Πνμβιήμαηα ζομπενηθμνάξ θαη δηαπείνηζή ημοξ. Δν. Παπαδεμεηνίμο Άνηεμηξ πμιηθή ύμβμοιμξ Π.Α.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πνμβιήμαηα ζομπενηθμνάξ θαη δηαπείνηζή ημοξ. Δν. Παπαδεμεηνίμο Άνηεμηξ πμιηθή ύμβμοιμξ Π.Α."

Transcript

1 Πνμβιήμαηα ζομπενηθμνάξ θαη δηαπείνηζή ημοξ Δν. Παπαδεμεηνίμο Άνηεμηξ πμιηθή ύμβμοιμξ Π.Α. 2013

2 Ση εκκμμύμε πνμβιήμαηα ζομπενηθμνάξ Τε πνόκηα ύπανλε αθναίςκ ζομπενηθμνώκ πμο δεκ είκαη ακεθηέξ θαη ακάιμγεξ ηςκ θμηκςκηθώκ θαη πμιηηηζηηθώκ πνμζδμθηώκ ημο πενηβάιιμκημξ πμο εμθακίδμκηαη (Κακδανάθεξ, 2004) Οη δηαηαναπέξ ζομπενηθμνάξ ζηεκ παηδηθή ειηθία ακηηπνμζςπεύμοκ, ζύμθςκα με ηεκ δηεζκή ένεοκα, ηηξ πημ επίμμκεξ θαη θμηκέξ μμνθέξ δοζιεηημονγίαξ ζημ επίπεδμ ηςκ δηαπνμζςπηθώκ θαη θμηκςκηθώκ ζπέζεςκ (Carr, 1999). Ο όνμξ ζοκαηζζεμαηηθέξ θαη ζομπενηθμνηθέξ δοζθμιίεξ πνεζημμπμηείηαη γηα παηδηά πμο έπμοκ δοζθμιία ζημ κα ειέγπμοκ ηε ζομπενηθμνά θαη ηα ζοκαηζζήμαηα ημοξ. Πανάιιεια επενεάδεηαη ε ηθακόηεηα γηα μάζεζε θαη ε ηθακόηεηα ζοκενγαζίαξ με άιιμοξ μέζα ζε έκα θμηκςκηθό πενηβάιιμκ.

3 Πξνβιεκαηηθέο πκπεξηθνξέο Δπηζεηηθόηεηα : ιεθηηθή ή θαη ζσκαηηθή Δλαληησκαηηθή ζπκπεξηθνξά : ην παηδί δελ δέρεηαη θψδηθεο. Πξνβνιή : ην παηδί γίλεηαη θιφνπλ, πεηξαρηήξη. Απόζπξζε : ην παηδί απνζχξεηαη θαη απνκνλψλεηαη. Καηάζιηςε Αλεζπρία / Άγρνο Φπρνζσκαηηθά πξνβιήκαηα : λπρηεξηλή ελνχξεζε, εκεηνί Παξαβαηηθή ζπκπεξηθνξά Πξνβιήκαηα πξνζνρήο θαη ζπγθέληξσζεο Γπζθνιίεο ζηελ θνηλσληθνπνίεζε : ην παηδί «παξαζχξεηαη», ή θαηαιήγεη ππεξβνιηθά ελδνηηθφ. Ηδενιεπηηθά πξνβιήκαηα : έκκνλεο ηδέεο

4 Φπρνζπλαηζζεκαηηθά Πξνβιήκαηα πλαηζζεκαηηθέο δηαηαξαρέο. Σν παηδί παξνπζηάδεη θνβίεο, ληξνπή, δεηιία, άγρε θ.η.ι. πλεζεηαθέο δηαηαξαρέο Σν παηδί παιηλδξνκεί ζηε λεπηαθή ελνχξεζε, ηξψεη ηα λχρηα ηνπ, παξνπζηάδεη αλνξεμία ή βνπιηκία, έρεη δπζθνιίεο ζηνλ χπλν ππλειία ή αυπλία. πκπεξηθνξηθέο δηαηαξαρέο Σν παηδί εθδειψλεη θξίζεηο ζπκνχ, επηζεηηθφηεηα, θιεπηνκαλία θ.η.ι.

5 Υαναθηενηζηηθά ημο επηζεηηθμύ παηδημύ Υαναθηενηζηηθά ημο παηδημύ πμο πανμοζηάδεη απόζονζε Υαναθηενηζηηθά παηδημύ με Γκακηηςηηθή Πνμθιεηηθή Δηαηαναπή

6 Υαναθηενηζηηθά ημο επηζεηηθμύ παηδημύ θάκεη θαζανία, είκαη απαηηεηηθό θαη ζέιεη άμεζε πνμζμπή έπεη θηςπή ηθακόηεηα ζογθέκηνςζεξ επηδεηθκύεη ιεθηηθή θαη ζςμαηηθή επηζεηηθόηεηα θςκάδεη ζηεκ ηάλε θαη δηαθόπηεη ηεκ εθπαηδεοηηθή δηαδηθαζία πενηθένεηαη γύνς- γύνς θαη είκαη ακοπάθμομ πνεζημμπμηεί με απμδεθηή γιώζζα αγκμεί θακόκεξ έπεη μεηςμέκε απόδμζε θη επηηοπία ζηα μαζήμαηα ζεμεηώκεη πμιιέξ, αδηθαημιόγεηεξ απμοζίεξ

7 Αιηίερ ηηρ επιθεηικήρ ζςμπεπιθοπάρ Οη επηθξαηέζηεξεο ζεσξίεο πνπ έρνπλ δηαηππσζεί κέρξη ζήκεξα είλαη νη αθφινπζεο: Ζ παηδηθή επηζεηηθόηεηα σο εγγελήο βηνινγηθή νξκή (Freud, Lorens): ζχκθσλα κε απηή ηε ζεσξία ε επηζεηηθή ζπκπεξηθνξά είλαη ν ηξφπνο πνπ ην παηδί αληηκεησπίδεη ηνλ θίλδπλν θαη θαη επέθηαζε ελεξγεί κε ζηφρν ηελ επηβίσζε ηνπ. Ζ παηδηθή επηζεηηθόηεηα σο πξντόλ κάζεζεο (Bandura, Walters): ζχκθσλα κε απηή ηε ζεσξία ην παηδί παξαηεξεί ηελ επηζεηηθή ζπκπεξηθνξά ησλ γχξσ ηνπ (γνλείο, εθπαηδεπηηθνί, θίινη) θαη ζηε ζπλέρεηα κηκείηαη ηε ζπγθεθξηκέλε ζπκπεξηθνξά (κίκεζε πξνηχπνπ). εκαληηθφο επηπξφζζεηνο παξάγνληαο ζε απηή ηε ζεσξία είλαη ε ηειεφξαζε. Ζ παηδηθή επηζεηηθόηεηα σο πξντόλ αιιειεπίδξαζεο ησλ παξαγόλησλ ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ησλ πξνζσπηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ παηδηνύ-εθήβνπ (Υξεζηάθεο, 2004) : χκθσλα κε απηή ηε ζεσξία θάπνηα παηδηά είλαη πηζαλφ ιφγσ ραξαθηήξα λα έρνπλ ηάζε επηζεηηθήο ζπκπεξηθνξάο. Οη παξάγνληεο πνπ επηδξνχλ γχξσ ηνπο (νηθνγέλεηα, θίινη, ζπκκαζεηέο) κπνξνχλ κε ηε δηθή ηνπο ζπκπεξηθνξά αληίζηνηρα λα πξνηξέπνπλ ή λα απνδνθηκάδνπλ ηελ επηζεηηθφηεηα.

8 Υαναθηενηζηηθά ημο παηδημύ πμο πανμοζηάδεη απόζονζε είκαη ακέθθναζημ, αιιά βαζηά δοζηοπηζμέκμ έπεη πμιύ μεγάιε εοζηλία ζε μπμημοδήπμηε είδμοξ θνηηηθήδεκ μπμνεί κα απμδεπηεί ηα πνμζςπηθά πεηνάγμαηα έπεη παμειή αοημεθηίμεζε έπεη ακεζοπία ζηε ζομμόνθςζε ζε θακόκεξ δεκ έπεη εκδηαθένμκ γηα ημ ζπμιείμ θαη δεκ απμδίδεη, ίζςξ όμςξ κα πανμοζηάδεη οπενβμιηθή εκαζπόιεζε ή κα απμννμθάηαη ελ μιμθιήνμο ζε μία ζογθεθνημέκε δναζηενηόηεηα μπμνεί κα είκαη ημ ζύμα ή πενίγειμξ ηςκ ζομμαζεηώκ ημο, με απμηέιεζμα κα επηδηώθεη κα απμοζηάδεη από ημ ζπμιείμ απμθεύγεη ημοξ άιιμοξ θαη ηα οπόιμηπα παηδηά ημ έπμοκ ζημ πενηζώνημ θαη ημ αγκμμύκ δεκ μπμνεί κα δμμήζεη ζηεκέξ ζπέζεηξ θαη είκαη ακήζοπμ ζηηξ θμηκςκηθέξ θαηαζηάζεηξ

9 Υαναθηενηζηηθά παηδημύ με Γκακηηςηηθή Πνμθιεηηθή Δηαηαναπή Oppositional Defiant Disorder ζπρλά μεζπάζκαηα ζπκνύ (θιάκα, γθξίληα, βξηζηέο, θωλέο, θιωηζηέο, κπνπληέο, ρηύπεκα ηνπ θεθαιηνύ, γξαηδνύληζκα, δάγθωκα θαη θξάηεκα αλαπλνήο) ζπρλνί θαβγάδεο κε ελειίθνπο αλππαθνή/ άξλεζε ζε θαλόλεο/ ζπκβνπιέο/ ππνδείμεηο ζπρλά ελνριεί ηνπο άιινπο ζπρλά θαηεγνξεί άιινπο γηα δηθά ηνπ ζθάικαηα/ θαθή δηαγωγή ζπρλά είλαη επεξέζηζην ζπρλά είλαη ζπκωκέλν θαη κλεζίθαθν ζπρλά είλαη εθδηθεηηθό.

10 ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΙΚΓ ΤΜΠΓΡΙΦΟΡΓ ΣΟ ΥΟΛΓΙΟ Πνμβιήμαηα ζπεηηθά με ημ μάζεμα Έιιεηρε πνμζμπήξ Δεκ μιμθιενώκεη ηηξ ενγαζίεξ ημο Δεκ αθμιμοζεί ηηξ μδεγίεξ ημο εθπαηδεοηηθμύ

11 Πνμβιήμαηα ζομπενηθμνάξ μέζα ζηεκ ηάλε δεκ δεηάεη ημ ιόγμ, αιιά «πεηάγεηαη» ανπίδεη ζοδεηήζεηξ με ημοξ δηπιακμύξ ημο γηα εθηόξ μαζήμαημξ ζέμαηα εκμπιεί ημοξ δηπιακμύξ με ζμνύβμοξ, πεηνάγμαηα, μμνθαζμμύξ θ.ιπ. δηαθόπηεη άιιμοξ όηακ μμηιμύκ δεκ ζοκενγάδεηαη ζηα πιαίζηα ηςκ μμάδςκ πεηάεη μηθνμακηηθείμεκα ζημοξ άιιμοξ ένπεηαη θαζοζηενεμέκα ζημ ζπμιείμ πνεζημμπμηεί ενηζηηθή, οβνηζηηθή ή απεηιεηηθή γιώζζα θαηά ηεκ επηθμηκςκία ημο με εθπαηδεοηηθό θαη ζομμαζεηέξ

12 Πνμβιήμαηα δηαπνμζςπηθά ή δηαπνμζςπηθώκ ζπέζεςκ μεηαλύ ζομμαζεηώκ μέζα θαη έλς από ηε ζπμιηθή αίζμοζα εμπιέθεηαη ζε ιεθηηθμύξ δηαληθηζμμύξ εμπιέθεηαη ζε ζςμαηηθέξ, βίαηεξ επηζέζεηξ ρεύδεηαη θαηά ζοννμή θιέβεη ακηηθείμεκα άιιςκ

13 Τι πποζπαθεί να πεηύσει κάποιερ θοπέρ ηο παιδί με ηην πποβλημαηική και επιθεηική ζςμπεπιθοπά;

14 Η Webster & Stratton (1999) ζεςνεί, όηη ε πνμβιεμαηηθή ζομπενηθμνά θαη ε επηζεηηθόηεηα μπμνεί κα πνεζημμπμηείηαη, μεηαλύ άιιςκ, από ημ παηδί γηα κα επηηύπεη ηα αθόιμοζα: γηα κα ηναβήλεη ηεκ πνμζμπή ημο άιιμο (γμκέα, δαζθάιμο, ζομμαζεηή), ςξ δηέλμδμξ/ακηίδναζε ζε θάπμημ είδμξ μαηαίςζεξ πμο έπεη οπμζηεί, ςξ ακηίδναζε ζε ζογθεθνημέκεξ θαηαζηάζεηξ, γεγμκόηα ή αθόμε εκάκηηα ζε πνόζςπα με ηα μπμία είπε ανκεηηθά ή ηναομαηηθά βηώμαηα (π.π. δάζθαιμ, ζομμαζεηέξ), γηα κα εθημκώζεη ανκεηηθά ζοκαηζζήμαηα (εκηάζεηξ,άγπμξ, ιύπε, ζιίρε), γηα κα απμθύγεη θάπμηεξ επίπμκεξ, επώδοκεξ,πιεθηηθέξ δμθημαζίεξ, γηα κα ειέγλεη ηηξ πνμζέζεηξ /ηα όνηα ηςκ άιιςκ(«ηεζη») (π.π. δαζθάιςκ), γηα κα οπμκμμεύζεη ηεκ ελμοζία ηςκ εκειίθςκ (δαζθάιςκ /θαζεγεηώκ).

15 η δημιοςπγία εξαηομικεςμένων ζσέζεων εμπιζηοζύνηρ κε ηα παηδηά πνπ παξνπζηάδνπλ «πξνβιήκαηα» θαη ε απνθπγή ζηηγκαηηζκνύ ηνπο απνηεινύλ θάπνηνπο από ηνπο πξωηαξρηθνύο ζηόρνπο θάζε απνηειεζκαηηθέο παξέκβαζεο ζην πιαίζην ηεο ηάμεο (Κνπξθνύηαο, 2007) Βαζηθέο αξρέο ζε ζρέζε κε ηελ αληηκεηώπηζε πξνβιεκάησλ ζην πιαίζην ηεο ηάμεο Ο δάζθαινο ζπκβάιιεη απνθαζηζηηθά κε ηελ ζηάζε ηνπ ζηε δηακόξθωζε ελόο «ζεξαπεπηηθνύ θιίκαηνο» ζην πιαίζην ηεο ηάμεο. H εγκαθίδπςζη μίαρ θεηικήρ οικολογίαρ κέζα ζηελ ηάμε, έλαο θιίκαηνο, εζηηαζκέλoπ ζηελ έληαμε θαη ππνζηήξημε όιωλ ηωλ παηδηώλ, αλεμάξηεηα από ηα καζεζηαθά θαη ζπκπεξηθνξηθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά

16 Η οπιοθέηηζη κανόνων, ε ζπκκεηνρή ηωλ παηδηώλ ζηελ δηακόξθωζε ηωλ θαλόλωλ, ε ζπλερήο αλαθνξά ζηνπο θαλόλεο, νη ζηαζεξέο επηβξαβεύζεηο η εςελιξία ζηε ρξήζε ζπκπεξηθνξηθώλ κεζόδωλ, η σπήζη σιούμοπ, η πποώθηζη ηυν δεξιοηήηυν και ηυν διαπποζυπικών ζρέζεωλ, η γνώζη ηνπ σαπακηήπα θαη ηηρ τςσολογίαρ ηωλ παηδηώλ, η επαπκήρ πληποθόπηζη ηωλ πξνβιεκάηωλ ηνπ παηδηνύ ζηελ νηθνγέλεηα, Η δςναηόηηηα σπήζηρ ζςμβοςλεςηικήρ επνπηείαο θαη ε ζηαζεξέο επαθέο κε ηνπο γνλέαο

17 Δλδεηθηηθά Παξαδείγκαηα αληηκεηώπηζεο εηδηθώλ ζεκάησλ Το ζσνεζηαλεμένο παιδί Ση κπνξνύλ λα θάλνπλ νη εθπαηδεπηηθνί: Να κηινύλ ζην παηδί αξγά θαη ήξεκα. Να δίλνπλ ζην παηδί ρξόλν γηα λα απαληήζεη ζε κηα εξώηεζε. Να απνδερηνύλ ην παηδί σο εληαία νληόηεηα. Ζ ζπζηνιή είλαη κόλν κηα πηπρή ηνπ ραξαθηήξα ελόο παηδηνύ. Να αλαπηύζζνπλ απηνεθηίκεζε έηζη ώζηε ην παηδί λα απνθηήζεη ηελ αζθάιεηα θαη ηελ απηνπεπνίζεζε πνπ ρξεηάδεηαη γηα λα αλαιακβάλεη θηλδύλνπο θαη λα εληάζζεηαη ζε λέεο θαηαζηάζεηο. Να αθήλνπλ ην παηδί λα βνεζά κηθξόηεξα παηδηά (Miller, 2003).

18 Το αποθαρρσμένο παιδί Τι μπορούν να κάνοσν οι εκπαιδεσηικοί: Να δείρλνπλ πξνζσπηθό ελδηαθέξνλ θαη λα ελζαξξύλνπλ ην παηδί. Να αλαπηύζζνπλ ηελ απηνεθηίκεζή ηνπ. Να εληζρύζνπλ ην παηδί. Να παξέρνπλ επαξθείο επθαηξίεο γηα ηελ επηηπρία ηνπ παηδηνύ θαη λα ην βνεζνύλ ζηελ ηάμε. Να ελζαξξύλνπλ ην παηδί λα ζπκκεηέρεη ζε ζπδεηήζεηο θαη δξαζηεξηόηεηεο ζηηο νπνίεο δελ ππάξρνπλ ζσζηέο θαη ιάζνο απαληήζεηο. Να βεβαηώλνληαη όηη ην παηδί έρεη θαηαλνήζεη ηελ εξγαζία θαη έρεη ηα θαηάιιεια πιηθά. Να αγλνήζνπλ ην «δελ κπνξώ» θαη λα ζεσξήζνπλ δεδνκέλν όηη ην παηδί ζα θάλεη ηελ εξγαζία ηνπ. Να ηνπ δώζνπλ επηινγέο γηα ην πνηα πξνβιήκαηα ζηελ εξγαζία ηνπ ρξεηάδεηαη λα επεμεξγαζηεί πξώηα, πνην κνιύβη λα ρξεζηκνπνηήζεη θ.ά. Να εληζρύζνπλ ηελ πξνζπάζεηα θαη λα επαηλέζνπλ ην παηδί γηα ηε δνπιεηά ηνπ θαη ηελ αλάιεςε ξίζθσλ θ.ά. (Miller, 2003).

19 Ο επιθεηικός μαθηηής Τι μπορούν να κάνοσν οι εκπαιδεσηικοί: Να θαζηεξώζνπλ δεκνθξαηηθνύο, δίθαηνπο θαη ζαθείο θαλόλεο ζηελ ηάμε όζνλ αθνξά ηε ζπκπεξηθνξά ησλ παηδηώλ θαη λα ηνπο εθαξκόδνπλ κε ζπλέπεηα. Ζ ςπρνινγηθή θαη ζσκαηηθή βία δελ ζα γίλνληαη αλεθηέο θαη ζα επηθέξνπλ άκεζεο ζπλέπεηεο. Να αλαπηύμνπλ κηα ζρέζε εκπηζηνζύλεο κε ην καζεηή θαη λα εκπλένπλ αθνζίσζε. Να δηαρσξίζνπλ ηελ πξάμε από ην άηνκν πνπ ηε δηαπξάηηεη. Να δείμνπλ ζην παηδί όηη ην ζπκπαζνύλ, αιιά θαη όηη δελ ζα αλερηνύλ ηε ζσκαηηθή ή ςπρνινγηθή βία πνπ αζθεί ζηνπο άιινπο. Να επαηλνύλ ην παηδί όηαλ επηδεηθλύεη αξκόδνπζα ζπκπεξηθνξά θαη λα απνθεύγνπλ ηελ άζθνπε πξνζνρή ζε αλάξκνζηεο ελέξγεηεο. Να πξνζθέξνπλ επθαηξίεο ζην παηδί, ώζηε λα θεξδίζεη ηελ πξνζνρή κε θνηλσληθά απνδεθηνύο ηξόπνπο. Να απνηεινύλ πξόηππν ζεβαζκνύ. Να πξνζπαζνύλ λα αλαπηύμνπλ θαηαλόεζε.

20 Να ην ξσηνύλ πσο ζα έλησζαλ νη άιινη ζε κηα δεδνκέλε θαηάζηαζε. Να βνεζνύλ ην καζεηή λα αλαγλσξίζεη θαη λα εθθξάζεη ηα αηζζήκαηά ηνπ κε ηνλ θαηάιιειν ηξόπν. Να εμεξεπλνύλ πηζαλά καζεζηαθά πξνβιήκαηα ή δηαηαξαρή ειιεηκκαηηθήο πξνζνρήο θαη λα ιακβάλνπλ κέηξα γηα λα ηα αληηκεησπίζνπλ. Να ζπλαληώληαη κε ηνπο γνλείο γηα λα ζπδεηήζνπλ ηνπο πξνβιεκαηηζκνύο ηνπο ζρεηηθά κε ηελ επηζεηηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ παηδηνύ θαη λα εμεγήζνπλ ηνπο ζρνιηθνύο θαλόλεο γηα ηηο ζπλέπεηεο κηαο ηέηνηαο ζπκπεξηθνξάο. Να επηθνηλσλνύλ θαη λα ζπλεξγάδνληαη κε όινπο ηνπο εθπαηδεπηηθνύο ηνπ ζρνιηθνύ πξνγξάκκαηνο, λα επαγξππλνύλ όινη γηα ζεκάδηα νηθνγελεηαθήο θαθνπνίεζεο θαη λα αλαθέξνπλ ηέηνηα πεξηζηαηηθά όπνπ θαη όηαλ ρξεηαζηεί θ.ά.(fontana, 1998).

21 Μηα πξψηε εηθφλα ησλ πξνβιεκάησλ ζε κηα ζρνιηθή ηάμε

22 Γεληθό πιάλν γηα ηε δηαρείξηζε θαη ηξνπνπνίεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο Παξαθνινπζνύκε ην ζρέδην παξέκβαζεο Πξνζδηνξίδνπκε ηελ πξνβιεκαηηθή ζπκπεξηθνξά πγθεληξώλνπκε πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην πεξηβάιινλ ηνπ/ηεο καζεηή/ηξηαο Αλαπηύζζνπκε έλα ζρέδην παξέκβαζεο Γηαηππώλνπκε ππνζέζεηο ζρεηηθά κε ην ζθνπό πνπ ππεξεηεί ε πξνβιεκαηηθή ζπκπεξηθνξά

23 ηξαηεγηθέο δηαρείξηζεο θαη αληηκεηώπηζεο πξνβιεκάησλ Σπκπεξηθνξηζηηθή πξνζέγγηζε Γλσζηηθν-ζπκπεξηθνξηζηηθή πξνζέγγηζε Οηθνζπζηεκηθή πξνζέγγηζε Λεηηνπξγηθή πξνζέγγηζε

24 Ζ ζπκπεξηθνξηζηηθή πξνζέγγηζε Ζ παξαηεξήζηκε ζπκπεξηθνξά κπνξεί λα πεξηγξαθεί κε αληηθεηκεληθνχο φξνπο. Ζ ζπκπεξηθνξά καζαίλεηαη. Οη παξαηεξήζεηο κπνξνχλ λα απνηππσζνχλ

25 ηάδηα παξέκβαζεο Πιαίζην παξεκβάζεσλ Σξνπνπνίεζε πεξηβάιινληνο ζρνιηθήο ηάμεο Παξαηήξεζε ζπκπεξηθνξάο Γηακφξθσζε καζεζηαθνχ πεξηβάιινληνο Μείσζε ηεο αλεπηζύκεηεο ζπκπεξηθνξάο Γόκεζε επηζπκεηήο ζπκπεξηθνξάο Αμηνιόγεζε

26 Δόμηζη επιθςμηηήρ ζςμπεπιθοπάρ Ακνηβέο: έπαηλνη, θαινί βαζκνί, πφληνη θαη δηαθξηηηθά, εηδηθέο επζχλεο Ζ επηζηνιή ηνπ/ηεο Γηεπζπληή/ληξηαο Ζ δηαθνπή ηεο ζεηηθήο ελίζρπζεο Ζ αξλεηηθή ελίζρπζε

27 Μείσζε αλεπηζύκεηεο ζπκπεξηθνξάο Απόζβεζε (ζθόπηκε αγλόεζε) Αθαίξεζε πξνλνκίσλ, κείσζε αληαιιάμηκσλ ακνηβώλ, απνκάθξπλζε από ηελ θαηάζηαζε πξόβιεκα Φύιιν πεξηζπιινγήο

28 Δλδεηθηηθό πιαίζην αληαιιάμηκσλ ακνηβώλ Μνηξάδσ ηα έληππα 1 πφληνο Κάζνκαη 10 ιεπηά θαη δηαβάδσ ην θείκελν πνπ κνπ αλέζεζαλ ή ζπδεηώ (πξνζρνιηθή ειηθία) 5 πφληνη

29 Καηά ηελ ψξα απνκάθξπλζεο ηνπ καζεηή/ηξηαο Φύιιν πεξηζπιινγήο Ση έθαλα Γηαηί ην έθαλα; Πνηεο ζπλέπεηεο είρε απηό πνπ έθαλα; Ση κπνξώ λα θάλσ γηα λα κελ ην επαλαιάβσ;

30 Γλσζηηθν- ζπκπεξηθνξηζηηθή πξνζέγγηζε Αλακέλεηαη αιιαγή ζηε ζθέςε ηνπ αηόκνπ, ε νπνία ζα επηθέξεη ηξνπνπνηήζεηο ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπ ηόρνο είλαη ε γλσζηηθή αλαδόκεζε Σν άηνκν έρεη ηε δπλαηόηεηα λα παξαηεξεί, λα εληνπίδεη θαη λα ξπζκίδεη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ

31 Σεπκηθέξ Α.1. 1ν ζηάδην: Ο εθπαηδεπηηθφο σο πξφηππν κίκεζεο Γ. /3ν ζηάδην: απηνθαζνδήγεζε Ζ ηερληθή ηεο ιεθηηθήο απηνθαζνδήγεζεο Α2/ (Πνην είλαη ην πξόβιεκα; Ση πξέπεη λα θάλσ; Πνην είλαη ην ζρέδηό κνπ; (Απηναμηνιόγεζε) Β./2ν ζηάδην: εηεξνθαζνδήγεζε ( ν καζεηήο εθηειεί απηό πνπ θάλεη ν εθπαηδεπηηθόο)

32 Ζ ηερληθή ηεο επίιπζεο ςπρν-θνηλσληθώλ πξνβιεκάησλ Γηδάζθνπκε ηερληθέο γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο Ο καζεηήο ζα πξέπεη λα απνθηήζεη δεμηόηεηεο: Οξηζκνχ ηνπ πξνβιήκαηνο Καζνξηζκνχ ζηφρσλ Παξαγσγήο ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ Λήςεο απνθάζεσλ Δθαξκνγήο

33 Δλδεηθηηθφ παξάδεηγκα παηρληδηνχ γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ ζπκνχ πκπιήξσζε θχιινπ εξγαζίαο (ηη κε ζπκψλεη; Εσγξαθηά γηα παηδηά κηθξφηεξεο ειηθίαο)

34 Σν ζπκόκεηξν & ν ζεκαηνδόηεο ηνπ ζπκνύ

35 ΠΡΟΒΛΖΜΑ; ΣΗ ΣΔΝΑΥΧΡΗΑ! ΣΗ ΘΤΜΟ! ΣΗ ΛΤΠΖ! ΚΟΚΚΗΝΟ: ΣΑΜΑΣΧ!!! ΠΟΡΣΟΚΑΛΗ: ΚΔΠΣΟΜΑΗ ΚΑΗ ΓΔΝ ΜΗΛΑΧ. ΤΕΖΣΧ ΜΔ ΑΝΘΡΧΠΟΤ ΠΟΤ ΑΓΑΠΧ. ΠΡΑΗΝΟ: ΓΗΝΧ ΛΤΖ ΚΑΗ ΣΖΝ ΛΤΠΖ ΔΥΧ ΑΦΖΔΗ!!!

36 Παηρλίδηα γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ ζπκνχ Σν εκεξνιφγην ηνπ ζπκνχ Ση ζε έθαλε λα ζπκψζεηο; Ση έθαλεο; Ο ζπκφο ζνπ έιπζε ην πξφβιεκα; Μπφξεζεο λα ειέγμεηο ην ζπκφ ζνπ; Πψο ζα ρεηξηζηείο ην ζπκφ ζνπ ζε άιιε πεξίπησζε

37 Ζ ρειώλα ηνπ Robin Παηρλίδη γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ ζπκνύ γηα καζεηέο κηθξήο ειηθίαο O/ε εθπαηδεπηηθόο δηεγείηαη ηελ ηζηνξία ηεο κηθξήο ρειώλαο. Σν κηθξό ρεισλάθη, πνπ πάληα πιεθόληαλ ζε δύζθνιεο θαηαζηάζεηο, άξρηζε λα αθνινπζ ηελ ππόδεημε ηεο γηαγηάο ρειώλαο θαη ην κπζηηθό ηνπο όπιν. ε δύζθνιεο ζηηγκέο, καδεπόηαλ ζην θαβνύθη. Αθνινπζεί δξακαηνπνίεζε θαη νη καζεηέο αζθνύληαη ζε αζθήζεηο ραιάξσζεο

38 Οηθνζπζηεκηθή πξνζέγγηζε 1. Ζ ζπκπεξηθνξά θαζνξίδεηαη απφ ηνλ ηξφπν πνπ ην άηνκν εξκελεχεη κηα δεδνκέλε θαηάζηαζε 2.Τπάξρνπλ πεξηζζφηεξεο απφ κηα εξκελείεο ηεο θαηάζηαζεο 3.Δάλ αιιάμεη ε εξκελεία ζα αιιάμεη θαη ε ζπκπεξηθνξά 4.Ζ αιιαγή ηεο ζπκπεξηθνξάο ζα επεξεάζεη θαη ηηο αληηιήςεηο ησλ άιισλ

39 Σερληθέο νηθνζπζηεκηθήο πξνζέγγηζεο Ζ ηερληθή ηεο αλαπιαηζίσζεο (πώο λα ζθεθηείηε ην πξόβιεκα δηαθνξεηηθά) Ζ ηερληθή ηεο ζεηηθήο ππνδήισζεο ησλ θηλήηξσλ (αλαδεηώληαο ζεηηθά θίλεηξα ζηα πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο) Ζ ηερληθή ηεο ππνδήισζεο ησλ ιεηηνπξγηώλ ηνπ νηθνζπζηήκαηνο (αλαδεηώληαο ζεηηθέο ιεηηνπξγίεο ζηα πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο) Ζ ηερληθή ηεο θεξθόπνξηαο (επεξεάδνληαο έκκεζα ην πξόβιεκα) Ζ ηερληθή ηνπ εληνπηζκνύ εμαηξέζεσλ (εζηηάδνληαο ηελ πξνζνρή ζε όηη δελ απνηειεί πξόβιεκα)

40 Σερληθέο νηθνζπζηεκηθήο πξνζέγγηζεο Το παράδειγμα ηοσ παιδιού ποσ «πεηάγεηαι» ζηο μάθημα Αλαδήηεζε ζεηηθώλ ιεηηνπξγηώλ = ζχζηεκα εμέηαζεο Δπζηπρώο, νη παιηέο ζπλήζεηεο δελ αιιάδνπλ εύθνια. Αλ αξρίζεηο πάιη λα «πεηάγεζαη», απηό κπνξεί λα ζεκαίλεη όηη μαλαγύξηζα ζηνλ παιηό ηξόπν εμέηαζεο. Δλζάξξπλζε πξνβιεκαηηθήο ζπκπεξηθνξάο = θαηαγξαθή απάληεζεο απφ ην καζεηή πξηλ λα «πεηαρηεί» Ίζσο ζηελ αξρή ην βξίζθεηο δύζθνιν λα γξάθεηο απηό πνπ ζέιεηο λα πεηο, γη απηό δε ζα θαηλόηαλ παξάμελν, αλ «πεηαγόζνπλ» θάπνπ θάπνπ.

41 Σερληθέο νηθνζπζηεκηθήο πξνζέγγηζεο Το παράδειγμα ηοσ παιδιού ποσ «πεηάγεηαι» ζηο μάθημα Αλαπιαηζίσζε = ελζνπζηαζκφο Σεκπέιεδεο; θαπεηάλ-θαζαξίεο; ή δπν θαινί θίινη; Θεηηθή ππνδήισζε θηλήηξσλ = ελδηαθέξνλ Πηζηεύσ όηη ν ελζνπζηαζκόο ζνπ ζα εθδειώλεηαη πόηε πόηε κε ηξόπνπο απξνζδόθεηνπο. Απηό ζα πεξίκελε θαλείο από έλα δξαζηήξην άηνκν ζαλ θαη ζέλα Είκαη πξαγκαηηθά επραξηζηεκέλνο πνπ έρσ έλα καζεηή ζαλ εζέλα, κε ηόζν ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα. Δε ζα απνηεινύζε έθπιεμε γηα κέλα, αλ κεξηθέο θνξέο απαληνύζεο ρσξίο λα εξσηεζείο.

42 Το ζύγτρονο πλαίζιο για ηην ανηιμεηώπιζη ηων προβλημάηων ζσμπεριθοράς ζηο ζτολείο: Η λειηοσργική προζέγγιζη

43 Η λειηοσργική προζέγγιζη χκθσλα κε ηελ πξνζέγγηζε απηή (ΟΔΠΔΚ, 2008) νη θχξηνη ζηφρνη ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο είλαη: 1. Ζ επηινγή επηζπκεηψλ ζπκπεξηθνξψλ θαη ε πηνζέηεζε θαη ελίζρπζή ηνπο, έλαληη απηψλ πνπ επηδηψθνπκε λα πεξηνξίζνπκε θαη λα εμαιείςνπκε. 2. Ζ αλαδήηεζε ησλ αηνκηθψλ θνηλσληθψλ θαη αθαδεκατθψλ ηθαλνηήησλ ησλ παηδηψλ, πάλσ ζηηο νπνίεο ζα επελδχζνπκε. 3. Οη αιιαγέο ζην ζρνιηθφ ζχζηεκα (εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα, δηδαθηηθή χιε, νξγάλσζε δσήο ζηε ζρνιηθή θνηλφηεηα) έηζη ψζηε λα αμηνπνηεζνχλ νη ηθαλφηεηεο απηέο. 4. Ζ ρξήζε αηνκηθψλ εληζρπηψλ, ψζηε νη επηζπκεηέο ζπκπεξηθνξέο λα δηαηεξεζνχλ, αιιά θαη λα εληζρπζνχλ.

44 Ζ ζπγθεθξηκέλε πξνζέγγηζε δίλεη έκθαζε ζηνπο ηνκείο ηεο θαζαξφηεηαο θαη ζαθήλεηαο ησλ ζρνιηθψλ θαλφλσλ, ηεο ελίζρπζεο θαη παξνρήο βνήζεηαο ζηνπο καζεηέο απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ηηο άιιεο εηδηθφηεηεο πνπ εκπιέθνληαη ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, αιιά θαη ζηε δηαθνξεηηθφηεηα ησλ καζεηψλ (Goldiamond, 1974). Σε «ιεηηνπξγηθή αμηνιφγεζε» ησλ καζεηψλ. χκθσλα κε ηνπο Neef θαη Iwata (1994) σο «ιεηηνπξγηθή αμηνιφγεζε» πεξηγξάθεηαη ε πξνζπάζεηα πξνζδηνξηζκνχ ησλ πεξηβαιινληηθψλ ζηνηρείσλ πνπ θαζνξίδνπλ ηηο πηζαλέο αληηδξάζεηο ελφο καζεηή.

45 Δηαπείνηζε ηάλεξ Παξαδείγκαηα

46 Παξαδείγκαηα Γηαρείξηζε Σάμεο Classroom Management Γεκηνπξγία θαη δηαηήξεζε καζεζηαθνύ πεξηβάιινληνο «Απψηεξνο ζθνπφο ηεο δηαρείξηζεο ηάμεο δελ είλαη ε ζπκκφξθσζε ζηνπο θαλφλεο ή ν έιεγρνο, αιιά ε δπλαηφηεηα παξνρήο ίζσλ επθαηξηψλ ζε φινπο ηνπο καζεηέο» «Απψηεξνο ζηφρνο είλαη ε δεκηνπξγία ζσμμεηοτικού, σποζηηριτηικού θαη ζηοργικού μαθηζιακού περιβάλλονηος»

47 εκάνημ 1 - Δηαπείνηζε ηάλεξ «Ο Γηώξγνο είλαη έλαο καζεηήο ρσξίο καζεζηαθά πξνβιήκαηα θαη ρσξίο ηδηαίηεξα πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο. Τελ ώξα ηνπ καζήκαηνο ν Γηώξγνο ζπζηεκαηηθά δπζθνιεύεηαη λα ζπγθεληξσζεί, δελ εξγάδεηαη ηθαλνπνηεηηθά, δελ αθνινπζεί ηελ πνξεία ηεο δηδαζθαιίαο θαη δηαθόπηεη ην κάζεκα. Η ζπκπεξηθνξά ηνπ Γηώξγνπ απνζπά ηελ πξνζνρή θαη άιισλ καζεηώλ θαη δεκηνπξγεί αηαμία ζηελ ηάμε.» ε πνηνπο παξάγνληεο πηζηεύεηε όηη νθείιεηαη ε ζπκπεξηθνξά ηνπ Γηώξγνπ ;

48 Έιιεηρε εζηίαζεξ από ημ μαζεηή ζηε μαζεζηαθή δηαδηθαζία (μff focus Behavior) Σν ζέκα πνπ δηδάζθνπκε δε ζπλδέεηαη κε ηε δσή ηνπ παηδηνχ άξα είλαη μέλν πξνο ην παηδί Σν ζέκα αιιά θαη ν ηξφπνο δηδαζθαιίαο δελ είλαη ελδηαθέξνλ γηα ην παηδί Σν ζέκα θαη ν ηξφπνο δηδαζθαιίαο πξνθαινχλ άγρνο ζην καζεηή Ο ρξφλνο ζπγθέληξσζεο ησλ καζεηψλ ζε έλα ζέκα είλαη κηθξφο θαη απηφ γηαηί ν εγθέθαινο ηνπο επεμεξγάδεηαη ζπλερψο ηα εξεζίζκαηα ηνπ πεξηβάιινληφο ηνπο θαη ζε απηά αληηδξνχλ (Donna Walker Tileston, 2004) Πώο κπνξνύκε λα απνθύγνπκε ή λα αλαζηείινπκε κηα ηέηνηα ζπκπεξηθνξά όηαλ παξνπζηαζηεί ζηε δηθή καο ηάμε;

49 ελάξην 2 Ο Αληξέαο είλαη έλαο αξθεηά θαιφο καζεηήο φκσο δπζθνιεχεηαη λα αθνινπζήζεη ηνπο θαλφλεο ηεο ηάμεο. Κάπνηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ είλαη φηη : Γηαθφπηεη ηνπο άιινπο φηαλ κηινχλ εθψλεηαη θαη πεξπαηά κέζα ζηελ ηάμε άζθνπα πκπεξηθέξεηαη κε αγέλεηα Ση κπνξνύκε λα θάλνπκε γηα λα πείζνπκε θαη λα βνεζήζνπκε ηνλ Αληξέα λα αιιάμεη;

50 Γνθηκάζηε Πξνζέμεηε λα είζαζηε εζείο παξάδεηγκα πξνο κίκεζε Βάιηε ηνλ λα εξγαζηεί κε παηδηά πνπ απνηεινχλ παξάδεηγκα πξνο κίκεζε Μηιήζηε καδί ηνπ θαη αθήζηε ηνλ λα ζαο πεη φηη απηφο αηζζάλεηαη Κάλεηε καδί ηνπ έλα «πκβφιαην πκπεξηθνξάο» ζην νπνίν ην παηδί ζα ζέζεη ηνπο δηθνχ ηνπ ζηφρνπο

51 Μειέηε πενίπηςζεξ: Πέηνμξ, 5 πνόκςκ. Μέρξη πξόζθαηα, ν Πέηξνο, πνπ είλαη κνλαρνπαίδη, παξαθνινπζνύζε ην πξόγξακκα ηνπ θιαζζηθνύ λεπηαγσγείνπ, αιιά ηώξα, ιόγσ εξγαζίαο ηεο κεηέξαο ηνπ, παξαθνινπζεί ην πξόγξακκα ελόο νινήκεξνπ λεπηαγσγείνπ. Είλαη έλα έμππλν παηδί θαη θαίλεηαη λα δηαζθεδάδεη ζπκκεηέρνληαο ζε δξαζηεξηόηεηεο θαη εθηειώληαο εξγαζίεο ηηο νπνίεο εθπιεξώλεη πνιύ γξήγνξα. Πξνηηκά λα παίδεη κε έλα ή δπν παηδηά θαη ζέιεη πάληνηε λα δηεπζύλεη ν ίδηνο ην παηρλίδη. Τζηκπάεη ή ρηππάεη ηα άιια παηδηά όηαλ δελ θάλνπλ απηά πνπ ηνπο ιέεη, δηαηάδνληάο ηα λα βγνύλε από ην παηρλίδη, ιέγνληαο «Δελ ζε αθήλσ λα παίμεηο ζην παηρλίδη κνπ». Ο Πέηξνο όιν θαη ζπρλόηεξα ηώξα ζπκπεξηθέξεηαη κε απηό ηνλ ηξόπν θαη επθαηξηαθά ηζηκπάεη ή ρηππάεη θάπνην άιιν παηδί ρσξίο θάπνηνλ εκθαλή ιόγν, κεξηθέο θνξέο δε ην θάλεη, πεξλώληαο απιά από κπξνζηά ηνπ. Πνηεο ζηξαηεγηθέο ζα κπνξνύζακε λα πηνζεηήζνπκε πξνθεηκέλνπ λα βνεζήζνπκε απνηειεζκαηηθά ηνλ Πέηξν λα πεηύρεη απηνύο ηνπο ζηόρνπο;

52 Πξόβιεκα: Σηηο Τξίηε θαη Πέκπηε Τάμε εγγξάθνληαη κε κηθξή θαζπζηέξεζε, αξρέο Οθηώβξε, δύν αγόξηα πνισληθήο θαηαγσγήο, πνπ δε γλσξίδνπλ ειιεληθά. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζρνιηθνύ έηνπο απηόο ηεο Τξίηεο εθδειώλεη έληνλα ζπκπηώκαηα πξνβιεκαηηθήο θαη κε απνδεθηήο ζπκπεξηθνξάο (ρηππάεη, παξελνριεί ζεμνπαιηθά, έρεη ρακειή επίδνζε, θαζπζηεξεί ζηελ εθκάζεζε ηεο γιώζζαο). Τν ζηειερηθό δπλακηθό ηεο εθπαίδεπζεο ελεκεξώλεηαη ηέινο Ιαλνπαξίνπ. Τη ζεσξείηε όηη πξέπεη λα εμεηαζηεί, πνηεο ελέξγεηεο πξέπεη λα γίλνπλ θαη ζε πνηα επίπεδα;

53 Αλ έλα παηδί δεη κέζα ζηελ θξηηηθή: Μαζαίλεη λα θαηαθξίλεη Αλ έλα παηδί δεη κέζα ζηελ έρζξα: Μαζαίλεη λα θαπγαδίδεη Αλ έλα παηδί δεη κέζα ζηελ εηξσλεία: Μαζαίλεη λα είλαη ληξνπαιό Αλ έλα παηδί δεη κέζα ζηελ ληξνπή: Μαζαίλεη λα είλαη έλνρν Αλ έλα παηδί δεη κέζα ζηελ θαηαλόεζε: Μαζαίλεη λα είλαη ππνκνλεηηθό Αλ έλα παηδί δεη κέζα ζηνλ έπαηλν: Μαζαίλεη λα εθηηκά Αλ έλα παηδί δεη κέζα ζηελ δηθαηνζύλε: Μαζαίλεη λα είλαη δίθαην Αλ έλα παηδί δεη κέζα ζηελ αζθάιεηα: Μαζαίλεη λα πηζηεύεη Αλ έλα παηδί δεη κέζα ζηελ επηδνθηκαζία: Μαζαίλεη λα έρεη απηνεθηίκεζε Αλ έλα παηδί δεη κέζα ζηελ παξαδνρή θαη θηιία: Μαζαίλεη λα βξίζθεη ηελ αγάπε κέζα ζηνλ θόζκν.

54 ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ American Psychiatric Association (APA). (1998). Fact sheet : Violence and mentalillness. Washington, DC: Author Carr, A. (1999). The Handbook of Child and Adolescent Clinical Psychology. London: Routledge Farrington, D. P. (1993), Understanding and Preventing Bullying, in: M. Tony (ed), Crime and Justice, Vol.17, University of Chicago Press. Fontana, D.(1998). Ψπρνινγία γηα εθπαηδεπηηθνύο. Αζήλα: αββάιαο Herbert M. (1998). Σρνιηθά Πξνβιήκαηα ηεο Παηδηθήο Ηιηθίαο, Αζήλα, Διιεληθά Γξάκκαηα. Loeber, R., & Hay, D. F. (1997). Key issues in the development of aggression and violence from childhood to early adulthood. Annual Review of Psychology, 48, Miller, L. J. (2003). Empirical evidence related to therapies for sensory processing impairments [Electronic version]. NASP Communique, 31. Weinstein C., Tomlinson-Clarke S., & Curran M. (2004). Toward a Conception of Culturally Responsive Classroom Management. Journal of Teacher Education, 55(1), Καλδαξάθεο, Α. Γ. (2004). Σπλππάξρνπλ νη καζεζηαθέο δπζθνιίεο κε ηα πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο; Αζήλα, Δθδφζεηο αββάιαο. Καπθά, Γ. εκεηψζεηο ζεκαηηθήο ελφηεηαο 2β. Βαζηθέο αξρέο δηαρείξηζεο ζρνιηθήο ηάμεο, Δηαρείξηζε ηεο πνιπκνξθίαο ηνπ καζεηηθνύ πιεζπζκνύ, δεηήκαηα ζπκπεξηθνξάο, καζεζηαθέο δπζθνιίεο Κνπξάθεο, Ν. (επηκ.), Έξεπλα γηα ηελ Οκαδηθή Παξαβαηηθόηεηα Μαζεηώλ Λπθείνπ ζε Σρνιεία ησλ Αζελώλ(2003) Κνπξθνύηαο, Ζ. (2007). Πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο ζηα παηδηά: Παξεκβάζεηο ζην πιαίζην ηεο νηθνγέλεηαο θαη ηνπ ζρνιείνπ. Αζήλα: Διιεληθά Γξάκκαηα Μπάιηνπ, Δ. (2008). εκεηψζεηο Γηαρείξηζε Πξνβιεκάησλ πκπεξηθνξάο ζηε ρνιηθή Σάμε. ΟΔΠΔΚ (2008). ΑΠΟΚΛΗΝΟΤΔ ΤΜΠΔΡΗΦΟΡΔ - ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΚΡΗΔΩΝ ΣΟ ΥΟΛΔΗΟ. ΦΑΚΔΛΟ ΜΔΛΔΣΖ ηαπξνχια Βαιηαληή. Γηαρείξηζε ηεο ηάμεο. Παξνπζίαζε nde.pdf Υξεζηάθεο, Κ. (2001) Πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο ζηε ζρνιηθή ειηθία: εθηίκεζε, πξόιεςε, θαηαγξαθή, αληηκεηώπηζε. Αζήλα: εθδ. Αηξαπφο. Webster-Stratton, C., and Hammond, M. (1999). Marital conflict management skills, parenting style, and early-onset conflict problems: Processes and pathways. Journal of Child Psychology and Psychiatry 40(6):

Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ Δνδεικηικών Βιωμαηικών Αζκήζεων. xcvbnmςγqwφertyuioςδφpγρaηsόρ ωυdfghjργklαzxcvbnβφδγωmζqwert

Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ Δνδεικηικών Βιωμαηικών Αζκήζεων. xcvbnmςγqwφertyuioςδφpγρaηsόρ ωυdfghjργklαzxcvbnβφδγωmζqwert qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq ςwωψerβνtyuσiopasdρfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι qπσπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghσj klzxcvλοπbnαmqwertyuiopasdfghjklz Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ ΣΜΗΜΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΑΓΧΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ ΣΜΗΜΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΑΓΧΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ ΣΜΗΜΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΑΓΧΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Η παξαηήξεζε θαη ε θαηαλόεζε ηνπ πιαηζίνπ ηεο ηάμεο κέζσ ηεο εθπαηδεπηηθήο έξεπλαο δξάζεο Δλδνζρνιηθή

Διαβάστε περισσότερα

Σην βηβιίν: (Δπηκέιεηα: Δ. Μαθξή-Μπόηζαξε). Θέκαηα Γηαρείξηζεο Πξνβιεκάησλ Σρνιηθήο Τάμε. Σει. 219-238. Αζήλα: ΥΠΔΠΘ-Παηδαγσγηθό Ηλζηηηνύην 2007.

Σην βηβιίν: (Δπηκέιεηα: Δ. Μαθξή-Μπόηζαξε). Θέκαηα Γηαρείξηζεο Πξνβιεκάησλ Σρνιηθήο Τάμε. Σει. 219-238. Αζήλα: ΥΠΔΠΘ-Παηδαγσγηθό Ηλζηηηνύην 2007. Η επικοινυνία ζηην παιδαγυγική ζσέζη, υρ παπάγυν διαμόπθυζηρ ηος τςσοζςναιζθημαηικού κλίμαηορ ηηρ ζσολικήρ ηάξηρ. Αλδξέαο Ν. Εεξγηώηεο, Σρνιηθόο Σύκβνπινο, Γξ. Σρνιηθήο Χπρνινγίαο Παλ/κίνπ Αζελώλ, e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Σωτιριοσ Δουκλιάσ Σεπτζμβριοσ 2011. Αναπτυξιακζσ και Μακθςιακζσ διαταραχζσ ςτθ ςφγχρονθ τάξθ: Χαρακτθριςτικά και μζκοδοι παρζμβαςθσ

Δρ. Σωτιριοσ Δουκλιάσ Σεπτζμβριοσ 2011. Αναπτυξιακζσ και Μακθςιακζσ διαταραχζσ ςτθ ςφγχρονθ τάξθ: Χαρακτθριςτικά και μζκοδοι παρζμβαςθσ Αναπτυξιακζσ και Μακθςιακζσ διαταραχζσ ςτθ ςφγχρονθ τάξθ: Χαρακτθριςτικά και μζκοδοι παρζμβαςθσ Δρ. Σωτιριοσ Δουκλιάσ Γεληθέο πιεξνθνξίεο Ο όξνο «Δηδηθή Μαζεζηαθή Γπζθνιία» εηζήρζε ην 1963 Πξνηάζεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Γηαρεηξίδνκαη ην Πέλζνο Δπηζηξέθσ ζηε Εσή

Γηαρεηξίδνκαη ην Πέλζνο Δπηζηξέθσ ζηε Εσή ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΤΠΖΡΔΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ Γηαρεηξίδνκαη ην Πέλζνο Δπηζηξέθσ ζηε Εσή 1 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ --------------------------------------------------------- Γηαρείξηζε

Διαβάστε περισσότερα

Γθπαηδεοηηθό ζεκάνημ δηδαζθαιίαξ θαη μάζεζεξ με ηεκ αλημπμίεζε εθπαηδεοηηθμύ ιμγηζμηθμύ.

Γθπαηδεοηηθό ζεκάνημ δηδαζθαιίαξ θαη μάζεζεξ με ηεκ αλημπμίεζε εθπαηδεοηηθμύ ιμγηζμηθμύ. Γθπαηδεοηηθό ζεκάνημ δηδαζθαιίαξ θαη μάζεζεξ με ηεκ αλημπμίεζε εθπαηδεοηηθμύ ιμγηζμηθμύ. Α. ημηπεία ημο ζεκανίμο Α1) ογγναθέαξ (Γθπαηδεοηηθόξ) Καξαθσλζηαληίλνπ Αθξνδίηε Υξπζνβαιάληνπ (Δθπαηδεπηηθφο ΠΔ

Διαβάστε περισσότερα

Δοσλεύονηας με ηα όνειρα ζηη ζσζηημική θεραπεία: Μια περίπηωζη γενικεσμένης αγτώδοσς διαηαρατής

Δοσλεύονηας με ηα όνειρα ζηη ζσζηημική θεραπεία: Μια περίπηωζη γενικεσμένης αγτώδοσς διαηαρατής ISSN 2241-2638 (print) ISSN 2441-2778 (on-line) ΣΕΙΡΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δοσλεύονηας με ηα όνειρα ζηη ζσζηημική θεραπεία: Μια περίπηωζη γενικεσμένης αγτώδοσς διαηαρατής Κσριακή Ανηωνάκη Σεύτος 2012.6 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ - ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΑΥΝΗ ΙΙΙ» ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΛΗΧΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΗΗ ΣΗ ΕΚΥΟΒΙΣΙΚΗ ΤΜΠΕΡΙΥΟΡΑ ΣΟ ΦΟΛΕΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΕΙΟ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ 11/8/2010

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΑΓΩΓΗ: ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΑ. ΤΠΟΕΝΟΣΗΣΑ: 1.2 ςναιζθημαηική Εκπαίδεςζη και Αςηοεκηίμηζη

ΕΙΑΓΩΓΗ: ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΑ. ΤΠΟΕΝΟΣΗΣΑ: 1.2 ςναιζθημαηική Εκπαίδεςζη και Αςηοεκηίμηζη ΕΙΑΓΩΓΗ: ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΑ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ: 1. Ανάπηςξη και Ενδςνάμωζη Εαςηού ΤΠΟΕΝΟΣΗΣΑ: 1.2 ςναιζθημαηική Εκπαίδεςζη και Αςηοεκηίμηζη ΣΑΞΗ: Α Γπκλαζίνπ ΥΡΟΝΟ: Γξαζηεξηόηεηα Αθόξκεζεο: 1 δηδαθηηθή πεξίνδνο

Διαβάστε περισσότερα

Μέζνδνη Αμηνιόγεζεο Δθπαηδεπηηθνύ Λνγηζκηθνύ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

Μέζνδνη Αμηνιόγεζεο Δθπαηδεπηηθνύ Λνγηζκηθνύ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΤΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΣΟΜΔΑ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΩΝ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΑΙΟΤ Μέζνδνη Αμηνιόγεζεο Δθπαηδεπηηθνύ Λνγηζκηθνύ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ηεο ΡΑΛΛΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΘΤΜΟΤ. 3. Γεκηνπξγία θαη Βειηίσζε Κνηλσληθνύ Δαπηνύ

ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΘΤΜΟΤ. 3. Γεκηνπξγία θαη Βειηίσζε Κνηλσληθνύ Δαπηνύ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΘΤΜΟΤ ΘΔΜΑΣΙΚΔ ΔΝΟΣΗΣΔ: 1. Αλάπηπμε θαη Δλδπλάκσζε ηνπ Δαπηνύ 3. Γεκηνπξγία θαη Βειηίσζε Κνηλσληθνύ Δαπηνύ ΤΠΟΔΝΟΣΗΣΔ: 1.2 πλαηζζεκαηηθή Δθπαίδεπζε θαη Απηνεθηίκεζε 3.2 Αλάπηπμε Κνηλσληθώλ Γεμηνηήησλ

Διαβάστε περισσότερα

Πξώηα Βήκαηα: Έλα εγρεηξίδην γηα λα αξρίζεηε ηελ Δθπαίδεπζε γηα ηα Αλζξώπηλα Γηθαηώκαηα.

Πξώηα Βήκαηα: Έλα εγρεηξίδην γηα λα αξρίζεηε ηελ Δθπαίδεπζε γηα ηα Αλζξώπηλα Γηθαηώκαηα. Πξώηα Βήκαηα: Έλα εγρεηξίδην γηα λα αξρίζεηε ηελ Δθπαίδεπζε γηα ηα Αλζξώπηλα Γηθαηώκαηα. Απηφ ην εγρεηξίδην απεπζχλεηαη ζε δαζθάινπο θαη φινπο φζνη δνπιεχνπλ κε λένπο αλζξψπνπο θαη επηζπκνχλ εηζάγνπλ ηα

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηςιακζσ Δυςκολίεσ και η Άποψη των Εκπαιδευτικϊν

Μαθηςιακζσ Δυςκολίεσ και η Άποψη των Εκπαιδευτικϊν Σ.Δ.Ι. ΗΠΔΙΡΟΤ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΔΡΑΠΔΙΑ Μαθηςιακζσ Δυςκολίεσ και η Άποψη των Εκπαιδευτικϊν Καξαληνχια Μαξία Καξπαζίνπ Δηξήλε - Αιεμάλδξα ΔΠΟΠΣΡΗΑ ΚΑΘΖΓΖΣΡΗΑ Ηγλαηίνπ Μαξία Ιωάννινα Μάρτιοσ 2013 Δθπνλεζείζα πηπρηαθή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΑΓΗΟΓΡΟΜΗΑ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑΓΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ. ΓΙΑΓΙΚΑ ΙΔ ΑΞΙΟΛΟΓΗ Η ΣΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΔΡΓΟΤ

ΙΙ. ΓΙΑΓΙΚΑ ΙΔ ΑΞΙΟΛΟΓΗ Η ΣΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΔΡΓΟΤ Πεξηερόκελα ειίδα ΔΙΑΓΩΓΗ 3 Ι. ΓΔΝΙΚΟ ΠΛΑΙΙO 8 1. Γηαηί μεθηλάκε από ηελ Απηναμηνιόγεζε ηνπ Δθπαηδεπηηθνύ Έξγνπ ηεο ρ. Μνλάδαο; 8 2. θνπόο θαη ηόρνη 8 3. Δπηά θξίζηκα εξσηήκαηα 8 4. Αλαγθαηόηεηεο πνπ πξνθύπηνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 ΜΑΘΗΗ ΜΔΧ ΥΔΓΙΑΜΟΤ http://neamathisi.com/learning-by-design/ ΟΓΗΓΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΗ Mary Kalantzis Bill Cope Δπηκέιεηα: Δπγελία Αξβαλίηε Edition 3 This

Διαβάστε περισσότερα

ΑΟΗΠΡΝΡΔΙΔΗΝ ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΝ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ ΦΗΙΝΠΝΦΗΘΖ ΠΣΝΙΖ ΡΚΖΚΑ ΦΗΙΝΠΝΦΗΑΠ ΘΑΗ ΞΑΗΓΑΓΥΓΗΘΖΠ ΡΝΚΔΑΠ ΞΑΗΓΑΓΥΓΗΘΖΠ ΚΔΡΑΞΡΣΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΠΞΝΓΥΛ

ΑΟΗΠΡΝΡΔΙΔΗΝ ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΝ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ ΦΗΙΝΠΝΦΗΘΖ ΠΣΝΙΖ ΡΚΖΚΑ ΦΗΙΝΠΝΦΗΑΠ ΘΑΗ ΞΑΗΓΑΓΥΓΗΘΖΠ ΡΝΚΔΑΠ ΞΑΗΓΑΓΥΓΗΘΖΠ ΚΔΡΑΞΡΣΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΠΞΝΓΥΛ ΑΟΗΠΡΝΡΔΙΔΗΝ ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΝ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ ΦΗΙΝΠΝΦΗΘΖ ΠΣΝΙΖ ΡΚΖΚΑ ΦΗΙΝΠΝΦΗΑΠ ΘΑΗ ΞΑΗΓΑΓΥΓΗΘΖΠ ΡΝΚΔΑΠ ΞΑΗΓΑΓΥΓΗΘΖΠ ΚΔΡΑΞΡΣΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΠΞΝΓΥΛ ΚΔΡΑΞΡΣΗΑΘΖ ΔΟΓΑΠΗΑ: «Ν εηδηθφο παηδαγσγφο ζην πιαίζην ηεο εθαξκνγήο

Διαβάστε περισσότερα

1. Θεφρεηηθό Υπόβαζρο. Κνπηζειίλε Μαίξε θαη Αγαζαγγέινπ, Σνθία. Δηαθοροποίεζε δηδαζθαιίας : Η Κοηλφληθή, ε Αθαδεκαχθή θαη ε Δηδαθηηθή πηστή Περίιευε

1. Θεφρεηηθό Υπόβαζρο. Κνπηζειίλε Μαίξε θαη Αγαζαγγέινπ, Σνθία. Δηαθοροποίεζε δηδαζθαιίας : Η Κοηλφληθή, ε Αθαδεκαχθή θαη ε Δηδαθηηθή πηστή Περίιευε Κνπηζειίλε Μαίξε θαη Αγαζαγγέινπ, Σνθία. Δηαθοροποίεζε δηδαζθαιίας : Η Κοηλφληθή, ε Αθαδεκαχθή θαη ε Δηδαθηηθή πηστή Περίιευε Τν άξζξν απηφ παξνπζηάδεη έλα κέξνο ησλ απνηειεζκάησλ επξχηεξεο Έξεπλαο Γξάζεο

Διαβάστε περισσότερα

Από ην Γεκνηηθό ζην Γπκλάζην... 6. Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 10. Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο... 14

Από ην Γεκνηηθό ζην Γπκλάζην... 6. Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 10. Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο... 14 Πεξηερόκελα Πξόινγνο........3 Τν κεγάιν βήκα Από ην Γεκνηηθό ζην Γπκλάζην... 6 Τν πξόγξακκα ζπνπδώλ ηνπ Γπκλαζίνπ Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 10 Καηαζηαηηθόο Μαζεζηαθόο Φάξηεο Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ «ΥΧΡΗ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ»

ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ «ΥΧΡΗ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ» 9 ν ΓΔΛ ΠΔΡΗΣΔΡΗΟΤ ΥΟΛΗΚΟ ΔΣΟ 2012-13 ΣΜΖΜΑ Α1 ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ «ΥΧΡΗ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ» Ζ Τπεύζπλε Καζεγήηξηα Λέηζηνπ Βαζηιηθή Σα κέιε ηεο νκάδαο Αγγεινπνύινπ Παλαγηώηα Αιεμαλδξή Γήκεηξα Αλαζηαζόπνπινο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέκα: Η κνληεινπνίεζε ζηελ επίιπζε καζεκαηηθνύ πξνβιήκαηνο: Δληνπηζκόο νκνηνηήησλ θαη δηαθνξώλ κεηαμύ καζεηώλ Γεκνηηθνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΑΡΥΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΙΣΟΡΙΑ

ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΑΡΥΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΙΣΟΡΙΑ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ (O.EΠ.ΕΚ.) ΠΑΡΟΥΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΤΜΕΝΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΠΟΝΗΗ ΜΕΛΕΣΩΝ: ΜΕΛΕΣΗ 10 ΕΚΠΟΝΗΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΕΛΕΣΗ: ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΑΡΥΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΙΣΟΡΙΑ Επιζηημονικώς Τπεύθσνη Έργοσ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΩΠΗΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ Σ.Δ.Δ.Α.Π.Ζ - ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ -

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΩΠΗΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ Σ.Δ.Δ.Α.Π.Ζ - ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ - ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΩΠΗΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ Σ.Δ.Δ.Α.Π.Ζ - ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ - ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ ΦΟΙΣΗΣΡΙΑ: ΜΕΥΟΤ ΏΕΚΏΣΒΡΕΝΏ ΤΠΕΤΘΤΝΟ ΚΑΘΗΓΗΣΗ: ΚΟΜΔ ΐΏΕΛΔ ΠΏΣΡΏ 2010 -ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ- ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηςη του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτη χολική Μονάδα Διαδικαςία Αυτοαξιολόγηςησ. Μεθοδολογία και Εργαλεία Φάκελοσ Παραδειγμάτων Ερευνητικών Εργαλείων

Αξιολόγηςη του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτη χολική Μονάδα Διαδικαςία Αυτοαξιολόγηςησ. Μεθοδολογία και Εργαλεία Φάκελοσ Παραδειγμάτων Ερευνητικών Εργαλείων ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Αξιολόγηςη του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτη χολική Μονάδα Διαδικαςία Αυτοαξιολόγηςησ Tο Παρατηρητήριο τησ ΑΕΕ Μεθοδολογία

Διαβάστε περισσότερα

Σεύσορ 1: Γενικό Μέπορ

Σεύσορ 1: Γενικό Μέπορ Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δπιμοπθωηικό ςλικό για ηην επιμόπθωζη ηων εκπαιδεςηικών ζηα Κένηπα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΦΥ 00

ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΦΥ 00 Γιδάζκονηερ: Γιδάζκονηερ: ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΦΥ 00 3 Ομάδαπεωηι- Τποσ- Δξάμηνο: Υειμεπινό κό EΗΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ Λέθηνξαο Αζεκίλα Ράιιε (ηα άλλα Σμήμαηα διδάζκεηαι από ηον Λέκηορα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ τολή Γιοίκησης και Οικονομίας Σμήμα Λογιστικής Θέμα πτστιακής εργασίας: Ο ζηπαηηγικόρ ζσεδιαζμόρ ζηην Ελληνική ππαγμαηικόηηηα. Η δςζκολία δημιοςπγίαρ ζηπαηηγικού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΣΑΞΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΛΩΙΚΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ: ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΟΤ HONG KONG ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ

ΔΝΣΑΞΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΛΩΙΚΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ: ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΟΤ HONG KONG ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Π3.1.1. Σύληαμε κεζνδνινγηθνύ πιαηζίνπ γηα ηελ έληαμε ησλ ΤΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηε γισζζηθή δηδαζθαιία κε παηδαγσγηθή ηεθκεξίσζε ΔΝΣΑΞΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΛΩΙΚΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ: ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΟΤ HONG KONG

Διαβάστε περισσότερα

Αζθαλήρ σπήζη ηος Διαδικηύος: Αποηελεζμαηικέρ διδακηικέρ παπεμβάζειρ και ο πόλορ ηος εκπαιδεςηικού Πληποθοπικήρ

Αζθαλήρ σπήζη ηος Διαδικηύος: Αποηελεζμαηικέρ διδακηικέρ παπεμβάζειρ και ο πόλορ ηος εκπαιδεςηικού Πληποθοπικήρ Αζθαλήρ σπήζη ηος Διαδικηύος: Αποηελεζμαηικέρ διδακηικέρ παπεμβάζειρ και ο πόλορ ηος εκπαιδεςηικού Πληποθοπικήρ Πανζεληνάρ Γιώπγορ Σρνιηθόο Σύκβνπινο Πιεξνθνξηθήο N.Ηξαθιείνπ, Ν. Λαζηζίνπ panselin@sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΠΟΦΔΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ ΔΗΓΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΣΟΤ ΚΑΗ ΣΖ ΔΜΠΛΟΚΖ ΣΧΝ ΓΟΝΔΧΝ.

ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΠΟΦΔΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ ΔΗΓΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΣΟΤ ΚΑΗ ΣΖ ΔΜΠΛΟΚΖ ΣΧΝ ΓΟΝΔΧΝ. Τκήκα Δθπαηδεπηηθήο θαη Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ Σπνπδψλ ζηελ Δηδηθή Αγσγή ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΠΟΦΔΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ ΔΗΓΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΣΟΤ ΚΑΗ ΣΖ ΔΜΠΛΟΚΖ

Διαβάστε περισσότερα