζπγθξνηνχλ θαη ηα ππνζηεξίδνπλ θαη κε πιήξε αλάπηπμε ησλ επηθνηλσληψλ. Παξφιν πνπ νη ΣΑΜ έρνπλ ηα κνλαδηθά πιενλεθηήκαηα ηεο πξαγκαηηθήο εθπαίδεπζεο, κε αληηκεηψπηζε φισλ ησλ δπζθνιηψλ ηεο δηνηθήζεσο, ηνπ εδάθνπο, ησλ θαηξηθψλ ζπλζεθψλ θαη ησλ επηθνηλσληψλ, εληνχηνηο απαηηνχλ ρξφλν, εθηεηακέλε πξνπαξαζθεπή ησλ ηκεκάησλ πνπ ζα ζπκκεηέρνπλ θαη πνπ ζα δηεπζχλνπλ ηελ άζθεζε, ηα κέζα ππφθεηληαη ζε θζνξέο θαη γεληθά έρνπλ κεγαιχηεξν θφζηνο. Πέξαλ ησλ παξαπάλσ ΣΑ, ηα ηειεπηαία ρξφληα έθαλαλ ηελ εκθάληζε ηνπο θαη ζηηο Διιεληθέο Έλνπιεο Γπλάκεηο ηα Πνιεκηθά Παίγληα (ΠΠ). Δίλαη ζηελ νπζία Παηρλίδηα Λήςεο Απνθάζεσλ Σαθηηθήο, φπνπ κε ηελ βνήζεηα ελφο ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή θαηάιιεια πξνγξακκαηηζκέλνπ (εμνκνησηή) δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζε ζηειέρε φισλ ησλ επηπέδσλ λα αζθεζνχλ ζε ζελάξηα, λα νξγαλψζνπλ ηκήκαηα, λα εθδψζνπλ δηαηαγέο, λα ξπζκίζνπλ ηελ πνιεκηθή δηάηαμε, ζηε ζπλέρεηα λα δνπλ ηελ εμέιημε ηνπο, λα επέκβνπλ κε επηπιένλ δηαηαγέο θαη ηειηθά λα δνπλ ην απνηέιεζκα φπσο απηφ ζα δηακνξθσλφηαλ ζε πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο. Δίλαη ηεξάζηηα ε 12

13 ρξεζηκφηεηα ησλ ΠΠ θαζψο είλαη δπλαηή ε ξεαιηζηηθή εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ, ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν, κε αμηφπηζηα απνηειέζκαηα θαη ειάρηζην θφζηνο. Απφ φια ηα παξαπάλσ, νδεγνχκαζηε ζην ζπκπέξαζκα φηη ε χπαξμε θαη εθηέιεζε ησλ ΣΑΑ θαη ησλ ΠΠ είλαη ε κεηαθνξά ησλ TDGs ζην ζηξαηησηηθφ πεξηβάιινλ. Με πνιχ κηθξφηεξν θφζηνο θαη ρσξίο ηελ εθηεηακέλε πξνπαξαζθεπή κηαο ΣΑΜ, ην πξνζσπηθφ έρεη ηε δπλαηφηεηα λα αζθείηαη ξεαιηζηηθά, λα βιέπεη δπζθνιίεο θαη ιάζε θαηά ηελ εθηίκεζε θαηαζηάζεσο θαη ηελ ιήςε απνθάζεσλ θαη λα εθπαηδεχεηαη νπζηαζηηθά. ηε ζπλέρεηα ηεο παξνχζεο εξγαζίαο γίλεηαη πξάμε απηφ πνπ αλαθέξζεθε πξηλ, δειαδή εθπαίδεπζε ρσξίο ζηξαηεχκαηα, κε ζελάξηα πνπ πεξηιακβάλνπλ ελαιιαγή θαηαζηάζεσλ θαη ξφισλ θαη κε κφλν βνήζεκα ην ράξηε. πληάρζεθαλ ηξία ζελάξηα κε δηαζσζηηθέο επηρεηξήζεηο θαη θιήζεθαλ λα δψζνπλ απαληήζεηο ηξεηο Αμησκαηηθνί ηνπ ηξαηνχ Ξεξάο. Οη απαληήζεηο απηέο δφζεθαλ κε ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ πεξηζψξην ψζηε λα πξνζνκνηάδεηαη κε ηελ πξαγκαηηθή θαηάζηαζε φπνπ ν πξαγκαηηθφο ρξφλνο πνπ έρεη έλαο απνθαζίδνληαο ζηε δηάζεζε ηνπ είλαη πεξηνξηζκέλνο. ηε ζπλέρεηα αηηηνιφγεζαλ ηηο απνθάζεηο ηνπο θαη ζπλέηαμαλ ηα ρέδηα Γξάζεο πνπ πξνηείλνπλ γηα θάζε ζελάξην θαη θάζε επεηζφδην δηεμαγσγήο. Δπέιεμαλ ηηο θξίζηκεο ελέξγεηεο, δειαδή ελέξγεηεο πνπ ζεσξνχλ φηη πεξηθιείνπλ επηθηλδπλφηεηα θαη πνπ αλ απηέο γίλνπλ ιάζνο ηφηε ππάξρνπλ ζνβαξέο πηζαλφηεηεο ε εμέιημε ηνπ ζελαξίνπ λα είλαη δπζκελήο. Αλέιπζαλ φιεο απηέο ηηο θξίζηκεο εξγαζίεο απαληψληαο ζε έλα εξσηεκαηνιφγην θαη έηζη ε θξίζηκε εξγαζία είλαη εχθνιν λα γίλεη θαηαλνεηή θαη λα εθηειεζηεί θαηά ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν. Αθνινχζσο, απφ ηηο ιχζεηο πνπ δφζεζαλ ζπληέζεθε κία ηδαληθή ιχζε (ε SOP καο) γηα θάζε ζελάξην θαη γηα θάζε επεηζφδην δηεμαγσγήο, ε νπνία θαη παξαηίζεηαη παξαθάησ. Δθεί εληνπίδεηαη ν θαιχηεξνο θαη ηδαληθφηεξνο ηξφπνο γηα λα αληηκεησπηζηεί κηα δεδνκέλε θαηάζηαζε πξνζπαζψληαο λα θαιπθζνχλ φιεο ηηο πηζαλέο εθδνρέο. «Όηαλ ππάξρεη αλάγθε λα πάξεηο κηα απόθαζε, ην θαιύηεξν πξάγκα είλαη λα θάλεηο ην ζσζηό. Σν δεύηεξν θαιύηεξν πξάγκα είλαη λα θάλεηο ιάζνο. Σν ρεηξόηεξν απ όια είλαη λα κελ θάλεηο ηίπνηα.» Θεόδωξνο Ρνύδβειη, 26 νο Πξόεδξνο ηωλ ΗΠΑ 13

14 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2 ΒΑΗΚΔ ΔΝΝΟΗΔ ΚΑΗ ΓΗΑΓΗΚΑΗΔ ΣΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΓΗΑΧΖ ε απηφ ην θεθάιαην ζα αλαιπζνχλ έλλνηεο θαη δηαδηθαζίεο πνπ ζα ζπλαληεζνχλ ζηα ζελάξηα, ψζηε λα κπνξνχλ λα γίλνπλ θαηαλνεηά φζα ζα αλαιπζνχλ ζηε ζπλέρεηα θαη νη ιχζεηο πνπ δίδνληαη απφ ηνπο Αμησκαηηθνχο. 2.1 Γηαθνκηδή Απσιεηώλ Τγείαο α. Δίλαη ε κεηαθνξά ησλ απσιεηψλ πγείαο απφ ην πεδίν ηεο κάρεο πξνο ηα πίζσ, δηακέζνπ ησλ πγεηνλνκηθψλ Μνλάδσλ ησλ ρεκαηηζκψλ, κε ζθνπφ ηελ πεξίζαιςε. β. Οξγάλσζε πεξηζάιςεσο Απσιεηψλ Τγείαο: (1) Ζ Γηκνηξία Τγεηνλνκηθνχ (Γξηα ΤΓ) ηνπ Σάγκαηνο αλαπηχζζεη ηαζκφ Α Βνεζεηψλ (ΑΒ) ζηε πεξηνρή ησλ κεηφπηζζελ θαη δηαζέηεη ζηνπο Λφρνπο θάπνηνπο λνζνθφκνπο-ηξαπκαηηνθνξείο (Ν/Σ) γηα πγεηνλνκηθή ππνζηήξημε. (2) Δγγχο ηνπ ΑΒ ζηαζκεχνπλ ηα Φνξεηνθφξα (Φ/Φ) νρήκαηα ή ηεζσξαθηζκέλα νρήκαηα ηνπ Σάγκαηνο, ηα νπνία πξνσζνχληαη θαηφπηλ αηηήζεσο ζηνπο Λφρνπο γηα ηελ δηαθνκηδή ησλ ηξαπκαηηψλ πνπ δελ κπνξνχλ λα πεξπαηήζνπλ κέρξη ην ΑΒ. (3) ην ζεκείν ηξαπκαηηζκνχ νη Α βνήζεηεο παξέρνληαη απφ ηνλ ίδην ηνλ παζφληα κε ηε ρξήζε ηεο αηνκηθήο πγεηνλνκηθήο ζπιινγήο ή κε ηε βνήζεηα ζπλαδέιθνπ ηνπ ή ησλ Ν/Σ πνπ έρνπλ δηαηεζεί γηα απηφ ην ιφγν ζηνπο Λφρνπο. (4) Γηαθνκηδέο απφ ην ζεκείν ηξαπκαηηζκνχ ζην ζεκείν πγθεληξψζεσο Σξαπκαηηψλ Λφρνπ: (α) Ο Αξρηινρίαο (Αιρίαο) ηνπ Λφρνπ νξγαλψλεη εγγχο ηνπ ηαζκνχ Γηνηθήζεσο ηνπ Λφρνπ, ην ζεκείν πγθεληξψζεσο Σξαπκαηηψλ Λφρνπ. (β) Οη κε δπλάκελνη λα βαδίζνπλ κεηαθέξνληαη απφ ηνπο Ν/Σ κε κέξηκλα ηνπ βνεζνχ Γηκνηξίηε. (γ) Οη δπλάκελνη λα βαδίζνπλ, κεηαβαίλνπλ κφλνη ηνπο θαη θαηφπηλ δηαηαγήο ηνπ νκαδάξρε ηνπο. 14

15 ΑΒ: (5) Γηαθνκηδέο απφ ην ζεκείν πγθεληξψζεσο ηξαπκαηηψλ Λφρνπ ζην (α) Οη δπλάκελνη λα βαδίζνπλ κεηαβαίλνπλ κφλνη ηνπο. (β) Οη κε δπλάκελνη λα βαδίζνπλ κεηαθέξνληαη κε ηα Φ/Φ νρήκαηα. (6) Δλέξγεηεο ζηνλ ΑΒ: (α) Πεξίζαιςε: 1/ Δπίδεζε 2/ Αηκφζηαζε 3/ Αθηλεηνπνίεζε 4/ Πξφρεηξε αλαιγεηηθή αγσγή 5/ Γεληθή αληηζφθ αγσγή 6/ Πξνεηνηκαζία γηα πεξαηηέξσ δηαθνκηδή (β) πκπιήξσζε ησλ πξνβιεπφκελσλ εληχπσλ. (γ) Οη ζεξαπεπζέληεο επαλέξρνληαη ζηνλ Λφρν. (δ) Οη αλαγθαηνχληεο πεξαηηέξσ δηαθνκηδήο κεηαθέξνληαη κε Φ/Φ νρήκαηα ζην ηαζκφ Γηαινγήο ηνπ πξντζηάκελνπ ρεκαηηζκνχ (δει. ηεο Σαμηαξρίαο πνπ αλήθεη απηφ ην Σάγκα) θαη απφ εθεί είηε ζην Κηλεηφ Υεηξνπξγείν Ννζνθνκείν Δθζηξαηείαο (ΚΗΥΝΔ), είηε ζην ρψξν απφ φπνπ ζα γίλεη ε αεξνδηαθνκηδή, αλ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα θαη αλ είλαη απαξαίηεηε. γ. Αεξνδηαθνκηδέο (1) ηελ εθηέιεζε αεξνδηαθνκηδήο επηδξνχλ νη παξαθάησ παξάγνληεο: (α) Οη γεληθέο ηαθηηθέο ζπλζήθεο (ππεξνρή αέξνο θιπ.) (β) Ο αξηζκφο θαη ν ηχπνο ησλ δηαηηζεκέλσλ Α/Φ ή Δ/Π. (γ) Οη κεηεσξνινγηθέο ζπλζήθεο. (δ) Σν είδνο ησλ ηξαπκάησλ ηνπ φκσο δηαθνκηδή αηφκνπ. Γεληθά, ζηηο αεξνδηαθνκηδέο είλαη απαξαίηεηε ε έζησ θαη ηνπηθή- αεξνπνξηθή ππεξνρή. Σα ειηθφπηεξα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη (UH-1H, Agusta Bell AB-205 θαη AS-331 Super Puma) δελ έρνπλ δπλαηφηεηα απηνπξνζηαζίαο, δειαδή δελ έρνπλ νπιηζκφ γηα λα πξνζηαηεπζνχλ ζε έλα ερζξηθφ πεδίν, φζν θαη αλ ην πην λέν - ην Super Puma- έρεη ζπζηήκαηα εηδνπνίεζεο γηα απμεκέλε επηβησζηκφηεηα ζην πεδίν ηεο κάρεο. Αλ ζπλππνινγίζνπκε ηελ αζθάιεηα ηνπ πξνζσπηθνχ (ηπηακέλνπ αιιά θαη 15

16 δηαθνκηδφκελνπ) θαη ην θφζηνο ησλ κέζσλ, εχθνια ζπλάγεηαη ην ζπκπέξαζκα φηη αεξνδηαθνκηδή δηαηάδεηαη κφλν ζε πεξίπησζε πνπ έρνπκε ηνπηθή αεξνπνξηθή ππεξνρή θαη κφλν αλ κπνξνχκε λα παξέρνπκε ππνζηήξημε ζηα κέζα δηάζσζεο κε επηζεηηθά ειηθφπηεξα ή καρεηηθά αεξνζθάθε, ζε πεξίπησζε πνπ απηφ θαηαζηεί απαξαίηεην. (2) Δθηίκεζε πξνηεξαηφηεηαο αεξνδηαθνκηδήο (α) Πξνηεξαηφηεηα 1 (θαηεπείγνπζα) Αζζελείο γηα ηνπο νπνίνπο ε αεξνδηαθνκηδή ζεσξείηαη απαξαίηεηε γηα ηελ επηβίσζε ηνπο ή γηα ηε δηάζσζε θάπνηνπ επγελνχο νξγάλνπ ηνπο ή γηα ηελ απνθπγή ζνβαξψλ επηπινθψλ θαη κνλίκσλ αλαπεξηψλ. (β) Πξνηεξαηφηεηα 2 (επείγνπζα) Αζζελείο πνπ ρξεηάδνληαη εηδηθή πεξίζαιςε πνπ δελ είλαη δπλαηφλ λα παξαζρεζεί επί ηφπνπ, ρσξίο φκσο άκεζν θίλδπλν ηεο δσήο ηνπο. (γ) Πξνηεξαηφηεηα 3 (ζπλήζεο) Αζζελείο ησλ νπνίσλ ε άκεζε πεξίζαιςε είλαη δπλαηή επί ηφπνπ, ε πγεία ηνπο φκσο ζα βειηησλφηαλ κε ηελ δηαθνκηδή. 2.2 Γεληθή αξρή ησλ δηαθνκηδώλ Δίηε ε δηαθνκηδή πνπ πξφθεηηαη λα γίλεη είλαη απφ αέξνο, είηε ρεξζαία, βαζηθή αξρή είλαη ε βεβαηφηεηα ηνπ Ηαηξνχ πνπ ηελ δηαηάδεη φηη ε πγεία ηνπ αζζελνχο ζην ηέινο ηεο δηαθνκηδήο ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ ζηελ ίδηα κε απηή πξηλ ηελ δηαθνκηδή. Απηφ ζεκαίλεη φηη πξέπεη λα ππάξρεη ε βεβαηφηεηα φηη ε δηαθνκηδή θαη κεηαθίλεζε ηνπ αζζελνχο δελ ζα επηδεηλψζεη ηελ θαηάζηαζε ηνπ θαη απηφ εμαζθαιίδεηαη κε ηνλ εμνπιηζκφ πνπ δηαζέηνπλ ηα ειηθφπηεξα θαη ηα Φ/Φ νρήκαηα. Δπηπιένλ, είλαη απαξαίηεηε ε ζηαζεξνπνίεζε ηεο θαηάζηαζεο ηνπ αζζελή ιίγν πξηλ απφ ηελ εθηέιεζε ηεο αεξνδηαθνκηδήο επεηδή θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αεξνδηαθνκηδήο ν αζζελήο δηαηξέρεη ηνλ θίλδπλν απνζηαζεξνπνίεζεο ιφγσ αλάπηπμεο κεγάισλ ηαρπηήησλ θαη αιιαγήο ηεο αηκνζθαηξηθήο πίεζεο. 2.3 Πνιηηηθή ρεδίαζε Έθηαθηεο Αλάγθεο ε απηφ ην ζεκείν θξίλεηαη ζθφπηκν λα αλαιπζνχλ θάπνηεο δηαδηθαζίεο πνπ ηεξνχληαη απφ ην Κξάηνο ζε πεξίπησζε θξίζεσλ, θαηαζηάζεσλ έθηαθηεο αλάγθεο, ζενκεληψλ θιπ. Δθηφο απφ ηα ζπγθεθξηκέλα φξγαλα πνπ δηαζέηεη θάζε Τπνπξγείν γηα ηελ δηεπζέηεζε θξίζεσλ, ζε εζληθφ επίπεδν έρνπκε θαη ηελ Πνιηηηθή ρεδίαζε Έθηαθηεο Αλάγθεο (ΠΔΑ). 16

17 Ζ ΠΔΑ πεξηιακβάλεη ηελ ζρεδίαζε θαη ηνλ πξνγξακκαηηζκφ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ νξγάλσζε, ηελ πξνπαξαζθεπή θαη ηελ θηλεηνπνίεζε ησλ πνιηηηθψλ δπλάκεσλ ηεο Υψξαο, κε ζθνπφ ηελ επηβίσζε ζηνλ πφιεκν θαη ηελ αληηκεηψπηζε θαηαζηάζεσλ έθηαθηεο αλάγθεο, ζενκεληψλ, αηπρεκάησλ ή θαηαζηξνθψλ ζε πεξίνδν εηξήλεο ή πνιέκνπ. ην έξγν ηνπ ζρεδηαζκνχ ηεο Πνιηηηθήο Άκπλαο κεηέρνπλ θπξίσο ην Αλψηαην πκβνχιην Δζληθήο Άκπλαο (ΑΔΑ) θαη ην Τπνπξγείν Δζληθήο Άκπλαο (ΤΠΔΘΑ). Ζ ζπκκεηνρή ησλ άιισλ Τπνπξγείσλ είλαη ζεκαληηθή θαη γίλεηαη ζε ζέκαηα ηεο αξκνδηφηεηαο ηνπο. Ζ απνζηνιή ηεο ΠΔΑ πινπνηείηαη απφ φια ηα Τπνπξγεία θαη ηηο πθηζηάκελεο ππεξεζίεο ηνπο κεηά απφ απνθάζεηο πνπ ιακβάλεη ην ΚΤΔΑ. Σν ΤΠΔΘΑ απνηειεί ην αλψηαην ζπληνληζηηθφ φξγαλν πνπ είλαη αξκφδην γηα ηελ παξνρή θαηεπζχλζεσλ πξνο ηηο εκπιεθφκελεο δπλάκεηο πνιηηηθέο, ζηξαηησηηθέο ή κηθηέο. Οη ζεκαληηθφηεξεο ιεηηνπξγίεο ηεο ΠΔΑ αθνξνχλ: α. ην ζπληνληζκφ θαη ζηελ παξαθνινχζεζε ζε ζπλεξγαζία κε ην Τπνπξγείν Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε ησλ ζεκάησλ ακπληηθήο πνιηηηθήο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πξνζηαζία θαη ηελ επηβίσζε ηνπ άκαρνπ πιεζπζκνχ ζε θαηξφ πνιέκνπ. β. ην ζπληνληζκφ θαη ηελ παξαθνινχζεζε λνκνζεηηθψλ θαη νξγαλσηηθψλ ζεκάησλ ηεο αξκνδηφηεηαο ηεο, θαζψο θαη ζηελ νξγάλσζε θαη δηεμαγσγή εζληθψλ αζθήζεσλ επί ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο. γ. ην ζπληνληζκφ θαη ηελ νξγάλσζε ηεο εθπαίδεπζεο ησλ ππαιιήισλ ησλ πνιηηηθψλ ππεξεζηψλ θαη νξγαληζκψλ, ζε ζπλεξγαζία κε ην Τπνπξγείν Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε. δ. ην θαζνξηζκφ ηνπ ηξφπνπ θαη ηεο έθηαζεο ηεο ζπκβνιήο ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ (ΔΓ) ηεο Υψξαο ηφζν γηα ηελ απνηξνπή, φζν θαη γηα ηελ αληηκεηψπηζε θαηαζηξνθψλ πνπ είλαη δπλαηφλ λα πξνθιεζνχλ απφ θπζηθά ή ηερλνινγηθά αίηηα. ε. ην θαζνξηζκφ ηνπ ηξφπνπ θαη ηεο έθηαζεο ηεο ζπκβνιήο ησλ ΔΓ ζηελ αλαδάζσζε ηεο Υψξαο. ζη. Σέινο, ζην ρεηξηζκφ ζεκάησλ ζπλεξγαζίαο κε μέλεο ρψξεο θαη δηεζλείο νξγαληζκνχο, φπσο ΟΖΔ, ΝΑΣΟ θαη ε ΓΔΔ ζε ζέκαηα αληηκεηψπηζεο εθηάθησλ αλαγθψλ. 17

18 2.4 Γπλάκεηο ΠΔΑ ηα πιαίζηα ηεο ΠΔΑ, ην ΤΠΔΘΑ δηαηεξεί δπλάκεηο ζε θάζε Ννκφ ηεο Υψξαο, νη νπνίεο είλαη ηκήκα ησλ ζηξαηησηηθψλ δπλάκεσλ πνπ εδξεχνπλ ζηελ πεξηνρή θαη, πέξαλ ησλ ινηπψλ ηνπο θαζεθφλησλ, είλαη ζε επηθπιαθή θαη έρνπλ εηνηκφηεηα επέκβαζεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε θαηαζηξνθψλ απφ θπζηθά ή ηερλνινγηθά αίηηα, πρ ππξθαγηέο, πιεκκχξεο, ζεηζκνχο ή αθφκα θαη εθξήμεηο ζε εξγνζηάζηα, ζηαζκνχο παξαγσγήο ελέξγεηαο θιπ. Οη ζηξαηησηηθέο Γηνηθήζεηο θάζε πεξηνρήο έρνπλ ζπληάμεη θαη δνθηκάδνπλ θαηά θαηξνχο κε αζθήζεηο, ζρέδηα ζπκβνιήο ησλ ζηξαηησηηθψλ δπλάκεσλ ζηηο πνιηηηθέο ζε πεξίπησζε έθηαθηεο αλάγθεο. Σα ζρέδηα απηά, ην πην γλσζηφ ησλ νπνίσλ είλαη ν «ΞΔΝΟΚΡΑΣΖ», παξαζέηνπλ αλαιπηηθά ηηο ζπκκεηέρνπζεο δπλάκεηο ζε πεξίνδν θξίζεο ή έθηαθηεο αλάγθεο, ηα πιηθά πνπ δηαηίζεληαη, ηνλ εμνπιηζκφ ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ηηο δηαδηθαζίεο πνπ αθνινπζνχληαη πξνθεηκέλνπ ε ζπκβνιή ησλ ΔΓ λα είλαη έγθαηξε, δπλαηή θαη απνηειεζκαηηθή. Καιχπηνπλ κηα πιεζψξα πεξηπηψζεσλ έθηαθηεο αλάγθεο, φπσο ππξθαγηέο, ζεηζκνχο, πιεκκχξεο θπξίσο ζε παξαπνηάκηεο πεξηνρέο φπσο ν λνκφο Έβξνπ- θαη έρνπλ ελεξγνπνηεζεί πνιιέο θνξέο ζην παξειζφλ. Δπηπιένλ, φπσο είλαη θπζηθφ, ηα παξαπάλσ ζρέδηα πξνβιέπνπλ, εθηφο ησλ απαξαηηήησλ νρεκάησλ θαη πιηθψλ, θαη ην απαξαίηεην πξνζσπηθφ ην νπνίν δελ απνπζηάδεη ζε άδεηα, είλαη ζε επηθπιαθή ζηελ πεξηνρή θαη δχλαηαη λα θιεζεί άκεζα πξνθεηκέλνπ λα ιάβεη απνζηνιή. ε θάζε πεξίπησζε, ζεκαληηθφ ξφιν ζηε ζπκβνιή ησλ ΔΓ ζε πεξίπησζε έθηαθηεο αλάγθεο παίδεη ε έγθαηξε επέκβαζε ησλ δπλάκεσλ θαη ε άγαζηε ζπλεξγαζία θαη ζπληνληζκφο κε ηηο πνιηηηθέο δπλάκεηο, πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ην κέγηζην δπλαηφ απνηέιεζκα. Αλαιπηηθφηεξα, ζε θάζε Φξνπξά, ε νπνία είλαη ζπλήζσο έλαο Ννκφο, πξνβιέπεηαη δχλακε ελφο Λφρνπ απφ θάζε Κιάδν ησλ ΔΓ πνπ εδξεχεη ζηελ πεξηνρή. Ο Λφρνο είλαη δπλάκεσο πεξί ησλ 100 αλδξψλ θαη έρεη επηθεθαιείο Αμησκαηηθνχο. Ζ ξνή ησλ πιεξνθνξηψλ γίλεηαη απφ ηα πξντζηάκελα θιηκάθηα ηεο ηξαηησηηθήο Ηεξαξρίαο (ΓΔ, ΓΔΝ, ΓΔΑ, ΓΔΔΘΑ) κέζσ ηεο Αίζνπζαο Δπηρεηξήζεσλ (ΑΗΘΔΠΗΥ) ηνπ πξντζηάκελνπ ηξαηησηηθνχ ρεκαηηζκνχ. Οη δπλάκεηο απηέο κπνξεί λα έρνπλ ζηε δηάζεζε ηνπο πιεζψξα πιηθψλ θαη νρεκάησλ απφ ηα πην απιά (πρ θηπαξηά) έσο ηα πην ζχγρξνλα (φπσο ειηθφπηεξα). ια απηά εμαξηψληαη απφ ην κέγεζνο θαη ην είδνο ησλ ζηξαηησηηθψλ δπλάκεσλ πνπ εδξεχνπλ ζηελ πεξηνρή θαη ζε γεηηνληθέο κε απηήλ. Μία ηππηθή ζχλζεζε ελφο ηκήκαηνο επηθπιαθήο ηνπ ζρεδίνπ «ΞΔΝΟΚΡΑΣΖ» θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα 2.1, ελψ ζηνλ Πίλαθα 2.2 βιέπνπκε ηα νρήκαηα θαη πιηθά πνπ ηεξνχληαη γηα ην ηκήκα απηφ. Γίλεηαη αληηιεπηφ φηη ηεξείηαη πιηθφ γηα κία πιεζψξα απνζηνιψλ θαη αληηκεηψπηζεο δηαθνξεηηθψλ θαηαζηάζεσλ: 18

19 α/α ΒΑΘΜΟ ΑΡΗΘΜΟ ΗΓΗΟΣΖΣΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ 1 Σαγκαηάξρεο (ή αληίζηνηρνο άιινπ Κιάδνπ) 1 Βνεζφο ηνπ πληνληζηή ηνπ ρεκαηηζκνχ ζε ζέκαηα «ΞΔΝΟΚΡΑΣΖ» 2 Λνραγφο (ή αληίζηνηρνο 2 Γηνηθεηέο Σκεκάησλ άιινπ Κιάδνπ) 3 Τπνινραγφο/Αλζππνινραγ 3 Γηνηθεηέο ησλ Γηκνηξηψλ φο (ή αληίζηνηρνη άιινπ Κιάδνπ) 4 Τπαμησκαηηθνί 9 Βνεζνί Γηκνηξηηψλ θαη Οκαδάξρεο 5 ηξαηηψηεο (επαγγεικαηίεο ή θιεξσηνί) 72 Πξνζσπηθφ νκάδσλ δηάζσζεο, δηαβηβαζηέο, ηαηξνί, λνζνθφκνη ηξαπκαηηνθνξείο, 6 Τπαμησκαηηθνί 10 Οδεγνί ρεηξηζηέο εηδηθψλ νρεκάησλ - κεραλεκάησλ Πίλαθαο 2.1 Σππηθή ζχλζεζε Σκήκαηνο Δπηθπιαθήο «ΞΔΝΟΚΡΑΣΖ» Δπηπιένλ, λα ζεκεησζεί φηη πέξαλ ην πιηθψλ θαη ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ ηεξνχληαη ζε επηθπιαθή ζε ηνπηθφ επίπεδν, ππάξρεη πξνζσπηθφ, πιηθά θαη κέζα θαη ζε εζληθφ επίπεδν ηα νπνία ζπληνλίδνληαη απφ ην Δληαίν Κέληξν πληνληζκνχ Έξεπλαο θαη Γηάζσζεο (ΔΚΔΓ). Απηφ επαλδξψλεηαη απφ πξνζσπηθφ ηνπ Ληκεληθνχ ψκαηνο (Λ) θαη ηεο Πνιεκηθήο Αεξνπνξίαο (ΠΑ) θαη είλαη ν πξψηνο απνδέθηεο ησλ ζεκάησλ θηλδχλνπ κέρξη ηελ αλάιεςε ρεηξηζκνχ απφ ην αξκφδην Κέληξν πληνληζκνχ Έξεπλαο θαη Γηάζσζεο (ΚΔΓ). Καη απηφ ζεκεηψλεηαη επεηδή ην ΔΚΔΓ είλαη αξκφδην γηα ηνλ ζπληνληζκφ ηεο Έξεπλαο θαη Γηάζσζεο ζε πεξίπησζε λαπηηθνχ ή αεξνπνξηθνχ αηπρήκαηνο εληφο ηεο Διιεληθήο επηθξάηεηαο, φπσο δειαδή είλαη ην 3 ν ζελάξην ηεο παξνχζεο εξγαζίαο. 19

20 α/α ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΤΛΗΚΟΤ ΑΡΗΘΜΟ 1 Ορήκαηα κεηαθνξάο πξνζσπηθνχ ¼ ηνλ. 3 2 Ορήκαηα κεηαθνξάο πξνζσπηθνχ 2 ½ ηνλ. 6 3 Πξνσζεηήο γαηψλ - θνξησηήο 3 4 Φνξηεγφ αλαηξεπφκελν 3 5 Ππξνζβεζηηθφ ρεκα 1 6 Αζζελνθφξν ρεκα 1 7 Φνξεηνθφξν ρεκα 3 8 Ρπκνπιθνχκελε Τδξνθφξα 2 9 θεληθφ πιηθφ, θνπβέξηεο Ο αθξηβήο αξηζκφο 10 Φηπάξηα, θαζκάδεο, θαζνξίδεηαη αλάινγα ην 11 πζθεπαζκέλε ηξνθή είδνο ηεο απνζηνιήο 12 Αιπζνπξίνλα 13 Τγεηνλνκηθφ Τιηθφ, ζπιινγέο Α Βνεζεηψλ Οκνίσο κε παξαπάλσ Πίλαθαο 2.2 Τιηθά Σκήκαηνο Δπηθπιαθήο «ΞΔΝΟΚΡΑΣΖ» ηε ζπλέρεηα θαηά ηελ ιχζε ησλ δνζέλησλ ζελαξίσλ, ζα θαηαδεηρζεί κε πνηνλ ηξφπν ιεηηνπξγνχλ νη δπλάκεηο απηέο ζε πεξίπησζε πνπ ιάβνπλ απνζηνιή. «Πνλνύλησλ θαί θηλδπλεπόλησλ ηά θαιά θαί κεγάια έξγα.» Μέγαο Αιέμαλδξνο, π.χ. 20

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία λεαληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο Η αξρηηεθηνληθή ηεο πξώηεο επηρείξεζεο Δπηρεηξεκαηηθή ΙΓΔΑ Ο ΔΠΙΥΔΙΡΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c.

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c. ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) y y z z t t Σν νπνίν νδεγεί ζην όηη = - π.(άηνπν), αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mikelson-Morley είλαη =. Δπίζεο y = y, z = z, t = t Σν νπνίν ( t

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Σα βασικότεπα σαπακτηπιστικά τος αθλητισμού ωρ ςπηπεσία Είναι: άπιε βησκαηηθή δελ απνζεθεχεηαη επεξεάδεηαη θαηαλαιψλεηαη ηαπηφρξνλα κε ηελ παξαγσγή

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ ΣΜΖΜΑ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΣΔΥΝΗΚΖ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΜΑΘΖΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΓΗΓΑΚΟΝΣΔ: Β. ΥΡΖΣΑΡΑ, Καθ. ΔΞΑΜΖΝΟ: 7 ο Β. ΜΑΡΗΝΟ, Δπ.Καθ. Φεβροσάριος

Διαβάστε περισσότερα

Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Δξγαζηεξηαθή άζθεζε 8: Μαγλεηηθέο Μεηξήζεηο Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 26/5/2010

Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Δξγαζηεξηαθή άζθεζε 8: Μαγλεηηθέο Μεηξήζεηο Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 26/5/2010 Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Δξγαζηεξηαθή άζθεζε 8: Μαγλεηηθέο Μεηξήζεηο Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 26/5/2010 ΕΙΑΓΩΓΗ: Τα δηάθνξα πιηθά, αλάινγα κε ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο εληόο καγλεηηθνύ πεδίνπ δηαθξίλνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο

Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο Θεματικές Ενότητες 1. Απιέο έλλνηεο θβαληηθήο κεραληθήο θαη ην ζύζηεκα δύν θβαληηθώλ θαηαζηάζεωλ. 2. Qubit θαη θβαληηθόο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ Ο πινχηνο ηεο Διιάδαο ζε θνηηάζκαηα καξκάξνπ εθιεθηήο

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002)

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) ΗΜΑΝΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ (1) (ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) (1) ΑΠΟΠΟΙΗΗ ΔΤΘΤΝΗ: Σν θείκελν απηφ έρεη σο ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε ζέκαηα δηάζεζεο ζηελ αγνξά, ειεχζεξεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες.

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες. ΦΩΣΟΤΝΘΔΗ Δλαιιαθηηθή δηεξγαζία παξαγσγήο ελέξγεηαο Υξεζηκνπνηείηαη από ηνπο νλνκαδόκελνπο θσηνζπλζεηηθνύο νξγαληζκνύο Οπζηαζηηθά ε αληίζηξνθε δηεξγαζία ηεο αλαπλνήο πλίζηαηαη ζηελ δέζκεπζε ειηαθήο ελέξγεηαο

Διαβάστε περισσότερα

Καλόλες Αθηηλοπροζηαζίας ζηε ζεραπεσηηθή Πσρεληθή Ιαηρηθή

Καλόλες Αθηηλοπροζηαζίας ζηε ζεραπεσηηθή Πσρεληθή Ιαηρηθή Καλόλες Αθηηλοπροζηαζίας ζηε ζεραπεσηηθή Πσρεληθή Ιαηρηθή ηαπξνύια Βνγηαηδή, Αθηηλνθπζηθόο Ιαηξηθήο, Σκήκα Αδεηώλ & Διέγρσλ, Δ.Δ.Α.Δ. Δπηζηεκνληθή Ηκεξίδα ΔΦΙΔ Γνζηκεηξία & Αθηηλνπξνζηαζία Ραδηντζνηνπηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΥΝΗΣΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΥΝΗΣΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ ΘΕΜ 1 ο (2.5 κνλάδεο) ΠΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΚΕΔΟΝΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΜΗΜ ΕΦΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΥΝΗΣΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ Σελικέρ εξετάσειρ Σετάπτη 21 Ιανοςαπίος 2009 13:00-16:00 Έζησ ν θόζκνο ηεο ειεθηξηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ Σε όια ηα πξνβιήκαηα πνπ ζα αληηκεηωπίζνπκε, ην ειαηήξην ζα είλαη αβαξέο θαη ζα ηθαλνπνηεί ην λόκν ηνπ Hooke (ηδαληθό ειαηήξην), δειαδή ε δύλακε πνπ αζθεί έλα ηδαληθό ειαηήξην έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Α/Α ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΑΡΙΜΟ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΝΑΘΕΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ 1 Σα κνληέια πξνψζεζεο Above-the-Line

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

Γηπισκαηηθή Δξγαζία. Αξιολόγηζη ηυν ππομηθεςηών Third Party Logistics (3PL) ΦΑΛΣΗ ΚΧΝΣΑΝΣΙΝΑ

Γηπισκαηηθή Δξγαζία. Αξιολόγηζη ηυν ππομηθεςηών Third Party Logistics (3PL) ΦΑΛΣΗ ΚΧΝΣΑΝΣΙΝΑ ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ Γηπισκαηηθή Δξγαζία Αξιολόγηζη ηυν ππομηθεςηών Third Party Logistics (3PL) ηεο ΦΑΛΣΗ ΚΧΝΣΑΝΣΙΝΑ Τπνβιήζεθε σο απαηηνχκελν γηα ηελ απφθηεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΜΑ 1 Ο Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της καθεµιάς από τις παρακάτω ηµιτελείς προτάσεις 1 εως 5 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη λέξη ή τη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα