Προτάσεις ομάδας εργασίας για τη διαχείριση νερού της λεκάνης του Ανθεμούντα στον αγροτικό τομέα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Προτάσεις ομάδας εργασίας για τη διαχείριση νερού της λεκάνης του Ανθεμούντα στον αγροτικό τομέα"

Transcript

1 Προτάσεις ομάδας εργασίας για τη διαχείριση νερού της λεκάνης του Ανθεμούντα στον αγροτικό τομέα Στο πλαίσιο των τεσσάρων συναντήσεων της ομάδας εργασίας για τη διαχείριση νερού της λεκάνης του Ανθεμούντα στον «αγροτικό τομέα» διατυπώθηκαν προτάσεις και δεσμεύσεις σχετικά με τη διαχείριση του νερού κατά την άσκηση της γεωργικής - αγροτικής δραστηριότητας αλλά και γενικότερες προτάσεις που αφορούν στην οργάνωση και βελτίωση των μεθόδων και πρακτικών αγροτικής δραστηριότητας. Οι προτάσεις αυτές παρουσιάζονται στη συνέχεια: 1. Φορέας Διαχείρισης νερού της Λεκάνης του Αθεμούντα Υπήρξε η γενική διαπίστωση και ομοφωνία για την αναγκαιότητα δημιουργίας και λειτουργίας ενός φορέα διαχείρισης νερού. Πρέπει να εξασφαλισθεί η χρηματοδότηση για την ίδρυση και λειτουργία του και να καθοριστεί η νομική του μορφή και οι αρμοδιότητές του. Η επιτροπή διαβούλευσης του έργου LIFE -Water Agenda πρέπει να συζητήσει διεξοδικά το θέμα και να αποτελεί η ίδρυση και χρηματοδότηση του φορέα στόχο διεκδίκησης. Η ομάδα προτείνει να ξεκινήσει άμεσα ένας φορέας, έστω και άτυπα, με ρόλο τόσο εποπτικό όσο και συμβουλευτικό. Στόχος του φορέα πρέπει να είναι η παρακολούθηση της κατάστασης των υδάτινων πόρων της λεκάνης και η ορθολογική χρήση νερού από όλους τους καταναλωτές της περιοχής. Στο φορέα αυτό θα πρέπει να συμμετέχουν οι αρμόδιοι κρατικοί και τοπικοί φορείς καθώς και εκπρόσωποι των ομάδων καταναλωτών ύδατος. Επίσης είναι σημαντικό ο φορέας να συνδεθεί με τους οργανισμούς οι οποίοι δραστηριοποιούνται στην περιοχή όπως το ΕΘΙΑΓΕ, η ΠΑΣΕΓΕΣ κτλ. 2. Εφαρμογή των ΚΟΓΠ Οι ΚΟΓΠ αποτελούν εργαλείο αειφορικής διαχείρισης των φυσικών πόρων, και επομένως και του νερού, και της υγείας των αγροτών και καταναλωτών αγροτικών προϊόντων. Αποτελούν απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία ενσωματώθηκε στην ελληνική νομοθεσία με το Ν.3139/2003, και οι διατάξεις του περιλαμβάνονται στο Έγγραφο Προγραμματισμού Αγροτικής Ανάπτυξης Παρεμβαίνουν σε όλο το φάσμα γεωργικής και κτηνοτροφικής δραστηριότητας και πρέπει να εφαρμόζονται από το σύνολο των αγροτών. Η εφαρμογή τους έχει άμεσο οικονομικό όφελος για τους αγρότες καθώς προστατεύει από την υπερκατανάλωση νερού, φυτοπροστατευτικών προϊόντων, λιπασμάτων και ενέργειας και επιπλέον βελτιώνει την ποιότητα των αγροτικών προϊόντων άρα και την ανταγωνιστικότητά τους. Επιπλέον η ένταξη των αγροτών σε προγράμματα ενίσχυσης συνεπάγεται αυτόματα την υποχρέωση τήρησης των κανόνων πολλαπλής συμμόρφωσης από τους δικαιούχους αγρότες. Όλα τα παραπάνω συνηγορούν στην ανάληψη της υποχρέωσης από το σύνολο των αγροτών για την εφαρμογή των ΚΟΓΠ. Για την εφαρμογή των ΚΟΓΠ είναι αναγκαίο η πολιτεία να ολοκληρώσει υποδομές και εργαλεία, όπως εδαφολογικός χάρτης με υδροδυναμικά χαρακτηριστικά, χάρτης ίσων τιμών εξατμισοδιαπνοής αναφοράς, δημιουργία κινητών μονάδων αξιολόγησης της εφαρμογής της άρδευσης, ολοκληρωμένο πρόγραμμα ενημέρωσης και

2 εκπαίδευσης, γεωργικοί σύμβουλοι, δίκτυο παρακολούθησης ποιότητας και ποσότητας νερού, αξιόπιστο σύστημα ελέγχου εφαρμογής. 3. Ποιότητα νερού Η εφαρμογή των ΚΟΓΠ θα αποτελέσει σημαντική προσπάθεια για τη μείωση της συμμετοχής του αγροτικού τομέα στη ρύπανση των υδάτινων πόρων της λεκάνης. Ωστόσο απαιτείται η εγκατάσταση και λειτουργία ενός δικτύου διαχρονικής παρακολούθησης της ποιότητας νερού από το φορέα διαχείρισης της λεκάνης, ως προς τις παρακάτω παραμέτρους: - Ηλεκτρική αγωγιμότητα, ph, ανιόντα, κατιόντα Ύπαρξη υπολειμμάτων φυτοπροστατευτικών προϊόντων Ύπαρξη συγκεντρώσεων βαρέων μετάλλων πέρα από τα επιτρεπτά όρια Ύπαρξη συγκεντρώσεων νιτρικών και φωσφόρου πέρα από τα κανονικά όρια 4. Αντικατάσταση συστημάτων άρδευσης Η αλλαγή των υφιστάμενων συστημάτων άρδευσης με συστήματα μεγαλύτερης απόδοσης σε αρδευτικό νερό, σε όλες τις περιπτώσεις καλλιέργειας στις οποίες ενδείκνυνται, αποτελεί βασική προϋπόθεση για την οικονομία νερού στην περιοχή. Ο προβληματισμός των αγροτών έγκειται στο γεγονός του κόστους της νέας εγκατάστασης ή αντικατάστασης τους. Πρέπει να υπάρξει μέριμνα από την πολιτεία για τη χρηματοδότηση αυτής της ενέργειας ως μέτρο πρόληψης και ανάσχεσης του φαινομένου της εξάντλησης των υδάτινων πόρων της χώρας. Αυτό πρέπει να συνδυασθεί με τον καθορισμό συγκεκριμένων αποδοτικών συστημάτων άρδευσης, με περιβαλλοντικούς περιορισμούς, ώστε να μην χρηματοδοτούνται υδροβόρα συστήματα άρδευσης, όπως γινόταν μέχρι σήμερα μέσα από τα σχέδια βελτίωσης. Επίσης τονίζεται ότι, πριν από την οποιαδήποτε αντικατάσταση ενός συστήματος άρδευσης πρέπει να εξαντληθούν όλα τα περιθώρια βελτίωσης της λειτουργίας του παλαιού συστήματος. 5. Θέματα ορεινής υδρονομίας και δασοκάλυψης Είναι προφανής η αναγκαιότητα κατασκευής μικρών έργων συγκράτησης της απορροής στα ορεινά τμήματα της λεκάνης. Επιπλέον πρέπει να διερευνηθεί η συμβολή που μπορεί να έχει στον εμπλουτισμό του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα η δάσωση και αναδάσωση ορεινών τμημάτων της λεκάνης και η προστασία από την υπερβόσκηση. Χρειάζεται να προωθηθούν κατάλληλα σχέδια διαχείρισης των δασικών εκτάσεων με στόχο την υδατική δίαιτα (αποκλεισμός περιοχών που βρίσκονται σε φάση δάσωσης και εφαρμογή του μέτρου της παύσης αγροτικών γαιών και χρησιμοποίησης αυτών των αγρών για βόσκηση). Προτείνεται επίσης να διερευνηθεί η δενδροφύτευση στα όρια και κατά μήκος της κύριας κοίτης του ποταμού Ανθεμούντα και των παράπλευρων χειμάρρων.

3 6. Διαχείριση συσκευασιών και άλλων γεωργικών αποβλήτων Πρέπει να ενημερωθούν όλοι οι αγρότες της λεκάνης σχετικά με το είδος και τη δυνατότητα διαχείρισης των αποβλήτων γεωργικών δραστηριοτήτων με στόχο την προστασία της υγείας και του περιβάλλοντος. Επιπλέον πρέπει να απαιτηθεί η λύση του προβλήματος διαχείρισής τους από τους αρμόδιους αδειοδοτημένους φορείς και την τοπική αυτοδιοίκηση, ως μέτρο προστασίας της ποιότητας νερού, της υγείας των αγροτών και των καταναλωτών (συσκευασίες, υλικά θερμοκηπίων, απόβλητα γεωργικών μηχανημάτων). Η ομάδα εργασίας προτείνει την παραγωγή ενός φυλλαδίου ή/και αφίσας, τα οποία θα ενημερώνουν τους αγρότες για τον κίνδυνο ρύπανσης των υδάτων και του εδάφους αλλά και της ανθρώπινης υγείας, που προκαλείται από την ανεξέλεγκτη διάθεση και ιδιαίτερα από την καύση των κενών συσκευασιών των φυτοπροστατευτικών προϊόντων, των πλαστικών των θερμοκηπίων και των πλαστικών που χρησιμοποιούνται για τις καλλιέργειες χαμηλής κάλυψης. Το φυλλάδιο ή η αφίσα, θα ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους για τους τρόπους αποφυγής της ρύπανσης, από τις συσκευασίες των φυτοπροστατευτικών προϊόντων και των λιπασμάτων και από τα πλαστικά των θερμοκηπίων/καλλιεργειών και θα τους πληροφορεί για την ασφαλή διάθεσή τους. Επίσης προτείνεται να ληφθεί μέριμνα για την ασφαλή διάθεση του υπολείμματος των ραντιστικών μηχανημάτων μετά από ψεκασμούς. 7. Ορθολογική άρδευση καλλιεργειών Είναι απαραίτητη η εγκατάσταση εξατμισοδιαπνεόμετρου στους σταθμούς του δικτύου μετεωρολογικής παρακολούθησης για την εκτίμηση των αναγκών των καλλιεργειών σε νερό. Παράλληλα η κατάρτιση εδαφολογικού χάρτη που περιλαμβάνει τα υδροδυναμικά χαρακτηριστικά των εδαφών καθώς και χάρτη με καμπύλες ίσων τομών εξατμισοδιαπνοής αναφοράς που βασίζεται σε ιστορικά δεδομένα είναι άμεσης προτεραιότητας για την καλύτερη διαχείριση των εδαφοϋδατικών πόρων της περιοχής. Τα παραπάνω αποτελούν εργαλεία για αποφάσεις που αφορούν στις αναδιαρθρώσεις των καλλιεργειών σε συνδυασμό με τις τάσεις που διαμορφώνονται στην αγορά αγροτικών προϊόντων. Με αυτό τον τρόπο τα κριτήρια ορθολογικής χρήσης του νερού δεν θα είναι αποκλειστικά εμπειρικά, αλλά θα βασίζονται σε δείκτες φυτικούς, εδαφικούς και κλιματικούς. 8. Πειραματικές καλλιέργειες για τη διαπίστωση της απόδοσης τους σε σχέση με την απαιτούμενη ποσότητα νερού. Σε συνδυασμό με την προηγούμενη πρόταση, μπορεί παράλληλα να εγκατασταθούν πειραματικοί αγροί διαφόρων καλλιεργειών στην περιοχή ώστε να προκύψουν σχέσεις παραγωγής προϊόντος και ποσότητας νερού που καταναλώθηκε. Η γνώση αυτή είναι απαραίτητη για την ορθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων της περιοχής και την επιλογή καλλιεργειών. Πρέπει απαραίτητα να μεταφερθούν τα συμπεράσματα χρόνιων ερευνών που γίνονται σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων. 9. Εκπαίδευση των αγροτών σε θέματα ορθολογικής χρήσης νερού Πρώτη προτεραιότητα για το σύνολο των συμμετεχόντων αποτελεί η επένδυση στη γνώση. Πρέπει να υλοποιηθούν αποδοτικά προγράμματα εκπαίδευσης που να αφορούν την ορθολογική διαχείριση του αρδευτικού νερού, την εφαρμογή ΚΟΓΠ,

4 την ολοκληρωμένη γεωργία και άλλα θέματα. Προτείνεται στις προδιαγραφές των αγροτικών κτηνοτροφικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων, τα οποία κατατίθενται από τα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης, να συμπεριλαμβάνονται απαραιτήτως ώρες για την εκπαίδευση στην ορθολογική χρήση του νερού. 10. Κέντρο ενημέρωσης αγροτών της λεκάνης. Είναι απαραίτητη η λειτουργία ενός κέντρου ενημέρωσης των αγροτών της λεκάνης το οποίο να παρέχει γενικότερη ενημέρωση για θέματα του αγροτικού τομέα όπως προγράμματα ενίσχυσης της ΕΕ και του Υπ. Αγρ. Αναπ & Τρ., για παραδείγματα καλών γεωργικών εφαρμογών και πρακτικών στον Ελλαδικό και Ευρωπαϊκό χώρο, ορθής χρήσης νερού και αποβλήτων κλπ. 11. Ομάδες παραγωγών Είναι απαραίτητη η σύσταση ομάδων παραγωγών (ανά ομάδα καλλιεργειών) σε όλη την έκταση της λεκάνης, για την άρση της αδυναμίας εφαρμογής των απαιτήσεων που προκύπτουν από τα νέα δεδομένα που διαμορφώνονται στον αγροτικό τομέα από μεμονωμένους αγρότες. Η σύσταση αυτών των ομάδων θα δώσει στους αγρότες της περιοχής την ευχέρεια ένταξης τους στο πρόγραμμα ολοκληρωμένης γεωργίας ώστε να καρπωθούν των πλεονεκτημάτων που αυτή συνεπάγεται τόσο για την προστασία του περιβάλλοντος όσο και για την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των παραγόμενων αγροτικών προϊόντων. 12. Εφαρμογή της νομοθεσίας έκδοσης αδειών χρήσης νερού και εκτέλεσης έργων αξιοποίησής του (Α.Π / Κ.Υ.Α.) Η έκδοση αδειών χρήσης νερού και εκτέλεσης έργων αξιοποίησής του αποτελεί υποχρέωση όλων των χρηστών νερού η οποία υπαγορεύεται από το νόμο 3199/2003 σε συμμόρφωση με την οδηγία 2000/60. Στην ειδική συζήτηση και στην τελευταία συνάντηση για τα θέματα της κατανάλωσης νερού, των ιδιωτικών γεωτρήσεων και της εγκατάστασης υδρομέτρων σε αυτές, διατυπώθηκαν οι παρακάτω προτάσεις: 1. Οι απόψεις για την εγκατάσταση υδρομέτρων σύμφωνα με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας ήταν ανομοιογενείς. Οι περισσότεροι συμφώνησαν με την εγκατάσταση των υδρομέτρων για λόγους ορθολογικής χρήσης και άλλοι ήταν κατηγορηματικά αντίθετοι. 2. Υπήρξε ομοφωνία ότι δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί το μέτρο της εγκατάστασης υδρομέτρων με στόχο την τιμολόγηση του νερού στις ιδιωτικές γεωτρήσεις. Επιπλέον διατυπώθηκαν οι παρακάτω προτάσεις - τοποθετήσεις σχετικά με το θέμα: Το υδρόμετρο αποτελεί πρωτίστως εργαλείο ορθολογικής χρήσης και αντικειμενικής κοστολόγησης. Η εφαρμογή της τιμολόγησης είναι θέμα συζήτησης με την πολιτεία και τους φορείς νερού (ύδρευσης & άρδευσης). Είναι θέμα πολιτικών αποφάσεων και επιλογών. Εάν η πολιτεία θέλει να διατηρήσει τη γεωργική δραστηριότητα στη χώρα πρέπει να την επιδοτήσει. Επίσης, και από την μεριά των διαφωνούντων παραγωγών ως προς την εγκατάσταση των υδρομέτρων, αναφέρθηκε πως αν υπήρχε δέσμευση από την πολιτεία για την μη τιμολόγηση του αρδευτικού νερού θα ήταν διατεθειμένοι να συζητήσουν το θέμα της τοποθέτησης υδρομέτρων. Από την ομάδα εργασίας τονίσθηκε ότι η νομοθεσία δεν αφορά μόνον τους αγρότες, αλλά όλους τους χρήστες (πχ. ΟΤΑ, βιομηχανία).

5 13. Κωδικοποίηση της νομοθεσίας που αφορά στην αξιοποίηση και χρήση νερού. Η κωδικοποίηση είναι αναγκαία ώστε κάθε πολίτης και παραγωγός να ενημερώνεται εύκολα και με σαφήνεια για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του. 14. Δίαυλοι επικοινωνίας Προώθηση προτάσεων Δημιουργία αποτελεσματικών δίαυλων επικοινωνίας ώστε να προωθηθούν οι προτάσεις προς τους αρμόδιους φορείς. Δεν αρκεί να συζητάμε τα θέματα διαχείρισης νερού σε τοπικό επίπεδο πρέπει να εισηγηθούμε τις προτάσεις μας στους αρμόδιους φορείς μέσω της επιτροπής διαβούλευσης με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. 15. Σχέδια διαχείρισης κρίσεων Κατάρτιση σχεδίων διαχείρισης κρίσεων όπως ανάλυση κινδύνων από φυσικά γεγονότα (λειψυδρία, πλημμύρες) ή ανθρώπινα λάθη (υπεράντληση, ρύπανση) και προδιαγραφή των απαραίτητων δράσεων - ενεργειών αντιμετώπισής τους. 16. Αναδιαρθρώσεις καλλιεργειών σε σχέση με τους υδάτινους πόρους Η υδρολογική λεκάνη του Ανθεμούντα πρέπει και μπορεί να γίνει ένα σημείο αναφοράς για την παραγωγή ποιοτικών αγροτικών προϊόντων. Ειδικά όσον αφορά στα λαχανικά κηπευτικά ποιότητας που προορίζονται για το πολεοδομικό συγκρότημα Θεσσαλονίκης. Σημαντικό ρόλο σε αυτή την προσπάθεια θα παίξει η δικτύωση των αγροτών και η μεταφορά τεχνογνωσίας και εμπειρίας από άλλες ελληνικές και ευρωπαϊκές περιοχές, η συνεργασία σε ομάδες αγροτών και η προσαρμογή τους στις συνθήκες της λεκάνης. Θα πρέπει να υπάρχει υποστήριξη προς τους αγρότες, για τα θέματα αναδιαρθρώσεων και γενικότερα για τον εκσυγχρονισμό και την ανταγωνιστικότητα των προϊόντων, από εξειδικευμένο επιστημονικό δυναμικό, «κοντά στον παραγωγό». Υπάρχουν σημαντικές δυσκολίες όσον αφορά στο θέμα των αναδιαρθρώσεων καλλιεργειών. Όσον αφορά στις αναδιαρθρώσεις στα είδη που είναι σε καθεστώς προστασίας μέχρι το 2013 οι δυνατότητες είναι περιορισμένες. Μπορούν να γίνουν όμως παρεμβάσεις ως προς την οικονομία νερού π.χ. αλλαγή συστημάτων άρδευσης, αντικατάσταση των υδροβόρων αροτριαίων καλλιεργειών με καλλιέργειες λαχανικών. Σημαντικό μέτρο και για την οικονομία νερού και για την προστασία της ποιότητας εδάφους και υδροφορέων αλλά και για την ανταγωνιστικότητα των αγροτικών εκμεταλλεύσεων αποτελεί η μετατροπή των καλλιεργειών προς την βιολογική οικολογική γεωργία και την ολοκληρωμένη διαχείριση.

Το έργο WATERinCORE χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης. Εκλαϊκευμένη Έκθεση. Layman s Report

Το έργο WATERinCORE χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης. Εκλαϊκευμένη Έκθεση. Layman s Report Το έργο WATERinCORE χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Εκλαϊκευμένη Έκθεση Layman s Report Στρατηγικός Σχεδιασμός Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων της Λεκάνης Απορροής Ανθεμούντα

Διαβάστε περισσότερα

Νερό & Γεωργία στην. Ελλάδα

Νερό & Γεωργία στην. Ελλάδα Νερό & Γεωργία στην Ελλάδα ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 Νερό και Γεωργία στην Ελλάδα Αθήνα Φεβρουάριος 2014 Περιεχόμενα Πρόλογος 3 1. Εισαγωγή 5 2. Οι υδατικοί πόροι της Ελλάδας 6 3. Η ολοκληρωμένη διαχείριση των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 3.1: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΡΑΣΗ 3: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΕΡΟΥ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 3.1: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΡΑΣΗ 3: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΕΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΕ ΜΙΑ ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΕΚΑΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΤΗΣ AGENDA 21 ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 3.3: ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ - ΟΦΕΛΟΥΣ ΔΡΑΣΗ 3: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 3.3: ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ - ΟΦΕΛΟΥΣ ΔΡΑΣΗ 3: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΕ ΜΙΑ ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΕΚΑΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΤΗΣ AGENDA 21 ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ρογραμματα 2014-2020 ΔΙΕΥΡΥΝΟΝΤΑΙ ΤΑ LEADER Τοπική ανάπτυξη Σύσταση Ομάδων ΜΈΣΑ ΌΛΟΙ ΟΙ ΚΛΆΔΟΙ

ρογραμματα 2014-2020 ΔΙΕΥΡΥΝΟΝΤΑΙ ΤΑ LEADER Τοπική ανάπτυξη Σύσταση Ομάδων ΜΈΣΑ ΌΛΟΙ ΟΙ ΚΛΆΔΟΙ IOYΛΙΟΣ 2014 ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΔΩΡΕΑΝ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ AGRENDA 2014-2020 AgroNews.gr ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΑΓΟΡΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ρογραμματα ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014-2020 Έμφαση σε

Διαβάστε περισσότερα

8.1. Περιγραφή των γενικών όρων 8.2. Περιγραφή ανά Μέτρο

8.1. Περιγραφή των γενικών όρων 8.2. Περιγραφή ανά Μέτρο 8. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΘΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΠΙΛΕΓΕΙ 8.1. Περιγραφή των γενικών όρων 8.2. Περιγραφή ανά Μέτρο 8.2.0. Τίτλος του Μέτρου 16 Συνεργασία 8.2.1. Νομική βάση Άρθρα 35 και 55-57 του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ. Εθνική Στρατηγική της Κύπρου για βιώσιμα Επιχειρησιακά Προγράμματα των Οργανώσεων Παραγωγών Φρούτων και Λαχανικών

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ. Εθνική Στρατηγική της Κύπρου για βιώσιμα Επιχειρησιακά Προγράμματα των Οργανώσεων Παραγωγών Φρούτων και Λαχανικών ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ Εθνική Στρατηγική της Κύπρου για βιώσιμα Επιχειρησιακά Προγράμματα των Οργανώσεων Παραγωγών Φρούτων και Λαχανικών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1 2. ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 3 2.1. Νομική βάση

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ 1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013» ΜΟΝΑΔΑ Α Ταχ. Δ/νση : Λ. ΑΘΗΝΩΝ 58 Ταχ. Κώδικας : 104 41, ΑΘΗΝΑ Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ΕΑΠ περιοχής Αμβρακικού «ΑΝΑΣΑ» ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ΕΑΠ περιοχής Αμβρακικού «ΑΝΑΣΑ» ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (ΣΜΠΕ) ΕΙΔΙΚΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΕΑΠ) ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟΝ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟ (ΑΝΑΣΑ)»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 3.2: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗ 3: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 3.2: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗ 3: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΕ ΜΙΑ ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΕΚΑΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΤΗΣ AGENDA 21 ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 0 Περιεχόμενα 0. ΠΡΟΟΙΜΙΟ 1. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 2. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 2.1. ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 6 1 ΓΕΝΙΚΑ 16 2 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 18 3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 38 4 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΑΣΤΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 43 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 59

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 6 1 ΓΕΝΙΚΑ 16 2 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 18 3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 38 4 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΑΣΤΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 43 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 59 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 6 1 ΓΕΝΙΚΑ 16 2 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 18 3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 38 4 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΑΣΤΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 43 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 59 Α 2.1 ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΥΤΕΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Κείμενο Βάσης προς Δημόσια Διαβούλευση (Με βάση τις κατευθύνσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Κ.Α.Π)

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Κ.Α.Π) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ του Δήμου Ιεράπετρας

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ του Δήμου Ιεράπετρας 1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ του Δήμου Ιεράπετρας Sustainable Energy Action Plan (SEAP) Μάρτιος 2014 Έχει εγκριθεί με την 84/2014 απόφαση ΔΣ 2 Ανταποκρινόμενος στο κάλεσμα των Δημάρχων της

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ: ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

Ο ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ: ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Ο ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ: ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΈΞΥΠΝΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Επιμέλεια Σύνταξης

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας

Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ: «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας Διεύθυνση Σχεδιασμού και Προγραμματισμού Τ Μ Η Μ Α Α Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ι Σ Μ Ο Υ

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας

Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ: «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας Διεύθυνση Σχεδιασμού και Προγραμματισμού Τ Μ Η Μ Α Α Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ι Σ Μ Ο Υ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΖΙ ΝΑ ΦΤΙΑΞΟΥΜΕ ΤΗN ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΔΥΝΑΜΗ

ΜΑΖΙ ΝΑ ΦΤΙΑΞΟΥΜΕ ΤΗN ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΔΥΝΑΜΗ ΜΑΖΙ ΝΑ ΦΤΙΑΞΟΥΜΕ ΤΗN ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΔΥΝΑΜΗ σελ. 1 Φίλες και Φίλοι, ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Στις εκλογές της 18ης Μαΐου η χώρα συνεχίζει την προσπάθεια, η Δυτική Ελλάδα αλλάζει σελίδα.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.3.2012 SWD(2012) 61 τελικό Μέρος I ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Στοιχεία για κοινό στρατηγικό πλαίσιο 2014-2020 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΦΑΣΗ 0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΦΑΣΗ 0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΦΑΣΗ 0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5 0.1.1 Γενικά για τον Οδηγό...5 0.1.2 ΣΔΙΤ και Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ»...5 0.1.3 Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Πολιτική...7 0.1.4 Ευρωπαϊκά Προγράμματα και Σχέδια Δράσης...11

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΑΠ- ΕΝ ΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Β

ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΑΠ- ΕΝ ΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Β ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11 Φεβρουαρίου 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 266355 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΑΠ- ΕΝ ΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. /νση : Αχαρνών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2000 2006

ΕΚΘΕΣΗ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2000 2006 ΕΚΘΕΣΗ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2000 2006 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 1.1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ... 4 2. ΤΟ Ε.Π.Α.Α 2000-2006: ΣΤΟΧΟΙ, ΟΜΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΟ ΣΧΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Περιεχόμενα 1.Αναφορά στο θεσμικό πλαίσιο των υδάτων 2.Εθνικές πολιτικές : Εθνικό πρόγραμμα, Σχέδια Διαχείρισης λεκανών απορροής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ 2011 2014

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ 2011 2014 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ 2011 2014 Ενότητα 2: Επιχειρησιακός Προγραμματισμός Δυνάμει του άρθρου 266 του Ν3852/10 «Πρόγραμμα Καλλικράτης» και του άρθρου 203 του Ν3463/06 «Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ. Το Ν. 1650/1986 «Για την προστασία του περιβάλλοντος» (ΦΕΚ 160/Α/18.10.1986), όπως έχει

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ. Το Ν. 1650/1986 «Για την προστασία του περιβάλλοντος» (ΦΕΚ 160/Α/18.10.1986), όπως έχει ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠ. ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΔΙΠΑ) Ταχ. Δ/νση : Λ. Αλεξάνδρας 11 Τ.Κ. : 11473 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Βασιλείου Αγγελική. PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

Βασιλείου Αγγελική. PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ-ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Δ.Π.Μ.Σ.) "ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ" ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ «Σχεδιασμός Πρότυπης Περιφερειακής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ O ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ KEIMENO ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Νέες, διατηρήσιμες

Διαβάστε περισσότερα

Δ Η Μ Ο Σ Α Σ Ω Π Ο Υ

Δ Η Μ Ο Σ Α Σ Ω Π Ο Υ Β ΦΑΣΗ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 7/2008 Δ Η Μ Ο Σ Α Σ Ω Π Ο Υ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΣΩΠΟΥ 2007 2010 B Φάση Επιχειρησιακός Προγραμματισμός ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Π ρ ό γ ρ α μ μ α Αναπτυξιακών Παρεμβάσεων

Π ρ ό γ ρ α μ μ α Αναπτυξιακών Παρεμβάσεων Π ρ ό γ ρ α μ μ α Αναπτυξιακών Παρεμβάσεων για την Π ραγ ματ ι κ ή Ο ι κ ο ν ο μ ί α ΙΟΥΛΙΟΣ 2010 Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Πρόγραμμα Αναπτυξιακών Παρεμβάσεων για την Πραγματική

Διαβάστε περισσότερα