Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών με τίτλο Τεχνολογίες Περιβάλλοντος στην Περιβαλλοντική Νομοθεσία

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών με τίτλο Τεχνολογίες Περιβάλλοντος στην Περιβαλλοντική Νομοθεσία"

Transcript

1 Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών με τίτλο Τεχνολογίες Περιβάλλοντος στην Περιβαλλοντική Νομοθεσία ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΟΜΗ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΝΕΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακό Σπουδών (ΠΜΣ) εγκρίθηκε με το υπ αριθμόν 634/20 Μαρτίου 2013 ΦΕΚ και θα ανοίξει τις πόρτες του για πρώτη φορά το ακαδημαϊκό έτος Σκοπός Σκοπός του διεπιστημονικού αυτού προγράμματος είναι να μεταδώσει το αναγκαίο γνωστικό υπόβαθρο σε πτυχιούχους θεωρητικών σχολών, οι οποίοι κατά την εκτέλεση των εργασιακών τους καθηκόντων αντιμετωπίζουν θέματα που άπτονται της εφαρμογής της σχετικής με την προστασία του περιβάλλοντος, σε κάθε έκφανση αυτού, νομοθεσίας. Και κατ επέκταση να συμβάλει στην κατανόηση των αλληλοσυσχετίσεων μεταξύ τεχνόσφαιρας, οικόσφαιρας και απαιτήσεων της νομοθεσίας. Επιπλέον το ΠΜΣ θα συμβάλλει στην: (1) Ανάπτυξη και υποστήριξη της επικοινωνίας μεταξύ τεχνοκρατών και νομικά εμπλεκόμενων προσώπων στο περιβάλλον για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή της νομοθεσίας. (2) Δημιουργία εξειδικευμένου επιστημονικού δυναμικού στα γνωστικά αντικείμενα του ΠΜΣ. (3) Προαγωγή της επιστημονικής έρευνας στο αντικείμενο του ΠΜΣ, σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες και τις διεθνείς προδιαγραφές. Η απόκτηση του μεταπτυχιακού αυτού τίτλου προσφέρει συγκριτικό πλεονέκτημα σε κάθε υποψήφιο για διοικητικές θέσεις στις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε διεθνείς οργανισμούς, λόγω του διαρκώς εντεινόμενου ενδιαφέροντος της διεθνούς και ευρωπαϊκής κοινότητας για την περιβαλλοντική νομοθεσία. Ανθρώπινοι πόροι και Διοίκηση Στο ΠΜΣ διδάσκουν μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, καθώς και μέλη ΔΕΠ άλλων τμημάτων του ίδιου Πανεπιστημίου και άλλων Πανεπιστημίων της ημεδαπής όπως και διδάσκοντες σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 3685/2008. Διευθυντής του ΠΜΣ έχει οριστεί ο Αναπληρωτής Καθηγητής Κων/νος Τσαγκαράκης. Ο Διευθυντής μαζί με τον Καθηγητή Σπυρίδωνα Ραψομανίκη, την Επίκουρη Καθηγήτρια Αλεξάνδρα Γκεμιτζή, την Επίκουρη Καθηγήτρια Γλυκερία Λούπα και τον Λέκτορα Ιωάννη Νικολάου αποτελούν τη συντονιστική επιτροπή του προγράμματος. Όλες οι αποφάσεις σχετικά με το πρόγραμμα λαμβάνονται σε τακτές συνεδριάσεις της Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος ΔΠΘ. 1

2 ΔΟΜΗ Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τέσσερεις ενότητες. Κάθε ενότητα αποτελείται από δύο εξαμηνιαία μαθήματα μέσω διδασκαλίας. Κάθε μάθημα διδάσκεται σε 13 τρίωρες διαλέξεις, εργαστήρια ή επίσκεψη πεδίου. Το τελευταίο εξάμηνο περιλαμβάνει την μεταπτυχιακή εργασία. Οι ενότητες παρουσιάζονται ακολούθως: Α. Τεχνολογίες προστασίας περιβάλλοντος Β. Διαχείριση των φυσικών πόρων και των οικοσυστημάτων Γ. Τεχνικές εκτίμησης περιβαλλοντικών κινδύνων - διαχείριση κρίσεων Δ. Τεχνικές περιβαλλοντικής διαχείρισης και οικονομικής αποτίμησης Στο Σχήμα 1 παρουσιάζονται τα μαθήματα και το εξάμηνο που αντιστοιχεί η διδασκαλία τους Σχήμα 1. Μαθήματα και δομή του ΜΠΣ Διδασκαλία Για κάθε ώρα διδασκαλίας (διάλεξη/εργαστήριο) θα υπάρχουν διαθέσιμες το ελάχιστο 20 διαφάνειες αναρτημένες στο e-class όπως και υποστηρικτικό υλικό (Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, δημοσιεύσεις, σημειώσεις). Επίσης για κάθε τρίωρο διδασκαλίας ο διδάσκων θα έχει δημοσιοποιήσει μία ώρα επαφής με τους φοιτητές από απόσταση. Αυτό ισοδυναμεί με επαφή μέσω , skype, τηλέφωνο, ή άλλο μέσο. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές θα πρέπει να παρακολουθήσουν 8 μαθήματα τα δύο πρώτα εξάμηνα, ενώ το τρίτο θα πρέπει να εκπονήσουν Μεταπτυχιακή εργασία. Η ύλη των μαθημάτων παρουσιάζεται παρακάτω: 2

3 Τεχνολογίες προστασίας περιβάλλοντος Ι Τεχνολογίες που αφορούν την νομοθεσία για το πόσιμο νερό Τεχνολογίες που αφορούν την νομοθεσία των στερεών αποβλήτων Τεχνολογίες που αφορούν την νομοθεσία των υγρών αποβλήτων Πρακτική εμβάθυνση στα εργαστήρια Τεχνολογίες προστασίας περιβάλλοντος ΙΙ Τεχνολογίες που αφορούν την νομοθεσία για την ατμοσφαιρική ρύπανση Τεχνολογίες που αφορούν την νομοθεσία για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Τεχνολογίες που αφορούν την νομοθεσία εξοικονόμησης ενέργειας Πρακτική εμβάθυνση στα εργαστήρια Διαχείριση των φυσικών πόρων και των οικοσυστημάτων Ι Διεθνείς συνθήκες για το περιβάλλον και τα οικοσυστήματα Τεχνολογίες που συνδέονται με τη νομοθεσία φυσικών πόρων και οικοσυστημάτων Τεχνολογίες που συνδέονται με την εφαρμογή της νομοθεσίας για τα οικοσυστήματα και τις διαδικασίες ελέγχου εφαρμογής της. Συμμετοχή του κοινού σε θέματα λήψης αποφάσεων για το περιβάλλον Διαχείριση των φυσικών πόρων και των οικοσυστημάτων ΙΙ Climate and land use changes in the legislation Information tool related to the environmental law Technologies associated with the legislation for the preliminary environmental permitting. Technologies related to the application of Best Available Techniques Technologies related to the control procedures and the associated penalties Case study analysis Τεχνικές εκτίμησης περιβαλλοντικών κινδύνων - διαχείριση κρίσεων Ι Τεχνολογίες που αφορούν τη νομοθεσία της εκτίμησης κινδύνου από περιβαλλοντικούς παράγοντες Τεχνολογίες που αφορούν τον νέο κανονισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις χημικές ουσίες (REACH, CLP) Τεχνολογίες που αφορούν τη νομοθεσία για το Γενικό Σχέδιο Αντιμετώπισης Τεχνολογικών Ατυχημάτων Μεγάλης Έκτασης (ΣΑΤΑΜΕ) Πρακτική εμβάθυνση στο εργαστήριο Τεχνικές εκτίμησης περιβαλλοντικών κινδύνων - διαχείριση κρίσεων ΙΙ Τεχνολογίες που αφορούν τη νομοθεσία για την υγιεινή και ασφάλεια στην εργασία Τεχνολογίες που αφορούν τη νομοθεσία για τις βιομηχανικές εκπομπές Στατιστική περιβαλλοντικών μετρήσεων Πρακτική εμβάθυνση στο εργαστήριο 3

4 Τεχνικές περιβαλλοντικής διαχείρισης και οικονομικής αποτίμησης Ι Περιβαλλοντική πολιτική Εργαλεία Περιβαλλοντικής Πολιτικής Σήματα περιβαλλοντικής ποιότητας Νομικό πλαίσιο για την οικολογική σήμανση Νομικό πλαίσιο και Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΣΠΔ) Νομικό πλαίσιο και χωρομέτρηση επιχειρήσεων Νομικό πλαίσιο και δεσμεύσεις για τις επιχειρήσεις Νομικό πλαίσιο για τη δημιουργία πράσινης επιχειρηματικότητας Τεχνικές περιβαλλοντικής διαχείρισης και οικονομικής αποτίμησης ΙΙ Χρηματοοικονομική ανάλυση Περιβαλλοντική ανάλυση κόστους οφέλους Τεχνικές Επιλογής συστημάτων προστασίας του περιβάλλοντος Περιβαλλοντική αδειοδότηση Πρότυπες περιβαλλοντικές δεσμεύσεις Περιβαλλοντική επιθεώρηση 4

5 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Α. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Καθηγητής Σπυρίδων Ραψομανίκης Μάθημα Τεχνολογίες προστασίας περιβάλλοντος Ι (Χειμερινό Εξάμηνο) 2 Τεχνολογίες που αφορούν την νομοθεσία για το πόσιμο νερό Ι 3 Τεχνολογίες που αφορούν την νομοθεσία για το πόσιμο νερό ΙΙ 4 Τεχνολογίες που αφορούν την νομοθεσία για το πόσιμο νερό ΙΙΙ 5 Τεχνολογίες που αφορούν την νομοθεσία των στερεών αποβλήτων Ι 6 Τεχνολογίες που αφορούν την νομοθεσία των στερεών αποβλήτων ΙΙ 7 Τεχνολογίες που αφορούν την νομοθεσία των στερεών αποβλήτων ΙΙΙ 8 Τεχνολογίες που αφορούν την νομοθεσία των υγρών αποβλήτων Ι 9 Τεχνολογίες που αφορούν την νομοθεσία των υγρών αποβλήτων ΙΙ 10 Τεχνολογίες που αφορούν την νομοθεσία των υγρών αποβλήτων ΙΙΙ 11 Τρίωρη πρακτική εμβάθυνση στο εργαστήριο πόσιμου νερού 12 Τρίωρη πρακτική εμβάθυνση στο εργαστήριο στερεών αποβλήτων 13 Τρίωρη πρακτική εμβάθυνση στο εργαστήριο υγρών αποβλήτων Τεχνολογίες προστασίας περιβάλλοντος ΙΙ (Θερινό Εξάμηνο) 2 Τεχνολογίες που αφορούν την νομοθεσία για την ατμοσφαιρική ρύπανση Ι 3 Τεχνολογίες που αφορούν την νομοθεσία για την ατμοσφαιρική ρύπανση ΙΙ 4 Τεχνολογίες που αφορούν την νομοθεσία για την ατμοσφαιρική ρύπανση ΙΙΙ 5 Τεχνολογίες που αφορούν την νομοθεσία για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Ι 6 Τεχνολογίες που αφορούν την νομοθεσία για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ΙΙ 7 Τεχνολογίες που αφορούν την νομοθεσία για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ΙΙΙ 8 Τεχνολογίες που αφορούν την νομοθεσία εξοικονόμησης ενέργειας Ι 9 Τεχνολογίες που αφορούν την νομοθεσία εξοικονόμησης ενέργειας ΙΙ 10 Τεχνολογίες που αφορούν την νομοθεσία εξοικονόμησης ενέργειας ΙΙΙ 11 Τρίωρη πρακτική εμβάθυνση στο εργαστήριο ατμοσφαιρικής ρύπανσης 12 Τρίωρη πρακτική εμβάθυνση στο εργαστήριο μη συμβατικών πηγών ενέργειας 13 Τρίωρη πρακτική εμβάθυνση στο μη συμβατικών πηγών ενέργειας 5

6 ΕΝΟΤΗΤΑ B. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Επίκουρη Καθηγήτρια Αλεξάνδρα Γκεμιτζή Μάθημα Διαχείριση των φυσικών πόρων και των οικοσυστημάτων Ι (Χειμερινό Εξάμηνο) 2 Τεχνολογίες που αφορούν τις διεθνείς συνθήκες για το περιβάλλον και τα οικοσυστήματα 3 Τεχνολογίες που συνδέονται με τη νομοθεσία διαχείρισης των φυσικών πόρων Ι (υπόγεια ύδατα) 4 Τεχνολογίες που συνδέονται με τη νομοθεσία διαχείρισης των φυσικών πόρων ΙΙ (επιφανειακά και μεταβατικά ύδατα) 5 Τεχνολογίες που συνδέονται με τη νομοθεσία διαχείρισης των φυσικών πόρων ΙΙΙ (ορυκτοί πόροι) 6 Τεχνολογίες που συνδέονται με τη νομοθεσία διαχείρισης των οικοσυστημάτων Ι (υδάτινα οικοσυστήματα) 7 Τεχνολογίες που συνδέονται με τη νομοθεσία διαχείρισης των οικοσυστημάτων ΙΙ (χερσαία οικοσυστήματα) 8 Τεχνολογίες που συνδέονται με τη νομοθεσία διαχείρισης των οικοσυστημάτων ΙΙΙ (εξαρτώμενα οικοσυστήματα) 9 Παραδείγματα εφαρμογής της νομοθεσίας διαχείρισης των φυσικών πόρων στον Ευρωπαϊκό χώρο και στη Ελλάδα 10 Παραδείγματα εφαρμογής της νομοθεσίας διαχείρισης των οικοσυστημάτων στον Ευρωπαϊκό χώρο και στη Ελλάδα 11 Τεχνολογίες που συνδέονται με την εφαρμογή της νομοθεσίας για τους φυσικούς πόρους και τις διαδικασίες ελέγχου εφαρμογής της. 12 Τεχνολογίες που συνδέονται με την εφαρμογή της νομοθεσίας για τα οικοσυστήματα και τις διαδικασίες ελέγχου εφαρμογής της. 13 Τεχνολογίες που συνδέονται με τη συμμετοχή του κοινού σε θέματα λήψης αποφάσεων για το περιβάλλον σύμφωνα με την εθνική, ευρωπαϊκή και διεθνή νομοθεσία και κυρίως τη Σύμβαση του Άαρχους. Παραδείγματα εφαρμογής από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα. Μάθημα Διαχείριση των φυσικών πόρων και των οικοσυστημάτων ΙΙ (Θερινό Εξάμηνο) 2 Κλιματικές αλλαγές και αλλαγές χρήσεων γης στην νομοθεσία για τη διαχείριση των φυσικών πόρων και των οικοσυστημάτων 4 Πληροφοριακά εργαλεία που συνδέονται με την περιβαλλοντική νομοθεσία (Βάσεις δεδομένων, Υποδομές Χωρικής Πληροφορίας, Ηλεκτρονικές Πλατφόρμες). 5 Τεχνολογίες που συνδέονται με τη νομοθεσία προκαταρκτικής περιβαλλοντικής αδειοδότησης. 6 Τεχνολογίες που συνδέονται με την νομοθεσία περιβαλλοντικής αδειοδότησης εγκατάστασης δραστηριοτήτων I 7 Τεχνολογίες που συνδέονται με την νομοθεσία περιβαλλοντικής αδειοδότησης εγκατάστασης δραστηριοτήτων II 8 Τεχνολογίες που συνδέονται με την εφαρμογή των Καλύτερων Διαθέσιμων Τεχνικών (Best Available Techniques ) στην εγκατάσταση δραστηριοτήτων I 9 Τεχνολογίες που συνδέονται με την εφαρμογή των Καλύτερων Διαθέσιμων Τεχνικών (Best Available Techniques ) στην εγκατάσταση δραστηριοτήτων ΙΙ 10 Τεχνολογίες ελέγχου και επιβολής κυρώσεων που προβλέπονται στη νομοθεσία σχετικά με την προστασία των φυσικών πόρων και των οικοσυστημάτων 11 Παραδείγματα εμβάθυνσης από πραγματικές περιπτώσεις 12 Παραδείγματα εμβάθυνσης από πραγματικές περιπτώσεις 13 Παραδείγματα εμβάθυνσης από πραγματικές περιπτώσεις 6

7 ΕΝΟΤΗΤΑ Γ. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Επίκουρη Καθηγήτρια Γλυκερία Λούπα Μάθημα Τεχνικές εκτίμησης περιβαλλοντικών κινδύνων - διαχείριση κρίσεων Ι (Χειμερινό Εξάμηνο) 2 Τεχνολογίες που αφορούν τη νομοθεσία της εκτίμησης κινδύνου από περιβαλλοντικούς παράγοντες (Environmental Risk Assessment) I 3 Τεχνολογίες που αφορούν τη νομοθεσία της εκτίμησης κινδύνου από περιβαλλοντικούς παράγοντες (Environmental Risk Assessment) II 4 Τεχνολογίες που αφορούν τη νομοθεσία της εκτίμησης κινδύνου από περιβαλλοντικούς παράγοντες (Environmental Risk Assessment) III 5 Τεχνολογίες που αφορούν τον νέο κανονισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις χημικές ουσίες (REACH, CLP) I 6 Τεχνολογίες που αφορούν τον νέο κανονισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις χημικές ουσίες (REACH, CLP) II 7 Τεχνολογίες που αφορούν τον νέο κανονισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις χημικές ουσίες (REACH, CLP) III 8 Τεχνολογίες που αφορούν τη νομοθεσία για το Γενικό Σχέδιο Αντιμετώπισης Τεχνολογικών Ατυχημάτων Μεγάλης Έκτασης (ΣΑΤΑΜΕ) για εγκαταστάσεις ΣΕΒΕΖΟ άνω και κάτω ορίου I 9 Τεχνολογίες που αφορούν τη νομοθεσία για το Γενικό Σχέδιο Αντιμετώπισης Τεχνολογικών Ατυχημάτων Μεγάλης Έκτασης (ΣΑΤΑΜΕ) για εγκαταστάσεις ΣΕΒΕΖΟ άνω και κάτω ορίου II 10 Τεχνολογίες που αφορούν τη νομοθεσία για το Γενικό Σχέδιο Αντιμετώπισης Τεχνολογικών Ατυχημάτων Μεγάλης Έκτασης (ΣΑΤΑΜΕ) για εγκαταστάσεις ΣΕΒΕΖΟ άνω και κάτω ορίου III 11 Τρίωρη πρακτική εμβάθυνση στο εργαστήριο 12 Τρίωρη πρακτική εμβάθυνση στο εργαστήριο 13 τρίωρη πρακτική εμβάθυνση στο εργαστήριο Μάθημα Τεχνικές εκτίμησης περιβαλλοντικών κινδύνων - διαχείριση κρίσεων ΙΙ (Θερινό Εξάμηνο) 2 Τεχνολογίες που αφορούν τη νομοθεσία για την υγιεινή και ασφάλεια στην εργασία I 3 Τεχνολογίες που αφορούν τη νομοθεσία για την υγιεινή και ασφάλεια στην εργασία II 4 Τεχνολογίες που αφορούν τη νομοθεσία για την υγιεινή και ασφάλεια στην εργασία III 5 Τεχνολογίες που αφορούν τη νομοθεσία για τις βιομηχανικές εκπομπές I 6 Τεχνολογίες που αφορούν τη νομοθεσία για τις βιομηχανικές εκπομπές II 7 Τεχνολογίες που αφορούν τη νομοθεσία για τις βιομηχανικές εκπομπές III 8 Στατιστική περιβαλλοντικών μετρήσεων I 9 Στατιστική περιβαλλοντικών μετρήσεων II 10 Στατιστική περιβαλλοντικών μετρήσεων III 11 Τρίωρη πρακτική εμβάθυνση στο εργαστήριο 12 Τρίωρη πρακτική εμβάθυνση στο εργαστήριο 13 Τρίωρη πρακτική εμβάθυνση στο εργαστήριο 7

8 ΕΝΟΤΗΤΑ Δ. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Αναπληρωτής Καθηγητής Κων/νος Τσαγκαράκης Μάθημα Τεχνικές περιβαλλοντικής διαχείρισης και οικονομικής αποτίμησης Ι (Χειμερινό Εξάμηνο) 2 Περιβαλλοντική πολιτική Εργαλεία Περιβαλλοντικής Πολιτικής 3 Σήματα περιβαλλοντικής ποιότητας 4 Νομικό πλαίσιο και οικολογική σήμανση 5 Νομικό πλαίσιο και Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΣΠΔ) 6 Νομικό πλαίσιο και χωρομέτρηση επιχειρήσεων 7 Νομικό πλαίσιο και δεσμεύσεις για τις επιχειρήσεις 8 Περιβαλλοντική νομοθεσία και εξορυκτικές επιχείρησης 9 Περιβαλλοντική νομοθεσία και κατασκευαστικές επιχειρήσεις 10 Περιβαλλοντική νομοθεσία και χημικές επιχειρήσεις 11 Νομικό πλαίσιο για τη δημιουργία επιχειρήσεων ανακύκλωσης 12 Νομικό πλαίσιο για την έναρξη επιχειρήσεων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 13 Οι επιπτώσεις του νομικού πλαισίου στην ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων Μάθημα Τεχνικές περιβαλλοντικής διαχείρισης και οικονομικής αποτίμησης ΙΙ (Θερινό Εξάμηνο) 2 Χρηματοοικονομική ανάλυση 3 Ανάλυση κόστους οφέλους 4 Περιβαλλοντική ανάλυση κόστους οφέλους 5 Χρηματοδότηση περιβαλλοντικών έργων 6 Τεχνικές Επιλογής συστημάτων προστασίας του περιβάλλοντος Ι 7 Τεχνικές Επιλογής συστημάτων προστασίας του περιβάλλοντος ΙΙ 8 Περιβαλλοντική αδειοδότηση Ι 9 Περιβαλλοντική αδειοδότηση ΙΙ 10 Περιβαλλοντική αδειοδότηση ΙΙΙ 11 Πρότυπες περιβαλλοντικές δεσμεύσεις Ι 12 Πρότυπες περιβαλλοντικές δεσμεύσεις Ι 13 Περιβαλλοντική επιθεώρηση 8

9 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Προκηρύσσονται 40 θέσεις φοιτητών για στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ειδίκευσης (ΠΜΣ) με τίτλο Τεχνολογίες Περιβάλλοντος στην Περιβαλλοντική Νομοθεσία για το ακαδημαϊκό έτος Το πρόγραμμα απευθύνεται σε πτυχιούχους Τμημάτων Νομικών Σχολών, Σχολών Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, Σχολών Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών Πανεπιστημίων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχους άλλων Πανεπιστημιακών Τμημάτων και Τμημάτων των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Οι υποψήφιοι μπορεί να απασχολούνται ως ελεύθεροι επαγγελματίες, υπάλληλοι υπηρεσιών, αιρετά στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης (δημοτικοί και περιφερικοί σύμβουλοι), δημόσιοι λειτουργοί (διοικητικοί δικαστές, πολιτικοί δικαστές και εισαγγελείς) και δημοσιογράφοι. Η απόκτηση του μεταπτυχιακού αυτού τίτλου προσφέρει συγκριτικό πλεονέκτημα σε κάθε υποψήφιο για διοικητικές θέσεις στις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε διεθνείς οργανισμούς, λόγω του διαρκώς εντεινόμενου ενδιαφέροντος της διεθνούς και ευρωπαϊκής κοινότητας για την περιβαλλοντική νομοθεσία. Σημαντική καινοτομία του προγράμματος αυτού αποτελεί η δυνατότητα απόκτησης του μεταπτυχιακού τίτλου σε 1,5 μόλις έτος εάν ο φοιτητής επιλέξει την πλήρη φοίτηση και κυρίαρχο χαρακτηριστικό του η ευελιξία του, καθώς είναι σχεδιασμένο ειδικά για εργαζόμενους. Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Το πρόγραμμα παρέχεται και ως μερικής φοίτησης διάρκειας έξι (6) εξαμήνων. Το κόστος παρακολούθησης για πλήρη φοίτηση ανέρχεται σε 1000 το εξάμηνο και 500 για μερική φοίτηση. Τυπικό προσόν αποτελεί η τουλάχιστον καλή γνώση της Αγγλικής. Η επιλογή θα γίνει από επιτροπή αξιολόγησης με βάσει τη συνάφεια του τίτλου σπουδών, την αναλυτική βαθμολογία και την εξέταση του βιογραφικού σημειώματος. Η έναρξη των μαθημάτων θα γίνει στις αρχές Οκτωβρίου. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο συντονιστή του προγράμματος, Αναπληρωτή Καθηγητή Κων/νο Τσαγκαράκη, , ή στην ιστοσελίδα Οι αιτήσεις θα πρέπει να συνοδεύονται από τα ακόλουθα έγγραφα 1. Τίτλος σπουδών 2. Πιστοποιητικό καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας 3. Αναλυτική βαθμολογία 4. Βιογραφικό σημείωμα Καταληκτικές ημερομηνίες 30 Ιουλίου

10 15 Σεπτεμβρίου 2013 Μετά το τέλος της πρώτης προθεσμίας θα αξιολογηθούν οι αιτήσεις και εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις θα συμπληρωθούν μέσα στην επόμενη προθεσμία υποβολής. Οι επιτυχόντες θα κληθούν να προσκομίσουν, επικυρωμένα φωτοαντίγραφα των τίτλων σπουδών κατά την εγγραφή τους. Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση με επισυναπτόμενα τα σαρωμένα δικαιολογητικά 1, 2, 3 και 4. Στο θέμα του μηνύματος θα πρέπει να αναγράφεται: Υποβολή Υποψηφιότητας για το ΠΜΣ Τεχνολογίες Περιβάλλοντος στην Περιβαλλοντική Νομοθεσία. Μέσα σε 24 ώρες από την υποβολή θα αποσταλεί μήνυμα επιβεβαίωσης παραλαβής της αίτησης. Η παρακολούθηση είναι προαιρετική εκτός από τα εργαστήρια/εργαστηριακά μαθήματα όπου η παρακολούθηση είναι υποχρεωτική. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο συντονιστή του προγράμματος, Αναπληρωτή Καθηγητή Κων/νο Τσαγκαράκη, , ΝΕΑ 10

ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΥΠΕΚΑ Ζητούνται 32 Μηχανικοί με απόσπαση. ΑΠΘ Τέσσερις πολιτικοί μηχανικοί με σύμβαση έργου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΣ.

ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΥΠΕΚΑ Ζητούνται 32 Μηχανικοί με απόσπαση. ΑΠΘ Τέσσερις πολιτικοί μηχανικοί με σύμβαση έργου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΣ. ΤΕΥΧΟΣ. 58 10 07 2013 Τ ε χ ν ι κ ό Ε π ι μ ε λ η τ ή ρ ι ο Ε λ λ ά δ α ς ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΥΠΕΚΑ Ζητούνται 32 Μηχανικοί με απόσπαση ΕΛΛΑΔΑ: Θέσεις για μηχανικούς στον ιδιωτικό τομέα ΕΜΠ: Προκήρυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Π.Μ.Σ. Ε.Π.ΤΕ.Π.Π.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Π.Μ.Σ. Ε.Π.ΤΕ.Π.Π. ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Π.Μ.Σ. Ε.Π.ΤΕ.Π.Π. ΔΙΑΪΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Κόρινθος, Μάρτιος 2011 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ-ΣΤΟΧΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Λειτουργίας. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.

Κανονισμός Λειτουργίας. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. Κανονισμός Λειτουργίας Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. Άρτα, 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τ.Ε.Ι. Ηπείρου... 2 Τμήμα Μηχανικών πληροφορικής Τ.Ε.... 2 Εισαγωγή-Σκοπός...

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΩΝ»

«ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΩΝ» ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ Σ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 1 MΕΡΟΣ Α':...4 ΕΝΙΑΙΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ...4 ΑΡΘΡΟ 1 - ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ...4 ΑΡΘΡΟ 2 - ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ...5 ΑΡΘΡΟ 3 - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Καραολή & Δημητρίου 80, 185 34 Πειραιάς, 210-4142000. www.unipi.gr

Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Καραολή & Δημητρίου 80, 185 34 Πειραιάς, 210-4142000. www.unipi.gr Καραολή & Δημητρίου 80, 185 34 Πειραιάς, 210-4142000 www.unipi.gr ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ WWW.ODE.UNIPI.GR ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Οδηγός Σπουδών 2013-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα, Φεβρουάριος 2013 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 4 Άρθρο 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ... 4 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ.

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 141 21 Απόσπασμα Πρακτικού της Συνεδρίασης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1ο : Άρθρο 2ο : Άρθρο 3ο : Άρθρο ο 4 : Άρθρο ο 5 : Άρθρο ο 6 : Άρθρο ο 7 : Άρθρο ο 8 : Άρθρο 9ο : Άρθρο 10ο : Άρθρο 11ο :

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1ο : Άρθρο 2ο : Άρθρο 3ο : Άρθρο ο 4 : Άρθρο ο 5 : Άρθρο ο 6 : Άρθρο ο 7 : Άρθρο ο 8 : Άρθρο 9ο : Άρθρο 10ο : Άρθρο 11ο : ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1 ο : Γενικές Διατάξεις.. 1 Άρθρο 2 ο : Έδρα του Π.Μ.Σ.... 1 Άρθρο 3 ο : Διοίκηση και Οργανωτική Δομή του Προγράμματος... 1 Άρθρο 4 ο : Αντικείμενο και Σκοπός του Προγράμματος 3 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων

Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων Τ.Ε.Ι. Σερρών Σχολή Διοίκησης & Οικονοµίας Τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων Τµήµατος Διοίκησης Επιχειρήσεων Συντάκτης Ευάγγελος Κεχρής Καθηγητής Σέρρες, Φεβρουάριος 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Καραολή & Δημητρίου 80, 185 34 Πειραιάς, 210-4142000. www.unipi.gr

Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Καραολή & Δημητρίου 80, 185 34 Πειραιάς, 210-4142000. www.unipi.gr Καραολή & Δημητρίου 80, 185 34 Πειραιάς, 210-4142000 www.unipi.gr Οδηγός Σπουδών 2014-2015 - Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών 2 ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ WWW.MARITIME-STUDIES.GR ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ.) ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Οδηγός σπουδών ακαδημαϊκού έτους 2013-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟ- ΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟ- ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟ- ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Καραολή & Δημητρίου 80, 185 34 Πειραιάς, 210-4142000. www.unipi.gr

Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Καραολή & Δημητρίου 80, 185 34 Πειραιάς, 210-4142000. www.unipi.gr Καραολή & Δημητρίου 80, 185 34 Πειραιάς, 210-4142000 www.unipi.gr Οδηγός Σπουδών 2014-2015 - Τμήμα Πληροφορικής 2 ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ WWW.CS.UNIPI.GR ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 3 Οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΡΘΡΟ 1. ΣΚΟΠΟΣ 1. Ο Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών καθορίζει το πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

FACULTY OF PHILOSOPHY SCHOOL OF ENGLISH MA IN CONFERENCE INTERPRETING AND TRANSLATION

FACULTY OF PHILOSOPHY SCHOOL OF ENGLISH MA IN CONFERENCE INTERPRETING AND TRANSLATION HELLENIC REPUBLIC MA IN CONFERENCE INTERPRETING AND TRANSLATION ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI Information: Dafni Moustaklidou Tel.: 2310 99 7402 Fax: 2310 99 7432 Protocol No: E-mail : dtmousta@enl.auth.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜHΜΑΤΟΣ ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜHΜΑΤΟΣ ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜHΜΑΤΟΣ ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ Άρθρο 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ Το Τμήμα Διεθνών, Ευρωπαϊκών & Περιφερειακών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ TMHMA ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ Γεωτεχνολογία & Περιβάλλον

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ TMHMA ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ Γεωτεχνολογία & Περιβάλλον ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ TMHMA ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ Γεωτεχνολογία & Περιβάλλον Κανονισμός και Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 2012-2013 Απρίλιος, 2013 Χανιά, Κρήτη ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΑΠΟΣΤΟΛΗ 1 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ & ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012 Λεωφ. Αθηνών - Πεδίον Άρεως, 383 34 Βόλος Τηλ. 24210-74028, 74011, 74007, 74010 Fax. 24210-74050

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Σπουδών ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ»

Οδηγός Σπουδών ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ TECHNOLOGICAL EDUCATION INSTITUTION OF WESTERN MACEDONIA ΚΟΙΛΑ ΚΟΖΑΝΗΣ-GR 50100 KILA, GR 50101 KOZANI-GREECE http://www.teiwm.gr Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ Αναθεώρηση 5, Σεπτέμβριος 2014 Περιεχόμενα 1. Προοίμιο......3 2. Αντικείμενο - σκοπός του ΠΜΣ Επιστήμη της Μετάφρασης... 3 3. Απονεμόμενοι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 4 ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2013-2014... 5 ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ... 8 ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ (ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ)...

Διαβάστε περισσότερα

Γεωτεχνολογία & Περιβάλλον

Γεωτεχνολογία & Περιβάλλον ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τμήμα Μηχανικών Oρυκτών Πόρων Γεωτεχνολογία & Περιβάλλον Κανονισμός και Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 2006-2007 Ιούλιος, 2006 Χανιά, Κρήτη 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΑΠΟΣΤΟΛΗ. 7 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Καραολή & Δημητρίου 80, 185 34 Πειραιάς, 210-4142000. www.unipi.gr

Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Καραολή & Δημητρίου 80, 185 34 Πειραιάς, 210-4142000. www.unipi.gr Καραολή & Δημητρίου 80, 185 34 Πειραιάς, 210-4142000 www.unipi.gr Οδηγός Σπουδών 20 14-2015 - Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων 2 ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ WWW.DS.UNIPI.GR ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ μεταξύ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (Ελλάδα) και του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ JOSEPH FOURIER GRENOBLE I (Γαλλία) ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ανάμεσα στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Βόλος ΕΛΛΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Ε σ ω τ ε ρ ι κ ό ς Κ α ν ο ν ι σ μ ό ς Λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α ς Μ ε τ α π τ υ χ ι α κ ο ύ Π ρ ο γ ρ ά μ μ α τ ο ς Σ π ο υ δ ώ

Διαβάστε περισσότερα

ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Ακαδημαϊκό έτος: 2007-2008 Τόπος: Σέρρες Ημερομηνία: 01/07/2008 Επικαιροποιήθηκε: 22/12/2010, με βάση τα στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

«Τα εγκεκριμένα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών του ΤΕΙ Πειραιά»

«Τα εγκεκριμένα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών του ΤΕΙ Πειραιά» «Τα εγκεκριμένα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών του ΤΕΙ Πειραιά» Παρουσίαση: Δρ Δημήτρης Τσελές, Επιστημονικός Υπεύθυνος Γ.Δ. ΤΕΙ Πειραιά Χρήστος Τσίτσης, Υπεύθυνος Διασφάλισης Ποιότητας Γ.Δ. 7 σε σύμπραξη

Διαβάστε περισσότερα

BRICS ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

BRICS ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ BRICS ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Εαρινό

Διαβάστε περισσότερα