1. Αποτελεσματικός manager

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1. Αποτελεσματικός manager"

Transcript

1 1. Αποτελεσματικός manager Στόχος κλειδί: Η προσαρμογή ανάμεσα στα προσωπικά χαρακτηριστικά και στο τι έχει να κάνει κάποιος σαν manager, με αποτέλεσμα την ανάπτυξη του κατάλληλου management style. Η επιδίωξη αυτή της προσωπικής& επαγγελματικής ανάπτυξης θα φέρει : ανάληψη ευθύνης για την προσωπική μάθηση χρόνο για την ανασκόπηση της προσωπικής& επαγγελματικής ανάπτυξης εφαρμογή των ικανοτήτων και δυνατοτήτων σας εξερεύνηση διαφόρων πτυχών του εαυτού σας εξερεύνηση των αισθημάτων σας κατανόηση των στοιχείων που σας επηρεάζουν αποδοχή των προκλήσεων αποδοχή feedback από τους άλλους προσπάθεια να είστε πιο ανοιχτοί εμπιστοσύνη στις δυνατότητές σας αντίδραση στις αλλαγές καριέρας διαχείριση της επαγγελματικής σας ανάπτυξης 1. Αποτελεσματικός manager Οι προσωπικές δεξιότητες και ποιοτικά χαρακτηριστικά αποτελεσματικών managers συνοψίζονταιστηνικανότητανα: επικοινωνούν αποτελεσματικά επιλύουν προβλήματα με δημιουργικό τρόπο λαμβάνουναποφάσεις εργάζονται σαν μέλη ομάδων υποκινούν και ηγούνται ομάδων διαπραγματεύονται& επηρεάζουν διαχειρίζονται το χρόνο και θέτουν προτεραιότητες διαχειρίζονται την αλλαγή Το συμπέρασμα μελετών για τα ποιοτικά χαρακτηριστικά ηγετών καταλήγουν στην αυτογνωσία, στην διαχείριση των συναισθημάτων, αυτό-ϋποκίνηση και υποκίνηση των άλλων, αναγνώριση των αισθημάτων των άλλων, διαχείριση σχέσεων με αυτούς, απαντώντας, παράλληλα, με ταχύτητα στο γρήγορα εναλλασσόμενο περιβάλλον. (soft skills!!!) (Πολλοί managers τα αγνοούν, ενώ άλλοι τα έχουν αλλά δεν το γνωρίζουν!!!!)

2 1. Αποτελεσματικός 1. manager Αποτελεσματικός manager Ο Richard Boyatzis (1982) δημιούργησε ένα δεσμό ανάμεσα στην δεξιότητα του manager και την ατομική διοικητική αποτελεσματικότητα(έρευνα σε 2,000 managers σε41 είδηεργασιώνσε12 διαφορετικούςοργανισμούς). Διέκρινε ανάμεσα σε 2 επίπεδα δεξιότητας οριακή δεξιότητα (ικανοποιητική απόδοση) & ανώτερη δεξιότητα(εξαιρετική απόδοση) Ατομικές δεξιότητες Απαιτήσεις εργασίας Αποτελεσματικές δράσεις& συμπεριφορές Περιβάλλον οργανισμού 1. Αποτελεσματικός manager Ο Boyatzis εντόπισε18 γενικέςδεξιότητες management πουτμηματοποίησεσε5 τομείς. Αποτελούνται από ένα μίγμα γνώσεων, κινήτρων, ικανοτήτων, συνήθειες και απόψεις ατομικής εικόνας και κοινωνικού ρόλου. Αναλυτικότερα 1. Τομέας στόχου και ενεργειών management Αντίληψη τηςεπίδρασης : ενασχόλησημεσύμβολαισχύοςπουεπιδρούνστουςάλλους, ενασχόληση με το status και την υπόληψη Διαγνωστική χρήση μοντέλων: εντοπισμός& αναγνώριση δομών από ταξινόμηση πληροφοριών, κάνοντας χρήση μοντέλου, με το οποίο προσπαθεί να ερμηνεύσει τα γεγονότα Εστίαση στην απόδοση: τον απασχολεί το να κάνει κάτι καλύτερα Έγκαιρηδράση : Ηπροδιάθεσηναδρα, γιαναπετύχεικάτι 2. Τομέας ηγεσίας Μοντελοποίηση : ανάπτυξη μοντέλου που περιγράφει τη μορφή ή την δομή που παίρνει ένα σύνολο γεγονότων, ώστε το μοντέλο να εξάγεται από τις πληροφορίες. Αυτοπεποίθηση: να επιδεικνύει αποφασιστικότητα και να δηλώνει παρών, γνωρίζοντας πωςαυτόπουκάνεικαινιώθει, τοκάνεισωστά. Χρήση προφορικών παρουσιάσεων: να κάνει αποτελεσματικές προφορικές παρουσιάσεις σε καταστάσεις που αφορούν ένα προς ένα, ή σε εκατοντάδες ακροατές(παράλληλα με την οριακή δεξιότητα της λογικής σκέψης)

3 1. Αποτελεσματικός manager 3. Τομέας διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων Χρήσηκοινωνικήςισχύος : χρήσημορφώνεπιρροήςγιακτίσιμοσυμμαχιών, δικτύων, συμμαχιών, και ομάδων Διαχείριση διαδικασιών σε ομάδες: πρόκληση των άλλων να εργαστούν αποτελεσματικά σε ομάδες(μαζί με την οριακή δεξιότητα της ακριβούς αυτοενεργοποίησης και της θετικής άποψης) 4. Τομέας εστίασης στους άλλους Αντιληπτήαντικειμενικότητα: ικανότηταναείναισχετικάαντικειμενικός, αποφεύγοντας προκαταλήψεις Αυτοέλεγχος: ικανότητα να συγκρατεί προσωπικές ανάγκες ή επιθυμίες, στην υπηρεσία των αναγκών του οργανισμού Αντοχή& προσαρμοστικότητα : ικανότητα να αντέχει σε πολύωρη εργασία και να έχει την ευελιξία και τον προσανατολισμό ώστε να προσαρμόζεται στις αλλαγές της ζωής και του περιβάλλοντος του οργανισμού 5. Τομέας καθοδήγησης συνεργατών(subordinates) Οριακές δεξιότητες στην ανάπτυξη άλλων, αμεσότητα και χρήση πολύπλευρης ισχύος. 1. Αποτελεσματικός manager Ορισμός Δεξιότητας(Competence) «Είναι η ικανότητα να αποδίδει κανείς στις ενέργειές του, στα πλαίσια μιας θέσης ή λειτουργίας, σύμφωνα με τα standards που αναμένονται από την εργασία.» ( εργασία 1.1) Δεξιότητες στο πλαίσιο αντικρουόμενων αξιών Οι οργανισμοί μπορούν να έχουν αντικρουόμενες προσδοκίες από τους managers, ενώ μέσα τους υπάρχουν διαφορετικές υποκουλτούρες, που υποδεικνύουνδιαφορετικέςαξίες. Ακόμακαιμέσααπότοίδιοπόστο, ένας manager μπορεί να έχει να αντιμετωπίσει πολλές διαφορετικές απαιτήσεις. Αυτό γίνεται εμφανές στο διάγραμμα«δεξιότητες& πόλοι ηγεσίας στο πλαίσιο αντικρουόμενων αξιών.

4 1. Αποτελεσματικός manager Μοντέλο ανθρώπινων σχέσεων Ευελιξία Μοντέλο ανοιχτών συστημάτων 1. Κατανόηση εαυτού και άλλων 2. Διαπροσωπική επικοινωνία 3. Ανάπτυξη συνεργατών 1. Ζωήμέσασεαλλαγές 2. Δημιουργική σκέψη 3. Διαχείριση αλλαγών 1. Κτίσιμο ομάδων 2. Συμμετοχική λήψη αποφάσεων 3. Διαχείριση συγκρούσεων Καταλύτης Μέντορας Καινοτόμος Χρηματιστής 1. Χτίσιμο& διατήρηση βάσης ισχύος 2. Διαπραγμάτευσησυμφωνίας& δέσμευσης 3. Διαπραγμάτευση& πώληση ιδεών Εσωτερικό 1. Λήψη& οργάνωση πληροφοριών 2. Εκτίμηση πληροφοριών ρουτίνας 3. Απάντηση σε πληροφορίες ρουτίνας Καταγραφέας Παραγωγός Συντονιστής Διευθυντής Εξωτερικό 1. Προσωπικήπαραγωγικότητα& υποκίνηση 2. Υποκίνηση άλλων 3. Διαχείριση χρόνου& άγχους 1. Σχεδιασμός 2. Οργάνωση 3. Έλεγχος 1. Λήψη πρωτοβουλίας 2. Θέσπιση στόχων 3. Αποτελεσματική ανάθεση Μοντέλο εσωτερικής διαδικασίας Έλεγχος Μοντέλο λογικών στόχων 2. Αναπτύσσοντας αυτογνωσία ΓΕΝΙΚΑ Οι οργανισμοί, οιπελάτεςτουςκαιοι ενδιαφερόμενοι (stakeholders) γύρωαπόαυτούς, αποτελούνταιαπόομάδεςανθρώπων. Μέρος του ρόλου του manager είναι να επηρεάσει τους ανθρώπους αυτούς, για να πετύχει συγκεκριμένους στόχους. Γιατονλόγοαυτόμιασημαντικήπεριοχήτωνδεξιοτήτωνδιαχείρισης(managerial competence) περιλαμβάνει την προσπάθεια κατανόησης της συμπεριφοράς, με σκοπό να μπορείνατιςεπηρεάσει. Ένα σημείο εκκίνησης για να καταλάβει και να επηρεάσει κανείς τις συμπεριφορές των άλλων, είναι να καταλάβει και να επηρεάσει πρώτα την δική του. «Η αυτογνωσία και η αποδοχή είναι οι προϋποθέσεις για ψυχολογική υγεία, προσωπική ανάπτυξη, και την ικανότητα να γνωρίζει και να αποδέχεται κανείς τους άλλους. Ανθίζει κανείςότανεπιτρέπειστονεαυτότουναέχειθετικήαντίληψηγιατονίδιο, καιοισχέσεις με τους άλλους ανθίζουν, όταν τους αποδώσει κανείς αντίστοιχα θετική εκτίμηση» Karl Rogers (humanistic psychologist) «Οιάνθρωποιπροστατεύουντονεαυτότουςκαιτηνεικόναπουπροτιμούνναδείχνουν, λόγω ψυχολογικής πίεσης από δυσάρεστα συναισθήματα και από άλλες άμυνες Abraham Maslow (humanistic psychologist)

5 2. Αναπτύσσοντας αυτογνωσία Joe Luft Harry Ingham (1970) «βλέπουμε τον εαυτό μας διαφορετικά από ότι μας βλέπουν οι άλλοι» JoHari window Ανοιχτό Γνωστό σε εμάς και τους άλλους Κρυφό Γνωστό σε εμάς αλλά άγνωστο στους άλλους Τυφλό Γνωστό στους άλλους και όχισεεμάς Άγνωστο Άγνωστό σε εμάς και τους άλλους 2. Αναπτύσσοντας αυτογνωσία JoHary Window Ανοιχτότμήμα(open area): είναιτομέροςτουεαυτούμαςπουείναιγνωστόκαισε εμάς και στους άλλους Κρυφό τμήμα(hidden area): περιλαμβάνει πράγματα που γνωρίζουμε για τον εαυτό μας αλλά δεν είμαστε έτοιμοι να εξωτερικεύσουμε σε άλλους ανθρώπους Τυφλό τμήμα( Blind area): που περιλαμβάνει πράγματα που οι άλλοι μπορούν να δούνεσεεμάς, αλλάεμείςδενγνωρίζουμεγιατονεαυτόμας. Άγνωστο τμήμα(unknown area): που δεν είναι γνωστό ούτε σε εμάς, αλλά ούτε και στους άλλους, αλλά επηρεάζει την συμπεριφορά μας. Το μοντέλο υποδεικνύει και κάποιες από τις δυσκολίες που παρουσιάζονται στο management: είμαστε τυφλοί σε πολλά από τα χαρακτηριστικά μας και τις ικανότητές μας οιάλλοιμπορούνναέχουνμιατελείωςδιαφορετικήάποψηγιαεμάςαπόαυτήπου έχουμε για τον εαυτό μας. (Εργασία 2.1)

6 2. Αναπτύσσοντας αυτογνωσία Ποιες είναι οι αξίες σας? Οι διαφορές σε αξίες μπορεί να προκαλούν συγκρούσεις ανάμεσα σε άτομα μέσα σεεταιρείες. Οιαξίεςείναισταθεμέλιατηςύπαρξήςμας, καιέχονδημιουργηθείαπότα πρώιμα χρόνια της ζωής μας και της εκπαίδευσής μας, αποτελώντας την βάση τηςδημιουργίαςτωνσυμπεριφοράςκαιτωνπροσωπικώνπροτιμήσεώνμας. Οι οργανισμοί έχουν και αυτοί«αξίες» που συνήθως παρουσιάζονται στην αποστολήκαιτοόραμα, καιασυνείδηταστηνκουλτούρατουοργανισμού. Εάν οι προσωπικές αξίες, ταιριάζουν με αυτές του οργανισμού, τότε υπάρχει πλεονέκτημα. Εάνόχι, μπορείναπαρουσιαστούνπροβλήματαμεσυναδέλφους, καιτελικάμετηνκαριέρα. Παρόλα αυτά μπορεί πολλές φορές να υπάρχει απόσταση ανάμεσα στις«αξίες» του οργανισμού και στην πράξη. Στις περιπτώσεις αυτές τα άτομα αντιμετωπίζουνδίλλημαστηνλήψηαποφάσεων. 2. Αναπτύσσοντας αυτογνωσία Προσωπικότητα - Η προσωπικότητα μας κάνει μοναδικούς. Είναι υπεύθυνη για τον χαρακτηριστικό τρόπο σκέψης μας, και την συμπεριφορά μας σε κάθε περίπτωση. Μας οδηγεί σε σταθερές προτιμήσεις και συνήθειες. Αυτές οι προτιμήσεις δημιουργούνται συνήθως στην πρώτη 20ετία και παραμένουν σχετικά σταθερές για το υπόλοιπο της ζωής μας. - Η προσωπικότητα σχηματίζεται από τον συνδυασμό 4 κυρίων παραγόντων: γενετικοί παράγοντες: έρευνες σημειώνουν πως το 50% της προσωπικότητας βασίζεται σε κληρονομικούς γενετικούς παράγοντες Νεανικές εμπειρίες: οι συνθήκες αλληλεπίδρασης με τους γονείς, επηρεάζουν τηνανάπτυξητηςπροσωπικότητας. Πχ. Ηφύση& ηισχύςτουδεσμούγονέαπαιδιού, σχηματίζει την εμπιστοσύνη και την ικανότητα δημιουργίας σχέσεων Κοινωνικοποίηση: Η κουλτούρα και το περιβάλλον που μεγαλώνουμε, μας διδάσκει σχετικά με αξίες, πεποιθήσεις, και τρόπους συμπεριφοράς. Μάθησησανενήλικας: Σημαντικάγεγονόταόπωςτραυματικέςεμπειρίες, μετακίνηση σε νέες κουλτούρες, διαφοροποιούν κάποιες πτυχές της προσωπικότητας, παρόλο που το γενικό προφίλ παραμένει ίδιο.

7 2. Αναπτύσσοντας αυτογνωσία Μέτρηση Προσωπικότητας Δύο βασικές μέθοδοι μέτρησης προσωπικότητας είναι οι: NEO Personality Inventory (Trait approach) Mayers Briggs Type Inventory (Type approach) Κατά την μέτρηση προσωπικότητας πρέπει να λαμβάνονται υπόψη 3 βασικά θέματα: 1. Δεν υπάρχουν ιδανικά προφίλ. (δεν υπάρχουν σωστές& λάθος απαντήσεις. Κάθε προσωπικότητα είναι μοναδική) 2.Τοταίριασμαηόχιανάμεσασεάτομακαιτηνκατάστασήτους, πρέπειναλαμβάνονται υπόψη. (κάθε τύπος προσωπικότητας έχει δυνατά σημεία& προκλήσεις. Ότι χρειάζεται σε μια κατάσταση μπορεί να κάνει δύσκολη την προσαρμογή σε άλλες) 3.Οσκοπόςτηςανάλυσηςπροσωπικότηταςδενέχεινακάνει μετηναλλαγήτης προσωπικότητας. (διαχείριση αντιθέσεων ανάμεσα στην προσωπικότητα& τις απαιτήσεις της κατάστασης προσαρμόζοντας την συμπεριφορά, αναπτύσσοντας τον ρόλο μας, ή αλλάζοντας την κατάσταση.) 2. Αναπτύσσοντας αυτογνωσία Στοιχεία Προσωπικότητας(Personality Traits) Η προσωπικότητα μπορεί να περιγραφεί σαν ένα σύνολο στοιχείων όπως, σύνολο σκέψεων, αισθημάτων, και συμπεριφορών. Κάθε ένα από αυτά τα ίχνη είναι μια συνέχεια. Μοντέλο των 5 στοιχείων(5 factor model) Τα 5 στοιχεία είναι: Συναισθηματικότητα(Emotionality) εστιάζει στην συναισθηματική σταθερότητα σε σχέση με γενικευμένα συναισθήματα έντασης, άγχους, και γρήγορα εναλλασσόμενωνσυναισθημάτων. Εξωστρέφεια(Extraversion)περιγράφειανθρώπουςπουείναιφιλικοί, κοινωνικοί. Δεκτικότητα (Openness) τρόπος σκέψης, αφηρημένος και συμπερασματικός, ή μοντελοποιημένος, γήινος. Συνεργασιμότητα (Agreeableness) στενόμυαλος, ξεροκέφαλος, ή διαλλακτικός και ανοιχτός Συνειδητότητα (Conscientiousness) σχετίζεται με τον προσανατολισμό σε στόχους, και την τάξη, ή την ευελιξία.

8 2. Αναπτύσσοντας αυτογνωσία Στοιχεία Προσωπικότητας(Personality Traits) 1.Συναισθηματικότητα(Emotionality) Υψηλό σκορ στο στοιχείο αυτό χαρακτηρίζει ανθρώπους που νιώθουν έντονα αρνητικά συναισθήματα και δυσκολεύονται να λειτουργήσουν κάτω από πίεση. Χαμηλό σκορ χαρακτηρίζει ανθρώπους που ανταπεξέρχονται πολύ καλά σεκαταστάσειςπίεσης. Υψηλά σκορ: ταιριάζουν σε εργασίες όπου απαιτείται κατανόηση των συναισθημάτων των άλλων, όπως συμβουλευτική, εξυπηρέτηση πελατών. Χαμηλά σκορ : ταιριάζει σε περιβάλλοντα με υψηλή πίεση και έντονες αλλαγές όπως hi tech. 2.Εξωστρέφεια(Extraversion) Υψηλό σκορ χαρακτηρίζει ανθρώπους που είναι βέβαιοι(assertive), που χαίρονται την ταχύτητα στη ζωή τους, τους αρέσει το νέο και νιώθουν θετικά συναισθήματα. Αντίθετα, χαμηλά σκορ, χαρακτηρίζουν προτίμηση σε κλειστές ομάδες, οπαδός αντί ηγέτης, δίνοντας σημασία στην εκτέλεση έργων, με«σοβαρό» τρόποσκέψηςκαιπροτίμησησεαργόρυθμόζωής. Υψηλό σκορ ευνοεί περιβάλλοντα ομάδων, και εργασίες με κοινωνικές επαφές(marketing), βοηθάσεηγετικέςθέσεις, καιεταιρείεςμεγρήγορορυθμό. Το χαμηλό σκορ είναι αποτελεσματικό σε θέσεις με αυτονομία. 2. Αναπτύσσοντας αυτογνωσία Στοιχεία Προσωπικότητας(Personality Traits) 3.Δεκτικότητα (Openness) Υψηλό σκορ δείχνει προτίμηση : σε σκέψη με χρήση φαντασίας, στις τέχνες, στη μουσική, στα συναισθήματα των άλλων, στην διερεύνηση νέων δραστηριοτήτων ή λύσεων σε προβλήματα, στη θεωρητική σκέψη και σε ελεύθερηζωή. Χαμηλό σκορ οδηγεί σε: εστιασμένες& ρεαλιστικές σκέψεις, προτίμηση στην καθημερινή πραγματικότητα, έλλειψη ενδιαφέροντος για τις σκέψεις των άλλων, προτίμηση στις συνήθειες και στη σταθερότητα, και παραδοσιακές συντηρητικέςαξίες. Ένα άτομο με χαμηλό σκορ, ταιριάζει πολύ καλά σε εργασίες με εστίαση στιςκαθημερινέςεργασίεςκαιβρίσκειπρακτικέςλύσεις, όπωςένας manager εργοστασίου. Ένα άτομο με υψηλό σκορ, είναι ευτυχέστερος σε εργασίες που εμπεριέχουν καινοτομία, πειραματισμό, συμπερασματική σκέψη, πχ. Ανάπτυξη προϊόντων. 4.Συνεργασιμότητα (Agreeableness) Στην μια άκρη είναι όσοι είναι γενναιόδωροι, και τείνουν να έχουν εμπιστοσύνη στους άλλους.

9 2. Αναπτύσσοντας αυτογνωσία Στοιχεία Προσωπικότητας(Personality Traits) 4.Συνεργασιμότητα (συνέχεια) παρουσιάζονται συνήθως μετριοπαθείς, ανοιχτοί, έντιμοι, και προσαρμόζονταιστιςκαταστάσειςαπότοναπροκαλέσουντουςάλλους. Στηνάλληπλευρά, τοχαμηλόσκορ, δηλώνειαντίθεταχαρακτηριστικά. Ταάτομοδενεμπιστεύεταιτουςάλλους, καιαναρωτιέταιγατακίνητρατους. Μάχονται για τον εαυτό τους και είναι ανοιχτοί σε όσα έχουν καταφέρει. Ταιριάζει σε πολλές τυπικές περιπτώσεις management, όπου απαιτείται ένας βαθμός «ξεροκεφαλιάς». Ταάτομαπουτείνουνναείναιανταγωνιστικάκαιδύστροπα, καλύπτουν ρόλους σαν εκπρόσωποι οργανισμών σε δύσκολες εργασιακές καταστάσεις. Τα άτομα με υψηλό σκορ, ταιριάζουν σε ρόλους όπου απαιτείται συνεργασίακαιεμπιστοσύνη. Ένα μέτριο σκορ είναι σημαντικό σε διαπραγματευτές. 5.Συνειδητότητα (Conscientiousness) Χαμηλό σκορ τείνει να είναι άμεσο, αφήνει ανοιχτά options, δεν δένεται μετουςκανόνεςαφαιρείταισχετικάεύκολα, καιμιλάπρινσκεφτεί. Στηνάλλη πλευράτηςκλίμακας, ταάτομαείναικαλάπροετοιμασμένα, μεθοδικά, εστιασμένασεαποτελέσματακαιπειθαρχημέναστονεαυτότους. 2. Αναπτύσσοντας αυτογνωσία Στοιχεία Προσωπικότητας(Personality Traits) 5.Συνειδητότητα (συνέχεια) Το υψηλό σκορ μπορεί να είναι ευνοϊκό σε περιπτώσεις όπου κρίσιμες απαιτήσεις είναι η εστίαση και η απόδοση, όπως προϊστάμενος. Το χαμηλό σκορ είναι χρήσιμο όπου απαιτείται η ενασχόληση με πολλά έργα, και συχνές αλλαγές εστίασης, όπωςδημοσιογράφος.

10 2. Αναπτύσσοντας αυτογνωσία Ν(Emotion) Business Function Ε (Extrov) Business Function Ο (open) Business Function Προσωπικότητα& επιλογές καριέρας Χαμηλό Μεσαίο Υψηλό Sales & Retail, manufacturing, IT /telecoms, finance General Management IT/ systems Public Services, military, manufacturing Finance, IT/systems, operations & engineering Manufacturing, public services, government Finance, general management, operations & engineering, IT/systems Public Services, government, service firms Operations & engineering, HR/PR/communications, sales& marketing Finance, professional firms HR/PR/communications Finance, sales & retail, professional firms HR/PR/communications, sales Arts & media, professional firms Consulting, finance, Arts & Media IT/Telecoms, sales & retail General management, sales & marketing IT/telecoms, art & media Professional roles, consulting 2. Αναπτύσσοντας αυτογνωσία A (Agreeab) Business Προσωπικότητα& επιλογές καριέρας Χαμηλό Μεσαίο Υψηλό Manufacturing Professional firms, sales, finance, arts & media Function Some Professional roles Consulting, finance, general management, IT C(Consien) Business Function Arts & Media Consulting, sales& marketing Public services, military, government, finance Finance, IT / systems Public services, government, IT/communications Sales & marketing, operations & engineering, HR/PR/ communications IT/ telecoms, professional firms, manufacturing, sales & retail Operations & engineering, HR/PR/ communications, general management Παρόλο που όλα τα παραπάνω είναι χρήσιμα σαν περιγραφές των διαστάσεων της προσωπικότητας, δεν δείχνουν πολλά σχετικά με το τι κάνειτουςανθρώπουςναενεργούνμεσυγκεκριμένουςτρόπους. Για να το εντοπίσουμε αυτό, χρειάζεται να κάνουμε χρήση της θεωρίας Psychological Type Theory.

11 2. Αναπτύσσοντας αυτογνωσία Τύπος Προσωπικότητας(Personality Type) Θεωρίατων Catherine Briggs & Isabel Myers ( Carl Jung 1921) Ερμηνεύει και προβλέπει ενδιαφέροντα, αξίες, και κίνητρα. Στη βάση της θεωρίας κείται η ιδέα πως διαφορές& ομοιότητες στη συμπεριφορά δεν παρουσιάζονται τυχαία. Αντίθετα, μπορούμε να τις κατηγοριοποιήσουμε σύμφωνα με βασικές επιλογές που κάνουν τα άτομα. (MBTI Myers Briggs Type Indicator) Ηγνώσητουτύπουπροσωπικότηταςβοηθάστονεντοπισμόενδιαφερόντων& κινήτρων. Παρόλο που θεωρείται ψυχομετρικό test διαφέρει από άλλα στο ότι δεν μετρά«ίχνη», ή χαρακτηριστικά σε αριθμημένη κλίμακα, αλλά ζητά την επιλογή μιαςαπόκάποιεςεναλλακτικέςσεκάθεερώτηση, διαβαθμίζονταςτιςπροτιμήσεις. Δεν υπάρχουν σωστές& λάθος επιλογές, και δεν θεωρείται πως κάποιες επιλογές είναι καλύτερες από άλλες. 2. Αναπτύσσοντας αυτογνωσία Θεωρία τύπων Προσωπικότητας Η θεωρία παρέχει 4 κριτήρια ή διαστάσεις στις οποίες μπορεί να κατηγοριοποιηθεί η συμπεριφορά. Κάθε διάσταση έχει 2 επιλογές, κάποια από τις οποίες επιδεικνύει κάθεάτομο. Αποτέλεσμαείναιηδημιουργία16 πιθανώντύπωνπροσωπικότητας. Δεν υπάρχουν καλύτεροι ή χειρότεροι τύποι απλά είναι διαφορετικοί. Διαδικασίες : Αντίληψη ή πώς αντιλαμβανόμαστε τον κόσμο; Οι εναλλακτικές είναι η Αίσθηση και η Διαίσθηση Κρίση ή πώς παίρνουμε αποφάσεις σχετικά με τον κόσμο; Οι εναλλακτικές είναι τα Συναισθήματα και η Σκέψη Συμπεριφορές : (προσανατολισμός) Εάν εστιάζουμε στον εξωτερικό ή εσωτερικό κόσμο ; Οι επιλογές είναι Εξωστρεφής ή Εσωστρεφής (διαχείριση) Εάν χειριζόμαστε τον εξωτερικό κόσμο με περιέργεια και ευελιξία ή με αποφασιστικότητα ; Οι εναλλακτικές είναι η Αντίληψη και η Κρίση

12 2. Αναπτύσσοντας αυτογνωσία Θεωρία τύπων Προσωπικότητας Παρόλο που εξασκούμε όλες τις εναλλακτικές, υπάρχει μια σαφής προτίμηση ανάμεσά τους Η αναλογία με την οποία τις χρησιμοποιούμε εξαρτάται από την χρήση του αριστερού ή δεξιού τμήματος του εγκεφάλου. Έχουμε 2 χέρια, αλλά έχουμεσαφήπροτίμησησεένααπόαυτά. Μετηνεξάσκησηέρχεταικαιη ικανότητα, καιταάτομαείναιπιοεξασκημέναστηνπροτιμούμενηδιάσταση. (εργασία 2.2) 1. Στάση(Attitude Extravert/Introvert) 2. Αντίληψη ( Process Perception-(Sensing/Intuition) 3. Κρίση (Process Judging (Thinking/ Feeling) 4. Διαχείριση (Attitude Judging/Perception) 2. Αναπτύσσοντας αυτογνωσία Ο πίνακας ΜΒΤΙ τύπων Type Δυνατά σημεία Αδύνατα σημεία Attitudes (focus) Attitudes (management) Extravert (E) Introvert (I) Perception (P) Judging (J) Διατηρεί επαφή με τον κόσμο Επικοινωνεί ιδέες Του αρέσει να ενεργεί Αναλύει τις ιδέες σε βάθος Αφήνει χώρο στους άλλους να σκεφτούν Σκέφτεται πριν ενεργήσει ή μιλήσει Ανοιχτός σε εμπειρίες και πληροφορίες Άμεσος Προσαρμοστικός στην αλλαγή Διαχειρίζεται τον κόσμο λαμβάνοντας αποφάσεις Οργανώνει τους γύρω του Εργάζεται με βάση πρόγραμμα Μιλά υπερβολικά Δεν σκέπτεται αρκετά σε βάθος Δεν δίνει χρόνο στους άλλους να σκεφτούν Δεν επικοινωνεί τις σκέψεις του έγκαιρα Δεν συναναστρέφεται πολλούς ανθρώπους Δεν κερδίζει υποστηρικτές στις ιδέες του Ξεχνά να λάβει αποφάσεις Δεν σχεδιάζει όταν είναι απαραίτητο Δεν ακολουθεί Παίρνει αποφάσεις υπερβολικά γρήγορα χωρίς όλα τα στοιχεία Οργανώνει ακατάλληλα Απουσιάζει η αμεσότητα

13 2. Αναπτύσσοντας αυτογνωσία Ο πίνακας ΜΒΤΙ τύπων Type Δυνατά σημεία Αδύνατα σημεία Process (Judging) Process (perception) Feeling (F) Thinking (T) Sensing (S) Intuition (N) Λαμβάνει αποφάσεις που βοηθούν τους ανθρώπους Κρατά στο προσκήνιο τις ανθρώπινες αξίες Είναι διαλλακτικός Λαμβάνει αποφάσεις με βάση την δικαιοσύνη και την εντιμότητα Είναι αδιάλλακτος Συγκεντρώνει γεγονότα για το θέμα Γνωρίζει την τρέχουσα πραγματικότητα Είναι πολύ πρακτικός Έχει φαντασία και είναι δημιουργικός Βλέπει το νόημα αντί για γεγονότα Βλέπει στο μέλλον Βρίσκει τις σκληρές αποφάσεις δύσκολες στη λήψη Δεν ακολουθεί την λογική Είναι υπερβολικά διαλλακτικός σε ορισμένες περιπτώσεις Δεν λαμβάνει υπόψη τα λογικά συναισθήματα των ανθρώπων Είναι ψυχρός και απρόσωπος Είναι υπερβολικά αδιάλλακτος σε ορισμένες περιπτώσεις Δεν βλέπει το βαθύτερο νόημα Δεν λαμβάνει υπόψη το μέλλον Δεν έχει φαντασία Δεν είναι πρακτικός Χάνει τα γεγονότα Υποεκτιμά το παρόν 2. Αναπτύσσοντας αυτογνωσία Type Dynamics 1.Ηθεωρίααναφέρειπωςκαθώςυπάρχεικάποιαπροτίμησησεκάθεδιάσταση, υπάρχεικαιπροτίμησηανάμεσαστις2 διαδικασίες. Έτσιευνοείταιείτεηκρίση( συναίσθημα/ σκέψη) είτε η αντίληψη(αίσθηση/ διαίσθηση) Η προτιμώμενη διαδικασία ονομάζεται κυρίαρχη (dominant), και η άλλη βοηθητική(auxiliary). Η κυρίαρχη είναι η κινητήρια στην προσωπικότητά μας και υποστηρίζεταιαπότηνβοηθητική. 2.Οποιαδήποτε διαδικασία και αν προτιμούμε, την χρησιμοποιούμε στον προτιμώμενοπροσανατολισμό(εξωστρέφειαήεσωστρέφεια). Πχ. Προτίμηση διαίσθηση + εξωστρέφεια = αναζήτηση δυνατοτήτων σε ανθρώπους, δράση& συζήτηση για τις εμπειρίες και τις πιθανότητες με μεγάλο αριθμό ανθρώπων. Αντίθετα: Προτίμηση διαίσθηση + εσωστρέφεια = αναζήτηση δυνατοτήτων και τάσεων, σειδέες& απόψεις, ήσυχα, μόνοι ήσεμικρόκύκλοφίλωνήμελώντης οικογένειας.

14 2. Αναπτύσσοντας αυτογνωσία Type Dynamics 3.Ηεπιλογήτης2 ης συμπεριφοράς(διαχείριση) ( κρίση/αντίληψη), υποδεικνύει πως διαχειριζόμαστε τον κόσμο, απαντώντας στην ερώτηση«διαχειρίζομαι τον κόσμο με την κριτική μου διαδικασία, ή με την αντίληψη?» Για έναν εξωστρεφή η ενέργεια έρχεται από τον εξωτερικό κόσμο, και η απάντηση στην ερώτηση αναδεικνύει την κυρίαρχη διαδικασία τους, ενώ αντίθετα για τους εσωστρεφείς την βοηθητική διαδικασία. 4.Η διαφορά ανάμεσα στο πώς οι εξωστρεφείς και εσωστρεφείς χρησιμοποιούν την κυρίαρχή τους διαδικασία, είναι σημαντική για την κατανόησή τους. Οιεξωστρεφείςδιαχειρίζονταιστονκόσμομετηνκυρίαρχη(προτιμώμενη& πιοανεπτυγμένη) διαδικασίατους. Άραπαρουσιάζουντονκαλύτερότουςεαυτό. Σε αντίθεση οι εσωστρεφείς τον διαχειρίζονται με την βοηθητική τους διαδικασία, άρα δεν αντιμετωπίζουμε συχνά την προτιμώμενη(και πιο εξελιγμένη σε αυτούς). Αυτό τους φέρνει σε μειονεκτική θέση ειδικά σε μεγάλες ομάδες. (εργασία 2.3 case study) 2. Αναπτύσσοντας αυτογνωσία Τύπος& ιδιοσυγκρασία Ένα άλλο επίπεδο ανάλυσης που ενδιαφέρει τους managers είναι η ιδιοσυγκρασία. Αντίγιατις16 εναλλακτικέςμεβάσητουςτύπουςπροσωπικότητας, εντοπίζονται4 σημαντικοί συνδυασμοί που συνολικά ισχύουν σχεδόν για όλο τον πληθυσμό. Οι συνδυασμοί αυτοί αποτελούν τις 4 ιδιοσυγκρασίες και είναι: Διαίσθηση και Συναίσθημα (αιθεροβάμονες ): Καταλύτες αλλαγών, και πηγές ενέργειας. Θα αναζητήσουν δυνατότητες και ευκαιρίες με ανθρωποκεντρική προσέγγιση. Θα ανατρέψουν δεδομένα και θα καταλήξουν με νέες ιδέες και προσεγγίσεις. Ο ενθουσιασμός τους θα διατηρήσει τον οργανισμό σε επαφή με την αλλαγή Διαίσθηση και Σκέψη (Πρακτική φαντασία): Αρχιτέκτονες συστημάτων. Θα αναπτύξουν μακροπρόθεσμα πλάνα και προτάσεις για ανάπτυξη.θα παρέχουν ανάλυση και θεωρητικά πλάνα ανάπτυξης του οργανισμού, παλεύοντας για την μακροχρόνιαεπιτυχίατης.

15 2. Αναπτύσσοντας αυτογνωσία Τύπος& ιδιοσυγκρασία Αίσθηση και Αντίληψη (πρακτικοί) : Γνωστοί σαν trouble shooters ή διαπραγματευτές. Με άμεση κατανόηση των γεγονότων και πρακτική αντιμετώπισήτους, θαμετρήσουντιςκαταστάσειςκαιθααντιδράσουνγρήγορα& ευέλικτα. Νιώθουν να τους περιορίζουν οι κανόνες και τα σχέδια, ενώ έχουν την τάσηναζουνστοπαρόν, τοοποίοχειρίζονταιμεάνεση Αίσθηση και Κρίση (Γήινοι): Είναι γνωστοί σαν συντηρητές& φύλακες. Είναι συνήθως ιδιαίτερα εργατικοί και εξαρτώμενοι. Θα διαχειριστούν και θα διαφυλάξουν τα συστήματα που κάνουν τον οργανισμό να λειτουργεί, ενεργώντας με τρόπο βήμα-βήμα. Συνήθως οι δραστηριότητες πρέπει να έχουν χειροπιαστά αποτελέσματα και οι προαγωγές θα βασίζονται στην αξία και στα αποτελέσματα. Οιιδιοσυγκρασίεςπουαναφέρθηκανείναιβασικάδιαφορετικές. Παρόλααυτά, συνυπάρχουν όλες στους οργανισμούς. Ο καθένας μέσα στον οργανισμό θα πρέπει να εργαστεί στην κατεύθυνση κοινών στόχων και σκοπών, ανεξάρτητα από διαφορές στην ιδιοσυγκρασία. ΓΕΝΙΚΑ 3. Time management Έχει υποστηριχθεί πως η διαχείριση χρόνου είναι μια συνήθεια, και όπως με όλες τις συνήθειες, μπορεί να αλλάξει. Για να γίνει αυτό πρέπει να εντοπιστούν ποιες συνήθειες είναι λάθος, για ποιο λόγο υπάρχουν, τι πρέπει να γίνει διαφορετικά, και ναυπάρχειηδυνατότηταοινέεςναμπουνσεεφαρμογήμεένατρόποασφαλήκαι μη απειλητικό. Στόχος είναι η αλλαγή συμπεριφοράς όχι μόνο ο τρόπος σκέψης Τι είναι time management? (διαχείριση χρόνου) Σημαίνει τη λήψη ελέγχου στο πως δαπανάται ο χρόνος και τη λήψη ευαίσθητων αποφάσεων για τον τρόπο που θα χρησιμοποιηθεί. Είναι ακόμα να κάνεις καλύτερη χρήση χρόνου να κάνεις περισσότερα στο διαθέσιμο χρόνο ναμηνδαπανάςχρόνοσεάσχεταθέματα να δαπανάς περισσότερο χρόνο στα σημαντικά μέρη της εργασίας να αποφεύγεις τον πανικό της τελευταίας στιγμής.

16 3. Time management Αποτελεσματική διαχείριση χρόνου είναι: εντοπισμόςεκείνωντωνπεριοχώνπουέχεικανείςτονέλεγχο. εντοπισμόςτωνπεριοχώνπουπιστεύειπωςδενέχειτονέλεγχο, ενώτελικάτο έχει Αποδοχήτωνπεριοχώνόπουπράγματιδενέχειτονέλεγχο. Αλλαγήτουτρόπουζωήςώστεναέχεικανείςτονέλεγχο. Τυπικά λάθη στην διαχείριση χρόνου(time robbers) Ασαφής προτεραιότητες και κακός σχεδιασμός Διαχείριση τύπου«πεταλούδας» (butterfly management) Διακοπές Άλλοι δρόμοι διαφυγής Απροθυμία να πει κανείς«όχι». Κακή ποιότητα meetings DIY οπαδός(do it yourself) Αναποφασιστικότητα περνώ το χρόνο αντί αξιοποιώ τον χρόνο κενά διαστήματα προσοχή στις λεπτομέρειες Το τηλέφωνο τοβουνόμεταχαρτιά τα s 3. Time management Η αρχή της ευχαρίστησης(the pleasure principle) Πιθανάσφάλματαστηνδιαχείρισηχρόνου(Whetton et al (2000)) Κάνουμεαυτόπουμαςαρέσειπριναπό αυτόπουδενμαςαρέσει Κάνουμεαυτάπουξέρουμεπώςνατα κάνουμε γρήγορα, από αυτά που δεν ξέρουμε πώς να τα κάνουμε κάνουμεταεύκολαπρινταδύσκολα κάνουμε όσα χρειάζονται λίγο χρόνο πριν από όσα χρειάζονται πολύ κάνουμεαυτάγιαταοποίαέχουμε πόρους κάνουμε όσα είναι προγραμματισμένα πριν τα απρογραμμάτιστα ενεργούμε στις απαιτήσεις των άλλων πριντιςδικέςμας κάνουμεταεπείγονταπριντα σημαντικά αντιδρούμε άμεσα στις κρίσεις και τα επείγοντα Κάνουμε όσα προάγουν τους προσωπικούς μας στόχους ή τα «πολιτικά» απαραίτητα περιμένουμε έως το deadline πριν δράσουμε κάνουμε αυτά που ολοκληρώνονται άμεσα αντιδρούμεμεβάσητοποιοςτο ζητά αντιδρούμε με βάση των συνεπειών σε εμάς ασχολούμαστε με μικρά έργα πριν τα μεγάλα ασχολούμαστεμεταθέματαμε βάση το χρόνο άφιξης εργαζόμαστεμεβάσητηναρχή «squeaky wheel» εργαζόμαστε με βάση τις συνέπειες στην ομάδα

17 3. Time management Οι συνέπειες της κακής διαχείρισης χρόνου Η κακή διαχείριση χρόνου οδηγεί σε stress. Οι εργασίες που πρέπει να γίνουν συγκεντρώνονται και δεν ξέρει κανείς από πού να αρχίσει. Είναι η μεγαλύτερη πηγή του managerial stress. Οδηγεί σε crisis management όπου αρχίζει κανείς να αντιδρά ανάλογα με το ποιος πιέζει περισσότερο και φωνάζει πιο δυνατά. Βουνά με έγγραφα σχηματίζονται και το γραφείο στενάζει κάτω από το βάρος εργασιών, πουσυνεχώςαναβάλλονται, εγγράφωνπουδενέχουνκανκοιταχτεί, προσκλήσεις στις οποίες δεν έχει παρθεί η απόφαση εάν θα γίνουν αποδεκτές ή όχι. Το κακό management επηρεάζει και τους γύρω από τον manager. O manager νιώθει απαραίτητος, αναντικατάστατος, και πως όλα γυρίζουν γύρω από αυτόν. Αυτόμπορείνασυμβείκαιλόγωκακήςήανύπαρκτηςανάθεσης. Σπαταλείται επίσης χρόνος από το υπόλοιπο προσωπικό, που βασίζεται στην εργασία του manager για να ολοκληρώσει την δική του, ή καθώς μέσα στη σύγχυση, χάνονται ραντεβού& meetings. 3. Time management Οι χρυσοί κανόνες στη διαχείριση χρόνου 1.Ηλίστα«νακάνω» Κάντεμιαλίσταεργασιώνπουπρέπειναγίνουν. Αναθεωρήστετηνκαθημερινά. Τα γραπτά μένουν καλύτερα από την μνήμη. Σημειώστε το βαθμό σημαντικότητας δίπλα στις εργασίες. Δεν έχουν όλα την ίδια σπουδαιότητα. Κάντε λίστα βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων εργασιών, μικρών και μεγάλων. Από αυτές δημιουργήστε καθημερινές λίστεςμετιςεργασίεςτηςημέρας. 2. Καθορισμός προτεραιοτήτων Καθορίστε τα σημαντικά από τα επείγοντα. Τα επείγοντα έχουν άμεση επίδραση. Τα σημαντικά μεγάλη επίδραση. Ξεχωρίστε Σημαντικά& επείγοντα Επείγοντα Σημαντικά Ούτε σημαντικά ούτε επείγοντα Μηνμπείτεστονπειρασμόνακάνετεπρώταταεύκολα. Το20% τωνεργασιώνπαράγειτο 80% τωναποτελεσμάτων. Εντοπίστεαυτότο20% καιδώστετουπροτεραιότητα.

18 3. Time management Οι χρυσοί κανόνες στη διαχείριση χρόνου 2. Καθορισμός προτεραιοτήτων Μη σημαντικά Σημαντικά Μη επείγοντα αποδράσεις ρουτίνες συζητήσεις ανάπτυξη καινοτομία σχεδιασμός 2. αλληλογραφία τηλέφωνο διακοπές Επείγοντα 4. κρίσεις πιεστικά προβλήματα Projects σε deadline Με καλή διαχείριση χρόνου, θα μπορέσετε να μετακινήσετε την εργασία σας κυρίως στο τετράγωνο 4 όπου η εργασία σας έχει ιδιαίτερη βαρύτητα, αποτελεσματικότητα, είναι ισορροπημένηκαιπειθαρχημένη, καθώςκαιυπόέλεγχο. Υπερβολικάπολλάστοτετράγωνο3, οδηγείσε stressκαι burnout Υπερβολικά πολλά στο 2 οδηγεί σε βαρύτητα στα βραχυπρόθεσμα και διαχείριση κρίσεων Υπερβολικά πολλά στο 1 οδηγεί σε ανευθυνότητα και υπερβολική εξάρτηση όπως και αναποτελεσματικότητα 3. Time management Οι χρυσοί κανόνες στη διαχείριση χρόνου 3. Επανακαθορισμός της ημέρας, αφήνοντας τον καλύτερο χρόνο για την καλύτερη εργασία Αναλάβετε δράση για τα πιο σημαντικά, στο χρονικό σημείο ης ημέρας που είστε στην καλύτερη φόρμα. Πολλοί κρατάνε την καλύτερη φόρμα τους για ασήμαντα πράγματα. Κρατήστε την εργασία ρουτίνας για την στιγμή που είστε κουρασμένος, με χαμηλήενέργεια. 4. Εντοπισμός της καλύτερης χρήσης χρόνου εκείνη τη στιγμή Τελειώνονταςέναέργο, αποφασίστεεκείνητηστιγμήγιατοαμέσωςεπόμενο. Αποφύγετε το φαινόμενο organisational chocolate κουτσομπολιό, βόλτα στο κυλικείο για καφέ, κτλ. 5. Παραγωγική αναμονή Σκεφτείτετοχρόνοπουδαπανάταισεαναμονές. Έχειυπολογιστείπωςτο20% τουχρόνουσεαναμονές, μηνκάνονταςχρήσητωνκενών5-10 λεπτών, πουπροκύπτουν. Μεγάλα πράγματα επιτυγχάνονται σε μικρά χρονικά διαστήματα. Είναι καλό να ασχοληθείτε με πράγματα που δεν συμπαθείτε ιδιαίτερα. Το γεγονός πως θα ασχοληθείτε μόνογιαλίγοσαςβοηθάναξεκινήσετε. Καιότανξεκινήσετε, συνήθωςθασυνεχίσετε. 6.

19 3. Time management Οι χρυσοί κανόνες στη διαχείριση χρόνου 6. Η επίτευξη του σπουδαίου εκκίνηση Συνήθως αποφεύγουμε να ασχοληθούμε με σημαντικά, μεγάλα θέματα, καθώς μας πιέζουν συναισθηματικά. Για τον λόγο αυτό αποφεύγουμε συνήθως να θέτουμε deadlines στιςεργασίεςαυτές. Καλή τακτική είναι να σπάμε τα μεγάλα έργα σε μικρότερα μέχρι να νιώθουμε άνετα να ξεκινήσουμε. Το σπάσιμο αυτό βοηθά στην αποφυγή αναποφασιστικότητας και του αισθήματος υπερφόρτισης. Θέστε deadlines για τα μικρότερα έργα, ώστε να καλυφθεί ο απαιτούμενος χρόνος του μεγάλου. Ανταπόδοση θα είναι το αίσθημα επίτευξης. 7. Διπλασιασμός των χρημάτων Αφορά την δυνατότητα να κάνει κανείς περισσότερα από μία εργασία την ίδια ώρα. (πχ. Υπογραφή επιστολών μιλώντας στο τηλέφωνο). Αποφύγετε όμως να κάνετε κάτι σημαντικόόπουχρειάζεταιπολύενέργεια, γιανααποφύγετελάθηκαιτο butterfly management. 8.Κάνε το τώρα (παιδί στο σκοτάδι). Ο φόβος για κάτι μεγαλώνει συνεχώς μέσω της φαντασίας μέχρι που ξεπερνά τα όρια της πραγματικότητας. Τίποτα δεν είναι τόσο τρομακτικό, που όταν ξεκινήσεις ή«ανάψεις το φώς» δεν σε κάνει να νιώσεις καλύτερα. 3. Time management Οι χρυσοί κανόνες στη διαχείριση χρόνου 8.Κάνε το τώρα(συνέχεια) Το προληπτικό άγχος είναι χειρότερο από την πράξη. Αναρωτηθείτε για ποιο λόγο καθυστερείτε. Είναι έλλειψη πληροφοριών, έλλειψη αυτοπεποίθησης, έλλειψη υποκίνησης, ή σημείου εκκίνησης. Η αναποφασιστικότητα είναι ο μεγαλύτερος«κλέφτης χρόνου». Το να το κάνεις τώρα, εξοικονομεί, χρόνο& προσπάθεια. Στην περίπτωση έλλειψης πληροφοριών, 95%, δεν θα υπάρχουν καλύτερες πληροφορίες στο μέλλον. Εάν πράγματιχρειάζονταιεπιπλέονπληροφορίες, κάντεέναπλάνογιατηναπόκτησήτους. Ορισμένοι δεν προχωράνε καθώς λειτουργούν καλύτερα υπό πίεση. Στην περίπτωσηαυτήδημιουργήστεεικονικά deadlines. 9. Μιαφοράείναιαρκετή Δεν είναι εύκολο, αλλά είναι ανταποδοτικό- ασχοληθείτε με κάθε έγγραφο μόνο μιαφορά! Ήτουλάχιστονκάντεκάτιχρήσιμομεαυτό. Υπάρχουν 4 πράγματα που μπορείτε να κάνετε με ένα έγγραφο: Να το συράψετε Να ενεργήσετε Να το περάσετε σε άλλο πρόσωπο Να το αρχειοθετήσετε για αργότερα

20 3. Time management Οι χρυσοί κανόνες στη διαχείριση χρόνου 10.Ευταξία Έναμέροςγιακάθεπράγμα, καικάθεπράγμαστομέροςτου. Ηαρχειοθέτηση τώρα εξοικονομεί χρόνο. Η οριζόντια αρχειοθέτηση είναι αποτελεσματικότερη από την κάθετη. Το βουνό από χαρτιά στο γραφείο συνήθως αποτελείται από πράγματα που: 1. Θααποφασίσετεαργότερα 2. Δενσαςαρέσεινακάνετε 3. Είναιμεγάλαγια να τα ξεκινήσετε 4.Ελπίζετε πως θα εξαφανιστούν 5. Είναι δύσκολα στο χειρισμό τους. Τοπρώτοβήμαείναινασταματήσετετηναύξησητουόγκουμετοναχειρίζεστε κάθε εισερχόμενο έγγραφο μόνο μια φορά. Το επόμενο είναι να ξεπεράσετε την εξάρτηση νατοποθετείτεσημειώματασεέγγραφασταοποίαπρέπειναεπανέλθετε. Χρησιμοποιήστε τον χρόνο που είστε κουρασμένοι από άλλες δραστηριότητες για αρχειοθέτηση. Το τρίτο βήμα είναι να μην αφήσετε το βουνό να ξανασχηματιστεί ( η γεωλογία τους είναι τέτοια, που σχηματίζονται πανεύκολα και η σκόνη τα κάνει συμπαγή ) 11.Η ηλεκτρονική πεταλούδα Όπως υπήρξατε ανηλεής με το χειρισμό του βουνού χαρτιών, το ίδιο προσεκτικός πρέπει να είστε και με το ηλεκτρονικό πεδίο μάχης. Εξετάστε γρήγορα τα μηνύματα, διαγράψτε& αρχειοθετήστε άμεσα. Τα σκουπίδια στα s είναι πολλά, και υπάρχουν άλλα που δεν χρειάζονται άμεσες απαντήσεις. Επίσης επιλέξτε συγκεκριμένους χρόνους ενασχόλησης με τα s, όχι κάθε μισή ώρα! 3. Time management Οι χρυσοί κανόνες στη διαχείριση χρόνου 12.Φροντίστε τη χήνα με τα χρυσά αυγά. Η τήρηση των προηγούμενων κανόνων, θα βοηθήσει στην δημιουργία χρόνου, τον οποίοπρέπειναπροστατεύσετε. Εάν είστε εξαντλημένος, είναι απίθανο να εργαστείτε αποτελεσματικά. Φροντίστε τον εαυτό σας, βρείτε χρόνο για ξεκούραση, και μην αντιμετωπίζετε την ζωή σαν ένα συνεχή αγώνα. Κανείς δεν έγραψε στην επιτάφια πλάκα«θα ήθελα να περάσω περισσότερο χρόνο στο γραφείο». Έναςλόγοςπουπολλέςφορέςδενφροντίζουμετονεαυτόμας, είναιο αντιπαραγωγικός μονόλογος, που λειτουργεί σαν αρνητική σπείρα. είναι δύσκολο > αντιπαραγωγικός μονόλογος> χαμηλή αυτοεκτίμηση > είναι πιο δύσκολο (εργασία )

Κρατούμενοι Υποστήριξη Κρατουμένων

Κρατούμενοι Υποστήριξη Κρατουμένων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Κρατούμενοι Υποστήριξη Κρατουμένων ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Συγγραφέας Άννα-Μαρία Ζωάκου Υπεύθυνος διαμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

εύτερος Οδηγός Πώς να γίνεις ένας επιτυχημένος e-επιχειρηματίας

εύτερος Οδηγός Πώς να γίνεις ένας επιτυχημένος e-επιχειρηματίας εύτερος Οδηγός Πώς να γίνεις ένας επιτυχημένος e-επιχειρηματίας Περιεχόμενα Εισαγωγή... 4 1.0 Θέλω να γίνω επιχειρηματίας. Έχω ό,τι χρειάζεται για να γίνω;... 6 1.1 Εισαγωγή... 6 1.2 Μία αυτοαξιολόγηση...

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής: Βίβιαν Σαρλά, /330. Επιβλέπων: Νικόλαος Τριχάς

Εισηγητής: Βίβιαν Σαρλά, /330. Επιβλέπων: Νικόλαος Τριχάς ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΙΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας

Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Συγγραφέας Αικατερίνη Κεδράκα Υπεύθυνος διαμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ Εισηγήτρια:, PhD Οκτώβριος 2011 Περιεχόμενα Α Μέρος: Συναισθηματική Νοημοσύνη 1. Ιστορική Αναδρομή 3 2. Οι επιμέρους διαστάσεις της Συναισθηματικής Νοημοσύνης 6 2.1.Αυτεπίγνωση

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματική σταδιοδρομία σε μία επιχείρηση Σ. Αλεξανδράκη, M.Sc. Στέλεχος Φαρμακευτικής Εταιρείας

Επαγγελματική σταδιοδρομία σε μία επιχείρηση Σ. Αλεξανδράκη, M.Sc. Στέλεχος Φαρμακευτικής Εταιρείας Επαγγελματική σταδιοδρομία σε μία επιχείρηση Σ. Αλεξανδράκη, M.Sc. Στέλεχος Φαρμακευτικής Εταιρείας Επαγγελματική σταδιοδρομία σε μία επιχείρηση Εισαγωγικά: Θα ήθελα να αρχίσω ζητώντας σας μία σχετική

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή, 3070. Επιβλέπων: Κουκάκης Γεώργιος

Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή, 3070. Επιβλέπων: Κουκάκης Γεώργιος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Νέες Τεχνικές Επιλογής Προσωπικού ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ 3 ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΩΝ SOFT SKILLS ΣΤΟΥΣ ΛΗΠΤΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΛΕΣΧΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (JOB CLUB) ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΟΔΗΓΟΣ 3 ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΩΝ SOFT SKILLS ΣΤΟΥΣ ΛΗΠΤΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΛΕΣΧΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (JOB CLUB) ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΟΔΗΓΟΣ 3 ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΩΝ SOFT SKILLS ΣΤΟΥΣ ΛΗΠΤΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΛΕΣΧΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (JOB CLUB) ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ «ΓΕΦΥΡΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ»

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων

Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων Leonardo Partnership Project ΙΣΠΑΝΙΑ ASSOCIATION GRENADINE FOR THE INFORMATION, FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE NEW TECHNOLOGIES ΤΟΥΡΚΙΑ TÜRKİYE ÖRGÜN VE

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ EQUAL ΕΡΓΟ ΑΛΚΗΣΤΙΣ ΔΡΑΣΗ 15 «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ»

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ EQUAL ΕΡΓΟ ΑΛΚΗΣΤΙΣ ΔΡΑΣΗ 15 «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ EQUAL ΕΡΓΟ ΑΛΚΗΣΤΙΣ ΔΡΑΣΗ 15 «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ- ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ Απρίλιος 2007 Αρχές Συμβουλευτικής 1. Εισαγωγή Τα τελευταία χρόνια

Διαβάστε περισσότερα

Oδηγός Προσέγγισης Εθελοντών

Oδηγός Προσέγγισης Εθελοντών 1 Ο παρόν Οδηγός Προσέγγισης Εθελοντών αποτελεί προϊόν της Δράσης 14 του Υποέργου ΙΙ του Έργου ΑΛΚΗΣΤΙΣ, το οποίο υλοποιείται από το «Δίκτυο για την άρση του κοινωνικού αποκλεισμού των γυναικών», στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ Επιμέλεια : Βασιλείου Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Προγράμματος VISTA

Οδηγός Προγράμματος VISTA - 1 - Οδηγός Προγράμματος VISTA CENTER FOR REHABILITATION - PHYSICAL AND SOCIAL REHABILITATION (KAFIAP) ILIAS GREECE GENERAL HOSPITAL OF PYRGOS- ANDREAS PAPANDREOU - 2 - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ I: Το Συμμετοχικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ-ΥΠΟΚΙΝΗΣΗ. Εισηγητής : Δρ. Γιάννης Χατζηκιάν

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ-ΥΠΟΚΙΝΗΣΗ. Εισηγητής : Δρ. Γιάννης Χατζηκιάν ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ-ΥΠΟΚΙΝΗΣΗ Εισηγητής : Δρ. Γιάννης Χατζηκιάν 1 Περιεχόμενα 1. Διαχείριση συγκρούσεων 1.1 Διαπροσωπικές διαδικασίες στις οργανώσεις : Ομάδες και συγκρούσεις

Διαβάστε περισσότερα

EXECUTIVE EQ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

EXECUTIVE EQ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ (Ε - MBA) ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ EXECUTIVE EQ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικές και συναισθηματικές πτυχές της ανάπτυξης των παιδιών: οδηγός για παιδαγωγούς του «Early Years Foundation Stage» 1

Κοινωνικές και συναισθηματικές πτυχές της ανάπτυξης των παιδιών: οδηγός για παιδαγωγούς του «Early Years Foundation Stage» 1 Κοινωνικές και συναισθηματικές πτυχές της ανάπτυξης των παιδιών: οδηγός για παιδαγωγούς του «Early Years Foundation Stage» 1 Οι παιδαγωγοί μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις πληροφορίες αυτού του οδηγού για

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΣΤΕΦ, ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΣΤΕΦ, ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΣΤΕΦ, ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΟΥΚΟΣ, ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΗΨΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΕΜΙΡΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μετάφραση / Επιμέλεια. Συχνές Ερωτήσεις. για τις Μαθησιακές Δυσκολίες. Μετάφραση από www.ld.org

Μετάφραση / Επιμέλεια. Συχνές Ερωτήσεις. για τις Μαθησιακές Δυσκολίες. Μετάφραση από www.ld.org Μετάφραση / Επιμέλεια Συχνές Ερωτήσεις για τις Μαθησιακές Δυσκολίες Μετάφραση από www.ld.org Συχνές Ερωτήσεις για τις Μαθησιακές Δυσκολίες Από την Αλίκη Κασσωτάκη Λογοπεδικός /Επιστημονική Συντονίστρια

Διαβάστε περισσότερα

Γεύµα Καφές. Τήρηση ωραρίου. Εξετάσεις???? Τηλέφωνα. Ερωτήσεις. Βαθµολογία??? ΕΞΑΓΟΡΕΣ & ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

Γεύµα Καφές. Τήρηση ωραρίου. Εξετάσεις???? Τηλέφωνα. Ερωτήσεις. Βαθµολογία??? ΕΞΑΓΟΡΕΣ & ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ EQ Τήρηση ωραρίου Γεύµα Καφές Τηλέφωνα Exams Εξετάσεις???? Βαθµολογία??? Ερωτήσεις ΑΠΑΙΤΗΤΙΚΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΡΑΓΔΑΙΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΕΞΑΓΟΡΕΣ & ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΕΣ ΥΠΟΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΥΠΟΚΙΝΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ

ΘΕΩΡΙΕΣ ΥΠΟΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΥΠΟΚΙΝΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΩΡΙΕΣ ΥΠΟΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΥΠΟΚΙΝΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ: ΕΥΜΟΡΦΙΛΗ ΕΠΟΠΤΕΥΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Εργασιακού Άγχους / Εναρμόνιση Επαγγελματικής και Προσωπικής Ζωής

Διαχείριση Εργασιακού Άγχους / Εναρμόνιση Επαγγελματικής και Προσωπικής Ζωής ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Διαχείριση Εργασιακού Άγχους / Εναρμόνιση Επαγγελματικής και Προσωπικής Ζωής ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Συγγραφέας

Διαβάστε περισσότερα

Α.Π.Θ. Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου. Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας

Α.Π.Θ. Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου. Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ & ΗΓΕΣΙΑ ΠΕΤΡΟΣ Γ. ΑΜΟΡΓΙΑΝΟΣ. Επιβλέπων καθηγητής: ΚΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΟΝΔΥΛΗΣ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ & ΗΓΕΣΙΑ ΠΕΤΡΟΣ Γ. ΑΜΟΡΓΙΑΝΟΣ. Επιβλέπων καθηγητής: ΚΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ & ΗΓΕΣΙΑ ΠΕΤΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σπουδών για τα Μαθηματικά στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση

Πρόγραμμα Σπουδών για τα Μαθηματικά στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Ο υπολογιστής ως εργαλείο ενίσχυσης της μάθησης σε παιδιά προσχολικής ηλικίας.

Ο υπολογιστής ως εργαλείο ενίσχυσης της μάθησης σε παιδιά προσχολικής ηλικίας. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ο υπολογιστής ως εργαλείο ενίσχυσης της μάθησης σε παιδιά προσχολικής

Διαβάστε περισσότερα

High Heels. Χτίζοντας ευκαιρίες για τις γυναίκες στον κατασκευαστικό κλάδο. ΠΕ3 Μεταφορά, προσαρμογή και αναβάθμιση του περιεχομένου

High Heels. Χτίζοντας ευκαιρίες για τις γυναίκες στον κατασκευαστικό κλάδο. ΠΕ3 Μεταφορά, προσαρμογή και αναβάθμιση του περιεχομένου High Heels Χτίζοντας ευκαιρίες για τις γυναίκες στον κατασκευαστικό κλάδο ΠΕ3 Μεταφορά, προσαρμογή και αναβάθμιση του περιεχομένου RNo 15 Συνολική δομή του προγράμματος κατάρτισης και μικτής μεθοδολογίας

Διαβάστε περισσότερα

100 Διοικητικές Ικανότητες, Μάνατζμεντ, Στρατηγική & Μάρκετινγκ

100 Διοικητικές Ικανότητες, Μάνατζμεντ, Στρατηγική & Μάρκετινγκ 100 Διοικητικές Ικανότητες, Μάνατζμεντ, Στρατηγική & Μάρκετινγκ 100.01 Επίπεδο: Ενδιάμεσο Προκειμένου να μπορέσει να μεγιστοποιήσει την απόδοσή του και να πετύχει τα αναμενόμενα αποτελέσματα ο μάνατζερ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού

Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Συντάκτες: Δημήτρης Πατρώνας Μάνος Παυλάκης Αθήνα, Ιούλιος 2011 1 Περιεχόμενα Πίνακας δραστηριοτήτων... 3 Εισαγωγή... 4 1. Δια Βίου Μάθηση και Εκπαίδευση...

Διαβάστε περισσότερα

Προσαρμογές αναλυτικών προγραμμάτων για τα Μαθηματικά στο Γυμνάσιο

Προσαρμογές αναλυτικών προγραμμάτων για τα Μαθηματικά στο Γυμνάσιο ΤΕΥΧΟΣ Α ΣΧΕΔΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ «Αναλυτικά Προγράμματα Μαθησιακών Δυσκολιών-Ενημέρωση-Ευαισθητοποίηση»

Διαβάστε περισσότερα