Αριάγνη ηξαηή Σζίξθα

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αριάγνη ηξαηή Σζίξθα"

Transcript

1 Γηδαθηηθή -εξκελεπηηθή πξνζέγγηζε πεδνύ ινγνηερληθνύ θεηκέλνπ Αριάγνη ηξαηή Σζίξθα Γηδαθηηθνί ζηόρνη Αλακέλεηαη από ηνπο καζεηέο λα είλαη ζε ζέζε: Να επηζεκαίλνπλ ηηο δύν νπηηθέο γσλίεο κέζα από ηηο νπνίεο παξνπζηάδεηαη ζην απόζπαζκα ην ζέκα ησλ ζρέζεσλ παξνίθσλ θαη ηζαγελώλ. Να δηαγξάθνπλ ην ήζνο ησλ βαζηθώλ πξνζώπσλ, όπσο απηό πξνβάιιεηαη κέζα από ηα ιόγηα θαη ηηο πξάμεηο ηνπο. Να εληνπίδνπλ ηνπο αθεγεκαηηθνύο ηξόπνπο θαη ηερληθέο ηνπ ζπγγξαθέα, ζηνηρεία ηεο ξεαιηζηηθήο ηέρλεο ηνπ θαη γεληθόηεξα ηεο εθθξαζηηθήο ηνπ. Να θαηαλννύλ ηελ θνζκναληίιεςε πνπ εθθξάδεηαη κέζα από ην έξγν θαη, παξάιιεια, λα εθθέξνπλ θξηηηθή άπνςε γηα ην ζέκα ησλ θπιεηηθώλ πξνθαηαιήςεσλ, όληαο θαη νη ίδηνη κέιε κηαο πνιππνιηηηζκηθήο θνηλσλίαο. Μέζα πιηθά Γηδαθηηθό εγρεηξίδην (ΚΝΛ Γ Λπθείνπ, ζ , ΟΔΓΒ) Φύιιν εξγαζίαο Πίλαθαο / θπιιάδην κε θύξηα ζεκεία Παξάιιεια θείκελα αλαθνξέο: Η Πόλις ηνπ Κ.Π. Καβάθε, Ζάβαλη Μάικω ηνπ Σηξ. Μπξηβήιε, Ματωμένα Χώματα ηεο Γ. Σσηεξίνπ, πξνθεηείεο Παιαηάο Γηαζήθεο. Μεζνδνινγία δηδαζθαιίαο Γηαινγηθή καηεπηηθή δηεξεπλεηηθή ζπλεξγαηηθή. Έκθαζε ζε θεηκελνθεληξηθή αθεγεκαηνινγηθή πξνζέγγηζε ηνπ θεηκέλνπ. Οξγάλωζε ηάμεο Δληαία - ζπλεηαηξηζηηθή Πνξεία δηδαζθαιίαο Λίγα εξγνβηνγξαθηθά ζηνηρεία γηα ηνλ ζπγγξαθέα θαη έληαμή ηνπ ζηε κεηαπνιεκηθή γεληά. Έληαμε απνζπάζκαηνο ζην επξύηεξν ζύλνιν (ηελ ηξηινγία Αθπβέξλεηεο Πνιηηείεο) θαη ζην εηδηθόηεξν (ην δεύηεξν βηβιίν ηεο ηξηινγίαο, Αριάγνη) Μεγαιόθσλε αλάγλσζε ηνπ εηζαγσγηθνύ ζεκεηώκαηνο από καζεηή θαη ηνπ θεηκέλνπ από ηνλ εθπαηδεπηηθό. Αδξνκεξήο απόδνζε πεξηερνκέλνπ. Δληνπηζκόο θαη θαηαγξαθή δνκηθώλ ζηνηρείσλ: ζέκα, πξόζσπα, ρώξνο θαη ρξόλνο (βι. θύξηα ζεκεία). 1

2 Δπηζήκαλζε ησλ ζθεληθώλ ελνηήησλ θαη αθνινύζσο λνεκαηηθή θαη εθθξαζηηθή δηεξεύλεζε θάζε ζθελήο. Η επεμεξγαζία γίλεηαη - από θνηλνύ κε όιε ηελ ηάμε 1 - κέζα από ζρνιηαζκό, ζπδήηεζε, ππνγξάκκηζε βαζηθώλ ζεκείσλ θαη ηεθκεξίσζε απαληήζεσλ κε βάζε ην απόζπαζκα. Γηα θάζε ελόηεηα επηζεκαίλεηαη ην ηη παξνπζηάδεηαη θαη ην πώο: o Α ελόηεηα: θπιεηηθέο πξνθαηαιήςεηο γηα ηνπο αξαπάδεο κέζα από ηα ιόγηα ηνπ Γηνλύζε θαη Σηακάηε Σαξίδε (παηέξα θαη γηνπ), θαζώο θαη κηα ζεσξεηηθή ζθνπηά θαη ηδενινγία γηα έλα ελσκέλν εξγαηηθό θίλεκα κέζα από ηα ιόγηα ηνπ μέλνπ, ηνπ Μάλνπ Σηκσλίδε. Όια ηνύηα δίλνληαη κέζα από κηα ξεαιηζηηθή αθήγεζε (ζεαηξηθή ηερληθή, δηάινγνη, αλαδξνκηθέο αθεγήζεηο Γηνλύζε θαη Μάλνπ). o Β ελόηεηα: ε Αξηάγλε αλεζπρεί γηα ηηο δηαρσξηζηηθέο ηάζεηο πνπ εθθξάζηεθαλ ζηελ πξώηε ζθελή θαη πξνθεηεύεη ηελ επηθείκελε θαηαζηξνθή. Ωο απάληεζε ζηηο θπιεηηθέο πξνθαηαιήςεηο θαηαζέηεη κηα άκεζε αλζξώπηλε εκπεηξία κέζα από ηελ νπνία πξνβάιιεηαη ην εζηθό αλάζηεκα ελόο αξάπε, ηνπ Γηνύλεο, πνπ ζε κηα θξίζηκε θαηάζηαζε ζώδεη ην παηδί ηεο. Η Αξηάγλε δίλεη καζήκαηα αλζξσπηζκνύ θαη δείρλεη ηηο βαζηθέο αιήζεηεο ηεο δσήο. Απηά παξνπζηάδνληαη κέζσ ελόο λνεξνύ κνλνιόγνπ κε αξρηηεθηνληθή δηάξζξσζε, ζηνλ νπνίν θαηέρεη θεληξηθή ζέζε ε αλαδξνκηθή αθήγεζε γηα ην πεξηζηαηηθό κε ηνλ Γηνύλεο. Πεξαηηέξσ, νη καζεηέο ζρνιηάδνπλ ηηο δηαθνξεηηθέο ζηηο δύν ζθελέο νπηηθέο γσλίεο κέζα από ηηο νπνίεο παξνπζηάδεηαη ην ζέκα ησλ ζρέζεσλ παξνίθσλ θαη ηζαγελώλ εθθξάδνληαο, παξάιιεια, θαη ηηο πξνζσπηθέο ηνπο απόςεηο γηα ηνλ ξαηζηζκό θαη ηηο θπιεηηθέο πξνθαηαιήςεηο. Δκβαζύλνπλ αθόκε πεξηζζόηεξν ζηα λνήκαηα θαη ηνπο ζπκβνιηζκνύο πνπ δηαηξέρνπλ ην θείκελν κέζα από δηαθεηκεληθέο αλαθνξέο (βι. πην θάησ) θαη παξαιιειηζκνύο κε ζύγρξνλεο θαηαζηάζεηο. Σθηαγξαθνύλ, επίζεο, ην ήζνο ησλ βαζηθώλ πξνζώπσλ (Αξηάγλεο, Γηνκήδε, Γηνύλεο), όπσο απηό πξνβάιιεηαη κέζα από ηα ιόγηα θαη ηηο πξάμεηο ηνπο. Γηαθεηκεληθή πξνζέγγηζε - δηαθεηκεληθέο αλαθνξέο γίλνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επεμεξγαζίαο θαη εκβάζπλζεο ζηα αθόινπζα: Η Πόλις ηνπ Κ.Π. Καβάθε, Ζάβαλη Μάικω ηνπ Σηξ. Μπξηβήιε, Ματωμένα Χώματα ηεο Γ. Σσηεξίνπ, πξνθεηείεο Παιαηάο Γηαζήθεο. Αλαθεθαιαίσζε αλαζύλζεζε θαη ζπλνιηθή εθηίκεζε θεηκέλνπ. Αλάζεζε θαη νίθνλ εξγαζηώλ, θαηά πξνηίκεζε ζπλζεηηθώλ δεκηνπξγηθώλ (π.ρ. ην ζέκα γηα αλάπηπμε από ηε ζ. 171 ηνπ βηβιίνπ ηνπο). 1 Δλαιιαθηηθά κπνξεί λα δνζεί θύιιν εξγαζίαο κέζσ ηνπ νπνίνπ ζα δηεξεπλήζνπλ νη καζεηέο - ζπλεξγαδόκελνη αλά δύν ή ζε νκάδεο - βαζηθά ζεκεία ηνπ θεηκέλνπ. 2

3 ΚΤΡΙΑ ΗΜΔΙΑ ΤΛΗ Δίδνο Απόζπαζκα από ην κπζηζηόξεκα Αριάγνη, πνπ απνηειεί ην δεύηεξν βηβιίν ηεο ηξηινγίαο Αθπβέξλεηεο Πνιηηείεο. Γνκηθά ζηνηρεία Θέκα: νη εξγαζηαθέο θαη αλζξώπηλεο ζρέζεηο Διιήλσλ παξνίθσλ θαη ηζαγελώλ ζηελ Αίγππην, ζηα ρξόληα ηνπ Β Παγθνζκίνπ. Φώξνο: ην ζπίηη κηαο ειιεληθήο νηθνγέλεηαο (Αξηάγλεο) ζην Κάηξν. Φξόλνο: ζηα ρξόληα ηνπ Β Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ ( ). Πξόζσπα: ζε πξώην πιάλν ε Αξηάγλε (κέζσ απηήο δηαγξάθεηαη θαη ν Γηνύλεο ζε δεύηεξν πιάλν), ν ζύδπγόο ηεο Γηνλύζεο Σαξίδεο, ν γηνο ηεο Σηακάηεο θαη ν θηινμελνύκελόο ηνπο Μάλνο Σηκσλίδεο. Κνκπάξζνη: ηα άιια κέιε ηεο νηθνγέλεηαο. θεληθέο ελόηεηεο A. Οηθνγελεηαθή ζθελή (ζ , «Γηα ράξε δελ έιεγε ηίπνηα»). B. Μνλόινγνο Αξηάγλεο (ζ ,«η βξνρή δπλάκσζε Τίπνηα!»). Παξνπζίαζε ζέκαηνο (δηαθνξνπνίεζε νπηηθήο ζηηο δύν ζθελέο) A. Οη ζρέζεηο παξνίθσλ θαη ηζαγελώλ κέζα από κηα ζεσξεηηθή ζθνπηά - θπξηαξρία θαλαηηζκνύ, ηδενιεςίαο θαη δηαρσξηζηηθώλ ηάζεσλ. B. Οη ζρέζεηο παξνίθσλ θαη ηζαγελώλ κέζα από κηα άκεζε εκπεηξία (ε ηζηνξία κε ηνλ Γηνύλεο, έλαλ αξάπε ) - θαηάζεζε αλζξσπηζκνύ, απαιιαγκέλνπ από ζπκπιέγκαηα αλαηνιηζκνύ θαη ξαηζηζκνύ. Δθθξαζηηθή ηέρλε πξνζεηηθόηεηα ζπγγξαθέα Παξνπζίαζε ηζηνξίαο κέζα από πνηθίιεο αθεγεκαηηθέο ηερληθέο: αθήγεζε, πεξηγξαθή, ζρόιην, δηάινγν, κνλόινγν θαη εγθηβσηηζκό. Σηνηρεία ξεαιηζηηθήο ηέρλεο ηνπ ζπγγξαθέα: ζεαηξηθή ηερληθή, ζθελνζεηηθέο παξεκβάζεηο, δηάινγνο, πεξηγξαθή ιεπηνκεξεηώλ. Σηελ Α ζθελή θπξηαξρεί ε ξεαιηζηηθή αθήγεζε, ελώ ζηε Β ν λνεξόο κνλόινγνο ηεο Αξηάγλεο (κεηά από ζρόιην ηνπ ζπγγξαθέα). Ο κνλόινγνο ηεο Αξηάγλεο δνκείηαη αξρηηεθηνληθά: εηζαγσγή, πξόδξνκε αθήγεζε, θύξην κέξνο κε αλαδξνκηθή αθήγεζε, επηινγηθή αλαθεθαιαίσζε. Βαζηθνί άμνλεο: α) ε πξόδξνκε αθήγεζε-πξνθεηεία ηεο Αξηάγλεο θαη β) ε αλαδξνκηθή αθήγεζε ηνπ πεξηζηαηηθνύ κε ηελ Οπξαλίηζα, κέζα από ην νπνίν πξνβάιιεη ην εζηθό αλάζηεκα ηνπ Γηνύλεο. Σηνλ κνλόινγν ηεο Αξηάγλεο ζπλερεί θαη ε θσλή ηνπ ζπγγξαθέα πνπ ππνβάιιεη θαη ηελ εξκελεπηηθή θαηεύζπλζε: «ε Αξηάγλε, σο άιιε Αξηάδλε, γίλεηαη ε ζνθή θαξδηά πνπ μεηπιίγεη ην λήκα γηα λα βγεη θαλείο από ηνλ ιαβύξηλζν ησλ πνιηηηθώλ θαη θπιεηηθώλ πξνθαηαιήςεσλ θαλεξώλεη ζε όζνπο βξίζθνληαη ζε ζύγρπζε θξελώλ ηηο βαζηθέο αιήζεηεο: αμία έρνπλ νη αλζξώπηλεο ζρέζεηο θαη όρη ηα πιηθά αγαζά πνπ ζα πεξηζώζεη θαλείο ηελ ώξα ηεο θαηαζηξνθήο». 3

4 Αλαιπηηθόηεξνο ζρνιηαζκόο θαη εξκελεία ηνπ θεηκέλνπ κέζα από κηα θεηκελνθεληξηθή αθεγεκαηνινγηθή πξνζέγγηζε Αριάγνη ηξαηή Σζίξθα πλνιηθή ζεώξεζε ηξηινγίαο Η ηξηινγία Αθπβέξλεηεο Πνιηηείεο πξαγκαηεύεηαη νξηζκέλα γεγνλόηα ηνπ Β Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ ζηελ Παιαηζηίλε θαη ζηελ Αίγππην θαη θαιύπηεη ηελ πεξίνδν δύν βαζηθά ρξόλσλ, από ην 1942 κέρξη ην 1944 (εμαίξεζε απνηειεί ην επηινγηθό κέξνο πνπ ηνπνζεηείηαη ζηε Θεζζαινλίθε ηνπ 1954). Τα ηξία βηβιία (Η Λέζτη , Αριάγνη , Η Νστηερίδα ) απεηθνλίδνπλ ηξεηο δηαθνξεηηθέο θάζεηο ελόο ζπλόινπ ρξνληθά θαη ηζηνξηθά πξνζδηνξηζκέλνπ, ρσξίο ηνύην λα ζεκαίλεη όηη ζπλζέηνπλ έλα ηζηνξηθό κπζηζηόξεκα. Δίλαη έλα κπζηζηόξεκα-πνηακόο (γαιι. roman-fleuve) πνπ εθηείλεηαη ζε 1000 πεξίπνπ ζειίδεο θαη απνηειεί έλα πνιύρξσκν κσζατθό: παξειαύλεη έλα πιήζνο θόζκσλ δηαθνξεηηθήο εζλόηεηαο, ρξώκαηνο, ηδενινγίαο θαη λννηξνπίαο. Σπληαηξηάδεη ηε ξεαιηζηηθή αλαπαξάζηαζε κε ό,ηη θαιύηεξν ηνπ κνληεξληζκνύ: θαηάηκεζε ηνπ αθεγεκαηηθνύ ρσξνρξόλνπ, πνιπεζηηαθή εθδίπισζε ηνπ κύζνπ, πνηθίινη αθεγεκαηηθνί ηξόπνη πνπ θιηκαθώλνληαη από ηνλ ξεαιηζκό σο ηε θαληαζίσζε θαη ηνλ εζσηεξηθό κνλόινγν, ελώ παξάιιεια ηζρύεη ε ελαιιαζζόκελε ρξήζε ησλ ξεκαηηθώλ πξνζώπσλ. Η πνιπεζηηαθή αθήγεζε επηηξέπεη ζηνλ ζπγγξαθέα λα δηεηζδύζεη ζηελ νπζία ησλ πξαγκάησλ θαη παξάιιεια λα δακάζεη ην ζύλζεην πιηθό ηνπ. Αμηνπνηεί θπξίσο ηελ εζσηεξηθή εζηίαζε, ε νπνία είλαη κεηαβιεηή (ε ηζηνξία πεξλά κέζα από ηε ζπλείδεζε πνιιώλ πξνζώπσλ) θαη θάπνηε πνιιαπιή (θάπνηα γεγνλόηα θσηίδνληαη από ηε ζθνπηά δηαθνξεηηθώλ πξνζώπσλ). Σπλνιηθά, ηα δξώκελα θσηίδνληαη κέζα από ην βιέκκα επηά δηαθνξεηηθώλ αθεγεκαηηθώλ πξνζώπσλ, ηέζζεξα από ηα νπνία είλαη γπλαίθεο. Δθηόο από ηελ ηξηινγία ησλ βηβιίσλ, ζην έξγν ππάξρεη ηξηινγία ζεκάησλ (έξσηαο, πνιηηηθή, Ιζηνξία), ηξηινγία πξνζώπσλ (Έιιελεο, Δπξσπαίνη, Αλαηνιίηεο), ηξηινγία ρώξνπ (ε Ιεξνπζαιήκ, ην Κάηξν θαη ε Αιεμάλδξεηα ζπλζέηνπλ αληίζηνηρα ην ηνπηθό θόλην ησλ ηξηώλ βηβιίσλ) θαη ηξηινγία αθεγήζεσλ (ζε πξώην πξόζσπν, ζε δεύηεξν - εζσηεξηθόο κνλόινγνο θαη ζε ηξίην). Ο Τζίξθαο, βαζηά πνιηηηθνπνηεκέλν άηνκν, δελ είλαη απιώο έλαο αληηθεηκεληθόο ή νπδέηεξνο παξαηεξεηήο. Τν έξγν ηνπ εθθξάδεη νξηζκέλε θνζκναληίιεςε, όκσο, αλ θαη έρεη ραξαθηεξηζηεί σο ηξίηνκν πνιηηηθό κπζηζηόξεκα, σζηόζν ν βαζύο αλζξσπηζκόο πνπ ην δηαηξέρεη ην πξνθπιάγεη από ηηο παγίδεο ηνπ ζνζηαιηζηηθνύ ξεαιηζκνύ («ηξηπιή θπςέιε αλζξώπηλσλ κειηζζώλ» απνθαιεί ην έξγν ν Φξ. Μειηώλεο). Η πνιπεζηίαζε εμάιινπ βνεζά ηνλ ζπγγξαθέα λα κεηνπζηώζεη ηελ ηδενινγία ζε ηέρλε. Ο ζπγγξαθέαο επηηπγράλεη ζηελ ηξηινγία ηνπ ηελ αξκνληθή ζύδεπμε Ιζηνξίαο θαη κπζνπιαζίαο, ε νπνία πξαγκαηώλεηαη πεξηζζόηεξν ζην δεύηεξν βηβιίν (Αριάγνη), θαζώο ζην πξώην πξνέρνπλ νη λενηεξηθνί πεηξακαηηζκνί ηεο αθήγεζεο, ελώ ζην ηξίην βαξαίλεη θάπνηε ε ηζηνξηθή πιεξνθόξεζε. 4

5 ρνιηαζκόο ηνπ απνζπάζκαηνο Έληαμε ζην όινλ: Απόζπαζκα από ην δεύηεξν βηβιίν (Αριάγνη) ηεο ηξηινγίαο Ακσβέρνηηες Πολιηείες. Η ππόζεζε ηεο «Αξηάγλεο» θαιύπηεη ην ρξνληθό δηάζηεκα από ηνλ Γεθέκβξε ηνπ 1942 κέρξη ην θαινθαίξη ηνπ 1943 θαη θιείλεη κε ηε δξακαηηθή πνξεία ησλ ειιεληθώλ ζηξαηεπκάησλ ζηελ έξεκν ηεο Σπξίαο. Σε αιιεπάιιεινπο θύθινπο όκσο καο δίλεη ηε δσή ησλ Διιήλσλ θαη ησλ ηζαγελώλ ζην Κάηξν, θαζώο θαη ηηο κεηαμύ ηνπο ζρέζεηο. Η Αξηάγλε (ην όλνκα απνηειεί λαμηώηηθε πξνθνξά ηνπ Αξηάδλε), γεληθόηεξα ζηνλ νκόηηηιν ηόκν, ιεηηνπξγεί ζε δύν επίπεδα κε ζαθή ηε κπζνινγηθή παξαπνκπή: γίλεηαη ν νδεγόο γηα λα βγεη ν Μάλνο από ηνλ Λαβύξηλζν ηεο αξάπηθεο ζπλνηθίαο όπνπ έρεη ραζεί, αιιά θαη ν νδεγόο γηα όινπο εθείλνπο πνπ ράζεθαλ ζηνπο ιαβύξηλζνπο ησλ πνιηηηθώλ αληηπαξαζέζεσλ. Σύκθσλα κε ηνλ ίδην ηνλ Τζίξθα, ε Αξηάγλε είλαη ε ιατθή ζνθία πξνζσπνπνηεκέλε πνπ εθθξάδεη ηε ζπκπάζεηα γηα ηνλ θησρόθνζκν, είλαη ε «ζνθή θαξδηά» κέζα ζηε «ζύγρπζε θξελώλ» πνπ θπξηαξρεί. ΑΦΗΓΗΜΑΣΙΚΟ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ: Η ππόζεζε εθηπιίζζεηαη ζην Κάηξν, ζην ζπίηη κηαο ειιεληθήο νηθνγέλεηαο, θαηά ηα ρξόληα ηνπ Β Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ, κέζα από δύν ζθεληθέο ελόηεηεο (α. νηθνγελεηαθή ζθελή, ζ θαη β. κνλόινγνο Αξηάγλεο, ζ ). Αξρηθά, παξνπζηάδεηαη ε ζπδήηεζε γύξσ από ην ηξαπέδη ηεο θηινμελίαο πνπ παξαζέηεη ε «Κπξά» ηνπ ζπηηηνύ Αξηάγλε Σαξίδε ζε έλαλ μέλν, ηνλ Μάλν Σηκσλίδε. Η ζθελή αληηθαηνπηξίδεη ηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο αλάκεζα ζηνπο Έιιελεο θαη ηνπο ληόπηνπο, αιιά θαη ηηο θνηλσληθνπνιηηηθέο εμειίμεηο πνπ δηαγξάθνληαη γηα ην «εγγύο» κέιινλ. Σε δεύηεξε θάζε έρνπκε ηελ παξνπζίαζε ηεο Αξηάγλεο πνπ έρεη δηαθνξεηηθή λννηξνπία θαη ζηάζε γηα ην ζέκα. Γεληθά: Σην απόζπαζκα πξνβάιιεη ην ζέκα ησλ ζρέζεσλ παξνίθσλ ηζαγελώλ κέζα από δύν νπηηθέο γσλίεο: Α) Μία ζεσξεηηθή ζθνπηά όπνπ εκπιέθνληαη πξνθαηαιήςεηο θαη θαλαηηζκνί (ζπδήηεζε Μάλνπ Σηκσλίδε θαη Γηνλύζε Σαξίδε). Β) Μία άκεζε νπηηθή πνπ δηακνξθώλεηαη από βαζηέο αλζξώπηλεο εκπεηξίεο (κνλόινγνο Αξηάγλεο). ΑΦΗΓΗΣΗ: Ιζρύεη ε μεηαβληηή εζφηερική εζηίαζη, θαζώο ε ηζηνξία δίλεηαη κέζα από ηελ νπηηθή γσλία πνιιώλ πξνζώπσλ. Τα πξόζσπα απηναπνθαιύπηνληαη ρσξίο λα είλαη απαξαίηεηε ε κεζνιάβεζε ηνπ εμσηεξηθνύ αθεγεηή. Ο αλαγλώζηεο εγθαζίζηαηαη ζηε ζθέςε ησλ πξνζώπσλ. Σην απόζπαζκα αθνύγεηαη ε θσλή ηξηώλ αθεγεηώλ: ηνπ αλώλπκνπ αθεγεηή, ηνπ Γηνλύζε Σαξίδε θαη ηεο Αξηάγλεο. Φαξαθηεξηζηηθή είλαη ε αθήγεζε ηνπ θαζελόο: α) Αθεγεηήο: αθεγεηήο πξώηνπ βαζκνύ, ηνπνζεηείηαη έμσ από ηελ ηζηνξία πνπ δηεγείηαη, δελ κεηέρεη θαζόινπ ζ απηήλ. Αθεγείηαη ζε ηξίην γξακκαηηθό πξόζσπν θαη ζε ρξόλν παξειζνληηθό («γηα ράξε ηνπ μέλνπ ε Αξηάγλε καγείξεςε», «ηνλ ππνδέρηεθε»). Παξαθνινπζεί από θνληά ηνπο ςπρηθνύο θξαδαζκνύο ησλ εξώσλ θαη αθήλεη λα θπξηαξρήζνπλ ην βιέκκα, νη αληηιήςεηο θαη νη αηζζήζεηο ηνπο. Κξαηεί δηαθξηηηθή ζηάζε, δελ ππνζθάπηεη νύηε αλαηξέπεη ηνλ θόζκν ησλ ραξαθηήξσλ ηνπ. 5

6 Γελ είλαη παληνγλώζηεο, θαζώο νηηδήπνηε γηα ηνπο ήξσεο πξνθύπηεη από ηελ εξκελεία πνπ θάλεη ν ίδηνο ν αλαγλώζηεο γηα ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο. β) Αξηάγλε: αθεγεηήο δεπηέξνπ βαζκνύ, δηεγείηαη ζε πξώην πξόζσπν θαη θηλείηαη ζε όια ηα ρξνληθά επίπεδα (παξόλ παξειζόλ κέιινλ). Υπνθαζηζηά ηελ έιιεηςε ελόο ηζαγελνύο εζηηαζηή, αληηπξνζσπεύεη κηα ζεηηθή καηηά πξνο ην ηζαγεληθό ζηνηρείν. Καηαξγεί ηα ζπκπιέγκαηα αλαηνιηζκνύ θαη ξαηζηζκνύ, είλαη απαιιαγκέλε από ηδενινγηθά λεθειώκαηα. γ) Γηνλύζεο: αθεγεηήο δεπηέξνπ βαζκνύ, δηεγείηαη ζε πξώην πξόζσπν θαη ζε ρξόλν παξειζνληηθό (αλαδξνκή) ηελ ηζηνξία γηα ηελ απεξγία πνπ ν ίδηνο νξγάλσζε (ζ «Τελ απεξγία εγώ ηελ νξγάλσζα έπεζα θάησ», «Με ζπκβηβαζκό Ήηαλ δηθνί καο ππεξέηεο»). Οη αθεγήζεηο ηόζν ηνπ Γηνλύζε όζν θαη ηεο Αξηάγλεο ζηελ νπζία ζπληζηνύλ μεηαδιήγηζη, εγθηβσηηζκέλε δειαδή αθήγεζε, εθόζνλ πξόθεηηαη γηα άιιεο ηζηνξίεο κε δηαθνξεηηθό αθεγεκαηηθό πεξηερόκελν, όπνπ κεηέρνπλ όκσο θαη νη ίδηνη. ρεκαηηθά: Αθεγεηήο: αθεγεηήο α βαζκνύ Μεηαδηήγεζε Γηνλύζε θαη Αξηάγλεο Γηνλύζεο, Αξηάγλε: αθεγεηέο β βαζκνύ ΑΦΗΓΗΜΑΣΙΚΟΙ ΣΡΟΠΟΙ ΚΑΙ ΣΔΥΝΙΚΔ: Ο ζπγγξαθέαο ρξεζηκνπνηεί πνηθίιεο αθεγεκαηηθέο ηερληθέο: αθήγηζη, περιγραθή, ζτόλιο, διάλογο, μονόλογο και εγκιβφηιζμό. Η ιεπηνιόγνο ηέρλε ηνπ ζπγγξαθέα θαίλεηαη ζηελ παξνπζίαζε ησλ λεπηομερειών ώζηε λα πξνθύπηεη ν δεισηηθόο ηνπο ξόινο. Σηε ζθελή ηνπ ηξαπεδηνύ, γηα παξάδεηγκα, νη ιεπηνκέξεηεο ηεο δίλνπλ ελάξγεηα, ηελ θάλνπλ αηζζεηή, αιιά θαη δειώλνπλ παξάιιεια ηελ θνηλσληθννηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο νηθνγέλεηαο (ζ : «καγείξεςε κνζραξάθη ιεκνλάην ην θξέαο δεπηεξηάηηθα ήηαλε γηα ράξε ηνπ μέλνπ», «Τν ηξαπέδη ήηαλ ζηξσκέλν ζην βάζνο ηνπ αληξέ έλαο θίηξηλνο θιαδσηόο κνπζακάο ρξεζίκεπε γηα ηξαπεδνκάληειν», «ην παιηό ηνπ Νίθνπ γεκάην κειαληέο απ ηνλ θαηξό πνπ ην θνξνύζε ν Μηράιεο»). Πξόθεηηαη γηα κηα ιατθή νηθνγέλεηα ρσξίο πνιιέο νηθνλνκηθέο δπλαηόηεηεο. Η ηέρλε ηνπ ζπγγξαθέα θαίλεηαη θαη ζηελ αλάδεημε ησλ ραξαθηήξσλ κέζα από ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο, από ην δηάινγν ή ην κνλόινγό ηνπο, ζηνηρείν δεισηηθό ηεο ρεαλιζηικής ηετνοηροπίας ηνπ θεηκέλνπ. Από ην απόζπαζκα αλαδεηθλύνληαη δύν έμνρεο ιατθέο κνξθέο, ηεο Αξηάγλεο ζε πξώην πιάλν θαη ηνπ Γηνύλεο ζε δεύηεξν, νη νπνίεο απνηεινύλ ηαπηόρξνλα θαη ηηο πην ζηέξεεο κνξθέο ζηνλ θόζκν ηεο ηξηινγίαο. 6

7 Ο Γηνύλεο απνηειεί ην αληίζηνηρν ηεο Αξηάγλεο, αιιά είλαη πην πξσηόγνλνο. Η θηιία ηεο Αξηάγλεο θαη ηνπ Γηνύλεο απνηειεί έλδεημε ηεο θνηλήο κνίξαο ησλ θησρώλ ηνπ παξνηθηαθνύ ειεληζκνύ. ηοιτεία θεαηρικής ηετνικής (δηάινγνη, ιεπηνκέξεηεο αθήγεζεο, πεξηνξηζκέλνο ξόινο ακέηνρνπ αθεγεηή) είλαη θαηάζπαξηα ζην θείκελν. Μαζηνξηθά ηνπνζεηεκέλεο είλαη θαη νη ζκηνοθεηικές παρεμβάζεις ηνπ ζπγγξαθέα πνπ έρνπλ ιεηηνπξγηθό ξόιν: π.ρ. ζ. 163 «Ο Νίθνο έηξσγε βηαζηηθά γηα λα πξνθηάζεη ηνλ απνγεπκαηηλό θώδσλα»: ν κηθξόο ζα εγθαηαιείςεη γξήγνξα ηε ζθελή, αιιηώο ε παξνπζία ηνπ ζα άθελε έλα πξόζσπν βνπβό. ζ. 164 «Η Αξηάγλε πήξε ην πηάην ηεο θη ύζηεξα θεύγα, ηνπ ιέεη»: θαζπζηεξεί ε ζπδήηεζε κε δηπιό ζθνπό, λα δεισζεί αθ ελόο ε ακεραλία ησλ πξνζώπσλ θαη λα πξνθύςεη αθ εηέξνπ αβίαζηα ε ζπδήηεζε. ζ. 164 «Δζείο ηη πήξαηε γηα ηε ζθαίξα πνπ θάγαηε;»: ε εξώηεζε ηνπ Μάλνπ πξνο ην Γηνλύζε θαηεπζύλεη ηε ζπδήηεζε πξνο ην θέληξν ηεο, εθόζνλ κε ηελ αθήγεζε ηεο απεξγίαο - πνπ έγηλε γηα ηελ εθδίσμε ησλ ηζαγελώλ - ζα δεισζεί μεθάζαξα ν θπιεηηθόο δηαρσξηζκόο. ζ. 167 «-Δζύ, Κπξά, ηη ιεο; ηελ πείξαμε ν Γηνλύζεο.»: κε ηελ πεηξαθηηθή εξώηεζε ηνπ Γηνλύζε, ν ζπγγξαθέαο θέξλεη ζην πξνζθήλην ηελ Αξηάγλε πνπ ζα πάξεη πξσηαγσληζηηθό ξόιν ζηε ζπλέρεηα θαη ζα δώζεη θαη ηελ «απάληεζε» ζηα ιερζέληα. ζ. 168 «Θα ιέηε: κάλα, θαη ηνύηε ηε ιεθάλε, πίζσ καο ζα ηελ αθήζνπκε;»: ζθόπηκε ππνζεηηθή εξώηεζε γηα ηε ιεθάλε, ώζηε λα απνηειέζεη απηή αθνξκή γηα ηελ αθήγεζε ηεο εκπεηξίαο κε ηελ αηκνξξαγία ηεο Οπξαλίηζαο (θαη βέβαηα ηελ αλζξσπηζηηθή ζηάζε ηνπ Γηνύλεο, ελόο αξάπε ). Αμίδεη εδώ λα ζεκεησζεί όηη ε ιέμε λεκάνη αλαθέξεηαη νθηώ θνξέο - κε ηελ όγδνε κάιηζηα αλαθνξά ηεο μεθηλά ε επηινγηθή αλαθεθαιαίσζε. Γηάξζξωζε θεηκέλνπ θαη αθεγεκαηηθνί ηξόπνη: α) Ρεαλιζηική αθήγηζη (ζ : «Γηα ράξε ηνπ μέλνπ δελ έιεγε ηίπνηα») νηθνγελεηαθή ζθελή κε ηε ζπκκεηνρή ελόο μέλνπ, ζπδήηεζε γύξσ από ηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο Διιήλσλ Αηγππηησηώλ θαη ηζαγελώλ. Ο ζπγγξαθέαο παξαηεξεί ηα αληηθείκελα θαη ηα πεξηγξάθεη, παξαηεξεί ηε ζπκπεξηθνξά ησλ πξνζώπσλ θαη ηελ θαηαγξάθεη καδί κε ηα ιόγηα πνπ αληαιιάζζνπλ. Από ηελ εξκελεία ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπο πξνθύπηεη ν,ηηδήπνηε γηα ην ραξαθηήξα, ηηο ζθέςεηο θαη ηα αηζζήκαηά ηνπο. β) τόλιο αθηγηηή (ζ. 167: «Μάηηα πνπ ζε θνηηνύλε πνπ καιώλνπλε») γηα ην ζησπειό αιιά εύγισηην βιέκκα ηεο Αξηάγλεο πνπ θαηαδηθάδεη όζα άθνπζε πξηλ. γ) Νοερός μονόλογος ηης Αριάγνης (ζ : «Η βξνρή δπλάκσζε Καη δίρσο απηά ηη παίξλεηε καδί ζαο; Τίπνηα!») - παξνπζίαζε γεγνλόησλ πνπ αληηθαηνπηξίδνπλ ηε λννηξνπία ηεο Αξηάγλεο ε νπνία πξνζδηνξίδεη ην είδνο ησλ πξναλαθεξζέλησλ ζρέζεσλ θαη πνπ πξέπεη λα είλαη ζρέζεηο αλζξσπηάο. Ο κνλόινγνο ζπκίδεη αλάινγνπο κνλνιόγνπο ιατθώλ γπλαηθώλ ηεο ινγνηερλίαο καο (πξβι. Ζάβαλη Μάικω από ην έξγν ηνπ Σηξ. Μπξηβήιε Η Ζωή εν Τάφω). Γελ ππάξρνπλ εμσηεξηθά δεισηηθά ζεκεία ηνπ κνλνιόγνπ (π.ρ. εηζαγσγηθά). Απέρεη από ηνλ θιαζηθό εζσηεξηθό κνλόινγν, εθόζνλ δελ ηζρύεη εδώ ε εμάξζξσζε ηνπ ιόγνπ, ε απνπζία ζηίμεο θαη ε θαηάιπζε ηνπ αθεγεκαηηθνύ ρξόλνπ. 7

8 Πξνθύπηεη ε εληύπσζε όηη ν ζπγγξαθέαο κηιάεη γηα ινγαξηαζκό ηεο Αξηάγλεο, θαζώο από ην ζρόιην ηνπ αθεγεηή κεηαβαίλνπκε ζε όζα ζθέπηεηαη ή ιέεη κέζα ηεο ή ζα ήζειε λα πεη ή ιέεη ε Αξηάγλε ζε πξώην πξόζσπν. Πξόθεηηαη γηα πιαζηό κνλόινγν, κε αξζξσκέλν, γηα έλα δείγκα «δηάθαλσλ ζθέςεσλ». Γίλεηαη κηα θαηάδπζε από ηελ επηθάλεηα ησλ πνιηηηθώλ αληηπαξαζέζεσλ, πνπ πξνεγήζεθαλ, ζηηο άκεζεο αλζξώπηλεο εκπεηξίεο. Ο αλείπσηνο απηόο ιόγνο είλαη ε βνπβή απάληεζε ηεο Αξηάγλεο ζηελ πεηξαρηηθή εξώηεζε ηνπ άληξα ηεο (ζ. 167: «Δζύ, Κπξά, ηη ιεο;») θαη γεληθά ζηε ζπδήηεζε πνπ πξνεγήζεθε -θαηά ηελ νπνία ηόζν ν ζύδπγόο ηεο Γηνλύζεο όζν θαη ν γηνο ηεο Σηακάηεο αλαθέξνληαη ππνηηκεηηθά ζηνπο «αξαπάδεο» (ζ. 165 «γνκάξηα», ζ, 166 «ν ληόπηνο ζέιεη θνπξκπάηζη»). Δθθξάδεη ηηο αλεζπρίεο ηεο γηα ην πνύ ζα νδεγήζνπλ απηέο νη δηαρσξηζηηθέο ηάζεηο πνπ πεξλνύλ κάιηζηα από γεληά ζε γεληά (ζ. 167: «Αρ, παηδί κνπ Σηακάηε αρ θύξε ηνπο εζύ πνπ ηνπο ηα έκαζεο απηά Γηαηί ινηπόλ ζθάβεηε έλα ραληάθη θαη ρσξίδεζηε; Πνύ ζα ζαο βγάινπλ απηά ηα κπαιά;»). Οη απαλσηέο ηεο εξσηήζεηο («Γηαηί γνπκάξηα; Γηαηί θνπξκπάηζη;») καο πξνδηαζέηνπλ επλντθά θαη δείρλνπλ αθ ελόο ηε λννηξνπία ηεο θαη αθ εηέξνπ ηελ ςπρηθή ηεο ηαξαρή γηα όζα άθνπζε ζρεηηθά κε ηνπο ηζαγελείο. Γόκεζε κνλνιόγνπ Αξηάγλεο (ζ ): Σην ειζαγφγικό μέρος μεθηλά από ηηο έγλνηεο γηα ηα παηδηά ηεο, κηθξέο θαη κεγάιεο (ζ. 167 «Η βξνρή δπλάκσζε Τξέκσ»), έγλνηα γηα ην αλ βξέρεηαη ην παηδί αιιά θαη αγσλία γηα ην πνύ ζα ηνπο βγάινπλ ηα κπαιά πνπ θνπβαινύλ. Τξέκεη, ηέινο, γηα ηε κνίξα όινπ ηνπ παξνηθηαθνύ ειιεληζκνύ, γηα ηε ζπκθνξά πνπ ζα θέξεη ε εθκεηάιιεπζε ησλ ληόπησλ. Πνιύ έληερλα ε θξάζε «ν θόζκνο ζθνηείληαζε» καο πξνδηαζέηεη γηα κηα άιιε επαπεηινύκελε κπόξα πνπ δελ ζα αξγήζεη λα έξζεη. Σηε ζπλέρεηα, ζε κηα πρόδρομη αθήγηζη, πξννησλίδεηαη ηελ «έμνδν» ησλ Διιήλσλ από ηελ Αίγππην (γεγνλόο πνπ έγηλε ην 1956 θαη πνπ έδεζε ν ζπγγξαθέαο), κηιά πξνθεηηθά γηα κηα βηβιηθή θαηαζηξνθή κε θξάζεηο πνπ ζπκίδνπλ ηε γιώζζα ησλ πξνθεηώλ, κηα νξακαηηθή γιώζζα ζε ρξόλν κέιινληα (ζ. 167: «Θα ζεια λα κε δσ Θα έξζεη κέξα Βιέπσ θόζκν λα ζηξηκώρλεηαη ζηηο πξνθπκαίεο Θα ηξηγπξίδεηε ζαλ άηαθνη λεθξνί Δγώ, ζα ιέηε, λα μεξαζεί ην ζηόκα κνπ αλ είπα πνηέ ηέηνην ιόγν» - πξβι. θαη Ματωμένα Χώματα ηεο Γ. Σσηεξίνπ // πξβι. «θνιιεζείε ε γιώζζα ησ ιάξπγγη κνπ»). Η Αξηάγλε δελ θάλεη ππνζέζεηο, είλαη βέβαηε γηα ηελ θαηαζηξνθή πνπ ζα θηάζεη, ηελ βιέπεη κάιηζηα κε ηα ίδηα ηεο ηα κάηηα, όπσο δείρλεη ην ξήκα «Βιέπσ» βαικέλν εκθαληηθά ζε ρξόλν ελεζηώηα. Οη εθθξάζεηο απηέο ππνδειώλνπλ θαη ηελ παξέκβαζε ηνπ ζπγγξαθέα (δελ κπνξεί λα είλαη έηζη ην ιεθηηθό κηαο ιατθήο γπλαίθαο) θαη απνδεηθλύνπλ όηη δελ πξόθεηηαη γηα γλήζην εζσηεξηθό κνλόινγν. Σπλερεί ε θσλή ηνπ ζπγγξαθέα πνπ ππνβάιιεη θαη ηελ εξκελεπηηθή θαηεύζπλζε: αηηία γηα ηελ επηθείκελε θαηαζηξνθή ζεσξεί ε Αξηάγλε ην πλεύκα ηεο θαηαθξόλεζεο πξνο ηνπο ληόπηνπο ην νπνίν πιαλάηαη παληνύ (ιόγνο «γξακκέλνο ζηνλ αέξα, πάλσ ζηνπο ηνίρνπο ησλ ζπηηηώλ, κέζα ζηηο θπιιάδεο πνπ βγάδαηε»). Αγλννύλ όζνη βξίζθνληαη ζ απηή ηε ζύγρπζε ηηο βαζηθέο αιήζεηεο: όηη αμία έρνπλ νη αλζξώπηλεο ζρέζεηο, θαη όρη ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ ζα πάξεη θαλείο καδί ηνπ ηελ ώξα ηεο θαηαζηξνθήο (ζ. 168 «Με ράλεζηε Μηα δσή πνπ έδεζεο δελ ηε βξίζθεηο αιινύ θαη ζα η αλαδεηάο» - πξβι. Η Πόλις ηνπ Κ.Π.Καβάθε). 8

9 Αθνινπζεί ε αθήγεζε κηαο εκπεηξίαο (αναδρομική αθήγηζη) πνπ θαηέρεη θαη ην θέληξν ηνπ κνλνιόγνπ (ζ «Γελ ηε ζπκάζηε ην θνξίηζη καο»). Η Αξηάγλε δελ πξνβάιιεη ζεσξίεο, κηιά κόλν κε ηελ απνδεηθηηθή δύλακε ησλ ίδησλ ησλ πξαγκάησλ θαηαδεηθλύνληαο όηη ε αλζξσπηά δελ έρεη εζληθόηεηα: έλαο ληόπηνο, έλαο αξάπεο, ν Γηνύλεο, ζώδεη ην θνξίηζη ηεο Αξηάγλεο, ηελ Οπξαλίηζα, ζε κηα θξίζε αηκνξξαγίαο πνπ είρε. Σηελ επίθιεζε ηεο Αξηάγλεο πξνο ηνπο ρξηζηηαλνύο λα ζώζνπλ ην παηδί ηεο (ζ. 169 «Σώζηε, ρξηζηηαλνί, ην ράλσ κέζα από ηα ρέξηα κνπ, θσλάδσ») αληαπνθξίλεηαη έλαο κε ρξηζηηαλόο πνπ δελ ηνλ επηθαιέζηεθε, ελώ αθξηβώο έλαο ρξηζηηαλόο (ν ζεξζέκεο ν πηαλίζηαο ν Γεξκαλόο), πνπ ήηαλ καδί κε ηνλ Γηνύλεο, «αγξόλ εγόξαζελ». Σ απηό ην ζεκείν (ζ : «Άλνημα ηα παξάζπξα άζε κε λα ηειεηώζσ ηε δνπιεηά θη ύζηεξα δείξε κε») αμηνζεκείσηε είλαη ε έληαζε ηεο αθήγεζεο πνπ πξνρσξά δηαξθώο απμαλόκελε κε ηελ αλαθνξά ιεπηνκεξεηώλ θαη ηηο ζύληνκεο θξάζεηο («Ώζπνπ λα ην πσ ήηαλ απάλσ Πιαηο, πιαηο ρηππνύζαλ ηα γπκλά ηνπ πόδηα ζηα πέηξηλα ζθαινπάηηα Πνύ ηελ πάεη;»). Μέζα από ηελ αθήγεζε νξζώλεηαη θαη ην εζηθό αλάζηεκα ηνπ Γηνύλεο, ν νπνίνο δελ δηζηάδεη κπξνζηά ζε ηίπνηα πξνθεηκέλνπ λα ζώζεη ην θνξίηζη. Μπξνζηά ζ απηό ην αλζξώπηλν κεγαιείν θαληάδεη αθόκα πην ηαπεηλή θαη κηθξόςπρε ε θπιεηηθή πξνθαηάιεςε ηνπ Γηνλύζε, όπσο θαζξεθηίδεηαη ζηα ιόγηα ηνπ (ζ.170 «-Κη άθεζεο απηόλ ην βξσκάξαπα λα πάξεη ζηελ αγθαιηά ηνπ ην θνξίηζη καο;»). Τειεηώλεη κε κηα ζύληνκε επιλογική ανακεθαλαίφζη («Τε ιεθάλε θαη ηα εηθνλίζκαηα κπνξείηε λα ηα πάξεηε Καη δίρσο απηά ηη παίξλεηε καδί ζαο; Τίπνηα!») πνπ δείρλεη αθξηβώο όηη δελ έρνπλ αμία ηα πξάγκαηα πνπ ζα πεξηζώζεη θαλείο από κηα θαηαζηξνθή. Απηό πνπ κέλεη ηειηθά από έλαλ ηόπν όπνπ έδεζε θάπνηνο, είλαη ό,ηη θιείλεη ν άλζξσπνο κέζα ζηελ θαξδηά θαη ζηε ζύκεζε ζαλ αθξηβό θπιαρηό. «Ο ηόπνο ελ ν άλζξσπνο, ηδη ν ηόπνο ελ γέξεκνο». Ο ΥΡΟΝΟ ΣΗΝ ΑΦΗΓΗΗ: I. Δμωθεηκεληθόο ρξόλνο: Χρόνος πομπού: 1962, έηνο δεκνζίεπζεο ηνπ βηβιίνπ Αριάγνη. Χρόνος γεγονόηφν: Γεθέκβξεο ηνπ 42 κέρξη ην θαινθαίξη ηνπ 43. II. Δζωθεηκεληθόο ρξόλνο (όζνλ αθνξά ην απόζπαζκα): Χρόνος ιζηορίας (ΧΙ): ε ζθελή / ζπδήηεζε γύξσ από ην ηξαπέδη ηεο θηινμελίαο (δεπηεξηάηηθα κεζεκέξη πξηλ από ηνλ απνγεπκαηηλό θώδσλα). Φξνληθά, βξηζθόκαζηε κεηά ηε κάρε ηνπ Δι Αιακέηλ πνπ έγηλε ην Χρόνος αθήγηζης(χα): θαιύπηεη επξύηεξα ρξνληθά πιαίζηα, θαζώο αλαδξνκέο καο κεηαθέξνπλ ζην παξειζόλ θαη κία πξνδξνκηθή αθήγεζε ζην κέιινλ. Α) Υξνληθή ζεηξά γεγνλόηωλ: παξαηεξείηαη ρξνληθή αλαθνινπζία σο πξνο ηε ζεηξά ησλ γεγνλόησλ. Η αθήγεζε θηλείηαη ζε δηάθνξα ρξνληθά επίπεδα (παξόλ παξειζόλ κέιινλ), όπσο παξνπζηάδνληαη ζηε ζπλέρεηα: Αλαδξνκηθή αλαθνξά ηνπ Γηνλύζε ζηε κάρε ηνπ Δι Αιακέηλ, ε νπνία έγηλε ζηηο 23 Οθησβξίνπ ηνπ ζ. 164 «Ώζηε ηξαπκαηίαο ηνπ Αιακέηλ». Αλαδξνκηθή αλαθνξά ηνπ Μάλνπ ζην αηύρεκα πνπ είρε ζηελ Κπξελατθή, θαηά ην 1942 ζ

10 Αλαδξνκηθή αθήγεζε ηνπ Γηνλύζε γηα ηελ απεξγία πνπ νξγάλσζε ζην δαραξνπιαζηείν όπνπ εξγαδόηαλ θαηά ην 1919 ζ. 165 «θαλέλα ρξόλν κεηά πνπ ηέιεησζε ν άιινο πόιεκνο», δειαδή ν Α Παγθόζκηνο, άξα ην Σπλνπηηθή αλαδξνκηθή αθήγεζε ηνπ Μάλνπ γηα ηηο δύν απεξγίεο ησλ θαπλεξγαηώλ, ζηα 1899 θαη ζηα ζ Πξόδξνκε αθήγεζε ηεο Αξηάγλεο γηα ηελ εθδίσμε ησλ Δπξσπαίσλ θαη ηνλ μεξηδσκό ηνπ ειιεληζκνύ ηεο Αηγύπηνπ πνπ έγηλε ην 1956 από ηνλ Αηγύπηην πξόεδξν Νάζεξ - ζ Δθηεηακέλε αλαδξνκηθή αθήγεζε ηεο Αξηάγλεο γηα ηελ θξίζε αηκνξξαγίαο πνπ είρε ε θόξε ηεο Οπξαλία ζηελ παηδηθή ηεο ειηθία [ηώξα δνπιεύεη ζε γξαθείν - βι. ζ.163] ζ : «Ήηαλε λύρηα ηνπ Οθηώβξε από ην απόγεκα ζα γύξηζε από ην ζθνιεηό Θα ηαλε ελληά; Θα ηαλε δέθα μεκεξώκαηα πηα λύρηα κέζα ζην γατδνπξνθαιόθαηξν». ρεκαηηθά: ΥΑ Αλαδξνκέο Σθελή ηξαπεδηνύ Πξνδξνκή (παξειζόλ) (παξόλ) - ΥΙ (κέιινλ) 1899, 1911, , 1942, παηδηθή ειηθία Οπξαλίαο Β) Γηάξθεηα γεγνλόηωλ: Ο ξπζκόο ηεο αθήγεζεο επηηαρύλεηαη θαη έρνπκε περίληυη, ζπλνπηηθή δειαδή αθήγεζε ζε νξηζκέλεο πεξηπηώζεηο (π.ρ. ζηελ αλαθνξά πνπ θάλεη ν Μάλνο γηα ην αηύρεκά ηνπ θαη γηα ηηο δύν απεξγίεο ησλ θαπλεξγαηώλ, θαζώο θαη ζηελ αθήγεζε ηνπ Γηνλύζε «πέξαζαλ έηζη ηξεηο κέξεο»). Η δηάξθεηα είλαη θαλνληθή, έρνπκε δειαδή ζκηνή ζηελ πεξίπησζε ησλ δηαιόγσλ θαη ζε νξηζκέλα αθεγεκαηηθά κέξε, όπσο ζηε ζ. 167 «Η Αξηάγλε ακίιεηε ζθνύπηδε κέζα ηα ςίρνπια». Ο ξπζκόο επηβξαδύλεηαη - θαη ππάξρεη παύζη - ζηηο πεξηπηώζεηο πνπ έρνπκε πεξηγξαθέο θαη απόδνζε ιεπηνκεξεηώλ, ζρόιην ηνπ αθεγεηή θαη ζθελνζεηηθέο παξεκβάζεηο ηνπ ζπγγξαθέα (βι. θαη αθεγεκαηηθέο ηερληθέο, ζ. 3-4). Η επηβξάδπλζε παίξλεη ηε κνξθή ηεο επιμήκσνζης κε ηε δηεμνδηθή αθήγεζε ηεο Αξηάγλεο γηα ηελ θξίζε αηκνξξαγίαο ηεο θόξεο ηεο. Οπζηαζηηθά, νιόθιεξνο ν λνεξόο κνλόινγνο ηεο Αξηάγλεο (ζ ) ζπληζηά επηκήθπλζε. Γ) πρλόηεηα γεγνλόηωλ: έρνπκε μοναδική αθήγηζη, έλα γεγνλόο δειαδή πνπ ζπλέβε κία θνξά ζηελ ηζηνξία, εμηζηνξείηαη κία θνξά ζηελ αθήγεζε. Βαζηθέο πεγέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ: Με το νήμα της Αριάδνης, Φξ. Μειηώλεο, Οη Αθπβέξλεηεο Πνιηηείεο ηνπ Σηξαηή Τζίξθα, Λ. Παπαιενληίνπ, πεξ. Νέα Εποχή, ηρ. 5-6, 1998 ρεδηαζκόο δηδαθηηθήο πξόηαζεο: Μαξία Παπαιενληίνπ Φηιόινγνο 10

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Α.1. Τύπνη αθεγεηή κε θξηηήξην ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ ηζηνξία

Α.1. Τύπνη αθεγεηή κε θξηηήξην ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ ηζηνξία Α.1. Τύπνη αθεγεηή κε θξηηήξην ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ ηζηνξία Υπάξρνπλ δύν θπξίσο πεξηπηώζεηο ζρεηηθά κε ηνλ αθεγεηή: Μπνξεί λα είλαη πξόζσπν ηεο αθήγεζεο, κε πξσηαγσληζηηθό ή δεπηεξεύνληα ξόιν. Μπνξεί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ Α.Να γξάςεηε ηα ηππηθά ζηάδηα ηεο αλαγλώξηζεο ζηελ Οδύζζεηα. Το θέμα της αναγνώρισης είναι συχνό, ιδιαίτερα στις τελευταίες ραψωδίες του έπους, δηλαδή από τότε που ο Οδυσσέας

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ

ΚΕΙΜΕΝΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΕΙΜΕΝΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ Κεφαλληνού Λουκία Το ποτάμι- Αντώνης Σαμαράκης [ I N T E R N A T I O N A L S C H O O L O F A T H E N S ] Αληώλεο Σακαξάθεο Αζήλα 1919- Πύινο Μεζζελίαο 2003 Τν πνηάκη Γραμματολογικά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο 2010-2011 Οκαδηθή εξγαζία Θξεζθεπηηθά Ση 1 Επηκέιεηα: θ.μνπδνύξε Άλλα Γηαηί ζηηο κέξεο καο νη άλζξωπνη δελ έρνπλ θαιέο ζρέζεηο κεηαμύ ηνπο; Σηηο κέξεο καο νη άλζξσπνη δελ έρνπλ θαιέο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ 1 ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ ΝΑΤΠΑΚΣΟΤ Ηκεξνκελία: 10 Ιαλνπαξίνπ 2012 Οη καζεηέο πνπ εξγάζηεθαλ γηα ηελ εξγαζία ζρεηηθά κε ηηο ζπλέπεηεο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

3. Τα ΑΒΓΓ θαη ΔΒΕΖ είλαη ηεηξάγσλα, ΑΔ=2cm θαη ΔΒ=5cm. Τν εκβαδόλ ηνπ γξακκνζθηαζκέλνπ ζρήκαηνο είλαη: είλαη: (Γ) 10

3. Τα ΑΒΓΓ θαη ΔΒΕΖ είλαη ηεηξάγσλα, ΑΔ=2cm θαη ΔΒ=5cm. Τν εκβαδόλ ηνπ γξακκνζθηαζκέλνπ ζρήκαηνο είλαη: είλαη: (Γ) 10 Α, υμναςίου η Κυπριακή Μαθηματική Ολυμπιάδα Απρίλιοσ 0. Πνηνο από ηνπο πην θάησ αξηζκνύο είλαη ν κεγαιύηεξνο; (Α) 0 0 () 00 () ( 0) ( 0) () 0 0 () ( 0) ( 0). Σην πην θάησ ζρήκα νη επζείεο ε θαη ε είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

Master Class 3. Ο Ν.Ζανταρίδης προτείνει θέματα Μαθηματικών Γ Λσκειοσ ΘΕΜΑ 1.

Master Class 3. Ο Ν.Ζανταρίδης προτείνει θέματα Μαθηματικών Γ Λσκειοσ ΘΕΜΑ 1. ΘΕΜΑ. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f : IR IR ηζρύεη + f() f(- ) = γηα θάζε IR. Να δείμεηε όηη f() =, ΙR. Να βξείηε ηελ εθαπηόκελε (ε) ηεο C f πνπ δηέξρεηαη από ην ζεκείν (-,-) 3. Να βξείηε ην εκβαδόλ Δ(α) ηνπ ρωξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου.

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου. ΕΩΜΕΤΡΙ ΛΥΚΕΙΟΥ - ΕΜΔ ΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΣ Ι ΤΗΝ ΛΥΣΗ ΣΚΗΣΕΩΝ ΕΜΔ Πρόηζε Ίζ πολυγωνικά χωρί έχουν ίζ εμβδά Το νηίζηροθο δεν ιζχύει ηλδή δύο ιζοεμβδικά χωρί δεν είνι κηά νάγκη ίζ Εκβδόλ ηεηργώλοσ πιεσράς Εκβδόλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Τρίπολη 06/07/2007 Τα θέμαηα 1-5 είναι σποτρεωηικά και έτοσν ηοσς ίδιοσς (ίζοσς) ζσνηελεζηές βαρύηηηας Το θέμα 6 δίνει επιπλέον βαθμούς με βαρύηηηα 10% για βεληίωζη ηης βαθμολογίας ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ Α. Αεπόβια ικανόηηηα: ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ 1. Φόλλοος ζηα δύο καλάθια: νη αζιεηέο είλαη απέλαληη από ηα ηακπιώ ζε δπν γξακκέο. Οη πξώηνη έρνπλ από κηα κπάια. Με ην ζύλζεκα θάλνπλ θόιιννπ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ Σε όια ηα πξνβιήκαηα πνπ ζα αληηκεηωπίζνπκε, ην ειαηήξην ζα είλαη αβαξέο θαη ζα ηθαλνπνηεί ην λόκν ηνπ Hooke (ηδαληθό ειαηήξην), δειαδή ε δύλακε πνπ αζθεί έλα ηδαληθό ειαηήξην έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ Αγαπεηέ αξρεγέ, Τν λέν ζύζηεκα ησλ playoff πνπ πηινηηθά ζα εθαξκνζηεί ζηε θεηηλή πεξίνδν 2013 14 απνηειεί κηα βειηίσζε ηνπ πθηζηάκελνπ ζπζηήκαηνο πνπ κε επηηπρία εθαξκόζηεθε ζηηο πξώηεο έμη δηνξγαλώζεηο

Διαβάστε περισσότερα

επαξθήο ζηαηηζηηθή ζπλάξηεζε, β) Έζησ η.δ. είλαη αλεμάξηεην ηνπ. Άξα πξόθεηηαη γηα 1 n

επαξθήο ζηαηηζηηθή ζπλάξηεζε, β) Έζησ η.δ. είλαη αλεμάξηεην ηνπ. Άξα πξόθεηηαη γηα 1 n . ΜΑΚΡΑ ΣΟΑ 7 & ΕΘΝ. ΑΝΣΙΣΑΕΩ (ΠΕΙΡΑΙΑ),. ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ 06 Α (ΠΕΙΡΑΙΑ), 3. ΠΤΡΓΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ (ΑΘΗΝΑ). ΣΗΛ 040970,,, www.vtal.gr Επιλεγμένες Ασκήσεις. α) Έζησ η.δ. Ep. Να δεηρζεί όηη ε T,..., ~, 0

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Α/Α : 0_1380 /151 2. ζρνιηθό βηβιίν, ζει. 29: «O παηέξαο ηνπ Γξύιινο ήηαλ εύπνξνο θηεκαηίαο ηεο δεκνθξαηίαο ην 403 π.χ.», «Ο βαζηιηάο Αγεζίιανο παλεγπξηζκνύο»/ ζει.30: «Δύν ηζηνξηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο:

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Πίνακες Σσμβόλων Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Εηζαγσγή ελόο ζηνηρείνπ Αλαδήηεζε ζηνηρείνπ κε δεδνκέλν θιεηδί Άιιεο ρξήζηκεο ιεηηνπξγίεο είλαη: Δηαγξαθή ελόο θαζνξηζκέλνπ ζηνηρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη ΛΤΜΔΝΔ ΑΚΖΔΗ ΣΖΝ ΔΤΡΔΖ ΑΡΥΗΚΖ ΦΑΖ 1. Η αιή αξκνληθή ηαιάλησζε ν εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη ιάηνο Α = cm θαη ζρλόηεηα f = 5 Hz. Τε ρξνληθή ζηηγκή = ην κηθξό ζώκα δηέξρεηαη αό ηε ζέζε ανκάθξλζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Βασικά Εργαλεία και Μέθοδοι για τον Έλεγχο της Ποιότητας [ΔΙΠ 50] ΕΡΓΑΣΙΑ 1 Προσοχή: Οι απαντήσεις των ασκήσεων πρέπει να φθάσουν στον

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Ηκεξνκελία: Αξηζκόο κεηξώνπ: Όλνκα Αζζελνύο: Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: Ηιηθία: + Έηη Μήνερ πληεξεηηθή ζεξαπεία Μεηεγρεηξνπξγηθή παξαθνινύζεζε 3 μήνερ 6 μήνερ 1 σπόνορ σπόνια 3

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΙΜΔΝΑ ΝΔΟΔΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ Β ΛΤΚΔΙΟΤ [Η ΜΤΣΙΚΗ ΠΑΠΑΡΟΤΝΑ] - ΣΡΑΣΗ ΜΤΡΙΒΗΛΗ. σεδιαζμόρ διδακηικήρ ππόηαζηρ: Μαξία Παπαιενληίνπ Φηιόινγνο

ΚΔΙΜΔΝΑ ΝΔΟΔΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ Β ΛΤΚΔΙΟΤ [Η ΜΤΣΙΚΗ ΠΑΠΑΡΟΤΝΑ] - ΣΡΑΣΗ ΜΤΡΙΒΗΛΗ. σεδιαζμόρ διδακηικήρ ππόηαζηρ: Μαξία Παπαιενληίνπ Φηιόινγνο ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΗ ΚΔΙΜΔΝΑ ΝΔΟΔΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ Β ΛΤΚΔΙΟΤ [Η ΜΤΣΙΚΗ ΠΑΠΑΡΟΤΝΑ] - ΣΡΑΣΗ ΜΤΡΙΒΗΛΗ σεδιαζμόρ διδακηικήρ ππόηαζηρ: Μαξία Παπαιενληίνπ Φηιόινγνο [Η ΜΤΣΙΚΗ ΠΑΠΑΡΟΤΝΑ], ΣΡΑΣΗ ΜΤΡΙΒΗΛΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ Β Λυκείου Γενικήσ Παιδείασ

ΚΕΙΜΕΝΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ Β Λυκείου Γενικήσ Παιδείασ 2011 ΚΕΙΜΕΝΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ Β Λυκείου Γενικήσ Παιδείασ Αλζξανδροσ Παπαδιαμάντησ- Πατζρασ ςτο ςπίτι Κεφαλληνοφ Λουκία INTERNATIONAL SCHOOL OF ATHENS 0 14/10/2011 Αιέμαλδξνο Παπαδηακάληεο Σθηάζνο

Διαβάστε περισσότερα

1. Άζξνηζκα. Να ππνινγηζηεί ην άζξνηζκα κε ηελ ηερληθή ηεο εμίζσζεο αζξνίζκαηνο. Χξεζηκνπνηνύκε ηνλ ηύπν: ( ) ( )

1. Άζξνηζκα. Να ππνινγηζηεί ην άζξνηζκα κε ηελ ηερληθή ηεο εμίζσζεο αζξνίζκαηνο. Χξεζηκνπνηνύκε ηνλ ηύπν: ( ) ( ) 1. Άζξνηζκα Να ππνινγηζηεί ην άζξνηζκα κε ηελ ηερληθή ηεο εμίζσζεο αζξνίζκαηνο. Χξεζηκνπνηνύκε ηνλ ηύπν: Θέινπκε λα εθθξάζνπκε ην άζξνηζκα ζαλ ζπλάξηεζε ηνπ. Δπνκέλσο έρνπκε: 2. Άζξνηζκα Ξεθηλάκε κε δύν

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΖ ΦΤΥΑ 011 1 ΒΑΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ 11 ΓΤΝΑΜΖ ΖΜΔΗΟΤ Έζησ P ηπρόλ ζεκείν ηνπ επηπέδνπ θύθινπ C (O,R ) (πνπ βξίζθεηαη εθηόο ηνπ θπθιηθνύ δίζθνπ C (O,R ) ) θαη PT ε εθαπηνκέλε από ην P (T ην ζεκείν επαθήο )

Διαβάστε περισσότερα