Ζ ΔΗΟΓΟ ΔΗΝΑΗ ΔΛΔΤΘΔΡΖ (ΓΩΡΔΑΝ).

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ζ ΔΗΟΓΟ ΔΗΝΑΗ ΔΛΔΤΘΔΡΖ (ΓΩΡΔΑΝ)."

Transcript

1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΓΡΗΑΚΩΝ ΔΚΓΖΛΩΔΩΝ. ΔΠΗΒΔΒΑΗΩΜΔΝΟΗ ΟΜΗΛΖΣΔ. MONEY SHOW ΚΟΕΑΝΖ ΟΚΣΩΒΡΗΟΤ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΟ ΑΛΗΑΚΜΩΝ. ΤΝΓΗΟΡΓΑΝΩΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ. ΩΡΔ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΑΒΒΑΣΟ 12 ΚΑΗ ΚΤΡΗΑΚΖ 13 ΟΚΣΩΒΡΗΟΤ 13 Ζ ΔΗΟΓΟ ΔΗΝΑΗ ΔΛΔΤΘΔΡΖ (ΓΩΡΔΑΝ). ΗΣΟΔΛΗΓΑ imoneyshow.eu FACEBOOK (ΓΗΑ ΟΜΗΛΖΣΔ) «ΖΛΗΑ ΦΑΡΑΓΓΗΣΑΚΖ» Ζ Πεπιθέπεια Γςηικήρ Μακεδονίαρ ζα ζπκκεηάζρεη κε ελαξθηήξηα εθδήισζε ην άββαην 12 Οθησβξίνπ κε ζέκα ηο Πεπιθεπειακό σέδιο Ανάπηςξερ ζηεν Γςηική Μακεδονία κε νκηιεηή ηνλ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Μαθεδνλίαο θν Γεώξγην Γαθή. Σν άββαην 12 Οθησβξίνπ εθδήισζε ηεο ΓΔΖ κε ζέκα "Σα μεγάλα ενεπγειακά έπγα ζηεν Γςηική Μακεδονία". Σν OPEN TOURISM ην άββαην 12 Οθησβξίνπ ζα θαιύςεη ηελ παξνπζίαζε ηνπ ηνπξηζηηθνύ άμνλα γηα ηελ Γπηηθή Μαθεδνλία. Σελ ίδηα ώξα ζηελ δεύηεξε αίζνπζα ε ΔΡΓΑΝΖ ζα παξνπζηάζεη ην ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΌ ΥΈΓΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΗΟΣΖΣΑ ΣΖΝ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ. Ακέζσο κεηά ζηηο ε MEGASERVICE/ΜΗΥΑΛΖ ΜΑΤΡΟΒΟΤΝΗΩΣΖ κε ζέκα "Δίμαζηε ακόμα δυνηανοί. Δπιβίυζε και Καπιέπα" κία εθδήισζε πνπ απαληά πξαθηηθά ζηηο επαγγεικαηηθέο πξνθιήζεηο ηνπ ζήκεξα. Σελ ίδηα ώξα Σν Πανεπιζηήμιο Γςηικήρ Μακεδονίαρ, ο Γήμορ Κοδάνερ και ηο INNOVATION FARM ππό ηνλ ηίηιν εθδήισζεο: «Κάνονηαρ ηα ππάγμαηα να ζςμβούν» ζα επηδείμνπλ ηα βήκαηα γηα ην πώο πξνρσξάο από κηα ηδέα ζηελ επηρείξεζε θαη πσο αιιάδεηο 1

2 Πξνζδνθνύκε, κε ηελ ζπγθεθξηκκέλε εθδήισζε, ζε κηα δσληαλή θαη απνδνηηθή ζπλεξγαζία κε ζηόρν ηελ νπζηαζηηθή θαη νινθιεξσκέλε ζηήξημε ηεο επηρεηξεκαηηθόηεηαο ζηελ Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Μαθεδνλίαο. Οη Αηηήζεηο γηα ηελ Ζκεξίδα/Workshop γίλνληαη ειεθηξνληθά ζηνλ παξαθάησ ζύλδεζκν: ΑΣΕΔΝΣΑ ΔΚΓΖΛΩΖ «MONEY SHOW» άββαην, 12ε Οθησβξίνπ 2013 Σόπνο: Ξελνδνρείν «Αιηάθκσλ» 14:00 14:20 Δγγξαθή 14:20 14:40 Καισζόξηζκα ζηελ εθδήισζε από ην Γήκαξρν θ. Λάδαξν Μαινύηα Απνλνκή πηπρίσλ επηρεηξεκαηηθόηεηαο ζηε λενιαία ηνπ Γήκνπ Κνδάλεο πνπ παξαθνινύζεζε ην εξγαζηήξην επηρεηξεκαηηθόηεηαο ηνπ ΠΓΜ. 14:40 15:00 Παλεπηζηήκην Γπηηθήο Μαθεδνλίαο Ο ξόινο ηεο εθπαίδεπζεο ζηελ επηρεηξεκαηηθόηεηα Σζαθηξίδνπ Διέλε, Αλ. Καζεγήηξηα 15:50 15:20 Innovation Farm Αξγύξεο ππξίδεο [Director & Founder of Innovation Farm] : Παξνπζίαζε ηνπ Innovation Farm νπζάλα Κάιθα: [Innovation Farm Director Financial Services] : Παξνπζίαζε ησλ πξνγξακκάησλ Stage One θαη Redaptor 15:20 15:50 Οδεγίεο γηα ην workshop - πληνληζκόο David O'Regun [ Innovation Farm, Marketing Director ] 15:50 17:30 Workshop 1.1 Γεκηνπξγία νκάδσλ 1.2 Από ηελ ηδέα ζηελ αγνξά - κεζνδνινγία πινπνίεζεο λέσλ ζθεπηηθώλ γηα λενθπείο επηρεηξήζεηο θαη επαλίδξπζε πθηζηάκελσλ επηρεηξήζεσλ 1.3 Αμηνιόγεζε 17:30 18:00 πκπεξάζκαηα θαη Γηθηύσζε ηηο ην ΓΔΩΣΔΥΝΗΚΟ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ζα εζηηάζεη ηελ εθδήισζε ηνπ ζηηο εςκαιπίερ ηος ππυηογενούρ ηομέα. (Δπηκέλνπκε κε ζεηξά εθδειώζεσλ ζηελ Κνδάλε γηα ηνλ πξσηνγελή ηνκέα γηαηί ζεσξνύκε όηη δίλεη "ςσκί" ζε κία επνρή ιίγσλ επθαηξηώλ γηα ηνπο πνιύ ιίγνπο.) ηηο ΣΔΔ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΤΜΜΔΣΔΥΔΗ. ύληνκε Πεξηγξαθή εθδήισζεο-δηάιεμεο κε ζέκα: «Δπισειπεμαηικόηεηα και ανάπηςξε επισειπεμαηικήρ ικανόηεηαρ» Ζ ζεκαηνινγία ηεο δηάιεμεο αζρνιείηαη κε απηή θαζαπηή ηε δξαζηεξηόηεηα ηεο εθαξκνζκέλεο επηρεηξεκαηηθόηεηαο, δίλνληαο ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ αλάπηπμε ηεο επηρεηξεκαηηθήο ζθέςεο θαη δξάζεο. Θα δνζνύλ απαληήζεηο ζε ζέκαηα όπσο: 1. Γηαηί ηα παλεπηζηήκηα δελ βγάδνπλ επηρεηξεκαηίεο; 2. Γηαηί νη πηπρηνύρνη δε γίλνληαη επηρεηξεκαηίεο; 3. Γηαηί νη άλζξσπνη ρσξίο ηδηαίηεξεο γξακκαηηθέο γλώζεηο επηηπγράλνπλ επηρεηξεκαηηθά θαη δεκηνπξγνύλ πεξηνπζίεο; 4. Πνηα είλαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ επηηπρεκέλσλ επηρεηξεκαηηώλ; 5. Tη είλαη ε επηρεηξεκαηηθή ηθαλόηεηα; 6. Πώο αλαπηύζζεηαη ε επηρεηξεκαηηθή ηθαλόηεηα; 7. Tη πξέπεη λα θάλεηε γηα λα επηηύρεηε επηρεηξεκαηηθά; ε κηα επνρή πνπ ε αλάπηπμε ηεο επηρεηξεκαηηθόηεηαο απνηειεί ηελ ηθαλή θαη αλαγθαία ζπλζήθε γηα ηελ αλάπηπμε ηεο νηθνλνκίαο, ε ζσζηή πξνζέγγηζή ηεο, απνηειεί ην πξώην βήκα γηα ηελ επηηπρία. Ολνκαηεπώλπκν Oκηιεηή/Ηδηόηεηα Γξ. Νέζηνξαο Η. Κνινβόο, Engineering Geologist M.Sc., Γηδάθησξ 2

3 Γεσινγίαο Α.Π.Θ., Πηπρηνύρνο Οξγάλσζεο & Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ, ύκβνπινο Δπηρεηξεκαηηθόηεηαο & Αλάπηπμεο Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ ζηελ δεύηεξε αίζνπζα ην ΔΜΠΟΡΟΒΗΟΣΔΥΝΗΚΟ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΚΟΕΑΝΖ δηνξγαλώλεη εθδήισζε γηα ηελ "ΑΝΔΡΓΗΑ ΣΖΝ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΚΑΗ ΣΗ ΣΡΑΣΖΓΗΚΔ ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ-ΠΑΡΟΤΗΑΖ CASE STUDIES". Δίλαη ε εθδήισζε πνπ δελ πξέπεη λα ράζεη θαλείο γηαηη εζηηάδεηαη δεκηνπξγηθά όρη κόλν απιά δηαπηζησηηθά ζην κεγαιύηεξν πξόβιεκα ζηελ Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Μαθεδνλίαο ηελ ΑΝΔΡΓΗΑ. Ζ ζεκαηνινγία ηεο δίσξεο εθδήισζεο αζρνιείηαη κε: Σα δεδνκέλα ηεο αλεξγίαο ζηε Γπηηθή Μαθεδνλία- Αηηίεο πνπ νδεγνύλ ζηα «ινπθέηα» επηρεηξήζεσλ & πξνηεηλόκελεο ζηξαηεγηθέο απαζρνιεζηκόηεηαο. Δηζεγεηήο: Ο Οηθνλνκηθόο Δπόπηεο ηνπ Δπηκειεηεξίνπ Κνδάλεο θ. Νηθόιανο αξξήο. Σελ παξνπζίαζε θαιώλ επηρεηξεκαηηθώλ πξαθηηθώλ από επηηπρεκέλνπο επηρεηξεκαηίεο πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηελ Γπηηθή Μαθεδνλία. Δηζεγεηέο: Ο Αληηπξόεδξνο ηνπ Δπηκειεηεξίνπ Κνδάλεο θ. Ηάθσβνο Παληειίδεο & Δπηρεηξεκαηίεο Π.Δ. Κνδάλεο Σελ παξνπζίαζε ησλ πιενλεθηεκάησλ ηνπ λνκηθνύ ηύπνπ ηεο λέαο Ηδησηηθήο Κεθαιαηνπρηθήο Δηαηξίαο «ΗΚΔ» Δηζεγεηήο: Σν ζηέιερνο ηνπ Δπηκειεηεξίνπ Κνδάλεο θ. Απόζηνινο Κνθξάλεο Καηά ηε δηάξθεηα ηεο εθδήισζεο Θα δνζνύλ απαληήζεηο ζε ζέκαηα όπσο: 1. πνηά είλαη ε ζεκεξηλή θαηάζηαζε ηεο αλεξγίαο ζηελ Γπηηθή Μαθεδνλία πώο θαη γηαηί νδεγνύληαη νη επηρεηξήζεηο ζε «ινπθέηα», πώο πξέπεη λα αληηκεησπηζηεί ε θαηάζηαζε από πιεπξάο Πνιηηείαο θαη επηρεηξήζεσλ θαη πνηέο ζηξαηεγηθέο απαζρόιεζεο είλαη αλαγθαίεο 2. ηη δηδάγκαηα κπνξνύκε λα αληιήζνπκε απν ηελ εκπεηξία επηρεηξεκαηηώλ πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη κε επηηπρία ζηελ Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Μαθεδνλίαο 3. πνηά είλαη ηα νθέιε κε ηελ ζύζηαζε κίαο Ηδησηηθήο Κεθαιαηνπρηθήο Δηαηξείαο Ζ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ και ε ΑΝΚΟ δειαδή ε ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ζπκκεηέρνπλ κε εθδήισζε κε ζέκα "Πεπιθεπειακόρ ενεπγειακόρ ζσεδιαζμόρ μία ππόηαζε για ηο μέλλον" ε εθδήισζε παξνπζηάδεη ηηο βαζηθέο αξρέο ζρεδηαζκνύ θαη ζπδήηεζε. ηηο ε ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ζπκκεηέρεη κε ζέκα ηελ Δπισειπεμαηική Ανάπηςξε ζηεν Πεπιθέπεια: 1) Ζ επηρεηξεκαηηθόηεηα ζηελ Γπηηθή Μαθεδνλία θαη ε ζπλεηζθνξά ηεο πλεηαηξηζηηθήο Σξάπεδαο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο (Οκηιεηήο Πξόεδξνο πλεηαηξηζηηθήο Σξάπεδαο Κνο Απνζηνιίδεο Ησάλλεο), 2) Ζ αλαθεθαιαηνπνίεζε ησλ ζπλεηαηξηζηηθώλ ηξαπεδώλ (Οκηιεηήο Γεληθόο Γηεπζπληήο πλεηαηξηζηηθήο Σξάπεδαο Κνο Νέζησξαο Παλαγηώηεο), 3) Παξνπζίαζε Υξεκαηνδνηηθώλ εξγαιείσλ κέζσ ΔΣΔΑΝ ΣΔΠΗΥ (Οκηιεηήο θνο Καιηαθνύδαο Γεώξγηνο ζηέιερνο πλεηαηξηζηηθήο Σξάπεδαο) KYΡΗΑΚΖ 13 ΟΚΣΩΒΡΗΟΤ 2013 ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΟ ΑΛΗΑΚΜΩΝ ΚΟΕΑΝΖ ΜΗΑ ΔΞΑΗΡΔΣΗΚΖ ΔΚΓΖΛΩΖ ΣΟΤ OPEN FORUM ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΣΡΟΦΖ ΠΛΑΗΗΟ: υμαηική, τςσική και πνεςμαηική ςγεία. Πνηα ε ζρέζε ηνπο κε ηελ δηαηξνθή θαη πσο κπνξνύκε λα βειηηώζνπκε ηελ πγεία θαη ηελ πνηόηεηα δσήο καο κέζα από απηήλ ; Πσο επεξεάδεη ε δηαηξνθή ηελ ςπρηθή καο δηάζεζε; Πσο βνεζά ζην ζσζηό κεηαβνιηζκό; Υξεηάδνληαη ηα ζπκπιεξώκαηα δηαηξνθήο Μύζνο ή πξαγκαηηθή αλάγθε; Φάξκαθα θαη πνιπθαξκαθία. Κώδηθαο δηαηξνθηθώλ (codex alimentarius) ε πξαγκαηηθή δηάζηαζε. Ζ πξνζσπηθή επζύλε ζηελ πγεία καο. ύγρξνλεο ηάζεηο ζηελ θιαζζηθή ηαηξηθή θαη ζηελ θπζηθή πγεία ηεο ελαιιαθηηθήο ηαηξηθήο θαη ζεξαπεηώλ. Απηόο ν πξνβιεκαηηζκόο είλαη αλνηθηόο ζηελ Οκάδα Facebook, θαη αλαπηύζζεηαη ζε θάζε εθδήισζε ηνπ Open Forum Τγείαο θαη Γηαηξνθήο ΔΗΖΓΖΣΔ OPEN FORUM Dr. Κσλζηαληίλνο Μνπξνύηεο,Physiatrist,Neurosdentist,MD,PhD,ScD (Med). ΘΔΜΑ: "Αξραία κπζηηθά πγείαο θαη δσήο" Μηραήι Μαπξνβνπληώηεο -Health Coach- The Health Coach Group,Institute Integrative Nutrition: ΘΔΜΑ: «Πξσηνγελήο θαη Γεπηεξνγελήο δηαηξνθή-βάιε πγεία ζηε ζρέζε ζνπ κε ηνλ εαπηό ζνπ θαη ηνπο άιινπο» Αλαζηαζία Καξαζαλάζε-Παηδίαηξνο, ύκβνπινο Γαινπρίαο θαη πληνλίζηξηα IBCLC, εμ εηδηθεπόκελε 3

4 λενγλνινγίαο.θδμα: "Δηζαγσγή ζηεξεώλ ηξνθώλ ζηα ζειάδνληα βξέθε ΣΗ Ο ΑΚΖ ΑΓΓΔΛΑΚΖ ΠΑΡΟΤΗΑΕΔΗ ΜΗΑ ΔΚΓΖΛΩΖ ΜΔ ΣΗΣΛΟ "ΟΓΖΓΟ ΔΠΗΒΗΩΖ ΓΗΑ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΔ ΚΑΗ ΠΩΛΖΣΔ Δ ΠΔΡΗΟΓΟΤ ΚΡΗΖ" Ζ ζπγθεθξηκκέλε εθδήισζε απεπζύλεηαη ζε όινπο όζνπο βιέπνπλ ηηο πσιήζεηο ηνπο λα κεηώλνληαη, δπζθνιεύνληαη λα θιείζνπλ λέεο δνπιεηέο θαη αλαδεηνύλ λένπο ηξόπνπο θαη πξαθηηθέο. Αθνξά όινπο καο! ΣΗ ην ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ δηνξγαλώλεη δίσξε εθδήισζε κε ζέκα ηελ "ΝΔΑ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΗΚΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ" κε εηζεγεηή ηνλ θν Κηληή Γεώξγην δηεπζύλνληα ζύκβνπιν ηεο εηαηξείαο ALFIMOS. ΣΗ Ο ΑΘΑΝΑΗΟ ΜΠΔΛΗΓΖ ΚΑΗ ΣΑ ΣΔΗ ΓΗΟΡΓΑΝΩΝΟΤΝ ΣΡΗΩΡΖ ΔΚΓΖΛΩΖ ΜΔ ΚΔΝΣΡΗΚΟΤ ΑΞΟΝΔ ΣΖΝ ΚΑΗΝΟΣΟΜΗΑ, ΣΖΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ηηο ν ΓΖΜΟ ΚΟΕΑΝΖ δηνξγαλώλεη εθδήισζε κε ηίηιν: Κοινυνική Δπισειπεμαηικόηεηα Αγποηική Οικονομία. Ζ ελαιιαθηηθή πξόηαζε γηα ηελ αλάπηπμε ΔΗΖΓΖΔΗ: 1.«Σνπηθό Οινθιεξσκέλν ρέδην Γξάζεο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο ππαίζξνπ, ηελ αλαδηάξζξσζε ηνπ πξσηνγελή ηνκέα & ηελ αλάδεημε, ελίζρπζε θαη πξνβνιή ηεο Αγξνηηθήο Δπηρεηξεκαηηθόηεηαο ζην Γήκν Κνδάλεο - Οδηθόο Υάξηεο γηα ηελ Δ Π.ΠΔ» Οκηιεηέο : Μαλώιεο Γηακαληόπνπινο, Γεσπόλνο Μαγδαιελή Αλδξνληθίδνπ, Γεσπόλνο πξώελ Γ/ληξηα ΟΠΔΚΔΠΔ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο 2. «Καηλνηόκνο Αγξνηηθή Δπηρεηξεκαηηθόηεηα θαη νη επθαηξίεο ηεο Κνηλσληθήο Οηθνλνκίαο». Οκηιεηήο: Ησάλλεο Ναζηνύιαο, Γηδάθησξ Κνηλσληνινγίαο, Δκπεηξνγλώκσλ ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο θαη Δπηζηεκνληθόο Γηεπζπληήο ηνπ Ηλζηηηνύηνπ Κνηλσληθήο Οηθνλνκίαο ΣΗ Ο ΑΚΖ ΑΓΓΔΛΑΚΖ ΠΑΡΟΤΗΑΕΔΗ ΣΖΝ ΓΔΤΣΔΡΖ ΔΚΓΖΛΩΖ ΣΟΤ ΜΔ ΘΔΜΑ "ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ Δ ΚΡΗΖ" Ζ εθδήισζε παξνπζηάδεη 15 ζηξαηεγηθέο δεμηόηεηεο επηβίσζεο θαη αλάθακςεο γηα θάζε επαγγεικαηία θαη πσιεηή. Ζ είζνδνο όπσο θαη ζε όιεο ηηο άιιεο εθδειώζεηο είλαη ειεύζεξε αιιά ζα ηεξεζεί ζεηξά πξνηεξαηόηεηαο. ΣΗ Ο ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ NETWORK ΘΑ ΠΑΡΟΤΗΑΔΗ ΓΗΔΞΟΓΟΤ ΓΗΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ ΣΟ ΔΞΩΣΔΡΗΚΟ. Ζ εθδήισζε παξνπζηάδεη άκεζν πξαθηηθό ελδηαθέξνλ γηα θάζε ελδηαθεξόκελν. ΣΗ ε ΔΝΩΖ ΠΗΣΟΠΟΗΖΜΔΝΩΝ ΠΡΑΓΜΑΣΟΓΝΩΜΟΝΩΝ πξαγκαηνπνηεί ζεκηλαξηαθή εθδήισζε. ηηο ην ΔΛΛΖΝΟΗΣΑΛΗΚΟ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ και ηο ΔΜΠΟΡΟΡΟΒΗΟΣΔΥΝΗΚΟ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΚΟΕΑΝΖ ζα δηνξγαλώζνπλ εθδήισζε κε ζέκα ηηο ΔΞΑΓΩΓΔ ηιρ διμεπείρ επισειπεμαηικέρ ζςνεπγαζίερ & ηο BRAND MANAGEMENT. Ζ ζεκαηνινγία ηεο δίσξεο εθδήισζεο αζρνιείηαη κε: Σελ παξνπζίαζε ησλ δεδνκέλσλ ησλ εμαγσγώλ ζηελ Γπηηθή Μαθεδνλία. Δηζεγεηέο: Ο εθηεισληζηήο θ. Θεόδσξνο Κνπθάθεο θαη ε ζπλεξγάηηδα απηνύ θα Παλαγηώηα εξαθεηκίδνπ. Σηο πξνηεηλόκελεο ζηξαηεγηθέο θαη ζρέδηα δξάζεο εμαγσγώλ. Δηζεγεηήο : Ο Πξόεδξνο ηνπ Δπηκειεηεξίνπ Κνδάλεο θ. Κσλ/λνο Κπξηαθίδεο. Σελ παξνπζίαζε ηεο ζεκαζίαο ηεο εμαγσγήο επώλπκσλ πξντόλησλ. Δηζεγεηήο : Ο Γεληθόο Γξακκαηέαο ηνπ Δπηκειεηεξίνπ Κνδάλεο θ. Ησάλλεο Μεηιηάγθαο. Σελ παξνπζίαζε θαιώλ πξαθηηθώλ απν πθηζηάκελνπο εμαγσγείο. Δηζεγεηήο : Ο Αληηπξόεδξνο ηνπ Δπηκειεηεξίνπ Κνδάλεο θ. Γεκήηξεο Κνζκίδεο. 4

5 Σελ παξνπζίαζε ησλ πιενλεθηεκάησλ ζπλεξγαζίαο κε Ηηαιηθέο Δπηρεηξήζεηο. Δηζεγεηήο: Ο Πξόεδξνο ηνπ Διιελν-Ηηαιηθνύ Δπηκειεηεξίνπ Θεζζαινλίθεο θ. Υξήζηνο αξαληόπνπινο. ηηο ην ΑΓΡΟΡΑΜΑ (Γεμήηπερ Μισαελίδερ) ζα δηνξγαλώζνπλ δηαδξαζηηθή εθδήισζε ζπδήηεζε κε ζέκα "ηεν αγποηική κοινυνία και ηεν κοινυνική οικονομία" Ζ εθδήισζε απεπζύλεηαη ζηνπο λένπο αγξόηεο θαη ζε θάζε αγξόηε επηρεηξεκαηία. ηηο θιείλνπκε ηελ δηνξγάλσζε κε NETWORKING θαη κε ζεκηλάξην θαη θαηλνηόκν θαιιηηερληθό δξώκελν ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Δθπαηδεπηηθό Ομιλο Σδενανίδος. Ζ ΔΗΟΓΟ ΔΗΝΑΗ ΑΠΟΛΤΣΩ ΔΛΔΤΘΔΡΖ ΓΗΑ ΚΑΘΔ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΜΔΝΟ ΚΑΗ ΓΩΡΔΑΝ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΖΝ ΦΗΛΟΟΦΗΑ ΣΟΤ MONEY SHOW ΟΣΗ Ζ ΓΝΩΖ ΑΝΖΚΔΗ Δ ΟΛΟΤ. 5

Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό

Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό Ειέλε Γαγάηζε 1, Ειηζάβεη Καξαγηάλλε 2 1 Δθπαηδεπηηθόο ΠΔ 09, Π.Μ.. Πεξηβαιινληηθή Πνιηηηθή θαη Γηαρείξηζε,

Διαβάστε περισσότερα

Members of ActionAid Hellas General Assembly

Members of ActionAid Hellas General Assembly Members of ActionAid Hellas General Assembly 1. Αιεμάλδξα Μεηζνηάθε Ζ Αιεμάλδξα Μεηζνηάθε θνίηεζε ζηε Γεξκαληθή ρνιή όπνπ απέθηεζε ην γεξκαληθό Abitur θαη ζπλέρηζε ηηο ζπνπδέο ηεο ζηε Γαιιία. πνύδαζε Πνιηηηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΛΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΩΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΓΔΟ 11

ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΛΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΩΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΓΔΟ 11 ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΛΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΩΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΓΔΟ 11 ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΚΑΗ ΟΡΓΑΝΗΜΩΝ ΠΡΟΟΥΖ! Ζ απξόζθνπηε δηαθίλεζε ηνπ παξόληνο ππνδείγκαηνο ζηνπο ππόινηπνπο ζπκθνηηεηέο ζαο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ. Γηνηθεηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Δ.Δ.Α. από ηελ αλάιεςε ησλ θαζεθόλησλ ηεο έσο 31.12.

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ. Γηνηθεηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Δ.Δ.Α. από ηελ αλάιεςε ησλ θαζεθόλησλ ηεο έσο 31.12. ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ Γηνηθεηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Δ.Δ.Α. από ηελ αλάιεςε ησλ θαζεθόλησλ ηεο έσο 31.12.2012 ΑΘΗΝΑ, ΑΠΡΙΛΙΟ 2013 Σν Δπαγγεικαηηθό Δπηκειεηήξην Αζελώλ απνηειείηαη

Διαβάστε περισσότερα

3ν Λχθεην. Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο Η ΗΜΔΡΙΝΗ ΓΙΑΣΡΟΦΗ: ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΔΙΛΔ. Τπεξθαηαλάισζε-πείλα-ππνζηηηζκφο. Δπηκέιεηα Δξγαζίαο:

3ν Λχθεην. Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο Η ΗΜΔΡΙΝΗ ΓΙΑΣΡΟΦΗ: ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΔΙΛΔ. Τπεξθαηαλάισζε-πείλα-ππνζηηηζκφο. Δπηκέιεηα Δξγαζίαο: 3ν Λχθεην Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο Η ΗΜΔΡΙΝΗ ΓΙΑΣΡΟΦΗ: ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΔΙΛΔ Τπεξθαηαλάισζε-πείλα-ππνζηηηζκφο Δπηκέιεηα Δξγαζίαο: Γηαλλίθνπ Ραθαέια Α2 Καινλφκνπ Έξε Α2 Καιιηηζνπλάθε Μαξηάλλα Α2 Μηραιηνχ

Διαβάστε περισσότερα

Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2 ο Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης «Η Κρίση ως Ευκαιρία για Αφύπνιση ΕΚΕ : Πολυτέλεια η Αναγκαιότητα;» Χορηγός Λευκώματος 26/04/2012 ΑΘήνα Τα τελευταία χρόνια σχεδιάσαμε και υλοποιήσαμε ένα ευρύ

Διαβάστε περισσότερα

«Μελ αθήλεηο ηελ έξεπλά ζνπ ζην ξάθη (ή ζηε γπάια) θαη ηηο ηδέεο ζνπ αλαμηνπνίεηεο»: Καηλνηνκία θαη Δπηρεηξεκαηηθόηεηα ζην ΔΜΠ

«Μελ αθήλεηο ηελ έξεπλά ζνπ ζην ξάθη (ή ζηε γπάια) θαη ηηο ηδέεο ζνπ αλαμηνπνίεηεο»: Καηλνηνκία θαη Δπηρεηξεκαηηθόηεηα ζην ΔΜΠ «Μελ αθήλεηο ηελ έξεπλά ζνπ ζην ξάθη (ή ζηε γπάια) θαη ηηο ηδέεο ζνπ αλαμηνπνίεηεο»: Καηλνηνκία θαη Δπηρεηξεκαηηθόηεηα ζην ΔΜΠ Γηάλλεο Καινγήξνπ εκηλάξην Δξκνύπνιεο (ύξνπ) Infostrag 2014, 12 Ηνπιίνπ, Παλεπηζηήκην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΛΖΨΔΗ ΚΑΗ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΑ

ΠΔΡΗΛΖΨΔΗ ΚΑΗ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΑ ΠΔΡΗΛΖΨΔΗ ΚΑΗ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΑ Η ππόζλητη ηηρ απσαίαρ δημοκπαηίαρ ζηη ζύγσπονη εςπυπαφκή ζκέτη: μια διεπιζηημονική πποζέγγιζη Κώζηας Βιαζόποσιος, Αλαπι. Καζεγεηής, Σκήκα Κιαζηθώλ ποσδώλ, Παλεπηζηήκηο ηοσ Νόηηγτακ

Διαβάστε περισσότερα

TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ

TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ Καθηγητής κ. Α. Μανδήλας ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008 ΠΔΡΙΔΥΌΜΔΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15

ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15 ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15 ΠΑΣΡΑ, 2014 Πεπιεσόμενα ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ Δηζαγσγή......3 Γεληθέο Πιεξνθνξίεο...5

Διαβάστε περισσότερα

Βηνγξαθηθό ζεκείσκα. ηεο ηέιιαο-νθίαο Κπβέινπ-Υησηίλε

Βηνγξαθηθό ζεκείσκα. ηεο ηέιιαο-νθίαο Κπβέινπ-Υησηίλε Βηνγξαθηθό ζεκείσκα ηεο ηέιιαο-νθίαο Κπβέινπ-Υησηίλε Eπίθνπξεο Καζεγήηξηαο ηνπ Σκήκαηνο Οηθνλνκηθήο θαη Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο ηνπ Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ ζην γλσζηηθό αληηθείκελν «Υσξηθόο ρεδηαζκόο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 ΜΑΘΗΗ ΜΔΧ ΥΔΓΙΑΜΟΤ http://neamathisi.com/learning-by-design/ ΟΓΗΓΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΗ Mary Kalantzis Bill Cope Δπηκέιεηα: Δπγελία Αξβαλίηε Edition 3 This

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑΙΖ ΣΟΝΛΗΑ ΔΤΣΤΥΗΜΔΝΟ ΣΟ ΝΔΟ ΔΣΟ

ΘΑΙΖ ΣΟΝΛΗΑ ΔΤΣΤΥΗΜΔΝΟ ΣΟ ΝΔΟ ΔΣΟ ΣΡΗΜΖΝΗΑΗΑ ΔΚΠΟΛΗΣΗΣΗΚΖ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΛΑΟΓΡΑΦΗΚΖ ΔΦΖΜΔΡΗΓΑ ΔΣΟ 1 ΑΡΗΘΜΟ ΦΤΛΛΟΤ 3 ΟΚΣΩΒΡΗΟ ΝΟΔΜΒΡΗΟ ΓΔΚΔΜΒΡΗΟ 2008 ΣΗΜΖ 2,5 ΔΤΡΩ ΜΟΡΦΩΣΗΚΟ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΑΗΜΟΓΟΗΑ ΘΑΙΖ ΣΟΝΛΗΑ ΔΤΣΤΥΗΜΔΝΟ ΣΟ ΝΔΟ ΔΣΟ ΠΡΟΦΩΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ Δνδεικηικών Βιωμαηικών Αζκήζεων. xcvbnmςγqwφertyuioςδφpγρaηsόρ ωυdfghjργklαzxcvbnβφδγωmζqwert

Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ Δνδεικηικών Βιωμαηικών Αζκήζεων. xcvbnmςγqwφertyuioςδφpγρaηsόρ ωυdfghjργklαzxcvbnβφδγωmζqwert qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq ςwωψerβνtyuσiopasdρfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι qπσπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghσj klzxcvλοπbnαmqwertyuiopasdfghjklz Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογιςμόσ των δεικτών P/E, P/BV, P/S και η χρήςη τουσ ςτην επενδυτική απόφαςη

Υπολογιςμόσ των δεικτών P/E, P/BV, P/S και η χρήςη τουσ ςτην επενδυτική απόφαςη Γηπισκαηηθή εξγαζία ζηα πιαίζηα ηνπ Γηαηκεκαηηθνύ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ (ΜΒΑ) 2009 Υπολογιςμόσ των δεικτών P/E, P/BV, P/S και η χρήςη τουσ ςτην επενδυτική απόφαςη

Διαβάστε περισσότερα

Αζθαλήρ σπήζη ηος Διαδικηύος: Αποηελεζμαηικέρ διδακηικέρ παπεμβάζειρ και ο πόλορ ηος εκπαιδεςηικού Πληποθοπικήρ

Αζθαλήρ σπήζη ηος Διαδικηύος: Αποηελεζμαηικέρ διδακηικέρ παπεμβάζειρ και ο πόλορ ηος εκπαιδεςηικού Πληποθοπικήρ Αζθαλήρ σπήζη ηος Διαδικηύος: Αποηελεζμαηικέρ διδακηικέρ παπεμβάζειρ και ο πόλορ ηος εκπαιδεςηικού Πληποθοπικήρ Πανζεληνάρ Γιώπγορ Σρνιηθόο Σύκβνπινο Πιεξνθνξηθήο N.Ηξαθιείνπ, Ν. Λαζηζίνπ panselin@sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ο δπόμορ ππορ ηην εθηβεία

Ο δπόμορ ππορ ηην εθηβεία Ο δπόμορ ππορ ηην εθηβεία ΔΦΖΒΔΗΑ: Ζ ΖΛΗΚΗΑ ΣΖ ΑΝΑΕΖΣΖΖ ΚΑΗ ΣΖ ΔΠΑΝΑΣΑΖ Σην πλαίζιο ηος ππογπάμμαηορ Αγωγή Τγείαρ «Ο δπόμορ ππορ ηην εθηβεία» νη καζεηέο ηεο η ηάξηρ ζε ζπλεξγαζία κε ηε δαζθάια ηνπο θ.

Διαβάστε περισσότερα

θαη Κνηλωληθήο Αιιειεγγύεο, ζηα πιαίζηα ηεο Γ Πξνγξακκαηηθήο Πεξηόδνπ.

θαη Κνηλωληθήο Αιιειεγγύεο, ζηα πιαίζηα ηεο Γ Πξνγξακκαηηθήο Πεξηόδνπ. Αγαπεηνί πλεξγάηεο, ΘΕΜΑ: ςνάνηηζη Επγαζίαρ (workshop) μεηαξύ μελών ηος θοπέα εθαπμοζμένηρ ηεσνολογίαρ HL7 Hellas, επισειπήζευν πληποθοπικήρ & επικοινυνιών και ηος ΤΤΚΑ, ενότει ηος Δ ΚΠ αο ελεκεξώλνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΠΕΡΑΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΑΚΣΙΚΑ

ΕΠΠΕΡΑΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΕΠΠΕΡΑΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Προβολή ηων έργων ηοσ ΕΠΠΕΡΑΑ ζηην Περιθέρεια Δσηικής Μακεδονίας- Νέες εσκαιρίες για ηις Χρημαηοδοηικές Δσναηόηηηες

Διαβάστε περισσότερα

Από ην Γεκνηηθό ζην Γπκλάζην... 6. Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 10. Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο... 14

Από ην Γεκνηηθό ζην Γπκλάζην... 6. Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 10. Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο... 14 Πεξηερόκελα Πξόινγνο........3 Τν κεγάιν βήκα Από ην Γεκνηηθό ζην Γπκλάζην... 6 Τν πξόγξακκα ζπνπδώλ ηνπ Γπκλαζίνπ Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 10 Καηαζηαηηθόο Μαζεζηαθόο Φάξηεο Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ ΔΚΓΡΟΜΗΚΟ ΟΡΔΗΒΑΣΗΚΟ ΑΘΛΖΣΗΚΟ ΟΜΗΛΟ ΦΤΗΟΛΑΣΡΖ ΝΗΚΑΗΑ. Ηαλνπάξηνο Φεβξνπάξηνο Μάξηηνο 2010 Σεύρνο 17 ΤΝΔΥΗΕΟΤΜΔ ΣΖΝ ΠΡΟΠΑΘΔΗΑ

ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ ΔΚΓΡΟΜΗΚΟ ΟΡΔΗΒΑΣΗΚΟ ΑΘΛΖΣΗΚΟ ΟΜΗΛΟ ΦΤΗΟΛΑΣΡΖ ΝΗΚΑΗΑ. Ηαλνπάξηνο Φεβξνπάξηνο Μάξηηνο 2010 Σεύρνο 17 ΤΝΔΥΗΕΟΤΜΔ ΣΖΝ ΠΡΟΠΑΘΔΗΑ ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ ΔΚΓΡΟΜΗΚΟ ΟΡΔΗΒΑΣΗΚΟ ΑΘΛΖΣΗΚΟ ΟΜΗΛΟ ΦΤΗΟΛΑΣΡΖ ΝΗΚΑΗΑ ΚΑΛΟ ΠΑΥΑ Διανέμεηαι δωρεάν Δθδήισζε ζην Γεκαξρείν Νίθαηαο θαη θόςηκν ηεο πίηαο ηνπ πιιόγνπ ηελ θαηάκεζηε από θόζκν αίζνπζα ηνπ Γεκαξρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ

Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ 2 ν ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 949 Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ Δ. Φοςηάκογλος Καζεγεηήο Γεληθνύ Λπθείνπ Νάμνπ foutakoglou@yahoo.gr Πεπίλητη

Διαβάστε περισσότερα

Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙV χζδια Δράςθσ των χολείων

Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙV χζδια Δράςθσ των χολείων ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Αξιολόγθςθ του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτθ χολικι Μονάδα Διαδικαςία Αυτοαξιολόγθςθσ Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙV χζδια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σν ηειεπηθνηλσληαθό πξόηππν Gigabit Home Networking (G.hn) θαη ε εθαξκνγή ηνπ ζηελ Διιάδα Γηπισκαηηθή Δξγαζία ηνπ Νηθόιανπ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΗΛΗΑ Γ.Α.ΓΡΑΣΟΤ ΣΖΝ ΖΜΔΡΗΓΑ ΣΟΤ ΗΓΡΤΜΑΣΟ «ΑΛΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΝΑΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΟΖ» ΗΓΡΤΜΑ ΔΤΓΔΝΗΓΟΤ 3-4-14. Ζ Διιελόθηεηε Ναπηηιία

ΟΜΗΛΗΑ Γ.Α.ΓΡΑΣΟΤ ΣΖΝ ΖΜΔΡΗΓΑ ΣΟΤ ΗΓΡΤΜΑΣΟ «ΑΛΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΝΑΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΟΖ» ΗΓΡΤΜΑ ΔΤΓΔΝΗΓΟΤ 3-4-14. Ζ Διιελόθηεηε Ναπηηιία ΟΜΗΛΗΑ Γ.Α.ΓΡΑΣΟΤ ΣΖΝ ΖΜΔΡΗΓΑ ΣΟΤ ΗΓΡΤΜΑΣΟ «ΑΛΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΝΑΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΟΖ» ΗΓΡΤΜΑ ΔΤΓΔΝΗΓΟΤ 3-4-14 Ζ Διιελόθηεηε Ναπηηιία «Ζ Ναπηηιία ε Διιεληθή είλαη ππεξαλάπηπθηνο, θαη αγσλίδεηαη λα ρσξέζε εηο ηα πιαίζηα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΔΘΝΗ ΚΑΝΑΛΙΑ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ

ΓΙΔΘΝΗ ΚΑΝΑΛΙΑ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΓΙΔΘΝΗ ΚΑΝΑΛΙΑ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ ΔΤΦΡΑΙΜΙΓΟΤ ΟΦΙΑ ΣΟΤ ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ (Μ 10/12) ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΔΠΣΔΜΒΡΙΟ 2013 ΕΤΦΑΡΙΣΙΕ Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ, ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ Ζ ΑΛΛΖΛΟΔΠΗΓΡΑΖ ΣΟΤ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ, ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ Ζ ΑΛΛΖΛΟΔΠΗΓΡΑΖ ΣΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ, ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ Ζ ΑΛΛΖΛΟΔΠΗΓΡΑΖ ΣΟΤ ΤΠΟ ΗΩΑΝΝΟΤ Α. ΣΔΓΟΠΟΤΛΟΤ ΔΗΑΓΩΓΖ Πξηλ από επηά ρξόληα ζην Ζξάθιεην ηεο Κξήηεο θαη ζηνπο ρώξνπο δηδαζθαιίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ, εηειεύηεζαλ θαηά θνβεξό θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΣΗΚΑ 2 ΟΤ Γ.. ηεο Φπηηαηξηθήο Δηαηξείαο Διιάδνο

ΠΡΑΚΣΗΚΑ 2 ΟΤ Γ.. ηεο Φπηηαηξηθήο Δηαηξείαο Διιάδνο ΠΡΑΚΣΗΚΑ 2 ΟΤ Γ.. ηεο Φπηηαηξηθήο Δηαηξείαο Διιάδνο 08/10/2010 Παξόληεο θαηά ηε ζπλεδξίαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο Φπηηαηξηθήο Δηαηξείαο Διιάδνο ήηαλ αιθαβεηηθά: Γηαλλνπνιίηεο Κσλ/λνο Ησαλλίδεο Φίιηππνο

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρικo Προφιλ. Η Ευφυΐα στη γνώση

Εταιρικo Προφιλ. Η Ευφυΐα στη γνώση Εταιρικo Προφιλ Η Ευφυΐα στη γνώση Πίλαθαο πεξηερνκέλωλ Λίγα ιόγηα γηα καο... 3 Πνηόηεηα Τπεξεζηώλ... 4 Γνκή - Οξγαλόγξακκα Δηαηξείαο... 5 Γηαρείξηζε θνλδπιίνπ ΟΑΔΓ επηρεηξήζεωλ... 6 Φηινζνθία Δθπαίδεπζεο...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΤΠΟΓΟΜΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΤΠΟΓΟΜΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΤΠΟΓΟΜΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Δξεπλεηηθή Οκάδα πζηεκάησλ Μεηαθνξάο ΠΔΠΡΑΓΜΔΝΑ 2013 ηνπ θαζεγεηή Αξηζηνηέιε

Διαβάστε περισσότερα