Σχζδιο Νόμου «Έρευνα, Παραγωγή και Δίκτυα Μεταφοράσ Υδρογονανθράκων & άλλεσ ρυθμίςεισ» Ιοφλιοσ 2011 Παρουςίαςθ ςτο Υπουργικό Συμβοφλιο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σχζδιο Νόμου «Έρευνα, Παραγωγή και Δίκτυα Μεταφοράσ Υδρογονανθράκων & άλλεσ ρυθμίςεισ» Ιοφλιοσ 2011 Παρουςίαςθ ςτο Υπουργικό Συμβοφλιο"

Transcript

1 Σχζδιο Νόμου «Έρευνα, Παραγωγή και Δίκτυα Μεταφοράσ Υδρογονανθράκων & άλλεσ ρυθμίςεισ» Ιοφλιοσ 2011 Παρουςίαςθ ςτο Υπουργικό Συμβοφλιο 1

2 Βαζηθά Πεξηερφκελα Ννκνζρεδίνπ Σν Ννκνζρέδην πξνβιέπεη ηηο αθφινπζεο βαζηθέο παξεκβάζεηο: 1. Γεκηνπξγία Δζληθνχ Φνξέα Έξεπλαο Τδξνγνλαλζξάθσλ πκπιήξσζε & Δθζπγρξνληζκφ ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ εξεπλψλ 2. Καζεζηψο δηέιεπζεο πινπνίεζεο πεηξειαηαγσγνχ Burgas-Αιεμαλδξνχπνιε θαη ίδηεο ξπζκίζεηο γηα Διιελν-Ιηαιηθφ αγσγφ θπζηθνχ αεξίνπ ( ITGI/IGB) 3. Αλαπηπμηαθέο παξεκβάζεηο γηα εθαξκνγέο ελέξγεηαο θαη αμηνπνίεζεο νξπθηψλ πφξσλ: 3.1 Πξνβιέςεηο γηα δεκηνπξγία 5 λέσλ Δηαηξηψλ Παξνρήο Αεξίνπ (Δ.Π.Α.) ζε αληίζηνηρεο Πεξηθέξεηεο ηεο ρψξαο απφ φπνπ δηέξρεηαη αγσγφο πςειήο πίεζεο (Αλαη. Μαθεδνλία & Θξάθε, ηεξεά Διιάδα & Δχβνηα, Κεληξ. Μαθεδνλία., Ηπεηξνο & Γπη. Μαθεδνλία, Πεινπφλλεζνο) 3.2 Παξεκβάζεηο γηα εθηεηακέλεο ρξήζεηο Γεσζεξκίαο ζε αγξνηηθέο & ηνπξηζηηθέο εθαξκνγέο 3.3 Πξνβιέςεηο γηα ιεηηνπξγία ιαηνκείσλ θαη δσλψλ εμφξπμεο νξπθηψλ πφξσλ 3.4 Ρπζκίζεηο γηα πξνψζεζε εηδηθψλ εθαξκνγψλ ΑΠΔ (Ατ ηξάηεο Πξάζηλν Νεζί, ελίζρπζε κνλάδσλ βηναεξίνπ, θ.ά.) 3.5 Λνηπέο ξπζκίζεηο επηηάρπλζεο θαη απινπνίεζεο δηαδηθαζηψλ γηα ηελ ειεθηξνδφηεζε λεζηψλ 2

3 χζηαζε Διιεληθήο Γηαρεηξηζηηθήο Δηαηξίαο Τδξνγνλαλζξάθσλ (ΔΓΔΤ ΑΔ) Δθζπγρξνληζκφο πθηζηάκελεο λνκνζεζίαο λ. 2289/1995 «Αλαδήηεζε, Έξεπλα & Δθκεηάιιεπζε Αζήλα Μάξηηνο 2011 Τδξνγνλαλζξάθσλ & άιιεο δηαηάμεηο» 3

4 Δξεπλεηηθή δξαζηεξηφηεηα εηζκηθέο έξεπλεο: km Δξεπλεηηθέο Γεσηξήζεηο : 161 (εμ απηψλ 74 απφ ΓΔΠ & ΓΔΠ-ΔΚΤ ηα Η Έξεπλα έρεη νπζηαζηηθά δηαθνπεί ηειεπηαία 15 ρξφληα Αξαηφ δίθηπν ζεηζκηθψλ εξεπλψλ. Απφ ηηο γεσηξήζεηο πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί, κφλν ην 15% αληαπνθξίλεηαη ζηα ζχγρξνλα επηζηεκνληθά δεδνκέλα. Πξνζαλαηνιηζκφο ησλ εξεπλψλ θπξίσο ζε ξερνχο θαη κέζνπ βάζνπο ζηφρνπο νη νπνίνη, φπσο απνδείρηεθε, παξνπζηάδνπλ πεξηνξηζκέλν ελδηαθέξνλ αλ θαη δελ έρνπλ εμεξεπλεζεί ζην ζχλνιν ηνπο. ε βαζχηεξνπο ζηφρνπο (>4.000 κ.) νη πξννπηηθέο είλαη επλντθφηεξεο - δελ έρνπλ εξεπλεζεί γεσηξεηηθά Πξνζαλαηνιηζκφο ηεο έξεπλαο θπξίσο ζηηο ρεξζαίεο πεξηνρέο. ην ζαιάζζην ρψξν ε έξεπλα εζηηάζηεθε έσο κεζαία βάζε ζάιαζζαο (κέρξη 500 κ), θαη πεξηνξίζηεθε ζε νξηζκέλεο πεξηνρέο ηνπ Ινλίνπ πειάγνπο, κέξνο ηνπ Θξαθηθνχ 4 πειάγνπο θαη ηνπ Θεξκατθνχ θφιπνπ.

5 Η επξχηεξε γεηηνλία θαη ε ζρεηηθή δξαζηεξηφηεηα Αλελεξγή δξαζηεξηφηεηα 5 Source: IHS Report

6 πκπεξαζκαηηθά ηνηρεία Η εηθφλα ηεο Διιάδνο ζηηο δηεζλείο αγνξέο Τ/Α είλαη αξλεηηθή θαη απηφ έρεη, κέρξη ζήκεξα ηνπιάρηζηνλ, αξλεηηθή επίπησζε ζην ελδηαθέξνλ ησλ μέλσλ εηαηξηψλ πεηξειαίνπ γηα επελδχζεηο ζε Δ-Π Τ/Α ζηελ ρψξα καο. Σν δηάζηεκα 1995 (ςήθηζε ηνπ Ν. 2289/95) έσο ζήκεξα, επήιζαλ αξθεηέο θαη ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηελ δηεζλή αγνξά πεηξειαίνπ (πρ. δξακαηηθή αχμεζε ησλ δηεζλψλ ηηκψλ) θαη αληίζηνηρεο αιιαγέο ζηε δηεζλή βηνκεραλία πεηξειαίνπ θαη θπζηθνχ αεξίνπ φπσο π.ρ εμειίμεηο ζηηο πξαθηηθέο δηαρείξηζεο Δ-Π Τ/Α, ζηηο ηερλνινγίεο ησλ ζεηζκηθψλ θαηαγξαθψλ θαη ησλ αληίζηνηρσλ επεμεξγαζηψλ, ζηηο ηερλνινγίεο ησλ ρεξζαίσλ γεσηξήζεσλ κεγάινπ βάζνπο θαη ησλ ζαιάζζησλ γεσηξήζεσλ ζε βαζηά λεξά Καηά ηα ηειεπηαία ζρεδφλ 15 έηε (ηδησηηθνπνίεζε ΓΔΠ ΔΚΤ & αιιαγή κεηνρηθήο ζχλζεζεο ηεο ΔΛΠΔ ΑΔ), δελ ππήξμε θακία εξεπλεηηθή δξαζηεξηφηεηα ζε ειιεληθέο πεξηνρέο θαη ζπλεπψο, δελ πξνέθπςαλ αλαθαιχςεηο λέσλ θνηηαζκάησλ Τ/Α, παξφιν φηη δηαπηζηψζεθαλ επνίσλεο πξννπηηθέο ζε αξθεηέο πεξηνρέο ηφζν απφ έξεπλεο ηνπ παξειζφληνο, φζν θαη απφ πξφζθαηεο έξεπλεο θαη αλαθνηλψζεηο ζε πεξηνρέο επζχλεο γεηηνληθψλ θξαηψλ. Ο αληαγσληζκφο είλαη πνιχ κεγάινο θαη ππάξρεη δηεζλψο κεγάιε πξνζθνξά πεξηνρψλ γηα έξεπλα ζε πνιιέο ρψξεο, ηδηαίηεξα φκσο ζην ρψξν ηεο Μεζνγείνπ πνπ ελδηαθέξεη πην άκεζα ηελ Διιάδα (Αίγππηνο, Ληβχε, Αιγεξία, Ιζξαήι, Σνπξθία, Κχπξν). 6

7 Οηθνλνκηθά κεγέζε θνηηάζκαηνο αλάινγνπ ηνπ Πξίλνπ Μέγεζνο θνηηάζκαηνο 120 εθαη. Βαξέιηα Γηάξθεηα παξαγσγήο 25 ρξφληα Δξεπλεηηθέο Γαπάλεο 200 εθαη.$ Γαπάλεο αλάπηπμεο ηνπ θνηηάζκαηνο 1 δηο $ Γαπάλεο παξαγσγήο 1,5 δηο $ πλνιηθά έζνδα 7,5 δηο $ Φφξνη δεκνζίνπ 3 δηο $ Δμαζθάιηζε θαηά κέζν φξν 300 ζέζεσλ εξγαζίαο & ζεκαληηθνχ αξηζκνχ έκκεζσλ ζέζεσλ εξγαζίαο ηεο ππνζηεξηθηηθήο βηνκεραλίαο πνπ ζα αλαπηπρζεί 7

8 ηξαηεγηθή & Νέα Πνξεία ηφρνο: Έλα λέν ζεζκηθφ πιαίζην γηα ηελ έξεπλα θαη εμφξπμε πδξνγνλαλζξάθσλ, ψζηε ε Διιάδα λα θαιχςεη ην ρακέλν έδαθνο ζε ζρέζε κε άιιεο ρψξεο θαη λα πξνζαξκνζηεί ζηα δηεζλή δεδνκέλα. Θεζκνζέηεζε Δζληθνχ Φνξέα γηα ηε Γηαρείξηζε ησλ Απνθιεηζηηθψλ Γηθαησκάησλ ηνπ Γεκνζίνπ ζηελ Αλαδήηεζε, Έξεπλα θαη Δθκεηάιιεπζε Τδξνγνλαλζξάθσλ Δθζπγρξνληζκφο θαη πξνζαξκνγή ζηηο βέιηηζηεο δηεζλείο πξαθηηθέο θαη εκπεηξίεο ηνπ ηζρχνληνο λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ γηα ηελ Αλαδήηεζε, Έξεπλα θαη Δθκεηάιιεπζε Τδξνγνλαλζξάθσλ 8

9 Διιεληθή Γηαρεηξηζηηθή Δηαηξία Τδξνγνλαλζξάθσλ (ΔΓΔΤ ΑΔ) Γνκή 7 κειέο Γηνηθεηηθφ πκβνχιην 3 απφ ηα κέιε, κεηά απφ πξφηαζε ηνπ Τπνπξγνχ ΠΔΚΑ θαη γλψκε ηεο Δπηηξνπήο Θεζκψλ θαη Γηαθάλεηαο ηεο Βνπιήο επηιέγνληαη απφ ην Τ.. θαη εμ απηψλ, κε πξάμε ηνπ Τ.. δηνξίδνληαη ν Πξφεδξνο, ζηνλ νπνίν κπνξεί λα αλαηίζεληαη θαη ηα θαζήθνληα ηνπ Γηεπζχλνληνο πκβνχινπ, ν Αληηπξφεδξνο θαη ν Γηεπζχλσλ χκβνπινο. Σα ινηπά 4 κέιε δηνξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ ΠΔΚΑ. Η ζεηεία φισλ ησλ κειψλ ηνπ Γ. είλαη 5εηήο θαη κπνξεί λα αλαλεσζεί κηα κφλν θνξά Δηδηθέο δηαηάμεηο πεξί απηνδίθαηεο έθπησζεο ηεο ηδηφηεηαο ηνπ κέινπο, ερεκχζεηαο θαζψο θαη εηαηξηθήο ζρέζεο ή απαζρφιεζεο κεηά ηε ιήμε ηεο ζεηείαο γηα 3 έηε Πξνζσπηθφ Γπλαηφηεηα άκεζεο 3 εηνχο απφζπαζεο κέρξη 5 αηφκσλ, απφ Τπεξεζίεο ηνπ Γεκνζίνπ, ΝΠΓΓ θαη ΝΠ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ.2190/1994. Η απφζπαζε γίλεηαη κεηά απφ δεκφζηα πξφζθιεζε (ΚΤΑ Τπ.ΠΔΚΑ θαη ηνπ θαηά πεξίπησζε αξκφδηνπ Τπνπξγνχ). ηελ πξφζθιεζε θαζνξίδνληαη ηα απαηηνχκελα πξνζφληα θαη νη εηδηθφηεηεο. Η επηινγή ζα γίλεη απφ ηξηκειή επηηξνπή πνπ ζπγθξνηείηαη κε απφθαζε ηνπ Γ ηεο ΔΓΔΤ. Σν πξνζσπηθφ πνπ απνζπάηαη ιακβάλεη ηηο απνδνρέο ηνπ θνξέα πξνέιεπζεο, νη νπνίεο βαξχλνπλ ηελ εηαηξία. πζηήλνληαη έσο 20 ζέζεηο εηδηθνχ επηζηεκνληθνχ πξνζσπηθνχ ζεηηθψλ, λνκηθψλ θαη νηθνλνκηθψλ επηζηεκψλ κε εμεηδίθεπζε ζηα αληηθείκελα ηνπ ζθνπνχ ηεο εηαηξίαο θαη έσο 5 ζέζεηο δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ. Γηα ηελ πιήξσζε ησλ ζέζεσλ γίλεηαη δεκφζηα πξφζθιεζε θαηφπηλ απφθαζεο ηνπ Γ.. ζηελ νπνία θαζνξίδνληαη νη εηδηθφηεξνη φξνη νη πξνυπνζέζεηο ε ζρεηηθή δηαδηθαζία θαζψο θαη ηα απαηηνχκελα πξνζφληα ησλ ππνςεθίσλ γηα ηελ επηινγή. Η επηινγή γίλεηαη απφ ηξηκειή επηηξνπή πνπ ζπγθξνηείηαη κε απφθαζε ηνπ Γ.. ηεο ΔΓΔΤ. 9

10 Διιεληθή Γηαρεηξηζηηθή Δηαηξία Τδξνγνλαλζξάθσλ (ΔΓΔΤ ΑΔ) Μεηνρηθφ Κεθάιαην- Έζνδα Μεηνρηθφ θεθάιαην : Δπξψ. Καηαβάιιεηαη απφ ην Διιεληθφ Γεκφζην κε κεηξεηά ζε ηξεηο ηζφπνζεο εηήζηεο δφζεηο. Γηα ην κεηνρηθφ θεθάιαην εθδίδεηαη κία κεηνρή ππέξ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ ην νπνίν, γηα ηελ άζθεζε ησλ κεηνρηθψλ δηθαησκάησλ ηνπ, εθπξνζσπείηαη απφ ηνλ Τπνπξγφ ΠΔΚΑ. Έζνδα : α) Σα πνζά πνπ εηζπξάηηεη απφ ηε δηάζεζε κε αληάιιαγκα ησλ εξεπλεηηθψλ δεδνκέλσλ πνπ θαηέρεη. β) Οη ηπρφλ ρνξεγίεο, νη νπνίεο δελ κπνξεί λα πξνέξρνληαη απφ πεγέο πνπ άκεζα ή έκκεζα ζρεηίδνληαη κε ηελ θχξηα δξαζηεξηφηεηα ηεο θαη κε νπνηνδήπνηε ηξφπν λα επεξεάδνπλ ηηο αληαγσληζηηθέο δηαδηθαζίεο Δ-Π Τ/Α. γ) Σα πνζά πνπ εηζπξάηηεη απφ παξαρψξεζε δηθαησκάησλ αλαδήηεζεο, έξεπλαο θαη εθκεηάιιεπζεο πδξνγνλαλζξάθσλ. δ) Πνζά απφ θάζε άιιε λφκηκε θαη ζπκβαηή κε ηνλ ζθνπφ ηεο δξαζηεξηφηεηα. Με ΚΤΑ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη ΠΔΚΑ νξίδεηαη ν ηξφπνο θαη ε δηαδηθαζία εθθαζάξηζεο ησλ πνζψλ πνπ εηζπξάηηεη ε Δηαηξία απφ ηελ άζθεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο, ην πνζνζηφ πνπ παξαθξαηεί ππέξ απηήο γηα ηνλ ζθνπφ ηεο θαη ν ηξφπνο θαη ε δηαδηθαζία απφδνζεο ηνπ ππνινίπνπ ζην Γεκφζην. Γηα ηελ εθηέιεζε έξγσλ ή ηελ παξνρή ππεξεζηψλ πνπ ζπλδένληαη άκεζα κε ηελ επίηεπμε ηνπ ζθνπνχ ηεο κπνξνχλ λα θαηαβάιινληαη επηρνξεγήζεηο απφ εζληθνχο πφξνπο κέζσ ηνπ Πξνγξάκκαηνο Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ. 10

11 Κχξηα ζεκεία παξεκβάζεσλ - Αλαδήηεζε Τδξνγνλαλζξάθσλ (Prospection) Η πξνζπάζεηα εληνπηζκνχ Τ/Α κε νπνηαδήπνηε πξφζθνξε εξεπλεηηθή κέζνδν εθηφο απφ γεσηξήζεηο Ενςωμασώνεσαι η εκσέλεςη ςειςμικών επετνών μη αποκλειςσικήρ φπήςηρ (non exclusive seismic surveys) Άξζξν 2, παξ. 5..Η ΔΓΔΤ ΑΔ εθαξκφδεη ηα αλσηέξσ θαη γηα ηελ πεξίπησζε εθηέιεζεο απφ εμεηδηθεπκέλεο εηαηξίεο ζεηζκηθψλ ή άιισλ γεσθπζηθψλ & γεσινγηθψλ εξεπλψλ κε απνθιεηζηηθήο ρξήζεο, κε ζπγθεθξηκέλνπο φξνπο εκπνξηθήο ζπλεθκεηάιιεπζεο ησλ εξεπλεηηθψλ απνηειεζκάησλ. Ο θάηνρνο ηεο άδεηαο απηήο εθηειεί ηα ζεηζκηθά πξνγξάκκαηα κε ίδηεο δαπάλεο θαη κε δηθαίσκα πψιεζεο ζε ηξίηνπο ησλ απνηειεζκάησλ ησλ εξεπλψλ.» Ατξάνει η έκσαςη σων ππορ αναζήσηςη πεπιοφών Άξζξν 2, παξ. 6.. κεηά απφ εηζήγεζε ηεο ΔΓΔΤ ΑΔ, κε απφθαζή ηνπ πνπ δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο ρνξεγεί ηελ άδεηα αλαδήηεζεο θαη γηα δηάξθεηα κέρξη 18 (12) κελψλ. Η πξνο αλαδήηεζε πεξηνρή δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηα (750) ηεηξαγσληθά ρηιηφκεηξα πξνθεηκέλνπ γηα ηελ μεξά θαη ηα (1.500) ηεηξαγσληθά ρηιηφκεηξα πξνθεηκέλνπ γηα ηε ζάιαζζα. Σα αλσηέξσ φξηα ΓΔΝ ηζρχνπλ γηα ηελ πεξίπησζε ζεηζκηθψλ εξεπλψλ κε απνθιεηζηηθήο ρξήζε» Κχπξνο: έθηαζε άλσ ησλ Km 2 ζην ζαιάζζην ρψξν 11

12 Κχξηα ζεκεία παξεκβάζεσλ- Έξεπλα & Δθκεηάιιεπζε Τδξνγνλαλζξάθσλ (Exploration & Production) Drill here! Η έξεπλα γηα ηελ αλαθάιπςε θνηηαζκάησλ Τ/Α κε νπνηαδήπνηε πξφζθνξε κέζνδν, θαζψο θαη κε γεσηξήζεηο Η εθκεηάιιεπζε Τ/Α (εμφξπμε, ηπρφλ θαηεξγαζία, απνζήθεπζε, κεηαθνξά ) Αποςαυηνίζεσαι η διαδικαςία παπαφώπηςηρ δικαιωμάσων Ε-Ε Τ/Α, και ενςωμασώνεσαι σο ςύςσημα «ανοιφσήρ ππόςκληςηρ» (open door) Άξζξν 2, παξ. 17 Η ΔΓΔΤ ΑΔ παξαρσξεί γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Γεκνζίνπ ην δηθαίσκα έξεπλαο θαη εθκεηάιιεπζεο πδξνγνλαλζξάθσλ ζχκθσλα κε ηηο εμήο δηαδηθαζίεο:.. γ) είηε κε αλνηρηή πξφζθιεζε (open door) γηα εθδήισζε ελδηαθέξνληνο φηαλ ε πεξηνρή γηα ηελ νπνία δεηείηαη ε παξαρψξεζε είλαη δηαζέζηκε ζε κφληκε βάζε ή έρεη απνηειέζεη αληηθείκελν πξνεγνχκελεο δηαδηθαζίαο ε νπνία δελ θαηέιεμε ζηελ ππνγξαθή ζχκβαζεο κίζζσζεο ή δηαλνκήο παξαγσγήο ή έρεη εγθαηαιεηθζεί απφ αλάδνρν, ζηελ πεξίπησζε πνπ απηφο έρεη ππαλαρσξήζεη απφ ηε ζχκβαζε ή θαηαγγείιεη απηή Ατξάνει η επετνησική πεπίοδορ σων τπό μίςθωςη οικοπέδων & αποςαυηνίζεσαι η παπάσαςη σοτ ςσαδίοτ εκμεσάλλετςηρ (εναπμόνιςη με οδηγία 94/22/ΕΚ) Άξζξν 5, παξ. 1 Η δηάξθεηα ηνπ ζηαδίνπ εξεπλψλ πξνζδηνξίδεηαη ζηε ζχκβαζε, δελ κπνξεί λα ππεξβεί ηα 7 έηε (6) γηα ρεξζαίεο πεξηνρέο θαη ηα 8 έηε (7) γηα ζαιάζζηεο πεξηνρέο.. Άξζξν 5, παξ. 13.Η δηάξθεηα ηνπ ζηαδίνπ εθκεηάιιεπζεο κπνξεί λα παξαηαζεί έσο θαη δχν πεληαεηίεο, κεηά απφ εηζήγεζε ηεο ΔΓΔΤ ΑΔ, φηαλ απνδεδεηγκέλα ε πξνβιεπφκελε δηάξθεηα δελ επαξθεί γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ ελ ιφγσ δξαζηεξηνηήησλ, κε επαλαδηαπξαγκάηεπζε ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο θαη ππνγξαθή λέαο ζχκβαζεο, 12

13 Κχξηα ζεκεία παξεκβάζεσλ - Γεκνζηνλνκηθφ Μνληέιν Royalties: Σν θαηά πεξίπησζε κίζζσκα ή κεξίδην αλάινγα κε ηνλ ηχπν ηεο ζχκβαζεο: χκβαζε κίζζσζεο (Concession) χκβαζε δηαλνκήο ηεο παξαγσγήο (Production Sharing Agreement-PSA), Σνχην θιηκαθψλεηαη ζπλεθηηκσκέλσλ ζσξεπηηθά ή δηαδεπθηηθά: Σνπ χςνπο ηεο παξαγσγήο Σσλ γεσγξαθηθψλ, γεσινγηθψλ & ινηπψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο πεξηνρήο Σνπ ζπληειεζηή εζφδσλ θαη εμφδσλ (R-Factor) A Γχξνο Παξαρσξήζεσλ (1997) εχξνο royalties απφ 2%-15% αλάινγν κε δηαθχκαλζε R απφ 0,5- (πιεηνδνηηθφο δηαγσληζηηθφο φξνο) Ειςάγεσαι η κασαβολή εσήςιαρ ςσπεμμασικήρ αποζημίωςηρ (surface fees) και ςσο ςσάδιο σηρ εκμεσάλλετςηρ τπέπ σοτ Ελληνικού Δημοςίοτ Άπθπο 2 παπ.19 Ειςάγεσαι σίμημα ειςυοπάρ, με σην τπογπαυή σηρ ςύμβαςηρ (signature bonus) τπέπ σοτ Ελληνικού Δημοςίοτ- Άπθπο 2 παπ 10 Ειςάγεσαι σίμημα ειςυοπάρ, με σην ανακήπτξη οικονομικά εκμεσαλλεύςιμοτ κοισάςμασορ (production bonus) τπέπ σοτ Ελληνικού Δημοςίοτ- Άπθπο 2 παπ 10 Μειώνεσαι ο ειδικόρ υόπορ ειςοδήμασορ - Ειςάγεσαι ο Πεπιυεπειακόρ υόπορ (Regional Tax) Άξζξν 8, παξ. 1 Ο Αλάδνρνο ππφθεηηαη ζε εηδηθφ θφξν εηζνδήκαηνο κε ζπληειεζηή είθνζη ηνηο εθαηφ (20%) (40%) θαζψο θαη ζε Πεξηθεξεηαθφ θφξν κε ζπληειεζηή πέληε ηνηο εθαηφ (5%), ρσξίο θακία πξφζζεηε ηαθηηθή ή έθηαθηε εηζθνξά, ηέινο ή άιιε επηβάξπλζε νπνηαζδήπνηε θχζεσο ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ ή νπνηνπδήπνηε ηξίηνπ.» Άξζξν 8 παξ.5.. Με θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ, Δζσηεξηθψλ, Απνθέληξσζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο πξνζδηνξίδεηαη ν ηξφπνο θαηαβνιήο ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ θφξνπ, ε δηαδηθαζία βεβαίσζεο θαη είζπξαμεο ηνπ θφξνπ θαη θάζε ζρεηηθή κε απηφλ αλαγθαία ιεπηνκέξεηα 13

14 Νέα βαζηθή πξνζζήθε - Μέηξα Αζθάιεηαο & Πξνζηαζία Πεξηβάιινληνο Ειςάγεσαι νέο άπθπο (12) και θεςπίζεσαι ατςσηπή πεπιβαλλονσική πολισική, ώςσε να διαςυαλίζεσαι η βιώςιμη αξιοποίηςη σοτ υτςικού πόποτ, η αςυάλεια και η πποςσαςία σοτ πεπιβάλλονσορ ςε ςτμμόπυωςη και με σιρ νέερ κασετθύνςειρ σηρ Ετπωπαϊκήρ Ένωςηρ μεσά σο ασύφημα ςσον Κόλπο σοτ Μεξικού ( Communication from the commission to the European parliament and the council Facing the challenges of the safely of offshore oil and gas activities Brussels, COM(2010) 560 final Θεζπίδνληαη Καλνληζκνί εθηέιεζεο (best practice) ησλ πάζεο θχζεο εξγαζηψλ θαη έξγσλ αλαδήηεζεο, έξεπλαο θαη εθκεηάιιεπζεο, απνζήθεπζεο θαη κεηαθνξάο. Καλνληζκνί πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο, πξνζηαζίαο ηεο ρισξίδαο θαη ηεο παλίδαο, ηεο αιηείαο, ηεο λαπζηπινταο, ησλ αξραηνηήησλ, ησλ ηζηνξηθψλ ηφπσλ, ησλ ηφπσλ ηδηαίηεξνπ θπζηθνχ θάιινπο θαζψο θαη άιισλ δξαζηεξηνηήησλ εληφο ησλ πεξηνρψλ εθκεηάιιεπζεο. Με ηε ζχκβαζε κπνξεί λα πξνβιέπεηαη φηη κέρξη ηελ έθδνζε ησλ Καλνληζκψλ νη εξγαζίεο ζα εθηεινχληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο αλάινγσλ Καλνληζκψλ Κξαηψλ-Μειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή άιισλ ρσξψλ. 14

15 Νέα βαζηθή πξνζζήθε - Μέηξα Αζθάιεηαο & Πξνζηαζία Πεξηβάιινληνο Ειςάγεσαι η κασάθεςη εγγτήςεων για σην καλή εκσέλεςη σων επγαςιών, σην πποςσαςία σοτ πεπιβάλλονσορ, σην αςυάλεια & τγιεινή σων επγαζομένων Νέν άξζξν 12 παξ. 5.Ο Τπνπξγφο ΠΔΚΑ δχλαηαη λα δεηάεη ηελ θαηάζεζε εγγχεζεο, ην χςνο ηεο νπνίαο θαζνξίδεηαη απφ ηνλ Τπνπξγφ κεηά απφ εηζήγεζε ηεο ΔΓΔΤ ΑΔ ή ελαιιαθηηθά ηε δεκηνπξγία ηνπ απνζεκαηηθνχ (όπωρ ήδη πποβλέπεηαι και αθοπά ειδικό αποθεμαηικό για ηην ανηιμεηώπιζη ηων δαπανών απομάκπςνζηρ ηων εγκαηαζηάζεων και αποκαηάζηαζηρ ηος πεπιβάλλονηορ με ηη λήξη ηος ζηαδίος ηηρ εκμεηάλλεςζηρ) Αξιοποιείσαι η δημιοτπγία «ΠΡΑΙΝΟΤ ΣΑΜΕΙΟΤ» Νέν άξζξν 12 παξ 6 Απφ ην πεξηεξρφκελν ζην Γεκφζην ή ηελ ΔΓΔΤ ΑΔ, δπλάκεη ζπκβάζεσλ ηνπ παξφληνο, κίζζσκα ή κεξίδην παξαγσγήο, πνζνζηφ είθνζη επί ηνηο εθαηφ (20%) θαη έηνο θαηαηίζεηαη ζε εηδηθφ πξνο ηνχην ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ ηνπ Πξάζηλνπ Σακείνπ. Σν πξντφλ ηνπ ινγαξηαζκνχ δηαηίζεηαη γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε πξνγξακκάησλ ελεξγεηαθήο πνιηηηθήο, έξεπλαο θαη εθκεηάιιεπζεο πδξνγνλαλζξάθσλ θαη πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο απφ δξαζηεξηφηεηεο πνπ έρνπλ ζρέζε κε θάζε είδνπο εθκεηάιιεπζε ή ρξήζε ελεξγεηαθψλ πεγψλ ή πφξσλ. 15

16 Αγωγόσ Πετρελαίου Burgas - Αλεξανδροφπολισ 16

17 Μαύπη Θάλασσα Εναλλακτικοί, Παπακαμπτήπιοι των Στενών, Αγωγοί Εξαγωγήρ Απγού Πετπελαίος Trieste Trieste Augusta To US-Market To USA and North Europe Omishali Sisak Baltic Sea Feneshlitkye Alexandroupolis Vlore Alexandroupolis Vlore Odessa Burgas Kiykoy Tikhoretsk Novorossiysk Tuapse OVERVIEW MAP CRUDE OIL EXPORTCHAINS existing pipeline planned pipeline Gdansk Tanker transport Oil Field Samara Plotsk Samara Unecha Unecha Brody D Ventspils Buting C B Constanta Constanta Burgas Ibrice A E F Primorsk Black Sea Samsun Ceyhan CPC Pipeline Kashagan Kurmangazy Makhachkala Karatschaganak Atyrau Tengiz Aktau Aktau TO CHINA/JAPAN THROUGH SIBERIA from Surgut Tscheljabinsk TO CHINA Supsa Batumi Baku A. C. G. Mega Structure Neka Port Neka Port Tehran A. Odessa Brody Baltic Sea B. Constantza Trieste C. Burgas Flore D. Burgas Alexandroupolis E. Kiykoy Ibrice F. Samsun - Cheyhan 17

18 πλνιηθή Δλδεηθηηθή Δηθφλα ηνπ έξγνπ (Αξρηθέο ελαιιαθηηθέο ιχζεηο πνπ εμεηάζηεθαλ γηα φιν ην έξγν) 18

19 ΜΕΤΟΧΟΙ ΤΗΣ TRANS-BALKAN PIPELINE BV ΡΩΙΚΗ ΠΛΔΤΡΑ ( 51 % ) ΒΟΤΛΓΑΡΙΚΗ ΠΛΔΤΡΑ ( 24.5 % ) Pipeline Consortium Burgas-Alexandroupolis Ltd Gazprom Neft Rosneft Transneft JSC Pipeline Burgas-Alexandroupolis BG Technoexportstroy (απφθηεζε ησλ κεηνρψλ ηνπ έξγνπ απφ ην θξάηνο) ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΠΛΔΤΡΑ ( 24.5 % ) HELPE THRAKI S.A. Burgas-Alexandroupolis Oil Pipeline Hellenic Petroleum S.A. Latsis Group ( 23,5% ) Prometheus Gas Group Greek State ( 1% ) 19

20 Modern and Reliable Technical Solutions the tanker pulls slowly on the mooring assembly 20

21 Πην ζπγθεθξηκέλα, Άξζξα 22,23, 24 ηνπ Ννκνζρεδίνπ: Τπνρξεψζεηο ηδηνθηεηψλ αθηλήησλ Απαγνξεχζεηο Καηαβνιή πνζνζηνχ αγνξαίαο αμίαο/ πεξηνξηζκνί δφκεζεο/ Απνδεκίσζε ηδηνθηεηψλ Θα επηβιεζνχλ πεξηνξηζκνί ζηελ ρξήζε γεο θαη δφκεζεο ζε δψλεο νξηζκέλνπ πιάηνπο απφ ηνλ άμνλα ηνπ αγσγνχ Θεζπίδνληαη νξηζκέλνη πεξηνξηζκνί ζηελ ρξήζε αθηλήησλ ζε δψλεο νξηζκέλνπ πιάηνπο απφ ηνλ άμνλα ηνπ αγσγνχ Γηα ηνπο πεξηνξηζκνχο ρξήζεο γεο θαη δφκεζεο νη ηδηνθηήηεο, λνκείο, ή θάηνρνη ιακβάλνπλ απνδεκίσζε πνζφ αλεξρφκελν ζην 25% ηεο αγνξαίαο αμίαο ησλ αλσηέξσ δσλψλ. Σελ αγνξαία αμία θαζνξίδεη ν Γεληθφο Γξακκαηέαο Πεξηθέξεηαο Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο Θξάθεο. Άξζξν 26: Υξεζηκνπνίεζε δεκνηηθψλ θνηλνηηθψλ εθηάζεσλ Η εηαηξεία ηνπ έξγνπ Σrans- Balkan Pipeline B.V. κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεί δεκνηηθέο ε θνηλνηηθέο εθηάζεηο κε ππνρξέσζε λα ηηο επαλαθέξεη κε δηθέο ηεο δαπάλεο ζηελ πξνεγνχκελε θαηάζηαζε Άξζξν 27: Απαιινηξίσζε εθηάζεσλ Πξνβιέπεηαη ε απαιινηξίσζε εθηάζεσλ ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ γηα ηελ αλέγεξζε θαη ηνπνζέηεζε εγθαηαζηάζεσλ ηεο εηαηξείαο ηνπ έξγνπ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ 21 ζρεηηθψλ άξζξσλ ηνπ λ2882/2001.

22 Άξζξν 29: Παξαρψξεζε ρξήζεο Αηγηαινχ, Παξαιίαο Τπνζαιάζζηα έξγα Υξήζε Ληκέλα παξαρψξεζε ηνπ δηθαηψκαηνο ρξήζεο, αηγηαινχ, παξαιίαο ζπλερφκελνπ ε παξαθείκελνπ ζαιάζζηνπ ρψξνπ ε ππζκέλα ζάιαζζαο γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ αγσγνχ θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ παξαρσξείηαη έλαληη αληαιιάγκαηνο θαη γηα φζν ρξνληθφ δηάζηεκα ζα ηζρχεη ε ζπκθσλία δηέιεπζεο κεηαμχ ηεο εηαηξείαο ηνπ έξγνπ θαη ηελ Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο ε ρξήζε ρψξσλ κέζα ζηελ εγθεθξηκέλε δψλε Ληκέλα Αιεμαλδξνχπνιεο θαη είλαη αλαγθαίνη γηα ηελ ιεηηνπξγία θα ζπληήξεζε ηνπ αγσγνχ. Άξζξα 30,31: παξεθθιίζεηο γηα ηελ αλέγεξζε αθηλήησλ θαη πνιενδνκηθέο ξπζκίζεηο Γηα ηελ αλέγεξζε ησλ αλαγθαίσλ εγθαηαζηάζεσλ γηα ηελ θαηαζθεπή θαη ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ πξνβιέπνληαη νξηζκέλεο παξεθθιίζεηο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 1 θαη 4 ηνπ Π.Γ 24/ πεξί φξσλ δφκεζεο. 22

23 Αγωγόσ Φυςικοφ Αερίου ITGI/IGB 23 23

24 Γ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Αγσγνί Φπζηθνχ Αεξίνπ Γηαζχλδεζεο Διιάδαο-Ιηαιίαο θαη Διιάδαο - Βνπιγαξίαο Ο Τπνζαιάζζηνο Αγσγφο Φπζηθνχ Αεξίνπ γηα ηε Γηαζχλδεζε Διιάδαο-Ιηαιίαο (ΤΑΦΑ-ΠΟΔΙΓΩΝ ή IGI Poseidon) απνηειεί αληηθείκελν ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λ.3441/2006, κε ηνλ νπνίν θπξψζεθε ε ζρεηηθή δηαθξαηηθή ζπκθσλία. Γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ, έρεη ήδε ζπζηαζεί ε αλψλπκε εηαηξία κε ηελ επσλπκία ΤΑΦΑ ΠΟΔΙΓΩΝ Α.Δ. Ο Αγσγφο γηα ηε Γηαζχλδεζε Διιάδαο-Βνπιγαξίαο (IGB) βξίζθεηαη ζε αλάινγε πξνπαξαζθεπαζηηθή θάζε. H εηαηξία πνπ ζα πινπνηήζεη ην έξγν είλαη ε ζπζηαζείζα ICGB AD Λφγσ ηεο νκνηφηεηάο ηνπο κε ην έξγν ηνπ αγσγνχ πεηξειαίνπ Μπνπξγθάο-Αιεμαλδξνχπνιε, πξνβιέπεηαη λα ηζρχζνπλ θαη γηα ηα έξγα απηά νη ξπζκίζεηο ησλ πξνεγνχκελσλ άξζξσλ πνπ αθνξνχλ ζην έξγν ηνπ αγσγνχ Μπνπξγθάο-Αιεμαλδξνχπνιε, κε ζθνπφ ηελ επηηάρπλζε ησλ δηαδηθαζηψλ εθηέιεζήο ηνπο. 24

25 25

26 Κατάσταση Αγωγών Φυσικού Αεπίου 26

27 Kirklar Χάπαξη Αγωγών IGI και ΤΑΡ Καρπερή Κομοτηνή Κήποι Ασλώνα Κορστσά Νέα Μεσημβρία Ότραντο Στασρολιμένας 27

28 Σν χζηεκα ITGI: ITGI/IGB IGB IGI Onshore Μήκος: 170 Km Χωρητικότητα:3-5 bcm/y Μήκος: 600 Km Capex: 160 M Χωρητικότητα: 9-16 bcmy Διάμετρος: 42 Capex: 750 M Poseidon Poseidon Μήκος: 207 Km Χωρητικότητα:8-12 bcmy Διάμετρος: 32 Capex: 500 M Ο αγωγόσ Τουρκίασ-Ελλάδασ-Ιταλίασ ITGI Project κα επιτρζψει τθ ροι φυςικοφ αερίου προσ τθν Ευρϊπθ, περίπου 10 Bcm, από το Αηερμπαϊτηάν μζςα από τουσ αγωγοφσ IGI-Poseidon, IGB κακϊσ και άλλουσ διαςυνδετιριουσ αγωγοφσ προσ τθν Νοτιοανατολικι Ευρϊπθ. 28

29 Δ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Γεκηνπξγία Δηαηξηψλ Παξνρήο Αεξίνπ ΙΓΡΤΗ 5 ΝΔΩΝ Δ.Π.Α ζηηο Πεξηθέξεηεο: -ηεξεάο Διιάδαο θαη Δχβνηαο -Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο -Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο -Ηπείξνπ θαη Γπηηθήο Μαθεδνλίαο -Πεινπνλλήζνπ Οθέιε απφ ηε δηαλνκή ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ ζηηο πεξηνρέο: - Πξνζθέξεη ζηα λνηθνθπξηά, ηνπο επαγγεικαηίεο, ζηηο βηνηερλίεο θαη ζηηο βηνκεραλίεο ησλ πφιεσλ απηψλ, έλα θαχζηκν θζελφηεξν απφ ην πεηξέιαην θαη ην ειεθηξηθφ ξεχκα. - Γεκηνπξγεί πεξηζζφηεξεο απφ 500 λέεο ζέζεηο απαζρφιεζεο αλά ΔΠΑ (5Υ500=2.500), ζε πνιινχο επαγγεικαηηθνχο ηνκείο (ππαιιειηθφ πξνζσπηθφ, αλεηδίθεπηνη εξγάηεο, ηερλίηεο, κεραληθνί, εκπνξία εμνπιηζκνχ θιπ). - πλεηζθέξεη ζεκαληηθά ζηε βειηίσζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ ζπλζεθψλ ζηηο πεξηνρέο απηέο, αθνχ πξνβιέπεηαη ε αληηθαηάζηαζε έσο ηφλσλ πεηξειαίνπ εηεζίσο, απφ έλα θηιηθφηεξν πξνο ην πεξηβάιινλ θαχζηκν. 29

30 Δ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Γεσζεξκία Α.Π.Δ. Πξνβιέπεηαη απινχζηεξε θαη πην επέιηθηε δηαδηθαζία γηα ηελ εθκίζζσζε ησλ δηθαησκάησλ έξεπλαο θαη δηαρείξηζεο γεσζεξκηθνχ δπλακηθνχ ρακειήο ζεξκνθξαζίαο, κε ζηφρν ηε δηεπθφιπλζε κηθξψλ θαη κεζαίσλ επελδπηψλ πνπ επηζπκνχλ λα πινπνηήζνπλ επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο ζεξκνθήπηα, ηρζπνθαιιηέξγεηεο θιπ θαη δελ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα αλαπηχμνπλ επηρεηξεκαηηθφ ζρέδην γηα νιφθιεξν ην γεσζεξκηθφ πεδίν φπσο απαηηείηαη κε βάζε ην ηζρχνλ ζήκεξα θαζεζηψο. Πξνψζεζε ηνπ ζρεδίνπ ελεξγεηαθήο απηάξθεηαο ηνπ Ατ ηξάηε Πξάζηλν Νεζί (απαιιαγή απφ πεξηηηή γξαθεηνθξαηία) Γεκηνπξγία ξπζκηζηηθνχ πιαηζίνπ γηα ηε λενεκθαληδφκελε ηερλνινγία ησλ ειηνζεξκηθψλ ζηαζκψλ Πξνηεξαηφηεηα ζηελ πινπνίεζε ζηαζκψλ ειεθηξνπαξαγσγήο απφ βηναέξην (απνηξνπή αλεμέιεγθηεο δηάζεζεο γεσξγηθψλ θαη πηελν-θηελνηξνθηθψλ απνβιήησλ) Γηεπθφιπλζε έξγσλ ειεθηξνδφηεζεο ησλ κε δηαζπλδεδεκέλσλ λεζηψλ 30

31

32 Δ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Οξπθηφο Πινχηνο Μεηαιιεπηηθέο-Λαηνκηθέο εξγαζίεο εληφο δαζψλ-δαζηθψλ εθηάζεσλ ηφρνο -> Γηαρείξηζε πξντφλησλ, παξαπξντφλησλ θαη ππνιεηκκάησλ ηεο αιπζίδαο εθκεηάιιεπζεο ησλ νξπθηψλ πξψησλ πιψλ με όποςρ βιώζιμηρ ανάπηςξηρ Παξάηαζε πξνζεζκίαο γηα ηνλ θαζνξηζκφ ιαηνκηθψλ πεξηνρψλ Παξαηείλεηαη γηα κία αθφκε πεληαεηία, ε πξνζεζκία θαζνξηζκνχ ιαηνκηθψλ πεξηνρψλ ή ησλ ρψξσλ ζπγθέληξσζεο ιαηνκηθψλ επηρεηξήζεσλ, πξνθεηκέλνπ λα νινθιεξσζεί ην ζχζηεκα θαζνξηζκνχ ησλ ιαηνκηθψλ πεξηνρψλ ζε φινπο ηνπο Ννκνχο ηεο Υψξαο. Παξάηαζε ιεηηνπξγίαο ιαηνκείσλ αδξαλψλ πιηθψλ Παξαηείλεηαη κέρξη , ππφ ζπγθεθξηκέλεο πξνυπνζέζεηο, ε ιεηηνπξγία ησλ ιαηνκείσλ αδξαλψλ πιηθψλ ησλ νπνίσλ δελ έρεη ιήμεη ε ηζρχο ησλ πεξηβαιινληηθψλ φξσλ θαη ηα νπνία ιεηηνπξγνχλ εληφο ιαηνκηθψλ πεξηνρψλ θαη ησλ νπνίσλ νη ζπκβάζεηο κίζζσζεο ή νη άδεηεο εθκεηάιιεπζεο έρνπλ ζπκπιεξψζεη ή ζπκπιεξψλνπλ κέρξη ηελ πξνβιεπφκελε δηάξθεηα ησλ ηξηάληα εηψλ. 32

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΓΑΣΟΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ» ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΓΔΝΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ. Άξζξν 1. θνπόο & πεξηερόκελα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΓΑΣΟΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ» ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΓΔΝΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ. Άξζξν 1. θνπόο & πεξηερόκελα ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΓΑΣΟΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ» ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΓΔΝΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ Άξζξν 1 θνπόο & πεξηερόκελα Σθνπφο ηνπ Νφκνπ είλαη ε θαζνξηζκφο ησλ φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ ηεο ελζάξξπλζεο ηεο βηψζηκεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ»

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» ΔΘΝΙΚΟ ΔΠΗΥΔ ΣΡΑΣΗ ΡΖΗΑΚΟ ΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

Λ. 3908/11 (ΦΔΘ 8 Α/1-2-2011) : Δλίζρπζε Ηδησηηθψλ Δπελδχζεσλ γηα ηελ Νηθνλνκηθή Αλάπηπμε, ηελ Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηελ Ξεξηθεξεηαθή Ππλνρή.

Λ. 3908/11 (ΦΔΘ 8 Α/1-2-2011) : Δλίζρπζε Ηδησηηθψλ Δπελδχζεσλ γηα ηελ Νηθνλνκηθή Αλάπηπμε, ηελ Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηελ Ξεξηθεξεηαθή Ππλνρή. Λ. 3908/11 (ΦΔΘ 8 Α/1-2-2011) : Δλίζρπζε Ηδησηηθψλ Δπελδχζεσλ γηα ηελ Νηθνλνκηθή Αλάπηπμε, ηελ Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηελ Ξεξηθεξεηαθή Ππλνρή. Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ" ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013. ρέδην ΟΓΗΓΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013. ρέδην ΟΓΗΓΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ" ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ρέδην ΟΓΗΓΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΔΘΤΓΥΡΟΛΗΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Δηζαγσγή ηνλ ειιαδηθφ ρψξν, απφ ηελ επνρή ηεο ηνπξθνθξαηίαο αθφκε, ηέζεθε ε βάζε ηνπ κεηέπεηηα ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο ηεο γεο κε ηε δεκηνπξγία ελφο

Δηζαγσγή ηνλ ειιαδηθφ ρψξν, απφ ηελ επνρή ηεο ηνπξθνθξαηίαο αθφκε, ηέζεθε ε βάζε ηνπ κεηέπεηηα ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο ηεο γεο κε ηε δεκηνπξγία ελφο Δηζαγσγή ηνλ ειιαδηθφ ρψξν, απφ ηελ επνρή ηεο ηνπξθνθξαηίαο αθφκε, ηέζεθε ε βάζε ηνπ κεηέπεηηα ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο ηεο γεο κε ηε δεκηνπξγία ελφο εμαηξεηηθά ζεκαληηθνχ αξηζκνχ δηάζπαξησλ νηθηζκψλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΕΙ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΕΙ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΕΙ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΖΑΡΕΛΑ ΙΩΑΝΝΗ ΠΟΛΤΜΑΣΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟ 2010 Περιεχόμενα ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1... 7 ΟΙ ΟΓΙΚΔ ΜΔΣΑΦΟΡΔ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ.... 7 ΔΗΑΓΩΓΖ... 7 1.1 ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΔΙΟΓΟΤ ΣΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑ....

Διαβάστε περισσότερα

AITIOΛΟΓΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΟ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ

AITIOΛΟΓΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΟ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ AITIOΛΟΓΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΟ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «ΡΤΘΜΗΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΖ ΓΖΜΟΗΟΝΟΜΗΚΖ ΔΞΤΓΗΑΝΖ ΘΔΜΑΣΑ ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΩΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΣΟΤΡΗΜΟΤ KAI ΔΡΓΑΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ» Α. Γενική παποςζίαζη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ. Αξηζ. Πξση. : 3163 / 102253

ΑΠΟΦΑΖ. Αξηζ. Πξση. : 3163 / 102253 ΔΛΛΖΝΙΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΙΑ Λάξηζα: 17-12 - 2008 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΘΔΑΛΙΑ ΓΔΝΙΚΖ ΓΙΔΤΘΤΝΖ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΖ ΤΓΑΣΧΝ Αξηζ. Πξση. : 3163 / 102253 Πιεξνθνξίεο : Αζ. Μπξάρνο, Ζι. Κσηζήο Σειέθσλν : 2410-613720, 616189 Telefax

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΧΝ ΠΑΡΔΥΟΜΔΝΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ THIRD PARTY LOGISTICS (3PL) ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ: ΠΟΗΟΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΟΣΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΧΝ ΠΑΡΔΥΟΜΔΝΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ THIRD PARTY LOGISTICS (3PL) ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ: ΠΟΗΟΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΟΣΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ Α.Σ.Δ.Η. ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΧΝ ΠΑΡΔΥΟΜΔΝΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ THIRD PARTY LOGISTICS (3PL) ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ: ΠΟΗΟΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΟΣΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ ΒΟΣΑΝΖ ΜΑΡΗΑ ΖΛΗΑΓΖ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ θ. ΦΧΛΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δπίδξαζε Σεο Σηκνιόγεζεο Σσλ ΑΠΔ ηα Μηθξνδίθηπα ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

Δπίδξαζε Σεο Σηκνιόγεζεο Σσλ ΑΠΔ ηα Μηθξνδίθηπα ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ ΣΟΜΔΑ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΗΥΤΟ Δπίδξαζε Σεο Σηκνιόγεζεο Σσλ ΑΠΔ ηα Μηθξνδίθηπα ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Αηθαηεξίλε Βαιαιάθε Δπηβιέπσλ :Νηθφιανο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ A.Δ. Αηόιοσ 86 10232 Αζήλα Σει. 210-3341000 www.nbg.gr ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ Ζ παξνχζα ζχκβαζε ξπζκίδεη ηηο πξνυπνζέζεηο ππφ ηηο νπνίεο ε «ΔΘΝΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ Αζήλα, 23 Γεθεκβξίνπ 2014 ΓΖΜΟΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ Αξ. πξση.:2/98002/γπγκ ΓΔΝΗΚΟ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΖΜΟΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ

ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ LAVIPHARM A.E. ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2014 ΠΑΙΑΝΙΑ, 31 ΜΑΡΣΙΟΤ 2015 ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟY 2014 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ειίδα Γειψζεηο Μειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

Όμιλος Α.Ε. Τσιμέντων Τιτάν Ετήσια Οικονομική Έκθεση (1 Ιανοσαρίοσ 2011 31 Δεκεμβρίοσ 2011)

Όμιλος Α.Ε. Τσιμέντων Τιτάν Ετήσια Οικονομική Έκθεση (1 Ιανοσαρίοσ 2011 31 Δεκεμβρίοσ 2011) Όμιλος Α.Ε. Τσιμέντων Τιτάν Ετήσια Οικονομική Έκθεση (1 Ιανοσαρίοσ 2011 31 Δεκεμβρίοσ 2011) Ανώνσμη Εταιρία Τσιμέντων Τιτάν Αρ. μητρώοσ Α.Ε. 6013/06/Β/86/90 Χαλκίδος 22Α - 111 43 Αθήνα Αλώλπκε Εηαηξία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο: Διιεληθέο Δπηρεηξήζεο ζηα Βαιθάληα θαη ζηελ Σνπξθία Τπνβιεζείζα ζηελ Καζεγήηξηα Γξηηζάθε Υάηδσ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαςίεσ Σύςταςησ, Μετατροπήσ, Συγχώνευςησ Επιχειρήςεων του Νόμου 2190/1920. Πηπρηαθή Δξγαζία. Δπηηεξεηήο : Παξραξίδεο Βαζίιεηνο

Διαδικαςίεσ Σύςταςησ, Μετατροπήσ, Συγχώνευςησ Επιχειρήςεων του Νόμου 2190/1920. Πηπρηαθή Δξγαζία. Δπηηεξεηήο : Παξραξίδεο Βαζίιεηνο Διαδικαςίεσ Σύςταςησ, Μετατροπήσ, Συγχώνευςησ Επιχειρήςεων του Νόμου 2190/1920. Πηπρηαθή Δξγαζία Δπηηεξεηήο : Παξραξίδεο Βαζίιεηνο Δηζεγεηήο : Παλίδεο Ισάλλεο 6/11/2007 Πεξηερφκελα Πξφινγνο πληνκνγξαθίεο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόρ επαγγέλμαηορ. Σεσνολόγος Γευπονίαρ Αγποηικήρ Ανάπηςξηρ και Διοίκηζηρ Αγποηικών Επισειπήζευν. (παλαιό όνομα Διοίκηζηρ Γευπγικών Εκμεηαλλεύζευν)

Οδηγόρ επαγγέλμαηορ. Σεσνολόγος Γευπονίαρ Αγποηικήρ Ανάπηςξηρ και Διοίκηζηρ Αγποηικών Επισειπήζευν. (παλαιό όνομα Διοίκηζηρ Γευπγικών Εκμεηαλλεύζευν) Οδηγόρ επαγγέλμαηορ Σεσνολόγος Γευπονίαρ Αγποηικήρ Ανάπηςξηρ και Διοίκηζηρ Αγποηικών Επισειπήζευν (παλαιό όνομα Διοίκηζηρ Γευπγικών Εκμεηαλλεύζευν) Θεζζαινλίθε 2011 2 Οδηγόρ επαγγέλμαηορ Σεσνολόγος Γευπονίαρ

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΞΧΣΡΔΦΔΗΑ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ»

«ΔΞΧΣΡΔΦΔΗΑ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ, ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΝΑΤΣΗΛΗΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ & ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ» ΔΘΝΗΚΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΖΚΔΟΥΡΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ. Γηα ηε Γεκφζηα Ξξνζθνξά λέσλ κεηνρψλ απφ ηελ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο εηαηξείαο

ΔΛΖΚΔΟΥΡΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ. Γηα ηε Γεκφζηα Ξξνζθνξά λέσλ κεηνρψλ απφ ηελ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο εηαηξείαο «ΜΔΛΝΓΝΣΔΗΑΘΑΗ - ΡΝΟΗΠΡΗΘΑΗ - ΝΗΘΝΓΝΚΗΘΑΗ & ΙΑΡΝΚΗΘΑΗ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΗΠ Ν Θ Δ Θ Ο Ν Τ Α.Δ.» ΔΛΖΚΔΟΥΡΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ Γηα ηε Γεκφζηα Ξξνζθνξά λέσλ κεηνρψλ απφ ηελ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο εηαηξείαο «ΜΔΛΝΓΝΣΔΗΑΘΑΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ ΗΛΕΚΣΡΙΜΟΤ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση (1 Ιανουαρίου 2010-31 Δεκεμβρίου 2010)

ΔΗΜΟΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ ΗΛΕΚΣΡΙΜΟΤ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση (1 Ιανουαρίου 2010-31 Δεκεμβρίου 2010) ΔΗΜΟΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ ΗΛΕΚΣΡΙΜΟΤ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση (1 Ιανουαρίου 2010-31 Δεκεμβρίου 2010) H παρούσα Ετήσια Οικονομική Έκθεση καταρτίσθηκε σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007, εγκρίθηκε από το

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑΡΣΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ ΔΛ.ΣΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ

ΥΑΡΣΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ ΔΛ.ΣΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ 1 ΥΑΡΣΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ ΔΛ.ΣΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ 0. ΔΙΑΓΩΓΗ... 6 0.1 Όκηινο ΔΛΤΑ...6 0.2 Φάξηεο Υπνρξεώζεωλ Καηαλαιωηή...6 0.3 Πεξηπηώζεηο πνπ δελ ηζρύεη ν Φάξηεο Υπνρξεώζεωλ Καηαλαιωηή...8 0.4

Διαβάστε περισσότερα

N. 3448/06 (ΦΔΘ Α 57/15-3-2006)

N. 3448/06 (ΦΔΘ Α 57/15-3-2006) N. 3448/06 (ΦΔΘ Α 57/15-3-2006) Θέκα : «Γηα ηελ πεξαηηέξσ ρξήζε πιεξνθνξηώλ ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα θαη ηε ξύζκηζε ζεκάησλ αξκνδηόηεηαο πνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ, Γεκόζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο.» Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ

Διαβάστε περισσότερα

CYPRUS POPULAR BANK PUBLIC CO LTD

CYPRUS POPULAR BANK PUBLIC CO LTD CYPRUS POPULAR BANK PUBLIC CO LTD ΓΖΜΟΗΑ ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΗΑ ΑΤΞΖΖ ΜΔΣΟΥΗΚΟΤ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ 1,8 ΓΗ. ΜΔ ΔΚΓΟΖ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΧΝ ΠΡΟΣΗΜΖΖ ΚΑΗ ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΟ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΟ ΑΞΗΧΝ ΚΤΠΡΟΤ ΚΑΗ ΣΟ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΟ ΑΘΖΝΧΝ (I) ΣΧΝ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΘΝΗΚΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΧΝ» ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΘΝΗΚΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΧΝ» ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΔΗΓΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΔΗΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ» ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΘΝΗΚΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΧΝ» ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ππέπει να ζημειωθεί όηι ςπάπσοςν διαθωνίερ ζηιρ παπακάηω πποηάζειρ:

Ππέπει να ζημειωθεί όηι ςπάπσοςν διαθωνίερ ζηιρ παπακάηω πποηάζειρ: - Αύξηζη πεςζηόηηηαρ ακηοπλοϊκών εηαιπειών: ην πξφζθαην παξειζφλ νη εηαηξείεο κε βάζε ηα νηθνλνκηθά ηνπο ζηνηρεία ή/θαη ηηο πκβάζεηο αλάζεζεο Γεκφζηαο Τπεξεζίαο γηα ηηο κηθξφηεξεο εηαηξείεο εμαζθάιηδαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΟ. Κ.Α.Δ: 9988/06/Β/86/21 ΠΝΙΩΚΝ 20 ΑΙΗΚΝΠ

ΑΟ. Κ.Α.Δ: 9988/06/Β/86/21 ΠΝΙΩΚΝ 20 ΑΙΗΚΝΠ ΑΟ. Κ.Α.Δ: 9988/06/Β/86/21 ΠΝΙΩΚΝ 20 ΑΙΗΚΝΠ Δηήζηα Νηθνλνκηθή Έθζεζε πεξηόδνπ (1ε Ηαλνπαξίνπ 2008 έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2008) Πύκθσλα κε ην άξζξν 4 ηνπ λ. 3556/2007 Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011 BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011 (πνζά ζε ρηιηάδεο ) BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ Α.Δ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 29508/04/Β/93/116 Α.Φ.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ ΚΑΗ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ

ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ ΚΑΗ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ Α.Φ.Μ. 094321194, Γ.Ο.Τ. Φ.Α.Δ.ΠΔΗΡΑΗΑ, ΑΡ.Μ.Α.Δ. 25086/06/Β/91/58 ΑΡΥΑΗΟΤ ΘΔΑΣΡΟΤ 8, 17456 ΑΛΗΜΟ ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ ΚΑΗ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΖ ΥΡΖΖ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίζιο και πποηάζειρ για ηην ανάπηςξη ζςνεπγαζιών: Σςμππάξειρ Γημοζίος και Ιδιωηικού Τομέα

Πλαίζιο και πποηάζειρ για ηην ανάπηςξη ζςνεπγαζιών: Σςμππάξειρ Γημοζίος και Ιδιωηικού Τομέα ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ Δπγαζηήπιο Βιομησανικήρ και Δνεπγειακήρ Οικονομίαρ Ομάδα για ηην Τεσνολογική, Οικονομική και Σηπαηηγική Ανάλςζη ηηρ Κοινωνίαρ ηηρ Πληποθοπίαρ Πλαίζιο και πποηάζειρ για ηην ανάπηςξη

Διαβάστε περισσότερα

Πεξίιεςε. Λέμεηο Κιεηδηά. Κέληξν Τγείαο Παξαγσγηθφηεηα πγθξηηηθή θνζηνιφγεζε Πε..Τ.Π. Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο Ννζειεπηηθνί θαη νηθνλνκηθνί δείθηεο

Πεξίιεςε. Λέμεηο Κιεηδηά. Κέληξν Τγείαο Παξαγσγηθφηεηα πγθξηηηθή θνζηνιφγεζε Πε..Τ.Π. Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο Ννζειεπηηθνί θαη νηθνλνκηθνί δείθηεο Πεξίιεςε Παξά ηε δηεζλή αλαγλψξηζε ηεο αλάγθεο γηα πεξαηηέξσ ππνζηήξημε ηεο πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο, ε Διιάδα κάιινλ απέρεη πνιχ απφ ηελ πινπνίεζε ελφο απνδνηηθνχ θαη νξζνινγηθά ζρεδηαζκέλνπ ζπζηήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα