Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΡΟΙΚΙΑ ΣΤΗΝ ΑΙΓΥΠΤΟ ΚΑΙ Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΡΟΙΚΙΑ ΣΤΗΝ ΑΙΓΥΠΤΟ ΚΑΙ Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ"

Transcript

1 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΙΤΡΟΕΦ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΡΟΙΚΙΑ ΣΤΗΝ ΑΙΓΥΠΤΟ ΚΑΙ Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ «ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΤΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ» 1 Είναι γνωστό πώς στή διάρκεια τού Δευτέρου Παγκοσμίου πολέμου, ή ελληνική κυβέρνηση καιο αρχηγός τού ελληνικού κράτους Γεώργιος Β ( ) καθώς και τμήματα τών ελληνικών ενόπλων δυνάμεων εγκαταστάθηκαν στην Αίγυπτο. Είναι επίσης γνωστό πώς ή εμφάνιση τού Εθνικού Απελευθερωτικού Μετώπου (ΕΑΜ) στην Ελλάδα είχε σαν αποτέλεσμα τή δημιουργία φιλοεαμικού ρεύματος στην Αίγυπτο πού κατέληξε στα κινήματα μέσα στις ένοπλες δυνάμεις τόν Απρίλιο τού Τα γεγονότα αυτά έχουν απασχολήσει μεγάλο αριθμό από πολιτικούς και στρατιωτικούς μελετητές και τώρα τελευταία γίνονται αντικείμενο μιας, πιο συστηματικής, Ιστορικής έρευνας. 2 Οι μέχρι τώρα μελέτες έχουν ασχοληθεί όπως είναι φυσικό μέ τήν κυβέρνηση και τίς ένοπλες δυνάμεις και συνεπώς δέν έχει φωτιστεί ακόμη Ικανοποιητικά ή στάση τής πολυάριθμης ελληνικής παροικίας στην Αίγυπτο. Εδώ δέ φιλο δοξούμε παρά νά κάνουμε μια μικρή συμβολή στην αξιολόγηση τού ρόλου τής παροικίας τήν περίοδο εκείνη, εξετάζοντας μια παροικιακή οργάνωση πού σχηματίστηκε το 1943 μέ σκοπό τή διάδοση τών θέσεων τού ΕΑΜ στον παροικιακό χώρο πρόκειται για τόν «Εθνικό Απελευθε ρωτικό Σύνδεσμο» (ΕΑΣ) Το άρθρο αυτό στηρίζεται στή διατριβή μου γιά Μ. Α. Ιστορίας, μέ τίτλο: Anglo - Greek Relations and the Greek Situation in Egypt πού υπο στηρίχθηκε στό πανεπιστήμιο τού Keele στην Αγγλία τό Ευχαριστώ τους Α. Πα ναγιωτόπουλο καί Κ. Παπαδόπουλο γιά τίς παρατηρήσεις τους πού βοήθησαν στην καλύτερη επεξεργασία τού άρθρου. 2. Βλέπε Η. Fleischer, "The Anomalies in the Greek Middle East Forces, ", στό Journal of the Hellenic Diaspora, τόμ. V, ap. 3, 1978 καί P. Papastratis, British Foreign Policy Towards Greece During the Second World War, αδημοσίευτο Phd Πανεπιστημίου τού Λονδίνου, Οι δύο σπουδαιότερες δημοσιευμένες πηγές γιά τόν ΕΑΣ είναι : Γ. Αθανασιάδης, Η Πρώτη Πράξη τής Ελληνικής Τραγωδίας, Ελεύθερη Ελλάδα 1971 καί Στρ. Τσίρκας, «Η Πνευματική Αντίσταση στή Μέση Ανατολή», στην Επιθεώρηση Τέχνης αρ , Μάρτιος -Απρίλιος 1962.

2 2 Αλέξανδρος Κιτροέφ Από τον καιρό του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, ή στενή παρακολούθηση της πολιτικής ζωής του έθνικού κέντρου από τους "Ελληνες της Αιγύπτου αποτελεί μια Από τις πιο σημαντικές μορφές μέ τις όποιες εκφράζεται ή σύνδεση της παροικίας μέ τήν Ελλάδα. Ή πλειοψηφία τής παροικίας, πού αριθμούσε συνολικά το 1937 πάνω Από κατοίκους, 4 είχε ταχθεί στο πλευρό του Ελευθερίου Βενιζέλου, κι αργότερα στο πλευρό τού κόμματος των Φιλελευθέρων. Ό αστικός εκσυγχρονισμός του Βενιζέλου ταίριαζε μέ τήν οργανικά φιλελεύθερη οικονομική λειτουργία της παροικίας όπου κυριαρχούσαν οι πλούσιοι έμποροι, μεταπράτες καί βιομήχανοι. Αυτό δεν σημαίνει πώς ή μοναρχία καί το Λαϊκό κόμμα δέν είχαν ερείσματα στην παροικία. Κι έτσι, έχουμε καί στην Αίγυπτο αντανάκλαση τού εθνικού διχασμού πού ήταν το καθοριστικό στοιχείο στην ελλαδική πολιτική ζωή τού μεσοπολέμου. Τήν ίδια εποχή, ή εμφάνιση ενός μαζικού εθνικού κινήματος στην Αίγυπτο στρέφει τήν προσοχή των πάροικων στή διασφάλιση της περιουσίας των κοινοτικών τους οργανώσεων, σχολείων, εκκλησιών καί κοινωφελών ιδρυμάτων, καί απευθύνονται στο ελληνικό κράτος ζητώντας νομική κάλυψη. 5 Οί Κοινότητες δέν θά αργήσουν να απευθυνθούν καί πάλι στο ελληνικό κράτος γιατί αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα μέ τήν υπερφόρτωση των σχολείων καί κοινωφελών ιδρυμάτων μέ άπορους πάροικους. 6 Έτσι, παράλληλα μέ τους δεσμούς της παροικίας μέ τα ελληνικά πολιτικά κόμματα παρατηρείται μια αυξανόμενη επαφή τών κοινοτικών οργανώσεων μέ το ελληνικό κράτος. Στή δεκαετία του 1930 οί διεθνείς πολιτικές εξελίξεις στην Ευρώπη, ή επιστροφή τού Γεωργίου Β στην Ελλάδα το 1935 καί ή επιβολή της δικτατορίας της 4ης Αυγούστου επιφέρουν μίαν όξυνση στις πολιτικές αντιθέσεις στην παροικία. Μια Από τις συνέπειες ήταν ή ανάπτυξη ενός ειρηνιστικού καί κατόπιν αντιφασιστικού κινήματος πού όπως θά δοϋμε απετέλεσε τον πρόδρομο του ΕΑΣ. Αλλά, παράλληλα, καί οί αιγυπτιακές πολιτικές διαδικασίες επέδρασαν καθοριστικά πάνω στο σύνολο τών Ελλήνων πού ήσαν εγκατεστημένοι στην Αίγυπτο. Στή δεκαετία τού 1930, καρποφόρησαν οί προσπάθειες τού εθνικού κινήματος για περισσότερη 4. Βλέπε Annuaire Statistique de legypte 1937, Κάιρο Ό αριθμός δίνεται κατά προσέγγιση γιατί οί προπολεμικές απογραφές στην Αίγυπτο δέν είναι ακριβείς καί επίσης γιατί δίνεται ό αριθμός ελλήνων υπηκόων καί είναι δύσκολος ό υπολογισμός τών ελλήνων μέ ξένη, κυρίως αιγυπτιακή, υπηκοότητα. 5. Αρχεία Ελληνικής Κοινότητας Αλεξανδρείας. ΑντίγραφαΕπιστολών , τόμος Β - 20, σσ Αρχεία Ελληνικής Κοινότητας Αλεξανδρείας. Αντίγραφα Επιστολών 1935, τόμος Β - 65, σσ καί

3 Ή ελληνική παροικία στην Αίγυπτο και δ δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος 3 εθνική ανεξαρτησία και περιορισμό των προνομίων των ξένων στή χώρα. Με τήν άγγλο - αιγυπτιακή συμφωνία του 1936 αποσύρθηκαν τα βρεταννικά στρατεύματα άπό το αιγυπτιακό έδαφος, μ εξαίρεση τήν περιοχή της διώρυγας του Σουέζ, καί ή βρεταννική κυβέρνηση παραιτήθηκε άπό τήν ευθύνη πού είχε να προστατεύει τα συμφέροντα των ξένων στην Αίγυπτο. Το 1937 καταργήθηκαν οί διομολογήσεις, τα ειδικά προνόμια των ξένων. 7 Ή πορεία των ξένων παροικιών ήταν εξαρτημένη πλέον άπό τήν πολιτική του αιγυπτιακού κράτους, χωρίς αυτό να σημαίνει πώς ή ίδια Αίγυπτος δέν εξαρτιόταν άπό το ευρωπαϊκό, βρεταννικό κυρίως κεφάλαιο. Ή κατάσταση αυτή διήρκησε δύο χρόνια μονάχα, γιατί ξέσπασε ό Δεύτερος Παγκόσμιος πόλεμος. Ό πόλεμος άλλαξε ριζικά τήν κατάσταση στην Αίγυπτο γιατί ή άγγλο - αιγυπτιακή συμφωνία καθόριζε πώς, σέ περίπτωση πολέμου, ή βρεταννική κυβέρνηση είχε το δικαίωμα να εγκαταστήσει σ ολόκληρη τήν Αίγυπτο τα στρατεύματα της. Συνεπώς, ή Αίγυπτος βρέθηκε ξανά κάτω άπό βρεταννική στρατιωτική κατοχή, έστω καί αν παρέμενε τυπικά ουδέτερο κράτος, χάνοντας έτσι τήν πολιτική ανεξαρτησία της. Αυτό φάνηκε καθαρά τό Φεβρουάριο του 1942 όταν ό αιγύπτιος βασιλιάς Φαρούκ αρνήθηκε νά τοποθετήσει στή θέση τού πρωθυπουργού ενα πολιτικό πού είχε τήν προτίμηση τών Βρεταννών. Ή απάντηση τού βρεταννού πρεσβευτή ήταν νά περικυκλώσει τα ανάκτορα τού Καΐρου με τεθωρακισμένα καί νά επιβάλει τή θέληση της κυβέρνησης του, πληροφορώντας τον βασιλιά πώς ή εναλλακτική λύση θά ήταν νά παραιτηθεί άπό τον αιγυπτιακό θρόνο. 8 Εϊναι φανερό λοιπόν πώς άπό τήν έναρξη τού πολέμου ο,τιδήποτε πολιτικό θέμα πού άφορούσε στην ελληνική παροικία βρισκόταν πλέον κάτω άπό τή δικαιοδοσία τών βρεταννικών άρχων στην Αίγυπτο. Ή εγκατάσταση της εξόριστης ελληνικής κυβέρνησης στή χώρα αυτή δέν μετέβαλε τήν ιδιαίτερη εξάρτηση της παροικίας αφού σέ τελική ανάλυση καί ή ίδια ή ελληνική κυβέρνηση ήταν εξαρτημένη άπό τους Βρεταννούς. Ή παρουσία όμως της εξόριστης κυβέρνησης στην Αίγυπτο συνέβαλε ασφαλώς στο νά έρθουν οί κάτοικοι της παροικίας σέ άμεση επαφή μέ τις εξελίξεις τών ελληνικών πολιτικών υποθέσεων. Κατά συνέπεια, ή ίδρυση 7. Ή βιβλιογραφία για τήν ιστορία της Αιγύπτου τον 19ο καί 20ο αιώνα είναι πλουσιώτατη. Αναφέρουμε ενδεικτικά: J. Berque, LEgypte Imperialisme et Revolution, Παρίσι 1974 M. Colombe, LEvolution de legypte, Παρίσι 1951 A. E. Crouchley, The Economic Development of Modem Egypt, Λονδίνο C. Issawi, Egypt at Mid Century, Λονδίνο 1950 P. Mansfield, The British in Egypt, Λονδίνο 1971" E.R.J. Owen, Cotton in the Egyptian Economy, Οξφόρδη 1969 P. J. Vatikiotis, The Modern History of Egypt, Λονδίνο Lord Killearn, The Killearn Diaries, Λονδίνο 1975, σσ

4 4 Αλέξανδρος Κιτροεφ του ΕΑΜ στην Ελλάδα έγινε πολύ σύντομα γνωστή στην Αίγυπτο καί βρήκε απήχηση σέ τμήματα των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων πού βρίσκονταν στη Μέση Ανατολή καθώς καί σέ ένα τμήμα τής παροικίας. Στο τμήμα αυτό τής παροικίας θα συγκεντρώσουμε την προσοχή μας, εξετάζοντας τις λειτουργίες του μέσα στο γενικό ιστορικό πλαίσιο του αιγυπτιακού χώρου τήν εποχή εκείνη : τή σχέση τής παροικίας μέ τήν ελληνική πολιτική καί συγχρόνως τήν εξάρτηση της σαν ξένη μειονότητα από τή βρεταννική κυριαρχία στην Αίγυπτο καί επιπλέον τή γενικότερη εξάρτηση τής ελληνικής πολιτικής από τα ευρύτερα βρεταν νικά συμφέροντα στο χώρο τής Ανατολικής Μεσογείου καί των Βαλκανίων. Ή είδηση τής ιταλικής επίθεσης τον Οκτώβριο του 1940 έγινε δεκτή μέ μεγάλη συγκίνηση από τους Έλληνες πού ήταν εγκατεστημένοι στην Αίγυπτο. Ακολούθησαν διάφορες κινήσεις για υλική καί ηθική συμπαράσταση στον αγώνα τής Ελλάδας. Στα πλαίσια αυτά σχηματίστηκε ή «Εθνική Επιτροπή Ελλήνων Αλεξανδρείας» πού συγκέντρωσε σέ διάστημα έξη μηνών αιγυπτιακές λίρες. 9 Παράλληλα, στάλθηκαν στην Ελλάδα 4 πολεμικά αεροπλάνα, δωρεά ευπόρων πάροικων 10 καί άρχισε τον Φεβρουάριο του 1941 μια περιορισμένη επιστράτευση καί έκκληση για εθελοντές μέ σκοπό τον σχηματισμό ενός στρατιωτικού τάγματος. Σέ λίγες εβδομάδες τό τάγμα αριθμούσε 900 οπλίτες από τους οποίους οι μισοί ήταν εθελοντές. 11 Οί εκδηλώσεις συμπαράστασης των πάροικων συνεχίστηκαν καί μετά τήν κατάληψη τής Ελλάδας. Μέ πρωτοβουλία των ευπόρων πάροικων, πού είχαν, εκτός από τήν καλή διάθεση, τον απαιτούμενο χρόνο καί τό χρήμα, δημιουργήθηκε ένα πλήθος κοινωφελών επιτροπών, ιδιαίτερα μετά τήν εγκατάσταση τών ελληνικών ενόπλων δυνάμεων στή Μέση Ανατολή. Ενδεικτικά αναφέρονται : «Τό Δέμα τού Στρατιώτου», τό «Σπίτι του Ναύτου», ή «Φανέλλα τού Στρατιώτου», ή «Στέγη του Στρατιώτου». Οί επιτροπές αυτές παρείχαν σημαντική υλική βοήθεια καί ηθική υποστήριξη στους "Ελληνες οπλίτες καί ναύτες πού εϊχαν διαφύγει από τήν Ελλάδα καί συγκροτούσαν νέα σώματα στρατού καί ναυτικού στή Μέση Ανατολή μέ τήν επίβλεψη τών Βρεταννών. Επιπλέον, οί παροικιακές κοινότητες, ιδίως τής Αλεξάνδρειας καί τού Καΐρου, διέθεσαν νοσοκομεία, ιδρύματα καί κτίρια στή διάθεση τών ελληνικών ενόπλων δυνάμεων. 12 Παράλληλα, ή μόνιμη επιτροπήτού Έλληνικού 9. Ή αιγυπτιακή λίρα ισοδυναμούσε τότε μέ τή στερλίνα. 10. Ό Αιγυπτιώτης Ελληνισμός στάς Επάλξεις, Αλεξάνδρεια 1946, σσ Σ. Τζαννετής, Ταξιαρχία Έλ Αλαμέιν, Αθήνα 1977, σσ Ό Αίγυπτιώτης Ελληνισμός..., ό.π., σσ , , Εφημερίδα Κήρυξ Καΐρου , ,

5 Ή ελληνική παροικία ατην Αϊγνπιο καί 6 άειτερος παγκόσμιος πόλεμος 5 Ερυθρού Σταυρού στην Αίγυπτο έκανε προσπάθειες για να στείλει βοήθεια στην κατεχόμενη Ελλάδα. Όλες τις ενέργειες αυτές τις έθεσε κάτω από το συντονισμό της ή ελληνική κυβέρνηση όταν έφτασε στην Αίγυπτο. Ή μετάβαση της ελληνικής κυβέρνησης και τού βασιλιά Γεωργίου Β Από τήν Κρήτη στην Αίγυπτο έγινε όταν φάνηκε πώς το νησί θα έπεφτε στους Γερμανούς. Είχε προηγηθεί μια σειρά από σημαντικές εξελίξεις πού ακολούθησαν τό θάνατο τού Ιωάννη Μεταξά στις 29/1/1941 : Τήν ίδια μέρα τοποθετήθηκε πρωθυπουργός ό Αλέξανδρος Κορυζής. Στις 6/4 ή Γερμανία επιτέθηκε στην Ελλάδα και τρεις μέρες αργότερα κατέλαβε τή Θεσσαλονίκη. Στις 18/4 ό Κορυζής αυτοκτόνησε, ενώ στις 21/4 παραδόθηκαν τα ελληνικά στρατεύματα στην Ήπειρο και ή ελληνική κυβέρνηση ειδοποίησε τή βρεταννική ν αποσύρει τις ένοπλες δυνάμεις της από τα ελληνικά εδάφη. Ήταν φανερό πώς ô βασιλιάς και ή κυβέρνηση έπρεπε να φύγουν από τήν Αθήνα, και αποφασίστηκε να εγκατασταθούν στην Κρήτη. Ή βρεταννική κυβέρνηση είχε τις επιφυλάξεις της για τήν υποδοχή πού θα επιφύλασσε τό νησί στο Γεώργιο Β και τήν κυβέρνηση του. Αυτό φαίνεται από ενα σχόλιο του Sir Pierson Dixon ( ), πρώτου ιδιαίτερου γραμματέα 13 του υπουργού Εξωτερικών της Αγγλίας, τήν ήμερα μετά τό θάνατο του Κορυζή. Σημείωνε τότε ό Dixon: "... αν επιθυμεί ή κυβέρνηση να εγκατασταθεί ομαλά στη Κρήτη, ή επιλογή ενος βενιζελικού Αντιπροέδρου είναι ιδιαιτέρως προτιμητέα, μια και ή Κρήτη, γενέτειρα του Βενιζέλου, είναι σφόδρα αντιμοναρχική." 14 Δέν είναι γνωστό αν ό Dixon είχε υπ οψη του πώς ό επόμενος σταθμός της κυβέρνησης θα ήταν ή Αίγυπτος, οπού θα ίσχυαν ακριβώς τα ίδια. Τρεις μέρες αργότερα, ό Γεώργιος Β, σίγουρα ενημερωμένος για τις βρεταννικές απόψεις, τοποθέτησε πρωθυπουργό τον τραπεζίτη Εμμανουήλ Τσουδερό ( ), πού είχε το διπλό προτέρημα να είναι κρητικός καί «μετριοπαθής βενιζελικός». Στις 24 Απριλίου ό βασιλιάς καί ή κυβέρνηση έφυγαν για τήν Κρήτη, όπου έμειναν ενα μήνα. Στις 23 Μαΐου, λίγο πριν καταληφθεί καί ή Κρήτη, έφθασαν στην Αλεξάνδρεια. Είχε προηγηθεί ή άφιξη του Μανιαδάκη, υπουργού Δημοσίας Τάξεως τού Μεταξά, ό όποιος παρέμενε υπουργός. Ό Μανιαδάκης είχε φύγει νωρίτερα από τήν Κρήτη ακριβώς γιατί είχε γίνει αντικείμενο διαμαρτυριών εκεί. Ή μετάβαση του στην Αλεξάνδρεια δημιούργησε καί εκεί 13. Principal Private Secretary. 14. Σχόλιο Dixon, 19 Απριλίου 1941, R 4121/11/19, FO 371/29819: "if the Government is to establish itself comfortably in Crete a venizelist V-President of the Council is highly desirable, since Crete, as the birthplace of Venizelos is strongly anti-monarchist".

6 6 Αλέξανδρος Κιτροεφ διαμαρτυρίες, αντισταθμίζοντας τις θετικές εντυπώσεις Από τήν επιλογή του Τσουδεροϋ, γιατί ό Μανιαδάκης πέρα Από τήν πολύ κακή φήμη πού τον συνόδευε, φρόντισε νά συμπεριφερθεί εχθρικά προς τους οπαδούς των φιλελευθέρων. 15 Όταν, λοιπόν, ό Τσουδερός έφθασε στην Αίγυπτο, κάτω Από τήν πίεση τών διαμαρτυριών τόσο των πάροικων όσο και των διαφόρων αξιωματικών και μετά τήν παραίνεση του Βρεταννού πρεσβευτή στο Κάιρο Sir Miles Lampson ( , Από το 1943 Lord Killearn), 16 έπαυσε Από υπουργούς τόν Μανιαδάκη και τον Νικολούδη πού κι αυτός σαν έμπιστος του Μεταξά προκαλούσε διαμαρτυρίες και τους έστειλε πρεσβευτές στή Λατινική Αμερική και τή Νότια Αφρική αντίστοιχα. Στα τέλη του Ιουνίου ή ελληνική κυβέρνηση έφυγε για τή Νότια Αφρική με τελικό προορισμό το Λονδίνο όπου είχαν συγκεντρωθεί οί εξόριστες κυβερνήσεις των Συμμάχων. Ή διέλευση της κυβέρνησης Από τήν Αίγυπτο τόν Ιούνιο του 1941 προκάλεσε τίς αντιδράσεις της φιλελεύθερης πλειοψηφίας της παροικίας. Οί αντιδράσεις αυτές εκφράσθηκαν μέ διαμαρτυρίες για τήν παρουσία υπουργών του καθεστώτος της 4ης Αυγούστου, άλλα έδειχναν μέ έμμεσο άλλα καθαρό τρόπο αντιμοναρχικά αισθήματα, άφούό Γεώργιος Β είχε ταυτιστεί μέ το καθεστώς της 4ης Αυγούστου. Είναι χαρακτηριστικό πόσο διαφορετικά αντιμετωπίστηκε ή στάση της παροικίας Από τήν ελληνική και τή βρεταννική κυβέρνηση. Στή διάρκεια του ταξιδιού προς τή Νότια Αφρική ό Τσουδερός συνέταξε μια έκθεση προς τόν βασιλιά όπου σημείωνε : frai Ελληνικοί Κοινότητες, θετουσαι κατά μέρος τάς γενικάς ή τάς τοπικας διαφωνίας των συσπειρούνται περί τήν Ύμετέραν Μεγαλειότητα ως συμ βολον τού Έθνικου Αγώνος». 17 Τα ίδια περίπου υποστήριξαν ό Γεώργιος και ô Τσουδερός σέ συζήτηση τους μέ τόν Βρεταννό πρεσβευτή λίγο πριν φύγουν Από τήν Αίγυπτο, δείχνοντας έναν αδικαιολόγητο εφησυχασμό. Αντίθετα, ό Lampson φάνηκε είτε καλύτερα πληροφορημένος είτε πιο ειλικρινής από τους συνομιλητές του και επισήμανε πώς ή εχθρότητα μεγάλης μερίδας πάροικων για ό,τιδήποτε θύμιζε το καθεστώς της 4ης Αυγούστου έπαιρνε μεγάλες διαστάσεις. 18 Ή ευαισθησία του Βρεταννού πρεσβευτή στις διακυμάνσεις της παροικιακής κοινής γνώμης έχει τήν εξήγηση της. Τίς ήμερες εκείνες - τέλη Ιουνίου, αρχές Ιουλίου τά στελέχη τού Foreign Office άντάλλασαν απόψεις γύρω από το μέλλον της μοναρχίας στην 15. Γ. Αθανασιάδης, ό.π., σ. 44 Ντ. Κουτσούμης, 4 Χρόνια "Αγνωστη Ελληνική Ιστορία, Αλεξάνδρεια 1946, σσ Πρακτικά F. Ο. (Foreign Office), 28 Ιουνίου 1941, R 8184/4488/19, FO 371/ Η. Βενέζης, Εμμανουήλ Τσουδερός, Αθήνα 1966, σ Πρακτικά F. Ο., 28 Ιουνίου 1941, ο.π.

7 Ή ελληνική παροικία στην Αΐγνπτο χαί è δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος 1 Ελλάδα και διατύπωναν σοβαρές αμφιβολίες γύρω από τη δημοτικότητα του Γεωργίου Β και τις πιθανότητες επιστροφής του στην Ελλάδα. 19 Οί Βρεταννοί διπλωμάτες, θεωρώντας δεδομένο πώς τά βρεταννικά συμφέροντα ήσαν συνυφασμένα με τήν επιστροφή τοβ βασιλιά, αναζητούσαν τρόπους μέ τους οποίους ό Γεώργιος και ή εξόριστη κυβέρνηση θα μπορούσαν να απαλλαγούν από τήν κατηγορία πώς ήσαν κληρονόμοι τοβ καθεστώτος της 4ης Αυγούστου. 20 Ή σφυγμομέτρηση των απόψεων τοβ ελληνικού λαού καί οί αντιδράσεις του στις πολιτικές εξελίξεις άποτελου σε για τους Βρεταννούς προϋπόθεση για ορθή μεθόδευση αυτής της πολιτικής. Το καλοκαίρι τού 1941 δέν είχε ακόμα οργανωθεί μυστικό δίκτυο πληροφοριών από τήν κατεχόμενη Ελλάδα, πράγμα πού σημαίνει πώς οί απόψεις της παροικίας στην Αίγυπτο σέ συνδυασμό μέ τις απόψεις όσων είχαν διαφύγει εκεί από τήν Ελλάδα χρησιμοποιήθηκαν σαν υποκατάστατο μέχρι, περίπου τις αρχές του 1942, να μεθοδευθεϊ ή διοχέτευση πληροφοριών από τήν Ελλάδα. 21 Αυτή ή διαπίστωση συνάγεται από τα σχετικά έγγραφα του Foreign Office όπου τήν περίοδο αυτή γίνονται συχνές αναφορές στις πολιτικές απόψεις των πάροικων καί υπογραμμίζονται τά αντιμοναρχικά τους αισθήματα. 22 Χαρακτηριστικά, ακόμη καί ό ραδιοφωνικός σταθμός τοβ BBC στο Λονδίνο, για νά καθορίσει τό περιεχόμενο τών εκπομπών του στην Ελλάδα, ζητούσε νά πληροφορηθεί μέσω του Foreign Office τα «θέματα συζήτησης» μεταξύ τών Ελλήνων στο Κάιρο. 23 "Οπως απάντησαν καί οί βρεταννικές αρχές στην ερώτηση τοβ BBC, τό πολιτειακό άποτελοβσε τό κυριότερο θέμα συζήτησης στο Κάϊρο καί τήν Αλεξάνδρεια. Ή κυβέρνηση Τσουδερού δέν είχε καταδικάσει επίσημα τό καθεστώς της 4ης Αυγούστου καί αυτό συνέβαλε στην αβέβαιοι τητα γιά τό μεταπολεμικό καθεστώς της Ελλάδας καί στην όξυνση στις διαμάχες μοναρχικών καί φιλελευθέρων. Στις διαμάχες αυτές συμμετείχαν όχι μονάχα οί πάροικοι άλλα καί οί πολιτικοί παράγοντες πού είχαν έρθει από τήν Ελλάδα καθώς καί ένας μεγάλος αριθμός 19. Πρακτικά F. Ο., 24 Ιουνίου 1941, R 6889/4488/19, FO 371/ Πρακτικά F. Ο., 29 Ιουνίου 1941, R 6889/4488/19, FO 371/ Πρακτικά F. Ο., 19 Σεπτεμβρίου 1941, R 875/40/19, F.O. 371/29850 τηλεγράφημα από Κάϊρο προς F. Ο. ν. 476, 2 Φεβρουαρίου 1942, R 875/40/19, F.O. 371/ Πρακτικά F. Ο., 19/9/1941, ο.π., 29/6/1941, ό.π. καί «Ανάλυση ελληνικού (πα ροικιακού) τύπου, 4-10/10/1941, R 9297/351/19, FO 371/ Τηλεγράφημα Πρεσβείας Καΐρου στο BBC, 17 Οκτωβρίου 1941, R 9131/351/19, FO 371/29854.

8 8 Αλέξανδρος Κιτροεφ αξιωματικών πού έμεναν αχρησιμοποίητοι από το στρατό. Οι αξιωματικοί έδιναν ιδιαίτερα οξύ τόνο στις διαμάχες, αφού οί περισσότεροι είχαν παραμερισθεί Από το καθεστώς τής 4ης Αυγούστου σαν φιλελεύθεροι και ζητούσαν επίμονα νά αντικαταστήσουν τους υπηρετούντες «μεταξικούς» αξιωματικούς. Παράλληλα, οί τελευταίοι ήσαν αντίθετοι μέ τήν ενεργοποίηση των «βενιζελικών», και μερικοί άπ αυτούς πίστευαν πώς τα ελληνικά στρατεύματα έπρεπε να προετοιμάζονται για τήν επαναφορά τού βασιλιά μεταπολεμικά στην Ελλάδα. 24 Οί κινήσεις της ομάδας αυτής των αξιωματικών πού σύντομα παίρνουν τή μορφή οργανώσεων, προκάλεσαν τήν αντίδραση των αριστερών οπλιτών και ναυτών πού δημιούργησαν ανάλογες μυστικές οργανώσεις για να αντιπαρατεθούν στους μοναρχικούς αξιωματικούς. 25 Σχετικά μέ τις απόψεις των φιλελευθέρων υπάρχει ή αξιόπιστη μαρτυρία τού Γεωργίου Ρούσσου ( ). Ό Ρούσσος υπήρξε ό ηγέτης τών φιλελευθέρων στην Αίγυπτο. Προσωπικός φίλος τού Ελευθερίου Βενιζέλου, συνεργάστηκε μαζί του, πρώτα σα πρεσβευτής στή Ουάσιγκτον καί αργότερα σαν υπουργός τών Εξωτερικών είχε διατελέσει καί αντιπρόεδρος της ελληνικής Κοινότητας Αλεξανδρείας. Δέν είναι χωρίς σημασία το οτι ήταν καί προσωπικός φίλος τού Τσουδεροϋ. τού έγραφε λοιπόν τον Δεκέμβριο τού 1941 : «...είς τήν Αίγυπτον, όπως καί εις τήν Ελλάδα, ό Βενιζελισμος εξακολουθεί να παραμένει μια μεγάλη ηθική δύναμις (οτι) αν άπεθανεν ό αρχηγός του ή μνήμη του εξακολουθεί να είναι δια τους φιλελεύθερους ενα είδος θρησκείας ή οποία διετήρησε πάντα τάς φιλελευθέρας βάσεις... Εγώ μόνον γνωρίζω πόση προσπάθεια εχρειασθη δια να πεισθούν οι φιλελεύθεροι της Αιγύπτου οτι ή μή ευθύς εξ αρχής εκκαθάρισις όλων τών παραγόντων της δικτατορίας Μεταξά - Γεωργίου άπετελει σταθμον εξελίξεως, οτι ή ασάφεια περί το πολίτευμα δεν εσήμαινε εξακολούθησιν της δικτατορίας, οτι επανήλθομεν είς τήν νομιμότητα και οτι έπρεπε να δοθή ό καιρός εϊς τήν Κυβέρνησίν σου να προβή βαθμηδόν εις τήν εκκαθάρισιν. Δυστυχώς αι δηλώσεις τάς όποιας διαδοχικώς έκαμες δεν υπήρξαν ποτέ σαφείς, περιείχαν επιφυλάξεις καί περί τήν μορφήν τού πολιτεύματος και περί τον τρόπον της επιβολής του, και τάς επιφυλάξεις ταύτας επικαλούνται οί αντιδραστικοί δια να προκαλούν ενδοιασμούς...» Γράμμα Από Βρ. Ύπ. Στρατιωτικών (War Office) προς το F. Ο., 2 Σεπτεμβρίου 1941, R 8049/6184/19, FO 371/ Λ. Ιωάννου (ψευδώνυμο Λ. Ράππα), «Μέση Ανατολή », στο Εθνική Αντίσταση, τόμος 4, Απρίλιος 1963, σσ Επιστολή Ρούσσου προς Τσουδερό, 10 Δεκεμβρίου 1941 (αντίγραφο στή συλλογή Χαριτάτου).

9 Η ελληνική παροικία στην Αίγυπτο χαί δ δεύτερο; παγκόσμιος πόλεμος 9 Στο μεταξύ δραστηριοποιήθηκαν και οί υποστηρικτές της 4ης Αυγούστου. Μέ τήν ανοχή, αν οχι καί τήν υποστήριξη τού ναύαρχου Σακελλα ρίου επανεμφανίστηκαν τα παραρτήματα της μεταξικής EON (Εθνική Όργάνωσις Νεολαίας) πού είχαν σχηματιστεί στην Αίγυπτο μετά το Παρελάσεις μέ στολές καί δημόσιοι φασιστικοί χαιρετισμοί δεν φαίνεται να ενόχλησαν το ελληνικό Προξενείο τού Καΐρου πού ήταν...απέναντι από τα γραφεία της EON, άλλα προκάλεσαν τή γρήγορη επέμβαση των βρεταννικων άρχων. Ό Βρεταννός υπουργός άνευ χαρτοφυλακίου για θέματα της Μέσης Ανατολής Ο. Lyttleton, πού βρισκόταν στο Κάιρο, τηλεγράφησε στο Λονδίνο σχετικά μέ τήν EON: «Ή συνέχιση της παρουσίας των [παραρτημάτων της EON] εδώ, στο μόνο πού μπορεί να εξυπηρετεί είναι να τροφοδοτήσει τους ανταγωνισμούς πού έχουν αναπτυχθεί μεταξύ τών υποστηρικτών καί τών αντιπάλων του εκείνου τού καθεστώτος [της 4ης Αυγούστου] και είμαι πεπεισμένος ότι ή αποτελεσματική καταστολή της θα αποτελούσε ένα σημαντικό βήμα στην ειρήνευση της εδώ ελληνικής παροικίας.» 27 Είναι πρόδηλη ή θέληση τού Lyttleton νά εμποδιστεί μια κίνηση πού θα έδειχνε κάποια ανεκτικότητα της ελληνικής κυβέρνησης απέναντι στους υποστηρικτές τού Μεταξά καί θα έστρεφε εναντίον της τό μεγαλύτερο μέρος της παροικίας. Ή επανεμφάνιση της EON μπορούσε εύκολα νά ερμηνευθεί από τό σύνολο των Ελλήνων στην Αίγυπτο σαν απόδειξη πώς ή εξόριστη κυβέρνηση σχεδίαζε τήν επιβολή δικτατορικού καθεστώτος στή μεταπολεμική Ελλάδα. Για τό λόγο αυτό ή βρεταννική κυβέρνηση ζήτησε από τήν ελληνική νά διαλύσει τήν EON, πράγμα πού έγινε 28. Δέν απογοητεύθηκαν όμως οί μεταξικοί στην Αίγυπτο καί, δυο μήνες μετά τήν απαγόρευση, εμφανίστηκε τον Ιανουάριο τού 1942 μια διαφορετική σέ ονομασία άλλα παρόμοια σέ πολιτικές θέσεις οργάνωση, ή «Έθνικοθρησκευτική Όργάνωσις Νεολαίας Αλεξανδρείας» πού είχε τήν προστασία τού Πατριάρχη Αλεξανδρείας. Ό Πατριάρχης, πού είχε ήδη υποστηρίξει τήν EON, 29 έθεσε τήν ΕΟΝΑ κάτω από τήν προστασία του, οχι αποκλειστικά για πολιτικούς λόγους. Σκόπευε νά τή 27. Τηλεγράφημα Ύπ. Μέσης Ανατολής προς F. Ο., ν. 125, 11 Νοεμβρίου 1941, R 10071/8414/19, FO 371/29910: "its continued existence here can only serve to keep alive the antagonisms aroused between supporters of that regime and its effective suppression would be an important step in pacifying the Greek colony here". 28. Τηλεγράφημα από Κάιρο προς F. Ο., άρ. 4192, 28 Νοεμβρίου 1941, R 10071/ 8414/19, FO 371/ Πάνταινος, Εβδομαδιαίο Δελτίο του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας, άρ. 22, 1 Αυγούστου 1941.

10 io Αλέξανδρος Κιτροεφ χρησιμοποιήσει στις διαφορές πού είχε μέ τις Κοινότητες σχετικά μέ τό πρόγραμμα των μαθημάτων στα παροικιακά σχολεία στο λόγο του κατά την ιδρυτική της συγκέντρωση φρόντισε να τονίσει τό ζήτημα της «εθνικο θρησκευτικής προετοιμασίας της νεολαίας». 30 Μαθαίνοντας για τίς κινήσεις αυτές ό Lyttleton έγραψε στον Πατριάρχη πώς σύμφωνα μέ τίς πληροφορίες του ή ΕΟΝΑ έμοιαζε να είναι : «...μια πιθανή εστία ανεπιθύμητων πολιτικών δραστηριοτήτων, που ταυτόχρονα αποτελούσε μια από τις πήγες διαφωνίας ανάμεσα σε διαφορετικά τμήματα της ελληνικής κοινότητας.» 31 και του ζήτησε ν αποσύρει τήν υποστήριξη του, πράγμα πού ό Πατριάρχης έκανε αμέσως. 32 Παρόλο ότι ό Πατριάρχης ήταν υποστηρικτής της μοναρχίας, 33 δέν επιδόθηκε σέ παραπέρα ενέργειες πολιτικού χαρακτήρα καί συμμετείχε αποτελεσματικά στην κίνηση για βοήθεια στην Ελλάδα μέ εράνους, υπομνήματα, ενέργειες για τον επισιτισμό καί τήν προστασία των Δωδεκανησίων πού ήταν Ιταλοί υπήκοοι. Επιπλέον, ό Πατριάρχης είχε καί μια πρωτότυπη άποψη για τον πόλεμο πού συνοψίζεται στα παρακάτω λόγια πού απηύθυνε στους νεοσύλλεκτους τον Μάρτιο του 1942 : «Να υπερασπίσετε πάση θυσία τήν θρησκεία των πατέρων σας κι έπειτα τήν πατρίδα σας. Οι Γερμανοί είναι σήμερον ειδωλολάτραι. Οι δε Ιταλοί, εάν δεν είναι ειδωλολάτραι, είναι Καθολικοί.» 34 Στις αρχές Φεβρουαρίου 1942 καταργήθηκε επίσημα τό καθεστώς της 4ης Αυγούστου μέ συντακτική πράξη πού υπέγραψαν ό Γεώργιος Β καί ό Τσουδερός, καί ή κυβέρνηση έδήλωσε πώς ίσχυε το σύνταγμα τού 1911 καί πώς μεταπολεμικά θα εξακολουθούσε το πολίτευμα νά είναι βασι λευομένη δημοκρατία. 35 Ή δήλωση αυτή ικανοποίησε τή βρεταννική κυβέρνηση άλλα απογοήτευσε, ιδιαίτερα, τό σύνολο των υποστηρικτών της 4ης Αυγούστου στή Μέση Ανατολή. Ή εμφανής δυσφορία των μετα ξικών αξιωματικών τους απομόνωσε από τήν ελληνική κοινή γνώμη καί δημιούργησε κλίμα ευνοϊκό για τή δράση των αντιφασιστικών μυστικών οργανώσεων πού είχαν σχηματιστεί καί στα τρία Όπλα : στο στρατό ή 30. Γράμμα Αιγυπτιακού Υπουργείου Εσωτερικών προς Βρεταννική Πρεσβεία Καΐρου, 8 Ιανουαρίου 1942, καί επισυναπτόμενα : Μετάφραση άρθρου εφημερίδας Ανατολή Καΐρου, φύλλο τής καί αναφορά λογοκριτοϋ, 33/5/42, FO 141/ Επιστολή Lyttleton προς Πατριάρχη, 16 Ιανουαρίου 1942, FO 371/3316: "a potential centre for political activity of an undesirable kind as well as being a certain source of discord between different sections of the Greek Community". 32. Επιστολή Πατριάρχη προς Lyttleton, 20 Ιανουαρίου 1942, FO 371/ Βλέπε σημείωμα Τσουδερού προς Dixon, 10 Ιανουαρίου 1942, καί επισυναπτόμενο κείμενο Πατριάρχη R 3015/112/19, FO 371/ Πάνταινος, αρ. 7, 1 Μαρτίου Η. Βενέζης, ο.π., σσ

11 Ή ελληνική παροικία στην Αϊγνπεο και ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος 11 «Αντιφασιστική Στρατιωτική Οργάνωση» (ΑΣΟ), στό ναυτικό ή «Αντιφασιστική Οργάνωση Ναυτικού» (ΑΟΝ) καί στην αεροπορία ή «Αντιφασιστική Οργάνωση Αεροπορίας» (ΑΟΑ). Καί οί τρεις είχαν οργανωθεί στό βαθμό νά εκδίδουν τακτικά πολυγραφημένες εφημερίδες. 36 Από τον καιρό της ίδρυσης τους, τόν Οκτώβριο του 1941, οί οργανώσεις αυτές είχαν έρθει σέ επαφή μέ αριστερούς "Ελληνες πάροικους. Σημειώσαμε παραπάνω πώς ό εθνικός διχασμός ήταν το κύριο στοιχείο στις πολιτικές διαφορές της παροικίας στό μεσοπόλεμο. Αυτό δέν σημαίνει πώς μια μερίδα διανοουμένων καί εργατών δέν επηρεάστηκε από τά μηνύματα της Οκτωβριανής Επανάστασης στή Ρωσία. Οί μικρές ομάδες ριζοσπαστών πού συντέλεσαν στην ίδρυση τού Κομμουνιστικού Κόμματος της Αιγύπτου περιελάμβαναν στους κόλπους τους καί λίγους "Ελληνες. 37 Αργότερα, από το 1928, οργανώθηκε μια ομάδα Ελλήνων σοσιαλιστών καί κομμουνιστών, καί στα μέσα της δεκαετίας τού 1930 ή ομάδα αυτή συμμετείχε σέ μια αντιφασιστική καί ειρηνιστική κίνηση πού περιελάμβανε αιγυπτίους καί ξένους, κυρίως εβραίους. 38 Ή κίνηση οργάνωσε απεργίες καί αντιφασιστικές καί ειρηνιστικές εκδηλώσεις. "Ενας εύπορος "Ελληνας βιομήχανος, πού συμμετείχε στην κίνηση αυτή, ό Στρατής Ζερμπίνης, χρηματούότησε τήν έκδοση της ελληνόφωνης εφημερίδας Κήρυξ στό Κάιρο, πού στάθηκε καί το ανεπίσημο «άντιμεταξικό» δημοσιογραφικό όργανο της κίνησης. Μέ τήν είσοδο της Ελλάδας στον πόλεμο θεώρησαν οί "Ελληνες σωστό να διαχωριστούν οργανωτικά από τήν κίνηση, για νά αντιμετωπίσουν καλύτερα τήν ιδιαιτερότητα των ελληνικών προβλημάτων. 39 Μέ τις επαφές πού έγιναν μεταξύ της ομάδας των πάροικων καί των εκπροσώπων των αντιφασιστικών οργανώσεων ΑΣΟ καί ΑΟΝ μεθοδεύτηκε ή συνεργασία τους (υλική βοήθεια στις στρατιωτικές οργανώσεις, χρήση σπιτιών τών πάροικων, ανταλλαγή πληροφοριών). Για τόν καλύτερο συντονισμό τών δραστηριοτήτων τών τριών οργανώσεων στις ένοπλες δυνάμεις, της ομάδας τών πάροικων, καθώς επίσης καί της 36. Ή ΑΣΟ τον Αντιφασίστα, ή ΑΟΝ τήν Έλευθερία καί ή ΑΟΑ τον Αστέρα. 37. Al Sayid Rifaat, History of the Socialist Movement in Egypt , Phd thesis Karl Marx University, Leipzig 1970 Μ. Ίορδανίδου, Σαν τα Τρελλά Πουλιά, Αθήνα 1979, σσ καί συνομιλία μου μέ τήν Μαρία Ίορδανίδου στις 17 Ιανουαρίου Συνομιλίες μου μέ τον Στρατή Τσίρκα, 28 Σεπτεμβρίου 1978, καί τον Λάμπη Ράππα, στις 11 Ιανουαρίου Ή αρχική διεθνής αντιφασιστική κίνηση χωρίστηκε καί σέ αλλά τμήματα. Το μεγαλύτερο ήταν το «Mouvement Egyptien pour la Liberation Nationale» (MELN Αιγυπτιακό Κίνημα για τήν Εθνική Απελευθέρωση). Ό ηγέτης της, ό εβραίος Henn Curiel, δολοφονήθηκε στο Παρίσι το 1978.

12 12 Αλέξανδρος ϊίτροεφ αριστερής οργάνωσης των ναυτεργατών πού προϋπήρχε στην Αίγυπτο, 40 δημιουργήθηκε μια κεντρική καθοδηγητική επιτροπή τα μέλη τής οποίας ήσαν έμπειροι κομμουνιστές. Ό εκπρόσωπος τής παροικίας στην επιτροπή ήταν ό Κύπριος ποιητής Θεοδόσης Πιερίδης( ), και γραμματέας της ήταν ένας δεκανέας τού στρατοϋ, ό Γιάννης Σαλλάς. Μέχρ α τις αρχές του 1942 ό αγώνας τών αριστερών οργανώσεων στην Αίγυπτο είχε σαν στόχο τους υποστηρικτές τού καθεστώτος τής 4ης Αυγούστου. Ό αγώνας αυτός πήρε νέο προσανατολισμό όταν έφθασαν στή Μέση Ανατολή οί θέσεις τού ΕΑΜ. Στις συνθήκες τού πολέμου ή επικοινωνία τού ΕΑΜ μέ τή Μέση Ανατολή ήταν πολύ δύσκολη και επικίνδυνη, κι έτσ 1 χρησιμοποιήθηκε τό ακόλουθο τέχνασμα : Οί θέσεις τού ΕΑΜ γράφτηκαν σε κομμάτια από πανί πού τα ερραψαν στις επωμίδες ενός αξιωματικοϋ, τού Χαιρετάκη. Αυτός, άφού διέφυγε από τήν Ελλάδα και πέρασε ανώδυνα τον βρεταννικο έλεγχο στην Παλαιστίνη, παρέδωσε τό μήνυμα του σέ μέλη τών αριστερών οργανώσεων πού πήγαν να τον συναντήσουν μυστικά στην Ιερουσαλήμ. 41 Από τότε καί μέχρι τον Αύγουστο τού 1943 δεν υπήρξε άλλη επικοινωνία μεταξύ τού ΕΑΜ καί τής ηγεσίας τών αριστερών οργανώσεων στή Μέση Ανατολή, ή οποία επεξεργάστηκε τήν τακτική καί στρατηγική της αυτόνομα καί μέ πρωτοβουλία άλλα μέ προσήλωση στο πνεΰμα τών θέσεων τού ΕΑΜ. "Ετσι μποροϋμε να ποϋμε πώς διαμορφώνεται ενα «εαμικό κίνημα» στή Μέση Ανατολή από τις αρχές τού 1942, καί ή κάθε ξεχωριστή οργάνωση ανέλαβε να διαδώσει τις θέσεις τού ΕΑΜ στο χώρο της. Ή ομάδα τών αριστερών πάροικων θεώρησε αναγκαίο να προχωρήσει στην έκδοση περιοδικού για τό σκοπό αυτό. Οί υλικές προϋποθέσεις για τήν έκδοση περιοδικού, ή εξασφάλιση τής άδειας καί ή αγορά χαρτιού καλύφθηκαν αντίστοιχα από τον διευθυντή ένας περιοδικού, τον Άγγελο Κασιγόνη πού «παραχώρησε» τήν άδεια του, καί από τον βιομήχανο Ζερ μπίνη. Αρχισυντάκτης έγινε ό Θ. Πιερίδης, πού πλαισιώθηκε από μια πενταμελή συντακτική επιτροπή από λογοτέχνες καί ποιητές, ανάμεσα τους ô Στρατής Τσίρκας (Γιάννης Χατζηανδρέας, ). Τό περιοδικό ονομάστηκε Έλλην καί έβγαινε αρχικά μια φορά κάθε δυο εβδομάδες καί αργότερα μια φορά τό μήνα. Στο πρώτο τεύχος, πού βγήκε στις 25 Μαρτίου 1942, τό κύριο άρθρο τόνιζε : 40. Πρόκειται γιά το τμήμα τής Ναυτεργατικής "Ενωσης Ελλάδας μέ γραμματέα τον Ν. Καραγιάννη. Βλέπε σχετικά Κ. Στεφανάτος, Ναυτεργατικό Κίνημα Ελλάδας, Αθήνα 1978 καί Α. Kitroeff, "The Greek Seamens Movement, ", Journal of the Hellenic Diaspora, τόμ. VII, άρ. 3-4 (1980). 41. Συνομιλίες μέ τον Στρ. Τσίρκα καί Λ. Ράππα, ο.π.

13 e -ff ελληνική παροικία στην Αΐγνπτο Hai 6 δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος 13 "Ελεύθεροι Ελληνες Εμπρός! Ό καθένας μας είναι καιρός να κάμη το καθήκον τον, Πολεμώντας. Θα πολεμήσουμε ο καθένας όπου ετάχθη. Αυτό θαναι το πρόγραμμα και της πολιτικής αυτής επιθεωρήσεως : να πολεμήσει τον 42 Φασισμό». Το περιοδικό περιείχε πολιτικά και φιλολογικά άρθρα μέ πνεύμα αντιφασιστικό. 43 Ό Πιερίδης, σέ συνεργασία μέ τον Τσίρκα, έγραφαν τη μόνιμη στήλη «Λόγια Σταράτα», πού ήταν «σύντομα τσουχτερά σημειώματα (πού) κάναν τον έλεγχο των παροικιακών ελληνικών και διεθνών γεγονότων, προχωρώντας το νυστέρι ώς εκεί πού δεν άφηναν άλλο οί λογοκριτές», 44 όπως μας πληροφορεί ό Τσίρκας γράφοντας στην Επιθεώρηση Τέχνης αρκετά χρόνια αργότερα. Στο πέμπτο τεϋχος τού Ελληνα τήν 1 Ιουνίου 1942, δημοσιεύθηκε άρθρο μέ τίτλο : «Έθνικόν Άπελευθερωτικόν Μέ τωπον» μέ υπογραφή Λ. Ιωάννου (ψευδώνυμο του Λ. Ράππα). Επειδή ή λογοκρισία δέν θα επέτρεπε τήν παράθεση των θέσεων τού ΕΑΜ, τό άρθρο διατυπώθηκε μέ τρόπο πού νά φαίνεται οτι πρότεινε πολιτικές θέσεις για τή μελλοντική ίδρυση ενός έθνικοαπελευθερωτικού μετώπου στην Ελλάδα. Στην πραγματικότητα, εκλαΐκευε και υποστήριζε τις θέσεις τού ΕΑΜ. Μόνο τον Ιανουάριο τού 1943 επέτρεψε ή βρεταννική λογοκρισία στον παροικιακό τύπο ν αναφερθεί ονομαστικά στο ΕΑΜ. 45 Στους πρώτους μήνες της κυκλοφορίας τού περιοδικού άρχισαν σιγά-σιγά νά συσπειρώνονται γύρω από τόν Ελληνα μιά σειρά διανοούμενοι, κυρίως εκπαιδευτικοί, δικηγόροι και καλλιτέχνες, πού είχαν τή διάθεση νά συμβάλουν στον αντιφασιστικό αγώνα τού περιοδικού. Ωστόσο οί σημαντικές πολιτικές εξελίξεις πού ακολούθησαν στον παροικιακό χώρο οδήγησαν τήν ομάδα τού Ελληνα στο συμπέρασμα πώς οί συνθήκες άπαιτούσαν μιά διεύρυνση και καλύτερη μεθόδευση των δραστηριοτήτων τους. "Ας δούμε ποιες ήσαν οί ελληνικές πολιτικές εξελίξεις στην Αίγυπτο το Τον Μάϊο της χρονιάς εκείνης, ανασχηματίστηκε ή εξόριστη κυβέρνηση στο Κάϊρο. Ή πιο σημαντική αλλαγή ήταν ή αντικατάσταση τού αντιπροέδρου Σακελλαρίου από τόν Παναγιώτη Κανελλόπουλο πού είχε φτάσει τόν Απρίλιο στην Αίγυπτο. Μέ τόν ανασχηματισμό πού έγινε στις 3 Μαΐου ό Κανελλόπουλος έγινε αντιπρόεδρος και λίγο αργότερα ανέλαβε και τα καθήκοντα τού υπουργού Εθνικής Αμύνης, παραμένοντας 42. "Ελλην, αρ. 1, 25 Μαρτίου Για το περιοδικό βλέπε και Γ. Αθανασιάδης, ο.π., σσ και Τσίρκας, ο.π., σσ Ευχαριστώ έδώ τόν Μ. Μ. Παπαϊωάννου πού μούέδωσε τήν ευκαιρία νά μελετήσω τα τεύχη τού Ελληνα της περιόδου Στρ. Τσίρκας, ο.π., σ Εφημερίδα Ταχυδρόμος Αλεξανδρείας, φύλλα της 2-4 Ιανουαρίου 1943.

14 14 Αλέξανδρος Κιτοοεφ στις θέσεις αυτές μέχρι τον Μάρτιο του Ή περίοδος τής αντιπροεδρίας του, κατά τήν οποία αντιπροσώπευε τήν εξόριστη κυβέρνηση στή Μέση Ανατολή, συνέπεσε μέ σημαντικές εξελίξεις στα παροικιακά ζητήματα. Εκφώνησε τον πρώτο λόγο του στις 5 Μαΐου στο Κάίρο και τον επανέλαβε αργότερα στην Αλεξάνδρεια. Μέ τό λόγο του αυτόν ό Κανελλόπουλος επέδειξε αμέσως διαφορετική αντίληψη από τον προκάτοχο του Σακελλαριου πού ήθελε τήν παροικία «αμέτοχη από τήν πολιτική», θέλοντας ν αποφύγει τήν κριτική στο μεταξικό παρελθόν. Ήταν ή πρώτη φορά πού μέλος τής κυβέρνησης έθιγε το πολιτικό νόημα τού πολέμου, επικαλούμενος τον πατριωτισμό και τα δημοκρατικά αισθήματα των Ελλήνων, ζητώντας ενότητα καί ενεργοποίηση στον αγώνα κατά του ναζισμού. 46 Ό λόγος έγινε δεκτός μέ μεγάλο ενθουσιασμό καί στις δυο πόλεις. Αναφερόμενος στή συγκέντρωση στην Αλεξάνδρεια, σημειώνει χαρακτηριστικά στο ημερολόγιο του ό τότε αντιπρόεδρος :»"Οταν είπα ότι προϋπόθεση για νασαι "Ελληνας είναι το νασαι φίλος τής ελευθερίας, αντιδικτατορικός καί αντιφασίστας, χάλασε ο κόσμος από τα χειροκροτήματα». 47 Δέν υπάρχει αμφιβολία πώς ή φιλελεύθερη πλειοψηφία τής παροικίας θεώρησε θετική τήν απομάκρυνση του Σακελλαριου καί χαιρέτησε τό ενωτικό πνεύμα του διαδόχου του. Οι υποστηρικτές τής 4ης Αυγούστου, όμως, έδειξαν σύντομα τή δυσαρέσκεια τους όπως είχε προβλέψει καί ένας διπλωμάτης του βρεταννικού υπουργείου για τή Μέση Ανατολή, αναφερόμενος στην είσοδο του Κανελλόπουλου στην κυβέρνηση : «Ενώ ό κ. Κανελλόπουλος επιδρά μέ ενωτικό πνεύμα, με τήν έννοια ότι προσπαθεί πάντα νά βάλει τέλος στή βασιλική - βενιζελική διένεξη, ενώνοντας όλους τους "Ελληνες για το καλό τής πατρίδας τον, το γεγονός ότι είναι πολιτικά πιο προοδευτικός από τον Τσουδερό, μαζί με τή σχετικά μικρή τον ηλικία, μπορεί νά οδηγήσουν σε προβλήματα με συντηρητικούς "Ελληνες τής παλαιάς γενιάς.» 48 Αφορμή για νά εκφραστούν δημόσια οί «συντηρητικοί Έλληνες τής παλαιάς γενιάς» υπήρξε ή απόφαση τής εξόριστης ελληνικής κυβέρνησης νά επιστρατεύσει στις 5 Οκτωβρίου τού 1942 τρεις κλάσεις Ελλήνων αίγυ πτιωτών. Μέσα στον παροικιακό πληθυσμό παρουσιάστηκαν αντιδράσεις, 46. «Λόγος τής Α. Ε. Π. Κανελλόπουλου στις ελληνικές κοινότητες τού Καΐρου καί της Αλεξάνδρειας στις 5 καί 17 Μαΐου 1942», αγγλικό κείμενο FO 371/ Π. Κανελλόπουλος, Ημερολόγιο, Αθήνα 1977, σ. 42. Τον μεγάλο ενθουσιασμό επιβεβαίωσε καί ό Στρ. Τσίρκας, πού ήταν στο ακροατήριο στην Αλεξάνδρεια, σέ συνομιλία μας στις 29 Δεκεμβρίου Τηλεγράφημα από Κάϊρο προς F. Ο., 15 Ιουνίου 1942, R 4208/40/19, FO 371/ Α.

15 Ή ελληνική παροικία στην Αίγυπτο χαί ό δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος 15 οχι μόνο γιατί ή κυβέρνηση δέν έδινε ακόμη επιδόματα στις οικογένειες των έπιστράτων, άλλα κυρίως λόγω της σχεδόν βέβαιης κατάληψης των υπαλληλικών ή άλλων επαγγελματικών θέσεων τους Από τό αιγυπτιακό στοιχείο. Μετά τήν αποτυχία των Κοινοτήτων να πετύχουν τήν ανάκληση τής επιστράτευσης από τήν κυβέρνηση, οι παραπάνω συντηρητικοί κύκλοι, στην προσπάθεια τους νά επωφεληθούν από τις ήδη εκφρασμένες ανησυχίες κυκλοφόρησαν ενα έντυπο κατά της επιστράτευσης καί τού Κανελλόπουλου πού περιείχε τά ακόλουθα : "O Ελληνισμός της Αιγύπτου έγινε το αντικείμενο της πιο αισχρής και άτιμης εκμεταλλεύσεως τών στρατοκρατών συμφεροντολογων πού ήρθαν απ εξω πεινασμένοι για να καθίσουν πάνω μας σα βδέλλες και να στραγγίσουν το αίμα μας... Ή νέα επιστράτευσις τών 3 ηλικιών συναντάει τη μεγάλη αντίδραση τον λαού... Ολοι ξέρουμε ποιάν απάντηση θα δώσουμε στις 5 Οκτωβρίου στο μοντέρνο δικτάτορα τών ελευθέρων Ελλήνων Π. Κανελλόπουλο!» 49 "Οπως προέκυψε από έρευνες τών Βρεταννών, οί συντάκτες του κειμένου ήσαν εύποροι πάροικοι, θαυμαστές τής 4ης Αυγούστου καί γερμα νόφιλοι. 50 Επειδή όμως ανάμεσα στα άτομα αυτά υπήρχαν καί «προσωπικότητες» τής παροικίας, οί ενέργειες για τήν καταστολή αυτής τής κίνησης δέν συνεχίστηκαν πέρα από τον εντοπισμό καί τής παρακολούθηση της. 51 Ή ίδια ή επιστράτευση, ωστόσο, είχε ιδιαίτερη επιτυχία καί αποτελεί απόδειξη πώς οί αίγυπτιώτες Έλληνες είχαν πλήρη συνείδηση τής σημασίας τής επιστράτευσης. Τα προβλήματα πού ανέκυπταν από τήν επιστράτευση καί παρέμεναν εκκρεμή καί κυρίως ή προκλητική εμφάνιση τών γερμανόφιλων στοιχείων έπεισαν τήν ομάδα τού Ελληνα να προχωρήσει σέ μια πιο σύνθετη οργανωτική δομή πού θά τής έδινε τή δυνατότητα μιας πιο αποτελεσματικής παρέμβασης. Σ αυτή τους τήν απόφαση συνέβαλε φυσικά ή επιτυχία τής επιστράτευσης πού ό Ελλην από νωρίς υποστήριζε. Έτσι προχώρησαν στην ίδρυση μιας οργάνωσης τον Ιανουάριο του 1943 πού ονομάστηκε «Εθνικός Απελευθερωτικός Σύνδεσμος». Ό ΕΑΣ, πού ήταν ουσιαστικά εκφραστής τής εαμικής πολιτικής στην παροικία, σέ αντίθεση μέ τις φιλοεαμικές οργανώσεις πού δρούσαν μέσα στο στράτευμα, ήταν νόμιμη οργάνωση μέ ελεύθερη λειτουργία, 49. Π. Κανελλόπουλος, ο.π., σ. 149, βλέπε καί σσ. 134, 137, , Τηλεγράφημα Βρ. Πρεσβείας Καΐρου προς F. Ο., άρ. 476, 2 Φεβρουαρίου 1942, R 875/40/19, FO Επιστολή του Brock (Μ.Ι. 5 υπηρεσία ασφάλειας) προς Dixon (F. Ο.), 1 Ιουνίου 1943, καί επισυναπτόμενη αναφορά «Έλληνες Κομμουνιστές«R 4896/-/19, FO 371/37197.

16 16 Αλέξανδρος Κιτροεφ πού απέφευγε να κάνει αναφορά στις παράνομες οργανώσεις και κάλυπτε τον έαμικό του προσανατολισμό μέ ενα γενικότερο αντιφασιστικό χαρακτήρα πού ήταν ανεκτός, αν όχι αποδεκτός από τους Βρεταννούς. Τό ιδρυτικό του Ε ΑΣ δημοσιεύτηκε στον Ελληνα στις 15 Ιουνίου Τό κείμενο αναφερόταν στή σημασία του αγώνα για τή συντριβή του φασισμού καί περιέγραφε τή διεξαγωγή του στην Ελλάδα, τονίζοντας πώς ô λαός "δεν πολεμά μόνο για να διώξει τον ξένο δυνάστη μα και να πάρει ο ίδιος στ αντρειωμένα του χέρια τις κοινοτικές και πολιτικές του τύχες». Παρακάτω, τό ιδρυτικό έθετε τα ακόλουθα ερωτήματα : "... παιδιά τον ελληνικού λαού είναι και ή μεγάλη μάζα τον εξω ελληνισμού πού δεν κρατά όπλα στο χέρι. Ή μάζα αύτη θά μείνει εξω από τον αγώνα τού λαού μας; Θά μείνει ψυχρός θεατής μιας τιτανομαχίας, όταν ή έκβαση της τιτανομαχίας πρόκειται ν αποφασίσει και γιά τις τύχες τού κόσμου και γιά τις τύχες της Ελλάδας και γιά τις τύχες τού ξενητεμένον ελληνισμού;» καί απαντούσε : " Όχι, δεν μένει αμέτοχος τού αγώνα ό αιγυπτιώτης ελληνισμός... Μερικοί Ελληνες πολίτες ένιωσαν βαθιά ότι ο καθένας μας σαν άτομο και ο τού ελληνικού λαού και της ιστορίας τον. Οτι ή ελληνική παράδοση και ή ελληνική ιστορία μας επιβάλλουν μια καί μόνη αποστολή : ν αγωνιστούμε με το λαό μας και γιά το λαό μας.» 52 Ακολουθούσε τό πρόγραμμα του ΕΑΣ πού έκλεινε συνοψίζοντας τους συγκεκριμένους στόχους της οργάνωσης πού ήσαν σε γενικές γραμμές οι έξης : Ό διαφωτισμός της ελληνικής καί ξένης κοινής γνώμης στή Μέση Ανατολή σχετικά μέ τήν κατάσταση στην Ελλάδα καί τήν ελληνική αντίσταση. Ή συμμετοχή στις προσπάθειες γιά υλική βοήθεια στο λαό μέ προμήθειες καί ή εξασφάλιση οικονομικής ενίσχυσης για τήν αντίσταση. Ή συμβολή στην επίλυση των προβλημάτων πού δημιούργησε στην παροικία ή επιστράτευση καί τέλος ή κινητοποίηση για καθολικό ιδεολογικό καί ένοπλο αγώνα κατά του φασισμού. Στίς διαδικασίες για τήν ίδρυση τού ΕΑΣ έπαιξε ηγετικό ρόλο ό Γ. Ρούσσος αρκετοί οπαδοί των φιλελευθέρων συμμετείχαν στις δραστηριότητες της οργάνωσης καί στίς τρεις πόλεις όπου σχηματίστηκαν τμήματα του ΕΑΣ, Αλεξάνδρεια, Κάϊρο, καί Πόρτ Σαΐντ. Έχουμε δηλαδή, σέ πολύ μικρότερη κλίμακα βέβαια, μια αντανάκλαση της διαδικασίας πού συντελείται τήν εποχή εκείνη στην Ελλάδα, προσχώρηση φιλελευθέρων στίς θέσεις του ΕΑΜ. Ένα επιπλέον χαρακτηριστικό ήταν τό γε- 52. Ελλην, αρ. 6, 15 Ιουνίου 1943.

17 Ή ελληνική παροικία στην ΑΧγνποο και ό δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος 17 γονός πώς ή μεγάλη πλειοψηφία τών μελών τού ΕΑΣ ήσαν διανοούμενοι καί καλλιτέχνες. Έδώ ας σημειωθεί πώς ή διεύρυνση της ομάδας τού Ελληνα πού συντελέστηκε με το σχηματισμό τού ΕΑΣ σήμαινε αποδοχή ευρύτερων πολιτικών καθηκόντων από τά μέλη του καί οχι διεύρυνση της κοινωνικής τους σύνθεσης αφού εξακολουθούσε νά προσελκύει διανοούμενους. Τά άρθρα λοιπόν τού Ελληνα, πού έγινε το ανεπίσημο όργανο τού ΕΑΣ, άλλαξαν κάπως μορφή άλλα οχι περιεχόμενο. Αυτό μοιάζει νά υποστηρίζει ό Τσίρκας γράφοντας αρκετά χρόνια αργότερα για τον Ελληνα. "Ό ακαδημαϊκός χαρακτήρας του μένει πίσω. Τώρα είναι μια μαχητική εφημερίδα, που παρακολουθεί τα γεγονότα και κάποτε χαράζει και το δρόμο τους. Ωστόσο ή ποιότητα μένει πάντοτε ψηλή χάρη στή Συνεργασία όλων τών λογοτεχνών." 63 Μέσα από τις σελίδες τού Ελληνα πληροφορήθηκαν οι πάροικοι τις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης του ΕΑΣ πού έγινε τον Απρίλιο τού Τον Μάρτιο είχαν προηγηθεί στις δυο ελληνικές ταξιαρχίες εξεγέρσεις οργανωμένες από τήν ΑΣΟ, με σκοπό τήν εκδίωξη ορισμένων αξιωματικών. Οι εξεγέρσεις οδήγησαν σέ κυβερνητική κρίση, τήν παραίτηση τού Κανελλόπουλου καί τήν απομάκρυνση αριθμού αξιωματικών από τις ταξιαρχίες. 55 Ανασχηματίστηκε ή Κυβέρνηση καί εγκαταστάθηκε οριστικά στο Κάιρο. Ό Γ. Ρούσσος έγινε αντιπρόεδρος καί ό επίσης φιλελεύθερος Βύρων Καραπαναγιώτης υπουργός τών Στρατιωτικών. Όπως ήταν φυσικό, ή γενική συνέλευση τού ΕΑΣ χαιρέτισε τήν είσοδο τού Ρούσσου καί σέ σχετικό ψήφισμα τού ζητούσε νά «καταβάλη πάσαν προσπάθειαν και εξουδετερώση πασαν αντίδρασιν εναντίον τών πατριωτικών και κοινωνικών σκοπών τους οποίους επιδιώκει ό ΕΑΣ». 56 Σέ δεύτερο της ψήφισμα ή γενική συνέλευση ζητούσε από τήν κυβέρνηση ν αναλάβει τά επιδόματα για τις οικογένειες των έπιστράτων ώς κρατική υποχρέωση, για νά μήν είναι εξαρτημένες οί οικογένειες από τήν ιδιωτική πρωτοβουλία. 57 Ενώ το καιρό πού έκανε τή γενική του συνέλευση ό ΕΑΣ είχε ζωή μοναχά τριών μηνών είχε ήδη μια σημαντική εκδήλωση στο ενεργητικό του. Στις 26 Μαρτίου είχε οργανώσει συγκέντρωση για 53. Στρ. Τσίρκας, ό.π., σ Ελλην, αρ. 16, 15 Απριλίου Για τα γεγονότα αυτά βλέπε : Η. Fleischer, ο.π.,σσ Ρ. Papastratis, ό.π., σσ καί Λ.Ιωάννου, ό.π., σσ Ελλην, ό.π., άρ Οί πάροικοι είχαν σχηματίσει τήν «Επιτροπή Αλεξανδρείας Περιθάλψεως Οικογενειών Έπιστράτων», πού στην περίοδο τού πολέμου συγκέντρωσε αίγ. λίρες από εισφορές. Μόνο από τον Αύγουστο το 1943 συνέβαλε καί ή κυβέρνηση στην περίθαλψη.

18 18 Αλέξανδρος Κιτροεφ τήν εθνική επέτειο τήν όποια παρακολούθησε και ό πρωθυπουργός Τσου δερος πιθανότατα μετά από προτροπή του Γ. Ρούσσου και μεγάλος αριθμός πάροικων άφού ό Κήρυξ έγραψε τήν άλλη μέρα πώς ήταν «άπειρον τό ακροατήριον». 58 Οι παραπάνω δραστηριότητες του ΕΑΣ δεν άργησαν να προκαλέσουν τό ενδιαφέρον τών βρεταννικών άρχων στην Αίγυπτο. Τον Απρίλιο του 1943 οί βρεταννικές μυστικές υπηρεσίες στο Κάιρο ετοίμαζαν μια έκθεση γύρω από τή δράση τών ελληνικών αριστερών οργανώσεων στην Ελλάδα και τή Μέση Ανατολή, αντίγραφο της όποιας στάλθηκε στό Foreign Office. Στό σημείο πού αναφέρεται στις δραστηριότητες τών οργανώσεων στή Μέση Ανατολή, ή έκθεση σημειώνει πώς «στην Αίγυπτο οί κομμουνιστές έχουν προσεγγίσει μ επιτυχία τα αριστερά στοιχεία στις ένοπλες δυνάμεις και ανάμεσα στους πολίτες». 59 Οί συντάκτες της έκθεσης ήσαν πεπεισμένοι πώς οί αντιφασιστικές οργανώσεις στις ένοπλες δυνάμεις ήσαν «κομμουνιστικές» οργανώσεις άλλα εξέφραζαν επιφυλάξεις για τό κατά πόσο τό ίδιο ίσχυε και για τήν περίπτωση τού ΕΑΣ, άφούσ αυτόν συμμετείχαν και φιλελεύθεροι. Δέν άμφέβαλλαν όμως πώς υπήρχε στενή συνεργασία του ΕΑΣ μέ τήν ΑΣΟ, άφού συνέκλιναν οί πολιτικές θέσεις τών οργανώσεων. Πριν λάβει αυτή τήν έκθεση, τό Foreign Office δέν είχε δώσει σημασία στις κινήσεις της ομάδας γύρω από τον Ελληνα. Μάλιστα, από τό 1942 πού αποκαταστάθηκαν σταδιακά οί επικοινωνίες μέ τήν Ελλάδα, ενδιαφερόταν όλο καί λιγότερο για τις πολιτικές διαδικασίες μέσα στην παροικία. Οί αναφορές στους αίγυπτιώτες Έλληνες στα τηλεγραφήματα μεταξύ Καΐρου καί Λονδίνου ήσαν σπάνιες μετά τήν επιστράτευση τού Ή επίσημη εμφάνιση μιας φιλο-εαμικής οργάνωσης στην παροικία όμως, δέν μπορούσε νά περάσει απαρατήρητη, καί θά δούμε στή συνέχεια πώς οί βρεταννικές αρχές, στην καταστολή του εαμικού κινήματος στή Μέση Ανατολή δέν αγνόησαν τον ΕΑΣ. Από τις αρχές τού καλοκαιριού τού 1943 άρχισαν νά διαψεύδονται οί ελπίδες τών έαμικών οργανώσεων πώς ή εξόριστη κυβέρνηση μέ τή νέα της σύνθεση (είχε στό μεταξύ συμπεριλάβει καί τον Σοφοκλή Βενιζέλο, ), θα τους παρείχε ελευθερία κινήσεων καί θά έπαιρνε μέτρα κατά τών υποστηρικτών της 4ης Αυγούστου καί τών μοναρχικών πού είχαν απομείνει στό στράτευμα. Ό υπουργός Στρατιωτικών Βύρων Καραπαναγιώτης συναίνεσε στό βρεταννικό σχέδιο εξαντλητικών γυμνασίων στην έρημο για τήν 2η ταξιαρχία, πού οδήγησαν σε επεισόδια πού κατέληξαν σέ συλλήψεις πολλών αριστερών στρατιωτών καί στην 58-. Εφημερίδα Κήρυξ Καΐρου, 27 Μαρτίου Ό.π., επιστολή τού Brock (Μ.Ι. 5) προς Dixon (F. Ο.), 1 Ιουνίου 1943, κ.λπ.

19 Ή ελληνική παροικία στην Αίγυπτο κχι ό δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος 19 απομάκρυνση τους σέ «τάγμα ανεπιθύμητων» πού απομονώθηκε. 60 Ό υπουργός Ναυτικών Σοφοκλής Βενιζέλος έκανε εκκαθαρίσεις μελών τής ΑΟΝ από τα πλοία. 61 Άλλα τήν κρίσιμη εκείνη περίοδο άλλαξε τό δυσάρεστο γιά τις εαμικές οργανώσεις πολιτικό κλίμα. Τον Αύγουστο του 1943 έφτασαν στο Κάϊρο από τά βουνά τής Ελλάδας αντιπρόσωποι τών αντιστασιακών οργανώσεων ΕΑΜ - ΕΛΑΣ, ΕΔΕΣ και ΕΚΚΑ. 62 Οί επαφές τών αντιπροσώπων μέ τήν ελληνική κυβέρνηση και τους άλλους πολιτικούς παράγοντες απέφεραν επίσημες δηλώσεις τής κυβέρνησης και τών αντιπροσώπων πώς ό βασιλιάς έπρεπε να μήν επιστρέψει μεταπολεμικά στην Ελλάδα πριν γίνει δημοψήφισμα. Ή επίσκεψη έδωσε τήν ευκαιρία στους αντιπροσώπους του ΕΑΜ νά ανταλλάξουν απόψεις και εμπειρίες μέ τά ηγετικά στελέχη του εαμικου κινήματος στή Μέση Ανατολή. Δεν μεσολάβησε άλλη άμεση επαφή τών δύο πλευρών πριν από τά γεγονότα του Απριλίου 1944, άρα είναι πολύ σημαντικό νά εξακριβωθεί αν δόθηκαν συγκεκριμένες εντολές από τους αντιπροσώπους του ΕΑΜ Τζίμα και Π. Ρούσο γιά «εκδήλωση», δηλαδή κίνημα τών έαμικών οργανώσεων στή Μέση Ανατολή στην περίπτωση πού τό ΕΑΜ θα σχημάτιζε κυβέρνηση στα βουνά. Όριστική απάντηση δέν μπορεί νά δοθεί ακόμη, κι ούτε είναι στα πλαίσια του άρθρου τούτου. Ωστόσο, προσεκτική μελέτη όλων τών πηγών πού έχουμε στή διάθεση μας, οδηγεί στο συμπέρασμα πώς δεν δόθηκαν συγκεκριμένες εντολές και πώς ή ηγεσία στή Μέση Ανατολή πήρε αυτόνομα απόφαση γιά «εκδήλωση» τον Απρίλιο. 63 Έδώ μας ενδιαφέρει πιο ειδικά ή σημασία και ή επίδραση τής επίσκεψης στον πα ροικιακό χώρο καί ειδικά στον ΕΑΣ, θέματα πού δέν έχουν απασχολήσει τους περισσοτέρους μελετητές τής περιόδου. Οργανώθηκαν δύο συναντήσεις τών αντιπροσώπων τού ΕΑΜ, Α. Τζίμα, Π. Ρούσου καί Κ. 60. Λ. Ιωάννου, ο.π., σσ συνομιλία μέ τον Λ. Ράππα, 11 Ιανουαρίου 1979 «περίληψη αναφοράς της 210 ΒΜΜ τής 9ης Στρατιάς γιά τά γεγονότα στή 2η ελληνική Ταξιαρχία» (στα αγγλικά), R 6946/194/19, FO 371/37216 καί τηλεγράφημα από Βρε ταννά πρεσβευτή Leeper προς F. Ο., ν. 17, 14 Ιουλίου 1943, R 6479/41/19, FO Γ. Δάφνης, Σοφοκλής Βενιζέλος, Αθήνα 1970, σ. 228 εφημερίδα τής ΑΟΝ Ελευθερία, άρ. 19, Ιούλιος Ή βιβλιογραφία για τό γεγονός αυτό είναι πλούσια. Αναφέρουμε ενδεικτικά τα άρθρα των Clogg, Woodhouse καί Myers στο P. Auty and R. Clogg, British Policy Towards Wartime Resistance in Yugoslavia and Greece, Λονδίνο 1975" καί Π. Ρούσος, Ή Μεγάλη Πενταετία, Αθήνα 1976, τόμ. Α, σσ Ό Γ. Αθανασιάδης υποστηρίζει (στο βιβλίο του, ο.π., σ. 210) πώς ό Σαλάς τού είπε, σέ συζήτηση τους τό καλοκαίρι τού 1944, πώς ό Π. Ρούσος τού έδωσε εντολή γιά «εκδήλωση». Αυτό τό έχει αρνηθεί ό Ρούσος στο βιβλίο του (ό.π., σ. 409), ενώ ό Τζίμας έχει εκφράσει σοβαρές αμφιβολίες ότι μπορούσαν τέτοιες οδηγίες να είχαν δοθεί. Βλέπε Η. Fleischer, ο.π., σ. 33, όπου αναφέρονται καί άλλες πηγές στις όποιες δέν υποστηρίζεται ή γνώμη τού Αθανασιάδη.

20 20 Αλέξανδρος Κιτροέφ Δεσποτόπουλου με τα μέλη τού ΕΑΣ σέ σπίτια μελών στο Κάιρο, καθώς επίσης καί διάφορες λαϊκές συγκεντρώσεις. Σ αυτές, οΐ αντιπρόσωποι του ΕΑΜ διαπίστωσαν μ έκπληξη καί χαρά τά φιλοεαμικά αισθήματα πολλών πάροικων. Ό Π. Ρούσος έχει γράψει σχετικά : "Είναι αδύνατο να περιγράψουμε το πανδαιμόνιο ενθουσιασμού υπέρ τον ΕΑΜ πού ξέσπασε στην αφιξή μας. "Ανδρες, γυναίκες και παιδιά άνοιγαν τις καρδιές τους για να ξαποστείλουν την αγάπη τους στα μαχόμενα παιδιά της Έλλάδας... "Εγινε έρανος ανάμεσα στο πληθυσμό (πού συνεχίστηκε καί τις υπόλοιπες μέρες της παραμονής μας καί απέδωσε αρκετές χιλιάδες λίρες). Ή χαρά μας ήταν άνείποηη και βλέπαμε τώρα πόσο αγνοούσαμε λόγω των βρεταννικών μέτρων την πραγματική εικόνα τον ελληνισμού τής Μέσης Ανατολής.» 64 Ή παρουσία των ανταρτών όχι μόνο προκάλεσε τον ενθουσιασμό των πάροικων άλλα έδωσε νέα ώθηση στις κινήσεις τού ΕΑΣ. Ή de facto αναγνώριση τής σημασίας καί τού ρόλου τών ανταρτών από τήν ίδια τήν κυβέρνηση καί ή δήλωση της σχετικά με το βασιλιά επιτρέπουν στον ΕΑΣ να γίνει ιδεολογικά σαφέστερος. Στο τεϋχος τού Σεπτεμβρίου τού Ελληνα δημοσιεύτηκε άρθρο τού Π. Ρούσου μέ τίτλο : «Ιστορική Προσταγή τού Έθνους», πού παρέθετε τή δράση καί τήν πολιτική τού ΕΑΜ. 65 Παράλληλα, ό ΕΑΣ δέ δίστασε νά χρησιμοποιήσει το κύρος πού αποκτούσε σάν οργάνωση ταυτισμένη μέ το έθνικοαπελευθερωτικό κίνημα τού ελλαδικού κέντρου για νά προσεταιριστεί δημοκρατικές προσωπικότη" τες τής παροικίας. Μερικές εβδομάδες μετά τήν αναχώρηση τών αντιπροσώπων τών αντιστασιακών οργανώσεων γιορτάστηκε πανηγυρικά ή τρίτη επέτειος τού «Όχι». Μέ πρωτοβουλία τού ΕΑΣ συγκροτήθηκε οργανωτική επιτροπή από τους Μ. Σαλβάγο, πρόεδρο τής ελληνικής Κοινότητας Αλεξάνδρειας, Κλ. Νικολάου, πρόεδρο τής Κοινότητας Ίμπραϊ μίας, καί από άλλες προσωπικότητες. Ή εκδήλωση έγινε στις 28 Οκτωβρίου 1943 σέ κινηματογράφο τής Αλεξάνδρειας, όπου μίλησε ό Θ. Πιε ρίδης τονίζοντας τήν ανάγκη ενός «ενωμένου αγώνα». Έγινε ανάλογη εκδήλωση στο Πόρτ Σαΐντ, όπου μίλησε ό γραμματέας τού τμήματος τού ΕΑΣ, Π. Ξένος. Τήν ίδια μέρα στο Κάιρο έγιναν τά εγκαίνια τής μεγάλης έκθεσης πού οργάνωσε ό ΕΑΣ μέ τίτλο : «Δυο Χρόνια Σκλαβιάς Δυο Χρόνια Αγώνας» πού είχε ήδη προβληθεί μ επιτυχία στην Αλεξάνδρεια. Όπως έγραφε στον πρόλογο τού λευκώματος τής έκθεσης ό Γιώργος Σεφέρης, σκοπός της ήταν νά προβληθούν οί άθλιες συνθήκες τής ζωής τού άγωνιζό- 64. Π. Ρούσος, ο.π., σ. 412 συνομιλία μου μέ Κ. Δεσποτόπουλο 28 Σεπτ Έλλην, άρ. 20, 15 Σεπτεμβρίου 1943.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚZ Η ΕΛΛΑ Α ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1940-1949. ο θρίαµβος της εθνικής αντίστασης και η τραγωδία του εµφυλίου πολέµου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚZ Η ΕΛΛΑ Α ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1940-1949. ο θρίαµβος της εθνικής αντίστασης και η τραγωδία του εµφυλίου πολέµου ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚZ Η ΕΛΛΑ Α ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1940-1949 ο θρίαµβος της εθνικής αντίστασης και η τραγωδία του εµφυλίου πολέµου 180 Α. ΚΛΕΙΣΤΕΣ Ή ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (ενδεικτικά παραδείγµατα) Ερωτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΜΑΔΑ Α

ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΜΑΔΑ Α ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΜΑΔΑ Α ΘΕΜΑ Α.1 Α.1.1 Να δώσετε το περιεχόμενο των ακόλουθων όρων: α. Κλήριγκ β. Οργανισμός γ. Οργανικός Νόμος 1900 ΜΟΝΑΔΕΣ 15 Α.1.2 Να αντιστοιχίσετε κάθε δεδομένο της

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτικές απαντήσεις στα θέματα της Ιστορίας. κατεύθυνσης των Πανελλαδικών εξετάσεων 2014

Ενδεικτικές απαντήσεις στα θέματα της Ιστορίας. κατεύθυνσης των Πανελλαδικών εξετάσεων 2014 Θέμα Α1 Ενδεικτικές απαντήσεις στα θέματα της Ιστορίας κατεύθυνσης των Πανελλαδικών εξετάσεων 2014 ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ Α) Με τη βιομηχανική επανάσταση καθώς η κατοχή γης έπαυε προοδευτικά να είναι πηγή εξουσίας

Διαβάστε περισσότερα

Α1. Να δώσετε το περιεχόμενο των όρων που ακολουθούν: γ. Εκλεκτικοί Μονάδες 15

Α1. Να δώσετε το περιεχόμενο των όρων που ακολουθούν: γ. Εκλεκτικοί Μονάδες 15 Α1. Να δώσετε το περιεχόμενο των όρων που ακολουθούν: α. Ανόρθωση (1910) β. Κλήριγκ γ. Εκλεκτικοί Μονάδες 15 Α2. Γιατί δεν προέκυψαν ταξικά κόμματα στην Ελλάδα το τελευταίο τέταρτο του 19ου αιώνα; Μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

ανάπτυξη του εργατικού κινήματος) εργατικής ιδεολογίας στη χώρα.» προσφύγων στη Μικρά Ασία και την Ανατολική Θράκη».

ανάπτυξη του εργατικού κινήματος) εργατικής ιδεολογίας στη χώρα.» προσφύγων στη Μικρά Ασία και την Ανατολική Θράκη». Α1. α. Σχολικό βιβλίο σελίδα 77: «Οι επαναστάτες προκήρυξαν όπως ονομάστηκαν.» και «Οι Ορεινοί απαρτίστηκαν και των πλοιοκτητών.» β. Σχολικό βιβλίο σελίδα 46: «Η κατάσταση αυτή (=η αργή ανάπτυξη του εργατικού

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟ ΤΟ ΛΙΒΑΝΟ ΣΤΗΝ ΚΑΖΕΡΤΑ

AΠΟ ΤΟ ΛΙΒΑΝΟ ΣΤΗΝ ΚΑΖΕΡΤΑ 51 διευθέτηση του καθεστωτικού ζητήματος, στέλνει μία ομάδα αντιπροσώπων με ιδεολογική ανομοιογένεια, φυσικό άλλωστε αποτέλεσμα του μετωπικού χαρακτήρα του ΕΑΜ και της ΠΕΕΑ. Πρόκειται για πρόβλημα το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Η Τουρκία στον 20 ο αιώνα

Η Τουρκία στον 20 ο αιώνα Η Τουρκία στον 20 ο αιώνα Ενότητα 5: Δημήτριος Σταματόπουλος Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών 1 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία του Αραβοϊσλαμικού Πολιτισμού

Ιστορία του Αραβοϊσλαμικού Πολιτισμού Ιστορία του Αραβοϊσλαμικού Πολιτισμού Ενότητα 10: Αντιαποικιοκρατικά Κινήματα και Αραβικός Εθνικισμός Δημήτριος Σταματόπουλος Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΤΗΣ ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ

Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΤΗΣ ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΤΗΣ ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ Η Μάχη της Κρήτης έχει µια ξεχωριστή θέση στη ροή των γεγονότων του Β' Παγκοσµίου Πολέµου. Ο Ελληνικός λαός στη Κρήτη, εγκαταλελειµµένος

Διαβάστε περισσότερα

Η Γαλλική επανάσταση (1789-1794)

Η Γαλλική επανάσταση (1789-1794) Η Γαλλική επανάσταση (1789-1794) Το πλαίσιο 18 ος αιώνας, Γαλλία: Παλαιό Καθεστώς, δηλ. 3 θεσμοθετημένες τάξεις: Κλήρος (0,5%) Ευγενείς (1,5%) Υπόλοιποι, δηλ. αστοί, αγρότες εργάτες (98%) Κριτήρια ένταξης:

Διαβάστε περισσότερα

Ναζισµός. Περιλαµβάνει έντονα στοιχεία: Ρατσισµού Αντισηµιτισµού (=κατά των Εβραίων) Δικτατορίας

Ναζισµός. Περιλαµβάνει έντονα στοιχεία: Ρατσισµού Αντισηµιτισµού (=κατά των Εβραίων) Δικτατορίας Ναζισµός Ο Β' Παγκόσµιος Πόλεµος είχε ως αποτέλεσµα την εµφάνιση µιας πολιτικής ιδεολογίας που εφαρµόστηκε στην Γερµανία, αλλά και σε κάποιες άλλες χώρες και ονοµάστηκε Ναζισµός ή Γερµανικός εθνικοσοσιαλισµός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΛΑΙΤΖΙΔΟΥ. Σελίδα 1

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΛΑΙΤΖΙΔΟΥ. Σελίδα 1 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΛΑΙΤΖΙΔΟΥ Σελίδα 1 1 Ο Κεφάλαιο Από την αγροτική οικονομία στην αστικοποίηση ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΕΣ ΓΕΓΟΝΟΤΑ 1821-1828 Επαναστατικός Αγώνας 1864 Προσάρτηση Επτανήσων 1881 Προσάρτηση Άρτας και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΪΚΗ ΕΠΟΧΗ 800 479 π.χ.

ΑΡΧΑΪΚΗ ΕΠΟΧΗ 800 479 π.χ. ΑΡΧΑΪΚΗ ΕΠΟΧΗ 800 479 π.χ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ Ποιες ήταν οι αιτίες της διάσπασης του φυλετικού κράτους; Η αύξηση του πληθυσμού και η έλλειψη καλλιεργήσιμης γης. Η καταπίεση που ασκούσαν

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΓΛΗΣ ΠΟΛΥΜΕΡΗΣ. Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

ΒΟΓΛΗΣ ΠΟΛΥΜΕΡΗΣ. Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Βιογραφικό σημείωμα Ο Πολυμέρης Βόγλης γεννήθηκε στην Αθήνα το 1964. Σπούδασε στο Τμήμα Ιστορίας-Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών και εκπόνησε τη διατριβή του στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΧΩΡΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΜΝΗΜΗΣ - ΤΟΠΟΣΗΜΑ Η αφετηρία και ο τερματισμός: Στρατόπεδο Χαϊδαρίου (μπλοκ 15) - Σκοπευτήριο Καισαριανής. Μνημεία της Εθνικής μας Αντίστασης.

Διαβάστε περισσότερα

Τοµπάζης /Τουµπάζης - Γιακουµάκης

Τοµπάζης /Τουµπάζης - Γιακουµάκης Επώνυµο Τοµπάζης /Τουµπάζης - Γιακουµάκης Όνοµα Υπογραφή Μανώλης Σφραγίδα Υπογραφές Αγωνιστών της Ελληνικής Επαναστάσεως, ΙΕΕΕ, Αθήνα, 1984 Σφραγίδες Ελευθερίας, ΙΕΕΕ, Αθήνα, 1983 Ιδιότητα Γέννησης Χρόνος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΟΜΑ Α Α

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΟΜΑ Α Α ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΟΜΑ Α Α ΘΕΜΑ Α1 α. Να περιγράψετε το πρόγραµµα του καθενός από

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. Α1. 1. Να δώσετε τον ορισµό των όρων : α) «Πεδινοί» β) «Βενιζελισµός»

ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. Α1. 1. Να δώσετε τον ορισµό των όρων : α) «Πεδινοί» β) «Βενιζελισµός» ΘΕΜΑΤΑ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΜΑ Α Α. Α1. 1. Να δώσετε τον ορισµό των όρων : α) «Πεδινοί» β) «Βενιζελισµός» 8 ΜΟΝΑ ΕΣ 2. Ποιοι ήταν οι λόγοι της ίδρυσης και ποια τα αποτελέσµατα της δραστηριότητας

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ

Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ 7 οικογένειες τους και δεν επείγονται ιδιαίτερα. Η διάρκεια του ταξιδιού επιμηκύνεται περισσότερο όταν αποφασίζουν μετά από πρόσκληση του πρωθυπουργού της Νοτιοαφρικανικής Ένωσης Jan Smuts, να παραμείνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ Α1 α. σχολικό βιβλίο, σελ. 46. Φεντερασιόν: ήταν μεγάλη πολυεθνική εργατική οργάνωση της Θεσσαλονίκης, με πρωτεργάτες σοσιαλιστές από την ανοικτή σε νέες ιδέες

Διαβάστε περισσότερα

Κύριε Βουλευτή, Κύριε Περιφερειάρχα, Κύριε Δήμαρχε, Σεβαστοί Πατέρες, Κυρίες και Κύριοι,

Κύριε Βουλευτή, Κύριε Περιφερειάρχα, Κύριε Δήμαρχε, Σεβαστοί Πατέρες, Κυρίες και Κύριοι, Κύριε Βουλευτή, Κύριε Περιφερειάρχα, Κύριε Δήμαρχε, Σεβαστοί Πατέρες, Κυρίες και Κύριοι, Όπως πολλοί Βρετανοί της γενιάς μου, μεγάλωσα σε μια οικογένεια και πήγα σε ένα σχολείο όπου η μνήμη και η απόδοση

Διαβάστε περισσότερα

Τοσίτσα 13, 106 83 Αθήνα, Τηλ.:210 3303942 210 3302523, Fax: 210 3301956, e-m a i l : b o o k s @ s e k b. gr, www. s e k b.

Τοσίτσα 13, 106 83 Αθήνα, Τηλ.:210 3303942 210 3302523, Fax: 210 3301956, e-m a i l : b o o k s @ s e k b. gr, www. s e k b. Τοσίτσα 13, 106 83 Αθήνα, Τηλ.:210 3303942 210 3302523, Fax: 210 3301956, e-m a i l : b o o k s @ s e k b. gr, www. s e k b. gr ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 29 Σεπτεμβρίου 2015 ΤΕΛΕΣΗ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΕΓΚΑΙΝΙΩΝ 44 ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ

Διαβάστε περισσότερα

Η σημαντικότητα του ελληνικού πολιτισμού και μέσα διάδοσης αυτού στη Γεωργία. DR. MEDEA ABULASHVILI Καθηγήτρια του Κρατικού Πανεπιστημίου Τιφλίδας

Η σημαντικότητα του ελληνικού πολιτισμού και μέσα διάδοσης αυτού στη Γεωργία. DR. MEDEA ABULASHVILI Καθηγήτρια του Κρατικού Πανεπιστημίου Τιφλίδας Η σημαντικότητα του ελληνικού πολιτισμού και μέσα διάδοσης αυτού στη Γεωργία DR. MEDEA ABULASHVILI Καθηγήτρια του Κρατικού Πανεπιστημίου Τιφλίδας Ελληνικός πολιτισμός - το ενιαίο και διαχρονικό φαινόμενο

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ» ΟΡΙΣΜΟΣ

«ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ» ΟΡΙΣΜΟΣ «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ» ΟΡΙΣΜΟΣ Η δημοκρατία είναι το πολίτευμα στο οποίο η εξουσία πηγάζει από το λαό, ασκείται από τον λαό και υπηρετεί τα συμφέροντά του. Βασικό χαρακτηριστικό της είναι η λήψη αποφάσεων με ψηφοφορία

Διαβάστε περισσότερα

Q-Cities Δίκτυο Πόλεων για την Ποιότητα, «Δραστηριότητα & Προοπτική»

Q-Cities Δίκτυο Πόλεων για την Ποιότητα, «Δραστηριότητα & Προοπτική» Q-Cities Δίκτυο Πόλεων για την Ποιότητα, «Δραστηριότητα & Προοπτική» Δρ. Μιχάλης Χρηστάκης Γενικός Γραμματέας Δήμου Αμαρουσίου Πρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Κλεισθένης»

Διαβάστε περισσότερα

Ο Αετός της Μάνης - Σας βλέπω πάρα πολύ ζωντανό και πολύ φιλόξενο. Έτσι είναι πάντα ο Ανδρέας Μαστοράκος;

Ο Αετός της Μάνης - Σας βλέπω πάρα πολύ ζωντανό και πολύ φιλόξενο. Έτσι είναι πάντα ο Ανδρέας Μαστοράκος; Ο Αετός της Μάνης - Σας βλέπω πάρα πολύ ζωντανό και πολύ φιλόξενο. Έτσι είναι πάντα ο Ανδρέας Μαστοράκος; Πρώτα, πρώτα είμαι άνθρωπος. Γεννήθηκα από φτωχή οικογένεια. Υπέφερα πολύ. Από 10 χρονών εργαζόμουν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ο θαυμαστός κόσμος της ΑΛΚΗΣ ΖΕΗ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ για τους μαθητές και τις μαθήτριες της Δ, Ε και ΣΤ Δημοτικού Νοέμβριος 2011-Μάιος 2012 Υπό την αιγίδα του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Μαραθώνιος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Νίκη της Δράμας»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Νίκη της Δράμας» Δράμα 29-10-2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «Η Νίκη της Δράμας» Πραγματοποιήθηκαν στις 28 Οκτώβρη 2013 τα αποκαλυπτήρια του μνημείου - σύμβολο για την επέτειο των 100 χρόνων από την απελευθέρωση του τόπου μας, που γιορτάζουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ: ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ: ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ: ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ 1.α. Το κείμενο: Ο Μακρυγιάννης άρχισε να γράφει τα Απομνημονεύματα στις 26 Φεβρουαρίου του 1829 στο Άργος όπου είχε οριστεί Γενικός Αρχηγός της Εκτελεστικής Δυνάμεως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ «ΠΡΟΣΒΑΣΗ» ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014-15

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ «ΠΡΟΣΒΑΣΗ» ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014-15 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ «ΠΡΟΣΒΑΣΗ» Τζωρτζ 26, Πλ. Κάνιγγος, Αθήνα ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014-15 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΤΔΕ) ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ (νέα ελληνική ιστορία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΘΕΜΑΤΟΣ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΘΕΜΑΤΟΣ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΘΕΜΑΤΟΣ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Μαρία Λαγουδάκη ΠΕ19 ΣΕΛ. 1 1 Ο ΜΑΘΗΜΑ: 12/11/2013 7 η ώρα Οι μαθητές συγκεντρώθηκαν στο εργαστήριο Πληροφορικής. Αρχικά δόθηκαν πληροφορίες σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Ας ρίξουμε μια συνοπτική ματιά στις τότε και τώρα καταστάσεις: http://www.youtube.com/watch?v=yw5zn1eidp4

Ας ρίξουμε μια συνοπτική ματιά στις τότε και τώρα καταστάσεις: http://www.youtube.com/watch?v=yw5zn1eidp4 Αν μελετήσουμε τις καταστάσεις που ίσχυαν στην Ελλάδα πριν τον Απρίλιο του 1967 και τις καταστάσεις που ισχύουν σήμερα θα διακρίνουμε ότι η ομοιότητα τους είναι μεγάλη τηρουμένων των αναλογιών. Ας ρίξουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΤΙ ΙΚΤΑΤΟΡΙΚΩΝ ΦΥΛΛΑ ΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Κατάλογος Κ. 1 Κ.2

ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΤΙ ΙΚΤΑΤΟΡΙΚΩΝ ΦΥΛΛΑ ΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Κατάλογος Κ. 1 Κ.2 ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΤΙ ΙΚΤΑΤΟΡΙΚΩΝ ΦΥΛΛΑ ΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Κατάλογος Κ. 1 Φ. 1 Αγωνιστικό Μέτωπο Ελλήνων Εξωτερικού (Α.Μ.Ε.Ε.) Φυλλάδια, προκηρύξεις, εκθέσεις, κείµενα αποφάσεων, 1972- Φ. 2 Αντιδικτατορική Ε.Φ.Ε.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑ Α1 Να δώσετε το περιεχόμενο των ακόλουθων όρων: α. Εξαρχία β. Σοβιέτ γ. Δόγμα Τρούμαν Μονάδες 15 ΘΕΜΑ Α2 Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΟΜΑ Α Α

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΟΜΑ Α Α ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΘΕΜΑ Α1 ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 26 ΜΑΪΟΥ 2007 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5)

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ (ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ) Τίτλος διερεύνησης: Ποιοί παράγοντες επηρεάζουν το πόσο νερό συγκρατεί το χώμα;

ΥΔΡΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ (ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ) Τίτλος διερεύνησης: Ποιοί παράγοντες επηρεάζουν το πόσο νερό συγκρατεί το χώμα; ΥΔΡΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ (ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ) Τίτλος διερεύνησης: Ποιοί παράγοντες επηρεάζουν το πόσο νερό συγκρατεί το χώμα; Σύντομη περιγραφή διερεύνησης: Σκοπός αυτής της διερεύνησης ήταν να κάνουν κάποιες υποθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ Α1. α. Ορεινοί: Οι επαναστάτες του 1862 προκήρυξαν εκλογές αντιπροσώπων για Εθνοσυνέλευση, η οποία θα ψήφιζε νέο σύνταγμα. Οι εκλογές έγιναν το Νοέμβριο του 1862. Η πλειονότητα

Διαβάστε περισσότερα

Πέννυ Εμμανουήλ Κυβερνήτης Θ117Α

Πέννυ Εμμανουήλ Κυβερνήτης Θ117Α Αθήνα 31-7-2012 Αρ. πρωτ. 12 Προς την Επιτροπή Ανταλλαγών Νέων Αγαπητέ Πρόεδρε Τάσο Γρηγορίου, Με την Παρούσα επιστολή θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την εγκάρδια φιλοξενία των 4 παιδιών του Θέματός μας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 20 Μαΐου 2015 ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Απαντήσεις Θεμάτων Πανελληνίων Εξετάσεων Ημερησίων & Εσπερινών Γενικών Λυκείων ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑ Α1 α. Σχολικό βιβλίο, σελ. 141: «Ισχυρότερο όργανο να αδρανοποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΠΑ.Λ. (ΟΜΑ Α Β ) 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΠΑ.Λ. (ΟΜΑ Α Β ) 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΠΑ.Λ. (ΟΜΑ Α Β ) 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α1 ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ Να δώσετε το περιεχόµενο των παρακάτω διεθνών συµφωνιών: α. Συνθήκη του Αγίου Στεφάνου (1878) β. Σύµφωνο Μολότοφ Ρίµπεντροπ (1939) γ. Συνθήκη

Διαβάστε περισσότερα

Θα αποτελέσει η Κροατία το 28 ο μέλος της Ε.Ε.;

Θα αποτελέσει η Κροατία το 28 ο μέλος της Ε.Ε.; 1 Ενημερωτικό Σημείωμα # 04 / Απρίλιος 2011 Θα αποτελέσει η Κροατία το 28 ο μέλος της Ε.Ε.; της Σύλβιας Ράντου M.Sc. στις Ευρωπαϊκές Σπουδές Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Δόκιμης Ερευνήτριας Κ.Ε.ΔΙΑ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΝΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΑΡΚΙΝΣΟΝΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΡΚΙΝΣΟΝΙΚΩΝ Η.Π.Α. Δρ ΖΩΗ ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΕΣΥ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΝΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΑΡΚΙΝΣΟΝΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΡΚΙΝΣΟΝΙΚΩΝ Η.Π.Α. Δρ ΖΩΗ ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΕΣΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΝΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΑΡΚΙΝΣΟΝΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΡΚΙΝΣΟΝΙΚΩΝ Η.Π.Α. Δρ ΖΩΗ ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΕΣΥ ΤΙ ΔΕΝΕΙΝΑΙ ΕΝΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΡΚΙΝΣΟΝΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ 1.Δεν είναι θεραπευτική

Διαβάστε περισσότερα

Η Ελλάδα στα Βαλκάνια και στον κόσµο χθες, σήµερα και αύριο

Η Ελλάδα στα Βαλκάνια και στον κόσµο χθες, σήµερα και αύριο Η Ελλάδα στα Βαλκάνια και στον κόσµο χθες, σήµερα και αύριο Χωρίς αµφιβολία οι αρχαίοι Έλληνες στοχαστές, ποιητές και φιλόσοφοι πρώτοι έχουν αναπτύξει τις αξίες πάνω στις οποίες θεµελιώνεται η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΓΝΩΣΤΟΙ ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΣ»

«ΑΓΝΩΣΤΟΙ ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΣ» «ΑΓΝΩΣΤΟΙ ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΣ» ΤΑΞΗ Γ1 2 ο Δ Σ ΓΕΡΑΚΑ ΔΑΣΚ:Αθ.Κέλλη ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Κατά τη διάρκεια της περσινής σχολικής χρονιάς η τάξη μας ασχολήθηκε με την ανάγνωση και επεξεργασία λογοτεχνικών βιβλίων

Διαβάστε περισσότερα

1 / 15 «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο για τους µαθητές της 3 ης Γυµνασίου. Μάρτιος 2007

1 / 15 «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο για τους µαθητές της 3 ης Γυµνασίου. Μάρτιος 2007 1 / 15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Έρευνα υποστηριζόµενη από τη Γενική ιεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισµού της Ε.Ε., στο πλαίσιο του προγράµµατος Σωκράτης «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ: Σχεδιασμός Αναλυτικών Προγραμμάτων (Γλώσσας και Πολιτισμού)

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ: Σχεδιασμός Αναλυτικών Προγραμμάτων (Γλώσσας και Πολιτισμού) ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ: Σχεδιασμός Αναλυτικών Προγραμμάτων (Γλώσσας και Πολιτισμού) Δρ. Μανόλης Αλεξάκης Συντονιστής Γραφείου Βρυξελλών Αθήνα 10-11 Οκτωβρίου 2014 Τμήματα Ελληνικής Γλώσσας

Διαβάστε περισσότερα

Ο κανονισμός λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων σε «Κείμενο για όλους»

Ο κανονισμός λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων σε «Κείμενο για όλους» Ο κανονισμός λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων σε «Κείμενο για όλους» Δείτε εδώ τον κανονισμό λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων, μεταγραμμένο σε «Κείμενο για όλους»*. Στη μορφή αυτή, ο κανονισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Ο θαυμαστός κόσμος της ΑΛΚΗΣ ΖΕΗ. 5ος ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ. για τους μαθητές και τις μαθήτριες του Δημοτικού και του Γυμνασίου

Ο θαυμαστός κόσμος της ΑΛΚΗΣ ΖΕΗ. 5ος ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ. για τους μαθητές και τις μαθήτριες του Δημοτικού και του Γυμνασίου Ο θαυμαστός κόσμος της ΑΛΚΗΣ ΖΕΗ 5ος ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ για τους μαθητές και τις μαθήτριες του Δημοτικού και του Γυμνασίου Oκτώβριος 2015-Μάιος 2016 Αποστολή: Γνωρίζω την αγαπημένη συγγραφέα

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία του Δρ. Nordhoff Αντιδήμαρχος, υπεύθυνος πολιτισμού

Ομιλία του Δρ. Nordhoff Αντιδήμαρχος, υπεύθυνος πολιτισμού 19 Ιανουαρίου 2006 Ομιλία του Δρ. Nordhoff Αντιδήμαρχος, υπεύθυνος πολιτισμού Εγκαίνια της έκθεσης «Τα μάρμαρα του Παρθενώνα» στην αίθουσα Schwanenhalle του Δημαρχείου της Φραγκφούρτης. Σας καλωσορίζω

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ (1)

ΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ (1) ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ (1) Σακελλαρίου Κίμων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ (1) Οι Ολυμπιακοί

Διαβάστε περισσότερα

δ. Από το 1909 έως το 1922

δ. Από το 1909 έως το 1922 από τους Οθωμανούς. Στα αρνητικά στοιχεία της περιόδου πρέπει να συμπεριληφθεί η νομιμοποίηση το)ν παρεμβολών του πρίγκιπα Κωνσταντίνου σε θέματα που απασχολούσαν τις ένοπλες δυνάμεις της χώρας. Έως και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ (Ε.Χαραλάμπους)

ΕΝΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ (Ε.Χαραλάμπους) ΕΝΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ (Ε.Χαραλάμπους) Όνομα Παιδιού: Ναταλία Ασιήκαλη ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ: Πως οι παράγοντες υλικό, μήκος και πάχος υλικού επηρεάζουν την αντίσταση και κατ επέκταση την ένταση του ρεύματος

Διαβάστε περισσότερα

Εγώ έχω δικαιώματα, εσύ έχεις δικαιώματα, αυτός/αυτή έχει δικαιώματα... Εισαγωγή στα Δικαιώματα του Παιδιoύ

Εγώ έχω δικαιώματα, εσύ έχεις δικαιώματα, αυτός/αυτή έχει δικαιώματα... Εισαγωγή στα Δικαιώματα του Παιδιoύ Εγώ έχω δικαιώματα, εσύ έχεις δικαιώματα, αυτός/αυτή έχει δικαιώματα... Εισαγωγή στα Δικαιώματα του Παιδιoύ Όλοι έχουν δικαιώματα. Επιπλέον, σαν αγόρι ή κορίτσι ηλικίας κάτω των 18 ετών, έχεις ορισμένα

Διαβάστε περισσότερα

Βουλευτικές εκλογές 1996

Βουλευτικές εκλογές 1996 Βουλευτικές εκλογές 1996 Στην ενεργό πολιτική μπήκε την Άνοιξη του 1996. Ήταν τότε που συμμετείχε στο ψηφοδέλτιο του Δημοκρατικού Συναγερμού, ως κατ επιλογήν ( αριστίνδην ) υποψήφιος. Οι εκλογές εκείνες,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 Μάθημα: ΙΣΤΟΡΙΑ Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Τρίτη, 28 Μαΐου 2013 07:30 10:30

Διαβάστε περισσότερα

Τρίτη (Κοµµουνιστική) ιεθνής εύτερο Συνέδριο 1920. ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΣΜΟ Κοµµουνιστική Αποχική Φράξια του Ιταλικού Σοσιαλιστικού Κόµµατος

Τρίτη (Κοµµουνιστική) ιεθνής εύτερο Συνέδριο 1920. ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΣΜΟ Κοµµουνιστική Αποχική Φράξια του Ιταλικού Σοσιαλιστικού Κόµµατος Τρίτη (Κοµµουνιστική) ιεθνής εύτερο Συνέδριο 1920 ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΣΜΟ Κοµµουνιστική Αποχική Φράξια του Ιταλικού Σοσιαλιστικού Κόµµατος 1. Ο κοινοβουλευτισµός είναι η µορφή πολιτικής εκπροσώπησης

Διαβάστε περισσότερα

ετάρτη, 20 Αυγούστου 2008 Ενώ οι πιστοί πληθαίνουν με γοργούς ρυθμούς, το Πεκίνο κρατά χαμηλούς τόνους Ανάγκη η αγάπη

ετάρτη, 20 Αυγούστου 2008 Ενώ οι πιστοί πληθαίνουν με γοργούς ρυθμούς, το Πεκίνο κρατά χαμηλούς τόνους Ανάγκη η αγάπη ετάρτη, 20 Αυγούστου 2008 Αυξάνονται και πληθύνονται οι χριστιανοί στην Κίνα. Ενώ οι πιστοί πληθαίνουν με γοργούς ρυθμούς, το Πεκίνο κρατά χαμηλούς τόνους Ο Χάο Τσαν έχει συνηθίσει να προσεύχεται μπροστά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 28.11.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0824/2008, του Kroum Kroumov, βουλγαρικής ιθαγένειας, η οποία συνοδεύεται από 16 υπογραφές, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Ì Á Ê Å Ä Ï Í É Ó Ì Ï Ó

Ì Á Ê Å Ä Ï Í É Ó Ì Ï Ó ΕΠΙΣΗΜΑ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΑ Η «Αλυτρωτη Αιγαιακη Μακεδονια» Ì Á Ê Å Ä Ï Í É Ó Ì Ï Ó 2 Αυγούστου 1944: Ιδρυτική διακήρυξη του Αντιφασιστικού Συμβουλίου Λαϊκής Απελευθέρωσης της Μακεδονίας (ΑΣΝΟΜ). Ως πρωταρχικός

Διαβάστε περισσότερα

ÖÑÏÍÔÉÓÔÇÑÉÏ ÈÅÙÑÇÔÉÊÏ ÊÅÍÔÑÏ ÁÈÇÍÁÓ - ÐÁÔÇÓÉÁ

ÖÑÏÍÔÉÓÔÇÑÉÏ ÈÅÙÑÇÔÉÊÏ ÊÅÍÔÑÏ ÁÈÇÍÁÓ - ÐÁÔÇÓÉÁ ΘΕΜΑ Α1 ΙΣΤΟΡΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ 2008 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α Α Α1.1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν γράφοντας στο τετράδιό σας τη λέξη Σωστό ή Λάθος δίπλα στο γράµµα που αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου 19-10-2015

Δελτίο Τύπου 19-10-2015 Ιβήριδος 9, T.K. 54351 Θεσσαλονίκη, τηλ.: 2310 905164, fax: 2310 903721 Email επικοινωνίας: anestis_anastasiadis@yahoo.gr, axmetaloulis@gmail.com Ιστοσελίδα: www.loutropoleis.com Δελτίο Τύπου 19-10-2015

Διαβάστε περισσότερα

Φιλική Εταιρεία. Τόπος Ίδρυσης Χρόνος Ίδρυσης Ιδρυτικά. Οδησσός. 14 Σεπτεµβρίου 1814. Νικόλαος Σκουφάς Αθανάσιος Τσακάλωφ Εµµανουήλ Ξάνθος

Φιλική Εταιρεία. Τόπος Ίδρυσης Χρόνος Ίδρυσης Ιδρυτικά. Οδησσός. 14 Σεπτεµβρίου 1814. Νικόλαος Σκουφάς Αθανάσιος Τσακάλωφ Εµµανουήλ Ξάνθος Φιλική Εταιρεία Τόπος Ίδρυσης Χρόνος Ίδρυσης Ιδρυτικά µέλη Οδησσός 14 Σεπτεµβρίου 1814 Νικόλαος Σκουφάς Αθανάσιος Τσακάλωφ Εµµανουήλ Ξάνθος Σφραγίδα οργάνου Σφραγίδα της Μυστικής Αρχής Σφραγίδες Ελευθερίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ 2015

ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ 2015 ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ 2015 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α1 α. σχολικό βιβλίο σελίδα 77 «Οι ορεινοί των πλοιοκτητών» β. σχολικό βιβλίο σελίδα 157 «Για τη στέγαση των προσφύγων τηρήθηκε (αυτεπιστασία)»

Διαβάστε περισσότερα

κάνουμε τι; Γιατί άμα είναι να είμαστε απλώς ενωμένοι, αυτό λέγεται παρέα. Εγώ προτιμώ να παράγουμε ένα Έργο και να δούμε.

κάνουμε τι; Γιατί άμα είναι να είμαστε απλώς ενωμένοι, αυτό λέγεται παρέα. Εγώ προτιμώ να παράγουμε ένα Έργο και να δούμε. Εισήγηση του Ν. Λυγερού στη 2η Παγκόσμια Συνδιάσκεψη Ποντιακής Νεολαίας "Οι προκλήσεις του 21ου αιώνα, η ποντιακή νεολαία και ο ρόλος της στο οικουμενικό περιβάλλον". Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελλίδης

Διαβάστε περισσότερα

Σ ύμφωνα με την ελληνική μυθολογία, ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΟΥ

Σ ύμφωνα με την ελληνική μυθολογία, ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΟΥ aφιερωμα οικολογια ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΟΥ «ΑΡΓΟΝΑΥΤΗ» ΤΟΥ ΜΙΧΑΛΗ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ / ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΜΑΡΙΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Η ασφαλιστική εταιρεία EuroLife, σε συνεργασία με τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό «Ακτή»,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΔΕΛΤΙΩΣΗ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΔΕΛΤΙΩΣΗ «Δεν γράφω για να είμαι αγαπητή» Βικτόρια Χίσλοπ: «Τον Ερντογάν τον φοβάμαι. Είναι δικτάτορας!» H Βικτόρια Χίσλοπ Η συγγραφέας Βικτόρια Χίσλοπ, γνωστή για «Το Νησί» που μεταφέρθηκε με μεγάλη επιτυχία στην

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Εξετάσεων 2015-2016

Πρόγραμμα Εξετάσεων 2015-2016 Πρόγραμμα Εξετάσεων 2015-2016 Γραπτές Εξετάσεις IESOL Προφορικές Εξετάσεις ISESOL Οκτώβριος 31/10/2015 C2, C1 01/11/2015 B2, B1 Δεκέμβριος 12/12/2015 C2, C1, A1 13/12/2015 B2, B1, A2 Ιανουάριος 30/01/2016

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ IΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΙΑ ΜΕ ΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

1 E ANA H TIKA EMATA Kεφάλαιο Πρώτο

1 E ANA H TIKA EMATA Kεφάλαιο Πρώτο 1 Kεφάλαιο E ANA H TIKA EMATA Πρώτο 2 IΣTOPIA Γ ΓYMNAΣIOY Επαναληπτικά θέµατα Α. Να χαρακτηρίσετε τις ακόλουθες προτάσεις ως σωστές ή λανθασµένες σηµειώνοντας Χ στο αντίστοιχο τετραγωνάκι. Ενότητα 1 Σ

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπητές Φίλες, Αγαπητοί Φίλοι,

Αγαπητές Φίλες, Αγαπητοί Φίλοι, 4 Αγαπητές Φίλες, Αγαπητοί Φίλοι, Η χώρα μας διεκδίκησε με επιτυχία και ανέλαβε, με τη στήριξη της Πολιτειακής και Πολιτικής Ηγεσίας, τη διοργάνωση και φιλοξενία των Παγκοσμίων Αγώνων Special Olympics,

Διαβάστε περισσότερα

Βασικό εργαλείο αυτοαξιολόγησης Ερωτηματολόγιο για γονείς και κηδεμόνες

Βασικό εργαλείο αυτοαξιολόγησης Ερωτηματολόγιο για γονείς και κηδεμόνες Βασικό εργαλείο αυτοαξιολόγησης Ερωτηματολόγιο για γονείς και κηδεμόνες Σημερινή ημερομηνία Παρακαλείσθε όπως συμπληρώσετε. Αριθμός ερωτηματολογίου Συμπληρώνεται από το σχολείο. Αγαπητοί γονείς, αγαπητοί

Διαβάστε περισσότερα

Η Ελλάδα από το 1914 ως το 1924

Η Ελλάδα από το 1914 ως το 1924 Γ. ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ (ενδεικτικά παραδείγµατα) Η Ελλάδα από το 1914 ως το 1924 Με βάση τα στοιχεία που παρέχει το κεφάλαιο ΚΒ του σχολικού σας βιβλίου (σσ. 73-119) να συντάξετε έναν χρονολογικό πίνακα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5 ο /25-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 203/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5 ο /25-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 203/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5 ο /25-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 203/2015 ΘΕΜΑ: 43 ο Έγκριση συνδιοργάνωσης θεσμοθετημένων εκδηλώσεων Π.Ε. Λάρισας. ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΟΣ. ακόμα υπό κατοχή ακόμα διαιρεμένη 1974-2014

ΚΥΠΡΟΣ. ακόμα υπό κατοχή ακόμα διαιρεμένη 1974-2014 ΚΥΠΡΟΣ ακόμα υπό κατοχή ακόμα διαιρεμένη 1974-2014 ΦΩΤΟ: Κάτια Χριστοδούλου 1974-2014 ΚΥΠΡΟΣ ΑΚΟΜΑ ΥΠΟ ΚΑΤΟΧΗ, ΑΚΟΜΑ ΔΙΑΙΡΕΜΕΝΗ Τα αποτελέσματα της στρατιωτικής εισβολής της Τουρκίας στην Κύπρο το 1974

Διαβάστε περισσότερα

Εργαζόμενος - Εργοδότης

Εργαζόμενος - Εργοδότης Οικονομική δραστηριότητα στην Αρχαία Ελλάδα Εργαζόμενος - Εργοδότης Καταναλωτή Επενδυτές Εργαστήρι 1 Η Πρώτη του Μάη δεν είναι αργία είναι απεργία Εικόνες από την απεργία στο Σικάγο 1886 8ώρες δουλειά

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ 2011 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ 2011 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ 2011 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑ Α1 Να δώσετε το περιεχόµενο των ακόλουθων όρων: α. Εξαρχία β. Σοβιέτ γ. όγµα Τρούµαν Μονάδες 15 ΘΕΜΑ Α2 Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

19 ος αιώνας Διάρκεια επανάστασης του 1821 : μετακινήσεις ελληνικών πληθυσμών προς την επαναστατημένη Ελλάδα

19 ος αιώνας Διάρκεια επανάστασης του 1821 : μετακινήσεις ελληνικών πληθυσμών προς την επαναστατημένη Ελλάδα ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ Μεταναστεύσεις 19 ος αιώνας Διάρκεια επανάστασης του 1821 : μετακινήσεις ελληνικών πληθυσμών προς την επαναστατημένη Ελλάδα των μεταναστευτικών ρευμάτων : Μικρά Ασία Ελλαδικός ηπειρωτικός

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ./Fax: 210.62.19.712, Τηλ: 210.6218.894 www.apolito.gr e-mail:info@apolito.gr Λεωφόρος Μαραθώνος &Χρυσοστόµου Σµύρνης 3,

Τηλ./Fax: 210.62.19.712, Τηλ: 210.6218.894 www.apolito.gr e-mail:info@apolito.gr Λεωφόρος Μαραθώνος &Χρυσοστόµου Σµύρνης 3, «...Πλαστήκαµε για να µην είµαστε µονάχοι. Για τούτο η καρδιά µας ασταµάτητα διψά για τους άλλους. Χωρίς το διάλογο των υπάρξεων µας η ζωή φαίνεται αδειανή, ερηµωµένη, αδικαιολόγητη. Ζούµε και πλησιάζουµε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΡΝΗΛΙΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΔΗΣ

ΚΟΡΝΗΛΙΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΔΗΣ ΚΟΡΝΗΛΙΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΔΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Ο κεντρικός λόγος της παιδείας σε μια δημοκρατική κοινωνία είναι αναμφισβήτητος. Και δεν μιλώ για την παιδεία που παρέχει το «υπουργείο Παιδείας». Η παιδεία

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Μαναριώτης Σχολικός Σύμβουλος 4 ης Περιφέρειας Ν. Αχαϊας Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ ΣΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Χρήστος Μαναριώτης Σχολικός Σύμβουλος 4 ης Περιφέρειας Ν. Αχαϊας Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ ΣΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ ΣΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Η καλλιέργεια της ικανότητας για γραπτή έκφραση πρέπει να αρχίζει από την πρώτη τάξη. Ο γραπτός λόγος χρειάζεται ως μέσο έκφρασης. Βέβαια,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 11. - Εφόρους Γενικής Εφορείας. : Φάκελος Ομαδικής Αποστολής στο Εξωτερικό

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 11. - Εφόρους Γενικής Εφορείας. : Φάκελος Ομαδικής Αποστολής στο Εξωτερικό ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ Αθήνα, 8 Ιουλίου 2008 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 11 ΠΡΟΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΘΕΜΑ : - Αρχηγούς Συστήματος - Περιφερειακούς Εφόρους : - Εφόρους Περιοχών - Εφόρους Γενικής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΔ ΣΤΗΝ ANAΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΔ ΣΤΗΝ ANAΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΔ ΣΤΗΝ ANAΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΔ ΣΤΗΝ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ Την 15 Ιαν 2002,

Διαβάστε περισσότερα

Η Σπιναλόγκα του Σαρωνικού. Γιώργος Πρίμπας

Η Σπιναλόγκα του Σαρωνικού. Γιώργος Πρίμπας Η Σπιναλόγκα του Σαρωνικού Γιώργος Πρίμπας Η Σπιναλόγκα του Σαρωνικού. Φεύγοντας απ το λιμάνι του Περάματος για το λιμάνι των Παλουκιών της Σαλαμίνας, στο δεξί μας μέρος, βλέπουμε το νησί του Αγίου Γεωργίου

Διαβάστε περισσότερα

Αντουάν ντε Σαιντ-Εξυπερύ. Ο Μικρός Πρίγκιπας. Μετάφραση: Μελίνα Καρακώστα. Διασκευή: Ανδρονίκη

Αντουάν ντε Σαιντ-Εξυπερύ. Ο Μικρός Πρίγκιπας. Μετάφραση: Μελίνα Καρακώστα. Διασκευή: Ανδρονίκη Αντουάν ντε Σαιντ-Εξυπερύ Ο Μικρός Πρίγκιπας Μετάφραση: Μελίνα Καρακώστα Διασκευή: Ανδρονίκη 2 Μια φορά κι έναν καιρό ήταν ένα νεαρό αγόρι, που του άρεσε πολύ να ζωγραφίζει. Μια μέρα ζωγράφισε ένα βόα

Διαβάστε περισσότερα

Τακτικές και Κόλπα κατά την Διαπραγμάτευση

Τακτικές και Κόλπα κατά την Διαπραγμάτευση Τακτικές και Κόλπα κατά την Διαπραγμάτευση Τακτική της Τμηματοποίησης Αν σκοπεύεις να διαπραγματευτείς ένα π.χ. συμβόλαιο τριών ετών, διαπραγματεύσου σκληρά για ένα συμβόλαιο ενός έτους μόνο. Όταν η διαπραγμάτευση

Διαβάστε περισσότερα

στη Βουλγαρία και µετά την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση την 1 η Ιανουαρίου 2007, κάτω από τον πιο εύγλωττο τίτλο Σύγχρονη

στη Βουλγαρία και µετά την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση την 1 η Ιανουαρίου 2007, κάτω από τον πιο εύγλωττο τίτλο Σύγχρονη Σύγχρονη Βουλγαρία: Από το Ανατολικό Μπλοκ στην Ευρωπαϊκή Ένωση Πρόλογος Το παρόν βιβλίο προέκυψε µέσα από συζητήσεις που ξεκίνησαν στα τέλη του 2008 στη Σόφια γύρω από την αναγκαιότητα πρόσβασης του ελληνικού

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις ανοικτού τύπου

Ερωτήσεις ανοικτού τύπου 3. Ξενοφών Γρύλλου Ερχιεύς Ερωτήσεις ανοικτού τύπου 1. Η ΖΩΗ ΤΟΥ 1. Να δώσετε βασικές πληροφορίες για την καταγωγή του Ξενοφώντα και για το οικογενειακό περιβάλλον µέσα στο οποίο µεγάλωσε. 2. Σε ποια εποχή

Διαβάστε περισσότερα

9011/15 ΔΑ/μκρ 1 DG B 3A

9011/15 ΔΑ/μκρ 1 DG B 3A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 4 Ιουνίου 2015 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2008/0140 (CNS) 9011/15 ΕΚΘΕΣΗ Αποστολέας: Αποδέκτης: Προεδρία SOC 330 ANTIDISCRIM 6 JAI 338 MI 326 FREMP 114 Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΡΩΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΟΥΣΒΙΤΣ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ 4/4/2014. Πρώτη θα συζητηθεί η με αριθμό 760/1-4-204 επίκαιρη ερώτηση του

Η ΕΡΩΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΟΥΣΒΙΤΣ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ 4/4/2014. Πρώτη θα συζητηθεί η με αριθμό 760/1-4-204 επίκαιρη ερώτηση του Η ΕΡΩΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΟΥΣΒΙΤΣ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ 4/4/2014 Πρώτη θα συζητηθεί η με αριθμό 760/1-4-204 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Ηρακλείου των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Επαμεινώνδα Μαριά προς τον Υπουργό Εξωτερικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ. Αγαπητά Μέλη του Συνδέσμου Υπαλλήλων της Λαϊκής Τράπεζας,

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ. Αγαπητά Μέλη του Συνδέσμου Υπαλλήλων της Λαϊκής Τράπεζας, Αγαπητοί Συνάδελφοι, ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ Αγαπητά Μέλη του Συνδέσμου Υπαλλήλων της Λαϊκής Τράπεζας, Είναι με ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση που σας καλωσορίζω στη σημερινή πρώτη εκλογική συνέλευση του Συνδέσμου

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Το έργο υλοποιείται με δωρεά από το ΕΠΜ_2014 Εκπαιδευτικό Έργο «Το Κινητό Μουσείο»

Διαβάστε περισσότερα

«Αθηνά» Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου Όπλων www.armscontrol.info

«Αθηνά» Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου Όπλων www.armscontrol.info http://, Τηλ:2105226884, 6944165341, FAX: 2105226884, 2310904794 Η πραγματική εικόνα του πολέμου στο Λίβανο με απλά λόγια. Θεόδωρος Λιόλιος Διευθυντής του Ε.Κ.Ε.Ο. Σαλαμίνος 10, Θεσσαλονίκη 54625, email:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α Γ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑ : 3 ΩΡΕΣ. Επιμέλεια : Ιωάννα Καλαϊτζίδου

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α Γ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑ : 3 ΩΡΕΣ. Επιμέλεια : Ιωάννα Καλαϊτζίδου ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α Γ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑ : 3 ΩΡΕΣ Επιμέλεια : Ιωάννα Καλαϊτζίδου Θέμα Α1 Να σημειώσετε στο τέλος κάθε πρότασης Σ (Σωστό) αν θεωρείτε ότι η πρόταση είναι σωστή ή Λ(Λάθος) αν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (διαγώνισμα 1)

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (διαγώνισμα 1) ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (διαγώνισμα 1) ΟΜΑΔΑ Α ΘΕΜΑ Α1 Α.1.1.α Το Νοέμβριο του 1919 υπογράφηκε η συνθήκη του Νεϊγύ.πριν από την υπογραφή της συνθήκης) σελ 140 σχ.βιβλ. Β. Κατά

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Ένωση Γονέων Μουσικών Σχολείων Κομοτηνή, 20 Νοεμβρίου 2010

Πανελλήνια Ένωση Γονέων Μουσικών Σχολείων Κομοτηνή, 20 Νοεμβρίου 2010 Πανελλήνια Ένωση Γονέων Μουσικών Σχολείων Κομοτηνή, 20 Νοεμβρίου 2010 Τ.Θ. 3804-10210 ΑΘΗΝΑ www.musika.gr Αρ.Πρωτ.: ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΜΑΡΤΙΟΣ 2006

ΝΕΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΜΑΡΤΙΟΣ 2006 ΝΕΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΜΑΡΤΙΟΣ 2006 25η Μαρτίου Στις 25 Μαρτίου εορτάζουμε τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου καθώς και την Επέτειο της Εθνικής μας Ανεξαρτησίας. Τέτοια ημέρα, πριν από 2006 χρόνια, η Παναγία έλαβε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥΚΡΑΙΣ.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥΚΡΑΙΣ. Mετάφραση από τη γερμανική γλώσσα ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥΚΡΑΙΣ. ΑΡΘΡΟ 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΟΝΟΜΑ, ΕΔΡΑ, ΧΡΟΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ α) Η Κοινότητα ονομάζεται ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ. Δ.Σ. του Κ.Ι.Σ.Ε. κατά το διάστημα ΙΟΥΛΙΟΥ 2013 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ. Δ.Σ. του Κ.Ι.Σ.Ε. κατά το διάστημα ΙΟΥΛΙΟΥ 2013 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ Δ.Σ. του Κ.Ι.Σ.Ε. κατά το διάστημα ΙΟΥΛΙΟΥ 2013 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΙΣΡΑΗΛΙΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ * ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 Σ Υ Ν Ο Π Τ Ι Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Δ Ρ Α Σ Η Σ Τ Ο Υ Δ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ αριθ. o SA.15395 (C 11/2004)

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ αριθ. o SA.15395 (C 11/2004) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.07.2014 C (2014) 5017 ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ Το παρόν έγγραφο αποτελεί εσωτερικό έγγραφο της Επιτροπής που διατίθεται μόνο για ενημέρωση. ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της

Διαβάστε περισσότερα

Γυμνάσιο Αγ. Βαρβάρας Λεμεσού. Τίτλος Εργασίας: Έμαθα από τον παππού και τη

Γυμνάσιο Αγ. Βαρβάρας Λεμεσού. Τίτλος Εργασίας: Έμαθα από τον παππού και τη Γυμνάσιο Αγ. Βαρβάρας Λεμεσού Σχολείο Ετος: 2013-2014 Τίτλος Εργασίας: Έμαθα από τον παππού και τη γιαγιά μου Όνομα Μαθήτριας: Νικολέττα Χρίστου Τάξη: Γ 4 Όνομα Καθηγήτριας: Σταυρούλας Ιωάννου Λεμεσός

Διαβάστε περισσότερα