ΓΑΜΟΙ ΝΟΜΙΜΟΙ καί ΠΑΡΑΝΟΜΟΙ!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΑΜΟΙ ΝΟΜΙΜΟΙ καί ΠΑΡΑΝΟΜΟΙ!"

Transcript

1 ΕΙΔΙΚΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟ ΕΠΙΚΑΙΡΟ ΘΕΜΑ: ΓΑΜΟΙ ΝΟΜΙΜΟΙ καί ΠΑΡΑΝΟΜΟΙ! Οικογένεια Αλεξάνδρου καί Μαρίαδ ΠΑΓΚΑΛΗ, μέ 7 παιδιά, γεννημένα από (ιό 7ο αναμένεται, μέ ιό καλό), δλα μικρά καί χαριτωμένα, χωρίδ δίδυμα, Ν. Άττικηδ. Βλ. σελ. 15.

2 «Τό πελαργίζειν έσιι φιλοτεκνεΐν καί φιλογονέϊν», «Πελαργίζειν» σημαίνει: μίμηση ιών Μ / / πελαργών, πού είναι ππινά μονογαμιφ^όιεκνα, πολύτεκνα, φιλό- ^ 2 6 ^ στοργα, άλλά καί φιλογονικά, Κ ιιμώνια ισόβια τούς γονείς. Γι αύιό ^ 4 υπήρχαν προστατευτικοί «πελαργικοί νόμοι», ένώ ή τιμή-εύγνωμοσύνη πρός τούς γονείς λέγεται «άντιπελάργωσις», δπως αναφέρει ό Μέγας Βασίλειος (ΡΟ 29,1760. Είναι τό σύμβολο της Π.Ε.ΦΙ.Π. 2 Τριμηνιαίο δημοσιογραφικό όργανο τής «Πανελλήνιας Ένώσεως Φίλων των Πολυτέκνων» (Π.Ε.ΦΙ.Π.). ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘ. ΕΝΤΥΠΟΥ: Έτος 33ο, άρ. φύλλου 131. Ιούλιος-Αΰγουστος-Σεπτέμβριος Ακαδημίας 78Δ ΑΘΗΝΑ , , ΡΑ Χ: ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: νν νν νν. ρ β ί ϊ ρ. 9 Γ β - γπ 3 ί I: ρ β ϊί ο ΐ η β ΐ - 9 γ Α.Φ.Μ.: , Δ.Ο.Υ. Α' Αθηνών. Ιδιοκτήτης: Π.Ε.ΦΙ.Π. Εκδότης: Αντώνιος Ε. Αντωνίου, τ. Διευθ. Εμπορικής Τραπέζης, Πρόεδρος Π.Ε.ΦΙ.Π. Ή Ε.Π.Ο. συντάσσεται άηό Επιτροπή. Διευθυντής Συντάξ.: Αγιορείτης Μοναχός Νικόδημος (Μπιλάλπς, πτ. Θεολ,-Φιλολ.), Αντιπρόεδρος Π.Ε.ΦΙ.Π. Εκτύπωση: «ΚΟΤΟ ΡΚΙΝΤ», Κορωπί Απικής Ή Ε.Π.Ο. ά π ο σ τ έ λ λ ε τ α ι Δ Ω Ρ Ε Α Ν σ έ ό σ ο υ ς τ ή ζ η τ ή σ ο υ ν, ά λ λ ά κ α ί δ ια ν έ μ ε τ α ι ΔΩΡΕΑΝ δ ιά μ έ σ ο υ τ ώ ν Ί. Ν α ώ ν, μ έ ε ύ λ ο γ ί α - ά δ ε ι α τ ή ς Ε κ κ λ η σ ί α ς μ α ς. Δ ε κ τ έ ς ο ί π ρ ο α ιρ ε τ ι κ έ ς Ε ί σ φ ο ρ έ ς - Δ ω ρ ε έ ς. Ή Π.Ε.ΦΙ.Π. έχει ημηθή μέ: ΒΡΑΒΕΙΟ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ (1979) ΕΥΑΟΓΙΑ-σύσταση Ί. Σ. ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ καί Ί. Μπφοπόλ Εκκλησίας "Ελλάδος, Κύπρου ΕΠΑΙΝΟ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚ. ΑΘΗΝΩΝ (2001) ΕΠΑΙΝΟΥΣ πολλών Αημοσ. & Ίδιωι. Φορέων. Η Π.Ε.ΦΙ.Π. ΕΙΝΑΙ: Φιλανθρωπικός, κοινωφελής καί μή κερδοσκοπικός Σύλλογος, πού λειτουργεί ώς «Σταθμός ΠΡΩΤΟΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ άπορων Ύπερπολυτέκνων-Πολυτέκνων Ελλάδος». άπό όλη τή Χώρα, μέ πέντε (5) ΠΑΙΔΙΑ καί άνω, ανήλικα ή σπουβάζοντα. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ μέ 4 καί 3 άνήλικα παιδιά, ιδιαίτερα χηρών, άναπήρων, άσθενών, φυλακισμένων, διαζευγμένων, άλλά καί ΑΓΑΜΩΝ μητέρων καί γενικά ΕΓΚΥΩΝ, οί όποιες πιέζονται γιά ΕΚΤΡΩΣΗ, γίνονται κατ εξαίρεση δεκτές. ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙ- ΚΑ έγκυρα: πιστοποιητικό οικογενειακής καταστάσεως, ύγείας-κρατικοΰ Νοσοκομείου κ.λπ., καθώς καί οικογενειακή ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ (καθαρή καί σοβαρή). ΔΕΧΟΜ ΑΣΤΕ- ΠΑΡΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ: ΔΩΡΕΕΣ-ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΕΙΔΗ: τρόφιμα, ιματισμό καινουργή ή σέ καλή καί καθαρή κατάσταση, κλινοσκεπάσματα καί έπιπλα, οικιακά σκεύη κ.λπ., βιβλία, σχολικά είδη, παιχνίδια, άλλά καί ΟΙΚΙ ΕΣ ή ΟΙΚΟΠΕΔΑ, όπως καί παντός είδους ΔΩΡΕΑ χάρη τών συγχρόνων ήρώων Πολυτέκνων Αδελφών μας, πού άξίζουν τήν ήθική καί υλική ενίσχυση όλων μας. ΔΩΡΕΕΣ ΣΕ Χ Ρ Η Μ Α Τ Α κυρίως (βλ. έπομ. Τραπεζ. Λογαρ/μούς καί έσώκλειστη Ταχυπληρωμή, σ ). ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΗΣ Π.Ε.ΦΙ.Π. ΕΘΝΙΚΗ (Ύποκαι/μα όδ. Σόλωνος 75) άριθμός / ΕΜΠΟΡΙΚΗ (Κεντρικό, όδ. Σοφοκλέους 11) άριθμός ΑΓΡΟΤΙΚΗ (Και/μα όδ. Πανεπιστημίου 23) άριθμός ΑΙΡΗΑΒΑΝΙ< (Κεντρικό, όδ. Σταδίου) άριθμός Καί σέ όλα τά Υποκαταστήματα ιώ ν άνωτέρω Τραπεζών τής Χώρας. Οϊ ΔΩΡΕΕΣ σέ κάθε Φιλανθρωπικό Σωματείο φοροαπαλλάσσονται 20% μέ κατάθεση στό Σωματείο καί μέχρι τό αθροιστικό ποσό τών 300 κατ έτος. Επιπλέον ποσά πρέπει νά κατατίθενται σέ Τράπεζα ύπέρ τού Σωματείου.Ή Π.Ε.ΦΙ.Π. παρέχει σχετικές πληροφορίες. ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ όσοι Φίλοι-Δωρητές διευκολύνονται ΝΑ ΠΡΟΤΙΜΟΥΝ τίς Τραπεζικές Καταθέσεις, άποστέλλοντας τήν απόδειξη της καταθέσεως (σέ φωτοαντίγραφο), έπειδή αύτό εξυπηρετεί πολύ τό Γραφείο τής Π.Ε.ΦΙ.Π. ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ.

3 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ του παρόντος ΤΕΥΧΟΥΣ. 1» Ό πως συνηθίζουμε τελευταία, τό παρόν «καλοκαιρινό» τεύχος είναι ΑΦΙΕΡΩΜΑ στό ιδιαίτερα ΕΠΙ ΚΑΙΡΟ ΘΕΜΑ: των νομίμων-έλληνορθοδόξων καί παρανόμων ΓΑΜΩΝ, των έκτος Όρθοδοξίας. Σ αυτούς τους τελευταίους περιλαμβάνονται ο ί διάφορες ΣΥΜΒΙΩΣΕΙΣ χωρίς γάμο, άλλα καί οί λεγόμενοι «μεικτοί γάμοι» ΕΛΛΗΝΩΝ-«Έλληνορθοδόξων» μέ έ- τεροδόξους-αίρετικούς καί άλλοδόξους ή καί άθρήσκους-άπίστους! Φυσικά εδώ ό ιδιαίτερος λόγος γίνεται γιά τίς παράνομες αυτές περιπτώσεις, που είναι καί ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ η «ΑΓΑΜΕΣ ΜΗΤΕΡΕΣ», μάλιστα εγκαταλειμμένες μέ μικρά παιδάκια η καί εγκυμονούσες... μέ άμεσο η εμμεσο κίνδυνο ΕΚΤΡΩΣΕΩΣ! Καί άκριβώς, πολλές άπό τίς περιπτώσεις αυτές καταφεύγουν καί στην Π.Ε.ΦΙ.Π. (στους «Φίλους τών Πολυτέκνων»), μολονότι γι αυτή προέχουν οί Ελληνορθόδοξοι Ύπερπολύτεκνοι-ΙΙολύτεκνοι. Είναι αυτονόητο ότι τό θέμα τοϋ παρόντος ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΟΣ δέν είναι μόνο ιδιαίτερα ΕΠΙΚΑΙΡΟ (λόγφ καί τής πλημμυρίδας πλέον τών μεταναστώνάλλοδαπών, περισσότερο Μουσουλμάνων), άλλ είναι καί γενικότερα θέμα ενδιαφέρον ΟΛΟΥΣ. Γιατί χωρίς νόμιμη Οίκογένεια-Έλληνορθόδοξη τό επακόλουθο είναι... κρίση καί διάλυση. 2. Τό δεύτερο έδώ εισαγωγικό ΣΧΟ ΛΙΟ άναφέρεται στον άμεσο καί εμμεσο ΔΙΩΓΜΟ τών Εφημερίδων καί Περιοδικών έθνικοΰ, ήθικοκοινωνικοΰ καί θρησκευτικού περιεχομένου μέ την ΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ τής μικρής ταχυδρομικής άτελείας άπό τό Υπουργείο Τύπου! Γιατί ευνοεί καί έπιδοτεΐ πλέον ΜΟΝΟ τούς «Μεγαλοεκδότες» καί τούς έπαγγελματίες δημοσιογράφους, πού εκδίδουν Εφημερίδες καί Περιοδικά πολιτικο-κομματικά, αθλητικά καί άλλα. Αντίθετα, όλα τά ύπόλοιπα Έ ντυπα εμμεσα-άμεσα... διώκονται, γιατί τά ταχυδρομικά τέλη, άφότου τά ΕΛ.ΤΑ. εγιναν ιδιωτικήέμπορική Εταιρεία, εγιναν πανάκριβα! Έτσι πολλά, αν όχι πλεΐστα, Έντυπα, μάλιστα τά κρίνοντα καί κατακρίνοντα τη γενική κυβερνητική κρίση, όδηγοϋνται σέ περιορισμό μέχρι καταργήσεως! 3. Τό Περιοδικό μας «Ελληνορθόδοξη Πολύτεκνη Οικογένεια» (μέ τή μεγαλύτερη ως τώρα κυκλοφορία σέ άριθμό φύλλων γιά τά έλληνικά δεδομένα καί πάντοτε ΔΩΡΕΑΝ), μέ τή βοήθεια τοΰ Θεοϋ καί τήν άγάπη τών Φίλων-Άναγνωστών του (τών όπου Γης Έλληνορθοδόξων) ΣΥΝΕ- ΗΜ ΕΡ-ΩΡΟΛΟΓΙΟ Π.Ε.Φ Ι.Π. Γιά ΦΙΛΟΥΣ-ΔΩΡΗΤΕΣ: καθημερινά, Γιά Πολυτέκνους ΕΠΑΡΧΙΑΣ: 7.30'-3.30'πρω ί καί 'μ.μ., ΔΕΥΤΕΡΑ & ΠΕΜΠΤΗ πρωί έκτός άπογεΰματος Σαββάτου καί Παράκληση νά προηγείται τηλεφώνημα. Κυριακής. # ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΡΕΣ, ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Λειτουργεί Γιά Πολυτέκνους ΑΤΤΙΚΗΣ: ΤΡΙΤΗ & ΠΕΜΠΤΗ πρωί 7.30'-3.00'. ΤΡΙΤΗ & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ πρωί « Ύπεύθ. Σιέφ. Σωτηρίου. «ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΩΝ Τ Ω Ν ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ» (Π.Ε.Φ Ι.Π.). Λειτουργά ώς αυτοτελής Σύλλογος. Διεύθυνση: Πρεβέζπς 8 - Κάτω Πολεμίδια,Άγ. Ιωάννης, 4154 ΛΕΜΕΣΟΣ, τηλ Πρόεδρος: Άνδρέας Μαυρουδής, θεολόγ.-καθηγ.ήρες έπικοινωνίας 6-11 μ.μ. ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ Π.Ε.ΦΙ.Π. ΚΥΠΡΟΥ: ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ,Ύποκ/μα Παπαφλέσσα 1, Άγ. Ίωάννης-Λεμεσός, άριθμ. Λογαρ ΛΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ,Ύποκ/μα Πάφου 2, Λεμεσός, άριθμ. Λογαρ.: Ή Ε.Π.Ο. έχει χήν εύλογία-σύσιαση τής'ι. Α ρχιεπισκοπής καί τώ νί. Μ ητροπόλεων Κύπρου.

4 Θέμα έπικαιρότατο: ΓΑΜΟΙ ΝΟΜΙΜΟΙ καί ΠΑΡΑΝΟΜΟΙ! (Μέ αφορμή την ιερή Μνήμη, *ί*29η Αύγουστου, του ΑΠΟΚΕΦΑΛΙΣΜΟΥ τοΰ Αγίου ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ άπό τον Ηρώδη, επειδή ΗΑΕΓΧΕ τόν ΠΑΡΑΝΟΜΟ ΓΑΜΟ του μέ τή γυναίκα τοΰ αδελφού του Φιλίππου Ήρωδιάδα). Α'. Καί άπό τόν τίτλο τοΰ Περιοδικού μας «Ελληνορθόδοξη Πολύτεκνη ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ» γίνεται φανερό, ώς αυτονόητο άλλωστε, ότι ή Πολύτεκνη Οικογένεια, που επί 42 χρόνια προβάλλει καί ηθικά καί υλικά ενισχύει τό κατά δύναμη ή Ένωσή μας «οί Φίλοι τών Πολυτέκνων» (μέ προτερότητα στην Ύπερπολΰτεκνη Ελληνορθόδοξη Οικογένεια), πρέπει νά έ'χει νόμιμο καί μάλιστα Όρθόδοξο Γάμο. Γιατί δυστυχώς υπάρχουν καί ύπερπολύτεκνες-πολύτεκνες οικογένειες χωρίς κανέναν τύπο γάμου, αλλά καί χωρίς Όρθόδοξη Πίστη ένεργό, τόσο στη θεωρία, όσο καί στην πράξη: μέ προσευχή, μελέτη ιερών βιβλίων, εκκλησιασμό, συμμετοχή στά ιερά Μυστήρια τής Όρθόδοξης Εκκλησίας μας. Γι αυτό άκριβώς θεωρούμε όρθό-όρθόδοξο, αλλά καί αναγκαίο νά κάνουμε μιά επίκαιρη άναφορά, επίκαιρη Ιδιαίτερα σήμερα..., γιά τίς διάφορες μορφές «γάμων», όπως τών «ελεύθερων συμ- ΧΙΖΕΤΑΙ καί θά συνεχίζεται. Γιατί στηρίζεται στην ιερή καί αιώνια τριάδα: Όρθόδοξη Πίστη-Οίκογένεια- Πατρίδα, Άξίες-Ύπεραξίες χωρίς... υποτιμήσεις καί «κρίσεις». 4. Ιδιαίτερα συνιστοϋμε τά «Ειδικά ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ», πού μεταφέρουμε καί φωτογραφικά (στίςσελ ), στά όποια υπάρχουν άνεπτυγμένα καί τεκμηριωμένα τά ειδικά θέματα μέ επίκεντρο τί άλλο; τόν ευλογημένο Ελληνορθόδοξο Γάμο (βλ. Η', α 10 τοΰ παρόντος). Μετά τά «Ειδικά Αφιερώματα» άκολουθοϋν βιώσεων» καί γενικά τών παρανόμων γάμων έκτός Όρθοδοξίας. Ιερό, αλλά καί ηρωικό παράδειγμα-ύπόδειγμα στην άναφορά μας αυτή θά είναι δ δίκαιος, δημόσιος καί θαρραλέος ελεγχος τοΰ παρανόμου γάμου τοΰ τοπάρχη τής Γαλιλαίας καί Περαίας Ηρώδη Άντίπα άπό τό μεγαλύτερο δλων τών Προφητών, τόν Τίμιο Πρόδρομο. Ό Βίος τοΰ Αγίου Ίωάννου, Προδρόμου καί Βαπτιστοΰ τοΰ Θεανθρώπου Χριστού, ήδη άπό την έμβρυακή του ηλικία είναι θαυμαστός καί διδακτικότατος. Περιγράφεται άπό τόν 'Άγιο Απόστολο καί Ευαγγελιστή Λουκά, τόν Έλληνα καί ιατρό, στά κεφάλαια Ιο, 3ο καί 7ο τοΰ Ευαγγελίου του μέ πολλές λεπτομέρειες. (Παραπέμπουμε στά κεφάλαια αυτά, όπως καί σέ κάποια κεφάλαια τών τριών άλλων ί. Ευαγγελίων καί τών Πράξεων τών Αποστόλων. «Ό ζητών ευρίσκει» (Ματθ. 7, 8). Καί άσφαλώς, οί πλέον χαρακτηριστικοί καί μοναδικοί λόγοι περί τοΰ Αγίου Ίωάννου είναι τοΰ Ίδίου τοΰ Θεανθρώπου Χρίστου: ωραίες οικογενειακές φωτογραφίες (σελ ). 5. ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ πάντοτε τούς Φίλους Αναγνώστες γιά τό στηριγμό καί τίς Δωρεές τους. Τούς ΠΑΡΑΚΑ- ΛΟΥΜΕ γιά τήν άνανέωση αύτοΰ τοΰ στηριγμοΰ, πού είναι άναγνιόριση καί στηριγμός, ιδιαίτερα στις πονηρές καί κρίσιμες ημέρες μας, τοΰ μεγαλυτέρου συγχρόνου ΘΕΜΑΤΟΣ-ΘΕΑΜΑΤΟΣ- ΘΑΥΜΑΤΟΣ. Καί αυτό είναι ή ύπαρξη καί παρουσία τής Ελληνορθόδοξης Πολύτεκνης ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ!

5 «...Τι έξεληλύθατε (=έξήλθατε) εις τήν έρημον... ίδεΐν; Προφήτην; Ναί, λέγω νμϊν, καί περισσότερον Προφήτου... Μείξων (=μεγαλΰτερος) έν γεννητοϊς γυναικών Προφήτης Ίωάννου του Εαπτιστοΰ ο ύ δ ε ίς ε α τ ιν...»! (Λουκά 7, 18 30). Ωστόσο εδώ θά περιορισθοϋμε μόνο στόν ελεγχο που ό Τ. Πρόδρομος εκαμε στόν Ηρώδη Άντίπα, γιό τοΰ «μεγάλου» Ηρώδη καί βρεφοπτόνου (τών Αγίων Νηπίων τής Βηθλεέμ καί περιχώρων), λέγοντάς του: «...Ούκ έξεστί σοι έχειν τήν γυναίκα τοΰ άδελφοϋ σου»! (Μάρκ. 6, 18). Δηλαδή: Δεν σοϋ επιτρέπεται, δέν ήμπορεΐς νά εχεις ώς γυναίκα σου τή γυναίκα τοΰ άδελφοϋ σου (Φιλίππου, τήν Ήρωδιάδα). Ό γάμος αυτός είναι παράνομος! Β'. Ιερός Πανανθρώπινος Νόμος! Τό σημαντικότατο, άλλά καί διδακτικότατο έδώ είναι ότι ό 'Άγιος Ιωάννης έφήρμοσε στήν περίπτωση τοΰ Ηρώδη τό ψαλμικό: «Και έλάλουν έν τοϊς μαρτυρίοις Σου εναντίον (^ενώπιον) βασιλέων καί ούκ ησχυνόμην»! (=Δέν έφοβόμουν, δέν έδειλίαζα. Ψαλμ. 118, 46. Προηγούμενο τό παράδειγμα τοΰ Προφ. Ήλία). Καί δέν εκρινε οΰτε ήλεγξε τόν παράνομο γάμο τοΰ Ηρώδη καί τής Ήρωδιάδας μόνο μέ βάση τόν Ιουδαϊκό Νόμο, που ό Θεός παρέδωσε στόν Προφήτη Μωυσή. Γιατί ό Ηρώδης δέν ήταν Εβραίος, άλλ Ίδουμαίος (Έδωμίτης), αλλοεθνής, οΰτε ήταν ακριβώς ομόθρησκος μέ τοΰς Ε βραίους. Ήταν εκπρόσωπος ή υπάλληλος τής ρωμαϊκής αυτοκρατορίας, που ήταν είδωλολατρική, άλλά καί «πολυεθνική» στή νομοθεσία της. Θά ήμποροΰσαμε νά τήν παρομοιάσουμε μέ τή σημερινή «Ευρωπαϊκή Ένωση», σέ επίπεδο διοικοΰντων εκπροσώπων, άλλά καί πολλών τοπικών κυβερνήσεων. Γιατί δυστυχώς ή Ε.Ε. σέ πολλά θέματα καί μάλιστα «γάμων» άνέχεται, άλλά καί ορίζει άκόμη καί παρανοϊκές παρανομίες, όπως είναι τά «γιά ψύλλου πήδημα» διαζΰγια, οί άτυπες ή τυπικές «ελεύθερες συμβιώσεις», ώς καί οί σοδομικοί... «γόμοι» τών ομοφυλοφίλων! Μάλιστα καί ή σύγχρονη ελληνική κυβέρνηση προωθεί άμεσα τό σοδομικό «γάμο», ένώ ώς αντιπολίτευση 19-δεκαεννέα βουλευτές της είχαν προτείνει σχέδιο «Νόμου» πρός ψήφιση «γάμου ομοφυλοφίλων»! Άλλ όμως στό μέγα θέμα τοΰ γάμου-οικογενείας (συζυγίας άνδρογΰνου-έτεροφΰλων) ΥΠΑΡΧΕΙ ΝΟΜΟΣ ΠΑΝΑΝΘΡΩΠΙΝΟΣ, ό έμφυτος, ώς θεόσδοτος, νόμος τής συνειδήσεως, ό πανανθρώπινος Ηθικός Νόμος ΔΙ ΚΑΙΟΥ καί μάλιστα οικογενειακού. Γιατί άνέκαθεν καί σέ όλες τίς άρχαϊες παραδόσεις τών λαών υπήρχε καί υπάρχει ό άγραφος, άλλά καί γραπτός νόμος περί τοΰ γάμου (συζυγίας-οίκογενείας) ώς πρωταρχικού θεσμού ΙΕΡΟΥ! Εξάλλου οί άρχοντες τών λαών, παρ όλο που συνήθως ήσαν μονάρχες καί «αύτοκράτορες», επρεπε νά διοικούν δίκαια καί νά τιμωρούν τίς άδικίες καί παρανομίες γενικά καί ιδιαίτερα σέ θέματα γάμου-οικογενείας, ώς θεμελίου καί βάσεως τής άνθρώπινης κοινωνίας. Τό παράδειγμα γενικά τών αρχόντων επρεπε νά είναι υπόδειγμα γιά τούς άρχομένους, όπως καί τό παράδειγμα τών διδασκάλων στους μαθητές καί φυσικά τό παράδειγμα τών γονέων στά παιδιά τους καί γενικότερα τό παράδειγμα τών μεγαλύτερων στους μικροτέρους καί νεοτέρους. Έ τσι καί στήν περίπτωση τοΰ παρανόμου γάμου τοΰ Ηρώδη, τό παράνομο παράδειγμά του επηρέαζε άμεσα καί εμμεσα τοΰς άρχομένους Εβραίους, μολονότι αυτοί είχαν τό Μωσαϊκό Νόμο, μέ ιδιαίτερη καί αΰστηρή γενικά οικογενειακή νομολογία (Οικογενειακό Δίκαιο). Ό ελεγκτικός λοιπόν λόγος τοΰ Αγίου Ίωάννου στόν Ηρώδη, τό «ούκ έξεστί σοι...» (=δέν σοΰ

6 επιτρέπεται...), δεν ήταν λόγος περιπτωσιακός καί περιστασιακός, α φορώντας μόνο τόν Ηρώδη καί τήν εποχή του. Αντίθετα, τό «ούκ εξεστί σοι...» (=δέν οοϋ επιτρέπεται...) ΐσχυε καί ισχύει γιά κάθε παράνομο γάμο. Γνωστό παράδειγμα παρανόμων γάμων είναι καί ή περίπτωση τής Σαμαρείτιδας, που διακριτικά ήλεγξε ό Θεάνθρωπος Χριστός. Ό ταν τής είπε: «Ύπαγε φώνησον τόν άνδρα σου καί έλθέ ενθάδε», κι έκείνη άπήντησε: «Ούκ εχω άνδρα», ό Χριστός τής άποκάλυψε: «Καλώς εΐπας ότι άνδρα ούκ εχω' πέντε γάρ άνδρας εσχες καί νϋν όν έχεις ο ύ κ εστι σου άνήρ» (Ίωάν. 4, 16 18). Διότι «συζοΰσε» ήδη μέ εκτο (6ο) άνδρα, όπως καί προηγουμένως συζοΰσε διαδοχικά μέ πέντε, οί όποιοι ήσαν όλοι παράνομοι καί όχι νόμιμοι άνδρες-σύζυγοί της. Καί αυτό τής τό άποκάλυψε ό Χριστός ώς Θεάνθρωπος καί Παντογνώστης, πράγμα που εγινε αφορμή νά πιστεΰσει έκείνη, νά μετανοήσει καί στη συνέχεια νά γίνει Μαθήτριά Του, Ίσαπόστολος καί Μεγαλομάρτυς, ή Αγία Φωτεινή, μάλιστα μέ τήν οίκογένειά της. (Ή Μνήμη της τιμάται τήν 26η Φεβρουάριου καί τήν Κυριακή τής Σαμαρείτιδας). Τ'. Μονογαμία καί πολυγαμία. Άγιογραφικά καί ίεροκανονικά μόνο ή μονογαμία είναι ευλογημένη, φυσιολογική, παιδαγωγική καί αντάξια τοΰ ανθρώπου. Αρχικά βέβαια ήταν άνεκτή κατά συγκατάβαση μεταξύ τών Εβραίων καί ή πολυγαμία, ή όποία επειτα ενωρίς καταργήθηκε. Μάλιστα στήν περίπτωση άνδρα θανόντος άτέκνου τή χήρα γυναίκα του τήν έπαιρναν ώς νόμιμη σύζυγο οί επόμενοι αδελφοί του διαδοχικά, ώσότου αποκτήσει τέκνο, ποΰ λογιζόταν τέκνο-κληρονόμος τοΰ θανόντος. (Βλ. Ματθ. 22, 25-33). Ό «άνδραδελφικός» αυτός γάμος λεγόταν «λευιρατικός». Μιά τέτοια περίπτωση χήρας, ποΰ ελαβαν διαδοχικά οί υπόλοιποι εξι αδελφοί τοΰ πρώτου, άλλά τελικά όλοι τους άπέθαναν άτεκνοι, άνέφεραν στό Χριστό οί Σαδδουκαϊοι, οί όποιοι δεν πίστευαν στήν άνάσταση. Καί τό έκαμαν σκόπιμα, γιά νά... Τόν «παγιδεΰσουν»! Είπαν: «Έν τγι ονν άναστάσει τίνος τών επτά έσται (=θά είναι) γυνή; πάντες γάρ έσχον αύτήν» (Ματθ. 22, 28). Καί ελαβαν τήν άποστομωτική άπάντηση τοΰ Χριστοΰ: «Πλανάσθε μή είδότες (= μή έννοοΰντες καί γνωρίζοντες) τάς Γραφάς μηδέ τήν δνναμιν τοϋ Θεοϋ». Γιατί, όπως συνέχισε ό Κύριος, «στήν άναστημένη ζωή (μετά τήν παροΰσα) δέν νυμφεύονται οί άνδρες (γυναίκες) οΰτε καί οί γυναίκες ύπανδρεΰονται, άλλά θά ξοϋν πλέον στόν ουρανό ώσάν Άγγελοι», αθάνατοι καί άφθαρτοι (στίχ ). Τότε ό γάμος καί ή παιδοποιία θά καταργηθοΰν, όπως καταργήθηκε καί ό άνδραδελφικός-«λευιρατικός» γάμος, ποΰ υπήρξε περιστασιακός χάρη τής παιδοποιίας. Ανέκαθεν δηλαδή ή στειρότητα γενικά καί ή έξ αυτής άτεκνία, μάλιστα στήν Παλαιά Διαθήκη, νομιζόταν, όπως καί είναι, «άφΰσικη» κατάσταση, δοκιμασία ή καί «τιμωρία» τοϋ Θεοΰ. Αντίθετα, ή έκοΰσια-θεληματική αποφυγή τής παιδοποιίας ήταν καί είναι άμαρτία θανάσιμη. Γνωστή καί σαφής είναι ή περίπτωση τοϋ Αΰνάν, γιοΰ τοϋ Ιούδα καί έγγονοΰ τοϋ Ύπερπολυτέκνου Πατριάρχη Ιακώβ. Επειδή ό πρωτότοκος γιός τοΰ Ίοΰδα Ήρ, δυστυχώς άνθρωπος «πονηρός», ελαβε γυναίκα άλλοεθνή, τή Χαναναία Θάμαρ, καί άπέθανε άτεκνος, σΰμφωνα μέ τόν ίσχΰοντα τότε «λευιρατικό» γάμο, τή χήρα Θάμαρ ό πενθερός της Ίοΰδας τήν εδωσε στό δευτερότοκο γιό του Αΰνάν λέγοντάς του: Νυμφεύσου την, «έπιγάμβρενσε αύτήν καί άνάστησον σπέρμα τφ άδελφώ σου» (Γενέσ. 38, 8). Άλλ ό Αΰνάν, ένώ δέχθηκε τή χήρα Θάμαρ ώς γυναίκα του, δέν ήθελε ν άποκτήσει μαζί της τέκνο-κληρονόμο τοϋ θανόντος άδελφοΰ του καί όχι δικό του. Έ τσι κατά τίς συζυγικές σχέσεις μ αΰτή, άπέφευγε τή σπερμογονία πρός τεκνογονία, δηλαδή εκανε

7 τόν αμαρτωλό «συζυγικό αυνανισμό», όπως πρέπει νά ονομάζεται ή αμαρτωλή αυτή πράξη άντισυλλήψεως. «ΙΙονηρόν δε εφάνηι εναντίον (=ένώπιον) τον θεοϋ, δη έποίησε τοΰτο, καί έ&ανάτωσε (καί) τούτον» (ό Θεός. Γενέσ. 38, 10). Αύτή τή σκόπιμη πονηριά του ό Θεός τήν έκρινε ώς παράνομη καί άμαρτωλή πράξη καί τόν έθανάτωσε μέ αιφνίδιο θάνατο, όπως καί τόν άδελφό του Ήρ. (Ώς έλλην. λέξη ό «αυνανισμός», κατά μετάφραση τοΰ άγγλο-γαλλο-γερμαν. οη&ηΐδπιε, απαντάται τό Ή αρχαία, άλλά καί ή μεταγενέστερη ονομασία τής «πονηριάς» αυτής είναι ή λέξη «μαλαχία» ή τό «κατά μόνας αμάρτημα» έρωτικής αύτοϊκανοποιήσεως, τό ό ποιο άγιογραφικά καί ιεροκανονικά είναι κολάσιμο καί στερητικό τής θείας Μεταλήψεως. Κατά κυριολεξία δηλαδή αυνανισμός είναι ή συζυγική αντισύλληψη, που είναι αμαρτία θανάσιμη, καί άστοχα χρησιμοποιήθηκε άπό ξένους συγγραφείς γιά τή φιλήδονη ερωτική αύτοϊκανοποίηση, που επίσης είναι άμαρτία θανάσιμη, άλλ ελαφρότερη ιεροκανονικά). Χαρακτηριστικοί είναι οί λόγοι τοΰ Άγιου Αποστόλου Παΰλου στήν Α πρός Κορινθίους Επιστολή του, κεφ. 6, στίχ. 9 10: «...Μη πλανάσθε' ο ντε πόρνοι οντε είδωλολάτραι ούτε μοιχοί ούτε μαλακοί ούτε άρσενοκοιται (=όμοφυλό<ριλοι)... Βασιλείαν Θεοϋ ον κληρονομήσονσι»! Μόνο μέ ειλικρινή μετάνοια καί ί. Εξομολόγηση συγχωροΰνται καί μέ πνευματικό άγώνα προσευχής καί νηστείας διορθώνονται καί διακόπτονται τά αισχρά αυτά πάθη, τά όποια όντως δια-φθείρουν τόν «κατ εικόνα Θεοϋ» πλασμένο άνθρωπο καί τόν... άποκτηνώνουν. (Βλ. καί σελ. 11). Δ'. Ή έμπυρη εμπειρία τής Π.Ε.ΦΙ.Π. ΕΠΑΝΕΡΧΟΜΑΣΤΕ όμως στό κύριο θέμα τών παρανόμων γάμων, γιά τό όποιο ή εμπειρία τής Π.Ε.ΦΙ.Π. είναι όχι άπλά μεγάλη, άλλά κυριολεκτικά ε μ π υ ρ η (καυτή) καί συνεχής άπό τήν ίδρυσή της, χωρίς τότε νά είχε σκεφθή ή φαντασθή τήν ύπαρξη καί έκταση τοΰ... δραματικού καί άλυτου (;) τοΰτου θέματος. Γιατί πρέπει εδώ καί πάλι νά εξηγήσουμε, γιά τοΰς άγνοοΰντας καί νεοτέρους Φίλους Αναγνώστες, ότι περιπτωσιακή καί υπήρξε καί ηταν άρχικά (1η Όκτωβρίου 1969) ή ιδιαίτερη καί ειδική «άσχολία» τής πρώτης «Όμάδας Φιλοπολυτέκνων» μέ κάποιες Ύπερπολΰτεκνες Οικογένειες (μέ 10-δέκα καί άνω παιδιά τότε!). *Ησαν φυσικά ελληνορθόδοξες καί παραδοσιακές, άλλά καί χωρίς τότε κρατική, κοινωνική, άλλά καί εκκλησιαστική ενίσχυση, τουλάχιστο αυτές οί άξιοθαΰμαστες περιπτώσεις. Καί άκριβώς, τήν ύπαρξη καί παρουσία τους ή άρχική «Όμάδα Φιλοπολυτέκνων, όπως πρωτο-ονομάσθηκε, δίκαια έκρινε ώς άξιοπρόσεκτο «θέμαθέαμα-θαΰμα», που δέν ήμποροΰσε νά «άντιπαρέλθει» (πρβλ. Λουκά 10, 30-37). Εξαρχής λοιπόν, μαθαίνοντας ή διαβάζοντας γιά τήν ύπαρξη Συλλόγου- Ένώσεως «Φίλων τών Πολυτέκνων», μάς έπισκέφθηκαν ή μάς έγραψαν καί κάποιες ύπερπολΰτεκνες οικογένειες χωρίς γάμο ή αστεφάνωτες, όπως λέγονται, ιδιαίτερα άπό τό χώρο τών Έλληνο-τσιγγάνων. Καί τό Γδιο συνέβηκε καί μέ κάποιες ύπερπολΰτεκνες οικογένειες άλλοδαπών καί άλλοδόξων, όπως καί οικογένειες Ελλήνων παπικών, προτεσταντών κ.ά., έτεροδόξων καί αιρετικών μέ «μεικτούς γάμους». Εξηγούσαμε βέβαια ότι δεχόμαστε καί βοηθούμε τό κατά δύναμη Ελληνορθόδοξες Οικογένειες, μέ Όρθόδοξο Γάμο, άλλ ώστόσο έβλέπαμε καί εξετάζαμε καί κάθε περίπτωση χωριστά καί ειδικά, όπως περιπτώσεις: χηρείας, έγκαταλείψεως, διαζυγίου, άσθενείας... καί φυσικά τί άλλο; τής ΰπάρξεως πολλών καί μικρών παιδιών χωρίς καμμία

8 τότε κρατική έπιδοματική (βοήθεια καί προστασία! Ε'. Έλλάδα-«άμπέλι ξέφραγο»! Ωστόσο ή Π.Ε.ΦΙ.Π. (μολονότι παρεξηγιόταν καί παρεξηγεΐται άπό κάποιους Φίλους της), χάρη τών μικρών καί αθώων παιδιών δεχόταν διακριτικά καί τίς περιπτώσεις που άναφέρονται σέ κάθε τεύχος αυτού τοΰ Περιοδικού (σελ. 2' συνιστοΰμε νά ξαναδιαβασθούν), μάλιστα περιπτώσεις εγκύων, πού πιέζονται γιά ΕΚΤΡΩΣΗ. Καί αυτό γινόταν διακριτικά καί επιλεκτικά ώς τό έτος , που τά όρια-σΰνορα, εκτεταμένα καί πολυμέτωπα, άνοιξαν... αφύλακτα κι έγινε ή μικρή άνέκαθεν πληθυσμιακά Ελλάδα μας... «αμπέλι ξέφραγο»! Έκτοτε έγνοδρισε, γνωρίζει καί ζεϊ τήν πρωτοφανή στήν ιστορία της πλημμυρίδα τών άλλοδαπών μεταναστών μέ πλεονασμό τών λαθρομεταναστών! Καί θίγουμε έδώ τό θέμα τούτο (γιά τό όποιο επίσης έχουμε γράψει πολλές φορές) άπό τήν ενδιαφέρουσα έδώ πλευρά τών παρανόμων γάμων. Γιατί εισέρρευσαν άρχικά ( καί εξής) δεκάδες ή καί εκατοντάδες χιλιάδες Αλβανοί, άπό τοΰς οποίους ή Π.Ε.ΦΙ.Π. δέν ήμποροΰσε νά «άντιπαρέλθει» πρώτους τοΰς συμπαθέστατους καί πολυδοκιμασμένους Βορειοηπειρώτες, κάποιες εκατοντάδες πολυτέκνους. Ακολούθησαν οί επίσης συμπαθέστατοι καί πολυδοκιμασμένοι Ρωσοπόντιοι, οί «τραντέλλη» νες» (τριάντα φορές Έλληνες!) καί οί γείτονες τους Έλληνογεωργιανοί καί άλλοι, φυσικά Ελληνορθόδοξοι Πολύτεκνοι-Ύπερπολΰτεκνοι, άλλά καί πολλοί άπ αυτούς άστεφάνωτοι καί μέ παρανόμους γάμους λόγω τοΰ άθεϊστικοϋ καθεστώτος καί άλλων συνθηκών! Πώς μπορούσαμε τούς δοκιμασμένους πολυτέκνους αυτούς νά τούς «άντιπαρέλθουμε», όταν μάλιστα ήθελαν νά βαπτισθοΰν οί άβάπτιστοι καί νά στεφανωθούν οί άστεφάνωτοι; Έκαναν άσφαλώς καί κάνουν καί οί Ελληνορθόδοξες Ενορίες ό,τι μπορούσαν. Άλλά καί ή Π.Ε.ΦΙ.Π. καθημερινά δέν μπορούσε νά μή δεχθή τουλάχιστο τούς ύπερπολυτέκνους αυτούς καί νά κάνει ό,τι μπορούσε, συνεργαζόμενη μέ τίς Ενορίες σέ βαπτίσεις, στεφανώματα καί φυσικά σέ «πρώτες βοήθειες». ΓΙΑΤΙ ας προσεχθή αυτό ιδιαίτερα ή κοιμωμένη καί άντικειμένη γιά πολυτέκνους ελληνική «νομοθεσία» δέν χορηγοΰσε ΟΥΤΕ τό «καθυστερημένο» ψιχουλικό πολυτεκνικό έπιδοματάκι στους προηγουμένους ώς... άλλοδαποΰς! Έπρεπε νά συμπληρωθή μία ΙΟετία, γιά ν αποκτήσει έλληνική υπηκοότητα ή πολύτεκνη μητέρα, αν ήταν άλλοδαπή, έστω καί ορθόδοξη, Ρωσίδα κλπ. Μά τά επιδόματα δέν δίδονται γιά τά παιδιά, πού είναι Έλληνάκια; Μόνο ή πολυπονεμένη ιστορία τών έπιζώντων άδελφών Μικρασιατών, πού κατόρθωσαν νά έλθουν στήν άστοργη καί γι αυτούς «μητέρα»-έλλάδα, μπορεΐ νά συγκριθή ώς παράλληλη μέ τήν άνωτέρω περιγραφόμενη... άμυδρά. ζ'. Πανσπερμία άλλοδαπών μεταναστών... Άλλά τό δύσκολο καί άλυτο (;) θέμα τών παρανόμων γάμων στη σύγχρονη Ελλάδα είναι δυστυχώς γενικότερο καί συνεχιζόμενο, ώς συνέπεια καί προέκταση τοΰ διογκουμένου ελληνικού μεταναστευτικοϋ προβλήματος. «Άπό άνατολών μέχρι δ νομών» Άσιάτες καί Αφρικανοί (Αίγύπτιοι-Άραβες, Ινδοί, Φιλιππινέζοι, Ίρακινοί, Κούρδοι, Πακιστανοί, Κινέζοι), Βαλκάνιοι, άλλά καί προερχόμενοι άπό τίς πρώην κομμουνιστικές χώρες, έχουν κυριολεκτικά κατακλύσει τή μικρή Ε λ λάδα, πού έχει δεχθή καί δέχεται τό μεγαλύτερο αναλογικά αριθμό άλλοδαπών μεταναστών ή ορθότερα λαθρομεταναστών συγκριτικά μέ τά υπόλοιπα ευρωπαϊκά καί δυτικά κράτη. Οί Ελληνικές Αρχές σκόπιμα «άνεβάζουν» τό συνολικό άριθμό τους στό (ένα εκατομμύριο), ένώ ό πραγματικός άριθμός τους φθάνει, αν μή καί υπερβαίνει, τά (2,5 εκατομμύρια)! Οί άμιγεϊς Έλληνες εΐμαστε-δέν είμαστε 8,5 9 εκατομμύρια, μέ συνεχή συρρίκνωση, οπως

9 έδειξε καί ή πρόσφατη Άπογραφή. Άλλοι λαοί ύπερπληθύνονται καί οί Έλληνες συνεχώς μειώνονται... Θίγοντας δμως εδώ καί πάλι τό πρόβλημα τών παρανόμων-«μεικτών γάμων» αλλοδαπών καί Ελλήνων, τυπικά «Έλληνορθοδόξων», καί αντίστροφα, «Έλληνορθοδόξων» καί άλλοδαπών-άλλοθρήσκων, θά άναφερθοΰμε μόνο στίς περιπτώσεις πολυτέκνων πού κατέφευγαν καί καταφεύγουν στήν Π.Ε.ΦΙ.Π., περιπτώσεις είτε άμιγώς αλλοδαπών εϊτε καί συζώντων, χωρίς γάμο η μέ «μεικτό γάμο», δήθεν «θρησκευτικό» ή καί «πολιτικό», άλλοδαπών μέ Έλληνες καί Ελλήνων μέ αλλοδαπούς. Καί καθώς καί άπό τίς δύο πλευρές συνήθως είναι νέοι άνθρωποι στήν ηλικία, μεταξύ ετών, καί γενικά μέ χαλαρά ή έλευθεριάζοντα ερωτικά ήθη, άρκετοί άπ αυτούς (καί μάλιστα οί πλεονάζοντες Μουσουλμάνοι, πού τηροΰν τήν πολυγαμία), γίνονται καί πολύτεκνοι, μέ 3, 4, 5 καί άνω άκόμη παιδιά. Καί φυσικά, ώς πολύτεκνοι καί μέ... πολλά προβλήματα, καταλήγουν καί στήν Π.Ε.ΦΙ.Π., πού τή νομίζουν ώς... «κρατικό» ή «εκκλησιαστικό» φορέα καί όχι Σύλλογο ιδιωτικού δικαίου. Αυτά δέν τά καταλαβαίνουν εύκολα. Στά πολλά λοιπόν προβλήματα τών τελευταίων αυτών περιπτώσεων συνηθέστατα είναι: ή άπλή συμβίωση, μέ σύντομη σχεδόν άλληλοεγκατάλειψη καί διάσταση, τό διαζύγιο στούς «μεικτούς γόμους», ή... έκτρωση, άλλά καί ή μή βάπτιση τών παιδιών (πού δέν «επιτρέπει» ό... Μουσουλμάνος συνήθως «πατέρας», ενώ δυστυχώς οί Όρθόδοξες Ενορίες δέν τά βαπτίζουν χωρίς τήν... υπογραφή του! Καί αυτό, γιατί ή ελληνική Κυβέρνηση έχει έκδώσει σχετικό «Νόμο»-παράνομο ελληνορθόδοξα). Καί, γιά νά κλείσουμε επί τέλους τή μακρά περιπτωσιολογία τών «παρανόμων γάμων», υπάρχουν καί πολύτεκνες μητέρες «άγαμες», μάλιστα μεταξύ τών Έλληνοτσιγγάνων, πού οί ϊδιες ή οί «σύντροφοί» τους δέν τελούν γάμο θρησκευτικό, άκόμη καί «πολιτικό», γιά νά παίρνουν γιά τά παιδιά τους, επιπλέον τοϋ μικρού πολυτεκνικοϋ έπιδόματος, κι ένα μικρό έπίδομα «Κοινωνικής Προνοίας». Καί οί περιπτώσεις αυτές είναι πολλές καί φυσικά καταφεύγουν καί στήν Π.Ε.ΦΙ.Π., όχι μόνο συχνά, άλλά καί επίμονα καί μέ δύσκολη επικοινωνία, καθώς εδώ συνεχίζεται ή... «παραδοσιακή» τους άγραμματοσύνη ώς καί τόν άναλφαβητισμό! Καί όμως, παραμένουν καί άπομένουν οί περισσότερο πολύτεκνοι καί ύπερπολύτεκνοι, άκόμη καί άπό τούς θεωρούμενους ή καί άγωνιζομένους Έλληνορθοδόξους... (Γιά τό θέμα τών Έλληνοτσιγγάνων έχουμε γράψει ειδικά άρθρα σέ παλαιότερα τεύχη, άλλά καί ειδικές Εγκυκλίους γι αυτούς γιά τήν τέλεση Όρθοδόξου Γάμου καί Βαπτίσεως τών παιδιών τους, ενώ κατά περίπτωση συνεργούμε στήν τέλεση αυτών τών ί. Μυστηρίων άπό Ενορίες. Δυστυχώς, ή Ελληνική Πολιτεία, άλλά καί ή Όρθόδοξη Εκκλησία δέν έχουν άσχοληθή ειδικά καί συγκεκριμένα γιά τήν κοινωνικοποίηση καί έκκλησιαστικοποίησή τους, όσο αυτό είναι δυνατό, εκτός άπό μερικούς Εφημερίους καί Δημάρχους). Κάπου έδώ όμως καί έξ άνάγκης χώρου πρέπει νά κλείσουμε τήν άρνητική πλευρά τών παρανόμων γάμων, έστω καί άν κάποιοι επικαλούνται καί στηρίζονται σέ «νόμους» τοϋ ίδικοϋ τους έθνους καί θρησκεύματος, μέ διαχρονικές καί διαμετρικές διαφορές άπό τήν Έλληνορθοδοξία. Ζ. Παράνομοι γάμοι «χριστ. εκκλησιών»! Άλλ εάν αυτό ϊσχυε καί ισχύει γιά τήν πολυαρχία καί πολυνομία τών έθνών-κρατών, ποιός θά φανταζόταν ότι τό ίδιο ή καί χειρότερο θά συνέβαινε καί συμβαίνει καί μεταξύ τών κατ ονομα πλέον λεγομένων «χριστιανικών εκκλησιών»; Θλιβερό βέβαια παράδειγμα έδώ είναι οί λεγόμενοι Προτεστάντες-Διαμαρτυρόμενοι, πού διακρίνονται καί χωρίζονται σέ κομμάτια! Άλλ ωστόσο

10 Ισχυρίζονται δτι συγκροτούν τό λεγόμενο επίσης «Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών» (Π.Σ.Ε., άπό τό 1948 καί έξης). Είναι ό σύγχρονος ΟΙΚΟΥ- ΜΕΝΙΣΜΟΣ ή ή παγκοσμιοποίηση, όπου, κατά τή σοφή ελληνική παροιμία, «χάνει ή μάννα τό παιδί καί τό παιδί τή μάννα»! Έ χουν καταντήσει καί* στόν ιερό θεσμό τού γάμου νά μην έχουν... «ούτε ιερό ούτε δσιο», κατ άλλη έλληνική παροιμία. Έ τσι οί μεταξύ τους άλλοτε κάπως «συντηρητικοί» Αγγλικανοί εφθασαν ακόμη καί στήν «τέλεση» γάμων ομοφυλοφίλων, μάλιστα καί μεταξύ δήθεν «ιερέων», άλλά καί «ίερειών»! Άλλά καί οί επί μία ήδη σχεδόν χιλιετία άποσχισμένοι καί άποκομμένοι άπό τήν Άγια Όρθόδοξη Εκκλησία μας, οί Παπικοί-Ρωμαιοκαθολικοί, έχουν ξεπεράσει πλέον καί τούς Προτεστάντες-Διαμαρτυρομένους. Γιατί, ενώ οί τελευταίοι δέν πιστεύουν οΰτε τιμούν Αγίους κι έχουν καταργήσει τήν Ί. Άποστολική καί Άγιοπατερική Παράδοση κλπ., οί Παπικοί «άγιοποιούν» καί «θεοποιούν» όχι μόνο τόν Πάπα (τους), άλλά καί «εγκληματίες» καί άνηθίκους δήθεν κληρικούς τους! Καί γιά νά μείνουμε στό θέμα τοΰ γάμου, ένώ έχουν έπιβάλλει καί «κρατούν» τήν άγαμία των κληρικών τους, μεταξύ τους οργιάζει ή άνηθικότητα καί μάλιστα ή παιδεραστία, χωρίς καί νά τιμωρείται! Γιατί έχουν καταργήσει γενικά τούς Ί. Κανόνες τών Αγίων Οικουμενικών Συνόδων, ακόμη καί γιά τά «κωλύματα»-έμποδίζοντα τήν Ίερωσύνη (πρίν καί μετά), ώστε τελευταία νά έχουν άποκαλυφθή κάποιες χιλιάδες άνηθίκων κληρικών τους (ένώ οί πλειστοι παραμένουν ώς «άγνωστοιγνωστοί»). Άπλά τούς «μεταθέτουν», όταν πλέον «βοοΰν καί κράζουν» τά σκάνδαλα, ώσότου οί μετατιθέμενοι καί πάλι... άποκαλυφθοΰν. (Παραπέμπουμε τούς ενδιαφερομένους, μεταξύ άλλων, στήν Είσήγηση- Μελέτη τοΰ Μοναχού Νικοδήμου Μπιλάλη μέ τόν τίτλο: «Ή ακυρότητα τών μυστηρίων τών Λατινοπαπικών ώς αιρετικών», Άγιον Όρος-Άθήνα 2007, σ , Ίερωσύνη. Διατίθεται άπό τό Σύλλογο «ό Άγιος Νικόδημος ό Αγιορείτης», όδ. Ακαδημίας 78Δ Αθήνα, τηλ καί ΡΑΧ ). Η'. Ό Ελληνορθόδοξος Γάμος! Έγράψαμε ήδη στήν άρχή τοΰ άρθρου αύτοΰ ( Α', σ. 4) γιά τόν τίτλο τοΰ Περιοδικού μας «Ελληνορθόδοξη Πολύτεκνη ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ» (πού τελικά προτιμήσαμε άπό τούς προηγούμενους τίτλους «Φίλοι Πολυτέκνων» καί «Πολύτεκνη Οικογένεια»). Μέ τήν καθιέρωση τοΰ ύπάρχοντος τίτλου θελήσαμε νά κάνουμε μιά διαστολή καί διάκριση τής Ελληνορθόδοξης ΥΠΕΡΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ πρώτα καί Πολύτεκνης έπειτα Οίκογενείας ΕΙΔΙ ΚΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ άπό τίς Πολύτεκνες Οικογένειες γ ε ν ι κ ά! Γιατί δέν ήταν καί δέν είναι δυνατό νά δεχόμαστε κάθε «πολύτεκνη» οικογένεια, έλληνική καί άλλοδαπή, έφόσον μάλιστα ό άριθμός τών παιδιών της άπό 5 άρχικά περιορίσθηκε σέ 4 άπό τήν Έλληνική Πολιτεία τό 1979, άλλά καί σέ 3 τό Άλλωστε λέγεται καί γράφεται καί δυστυχώς συμβαίνει τό: «Δύο-2 καί πολλά είναι»! Γιατί ό ετήσιος μέσος όρος γεννητικότητας τών Έλληνίδων δέν είναι ούτε 1-ΕΝΔ παιδί, άλλά... 0,8 περίπου! Λέγεται βέβαια καί γράφεται ό άριθμός 1,3, πλήν όμως συμπεριλαμβάνονται στό 1,3 (αντί τουλάχιστο 2,1) καί τά νεογέννητα τών άλλοδαπών, πού κυμαίνονται στό 30% ή περίπου. Έτσι, καθιερώνοντας άνάλογα καί τήν όνομασία-ορο «Ελληνορθόδοξος Γάμος» γιά τήν έλληνική πραγματικότητα, άσφαλώς δέν υποτιμάμε γενικά τόν Όρθόδοξο Γάμο καί τών λοιπών όμοδόξων-όρθοδόξων λαών, άλλά προτιμάμε τούς Έλληνορθοδόξους Πολυτέκνους, μέ προτερότητα πάντοτε τούς Ύπερπολυτέκνους, «έκ τών άνω πρός τά κάτω». Γιατί αυτοί είναι τό μεγαλύ

11 τερο σύγχρονο θέμα-θέαμα-θαΰμα (ή Θεοϋ θείο θαΰμα), όπως συνηθίζουμε νά λέμε καί νά γράφουμε. Εξάλλου στήν Έλληνορθοδοξία μας συνυπάρχουν καί τά υγιή στοιχεία τοϋ άρχαιοελληνικοϋ πολιτισμού μας, πρώτου αξιολογικά καί μοναδικού στήν άνθρωπότητα! Τά υγιή αυτά στοιχεία, ώς άκτϊνες καί καρποί τοϋ «σπερματικού Λόγου», μαζί μέ τά άγιογραφικά καί άγιοπατερικά στοιχεία τής θείας πλέον Άποκαλΰψεως, άποτέλεσαν, άποτελοϋν καί θ άποτελοϋν τό θαϋμα τής Ιστορίας καί τών αιώνων, τόν Ελληνορθόδοξο Πολιτισμό! Καί ακριβώς, στόν αιώνιο πλέον Ελληνορθόδοξο Πολιτισμό ή Ελληνορθόδοξη Πολύτεκνη Οικογένεια, ώς «κατ οίκον έκκλησία» καί «Μυστήριον Μέγα», είναι ο,τι «άληθές, σεμνόν, δίκαιον, άγνόν, προσφιλές, εύφημον, ένάρετον καί έπαινετόν»! (Πρβλ. Φιλιπ. 4, 8 9). Γιατί ή «αληθής...» Ελληνορθόδοξη Πολύτεκνη Οικογένεια εχει αρχή καί ζωή καί συνέχεια τή συνδημιουργία «εικόνων τοΰ Θεοϋ», μέ πίστη, έλπίδα καί αγάπη (Α' Κορινθ. 13, 13) στήν πάνσοφη καί παντοδύναμη Πρόνοια τοϋ Θεοϋ. Δέν κάνει «προγραμματισμούς»... όλιγοπιστίας, οπως είναι ή άμαρτωλή αντισύλληψη καί ή φονική ΕΚΤΡΩΣΗ, άλλά πιστεύει καί θέλει καί ζεΐ τό μεγαλείο τής ευλογημένης τεκνογονίας μέ τά μεγαλειώδη λόγια: Ό σα μας εδωσε ό Θεός. Ά ς είναι πάντα ευλογητός! Κι οσα πολλά, τόση πολλή έχουνε χάρη καί τιμή»! Θ'. Μήπως τά προηγούμενα είναι αυστηρά καί... ανεφάρμοστα; Κάθε άλλο. Ή Αγία Γραφή γενικά καί οί έκφράζοντες τό γράμμα καί τό πνεύμα της Ί. Κανόνες τών Αγίων Οικουμενικών Συνόδων ερμηνεύουν καί οριοθετούν γιά κάθε άνθρωπο «τό θέλημα τοϋ θεοϋ, τό άγαθόν καί εύάρεστον καί τέλειον» (Ρωμ. 12, 2). Τό άντίθετο, οί παραβάσεις καί παραβιάσεις τοϋ θελήματος τοΰ Θεοϋ, μέ τήν ποικίλη άμαρτία, ώς δήθεν ελευθερία, ποΰ οδηγεί στήν άνομία καί άναρχία, διαφθείρουν τόν άνθρωπο καί τόν κάνουν άπ-άνθρωπο, καί ύπ-άνθρωπο, ώστε νά υπερβάλλει καί αύτά τά κτήνη, γενόμενος «κτηνώδης ή δαιμονιώδης», οπως χαρακτηριστικά γράφει -ό θεολογικότατος Αγιος Γρηγόριος ό Παλαμάς, Αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης (μέσα Μου αί.). Ιδού οί λόγοι του: «Νοϋς γάρ άποστάς τοϋ Θεοϋ η κτηνώδης γίνεται η δαιμονιώδης καί τών όρων άποστατησας της φύσεως επιθυμεί τών άλλοτρίων καί κόρον (=κορεσμό) φιλοκερδείας ούκ οϊδε (=δεν γνωρίζει)- ταϊς σαρκικαϊς έπιθυμίαις έκδοτον εαυτόν ποιεί καί μέτρον ηδονής ον γινώσκεΐ... καί άνθρωποκτόνος ό άνθρωπος γίνεται τώ εξ άρχής ανθρωποκτονία σατάν άφωμοιωμένος ό κατ εικόνα καί όμοίωσιν Θεοϋ γεγονώς»! (Όμιλία ΝΑ'-51, Γρηγ. Παλαμα Έ ργα, τόμ. 11, σ , ΕΠΕ-Θεσ/κη 1986). Καί άκριβώς, ή ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ, πού συνιστα ό νόμιμος καί Όρθόδοξος Γάμος, ούτε συνίσταται (= δέν στεριώνει) ούτε υπάρχει καί προκόπτει, άλλά διαλύεται χωρίς Πίστη καί Ηθική, χωρίς Αρχές καί Αξίες μέ διαχρονική ισχύ. Γι αυτό καί ή διάλυση τής οίκογενείας άναπόφευκτα καταλήγει στή διάλυση τής κοινωνίας, πράγμα πού δυστυχώς τό βλέπουμε καί τό ζοΰμε, πάσχοντες άπό τήν έμπαθή ζωή τοΰ στενού καί ευρύτερου περιβάλλοντος μας. Ωστόσο στήν Έκκλησία τοΰ Θεοΰ, ποΰ άληθινή καί άγία διασώζεται μόνο στήν Όρθοδοξία, υπάρχουν οί X Κανόνες καί οί Ί. Παραδόσεις δχι ώς «δεσμά», άλλ ώς άληθινή καί Θεραπευτική διδασκαλία μετανοίας καί σωτηρίας, στή μικρή πρώτα οικογένεια, «τήν κα τ οίκον έκκλησίαν», καί επειτα στή Μεγάλη Οικογένεια, τήν Εκκλησιαστική Ένορία, τήν Τοπική καί Οικουμενική Έκκλησία. Είναι

12 ακριβώς ή αληθινή Κιβωτός σωτηρίας, που προλαμβάνει καί διασώζει άπό τίς διάφορες... πλημμυρίδες καί τούς κατακλυσμούς της παρανομίας καί απώλειας. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ αναφέρουμε άπό τό Ί. Πηδάλιο τοΰ σοφού καί Αγίου Νικοδήμου τοΰ Αγιορείτου (ΐ ) τά έξης χαρακτηριστικά, κατά τό Μέγα καί Αγιο Φώτιο, Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως (Ι ). α) «...Γάμος είναι άνδρός καί γνναικός συνάφεια (= ένωση) καί σνγκλήρωσις πάσης τής ζωής, θείου καί άνθρωπίνου δικαίου κοινωνία...* Οί συναπτόμενοι νά είναι ο μόθρησκοι». β) Ώς παράδειγμα άναφέρεται ότι «κανένας Ιουδαίος άς μή λαμβάνη Χριστιανήν γυναίκα, μήτε Ίουδαίαν Χριστιανός. Διότι όποιος τοιοϋτόν τι πράξγι, θέλει λάβει τών μοιχών τήν τιμωρίαν. Τό δέ ορθόδοξον πρόσωπο ν, όπου έπήρεν έτερόδοξον καί αίρετικόν, δέν συγχωρεϊται νά κοινωνήση τά θεία Μυστήρια, άνίσως πρότερον καί δέν χωρισθή καί κανονισθή, κατά τήν λγ'-33ην Ά πόκρισιν Βαλσαμώνος» (σ.σ. Θεοδώρου, Πατριάρχη Αντιόχειας καί μεγάλου Κανονολόγου, πού έζησε καί έδρασε τό 12ο αι.). «Τό αυτό λέγει καί ό Συμεών ό Θεσσαλονίκης (Άπόκρ. μζ'-47 σ.σ. Αρχιεπίσκοπος, ( 1429), προσθείς ότι μόνον εις τό τέλος τής ζωής τον νά μεταλαμβάνη (σ.σ. τό ορθόδοξον πρόσωπον), γινομένου Ενχελαίου υπέρ αύτοϋ (εάν μετανοή δηλαδή). Ά λλ ούτε μερίδα (σ.σ. στήν Αγία Προσκομιδή) νά παίρνη τοϋ τοιούτου προσώπου ό Ίερενς, ο ντε τάς προσφοράς τον καί λειτουργίας νά δέχεται, εΐ μή μόνον κερί καί θυμίαμα, καί κάποτε (όχι πάντοτε δηλαδή) νά δίδη εις αυτόν άγιασμα καί άντίδωρον. Καί τούτο, διά νά μή πέση εις άπόγνωσιν, καί έλεημοσύνας νά τό προστάζη νά κάμνη». (Ί. Πηδάλιο, έκδ. «Άστέρος», Αθήναι 1976, σελ. 197, σημ. 1). Ή Όρθόδοξη Εκκλησία μας ίεροκανονικά δέν δέχεται καί δέν ευλογεί τέτοιους «μεικτούς γάμους», όπως καί «πολιτικούς», ένώ δέχεται τή Βάπτιση τών παιδιών-νηπίων τους, εννοείται μέ Άναδόχους Όρθοδόξους. Οί λεγάμενες «οικονομίες», πού άλλοτε ή καί στίς ήμερες μας γίνονταν καί γίνονται, μάλιστα μεταξύ Έλληνορθοδόξων τοΰ έξωτερικοΰ, είναι νεωτεριστικές καί οίκουμενιστικές, είναι άντορθόδοξες καί παράνομες. Καί αυτό ισχύει ώσότου οί παρανομοΰντες δεχθούν Ό ρ θόδοξη Κατήχηση, Όρθόδοξο Βάπτισμα (σέ Αγία Κολυμβήθρα, μέ τριττή κατάδυση καί άνάδυση) καί φυσικά τελέσουν Όρθόδοξο Γάμο. Ας προσευχόμαστε γι αυτό καί τό κατά δύναμη ας συνεργοΰμε γιά τήν επάνοδο στήν Αγία Όρθοδοξία μας τών ούτως ή άλλως έκτός Αυτής. Γ. Κ είμενα καί «Αφιερώματα» τοϋ Περιοδικού μας γιά τόν Ελληνορθόδοξο Γάμο. Σχεδόν σέ όλα τά τεύχη τοΰ Περιοδικού αυτού έχουν καταχωρισθή ειδικά κείμενα γιά τήν ευλογημένη Ελληνορθόδοξη Πολύτεκνη Οικογένεια, πού συνιστά ό Όρθόδοξος-Έλληνορθόδοξος Γάμος. Φυσικά, προηγούνται καί προέχουν τά άγιογραφικά παραδείγματαύποδείγματα, οπως καί εκείνα πού περιέχονται στούς Βίους των Αγίων, δηλαδή στά καθημερινά Συναξάρια τών έκκλησιαστικών βιβλίων πού λέγονται Μηναία. (Ευτυχώς, υπάρχουν καί μεταφρασμένα στή νεοελληνική τά σύντομα αυτά Συναξάρια άπό τό σοφότατο Αγιο Νικόδημο τόν Αγιορείτη, μέ τό όνομα «Συναξαριστής». Υπάρχει όμως καί ό «Μεγας Συναξαριστής», σέ εκτενέστερη μορφή, έπίσης σέ νεοελληνική μετάφραση). Ενδεικτικά άναφέρουμε καί έδώ τό Βίο τών Αγίων Μαρτύρων Μακκαβαί- * Ε ίνα ι μεταφ ορά τοΰ καθιερω μένου όρισμοϋ τοΰ γάμου υπό τοΰ Ρωμαίου νομοδιδα σ κάλου Μ οδεστίνου Έ ρ εννίο υ (α' ημισυ 3ου αι. μ.χ.).

13 ων ("Επτά Αδελφών, τής χήρας Μητέρας τους Σολομονής και τοϋ διδασκάλου τους Έλεαζάρου, Ί- 1 Αύγούστου), ποΰ ή Π.Ε.ΦΙ.Π. τιμά ώς Αγίους Προστάτες της. Αναφέρουμε επίσης τίς 'Άγιες Πολύτεκνες Οικογένειες τοΰ Μεγάλου Βασιλείου, μέ 10 αδέλφια ( 1 Ίανουαρίου), καί τοϋ Αγίου Θεοδώρου Στουδίτου, μέ 8 αδέλφια ( 11 Νοεμβρίου). Γιά τίς υπόλοιπες γνωστές καί άγνιοστες στοΰς πολλοΰς παραπέμπουμε στό «Συναξαριστή». Γιατί θέλουμε ν αναφέρουμε επίσης ενδεικτικά καί μερικές άπό τίς πολλές Ελληνορθόδοξες Ύπερπολΰτεκνες Οικογένειες τής προεπαναστατικής καί μετεπαναστατικής Ιστορίας μας (1821). Είναι οί Οικογένειες τών άδελφών 'Υψηλάντη (11 άδέλφια), Κων. Κανάρη (7 παιδιά), Ίωάν. Μακρυγιάννη (12 παιδιά), Ίωάν. Καποδίστρια (8 άδέλφια), Αλεξάνδρου Παπαδιαμάνιη (9 άδέλφια) καί πολλές άλλες, ποΰ έχουμε παρουσιάσει. Άλλά καί οί σΰγχρονες Ελληνορθόδοξες Πολΰτεκνες Οικογένειες, ποΰ έχουμε παρουσιάσει καί παρουσιάζουμε, μέ τά «ώραΐα καί ηρωικά Γράμματά» τους καί τίς «αξιοθαύμαστες οικογενειακές φωτογραφίες» τους, είναι πάρα πολλές καί ώς Ελληνορθόδοξες θά συνεχίζουν νά υπάρχουν ώς «αλας», «ζύμη» καί «φως» καί θά στηρίζουν τό Ελληνορθόδοξο Έθνος-Γένος μας. Τέλος υπενθυμίζουμε καί έδώ τά ειδικά ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ γιά τόν Ελληνορθόδοξο Γάμο. Αναφέρουμε τά σημαντικότερα, γιατί υπάρχουν καί άλλα. Στά Γραφεία μας υπάρχουν ώς Α ρ χείο διαθέσιμα καί πάντοτε ΔΩΡΕ ΑΝ γιά δσους τά ζητήσουν. ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΓΑΜΟΣ κατά τόν "Αγιο Νικόδημο τόν Αγιορείτη (1749-1X09) ( Ε ισ ή γ η σ η ο ί Σννί;δριι>} ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΓΑΜΟΣ (νόμιμος τεκ νο γ ο νία, δια ζνγιο κ α ί ΠΑΡΘΕΝΙΑ. Έρμη νεία ΑΓ. ΝΙΚΟΔΗΜ ΟΥ Α γ ι ο ρ ε ί τ ο υ (ί ) στό Ζ'-7ο κ εφ ά λ. (σ τίχο ι 1-40) τ η ς Α ' ΙΙΡΟ Σ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ τον Άγιου Α ποστόλου ΙΙαυλου. Ε Ξ Η Γ Η Σ Η γ ι ά κ ό * *? ό ν Α Φ Ι Ε Ρ Ω Μ Α. 'Ό πω* γνωρίζουν οί τχχ?αιοι Φ ίλ οι Α ν*γνί*τ-τ«ς, ~λ 'ϊίδχος τού 2ου Ίρφ.ή νον {Άπρ:λίον-Μα%ίί-Ί«ΐΛ>ίοιι) κ ά ΰ ί «ο ν ; «φκρών«?*ι «ϊνκ ϋ ζμχ, ι%φΐ(χί «ά ν το ΐί μ ί -ί-ή -δεματολογία τοΰ Περιοδικοί μας. Έτ<γι τό παρόν τεύχος είνχ. αφιερωμένα στό πολύ ενδιαφέρον -3έμ<χ: Γ1Α Μ Ο Σ (νομ-ΐ^ος. Π Α ΡΘ Ε Ν ΙΑ κατά τόν "Αγιο 'Ατ.άστολο Παύλο (Α ' Κα γ Ιο» Νιχοδ-ήμου <νον ' Α γ ο ρ ά ζω», "οό «σοφ*>-άτοο Αιοαοχάλου ίϋ;; Έ κχλτ,ίη» ;» χ&ί του 1'ένους μ.»ς. ΪΙρήκε',-ται. Ειδικό Α Φ Ι Ε Ρ Ω Μ Α Τεΰχος άρ. 94/2002. Τεΰχος άρ. 114/2007. Τεΰχος άρ. 119/2008. ΕΚΤΡΩΣΗ. «Η ΕΣΧΑΤΗ ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΤΥΠΟ τοΰ 18ου κεφ. τού βιβλίο» το ϋ Άμί> ρ»!ανοΰ-'()3<ιοδ<'>- Ργ, δειαίίεβίτ {Σ«1φψί.(>). Ειδικό Α Φ ΙΕ Ρ Ω Μ Α (Α ') Σ τ ό Θ Λ ι β ε ρ ό θ έ μ α Δ Ι Α Ζ Υ Γ Ι Ο πρόίίλημκ-ίϊικιμκ αυξΰγων-γβνάον καί ΛΚίδιών Ειδικό ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΓΑλ3η μία «...καϊαστροφική Β Ο Μ Β Α στά θεμέλια ιή5 χρισειανικη5 οϊκογενεία5 καί 63η$ ΐ IΙΠ 5 έλλπνΐκ Π 5 ΚΟ ΐνω νία5»! (Α.Ί. Σύνοδος βϋ ο 12 και 32) Γιατί αντίσταση: Ο Χ Ι αχό νομοσχέδιο «ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ»! 1.Ή δρθόδοξη θεολογικλ ΑΠΟΨΗ, άπό τόν Καθηγητή Πατρολογία; στό Αριαι. Π ο«π. θεο/κπ5 Πρωιοπρ. η. ΘΕΟΔΩΡΟ ΖΗΣΗ: Σ Υ Μ Φ Ω Ν Ο ΕΛ ΕΥΘ ΕΡ Η Σ Δ ΙΑ Λ Υ Σ Ε Ω Σ ΤΗ Σ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗ Σ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ο 2-η). 2. Ή όρθή κοί δίκαιη νομική ΑΠΟΨΗ, άηό ιό 6ι6άκ$ορ«Νομικίιί κοί δικηγόρο παρ' Άρείω Παγω κ. ΦΙΛΟΛΑΟ ώ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ: «ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΥΜΒΙΩΣΗ» & ΠΑΛΛΑΚΕΙΑ! *«ί πολιηαμοΰ, μέ χ«- (>««Ί)(1ΚΙΓΙΧ0 Τήν ηφίχτιχή ά άβϊμχ. ' ' Καί Σ Τ Ο Ν Α ΙΩ Ν Α Τ Ω Ν Ψ Ε ΥΤΙΚ Ω Ν ΘΡΗ ΣΚΕΙΩ Ν! «ίο χ ά ϊη ανομία» Ι '/β4κβ',τ>$ϊί»ι ύ Σνγ Ι "/ιηχφέας τήν ΕΚ- ' ΤΡΩΣΗ μέ & ζ «ς οννέπίχέζ η», χον. νινιά ««Μν'Μΐε *» - Π οροδοσ ιοκί) Ε λ λ η ν ο ρ θ ό δ ο ξ η Π οβ ύχεκνη Ο Ικ ο γενο α Βοοιλ.-Φωτεινή5 ΝΑΚΟΥ (8 ποι6ιό, ), Ν. ΑΡΤΑΣ. Τεύχος άρ. 86/2000. Τεΰχη άρ. 110, 111/2006. Τεύχος άρ. 118/2008. Ί3

14 Ε 3?» ΩΜΑΤΙΚΗ ΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΝΝΗΤΙΚΟΣ Μ Ε Τ Χ Ο Σ» * * 1 ΝΑΙ ή ΟΧΙ; Γνωρίζετε τούς «προβληματισμούς κι»; ι» (6> σ.3), πού τταρουσιόάπό πλευρά έι και θεολογικ4 *ή καί άνθρωπιβτΐκιί:γ ~~Α ΕΤΗ ΣΤΕ αίιτό τ ό 1 Τεΰχος άρ. 90/2001. ΑΦΙΕΡΩΜΑ Γέροντας II Α. I Ζ Ϋ ΗΊ *!} «ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΖΩΗ» Ε Κ Λ Ε Κ Τ Α Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Τ Α ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΑΓΩ ΓΗ -Π ΑΙΔΑ ΓΩ ΓΙΚΗ γιά ΟΛΟΥΣ: ΝΕΟΥΣ & ΩΡΙΜΟΥΣ (αγάμους & έγγαμους, ιταπποοδες-γκιγίάδες). Γιά πρόληψη καί διόρθωση λαθών γιά όρβές - ορθόδοξες συμβουλές καί όδηγίες. γόμινοζ άλ/.ά καί όρώ- όμύονοι, άλλά καί γεμενος άτλας ικανός ήτ «χά καβώς τόν ί6λίάχαααν άνετης ίι&α- παν, ήταν ικανό; νά οχαλίαν εις τήν τών ίίοαγάγκ οτήν «ρνχή ό&ίνη'βυ φνζήν όσα- τονς όλη τή #ιο»ρία γαγΐϊυ». (Άγ. Ίαύντιβ (χαί χράξι)) τών Ά - Χβ^Όάοιομα^ ΚΠΕ 57, 28), (Μ-τών! ΑΦΙΕΡΩΜΑ γ γ ο ν ίια Τ Ρ Ο Σ [$Α ( ,8.1779) πάθιαζαν Κτη&ιο ή η τά λογάριαζαν γερό βτμελιο. Τ είχος άρ. 102/2004. Τεΰχος άρ. 106/2005. Σον, Σον ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΖΙΤΣΑ1Α (ί) Α πό τό ανωτέρω «ΑΦΙΕΡΩΜ Α ΣΤΟΝ ΠΑΤΡΟ ΚΟΣΜ Α, Α π ά ν θισμα Διδαχών», τεΰχος 106/2005, σελ. 25, μεταφέρουμε τή σπάνια περίπτω ση τοΰ Ύ περπολυτέκνου παπα-γ ιάννη μ έ 2 0 π α ιδ ιά! Ό ανεπανάληπτος Διδάσκαλος τοΰ ΈλληνορΦοδόξου Γένους μας, ο Εθναπόστολος καί Ίερομάρτυς 'Άγιος Κοσμάς ό ΑΙτωλός (ί ), στίς εθνοσωτήριες Διδαχές του, μιλώντας γιά τόν ευλογημένο Ελληνορθόδοξο Γάμο, αναφέρει καί τό έπόμενω περιστατικό: Εις τήν Ανατολήν ήτον ένας άνθρωπος, τό όνομά του παπα-ίωάννης, ύπανδρευμένος, ειχεν είκοσι παιδιά. Καί μίαν ημέραν ενας Δεσπότης έκόνευσεν εις τό σπίτι τοΰ παπα-ίωάννου. Βλέπει τά παιδιά καί έκάθουνταν. Έρωτά ό Δεσπότης ιόν παπά: Τίνος είναι τά παιδιά; Λέγει ό παπα-ίωάννης: Έδικά μου είναι, άφέντη Πανιερώτατε, ό Θεός μοΰ τά έχάρισε. Τοϋ λέγει ό Δεσπότης: Πόσα παιδιά είναι; Λέγει ό παπα-ίωάννης: Είκοσι. Λέγει ό Δεσπότης: Πόσους χρόνους έχεις ύπανδρευμένος; Λέγει ό παπάς: Δεκαοκτώ. Τότε λέγει ό Δεσπότης τοΰ παπά: Διά δεκαοκτώ χρόνους νά έχης είκοσι παιδιά, εσένα σοϋ πρέπει νά είσαι καθηρημένος. Λέγει ό παπάς: Νά έξομολογηθώ, Δεσπότη μου, καί αν τό εΰρης εύλογον, άς είναι ορισμός τοϋ Θεοϋ. (Δ', 1η 260, 5η 196). Άρχίνισε ό παπάς καί λέγει: Έγώ, Δεσπότη μου, έμαθα γράμματα ελληνικά, έγινα δεκαοκτώ χρονών άναγνώστης καί υποδιάκονος, είκοσι πέντε διάκονος. Καί όταν έγινα τριάντα χρονών, μέ έπαρακάλεσαν οί Χριστιανοί καί ό Δεσπότης καί έγινα παπάς, χωρίς νά δώσω κανένα άσπρο (= χρήματα). Κατά τούς θείους καί ιερούς νόμους έπανδρεύθηκα. Πρώτον έξωμολογηθήκαμεν μέ τήν παπαδιά μου, έπήγαμεν εϊς τήν Εκκλησίαν καί έστεφανωθήκαμεν, έπειτα άπό τό στεφάνωμα έκοινωνήσαμεν τά "Αχραντα Μυστήρια καί, ωσάν έπέρασαν τρεις ημέρες, έσμίξαμεν μέ τήν παπαδιά μου. Καί ωσάν έγγαστρώθη, έχωρίσαμεν, έως όπου έγέννησεν, έσαράντισε καί τότε έματασμίξαμεν καί πάλιν έγγαστρώθη, ευθύς άνεχώρησα καί μέ τέτοιον τρόπον έκαμα τά είκοσι παιδιά όπού Βλέπεις ή Πανιερότης σου διά δεκαοκτώ χρόνους. Λέγει ό Δεσπότης: Συγχωρημένος νά είσαι νά κάμης πενήντα καί εκατό παιδιά. Έτσι ό εύλογημένος παπάς έμαθε τά παιδιά του γράμματα, τά έπαίδευσε μέ νουθεσίες καλές καί έπέρασε καί έδώ καλά καί έπήγε καί εϊς τόν Παράδεισον νά χαίρεται πάντοτε. (Δ', 1η 261, 5η 197).! ; ί παραπομπές άναφέρονται στό βιβλίο τοΰ Ίωάννου Β. Μενοΰνου, φιλολόγου, 14 «Κοσμά τοϋ Αιτωλοΰ Διδαχές καί βιογραφία», Εκδόσεις «Τήνος», Αθήνα 1979).

15 Σ ΥΝ ΕΧΕΙΑ άπό σελ. 1. Οίκογέν. Άλεξάνδρου-Μαρίαδ ΠΑΓΚΑΛΗ, 7 παιδιά, Ν. Άκικήδ. Κατά πίστη καί δχι κατά σύμπτωση στό έπώνυμο ΠΑΓΚΑΛΗΣ (άρχ. πάγκαή05-ώρα\ότατ03, κάλλιστοδ, εύγενέστατοδ) συμβαίνει ή γνωστή φράση «όνομα καί πράγμα»! Καί ακριβώς, έπιλέξαμε γιά ιό πρωτεξώφυλλο αύτή τήν ώραιότατη οϊκσγεν. φωτογραφία ώδ έ'να άπό τά πολλά εύτυχώδ σύγχρονα παραδείγματα-ύποδείγματα... Γιατί οί δύο γονεϊδ, ένώ είναι άπό 4 καί 3 παιδιά-άδέλφια άνχίστοιχα, δόξα τω θεώ, ήδη έφθασαν τό σύνολο τών παιδιών τών γονέων τουδ, μέ πίστη καί απόφαση τό: «"Οσα μάδ δώσει ό Θεό5. Ά δ ετναι πάντα εύλογητόδ!». Φυσικά, εργάζεται μόνο ό πατέραδ καί άπό τό μισθό του κρατεϊιαι σοβαρό ποσό γιά δάνεια, πού έλαβε πρίν τήν «κρίση» γιά τήν άγορά κατοικίαδ. Τά άπομένοντα έλαττώνονται σημαντικά άπό ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, ΟΤΕ, κοινόχρηστα. Καί λοιπόν πώδ ζοϋν; Μέ τά ύπόλοιπα καί τά μικρά έπιδοματάκια (πού συνεχώδ περικόβονται) καί προπάντων μέ τή ζων- Ίερατική'Υπερποήύιεκνη Οίκογ. Παρασκευα καίάθανασίαε ΔΕΣΠΟΤΙΔΗ, μέ 7 παιδιά, γεννημένα άπό , Ν. Άμοργόδ Κυκλάδων. Τήν ώραιότατη αύτή φωτογραφία έπιλέξαμε γιά τή σελίδα αύτή, γιατί ώδ παραδοσιακή ταιριάζει άναλογικά μέ τήν περιγραφόμενη τήδ σελ. 14, τοϋ μακαριστού πλέον παπα-γιάννη, μέ τά 20 παιδιά! Καί οί δύο γονετδ ετναι παπαδοπαίδια, τέκνα ιερατικών οικογενειών, άπό 3 άδέλφια ό πατέραδ καί άπό 5 ή μητέρα. τανή πίστη στήν Παντοδύναμη Πρόνοια τοΰ θεοϋ, πού τά πάντα, τά καλά, οΐκονομετ: «Πάντα δυνατά τω πιστεύοντι» (Μάρκ. 9, 23). Ώδ πιστοί λοιπόν Ελληνορθόδοξοι τιμούν τόν Ορθόδοξο Γάμο τουδ καί δέν κάνουν... άμαρτωλή άντισύλληψη, μέ τή βοήθεια καί τοϋ καλού Πνευματικού τουδ. Άδ τά βλέπουν καί άδ τά προσέχουν αύτά τά... ολιγόπιστα σύγχρονα καί ύποψήφια ζευγάρια. Ά ν θέλουν, μπορούν νά τούδ μιμηθούν. ΕΤναι καί οί δύο πτυχιοϋχοι θεολογικηδ Σχολήδ καί ύπηρετοϋν ώδ Έφημέριοδ ό π. Παρασκευαδ καί ώδ καθηγήτρια Μ.Ε. ή κα Αθανασία. Μάλιστα, ένώ άρχικά ύπηρέτησαν στήν Αθήνα, προτίμησαν τόν επαναπατρισμό στήν ιδιαιτέρα πατρίδα, πού ετναι συνιστώμενοδ καίίσωδ άναγκαϊοδ καί γιά πολλέδ Πολύτεκνεδ Οίκογένειεδ κατά τήν επικρατούσα οικονομική, άλλά καί λοιπή σημερινή κρίση. Δόξα τώ θεώ, ύπάρχουν καί πάντοτε θά ύπάρχουν πρότυπεδ ίερατικέδ Ύπερπολύτεκνεδ Οίκογένειεδ, πού είναι τό καλύτερο ζωντανό κήρυγμα τών Ενοριτών καί γενικά τών πιστών-έλληνορθοδόξων. Μάλιστα καί οί δύο έκλεκτοί γονεϊδ δέν ετναι βοηθούμενοι άπό τήν Π.Ε.ΦΙ.Π., άλλά Δωρητέδ τήδ, χάρη τών άπορων συναδέλφων τουδ. 15

16 Συγ-κινητικό Γράμμα ιίϊδ Πολύτ. Οίκογ. θεοδώρου καί Εύθυμίαδ ΜΥ- ΛΩΝΙΔΟΥ, μέ 6 παιδιά, πρόδ ιό παρόν, γεννημένα άπό , ΓΕΡΜΑΝΙΑ. «Αγαπητοί Φίλοι τών Πολυτέκνων, χαίρετε έν Κυρίω. Ζοϋμε στή Γερμανία καί έχουμε 6 παιδάκια, γεννημένα άπό τό 1995 έωδ τό 2010/Ό σα μάδ δώσει ό θεό$ άκόμα θ άνοίξουμε τά χέρια μαδ καί θά τ άγκαλιάσουμε. "Εχουμε διαβάσει ϊό βιβλίο Ή ά- λήθεια γιά τίδ έκτρώσεΐ5,* καί παρ όλο πού εϊμασταν γνώστεδ αύτοϋ τοϋ συγχρόνου Καιάδα, άνατριχιάσαμε καί έμετδ καί τά παιδιά μα$. ΕΤναι κάτι τό άσύλληπτο!......'όπωδ έλεγε καί ό Γέρονταδ Παΐσιοδ: Έσεϊδ νά μή γίνετε σάν κι αύτούδ, ϋπνο, δουλειά καί πιοτό... καί χωρίδ θεό.** Προσπαθούμε λοιπόν νά μεγαλώσουμε τά παιδιά μαδ έν παιδεία καί νουθεσία Κυρίου Ό καλόδ θεόδ νά σάδ έχει καλά γιά τό έργο πού έπιτελεττε καί απαλύνετε τόσο μεγάλο ανθρώπινο πόνο σέ τόσο δύσκολεδ μέρεδ». ΣΧΟΛΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ. Από πολλά παρόμοια Γράμματα έπιλέξαμε τό παρόν, γιατί, παρ όλο που ή Οικογένεια είναι Πολύτεκνη καί εργάζεται μόνο ό πατέρας, δέν αποφεύγουν τά παιδιά μέ αμαρτωλή αντισύλληψη, άλλά καί έστειλαν καί στέλνουν Δωρεές γιά άναξιοπαθοϋντας άδελφοΰς τους Πολυτέκνους. Έζήτησαν αυτό νά άποσιωπηθή. Καί εμείς αποσιωπούμε τό ποσό... * ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Βιβλιοπαρουσίαση τοϋ βιβλίου έχουμε κάμει στό τεϋχοί 129/2011, σ. 23. ** Βϋ τό σχετικό ΑΦΙΕΡΩΜΑ στή σελ. 14. Όμόδοξη-Όρθόδοξη Πολύτεκνη Οίκογ. Βασιλείου καί Πετρούτσαδ ΟΠΡΕΑ, μέ 5 παιδιά, γεννημένα άπό , άπό τή Ρουμανία. "Ήρθαν στήν Ελλάδα, γιατί στήν πατρίδα τουδ τό μεροκάματο, όταν ύπάρχει, ετναι περίπου 10. Γιά παρόμοιεδ περιπτώσεΐδ άλλοδαπών, άλλ' όροδόζων-όρθοδόζων κάνει ό,τι μπορετ ή Π.Ε.ΦΙ.Π. Δόξα τω θεώ, ή παρούσα Οικογένεια θρησκεύεται συνειδητά. ΤΩΡΑ ΠΟΥ ΑΝΟΙΞΑΝ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ... οί πάντοτε άναγκεμένοι καί ιδιαίτερα «χτυπημένοι» άπό τήν επιβεβλημένη οικονομική κρίση Πολύτεκνοι καί μάλιστα Ύπερπολύτεκνοι βρίσκονται σέ μεγάλη άνάγκη, όπωδ καί ή βοηθούσα τό κατά δύναμη Π.Ε.ΦΙ.Π.'Όπωδ γράφουμε καί στή σελ. 4, ή συμπαράσταση τών εύγενών Δωρητών μαδ ετναι περισσότερο άπό άλλοτε άναγκαία. Γιατί δυστυχώδ ή παροϋσα Κυβέρνηση, άντί νά βοηθή, έχει περικόψει καί περικόβει τά δικαιότατα προνομιάκα πού οί Πολύτεκνοι είχαν πετύχει μέ πολυετετδ άγώνεδ. Τούδ άπολύει άπό τίδ έργασίεδ τουδ, άλλά καί τούδ φορολογεί περισσότερο άπό τούδ όλιγοτέκνουδ καί άτέκνουδ. Ό θεόδ νά βάλει τό Χέρι Του, όπωδ καί οί άνθρωποι τοϋ θεοϋ νά προσφέρουν ό,τι μπορούν περισσότερο.

ΙΕΡΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ- ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Χρήσιµες Οδηγίες για την τέλεση του Γάµου Α) ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΡΘΟ ΟΞΩΝ Όταν και οι δύο Μελλόνυµφοι θέλουν να τελεστεί το Μυστήριον του Γάµου στο Ναό µας,για να εκδοθεί η Άδεια

Διαβάστε περισσότερα

«Προσκυνοῦμεν σου τά πάθη Χριστέ» Οδοιπορικό στη Μεγάλη Εβδομάδα. Διδ. Εν. 10

«Προσκυνοῦμεν σου τά πάθη Χριστέ» Οδοιπορικό στη Μεγάλη Εβδομάδα. Διδ. Εν. 10 «Προσκυνοῦμεν σου τά πάθη Χριστέ» Οδοιπορικό στη Μεγάλη Εβδομάδα Διδ. Εν. 10 α) Οι ακολουθίες της Μεγάλης Εβδομάδας Μεγάλη Εβδομάδα: επειδή γιορτάζουμε μεγάλα (σπουδαία) γεγονότα Από την Κυριακή των Βαΐων

Διαβάστε περισσότερα

Να ιεραρχήσετε τα παρακάτω στάδια από τις φάσεις της θείας οικονομίας

Να ιεραρχήσετε τα παρακάτω στάδια από τις φάσεις της θείας οικονομίας ΜΑΘΗΜΑ 7 Ο Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Να ιεραρχήσετε τα παρακάτω στάδια από τις φάσεις της θείας οικονομίας σύμφωνα με τη χρονική σειρά που πραγματοποιήθηκαν: 1. Προαναγγελία του Μεσσία

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:M. Maillot Διασκευή:E. Frischbutter; Sarah S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:M. Maillot Διασκευή:E. Frischbutter; Sarah S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

Την περασμένη Κυριακή αρχίσαμε τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή με το Γάμο της Κανά, όπου το νερό μετατράπηκε σε κρασί.

Την περασμένη Κυριακή αρχίσαμε τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή με το Γάμο της Κανά, όπου το νερό μετατράπηκε σε κρασί. Την περασμένη Κυριακή αρχίσαμε τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή με το Γάμο της Κανά, όπου το νερό μετατράπηκε σε κρασί. Το θαύμα αυτό μας δείχνει ότι η Μεγάλη Τεσσαρακοστή είναι η περίοδος για αλλαγή στον άνθρωπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕ3. Η Καινή Διαθήκη Α: Τα Ευαγγέλια και οι Πράξεις των Αποστόλων

ΔΕ3. Η Καινή Διαθήκη Α: Τα Ευαγγέλια και οι Πράξεις των Αποστόλων ΔΕ3. Η Καινή Διαθήκη Α: Τα Ευαγγέλια και οι Πράξεις των Αποστόλων 1. Ποια είναι τα βιβλία της Καινής Διαθήκης 1. Ιστορικά Ευαγγέλια 1. κατά Ματθαίον 2. κατά Μάρκον 3. κατά Λουκάν 4. κατά Ιωάννην 5.Πράξεις

Διαβάστε περισσότερα

παρακαλώ! ... ένα βιβλίο με μήνυμα

παρακαλώ! ... ένα βιβλίο με μήνυμα παρακαλώ!... ένα βιβλίο με μήνυμα Ένα μήνυμα πού δίνει απάντηση στο βασικό ερώτημα ποιος είναι ο σκοπός της ζωής. Ένα μήνυμα πού ανταποκρίνεται σε κάθε ερωτηματικό και αμφιβολία σου. Η βίβλος μας φανερώνει

Διαβάστε περισσότερα

Ερμηνεία των Πράξεων των Αποστόλων

Ερμηνεία των Πράξεων των Αποστόλων Ερμηνεία των Πράξεων των Αποστόλων Ενότητα 1.2: Ειδική εισαγωγή - Τα συνοπτικά Ευαγγέλια ΙΙ Σωτήριος Δεσπότης Θεολογική Σχολή Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας Τα συνοπτικά Ευαγγέλια ΙΙ (Λουκάς - Πράξεις) 1 Ευαγγέλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (Mατθαίος-Μάρκος-Λουκάς)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (Mατθαίος-Μάρκος-Λουκάς) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (Mατθαίος-Μάρκος-Λουκάς) Από τον 2ο αιώνα και εξής η λέξη ευαγγέλιο δηλώνει: τα βιβλία εκείνα της Καινής Διαθήκης που περιέχουν και αφηγούνται το γεγονός της

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ 2014 Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή «Αυτός σήκωσε τις αμαρτίες μας με το ίδιο Του το σώμα στο σταυρό, για να πεθάνουμε κι εμείς ως προς την αμαρτία και να

Διαβάστε περισσότερα

Χριστιανικές Πρακτικές

Χριστιανικές Πρακτικές Χριστιανικές Πρακτικές του David Batty Οδηγός Μελέτης Έκδοση 5 Χριστιανικές Πρακτικές Οδηγός Μελέτης 5η έκδοση του David Batty Σημείωση: Τα εδάφια της Βίβλου όπου αυτά αναφέρονται, είναι από τη νεοελληνική

Διαβάστε περισσότερα

Πατρ τ ιάρχης Αλ εξα εξ νδρείας ένας από τους πέντε μεγάλους Πατέρες της Ανατολικής Εκκλησίας

Πατρ τ ιάρχης Αλ εξα εξ νδρείας ένας από τους πέντε μεγάλους Πατέρες της Ανατολικής Εκκλησίας Ο Μέγας Αθανάσιος: αγωνιστής της ορθής πίστης Πατριάρχης Αλεξανδρείας Πατριάρχης Αλεξανδρείας ένας από τους πέντε μεγάλους Πατέρες της Ανατολικής Εκκλησίας των πρώτων χριστιανικών αιώνων (Μέγας Αθανάσιος,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΆΔΕΙΑ ΓΑΜΟΥ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΆΔΕΙΑ ΓΑΜΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΆΔΕΙΑ ΓΑΜΟΥ Α) Μεταξύ Ελλήνων και ορθοδόξων Χριστιανών Απαιτούνται τα εξής έγγραφα: α) πιστοποιητικό αγαμίας του Γαμπρού, β)πιστοποιητικό αγαμίας της Νύφης το πιστοποιητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ!

ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ! ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ! (There is only one God) Πού μπορείς να πάς ώστε να απομακρυνθείς από το Θεό; Ο Θεός γεμίζει κάθετόπο και χρόνο. Δεν υπάρχει τόπος χωρίς να είναι εκεί ο Θεός. Ο Θεός μίλησε μέσα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ Το Δ ευαγγέλιο και η σχέση του με τα Συνοπτικά «Πνευματικό» ευαγγέλιο- «σωματικά» ευαγγέλια Ομοιότητες-διαφορές Δε διασώζει καμία από τις 50 και πλέον παραβολές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ

ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ Dies Domini ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ της Ποιμαντικής Ενότητας της Καθολικής Μητροπόλεως Νάξου Αρ. 30 5-19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ & ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ Προσφιλείς

Διαβάστε περισσότερα

Οι ετερόδοξοι, η Εκκλησία και εμείς

Οι ετερόδοξοι, η Εκκλησία και εμείς Οι ετερόδοξοι, η Εκκλησία και εμείς ΑΠOΠΑΜΑ ΑΠO ΣΗΝ ΟΜΙΛΙΑ του Π. ΠEΣΡΟΤ ΧΙΡ στο 20ο ΙΕΡΑΠΟΣΟΛΙΚO ΤΝΕΔΡΙΟ ΤΝΕΡΓΑΣΩΝ ΣΟΤ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΤ ΧΡΙΣ. ΟΜΙΛΟΤ ΕΙ ΣΗΝ ΚΑΣΑΚΗΝΩΙΝ ΑΓΙΑ ΣΑΒΙΘΑ Αράχωβης Παρανάσσου Βοιωτίας

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ήταν γύρω στον 11 ου αι. στα χρόνια του Αλέξιου Κομνηνού όταν στην Κωνσταντινούπολη ξέσπασε με νέα διαμάχη. Άνθρωποι των γραμμάτων και μη,

Διαβάστε περισσότερα

Το Μυστήριο του αγίου Βαπτίσματος

Το Μυστήριο του αγίου Βαπτίσματος Το Μυστήριο του αγίου Βαπτίσματος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Το άγιο Βάπτισμα είναι το πρώτο Μυστήριο της Εκκλησίας, διά του οποίου ο άνθρωπος αναγεννάται στην αιώνια ζωή, γίνεται μέλος του σώματος του σταυρωμένου και

Διαβάστε περισσότερα

1 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

1 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θέμα: Η ενότητα σώματος και ψυχής: το μυστήριο του Ευχελαίου (κεφ.27) Σχολείο:Περιφερειακό Λύκειο Αγίου Χαραλάμπους, Έμπα Τάξη:Α Λυκείου Καθηγητής: Νικόλαος Καραμπάς Π.Μ.Π.: 16951

Διαβάστε περισσότερα

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12)

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΤΑΞΗ: Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ Α ΟΜΑΔΑ: 1 1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16),0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12),0 3. Ποιοι είναι οι μαθητές του

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΘΕΟΛΟΓΟΥΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΘΕΟΛΟΓΟΥΣ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΘΕΟΛΟΓΟΥΣ Οι ερωτήσεις προέρχονται από την τράπεζα των χιλιάδων θεμάτων του γνωστικού αντικειμένου των θεολόγων που επιμελήθηκε η εξειδικευμένη ομάδα εισηγητών των Πανεπιστημιακών Φροντιστηρίων

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί ο Ιησούς Χριστός ήταν και είναι «σημείον αντιλεγόμενον» Διδ. Εν. 6

Γιατί ο Ιησούς Χριστός ήταν και είναι «σημείον αντιλεγόμενον» Διδ. Εν. 6 Γιατί ο Ιησούς Χριστός ήταν και είναι «σημείον αντιλεγόμενον» Διδ. Εν. 6 Υπαπαντή του Κυρίου «θα είναι σημείο αντιλεγόμενο, για να φανερωθούν οι πραγματικές διαθέσεις πολλών» (Λουκ. 2, 34-35) Διχογνωμία

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή Δομήνικος Θεοτοκόπουλος: Ο Άγιος Πέτρος μετανοών (1600) «Αυτός σήκωσε τις αμαρτίες μας με το ίδιο Του το σώμα στο σταυρό, για

Διαβάστε περισσότερα

4. Η Καινή Διαθήκη Β : Οι Επιστολές και η Αποκάλυψη

4. Η Καινή Διαθήκη Β : Οι Επιστολές και η Αποκάλυψη 4. Η Καινή Διαθήκη Β : Οι Επιστολές και η Αποκάλυψη 1. Τι ήταν και γιατί γράφτηκαν οι επιστολές του αποστόλου Παύλου; Ήταν γράμματα που έστελνε ο απόστολος στις χριστιανικές κοινότητες που είχε ιδρύσει.

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΥ ΓΑΡ ΑΠΕΣΤΕΙΛΕ ΜΕ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΒΑΠΤΙΖΕΙΝ ΑΛΛ ΕΥΑΓΓΕΛΙΖΕΣΘΑΙ»

«ΟΥ ΓΑΡ ΑΠΕΣΤΕΙΛΕ ΜΕ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΒΑΠΤΙΖΕΙΝ ΑΛΛ ΕΥΑΓΓΕΛΙΖΕΣΘΑΙ» «ΟΥ ΓΑΡ ΑΠΕΣΤΕΙΛΕ ΜΕ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΒΑΠΤΙΖΕΙΝ ΑΛΛ ΕΥΑΓΓΕΛΙΖΕΣΘΑΙ» Ο απόστολος Παύλος προς το τέλος της προς Ρωµαίους επιστολής του γράφει «Τολµηρότερον δε έγραψα υµίν, αδελφοί, από µέρους ως επαναµιµνήσκων

Διαβάστε περισσότερα

«Λέγοντας ναι στο Θεό και στην Ορθόδοξη Οικογένεια» Ομιλία του π. Χαραλάμπου Τζιντή. 7 Iουλιου 2015. St. Catharine s, Ontario

«Λέγοντας ναι στο Θεό και στην Ορθόδοξη Οικογένεια» Ομιλία του π. Χαραλάμπου Τζιντή. 7 Iουλιου 2015. St. Catharine s, Ontario «Λέγοντας ναι στο Θεό και στην Ορθόδοξη Οικογένεια» Ομιλία του π. Χαραλάμπου Τζιντή ΚΛΗΡΙΚΟΛΑΪΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΤΟΡΟΝΤΟ 7 Iουλιου 2015 St. Catharine s, Ontario Στο μυστήριο του ιερού Βαπτίσματος,

Διαβάστε περισσότερα

Ολοι είμαστε αδέλφια

Ολοι είμαστε αδέλφια ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Θρησκευτικά Γ Δημοτικού (Μέρος Α ) Ολοι είμαστε αδέλφια ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Θρησκευτικά Γ Δημοτικού Ολοι είμαστε αδέλφια (Μέρος A )

Διαβάστε περισσότερα

Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1

Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1 Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1 α) Να συμπληρώσετε κάθε μια από τις προτάσεις 1, 2, 3, 4 και 5 επιλέγοντας τη σωστή απάντηση, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας,

Διαβάστε περισσότερα

2η: Στις 5 Ιανουαρίου παραμονή των Θεοφανείων τρώμε μόνον ΑΛΑΔΑ, εάν όμως συμπέσει Σάββατο ή Κυριακή τρώμε ΛΑΔΕΡΑ.

2η: Στις 5 Ιανουαρίου παραμονή των Θεοφανείων τρώμε μόνον ΑΛΑΔΑ, εάν όμως συμπέσει Σάββατο ή Κυριακή τρώμε ΛΑΔΕΡΑ. Οι Νηστείες της Αγίας μας Εκκλησίας Οι νηστείες, όπως αρχίζουν από την αρχή σχεδόν του χρόνου, είναι οι εξής: 1η: Από την ημέρα των Χριστουγέννων μέχρι τις 4 Ιανουαρίου τρώμε τα πάντα είτε έχουμε ΤΕΤΑΡΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Σεπτέμβριος 2015 Α ΤΑΞΗ (Δίωρο πρώτο τετράμηνο) 1.(ΔΕ 2) Το νόημα και η εξέλιξη της χριστιανικής λατρείας. (ΔΕ 3) Ο Χριστός εγκαινιάζει την αληθινή λατρεία. (ΔΕ 4) Με τη λατρεία εκφράζουμε

Διαβάστε περισσότερα

Η ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΣΤΗΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΒΡ5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Η ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΣΤΗΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΒΡ5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Η ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΣΤΗΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΒΡ5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Η ισότητα των δύο φύλων στην Παλαιά Διαθήκη. 2. Η ισότητα των δύο φύλων στην Καινή Διαθήκη. 3. Η ισότητα των δύο φύλων στην Εκκλησία

Διαβάστε περισσότερα

Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: Να λες στη γυναίκα. σου ότι την αγαπάς και να της το δείχνεις.

Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: Να λες στη γυναίκα. σου ότι την αγαπάς και να της το δείχνεις. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: Να λες στη γυναίκα σου ότι την αγαπάς και να της το δείχνεις. Επιμέλεια: Βασιλική Σωτηριάδη Θεού πλάσμα είναι η γυναίκα. Με την αποστροφή σου δεν προσβάλλεις εκείνην, αλλά

Διαβάστε περισσότερα

Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις

Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις ΜΑΘΗΜΑ 10 Ο ΠΡΟΣΚΥΝΟΥΜΕΝ ΣΟΥ ΤΑ ΠΑΘΗ,ΧΡΙΣΤΕ Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις κατάλληλες λέξεις που δίνονται στην παρένθεση. Σε κάθε κενό αντιστοιχεί μια λέξη. «Η Μεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

Η θεολογική διδασκαλία της προς Εβραίους. Οι βασικές θέσεις και οι ιδιαιτερότητες της επιστολής σε σχέση με τα υπόλοιπα βιβλία της Κ.Δ.

Η θεολογική διδασκαλία της προς Εβραίους. Οι βασικές θέσεις και οι ιδιαιτερότητες της επιστολής σε σχέση με τα υπόλοιπα βιβλία της Κ.Δ. Η θεολογική διδασκαλία της προς Εβραίους Οι βασικές θέσεις και οι ιδιαιτερότητες της επιστολής σε σχέση με τα υπόλοιπα βιβλία της Κ.Δ. Διαπιστώσεις Α. Δεν εντοπίζονται άμεσοι φιλολογικοί δεσμοί με τους

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι το Άγιο Πνεύμα. Διδ. Εν. 8

Τι είναι το Άγιο Πνεύμα. Διδ. Εν. 8 Τι είναι το Άγιο Πνεύμα Διδ. Εν. 8 Κεντρικό γεγονός στη ζωή της Εκκλησίας Το Άγιο Πνεύμα επιφοίτησε στους αποστόλους και παραμένει στην Εκκλησία ως Παράκλητος, για να καθοδηγεί τους πιστούς «Εἰς πᾶσαν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Αδέλφια στο σχολείο

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Αδέλφια στο σχολείο ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Αδέλφια στο σχολείο Οι συμμαθητές και οι συμμαθήτριές μου Οι μαθήτριες του Χριστού Κάποτε, μια γυναίκα, που ονομαζόταν Μάρθα, υποδέχτηκε στο σπίτι της τον Ιησού. Η Μάρθα, ήταν αδελφή του

Διαβάστε περισσότερα

ISSP 1998 Religion II. - Questionnaire - Cyprus

ISSP 1998 Religion II. - Questionnaire - Cyprus ISSP 1998 Religion II - Questionnaire - Cyprus Για σας. Είμαστε από το Κέντρο Ερευνών του Cyprus College. Kάνουμε μια διεθνή έρευνα για κοινωνικές και ηθικές αντιλήψεις. Η έρευνα αυτή γίνεται ταυτόχρονα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ. Μαρία Παντελή Γιώργος Βασιλείου

ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ. Μαρία Παντελή Γιώργος Βασιλείου ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ Μαρία Παντελή Γιώργος Βασιλείου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ Μ. Γκιόλιας, Ο Κοσμάς ο Αιτωλός και η εποχή του, Αθήνα 1972 Ιωάννης Μενούνος, Κοσμά Αιτωλού Διδαχές, Αθήνα 1979 Αρτ. Ξανθοπούλου-Κυριακού, Ο

Διαβάστε περισσότερα

10. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ

10. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ 10. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ Συντονιστής: Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης π. Συμεών Βολιώτης, Θεολόγος Νομικός, Εφημέριος Ι.Ν. Αγ. Φανουρίου Ιλίου 11. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ Σ Συντονιστής:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ

ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ Μαρτυρία της νεαρής Σοφίας από την Αθήνα για το θαύμα που έζησε, στο οποίο ξαφνικά βρέθηκε να τρώει χώμα στο περιστατικό που περιγράφει αναλυτικά η ίδια, επιβεβαιβεώνοντας τα προφητικά

Διαβάστε περισσότερα

1. Έκδοση Άδειας Γάμου. 2. Πιστοποιητικό Ελευθερίας. 3. Τέλεση Γάμου - Ενημέρωση. 4. Έκδοση Άδειας Γάμου (Στην αγγλική)

1. Έκδοση Άδειας Γάμου. 2. Πιστοποιητικό Ελευθερίας. 3. Τέλεση Γάμου - Ενημέρωση. 4. Έκδοση Άδειας Γάμου (Στην αγγλική) 1. Έκδοση Άδειας Γάμου 2. Πιστοποιητικό Ελευθερίας 3. Τέλεση Γάμου - Ενημέρωση 4. Έκδοση Άδειας Γάμου (Στην αγγλική) 5. Λύση Γάμου 6. Πιστοποιητικό Τελέσεως Γάμου 7. Επικοινωνία 1.Έκδοση Άδειας Γάμου Α.

Διαβάστε περισσότερα

Ο συγγραφέας Θάνος Κονδύλης και το «Έγκλημα στην αρχαία Αμφίπολη Σάββατο, 10 Οκτωβρίου 2015-10:2

Ο συγγραφέας Θάνος Κονδύλης και το «Έγκλημα στην αρχαία Αμφίπολη Σάββατο, 10 Οκτωβρίου 2015-10:2 Ο συγγραφέας Θάνος Κονδύλης και το «Έγκλημα στην αρχαία Αμφίπολη Σάββατο, 10 Οκτωβρίου 2015-10:2 Συνέντευξη στη Μαίρη Γκαζιάνη «Τελικά οι σύγχρονοι Έλληνες φέρουμε στο αίμα μας το dna των αρχαίων προγόνων

Διαβάστε περισσότερα

Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό μασ κατα τη διαρκεια των ακόλόυθιων

Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό μασ κατα τη διαρκεια των ακόλόυθιων ÄÉÌÇÍÉÁÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÅÍÇÌÅÑÙÓÇÓ ÊÁÉ ÐÍÅÕÌÁÔÉÊÇÓ ÏÉÊÏÄÏÌÇÓ ÉÅÑÁ ÌÇÔÑÏÐÏËÉÓ ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇÓ ÉÅÑÏÓ ÍÁÏÓ ÌÅÔÁÌÏÑÖÙÓÅÙÓ ÔÏÕ ÓÙÔÇÑÏÓ ÄÅËÖÙÍ - ÌÉÁÏÕËÇ ÔÇË. 2310-828989 Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό

Διαβάστε περισσότερα

Καθορισμός ημερομηνίας εορτασμού του Πάσχα

Καθορισμός ημερομηνίας εορτασμού του Πάσχα ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ Σχολικό έτος 2013-14 Καθορισμός ημερομηνίας εορτασμού του Πάσχα ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΜΑΡΙΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΗΣ Τάξη : Α1 ΤΟ ΑΓΙΟ ΠΑΣΧΑ: Η γιορτή και ο υπολογισμός της ημερομηνίας

Διαβάστε περισσότερα

Ληξιαρχείο Δήμο Λαρισαίων

Ληξιαρχείο Δήμο Λαρισαίων Ληξιαρχείο Δήμο Λαρισαίων 1. Ληξιαρχική πράξη Γέννησης (Δήλωση εντός 10 ημερών, αλλιώς απαιτούνται παράβολα) Υπόχρεοι προς δήλωση: Ο πατέρας ή η μητέρα, ο γιατρός, η μαία ή οποιοσδήποτε παραστάς κατά τον

Διαβάστε περισσότερα

Μαθημα 1. Η λατρεία στη ζωή των πιστών σήμερα

Μαθημα 1. Η λατρεία στη ζωή των πιστών σήμερα Μαθημα 1. Η λατρεία στη ζωή των πιστών σήμερα ΣΤΟΧΟΙ: Οι μαθητές να 1. Διατυπώνουν τους προβληματισμούς τους γύρω από τη λατρεία. 2. Υποστηρίζουν με επιχειρήματα ότι στη χριστιανική θρησκεία η λατρεία

Διαβάστε περισσότερα

Ιουδαϊσµός. α) Παρουσίαση θρησκείας:

Ιουδαϊσµός. α) Παρουσίαση θρησκείας: Ιουδαϊσµός α) Παρουσίαση θρησκείας: Ο Ιουδαϊσµός είναι η παραδοσιακή θρησκεία των Εβραίων. Σύµφωνα µε τον ορθόδοξο Ιουδαϊσµό και τους βαθιά θρησκευόµενους Εβραίους, ο βιβλικός πατριάρχης Αβραάµ ήταν ο

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνέχεια έκανε αναφορά στην επίσκεψη που είχε την προηγούμενη μέρα στο Κέντρο, όπου ο κ. Μαρτίνοβιτς εξήγησε στον ίδιο και στους συνεργάτες του,

Στη συνέχεια έκανε αναφορά στην επίσκεψη που είχε την προηγούμενη μέρα στο Κέντρο, όπου ο κ. Μαρτίνοβιτς εξήγησε στον ίδιο και στους συνεργάτες του, ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Την Παρασκευή, 20 Ιουνίου, πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο Θρησκευτικών Μελετών του Μίνσκ συνάντηση ανάμεσα στο Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Καρπασίας κ. Χριστοφόρο και 10 εκπροσώπων Ορθοδόξων Κέντρων

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ Κυριακή της Σαμαρείτιδος Ιωάν. 4, 5-42 (10/5/2015) Διάλογος ζωής και αλήθειας

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ Κυριακή της Σαμαρείτιδος Ιωάν. 4, 5-42 (10/5/2015) Διάλογος ζωής και αλήθειας ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ Κυριακή της Σαμαρείτιδος Ιωάν. 4, 5-42 (10/5/2015) Διάλογος ζωής και αλήθειας Το σημερινό Ευαγγελικό ανάγνωσμα, αγαπητοί μου αδελφοί, έχει μεγίστη σημασία για την πνευματική

Διαβάστε περισσότερα

Artful thinking: Ο μικρός ήρωας του Λουκιανού Κηλαηδόνη. Ερώτηση: Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του ήρωα;

Artful thinking: Ο μικρός ήρωας του Λουκιανού Κηλαηδόνη. Ερώτηση: Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του ήρωα; ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Θ.Ε. 1 - Δ.Ε. 5 ΑΓΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Ερμηνεία της αγιότητας και αντίληψη των χαρακτηριστικων της ζωής και του έργου των αγίων της εκκλησίας. Όψεις της αγιότητας

Διαβάστε περισσότερα

Η πρώτη γνωστή συλλογή ορισμένων βιβλίων της Κ. Δ. οφείλεται στον αιρετικό Μαρκίωνα (140 μ.χ., Ρώμη)

Η πρώτη γνωστή συλλογή ορισμένων βιβλίων της Κ. Δ. οφείλεται στον αιρετικό Μαρκίωνα (140 μ.χ., Ρώμη) Η πρώτη γνωστή συλλογή ορισμένων βιβλίων της Κ. Δ. οφείλεται στον αιρετικό Μαρκίωνα (140 μ.χ., Ρώμη) Α Ο ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΟΥ MURATORI Ο κατάλογος έχει ιδιαίτερη αξία για τον κανόνα της Κ. Διαθήκης. Είναι ο αρχαιότερος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ. Συντάκτης: Ευάγγελος Δεναξάς

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ. Συντάκτης: Ευάγγελος Δεναξάς ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Συντάκτης: Ευάγγελος Δεναξάς 1) Πού έγινε η Πενθέκτη Οικουμενική Σύνοδος; Α. Κωνσταντινούπολη Β. Έφεσο Γ. Νίκαια Δ. Χαλκηδόνα 2) Ποιος Πατριάρχης Αλεξανδρείας καθαιρέθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Ακόμα και ο Χριστός έκανε υπακοή στη Μητέρα Του

Ακόμα και ο Χριστός έκανε υπακοή στη Μητέρα Του Ακόμα και ο Χριστός έκανε υπακοή στη Μητέρα Του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου Ας σκεφτούμε, αδελφοί, ότι ο Δεσπότης του σύμπαντος, που Τον υπακούουν όλα τα όντα, έκανε αυστηρή υπακοή στην «κατά φύσιν»

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ

ΤΟ ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ Ο συγγραφέας και εδώ δε γράφει το όνομά του, αλλά η αρχαία εκκλησιαστική παράδοση ομόφωνα αποδίδει το ευαγγέλιο αυτό στον Μάρκο και το συνέδεσε κατά ένα ιδιαίτερο τρόπο με το όνομα του απ. Πέτρου. 1. ΜΑΡΤΥΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πώς να μελετάμε τη Βίβλο

Πώς να μελετάμε τη Βίβλο Πώς να μελετάμε τη Βίβλο του David Batty Οδηγός Μελέτης Έκδοση 5 Πώς να μελετάμε τη Βίβλο Οδηγός Μελέτης 5η έκδοση του David Batty Σημείωση: Τα εδάφια της Βίβλου όπου αυτά αναφέρονται, είναι από τη νεοελληνική

Διαβάστε περισσότερα

Ο πρώτος διωγμός των χριστιανών

Ο πρώτος διωγμός των χριστιανών Ο πρώτος διωγμός των χριστιανών Η πραγματικότητα της Εκκλησίας, έτσι όπως τη ζούμε σήμερα, δεν έγινε με κάποιον αυτόματο και ανώδυνο τρόπο. Η θεμελίωση και η εξάπλωση της Εκκλησίας επιτεύχθηκαν με αγώνες

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία και Θεολογία των Εκκλησιαστικών Ύμνων

Ιστορία και Θεολογία των Εκκλησιαστικών Ύμνων Ιστορία και Θεολογία των Εκκλησιαστικών Ύμνων : Η πρώτη περίοδος της εκκλησιαστικής υμνογραφίας (Α - Δ αι.) Γεώργιος Φίλιας Θεολογική Σχολή Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας 2. Η πρώτη περίοδος της εκκλησιαστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Παιδαγωγικό πλαίσιο και θεματική ενότητα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Παιδαγωγικό πλαίσιο και θεματική ενότητα Ονοματεπώνυμο ΡΟΖΑ ΤΡΕΣΣΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Παιδαγωγικό πλαίσιο και θεματική ενότητα Η διδασκαλία θα πραγματοποιηθεί σε τμήμα 25 μαθητών και μαθητριών της Α Γυμνασίου. Η διδασκαλία θα διαρκεί δύο διδακτικές

Διαβάστε περισσότερα

ναούς β. να τους συγχωρήσει τις αμαρτίες τους β. που κάθισαν οι μαθητές του Χριστού στο Μυστικό Δείπνο β. τη θυσία του Χριστού

ναούς β. να τους συγχωρήσει τις αμαρτίες τους β. που κάθισαν οι μαθητές του Χριστού στο Μυστικό Δείπνο β. τη θυσία του Χριστού Ε ΕΡΩΤΗΜ ΕΠΙΛΟΗ 1 ΕΠΙΛΟΗ 2 ΕΠΙΛΟΗ ΕΠΙΛΟΗ 4 ΣΩΣΤΟ β. λόγω των διωγμών και της Οι πρώτοι χριστιανοί δεν έκτιζαν ναούς. α. επειδή δεν διέθεταν τους πεποίθησης ότι ο Θεός δεν γ. αποκλειστικά και μόνο κατάλληλους

Διαβάστε περισσότερα

Β Διεθνές Συνέδριο Κυπριακής Αγιολογίας

Β Διεθνές Συνέδριο Κυπριακής Αγιολογίας Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της Πολιτιστικής Ακαδημίας «Άγιος Επιφάνιος» πραγματοποιήθηκε, από τις 13-15 Φεβρουαρίου 2014, στο Μέγα Συνοδικό της Ιεράς Μητροπόλεως Κωνσταντίας στο Παραλίμνι το Β Διεθνές

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι.

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Το κομποσχοίνι είναι φτιαγμένο για να κάνουμε προσευχή. Δεν είναι διακοσμητικό, ούτε κάτι μαγικό. Είναι όπλο ιερό, μας υπενθυμίζει την προσευχή την οποία

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πατέρας Αβραάμ Μάθημα Ένα Η ζωή του Αβραάμ: Δομή και Περιεχόμενο. Οδηγός μελέτης

Ο Πατέρας Αβραάμ Μάθημα Ένα Η ζωή του Αβραάμ: Δομή και Περιεχόμενο. Οδηγός μελέτης Ο Πατέρας Αβραάμ Μάθημα Ένα Η ζωή του Αβραάμ: Δομή και Περιεχόμενο Οδηγός μελέτης Περιεχόμενα Περίγραμμα Ένα περίγραμμα του μαθήματος, Σημειώσεις Το περίγραμμα το μαθήματος; με αποσπάσματα και περιλήψεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: ΘΕΜΑ: Καθορισμός της εξεταστέας ύλης των μαθημάτων Γενικής Παιδείας της Α τάξης Επαγγελματικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2013-2014

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: ΘΕΜΑ: Καθορισμός της εξεταστέας ύλης των μαθημάτων Γενικής Παιδείας της Α τάξης Επαγγελματικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2013-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ B ----- Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ. Ενότητα 8: ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ ΤΟΥ ΘΕΙΟΥ ΛΟΓΟΥ. ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών

ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ. Ενότητα 8: ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ ΤΟΥ ΘΕΙΟΥ ΛΟΓΟΥ. ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ Ενότητα 8: ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ ΤΟΥ ΘΕΙΟΥ ΛΟΓΟΥ ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΟ ΠΙΣΤΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΟ ΠΙΣΤΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΟ ΠΙΣΤΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΔΙΑΛΕΞΗ 1 Η : ΤΑ ΑΡΘΡΑ ΤΗΣ ΠΙΣΤΗΣ Περιεχόμενα Διάγραμμα Ένα διάγραμμα του μαθήματος Σημειώσεις Ένα πρότυπο που παρέχει: το διάγραμμα το μαθήματος, σημειώσεις κλειδιά, αποσπάσματα

Διαβάστε περισσότερα

Η γλώσσα της Κ.Δ. είναι η «κοινή» ελληνιστική, δηλαδή η δημώδης και η γλώσσα που ομιλείτο από τον 3 ο αι. π.χ. μέχρι τον 3 ο αι. μ.χ.

Η γλώσσα της Κ.Δ. είναι η «κοινή» ελληνιστική, δηλαδή η δημώδης και η γλώσσα που ομιλείτο από τον 3 ο αι. π.χ. μέχρι τον 3 ο αι. μ.χ. Η γλώσσα της Κ.Δ. είναι η «κοινή» ελληνιστική, δηλαδή η δημώδης και η γλώσσα που ομιλείτο από τον 3 ο αι. π.χ. μέχρι τον 3 ο αι. μ.χ. Οι κατακτήσεις του Μ. Αλεξάνδρου και η πολιτική ενοποίηση του χώρου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2008-2009

ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2008-2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2008-2009 Μάθημα: ΕΛΛΗΝΙΚΑ Επίπεδο: 1 Διάρκεια: 2 ώρες Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ -ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΛΑΤΡΕΙΑ

Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ -ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΛΑΤΡΕΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ -ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΛΑΤΡΕΙΑ Δ.Ε. 13: «Τι μπορεί να μάθει ο άνθρωπος για το Θεό. Προσέγγιση της γιορτής της Μεταμόρφωσης» (σελίδες εγχειριδίου 69-76) Δ.Ε. 19: «Η μνήμη των Αγίων, αφορμή για

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 23-01-2014. οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, πενήντα ένας μαθητές και μαθήτριες και

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 23-01-2014. οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, πενήντα ένας μαθητές και μαθήτριες και ΣΕΛ.210 οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, πενήντα ένας μαθητές και μαθήτριες και τρεις εκπαιδευτικοί από το Γυμνάσιο Ξηροκαμπίου Λακωνίας. Η Βουλή τούς καλωσορίζει. (Χειροκροτήματα απ όλες τις πτέρυγες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΩΡΕΑΝ. ΕΙΔΙΚΟ ΑΦ Ι Ε Ρ Ω Μ Α ΣΤΟ ΕΠΙΚΑΙΡΟ ΘΕΜΑ: ΓΑΜΟΙ ΝΟΜΙΜΟΙ καί ΠΑΡΑΝΟΜΟΙ!

ΔΩΡΕΑΝ. ΕΙΔΙΚΟ ΑΦ Ι Ε Ρ Ω Μ Α ΣΤΟ ΕΠΙΚΑΙΡΟ ΘΕΜΑ: ΓΑΜΟΙ ΝΟΜΙΜΟΙ καί ΠΑΡΑΝΟΜΟΙ! ΕΙΔΙΚΟ ΑΦ Ι Ε Ρ Ω Μ Α ΣΤΟ ΕΠΙΚΑΙΡΟ ΘΕΜΑ: ΓΑΜΟΙ ΝΟΜΙΜΟΙ καί ΠΑΡΑΝΟΜΟΙ! Οἰκογένεια Ἀλεξάνδρου καί Μαρίας ΠΑΓΚΑΛΗ, μέ 7 παιδιά, γεννημένα ἀπό 2004 2010 (τό 7ο ἀναμένεται, μέ τό καλό), ὅλα μικρά καί χαριτωμένα,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ιάταξη της θείας Λειτουργίας 1. Όταν ο λαός συναχθεί, ο ιερέας με τους βοηθούς του προχωρεί προς το ιερό, ενώ ψάλλεται το εισοδικό άσμα. Όταν φτάσει στο ιερό, κάνει υπόκλιση

Διαβάστε περισσότερα

Πνευματική Δύναμη και το Υπερφυσικό

Πνευματική Δύναμη και το Υπερφυσικό Πνευματική Δύναμη και το Υπερφυσικό του David Batty Οδηγός Μελέτης Έκδοση 5 Πνευματική Δύναμη και το Υπερφυσικό Οδηγός Μελέτης 5η έκδοση του David Batty Σημείωση: Τα εδάφια της Βίβλου όπου αυτά αναφέρονται,

Διαβάστε περισσότερα

www.kalymnikifilia.gr

www.kalymnikifilia.gr Η επιρροή του ελληνικού πολιτισμού και της ελληνικής γλώσσας στη διαμόρφωση του ρωσικού εκπαιδευτικού συστήματος (το παράδειγμα των Εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της Μόσχας) ΒΑΝΤΙΜ ΓΙΑΡΟΒΟÏ Kαθηγητής μουσικής

Διαβάστε περισσότερα

Μικρό Νηστειοδρόμιο - Οι νηστείες της Εκκλησίας μας

Μικρό Νηστειοδρόμιο - Οι νηστείες της Εκκλησίας μας Μικρό Νηστειοδρόμιο - Οι νηστείες της Εκκλησίας μας 1. Η Μεγάλη Τεσσαρακοστή: Αρχίζει την Καθαρά Δευτέρα και τελειώνει την Κυριακή της Αναστάσεως. Είναι η πιο αυστηρή νηστεία όλου του χρόνου (λάδι καταλύουμε

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Γάμοι μεταξύ ορθοδόξων και καθολικών πριν τεθεί σε ισχύ ο Αστικός Κώδικας

Θέμα: Γάμοι μεταξύ ορθοδόξων και καθολικών πριν τεθεί σε ισχύ ο Αστικός Κώδικας Αθήνα, 12.05.2010 Α.Π.: 10100/08/2.3 Χειριστής: Λάμπρος Μπαλτσιώτης Τηλ.: 210-7289709 Φαξ: 210-7289643 Διεύθυνση Ιθαγένειας Τμήμα Α Υπουργείο Εσωτερικών Σταδίου 31 ΑΘΗΝΑ Θέμα: Γάμοι μεταξύ ορθοδόξων και

Διαβάστε περισσότερα

Χριστιανική Γραμματεία Ι

Χριστιανική Γραμματεία Ι Χριστιανική Γραμματεία Ι Ενότητα 1-A3-4: Εκκλησιαστικές διατάξεις και ποίηση Αναστάσιος Γ. Μαράς, Δρ Θ. Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Παρακαλούμε όποιον γνωρίζει το που μπορούμε να βρούμε ολόκληρα τα κείμενα στα ελληνικά, να μας ενημερώσει.

Παρακαλούμε όποιον γνωρίζει το που μπορούμε να βρούμε ολόκληρα τα κείμενα στα ελληνικά, να μας ενημερώσει. Η μετάφραση των κειμένων στα ελληνικά, που παρατίθεται εδώ, είναι βασισμένη στις μεταφράσεις από τα κοπτικά και ελληνικά στα αγγλικά των: Wesley W. Isenberg, Stephen Patterson, Marvin Meyer, Thomas O.

Διαβάστε περισσότερα

Ερμηνεία Αποκαλυπτικών κειμένων της Καινής Διαθήκης

Ερμηνεία Αποκαλυπτικών κειμένων της Καινής Διαθήκης ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ερμηνεία Αποκαλυπτικών κειμένων της Καινής Διαθήκης Ενότητα 12: Επιστολή Ιούδα & Β Πέτρου Αικατερίνη Τσαλαμπούνη Άδειες Χρήσης Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Ι / ΚΟΙΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Ι / ΚΟΙΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Να σημειώσουμε ότι ΟΛΑ τα δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα (εκτός από το εκκαθαριστικό της εφορίας που δεν επικυρώνεται). Επίσης θα πρέπει να έχουν ημερομηνία μεταγενέστερη

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ. Ενότητα 18: ΤΑ ΔΟΓΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΩΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΖΩΗΣ. ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ. Ενότητα 18: ΤΑ ΔΟΓΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΩΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΖΩΗΣ. ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ Ενότητα 18: ΤΑ ΔΟΓΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΩΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΖΩΗΣ ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

"Η φανέρωσις των λόγων σον φωτίζει συνετίζει τους απλούς." (Ψαλμοί ριθ:13

Η φανέρωσις των λόγων σον φωτίζει συνετίζει τους απλούς. (Ψαλμοί ριθ:13 Into His Marvelous Light "Η φανέρωσις των λόγων σον φωτίζει συνετίζει τους απλούς." (Ψαλμοί ριθ:13 1 Η Προετοιμασία Η παρακάτω βιβλική μελέτη δημιουργήθηκε για να εξηγήσει το σχέδιο της σωτήριας σε ένα

Διαβάστε περισσότερα

Ξεθεμέλιωμα τοῦ γάμου. 'Αρχιμ. Δανιήλ 'Αεράκη, ἱεροκήρυκος

Ξεθεμέλιωμα τοῦ γάμου. 'Αρχιμ. Δανιήλ 'Αεράκη, ἱεροκήρυκος Ξεθεμέλιωμα τοῦ γάμου 'Αρχιμ. Δανιήλ 'Αεράκη, ἱεροκήρυκος Γιά τούς χριστιανούς ἕνας εἶναι ὁ θεσμός, πού θεμελιώνει τήν οἰκογένεια: Ὁ ἐκκλησιαστικός γάμος. Δύο νέοι ἑνώνουν τήν ἀγάπη τούς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ.

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού

Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού Μακρυνίτσα 2009 Ύμνος της ομάδας «Στη σκέπη της Παναγίας» Απ τα νησιά τα ιερά στην Πάτμο φτάνω ταπεινά απ τα νησιά όλης της γης ακτίνες ρίξε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Θρησκευτικά B Δημοτικού (Μέρος Α ) Ομορφος κόσμος ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Θρησκευτικά Β Δημοτικού Ομορφος κόσμος (Μέρος A ) Συγγραφική ομάδα:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Η αλήθεια για τους Μάρτυρες του Ιεχωβά Ιστορία της Εταιρείας Η οργάνωση των «Μαρτύρων του Ιεχωβά», των γνωστών χιλιαστών, είναι μια πολυεθνική εταιρεία.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ IΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΙΑ ΜΕ ΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

[Συνέντευξη-Διαγωνισμός] Η Μεταξία Κράλλη και το βιβλίο της «Κάποτε στη Σαλονίκη»

[Συνέντευξη-Διαγωνισμός] Η Μεταξία Κράλλη και το βιβλίο της «Κάποτε στη Σαλονίκη» [Συνέντευξη-Διαγωνισμός] Η Μεταξία Κράλλη και το βιβλίο της «Κάποτε στη Σαλονίκη» Από happytv - Τετάρτη 19/10/16 Η Μεταξία Κράλλη (ψευδώνυμο) γεννήθηκε στην Αθήνα το 1975. Σπούδασε νομικά στην Αθήνα και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Πίνακας Κενών θέσεων Περιπτέρων Δήμου Ιλίου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Πίνακας Κενών θέσεων Περιπτέρων Δήμου Ιλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Ε. Νίνου Κάλχου 48 50 Τ.Κ. 131 22 ΤΗΛ: 213 20.30.158 FAX: 210 2691865 URL: www.ilion.gr Βαθμός

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για ΔΩΡΕΑΝ Σίτιση

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για ΔΩΡΕΑΝ Σίτιση Απαιτούμενα δικαιολογητικά για ΔΩΡΕΑΝ Σίτιση Οι ενεργοί (**) φοιτητές των Τμημάτων του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ με έδρα το Αγρίνιο (προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί, υποψ. διδάκτορες), εφόσον δεν είναι ήδη κάτοχοι

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (Να απαντηθούν τέσσερις από τις έξι ερωτήσεις) ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 ΕΡΩΤΗΣΗ 1 Α. Ο Α και η Β τέλεσαν το γάμο

Διαβάστε περισσότερα

Παύλος και Φιλήμονας

Παύλος και Φιλήμονας Παύλος και Φιλήμονας Έχετε ποτέ διαβάσει την επιστολή του Παύλου προς τον Φιλήμονα; Είναι η πιο μικρή επιστολή του Παύλου. Μόλις και μετά βίας γεμίζει μια σελίδα Α4! Δεν το πιστεύετε; Ας τι διαβάσουμε

Διαβάστε περισσότερα

ετάρτη, 20 Αυγούστου 2008 Ενώ οι πιστοί πληθαίνουν με γοργούς ρυθμούς, το Πεκίνο κρατά χαμηλούς τόνους Ανάγκη η αγάπη

ετάρτη, 20 Αυγούστου 2008 Ενώ οι πιστοί πληθαίνουν με γοργούς ρυθμούς, το Πεκίνο κρατά χαμηλούς τόνους Ανάγκη η αγάπη ετάρτη, 20 Αυγούστου 2008 Αυξάνονται και πληθύνονται οι χριστιανοί στην Κίνα. Ενώ οι πιστοί πληθαίνουν με γοργούς ρυθμούς, το Πεκίνο κρατά χαμηλούς τόνους Ο Χάο Τσαν έχει συνηθίσει να προσεύχεται μπροστά

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Παροχής χρηματικών βοηθημάτων και βραβείων σε πολύτεκνες μητέρες έτους 2014.

Πρόγραμμα Παροχής χρηματικών βοηθημάτων και βραβείων σε πολύτεκνες μητέρες έτους 2014. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 20-11-2014 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αριθ. Πρωτ. 58838 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΤΗΛ.: 2131519233, 231 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΧΡΗΜΑΤ ΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εορτολογία. Ενότητα 3: Η Εορτή των Χριστουγέννων και Θεοφανείων. Γεώργιος Φίλιας Θεολογική Σχολή Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας

Εορτολογία. Ενότητα 3: Η Εορτή των Χριστουγέννων και Θεοφανείων. Γεώργιος Φίλιας Θεολογική Σχολή Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας Εορτολογία Ενότητα 3: Η Εορτή των Χριστουγέννων και Θεοφανείων Γεώργιος Φίλιας Θεολογική Σχολή Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας 1. Α) Η Εορτή των Χριστουγέννων και Θεοφανείων (1 από 5) Στην Καινή Διαθήκη δεν

Διαβάστε περισσότερα

Κατευόδιο στο Γέροντα Σπυρίδωνα Μικραγιαννανίτη

Κατευόδιο στο Γέροντα Σπυρίδωνα Μικραγιαννανίτη Κατευόδιο στο Γέροντα Σπυρίδωνα Μικραγιαννανίτη Δευτέρα, 11 Μάιος 2015 Άγιον Όρος Αδελφέ, πατέρα, γέροντα και ΦΙΛΕ, αγαπημένε μου Σπυρίδωνα καλή ανάπαυση και Καλή Ανάσταση. π. Τιμόθεος Ηλιάκης "Στις 04.10

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ. Προς ΤΥΦΛΟΤΗΤΑ. Υποβάλλω συνημμένα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά και παρακαλώ να εντάξετε στο πρόγραμμα Τυφλότητας εμένα τ ίδι. ή τ...

ΑΙΤΗΣΗ. Προς ΤΥΦΛΟΤΗΤΑ. Υποβάλλω συνημμένα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά και παρακαλώ να εντάξετε στο πρόγραμμα Τυφλότητας εμένα τ ίδι. ή τ... ΤΥΦΛΟΤΗΤΑ ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΟΝΟΜΑ: ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ: ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΡΟΣ: ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ: ΑΡ. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ: Δ/ΝΣΗ: ΠΟΛΗ: Προς ΔΗΜΟ ΠΕΙΡΑΙΑ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Διάλεξη 10 η. Κυριάκος Κυριαζόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Νομικής ΑΠΘ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Διάλεξη 10 η. Κυριάκος Κυριαζόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Νομικής ΑΠΘ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Διάλεξη 10 η Κυριάκος Κυριαζόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής ΑΠΘ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΔΥΟ ΦΥΛΑ... Η άποψη της Εκκλησίας Η κοινωνική, ιατρική άποψη

ΤΑ ΔΥΟ ΦΥΛΑ... Η άποψη της Εκκλησίας Η κοινωνική, ιατρική άποψη ΤΑ ΔΥΟ ΦΥΛΑ... Η άποψη της Εκκλησίας Η κοινωνική, ιατρική άποψη 1 ΤΑ ΦΥΛΑ ΠΡΟ ΤΗΣ ΠΤΩΣΗΣ Η συγκλίνουσα άποψη των ερμηνευτών πατέρων της εκκλησίας μας είναι ότι κατά το σχέδιο του Θεού, αν δεν συνέβαινε

Διαβάστε περισσότερα