Αντιμετώπιση & Διαχείριση Κρίσεων ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΘΕΜΑ: ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Τρομοκρατfα & Τουρισμός ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 1

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αντιμετώπιση & Διαχείριση Κρίσεων ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΘΕΜΑ: ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Τρομοκρατfα & Τουρισμός ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 1"

Transcript

1 ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓ ΑΣΙΑ Αλεξάνδρα-Ειρήνη Κουτσανδρέα Persson ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Μιχαήλ Κονιόρδος ΘΕΜΑ: Αντιμετώπιση & Διαχείριση Κρίσεων Υπότιτλος: Τρομοκρατfα & Τουρισμός Αθήνα, Μάιος 2011 \ ΒιΒλΙΟΘΗΚΗ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 1

2 ΘΕΜΑ Αντιμετώπιση & Διαχείριση Κρίσεων Υ ΠΟΤΙΤΛΟΣ Τρομ οκρατία & Τουρισμός 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 11. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σελ. 6 Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙ ΣΜΟ Σελ. 6 1 Τουρισμός Σελ. 6 2 Ιδιότητες Σελ. 6 3 Παράγοντες Σελ. 7 4 Το σύστημα του Kaspar Σελ. 7 5 Τουρισμός και Πολιτική Σελ Ψυχολογική & Κο ι νωνιολογική προσέγγιση του Τουρισμού Σελ. 8 ΠΑΡΕΝΘΕΣΗ 1: Εικόνα Προορισμού Σελ. 8 6 (Συνέχεια Παραγράφου) Σελ. 8 7 Παράγοντες που επιρρεάζουν τη ροή του τουρισμού Σελ. 8 8 Ανασταλτικοί παράγοντες Σελ. 8 9 Οι παράγοντες της εκτροπής Σελ Οι παράγοντες της απώθησης Σελ. 10 Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΝΝΟ ΙΑ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ Σελ Τι ονομάζεται Κρίση Σελ Η προέλευση της λέξης Κρίση Σελ Η έννοια της Κρίσης από το Μεσαίωνα μέχρι σήμερα 2

3 Σελ Η οργάνωση της ροής στην Κρίση Σελ Διοίκηση - Επιχε ι ρήσεις- Τουρισμός Σελ Η έννοια της Καταστροφής Σελ Από την Καταστροφή στην Κρίση Σελ. 14 Σελ. 14 Σελ. 15 Σελ. 15 Σελ. 15 Σελ. 16 Σελ Τα ΜΜΕ και η Κρίση (εισαγωγή) 19 Αξιολόγη ση της Κρίσης Γ. Π Α ΡΑΛΛΗΛΕΣ - ΣΧ ΕΤΙ Κ ΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 20 Τι ονομάζεται Έκτακτη Ανάγκη 21 Η παράμετρος του Κινδύνου Δ. ΕΙΣΑ ΓΩΓΗ : «ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑ Ι ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ» 22 Τρομοκρατία: ο ορισμός Σελ Τρομοκρατία και Τουρισμός Σελ Ο Τουρισμός ως σύμβολο κυβερνήσεων - στόχος της Τρομοκρατίας Σελ. 18 Σελ Αίτια στοχευμένης τρομοκρατίας στον Τουρισμό Ε. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕ ΙΡΙΣΗ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΡ Ι ΣΗΣ Σελ. 19 Σελ. 19 Σελ Ορισμός Διαχείρισης 27 Τι ονομάζεται Διαχείρ ιση Κρίσεων 28 Βασικές έννοιες Διαχείρισης - Αντιμετώπισης Κρίσεων 11. Β Ι ΒΛ Ι ΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΙΣΗ ( ΚΥΡΙΩΣ ΜΕΡΩΣ ) Σελ. 20 Α. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΘΕΜΑΤΟΣ: Η ΕΝΝΟ ΙΑ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ & ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Σελ Η Κρίση και η πεποίθηση της Κρίσης Σελ Κατηγορίες Κρίσ~ων Σελ Τα Χαρακτηριστικά του Stafford Σελ Μοντέλα Κρίσης στον τομέα του Τουρισμού Σελ Bίll Faulkner - Roslyn Russell Περί Καταστροφής Σελ Σελ Φάσεις Κρίσεων (Fink) Ε ισαγωγή στην Πρόληψη 3

4 Σελ. 25 Σελ Ανάλυση της Κρ ίσης & κατηγοριοποίηση της φύσης της ΠΑΡΕΝΘΕΣΗ 2: Παράδειγμα Τμηματοποίησης Κοινού Σελ Τμηματοποίηση της Αγοράς εν μέσω Κρίσης Σελ Σελ Η συμπεριφορά των επισκεπτών Η Τουριστική Εικόνα Σελ. 30 ΠΑΡΕΝΘΕΣΗ 3: Ο φυσικός κίνδυνος & η επιλογή προορισμού Σελ Κρ ιτήρια επιλογής προορισμού Σελ. 31 Β. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΘΕΜΑΤΟΣ : «ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ & ΤΟΥ ΡΙΣΜΟΣ» Σελ Τρομοκρατία: Ορισμός Σελ. 31 Σελ Γέννηση Διεθνούς Τρομοκρατάις στον Τουρισμ ό 43 Μορφές Τρομοκρατίας Σελ Οι επιπτώσεις της Τρομοκρατίας Σελ Τα Μ Μ Ε αναγκαία γ ι α τους Τρομοκράτες Σελ Κατηγορίες ειδησιογραφικού ενδιαφέροντος Σελ Οι συνέπειες της τρομοκρατ ίας στον Τουρ ι σμό Σελ ΠΑΡΕΝΘΕΣΗ 4: Παράδειγμα 11 ης Σεπτεμβρίου Σελ Παράγοντες που επιρρεάζουν θετικά πληγείσες περιοχές Σελ Σχη μ ατισμός Εικόνας Προορισμού Σελ. 37 Σελ Κατα κλείδα - Η δύναμη της Τρομοκρατίας Γ. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΘΕΜΑΤΟΣ: «ΔIΑΧΕΙΡΙΣΗ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ Κ ΡΙΣΕΩΝ» Σελ Δ ιαχε ί ρ ι ση Κρ ίσεων (Εισαγωγή) Σελ Χαρακτηριστικά Δ ι αχείρισης Κ ρίσεων Σελ Σελ Σελ Κριτι κή Πρόβλεψη Προετοιμασία για Κρίση Τύποι Διαχείρισης & Παράγοντες Πρόβλεψης Σελ Σχέδιο Κρ ίσης RA ΤΑ Σελ Σχέδιο Αντιμετώπισης Κρίσης βάσε ι Χρονικού Προσδιορισμού 4

5 Σελ Μέτρα για τη Διαχεiριση Κρίσης στον πληγέντα προορισμό Σελ Η Πλαισιωμένη Ανάπτυξη & Θεωρία Πλαισίου για τα ΜΜΕ Σελ Σελ Είδη Πλαισίου Ειδησιογραφικής Κάλυψης Κρίσεων Η Διάρκεια της Κρίσης & ο ρόλος των ΜΜΕ Σελ Διαχείριση Κρίσης από ΜΜΕ & Συνεργασία με τις Αρχές Σελ ΠΑΡΕΝΘΕΣΗ 5: Η Έρευνα στον τομέα επικοινωνίας κατά τη διάρκεια μιας κρίσης Σελ Δημόσιες Σχέσεις & Ενέργειες Δράσης Σελ Σελ Σελ Η Σπουδαιότητα των Στρατηγ ι κών Επικοινωνίας Βασ ι κές Έννοιες Αποκατάστασης της Εικόνας Τυπολογία Στρατηγικής Αποκατάστασης της Εικόνας Σελ. 58 Δ. ΠΑΡΑΔΕ Ι ΓΜΑΤΑ - ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ (ΘΕΩΡΙΑ) Σελ Επιλεγμένες Κρίσεις Τουρισμού ( ) Σελ Τα Μέτρα που καθορίζουν το μέγεθος μιας Κρίσης και η Κλίμακα DESTCON Σελ Σελ Θεωρία Περισταστ1ακής Επικοινωνίας Κρίσης (SCCT) Προτάσεις Επικοινωνίας εν μέσω Κρίσης Σελ Στάδιο Ανταπόρκισης στις Κρiσεις Σελ Δέκα Υποδείξεις για επιτυχημένη Δ1αχείρ1ση Κρίσεων ιν. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ Σελ V. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Σελ

6 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ 1 ΤΟΥΡ ΙΣΜ ΟΣ Ο τουρισμός είναι ένα φαινόμενο της σύγχρονης εποχής και περιγράφει, σε γενικές γραμμές, ό,τι σχετίζετα ι με τα ταξίδια. Γενικά, υπάρχουν τα εξής τρία συστατικά - χαρακτηριστικά: αλλαγή της τοποθεσίας, προσωρινή διαμονή και η ύπαρξη κινήτρου ταξιδίου. Σύμφωνα με τον ορισμό του Παγκόσμιου Οργανισ μ ού Τουρισμού και τα Ηνωμένα Έθνη, ο τουρισμός θα πρέπει να νοείται ως «ΟΙ δραστηριότητες των ατόμων που ταξιδεύουν και διαμένουν σε τόπους έξω από το σύνηθες περιβάλλον τους για λιγότερο από ένα συνεχόμενο έτος για ψυχαγωγία, επαγγελματικούς λόγους ή για άλλους σκοπούς». 2 ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ Ο τουρισμός φέρνει σε επαφή τους επισκέπτες και τους κατοίκους από διαφορετικές κοινωνίες και πολ ιτισμού. Ακόμη και αν δεν ασχολού νται άμεσα με τον τουρισμό, άτομα που ζουν σε δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς είναι πολύ πιθανόν να επηρεάζονται από την παρουσία των επισκεπτών, καθώς και της τουριστικής β ιομηχανίας γενικότερα. Γενικότερα ο τουρισμός μπορούμε με σιγουριά να πούμε πως βοηθά έναν τόπο, μία κοινότητα τόσο οικονομικά όσο και απο πλευράς παιδείας. 3 ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ Παράγοντες όπως η ζεστασιά της υποδοχής και η φιλοξενία των κατοίκων εκτιμάται ιδιαιτέρως από τους τουρίστες (Butler, 1974? Doxey, 1975). 6

7 4 το ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ KASPAR Ο Kaspar () περιγράφει τον τουρισμό ως ένα ανοικτό σύστημα το οποίο έχει ο ικονο μικέ ς, πολιτικές και κοινωνικές πτυχές που επηρεάζονται μ εταξύ τους και με τη σειρά τους, επηρεάζουν επίσης μια σειρά από περιβαλλοντικά συστήματα. 5 ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ Η μελέτη του τουρισμού και οι κρίσεις του τουρισμού, είνα ι αναπόσπαστο κομμάτι της πολιτικής κα ι του τουρισμού. Είναι το ίδιο το πρόβλημα της πολιτικής (Cheong και Miller, 2000). Οι κινήσεις όσον αφορά στον τουρισμό και τη λειτουργία της βιομηχανίας του τουρισμού στο εσωτερικό και στο εξωτερικό διαμορφώνονται από τις κυβερνητικές δομές και διαδικασίες σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Σχεδόν όλες οι κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο έχουν κάποιο ενδιαφέρον για τον τουρισμό και θέλουν να συμμετέχουν με διάφορους τρόπους.η λήψη αποφάσεων, η χάραξη συγκεκριμένης πολιτικής πορείας από τους επίσημους φορείς, η σύνταξη και εφαρμογή νόμων και κανονισμών μπορούν να επηρεάσουν τον τουρισμό, πράγμα το οποlο με τη σειρά του επηρεάζει τα θεσμι κά όργανα της πολιτείας (Hall, 1994 ). 6 ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ο τουρισμός έχει επίσης μια ψυχολογική και κοινωνιολογική άποψη (Krippendorf, 1987) και η βιομηχανία πρέπει να στοχεύει στην κατανόηση κ αι την ικανοποίηση τόσο των συναισθηματικών αναγκών όσο και των υλικών απαιτήσεων - τις άυλες και τις υλικές υπηρεσίες. Επιπλέον, τα προϊόντα του τουρισμού χαρακτηρίζονται απο την μεταβλητότητα, την συνέχεια και την δυνατότητα αλλοίωσης της άυλης φύσης υπηρεσίας που έχουν όλα τα προϊόντα του τομέα (Kotler et al., 1999). Ο Schrattenecker (1984) ασχολείται επίσης με το πόσο ισχυρή είναι η επιρροή που έχει το συναίσθημα σχετικά με τη διαδικασία επ ιλογής προορισμού διακοπών. Όσον αφορά στην επιλογή προορισμού για παράδειγμα, είπε: «Πρέπει να υποθέσουμε ότι η δημιουργία 7

8 μιας προτίμησης ή επιλογής μεταξύ των χωρών δεν γίνεται αποκλειστικά μέσω ορθολογικής σκέψης αλλά στην πραγματικότητα με συναισθηματική ανασκόπιση των χωρών. Π Α ΡΕΝ Θ ΕΣΗ 1: Ει κόνα Πρ οορι σ μ ού (Εικ6να Προορισμού: Περιγράφει την αφηρημένη «ζωγραφιά» που έχει ένας άνθρωπος για ένα αντικεiμενο στο μυαλ6 του - με άμα λ6για: πώς αυτός ή αυτή φαντάζεται το αντικεfμενο, στην προκειμένη περίπτωση εν6ς προορισμού.) Η σύγχιση αυτή της επιλογής πηγάζει κατά κύριο λόγο απο την πολυμορφικότητα των υπηρεσιών του τουρισμού. Επομένως, εiναι λογική και συναισθηματική η κρίση της επιλογής. Για παράδειγμα, η «δ ιεθνής ατμόσφαιρα» και τα συναισθηματικά κριτήρια, όπως και τα ορθολογικά κριτήρια (όπως το ενδεχόμενο να αναλάβουν θαλάσσια σπορ όπως ιστιοπλοία, σέρφινγκ και θαλάσσιο ski) θα μπορούσε να αποτελέσει καθοριστικό παράγοντα για την επιλογή μιας προτεινόμενης χώρας. Τα κριτήρια αυτά δεν αλληλοσυγκρούονται, αντiθετα αλληλοσυμπληρώνονται: Λογισμικό και hardware πρέπει πάντα να συμβαδίζουν. 7 ΠΑ ΡΑΓ Ο ΝΤΕ Σ ΠΟΥ ΕΠΙΡΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗ ΡΟΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ο Τουρισμός επιδέχεται διαφόροων μορφών επιρροές, ενώ είναι σε απόλυτη συνάρτηση με το κοινωνικο-οικονομικο-πολιτικό περιβάλλον, γεγονός που συντελεί στη λειτουργία συγκεκριμένων παραγόντων που μπορούν να επιρρεάσουν την ροή του τουρισμού (Faulkner 2001 ), και εiναι οι εξής: 8 Ανασταλτικοί παρ άγοντες: Γεγονότα στη χώρα προέλευσης όπως η οικονομική ύφεση, η πολιτική αβεβαιότητα ή οι δυσμενείς συναλλαγματικές ισοτιμiες. Αυτά τα ενδεχόμενα να αναστέλλουν την εκροή των τουριστών προς όλους τους προορισμούς. 9 Οι πα ρ άγον τες τ η ς εκτρ οπής: Μια άλλη διαταραχή στις καθιερωμένες συνήθειες των ταξιδιωτών είναι η ανάπτυξη νέων προορισμών (ή ο καθορισμός τιμών κάποιου προορισμού σε πιο προσιτά επίπεδα). Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την εκτροπή των υφιστάμενων τουριστικών ροών. 8

9 1 Ο Ο ι παράγοντες τη ς απώθηση ς: Ο προορισμός μπορεί να αντιμετωπίσει μια φυσική καταστροφή ή κοινωνικές ανατα ραχές, με αποτέλεσμα την απώθηση των εισερχομένων τουριστών από όλες τις χώρες προέλευσης. Ένα άλλο εύστοχο παράδειγμα είναι οι κυβερνήσεις που έχουν επιβάλει ενίοτε αυστηρές προϋποθέσεις για την χορήγηση της τουριστικής άδειας (νisa) των επισκεπτών από συγκεκριμένες χώρες που δεν έχουν αξιολογηθεί θετικά για ιδεολογικούς λόγους. F i guι e 1.1: Doιη ai n s of Tourism Crises JZCONOM IC (Clι:φιcι ~) ΡΟ LΙΤιCΑι tcιι :ιp ι~r~ 3 ω1ιl.\) COMMεRCIAL (Cl ιιψιcr 9) SOC!O-CULTURΛL (Ch:φι οι 5) 1ΌURISM CRIS[iS 1 IL'IV IRONMJZNTΛL ιcιιφtc11> 6 :ιιιιl 7) 1ΈCΗΝΟ Ι.ΟΟ ΙCΑι ιchnριcr:i> 9

10 8. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΡΙΣΗ 11 ΤΙ ΟΝΟΜΑΖΕΤ ΑΙ ΚΡΙΣΗ Η κρίση είναι μια ανεπι θύμητ η, έκτακτη, πολλές φορές απρόβλεπτη και πε ριορισμένη διαδικασία σε δυνατότ ητα ανάπτ υξης. Απα ιτεί την ά μεση λήψ η αποφάσεων και μέτρων, προκειμένου να επηρεάσει την περαιτ έ ρω ανάπτυξη θετικά για τον οργανισμό ( ή προορισμό) και να περιορίσει τις αρνητικές συνέπειες. Η κρίση ορίζεται επίσης ως η κατάσταση στην οποία ένα άτομο ή ένας οργανισμός έρχεται αντιμ έ τωπος με την προοπτική της θ ε μελιώδους, ξαφνικής και απρόβλεπτης α~λαγής και απειλείτα ι πρ ος διαταράξη κα ι ανατροπή της υπάρχουσας κατάστασης που επικρατεί απο φιλοσοφίες και πρακτικές. Diagrom 8: Basic farms αf ncgotίve e~nιs whiclι triggercd crises in ιουrίsιn Causes of crises Wa11. riots Enνironmtnt War in Cιοιι ιlu Q11d Sluνcnla, 1991 Coo;p in Oan11>1a Couρ ίο fiιι and 2000 Rίots Ιn ιοs Ang<ln and S>n Fr na1<o, Aρ!il 1992 l;trιk<'t Eιikn c-.ιιasιrupl14: iιι f-r;ιιιce:, Oe:c( 1"bcr 1999 Earιlιqu.i~ in Uιrιbωι, Κμttmbι-r 1997 Λ/φ< bloom in Rίmίοί, 1989 aικl 1990 ""'"""""' /λίtc11, O<tobcr 19'8 Crupllon Etn" 2001 DίscasC$, cρldcιnb Trrrorism, dtlinqucncy l.njiιιnn;ιiιt\' ιl i ~ ~ i11 S11ai1J, July Ζ001 Cn: tιfc!d J Wb di1< sc. J ιι v 1!193 rooι- nd-~th di>r "- r.11t..,y2001 λoth,.x, Scptιιιtba 200t ιy nidc gas attarl< ln J 1>11, M y 1995 fτλ ιeorrl)ris.i sum n1rι e:1ιtφ:ιl g11s. 5iι1ec: thι 8<b Cηm,,.:ιι aιιacb aιpi1-ιsι ι ouri)b ίιι Aorld;ι. 1'93 -~4 la\1119 οι hoslag<s in "'" Plli,pt>inn. Αμ<~ :ιοοο Tctroιιs.ι ;1ιι.κb i ι1 Turkcy in ιj)ιι:!l<b Transport Pollti~I. c:conomlr Fc ιry ιl is;rmr iι1 ~tοοί;ι, Sc. ι) l t'lf)1k'f 1994 λιr Ft>n«CoιlC.'O<'lk or sl Μν 2000 tr.m ~ΨΙι in bdonk'.junι tωβ 8οyιο1ι ol /\ιιsιιίο, 1000 n""na l <risis ίn.ι.s.a. 1~1 Tlιis selc..:1iυn υf criscs ίιι ιυιι rίsnι \VOS :ι ί ιιι<d or ι, ϊ gιι ιίκιιrίιιg ιl1 υsc Ρ"' t ί cιιι :ιr Ύcrιt,,ν]1icl1 ι1avc ι>e.:n forgoιιrn oιιnide ιhc region. ΊΊιcy sho"' rlut ιιι.ny of ιlιc eνιιιιs,νι1ich 1112kc us conαrrιc:d. ofr:ιid.,, $hnck.'c! h ν aιrc:ιdy happcned ίη thc [>351. Oft~n, ne-o.,;iti\ e cvcnn pρcar onιy ίn s ι iglhi)' cι1:ι11gcd forιηars ο ι in cliftcrc ιh c ircιιιnsιanccs. Ho\νcνcr, ι hcy ιcnd ιο rcpcat ί 11 ιhcir basic fυrιιι. 10

11 12 Η ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΛΕΞΗΣ ΚΡ ΙΣΗ Η λέξη κρίση προέρχεται από το ελληνικό «κρίσις», που σημαίνει διαφοροποίηση ή απόφαση. Εντός του νομικού τομέα, ο όρος χρησιμοποιείται για να περιγράψει τη διαφοροποίηση μεταξύ δίκαιοσύνης και άδικίας, ενώ στη θεολογία, περιγράφει τον διαχωρισμό της σωτηρίας και tης καταδίκης. Στην ιατρική ορολογία χρησιμοποιείται ως έκφραση για τη διακοπή σε μια εξέλιξη που προηγουμένως ήταν συνεχής. Ο Santana (2003) σημείωσε ότι η λέξη κρίση προέρχεται από την έννοια «Κρίσις» της ελληνικής και παρατηρεί ότι η λέξη δέχεται ευρεία κατάχρηση όταν εφαρμόζονται σε μικρά προβλήματα. Η «Κρίση», κατά τον Santana, γίνεται αντιληπτή και κατανοητή ως ένα σοκ στην τουριστική βιομηχανία, μια εκδήλωση σοβαρού μεγέθους προβλημάτων που διαταράσσουν την ροή της λειτουργίας της και απαιτεί την άμεση, αλλά σε μεγάλο βαθμό απρόβλεπτη διαχειριστική προσπάθεια για να ξεπεραστούν τα συνεπακόλουθα προβλήματα. 13 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΑΠΟ το ΜΕΣΑΙΩΝΑ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ Στον δέκατο έκτο αιώνα, με την αναβίωση της τότε ιατρικής έννοιας της λέξης, είχε γίνει μέρος του καθημερινού λόγου. Η χρήση της «κρίσης» έγινε εμφανής σε όλους τους τομείς της πολιτικής, της κοινωνίας και της οικονομίας και από τα μέσα του 19ου αιώνα, οι άνθρωποι είχαν ήδη αρχίσει να διαμαρτύρονται για την υπερβολική χρήση της. Η αύξηση της λεκτικής χρήσης του όρου συνοδευόταν από μια νέα επιστημονική έρευνα για το φαινόμενο της «κρίσης». Διάφορες επιστημονικές διαπιστώσεις μπορούν να χαρακτηριστούν είτε ως αναφορές σε πρόσωπα Ι ιδρύματα ή ως εισφορές σε ατομικό Ι συλλογικό μοντέλο, ανάλογα με τα συντονιστικών τους κέντρα. 14 Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΡΟΗΣ ΣΤΗΝ ΚΡΙΣΗ Η κρίση γίνεται αντιληπτή ως μια επι κίνδυνη και έ κτακτη κατάσταση στην οποία μια απόφαση πρέπει να γίνεται υπο την πίεση του χρόνου. Οι έρευνες που διεξάγονται από αυτή την οπτική γωνία επ ικεντρώνονται στην 11

12 κατάσταση της οξείας κρ ίση ς και στην απόκτηση γνώσεων σχετικά με την οργάνωση της ροής που πρ έπε ι να γίνονται οι εργασ ίες της κρ ίσης. 15 Δ Ι Ο Ι ΚΗ ΣΗ - ΕΠΙΧΕ Ι ΡΗΣΕ Ι Σ - ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Η διοίκηση των επιχειρήσεων καθορίζει κατά κύρ ιο λόγο την κρίση ως μια διαδικασία που επηρεάζει αρνητικά την ανάπτυξη μιας εταιρείας σε σημαντικό βαθ μό (Krystek, 1987? Schulten, 1995). Με αυτή την έννοια, η κρίση είτε θέτει σε κίνδυνο την εταιρ εία ε ίτε ε ίναι υπεύθυνη για την επιβ ίωση της. Οι επιχειρήσεις είναι ευάλωτες σ ε ατυχήματα, φυσικές καταστροφές.απεργίες, τροφικές δηλητηριάσεις, καθώς και στην τρομοκρατία. Ολόκληρες χώρες, περιφέρειες, τουριστικά θέρετρα είνα ι πολύ πιθανό να υποβληθούν σε τέτοια αρνητικά περιστατικά. Crisis Declared lncorrect Contact, Persons Ι_.., [(ϊl) Tc ι e pwne 1 caιι. ~~ ~~ 1 τ:ι"e ~ ; 'ip ' 1 call to JJ Ι S ι aff ~e!!.'~ e~ Pass on Message ιmmediateιy Q) Crlsls Number J Ιοr Phone Headquarters Teιecom System FAX \~ ι ο Country1 and Country 2 ond Counl ry 3 crιsιs Mallbox Q!j G~~ for c-mall ~ Ν ~ ΤΤ Ycs Yos lnfonnaιi on routed auιomatlca lly ιο Business Rota Manager ln ρeιιοn on <My ρortoblo phono ιο FAX mac:hi1"1cs Ιο NomJι"3tod Otticoι to ο Μ Α11 on ComputCfs ln Nomfn.;ιled Olficeι 11ig. 6. Sγ~ιcιη to r>ι occ~~ ιl ιc crω~ :1 ιaι1 11 call for a ρa ιι-ει1rορcnι1 c 11 gιι ιι ί~n ιί ο

13 16 Η ΕΝΝΟ ΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ Ο παράγοντας των Καταστροφών, φυσικών ή μη, (βλ. Παράγοντες Απώθ η σης, ΧΧ, σελ. ΧΧ) επιρρεάζε ι άμεσα τον Τουρισμ ό κα ι πολλές φορές εξελίσσεται σε Κρίση. Types of business crises Major f act ors Specific enνironment Type of crisis Eχample of crisis Exterπaf factors lnterna/ factors Plψsical environn1ent Hun1a11 οι social environmθnt Natural disasϊer Tecl1nology lailure Confronιation Maleνolence Skewed values Eartl1quake damages a hotel property; νolcano cruption scares away toιrri sts. Oil spill contaminates a resort beach and preνents tourists frοιη visiting H1e resort. Labor st'iko dιsrupts norιηal opcrations; special - ιnterest group boycotts resιaurant. Terrorists atιack; food is poi soned th ro ugl-ι procluct tan1- pering; tιackers irhroduce a νιrυs into compuιer rcserνanon systems. Cruise ships dump waste oil into tne ocean (ranking sl1ort terrn costs over concern for the enνironn1ent). Maoagement Dcception R cstau ranι knowi11gly serνes failure sρoιled or contaminated food itcm. Misconduct Corρoraιe CFO embezzles funds or receiνes kickbacks. Source: Otto Lerbinger, Tlιe Crisis Manager: Facing Risk and Resρonsibility (Mahwah, Νeνι Jersey: La\νrence Erlbaum Associates, 1997), pp Α Π Ο ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤ ΡΟΦ Η ΣΤΗΝ ΚΡΙΣ Η Μία κα ταστροφή γίνετα ι κρίση, όταν ο οργανισμ ό ς πιστε ύ ε ι ό τι δεν μπο ρε ί να αντεπεξέλθει και να ανταποκριθεί εύκολα κα ι άμεσα. Η διάκρ ιση αυτή ή η ομοιογένεια μεταξύ των κρίσεων κα ι των καταστροφών, όπως Faulkner (2001) προτε ί νει, είναι χρήσιμη δ ι ότι αναδε ι κνύε ι τον ανθρώπινο ρόλο, την 13

14 απόδειξη της λογικής και της σκέψης.'ετσι, όπως Fink () υποστηρίζει, αν το σχέδιο δράσης των κρίσεων και οι δραστηριότητες είναι αποτελεσματικά, ο αντίκτυπος της κρίσης μπορεί να είναι περιορισμένος και πιο ήπιος. 18 ΤΑ ΜΜΕ ΚΑΙ Η ΚΡ Ι ΣΗ ( Εισαγωγή) Οι κρίσεις τραβούν αναπόφευκτα την προσοχή των μέσων ενημέρωσης και κατά συνέπεια, προσελκύουν την προσοχή του κοινού, ιδ!ως των δυνητικών τουριστών. Η εταιρική εικόνα, η φήμη της και τα οικονομικά αποτελέσματα μπορούν να δεχθούν σοβαρές αρνητικές συνέπεις από τις κρlσεις. Οι επιχειρήσεις, οι προορισμοί ή οι χώρες που είναι ανεπαρκώς προετοιμασμένες και όπου η ασφάλεια των καταναλωτών είνα ι ευάλωτη, κινδυνεύουν να χάσουν υψηλή επισκεψιμότητα και κατά συνέπεια, να χάσουν μία για πάντα την υποστήριξη.της πελατείας τους. 19 ΑΞ Ι ΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ Μια κατάσταση κρίσης εξαρτάται από την αξιολόγηση της σοβαρότητας των αρνητικών γεγονότων που συμβα ίνουν, που απειλούν, που αποδυναμώνουν ή καταστρέφουν τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα ή τους σημαντικούς στόχους της οργάνωσης. Emergency Response Re-establίslllng Credίbilίty Rebulldlng Business 1-lg. 7. n1~ ''"'"' pl1:1s~s ογ ccisίs ιn:111 '1gcn1enι. 14

15 Γ. ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ - ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 20 ΤΙ ΟΝΟΜΑΖΕΤ Α Ι ΕΚΤ ΑΚΤΗ ΑΝΑΓΚΗ Έκτακτη ανάγκη είναι ένας άλλος ση μ αντικός όρος που μερικές φορές χρησιμοποιείται εναλλακτικά για την κρίση, αλλά αναφέρεται σε ένα λιγότερα σοβαρό και, συνεπώς, ευκολότερα διαχειριζόμενο συμβάν ή απειλή. Μια σχετική έννοια είναι αυτή των κινδύνων που σχετίζονται με λανθάνουσες, και όχ ι πραγματικές συνθήκες, που μπορούν να γίνουν κρίσεις εάν αξιοποιηθούν και είναι επαρκώς αυστηρές. Η εκτίμηση και η αξιολόγηση του κινδύνου αποτελεί βασικό στάδιο του σχεδιασμού για την αντιμετώπιση των κρίσεων που περιλαμβάνει την πρόβλεψη για το τι μπορεί να πάει σ τραβά και την αναγνώριση από τους λόγους αποκλίσης από τις προσδοκίες (νan Waldbeek, 2005). Flgure 3 The s oclaι amρ ι ΙΙίca ι Ιο n ο ι rlsk RISΚ ενuιr IHFORMATIOll EvtNT CHARACfERISllCS A.0\V IHTERPRETAΠO~I ΑΝΟ RESPONSE SPREAD OF IMPACf (RΙΡΡUι«ί ) fype OF ΙΜΡΑCΙ (COMPANY LΜιι 21 Η ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΤΟΥ ΚΙΝΑΥΝΟΥ Κίνδυνος : Σύμφωνα με την αντικειμενική αξιολόγηση του κινδύνου, ο κίνδυνος είναι το προϊόν του εύρους της ζημιάς και η πιθανότητα εμφάνισης της. Η υποκειμενική εκτίμηση του κινδύνου, η οποία έχει μεγαλύτερη σημασία για τη διαχείριση των κρίσεων στον τουρισμό, αντικατοπτρίζει επίσης τα προσωπικά στοιχεία των καταναλωτών. 15

16 Figure 1 Risk aπ d crisis ιna 11 age rne nι fur1ctions Ι n ιηa jo r fί1 Cίl ilies r:~) ~-ana:,ι~r (-::: \:na9er Evalua ι es JJOssιbίlιtγ ~ι:d probabil i η: ass-:sses exposures: ;issιιmes ιj r 1raί1sr~rs rιsk! τ Determines facι l ιty vurnc r ab ι l ι t ιcs aιιιl launclιes proacιιve ι:rοψaιιι η~ 11 rιs< a\'/areness. sale ιy, ha!itlal arι<i evacualion po l ιc ι es arroog others Lea:ιs r.ianage:ηent ιcaιη 011 i ncι ιl enι ρr~νentίo11 and response. l>usιness rεsum p ιlon a1d communιcaιιon ιο s ι ιaιe g ιι publιcs Assessment..,.. A1 1areness..,.. Pol!cy Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: "ΤΡΟΜΟΚΡΑ ΤΙΑ & ΤΟΥ ΡΙΣΜΟΣ" 22 ΤΡΟΜΟΚΡΑ ΤΙΑΣ: Ο ΟΡΙ Σ ΜΟΣ Η τρομοκρατ ία ορ ίζεται ως εγκληματικές, βίαιες ενέργειες ή απειλές που απευθύνοντα ι σε άτομα, ιδρύματα ή αντικείμενα με σκοπό την εκφοβίση ή την αποθαρρύνση μιας κυβέρνησης ή ενός πληθυσμού - πράγμα το οποίο γίνεται για την επίτευξη πολιτικών ή κοινωνικών στόχων. 23 Τ ΡΟΜΟΚΡΑ ΤΙΑ & ΤΟΥΡ Ι ΣΜΟ Σ Διστυχώς, όλοι πρέπει να παραδεχτούμε ότι ο τουρισμός και η τρομοκρατ ία είναι στενά συνδεδεμένες. Αποδεδεrγμένα και προφανώς, η 16

17 τρομοκρατία λειτουργεί άκρως καταστροφικά για τον τουρισμό. Οι τρομοκράτες είναι πολύ πιθανό να κυκλοφορούν μεταξύ των ταξ ι διωτών και να πραγματοποιούν τις χρηματοοικονομικές συναλλαγές σε ξένα νο μίσ μ ατα χωρ ί ς αυτό να προ κα λε ί υποψίες (Rίchte r κα ι Waugh 1986). Μ ε άλλα λόγια, τρομοκρατία είναι η χρήση του τρόμου και της βίας από άτομα ή ομάδες που βρίσκονται εκτός απο νόμιμες δομές για τ ην επίτευξη των επιθυμητών στόχων που είναι συνήθως πολιτικού χαρακτήρα. flespor se ond rer.:oνery for r11<ιle:;ol,,ιnc ~ ua :>ed c ι is ~ Terrorist octio11. catastropl1e, or crisis Su~"- Urιccrtιtιn1y Twηc c<ιιηpιο;sι<.1 1 Reιtore l11ter11λ I order CaJm vιι.ιι:~οιι "'Mi u..:. uro ι~ie, s.feιr Ε/1$1.\.Γe s.ιftty. rtmsuγjnc6 Crisis traini11g Ol$tιιif Mob~zc l ιf0-$!1foιy οιιυίpιn(ιιη Ass-.ss daιtι)~f w...ι tkw"oί= Eiuιt.bh wif?:rrι:jqh ~ιs Mιrket produtt Tap or Ι~ΙSΟ nιttcf!'}!)flcy rι~f~<; D:>\ι'οlορ ο ιocx;νory ry1j)tkchln9 pl111 sι.ν ρο. ιινe. rj<1i<in!j ιι.ι,. ιst n\t'ssιj?us ""-'~ iαd. aι1cf 10\) <>""' νi ':1tn 11M Νοι e \'1~1ο ι treι1tθl,rιg ιιι,tt wt'o iςn' t Rcen,a~ taι!r-t maιιte~s ιn a_ι ιhο οιοη tt\!<"':~ to see n Ιο Ι.ι~Ι ιn paαil Cιcaιo ι ιf')w rca!;of15 ιο νίμ de ~ιιι,υιιοn Beωrn tq w e bl.lsιness <or rce... aιijil1i) r~ nψ'to: ϊιηg a' 9 1 ιef ι. iιd 11ftXotν ctb cιο ιfl /' Crisis plo1111in9 ψ Crisis practlce E'tternal eιnergιncy response Policc. l 1rσ dcpa.rtmenι. 1;t!t'Wl {)σl~.,j~ι.(: ιjs Hotcl COΠ'.ι'l'>IJιWty Meιd~ Bratt0-1ηΔΙl.itC)fimenι CΟ11;>Μγ, <rnm~ Coordinιtι κtiwlύes of ιιι ιοu ήιm ιιιlιιholders Hoteιs. es~\ic'ont$, tonν~"\ι.on E1<ιer"Λ I reass ιιrλ"co to cllants Choιelι ιιnd comnhιnltν r open for buslnιιι) coιner. ~nlf()ctt0ns. t11rpor ι~. gιo J11d 1r1111spoπ1nio". ιοcaι 1>ιιsίι1esies. αuιtιu~ιιι0ι1s. ιιηd goverrvnen: ιοu,i~ιι1 '09"cles 'W ssur eιι ι~ι no:ol ~ \')ω tιen $ a.s 11ι\γ ιο uc.o ~ belotό Cι Js tυ c:lt'}nls Me.<tι4.Ιdνι$α e' M'tl WH.JCt$ 8 ll\1 9Ιnβt $'\93 U1, tι;1starnf ΙJntt οc;ι»'"'' " tjιιtor-.ι::νtblι"'~!:.s Ηοnοι 1t'.o Litaνo ιrd ruφιι;c:ι tl»>e l?>t Extιrnιιl reιsιurιnce to loc..il con1n1u11ity Ιdcn>Ιν noods Ai:JIOYict t, Ε~.. Ο.ωπω Aι :ιjnd ιο toc.aι mθ(fja Ι nνο~ nll rtq ΟΙ'Ί!1 s;.ak.e hoidv-r' ncj uο.. eι111ιw11 ιtϊ 17

18 24 Ο ΤΟΥΡ Ι ΣΜΟΣ ΩΣ ΣΥΜΒΟΛΟ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ - ΣΤΟΧΟ Σ ΤΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Ο Τουρισμός συμβολίζει τον καπιταλισμό και στην περίπτωση της τρομοκρατίας, ο τουρ ισμός αντιπροσωπεύε ι την κυβέρνηση. Η επίθεση σε κάποιον τουριστικό προορισμό σημαίνει αυτομάτως επίθεση κατά της συγκεκριμένης κυβέρνησης της οποίας οι τρομακράτες αγωνίζονται κατά (Hall και O'Sulliνan 1996, Ρίχτερ και Waugh1986). Αυτό σημαίνει για τους τρομοκράτες πως έχουν το πλεονέ κτημα της ενίσχυσης των απαιτήσεών τους για πολιτική νομιμότητα λόγω της αδυναμίας που προκαλούν στην κυβέρνηση και κατά προ έκταση στην πολιτεία, χώρα κ.λ.π. (Hall και O'Sulliνan 1996). 25 Α ΙΤΙ Α ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑ ΤΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ Υπάρχουν διάφορες ε ξηγήσεις γιατί οι τουρίστες και οι επιχειρήσεις του του ρι σμού σε ορ ισμένες περιπτώσεις απο τελούν στόχο της τρομοκρατικής επ ίθεσης. Ένας λόγος ε ίναι η δημοσιότητα που δι ευρε ίνεται σε όλο τον κόσμο και ιδ ι αίτε ρ α σ τι ς χώρες προέλευσης των θ υ μάτων. Η μείωση του αριθμού των τουριστών και των δαπανών τους αποδυναμώνει επίσης ση μαντικά. Ο ικονομ ικές κα ι κο ινων ι κές εντάσε ις μπορεί επίσης να π ροκαλέσε ι στις κυβερν ή σεις. Η γενική αποσταθεροπο ίηση ε ίναι ο βασικότερος στόχος της τρομοκρατικής οργάνωσης. Η εχθρότ η τα έναντι των τουριστών μπορεί να ε ίναι οξεία στις αναπτυσσόμ ενες χώρες όπου ο τουρ ισμ ός σ υ μ βολίζε ι τις αν ισότητες μεταξύ του ανεπτυγ μένου και του Τρίτου Κόσμου. Το χρέος του χάσματος αυτού όμως δεν το πληρώνει μόνο ο δεδομένος προορ ι σ μ ός α λλά κα ι ό, τι συνεπάγεται μ ε τον τουρ ισμ ό (ο ι κονομική και πολιτική αποδυνάμωση, καταστροφή εικόνας, ψυχολογικά τραύματα επισκεπτών κ.ά.) 18

19 Ε. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ 26 ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ο όρος Διαχείριση συνήθως περιγράφει την ηγεσία μιας οργανωμένης μονάδας (Διοίκηση). Είναι δυνατόν να γίνει η διάκριση μεταξύ μιας θεσμικού και λειτουργικού τρόπου σκέψης. Όσον αφορά το πρώτο, η διαχείριση είναι μια περιγραφή των ομάδων των ανθρώπων που ασκούν καθήκοντα διαχείρ ιση ς, τις δραστηρ ιότητές τους και τις λειτουργίες τους στον οργανισμό. Όσον αφορά το λειτουργικό τρόπο σκέψης, η διαχείριση εiναι ένας όρος για όλα τα καθήκοντα και τις διαδικασίες που συνδέονται με τη λειτουργία της οργάνωσης και της εργασίας. Πιο συγκεκριμένα, πρόκειται για τον σχεδιασμό, την οργάνωση, την εφαρμογή και τον έλεγχο. 27 ΤΙ ΟΝΟΜΑΖΕΤ ΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ Η διαχείριση των κρίσεων νοείται ως η στρατηγική διαδικασία και τα μέτρα που προγραμματίζονται να τεθούν σε ισχύ για την πρόληψη και την αντιμετώπιση κρίσεων. 28 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ-ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΡΙΣΕΩΝ ΜΜΕ & Δημόσιες Σχέσεις Μέτρα Αντιμ ετώπισης & Πρόληψης Μέγεθος. & Κατηγορίες Κρίσης Αποκατάσταση Εικόνας & Φήμης Τμηματοποίηση του Ανθρώπινου Παράγοντα 19

20 111. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ [ΚΥΡΙΩΣ ΘΕΜΑ] Α. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΘΕΜΑΤΟΣ: Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ & ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 29 Η ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ Η ΠΕΠ Ο ΙΘΗΣΗ ΤΗΣ Κ ΡΙΣΗΣ Μια κρίση έχει οριστεί ως «σημείο κάμψης»,«αποφασιστική στιγμή», ή«κρίσιμη στιγμή». Μια κρίση μπορεί επίσης να περιγράφετα ι ως «μια κατάσταση που έχει φθάσει σε μία κρίσιμη φάση». Μια κρίση είναι, κατά συνέπεια, μία κατάσταση στην οποία μια αποφασιστική αλλαγή είναι επικείμενη - είτε με το ενδεχόμενο ενός ιδιαίτερα ανεπιθύμητου αποτελέσματος ή μιας ευδιάκριτα επιθυμητής δυνατότητας και ιδιαίτερα θετικής έκβασης. Σε αντίθεση με τη δημοφιλή πεποίθηση μιας κρίσης, δεν πρέπει να είναι γεγονός κατ 'ανάγκη κακό. Βέβαια, αναμφισβήτητα χαρακτηρίζεται από έναν ορισμένο βαθμό κινδύνου και αβεβαιότητας (Fink, 1986, σ. 15). 30 ΚΑ ΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΡ Ι ΣΕΩΝ Οι Κρίσεις χωρίζονται στις εξής Κατηγορίες: της αντιπαράθεσης, της παραπλάνησης, της μοχθηρίας, του παραπτώμα το ς, των φυσικών καταστροφών, των ασύμμετρων αξίών, και της αποτυχία της τεχνολογίας. Ο Αιφνιδιασμός είνα ι γενικό φαινόμενο σε κάθε είδος Κρfσης. Ο Lippman αναφέρεται στο στοιχείο του αιφνιδιασμού ως μία «σκοτεινή, σβέλτη και απρόβλεπτη" δύναμη. 20

21 ~~~~~~~~~~~ Figure 1 τypes of crisis Crisis Cοιnιnιιηίιy crisis Non-coιιιιnunily crίsis Νοη-ίι1<ιιι s ιr ίηι crisis Ν:ιιur.ιι crisis Co11 tlic ι ιypc )itu Hion 'Ροlίιίc:ι1 crisis' Nor1-conf1ict rypc siιιιaι ίοιι S11c io.ιcc l111 ical di sas ιcrs Νaιιιmι disastcr-s Tn111sporιt11io 11 :ιcci d c11 1 s Social crisis No11-Γιnar1cial crisis Fin.1nciaι crisis 31 ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ STAFFORD Κάθε κρίση είναι μοναδική, αλλά όπως αναφέρεται ο Hermann (1972} στα γενικά χαρακτηριστικά της περιλαμβάνοντα ι το απροσδό κητο, το επείγον και ο κίνδυνος. Σύ μφ ωνα, επίσης, μ ε τον Stafford (2002} όλες ο ι κατηγορίες κρίσεων μοιράζονται τρία κοινά χαρακτηριστικά: 1} το αναπάντεχο. 2} την αβεβα ιότητα. 3) την χρονική πίεση. Ο ι κύ ρι ο ι σ τόχο ι είνα ι ως εκ το ύτου η μείωση των κινδύνων, η προετοιμασία, η ανταπόκριση και η ανάκτηση (Heath, 1998}. 32 ΜΟΝΤΕΛΑ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡ Ι ΣΜΟΥ Στον τομέα της έρευνας τουρισμού, σχετι κά λίγες μελέτες έχουν εφαρ μ οστεί σε καθιερωμένα μοντέλα κρίσης (Dreyer, 2001 Glaeier, 2001 ). Ένα από τα πιο εκτεταμένα μοντέλα διαχείρισης των καταστροφών στον τομέα του το υ ρ ι σμού αναπτύχθηκε από Faυlkner (2001, σ. 44} που προβλέπει μια διαδικασία σε έξι φάσης: 21

22 1. Φάση προ γεγονότος: τα σχέδια έκτακτης ανάγκης για καταστροφή, τα σενάρια, οι πιθανότητες και οι εκτιμήσεις διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη στρατηγική διαχεiρισης καταστροφών. 2. Προδρομική φάση : η καταστροφή επίκειται και τα συστήματα προειδοποίησης και τα κέντρα διαχείρησης είναι εγκατεστημένα. Σε αυτή τη δεύτερη φάση, θα δρομολογηθούν όλα με βάση του σχεδίου έκτα κτ ης ανάγκης. 3. Επείγουσα φάση : Οι επιπτώσεις των καταστροφών είναι α ι σθητές και το σημαντικότερο είναι η πρ9στασία των ανθρώπων και των περιουσιών του τουρ ιστι κού προορισμού. 4. Ενδιάμεσο στάδι ο : βραχυπρόθεσμες και άμεσες ανάγκες τοί.ι πληθυσμού να αντιμετωπιστούν την κατάσταση έκτακτης ανάγκη ς και ομάδες διάσωσης κινητοποιούνται. Η σωστή στρατηγική επικοινωνίας με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης είναι άκρως σημαντική σε αυ~ή τη φάση. 5. Η μακροχρ όνια φάση (φάσ η ανάκτησης) : ανο ι κοδόμηση των κατεστραμμένων υποδομών και περ ιβαλλοντικά κατεστραμμενες περιοχές που θα πρέπει να αποκατασταθούν. 6. Φάση ανάλυσης: αυτή η φάση αντιστοιχεί στο στάδιο (() Fink) όπου η ρουτίνα πρέπει να αποκατασταθεί με μία νέα, βελτιωμένη κατάσταση που πρόκειτα ι να καθιερωθεί. 33 BILL FAULKNER - ROSL ΥΝ RUSSELL ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ Ο ι Bill Faulkner και Roslyn Russell, στη συζήτησή τους σχετικά με τις αναταράξεις, το χάος και την πολυπλοκότητα, εκτός των άλλων αναφέρθηκαν στην κρίση και την καταστροφή.. Αναφέρουν ότι ο κοινός ορισμός της κρίσης είναι «μια ενέργεια ή παράλειψη που παρεμβαίνει στην εξέλιξη της λειτουργίας του οργανισμού και την επίτευξη των στόχων, στην βιωσιμότητά του ή την επ ι βίωση του οργανισμού, με καταστροφικές συνέπειες που αντιλαμβάνοντα ι ο ι εργαζόμενοι και οι πελάτες». Αυτός ο ορισμός είναι πιο σωστός να όσον αφορά στην διαχειριστική αποτυχία από τ ι ς κρίσεις που προκαλούνται από τους εξωτερικούς παράγοντες. 22

23 Σίγουρα δεν λείπουν οι κρίσεις στην τουριστική βιομηχανία που προκύπτουν από την κακή διαχείριση. Ωστόσο, οι κρίσεις εξετάζονται και αναλύονται και αποδεδειγμένα όλα προκύπτουν από γεγονότα πέραν του άμεσου ελέγχου των αρχών. Ο δεύτερος ορ ι σμός των Faulkner και Russell περί καταστροφής, ι σχύει περισσότερο για τις υπόλοιπες περιπτώσεις.καθορίζουν μια καταστροφή ως μια κατάσταση κατά την οποία «Ο τουριστικός προορισμός βρίσκεται αντιμέτωπος με αιφνίδιες, απρόβλεπτες, καταστροφικές αλλαγές, στις οποίες υπάρχει περιορισμένος έλεγχος». Η τουριστική βιομηχανία είναι ζωτικής σημασίας για κάθε επιτυχημένη εξαναγκαστική εμπορία καμπάνιας (απευθύνεται σε εμπόρους λιανικής πώλησης). Τα μέσα ενημέρωσης έχουν μέγιστη σημασία για μια επιτυχή εκστρατεία «μ άρκετινγκ έλξης» (μάρκετινγκ που απευθύνονται σε καταναλωτές). Οι κρίσεις επίσης φτάνουν σε ένα κρίσιμο σημείο όπου η αλλαγή προς το καλύτερο ή το χειρότερο είναι αναπόφευκτη όμως η εμπειρία μπορεί να αποδειχθεί ωφέλιμη για τους ανθρώπους και τους οργανισμούς (Prideaux et al., 2003). Tnblc 1. Crisis m nn ageιηe nt pl1nscs Runyan (2006), EJ 1olt, Harήs & Baron Ritchle (2004) Healh {1998) (2005) Cιisis prιtventίoπ: Developιoont encom Pre.αfsis stsge: to ίictudes the concepjs ρasses ριoactive ριan and ρισ.ιίde for of mi!igation and scanni119 and ρlan ρossible crbis evenls planning. ni119. which may occur. Response phase: Ιιnplemιιnlalion: The crίsis: ιο reduce indudes the decisions apρljes slrategies or mitgate the imand eflorls οι mίnimίz wtlen cnses or disas pacιs of a cnsis by lng Ιhe cιisis effects. tersoα:ur. Ιmproνlng lhe ιe spoose nι anagement. Rocoνeιy phsse: the ενa/υaιίοn: U1e fost-crίsis slage: ιο organizatlln seelιs ιο effediveness of lhese ςν.;f!ι'f and effedively mίnimize the ίmρaά of strslegies in oιder to determine the daιnage lhe crisis and ajso Ιο ensure con~nual caιιsed by lhe crisis. learn from the eνenι. reγιnement οι cιis i s management sιrate gies. So ιι rc.:e: Αd:ιp ι ~<ι by the :ιuιhorn Γrοιn ιι1~ sonrces citcd. 34 ΦΑΣΕΙΣ ΚΡΙΣΗΣ Μια κρίση μπορεί να αποτελείται από μία έως τέσσερις διαφορετικές και διακριτές φάσεις (Fink, 1986, σσ. 20-8). Οι φάσεις είναι οι εξής: 23

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ. Πτυχιακή Διατριβή ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ. Πτυχιακή Διατριβή ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Πτυχιακή Διατριβή ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ ΑΝΤΡΙΑ ΜΑΪΟΣ 2013 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων. Γ' Λυκείου

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων. Γ' Λυκείου Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Γ' Λυκείου 1.2 Η Επιχείρηση 1.2.1 Εισαγωγικές έννοιες Η Σημασία της Επιχείρησης Η Επιχείρηση αποτελεί ένα στοιχείο της κοινωνίας μας, το ίδιο σημαντικό με την

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ»

«ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» «ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» Οδηγός ανάπτυξης εξαγωγών Δεκέμβριος 2014 ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο

Διαβάστε περισσότερα

Το Marketing Plan ως εργαλείο λήψης επιχειρηματικών αποφάσεων, μελέτη περίπτωσης του Ξενοδοχείου ΤΙΤΑΝΙΑ

Το Marketing Plan ως εργαλείο λήψης επιχειρηματικών αποφάσεων, μελέτη περίπτωσης του Ξενοδοχείου ΤΙΤΑΝΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ M.B.A.-TOURISM MANAGEMENT Το Marketing Plan ως εργαλείο λήψης επιχειρηματικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ... 35 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ... 36 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ...

ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ... 35 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ... 36 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ... Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΡΑΠΗ ΔΡΟΣΟΥΛΑ ΜΟΛΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΜ:086/07 ΑΜ:249/07 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΚΥΡΜΙΖΟΓΛΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ

Α.Τ.Ε.Ι ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Α.Τ.Ε.Ι ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΠΩΣ ΟΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΟΥ MARKETING» ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ: Γιώτης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΤΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ» ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η διατύπωση, η διαμόρφωση και η αξιολόγηση της στρατηγικής της οποιασδήποτε επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΑΕΚ 2.4.2.β «Υποστήριξη Επιχειρηματικών Ιδεών των σπουδαστών από το Γραφείο Διασύνδεσης του ΤΕΙ Σερρών» ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΕΠΕΑΕΚ 2.4.2.β «Υποστήριξη Επιχειρηματικών Ιδεών των σπουδαστών από το Γραφείο Διασύνδεσης του ΤΕΙ Σερρών» ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ των σπουδαστών από το Γραφείο Διασύνδεσης του ΤΕΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ EIΣΑΓΩΓΗ Η επιρροή της διαφήμισης υπήρξε κι εξακολουθεί να είναι αναμφισβήτητα αισθητή, τόσο σε οικονομικά και επιχειρηματικά πλαίσια, όσο και

Διαβάστε περισσότερα

MARKETING-WEB MARKETING & E-SHOP

MARKETING-WEB MARKETING & E-SHOP ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: MARKETING-WEB MARKETING & E-SHOP Υπό της φοιτήτριας Συνόδη Ειρήνη (ΑΜ 7436) ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΦΛΙΓΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΦΛΙΓΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΦΛΙΓΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ Σχολή διοίκησης και οικονομίας Τμήμα Λογιστικής ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Σπουδαστής: Καττή Αργυρώ Αριθμός Μητρώου: 13453 Καθηγήτρια : Λεκαράκου Κατερίνα Αθήνα 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Στόχος έρευνας

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Στόχος έρευνας ΠΕΡΙΛΗΨΗ Οι στρατηγικές συμμαχίες δεν αποτελούν ένα νέο φαινόμενο. Ο σχηματισμός τους είχε ξεκινήσει από τα αρχαία ακόμη χρόνια, όταν οι ελληνικές πόλεις-κράτη αποφάσισαν να συμμαχήσουν για να αντιμετωπίσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. i. Πρόλογος ii. Ευχαριστίες Εισαγωγή... σελ. 8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. i. Πρόλογος ii. Ευχαριστίες Εισαγωγή... σελ. 8 ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????::????????????????????::?????????????????????????????????????????????? K..???????? Minoan Lines 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΝΑΤΖΝΕΝΤ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΝΑΤΖΝΕΝΤ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ i ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΝΑΤΖΝΕΝΤ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 1.1 4 2. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 2.1 11 2.2 12 2.3 Ο 3. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 3.1 Ο 15 3.2 4.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 1.1 4 2. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 2.1 11 2.2 12 2.3 Ο 3. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 3.1 Ο 15 3.2 4. Περιεχόμενα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 1.1 Προβλήματα στον ορισμό του τουρισμού σελ. 4 2. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 2.1 Ιστορική Αναδρομή σελ. 11 2.2 Ιδιαιτερότητες του τουρισμού...σελ. 12 2.3 Ο Παγκόσμιος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Σχολή διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ Ιωάννης Δισλίας Θεόδωρος Χατζημήτρος ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΣΟΛΑΚΗΣ

ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΣΟΛΑΚΗΣ 7ΑΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ Σ.Δ.Ο ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ, ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΚΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Αλεξάνδρα Βασιλική Π. Αλεξανδράκη Σημαντικοί Όροι: Υγεία, Σύστημα Υγείας, Υπηρεσίες Υγείας, Διαθεσιμότητα, Προσπελασιμότητα,

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή. ικανοποίηση των εργαζομένων σε ξενοδοχειακές μονάδες. στα 4* και 5* ξενοδοχεία της Λεμεσού

Πτυχιακή. ικανοποίηση των εργαζομένων σε ξενοδοχειακές μονάδες. στα 4* και 5* ξενοδοχεία της Λεμεσού ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Πτυχιακή Παράγοντες που επηρεάζουν την παρακίνηση και η ικανοποίηση των εργαζομένων σε ξενοδοχειακές μονάδες στα 4* και 5* ξενοδοχεία της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ: ΜΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ.

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ: ΜΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ: ΜΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ»

«ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ MBA TOURISM «ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: Πέκκα Οικονόμου Βικτώρια

Διαβάστε περισσότερα

«Επιχειρησιακή καινοτομία στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα παραδείγματα ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε.- Easy Jet»

«Επιχειρησιακή καινοτομία στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα παραδείγματα ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε.- Easy Jet» Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής Πτυχιακή Εργασία «Επιχειρησιακή καινοτομία στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα Μπούρη Στυλιανή Α.Ε.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΨΥΧΙΚΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Travelife Πρόγραμμα Κατάρτισης

Travelife Πρόγραμμα Κατάρτισης Travelife Πρόγραμμα Κατάρτισης Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη για Διοργανωτές και Πωλητές Οργανωμένων Ταξιδιών Σημείωμα εκδότη Το παρόν πρόγραμμα κατάρτισης αναπτύχθηκε με την υποστήριξη των ακόλουθων οργανισμών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ Πτυχιακή εργασία με θέμα : MARKETING ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ εμπειρική έρευνα στους σπουδαστές του Τει Σερρών ΜΙΧΑΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (Α.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής: Βίβιαν Σαρλά, /330. Επιβλέπων: Νικόλαος Τριχάς

Εισηγητής: Βίβιαν Σαρλά, /330. Επιβλέπων: Νικόλαος Τριχάς ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΙΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ MARKETING ΑΠΌ ΤΟ THE MET HOTEL ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Υπό της

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΜΕΣΩ INTERNET»

ΘΕΜΑ : «ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΜΕΣΩ INTERNET» Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Σ.Δ.Ο) ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ &ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ T.E.I. OF EPIRUS SCHOOL OF MANAGEMENT AND ECONOMICS DEPARTMENT OF COMMUNICATION, INFORMATICS AND MANAGEMENT ΘΕΜΑ :

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α CLUSTERING (ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ) ΓΙΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΣΤΕΦ, ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΣΤΕΦ, ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΣΤΕΦ, ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΟΥΚΟΣ, ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα