Αριάγνη ηξαηή Σζίξθα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αριάγνη ηξαηή Σζίξθα"

Transcript

1 Γηδαθηηθή -εξκελεπηηθή πξνζέγγηζε πεδνύ ινγνηερληθνύ θεηκέλνπ Αριάγνη ηξαηή Σζίξθα Γηδαθηηθνί ζηόρνη Αλακέλεηαη από ηνπο καζεηέο λα είλαη ζε ζέζε: Να επηζεκαίλνπλ ηηο δύν νπηηθέο γσλίεο κέζα από ηηο νπνίεο παξνπζηάδεηαη ζην απόζπαζκα ην ζέκα ησλ ζρέζεσλ παξνίθσλ θαη ηζαγελώλ. Να δηαγξάθνπλ ην ήζνο ησλ βαζηθώλ πξνζώπσλ, όπσο απηό πξνβάιιεηαη κέζα από ηα ιόγηα θαη ηηο πξάμεηο ηνπο. Να εληνπίδνπλ ηνπο αθεγεκαηηθνύο ηξόπνπο θαη ηερληθέο ηνπ ζπγγξαθέα, ζηνηρεία ηεο ξεαιηζηηθήο ηέρλεο ηνπ θαη γεληθόηεξα ηεο εθθξαζηηθήο ηνπ. Να θαηαλννύλ ηελ θνζκναληίιεςε πνπ εθθξάδεηαη κέζα από ην έξγν θαη, παξάιιεια, λα εθθέξνπλ θξηηηθή άπνςε γηα ην ζέκα ησλ θπιεηηθώλ πξνθαηαιήςεσλ, όληαο θαη νη ίδηνη κέιε κηαο πνιππνιηηηζκηθήο θνηλσλίαο. Μέζα πιηθά Γηδαθηηθό εγρεηξίδην (ΚΝΛ Γ Λπθείνπ, ζ , ΟΔΓΒ) Φύιιν εξγαζίαο Πίλαθαο / θπιιάδην κε θύξηα ζεκεία Παξάιιεια θείκελα αλαθνξέο: Η Πόλις ηνπ Κ.Π. Καβάθε, Ζάβαλη Μάικω ηνπ Σηξ. Μπξηβήιε, Ματωμένα Χώματα ηεο Γ. Σσηεξίνπ, πξνθεηείεο Παιαηάο Γηαζήθεο. Μεζνδνινγία δηδαζθαιίαο Γηαινγηθή καηεπηηθή δηεξεπλεηηθή ζπλεξγαηηθή. Έκθαζε ζε θεηκελνθεληξηθή αθεγεκαηνινγηθή πξνζέγγηζε ηνπ θεηκέλνπ. Οξγάλωζε ηάμεο Δληαία - ζπλεηαηξηζηηθή Πνξεία δηδαζθαιίαο Λίγα εξγνβηνγξαθηθά ζηνηρεία γηα ηνλ ζπγγξαθέα θαη έληαμή ηνπ ζηε κεηαπνιεκηθή γεληά. Έληαμε απνζπάζκαηνο ζην επξύηεξν ζύλνιν (ηελ ηξηινγία Αθπβέξλεηεο Πνιηηείεο) θαη ζην εηδηθόηεξν (ην δεύηεξν βηβιίν ηεο ηξηινγίαο, Αριάγνη) Μεγαιόθσλε αλάγλσζε ηνπ εηζαγσγηθνύ ζεκεηώκαηνο από καζεηή θαη ηνπ θεηκέλνπ από ηνλ εθπαηδεπηηθό. Αδξνκεξήο απόδνζε πεξηερνκέλνπ. Δληνπηζκόο θαη θαηαγξαθή δνκηθώλ ζηνηρείσλ: ζέκα, πξόζσπα, ρώξνο θαη ρξόλνο (βι. θύξηα ζεκεία). 1

2 Δπηζήκαλζε ησλ ζθεληθώλ ελνηήησλ θαη αθνινύζσο λνεκαηηθή θαη εθθξαζηηθή δηεξεύλεζε θάζε ζθελήο. Η επεμεξγαζία γίλεηαη - από θνηλνύ κε όιε ηελ ηάμε 1 - κέζα από ζρνιηαζκό, ζπδήηεζε, ππνγξάκκηζε βαζηθώλ ζεκείσλ θαη ηεθκεξίσζε απαληήζεσλ κε βάζε ην απόζπαζκα. Γηα θάζε ελόηεηα επηζεκαίλεηαη ην ηη παξνπζηάδεηαη θαη ην πώο: o Α ελόηεηα: θπιεηηθέο πξνθαηαιήςεηο γηα ηνπο αξαπάδεο κέζα από ηα ιόγηα ηνπ Γηνλύζε θαη Σηακάηε Σαξίδε (παηέξα θαη γηνπ), θαζώο θαη κηα ζεσξεηηθή ζθνπηά θαη ηδενινγία γηα έλα ελσκέλν εξγαηηθό θίλεκα κέζα από ηα ιόγηα ηνπ μέλνπ, ηνπ Μάλνπ Σηκσλίδε. Όια ηνύηα δίλνληαη κέζα από κηα ξεαιηζηηθή αθήγεζε (ζεαηξηθή ηερληθή, δηάινγνη, αλαδξνκηθέο αθεγήζεηο Γηνλύζε θαη Μάλνπ). o Β ελόηεηα: ε Αξηάγλε αλεζπρεί γηα ηηο δηαρσξηζηηθέο ηάζεηο πνπ εθθξάζηεθαλ ζηελ πξώηε ζθελή θαη πξνθεηεύεη ηελ επηθείκελε θαηαζηξνθή. Ωο απάληεζε ζηηο θπιεηηθέο πξνθαηαιήςεηο θαηαζέηεη κηα άκεζε αλζξώπηλε εκπεηξία κέζα από ηελ νπνία πξνβάιιεηαη ην εζηθό αλάζηεκα ελόο αξάπε, ηνπ Γηνύλεο, πνπ ζε κηα θξίζηκε θαηάζηαζε ζώδεη ην παηδί ηεο. Η Αξηάγλε δίλεη καζήκαηα αλζξσπηζκνύ θαη δείρλεη ηηο βαζηθέο αιήζεηεο ηεο δσήο. Απηά παξνπζηάδνληαη κέζσ ελόο λνεξνύ κνλνιόγνπ κε αξρηηεθηνληθή δηάξζξσζε, ζηνλ νπνίν θαηέρεη θεληξηθή ζέζε ε αλαδξνκηθή αθήγεζε γηα ην πεξηζηαηηθό κε ηνλ Γηνύλεο. Πεξαηηέξσ, νη καζεηέο ζρνιηάδνπλ ηηο δηαθνξεηηθέο ζηηο δύν ζθελέο νπηηθέο γσλίεο κέζα από ηηο νπνίεο παξνπζηάδεηαη ην ζέκα ησλ ζρέζεσλ παξνίθσλ θαη ηζαγελώλ εθθξάδνληαο, παξάιιεια, θαη ηηο πξνζσπηθέο ηνπο απόςεηο γηα ηνλ ξαηζηζκό θαη ηηο θπιεηηθέο πξνθαηαιήςεηο. Δκβαζύλνπλ αθόκε πεξηζζόηεξν ζηα λνήκαηα θαη ηνπο ζπκβνιηζκνύο πνπ δηαηξέρνπλ ην θείκελν κέζα από δηαθεηκεληθέο αλαθνξέο (βι. πην θάησ) θαη παξαιιειηζκνύο κε ζύγρξνλεο θαηαζηάζεηο. Σθηαγξαθνύλ, επίζεο, ην ήζνο ησλ βαζηθώλ πξνζώπσλ (Αξηάγλεο, Γηνκήδε, Γηνύλεο), όπσο απηό πξνβάιιεηαη κέζα από ηα ιόγηα θαη ηηο πξάμεηο ηνπο. Γηαθεηκεληθή πξνζέγγηζε - δηαθεηκεληθέο αλαθνξέο γίλνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επεμεξγαζίαο θαη εκβάζπλζεο ζηα αθόινπζα: Η Πόλις ηνπ Κ.Π. Καβάθε, Ζάβαλη Μάικω ηνπ Σηξ. Μπξηβήιε, Ματωμένα Χώματα ηεο Γ. Σσηεξίνπ, πξνθεηείεο Παιαηάο Γηαζήθεο. Αλαθεθαιαίσζε αλαζύλζεζε θαη ζπλνιηθή εθηίκεζε θεηκέλνπ. Αλάζεζε θαη νίθνλ εξγαζηώλ, θαηά πξνηίκεζε ζπλζεηηθώλ δεκηνπξγηθώλ (π.ρ. ην ζέκα γηα αλάπηπμε από ηε ζ. 171 ηνπ βηβιίνπ ηνπο). 1 Δλαιιαθηηθά κπνξεί λα δνζεί θύιιν εξγαζίαο κέζσ ηνπ νπνίνπ ζα δηεξεπλήζνπλ νη καζεηέο - ζπλεξγαδόκελνη αλά δύν ή ζε νκάδεο - βαζηθά ζεκεία ηνπ θεηκέλνπ. 2

3 ΚΤΡΙΑ ΗΜΔΙΑ ΤΛΗ Δίδνο Απόζπαζκα από ην κπζηζηόξεκα Αριάγνη, πνπ απνηειεί ην δεύηεξν βηβιίν ηεο ηξηινγίαο Αθπβέξλεηεο Πνιηηείεο. Γνκηθά ζηνηρεία Θέκα: νη εξγαζηαθέο θαη αλζξώπηλεο ζρέζεηο Διιήλσλ παξνίθσλ θαη ηζαγελώλ ζηελ Αίγππην, ζηα ρξόληα ηνπ Β Παγθνζκίνπ. Φώξνο: ην ζπίηη κηαο ειιεληθήο νηθνγέλεηαο (Αξηάγλεο) ζην Κάηξν. Φξόλνο: ζηα ρξόληα ηνπ Β Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ ( ). Πξόζσπα: ζε πξώην πιάλν ε Αξηάγλε (κέζσ απηήο δηαγξάθεηαη θαη ν Γηνύλεο ζε δεύηεξν πιάλν), ν ζύδπγόο ηεο Γηνλύζεο Σαξίδεο, ν γηνο ηεο Σηακάηεο θαη ν θηινμελνύκελόο ηνπο Μάλνο Σηκσλίδεο. Κνκπάξζνη: ηα άιια κέιε ηεο νηθνγέλεηαο. θεληθέο ελόηεηεο A. Οηθνγελεηαθή ζθελή (ζ , «Γηα ράξε δελ έιεγε ηίπνηα»). B. Μνλόινγνο Αξηάγλεο (ζ ,«η βξνρή δπλάκσζε Τίπνηα!»). Παξνπζίαζε ζέκαηνο (δηαθνξνπνίεζε νπηηθήο ζηηο δύν ζθελέο) A. Οη ζρέζεηο παξνίθσλ θαη ηζαγελώλ κέζα από κηα ζεσξεηηθή ζθνπηά - θπξηαξρία θαλαηηζκνύ, ηδενιεςίαο θαη δηαρσξηζηηθώλ ηάζεσλ. B. Οη ζρέζεηο παξνίθσλ θαη ηζαγελώλ κέζα από κηα άκεζε εκπεηξία (ε ηζηνξία κε ηνλ Γηνύλεο, έλαλ αξάπε ) - θαηάζεζε αλζξσπηζκνύ, απαιιαγκέλνπ από ζπκπιέγκαηα αλαηνιηζκνύ θαη ξαηζηζκνύ. Δθθξαζηηθή ηέρλε πξνζεηηθόηεηα ζπγγξαθέα Παξνπζίαζε ηζηνξίαο κέζα από πνηθίιεο αθεγεκαηηθέο ηερληθέο: αθήγεζε, πεξηγξαθή, ζρόιην, δηάινγν, κνλόινγν θαη εγθηβσηηζκό. Σηνηρεία ξεαιηζηηθήο ηέρλεο ηνπ ζπγγξαθέα: ζεαηξηθή ηερληθή, ζθελνζεηηθέο παξεκβάζεηο, δηάινγνο, πεξηγξαθή ιεπηνκεξεηώλ. Σηελ Α ζθελή θπξηαξρεί ε ξεαιηζηηθή αθήγεζε, ελώ ζηε Β ν λνεξόο κνλόινγνο ηεο Αξηάγλεο (κεηά από ζρόιην ηνπ ζπγγξαθέα). Ο κνλόινγνο ηεο Αξηάγλεο δνκείηαη αξρηηεθηνληθά: εηζαγσγή, πξόδξνκε αθήγεζε, θύξην κέξνο κε αλαδξνκηθή αθήγεζε, επηινγηθή αλαθεθαιαίσζε. Βαζηθνί άμνλεο: α) ε πξόδξνκε αθήγεζε-πξνθεηεία ηεο Αξηάγλεο θαη β) ε αλαδξνκηθή αθήγεζε ηνπ πεξηζηαηηθνύ κε ηελ Οπξαλίηζα, κέζα από ην νπνίν πξνβάιιεη ην εζηθό αλάζηεκα ηνπ Γηνύλεο. Σηνλ κνλόινγν ηεο Αξηάγλεο ζπλερεί θαη ε θσλή ηνπ ζπγγξαθέα πνπ ππνβάιιεη θαη ηελ εξκελεπηηθή θαηεύζπλζε: «ε Αξηάγλε, σο άιιε Αξηάδλε, γίλεηαη ε ζνθή θαξδηά πνπ μεηπιίγεη ην λήκα γηα λα βγεη θαλείο από ηνλ ιαβύξηλζν ησλ πνιηηηθώλ θαη θπιεηηθώλ πξνθαηαιήςεσλ θαλεξώλεη ζε όζνπο βξίζθνληαη ζε ζύγρπζε θξελώλ ηηο βαζηθέο αιήζεηεο: αμία έρνπλ νη αλζξώπηλεο ζρέζεηο θαη όρη ηα πιηθά αγαζά πνπ ζα πεξηζώζεη θαλείο ηελ ώξα ηεο θαηαζηξνθήο». 3

4 Αλαιπηηθόηεξνο ζρνιηαζκόο θαη εξκελεία ηνπ θεηκέλνπ κέζα από κηα θεηκελνθεληξηθή αθεγεκαηνινγηθή πξνζέγγηζε Αριάγνη ηξαηή Σζίξθα πλνιηθή ζεώξεζε ηξηινγίαο Η ηξηινγία Αθπβέξλεηεο Πνιηηείεο πξαγκαηεύεηαη νξηζκέλα γεγνλόηα ηνπ Β Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ ζηελ Παιαηζηίλε θαη ζηελ Αίγππην θαη θαιύπηεη ηελ πεξίνδν δύν βαζηθά ρξόλσλ, από ην 1942 κέρξη ην 1944 (εμαίξεζε απνηειεί ην επηινγηθό κέξνο πνπ ηνπνζεηείηαη ζηε Θεζζαινλίθε ηνπ 1954). Τα ηξία βηβιία (Η Λέζτη , Αριάγνη , Η Νστηερίδα ) απεηθνλίδνπλ ηξεηο δηαθνξεηηθέο θάζεηο ελόο ζπλόινπ ρξνληθά θαη ηζηνξηθά πξνζδηνξηζκέλνπ, ρσξίο ηνύην λα ζεκαίλεη όηη ζπλζέηνπλ έλα ηζηνξηθό κπζηζηόξεκα. Δίλαη έλα κπζηζηόξεκα-πνηακόο (γαιι. roman-fleuve) πνπ εθηείλεηαη ζε 1000 πεξίπνπ ζειίδεο θαη απνηειεί έλα πνιύρξσκν κσζατθό: παξειαύλεη έλα πιήζνο θόζκσλ δηαθνξεηηθήο εζλόηεηαο, ρξώκαηνο, ηδενινγίαο θαη λννηξνπίαο. Σπληαηξηάδεη ηε ξεαιηζηηθή αλαπαξάζηαζε κε ό,ηη θαιύηεξν ηνπ κνληεξληζκνύ: θαηάηκεζε ηνπ αθεγεκαηηθνύ ρσξνρξόλνπ, πνιπεζηηαθή εθδίπισζε ηνπ κύζνπ, πνηθίινη αθεγεκαηηθνί ηξόπνη πνπ θιηκαθώλνληαη από ηνλ ξεαιηζκό σο ηε θαληαζίσζε θαη ηνλ εζσηεξηθό κνλόινγν, ελώ παξάιιεια ηζρύεη ε ελαιιαζζόκελε ρξήζε ησλ ξεκαηηθώλ πξνζώπσλ. Η πνιπεζηηαθή αθήγεζε επηηξέπεη ζηνλ ζπγγξαθέα λα δηεηζδύζεη ζηελ νπζία ησλ πξαγκάησλ θαη παξάιιεια λα δακάζεη ην ζύλζεην πιηθό ηνπ. Αμηνπνηεί θπξίσο ηελ εζσηεξηθή εζηίαζε, ε νπνία είλαη κεηαβιεηή (ε ηζηνξία πεξλά κέζα από ηε ζπλείδεζε πνιιώλ πξνζώπσλ) θαη θάπνηε πνιιαπιή (θάπνηα γεγνλόηα θσηίδνληαη από ηε ζθνπηά δηαθνξεηηθώλ πξνζώπσλ). Σπλνιηθά, ηα δξώκελα θσηίδνληαη κέζα από ην βιέκκα επηά δηαθνξεηηθώλ αθεγεκαηηθώλ πξνζώπσλ, ηέζζεξα από ηα νπνία είλαη γπλαίθεο. Δθηόο από ηελ ηξηινγία ησλ βηβιίσλ, ζην έξγν ππάξρεη ηξηινγία ζεκάησλ (έξσηαο, πνιηηηθή, Ιζηνξία), ηξηινγία πξνζώπσλ (Έιιελεο, Δπξσπαίνη, Αλαηνιίηεο), ηξηινγία ρώξνπ (ε Ιεξνπζαιήκ, ην Κάηξν θαη ε Αιεμάλδξεηα ζπλζέηνπλ αληίζηνηρα ην ηνπηθό θόλην ησλ ηξηώλ βηβιίσλ) θαη ηξηινγία αθεγήζεσλ (ζε πξώην πξόζσπν, ζε δεύηεξν - εζσηεξηθόο κνλόινγνο θαη ζε ηξίην). Ο Τζίξθαο, βαζηά πνιηηηθνπνηεκέλν άηνκν, δελ είλαη απιώο έλαο αληηθεηκεληθόο ή νπδέηεξνο παξαηεξεηήο. Τν έξγν ηνπ εθθξάδεη νξηζκέλε θνζκναληίιεςε, όκσο, αλ θαη έρεη ραξαθηεξηζηεί σο ηξίηνκν πνιηηηθό κπζηζηόξεκα, σζηόζν ν βαζύο αλζξσπηζκόο πνπ ην δηαηξέρεη ην πξνθπιάγεη από ηηο παγίδεο ηνπ ζνζηαιηζηηθνύ ξεαιηζκνύ («ηξηπιή θπςέιε αλζξώπηλσλ κειηζζώλ» απνθαιεί ην έξγν ν Φξ. Μειηώλεο). Η πνιπεζηίαζε εμάιινπ βνεζά ηνλ ζπγγξαθέα λα κεηνπζηώζεη ηελ ηδενινγία ζε ηέρλε. Ο ζπγγξαθέαο επηηπγράλεη ζηελ ηξηινγία ηνπ ηελ αξκνληθή ζύδεπμε Ιζηνξίαο θαη κπζνπιαζίαο, ε νπνία πξαγκαηώλεηαη πεξηζζόηεξν ζην δεύηεξν βηβιίν (Αριάγνη), θαζώο ζην πξώην πξνέρνπλ νη λενηεξηθνί πεηξακαηηζκνί ηεο αθήγεζεο, ελώ ζην ηξίην βαξαίλεη θάπνηε ε ηζηνξηθή πιεξνθόξεζε. 4

5 ρνιηαζκόο ηνπ απνζπάζκαηνο Έληαμε ζην όινλ: Απόζπαζκα από ην δεύηεξν βηβιίν (Αριάγνη) ηεο ηξηινγίαο Ακσβέρνηηες Πολιηείες. Η ππόζεζε ηεο «Αξηάγλεο» θαιύπηεη ην ρξνληθό δηάζηεκα από ηνλ Γεθέκβξε ηνπ 1942 κέρξη ην θαινθαίξη ηνπ 1943 θαη θιείλεη κε ηε δξακαηηθή πνξεία ησλ ειιεληθώλ ζηξαηεπκάησλ ζηελ έξεκν ηεο Σπξίαο. Σε αιιεπάιιεινπο θύθινπο όκσο καο δίλεη ηε δσή ησλ Διιήλσλ θαη ησλ ηζαγελώλ ζην Κάηξν, θαζώο θαη ηηο κεηαμύ ηνπο ζρέζεηο. Η Αξηάγλε (ην όλνκα απνηειεί λαμηώηηθε πξνθνξά ηνπ Αξηάδλε), γεληθόηεξα ζηνλ νκόηηηιν ηόκν, ιεηηνπξγεί ζε δύν επίπεδα κε ζαθή ηε κπζνινγηθή παξαπνκπή: γίλεηαη ν νδεγόο γηα λα βγεη ν Μάλνο από ηνλ Λαβύξηλζν ηεο αξάπηθεο ζπλνηθίαο όπνπ έρεη ραζεί, αιιά θαη ν νδεγόο γηα όινπο εθείλνπο πνπ ράζεθαλ ζηνπο ιαβύξηλζνπο ησλ πνιηηηθώλ αληηπαξαζέζεσλ. Σύκθσλα κε ηνλ ίδην ηνλ Τζίξθα, ε Αξηάγλε είλαη ε ιατθή ζνθία πξνζσπνπνηεκέλε πνπ εθθξάδεη ηε ζπκπάζεηα γηα ηνλ θησρόθνζκν, είλαη ε «ζνθή θαξδηά» κέζα ζηε «ζύγρπζε θξελώλ» πνπ θπξηαξρεί. ΑΦΗΓΗΜΑΣΙΚΟ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ: Η ππόζεζε εθηπιίζζεηαη ζην Κάηξν, ζην ζπίηη κηαο ειιεληθήο νηθνγέλεηαο, θαηά ηα ρξόληα ηνπ Β Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ, κέζα από δύν ζθεληθέο ελόηεηεο (α. νηθνγελεηαθή ζθελή, ζ θαη β. κνλόινγνο Αξηάγλεο, ζ ). Αξρηθά, παξνπζηάδεηαη ε ζπδήηεζε γύξσ από ην ηξαπέδη ηεο θηινμελίαο πνπ παξαζέηεη ε «Κπξά» ηνπ ζπηηηνύ Αξηάγλε Σαξίδε ζε έλαλ μέλν, ηνλ Μάλν Σηκσλίδε. Η ζθελή αληηθαηνπηξίδεη ηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο αλάκεζα ζηνπο Έιιελεο θαη ηνπο ληόπηνπο, αιιά θαη ηηο θνηλσληθνπνιηηηθέο εμειίμεηο πνπ δηαγξάθνληαη γηα ην «εγγύο» κέιινλ. Σε δεύηεξε θάζε έρνπκε ηελ παξνπζίαζε ηεο Αξηάγλεο πνπ έρεη δηαθνξεηηθή λννηξνπία θαη ζηάζε γηα ην ζέκα. Γεληθά: Σην απόζπαζκα πξνβάιιεη ην ζέκα ησλ ζρέζεσλ παξνίθσλ ηζαγελώλ κέζα από δύν νπηηθέο γσλίεο: Α) Μία ζεσξεηηθή ζθνπηά όπνπ εκπιέθνληαη πξνθαηαιήςεηο θαη θαλαηηζκνί (ζπδήηεζε Μάλνπ Σηκσλίδε θαη Γηνλύζε Σαξίδε). Β) Μία άκεζε νπηηθή πνπ δηακνξθώλεηαη από βαζηέο αλζξώπηλεο εκπεηξίεο (κνλόινγνο Αξηάγλεο). ΑΦΗΓΗΣΗ: Ιζρύεη ε μεηαβληηή εζφηερική εζηίαζη, θαζώο ε ηζηνξία δίλεηαη κέζα από ηελ νπηηθή γσλία πνιιώλ πξνζώπσλ. Τα πξόζσπα απηναπνθαιύπηνληαη ρσξίο λα είλαη απαξαίηεηε ε κεζνιάβεζε ηνπ εμσηεξηθνύ αθεγεηή. Ο αλαγλώζηεο εγθαζίζηαηαη ζηε ζθέςε ησλ πξνζώπσλ. Σην απόζπαζκα αθνύγεηαη ε θσλή ηξηώλ αθεγεηώλ: ηνπ αλώλπκνπ αθεγεηή, ηνπ Γηνλύζε Σαξίδε θαη ηεο Αξηάγλεο. Φαξαθηεξηζηηθή είλαη ε αθήγεζε ηνπ θαζελόο: α) Αθεγεηήο: αθεγεηήο πξώηνπ βαζκνύ, ηνπνζεηείηαη έμσ από ηελ ηζηνξία πνπ δηεγείηαη, δελ κεηέρεη θαζόινπ ζ απηήλ. Αθεγείηαη ζε ηξίην γξακκαηηθό πξόζσπν θαη ζε ρξόλν παξειζνληηθό («γηα ράξε ηνπ μέλνπ ε Αξηάγλε καγείξεςε», «ηνλ ππνδέρηεθε»). Παξαθνινπζεί από θνληά ηνπο ςπρηθνύο θξαδαζκνύο ησλ εξώσλ θαη αθήλεη λα θπξηαξρήζνπλ ην βιέκκα, νη αληηιήςεηο θαη νη αηζζήζεηο ηνπο. Κξαηεί δηαθξηηηθή ζηάζε, δελ ππνζθάπηεη νύηε αλαηξέπεη ηνλ θόζκν ησλ ραξαθηήξσλ ηνπ. 5

6 Γελ είλαη παληνγλώζηεο, θαζώο νηηδήπνηε γηα ηνπο ήξσεο πξνθύπηεη από ηελ εξκελεία πνπ θάλεη ν ίδηνο ν αλαγλώζηεο γηα ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο. β) Αξηάγλε: αθεγεηήο δεπηέξνπ βαζκνύ, δηεγείηαη ζε πξώην πξόζσπν θαη θηλείηαη ζε όια ηα ρξνληθά επίπεδα (παξόλ παξειζόλ κέιινλ). Υπνθαζηζηά ηελ έιιεηςε ελόο ηζαγελνύο εζηηαζηή, αληηπξνζσπεύεη κηα ζεηηθή καηηά πξνο ην ηζαγεληθό ζηνηρείν. Καηαξγεί ηα ζπκπιέγκαηα αλαηνιηζκνύ θαη ξαηζηζκνύ, είλαη απαιιαγκέλε από ηδενινγηθά λεθειώκαηα. γ) Γηνλύζεο: αθεγεηήο δεπηέξνπ βαζκνύ, δηεγείηαη ζε πξώην πξόζσπν θαη ζε ρξόλν παξειζνληηθό (αλαδξνκή) ηελ ηζηνξία γηα ηελ απεξγία πνπ ν ίδηνο νξγάλσζε (ζ «Τελ απεξγία εγώ ηελ νξγάλσζα έπεζα θάησ», «Με ζπκβηβαζκό Ήηαλ δηθνί καο ππεξέηεο»). Οη αθεγήζεηο ηόζν ηνπ Γηνλύζε όζν θαη ηεο Αξηάγλεο ζηελ νπζία ζπληζηνύλ μεηαδιήγηζη, εγθηβσηηζκέλε δειαδή αθήγεζε, εθόζνλ πξόθεηηαη γηα άιιεο ηζηνξίεο κε δηαθνξεηηθό αθεγεκαηηθό πεξηερόκελν, όπνπ κεηέρνπλ όκσο θαη νη ίδηνη. ρεκαηηθά: Αθεγεηήο: αθεγεηήο α βαζκνύ Μεηαδηήγεζε Γηνλύζε θαη Αξηάγλεο Γηνλύζεο, Αξηάγλε: αθεγεηέο β βαζκνύ ΑΦΗΓΗΜΑΣΙΚΟΙ ΣΡΟΠΟΙ ΚΑΙ ΣΔΥΝΙΚΔ: Ο ζπγγξαθέαο ρξεζηκνπνηεί πνηθίιεο αθεγεκαηηθέο ηερληθέο: αθήγηζη, περιγραθή, ζτόλιο, διάλογο, μονόλογο και εγκιβφηιζμό. Η ιεπηνιόγνο ηέρλε ηνπ ζπγγξαθέα θαίλεηαη ζηελ παξνπζίαζε ησλ λεπηομερειών ώζηε λα πξνθύπηεη ν δεισηηθόο ηνπο ξόινο. Σηε ζθελή ηνπ ηξαπεδηνύ, γηα παξάδεηγκα, νη ιεπηνκέξεηεο ηεο δίλνπλ ελάξγεηα, ηελ θάλνπλ αηζζεηή, αιιά θαη δειώλνπλ παξάιιεια ηελ θνηλσληθννηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο νηθνγέλεηαο (ζ : «καγείξεςε κνζραξάθη ιεκνλάην ην θξέαο δεπηεξηάηηθα ήηαλε γηα ράξε ηνπ μέλνπ», «Τν ηξαπέδη ήηαλ ζηξσκέλν ζην βάζνο ηνπ αληξέ έλαο θίηξηλνο θιαδσηόο κνπζακάο ρξεζίκεπε γηα ηξαπεδνκάληειν», «ην παιηό ηνπ Νίθνπ γεκάην κειαληέο απ ηνλ θαηξό πνπ ην θνξνύζε ν Μηράιεο»). Πξόθεηηαη γηα κηα ιατθή νηθνγέλεηα ρσξίο πνιιέο νηθνλνκηθέο δπλαηόηεηεο. Η ηέρλε ηνπ ζπγγξαθέα θαίλεηαη θαη ζηελ αλάδεημε ησλ ραξαθηήξσλ κέζα από ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο, από ην δηάινγν ή ην κνλόινγό ηνπο, ζηνηρείν δεισηηθό ηεο ρεαλιζηικής ηετνοηροπίας ηνπ θεηκέλνπ. Από ην απόζπαζκα αλαδεηθλύνληαη δύν έμνρεο ιατθέο κνξθέο, ηεο Αξηάγλεο ζε πξώην πιάλν θαη ηνπ Γηνύλεο ζε δεύηεξν, νη νπνίεο απνηεινύλ ηαπηόρξνλα θαη ηηο πην ζηέξεεο κνξθέο ζηνλ θόζκν ηεο ηξηινγίαο. 6

7 Ο Γηνύλεο απνηειεί ην αληίζηνηρν ηεο Αξηάγλεο, αιιά είλαη πην πξσηόγνλνο. Η θηιία ηεο Αξηάγλεο θαη ηνπ Γηνύλεο απνηειεί έλδεημε ηεο θνηλήο κνίξαο ησλ θησρώλ ηνπ παξνηθηαθνύ ειεληζκνύ. ηοιτεία θεαηρικής ηετνικής (δηάινγνη, ιεπηνκέξεηεο αθήγεζεο, πεξηνξηζκέλνο ξόινο ακέηνρνπ αθεγεηή) είλαη θαηάζπαξηα ζην θείκελν. Μαζηνξηθά ηνπνζεηεκέλεο είλαη θαη νη ζκηνοθεηικές παρεμβάζεις ηνπ ζπγγξαθέα πνπ έρνπλ ιεηηνπξγηθό ξόιν: π.ρ. ζ. 163 «Ο Νίθνο έηξσγε βηαζηηθά γηα λα πξνθηάζεη ηνλ απνγεπκαηηλό θώδσλα»: ν κηθξόο ζα εγθαηαιείςεη γξήγνξα ηε ζθελή, αιιηώο ε παξνπζία ηνπ ζα άθελε έλα πξόζσπν βνπβό. ζ. 164 «Η Αξηάγλε πήξε ην πηάην ηεο θη ύζηεξα θεύγα, ηνπ ιέεη»: θαζπζηεξεί ε ζπδήηεζε κε δηπιό ζθνπό, λα δεισζεί αθ ελόο ε ακεραλία ησλ πξνζώπσλ θαη λα πξνθύςεη αθ εηέξνπ αβίαζηα ε ζπδήηεζε. ζ. 164 «Δζείο ηη πήξαηε γηα ηε ζθαίξα πνπ θάγαηε;»: ε εξώηεζε ηνπ Μάλνπ πξνο ην Γηνλύζε θαηεπζύλεη ηε ζπδήηεζε πξνο ην θέληξν ηεο, εθόζνλ κε ηελ αθήγεζε ηεο απεξγίαο - πνπ έγηλε γηα ηελ εθδίσμε ησλ ηζαγελώλ - ζα δεισζεί μεθάζαξα ν θπιεηηθόο δηαρσξηζκόο. ζ. 167 «-Δζύ, Κπξά, ηη ιεο; ηελ πείξαμε ν Γηνλύζεο.»: κε ηελ πεηξαθηηθή εξώηεζε ηνπ Γηνλύζε, ν ζπγγξαθέαο θέξλεη ζην πξνζθήλην ηελ Αξηάγλε πνπ ζα πάξεη πξσηαγσληζηηθό ξόιν ζηε ζπλέρεηα θαη ζα δώζεη θαη ηελ «απάληεζε» ζηα ιερζέληα. ζ. 168 «Θα ιέηε: κάλα, θαη ηνύηε ηε ιεθάλε, πίζσ καο ζα ηελ αθήζνπκε;»: ζθόπηκε ππνζεηηθή εξώηεζε γηα ηε ιεθάλε, ώζηε λα απνηειέζεη απηή αθνξκή γηα ηελ αθήγεζε ηεο εκπεηξίαο κε ηελ αηκνξξαγία ηεο Οπξαλίηζαο (θαη βέβαηα ηελ αλζξσπηζηηθή ζηάζε ηνπ Γηνύλεο, ελόο αξάπε ). Αμίδεη εδώ λα ζεκεησζεί όηη ε ιέμε λεκάνη αλαθέξεηαη νθηώ θνξέο - κε ηελ όγδνε κάιηζηα αλαθνξά ηεο μεθηλά ε επηινγηθή αλαθεθαιαίσζε. Γηάξζξωζε θεηκέλνπ θαη αθεγεκαηηθνί ηξόπνη: α) Ρεαλιζηική αθήγηζη (ζ : «Γηα ράξε ηνπ μέλνπ δελ έιεγε ηίπνηα») νηθνγελεηαθή ζθελή κε ηε ζπκκεηνρή ελόο μέλνπ, ζπδήηεζε γύξσ από ηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο Διιήλσλ Αηγππηησηώλ θαη ηζαγελώλ. Ο ζπγγξαθέαο παξαηεξεί ηα αληηθείκελα θαη ηα πεξηγξάθεη, παξαηεξεί ηε ζπκπεξηθνξά ησλ πξνζώπσλ θαη ηελ θαηαγξάθεη καδί κε ηα ιόγηα πνπ αληαιιάζζνπλ. Από ηελ εξκελεία ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπο πξνθύπηεη ν,ηηδήπνηε γηα ην ραξαθηήξα, ηηο ζθέςεηο θαη ηα αηζζήκαηά ηνπο. β) τόλιο αθηγηηή (ζ. 167: «Μάηηα πνπ ζε θνηηνύλε πνπ καιώλνπλε») γηα ην ζησπειό αιιά εύγισηην βιέκκα ηεο Αξηάγλεο πνπ θαηαδηθάδεη όζα άθνπζε πξηλ. γ) Νοερός μονόλογος ηης Αριάγνης (ζ : «Η βξνρή δπλάκσζε Καη δίρσο απηά ηη παίξλεηε καδί ζαο; Τίπνηα!») - παξνπζίαζε γεγνλόησλ πνπ αληηθαηνπηξίδνπλ ηε λννηξνπία ηεο Αξηάγλεο ε νπνία πξνζδηνξίδεη ην είδνο ησλ πξναλαθεξζέλησλ ζρέζεσλ θαη πνπ πξέπεη λα είλαη ζρέζεηο αλζξσπηάο. Ο κνλόινγνο ζπκίδεη αλάινγνπο κνλνιόγνπο ιατθώλ γπλαηθώλ ηεο ινγνηερλίαο καο (πξβι. Ζάβαλη Μάικω από ην έξγν ηνπ Σηξ. Μπξηβήιε Η Ζωή εν Τάφω). Γελ ππάξρνπλ εμσηεξηθά δεισηηθά ζεκεία ηνπ κνλνιόγνπ (π.ρ. εηζαγσγηθά). Απέρεη από ηνλ θιαζηθό εζσηεξηθό κνλόινγν, εθόζνλ δελ ηζρύεη εδώ ε εμάξζξσζε ηνπ ιόγνπ, ε απνπζία ζηίμεο θαη ε θαηάιπζε ηνπ αθεγεκαηηθνύ ρξόλνπ. 7

8 Πξνθύπηεη ε εληύπσζε όηη ν ζπγγξαθέαο κηιάεη γηα ινγαξηαζκό ηεο Αξηάγλεο, θαζώο από ην ζρόιην ηνπ αθεγεηή κεηαβαίλνπκε ζε όζα ζθέπηεηαη ή ιέεη κέζα ηεο ή ζα ήζειε λα πεη ή ιέεη ε Αξηάγλε ζε πξώην πξόζσπν. Πξόθεηηαη γηα πιαζηό κνλόινγν, κε αξζξσκέλν, γηα έλα δείγκα «δηάθαλσλ ζθέςεσλ». Γίλεηαη κηα θαηάδπζε από ηελ επηθάλεηα ησλ πνιηηηθώλ αληηπαξαζέζεσλ, πνπ πξνεγήζεθαλ, ζηηο άκεζεο αλζξώπηλεο εκπεηξίεο. Ο αλείπσηνο απηόο ιόγνο είλαη ε βνπβή απάληεζε ηεο Αξηάγλεο ζηελ πεηξαρηηθή εξώηεζε ηνπ άληξα ηεο (ζ. 167: «Δζύ, Κπξά, ηη ιεο;») θαη γεληθά ζηε ζπδήηεζε πνπ πξνεγήζεθε -θαηά ηελ νπνία ηόζν ν ζύδπγόο ηεο Γηνλύζεο όζν θαη ν γηνο ηεο Σηακάηεο αλαθέξνληαη ππνηηκεηηθά ζηνπο «αξαπάδεο» (ζ. 165 «γνκάξηα», ζ, 166 «ν ληόπηνο ζέιεη θνπξκπάηζη»). Δθθξάδεη ηηο αλεζπρίεο ηεο γηα ην πνύ ζα νδεγήζνπλ απηέο νη δηαρσξηζηηθέο ηάζεηο πνπ πεξλνύλ κάιηζηα από γεληά ζε γεληά (ζ. 167: «Αρ, παηδί κνπ Σηακάηε αρ θύξε ηνπο εζύ πνπ ηνπο ηα έκαζεο απηά Γηαηί ινηπόλ ζθάβεηε έλα ραληάθη θαη ρσξίδεζηε; Πνύ ζα ζαο βγάινπλ απηά ηα κπαιά;»). Οη απαλσηέο ηεο εξσηήζεηο («Γηαηί γνπκάξηα; Γηαηί θνπξκπάηζη;») καο πξνδηαζέηνπλ επλντθά θαη δείρλνπλ αθ ελόο ηε λννηξνπία ηεο θαη αθ εηέξνπ ηελ ςπρηθή ηεο ηαξαρή γηα όζα άθνπζε ζρεηηθά κε ηνπο ηζαγελείο. Γόκεζε κνλνιόγνπ Αξηάγλεο (ζ ): Σην ειζαγφγικό μέρος μεθηλά από ηηο έγλνηεο γηα ηα παηδηά ηεο, κηθξέο θαη κεγάιεο (ζ. 167 «Η βξνρή δπλάκσζε Τξέκσ»), έγλνηα γηα ην αλ βξέρεηαη ην παηδί αιιά θαη αγσλία γηα ην πνύ ζα ηνπο βγάινπλ ηα κπαιά πνπ θνπβαινύλ. Τξέκεη, ηέινο, γηα ηε κνίξα όινπ ηνπ παξνηθηαθνύ ειιεληζκνύ, γηα ηε ζπκθνξά πνπ ζα θέξεη ε εθκεηάιιεπζε ησλ ληόπησλ. Πνιύ έληερλα ε θξάζε «ν θόζκνο ζθνηείληαζε» καο πξνδηαζέηεη γηα κηα άιιε επαπεηινύκελε κπόξα πνπ δελ ζα αξγήζεη λα έξζεη. Σηε ζπλέρεηα, ζε κηα πρόδρομη αθήγηζη, πξννησλίδεηαη ηελ «έμνδν» ησλ Διιήλσλ από ηελ Αίγππην (γεγνλόο πνπ έγηλε ην 1956 θαη πνπ έδεζε ν ζπγγξαθέαο), κηιά πξνθεηηθά γηα κηα βηβιηθή θαηαζηξνθή κε θξάζεηο πνπ ζπκίδνπλ ηε γιώζζα ησλ πξνθεηώλ, κηα νξακαηηθή γιώζζα ζε ρξόλν κέιινληα (ζ. 167: «Θα ζεια λα κε δσ Θα έξζεη κέξα Βιέπσ θόζκν λα ζηξηκώρλεηαη ζηηο πξνθπκαίεο Θα ηξηγπξίδεηε ζαλ άηαθνη λεθξνί Δγώ, ζα ιέηε, λα μεξαζεί ην ζηόκα κνπ αλ είπα πνηέ ηέηνην ιόγν» - πξβι. θαη Ματωμένα Χώματα ηεο Γ. Σσηεξίνπ // πξβι. «θνιιεζείε ε γιώζζα ησ ιάξπγγη κνπ»). Η Αξηάγλε δελ θάλεη ππνζέζεηο, είλαη βέβαηε γηα ηελ θαηαζηξνθή πνπ ζα θηάζεη, ηελ βιέπεη κάιηζηα κε ηα ίδηα ηεο ηα κάηηα, όπσο δείρλεη ην ξήκα «Βιέπσ» βαικέλν εκθαληηθά ζε ρξόλν ελεζηώηα. Οη εθθξάζεηο απηέο ππνδειώλνπλ θαη ηελ παξέκβαζε ηνπ ζπγγξαθέα (δελ κπνξεί λα είλαη έηζη ην ιεθηηθό κηαο ιατθήο γπλαίθαο) θαη απνδεηθλύνπλ όηη δελ πξόθεηηαη γηα γλήζην εζσηεξηθό κνλόινγν. Σπλερεί ε θσλή ηνπ ζπγγξαθέα πνπ ππνβάιιεη θαη ηελ εξκελεπηηθή θαηεύζπλζε: αηηία γηα ηελ επηθείκελε θαηαζηξνθή ζεσξεί ε Αξηάγλε ην πλεύκα ηεο θαηαθξόλεζεο πξνο ηνπο ληόπηνπο ην νπνίν πιαλάηαη παληνύ (ιόγνο «γξακκέλνο ζηνλ αέξα, πάλσ ζηνπο ηνίρνπο ησλ ζπηηηώλ, κέζα ζηηο θπιιάδεο πνπ βγάδαηε»). Αγλννύλ όζνη βξίζθνληαη ζ απηή ηε ζύγρπζε ηηο βαζηθέο αιήζεηεο: όηη αμία έρνπλ νη αλζξώπηλεο ζρέζεηο, θαη όρη ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ ζα πάξεη θαλείο καδί ηνπ ηελ ώξα ηεο θαηαζηξνθήο (ζ. 168 «Με ράλεζηε Μηα δσή πνπ έδεζεο δελ ηε βξίζθεηο αιινύ θαη ζα η αλαδεηάο» - πξβι. Η Πόλις ηνπ Κ.Π.Καβάθε). 8

9 Αθνινπζεί ε αθήγεζε κηαο εκπεηξίαο (αναδρομική αθήγηζη) πνπ θαηέρεη θαη ην θέληξν ηνπ κνλνιόγνπ (ζ «Γελ ηε ζπκάζηε ην θνξίηζη καο»). Η Αξηάγλε δελ πξνβάιιεη ζεσξίεο, κηιά κόλν κε ηελ απνδεηθηηθή δύλακε ησλ ίδησλ ησλ πξαγκάησλ θαηαδεηθλύνληαο όηη ε αλζξσπηά δελ έρεη εζληθόηεηα: έλαο ληόπηνο, έλαο αξάπεο, ν Γηνύλεο, ζώδεη ην θνξίηζη ηεο Αξηάγλεο, ηελ Οπξαλίηζα, ζε κηα θξίζε αηκνξξαγίαο πνπ είρε. Σηελ επίθιεζε ηεο Αξηάγλεο πξνο ηνπο ρξηζηηαλνύο λα ζώζνπλ ην παηδί ηεο (ζ. 169 «Σώζηε, ρξηζηηαλνί, ην ράλσ κέζα από ηα ρέξηα κνπ, θσλάδσ») αληαπνθξίλεηαη έλαο κε ρξηζηηαλόο πνπ δελ ηνλ επηθαιέζηεθε, ελώ αθξηβώο έλαο ρξηζηηαλόο (ν ζεξζέκεο ν πηαλίζηαο ν Γεξκαλόο), πνπ ήηαλ καδί κε ηνλ Γηνύλεο, «αγξόλ εγόξαζελ». Σ απηό ην ζεκείν (ζ : «Άλνημα ηα παξάζπξα άζε κε λα ηειεηώζσ ηε δνπιεηά θη ύζηεξα δείξε κε») αμηνζεκείσηε είλαη ε έληαζε ηεο αθήγεζεο πνπ πξνρσξά δηαξθώο απμαλόκελε κε ηελ αλαθνξά ιεπηνκεξεηώλ θαη ηηο ζύληνκεο θξάζεηο («Ώζπνπ λα ην πσ ήηαλ απάλσ Πιαηο, πιαηο ρηππνύζαλ ηα γπκλά ηνπ πόδηα ζηα πέηξηλα ζθαινπάηηα Πνύ ηελ πάεη;»). Μέζα από ηελ αθήγεζε νξζώλεηαη θαη ην εζηθό αλάζηεκα ηνπ Γηνύλεο, ν νπνίνο δελ δηζηάδεη κπξνζηά ζε ηίπνηα πξνθεηκέλνπ λα ζώζεη ην θνξίηζη. Μπξνζηά ζ απηό ην αλζξώπηλν κεγαιείν θαληάδεη αθόκα πην ηαπεηλή θαη κηθξόςπρε ε θπιεηηθή πξνθαηάιεςε ηνπ Γηνλύζε, όπσο θαζξεθηίδεηαη ζηα ιόγηα ηνπ (ζ.170 «-Κη άθεζεο απηόλ ην βξσκάξαπα λα πάξεη ζηελ αγθαιηά ηνπ ην θνξίηζη καο;»). Τειεηώλεη κε κηα ζύληνκε επιλογική ανακεθαλαίφζη («Τε ιεθάλε θαη ηα εηθνλίζκαηα κπνξείηε λα ηα πάξεηε Καη δίρσο απηά ηη παίξλεηε καδί ζαο; Τίπνηα!») πνπ δείρλεη αθξηβώο όηη δελ έρνπλ αμία ηα πξάγκαηα πνπ ζα πεξηζώζεη θαλείο από κηα θαηαζηξνθή. Απηό πνπ κέλεη ηειηθά από έλαλ ηόπν όπνπ έδεζε θάπνηνο, είλαη ό,ηη θιείλεη ν άλζξσπνο κέζα ζηελ θαξδηά θαη ζηε ζύκεζε ζαλ αθξηβό θπιαρηό. «Ο ηόπνο ελ ν άλζξσπνο, ηδη ν ηόπνο ελ γέξεκνο». Ο ΥΡΟΝΟ ΣΗΝ ΑΦΗΓΗΗ: I. Δμωθεηκεληθόο ρξόλνο: Χρόνος πομπού: 1962, έηνο δεκνζίεπζεο ηνπ βηβιίνπ Αριάγνη. Χρόνος γεγονόηφν: Γεθέκβξεο ηνπ 42 κέρξη ην θαινθαίξη ηνπ 43. II. Δζωθεηκεληθόο ρξόλνο (όζνλ αθνξά ην απόζπαζκα): Χρόνος ιζηορίας (ΧΙ): ε ζθελή / ζπδήηεζε γύξσ από ην ηξαπέδη ηεο θηινμελίαο (δεπηεξηάηηθα κεζεκέξη πξηλ από ηνλ απνγεπκαηηλό θώδσλα). Φξνληθά, βξηζθόκαζηε κεηά ηε κάρε ηνπ Δι Αιακέηλ πνπ έγηλε ην Χρόνος αθήγηζης(χα): θαιύπηεη επξύηεξα ρξνληθά πιαίζηα, θαζώο αλαδξνκέο καο κεηαθέξνπλ ζην παξειζόλ θαη κία πξνδξνκηθή αθήγεζε ζην κέιινλ. Α) Υξνληθή ζεηξά γεγνλόηωλ: παξαηεξείηαη ρξνληθή αλαθνινπζία σο πξνο ηε ζεηξά ησλ γεγνλόησλ. Η αθήγεζε θηλείηαη ζε δηάθνξα ρξνληθά επίπεδα (παξόλ παξειζόλ κέιινλ), όπσο παξνπζηάδνληαη ζηε ζπλέρεηα: Αλαδξνκηθή αλαθνξά ηνπ Γηνλύζε ζηε κάρε ηνπ Δι Αιακέηλ, ε νπνία έγηλε ζηηο 23 Οθησβξίνπ ηνπ ζ. 164 «Ώζηε ηξαπκαηίαο ηνπ Αιακέηλ». Αλαδξνκηθή αλαθνξά ηνπ Μάλνπ ζην αηύρεκα πνπ είρε ζηελ Κπξελατθή, θαηά ην 1942 ζ

10 Αλαδξνκηθή αθήγεζε ηνπ Γηνλύζε γηα ηελ απεξγία πνπ νξγάλσζε ζην δαραξνπιαζηείν όπνπ εξγαδόηαλ θαηά ην 1919 ζ. 165 «θαλέλα ρξόλν κεηά πνπ ηέιεησζε ν άιινο πόιεκνο», δειαδή ν Α Παγθόζκηνο, άξα ην Σπλνπηηθή αλαδξνκηθή αθήγεζε ηνπ Μάλνπ γηα ηηο δύν απεξγίεο ησλ θαπλεξγαηώλ, ζηα 1899 θαη ζηα ζ Πξόδξνκε αθήγεζε ηεο Αξηάγλεο γηα ηελ εθδίσμε ησλ Δπξσπαίσλ θαη ηνλ μεξηδσκό ηνπ ειιεληζκνύ ηεο Αηγύπηνπ πνπ έγηλε ην 1956 από ηνλ Αηγύπηην πξόεδξν Νάζεξ - ζ Δθηεηακέλε αλαδξνκηθή αθήγεζε ηεο Αξηάγλεο γηα ηελ θξίζε αηκνξξαγίαο πνπ είρε ε θόξε ηεο Οπξαλία ζηελ παηδηθή ηεο ειηθία [ηώξα δνπιεύεη ζε γξαθείν - βι. ζ.163] ζ : «Ήηαλε λύρηα ηνπ Οθηώβξε από ην απόγεκα ζα γύξηζε από ην ζθνιεηό Θα ηαλε ελληά; Θα ηαλε δέθα μεκεξώκαηα πηα λύρηα κέζα ζην γατδνπξνθαιόθαηξν». ρεκαηηθά: ΥΑ Αλαδξνκέο Σθελή ηξαπεδηνύ Πξνδξνκή (παξειζόλ) (παξόλ) - ΥΙ (κέιινλ) 1899, 1911, , 1942, παηδηθή ειηθία Οπξαλίαο Β) Γηάξθεηα γεγνλόηωλ: Ο ξπζκόο ηεο αθήγεζεο επηηαρύλεηαη θαη έρνπκε περίληυη, ζπλνπηηθή δειαδή αθήγεζε ζε νξηζκέλεο πεξηπηώζεηο (π.ρ. ζηελ αλαθνξά πνπ θάλεη ν Μάλνο γηα ην αηύρεκά ηνπ θαη γηα ηηο δύν απεξγίεο ησλ θαπλεξγαηώλ, θαζώο θαη ζηελ αθήγεζε ηνπ Γηνλύζε «πέξαζαλ έηζη ηξεηο κέξεο»). Η δηάξθεηα είλαη θαλνληθή, έρνπκε δειαδή ζκηνή ζηελ πεξίπησζε ησλ δηαιόγσλ θαη ζε νξηζκέλα αθεγεκαηηθά κέξε, όπσο ζηε ζ. 167 «Η Αξηάγλε ακίιεηε ζθνύπηδε κέζα ηα ςίρνπια». Ο ξπζκόο επηβξαδύλεηαη - θαη ππάξρεη παύζη - ζηηο πεξηπηώζεηο πνπ έρνπκε πεξηγξαθέο θαη απόδνζε ιεπηνκεξεηώλ, ζρόιην ηνπ αθεγεηή θαη ζθελνζεηηθέο παξεκβάζεηο ηνπ ζπγγξαθέα (βι. θαη αθεγεκαηηθέο ηερληθέο, ζ. 3-4). Η επηβξάδπλζε παίξλεη ηε κνξθή ηεο επιμήκσνζης κε ηε δηεμνδηθή αθήγεζε ηεο Αξηάγλεο γηα ηελ θξίζε αηκνξξαγίαο ηεο θόξεο ηεο. Οπζηαζηηθά, νιόθιεξνο ν λνεξόο κνλόινγνο ηεο Αξηάγλεο (ζ ) ζπληζηά επηκήθπλζε. Γ) πρλόηεηα γεγνλόηωλ: έρνπκε μοναδική αθήγηζη, έλα γεγνλόο δειαδή πνπ ζπλέβε κία θνξά ζηελ ηζηνξία, εμηζηνξείηαη κία θνξά ζηελ αθήγεζε. Βαζηθέο πεγέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ: Με το νήμα της Αριάδνης, Φξ. Μειηώλεο, Οη Αθπβέξλεηεο Πνιηηείεο ηνπ Σηξαηή Τζίξθα, Λ. Παπαιενληίνπ, πεξ. Νέα Εποχή, ηρ. 5-6, 1998 ρεδηαζκόο δηδαθηηθήο πξόηαζεο: Μαξία Παπαιενληίνπ Φηιόινγνο 10

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Α.1. Τύπνη αθεγεηή κε θξηηήξην ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ ηζηνξία

Α.1. Τύπνη αθεγεηή κε θξηηήξην ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ ηζηνξία Α.1. Τύπνη αθεγεηή κε θξηηήξην ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ ηζηνξία Υπάξρνπλ δύν θπξίσο πεξηπηώζεηο ζρεηηθά κε ηνλ αθεγεηή: Μπνξεί λα είλαη πξόζσπν ηεο αθήγεζεο, κε πξσηαγσληζηηθό ή δεπηεξεύνληα ξόιν. Μπνξεί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ

ΚΕΙΜΕΝΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΕΙΜΕΝΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ Κεφαλληνού Λουκία Το ποτάμι- Αντώνης Σαμαράκης [ I N T E R N A T I O N A L S C H O O L O F A T H E N S ] Αληώλεο Σακαξάθεο Αζήλα 1919- Πύινο Μεζζελίαο 2003 Τν πνηάκη Γραμματολογικά

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ Α. Αεπόβια ικανόηηηα: ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ 1. Φόλλοος ζηα δύο καλάθια: νη αζιεηέο είλαη απέλαληη από ηα ηακπιώ ζε δπν γξακκέο. Οη πξώηνη έρνπλ από κηα κπάια. Με ην ζύλζεκα θάλνπλ θόιιννπ

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

Master Class 3. Ο Ν.Ζανταρίδης προτείνει θέματα Μαθηματικών Γ Λσκειοσ ΘΕΜΑ 1.

Master Class 3. Ο Ν.Ζανταρίδης προτείνει θέματα Μαθηματικών Γ Λσκειοσ ΘΕΜΑ 1. ΘΕΜΑ. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f : IR IR ηζρύεη + f() f(- ) = γηα θάζε IR. Να δείμεηε όηη f() =, ΙR. Να βξείηε ηελ εθαπηόκελε (ε) ηεο C f πνπ δηέξρεηαη από ην ζεκείν (-,-) 3. Να βξείηε ην εκβαδόλ Δ(α) ηνπ ρωξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ Σε όια ηα πξνβιήκαηα πνπ ζα αληηκεηωπίζνπκε, ην ειαηήξην ζα είλαη αβαξέο θαη ζα ηθαλνπνηεί ην λόκν ηνπ Hooke (ηδαληθό ειαηήξην), δειαδή ε δύλακε πνπ αζθεί έλα ηδαληθό ειαηήξην έρεη

Διαβάστε περισσότερα

επαξθήο ζηαηηζηηθή ζπλάξηεζε, β) Έζησ η.δ. είλαη αλεμάξηεην ηνπ. Άξα πξόθεηηαη γηα 1 n

επαξθήο ζηαηηζηηθή ζπλάξηεζε, β) Έζησ η.δ. είλαη αλεμάξηεην ηνπ. Άξα πξόθεηηαη γηα 1 n . ΜΑΚΡΑ ΣΟΑ 7 & ΕΘΝ. ΑΝΣΙΣΑΕΩ (ΠΕΙΡΑΙΑ),. ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ 06 Α (ΠΕΙΡΑΙΑ), 3. ΠΤΡΓΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ (ΑΘΗΝΑ). ΣΗΛ 040970,,, www.vtal.gr Επιλεγμένες Ασκήσεις. α) Έζησ η.δ. Ep. Να δεηρζεί όηη ε T,..., ~, 0

Διαβάστε περισσότερα

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου.

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου. ΕΩΜΕΤΡΙ ΛΥΚΕΙΟΥ - ΕΜΔ ΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΣ Ι ΤΗΝ ΛΥΣΗ ΣΚΗΣΕΩΝ ΕΜΔ Πρόηζε Ίζ πολυγωνικά χωρί έχουν ίζ εμβδά Το νηίζηροθο δεν ιζχύει ηλδή δύο ιζοεμβδικά χωρί δεν είνι κηά νάγκη ίζ Εκβδόλ ηεηργώλοσ πιεσράς Εκβδόλ

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Βασικά Εργαλεία και Μέθοδοι για τον Έλεγχο της Ποιότητας [ΔΙΠ 50] ΕΡΓΑΣΙΑ 1 Προσοχή: Οι απαντήσεις των ασκήσεων πρέπει να φθάσουν στον

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ Β Λυκείου Γενικήσ Παιδείασ

ΚΕΙΜΕΝΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ Β Λυκείου Γενικήσ Παιδείασ 2011 ΚΕΙΜΕΝΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ Β Λυκείου Γενικήσ Παιδείασ Αλζξανδροσ Παπαδιαμάντησ- Πατζρασ ςτο ςπίτι Κεφαλληνοφ Λουκία INTERNATIONAL SCHOOL OF ATHENS 0 14/10/2011 Αιέμαλδξνο Παπαδηακάληεο Σθηάζνο

Διαβάστε περισσότερα

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη ΛΤΜΔΝΔ ΑΚΖΔΗ ΣΖΝ ΔΤΡΔΖ ΑΡΥΗΚΖ ΦΑΖ 1. Η αιή αξκνληθή ηαιάλησζε ν εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη ιάηνο Α = cm θαη ζρλόηεηα f = 5 Hz. Τε ρξνληθή ζηηγκή = ην κηθξό ζώκα δηέξρεηαη αό ηε ζέζε ανκάθξλζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΙΜΔΝΑ ΝΔΟΔΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ Β ΛΤΚΔΙΟΤ [Η ΜΤΣΙΚΗ ΠΑΠΑΡΟΤΝΑ] - ΣΡΑΣΗ ΜΤΡΙΒΗΛΗ. σεδιαζμόρ διδακηικήρ ππόηαζηρ: Μαξία Παπαιενληίνπ Φηιόινγνο

ΚΔΙΜΔΝΑ ΝΔΟΔΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ Β ΛΤΚΔΙΟΤ [Η ΜΤΣΙΚΗ ΠΑΠΑΡΟΤΝΑ] - ΣΡΑΣΗ ΜΤΡΙΒΗΛΗ. σεδιαζμόρ διδακηικήρ ππόηαζηρ: Μαξία Παπαιενληίνπ Φηιόινγνο ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΗ ΚΔΙΜΔΝΑ ΝΔΟΔΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ Β ΛΤΚΔΙΟΤ [Η ΜΤΣΙΚΗ ΠΑΠΑΡΟΤΝΑ] - ΣΡΑΣΗ ΜΤΡΙΒΗΛΗ σεδιαζμόρ διδακηικήρ ππόηαζηρ: Μαξία Παπαιενληίνπ Φηιόινγνο [Η ΜΤΣΙΚΗ ΠΑΠΑΡΟΤΝΑ], ΣΡΑΣΗ ΜΤΡΙΒΗΛΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα ΥΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ 8 Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα Α. Ψυχρά και Θερμά χρώματα Ο Ήλιος ο Ηλιάτορας Ο πετροπαιχνιδιάτορας... φωτιά ναι το πηγούνι του χρυσάφι το πηρούνι του Οδ. Ελύτης Σα χρώματα στη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΖ ΦΤΥΑ 011 1 ΒΑΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ 11 ΓΤΝΑΜΖ ΖΜΔΗΟΤ Έζησ P ηπρόλ ζεκείν ηνπ επηπέδνπ θύθινπ C (O,R ) (πνπ βξίζθεηαη εθηόο ηνπ θπθιηθνύ δίζθνπ C (O,R ) ) θαη PT ε εθαπηνκέλε από ην P (T ην ζεκείν επαθήο )

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕ ΣΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΟΤ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΤ

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕ ΣΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΟΤ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΤ Ο Επεξεργαςτήσ Κειμζνου : Είναι ζνα ιςχυρό μζςο διδαςκαλίασ. Χρηςιμοποιείται: ωσ πυρήνασ μιασ διδαςκαλίασ ή για δημιουργία δραςτηριοτήτων προγφμναςησ και εξάςκηςησ (drill and practice) Κυριαρχοφν: Word:

Διαβάστε περισσότερα

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ 1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ ΝΟΗΠΚΝΠ 2 Τν πεηξέιαην, πνπ κεξηθέο θνξέο ζηελ θαζεκεξηλή γιώζζα απνθαιείηαη θαη μαύπορ σπςσόρ ή τσάι τος Ρέξαρ, είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΕΙΣΟ ΖΕΤΓΑΡΩΜΑ Αλ ην λνύκεξν 1 είλαη ην αξζεληθό θαη ην 2 ζειπθό ηόηε ην λνύκεξν 9 π.ρ. έρεη 11/16 αίκα από ην αξζεληθό θαη 5/16 αίκα από ην

ΚΛΕΙΣΟ ΖΕΤΓΑΡΩΜΑ Αλ ην λνύκεξν 1 είλαη ην αξζεληθό θαη ην 2 ζειπθό ηόηε ην λνύκεξν 9 π.ρ. έρεη 11/16 αίκα από ην αξζεληθό θαη 5/16 αίκα από ην ΚΛΕΙΣΟ ΖΕΤΓΑΡΩΜΑ Αλ ην λνύκεξν 1 είλαη ην αξζεληθό θαη ην 2 ζειπθό ηόηε ην λνύκεξν 9 π.ρ. έρεη 11/16 αίκα από ην αξζεληθό θαη 5/16 αίκα από ην ζπιπθό. ΠΡΩΣΟ ΥΡΟΝΟ : Κάλνπκε ηελ νηθνγέλεηα 2 ΔΕΤΣΕΡΟ ΥΡΟΝΟ:

Διαβάστε περισσότερα

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;...

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;... ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ιζοδύναμη ανηίζηαζη ζύνδεζηρ ανηιζηαηών Η δηδαζθαιία ηεο ηζνδύλακεο αληίζηαζεο γηα ζύλδεζε αληηζηαηώλ ζε ζεηξά θαη παξάιιεια ππάξρεη ζην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα Σπνπδώλ ζηα καζήκαηα Φπζηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Δξγαζηεξηαθή άζθεζε 8: Μαγλεηηθέο Μεηξήζεηο Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 26/5/2010

Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Δξγαζηεξηαθή άζθεζε 8: Μαγλεηηθέο Μεηξήζεηο Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 26/5/2010 Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Δξγαζηεξηαθή άζθεζε 8: Μαγλεηηθέο Μεηξήζεηο Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 26/5/2010 ΕΙΑΓΩΓΗ: Τα δηάθνξα πιηθά, αλάινγα κε ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο εληόο καγλεηηθνύ πεδίνπ δηαθξίλνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Α.Να σαπακηηπίζεηε ηιρ παπακάηυ πποηάζειρ υρ ζυζηέρ ή λανθαζμένερ, γπάθονηαρ δίπλα ζηον απιθμό κάθε ππόηαζηρ ηη λέξη «ζυζηό» ή «λάθορ»:

Α.Να σαπακηηπίζεηε ηιρ παπακάηυ πποηάζειρ υρ ζυζηέρ ή λανθαζμένερ, γπάθονηαρ δίπλα ζηον απιθμό κάθε ππόηαζηρ ηη λέξη «ζυζηό» ή «λάθορ»: Ελόηεηα 16 ε Α.Να σαπακηηπίζεηε ηιρ παπακάηυ πποηάζειρ υρ ζυζηέρ ή λανθαζμένερ, γπάθονηαρ δίπλα ζηον απιθμό κάθε ππόηαζηρ ηη λέξη «ζυζηό» ή «λάθορ»: 1. Αθνινπζίεο πξνο ηηκήλ ηεο Θενηόθνπ είλαη ν Μεγάινο

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

Α).Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο σο ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο, γξάθνληαο δίπια ζηνλ αξηζκό θάζε πξόηαζεο ηε ιέμε «ζσζηό» ή «ιάζνο»:

Α).Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο σο ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο, γξάθνληαο δίπια ζηνλ αξηζκό θάζε πξόηαζεο ηε ιέμε «ζσζηό» ή «ιάζνο»: Ελόηεηα 11 ε Α).Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο σο ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο, γξάθνληαο δίπια ζηνλ αξηζκό θάζε πξόηαζεο ηε ιέμε «ζσζηό» ή «ιάζνο»: 1. Γηα ηελ Εθθιεζία ε αλάζηαζε ηνπ αλζξώπνπ είλαη κόλν

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΡΟΝΙΚΗ ΑΞΊΑ ΣΟΤ ΥΡΗΜΑΣΟ (Time Value of Money)

Η ΥΡΟΝΙΚΗ ΑΞΊΑ ΣΟΤ ΥΡΗΜΑΣΟ (Time Value of Money) Η ΥΡΟΝΙΚΗ ΑΞΊΑ ΣΟΤ ΥΡΗΜΑΣΟ (Te Value of Moey) Εηζαγωγή Η έλλνηα όηη ην ρξήκα έρεη ρξνληθή αμία είλαη κία από ηηο θεθαιαηώδεηο έλλνηεο ζηελ αλάιπζε θάζε πξντόληνο ηεο Κεθαιαηαγνξάο. Σν ρξήκα έρεη ρξνληθή

Διαβάστε περισσότερα

Α Καθοπιζμόρ απμοδιοηήηυν - 1 επικεθαλήρ 1. Γ Αςηοτία ζηη ζήπαγγα Β 1 επικεθαλήρ εξ. ζηελεσορ. Ε Ποζοηική ανάλςζη Γ 3 εξ.

Α Καθοπιζμόρ απμοδιοηήηυν - 1 επικεθαλήρ 1. Γ Αςηοτία ζηη ζήπαγγα Β 1 επικεθαλήρ εξ. ζηελεσορ. Ε Ποζοηική ανάλςζη Γ 3 εξ. Άσκηση cash flow tunnel Δίζηε επικεθαλήρ ηηρ ομάδαρ διασείπιζηρ κινδύνος πος αζσολείηαι με ηη λειηοςπγική ανάλςζη κινδύνυν μεγάληρ εηαιπείαρ διασείπιζηρ αςηοκινηηοδπόμυν. Έσεηε να παπαδώζεηε μελέηη πος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΥΝΗΣΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΥΝΗΣΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ ΘΕΜ 1 ο (2.5 κνλάδεο) ΠΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΚΕΔΟΝΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΜΗΜ ΕΦΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΥΝΗΣΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ Σελικέρ εξετάσειρ Σετάπτη 21 Ιανοςαπίος 2009 13:00-16:00 Έζησ ν θόζκνο ηεο ειεθηξηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Διδακηική - επμηνεςηική πποζέγγιζη λογοηεσνικού κειμένος

Διδακηική - επμηνεςηική πποζέγγιζη λογοηεσνικού κειμένος Διδακηική - επμηνεςηική πποζέγγιζη λογοηεσνικού κειμένος Μάθημα: Νέα Ελληνικά Θέμα: Λογοηεσνικό βιβλίο Ο καιπόρ ηηρ δοκιμαζίαρ, Γ.Φ. Πιεπίδη Διήγημα: «Αλλοθποζύνη» Σάξη: Γ Γςμναζίος Διδακηικοί ζηόσοι Οη

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Απο-οικειοποίηση: Γλώσσα και Ππάξη Έβεισλ Γαβρήιοσ, Φοίβε Γηαλλίζε, Κωζηής Παλεγύρες

Απο-οικειοποίηση: Γλώσσα και Ππάξη Έβεισλ Γαβρήιοσ, Φοίβε Γηαλλίζε, Κωζηής Παλεγύρες Απο-οικειοποίηση: Γλώσσα και Ππάξη Έβεισλ Γαβρήιοσ, Φοίβε Γηαλλίζε, Κωζηής Παλεγύρες Ναηαιία Μσιωλάθε Αιίλα Ορθαλού Άρηεκης Νηθοιοπούιοσ Γηώργος Ρσκελίδες Πξνζεγγίδσ ην νηθόπεδν ζθεπηόκελε κηα θαηνηθία.

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c.

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c. ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) y y z z t t Σν νπνίν νδεγεί ζην όηη = - π.(άηνπν), αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mikelson-Morley είλαη =. Δπίζεο y = y, z = z, t = t Σν νπνίν ( t

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο ην Γίθηπν 'Μνπζεηνινγία' http://greekmuseologists.ning.com/ ζπδεηάκε ηελ πηζαλόηεηα νξγάλσζεο κηαο ζεηξάο ζεκαηηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση γραπτού λόγου

Κατανόηση γραπτού λόγου Α1 Επίπεδο Α1 (25 μονάδες) Διάρκεια: 30 λεπτά Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Έλαο θίινο ζαο ζάο πξνζθαιεί ζηε βάθηηζε ηεο θόξεο ηνπ. Γηαβάζηε ην πξνζθιεηήξην θαη ζεκεηώζηε ( ) θάησ από ην ΩΣΟ γηα ηηο πξνηάζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα