(προκηρύσσεται σύμφωνα με το Π.Δ. 60/07, άρθρο 25, περ. 1γ και την υπ' αριθμ. 9/ απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "(προκηρύσσεται σύμφωνα με το Π.Δ. 60/07, άρθρο 25, περ. 1γ και την υπ' αριθμ. 9/25-11-2014 απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου)"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 28 & ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ Α.Φ.Μ.: Δ.Ο.Υ.: ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΡΙΠΟΛΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλέφωνο: 2710 / , 2710/ Fax: 2710 / Πληροφορίες :Τσώκου Βασιλική, Ασπρούδη Παρασκευή ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Τρίπολη, Αρ πρωτ.:11094 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΙΤΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΩΝ ΔΩΡΕΑΝ ΣΙΤΙΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (προκηρύσσεται σύμφωνα με το Π.Δ. 60/07, άρθρο 25, περ. 1γ και την υπ' αριθμ. 9/ απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου) 1. Επωνυμία Αναθέτουσας Αρχής: Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Ερυθρού Σταυρού 28 και Καρυωτάκη, Τ.Κ , Τρίπολη, τηλ.: , φαξ: Διαδικασία που επιλέχθηκε για τη σύναψη της σύμβασης: Διαπραγμάτευση σύμφωνα με το άρθρο 25, περ. 1γ του Π.Δ. 60/ Λόγοι προσφυγής στη διαδικασία των διαπραγματεύσεων: Κατεπείγουσα ανάγκη οφειλόμενη σε γεγονότα απρόβλεπτα για την Αναθέτουσα Αρχή [ ασφαλιστικά μέτρα συμμετέχουσας εταιρείας με αποτέλεσμα ο υπ' αριθμ. 03/2014 διεθνής διαγωνισμός για τη σίτιση των φοιτητών του Πανεπιστημίου που διενεργήθηκε στις να μην έχει ολοκληρωθεί ακόμα]. 4. Τύπος σύμβασης: Σύμβαση βάσει των όρων που ακολουθούν. Κριτήριο κατακύρωσης της παρούσας διαπραγμάτευσης είναι η πλέον συμφέρουσα από τεχνικο-οικονομική άποψη προσφορά. 5. Διάρκεια σύμβασης: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται αρχικά για διάστημα τεσσάρων (4) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης και σε κάθε περίπτωση έως ότου ολοκληρωθεί ο εν εξελίξει υπ' αριθμ. 03/14 διεθνής σχετικός διαγωνισμός και συναφθεί σχετική σύμβαση. Σε περίπτωση που ο προαναφερόμενος διεθνής διαγωνισμός ολοκληρωθεί και συναφθεί σχετική σύμβαση πριν από την παρέλευση των τεσσάρων(4) μηνών ισχύος της παρούσας διαπραγμάτευσης τότε ορίζεται ότι το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου οφείλει να καταγγείλει αζημίως την σύμβαση που θα προκύψει από την παρούσα διαπραγμάτευση και να καταβάλει 1

2 στον ανάδοχο ως αμοιβή το ποσό που αντιστοιχεί σε αυτόν για τις μέχρι τότε (χρόνος καταγγελίας) παρασχεθείσες υπηρεσίες του. 6. Προϋπολογισμός δημοπρατούμενων υπηρεσιών: Ο προϋπολογισμός της παρούσας διαπραγμάτευσης ανέρχεται για τους τέσσερις (4) μήνες σε ,96 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 13% (ήτοι 1,80 ημερήσιο σιτηρέσιο ανά φοιτητή Χ 862 δικαιούμενοι δωρεάν σίτισης φοιτητές = 1.551,60 Χ 120 ημέρες σίτισης = , ,60 Φ.Π.Α. 13% = ,96 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 13.% και θα βαρύνει τον Κ.Α του τακτικού προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου. α/α ΜΟΝΑΔΑ Ενδεικτικός Αριθμός δικαιωμένων δωρεάν ημερήσιας σίτισης φοιτητών Ημερήσιο σιτηρέσιο από ελληνικό δημόσιο ανά φοιτητή (σε ενρώ) χωρίς ΦΠΑ ΗΜΕΡΕΣ Συνολικός Προϋπολογισμός ανά πόλη για 4 μήνες Φ.Π.Α. 13% 1 ΤΡΙΠΟΛΗ 236 1, , ,88 2 ΚΑΛΑΜΑΤΑ 208 1, , ,64 3 ΚΟΡΙΝΘΟΣ 193 1, , ,44 4 ΣΠΑΡΤΗ 154 1, , ,32 5 ΝΑΥΠΛΙΟ 71 1, , , ,00ευρώ ,96 7. Τόπος παροχής της σίτισης : Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου στις Πανεπιστημιακές Μονάδες Τρίπολης, Σπάρτης, Καλαμάτας, Κορίνθου, Ναυπλίου. 8. Περιγραφή υπηρεσιών: Λειτουργία του φοιτητικού εστιατορίου του Πανεπιστημίου (προμήθεια πρώτων υλών, παρασκευή φαγητού, διανομή και εξυπηρέτηση, καθαριότητα εστιατορίου σύμφωνα με τα παρακάτω αναφερόμενα). Η παρασκευή του φαγητού και η σίτιση των φοιτητών θα γίνεται είτε σε χώρους εστίασης που θα διαθέσει το Πανεπιστήμιο, είτε σε κατάλληλα εστιατόρια των αναδόχων στις αντίστοιχες πόλεις και θα έχει αποκλειστικό σκοπό την πλήρη και αποτελεσματική εξυπηρέτηση των φοιτητών και του προσωπικού του Πανεπιστημίου με την εξασφάλιση της σίτισης, μέσα σε περιβάλλον υγιεινό, καθαρό και ευπρεπές. Ο ανάδοχος υποχρεούται να διατηρεί σε καλή λειτουργική κατάσταση τις εγκαταστάσεις του χώρου εστίασης που του έχει παραχωρηθεί από το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Συγκεκριμένα, θα συντηρεί τον εξοπλισμό που θα του έχει διατεθεί, το ηλεκτρολογικό και υδραυλικό δίκτυο, το σύστημα εξαερισμού και θέρμανσης. Σε περίπτωση φθοράς των παραπάνω από συνήθη χρήση, ο ανάδοχος θα τις επισκευάζει άμεσα με δική του δαπάνη. Επίσης υποχρεούται στην άμεση αντικατάσταση των καταστρεφόμενων ειδών, καθώς και την αντικατάσταση των κρινόμενων ως ακαταλλήλων από τα αρμόδια όργανα του Πανεπιστημίου για τον έλεγχο του χώρου. 2

3 Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος με δαπάνη του να προμηθευτεί τον απαραίτητο, πλέον κατάλληλο και σύγχρονο, εξοπλισμό και τα απαραίτητα, πολύ καλής ποιότητας, σκεύη και έπιπλα για την απρόσκοπτη λειτουργία του εστιατορίου, δηλαδή τραπέζια, καθίσματα, δίσκους, πιάτα (πορσελάνης), ποτήρια, μαχαιροπήρουνα, αλατιέρες, πιπεριέρες, μαγειρικά σκεύη, εργαλεία κ.λπ., σε αριθμό που να επαρκεί για την άνετη εξυπηρέτηση των σιτιζομένων ατόμων του Πανεπιστημίου. Η παρασκευή των γευμάτων θα είναι παρασκευής φαγητών ημέρας αποκλειόμενης της μεθόδου προκαταψύξεως (cook and freeze). Η σίτιση των φοιτητών θα παρέχεται όλες τις ημέρες της εβδομάδας (επτά ημέρες). Οι ώρες λειτουργίας του φοιτητικού εστιατορίου θα είναι: το πρωί από τις έως τις 09:00 (πρωινό), το μεσημέρι από έως (γεύμα) και το βράδυ από τις έως 20.00(δείπνο). Οι ώρες αυτές είναι δυνατόν μετά από έγκριση του Τμήματος Φοιτητικών Θεμάτων του Πανεπιστημίου, να τροποποιούνται, αν κατά την εφαρμογή διαπιστωθεί ότι δεν εξυπηρετούνται οι σιτιζόμενοι φοιτητές. Ο αριθμός των δικαιουμένων δωρεάν σίτισης φοιτητών ανέρχεται σε 862. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραλαμβάνει από τις γραμματείες κάθε Σχολής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου καθημερινά και μέχρι τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους κατάσταση με τον αριθμό των δικαιούμενων δωρεάν σίτισης φοιτητών ο οποίος μπορεί να μεταβάλλεται σε τακτά χρονικά διαστήματα. Το Πανεπιστήμιο δε φέρει καμιά ευθύνη αν ο αριθμός των δικαιούμενων δωρεάν σίτισης φοιτητών είναι μικρότερος του αναφερόμενου ενδεικτικού αριθμού των φοιτητών. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει ημερήσια σίτιση και στους μη δικαιούμενους δωρεάν σίτιση φοιτητές (προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς), καθώς και στο προσωπικό (διδακτικό, διοικητικό) του Πανεπιστημίου, σε τιμή που θα αναφέρεται στην οικονομική προσφορά του και που δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη των 0,60 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για το πρωινό και των 2,50 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για κάθε γεύμα. Η σίτιση των δικαιουμένων δωρεάν σίτισης φοιτητών θα γίνεται με την επίδειξη της ειδικής ταυτότητας με την οποία θα εφοδιάζονται από την Επιτροπή Φοιτητικής Μέριμνας του άρθρ.6 της ΚΥΑ Φ5/68535/Β3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφώνεται με το εβδομαδιαίο πρόγραμμα σίτισης που θα εκδίδει η Επιτροπή Φοιτητικού Εστιατορίου (του άρθρου 2 παρ. 1 της ΚΥΑ Φ5/68535/Β3) και να αναρτά σε εμφανές σημείο του χώρου εστίασης το μενού της εβδομάδας. Το πρωινό θα πρέπει να ετοιμάζεται την ίδια μέρα. Το γεύμα και το δείπνο θα αποτελούνται από διαφορετικά φαγητά. Τυχόν αλλαγές στο μενού του αναδόχου, λόγω έλλειψης ενός προϊόντος στην αγορά, μπορούν να γίνουν μετά από έγκριση της Επιτροπής Φοιτητικού Εστιατορίου, με την προϋπόθεση ότι το νέο μενού θα είναι ισάξιο. Τα φαγητά θα πρέπει να είναι πάντοτε ζεστά και το σερβίρισμα τους να είναι άψογο. Τα μαγειρεμένα φαγητά που δεν καταναλώθηκαν, δεν μπορούν να ξαναχρησιμοποιηθούν. Το βάρος των μερίδων των παρασκευαζόμενων φαγητών, η αναλογία των χρησιμοποιουμένων υλικών και γενικά των εδεσμάτων, καθώς και η ποιότητα θα είναι τουλάχιστον σύμφωνα με όσα ορίζονται σχετικά από τις ισχύουσες Αγορανομικές διατάξεις. Ο ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλει κάθε προσπάθεια για την καλύτερη ποιοτική σύνθεση των μερίδων καθώς και του βάρους τους. Η εποπτεία της λειτουργίας του εστιατορίου και ειδικότερα ο έλεγχος της γνησιότητας και ποιότητας των χρησιμοποιουμένων υλικών, της ποσότητας και του βάρους των χορηγουμένων μερίδων φαγητού, καθώς και ο έλεγχος της καθαριότητας του χώρου σίτισης διενεργείται από Επιτροπή που ορίζεται από τη Αναθέτουσα Αρχή του Πανεπιστημίου και αποτελείται από υπαλλήλους του Πανεπιστημίου, μέλη Δ.Ε.Π. και από φοιτητές και είναι ανεξάρτητος του ελέγχου που ενεργείται από τις καθ' ύλην αρμόδιες Κρατικές Υπηρεσίες (Αγορανομία, Υγειονομική Υπηρεσία Υπουργείου, ΕΦΕΤ κλπ.). Η δειγματοληψία για την άσκηση χημικού ή άλλου ελέγχου των χρησιμοποιουμένων υλικών και των παρασκευασμάτων, η διαδικασία της χημικής ανάλυσης κλπ., ρυθμίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία. Ο ανάδοχος υποχρεούται να δέχεται τον ανωτέρω έλεγχο και να διευκολύνει τα όργανα που τον ασκούν. Ο ανάδοχος υποχρεούται να χρησιμοποιεί το εστιατόριο και τις εγκαταστάσεις, που του έχουν παραχωρηθεί δωρεάν από το Πανεπιστήμιο, αποκλειστικά για τη σίτιση φοιτητών και προσώπων που έχουν την έγκριση 3

4 της Συγκλήτου. Χορευτικές ή ψυχαγωγικές συγκεντρώσεις φοιτητικών ή άλλων Πανεπιστημιακών Συλλόγων επιτρέπονται μετά από έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής του Πανεπιστημίου, κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματος. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση και την ευθύνη για: 1. Την προμήθεια των πρώτων υλών, την ετοιμασία και διατήρηση των φαγητών έως τη διανομή τους (αγορά, μεταφορά, αποθήκευση πρώτων υλών, συντήρηση σε ψυγεία στο χώρο των μαγειρείων, καθάρισμα, πλύσιμο, τεμαχισμός, μαγείρεμα, μεριδοποίηση και διανομή του). 2. α) την τοποθέτηση του ψωμιού, των μαχαιροπήρουνων, των ποτηριών, των χαρτοπετσετών, του ελαιόλαδου για τις σαλάτες και των λοιπών αρτυμάτων και καρυκευμάτων στους κατάλληλους χώρους, που προβλέπονται γι' αυτά, β. την παραλαβή των δίσκων με τα άπλυτα, καθώς και όλες τις απαιτούμενες στη συνέχεια εργασίες για το πλύσιμο, το στέγνωμα και την τακτοποίηση των καθαρών ειδών εστιάσεως, γ. την επιμελημένη συλλογή των απορριμμάτων και υπολειμμάτων των φαγητών και την ασφαλή φύλαξή τους σε σακούλες και κλειστούς κάδους μέχρι να μεταφερθούν στο χώρο αποκομιδής τους, δ. την καθημερινή καθαριότητα και συχνή απολύμανση όλων των χώρων του Εστιατορίου. Η διατήρηση ανά πάσα στιγμή καθαρών των χώρων του εστιατορίου κατά τις ώρες του φαγητού (τραπέζια, καθίσματα, δάπεδα,) πρέπει να αποτελεί βασικό μέλημα του αναδόχου. Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει πάντοτε επαρκές και ειδικευμένο προσωπικό για την πλήρη εξυπηρέτηση των σιτιζομένων φοιτητών. Επίσης υποχρεούται να τηρεί και να εφαρμόζει τους νόμους και τις διατάξεις της εργατικής Νομοθεσίας για τις συνθήκες εργασίας, τήρηση των Εθνικών Συλλογικών Συμβάσεων για τις δικαιούμενες αποδοχές, ωράριο εργασίας, κοινωνικές ασφαλίσεις κ.λπ. Το Πανεπιστήμιο ουδεμία ευθύνη φέρει για τις συνέπειες της μη ασφάλισης αυτού (προσωπικού), την οποία φέρει ο ανάδοχος, ο οποίος υποχρεούται σε κάθε περίπτωση στην καταβολή των σχετικών ασφαλιστικών εισφορών και κάθε είδους προσαυξήσεων ή κυρώσεων. Το προσωπικό προσλαμβάνεται από τον ανάδοχο, αφού προηγουμένως διαπιστωθεί ότι είναι υγιές, γεγονός το οποίο θα προκύπτει από επίσημα έγγραφα (βιβλιάρια υγείας κ.λπ.) που θα είναι ανά πάσα στιγμή στη διάθεση των αρμοδίων Δημόσιων Υπηρεσιών Υγιεινής και των μελών των Επιτροπών Ελέγχου του Πανεπιστημίου. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τηρεί τους Νόμους και διατάξεις που ισχύουν, για την υγεία και ασφάλεια του προσωπικού που θα απασχολείται σε όλους του χώρους των εστιατορίων, προς αποφυγή τυχόν εργατικού ατυχήματος. Ο ανάδοχος μετά την λήξη της σύμβασης του με το Πανεπιστήμιο υποχρεούται να αποκομίσει μέσα σε πέντε (5) ημέρες τα αγορασθέντα απ' αυτόν έπιπλα, σκεύη κ.λ.π. Επίσης μέσα σε (15) δέκα μέρες μετά την λήξη της σύμβασης ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παραδώσει τους χώρους που παραχωρήθηκαν από το Πανεπιστήμιο σε άριστη κατάσταση, με σχετικό πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής. 9. Ποινικές ρήτρες: Ο ανάδοχος υποχρεούται να αρχίσει την σίτιση των φοιτητών εντός προθεσμίας που θα ορισθεί με την σύμβαση που θα υπογραφεί. Σε κάθε περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν τηρεί τις συμβατικές του υποχρεώσεις η αρμόδια επιτροπή θα εισηγείται στο διοικητικό της όργανο, την επιβολή χρηματικών και διοικητικών προστίμων. Σε διάστημα ενός μήνα το αρμόδιο διοικούν όργανο της Αναθέτουσας Αρχής υποχρεούται να επικυρώσει ή να απορρίψει το πρόστιμο ή την ποινή. Σε περίπτωση επιβολής τριών προστίμων η σύμβαση θα καταγγέλλεται αυτόματα. Το ίδιο ισχύει σε περίπτωση που ο ανάδοχος επιπληχθεί ή τιμωρηθεί από την αρμόδια επιτροπή με οποιαδήποτε ποινή για περισσότερες από έξι φορές. α. Κατά τον έλεγχο της ποσότητας του βάρους οποιασδήποτε μερίδας, επιτρέπεται να διαπιστωθεί απόκλιση μέχρι 3% από τα όρια των ισχυουσών αγορανομικών διατάξεων. Δεν επιτρέπεται όμως να διαπιστωθεί αρνητική απόκλιση βάρους σε σύνολο δειγματοληψίας πέντε μερίδων. Εάν διαπιστωθεί απόκλιση από τις προδιαγραφές επιβάλλεται χρηματική ποινή δύο χιλιάδων ευρώ (2.000,00 ). β. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί από τον εργαστηριακό έλεγχο ότι δεν τηρούνται οι ποιοτικές προδιαγραφές, σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης και της προσφοράς του αναδόχου, οι ποινές θα είναι πενταπλάσιες από αυτές που αφορούν στον έλεγχο των ποσοτήτων, γ. Εάν κάποια από τις παραπάνω παραβάσεις επαναληφθεί, κατόπιν αποφάσεως της Αναθέτουσας Αρχής του Ιδρύματος, κινείται η διαδικασία έκπτωσης του αναδόχου και η κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής. 4

5 δ. Οι παραπάνω χρηματικές ποινές επιβάλλονται με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής και η παρακράτηση των αντίστοιχων ποσών θα γίνεται από το αμέσως επόμενο χρηματικό ένταλμα πληρωμής του Αναδόχου, ε. Σε περίπτωση αθετήσεως των όρων της σύμβασης ή σε περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν ανταποκρίνεται απόλυτα στις υποχρεώσεις που απορρέουν από τους όρους της διακήρυξης και της σύμβασης που θα υπογραφεί ή δεν συμμορφώνεται προς τις υποδείξεις του αρμοδίου διοικούντος οργάνου του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, με εισήγηση της αρμόδιας επιτροπής και των άλλων Υπηρεσιών (Αγορανομία, Υγειονομικό κ.λ.π.) για την εύρυθμη και άψογη λειτουργία του εστιατορίου, το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, διατηρεί το δικαίωμα να λύσει μονομερώς τη σύμβαση και να κηρύξει έκπτωτο τον ανάδοχο, ο οποίος πέρα από τις άλλες συνέπειες που προβλέπονται από τη σχετική νομοθεσία και τη διακήρυξη, βαρύνεται και με κατάπτωση ποινικής ρήτρας ποσού δέκα χιλιάδων ευρώ ( ) η οποία θα εισπραχθεί με την διαδικασία εισπράξεως δημοσίων εσόδων. Σε περίπτωση Ένωσης / Κοινοπραξίας οι ως ανωτέρω ποινικές ρήτρες και οι τυχόν τόκοι επιβάλλονται αναλογικά σε όλα τα μέλη της Ένωσης / Κοινοπραξίας. 10. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν επιτρέπονται. 11. Προθεσμία παραλαβής της προκήρυξης: Παραδίδεται ιδιοχείρως ή αποστέλλεται με φαξ ή Προθεσμία υποβολής προσφορών: Μέχρι , ημέρα 9.30 και π.μ., δηλαδή μέχρι και την ημέρα και ώρα διεξαγωγής των διαπραγματεύσεων. Οι προσφορές υποβάλλονται σε σφραγισμένο φάκελο στον οποίο περιέχονται α) ξεχωριστός υποφάκελος με όλα τα δικαιολογητικά συμμετοχής, β) ξεχωριστός υποφάκελος με την ένδειξη «τεχνική προσφορά» και γ) ξεχωριστός υποφάκελος με την ένδειξη «οικονομική προσφορά» σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στους όρους που ακολουθούν. 13. α) Διεύθυνση που θα αποσταλούν ή θα υποβληθούν οι προσφορές: Γραφεία Κεντρικής Διοίκησης- Πρυτανεία, Ερυθρού Σταυρού 28 και Καρυωτάκη, Τ.Κ , ΤΡΙΠΟΛΗ. β) Στοιχεία που θα αναγράφονται στο φάκελο προσφοράς: «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ» ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΊΉ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ «ΣΙΤΙΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΜΗΝΩΝ» ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : 11./12./2014 και ώρα 9 : Γλώσσα στην οποία θα πρέπει να συνταχθούν οι προσφορές: Ελληνική 15. Διάρκεια ισχύος των προσφορών: Εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες προσμετρούμενες από την επομένη της διενέργειας της διαπραγμάτευσης. -Πρωτόκολλα Παραλαβής/Καλής Εκτέλεσης της αρμόδιας Επιτροπής Εποπτείας, του Προέδρου του 16. Απαιτούμενες εγγυήσεις : Με την υπογραφή της σύμβασης θα κατατεθεί εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης 5% του συμβατικού συνολικού ποσού χωρίς Φ.Π.Α. η οποία επίσης θα πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία του άρθρου 25 του Π.Δ 118/07 και με διάρκεια ισχύος δύο(2) μήνες πέραν της λήξης της σύμβασης.(άρθρο 157 Ν.4281/2014). 17. Τρόπος πληρωμής: Η αμοιβή θα καταβάλλεται στον ανάδοχο με μηνιαίες πληρωμές, οι οποίες θα πραγματοποιούνται εντός του επομένου μήνα, ύστερα από θεώρηση του εντάλματος από την αρμόδια Υπηρεσία του Ελεγκτικού Συνεδρίου, βάση του τιμολόγιό του και με την προϋπόθεση πάντοτε της ύπαρξης πιστώσεων που παρέχονται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. 5

6 β) Η τιμή του ημερήσιου σιτηρεσίου των φοιτητών της τριτοβάθμιάς εκπαίδευσης ορίζεται σε 1,80 ευρώ/ανά ημέρα (ΦΕΚ 836/Β/ ) άνευ ΦΠΑ, όπου «ημερήσιο σιτηρέσιο» θεωρούνται και τα τρία γεύματα την ημέρα (πρωί-μεσημέρι- βράδυ). Από κάθε τιμολόγιο του Αναδόχου θα γίνονται οι νόμιμες κρατήσεις σύμφωνα με τους ισχύοντες εκάστοτε νόμους και σχετικές εγκυκλίους του Υπουργείου Οικονομικών. 18. Πληροφορίες - διατυπώσεις και δικαιολογητικά για την ιδιαίτερη κατάσταση του υποψηφίου αναδόχου και την οικονομική και τεχνική του ικανότητα: Οι υποψήφιοι ανάδοχοι υποχρεούνται να καταθέσουν μαζί με την προσφορά τους τα παρακάτω. Α) ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 1. Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, στην οποία θα : αναγράφονται τα στοιχεία της παρούσας ανακοίνωσης, στην οποία συμμετέχει, δηλώνεται ότι αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας πρόσκλησης, δηλώνεται ότι κάθε διαγωνιζόμενος, μέχρι την ημέρα υποβολής της προσφοράς του: α. δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα στην περίπτωση (1) του εδ. α της παρ. 2 άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007: (συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, κάποιο από τα αδικήματα του/των άρθρων Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, κάποιο από τα αδικήματα της Υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας). - Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο η Υπεύθυνη δήλωση περί μη καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της παραγρ. 2α, του παρόντος υποβάλλουν: α) οι Διαχειριστές όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε. Ε.Ε ή Ε.Π.Ε. β) ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και ο Διευθύνων Σύμβουλος όταν το νομικό πρόσωπο είναι Α. Ε. γ) σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου οι νόμιμοι εκπρόσωποι του. - Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι συνεταιρισμός η ως άνω Υπεύθυνη δήλωση της παραγ. 2α, του παρόντος, υποβάλλεται από τον Πρόεδρο του συνεταιρισμού. - Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι ένωση προμηθευτών - κοινοπραξία, η ως άνω δήλωση της παραγ. 2α, του παρόντος, αφορά κάθε μέλος σύμφωνα με τα ανωτέρω που συμμετέχει στην Ένωση ή Κοινοπραξία. 6

7 β. Δεν τελεί σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση (2) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 καταστάσεις, ήτοι: δεν τελεί σε πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελεί σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. γ. Δεν τελεί σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περ. (2) του εδ. γ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 κατάσταση, ήτοι: δεν τελεί υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, (όπως προβλέπεται για την κατά περίπτωση εταιρική μορφή Ο.Ε., Ε.Ε., Α.Ε., Ε.Π.Ε. κ.λ.π.) ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 (ΑΊ01), ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα), δ. Δεν τελεί σε αναγκαστική διαχείριση και, επίσης, ότι δεν τελεί σε διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση. ε. Είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) αναφέροντας όλους τους φορείς στους οποίους καταβάλει εισφορές κύριας και επικουρικής ασφάλισης, καθώς και ότι είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. στ. Είναι εγγεγραμμένος στο οικείο Επιμελητήριο (το οποίο αναγράφεται στην Υπεύθυνη Δήλωση), και το ειδικό επάγγελμά του,(τα φυσικά πρόσωπα) κατά την ημερομηνία διενέργειας της παρούσας.(δεν αφορά συνεταιρισμούς). ζ. Δεν τελεί σε αποκλεισμό από διαγωνισμούς με βάση αμετάκλητη απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης κατά τα άρθρα 18, 34 και 39 του Π.Δ. 118/2007 κατά την ημερομηνία διενέργειας της παρούσας. η. Ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα (αφορά μόνο συνεταιρισμούς). θ. Δεν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα συναφές με το αντικείμενο του διαγωνισμού ή σε σχέση με την επαγγελματική του ιδιότητα. ι. Δεν είναι ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται με την παρούσα ανακοίνωση κατ' εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ. 60/2007 ή όταν δεν έχουν παράσχει τις πληροφορίες αυτές (άρθρο 43 παρ 2 του Π.Δ. 60/2007), κ. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφώνεται απολύτως με τα επιβαλλόμενα από τα Άρθρα 138 και 182 της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας περί απασχόλησης ή εκμετάλλευσης ανηλίκων κάτω των 15 ετών. 3.Παραστατικό εκπροσώπησης, κατά το άρθρο 6, παρ. 4περ. γ του Π.Δ. 118/2007, εφόσον συμμετέχουν με αντιπρόσωπό τους. 4. Νομιμοποιητικά έγγραφα όπως το ΦΕΚ ίδρυσης και οι τροποποιήσεις του (για Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), επικυρωμένο αντίγραφο ή Απόσπασμα του καταστατικού του συμμετέχοντος και των τροποποιήσεων αυτού 7

8 (για Ο.Ε. και Ε.Ε.). Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία να προκύπτουν ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Α.Ε. καθώς και τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους το νομικό πρόσωπο και τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου. 5. Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία οι διαγωνιζόμενοι: αναλαμβάνουν την υποχρέωση για έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση όλων των δικαιολογητικών που απαιτούνται μετά την γνωστοποίηση ότι πρόκειται να τους κατακυρωθεί ο διαγωνισμός, σύμφωνα με το άρθρο 6, παράγραφος 2, και σύμφωνα με το άρθρο. 20, ΠΔ 118/ Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να πληροί και να τεκμηριώνει επαρκώς, με ποινή αποκλεισμού, στο Φάκελο Δικαιολογητικά Συμμετοχής, τις παρακάτω προϋποθέσεις: 6.1 Αντίγραφο Βιβλίου Αστυκτηνιατρικής επιθεώρησης θεωρημένο από αρμόδια αρχή.( η αντίγραφο βιβλίου υγειονομικού ελέγχου που τηρεί η επιχείρηση ο οποίος έλεγχος περιλαμβάνει την εξέταση από τις αρμόδιες Υπηρεσίες τόσο των τροφίμων ζωικής ή φυτικής προέλευσης και των ποτών όσο και των αντικειμένων των χώρων και των εγκαταστάσεων της επιχείρησης ασχέτως της ονομασίας που φέρει). 6.2 Πιστοποιητικό Υγείας από αρμόδια δημόσια Υγειονομική Αρχή ή αρχή της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης στο οποίο να βεβαιώνεται ότι ο συμμετέχων στο διαγωνισμό δεν πάσχει από καμιά μεταδοτική νόσο. Τα Νομικά πρόσωπα θα υποβάλλουν ανάλογο πιστοποιητικό για το τεχνικό τους προσωπικό. 6.3 Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνεται ότι διατηρεί επιχείρηση εστιατορίου μαζικής σίτισης το από πότε, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο από το οποίο να προκύπτει ότι έχει την ικανότητα να ανταποκριθεί πλήρως στις υποχρεώσεις που επιβάλλει η παρούσα πρόσκληση και λοιπά στοιχεία. 6.3 Πιστοποιητικό για την προσήκουσα ανάπτυξη συστήματος ανάλυσης κινδύνων και κρίσιμων σημείων ελέγχου HACCP, εφαρμογή και τήρησή του, που αφορά την γραμμή παραγωγής «Επιχειρήσεις μαζικής Εστίασης» ISO 22000: Τα πιστοποιητικά θα πρέπει να έχουν εκδοθεί από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης, διαπιστευμένους προς τούτο από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. (Ε.Σ.Υ.Δ.) ή από φορέα διαπίστευσης μέλος της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για τη Διαπίστευση (European CooperaTion for AccrediTaTion- EA) και μάλιστα, μέλος της αντίστοιχης Συμφωνίας Αμοιβαίας Αναγνώρισης (M.L.A.) αυτής. Να είναι δε, σε ισχύ κατά την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού. - Σε περίπτωση ένωσης προσώπων ή εταιρειών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, το πιστοποιητικό 6.3 υποβάλλεται επί ποινή αποκλεισμού για κάθε μέλος της ένωσης. Οι Ενώσεις και οι Κοινοπραξίες προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, μαζί με την προσφορά πρέπει να υποβάλλουν τα ανωτέρω, 8

9 κατά περίπτωση, δικαιολογητικά για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία. Προσφορά με την οποία δεν υποβληθούν τα ανωτέρω δικαιολογητικά των παρ. 1 έως 6, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Β. Περιεχόμενα Τεχνικής Προσφοράς: 1. Προτεινόμενο εδεσματολόγιο. Ο υποψήφιος Ανάδοχος, με βάσει τις ελάχιστες απαιτήσεις, όπως αναγράφονται στην παρούσα, θα πρέπει να υποβάλλει: τον αναλυτικό πίνακα πλήρων γευμάτων (πρωινό-μεσημέρι-βράδυ) για τέσσερις (4) εβδομάδες και για όλες τις ημέρες της εβδομάδας από Κυριακή έως Σάββατο. Το ημερήσιο εδεσματολόγιο θα πρέπει απαραίτητα να είναι σύμφωνο με τους κανόνες υγιεινής διατροφής. Τυχόν επιπλέον παροχές οι οποίες θα συντελούσαν στη βελτίωση της σίτισης των φοιτητών, όπως προσφορά, πρώτου πιάτου, εναλλακτικό εδεσματολόγιο, κ.ά. 2. Μελέτη λειτουργίας των φοιτητικών εστιατορίων ανά Πανεπιστημιακή Μονάδα. Ο υποψήφιος Ανάδοχος, με βάση τους όρους λειτουργίας των φοιτητικών εστιατορίων, τον υπάρχοντα εξοπλισμό που τυχόν υφίσταται, την ιδιαιτερότητα της κάθε Πανεπιστημιακής Μονάδας, τις υποχρεώσεις του Αναδόχου, καθώς και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία που μπορεί να παρασχεθεί από τη Γραμματεία της κάθε Πανεπιστημιακής Μονάδας, θα πρέπει να συντάξει και να υποβάλλει ΜΕΛΕΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, όπου θα γίνεται λεπτομερής περιγραφή του τρόπου λειτουργίας των φοιτητικών εστιατορίων σε κάθε Πανεπιστημιακή μονάδα στην οποία αναφέρεται ο παρόν Διαγωνισμός. Στη μελέτη αυτή, εκτός από τα παραπάνω, είναι απαραίτητο να αναφέρονται: Περιγραφή του εξοπλισμού (σκευών, επίπλων, κ.α.) που ο υποψήφιος Ανάδοχος θα προσκομίσει στους χώρους σίτισης. Διάθεση ειδικά διαμορφωμένου μεταφορικού μέσου για τη μεταφορά των εδεσμάτων από τον χώρο παρασκευής τους στο χώρο διάθεσής τους, όπου απαιτείται. Περιγραφή των μέτρων που θα λάβει ο υποψήφιος Ανάδοχος για την εξασφάλιση της ποιότητας των Υπηρεσιών που προτίθεται να παράσχει. Επιπλέον οι υποψήφιοι οι οποίοι διαθέτουν χώρους ιδιοκτησίας τους εντός των αντίστοιχων πόλεων, υποχρεούνται και αυτοί να υποβάλλουν συνολική μελέτη της παροχής σίτισης στους χώρους αυτούς. Οι προσφερόμενοι από τον Ανάδοχο χώροι σίτισης θα πρέπει να είναι κατάλληλοι για τη σίτιση των φοιτητών. Στοιχεία τεκμηρίωσης τεχνικής και χρηματοοικονομικής ικανότητας του υποψήφιου Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλλει: Υπεύθυνη δήλωση του συνολικού ύψους του κύκλου εργασιών και περί του κύκλου εργασιών ως προς την παροχή παρόμοιων με τις ζητούμενες υπηρεσιών (υπηρεσίες μαζικής σίτισης) κατά τη διάρκεια των τριών προηγούμενων, του έτους του Διαγωνισμού, οικονομικών ετών. 9

10 Τυχόν επαγγελματικούς τίτλους και τίτλους σπουδών του ίδιου ή και των διευθυντικών στελεχών της επιχείρησής του ή εκείνων που θα αναλάβουν την ευθύνη εκτέλεσης της σύμβασης (πρωτότυπους ή νομίμως θεωρημένους). Περιγραφή του απασχολουμένου προσωπικού του προσφέροντος. ( Κατάσταση του προσωπικού ανά ειδικότητα, θεωρημένη από αρμόδια αρχή- επιθεώρηση εργασίας). Πίνακα των κυριότερων έργων που υλοποίησε ή στα οποία συμμετείχε ο Υποψήφιος Ανάδοχος και αφορούν μαζική σίτιση. Εάν ο Πελάτης είναι Δημόσιος Φορέας ως στοιχείο τεκμηρίωσης υποβάλλεται (πρωτότυπα ή θεωρημένα νομίμως) βεβαίωση συνεργασίας ή πρωτόκολλο παραλαβής/καλής εκτέλεσης που συντάσσεται από την αρμόδια Δημόσια Αρχή. Εάν ο Πελάτης είναι ιδιώτης, ως στοιχείο τεκμηρίωσης υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση είτε του ιδιώτη, είτε του υποψηφίου Αναδόχου, και όχι η σχετική Σύμβαση Ανάθεσης. Α/Α Ο Πίνακας έργων πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με το ακόλουθο Υπόδειγμα: Σύντομη Διάρκεια Ποσοστό Προϋπολογισ Παρούσα Πελάτης Περιγραφή Υλοποίησης Συμμετοχής στο μός Φάση του Έργου του Έργου Έργο (προϋπολογισμός) Στοιχείο Τεκμηρίωσης (τύπος& Ημερ/νία ) Όπου - «Παρούσα Φάση»: ολοκληρωμένο επιτυχώς / σε εξέλιξη Ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς - με ποινή απόρριψης της προσφοράς - δεν πρέπει να περιέχει κανένα οικονομικό στοιχείο που θα αφορά το προκηρυχθέν έργο. Γ. Οικονομική Προσφορά: Στον υποφάκελο της οικονομικής προσφοράς θα περιέχεται: > το τίμημα* σε ευρώ ανά ημέρα σίτισης (πρωινό-γεύμα-δείπνο), για όλες τις Πανεπιστημιακές Μονάδες ή για κάθε μία χωριστά - εφόσον ο προσφέρων ενδιαφέρεται για μέρος αυτών και όχι για το σύνολο- (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΦΟΡΑΣ-). > το συνολικό ποσό οικονομικής προσφοράς, ολογράφως και αριθμητικά, σε ευρώ, το οποίο θα αναφέρεται στο τίμημα σίτισης για τέσσερις μήνες, για το σύνολο των Πανεπιστημιακών Μονάδων, για τις οποίες ενδιαφέρεται ο προσφέρων (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΦΟΡΑΣ). > Το τίμημα σε ευρώ ανά γεύμα (πρωινό-γεύμα-δείπνο) για τους μη δικαιούχους δωρεάν σίτισης φοιτητές καθώς και για το προσωπικό (διδακτικό, διοικητικό) του Πανεπιστημίου για όλες τις Πανεπιστημιακές Μονάδες ή για κάθε μία χωριστά - εφόσον ο προσφέρων ενδιαφέρεται για 10

11 μέρος αυτών και όχι για το σύνολο- (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΦΟΡΑΣ-). Η τιμή αυτή δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη των 0,60 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για το πρωινό και των 2,50 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για κάθε γεύμα. * ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η τιμή του ημερήσιου σιτηρεσίου των φοιτητών της τριτοβάθμιάς εκπαίδευσης ορίζεται σε 1,80 ευρώ άνευ ΦΠΑ (ΦΕΚ836/ ). Ο συμμετέχων με τη συμμετοχή το στο διαγωνισμό, αυτόματα αποδέχεται την καθορισμένη αυτή τιμή η οποία είναι καθορισμένη και αναπροσαρμόζεται με Υπουργική Απόφαση. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο τον προαναφερόμενου απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Προσφορά που δίνει τιμή μεγαλύτερη από το ποσό τον προϋπολογισμού θα απορρίπτεται. 19. Διαδικασία αποσφράγισης: Ο έλεγχος των δικαιολογητικών συμμετοχής και της αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών θα γίνει στις , ημέρα Πέμπτη και ώρα π. μ., ενώπιων της επιτροπής των διαπραγματεύσεων και παρουσία των εκπροσώπων των υποψηφίων που έχουν υποβάλλει προσφορά και παρευρίσκονται. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών μπορούν να αποσφραγισθούν και την ίδια η μέρα.(σε άλλη συνεδρίαση της Επιτροπής).Η βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών και η κατάταξη των προσφορών θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τους όρους της υπ'αριθμ 3/2014 Διακήρυξης.(Α.4.1.3) Μετά και την αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών η Επιτροπή των διαπραγματεύσεων, με πρακτικό της, θα εισηγηθεί σχετικά προς τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου. 20. Αποτελέσματα - Κατακύρωση - Κατάρτιση σύμβασης: Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, οφείλει να υποβάλει εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ' αυτόν, με βεβαίωση παραλαβής ή σύμφωνα με το ν. 2672/1998 (ΦΕΚ Α'290), σε σφραγισμένο φάκελο, τα έγγραφα και δικαιολογητικά, τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται κατά τη διαδικασία που προβλέπεται από το νόμο, όπως περιγράφονται στην υπ'αριθμ 3/2014 Διακήρυξη. 21.Ημερομηνία παράδοσης και παραλαβής της πρόσκλησης: από Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται από την παρούσα προκήρυξη ισχύουν οι διατάξεις του Π.Δ. 60/07 και 118/07 και του Ν.4281/2014. Η παρούσα πρόσκληση, καθώς και η με αρ. 03/2014 διακήρυξη, είναι διαθέσιμες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου Καθηγητής Κωνσταντίνος Μασσέλος ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ : Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Α. Ενδεικτικός πίνακας εδεσματολογίου Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσφέρει καθημερινά το πρόγραμμα εδεσματολογίου που υπέβαλε μαζί με την προσφορά του και από άποψη ποιότητας και από άποψη ποσότητας και να αναρτά στον πίνακα 11

Χ Α Ρ Ο Κ Ο Π Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο

Χ Α Ρ Ο Κ Ο Π Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Χ Α Ρ Ο Κ Ο Π Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 70, 176 71 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210 9549100 FAX: 210 9577050 Αθήνα, 14/4/2015 Αρ. πρωτ.:55020 Δ I A K H P Y Ξ H 1/2015 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟY ΔΙΕΘΝOYΣ ΑΝΟΙΚΤΟY ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗN ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ, ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΑΓΕΙΡΙΟΥ - ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ Ν.Ε.Ε.Μ.Π.-Φ.Ε.Ε.Μ.Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ MEIOΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗ Φ.Ε. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 12 ΜΗΝΩΝ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ MEIOΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗ Φ.Ε. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 12 ΜΗΝΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ MEIOΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗ Φ.Ε. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 12 ΜΗΝΩΝ Αριθμός Διακήρυξης: 620/20/16-02-2015 Αναθέτουσα Αρχή: ΊΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Διακήρυξη -- Προμήθεια Τροφίμων & Λοιπών Αναλώσιμων Ειδών Παντοπωλείου -- 2016 Σελίδα 1

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Διακήρυξη -- Προμήθεια Τροφίμων & Λοιπών Αναλώσιμων Ειδών Παντοπωλείου -- 2016 Σελίδα 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμας, 18 Αυγούστου 2015 ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Αρ. Πρωτ.: 35397 ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Βερμίου 2 & 1ης Ιουλίου 66100 Δράμα Πληρ: Μ. Μελιάδης Τηλ: 2521 350

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΖ046914Ο-ΜΥ0. Βαθμός Ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Α.Τ.Ε.Ι.) Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α Σ

ΑΔΑ: ΒΕΖ046914Ο-ΜΥ0. Βαθμός Ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Α.Τ.Ε.Ι.) Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βαθμός Ασφαλείας ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Α.Τ.Ε.Ι.) Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α Σ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002622215 2015-03-06

15PROC002622215 2015-03-06 Αναρτητέα στο Μητρώο Αναρτητέα στο Διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 Η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΓΝΠ «ΤΖΑΝΕΙΟ» ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 Η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΓΝΠ «ΤΖΑΝΕΙΟ» ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 Η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ» ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αναρτητέα στο Κ.Η.ΜΗ.ΔΗ.Σ Αναρτητέα στο Διαδίκτυο Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ν.Π.Δ.Δ.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. Αθήνα, 19 Φεβρουαρίου 2013 Αρ. Πρωτ : 761/19.02.2013 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Κολοκοτρώνη 1 & Σταδίου 105 62 Αθήνα Τμήμα Προμηθειών Πληροφορίες: Α. Βλάχος, Α. Φραγκιαδάκης Τηλ. 210 3377185, 210

Διαβάστε περισσότερα

5 2014 ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ 42121 ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ

5 2014 ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ 42121 ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμας, 5 Αυγούστου 2014 ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Αρ. Πρωτ.: 42121 ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Βερμίου 2 & 1 ης Ιουλίου 66100 Δράμα Πληρ: Μ. Μελιάδης Τηλ: 2521 350

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΣ : ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΡΑΣΜΙΑ ΤΗΛ : 213 2046170-171 fax: 213 2046400 ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:10556/731426 ΧΑΙΔΑΡΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ»

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 152 - Τ.Κ. 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για τον καθαρισμό των χώρων του Τ.Ε.Ι. Αθήνας, για τρία (3) έτη.

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για τον καθαρισμό των χώρων του Τ.Ε.Ι. Αθήνας, για τρία (3) έτη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΘΗΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Αγ. Σπυρίδωνος 12243 ΑΙΓΑΛΕΩ Τηλέφωνο : 2105385118-9 FAX : 2105385118

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Βερμίου 2 & 1 ης Ιουλίου 66100 Δράμα Πληρ: Μ. Μελιάδης Τηλ: 2521 350 630 Fax: 2521 350 748 e-mail: mmeli@dimos-dramas.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. Για την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών κατά το άρθρο 2 παρ. 2 στοιχείο δ. του Π.Δ. 60/2007 για

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. Για την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών κατά το άρθρο 2 παρ. 2 στοιχείο δ. του Π.Δ. 60/2007 για ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ Κ.Υ. ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ.» ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Έχοντας υπόψη:

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Έχοντας υπόψη: INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 & Α.Διάκου Τ.Κ. : 14565, Άγιος Στέφανος Πληροφορίες : Χαράλαμπος

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός προμήθειας οχημάτων για Διευθύνσεις Δασών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου ΑΠΟΦΑΣΗ

Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός προμήθειας οχημάτων για Διευθύνσεις Δασών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ακτή Μιαούλη & Μπότσαρη 2-8 Ταχ. Κώδικας : 18538, Πειραιάς Πληροφορίες : Θεολόγος

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002554089 2015-02-03 Αναρτητέα στο Διαδίκτυο

15PROC002554089 2015-02-03 Αναρτητέα στο Διαδίκτυο Αναρτητέα στο Διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ. ΓΝΑ ΚΑΤ - ΕΚΑ ΝΙΚΗΣ 2 ΚΗΦΙΣΙΑ 16-10-2014 ΠΕΜΠΤΗ 10.00 π.μ.

1. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ. ΓΝΑ ΚΑΤ - ΕΚΑ ΝΙΚΗΣ 2 ΚΗΦΙΣΙΑ 16-10-2014 ΠΕΜΠΤΗ 10.00 π.μ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΝΑ ΚΑΤ-ΕΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Ελ. Χαρλαύτη Τηλ.: 213-20.86.517, φαξ: 213-20.86.757/670 prom12@kat-hosp.gr

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002826475 2015-06-05

15PROC002826475 2015-06-05 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/νση : Οικονομικού Τμήμα: Προμηθειών Λεωφ. Μεσογείων 45 -Τ.Θ. 14103 Τ.Κ. 11510 - Αθήνα Α.Φ.Μ. : 090038188 Δ.Ο.Υ. : ΙΒ Αθηνών Πληροφορίες : Α.Μέριανου

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η. Σίτιση των µαθητών Καλλιτεχνικού & Μουσικού σχολείου Ν. Ηρακλείου έτους 2015. Προϋπολογισµού: 155.126,40 σε ΕΥΡΩ

Μ Ε Λ Ε Τ Η. Σίτιση των µαθητών Καλλιτεχνικού & Μουσικού σχολείου Ν. Ηρακλείου έτους 2015. Προϋπολογισµού: 155.126,40 σε ΕΥΡΩ ΕΛΛΗΝΙΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΡΑΤΙΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΡΑΚΛΕΙΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΡΣΟΝΗΣΟΥ Δ//ΝΣΗ ΔΙΙΟΙΙΚΗΤΙΙΚΩΝ ΥΠΗΡΡΕΣΙΙΩΝ ΔΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΤΙΤΛΟΣ: Σίτιση των µαθητών Καλλιτεχνικού & Μουσικού σχολείου Ν. Ηρακλείου έτους 2015 ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ:./2015

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ Παρασκευή 27-02-2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. Του ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΡΙΜΝΑΣ &ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ Παρασκευή 27-02-2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. Του ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΡΙΜΝΑΣ &ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Ν.Π.Δ.Δ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Ταχ. Δ/νση : Τ.Κ. : Πληροφορίες: Τηλέφωνα : FAX : E-mail : Γρ. Μαρασλή 1 69100 Κομοτηνή Μ. Μερέτη 25310/23175,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 11327/732197

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 11327/732197 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ψ.Ν.Α «ΔΡΟΜΟΚΑΙΤΕΙΟ» ΝΠΔΔ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343, ΧΑΪΔΑΡΙ ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΧΑΪΔΑΡΙ 16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΤΗΛ. 2132046170-171 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 11327/732197 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 11/2013 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 11/2013 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ Οικονομικό Τμήμα/ Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες: Αλεξιάδου Μαρία ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 6 η / 2014 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 6 η / 2014 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Ιπποκράτους τέρμα Τ.Κ. 66100 - ΔΡΑΜΑ URL: www.dramahospital.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 6 η / 2014 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Γ.Γ.Κ.Α.)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Γ.Γ.Κ.Α.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Γ.Γ.Κ.Α.) ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡ. Φ1/2/27671/5171/23-9-2013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ. ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. Πρωτ. 5470 /2014 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002638963 2015-03-13

15PROC002638963 2015-03-13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 12/3/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 14 Νοεμβρίου 2013

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 14 Νοεμβρίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 2 ο ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π. Κανελλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα, 15/05/2015 ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αρ. Πρωτ. 162759 Α.Δ.Α.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα, 15/05/2015 ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αρ. Πρωτ. 162759 Α.Δ.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα, 15/05/2015 ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αρ. Πρωτ. 162759 Α.Δ.Α.: ΩΚ36ΟΡΕ1-904 ENIAIO TAMEIO ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ε.Τ.Α.Α. Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα