Διπλωμαηική Επγαζία ΤΥΕΣΙΗ CRISIS MANAGEMENT ΚΑΙ RISK MANAGEMENT ΚΑΙ ΥΡΗΗ ΣΩΝ ΠΡΟΣΤΠΩΝ Ω ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διπλωμαηική Επγαζία ΤΥΕΣΙΗ CRISIS MANAGEMENT ΚΑΙ RISK MANAGEMENT ΚΑΙ ΥΡΗΗ ΣΩΝ ΠΡΟΣΤΠΩΝ Ω ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ"

Transcript

1 ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΣΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ- ΔΙΟΙΚΗΗ ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ (MBA- ΣQM) Διπλωμαηική Επγαζία ΤΥΕΣΙΗ CRISIS MANAGEMENT ΚΑΙ RISK MANAGEMENT ΚΑΙ ΥΡΗΗ ΣΩΝ ΠΡΟΣΤΠΩΝ Ω ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ Φαμέληρ Θεόδωπορ Πειπαιάρ, 2011 i

2 Αθιεπώνεηαι ζηην οικογενειά μος ii

3 ΤΥΔΣΗΖ CRISIS MANAGEMENT ΚΑΗ RISK MANAGEMENT ΚΑΗ ΥΡΖΖ ΣΩΝ ΠΡΟΣΤΠΩΝ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΩΝ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ Φακέιεο Θεόδσξνο εκαληηθνί Όξνη: Γηαρείξηζε Κξίζεσλ, Γηαρείξηζε Ρίζθσλ, Δπηρεηξεκαηηθή πλέρεηα, Οκάδεο Γηαρείξηζεο Κξίζεσλ, Κίλδπλνο, Λεηηνπξγηθόο Kίλδπλνο, Πξόηππα Γηαρείξηζεο Κηλδύλνπ, Δηαηξηθή πλέρεηα, Πνηόηεηα, Έιεγρνη, Γηαθπβέξλεζε, Κνπιηνύξα, Οξγάλσζε, Δπηρεηξεκαηηθή Αξηζηεία, Οιηθή Πνηόηεηα, Αζθάιεηα ζηηο Θαιάζζηεο Μεηαθνξέο, ISM Code, IMO, TMSA, IQSMS, Ναπηηιία θαη Αζθάιεηα iii

4 Εςσαπιζηίερ Εςσαπιζηίερ οθείλονηαι ζε όλοςρ όζοι με οποιονδήποηε ηπόπο βοήθηζαν ζηη ζςγγπαθή ηηρ επγαζίαρ με ηιρ ςποδείξειρ ηοςρ για ηη ζςλλογή, ζςγκένηπωζη, ηαξινόμηζη και επμηνεία ζηοισείων και πληποθοπιών, ηην επμηνεία όπων και ηην ππακηική εθαπμογή ηοςρ. Ιδιαίηεπερ εςσαπιζηίερ οθείλονηαι ζηοςρ καθηγηηέρ ηος Πανεπιζηήμιος Πειπαιώρ για ηιρ γνώζειρ πος μος μεηέδωζαν, ζηον Επιβλέπονηα καθηγηηή κ. Ιωάννη Θανόποςλο για ηιρ ςποδείξειρ ηος για ηην επγαζία και ζηοςρ καθηγηηέρ μος και ζηοςρ ζςναδέλθοςρ ηηρ Ένωζηρ Ελλήνων Ναςλομεζιηών οι οποίοι ζςνέβαλαν ζηη μεηαηποπή ηιρ επγαζίαρ από θεωπηηική εναζσόληζη ζε δημιοςπγική και ππακηική εμπειπία. Τέλορ, εςσαπιζηίερ οθείλονηαι ζηην οικογένειά μος για ηην ανοσή ηοςρ καηά ηα δύο σπόνια πποζπάθειαρ για ηο καλύηεπο δςναηό αποηέλεζμα. iv

5 ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΑ ελίδα Παξαξηήκα Η xv Κεθάιαην 1: Δηζαγσγή Πεξίιεςε 1 Κεθάιαην 2: Γηαρείξηζε Δπηρεηξεζηαθώλ Κξίζεσλ Γηαρείξηζε Δπηρεηξεζηαθώλ Κξίζεσλ Κξίζεηο θαη Αληηκεηώπηζή ηνπο Οξηζκνί Κξίζε Οξηζκόο-Ση Δίλαη Κξίζε Οξηζκνί-Γηαρείξηζε Κξίζεο Σύπνη Κξίζεσλ Αηηίεο Δλδερόκελσλ Κξίζεσλ Υαξαθηεξηζηηθά ησλ Κξίζεσλ Πσο Σαμηλνκνύληαη νη Κξίζεηο Πξνβιεςηκόηεηα Γπλαηόηεηα Δπηξξνήο Οη 4 ηύπνη ησλ Κξηζεσλ Κύθινο Εσήο ησλ Κξίζεσλ Δηζαγσγή ηάδηα ηνπ Κύθινπ Εσήο ησλ Κξίζεσλ Θεσξεηηθά Μνληέια θαη ύγθξηζή ηνπο Γξαζηεξηόηεηεο ηεο Γηνίθεζεο ζην Μνληέιν ησλ ηξηώλ θάζεσλ ηνπ Coombs ρνιηαζκόο πκπεξάζκαηα 31 v

6 2.3.Αλαγλώξηζε Δπηθείκελσλ Κξίζεσλ (Πξνβιήκαηα, Μειέηεο πεξηπηώζεσλ) Γηα ηελ Αλαγλώξηζε Δπηθείκελσλ Κξίζεσλ Καλόλεο Γξάζεο-Πεξηζηνιή Κξίζεσλ Αληηκεηώπηζε Κξίζεσλ- ρέδην Έθηαθηεο Αλάγθεο Γηαρείξηζε ηεο Αληηκεηώπηζεο Κξίζεσλ Οη πιινγηζκνί ρεηηθά κε ηε Κξίζε Δθαξκόδνληαο ηνπο πιινγηζκνύο ρεηηθά κε ηε Κξίζε Ζ Απόθηεζε Πεξηζζόηεξνπ Υξόλνπ Οη ηξαηεγηθέο ρεηηθά κε ηε Μείσζε Υξόλνπ Καηάιιειε Πξνεηνηκαζία ηξαηεγηθέο ηεο Καζπζηέξεζεο ηνπ Γεγνλόηνο Ζ Απόθηεζε Πεξηζζνηέξσλ Πιεξνθνξηώλ Οη ηξαηεγηθέο Αλαξξόθεζεο Γεγνλόηα Οκηιίαο Ζ Πξνζηαζία ησλ Πόξσλ Ζ Πξνζηαζία ησλ Πόξσλ πνπ Υξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ Δπίιπζε κηαο Κξίζεο Δπηθέληξσζε ζην Κέξδνο ηνπ Απνηειέζκαηνο Ζ Πξνζηαζία ησλ Πόξσλ κέζσ ηεο άξηζηεο Πξνεηνηκαζίαο Δλαύζκαηα γηα Κιηκάθσζε ηεο Αληηκεηώπηζεο ηεο Γηαρείξηζεο Κξίζεσλ ηξαηεγηθέο Γηαρείξηζεο Κξίζεσλ γηα ηηο Δπηρεηξήζεηο Γηαρείξηζε κείσζεο ηεο Κξίζεο Σν Φπζηθό θαη ην Αξρηηεθηνληθό Πεξηβάιινλ (Κηηξηαθέο Δγθαηαζηάζεηο) 55 vi

7 πζηήκαηα Άλζξσπνη Οη Δξγαζηαθέο Πξαθηηθέο Απόθηεζε Ηθαλνηήησλ Μέηξα Πξνζηαζίαο θαη Αζθάιεηαο Οκαδηθή Δθπαίδεπζε γηα ηε Γηαρείξηζε ησλ Καζεθόλησλ Γηαρείξηζε ηνπ Πξνζσπηθνύ/ Γηαρείξηζε ηεο Οκάδαο Οη ηξαηεγηθέο Μείσζεο θξίζηκσλ θαηαζηάζεσλ θαη ην κνληέιν ηεο εηνηκόηεηαο Οη ηξαηεγηθέο Μείσζεο θξίζηκσλ θαηαζηάζεσλ θαη ην κνληέιν αληηκεηώπηζεο Οη ηξαηεγηθέο Μείσζεο θξίζηκσλ θαηαζηάζεσλ θαη ην κνληέιν αλάθακςεο Γηαρείξηζε ηεο Μείσζεο πκπεξάζκαηα Γηαρείξηζεο ηεο Αληηκεηώπηζεο Ζ Γηαρείξηζε ηεο Κξίζεο Ζ Γηαρείξηζε θαη νη Οξγαλσηηθέο Γνκέο Οη Πιεπξέο ρεηηθά κε ηε Γνκή θαη ηε Κνπιηνύξα Ζ Αδξάλεηα ησλ Δμνπιηζκώλ θαη ησλ Οξγαληζκώλ ηξαηεγηθή Πξνεηνηκαζία Ζ ηξαηεγηθή Γηαρείξηζεο ηεο Κξίζεο Πνία ηνηρεία Πεξηιακβάλνληαη ζηε ηξαηεγηθή ηεο Γηαρείξηζεο ησλ Κξίζεσλ Ζ Γηαρείξηζε ηεο Κξίζεο 78 vii

8 Κξίζηκα εκεία γηα ηε σζηή Γηαρείξηζε ηεο Κξίζεο Οδεγόο γηα ηα Μνληέια ηεο Λήςεο Απόθαζεο Ζ Λήςε ησλ Απνθάζεσλ Πξηλ ηε Κξίζε Ζ Πξαγκαηνπνίεζε ησλ Απνθάζεσλ ζε Κξίζηκεο πλζήθεο Σξόπνη γηα ηελ Αλάιεςε Γηαρείξηζεο ησλ Κξίζεσλ Μεξηθέο Πξνηάζεηο γηα ηηο Γνκέο ηεο Γηαρείξηζεο ησλ Κξίζεσλ Τπάξρνπζεο Γνκέο Σν ύζηεκα Γηνίθεζεο ηνπ Πεξηζηαηηθνύ Οη Πξσηαξρηθέο Λεηηνπξγίεο ηεο Πξνζέγγηζεο ηνπ πζηήκαηνο Γηνίθεζεο ηνπ Πεξηζηαηηθνύ Σα ρέδηα Γξάζεο γηα ην Πεξηζηαηηθό Πξνζδηνξίδνληαο ηα Καηάιιεια Δπίπεδα Γηνίθεζεο ή Γηαρείξηζεο Οκάδεο Γηαρείξηζεο Κξίζεσλ Οκαδηθή Δξγαζία θαη Δπηρεηξεκαηηθή Απόδνζε Γηαρείξηζε Κξίζεσλ ησλ Μειώλ ησλ Οκάδσλ Δηζάγνληαο ηε Γνκή ηεο Γηαρείξηζεο ηεο Κξίζεο Αμηνιόγεζε Οκάδσλ Γηαρείξηζεο Κξίζεσλ Αξρέο Δπηθνηλσλίαο Γεκόζηεο ρέζεηο θαηά ηε Κξίζε Ο Ρόινο ησλ ΜΜΔ Γεκόζηεο ρέζεηο Σν Κνηλό 124 viii

9 2.6.4 Θεσξία ηεο Δπηξξνήο ησλ ΜΜΔ Γηακόξθσζε ησλ Δηδήζεσλ Θέκαηα ησλ ΜΜΔ θαη Γεγνλόηα πνπ Δζηηάδνπλ Δπηθνηλσλία Γηαρείξηζεο ησλ Κξίζεσλ ύλνςε Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Κξίζεσλ 140 ΖΜΔΗΩΔΗ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ Κεθάιαην 3: Γηαρείξηζε Ρίζθσλ θαη Υξήζε ησλ Πξνηύπσλ σο Δξγαιείσλ Αμηνιόγεζεο Οξηζκνί ζηε Γηαρείξηζε Κηλδύλνπ Οξηζκνί Γηαρείξηζεο Κηλδύλνπ βάζεη ησλ Τθηζηάκελσλ Πξνηύπσλ Καηεγνξίεο Κηλδύλσλ Καηεγνξηνπνίεζε Κηλδύλσλ Πεξηγξαθή ησλ Κηλδύλσλ Γηαρείξηζε Κηλδύλνπ Σύπνη Πξνηύπσλ Γηαρείξηζεο Κηλδύλνπ ηάδηα Γηαρείξηζεο Κηλδύλνπ ηξαηεγηθνί ηόρνη Δθηίκεζε Κηλδύλνπ Αλάιπζε Κηλδύλνπ Σαπηνπνίεζε Κηλδύλνπ Πεξηγξαθή ηνπ Κηλδύλνπ Δθηίκεζε ηνπ Κηλδύλνπ Αμηνιόγεζε Κηλδύλνπ Αλαθνξά ηνπ Κηλδύλνπ Υεηξηζκόο ηνπ Κηλδύλνπ Λήςε Απνθάζεσλ ηνπ Οξγαληζκνύ Απαηηήζεηο από ηα πζηήκαηα Αληηκεηώπηζεο Κηλδύλσλ. 191 ix

10 Απνθπγή Μείσζε Μεηαθνξά Αλάζεζε Δξγαζηώλ ζε Σξίηνπο Αζθάιηζε Απνδνρή/Αλάιεςε Έιεγρνο, Παξαθνινύζεζε θαη Δπαλεμέηαζε ηεο Γηεξγαζίαο Γηαρείξηζεο Κηλδύλσλ Δπηρεηξεζηαθά Μνληέια Γηαρείξηζεο Κηλδύλνπ Γηαρείξηζε Κηλδύλσλ Δπηρείξεζεο (ERM) Οξηζκόο ηεο Γηαρείξηζεο Κηλδύλσλ Δπηρείξεζεο Σύπνη Δπηρεηξεκαηηθώλ Κηλδύλσλ Οξηζκόο ηεο Γηαρείξηζεο ησλ Δπηρεηξεκαηηθώλ Κηλδύλσλ Ο Ρόινο ηεο Λεηηνπξγίαο ηεο Γηαρείξηζεο ησλ Κηλδύλσλ Πιαίζηα Γηαρείξηζεο Κηλδύλσλ Δπηρείξεζεο Ζ Γηεξγαζία Γηαρείξηζεο ησλ Κηλδύλσλ θαηά AS/NZ Καζνξηζκόο ηνπ Πεξηερνκέλνπ Αλαγλώξηζε ησλ Κηλδύλσλ Αλάιπζε ησλ Κηλδύλσλ Αμηνιόγεζε ησλ Κηλδύλσλ Αληηκεηώπηζε ησλ Κηλδύλσλ Παξαθνινύζεζε θαη Αλαζεώξεζε Δπηθνηλσλία θαη πκβνπιεπηηθή Ζγεζία H ρξήζε ηεο Δμηζνξξνπεκέλεο Καξηέιαο Γηαρείξηζε Κηλδύλνπ θαη Δζσηεξηθόο Έιεγρνο Αξρέο Γηαρείξηζεο Κηλδύλσλ Δθηίκεζε ηνπ Κηλδύλνπ θαηά ηελ Αιιαγή (Risk Assessment) πκπεξάζκαηα Γηαρείξηζεο Ρίζθσλ 229 ΖΜΔΗΩΔΗ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ x

11 Κεθάιαην 4: πζηήκαηα Γηαρείξηζεο ζηε Ναπηηιία Γεληθά γηα ηα πζηήκαηα Γηαρείξηζεο ζηε Ναπηηιία Μειέηε Πεξίπησζεο ηνπ Aegean Sea Δηζαγσγή Σα Γεδνκέλα ηεο Τπόζεζεο Σν Πινίν θαη ην Φνξηίν ηνπ Σν Αηύρεκα Δπηρεηξήζεηο Καηαπνιέκεζεο ηεο Μόιπλζεο Δπηρεηξήζεηο Γηάζσζεο ηνπ Πιεξώκαηνο Αλάθηεζε ησλ Τπνινίπσλ ηνπ Αξγνύ Πεηξειαίνπ θαη Καπζίκνπ από ην Aegean Sea Δπηρεηξήζεηο Καζαξηζκνύ ηεο Αθηνγξακκήο Ο ξόινο ησλ ΜΜΔ θαη ηεο Κνηλήο Γλώκεο Πξνβιήκαηα πνπ Αληηκεησπίζηεθαλ θαη Γηδάγκαηα Απνηειέζκαηα Ζ Τηνζέηεζε ελόο Νένπ πζηήκαηνο Αζθαιείαο: ν Κώδηθαο ISM θαη ν Ρόινο ηνπ θνπόο θαη ηόρνη ηνπ Κώδηθα ISM Σν Θέκα ηεο Αζθάιεηαο ζηε Θαιάζζηα Μεηαθνξά Ζ Αζθάιεηα ζηε Θάιαζζα όπσο Οξίδεηαη από ηνπο Γηεζλείο, Δπξσπατθνύο θαη Δζληθνύο θαλόλεο Ο ISM CODE σο Γηνίθεζε Αιιαγώλ ζε Θέκαηα Αζθάιεηαο κέζα ζηηο xi

12 Ναπηηιηαθέο Δηαηξίεο θαη ηα Πινία Ζ Τηνζέηεζε ηνπ ISM CODE Ζ Αιιαγή ζηελ Κνπιηνύξα Ζ Πξνώζεζε Οξζώλ θαη Αζθαιώλ Πξαθηηθώλ Ζ Δηζαγσγή ηεο Γηαθάλεηαο Μέζα ζηηο Πινηνθηήηξηεο Δηαηξείεο ηόρνο ηνπ Κώδηθα Δγρεηξίδην Αζθαινύο Γηαρείξηζεο Αμηνιόγεζε θαη Απηναμηνιόγεζε Δξγαιεία Απηναμηνιόγεζεο ζηε Ναπηηιία Δπηζεσξήζεηο, Δζσηεξηθνί Έιεγρνη θαη Δθζέζεηο Οη ηόρνη ηνπ ISM CODE: Αζθάιεηα ζηε Θάιαζζα θαη Πξόιεςε ηεο Ρύπαλζεο Οη Αλεζπρίεο ησλ Κξαηώλ γηα Αζθάιεηα ζηε Θάιαζζα θαη Πξόιεςε ηεο Ρύπαλζεο Δκπηζηνζύλε ζηα Κξάηε εκαίαο ώζηε λα Δμαζθαιηζζεί ε Πξνζηαζία ηεο Αλζξώπηλεο Εσήο θαη Πξόιεςε ηεο Ρύπαλζεο Ζ Δπζύλε ησλ Ληκελαξρείσλ (Port state Control, PSC) γηα ηελ Δμαζθάιηζε ηεο Αζθάιεηαο ζηε Θάιαζζα, ηεο Πξνζηαζίαο ηεο Αλζξώπηλεο Εσήο θαη ηεο Πξόιεςεο ηεο Ρύπαλζεο Ζ Δπζύλε ηνπ Πινηνθηήηε ζην ύζηεκα Πξόιεςεο Ζ Δθαξκνγή ζηα Γηεζλή θαη Δζσηεξηθά Δπίπεδα ηεο Αξρήο ν Μνιύλσλ Πιεξώλεη Οη Θεηηθέο Δπηπηώζεηο Οθέιε θαη Κόζηε Δθαξκνγήο από ηνπο Οξγαληζκνύο ηνπ ISM CODE Σα Οθέιε ηνπ πζηήκαηνο Αζθαινύο Γηαρείξηζεο Πξαθηηθά Πξνβιήκαηα από ηελ Δθαξκνγή ηνπ ISM Code Σα Οθέιε ηεο πκκόξθσζεο κε ηηο Απαηηήζεηο ηνπ ISM CODE Πξνζέγγηζε ηνπ θόζηνπο Δθαξκνγήο ηνπ ISM CODE Ζ κεζνδνινγία Formal Safety Assessment (FSA) 280 xii

13 Ζ Μέζνδνο Formal Safety Assessment (FSA) θαη Παξάγνληεο Αμηνπηζηίαο Ο θνπόο ηεο FSA Οθέιε θαη πκπεξάζκαηα από ηελ Δθαξκνγή ηεο FSA πζρέηηζε ηεο FSA µε ηνλ ISM Code Σν Tanker Management and Self Assessment (TMSA) ηνπ OCIMF ηάδηα Δθαξκνγήο ηνπ Tanker Management and Self-Assessment Οθέιε από ηελ Τηνζέηεζε θαη Δθαξκνγή ηνπ Tanker Management And Self Assessment Οδεύνληαο ζε έλα Οινθιεξσκέλν ύζηεκα Γηαρείξηζεο Πνηόηεηαο θαη Αζθάιεηαο (IQSMS) γηα ηηο Ναπηηιηαθέο Γξαζηεξηόηεηεο Πξόηππν Γηαρείξηζεο ηεο Πνηόηεηαο (ISO 9001:2000) ζηνλ Σνκέα ηεο Ναπηηιίαο Κίλεηξα γηα λα Οδεγεζνύκε ζε έλα IQSMS Γηαξζξσηηθό Μνληέιν ρεηηθά κε ηελ Αμηνιόγεζε ηεο πκκόξθσζεο πκπεξάζκαηα Οδεύνληαο πξνο ηελ Αλαδήηεζε κηαο Πνηνηηθόηεξεο Ναπηηιίαο Σν Κόζηνο Πνηόηεηαο Ζ Απνδεµίσζε ηνπ Κόζηνπο Πνηόηεηαο σο Αληαµνηβή ηεο Πνηόηεηαο Ζ Πξνζθνξά ηνπ Κώδηθα Αζθαινύο Γηαρείξηζεο Έξεπλα ρεηηθά κε ηελ Δλδπλάκσζε ηεο Αζθάιεηαο ηε Μεηα ηνπ ISM πεξίνδν Απνηειέζκαηα 300 ΖΜΔΗΩΔΗ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ xiii

14 Κεθάιαην 5: πκπεξάζκαηα- Πξνηάζεηο γηα Πεξαηηέξσ Έξεπλα πζρέηηζε Γηαρείξηζεο Κξίζεσλ- Γηαρείξηζεο Ρίζθσλ Γηαρείξηζε Κξίζεσλ θαη Αληηκεηώπηζε ησλ Γεκνζίσλ ρέζεσλ Μειέηε ηνπ Κηλδύλνπ Υξεζηκόηεηα ηεο Γηνίθεζεο Οιηθήο Πνηόηεηαο Δπειημία γηα ηε Γηαρείξηζε ηνπ Λεηηνπξγηθνύ Κηλδύλνπ Γηαρείξηζε Δπηρεηξεκαηηθήο πλέρεηαο Δπηρεηξεκαηηθή Αξηζηεία Κίλδπλνη θαη Πιαίζηα Αμηνιόγεζεο Άμνλεο ηεο Γηαρείξηζεο Κηλδύλσλ θαη Κξίζεσλ Ζ Κνπιηνύξα ηεο Αζθάιεηαο θαη ε Γηαρείξηζε ηεο ζηε Ναπηηιία Ο Κώδηθαο ISM σο Μέηξν Πξόιεςεο Ρίζθσλ θαη Αηπρεκάησλ Ζ Αλάγθε Ύπαξμεο Δλόο Δλνπνηεκέλνπ πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο ηεο Πνηόηεηαο θαη Αζθάιεηαο Πξνηάζεηο γηα Πεξαηηέξσ Έξεπλα 333 Βηβιηνγξαθία 335 Ξελόγισζζε (Βηβιία) 335 Ξελόγισζζε (Άξζξα) 338 Διιεληθή ( Πξόηππα/ Γηεζλείο Οδεγίεο/ Πιαίζηα) 347 Ξελόγισζζε( Πξόηππα/ Γηεζλείο Οδεγίεο/ Πιαίζηα) 347 Ξελόγισζζε (Ζιεθηξνληθέο Πεγέο) 348 Παξαξηήκαηα ΗΗ, ΗΗΗ 350 xiv

15 Παπάπηημα Ι Λεξικό Υπήζηρ Όπων ΓΚ: ρέδην Γηαρείξηζεο Κξίζεσλ ΜΚ: ηξαηεγηθή Οηθνδόκεζεο γηα ηελ Διάηησζε ηεο Κξίζεσο «Μαθξηά, Καιύηεξα, πκβαηό» ΤΔ: Τςειό Δπίπεδν ηξαηεγηθήο ΓΠ: Γηνηθεηήο Πεξηζηαηηθνύ ΟΓΚ: Οκάδεο Γηαρείξηζεο Κξίζεσλ ΓΚΓΚ: Γνκή Κέιπθνο ηεο Γηαρείξηζεο ηεο Κξίζεο ΓΚ: Γηαρεηξηζηήο ηεο Κξίζεο ΓΓ: Γξαθείν πλδέζκνπ ηεο Γηνίθεζεο ΚΟΜΔ: Γξαθείν γηα ην Κνηλό θαη ηα ΜΜΔ ΓΔΗ: Γξαθείν Γηαρείξηζεο ηεο Δηθόλαο ΒΑΟ: Βαζηθή πκβνπιεπηηθή Οκάδα ΑΗΓΚ: Αλώηεξνο Πξντζηάκελνο Γηαρείξηζεο ηεο Κξίζεο ΓΚΠ: Γξαθείν πλδέζκνπ Καλνληθώλ Λεηηνπξγηώλ ΓΗΤ: Γξαθείν Γηνίθεζεο θαη πληνληζκνύ ISO: International Organization for Standardization ΓΟΣ: Γηεζλήο Οξγαληζκόο Σππνπνίεζεο ΔΛΟΣ: Διιεληθόο Οξγαληζκόο Σππνπνίεζεο IRM: Institute Risk Management ΗΓΚ: Ηλζηηηνύην Γηαρείξηζεο Κηλδύλσλ ΔΓΑΚΒΔ: Έλσζε Γηεπζπληώλ Αζθάιηζεο θαη Κηαλδύλνπ ζηε Βηνκεραλία θαη ην Δκπόξην AIRMIC: Association of Insurance and Risk Managers in Industry and Commerce AS/NZS 4360: Πξόηππν Γηαρείξηζεο Κηλδύλνπ Απζηξαιίαο/ Νέαο Εειαλδίαο NOHSC: National Occupational Health and Safety Commission xv

16 SWOT: Strengths- Weaknesses- Opportunities- Threats ΔΠΟΣΑ: Δπηρεηξεκαηηθή, Πνιηηηθή, Οηθνλνκηθή, Σερλνινγηθή Αλάιπζε ΠΟΚΣΝΠ: Πνιηηηθό, Οηθνλνκηθό, Κνηλσληθό, Σερληθό Πεξηβάιινλ GRC: Governance, Risk, Compliance ΓΚΟΔ: Γηαρείξηζε Κηλδύλσλ γηα όιε ηελ Δπηρείξεζε ERM: Enterprise Risk Management ΓΚΔ: Γηαρείξηζε Κηλδύλσλ Δπηρείξεζεο ΓΚΟΔΣ: Γηαρείξηζε Κηλδύλσλ γηα όιε ηελ Δηαηξεία CRM: Company Risk Management COSO: Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission HAZOP: Hazard and Operability Study OBO: Ore, Bulk, Oil ΚΔ: Κέληξν πληνληζκνύ Δλεξγεηώλ IOPC: The International Oil Pollution Compensation Funds MARPOL: Marine Pollution Convention SOLAS: International Convention for the Safety of Life at Sea ISM: International Safety Management IMO: International Marine Organization OECD: Organization for Economic Cooperation and Development DPA: Designated Person Ashore TMSA: Tanker Management Self Assessment SMS: Safety Management System UNCLOS: Oceans and Law of the Sea DOC: Document of Compliance SMC: Safety Management Certificate IACS: International Association of Classification Societies PSC: Port State Control CLC: Civil Liability Convention xvi

17 FSA: Formal Safety Assessment SIRE: Ship Inspection Report Exchange TMSA: Tanker Management and Self Assessment IQSMS: Integrated Quality and Safety Management System xvii

18 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 Δηζαγσγή - Πεξίιεςε ηνλ 20 ν θαη 21 ν αηψλα νη θξίζεηο απνηεινχλ ζηνηρείν ηεο ζχγρξνλεο θαζεκεξηλήο καο δσήο ηφζν ζην ρψξν ηεο εξγαζίαο φζν θαη ηεο ηδησηηθήο/ πξνζσπηθήο καο δσήο. Οη λέεο ζπλζήθεο ηεο παγθνζκηνπνίεζεο θαη ηεο λέαο νηθνλνκίαο δεκηνπξγνχλ πνιηηηζκηθέο, πνιηηηθέο, νηθνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο «αλαηαξάμεηο» ζε φια ηα θξάηε ηνπ θφζκνπ, κε απνηέιεζκα λα πξνθαινχληαη κηθξήο ή κεγάιεο θιίκαθαο θξίζεηο. Δπίζεο νη ηξνκνθξαηηθέο επηζέζεηο θαη νη νηθνλνκηθέο θξίζεηο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηε ζηαδηαθή «παξαθκή» ηνπ θπζηθνχ θαη πνιηηηζκηθνχ ηνπίνπ, ζην νπνίν δνχκε, απνηεινχλ θαζεκεξηλέο εζηίεο θξίζεσλ ζε φιεο ηηο πεξηνρέο ηνπ πιαλήηε καο. πλεπψο ε πηνζέηεζε ησλ ζπζηεκάησλ γηα ηελ αζθάιεηα θαη ζεζκψλ γηα ηε δηαρείξηζε θξίζεσλ απνηειεί πξνυπφζεζε θαη φρη επηινγή γηα ηηο θπβεξλήζεηο, ηνπο νξγαληζκνχο θαη ηηο επηρεηξήζεηο ηνπ αηψλα καο. Οη θξίζεηο ζηνλ 21 ν αηψλα έρνπλ κελ ηνπηθή πξνέιεπζε, αιιά παγθφζκηα απήρεζε θαη απηφ γηαηί νη λέεο ηερλνινγίεο θαη θπξίσο ε ηειεφξαζε, ε ςεθηαθή επηθνηλσλία θαη ν θπβεξλνρψξνο- δηαδίθηπν παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα ηεο άκεζε γλσζηνπνίεζεο ησλ θξίζεσλ ζε ειάρηζην ρξφλν ζε φιν ην θφζκν. Οη δηαρεηξηζηέο ησλ θξίζεσλ θαινχληαη λα αληηκεησπίζνπλ απνηειεζκαηηθά φρη κφλν ηε θξίζε αιιά θαη ηνλ «επηθνηλσληαθφ ζφξπβν- επηθνηλσληαθφ αληίθηππφ» ηεο. Οη θπβεξλήζεηο, νη νξγαληζκνί θαη νη επηρεηξήζεηο γηα λα αληηκεησπίζνπλ απνηειεζκαηηθά φρη κφλν ηε θξίζε αιιά θαη ηνλ «επηθνηλσληαθφ ζφξπβν- επηθνηλσληαθφ αληίθηππν» ηεο. Οη θπβεξλήζεηο, νη νξγαληζκνί θαη νη επηρεηξήζεηο γηα λα αληηκεησπίζνπλ απνηειεζκαηηθά ηηο θξίζεηο είλαη απαξαίηεην λα δηαζέηνπλ θαηάιιεια εθπαηδεπκέλν θαη άξηηα ελεκεξσκέλν πξνζσπηθφ, ην νπνίν ζα έρεη ηελ απαξαίηεηε ηερλνινγηθή ππνδνκή ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα δηαρεηξηζηεί δπλακηθά θαη έγθαηξα ηηο επηθείκελεο θξίζεηο ζηελ θνηλσλία ησλ πιεξνθνξηψλ θαη ηεο γλψζεο. Ο θίλδπλνο εμαξηάηαη απφ ηνπο αλζξψπνπο, ηα ζπζηήκαηα, ηηο δηεξγαζίεο, ηηο δηαδηθαζίεο θαη ην πεξηβάιινλ ελφο νξγαληζκνχ θαη θαηά ζπλέπεηα ν βαζκφο θαηά ηνλ νπνίν θηλδπλεχεη ν νξγαληζκφο είλαη ζπλάξηεζε ηεο νξγάλσζήο ηνπ, ησλ δεμηνηήησλ θαη ηεο εθπαίδεπζεο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ, ησλ δηεξγαζηψλ θαη ησλ ειέγρσλ πνπ 1

19 εθαξκφδεη, ησλ ζπζηεκάησλ πνπ ρξεζηκνπνηεί, ηεο πνηφηεηαο ηνπ κάλαηδκελη ζε φιεο ηηο βαζκίδεο, ησλ πνιηηηθψλ θαη ησλ ζηξαηεγηθψλ ηεο δηνίθεζεο έλαληη ησλ θηλδχλσλ, ησλ θαλφλσλ δενληνινγίαο θαη ηεο θνπιηνχξαο πνπ έρεη αλαπηχμεη. Δπίζεο είλαη ζπλάξηεζε αιιαγψλ ζην επξχηεξν πεξηβάιινλ πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ν νξγαληζκφο θαη πνπ δελ ειέγρνληαη απφ απηφλ. ε νπνηνλδήπνηε θιάδν θαη αλ δξαζηεξηνπνηείηαη κηα επηρείξεζε, ζα πξέπεη λα έρεη ππφςε ηεο φηη νθείιεη λα είλαη εμνηθεησκέλε κε ηε Γηαρείξηζε Κξίζεσλ θαη Δπηρεηξεκαηηθνχ Κηλδχλνπ. Πξφθεηηαη γηα κηα δηαδηθαζία πνπ έρεη εθαξκνγή ζηε δηαζχλδεζε ησλ δηαθφξσλ ιεηηνπξγηψλ εληφο ηνπ νξγαληζκνχ (Σκήκα Πιεξνθνξηθήο, Ννκηθφ ηκήκα, Λνγηζηήξην, Πσιήζεηο, Μάξθεηηλγθ θιπ.) αιιά θαη ζηηο ζρέζεηο κε ηνπο πειάηεο θαη ζπλεξγάηεο ηεο. Ζ παξνχζα κειέηε ρσξίδεηαη ζε ηέζζεξα κέξε. 1. Σν δεχηεξν θεθάιαην πεξηιακβάλεη κηα ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε ηεο δηαρείξηζεο ησλ θξίζεσλ γεληθά ζε φινπο ηνπο θιάδνπο. Γίλεηαη κηα αλαδξνκή ησλ θξαηαηψλ ζεσξεηηθψλ απφςεσλ έσο ζήκεξα πάλσ ζην αληηθείκελν, ηξφπνη επίιπζεο ησλ θξίζεσλ ππφ ην πξίζκα πξαγκαηηθψλ παξαδεηγκάησλ θαη κηα επηζθφπεζε ζηα θπξηφηεξα ζεκεία. 2. Σν ηξίην θεθάιαην εζηηάδεη ζηελ αλάιπζε ηεο δηαρείξηζεο επηρεηξεζηαθψλ ξίζθσλ κέζα απφ ην πξίζκα ηεο ρξήζεο ησλ ππαξρφλησλ πξνηχπσλ σο εξγαιείσλ αμηνιφγεζεο θαη απηναμηνιφγεζεο απφ ηνπο νξγαληζκνχο, παξνπζηάδεηαη ε θχζε θαη ε έλλνηα ηνπ θηλδχλνπ, νη βαζηθνί θίλδπλνη πνπ αληηκεησπίδνπλ νη ζεκεξηλέο επηρεηξήζεηο θαη νη θαηεγνξηνπνίεζε ηνπο, ε παξνπζίαζε ησλ γεληθψλ αξρψλ θαη κεζφδσλ πνπ δηέπνπλ ηε δηαρείξηζε θηλδχλνπ θαη νη κεραληζκνί, νη ηερληθέο θαη ηα εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζήκεξα. 3. ην ηέηαξην θεθάιαην επηρεηξείηαη κηα αλάιπζε ελφο πξαγκαηηθνχ παξαδείγκαηνο δηαρείξηζεο θξίζεσλ, ηφζν ζην δηαρεηξηζηηθφ θνκκάηη (θξίζε) φζν θαη ηεο πξνιήςεσο θαη ησλ θαλνληζηηθψλ ζεζκψλ (ξίζθν). Έπεηηα εζηηάδνπκε ζηελ λαπηηιία σο θιάδν γηα λα αλαιχζνπκε ην ηζρχνλ πιαίζην θαλφλσλ, λνξκψλ θαη πξνηχπσλ θαη πψο νξίδεηαη εθεί ε δηαρείξηζε ησλ ξίζθσλ θαη κε πνηα κέζα εθθξάδεηαη. 2

20 Σέινο ζην πέκπην θεθάιαην θάλνπκε κηα αλαζθφπεζε ησλ φζσλ παξαζέζακε ζην πφλεκα καο, παξαζέηνπκε ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ έρνπκε θαηαιήμεη κέζα πάληα ππφ ηε δηαδηθαζία ηεο ζρέζεο ηεο Γηαρείξηζεο Κξίζεσλ κε ηε Γηαρείξηζε Ρίζθσλ θαη πψο ηα πξφηππα κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο εξγαιεία αμηνιφγεζεο θαη βειηίσζεο ησλ νξγαληζκψλ. Σέινο, πξνρσξνχκε θαη πξνηείλνπκε ζέκαηα γηα πεξεηαίξσ επηζηεκνληθή εκβάζπλζε ηνπ αληηθεηκέλνπ θαζψο θαη πξνζσπηθήο αλαδήηεζεο. 3

21 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2 Γηαρείξηζε Δπηρεηξεζηαθώλ Κξίζεσλ ην δεχηεξν θεθάιαην ζα αζρνιεζνχκε κε ηελ αλάιπζε ηεο δηαρείξηζεο ησλ θξίζεσλ, ηνπ ιφγνπ χπαξμεο κηαο θξίζεο, ησλ ζηνηρείσλ πνπ ηε ζπλζέηνπλ, ηεο δνκήο πνπ ζα ρξεηάδεηαη λα έρεη ν εθάζηνηε νξγαληζκφο γηα λα κπνξέζεη λα αληεπεμέιζεη ηεο θξίζεσο θαζψο θαη ησλ ηξφπσλ αληηκεηψπηζεο απηήο. Μέζα απφ παξαδείγκαηα πνπ ππάξρνπλ ζηε βηβιηνγξαθηθή έξεπλα θαη ηεο ζεσξεηηθήο πξνζέγγηζεο ζα θαηαλνήζνπκε ηε δπλακηθή ησλ νξγαληζκψλ, ηνλ ηξφπν πνπ ιεηηνπξγνχλ νη θξίζεηο θαη ζα επηθεληξσζνχκε ζηελ επηθνηλσλία θαη ηε ζρέζε ησλ νξγαληζκψλ κε ηα ηξίηα εκπιεθφκελα κέξε. 2.1 Γηαρείξηζε Κξίζεσλ θαη νη Θεκειηώδεηο έλλνηεο Κξίζεηο θαη Αληηκεηώπηζή ηνπο Ζ ηξνκνθξαηηθή επίζεζε ζηηο 11 επηεκβξίνπ 2001 ήηαλ ε αθνξκή γηα ηε δεκηνπξγία λέσλ κεζφδσλ θαη πξαθηηθψλ απφ πιεπξάο δηαρείξηζεο-δηνίθεζεο πνιχπινθσλ ζπζηεκάησλ αιιά θαη θαηαζηάζεσλ. Απηνί νη λένη ηξφπνη ππνζηεξίδνπλ ηνπο απνθαζίδνληεο (Decision Makers) λα ιακβάλνπλ άκεζα ζεκαληηθέο απνθάζεηο ψζηε λα ειαρηζηνπνηείηαη ν θίλδπλνο εκθάληζεο δπζάξεζησλ απνηειεζκάησλ. Ζ Γηαρείξηζε Κξίζεσλ (Crisis Management) νξίδεηαη σο ε κεζνδνινγία εθείλε πνπ πεξηιακβάλεη ζπγθεθξηκέλν ζρέδην, νξγάλσζε, θαζνδήγεζε, θαη έιεγρν θαηά ηελ ζεκαληηθή πεξίνδν αθξηβψο πξηλ, θαηά ηε δηάξθεηα, θαη κεηά απφ κία θαηαζηξνθή, ψζηε λα ειαρηζηνπνηεζνχλ νη ηπρφλ απψιεηεο ησλ πφξσλ ελφο νξγαληζκνχ απφ απηή ηελ θαηαζηξνθή θαη νη νπνίνη ζεσξνχληαη άθξσο απαξαίηεηνη γηα ηελ πιήξε επαλφξζσζε ηνπ νξγαληζκνχ απηνχ (Parsons) 1. Κάζε γεγνλφο ην νπνίν δχλαηαη λα ζπγθεληξψζεη ην δεκφζην αξλεηηθφ ελδηαθέξνλ ζε κία επηρείξεζε θαη λα δεκηνπξγήζεη αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηε ρξεκαηννηθνλνκηθή ηεο θαηάζηαζε, ζηηο ζρέζεηο ηεο κε ηνπο πειάηεο ηεο ή ζηε θήκε ηεο νξίδεηαη σο θξίζε (Lajtha, Robert) 2. ηε Γηαρείξηζε Κξίζεσλ εκπιέθνληαη πνιιά δηνηθεηηθά επίπεδα ηεο επηρείξεζεο 4

22 φπσο ε δηεχζπλζε πεξηβάιινληνο, ε δηεχζπλζε πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο, ε δηεχζπλζε πξνζσπηθνχ, νη δεκφζηεο ζρέζεηο, ην ηκήκα κάξθεηηλγθ, ην λνκηθφ ηκήκα θ.α. (Muller) 3. Ο ζηφρνο ηεο Γηαρείξηζεο Κξίζεσλ είλαη λα επηβηψζεη ε εηαηξεία έπεηηα απφ κία ελδερφκελε θξίζε κε ηελ θήκε ηεο άζπηιε θαη φια ηα ζηνηρεία ηεο εηαηξείαο αλέπαθα. Πνιινί νξγαληζκνί δηαζέηνπλ θάπνην γξαπηφ ρέδην Γηαρείξηζεο Κξίζεσλ (ΓΚ). Απιψο, ε νλνκαζία απηψλ ησλ ρεδίσλ κπνξεί λα δηαθέξεη: ρέδην Άκεζεο Γξάζεο (Emergency Response Plan), Δπηρεηξεκαηηθφ ρέδην πλνρήο (Business Continuity Plan), ρέδην Καηαζηξνθψλ (Disaster Plan) θαη ρέδην Γηαρείξηζεο Κξίζεσλ (Crisis Management Plan). Έλα ρέδην Γηαρείξηζεο Κξίζεσλ κπνξεί λα πεξηιακβάλεη: ηελ αλαγλψξηζε ησλ θηλδχλσλ, ηελ εθηίκεζε ηνπ θηλδχλνπ, ηελ θαηάζηξσζε ηνπ ζρεδίνπ, ηελ άκεζε αληίδξαζε, ηελ αλάξξσζε θαη ηνλ έιεγρν ηνπ ζρεδίνπ. Θα πξέπεη λα αλαθέξνπκε, φηη πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο δεκηνπξγίαο ελφο ρεδίνπ Γηαρείξηζεο Κξίζεσλ είλαη απαξαίηεην λα νξηζζεί ην πξφζσπν ην νπνίν ζα θέξεη ηελ απνθιεηζηηθή επζχλε πινπνίεζεο νιφθιεξνπ ηνπ ζρεδίνπ. Σν πξφζσπν απηφ ζα πξέπεη λα είλαη ν ζπληνληζηήο ησλ κειψλ ηεο Οκάδαο Γηαρείξηζεο Κξίζεσλ θαη λα έρεη ηελ απαξαίηεηε εμνπζία ψζηε λα πηζηνπνηεί ηελ πιήξε εθαξκνγή ηνπ ρεδίνπ Γηαρείξηζεο Κξίζεσλ. (Mitroff, Alpaslan) 4 Ζ εθηίκεζε ησλ θηλδχλσλ κπνξεί λα είλαη είηε πνηνηηθή είηε πνζνηηθή εθφζνλ απηφ είλαη εθηθηφ θαη ζθνπφο ηνπ ρεδίνπ Γηαρείξηζεο Κξίζεσλ πξέπεη λα είλαη ε πιήξεο ππνζηήξημε ηνπ απνθαζίδνληα (Decision Maker). ηε θάζε απηή ζπλήζσο πξαγκαηνπνηείηαη θαη ν νηθνλνκηθφο πξνυπνινγηζκφο ηνπ ζρεδίνπ έπεηηα απφ κία αλάιπζε θφζηνπο-θέξδνπο (cost-benefit analysis). (Rosenthal, Kouzmin) 5 Σν πην θξίζηκν απφ φια ηα ζηνηρεία ζηε Γηαρείξηζε Κξίζεσλ είλαη ε επαθή κε ηα Μέζα Μαδηθήο Δλεκέξσζεο. Σν ρέδην Γηαρείξηζεο Κξίζεσλ πξέπεη λα βξίζθεηαη ζε γξαπηή κνξθή θαη λα πεξηιακβάλεη φια ηα πξναλαθεξζέληα ζρεηηθά κε ηνπο θηλδχλνπο θαη ηελ εθηίκεζή ηνπο. Σν θείκελν πξέπεη λα θαζνξίδεη επαθξηβψο ππεπζπλφηεηεο θαη ξφινπο (Mitroff, Alpaslan) 6. Σν ζηνηρείν απηφ ζεσξείηαη πνιχ ζεκαληηθφ θαζψο ππάξρεη ν θίλδπλνο κεζνχζεο θάπνηαο θξίζεο δηάθνξα άζρεηα κε ην αληηθείκελν ζηειέρε ηεο εηαηξείαο λα πξνζπαζνχλ λα πάξνπλ ηνλ έιεγρν θαηαζηάζεσλ θαζψο απηνί δελ είλαη ζσζηά θαη πιήξσο ελεκεξσκέλνη. 5

23 Ζ εθπαίδεπζε φισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ ζε απηά ηα δεηήκαηα θαη ε πεξηνδηθή επαλεμέηαζε απηψλ ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ζρεδίνπ ζεσξνχληαη πνιχ ζεκαληηθά δεηήκαηα ψζηε ηαπηφρξνλα λα επηηπγράλεηαη θαη ε ζπλνιηθή αμηνιφγεζε (evaluation) ηνπ ζρεδίνπ. (Mitroff, Alpaslan) 7 χκθσλα κε ηνλ Barton 8 γηα ηελ επηηπρεκέλε εθαξκνγή ηνπ ρεδίνπ Υεηξηζκνχ Κξίζεσλ ζα πξέπεη λα ππάξρεη: -Πξνζδηνξηζκφο ησλ ηξφπσλ κε ηνπο νπνίνπο νη πηζαλφηεηεο εθδήισζεο ηνπ θηλδχλνπ κπνξνχλ λα ειαρηζηνπνηεζνχλ. -Αλάπηπμε ελφο ξεαιηζηηθνχ πιάλνπ πνπ ζα πεξηιακβάλεη θαη ζα ειέγρεη ηηο πξνβιεπφκελεο ελέξγεηεο αληηκεηψπηζεο, φζν πην άκεζα γίλεηαη. -ρεδηαζκφο θαη αζθήζεηο αληηκεηψπηζεο ελδερνκέλσλ εθηάθησλ θξίζεσλ -πγθεθξηκέλν άηνκν, ην νπνίν ζα επσκηζζεί φιν ην βάξνο ηεο επηθνηλσλίαο κε ηα ΜΜΔ. -Έλα νινθιεξσκέλν πξφγξακκα Γεκνζίσλ ρέζεσλ ή ρέδην Γξάζεο, πνπ ζα δίλεη απαληήζεηο ζε ζεκαληηθά εξσηήκαηα. -Πξφβιεςε δπλαηφηεηαο επηθνηλσλίαο κε άιια ηα ζηειέρε πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε νκάδεο δηαρείξηζεο θξίζεσλ (ηειέθσλα, ). -Καηάζηαζε κε ηηο πηζαλέο πεγέο πιεξνθνξηψλ (αξρεία, ζπλεξγαδφκελεο ππεξεζίεο, αλνηθηέο πεγέο, θιπ.). -Οξγαλσκέλν ζχζηεκα πνπ ζα ηξνθνδνηεί κε πιεξνθνξίεο ηελ νκάδα δηαρείξηζεο θξίζεσλ. Σν ζηάδην ηεο αλάξξσζεο ηεο επηρείξεζεο απφ κία πηζαλή θξίζε είλαη πνιχ ζεκαληηθφ. ε απηφ ην ζηάδην πξέπεη λα ηίζεληαη νη πξνηεξαηφηεηεο θαη ηα ζρέδηα ηεο επηρείξεζεο γηα ηελ κεηά-ηελ-θξίζε-πεξίνδν (Post Crisis Recovery Period) θαη λα θαζνξίδεηαη ην κήθνο απηήο ηεο πεξηφδνπ (Smith) 9. Έξεπλεο έρνπλ δείμεη φηη νη πεξηζζφηεξνη νξγαληζκνί ζπλήζσο ππνεθηηκνχλ απηφ ην ρξφλν αλάξξσζεο. Έλαο αθφκε ζεκαληηθφο παξάγνληαο ν νπνίνο ζπλήζσο ππνεθηηκάηαη είλαη ε ςπρνινγηθή πίεζε ε νπνία πθίζηαληαη νη εξγαδφκελνη ηεο εηαηξείαο έπεηηα απφ κία θξίζε (Pierre, Hofinger, Buerschaper) 10. ε ςπρνινγηθή πίεζε κπνξεί λα νδεγήζεη ζε πεξαηηέξσ πεξηπέηεηεο ηελ εηαηξεία εμαηηίαο ησλ ιαλζαζκέλσλ απνθάζεσλ πνπ ζπλήζσο ιακβάλνπλ ηα πςειφβαζκα ζηειέρε ηεο ιφγσ θαηάζιηςεο, πίεζεο θαη θνχξαζεο. πλήζσο ζε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο ζπλίζηαηαη ε παξνρή ςπρνινγηθήο ππνζηήξημεο απφ εηδηθεπκέλνπο επηζηήκνλεο θαη πξέπεη λα πξνβιέπεηαη απφ ην ρέδην Γηαρείξηζεο Κξίζεσλ (Pierre, Hofinger, Buerschaper) 11. 6

24 Σν πην θξίζηκν απφ φια ηα ζηνηρεία ζηε Γηαρείξηζε Κξίζεσλ είλαη ε επαθή κε ηα Μέζα Μαδηθήο Δλεκέξσζεο. Όηαλ ε θξίζε ρηππήζεη ηελ πφξηα ηεο εηαηξείαο, νη αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο κπνξνχλ λα θαιχςνπλ πηζαλέο δεκηέο απφ κία θαηαζηξνθή αιιά δελ κπνξνχλ λα θάλνπλ ηίπνηε γηα ηελ απνιεζζείζα θήκε ηεο εηαηξείαο θαη ηελ ρακέλε αμηνπηζηία ηεο ζηελ αγνξά (Coombs) 12. Ζ επζχλε απηή θέξεη θαζαξά ηελ ίδηα ηελ εηαηξεία θαη πξέπεη λα ιακβάλεηαη ζνβαξά ππ φςηλ. Πξσηαξρηθφο ζηφρνο ηεο εηαηξείαο πξέπεη λα είλαη ε αλαγλψξηζε ησλ νκάδσλ εθείλσλ νη νπνίεο κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηελ ίδηα ηελ εηαηξεία θαη ηε θήκε ηεο π.ρ. πειάηεο, πξνκεζεπηέο/πηζησηέο, ζπλδηθάηα, ΜΜΔ, αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο, κέηνρνη, αθηηβηζηηθέο νκάδεο θιπ. Ο θαζνξηζκφο ελφο θαη κφλνπ αηφκνπ ην νπνίν ζα έξρεηαη ζε επαθή κε ηα ΜΜΔ θαηά ηε δηάξθεηα αιιά θαη κεηά ηελ θξίζε ζεσξείηαη απαξαίηεηε (Coombs) 13. Όζν πην πνιχ γίλεη θαηαλνεηή ε δχλακε ησλ ΜΜΔ θαη ε δπλαηφηεηα πνπ έρνπλ λα ειέγρνπλ ηελ Κνηλή Γλψκε ηφζν πην κηθξέο ζα είλαη νη απψιεηεο απφ κία θξίζε. Ο ρεηξηζκφο κηαο θξίζεο δελ πξέπεη λα εθιεθζεί φηη έρεη πάληνηε σο επηζπκεηφ ζηφρν ησλ δχν πιεπξψλ ηελ απνθιηκάθσζε. Πξαγκαηηθφο ζηφρνο ρεηξηζκνχ είλαη ε επηηπρία ησλ ζηφρσλ ηεο θάζε πιεπξάο. χκθσλα κε ηνλ Parsons 14 ν ρεηξηζκφο κηαο θξίζεο απνηειεί κηα ιεπηή δηαδηθαζία πνπ πεξηιακβάλεη δχζθνιεο απνθάζεηο. Οη απνθάζεηο ιακβάλνληαη ππφ ζπλζήθεο πίεζεο ρξφλνπ θαη δπλακηθψλ εμειίμεσλ, απφ αλζξψπνπο πνπ εξγάδνληαη ζηελ νκίριε ησλ ακθηβνιηψλ. πλνπηηθά, ζα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη ε Γηαρείξηζε Κξίζεσλ είλαη κία πνιχπινθε θαη δπλακηθή κεζνδνινγία πνπ απαηηεί πνιπεπίπεδε πξνζέγγηζε. Σα εξγαιεία πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηε Γηαρείξηζε ησλ Κξίζεσλ είλαη πνιιά. Αλ ηα εξγαιεία απηά ρξεζηκνπνηεζνχλ βέιηηζηα, νη απψιεηεο απφ κία ελδερφκελε θξίζε ζα ειαρηζηνπνηεζνχλ. Κάζε επηρείξεζε δηαθέξεη απφ ηηο ππφινηπεο ζε ππνδνκή θαη νξγάλσζε. Αληηζηνίρσο, θάζε ρέδην Γηαρείξηζεο Κξίζεσλ πνπ ζα έρεη ν θάζε νξγαληζκφο δηαθέξεη απφ ηα άιια. Γελ ππάξρεη έλα γεληθφηεξα απνδεθηφ πξφηππν, φπνπ φινη ζα κπνξνχζαλ λα ην αθνινπζήζνπλ θαη λα απνηειέζεη παλάθεηα γηα θάζε είδνπο θξίζε θαη νη επηρεηξήζεηο ζα πξέπεη λα πξνεηνηκάδνληαη πξηλ ε νπνηαδήπνηε θξίζε ρηππήζεη ηελ πφξηα ηνπο. Ζ Γηαρείξηζε Κξίζεσλ είλαη επηηαθηηθή αλάγθε ηφζν ζε επίπεδν ηδησηηθψλ επηρεηξήζεσλ φζν θαη ζηνλ επξχηεξν Γεκφζην ηνκέα ζε επίπεδν Κξαηηθφ θαη ζπλεπψο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο θαη Δζληθήο Κπξηαξρίαο. 7

25 2.1.2 Οξηζκνί Κξίζε Οξηζκόο-ηη είλαη θξίζε Ζ θξίζε ιέμε πξνέξρεηαη απφ ηελ ειιεληθή ιέμε «θξίζηο», πνπ ζεκαίλεη θξίζε, επηινγή ή απφθαζε. Ζ ρξήζε ηνπ φξνπ, σζηφζν, πνηθίιιεη αλάινγα κε ην πιαίζην εληφο ηνπ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη θαη ε πεηζαξρία ηνπ εξεπλεηή (Preble) 15. ηελ νξγαλσηηθή ινγνηερλία, θξίζε νξίδεηαη σο εμήο: Οξγαλσηηθή θξίζε είλαη έλα κηθξήο-πηζαλφηεηαο, κε κεγάιν αληίθηππν, γεγνλφο ην νπνίν απεηιεί ηε βησζηκφηεηα ελφο νξγαληζκνχ θαη ραξαθηεξίδεηαη απφ αζαθή αηηία, απνηειέζκαηα θαη ηξφπνπο εμεχξεζεο ιχζεο, θαζψο θαη απφ ηελ πεπνίζεζε φηη νη απνθάζεηο πξέπεη λα γίλνπλ γξήγνξα. (Pearson θαη Clair, ζ. 60) 16. Μία θξίζε είλαη έλα κεγάιν θαη απξφβιεπην γεγνλφο πνπ απεηιεί λα βιάςεη έλαλ νξγαληζκφ θαη ηνπο ελδηαθεξφκελνπο θνξείο (stakeholders). Αλ θαη νη θξίζεηο είλαη απξφβιεπηεο, δελ είλαη θαη απξφζκελεο. Μπνξνχλ λα επεξεάζνπλ φινπο ηνπο ηνκείο κηαο θνηλσλίαο θαη πξνθαινχληαη απφ πνιινχο θαη δηάθνξνπο ιφγνπο. (Fink Steven) 17 Δπίζεο, ζχκθσλα κε ηνλ Fink 18, (ζει ), κηα θξίζε κπνξεί λα απνηειείηαη απφ ηέζζεξηο δηαθνξεηηθέο θαη δηαθξηηέο θάζεηο: α)πξφδξνκε θάζε θξίζεο β) Σελ νμεία θάζε ηεο θξίζεο γ)σε ρξφληα θάζε ηεο θξίζεο δ)κξίζε ζηε θάζε ηεο επίιπζεο. Βέβαηα ην νπνηνδήπνηε εγρείξεκα απφδνζεο ελφο «νξηζκνχ» ζα κπνξνχζε λα νδεγήζεη ζε επηθαλεηαθέο ή εζθαικέλεο πξνζεγγίζεηο, απφ ηε ζηηγκή πνπ ε ρξεζηκνπνηνχκελε γηα ηε πξνζέγγηζε κεζνδνινγία, δελ ζα ήηαλ απφιπηα ζπκβαηή κε ηελ πθή ηνπ θαηλνκέλνπ, ζην νπνίν ν νξηζκφο ζα αλαθεξφηαλ. Δλ ηνχηνηο ε έλλνηα ηεο θξίζεσο σο πνιπδηάζηαηε πνπ είλαη έρεη απνδνζεί πνηθηινηξφπσο, θαη ζπλνπηηθά ζα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη είλαη έλα δχζθνιν πξφβιεκα, κία πεξίνδνο αλσκαιίαο ή κηα θξίζηκε θάζε. Παξαηεξνχκε, φηη ζηνπο πεξηζζφηεξνπο νξηζκνχο γηα ηε θξίζε ηξία ζηνηρεία είλαη θνηλά ζε απηνχο: α) κηα απεηιή γηα ηνλ νξγαληζκφ 8

26 β) ην ζηνηρείν ηεο έθπιεμεο γ) έλα κηθξφ δηάζηεκα ιήςεο απφθαζεο, (Smith) 19 Έηζη ζπκπεξαίλνπκε, φηη κε ηνλ φξν θξίζε, πεξηγξάθεηαη ζπλήζσο κία απξφβιεπηε θαηάζηαζε ε νπνία ραξαθηεξίδεηαη απφ έληαζε θαη αλαζθάιεηα ζηνλ εαπηφ καο, ζηελ νηθνγέλεηά καο, ζηελ επηρείξεζε, ζηνλ νξγαληζκφ ζηε θνηλσλία θ.α., φπνπ εάλ δελ απνθεπρζεί ζα πξνθαιέζεη, ζρεδφλ πάληα δπζκελή απνηειέζκαηα. Καηά ηε θξίζε, κεηαβάιιεηαη ε ζπλήζεο ξνή ησλ πξαγκάησλ θαη εηζεξρφκαζηε ζε κία κεηαβαηηθή πεξίνδν κε δπζρέξεηεο θαη θηλδχλνπο. Κάζε θξίζε ιεηηνπξγεί σο δνθηκή ηεο ζηαζεξφηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο, θαη εάλ ηε ηέκλνπκε, ζε κηθξφηεξα δηαρεηξίζηκα ηκήκαηα, κπνξνχκε λα πξνζδηνξίζνπκε, ηνπο επηκέξνπο ζηφρνπο Οξηζκνί-Γηαρείξηζε Κξίζεο Ζ ζπζηεκαηηθή πξνζπάζεηα γηα ηελ απνθπγή θξίζεσλ πνπ κπνξεί λα δεκηνπξγεζνχλ ζε έλαλ νξγαληζκφ ή γηα ηε δηνίθεζε ησλ θξίζεσλ πνπ έρνπλ ήδε εκθαληζηεί ζηα πιαίζηα ηνπ νξγαληζκνχ νλνκάδεηαη δηαρείξηζε θξίζεσλ. (www.crisis-managementand-disaster-recovery.com) 20 Ζ δηαρείξηζε θξίζεο είλαη έλαο ηξφπνο αληηκεηψπηζεο ησλ απεηιψλ πνπ ππάξρνπλ, αλαγλσξίδνληαο ηε πηζαλφηεηα κηαο θξίζεο θαη δνπιεχνληαο θαηά ηξφπν πνπ ηελ πξνιακβάλεη θαη ηελ απνηξέπεη (Smith) 21. Έηζη έρνπκε γξήγνξε θαη απνηειεζκαηηθή αληίδξαζε απέλαληη ζε νπνηαδήπνηε θξίζε εκθαλίδεηαη. Άξα, ζα ιέκε φηη δηαρείξηζε θξίζεσλ είλαη κηα ζπζηεκαηηθή αληίδξαζε ζε απξφβιεπηα γεγνλφηα πνπ απεηινχλ ηνπο αλζξψπνπο, ηελ επεκεξία ηνπο θαη ηε ιεηηνπξγηθή ζπλέρεηα ελφο νξγαληζκνχ. ηφρνο ηεο Γηνίθεζεο θξίζεσλ είλαη : Ζ αλάιπζε θαη ε εθηίκεζε ησλ απεηιψλ Ζ βειηίσζε θαη εθαξκνγή ελαιιαθηηθψλ αληαπνθξίζεσλ Ζ πεηζαξρεκέλε επηθνηλσλία θαη αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ θαη απνθάζεσλ πλεξγαζία φισλ κεηαμχ ζηνλ νξγαληζκφ θαη επαλαθνξά ζηηο θαλνληθέο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο φηαλ ε θξίζε έρεη επέιζεη. Δπίζεο, ε δηνίθεζε θξίζεσλ, αζρνιείηαη κε πξνζπάζεηεο λα αλαγλσξηζηνχλ θαη λα πξνβιεθζνχλ πεξηνρέο ελδερφκελσλ θξίζεσλ, κε ηελ αλάπηπμε δξάζεσλ θαη κέηξσλ 9

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία λεαληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο Η αξρηηεθηνληθή ηεο πξώηεο επηρείξεζεο Δπηρεηξεκαηηθή ΙΓΔΑ Ο ΔΠΙΥΔΙΡΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της

Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της Δ ε ί κ η η ρ Τ ά ζ ε ω ν Α γ ο π ά ρ Ε π γ α ζ ί α ρ 2010 Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της ειδικό θέμα σοπηγόρ Δρ. Όλγα Επιηροπάκη Αναπλ. Καθ., Ακαδημαϊκή Έδπα «Σηαύπορ Κωζηόποςλορ» ζηη Διοίκηζη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Έφη Μπέκοσ Γενική Γραμματέας Πρόνοιας ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΑΓΩΓΗ - Πξνώζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ.

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ. ΑΘ. ΧΑΡΙΣΩΝΙΔΗ : ΑΡΧΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 Ο : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΔΙΑΚΤΜΑΝΕΙ ΠΛΗΘΩΡΙΜΟ - ΑΝΕΡΓΙΑ 9.1. ΕΡΩΣΗΕΙ ΩΣΟΤ ΛΑΘΟΤ Για ηιρ παπακάηυ πποηάζειρ, να γπάτεηε ζηην κόλλα ζαρ ηον απιθμό ηηρ καθεμιάρ

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Α/Α ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΑΡΙΜΟ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΝΑΘΕΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ 1 Σα κνληέια πξνψζεζεο Above-the-Line

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αντισταθμιστική ανάλυση

Αντισταθμιστική ανάλυση Θεσξήζηε έλαλ αιγόξηζκν Α πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα δνκή δεδνκέλσλ Γ : Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Α ε Γ πξαγκαηνπνηεί κία αθνινπζία από πξάμεηο. Παξάδεηγκα: Θπκεζείηε ην πξόβιεκα ηεο εύξεζεο-έλσζεο Δίρακε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Σα βασικότεπα σαπακτηπιστικά τος αθλητισμού ωρ ςπηπεσία Είναι: άπιε βησκαηηθή δελ απνζεθεχεηαη επεξεάδεηαη θαηαλαιψλεηαη ηαπηφρξνλα κε ηελ παξαγσγή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Ανάγκερ ηυν επισειπήζευν Άκεζε πιεξνθόξεζε γηα ηελ πνξεία ηεο επηρείξεζεο, γηα ιήςε απνθάζεσλ έγθπξα θαη έγθαηξα Οινθιεξσκέλε Δκπνξηθή θαη Οηθνλνκηθή δηαρείξηζε ζε

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Αζθάλεια Λιμένων και Αερολιμένων

Αζθάλεια Λιμένων και Αερολιμένων ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ Σκήκα Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ Ευρωπαϊκό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων-Ολική Ποιότητα (MBA-TQM) Αζθάλεια Λιμένων και Αερολιμένων ύγκριζη ηων προηύπων

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Ηκεξνκελία: Αξηζκόο κεηξώνπ: Όλνκα Αζζελνύο: Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: Ηιηθία: + Έηη Μήνερ πληεξεηηθή ζεξαπεία Μεηεγρεηξνπξγηθή παξαθνινύζεζε 3 μήνερ 6 μήνερ 1 σπόνορ σπόνια 3

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Τρίπολη 06/07/2007 Τα θέμαηα 1-5 είναι σποτρεωηικά και έτοσν ηοσς ίδιοσς (ίζοσς) ζσνηελεζηές βαρύηηηας Το θέμα 6 δίνει επιπλέον βαθμούς με βαρύηηηα 10% για βεληίωζη ηης βαθμολογίας ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX Σηότοι εργαζηηρίοσ Σην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ, νη θνηηεηέο ζα εμνηθεησζνύλ κε βαζηθέο εληνιέο δηθηπαθώλ πξσηνθόιισλ νη νπνίεο βξίζθνπλ εθαξκνγή ζε πεξηβάιινληα Windows

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο Πξαθηηθή Άζθεζε (επίπεδν 2): ηόρνο ηεο άζθεζεο είλαη ε πεξαηηέξω εμνηθείωζε

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο ην Γίθηπν 'Μνπζεηνινγία' http://greekmuseologists.ning.com/ ζπδεηάκε ηελ πηζαλόηεηα νξγάλσζεο κηαο ζεηξάο ζεκαηηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο

Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο Σηάδηα επεμεξγαζίαο πγξψλ απνβιήησλ Πξσηνβάζκηα ή Μεραληθή Δπεμεξγαζία Γεπηεξνβάζκηα ή Βηνινγηθή Δπεμεξγαζία Τξηηνβάζκηα ή Χεκηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα