Πνμβιήμαηα ζομπενηθμνάξ θαη δηαπείνηζή ημοξ. Δν. Παπαδεμεηνίμο Άνηεμηξ πμιηθή ύμβμοιμξ Π.Α.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πνμβιήμαηα ζομπενηθμνάξ θαη δηαπείνηζή ημοξ. Δν. Παπαδεμεηνίμο Άνηεμηξ πμιηθή ύμβμοιμξ Π.Α."

Transcript

1 Πνμβιήμαηα ζομπενηθμνάξ θαη δηαπείνηζή ημοξ Δν. Παπαδεμεηνίμο Άνηεμηξ πμιηθή ύμβμοιμξ Π.Α. 2013

2 Ση εκκμμύμε πνμβιήμαηα ζομπενηθμνάξ Τε πνόκηα ύπανλε αθναίςκ ζομπενηθμνώκ πμο δεκ είκαη ακεθηέξ θαη ακάιμγεξ ηςκ θμηκςκηθώκ θαη πμιηηηζηηθώκ πνμζδμθηώκ ημο πενηβάιιμκημξ πμο εμθακίδμκηαη (Κακδανάθεξ, 2004) Οη δηαηαναπέξ ζομπενηθμνάξ ζηεκ παηδηθή ειηθία ακηηπνμζςπεύμοκ, ζύμθςκα με ηεκ δηεζκή ένεοκα, ηηξ πημ επίμμκεξ θαη θμηκέξ μμνθέξ δοζιεηημονγίαξ ζημ επίπεδμ ηςκ δηαπνμζςπηθώκ θαη θμηκςκηθώκ ζπέζεςκ (Carr, 1999). Ο όνμξ ζοκαηζζεμαηηθέξ θαη ζομπενηθμνηθέξ δοζθμιίεξ πνεζημμπμηείηαη γηα παηδηά πμο έπμοκ δοζθμιία ζημ κα ειέγπμοκ ηε ζομπενηθμνά θαη ηα ζοκαηζζήμαηα ημοξ. Πανάιιεια επενεάδεηαη ε ηθακόηεηα γηα μάζεζε θαη ε ηθακόηεηα ζοκενγαζίαξ με άιιμοξ μέζα ζε έκα θμηκςκηθό πενηβάιιμκ.

3 Πξνβιεκαηηθέο πκπεξηθνξέο Δπηζεηηθόηεηα : ιεθηηθή ή θαη ζσκαηηθή Δλαληησκαηηθή ζπκπεξηθνξά : ην παηδί δελ δέρεηαη θψδηθεο. Πξνβνιή : ην παηδί γίλεηαη θιφνπλ, πεηξαρηήξη. Απόζπξζε : ην παηδί απνζχξεηαη θαη απνκνλψλεηαη. Καηάζιηςε Αλεζπρία / Άγρνο Φπρνζσκαηηθά πξνβιήκαηα : λπρηεξηλή ελνχξεζε, εκεηνί Παξαβαηηθή ζπκπεξηθνξά Πξνβιήκαηα πξνζνρήο θαη ζπγθέληξσζεο Γπζθνιίεο ζηελ θνηλσληθνπνίεζε : ην παηδί «παξαζχξεηαη», ή θαηαιήγεη ππεξβνιηθά ελδνηηθφ. Ηδενιεπηηθά πξνβιήκαηα : έκκνλεο ηδέεο

4 Φπρνζπλαηζζεκαηηθά Πξνβιήκαηα πλαηζζεκαηηθέο δηαηαξαρέο. Σν παηδί παξνπζηάδεη θνβίεο, ληξνπή, δεηιία, άγρε θ.η.ι. πλεζεηαθέο δηαηαξαρέο Σν παηδί παιηλδξνκεί ζηε λεπηαθή ελνχξεζε, ηξψεη ηα λχρηα ηνπ, παξνπζηάδεη αλνξεμία ή βνπιηκία, έρεη δπζθνιίεο ζηνλ χπλν ππλειία ή αυπλία. πκπεξηθνξηθέο δηαηαξαρέο Σν παηδί εθδειψλεη θξίζεηο ζπκνχ, επηζεηηθφηεηα, θιεπηνκαλία θ.η.ι.

5 Υαναθηενηζηηθά ημο επηζεηηθμύ παηδημύ Υαναθηενηζηηθά ημο παηδημύ πμο πανμοζηάδεη απόζονζε Υαναθηενηζηηθά παηδημύ με Γκακηηςηηθή Πνμθιεηηθή Δηαηαναπή

6 Υαναθηενηζηηθά ημο επηζεηηθμύ παηδημύ θάκεη θαζανία, είκαη απαηηεηηθό θαη ζέιεη άμεζε πνμζμπή έπεη θηςπή ηθακόηεηα ζογθέκηνςζεξ επηδεηθκύεη ιεθηηθή θαη ζςμαηηθή επηζεηηθόηεηα θςκάδεη ζηεκ ηάλε θαη δηαθόπηεη ηεκ εθπαηδεοηηθή δηαδηθαζία πενηθένεηαη γύνς- γύνς θαη είκαη ακοπάθμομ πνεζημμπμηεί με απμδεθηή γιώζζα αγκμεί θακόκεξ έπεη μεηςμέκε απόδμζε θη επηηοπία ζηα μαζήμαηα ζεμεηώκεη πμιιέξ, αδηθαημιόγεηεξ απμοζίεξ

7 Αιηίερ ηηρ επιθεηικήρ ζςμπεπιθοπάρ Οη επηθξαηέζηεξεο ζεσξίεο πνπ έρνπλ δηαηππσζεί κέρξη ζήκεξα είλαη νη αθφινπζεο: Ζ παηδηθή επηζεηηθόηεηα σο εγγελήο βηνινγηθή νξκή (Freud, Lorens): ζχκθσλα κε απηή ηε ζεσξία ε επηζεηηθή ζπκπεξηθνξά είλαη ν ηξφπνο πνπ ην παηδί αληηκεησπίδεη ηνλ θίλδπλν θαη θαη επέθηαζε ελεξγεί κε ζηφρν ηελ επηβίσζε ηνπ. Ζ παηδηθή επηζεηηθόηεηα σο πξντόλ κάζεζεο (Bandura, Walters): ζχκθσλα κε απηή ηε ζεσξία ην παηδί παξαηεξεί ηελ επηζεηηθή ζπκπεξηθνξά ησλ γχξσ ηνπ (γνλείο, εθπαηδεπηηθνί, θίινη) θαη ζηε ζπλέρεηα κηκείηαη ηε ζπγθεθξηκέλε ζπκπεξηθνξά (κίκεζε πξνηχπνπ). εκαληηθφο επηπξφζζεηνο παξάγνληαο ζε απηή ηε ζεσξία είλαη ε ηειεφξαζε. Ζ παηδηθή επηζεηηθόηεηα σο πξντόλ αιιειεπίδξαζεο ησλ παξαγόλησλ ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ησλ πξνζσπηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ παηδηνύ-εθήβνπ (Υξεζηάθεο, 2004) : χκθσλα κε απηή ηε ζεσξία θάπνηα παηδηά είλαη πηζαλφ ιφγσ ραξαθηήξα λα έρνπλ ηάζε επηζεηηθήο ζπκπεξηθνξάο. Οη παξάγνληεο πνπ επηδξνχλ γχξσ ηνπο (νηθνγέλεηα, θίινη, ζπκκαζεηέο) κπνξνχλ κε ηε δηθή ηνπο ζπκπεξηθνξά αληίζηνηρα λα πξνηξέπνπλ ή λα απνδνθηκάδνπλ ηελ επηζεηηθφηεηα.

8 Υαναθηενηζηηθά ημο παηδημύ πμο πανμοζηάδεη απόζονζε είκαη ακέθθναζημ, αιιά βαζηά δοζηοπηζμέκμ έπεη πμιύ μεγάιε εοζηλία ζε μπμημοδήπμηε είδμοξ θνηηηθήδεκ μπμνεί κα απμδεπηεί ηα πνμζςπηθά πεηνάγμαηα έπεη παμειή αοημεθηίμεζε έπεη ακεζοπία ζηε ζομμόνθςζε ζε θακόκεξ δεκ έπεη εκδηαθένμκ γηα ημ ζπμιείμ θαη δεκ απμδίδεη, ίζςξ όμςξ κα πανμοζηάδεη οπενβμιηθή εκαζπόιεζε ή κα απμννμθάηαη ελ μιμθιήνμο ζε μία ζογθεθνημέκε δναζηενηόηεηα μπμνεί κα είκαη ημ ζύμα ή πενίγειμξ ηςκ ζομμαζεηώκ ημο, με απμηέιεζμα κα επηδηώθεη κα απμοζηάδεη από ημ ζπμιείμ απμθεύγεη ημοξ άιιμοξ θαη ηα οπόιμηπα παηδηά ημ έπμοκ ζημ πενηζώνημ θαη ημ αγκμμύκ δεκ μπμνεί κα δμμήζεη ζηεκέξ ζπέζεηξ θαη είκαη ακήζοπμ ζηηξ θμηκςκηθέξ θαηαζηάζεηξ

9 Υαναθηενηζηηθά παηδημύ με Γκακηηςηηθή Πνμθιεηηθή Δηαηαναπή Oppositional Defiant Disorder ζπρλά μεζπάζκαηα ζπκνύ (θιάκα, γθξίληα, βξηζηέο, θωλέο, θιωηζηέο, κπνπληέο, ρηύπεκα ηνπ θεθαιηνύ, γξαηδνύληζκα, δάγθωκα θαη θξάηεκα αλαπλνήο) ζπρλνί θαβγάδεο κε ελειίθνπο αλππαθνή/ άξλεζε ζε θαλόλεο/ ζπκβνπιέο/ ππνδείμεηο ζπρλά ελνριεί ηνπο άιινπο ζπρλά θαηεγνξεί άιινπο γηα δηθά ηνπ ζθάικαηα/ θαθή δηαγωγή ζπρλά είλαη επεξέζηζην ζπρλά είλαη ζπκωκέλν θαη κλεζίθαθν ζπρλά είλαη εθδηθεηηθό.

10 ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΙΚΓ ΤΜΠΓΡΙΦΟΡΓ ΣΟ ΥΟΛΓΙΟ Πνμβιήμαηα ζπεηηθά με ημ μάζεμα Έιιεηρε πνμζμπήξ Δεκ μιμθιενώκεη ηηξ ενγαζίεξ ημο Δεκ αθμιμοζεί ηηξ μδεγίεξ ημο εθπαηδεοηηθμύ

11 Πνμβιήμαηα ζομπενηθμνάξ μέζα ζηεκ ηάλε δεκ δεηάεη ημ ιόγμ, αιιά «πεηάγεηαη» ανπίδεη ζοδεηήζεηξ με ημοξ δηπιακμύξ ημο γηα εθηόξ μαζήμαημξ ζέμαηα εκμπιεί ημοξ δηπιακμύξ με ζμνύβμοξ, πεηνάγμαηα, μμνθαζμμύξ θ.ιπ. δηαθόπηεη άιιμοξ όηακ μμηιμύκ δεκ ζοκενγάδεηαη ζηα πιαίζηα ηςκ μμάδςκ πεηάεη μηθνμακηηθείμεκα ζημοξ άιιμοξ ένπεηαη θαζοζηενεμέκα ζημ ζπμιείμ πνεζημμπμηεί ενηζηηθή, οβνηζηηθή ή απεηιεηηθή γιώζζα θαηά ηεκ επηθμηκςκία ημο με εθπαηδεοηηθό θαη ζομμαζεηέξ

12 Πνμβιήμαηα δηαπνμζςπηθά ή δηαπνμζςπηθώκ ζπέζεςκ μεηαλύ ζομμαζεηώκ μέζα θαη έλς από ηε ζπμιηθή αίζμοζα εμπιέθεηαη ζε ιεθηηθμύξ δηαληθηζμμύξ εμπιέθεηαη ζε ζςμαηηθέξ, βίαηεξ επηζέζεηξ ρεύδεηαη θαηά ζοννμή θιέβεη ακηηθείμεκα άιιςκ

13 Τι πποζπαθεί να πεηύσει κάποιερ θοπέρ ηο παιδί με ηην πποβλημαηική και επιθεηική ζςμπεπιθοπά;

14 Η Webster & Stratton (1999) ζεςνεί, όηη ε πνμβιεμαηηθή ζομπενηθμνά θαη ε επηζεηηθόηεηα μπμνεί κα πνεζημμπμηείηαη, μεηαλύ άιιςκ, από ημ παηδί γηα κα επηηύπεη ηα αθόιμοζα: γηα κα ηναβήλεη ηεκ πνμζμπή ημο άιιμο (γμκέα, δαζθάιμο, ζομμαζεηή), ςξ δηέλμδμξ/ακηίδναζε ζε θάπμημ είδμξ μαηαίςζεξ πμο έπεη οπμζηεί, ςξ ακηίδναζε ζε ζογθεθνημέκεξ θαηαζηάζεηξ, γεγμκόηα ή αθόμε εκάκηηα ζε πνόζςπα με ηα μπμία είπε ανκεηηθά ή ηναομαηηθά βηώμαηα (π.π. δάζθαιμ, ζομμαζεηέξ), γηα κα εθημκώζεη ανκεηηθά ζοκαηζζήμαηα (εκηάζεηξ,άγπμξ, ιύπε, ζιίρε), γηα κα απμθύγεη θάπμηεξ επίπμκεξ, επώδοκεξ,πιεθηηθέξ δμθημαζίεξ, γηα κα ειέγλεη ηηξ πνμζέζεηξ /ηα όνηα ηςκ άιιςκ(«ηεζη») (π.π. δαζθάιςκ), γηα κα οπμκμμεύζεη ηεκ ελμοζία ηςκ εκειίθςκ (δαζθάιςκ /θαζεγεηώκ).

15 η δημιοςπγία εξαηομικεςμένων ζσέζεων εμπιζηοζύνηρ κε ηα παηδηά πνπ παξνπζηάδνπλ «πξνβιήκαηα» θαη ε απνθπγή ζηηγκαηηζκνύ ηνπο απνηεινύλ θάπνηνπο από ηνπο πξωηαξρηθνύο ζηόρνπο θάζε απνηειεζκαηηθέο παξέκβαζεο ζην πιαίζην ηεο ηάμεο (Κνπξθνύηαο, 2007) Βαζηθέο αξρέο ζε ζρέζε κε ηελ αληηκεηώπηζε πξνβιεκάησλ ζην πιαίζην ηεο ηάμεο Ο δάζθαινο ζπκβάιιεη απνθαζηζηηθά κε ηελ ζηάζε ηνπ ζηε δηακόξθωζε ελόο «ζεξαπεπηηθνύ θιίκαηνο» ζην πιαίζην ηεο ηάμεο. H εγκαθίδπςζη μίαρ θεηικήρ οικολογίαρ κέζα ζηελ ηάμε, έλαο θιίκαηνο, εζηηαζκέλoπ ζηελ έληαμε θαη ππνζηήξημε όιωλ ηωλ παηδηώλ, αλεμάξηεηα από ηα καζεζηαθά θαη ζπκπεξηθνξηθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά

16 Η οπιοθέηηζη κανόνων, ε ζπκκεηνρή ηωλ παηδηώλ ζηελ δηακόξθωζε ηωλ θαλόλωλ, ε ζπλερήο αλαθνξά ζηνπο θαλόλεο, νη ζηαζεξέο επηβξαβεύζεηο η εςελιξία ζηε ρξήζε ζπκπεξηθνξηθώλ κεζόδωλ, η σπήζη σιούμοπ, η πποώθηζη ηυν δεξιοηήηυν και ηυν διαπποζυπικών ζρέζεωλ, η γνώζη ηνπ σαπακηήπα θαη ηηρ τςσολογίαρ ηωλ παηδηώλ, η επαπκήρ πληποθόπηζη ηωλ πξνβιεκάηωλ ηνπ παηδηνύ ζηελ νηθνγέλεηα, Η δςναηόηηηα σπήζηρ ζςμβοςλεςηικήρ επνπηείαο θαη ε ζηαζεξέο επαθέο κε ηνπο γνλέαο

17 Δλδεηθηηθά Παξαδείγκαηα αληηκεηώπηζεο εηδηθώλ ζεκάησλ Το ζσνεζηαλεμένο παιδί Ση κπνξνύλ λα θάλνπλ νη εθπαηδεπηηθνί: Να κηινύλ ζην παηδί αξγά θαη ήξεκα. Να δίλνπλ ζην παηδί ρξόλν γηα λα απαληήζεη ζε κηα εξώηεζε. Να απνδερηνύλ ην παηδί σο εληαία νληόηεηα. Ζ ζπζηνιή είλαη κόλν κηα πηπρή ηνπ ραξαθηήξα ελόο παηδηνύ. Να αλαπηύζζνπλ απηνεθηίκεζε έηζη ώζηε ην παηδί λα απνθηήζεη ηελ αζθάιεηα θαη ηελ απηνπεπνίζεζε πνπ ρξεηάδεηαη γηα λα αλαιακβάλεη θηλδύλνπο θαη λα εληάζζεηαη ζε λέεο θαηαζηάζεηο. Να αθήλνπλ ην παηδί λα βνεζά κηθξόηεξα παηδηά (Miller, 2003).

18 Το αποθαρρσμένο παιδί Τι μπορούν να κάνοσν οι εκπαιδεσηικοί: Να δείρλνπλ πξνζσπηθό ελδηαθέξνλ θαη λα ελζαξξύλνπλ ην παηδί. Να αλαπηύζζνπλ ηελ απηνεθηίκεζή ηνπ. Να εληζρύζνπλ ην παηδί. Να παξέρνπλ επαξθείο επθαηξίεο γηα ηελ επηηπρία ηνπ παηδηνύ θαη λα ην βνεζνύλ ζηελ ηάμε. Να ελζαξξύλνπλ ην παηδί λα ζπκκεηέρεη ζε ζπδεηήζεηο θαη δξαζηεξηόηεηεο ζηηο νπνίεο δελ ππάξρνπλ ζσζηέο θαη ιάζνο απαληήζεηο. Να βεβαηώλνληαη όηη ην παηδί έρεη θαηαλνήζεη ηελ εξγαζία θαη έρεη ηα θαηάιιεια πιηθά. Να αγλνήζνπλ ην «δελ κπνξώ» θαη λα ζεσξήζνπλ δεδνκέλν όηη ην παηδί ζα θάλεη ηελ εξγαζία ηνπ. Να ηνπ δώζνπλ επηινγέο γηα ην πνηα πξνβιήκαηα ζηελ εξγαζία ηνπ ρξεηάδεηαη λα επεμεξγαζηεί πξώηα, πνην κνιύβη λα ρξεζηκνπνηήζεη θ.ά. Να εληζρύζνπλ ηελ πξνζπάζεηα θαη λα επαηλέζνπλ ην παηδί γηα ηε δνπιεηά ηνπ θαη ηελ αλάιεςε ξίζθσλ θ.ά. (Miller, 2003).

19 Ο επιθεηικός μαθηηής Τι μπορούν να κάνοσν οι εκπαιδεσηικοί: Να θαζηεξώζνπλ δεκνθξαηηθνύο, δίθαηνπο θαη ζαθείο θαλόλεο ζηελ ηάμε όζνλ αθνξά ηε ζπκπεξηθνξά ησλ παηδηώλ θαη λα ηνπο εθαξκόδνπλ κε ζπλέπεηα. Ζ ςπρνινγηθή θαη ζσκαηηθή βία δελ ζα γίλνληαη αλεθηέο θαη ζα επηθέξνπλ άκεζεο ζπλέπεηεο. Να αλαπηύμνπλ κηα ζρέζε εκπηζηνζύλεο κε ην καζεηή θαη λα εκπλένπλ αθνζίσζε. Να δηαρσξίζνπλ ηελ πξάμε από ην άηνκν πνπ ηε δηαπξάηηεη. Να δείμνπλ ζην παηδί όηη ην ζπκπαζνύλ, αιιά θαη όηη δελ ζα αλερηνύλ ηε ζσκαηηθή ή ςπρνινγηθή βία πνπ αζθεί ζηνπο άιινπο. Να επαηλνύλ ην παηδί όηαλ επηδεηθλύεη αξκόδνπζα ζπκπεξηθνξά θαη λα απνθεύγνπλ ηελ άζθνπε πξνζνρή ζε αλάξκνζηεο ελέξγεηεο. Να πξνζθέξνπλ επθαηξίεο ζην παηδί, ώζηε λα θεξδίζεη ηελ πξνζνρή κε θνηλσληθά απνδεθηνύο ηξόπνπο. Να απνηεινύλ πξόηππν ζεβαζκνύ. Να πξνζπαζνύλ λα αλαπηύμνπλ θαηαλόεζε.

20 Να ην ξσηνύλ πσο ζα έλησζαλ νη άιινη ζε κηα δεδνκέλε θαηάζηαζε. Να βνεζνύλ ην καζεηή λα αλαγλσξίζεη θαη λα εθθξάζεη ηα αηζζήκαηά ηνπ κε ηνλ θαηάιιειν ηξόπν. Να εμεξεπλνύλ πηζαλά καζεζηαθά πξνβιήκαηα ή δηαηαξαρή ειιεηκκαηηθήο πξνζνρήο θαη λα ιακβάλνπλ κέηξα γηα λα ηα αληηκεησπίζνπλ. Να ζπλαληώληαη κε ηνπο γνλείο γηα λα ζπδεηήζνπλ ηνπο πξνβιεκαηηζκνύο ηνπο ζρεηηθά κε ηελ επηζεηηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ παηδηνύ θαη λα εμεγήζνπλ ηνπο ζρνιηθνύο θαλόλεο γηα ηηο ζπλέπεηεο κηαο ηέηνηαο ζπκπεξηθνξάο. Να επηθνηλσλνύλ θαη λα ζπλεξγάδνληαη κε όινπο ηνπο εθπαηδεπηηθνύο ηνπ ζρνιηθνύ πξνγξάκκαηνο, λα επαγξππλνύλ όινη γηα ζεκάδηα νηθνγελεηαθήο θαθνπνίεζεο θαη λα αλαθέξνπλ ηέηνηα πεξηζηαηηθά όπνπ θαη όηαλ ρξεηαζηεί θ.ά.(fontana, 1998).

21 Μηα πξψηε εηθφλα ησλ πξνβιεκάησλ ζε κηα ζρνιηθή ηάμε

22 Γεληθό πιάλν γηα ηε δηαρείξηζε θαη ηξνπνπνίεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο Παξαθνινπζνύκε ην ζρέδην παξέκβαζεο Πξνζδηνξίδνπκε ηελ πξνβιεκαηηθή ζπκπεξηθνξά πγθεληξώλνπκε πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην πεξηβάιινλ ηνπ/ηεο καζεηή/ηξηαο Αλαπηύζζνπκε έλα ζρέδην παξέκβαζεο Γηαηππώλνπκε ππνζέζεηο ζρεηηθά κε ην ζθνπό πνπ ππεξεηεί ε πξνβιεκαηηθή ζπκπεξηθνξά

23 ηξαηεγηθέο δηαρείξηζεο θαη αληηκεηώπηζεο πξνβιεκάησλ Σπκπεξηθνξηζηηθή πξνζέγγηζε Γλσζηηθν-ζπκπεξηθνξηζηηθή πξνζέγγηζε Οηθνζπζηεκηθή πξνζέγγηζε Λεηηνπξγηθή πξνζέγγηζε

24 Ζ ζπκπεξηθνξηζηηθή πξνζέγγηζε Ζ παξαηεξήζηκε ζπκπεξηθνξά κπνξεί λα πεξηγξαθεί κε αληηθεηκεληθνχο φξνπο. Ζ ζπκπεξηθνξά καζαίλεηαη. Οη παξαηεξήζεηο κπνξνχλ λα απνηππσζνχλ

25 ηάδηα παξέκβαζεο Πιαίζην παξεκβάζεσλ Σξνπνπνίεζε πεξηβάιινληνο ζρνιηθήο ηάμεο Παξαηήξεζε ζπκπεξηθνξάο Γηακφξθσζε καζεζηαθνχ πεξηβάιινληνο Μείσζε ηεο αλεπηζύκεηεο ζπκπεξηθνξάο Γόκεζε επηζπκεηήο ζπκπεξηθνξάο Αμηνιόγεζε

26 Δόμηζη επιθςμηηήρ ζςμπεπιθοπάρ Ακνηβέο: έπαηλνη, θαινί βαζκνί, πφληνη θαη δηαθξηηηθά, εηδηθέο επζχλεο Ζ επηζηνιή ηνπ/ηεο Γηεπζπληή/ληξηαο Ζ δηαθνπή ηεο ζεηηθήο ελίζρπζεο Ζ αξλεηηθή ελίζρπζε

27 Μείσζε αλεπηζύκεηεο ζπκπεξηθνξάο Απόζβεζε (ζθόπηκε αγλόεζε) Αθαίξεζε πξνλνκίσλ, κείσζε αληαιιάμηκσλ ακνηβώλ, απνκάθξπλζε από ηελ θαηάζηαζε πξόβιεκα Φύιιν πεξηζπιινγήο

28 Δλδεηθηηθό πιαίζην αληαιιάμηκσλ ακνηβώλ Μνηξάδσ ηα έληππα 1 πφληνο Κάζνκαη 10 ιεπηά θαη δηαβάδσ ην θείκελν πνπ κνπ αλέζεζαλ ή ζπδεηώ (πξνζρνιηθή ειηθία) 5 πφληνη

29 Καηά ηελ ψξα απνκάθξπλζεο ηνπ καζεηή/ηξηαο Φύιιν πεξηζπιινγήο Ση έθαλα Γηαηί ην έθαλα; Πνηεο ζπλέπεηεο είρε απηό πνπ έθαλα; Ση κπνξώ λα θάλσ γηα λα κελ ην επαλαιάβσ;

30 Γλσζηηθν- ζπκπεξηθνξηζηηθή πξνζέγγηζε Αλακέλεηαη αιιαγή ζηε ζθέςε ηνπ αηόκνπ, ε νπνία ζα επηθέξεη ηξνπνπνηήζεηο ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπ ηόρνο είλαη ε γλσζηηθή αλαδόκεζε Σν άηνκν έρεη ηε δπλαηόηεηα λα παξαηεξεί, λα εληνπίδεη θαη λα ξπζκίδεη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ

31 Σεπκηθέξ Α.1. 1ν ζηάδην: Ο εθπαηδεπηηθφο σο πξφηππν κίκεζεο Γ. /3ν ζηάδην: απηνθαζνδήγεζε Ζ ηερληθή ηεο ιεθηηθήο απηνθαζνδήγεζεο Α2/ (Πνην είλαη ην πξόβιεκα; Ση πξέπεη λα θάλσ; Πνην είλαη ην ζρέδηό κνπ; (Απηναμηνιόγεζε) Β./2ν ζηάδην: εηεξνθαζνδήγεζε ( ν καζεηήο εθηειεί απηό πνπ θάλεη ν εθπαηδεπηηθόο)

32 Ζ ηερληθή ηεο επίιπζεο ςπρν-θνηλσληθώλ πξνβιεκάησλ Γηδάζθνπκε ηερληθέο γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο Ο καζεηήο ζα πξέπεη λα απνθηήζεη δεμηόηεηεο: Οξηζκνχ ηνπ πξνβιήκαηνο Καζνξηζκνχ ζηφρσλ Παξαγσγήο ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ Λήςεο απνθάζεσλ Δθαξκνγήο

33 Δλδεηθηηθφ παξάδεηγκα παηρληδηνχ γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ ζπκνχ πκπιήξσζε θχιινπ εξγαζίαο (ηη κε ζπκψλεη; Εσγξαθηά γηα παηδηά κηθξφηεξεο ειηθίαο)

34 Σν ζπκόκεηξν & ν ζεκαηνδόηεο ηνπ ζπκνύ

35 ΠΡΟΒΛΖΜΑ; ΣΗ ΣΔΝΑΥΧΡΗΑ! ΣΗ ΘΤΜΟ! ΣΗ ΛΤΠΖ! ΚΟΚΚΗΝΟ: ΣΑΜΑΣΧ!!! ΠΟΡΣΟΚΑΛΗ: ΚΔΠΣΟΜΑΗ ΚΑΗ ΓΔΝ ΜΗΛΑΧ. ΤΕΖΣΧ ΜΔ ΑΝΘΡΧΠΟΤ ΠΟΤ ΑΓΑΠΧ. ΠΡΑΗΝΟ: ΓΗΝΧ ΛΤΖ ΚΑΗ ΣΖΝ ΛΤΠΖ ΔΥΧ ΑΦΖΔΗ!!!

36 Παηρλίδηα γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ ζπκνχ Σν εκεξνιφγην ηνπ ζπκνχ Ση ζε έθαλε λα ζπκψζεηο; Ση έθαλεο; Ο ζπκφο ζνπ έιπζε ην πξφβιεκα; Μπφξεζεο λα ειέγμεηο ην ζπκφ ζνπ; Πψο ζα ρεηξηζηείο ην ζπκφ ζνπ ζε άιιε πεξίπησζε

37 Ζ ρειώλα ηνπ Robin Παηρλίδη γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ ζπκνύ γηα καζεηέο κηθξήο ειηθίαο O/ε εθπαηδεπηηθόο δηεγείηαη ηελ ηζηνξία ηεο κηθξήο ρειώλαο. Σν κηθξό ρεισλάθη, πνπ πάληα πιεθόληαλ ζε δύζθνιεο θαηαζηάζεηο, άξρηζε λα αθνινπζ ηελ ππόδεημε ηεο γηαγηάο ρειώλαο θαη ην κπζηηθό ηνπο όπιν. ε δύζθνιεο ζηηγκέο, καδεπόηαλ ζην θαβνύθη. Αθνινπζεί δξακαηνπνίεζε θαη νη καζεηέο αζθνύληαη ζε αζθήζεηο ραιάξσζεο

38 Οηθνζπζηεκηθή πξνζέγγηζε 1. Ζ ζπκπεξηθνξά θαζνξίδεηαη απφ ηνλ ηξφπν πνπ ην άηνκν εξκελεχεη κηα δεδνκέλε θαηάζηαζε 2.Τπάξρνπλ πεξηζζφηεξεο απφ κηα εξκελείεο ηεο θαηάζηαζεο 3.Δάλ αιιάμεη ε εξκελεία ζα αιιάμεη θαη ε ζπκπεξηθνξά 4.Ζ αιιαγή ηεο ζπκπεξηθνξάο ζα επεξεάζεη θαη ηηο αληηιήςεηο ησλ άιισλ

39 Σερληθέο νηθνζπζηεκηθήο πξνζέγγηζεο Ζ ηερληθή ηεο αλαπιαηζίσζεο (πώο λα ζθεθηείηε ην πξόβιεκα δηαθνξεηηθά) Ζ ηερληθή ηεο ζεηηθήο ππνδήισζεο ησλ θηλήηξσλ (αλαδεηώληαο ζεηηθά θίλεηξα ζηα πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο) Ζ ηερληθή ηεο ππνδήισζεο ησλ ιεηηνπξγηώλ ηνπ νηθνζπζηήκαηνο (αλαδεηώληαο ζεηηθέο ιεηηνπξγίεο ζηα πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο) Ζ ηερληθή ηεο θεξθόπνξηαο (επεξεάδνληαο έκκεζα ην πξόβιεκα) Ζ ηερληθή ηνπ εληνπηζκνύ εμαηξέζεσλ (εζηηάδνληαο ηελ πξνζνρή ζε όηη δελ απνηειεί πξόβιεκα)

40 Σερληθέο νηθνζπζηεκηθήο πξνζέγγηζεο Το παράδειγμα ηοσ παιδιού ποσ «πεηάγεηαι» ζηο μάθημα Αλαδήηεζε ζεηηθώλ ιεηηνπξγηώλ = ζχζηεκα εμέηαζεο Δπζηπρώο, νη παιηέο ζπλήζεηεο δελ αιιάδνπλ εύθνια. Αλ αξρίζεηο πάιη λα «πεηάγεζαη», απηό κπνξεί λα ζεκαίλεη όηη μαλαγύξηζα ζηνλ παιηό ηξόπν εμέηαζεο. Δλζάξξπλζε πξνβιεκαηηθήο ζπκπεξηθνξάο = θαηαγξαθή απάληεζεο απφ ην καζεηή πξηλ λα «πεηαρηεί» Ίζσο ζηελ αξρή ην βξίζθεηο δύζθνιν λα γξάθεηο απηό πνπ ζέιεηο λα πεηο, γη απηό δε ζα θαηλόηαλ παξάμελν, αλ «πεηαγόζνπλ» θάπνπ θάπνπ.

41 Σερληθέο νηθνζπζηεκηθήο πξνζέγγηζεο Το παράδειγμα ηοσ παιδιού ποσ «πεηάγεηαι» ζηο μάθημα Αλαπιαηζίσζε = ελζνπζηαζκφο Σεκπέιεδεο; θαπεηάλ-θαζαξίεο; ή δπν θαινί θίινη; Θεηηθή ππνδήισζε θηλήηξσλ = ελδηαθέξνλ Πηζηεύσ όηη ν ελζνπζηαζκόο ζνπ ζα εθδειώλεηαη πόηε πόηε κε ηξόπνπο απξνζδόθεηνπο. Απηό ζα πεξίκελε θαλείο από έλα δξαζηήξην άηνκν ζαλ θαη ζέλα Είκαη πξαγκαηηθά επραξηζηεκέλνο πνπ έρσ έλα καζεηή ζαλ εζέλα, κε ηόζν ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα. Δε ζα απνηεινύζε έθπιεμε γηα κέλα, αλ κεξηθέο θνξέο απαληνύζεο ρσξίο λα εξσηεζείο.

42 Το ζύγτρονο πλαίζιο για ηην ανηιμεηώπιζη ηων προβλημάηων ζσμπεριθοράς ζηο ζτολείο: Η λειηοσργική προζέγγιζη

43 Η λειηοσργική προζέγγιζη χκθσλα κε ηελ πξνζέγγηζε απηή (ΟΔΠΔΚ, 2008) νη θχξηνη ζηφρνη ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο είλαη: 1. Ζ επηινγή επηζπκεηψλ ζπκπεξηθνξψλ θαη ε πηνζέηεζε θαη ελίζρπζή ηνπο, έλαληη απηψλ πνπ επηδηψθνπκε λα πεξηνξίζνπκε θαη λα εμαιείςνπκε. 2. Ζ αλαδήηεζε ησλ αηνκηθψλ θνηλσληθψλ θαη αθαδεκατθψλ ηθαλνηήησλ ησλ παηδηψλ, πάλσ ζηηο νπνίεο ζα επελδχζνπκε. 3. Οη αιιαγέο ζην ζρνιηθφ ζχζηεκα (εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα, δηδαθηηθή χιε, νξγάλσζε δσήο ζηε ζρνιηθή θνηλφηεηα) έηζη ψζηε λα αμηνπνηεζνχλ νη ηθαλφηεηεο απηέο. 4. Ζ ρξήζε αηνκηθψλ εληζρπηψλ, ψζηε νη επηζπκεηέο ζπκπεξηθνξέο λα δηαηεξεζνχλ, αιιά θαη λα εληζρπζνχλ.

44 Ζ ζπγθεθξηκέλε πξνζέγγηζε δίλεη έκθαζε ζηνπο ηνκείο ηεο θαζαξφηεηαο θαη ζαθήλεηαο ησλ ζρνιηθψλ θαλφλσλ, ηεο ελίζρπζεο θαη παξνρήο βνήζεηαο ζηνπο καζεηέο απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ηηο άιιεο εηδηθφηεηεο πνπ εκπιέθνληαη ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, αιιά θαη ζηε δηαθνξεηηθφηεηα ησλ καζεηψλ (Goldiamond, 1974). Σε «ιεηηνπξγηθή αμηνιφγεζε» ησλ καζεηψλ. χκθσλα κε ηνπο Neef θαη Iwata (1994) σο «ιεηηνπξγηθή αμηνιφγεζε» πεξηγξάθεηαη ε πξνζπάζεηα πξνζδηνξηζκνχ ησλ πεξηβαιινληηθψλ ζηνηρείσλ πνπ θαζνξίδνπλ ηηο πηζαλέο αληηδξάζεηο ελφο καζεηή.

45 Δηαπείνηζε ηάλεξ Παξαδείγκαηα

46 Παξαδείγκαηα Γηαρείξηζε Σάμεο Classroom Management Γεκηνπξγία θαη δηαηήξεζε καζεζηαθνύ πεξηβάιινληνο «Απψηεξνο ζθνπφο ηεο δηαρείξηζεο ηάμεο δελ είλαη ε ζπκκφξθσζε ζηνπο θαλφλεο ή ν έιεγρνο, αιιά ε δπλαηφηεηα παξνρήο ίζσλ επθαηξηψλ ζε φινπο ηνπο καζεηέο» «Απψηεξνο ζηφρνο είλαη ε δεκηνπξγία ζσμμεηοτικού, σποζηηριτηικού θαη ζηοργικού μαθηζιακού περιβάλλονηος»

47 εκάνημ 1 - Δηαπείνηζε ηάλεξ «Ο Γηώξγνο είλαη έλαο καζεηήο ρσξίο καζεζηαθά πξνβιήκαηα θαη ρσξίο ηδηαίηεξα πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο. Τελ ώξα ηνπ καζήκαηνο ν Γηώξγνο ζπζηεκαηηθά δπζθνιεύεηαη λα ζπγθεληξσζεί, δελ εξγάδεηαη ηθαλνπνηεηηθά, δελ αθνινπζεί ηελ πνξεία ηεο δηδαζθαιίαο θαη δηαθόπηεη ην κάζεκα. Η ζπκπεξηθνξά ηνπ Γηώξγνπ απνζπά ηελ πξνζνρή θαη άιισλ καζεηώλ θαη δεκηνπξγεί αηαμία ζηελ ηάμε.» ε πνηνπο παξάγνληεο πηζηεύεηε όηη νθείιεηαη ε ζπκπεξηθνξά ηνπ Γηώξγνπ ;

48 Έιιεηρε εζηίαζεξ από ημ μαζεηή ζηε μαζεζηαθή δηαδηθαζία (μff focus Behavior) Σν ζέκα πνπ δηδάζθνπκε δε ζπλδέεηαη κε ηε δσή ηνπ παηδηνχ άξα είλαη μέλν πξνο ην παηδί Σν ζέκα αιιά θαη ν ηξφπνο δηδαζθαιίαο δελ είλαη ελδηαθέξνλ γηα ην παηδί Σν ζέκα θαη ν ηξφπνο δηδαζθαιίαο πξνθαινχλ άγρνο ζην καζεηή Ο ρξφλνο ζπγθέληξσζεο ησλ καζεηψλ ζε έλα ζέκα είλαη κηθξφο θαη απηφ γηαηί ν εγθέθαινο ηνπο επεμεξγάδεηαη ζπλερψο ηα εξεζίζκαηα ηνπ πεξηβάιινληφο ηνπο θαη ζε απηά αληηδξνχλ (Donna Walker Tileston, 2004) Πώο κπνξνύκε λα απνθύγνπκε ή λα αλαζηείινπκε κηα ηέηνηα ζπκπεξηθνξά όηαλ παξνπζηαζηεί ζηε δηθή καο ηάμε;

49 ελάξην 2 Ο Αληξέαο είλαη έλαο αξθεηά θαιφο καζεηήο φκσο δπζθνιεχεηαη λα αθνινπζήζεη ηνπο θαλφλεο ηεο ηάμεο. Κάπνηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ είλαη φηη : Γηαθφπηεη ηνπο άιινπο φηαλ κηινχλ εθψλεηαη θαη πεξπαηά κέζα ζηελ ηάμε άζθνπα πκπεξηθέξεηαη κε αγέλεηα Ση κπνξνύκε λα θάλνπκε γηα λα πείζνπκε θαη λα βνεζήζνπκε ηνλ Αληξέα λα αιιάμεη;

50 Γνθηκάζηε Πξνζέμεηε λα είζαζηε εζείο παξάδεηγκα πξνο κίκεζε Βάιηε ηνλ λα εξγαζηεί κε παηδηά πνπ απνηεινχλ παξάδεηγκα πξνο κίκεζε Μηιήζηε καδί ηνπ θαη αθήζηε ηνλ λα ζαο πεη φηη απηφο αηζζάλεηαη Κάλεηε καδί ηνπ έλα «πκβφιαην πκπεξηθνξάο» ζην νπνίν ην παηδί ζα ζέζεη ηνπο δηθνχ ηνπ ζηφρνπο

51 Μειέηε πενίπηςζεξ: Πέηνμξ, 5 πνόκςκ. Μέρξη πξόζθαηα, ν Πέηξνο, πνπ είλαη κνλαρνπαίδη, παξαθνινπζνύζε ην πξόγξακκα ηνπ θιαζζηθνύ λεπηαγσγείνπ, αιιά ηώξα, ιόγσ εξγαζίαο ηεο κεηέξαο ηνπ, παξαθνινπζεί ην πξόγξακκα ελόο νινήκεξνπ λεπηαγσγείνπ. Είλαη έλα έμππλν παηδί θαη θαίλεηαη λα δηαζθεδάδεη ζπκκεηέρνληαο ζε δξαζηεξηόηεηεο θαη εθηειώληαο εξγαζίεο ηηο νπνίεο εθπιεξώλεη πνιύ γξήγνξα. Πξνηηκά λα παίδεη κε έλα ή δπν παηδηά θαη ζέιεη πάληνηε λα δηεπζύλεη ν ίδηνο ην παηρλίδη. Τζηκπάεη ή ρηππάεη ηα άιια παηδηά όηαλ δελ θάλνπλ απηά πνπ ηνπο ιέεη, δηαηάδνληάο ηα λα βγνύλε από ην παηρλίδη, ιέγνληαο «Δελ ζε αθήλσ λα παίμεηο ζην παηρλίδη κνπ». Ο Πέηξνο όιν θαη ζπρλόηεξα ηώξα ζπκπεξηθέξεηαη κε απηό ηνλ ηξόπν θαη επθαηξηαθά ηζηκπάεη ή ρηππάεη θάπνην άιιν παηδί ρσξίο θάπνηνλ εκθαλή ιόγν, κεξηθέο θνξέο δε ην θάλεη, πεξλώληαο απιά από κπξνζηά ηνπ. Πνηεο ζηξαηεγηθέο ζα κπνξνύζακε λα πηνζεηήζνπκε πξνθεηκέλνπ λα βνεζήζνπκε απνηειεζκαηηθά ηνλ Πέηξν λα πεηύρεη απηνύο ηνπο ζηόρνπο;

52 Πξόβιεκα: Σηηο Τξίηε θαη Πέκπηε Τάμε εγγξάθνληαη κε κηθξή θαζπζηέξεζε, αξρέο Οθηώβξε, δύν αγόξηα πνισληθήο θαηαγσγήο, πνπ δε γλσξίδνπλ ειιεληθά. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζρνιηθνύ έηνπο απηόο ηεο Τξίηεο εθδειώλεη έληνλα ζπκπηώκαηα πξνβιεκαηηθήο θαη κε απνδεθηήο ζπκπεξηθνξάο (ρηππάεη, παξελνριεί ζεμνπαιηθά, έρεη ρακειή επίδνζε, θαζπζηεξεί ζηελ εθκάζεζε ηεο γιώζζαο). Τν ζηειερηθό δπλακηθό ηεο εθπαίδεπζεο ελεκεξώλεηαη ηέινο Ιαλνπαξίνπ. Τη ζεσξείηε όηη πξέπεη λα εμεηαζηεί, πνηεο ελέξγεηεο πξέπεη λα γίλνπλ θαη ζε πνηα επίπεδα;

53 Αλ έλα παηδί δεη κέζα ζηελ θξηηηθή: Μαζαίλεη λα θαηαθξίλεη Αλ έλα παηδί δεη κέζα ζηελ έρζξα: Μαζαίλεη λα θαπγαδίδεη Αλ έλα παηδί δεη κέζα ζηελ εηξσλεία: Μαζαίλεη λα είλαη ληξνπαιό Αλ έλα παηδί δεη κέζα ζηελ ληξνπή: Μαζαίλεη λα είλαη έλνρν Αλ έλα παηδί δεη κέζα ζηελ θαηαλόεζε: Μαζαίλεη λα είλαη ππνκνλεηηθό Αλ έλα παηδί δεη κέζα ζηνλ έπαηλν: Μαζαίλεη λα εθηηκά Αλ έλα παηδί δεη κέζα ζηελ δηθαηνζύλε: Μαζαίλεη λα είλαη δίθαην Αλ έλα παηδί δεη κέζα ζηελ αζθάιεηα: Μαζαίλεη λα πηζηεύεη Αλ έλα παηδί δεη κέζα ζηελ επηδνθηκαζία: Μαζαίλεη λα έρεη απηνεθηίκεζε Αλ έλα παηδί δεη κέζα ζηελ παξαδνρή θαη θηιία: Μαζαίλεη λα βξίζθεη ηελ αγάπε κέζα ζηνλ θόζκν.

54 ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ American Psychiatric Association (APA). (1998). Fact sheet : Violence and mentalillness. Washington, DC: Author Carr, A. (1999). The Handbook of Child and Adolescent Clinical Psychology. London: Routledge Farrington, D. P. (1993), Understanding and Preventing Bullying, in: M. Tony (ed), Crime and Justice, Vol.17, University of Chicago Press. Fontana, D.(1998). Ψπρνινγία γηα εθπαηδεπηηθνύο. Αζήλα: αββάιαο Herbert M. (1998). Σρνιηθά Πξνβιήκαηα ηεο Παηδηθήο Ηιηθίαο, Αζήλα, Διιεληθά Γξάκκαηα. Loeber, R., & Hay, D. F. (1997). Key issues in the development of aggression and violence from childhood to early adulthood. Annual Review of Psychology, 48, Miller, L. J. (2003). Empirical evidence related to therapies for sensory processing impairments [Electronic version]. NASP Communique, 31. Weinstein C., Tomlinson-Clarke S., & Curran M. (2004). Toward a Conception of Culturally Responsive Classroom Management. Journal of Teacher Education, 55(1), Καλδαξάθεο, Α. Γ. (2004). Σπλππάξρνπλ νη καζεζηαθέο δπζθνιίεο κε ηα πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο; Αζήλα, Δθδφζεηο αββάιαο. Καπθά, Γ. εκεηψζεηο ζεκαηηθήο ελφηεηαο 2β. Βαζηθέο αξρέο δηαρείξηζεο ζρνιηθήο ηάμεο, Δηαρείξηζε ηεο πνιπκνξθίαο ηνπ καζεηηθνύ πιεζπζκνύ, δεηήκαηα ζπκπεξηθνξάο, καζεζηαθέο δπζθνιίεο Κνπξάθεο, Ν. (επηκ.), Έξεπλα γηα ηελ Οκαδηθή Παξαβαηηθόηεηα Μαζεηώλ Λπθείνπ ζε Σρνιεία ησλ Αζελώλ(2003) Κνπξθνύηαο, Ζ. (2007). Πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο ζηα παηδηά: Παξεκβάζεηο ζην πιαίζην ηεο νηθνγέλεηαο θαη ηνπ ζρνιείνπ. Αζήλα: Διιεληθά Γξάκκαηα Μπάιηνπ, Δ. (2008). εκεηψζεηο Γηαρείξηζε Πξνβιεκάησλ πκπεξηθνξάο ζηε ρνιηθή Σάμε. ΟΔΠΔΚ (2008). ΑΠΟΚΛΗΝΟΤΔ ΤΜΠΔΡΗΦΟΡΔ - ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΚΡΗΔΩΝ ΣΟ ΥΟΛΔΗΟ. ΦΑΚΔΛΟ ΜΔΛΔΣΖ ηαπξνχια Βαιηαληή. Γηαρείξηζε ηεο ηάμεο. Παξνπζίαζε nde.pdf Υξεζηάθεο, Κ. (2001) Πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο ζηε ζρνιηθή ειηθία: εθηίκεζε, πξόιεςε, θαηαγξαθή, αληηκεηώπηζε. Αζήλα: εθδ. Αηξαπφο. Webster-Stratton, C., and Hammond, M. (1999). Marital conflict management skills, parenting style, and early-onset conflict problems: Processes and pathways. Journal of Child Psychology and Psychiatry 40(6):

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

Κοιμό Γεωγραφικό Υπόβαθρο για το WISE

Κοιμό Γεωγραφικό Υπόβαθρο για το WISE Κοιμό Γεωγραφικό Υπόβαθρο για το WISE Νονιήξ Γ. Γεςζεζία ΓΝΓ Ημοθμοβίκμξ Α. Γζκηθό Ιεηζόβημ Νμιοηεπκείμ Οαιαπώνεξ Ι. Γεςζεζία ΓΝΓ Πη είκαη ημ θμηκό γεςγναθηθό οπόβαζνμ γηα ημ WISE Απμηειείηαη από : A.

Διαβάστε περισσότερα

Λύζεηξ αζθήζεςκ ζενμόηεηαξ

Λύζεηξ αζθήζεςκ ζενμόηεηαξ Λύζεηξ αζθήζεςκ ζενμόηεηαξ 1. Να μεηαηνέρεηε ηηξ αθόιμοζεξ ζενμμθναζίεξ από βαζμμύξ Κειζίμο ζε βαζμμύξ Κέιβηκ ή ακηίζηνμθα. i. 25 C = 25+273=298K ii. iii. iv. 274 K =274-273=1 C 33 C = 33+273=306 K 300

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

Επακαιεπηηθό ζέμα ζημ 1 0 θεθάιαημ

Επακαιεπηηθό ζέμα ζημ 1 0 θεθάιαημ Επακαιεπηηθό ζέμα ζημ 1 0 θεθάιαημ Δύμ αθηίκεξ μμκμπνςμαηηθμύ θςηόξ με μήθμξ θύμαημξ 600 nm ζημ θεκό εηζάγμκηαη από ημ θεκό ζε δύμ μπηηθά μέζα με δείθηεξ δηάζιαζεξ n 1 = 1,5 ημ n 2 = 1,2 θαη πάπμξ d =

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

i, ημ μκμμάδμομε ζύκμιμ ηςκ

i, ημ μκμμάδμομε ζύκμιμ ηςκ ΜΙΓΑΔΙΚΟΙ. ΜΞΖΟΙΜΟ ΙΖΓΑΔΖΗΩΚ Μηγαδηθμί είκαη μη ανηζμμί ηεξ μμνθήξ. όπμο, θαη Τμ ζύκμιμ ηςκ μηγαδηθώκ ημ ζομβμιίδμομε με. Δειαδή: { :, } Τμοξ μηγαδηθμύξ ημοξ ζομβμιίδμομε ζοκήζςξ με Τμ γηα ημ μπμίμ ηζπύεη:

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Τη πεξηιακβάλεη ην κελνύ Τη είλαη ε ζπλαηζζεκαηηθή αγωγή Πνηα είλαη ηα νθέιε Πωο ηελ εθαξκόδνπκε Σηξαηεγηθέο Δξωηεκαηνιόγηα Βηωκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο Σπδήηεζε Γηάιιεηκα

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Π α ζ ο κ ζ ή μ α η α μ ε κ ύ μ α η α ή η α κ ή δ ε γ κ ς ζ η ά : Γ ι ε ο ζ ε ν ί α, Δ ε μ μ θ ν α η ί α, α δ μ ύ ι ς η ε Γ ι ι ά δ α.

Π α ζ ο κ ζ ή μ α η α μ ε κ ύ μ α η α ή η α κ ή δ ε γ κ ς ζ η ά : Γ ι ε ο ζ ε ν ί α, Δ ε μ μ θ ν α η ί α, α δ μ ύ ι ς η ε Γ ι ι ά δ α. Ε δ ή ι ς ζ ε π ν μ θ ή ν ο λ ε η μ ο Ι ί θ ε Θ ε μ δ ς ν ά θ ε, πμο γνάθηεθε δύμ μένεξ μεηά ημ πναληθόπεμα ηςκ Σοκηαγμαηανπώκ, ζηηξ 23 Απνηιίμο ημο 1967, θαη απεοζοκόηακ «πνμξ ηε Δηεζκή Κμηκή Γκώμε, ημκ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΓΙΑ 1 Ο α. i. Δίκεηαη ε ζοκάνηεζε. Ακ μη ζοκανηήζεηξ είκαη παναγωγίζημεξ, κα απμδείλεηε όηη:. ii. Πόηε μηα ζοκάνηεζε ζε έκα δηάζηεμα ημο πεδίμο ανηζμμύ ηεξ ιέγεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΘΕΙΑ Β1.1 Μ ΝΘΑΚΕΠΕΟ ΓΕ

ΙΑΘΕΙΑ Β1.1 Μ ΝΘΑΚΕΠΕΟ ΓΕ ΙΑΘΕΙΑ Β1.1 Μ ΝΘΑΚΕΠΕΟ ΓΕ Ε Γε μαξ θαίκεηαη πμιύ μεγάιε, θονημιεθηηθά απένακηε. Ε αίζζεζε αοηή δεκ ακηηπνμζςπεύεη ηεκ αιήζεηα. Ε Γε είκαη απιώξ έκα από ηα αμέηνεηα μονάκηα ζώμαηα πμο βνίζθμκηαη ζημ δηάζηεμα.

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Multiple Choice Examination

Multiple Choice Examination Multiple Choice Examination 3 December 2011 1. Τμ πνοζμνοπείμ Tau Tona ζημ Carltonville ηεξ Νόηηαξ Αθνηθήξ, είκαη ημ βαζύηενμ μνοπείμ ζημ θόζμμ με βάζμξ 3.9 km. Ακ, ζηεκ επηθάκεηα ημο μνοπείμο, έκα απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν

Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν ΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν ENOTHTA: Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν ΜΑΘΗΜΑ: Επηζηήµε ΣΑΞΗ: Β ΚΟΠΟ Οη µαζεηέρ θαιούνηαη να οπγανώζοςν µε βάζε δηαθοπεηηθά θπηηήπηα θάζε θοπά, πιεποθοπίερ πος είδε γνυπίδοςν.

Διαβάστε περισσότερα

ΩΤΟΣΚΛΗΡΥΝΣΗ. Δρ Εμμανουθλ Χατζημανώλης. Ωτορινολαρυγγολόγος-Χειρουργός Κεφαλής και Τραχήλου. Δ/τής της Κλινικής Κεφαλής και Τραχήλου νοσ.

ΩΤΟΣΚΛΗΡΥΝΣΗ. Δρ Εμμανουθλ Χατζημανώλης. Ωτορινολαρυγγολόγος-Χειρουργός Κεφαλής και Τραχήλου. Δ/τής της Κλινικής Κεφαλής και Τραχήλου νοσ. ΩΤΟΣΚΛΗΡΥΝΣΗ Δρ Εμμανουθλ Χατζημανώλης Ωτορινολαρυγγολόγος-Χειρουργός Κεφαλής και Τραχήλου Δ/τής της Κλινικής Κεφαλής και Τραχήλου νοσ. "ΥΓΕΙΑ" Η ςημζθιήνοκζε είκαη μία από ηηξ ζοκεζέζηενεξ αηηίεξ βανεθμΐαξ.

Διαβάστε περισσότερα

Κα ακαγκςνίζμομε ημ ηηηάκημ ένγμ (όιςκ) ηςκ ενγαδμμέκςκ ζημ CERN. Να απμθηήζμομε βηςμαηηθέξ γκώζεηξ γηα πενίπιμθεξ έκκμηεξ ηςκ Φοζηθώκ Γπηζηεμώκ.

Κα ακαγκςνίζμομε ημ ηηηάκημ ένγμ (όιςκ) ηςκ ενγαδμμέκςκ ζημ CERN. Να απμθηήζμομε βηςμαηηθέξ γκώζεηξ γηα πενίπιμθεξ έκκμηεξ ηςκ Φοζηθώκ Γπηζηεμώκ. Ζηαιία Γιβεηία Μη ζηόπμη μαξ Να πνμβιεμαηηζημύμε γηα ηεκ απανπή ημο ζύμπακημξ. Κα ακαγκςνίζμομε ημ ηηηάκημ ένγμ (όιςκ) ηςκ ενγαδμμέκςκ ζημ CERN. Να απμθηήζμομε βηςμαηηθέξ γκώζεηξ γηα πενίπιμθεξ έκκμηεξ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Έλα παξάδεηγκα δηαδνρήο κε ιεθηηθώλ παξεκβάζεσλ ζην νπνίν εθαξκόδεηαη ε αξρή ηεο πξννδεπηηθήο παξέκβαζεο είλαη:

Έλα παξάδεηγκα δηαδνρήο κε ιεθηηθώλ παξεκβάζεσλ ζην νπνίν εθαξκόδεηαη ε αξρή ηεο πξννδεπηηθήο παξέκβαζεο είλαη: 1 Τέζζεπιρ βαζικέρ απσέρ για ηην ανηιμεηώπιζη ανεπιθύμηηηρ ζςμπεπιθοπάρ Σν κάζεκα ηεο Φπζηθήο Αγσγήο απαηηείηαη από ηε κηα πιεπξά λα είλαη επράξηζην θαη από ηελ άιιε απαηηείηαη ε εθαξκνγή θαλόλσλ, ώζηε

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Σ Ο Ξ Υ Η Φ Θ Ω Μ Ι Α Α Π Θ Ζ Ξ Λ Ε Μ Ω Μ

Σ Ο Ξ Υ Η Φ Θ Ω Μ Ι Α Α Π Θ Ζ Ξ Λ Ε Μ Ω Μ Α Θ Η Ρ Η F O T O Σ Ο Ξ Υ Η Φ Θ Ω Μ Ι Α Α Π Θ Ζ Ξ Λ Ε Μ Ω Μ Ε Π Γ Ξ I N T E R R E G I O N A L M A N A G E M E N T O F H U M A N R E S O U R C E S Θ Κ Ξ Ρ Ο Π Ξ Γ Π Α Λ Λ Α Ξ Ρ : T R A I N I N G I N I T

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΞΙΑ ΣΗ ΓΛΙΑ ΚΑΙ ΣΟΤ ΓΛΑΙΟΛΑΔΟΤ ΜΤΘΟΙ & ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ. << Γιηά & Λάδη >>

H ΑΞΙΑ ΣΗ ΓΛΙΑ ΚΑΙ ΣΟΤ ΓΛΑΙΟΛΑΔΟΤ ΜΤΘΟΙ & ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ. << Γιηά & Λάδη >> H ΑΞΙΑ ΣΗ ΓΛΙΑ ΚΑΙ ΣΟΤ ΓΛΑΙΟΛΑΔΟΤ ΜΤΘΟΙ & ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ > ΜΟΛΑΟΙ 9 Οθηςβνίμο 2011 Καηεγμνίεξ θνηηενίςκ πνμζηαζίαξ, αλημιόγεζεξ θαη επηιμγήξ, Έληνα Πανζέκμο Γιαημιάδμο Κνηηήνηα πμηόηεηαξ

Διαβάστε περισσότερα

Οδεγόξ Φνήζεξ Webmail

Οδεγόξ Φνήζεξ Webmail Οδεγόξ Φνήζεξ Webmail Τπενεζία Πιενμθμνηθώκ οζηεμάηςκ Tμμέαξ Δηαπείνηζεξ οζηεμάηςκ θαη Εθανμμγώκ ΤΠ-ΕΔ/28 13-09-2011 Contents 1. Εηζαγωγή... 3 2. Πνόζβαζε ζημ «Webmail»... 3 i. Κνοπημγναθεμέκε πνόζβαζε

Διαβάστε περισσότερα

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο ην Γίθηπν 'Μνπζεηνινγία' http://greekmuseologists.ning.com/ ζπδεηάκε ηελ πηζαλόηεηα νξγάλσζεο κηαο ζεηξάο ζεκαηηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ visit us on www.navigateltd.gr / e-mail: info@navigateltd.gr /Tel:2104921786 Let us navigate you to success Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ Τειεκαηηθή δηαρείξηζε νρεκάηωλ: ην κεγαιύηεξν όπιν

Διαβάστε περισσότερα

Θμγμηεπκία γηα Παηδηά Ζ

Θμγμηεπκία γηα Παηδηά Ζ Θμγμηεπκία γηα Παηδηά Ζ Γκόηεηα 2: Παναμύζη Δεμήηνεξ Πμιίηεξ πμιή Ακζνςπηζηηθώκ θαη Ημηκςκηθώκ Γπηζηεμώκ Σ.Γ.Γ.Α.Π.Ε. 1 θμπμί εκόηεηαξ Ηαηακόεζε ηςκ βαζηθώκ εηδώκ ηςκ Θασθώκ Αθεγήζεςκ-Δηάθνηζε/Αλημπμίεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΗΓΗΗ: Σα Πληροθοριακά σζηήμαηα ηων Νοζοκομείων ζηην Ελλάδα ηης κρίζης: Ο ρόλος ηοσ cloud computing & ηοσ Εζωηερικού Ελέγτοσ

ΕΙΗΓΗΗ: Σα Πληροθοριακά σζηήμαηα ηων Νοζοκομείων ζηην Ελλάδα ηης κρίζης: Ο ρόλος ηοσ cloud computing & ηοσ Εζωηερικού Ελέγτοσ 3ο Πανελλήνιο σνέδριο Διατείριζης Κρίζεων ζηον Σομέα Yγείας ΟΡΓΑΝΩΗ: Ελληνική Εηαιρεία Διατείριζης Κρίζεων ζηον Σομέα Τγείας, 13 15/11/2015, Ξενοδοτείο Divani Caravel, Αθήνα. Προθορική Ανακοίνωζη Νο. 33

Διαβάστε περισσότερα

Φνήζημεξ Λεηημονγίεξ ηςκ. Windows 7

Φνήζημεξ Λεηημονγίεξ ηςκ. Windows 7 Φνήζημεξ Λεηημονγίεξ ηςκ Windows 7 Υπενεζία Πιενμθμνηθώκ Σοζηεμάηςκ Tμμέαξ Δηαπείνηζεξ Σοζηεμάηςκ θαη Γθανμμγώκ ΥΠΣ-ΓΔ/25 21-06-2011 1 Πεοιεςόμεμα Γηζαγςγή... 3 Χαρακτηριστικά των Windows 7... 3 1. Θέμαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΔΝΙΚΗΣ ΠΑΙΓΔΙΑΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΔΝΙΚΗΣ ΠΑΙΓΔΙΑΣ 1 ΘΔΜΑ Α ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΔΝΙΚΗΣ ΠΑΙΓΔΙΑΣ Να γπάτεηε ζηο ηεηπάδιό ζαρ ηον απιθμό καθεμιάρ από ηιρ παπακάηυ ημιηελείρ πποηάζειρ Α1 υρ Α5 και δίπλα ηο γπάμμα πος ανηιζηοισεί ζηη λέξη ή ηη θπάζη, πος ζςμπληπώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

«ηξαηεγηθέο γηα ηε δηαρείξηζε ζπγθξνπζηαθώλ θαηαζηάζεσλ θαη πξνβιεκαηηθώλ ζπκπεξηθνξώλ ζηε ζρνιηθή ηάμε»

«ηξαηεγηθέο γηα ηε δηαρείξηζε ζπγθξνπζηαθώλ θαηαζηάζεσλ θαη πξνβιεκαηηθώλ ζπκπεξηθνξώλ ζηε ζρνιηθή ηάμε» «ηξαηεγηθέο γηα ηε δηαρείξηζε ζπγθξνπζηαθώλ θαηαζηάζεσλ θαη πξνβιεκαηηθώλ ζπκπεξηθνξώλ ζηε ζρνιηθή ηάμε» Γεκήηξεο Κ. Μαπξνζθνχθεο αλαπιεξσηήο θαζεγεηήο Α.Π.Θ. - Σκήκα Φηινζνθίαο θαη Παηδαγσγηθήο Η ζρνιηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Πνμθόπημξ Mαγηάηεξ, 11-8-2013

Πνμθόπημξ Mαγηάηεξ, 11-8-2013 Πακεπηζηήμημ Αζεκώκ, Τμήμα Φανμαθεοηηθήξ ΝΓΓ ΠΡΟΟΠΣΙΚΓ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΓΛΑΙΟΛΑΔΟΤ ΜΓ ΒΑΗ ΣΑ ΤΓΓΙΟΠΡΟΣΑΣΓΤΣΙΚΑ ΣΟΤ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ. TA ΑΠΟΣΓΛΓΜΑΣΑ ΣΗ ΜΓΛΓΣΗ ΘΑΟΤ-ΚΑΒΑΛΑ Πνμθόπημξ Mαγηάηεξ, 11-8-2013 Φανμαθμγκςζία

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

1. Camtasia. 2. Audacity. 3. Movie Maker

1. Camtasia. 2. Audacity. 3. Movie Maker 1. Camtasia 2. Audacity 3. Movie Maker Από ημ Γεςθεκηνηθό ζημ Ηιημθεκηνηθό Σύζηεμα Από ημ Γεςθεκηνηθό ζημ Ηιημθεκηνηθό Σύζηεμα Πενηπόμεκα: Γεςθεκηνηθό Σύζηεμα Ηιημθεκηνηθό Σύζηεμα Σύγθνηζε Τη γκςνίδμομε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

Δηαπείνηζε πμιιαπιώκ ειεθηνμκηθώκ δηεοζύκζεωκ

Δηαπείνηζε πμιιαπιώκ ειεθηνμκηθώκ δηεοζύκζεωκ Δηαπείνηζε πμιιαπιώκ ειεθηνμκηθώκ δηεοζύκζεωκ Υπενεζία Πιενμθμνηθώκ Σοζηεμάηωκ Tμμέαξ Δηαπείνηζεξ Σοζηεμάηωκ θαη Γθανμμγώκ ΥΠΣ-ΓΔ/17 16-10-2009 1 Πίκαθαξ Πενηεπμμέκωκ Ειζαγωγή... 3 Περιγραθή λογιζμικών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΔΕΘΩΟΓΖΟ ΠΕΟ ΝΑΖΔΑΓΩΓΖΗΕΟ ΟΜΘΕΟ, ΑΝΘ. Αθαδεμασθό έημξ: 2008-2009. (πνμκμιμγηθή ζεηνά)

ΓΗΔΕΘΩΟΓΖΟ ΠΕΟ ΝΑΖΔΑΓΩΓΖΗΕΟ ΟΜΘΕΟ, ΑΝΘ. Αθαδεμασθό έημξ: 2008-2009. (πνμκμιμγηθή ζεηνά) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Δήμηηοα Κξγκίδξρ, Κξζμηηόοιζζα Τηλ.: 2310 99 1290, Fax: 2310 99 5061 e-mail: info@educ.auth.gr Κτίριο: Πύργος (3 ος όροφος) Θεσσαλονίκη,

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΣΡΟΟΙΟΦΑΓΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΝΓΤΣΙΚΟ ΤΣΗΜΑ. Δν. Δεμήηνεξ Καπεηάκμξ Γπημειεηήξ A Γαζηνεκηενμιμγηθή Κιηκηθή Γ.Ν. «Γεώνγημξ Παπακηθμιάμο»

ΓΑΣΡΟΟΙΟΦΑΓΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΝΓΤΣΙΚΟ ΤΣΗΜΑ. Δν. Δεμήηνεξ Καπεηάκμξ Γπημειεηήξ A Γαζηνεκηενμιμγηθή Κιηκηθή Γ.Ν. «Γεώνγημξ Παπακηθμιάμο» ΓΑΣΡΟΟΙΟΦΑΓΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΝΓΤΣΙΚΟ ΤΣΗΜΑ Δν. Δεμήηνεξ Καπεηάκμξ Γπημειεηήξ A Γαζηνεκηενμιμγηθή Κιηκηθή Γ.Ν. «Γεώνγημξ Παπακηθμιάμο» ΓΟΠΝ είκαη ε θαηάζηαζε πμο δεμημονγείηαη όηακ ε παιηκδνόμεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ

Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ Δίλαη κηα ΔΡΔΤΛΖΣΗΘΖ ΔΡΓΑΗΑ ηνπ Β ηεηξακήλνπ ηνπ Πρνι. Έηνπο 2011-2012 από ηνπο καζεηέο ηνπ Α3 ηκήκαηνο ηνπ 3νπ ΔΞΑΙ Ιάξηζαο, ππό ηελ θαζνδήγεζε ηωλ θαζεγεηώλ Δπαγγειάθνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Γοθεμία Παπαδμπμύιμο-Αιαηάθε

Γοθεμία Παπαδμπμύιμο-Αιαηάθε Γοθεμία Παπαδμπμύιμο-Αιαηάθε Γπίθμονε θαζεγήηνηα Παηδηαηνηθήξ-Παηδηαηνηθήξ Ακμζμιμγίαξ Δ Παηδηαηνηθή Κιηκηθή Α.Π.Θ. Νμζμθμμείμ Παπαγεςνγίμο 5 ε ύκμδμξ ηεξ Γιιεκηθήξ Γηαηνείαξ Ένεοκαξ θαη Ακηημεηώπηζεξ

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c.

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c. ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) y y z z t t Σν νπνίν νδεγεί ζην όηη = - π.(άηνπν), αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mikelson-Morley είλαη =. Δπίζεο y = y, z = z, t = t Σν νπνίν ( t

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ Σν εξσηεκαηνιόγην απηό αλαπηύρζεθε από ηελ Οκάδα Μηθξώλ Δθπαηδεπηώλ γηα ην Γηαδίθηπν, σο κηα από ηηο δξάζεηο ηεο νκάδαο γηα ηε ζρνιηθή ρξνληά 2013-2014.

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΚΟΣΟΤ ΠΕΜΠΣΟΤ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 A ΕΙΡΑ 30 ΙΟΤΝΙΟΤ 05 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΑΠΕΗΣΕΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΡΟΤ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΟ ΡΟΔΟΝ ΣΕΛΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗ Αίθουσα τελετών

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΣΟΜΕΑ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΜΑΣΟΡΑΚΗ ΕΛΕΝΑ, ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ ΑΙΓΑΛΕΩ. 25-11-11, 1ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ

Ο ΣΟΜΕΑ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΜΑΣΟΡΑΚΗ ΕΛΕΝΑ, ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ ΑΙΓΑΛΕΩ. 25-11-11, 1ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΗΜΔΡΙΓΑ ΔΔΣΔΚ: ΣΟΜΔΙ ΚΑΙ ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΔ ΣΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΛΤΚΔΙΟΤ Ο ΣΟΜΕΑ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΜΑΣΟΡΑΚΗ ΕΛΕΝΑ, ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ ΑΙΓΑΛΕΩ 25-11-11, 1ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ Ο ηνκέαο ζηνρεύεη: ηε δεκηνπξγία επαγγεικαηηώλ

Διαβάστε περισσότερα

ευπωπαϊκό ππόηυπο Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου Της Σχολικής Μονάδας Έκθεση Συστηματικής Διερεύνησης

ευπωπαϊκό ππόηυπο Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου Της Σχολικής Μονάδας Έκθεση Συστηματικής Διερεύνησης ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ ΚΔΝΣΡΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου Της Σχολικής Μονάδας ευπωπαϊκό ππόηυπο Εκπαιδευτικά Αποτελέσματα «Επίδοση & Πρόοδος των Μαθητών»

Διαβάστε περισσότερα

Μέηνα Αημμηθήξ Πνμζηαζίαξ

Μέηνα Αημμηθήξ Πνμζηαζίαξ Γιιεκηθή Γηαηνεία Γιέγπμο Λμημώλεςκ εμηκάνημ Γιέπμο Λμημώλεςκ 2010-2011 Μέηνα Αημμηθήξ Πνμζηαζίαξ Γιέκε Σόμπνμο MSc, Π.Γ. Νμζειεύηνηα Γπηηήνεζεξ Λμημώλεςκ Γ.Ν.Α «ΠΟΛΤΚΛΙΝΙΚΗ» θμπόξ πανμοζίαζεξ Πανμπή πιενμθμνηώκ

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο

Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο Θεματικές Ενότητες 1. Απιέο έλλνηεο θβαληηθήο κεραληθήο θαη ην ζύζηεκα δύν θβαληηθώλ θαηαζηάζεωλ. 2. Qubit θαη θβαληηθόο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα