ΒΙΟΗΘΙΚΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΒΙΟΗΘΙΚΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ"

Transcript

1 ΒΙΟΗΘΙΚΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Χριστοδούλου ΕΙΣΑΓΩΓΗ Κατὰ τὰ τελευταῖα 50 χρόνια, ἡ ἰατρικὴ ἐπιστήµη προόδευσε ἁλµατωδῶς, παραδόξως ὅµως ποτὲ ἄλλοτε ἡ ἀνθρώπινη ζωὴ δὲν ἀπειλήθηκε τόσο πολὺ καὶ τόσο ἄµεσα ἀπὸ τὴν πρόοδο αὐτήν. Αλλὰ καὶ ποτὲ ἄλλοτε οἱ ἐπιστήµονες δὲν συνειδητοποίησαν τόσο ἔντονα τὶς εὐθύνες τους, ποὺ προκύπτουν ἀπὸ µία ἀλόγιστη διασπορὰ ἰατρικῶν µεθόδων, ποὺ θὰ µποροῦσαν νὰ θέσουν σὲ κίνδυνο τὴν ἴδια τὴν ὑπόσταση τοῦ ἀνθρώπινου ὄντος. Η σχετικὴ προβληµατολογία γνωρίζει στὶς ἡµέρες µας ἀληθινὴ ἔξαρση, καθὼς πληθύνονται ὅλο καὶ περισσότερο οἱ φωνὲς ἐκείνων πού, ἀνησυχώντας ἀπὸ τὶς κυοφορούµενες ἐξελίξεις, ἐπιδιώκουν τὸν περιορισµό, µέσα σὲ πλαίσια ἠθικῶν κυρίως κανόνων, τῆς ἐπιστηµονικῆς ἔρευνας πρὸς ἀποσόβηση ἀπευκταίων ἀποτελεσµάτων σὲ βάρος τοῦ ἀνθρώπου. Η ὑγεία πάντοτε βρισκόταν στὸ ἐπίκεντρο τῶν ἀνθρώπινων ἐνδιαφερόντων. Οἱ γνωστικὲς καὶ τεχνολογικὲς δυνατότητες ὅµως τοῦ ἀνθρώπου µέχρι πρόσφατα ἦταν τόσο περιορισµένες ὥστε ποτὲ δὲν προέκυψε τὸ πρόβληµα ὅτι ἡ ἰατρικὴ παρέµβαση στὸ ἀνθρώπινο σῶµα θὰ µποροῦσε κάπως νὰ διαταράξει ἀνεξέλεγκτα τὴν ἰσορροπία τῆς ψυχῆς. Η ραγδαία ἐξέλιξη καὶ ἀνάπτυξη τῆς βιοϊατρικῆς ἔρευνας καὶ τεχνολογίας κατέστησαν τὸν ρόλο τους ἔντονα παρεµβατικὸ καί, συνυπουργούντων τῶν οἰκονοµικῶν καὶ κοινωνικο-πολιτικῶν παραµέτρων τῆς ἐποχῆς µας, τοὺς ἐπέτρεψαν νὰ διαπεράσουν τὰ βάθη τοῦ σώµατος καὶ νὰ ψηλαφοῦν ριψοκίνδυνα τὰ µυστικὰ καὶ ἄδυτα τῆς ἀνθρώπινης ψυχῆς. Αὐτὸς εἶναι καὶ ὁ λόγος ποὺ ὑποχρεώνονται πλέον οἱ ἀνθρωπιστικὲς καὶ θεολογικὲς ἐπιστῆµες νὰ ἐγκαταλείψουν τὴ θέση τοῦ παθητικοῦ ἀποδέκτη, θεατῆ καὶ ἐνίοτε µειονεκτικοῦ θαυµαστῆ τῶν ἐρευνητικῶν κατορθωµάτων καὶ νὰ ἐνεργοποιηθοῦν στὸν ρόλο αὐτοῦ ποὺ κρίνει, ἀποτιµᾶ, µελλοντολογικῶς ἐκτιµᾶ καὶ ἀποφασίζει γιὰ τὸ πῶς, πόσο καὶ ἂν θὰ περάσει τὸ πόρισµα τῆς ἔρευνας στὸ στάδιο τῆς ἐφαρµογῆς. Ἡ ἀνάγκη ἐξεύρεσης ὁρίων ἀνάµεσα στὸ θεραπευτικὸ καὶ τὸ καταστροφικό, σὲ αὐτὸ ποὺ προσδιορίζει τὴν ὑγεία καὶ σὲ αὐτὸ ποὺ καθορίζει ἡ ἀλόγιστη ἀνθρώπινη ἀλαζονεία, σὲ αὐτὸ ποὺ ἀνακουφίζει τὸ ἀνθρώπινο σῶµα ἀπὸ τὸν πόνο καὶ σὲ αὐτὸ ποὺ ἀποπροσανατολίζει τὴν ψυχὴ τοῦ 1

2 ἀνθρώπου ἀπὸ τὸν προορισµό της, στὴν ἀγάπη γιὰ τὴν ζωὴ καὶ στὴν ἀσέβεια στὸ ἀνθρώπινο πρόσωπο φέρνει στὴν ἐπιφάνεια τὴν ἔννοια της Βιοηθικῆς µὲ καθαρὰ πνευµατικὸ χαρακτήρα. ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΒΙΟΗΘΙΚΗΣ Οἱ κραδασµοὶ τοῦ βιοηθικοῦ προβληµατισµοῦ δὲν ἦταν δυνατὸν νὰ ἀφήσουν ἀνέπαφη τὴν Εκκλησία τῆς Ἑλλάδος. Ο κόσµος µας, καὶ τὸ ποίµνιο µὲ τὴν στενὴ ἔννοια τοῦ ὅρου -οἱ πιστοί- καὶ ἡ εὐρύτερη κοινωνία µας, ἀλλὰ καὶ ἡ παγκόσµια κοινότητα ἐπίµονα ζητοῦσαν καὶ ζητοῦν τὸν Ορθόδοξο ἐκκλησιαστικὸ λόγο. Ἡ ἀνάγκη λοιπὸν ὑπεύθυνου, καλὰ ἐπεξεργασµένου καὶ φωτισµένου ἐκκλησιαστικοῦ λόγου ἐπέβαλε τὴν σύσταση συµβουλευτικῆς ἐπιτροπῆς, ποὺ κύριο ἔργο καὶ ἀποστολή της ἔχει τὴν εἰς βάθος ἐνηµέρωση τῶν ἁρµοδίων καὶ ὑπευθύνων, τὴν λεπτοµερῆ ἐπεξεργασία τῶν ἐπὶ µέρους θεµάτων ἀπὸ καθαρὰ Ὀρθοδόξου πλευρᾶς, τὴν παρακολούθηση τῆς σχετικῆς ἐπικαιρότητος καὶ τὴν κατὰ τὸ δυνατὸν ἔγκαιρη κατάθεση τῆς ἐκκλησιαστικῆς µαρτυρίας. Τὸν εκέµβριο τοῦ 1998, ἡ Ιερὰ Σύνοδος τῆς Εκκλησίας τῆς Ελλάδος, συνέστησε τὴν Επιτροπὴ Βιοηθικῆς της. Η Επιτροπή µας ἀπαρτίζεται ἀπὸ διαπρεπεῖς ἐπιστήµονες, κυρίως πανεπιστηµιακούς, ποὺ συνδυάζουν τὸ κῦρος τῆς θέσης τους καὶ τὴν ἐπιστηµονικὴ ἀρτιότητα µὲ τὸν σεβασµὸ πρὸς τὴν Εκκλησία καὶ τὴν κοινωνικὴ εὐαισθησία. Οἱ περισσότεροι ἐξ αὐτῶν ἔχουν ἤδη ἐξειδικευµένη γνώση στὰ θέµατα Βιοηθικῆς, καὶ ἔχουν κατ ἐπανάληψιν δώσει διαλέξεις ἢ συµµετάσχει σὲ συνέδρια, στρογγυλὲς τράπεζες καὶ συνεντεύξεις. Ἡ σύνθεσή τῆς Ἐπιτροπῆς εἶναι ἐννεαµελὴς καὶ συγκεκριµένα περιλαµβάνει τρεῖς καθηγητὲς τῆς θεολογίας, τρεῖς τῆς ἰατρικῆς, ἕναν τῆς βιολογίας καὶ γενετικῆς, ἕναν τῆς νοµικῆς, καὶ ἕναν ἐκπρόσωπο τῆς Ιερᾶς Συνόδου ποὺ προεδρεύει καὶ τὰ ἀντίστοιχα ἀναπληρωµατικὰ µέλη. Ἐπίσης ὑπάρχει καὶ µιὰ ὁµάδα νέων κατὰ τὴν ἡλικία ἐξωτερικῶν συνεργατῶν ποὺ συµβάλλουν στὸ ἔργο της ὅποτε τοὺς ζητηθεῖ. Η σύσταση αὐτῆς τῆς Ἐπιτροπῆς µπορεῖ νὰ ἀποτελεῖ καὶ δικαίωµα τῆς Εκκλησίας ἢ ἐσωτερική της ὑπόθεση ἀποτελεῖ ὅµως καὶ ὑποχρέωσή της καὶ πρὸς τὸ ποίµνιό της καὶ πρὸς τὴν κοινωνία µας, ἀλλὰ καὶ πρὸς τὴν ἱστορία καὶ τὸν κόσµο µας. Αἰσθανόµαστε βαρειὰ τὴν εὐθύνη ἡ Εκκλησία νὰ λειτουργήσει ὡς ἐµπνευστὴς καλῆς ἢ ὡς ἐπιβραδυντὴς κακῆς χρήσεως τῶν σύγχρονων βιοϊατρικῶν ἐπιτευγµάτων. Παράλληλα, ὀργανώθηκε καὶ τὸ πρῶτο στὴν Ελλάδα Κέντρο Βιοϊατρικῆς Ηθικῆς καὶ εοντολογίας, µὲ πλούσια βιβλιοθήκη, συνεδριακοὺς χώρους, πλῆρες ἀρχεῖο περιοδικῶν σχετικῶν µὲ θέµατα βιοηθικῆς, δηµο 2

3 σιευµάτων καὶ ἐπισήµων κειµένων, καλὰ ἐνηµερωµένη ἱστοσελίδα κ.λπ., τὸ ὁποῖο στεγάζει τὸ περιβάλλον ἐργασίας καὶ λειτουργίας τῆς Επιτροπῆς Βιοηθικῆς τῆς Ιερᾶς Συνόδου τῆς Εκκλησίας τῆς Ελλάδος καὶ ἀποτελεῖ τὴν ἀτµόσφαιρα µέσα στὴν ὁποία ἐκδιπλώνονται οἱ ἰδιαιτερότητες τῶν κόπων καὶ προσπαθειῶν τῶν συνεργατῶν µας. Η ἐργασία ποὺ γίνεται σ αὐτὸν τὸν χῶρο καὶ στὸ ὄνοµα τῆς Εκκλησίας τῆς Ελλάδος ἀγκαλιάζει κάθε βιοηθικὴ πρωτοβουλία στὴν πατρίδα µας, ἀλλὰ παράλληλα ἔχει καὶ οἰκουµενικὸ χαρακτήρα καὶ ἀφορᾶ ὁλόκληρο τὸν Ορθόδοξο κόσµο. Ἐκεῖ βρίσκεται ἡ καρδιὰ τοῦ σύγχρονου βιοηθικοῦ προβληµατισµοῦ ποὺ ἐκκλησιαστικὰ ξεπερνάει τὰ σύνορα τῆς Ελλάδος καὶ ἐθνικὰ ξεφεύγει ἀπὸ τὰ ὅρια τῆς Εκκλησίας. Ἔτσι ἡ Ἐπιτροπή µας ἔχει ἀναπτύξει συνεργασία µὲ κρατικὲς ἐπιτροπὲς ποὺ ἀσχολοῦνται µὲ θέµατα Βιοηθικῆς, ὅπως ἡ Ἐπιτροπὴ Βιοηθικῆς τοῦ Πρωθυπουργοῦ, τὸ Ἐθνικὸ Συµβούλιο Βιοϊατρικῆς Ἠθικῆς καὶ εοντολογίας, ἡ Ἐπιτροπὴ τοῦ Ὑπουργείου Ὑγείας γιὰ τὴν Τεχνητὴ Γονιµοποίηση, ὁ Ἐθνικὸς Ὀργανισµὸς Μεταµοσχεύσεων. Ἔπίσης ἔχει παίξει συµβουλευτικὸ ρόλο στὴν Βουλὴ τῶν Ἑλλήνων καὶ τῆς Κύπρου, ὅπως καὶ στὴν ιακοινοβουλευτικὴ Συνέλευση Ορθοδοξίας. Ὁ λόγος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος στὴν νοµοπαρασκευαστικὴ διαδικασία ρυθµίσεως θεµάτων ποὺ ἅπτονται τῆς βιοηθικῆς σφαίρας καὶ στὴν Ἑλλάδα καὶ στὰ Εὐρωπαϊκὰ νοµοθετικὰ ὄργανα εἶναι ἀξιοσηµείωτος. Ὅσον ἀφορᾶ τὴν σχέση τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος µὲ ἄλλες Ὀρθόδοξες Εκκλησίες καὶ διεθνεῖς Επιτροπὲς, ὑπάρχει ἐπαφὴ µὲ τὸ Οἰκουµενικὸ Πατριαρχεῖο, τὴν Ἀρχιεπισκοπὴ Αµερικῆς, τὸ Πατριαρχεῖο Μόσχας, τὸ Πατριαρχεῖο Ρουµανίας, τὸ Πατριαρχεῖο Σερβίας, καθὼς καὶ µὲ µεµονωµένες ὁµάδες εἰδικῶν στὶς Η.Π.Α., τὴν Ἀγγλία, τὴν Γαλλία, τὴν Κύπρο κ.λπ. Μέλη τῆς Ἐπιτροπῆς µας προσεκλήθησαν κατ ἐπανάληψιν ἀπὸ τὴν Ποντιφικὴ Ἀκαδηµία γιὰ τὴν Ζωή, προκειµένου νὰ καταθέσουν τὴν Ὀρθόδοξη µαρτυρία, τὸ δὲ Βατικανὸ ἔχει ἐπανειληµµένως ζητήσει τὴν συµµετοχή ἐκπροσώπου τῆς Ἐπιτροπῆς µας σὲ συνέδρια συναφῶν θεµάτων πρὸς ἀνταλλαγὴ ἀπόψεων ἐπὶ τοῦ κοινωνικοῦ ἐπιπέδου καὶ ὑπάρχει στενὴ συνεργασία µεταξὺ τῶν Ἐπιτροπῶν τῶν δύο Ἐκκλησιῶν πάνω σὲ διλήµµατα καὶ προβλη- µατισµοὺς ποὺ ἀνακύπτουν ἀπὸ συζητήσεις καὶ νοµοθετικὲς ἀποφάσεις τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Κοινοβουλίου στὰ θέµατα αὐτά. Τέλος, ἡ Ἐπιτροπή µας βρίσκεται σὲ συνεργασία καὶ µὲ τὴν Ἀγγλικανικὴ Ἐκκλησία, τὸ Συµβούλιο Εὐρωπαϊκῶν Εκκλησιῶν, συνεχῶς δὲ ἐνηµερώνεται γιὰ τὶς διαθρησκειακὲς τοποθετήσεις καὶ τὶς ἐπίσηµες ἀπόψεις ποικίλων θρησκειῶν καὶ ὀργανώσεων ἐπὶ τῶν θεµάτων τῆς ἁρµοδιότητός της. 3

4 ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Σκοπός τῆς Ἐπιτροπῆς εἶναι ἡ ἐπὶ ἀκαδηµαϊκῆς βάσεως, µεθοδολογίας καὶ συγκροτήσεως ἔρευνα τῆς ἀλήθειας στὰ ἐπὶ µέρους βιοϊατρικὰ προβλή- µατα, µὲ γνώµονα τὸ Ὀρθόδοξο ἦθος καὶ τὴ θεολογικὴ ἐκκλησιαστικὴ κατανόηση τοῦ ἀνθρώπου, τῆς κοινωνίας, τῶν ἀξιῶν κ.τ.λ. ποὺ ἀσφαλῶς στηρίζεται στὴν αἴσθηση τῆς ζωτικῆς πραγµατικότητος τοῦ Θεοῦ καὶ µυστικὰ ἤ φανερὰ ἐκφράζεται στὴν Ὀρθόδοξη πατερικὴ γραµµατολογία καὶ ἐκκλησιαστικὴ παράδοση. Στόχος της δὲν εἶναι τόσο ἡ ἐνηµέρωση τοῦ κοινοῦ ὅσο ἡ λεπτοµερὴς ἐπεξεργασία τῶν ἐπί µέρους βιοηθικῶν θεµάτων ποὺ τῆς ἀνατίθενται ἀπὸ τὴν Ἱερὰ Σύνοδο καὶ ἡ µετέπειτα γνωµοδότησή της σὲ αὐτὴν. Ἔτσι τὸ πνεῦµα µὲ τὸ ὁποῖο ἐργάζεται ἡ Ἐπιτροπὴ ἔχει καὶ θεολογικὴ καὶ ποιµαντικὴ κατεύθυνση. Η Ἐπιτροπὴ αὐτὴ ἔχει τὶς ἑξῆς ἁρµοδιότητες α) Ἐνηµερώνει καὶ κάνει προτάσεις στὴν Ιερὰ Σύνοδο γιὰ συγκεκριµένα θέµατα βιοηθικῆς προβληµατικῆς, ὥστε ἐπίσηµα καὶ κατοχυρωµένα ἡ Εκκλησία νὰ καλλιεργεῖ τοὺς πνευµατικούς Της καὶ νὰ κατευθύνει τοὺς πιστούς. β) Ἀποστέλλει ἐκπρόσωπο τῆς Εκκλησίας καθ ὑπόδειξιν τῆς Ιερᾶς Συνόδου, σὲ συνέδρια, ἐπιτροπές, κοινωνικὲς ἐκποµπές, κ.τ.λ. γ) Ἐπηρεάζει, ὅπου αὐτὸ εἶναι δυνατὸν καὶ στὸ µέτρο ποὺ κάτι τέτοιο εἶναι ἐφικτό, ἀποφάσεις σχετικὲς τῶν ἁρµοδίων κοινωνικῶν, πολιτικῶν καὶ νοµικῶν φορέων. δ) Ἀξιοποιεῖ τοὺς τοµεῖς τῆς Βιοηθικῆς, ὥστε νὰ περάσει τὴν διδασκαλία τῆς Ὀρθοδόξου Εκκλησίας περὶ ψυχῆς καὶ ἀνθρώπου καὶ νὰ µεταφέρει τὸ φρόνηµα καὶ τὸ λόγο Της µέσα ἀπὸ µιὰ νέα καὶ σύγχρονη διαλέκτο καὶ διαλεκτικὴ ἐπικοινωνίας. ε) Ὀργανώνει σὲ συνεργασία µὲ ἄλλους φορεῖς, ἀκαδηµαϊκούς, νοµικοὺς καὶ κοινωνικούς, συνέδρια, ἡµερίδες, σεµινάρια, στρογγυλὲς τράπεζες ἢ ἐνηµερωτικὲς ὁµιλίες. στ) Προβαίνει σὲ ἐκλαϊκευτικὲς ἢ θεολογικὲς ἐκδόσεις ἢ ἔγγραφα διαβήµατα πρὸς ἀναίρεση ἐσφαλµένων θέσεων καὶ γιὰ ἐνηµέρωση τοῦ εὐρύτερου κοινοῦ. ζ) Αναλαµβάνει ἐκπόνηση διατριβῶν ἢ συγγραφὴ ἀναλόγου περιεχοµένου µελετῶν φοιτητῶν καὶ νεαρῶν ἐπιστηµόνων. Μὲ τὸν τρόπο αὐτόν, ἡ Επιτροπὴ µπορεῖ νὰ αὐξάνει τὴν ἐπιρροή της, νὰ διευρύνει τὸ φάσµα τῶν συνεργατῶν της, νὰ ἐκτίθεται στὴν νέα γνώση καὶ στὴν νεανικὴ σκέψη καὶ νοοτροπία, νὰ διατηρεῖ τὴν ἐπικαιρότητά της, νὰ προβάλλει τὸ κῦρος της καὶ νὰ συντηρεῖ τὴν ἐπαφή της µὲ τὶς πανεπιστηµιακὲς σχολὲς καὶ τὴν ἀκαδη 4

5 µαϊκὴ προβληµατική. Γιὰ κάθε συγκεκριµένο θέµα στὴ διαδικασία τῆς ἐνηµέρωσης προηγοῦνται µελέτη, σεµινάρια, συναντήσεις µὲ ἐξειδικευµένους ἐπιστήµονες ὅλων τῶν συναφῶν κλάδων -ἰατρῶν, βιολόγων, γενετιστῶν, νοµικῶν, κοινωνιολόγων, ψυχολόγων καὶ θεολόγων-, ἐπαφὴ µὲ κείµενα καὶ πρόσωπα ποὺ ἐκφράζουν τὶς τοποθετήσεις καὶ τὰ συµπεράσµατα ἄλλων θρησκευτικῶν ἢ πολιτικῶν ἐπιτροπῶν, προσπάθεια διορθόδοξου διαλόγου καὶ ἐπικοινωνίας, ὥστε µὲ ὅσο τὸ δυνατὸν ἀρτιότερη καὶ πληρέστερη γνώση καὶ κατανόηση τῶν προβληµάτων καὶ διληµµάτων νὰ µπορέσουµε νὰ δώσουµε τὴν ἔκφραση καὶ διατύπωση τῆς Ορθόδοξης πλευρᾶς. Αφοῦ τὰ µέλη ἐπεξεργαστοῦν τὸ κάθε θέµα, ὑποβάλλουν πρόταση στὴν Ιερὰ Σύνοδο πρὸς ἔγκριση, ἡ ὁποία στὴ συνέχεια ὀργανώνει δύο ἡµερίδες. Η πρώτη ἡµερίδα ἀπευθύνεται σὲ ἐπιστήµονες µὲ τὴν ἐπιθυµία νὰ ἀκουσθοῦν οἱ κρίσεις καὶ ἀντιδράσεις τους. Παράλληλα, ὀργανώνουµε µία ἡµερίδα ἱερέων γιὰ νὰ δοῦµε τὸν ἀντίκτυπο ποὺ ἔχει στὴν συνείδηση τοῦ ἱερατικοῦ κόσµου ἡ συγκεκριµένη τοποθέτηση τῆς Επιτροπῆς Βιοηθικῆς, ὥστε νὰ µὴν ἐπιβληθεῖ ἀπ ἔξω ἕνα κείµενο ποὺ θὰ ὑποχρεώνει τὶς συνειδήσεις, ἀλλὰ ἡ Επιτροπὴ νὰ ἐπεξεργάζεται τὴ φωνὴ τῆς συνειδήσεως τῆς Ἐκκλησίας. Ὑπάρχει µελλοντικὸς προγραµµατισµὸς γιὰ όργάνωση διορθόδοξου συνέδριου καὶ διορθόδοξης ἐπεξεργασίας αὐτῶν τῶν θεµάτων, καθὼς ἐπίσης καὶ γιὰ διαθρησκευτικὸ συνέδριο. Εἶναι ἐνδιαφέρον ὅτι σ αὐτὴ τὴν πρόταση ἀνταποκρίθηκαν θετικὰ διάφορες Εκκλησίες. ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ Τὸ πρῶτο θέµα µὲ τὸ ὁποῖο ἀσχολήθηκε ἡ Ἐπιτροπὴ µας ἦταν αὐτὸ τῆς ἠθικῆς τῶν µεταµοσχεύσεων. Καρπὸς τῆς ὅλης ἐργασίας της ἦταν ἡ ὑποβολὴ στὴν Ιερὰ Σύνοδο ἀναλυτικοῦ ὑποµνήµατος ἀποτελούµενου ἀπὸ πενήντα πέντε (55) θέσεις καὶ συνοδευτικοῦ κειµένου µὲ τὸν τίτλο «Ηθικὴ τῶν Μεταµοσχεύσεων», ποὺ περιλαµβάνει ἐννέα πρωτότυπες ἐργασίες ποὺ καλύπτουν ὅλο τὸ φάσµα τῆς σχετικῆς προβληµατικῆς. Ἐπειδὴ τὸ θέµα τῶν µεταµοσχεύσεων εἶναι ἰδιαζόντως λεπτὸ καὶ εὐαισθητοποιεῖ τὸ σύνολο σχεδὸν τῶν κληρικῶν καὶ πιστῶν, ὀργανώθηκαν δύο ἡµερίδες, µία µὲ τοὺς κληρικοὺς τοῦ λεκανοπεδίου Αττικῆς καὶ µία γιὰ τὸ εὐρύτερο κοινό, τοὺς ἰατροὺς καὶ τοὺς νοσηλευτές. Σκοπὸς τῶν ἐν λόγῳ ἡµερίδων ἦταν ἀφ ἑνὸς µὲν ἡ ἐνηµέρωσή ἐπὶ τῆς παρούσης καταστάσεως, ἀφ ἑτέρου δὲ ἡ προβολὴ τῶν ἀπόψεων τῆς Επιτροπῆς στὸ ὑπόβαθρο τῆς ἐµπειρίας τῶν κληρικῶν καὶ ἰατρῶν µας ὥστε νὰ ἀκουσθοῦν ποικίλες ἀπόψεις, ἐνστάσεις, ἐπιφυλάξεις, ἀντιπροτάσεις καὶ νὰ γίνουν οἰ ἀπαιτούµενες 5

6 βελτιώσεις τοῦ ἀρχικοῦ κειµένου. Τὸ κείµενο αὐτὸ συζητήθηκε καὶ στὴν Ἱερὰ Σύνοδο τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καὶ ἔλαβε τὴν τελική του µορφή. Τὸ δεύτερο θέµα ποὺ ἀνέλαβε ἡ Επιτροπὴ νὰ µελετήσει ἦταν τὸ θέµα τῆς ἠθικῆς τῶν µεθόδων ὑποβοηθούµενης ἀναπαραγωγῆς. Ἡ ἐπεξεργασία περιέλαβε συναντήσεις µὲ προσκεκληµένους κλινικοὺς ἐµβρυολόγους καὶ εἰδικοὺς µαιευτῆρες-γυναικολόγους, µὲ νοµικοὺς καὶ µὲ καθηγητὲς τῆς Θεολογίας. Παραλλήλως, ὁ πρόεδρος καὶ µέλη τῆς Επιτροπῆς ἐπισκέφθηκαν ἐπὶ τόπου ἐργαστήρια καὶ κλινικὲς ὑποβοηθουµένης ἀναπαραγωγῆς γιὰ σχη- µατισµὸ ἀρτιότερης εἰκόνας καὶ ἔγινε λεπτοµερὴς ἐνηµέρωση ἐπὶ τῆς σύγχρονης βιβλιογραφίας, τῆς διεθνῶς ὑφιστάµενης νοµοθεσίας καὶ τῶν θέσεων τῶν διαφόρων θρησκειῶν. Ἐπιπλέον ὀργανώθηκε καὶ σχετικὸ σεµινάριο ποὺ περιλάµβανε ἑπτὰ τρίωρα µαθήµατα, µὲ διαλέξεις καὶ συζητήσεις, µὲ συµµετοχὴ εἴκοσι συνολικὰ διακεκριµένων ὁµιλητῶν, οἱ ὁποῖοι καὶ προσήγγισαν τὸ ἐν λόγῳ θέµα ἀπὸ τὶς διαφόρες ὀπτικές του, ἰατρική, νοσηλευτική, κοινωνική, νοµική, ἠθικὴ καὶ θεολογική. Τὸ παρακολούθησαν περίπου ἑκατὸ νέοι ἐπιστήµονες (γιατροί, νοσηλευτές, νοµικοί, θεολόγοι). Ἔτσι ὁλοκληρώθηκε καὶ ἡ µέλετη τοῦ θέµατος τῶν µεθόδων ὑποβοηθούµενης ἀναπαραγωγῆς µὲ τὴν ὑποβολὴ σχετικοῦ ὑποµνήµατος ἐξ ὀγδόντα δύο (82) ἄρθρων στὴν Ἱερὰ Σύνοδο καὶ κειµένου ποὺ περιλαµβάνει δεκατρεῖς πρωτότυπες ἐργασίες ἐπὶ τοῦ θέµατος. Τὸ τρίτο θέµα ποὺ ἔχει µελετηθεῖ ἀπὸ τὴν Ἐπιτροπὴ Βιοηθικῆς εἶναι αὐτὸ τῆς εὐθανασίας. Ἡ ἐπεξεργασία του περιελάµβανε ἐκτὸς τῶν συναντήσεων µὲ εἰδικοὺς ἐπιστήµονες, εἰδικὸ ἐπιστηµονικὸ µεταπτυχιακὸ σεµινάριο καθὼς καὶ διηµερίδα ἀνοικτὴ στὸ κοινό. Τὸ πρῶτο ἔλαβε χώρα στὸ Κέντρο Βιοηθικῆς καὶ τὸ δεύτερο στὴν Θεσσαλονίκη. Μετὰ τὸ πέρας τῶν ἐργασιῶν ὑποβλήθηκε κείµενο µὲ τὶς ἐπίσηµες πενήντα πέντε (55) θέσεις τῆς Ἐκκλησίας πάνω στὸ θέµα αὐτό, τὸ ὁποῖο καὶ ἀκολούθησε τὴν προαναφερθεῖσα διαδικασία ἐγκρίσεως. Τὰ τρία αὐτὰ ἐπίσηµα κείµενα ἔχουν µεταφρασθεῖ καὶ στὴν Ἀγγλική, τὴν Γαλλικὴ καὶ Ρωσικὴ γλῶσσα καὶ ἔχουν παρουσιασθεῖ στὸ διαδίκτυο, ἐντὸς δὲ τῶν ἡµερῶν προβαίνουµε καὶ στὴν ἔκδοσή τους σὲ αὐτοτελῆ τευχίδια. Ἐλπίδα µας εἶναι ὅτι µὲ τὸν τρόπο αὐτόν, διευρύνουµε τὸν διορθόδοξο διάλογο ἐπὶ τῶν θεµάτων τῆς βιοηθικῆς καί, ἀφ ἑνὸς µὲν διευκολύνουµε τοὺς ἱερεῖς, γιατροὺς καὶ πιστούς µας νὰ διαφωτισθοῦν σχετικά, ἀφ ἑτέρου δὲ καταθέτουµε τὴν µαρτυρία µας ὡς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας στὴν διεθνῆ προβληµατική. Τὰ περισσότερα ἐκ τῶν µελῶν τῆς Ἐπιτροπῆς µας ἤδη συµµετέχουν σὲ 6

7 συνέδρια, ἐπιστηµονικὰ συµπόσια, δίνουν συνεντεύξεις, γράφουν ἄρθρα καὶ βιβλία καὶ µὲ τὸν τρόπο αὐτὸν συντελοῦν στὴ διάδοση καὶ κυκλοφορία τοῦ Ὀρθόδοξου Βιοηθικοῦ λόγου. Εἶναι ἐνδιαφέρον ὅτι µὲ τὴν βοήθεια τῆς Ἐπιτροπῆς µας καὶ µὲ τὴν διάθεση τῶν µέσων καὶ τῆς βιβλιοθήκης τοῦ Κέντρου Βιοϊατρικῆς Ἠθικῆς καὶ εοντολογίας ἔχουν λάβει διδακτορικὸ δίπλωµα στὴν Βιοηθικὴ πέντε νέοι θεολόγοι ἐπιστήµονες, τῶν ὁποίων οἱ διατριβὲς ἔχουν ἤδη δηµοσιευθεῖ, µάλιστα δὲ ὁρισµένες ἤδη µεταφράζονται σὲ Εὐρωπαϊκὲς γλῶσσες. Στὴν παροῦσα φάση, ἡ Ἐπιτροπὴ λειτουργεῖ µὲ ὁµάδες ἐργασίας καὶ ὑποεπιτροπὲς καὶ ἐπεξεργάζεται θέµατα τῆς γενετικῆς µηχανικῆς, τῶν σχέσεων ἰατροῦ καὶ ἀσθενοῦς, µὲ τὴν προοπτικὴ σιγὰ σιγὰ νὰ ἐπεκταθοῦµε καὶ σὲ ἄλλα, ὅπως νευροηθικῆς, κ.λπ. Παράλληλα µὲ τὴν µελέτη συγκεκριµένων θεµάτων, ἡ Ἐπιτροπὴ βρίσκεται σὲ συστηµατικὴ παρακολούθηση τῶν έξελίξεων στὸν τοµέα τῆς Βιοηθικῆς. Ἔτσι τὰ θέµατα τῆς κλωνοποίησης, ἡ τάση γιὰ γενικευµένη χρήση τοῦ ἐλέγχου πατρότητος, ἡ ψήφιση νέων νόµων στὴν Ἑλλάδα γιὰ τὴν ἰατρικὴ ὑποβοήθηση στὴν ἀνθρώπινη ἀναπαραγωγή, οἱ χορηγηθεῖσες ἄδειες γιὰ τὴν παραγωγὴ καὶ ἐµπορικὴ διάθεση τῶν µεταλλαγµένων τροφίµων, ἡ τυραννία τῆς γνώσης ποὺ δηµιουργεῖ ἡ ἔκρηξη τῶν µεθόδων πιθανολογικῆς πρόβλεψης ποικίλων ἀσθενειῶν, οἱ συζητήσεις γιὰ τὴν ἔρευνα ἐπὶ τῶν βλαστοκυττάρων καὶ τὴν νοµιµοποίηση τῆς εὐθανασίας καὶ σὲ ἄλλες Εὐρωπαϊκὲς χῶρες, οἱ βιοτράπεζες, τὰ συχνά ἀναφυόµενα περιστατικὰ ἐµπορευ- µατοποιήσεως τῶν ὀργάνων στὶς τριτοκοσµικὲς συνήθως χῶρες, ἡ ραγδαία ἐξέλιξη τῶν νευροεπιστηµῶν κ. ἄ. ἀπαιτοῦν διαρκῆ ἐνηµέρωση, µεθοδικὴ ἀρχειοθέτηση τῶν σχετικῶν πληροφοριῶν καί, ὅταν αὐτὸ εἶναι ἐφικτό, καλῶς ἐπεξεργασµένη παρεµβάση. ΕΠΙΛΟΓΙΚΑ Ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος, τὰ τελευταῖα ὀκτὼ χρόνια, διεξάγει ἕνα τεράστιο ἔργο στὸν τοµέα τῆς Βιοηθικῆς. Πιστεύουµε ὅτι τὰ θέµατα αὐτά, ἐκτὸς τῆς ποιµαντικῆς ἀναγκαιότητος ποὺ ἐπιβάλλει τὴν µελέτη καὶ ἐπεξεργασία τους, µποροῦν νὰ ἀποτελέσουν καὶ µία µοναδικὴ εὐκαιρία ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία νὰ ἐκφράσει µὲ σύγχρονο λόγο τὴν θεολογία της γιὰ τὸν ἄνθρωπο ὡς πρόσωπο, ὡς εἰκόνα τοῦ Θεοῦ, ὡς «ζῶον θεούµενον». 7

Ορθόδοξη Ποιμαντικὴ Ψυχολογία

Ορθόδοξη Ποιμαντικὴ Ψυχολογία Ορθόδοξη Ποιμαντικὴ Ψυχολογία Συνοπτικὸ διάγραμμα τοῦ προβλήματος * Σύντομη Ιστορικὴ Ἀναδρομὴ α κ. Ιωάννου Κορναράκη Ομοτίμου Καθηγητοῦ Πανεπιστημίου τῶν Ἀθηνῶν «Στὶς Θεολογικὲς Σχολὲς τῆς Ελλάδας, ἐδῶ

Διαβάστε περισσότερα

Matrix. Συμμετοχὴ σὲ ἐπιστημονικὲς ἐκδηλώσεις 3. Ἐνημέρωση γιὰ τὶς δραστηριότητες τοῦ EGATIN E.G.A.T.I.N. Study Days 4

Matrix. Συμμετοχὴ σὲ ἐπιστημονικὲς ἐκδηλώσεις 3. Ἐνημέρωση γιὰ τὶς δραστηριότητες τοῦ EGATIN E.G.A.T.I.N. Study Days 4 Matrix Τ Ε Υ Χ Ο Σ 1 1 Α Π Ρ Ι Λ Ι Ο Σ 2 0 1 1 Ἑξαμηνιαῖο Ἐνημερωτικό Ἔντυπο Διανέμεται δωρεὰν στὰ μέλη καὶ τοὺς σπουδαστὲς τοῦ Α.Ψ.Κ. καὶ τοῦ Ι.Ο.Α.Α. Ἀγαπητοί συνάδελφοι, Χρόνια Πολλά καί Χριστός Ἀνέστη.

Διαβάστε περισσότερα

Η Αἵρεσις τοῦ Παπισμοῦ καὶ ἡ σύγχρονη οἰκουμενιστικὴ προσέγγισι Ορθοδόξων καὶ Παπικῶν * Μέρος Γ (τελευταῖον).

Η Αἵρεσις τοῦ Παπισμοῦ καὶ ἡ σύγχρονη οἰκουμενιστικὴ προσέγγισι Ορθοδόξων καὶ Παπικῶν * Μέρος Γ (τελευταῖον). Αντι-πατερικὴ ἡ συμμετοχὴ τοῦ πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου στὴν Θρονικὴ Εορτὴ τῆς Παπικῆς Ρώμης Η Αἵρεσις τοῦ Παπισμοῦ καὶ ἡ σύγχρονη οἰκουμενιστικὴ προσέγγισι Ορθοδόξων καὶ Παπικῶν * Ιερομονάχου Κλήμεντος

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενο. Επετηρίς του Κέντρου Ερεύνης Ελληνικής Λαογραφίας, τόμ. 33 (2009-2010)

Κείμενο. Επετηρίς του Κέντρου Ερεύνης Ελληνικής Λαογραφίας, τόμ. 33 (2009-2010) Μαρία Μηλίγκου Μαρκαντώνη, Γεώργιος Κ. Σπυριδάκης (1963 1972). Τὸ Ἀρχεῖο Χειρογράφων Συλλογῶν Πρωτογενοῦς Ὕλης καὶ τὸ Σπουδαστήριο Λαογραφίας (κατάθεση ψυχῇς), (Georgios K. Spyridakis (1963 1972). The

Διαβάστε περισσότερα

Τὸ «Συνοδικὸν τῆς Ορθοδοξίας» *

Τὸ «Συνοδικὸν τῆς Ορθοδοξίας» * Μεγάλη Τεσσαρακοστὴ Ενα πνευματικὸ ταξίδι πρὸς τὸ Τέλος τοῦ παλαιοῦ καὶ τὴν Ἀρχὴ τοῦ νέου Τὸ «Συνοδικὸν τῆς Ορθοδοξίας» * Τὸ «Συνοδικὸν τῆς Ορθοδοξίας» εἶναι ἕνα ὑπέροχο πολὺ συνοπτικὸ κείμενο, ποὺ εἶναι

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ 21 ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΑΝΔΡΩΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ ΦΥΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΟΣ Μ ΤΟΜΟΣ ΙΕ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2007

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΕ ὥρα τηλεθέασης φέρνει στὰ μάτια μας εἰκόνες βίας, φόνων,

ΚΑΘΕ ὥρα τηλεθέασης φέρνει στὰ μάτια μας εἰκόνες βίας, φόνων, Sbatti il mostro in prima pagina 1 Η λαγνεία τοῦ «κακοῦ» στὰ ΜΜΕ* Νίκος Βαραλῆς ΚΑΘΕ ὥρα τηλεθέασης φέρνει στὰ μάτια μας εἰκόνες βίας, φόνων, καταστροφῶν καὶ διαστροφῶν σὲ ἀπεριόριστες ποσότητες. Ο δημοσιογραφικὸς

Διαβάστε περισσότερα

Επὶ τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τοῦ Ἁγίου Ιωάννου, τοῦ ἐν τῷ ὄρει Ζάντεν, καὶ τῶν δώδεκα μαθητῶν αὐτοῦ, Φωτιστῶν τῆς Ιβηρίας-Γεωργίας (7η Μαΐου, Ϛʹ αἰ.

Επὶ τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τοῦ Ἁγίου Ιωάννου, τοῦ ἐν τῷ ὄρει Ζάντεν, καὶ τῶν δώδεκα μαθητῶν αὐτοῦ, Φωτιστῶν τῆς Ιβηρίας-Γεωργίας (7η Μαΐου, Ϛʹ αἰ. Επὶ τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τοῦ Ἁγίου Ιωάννου, τοῦ ἐν τῷ ὄρει Ζάντεν, καὶ τῶν δώδεκα μαθητῶν αὐτοῦ, Φωτιστῶν τῆς Ιβηρίας-Γεωργίας (7η Μαΐου, Ϛʹ αἰ. ) Η Βυζαντινὴ παρουσία στὴ Γεωργία* Η Γεωργία κατὰ τὴ μεσαιωνικὴ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ 183 ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΑΝΔΡΩΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ ΦΥΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΟΣ ΜΔ ΤΟΜΟΣ ΙΣΤ ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 ΤΕΥΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΣΙΩΠΗΡΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ καὶ τὰ ἰδιωτικὰ γραπτὰ

ΗΣΙΩΠΗΡΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ καὶ τὰ ἰδιωτικὰ γραπτὰ ΙΧΝΗΛΑΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΕΛΙΔΕΣ ΤΗΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΟΡΑΗ Ι Κοινοὶ τόποι στὴν κοραϊκὴ ἀλληλογραφία τῶν ἀρχῶν τοῦ 19ου αἰώνα καὶ στὸν Διάλογο δύο Γραικῶν... 1805 ΗΣΙΩΠΗΡΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ καὶ τὰ ἰδιωτικὰ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ

ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ ΜΕΡΟΣ Γ 3. Θ Ε Μ Α Τ Α στ) ΣΚΕΨΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ Γενικὴ Εἰσήγησις εἰς Ἐπιστημονικὴν Ἡμερίδα Δικηγορικοῦ Συλλόγου Ροδόπης ( Κομοτηνὴ 22.3.2006 ) ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

10. «Τί γίνεται μὲ τὸ Παγκόσμιο Συμβούλιο τῶν Εκκλησιῶν;»*

10. «Τί γίνεται μὲ τὸ Παγκόσμιο Συμβούλιο τῶν Εκκλησιῶν;»* Καθηγητὴς Ἀνδρῢας Θεοδώρου ( ) Ο ἀντι-οικουμενιστής, ὁ ἀντι-παπικὸς (1922-2004) 10. «Τί γίνεται μὲ τὸ Παγκόσμιο Συμβούλιο τῶν Εκκλησιῶν;»* Τοῦ Καθηγητοῦ Πανεπιστημίου Ἀνδρέου Θεοδώρου ( ) οἰκουμενιστικ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΤΩΡΑ ΚΙΝΗΜΑ ΑΚΟΜΜΑΤΙΣΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΤΩΡΑ ΚΙΝΗΜΑ ΑΚΟΜΜΑΤΙΣΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΤΩΡΑ ΚΙΝΗΜΑ ΑΚΟΜΜΑΤΙΣΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΥΠ ΟΨΙΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ: Τὸ πρῶτο βῆμα γιὰ νὰ ἐξοντώσεις ἕνα ἔθνος, εἶναι νὰ διαγράψεις τὴ μνήμη του. Νὰ καταστρέψεις τὰ βιβλία του, τὴν κουλτούρα του, τὴν ἱστορία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΣ ΝΕΟΣ ΛΟΓΟΣ ΚΑΘΑΙΡΕΣΗΣ ΘΕΣΜΟΘΕΤΕΙΤΑΙ ΤΟ 1593

ΕΝΑΣ ΝΕΟΣ ΛΟΓΟΣ ΚΑΘΑΙΡΕΣΗΣ ΘΕΣΜΟΘΕΤΕΙΤΑΙ ΤΟ 1593 ΕΝΑΣ ΝΕΟΣ ΛΟΓΟΣ ΚΑΘΑΙΡΕΣΗΣ ΘΕΣΜΟΘΕΤΕΙΤΑΙ ΤΟ 1593 Δ ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΓΝΩΣΤΟ ΠΟΙΑ ΑΚΡΙΒΩΣ χρονικὴ στιγμή, μέσα πάντως στὸ τελευταῖο τέταρτο τοῦ 16ου αἰώνα, ὁ πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Ἱερεμίας Β 1 καλεῖ τοὺς

Διαβάστε περισσότερα

Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον καὶ Οἰκουμενισμὸς*

Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον καὶ Οἰκουμενισμὸς* Ορθόδοξος Ενημέρωσις «Εντολὴ γὰρ Κυρίου μὴ σιωπᾷν ἐν καιρῷ κινδυνευούσης Πίστεως. Λάλει γάρ, φησί, καὶ μὴ σιώπα... Διὰ τοῦτο κἀγὼ ὁ τάλας, δεδοικὼς τὸ Κριτήριον, λαλῶ». ( Οσ. Θεοδώρου Στουδίτου, PG 99,

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ΠΑΠΙΣΜΟΣ ΧΘΕΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ»

«Ο ΠΑΠΙΣΜΟΣ ΧΘΕΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ» «Ο ΠΑΠΙΣΜΟΣ ΧΘΕΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ» ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΡΑΚΛΗΤΟΥ ΩΡΩΠΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Πρόλογος Οι σύγχρονες προσπάθειες γιά τήν ἐπαναπροσέγγιση τοῦ χριστιανικοῦ κόσμου εἶναι φυσικό νά ἔχουν εὐρύτατη ἀποδοχή, ἐπειδή, ἀφενός,

Διαβάστε περισσότερα

«Οἱ σχέσεις κλήρου καί λαϊκῶν ἀπό τήν σκοπιά τῆς Ὀρθόδοξης ἐκκλησιολογίας καί πρακτικῆς»

«Οἱ σχέσεις κλήρου καί λαϊκῶν ἀπό τήν σκοπιά τῆς Ὀρθόδοξης ἐκκλησιολογίας καί πρακτικῆς» Τετάρτη 28 Φεβρ 2007 Ἱ. Ναός Ἁγ. Αἰκατερίνης, Barnet, 2ο Σεμινάριο τοῦ κύκλου «Κλῆρος καί λαϊκό στοιχεῖο στήν ὑπηρεσία τῆς Κοινότητος» «Οἱ σχέσεις κλήρου καί λαϊκῶν ἀπό τήν σκοπιά τῆς Ὀρθόδοξης ἐκκλησιολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοπρεσβύτερος π. Βασίλειος Κοντογιάννης Ἐφημέριος ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ Γ.Ν.Α. Ὑπεύθ. Ὑπηρεσίας Ἐθελοντικῆς Διακονίας Ἀσθενῶν Νοσηλευτικῶν Ἱδρυμάτων

Πρωτοπρεσβύτερος π. Βασίλειος Κοντογιάννης Ἐφημέριος ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ Γ.Ν.Α. Ὑπεύθ. Ὑπηρεσίας Ἐθελοντικῆς Διακονίας Ἀσθενῶν Νοσηλευτικῶν Ἱδρυμάτων ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ 2 3 Ἐπιμέλεια ἒκδοσης: Πρωτοπρεσβύτερος π. Βασίλειος Κοντογιάννης Ἐφημέριος ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η ἀνάδειξις τοῦ συγκρητιστικοῦ ἄξονος Βατικανοῦ-Ἀθηνῶν-Φαναρίου

Η ἀνάδειξις τοῦ συγκρητιστικοῦ ἄξονος Βατικανοῦ-Ἀθηνῶν-Φαναρίου Ορθόδοξος Ενημέρωσις «Εντολὴ γὰρ Κυρίου μὴ σιωπᾷν ἐν καιρῷ κινδυνευούσης Πίστεως. Λάλει γάρ, φησί, καὶ μὴ σιώπα... Διὰ τοῦτο κἀγὼ ὁ τάλας, δεδοικὼς τὸ Κριτήριον, λαλῶ». ( Οσ. Θεοδώρου Στουδίτου, PG 99,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑ. 1. Γιά νά μπορέσουμε νά κατανοήσουμε τό περιεχόμενο

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑ. 1. Γιά νά μπορέσουμε νά κατανοήσουμε τό περιεχόμενο ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑ ὑπό Μητρ. Μεσσηνίας Χρυσοστόμου Σαββάτου, Καθηγητοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν. 1. Γιά νά μπορέσουμε νά κατανοήσουμε τό περιεχόμενο τοῦ ὅρου ʺθρησκευτικός τουρισμόςʺ καί νά

Διαβάστε περισσότερα

Η Οσιωτάτη Καθηγουμένη τῆς Ιερᾶς Μονῆς τοῦ Λεουσένι Ταϊσία Σαλόπιβα

Η Οσιωτάτη Καθηγουμένη τῆς Ιερᾶς Μονῆς τοῦ Λεουσένι Ταϊσία Σαλόπιβα Επὶ τῇ Συνάξει Πάντων τῶν ἐν Ἀσκήσει Λαμψάντων Οσίων (Σάββατον τῆς Τυρινῆς) Η Οσιωτάτη Καθηγουμένη τῆς Ιερᾶς Μονῆς τοῦ Λεουσένι Ταϊσία Σαλόπιβα (1840-1915) Αʹ. Σύντομος Βίος Η ΗΓΟΥΜΕΝΗ Ταϊσία, κατὰ κόσμον

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ

Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΙΑΛΟΓΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΑΘΗΝΑ 2009 Cum libellis

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΙΣ. Η Ιερὰ Εἰκὼν τῆς Ἀναστάσεως

ΕΙΣΗΓΗΣΙΣ. Η Ιερὰ Εἰκὼν τῆς Ἀναστάσεως Γραμματεία Ιερᾶς Συνόδου τῶν Ενισταμένων ΕΙΣΗΓΗΣΙΣ Η Ιερὰ Εἰκὼν τῆς Ἀναστάσεως Βασικαὶ Θέσεις πρὸς ὑπέρβασιν μιᾶς ἀκάρπου ἔριδος Αʹ. Η Εἰκονογραφικὴ Γλῶσσα ὡς Εἰκαστικὴ Θεολογία. Βʹ. Ιστορικὴ Εξέλιξις.

Διαβάστε περισσότερα

Ο Οσιος Ιωσὴφ ὁ Νέος ὁ ἐν Καππαδοκίᾳ*

Ο Οσιος Ιωσὴφ ὁ Νέος ὁ ἐν Καππαδοκίᾳ* Επὶ τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τῆς Υποδοχῆς τῶν τιμίων αὐτοῦ Λειψάνων στὴν Ιερὰ Μονὴ τῶν Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ιουστίνης Φυλῆς Ἀττικῆς (Κυριακὴ μετὰ τὰ Φῶτα) Ο Οσιος Ιωσὴφ ὁ Νέος ὁ ἐν Καππαδοκίᾳ* Βίος και Θαύματα α.γόνος

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. ἐν Ἐσόπτρῳ

Περιεχόμενα. ἐν Ἐσόπτρῳ 1 ἐν Ἐσόπτρῳ Περιεχόμενα Προοίμιο 3 Συναξάρι: Συνοπτική βιογραφία τῶν Ἁγίων Πατέρων τοῦ Κουδουμᾶ 4 Ἀποσπάσματα Ὁμιλίας κατά τή τελετή κατατάξεως τῶν Ὁσίων Πατέρων Παρθενίου καί Εὐμενίου Τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου

Διαβάστε περισσότερα

Επὶ τῇ ἱερᾷ μνήμῃ Οσίου Νικοδήμου Ἁγιορείτου (14η Ιουλίου) Τὸ κομποσκοίνι. Ιερὸ ἀντικείμενο ἢ μέσο ἐπίκλησης τοῦ Θεοῦ; *

Επὶ τῇ ἱερᾷ μνήμῃ Οσίου Νικοδήμου Ἁγιορείτου (14η Ιουλίου) Τὸ κομποσκοίνι. Ιερὸ ἀντικείμενο ἢ μέσο ἐπίκλησης τοῦ Θεοῦ; * Επὶ τῇ ἱερᾷ μνήμῃ Οσίου Νικοδήμου Ἁγιορείτου (14η Ιουλίου) Τὸ κομποσκοίνι Ιερὸ ἀντικείμενο ἢ μέσο ἐπίκλησης τοῦ Θεοῦ; * «Ποτὲ δὲν ἠσθάνθη τόσην εὐχαρίστησιν ἐκ τῆς προσευχῆς, ὅσην ἐκείνην τὴν νύκτα μαζύ

Διαβάστε περισσότερα

Ο θιασώτης τῶν ἀντιλήψεων τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ. Ο Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης Κάλλιστος Αʹ* Ιερὰ Μνήμη: 20ὴ Ιουνίου

Ο θιασώτης τῶν ἀντιλήψεων τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ. Ο Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης Κάλλιστος Αʹ* Ιερὰ Μνήμη: 20ὴ Ιουνίου Ο θιασώτης τῶν ἀντιλήψεων τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ Ο Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης Κάλλιστος Αʹ* Ιερὰ Μνήμη: 20ὴ Ιουνίου Ἀπολυτίκιον τοῦ Ἁγίου Καλλίστου Ηχος αʹ. Τῆς ἐρήμου πολίτης. 1 Βασιλίδος ἐδείχθης

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣ ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΝ ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ ΜΟΥ. Σεβασμιώτατε Μητροπολῖτα Βοστώνης, κ. Μεθόδιε, Σεβαστοὶ Πατέρες, Ἀγαπητοὶ ἐν Χριστῷ ἀδελφοί,

ΛΟΓΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣ ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΝ ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ ΜΟΥ. Σεβασμιώτατε Μητροπολῖτα Βοστώνης, κ. Μεθόδιε, Σεβαστοὶ Πατέρες, Ἀγαπητοὶ ἐν Χριστῷ ἀδελφοί, 1 ΛΟΓΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣ ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΝ ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ ΜΟΥ Σεβασμιώτατε Μητροπολῖτα Βοστώνης, κ. Μεθόδιε, Σεβαστοὶ Πατέρες, Ἀγαπητοὶ ἐν Χριστῷ ἀδελφοί, Ἔχοντας βαθειὰ μέσα μου τὴν ἐπίγνωση τοῦ ὕψους, τῆς τιμῆς, τοῦ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ Κατά την περίοδο του νεοελληνικού διαφωτισμού αναπτύχθηκε γόνιμος προβληματισμός όσον αφορά την ανάγκη να μορφωθεί ο ελληνικός λαός και να

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΣΕΠ ΠΕ 60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΣΕΠ ΠΕ 60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΣΕΠ ΠΕ 60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ Γενικό Πλάνο Εισαγωγή Ολοήμερο Νηπιαγωγείο Διαπολιτισμική Εκπαίδευση Πρώιμη Παρέμβαση Αντισταθμιστικός Ρόλος του νηπιαγωγείου Τι είναι αντισταθμιστική εκπαίδευση Ίσες

Διαβάστε περισσότερα