Αριάγνη ηξαηή Σζίξθα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αριάγνη ηξαηή Σζίξθα"

Transcript

1 Γηδαθηηθή -εξκελεπηηθή πξνζέγγηζε πεδνύ ινγνηερληθνύ θεηκέλνπ Αριάγνη ηξαηή Σζίξθα Γηδαθηηθνί ζηόρνη Αλακέλεηαη από ηνπο καζεηέο λα είλαη ζε ζέζε: Να επηζεκαίλνπλ ηηο δύν νπηηθέο γσλίεο κέζα από ηηο νπνίεο παξνπζηάδεηαη ζην απόζπαζκα ην ζέκα ησλ ζρέζεσλ παξνίθσλ θαη ηζαγελώλ. Να δηαγξάθνπλ ην ήζνο ησλ βαζηθώλ πξνζώπσλ, όπσο απηό πξνβάιιεηαη κέζα από ηα ιόγηα θαη ηηο πξάμεηο ηνπο. Να εληνπίδνπλ ηνπο αθεγεκαηηθνύο ηξόπνπο θαη ηερληθέο ηνπ ζπγγξαθέα, ζηνηρεία ηεο ξεαιηζηηθήο ηέρλεο ηνπ θαη γεληθόηεξα ηεο εθθξαζηηθήο ηνπ. Να θαηαλννύλ ηελ θνζκναληίιεςε πνπ εθθξάδεηαη κέζα από ην έξγν θαη, παξάιιεια, λα εθθέξνπλ θξηηηθή άπνςε γηα ην ζέκα ησλ θπιεηηθώλ πξνθαηαιήςεσλ, όληαο θαη νη ίδηνη κέιε κηαο πνιππνιηηηζκηθήο θνηλσλίαο. Μέζα πιηθά Γηδαθηηθό εγρεηξίδην (ΚΝΛ Γ Λπθείνπ, ζ , ΟΔΓΒ) Φύιιν εξγαζίαο Πίλαθαο / θπιιάδην κε θύξηα ζεκεία Παξάιιεια θείκελα αλαθνξέο: Η Πόλις ηνπ Κ.Π. Καβάθε, Ζάβαλη Μάικω ηνπ Σηξ. Μπξηβήιε, Ματωμένα Χώματα ηεο Γ. Σσηεξίνπ, πξνθεηείεο Παιαηάο Γηαζήθεο. Μεζνδνινγία δηδαζθαιίαο Γηαινγηθή καηεπηηθή δηεξεπλεηηθή ζπλεξγαηηθή. Έκθαζε ζε θεηκελνθεληξηθή αθεγεκαηνινγηθή πξνζέγγηζε ηνπ θεηκέλνπ. Οξγάλωζε ηάμεο Δληαία - ζπλεηαηξηζηηθή Πνξεία δηδαζθαιίαο Λίγα εξγνβηνγξαθηθά ζηνηρεία γηα ηνλ ζπγγξαθέα θαη έληαμή ηνπ ζηε κεηαπνιεκηθή γεληά. Έληαμε απνζπάζκαηνο ζην επξύηεξν ζύλνιν (ηελ ηξηινγία Αθπβέξλεηεο Πνιηηείεο) θαη ζην εηδηθόηεξν (ην δεύηεξν βηβιίν ηεο ηξηινγίαο, Αριάγνη) Μεγαιόθσλε αλάγλσζε ηνπ εηζαγσγηθνύ ζεκεηώκαηνο από καζεηή θαη ηνπ θεηκέλνπ από ηνλ εθπαηδεπηηθό. Αδξνκεξήο απόδνζε πεξηερνκέλνπ. Δληνπηζκόο θαη θαηαγξαθή δνκηθώλ ζηνηρείσλ: ζέκα, πξόζσπα, ρώξνο θαη ρξόλνο (βι. θύξηα ζεκεία). 1

2 Δπηζήκαλζε ησλ ζθεληθώλ ελνηήησλ θαη αθνινύζσο λνεκαηηθή θαη εθθξαζηηθή δηεξεύλεζε θάζε ζθελήο. Η επεμεξγαζία γίλεηαη - από θνηλνύ κε όιε ηελ ηάμε 1 - κέζα από ζρνιηαζκό, ζπδήηεζε, ππνγξάκκηζε βαζηθώλ ζεκείσλ θαη ηεθκεξίσζε απαληήζεσλ κε βάζε ην απόζπαζκα. Γηα θάζε ελόηεηα επηζεκαίλεηαη ην ηη παξνπζηάδεηαη θαη ην πώο: o Α ελόηεηα: θπιεηηθέο πξνθαηαιήςεηο γηα ηνπο αξαπάδεο κέζα από ηα ιόγηα ηνπ Γηνλύζε θαη Σηακάηε Σαξίδε (παηέξα θαη γηνπ), θαζώο θαη κηα ζεσξεηηθή ζθνπηά θαη ηδενινγία γηα έλα ελσκέλν εξγαηηθό θίλεκα κέζα από ηα ιόγηα ηνπ μέλνπ, ηνπ Μάλνπ Σηκσλίδε. Όια ηνύηα δίλνληαη κέζα από κηα ξεαιηζηηθή αθήγεζε (ζεαηξηθή ηερληθή, δηάινγνη, αλαδξνκηθέο αθεγήζεηο Γηνλύζε θαη Μάλνπ). o Β ελόηεηα: ε Αξηάγλε αλεζπρεί γηα ηηο δηαρσξηζηηθέο ηάζεηο πνπ εθθξάζηεθαλ ζηελ πξώηε ζθελή θαη πξνθεηεύεη ηελ επηθείκελε θαηαζηξνθή. Ωο απάληεζε ζηηο θπιεηηθέο πξνθαηαιήςεηο θαηαζέηεη κηα άκεζε αλζξώπηλε εκπεηξία κέζα από ηελ νπνία πξνβάιιεηαη ην εζηθό αλάζηεκα ελόο αξάπε, ηνπ Γηνύλεο, πνπ ζε κηα θξίζηκε θαηάζηαζε ζώδεη ην παηδί ηεο. Η Αξηάγλε δίλεη καζήκαηα αλζξσπηζκνύ θαη δείρλεη ηηο βαζηθέο αιήζεηεο ηεο δσήο. Απηά παξνπζηάδνληαη κέζσ ελόο λνεξνύ κνλνιόγνπ κε αξρηηεθηνληθή δηάξζξσζε, ζηνλ νπνίν θαηέρεη θεληξηθή ζέζε ε αλαδξνκηθή αθήγεζε γηα ην πεξηζηαηηθό κε ηνλ Γηνύλεο. Πεξαηηέξσ, νη καζεηέο ζρνιηάδνπλ ηηο δηαθνξεηηθέο ζηηο δύν ζθελέο νπηηθέο γσλίεο κέζα από ηηο νπνίεο παξνπζηάδεηαη ην ζέκα ησλ ζρέζεσλ παξνίθσλ θαη ηζαγελώλ εθθξάδνληαο, παξάιιεια, θαη ηηο πξνζσπηθέο ηνπο απόςεηο γηα ηνλ ξαηζηζκό θαη ηηο θπιεηηθέο πξνθαηαιήςεηο. Δκβαζύλνπλ αθόκε πεξηζζόηεξν ζηα λνήκαηα θαη ηνπο ζπκβνιηζκνύο πνπ δηαηξέρνπλ ην θείκελν κέζα από δηαθεηκεληθέο αλαθνξέο (βι. πην θάησ) θαη παξαιιειηζκνύο κε ζύγρξνλεο θαηαζηάζεηο. Σθηαγξαθνύλ, επίζεο, ην ήζνο ησλ βαζηθώλ πξνζώπσλ (Αξηάγλεο, Γηνκήδε, Γηνύλεο), όπσο απηό πξνβάιιεηαη κέζα από ηα ιόγηα θαη ηηο πξάμεηο ηνπο. Γηαθεηκεληθή πξνζέγγηζε - δηαθεηκεληθέο αλαθνξέο γίλνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επεμεξγαζίαο θαη εκβάζπλζεο ζηα αθόινπζα: Η Πόλις ηνπ Κ.Π. Καβάθε, Ζάβαλη Μάικω ηνπ Σηξ. Μπξηβήιε, Ματωμένα Χώματα ηεο Γ. Σσηεξίνπ, πξνθεηείεο Παιαηάο Γηαζήθεο. Αλαθεθαιαίσζε αλαζύλζεζε θαη ζπλνιηθή εθηίκεζε θεηκέλνπ. Αλάζεζε θαη νίθνλ εξγαζηώλ, θαηά πξνηίκεζε ζπλζεηηθώλ δεκηνπξγηθώλ (π.ρ. ην ζέκα γηα αλάπηπμε από ηε ζ. 171 ηνπ βηβιίνπ ηνπο). 1 Δλαιιαθηηθά κπνξεί λα δνζεί θύιιν εξγαζίαο κέζσ ηνπ νπνίνπ ζα δηεξεπλήζνπλ νη καζεηέο - ζπλεξγαδόκελνη αλά δύν ή ζε νκάδεο - βαζηθά ζεκεία ηνπ θεηκέλνπ. 2

3 ΚΤΡΙΑ ΗΜΔΙΑ ΤΛΗ Δίδνο Απόζπαζκα από ην κπζηζηόξεκα Αριάγνη, πνπ απνηειεί ην δεύηεξν βηβιίν ηεο ηξηινγίαο Αθπβέξλεηεο Πνιηηείεο. Γνκηθά ζηνηρεία Θέκα: νη εξγαζηαθέο θαη αλζξώπηλεο ζρέζεηο Διιήλσλ παξνίθσλ θαη ηζαγελώλ ζηελ Αίγππην, ζηα ρξόληα ηνπ Β Παγθνζκίνπ. Φώξνο: ην ζπίηη κηαο ειιεληθήο νηθνγέλεηαο (Αξηάγλεο) ζην Κάηξν. Φξόλνο: ζηα ρξόληα ηνπ Β Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ ( ). Πξόζσπα: ζε πξώην πιάλν ε Αξηάγλε (κέζσ απηήο δηαγξάθεηαη θαη ν Γηνύλεο ζε δεύηεξν πιάλν), ν ζύδπγόο ηεο Γηνλύζεο Σαξίδεο, ν γηνο ηεο Σηακάηεο θαη ν θηινμελνύκελόο ηνπο Μάλνο Σηκσλίδεο. Κνκπάξζνη: ηα άιια κέιε ηεο νηθνγέλεηαο. θεληθέο ελόηεηεο A. Οηθνγελεηαθή ζθελή (ζ , «Γηα ράξε δελ έιεγε ηίπνηα»). B. Μνλόινγνο Αξηάγλεο (ζ ,«η βξνρή δπλάκσζε Τίπνηα!»). Παξνπζίαζε ζέκαηνο (δηαθνξνπνίεζε νπηηθήο ζηηο δύν ζθελέο) A. Οη ζρέζεηο παξνίθσλ θαη ηζαγελώλ κέζα από κηα ζεσξεηηθή ζθνπηά - θπξηαξρία θαλαηηζκνύ, ηδενιεςίαο θαη δηαρσξηζηηθώλ ηάζεσλ. B. Οη ζρέζεηο παξνίθσλ θαη ηζαγελώλ κέζα από κηα άκεζε εκπεηξία (ε ηζηνξία κε ηνλ Γηνύλεο, έλαλ αξάπε ) - θαηάζεζε αλζξσπηζκνύ, απαιιαγκέλνπ από ζπκπιέγκαηα αλαηνιηζκνύ θαη ξαηζηζκνύ. Δθθξαζηηθή ηέρλε πξνζεηηθόηεηα ζπγγξαθέα Παξνπζίαζε ηζηνξίαο κέζα από πνηθίιεο αθεγεκαηηθέο ηερληθέο: αθήγεζε, πεξηγξαθή, ζρόιην, δηάινγν, κνλόινγν θαη εγθηβσηηζκό. Σηνηρεία ξεαιηζηηθήο ηέρλεο ηνπ ζπγγξαθέα: ζεαηξηθή ηερληθή, ζθελνζεηηθέο παξεκβάζεηο, δηάινγνο, πεξηγξαθή ιεπηνκεξεηώλ. Σηελ Α ζθελή θπξηαξρεί ε ξεαιηζηηθή αθήγεζε, ελώ ζηε Β ν λνεξόο κνλόινγνο ηεο Αξηάγλεο (κεηά από ζρόιην ηνπ ζπγγξαθέα). Ο κνλόινγνο ηεο Αξηάγλεο δνκείηαη αξρηηεθηνληθά: εηζαγσγή, πξόδξνκε αθήγεζε, θύξην κέξνο κε αλαδξνκηθή αθήγεζε, επηινγηθή αλαθεθαιαίσζε. Βαζηθνί άμνλεο: α) ε πξόδξνκε αθήγεζε-πξνθεηεία ηεο Αξηάγλεο θαη β) ε αλαδξνκηθή αθήγεζε ηνπ πεξηζηαηηθνύ κε ηελ Οπξαλίηζα, κέζα από ην νπνίν πξνβάιιεη ην εζηθό αλάζηεκα ηνπ Γηνύλεο. Σηνλ κνλόινγν ηεο Αξηάγλεο ζπλερεί θαη ε θσλή ηνπ ζπγγξαθέα πνπ ππνβάιιεη θαη ηελ εξκελεπηηθή θαηεύζπλζε: «ε Αξηάγλε, σο άιιε Αξηάδλε, γίλεηαη ε ζνθή θαξδηά πνπ μεηπιίγεη ην λήκα γηα λα βγεη θαλείο από ηνλ ιαβύξηλζν ησλ πνιηηηθώλ θαη θπιεηηθώλ πξνθαηαιήςεσλ θαλεξώλεη ζε όζνπο βξίζθνληαη ζε ζύγρπζε θξελώλ ηηο βαζηθέο αιήζεηεο: αμία έρνπλ νη αλζξώπηλεο ζρέζεηο θαη όρη ηα πιηθά αγαζά πνπ ζα πεξηζώζεη θαλείο ηελ ώξα ηεο θαηαζηξνθήο». 3

4 Αλαιπηηθόηεξνο ζρνιηαζκόο θαη εξκελεία ηνπ θεηκέλνπ κέζα από κηα θεηκελνθεληξηθή αθεγεκαηνινγηθή πξνζέγγηζε Αριάγνη ηξαηή Σζίξθα πλνιηθή ζεώξεζε ηξηινγίαο Η ηξηινγία Αθπβέξλεηεο Πνιηηείεο πξαγκαηεύεηαη νξηζκέλα γεγνλόηα ηνπ Β Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ ζηελ Παιαηζηίλε θαη ζηελ Αίγππην θαη θαιύπηεη ηελ πεξίνδν δύν βαζηθά ρξόλσλ, από ην 1942 κέρξη ην 1944 (εμαίξεζε απνηειεί ην επηινγηθό κέξνο πνπ ηνπνζεηείηαη ζηε Θεζζαινλίθε ηνπ 1954). Τα ηξία βηβιία (Η Λέζτη , Αριάγνη , Η Νστηερίδα ) απεηθνλίδνπλ ηξεηο δηαθνξεηηθέο θάζεηο ελόο ζπλόινπ ρξνληθά θαη ηζηνξηθά πξνζδηνξηζκέλνπ, ρσξίο ηνύην λα ζεκαίλεη όηη ζπλζέηνπλ έλα ηζηνξηθό κπζηζηόξεκα. Δίλαη έλα κπζηζηόξεκα-πνηακόο (γαιι. roman-fleuve) πνπ εθηείλεηαη ζε 1000 πεξίπνπ ζειίδεο θαη απνηειεί έλα πνιύρξσκν κσζατθό: παξειαύλεη έλα πιήζνο θόζκσλ δηαθνξεηηθήο εζλόηεηαο, ρξώκαηνο, ηδενινγίαο θαη λννηξνπίαο. Σπληαηξηάδεη ηε ξεαιηζηηθή αλαπαξάζηαζε κε ό,ηη θαιύηεξν ηνπ κνληεξληζκνύ: θαηάηκεζε ηνπ αθεγεκαηηθνύ ρσξνρξόλνπ, πνιπεζηηαθή εθδίπισζε ηνπ κύζνπ, πνηθίινη αθεγεκαηηθνί ηξόπνη πνπ θιηκαθώλνληαη από ηνλ ξεαιηζκό σο ηε θαληαζίσζε θαη ηνλ εζσηεξηθό κνλόινγν, ελώ παξάιιεια ηζρύεη ε ελαιιαζζόκελε ρξήζε ησλ ξεκαηηθώλ πξνζώπσλ. Η πνιπεζηηαθή αθήγεζε επηηξέπεη ζηνλ ζπγγξαθέα λα δηεηζδύζεη ζηελ νπζία ησλ πξαγκάησλ θαη παξάιιεια λα δακάζεη ην ζύλζεην πιηθό ηνπ. Αμηνπνηεί θπξίσο ηελ εζσηεξηθή εζηίαζε, ε νπνία είλαη κεηαβιεηή (ε ηζηνξία πεξλά κέζα από ηε ζπλείδεζε πνιιώλ πξνζώπσλ) θαη θάπνηε πνιιαπιή (θάπνηα γεγνλόηα θσηίδνληαη από ηε ζθνπηά δηαθνξεηηθώλ πξνζώπσλ). Σπλνιηθά, ηα δξώκελα θσηίδνληαη κέζα από ην βιέκκα επηά δηαθνξεηηθώλ αθεγεκαηηθώλ πξνζώπσλ, ηέζζεξα από ηα νπνία είλαη γπλαίθεο. Δθηόο από ηελ ηξηινγία ησλ βηβιίσλ, ζην έξγν ππάξρεη ηξηινγία ζεκάησλ (έξσηαο, πνιηηηθή, Ιζηνξία), ηξηινγία πξνζώπσλ (Έιιελεο, Δπξσπαίνη, Αλαηνιίηεο), ηξηινγία ρώξνπ (ε Ιεξνπζαιήκ, ην Κάηξν θαη ε Αιεμάλδξεηα ζπλζέηνπλ αληίζηνηρα ην ηνπηθό θόλην ησλ ηξηώλ βηβιίσλ) θαη ηξηινγία αθεγήζεσλ (ζε πξώην πξόζσπν, ζε δεύηεξν - εζσηεξηθόο κνλόινγνο θαη ζε ηξίην). Ο Τζίξθαο, βαζηά πνιηηηθνπνηεκέλν άηνκν, δελ είλαη απιώο έλαο αληηθεηκεληθόο ή νπδέηεξνο παξαηεξεηήο. Τν έξγν ηνπ εθθξάδεη νξηζκέλε θνζκναληίιεςε, όκσο, αλ θαη έρεη ραξαθηεξηζηεί σο ηξίηνκν πνιηηηθό κπζηζηόξεκα, σζηόζν ν βαζύο αλζξσπηζκόο πνπ ην δηαηξέρεη ην πξνθπιάγεη από ηηο παγίδεο ηνπ ζνζηαιηζηηθνύ ξεαιηζκνύ («ηξηπιή θπςέιε αλζξώπηλσλ κειηζζώλ» απνθαιεί ην έξγν ν Φξ. Μειηώλεο). Η πνιπεζηίαζε εμάιινπ βνεζά ηνλ ζπγγξαθέα λα κεηνπζηώζεη ηελ ηδενινγία ζε ηέρλε. Ο ζπγγξαθέαο επηηπγράλεη ζηελ ηξηινγία ηνπ ηελ αξκνληθή ζύδεπμε Ιζηνξίαο θαη κπζνπιαζίαο, ε νπνία πξαγκαηώλεηαη πεξηζζόηεξν ζην δεύηεξν βηβιίν (Αριάγνη), θαζώο ζην πξώην πξνέρνπλ νη λενηεξηθνί πεηξακαηηζκνί ηεο αθήγεζεο, ελώ ζην ηξίην βαξαίλεη θάπνηε ε ηζηνξηθή πιεξνθόξεζε. 4

5 ρνιηαζκόο ηνπ απνζπάζκαηνο Έληαμε ζην όινλ: Απόζπαζκα από ην δεύηεξν βηβιίν (Αριάγνη) ηεο ηξηινγίαο Ακσβέρνηηες Πολιηείες. Η ππόζεζε ηεο «Αξηάγλεο» θαιύπηεη ην ρξνληθό δηάζηεκα από ηνλ Γεθέκβξε ηνπ 1942 κέρξη ην θαινθαίξη ηνπ 1943 θαη θιείλεη κε ηε δξακαηηθή πνξεία ησλ ειιεληθώλ ζηξαηεπκάησλ ζηελ έξεκν ηεο Σπξίαο. Σε αιιεπάιιεινπο θύθινπο όκσο καο δίλεη ηε δσή ησλ Διιήλσλ θαη ησλ ηζαγελώλ ζην Κάηξν, θαζώο θαη ηηο κεηαμύ ηνπο ζρέζεηο. Η Αξηάγλε (ην όλνκα απνηειεί λαμηώηηθε πξνθνξά ηνπ Αξηάδλε), γεληθόηεξα ζηνλ νκόηηηιν ηόκν, ιεηηνπξγεί ζε δύν επίπεδα κε ζαθή ηε κπζνινγηθή παξαπνκπή: γίλεηαη ν νδεγόο γηα λα βγεη ν Μάλνο από ηνλ Λαβύξηλζν ηεο αξάπηθεο ζπλνηθίαο όπνπ έρεη ραζεί, αιιά θαη ν νδεγόο γηα όινπο εθείλνπο πνπ ράζεθαλ ζηνπο ιαβύξηλζνπο ησλ πνιηηηθώλ αληηπαξαζέζεσλ. Σύκθσλα κε ηνλ ίδην ηνλ Τζίξθα, ε Αξηάγλε είλαη ε ιατθή ζνθία πξνζσπνπνηεκέλε πνπ εθθξάδεη ηε ζπκπάζεηα γηα ηνλ θησρόθνζκν, είλαη ε «ζνθή θαξδηά» κέζα ζηε «ζύγρπζε θξελώλ» πνπ θπξηαξρεί. ΑΦΗΓΗΜΑΣΙΚΟ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ: Η ππόζεζε εθηπιίζζεηαη ζην Κάηξν, ζην ζπίηη κηαο ειιεληθήο νηθνγέλεηαο, θαηά ηα ρξόληα ηνπ Β Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ, κέζα από δύν ζθεληθέο ελόηεηεο (α. νηθνγελεηαθή ζθελή, ζ θαη β. κνλόινγνο Αξηάγλεο, ζ ). Αξρηθά, παξνπζηάδεηαη ε ζπδήηεζε γύξσ από ην ηξαπέδη ηεο θηινμελίαο πνπ παξαζέηεη ε «Κπξά» ηνπ ζπηηηνύ Αξηάγλε Σαξίδε ζε έλαλ μέλν, ηνλ Μάλν Σηκσλίδε. Η ζθελή αληηθαηνπηξίδεη ηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο αλάκεζα ζηνπο Έιιελεο θαη ηνπο ληόπηνπο, αιιά θαη ηηο θνηλσληθνπνιηηηθέο εμειίμεηο πνπ δηαγξάθνληαη γηα ην «εγγύο» κέιινλ. Σε δεύηεξε θάζε έρνπκε ηελ παξνπζίαζε ηεο Αξηάγλεο πνπ έρεη δηαθνξεηηθή λννηξνπία θαη ζηάζε γηα ην ζέκα. Γεληθά: Σην απόζπαζκα πξνβάιιεη ην ζέκα ησλ ζρέζεσλ παξνίθσλ ηζαγελώλ κέζα από δύν νπηηθέο γσλίεο: Α) Μία ζεσξεηηθή ζθνπηά όπνπ εκπιέθνληαη πξνθαηαιήςεηο θαη θαλαηηζκνί (ζπδήηεζε Μάλνπ Σηκσλίδε θαη Γηνλύζε Σαξίδε). Β) Μία άκεζε νπηηθή πνπ δηακνξθώλεηαη από βαζηέο αλζξώπηλεο εκπεηξίεο (κνλόινγνο Αξηάγλεο). ΑΦΗΓΗΣΗ: Ιζρύεη ε μεηαβληηή εζφηερική εζηίαζη, θαζώο ε ηζηνξία δίλεηαη κέζα από ηελ νπηηθή γσλία πνιιώλ πξνζώπσλ. Τα πξόζσπα απηναπνθαιύπηνληαη ρσξίο λα είλαη απαξαίηεηε ε κεζνιάβεζε ηνπ εμσηεξηθνύ αθεγεηή. Ο αλαγλώζηεο εγθαζίζηαηαη ζηε ζθέςε ησλ πξνζώπσλ. Σην απόζπαζκα αθνύγεηαη ε θσλή ηξηώλ αθεγεηώλ: ηνπ αλώλπκνπ αθεγεηή, ηνπ Γηνλύζε Σαξίδε θαη ηεο Αξηάγλεο. Φαξαθηεξηζηηθή είλαη ε αθήγεζε ηνπ θαζελόο: α) Αθεγεηήο: αθεγεηήο πξώηνπ βαζκνύ, ηνπνζεηείηαη έμσ από ηελ ηζηνξία πνπ δηεγείηαη, δελ κεηέρεη θαζόινπ ζ απηήλ. Αθεγείηαη ζε ηξίην γξακκαηηθό πξόζσπν θαη ζε ρξόλν παξειζνληηθό («γηα ράξε ηνπ μέλνπ ε Αξηάγλε καγείξεςε», «ηνλ ππνδέρηεθε»). Παξαθνινπζεί από θνληά ηνπο ςπρηθνύο θξαδαζκνύο ησλ εξώσλ θαη αθήλεη λα θπξηαξρήζνπλ ην βιέκκα, νη αληηιήςεηο θαη νη αηζζήζεηο ηνπο. Κξαηεί δηαθξηηηθή ζηάζε, δελ ππνζθάπηεη νύηε αλαηξέπεη ηνλ θόζκν ησλ ραξαθηήξσλ ηνπ. 5

6 Γελ είλαη παληνγλώζηεο, θαζώο νηηδήπνηε γηα ηνπο ήξσεο πξνθύπηεη από ηελ εξκελεία πνπ θάλεη ν ίδηνο ν αλαγλώζηεο γηα ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο. β) Αξηάγλε: αθεγεηήο δεπηέξνπ βαζκνύ, δηεγείηαη ζε πξώην πξόζσπν θαη θηλείηαη ζε όια ηα ρξνληθά επίπεδα (παξόλ παξειζόλ κέιινλ). Υπνθαζηζηά ηελ έιιεηςε ελόο ηζαγελνύο εζηηαζηή, αληηπξνζσπεύεη κηα ζεηηθή καηηά πξνο ην ηζαγεληθό ζηνηρείν. Καηαξγεί ηα ζπκπιέγκαηα αλαηνιηζκνύ θαη ξαηζηζκνύ, είλαη απαιιαγκέλε από ηδενινγηθά λεθειώκαηα. γ) Γηνλύζεο: αθεγεηήο δεπηέξνπ βαζκνύ, δηεγείηαη ζε πξώην πξόζσπν θαη ζε ρξόλν παξειζνληηθό (αλαδξνκή) ηελ ηζηνξία γηα ηελ απεξγία πνπ ν ίδηνο νξγάλσζε (ζ «Τελ απεξγία εγώ ηελ νξγάλσζα έπεζα θάησ», «Με ζπκβηβαζκό Ήηαλ δηθνί καο ππεξέηεο»). Οη αθεγήζεηο ηόζν ηνπ Γηνλύζε όζν θαη ηεο Αξηάγλεο ζηελ νπζία ζπληζηνύλ μεηαδιήγηζη, εγθηβσηηζκέλε δειαδή αθήγεζε, εθόζνλ πξόθεηηαη γηα άιιεο ηζηνξίεο κε δηαθνξεηηθό αθεγεκαηηθό πεξηερόκελν, όπνπ κεηέρνπλ όκσο θαη νη ίδηνη. ρεκαηηθά: Αθεγεηήο: αθεγεηήο α βαζκνύ Μεηαδηήγεζε Γηνλύζε θαη Αξηάγλεο Γηνλύζεο, Αξηάγλε: αθεγεηέο β βαζκνύ ΑΦΗΓΗΜΑΣΙΚΟΙ ΣΡΟΠΟΙ ΚΑΙ ΣΔΥΝΙΚΔ: Ο ζπγγξαθέαο ρξεζηκνπνηεί πνηθίιεο αθεγεκαηηθέο ηερληθέο: αθήγηζη, περιγραθή, ζτόλιο, διάλογο, μονόλογο και εγκιβφηιζμό. Η ιεπηνιόγνο ηέρλε ηνπ ζπγγξαθέα θαίλεηαη ζηελ παξνπζίαζε ησλ λεπηομερειών ώζηε λα πξνθύπηεη ν δεισηηθόο ηνπο ξόινο. Σηε ζθελή ηνπ ηξαπεδηνύ, γηα παξάδεηγκα, νη ιεπηνκέξεηεο ηεο δίλνπλ ελάξγεηα, ηελ θάλνπλ αηζζεηή, αιιά θαη δειώλνπλ παξάιιεια ηελ θνηλσληθννηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο νηθνγέλεηαο (ζ : «καγείξεςε κνζραξάθη ιεκνλάην ην θξέαο δεπηεξηάηηθα ήηαλε γηα ράξε ηνπ μέλνπ», «Τν ηξαπέδη ήηαλ ζηξσκέλν ζην βάζνο ηνπ αληξέ έλαο θίηξηλνο θιαδσηόο κνπζακάο ρξεζίκεπε γηα ηξαπεδνκάληειν», «ην παιηό ηνπ Νίθνπ γεκάην κειαληέο απ ηνλ θαηξό πνπ ην θνξνύζε ν Μηράιεο»). Πξόθεηηαη γηα κηα ιατθή νηθνγέλεηα ρσξίο πνιιέο νηθνλνκηθέο δπλαηόηεηεο. Η ηέρλε ηνπ ζπγγξαθέα θαίλεηαη θαη ζηελ αλάδεημε ησλ ραξαθηήξσλ κέζα από ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο, από ην δηάινγν ή ην κνλόινγό ηνπο, ζηνηρείν δεισηηθό ηεο ρεαλιζηικής ηετνοηροπίας ηνπ θεηκέλνπ. Από ην απόζπαζκα αλαδεηθλύνληαη δύν έμνρεο ιατθέο κνξθέο, ηεο Αξηάγλεο ζε πξώην πιάλν θαη ηνπ Γηνύλεο ζε δεύηεξν, νη νπνίεο απνηεινύλ ηαπηόρξνλα θαη ηηο πην ζηέξεεο κνξθέο ζηνλ θόζκν ηεο ηξηινγίαο. 6

7 Ο Γηνύλεο απνηειεί ην αληίζηνηρν ηεο Αξηάγλεο, αιιά είλαη πην πξσηόγνλνο. Η θηιία ηεο Αξηάγλεο θαη ηνπ Γηνύλεο απνηειεί έλδεημε ηεο θνηλήο κνίξαο ησλ θησρώλ ηνπ παξνηθηαθνύ ειεληζκνύ. ηοιτεία θεαηρικής ηετνικής (δηάινγνη, ιεπηνκέξεηεο αθήγεζεο, πεξηνξηζκέλνο ξόινο ακέηνρνπ αθεγεηή) είλαη θαηάζπαξηα ζην θείκελν. Μαζηνξηθά ηνπνζεηεκέλεο είλαη θαη νη ζκηνοθεηικές παρεμβάζεις ηνπ ζπγγξαθέα πνπ έρνπλ ιεηηνπξγηθό ξόιν: π.ρ. ζ. 163 «Ο Νίθνο έηξσγε βηαζηηθά γηα λα πξνθηάζεη ηνλ απνγεπκαηηλό θώδσλα»: ν κηθξόο ζα εγθαηαιείςεη γξήγνξα ηε ζθελή, αιιηώο ε παξνπζία ηνπ ζα άθελε έλα πξόζσπν βνπβό. ζ. 164 «Η Αξηάγλε πήξε ην πηάην ηεο θη ύζηεξα θεύγα, ηνπ ιέεη»: θαζπζηεξεί ε ζπδήηεζε κε δηπιό ζθνπό, λα δεισζεί αθ ελόο ε ακεραλία ησλ πξνζώπσλ θαη λα πξνθύςεη αθ εηέξνπ αβίαζηα ε ζπδήηεζε. ζ. 164 «Δζείο ηη πήξαηε γηα ηε ζθαίξα πνπ θάγαηε;»: ε εξώηεζε ηνπ Μάλνπ πξνο ην Γηνλύζε θαηεπζύλεη ηε ζπδήηεζε πξνο ην θέληξν ηεο, εθόζνλ κε ηελ αθήγεζε ηεο απεξγίαο - πνπ έγηλε γηα ηελ εθδίσμε ησλ ηζαγελώλ - ζα δεισζεί μεθάζαξα ν θπιεηηθόο δηαρσξηζκόο. ζ. 167 «-Δζύ, Κπξά, ηη ιεο; ηελ πείξαμε ν Γηνλύζεο.»: κε ηελ πεηξαθηηθή εξώηεζε ηνπ Γηνλύζε, ν ζπγγξαθέαο θέξλεη ζην πξνζθήλην ηελ Αξηάγλε πνπ ζα πάξεη πξσηαγσληζηηθό ξόιν ζηε ζπλέρεηα θαη ζα δώζεη θαη ηελ «απάληεζε» ζηα ιερζέληα. ζ. 168 «Θα ιέηε: κάλα, θαη ηνύηε ηε ιεθάλε, πίζσ καο ζα ηελ αθήζνπκε;»: ζθόπηκε ππνζεηηθή εξώηεζε γηα ηε ιεθάλε, ώζηε λα απνηειέζεη απηή αθνξκή γηα ηελ αθήγεζε ηεο εκπεηξίαο κε ηελ αηκνξξαγία ηεο Οπξαλίηζαο (θαη βέβαηα ηελ αλζξσπηζηηθή ζηάζε ηνπ Γηνύλεο, ελόο αξάπε ). Αμίδεη εδώ λα ζεκεησζεί όηη ε ιέμε λεκάνη αλαθέξεηαη νθηώ θνξέο - κε ηελ όγδνε κάιηζηα αλαθνξά ηεο μεθηλά ε επηινγηθή αλαθεθαιαίσζε. Γηάξζξωζε θεηκέλνπ θαη αθεγεκαηηθνί ηξόπνη: α) Ρεαλιζηική αθήγηζη (ζ : «Γηα ράξε ηνπ μέλνπ δελ έιεγε ηίπνηα») νηθνγελεηαθή ζθελή κε ηε ζπκκεηνρή ελόο μέλνπ, ζπδήηεζε γύξσ από ηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο Διιήλσλ Αηγππηησηώλ θαη ηζαγελώλ. Ο ζπγγξαθέαο παξαηεξεί ηα αληηθείκελα θαη ηα πεξηγξάθεη, παξαηεξεί ηε ζπκπεξηθνξά ησλ πξνζώπσλ θαη ηελ θαηαγξάθεη καδί κε ηα ιόγηα πνπ αληαιιάζζνπλ. Από ηελ εξκελεία ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπο πξνθύπηεη ν,ηηδήπνηε γηα ην ραξαθηήξα, ηηο ζθέςεηο θαη ηα αηζζήκαηά ηνπο. β) τόλιο αθηγηηή (ζ. 167: «Μάηηα πνπ ζε θνηηνύλε πνπ καιώλνπλε») γηα ην ζησπειό αιιά εύγισηην βιέκκα ηεο Αξηάγλεο πνπ θαηαδηθάδεη όζα άθνπζε πξηλ. γ) Νοερός μονόλογος ηης Αριάγνης (ζ : «Η βξνρή δπλάκσζε Καη δίρσο απηά ηη παίξλεηε καδί ζαο; Τίπνηα!») - παξνπζίαζε γεγνλόησλ πνπ αληηθαηνπηξίδνπλ ηε λννηξνπία ηεο Αξηάγλεο ε νπνία πξνζδηνξίδεη ην είδνο ησλ πξναλαθεξζέλησλ ζρέζεσλ θαη πνπ πξέπεη λα είλαη ζρέζεηο αλζξσπηάο. Ο κνλόινγνο ζπκίδεη αλάινγνπο κνλνιόγνπο ιατθώλ γπλαηθώλ ηεο ινγνηερλίαο καο (πξβι. Ζάβαλη Μάικω από ην έξγν ηνπ Σηξ. Μπξηβήιε Η Ζωή εν Τάφω). Γελ ππάξρνπλ εμσηεξηθά δεισηηθά ζεκεία ηνπ κνλνιόγνπ (π.ρ. εηζαγσγηθά). Απέρεη από ηνλ θιαζηθό εζσηεξηθό κνλόινγν, εθόζνλ δελ ηζρύεη εδώ ε εμάξζξσζε ηνπ ιόγνπ, ε απνπζία ζηίμεο θαη ε θαηάιπζε ηνπ αθεγεκαηηθνύ ρξόλνπ. 7

8 Πξνθύπηεη ε εληύπσζε όηη ν ζπγγξαθέαο κηιάεη γηα ινγαξηαζκό ηεο Αξηάγλεο, θαζώο από ην ζρόιην ηνπ αθεγεηή κεηαβαίλνπκε ζε όζα ζθέπηεηαη ή ιέεη κέζα ηεο ή ζα ήζειε λα πεη ή ιέεη ε Αξηάγλε ζε πξώην πξόζσπν. Πξόθεηηαη γηα πιαζηό κνλόινγν, κε αξζξσκέλν, γηα έλα δείγκα «δηάθαλσλ ζθέςεσλ». Γίλεηαη κηα θαηάδπζε από ηελ επηθάλεηα ησλ πνιηηηθώλ αληηπαξαζέζεσλ, πνπ πξνεγήζεθαλ, ζηηο άκεζεο αλζξώπηλεο εκπεηξίεο. Ο αλείπσηνο απηόο ιόγνο είλαη ε βνπβή απάληεζε ηεο Αξηάγλεο ζηελ πεηξαρηηθή εξώηεζε ηνπ άληξα ηεο (ζ. 167: «Δζύ, Κπξά, ηη ιεο;») θαη γεληθά ζηε ζπδήηεζε πνπ πξνεγήζεθε -θαηά ηελ νπνία ηόζν ν ζύδπγόο ηεο Γηνλύζεο όζν θαη ν γηνο ηεο Σηακάηεο αλαθέξνληαη ππνηηκεηηθά ζηνπο «αξαπάδεο» (ζ. 165 «γνκάξηα», ζ, 166 «ν ληόπηνο ζέιεη θνπξκπάηζη»). Δθθξάδεη ηηο αλεζπρίεο ηεο γηα ην πνύ ζα νδεγήζνπλ απηέο νη δηαρσξηζηηθέο ηάζεηο πνπ πεξλνύλ κάιηζηα από γεληά ζε γεληά (ζ. 167: «Αρ, παηδί κνπ Σηακάηε αρ θύξε ηνπο εζύ πνπ ηνπο ηα έκαζεο απηά Γηαηί ινηπόλ ζθάβεηε έλα ραληάθη θαη ρσξίδεζηε; Πνύ ζα ζαο βγάινπλ απηά ηα κπαιά;»). Οη απαλσηέο ηεο εξσηήζεηο («Γηαηί γνπκάξηα; Γηαηί θνπξκπάηζη;») καο πξνδηαζέηνπλ επλντθά θαη δείρλνπλ αθ ελόο ηε λννηξνπία ηεο θαη αθ εηέξνπ ηελ ςπρηθή ηεο ηαξαρή γηα όζα άθνπζε ζρεηηθά κε ηνπο ηζαγελείο. Γόκεζε κνλνιόγνπ Αξηάγλεο (ζ ): Σην ειζαγφγικό μέρος μεθηλά από ηηο έγλνηεο γηα ηα παηδηά ηεο, κηθξέο θαη κεγάιεο (ζ. 167 «Η βξνρή δπλάκσζε Τξέκσ»), έγλνηα γηα ην αλ βξέρεηαη ην παηδί αιιά θαη αγσλία γηα ην πνύ ζα ηνπο βγάινπλ ηα κπαιά πνπ θνπβαινύλ. Τξέκεη, ηέινο, γηα ηε κνίξα όινπ ηνπ παξνηθηαθνύ ειιεληζκνύ, γηα ηε ζπκθνξά πνπ ζα θέξεη ε εθκεηάιιεπζε ησλ ληόπησλ. Πνιύ έληερλα ε θξάζε «ν θόζκνο ζθνηείληαζε» καο πξνδηαζέηεη γηα κηα άιιε επαπεηινύκελε κπόξα πνπ δελ ζα αξγήζεη λα έξζεη. Σηε ζπλέρεηα, ζε κηα πρόδρομη αθήγηζη, πξννησλίδεηαη ηελ «έμνδν» ησλ Διιήλσλ από ηελ Αίγππην (γεγνλόο πνπ έγηλε ην 1956 θαη πνπ έδεζε ν ζπγγξαθέαο), κηιά πξνθεηηθά γηα κηα βηβιηθή θαηαζηξνθή κε θξάζεηο πνπ ζπκίδνπλ ηε γιώζζα ησλ πξνθεηώλ, κηα νξακαηηθή γιώζζα ζε ρξόλν κέιινληα (ζ. 167: «Θα ζεια λα κε δσ Θα έξζεη κέξα Βιέπσ θόζκν λα ζηξηκώρλεηαη ζηηο πξνθπκαίεο Θα ηξηγπξίδεηε ζαλ άηαθνη λεθξνί Δγώ, ζα ιέηε, λα μεξαζεί ην ζηόκα κνπ αλ είπα πνηέ ηέηνην ιόγν» - πξβι. θαη Ματωμένα Χώματα ηεο Γ. Σσηεξίνπ // πξβι. «θνιιεζείε ε γιώζζα ησ ιάξπγγη κνπ»). Η Αξηάγλε δελ θάλεη ππνζέζεηο, είλαη βέβαηε γηα ηελ θαηαζηξνθή πνπ ζα θηάζεη, ηελ βιέπεη κάιηζηα κε ηα ίδηα ηεο ηα κάηηα, όπσο δείρλεη ην ξήκα «Βιέπσ» βαικέλν εκθαληηθά ζε ρξόλν ελεζηώηα. Οη εθθξάζεηο απηέο ππνδειώλνπλ θαη ηελ παξέκβαζε ηνπ ζπγγξαθέα (δελ κπνξεί λα είλαη έηζη ην ιεθηηθό κηαο ιατθήο γπλαίθαο) θαη απνδεηθλύνπλ όηη δελ πξόθεηηαη γηα γλήζην εζσηεξηθό κνλόινγν. Σπλερεί ε θσλή ηνπ ζπγγξαθέα πνπ ππνβάιιεη θαη ηελ εξκελεπηηθή θαηεύζπλζε: αηηία γηα ηελ επηθείκελε θαηαζηξνθή ζεσξεί ε Αξηάγλε ην πλεύκα ηεο θαηαθξόλεζεο πξνο ηνπο ληόπηνπο ην νπνίν πιαλάηαη παληνύ (ιόγνο «γξακκέλνο ζηνλ αέξα, πάλσ ζηνπο ηνίρνπο ησλ ζπηηηώλ, κέζα ζηηο θπιιάδεο πνπ βγάδαηε»). Αγλννύλ όζνη βξίζθνληαη ζ απηή ηε ζύγρπζε ηηο βαζηθέο αιήζεηεο: όηη αμία έρνπλ νη αλζξώπηλεο ζρέζεηο, θαη όρη ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ ζα πάξεη θαλείο καδί ηνπ ηελ ώξα ηεο θαηαζηξνθήο (ζ. 168 «Με ράλεζηε Μηα δσή πνπ έδεζεο δελ ηε βξίζθεηο αιινύ θαη ζα η αλαδεηάο» - πξβι. Η Πόλις ηνπ Κ.Π.Καβάθε). 8

9 Αθνινπζεί ε αθήγεζε κηαο εκπεηξίαο (αναδρομική αθήγηζη) πνπ θαηέρεη θαη ην θέληξν ηνπ κνλνιόγνπ (ζ «Γελ ηε ζπκάζηε ην θνξίηζη καο»). Η Αξηάγλε δελ πξνβάιιεη ζεσξίεο, κηιά κόλν κε ηελ απνδεηθηηθή δύλακε ησλ ίδησλ ησλ πξαγκάησλ θαηαδεηθλύνληαο όηη ε αλζξσπηά δελ έρεη εζληθόηεηα: έλαο ληόπηνο, έλαο αξάπεο, ν Γηνύλεο, ζώδεη ην θνξίηζη ηεο Αξηάγλεο, ηελ Οπξαλίηζα, ζε κηα θξίζε αηκνξξαγίαο πνπ είρε. Σηελ επίθιεζε ηεο Αξηάγλεο πξνο ηνπο ρξηζηηαλνύο λα ζώζνπλ ην παηδί ηεο (ζ. 169 «Σώζηε, ρξηζηηαλνί, ην ράλσ κέζα από ηα ρέξηα κνπ, θσλάδσ») αληαπνθξίλεηαη έλαο κε ρξηζηηαλόο πνπ δελ ηνλ επηθαιέζηεθε, ελώ αθξηβώο έλαο ρξηζηηαλόο (ν ζεξζέκεο ν πηαλίζηαο ν Γεξκαλόο), πνπ ήηαλ καδί κε ηνλ Γηνύλεο, «αγξόλ εγόξαζελ». Σ απηό ην ζεκείν (ζ : «Άλνημα ηα παξάζπξα άζε κε λα ηειεηώζσ ηε δνπιεηά θη ύζηεξα δείξε κε») αμηνζεκείσηε είλαη ε έληαζε ηεο αθήγεζεο πνπ πξνρσξά δηαξθώο απμαλόκελε κε ηελ αλαθνξά ιεπηνκεξεηώλ θαη ηηο ζύληνκεο θξάζεηο («Ώζπνπ λα ην πσ ήηαλ απάλσ Πιαηο, πιαηο ρηππνύζαλ ηα γπκλά ηνπ πόδηα ζηα πέηξηλα ζθαινπάηηα Πνύ ηελ πάεη;»). Μέζα από ηελ αθήγεζε νξζώλεηαη θαη ην εζηθό αλάζηεκα ηνπ Γηνύλεο, ν νπνίνο δελ δηζηάδεη κπξνζηά ζε ηίπνηα πξνθεηκέλνπ λα ζώζεη ην θνξίηζη. Μπξνζηά ζ απηό ην αλζξώπηλν κεγαιείν θαληάδεη αθόκα πην ηαπεηλή θαη κηθξόςπρε ε θπιεηηθή πξνθαηάιεςε ηνπ Γηνλύζε, όπσο θαζξεθηίδεηαη ζηα ιόγηα ηνπ (ζ.170 «-Κη άθεζεο απηόλ ην βξσκάξαπα λα πάξεη ζηελ αγθαιηά ηνπ ην θνξίηζη καο;»). Τειεηώλεη κε κηα ζύληνκε επιλογική ανακεθαλαίφζη («Τε ιεθάλε θαη ηα εηθνλίζκαηα κπνξείηε λα ηα πάξεηε Καη δίρσο απηά ηη παίξλεηε καδί ζαο; Τίπνηα!») πνπ δείρλεη αθξηβώο όηη δελ έρνπλ αμία ηα πξάγκαηα πνπ ζα πεξηζώζεη θαλείο από κηα θαηαζηξνθή. Απηό πνπ κέλεη ηειηθά από έλαλ ηόπν όπνπ έδεζε θάπνηνο, είλαη ό,ηη θιείλεη ν άλζξσπνο κέζα ζηελ θαξδηά θαη ζηε ζύκεζε ζαλ αθξηβό θπιαρηό. «Ο ηόπνο ελ ν άλζξσπνο, ηδη ν ηόπνο ελ γέξεκνο». Ο ΥΡΟΝΟ ΣΗΝ ΑΦΗΓΗΗ: I. Δμωθεηκεληθόο ρξόλνο: Χρόνος πομπού: 1962, έηνο δεκνζίεπζεο ηνπ βηβιίνπ Αριάγνη. Χρόνος γεγονόηφν: Γεθέκβξεο ηνπ 42 κέρξη ην θαινθαίξη ηνπ 43. II. Δζωθεηκεληθόο ρξόλνο (όζνλ αθνξά ην απόζπαζκα): Χρόνος ιζηορίας (ΧΙ): ε ζθελή / ζπδήηεζε γύξσ από ην ηξαπέδη ηεο θηινμελίαο (δεπηεξηάηηθα κεζεκέξη πξηλ από ηνλ απνγεπκαηηλό θώδσλα). Φξνληθά, βξηζθόκαζηε κεηά ηε κάρε ηνπ Δι Αιακέηλ πνπ έγηλε ην Χρόνος αθήγηζης(χα): θαιύπηεη επξύηεξα ρξνληθά πιαίζηα, θαζώο αλαδξνκέο καο κεηαθέξνπλ ζην παξειζόλ θαη κία πξνδξνκηθή αθήγεζε ζην κέιινλ. Α) Υξνληθή ζεηξά γεγνλόηωλ: παξαηεξείηαη ρξνληθή αλαθνινπζία σο πξνο ηε ζεηξά ησλ γεγνλόησλ. Η αθήγεζε θηλείηαη ζε δηάθνξα ρξνληθά επίπεδα (παξόλ παξειζόλ κέιινλ), όπσο παξνπζηάδνληαη ζηε ζπλέρεηα: Αλαδξνκηθή αλαθνξά ηνπ Γηνλύζε ζηε κάρε ηνπ Δι Αιακέηλ, ε νπνία έγηλε ζηηο 23 Οθησβξίνπ ηνπ ζ. 164 «Ώζηε ηξαπκαηίαο ηνπ Αιακέηλ». Αλαδξνκηθή αλαθνξά ηνπ Μάλνπ ζην αηύρεκα πνπ είρε ζηελ Κπξελατθή, θαηά ην 1942 ζ

10 Αλαδξνκηθή αθήγεζε ηνπ Γηνλύζε γηα ηελ απεξγία πνπ νξγάλσζε ζην δαραξνπιαζηείν όπνπ εξγαδόηαλ θαηά ην 1919 ζ. 165 «θαλέλα ρξόλν κεηά πνπ ηέιεησζε ν άιινο πόιεκνο», δειαδή ν Α Παγθόζκηνο, άξα ην Σπλνπηηθή αλαδξνκηθή αθήγεζε ηνπ Μάλνπ γηα ηηο δύν απεξγίεο ησλ θαπλεξγαηώλ, ζηα 1899 θαη ζηα ζ Πξόδξνκε αθήγεζε ηεο Αξηάγλεο γηα ηελ εθδίσμε ησλ Δπξσπαίσλ θαη ηνλ μεξηδσκό ηνπ ειιεληζκνύ ηεο Αηγύπηνπ πνπ έγηλε ην 1956 από ηνλ Αηγύπηην πξόεδξν Νάζεξ - ζ Δθηεηακέλε αλαδξνκηθή αθήγεζε ηεο Αξηάγλεο γηα ηελ θξίζε αηκνξξαγίαο πνπ είρε ε θόξε ηεο Οπξαλία ζηελ παηδηθή ηεο ειηθία [ηώξα δνπιεύεη ζε γξαθείν - βι. ζ.163] ζ : «Ήηαλε λύρηα ηνπ Οθηώβξε από ην απόγεκα ζα γύξηζε από ην ζθνιεηό Θα ηαλε ελληά; Θα ηαλε δέθα μεκεξώκαηα πηα λύρηα κέζα ζην γατδνπξνθαιόθαηξν». ρεκαηηθά: ΥΑ Αλαδξνκέο Σθελή ηξαπεδηνύ Πξνδξνκή (παξειζόλ) (παξόλ) - ΥΙ (κέιινλ) 1899, 1911, , 1942, παηδηθή ειηθία Οπξαλίαο Β) Γηάξθεηα γεγνλόηωλ: Ο ξπζκόο ηεο αθήγεζεο επηηαρύλεηαη θαη έρνπκε περίληυη, ζπλνπηηθή δειαδή αθήγεζε ζε νξηζκέλεο πεξηπηώζεηο (π.ρ. ζηελ αλαθνξά πνπ θάλεη ν Μάλνο γηα ην αηύρεκά ηνπ θαη γηα ηηο δύν απεξγίεο ησλ θαπλεξγαηώλ, θαζώο θαη ζηελ αθήγεζε ηνπ Γηνλύζε «πέξαζαλ έηζη ηξεηο κέξεο»). Η δηάξθεηα είλαη θαλνληθή, έρνπκε δειαδή ζκηνή ζηελ πεξίπησζε ησλ δηαιόγσλ θαη ζε νξηζκέλα αθεγεκαηηθά κέξε, όπσο ζηε ζ. 167 «Η Αξηάγλε ακίιεηε ζθνύπηδε κέζα ηα ςίρνπια». Ο ξπζκόο επηβξαδύλεηαη - θαη ππάξρεη παύζη - ζηηο πεξηπηώζεηο πνπ έρνπκε πεξηγξαθέο θαη απόδνζε ιεπηνκεξεηώλ, ζρόιην ηνπ αθεγεηή θαη ζθελνζεηηθέο παξεκβάζεηο ηνπ ζπγγξαθέα (βι. θαη αθεγεκαηηθέο ηερληθέο, ζ. 3-4). Η επηβξάδπλζε παίξλεη ηε κνξθή ηεο επιμήκσνζης κε ηε δηεμνδηθή αθήγεζε ηεο Αξηάγλεο γηα ηελ θξίζε αηκνξξαγίαο ηεο θόξεο ηεο. Οπζηαζηηθά, νιόθιεξνο ν λνεξόο κνλόινγνο ηεο Αξηάγλεο (ζ ) ζπληζηά επηκήθπλζε. Γ) πρλόηεηα γεγνλόηωλ: έρνπκε μοναδική αθήγηζη, έλα γεγνλόο δειαδή πνπ ζπλέβε κία θνξά ζηελ ηζηνξία, εμηζηνξείηαη κία θνξά ζηελ αθήγεζε. Βαζηθέο πεγέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ: Με το νήμα της Αριάδνης, Φξ. Μειηώλεο, Οη Αθπβέξλεηεο Πνιηηείεο ηνπ Σηξαηή Τζίξθα, Λ. Παπαιενληίνπ, πεξ. Νέα Εποχή, ηρ. 5-6, 1998 ρεδηαζκόο δηδαθηηθήο πξόηαζεο: Μαξία Παπαιενληίνπ Φηιόινγνο 10

+13-12-43 Γηώξγνπ Ισάλλνπ

+13-12-43 Γηώξγνπ Ισάλλνπ Γηδαθηηθή -εξκελεπηηθή πξνζέγγηζε πεδνύ ινγνηερληθνύ θεηκέλνπ +13-12-43 Γηώξγνπ Ισάλλνπ Γηδαθηηθνί ζηόρνη Αλακέλεηαη από ηνπο καζεηέο λα είλαη ζε ζέζε: Να επηζεκαίλνπλ θαη λα ηεθκεξηώλνπλ κέζα από κηα

Διαβάστε περισσότερα

Α.1. Τύπνη αθεγεηή κε θξηηήξην ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ ηζηνξία

Α.1. Τύπνη αθεγεηή κε θξηηήξην ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ ηζηνξία Α.1. Τύπνη αθεγεηή κε θξηηήξην ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ ηζηνξία Υπάξρνπλ δύν θπξίσο πεξηπηώζεηο ζρεηηθά κε ηνλ αθεγεηή: Μπνξεί λα είλαη πξόζσπν ηεο αθήγεζεο, κε πξσηαγσληζηηθό ή δεπηεξεύνληα ξόιν. Μπνξεί

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΡΟΛΟΓΟ...1 2. ΔΙΑΓΩΓΗ...3. 2.1. Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ παξαινγώλ...3. 2.2. Σν δήηεκα ηεο πξνέιεπζεο ηνπ ηξαγνπδηνύ Σνπ λεθξνύ αδειθνύ...

1. ΠΡΟΛΟΓΟ...1 2. ΔΙΑΓΩΓΗ...3. 2.1. Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ παξαινγώλ...3. 2.2. Σν δήηεκα ηεο πξνέιεπζεο ηνπ ηξαγνπδηνύ Σνπ λεθξνύ αδειθνύ... ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ 1. ΠΡΟΛΟΓΟ...1 2. ΔΙΑΓΩΓΗ...3 2.1. Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ παξαινγώλ...3 2.2. Σν δήηεκα ηεο πξνέιεπζεο ηνπ ηξαγνπδηνύ Σνπ λεθξνύ αδειθνύ...6 2.3. Μεζνδνινγία...14 3. ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΣΡΑΓΟΤΓΙ...15

Διαβάστε περισσότερα

Γσναικείες μορφές της Παλαιάς Διαθήκης 1

Γσναικείες μορφές της Παλαιάς Διαθήκης 1 1 Δρ. Ιωάννης Ν. Λίλης εθι. Λέθηνξαο Γνγκαηηθήο θαη πκβνιηθήο Θενινγίαο ηεο Αλσηάηεο Δθθιεζηαζηηθήο Αθαδεκίαο Ηξαθιείνπ Κξήηεο Γσναικείες μορφές της Παλαιάς Διαθήκης 1 Ζ δηαπξαγκάηεπζε ηνπ ζέκαηνο ζρεηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ Δνδεικηικών Βιωμαηικών Αζκήζεων. xcvbnmςγqwφertyuioςδφpγρaηsόρ ωυdfghjργklαzxcvbnβφδγωmζqwert

Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ Δνδεικηικών Βιωμαηικών Αζκήζεων. xcvbnmςγqwφertyuioςδφpγρaηsόρ ωυdfghjργklαzxcvbnβφδγωmζqwert qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq ςwωψerβνtyuσiopasdρfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι qπσπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghσj klzxcvλοπbnαmqwertyuiopasdfghjklz Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ

Διαβάστε περισσότερα

ν θύξηνο Κώζηαο Γεκελεηδήο ζα ζηαζεί ζην πνιύ γλσζηό όλεηξν ηεο θηλέδηθεο

ν θύξηνο Κώζηαο Γεκελεηδήο ζα ζηαζεί ζην πνιύ γλσζηό όλεηξν ηεο θηλέδηθεο Ολεηξεύηεθα πσο ήκνπλ κηα πεηαινύδα πνπ πεγαηλνεξρόηαλ ζηνλ αέξα θαη δελ ήμεξε ηίπνηα γηα ηνλ Τζνπάλγθ Τζνπ. Κάπνηε ν Τζνπάλγθ Τζνπ νλεηξεύηεθε πσο ήηαλ κηα πεηαινύδα, κηα πεηαινύδα πνπ πεηάξηδε, έλησζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ - ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΑΥΝΗ ΙΙΙ» ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΛΗΧΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΗΗ ΣΗ ΕΚΥΟΒΙΣΙΚΗ ΤΜΠΕΡΙΥΟΡΑ ΣΟ ΦΟΛΕΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΕΙΟ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ 11/8/2010

Διαβάστε περισσότερα

«Ζ γεπζηηθή εηεξόηεηα σο δεηνύκελν: έξεπλα ζηα αιιηώηηθα εζηηαηόξηα ηεο Θεζζαινλίθεο»

«Ζ γεπζηηθή εηεξόηεηα σο δεηνύκελν: έξεπλα ζηα αιιηώηηθα εζηηαηόξηα ηεο Θεζζαινλίθεο» ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΗΣΟΡΗΑ - ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΣΟΜΔΑ ΝΔΟΣΔΡΖ ΚΑΗ ΤΓΥΡΟΝΖ ΗΣΟΡΗΑ ΚΑΗ ΛΑΟΓΡΑΦΗΑ ΔΗΓΗΚΔΤΖ: ΛΑΟΓΡΑΦΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΝΘΡΧΠΟΛΟΓΗΑ «Ζ γεπζηηθή εηεξόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ

Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ Ο άλζξσπνο ηε ζηηγκή πνπ γελληέηαη δελ γλσξίδεη ηα αληίζεηα απηνύ ηνπ θόζκνπ, θαζώο ν θόζκνο είλαη γη' απηό κηα αδηαθνξνπνίεηε θαη ζπγρπηηθή νιόηεηα από ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Από ην Γεκνηηθό ζην Γπκλάζην... 6. Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 10. Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο... 14

Από ην Γεκνηηθό ζην Γπκλάζην... 6. Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 10. Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο... 14 Πεξηερόκελα Πξόινγνο........3 Τν κεγάιν βήκα Από ην Γεκνηηθό ζην Γπκλάζην... 6 Τν πξόγξακκα ζπνπδώλ ηνπ Γπκλαζίνπ Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 10 Καηαζηαηηθόο Μαζεζηαθόο Φάξηεο Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

προ-ορθολογικέςχωρικέςεκδηλώσεις μίαανάγνωσητουιδιωματικούχαρακτήρατηςπόληςτηςαθήνας

προ-ορθολογικέςχωρικέςεκδηλώσεις μίαανάγνωσητουιδιωματικούχαρακτήρατηςπόληςτηςαθήνας προ-ορθολογικέςχωρικέςεκδηλώσεις μίαανάγνωσητουιδιωματικούχαρακτήρατηςπόληςτηςαθήνας ΕύαΓρηγοριάδου ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΚΡΗΤΗΣΙΤμήμαΑρχιτεκτόνωνΜηχανικών ΞΝΙΡΔΣΛΔΗΝ ΘΟΖΡΖΠ Ρκήκα Αξρηηεθηόλσλ Κεραληθώλ Δξεπλεηηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΗΣΟΡΗΚΖ ΑΝΑΓΡΟΜΖ ΣΖ ΚΟΡΝΗΕΑ: ΓΗΑΥΡΟΝΗΚΔ ΣΑΔΗ ΚΑΗ ΜΟΣΗΒΑ

ΗΣΟΡΗΚΖ ΑΝΑΓΡΟΜΖ ΣΖ ΚΟΡΝΗΕΑ: ΓΗΑΥΡΟΝΗΚΔ ΣΑΔΗ ΚΑΗ ΜΟΣΗΒΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: ΗΣΟΡΗΚΖ ΑΝΑΓΡΟΜΖ ΣΖ ΚΟΡΝΗΕΑ: ΓΗΑΥΡΟΝΗΚΔ ΣΑΔΗ ΚΑΗ ΜΟΣΗΒΑ ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ-ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΠΑΠΑΓΗΑΝΝΟΠΟΤΛΟ Δπηβιέπσλ: Καζ. ΓΔΩΡΓΗΟ ΜΑΝΣΑΝΖ Σ.Δ.Ι. ΘΔΑΛΙΑ ΚΑΡΓΙΣΑ 2014 Πεξηερόκελα Δηζαγωγή.......... 4

Διαβάστε περισσότερα

«Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.»

«Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.» Α.Σ.Δ.Η. ΚΡΖΣΖ ρνιή:.δ.τ.π. Σκήκα: Κνηλσληθήο Δξγαζίαο Πηπρηαθή Δξγαζία «Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.» Δπηκέιεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΚΕΙΜΕΝΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΕΙΜΕΝΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Κεφαλληνού Λουκία Κατάδικος- Κωνσταντίνου Θεοτόκη I N T E R N T I O N A L S C H O O L O F A T H E N S Κσλζηαληίλνο Θενηόθεο Κέξθπξα 1872-1923

Διαβάστε περισσότερα

Δξεπλεηηθή εξγαζία : Ραδηόθσλν θαη επηθνηλσλία

Δξεπλεηηθή εξγαζία : Ραδηόθσλν θαη επηθνηλσλία Δξεπλεηηθή εξγαζία : Ραδηόθσλν θαη επηθνηλσλία Αλαθάιπςε ηνπ ξαδηoθώλνπ Ο Γνπιηέικν Μαξθόλη ε (25 απξηιίνπ1874-20 Ηνπιίνπ 1937) ήηαλ ηηαιόο εθεπξέηεο, γλσζηόο σο ν παηέξαο ηεο εθπνκπήο ξαδηνθπκάησλ ζε

Διαβάστε περισσότερα

Μιασματική Ιδιοσυγκρασιακή Ομοιοπαθητική

Μιασματική Ιδιοσυγκρασιακή Ομοιοπαθητική Μιασματική Ιδιοσυγκρασιακή Ομοιοπαθητική Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 1 ΜΙΑΜΑΣΙΚΗ ΙΓΙΟΤΓΚΡΑΙΑΚΗ ΟΜΟΗΟΠΑΘΖΣΗΚΖ -Μηαζκαηηθή Ηδηνζπγθξαζηαθή Φαξκαθνινγία -Μηαζκαηηθό Ηδηνζπγθξαζηαθό Ηζηνξηθό

Διαβάστε περισσότερα

TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ

TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ Καθηγητής κ. Α. Μανδήλας ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008 ΠΔΡΙΔΥΌΜΔΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθή εζνγξαθία 29-09-09

Διιεληθή εζνγξαθία 29-09-09 ΔΜΗΝΑΡΗΟ ΛΟΓΟΣΔΥΝΗΑ Διιεληθή εζνγξαθία 29-09-09 Δηζαγσγή Ζ πεδνγξαθία 1830-1880 Ζ γέλλεζε ηνπ ζύγρξνλνπ ειιεληθνύ κπζηζηνξήκαηνο 1. Κνηλσληθή θαη πνιηηηθή θαηάζηαζε (Μεγάιε Ηδέα) 2. Ζ Μεγάιε Ηδέα θαη ν

Διαβάστε περισσότερα

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 ΜΑΘΗΗ ΜΔΧ ΥΔΓΙΑΜΟΤ http://neamathisi.com/learning-by-design/ ΟΓΗΓΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΗ Mary Kalantzis Bill Cope Δπηκέιεηα: Δπγελία Αξβαλίηε Edition 3 This

Διαβάστε περισσότερα

Η Επιθάνεια Επγαζίαρ ηων Windows XP

Η Επιθάνεια Επγαζίαρ ηων Windows XP Η Επιθάνεια Επγαζίαρ ηων Windows XP Η επνρή πνπ νη ρξήζηεο ησλ ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ είραλ απέλαληί ηνπο έλα αθηιόμελν πεξηβάιινλ γεκάην γξάκκαηα θαη αξηζκνύο έρεη παξέιζεη αλεπηζηξεπηί. Σήκεξα, ε ππνινγηζηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογιςμόσ των δεικτών P/E, P/BV, P/S και η χρήςη τουσ ςτην επενδυτική απόφαςη

Υπολογιςμόσ των δεικτών P/E, P/BV, P/S και η χρήςη τουσ ςτην επενδυτική απόφαςη Γηπισκαηηθή εξγαζία ζηα πιαίζηα ηνπ Γηαηκεκαηηθνύ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ (ΜΒΑ) 2009 Υπολογιςμόσ των δεικτών P/E, P/BV, P/S και η χρήςη τουσ ςτην επενδυτική απόφαςη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟΤ (INTERNET) ΣΗΝ ΓΙΑΚΔΓΑΗ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟΤ (INTERNET) ΣΗΝ ΓΙΑΚΔΓΑΗ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ Α.Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ : ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΙΚΗ Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟΤ (INTERNET) ΣΗΝ ΓΙΑΚΔΓΑΗ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ ΜΑΡΜΑΛΙΓΟΤ ΟΤΜΔΛΑ ΔΠΟΠΣΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ : ΝΟΔΜΒΡΙΟ 2006 κ. ΘΔΟΓΟΙΟΤ ΘΔΟΓΟΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η αναζήηηζη ηηρ ηαςηόηηηαρ ζηην Κάδμω ηηρ Μέλπωρ Αξιώηη. Νίθνο Φαιαγθάο

Η αναζήηηζη ηηρ ηαςηόηηηαρ ζηην Κάδμω ηηρ Μέλπωρ Αξιώηη. Νίθνο Φαιαγθάο Η αναζήηηζη ηηρ ηαςηόηηηαρ ζηην Κάδμω ηηρ Μέλπωρ Αξιώηη Νίθνο Φαιαγθάο Ζ Κάδκσ, ε εξσίδα πνπ δαλείδεη ην φλνκά ηεο ζην ηειεπηαίν αθεγεκαηηθφ θείκελν ηεο Μέιπσο Αμηψηε, θάλεη ηελ πξψηε ηεο εκθάληζε ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ Κώζηαο Γαβξίιεο, Καζεγεηήο Μαζεκαηηθώλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο *www.geogebra.org ΤΠΕΠΘ / ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΘΤΜΟΤ. 3. Γεκηνπξγία θαη Βειηίσζε Κνηλσληθνύ Δαπηνύ

ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΘΤΜΟΤ. 3. Γεκηνπξγία θαη Βειηίσζε Κνηλσληθνύ Δαπηνύ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΘΤΜΟΤ ΘΔΜΑΣΙΚΔ ΔΝΟΣΗΣΔ: 1. Αλάπηπμε θαη Δλδπλάκσζε ηνπ Δαπηνύ 3. Γεκηνπξγία θαη Βειηίσζε Κνηλσληθνύ Δαπηνύ ΤΠΟΔΝΟΣΗΣΔ: 1.2 πλαηζζεκαηηθή Δθπαίδεπζε θαη Απηνεθηίκεζε 3.2 Αλάπηπμε Κνηλσληθώλ Γεμηνηήησλ

Διαβάστε περισσότερα

Πλεπκαηηθόο αηαληζκόο. Joy of Satan Ministries

Πλεπκαηηθόο αηαληζκόο. Joy of Satan Ministries Πλεπκαηηθόο αηαληζκόο Joy of Satan Ministries [Ο αηαληζκόο Δίλαη] ε αξρέηππε ζξεζθεία ηεο αλζξσπόηεηαο. - αηαλάο Ζ Joy of Satan Ministries έρεη ζθνπό ηελ επαλαζπγθξόηεζε ηνπ Αιεζηλνύ αηαληζκνύ. Ο αηαληζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Δοσλεύονηας με ηα όνειρα ζηη ζσζηημική θεραπεία: Μια περίπηωζη γενικεσμένης αγτώδοσς διαηαρατής

Δοσλεύονηας με ηα όνειρα ζηη ζσζηημική θεραπεία: Μια περίπηωζη γενικεσμένης αγτώδοσς διαηαρατής ISSN 2241-2638 (print) ISSN 2441-2778 (on-line) ΣΕΙΡΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δοσλεύονηας με ηα όνειρα ζηη ζσζηημική θεραπεία: Μια περίπηωζη γενικεσμένης αγτώδοσς διαηαρατής Κσριακή Ανηωνάκη Σεύτος 2012.6 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Σαμίδη ζηνλ θόζκν ηεο γιώζζαο

Σαμίδη ζηνλ θόζκν ηεο γιώζζαο ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Εσή Γαβξηειίδνπ Μαξία θπξόεξα Λνπθία Μπεδέ Σαμίδη ζηνλ θόζκν ηεο γιώζζαο Β Γεκνηηθνύ γ ηεύρνο 1νο ηόκνο Γιώζζα Β Γεκνηηθνύ

Διαβάστε περισσότερα

Γεώξγηνο Βηδπελόο, <<Τν ακάξηεκα ηεο κεηξόο κνπ>> Ι. Σηνηρεία πνπ αθνξνύλ ην ζπγγξαθέα, ην ινγνηερληθό πεξηβάιινλ θαη γξακκαηνινγηθά ζηνηρεία

Γεώξγηνο Βηδπελόο, <<Τν ακάξηεκα ηεο κεηξόο κνπ>> Ι. Σηνηρεία πνπ αθνξνύλ ην ζπγγξαθέα, ην ινγνηερληθό πεξηβάιινλ θαη γξακκαηνινγηθά ζηνηρεία Γεώξγηνο Βηδπελόο, Ι. Σηνηρεία πνπ αθνξνύλ ην ζπγγξαθέα, ην ινγνηερληθό πεξηβάιινλ θαη γξακκαηνινγηθά ζηνηρεία Σην αθεγεκαηηθό έξγν ηνπ Βηδπελνύ είλαη έληνλε ε επίδξαζε ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΡΝΖΛΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑΓΖ. ή α ξ ρ α ί α ειιεληθή δεκνθξαηία θαη ή. ζεκαζία ηεο γηά καο ζήκεξα

ΚΟΡΝΖΛΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑΓΖ. ή α ξ ρ α ί α ειιεληθή δεκνθξαηία θαη ή. ζεκαζία ηεο γηά καο ζήκεξα ΚΟΡΝΖΛΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑΓΖ ή α ξ ρ α ί α ειιεληθή δεκνθξαηία θαη ή ζεκαζία ηεο γηά καο ζήκεξα Πεξηερόκελα Δηζαγσγηθό ζεκείσκα... 1. Ή άξραία Διιάδα, ζπέξκα θαη όρη πξόηππν... 2. Ή αξρή ηεο άκθηζβήηεζεο... 3. Ή

Διαβάστε περισσότερα