Έλληνες δημοζιογράθοι ζηη Ροσμανία ηον δέκαηο έναηο αιώνα. Ştefan Petrescu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Έλληνες δημοζιογράθοι ζηη Ροσμανία ηον δέκαηο έναηο αιώνα. Ştefan Petrescu"

Transcript

1 Έλληνες δημοζιογράθοι ζηη Ροσμανία ηον δέκαηο έναηο αιώνα Ştefan Petrescu Σνλ δέθαην έλαην αηψλα, ζηηο πφιεηο ηεο πεξηνρήο ηνπ Κάησ Γνχλαβε, φπνπ νη Έιιελεο αζρνινχληαλ θπξίσο κε ηηο εκπνξηθέο θαη λαπηηιηαθέο επηρεηξήζεηο, εθδφζεθαλ πάλσ απφ 40 ειιελφγισζζεο εθεκεξίδεο θαη πεξηνδηθά, ηα πεξηζζφηεξα απφ ηα νπνία ήηαλ βξαρχβηα. 1 Απηή ε εληππσζηαθή αλάπηπμε ηνπ ειιελφγισζζνπ ηχπνπ νθείιεηαη θαηά θχξην ιφγν ζηηο εγγξάκκαηεο θνηλφηεηεο ησλ Διιήλσλ πνπ ζπγθξνηήζεθαλ εθηφο ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο, θαη ζην θαζεζηψο ηεο ειεπζεξνηππίαο πνπ θαηνρπξψζεθε ζηε Ρνπκαλία κε ην χληαγκα ηνπ Ζ παξνχζα εξγαζία απνζθνπεί λα δηεπθξηλίζεη πηπρέο απφ ηε δσή, ηε δξάζε θαη ηε ζθέςε γλσζηψλ ειιήλσλ ηδηνθηεηψλ θαη δηεπζπληψλ εθεκεξίδσλ ζηε Ρνπκαλία, νη νπνίνη δηαθξίλνληαη γηα ηε καθξά δηαδξνκή θαη πξνζθνξά ζηνλ ρψξν ηεο δεκνζηνγξαθίαο θαηά ηελ επνρή ησλ εζληθηζηηθψλ θηλεκάησλ ζηα νζσκαληθά Βαιθάληα. Ζ ειεπζεξνηππία είλαη απφ ηα βαζηθά επηηεχγκαηα ηνπ θνηλνβνπιεπηηζκνχ. Μεηά ην 1866, ζηε Ρνπκαλία, φπσο θαη ζηα δπηηθά θξάηε, κνινλφηη θάζε είδνο ινγνθξηζίαο είρε θαηαξγεζεί, ν θξαηηθφο κεραληζκφο εμαθνινπζνχζε λα αζθεί «δενληνινγηθή» επηηήξεζε ζηνλ ηχπν. Απηφ ζήκαηλε φηη φπνηνο επηζπκνχζε λα εθδψζεη εθεκεξίδα έπξεπε πξψηα λα δηνξίζεη έλαλ ππεχζπλν ζπληάθηε πνπ ήηαλ ππφινγνο ελψπηνλ ησλ αξρψλ γηα ηπρφλ παξαβηάζεηο ηνπ λφκνπ. O λφκνο ζεσξνχζε σο πνιηηηθφ αδίθεκα κφλν ηελ παξαθίλεζε ζε εγθιεκαηηθέο πξάμεηο θαη ηελ πξνζβνιή ηνπ πξνζψπνπ ηνπ βαζηιέα θαη ησλ μέλσλ αληηπξνζψπσλ. 2 Σν ίδην 1 Βι. Γεκ. Β. Οηθνλνκίδεο, «εκεηψζεηο δηά ηελ ηζηνξίαλ ησλ ελ Ρνπκαλία Διιεληθψλ εθεκεξίδσλ θαη πξψησλ βηβιηνπσιείσλ», Μλεκνζύλε, VI ( ), ζζ 78-93, ηδίσο ζ. 90 Olga Cicanci, Presa de limbă greacă din România în veacul al XIX-lea, Βνπθνπξέζηη 1996, ζζ Cristian Filip, Comunitatea greacă de la Brăila , Βξατια: Istros 2004, ζζ Λνπθία Γξνχιηα θαη Γηνχια Κνπηζνπαλάγνπ (επηκ.), Δγθπθινπαίδεηα ηνπ ειιεληθνύ ηύπνπ : εθεκεξίδεο, πεξηνδηθά, δεκνζηνγξάθνη, Αζήλα 2008 Βηβιηνζήθε ηεο Ρνπκαληθήο Αθαδεκίαο Βηβιηνζήθε ηεο Βνπιήο ησλ Διιήλσλ. 2 Γηα παξάδεηγκα, ζηε Γαιιία κε λφκν ηεο 29εο Ηνπιίνπ 1881 ζεζπίζηεθε ην πιένλ θηιειεχζεξν θαζεζηψο ηνπ ηχπνπ, βι. Claude Bellanger, Jacques Godechot, Pierre Guiral, Ferrand Tarrou, Histoire générale de la presse française de 1871 à 1940, Παξίζη 1972, η. Γ, ζζ

2 θαζεζηψο ίζρπε θαη γηα ηνλ ηχπν πνπ εθδηδφηαλ απφ μέλνπο ππεθφνπο κε ηε δηεπθξίληζε φηη ν ππεχζπλνο ζπληάθηεο έπξεπε λα ήηαλ ξνπκάλνο ππήθννο. 3 Ζ θπθινθνξία ησλ μελφγισζζσλ εθεκεξίδσλ πνπ θαη αλάγθελ πεξηνξηδφηαλ ζηνπο νιηγάξηζκνπο θαη δηεζπαξκέλνπο θχθινπο ησλ εγγξακκάησλ αιιφγισζζσλ πιεζπζκψλ, δελ κπνξεί λα ζπγθξηζεί κε ηε δπλακηθή ηνπ «εζληθνχ ηχπνπ». Γηα παξάδεηγκα, ε κεγάιε ξνπκαληθή εθεκεξίδα Universul [ύκπαλ] πνπ πξσηνεθδφζεθε ην 1884 αξηζκνχζε απφ ην πξψην έηνο έθδνζεο πεξίπνπ αληίηππα. 4 Σελ ίδηα πεξίνδν, κηα αζελατθή εθεκεξίδα δελ μεπεξλνχζε αληίηππα. 5 Έρεη ελδηαθέξνλ φηη ην 1890 Le Petit Parisien ζηε Γαιιία άγγηδε 800 ρηιηάδεο αληίηππα. 6 Αο ζεκεηψζνπκε φκσο φηη ην αλαγλσζηηθφ θνηλφ ηεο Διιάδαο θαη ηεο Ρνπκαλίαο δελ μεπεξλνχζε ίζσο ηνπο θαη ηνπο εγγξάκκαηνπο ελήιηθεο άλδξεο αληίζηνηρα. Ζ ηαρπδξφκεζε ησλ εθεκεξίδσλ γηλφηαλ ράξε ζε έλα πεξίπινθν δίθηπν αληηπξνζψπσλ ή αληαπνθξηηψλ πνπ θξφληηδαλ φρη κφλν γηα ηε ζχληαμε θαη ηελ απνζηνιή εηδήζεσλ πνπ αθνξνχζαλ ηελ ηνπηθή θνηλσλία, αιιά θαη γηα ηε δηάδνζε ηεο εθεκεξίδαο ζε ζεκεία πψιεζεο πνπ ηαπηνρξφλσο απνηεινχζαλ ηφπνπο ζπλάληεζεο αλάκεζα ζηνπο Έιιελεο, π.ρ. ηα γλσζηά εκπνξηθά θαη ηξαπεδηθά θαηαζηήκαηα, ηα θαθελεία θαη μελνδνρεία ησλ Διιήλσλ ηδηνθηήησλ ή ηα θαηά ηφπνπο πξνμεληθά θαηαζηήκαηα. Απφ ηηο επηθνηλσληαθέο δεμηφηεηεο ησλ αληαπνθξηηψλ εμαξηηφηαλ ν βαζκφο δηάδνζεο ηεο εθεκεξίδαο ζηηο θαηά ηφπνπο ειιεληθέο θνηλφηεηεο. Παξφιν φηη θαηά ην ηέινο ηνπ δέθαηνπ έλαηνπ αηψλα, νη κεγάιεο εθεκεξίδεο ηεο Ρνπκαλίαο εθδίδνληαλ ζε ρακειφηεξε ηηκή θαη απμεκέλε θπθινθνξία (grande presse), ε θπθινθνξία κηαο κεγάιεο ειιελφγισζζεο εθεκεξίδαο ζηε Ρνπκαλία δελ μεπεξλνχζε κεξηθέο εθαηνληάδεο. Οη εθδφηεο εμαξηηφληαλ απφ ην ζχζηεκα ησλ ζπλδξνκεηψλ επεηδή νη ειιελφθσλνη αλαγλψζηεο ηεο Ρνπκαλίαο δελ 3 Th.A. Brăiloiu, Despre condiţiunea judiciară a streinilor în România, Βνπθνπξέζηη 1888, ζ Όπ.π., ζ Ap. Daskalakis, La presse néo-hellénique. Le journalisme et la renaissance hellénique. Journaux et journalistes. La liberté de la presse, Παξίζη 1930, ζ Claude Bellanger, Jacques Godechot, Pierr Guiral, Ferrand Tarrou, Histoire générale de la presse française, ζ Κσλζηαληίλνο Tζνπθαιάο, Κνηλσληθή Αλάπηπμε θαη θξάηνο. Η ζπγθξόηεζε ηνπ δεκνζίνπ ρώξνπ ζηελ Διιάδα, Αζήλα 1999 (δ εθδ.), ζ

3 μεπεξλνχζαλ ίζσο είθνζη ρηιηάδεο. 8 Διάρηζηεο εθεκεξίδεο θαηάθεξαλ λα απνθηήζνπλ ζπλδξνκεηέο πέξα απφ ηα ζχλνξα ηνπ ξνπκαληθνχ θξάηνπο ζηνλ επξχηεξν ρψξν ηεο ειιεληθήο νκνγέλεηαο. Σν 1865 ν Εαραξίαο Π. αξδέιιεο ( ) ίδξπζε ηε καθξνβηφηαηε ειιεληθή εθεκεξίδα ηεο Ρνπκαλίαο, ηελ Ίξηδα (ησλ Λαώλ ηεο Αλαηνιήο). 9 Γελλεκέλνο ην 1826 ζηελ Ήπεηξν, ν αξδέιιεο είρε ζπνπδάζεη ζην Παλεπηζηήκην Αζελψλ ειιεληθή θηινινγία. Απφδεκνο ζηηο παξαδνπλάβηεο εγεκνλίεο εξγάζηεθε γηα θάπνην δηάζηεκα σο δηεπζπληήο ειιεληθνχ ζρνιείνπ θαη σο ηδηαίηεξνο γξακκαηέαο ηνπ γαηνθηήκνλα Δπαγγέιε Εάππα 10 ηνλ νπνίν είρε παξνηξχλεη, θαηά ηελ άπνςή ηνπ, λα θάλεη ηελ πεξίθεκε δσξεά ππέξ ηνπ ειιεληθνχ δεκνζίνπ. 11 Σξηάληα ρξφληα αξγφηεξα, ηε δηεχζπλζε ηεο εθεκεξίδαο αλέιαβε ην 1896 ν γηνο ηνπ, ν Αιθηβηάδεο ( ). Γελλεκέλνο ζην Βνπθνπξέζηη, ν Αιθηβηάδεο ζπνχδαζε ζην Γαιάηζη, ζην πεξίθεκν γπκλάζην ηνπ Βεληέξε. ηε ζπλέρεηα εγγξάθεθε ζηελ Ηαηξηθή ρνιή ηνπ Βνπθνπξεζηίνπ, ηελ νπνία εγθαηέιεηςε ιίγν αξγφηεξα γηα λα αθηεξσζεί ζηε δεκνζηνγξαθία. 12 To θαηαηάρηεθε ζηνλ ειιεληθφ ζηξαηφ θαη πήγε λα πνιεκήζεη ηνπο Οζσκαλνχο ζηε Μαθεδνλία φπνπ αξξψζηεζε βαξηά. Μεηά ηνλ ζάλαηφ ηνπ, ην 1908, ε έθδνζε ηεο εθεκεξίδαο ζπλερίζηεθε έσο ην 1941 ππφ ηε δηεχζπλζε ηνπ κηθξφηεξνπ αδειθνχ Αξηζηνηέιε αξδέιιε. Γελλεκέλνο ην 1882 ζην Βνπθνπξέζηη, ν Αξηζηνηέιεο αξδέιιεο είρε ζπνπδάζεη ζην ειιεληθφ γπκλάζην ηνπ 8 Ο γλσζηφο εθπαηδεπηηθφο Ν. Γ. Γφζηνο, εθδφηεο ηνπ Ίζηξνπ (1887), ηζρπξηδφηαλ φηη κε δηαθφζηνπο ζπλδξνκεηέο δελ θαιχπηνληαλ νχηε ηα κηζά απφ ηα έμνδα πνπ απαηηνχληαλ γηα ηελ έθδνζε ηεο εθεκεξίδαο, βι. Ίζηξνο (Γαιαηζίνπ), 1 Απξηιίνπ 1887, αξ. 4. ζ Γηαβάδνπκε ζην παλεγπξηθφ θχιιν ην 1915 φηη Η Ίξηο εκθαλίζηεθε ζε θξίζηκε θακπή γηα ηνλ ειιεληζκφ ηεο Ρνπκαλίαο: «θαηά ηαο θξίζηκνπο εθείλαο ζηηγκάο δηα ηνλ ελ Ρνπκαλία ειιεληζκφλ, ελεθαλίζζε εηο ηνλ δεκνζηνγξαθηθφλ νξίδνληα ε Ίξηο [ ] θαηά ησλ παληαρφζελ πβξηζηψλ, θαιιηεξγνχζα ελ ηαπηψ ηελ ζπκπάζεηαλ ησλ ηφηε πνιηηηθψλ πξνζσπηθνηήησλ ηεο ρψξαο ππέξ ηνπ θαηαηξερνκέλνπ Έιιελνο ηεο Ρνπκαλίαο», Ίξηο, 22 Μαξηίνπ 1915, ζ. 1. Γηα ην βηνγξαθηθφ ηνπ βι. Lucian Predescu, Enciclopedia României. Cugetarea. Material românesc. Oameni şi înfăptuiri, Βνπθνπξέζηη 1999 (αλαηχπσζε ηεο έθδνζεο ηνπ 1939), ζ Όπ.π. επίζεο Ariadna Camariano-Cioran, L Épire et les Pays Roumains, Ησάλληλα: Association d Études Epirotes, 1984, ζ. 219 Γεκ. Β. Οηθνλνκίδνπ, «εκεηψζεηο δηά ηελ ηζηνξίαλ ησλ ελ Ρνπκαλία Διιεληθψλ εθεκεξίδσλ θαη πξψησλ βηβιηνπσιείσλ», ζ Γεκ. Β. Οηθνλνκίδεο, όπ.π., ζ Η Ίξηο, 5 Ηνπιίνπ 1896, αξ. θχιινπ

4 Αζελψλ. 13 Σν 1873 ηδξχζεθε ε εθεκεξίδα ύιινγνη ( ) απφ ηνλ Φηιφκνπζν Γαιαηζίνπ ηεο Ρνπκαλίαο θαη ελ ζπλερεία ζηε Ννκηθή ρνιή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ χιινγν ηεο Βξαΐιαο πνπ πξσηαγσληζηνχζε ζηνλ εθπαηδεπηηθφ ηνκέα. Δθδφηεο, δηεπζπληήο θαη ζηε ζπλέρεηα ηδηνθηήηεο ησλ πιιόγσλ ππήξμε ν Σηκνιέσλ Ρνπκπίλεο. Γελλεκέλνο ην 1840 ζηε Βξαΐια, ν Ρνπκπίλεο ήηαλ γηνο κεηαπξάηε κεγαιέκπνξνπ πνπ είρε κεηαλαζηεχζεη ην 1828 απφ ηε Βεζζαξαβία ζηελ παξαδνπλάβηα απηή πφιε. Δλψ ν παηέξαο ηνπ είρε απνθηήζεη ξνπκαληθφ ηίηιν επγέλεηαο ηνπ ηζπξάβληθνπ, ν Σηκνιέσλ Ρνπκπίλεο θαηαηάρηεθε ζηνλ ζηξαηφ ηεο Βιαρίαο. Μεηά ηε ιήμε ηεο ζεηείαο ηνπ, ην 1866 πήγε λα πνιεκήζεη ηνπο Οζσκαλνχο ζηελ επαλαζηαηεκέλε Κξήηε. Γηα ηνλ εζληθφ ηνπ αγψλα ηηκήζεθε απφ ηνλ βαζηιέα ησλ Διιήλσλ κε ηνλ ηαπξφ ηνπ σηήξνο. 14 Καηά ηε δεθαεηία ηνπ 1880, ε εθεκεξίδα κεηαθέξζεθε ζην Βνπθνπξέζηη φπνπ ηε δηεχζπλζε αλέιαβε ν Γεψξγηνο Βαθεηάδεο ( ), ζπνπδαζκέλνο ζηελ Αζήλα θαη κεηέπεηηα ζπλεξγάηεο ηεο εθεκεξίδαο Ο Νενιόγνο ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε (1866). 15 Σν 1882, ν πξέζβεο ζην Βνπθνπξέζηη Μάξθνο Γξαγνχκεο θάιεζε ηνλ Κσλζηαληίλν Εάππα λα αλαιάβεη ηελ επηρνξήγεζε κηαο ειιεληθήο εθεκεξίδαο ηνπ Βνπθνπξεζηίνπ κε ζθνπφ ηε «δηαηήξεζηλ ηνπ παηξησηηθνχ θξνλήκαηνο ησλ Διιήλσλ ηεο Ρνπκαλίαο». ηελ απάληεζή ηνπ, ν Εάππαο δήισζε φηη ήηαλ πξφζπκνο λα αλαιάβεη ηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ πιιόγσλ επεηδή εκπηζηεπφηαλ θαηά ηδηαίηεξν ηξφπνλ ηελ επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε ηνπ Βαθεηάδε, ηνλ νπνίν ζεσξνχζε σο ηνλ θαηαιιειφηεξν άλδξα λα εμππεξεηήζεη ηα «ειιεληθά ζπκθέξνληα» εθείλε ηελ επνρή. 16 Μηα δεθαεηία αξγφηεξα, ηνλ Απξίιην ηνπ 1893 νη χιινγνη ζπγρσλεχηεθαλ κε ηελ αληαγσλίζηξηα λενζχζηαηε εθεκεξίδα Παηξίο θαη έπαςαλ λα 13 Η Ίξηο, 22 Μαξηίνπ Βι. ην βηνγξαθηθφ ηνπ Ρνπκπίλε ζπλεκκέλν ζηελ αλαθνξά ηελ νπνία έζηεηιε ζηηο ξνπκαληθέο αξρέο, ηελ 15ε Ηαλνπαξίνπ 1914, δηακαξηπξφκελνο φηη δελ ηνπ είραλ κέρξη ηφηε επηζηξαθεί ηα πξνζσπηθά ηνπ αληηθείκελα πνπ είραλ θαηαζρεζεί ην 1905, Κξαηηθά Αξρεία ηεο Ρνπκαλίαο, Γηεχζπλζε Γεληθήο Αζθάιεηαο (Arhivele Naţionale Istorice Centrale, fond Direcţia Poliţie şi Siguranţă Generală, ANIC/ DPSG 722), θαθ. 106/1912, ζζ Γηα ηνλ Βαθεηάδε, βι. ύιινγνη, 1/13 Ηαλνπαξίνπ 1891, αξ. θχιινπ 4514, ζ Γελλάδεηνο Βηβιηνζήθε, Αξρείν Μάξθνπ Γξαγνχκε, 3.7, ζ. 256: επηζηνιή ηνπ Κ. Εάππα πξνο ηνλ Μάξθν Γξαγνχκε, 13 Ηνπλίνπ 1882 (Μπξνζηέλη). 4

5 εθδίδνληαη. 17 Μεηά απφ ρξφληα απνπζίαο ζηνλ δεκνζηνγξαθηθφ ρψξν ηεο Ρνπκαλίαο, ν Ρνπκπίλεο ζα εθδψζεη ζην Βνπθνπξέζηη ην 1904 ηε δίγισζζε εβδνκαδηαία Ιζηνξηθήλ Δπηζεώξηζηλ ζηηο ζειίδεο ηεο νπνίαο ζα πξνσζήζεη ηελ ηδέα ηεο εζληθήο απηνγλσζίαο σο δηαδηθαζίαο ηζηνξηθήο θαηαλφεζεο ηνπ «άιινπ». Σν 1893, ν ππξίδσλ ίκνο ( ) αλέιαβε ηελ ηδηνθηεζία ηεο εθεκεξίδαο Παηξίο, πνπ πξσηνεθδφζεθε ην 1889 απφ κηα νκάδα Ηζαθήζησλ επηρεηξεκαηηψλ. 18 Γελλεκέλνο ζηελ Ήπεηξν, ν ίκνο είρε έξζεη απφ κηθξφο ζηελ Διιάδα, φπνπ ν παηέξαο ηνπ είρε αξηνπνηείν ζηελ Πεηξαηά. ηα είθνζη ηνπ ρξφληα άξρηζε λα αζρνιείηαη κε ηε δεκνζηνγξαθία σο ζπληάθηεο ηνπηθήο εθεκεξίδαο θαη ζηε ζπλέρεηα σο εθδφηεο δηθνχ ηνπ πνιηηηθνχ θχιινπ, ηνπ νπνίνπ ζηφρνο ήηαλ ην δηεθζαξκέλν πνιηηηθφ ζχζηεκα. Μεηά απφ εθινγηθέο ζπκπινθέο κε νπαδνχο ηνπ θπβεξλεηηθνχ θφκκαηνο ν ίκνο εμαλαγθάζηεθε λα θχγεη απφ ηελ Διιάδα γηα λα απνθχγεη ηε θπιάθηζή ηνπ. Έηζη, ην 1892, ν ίκνο απνβηβάζηεθε ζηε Βξαΐια φπνπ εξγάζηεθε σο δηδάζθαινο ζε ειιεληθφ ζρνιείν 19 θαη αληαπνθξηηήο ηεο Παηξίδνο. Σε δεθαεηία ηνπ 1890 ε εθεκεξίδα Παηξίο έγηλε θαηεμνρήλ δεκνζηνγξαθηθφ φξγαλν ησλ Διιήλσλ ηνπ εμσηεξηθνχ, απνβιέπνληαο ζηελ ηδενινγηθή πξνζέγγηζε κεηαμχ ησλ Διιήλσλ πνπ δνχζαλ εληφο θαη εθείλσλ πνπ δνχζαλ εθηφο ησλ ζπλφξσλ ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο. ε ιίγα ρξφληα ε εθεκεξίδα Παηξίο απέθηεζε επξεία θπθινθνξία ζε πνιιά κέξε ηεο δηαζπνξάο, ηδηαίηεξα ζηε γεηηνληθή Ρσζία θαη ηε Βνπιγαξία αιιά θαη ηελ Οζσκαληθή απηνθξαηνξία Παηξίο, 21/1 Απξηιίνπ 1893, αξ. θχιινπ 657, ζ Κψζηαο Μάγεξ, Ιζηνξία ηνπ Διιεληθνύ Σύπνπ, Αζήλα 1959, η. Β, ζ. 70 Γεκ. Β. Οηθνλνκίδεο, «εκεηψζεηο δηά ηελ ηζηνξίαλ ησλ ελ Ρνπκαλία Διιεληθψλ εθεκεξίδσλ θαη πξψησλ βηβιηνπσιείσλ», ζ Γηα ην βηνγξαθηθφ ηνπ, βι. Κψζηα Μάγεξ, νπ.π., ζ. 79, θαη ηελ πξφζθαηε κειέηε ηεο Gioula Koutsopanagou, «Spyros Simos Newspaper Patris. Bucharest- Athens: a Βridge of Intellectual Communication», P. M. Kitromilidès, Anna Tabaki (επηκ.), Relations Gréco-Roumaines. Interculturalité et identité nationale, Αζήλα 2004, ζζ , ηδίσο ζ Απφ ην 1894 ε ξσζηθή θπβέξλεζε επέηξεπε ηελ θπθινθνξία ηεο Παηξίδνο, βι. Παηξίο 1/15 Γεθεκβξίνπ 1894, αξ. θχιινπ Ζ εθεκεξίδα θπθινθνξνχζε επίζεο ζηελ Αίγππην (Παηξίο, 15/28 Απγνχζηνπ 1902, αξ. θχιινπ 3394, ζ. 1), ζηε Βνπιγαξία (Παηξίο, 20 Μαΐνπ/2 Ηνπλίνπ 1905, αξ. θχιινπ 4202, ζ. 1, φπνπ είρε 500 ζπλδξνκεηέο), αιιά θαη ζην Λνλδίλν (Παηξίο, 14/27 Οθησβξίνπ 1903, αξ. θχιινπ 3736, ζ.3). Βι. επίζεο ηα ιφγηα ηνπ ίκνπ κε ηελ επθαηξία ηεο επεηείνπ ηνπ δέθαηνπ ηέηαξηνπ έηνπο ηεο έθδνζεο ηνπ θχιινπ ηνπ, Παηξίο, 2/15 Γεθεκβξίνπ 1903, αξ. θχιινπ

6 Καηά ηα θξίζηκα ρξφληα ηνπ θξεηηθνχ αγψλα, ην 1896, ν ίκνο, πνπ είρε πάξεη ηελ πξσηνβνπιία γηα ζπιινγή ρξεκάησλ πξνθεηκέλνπ λα εληζρπζνχλ νη επαλαζηαηηθέο δπλάκεηο θαη ν ειιεληθφο ζηξαηφο, ηηκήζεθε απφ ηνλ Έιιελα βαζηιηά κε ην παξάζεκν ηνπ Αξγπξνχ ηαπξνχ ησλ Ηππνηψλ ηνπ Βαζηιηθνχ Σάγκαηνο ηνπ σηήξνο. 21 Μεηά ηνλ ειιελν-νζσκαληθφ πφιεκν, δεκνζηεχηεθε ζηελ εθεκεξίδα ηνπ ίκνπ πξφηαζε ζρεηηθά κε ηελ «αλαζεψξεζε» ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο δηαθπβέξλεζεο. Άιισζηε αξθεηνί πνιηηηθνί ηεο Αζήλαο ζεσξνχζαλ ην θνηλνβνπιεπηηθφ ζχζηεκα σο ρξεσθνπεκέλν. ην «λένλ εκψλ πνιηηηθφλ πξφγξακκα», θαηαηέζεθαλ ηα αηηήκαηα ησλ «έμσ» Διιήλσλ γηα ηελ θαηνρχξσζε ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο αληηπξνζψπεπζήο ηνπο ζην ειιεληθφ θνηλνβνχιην. Έηζη, νη Έιιελεο ηνπ εμσηεξηθνχ ζα απνθηνχζαλ ηζρπξή δχλακε ζηελ πνιηηηθή δσή ηνπ θξάηνπο κε ηελ επεκεξία ηνπ νπνίνπ ζπληαπηίδνληαλ. 22 Πξνο ηνχην, ν ίκνο θαηέβαιε πξνζπάζεηα γηα λα ηδξχζεη εθεκεξίδα κε κεγαιχηεξε θπθινθνξία ηεο ηάμεσο ησλ αληίηππσλ πνπ λα εθθέξεη απφςεηο ησλ Διιήλσλ ηνπ εμσηεξηθνχ (κε έδξα είηε ζηελ Αζήλα είηε ζην Βνπθνπξέζηη). 23 Αμίδεη λα αλαθέξνπκε εδψ ηελ αιιεινγξαθία ηνπ ίκνπ κε ηνλ πξέζβε ηεο Διιάδαο ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε Νηθφιαν Μαπξνθνξδάην, πνπ δηαθσηίδεη ελδηαθέξνπζεο πηπρέο ηεο πνιηηηθήο ζθέςεο ηνπ εθδφηε ηεο Παηξίδνο θαηά ηελ κεηαπνιεκηθή πεξίνδν. Μεηαμχ άιισλ, ν Μαπξνθνξδάηνο ελεκέξσζε ην 1898 ηνλ ίκν φηη ε νζσκαληθή θπβέξλεζε επξφθεηην λα επηηξέςεη ζην πξνζερέο κέιινλ ηελ εηζαγσγή ηεο εθεκεξίδαο ηνπ εληφο ηεο επηθξάηεηάο ηεο επεηδή ε θαηεχζπλζε ηεο εθεκεξίδαο θαηλφηαλ λα ήηαλ ζπκθέξνπζα πξνο ηελ ειιελν-νζσκαληθή ζπκθηιίσζε. Ο Μαπξνθνξδάηνο ζπκθσλνχζε κε φζα έγξαθε ε εθεκεξίδα Παηξίο φηη κφλν ε πίζηε ζηελ αχμεζε ησλ «εκπνξηθψλ θαη βηνκεραληθψλ πφξσλ ηνπ έζλνπο» επξφθεηην λα δηαζθαιίζεη ηελ πξαγκαηηθή ελφηεηα ησλ «έζσ» θαη ησλ «έμσ» Διιήλσλ Διιεληθφ Λνγνηερληθφ Ηζηνξηθφ Αξρείν (ΔΛΗΑ), Αξρείν π. ίκνπ: Έγγξαθα θαη επηζηνιέο, ν Τπνπξγφο ησλ Δμσηεξηθψλ πξνο ηνλ ίκν, 24 Απξηιίνπ 1896, Αζήλα (αξ. 3962). 22 Παηξίο, 26/8 Ηνπιίνπ 1897, αξ. θχιινπ 1884, ζ Παηξίο, 15/27 Ηαλνπαξίνπ 1898, αξ. θχιινπ 2043, ζ Όπ.π. 6

7 Σελ ηειεπηαία δεθαεηία ηνπ δέθαηνπ έλαηνπ αηψλα, νη ειιελνξνπκαληθέο ζρέζεηο επηδεηλψζεθαλ ιφγσ ηεο ιεγφκελεο ππφζεζεο Εάππα. Ζ εμέιημε ηεο ππφζεζεο Εάππα πξέπεη λα κειεηεζεί ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ππφζεζε ησλ Βιάρσλ ησλ Βαιθαλίσλ. Μεηά ην πλέδξην ηνπ Βεξνιίλνπ ην 1878, ην δήηεκα ησλ Βιάρσλ πξνθάιεζε πνιηηηθέο πεξηπινθέο γχξσ απφ ηελ εζληθή ηαπηφηεηα απηνχ ηνπ ιανχ ησλ Βαιθαλίσλ, ν νπνίνο ιφγσ ηεο ιαηηλνγελνχο ηνπ γιψζζαο ζεσξείην απφ ηνπο Ρνπκάλνπο σο αδηάζπαζην κέξνο ηνπ δηθνχ ηνπο έζλνπο. Απηή ε ζέζε εξρφηαλ ζε πιήξε αληίζεζε κε ηηο εζληθέο θηινδνμίεο ησλ άιισλ βαιθαληθψλ ιαψλ, νη νπνίνη ηξέθνληαλ, φπσο θαη νη Ρνπκάλνη, κε ηνλ αιπηξσηηζκφ, πνπ απφβιεπε ζηελ έλσζε νιφθιεξνπ ηνπ έζλνπο θάησ απφ κηα θαη εληαία θξαηηθή νληφηεηα. Παξά ηελ θπξηαξρία ηεο «Μεγάιεο Ηδέαο», νη Έιιελεο δηαλννχκελνη δηαηεξνχζαλ δσληαλφ ην φξακα ηεο βαιθαληθήο ζπλελλφεζεο πνπ ιεηηνπξγνχζε φκσο σο εξγαιείν γηα ηελ πξνβνιή ηεο εηεξφηεηαο θαη ηνπ εζληθνχ αληαγσληζκνχ. 25 Ζ θνηλή γλψκε άξρηζε λα δηακαξηπξείηαη βιέπνληαο φηη αξθεηνί Βιάρνη ή Έιιελεο εγθαηαζηεκέλνη ζηε Ρνπκαλία θιεξνδνηνχζαλ ηα ειιεληθά εθπαηδεπηήξηα ηεο επξσπατθήο Σνπξθίαο. Βέβαηα ε δπζθνξία εθθξαδφηαλ εληνλφηεξε φηαλ νη επεξγέηεο ήηαλ πξφζσπα κε θνηλσληθή εκβέιεηα. Έηζη, φηαλ ηα κεγάια αγξνηηθά θηήκαηα ησλ εμάδειθσλ Δπαγγέιε θαη Κσλζηαληίλνπ Εάππα πέξαζαλ κεηά ηνλ ζάλαην ηνπο, ζχκθσλα κε ηε δηαζήθε, ζηελ ηδηνθηεζία ηεο Δπηηξνπήο ησλ Οιπκπίσλ, ζεζκνχ ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο, ε ξνπκαληθή θπβέξλεζε αληέδξαζε ζθνδξά παξεκπνδίδνληαο ηελ νκαιή δηεμαγσγή ηεο δηθαζηηθήο δηαδηθαζίαο. Σνλ Μάην ηνπ 1892, ν ξνπκάλνο γεξνπζηαζηήο Θεφδσξνο Văcărescu, ζε επίθαηξε επεξψηεζε ζηε Βνπιή, δήισζε φηη ν ζθνπφο ησλ Οιπκπίσλ ήηαλ θαζαξά πνιηηηθφο, δειαδή λα πξνσζεί ηνλ ειιεληζκφ αλάκεζα ζηνπο αιχηξσηνπο πιεζπζκνχο ηεο Οζσκαληθήο απηνθξαηνξίαο. Πξνθαλψο, είρε κπεξδέςεη ηελ Δπηηξνπή ησλ Οιπκπίσλ κε ηνλ χιινγν πξνο Γηάδνζηλ ησλ Διιεληθψλ Γξακκάησλ. 26 ε θαζεκεξηλή βάζε ν ξνπκαληθφο ηχπνο άξρηζε λα αζρνιείηαη κε ηελ ππφζεζε Εάππα, κε απνηέιεζκα λα 25 Γηα ηελ αλαβίσζε θαη ηε ρεηξαγψγεζε ηεο ζθέςεο ηνπ Ρήγα απφ εζληθηζηέο ηνπ β κηζνχ ηνπ δέθαηνπ έλαηνπ αηψλα, βι. Έιιε θνπεηέα, Σν «πξόηππν βαζίιεην» θαη ε Μεγάιε Ιδέα. Όςεηο ηνπ εζληθνύ πξνβιήκαηνο ζηελ Διιάδα ( ), Αζήλα 1988, ζ Cartea Verde, Afacerile Macedoniei, Βνπθνπξεζηίνπ, 1892, ζ, 33. Ο Ρνπκάλνο επηηεηξακκέλνο ζηελ Αζήλα ζε αλαθνξά πξνο ηνλ Τπνπξγφ ησλ Δμσηεξηθψλ ηεο Ρνπκαλίαο ζρνιηάδεη ηελ αληίδξαζε ηνπ Μειεηφπνπινπ, ηνπ ππνπξγνχ ησλ Δμσηεξηθψλ ηεο Διιάδαο ζρεηηθά κε ηηο δειψζεηο ηνπ Ρνπκάλνπ γεξνπζηαζηή. 7

8 δεκηνπξγεζεί έλα αίζζεκα αληηπάζεηαο απέλαληη ζηνπο Έιιελεο, πνπ δελ είρε πξνεγνχκελν. 27 Οη ειιελφγισζζεο εκεξήζηεο εθεκεξίδεο ηνπ Βνπθνπξεζηίνπ Παηξίο θαη ύιινγνη ππεξαζπηδφκελεο ηε ζέζε ηεο ειιεληθήο θπβέξλεζεο ζ απηφ ην ζέκα έθαλαλ φ, ηη κπνξνχζαλ γηα λα κε θηλδπλεχζνπλ ην θαζεζηψο ησλ ειιήλσλ ππεθφσλ ζηε Ρνπκαλία. Οη δχζηξνπνη θαη θαρχπνπηνη Ρνπκάλνη θαηεγνξνχζαλ ηνπο ειιεληθήο θαηαγσγήο πνιηηνγξαθεκέλνπο Ρνπκάλνπο φηη ζπλήζηδαλ λα κεηαθέξνπλ ηα απνζεκαηηθά ηνπο ζηελ Διιάδα, θαηαζέηνληαο «ηνλ ηδξψηα ηνπ ξσκνχλνπ ρσξηθνχ ελ ηε Σξαπέδε ηεο Διιάδνο» 28, ζηελ «παηξίδα ηνπ Θεκηζηνθιένπο» φπνπ ηα «εθαηνκκχξηα ηνπ Εάππα» επηθάιππηαλ ην ππεξβνιηθφ έιιεηκκα ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ. 29 ηηο αξρέο ηνπ εηθνζηνχ αηψλα θνξπθψζεθαλ νη εζληθηζηηθέο δηεθδηθήζεηο ησλ βαιθαληθψλ ρσξψλ ζε βάξνο ηεο Οζσκαληθήο απηνθξαηνξίαο. Ο ίκνο δεκνζίεπζε ζην παλεγπξηθφ θχιιν ηεο Παηξίδνο ηεο 25εο Μαξηίνπ ηνπ 1903 έλαλ εζλνινγηθφ ράξηε πνπ ππνδείθλπε φηη ην πιενλάδνλ ζηνηρείν ζηε Μαθεδνλία ήηαλ ην ειιεληθφ. Πξφθεηηαη κάιινλ γηα ηνλ «εζλνγξαθηθφ ράξηε» ηνπ Γεξκαλνχ Heinrich Kiepert (1878) πνπ ρψξηδε ηε Μαθεδνλία ζε ηξείο δψλεο: ειιελφθσλε, ζιαβφθσλε θαη αιβαλφθσλε. χκθσλα κε ηνλ ράξηε, νη βιαρφθσλνη απνηεινχζαλ «λεζίδεο» ζηε λνηηφηεξε δψλε φπνπ επηθξαηνχζαλ νη ειιελφθσλνη. Ο ράξηεο απηφο απνηειεί πεγή ηνπ ράξηε ηνπ Κιεάλζε Νηθνιαΐδε ηνπ Δθ πξψηεο φςεσο, ν ζπγθεθξηκέλνο 27 Σελ παξαηήξεζε απηή βξίζθνπκε ζηνπο πιιόγνπο [ηνπ Βνπθνπξεζηίνπ], 31/ 12 Ηνπλίνπ 1892, αξ. θχιινπ 4922, ζ. 1. ηφρνο ήηαλ ν θηιειιεληζκφο ζηε Ρνπκαλία. Γηα παξάδεηγκα, δηαβάδνπκε ζηνλ ξνπκαληθφ ηχπν φηη νη Εάππαο σο Αξβαλίηεο θαη νη Φηιίηεο σο Μαθεδνξνπκάλνη δελ ήηαλ Έιιελεο αιιά θηιέιιελεο. Ο ηζρπξηζκφο απηφο δηαηππψζεθε ζηελ Lupta [Ο Αγώλαο], θαη αλαδεκνζηεχηεθε ζηνπο πιιόγνπο, 10/ 22 Απξηιίνπ 1892, αξ Βι. ην ζρφιην ηεο Παηξίδνο ζρεηηθά κε δεκνζίεπκα ηεο γαιιφθσλεο Ρνπκαληθήο La Patrie: Ηζηνξηθά Αξρεία ηνπ Τπνπξγείνπ ησλ Δμσηεξηθψλ ηεο Διιάδαο (ΗΑΤΔ) 60.2/1893, ν Δπηηεηξακκέλνο ηεο Διιάδαο (δηα Ρσζηθήο Πξεζβείαο) πξνο ηνλ Τπνπξγφ ησλ Δμσηεξηθψλ, 17 Απξηιίνπ 1893, αξ. 192). 29 Σα ζρφιηα απηά δεκνζηεχηεθαλ ζηε γαιιφθσλε ξνπκαληθή Indépendence Roumaine, βι. ΙΑΤΔ, Γ 60.2/ 1893, ν Δπηηεηξακκέλνο ηεο Διιάδαο (δηα Ρσζηθήο Πξεζβείαο) πξνο ηνλ Τπνπξγφ ησλ Δμσηεξηθψλ, 6 Ηαλνπαξίνπ 1893, αξ H. R. Wilkinson, Maps and Politics. A Renew of the Ethnographic Cartography of Macedonia. Liverpool 1951, ζ Βι. θαη Κ. Θ. Γεκαξάο, Κσλζηαληίλνο Παπαξξεγόπνπινο. Η επνρή ηνπ - ε δσή ηνπ - ην έξγν ηνπ, Αζήλα 1986, ζ. 346 πχξνο Καξάβαο, «Κ. Παπαξξεγφπνπινο θαη εζληθέο δηεθδηθήζεηο», Παζράιεο Μ. Κηηξνκειίδεο θαη Σξηαληάθπιινο Δ. θιαβελίηεο (επηκ.), Ιζηνξηνγξαθία 8

9 ράξηεο δελ είρε ηίπνηα θαηλνθαλέο αιιά πξνθαινχζε ην ξνπκαληθφ ιατθφ αίζζεκα επεηδή δεκνζηεπφηαλ ηελ ίδηα ζηηγκή πνπ επξφθεηην λα μεθηλήζνπλ δηαβνπιεχζεηο κεηαμχ Ρνπκαλίαο θαη Οηθνπκεληθνχ Παηξηαξρείνπ ζην ζέκα ηνπ επηζθφπνπ ησλ Αξσκνχλσλ. 31 Γπν ρξφληα αξγφηεξα, ην 1905, ε επαλέθδνζε ηνπ ακθηζβεηνχκελνπ ράξηε ζα ζηαζεί αθνξκή γηα ηελ απέιαζε ηνπ ίκνπ απφ ηε Ρνπκαλία. 32 Απφ ηελ πξψηε ζηηγκή ηεο επαλέθδνζεο ηεο Ίξηδνο ην 1896, ν δηεπζπληήο ηεο Αιθηβηάδεο αξδέιιεο θαη ν εθδφηεο ηεο Παηξίδνο ππξίδσλ ίκνο αληαγσλίδνληαλ ν έλαο ηνλ άιινλ. Ζ δηρφλνηα κεηαμχ ηνπο έιεμε ην 1904, φηαλ ν αξδέιιεο, θνβνχκελνο ηηο νμχηαηεο επηζέζεηο πνπ δερφηαλ ζπλερψο απφ ηελ πιεπξά ηνπ ξνπκαληθνχ ηχπνπ, θάιεζε ηελ αληαγσλίζηξηα Παηξίδα λα ζπλεξγαζηνχλ. 33 Σελ ίδηα επνρή, ν Σηκνιέσλ Ρνπκπίλεο εμέθξαζε ηελ άπνςε φηη ε ειιελνξνπκαληθή ζπλαίλεζε ήηαλ δπλαηή κε ηελ αλαλεσκέλε πξνζέγγηζε ηνπ ηζηνξηθνχ ιφγνπ θαη ηε δηάδνζε ηνπ ζηνλ επξχηεξν αλαγλσζηηθφ θνηλφ αλαθνξηθά κε ηελ ειιεληθή παηδεία ζηηο παξαδνπλάβηεο εγεκνλίεο ηνπ δέθαηνπ φγδννπ αηψλα. ηε δίγισζζε εθεκεξίδα Ιζηνξηθή Δπηζεώξεζηο δεκνζηεχνληαλ επηζηεκνληθέο κειέηεο έγθξηησλ ξνπκάλσλ επηζηεκφλσλ, φπσο ησλ ηζηνξηθψλ Γξεγφξε Σνηζηιέζθνπ θαη Κσλζηαληίλνπ Δξκπηηζέαλνπ θαη ηνπ ζενιφγνπ Γξαγνκίξ Γεκεηξέζθνπ. χκθσλα κε απηφ ην πεξηνδηθφ, ε ζπκθηιίσζε κεηαμχ ησλ Διιήλσλ θαη Ρνπκάλσλ εμαξηηφηαλ απφ ηε ζπγθξφηεζε θνηλνχ κεηψπνπ ησλ δπν ιαψλ θαηά ηεο «ζιαβηθήο θπξηαξρίαο» ζηα Βαιθάληα. Γη απηφ, ν Ρνπκπίλεο εμέθξαδε κεηξηνπαζή άπνςε απέλαληη ζηνπο Βιάρνπο πξνηηκψληαο ηε ρξήζε ηνπ νλφκαηνο Αξσκνύλνη, φπσο νη ίδηνη απηνπξνζδηνξίδνληαλ, θαη φρη ησλ νλνκάησλ Κνπηζόβιαρνη θαη Μαθεδνξσκνύλνη πνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ νη Έιιελεο θαη νη Ρνπκάλνη αληίζηνηρα. ε έλα άξζξν πνπ δεκνζηεχηεθε ππφ ηελ ππνγξαθή «εηο θηινξνπκάλνο» ην έζλνο νξίδεηαη σο ζπιινγηθφηεηα πλεπκαηηθψλ θαη πνιηηηθψλ αηζζεκάησλ. Ο ζπγγξαθέαο, φπσο θαη ν ηεο λεόηεξεο θαη ζύγρξνλεο Διιάδαο Πξαθηηθά ηνπ Γ Γηεζλνύο πλεδξίνπ Ιζηνξίαο, Αζήλα 2004, η. Α, ζζ , ηδίσο ζ Ο ππνπξγφο ησλ Δμσηεξηθψλ Ionel I. C. Brătianu είπε ζηνλ Έιιελα πξέζβε Αιέμαλδξν Σνκπαδή φηη ζε θακία πεξίπησζε ε θπβέξλεζε δελ έθεξε ηελ επζχλε γηα ηα φζα γξάθνληαη ζηνλ ξνπκαληθφ ηχπν αιιά εμέθξαζε ηελ άπνςε φηη ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ε εθεκεξίδα Παηξίο «δηα ηεο δεκνζηεχζεσο εζλνινγηθνχ ράξηνπ ηεο Μαθεδνλίαο, ελ σ δελ αλεθέξεην ην βιαρηθφλ ζηνηρείνλ παξέζρελ αθνξκήλ εηο ηαο επηζέζεηο ηαχηαο ηνπ ξνπκαληθνχ ηχπνπ»: ΙΑΤΔ, 2.2.4/1903, ε Πξεζβεία ζην Βνπθνπξέζηη πξνο ηνλ Τπνπξγφ ησλ Δμσηεξηθψλ, 2 Μαΐνπ 1903 (αξ. 276). 32 Βι. ηε ζέζε ηνπ ίκνπ, Παηξίο (Αζήλα), 20 Ννεκβξίνπ/3 Γεθεκβξίνπ Παηξίο, 17/30 Μαξηίνπ 1904, αξ. θχιινπ

10 Δξλέζη Ρελάλ είλαη ηεο άπνςεο φηη «ε εζληθφηεο ιανχ ηηλφο δελ είλαη απνθιεηζηηθψο δήηεκα ζπγθξηηηθήο θηινινγίαο. Σν ιαινχκελνλ ηδίσκα δχλαηαη κελ λα ρξεζηκεχζε σο γλψξηζκα ηεο θαηαγσγήο απηνχ, αιι νπρί θαη σο αθαηακάρεηνλ επηρείξεκα φηη ν ιαφο εθείλνο αλήθεη εηο ηελ δεηλά εζληθφηεηα ε εζληθφηεο, πξν παληφο είλαη δήηεκα ζπλεηδήζεσο ν άλζξσπνο ηνπ εηθνζηνχ αηψλα είλαη φ, ηη ζέιεη λα ήλαη». 34 Σν , κε ηε ξαγδαία αχμεζε ησλ βηαηνπξαγηψλ ζηε Μαθεδνλία θαη ηελ Ήπεηξν νη ειιελνξνπκαληθέο ζρέζεηο θαηέιεμαλ ηειηθά ζε αδηέμνδν. 35 Ζ ξνπκαληθή θπβέξλεζε άζθεζε δηψμεηο ελαληίνλ θνξπθαίσλ κειψλ ηεο ειιεληθήο παξνηθίαο ζπκπεξηιακβάλσλ θαη ησλ δεκνζηνγξάθσλ. Ο Ρνπκπίλεο πνπ αλαγθάζηεθε λα θχγεη ζηελ Διιάδα, επέζηξεςε ζην Βνπθνπξέζηη φπνπ ην 1911 απνπεηξάζεθε λα επαλεθδψζεη ηελ Ιζηνξηθήλ Δπηζεώξηζηλ. 36 Απνγνεηεπκέλνο απφ ηελ ηξνπή πνπ πήξε ε ππφζεζε ηνπ, ην 1914, ν Ρνπκπίλεο, ζε ππφκλεκα ηνπ πξνο ηνλ Τπνπξγφ ησλ Δζσηεξηθφ ηεο Ρνπκαλίαο, Σα δηθαηώκαηα κνπ σο πνιίηε, ηζρπξηδφηαλ φηη ε απέιαζή ηνπ απφ ηε ρψξα φπνπ γελλήζεθε ήηαλ παξάλνκε επεηδή ν παηέξαο ηνπ είρε πνιηηνγξαθεζεί Ρνπκάλνο. 37 ε αληίζεζε κε απηή ηε δήισζε, ν Ρνπκπίλεο είρε ηζρπξηζηεί ζηνπο πιιόγνπο ην 1892 φηη δηαηεινχζε έιιελαο ππήθννο απαληψληαο έηζη ζηε εθεκεξίδα Παηξίο ηνπ ίκνπ πνπ είρε μεθηλήζεη εθζηξαηεία δπζθήκεζήο ηνπ. 38 Ωο γλσζηφ νη ζπιινγηθέο ηαπηφηεηεο εκπεξηέρνπλ ηέηνηα δπλακηθφηεηα ψζηε παξέρνπλ ζην ππνθείκελν 34 Ιζηνξηθή Δπηζεώξηζηο, 6 Ηνπλίνπ 1904, αξ. θχιινπ 6, ζ Γηα ηελ ειιελν-ξνπκαληθή δηέλεμε ηνπ 1905 βι. Constantin Velichi, «Les relations roumanogrecques pendant la période », Revue des Études Sud- Est Européennes, VII, 3, 1969, ζζ Max Demeter Peyfuss, Chestiunea aromânească. Evoluţia ei de la origini până la pacea de la Bucureşti (1913) şi poziţia Austro-Ungariei, Βνπθνπξέζηη: Editura Enciclopedică 1994 Ştefan Petrescu, «Naţionalism românesc şi grecesc în Turcia Europeană ( )», Analele Universităţii Bucureşti. Istorie, L (2001), ζζ ππξίδσλ θέηαο, «Σν ηζηνξηθφ πιαίζην ησλ ειιελνξνπκαληθψλ πνιηηηθψλ ζρέζεσλ ( )», Μαθεδνληθώλ, 33 (2003), ζζ Radu Tudorancea, «The Macedo-Romanian Question within the Romanian-Greek Relations in the Early Twentieth Century», Romanian Academy Historical Yearbook, 1 (2004), σσ Ionuţ Nistor, Problema aromână în raporturile României cu statele balcanice ( ), Ηάζην: Editura Universităţii Alexandru Ioan Cuza ANIC/ DPSG (722), θαθ. 106/1912, ζ. 4-6, 15 Ηαλνπαξίνπ 1914, Αζήλα. 37 Οπ.π., 15 Ηαλνπαξίνπ 1914, Αζήλα, ζ ύιινγνη, 25/1 Απγνχζηνπ 1892, αξ. θχιινπ 4966, ζ. 2 10

11 απίζηεπηεο δπλαηφηεηεο έθθξαζεο αλαιφγσο πξνζσπηθψλ εκπεηξηψλ θαη πεξηζηάζεσλ. ηα νγδφληα ηνπ ρξφληα, ην 1919, ν Ρνπκπίλεο, γξάθεη ε εθεκεξίδα Έζλνο πνπ ηδξχζεθε ζην Βνπθνπξέζηη ην 1911, «ν παιαίκαρνο θαη νηξεξφο δεκνζηνγξάθνο», «θαίηνη πάζρσλ ζέιεη αξρίζεη πξνζερψο δεκνζηεχσλ βηνγξαθίαο ζπγρξφλσλ παξνίθσλ ηηκεζάλησλ ηαο ειιεληθάο ελ Ρσκνπλία θνηλφηεηαο θαη ηε ρψξαλ δηα ησλ θψησλ θαη ηεο λνεκνζχλεο απηψλ, αληηπαξειζφληεο ιειεζφησο ή θαη αηφπσο ςεπρζέληεο». 39 Σν 1905, κεηά ηελ απέιαζε ηνπ απφ ηε Ρνπκαλία, ν ππξίδσλ Μ. ίκνο εγθαηαζηάζεθε ζηελ Αζήλα ζπλερίδνληαο γηα ηξεηο δεθαεηίεο λα εθδίδεη ηελ εθεκεξίδα Παηξίο. Σν 1908, ε εθεκεξίδα Παηξίο αλαδείρηεθε σο κηα απφ ηηο κεγαιχηεξεο εθεκεξίδεο ηεο ειιεληθήο πξσηεχνπζαο. Ο ίκνο, φπσο νη πεξηζζφηεξνη πεηπρεκέλνη δεκνζηνγξάθνη ηεο επνρήο, γνεηεχηεθε απφ ηελ πνιηηηθή. Σν 1910 εθιέρηεθε γηα πξψηε θνξά βνπιεπηήο Άξηαο κε ην θφκκα ηνπ Βεληδέινπ. 40 Ο Βεληδέινο ηνλ εκπηζηεπφηαλ ηδηαίηεξα επεηδή είρε βαζηέο γλψζεηο ησλ βαιθαληθψλ πξαγκάησλ. Γελ είλαη ηπραίν φηη ην 1913 δηνξίζηεθε κέινο ηεο ειιεληθήο αληηπξνζσπείαο ζην ζπλέδξην ηνπ Βνπθνπξεζηίνπ. 41 Μεηά ηε βειηίσζε ησλ ειιελνξνπκαληθψλ ζρέζεσλ, ν ίκνο ηαμίδεπε ζπρλά ζην Βνπθνπξέζηη φπνπ δνχζε ε νηθνγέλεηα ηεο ζπδχγνπ ηνπ. Σνλ Απξίιην ηνπ 1914, εξρφκελνο ζηε Ρνπκαλία, είρε δηάθνξεο επαθέο κε ηνλ πνιηηηθφ θαη δεκνζηνγξαθηθφ θφζκν. χκθσλα κε κηα ξνπκαληθή εθεκεξίδα, νη Αξσκνχλνη θαη νη Αιβαλνί εζληθηζηέο πνπ δνχζαλ ζηε ξνπκαληθή πξσηεχνπζα αηζζάλνληαλ πιεγσκέλνη επεηδή ν Έιιελαο βνπιεπηήο είρε δειψζεη φηη αγαπνχζε ηε Ρνπκαλία φπνπ είρε πεξάζεη ηα νκνξθφηεξα ρξφληα ηεο ληφηεο ηνπ. 42 Ζ δηαδξνκή ηνπ Αιθηβηάδε αξδέιιε ππήξμε δξακαηηθή. Ο αξδέιιεο πνπ επέιεμε σο ηφπν εμνξίαο ηελ πφιε Μπξαζφβ, ηε κεζφξηα πεξηνρή κεηαμχ Ρνπκαλίαο 39 Έζλνο, 4/17 Ηνπιίνπ 1919, αξ. θχιινπ 825, ζ ππξίδσλ Μ. ίκνο, Τπνςήθηνο πιεξεμνύζηνο Άξηεο, Αζήλα Με ηελ επθαηξία απηή ηηκήζεθε κε ξνπκαληθφ παξάζεκν, βαζηιηθφ δηάηαγκα ηεο 31εο Ηνπιίνπ 1913, βι. ΔΛΙΑ, Αξρείν ίκνπ, Αλακλήζεηο εθ ηεο έλδνμνπ ζπλζήθεο ηνπ Βνπθνπξεζηίνπ, ANIC/ DPSG (722), 191/1914, ζ. 181: απφζπαζκα δεκνζηεχκαηνο ηεο εθεκεξίδαο Dimineaţa, 29 Απξηιίνπ 1914 θαη ζεκεηψκαηα αζηπλνκηθνχ πξάθηνξα, ηεο 19εο Απξηιίνπ 1914, ζ. 188 θαη ηεο 2εο Μαΐνπ 1914, ζ

12 θαη Σξαλζπιβαλίαο πέζαλε απφ αξξψζηηα ην Ο λένο δηεπζπληήο ηεο εθεκεξίδαο, ν αδειθφο ηνπ Αξηζηνηέιεο αξδέιιεο ζπλεξγάζηεθε, θαηά ηελ πεξίνδν ησλ βαιθαληθψλ πνιέκσλ, γηα ηε ζπκθηιίσζε κεηαμχ Ρνπκαλίαο θαη Διιάδαο. Σν 1912 αλήγγεηιε κέζσ ηεο Ίξηδνο φηη ήζειε λα βγάιεη λέα εθεκεξίδα ζηε ξνπκαληθή γιψζζα κε ηίηιν Pacea [Δηξήλε] πξνηείλνληαο ηε δηάιπζε ησλ ξνπκαληθψλ ζρνιείσλ ζην ειιεληθφ θνκκάηη ηεο Μαθεδνλίαο θαη ηεο Ζπείξνπ κε αληάιιαγκα ηε ζέζπηζε ππνρξεσηηθήο δηδαζθαιίαο ησλ ξνπκαληθψλ ζηνπο Αξσκνχλνπο αιιά ζηα ππάξρνληα εθεί ειιεληθά ζρνιεία. 44 Αο ζεκεηψζνπκε αθφκα φηη ν Αξηζηνηέιεο αξδέιιεο ηελ πεξίνδν ηνπ κεζνπνιέκνπ πνιηηνγξαθήζεθε Ρνπκάλνο γεγνλφο πνπ ηνπ επέηξεςε λα πνιηηεπηεί. Σελ ίδηα ζηηγκή ν αξδέιιεο δελ έπαςε λα ζπλεηζθέξεη γηα ηελ αλάπηπμε θηιηθψλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ δπν ρσξψλ. 45 ε αληίζεζε κε ηνλ γην ηνπ, ν Εαραξίαο αξδέιιεο είρε αξλεζεί ηε ξνπκαληθή πνιηηνγξάθεζε φηαλ ηνπ είρε γίλεη πξφηαζε: «Γηεηήξεζα ηελ εζληθφηεηα κνπ ακφιπληνλ, απνπνηεζείο άιιελ ηζαγέλεηαλ, πξνζθεξζείζαλ κνη ππφ επηζήκσλ εγρσξίσλ». απηή ηελ πλεπκαηηθή δηαζήθε πνπ δεκνζηεχζεθε ιίγν πξηλ απφ ηνλ ζάλαηφ ηνπ, ην 1913, ν ηδξπηήο ηεο καθξνβηφηαηεο ειιεληθήο εθεκεξίδαο ηεο Ρνπκαλίαο εκθαλίδεηαη ιίγν πηθξακέλνο αιιά αηζηφδνμνο γηα ηελ επηηπρή έθβαζε ηνπ αγψλα δσήο ηνπ. πσο ν ίδηνο ιέεη, ε ζπλεπήο ηάζε πνπ έδεημε ζηα εζληθά ζέκαηα ηνλ είραλ θέξεη πνιιέο θνξέο αληηκέησπν φρη κφλν κε ηηο εγρψξηεο αξρέο αιιά θαη κε ηελ εθάζηνηε ειιεληθή θπβέξλεζε Βι. Universul, 6 Φεβξνπαξίνπ 1906, ζ. 1, ην ζρεηηθφ δεκνζίεπκα αλαθέξεη φηη νη ξνπκαληθέο αξρέο ζπλέιαβαλ ηνλ αξδέιιε ηε ζηηγκή πνπ επηρεηξνχζε λα δηαπεξάζεη ηα ζχλνξα. Καηά ην ίδην δεκνζίεπκα, απηφ ην γεγνλφο δελ ζπλέβαηλε γηα πξψηε θνξά. ANIC/ DPSG (722), 71/1908, ζ. 8, δεκνζίεπκα ηεο Tribuna Macedoniei, 5 Απγνχζηνπ 1907, αξ ANIC/ DPSG (722), 74/1912, η. Η, ζ. 3, ζεκείσκα πξάθηνξα, 22 Ηαλνπαξίνπ Άιθε Μπξζίλε-Μάλζνπ, «Ζπεηξψηαη δεκνζηνγξάθνη ζηε Ρνπκαλία», Ηπεηξσηηθή Δζηία, ΥΥΗ (1972), ζζ , ηδίσο ζ Απφζπαζκα ηεο πλεπκαηηθήο δηαζήθεο ηνπ ηδξπηή ηεο καθξνβηφηαηεο ειιεληθήο εθεκεξίδαο ηεο Ρνπκαλίαο, ε νπνία δεκνζηεχζεθε ηελ 13 επηεκβξίνπ 1913 απφ ηελ Ίξηδα, Γεκ. Β. Οηθνλνκίδεο, «εκεηψζεηο δηά ηελ ηζηνξίαλ ησλ ελ Ρνπκαλία Διιεληθψλ εθεκεξίδσλ θαη πξψησλ βηβιηνπσιείσλ», ζ

13 Σσμπεράζμαηα Με ηελ παξνχζα εξγαζία πεξηγξάςακε ηελ επαγγεικαηηθή δηαδξνκή κεξηθψλ ηδηνθηεηψλ θαη δηεπζπληψλ εθεκεξίδσλ ηεο ειιεληθήο δηαζπνξάο ησλ Βφξεησλ Βαιθαλίσλ θαηά ηελ επνρή ηεο δηάιπζεο ηεο Οζσκαληθήο απηνθξαηνξίαο. Οη έιιελεο δεκνζηνγξάθνη πνπ παξνπζηάζηεθαλ εδψ α) ήηαλ γελλεκέλνη ζηηο ειιεληθέο θνηλφηεηεο ησλ «αιχηξσησλ» πεξηνρψλ ή ηεο δηαζπνξάο ησλ Διιήλσλ ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο, β) ζπνχδαζαλ ζε ειιεληθά ζρνιεία ηνπ εμσηεξηθνχ ή ηνπ ειιεληθνχ βαζηιείνπ θαη γ) σο έιιελεο ππήθννη ζπληαπηίδνληαλ κε ηα ζπκθέξνληα ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο. ε κηα επνρή πνπ ν εζληθφο αληαγσληζκφο είρε αλαζηαηψζεη νιφθιεξε ηελ πεξηνρή ησλ Βαιθαλίσλ, ε δεκνζηνγξαθία ηεο δηαζπνξάο αλαδείρηεθε ηδηαίηεξα ζπνπδαία ζηε δηαδηθαζία ηεο ηδενινγηθήο θηλεηνπνίεζεο ησλ δηεζπαξκέλσλ δπλάκεσλ ηνπ απαληαρνχ ειιεληζκνχ γχξσ απφ ην ειιεληθφ βαζίιεην. Οη δεκνζηνγξάθνη ζπλεηδεηνπνηνχζαλ φκσο φηη ε πξαγκάησζε ησλ εζληθψλ ηνπο νξακάησλ εμαξηηφηαλ απφ ηελ έγεξζε γεθπξψλ επηθνηλσλίαο αλάκεζα ζηηο ειιεληθέο θνηλφηεηεο ηνπ εμσηεξηθνχ θαη ηνπο ζχλνηθνπο ιανχο. Πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε ιεηηνχξγεζαλ θαη νη έιιελεο δεκνζηνγξάθνη ζηε Ρνπκαλία, ηε βνξεηφηεξε ρψξα ησλ Βαιθαλίσλ φπνπ ηα εζληθά απειεπζεξσηηθά θηλήκαηα βξήθαλ απφ πνιχ λσξίο πξφζθνξν έδαθνο αλάπηπμεο. 13

14 Πίλαθαο: Διιελόγισζζεο εθεκεξίδεο ηεο Ρνπκαλίαο Αξ. Δπσλπκία Σφπνο Έηνο Ηδηνθηήηεο-δηεπζπληήο 1 Ο Εέθπξνο ηνπ Ίζηξνπ Βνπθνπξέζηη Γ. Αξγπξηάδεο 2 Φσζθφξνο ηνπ Λανχ Βνπθνπξέζηη 1848 Μηραήι Υξεζηίδεο 3 Ο Μελπηήο ηεο Βιαρίαο Βνπθνπξέζηη 1848 Μηραήι Υξεζηίδεο 4 Ο Διιεληθφο Μελχησξ ηεο Βνπθνπξέζηη 1849 Μηραήι Υξεζηίδεο Βιαρίαο 5 Δξκήο / Mercuriu Βξαΐια Ο Θεαηήο / Spectatorul Βνπθνπξέζηη Αληψληνο Σακπαθφπνπινο 7 Απνζήθε πνηθίισλ γλψζεσλ Βξαΐια Κσλζηαληίλνο Γ. ηαπξίδεο 8 Ζ Ίξηο Βνπθνπξέζηη Εαραξίαο αξδέιιεο& Τηνί Ζ Ίξηο ησλ Λαψλ ηεο Αλαηνιήο Ο Φνίλημ ηεο Αλαηνιήο Βνπθνπξέζηη 1868 Θσκάο Παζρίδεο 10 Ζ Έλσζηο Βξαΐια 1871 Μ. Κνπηίδεο 11 Δξκήο ν ιφγηνο θαη θεξδσνο Βξαΐια 1872 Κσλζηαληίλνο Λαδαξέηνο 12 Οη χιινγνη Βξαΐια Σηκνιέσλ Ρνπκπίλεο χιινγνη Βνπθνπξέζηη Γεθέβαινο Βνπθνπξέζηη 1874 Θσκάο Παζρίδεο 14 Ζ Αιήζεηα Βξαΐια 1874 Μ. Μειηαξέζεο 15 Ζ Γλψκε Βνπθνπξέζηη 1875 Γ. Φψηηνο & Μ. Α. Μάθθαο 16 Δξκήο Βξαΐια ηπιηαλφο αξάζνγινπ 17 Κπθεψλ Βξαΐια 1876 Π. Παλάο 18 Οη Λανί ηεο Αλαηνιήο Γαιάηζη 1876 Αλδξέαο Ν. Πεηαιάο 19 Αη Απνηθίαη Βνπθνπξέζηη Κφζκνο Βξαΐια Ζ Γιαχμ Βξαΐια 1880 Κ.. Πεξηβφιεο 22 Ζ Φσλή ηεο Διεπζεξίαο Βξαΐια Γεκ. Μ. Φξαγθφπνπινο 23 Ζ Ήπεηξνο Βνπθνπξέζηη Ίζηξνο Γαιάηζη 1887 Νηθφιανο Γ. Γφζηνο 25 Άπνηθνο Βξαΐια 1887 Α. Μ. Βεξίθνο 26 Έιιελ Βξαΐια Ν. Α. Κνπηζαιέμεο 27 Φνπθαξάο Βξαΐια Παηξίο Βνπθνπξέζηη Παλαγηψηεο Υξηζηφδνπινο π. ίκνο 29 Ζ Θειμηλφε Βξαΐια 1891 Μ. Γηαλλίθεο 30 Νένη χιινγνη Βνπθνπξέζηη 1893 Θ. Μνζρφπνπινο 31 Γνχλαβεο Βνπθνπξέζηη Πνληηθφο Γαιάηζη Διιάο Βνπθνπξέζηη Θ. Μνζρφπνπινο 34 Ζ Ματκνχ Βξαΐια 1895 Γ. Μεηαμάο Λαζθαξάηνο 35 Ο Διεχζεξνο Λφγνο Βξαΐια Γ. Μεηαμάο Λαζθαξάηνο 36 Σν Βήκα Βνπθνπξέζηη 1897 Γ. θαέινο 37 Κιεηψ Βνπθνπξέζηη 1898 Γεκήηξεο Μ. Γηαλαξάθεο 38 Σν Μέιινλ Βξαΐια 1898 Γ. θαέινο 39 Διπίο Βνπθνπξέζηη 1900 ηαχξνο Αζ. Βαζηιάθεο 40 Κφζκνο Βνπθνπξέζηη Πέηξνο Κσληζαληηλίδεο 41 Ζ Μέιηζζα Βνπθνπξέζηη Ησάλλεο Π. Οηθνλφκνπ Σν Έζλνο Βξαΐια Λεσλίδαο Γ. Κνζησκχξεο Βνπθνπξέζηη Διεπζεξία Βνπθνπξέζηη Αδάκ Αδακίδεο Υξήζηνπ 44 Ο Νένο Διιεληζκφο Βνπθνπξέζηη Θ. Μνζρφπνπινο 14

15 Ιζηνξηθή Δπηζεώξηζηο, έηνο Α, αξ. θχιινπ 1, 1 Μαΐνπ

16 Aristotel Sardelly, O Lună în Grecia, Βνπθνπξέζηη

17 ππξίδσλ ίκνο (1916): ΔΛΗΑ, Αξρείν π. ίκνπ Ο Υάξηεο ηεο Μαθεδνλίαο, Παηξίο, 20 Ννεκβξίνπ/3 Γεθεκβξίνπ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Α/Α : 0_1380 /151 2. ζρνιηθό βηβιίν, ζει. 29: «O παηέξαο ηνπ Γξύιινο ήηαλ εύπνξνο θηεκαηίαο ηεο δεκνθξαηίαο ην 403 π.χ.», «Ο βαζηιηάο Αγεζίιανο παλεγπξηζκνύο»/ ζει.30: «Δύν ηζηνξηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Εκδόζεις δίζκων και cds

Εκδόζεις δίζκων και cds Εκδόζεις δίζκων και cds 1928 Γίζθνο κε πνιπθσληθά ηξαγνύδηα Γξάςε Κάησ Γεξόπνιεο πκκεηέρνπλ: ηξαγνπδηζηέο από ηε Γξάςε ηεο Κάησ Γεξόπνιεο Ζρνγξάθεζε: 8 πνιπθσληθά ηξαγνύδηα Έθδνζε: Οdeon Αζήλα: 1928 1935

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ Α.Να γξάςεηε ηα ηππηθά ζηάδηα ηεο αλαγλώξηζεο ζηελ Οδύζζεηα. Το θέμα της αναγνώρισης είναι συχνό, ιδιαίτερα στις τελευταίες ραψωδίες του έπους, δηλαδή από τότε που ο Οδυσσέας

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Από ηο Γπαθείο ηύπος ηηρ Ομοζπονδίαρ Απηοποιών Ελλάδορ

Από ηο Γπαθείο ηύπος ηηρ Ομοζπονδίαρ Απηοποιών Ελλάδορ 1) ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ, Αζήλα,24-7-2009 Αλαβξαζκόο επηθξαηεί ζηελ Σάμε ησλ αξηνπνηώλ ύζηεξα από ηελ δήισζε ηνπ ΤΠΑΝ πσο πξνηίζεηαη λα θαηαζέζεη ηξνπνινγία γηα ην Ν. 3526/07 ( Παξαγσγή θαη δηάζεζε εηδώλ αξηνπνηίαο

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

Δλληνική ηθογραθία 20-10-09

Δλληνική ηθογραθία 20-10-09 Δλληνική ηθογραθία 20-10-09 Ο ρεαλιζμός ζηην ηθογραθία 1. Οι απαρτές ηοσ διηγήμαηος α) νη πξψηνη εθπξφζσπνη θαη ηα έξγα ηνπο: - «Έξωηνο απνηειέζκαηα» 1792 Α. Φαιίδαο: «Η Βαζηιηθή Πιέζω ζύδπγνο ηνπ Μνπρηάξ

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΝΔΑ ΔΡΓΑ 173.9 εκ ΧΘΖΖ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΘΔΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΓΖΜΙΟΤΡΓΙΑ ΒΔΛΣΙΧΖ ΣΖ ΠΟΙΟΣΖΣΑ ΕΧΖ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ Αλάπιαζε εκπνξηθνύ ηξηγώλνπ Μαθαξίνπ Δπαγόξνπ θαη ηαζηθξάηνπο μέπορ ηος ζσεδίος κινηηικόηηηαρ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

«Οη κνπζνπικάλνη ηεο Γηνπγθνζιαβίαο»

«Οη κνπζνπικάλνη ηεο Γηνπγθνζιαβίαο» ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΥΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΣΟΛΙΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ Π.Μ..: ποσδές ζηης Γιώζζες θαη ηολ Ποιηηηζκό ηωλ Υωρώλ ηες Νοηηοαλαηοιηθής Δσρώπες ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ»

Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ» 21 Η ΕΠΕΣΕΙΑΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΗ Δ..Ο. Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ» --------------------------------------- Μόσσα, 26 30 Ιοςνίος 2014 ΥΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ.

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ. ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΙΑ ΓΗΜΟ ΚΟΠΔΛΟΤ, 13/05/2014 Αξηζκ. Πξση.: 4016 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΧΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ Σελέθωνο: 2424350131, 103 Φαξ: 2424023230

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΔΘΝΗ ΔΚΘΔΗ ΣΟΤΡΙΜΟΤ WORLD TRAVEL MARKET 2011

ΓΙΔΘΝΗ ΔΚΘΔΗ ΣΟΤΡΙΜΟΤ WORLD TRAVEL MARKET 2011 ΓΙΔΘΝΗ ΔΚΘΔΗ ΣΟΤΡΙΜΟΤ WORLD TRAVEL MARKET 2011 Τν Γξαθείν Ε.Ο.Τ. Μ. Βξεηαλίαο & Ιξιαλδίαο ζπκκεηείρε ζηε δηεζλή έθζεζε ηνπξηζκνύ WORLD TRAVEL MARKET, ε νπνία έιαβε ρώξα ζην Λνλδίλν θαηά ην ρξνληθό δηάζηεκα

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Αλφαβητικός Κατάλογος Έντυπου Αρχείου Εφημερίδων της ΓΓΕΕ-ΓΓΜΕ

Αλφαβητικός Κατάλογος Έντυπου Αρχείου Εφημερίδων της ΓΓΕΕ-ΓΓΜΕ Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας Γενική Γραμματεία Μέσων Ενημέρωσης Διεύθυνση Αναλύσεων & Σεκμηρίωσης Βιβλιοθήκη Αλφαβητικός Κατάλογος Έντυπου Αρχείου Εφημερίδων της ΓΓΕΕ-ΓΓΜΕ ΓΓΕΕ-ΓΓΜΕ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

VII. Η ΤΣΕΡΗ ΑΡΥΑΙΟΣΗΣΑ. Να επηιέμεηε θαη λα γξάςεηε ηε ζσζηή απάληεζε γηα θάζε νκάδα από ηηο αθόινπζεο ηζηνξηθέο πιεξνθνξίεο:

VII. Η ΤΣΕΡΗ ΑΡΥΑΙΟΣΗΣΑ. Να επηιέμεηε θαη λα γξάςεηε ηε ζσζηή απάληεζε γηα θάζε νκάδα από ηηο αθόινπζεο ηζηνξηθέο πιεξνθνξίεο: VII. Η ΤΣΕΡΗ ΑΡΥΑΙΟΣΗΣΑ Να επηιέμεηε θαη λα γξάςεηε ηε ζσζηή απάληεζε γηα θάζε νκάδα από ηηο αθόινπζεο ηζηνξηθέο πιεξνθνξίεο: 1. Με ηo Γηάηαγκα ησλ Μεδηνιάλσλ : α. κεηαθέξζεθε ε πξσηεύνπζα ηνπ Ρσκατθνύ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΒΑΗΛΔΤ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ ΟΘΩΝ ΚΑΗ Ζ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΖ ΜΝΖΜΖ ΣΟΤ ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΗΣΟΡΗΟΓΡΑΦΗΑ

Ο ΒΑΗΛΔΤ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ ΟΘΩΝ ΚΑΗ Ζ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΖ ΜΝΖΜΖ ΣΟΤ ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΗΣΟΡΗΟΓΡΑΦΗΑ [0] ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΗΣΟΡΗΑ ΚΑΗ ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΑ ΣΟΜΔΑ ΝΔΟΣΔΡΖ ΚΑΗ ΤΓΥΡΟΝΖ ΗΣΟΡΗΑ ΚΑΗ ΛΑΟΓΡΑΦΗΑ ΕΖΖ Γ. ΑΝΣΩΝΗΟΤ Ο ΒΑΗΛΔΤ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ ΟΘΩΝ ΚΑΗ Ζ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΖ ΜΝΖΜΖ ΣΟΤ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ..

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Ο ύλδεζκνο Δμαγωγέωλ Θξήηεο Από ηελ ίδξπζή ηνπ ην 1995 πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο πνπ πξωηαξρηθό ζθνπό έρνπλ ηελ πξνώζεζε ηωλ εμαγωγώλ

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1 MENU ΜΗΤΡΩΑ Προμηθεστές Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηo κεηξών Πξνκεζεπηώλ. Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη πάλσ ζην Πξνζζήθε (βειάθη 1) ζα βγεη ε θόξκα γηα ηελ εηζαγσγή λέαο εγγξαθήο (Σρήκα

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα