Θεωρίες παρακίνησης του ιατρικού προσωπικού στα νοσοκομεία

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Θεωρίες παρακίνησης του ιατρικού προσωπικού στα νοσοκομεία"

Transcript

1 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ REVIEW Θεωρίες παρακίνησης του ιατρικού προσωπικού στα νοσοκομεία Κανελλόπουλος Δημήτριος Διδακτορικός φοιτητής, Ακαδημία οικονομικών μελετών, Βουκουρέστι, Ρουμανία ΠΕΡΙΛΗΨΗ Κατά τις τελευταίες δεκαετίες, το ενδιαφέρον της διοίκησης των νοσοκομείων στρέφεται ολοένα και περισσότερο στην αποτελεσματική παρακίνηση των ιατρών. Σκοπός: Η παρουσίαση επιλεγμένων θεωριών παρακίνησης μέσα από τη βιβλιογραφική ανασκόπηση και η εφαρμογή τους στο ιατρικό προσωπικό νοσοκομείου. Υλικό και μέθοδος: Ανασκοπήθηκε η πρόσφατη Ελληνική και διεθνής βιβλιογραφία, και συγκεκριμένα άρθρα που αναφέρονται στις θεωρίες παρακίνησης του ιατρικού προσωπικού που δημοσιεύθηκαν στις βάσεις δεδομένων Pub Med και Science Direct, κατά την περίοδο Οι λέξεις κλειδιά που χρησιμοποιήθηκαν είναι: κίνητρα, ανάγκες ιατρών, παρακίνηση και θεωρίες κινήτρων, παρακίνηση και ιατρικό προσωπικό. Αποτελέσματα: Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, η παρακίνηση των γιατρών είναι ένα σύνθετο ζήτημα. Τα οικονομικά κίνητρα δεν μπορούν από μόνα τους να παρακινήσουν τους γιατρούς, τα κίνητρα που έχουν να κάνουν με την επίτευξη των στόχων και την αναγνώριση στο χώρο εργασίας και τη δυνατότητα επαγγελματικής ανάπτυξης είναι πιο ρεαλιστικά και εφικτά. Το θέμα των κινήτρων είναι σημαντικό για τα επιμέρους επιτεύγματα και για τη διαχείριση του ιατρικού προσωπικού. Η εφαρμογή των σύγχρονων θεωριών των κινήτρων είναι απαραίτητη για τη διατήρηση ενός ικανοποιημένου προσωπικού, το οποίο θέτει τις βάσεις για τη δημιουργία ενός εύρωστου συστήματος παροχής υγειονομικής περίθαλψης. Συμπεράσματα: Για μια αποτελεσματικότερη χρήση του ιατρικού δυναμικού κρίνεται απαραίτητη η διάγνωση των αναγκών του και η επιλογή κατάλληλων τεχνικών, που προσφέρουν οι διάφορες θεωρίες κινήτρων, οι οποίες θα κινητοποιήσουν τους γιατρούς αυξάνοντας έτσι την απόδοσή τους και την ικανοποίησή τους από την εργασία. Λέξεις κλειδιά: Κίνητρα, ανάγκες ιατρών, παρακίνηση και θεωρίες κινήτρων, παρακίνηση και ιατρικό προσωπικό. Copyright 2012 Σελίδα 182

2 Το Βήμα του Ασκληπιού 11 ος Τόμος, 2 ο Τεύχος, Απρίλιος Ιούνιος 2012 Rostrum of Asclepius 11 th Volume, 2 nd Issue, April June 2012 Motivation theories of medical staff in hospitals Kanellopoulos Dimitrios Ph.D. student, Academy of economic studies, Bucharest, Romania ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ Κανελλόπουλος Δημήτριος, Δ. Σολωμού 26, Π. Φάληρο, Αθήνα, ΤΚ , Τηλ. Ελλάδα: , Τηλ. Ρουμανία: , ABSTRACT In recent decades, interest in hospital administration has turned increasingly to the effective motivation of doctors. Purpose: The presentation of selected theories of motivation through literature review and their application in medical and hospital staff. Material and methods: The Greek and international bibliography has been reviewed, and in particular papers on the motivation theories of medical staff published during the last ten years via Pub Med and Science Direct, during the period The keywords that were used are: motivation, doctor needs motivation and motivation theories, motivation and medical stuff. Results: According to the literature, the motivation of doctors is a complex issue. The financial incentives cannot by themselves stimulate physicians, incentives that have to do with the achieving of goals and the recognition in the workplace and the possibility of professional development are more realistic and feasible. The issue of incentives is important for individual achievements and for the management of medical staff. The application of modern theories of motivation is essential to maintaining a satisfied staff, which sets the basis for creating a robust health care delivery system. Conclusions: For an efficient use of medical resources is necessary to diagnose the needs and selection of appropriate techniques, which offer various theories of incentives which will motivate doctors increasing their performance and satisfaction from work. Keywords: Motivation, doctor needs motivation and motivation theories, motivation and medical stuff. Copyright 2012 Σελίδα 183

3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ παρακίνηση παρουσιάζεται στη Η σχετική βιβλιογραφία μέσα από διάφορους ορισμούς. Η παρακίνηση ορίζεται ως μια «εσωτερική κατάσταση του ατόμου» που το κάνει να συμπεριφέρεται με τρόπο που διασφαλίζει την επίτευξη κάποιου στόχου. Ως διοικητική λειτουργία είναι η διαδικασία ενεργοποίησης των ικανοτήτων των εργαζομένων με σκοπό την επίτευξη των στόχων 1,2. Οι υπηρεσίες υγείας, από επιχειρησιακή άποψη, όπως και όλος ο τομέας των υπηρεσιών είναι σε μεγάλο βαθμό εντάσεως εργασίας. Το ανθρώπινο δυναμικό λοιπόν είναι καθοριστικός παράγων λειτουργίας του, απορροφώντας 60-70% των δαπανών που διατίθενται 1,2,3. Η γνώση των κινήτρων η αντικινήτρων που επηρεάζουν την ανθρώπινη συμπεριφορά είναι απαραίτητη σε κάθε επιχείρηση που επιδιώκει επιτυχή αποτελέσματα. Ειδικά στις μονάδες υγείας που το ανθρώπινο δυναμικό συνδέεται άμεσα με τον πολίτη, είναι αναγκαίο να υιοθετηθεί ένα πιο ανθρωποκεντρικό μοντέλο διοίκησης, αφού η ικανοποίηση των CORRESPONDING AUTHOR Kanellopoulos Dimitrios, D. Solomous 26, P. Phaliro, Athens, PC 17563, Greece, Tel: , Romania, Tel: , εργαζομένων επηρεάζει τόσο την ποιότητα των παρεχόμενων προς την κοινωνία υπηρεσιών και την εύρυθμη λειτουργία του οργανισμού, όσο και την επαγγελματική και προσωπική ζωή των εργαζομένων 4. Οι παράγοντες οι οποίοι συμβάλλουν στην επαγγελματική ικανοποίηση ή δυσαρέσκεια σχετίζονται είτε με το περιεχόμενο της εργασίας, είτε με το πλαίσιο μέσα στο οποίο παρέχεται αυτή. Oι παράγοντες αυτοί μπορούν να ταξινομηθούν σε δύο κατηγορίες 5 : 1. Tους ατομικούς ή ενδογενείς παράγοντες, δηλαδή τα εσωτερικά κίνητρα του ατόμου και τα προσωπικά βιώματα που φέρνει στην εργασία του. Αυτά είναι η επίτευξη των στόχων, η αναγνώριση, η εργασία και η δυνατότητα επαγγελματικής εξέλιξης. 2. Tους περιβαλλοντικούς ή εξωγενείς παράγοντες, δηλαδή τις εξωτερικές επιδράσεις που δέχεται το άτομο από το περιβάλλον του. Οι εξωγενείς παράγοντες είναι οι αποδοχές, η πολιτική του οργανισμού και οι διαπροσωπικές σχέσεις. Copyright 2012 Σελίδα 184

4 Το Βήμα του Ασκληπιού 11 ος Τόμος, 2 ο Τεύχος, Απρίλιος Ιούνιος 2012 Rostrum of Asclepius 11 th Volume, 2 nd Issue, April June 2012 Για να επηρεαστεί η συμπεριφορά του ατόμου στον εργασιακό χώρο πρέπει να αναζητηθούν τα κίνητρα που θα την επηρεάσουν, πρός την επιθυμητή κατεύθυνση. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα κίνητρα δεν έχουν την ίδια ισχύ και σημασία για όλους αφού οι άνθρωποι έχουν διαφορετικές αντιλήψεις και νοοτροπίες 6,7. Η διαδικασία που ενεργοποιεί το σύνολο των σχέσεων αλληλεξάρτησης και αλληλεπίδρασης μεταξύ αναγκών, κινήτρων, στόχων και συμπεριφοράς είναι η παρακίνηση 8. Το θέμα της παροχής κινήτρων είναι σημαντικό τόσο για τα επιμέρους επιτεύγματα όσο και τη διαχείριση ιατρικού προσωπικού. Επιπλέον, είναι απαραίτητο για τη διατήρηση ενός εύρωστου συστήματος παροχής υγειονομικής περίθαλψης. Τα στοιχεία δείχνουν ότι οι γιατροί είναι όλο και πιο δυσαρεστημένοι από την έλλειψη κίνητρων στην καριέρα τους. Πρόσφατες μελέτες 9,10,11 έχουν διαπιστώσει ότι η επαγγελματική εξουθένωση και το εργασιακό άγχος των ιατρών έχουν αυξηθεί σταθερά κατά τα τελευταία είκοσι χρόνια. Το 15% των γιατρών ανέφεραν αμφιβολίες σχετικά με την επιλογή της σταδιοδρομίας τους, οι έρευνες κατά τα τελευταία δέκα χρόνια δείχνουν ότι μεγάλος αριθμός ιατρών μεταξύ 30% και 40%, αναφέρουν ότι δεν θα ενθαρρύνουν τα παιδιά τους για να μπουν στο ιατρικό επάγγελμα. Οι αριθμοί αυτοί καθιστούν σαφές το επίπεδο της δυσαρέσκειας των ιατρών απέναντι στις συνθήκες εργασίας τους που μπορεί να αποδειχθεί επιβλαβής για το σύστημα υγείας συνολικά. Η ικανοποίηση του ιατρού από την εργασία του (job satisfaction) συνδέεται με την ικανοποίηση του ασθενούς, με την εμπιστοσύνη και την στήριξη των ιατρών από τους πολίτες, τη διοίκηση νοσοκομείου και το υπουργείο υγείας Εάν οι ιατροί δεν υποκινούνται μόνο από οικονομικά κίνητρα, η κατανόηση των βαθύτερων αιτιών των κινήτρων τους είναι το κλειδί για την αποτελεσματική διαχείριση των ιατρών στα πλαίσια του νοσοκομείου ειδικότερα, αλλά και του εθνικού συστήματος υγείας γενικότερα. Οι Θεωρίες υποκίνησης-εφαρμογή των θεωριών στην παρακίνηση ιατρικού προσωπικού Γύρω από το θέμα της υποκίνησης αναπτύχθηκαν πολλές θεωρίες. Μία από τις γνωστότερες θεωρίες υποκίνησης είναι η θεωρία της ιεράρχησης αναγκών του Maslow Σύμφωνα με τον A. Maslow, μόνο ανάγκες που δεν έχουν ικανοποιηθεί είναι παράγοντες υποκίνησης. Τις ανάγκες αυτές (Maslow's hierarchy of needs)τις ιεράρχησε σε πέντε κατηγορίες 15,16 : 1. Φυσιολογικές ανάγκες (Physiological needs). Τις ανάγκες της επιβίωσης, αυτές που με την ικανοποίησή τους κρατιόμαστε Copyright 2012 Σελίδα 185

5 στην ζωή. (Οι φυσιολογικές ανάγκες των ιατρών μπορούν να ικανοποιηθούν με έναν από τη συμμετοχή σε συνέδρια, τη συγγραφή επιστημονικών εργασιών και την παροχή επαρκή μισθό). δυνατοτήτων επαγγελματικής ανόδου. Ο 2. Οι ανάγκες ασφάλειας (The safety and Frederick Herzberg (1987) διέκρινε μεταξύ security needs). Είναι δημιουργήματα των των παραγόντων παροχής κινήτρων συναισθημάτων της αυτοσυντήρησης. Σε (Motivator Factors) και των παραγόντων αυτές συγκαταλέγονται: συντήρησης-υγιεινής (Hygiene Factors) για Προσωπική ασφάλεια και τα κίνητρα στην εργασία. Οι παράγοντες Χρηματοοικονομική ασφάλεια (εξασφάλιση μόνιμης θέσης εργασίας στους ιατρούς, και ικανοποιητική σύνταξη). Δίχτυ ασφαλείας κατά των κινδύνων ατυχήματος / ασθένειας και των αρνητικών συντήρησης-υγιεινής είναι για παράδειγμα ένας καλός μισθός (Pay and Benefits), καλές διαπροσωπικές σχέσεις (Relationships with co-workers), οι καλές συνθήκες εργασίας (Working Conditions) και η ισορροπημένη επιπτώσεών τους (Αυτό μπορεί να επιτευχθεί προσωπική ζωή (Personal life). Η θεωρία με την ασφάλιση των ιατρών). προσδιόρισε ότι αυτοί οι παράγοντες δεν 3. Κοινωνικές ανάγκες (love and οδηγούν σε ανώτερα επίπεδα κινήτρου, αλλά belonging). Η ανάγκη για αγάπη, η σύνδεση με άλλους, η ένταξη σε ομάδα, η φιλία, η χωρίς αυτούς υπάρχει δυσαρέσκεια. Αντίθετα οι «κινητοποιητές» - «motivator factors» είναι δημιουργία κουλτούρας στο νοσοκομείο, που στοιχεία που εμπλουτίζουν την εργασία να προωθεί τη συνεργασία και την ανάπτυξη κάποιου 15,16. διαπροσωπικών σχέσεων. Ο Herzberg(1949) βρήκε πέντε 4. Η ανάγκη για αυτοεκτίμηση και συγκεκριμένους παράγοντες, οι οποίοι αναγνώριση από τους άλλους (esteem).το ιατρικό προσωπικό πρέπει να νιώθει ότι εκτιμάται και αναγνωρίζεται η προσπάθειά καθόριζαν σημαντικά την ικανοποίηση από την εργασία. Οι παράγοντες αυτοί ήταν οι ακόλουθοι: 1. Η επίτευξη (Achievement), 2. Η του από το νοσοκομείο, την τοπική αναγνώριση (recognition), 3. Η ίδια η αυτοδιοίκηση και το υπουργείο υγείας. εργασία (work itself), 4. Η ευθύνη 5. Η ανάγκη για αυτοολοκλήρωση, (responsibility) και 5. Η προαγωγή αυτενέργεια και αυτοανάπτυξη (self (promotion). Αυτοί οι κινητοποιητές actualization). Είναι η ενστικτώδης ανάγκη συνδέονταν με μακροπρόθεσμα θετικά των ανθρώπων να προσπαθήσουν να είναι το αποτελέσματα στην εργασιακή απόδοση, ενώ καλύτερο που μπορούν ( What a man can be, οι παράγοντες συντήρησης σταθερά he must be. ). 15,16 Αυτό επιτυγχάνεται μέσα επέφεραν μόνο βραχυπρόθεσμες αλλαγές Copyright 2012 Σελίδα 186

6 Το Βήμα του Ασκληπιού 11 ος Τόμος, 2 ο Τεύχος, Απρίλιος Ιούνιος 2012 Rostrum of Asclepius 11 th Volume, 2 nd Issue, April June 2012 στις εργασιακές συμπεριφορές και την απόδοση. Επιπλέον οι κινητοποιητές ευθύνονται και για τα αποκαλούμενα ενδογενή κίνητρα 15,16. Μια εφαρμογή της θεωρίας αυτής στην παρακίνηση του ιατρικού προσωπικού είναι η θέσπιση κάποιων επιτεύξιμων στόχων από τη διοίκηση του νοσοκομείου και πρόκληση των ιατρών να τους επιτύχουν, αναγνώριση της επίτευξης (achievement)των επιδιωκόμενων στόχων και παροχή δυνατότητας προαγωγής (promotion) σε συνάρτηση πάντα με τα επαγγελματικά προσόντα και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του καθενός (ικανότητα ανάληψης ευθυνών, ικανότητα ανάληψης ηγετικού ρόλου, επικοινωνιακές ικανότητες). Ο McClelland (1949) σε σχέση με τον Maslow και τον Herzberg ομαδοποίησε τις ανάγκες που δρουν ως κίνητρα σε τρείς κατηγορίες. Σύμφωνα με τον McClelland(1949) υπάρχουν μερικές ανάγκες που μαθαίνονται και αποκτώνται λόγω αλληλεπίδρασης με το κοινωνικό περιβάλλον. Στην θεωρία του υπάρχουν τρία κίνητρα ανάγκες, τα οποία όλοι οι άνθρωποι τα κατέχουν. Τα κίνητρα αυτά είναι η ανάγκη για επιτεύγματα (achievement), η ανάγκη για εξουσία (power) και η ανάγκη για συναδελφικότητα (affiliation) 18,19. Έχει παρατηρηθεί ότι άτομα με ανάγκη για επιτεύγματα πραγματοποιούν επιτυχίες, χάρη στην προσπάθειά τους. Επίσης στελέχη με έντονη υποκίνηση για ανάληψη διευθυντικών αρμοδιοτήτων αποδίδουν περισσότερο στην δουλειά και προάγονται ταχύτερα στην ιεραρχία. Με βάση την θεωρία του McClelland (1949) οι άνθρωποι που αισθάνονται έντονα την ανάγκη για επιτεύγματα ή εξουσία θα πρέπει να τοποθετούνται σε ανάλογη επαγγελματική ή διευθυντική θέση, οπότε υποκινούνται από τις ίδιες τους τις εσωτερικές ανάγκες 18,19. Μια προτεινόμενη εφαρμογή της θεωρίας θα ήταν να ενεργοποιήσουμε την ανάγκη των ιατρών για επιτεύγματα. Η κάλυψη της ανάγκης δημιουργίας δεσμών μπορεί να γίνει με τη δημιουργία του κατάλληλου πλαισίου για τη λειτουργία των ιατρών του νοσοκομείου σαν μια ομάδα με φιλικές σχέσεις που στηρίζονται στον αμοιβαίο σεβασμό και εκτίμηση και την αποδοχή (μια ομάδα ειδικών-ιατρών, που συνεργάζονται, είναι ευκολότερο να κάνει διαφοροδιάγνωση και να δημιουργήσει ειδικό θεραπευτικό πλάνο για τον κάθε ασθενή). Ένα τρίτο κίνητρο είναι η ανάγκη για εξουσία, αυτό επιτυγχάνεται με τον ορισμό των ιατρών σε ηγετικές θέσεις εναλλάξ ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του καθενός. O Vroom (1990) διαπίστωσε ότι η μέθοδος του Maslow και Herzberg, δεν επαρκεί για να εξηγήσει τις διαφορές μεταξύ των ατόμων. Ο Vroom (1990) εξετάζει και ερμηνεύει τους στόχους ενός ατόμου και τις προσδοκίες του για την επίτευξη αυτών των στόχων. Η Copyright 2012 Σελίδα 187

7 θεωρία της προσδοκίας υποθέτει ότι τα άτομα μπορούν να προσδιορίσουν τα αποτελέσματα που προτιμούν και κάνουν ρεαλιστικές εκτιμήσεις των πιθανοτήτων να τα πετύχουν 20,21. Η παραπάνω θεωρία για να εφαρμοστεί στην διοίκηση ιατρικού προσωπικού προϋποθέτει διοίκηση με στόχους. Το σύστημα αυτό προβλέπει την καθιέρωση στόχων και σκοπών. Γίνεται ο προσδιορισμός του χώρου δράσης του ιατρού, που θα του επιτρέψει την επίτευξη των στόχων. Με τον καθορισμό στόχων αυξάνεται η ελευθερία δράσης του ιατρού αλλά και δίνεται ένα προκαθορισμένο μέτρο μέτρησης της απόδοσης του. Συμπεράσματα Η συγκεκριμένη εργασία ασχολήθηκε με την παρουσίαση των σημαντικότερων θεωριών για την παρακίνηση του ανθρώπινου δυναμικού. Στην συνέχεια παρουσιάστηκε η εφαρμογή των θεωριών στην παρακίνηση του ιατρικού προσωπικού. Τα οικονομικά κίνητρα δεν μπορούν από μόνα τους να παρακινήσουν τους γιατρούς, τα κίνητρα που έχουν να κάνουν με την επίτευξη των στόχων και την αναγνώριση στο χώρο εργασίας και τη δυνατότητα επαγγελματικής ανάπτυξης είναι πιο ρεαλιστικά και εφικτά. Για μια αποτελεσματικότερη χρήση του ιατρικού δυναμικού είναι απαραίτητη η διάγνωση των αναγκών του και η επιλογή κατάλληλων τεχνικών που προσφέρουν οι διάφορες θεωρίες κινήτρων που θα κινητοποιήσουν τους γιατρούς αυξάνοντας έτσι την απόδοση τους και την ικανοποίηση τους από την εργασία. Ιδιαίτερα κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης όπου οι οικονομικοί πόροι είναι περιορισμένοι, ιδιαίτερη έμφαση θα πρέπει να δοθεί στους μη υλικούς τρόπους παρακίνησης προκειμένου να διατηρηθεί το ηθικό των εργαζομένων σε υψηλά επίπεδα, γεγονός αναγκαίο για την διασφάλιση ενός υψηλού επιπέδου παροχής ιατρικών υπηρεσιών. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Αργυράτου Β. Εγχειρίδιο οργανωτικής συμπεριφοράς : εγχειρίδιο θεωρητικού πλαισίου και πρακτικών εφαρμογών της συμπεριφοράς των εργαζομένων σε οργανισμούς & επιχειρήσεις. Αθήνα, Γκιούρδας, Γεωργακόπουλος Γ. Ανθρώπινες σχέσεις στην εργασία. Αθήνα, Σμπίλιας, Γεωργούση Ε, Ζηλίδης Χ,Θεοδώρου Μ. Μελέτη για την οργάνωση και λειτουργία ολοκληρωμένου συστήματος πρωτοβάθμιας ιατρικής φροντίδας.αθήνα, Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας, Κόντης Θ. Διοικητική Ψυχολογία. Αθήνα, Σύγχρονη Εκδοτική ΕΠΕ, Evans L, Olumide F. Teacher job satisfaction in developing countries: a critique of Herzberg s two-factor theory Copyright 2012 Σελίδα 188

8 Το Βήμα του Ασκληπιού 11 ος Τόμος, 2 ο Τεύχος, Απρίλιος Ιούνιος 2012 Rostrum of Asclepius 11 th Volume, 2 nd Issue, April June 2012 applied to the Nigerian context. International Studies in Educational Adminstration 2010;38(2) : Lefter V, Manolescu A. Human Resources Management. Bucharest, Academy of Economic Studies Bucharest-ASE, François P, Vinck D, Labarère J, Reverdy T, Peyrin JC.Assessment of an intervention to train teaching hospital care providers in quality management.qual Saf Health Care. 2005;14(4): Χολέβας IK. Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων.Αθηνα, Interbooks, Lepnurum R, Danielson D,Dobson R, Keegan D. Cornerstones of Career Satisfaction in Medicine.Can J Psychiatry 2006;51(8): McManus IC, Winder BC, Gordon D. The causal links between stress and burnout in a longitudinal study of UK doctors. Lancet 2002; 359(9329): Firth-Cozens J, Greenhalgh J. Doctors preceptions of the links between stress and lowered clinical care. Soc Sci Med 1997; 44(7): Kapur N, Borrill C, Stride C. Psychological morbidity and job satisfaction in hospital consultants and junior house officers. BMJ 1998;317(7157) : career satisfaction, work-life balance, and burnout. Obstetrics and Gynecology 2007; 109(4): Herzberg I. One more time: How do you motivate employees?.harvard Business Review 1987;65(5): Maslow A, A Theory of human motivation. Psychological Review 1943; 50(4): Douglas T, Steven L, Schaller M. Renovating the Pyramid of Needs Contemporary Extensions Built Upon Ancient Foundations.Perspectives on Psychological Science 2010, 5(3): McClelland DC, Liberman AM. The effect of need for achievement on recognition of need-related words. Journal of Personality. 1949; 18(2): McClelland DC, Atkinson JW, Clark RA. The Achievement Motive. New York, Appleton-Century-Crofts, Vroom VH. Management and Motivation. 2 nd edition. London, Penguin Books, Vroom VH. Motivation and Performance Appraisal. Boston, Harvard Business, School Press, Kravitz RL, Leigh JP, Samuels SJ, Gilbert WM. Tracking career satisfaction and perceptions of quality among US obstetricians and gynecologists. Obstetrics and Gynecology 2003;102(3): Keeton K, Fenner DE, Johnson JR, Hayward RA. Predictors of physician Copyright 2012 Σελίδα 189

Το Βήμα του Ασκληπιού 10 ος Τόμος, 1 ο Τεύχος, Ιανουάριος Μάρτιος 2011. Rostrum of Asclepius 10 th Volume, 1 st Issue, January March 2011

Το Βήμα του Ασκληπιού 10 ος Τόμος, 1 ο Τεύχος, Ιανουάριος Μάρτιος 2011. Rostrum of Asclepius 10 th Volume, 1 st Issue, January March 2011 Το Βήμα του Ασκληπιού 10 ος Τόμος, 1 ο Τεύχος, Ιανουάριος Μάρτιος 2011 Rostrum of Asclepius 10 th Volume, 1 st Issue, January March 2011 www.vima-asklipiou.gr Copyright 2011 Σελίδα 1 Περιεχόμενα Contents

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ

ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ Ο ρόλος της παρακίνησης και ενδυνάμωσης των εργαζομένων στην επίτευξη των στόχων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ» ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ» ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ» ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΥΠΟΚΙΝΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΑΣ. Νικολαΐδου Ασπασία ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΑΣ. Νικολαΐδου Ασπασία ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΤΜΗΜΑ: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή. ικανοποίηση των εργαζομένων σε ξενοδοχειακές μονάδες. στα 4* και 5* ξενοδοχεία της Λεμεσού

Πτυχιακή. ικανοποίηση των εργαζομένων σε ξενοδοχειακές μονάδες. στα 4* και 5* ξενοδοχεία της Λεμεσού ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Πτυχιακή Παράγοντες που επηρεάζουν την παρακίνηση και η ικανοποίηση των εργαζομένων σε ξενοδοχειακές μονάδες στα 4* και 5* ξενοδοχεία της

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονη προσέγγιση της λειτουργίας ενός νοσοκομείου

Σύγχρονη προσέγγιση της λειτουργίας ενός νοσοκομείου Τρίμηνη, ηλεκτρονική έκδοση του Τμήματος Νοσηλευτικής Α, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας Καρασούλος Χρήστος Απόφοιτος τμήματος Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Θέμα : Εργασιακές Σχέσεις και Εργασιακή Ικανοποίηση: Η περίπτωση του ΟΤΕ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Θέμα : Εργασιακές Σχέσεις και Εργασιακή Ικανοποίηση: Η περίπτωση του ΟΤΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MBA ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα : Εργασιακές Σχέσεις και Εργασιακή Ικανοποίηση: Η περίπτωση του ΟΤΕ ΜΕΛΗ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: Κος Οικονομάκης

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού στον υγειονομικό τομέα

Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού στον υγειονομικό τομέα ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού στον υγειονομικό τομέα Κελέση Σταυροπούλου Ν. Μάρθα 1, Σταυροπούλου Κ. Ματίνα 2 1. Επίκουρος Καθηγήτρια, Τμήμα Νοσηλευτικής Β, ΤΕΙ Αθήνας

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής: Βίβιαν Σαρλά, /330. Επιβλέπων: Νικόλαος Τριχάς

Εισηγητής: Βίβιαν Σαρλά, /330. Επιβλέπων: Νικόλαος Τριχάς ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΙΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

O διακριτός ρόλος της νοσηλευτικής υπηρεσίας στο µάνατζµεντ του νοσοκοµείου

O διακριτός ρόλος της νοσηλευτικής υπηρεσίας στο µάνατζµεντ του νοσοκοµείου Interscientific Health Care (2010) Τόµος 2, Τεύχος 4, 148-154 O διακριτός ρόλος της νοσηλευτικής υπηρεσίας στο µάνατζµεντ του νοσοκοµείου Σαράφης Π. 1, Μαλλιαρού Μ. 2, Σωτηριάδου Κ. 3 1 Υποπλοίαρχος (ΥΝ)

Διαβάστε περισσότερα

Ο εκπαιδευτικός ρόλος του νοσηλευτή

Ο εκπαιδευτικός ρόλος του νοσηλευτή Το Βήμα του Ασκληπιού 11 ος Τόμος, 1 ο Τεύχος, Ιανουάριος Μάρτιος 2012 Rostrum of Asclepius 11 th Volume, 1 st Issue, January March 2012 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ REVIEW Ο εκπαιδευτικός ρόλος του νοσηλευτή Φουντούκη

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι και προσδοκίες φοιτητών Νοσηλευτικής για το νοσηλευτικό επάγγελμα

Στόχοι και προσδοκίες φοιτητών Νοσηλευτικής για το νοσηλευτικό επάγγελμα ΕΡΕΥΝΑ ORIGINAL PAPER Στόχοι και προσδοκίες φοιτητών Νοσηλευτικής για το νοσηλευτικό επάγγελμα Καυγά Άννα 1, Γκοβίνα Ουρανία 2, Παρισσόπουλος Στέλιος 1, Βλάχου Ευγενία 2, Βαρδάκη Ζαμπία 3 1. Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη ικανοποίησης από την εργασία των φροντιστών υγείας-νοσηλευτών παθολογικών κλινικών του Εθνικού Συστήματος Υγείας

Μελέτη ικανοποίησης από την εργασία των φροντιστών υγείας-νοσηλευτών παθολογικών κλινικών του Εθνικού Συστήματος Υγείας ORIGINAL PAPER ÁÑ ÅÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ 2012, 29(1):61-69 Μελέτη ικανοποίησης από την εργασία των φροντιστών υγείας-νοσηλευτών παθολογικών κλινικών του Εθνικού Συστήματος Υγείας ΣΚΟΠΟΣ Ο τομέας υγείας,

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν άρθρο, με αφετηρία τη συγκεκριμένη μελέτη περίπτωσης, έχει ως σκοπό

Το παρόν άρθρο, με αφετηρία τη συγκεκριμένη μελέτη περίπτωσης, έχει ως σκοπό IKANOΠOIHΣH EPΓAZOMENΩN KAI AΠOΔOΣH EPΓAΣIAΣ Των: Νομικού Αργεντίνης, Ρώιμπα Βασιλικής, Μήταλα Θεόδωρου* ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το παρόν άρθρο, με αφετηρία τη συγκεκριμένη μελέτη περίπτωσης, έχει ως σκοπό να εξετάσει

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση διοίκησης στο δημόσιο και ιδιωτικό νοσοκομείο στην Ελλάδα

Άσκηση διοίκησης στο δημόσιο και ιδιωτικό νοσοκομείο στην Ελλάδα ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ REVIEW Άσκηση διοίκησης στο δημόσιο και ιδιωτικό νοσοκομείο στην Ελλάδα Γώγος Β. Χρήστος Νοσηλευτής Τ.Ε., Ορθοπεδικό Τμήμα Γ.Ν. Νάουσας, Μεταπτυχιακός Φοιτητής Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας, ΕΣΔΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ

ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ ΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΙ Ο ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Κρήτης. Σχολή ιοίκησης και Οικονοµίας. Τµήµα ιοίκησης Επιχειρήσεων ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Κρήτης. Σχολή ιοίκησης και Οικονοµίας. Τµήµα ιοίκησης Επιχειρήσεων ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΑΛΛΑΓΗ Α.Τ.Ε.Ι. Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Κρήτης Σχολή ιοίκησης και Οικονοµίας Τµήµα ιοίκησης Επιχειρήσεων ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΑΛΛΑΓΗ Επιβλέπων Καθηγητής: Αντωνάκης Ιωάννης Εισηγήτριες: ασκαλογιαννάκη Ξανθίππη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ Copyright 2010 Τόμος 9 ος, Τεύχος 4 ο, Οκτώβριος - Δεκέμβριος 2010

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ Copyright 2010 Τόμος 9 ος, Τεύχος 4 ο, Οκτώβριος - Δεκέμβριος 2010 www.vima-asklipiou.gr Σελίδα 394 ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Ανάγκες νοσηλευομένων ασθενών με στεφανιαία νόσο Κ ατά τις τελευταίες δεκαετίες, λόγω της αύξησης του προσδόκιμου της επιβίωσης των ασθενών με στεφανιαία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Διοίκηση Μονάδων Υγείας

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Διοίκηση Μονάδων Υγείας ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Διοίκηση Μονάδων Υγείας ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Ανάπτυξη τεχνικών Κλινικού Ελέγχου (Clinical Audit) στο πλαίσιο Διεργασιοκεντρικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Αλεξάνδρα Βασιλική Π. Αλεξανδράκη Σημαντικοί Όροι: Υγεία, Σύστημα Υγείας, Υπηρεσίες Υγείας, Διαθεσιμότητα, Προσπελασιμότητα,

Διαβάστε περισσότερα

Graduate Technological Education Institute of Piraeus

Graduate Technological Education Institute of Piraeus Graduate Technological Education Institute of Piraeus Department of Business Administration Marketing Laboratory Director Prof. P.Kyriazopoulos (Ph.D.) Οι προσδοκίες των μεταπτυχιακών φοιτητών από την

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΕΣ ΥΠΟΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΥΠΟΚΙΝΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ

ΘΕΩΡΙΕΣ ΥΠΟΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΥΠΟΚΙΝΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΩΡΙΕΣ ΥΠΟΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΥΠΟΚΙΝΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ: ΕΥΜΟΡΦΙΛΗ ΕΠΟΠΤΕΥΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑ ΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΣΤΡΕΣ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΜΟΣΙΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Διπλωματική εργασία: Κίνητρα συμμετοχής καταρτιζόμενων στη συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Β ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Β ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Β ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΘΕΜΑ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Πρακτικές αξιοποίησης και ανάπτυξης των Ανθρώπινων Πόρων στα πλαίσια της

Διαβάστε περισσότερα

Η επαγγελματική ανάπτυξη και η υποστήριξη του νεοδιοριζόμενου εκπαιδευτικού στο ελληνικό σχολείο, σε περίοδο οικονομικής κρίσης

Η επαγγελματική ανάπτυξη και η υποστήριξη του νεοδιοριζόμενου εκπαιδευτικού στο ελληνικό σχολείο, σε περίοδο οικονομικής κρίσης Η επαγγελματική ανάπτυξη και η υποστήριξη του νεοδιοριζόμενου εκπαιδευτικού στο ελληνικό σχολείο, σε περίοδο οικονομικής κρίσης The professional development and the support of a recently appointed teacher

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ. Εισηγητής: Γεωργία Κατωτικίδη. Επιβλέπων Καθηγητής: Αναστάσιος Στιβακτάκης

ΘΕΜΑ. Εισηγητής: Γεωργία Κατωτικίδη. Επιβλέπων Καθηγητής: Αναστάσιος Στιβακτάκης ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ Ιστορική Εξέλιξη του Management & Προοπτικές στο Σύγχρονο Περιβάλλον. Η ανάπτυξη της

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Στεφάνου ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Επιβλέπων: Θανάσης Καραλής Επίκουρος Καθηγητής

Ιωάννης Στεφάνου ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Επιβλέπων: Θανάσης Καραλής Επίκουρος Καθηγητής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματισμός και Ιατρικό Επάγγελμα Μαρία Δούκα, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας

Επαγγελματισμός και Ιατρικό Επάγγελμα Μαρία Δούκα, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη 2010 5 (2), 95-111 Social Cohesion and Development 2010 5 (2), 95-111 Άρθρα Articles Επαγγελματισμός και Ιατρικό Επάγγελμα Μαρία Δούκα, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ»

«ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ MBA EXECUTIVE, ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα