ΓΑΜΟΙ ΝΟΜΙΜΟΙ καί ΠΑΡΑΝΟΜΟΙ!

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΑΜΟΙ ΝΟΜΙΜΟΙ καί ΠΑΡΑΝΟΜΟΙ!"

Transcript

1 ΕΙΔΙΚΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟ ΕΠΙΚΑΙΡΟ ΘΕΜΑ: ΓΑΜΟΙ ΝΟΜΙΜΟΙ καί ΠΑΡΑΝΟΜΟΙ! Οικογένεια Αλεξάνδρου καί Μαρίαδ ΠΑΓΚΑΛΗ, μέ 7 παιδιά, γεννημένα από (ιό 7ο αναμένεται, μέ ιό καλό), δλα μικρά καί χαριτωμένα, χωρίδ δίδυμα, Ν. Άττικηδ. Βλ. σελ. 15.

2 «Τό πελαργίζειν έσιι φιλοτεκνεΐν καί φιλογονέϊν», «Πελαργίζειν» σημαίνει: μίμηση ιών Μ / / πελαργών, πού είναι ππινά μονογαμιφ^όιεκνα, πολύτεκνα, φιλό- ^ 2 6 ^ στοργα, άλλά καί φιλογονικά, Κ ιιμώνια ισόβια τούς γονείς. Γι αύιό ^ 4 υπήρχαν προστατευτικοί «πελαργικοί νόμοι», ένώ ή τιμή-εύγνωμοσύνη πρός τούς γονείς λέγεται «άντιπελάργωσις», δπως αναφέρει ό Μέγας Βασίλειος (ΡΟ 29,1760. Είναι τό σύμβολο της Π.Ε.ΦΙ.Π. 2 Τριμηνιαίο δημοσιογραφικό όργανο τής «Πανελλήνιας Ένώσεως Φίλων των Πολυτέκνων» (Π.Ε.ΦΙ.Π.). ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘ. ΕΝΤΥΠΟΥ: Έτος 33ο, άρ. φύλλου 131. Ιούλιος-Αΰγουστος-Σεπτέμβριος Ακαδημίας 78Δ ΑΘΗΝΑ , , ΡΑ Χ: ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: νν νν νν. ρ β ί ϊ ρ. 9 Γ β - γπ 3 ί I: ρ β ϊί ο ΐ η β ΐ - 9 γ Α.Φ.Μ.: , Δ.Ο.Υ. Α' Αθηνών. Ιδιοκτήτης: Π.Ε.ΦΙ.Π. Εκδότης: Αντώνιος Ε. Αντωνίου, τ. Διευθ. Εμπορικής Τραπέζης, Πρόεδρος Π.Ε.ΦΙ.Π. Ή Ε.Π.Ο. συντάσσεται άηό Επιτροπή. Διευθυντής Συντάξ.: Αγιορείτης Μοναχός Νικόδημος (Μπιλάλπς, πτ. Θεολ,-Φιλολ.), Αντιπρόεδρος Π.Ε.ΦΙ.Π. Εκτύπωση: «ΚΟΤΟ ΡΚΙΝΤ», Κορωπί Απικής Ή Ε.Π.Ο. ά π ο σ τ έ λ λ ε τ α ι Δ Ω Ρ Ε Α Ν σ έ ό σ ο υ ς τ ή ζ η τ ή σ ο υ ν, ά λ λ ά κ α ί δ ια ν έ μ ε τ α ι ΔΩΡΕΑΝ δ ιά μ έ σ ο υ τ ώ ν Ί. Ν α ώ ν, μ έ ε ύ λ ο γ ί α - ά δ ε ι α τ ή ς Ε κ κ λ η σ ί α ς μ α ς. Δ ε κ τ έ ς ο ί π ρ ο α ιρ ε τ ι κ έ ς Ε ί σ φ ο ρ έ ς - Δ ω ρ ε έ ς. Ή Π.Ε.ΦΙ.Π. έχει ημηθή μέ: ΒΡΑΒΕΙΟ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ (1979) ΕΥΑΟΓΙΑ-σύσταση Ί. Σ. ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ καί Ί. Μπφοπόλ Εκκλησίας "Ελλάδος, Κύπρου ΕΠΑΙΝΟ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚ. ΑΘΗΝΩΝ (2001) ΕΠΑΙΝΟΥΣ πολλών Αημοσ. & Ίδιωι. Φορέων. Η Π.Ε.ΦΙ.Π. ΕΙΝΑΙ: Φιλανθρωπικός, κοινωφελής καί μή κερδοσκοπικός Σύλλογος, πού λειτουργεί ώς «Σταθμός ΠΡΩΤΟΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ άπορων Ύπερπολυτέκνων-Πολυτέκνων Ελλάδος». άπό όλη τή Χώρα, μέ πέντε (5) ΠΑΙΔΙΑ καί άνω, ανήλικα ή σπουβάζοντα. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ μέ 4 καί 3 άνήλικα παιδιά, ιδιαίτερα χηρών, άναπήρων, άσθενών, φυλακισμένων, διαζευγμένων, άλλά καί ΑΓΑΜΩΝ μητέρων καί γενικά ΕΓΚΥΩΝ, οί όποιες πιέζονται γιά ΕΚΤΡΩΣΗ, γίνονται κατ εξαίρεση δεκτές. ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙ- ΚΑ έγκυρα: πιστοποιητικό οικογενειακής καταστάσεως, ύγείας-κρατικοΰ Νοσοκομείου κ.λπ., καθώς καί οικογενειακή ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ (καθαρή καί σοβαρή). ΔΕΧΟΜ ΑΣΤΕ- ΠΑΡΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ: ΔΩΡΕΕΣ-ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΕΙΔΗ: τρόφιμα, ιματισμό καινουργή ή σέ καλή καί καθαρή κατάσταση, κλινοσκεπάσματα καί έπιπλα, οικιακά σκεύη κ.λπ., βιβλία, σχολικά είδη, παιχνίδια, άλλά καί ΟΙΚΙ ΕΣ ή ΟΙΚΟΠΕΔΑ, όπως καί παντός είδους ΔΩΡΕΑ χάρη τών συγχρόνων ήρώων Πολυτέκνων Αδελφών μας, πού άξίζουν τήν ήθική καί υλική ενίσχυση όλων μας. ΔΩΡΕΕΣ ΣΕ Χ Ρ Η Μ Α Τ Α κυρίως (βλ. έπομ. Τραπεζ. Λογαρ/μούς καί έσώκλειστη Ταχυπληρωμή, σ ). ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΗΣ Π.Ε.ΦΙ.Π. ΕΘΝΙΚΗ (Ύποκαι/μα όδ. Σόλωνος 75) άριθμός / ΕΜΠΟΡΙΚΗ (Κεντρικό, όδ. Σοφοκλέους 11) άριθμός ΑΓΡΟΤΙΚΗ (Και/μα όδ. Πανεπιστημίου 23) άριθμός ΑΙΡΗΑΒΑΝΙ< (Κεντρικό, όδ. Σταδίου) άριθμός Καί σέ όλα τά Υποκαταστήματα ιώ ν άνωτέρω Τραπεζών τής Χώρας. Οϊ ΔΩΡΕΕΣ σέ κάθε Φιλανθρωπικό Σωματείο φοροαπαλλάσσονται 20% μέ κατάθεση στό Σωματείο καί μέχρι τό αθροιστικό ποσό τών 300 κατ έτος. Επιπλέον ποσά πρέπει νά κατατίθενται σέ Τράπεζα ύπέρ τού Σωματείου.Ή Π.Ε.ΦΙ.Π. παρέχει σχετικές πληροφορίες. ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ όσοι Φίλοι-Δωρητές διευκολύνονται ΝΑ ΠΡΟΤΙΜΟΥΝ τίς Τραπεζικές Καταθέσεις, άποστέλλοντας τήν απόδειξη της καταθέσεως (σέ φωτοαντίγραφο), έπειδή αύτό εξυπηρετεί πολύ τό Γραφείο τής Π.Ε.ΦΙ.Π. ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ.

3 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ του παρόντος ΤΕΥΧΟΥΣ. 1» Ό πως συνηθίζουμε τελευταία, τό παρόν «καλοκαιρινό» τεύχος είναι ΑΦΙΕΡΩΜΑ στό ιδιαίτερα ΕΠΙ ΚΑΙΡΟ ΘΕΜΑ: των νομίμων-έλληνορθοδόξων καί παρανόμων ΓΑΜΩΝ, των έκτος Όρθοδοξίας. Σ αυτούς τους τελευταίους περιλαμβάνονται ο ί διάφορες ΣΥΜΒΙΩΣΕΙΣ χωρίς γάμο, άλλα καί οί λεγόμενοι «μεικτοί γάμοι» ΕΛΛΗΝΩΝ-«Έλληνορθοδόξων» μέ έ- τεροδόξους-αίρετικούς καί άλλοδόξους ή καί άθρήσκους-άπίστους! Φυσικά εδώ ό ιδιαίτερος λόγος γίνεται γιά τίς παράνομες αυτές περιπτώσεις, που είναι καί ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ η «ΑΓΑΜΕΣ ΜΗΤΕΡΕΣ», μάλιστα εγκαταλειμμένες μέ μικρά παιδάκια η καί εγκυμονούσες... μέ άμεσο η εμμεσο κίνδυνο ΕΚΤΡΩΣΕΩΣ! Καί άκριβώς, πολλές άπό τίς περιπτώσεις αυτές καταφεύγουν καί στην Π.Ε.ΦΙ.Π. (στους «Φίλους τών Πολυτέκνων»), μολονότι γι αυτή προέχουν οί Ελληνορθόδοξοι Ύπερπολύτεκνοι-ΙΙολύτεκνοι. Είναι αυτονόητο ότι τό θέμα τοϋ παρόντος ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΟΣ δέν είναι μόνο ιδιαίτερα ΕΠΙΚΑΙΡΟ (λόγφ καί τής πλημμυρίδας πλέον τών μεταναστώνάλλοδαπών, περισσότερο Μουσουλμάνων), άλλ είναι καί γενικότερα θέμα ενδιαφέρον ΟΛΟΥΣ. Γιατί χωρίς νόμιμη Οίκογένεια-Έλληνορθόδοξη τό επακόλουθο είναι... κρίση καί διάλυση. 2. Τό δεύτερο έδώ εισαγωγικό ΣΧΟ ΛΙΟ άναφέρεται στον άμεσο καί εμμεσο ΔΙΩΓΜΟ τών Εφημερίδων καί Περιοδικών έθνικοΰ, ήθικοκοινωνικοΰ καί θρησκευτικού περιεχομένου μέ την ΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ τής μικρής ταχυδρομικής άτελείας άπό τό Υπουργείο Τύπου! Γιατί ευνοεί καί έπιδοτεΐ πλέον ΜΟΝΟ τούς «Μεγαλοεκδότες» καί τούς έπαγγελματίες δημοσιογράφους, πού εκδίδουν Εφημερίδες καί Περιοδικά πολιτικο-κομματικά, αθλητικά καί άλλα. Αντίθετα, όλα τά ύπόλοιπα Έ ντυπα εμμεσα-άμεσα... διώκονται, γιατί τά ταχυδρομικά τέλη, άφότου τά ΕΛ.ΤΑ. εγιναν ιδιωτικήέμπορική Εταιρεία, εγιναν πανάκριβα! Έτσι πολλά, αν όχι πλεΐστα, Έντυπα, μάλιστα τά κρίνοντα καί κατακρίνοντα τη γενική κυβερνητική κρίση, όδηγοϋνται σέ περιορισμό μέχρι καταργήσεως! 3. Τό Περιοδικό μας «Ελληνορθόδοξη Πολύτεκνη Οικογένεια» (μέ τή μεγαλύτερη ως τώρα κυκλοφορία σέ άριθμό φύλλων γιά τά έλληνικά δεδομένα καί πάντοτε ΔΩΡΕΑΝ), μέ τή βοήθεια τοΰ Θεοϋ καί τήν άγάπη τών Φίλων-Άναγνωστών του (τών όπου Γης Έλληνορθοδόξων) ΣΥΝΕ- ΗΜ ΕΡ-ΩΡΟΛΟΓΙΟ Π.Ε.Φ Ι.Π. Γιά ΦΙΛΟΥΣ-ΔΩΡΗΤΕΣ: καθημερινά, Γιά Πολυτέκνους ΕΠΑΡΧΙΑΣ: 7.30'-3.30'πρω ί καί 'μ.μ., ΔΕΥΤΕΡΑ & ΠΕΜΠΤΗ πρωί έκτός άπογεΰματος Σαββάτου καί Παράκληση νά προηγείται τηλεφώνημα. Κυριακής. # ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΡΕΣ, ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Λειτουργεί Γιά Πολυτέκνους ΑΤΤΙΚΗΣ: ΤΡΙΤΗ & ΠΕΜΠΤΗ πρωί 7.30'-3.00'. ΤΡΙΤΗ & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ πρωί « Ύπεύθ. Σιέφ. Σωτηρίου. «ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΩΝ Τ Ω Ν ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ» (Π.Ε.Φ Ι.Π.). Λειτουργά ώς αυτοτελής Σύλλογος. Διεύθυνση: Πρεβέζπς 8 - Κάτω Πολεμίδια,Άγ. Ιωάννης, 4154 ΛΕΜΕΣΟΣ, τηλ Πρόεδρος: Άνδρέας Μαυρουδής, θεολόγ.-καθηγ.ήρες έπικοινωνίας 6-11 μ.μ. ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ Π.Ε.ΦΙ.Π. ΚΥΠΡΟΥ: ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ,Ύποκ/μα Παπαφλέσσα 1, Άγ. Ίωάννης-Λεμεσός, άριθμ. Λογαρ ΛΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ,Ύποκ/μα Πάφου 2, Λεμεσός, άριθμ. Λογαρ.: Ή Ε.Π.Ο. έχει χήν εύλογία-σύσιαση τής'ι. Α ρχιεπισκοπής καί τώ νί. Μ ητροπόλεων Κύπρου.

4 Θέμα έπικαιρότατο: ΓΑΜΟΙ ΝΟΜΙΜΟΙ καί ΠΑΡΑΝΟΜΟΙ! (Μέ αφορμή την ιερή Μνήμη, *ί*29η Αύγουστου, του ΑΠΟΚΕΦΑΛΙΣΜΟΥ τοΰ Αγίου ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ άπό τον Ηρώδη, επειδή ΗΑΕΓΧΕ τόν ΠΑΡΑΝΟΜΟ ΓΑΜΟ του μέ τή γυναίκα τοΰ αδελφού του Φιλίππου Ήρωδιάδα). Α'. Καί άπό τόν τίτλο τοΰ Περιοδικού μας «Ελληνορθόδοξη Πολύτεκνη ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ» γίνεται φανερό, ώς αυτονόητο άλλωστε, ότι ή Πολύτεκνη Οικογένεια, που επί 42 χρόνια προβάλλει καί ηθικά καί υλικά ενισχύει τό κατά δύναμη ή Ένωσή μας «οί Φίλοι τών Πολυτέκνων» (μέ προτερότητα στην Ύπερπολΰτεκνη Ελληνορθόδοξη Οικογένεια), πρέπει νά έ'χει νόμιμο καί μάλιστα Όρθόδοξο Γάμο. Γιατί δυστυχώς υπάρχουν καί ύπερπολύτεκνες-πολύτεκνες οικογένειες χωρίς κανέναν τύπο γάμου, αλλά καί χωρίς Όρθόδοξη Πίστη ένεργό, τόσο στη θεωρία, όσο καί στην πράξη: μέ προσευχή, μελέτη ιερών βιβλίων, εκκλησιασμό, συμμετοχή στά ιερά Μυστήρια τής Όρθόδοξης Εκκλησίας μας. Γι αυτό άκριβώς θεωρούμε όρθό-όρθόδοξο, αλλά καί αναγκαίο νά κάνουμε μιά επίκαιρη άναφορά, επίκαιρη Ιδιαίτερα σήμερα..., γιά τίς διάφορες μορφές «γάμων», όπως τών «ελεύθερων συμ- ΧΙΖΕΤΑΙ καί θά συνεχίζεται. Γιατί στηρίζεται στην ιερή καί αιώνια τριάδα: Όρθόδοξη Πίστη-Οίκογένεια- Πατρίδα, Άξίες-Ύπεραξίες χωρίς... υποτιμήσεις καί «κρίσεις». 4. Ιδιαίτερα συνιστοϋμε τά «Ειδικά ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ», πού μεταφέρουμε καί φωτογραφικά (στίςσελ ), στά όποια υπάρχουν άνεπτυγμένα καί τεκμηριωμένα τά ειδικά θέματα μέ επίκεντρο τί άλλο; τόν ευλογημένο Ελληνορθόδοξο Γάμο (βλ. Η', α 10 τοΰ παρόντος). Μετά τά «Ειδικά Αφιερώματα» άκολουθοϋν βιώσεων» καί γενικά τών παρανόμων γάμων έκτός Όρθοδοξίας. Ιερό, αλλά καί ηρωικό παράδειγμα-ύπόδειγμα στην άναφορά μας αυτή θά είναι δ δίκαιος, δημόσιος καί θαρραλέος ελεγχος τοΰ παρανόμου γάμου τοΰ τοπάρχη τής Γαλιλαίας καί Περαίας Ηρώδη Άντίπα άπό τό μεγαλύτερο δλων τών Προφητών, τόν Τίμιο Πρόδρομο. Ό Βίος τοΰ Αγίου Ίωάννου, Προδρόμου καί Βαπτιστοΰ τοΰ Θεανθρώπου Χριστού, ήδη άπό την έμβρυακή του ηλικία είναι θαυμαστός καί διδακτικότατος. Περιγράφεται άπό τόν 'Άγιο Απόστολο καί Ευαγγελιστή Λουκά, τόν Έλληνα καί ιατρό, στά κεφάλαια Ιο, 3ο καί 7ο τοΰ Ευαγγελίου του μέ πολλές λεπτομέρειες. (Παραπέμπουμε στά κεφάλαια αυτά, όπως καί σέ κάποια κεφάλαια τών τριών άλλων ί. Ευαγγελίων καί τών Πράξεων τών Αποστόλων. «Ό ζητών ευρίσκει» (Ματθ. 7, 8). Καί άσφαλώς, οί πλέον χαρακτηριστικοί καί μοναδικοί λόγοι περί τοΰ Αγίου Ίωάννου είναι τοΰ Ίδίου τοΰ Θεανθρώπου Χρίστου: ωραίες οικογενειακές φωτογραφίες (σελ ). 5. ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ πάντοτε τούς Φίλους Αναγνώστες γιά τό στηριγμό καί τίς Δωρεές τους. Τούς ΠΑΡΑΚΑ- ΛΟΥΜΕ γιά τήν άνανέωση αύτοΰ τοΰ στηριγμοΰ, πού είναι άναγνιόριση καί στηριγμός, ιδιαίτερα στις πονηρές καί κρίσιμες ημέρες μας, τοΰ μεγαλυτέρου συγχρόνου ΘΕΜΑΤΟΣ-ΘΕΑΜΑΤΟΣ- ΘΑΥΜΑΤΟΣ. Καί αυτό είναι ή ύπαρξη καί παρουσία τής Ελληνορθόδοξης Πολύτεκνης ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ!

5 «...Τι έξεληλύθατε (=έξήλθατε) εις τήν έρημον... ίδεΐν; Προφήτην; Ναί, λέγω νμϊν, καί περισσότερον Προφήτου... Μείξων (=μεγαλΰτερος) έν γεννητοϊς γυναικών Προφήτης Ίωάννου του Εαπτιστοΰ ο ύ δ ε ίς ε α τ ιν...»! (Λουκά 7, 18 30). Ωστόσο εδώ θά περιορισθοϋμε μόνο στόν ελεγχο που ό Τ. Πρόδρομος εκαμε στόν Ηρώδη Άντίπα, γιό τοΰ «μεγάλου» Ηρώδη καί βρεφοπτόνου (τών Αγίων Νηπίων τής Βηθλεέμ καί περιχώρων), λέγοντάς του: «...Ούκ έξεστί σοι έχειν τήν γυναίκα τοΰ άδελφοϋ σου»! (Μάρκ. 6, 18). Δηλαδή: Δεν σοϋ επιτρέπεται, δέν ήμπορεΐς νά εχεις ώς γυναίκα σου τή γυναίκα τοΰ άδελφοϋ σου (Φιλίππου, τήν Ήρωδιάδα). Ό γάμος αυτός είναι παράνομος! Β'. Ιερός Πανανθρώπινος Νόμος! Τό σημαντικότατο, άλλά καί διδακτικότατο έδώ είναι ότι ό 'Άγιος Ιωάννης έφήρμοσε στήν περίπτωση τοΰ Ηρώδη τό ψαλμικό: «Και έλάλουν έν τοϊς μαρτυρίοις Σου εναντίον (^ενώπιον) βασιλέων καί ούκ ησχυνόμην»! (=Δέν έφοβόμουν, δέν έδειλίαζα. Ψαλμ. 118, 46. Προηγούμενο τό παράδειγμα τοΰ Προφ. Ήλία). Καί δέν εκρινε οΰτε ήλεγξε τόν παράνομο γάμο τοΰ Ηρώδη καί τής Ήρωδιάδας μόνο μέ βάση τόν Ιουδαϊκό Νόμο, που ό Θεός παρέδωσε στόν Προφήτη Μωυσή. Γιατί ό Ηρώδης δέν ήταν Εβραίος, άλλ Ίδουμαίος (Έδωμίτης), αλλοεθνής, οΰτε ήταν ακριβώς ομόθρησκος μέ τοΰς Ε βραίους. Ήταν εκπρόσωπος ή υπάλληλος τής ρωμαϊκής αυτοκρατορίας, που ήταν είδωλολατρική, άλλά καί «πολυεθνική» στή νομοθεσία της. Θά ήμποροΰσαμε νά τήν παρομοιάσουμε μέ τή σημερινή «Ευρωπαϊκή Ένωση», σέ επίπεδο διοικοΰντων εκπροσώπων, άλλά καί πολλών τοπικών κυβερνήσεων. Γιατί δυστυχώς ή Ε.Ε. σέ πολλά θέματα καί μάλιστα «γάμων» άνέχεται, άλλά καί ορίζει άκόμη καί παρανοϊκές παρανομίες, όπως είναι τά «γιά ψύλλου πήδημα» διαζΰγια, οί άτυπες ή τυπικές «ελεύθερες συμβιώσεις», ώς καί οί σοδομικοί... «γόμοι» τών ομοφυλοφίλων! Μάλιστα καί ή σύγχρονη ελληνική κυβέρνηση προωθεί άμεσα τό σοδομικό «γάμο», ένώ ώς αντιπολίτευση 19-δεκαεννέα βουλευτές της είχαν προτείνει σχέδιο «Νόμου» πρός ψήφιση «γάμου ομοφυλοφίλων»! Άλλ όμως στό μέγα θέμα τοΰ γάμου-οικογενείας (συζυγίας άνδρογΰνου-έτεροφΰλων) ΥΠΑΡΧΕΙ ΝΟΜΟΣ ΠΑΝΑΝΘΡΩΠΙΝΟΣ, ό έμφυτος, ώς θεόσδοτος, νόμος τής συνειδήσεως, ό πανανθρώπινος Ηθικός Νόμος ΔΙ ΚΑΙΟΥ καί μάλιστα οικογενειακού. Γιατί άνέκαθεν καί σέ όλες τίς άρχαϊες παραδόσεις τών λαών υπήρχε καί υπάρχει ό άγραφος, άλλά καί γραπτός νόμος περί τοΰ γάμου (συζυγίας-οίκογενείας) ώς πρωταρχικού θεσμού ΙΕΡΟΥ! Εξάλλου οί άρχοντες τών λαών, παρ όλο που συνήθως ήσαν μονάρχες καί «αύτοκράτορες», επρεπε νά διοικούν δίκαια καί νά τιμωρούν τίς άδικίες καί παρανομίες γενικά καί ιδιαίτερα σέ θέματα γάμου-οικογενείας, ώς θεμελίου καί βάσεως τής άνθρώπινης κοινωνίας. Τό παράδειγμα γενικά τών αρχόντων επρεπε νά είναι υπόδειγμα γιά τούς άρχομένους, όπως καί τό παράδειγμα τών διδασκάλων στους μαθητές καί φυσικά τό παράδειγμα τών γονέων στά παιδιά τους καί γενικότερα τό παράδειγμα τών μεγαλύτερων στους μικροτέρους καί νεοτέρους. Έ τσι καί στήν περίπτωση τοΰ παρανόμου γάμου τοΰ Ηρώδη, τό παράνομο παράδειγμά του επηρέαζε άμεσα καί εμμεσα τοΰς άρχομένους Εβραίους, μολονότι αυτοί είχαν τό Μωσαϊκό Νόμο, μέ ιδιαίτερη καί αΰστηρή γενικά οικογενειακή νομολογία (Οικογενειακό Δίκαιο). Ό ελεγκτικός λοιπόν λόγος τοΰ Αγίου Ίωάννου στόν Ηρώδη, τό «ούκ έξεστί σοι...» (=δέν σοΰ

6 επιτρέπεται...), δεν ήταν λόγος περιπτωσιακός καί περιστασιακός, α φορώντας μόνο τόν Ηρώδη καί τήν εποχή του. Αντίθετα, τό «ούκ εξεστί σοι...» (=δέν οοϋ επιτρέπεται...) ΐσχυε καί ισχύει γιά κάθε παράνομο γάμο. Γνωστό παράδειγμα παρανόμων γάμων είναι καί ή περίπτωση τής Σαμαρείτιδας, που διακριτικά ήλεγξε ό Θεάνθρωπος Χριστός. Ό ταν τής είπε: «Ύπαγε φώνησον τόν άνδρα σου καί έλθέ ενθάδε», κι έκείνη άπήντησε: «Ούκ εχω άνδρα», ό Χριστός τής άποκάλυψε: «Καλώς εΐπας ότι άνδρα ούκ εχω' πέντε γάρ άνδρας εσχες καί νϋν όν έχεις ο ύ κ εστι σου άνήρ» (Ίωάν. 4, 16 18). Διότι «συζοΰσε» ήδη μέ εκτο (6ο) άνδρα, όπως καί προηγουμένως συζοΰσε διαδοχικά μέ πέντε, οί όποιοι ήσαν όλοι παράνομοι καί όχι νόμιμοι άνδρες-σύζυγοί της. Καί αυτό τής τό άποκάλυψε ό Χριστός ώς Θεάνθρωπος καί Παντογνώστης, πράγμα που εγινε αφορμή νά πιστεΰσει έκείνη, νά μετανοήσει καί στη συνέχεια νά γίνει Μαθήτριά Του, Ίσαπόστολος καί Μεγαλομάρτυς, ή Αγία Φωτεινή, μάλιστα μέ τήν οίκογένειά της. (Ή Μνήμη της τιμάται τήν 26η Φεβρουάριου καί τήν Κυριακή τής Σαμαρείτιδας). Τ'. Μονογαμία καί πολυγαμία. Άγιογραφικά καί ίεροκανονικά μόνο ή μονογαμία είναι ευλογημένη, φυσιολογική, παιδαγωγική καί αντάξια τοΰ ανθρώπου. Αρχικά βέβαια ήταν άνεκτή κατά συγκατάβαση μεταξύ τών Εβραίων καί ή πολυγαμία, ή όποία επειτα ενωρίς καταργήθηκε. Μάλιστα στήν περίπτωση άνδρα θανόντος άτέκνου τή χήρα γυναίκα του τήν έπαιρναν ώς νόμιμη σύζυγο οί επόμενοι αδελφοί του διαδοχικά, ώσότου αποκτήσει τέκνο, ποΰ λογιζόταν τέκνο-κληρονόμος τοΰ θανόντος. (Βλ. Ματθ. 22, 25-33). Ό «άνδραδελφικός» αυτός γάμος λεγόταν «λευιρατικός». Μιά τέτοια περίπτωση χήρας, ποΰ ελαβαν διαδοχικά οί υπόλοιποι εξι αδελφοί τοΰ πρώτου, άλλά τελικά όλοι τους άπέθαναν άτεκνοι, άνέφεραν στό Χριστό οί Σαδδουκαϊοι, οί όποιοι δεν πίστευαν στήν άνάσταση. Καί τό έκαμαν σκόπιμα, γιά νά... Τόν «παγιδεΰσουν»! Είπαν: «Έν τγι ονν άναστάσει τίνος τών επτά έσται (=θά είναι) γυνή; πάντες γάρ έσχον αύτήν» (Ματθ. 22, 28). Καί ελαβαν τήν άποστομωτική άπάντηση τοΰ Χριστοΰ: «Πλανάσθε μή είδότες (= μή έννοοΰντες καί γνωρίζοντες) τάς Γραφάς μηδέ τήν δνναμιν τοϋ Θεοϋ». Γιατί, όπως συνέχισε ό Κύριος, «στήν άναστημένη ζωή (μετά τήν παροΰσα) δέν νυμφεύονται οί άνδρες (γυναίκες) οΰτε καί οί γυναίκες ύπανδρεΰονται, άλλά θά ξοϋν πλέον στόν ουρανό ώσάν Άγγελοι», αθάνατοι καί άφθαρτοι (στίχ ). Τότε ό γάμος καί ή παιδοποιία θά καταργηθοΰν, όπως καταργήθηκε καί ό άνδραδελφικός-«λευιρατικός» γάμος, ποΰ υπήρξε περιστασιακός χάρη τής παιδοποιίας. Ανέκαθεν δηλαδή ή στειρότητα γενικά καί ή έξ αυτής άτεκνία, μάλιστα στήν Παλαιά Διαθήκη, νομιζόταν, όπως καί είναι, «άφΰσικη» κατάσταση, δοκιμασία ή καί «τιμωρία» τοϋ Θεοΰ. Αντίθετα, ή έκοΰσια-θεληματική αποφυγή τής παιδοποιίας ήταν καί είναι άμαρτία θανάσιμη. Γνωστή καί σαφής είναι ή περίπτωση τοϋ Αΰνάν, γιοΰ τοϋ Ιούδα καί έγγονοΰ τοϋ Ύπερπολυτέκνου Πατριάρχη Ιακώβ. Επειδή ό πρωτότοκος γιός τοΰ Ίοΰδα Ήρ, δυστυχώς άνθρωπος «πονηρός», ελαβε γυναίκα άλλοεθνή, τή Χαναναία Θάμαρ, καί άπέθανε άτεκνος, σΰμφωνα μέ τόν ίσχΰοντα τότε «λευιρατικό» γάμο, τή χήρα Θάμαρ ό πενθερός της Ίοΰδας τήν εδωσε στό δευτερότοκο γιό του Αΰνάν λέγοντάς του: Νυμφεύσου την, «έπιγάμβρενσε αύτήν καί άνάστησον σπέρμα τφ άδελφώ σου» (Γενέσ. 38, 8). Άλλ ό Αΰνάν, ένώ δέχθηκε τή χήρα Θάμαρ ώς γυναίκα του, δέν ήθελε ν άποκτήσει μαζί της τέκνο-κληρονόμο τοϋ θανόντος άδελφοΰ του καί όχι δικό του. Έ τσι κατά τίς συζυγικές σχέσεις μ αΰτή, άπέφευγε τή σπερμογονία πρός τεκνογονία, δηλαδή εκανε

7 τόν αμαρτωλό «συζυγικό αυνανισμό», όπως πρέπει νά ονομάζεται ή αμαρτωλή αυτή πράξη άντισυλλήψεως. «ΙΙονηρόν δε εφάνηι εναντίον (=ένώπιον) τον θεοϋ, δη έποίησε τοΰτο, καί έ&ανάτωσε (καί) τούτον» (ό Θεός. Γενέσ. 38, 10). Αύτή τή σκόπιμη πονηριά του ό Θεός τήν έκρινε ώς παράνομη καί άμαρτωλή πράξη καί τόν έθανάτωσε μέ αιφνίδιο θάνατο, όπως καί τόν άδελφό του Ήρ. (Ώς έλλην. λέξη ό «αυνανισμός», κατά μετάφραση τοΰ άγγλο-γαλλο-γερμαν. οη&ηΐδπιε, απαντάται τό Ή αρχαία, άλλά καί ή μεταγενέστερη ονομασία τής «πονηριάς» αυτής είναι ή λέξη «μαλαχία» ή τό «κατά μόνας αμάρτημα» έρωτικής αύτοϊκανοποιήσεως, τό ό ποιο άγιογραφικά καί ιεροκανονικά είναι κολάσιμο καί στερητικό τής θείας Μεταλήψεως. Κατά κυριολεξία δηλαδή αυνανισμός είναι ή συζυγική αντισύλληψη, που είναι αμαρτία θανάσιμη, καί άστοχα χρησιμοποιήθηκε άπό ξένους συγγραφείς γιά τή φιλήδονη ερωτική αύτοϊκανοποίηση, που επίσης είναι άμαρτία θανάσιμη, άλλ ελαφρότερη ιεροκανονικά). Χαρακτηριστικοί είναι οί λόγοι τοΰ Άγιου Αποστόλου Παΰλου στήν Α πρός Κορινθίους Επιστολή του, κεφ. 6, στίχ. 9 10: «...Μη πλανάσθε' ο ντε πόρνοι οντε είδωλολάτραι ούτε μοιχοί ούτε μαλακοί ούτε άρσενοκοιται (=όμοφυλό<ριλοι)... Βασιλείαν Θεοϋ ον κληρονομήσονσι»! Μόνο μέ ειλικρινή μετάνοια καί ί. Εξομολόγηση συγχωροΰνται καί μέ πνευματικό άγώνα προσευχής καί νηστείας διορθώνονται καί διακόπτονται τά αισχρά αυτά πάθη, τά όποια όντως δια-φθείρουν τόν «κατ εικόνα Θεοϋ» πλασμένο άνθρωπο καί τόν... άποκτηνώνουν. (Βλ. καί σελ. 11). Δ'. Ή έμπυρη εμπειρία τής Π.Ε.ΦΙ.Π. ΕΠΑΝΕΡΧΟΜΑΣΤΕ όμως στό κύριο θέμα τών παρανόμων γάμων, γιά τό όποιο ή εμπειρία τής Π.Ε.ΦΙ.Π. είναι όχι άπλά μεγάλη, άλλά κυριολεκτικά ε μ π υ ρ η (καυτή) καί συνεχής άπό τήν ίδρυσή της, χωρίς τότε νά είχε σκεφθή ή φαντασθή τήν ύπαρξη καί έκταση τοΰ... δραματικού καί άλυτου (;) τοΰτου θέματος. Γιατί πρέπει εδώ καί πάλι νά εξηγήσουμε, γιά τοΰς άγνοοΰντας καί νεοτέρους Φίλους Αναγνώστες, ότι περιπτωσιακή καί υπήρξε καί ηταν άρχικά (1η Όκτωβρίου 1969) ή ιδιαίτερη καί ειδική «άσχολία» τής πρώτης «Όμάδας Φιλοπολυτέκνων» μέ κάποιες Ύπερπολΰτεκνες Οικογένειες (μέ 10-δέκα καί άνω παιδιά τότε!). *Ησαν φυσικά ελληνορθόδοξες καί παραδοσιακές, άλλά καί χωρίς τότε κρατική, κοινωνική, άλλά καί εκκλησιαστική ενίσχυση, τουλάχιστο αυτές οί άξιοθαΰμαστες περιπτώσεις. Καί άκριβώς, τήν ύπαρξη καί παρουσία τους ή άρχική «Όμάδα Φιλοπολυτέκνων, όπως πρωτο-ονομάσθηκε, δίκαια έκρινε ώς άξιοπρόσεκτο «θέμαθέαμα-θαΰμα», που δέν ήμποροΰσε νά «άντιπαρέλθει» (πρβλ. Λουκά 10, 30-37). Εξαρχής λοιπόν, μαθαίνοντας ή διαβάζοντας γιά τήν ύπαρξη Συλλόγου- Ένώσεως «Φίλων τών Πολυτέκνων», μάς έπισκέφθηκαν ή μάς έγραψαν καί κάποιες ύπερπολΰτεκνες οικογένειες χωρίς γάμο ή αστεφάνωτες, όπως λέγονται, ιδιαίτερα άπό τό χώρο τών Έλληνο-τσιγγάνων. Καί τό Γδιο συνέβηκε καί μέ κάποιες ύπερπολΰτεκνες οικογένειες άλλοδαπών καί άλλοδόξων, όπως καί οικογένειες Ελλήνων παπικών, προτεσταντών κ.ά., έτεροδόξων καί αιρετικών μέ «μεικτούς γάμους». Εξηγούσαμε βέβαια ότι δεχόμαστε καί βοηθούμε τό κατά δύναμη Ελληνορθόδοξες Οικογένειες, μέ Όρθόδοξο Γάμο, άλλ ώστόσο έβλέπαμε καί εξετάζαμε καί κάθε περίπτωση χωριστά καί ειδικά, όπως περιπτώσεις: χηρείας, έγκαταλείψεως, διαζυγίου, άσθενείας... καί φυσικά τί άλλο; τής ΰπάρξεως πολλών καί μικρών παιδιών χωρίς καμμία

8 τότε κρατική έπιδοματική (βοήθεια καί προστασία! Ε'. Έλλάδα-«άμπέλι ξέφραγο»! Ωστόσο ή Π.Ε.ΦΙ.Π. (μολονότι παρεξηγιόταν καί παρεξηγεΐται άπό κάποιους Φίλους της), χάρη τών μικρών καί αθώων παιδιών δεχόταν διακριτικά καί τίς περιπτώσεις που άναφέρονται σέ κάθε τεύχος αυτού τοΰ Περιοδικού (σελ. 2' συνιστοΰμε νά ξαναδιαβασθούν), μάλιστα περιπτώσεις εγκύων, πού πιέζονται γιά ΕΚΤΡΩΣΗ. Καί αυτό γινόταν διακριτικά καί επιλεκτικά ώς τό έτος , που τά όρια-σΰνορα, εκτεταμένα καί πολυμέτωπα, άνοιξαν... αφύλακτα κι έγινε ή μικρή άνέκαθεν πληθυσμιακά Ελλάδα μας... «αμπέλι ξέφραγο»! Έκτοτε έγνοδρισε, γνωρίζει καί ζεϊ τήν πρωτοφανή στήν ιστορία της πλημμυρίδα τών άλλοδαπών μεταναστών μέ πλεονασμό τών λαθρομεταναστών! Καί θίγουμε έδώ τό θέμα τούτο (γιά τό όποιο επίσης έχουμε γράψει πολλές φορές) άπό τήν ενδιαφέρουσα έδώ πλευρά τών παρανόμων γάμων. Γιατί εισέρρευσαν άρχικά ( καί εξής) δεκάδες ή καί εκατοντάδες χιλιάδες Αλβανοί, άπό τοΰς οποίους ή Π.Ε.ΦΙ.Π. δέν ήμποροΰσε νά «άντιπαρέλθει» πρώτους τοΰς συμπαθέστατους καί πολυδοκιμασμένους Βορειοηπειρώτες, κάποιες εκατοντάδες πολυτέκνους. Ακολούθησαν οί επίσης συμπαθέστατοι καί πολυδοκιμασμένοι Ρωσοπόντιοι, οί «τραντέλλη» νες» (τριάντα φορές Έλληνες!) καί οί γείτονες τους Έλληνογεωργιανοί καί άλλοι, φυσικά Ελληνορθόδοξοι Πολύτεκνοι-Ύπερπολΰτεκνοι, άλλά καί πολλοί άπ αυτούς άστεφάνωτοι καί μέ παρανόμους γάμους λόγω τοΰ άθεϊστικοϋ καθεστώτος καί άλλων συνθηκών! Πώς μπορούσαμε τούς δοκιμασμένους πολυτέκνους αυτούς νά τούς «άντιπαρέλθουμε», όταν μάλιστα ήθελαν νά βαπτισθοΰν οί άβάπτιστοι καί νά στεφανωθούν οί άστεφάνωτοι; Έκαναν άσφαλώς καί κάνουν καί οί Ελληνορθόδοξες Ενορίες ό,τι μπορούσαν. Άλλά καί ή Π.Ε.ΦΙ.Π. καθημερινά δέν μπορούσε νά μή δεχθή τουλάχιστο τούς ύπερπολυτέκνους αυτούς καί νά κάνει ό,τι μπορούσε, συνεργαζόμενη μέ τίς Ενορίες σέ βαπτίσεις, στεφανώματα καί φυσικά σέ «πρώτες βοήθειες». ΓΙΑΤΙ ας προσεχθή αυτό ιδιαίτερα ή κοιμωμένη καί άντικειμένη γιά πολυτέκνους ελληνική «νομοθεσία» δέν χορηγοΰσε ΟΥΤΕ τό «καθυστερημένο» ψιχουλικό πολυτεκνικό έπιδοματάκι στους προηγουμένους ώς... άλλοδαποΰς! Έπρεπε νά συμπληρωθή μία ΙΟετία, γιά ν αποκτήσει έλληνική υπηκοότητα ή πολύτεκνη μητέρα, αν ήταν άλλοδαπή, έστω καί ορθόδοξη, Ρωσίδα κλπ. Μά τά επιδόματα δέν δίδονται γιά τά παιδιά, πού είναι Έλληνάκια; Μόνο ή πολυπονεμένη ιστορία τών έπιζώντων άδελφών Μικρασιατών, πού κατόρθωσαν νά έλθουν στήν άστοργη καί γι αυτούς «μητέρα»-έλλάδα, μπορεΐ νά συγκριθή ώς παράλληλη μέ τήν άνωτέρω περιγραφόμενη... άμυδρά. ζ'. Πανσπερμία άλλοδαπών μεταναστών... Άλλά τό δύσκολο καί άλυτο (;) θέμα τών παρανόμων γάμων στη σύγχρονη Ελλάδα είναι δυστυχώς γενικότερο καί συνεχιζόμενο, ώς συνέπεια καί προέκταση τοΰ διογκουμένου ελληνικού μεταναστευτικοϋ προβλήματος. «Άπό άνατολών μέχρι δ νομών» Άσιάτες καί Αφρικανοί (Αίγύπτιοι-Άραβες, Ινδοί, Φιλιππινέζοι, Ίρακινοί, Κούρδοι, Πακιστανοί, Κινέζοι), Βαλκάνιοι, άλλά καί προερχόμενοι άπό τίς πρώην κομμουνιστικές χώρες, έχουν κυριολεκτικά κατακλύσει τή μικρή Ε λ λάδα, πού έχει δεχθή καί δέχεται τό μεγαλύτερο αναλογικά αριθμό άλλοδαπών μεταναστών ή ορθότερα λαθρομεταναστών συγκριτικά μέ τά υπόλοιπα ευρωπαϊκά καί δυτικά κράτη. Οί Ελληνικές Αρχές σκόπιμα «άνεβάζουν» τό συνολικό άριθμό τους στό (ένα εκατομμύριο), ένώ ό πραγματικός άριθμός τους φθάνει, αν μή καί υπερβαίνει, τά (2,5 εκατομμύρια)! Οί άμιγεϊς Έλληνες εΐμαστε-δέν είμαστε 8,5 9 εκατομμύρια, μέ συνεχή συρρίκνωση, οπως

9 έδειξε καί ή πρόσφατη Άπογραφή. Άλλοι λαοί ύπερπληθύνονται καί οί Έλληνες συνεχώς μειώνονται... Θίγοντας δμως εδώ καί πάλι τό πρόβλημα τών παρανόμων-«μεικτών γάμων» αλλοδαπών καί Ελλήνων, τυπικά «Έλληνορθοδόξων», καί αντίστροφα, «Έλληνορθοδόξων» καί άλλοδαπών-άλλοθρήσκων, θά άναφερθοΰμε μόνο στίς περιπτώσεις πολυτέκνων πού κατέφευγαν καί καταφεύγουν στήν Π.Ε.ΦΙ.Π., περιπτώσεις είτε άμιγώς αλλοδαπών εϊτε καί συζώντων, χωρίς γάμο η μέ «μεικτό γάμο», δήθεν «θρησκευτικό» ή καί «πολιτικό», άλλοδαπών μέ Έλληνες καί Ελλήνων μέ αλλοδαπούς. Καί καθώς καί άπό τίς δύο πλευρές συνήθως είναι νέοι άνθρωποι στήν ηλικία, μεταξύ ετών, καί γενικά μέ χαλαρά ή έλευθεριάζοντα ερωτικά ήθη, άρκετοί άπ αυτούς (καί μάλιστα οί πλεονάζοντες Μουσουλμάνοι, πού τηροΰν τήν πολυγαμία), γίνονται καί πολύτεκνοι, μέ 3, 4, 5 καί άνω άκόμη παιδιά. Καί φυσικά, ώς πολύτεκνοι καί μέ... πολλά προβλήματα, καταλήγουν καί στήν Π.Ε.ΦΙ.Π., πού τή νομίζουν ώς... «κρατικό» ή «εκκλησιαστικό» φορέα καί όχι Σύλλογο ιδιωτικού δικαίου. Αυτά δέν τά καταλαβαίνουν εύκολα. Στά πολλά λοιπόν προβλήματα τών τελευταίων αυτών περιπτώσεων συνηθέστατα είναι: ή άπλή συμβίωση, μέ σύντομη σχεδόν άλληλοεγκατάλειψη καί διάσταση, τό διαζύγιο στούς «μεικτούς γόμους», ή... έκτρωση, άλλά καί ή μή βάπτιση τών παιδιών (πού δέν «επιτρέπει» ό... Μουσουλμάνος συνήθως «πατέρας», ενώ δυστυχώς οί Όρθόδοξες Ενορίες δέν τά βαπτίζουν χωρίς τήν... υπογραφή του! Καί αυτό, γιατί ή ελληνική Κυβέρνηση έχει έκδώσει σχετικό «Νόμο»-παράνομο ελληνορθόδοξα). Καί, γιά νά κλείσουμε επί τέλους τή μακρά περιπτωσιολογία τών «παρανόμων γάμων», υπάρχουν καί πολύτεκνες μητέρες «άγαμες», μάλιστα μεταξύ τών Έλληνοτσιγγάνων, πού οί ϊδιες ή οί «σύντροφοί» τους δέν τελούν γάμο θρησκευτικό, άκόμη καί «πολιτικό», γιά νά παίρνουν γιά τά παιδιά τους, επιπλέον τοϋ μικρού πολυτεκνικοϋ έπιδόματος, κι ένα μικρό έπίδομα «Κοινωνικής Προνοίας». Καί οί περιπτώσεις αυτές είναι πολλές καί φυσικά καταφεύγουν καί στήν Π.Ε.ΦΙ.Π., όχι μόνο συχνά, άλλά καί επίμονα καί μέ δύσκολη επικοινωνία, καθώς εδώ συνεχίζεται ή... «παραδοσιακή» τους άγραμματοσύνη ώς καί τόν άναλφαβητισμό! Καί όμως, παραμένουν καί άπομένουν οί περισσότερο πολύτεκνοι καί ύπερπολύτεκνοι, άκόμη καί άπό τούς θεωρούμενους ή καί άγωνιζομένους Έλληνορθοδόξους... (Γιά τό θέμα τών Έλληνοτσιγγάνων έχουμε γράψει ειδικά άρθρα σέ παλαιότερα τεύχη, άλλά καί ειδικές Εγκυκλίους γι αυτούς γιά τήν τέλεση Όρθοδόξου Γάμου καί Βαπτίσεως τών παιδιών τους, ενώ κατά περίπτωση συνεργούμε στήν τέλεση αυτών τών ί. Μυστηρίων άπό Ενορίες. Δυστυχώς, ή Ελληνική Πολιτεία, άλλά καί ή Όρθόδοξη Εκκλησία δέν έχουν άσχοληθή ειδικά καί συγκεκριμένα γιά τήν κοινωνικοποίηση καί έκκλησιαστικοποίησή τους, όσο αυτό είναι δυνατό, εκτός άπό μερικούς Εφημερίους καί Δημάρχους). Κάπου έδώ όμως καί έξ άνάγκης χώρου πρέπει νά κλείσουμε τήν άρνητική πλευρά τών παρανόμων γάμων, έστω καί άν κάποιοι επικαλούνται καί στηρίζονται σέ «νόμους» τοϋ ίδικοϋ τους έθνους καί θρησκεύματος, μέ διαχρονικές καί διαμετρικές διαφορές άπό τήν Έλληνορθοδοξία. Ζ. Παράνομοι γάμοι «χριστ. εκκλησιών»! Άλλ εάν αυτό ϊσχυε καί ισχύει γιά τήν πολυαρχία καί πολυνομία τών έθνών-κρατών, ποιός θά φανταζόταν ότι τό ίδιο ή καί χειρότερο θά συνέβαινε καί συμβαίνει καί μεταξύ τών κατ ονομα πλέον λεγομένων «χριστιανικών εκκλησιών»; Θλιβερό βέβαια παράδειγμα έδώ είναι οί λεγόμενοι Προτεστάντες-Διαμαρτυρόμενοι, πού διακρίνονται καί χωρίζονται σέ κομμάτια! Άλλ ωστόσο

10 Ισχυρίζονται δτι συγκροτούν τό λεγόμενο επίσης «Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών» (Π.Σ.Ε., άπό τό 1948 καί έξης). Είναι ό σύγχρονος ΟΙΚΟΥ- ΜΕΝΙΣΜΟΣ ή ή παγκοσμιοποίηση, όπου, κατά τή σοφή ελληνική παροιμία, «χάνει ή μάννα τό παιδί καί τό παιδί τή μάννα»! Έ χουν καταντήσει καί* στόν ιερό θεσμό τού γάμου νά μην έχουν... «ούτε ιερό ούτε δσιο», κατ άλλη έλληνική παροιμία. Έ τσι οί μεταξύ τους άλλοτε κάπως «συντηρητικοί» Αγγλικανοί εφθασαν ακόμη καί στήν «τέλεση» γάμων ομοφυλοφίλων, μάλιστα καί μεταξύ δήθεν «ιερέων», άλλά καί «ίερειών»! Άλλά καί οί επί μία ήδη σχεδόν χιλιετία άποσχισμένοι καί άποκομμένοι άπό τήν Άγια Όρθόδοξη Εκκλησία μας, οί Παπικοί-Ρωμαιοκαθολικοί, έχουν ξεπεράσει πλέον καί τούς Προτεστάντες-Διαμαρτυρομένους. Γιατί, ενώ οί τελευταίοι δέν πιστεύουν οΰτε τιμούν Αγίους κι έχουν καταργήσει τήν Ί. Άποστολική καί Άγιοπατερική Παράδοση κλπ., οί Παπικοί «άγιοποιούν» καί «θεοποιούν» όχι μόνο τόν Πάπα (τους), άλλά καί «εγκληματίες» καί άνηθίκους δήθεν κληρικούς τους! Καί γιά νά μείνουμε στό θέμα τοΰ γάμου, ένώ έχουν έπιβάλλει καί «κρατούν» τήν άγαμία των κληρικών τους, μεταξύ τους οργιάζει ή άνηθικότητα καί μάλιστα ή παιδεραστία, χωρίς καί νά τιμωρείται! Γιατί έχουν καταργήσει γενικά τούς Ί. Κανόνες τών Αγίων Οικουμενικών Συνόδων, ακόμη καί γιά τά «κωλύματα»-έμποδίζοντα τήν Ίερωσύνη (πρίν καί μετά), ώστε τελευταία νά έχουν άποκαλυφθή κάποιες χιλιάδες άνηθίκων κληρικών τους (ένώ οί πλειστοι παραμένουν ώς «άγνωστοιγνωστοί»). Άπλά τούς «μεταθέτουν», όταν πλέον «βοοΰν καί κράζουν» τά σκάνδαλα, ώσότου οί μετατιθέμενοι καί πάλι... άποκαλυφθοΰν. (Παραπέμπουμε τούς ενδιαφερομένους, μεταξύ άλλων, στήν Είσήγηση- Μελέτη τοΰ Μοναχού Νικοδήμου Μπιλάλη μέ τόν τίτλο: «Ή ακυρότητα τών μυστηρίων τών Λατινοπαπικών ώς αιρετικών», Άγιον Όρος-Άθήνα 2007, σ , Ίερωσύνη. Διατίθεται άπό τό Σύλλογο «ό Άγιος Νικόδημος ό Αγιορείτης», όδ. Ακαδημίας 78Δ Αθήνα, τηλ καί ΡΑΧ ). Η'. Ό Ελληνορθόδοξος Γάμος! Έγράψαμε ήδη στήν άρχή τοΰ άρθρου αύτοΰ ( Α', σ. 4) γιά τόν τίτλο τοΰ Περιοδικού μας «Ελληνορθόδοξη Πολύτεκνη ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ» (πού τελικά προτιμήσαμε άπό τούς προηγούμενους τίτλους «Φίλοι Πολυτέκνων» καί «Πολύτεκνη Οικογένεια»). Μέ τήν καθιέρωση τοΰ ύπάρχοντος τίτλου θελήσαμε νά κάνουμε μιά διαστολή καί διάκριση τής Ελληνορθόδοξης ΥΠΕΡΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ πρώτα καί Πολύτεκνης έπειτα Οίκογενείας ΕΙΔΙ ΚΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ άπό τίς Πολύτεκνες Οικογένειες γ ε ν ι κ ά! Γιατί δέν ήταν καί δέν είναι δυνατό νά δεχόμαστε κάθε «πολύτεκνη» οικογένεια, έλληνική καί άλλοδαπή, έφόσον μάλιστα ό άριθμός τών παιδιών της άπό 5 άρχικά περιορίσθηκε σέ 4 άπό τήν Έλληνική Πολιτεία τό 1979, άλλά καί σέ 3 τό Άλλωστε λέγεται καί γράφεται καί δυστυχώς συμβαίνει τό: «Δύο-2 καί πολλά είναι»! Γιατί ό ετήσιος μέσος όρος γεννητικότητας τών Έλληνίδων δέν είναι ούτε 1-ΕΝΔ παιδί, άλλά... 0,8 περίπου! Λέγεται βέβαια καί γράφεται ό άριθμός 1,3, πλήν όμως συμπεριλαμβάνονται στό 1,3 (αντί τουλάχιστο 2,1) καί τά νεογέννητα τών άλλοδαπών, πού κυμαίνονται στό 30% ή περίπου. Έτσι, καθιερώνοντας άνάλογα καί τήν όνομασία-ορο «Ελληνορθόδοξος Γάμος» γιά τήν έλληνική πραγματικότητα, άσφαλώς δέν υποτιμάμε γενικά τόν Όρθόδοξο Γάμο καί τών λοιπών όμοδόξων-όρθοδόξων λαών, άλλά προτιμάμε τούς Έλληνορθοδόξους Πολυτέκνους, μέ προτερότητα πάντοτε τούς Ύπερπολυτέκνους, «έκ τών άνω πρός τά κάτω». Γιατί αυτοί είναι τό μεγαλύ

11 τερο σύγχρονο θέμα-θέαμα-θαΰμα (ή Θεοϋ θείο θαΰμα), όπως συνηθίζουμε νά λέμε καί νά γράφουμε. Εξάλλου στήν Έλληνορθοδοξία μας συνυπάρχουν καί τά υγιή στοιχεία τοϋ άρχαιοελληνικοϋ πολιτισμού μας, πρώτου αξιολογικά καί μοναδικού στήν άνθρωπότητα! Τά υγιή αυτά στοιχεία, ώς άκτϊνες καί καρποί τοϋ «σπερματικού Λόγου», μαζί μέ τά άγιογραφικά καί άγιοπατερικά στοιχεία τής θείας πλέον Άποκαλΰψεως, άποτέλεσαν, άποτελοϋν καί θ άποτελοϋν τό θαϋμα τής Ιστορίας καί τών αιώνων, τόν Ελληνορθόδοξο Πολιτισμό! Καί ακριβώς, στόν αιώνιο πλέον Ελληνορθόδοξο Πολιτισμό ή Ελληνορθόδοξη Πολύτεκνη Οικογένεια, ώς «κατ οίκον έκκλησία» καί «Μυστήριον Μέγα», είναι ο,τι «άληθές, σεμνόν, δίκαιον, άγνόν, προσφιλές, εύφημον, ένάρετον καί έπαινετόν»! (Πρβλ. Φιλιπ. 4, 8 9). Γιατί ή «αληθής...» Ελληνορθόδοξη Πολύτεκνη Οικογένεια εχει αρχή καί ζωή καί συνέχεια τή συνδημιουργία «εικόνων τοΰ Θεοϋ», μέ πίστη, έλπίδα καί αγάπη (Α' Κορινθ. 13, 13) στήν πάνσοφη καί παντοδύναμη Πρόνοια τοϋ Θεοϋ. Δέν κάνει «προγραμματισμούς»... όλιγοπιστίας, οπως είναι ή άμαρτωλή αντισύλληψη καί ή φονική ΕΚΤΡΩΣΗ, άλλά πιστεύει καί θέλει καί ζεΐ τό μεγαλείο τής ευλογημένης τεκνογονίας μέ τά μεγαλειώδη λόγια: Ό σα μας εδωσε ό Θεός. Ά ς είναι πάντα ευλογητός! Κι οσα πολλά, τόση πολλή έχουνε χάρη καί τιμή»! Θ'. Μήπως τά προηγούμενα είναι αυστηρά καί... ανεφάρμοστα; Κάθε άλλο. Ή Αγία Γραφή γενικά καί οί έκφράζοντες τό γράμμα καί τό πνεύμα της Ί. Κανόνες τών Αγίων Οικουμενικών Συνόδων ερμηνεύουν καί οριοθετούν γιά κάθε άνθρωπο «τό θέλημα τοϋ θεοϋ, τό άγαθόν καί εύάρεστον καί τέλειον» (Ρωμ. 12, 2). Τό άντίθετο, οί παραβάσεις καί παραβιάσεις τοϋ θελήματος τοΰ Θεοϋ, μέ τήν ποικίλη άμαρτία, ώς δήθεν ελευθερία, ποΰ οδηγεί στήν άνομία καί άναρχία, διαφθείρουν τόν άνθρωπο καί τόν κάνουν άπ-άνθρωπο, καί ύπ-άνθρωπο, ώστε νά υπερβάλλει καί αύτά τά κτήνη, γενόμενος «κτηνώδης ή δαιμονιώδης», οπως χαρακτηριστικά γράφει -ό θεολογικότατος Αγιος Γρηγόριος ό Παλαμάς, Αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης (μέσα Μου αί.). Ιδού οί λόγοι του: «Νοϋς γάρ άποστάς τοϋ Θεοϋ η κτηνώδης γίνεται η δαιμονιώδης καί τών όρων άποστατησας της φύσεως επιθυμεί τών άλλοτρίων καί κόρον (=κορεσμό) φιλοκερδείας ούκ οϊδε (=δεν γνωρίζει)- ταϊς σαρκικαϊς έπιθυμίαις έκδοτον εαυτόν ποιεί καί μέτρον ηδονής ον γινώσκεΐ... καί άνθρωποκτόνος ό άνθρωπος γίνεται τώ εξ άρχής ανθρωποκτονία σατάν άφωμοιωμένος ό κατ εικόνα καί όμοίωσιν Θεοϋ γεγονώς»! (Όμιλία ΝΑ'-51, Γρηγ. Παλαμα Έ ργα, τόμ. 11, σ , ΕΠΕ-Θεσ/κη 1986). Καί άκριβώς, ή ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ, πού συνιστα ό νόμιμος καί Όρθόδοξος Γάμος, ούτε συνίσταται (= δέν στεριώνει) ούτε υπάρχει καί προκόπτει, άλλά διαλύεται χωρίς Πίστη καί Ηθική, χωρίς Αρχές καί Αξίες μέ διαχρονική ισχύ. Γι αυτό καί ή διάλυση τής οίκογενείας άναπόφευκτα καταλήγει στή διάλυση τής κοινωνίας, πράγμα πού δυστυχώς τό βλέπουμε καί τό ζοΰμε, πάσχοντες άπό τήν έμπαθή ζωή τοΰ στενού καί ευρύτερου περιβάλλοντος μας. Ωστόσο στήν Έκκλησία τοΰ Θεοΰ, ποΰ άληθινή καί άγία διασώζεται μόνο στήν Όρθοδοξία, υπάρχουν οί X Κανόνες καί οί Ί. Παραδόσεις δχι ώς «δεσμά», άλλ ώς άληθινή καί Θεραπευτική διδασκαλία μετανοίας καί σωτηρίας, στή μικρή πρώτα οικογένεια, «τήν κα τ οίκον έκκλησίαν», καί επειτα στή Μεγάλη Οικογένεια, τήν Εκκλησιαστική Ένορία, τήν Τοπική καί Οικουμενική Έκκλησία. Είναι

ΔΩΡΕΑΝ. Τό μεγαλύτερο σύγχρονο ΘΕΜΑ-ΘΕΑΜΑ-ΘΑΥΜΑ ε ναι λληνορθόδοξη περπολύτεκνη Ο!κογένεια!

ΔΩΡΕΑΝ. Τό μεγαλύτερο σύγχρονο ΘΕΜΑ-ΘΕΑΜΑ-ΘΑΥΜΑ ε ναι λληνορθόδοξη περπολύτεκνη Ο!κογένεια! Τό μεγαλύτερο σύγχρονο ΘΕΜΑ-ΘΕΑΜΑ-ΘΑΥΜΑ ε ναι λληνορθόδοξη περπολύτεκνη Ο!κογένεια! Μικρό ΑΦΙΕΡΩΜΑ στό μέγα ΕΠΟΣ-ΘΑΥΜΑ το* 1940 (σ. 5 7). Σπάνια περ-υπερπολύτεκνη 3μερικανή Ο!κογένεια μέ... 20 ΠΑΙΔΙΑ!

Διαβάστε περισσότερα

ΔΩΡΕΑΝ. Τί ε ναι λεγομένη «ΚΑΡΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ»; σ. 27. Ὁ εὐλαβέστατος Ἱερομόναχος π. ΜΑΡΚΟΣ (Μανώλης, 16.4.2010). Βλ.

ΔΩΡΕΑΝ. Τί ε ναι λεγομένη «ΚΑΡΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ»; σ. 27. Ὁ εὐλαβέστατος Ἱερομόναχος π. ΜΑΡΚΟΣ (Μανώλης, 16.4.2010). Βλ. Τί ε ναι λεγομένη «ΚΑΡΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ»; σ. 27. Ὁ εὐλαβέστατος Ἱερομόναχος π. ΜΑΡΚΟΣ (Μανώλης, 16.4.2010). Βλ. «Φιλοπολυτεκνικό Μνημόσυνό» του, σελ. 16 18. Οἰκογ. Ἀναργύρου καί ήμητρας Μαργαρώνη, μέ 7 παιδιά-ἀγόρια,

Διαβάστε περισσότερα

«Φιλοπολυτεκνικό Μνημόσυνο», βλ. σ. 6.

«Φιλοπολυτεκνικό Μνημόσυνο», βλ. σ. 6. ΒΡΑΒΕΙΟ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ (1979) Ἡ Ἐθνική Παλιγγενεσία 1821 καί οἱ Πολύτεκνοι..., βλ. σ. 5. π. Νικόδημος Μπιλάλης «Φιλοπολυτεκνικό Μνημόσυνο», βλ. σ. 6. «Πῶς ἐκδικοῦνται οἱ νεκροί!», βλ. σ. 10. Ὑπερπολύτεκνη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΣ 34 ον - ΤΕΥΧΟΣ 177

ΕΤΟΣ 34 ον - ΤΕΥΧΟΣ 177 ΕΤΟΣ 34 ον - ΤΕΥΧΟΣ 177 Απρίλιος - Μάιος - Ιούνιος 2011 Κωδικός 2130 ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΘΟΛΙΚΩΝ ΕΝΟΡΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ - ΖΑΚΥΝΘΟΥ και ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΥ ΒΙΚΑΡΙΑΤΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ. sd Σάββατο 5 - Κυριακή 6 Ιουλίου 2014. Αφιέρωμα στην 42η Κληρικολαϊκή στη Φιλαδέλφεια

ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ. sd Σάββατο 5 - Κυριακή 6 Ιουλίου 2014. Αφιέρωμα στην 42η Κληρικολαϊκή στη Φιλαδέλφεια ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ sd Σάββατο 5 - Κυριακή 6 Ιουλίου 2014 Αφιέρωμα στην 42η Κληρικολαϊκή στη Φιλαδέλφεια Η παρούσα αφιερωματική έκδοση στην 42η Κληρικολαϊκή Συνέλευση στηρίχθηκε μερικώς με χορηγίες από την «Ηγεσία

Διαβάστε περισσότερα

επιλεγμένα από τα πέντε βιβλία που έγραψε γι αυτόν ο μαθητής του π. Ζωσιμάς

επιλεγμένα από τα πέντε βιβλία που έγραψε γι αυτόν ο μαθητής του π. Ζωσιμάς Αποφθέγματα του π. Σίμωνος Αρβανίτη (+1988) επιλεγμένα από τα πέντε βιβλία που έγραψε γι αυτόν ο μαθητής του π. Ζωσιμάς Το παρόν κείμενο είναι το μεγαλύτερο μέρος μιας εργασίας του εν Χριστώ αδελφού Νικολάου

Διαβάστε περισσότερα

12 Απριλίου 1204: Η πρώτη άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Λατίνους σταυροφόρους

12 Απριλίου 1204: Η πρώτη άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Λατίνους σταυροφόρους ΑΓΩΝΑΣ 1 ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ - ΕΤΟΣ Ιct - ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 180 ΤΙΜΗ, 0,015 ευρώ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΙΟΛΟΥ 20 & ΑΣΤΡΟΝΑΥΤΩΝ, 41221, ΚΩΔ. ΥΠ. 1603, ΛΑΡΙΣΑ - maioc 2012 ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΧΩΡΙΣ ΤΙΜΩΡΙΑ ΑΡΧΑΙΟΚΑΠΗΛΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι: ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ. ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ:

Α.Τ.Ε.Ι: ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ. ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Α.Τ.Ε.Ι: ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ. ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΠΟΨΕΙΣ ΑΝΥΠΑΝΤΡΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤρΙμΗΝΙΑΙΑ ΕφΗμΕρΙΔΑ ΤΟυ ΣυΛΛΟΓΟυ ΔυΤΙΚΟφρΑΓΚΙΣΤΙΑΝΩΝ

ΤρΙμΗΝΙΑΙΑ ΕφΗμΕρΙΔΑ ΤΟυ ΣυΛΛΟΓΟυ ΔυΤΙΚΟφρΑΓΚΙΣΤΙΑΝΩΝ DYTIKH FRAGKISTA 94_Layout 1 21/07/2011 7:17 ΠΜ Page 1 Κωδικός 4594 ΙΛΙΟΥ 90 Γραφεία: Κολωνού & Λεωνίδου 20 104 36 Αθήνα Τηλ.: 210 5242 995 ΤρΙμΗΝΙΑΙΑ ΕφΗμΕρΙΔΑ ΤΟυ ΣυΛΛΟΓΟυ ΔυΤΙΚΟφρΑΓΚΙΣΤΙΑΝΩΝ ΔΙΕυθυΝΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 - Τεύχος 123. ΑΦΙΕΡΩΜΑ 18ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 - Τεύχος 123. ΑΦΙΕΡΩΜΑ 18ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 1 ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 - Τεύχος 123 ΑΦΙΕΡΩΜΑ 18ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Π.Χ.Ο. ΘΗΒΑ: ὁδός Mητροπολίτου Κων/νου Σακελλαρόπουλου, Τ.Κ. 32200 τηλέφωνα:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΕΨΕΙΣ. ΑΣΤΗΡ της ΑΝΑΤΟΛΗΣ Εκδίδεται από το 1858 ΜΠΙΛΥ ΓΚΡΑΧΑΜ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΣΚΕΨΕΙΣ. ΑΣΤΗΡ της ΑΝΑΤΟΛΗΣ Εκδίδεται από το 1858 ΜΠΙΛΥ ΓΚΡΑΧΑΜ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΘΩΣ ΕΙΜΙ ΕΛΕΕΙΝΟΣ ΣΚΕΨΕΙΣ Στο παρόν τεύχος έχουμε για πρώτη φορά στο περιοδικό μας και στην Ελλάδα μία βιογραφία του δρος Μπίλλυ Γκραίαμ ή Γκράχαμ όπως καθιερώθηκε στα ελληνικά το όνομά του. Την έγραψε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΖΩΗ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Μπασιούδης

ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΖΩΗ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Μπασιούδης ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΖΩΗ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Μπασιούδης Η παρούσα εισήγηση είναι μία πολύ καλή ευκαιρία για μένα να σας κάνω κοινωνούς, αγαπητοί αδελφοί, της έρευνας και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ε.Ο.Ζ. Μήπως «ΑΠΟΙΚΙΑ ΝΕΟΥ ΤΥΠΟΥ;» συνεχίζεται στη σελ. 4. ΑΡΧΙΕΡΕΑ ζητάω ΑΡΧΙΕΡΕΑ ζητώ Θα τρελαθώ!!!

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ε.Ο.Ζ. Μήπως «ΑΠΟΙΚΙΑ ΝΕΟΥ ΤΥΠΟΥ;» συνεχίζεται στη σελ. 4. ΑΡΧΙΕΡΕΑ ζητάω ΑΡΧΙΕΡΕΑ ζητώ Θα τρελαθώ!!! ΑΓΩΝΑΣ 1 Κ.Κ. Λάρισας 061603 ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ - ΕΤΟΣ Ιct - ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 185 ΤΙΜΗ, 0,015 ευρώ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΙΟΛΟΥ 20 & ΑΣΤΡΟΝΑΥΤΩΝ, 41221, ΚΩΔ. ΥΠ. 1603, ΛΑΡΙΣΑ - οκτωβριοσ 2012 Χώρες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΩΡΑ ΚΤΥΠΟΥΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΓΛΩΣΣΑ Αλλάζουν τα φώτα στο αλφάβητο

ΤΩΡΑ ΚΤΥΠΟΥΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΓΛΩΣΣΑ Αλλάζουν τα φώτα στο αλφάβητο ΑΓΩΝΑΣ 1 ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ - ΕΤΟΣ Ιct - ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 182-183 ΤΙΜΗ, 0,015 ευρώ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΙΟΛΟΥ 20 & ΑΣΤΡΟΝΑΥΤΩΝ, 41221, ΚΩΔ. ΥΠ. 1603, ΛΑΡΙΣΑ - ιουλιοσ - αυγουστοσ 2012 MNHMONIO

Διαβάστε περισσότερα

H EK O H. τα ασθενοφόρα!!! ΑΠΟ ΤΙΣ 11 ΤΟ ΒΡΑΔΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΟ Κ.Υ. ΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΑΒ ΛΑΡΙΣΑΣ!!!

H EK O H. τα ασθενοφόρα!!! ΑΠΟ ΤΙΣ 11 ΤΟ ΒΡΑΔΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΟ Κ.Υ. ΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΑΒ ΛΑΡΙΣΑΣ!!! 1_elassona 13/04/2010 10:58 μ.μ. Page I Eλασσόνα Kωδικός 4251 H EK O H τον THΣ EΛAΣΣONAΣ Aν δεν μάθουμε να αγαπάμε δεν θα αλλάξουμε κόσμο EBΔOMAΔIAIA EΦHMEPIΔA EΠAPXIAΣ EΛAΣΣONAΣ E-MAIL: ekdosi@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ἀπό τήν ζωή τοῦ ἁγιασμένου Γέροντος Ἰακώβου Oἱ ἐμφανίσεις τῆς ἁγίας Παρασκευῆς

Ἀπό τήν ζωή τοῦ ἁγιασμένου Γέροντος Ἰακώβου Oἱ ἐμφανίσεις τῆς ἁγίας Παρασκευῆς Α Π Λ Η Κ ΑΤ Η Χ Η Σ Η «Μορφῶστε τόν λαό ἐν σιωπῇ. Αὐτός θἆναι ὁ μοναχικός σας ἆθλος. Γιατί αὐτός ὁ λαός εἶναι θεοφόρος» (Ντοστογιέφσκι, ἀπό τίς διδαχές τοῦ στάρετς Ζωσιμᾶ) Ἰούλιος 2010 Ἀριθμ. 43 Συντάκτης:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΠΛΗΡΗΣ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΙΕΡΑ ΚΑΙ ΤΑ ΟΣΙΑ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΑΣ

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΠΛΗΡΗΣ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΙΕΡΑ ΚΑΙ ΤΑ ΟΣΙΑ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΑΣ ΜΑΙΟΣ 2011 ΑΓΩΝΑΣ 1 ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ - ΕΤΟΣ ΙΔ - ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 169 - ΤΙΜΗ, 0,015 ευρώ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΙΟΛΟΥ 20 & ΑΣΤΡΟΝΑΥΤΩΝ, 41221, ΚΩΔ. ΥΠ. 1603, ΛΑΡΙΣΑ - ΜΑΙΟΣ 2011 Η ΦΟΡΟΚΑΡΤΑ ΕΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΚΑΙΝΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ

ΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΚΑΙΝΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ F.F. Bruce Καθηγητής Πανεπιστημίου ΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΚΑΙΝΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ Είναι άραγε αξιόπιστα; ΑΘΗΝΑ 2000 σελ. 1 από 72 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ ΕΚΔΟΣΗ σελ. 3 ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΗ ΕΚΔΟΣΗ σελ. 4 1. ΕΧΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Ιωάννης Ν. Λίλης. Λέκτορας της Ανωτάτης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Ηρακλείου Κρήτης

Δρ. Ιωάννης Ν. Λίλης. Λέκτορας της Ανωτάτης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Ηρακλείου Κρήτης 1 Ο ορθόδοξος ιερέας απέναντι στην σύγχρονη οικονομική κρίση προβλήματα, προβληματισμοί, και προοπτικές με βάση τη θεολογική διδασκαλία του Χριστιανισμού 1 Δρ. Ιωάννης Ν. Λίλης Λέκτορας της Ανωτάτης Εκκλησιαστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΕΨΕΙΣ. ΑΣΤΗΡ της ΑΝΑΤΟΛΗΣ Η ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ. Εκδίδεται από το 1858

ΣΚΕΨΕΙΣ. ΑΣΤΗΡ της ΑΝΑΤΟΛΗΣ Η ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ. Εκδίδεται από το 1858 Η ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΚΕΨΕΙΣ Αγαπητοί Αναγνώστες, Το τεύχος που κρατάτε στα χέρια σας έχει μια διπλή ιδιαιτερότητα: 1. Σηματοδοτεί την αλλαγή του εκδότη. Μετά από 12 χρόνια ως Εκδότης, ο αγαπητός φίλος και

Διαβάστε περισσότερα

Η «ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ» ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΡΟΥΜΑΝΙΑ

Η «ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ» ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΡΟΥΜΑΝΙΑ Η «ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ» ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΡΟΥΜΑΝΙΑ Συνέντευξη, με σημαντικές τοποθετήσεις για τα θέματα Πίστεως και της Ιεράς παραδόσεως της Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας, παραχώρησαν ο Πνευματικός Προϊστάμενος της

Διαβάστε περισσότερα

EΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΖΟΥΡΤΣΑΝΩΝ ΑΘΗΝΑΣ

EΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΖΟΥΡΤΣΑΝΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΙΛΙΟΥ 91 Kωδικός 213622 EΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΖΟΥΡΤΣΑΝΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΤΡΙΜΗΝΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΝΕΩΝ ΦΙΓΑΛΕΩΝ (ΖΟΥΡΤΣΑΝΩΝ) ΑΘΗΝΑΣ ΒΕΡΑΝΖΕΡΟΥ 23 Α, 104 32 ΑΘΗΝΑ ΑΡΙΘ. ΦΥΛΛΟΥ 124 OΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ Ετήσια συνδρομή 25 Τιμή φύλλου 1 e-mail: fonikor@oene.gr Κωδικός 2293 Η ΠΡΩΤΗ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ. Πρωτοπρεσβύτερος Χαράλαμπος Στεφανόπουλος: Ο επιφανής κληρικός της Αρχιεπισκοπής Αμερικής και της Ορθοδοξίας

ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ. Πρωτοπρεσβύτερος Χαράλαμπος Στεφανόπουλος: Ο επιφανής κληρικός της Αρχιεπισκοπής Αμερικής και της Ορθοδοξίας ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ sd Σάββατο 4 - Κυριακή 5 Ιανουαρίου 2014 AΦΙEΡΩΜΑ Πρωτοπρεσβύτερος Χαράλαμπος Στεφανόπουλος: Ο επιφανής κληρικός της Αρχιεπισκοπής Αμερικής και της Ορθοδοξίας 2 ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ Παραδοσιακό φύλλο

Διαβάστε περισσότερα

η Αδεσμευτη Απαξίωσαν το θεσμό πριν καν γεννηθεί

η Αδεσμευτη Απαξίωσαν το θεσμό πριν καν γεννηθεί η Αδεσμευτη ΠΕΡΙΟ ΙΚΑ - ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙEΣ ΕΦΗΜΕΡΙ ΕΣ ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΤΤIΚΗΣ ΕΤΟΣ 3ο Τ Ε Υ Χ Ο Σ 5 9 Παρασκευή 4 Μαρτίου 011 Τιμή 0.80 ευρώ Με το θάρρος της γνώμης Δεν ανεχόμαστε άλλο την γυφτο-ομηρία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ

ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ Κ.Κ. Λάρισας 061603 ΑΓΩΝΑΣ 1 ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ - ΕΤΟΣ Ιz - ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 188 ΤΙΜΗ, 0,015 ευρώ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΙΟΛΟΥ 20 & ΑΣΤΡΟΝΑΥΤΩΝ, 41221, ΚΩΔ. ΥΠ. 1603, ΛΑΡΙΣΑ - «ΟΙ 3 ΙΕΡΑΡΧΑΙ ΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2010, Έτος 14ο - Τεύχος 77ο

Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2010, Έτος 14ο - Τεύχος 77ο Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2010, Έτος 14ο - Τεύχος 77ο Εκδίδεται από το Γρ α φ ε ί ο Νεότητας της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου Περιεχόμενα 3 4 5 7 8 9 11 13 15 16 18 19 20 21 23 25 Mήνυμα Σεβασμιωτάτου

Διαβάστε περισσότερα

H EK O H. Σύνδεση Π.Α.Θ.Ε.

H EK O H. Σύνδεση Π.Α.Θ.Ε. 1:elassona 10/03/2010 11:06 ΜΜ Page I Eλασσόνα Kωδικός 4251 H EK O H τον THΣ EΛAΣΣONAΣ Aν δεν μάθουμε να αγαπάμε δεν θα αλλάξουμε κόσμο EBΔOMAΔIAIA EΦHMEPIΔA EΠAPXIAΣ EΛAΣΣONAΣ E-MAIL: ekdosi@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Μετανόησε ο πάπας; Λεόντιος Μοναχός ιονυσιάτης

Μετανόησε ο πάπας; Λεόντιος Μοναχός ιονυσιάτης Μετανόησε ο πάπας; Λεόντιος Μοναχός ιονυσιάτης «Κανένα όφελος δεν υπάρχει στους ανθρώπους με το να φέρουν μόνο το όνομα των Χριστιανών, να μην έχουν όμως έργα αγαθά. ιότι δεν τιμώνται τα αξιώματα από τον

Διαβάστε περισσότερα

Μακάριοι ενάρετοι Γέροντες

Μακάριοι ενάρετοι Γέροντες w w w. p e m t o u s i a. g r 15 Ιανουαρίου 2012 Μακάριοι ενάρετοι Γέροντες 2 Τεύχος Ο άγιος Ιάκωβος Τσαλίκης της Μονής Οσίου Δαυΐδ στην Εύβοια (1920-1991) Αρχιμ. Κύριλλος, Καθηγούμενος Οσίου Δαυΐδ Γέροντος

Διαβάστε περισσότερα