ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"

Transcript

1 ΔΚΘΔΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ EUROBANK EQUITIES Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΟ ΑΡΘΡΟ 15 ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ 3461/2006 «ΔΝΩΜΑΣΩΖ ΣΟ ΔΘΝΗΚΟ ΓΗΚΑΗΟ ΣΖ ΔΤΡΩΠΑΗΚΖ ΟΓΖΓΗΑ 2004/25ΔΚ Δ ΥΔΖ ΜΔ ΣΗ ΓΖΜΟΗΔ ΠΡΟΣΑΔΗ» ΠΡΟ ΣΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΣΖ ΗΑΣΡΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΑΘΖΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖΝ ΠΡΟΑΗΡΔΣΗΚΖ ΓΖΜΟΗΑ ΠΡΟΣΑΖ ΑΠΟ ΣΖΝ ΓΔΩΡΓΗΟ ΑΠΟΣΟΛΟΠΟΤΛΟ ΔΣΑΗΡΗΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΣΟΤ ΤΝΟΛΟΤ ΣΩΝ ΚΟΗΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΗΚΩΝ ΜΔΣΟΥΩΝ ΣΖ ΗΑΣΡΗΚΟ ΑΘΖΝΩΝ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 3 Οκηωβπίος 2013

2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ: 1. Πληποθοπίερ για ηη ζύνηαξη ηηρ Έκθεζηρ Χπημαηοοικονομικού ςμβούλος, ζύμθωνα με ηο άπθπο 15 ηος Νόμος 3461/ Πεπιγπαθή ηηρ Δημόζιαρ Ππόηαζηρ Αγοπάρ Κινηηών Αξιών Μεθοδολογία Αξιολόγηζηρ ςνοπηική Παποςζίαζη ηηρ Εηαιπείαρ Γενικέρ Πληποθοπίερ Πεπιγπαθή Ομίλος και Ανηικείμενο Δπγαζιών Μεηοσικό Κεθάλαιο Γιοικηηικό ςμβούλιο ςνοπηικά Οικονομικά Αποηελέζμαηα ςνοπηική Καηάζηαζη Αποηελεζμάηων για ηη σπήζη 2012 και ςνοπηική Καηάζηαζη Αποηελεζμάηων για ηο εξάμηνο πος έληξε ηην 30/6/ ςνοπηικόρ Ηζολογιζμόρ ηην 31/12/ ςνοπηικόρ Ηζολογιζμόρ ηην 30/06/ Αξιολόγηζη ηος Πποηεινόμενος Σιμήμαηορ ηηρ Δημόζιαρ Ππόηαζηρ ςγκπιηική ανάλςζη ειζηγμένων εηαιπιών μέζω σπήζηρ δεικηών κεθαλαιαγοπάρ (Trading Multiples of Comparable Companies Method) Ππόζθαηερ Δξαγοπέρ Δηαιπειών (precedent transactions method) Πποεξόθληζη ηων Μελλονηικών Σαμιακών Ροών όπωρ αςηέρ παποςζιάζηηκαν από ηη διοίκηζη ηηρ Δηαιπείαρ (Discount Cash Flow Model) Πποζθεπόμενα Premiums ζε Δπιλεγμένερ Γημόζιερ Πποηάζειρ ζηην Δλληνική Αγοπά Ανάλςζη ηηρ Υπημαηιζηηπιακήρ Αξίαρ ςμπέπαζμα Ρήηπα Μη Εςθύνηρ

3 1. Πληποθοπίερ για ηη ζύνηαξη ηηρ Έκθεζηρ Υπημαηοοικονομικού ςμβούλος, ζύμθωνα με ηο άπθπο 15 ηος Νόμος 3461/2006 Η «Eurobank Equities A.Δ.Π.Δ.Τ.» (εθεμήο «ύμβοςλορ») εθπφλεζε ιεπηνκεξή Έθζεζε Υξεκαηννηθνλνκηθνχ πκβνχινπ (εθεμήο «Έκθεζη»), ζχκθσλα κε ην άξζξν 15 ηνπ Νφκνπ 3461/2006 (εθεμήο «Νόμορ»), ζε ζρέζε κε ηελ ππνβιεζείζα πξναηξεηηθή Γεκφζηα Πξφηαζε Αγνξάο Κηλεηψλ Αμηψλ απφ ηελ εηαηξεία «ΓΔΧΡΓΙΟ ΑΠΟΣΟΛΟΠΟΤΛΟ ΔΣΑΙΡΙΑ ΤΜΜΔΣΟΥΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΙΑ» (εθεμήο «Πποηείνων») γηα ηελ αγνξά (εθεμήο ε «ςναλλαγή») ηνπ ζπλφινπ ησλ θνηλψλ νλνκαζηηθψλ κεηά ςήθνπ κεηνρψλ, νη νπνίεο δελ θαηέρνληαη άκεζα ή έκκεζα απφ ηνλ Πξνηείλνληα, ήηνη κεηνρέο, νη νπνίεο αληηπξνζσπεχνπλ ην 66,701% ηνπ ζπλνιηθνχ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ (εθεμήο νη «Μεηοσέρ ηηρ Γημόζιαρ Ππόηαζηρ») ηεο «ΙΑΣΡΙΚΟ ΑΘΗΝΧΝ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΧΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ» ειιεληθήο αλσλχκνπ εηαηξείαο κε αξηζκφ Γ.Δ.Μ.Η ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Δκπνξίνπ ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο, Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ πνπ εδξεχεη ζην Γήκν Ακαξνπζίνπ (νδφο Γηζηφκνπ, αξηζκφο 5-7, Μαξνχζη) (εθεμήο ε «Δηαιπεία»). Ο Πξνηείλσλ πξνηίζεηαη λα απνθηήζεη ην ζχλνιν ησλ Μεηνρψλ ηεο Γεκφζηαο Πξφηαζεο, καδί κε φια ηα πθηζηάκελα, κειινληηθά θαη ππφ αίξεζε δηθαηψκαηα ή αμηψζεηο επί ή εθ ησλ Μεηνρψλ ηεο Γεκφζηαο Πξφηαζεο, ειεχζεξεο θαη απαιιαγκέλεο απφ θάζε ειάηησκα (λνκηθφ ή πξαγκαηηθφ), θαζψο θαη απφ νπνηαδήπνηε (πθηζηάκελα, κειινληηθά ή ππφ αίξεζε) δηθαηψκαηα, αμηψζεηο ή / θαη βάξε ππέξ ή γηα ινγαξηαζκφ ηξίησλ. Δάλ, θαηά ηελ Οινθιήξσζε, ν Πξνηείλσλ θαηέρεη, άκεζα θαη έκκεζα, Μεηνρέο πνπ αληηπξνζσπεχνπλ πνζνζηφ ηνπιάρηζηνλ 90% ηνπ ζπλφινπ ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ ηεο Δηαηξείαο: (α) ν Πξνηείλσλ ζα αζθήζεη ην Γηθαίσκα Δμαγνξάο έλαληη θαηαβνιήο ηνπ Πξνζθεξφκελνπ Σηκήκαηνο αλά Μεηνρή ζε κεηξεηά, ζχκθσλα κε ην άξζξν 27 ηνπ Νφκνπ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ απφθαζε 1/644/ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο, θαη (β) νη Μέηνρνη πνπ δελ απνδέρζεθαλ ηε Γεκφζηα Πξφηαζε ζα κπνξνχλ λα αζθήζνπλ ην Γηθαίσκα Δμφδνπ έλαληη θαηαβνιήο ηνπ Πξνζθεξφκελνπ Σηκήκαηνο αλά Μεηνρή ζε κεηξεηά απφ ηνλ Πξνηείλνληα, ζχκθσλα κε ην άξζξν 28 ηνπ Νφκνπ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ απφθαζε 1/409/ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο. Δθφζνλ ζπληξέμνπλ νη πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ Νφκνπ θαη αζθήζεη ην Γηθαίσκα Δμαγνξάο, ν Πξνηείλσλ ζα επηδηψμεη ηε δηαγξαθή ησλ Μεηνρψλ απφ ην Υξεκαηηζηήξην, ζχκθσλα κε ην άξζξν 17, παξάγξαθνο 5 ηνπ Ν. 3371/2005, θαη πξνο ην ζθνπφ απηφ ζα δεηήζεη ηε ζχγθιεζε Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ ηεο Δηαηξείαο κε ζέκα ηε ιήςε απφθαζεο γηα ηελ ππνβνιή ζρεηηθνχ αηηήκαηνο απφ ηελ Δηαηξεία πξνο ηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο θαη ζα ςεθίζεη ππέξ απηήο ηεο απφθαζεο. 2

4 Δθφζνλ δελ ζπληξέμνπλ νη πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ Νφκνπ θαη, ζπλεπψο, δελ ζα δηθαηνχηαη λα αζθήζεη ην Γηθαίσκα Δμαγνξάο, ν Πξνηείλσλ ζα επηδηψμεη ηε δηαγξαθή ησλ Μεηνρψλ απφ ην Υξεκαηηζηήξην κέζσ ζρεηηθήο απφθαζεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ ηεο Δηαηξείαο, γηα ηε ιήςε ηεο νπνίαο ζα απαηηεζεί πιεηνςεθία 95% επί ηνπ ζπλφινπ ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ ηεο Δηαηξείαο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 17, παξάγξαθνο 5 ηνπ Ν. 3371/2005. Σέινο, ζεκεηψλεηαη φηη ν Πξνηείλσλ δελ έρεη ζπλελλνεζεί νχηε ζπκθσλήζεη νηηδήπνηε ζρεηηθψο κε ηελ Asklepios International GmbH, ε νπνία θαηέρεη πνζνζηφ πεξίπνπ 30,72% ηνπ ζπλφινπ ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ ηεο Δηαηξείαο. Τπεχζπλνο γηα πιεξνθνξίεο επί ηεο Έθζεζεο είλαη ν θάησζη: Γήκνο Καπνπληαξίδεο, ηει: Eurobank Equities Α.Δ.Π.Δ.Τ, Φηιειιήλσλ 10, Αζήλα ρεηηθά κε ηελ εθπφλεζε ηεο Έθζεζεο, ν χκβνπινο επηζεκαίλεη ηα αθφινπζα: 1. Πξνθεηκέλνπ λα θαηαιήμνπκε ζηηο απφςεηο καο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ παξνχζα Έθζεζε, κειεηήζακε δεκφζηα δηαζέζηκεο επηρεηξεκαηηθέο θαη νηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ Δηαηξεία. Μειεηήζακε πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην επελδπηηθφ ζρέδην ηεο Δηαηξείαο (εθεμήο ην «Business Plan») πνπ καο παξαζρέζεθαλ απφ ηε δηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο θαη πξαγκαηνπνηήζακε ζπλαληήζεηο κε ηα αλψηαηα ζηειέρε ηεο γηα λα ζπδεηήζνπκε ηελ παξνχζα θαηάζηαζε θαη ηηο πξννπηηθέο ηεο Δηαηξείαο. 2. πγθξίλακε ηελ Δηαηξεία κε άιιεο εηαηξείεο κε παξφκνηεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ιάβακε ππφςε καο ηνπο νηθνλνκηθνχο φξνπο νξηζκέλσλ παξφκνησλ ζπλαιιαγψλ πνπ έιαβαλ πξνζθάησο ρψξα. Λάβακε επίζεο ππφςε καο ρξεκαηννηθνλνκηθέο κειέηεο θαη άιιεο πιεξνθνξίεο, πνπ θξίλακε ζρεηηθέο. 3. Τπνζέζακε, γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο Έθζεζήο καο, φηη φιεο νη πιεξνθνξίεο πνπ καο παξαζρέζεθαλ είλαη πιήξεηο θαη αθξηβείο σο πξνο ηα νπζηψδε ζηνηρεία ηνπο θαη δελ έρνπκε πξνβεί ζε αλεμάξηεηε επηβεβαίσζε ησλ πιεξνθνξηψλ απηψλ. ε ζρέζε κε ηζηνξηθέο, επηρεηξεκαηηθέο θαη νηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο, ππνζέζακε φηη νη πιεξνθνξίεο απηέο απεηθνλίδνπλ κε αθξίβεηα ηελ πξαγκαηηθή επηρεηξεκαηηθή θαη νηθνλνκηθή ζέζε ηεο Δηαηξείαο θαηά ηελ εκεξνκελία ζηελ νπνία αλαθέξνληαη. ρεηηθά κε πιεξνθνξίεο πνπ αλαθέξνληαη ζην κέιινλ, ππνζέζακε φηη απηέο έρνπλ ζπγθεληξσζεί θαηά εχινγν ηξφπν επί ηε βάζεη ησλ θαιχηεξσλ δηαζέζηκσλ εθηηκήζεσλ θαη θξίζεσλ ηεο παξνχζαο δηνίθεζεο ηεο Δηαηξείαο θαηά ηε ζεκεξηλή εκεξνκελία, σο πξνο ηε κειινληηθή νηθνλνκηθή απφδνζε ηεο Δηαηξείαο. 4. Γελ έρνπκε πξνβεί ζε απνηίκεζε ή ζε αλεμάξηεηε εθηίκεζε ησλ δηαθξηηψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο Δηαηξείαο ή νπνηαζδήπνηε απφ ηηο ζπλδεδεκέλεο κε απηήλ εηαηξείεο, νχηε καο έρνπλ παξαζρεζεί ηέηνηεο απνηηκήζεηο ή εθηηκήζεηο θαη ε παξνχζα Έθζεζε δελ πεξηιακβάλεη 3

5 ηέηνηα απνηίκεζε ή εθηίκεζε θαη δελ ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζεί θαηά ηέηνην ηξφπν. Γελ πξνρσξήζακε ζε επηηφπηα επηζεψξεζε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ή εγθαηαζηάζεσλ ηεο Δηαηξείαο ή ησλ ζπλδεδεκέλσλ εηαηξεηψλ ζην πιαίζην ηεο πξνεηνηκαζίαο ηεο παξνχζαο. Γελ είρακε νπνηαδήπνηε επαθή κε πξνκεζεπηέο ή πειάηεο ηεο Δηαηξείαο. Γελ έρνπκε εξεπλήζεη νχηε αλαιακβάλνπκε νπνηαδήπνηε επζχλε ζε ζρέζε κε ηελ θπξηφηεηα επί ή κε νπνηαδήπνηε απαίηεζε θαηά ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο Δηαηξείαο. Αλ θαη έρνπκε θαηά πεξίπησζε ρξεζηκνπνηήζεη δηάθνξεο ππνζέζεηο, θξίζεηο θαη εθηηκήζεηο καο ηηο νπνίεο ζεσξνχκε εχινγεο θαη δένπζεο ελφςεη ησλ θαηαζηάζεσλ, δελ είλαη δπλαηφ λα βεβαησζεί ε αθξίβεηα ή ε δπλαηφηεηα επαιήζεπζεο ησλ ππνζέζεσλ, θξίζεσλ θαη εθηηκήζεσλ απηψλ. Η Έθζεζε καο δελ ιακβάλεη ππφςε ην ζπλαιιαθηηθφ θφζηνο. Οη ππνζέζεηο, εθηηκήζεηο θαη θξίζεηο απηέο έρνπλ ζπδεηεζεί κε ηε δηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο πξηλ ηελ ζχληαμε ηεο παξνχζαο Έθζεζεο. 5. Η Έθζεζε καο βαζίδεηαη ζηηο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο θαη ζηηο ζπλζήθεο αγνξάο, φπσο πθίζηαληαη θαη κπνξνχλ λα εθηηκεζνχλ θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο παξνχζαο θαη δελ εθθξάδνπκε γλψκε γηα ην αλ νη ζπλζήθεο απηέο ζα ζπλερίζνπλ λα πθίζηαληαη ή γηα ην πνηα ηπρφλ επίδξαζε ζα είρε ε αιιαγή ζηηο ζπλζήθεο απηέο ζηηο απφςεηο πνπ εθθξάδνληαη ζηελ παξνχζα. Οη απφςεηο πνπ εθθξάδνληαη ζηελ παξνχζα ηεινχλ επίζεο ππφ ηελ επηθχιαμε αβεβαηνηήησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ζεκαληηθνχο παξάγνληεο, φπσο κειινληηθέο εμειίμεηο ζην επνπηηθφ θαη λνκνζεηηθφ πιαίζην, έληαζε ηνπ αληαγσληζκνχ θαη αιιαγέο ζηνλ θιάδν ηεο πγείαο ζηελ Διιάδα θαη ζηελ Δπξψπε. 6. εκεηψλεηαη φηη ε παξνχζα έθζεζε ππνβάιιεηαη πξνο ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Δηαηξείαο, έρεη εθπνλεζεί ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 15 ηνπ Νφκνπ 3461/2006 θαη δελ ζπληζηά επελδπηηθή ζπκβνπιή γηα αγνξά ή πψιεζε κεηνρψλ ηφζν εληφο φζν θαη εθηφο ησλ πιαηζίσλ ηεο Γεκφζηαο Πξφηαζεο. Ο χκβνπινο δελ αλαιακβάλεη νπνηαδήπνηε επζχλε έλαληη νπνηνπδήπνηε πέξα απφ απηέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ ηδηφηεηα σο Υξεκαηννηθνλνκηθφο χκβνπινο ζχκθσλα κε φζα νξίδεη ν Νφκνο. Ο χκβνπινο δελ εθθέξεη γλψκε πξνο ηνπο κεηφρνπο γηα ην εχινγν θαη δίθαην ηνπ πξνζθεξφκελνπ ηηκήκαηνο ηεο Γεκφζηαο Πξφηαζεο νχηε σο πξνο ηελ Αηηηνινγεκέλε Γλψκε πνπ ζα εθθέξεη ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Δηαηξείαο. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Δηαηξείαο νθείιεη λα δηαηππψζεη εγγξάθσο αηηηνινγεκέλε γλψκε ζρεηηθά κε ηε Γεκφζηα Πξφηαζε γηα ην πεξηερφκελν ηεο νπνίαο δελ επζχλεηαη ν χκβνπινο. 7. Ο χκβνπινο θαη νη ζπλδεδεκέλεο κε απηφλ επηρεηξήζεηο ελδερνκέλσο λα έρνπλ παξάζρεη ζην παξειζφλ ή λα παξέρνπλ επί ηνπ παξφληνο ζηελ Δηαηξεία ή/θαη ζηνλ Πξνηείλνληα ή ζηηο ζπλδεδεκέλεο κε απηνχο εηαηξείεο, ππεξεζίεο ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ζπκβνχινπ, επελδπηηθήο ηξαπεδηθήο ή/θαη άιιεο ππεξεζίεο θαη ελδερνκέλσο λα έρνπλ ιάβεη ή λα ιάβνπλ ζην κέιινλ ακνηβή γηα ηηο ππεξεζίεο απηέο. 4

6 2. Πεπιγπαθή ηηρ Γημόζιαρ Ππόηαζηρ Αγοπάρ Κινηηών Αξιών 1 O Πξνηείλσλ είλαη ειιεληθή αλψλπκε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «ΓΔΧΡΓΙΟ ΑΠΟΣΟΛΟΠΟΤΛΟ ΔΣΑΙΡΙΑ ΤΜΜΔΣΟΥΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΙΑ», κε αξηζκφ Γ.Δ.Μ.Η ζηε Γεληθή Γξακκαηεία Δκπνξίνπ ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο, Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ θαη έδξα ζην Γήκν Κεθηζηάο (Κεθαιαξίνπ 1 & Φηιαδειθέσο, , Κεθηζηά). Σελ 8/8/2013, ν Πξνηείλσλ μεθίλεζε ηε δηαδηθαζία ηεο Γεκφζηαο Πξφηαζεο, ελεκεξψλνληαο εγγξάθσο ηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο θαη ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Δηαηξείαο ζρεηηθά κε ηελ ππνβνιή ηεο Γεκφζηαο Πξφηαζεο, ππνβάιινληάο ηνπο ζπγρξφλσο ζρέδην ηνπ Πιεξνθνξηαθνχ Γειηίνπ, φπσο πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 10, παξάγξαθνο 1 ηνπ Νφκνπ. Δπίζεο, θαηά ηελ ίδηα εκεξνκελία, ε Γεκφζηα Πξφηαζε αλαθνηλψζεθε κε ηνλ ηξφπν θαη ηα κέζα πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 16, παξάγξαθνο 1 ηνπ Νφκνπ. Η Γεκφζηα Πξφηαζε αθνξά ζηελ απφθηεζε ηνπ ζπλφινπ ησλ Μεηνρψλ, ηηο νπνίεο δελ θαηείρε ν Πξνηείλσλ θαη ν θ. Γεψξγηνο Β. Απνζηνιφπνπινο, πνπ απνηειεί πξφζσπν πνπ ελεξγεί ζπληνληζκέλα κε ηνλ Πξνηείλνληα, ήηνη Μεηνρέο, νη νπνίεο αληηπξνζσπεχνπλ πνζνζηφ πεξίπνπ 66,701% ηνπ ζπλνιηθνχ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ θαη ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ ηεο Δηαηξείαο. Πξφζσπα πνπ ελεξγνχλ ζπληνληζκέλα κε ηνλ Πξνηείλνληα λννχληαη, ζχκθσλα κε ην άξζξν 2, παξάγξαθνο (ε) ηνπ Νφκνπ, ν θ. Γεψξγηνο Β. Απνζηνιφπνπινο, ν νπνίνο ειέγρεη (θαηά ηελ έλλνηα ηνπ Ν. 3556/2007) ηνλ Πξνηείλνληα, θαη ηα αθφινπζα λνκηθά πξφζσπα πνπ ειέγρνληαη (θαηά ηελ έλλνηα ηνπ Ν. 3556/2007) απφ ηνλ θ. Γεψξγην Β. Απνζηνιφπνπιν: (α) ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΗ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΣΙΚΗ Δ.Α.Δ., ε νπνία είλαη ειιεληθή αλψλπκε εηαηξεία πνπ εδξεχεη ζηελ νδφ Κεθαιαξίνπ 1 & Φηιαδειθέσο, Κεθηζηά, Αηηηθή, κε αληηθείκελν ηελ εθκεηάιιεπζε, ηελ πψιεζε, ηε κίζζσζε θαη ηελ εθκίζζσζε αθηλήησλ, ε νπνία ειέγρεηαη απφ ηνλ θ. Γεψξγην Β. Απνζηνιφπνπιν θαηά πνζνζηφ 51%, θαη (β) ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟ ΡΤΘΜΟ Α.Δ.Δ. ε νπνία είλαη ειιεληθή αλψλπκε εηαηξεία πνπ εδξεχεη ζηελ νδφ Κεθαιαξίνπ 1 & Φηιαδειθέσο, Κεθηζηά, Αηηηθή, κε αληηθείκελν ηελ αλάιεςε θαη εθηέιεζε ηερληθψλ κειεηψλ, ηελ επίβιεςε έξγσλ, θ.ιπ., ε νπνία ειέγρεηαη απφ ηνλ θ. Γεψξγην Β. Απνζηνιφπνπιν θαηά πνζνζηφ 91,4%. Ο Πξνηείλσλ θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο Γεκφζηαο Πξφηαζεο, ήηνη 08/8/2013 θαηείρε άκεζα Μεηνρέο, νη νπνίεο αληηπξνζσπεχνπλ πνζνζηφ πεξίπνπ 32,090% ηνπ ζπλνιηθνχ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ θαη ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ ηεο Δηαηξείαο, θαη έκκεζα κέζσ ηνπ θ. Γεψξγηνπ Β. Απνζηνιφπνπινπ, πνπ είλαη πξφζσπν πνπ ελεξγεί ζπληνληζκέλα κε ηνλ 1 Πεξηζζφηεξεο θαη αλαιπηηθφηεξεο πιεξνθνξίεο αλαθνξηθά κε ηελ Τπνρξεσηηθή Γεκφζηα Πξφηαζε παξαηίζεληαη ζην «Πιεξνθνξηαθφ Γειηίν Γεκφζηαο Πξφηαζεο» αληίγξαθα ηνπ νπνίνπ ζε έληππε κνξθή δηαηίζεληαη ζηελ έδξα ηνπ Πξνηείλνληα (Κεθαιαξίνπ 1 & Φηιαδειθέσο, Κεθηζηά, Αηηηθή) θαζψο θαη ζε φια ηα ππνθαηαζηήκαηα ηεο Δζληθήο Σξάπεδα ηεο Διιάδνο Α.Δ., θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή ζηελ ηζηνζειίδα ηεο NBG Securities Α.Δ.Π.Δ.Τ., (www.nationalsec.gr) θαη ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ (www.ase.gr) θαζφιε ηε δηάξθεηα ηεο Πεξηφδνπ Απνδνρήο. 5

7 Πξνηείλνληα, επηπιένλ Μεηνρέο, πνπ αληηπξνζσπεχνπλ πνζνζηφ πεξίπνπ 1,209% ηνπ ζπλνιηθνχ θαηαβεβιεκέλνπ θεθαιαίνπ θαη ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ ηεο Δηαηξείαο θαηά ηελ αλσηέξσ εκεξνκελία, ελψ θαλέλα άιιν πξφζσπν πνπ ελεξγεί ζπληνληζκέλα κε ηνλ Πξνηείλνληα δελ θαηείρε πξφζζεηεο Μεηνρέο ή δηθαηψκαηα ςήθνπ ηεο Δηαηξείαο. Ο Πξνηείλσλ πξνηίζεηαη λα απνθηήζεη ην ζχλνιν ησλ Μεηνρψλ ηεο Γεκφζηαο Πξφηαζεο, καδί κε φια ηα πθηζηάκελα, κειινληηθά θαη ππφ αίξεζε δηθαηψκαηα ή αμηψζεηο επί ή εθ ησλ Μεηνρψλ ηεο Γεκφζηαο Πξφηαζεο, ειεχζεξεο θαη απαιιαγκέλεο απφ θάζε ειάηησκα (λνκηθφ ή πξαγκαηηθφ), θαζψο θαη απφ νπνηαδήπνηε (πθηζηάκελα, κειινληηθά ή ππφ αίξεζε) δηθαηψκαηα, αμηψζεηο ή / θαη βάξε ππέξ ή γηα ινγαξηαζκφ ηξίησλ. Δάλ, θαηά ηελ Οινθιήξσζε, ν Πξνηείλσλ θαηέρεη, άκεζα θαη έκκεζα, Μεηνρέο πνπ αληηπξνζσπεχνπλ πνζνζηφ ηνπιάρηζηνλ 90% ηνπ ζπλφινπ ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ ηεο Δηαηξείαο: (α) ν Πξνηείλσλ ζα αζθήζεη ην Γηθαίσκα Δμαγνξάο έλαληη θαηαβνιήο ηνπ Πξνζθεξφκελνπ Σηκήκαηνο αλά Μεηνρή ζε κεηξεηά, ζχκθσλα κε ην άξζξν 27 ηνπ Νφκνπ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ απφθαζε 1/644/ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο, θαη (β) νη Μέηνρνη πνπ δελ απνδέρζεθαλ ηε Γεκφζηα Πξφηαζε ζα κπνξνχλ λα αζθήζνπλ ην Γηθαίσκα Δμφδνπ έλαληη θαηαβνιήο ηνπ Πξνζθεξφκελνπ Σηκήκαηνο αλά Μεηνρή ζε κεηξεηά απφ ηνλ Πξνηείλνληα, ζχκθσλα κε ην άξζξν 28 ηνπ Νφκνπ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ απφθαζε 1/409/ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο. Δθφζνλ ζπληξέμνπλ νη πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ Νφκνπ θαη αζθήζεη ην Γηθαίσκα Δμαγνξάο, ν Πξνηείλσλ ζα επηδηψμεη ηε δηαγξαθή ησλ Μεηνρψλ απφ ην Υξεκαηηζηήξην, ζχκθσλα κε ην άξζξν 17, παξάγξαθνο 5 ηνπ Ν. 3371/2005, θαη πξνο ην ζθνπφ απηφ ζα δεηήζεη ηε ζχγθιεζε Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ ηεο Δηαηξείαο κε ζέκα ηε ιήςε απφθαζεο γηα ηελ ππνβνιή ζρεηηθνχ αηηήκαηνο απφ ηελ Δηαηξεία πξνο ηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο θαη ζα ςεθίζεη ππέξ απηήο ηεο απφθαζεο. Δθφζνλ δελ ζπληξέμνπλ νη πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ Νφκνπ θαη, ζπλεπψο, δελ ζα δηθαηνχηαη λα αζθήζεη ην Γηθαίσκα Δμαγνξάο, ν Πξνηείλσλ ζα επηδηψμεη ηε δηαγξαθή ησλ Μεηνρψλ απφ ην Υξεκαηηζηήξην κέζσ ζρεηηθήο απφθαζεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ ηεο Δηαηξείαο, γηα ηε ιήςε ηεο νπνίαο ζα απαηηεζεί πιεηνςεθία 95% επί ηνπ ζπλφινπ ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ ηεο Δηαηξείαο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 17, παξάγξαθνο 5 ηνπ Ν. 3371/2005. Σέινο, ζεκεηψλεηαη φηη ν Πξνηείλσλ δελ έρεη ζπλελλνεζεί νχηε ζπκθσλήζεη νηηδήπνηε ζρεηηθψο κε ηελ Asklepios International GmbH, ε νπνία θαηέρεη πνζνζηφ πεξίπνπ 30,72% ηνπ ζπλφινπ ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ ηεο Δηαηξείαο. Δθφζνλ απνθηήζεη ηνλ έιεγρν ηεο Δηαηξείαο θαη βάζεη ησλ ζεκεξηλψλ ζπλζεθψλ, ν Πξνηείλσλ ζα ζπλερίζεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ Οκίινπ θαη δελ ζα επηθέξεη ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηηο επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηέο ηνπ, ελψ δελ ζρεδηάδεη λα κεηαθέξεη ηελ έδξα ηνπ ή ηελ έδξα ηεο Δηαηξείαο εθηφο 6

8 Διιάδνο ή ηνλ ηφπν δηεμαγσγήο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ ππφινηπσλ κειψλ ηνπ Οκίινπ. Δπίζεο, ππφ ηηο ίδηεο ζπλζήθεο, ν Πξνηείλσλ δελ ζρεδηάδεη λα επηθέξεη ζεκαληηθέο αξλεηηθέο αιιαγέο ζηνπο φξνπο απαζρφιεζεο ή ζην ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ησλ ζηειερψλ ηνπ Οκίινπ. Χο κέξνο ηεο ζπλήζνπο άζθεζεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ, ν Πξνηείλσλ ζα αμηνινγήζεη ην ππάξρνλ πξνζσπηθφ ηνπ Οκίινπ, κε ζθνπφ ηε βέιηηζηε αμηνπνίεζή ηνπ. Μεηά ηελ ηπρφλ δηαγξαθή ησλ Μεηνρψλ απφ ην Υξεκαηηζηήξην, ν Πξνηείλσλ δελ πξνηίζεηαη λα αιιάμεη ηε δνκή ηεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο ηεο Δηαηξείαο νχηε λα επηδηψμεη ηελ αλαδηάξζξσζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ή/θαη ηεο δηνηθεηηθήο νκάδαο ηεο Δηαηξείαο θαη ηνπ Οκίινπ χκβνπινο ηνπ Πξνηείλνληνο γηα ηε Γεκφζηα Πξφηαζε είλαη ε «NBG SECURITIES Α.Δ.Π.Δ.Τ.». Δπίζεο ν Πξνηείλσλ έρεη νξίζεη θαη εμνπζηνδνηήζεη ηελ «Δζληθή Σξάπεδα ηεο Διιάδνο Α.Δ.» γηα ηελ θαηάζεζε δειψζεσλ απνδνρήο, φπσο πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 18 ηνπ Νφκνπ (εθεμήο ε «Γήλωζη Αποδοσήρ»). ύμθωνα με ηη Γημόζια Ππόηαζη, ηο πποζθεπόμενο από ηον Πποηείνονηα ηίμημα ανέπσεηαι ζε 0,8 εςπώ ηοιρ μεηπηηοίρ ανά κοινή ονομαζηική μεηοσή ηο οποίο πληποί ηα κπιηήπια ηηρ παπ. 4 ηος άπθπος 9 ηος Ν. 3461/2006. Η Πεξίνδνο Απνδνρήο αξρίδεη ηελ 24 ε επηεκβξίνπ 2013 θαη ψξα Διιάδνο 8:00πκ θαη ιήγεη ηελ 25 ε Οθησβξίνπ 2013 κε ην ηέινο ηνπ σξαξίνπ ιεηηνπξγίαο ησλ ηξαπεδψλ πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηελ Διιάδα. 7

9 3. Μεθοδολογία Αξιολόγηζηρ Πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγεζεί ην πξνζθεξφκελν ηίκεκα ζην πιαίζην ηεο Γεκφζηαο Πξφηαζεο, ν χκβνπινο ρξεζηκνπνίεζε ηηο αθφινπζεο κεζφδνπο: I. πγθξηηηθή αλάιπζε εηζεγκέλσλ εηαηξεηψλ κέζσ ρξήζεο δεηθηψλ/πνιιαπιαζηαζηψλ θεθαιαηαγνξάο (Trading Multiples of Comparable Companies Method) II. πγθξηηηθή αλάιπζε κε αληίζηνηρεο ζπλαιιαγέο ζπγθξίζηκσλ εηαηξεηψλ (Precedent Transactions Method) III. Πξνεμφθιεζε ησλ Μειινληηθψλ Σακηαθψλ Ρνψλ φπσο απηέο παξνπζηάζηεθαλ απφ ηε δηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο (Discount Cash Flow Model) Δπηπιένλ επηθνπξηθά εμεηάζηεθαλ: Ι. Πξνζθεξφκελα Premiums ζε επηιεγκέλεο δεκφζηεο πξνηάζεηο ζηελ Διιεληθή αγνξά ΙΙ. Αλάιπζε Υξεκαηηζηεξηαθήο Αμίαο 8

10 4. ςνοπηική Παποςζίαζη ηηρ Δηαιπείαρ 4.1 Γενικέρ Πληποθοπίερ Η «ΙΑΣΡΙΚΟ ΑΘΗΝΧΝ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΧΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ» είλαη ειιεληθή αλψλπκε εηαηξεία πνπ ηδξχζεθε ην1984 κε ΑΡ.Μ.Α.Δ /06/Β/86/06 (πιένλ Γ.Δ.ΜΗ ) θαη έδξα ζηελ νδφ Γηζηφκνπ 5-7, Μαξνχζη, Αηηηθή. 4.2 Πεπιγπαθή Ομίλος και Ανηικείμενο Δπγαζιών Η Δηαηξεία θαη ν Όκηινο δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην ρψξν ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο κε ηελ νξγάλσζε θαη εθκεηάιιεπζε λνζειεπηηθψλ κνλάδσλ. ηελ Διιάδα, ν Όκηινο δηαζέηεη 8 λνζειεπηηθέο κνλάδεο, κε ζπλνιηθά θιίλεο, έλα δίθηπν απφ ηαηξνχο θαη εξγαδφκελνπο πιήξνπο απαζρφιεζεο. Οη λνζειεπηηθέο κνλάδεο ηνπ Οκίινπ παξέρνπλ πιήξε γθάκα ηαηξηθψλ ππεξεζηψλ. Δπηά απφ απηέο ηηο λνζειεπηηθέο κνλάδεο βξίζθνληαη ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ησλ Αζελψλ: ην Ιαηξηθφ Κέληξν Αζελψλ, ην Παηδηαηξηθφ Κέληξν Αζελψλ θαη ε Μαηεπηηθή Γπλαηθνινγηθή Κιηληθή ΓΑΙΑ ζην Μαξνχζη, ην Ιαηξηθφ Φπρηθνχ, ην Ιαηξηθφ Παιαηνχ Φαιήξνπ, ην Ιαηξηθφ Γάθλεο θαη ην Ιαηξηθφ Πεξηζηεξίνπ, ελψ ε φγδνε λνζειεπηηθή κνλάδα, ην Ιαηξηθφ Γηαβαιθαληθφ Θεζζαινλίθεο, βξίζθεηαη ζηε Βφξεηα Διιάδα. Δπηπιένλ, ν Όκηινο, ζε επίπεδν πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο, δηαρεηξίδεηαη έλα παλειιαδηθφ δίθηπν 40 δηαγλσζηηθψλ θέληξσλ, κε ζηφρν ηελ πξνζθνξά θαζεηνπνηεκέλσλ πγεηνλνκηθψλ ππεξεζηψλ ζε νιφθιεξε ηελ ειιεληθή επηθξάηεηα. ηα Βαιθάληα, ν Όκηινο δηαζέηεη, κέζσ ηεο MEDSANA BMC, ηξία δηαγλσζηηθά θέληξα ζηε Ρνπκαλία, ελψ έρεη ήδε ηδξχζεη γξαθεία αληηπξνζσπείαο ζε αξθεηέο ρψξεο ηεο πεξηθέξεηαο ηεο Ν.Α. Δπξψπεο, κε ζηφρν ηε δηαζθάιηζε ηεο πξσηνπνξίαο ζε θάζε εμέιημε ζηνλ θιάδν ηεο πγείαο, φπσο θαη ζηελ Σξίπνιε ηεο Ληβχεο, νχησο ψζηε λα ζρεδηάζεη ηε κειινληηθή ηνπ επέθηαζε ζε απηή ηελ ππνζρφκελε αγνξά. Πξνθεηκέλνπ λα ππνζηεξίμεη ηηο ηξέρνπζεο δξαζηεξηφηεηέο ηνπ αιιά θαη ηα ζρέδηα κειινληηθήο επέθηαζεο ζε εγρψξην θαη δηεζλέο επίπεδν, ν Όκηινο έρεη δεκηνπξγήζεη ππεξεζίεο θεληξηθήο ππνζηήξημεο, φπσο ν ζρεδηαζκφο θαη ε θαηαζθεπή λνζνθνκείσλ, ε πξνκήζεηα ηαηξηθνχ εμνπιηζκνχ θαη αλαισζίκσλ, ε δηαρείξηζε αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη ε δηαζθάιηζε πνηφηεηαο. Δπηπιένλ, ν Όκηινο ζρεδηάδεη ηελ επέθηαζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ ζε θάζεην επίπεδν. Έλα παξάδεηγκα ηεο θάζεηεο επέθηαζήο ηνπ είλαη ε ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία ηεο ππεξεζίαο EMS (Ιαηξηθέο Τπεξεζίεο Έθηαθηεο Αλάγθεο), κηαο πξσηνπνξηαθήο ππεξεζίαο πνπ πξνζθέξεη άκεζε ηαηξηθή βνήζεηα θαη κεηαθνξά αζζελψλ κε έλαλ ζηφιν απφ πιήξσο εμνπιηζκέλεο θηλεηέο κνλάδεο εληαηηθήο ζεξαπείαο. Σέινο, ν Όκηινο θαιχπηεη κε πςεινχ επηπέδνπ ηαηξηθέο ππεξεζίεο θαη ηειεπηαίαο γεληάο βηνταηξηθφ εμνπιηζκφ ην ζχλνιν ηεο ειιεληθήο επηθξάηεηαο θαη ην ρψξν ησλ Βαιθαλίσλ θαη Ν.Α. Δπξψπεο. 9

11 Καηά ηελ άζθεζε ησλ εγρψξησλ θαη δηεζλψλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ θαη αλάινγα κε ηηο εηδηθφηεξεο αλάγθεο θαη πξννπηηθέο ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ ή ζρεδηαζκνχ, ν Όκηινο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα δεηήζεη ηε ζχκπξαμε ή/θαη ηε ζπλδξνκή ηνπ νκίινπ ηεο εηαηξείαο Asklepios Kliniken GmbH ζηελ νπνία αλήθεη ε εηαηξεία Asklepios International GmbH, πνπ θαηέρεη πνζνζηφ πεξίπνπ 30,72% ηνπ ζπλφινπ ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ ηεο Δηαηξείαο, ρσξίο σζηφζν λα πθίζηαηαη ζρεηηθή λνκηθή ππνρξέσζε ζχκπξαμεο ή ζπλδξνκήο είηε γηα ηνλ Όκηιν είηε γηα ηελ εηαηξεία Asklepios Kliniken GmbH ή γηα ηα κέιε ηνπ νκίινπ ηεο. Δπίζεο, δπλάκεη ηεο απφ 12 Οθησβξίνπ 2010 ζχκβαζεο κεηαμχ ηεο Δηαηξείαο θαη ηεο εηαηξείαο Asklepios International GmbH, ε πξψηε έρεη ην δηθαίσκα λα δεηήζεη απφ ηε δεχηεξε ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο ζρεηηθά κε ζέκαηα δηαρείξηζεο λνζειεπηηθψλ κνλάδσλ έλαληη ακνηβήο. Πέξαλ ησλ αλσηέξσ, δελ ππάξρεη άιιε ζχκβαζε ή ζπκθσλία κεηαμχ είηε ηνπ Οκίινπ είηε ηνπ Πξνηείλνληα ή/θαη ησλ κεηφρσλ ηνπ θαη ηεο εηαηξείαο Asklepios Kliniken GmbH ή ησλ κειψλ ηνπ νκίινπ ηεο. χκθσλα κε ηηο δεκνζηεπκέλεο ελδηάκεζεο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο γηα ηελ πεξίνδν πνπ έιεμε ζηηο 30 Ινπλίνπ 2013, ε Δηαηξεία θαη ν Όκηινο απαζρνινχζαλ θαη ππαιιήινπο αληίζηνηρα. χκθσλα κε ηηο ίδηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ν Όκηινο απαξηίδεηαη απφ ηηο εμήο εηαηξείεο: Ονομαζία εηαιπείαρ ΙΑΣΡΙΚΗ ΣΔΥΝΙΚΗ ΑΔΒΔ Υώπα έδπαρ Διιάδα Γπαζηηπιόηηηα Δκπνξία Ιαηξηθνχ Δμνπιηζκνχ & Τγεηνλνκηθνχ Τιηθνχ ΔΡΔΤΝΑ ΔΑΔ Διιάδα Γηαγλσζηηθφ & Θεξαπεπηηθφ Κέληξν ΑΞΟΝΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΔΑΔ ΚΔΝΣΡΟ ΦΤΙΟΘΔΡΑΠΔΙΑ & ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΑΘΛΗΣΙΚΧΝ ΚΑΚΧΔΧΝ Α.Δ. HOSPITAL AFFILIATES INTERNATIONAL % ζςμμεηοσήρ 2013 % ζςμμεηοσήρ 2012 Μέθοδορ Δνζωμάηωζηρ 100,00% 100,00% Οιηθή 51,00% 51,00% Οιηθή Διιάδα Γηαγλσζηηθφ Κέληξν 50,50% 50,50% Οιηθή Διιάδα Διιάδα Παξνρή Τπεξεζηψλ Φπζηνζεξαπείαο & Απνθαηάζηαζεο Αζιεηηθψλ Καθψζεσλ Οξγάλσζε & Γηνίθεζε Ννζειεπηηθψλ Μνλάδσλ 33,00% 33,00% Οιηθή 68,89% 68,89% Οιηθή MEDSANA BMC Ρνπκαλία Γηαγλσζηηθφ Κέληξν 100,00% 100,00% Οιηθή BIOAXIS SRL (πξψελ MEDSANA SRL) EUROSITE ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ Ρνπκαλία Γηαγλσζηηθφ Κέληξν 78,90% 78,90% Οιηθή Διιάδα Ίδξπζε & Λεηηνπξγία Ννζειεπηηθψλ Μνλάδσλ ORTELIA HOLDINGS Κχπξνο Ίδξπζε, Οξγάλσζε & Λεηηνπξγία Ννζειεπηηθψλ 100,00% 100,00% Οιηθή 99,99% 99,99% Οιηθή 10

12 Μνλάδσλ ΓΑΙΑ ΜΑΙΔΤΣΙΚΟ ΚΑΙ ΓΤΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΑΘΗΝΧΝ ΑΝΧΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ Διιάδα Μαηεπηηθή θαη γπλαηθνινγηθή θιηληθή MEDICAFE A.E. Διιάδα Καθεδαραξνπιαζηείθπιηθείν INTEROPTICS A.E. Διιάδα Δκπνξία & ππεξεζίεο έληππεο & ειεθηξνληθήο πιεξνθφξεζεο & ζπζηεκάησλ πιεξνθνξηθήο 100,00% 100,00% Οιηθή 55,00% 55,00% Καζαξή Θέζε 27,33% 27,33% Καζαξή Θέζε 4.3 Μεηοσικό Κεθάλαιο ηηο 30/6/2013 ην θαηαβιεκέλν κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Δηαηξείαο αλεξρφηαλ ζε ,80 Δπξψ, δηαηξνχκελν ζε θνηλέο νλνκαζηηθέο κεηνρέο, νλνκαζηηθήο αμίαο 0,31 Δπξψ ε θάζε κία. Οη Μεηνρέο εηζήρζεζαλ ζην Υξεκαηηζηήξην ζηηο 29 Απγνχζηνπ 1991 θαη ζήκεξα δηαπξαγκαηεχνληαη ζηελ Κχξηα Αγνξά ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ. Βάζεη ησλ ζηνηρείσλ πνπ δεκνζηεχηεθαλ ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ κέρξη θαη ηηο 2 Οθησβξίνπ 2013 ζχκθσλα κε ην Ν. 3556/2007, θαησηέξσ παξαηίζεηαη πίλαθαο κε ηα πξφζσπα πνπ θαηέρνπλ Μεηνρέο, νη νπνίεο αληηπξνζσπεχνπλ πνζνζηφ ηνπιάρηζηνλ 5% ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ ηεο Δηαηξείαο: Όνομα/Δπωνςμία % ςμμεηοσήρ Γεψξγηνο Β. Απνζηνιφπνπινο 37,681 (άκεζα θαη έκκεζα κέζσ ηνπ Πξνηείλνληα) Asklepios International GmbH* 30,720 * Σφμφωνα με την ανακοίνωςη τησ Εταιρείασ που δημοςιεφθηκε ςτο Ημερήςιο Δελτίο Τιμών του Χρηματιςτηρίου ςτισ 2 Ιουλίου 2007, η εταιρεία Asklepios International GmbH είναι 100% θυγατρική τησ εταιρείασ Asklepios Kliniken Verwaltungsgessellschaft mbh, η οποία με τη ςειρά τησ είναι 100% θυγατρική τησ εταιρείασ Asklepios Kliniken GmbH, η οποία ελζγχεται κατά 100% από τον Dr. Bernard gr. Broermann. χκθσλα κε ηηο δεκνζηεπκέλεο ελδηάκεζεο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο γηα ηελ εμάκελε πεξίνδν πνπ έιεμε ζηηο 30 Ινπλίνπ 2013 θαη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηηο αλαθνηλψζεηο ηεο, ε Δηαηξεία δελ θαηέρεη ίδηεο Μεηνρέο 4.4 Γιοικηηικό ςμβούλιο Η ζχλζεζε ηνπ Γ ηεο Δηαηξείαο ηελ 02/10/2013 ήηαλ: 11

13 Ονομαηεπώνςμο Γεψξγηνο Β. Απνζηνιφπνπινο Υξήζηνο Γ. Απνζηνιφπνπινο Βαζίιεο Γ. Απνζηνιφπνπινο Dr Jorn Olaf Hirschmann Νίθνο Κνξίηζαο Κσλζηαληίλνο Πακπνχθεο Βαζίιεηνο Σνπληφπνπινο Ηδιόηηηα Πξφεδξνο, Δθηειεζηηθφ κέινο Αληηπξφεδξνο, Δθηειεζηηθφ κέινο Γηεπζχλσλ χκβνπινο, Δθηειεζηηθφ κέινο Με εθηειεζηηθφ κέινο Αλεμάξηεην, Με εθηειεζηηθφ κέινο Αλεμάξηεην, Με εθηειεζηηθφ κέινο Αλεμάξηεην, Με εθηειεζηηθφ κέινο Η ζεηεία ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Δηαηξείαο ιήγεη ζηηο 28 Ινπλίνπ

14 5. ςνοπηικά Οικονομικά Αποηελέζμαηα ςνοπηική Καηάζηαζη Αποηελεζμάηων για ηη σπήζη 2012 και 2011 Ο ΟΜΗΛΟ Ζ ΔΣΑΗΡΔΗΑ (ποζά ζε τιλιάδες εσρώ) 01/01-31/12 01/01-31/12 01/01-31/12 01/01-31/12 Καθαπέρ Πωλήζειρ Κφζηνο Πσιήζεσλ ( ) ( ) ( ) ( ) Μικηό Κέπδορ Έμνδα Γηνίθεζεο θαη Γηάζεζεο (55.883) (39.093) (52.025) (35.489) Λνηπά Έζνδα/(έμνδα) (1.544) Καζαξά Υξεκαηννηθνλνκηθά Έζνδα/(Έμνδα) (11.372) (11.275) (28.722) (16.940) Κέπδη/(Εημίερ) ππο Φόπων (4.663) (15.466) (9.901) (10.045) Φφξνο εηζνδήκαηνο (2.477) (3.628) (4.317) (1.277) Καθαπό Κέπδορ/(Εημίερ) (7.140) (19.094) (14.218) (11.322) Αποδιδόμενο ζε: - Μεηφρνπο ηεο Δηαηξείαο (7.308) (19.159) (14.218) (11.322) - Με Διέγρνπζεο πκκεηνρέο Κέπδη/(Εημίερ) μεηά από θόποςρ ανά ζηαθμιζμένη μεηοσή (εςπώ) (0,0843) (0,2209) (0,1639) (0,1305) Κέπδη/(Εημίερ) ππο θόπων, σπημαηοδοηικών, επενδςηικών αποηελεζμάηων και ζςνολικών αποζβέζεων χκθσλα κε ηα δεκνζηεπκέλα νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα ηεο Δηαηξείαο 13

15 5.2 ςνοπηική Καηάζηαζη Αποηελεζμάηων για ηο εξάμηνο πος έληξε ηην 30/6/2013 Ο ΟΜΗΛΟ Ζ ΔΣΑΗΡΔΗΑ (ποζά ζε τιλιάδες εσρώ) 01/01-30/6 01/01-30/6* 01/01-30/6 01/01-30/6* Καθαπέρ Πωλήζειρ Κφζηνο Πσιήζεσλ (71.769) (94.544) (70.801) (91.591) Μικηό Κέπδορ Έμνδα Γηνίθεζεο θαη Γηάζεζεο (16.369) (17.651) (14.526) (15.725) Λνηπά Έζνδα/(έμνδα) Καζαξά Υξεκαηννηθνλνκηθά Έζνδα/(Έμνδα) (4.514) (5.836) (4.722) (5.717) Κέπδη/(Εημίερ) ππο Φόπων Φφξνο εηζνδήκαηνο (5.025) (4.864) (4.669) (4.818) Καθαπό Κέπδορ/(Εημίερ) (2.336) (2.475) Αποδιδόμενο ζε: - Μεηφρνπο ηεο Δηαηξείαο (2.344) (2.475) Με Διέγρνπζεο πκκεηνρέο Κέπδη/(Εημίερ) μεηά από θόποςρ ανά ζηαθμιζμένη μεηοσή (εςπώ) (0,0270) 0,1283 (0,0285) 0,1583 Κέπδη/(Εημίερ) ππο θόπων, σπημαηοδοηικών, επενδςηικών αποηελεζμάηων και ζςνολικών αποζβέζεων * Προζαρμοζμένο λόγω αναδρομικής εθαρμογής ηοσ αναθεωρημένοσ προηύπο ΔΛΠ 19 (Σημείωζη 25) 14

16 5.3 ςνοπηικόρ Ηζολογιζμόρ ηην 31/12/2012 Ο ΟΜΗΛΟ Ζ ΔΣΑΗΡΔΗΑ (ποζά ζε τιλιάδες εσρώ) 31/12/ /12/ /12/ /12/2011 ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ Δλζψκαηα Πάγηα ηνηρεία Τπεξαμία Αζψκαηα Πάγηα ηνηρεία πκκεηνρέο ζε Θπγαηξηθέο Δπηρεηξήζεηο πκκεηνρέο ζε πγγελείο Δηαηξείεο Λνηπέο Μαθξνπξφζεζκεο Απαηηήζεηο Αλαβαιιφκελε Φνξνινγία Δλεξγεηηθνχ ύνολο Μη Κςκλοθοπούνηορ Δνεπγηηικού Απνζέκαηα Δκπνξηθέο Απαηηήζεηο Πξνθαηαβνιέο θαη Λνηπέο Απαηηήζεηο Παξάγσγα Υξεκαηννηθνλνκηθά Πξντφληα Υξεκαηννηθνλνκηθά ηνηρεία ζε Δχινγε Αμία Μέζσ Απνηειεζκάησλ Υξεκαηηθά Γηαζέζηκα ύνολο Κςκλοθοπούνηορ Δνεπγηηικού ΤΝΟΛΟ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟΤ ΗΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ Μεηνρηθφ Κεθάιαην Απνζεκαηηθφ απφ Έθδνζε Μεηνρψλ ππέξ ην Άξηην Απνηέιεζκα Δηο Νένλ Σαθηηθφ, Αθνξνιφγεηα θαη Δηδηθά Απνζεκαηηθά Ίδια Κεθάλαια Ηδιοκηηηών Μηηπικήρ Με Διέγρνπζεο πκκεηνρέο ΤΝΟΛΟ ΗΓΗΩΝ ΚΔΦΑΛΑΗΩΝ ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ Μαθξνπξφζεζκα Γάλεηα Δπηρνξεγήζεηο Αλαβαιφκελε Φνξνινγία Παζεηηθνχ Πξνβιέςεηο γηα Απνδεκίσζε Πξνζσπηθνχ Λνηπέο Μαθξνπξφζεζκεο Τπνρξεψζεηο ύνολο Μακποππόθεζμων Τποσπεώζεων Δκπνξηθέο Τπνρξεψζεηο Βξαρππξφζεζκα Γάλεηα Μαθξνπξφζεζκεο Τπνρξεψζεηο πιεξσηέεο ηελ επφκελε ρξήζε Φφξνη πιεξσηένη Παξάγσγα Υξεκαηννηθνλνκηθα Πξντφληα Γεδνπιεπκέλεο θαη ινηπέο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο ύνολο Βπασςππόθεζμων Τποσπεώζεων ΤΝΟΛΟ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ ΤΝΟΛΟ Η.K. & ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ

17 5.4 ςνοπηικόρ Ηζολογιζμόρ ηην 30/06/2013 Ο ΟΜΗΛΟ Ζ ΔΣΑΗΡΔΗΑ (ποζά ζε τιλιάδες εσρώ) 30/6/ /12/2012* 30/6/ /12/2012* ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ Δλζψκαηα Πάγηα ηνηρεία Τπεξαμία Αζψκαηα Πάγηα ηνηρεία πκκεηνρέο ζε Θπγαηξηθέο Δπηρεηξήζεηο πκκεηνρέο ζε πγγελείο Δηαηξείεο Λνηπέο Μαθξνπξφζεζκεο Απαηηήζεηο Αλαβαιιφκελε Φνξνινγία Δλεξγεηηθνχ ύνολο Μη Κςκλοθοπούνηορ Δνεπγηηικού Απνζέκαηα Δκπνξηθέο Απαηηήζεηο Πξνθαηαβνιέο θαη Λνηπέο Απαηηήζεηο Παξάγσγα Υξεκαηννηθνλνκηθά Πξντφληα Υξεκαηννηθνλνκηθά ηνηρεία ζε Δχινγε Αμία Μέζσ Απνηειεζκάησλ Υξεκαηηθά Γηαζέζηκα ύνολο Κςκλοθοπούνηορ Δνεπγηηικού ΤΝΟΛΟ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟΤ ΗΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ Μεηνρηθφ Κεθάιαην Απνζεκαηηθφ απφ Έθδνζε Μεηνρψλ ππέξ ην Άξηην Απνηέιεζκα Δηο Νένλ Σαθηηθφ, Αθνξνιφγεηα θαη Δηδηθά Απνζεκαηηθά Ίδια Κεθάλαια Ηδιοκηηηών Μηηπικήρ Με Διέγρνπζεο πκκεηνρέο ΤΝΟΛΟ ΗΓΗΩΝ ΚΔΦΑΛΑΗΩΝ ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ Μαθξνπξφζεζκα Γάλεηα Δπηρνξεγήζεηο Αλαβαιφκελε Φνξνινγία Παζεηηθνχ Πξνβιέςεηο γηα Απνδεκίσζε Πξνζσπηθνχ Λνηπέο Μαθξνπξφζεζκεο Τπνρξεψζεηο ύνολο Μακποππόθεζμων Τποσπεώζεων Δκπνξηθέο Τπνρξεψζεηο Βξαρππξφζεζκα Γάλεηα Μαθξνπξφζεζκεο Τπνρξεψζεηο πιεξσηέεο ηελ επφκελε ρξήζε Φφξνη πιεξσηένη Παξάγσγα Υξεκαηννηθνλνκηθα Πξντφληα Γεδνπιεπκέλεο θαη ινηπέο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο ύνολο Βπασςππόθεζμων Τποσπεώζεων ΤΝΟΛΟ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ ΤΝΟΛΟ Η.K. & ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ * Προζαρμοζμένο λόγω αναδρομικής εθαρμογής ηοσ αναθεωρημένοσ προηύπο ΔΛΠ 19 (Σημείωζη 25) 16

18 6. Αξιολόγηζη ηος Πποηεινόμενος Σιμήμαηορ ηηρ Γημόζιαρ Ππόηαζηρ 6.1 ςγκπιηική ανάλςζη ειζηγμένων εηαιπιών μέζω σπήζηρ δεικηών κεθαλαιαγοπάρ (Trading Multiples of Comparable Companies Method) Η Μέζνδνο ησλ Γεηθηψλ ηεο Κεθαιαηαγνξάο, βαζίδεηαη ζηελ παξαδνρή φηη ε ρξεκαηηζηεξηαθή αμία ηεο Δηαηξείαο, ζα πξέπεη λα ηζνχηαη κε ην πνζφ πνπ ζα ήηαλ δηαηεζεηκέλνη λα πιεξψζνπλ γηα ηo κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Δηαηξείαο, επελδπηέο, πνπ είλαη επαξθψο πιεξνθνξεκέλνη θαη ελεξγνχλ νξζνινγηθά. ηε κέζνδν απηή, ην πξψην βήκα ζπλίζηαηαη ζηελ επηινγή ελφο δείγκαηνο εηαηξεηψλ, πνπ είλαη ζπγθξίζηκεο κε ηελ ππφ κειέηε Δηαηξεία θαη ησλ νπνίσλ νη κεηνρέο είλαη εηζεγκέλεο ζε νξγαλσκέλεο αγνξέο. Σν θξίζηκν ζεκείν ζηε ζπγθεθξηκέλε κέζνδν είλαη ε επηινγή ηνπ θαηάιιεινπ δείγκαηνο ζπγθξίζηκσλ εηαηξεηψλ, βάζεη θάπνησλ ινγηθψλ θξηηεξίσλ. Γηα θάζε εηαηξεία ηνπ δείγκαηνο ησλ εηζεγκέλσλ εηαηξεηψλ ππνινγίδνληαη κία ζεηξά απφ δείθηεο (multiples), φπσο: o o o o Αμία εηαηξείαο πξνο Κέξδε πξν ηφθσλ, θφξσλ θαη απνζβέζεσλ (EV / EBITDA) Αμία εηαηξείαο πξνο Κέξδε πξν ηφθσλ θαη θφξσλ (EV / EBIT) Αμία εηαηξείαο πξνο πσιήζεηο (EV / Sales) Σηκή κεηνρήο πξνο Κέξδε αλά κεηνρή κεηά απφ θφξνπο (P/E) Αλάινγα κε ηνλ θιάδν ζηνλ νπνίν δξαζηεξηνπνηνχληαη νη εηαηξείεο, αιιά θαη νξηζκέλα ελ γέλεη ραξαθηεξηζηηθά απηψλ, νξηζκέλνη απφ ηνπο δείθηεο δχλαηαη λα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο απνηίκεζεο. Με ηνλ ππνινγηζκφ απηψλ ησλ δεηθηψλ γηα θάζε εηαηξεία ηνπ δείγκαηνο, είλαη δπλαηφλ λα πξνζδηνξηζηνχλ δείθηεο νη νπνίνη ππνδειψλνπλ ηελ αμία πνπ πξνζδίδνπλ νη επελδπηέο ζε εηαηξείεο ζπγθξίζηκεο κε ηελ εμεηαδφκελε. Οη δείθηεο απηνί, πνιιαπιαζηαδφκελνη κε ηα αληίζηνηρα νηθνλνκηθά κεγέζε ηεο ππφ κειέηε Δηαηξείαο, δίλνπλ κηα εθηίκεζε γηα ηελ απνηίκεζή ηεο. Γεδνκέλνπ φηη ζην Υξεκαηηζηήξην Αζελψλ δελ ππάξρνπλ πνιιέο εηαηξείεο κε αληηθείκελν δξαζηεξηφηεηαο ηνλ θιάδν ζηνλ νπνίν δξαζηεξηνπνηείηαη ε Δηαηξεία θαη ηαπηφρξνλα λα θαιχπηνληαη απφ αλαιπηέο, ην δείγκα ησλ ζπγθξίζηκσλ εηαηξεηψλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε βαζίζηεθε θαηά θχξην ιφγν ζε εηαηξείεο ηνπ εμσηεξηθνχ. Οη εηαηξείεο πνπ απαξηίδνπλ ην ζπγθξίζηκν δείγκα είλαη αθφινπζεο: 17

19 Δηαιπεία Rhoen Klinikum Ag Circle Holding Ltd Mediclin AG Generale De Sante SA Τγεία Euromedica Πεπιγπαθή Λεηηνπξγεί γεληθέο θιηληθέο θαη θέληξα απνθαηάζηαζεο ζηε Γεξκαλία Δηαηξεία ζπκκεηνρψλ κε βαζηθή ζπκκεηνρή ζε λνζνθνκείν (ζε ζχκπξαμε κε γηαηξνχο θαη λνζνθφκεο) ζηελ Αγγιία Λεηηνπξγεί γεληθέο θιηληθέο θαη θέληξα απνθαηάζηαζεο ζηε Γεξκαλία Λεηηνπξγεί ηδησηηθά λνζνθνκεία ζε Γαιιία, Ιηαιία, Πνξηνγαιία θαη Καλαδά Σν Τγεία ιεηηνπξγεί 4 λνζνθνκεία ζηελ Διιάδα θαη ζηελ Αιβαλία. Ο Όκηινο Τγεία πεξηιακβάλεη ην «Μεηέξα Ιδησηηθή Γεληθή, Μαηεπηηθή-Γπλαηθνινγηθή & Παηδηαηξηθή Κιηληθή Α.Δ.» θαη ην «Λεηψ Μαηεπηηθφ, Γπλαηθνινγηθφ & Υεηξνπξγηθφ Κέληξν Α.Δ.» Η Euromedica παξέρεη ππεξεζίεο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο πεξίζαιςεο κέζσ ηνπ δηθηχνπ ηεο πνπ πεξηιακβάλεη 72 κνλάδεο (δηαγλσζηηθά θέληξα, θιηληθέο θαη θέληξα απνθαηάζηαζεο) ζε 25 πφιεηο ζηελ Διιάδα πκπέξαζκα Απφ ηελ αλάιπζε ηνπ πκβνχινπ πξνθξίλεηαη έλα εχξνο ηηκψλ γηα ηε κεηνρή ηεο Δηαηξείαο 0,26-0, Ππόζθαηερ Δξαγοπέρ Δηαιπειών (precedent transactions method) Γεληθά / Δηζαγσγή Η κέζνδνο ησλ ζπγθξίζηκσλ ζπλαιιαγψλ ζηεξίδεηαη ζηελ παξαδνρή φηη ε εθηίκεζε ηεο αμίαο κηαο εηαηξείαο ζε εμαγνξέο κπνξεί λα πξνζεγγηζηεί βάζεη δεηθηψλ απνηίκεζεο (πνιιαπιαζίσλ) απφ εμαγνξέο παξεκθεξψλ εηαηξεηψλ ζηελ Διιάδα θαη δηεζλψο Δθαξκνγή ηεο κεζφδνπ ζηελ Δηαηξεία Γηα θάζε εηαηξεία ηνπ δείγκαηνο ησλ εηζεγκέλσλ εηαηξεηψλ ππνινγίδνληαη κία ζεηξά απφ δείθηεο (multiples), φπσο: o Αμία εηαηξείαο πξνο Κέξδε πξν Σφθσλ, θφξσλ θαη απνζβέζεσλ (EV / EBITDA) o Αμία εηαηξείαο πξνο Κέξδε πξν ηφθσλ θαη θφξσλ (EV / EBIT) o Αμία εηαηξείαο πξνο πσιήζεηο (EV / Sales) o Σηκή κεηνρήο πξνο Κέξδε αλά κεηνρή (P/E) κε δείθηε αλαθνξάο ηνλ πνιιαπιαζηαζηή (EV / EBITDA) 18

20 6.2.3 πκπέξαζκα Απφ ηελ αλάιπζε ηνπ πκβνχινπ πξνθξίλεηαη έλα εχξνο ηηκψλ γηα ηε κεηνρή ηεο Δηαηξείαο 0,09-0, Πποεξόθληζη ηων Μελλονηικών Σαμιακών Ροών όπωρ αςηέρ παποςζιάζηηκαν από ηη διοίκηζη ηηρ Δηαιπείαρ (Discount Cash Flow Model) Γεληθά / Δηζαγσγή Η κέζνδνο ηεο πξνεμφθιεζεο ησλ κειινληηθψλ ηακηαθψλ ξνψλ ζηεξίδεηαη ζηε ζεσξία φηη ε αμία κηαο επέλδπζεο / εηαηξείαο ηζνχηαη κε ηελ θαζαξή παξνχζα αμία ησλ ειεχζεξσλ κειινληηθψλ ηακηαθψλ ξνψλ ηεο, δειαδή ηεο δηαθνξάο ησλ ρξεκαηηθψλ θεθαιαίσλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ ρξεκαηνδφηεζε ηεο επέλδπζεο / εηαηξείαο θαη απηψλ πνπ ζα απνθέξεη, πξνεμνθιεκέλσλ κε έλα θαηάιιειν επηηφθην αλαγσγήο (ζπληειεζηήο πξνεμφθιεζεο), πνπ αληηζηνηρεί ζην θφζηνο επθαηξίαο ησλ θεθαιαίσλ γηα επελδχζεηο αλαιφγνπ θηλδχλνπ. Γηα ηελ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ απαηηείηαη ε εθηίκεζε ησλ ειεχζεξσλ ηακηαθψλ ξνψλ ηεο επέλδπζεο / Δηαηξείαο γηα έλα ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ νξίδνληα ζην κέιινλ, ζπλήζσο 5-10 ρξφληα θαη ζηε ζπλέρεηα ε εθηίκεζε ηεο ππνιεηκκαηηθήο αμίαο (terminal value). H ππνιεηκκαηηθή αμία αληηθαηνπηξίδεη ηελ αμία πνπ εθηηκάηαη φηη ζα δεκηνπξγήζεη ε επέλδπζε / εηαηξεία ζην δηελεθέο κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο πεξηφδνπ πξφβιεςεο ηακηαθψλ ξνψλ κε βάζε νκαινπνηεκέλεο ηακηαθέο ξνέο θαη επελδχζεηο. Δπίζεο απαηηείηαη ε εθηίκεζε ηνπ θφζηνπο θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξείαο, ή, ελαιιαθηηθά, ηνπ επηηνθίνπ πξνεμφθιεζεο Δθαξκνγή κεζνδνινγίαο ζηελ Δηαηξεία Πξνθείκελνπ λα εθαξκφζνπκε ηε ζπγθεθξηκέλε κεζνδνινγία, κειεηήζακε νξηζκέλεο πξνζηηέο ζην θνηλφ επηρεηξεκαηηθέο θαη νηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ Δηαηξεία. Μειεηήζακε επίζεο θάπνηεο άιιεο πιεξνθνξίεο πνπ καο παξαζρέζεθαλ απφ ηελ Δηαηξεία θαη ζπλαληεζήθακε κε ηα αλψηαηα ζηειέρε ηεο γηα λα ζπδεηήζνπκε ηελ παξνχζα θαηάζηαζε θαη ηηο πξννπηηθέο ηεο Δηαηξείαο. Τπνζέζακε, γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο Έθζεζήο καο, φηη φιεο νη πιεξνθνξίεο πνπ καο παξαζρέζεθαλ είλαη πιήξεηο θαη αθξηβείο σο πξνο ηα νπζηψδε ζηνηρεία ηνπο θαη δελ έρνπκε πξνβεί ζε αλεμάξηεηε επηβεβαίσζε ησλ πιεξνθνξηψλ απηψλ. ε ζρέζε κε ηζηνξηθέο, επηρεηξεκαηηθέο θαη νηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο, ππνζέζακε φηη νη πιεξνθνξίεο απηέο απεηθνλίδνπλ κε αθξίβεηα ηελ πξαγκαηηθή επηρεηξεκαηηθή θαη νηθνλνκηθή ζέζε ηεο Δηαηξείαο θαηά ηελ εκεξνκελία ζηελ νπνία αλαθέξνληαη. ρεηηθά κε πιεξνθνξίεο πνπ αλαθέξνληαη ζην κέιινλ, ππνζέζακε φηη απηέο έρνπλ ζπγθεληξσζεί θαηά εχινγν ηξφπν επί ηε βάζεη ησλ θαιχηεξσλ δηαζέζηκσλ εθηηκήζεσλ θαη θξίζεσλ ηεο δηνίθεζεο ηεο Δηαηξείαο θαηά ηελ ζεκεξηλή εκεξνκελία, σο πξνο ηελ κειινληηθή νηθνλνκηθή απφδνζε ηεο Δηαηξείαο. 19

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΓΔΛΣΙΟ ΠΡΟΑΙΡΔΣΙΚΗ ΓΗΜΟΙΑ ΠΡΟΣΑΗ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΓΔΛΣΙΟ ΠΡΟΑΙΡΔΣΙΚΗ ΓΗΜΟΙΑ ΠΡΟΣΑΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΓΔΛΣΙΟ ΠΡΟΑΙΡΔΣΙΚΗ ΓΗΜΟΙΑ ΠΡΟΣΑΗ ΣΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ «Θ.Β. FASHION ΑΝΧΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΙΑ ΔΜΠΟΡΙΑ ΔΝΓΤΜΑΣΧΝ ΚΑΙ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΗ ΑΚΙΝΗΣΧΝ» ΠΡΟ ΣΟΤ ΜΔΣΟΥΟΤ ΣΗ «ΒΑΡΓΑ ΑΝΧΝΤΜΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΝΓΤΜΑΣΧΝ»

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο.

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο. ΓΔΙΚΣΔ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟΤ 1. ΑΠΟΓΟΗ Δ ΣΑΜΙΑΚΗ ΡΟΗ ΑΝΑ ΜΔΣΟΥΗ Σαμιακή ποή ανά μεηοσή / σπημαηιζηηπιακή ηιμή μεηοσήρ Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ηελ ηακεηαθή ξνή (θαζαξά θέξδε πξν θόξσλ + απνζβέζεηο) κε ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΘΔΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ

ΔΚΘΔΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΔΚΘΔΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΟ ΑΡΘΡΟ 15 ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ 3461/2006 «ΕΝΩΜΑΣΩΗ ΣΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΗ ΟΔΗΓΙΑ 2004/25/ΕΚ ΥΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΙ ΔΗΜΟΙΕ ΠΡΟΣΑΕΙ» ΠΡΟ ΣΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΣΖ «HELLAS ONLINE ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΔ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΘΔΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΟ ΑΡΘΡΟ 15 ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ 3461/2006 «ΕΝΩΜΑΣΩΗ ΣΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΗ ΟΔΗΓΙΑ 2004/25/ΕΚ

ΔΚΘΔΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΟ ΑΡΘΡΟ 15 ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ 3461/2006 «ΕΝΩΜΑΣΩΗ ΣΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΗ ΟΔΗΓΙΑ 2004/25/ΕΚ ΔΚΘΔΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΟ ΑΡΘΡΟ 15 ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ 3461/2006 «ΕΝΩΜΑΣΩΗ ΣΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΗ ΟΔΗΓΙΑ 2004/25/ΕΚ ΧΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΙ ΔΗΜΟΙΕ ΠΡΟΣΑΕΙ» ΠΡΟ ΣΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΣΖ «RILKEN BIOMHXANIA

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΩΣΔΡΗ ΚΑΙ ΑΝΩΣΑΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΞΔΣΑΔΩΝ ΠΑΓΚΤΠΡΙΔ ΔΞΔΣΑΔΙ 2012

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΩΣΔΡΗ ΚΑΙ ΑΝΩΣΑΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΞΔΣΑΔΩΝ ΠΑΓΚΤΠΡΙΔ ΔΞΔΣΑΔΙ 2012 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΩΣΔΡΗ ΚΑΙ ΑΝΩΣΑΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΞΔΣΑΔΩΝ ΠΑΓΚΤΠΡΙΔ ΔΞΔΣΑΔΙ 2012 ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ Ι ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΥΟΛΩΝ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ Μάθημα: ΛΟΓΙΣΙΚΗ Ημεπομηνία και ώπα εξέηαζηρ:

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

«HELLAS ONLINE ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΔ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΔ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ»

«HELLAS ONLINE ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΔ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΔ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ» Αηηηνινγεκέλε Γλώκε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο αλώλπκεο εηαηξείαο «HELLAS ONLINE ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΔ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΔ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ» ζρεηηθά κε ηελ Τπνρξεσηηθή Γεκόζηα Πξόηαζε ηεο «VODAFONE ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΘΔΗ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ

ΔΚΘΔΗ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΔΚΘΔΗ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΟ ΑΡΘΡΟ 15 ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ 3461/2006 «ΕΝΩΜΑΣΩΗ ΣΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΗ ΟΔΗΓΙΑ 2004/25/ΕΚ ΥΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΙ ΔΗΜΟΙΕ ΠΡΟΣΑΕΙ» ΠΡΟ ΣΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΣΗ «EURODRIP Αλψλπκνο

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Μεηά ηελ Οινθιήξσζε ηεο Γεκφζηαο Πξφηαζεο, ν Πξνηείλσλ πξνηίζεηαη λα πξνβεί ζε ζπγρψλεπζε κε ηελ Eurobank (ε «σγτώνεσζη»).

Μεηά ηελ Οινθιήξσζε ηεο Γεκφζηαο Πξφηαζεο, ν Πξνηείλσλ πξνηίζεηαη λα πξνβεί ζε ζπγρψλεπζε κε ηελ Eurobank (ε «σγτώνεσζη»). ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΑΗΡΔΣΗΚΖ ΓΖΜΟΗΑ ΠΡΟΣΑΖ ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΠΟΚΣΖΖ ΟΛΧΝ ΣΧΝ ΚΟΗΝΧΝ ΟΝΟΜΑΣΗΚΧΝ ΜΔΣΟΥΧΝ ΣΖ ΣΡΑΠΔΕΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Δ 5 Οθησβξίνπ 2012 ΠΔΡΗΛΖΦΖ Ζ αλψλπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ενότητα 9: ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Α Καθοπιζμόρ απμοδιοηήηυν - 1 επικεθαλήρ 1. Γ Αςηοτία ζηη ζήπαγγα Β 1 επικεθαλήρ εξ. ζηελεσορ. Ε Ποζοηική ανάλςζη Γ 3 εξ.

Α Καθοπιζμόρ απμοδιοηήηυν - 1 επικεθαλήρ 1. Γ Αςηοτία ζηη ζήπαγγα Β 1 επικεθαλήρ εξ. ζηελεσορ. Ε Ποζοηική ανάλςζη Γ 3 εξ. Άσκηση cash flow tunnel Δίζηε επικεθαλήρ ηηρ ομάδαρ διασείπιζηρ κινδύνος πος αζσολείηαι με ηη λειηοςπγική ανάλςζη κινδύνυν μεγάληρ εηαιπείαρ διασείπιζηρ αςηοκινηηοδπόμυν. Έσεηε να παπαδώζεηε μελέηη πος

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της

Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της Δ ε ί κ η η ρ Τ ά ζ ε ω ν Α γ ο π ά ρ Ε π γ α ζ ί α ρ 2010 Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της ειδικό θέμα σοπηγόρ Δρ. Όλγα Επιηροπάκη Αναπλ. Καθ., Ακαδημαϊκή Έδπα «Σηαύπορ Κωζηόποςλορ» ζηη Διοίκηζη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΛΔΒΟΤ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ

ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΛΔΒΟΤ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΛΔΒΟΤ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ γηα ηελ Αχμεζε Μεηνρηθνχ Κεθαιαίνπ, κε θαηαβνιή κεηξεηψλ κε δεκφζηα πξνζθνξά θαη δηθαίσκα πξνηίκεζεο ππέξ ησλ παιαηψλ κεηφρσλ, ηεο εηαηξείαο

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΝΗΚ ΓΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚ ΓΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. εο 6//0 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 6/0 Πεξί: Παξαηάζεωλ Μηζζώζεωλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ)

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ Α.Δ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 29508/04/Β/93/116 ΑΡ.Γ.Δ.ΜΖ. 121913501000

Διαβάστε περισσότερα

MICHAELIDOU & CONSTANTINOU L.L.C

MICHAELIDOU & CONSTANTINOU L.L.C MICHAELIDOU & CONSTANTINOU L.L.C Το πεπί Διάζωζηρ με Ίδια Μέζα ηηρ Τπάπεζαρ Κύππος Δημόζια Εηαιπείαρ Ληδ Διάηαγμα ηος 2013. Nicosia 2013 Τν πεξί Γηάζσζεο κε Ίδηα Μέζα ηεο Τξάπεδαο Κύπξνπ Γεκόζηα Δηαηξείαο

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΒΔ A.B.E.E. ΑΡ. Γ.Δ.ΜΖ. 20512830000 ΑΡ.Μ.Α.Δ. 15832/06/Β/87/32 Έδξα : Άγηνο Αλδξέαο Καβάια Σ.Κ. 640-07 ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ

ΔΛΒΔ A.B.E.E. ΑΡ. Γ.Δ.ΜΖ. 20512830000 ΑΡ.Μ.Α.Δ. 15832/06/Β/87/32 Έδξα : Άγηνο Αλδξέαο Καβάια Σ.Κ. 640-07 ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΔΛΒΔ A.B.E.E. ΑΡ. Γ.Δ.ΜΖ. 20512830000 ΑΡ.Μ.Α.Δ. 15832/06/Β/87/32 Έδξα : Άγηνο Αλδξέαο Καβάια Σ.Κ. 640-07 ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ πεξηόδνπ 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 30 επηεκβξίνπ 2015 ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή πξόηππα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΣΟΤ ΤΝΟΛΟΤ ΣΧΝ ΚΟΗΝΧΝ ΜΔΣΟΥΧΝ ΣΖ ΖΡΑΚΛΖ ΔΝΑΝΣΗ ΑΝΣΑΛΛΑΓΜΑΣΟ 1,23 ΣΟΗ ΜΔΣΡΖΣΟΗ ΑΝΑ ΚΟΗΝΖ ΜΔΣΟΥΖ ΣΖ ΖΡΑΚΛΖ

ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΣΟΤ ΤΝΟΛΟΤ ΣΧΝ ΚΟΗΝΧΝ ΜΔΣΟΥΧΝ ΣΖ ΖΡΑΚΛΖ ΔΝΑΝΣΗ ΑΝΣΑΛΛΑΓΜΑΣΟ 1,23 ΣΟΗ ΜΔΣΡΖΣΟΗ ΑΝΑ ΚΟΗΝΖ ΜΔΣΟΥΖ ΣΖ ΖΡΑΚΛΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΟ ΓΔΛΣΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΖ ΓΖΜΟΗΑ ΠΡΟΣΑΖ ΣΖ LAFARGE CEMENTOS S.A.U. («LAFARGE CEMENTOS» Ή O «ΠΡΟΣΔΗΝΧΝ») ΠΡΟ ΣΟΤ ΜΔΣΟΥΟΤ ΣΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΝΧΝΤΜΟ ΓΔΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΗΜΔΝΣΧΝ ΖΡΑΚΛΖ («ΖΡΑΚΛΖ») ΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2014 Αποτελέσματα Δ Τριμήνου Βελτίωση των οργανικών κερδών προ προβλέψεων κατά 9,8% το Δ τρίμηνο και 48,8% το. Αύξηση του δείκτη κάλυψης των δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών κατά 270 μονάδες βάσης σε

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο:

H FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: 1. Γηα ηεο από 14 Μαΐνπ 2010 απόθαζεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ.

Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ. Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ. Η παπούζα αποηελεί επείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ πος αθοπά ζηη σπήζη ηων αςηόμαηων εξωηεπικών απινιδωηών AED 10 και MRL Jumpstart ηηρ Welch Allyn. Σημείωζη: Ζ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ η η ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΓΡΑΦΟ ΓΖΜΟΗΑ ΠΡΟΣΑΖ ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΖ ΓΖΜΟΗΑ ΠΡΟΣΑΖ

ΔΓΓΡΑΦΟ ΓΖΜΟΗΑ ΠΡΟΣΑΖ ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΖ ΓΖΜΟΗΑ ΠΡΟΣΑΖ ΔΓΓΡΑΦΟ ΓΖΜΟΗΑ ΠΡΟΣΑΖ (με βάζη ηον πεπί Γημοζίυν Πποηάζευν Δξαγοπάρ Νόμο ηος 2007 υρ ηποποποιήθηκε και ηηρ Οδηγίαρ ΟΓ41-2007-03 ηηρ Δπιηποπήρ Κεθαλαιαγοπάρ αναθοπικά με ηο πεπιεσόμενο ηος Δγγπάθος Γημόζιαρ

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ»

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» 12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» πληνληζηήο Μηραήι Κνπππάξεο,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΡΔΘΤΜΝΗ ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ 1) Μέγεζνο επηρείξεζεο: 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% ειπά1 20,0% 10,0% 0,0% 0 1 2-9 10 ευρ 49 50 έυρ 249 2) Σνκέαο θύξηαο δξαζηεξηόηεηαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ)

ATTICA FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) ATTICA FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) ATTICA FERRIES ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ Α.Δ. ΑΡ.Γ.Δ.Μ.Ζ. 1159991011000 Α.Φ.Μ. 094385614, ΓΟΤ ΠΛΟΗΩΝ Λεσθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ

ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ LAVIPHARM A.E. ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2014 ΠΑΙΑΝΙΑ, 31 ΜΑΡΣΙΟΤ 2015 ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟY 2014 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ειίδα Γειψζεηο Μειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002)

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) ΗΜΑΝΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ (1) (ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) (1) ΑΠΟΠΟΙΗΗ ΔΤΘΤΝΗ: Σν θείκελν απηφ έρεη σο ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε ζέκαηα δηάζεζεο ζηελ αγνξά, ειεχζεξεο

Διαβάστε περισσότερα

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011 BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011 (πνζά ζε ρηιηάδεο ) BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ Α.Δ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 29508/04/Β/93/116 Α.Φ.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ»

Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ» 21 Η ΕΠΕΣΕΙΑΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΗ Δ..Ο. Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ» --------------------------------------- Μόσσα, 26 30 Ιοςνίος 2014 ΥΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ

2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ 2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ Αιανή, 1-3/06/2009 Σίηλορ Διζήγηζηρ: Καηλνηόκεο πξνζεγγίζεηο ζηα πιαίζηα ηεο LEADER Επηρεηξεκαηηθά ζελάξηα γηα ηελ αμηνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα