1. Αποτελεσματικός manager

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1. Αποτελεσματικός manager"

Transcript

1 1. Αποτελεσματικός manager Στόχος κλειδί: Η προσαρμογή ανάμεσα στα προσωπικά χαρακτηριστικά και στο τι έχει να κάνει κάποιος σαν manager, με αποτέλεσμα την ανάπτυξη του κατάλληλου management style. Η επιδίωξη αυτή της προσωπικής& επαγγελματικής ανάπτυξης θα φέρει : ανάληψη ευθύνης για την προσωπική μάθηση χρόνο για την ανασκόπηση της προσωπικής& επαγγελματικής ανάπτυξης εφαρμογή των ικανοτήτων και δυνατοτήτων σας εξερεύνηση διαφόρων πτυχών του εαυτού σας εξερεύνηση των αισθημάτων σας κατανόηση των στοιχείων που σας επηρεάζουν αποδοχή των προκλήσεων αποδοχή feedback από τους άλλους προσπάθεια να είστε πιο ανοιχτοί εμπιστοσύνη στις δυνατότητές σας αντίδραση στις αλλαγές καριέρας διαχείριση της επαγγελματικής σας ανάπτυξης 1. Αποτελεσματικός manager Οι προσωπικές δεξιότητες και ποιοτικά χαρακτηριστικά αποτελεσματικών managers συνοψίζονταιστηνικανότητανα: επικοινωνούν αποτελεσματικά επιλύουν προβλήματα με δημιουργικό τρόπο λαμβάνουναποφάσεις εργάζονται σαν μέλη ομάδων υποκινούν και ηγούνται ομάδων διαπραγματεύονται& επηρεάζουν διαχειρίζονται το χρόνο και θέτουν προτεραιότητες διαχειρίζονται την αλλαγή Το συμπέρασμα μελετών για τα ποιοτικά χαρακτηριστικά ηγετών καταλήγουν στην αυτογνωσία, στην διαχείριση των συναισθημάτων, αυτό-ϋποκίνηση και υποκίνηση των άλλων, αναγνώριση των αισθημάτων των άλλων, διαχείριση σχέσεων με αυτούς, απαντώντας, παράλληλα, με ταχύτητα στο γρήγορα εναλλασσόμενο περιβάλλον. (soft skills!!!) (Πολλοί managers τα αγνοούν, ενώ άλλοι τα έχουν αλλά δεν το γνωρίζουν!!!!)

2 1. Αποτελεσματικός 1. manager Αποτελεσματικός manager Ο Richard Boyatzis (1982) δημιούργησε ένα δεσμό ανάμεσα στην δεξιότητα του manager και την ατομική διοικητική αποτελεσματικότητα(έρευνα σε 2,000 managers σε41 είδηεργασιώνσε12 διαφορετικούςοργανισμούς). Διέκρινε ανάμεσα σε 2 επίπεδα δεξιότητας οριακή δεξιότητα (ικανοποιητική απόδοση) & ανώτερη δεξιότητα(εξαιρετική απόδοση) Ατομικές δεξιότητες Απαιτήσεις εργασίας Αποτελεσματικές δράσεις& συμπεριφορές Περιβάλλον οργανισμού 1. Αποτελεσματικός manager Ο Boyatzis εντόπισε18 γενικέςδεξιότητες management πουτμηματοποίησεσε5 τομείς. Αποτελούνται από ένα μίγμα γνώσεων, κινήτρων, ικανοτήτων, συνήθειες και απόψεις ατομικής εικόνας και κοινωνικού ρόλου. Αναλυτικότερα 1. Τομέας στόχου και ενεργειών management Αντίληψη τηςεπίδρασης : ενασχόλησημεσύμβολαισχύοςπουεπιδρούνστουςάλλους, ενασχόληση με το status και την υπόληψη Διαγνωστική χρήση μοντέλων: εντοπισμός& αναγνώριση δομών από ταξινόμηση πληροφοριών, κάνοντας χρήση μοντέλου, με το οποίο προσπαθεί να ερμηνεύσει τα γεγονότα Εστίαση στην απόδοση: τον απασχολεί το να κάνει κάτι καλύτερα Έγκαιρηδράση : Ηπροδιάθεσηναδρα, γιαναπετύχεικάτι 2. Τομέας ηγεσίας Μοντελοποίηση : ανάπτυξη μοντέλου που περιγράφει τη μορφή ή την δομή που παίρνει ένα σύνολο γεγονότων, ώστε το μοντέλο να εξάγεται από τις πληροφορίες. Αυτοπεποίθηση: να επιδεικνύει αποφασιστικότητα και να δηλώνει παρών, γνωρίζοντας πωςαυτόπουκάνεικαινιώθει, τοκάνεισωστά. Χρήση προφορικών παρουσιάσεων: να κάνει αποτελεσματικές προφορικές παρουσιάσεις σε καταστάσεις που αφορούν ένα προς ένα, ή σε εκατοντάδες ακροατές(παράλληλα με την οριακή δεξιότητα της λογικής σκέψης)

3 1. Αποτελεσματικός manager 3. Τομέας διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων Χρήσηκοινωνικήςισχύος : χρήσημορφώνεπιρροήςγιακτίσιμοσυμμαχιών, δικτύων, συμμαχιών, και ομάδων Διαχείριση διαδικασιών σε ομάδες: πρόκληση των άλλων να εργαστούν αποτελεσματικά σε ομάδες(μαζί με την οριακή δεξιότητα της ακριβούς αυτοενεργοποίησης και της θετικής άποψης) 4. Τομέας εστίασης στους άλλους Αντιληπτήαντικειμενικότητα: ικανότηταναείναισχετικάαντικειμενικός, αποφεύγοντας προκαταλήψεις Αυτοέλεγχος: ικανότητα να συγκρατεί προσωπικές ανάγκες ή επιθυμίες, στην υπηρεσία των αναγκών του οργανισμού Αντοχή& προσαρμοστικότητα : ικανότητα να αντέχει σε πολύωρη εργασία και να έχει την ευελιξία και τον προσανατολισμό ώστε να προσαρμόζεται στις αλλαγές της ζωής και του περιβάλλοντος του οργανισμού 5. Τομέας καθοδήγησης συνεργατών(subordinates) Οριακές δεξιότητες στην ανάπτυξη άλλων, αμεσότητα και χρήση πολύπλευρης ισχύος. 1. Αποτελεσματικός manager Ορισμός Δεξιότητας(Competence) «Είναι η ικανότητα να αποδίδει κανείς στις ενέργειές του, στα πλαίσια μιας θέσης ή λειτουργίας, σύμφωνα με τα standards που αναμένονται από την εργασία.» ( εργασία 1.1) Δεξιότητες στο πλαίσιο αντικρουόμενων αξιών Οι οργανισμοί μπορούν να έχουν αντικρουόμενες προσδοκίες από τους managers, ενώ μέσα τους υπάρχουν διαφορετικές υποκουλτούρες, που υποδεικνύουνδιαφορετικέςαξίες. Ακόμακαιμέσααπότοίδιοπόστο, ένας manager μπορεί να έχει να αντιμετωπίσει πολλές διαφορετικές απαιτήσεις. Αυτό γίνεται εμφανές στο διάγραμμα«δεξιότητες& πόλοι ηγεσίας στο πλαίσιο αντικρουόμενων αξιών.

4 1. Αποτελεσματικός manager Μοντέλο ανθρώπινων σχέσεων Ευελιξία Μοντέλο ανοιχτών συστημάτων 1. Κατανόηση εαυτού και άλλων 2. Διαπροσωπική επικοινωνία 3. Ανάπτυξη συνεργατών 1. Ζωήμέσασεαλλαγές 2. Δημιουργική σκέψη 3. Διαχείριση αλλαγών 1. Κτίσιμο ομάδων 2. Συμμετοχική λήψη αποφάσεων 3. Διαχείριση συγκρούσεων Καταλύτης Μέντορας Καινοτόμος Χρηματιστής 1. Χτίσιμο& διατήρηση βάσης ισχύος 2. Διαπραγμάτευσησυμφωνίας& δέσμευσης 3. Διαπραγμάτευση& πώληση ιδεών Εσωτερικό 1. Λήψη& οργάνωση πληροφοριών 2. Εκτίμηση πληροφοριών ρουτίνας 3. Απάντηση σε πληροφορίες ρουτίνας Καταγραφέας Παραγωγός Συντονιστής Διευθυντής Εξωτερικό 1. Προσωπικήπαραγωγικότητα& υποκίνηση 2. Υποκίνηση άλλων 3. Διαχείριση χρόνου& άγχους 1. Σχεδιασμός 2. Οργάνωση 3. Έλεγχος 1. Λήψη πρωτοβουλίας 2. Θέσπιση στόχων 3. Αποτελεσματική ανάθεση Μοντέλο εσωτερικής διαδικασίας Έλεγχος Μοντέλο λογικών στόχων 2. Αναπτύσσοντας αυτογνωσία ΓΕΝΙΚΑ Οι οργανισμοί, οιπελάτεςτουςκαιοι ενδιαφερόμενοι (stakeholders) γύρωαπόαυτούς, αποτελούνταιαπόομάδεςανθρώπων. Μέρος του ρόλου του manager είναι να επηρεάσει τους ανθρώπους αυτούς, για να πετύχει συγκεκριμένους στόχους. Γιατονλόγοαυτόμιασημαντικήπεριοχήτωνδεξιοτήτωνδιαχείρισης(managerial competence) περιλαμβάνει την προσπάθεια κατανόησης της συμπεριφοράς, με σκοπό να μπορείνατιςεπηρεάσει. Ένα σημείο εκκίνησης για να καταλάβει και να επηρεάσει κανείς τις συμπεριφορές των άλλων, είναι να καταλάβει και να επηρεάσει πρώτα την δική του. «Η αυτογνωσία και η αποδοχή είναι οι προϋποθέσεις για ψυχολογική υγεία, προσωπική ανάπτυξη, και την ικανότητα να γνωρίζει και να αποδέχεται κανείς τους άλλους. Ανθίζει κανείςότανεπιτρέπειστονεαυτότουναέχειθετικήαντίληψηγιατονίδιο, καιοισχέσεις με τους άλλους ανθίζουν, όταν τους αποδώσει κανείς αντίστοιχα θετική εκτίμηση» Karl Rogers (humanistic psychologist) «Οιάνθρωποιπροστατεύουντονεαυτότουςκαιτηνεικόναπουπροτιμούνναδείχνουν, λόγω ψυχολογικής πίεσης από δυσάρεστα συναισθήματα και από άλλες άμυνες Abraham Maslow (humanistic psychologist)

5 2. Αναπτύσσοντας αυτογνωσία Joe Luft Harry Ingham (1970) «βλέπουμε τον εαυτό μας διαφορετικά από ότι μας βλέπουν οι άλλοι» JoHari window Ανοιχτό Γνωστό σε εμάς και τους άλλους Κρυφό Γνωστό σε εμάς αλλά άγνωστο στους άλλους Τυφλό Γνωστό στους άλλους και όχισεεμάς Άγνωστο Άγνωστό σε εμάς και τους άλλους 2. Αναπτύσσοντας αυτογνωσία JoHary Window Ανοιχτότμήμα(open area): είναιτομέροςτουεαυτούμαςπουείναιγνωστόκαισε εμάς και στους άλλους Κρυφό τμήμα(hidden area): περιλαμβάνει πράγματα που γνωρίζουμε για τον εαυτό μας αλλά δεν είμαστε έτοιμοι να εξωτερικεύσουμε σε άλλους ανθρώπους Τυφλό τμήμα( Blind area): που περιλαμβάνει πράγματα που οι άλλοι μπορούν να δούνεσεεμάς, αλλάεμείςδενγνωρίζουμεγιατονεαυτόμας. Άγνωστο τμήμα(unknown area): που δεν είναι γνωστό ούτε σε εμάς, αλλά ούτε και στους άλλους, αλλά επηρεάζει την συμπεριφορά μας. Το μοντέλο υποδεικνύει και κάποιες από τις δυσκολίες που παρουσιάζονται στο management: είμαστε τυφλοί σε πολλά από τα χαρακτηριστικά μας και τις ικανότητές μας οιάλλοιμπορούνναέχουνμιατελείωςδιαφορετικήάποψηγιαεμάςαπόαυτήπου έχουμε για τον εαυτό μας. (Εργασία 2.1)

6 2. Αναπτύσσοντας αυτογνωσία Ποιες είναι οι αξίες σας? Οι διαφορές σε αξίες μπορεί να προκαλούν συγκρούσεις ανάμεσα σε άτομα μέσα σεεταιρείες. Οιαξίεςείναισταθεμέλιατηςύπαρξήςμας, καιέχονδημιουργηθείαπότα πρώιμα χρόνια της ζωής μας και της εκπαίδευσής μας, αποτελώντας την βάση τηςδημιουργίαςτωνσυμπεριφοράςκαιτωνπροσωπικώνπροτιμήσεώνμας. Οι οργανισμοί έχουν και αυτοί«αξίες» που συνήθως παρουσιάζονται στην αποστολήκαιτοόραμα, καιασυνείδηταστηνκουλτούρατουοργανισμού. Εάν οι προσωπικές αξίες, ταιριάζουν με αυτές του οργανισμού, τότε υπάρχει πλεονέκτημα. Εάνόχι, μπορείναπαρουσιαστούνπροβλήματαμεσυναδέλφους, καιτελικάμετηνκαριέρα. Παρόλα αυτά μπορεί πολλές φορές να υπάρχει απόσταση ανάμεσα στις«αξίες» του οργανισμού και στην πράξη. Στις περιπτώσεις αυτές τα άτομα αντιμετωπίζουνδίλλημαστηνλήψηαποφάσεων. 2. Αναπτύσσοντας αυτογνωσία Προσωπικότητα - Η προσωπικότητα μας κάνει μοναδικούς. Είναι υπεύθυνη για τον χαρακτηριστικό τρόπο σκέψης μας, και την συμπεριφορά μας σε κάθε περίπτωση. Μας οδηγεί σε σταθερές προτιμήσεις και συνήθειες. Αυτές οι προτιμήσεις δημιουργούνται συνήθως στην πρώτη 20ετία και παραμένουν σχετικά σταθερές για το υπόλοιπο της ζωής μας. - Η προσωπικότητα σχηματίζεται από τον συνδυασμό 4 κυρίων παραγόντων: γενετικοί παράγοντες: έρευνες σημειώνουν πως το 50% της προσωπικότητας βασίζεται σε κληρονομικούς γενετικούς παράγοντες Νεανικές εμπειρίες: οι συνθήκες αλληλεπίδρασης με τους γονείς, επηρεάζουν τηνανάπτυξητηςπροσωπικότητας. Πχ. Ηφύση& ηισχύςτουδεσμούγονέαπαιδιού, σχηματίζει την εμπιστοσύνη και την ικανότητα δημιουργίας σχέσεων Κοινωνικοποίηση: Η κουλτούρα και το περιβάλλον που μεγαλώνουμε, μας διδάσκει σχετικά με αξίες, πεποιθήσεις, και τρόπους συμπεριφοράς. Μάθησησανενήλικας: Σημαντικάγεγονόταόπωςτραυματικέςεμπειρίες, μετακίνηση σε νέες κουλτούρες, διαφοροποιούν κάποιες πτυχές της προσωπικότητας, παρόλο που το γενικό προφίλ παραμένει ίδιο.

7 2. Αναπτύσσοντας αυτογνωσία Μέτρηση Προσωπικότητας Δύο βασικές μέθοδοι μέτρησης προσωπικότητας είναι οι: NEO Personality Inventory (Trait approach) Mayers Briggs Type Inventory (Type approach) Κατά την μέτρηση προσωπικότητας πρέπει να λαμβάνονται υπόψη 3 βασικά θέματα: 1. Δεν υπάρχουν ιδανικά προφίλ. (δεν υπάρχουν σωστές& λάθος απαντήσεις. Κάθε προσωπικότητα είναι μοναδική) 2.Τοταίριασμαηόχιανάμεσασεάτομακαιτηνκατάστασήτους, πρέπειναλαμβάνονται υπόψη. (κάθε τύπος προσωπικότητας έχει δυνατά σημεία& προκλήσεις. Ότι χρειάζεται σε μια κατάσταση μπορεί να κάνει δύσκολη την προσαρμογή σε άλλες) 3.Οσκοπόςτηςανάλυσηςπροσωπικότηταςδενέχεινακάνει μετηναλλαγήτης προσωπικότητας. (διαχείριση αντιθέσεων ανάμεσα στην προσωπικότητα& τις απαιτήσεις της κατάστασης προσαρμόζοντας την συμπεριφορά, αναπτύσσοντας τον ρόλο μας, ή αλλάζοντας την κατάσταση.) 2. Αναπτύσσοντας αυτογνωσία Στοιχεία Προσωπικότητας(Personality Traits) Η προσωπικότητα μπορεί να περιγραφεί σαν ένα σύνολο στοιχείων όπως, σύνολο σκέψεων, αισθημάτων, και συμπεριφορών. Κάθε ένα από αυτά τα ίχνη είναι μια συνέχεια. Μοντέλο των 5 στοιχείων(5 factor model) Τα 5 στοιχεία είναι: Συναισθηματικότητα(Emotionality) εστιάζει στην συναισθηματική σταθερότητα σε σχέση με γενικευμένα συναισθήματα έντασης, άγχους, και γρήγορα εναλλασσόμενωνσυναισθημάτων. Εξωστρέφεια(Extraversion)περιγράφειανθρώπουςπουείναιφιλικοί, κοινωνικοί. Δεκτικότητα (Openness) τρόπος σκέψης, αφηρημένος και συμπερασματικός, ή μοντελοποιημένος, γήινος. Συνεργασιμότητα (Agreeableness) στενόμυαλος, ξεροκέφαλος, ή διαλλακτικός και ανοιχτός Συνειδητότητα (Conscientiousness) σχετίζεται με τον προσανατολισμό σε στόχους, και την τάξη, ή την ευελιξία.

8 2. Αναπτύσσοντας αυτογνωσία Στοιχεία Προσωπικότητας(Personality Traits) 1.Συναισθηματικότητα(Emotionality) Υψηλό σκορ στο στοιχείο αυτό χαρακτηρίζει ανθρώπους που νιώθουν έντονα αρνητικά συναισθήματα και δυσκολεύονται να λειτουργήσουν κάτω από πίεση. Χαμηλό σκορ χαρακτηρίζει ανθρώπους που ανταπεξέρχονται πολύ καλά σεκαταστάσειςπίεσης. Υψηλά σκορ: ταιριάζουν σε εργασίες όπου απαιτείται κατανόηση των συναισθημάτων των άλλων, όπως συμβουλευτική, εξυπηρέτηση πελατών. Χαμηλά σκορ : ταιριάζει σε περιβάλλοντα με υψηλή πίεση και έντονες αλλαγές όπως hi tech. 2.Εξωστρέφεια(Extraversion) Υψηλό σκορ χαρακτηρίζει ανθρώπους που είναι βέβαιοι(assertive), που χαίρονται την ταχύτητα στη ζωή τους, τους αρέσει το νέο και νιώθουν θετικά συναισθήματα. Αντίθετα, χαμηλά σκορ, χαρακτηρίζουν προτίμηση σε κλειστές ομάδες, οπαδός αντί ηγέτης, δίνοντας σημασία στην εκτέλεση έργων, με«σοβαρό» τρόποσκέψηςκαιπροτίμησησεαργόρυθμόζωής. Υψηλό σκορ ευνοεί περιβάλλοντα ομάδων, και εργασίες με κοινωνικές επαφές(marketing), βοηθάσεηγετικέςθέσεις, καιεταιρείεςμεγρήγορορυθμό. Το χαμηλό σκορ είναι αποτελεσματικό σε θέσεις με αυτονομία. 2. Αναπτύσσοντας αυτογνωσία Στοιχεία Προσωπικότητας(Personality Traits) 3.Δεκτικότητα (Openness) Υψηλό σκορ δείχνει προτίμηση : σε σκέψη με χρήση φαντασίας, στις τέχνες, στη μουσική, στα συναισθήματα των άλλων, στην διερεύνηση νέων δραστηριοτήτων ή λύσεων σε προβλήματα, στη θεωρητική σκέψη και σε ελεύθερηζωή. Χαμηλό σκορ οδηγεί σε: εστιασμένες& ρεαλιστικές σκέψεις, προτίμηση στην καθημερινή πραγματικότητα, έλλειψη ενδιαφέροντος για τις σκέψεις των άλλων, προτίμηση στις συνήθειες και στη σταθερότητα, και παραδοσιακές συντηρητικέςαξίες. Ένα άτομο με χαμηλό σκορ, ταιριάζει πολύ καλά σε εργασίες με εστίαση στιςκαθημερινέςεργασίεςκαιβρίσκειπρακτικέςλύσεις, όπωςένας manager εργοστασίου. Ένα άτομο με υψηλό σκορ, είναι ευτυχέστερος σε εργασίες που εμπεριέχουν καινοτομία, πειραματισμό, συμπερασματική σκέψη, πχ. Ανάπτυξη προϊόντων. 4.Συνεργασιμότητα (Agreeableness) Στην μια άκρη είναι όσοι είναι γενναιόδωροι, και τείνουν να έχουν εμπιστοσύνη στους άλλους.

9 2. Αναπτύσσοντας αυτογνωσία Στοιχεία Προσωπικότητας(Personality Traits) 4.Συνεργασιμότητα (συνέχεια) παρουσιάζονται συνήθως μετριοπαθείς, ανοιχτοί, έντιμοι, και προσαρμόζονταιστιςκαταστάσειςαπότοναπροκαλέσουντουςάλλους. Στηνάλληπλευρά, τοχαμηλόσκορ, δηλώνειαντίθεταχαρακτηριστικά. Ταάτομοδενεμπιστεύεταιτουςάλλους, καιαναρωτιέταιγατακίνητρατους. Μάχονται για τον εαυτό τους και είναι ανοιχτοί σε όσα έχουν καταφέρει. Ταιριάζει σε πολλές τυπικές περιπτώσεις management, όπου απαιτείται ένας βαθμός «ξεροκεφαλιάς». Ταάτομαπουτείνουνναείναιανταγωνιστικάκαιδύστροπα, καλύπτουν ρόλους σαν εκπρόσωποι οργανισμών σε δύσκολες εργασιακές καταστάσεις. Τα άτομα με υψηλό σκορ, ταιριάζουν σε ρόλους όπου απαιτείται συνεργασίακαιεμπιστοσύνη. Ένα μέτριο σκορ είναι σημαντικό σε διαπραγματευτές. 5.Συνειδητότητα (Conscientiousness) Χαμηλό σκορ τείνει να είναι άμεσο, αφήνει ανοιχτά options, δεν δένεται μετουςκανόνεςαφαιρείταισχετικάεύκολα, καιμιλάπρινσκεφτεί. Στηνάλλη πλευράτηςκλίμακας, ταάτομαείναικαλάπροετοιμασμένα, μεθοδικά, εστιασμένασεαποτελέσματακαιπειθαρχημέναστονεαυτότους. 2. Αναπτύσσοντας αυτογνωσία Στοιχεία Προσωπικότητας(Personality Traits) 5.Συνειδητότητα (συνέχεια) Το υψηλό σκορ μπορεί να είναι ευνοϊκό σε περιπτώσεις όπου κρίσιμες απαιτήσεις είναι η εστίαση και η απόδοση, όπως προϊστάμενος. Το χαμηλό σκορ είναι χρήσιμο όπου απαιτείται η ενασχόληση με πολλά έργα, και συχνές αλλαγές εστίασης, όπωςδημοσιογράφος.

10 2. Αναπτύσσοντας αυτογνωσία Ν(Emotion) Business Function Ε (Extrov) Business Function Ο (open) Business Function Προσωπικότητα& επιλογές καριέρας Χαμηλό Μεσαίο Υψηλό Sales & Retail, manufacturing, IT /telecoms, finance General Management IT/ systems Public Services, military, manufacturing Finance, IT/systems, operations & engineering Manufacturing, public services, government Finance, general management, operations & engineering, IT/systems Public Services, government, service firms Operations & engineering, HR/PR/communications, sales& marketing Finance, professional firms HR/PR/communications Finance, sales & retail, professional firms HR/PR/communications, sales Arts & media, professional firms Consulting, finance, Arts & Media IT/Telecoms, sales & retail General management, sales & marketing IT/telecoms, art & media Professional roles, consulting 2. Αναπτύσσοντας αυτογνωσία A (Agreeab) Business Προσωπικότητα& επιλογές καριέρας Χαμηλό Μεσαίο Υψηλό Manufacturing Professional firms, sales, finance, arts & media Function Some Professional roles Consulting, finance, general management, IT C(Consien) Business Function Arts & Media Consulting, sales& marketing Public services, military, government, finance Finance, IT / systems Public services, government, IT/communications Sales & marketing, operations & engineering, HR/PR/ communications IT/ telecoms, professional firms, manufacturing, sales & retail Operations & engineering, HR/PR/ communications, general management Παρόλο που όλα τα παραπάνω είναι χρήσιμα σαν περιγραφές των διαστάσεων της προσωπικότητας, δεν δείχνουν πολλά σχετικά με το τι κάνειτουςανθρώπουςναενεργούνμεσυγκεκριμένουςτρόπους. Για να το εντοπίσουμε αυτό, χρειάζεται να κάνουμε χρήση της θεωρίας Psychological Type Theory.

11 2. Αναπτύσσοντας αυτογνωσία Τύπος Προσωπικότητας(Personality Type) Θεωρίατων Catherine Briggs & Isabel Myers ( Carl Jung 1921) Ερμηνεύει και προβλέπει ενδιαφέροντα, αξίες, και κίνητρα. Στη βάση της θεωρίας κείται η ιδέα πως διαφορές& ομοιότητες στη συμπεριφορά δεν παρουσιάζονται τυχαία. Αντίθετα, μπορούμε να τις κατηγοριοποιήσουμε σύμφωνα με βασικές επιλογές που κάνουν τα άτομα. (MBTI Myers Briggs Type Indicator) Ηγνώσητουτύπουπροσωπικότηταςβοηθάστονεντοπισμόενδιαφερόντων& κινήτρων. Παρόλο που θεωρείται ψυχομετρικό test διαφέρει από άλλα στο ότι δεν μετρά«ίχνη», ή χαρακτηριστικά σε αριθμημένη κλίμακα, αλλά ζητά την επιλογή μιαςαπόκάποιεςεναλλακτικέςσεκάθεερώτηση, διαβαθμίζονταςτιςπροτιμήσεις. Δεν υπάρχουν σωστές& λάθος επιλογές, και δεν θεωρείται πως κάποιες επιλογές είναι καλύτερες από άλλες. 2. Αναπτύσσοντας αυτογνωσία Θεωρία τύπων Προσωπικότητας Η θεωρία παρέχει 4 κριτήρια ή διαστάσεις στις οποίες μπορεί να κατηγοριοποιηθεί η συμπεριφορά. Κάθε διάσταση έχει 2 επιλογές, κάποια από τις οποίες επιδεικνύει κάθεάτομο. Αποτέλεσμαείναιηδημιουργία16 πιθανώντύπωνπροσωπικότητας. Δεν υπάρχουν καλύτεροι ή χειρότεροι τύποι απλά είναι διαφορετικοί. Διαδικασίες : Αντίληψη ή πώς αντιλαμβανόμαστε τον κόσμο; Οι εναλλακτικές είναι η Αίσθηση και η Διαίσθηση Κρίση ή πώς παίρνουμε αποφάσεις σχετικά με τον κόσμο; Οι εναλλακτικές είναι τα Συναισθήματα και η Σκέψη Συμπεριφορές : (προσανατολισμός) Εάν εστιάζουμε στον εξωτερικό ή εσωτερικό κόσμο ; Οι επιλογές είναι Εξωστρεφής ή Εσωστρεφής (διαχείριση) Εάν χειριζόμαστε τον εξωτερικό κόσμο με περιέργεια και ευελιξία ή με αποφασιστικότητα ; Οι εναλλακτικές είναι η Αντίληψη και η Κρίση

12 2. Αναπτύσσοντας αυτογνωσία Θεωρία τύπων Προσωπικότητας Παρόλο που εξασκούμε όλες τις εναλλακτικές, υπάρχει μια σαφής προτίμηση ανάμεσά τους Η αναλογία με την οποία τις χρησιμοποιούμε εξαρτάται από την χρήση του αριστερού ή δεξιού τμήματος του εγκεφάλου. Έχουμε 2 χέρια, αλλά έχουμεσαφήπροτίμησησεένααπόαυτά. Μετηνεξάσκησηέρχεταικαιη ικανότητα, καιταάτομαείναιπιοεξασκημέναστηνπροτιμούμενηδιάσταση. (εργασία 2.2) 1. Στάση(Attitude Extravert/Introvert) 2. Αντίληψη ( Process Perception-(Sensing/Intuition) 3. Κρίση (Process Judging (Thinking/ Feeling) 4. Διαχείριση (Attitude Judging/Perception) 2. Αναπτύσσοντας αυτογνωσία Ο πίνακας ΜΒΤΙ τύπων Type Δυνατά σημεία Αδύνατα σημεία Attitudes (focus) Attitudes (management) Extravert (E) Introvert (I) Perception (P) Judging (J) Διατηρεί επαφή με τον κόσμο Επικοινωνεί ιδέες Του αρέσει να ενεργεί Αναλύει τις ιδέες σε βάθος Αφήνει χώρο στους άλλους να σκεφτούν Σκέφτεται πριν ενεργήσει ή μιλήσει Ανοιχτός σε εμπειρίες και πληροφορίες Άμεσος Προσαρμοστικός στην αλλαγή Διαχειρίζεται τον κόσμο λαμβάνοντας αποφάσεις Οργανώνει τους γύρω του Εργάζεται με βάση πρόγραμμα Μιλά υπερβολικά Δεν σκέπτεται αρκετά σε βάθος Δεν δίνει χρόνο στους άλλους να σκεφτούν Δεν επικοινωνεί τις σκέψεις του έγκαιρα Δεν συναναστρέφεται πολλούς ανθρώπους Δεν κερδίζει υποστηρικτές στις ιδέες του Ξεχνά να λάβει αποφάσεις Δεν σχεδιάζει όταν είναι απαραίτητο Δεν ακολουθεί Παίρνει αποφάσεις υπερβολικά γρήγορα χωρίς όλα τα στοιχεία Οργανώνει ακατάλληλα Απουσιάζει η αμεσότητα

13 2. Αναπτύσσοντας αυτογνωσία Ο πίνακας ΜΒΤΙ τύπων Type Δυνατά σημεία Αδύνατα σημεία Process (Judging) Process (perception) Feeling (F) Thinking (T) Sensing (S) Intuition (N) Λαμβάνει αποφάσεις που βοηθούν τους ανθρώπους Κρατά στο προσκήνιο τις ανθρώπινες αξίες Είναι διαλλακτικός Λαμβάνει αποφάσεις με βάση την δικαιοσύνη και την εντιμότητα Είναι αδιάλλακτος Συγκεντρώνει γεγονότα για το θέμα Γνωρίζει την τρέχουσα πραγματικότητα Είναι πολύ πρακτικός Έχει φαντασία και είναι δημιουργικός Βλέπει το νόημα αντί για γεγονότα Βλέπει στο μέλλον Βρίσκει τις σκληρές αποφάσεις δύσκολες στη λήψη Δεν ακολουθεί την λογική Είναι υπερβολικά διαλλακτικός σε ορισμένες περιπτώσεις Δεν λαμβάνει υπόψη τα λογικά συναισθήματα των ανθρώπων Είναι ψυχρός και απρόσωπος Είναι υπερβολικά αδιάλλακτος σε ορισμένες περιπτώσεις Δεν βλέπει το βαθύτερο νόημα Δεν λαμβάνει υπόψη το μέλλον Δεν έχει φαντασία Δεν είναι πρακτικός Χάνει τα γεγονότα Υποεκτιμά το παρόν 2. Αναπτύσσοντας αυτογνωσία Type Dynamics 1.Ηθεωρίααναφέρειπωςκαθώςυπάρχεικάποιαπροτίμησησεκάθεδιάσταση, υπάρχεικαιπροτίμησηανάμεσαστις2 διαδικασίες. Έτσιευνοείταιείτεηκρίση( συναίσθημα/ σκέψη) είτε η αντίληψη(αίσθηση/ διαίσθηση) Η προτιμώμενη διαδικασία ονομάζεται κυρίαρχη (dominant), και η άλλη βοηθητική(auxiliary). Η κυρίαρχη είναι η κινητήρια στην προσωπικότητά μας και υποστηρίζεταιαπότηνβοηθητική. 2.Οποιαδήποτε διαδικασία και αν προτιμούμε, την χρησιμοποιούμε στον προτιμώμενοπροσανατολισμό(εξωστρέφειαήεσωστρέφεια). Πχ. Προτίμηση διαίσθηση + εξωστρέφεια = αναζήτηση δυνατοτήτων σε ανθρώπους, δράση& συζήτηση για τις εμπειρίες και τις πιθανότητες με μεγάλο αριθμό ανθρώπων. Αντίθετα: Προτίμηση διαίσθηση + εσωστρέφεια = αναζήτηση δυνατοτήτων και τάσεων, σειδέες& απόψεις, ήσυχα, μόνοι ήσεμικρόκύκλοφίλωνήμελώντης οικογένειας.

14 2. Αναπτύσσοντας αυτογνωσία Type Dynamics 3.Ηεπιλογήτης2 ης συμπεριφοράς(διαχείριση) ( κρίση/αντίληψη), υποδεικνύει πως διαχειριζόμαστε τον κόσμο, απαντώντας στην ερώτηση«διαχειρίζομαι τον κόσμο με την κριτική μου διαδικασία, ή με την αντίληψη?» Για έναν εξωστρεφή η ενέργεια έρχεται από τον εξωτερικό κόσμο, και η απάντηση στην ερώτηση αναδεικνύει την κυρίαρχη διαδικασία τους, ενώ αντίθετα για τους εσωστρεφείς την βοηθητική διαδικασία. 4.Η διαφορά ανάμεσα στο πώς οι εξωστρεφείς και εσωστρεφείς χρησιμοποιούν την κυρίαρχή τους διαδικασία, είναι σημαντική για την κατανόησή τους. Οιεξωστρεφείςδιαχειρίζονταιστονκόσμομετηνκυρίαρχη(προτιμώμενη& πιοανεπτυγμένη) διαδικασίατους. Άραπαρουσιάζουντονκαλύτερότουςεαυτό. Σε αντίθεση οι εσωστρεφείς τον διαχειρίζονται με την βοηθητική τους διαδικασία, άρα δεν αντιμετωπίζουμε συχνά την προτιμώμενη(και πιο εξελιγμένη σε αυτούς). Αυτό τους φέρνει σε μειονεκτική θέση ειδικά σε μεγάλες ομάδες. (εργασία 2.3 case study) 2. Αναπτύσσοντας αυτογνωσία Τύπος& ιδιοσυγκρασία Ένα άλλο επίπεδο ανάλυσης που ενδιαφέρει τους managers είναι η ιδιοσυγκρασία. Αντίγιατις16 εναλλακτικέςμεβάσητουςτύπουςπροσωπικότητας, εντοπίζονται4 σημαντικοί συνδυασμοί που συνολικά ισχύουν σχεδόν για όλο τον πληθυσμό. Οι συνδυασμοί αυτοί αποτελούν τις 4 ιδιοσυγκρασίες και είναι: Διαίσθηση και Συναίσθημα (αιθεροβάμονες ): Καταλύτες αλλαγών, και πηγές ενέργειας. Θα αναζητήσουν δυνατότητες και ευκαιρίες με ανθρωποκεντρική προσέγγιση. Θα ανατρέψουν δεδομένα και θα καταλήξουν με νέες ιδέες και προσεγγίσεις. Ο ενθουσιασμός τους θα διατηρήσει τον οργανισμό σε επαφή με την αλλαγή Διαίσθηση και Σκέψη (Πρακτική φαντασία): Αρχιτέκτονες συστημάτων. Θα αναπτύξουν μακροπρόθεσμα πλάνα και προτάσεις για ανάπτυξη.θα παρέχουν ανάλυση και θεωρητικά πλάνα ανάπτυξης του οργανισμού, παλεύοντας για την μακροχρόνιαεπιτυχίατης.

15 2. Αναπτύσσοντας αυτογνωσία Τύπος& ιδιοσυγκρασία Αίσθηση και Αντίληψη (πρακτικοί) : Γνωστοί σαν trouble shooters ή διαπραγματευτές. Με άμεση κατανόηση των γεγονότων και πρακτική αντιμετώπισήτους, θαμετρήσουντιςκαταστάσειςκαιθααντιδράσουνγρήγορα& ευέλικτα. Νιώθουν να τους περιορίζουν οι κανόνες και τα σχέδια, ενώ έχουν την τάσηναζουνστοπαρόν, τοοποίοχειρίζονταιμεάνεση Αίσθηση και Κρίση (Γήινοι): Είναι γνωστοί σαν συντηρητές& φύλακες. Είναι συνήθως ιδιαίτερα εργατικοί και εξαρτώμενοι. Θα διαχειριστούν και θα διαφυλάξουν τα συστήματα που κάνουν τον οργανισμό να λειτουργεί, ενεργώντας με τρόπο βήμα-βήμα. Συνήθως οι δραστηριότητες πρέπει να έχουν χειροπιαστά αποτελέσματα και οι προαγωγές θα βασίζονται στην αξία και στα αποτελέσματα. Οιιδιοσυγκρασίεςπουαναφέρθηκανείναιβασικάδιαφορετικές. Παρόλααυτά, συνυπάρχουν όλες στους οργανισμούς. Ο καθένας μέσα στον οργανισμό θα πρέπει να εργαστεί στην κατεύθυνση κοινών στόχων και σκοπών, ανεξάρτητα από διαφορές στην ιδιοσυγκρασία. ΓΕΝΙΚΑ 3. Time management Έχει υποστηριχθεί πως η διαχείριση χρόνου είναι μια συνήθεια, και όπως με όλες τις συνήθειες, μπορεί να αλλάξει. Για να γίνει αυτό πρέπει να εντοπιστούν ποιες συνήθειες είναι λάθος, για ποιο λόγο υπάρχουν, τι πρέπει να γίνει διαφορετικά, και ναυπάρχειηδυνατότηταοινέεςναμπουνσεεφαρμογήμεένατρόποασφαλήκαι μη απειλητικό. Στόχος είναι η αλλαγή συμπεριφοράς όχι μόνο ο τρόπος σκέψης Τι είναι time management? (διαχείριση χρόνου) Σημαίνει τη λήψη ελέγχου στο πως δαπανάται ο χρόνος και τη λήψη ευαίσθητων αποφάσεων για τον τρόπο που θα χρησιμοποιηθεί. Είναι ακόμα να κάνεις καλύτερη χρήση χρόνου να κάνεις περισσότερα στο διαθέσιμο χρόνο ναμηνδαπανάςχρόνοσεάσχεταθέματα να δαπανάς περισσότερο χρόνο στα σημαντικά μέρη της εργασίας να αποφεύγεις τον πανικό της τελευταίας στιγμής.

16 3. Time management Αποτελεσματική διαχείριση χρόνου είναι: εντοπισμόςεκείνωντωνπεριοχώνπουέχεικανείςτονέλεγχο. εντοπισμόςτωνπεριοχώνπουπιστεύειπωςδενέχειτονέλεγχο, ενώτελικάτο έχει Αποδοχήτωνπεριοχώνόπουπράγματιδενέχειτονέλεγχο. Αλλαγήτουτρόπουζωήςώστεναέχεικανείςτονέλεγχο. Τυπικά λάθη στην διαχείριση χρόνου(time robbers) Ασαφής προτεραιότητες και κακός σχεδιασμός Διαχείριση τύπου«πεταλούδας» (butterfly management) Διακοπές Άλλοι δρόμοι διαφυγής Απροθυμία να πει κανείς«όχι». Κακή ποιότητα meetings DIY οπαδός(do it yourself) Αναποφασιστικότητα περνώ το χρόνο αντί αξιοποιώ τον χρόνο κενά διαστήματα προσοχή στις λεπτομέρειες Το τηλέφωνο τοβουνόμεταχαρτιά τα s 3. Time management Η αρχή της ευχαρίστησης(the pleasure principle) Πιθανάσφάλματαστηνδιαχείρισηχρόνου(Whetton et al (2000)) Κάνουμεαυτόπουμαςαρέσειπριναπό αυτόπουδενμαςαρέσει Κάνουμεαυτάπουξέρουμεπώςνατα κάνουμε γρήγορα, από αυτά που δεν ξέρουμε πώς να τα κάνουμε κάνουμεταεύκολαπρινταδύσκολα κάνουμε όσα χρειάζονται λίγο χρόνο πριν από όσα χρειάζονται πολύ κάνουμεαυτάγιαταοποίαέχουμε πόρους κάνουμε όσα είναι προγραμματισμένα πριν τα απρογραμμάτιστα ενεργούμε στις απαιτήσεις των άλλων πριντιςδικέςμας κάνουμεταεπείγονταπριντα σημαντικά αντιδρούμε άμεσα στις κρίσεις και τα επείγοντα Κάνουμε όσα προάγουν τους προσωπικούς μας στόχους ή τα «πολιτικά» απαραίτητα περιμένουμε έως το deadline πριν δράσουμε κάνουμε αυτά που ολοκληρώνονται άμεσα αντιδρούμεμεβάσητοποιοςτο ζητά αντιδρούμε με βάση των συνεπειών σε εμάς ασχολούμαστε με μικρά έργα πριν τα μεγάλα ασχολούμαστεμεταθέματαμε βάση το χρόνο άφιξης εργαζόμαστεμεβάσητηναρχή «squeaky wheel» εργαζόμαστε με βάση τις συνέπειες στην ομάδα

17 3. Time management Οι συνέπειες της κακής διαχείρισης χρόνου Η κακή διαχείριση χρόνου οδηγεί σε stress. Οι εργασίες που πρέπει να γίνουν συγκεντρώνονται και δεν ξέρει κανείς από πού να αρχίσει. Είναι η μεγαλύτερη πηγή του managerial stress. Οδηγεί σε crisis management όπου αρχίζει κανείς να αντιδρά ανάλογα με το ποιος πιέζει περισσότερο και φωνάζει πιο δυνατά. Βουνά με έγγραφα σχηματίζονται και το γραφείο στενάζει κάτω από το βάρος εργασιών, πουσυνεχώςαναβάλλονται, εγγράφωνπουδενέχουνκανκοιταχτεί, προσκλήσεις στις οποίες δεν έχει παρθεί η απόφαση εάν θα γίνουν αποδεκτές ή όχι. Το κακό management επηρεάζει και τους γύρω από τον manager. O manager νιώθει απαραίτητος, αναντικατάστατος, και πως όλα γυρίζουν γύρω από αυτόν. Αυτόμπορείνασυμβείκαιλόγωκακήςήανύπαρκτηςανάθεσης. Σπαταλείται επίσης χρόνος από το υπόλοιπο προσωπικό, που βασίζεται στην εργασία του manager για να ολοκληρώσει την δική του, ή καθώς μέσα στη σύγχυση, χάνονται ραντεβού& meetings. 3. Time management Οι χρυσοί κανόνες στη διαχείριση χρόνου 1.Ηλίστα«νακάνω» Κάντεμιαλίσταεργασιώνπουπρέπειναγίνουν. Αναθεωρήστετηνκαθημερινά. Τα γραπτά μένουν καλύτερα από την μνήμη. Σημειώστε το βαθμό σημαντικότητας δίπλα στις εργασίες. Δεν έχουν όλα την ίδια σπουδαιότητα. Κάντε λίστα βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων εργασιών, μικρών και μεγάλων. Από αυτές δημιουργήστε καθημερινές λίστεςμετιςεργασίεςτηςημέρας. 2. Καθορισμός προτεραιοτήτων Καθορίστε τα σημαντικά από τα επείγοντα. Τα επείγοντα έχουν άμεση επίδραση. Τα σημαντικά μεγάλη επίδραση. Ξεχωρίστε Σημαντικά& επείγοντα Επείγοντα Σημαντικά Ούτε σημαντικά ούτε επείγοντα Μηνμπείτεστονπειρασμόνακάνετεπρώταταεύκολα. Το20% τωνεργασιώνπαράγειτο 80% τωναποτελεσμάτων. Εντοπίστεαυτότο20% καιδώστετουπροτεραιότητα.

18 3. Time management Οι χρυσοί κανόνες στη διαχείριση χρόνου 2. Καθορισμός προτεραιοτήτων Μη σημαντικά Σημαντικά Μη επείγοντα αποδράσεις ρουτίνες συζητήσεις ανάπτυξη καινοτομία σχεδιασμός 2. αλληλογραφία τηλέφωνο διακοπές Επείγοντα 4. κρίσεις πιεστικά προβλήματα Projects σε deadline Με καλή διαχείριση χρόνου, θα μπορέσετε να μετακινήσετε την εργασία σας κυρίως στο τετράγωνο 4 όπου η εργασία σας έχει ιδιαίτερη βαρύτητα, αποτελεσματικότητα, είναι ισορροπημένηκαιπειθαρχημένη, καθώςκαιυπόέλεγχο. Υπερβολικάπολλάστοτετράγωνο3, οδηγείσε stressκαι burnout Υπερβολικά πολλά στο 2 οδηγεί σε βαρύτητα στα βραχυπρόθεσμα και διαχείριση κρίσεων Υπερβολικά πολλά στο 1 οδηγεί σε ανευθυνότητα και υπερβολική εξάρτηση όπως και αναποτελεσματικότητα 3. Time management Οι χρυσοί κανόνες στη διαχείριση χρόνου 3. Επανακαθορισμός της ημέρας, αφήνοντας τον καλύτερο χρόνο για την καλύτερη εργασία Αναλάβετε δράση για τα πιο σημαντικά, στο χρονικό σημείο ης ημέρας που είστε στην καλύτερη φόρμα. Πολλοί κρατάνε την καλύτερη φόρμα τους για ασήμαντα πράγματα. Κρατήστε την εργασία ρουτίνας για την στιγμή που είστε κουρασμένος, με χαμηλήενέργεια. 4. Εντοπισμός της καλύτερης χρήσης χρόνου εκείνη τη στιγμή Τελειώνονταςέναέργο, αποφασίστεεκείνητηστιγμήγιατοαμέσωςεπόμενο. Αποφύγετε το φαινόμενο organisational chocolate κουτσομπολιό, βόλτα στο κυλικείο για καφέ, κτλ. 5. Παραγωγική αναμονή Σκεφτείτετοχρόνοπουδαπανάταισεαναμονές. Έχειυπολογιστείπωςτο20% τουχρόνουσεαναμονές, μηνκάνονταςχρήσητωνκενών5-10 λεπτών, πουπροκύπτουν. Μεγάλα πράγματα επιτυγχάνονται σε μικρά χρονικά διαστήματα. Είναι καλό να ασχοληθείτε με πράγματα που δεν συμπαθείτε ιδιαίτερα. Το γεγονός πως θα ασχοληθείτε μόνογιαλίγοσαςβοηθάναξεκινήσετε. Καιότανξεκινήσετε, συνήθωςθασυνεχίσετε. 6.

19 3. Time management Οι χρυσοί κανόνες στη διαχείριση χρόνου 6. Η επίτευξη του σπουδαίου εκκίνηση Συνήθως αποφεύγουμε να ασχοληθούμε με σημαντικά, μεγάλα θέματα, καθώς μας πιέζουν συναισθηματικά. Για τον λόγο αυτό αποφεύγουμε συνήθως να θέτουμε deadlines στιςεργασίεςαυτές. Καλή τακτική είναι να σπάμε τα μεγάλα έργα σε μικρότερα μέχρι να νιώθουμε άνετα να ξεκινήσουμε. Το σπάσιμο αυτό βοηθά στην αποφυγή αναποφασιστικότητας και του αισθήματος υπερφόρτισης. Θέστε deadlines για τα μικρότερα έργα, ώστε να καλυφθεί ο απαιτούμενος χρόνος του μεγάλου. Ανταπόδοση θα είναι το αίσθημα επίτευξης. 7. Διπλασιασμός των χρημάτων Αφορά την δυνατότητα να κάνει κανείς περισσότερα από μία εργασία την ίδια ώρα. (πχ. Υπογραφή επιστολών μιλώντας στο τηλέφωνο). Αποφύγετε όμως να κάνετε κάτι σημαντικόόπουχρειάζεταιπολύενέργεια, γιανααποφύγετελάθηκαιτο butterfly management. 8.Κάνε το τώρα (παιδί στο σκοτάδι). Ο φόβος για κάτι μεγαλώνει συνεχώς μέσω της φαντασίας μέχρι που ξεπερνά τα όρια της πραγματικότητας. Τίποτα δεν είναι τόσο τρομακτικό, που όταν ξεκινήσεις ή«ανάψεις το φώς» δεν σε κάνει να νιώσεις καλύτερα. 3. Time management Οι χρυσοί κανόνες στη διαχείριση χρόνου 8.Κάνε το τώρα(συνέχεια) Το προληπτικό άγχος είναι χειρότερο από την πράξη. Αναρωτηθείτε για ποιο λόγο καθυστερείτε. Είναι έλλειψη πληροφοριών, έλλειψη αυτοπεποίθησης, έλλειψη υποκίνησης, ή σημείου εκκίνησης. Η αναποφασιστικότητα είναι ο μεγαλύτερος«κλέφτης χρόνου». Το να το κάνεις τώρα, εξοικονομεί, χρόνο& προσπάθεια. Στην περίπτωση έλλειψης πληροφοριών, 95%, δεν θα υπάρχουν καλύτερες πληροφορίες στο μέλλον. Εάν πράγματιχρειάζονταιεπιπλέονπληροφορίες, κάντεέναπλάνογιατηναπόκτησήτους. Ορισμένοι δεν προχωράνε καθώς λειτουργούν καλύτερα υπό πίεση. Στην περίπτωσηαυτήδημιουργήστεεικονικά deadlines. 9. Μιαφοράείναιαρκετή Δεν είναι εύκολο, αλλά είναι ανταποδοτικό- ασχοληθείτε με κάθε έγγραφο μόνο μιαφορά! Ήτουλάχιστονκάντεκάτιχρήσιμομεαυτό. Υπάρχουν 4 πράγματα που μπορείτε να κάνετε με ένα έγγραφο: Να το συράψετε Να ενεργήσετε Να το περάσετε σε άλλο πρόσωπο Να το αρχειοθετήσετε για αργότερα

20 3. Time management Οι χρυσοί κανόνες στη διαχείριση χρόνου 10.Ευταξία Έναμέροςγιακάθεπράγμα, καικάθεπράγμαστομέροςτου. Ηαρχειοθέτηση τώρα εξοικονομεί χρόνο. Η οριζόντια αρχειοθέτηση είναι αποτελεσματικότερη από την κάθετη. Το βουνό από χαρτιά στο γραφείο συνήθως αποτελείται από πράγματα που: 1. Θααποφασίσετεαργότερα 2. Δενσαςαρέσεινακάνετε 3. Είναιμεγάλαγια να τα ξεκινήσετε 4.Ελπίζετε πως θα εξαφανιστούν 5. Είναι δύσκολα στο χειρισμό τους. Τοπρώτοβήμαείναινασταματήσετετηναύξησητουόγκουμετοναχειρίζεστε κάθε εισερχόμενο έγγραφο μόνο μια φορά. Το επόμενο είναι να ξεπεράσετε την εξάρτηση νατοποθετείτεσημειώματασεέγγραφασταοποίαπρέπειναεπανέλθετε. Χρησιμοποιήστε τον χρόνο που είστε κουρασμένοι από άλλες δραστηριότητες για αρχειοθέτηση. Το τρίτο βήμα είναι να μην αφήσετε το βουνό να ξανασχηματιστεί ( η γεωλογία τους είναι τέτοια, που σχηματίζονται πανεύκολα και η σκόνη τα κάνει συμπαγή ) 11.Η ηλεκτρονική πεταλούδα Όπως υπήρξατε ανηλεής με το χειρισμό του βουνού χαρτιών, το ίδιο προσεκτικός πρέπει να είστε και με το ηλεκτρονικό πεδίο μάχης. Εξετάστε γρήγορα τα μηνύματα, διαγράψτε& αρχειοθετήστε άμεσα. Τα σκουπίδια στα s είναι πολλά, και υπάρχουν άλλα που δεν χρειάζονται άμεσες απαντήσεις. Επίσης επιλέξτε συγκεκριμένους χρόνους ενασχόλησης με τα s, όχι κάθε μισή ώρα! 3. Time management Οι χρυσοί κανόνες στη διαχείριση χρόνου 12.Φροντίστε τη χήνα με τα χρυσά αυγά. Η τήρηση των προηγούμενων κανόνων, θα βοηθήσει στην δημιουργία χρόνου, τον οποίοπρέπειναπροστατεύσετε. Εάν είστε εξαντλημένος, είναι απίθανο να εργαστείτε αποτελεσματικά. Φροντίστε τον εαυτό σας, βρείτε χρόνο για ξεκούραση, και μην αντιμετωπίζετε την ζωή σαν ένα συνεχή αγώνα. Κανείς δεν έγραψε στην επιτάφια πλάκα«θα ήθελα να περάσω περισσότερο χρόνο στο γραφείο». Έναςλόγοςπουπολλέςφορέςδενφροντίζουμετονεαυτόμας, είναιο αντιπαραγωγικός μονόλογος, που λειτουργεί σαν αρνητική σπείρα. είναι δύσκολο > αντιπαραγωγικός μονόλογος> χαμηλή αυτοεκτίμηση > είναι πιο δύσκολο (εργασία )

Τα εφόδια των εργαζομένων για την είσοδο και παραμονή στην εργασία

Τα εφόδια των εργαζομένων για την είσοδο και παραμονή στην εργασία Τα εφόδια των εργαζομένων για την είσοδο και παραμονή στην εργασία Όταν το άτομο έρχεται αντιμέτωπο για πρώτη φορά με την άμεση πράξη της αναζήτησης και εξεύρεσης εργασίας, πρέπει, ουσιαστικά, να εντοπίσει

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη ψυχολογικών δεξιοτήτων μέσα από τον αθλητισμό. Ψούνη Λίνα ΚΦΑ, Ψυχολόγος. MSc, υποψήφια διδάκτωρ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Ανάπτυξη ψυχολογικών δεξιοτήτων μέσα από τον αθλητισμό. Ψούνη Λίνα ΚΦΑ, Ψυχολόγος. MSc, υποψήφια διδάκτωρ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Ανάπτυξη ψυχολογικών δεξιοτήτων μέσα από τον αθλητισμό Ψούνη Λίνα ΚΦΑ, Ψυχολόγος. MSc, υποψήφια διδάκτωρ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Ποιες είναι οι ψυχολογικές Ο όρος «Εξάσκηση Ψυχολογικών Δεξιοτήτων» χρησιμοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Γνώση του εαυτού μας

Γνώση του εαυτού μας Γνώση του εαυτού μας Self awareness Η αυτογνωσία αναφέρεται σε: Συναισθήματα Σκέψεις Ενδιαφέροντα Ισχυρά & αδύνατα σημεία Αξίες Ικανότητες Στόχους Δεξιότητες Προτιμητέο στιλ επικοινωνίας 1 Γνώση του εαυτού

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Επιχειρήσεων

Διοίκηση Επιχειρήσεων 10 η Εισήγηση Δημιουργικότητα - Καινοτομία 1 1.Εισαγωγή στη Δημιουργικότητα και την Καινοτομία 2.Δημιουργικό Μάνατζμεντ 3.Καινοτομικό μάνατζμεντ 4.Παραδείγματα δημιουργικότητας και καινοτομίας 2 Δημιουργικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ. Ηγεσία

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ. Ηγεσία ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ηγεσία Διδάσκουσα: Αφροδίτη Δαλακούρα ΔΙΟΙΚΗΣΗ: ΟΙ ΡΟΛΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΗΓΕΤΗΣ MANAGER COACH 1 Κλασική-μηχανιστική αντίληψη Το παλιό μοντέλο διοίκησης: οικονομικές-υλικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΓΕΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ. Developing Leadership Skills

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΓΕΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ. Developing Leadership Skills ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΓΕΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ Developing Leadership Skills Στόχος του Προγράμματος Το πρόγραμμα για την Ανάπτυξη ηγετικών ικανοτήτων είναι μα πλήρης, αυτόνομη και ολοκληρωμένη εκπαιδευτική ενότητα με στόχο

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς «ΝΗΡΕΑΣ»

Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς «ΝΗΡΕΑΣ» Εργαστήριο δικτύωσης σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με θέμα: «Η συναισθηματική νοημοσύνη και η επίδρασή της στην εκπαιδευτική διαδικασία» 6 7 Μαΐου 2014 Κέντρο Πρόληψης των

Διαβάστε περισσότερα

C A R E E R H O G A N D E V E L O P ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ. Έκθεση για: Jane Doe ID: HB290576

C A R E E R H O G A N D E V E L O P ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ. Έκθεση για: Jane Doe ID: HB290576 S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P C A R E E R ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ Έκθεση για: Jane Doe ID: HB290576 Ημερομηνία: Αύγουστος 02, 2012 2

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση της αλλαγής στη σχολική μονάδα: Η περίπτωση της εισαγωγής των Νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων

Διαχείριση της αλλαγής στη σχολική μονάδα: Η περίπτωση της εισαγωγής των Νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων Διαχείριση της αλλαγής στη σχολική μονάδα: Η περίπτωση της εισαγωγής των Νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων Εισηγητές: Μάριος Στυλιανίδης, ΕΔΕ Ανδρέας Θεοδωρίδης, Διευθυντής Σχολείου Ανδρέας Κυθραιώτης, Διευθυντής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ Δρ. Μαρία Μαυροπούλου ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ; Διαφωνία μεταξύ δύο ή περισσοτέρων ατόμων ή ομάδων σε ένα θέμα αμοιβαίου ενδιαφέροντος Δρ. Μαρία Μαυροπούλου 1 ΟΜΑΔΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οργανωσιακή μάθηση. Εισηγητής : Δρ. Γιάννης Χατζηκιάν

Οργανωσιακή μάθηση. Εισηγητής : Δρ. Γιάννης Χατζηκιάν Οργανωσιακή μάθηση Εισηγητής : Δρ. Γιάννης Χατζηκιάν 1 Μάθηση είναι: Η δραστηριοποίηση και κατεύθυνση δυνάμεων για την όσο το δυνα-τόν καλύτερη προσαρμογή στο φυσικό και ιστορικό περιβάλλον. Η απόκτηση

Διαβάστε περισσότερα

Μια µατιά στην διαχείριση του χρόνου

Μια µατιά στην διαχείριση του χρόνου ΧΟΡΕΥΟΝΤΑΣ ΜΕ ΤΟ ΧΡΟΝΟ Μια µατιά στην διαχείριση µ η χ ρ η του χρόνου η ημέρα είναι ατελείωτη, για εκείνον που γνωρίζει πώς να την εκτιμά και να την εκμεταλλεύεται GOETHE H επιτυχία είναι μια διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΖΩΗΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ. Σακελλαρίου Κίμων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΖΩΗΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ. Σακελλαρίου Κίμων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΖΩΗΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Σακελλαρίου Κίμων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

CAREER MANAGEMENT Διοίκηση Καριέρας

CAREER MANAGEMENT Διοίκηση Καριέρας CAREER MANAGEMENT Διοίκηση Καριέρας Στόχος του Προγράμματος Το πρόγραμμα για την Διοίκηση Καριέρας (Career Management) είναι μα πλήρης, αυτόνομη και ολοκληρωμένη εκπαιδευτική ενότητα με στόχο την παροχή

Διαβάστε περισσότερα

Το παιχνίδι της χαράς

Το παιχνίδι της χαράς Ανοιχτό πρόγραμμα εκπαίδευσης Κατερίνα Πουλέα Παιδαγωγός Το παιχνίδι της χαράς Το παιχνίδι της χαράς Αετιδέων 15 & Βουτσινά Χολαργός 6944 773597 Ανοιχτό πρόγραμμα εκπαίδευσης Το Παιδαγωγικό Κέντρο Προσχολικής

Διαβάστε περισσότερα

ΗΓΕΣΙΑ & ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ: Πολυτέλεια ή Αναγκαιότητα;

ΗΓΕΣΙΑ & ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ: Πολυτέλεια ή Αναγκαιότητα; ΗΓΕΣΙΑ & ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ: Πολυτέλεια ή Αναγκαιότητα; ρ. Όλγα Επιτροπάκη Eπίκουρος Καθηγήτρια Οργανωσιακής Συµπεριφοράς & ιοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων, ALBA Επισκόπηση της παρούσας οµιλίας Έχει το

Διαβάστε περισσότερα

ΗΓΕΣΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟΤ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ

ΗΓΕΣΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟΤ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΗΓΕΣΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟΤ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ Κάθε σύγχρονη νοσηλευτική μονάδα απαιτεί: υψηλά πρότυπα απόδοσης σε ότι αφορά την ποιότητα και την ποσότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών έναν προϊστάμενο με

Διαβάστε περισσότερα

Έννοιες. Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένας ή περισσότεροι του ενός ανθρώπου, δημιουργούν και αναπτύσσουν μία επιχείρηση.

Έννοιες. Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένας ή περισσότεροι του ενός ανθρώπου, δημιουργούν και αναπτύσσουν μία επιχείρηση. Womens Business Gerasimos Tzamarelos, PhD 27 November 2014 Έννοιες Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένας ή περισσότεροι του ενός ανθρώπου, δημιουργούν και αναπτύσσουν μία επιχείρηση.

Διαβάστε περισσότερα

e-seminars Διοικώ 1 Επαγγελματική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων

e-seminars Διοικώ 1 Επαγγελματική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων e-seminars Πρωτοποριακή Συνεχής Επαγγελματική και Προσωπική Εκπαίδευση Επαγγελματική Βελτίωση Διοικώ 1 e Seminars Copyright Seminars & Consulting Page 1 Περιεχόμενα 1. Τι είναι «διοίκηση» 2. Η «διοίκηση»

Διαβάστε περισσότερα

e-seminars Πουλάω 1 Επαγγελματική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων

e-seminars Πουλάω 1 Επαγγελματική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων e-seminars Πρωτοποριακή Συνεχής Επαγγελματική και Προσωπική Εκπαίδευση Επαγγελματική Βελτίωση Πουλάω 1 e Seminars Copyright Seminars & Consulting Page 1 Περιεχόμενα 1. Η καταναλωτική συμπεριφορά των πελατών

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ»

«Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ» ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2015 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ, 7 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΤΟΜΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

e-seminars Αναπτύσσομαι 1 Προσωπική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων

e-seminars Αναπτύσσομαι 1 Προσωπική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων e-seminars Πρωτοποριακή Συνεχής Επαγγελματική και Προσωπική Εκπαίδευση Προσωπική Βελτίωση Αναπτύσσομαι 1 e Seminars Copyright Seminars & Consulting Page 1 Περιεχόμενα 1. Γιατί είναι απαραίτητη η ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

μαθημα δεύτερο: Βασικοί ορισμοί και κανόνεσ 9 MAΘΗΜΑ ΤΡΙΤΟ: Το συναισθηματικό μας υπόβαθρο 16

μαθημα δεύτερο: Βασικοί ορισμοί και κανόνεσ 9 MAΘΗΜΑ ΤΡΙΤΟ: Το συναισθηματικό μας υπόβαθρο 16 περιεχόμενα μάθημα πρώτο: αστρολογία & σχέσεις 6 μαθημα δεύτερο: Βασικοί ορισμοί και κανόνεσ 9 MAΘΗΜΑ ΤΡΙΤΟ: Το συναισθηματικό μας υπόβαθρο 16 ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ: με ποιον τρόπο αγαπάμε 42 ΜΑΘΗΜΑ ΠΕΜΠΤΟ: με

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί ένα σεμινάριο για τις συγκρούσεις;

Γιατί ένα σεμινάριο για τις συγκρούσεις; Σεμινάρια ΕΚΔΔΑ 2009-10 ΕΠΙΛΥΣΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ στον χώρο της Υγείας Γιατί ένα σεμινάριο για τις συγκρούσεις; Εάν τις διαχειριστούμε όπως συνήθως, μπορεί να: Οδηγήσουν σε προσωπικές αντιπάθειες Διαταράξουν/

Διαβάστε περισσότερα

TEACCH: ΘΕΡΑΠΕΙΑ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ & ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ. Β. Α. Παπαγεωργίου Παιδοψυχίατρος

TEACCH: ΘΕΡΑΠΕΙΑ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ & ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ. Β. Α. Παπαγεωργίου Παιδοψυχίατρος TEACCH: ΘΕΡΑΠΕΙΑ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ & ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Β. Α. Παπαγεωργίου Παιδοψυχίατρος Τι Είναι ο Αυτισμός; 1. Διαταραχή Επικοινωνίας: Επηρεάζει την κατανόηση και τη χρήση όλων των

Διαβάστε περισσότερα

Είδαμε τη βαθμολογία των μαθητών στα Μαθηματικά της προηγούμενης σχολικής χρονιάς. Ας δούμε τώρα πώς οι ίδιοι οι μαθητές αντιμετωπίζουν τα Μαθηματικά.

Είδαμε τη βαθμολογία των μαθητών στα Μαθηματικά της προηγούμενης σχολικής χρονιάς. Ας δούμε τώρα πώς οι ίδιοι οι μαθητές αντιμετωπίζουν τα Μαθηματικά. Γ. Οι μαθητές και τα Μαθηματικά. Είδαμε τη βαθμολογία των μαθητών στα Μαθηματικά της προηγούμενης σχολικής χρονιάς. Ας δούμε τώρα πώς οι ίδιοι οι μαθητές αντιμετωπίζουν τα Μαθηματικά. ΠΙΝΑΚΑΣ 55 Στάση

Διαβάστε περισσότερα

OPQ Προφίλ OPQ. Sales Report. Όνομα Κος Sample Candidate. Ημερομηνία 20 Σεπτεμβρίου 2013. www.ceb.shl.com

OPQ Προφίλ OPQ. Sales Report. Όνομα Κος Sample Candidate. Ημερομηνία 20 Σεπτεμβρίου 2013. www.ceb.shl.com OPQ Προφίλ OPQ Sales Report Όνομα Κος Sample Candidate Ημερομηνία 20 Σεπτεμβρίου 2013 www.ceb.shl.com ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παρούσα Έκθεση της SHL σας βοηθά να καταλάβετε την καταλληλότητα του Κος Sample Candidate

Διαβάστε περισσότερα

Δεξιότητες Παρουσίασης. Άννα Ξυνιστέρη

Δεξιότητες Παρουσίασης. Άννα Ξυνιστέρη 1 Δεξιότητες Παρουσίασης Άννα Ξυνιστέρη 2 Δεξιότητες Παρουσίασης - Κανόνες 3 Δεξιότητες Παρουσίασης - Στόχοι Ανάπτυξη δεξιοτήτων παρουσίασης Ικανότητα καλύτερου σχεδιασμού παρουσιάσεων Αντιμετώπιση ερωτο-απαντήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΓΟΝΙΟΥ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΓΟΝΙΟΥ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΓΟΝΙΟΥ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ Το να είσαι γονιός δεν είναι εύκολο πράγμα. Δεν υπάρχει ευκαιρία για πρόβα, δεν υπάρχουν σχολεία. Το μόνο που κουβαλάμε

Διαβάστε περισσότερα

Θα σε βοηθούσε για παράδειγμα να γράψεις και εσύ μια λίστα με σκέψεις σαν αυτή που έκανε η Ζωή και εμφανίστηκε ο «Αγχολέων»!

Θα σε βοηθούσε για παράδειγμα να γράψεις και εσύ μια λίστα με σκέψεις σαν αυτή που έκανε η Ζωή και εμφανίστηκε ο «Αγχολέων»! Η Ζωή είναι 8 χρονών και πριν 3 χρόνια ο παιδιάτρος και οι γονείς της, της εξήγησαν πως έχει Νεανική Ιδιοπαθή Αρθρίτιδα. Από τότε η Ζωή κάνει όλα αυτά που τη συμβούλεψε ο παιδορευματολόγος της και είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ, ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ, ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ, ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ Προσωπικότητα: Τα ιδιαίτερα και σχετικά σταθερά πρότυπα συμπεριφοράς, σκέψης και συναισθηματικής έκφρασης που παρουσιάζουν τα άτομα

Διαβάστε περισσότερα

Edward de Bono s. Six Thinking Hats. Εργαλείο Αξιολόγησης Ποιότητας & Αποτελεσµατικότητας (λήψης αποφάσεων και επίλυσης προβληµάτων)

Edward de Bono s. Six Thinking Hats. Εργαλείο Αξιολόγησης Ποιότητας & Αποτελεσµατικότητας (λήψης αποφάσεων και επίλυσης προβληµάτων) Edward de Bono s Six Thinking Hats Εργαλείο Αξιολόγησης Ποιότητας & Αποτελεσµατικότητας (λήψης αποφάσεων και επίλυσης προβληµάτων) ρ. Αικατερίνη Πουστουρλή, για το ΛΑΪΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΕΡΡΩΝ 19-01- Dr.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΝΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ. Negative feelings management

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΝΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ. Negative feelings management ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΝΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ Negative feelings management Στόχος του Προγράμματος Το πρόγραμμα για την Διαχείριση Αρνητικών Συναισθημάτων είναι μα πλήρης, αυτόνομη και ολοκληρωμένη εκπαιδευτική ενότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ. Public Relations Management

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ. Public Relations Management ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Public Relations Management Στόχος του Προγράμματος Το πρόγραμμα Διοίκηση Επικοινωνίας Δημοσίων Σχέσεων είναι ένα πλήρες και ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσιάσεις με Αντίκτυπο (High Impact Presentations) Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 19/10/2015

Παρουσιάσεις με Αντίκτυπο (High Impact Presentations) Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 19/10/2015 Παρουσιάσεις με Αντίκτυπο (High Impact Presentations) Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 19/10/2015 Τι Είναι μια Παρουσίαση Επικοινωνία σε προφορικό λόγο Η Σημασία του Προφορικού Λόγου (1) Έχει μεγαλύτερη δύναμη από

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ Personal Skills Inventory

Ερωτηματολόγιο ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ Personal Skills Inventory Ερωτηματολόγιο ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ Personal Skills Inventory Profetis Consulting Services ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ (Personal Skills Inventory) Profetis Consulting Services ΕΙΣΑΓΩΓΗ Εδώ θα

Διαβάστε περισσότερα

3 ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

3 ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 3 ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ερωτήσεις της µορφής «σωστό λάθος» Να χαρακτηρίσετε µε Σ (σωστό) ή µε Λ (λάθος) καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις. 1. Ένα ιδιωτικό

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις ΑΘΗΝΑ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015

Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις ΑΘΗΝΑ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015 Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις ΑΘΗΝΑ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015 Μάθηση και γνώση: μια συνεχής και καθοριστική αλληλοεπίδραση Αντώνης Λιοναράκης Στην παρουσίαση που θα ακολουθήσει θα μιλήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

Ν Η Π Ι Α Γ Ω Γ Ε Ι Ο

Ν Η Π Ι Α Γ Ω Γ Ε Ι Ο ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» Ν Η Π Ι Α Γ Ω Γ Ε Ι Ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Α. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ Σκοπός του Νηπιαγωγείου είναι να βοηθήσει τα παιδιά να αναπτυχθούν σωματικά, συναισθηματικά,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ 1 ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Α. ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Το πρόγραμμα ειδίκευσης στη συστημική διάγνωση που προσφέρει το Λόγω Ψυχής Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΛΛΑΓΗ ΩΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ

Η ΑΛΛΑΓΗ ΩΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ ATHENS UNIVERSITY OF ECONOMICS & BUSINESS Η ΑΛΛΑΓΗ ΩΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ Καθηγητής Δημήτρης Μπουραντάς Δ/ντής Executive MBA και M.Sc. in Human Resources Management ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

GENERATION Y. in the workplace. Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΜΠΣ Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού

GENERATION Y. in the workplace. Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΜΠΣ Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού GENERATION Y in the workplace Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΜΠΣ Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού Τι θα συζητήσουμε Γνωριμία με τη γενιά Υ Η έρευνά μας Αποτελέσματα της έρευνάς μας Προσέλκυση Παρακίνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Γιατί η Ρομποτική στην Εκπαίδευση; A) Τα παιδιά όταν σχεδιάζουν, κατασκευάζουν και προγραμματίζουν ρομπότ έχουν την ευκαιρία να μάθουν παίζοντας και να αναπτύξουν δεξιότητες Η

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Έρευνα της ManpowerGroup για την Έλλειψη Ταλέντου στην Ελλάδα - 2013

Ετήσια Έρευνα της ManpowerGroup για την Έλλειψη Ταλέντου στην Ελλάδα - 2013 ManpowerGroup Μεσογείων 2-4 Πύργος Αθηνών 115 27 Αθήνα WWW.MANPOWERGROUP.GR T: 210 32.24.301 Ετήσια Έρευνα της ManpowerGroup για την Έλλειψη Ταλέντου στην Ελλάδα - 2013 Ταυτότητα Έρευνας Δείγμα: Ελλάδα:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΙ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΙ Ακ. έτος 2013-14 ΗΓΕΣΙΑ ΗΓΕΤΕΣ ΚΑΙ ΗΓΕΣΙΑ Ηγέτης: Το άτομο που στο πλαίσιο ενός συνόλου ασκεί την μεγαλύτερη επιρροή στα υπόλοιπα μέλη (δεν ταυτίζεται πάντα με την

Διαβάστε περισσότερα

Ένα ερωτηματολόγιο που θα σας βοηθήσει να γνωρίσετε καλύτερα τον αγωνιστικό σας εαυτό!

Ένα ερωτηματολόγιο που θα σας βοηθήσει να γνωρίσετε καλύτερα τον αγωνιστικό σας εαυτό! Επιμέλεια-μετάφραση: Αλέξανδρος Νικολόπουλος, Ph.D. Ένα ερωτηματολόγιο που θα σας βοηθήσει να γνωρίσετε καλύτερα τον αγωνιστικό σας εαυτό! Πόσο ψυχολογικά προετοιμασμένος μπορεί να είστε πριν από έναν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ. Σακελλαρίου Κίμων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα

ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ. Σακελλαρίου Κίμων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Σακελλαρίου Κίμων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Επιχειρήσεων

Διοίκηση Επιχειρήσεων 8ο Μονοπάτι Επιχειρηματικότητας Διοίκηση Επιχειρήσεων Θεόδωρος Παναγιωτόπουλος Σύμβουλος Ανθρώπινου Δυναμικού Θεσσαλονίκη, 17 Ιουνίου 2015 Ας γνωριστούμε! Θεόδωρος Παναγιωτόπουλος Σπουδές στη Διοίκηση

Διαβάστε περισσότερα

Υπεύθυνη Επιστημονικού Πεδίου Χρυσή Χατζηχρήστου

Υπεύθυνη Επιστημονικού Πεδίου Χρυσή Χατζηχρήστου «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Υποέργο 1: «Εκπόνηση Προγραμμάτων Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και οδηγών για τον εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

2% 20% 20% ΚύπροςΚύπρος 23.000

2% 20% 20% ΚύπροςΚύπρος 23.000 ΧΑΡΙΣΜΑΤΙΚΑ ΠΑΙΔΙΑ Ψηλές Ικανότητες 2% 20% 20% ΚύπροςΚύπρος 23.000 ΧΑΡΙΣΜΑΤΙΚΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑ ΣΑΣ ΠΑΙΔΙΑ! ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΑ ΒΟΗΘΗΣΤΕ ΤΑ! ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΧΑΡΙΣΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ Πρώτο Σημαντικό Βήμα Σωστή Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΔΙΚΗ ΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ. Creating my own company

ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΔΙΚΗ ΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ. Creating my own company ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΔΙΚΗ ΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Creating my own company Στόχος του Προγράμματος Το πρόγραμμα με τίτλο «Δημιουργώντας την Δική μου Επιχείρηση» είναι μα πλήρης, αυτόνομη και ολοκληρωμένη εκπαιδευτική

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάπτυξη της κουλτούρας και του κλίματος του σχολείου

Η ανάπτυξη της κουλτούρας και του κλίματος του σχολείου Η ανάπτυξη της κουλτούρας και του κλίματος του σχολείου Δρ Ανδρέας Κυθραιώτης Δρ Δημήτρης Δημητρίου Δρ Παναγιώτης Αντωνίου Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Νεοπροαχθέντων. Διευθυντών Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Δεν υπάρχουν καλοί και κακοί μαθητές.

Δεν υπάρχουν καλοί και κακοί μαθητές. ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Δεν υπάρχουν καλοί και κακοί μαθητές. Είναι οι τεχνικές που εφαρμόζουν κατά τη διάρκεια της μελέτης που τους κάνουν να διαφέρουν, αλλά και η αυτοπεποίθηση που έχει ο κάθε μαθητής. Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

Γλωσσάρι Το γλωσσάρι του MATURE Ανδραγωγική Άτομα μεγαλύτερης ηλικίας Δεξιότητες Δέσμευση

Γλωσσάρι Το γλωσσάρι του MATURE Ανδραγωγική Άτομα μεγαλύτερης ηλικίας Δεξιότητες Δέσμευση Γλωσσάρι Η ομάδα MATURE διαθέτει σημαντική εμπειρία στη διαχείριση και υλοποίηση Ευρωπαϊκών προγραμμάτων και γνωρίζει ότι τα ζητήματα επικοινωνίας ενδέχεται να προκαλέσουν σύγχυση. Προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες διαχείρισης του θυμού και της επιθετικότητας των παιδιών:

Οδηγίες διαχείρισης του θυμού και της επιθετικότητας των παιδιών: Οδηγίες διαχείρισης του θυμού και της επιθετικότητας των παιδιών: 1. Αν αισθάνεστε ως γονείς πως δεν έχετε καταφέρει να αντιμετωπίζετε ικανοποιητικά τον θυμό του παιδιού σας, ξεκινήστε να διαβάζετε, να

Διαβάστε περισσότερα

Εντυπώσεις μαθητών σεμιναρίου Σώμα - Συναίσθημα - Νούς

Εντυπώσεις μαθητών σεμιναρίου Σώμα - Συναίσθημα - Νούς Εντυπώσεις μαθητών σεμιναρίου Σώμα - Συναίσθημα - Νούς A...Τα αισθήματα και η ενεργεία που δημιουργήθηκαν μέσα μου ήταν μοναδικά. Μέσα στο γαλάζιο αυτό αυγό, ένιωσα άτρωτος, γεμάτος χαρά και αυτοπεποίθηση.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: ΛΕΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΗ ΛΕΚΤΙΚΗ. ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: 3. Δημιουργία και Βελτίωση Κοινωνικού Εαυτού

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: ΛΕΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΗ ΛΕΚΤΙΚΗ. ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: 3. Δημιουργία και Βελτίωση Κοινωνικού Εαυτού ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: ΛΕΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΗ ΛΕΚΤΙΚΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: 3. Δημιουργία και Βελτίωση Κοινωνικού Εαυτού ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ: 3.2. Ανάπτυξη Κοινωνικών Δεξιοτήτων και Σχέσεων ΤΑΞΗ: Α Γυμνασίου ΧΡΟΝΟΣ: 1 διδακτική περίοδος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. Ημερομηνία Εκπαιδευτική ενότητα Τίτλος μαθήματος Διάρκεια

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. Ημερομηνία Εκπαιδευτική ενότητα Τίτλος μαθήματος Διάρκεια 1 ΧΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ Υπολογιστικά φύλλα 2 ΧΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ Internet και ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 3 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Tο οικονομικό, πολιτικό και κοινωνικό περιβάλλον των επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ

ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ Γκορέζης Παναγιώτης Επιστημονικός Συνεργάτης ΑΠΘ Μπέλλου Βικτώρια Επίκ. Καθηγήτρια ΠΘ 2 Αντίληψη Διαδικασία λήψης & ερμηνείας των ερεθισμάτων του περιβάλλοντος Βοηθούν στην επεξεργασία

Διαβάστε περισσότερα

Θέλετε να δημιουργήσετε τη δική σας επιχείρηση;

Θέλετε να δημιουργήσετε τη δική σας επιχείρηση; Θέλετε να δημιουργήσετε τη δική σας επιχείρηση; Οπλιστείτε με επιμονή Πιστέψτε στον εαυτό σας Θέστε τους στόχους σας Και προετοιμαστείτε κατάλληλα. Η συνταγή της επιτυχίας λέει ότι αν κάποιος θέλει θα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ. Communications Crisis Management

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ. Communications Crisis Management ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ Communications Crisis Management ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ Καράβια βουλιάζουν. Αεροσκάφη πέφτουν. Προϊόντα ανακαλούνται. Εταιρίες μηνύονται για ληγμένα τρόφιμα ή

Διαβάστε περισσότερα

Συνέντευξη Επιλογής ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΟΠΑ. Βίκτωρας Κούκης-Ραφαηλίδου Μυροφόρα Σύμβουλοι Γραφείου Διασύνδεσης

Συνέντευξη Επιλογής ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΟΠΑ. Βίκτωρας Κούκης-Ραφαηλίδου Μυροφόρα Σύμβουλοι Γραφείου Διασύνδεσης ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΟΠΑ Συνέντευξη Επιλογής Βίκτωρας Κούκης-Ραφαηλίδου Μυροφόρα Σύμβουλοι Γραφείου Διασύνδεσης Το Γραφείο Διασύνδεσης ΟΠΑ συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ 2014/2015 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ: ΕΝΝΟΙΕΣ, ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ / ΤΑ ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΜΟΝΤΕΛΑ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΤΑ 7S ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ / ΠΟΤΕ & ΠΩΣ ΑΛΛΑΖΕΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΑΓΧΟΥΣ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΑΓΧΟΥΣ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΑΓΧΟΥΣ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: Τι είναι άγχος: Είναι ο τρόπος με τον οποίο αντιδρά το μυαλό και το σώμα σας σε κάθε νέα απειλητική ή συγκινησιακή ( συναρπαστική ) κατάσταση.

Διαβάστε περισσότερα

Επιλογή κατάλληλου προσωπικού με τη χρήση ψυχομετρικών εργαλείων

Επιλογή κατάλληλου προσωπικού με τη χρήση ψυχομετρικών εργαλείων Εισηγητής: Γιώργος Χάρος, Executive Director People Solutions, ICAP Group gharos@icap.gr Επιλογή κατάλληλου προσωπικού με τη χρήση ψυχομετρικών εργαλείων Πέμπτη 14 Οκτωβρίου 2010 1 Πριν την επιλογή Στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 3 ο

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 3 ο ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Κεφάλαιο 3 ο Διεύθυνση-Παρακίνηση 3.1. Ηγεσία-Βασικές έννοιες Η επιτυχία των επιχειρήσεων ή των οργανισμών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΤΕ ΗΓΕΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΑΣ;

ΕΙΣΤΕ ΗΓΕΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΑΣ; ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕ ΤΟ 3 επιχειρηµατικές διαλέξεις ΕΙΣΤΕ ΗΓΕΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΑΣ; 1984, 1991, 2006 Wilson Learning Worldwide Inc. WLW 46663 Challenge 1 O Ηγέτης-Manager: Επιτυγχάνοντας υψηλή απόδοση µε αίσθηµα

Διαβάστε περισσότερα

από ευχάριστες δραστηριότητες, όπως εκείνες της προανάγνωσης,, ενώ παράλληλα συνειδητοποιούν το φωνημικό χαρακτήρα της γλώσσας και διακρίνουν τα

από ευχάριστες δραστηριότητες, όπως εκείνες της προανάγνωσης,, ενώ παράλληλα συνειδητοποιούν το φωνημικό χαρακτήρα της γλώσσας και διακρίνουν τα ΔΕΥΤΕΡΑ Προσέλευση νηπίων και αυθόρμητες δραστηριότητες στις οργανωμένες γωνιές της τάξης. Το ελεύθερο παιχνίδι είτε ατομικό,είτε ομαδικό σε ελκυστικά οργανωμένες γωνιές επιτρέπει στα παιδιά να χρησιμοποιούν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΗΓΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΣΤΙΑΣΗ ΣΕ ΠΕΛΑΤΗ & ΑΓΟΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΗΓΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΣΤΙΑΣΗ ΣΕ ΠΕΛΑΤΗ & ΑΓΟΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΗΓΕΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΣΤΙΑΣΗ ΣΕ ΠΕΛΑΤΗ & ΑΓΟΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΗΧΑΝΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις για τις προαγωγικές και απολυτήριες ενδοσχολικές εξετάσεις μαθητών/τριών με ΕΕΑ ή και αναπηρία:

Προτάσεις για τις προαγωγικές και απολυτήριες ενδοσχολικές εξετάσεις μαθητών/τριών με ΕΕΑ ή και αναπηρία: Προτάσεις για τις προαγωγικές και απολυτήριες ενδοσχολικές εξετάσεις μαθητών/τριών με ΕΕΑ ή και αναπηρία: 1. Η διαφοροποιημένη αντιμετώπιση κατά τη διαδικασία εξέτασης των μαθητών/τριών με ΕΕΑ ή και αναπηρία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΕΣ, ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΚΙΝΗΤΡΑ ΣΤΗΦΥΣΙΚΗΑΓΩΓΗ. Σακελλαρίου Κίμων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα

ΑΜΟΙΒΕΣ, ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΚΙΝΗΤΡΑ ΣΤΗΦΥΣΙΚΗΑΓΩΓΗ. Σακελλαρίου Κίμων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΑΜΟΙΒΕΣ, ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΚΙΝΗΤΡΑ ΣΤΗΦΥΣΙΚΗΑΓΩΓΗ Σακελλαρίου Κίμων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Business Consultants

Business Consultants Business Consultants If you do nothing unexpected, nothing unexpected will happen Business Consultants Η εταιρεία ΑΜΣ δραστηριοποιείται στους τομείς του Business Consulting (υμβούλευση Επιχειρήσεων), του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ «ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ ΓΙΑ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ»

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ «ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ ΓΙΑ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ» ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ «ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ ΓΙΑ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ» Σκοπός της εκπόνησης του Προγράμματος Αγωγής Υγείας ήταν Να γνωρίσουν τα παιδιά το σώμα τους και βασικές του λειτουργίες. Nα γνωρίσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ «ΜΕΝΤΟΡΑΣ» ΕΠΙΠΕΔΟ 5, ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ EQF

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ «ΜΕΝΤΟΡΑΣ» ΕΠΙΠΕΔΟ 5, ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ EQF ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ «ΜΕΝΤΟΡΑΣ» ΕΠΙΠΕΔΟ 5, ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ EQF Πρόγραμμα LLP LDV TOI 12 AT 0015 Συντονιστής προγράμματος: Schulungszentrum Fhnsdrf Εταίροι: University f Gthenburg Municipality f Tjörns

Διαβάστε περισσότερα

CAREER COUNSELLING Eleni Kargakou-Human Resources Advisor

CAREER COUNSELLING Eleni Kargakou-Human Resources Advisor ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ & ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΝΩΣΕΙΣ-ΣΠΟΥΔΕΣ 1 Ποιος ήταν ο λόγος που ακολουθήσατε αυτό τον κλάδο? Τι σας είχε κινήσει το ενδιαφέρον? 2 Τι σας ενδιέφερε

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Δημιουργικότητας για Παραγωγή Ιδεών

Τεχνικές Δημιουργικότητας για Παραγωγή Ιδεών Τεχνικές Δημιουργικότητας για Παραγωγή Ιδεών Ιωάννα Γαρέφη, MSc Σεμινάριο: «Δημιουργικότητα: Μοχλός Ανάπτυξης της Καινοτομίας και της Ανταγωνιστικότητας» Θεσσαλονίκη, 3/5/2012 Attribute Listing Κατάλογος

Διαβάστε περισσότερα

Το παιδί μου έχει αυτισμό Τώρα τι κάνω

Το παιδί μου έχει αυτισμό Τώρα τι κάνω Το παιδί μου έχει αυτισμό Τώρα τι κάνω Το όνειρο Ένα ζευγάρι περιμένει παιδί. Τότε αρχίζει να ονειρεύεται αυτό το παιδί. Κτίζει την εικόνα ενός παιδιού μέσα στο μυαλό του. Βάσει αυτής της εικόνας, κάνει

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ- ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ»

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ- ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ» ΕΠΙΤΑΓΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Α.Ε.Ι. ΚΑΙ Τ.Ε.Ι. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ- ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ» Βασικός στόχος του προγράμματος είναι

Διαβάστε περισσότερα

Απελευθερώστε τη δυναμική της επιχείρησής σας

Απελευθερώστε τη δυναμική της επιχείρησής σας Απελευθερώστε τη δυναμική της επιχείρησής σας Εφαρμοσμένες ΛΥΣΕΙΣ για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Εκπαιδευτικά Σεμινάρια Ανάπτυξη Πωλήσεων Ανδρόμαχος Δημητροκάλλης, MBA Management

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΠΑΤΣΑΤΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΑΕΜ:3196 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΥΕ258 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΠΑΤΣΑΤΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΑΕΜ:3196 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΥΕ258 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 2015 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΥΕ258 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΠΑΤΣΑΤΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΑΕΜ:3196 ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΓΡΙΒΑ ΕΛΕΝΗ 5/2/2015 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αυτό το portfolio φτιάχτηκε

Διαβάστε περισσότερα

Η συναισθηματική νοημοσύνη βασικός παράγων επιτυχίας

Η συναισθηματική νοημοσύνη βασικός παράγων επιτυχίας Η συναισθηματική νοημοσύνη βασικός παράγων επιτυχίας 1 IQ επιτυχημένοι EQ 2 Επιτυχία = ΕΠΙ-ΤΗΣ-ΤΥΧΗΣ Είναι η ικανότητα να πραγματοποιεί κανείς τους στόχους του εν προκύπτει κατά τύχη αλλά μόνο αν κανείς

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Ρώσσης, Φάνη Στυλιανίδου Ελληνογερμανική Αγωγή. http://www.creative-little-scientists.eu

Δημήτρης Ρώσσης, Φάνη Στυλιανίδου Ελληνογερμανική Αγωγή. http://www.creative-little-scientists.eu Τι έχουμε μάθει για την προώθηση της Δημιουργικότητας μέσα από τις Φυσικές Επιστήμες και τα Μαθηματικά στην Ελληνική Προσχολική και Πρώτη Σχολική Ηλικία; Ευρήματα για την εκπαίδευση στην Ελλάδα από το

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνία. Δρ. Βασιλική Καζάνα

Επικοινωνία. Δρ. Βασιλική Καζάνα Επικοινωνία Δρ. Βασιλική Καζάνα Αναπλ. Καθηγήτρια ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Δράμας Εργαστήριο Δασικής Διαχειριστικής Τηλ. & Φαξ: 25210 60435 E-mail: vkazana@teikav.edu.gr

Διαβάστε περισσότερα

Οργανωτική Θεωρία και Οργανωσιακή Συμπεριφορά

Οργανωτική Θεωρία και Οργανωσιακή Συμπεριφορά ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Οργανωτική Θεωρία και Οργανωσιακή Συμπεριφορά Ενότητα 2: Προσωπικά Χαρακτηριστικά Ευγενία Πετρίδου Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

«Βασικά Μάιος 2011 ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ. ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Ελένη Άννα Καλούδη Σύµβουλος Σταδιοδροµίας Γ..

«Βασικά Μάιος 2011 ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ. ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Ελένη Άννα Καλούδη Σύµβουλος Σταδιοδροµίας Γ.. Εκπαιδευτικά Εργαστήρια Συµβουλευτικής Σταδιοδροµίας µε γενικό τίτλο «Βασικά Θέµατα για τη µετάβαση των νέων στην παραγωγική διαδικασία» Μάιος 2011 ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ. ΠΩΣ Η ΑΥΤΟΕΙΚΟΝΑ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρήσεις 2.0 & Η Νέα Επιχειρηματικότητα. Επιχειρηματικότητα. Εισηγητής: Βασίλης Δαγδιλέλης

Επιχειρήσεις 2.0 & Η Νέα Επιχειρηματικότητα. Επιχειρηματικότητα. Εισηγητής: Βασίλης Δαγδιλέλης Επιχειρήσεις 2.0 & Η Νέα Επιχειρηματικότητα Επιχειρηματικότητα Εισηγητής: Βασίλης Δαγδιλέλης Ποια είναι η «δημόσια εικόνα» της; Οπωσδήποτε δεν είναι πάντοτε μια έννοια «θετικά φορτισμένη» τουλάχιστον στη

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενα θέματα. στο μάθημα. Αρχές οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων

Προτεινόμενα θέματα. στο μάθημα. Αρχές οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων Προτεινόμενα θέματα στο μάθημα Αρχές οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων ΟΜΑΔΑ Α: Ερωτήσεις Σωστού Λάθους Στις παρακάτω προτάσεις να γράψετε δίπλα στον αριθμό της καθεμιάς τη λέξη Σωστό αν κρίνετε ότι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι 2014/2015 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ ΦΑΣΜΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΡΙΣΚΟΥ / ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΝΟΧΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΔΙΑ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

2.3.1 Χρήση των ικανοτήτων επιχειρησιακής επικοινωνίας με σαφή και αποτελεσματικό τρόπο

2.3.1 Χρήση των ικανοτήτων επιχειρησιακής επικοινωνίας με σαφή και αποτελεσματικό τρόπο 2.3 Επικοινωνία, Χειρισμός Τηλεφώνου και Κοινωνικές Σχέσεις 2.3.1 Χρήση των ικανοτήτων επιχειρησιακής επικοινωνίας με σαφή και αποτελεσματικό τρόπο Να είναι σε θέση να ανακαλεί τις βασικές αρχές της αποτελεσματικής

Διαβάστε περισσότερα

Ηγεσία. Ενότητα 5: Τα συστατικά στοιχεία του ηγέτη. Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Ηγεσία. Ενότητα 5: Τα συστατικά στοιχεία του ηγέτη. Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Ηγεσία Ενότητα 5: Τα συστατικά στοιχεία του ηγέτη Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Δημητρίου Γεώργιος. Αναφορά Απασχολησιμότητας. Απρίλιος, 2013. Αναφορά Απασχολησιμότητας Δημητρίου Γεώργιος Απρίλιος, 2013 Σελίδα 1 / 7

Δημητρίου Γεώργιος. Αναφορά Απασχολησιμότητας. Απρίλιος, 2013. Αναφορά Απασχολησιμότητας Δημητρίου Γεώργιος Απρίλιος, 2013 Σελίδα 1 / 7 Δημητρίου Γεώργιος Απρίλιος, 2013 Αναφορά Απασχολησιμότητας Αναφορά Απασχολησιμότητας Δημητρίου Γεώργιος Απρίλιος, 2013 Σελίδα 1 / 7 Περιεχόμενα Εισαγωγή... 3 Προφίλ Απασχολησιμότητας... 3 Πώς να διαβάσεις

Διαβάστε περισσότερα

CERTIFICATE IN COACHING - AC ACCREDITED Διεθνώς Πιστοποιημένη εκπαίδευση επιπέδου Certificate από τον Association for Coaching

CERTIFICATE IN COACHING - AC ACCREDITED Διεθνώς Πιστοποιημένη εκπαίδευση επιπέδου Certificate από τον Association for Coaching CERTIFICATE IN COACHING - AC ACCREDITED Διεθνώς Πιστοποιημένη εκπαίδευση επιπέδου Certificate από τον Association for Coaching Certificate in Coaching AC Accredited διεθνής αναγνώριση Ανάλυση προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ Εισαγωγή Ενεργός συμμετοχή Κοινωνική αλληλεπίδραση Δραστηριότητες που έχουν νόημα Σύνδεση των νέων πληροφοριών με τις προϋπάρχουσες γνώσεις Χρήση στρατηγικών Ανάπτυξη της αυτορρύθμισης και εσωτερική σκέψη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ MANAGEMENT

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ MANAGEMENT MANAGEMENT ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΣΩΣΤΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΜΕΣΑ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ MANAGEMENT 1.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Μαρία Καραγιάννη Σύμβουλος Αγωγής Υγείας Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

Δρ. Μαρία Καραγιάννη Σύμβουλος Αγωγής Υγείας Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Δρ. Μαρία Καραγιάννη Σύμβουλος Αγωγής Υγείας Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού 3.2 Ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων και σχέσεων Να επιδεικνύουν τρόπους αποτελεσματικής επικοινωνίας Να επιδεικνύουν ικανότητες

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική Εργασία Β2

Ερευνητική Εργασία Β2 ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΛ ΠΑΤΡΑΣ Ερευνητική Εργασία Β2 Σχολικό έτος 2014-15 Β τετράμηνο Θέμα: «Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και επαγγελματική αποκατάσταση» Ερευνητικό υποερώτημα: «Ποια τα Κριτήρια για την επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

εκπαιδευτικο αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού τυπικών και άτυπων ομάδων από μια δυναμική αλληλεξάρτησης

εκπαιδευτικο αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού τυπικών και άτυπων ομάδων από μια δυναμική αλληλεξάρτησης Στη πράξη, για να είναι μια σχολική μονάδα αποτελεσματική, είναι απαραίτητη η αρμονική και μεθοδική λειτουργία του κάθε υποσυστήματος: μαθητές, εκπαιδευτικοί, διδακτικοί χώροι, διαθέσιμα μέσα, με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα