ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ"

Transcript

1 ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Πτυχιούχων Πρακτικών Μηχανικών, Μηχανοδηγών, Συντηρητών Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων, Συντηρητών Καυστήρων Υγρών Καυσίµων και Θερµαστών που εργάζονται σε οποιοδήποτε εργοδότη στους Νοµούς Ηρακλείου και Λασιθίου Κρήτης (Πράξη κατάθεσης ΣΕΠΕ Τµήµα Κοιν. Επιθ. Ηρακλείου Κρήτης: 4/ ) Στο Ηράκλειο σήµερα οι υπογεγραµµένοι αφ' ενός 1) Ιωάννης Καβάλης, νόµιµος εκπρόσωπος του "Συνδέσµου Βιοµηχανιών Κρήτης", 2) Ιωάννης Περάκης, νόµιµος εκπρόσωπος του Συνδέσµου Βιοµηχανιών ΒΙ.ΠΕ. Ηρακλείου 3) Στρατής αγκωνάκης, νόµιµος εκπρόσωπος της "Οµοσπονδίας Επαγγελµατιών και Βιοτεχνών Ν. Ηρακλείου" 4) Γεώργιος Τζωράκης νόµιµος εκπρόσωπος της ΠΑΣΕΓΕΣ και αφ' ετέρου ο Γρηγόρης Μακαρώνας, νόµιµος εκπρόσωπος της "Ένωσης Πτυχιούχων Πρακτικών Μηχανικών, Θερµαστών Αδ. Συντηρητών Καυστήρων, Εργατών Μετάλλου, Ηλεκτροσυγκολλητών & Συναφών Ειδικοτήτων Ανατολικής Κρήτης" µε έδρα το Ηράκλειο συµφώνησαν για την υπογραφή της παρούσας Σ.Σ.Ε. και αποδέχτηκαν τα ακόλουθα: Άρθρο 1 Πεδίο Εφαρµογής Με αυτή τη Συλλογική Σύµβαση καθορίζονται οι αποδοχές, οι συνθήκες εργασίας και οι λοιποί όροι απασχόλησης για τα µέλη του Σωµατείου µε την επωνυµία της "Ένωσης Πτυχιούχων Πρακτικών Μηχανικών, Θερµαστών Αδ. Συντηρητών Καυστήρων, Εργατών Μετάλλου, Ηλεκτροσυγκολλητών & Συναφών Ειδικοτήτων Ανατολικής Κρήτης" που εργάζονται µε σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ως Πτυχιούχοι Πρακτικοί µηχανικοί, Μηχανοδηγοί, Συντηρητές µηχανολογικών εγκαταστάσεων, συντηρητές καυστήρων υγρών καυσίµων και Θερµαστές σε οποιοδήποτε εργοδότη στους Νοµούς Ηρακλείου και Λασιθίου Κρήτης. Η σύµβαση αυτή έχει εφαρµογή αποκλειστικά για τα µέλη του συµβαλλόµενου σωµατείου των εργαζοµένων. Η ιδιότητα του µέλους του σωµατείου αποδεικνύεται 1

2 µε έγγραφη βεβαίωση του ιοικητικού Συµβουλίου. Άρθρο 2 Ειδικότητες Οι ειδικότητες που υπάγονται σ' αυτήν τη Συλλογική Σύµβαση έχουν ως εξής: α. Αδειούχοι Εργοδηγοί Μηχανολόγοι β. Πτυχιούχοι Πρακτικοί Μηχανικοί Α γ. Πτυχιούχοι Πρακτικοί Μηχανικοί Β δ. Πτυχιούχοι Πρακτικοί Μηχανικοί Γ ε. Αρχιθερµαστές στ. Θερµαστές ζ. Ψυκτικοί τεχνίτες κατωτέρων τεχνικών σχολών η. Αδειούχοι συντηρητές καυστήρων υγρών καυσίµων Άρθρο 3 Βασικοί Μισθοί Για την εφαρµογή αυτής της σύµβασης οι βασικοί µισθοί των εργαζοµένων, όπως έχουν διαµορφωθεί ανά ειδικότητα την αυξάνουν από κατά ποσοστό 5% και διαµορφώνονται ανά ειδικότητα ως εξής: α. Αδειούχοι Εργοδηγοί Μηχανολόγοι 632,92 β. Πτυχιούχοι Πρακτικοί Μηχανικοί Α 617,09 γ. Πτυχιούχοι Πρακτικοί Μηχανικοί Β 588,21 δ. Πτυχιούχοι Πρακτικοί Μηχανικοί Γ 555,72 ε. Αρχιθερµαστές 588,23 στ. Θερµαστές 544,85 ζ. Ψυκτικοί τεχνίτες κατωτέρων τεχνικών σχολών 555,72 η. Αδειούχοι συντηρητές καυστήρων υγρών καυσίµων 555,72 Άρθρο 4 Επιδόµατα Τα επιδόµατα που ορίζονται στην Εθνική Συλλογική Σύµβαση Εργασίας των Πρακτικών Μηχανικών, Μηχανοδηγών, Θερµαστών και Ψυκτικών Κατωτέρων Σχολών όλης της χώρας καταβάλλονται και σε όσους υπάγονται στη σ.σ.ε. αυτή. 2

3 Ο υπολογισµός των κάθε είδους επιδοµάτων εργαζοµένων που υπάγονται στην παρούσα σύµβαση θα γίνεται µε βάση τους ισχύοντες βασικούς µισθούς, όπως αναφέρονται στο παραπάνω κεφάλαιο υπ' αριθµ. 3, εκτός από το επίδοµα των οικογενειακών βαρών (συζύγου - τέκνων) το οποίο υπολογίζεται επί των ανωτέρω βασικών µισθών προσαυξηµένων µε το τυχόν δικαιούµενο επίδοµα πολυετούς υπηρεσίας (τριετιών). Επίσης το επίδοµα ανθυγιεινής εργασίας υπολογίζεται επί των ανωτέρω βασικών µισθών προσαυξηµένων µε το επίδοµα πολυετούς υπηρεσίας και το επίδοµα οικογενειακών βαρών. Η υπ' αριθµ /51 απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Εργασίας περί χορηγήσεως επιδόµατος ανθυγιεινής εργασίας στους θερµαστές και αρχιθερµαστές, πρακτικούς µηχανικούς κ.λπ. εξακολουθεί να ισχύει. 1. Οι βασικοί µηνιαίοι µισθοί προσαυξάνονται µε επίδοµα πολυετούς υπηρεσίας στον ίδιο ή διάφορους εργοδότες και ο χρόνος υπολογίζεται από τότε που άσκησαν πρώτη φορά οµότιµα ή συναφή καθήκοντα και όχι από τη λήψη του σχετικού πτυχίου. Το επίδοµα υπηρεσιακής ωρίµανσης (πολυετούς υπηρεσίας) καθορίζεται ανά τριετία ως εξής: α. Για τις επτά (7) πρώτες τριετίες 10% στον ισχύοντα βασικό µισθό, για κάθε τριετία γ. Για τις τρεις (3) επόµενες τριετίες 5% στον ισχύοντα βασικό µισθό, για κάθε τριετία Η προϋπηρεσία αποδεικνύεται µε πιστοποιητικά των προηγουµένων εργοδοτών οι οποίοι υποχρεούνται στη χορήγηση τούτων εντός τριµήνου από της υποβολής της σχετικής αιτήσεως. Σε περίπτωση µη υποβολής των πιστοποιητικών αυτών εντός της άνω προθεσµίας από της προσλήψεως στο νέο εργοδότη η αναπροσαρµογή των µισθών θα γίνεται µόνο από την ηµέρα που αυτά τα πιστοποιητικά θα προσκοµισθούν. 2. Σε κάθε βάρδια ορίζεται υποχρεωτικά από τον εργοδότη υπεύθυνος αδειούχος εργοδηγός µηχανολόγος ή πρακτικός µηχανικός στον οποίο καταβάλλεται επίδοµα υπευθυνότητας ποσοστού 12%. Το ίδιο επίδοµα καταβάλλεται και στους αρχιθερµαστές ή θερµαστές, που ορίζονται ως υπεύθυνοι βάρδιας όπου τούτο απαιτείται σύµφωνα µε το σχετικό διάταγµα της (άρθρο 17 παρ. 13). 3. Στους εργαζόµενους υπό την επιφάνεια της γης ή εντός των ελλιµενισµένων πλοίων χορηγείται επίδοµα ειδικών συνθηκών εκ ποσοστού 10%. 3

4 4. Στις ειδικότητες της παρούσας σύµβασης χορηγείται επίδοµα ανθυγιεινής εργασίας εκ ποσοστού 20%. 5. Σε όλους τους εργαζόµενους της παρούσας σύµβασης χορηγείται τεχνικό επίδοµα εκ ποσοστού 16%. 6. Στις ειδικότητες που υπάγονται στην παρούσα σύµβαση χορηγείται επίδοµα γάµου εκ ποσοστού 10% για την ή το σύζυγο και 5% επίδοµα για κάθε ανήλικο παιδί. Το επίδοµα οικογενειακών βαρών (συζύγου - τέκνων) υπολογίζεται επί των ανωτέρω βασικών µισθών προσαυξηµένων µε το τυχόν δικαιούµενο επίδοµα πολυετούς υπηρεσίας (τριετιών). Ειδικότερα επίδοµα γάµου χορηγείται στους χήρους-χήρες, διαζευγµένους-διαζευγµένες καθώς και στις άγαµες µητέρες εφόσον έχουν την επιµέλεια παιδιών. Το επίδοµα παιδιών χορηγείται µέχρι τη συµπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας για τα άρρενα παιδιά και για τα θήλεα ανεξαρτήτως της ηλικίας τους εφόσον είναι άγαµα και δεν εργάζονται. Στην περίπτωση που τα παιδιά σπουδάζουν σε ανώτερες ή ανώτατες σχολές του Εσωτερικού ή του Εξωτερικού, η επιδότηση παρατείνεται για τόσα έτη όσα τα απαιτούµενα έτη σπουδών για την απόκτηση του πτυχίου. Για τα ανάπηρα σωµατικά ή πνευµατικά παιδιά η επιδότηση ισχύει για αόριστο χρόνο ανεξάρτητα από παροδική ή µόνιµη απασχόλησή τους σε θέσεις εργασίας. 7. Οι εργοδότες που οι επιχειρήσεις τους λειτουργούν σε απόσταση µεγαλύτερη των 15 χιλιοµέτρων από το Ηράκλειο και το Λασίθι υποχρεούνται να µεταφέρουν τους εργαζόµενους που απασχολούν µε δικά τους µεταφορικά µέσα ή να καταβάλλουν το αντίτιµο του εισιτηρίου του ΚΤΕΛ. Άρθρο 5 Παροχές σε Είδος 1. Οι κάθε είδους παροχές σε είδος, όπως τροφή (γάλα) ενδύµατα (υποδήµατα, φόρµες, µπουφάν δερµάτινα, λοιπά είδη προστασίας σώµατος κατά το χρόνο της εργασίας) που προβλέπονται από το νόµο (τυπικό ή ουσιαστικό) ή συλλογική σύµβαση και αφορούν συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας θα εφαρµόζονται και στους εργαζόµενους που καλύπτονται από τη σύµβαση αυτή. 2. ιευκρινίζεται ότι στους εργαζόµενους που καλύπτονται από τη σύµβαση αυτή θα χορηγούνται δύο ενδυµασίες εργασίας (φόρµες) και δύο ζεύγη υποδηµάτων (ένα χειµερινά και ένα θερινά). Επίσης θα χορηγείται και ένας δερµάτινος επενδύτης (σακάκι ή µπουφάν) κάθε δύο έτη. 4

5 Άρθρο 6 Άδειες - Αργίες 1. Σε όλους τους εργαζόµενους θα χορηγείται άδεια γάµου πέντε (5) εργασίµων ηµερών επιπλέον από εκείνες που προβλέπει ο Α.Ν. 539/45, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά. 2. Οι συνδικαλιστικές άδειες των εργαζοµένων συνδικαλιστικών στελεχών σε συνεταιριστικές οργανώσεις λαµβάνονται µε πλήρεις αποδοχές. 3. Ως ηµέρες αργίας για κάθε ηµερολογιακό έτος ορίζονται η 1η Ιανουαρίου, 25η Μαρτίου, 2η ηµέρα του Πάσχα, η 1η Μαΐου, η 15η Αυγούστου, η 25η εκεµβρίου (Χριστούγεννα), και η ηµέρα εορτής του πολιούχου της πόλης, όπου ο εργαζόµενος παρέχει τις υπηρεσίες του. Άρθρο 7 Εργασιακές Σχέσεις - Λοιπά Θέµατα 1. Όλοι οι εργαζόµενοι που υπάγονται στη σύµβαση αυτή παρέχουν τις υπηρεσίες τους σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία για τα εργασιακά τους καθήκοντα ανά ειδικότητα. ιευκρινίζεται ως προς το περιεχόµενο των καθηκόντων ότι: Α) Οι πρακτικοί µηχανικοί Α, Β και Γ τάξης έχουν ως κύριο καθήκον την επίβλεψη της λειτουργίας των µηχανολογικών εγκαταστάσεων και όχι την εκτέλεση εργασιών συντήρησης εκτός εάν επιβάλλεται από την καλή πίστη. Β) Οι Αρχιθερµαστές έχουν καθήκον να ασχολούνται αποκλειστικά µε την επίβλεψη και τη λειτουργία των ατµολεβήτων και να συντηρούν τα εξαρτήµατα της εγκατάστασης. Γ) Οι Θερµαστές έχουν καθήκον να παρίστανται και να επιµελούνται αυτοπροσώπως τη λειτουργία των εγκαταστάσεων. ) Οι Αδειούχοι Εργοδηγοί µηχανολόγοι συντονίζουν την εργασία όλων των συναφών ειδικοτήτων που αναφέρονται στη σύµβαση αυτή στην επιχείρηση, επιβλέπουν τη λειτουργία των µηχανολογικών εγκαταστάσεων και προβαίνουν σε µελέτες εφαρµογής, σχέδια, τροποποιήσεις κ.λπ. Με ειδική συµφωνία µεταξύ εργοδότη και εργαζοµένου µπορεί να καθορίζεται η αµοιβή για τυχόν πρόσθετη εργασία, η οποία µε βάση την επικρατούσα συνήθεια δεν υπάγεται στα συνήθη συµβατικά καθήκοντα του εργαζοµένου. 2. Τα άνεργα Μέλη του σωµατείου προσλαµβάνονται από τους εργοδότες κατά προτίµηση στις κενές θέσεις απασχόλησης αόριστης διάρκειας και δευτερευόντως 5

6 στις κενές θέσεις προσωρινής ή εποχιακής απασχόλησης. 3. Για το σκοπό αυτό το σωµατείο ανακοινώνει τα άνεργα µέλη του ανά ειδικότητα στις εργοδοτικές οργανώσεις και σε µεµονωµένους εργοδότες κατά περίπτωση. Συγκροτείται Επιτροπή Εργασίας για τη µελέτη και εξέταση όλων των θεµάτων που άπτονται της παρούσας συλλογικής σύµβασης εργασίας. Τα πορίσµατα της επιτροπής θα τεθούν και θα ληφθούν υπόψη στη διαδικασία διαπραγµάτευσης, µεσολάβησης ή διαιτησίας στα πλαίσια του ν.1876/1990 για την επόµενη συλλογική σύµβαση εργασίας. Η επιτροπή θα αποδέχεται προς εξέταση οικονοµικά και τεχνικά στοιχεία για τον κλάδο και τις επικρατούσες οικονοµικές συνθήκες σε πανελλαδικό και νοµαρχιακό επίπεδο. Η σύνθεση της Επιτροπής θα είναι 5µελής αποτελούµενη από δύο µέλη της εργοδοτικής πλευράς δύο µέλη της εργατικής πλευράς και ένα τρίτο πρόσωπο κοινής αποδοχής µε αποδεδειγµένη εµπειρία σε θέµατα συλλογικών συµβάσεων εργασίας. Οι συνεδριάσεις της επιτροπής ορίζονται κάθε τρίµηνο. 4. Οι εργοδότες µετά την κατάθεση σ' αυτούς έγγραφης δήλωσης εκ µέρους των εργαζοµένων, η οποία συνυπογράφεται και από τη συµβαλλόµενη συνδικαλιστική οργάνωση, υποχρεούνται να παρακρατούν την εκάστοτε οριζόµενη µηνιαία συνδικαλιστική εισφορά προς το σωµατείο και να την αποδίδουν σ' αυτό κάθε δίµηνο. Άρθρο 8 Γενικοί Όροι 1. Οι διατάξεις προηγουµένων Σ.Σ.Ε. ή.α. που δεν έχουν τροποποιηθεί µε τη σύµβαση αυτή, εξακολουθούν να ισχύουν. 2. Αποδοχές ανώτερες στο σύνολό τους από αυτές που ορίζει αυτή η συλλογική σύµβαση ή ευνοϊκότεροι όροι εργασίας που προβλέπονται από νόµους, διατάγµατα, υπουργικές αποφάσεις, διαιτητικές αποφάσεις εσωτερικούς κανονισµούς έθιµα ή ατοµικές συµβάσεις εργασίας δε θίγονται από τις διατάξεις της παρούσας. 3. Το σύνολο των αποδοχών που προκύπτουν από την παρούσα σ.σ.ε. σε καµία περίπτωση δε θα υπολείπεται του συνόλου των αποδοχών σύµφωνα µε τους όρους της αντίστοιχης ισχύουσας Εθνικής Κλαδικής Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας "για τους όρους αµοιβής και εργασίας πρακτικών µηχανικών, 6

7 µηχανοδηγών, θερµαστών και ψυκτικών µέσων και κατωτέρων σχολών όλης της χώρας". Άρθρο 9. ιάρκεια Η ισχύς της παρούσας αρχίζει την ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΕΡΜΑΣΤΩΝ Α. ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ, ΕΡΓΑΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ & ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΑΚΑΡΩΝΑΣ ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝ ΕΣΜΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΒΑΛΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝ ΕΣΜΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΒΙ.ΠΕ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕΡΑΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΗΣ ΑΓΚΩΝΑΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΣΕΓΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΖΩΡΑΚΗΣ 7

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για Τους Όρους Αµοιβής Και Εργασίας Των Πρακτικών Μηχανικών Μηχανοδηγών, Θερµαστών Κλπ Και Των Ψυκτικών Μέσων Σχολών Όλης Της Χώρας (Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης και

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Κλαδική Συλλογική Σύµβαση Εργασίας

Εθνική Κλαδική Συλλογική Σύµβαση Εργασίας Εθνική Κλαδική Συλλογική Σύµβαση Εργασίας Για τη ρύθµιση των όρων αµοιβής και εργασίας των εργαζοµένων µελών των πρωτοβαθµίων σωµατείων της Οµοσπονδίας Μηχανικών και Θερµαστών Ελλάδος που απασχολούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟ ΗΓΩΝ, ΘΕΡΜΑΣΤΩΝ ΚΛΠ ΚΑΙ ΤΩΝ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Στην Αθήνα σήµερα την 20 Ιουνίου 2004 στα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ (ΣΣΕ & ΔΑ) ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ (ΣΣΕ & ΔΑ) ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ (ΣΣΕ & ΔΑ) ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Α. ΓΙΑ ΤΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ ΥΠΟΨΗ 1. Η από 3.3.1971 ΣΣΕ 2. Η 28/1974 απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

Εφόσον την 1.1.2002 οι παραπάνω µηνιαίοι µισθοί, όπως θα έχουν διαµορφωθεί την 31.12.2001, δεν εξασφαλίζουν επίπεδο αυξήσεως που να υπερβαίνει

Εφόσον την 1.1.2002 οι παραπάνω µηνιαίοι µισθοί, όπως θα έχουν διαµορφωθεί την 31.12.2001, δεν εξασφαλίζουν επίπεδο αυξήσεως που να υπερβαίνει Πράξη Καταθ. Υπ.Εργασίας 153/28.12.2000: Συλλογική Σύµβαση Εργασίας 18.12.2000 Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των ΓΕΩΛΟΓΩΝ πτυχιούχων Ανωτάτων σχολών που απασχολούνται στις Βιοµηχανικές επιχ/σεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΚΛΑ ΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΚΛΑ ΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΚΛΑ ΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Εργαζοµένων στις Πρακτορειακές Επιχειρήσεις όλης της χώρας που είναι Μέλη της ιεθνούς Ναυτικής Ένωσης (.Ν.Ε). (Πράξη κατάθεσης

Διαβάστε περισσότερα

Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργαζοµένων στους ιδιωτικούς βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθµούς της υτικής Κρήτης

Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργαζοµένων στους ιδιωτικούς βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθµούς της υτικής Κρήτης ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργαζοµένων στους ιδιωτικούς βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθµούς της υτικής Κρήτης (Πράξη Κατάθεσης Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 12/2003

ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 12/2003 ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 12/2003 «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των παιδαγωγών ή βοηθών παιδαγωγών (πτυχιούχων ανωτάτων και ανωτέρων σχολών και μη πτυχιούχων) στους ιδιωτικούς παιδικούς σταθμούς και στα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ...2 ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ...2 ΝΟΜΙΜΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΩΡΑΡΙΟ...3 ΥΠΕΡΕΡΓΑΣΙΑ - ΥΠΕΡΩΡΙΑ...3 AΡΓΙΕΣ - ΚΥΡΙΑΚΕΣ - ΝΥΚΤΕΡΙΝΑ...4 ΑΡΓΙΕΣ...4 ΕΤΗΣΙA Α ΕΙA...5

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ που ρυθµίζει τους όρους αµοιβής και εργασίας προσωπικού βιοµηχανικών βιοτεχνικών επιχειρήσεων καθώς και λοιπών εργαστηρίων Ζαχαρωδών όλης της χώρας Π.Κ. 49/21-6-2006 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

1. Σύλλογο Τεχνικών Τηλεόρασης Νοτιοδυτικής Ελλάδος (Σ.Τ.ΤΗΛ. Ν.Ε), 2. Ένωση Περιφερειακών Καναλιών (ΕΠΕΚ), Πινδάρου 6, Αθήνα.

1. Σύλλογο Τεχνικών Τηλεόρασης Νοτιοδυτικής Ελλάδος (Σ.Τ.ΤΗΛ. Ν.Ε), 2. Ένωση Περιφερειακών Καναλιών (ΕΠΕΚ), Πινδάρου 6, Αθήνα. Προς: 1. Σύλλογο Τεχνικών Τηλεόρασης Νοτιοδυτικής Ελλάδος (Σ.Τ.ΤΗΛ. Ν.Ε), Φιλοποίμενος 51, Πάτρα. 2. Ένωση Περιφερειακών Καναλιών (ΕΠΕΚ), Πινδάρου 6, Αθήνα. 3. Τηλεόραση Ελληνικής Περιφέρειας (Τ.Ε.Π),

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ που ρυθµίζει τους όρους αµοιβής και εργασίας προσωπικού βιοµηχανικών-βιοτεχνικών επιχειρήσεων καθώς και λοιπών εργαστηρίων Ζαχαρωδών προϊόντων όλης της χώρας. Στην Αθήνα σήµερα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ που ρυθµίζει τους όρους αµοιβής και εργασίας προσωπικού βιοµηχανικών-βιοτεχνικών επιχειρήσεων καθώς και λοιπών εργαστηρίων Ζαχαρωδών προϊόντων όλης της χώρας. Στην Αθήνα σήµερα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΚ: Β 1119 20060817. Άρθρο 1

ΦΕΚ: Β 1119 20060817. Άρθρο 1 ΦΕΚ: Β 1119 20060817 Τίτλος Καθορισµός των όρων αµοιβής και εργασίας για το προσωπικό που απασχολείται στα πάσης φύσεως Νοµικά Πρόσωπα Ιδιωτικού ικαίου µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (Κοινωφελή Ιδρύµατα, Οργανισµοί,

Διαβάστε περισσότερα

"Το νέο τοπίο στις συµβάσεις εργασίας και τους όρους απασχόλησης των εργαζοµένων" Α' ΜΕΡΟΣ - ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Το νέο τοπίο στις συµβάσεις εργασίας και τους όρους απασχόλησης των εργαζοµένων Α' ΜΕΡΟΣ - ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Περιεχόµενα "Το νέο τοπίο στις συµβάσεις εργασίας και τους όρους απασχόλησης των εργαζοµένων" Α' ΜΕΡΟΣ - ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Είδη συµβάσεων εργασίας Σύµβαση εργασίας αορίστου χρόνου Σύµβαση

Διαβάστε περισσότερα

IAITHTIKH AΠOΦAΣH Aριθ. 34/2001. για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργαζοµένων στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις

IAITHTIKH AΠOΦAΣH Aριθ. 34/2001. για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργαζοµένων στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ Ε ΡΑ: Πλατεία Βικτωρίας 7, Αθήνα 10434 010 88 14 922 010 88 15 393 info@omed.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πολυτεχνείου 21, Θεσσαλονίκη 54626 0310 517 128 0310 517 119 Προς: 1. Σωµατείο

Διαβάστε περισσότερα

Συλλογική Σύµβαση Εργασίας

Συλλογική Σύµβαση Εργασίας Συλλογική Σύµβαση Εργασίας Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Μηχανικών Τεχνολογίας Ιατρικών Οργάνων όλης της χώρας Στην Αθήνα σήµερα 13 εκεµβρίου 2002 οι υπογράφοντες αφενός: 1) Ν. Αναλυτής, Αντιπρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 20/2003

ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 20/2003 ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 20/2003 «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των οδηγών βυτιοφόρων ΙΧΦ μεταφοράς υγρών καυσίμων και υγραερίων και των οδηγών ανεφοδιαστών αεροσκαφών με καύσιμο, οι οποίοι εργάζονται

Διαβάστε περισσότερα

Π.Ο.Ι.Ε.-.Φ.Σ.Ε.Κ. 1.. Φιλιώτης, Πρόεδρος του Συνδέσµου Φαρµακευτικών Επιχειρήσεων

Π.Ο.Ι.Ε.-.Φ.Σ.Ε.Κ. 1.. Φιλιώτης, Πρόεδρος του Συνδέσµου Φαρµακευτικών Επιχειρήσεων Π.Ο.Ι.Ε.-.Φ.Σ.Ε.Κ. ΕΝΙΑΙΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΩΝ 2008 2009 (Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας:ΠΚ 157/5-12-08) Σήµερα 23 Ιουλίου 2008 οι υπογράφοντες αφ' ενός: 1..

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Οδηγών Τουριστικών Λεωφορείων (Πούλµαν) όλης της χώρας

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Οδηγών Τουριστικών Λεωφορείων (Πούλµαν) όλης της χώρας ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Οδηγών Τουριστικών Λεωφορείων (Πούλµαν) όλης της χώρας (Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: 74/13-07-2005)

Διαβάστε περισσότερα

1. Οµοσπονδία Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδας (Ο.Ι.Ε.Λ.Ε.), Χαλκοκονδύλη 13, 104 32 Αθήνα

1. Οµοσπονδία Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδας (Ο.Ι.Ε.Λ.Ε.), Χαλκοκονδύλη 13, 104 32 Αθήνα ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ Ε ΡΑ: Πλατεία Βικτωρίας 7, Αθήνα 10434 210 88 14 922 210 88 15 393 info@omed.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πολυτεχνείου 21, Θεσσαλονίκη 54626 2310 517 128 2310 517 119 Αθήνα, 29 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Γεωπόνων Ανωτάτων Τεχνολογικών Ιδρυμάτων Ιδιωτικών Υπαλλήλων απασχολούμενων στις βιομηχανικές επιχειρήσεις όλης της χώρας Στην Αθήνα σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΩΝ 2010, 2011 ΚΑΙ 2012 Στην Αθήνα, σήµερα την 15 η Ιουλίου 2010, οι υπογράφοντες την παρούσα Εθνική Γενική Συλλογική Σύµβαση Εργασίας, αφενός: α) ηµήτριος ασκαλόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ Της πρωτοβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης με την επωνυμία: «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ», που εδρεύει στην

Διαβάστε περισσότερα

2. Μείωση του βασικού µισθού της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. για νέους < 25ετών κατά 32% Άρθρο 1 (πράξη 6)

2. Μείωση του βασικού µισθού της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. για νέους < 25ετών κατά 32% Άρθρο 1 (πράξη 6) Ενότητα 1 η : ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΜΙΣΘΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ! Πότε µειώνονται οι µισθοί; Πόση µείωση θα γίνει και ποιους αφορά; Πότε λήγουν οι συµβάσεις; Ποια επιδόµατα καταργούνται; Πόσο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 87/1996

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 87/1996 ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 87/1996 Εκτέλεση, συντήρηση και επισκευή ψυκτικών εγκαταστάσεων (ψυχροστασίων) και µηχανηµάτων παραγωγής ψύχους, καθορισµός των προσόντων και έκδοση επαγγελµατικών αδειών για τους εργαζόµενους

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΩΝ 2007 2008 ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΩΝ 2007 2008 ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΩΝ 2007 2008 ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ (Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων:43/29-5-2007 )

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Υπό την Εποπτεία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Άρθρα και Μελέτες 3/2012 Μάρτιος 2012 ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ 2010-2012 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 28/2000

ΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 28/2000 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ Ε ΡΑ: Πλατεία Βικτωρίας 7, Αθήνα 10434 010 88 14 922 010 88 15 393 info@omed.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πολυτεχνείου 21, Θεσσαλονίκη 54626 0310 517 128 0310 517 119 Προς: 1. O.Ι.Υ.Ε,

Διαβάστε περισσότερα

Τα βασικά Δικαιώματα του Τραπεζοϋπάλληλου

Τα βασικά Δικαιώματα του Τραπεζοϋπάλληλου Τα βασικά Δικαιώματα του Τραπεζοϋπάλληλου 1. Με την Τράπεζα έχω μια "ατομική σύμβαση" που ορίζει τους βασικούς όρους αμοιβής και εργασίας μου. Εκτός από αυτήν, τι άλλο μπορεί να καθορίζει τις αποδοχές

Διαβάστε περισσότερα