Αντιμετώπιση & Διαχείριση Κρίσεων ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΘΕΜΑ: ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Τρομοκρατfα & Τουρισμός ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 1

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αντιμετώπιση & Διαχείριση Κρίσεων ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΘΕΜΑ: ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Τρομοκρατfα & Τουρισμός ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 1"

Transcript

1 ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓ ΑΣΙΑ Αλεξάνδρα-Ειρήνη Κουτσανδρέα Persson ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Μιχαήλ Κονιόρδος ΘΕΜΑ: Αντιμετώπιση & Διαχείριση Κρίσεων Υπότιτλος: Τρομοκρατfα & Τουρισμός Αθήνα, Μάιος 2011 \ ΒιΒλΙΟΘΗΚΗ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 1

2 ΘΕΜΑ Αντιμετώπιση & Διαχείριση Κρίσεων Υ ΠΟΤΙΤΛΟΣ Τρομ οκρατία & Τουρισμός 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 11. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σελ. 6 Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙ ΣΜΟ Σελ. 6 1 Τουρισμός Σελ. 6 2 Ιδιότητες Σελ. 6 3 Παράγοντες Σελ. 7 4 Το σύστημα του Kaspar Σελ. 7 5 Τουρισμός και Πολιτική Σελ Ψυχολογική & Κο ι νωνιολογική προσέγγιση του Τουρισμού Σελ. 8 ΠΑΡΕΝΘΕΣΗ 1: Εικόνα Προορισμού Σελ. 8 6 (Συνέχεια Παραγράφου) Σελ. 8 7 Παράγοντες που επιρρεάζουν τη ροή του τουρισμού Σελ. 8 8 Ανασταλτικοί παράγοντες Σελ. 8 9 Οι παράγοντες της εκτροπής Σελ Οι παράγοντες της απώθησης Σελ. 10 Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΝΝΟ ΙΑ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ Σελ Τι ονομάζεται Κρίση Σελ Η προέλευση της λέξης Κρίση Σελ Η έννοια της Κρίσης από το Μεσαίωνα μέχρι σήμερα 2

3 Σελ Η οργάνωση της ροής στην Κρίση Σελ Διοίκηση - Επιχε ι ρήσεις- Τουρισμός Σελ Η έννοια της Καταστροφής Σελ Από την Καταστροφή στην Κρίση Σελ. 14 Σελ. 14 Σελ. 15 Σελ. 15 Σελ. 15 Σελ. 16 Σελ Τα ΜΜΕ και η Κρίση (εισαγωγή) 19 Αξιολόγη ση της Κρίσης Γ. Π Α ΡΑΛΛΗΛΕΣ - ΣΧ ΕΤΙ Κ ΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 20 Τι ονομάζεται Έκτακτη Ανάγκη 21 Η παράμετρος του Κινδύνου Δ. ΕΙΣΑ ΓΩΓΗ : «ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑ Ι ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ» 22 Τρομοκρατία: ο ορισμός Σελ Τρομοκρατία και Τουρισμός Σελ Ο Τουρισμός ως σύμβολο κυβερνήσεων - στόχος της Τρομοκρατίας Σελ. 18 Σελ Αίτια στοχευμένης τρομοκρατίας στον Τουρισμό Ε. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕ ΙΡΙΣΗ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΡ Ι ΣΗΣ Σελ. 19 Σελ. 19 Σελ Ορισμός Διαχείρισης 27 Τι ονομάζεται Διαχείρ ιση Κρίσεων 28 Βασικές έννοιες Διαχείρισης - Αντιμετώπισης Κρίσεων 11. Β Ι ΒΛ Ι ΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΙΣΗ ( ΚΥΡΙΩΣ ΜΕΡΩΣ ) Σελ. 20 Α. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΘΕΜΑΤΟΣ: Η ΕΝΝΟ ΙΑ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ & ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Σελ Η Κρίση και η πεποίθηση της Κρίσης Σελ Κατηγορίες Κρίσ~ων Σελ Τα Χαρακτηριστικά του Stafford Σελ Μοντέλα Κρίσης στον τομέα του Τουρισμού Σελ Bίll Faulkner - Roslyn Russell Περί Καταστροφής Σελ Σελ Φάσεις Κρίσεων (Fink) Ε ισαγωγή στην Πρόληψη 3

4 Σελ. 25 Σελ Ανάλυση της Κρ ίσης & κατηγοριοποίηση της φύσης της ΠΑΡΕΝΘΕΣΗ 2: Παράδειγμα Τμηματοποίησης Κοινού Σελ Τμηματοποίηση της Αγοράς εν μέσω Κρίσης Σελ Σελ Η συμπεριφορά των επισκεπτών Η Τουριστική Εικόνα Σελ. 30 ΠΑΡΕΝΘΕΣΗ 3: Ο φυσικός κίνδυνος & η επιλογή προορισμού Σελ Κρ ιτήρια επιλογής προορισμού Σελ. 31 Β. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΘΕΜΑΤΟΣ : «ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ & ΤΟΥ ΡΙΣΜΟΣ» Σελ Τρομοκρατία: Ορισμός Σελ. 31 Σελ Γέννηση Διεθνούς Τρομοκρατάις στον Τουρισμ ό 43 Μορφές Τρομοκρατίας Σελ Οι επιπτώσεις της Τρομοκρατίας Σελ Τα Μ Μ Ε αναγκαία γ ι α τους Τρομοκράτες Σελ Κατηγορίες ειδησιογραφικού ενδιαφέροντος Σελ Οι συνέπειες της τρομοκρατ ίας στον Τουρ ι σμό Σελ ΠΑΡΕΝΘΕΣΗ 4: Παράδειγμα 11 ης Σεπτεμβρίου Σελ Παράγοντες που επιρρεάζουν θετικά πληγείσες περιοχές Σελ Σχη μ ατισμός Εικόνας Προορισμού Σελ. 37 Σελ Κατα κλείδα - Η δύναμη της Τρομοκρατίας Γ. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΘΕΜΑΤΟΣ: «ΔIΑΧΕΙΡΙΣΗ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ Κ ΡΙΣΕΩΝ» Σελ Δ ιαχε ί ρ ι ση Κρ ίσεων (Εισαγωγή) Σελ Χαρακτηριστικά Δ ι αχείρισης Κ ρίσεων Σελ Σελ Σελ Κριτι κή Πρόβλεψη Προετοιμασία για Κρίση Τύποι Διαχείρισης & Παράγοντες Πρόβλεψης Σελ Σχέδιο Κρ ίσης RA ΤΑ Σελ Σχέδιο Αντιμετώπισης Κρίσης βάσε ι Χρονικού Προσδιορισμού 4

5 Σελ Μέτρα για τη Διαχεiριση Κρίσης στον πληγέντα προορισμό Σελ Η Πλαισιωμένη Ανάπτυξη & Θεωρία Πλαισίου για τα ΜΜΕ Σελ Σελ Είδη Πλαισίου Ειδησιογραφικής Κάλυψης Κρίσεων Η Διάρκεια της Κρίσης & ο ρόλος των ΜΜΕ Σελ Διαχείριση Κρίσης από ΜΜΕ & Συνεργασία με τις Αρχές Σελ ΠΑΡΕΝΘΕΣΗ 5: Η Έρευνα στον τομέα επικοινωνίας κατά τη διάρκεια μιας κρίσης Σελ Δημόσιες Σχέσεις & Ενέργειες Δράσης Σελ Σελ Σελ Η Σπουδαιότητα των Στρατηγ ι κών Επικοινωνίας Βασ ι κές Έννοιες Αποκατάστασης της Εικόνας Τυπολογία Στρατηγικής Αποκατάστασης της Εικόνας Σελ. 58 Δ. ΠΑΡΑΔΕ Ι ΓΜΑΤΑ - ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ (ΘΕΩΡΙΑ) Σελ Επιλεγμένες Κρίσεις Τουρισμού ( ) Σελ Τα Μέτρα που καθορίζουν το μέγεθος μιας Κρίσης και η Κλίμακα DESTCON Σελ Σελ Θεωρία Περισταστ1ακής Επικοινωνίας Κρίσης (SCCT) Προτάσεις Επικοινωνίας εν μέσω Κρίσης Σελ Στάδιο Ανταπόρκισης στις Κρiσεις Σελ Δέκα Υποδείξεις για επιτυχημένη Δ1αχείρ1ση Κρίσεων ιν. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ Σελ V. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Σελ

6 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ 1 ΤΟΥΡ ΙΣΜ ΟΣ Ο τουρισμός είναι ένα φαινόμενο της σύγχρονης εποχής και περιγράφει, σε γενικές γραμμές, ό,τι σχετίζετα ι με τα ταξίδια. Γενικά, υπάρχουν τα εξής τρία συστατικά - χαρακτηριστικά: αλλαγή της τοποθεσίας, προσωρινή διαμονή και η ύπαρξη κινήτρου ταξιδίου. Σύμφωνα με τον ορισμό του Παγκόσμιου Οργανισ μ ού Τουρισμού και τα Ηνωμένα Έθνη, ο τουρισμός θα πρέπει να νοείται ως «ΟΙ δραστηριότητες των ατόμων που ταξιδεύουν και διαμένουν σε τόπους έξω από το σύνηθες περιβάλλον τους για λιγότερο από ένα συνεχόμενο έτος για ψυχαγωγία, επαγγελματικούς λόγους ή για άλλους σκοπούς». 2 ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ Ο τουρισμός φέρνει σε επαφή τους επισκέπτες και τους κατοίκους από διαφορετικές κοινωνίες και πολ ιτισμού. Ακόμη και αν δεν ασχολού νται άμεσα με τον τουρισμό, άτομα που ζουν σε δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς είναι πολύ πιθανόν να επηρεάζονται από την παρουσία των επισκεπτών, καθώς και της τουριστικής β ιομηχανίας γενικότερα. Γενικότερα ο τουρισμός μπορούμε με σιγουριά να πούμε πως βοηθά έναν τόπο, μία κοινότητα τόσο οικονομικά όσο και απο πλευράς παιδείας. 3 ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ Παράγοντες όπως η ζεστασιά της υποδοχής και η φιλοξενία των κατοίκων εκτιμάται ιδιαιτέρως από τους τουρίστες (Butler, 1974? Doxey, 1975). 6

7 4 το ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ KASPAR Ο Kaspar () περιγράφει τον τουρισμό ως ένα ανοικτό σύστημα το οποίο έχει ο ικονο μικέ ς, πολιτικές και κοινωνικές πτυχές που επηρεάζονται μ εταξύ τους και με τη σειρά τους, επηρεάζουν επίσης μια σειρά από περιβαλλοντικά συστήματα. 5 ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ Η μελέτη του τουρισμού και οι κρίσεις του τουρισμού, είνα ι αναπόσπαστο κομμάτι της πολιτικής κα ι του τουρισμού. Είναι το ίδιο το πρόβλημα της πολιτικής (Cheong και Miller, 2000). Οι κινήσεις όσον αφορά στον τουρισμό και τη λειτουργία της βιομηχανίας του τουρισμού στο εσωτερικό και στο εξωτερικό διαμορφώνονται από τις κυβερνητικές δομές και διαδικασίες σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Σχεδόν όλες οι κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο έχουν κάποιο ενδιαφέρον για τον τουρισμό και θέλουν να συμμετέχουν με διάφορους τρόπους.η λήψη αποφάσεων, η χάραξη συγκεκριμένης πολιτικής πορείας από τους επίσημους φορείς, η σύνταξη και εφαρμογή νόμων και κανονισμών μπορούν να επηρεάσουν τον τουρισμό, πράγμα το οποlο με τη σειρά του επηρεάζει τα θεσμι κά όργανα της πολιτείας (Hall, 1994 ). 6 ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ο τουρισμός έχει επίσης μια ψυχολογική και κοινωνιολογική άποψη (Krippendorf, 1987) και η βιομηχανία πρέπει να στοχεύει στην κατανόηση κ αι την ικανοποίηση τόσο των συναισθηματικών αναγκών όσο και των υλικών απαιτήσεων - τις άυλες και τις υλικές υπηρεσίες. Επιπλέον, τα προϊόντα του τουρισμού χαρακτηρίζονται απο την μεταβλητότητα, την συνέχεια και την δυνατότητα αλλοίωσης της άυλης φύσης υπηρεσίας που έχουν όλα τα προϊόντα του τομέα (Kotler et al., 1999). Ο Schrattenecker (1984) ασχολείται επίσης με το πόσο ισχυρή είναι η επιρροή που έχει το συναίσθημα σχετικά με τη διαδικασία επ ιλογής προορισμού διακοπών. Όσον αφορά στην επιλογή προορισμού για παράδειγμα, είπε: «Πρέπει να υποθέσουμε ότι η δημιουργία 7

8 μιας προτίμησης ή επιλογής μεταξύ των χωρών δεν γίνεται αποκλειστικά μέσω ορθολογικής σκέψης αλλά στην πραγματικότητα με συναισθηματική ανασκόπιση των χωρών. Π Α ΡΕΝ Θ ΕΣΗ 1: Ει κόνα Πρ οορι σ μ ού (Εικ6να Προορισμού: Περιγράφει την αφηρημένη «ζωγραφιά» που έχει ένας άνθρωπος για ένα αντικεiμενο στο μυαλ6 του - με άμα λ6για: πώς αυτός ή αυτή φαντάζεται το αντικεfμενο, στην προκειμένη περίπτωση εν6ς προορισμού.) Η σύγχιση αυτή της επιλογής πηγάζει κατά κύριο λόγο απο την πολυμορφικότητα των υπηρεσιών του τουρισμού. Επομένως, εiναι λογική και συναισθηματική η κρίση της επιλογής. Για παράδειγμα, η «δ ιεθνής ατμόσφαιρα» και τα συναισθηματικά κριτήρια, όπως και τα ορθολογικά κριτήρια (όπως το ενδεχόμενο να αναλάβουν θαλάσσια σπορ όπως ιστιοπλοία, σέρφινγκ και θαλάσσιο ski) θα μπορούσε να αποτελέσει καθοριστικό παράγοντα για την επιλογή μιας προτεινόμενης χώρας. Τα κριτήρια αυτά δεν αλληλοσυγκρούονται, αντiθετα αλληλοσυμπληρώνονται: Λογισμικό και hardware πρέπει πάντα να συμβαδίζουν. 7 ΠΑ ΡΑΓ Ο ΝΤΕ Σ ΠΟΥ ΕΠΙΡΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗ ΡΟΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ο Τουρισμός επιδέχεται διαφόροων μορφών επιρροές, ενώ είναι σε απόλυτη συνάρτηση με το κοινωνικο-οικονομικο-πολιτικό περιβάλλον, γεγονός που συντελεί στη λειτουργία συγκεκριμένων παραγόντων που μπορούν να επιρρεάσουν την ροή του τουρισμού (Faulkner 2001 ), και εiναι οι εξής: 8 Ανασταλτικοί παρ άγοντες: Γεγονότα στη χώρα προέλευσης όπως η οικονομική ύφεση, η πολιτική αβεβαιότητα ή οι δυσμενείς συναλλαγματικές ισοτιμiες. Αυτά τα ενδεχόμενα να αναστέλλουν την εκροή των τουριστών προς όλους τους προορισμούς. 9 Οι πα ρ άγον τες τ η ς εκτρ οπής: Μια άλλη διαταραχή στις καθιερωμένες συνήθειες των ταξιδιωτών είναι η ανάπτυξη νέων προορισμών (ή ο καθορισμός τιμών κάποιου προορισμού σε πιο προσιτά επίπεδα). Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την εκτροπή των υφιστάμενων τουριστικών ροών. 8

9 1 Ο Ο ι παράγοντες τη ς απώθηση ς: Ο προορισμός μπορεί να αντιμετωπίσει μια φυσική καταστροφή ή κοινωνικές ανατα ραχές, με αποτέλεσμα την απώθηση των εισερχομένων τουριστών από όλες τις χώρες προέλευσης. Ένα άλλο εύστοχο παράδειγμα είναι οι κυβερνήσεις που έχουν επιβάλει ενίοτε αυστηρές προϋποθέσεις για την χορήγηση της τουριστικής άδειας (νisa) των επισκεπτών από συγκεκριμένες χώρες που δεν έχουν αξιολογηθεί θετικά για ιδεολογικούς λόγους. F i guι e 1.1: Doιη ai n s of Tourism Crises JZCONOM IC (Clι:φιcι ~) ΡΟ LΙΤιCΑι tcιι :ιp ι~r~ 3 ω1ιl.\) COMMεRCIAL (Cl ιιψιcr 9) SOC!O-CULTURΛL (Ch:φι οι 5) 1ΌURISM CRIS[iS 1 IL'IV IRONMJZNTΛL ιcιιφtc11> 6 :ιιιιl 7) 1ΈCΗΝΟ Ι.ΟΟ ΙCΑι ιchnριcr:i> 9

10 8. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΡΙΣΗ 11 ΤΙ ΟΝΟΜΑΖΕΤ ΑΙ ΚΡΙΣΗ Η κρίση είναι μια ανεπι θύμητ η, έκτακτη, πολλές φορές απρόβλεπτη και πε ριορισμένη διαδικασία σε δυνατότ ητα ανάπτ υξης. Απα ιτεί την ά μεση λήψ η αποφάσεων και μέτρων, προκειμένου να επηρεάσει την περαιτ έ ρω ανάπτυξη θετικά για τον οργανισμό ( ή προορισμό) και να περιορίσει τις αρνητικές συνέπειες. Η κρίση ορίζεται επίσης ως η κατάσταση στην οποία ένα άτομο ή ένας οργανισμός έρχεται αντιμ έ τωπος με την προοπτική της θ ε μελιώδους, ξαφνικής και απρόβλεπτης α~λαγής και απειλείτα ι πρ ος διαταράξη κα ι ανατροπή της υπάρχουσας κατάστασης που επικρατεί απο φιλοσοφίες και πρακτικές. Diagrom 8: Basic farms αf ncgotίve e~nιs whiclι triggercd crises in ιουrίsιn Causes of crises Wa11. riots Enνironmtnt War in Cιοιι ιlu Q11d Sluνcnla, 1991 Coo;p in Oan11>1a Couρ ίο fiιι and 2000 Rίots Ιn ιοs Ang<ln and S>n Fr na1<o, Aρ!il 1992 l;trιk<'t Eιikn c-.ιιasιrupl14: iιι f-r;ιιιce:, Oe:c( 1"bcr 1999 Earιlιqu.i~ in Uιrιbωι, Κμttmbι-r 1997 Λ/φ< bloom in Rίmίοί, 1989 aικl 1990 ""'"""""' /λίtc11, O<tobcr 19'8 Crupllon Etn" 2001 DίscasC$, cρldcιnb Trrrorism, dtlinqucncy l.njiιιnn;ιiιt\' ιl i ~ ~ i11 S11ai1J, July Ζ001 Cn: tιfc!d J Wb di1< sc. J ιι v 1!193 rooι- nd-~th di>r "- r.11t..,y2001 λoth,.x, Scptιιιtba 200t ιy nidc gas attarl< ln J 1>11, M y 1995 fτλ ιeorrl)ris.i sum n1rι e:1ιtφ:ιl g11s. 5iι1ec: thι 8<b Cηm,,.:ιι aιιacb aιpi1-ιsι ι ouri)b ίιι Aorld;ι. 1'93 -~4 la\1119 οι hoslag<s in "'" Plli,pt>inn. Αμ<~ :ιοοο Tctroιιs.ι ;1ιι.κb i ι1 Turkcy in ιj)ιι:!l<b Transport Pollti~I. c:conomlr Fc ιry ιl is;rmr iι1 ~tοοί;ι, Sc. ι) l t'lf)1k'f 1994 λιr Ft>n«CoιlC.'O<'lk or sl Μν 2000 tr.m ~ΨΙι in bdonk'.junι tωβ 8οyιο1ι ol /\ιιsιιίο, 1000 n""na l <risis ίn.ι.s.a. 1~1 Tlιis selc..:1iυn υf criscs ίιι ιυιι rίsnι \VOS :ι ί ιιι<d or ι, ϊ gιι ιίκιιrίιιg ιl1 υsc Ρ"' t ί cιιι :ιr Ύcrιt,,ν]1icl1 ι1avc ι>e.:n forgoιιrn oιιnide ιhc region. ΊΊιcy sho"' rlut ιιι.ny of ιlιc eνιιιιs,νι1ich 1112kc us conαrrιc:d. ofr:ιid.,, $hnck.'c! h ν aιrc:ιdy happcned ίη thc [>351. Oft~n, ne-o.,;iti\ e cvcnn pρcar onιy ίn s ι iglhi)' cι1:ι11gcd forιηars ο ι in cliftcrc ιh c ircιιιnsιanccs. Ho\νcνcr, ι hcy ιcnd ιο rcpcat ί 11 ιhcir basic fυrιιι. 10

11 12 Η ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΛΕΞΗΣ ΚΡ ΙΣΗ Η λέξη κρίση προέρχεται από το ελληνικό «κρίσις», που σημαίνει διαφοροποίηση ή απόφαση. Εντός του νομικού τομέα, ο όρος χρησιμοποιείται για να περιγράψει τη διαφοροποίηση μεταξύ δίκαιοσύνης και άδικίας, ενώ στη θεολογία, περιγράφει τον διαχωρισμό της σωτηρίας και tης καταδίκης. Στην ιατρική ορολογία χρησιμοποιείται ως έκφραση για τη διακοπή σε μια εξέλιξη που προηγουμένως ήταν συνεχής. Ο Santana (2003) σημείωσε ότι η λέξη κρίση προέρχεται από την έννοια «Κρίσις» της ελληνικής και παρατηρεί ότι η λέξη δέχεται ευρεία κατάχρηση όταν εφαρμόζονται σε μικρά προβλήματα. Η «Κρίση», κατά τον Santana, γίνεται αντιληπτή και κατανοητή ως ένα σοκ στην τουριστική βιομηχανία, μια εκδήλωση σοβαρού μεγέθους προβλημάτων που διαταράσσουν την ροή της λειτουργίας της και απαιτεί την άμεση, αλλά σε μεγάλο βαθμό απρόβλεπτη διαχειριστική προσπάθεια για να ξεπεραστούν τα συνεπακόλουθα προβλήματα. 13 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΑΠΟ το ΜΕΣΑΙΩΝΑ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ Στον δέκατο έκτο αιώνα, με την αναβίωση της τότε ιατρικής έννοιας της λέξης, είχε γίνει μέρος του καθημερινού λόγου. Η χρήση της «κρίσης» έγινε εμφανής σε όλους τους τομείς της πολιτικής, της κοινωνίας και της οικονομίας και από τα μέσα του 19ου αιώνα, οι άνθρωποι είχαν ήδη αρχίσει να διαμαρτύρονται για την υπερβολική χρήση της. Η αύξηση της λεκτικής χρήσης του όρου συνοδευόταν από μια νέα επιστημονική έρευνα για το φαινόμενο της «κρίσης». Διάφορες επιστημονικές διαπιστώσεις μπορούν να χαρακτηριστούν είτε ως αναφορές σε πρόσωπα Ι ιδρύματα ή ως εισφορές σε ατομικό Ι συλλογικό μοντέλο, ανάλογα με τα συντονιστικών τους κέντρα. 14 Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΡΟΗΣ ΣΤΗΝ ΚΡΙΣΗ Η κρίση γίνεται αντιληπτή ως μια επι κίνδυνη και έ κτακτη κατάσταση στην οποία μια απόφαση πρέπει να γίνεται υπο την πίεση του χρόνου. Οι έρευνες που διεξάγονται από αυτή την οπτική γωνία επ ικεντρώνονται στην 11

12 κατάσταση της οξείας κρ ίση ς και στην απόκτηση γνώσεων σχετικά με την οργάνωση της ροής που πρ έπε ι να γίνονται οι εργασ ίες της κρ ίσης. 15 Δ Ι Ο Ι ΚΗ ΣΗ - ΕΠΙΧΕ Ι ΡΗΣΕ Ι Σ - ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Η διοίκηση των επιχειρήσεων καθορίζει κατά κύρ ιο λόγο την κρίση ως μια διαδικασία που επηρεάζει αρνητικά την ανάπτυξη μιας εταιρείας σε σημαντικό βαθ μό (Krystek, 1987? Schulten, 1995). Με αυτή την έννοια, η κρίση είτε θέτει σε κίνδυνο την εταιρ εία ε ίτε ε ίναι υπεύθυνη για την επιβ ίωση της. Οι επιχειρήσεις είναι ευάλωτες σ ε ατυχήματα, φυσικές καταστροφές.απεργίες, τροφικές δηλητηριάσεις, καθώς και στην τρομοκρατία. Ολόκληρες χώρες, περιφέρειες, τουριστικά θέρετρα είνα ι πολύ πιθανό να υποβληθούν σε τέτοια αρνητικά περιστατικά. Crisis Declared lncorrect Contact, Persons Ι_.., [(ϊl) Tc ι e pwne 1 caιι. ~~ ~~ 1 τ:ι"e ~ ; 'ip ' 1 call to JJ Ι S ι aff ~e!!.'~ e~ Pass on Message ιmmediateιy Q) Crlsls Number J Ιοr Phone Headquarters Teιecom System FAX \~ ι ο Country1 and Country 2 ond Counl ry 3 crιsιs Mallbox Q!j G~~ for c-mall ~ Ν ~ ΤΤ Ycs Yos lnfonnaιi on routed auιomatlca lly ιο Business Rota Manager ln ρeιιοn on <My ρortoblo phono ιο FAX mac:hi1"1cs Ιο NomJι"3tod Otticoι to ο Μ Α11 on ComputCfs ln Nomfn.;ιled Olficeι 11ig. 6. Sγ~ιcιη to r>ι occ~~ ιl ιc crω~ :1 ιaι1 11 call for a ρa ιι-ει1rορcnι1 c 11 gιι ιι ί~n ιί ο

13 16 Η ΕΝΝΟ ΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ Ο παράγοντας των Καταστροφών, φυσικών ή μη, (βλ. Παράγοντες Απώθ η σης, ΧΧ, σελ. ΧΧ) επιρρεάζε ι άμεσα τον Τουρισμ ό κα ι πολλές φορές εξελίσσεται σε Κρίση. Types of business crises Major f act ors Specific enνironment Type of crisis Eχample of crisis Exterπaf factors lnterna/ factors Plψsical environn1ent Hun1a11 οι social environmθnt Natural disasϊer Tecl1nology lailure Confronιation Maleνolence Skewed values Eartl1quake damages a hotel property; νolcano cruption scares away toιrri sts. Oil spill contaminates a resort beach and preνents tourists frοιη visiting H1e resort. Labor st'iko dιsrupts norιηal opcrations; special - ιnterest group boycotts resιaurant. Terrorists atιack; food is poi soned th ro ugl-ι procluct tan1- pering; tιackers irhroduce a νιrυs into compuιer rcserνanon systems. Cruise ships dump waste oil into tne ocean (ranking sl1ort terrn costs over concern for the enνironn1ent). Maoagement Dcception R cstau ranι knowi11gly serνes failure sρoιled or contaminated food itcm. Misconduct Corρoraιe CFO embezzles funds or receiνes kickbacks. Source: Otto Lerbinger, Tlιe Crisis Manager: Facing Risk and Resρonsibility (Mahwah, Νeνι Jersey: La\νrence Erlbaum Associates, 1997), pp Α Π Ο ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤ ΡΟΦ Η ΣΤΗΝ ΚΡΙΣ Η Μία κα ταστροφή γίνετα ι κρίση, όταν ο οργανισμ ό ς πιστε ύ ε ι ό τι δεν μπο ρε ί να αντεπεξέλθει και να ανταποκριθεί εύκολα κα ι άμεσα. Η διάκρ ιση αυτή ή η ομοιογένεια μεταξύ των κρίσεων κα ι των καταστροφών, όπως Faulkner (2001) προτε ί νει, είναι χρήσιμη δ ι ότι αναδε ι κνύε ι τον ανθρώπινο ρόλο, την 13

14 απόδειξη της λογικής και της σκέψης.'ετσι, όπως Fink () υποστηρίζει, αν το σχέδιο δράσης των κρίσεων και οι δραστηριότητες είναι αποτελεσματικά, ο αντίκτυπος της κρίσης μπορεί να είναι περιορισμένος και πιο ήπιος. 18 ΤΑ ΜΜΕ ΚΑΙ Η ΚΡ Ι ΣΗ ( Εισαγωγή) Οι κρίσεις τραβούν αναπόφευκτα την προσοχή των μέσων ενημέρωσης και κατά συνέπεια, προσελκύουν την προσοχή του κοινού, ιδ!ως των δυνητικών τουριστών. Η εταιρική εικόνα, η φήμη της και τα οικονομικά αποτελέσματα μπορούν να δεχθούν σοβαρές αρνητικές συνέπεις από τις κρlσεις. Οι επιχειρήσεις, οι προορισμοί ή οι χώρες που είναι ανεπαρκώς προετοιμασμένες και όπου η ασφάλεια των καταναλωτών είνα ι ευάλωτη, κινδυνεύουν να χάσουν υψηλή επισκεψιμότητα και κατά συνέπεια, να χάσουν μία για πάντα την υποστήριξη.της πελατείας τους. 19 ΑΞ Ι ΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ Μια κατάσταση κρίσης εξαρτάται από την αξιολόγηση της σοβαρότητας των αρνητικών γεγονότων που συμβα ίνουν, που απειλούν, που αποδυναμώνουν ή καταστρέφουν τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα ή τους σημαντικούς στόχους της οργάνωσης. Emergency Response Re-establίslllng Credίbilίty Rebulldlng Business 1-lg. 7. n1~ ''"'"' pl1:1s~s ογ ccisίs ιn:111 '1gcn1enι. 14

15 Γ. ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ - ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 20 ΤΙ ΟΝΟΜΑΖΕΤ Α Ι ΕΚΤ ΑΚΤΗ ΑΝΑΓΚΗ Έκτακτη ανάγκη είναι ένας άλλος ση μ αντικός όρος που μερικές φορές χρησιμοποιείται εναλλακτικά για την κρίση, αλλά αναφέρεται σε ένα λιγότερα σοβαρό και, συνεπώς, ευκολότερα διαχειριζόμενο συμβάν ή απειλή. Μια σχετική έννοια είναι αυτή των κινδύνων που σχετίζονται με λανθάνουσες, και όχ ι πραγματικές συνθήκες, που μπορούν να γίνουν κρίσεις εάν αξιοποιηθούν και είναι επαρκώς αυστηρές. Η εκτίμηση και η αξιολόγηση του κινδύνου αποτελεί βασικό στάδιο του σχεδιασμού για την αντιμετώπιση των κρίσεων που περιλαμβάνει την πρόβλεψη για το τι μπορεί να πάει σ τραβά και την αναγνώριση από τους λόγους αποκλίσης από τις προσδοκίες (νan Waldbeek, 2005). Flgure 3 The s oclaι amρ ι ΙΙίca ι Ιο n ο ι rlsk RISΚ ενuιr IHFORMATIOll EvtNT CHARACfERISllCS A.0\V IHTERPRETAΠO~I ΑΝΟ RESPONSE SPREAD OF IMPACf (RΙΡΡUι«ί ) fype OF ΙΜΡΑCΙ (COMPANY LΜιι 21 Η ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΤΟΥ ΚΙΝΑΥΝΟΥ Κίνδυνος : Σύμφωνα με την αντικειμενική αξιολόγηση του κινδύνου, ο κίνδυνος είναι το προϊόν του εύρους της ζημιάς και η πιθανότητα εμφάνισης της. Η υποκειμενική εκτίμηση του κινδύνου, η οποία έχει μεγαλύτερη σημασία για τη διαχείριση των κρίσεων στον τουρισμό, αντικατοπτρίζει επίσης τα προσωπικά στοιχεία των καταναλωτών. 15

16 Figure 1 Risk aπ d crisis ιna 11 age rne nι fur1ctions Ι n ιηa jo r fί1 Cίl ilies r:~) ~-ana:,ι~r (-::: \:na9er Evalua ι es JJOssιbίlιtγ ~ι:d probabil i η: ass-:sses exposures: ;issιιmes ιj r 1raί1sr~rs rιsk! τ Determines facι l ιty vurnc r ab ι l ι t ιcs aιιιl launclιes proacιιve ι:rοψaιιι η~ 11 rιs< a\'/areness. sale ιy, ha!itlal arι<i evacualion po l ιc ι es arroog others Lea:ιs r.ianage:ηent ιcaιη 011 i ncι ιl enι ρr~νentίo11 and response. l>usιness rεsum p ιlon a1d communιcaιιon ιο s ι ιaιe g ιι publιcs Assessment..,.. A1 1areness..,.. Pol!cy Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: "ΤΡΟΜΟΚΡΑ ΤΙΑ & ΤΟΥ ΡΙΣΜΟΣ" 22 ΤΡΟΜΟΚΡΑ ΤΙΑΣ: Ο ΟΡΙ Σ ΜΟΣ Η τρομοκρατ ία ορ ίζεται ως εγκληματικές, βίαιες ενέργειες ή απειλές που απευθύνοντα ι σε άτομα, ιδρύματα ή αντικείμενα με σκοπό την εκφοβίση ή την αποθαρρύνση μιας κυβέρνησης ή ενός πληθυσμού - πράγμα το οποίο γίνεται για την επίτευξη πολιτικών ή κοινωνικών στόχων. 23 Τ ΡΟΜΟΚΡΑ ΤΙΑ & ΤΟΥΡ Ι ΣΜΟ Σ Διστυχώς, όλοι πρέπει να παραδεχτούμε ότι ο τουρισμός και η τρομοκρατ ία είναι στενά συνδεδεμένες. Αποδεδεrγμένα και προφανώς, η 16

17 τρομοκρατία λειτουργεί άκρως καταστροφικά για τον τουρισμό. Οι τρομοκράτες είναι πολύ πιθανό να κυκλοφορούν μεταξύ των ταξ ι διωτών και να πραγματοποιούν τις χρηματοοικονομικές συναλλαγές σε ξένα νο μίσ μ ατα χωρ ί ς αυτό να προ κα λε ί υποψίες (Rίchte r κα ι Waugh 1986). Μ ε άλλα λόγια, τρομοκρατία είναι η χρήση του τρόμου και της βίας από άτομα ή ομάδες που βρίσκονται εκτός απο νόμιμες δομές για τ ην επίτευξη των επιθυμητών στόχων που είναι συνήθως πολιτικού χαρακτήρα. flespor se ond rer.:oνery for r11<ιle:;ol,,ιnc ~ ua :>ed c ι is ~ Terrorist octio11. catastropl1e, or crisis Su~"- Urιccrtιtιn1y Twηc c<ιιηpιο;sι<.1 1 Reιtore l11ter11λ I order CaJm vιι.ιι:~οιι "'Mi u..:. uro ι~ie, s.feιr Ε/1$1.\.Γe s.ιftty. rtmsuγjnc6 Crisis traini11g Ol$tιιif Mob~zc l ιf0-$!1foιy οιιυίpιn(ιιη Ass-.ss daιtι)~f w...ι tkw"oί= Eiuιt.bh wif?:rrι:jqh ~ιs Mιrket produtt Tap or Ι~ΙSΟ nιttcf!'}!)flcy rι~f~<; D:>\ι'οlορ ο ιocx;νory ry1j)tkchln9 pl111 sι.ν ρο. ιινe. rj<1i<in!j ιι.ι,. ιst n\t'ssιj?us ""-'~ iαd. aι1cf 10\) <>""' νi ':1tn 11M Νοι e \'1~1ο ι treι1tθl,rιg ιιι,tt wt'o iςn' t Rcen,a~ taι!r-t maιιte~s ιn a_ι ιhο οιοη tt\!<"':~ to see n Ιο Ι.ι~Ι ιn paαil Cιcaιo ι ιf')w rca!;of15 ιο νίμ de ~ιιι,υιιοn Beωrn tq w e bl.lsιness <or rce... aιijil1i) r~ nψ'to: ϊιηg a' 9 1 ιef ι. iιd 11ftXotν ctb cιο ιfl /' Crisis plo1111in9 ψ Crisis practlce E'tternal eιnergιncy response Policc. l 1rσ dcpa.rtmenι. 1;t!t'Wl {)σl~.,j~ι.(: ιjs Hotcl COΠ'.ι'l'>IJιWty Meιd~ Bratt0-1ηΔΙl.itC)fimenι CΟ11;>Μγ, <rnm~ Coordinιtι κtiwlύes of ιιι ιοu ήιm ιιιlιιholders Hoteιs. es~\ic'ont$, tonν~"\ι.on E1<ιer"Λ I reass ιιrλ"co to cllants Choιelι ιιnd comnhιnltν r open for buslnιιι) coιner. ~nlf()ctt0ns. t11rpor ι~. gιo J11d 1r1111spoπ1nio". ιοcaι 1>ιιsίι1esies. αuιtιu~ιιι0ι1s. ιιηd goverrvnen: ιοu,i~ιι1 '09"cles 'W ssur eιι ι~ι no:ol ~ \')ω tιen $ a.s 11ι\γ ιο uc.o ~ belotό Cι Js tυ c:lt'}nls Me.<tι4.Ιdνι$α e' M'tl WH.JCt$ 8 ll\1 9Ιnβt $'\93 U1, tι;1starnf ΙJntt οc;ι»'"'' " tjιιtor-.ι::νtblι"'~!:.s Ηοnοι 1t'.o Litaνo ιrd ruφιι;c:ι tl»>e l?>t Extιrnιιl reιsιurιnce to loc..il con1n1u11ity Ιdcn>Ιν noods Ai:JIOYict t, Ε~.. Ο.ωπω Aι :ιjnd ιο toc.aι mθ(fja Ι nνο~ nll rtq ΟΙ'Ί!1 s;.ak.e hoidv-r' ncj uο.. eι111ιw11 ιtϊ 17

18 24 Ο ΤΟΥΡ Ι ΣΜΟΣ ΩΣ ΣΥΜΒΟΛΟ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ - ΣΤΟΧΟ Σ ΤΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Ο Τουρισμός συμβολίζει τον καπιταλισμό και στην περίπτωση της τρομοκρατίας, ο τουρ ισμός αντιπροσωπεύε ι την κυβέρνηση. Η επίθεση σε κάποιον τουριστικό προορισμό σημαίνει αυτομάτως επίθεση κατά της συγκεκριμένης κυβέρνησης της οποίας οι τρομακράτες αγωνίζονται κατά (Hall και O'Sulliνan 1996, Ρίχτερ και Waugh1986). Αυτό σημαίνει για τους τρομοκράτες πως έχουν το πλεονέ κτημα της ενίσχυσης των απαιτήσεών τους για πολιτική νομιμότητα λόγω της αδυναμίας που προκαλούν στην κυβέρνηση και κατά προ έκταση στην πολιτεία, χώρα κ.λ.π. (Hall και O'Sulliνan 1996). 25 Α ΙΤΙ Α ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑ ΤΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ Υπάρχουν διάφορες ε ξηγήσεις γιατί οι τουρίστες και οι επιχειρήσεις του του ρι σμού σε ορ ισμένες περιπτώσεις απο τελούν στόχο της τρομοκρατικής επ ίθεσης. Ένας λόγος ε ίναι η δημοσιότητα που δι ευρε ίνεται σε όλο τον κόσμο και ιδ ι αίτε ρ α σ τι ς χώρες προέλευσης των θ υ μάτων. Η μείωση του αριθμού των τουριστών και των δαπανών τους αποδυναμώνει επίσης ση μαντικά. Ο ικονομ ικές κα ι κο ινων ι κές εντάσε ις μπορεί επίσης να π ροκαλέσε ι στις κυβερν ή σεις. Η γενική αποσταθεροπο ίηση ε ίναι ο βασικότερος στόχος της τρομοκρατικής οργάνωσης. Η εχθρότ η τα έναντι των τουριστών μπορεί να ε ίναι οξεία στις αναπτυσσόμ ενες χώρες όπου ο τουρ ισμ ός σ υ μ βολίζε ι τις αν ισότητες μεταξύ του ανεπτυγ μένου και του Τρίτου Κόσμου. Το χρέος του χάσματος αυτού όμως δεν το πληρώνει μόνο ο δεδομένος προορ ι σ μ ός α λλά κα ι ό, τι συνεπάγεται μ ε τον τουρ ισμ ό (ο ι κονομική και πολιτική αποδυνάμωση, καταστροφή εικόνας, ψυχολογικά τραύματα επισκεπτών κ.ά.) 18

19 Ε. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ 26 ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ο όρος Διαχείριση συνήθως περιγράφει την ηγεσία μιας οργανωμένης μονάδας (Διοίκηση). Είναι δυνατόν να γίνει η διάκριση μεταξύ μιας θεσμικού και λειτουργικού τρόπου σκέψης. Όσον αφορά το πρώτο, η διαχείριση είναι μια περιγραφή των ομάδων των ανθρώπων που ασκούν καθήκοντα διαχείρ ιση ς, τις δραστηρ ιότητές τους και τις λειτουργίες τους στον οργανισμό. Όσον αφορά το λειτουργικό τρόπο σκέψης, η διαχείριση εiναι ένας όρος για όλα τα καθήκοντα και τις διαδικασίες που συνδέονται με τη λειτουργία της οργάνωσης και της εργασίας. Πιο συγκεκριμένα, πρόκειται για τον σχεδιασμό, την οργάνωση, την εφαρμογή και τον έλεγχο. 27 ΤΙ ΟΝΟΜΑΖΕΤ ΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ Η διαχείριση των κρίσεων νοείται ως η στρατηγική διαδικασία και τα μέτρα που προγραμματίζονται να τεθούν σε ισχύ για την πρόληψη και την αντιμετώπιση κρίσεων. 28 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ-ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΡΙΣΕΩΝ ΜΜΕ & Δημόσιες Σχέσεις Μέτρα Αντιμ ετώπισης & Πρόληψης Μέγεθος. & Κατηγορίες Κρίσης Αποκατάσταση Εικόνας & Φήμης Τμηματοποίηση του Ανθρώπινου Παράγοντα 19

20 111. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ [ΚΥΡΙΩΣ ΘΕΜΑ] Α. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΘΕΜΑΤΟΣ: Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ & ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 29 Η ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ Η ΠΕΠ Ο ΙΘΗΣΗ ΤΗΣ Κ ΡΙΣΗΣ Μια κρίση έχει οριστεί ως «σημείο κάμψης»,«αποφασιστική στιγμή», ή«κρίσιμη στιγμή». Μια κρίση μπορεί επίσης να περιγράφετα ι ως «μια κατάσταση που έχει φθάσει σε μία κρίσιμη φάση». Μια κρίση είναι, κατά συνέπεια, μία κατάσταση στην οποία μια αποφασιστική αλλαγή είναι επικείμενη - είτε με το ενδεχόμενο ενός ιδιαίτερα ανεπιθύμητου αποτελέσματος ή μιας ευδιάκριτα επιθυμητής δυνατότητας και ιδιαίτερα θετικής έκβασης. Σε αντίθεση με τη δημοφιλή πεποίθηση μιας κρίσης, δεν πρέπει να είναι γεγονός κατ 'ανάγκη κακό. Βέβαια, αναμφισβήτητα χαρακτηρίζεται από έναν ορισμένο βαθμό κινδύνου και αβεβαιότητας (Fink, 1986, σ. 15). 30 ΚΑ ΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΡ Ι ΣΕΩΝ Οι Κρίσεις χωρίζονται στις εξής Κατηγορίες: της αντιπαράθεσης, της παραπλάνησης, της μοχθηρίας, του παραπτώμα το ς, των φυσικών καταστροφών, των ασύμμετρων αξίών, και της αποτυχία της τεχνολογίας. Ο Αιφνιδιασμός είνα ι γενικό φαινόμενο σε κάθε είδος Κρfσης. Ο Lippman αναφέρεται στο στοιχείο του αιφνιδιασμού ως μία «σκοτεινή, σβέλτη και απρόβλεπτη" δύναμη. 20

21 ~~~~~~~~~~~ Figure 1 τypes of crisis Crisis Cοιnιnιιηίιy crisis Non-coιιιιnunily crίsis Νοη-ίι1<ιιι s ιr ίηι crisis Ν:ιιur.ιι crisis Co11 tlic ι ιypc )itu Hion 'Ροlίιίc:ι1 crisis' Nor1-conf1ict rypc siιιιaι ίοιι S11c io.ιcc l111 ical di sas ιcrs Νaιιιmι disastcr-s Tn111sporιt11io 11 :ιcci d c11 1 s Social crisis No11-Γιnar1cial crisis Fin.1nciaι crisis 31 ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ STAFFORD Κάθε κρίση είναι μοναδική, αλλά όπως αναφέρεται ο Hermann (1972} στα γενικά χαρακτηριστικά της περιλαμβάνοντα ι το απροσδό κητο, το επείγον και ο κίνδυνος. Σύ μφ ωνα, επίσης, μ ε τον Stafford (2002} όλες ο ι κατηγορίες κρίσεων μοιράζονται τρία κοινά χαρακτηριστικά: 1} το αναπάντεχο. 2} την αβεβα ιότητα. 3) την χρονική πίεση. Ο ι κύ ρι ο ι σ τόχο ι είνα ι ως εκ το ύτου η μείωση των κινδύνων, η προετοιμασία, η ανταπόκριση και η ανάκτηση (Heath, 1998}. 32 ΜΟΝΤΕΛΑ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡ Ι ΣΜΟΥ Στον τομέα της έρευνας τουρισμού, σχετι κά λίγες μελέτες έχουν εφαρ μ οστεί σε καθιερωμένα μοντέλα κρίσης (Dreyer, 2001 Glaeier, 2001 ). Ένα από τα πιο εκτεταμένα μοντέλα διαχείρισης των καταστροφών στον τομέα του το υ ρ ι σμού αναπτύχθηκε από Faυlkner (2001, σ. 44} που προβλέπει μια διαδικασία σε έξι φάσης: 21

22 1. Φάση προ γεγονότος: τα σχέδια έκτακτης ανάγκης για καταστροφή, τα σενάρια, οι πιθανότητες και οι εκτιμήσεις διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη στρατηγική διαχεiρισης καταστροφών. 2. Προδρομική φάση : η καταστροφή επίκειται και τα συστήματα προειδοποίησης και τα κέντρα διαχείρησης είναι εγκατεστημένα. Σε αυτή τη δεύτερη φάση, θα δρομολογηθούν όλα με βάση του σχεδίου έκτα κτ ης ανάγκης. 3. Επείγουσα φάση : Οι επιπτώσεις των καταστροφών είναι α ι σθητές και το σημαντικότερο είναι η πρ9στασία των ανθρώπων και των περιουσιών του τουρ ιστι κού προορισμού. 4. Ενδιάμεσο στάδι ο : βραχυπρόθεσμες και άμεσες ανάγκες τοί.ι πληθυσμού να αντιμετωπιστούν την κατάσταση έκτακτης ανάγκη ς και ομάδες διάσωσης κινητοποιούνται. Η σωστή στρατηγική επικοινωνίας με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης είναι άκρως σημαντική σε αυ~ή τη φάση. 5. Η μακροχρ όνια φάση (φάσ η ανάκτησης) : ανο ι κοδόμηση των κατεστραμμένων υποδομών και περ ιβαλλοντικά κατεστραμμενες περιοχές που θα πρέπει να αποκατασταθούν. 6. Φάση ανάλυσης: αυτή η φάση αντιστοιχεί στο στάδιο (() Fink) όπου η ρουτίνα πρέπει να αποκατασταθεί με μία νέα, βελτιωμένη κατάσταση που πρόκειτα ι να καθιερωθεί. 33 BILL FAULKNER - ROSL ΥΝ RUSSELL ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ Ο ι Bill Faulkner και Roslyn Russell, στη συζήτησή τους σχετικά με τις αναταράξεις, το χάος και την πολυπλοκότητα, εκτός των άλλων αναφέρθηκαν στην κρίση και την καταστροφή.. Αναφέρουν ότι ο κοινός ορισμός της κρίσης είναι «μια ενέργεια ή παράλειψη που παρεμβαίνει στην εξέλιξη της λειτουργίας του οργανισμού και την επίτευξη των στόχων, στην βιωσιμότητά του ή την επ ι βίωση του οργανισμού, με καταστροφικές συνέπειες που αντιλαμβάνοντα ι ο ι εργαζόμενοι και οι πελάτες». Αυτός ο ορισμός είναι πιο σωστός να όσον αφορά στην διαχειριστική αποτυχία από τ ι ς κρίσεις που προκαλούνται από τους εξωτερικούς παράγοντες. 22

23 Σίγουρα δεν λείπουν οι κρίσεις στην τουριστική βιομηχανία που προκύπτουν από την κακή διαχείριση. Ωστόσο, οι κρίσεις εξετάζονται και αναλύονται και αποδεδειγμένα όλα προκύπτουν από γεγονότα πέραν του άμεσου ελέγχου των αρχών. Ο δεύτερος ορ ι σμός των Faulkner και Russell περί καταστροφής, ι σχύει περισσότερο για τις υπόλοιπες περιπτώσεις.καθορίζουν μια καταστροφή ως μια κατάσταση κατά την οποία «Ο τουριστικός προορισμός βρίσκεται αντιμέτωπος με αιφνίδιες, απρόβλεπτες, καταστροφικές αλλαγές, στις οποίες υπάρχει περιορισμένος έλεγχος». Η τουριστική βιομηχανία είναι ζωτικής σημασίας για κάθε επιτυχημένη εξαναγκαστική εμπορία καμπάνιας (απευθύνεται σε εμπόρους λιανικής πώλησης). Τα μέσα ενημέρωσης έχουν μέγιστη σημασία για μια επιτυχή εκστρατεία «μ άρκετινγκ έλξης» (μάρκετινγκ που απευθύνονται σε καταναλωτές). Οι κρίσεις επίσης φτάνουν σε ένα κρίσιμο σημείο όπου η αλλαγή προς το καλύτερο ή το χειρότερο είναι αναπόφευκτη όμως η εμπειρία μπορεί να αποδειχθεί ωφέλιμη για τους ανθρώπους και τους οργανισμούς (Prideaux et al., 2003). Tnblc 1. Crisis m nn ageιηe nt pl1nscs Runyan (2006), EJ 1olt, Harήs & Baron Ritchle (2004) Healh {1998) (2005) Cιisis prιtventίoπ: Developιoont encom Pre.αfsis stsge: to ίictudes the concepjs ρasses ριoactive ριan and ρισ.ιίde for of mi!igation and scanni119 and ρlan ρossible crbis evenls planning. ni119. which may occur. Response phase: Ιιnplemιιnlalion: The crίsis: ιο reduce indudes the decisions apρljes slrategies or mitgate the imand eflorls οι mίnimίz wtlen cnses or disas pacιs of a cnsis by lng Ιhe cιisis effects. tersoα:ur. Ιmproνlng lhe ιe spoose nι anagement. Rocoνeιy phsse: the ενa/υaιίοn: U1e fost-crίsis slage: ιο organizatlln seelιs ιο effediveness of lhese ςν.;f!ι'f and effedively mίnimize the ίmρaά of strslegies in oιder to determine the daιnage lhe crisis and ajso Ιο ensure con~nual caιιsed by lhe crisis. learn from the eνenι. reγιnement οι cιis i s management sιrate gies. So ιι rc.:e: Αd:ιp ι ~<ι by the :ιuιhorn Γrοιn ιι1~ sonrces citcd. 34 ΦΑΣΕΙΣ ΚΡΙΣΗΣ Μια κρίση μπορεί να αποτελείται από μία έως τέσσερις διαφορετικές και διακριτές φάσεις (Fink, 1986, σσ. 20-8). Οι φάσεις είναι οι εξής: 23

PRODEXPO 2015 Τουρισμός & Real Estate

PRODEXPO 2015 Τουρισμός & Real Estate PRODEXPO 2015 Τουρισμός & Real Estate Οκτώβριος 2015 Στοιχεία & Αριθμοί Στοιχεία & Αριθμοί Ισοζύγιο ταξιδιωτικών υπηρεσιών (σε εκατ. ευρώ) και βασικά ταξιδιωτικά μεγέθη Ιανουάριος-Ιούλιος Ιούλιος 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ S P R I N G S C H O O L ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 3-8 Μαΐου 2015 Ξενοδοχείο Caravia Beach, Κως Οργάνωση: Μονάδα Ευρωπαϊκού Τουρισμού/ Ευρωπαϊκό Κέντρο Αριστείας Jean Monnet (Πανεπιστήμιο Αθηνών) Υποστηρικτές:

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς «ΝΗΡΕΑΣ»

Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς «ΝΗΡΕΑΣ» Εργαστήριο δικτύωσης σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με θέμα: «Η συναισθηματική νοημοσύνη και η επίδρασή της στην εκπαιδευτική διαδικασία» 6 7 Μαΐου 2014 Κέντρο Πρόληψης των

Διαβάστε περισσότερα

Εφηβεία και Πρότυπα. 2)Τη στάση του απέναντι στους άλλους, ενήλικες και συνομηλίκους

Εφηβεία και Πρότυπα. 2)Τη στάση του απέναντι στους άλλους, ενήλικες και συνομηλίκους Εφηβεία και Πρότυπα Τι σημαίνει εφηβεία; Η εφηβεία είναι η περίοδος της ζωής του ανθρώπου που αρχίζει με το τέλος της παιδικής ηλικίας και οδηγεί στην ενηλικίωση. Είναι μια εξελικτική φάση που κατά τη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» «ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ» ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ Χαιρετισμός Του κ. Α/ΓΕΣ, ως Εκπροσώπου του κ. Υπουργού Εθνικής Άμυνας κ. Ευάγγελου Βενιζέλου στo Συνέδριο Χειρισμού Κρίσεων«ΑΘΗΝΑ 2011» Θεσσαλονίκη, 03 Ιουν 11 - 1 - Κύριοι πρέσβεις

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΟΥΒΑΡΗ ΣΤΑΥΡΙΑΝΗ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 2014

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΟΥΒΑΡΗ ΣΤΑΥΡΙΑΝΗ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 2014 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΟΥΒΑΡΗ ΣΤΑΥΡΙΑΝΗ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 2014 ΘΕΜΑ : «Η Θεωρητική και Κριτική Διάσταση των Εναλλακτικών και Ειδικών Μορφών Τουρισμού στην Ελλάδα» ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΙ 1. Η πρώτη τουριστική περίοδος

Διαβάστε περισσότερα

European Year of Citizens 2013 Alliance

European Year of Citizens 2013 Alliance European Year of Citizens 2013 Alliance MANIFESTO Η ενεργός συμμετοχή του ευρωπαίου πολίτη είναι άμεσα συνδεδεμένη με την επιδίωξη των Ευρωπαϊκών συλλογικών στόχων και αξιών που προβλέπονται στις Συνθήκες

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης Γενικές αρχές διοίκησης μιας μικρής επιχείρησης Η επιχείρηση αποτελεί μια παραγωγική - οικονομική μονάδα, με την έννοια ότι συνδυάζει και αξιοποιεί τους συντελεστές παραγωγής (εργασία, κεφάλαιο, γνώση,

Διαβάστε περισσότερα

Λόγοι υψηλής ελκυστικότητας της Μυκόνου και δυνατότητα εφαρμογής του μοντέλου τουριστικής ανάπτυξης της σε άλλους προορισμούς

Λόγοι υψηλής ελκυστικότητας της Μυκόνου και δυνατότητα εφαρμογής του μοντέλου τουριστικής ανάπτυξης της σε άλλους προορισμούς Λόγοι υψηλής ελκυστικότητας της Μυκόνου και δυνατότητα εφαρμογής του μοντέλου τουριστικής ανάπτυξης της σε άλλους προορισμούς Σαακιάν Χρήστος Απρίλιος 2013 Εισαγωγή Η παρούσα εργασία ασχολείται με τη Μύκονο

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Α. Βερνίκος. Πρόεδρος, Vernicos Yachts Γενικός Γραμματέας, ΣΕΤΕ

Γιώργος Α. Βερνίκος. Πρόεδρος, Vernicos Yachts Γενικός Γραμματέας, ΣΕΤΕ Γιώργος Α. Βερνίκος Πρόεδρος, Γενικός Γραμματέας, ΣΕΤΕ S.A. Ελληνικός Τουρισμός: Εξέλιξη Βασικών Στοιχείων Εξέλιξη Διεθνών Τουριστικών Αφίξεων (εκατ.) 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Εξέλιξη Μέσου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 10/6/2014

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 10/6/2014 ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 1. Εισαγωγή στο μάρκετινγκ 2. Συμπεριφορά καταναλωτή / αγοραστή 3. Η αγορά 4. Έρευνα αγοράς 5. Στρατηγική μάρκετινγκ 6. Το μίγμα του μάρκετινγκ 7. Προϊόντα και υπηρεσίες 8. Τιμολογιακή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Έρευνα γνώμης των Επισκεπτών Κρουαζιέρας στο Κατάκολο

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Έρευνα γνώμης των Επισκεπτών Κρουαζιέρας στο Κατάκολο ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Έρευνα γνώμης των Επισκεπτών Κρουαζιέρας στο Κατάκολο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ: ΠΑΝΤΕΛΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΑΜΠΑΔΩΡΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: ΔΟΞΑΚΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΠΑΝΤΕΛΑΔΗΣ ΑΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΝ Ι ΑΜ ΕΣ ΩΝ ΟΙ Κ ΟΝΟΜ Ι Κ ΩΝ Κ ΑΤΑΣ ΤΑΣ ΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙ ΡΙ ΑΣ Κ ΑΙ ΤΟΥ ΟΜ Ι ΛΟΥ Α Τρίµηνο 2005 ΑΝΩΝΥΜΟΣ Γ ΕΝΙ Κ Η ΕΤ ΑΙ Ρ Ι Α Τ ΣΙ ΜΕΝΤ ΩΝ Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. ΜΗ Τ Ρ. Α.Ε. : 13576/06/Β/86/096

Διαβάστε περισσότερα

0ργάνωση για αντιμετώπιση μεγάλων πετρελαιοκηλίδων

0ργάνωση για αντιμετώπιση μεγάλων πετρελαιοκηλίδων 0ργάνωση για αντιμετώπιση μεγάλων πετρελαιοκηλίδων Δρ Κώστας Παπασταύρος Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, Κύπρος Ημερίδα Ακαδημίας Αθηνών, 20.4.2012 Τεχνολογία & επιπτώσεις Αξιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

CyberEdge από την AIG

CyberEdge από την AIG Προστασία από τις συνέπειες των ηλεκτρονικών και διαδικτυακών κινδύνων Business Solutions CyberEdge από την AIG ηλεκτρονικοί και Οι ηλεκτρονικοί και διαδικτυακοί κίνδυνοι αποτελούν καθημερινή πραγματικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ. Θεωρία των Μοντέλων Καπιταλισμού

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ. Θεωρία των Μοντέλων Καπιταλισμού ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ Θεωρία των Μοντέλων Καπιταλισμού Θεωρία των Μοντέλων Καπιταλισμού: Θεωρητικό πλαίσιο για την κατανόηση των κοινών θεσμικών χαρακτηριστικών, αλλά και των θεσμικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οι Ελληνικές Τουριστικές Εισπράξεις

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οι Ελληνικές Τουριστικές Εισπράξεις ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Σταδίου 24, 105 33 Τηλ. 331 2253, 331 0022 Fax: 33 120 33 Email: itep@otenet.gr URL: http://www.itep.gr Αθήνα, 7 Σεπτεµβρίου 2005 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οι Ελληνικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ Ενότητα 5η: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Κοζάνη) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνα Νικολοπούλου Σύμβουλος Επιχειρήσεων ΣΟΛ α.ε. Ενέργειες Συμβουλευτικής Επιχειρηματικότητας ΤοπΣΑ «Θριασία»

Κωνσταντίνα Νικολοπούλου Σύμβουλος Επιχειρήσεων ΣΟΛ α.ε. Ενέργειες Συμβουλευτικής Επιχειρηματικότητας ΤοπΣΑ «Θριασία» «ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΣΤΟ ΘΡΙΑΣΙΟ ΠΕΔΙΟ» ΔΡΑΣΗ 17: Συμβουλευτική υποστήριξη ανάπτυξης νέας επιχειρηματικότητας ή Επαγγελματική συμβουλευτική

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ ΟΓ ΠΟ Υ ΑΝ ΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ ΟΓ ΠΟ Υ ΑΝ ΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΕΧΝ Οη ΟΓ ΙΚ Ο Ε Κ ΠΟ ΙΔ ΕΥ ΤΙ ΚΟ ΙΔΡΥΜΟ ΚΟΒΟΠΑΕ ΕΧΟΠΗ ΔΙϋΙ ΚΗ ΕΗ Σ ΚΑΙ Ο Ι ΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ηο ΓΙ ΣΤ ΙΚ ΗΣ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - Καθηγητή ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Μάρκετινγκ. Ενότητα 9: Προώθηση. Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Αρχές Μάρκετινγκ. Ενότητα 9: Προώθηση. Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Αρχές Μάρκετινγκ Ενότητα 9: Προώθηση Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 «Η ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ» DERMOT McALEESE: «Οικονομική για Επιχειρησιακές Σπουδές»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 «Η ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ» DERMOT McALEESE: «Οικονομική για Επιχειρησιακές Σπουδές» ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ& ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Π.Μ.Σ: ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΜΑΘΗΜΑ: «ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ» ΔΙΔΑΣΚΩΝ: AΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Παλιανοπούλου Μ ΤΕ Νοσηλεύτρια Χειρουργείο ΓΝΑ ΚΑΤ

Παλιανοπούλου Μ ΤΕ Νοσηλεύτρια Χειρουργείο ΓΝΑ ΚΑΤ Παλιανοπούλου Μ ΤΕ Νοσηλεύτρια Χειρουργείο ΓΝΑ ΚΑΤ Αποτελεί μια παρεξηγημένη έννοια συνειρμικά συνδεόμενη με τον πόλεμο Η εκδήλωση ασυμφωνίας η οποία οφείλεται : Διαφορετικές και ασύμβατες απόψεις και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΔΙΚΗ ΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ. Creating my own company

ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΔΙΚΗ ΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ. Creating my own company ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΔΙΚΗ ΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Creating my own company Στόχος του Προγράμματος Το πρόγραμμα με τίτλο «Δημιουργώντας την Δική μου Επιχείρηση» είναι μα πλήρης, αυτόνομη και ολοκληρωμένη εκπαιδευτική

Διαβάστε περισσότερα

ECONOMIST CONFERENCES ΟΜΙΛΙΑ

ECONOMIST CONFERENCES ΟΜΙΛΙΑ ECONOMIST CONFERENCES ΟΜΙΛΙΑ ΟΛΓΑΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ TO THE SECOND GREEK EU PRESIDENCY CONFERENCE «Europe and the Arab World: Strengthening political, business and investment ties» ΤΡΙΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένα Συστήματα Επικοινωνίας

Ολοκληρωμένα Συστήματα Επικοινωνίας Προβολή 1. Ολοκληρωμένα Συστήματα Επικοινωνίας 2. Σκοπός της Επικοινωνίας 3. Παράγοντες που επηρεάζουν το μίγμα προβολής 4. Το πρόγραμμα προβολής 5. Διαφήμιση 6. Προσωπική Πώληση 7. Προώθηση των Πωλήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Προοπτικές τουρισμού γκολφ στην Ελλάδα σε σύγκριση με άλλες χώρες

Προοπτικές τουρισμού γκολφ στην Ελλάδα σε σύγκριση με άλλες χώρες Προοπτικές τουρισμού γκολφ στην Ελλάδα σε σύγκριση με άλλες χώρες Ονοματεπώνυμο: Γεωργίου Παναγιώτης 113125 Σειρά: 11 Επιβλέπων Καθηγητής: Γιωργής Κριτσωτάκης Δεκέμβριος 2014 Γκολφ - Τουρισμός Readman

Διαβάστε περισσότερα

Έννοιες. Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένας ή περισσότεροι του ενός ανθρώπου, δημιουργούν και αναπτύσσουν μία επιχείρηση.

Έννοιες. Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένας ή περισσότεροι του ενός ανθρώπου, δημιουργούν και αναπτύσσουν μία επιχείρηση. Womens Business Gerasimos Tzamarelos, PhD 27 November 2014 Έννοιες Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένας ή περισσότεροι του ενός ανθρώπου, δημιουργούν και αναπτύσσουν μία επιχείρηση.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Κατάλογος διευκρινιστικού υλικού..................................... 18 Πρόλογος....................................................... 27 Ευχαριστίες......................................................

Διαβάστε περισσότερα

Το κράτος εμφανίζεται σαν διαμεσολαβητής των στρατηγικών των επιχειρήσεων και της κοινωνικής συνοχής στο εσωτερικό του. Πολιτικές

Το κράτος εμφανίζεται σαν διαμεσολαβητής των στρατηγικών των επιχειρήσεων και της κοινωνικής συνοχής στο εσωτερικό του. Πολιτικές Οικονομική διπλωματία και οικονομική κρίση Στόχοι, στρατηγική, συγκρότηση & οργάνωση της ελληνικής οικονομικής διπλωματίας Επιπτώσεις οικονομικής κρίσης στις εξαγωγές Βασικά προβλήματα Χρήστος Φαρμάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ Δρ. Μαρία Μαυροπούλου ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ; Διαφωνία μεταξύ δύο ή περισσοτέρων ατόμων ή ομάδων σε ένα θέμα αμοιβαίου ενδιαφέροντος Δρ. Μαρία Μαυροπούλου 1 ΟΜΑΔΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα Πτυχιακής Εργασίας Η Επίδραση της Κινηματογραφικής Εικόνα στη Δημιουργία Τουριστικής Κίνησης. Ονόματα Φοιτήτριας Μαρίνα Πατούλα

Θέμα Πτυχιακής Εργασίας Η Επίδραση της Κινηματογραφικής Εικόνα στη Δημιουργία Τουριστικής Κίνησης. Ονόματα Φοιτήτριας Μαρίνα Πατούλα ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Θέμα Πτυχιακής Εργασίας Η Επίδραση της Κινηματογραφικής Εικόνα στη Δημιουργία Τουριστικής Κίνησης Ονόματα Φοιτήτριας Μαρίνα Πατούλα ΜΑΙΟΣ, 2014 Εισαγωγή Αναφερόμενοι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι 2014/2015 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ ΦΑΣΜΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΡΙΣΚΟΥ / ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΝΟΧΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΔΙΑ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Το χιούμορ Στη Διαφήμιση. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γκούνας Αθανάσιος Καθηγητής Εφαρμογών

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Το χιούμορ Στη Διαφήμιση. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γκούνας Αθανάσιος Καθηγητής Εφαρμογών ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ: Ιωαννίδου Ροδόπη ΑΜ (097/07) Πεχλιβανίδης Μουράτογλου Χαράλαμπος ΑΜ (037/07) ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Το χιούμορ Στη Διαφήμιση ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γκούνας Αθανάσιος Καθηγητής Εφαρμογών ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι περισσότερες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Διοίκηση Επιχειρήσεων. Β Εξάμηνο -Παραδόσεις

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Διοίκηση Επιχειρήσεων. Β Εξάμηνο -Παραδόσεις ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Διοίκηση Επιχειρήσεων Β Εξάμηνο -Παραδόσεις 1 Σκοπός του Μαθήματος Σκοπός του μαθήματος είναι να κατανοηθεί από τους σπουδαστές η σημασία της Διοικητικής Επιστήμης στην λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ MANAGEMENT

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ MANAGEMENT MANAGEMENT ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΣΩΣΤΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΜΕΣΑ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ MANAGEMENT 1.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικές Έννοιες Επιχειρηματικότητας

Εισαγωγικές Έννοιες Επιχειρηματικότητας Εισαγωγικές Έννοιες Επιχειρηματικότητας Μάθημα 2 1 Εισαγωγή Χαρακτηριστικά στοιχεία της επιχείρησης ως οργανισμού Συστατικά μέρη και το περιβάλλον της επιχείρησης Διάφορες μορφές επιχειρήσεων που λειτουργούν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑ.ΣΟ.Κ 2007

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑ.ΣΟ.Κ 2007 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Περιβάλλοντος και Πολιτισμού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑ.ΣΟ.Κ 2007 ΑΠΑΝΤΗΣΗ κυρίου Κώστα Σκανδαλίδη 1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

8 Ο στρατηγικός σχεδιασμός. 8.1 Ο χαρακτήρας του στρατηγικού μάνατζμεντ. Οι στρατηγικές αποφάσεις έχουν τα εξής χαρακτηριστικά:

8 Ο στρατηγικός σχεδιασμός. 8.1 Ο χαρακτήρας του στρατηγικού μάνατζμεντ. Οι στρατηγικές αποφάσεις έχουν τα εξής χαρακτηριστικά: 8 Ο στρατηγικός σχεδιασμός 8.1 Ο χαρακτήρας του στρατηγικού μάνατζμεντ Οι στρατηγικές αποφάσεις έχουν τα εξής χαρακτηριστικά: Σχετίζονται με τους σκοπούς και την αποστολή του οργανισμού. Αναφέρονται στη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 2015-2020

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 2015-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 2015-2020 Εισαγωγή Η παρούσα παρουσίαση της στρατηγικής για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και την υποστήριξη της τοπικής οικονομίας του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Διαχείρισης Παράτυπων Μεταναστών και Προσφύγων

Πρόταση Διαχείρισης Παράτυπων Μεταναστών και Προσφύγων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΤΗΛ: 2251037040-60 ΦΑΞ 2251037046 E-MAIL: grafeiotypou@mytilene.gr Μυτιλήνη 12/09/2015 Πρόταση Διαχείρισης Παράτυπων Μεταναστών και Προσφύγων Δήμαρχος

Διαβάστε περισσότερα

Balanced Scorecard ως σύστημα μέτρησης απόδοσης

Balanced Scorecard ως σύστημα μέτρησης απόδοσης Balanced Scorecard Η ΜΕΘΟΔΟΣ BALANCED SCORECARD Όπως είναι γνωστό οι εταιρείες αντιµετωπίζουν πολλά εµπόδια στην ανάπτυξη συστηµάτων µέτρησης επίδοσης τα οποία πραγµατικά µετρούν τα κατάλληλα µεγέθη. Αυτό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER Πιστεύουμε ότι η επιχειρηματικότητα ανθεί μόνο σε κοινωνίες όπου υπάρχει προστασία και σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αναγνωρίζουμε ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

Δεν μπορούσαμε λοιπόν, παρά να στηρίξουμε την πρωτοβουλία της Helexpo με κάθε τρόπο και βεβαίως να τη θέσουμε υπό την αιγίδα του Συνδέσμου.

Δεν μπορούσαμε λοιπόν, παρά να στηρίξουμε την πρωτοβουλία της Helexpo με κάθε τρόπο και βεβαίως να τη θέσουμε υπό την αιγίδα του Συνδέσμου. «Η Τουριστική αγορά και η δυναμική του Θρησκευτικού και πολιτιστικού τουρισμού» ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΛΩΝΗΣ, Πρόεδρος ΗΑΤΤΑ Θεσσαλονίκη, Πέμπτη 22 Νοεμβρίου 2012 Παναγιώτατε, Σεβάσμιοι Μητροπολίτες,. Αξιότιμε κύριε

Διαβάστε περισσότερα

Η επιχειρηματική ιδέα και η εταιρία spin off. Βασίλης Μουστάκης Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης vmoustakis@gmail.com

Η επιχειρηματική ιδέα και η εταιρία spin off. Βασίλης Μουστάκης Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης vmoustakis@gmail.com Η επιχειρηματική ιδέα και η εταιρία spin off Βασίλης Μουστάκης Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης vmoustakis@gmail.com Έρευνα αγοράς (Ι) Ανάγκη στην αγορά (κάτι που η αγορά θέλει αλλά δεν το έχει) Σύλληψη και

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2006 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα : Εκδόσεις Χριστοδουλίδη Α. & Π. Χριστοδουλίδη

Διαβάστε περισσότερα

Προσέλκυση πελατών. Marketing Προώθηση πωλήσεων. Σεµινάριο - εργαστήριο κατάρτισης γυναικών στo πλαίσιο του Έργου ΕΜΜΑ

Προσέλκυση πελατών. Marketing Προώθηση πωλήσεων. Σεµινάριο - εργαστήριο κατάρτισης γυναικών στo πλαίσιο του Έργου ΕΜΜΑ Σεµινάριο - εργαστήριο κατάρτισης γυναικών στo πλαίσιο του Έργου ΕΜΜΑ Προσέλκυση πελατών Marketing Προώθηση πωλήσεων Εισηγητής: Μανώλης Τσαντάκης, Οικονοµολόγος, TEAM EUROPE Ελλάδα Τετάρτη, 31 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 2. Δομολειτουργισμός

Ενότητα 2. Δομολειτουργισμός Ενότητα 2 Λειτουργισμός και θεωρίες κοινωνικής σύγκρουσης Δομολειτουργισμός ΗΠΑ, δεκαετία του 50 και μετά Επιρροές: λειτουργισμός, και ιδίως το έργο του Durkheim, και οργανικισμός Μελέτη μακρο- επιπέδου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013»

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 «Μέσο-μακροπρόθεσμη στήριξη του ανθρώπινου δυναμικού που υφίσταται τις συνέπειες απρόβλεπτων τοπικών η

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας περιεχομένων ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ...13 ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 25 ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ... 27. 1. Εισαγωγή... 33

Πίνακας περιεχομένων ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ...13 ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 25 ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ... 27. 1. Εισαγωγή... 33 Πίνακας περιεχομένων ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ......................................................13 ΠΡΟΛΟΓΟΣ........................................................................... 25 ΟΔΗΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία ΔΕΟ 11. www.arnos.gr www.oktonia.com www.uni-learn.gr

Εργασία ΔΕΟ 11. www.arnos.gr www.oktonia.com www.uni-learn.gr Εργασία ΔΕΟ 11 1.1 Προγραμματισμός είναι η λειτουργία του προσδιορισμού των αντικειμενικών στόχων ενός οικονομικού οργανισμού και των μέσων που απαιτούνται για την υλοποίησή τους. Ενώ ο σχεδιασμός αφορά

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση κρίσεων: Ψυχοκοινωνικές. Γεωργία Κιζιρίδου, Εξελικτική Σχολική Ψυχολόγος, MSc, Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων georgiakiz@yahoo.

Διαχείριση κρίσεων: Ψυχοκοινωνικές. Γεωργία Κιζιρίδου, Εξελικτική Σχολική Ψυχολόγος, MSc, Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων georgiakiz@yahoo. Διαχείριση κρίσεων: Ψυχοκοινωνικές Γεωργία Κιζιρίδου, Εξελικτική Σχολική Ψυχολόγος, MSc, Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων georgiakiz@yahoo.gr Διαχείριση κρίσεων: Ψυχο-κοινωνικές «Ακόμα και οι χώρες που είναι εξοπλισμένες

Διαβάστε περισσότερα

Κυπριακή οικονομία: προκλήσεις και προοπτικές

Κυπριακή οικονομία: προκλήσεις και προοπτικές Κυπριακή οικονομία: προκλήσεις και προοπτικές Εισαγωγική ομιλία του Αθανάσιου Ορφανίδη, Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, στο επιμορφωτικό σεμινάριο του Συνδέσμου Οικονομολόγων Καθηγητών Κύπρου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι 2014/2015 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι ΑΛΥΣΙΔΑ ΑΞΙΑΣ ΠΟΡΟΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΡΟΙ & ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΣΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ-ΟΡΙΑΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΟΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΣΑΝ ΠΗΓΗ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜEΝΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜEΝΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜEΝΩΝ Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ 29 ΠΡΟΛΟΓΟΣ 30 ΜΕΡΟΣ 1ο 39 ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ - Ο ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Η ΕΝΝΟΙΑ, Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλείο διαχείρισης κινδύνου

Εργαλείο διαχείρισης κινδύνου Cyber Insurance: Εργαλείο διαχείρισης κινδύνου Παραβιάσεις ηλεκτρονικών συστημάτων και διαρροές εμπιστευτικών πληροφοριών συμβαίνουν καθημερινά και οι εταιρείες πρέπει να είναι προετοιμασμένες για την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ. Περιβαλλοντική ρβ Ευθύνη και

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ. Περιβαλλοντική ρβ Ευθύνη και Περιβαλλοντική ρβ Ευθύνη και Ασφαλιστική Αγορά Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας 30 Ιουνίου 2010 / Αθήνα Μαρία Φαράντου Νομικός Σύμβουλος Ε.Α.Ε.Ε. Ε Ε Οδηγία 2004/35/ΕΚ & Π.Δ. 148/2009 ΕΝΩΣΗ «Σκοπός»: η προστασία

Διαβάστε περισσότερα

Κος ΣΤΑΥΡΙΝΟΥΔΗΣ: Καλησπέρα. Η δική μας εισήγηση θα είχε άμεση σχέση και θα είχε ενδιαφέρον να ακολουθούσε την εισήγηση του κυρίου Λέλεκα.

Κος ΣΤΑΥΡΙΝΟΥΔΗΣ: Καλησπέρα. Η δική μας εισήγηση θα είχε άμεση σχέση και θα είχε ενδιαφέρον να ακολουθούσε την εισήγηση του κυρίου Λέλεκα. Κος ΣΤΑΥΡΙΝΟΥΔΗΣ: Καλησπέρα. Η δική μας εισήγηση θα είχε άμεση σχέση και θα είχε ενδιαφέρον να ακολουθούσε την εισήγηση του κυρίου Λέλεκα. Δεν είναι πάντα εφικτό να το προγραμματίζουμε κατά προτεραιότητα.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΖΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ : ΠΟΣΟ «ΤΟΥΡΙΣΜΟ» ΑΝΤΕΧΕΙ Η ΦΥΣΗ ; Της Ελένης Σβορώνου

ΜΑΖΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ : ΠΟΣΟ «ΤΟΥΡΙΣΜΟ» ΑΝΤΕΧΕΙ Η ΦΥΣΗ ; Της Ελένης Σβορώνου 1 ΜΑΖΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ : ΠΟΣΟ «ΤΟΥΡΙΣΜΟ» ΑΝΤΕΧΕΙ Η ΦΥΣΗ ; Της Ελένης Σβορώνου Στη Μεσόγειο (και μάλιστα σε Ισπανία, Ιταλία, πρώην Γιουγκοσλαβία, Ελλάδα, Τουρκία, Κύπρο, Μάλτα, Τυνησία

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία στο ΠΕΣΥ 29 Οκτωβρίου 2015, με θέμα «Προσφυγικό Μεταναστευτικό»

Ομιλία στο ΠΕΣΥ 29 Οκτωβρίου 2015, με θέμα «Προσφυγικό Μεταναστευτικό» Ομιλία στο ΠΕΣΥ 29 Οκτωβρίου 2015, με θέμα «Προσφυγικό Μεταναστευτικό» Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, Τα γεγονότα που εκτυλίσσονται τούτες τις ημέρες μπροστά στα μάτια μας, με τη θάλασσα της Μεσογείου να

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ Έρευνα μάρκετινγκ Ανάπτυξη νέων προϊόντων ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Τμηματοποίηση της αγοράς ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ Τιμολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Π ρ ο µ ο ί ω Μ η χ α ν ο ί Ε λ έ γ χ ο υ τ ο υ Χ ρ ό ν ο υ Φάσεις σο ση ς ισµ ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Φάσεις τ η ς π ρ ο σο µ ο ί ω ση ς i. Κατασκευή το υ µ ο ν τέ λ ο υ π ρ ο

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

Μάθημα: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ Παρασκευή

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5. Αποταμίευση και επένδυση σε μια ανοικτή οικονομία

Κεφάλαιο 5. Αποταμίευση και επένδυση σε μια ανοικτή οικονομία Κεφάλαιο 5 Αποταμίευση και επένδυση σε μια ανοικτή οικονομία Περίγραμμα κεφαλαίου Ισοζύγιο Πληρωμών Ισορροπία της αγοράς αγαθών σε μια ανοικτή οικονομία Αποταμίευση και επένδυση σε μια μικρή ανοικτή οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στην Ελλάδα Μία Εμπειρική Μελέτη

Αναφορές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στην Ελλάδα Μία Εμπειρική Μελέτη Αναφορές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στην Ελλάδα Μία Εμπειρική Μελέτη Tων Νικόλαου Α. Παναγιώτου Λέκτορα ΕΜΠ, Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών, Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης & Επιχειρησιακής Eρευνας* και Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ Γουρνάκης Δ. Παναγιώτης (Α.Μ.: 5268) Επιβλέπων Καθηγητής: Καθηγητής Μ. Χαλικιάς Α.Τ.Ε.Ι ΠΕΙΡΑΙΑ Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων νοείται το σύνολο των ενεργειών, στρατηγικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ. συγγραφέας ΓΙΑΝΝΑ ΦΙΛΑΟΥ

ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ. συγγραφέας ΓΙΑΝΝΑ ΦΙΛΑΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ (ψυχοκοινωνική προσέγγιση) συγγραφέας ΓΙΑΝΝΑ ΦΙΛΑΟΥ Στο βιβλίο με τίτλο ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, η συγγραφέας Γιάννα Φιλάου καταγράφει και αναλύει τις ανθρώπινες

Διαβάστε περισσότερα

[ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΜΑΡΙΝΟΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ] ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΤΕΣΤ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΜΑΔΑ Α

[ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΜΑΡΙΝΟΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ] ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΤΕΣΤ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΜΑΔΑ Α ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΤΕΣΤ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΜΑΔΑ Α Στις παρακάτω προτάσεις, από Α.1. μέχρι και Α.5, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της καθεμιάς και δίπλα του την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΆΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΡΑΕΚ Αριθμός Διαγωνισμού: 08/2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Τουρισµός, µεταξύ φθοράς και αφθαρσίας

Τουρισµός, µεταξύ φθοράς και αφθαρσίας Αφιερώµατα Οικονοµία Ηµεροµηνία: 09.06.2009 17:57 Τουρισµός, µεταξύ φθοράς και αφθαρσίας Χαµένο για φέτος το παιχνίδι στον τουρισµό Άκης Κελεπέσιης: «Η Κύπρος σήµερα δεν έχει το δικό της τουριστικό προϊόν»

Διαβάστε περισσότερα

www.synodoiporos,weebly.com Page 1

www.synodoiporos,weebly.com Page 1 ΓΡΑΦΟΝΤΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ Σε πρώτη φάση διαβάζουμε τουλάχιστον 2 φορές ολόκληρο το κείμενο και φροντίζουμε να το κατανοήσουμε πλήρως. Προσέχουμε ιδιαίτερα τη στάση - άποψη του συγγραφέα και το σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

Αθλητικών Εγκαταστάσεων. ιοίκηση Αθλητικών Εγκαταστάσεων. Ασφάλεια. Σύστηµα Ασφάλειας. Τι είναι έκτακτη ανάγκη; Περιστατικά Έκτακτης Ανάγκης

Αθλητικών Εγκαταστάσεων. ιοίκηση Αθλητικών Εγκαταστάσεων. Ασφάλεια. Σύστηµα Ασφάλειας. Τι είναι έκτακτη ανάγκη; Περιστατικά Έκτακτης Ανάγκης ιοίκηση Αθλητικών Εγκαταστάσεων ιοίκηση Αθλητικών Εγκαταστάσεων Ένα αθλητικό κέντρο για να λειτουργεί οµαλά και αποτελεσµατικά χρειάζεται να ληφθούν υπόψη συγκεκριµένες λειτουργικές περιοχές Ασφάλεια Αθλητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΒΕΡΟΛΙΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΒΕΡΟΛΙΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΒΕΡΟΛΙΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Βερολίνο,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η εργασία αποβλέπει στην εισαγωγή, στην έννοια των δημοσίων σχέσεων και στην κατανόηση του τι είναι δημόσιες σχέσεις, ώστε να

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία Επιχειρηματικότητας ΙΙ

Στοιχεία Επιχειρηματικότητας ΙΙ Στοιχεία Επιχειρηματικότητας ΙΙ Νικόλαος Μυλωνίδης Απρίλιος 2007 1 Η έννοια του Επιχειρηματία Αναλαμβάνει δράση Συνδυάζει καινοτομικά και δημιουργικά τους συντελεστές της παραγωγής Παράγει προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Ως κλάδος τηλεπικοινωνιών ορίζεται η παραγωγή τηλεπικοινωνιακού υλικού και η χρήση των παραγόμενων τηλεπικοινωνιακών προϊόντων και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΣΥΓΧΡΟΝΟ MARKETING ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ m133 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΑΠΑΤΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΣΥΓΧΡΟΝΟ MARKETING ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ m133 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΑΠΑΤΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟ MARKETING ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ m133 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΑΠΑΤΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΩ Σ ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ

Διαβάστε περισσότερα

Νεοελληνική Γλώσσα Β Λυκείου. Πυρίδου Κωνσταντίνα

Νεοελληνική Γλώσσα Β Λυκείου. Πυρίδου Κωνσταντίνα ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ 2014-2015 ΜΑΘΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ: 19341 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 4\12\2014 Νεοελληνική Γλώσσα Β Λυκείου ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: Πυρίδου Κωνσταντίνα ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1 Α. Σχεδιαγραμματική απεικόνιση της περίληψης ΘΕΜΑΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ)

ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ) ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ) 1 ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ 3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ) 2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2011-2012 (Η ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό δελτίο 1 ΓΙΑΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ Η ΕΕ ΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ;

Ενημερωτικό δελτίο 1 ΓΙΑΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ Η ΕΕ ΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ; Ενημερωτικό δελτίο 1 ΓΙΑΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ Η ΕΕ ΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ; Από την έναρξη της παγκόσμιας οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης, η ΕΕ βρίσκεται αντιμέτωπη με χαμηλά επίπεδα επενδύσεων. Απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΤΕ ΗΓΕΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΑΣ;

ΕΙΣΤΕ ΗΓΕΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΑΣ; ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕ ΤΟ 3 επιχειρηµατικές διαλέξεις ΕΙΣΤΕ ΗΓΕΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΑΣ; 1984, 1991, 2006 Wilson Learning Worldwide Inc. WLW 46663 Challenge 1 O Ηγέτης-Manager: Επιτυγχάνοντας υψηλή απόδοση µε αίσθηµα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ Ο ρόλος της Δια βίου Μάθησης στην καταπολέμηση των εκπαιδευτικών και κοινωνικών ανισοτήτων. Τοζήτηματωνκοινωνικώνανισοτήτωνστηνεκπαίδευσηαποτελείένα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ο Η ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ. 8.1 Εισαγωγή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ο Η ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ. 8.1 Εισαγωγή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ο Η ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ 8.1 Εισαγωγή Στο κεφάλαιο αυτό της έρευνάς µας θα ασχοληθούµε µε το συνεχώς αυξανόµενο πρόβληµα της µετανάστευσης. Η παράνοµη µετανάστευση αποτελεί µία ακόµη

Διαβάστε περισσότερα

Το Ελληνικό Yachting βρίσκεται στην εντατική

Το Ελληνικό Yachting βρίσκεται στην εντατική Το Ελληνικό Yachting βρίσκεται στην εντατική Θρασύβουλος Κανάρης Διευθύνων Σύμβουλος All4yachting.com Το Ελληνικό Yachting με αριθμούς Αποτελεί το 4,5% του ΑΕΠ, ενώ συνολικά ο Τουρισμός προσφέρει το 18%.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ (Οι απαντήσεις θεωρούνται ενδεικτικές) A1.

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ (Οι απαντήσεις θεωρούνται ενδεικτικές) A1. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ HMEΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑΔΑ A ) ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΤΡΙΤΗ 21 ΜΑΪΟΥ 2013 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

20 ΧΡΟΝΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 1993-2013 ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

20 ΧΡΟΝΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 1993-2013 ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Ανδρέας Θεοφάνους 20 ΧΡΟΝΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 1993-2013 ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Η οικονομική κρίση και η πρόκληση της αναβάθμισης 18 Δεκεμβρίου 2013 ΔΟΜΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2011-2012 (Η ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

www.arnos.gr κλικ στη γνώση Τιμολόγηση

www.arnos.gr κλικ στη γνώση Τιμολόγηση ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 Τιμολόγηση Παράγοντες επηρεασμού της τιμής Στόχος της τιμολογιακής πολιτικής πρέπει να είναι ο καθορισμός μιας ιδανικής τιμής η οποία θα ικανοποιεί τόσο τους πωλητές όσο και τους αγοραστές.

Διαβάστε περισσότερα

Ζητήματα Ασφάλειας στο σχεδιασμό Επιχειρησιακής Συνέχειας. Τσώχου Αγγελική atsohou@ionio.gr

Ζητήματα Ασφάλειας στο σχεδιασμό Επιχειρησιακής Συνέχειας. Τσώχου Αγγελική atsohou@ionio.gr Ζητήματα Ασφάλειας στο σχεδιασμό Επιχειρησιακής Συνέχειας Τσώχου Αγγελική atsohou@ionio.gr Περιεχόμενα 2 Βασικές έννοιες Επιχειρησιακή Συνέχεια και Ανάλυση Επικινδυνότητας Πλαίσιο Διοίκησης Επιχειρησιακής

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας.

Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας. Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας. 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Ι. Δέσμευση της Διοίκησης. 1. Αρχές. 2. Βασικοί άξονες. ΙΙ. Αρχές επαγγελματικής συμπεριφοράς. 1. Σύγκρουση συμφερόντων. 2. Προστασία περιουσιακών στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στη Διοίκηση Υπηρεσιών

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στη Διοίκηση Υπηρεσιών ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στη Διοίκηση Υπηρεσιών ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Το ζήτημα της αναβάθμισης της ποιότητας της ιδιωτικής εκπαίδευσης υπό

Διαβάστε περισσότερα

Ταυτότητα της Έρευνας... σελ. 4

Ταυτότητα της Έρευνας... σελ. 4 ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Ταυτότητα της Έρευνας... σελ. 4 ΜΕΡΟΣ Α : Στοιχεία για τους επισκέπτες της Ελλάδας 1. Αριθμός ημερών παραμονής στην Ελλάδα... 7 2. Αριθμός επισκέψεων στην Ελλάδα για διακοπές...

Διαβάστε περισσότερα

Εφηβεία και Εξαρτήσεις Τρόποι αντιμετώπισης και παρέμβασης

Εφηβεία και Εξαρτήσεις Τρόποι αντιμετώπισης και παρέμβασης Εφηβεία και Εξαρτήσεις Τρόποι αντιμετώπισης και παρέμβασης Όπως όλοι γνωρίζουμε η εφηβεία είναι η περίοδος μετάβασης από την παιδική ηλικία στην ενήλικη ζωή. Γίνονται γρήγορες αλλαγές στο σώμα και στο

Διαβάστε περισσότερα

Διαμόρφωση Διαφημιστικών Στόχων

Διαμόρφωση Διαφημιστικών Στόχων Διαμόρφωση Διαφημιστικών Στόχων Διαμόρφωση Διαφημιστικών Στόχων Ύπαρξη στόχων καθορισμένων με σαφήνεια (μετρήσιμοι και λειτουργικοί) Συντελεί στην καλύτερη επικοινωνία και συνεργασία ενδιαφερόμενων μερών

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Προοπτικών Απασχόλησης της Manpower για το Δ Τρίμηνο 2014

Έρευνα Προοπτικών Απασχόλησης της Manpower για το Δ Τρίμηνο 2014 ManpowerGroup Μεσογείων 2-4 115 27 Αθήνα T: 210 69 27 400 F: 210 32.48.644 www.manpowergroup.gr Media Contact: Μαριάννα Κολλητήρη T: 210 69 31 235 mkollitiri@manpowergroup.gr Έρευνα Προοπτικών Απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

Created by : Market Research Team. Market Research Team

Created by : Market Research Team. Market Research Team Υπηρεσίες Έρευνας Αγοράς 2 0 0 9 Created by : Έρευνα Αγοράς Σήµερα που οι συνθήκες ανταγωνισµού στην αγορά γίνονται όλο και πιο απαιτητικές, οι επιχειρήσεις έχουν ολοένα και µεγαλύτερη ανάγκη για αξιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα