Πίνακας Περιεχομένων. 3) ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ Αστική ευθύνη προς τρίτους Προαιρετικές καλύψεις... 11

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πίνακας Περιεχομένων. 3) ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ... 11 3.1 Αστική ευθύνη προς τρίτους... 11 3.2 Προαιρετικές καλύψεις... 11"

Transcript

1 Πίνακας Περιεχομένων 1) ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η κατάρτιση του ασφαλιστηρίου συμβολαίου Ζητήματα ασφάλισης Τιμολόγηση και αναπροσαρμογή ασφαλίστρων Τοπικά όρια ισχύος ασφαλιστηρίου συμβολαίου Ασφαλιστικό ποσό Η ηλικία και η εμπειρία οδήγησης του ασφαλισμένου ) ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ Γενικές εξαιρέσεις για την κάλυψη αστικής ευθύνης Απαγορεύσεις για την κάλυψη αστικής ευθύνης Γενικές εξαιρέσεις για τις προαιρετικές καλύψεις ) ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ Αστική ευθύνη προς τρίτους Προαιρετικές καλύψεις ) ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ Ή ΖΗΜΙΑΣ Υπολογισμός αποζημίωσης σε περίπτωσης ζημιάς του ασφαλισμένου αυτοκινήτου Ανάκληση δήλωσης ζημιάς ) ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Δικαίωμα εναντίωσης του ασφαλισμένου Διάρκεια, Τροποποίηση και Ακύρωση ασφαλιστηρίου Μεταβίβαση κυριότητας αυτοκινήτου Αρμοδιότητα δικαστηρίων Ειδικοί όροι Παράρτημα Ι: Συνοπτική μνεία περιεχομένου Απόφασης 3/5/ της Τράπεζας της Ελλάδος (ΦΕΚ/Β /706/ ) Παράρτημα ΙΙ: Υπεύθυνη Δήλωση Ατυχήματος HD Insurance Ltd Παράρτημα IΙΙ: Αίτηση Αποζημίωσης HD Insurance Ltd Παράρτημα ΙV: Δήλωση Εναντίωσης HD Insurance Ltd Παράρτημα V: Ειδικοί Όροι Inter Partner Assistance ΓΕΝΙΚΑ Αντικείμενο παραρτήματος Προϋποθέσεις ισχύος Ορισμοί Ισχύς των καλύψεων Γεωγραφικά όρια ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΗ Περιγραφή των προσφερόμενων καλύψεων

2 2.2 Ταξιδιωτικές παροχές στα άτομα ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ Αναγγελία βλάβης / ατυχήματος για παροχή οδικής βοήθειας Αναγγελία για παροχή ταξιδιωτικής βοήθειας Ζημιές κατά την εξυπηρέτηση του οχήματος Περιορισμός των επιζήμιων επιδράσεων Εξοφλήσεις / χρηματικά όρια ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΗ Ευθύνη του αντασφαλιστή Υποκατάσταση Παραγραφή Παράρτημα VI: Ειδικοί Όροι Φροντίδας Ατυχήματος Inter Partner Assistance ΓΕΝΙΚΑ Αντικείμενο του παραρτήματος Προϋποθέσεις Ορισμοί Ισχύς των προσφερόμενων υπηρεσιών Γεωγραφικά όρια ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΗ ωρο τηλεφωνικό κέντρο αναγγελίας ζημιάς Μετάβαση συνεργάτη στον τόπο ατυχήματος Περιγραφή συνθηκών ατυχήματος / λήψη φωτογραφιών Πρακτικές συμβουλές προς τον ασφαλιζόμενο Μεταβίβαση επειγόντων μηνυμάτων Άνοιγμα φάκελου και συλλογή στοιχείων Δυνατότητα πρόσβασης στο αρχείο φακέλων σε 2 ωρη βάση Μεταβίβαση φάκελου και πρωτότυπων στον ασφαλιστή ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ Αναγγελία ατυχήματος για παροχή υπηρεσιών ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ANTΑΣΦΑΛΙΣΤΗ Ευθύνη του αντασφαλιστή Υποκατάσταση Παραγραφή Παράρτημα VIΙ: Ειδικοί Όροι Οδικής Βοήθειας Inter Partner Assistance ΓΕΝΙΚΑ Αντικείμενο του παραρτήματος Προϋποθέσεις ισχύος Ορισμοί Ισχύς των καλύψεων Γεωγραφικά όρια ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΗ Περιγραφή των προσφερόμενων καλύψεων ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ Αναγγελία ζημιάς για παροχή οδικής βοήθειας Ζημιές κατά την εξυπηρέτηση του οχήματος Περιορισμός των επιζήμιων επιδράσεων Εξοφλήσεις / χρηματικά όρια ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ANTΑΣΦΑΛΙΣΤΗ Ευθύνη του αντασφαλιστή Υποκατάσταση Παραγραφή Παράρτημα VIΙΙ: Ειδικοί Όροι Προγράμματος «Όχημα Αντικατάστασης» Inter Partner Assistance ΓΕΝΙΚΑ Αντικείμενο παραρτήματος Προϋποθέσεις ισχύος Ορισμοί Ισχύς των καλύψεων Γεωγραφικά όρια ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΗ Όχημα αντικατάστασης συνέπεια πυρκαγιάς Όχημα αντικατάστασης συνέπεια κλοπής ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ Αναγγελία ζημιάς για παροχή οχήματος αντικατάστασης Περιορισμός επιζήμιων επιδράσεων ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΗ Ευθύνη του αντασφαλιστή Υποκατάσταση Παράρτημα IΧ: Γενικοί και Ειδικοί Όροι Ασφάλισης Νομικής Προστασίας Arag Δικαιούχοι Αντικείμενο ασφάλισης Ασφαλιζόμενα πρόσωπα Ασφαλιστική προστασία παρέχεται: Έκταση ασφαλιστικών παροχών Όριο κάλυψης Τοπική έκταση ασφαλιστικής κάλυψης Έναρξη και διάρκεια της ασφάλισης Ασφαλιστικά βάρη μετά την επέλευση ασφαλιστικής περίπτωσης

3 10. Εκλογή δικηγόρου - Ανάθεση εντολής Λοιπές υποχρεώσεις και δικαιώματα του ασφαλιστή Η ασφαλιστική προστασία αποκλείεται: Αντικατάσταση Οχήματος Νομική θέση τρίτων Καταγγελία Απόδοση δαπανών Παραγραφή Αρμοδιότητα δικαστηρίων ) ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Η κατάρτιση του ασφαλιστηρίου συμβολαίου Η ασφαλιστική εταιρία με την επωνυμία HD Insurance Ltd και το διακριτικό τίτλο Hellas Direct (η «εταιρία») έχει συσταθεί με βάση τον Κυπριακό Νόμο περί Ασφαλιστικών Εταιριών, έχει την καταστατική της έδρα στην Κύπρο και δραστηριοποιείται στην Ελλάδα κάτω από το καθεστώς ελεύθερης παροχής υπηρεσιών. Οι σχέσεις μεταξύ της HD Insurance Ltd και των ασφαλισμένων της στην Ελλάδα διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο και καθορίζονται από την πρόταση ασφάλισης, το ασφαλιστήριο συμβόλαιο και τις πρόσθετες πράξεις που εκδίδονται μετά από συμφωνία μεταξύ της εταιρίας και του ασφαλισμένου. Τα κύρια νομοθετήματα, με βάση τα οποία καταρτίζεται η ασφαλιστική σύμβαση είναι: (α) ο νόμος 489/1976, όπως αυτός κωδικοποιήθηκε με το Προεδρικό Διάταγμα 237/1986, τροποποιήθηκε και ισχύει, (β) ο νόμος 2496/1997, όπως ισχύει, (γ) το νομοθετικό διάταγμα 400/1970, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και (δ) η απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος υπ αριθμό 3/5/ Το ασφαλιστήριο συμβόλαιο καταρτίζεται με βάση την πρόταση ασφάλισης που υποβάλλει ο ασφαλισμένος στην εταιρία, μέσω της ηλεκτρονικής της σελίδας (www.hellasdirect.gr) ή μέσω του τηλεφωνικού της κέντρου ( ). Η ηλεκτρονική παραλαβή και η χρήση του ασφαλιστηρίου, όπως επίσης και η καταβολή του σχετικού ασφαλίστρου σημαίνει ότι ο ασφαλισμένος αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της σύμβασης. 1.2 Ζητήματα ασφάλισης Η εταιρία παρέχει ασφαλιστικές υπηρεσίες στον κλάδο ασφάλισης ζημιών αυτοκινήτου, στο πεδίο των υποχρεωτικών και των προαιρετικών καλύψεων, όπως αναλύονται πιο κάτω. Η συνολική ευθύνη της εταιρίας ανά ατύχημα ή ανά θύμα δεν είναι δυνατόν να υπερβεί το ασφαλιστικό ποσό που αναγράφεται στην πρώτη σελίδα του ασφαλιστηρίου συμβολαίου για το κάθε είδος καλυπτόμενου κίνδυνου. Περισσότερες ζημιές από την ίδια αιτία αναγνωρίζονται ως ένα ενιαίο ατύχημα. Ζητήματα ασφάλισης στον κλάδο ζημιών αυτοκινήτων, που ρυθμίζονται απευθείας από τον ελληνικό νόμο, αποτελούν αυτόματα όρους του ασφαλιστηρίου συμβολαίου, ακόμη και αν δεν γίνεται ειδική μνεία γι αυτά στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο. 1.3 Τιμολόγηση και αναπροσαρμογή ασφαλίστρων Τα ασφάλιστρα προσδιορίζονται με βάση αντικειμενικά και εύλογα κριτήρια: τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του ιδιοκτήτη και των οδηγών του αυτοκινήτου, όπως η ηλικία και η εμπειρία οδήγησης, 5 6

4 τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε αυτοκινήτου, όπως ο κυβισμός του κινητήρα και τα έτη κυκλοφορίας, και τη χρήση του αυτοκινήτου, όπως το πόσο συχνά οδηγείται και το πλήθος των ζημιών. Σε περίπτωση ζημιάς, η εταιρία θα βασιστεί στους ίδιους πίνακες για τον υπολογισμό της αντικειμενικής αξίας του αυτοκινήτου, αναπροσαρμοσμένους ανάλογα με την παλαιότητα του. 1.6 Η ηλικία και η εμπειρία οδήγησης του ασφαλισμένου Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να αναπροσαρμόζει το ασφάλιστρο και να τροποποιεί τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια υπολογισμού του, κατά την ανανέωση του ασφαλιστηρίου συμβολαίου. Στην περίπτωση που μεταβάλλονται τα κατώτατα υποχρεωτικά όρια ασφάλισης, τα ασφάλιστρα αναπροσαρμόζονται αυτόματα από την ημερομηνία ισχύος των νέων ορίων. 1.4 Τοπικά όρια ισχύος ασφαλιστηρίου συμβολαίου Η υποχρεωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης ισχύει μέσα στα όρια της Ελληνικής Επικράτειας, στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στα κράτη του Ενιαίου Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) και στα κράτη των οποίων τα Εθνικά Γραφεία Διεθνούς Ασφάλισης δεσμεύονται να εφαρμόζουν το τμήμα ΙΙΙ της Ενοποιημένης συμφωνίας. Για τις υπόλοιπες χώρες απαιτείται η έκδοση πιστοποιητικού διεθνούς ασφάλισης («πράσινη κάρτα»). Χωρίς την έκδοση του πιστοποιητικού διεθνούς ασφάλισης, το αυτοκίνητο είναι ανασφάλιστο στις χώρες αυτές. Η πράσινη κάρτα εκδίδεται από την εταιρία, μετά από αίτηση του ασφαλισμένου και τη σχετική έγκριση της εταιρίας. Οι προαιρετικές καλύψεις ισχύουν μέσα στα όρια της Ελληνικής Επικράτειας. Η ισχύς ορισμένων από αυτές είναι δυνατό να επεκταθεί και εκτός των ορίων της Ελληνικής Επικράτειας, μετά από αίτηση του ασφαλισμένου, τη σχετική έγκριση της εταιρίας και την καταβολή πρόσθετων ασφαλίστρων. 1.5 Ασφαλιστικό ποσό Το ασφαλιστικό ποσό που αναγράφεται στην πρώτη σελίδα του ασφαλιστηρίου για κάθε προαιρετική κάλυψη αποτελεί το ανώτατο όριο ευθύνης της εταιρίας για όλη τη διάρκεια ασφάλισης, για ένα ή περισσότερα ατυχήματα. Κάθε καταβολή αποζημίωσης από την εταιρία μειώνει αντίστοιχα το ποσό αυτό. Αν ο ασφαλισμένος θέλει να επαναφέρει το ανώτατο όριο στο αρχικό ποσό, μπορεί να κάνει σχετική πρόταση στην εταιρία και, αν αυτή γίνει αποδεκτή, να καταβάλει τα ανάλογα πρόσθετα ασφάλιστρα. Το ασφαλιστικό ποσό που ασφαλίζεται το αυτοκίνητο είναι ίσo με την πραγματική, τρέχουσα εμπορική αξία του κατά τη στιγμή της ασφάλισης, όπως αυτή αναγράφεται στους πίνακες της EuroTaxGlass 1 για την Ελληνική αγορά. Η ηλικία του οδηγού και η εμπειρία οδήγησης αποτελούν σημαντικές παραμέτρους για τον υπολογισμό των ασφαλίστρων. Ο ασφαλισμένος υποχρεούται σε κάθε περίπτωση να δηλώσει στην εταιρία αν το ασφαλισμένο αυτοκίνητο οδηγείται: από άτομο ηλικίας κάτω των 25 ετών, ή από άτομο που απέκτησε άδεια ικανότητας οδήγησης μέσα στα τελευταία δύο χρόνια. Ο ασφαλισμένος υποχρεούται επίσης να γνωστοποιήσει στην εταιρία κατά την υποβολή της πρότασης ασφάλισης ή οποτεδήποτε επέλθει κάποια μεταβολή, τα πλήρη ατομικά στοιχεία των προσώπων που υπάγονται σε οποιαδήποτε από τις πιο πάνω κατηγορίες. Η εταιρία, μετά από την εκτίμηση του συνόλου των στοιχείων, διατηρεί το δικαίωμα επιπρόσθετης τιμολόγησης στα ασφάλιστρα αυτοκινήτων που οδηγούνται από οδηγούς των πιο πάνω κατηγοριών. Σε περίπτωση που προκληθεί ζημιά από τέτοιο οδηγό, χωρίς να έχει δηλωθεί η ιδιότητα αυτή και τα πλήρη στοιχεία του στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο, υπάρχουν δυσμενείς συνέπειες για το ασφαλισμένο πρόσωπο. Συγκεκριμένα: αν πρόκειται για ζημιά αστικής ευθύνης, ο ασφαλισμένος θα ενέχεται σε καταβολή «ποινής» έναντι της εταιρίας ίσης με 30% του ποσού (συμπεριλαμβανομένων του κεφαλαίου, των τόκων και των δικαστικών εξόδων) που η εταιρία θα υποχρεωθεί να καταβάλει στον τρίτο ζημιωθέντα, είτε δια δικαστικής απόφασης ή εξωδίκως, και αν πρόκειται για ζημιά προαιρετικών κινδύνων, δεν θα καλύπτεται η ζημιά. 2) ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ 2.1 Γενικές εξαιρέσεις για την κάλυψη αστικής ευθύνης Από την ασφαλιστική κάλυψη εξαιρείται και δε θα αποζημιωθεί οποιαδήποτε ζημιά προκλήθηκε άμεσα ή έμμεσα, από κάποιο από τα παρακάτω γεγονότα, εκτός αν έχει συμφωνηθεί η σχετική κάλυψη και αναγράφεται στην πρώτη σελίδα του ασφαλιστηρίου συμβολαίου: ζημιά από πρόθεση του ασφαλισμένου, 1 Από του μεγαλύτερους ευρωπαϊκούς παρόχους πληροφόρησης στον κλάδο του αυτοκινήτου, που διαθέτει πληροφόρηση μέσω ενημερωμένων τιμοκαταλόγων καινούργιων και μεταχειρισμένων αυτοκινήτων, εγχειριδίου προσδιορισμού βασικών και ειδικών εκδόσεων μοντέλων, καθώς και μέσω 7 εντύπων για τους τύπους, τις εκδόσεις και τις τιμές όλων κυκλοφορούντων οχημάτων (www.eurotaxglass.gr). 8

5 ζημιά από οδηγό που δεν έχει την άδεια οδήγησης που προβλέπει ο νόμος για την κατηγορία του αυτοκινήτου που οδηγεί. Η εξαίρεση αυτή ισχύει και στην περίπτωση που έχει λήξει η ισχύς της ερασιτεχνικής ή επαγγελματικής άδειας οδήγησης κατά το χρόνο του ατυχήματος, ακόμη και αν ανανεώθηκε εκ των υστέρων, καθώς και όταν έχει αφαιρεθεί από οποιαδήποτε αρμόδια αρχή, ζημιά από οδηγό, ο οποίος κατά το χρόνο του ατυχήματος βρισκόταν υπό την επίδραση οινοπνεύματος, τοξικών ουσιών ή φαρμάκων, εφόσον υφίσταται αιτιώδης συνάφεια μεταξύ της παράβασης και του αποτελέσματος που έχει επέλθει. ζημιά από αυτοκίνητο που χρησιμοποιείται διαφορετικά από τη χρήση που αναγράφεται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο ή στην άδεια κυκλοφορίας του, ζημιά από τη συμμετοχή του ασφαλισμένου αυτοκινήτου σε διαγωνισμούς, αγώνες (επίσημους ή όχι), επιδείξεις, παρελάσεις, δοκιμαστικές διαδρομές και δοκιμές (test drive), ζημιά στα πράγματα που μεταφέρονται με το ασφαλισμένο αυτοκίνητο, ανεξάρτητα από το πρόσωπο στο οποίο ανήκουν, καθώς και ζημιά στις ενδυμασίες και στα προσωπικά αντικείμενα των επιβαινόντων στο ασφαλισμένο αυτοκίνητο, απώλεια ή ζημιά πολύτιμων ειδών ή χρημάτων, ζημιά που θα προκληθεί κατά τη διάρκεια μόνιμης ή πρόσκαιρης αφαίρεσης της κατοχής του ασφαλισμένου αυτοκινήτου, λόγω κατάσχεσης, επίταξης ή δήμευσης από οποιαδήποτε δικαστική ή άλλη διοικητική αρχή, ζημιά σε επιβάτες που συμφώνησαν να μεταφερθούν με αυτοκίνητο, το οποίο αφαιρέθηκε από το νόμιμο κάτοχό του με αθέμιτα μέσα ή χρησιμοποιείται για την τέλεση της εγκληματικής πράξης, ζημιά από πόλεμο, εχθροπραξίες, εμφύλιο πόλεμο, ανταρσία, στρατιωτική ή λαϊκή εξέγερση, κίνημα, αντίσταση εναντίον αρχής, επανάσταση ή πραξικόπημα και επίταξη κάθε είδους, καθώς επίσης από τρομοκρατικές ενέργειες, στάσεις, απεργίες, οχλαγωγίες, καθώς και από οποιαδήποτε ενέργεια αποσκοπεί στην πρόληψη, περιστολή ή καταστολή των πιο πάνω γεγονότων ή καταστάσεων, ζημιά από πυραύλους, βλήματα, πυρηνικά όπλα ή υλικά κατασκευής τους, ιονίζουσες, ηλεκτρομαγνητικές ή άλλες ακτινοβολίες, πεδία οποιουδήποτε είδους, ραδιενεργό μόλυνση, οποιοδήποτε πυρηνικό καύσιμο ή πυρηνικό απόρριμμα (κατάλοιπο) της καύσης πυρηνικού καυσίμου ή από συνέπεια ή επακόλουθο τους. Ως καύση θεωρείται και η αυτοδύναμη διεργασία (process) πυρηνικής διάσπασης. Επίσης, από μόλυνση ή ρύπανση του περιβάλλοντος από οποιαδήποτε αιτία, περιλαμβανομένης της βιολογικής και / ή χημικής μόλυνσης ή ρύπανσης, ζημιά από καθίζηση εδάφους, ακόμη και αν δεν εξακριβώθηκε η αιτία, και ζημιά από σεισμό, πλημμύρα, θύελλα, καταιγίδα, χαλάζι, ηφαιστειακή έκρηξη, τυφώνα, ανεμοστρόβιλο, ή άλλη φυσική διαταραχή που προκαλεί καταστροφές μαζικής εκτάσεως, καθώς επίσης και από πτώση δένδρων ή άλλων αντικειμένων, οφειλόμενη στα πιο πάνω φυσικά φαινόμενα. Θύελλα ή καταιγίδα υφίσταται όταν επικρατούν άνεμοι 8 μποφόρ και άνω, σύμφωνα με το δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Στις παραπάνω περιπτώσεις, αν η εταιρία υποχρεωθεί να πληρώσει αποζημίωση σε τρίτους, έχει το δικαίωμα αναγωγής κατά του ασφαλισμένου προσώπου. 2.2 Απαγορεύσεις για την κάλυψη αστικής ευθύνης Απαγορεύεται, εκτός αν έχει συμφωνηθεί μεταξύ της εταιρίας και του ασφαλισμένου και αναγράφεται στην πρώτη σελίδα του ασφαλιστηρίου συμβολαίου: να οδηγείται το ασφαλισμένο αυτοκίνητο από άτομο ηλικίας κάτω των 25 ετών ή από οδηγό που απέκτησε την άδεια ικανότητας οδήγησης μέσα στα τελευταία δύο χρόνια, να ρυμουλκεί το ασφαλισμένο αυτοκίνητο άλλο όχημα ή να ρυμουλκείται, ανασύρεται ή μεταφέρεται από άλλο όχημα το ασφαλισμένο αυτοκίνητο, και να κινείται το ασφαλισμένο αυτοκίνητο σε δρόμους ή τοποθεσίες που απαγορεύεται από τις αρχές η κυκλοφορία οχημάτων, όπως αεροδρόμια, εργοτάξια, στρατόπεδα, πεζοδρόμια, πεζόδρομοι και πλατείες. Στις πιο πάνω περιπτώσεις ο ασφαλισμένος θα προβεί σε καταβολή «ποινής» έναντι της εταιρίας, που θα είναι ίση με 30% του ποσού (συμπεριλαμβανομένων του κεφαλαίου, των τόκων και των δικαστικών εξόδων), που η εταιρία υποχρεωθεί να καταβάλει στον τρίτο ζημιωθέντα, είτε δια δικαστικής απόφασης ή εξωδίκως. 2.3 Γενικές εξαιρέσεις για τις προαιρετικές καλύψεις Οι πιο κάτω εξαιρέσεις ισχύουν για όλες τις περιπτώσεις προαιρετικών καλύψεων και δεν θα αποζημιωθούν σε περίπτωση ζημιάς, εκτός αν έχει συμφωνηθεί μεταξύ της εταιρίας και του ασφαλισμένου και αναγράφεται στην πρώτη σελίδα του ασφαλιστηρίου συμβολαίου: όλες οι περιπτώσεις εξαιρέσεων του πεδίου της κάλυψης αστικής ευθύνης, ζημιά όταν το ασφαλισμένο αυτοκίνητο οδηγείται από άτομο ηλικίας κάτω των 25 ετών ή από οδηγό που απέκτησε την άδεια ικανότητας οδήγησης μέσα στα τελευταία δύο χρόνια, ζημιά όταν το ασφαλισμένο αυτοκίνητο ρυμουλκεί άλλο όχημα ή όταν το ασφαλισμένο αυτοκίνητο ρυμουλκείται, ανασύρεται ή μεταφέρεται από άλλο όχημα, ζημιά όταν το αυτοκίνητο κινείται σε δρόμους ή τοποθεσίες που απαγορεύεται από τις αρχές η κυκλοφορία οχημάτων, όπως αεροδρόμια, εργοτάξια, στρατόπεδα, πεζοδρόμια, πεζόδρομοι και πλατείες, ζημιά από κακόβουλες ενέργειες γνωστών ή αγνώστων δραστών, 9 10

6 ζημιά όταν το ασφαλισμένο αυτοκίνητο μεταφέρει φορτίο ή επιβάτες πέρα από το επιτρεπόμενο ανώτατο όριο που αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας του, ζημιά από έκρηξη ή φλόγα του αυτοκινήτου ή από πυρκαγιά που μεταδόθηκε από αυτό από πτώση κεραυνού, καθώς και ζημιά που προκλήθηκε ή οφείλεται σε διαρροή υγρών ή υγραερίων οποιασδήποτε φύσης, είτε μεταφέρονται είτε χρησιμοποιούνται για τη λειτουργία του αυτοκινήτου, ζημιά όταν το αυτοκίνητο δεν έχει υποστεί τον προβλεπόμενο από το νόμο τεχνικό έλεγχο (Κ.Τ.Ε.Ο.) ή έχει υποστεί και έχει κριθεί ακατάλληλο προς κυκλοφορία, ανεξάρτητα από την ύπαρξη αιτιώδους συνάφειας μεταξύ της παράλειψης και του αποτελέσματος που έχει επέλθει, προϋπάρχουσες ζημιές ή φθορές λόγω κακής χρήσης /συντήρησης του αυτοκινήτου, ζημία που προκαλείται στο ασφαλισμένο αυτοκίνητο κατά τη διάρκεια της συμμετοχής του σε εγκληματικές πράξεις ή παράνομες δραστηριότητες ή καταδίωξής του από τις αρχές ή κατάσχεσής του λόγω συμμετοχής σε παράνομες πράξεις, όταν, χωρίς να έχει τηρηθεί η νόμιμη διαδικασία, έχει λάβει χώρα μετατροπή του κυβισμού ή της ιπποδύναμης του κινητήρα του αυτοκινήτου, ανεξάρτητα από την ύπαρξη αιτιώδους συνάφειας μεταξύ της παράτυπης μετατροπής και του αποτελέσματος που έχει επέλθει, και η περίπτωση κατά την οποία η επέλευση του ασφαλιζόμενου κινδύνου προέλθει από αμέλεια του λήπτη της ασφάλισης ή του ασφαλισμένου σχετικά με την εποπτεία του αυτοκινήτου του. Οποιεσδήποτε εξαιρέσεις αναφέρονται στις συγκεκριμένες παραγράφους των προαιρετικών καλύψεων συνιστούν επιπρόσθετες εξαιρέσεις για την κάλυψη που αφορούν. 3) ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ 3.1 Αστική ευθύνη προς τρίτους Καλύπτεται η αστική ευθύνη των ασφαλισμένων προσώπων για αποζημίωση τρίτων για ατυχήματα που θα προκληθούν από την κυκλοφορία του ασφαλισμένου αυτοκινήτου, όπως ορίζεται στην ισχύουσα ελληνική ασφαλιστική νομοθεσία. 3.2 Προαιρετικές καλύψεις Η ασφαλιστική κάλυψη μπορεί να επεκταθεί, με ειδική συμφωνία και με την καταβολή προσθέτου ασφαλίστρου, και στους πιο κάτω εκτιθέμενους κινδύνους (προαιρετικές καλύψεις). Η ευθύνη της εταιρίας περιορίζεται για κάθε προαιρετικό κίνδυνο μέχρι το ποσό που αναγράφεται στην πρώτη σελίδα του ασφαλιστηρίου συμβολαίου, αφαιρουμένου του ποσού της οποιασδήποτε «απαλλαγής» που αφορά την κάθε επιμέρους προαιρετική κάλυψη Υλικές ζημίες από ανασφάλιστο Καλύπτονται οι υλικές ζημιές που θα προκληθούν στο ασφαλισμένο αυτοκίνητο μετά από σύγκρουση του με άλλο βεβαιωμένο ως ανασφάλιστο όχημα. Απαραίτητες προϋποθέσεις για να ισχύει αυτή η κάλυψη είναι να συντρέχουν, σωρευτικά, οι ακόλουθοι όροι: να εμπλέκονται στο ατύχημα δύο μόνο οχήματα, να υπάρχει απαίτηση μόνο για υλικές ζημιές, να έχει διαπιστωθεί η αποκλειστική ευθύνη του οδηγού του ανασφάλιστου αυτοκινήτου, όπως προκύπτει από ικανά αποδεικτικά μέσα και υποχρεωτικά δημόσια έγγραφα (όπως το Αντίγραφο Δελτίου Συμβάντος και η Ποινική Δικογραφία), ο χαρακτηρισμός του ζημιογόνου οχήματος ως ανασφάλιστου να προκύπτει από βεβαίωση της Υπηρεσίας Στατιστικής Ασφαλιστικών Εταιριών (Υ. Σ. A. Ε.), και να διαφυλάττονται τα δικαιώματα του ασφαλισμένου σύμφωνα το Νόμο κατά του υπαιτίου τρίτου για την αποκατάσταση και επανείσπραξη της ζημιάς. Η εταιρία, από τη στιγμή που θα αποζημιώσει τον ασφαλισμένο, αποκτά όλα τα δικαιώματα που είχε αυτός εναντίον του τρίτου υπόχρεου σε καταβολή αποζημίωσης ή του Επικουρικού Κεφαλαίου, όπως ορίζονται από τον Νόμο. Παράλληλα ο ασφαλισμένος με την είσπραξη της αποζημίωσης από την εταιρία λόγω αυτής της κάλυψης εκχωρεί αυτόματα κάθε δικαίωμα του και παρέχει την ανέκκλητη πληρεξουσιότητα, ώστε η εταιρία να ενεργεί εξώδικα ή δικαστικά στο όνομα της ή και στο όνομα του για την αποζημίωση της από τον τρίτο υπόχρεο ή το Επικουρικό Κεφάλαιο. Στην περίπτωση όπου μετά την καταβολή αποζημίωσης από την εταιρία στον ασφαλισμένο διαπιστωθεί ότι το ζημιογόνο όχημα ήταν νόμιμα ασφαλισμένο από ασφαλιστική εταιρία η οποία υποχρεούται σε καταβολή αποζημίωσης λόγω αστικής ευθύνης από την κυκλοφορία του ζημιογόνου οχήματος, όλα τα πιο πάνω (όπως η εκχώρηση δικαιωμάτων και η παροχή πληρεξουσιότητας του ασφαλισμένου) ισχύουν ανάλογα και αυτοδίκαια Φροντίδα ατυχήματος (INTER PARTNER ASSISTANCE) Σε συνεργασία με την εταιρία INTER PARTNER ASSISTANCE 2, παρέχονται υπηρεσίες φροντίδας ατυχήματος σε περίπτωση αυτοκινητικού ατυχήματος. Οι ειδικότεροι όροι που διέπουν την κάλυψη για φροντίδα ατυχήματος αναφέρονται στο σχετικό παράρτημα πιο κάτω. 2 Η INTER PARTNER ASSISTANCE λειτουργεί στην Ελλάδα για περισσότερο από 20 χρόνια και παρέχει στους συνδρομητές της υπηρεσίες οδικής βοήθειας σε περίπτωση πρόκλησης μηχανικής βλάβης ή ζημιών από αυτοκινητικό ατύχημα. Η INTER PARTNER ASSISTANCE εξυπηρετεί περισσότερους από 300,000 πελάτες στην Ελλάδα και δέχεται 1,200,000 τηλεφωνήματα ετησίως. Παγκοσμίως, η INTER PARTNER ASSISTANCE εργοδοτεί 6,000 υπαλλήλους σε 70 χώρες και υποστηρίζει 250,000 μονάδες τεχνικής βοήθειας. 12

7 3.2.3 Οδική βοήθεια (INTER PARTNER ASSISTANCE) Σε συνεργασία με την εταιρία INTER PARTNER ASSISTANCE, παρέχονται υπηρεσίες οδικής βοήθειας στο ασφαλισμένο αυτοκίνητο κατά τη διάρκεια του ασφαλιστήριου συμβολαίου. Οι ειδικότεροι όροι που διέπουν την κάλυψη για φροντίδα ατυχήματος και οδική βοήθεια αναφέρονται στο σχετικό παράρτημα πιο κάτω Θραύση κρυστάλλων (CARGLASS) Καλύπτονται οι ζημιές που θα προκληθούν στα κρύσταλλα του ασφαλισμένου αυτοκινήτου και συγκεκριμένα στα δύο παρμπρίζ, στα περιμετρικά κρύσταλλα των παραθύρων. Η εταιρία αναλαμβάνει το πλήρες κόστος της επισκευής ή αντικατάστασης αν το αυτοκίνητο επισκευαστεί στην Carglass 3 και το ασφαλιστικό ποσό όπως αυτό αναγράφεται στην πρώτη σελίδα του ασφαλιστηρίου (και αφαιρούμενης της σχετικής απαλλαγής) αν η επισκευή ή η αντικατάσταση λάβει χώρα αλλού. Επίσης καλύπτονται και οι εργοστασιακές ηλιοροφές αφαιρούμενης της σχετικής απαλλαγής. Εξαιρούνται και αποκλείονται από την ασφάλιση οι παρακάτω περιπτώσεις: ζημιά κατά την πραγματοποίηση επισκευαστικών εργασιών στο αυτοκίνητο ή κατά την εξαγωγή και επανατοποθέτησή τους, θραύσης κρυστάλλων και μετά οποιαδήποτε άλλη κάλυψη σε σχέση με την υπερβάλλουσα ζημιά που δεν έχει αποζημιωθεί Νομική προστασία (ARAG) Σε συνεργασία με την εταιρία ARAG 4, καλύπτονται οι αναγκαίες δαπάνες του ασφαλισμένου για τη διαφύλαξη και την άσκηση νομίμων δικαιωμάτων του ενώπιον Ελληνικών Δικαστηρίων, σε περίπτωση αυτοκινητικού ατυχήματος. Οι ειδικότεροι όροι που διέπουν την κάλυψη για νομική προστασία αναφέρονται στο σχετικό παράρτημα πιο κάτω Προσωπικό ατύχημα Καλύπτονται οι σωματικές βλάβες που θα υποστεί ο οδηγός του ασφαλισμένου αυτοκινήτου με τις εξής προϋποθέσεις: ότι θα οφείλονται άμεσα σε τροχαίο ατύχημα καθώς οδηγεί το ασφαλισμένο αυτοκίνητο, και ότι θα έχουν ως άμεσο αποτέλεσμα το θάνατο ή την ανικανότητα του οδηγού, που θα εκδηλωθούν το αργότερο σε διάστημα ενός έτους από το ατύχημα. Εξαιρούνται και αποκλείονται από την ασφάλιση οι παρακάτω περιπτώσεις: ζημιά καθρεπτών, φανών και δεικτών πορείας, ζημιά σε οποιοδήποτε παράθυρο, ανεμοθώρακα ή οροφή αυτοκινήτου, που δεν είναι κατασκευασμένα από κρύσταλλο, αλλά από συνθετικό υλικό, όλες οι περιπτώσεις που αναφέρονται στις γενικές εξαιρέσεις των προαιρετικά παρεχομένων καλύψεων, εκτός από την περίπτωση που αφορά την έκρηξη, ατύχημα που οφείλεται σε προηγούμενη πάθηση του ασφαλισμένου οδηγού, ζημιά σε κρύσταλλα αυτοκινήτων ανοιχτού τύπου (cabrio) τα οποία είναι αναπόσπαστα συνδεδεμένα με την οροφή, κατά τρόπο ώστε να είναι αδύνατη η αντικατάστασή τους, χωρίς την αντικατάσταση και της οροφής, ζημιά που οφείλεται σε αυτοκινητικό ατύχημα, ατύχημα που προκαλείται ενώ ο οδηγός βρίσκεται έξω από την καμπίνα των επιβατών του αυτοκινήτου, περιπτώσεις αυτοκτονίας ή απόπειρας αυτοκτονίας ανεξάρτητα από τη διανοητική κατάσταση (μόνιμη ή προσωρινή) του ασφαλιζόμενου, ζημιά σε περίπτωση ολικής καταστροφής (οικονομικά ασύμφορη επισκευή ή τεχνικά επισφαλής) του ασφαλισμένου αυτοκινήτου, σε καρδιακές παθήσεις, σε ψυχικές διαταραχές, και ζημιά σε μεμβράνες, αισθητήρες καθώς και μηχανισμούς παραθύρων, και σε επιδράσεις άμεσα ή έμμεσα ατομικής ενέργειας και ραδιενεργών στοιχείων. ζημιά ή έξοδα μετατόπισης ή επανεγκατάστασης πλαισίων Θάνατος από ατύχημα Σε περίπτωση που η ζημιά θραύσης κρυστάλλων συντρέχει με ζημιά άλλου ασφαλισμένου κινδύνου (όπως ζημιά μερικής κλοπής, πυρκαγιάς ή ιδίων ζημιών), πρώτα ενεργοποιείται η κάλυψη της 3 H Carglass είναι μέλος του ομίλου Belron, που κατέχει ηγετική θέση στην αγορά, επισκευής και αντικατάστασης κρυστάλλων. Η Belron δραστηριοποιείται σε 32 χώρες και στελεχώνεται από μια ομάδα άρτια εκπαιδευμένων τεχνικών που εξυπηρετούν περισσότερους από 8 εκατομμύρια πελάτες ετησίως, κατά μέσο όρο έναν πελάτη κάθε τέσσερα δευτερόλεπτα. Αν επέλθει θάνατος του ασφαλισμένου συνεπεία ατυχήματος, η εταιρία θα καταβάλει στους δικαιούχους το προβλεπόμενο ασφαλιστικό ποσό. Προϋπόθεση για την καταβολή του ασφαλίσματος είναι ότι ο θάνατος επήλθε άμεσα, αυτοτελώς και ανεξάρτητα από κάθε άλλη αιτία από ατύχημα που συνέβη κατά τη διάρκεια της κάλυψης και πάντα μέσα σε ένα έτος το αργότερο από την ημέρα του ατυχήματος. 4 Η ΑRAG είναι μια Γερμανική ασφαλιστική εταιρία Νομικής Προστασίας, με έδρα το Ντίσελντορφ, που παρέχει εξειδικευμένες ασφαλιστικές υπηρεσίες νομικής προστασίας

8 Μόνιμη ολική ανικανότητα από ατύχημα Σε περίπτωση που το ατύχημα προκαλέσει μόνιμη ολική ανικανότητα στον ασφαλιζόμενο, μέσα σε ένα έτος από την ημερομηνία του, τότε η εταιρία θα καταβάλει στον ασφαλισμένο το ασφαλιστικό ποσό που αναγράφεται στην πρώτη σελίδα του ασφαλιστηρίου. Μόνιμη ολική ανικανότητα θεωρούνται μόνο οι πιο κάτω τρεις περιπτώσεις: η ολική απώλεια της όρασης των δύο ματιών ή η ολική απώλεια της λειτουργίας των δύο βραχιόνων, των δύο χεριών, των δύο κνημών ή των δύο ποδιών, ή η σύγχρονη απώλεια ενός άνω άκρου και ενός κάτω άκρου ή ενός ματιού και ενός άκρου, η ολική παράλυση, και η κατάσταση της ανίατης παραφροσύνης που κάνει τον ασφαλισμένο ανίκανο για κάθε εργασία ή απασχόληση και η μετατραυματική επιληψία Μόνιμη μερική ανικανότητα από ατύχημα Μόνιμη μερική ανικανότητα θεωρείται κάθε περίπτωση που δε συνιστά ολική ανικανότητα, αλλά επιφέρει εφ όρου ζωής μείωση της ικανότητας του ασφαλισμένου οδηγού για παραγωγική εργασία. Σε περίπτωση ατυχήματος που προκαλέσει μόνιμη μερική ανικανότητα στον ασφαλιζόμενο, το αργότερο μέσα σε ένα έτος από την ημερομηνία επέλευσής του, η εταιρία θα καταβάλει ανάλογα με την περίπτωση και με βάση τον παρακάτω πίνακα, το ποσό των αντιστοίχων ποσοστών των ασφαλιζομένων κεφαλαίων, με μέγιστο ποσοστό το 70%. Ολική απώλεια του βραχίονα ή του χεριού. Ολική απώλεια της κνήμης ή του ποδιού. Αγκύλωση τμήματος της σπονδυλικής στήλης με παραμόρφωση. Ολική και ανίατη απώλεια ακοής και των δυο αυτιών. Mερικός ακρωτηριασμός του ποδιού μαζί με όλα τα δάκτυλα. Ολική απώλεια της κίνησης του ώμου. Ολική απώλεια της κίνησης του αντίχειρα και του δείκτη. Ολική απώλεια της όρασης του ενός ματιού. Κάταγμα της κνήμης ή του ποδιού που δεν έχει επουλωθεί. Κάταγμα του κάτω σαγονιού. Κάταγμα πλευρών με παραμόρφωση θώρακα και οργανικές ανωμαλίες. Ολική απώλεια της κίνησης του γονάτου ή του ισχίου. Κάταγμα της επιγονατίδας που δεν έχει επουλωθεί. Ολική απώλεια της κίνησης του αγκώνα ή του καρπού. Ολική απώλεια ενός δακτύλου του χεριού. Κάταγμα του ταρσού που δεν έχει επουλωθεί. Βράχυνση του ποδιού κατά τουλάχιστον 5cm. Ολική και ανίατη απώλεια ακοής του ενός αυτιού. Ολική απώλεια του ενός δακτύλου του ποδιού. 50% 50% 40% 40% 30% 25% 25% 25% 25% 25% 20% 20% 20% 20% 15% 15% 15% 15% 5% Σε κάθε περίπτωση μόνιμης μερικής ανικανότητας που δεν αναφέρεται στον πιο πάνω πίνακα, η αποζημίωση συνίσταται σε μέρος του ποσού που αναγράφεται στη πρώτη σελίδα του ασφαλιστηρίου, ίσο με το ποσοστό κατά το οποίο μειώθηκε ισόβια η γενική ικανότητα του ασφαλισμένου για εργασία. Για να προσδιοριστεί αυτό το ποσοστό, λαμβάνονται υπόψη γενικά 15 κριτήρια και όχι το επάγγελμα που ασκούσε ο ασφαλισμένος οδηγός πριν από την επέλευση του ατυχήματος. Αν οι συνέπειες του ατυχήματος γίνονται πιο σοβαρές, επειδή προϋπήρχε αφαίρεση ή αποκοπή μέλους ή φυσικό ελάττωμα, το ασφάλισμα καταβάλλεται μόνο εφόσον το προϋπάρχον ελάττωμα είχε δηλωθεί κατά την έναρξη της ασφάλισης από τον ασφαλισμένο. Σε αυτή την περίπτωση, η αποζημίωση υπολογίζεται αφού ληφθεί υπόψη μόνο η βλάβη που επήλθε άμεσα από το ατύχημα και όχι η μεγαλύτερη βλάβη που προήλθε έμμεσα από την κατάσταση που προϋπήρχε. Σε περίπτωση ανατομικής ή λειτουργικής απώλειας περισσότερων οργάνων ή μελών το ποσοστό διαρκούς μερικής ανικανότητας καθορίζεται από το άθροισμα των ποσοστών που αντιστοιχούν σε κάθε βλάβη, αλλά το άθροισμά τους αυτό δεν μπορεί να υπερβεί συνολικά το 70% Συντρέχουσες περιπτώσεις αποζημιώσεων Αν για κάποιο ατύχημα συρρέουν αξιώσεις αποζημίωσης για μόνιμη ολική ανικανότητα και θάνατο, η εταιρία καταβάλει αποζημίωση για μια από αυτές. Αν μετά την πληρωμή αποζημίωσης λόγω μόνιμης μερικής ανικανότητας, αλλά οπωσδήποτε μέσα σε ένα έτος από την ημερομηνία του ατυχήματος και συνέπεια αυτού επέλθει μόνιμη ολική ανικανότητα ή θάνατος, η εταιρία θα καταβάλει τη διαφορά μεταξύ του ποσού που κατέβαλε για μόνιμη μερική ανικανότητα και αυτού που πρέπει να καταβάλει λόγω της μόνιμης ολικής ανικανότητας ή θανάτου Πυρκαγιά Πυρκαγιά, πτώση κεραυνού, έκρηξη ή αυτανάφλεξη Καλύπτονται οι υλικές ζημιές που θα προκληθούν στο ασφαλισμένο αυτοκίνητο από πυρκαγιά, πτώση κεραυνού, έκρηξη ή αυτανάφλεξή του. Επίσης καλύπτονται οι ζημιές που θα προκληθούν από πυρκαγιά που μεταδίδεται σε αυτό από άλλο αντικείμενο. Συγκεκριμένα: πυρκαγιά θεωρείται η φωτιά που συνοδεύεται από φλόγα και επεκτείνεται με δική της δύναμη, κεραυνός θεωρείται η ακαριαία και ισχυρή ηλεκτρική ατμοσφαιρική εκκένωση που πλήττει (άμεσα και απευθείας) τα ασφαλισμένα περιουσιακά στοιχεία, και έκρηξη θεωρείται η αιφνίδια διαφυγή ενέργειας που οφείλεται σε βίαιη εκτόνωση αέριων και ατμών Εμπρησμός Καλύπτονται επίσης οι υλικές ζημιές στο ασφαλισμένο αυτοκίνητο από εμπρησμό από αποδεδειγμένη πρόθεση τρίτων. Η υποχρέωση της εταιρίας για καταβολή αποζημίωσης ισχύει με την προϋπόθεση ότι ο εμπρησμός δηλώθηκε αμέσως στην αστυνομική αρχή και υποβλήθηκε σχετική μήνυση, αλλιώς δεν παρέχεται κάλυψη. 16

9 Απεργίες, εξεγέρσεις και πολιτικές αναταραχές Καλύπτονται οι υλικές ζημιές που προκαλούνται στο ασφαλιζόμενο αυτοκίνητο από πυρκαγιά κατά τη διάρκεια στάσεων, απεργιών, οχλαγωγιών, διαδηλώσεων και πολιτικών ταραχών, αρκεί αυτές να μην είχαν στόχο τη βίαιη ανατροπή της νόμιμης κυβέρνησης Τρομοκρατικές ενέργειες Καλύπτονται οι υλικές ζημιές που θα προκληθούν στο ασφαλισμένο αυτοκίνητο από πυρκαγιά, έκρηξη και άλλες αιτίες σαν συνέπεια τρομοκρατικών ενεργειών Αστική ευθύνη προς τρίτους από πυρκαγιά Καλύπτεται η αστική ευθύνη των ασφαλισμένων προσώπων για αποζημίωση τρίτων, αναφορικά με υλικές ζημιές που θα προκληθούν και θα οφείλονται σε πυρκαγιά που μεταδόθηκε από το ασφαλισμένο αυτοκίνητο. Δεν καλύπτονται απαιτήσεις λόγω χρήσης, μείωσης απόδοσης, μείωσης εμπορικής αξίας, όπως και αποθετικές ή άλλες ζημιές από τη στέρηση της χρήσης του αυτοκινήτου. Σε περίπτωση επέλευσης του ασφαλισμένου κινδύνου, η εταιρία, σε συνεργασία με τη INTER PARTNER ASSISTANCE, παρέχει στον ασφαλισμένο αυτοκίνητο αντικατάστασης, όπως αναφέρεται στο σχετικό παράρτημα πιο κάτω. Εξαιρούνται και αποκλείονται της ασφάλισης οι περιπτώσεις πρόκλησης πυρκαγιάς από τις εξής αιτίες: λόγω σύγκρουσης, πρόσκρουσης, εκτροπής, ανατροπής ή κατακρήμνισης του ασφαλισμένου αυτοκινήτου και στη συνέχεια ανάφλεξης του, και λόγω μεταφοράς ή αποθήκευσης εύφλεκτων ή εκρηκτικών υλών (εκτός από τα καύσιμα του αυτοκινήτου που βρίσκονται σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο) Φυσικά φαινόμενα Καλύπτονται οι υλικές ζημιές που θα προκληθούν στο ασφαλισμένο αυτοκίνητο αποκλειστικά και μόνο άμεσα από πλημμύρα, θύελλα, χαλάζι, σεισμό, καταιγίδα, τυφώνα και ανεμοστρόβιλο. Προϋπόθεση για την ενεργοποίηση των καλύψεων αποτελεί βεβαίωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας ή άλλης αρμόδιας αρχής, από την οποία να προκύπτει ότι συνέβησαν τα παραπάνω καιρικά φαινόμενα. Εξαιρούνται και αποκλείονται της ασφάλισης οι παρακάτω περιπτώσεις: ζημιά στα μη συνηθισμένα εξαρτήματα ή στον εξοπλισμό του ασφαλισμένου αυτοκινήτου, ζημιά που θα προκληθεί από μηχανική βλάβη του ασφαλισμένου αυτοκινήτου, λόγω παγετού, ζημιά από πλημμύρα, θύελλα, καταιγίδα, χιονοθύελλα ή χαλάζι αν το ασφαλισμένο αυτοκίνητο δεν είχε τη στιγμή της ζημιάς κλειστά όλα του τα ανοιγόμενα μέρη, και δεν καλύπτονται οι ζημιές του ασφαλιζόμενου αυτοκινήτου όταν αυτό σταθμεύει σε υπόγειο πάρκινγκ Ολική κλοπή Καλύπτεται η ολική κλοπή του ασφαλισμένου αυτοκινήτου. Ολική κλοπή θεωρείται η πλήρης απώλεια του αυτοκινήτου και μη ανεύρεση του σε χρονικό διάστημα εξήντα ημερών. Η υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης εκ μέρους της εταιρίας δεν δημιουργείται πριν από την παρέλευση της πιο πάνω προθεσμίας των εξήντα ημερών από την κλοπή, με την επιπρόσθετη προϋπόθεση ότι έχουν διαδράμει εξήντα ημέρες μετά την κατάθεση της σχετικής μήνυσης για την κλοπή στην αρμόδια αστυνομική αρχή. Αν, μετά την καταβολή της αποζημίωσης, βρεθεί το ασφαλισμένο αυτοκίνητο, ο ασφαλισμένος υποχρεούται να ειδοποιήσει άμεσα την εταιρία και να δηλώσει εγγράφως, εντός δέκα πέντε ημερών από τότε που πληροφορήθηκε την ανεύρεση του αυτοκινήτου αν επιθυμεί να κρατήσει το αυτοκίνητο, επιστρέφοντας την εισπραχθείσα αποζημίωση. Με την παρέλευση άπρακτης της προθεσμίας αυτής, ο ασφαλισμένος εκπίπτει του πιο πάνω δικαιώματος του. Σε περίπτωση επέλευσης του ασφαλισμένου κινδύνου, η εταιρία, σε συνεργασία με τη INTER PARTNER ASSISTANCE, παρέχει στον ασφαλισμένο αυτοκίνητο αντικατάστασης, όπως αναφέρεται πιο κάτω Μερική κλοπή Καλύπτεται η αξία των κλεμμένων τεμαχίων ή εξαρτημάτων του αυτοκινήτου που είναι στερεά προσδεδεμένα σε αυτό και είναι απαραίτητα για την κίνηση και την λειτουργία του. Καλύπτεται επίσης η κλοπή του εργοστασιακού ηχοσυστήματος ή εργοστασιακού GPS του αυτοκινήτου. Οι ζημιές που θα προκληθούν στο αμάξωμα του αυτοκινήτου κατά την απόπειρα κλοπής συμπεριλαμβάνονται και αυτές στην κάλυψη. Απαραίτητη προϋπόθεση ενεργοποίησης της κάλυψης είναι να έχει υποβληθεί μήνυση και να υπάρχουν εμφανή σημάδια παραβίασης στο ασφαλισμένο αυτοκίνητο Ίδιες ζημιές Καλύπτονται, ανεξάρτητα από την υπαιτιότητα, οι υλικές ζημιές που θα προκληθούν στο ασφαλισμένο αυτοκίνητο και θα οφείλονται σε σύγκρουση, πρόσκρουση, εκτροπή, ανατροπή ή κατακρήμνιση του, σε συνέπεια οδικού τροχαίου ατυχήματος. Επιπρόσθετα, καλύπτονται και οι υλικές ζημιές που θα προκληθούν κατά τη διάρκεια της μεταφοράς του ασφαλισμένου αυτοκινήτου, αποκλειστικά και μόνο από πλοίο, τρένο ή αεροπλάνο ή κατά τη φόρτωση ή εκφόρτωσή του από τα παραπάνω μεταφορικά μέσα, με την προϋπόθεση ότι αυτά πληρούν τις νόμιμες προδιαγραφές μεταφοράς οχημάτων. Εξαιρέσεις: δεν καλύπτονται ζημιές σε μη συνήθη εξαρτήματα και εξοπλισμό του αυτοκινήτου. Για την κάλυψη μη συνήθων εξαρτημάτων ή εξοπλισμού απαιτείται ειδική γραπτή συμφωνία, 17 18

10 δεν καλύπτονται ζημιές στα ελαστικά του αυτοκινήτου, εφόσον δεν συντρέχουν με άλλες ζημιές που καλύπτονται από αυτό τον κίνδυνο, να διευκολύνει και να δίνει κάθε απαραίτητη βοήθεια στους συνεργάτες ή στους πραγματογνώμονες της εταιρίας, προκειμένου αυτοί : δεν καλύπτονται ζημιές που προξενούνται στο ασφαλισμένο αυτοκίνητο εξαιτίας κακής συντήρησής του, και δεν καλύπτονται ζημιές που προξενήθηκαν άμεσα ή έμμεσα από δολιοφθορά που ενεργείται από οποιοδήποτε πρόσωπο Κακόβουλες ζημιές Καλύπτονται οι υλικές ζημιές που θα προκληθούν στο αμάξωμα του ασφαλισμένου αυτοκινήτου σε συνέπεια κακόβουλης πράξης τρίτων. Επίσης καλύπτονται οι ζημιές που θα προκληθούν κατά την διάρκεια που το ασφαλισμένο όχημα έχει κλαπεί από τον νόμιμο κάτοχο του. Απαραίτητη προϋπόθεση ενεργοποίησης της κάλυψης για ζημιές κατά την διάρκεια της κλοπής είναι να έχει υποβληθεί μήνυση και να υπάρχουν εμφανή σημάδια παραβίασης στο ασφαλισμένο αυτοκίνητο. Εξαιρέσεις: ζημιές προκαλούμενες από οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο συνδέεται με τον ασφαλισμένο με συγγενική, φιλική, εργασιακή ή εταιρική σχέση οποιασδήποτε μορφής ή με σύμβαση έργου ή ανήκει στον ευρύτερο κύκλο συμφερόντων του, και ζημιές στις υφασμάτινες κουκούλες αυτοκινήτων ανοιχτού τύπου (cabrio). 4) ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ Ή ΖΗΜΙΑΣ Σε περίπτωση ατυχήματος ή ζημιάς, ο ασφαλισμένος υποχρεούται: να ειδοποιήσει αμέσως την εταιρία προκειμένου να υποβάλει δήλωση ατυχήματος. Σε καμία περίπτωση η ειδοποίηση δεν πρέπει να γίνεται αργότερα από οκτώ (8) ημέρες από τη στιγμή που συνέβη το ατύχημα ή η ζημιά, να ειδοποιήσει αμέσως τις αστυνομικές αρχές ή άλλες αρμόδιες αρχές, ιδίως σε περίπτωση σοβαρού ατυχήματος, δηλαδή ατυχήματος στο οποίο προκλήθηκαν σωματικές βλάβες σε οποιοδήποτε πρόσωπο, εκτεταμένες υλικές ζημιές ή ζημιές σε πολλά οχήματα, να παραδίδει άμεσα στην εταιρία κάθε δικαστικό ή εξώδικο έγγραφο, που αφορά το ατύχημα ή τη ζημιά, από όπου και αν προέρχεται, να μην προβαίνει σε οποιαδήποτε αναγνώριση οφειλής ή ομολογία ευθύνης ή σε οποιαδήποτε συμφωνία που πιθανών να αυξάνει την ευθύνη του, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της εταιρίας, και να διαπιστώσουν τα αίτια και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το ατύχημα, να διερευνήσουν την ενδεχόμενη ύπαρξη υποχρέωσης της εταιρίας για καταβολή αποζημίωσης, και να εκτιμήσουν το ύψος των ζημιών που προκλήθηκαν. Διευκρινίζεται ότι η διενέργεια έρευνας από πραγματογνώμονα της εταιρίας σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί αναγνώριση υποχρέωσης καταβολής αποζημίωσης. Η εταιρία δικαιούται να προβεί σε κάθε είδους διακανονισμό οποιασδήποτε ζημιάς, κατά την ανέλεγκτη κρίση της, χωρίς την προηγούμενη σύμφωνη γνώμη του ασφαλισμένου. Η παράβαση από τον ασφαλισμένο των παραπάνω υποχρεώσεών του, παρέχει στην εταιρία το δικαίωμα να ζητήσει την αποκατάσταση της ζημιάς της. Αν η παράβαση είναι δόλια, η εταιρία μπορεί να αξιώσει από τον ασφαλισμένο κάθε ζημιά της, συμπεριλαμβανομένου κάθε ποσού που κατέβαλε, σε συνέπεια του ατυχήματος, στον τρίτο ζημιωθέντα. Δόλια θεωρείται η παράβαση ιδίως όταν ο ασφαλισμένος αρνηθεί, αποκρύψει, αλλοιώσει ή εν γνώσει του περιγράψει στην εταιρία, στους συνεργάτες της, στους πραγματογνώμονες ή στις αρχές ψευδώς τις ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος, τα εμπλεκόμενα πρόσωπα και κάθε άλλο κρίσιμο περιστατικό ή στοιχείο. Απαραίτητη προϋπόθεση για την αποζημίωση των ζημιών, που θα προκληθούν στο ασφαλισμένο αυτοκίνητο για οποιοδήποτε καλυπτόμενο κίνδυνο είναι ο προηγούμενος έλεγχος από πραγματογνώμονα που θα διορίσει η εταιρία. Αν το ασφαλισμένο αυτοκίνητο επισκευαστεί χωρίς να το ελέγξει πραγματογνώμονας της εταιρίας, ο ασφαλισμένος δεν έχει δικαίωμα αποζημίωσης. 4.1 Υπολογισμός αποζημίωσης σε περίπτωσης ζημιάς του ασφαλισμένου αυτοκινήτου Η αποζημίωση υπολογίζεται και καθορίζεται με βάση την πραγματική, τρέχουσα εμπορική αξία που είχε το ασφαλισμένο αυτοκίνητο κατά το χρόνο της ζημιάς, είτε πρόκειται για ολική καταστροφή είτε για μερική ζημιά του. Δηλαδή κατά την αποζημίωση λαμβάνεται πάντοτε υπόψη η φθορά και η παλαιότητα του αυτοκινήτου Σε περίπτωση που το ασφαλισμένο αυτοκίνητο είναι μεγαλύτερο σε ηλικία από πέντε χρονών κατά το χρόνο της ζημιάς και ο ασφαλισμένος επιλέξει την αντικατάσταση των οποιονδήποτε ανταλλακτικών με καινούρια, η εταιρία έχει το δικαίωμα να αφαιρέσει από την αποζημίωση που θα καταβληθεί μια απαλλαγή 5% λόγω παλαιότητας. Αυτή η απαλλαγή θα αυξάνεται κατά 5% για κάθε έτος πάνω από τα πέντε χρόνια, με ανώτατο όριο απαλλαγής το 40%.. Η αποζημίωση για όλους τους ασφαλιστικούς κινδύνους, εκτός από την υποχρεωτική αστική ευθύνη, περιλαμβάνει μόνο τη θετική ζημιά και ποτέ την αποθετική, ούτε την μείωση της αγοραστικής αξίας του βλαβέντος αυτοκινήτου, ούτε την ζημιά από την στέρηση της χρήσης του, ούτε οποιαδήποτε άλλη άμεση ή έμμεση ζημιά

11 Η αποζημίωση για τις υλικές ζημιές, σε περίπτωση μερικής ζημιάς του αυτοκινήτου, περιλαμβάνει την αξία των ανταλλακτικών, καθώς και τις εργασίες επανατοποθέτησής τους. Η αποζημίωση καταβάλλεται σε χρήμα, η εταιρία όμως μπορεί να προβεί και σε φυσική αποκατάσταση. Για την πληρωμή της αποζημίωσης πρέπει να προσκομισθούν στην εταιρία τα πρωτότυπα παραστατικά και κάθε σχετικό δημόσιο έγγραφο, όπως το δελτίο τροχαίας ή η ποινική δικογραφία στις περιπτώσεις που έχει σχηματισθεί. 4.2 Ανάκληση δήλωσης ζημιάς Ο ασφαλισμένος δικαιούται, εντός προθεσμίας ενός έτους από την ημερομηνία ατυχήματος, να ανακαλέσει τη δήλωση που υπέβαλε, αναλαμβάνοντας ο ίδιος κάθε ευθύνη καταβολής αποζημίωσης. Η πιο πάνω δήλωση έχει την έννοια της άφεσης χρέους. Καμία ανάκληση δε γίνεται δεκτή, αν η εταιρία έχει καταβάλει οποιοδήποτε ποσό για τη συγκεκριμένη ζημιά, ακόμα και αν η εταιρία έχει επανεισπράξει το ποσό που είχε αρχικά καταβάλει, από οποιοδήποτε τρίτο υπόχρεο πρόσωπο ύστερα από εξώδικο διακανονισμό ή δικαστική απόφαση. 5) ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 5.1 Δικαίωμα εναντίωσης του ασφαλισμένου Αν κάποια από τα στοιχεία του ασφαλιστηρίου συμβολαίου είναι διαφορετικά από όσα ο ασφαλισμένος δήλωσε στην εταιρία με την πρόταση ασφάλισης ο ασφαλισμένος έχει, με βάση την Ελληνική Νομοθεσία, το δικαίωμα της εναντίωσης. Το δικαίωμα αυτό ασκείται εντός προθεσμίας ενός μηνός από την παραλαβή του ασφαλιστηρίου συμβολαίου, με την αποστολή στην εταιρία συστημένης επιστολής, υπόδειγμα της οποίας υπάρχει στην ιστοσελίδα της εταιρίας και αποστέλλεται και στην ηλεκτρονική διεύθυνση που γνωστοποιεί ο ασφαλισμένος. Δικαίωμα εναντίωσης στο πρόσωπο του ασφαλισμένου θεμελιώνεται επίσης εάν εκείνος κατά την υποβολή της πρότασης ασφάλισης δεν παρέλαβε πληροφοριακά στοιχεία της εταιρίας (όπως την έδρα ή τη διεύθυνση της εταιρίας) ή δεν παρέλαβε τους όρους του ασφαλιστηρίου συμβολαίου. Το δικαίωμα αυτό ασκείται εντός προθεσμίας δέκα τεσσάρων ημερών από την παραλαβή του ασφαλιστηρίου συμβολαίου, με την αποστολή στην εταιρία συστημένης επιστολής. Η ασφάλιση αντιθέτως των προαιρετικά καλυπτόμενων ασφαλιστικών κινδύνων λήγει οριστικά κατά την αναγραφόμενη στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο ημερομηνία λήξης και δεν παρατείνεται ούτε ανανεώνεται αυτοδίκαια. Το ασφαλιστήριο συμβόλαιο είναι δυνατό να τροποποιηθεί μετά από αίτηση του λήπτη της ασφάλισης. Η τροποποίηση έχει ισχύ μόνο μετά την αποδοχή της από την εταιρία με την έκδοση ανάλογης πρόσθετης πράξης. Το ασφαλιστήριο συμβόλαιο μπορεί να ακυρωθεί οποτεδήποτε με έγγραφη κοινή συμφωνία της εταιρίας και του λήπτη της ασφάλισης ή του ασφαλισμένου. Ο ασφαλισμένος μπορεί να καταγγείλει την ασφαλιστική σύμβαση, οποτεδήποτε, με γραπτή δήλωση η οποία επιδίδεται στην εταιρία, επί αποδείξει. Επίσης, η εταιρία μπορεί να καταγγείλει την ασφαλιστική σύμβαση για σπουδαίο λόγο, υπό τις διατυπώσεις και προθεσμίες του νόμου Ενδεικτικά αναφέρονται οι περιπτώσεις δόλιας, ανακριβούς δήλωσης ή απόκρυψης στοιχείων ή παράβασης των όρων του ασφαλιστηρίου από τον λήπτη της ασφάλισης/ασφαλισμένο. 5.3 Μεταβίβαση κυριότητας αυτοκινήτου Αν μεταβιβασθεί η κυριότητα ή η κατοχή του αυτοκινήτου οχήματος, με οποιοδήποτε νόμιμο τρόπο, η ασφαλιστική σύμβαση λύεται αυτοδικαίως μετά την παρέλευση τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία της μεταβίβασης, η δε εταιρία είναι υποχρεωμένη να επιστρέψει τα μη δεδουλευμένα ασφάλιστρα, εφόσον υπάρχουν. 5.4 Αρμοδιότητα δικαστηρίων Για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς προκύψει από το ασφαλιστήριο συμβόλαιο, αρμόδια είναι τα δικαστήρια Αθήνας. 5.5 Ειδικοί όροι Οι όροι αυτοί ισχύουν για την κάθε κάλυψη ξεχωριστά. Παράλληλα όμως με αυτούς τους όρους ισχύουν και οι γενικοί όροι. Σε περίπτωση που κάποιος ειδικός όρος ρυθμίζει διαφορετικά ένα θέμα από το γενικό, τότε ο ειδικός όρος υπερισχύει. 5.2 Διάρκεια, Τροποποίηση και Ακύρωση ασφαλιστηρίου Η ασφάλιση διαρκεί για το χρονικό διάστημα που αναγράφεται στην πρώτη σελίδα του ασφαλιστηρίου συμβολαίου. Η υποχρεωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης ανανεώνεται αυτοδικαίως για ίσο χρονικό διάστημα, εκτός εάν ένα από τα συμβαλλόμενα μέρη γνωστοποιήσει στο άλλο την εναντίωσή του, με συστημένη επιστολή ή επί αποδείξει, τριάντα (30)ημέρες πριν από τη λήξη του ασφαλιστηρίου συμβολαίου

12 Παράρτημα Ι: Συνοπτική μνεία περιεχομένου Απόφασης 3/5/ της Τράπεζας της Ελλάδος (ΦΕΚ/Β /706/ ) Η Απόφαση αυτή της ΤτΕ ισχύει από 1ης Δεκεμβρίου 2011 (Άρθρο 17 Απόφασης) και εφαρμόζεται από όλες τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα στον κλάδο ασφάλισης αστικής ευθύνης αυτοκινήτου (Άρθρο 1 Απόφασης). Σε εφαρμογή του Άρθρου 13 παρ. 2 της ανωτέρω Απόφασης της ΤτΕ, το οποίο προβλέπει υποχρεωτική συνοπτική μνεία του περιεχομένου της Απόφασης αυτής στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο, παρατίθενται τα ακόλουθα: A. Οργανωτικές Υποχρεώσεις Ασφαλιστικής Επιχείρησης (Τήρηση Αρχείων & Στοιχείων) 1. Η ασφαλιστική επιχείρηση υποχρεούται να τηρεί τα ακόλουθα Αρχεία: α) σε έντυπη μορφή, Φάκελο Ασφαλιστικής Περίπτωσης (Φ.Α.Π.) για κάθε ζημιά, β) σε ηλεκτρονική μορφή, Αρχείο Φακέλων Ασφαλιστικών Περιπτώσεων (Α.Φ.Α.Π.) για όλους τους σχηματιζόμενους Φ.Α.Π., όπου θα καταχωρείται / σαρώνεται το σύνολο των εγγράφων που περιέχει ο κάθε έντυπος Φ.Α.Π., και γ) σε ηλεκτρονική μορφή, Αρχείο Στατιστικών Στοιχείων σχετικά με την πορεία όλων των Φ.Α.Π., στοιχείων τα οποία η ασφαλιστική επιχείρηση υποχρεούται επίσης να υποβάλλει, σε τακτά - οριζόμενα στην Απόφαση - χρονικά διαστήματα στην ΤτΕ. Στην Απόφαση ορίζεται συγκεκριμένα το περιεχόμενο και ο τρόπος τήρησης των ανωτέρω Αρχείων από την ασφαλιστική επιχείρηση. (Άρθρα 3,4, 5, 7 και 8 και Παράρτημα ΙΙ Απόφασης) 2. Η ασφαλιστική επιχείρηση υποχρεούται να χορηγεί στον ασφαλισμένο της ή στο ζημιωθέντα Αποδείξεις Παράδοσης και Παραλαβής Εγγράφων. Ελάχιστο περιεχόμενο των Αποδείξεων Παράδοσης Παραλαβής Εγγράφων αποτελεί ο αύξων αριθμός της εκδοθείσας απόδειξης αντιστοιχών σε ηλεκτρονικά τηρούμενο ειδικό πρωτόκολλο, η απεικόνιση του σήματος και της επωνυμίας της ασφαλιστικής επιχείρησης, η αναγραφή του ονοματεπώνυμου και της διεύθυνσης κατοικίας του ασφαλισμένου ή του ζημιωθέντος προσώπου, η υπογραφή του, η περιγραφή του είδους του εγγράφου που παραδόθηκε και παραλήφθηκε, η ημερομηνία παράδοσης και παραλαβής του εγγράφου, το ονοματεπώνυμο, η ιδιότητα και η υπογραφή του παραλαβόντος υπαλλήλου. Με Απόδειξη Παράδοσης Παραλαβής Εγγράφου εξομοιώνονται: α) το έντυπο των ΕΛ.ΤΑ. με την υπογραφή υπαλλήλου της ασφαλιστικής επιχείρησης για την παραλαβή συστημένης επιστολής, β) το αποδεικτικό τηλεομοιοτυπίας στον αριθμό που έχει γνωστοποιηθεί από την ασφαλιστική επιχείρηση στην ΤτΕ, και γ) η έκθεση επίδοσης δικαστικού επιμελητή. (Άρθρο 6 Απόφασης) B. Ρυθμίσεις σχετικά με τη Διαδικασία Διακανονισμού Ζημιών 1. Η ασφαλιστική επιχείρηση υποχρεούται, κατ εφαρμογή του άρθρου 6 παρ. 6 του π.δ. 237/1986, να υποβάλλει προς το ζημιωθέντα, εντός τριών μηνών από την ημερομηνία παραλαβής της Αίτησης Αποζημίωσής του, είτε α) αιτιολογημένη προσφορά αποζημίωσης σε περίπτωση που η ευθύνη δεν αμφισβητείται και η ζημιά έχει αποτιμηθεί, είτε β) αιτιολογημένη απάντηση (άρνηση) επί των σημείων που περιέχονται στην Αίτηση 23 Αποζημίωσης, στην περίπτωση που η ευθύνη αμφισβητείται ή δεν έχει ακόμη διαπιστωθεί σαφώς ή σε περίπτωση που η ζημιά δεν έχει αποτιμηθεί πλήρως. (Άρθρο 9 Απόφασης) 2. Με την Απόφαση καθορίζεται το περιεχόμενο της Αίτησης Αποζημίωσης του ζημιωθέντα προς την ασφαλιστική επιχείρηση. Η ασφαλιστική επιχείρηση υποχρεούνται να παραδώσει στον ασφαλισμένο μαζί με το ασφαλιστήριο συμβόλαιο έντυπο Δήλωσης Τροχαίου Ατυχήματος και έντυπο Αίτησης Αποζημίωσης (Άρθρο 13 Απόφασης). Με την Αίτηση Αποζημίωσής του ο ζημιωθείς υποχρεούται να δηλώσει στην ασφαλιστική επιχείρηση, μεταξύ άλλων, τον τόπο που βρίσκεται το όχημά του, προκειμένου να διενεργηθεί πραγματογνωμοσύνη επί των ζημιών αυτού. Οι Δηλώσεις Ατυχήματος του ασφαλισμένου και οι Αιτήσεις Αποζημίωσης του ζημιωθέντος υποβάλλονται είτε αυτοπροσώπως στα γραφεία της ασφαλιστικής επιχείρησης, είτε με αποστολή τηλεομοιοτυπίας, είτε με συστημένη επιστολή, εφόσον βεβαιώνεται το γνήσιο της υπογραφής είτε κατατίθενται αυτοπροσώπως στα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που εξουσιοδοτούνται από την ασφαλιστική επιχείρηση για το σκοπό αυτό. Τα ονόματα των εξουσιοδοτηθέντων προσώπων γνωστοποιούνται στην ΤτΕ. Σε περίπτωση παραλαβής εγγράφων από τρίτα πρόσωπα που έχουν εξουσιοδοτηθεί από την ασφαλιστική εταιρία για το σκοπό αυτό, τα πρόσωπα αυτά χορηγούν στον ασφαλισμένο ή στον ζημιωθέντα Απόδειξη Παράδοσης - Παραλαβής Εγγράφου, η οποία δεν απαιτείται να φέρει το ηλεκτρονικό πρωτόκολλο της ασφαλιστικής επιχείρησης. (Άρθρα 10, 15 και Παράρτημα Ι Απόφασης Έγγραφο ΤτΕ με ΑΠ1228/ ) 3. Εφόσον η ασφαλιστική επιχείρηση κρίνει ότι απαιτείται, διενεργεί Πραγματογνωμοσύνη επί υλικών ζημιών εντός 15 ημερών, εάν το ατύχημα συνέβη στην Ελλάδα και εντός 25 ημερών, κατά κανόνα, εάν συνέβη στο εξωτερικό. Οι προθεσμίες αυτές αρχίζουν από την ημερομηνία που υποβάλλεται στην ασφαλιστική επιχείρηση η Αίτηση Αποζημίωσης του ζημιωθέντος, στην οποία ο τελευταίος θα πρέπει να αναγράφει, μεταξύ άλλων, και τον τόπο όπου βρίσκεται το όχημά του. (Άρθρο 11 και Παράρτημα Ι Απόφασης) 4. Η προσφορά αποζημίωσης της ασφαλιστικής επιχείρησης πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον το ακριβές προσφερόμενο ποσό αποζημίωσης προς τα ζημιωθέντα πρόσωπα, καθώς και τον τόπο, τον χρόνο και τον τρόπο πληρωμής του ποσού της αποζημίωσης ή της αυτούσιας αποκατάστασης της ζημιάς. 5. Ο χρόνος πληρωμής που αναφέρει η προσφορά αποζημίωσης δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τις δέκα ημέρες από την προσφορά. Αν συμφωνηθεί αυτούσια αποκατάσταση ο χρόνος αυτής δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 20 ημέρες από τη συμφωνία, εκτός αντίθετης ειδικής συμφωνίας των μερών. (Άρθρο 12 Απόφασης ) 6. Οι ασφαλισμένοι και τα ζημιωθέντα πρόσωπα δικαιούνται να παραλαμβάνουν από το περιεχόμενο του σχηματισθέντος Φ.Α.Π. αντίγραφα, με αίτησή τους που καταχωρείται στο 24

13 Παράρτημα ΙΙ: Υπεύθυνη Δήλωση Ατυχήματος HD Insurance Ltd Φ.Α.Π., με ταυτόχρονη χορήγηση απόδειξης παράδοσης και παραλαβής και με δική τους δαπάνη, με την επιφύλαξη ωστόσο των διατάξεων του ν. 2472/1997 περί Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. (Άρθρο 14 Απόφασης) 7. Για την παράβαση των διατάξεων της Απόφασης προβλέπεται η επιβολή των κυρώσεων του άρθρου 120 παρ. 3 του ν.δ. 400/1970. (Άρθρο 16 Απόφασης) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΕΝΑΡΞΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ HD INSURANCE LTD ΛΗΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΧΡΗΣΗ ΜΑΡΚΑ - ΜΟΝΤΕΛΟ - ΧΡΩΜΑ ΙΠΠΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΚΥΒΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ (ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ Ε-MAIL ΟΔΗΓΟΣ (ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΗΓΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟ Ε-MAIL ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ ΟΔΗΓΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΟΥ ΕΚΔΟΣΗ ΛΗΞΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ΩΡΑ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ (ΠΟΛΗ ΟΔΟΣ - ΑΡΙΘΜΟΣ) ΕΛΑΒΕ ΓΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΡΧΗ; ΠΟΙΑ; ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΖΗΜΙΩΘΕΝΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΟΧΗΜΑ Β ΟΧΗΜΑ Γ ΟΤΙΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟ ΕΚΤΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΖΩΑ) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΟΔΗΓΟΣ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ - ΤΗΛ. - ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΧΡΗΣΗ - ΧΡΩΜΑ: ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ - ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ: ΣΗΜΕΙΑ ΖΗΜΙΑΣ: ΚΟΣΤΟΣ ΖΗΜΙΑΣ ΤΡΙΤΟΥ ΚΑΤΑ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ: 25 26

14 ΕΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΤΡΑΥΜΑΤΙΕΣ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΖΗΜΙΩΘΕΝΤΩΝ (ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ) Παράρτημα IΙΙ: Αίτηση Αποζημίωσης HD Insurance Ltd ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ-ΤΗΛΕΦΩΝΟ- ΕΙΔΟΣ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΒΛΑΒΗΣ: ΗΛΙΚΙΑ: ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ: ΕΠΙΒΑΤΗΣ Ή ΤΡΙΤΟΣ-ΠΕΖΟΣ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΚΟ ΤΑΜΕΙΟ: ΦΟΡΑΓΕ ΖΩΝΗ Η ΚΡΑΝΟΣ: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ΣΗΜΕΙΑ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΑΡ.6 ΠΑΡ.6 Π.Δ.237/86 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΗD INSURANCE LTD Ζητώ την αποζημίωση μου για το ατύχημα που έγινε στις και ώρα στην περιοχή και στην οδό. ΠΑΡΑΘΕΤΩ ΕΝ ΣΥΝΤΟΜΙΑ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΤΗΛΕΦΩΝΟ: ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: ΜΑΡΚΑ ΤΥΠΟΣ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΖΗΜΙΟΓΟΝΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΣ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΓΝΩΜΗ ΣΑΣ ; ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΖΗΜΙΑ ΣΑΣ; ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΡΤΥΡΩΝ: ΓΝΩΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟΝ ΠΑΘΟΝΤΑ Η ΤΟΥΣ ΠΑΘΟΝΤΕΣ; ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΤΟ ΟΧΗΜΑ ΣΑΣ; Ο ΔΗΛΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Ο ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΥ ΜΕ ΧΤΥΠΗΣΕ ΥΠΕΠΕΣΕ ΣΤΗΝ ΑΚΟΛΟΥΘΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗ (ΣΗΜΕΙΩΝΩ ΜΕ Χ ΣΤΗΝ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΛΕΥΡΑ) : Ξεκίνησε από στάση / άνοιξε την πόρτα Εγκατέλειπε χώρο στάθμευσης / ιδιωτικό χώρο / έβγαινε από χωματόδρομο Εισερχόταν σε χώρο στάθμευσης / ιδιωτικό χώρο / χωματόδρομο Άλλαξε λωρίδα Προσπέρασε Έστριψε απότομα Έκανε όπισθεν Μπήκε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας Έκανε αναστροφή Παραβίασε κόκκινο φωτεινό σηματοδότη Παραβίασε σήμα ΣΤΟΠ Άλλο: 27 28

15 Η ΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΗΤΑΝ ΩΣ ΕΞΗΣ (ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ): Παράρτημα ΙV: Δήλωση Εναντίωσης HD Insurance Ltd Προς την HD Insurance Ltd Αγίου Κωνσταντίνου 59, Μαρούσι Συστημένη με απόδειξη παραλαβής ΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΗΤΑΝ : ΟΧΗΜΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ ΖΗΜΙΟΓΟΝΟ ΟΧΗΜΑ ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ Α ( Άρθρου 2, παράγρ.5 του Ν.2496/1997) Σας δηλώνω την εναντίωση μου ως προς το περιεχόμενο του με αριθμό Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου που μου παραδώσατε διότι το περιεχόμενο του παρεκκλίνει από τη αίτηση για ασφάλιση που σας υπέβαλα στα εξής σημεία: ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΗΤΑΝ ΟΙ ΜΑΡΤΥΡΕΣ: 1ΟΣ ΜΑΡΤΥΡΑΣ 2ΟΣ ΜΑΡΤΥΡΑΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κατόπιν τούτου, η μεταξύ μας Σύμβαση Ασφάλισης είναι άκυρη εξαρχής ως μηδέποτε γενομένη και ουδεμία ισχύ έχει το πιο πάνω Ασφαλιστήριο που μου παραδώσατε. ΤΗΛΕΦΩΝΟ: ΚΙΝΗΤΟ: Ημερομηνία Ο δηλών ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΤΗΚΑΝ ΟΙ: ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1ΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΑΣ 2ΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΑΣ Προς την HD Insurance Ltd Αγίου Κωνσταντίνου 59, Μαρούσι Συστημένη με απόδειξη παραλαβής ΤΗΛΕΦΩΝΟ: ΚΙΝΗΤΟ: Αυτή τη στιγμή το όχημά μου βρίσκεται διαθέσιμο για πραγματογνωμοσύνη στην ακόλουθη διεύθυνση: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Ο ΑΙΤΩΝ ΤΟΠΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ Β ( Άρθρου 2, παράγρ.6 του Ν.2496/1997) Σας δηλώνω την εναντίωση μου ως προς τη σύναψη της μεταξύ μας ασφάλισης δυνάμει του με αριθμό Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου που μου παραδώσατε διότι: Δεν παρέλαβα έγγραφο με τις πληροφορίες που προβλέπονται από το Άρθρο4,παράγρ.3 περίπτ. Δ του Ν.Δ 400/1970. Το Ασφαλιστήριο μου παραδόθηκε χωρίς γενικούς όρους ή/και Ειδικούς όρους. Κατόπιν τούτου, η μεταξύ μας Σύμβαση Ασφάλισης είναι άκυρη εξαρχής ως μηδέποτε γενόμενη και ουδεμία ισχύ έχει το πιο πάνω ασφαλιστήριο που μου παραδώσατε. Ημερομηνία Ο δηλών 29 30

16 1. ΓΕΝΙΚΑ Παράρτημα V: Ειδικοί Όροι Inter Partner Assistance 1.1 Αντικείμενο παραρτήματος Με το παρόν παράρτημα καθορίζονται οι διάφορες καλύψεις της οδικής και ταξιδιωτικής βοήθειας που παρέχονται στο ασφαλισμένο όχημα και στους επιβαίνοντες εφόσον ασφαλίστηκαν με το πρόγραμμα «οδική βοήθεια» από ατύχημα και βλάβη. Οι πιο πάνω καλύψεις παρέχονται αποκλειστικά και μόνο από την INTER PARTNER ASSISTANCE στην Ελλάδα μέσω του ημεδαπού και διεθνούς δικτύου των συνεργατών της με την μορφή της παροχής υπηρεσιών μέχρι των πιο κάτω οριζόμενων ορίων ή ως χρηματική αποζημίωση απ ευθείας σύμφωνα πάντοτε με τα προβλεπόμενα του άρθρου 20 του παρόντος. 1.2 Προϋποθέσεις ισχύος Κατά την έναρξη του παρόντος παραρτήματος και για την ισχύ του απαιτείται το ασφαλισμένο όχημα να μην έχει υποστεί βλάβη ή ατύχημα, να κινείται με ασφάλεια και να παραμένει στην ιδιοκτησία ή κυριότητα ή κατοχή του ασφαλισμένου. 1.3 Ορισμοί INTER PARTNER ASSISTANCE Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρεία Βοηθείας με έδρα το Π. Φάληρο του νομού Αττικής (Λεωφόρος Συγγρού 379, ΤΚ 17564) με ΑΦΜ με την οποία έχει συμβληθεί ο Ασφαλιστής, καλούμενη εφεξής και ως «αντασφαλιστής». ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΣ (ΕΤΑΙΡΕΙΑ) Η Ασφαλιστική Εταιρεία που αναφέρεται στους Γενικούς όρους του παρόντος ασφαλιστηρίου συμβολαίου. ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ Ο εκάστοτε οδηγός στο ασφαλισμένο όχημα, μόνιμος κάτοικος Ελλάδος, κάτοχος της κατά τον νόμο άδεια ικανότητας οδήγησης που αντιστοιχεί στην κατηγορία του ασφαλισμένου οχήματος και κάθε επιβάτης που μεταφέρεται δωρεάν στο ασφαλισμένο όχημα, ανάλογα με τις νόμιμες θέσεις καθημένων που διαθέτει το ασφαλισμένο όχημα. ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟ ΟΧΗΜΑ Ασφαλισμένο όχημα θεωρείται εκείνο το οποίο ρητά ορίζεται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο Βοηθείας, το οποίο κυκλοφορεί σύμφωνα με τις διατάξεις της Ελληνικής Νομοθεσίας και για το οποίο εκδόθηκε ασφαλιστήριο συμβόλαιο Αστικής Ευθύνης Κλάδου αυτοκινήτων από τον Ασφαλιστή και του οποίου η συμμετοχή στο πρόγραμμα Οδικής και ταξιδιωτικής βοήθειας από βλάβη και Ατύχημα γνωστοποιήθηκε στην INTER PARTNER ASSISTANCE. Σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος αντικαταστήσει το αυτοκίνητό του, είναι δυνατόν να θεωρείται ως ασφαλισμένο όχημα, στο εξής, το νέο όχημα, με την προϋπόθεση της έγγραφης δήλωσης του ασφαλισμένου για την αλλαγή αυτή, εντός (3) τριών ημερών και της αποδοχής της ανάληψης της ασφάλισης από τον Ασφαλιστή. Ιδιωτικής Χρήσης Επιβατικό όχημα, Ιδιωτικής Χρήσης Επιβατικό mini bus, μέχρι 9 θέσεων και Ασθενοφόρα οχήματα βάρους κάτω των 3,5 τόνων, ύψους έως 2,5 μέτρα και μεταξονίου έως 3,15 μέτρα, Ιδιωτικής Χρήσης Φορτηγό ή Φορτηγό Αγροτικό με μικτό βάρος κάτω των 3,5 τόνων, ύψους έως 2,5 μέτρα και μεταξονίου έως 3,15 μέτρα, και μοτοσικλέτες με μηχανή κυβισμού άνω των 50 cc. ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Ο τόπος σύμφωνα με την διεύθυνση της μονίμου κατοικίας του ασφαλισμένου, που αναγράφεται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο Αστικής Ευθύνης εντός της Ελληνικής επικράτειας. ΖΗΜΙΑ Είναι κάθε περιστατικό επιδεκτικό να επιφέρει την επέμβαση του Αντασφαλιστή. ΒΛΑΒΗ Βλάβη θεωρείται όταν το όχημα δεν μπορεί να συνεχίσει απρόσκοπτα την πορεία του λόγω ζημιάς η οποία προέρχεται από ηλεκτρικά ή μηχανικά αίτια, κακή λειτουργία τμημάτων συμπεριλαμβανομένων και ελαστικών και καθιστά αδύνατη τη χρήση του. ΑΤΥΧΗΜΑ Κάθε απρόοπτο και βίαιο περιστατικό που αφορά το όχημα ανεξάρτητο της θέλησης του ασφαλισμένου και που εμποδίζει την ομαλή συνέχιση της πορείας του. ΚΕΝΤΡΟ ΒΟΗΘΕΙΑΣ Ο Ασφαλισμένος και δικαιούχος υποχρεούται να ζητά τις υπηρεσίες βοηθείας απευθείας από το Κέντρο Βοηθείας της INTER PARTNER ASSISTANCE, το οποίο λειτουργεί επί εικοσιτετραώρου βάσεως και 365 ημέρες τον χρόνο σε όλες τις χώρες της Γεωγραφικής Κάλυψης. Το Κέντρο βοηθείας φροντίζει στην συνέχεια, άμεσα ή έμμεσα την παροχή των απαιτούμενων υπηρεσιών. ΣΤΕΝΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ Οι ανιόντες και κατιόντες πρώτου βαθμού, ο / η σύζυγος και τα ανήλικα τέκνα του ασφαλισμένου, συμπεριλαμβανομένων των εξ υιοθεσίας ή νομιμοποιήσεως και αναγνωρίσεως κατιόντων και ετεροθαλών αδελφών. ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΡΧΗ Κάθε πρόσωπο κάτοχος άδειας ασκήσεως ιατρικής εν ισχύ στην χώρα που βρίσκεται ο ασφαλισμένος. ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Νοσηλευτική δομή προσαρμοσμένη σε κάθε ειδική περίπτωση και οριζόμενη από τον ρυθμιστή ιατρό της INTER PARTNER ASSISTANCE και τον θεράποντα ιατρό. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ Κάθε ξαφνικό απρόοπτο και βίαιο, περιστατικό εξωτερικό προς το θύμα, και ανεξάρτητο της θέλησής του, που αποτελεί την αιτία μιας σοβαρής σωματικής προσβολής

17 ΑΣΘΕΝΕΙΑ Κάθε ξαφνική και απρόοπτη αλλοίωση της υγείας διαπιστούμενη από μια αρμόδια ιατρική αρχή, που εμποδίζει την κανονική συνέχιση του ταξιδιού. ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΒΟΛΗ Τραύμα ή ασθένεια η φύση της οποίας μπορεί να επιφέρει προσβολή στη ζωή του ασθενούς ή να έχει ως συνέπεια μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, τη σημαντική επιδείνωση της κατάστασης της υγείας του εάν δεν του παρέχεται κατάλληλη νοσηλεία. ΖΗΜΙΑ (ΕΠΙ ΠΡΟΣΩΠΟΥ) Κάθε περιστατικό επιδεκτικό να επιφέρει την επέμβαση της INTER PARTNER ASSISTANCE. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ Ως χρονική διάρκεια επισκευής εννοούμε όχι το χρονικό διάστημα μεταξύ παράδοσης και παραλαβής του οχήματος, αλλά μόνο τον καθαρό χρόνο επισκευής. MΙΚΤΗ EΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Η επιχείρηση οδικής βοήθειας οχημάτων, με την επωνυμία UNION ROAD ASSISTANCE OΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ και το διακριτικό τίτλο UNION ROAD ASSISTANCE Ε.Π.Ε., με έδρα στον Άγιο Δημήτριο Αττικής (Τζαβέλα 11 και Χιμάρας), που διαθέτει ειδική άδεια βάσει του Νόμου 3651/2008 και έχει συνάψει σύμβαση συνεργασίας με την Εταιρία. ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Οι συνεργάτες της οδικής βοήθειας οχημάτων, που διαθέτουν ειδική άδεια βάσει του Νόμου 3651/2008 και έχουν συνάψει σύμβαση συνεργασίας με την UNION ROAD ASSISTANCE Ε.Π.Ε., ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ Οι Σταθμοί Παραμονής και Μεταφόρτωσης είναι κατάλληλα διαμορφωμένοι χώροι στους οποίους οι συνεργάτες της UNION ROAD ASSISTANCE Ε.Π.Ε., επιχειρούν την αποκατάσταση της ζημιάς του ασφαλισμένου οχήματος. Οι διευθύνσεις των ανά την Ελλάδα συνεργατών της UNION ROAD ASSISTANCE Ε.Π.Ε., και των Σταθμών Παραμονής και Μεταφόρτωσης αυτών αναφέρονται αναλυτικά στο Παράρτημα Ι του παρόντος. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ Ως εξωτερικό εννοούνται όλες οι χώρες πλην της χώρας μόνιμης κατοικίας του ασφαλισμένου. Οι αναφερόμενες καλύψεις, του άρθρου 1 ισχύουν και παρέχονται στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Οι αναφερόμενες καλύψεις, των άρθρων 8, 9, 10, 11, 13, 14, ισχύουν και παρέχονται στην Ελλάδα και το εξωτερικό για απόσταση μεγαλύτερη των 50 χιλιομέτρων από την διεύθυνση της μόνιμης κατοικίας του ασφαλισμένου. Οι αναφερόμενες καλύψεις, των άρθρων 3, 5,6,7,12 & 15 ισχύουν και παρέχονται μόνο στο εξωτερικό. Οι καλύψεις που ισχύουν στο εξωτερικό παρέχονται, εντός των ορίων των κάτωθι χωρών της Ευρώπης και της Μεσογείου στις οποίες εξυπηρετείται ο ασφαλισμένος μέσω της συμφωνίας αμοιβαιότητας της INTER PARTNER ASSISTANCE με την έδρα της, τα στοιχεία της οποίας αναφέρονται παρακάτω. Η INTER PARTNER ASSISTANCE θα μεσολαβήσει μεταξύ του ασφαλισμένου και της έδρα της με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση του. ΑΛΒΑΝΙΑ ΕΛΒΕΤΙΑ ΝΟΡΒΗΓΙΑ ΕΣΘΟΝΙΑ ΑΛΓΕΡΙΑ Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑ ΟΛΛΑΝΔΙΑ ΛΕΤΟΝΙΑ ΑΙΓΥΠΤΟΣ ΙΣΠΑΝΙΑ ΟΥΓΓΑΡΙΑ ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ ΑΥΣΤΡΙΑ ΙΤΑΛΙΑ ΟΥΚΡΑΝΙΑ ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ ΑΝΔΟΡΑ ΚΡΟΑΤΙΑ ΠΟΛΩΝΙΑ ΣΟΥΗΔΙΑ ΒΕΛΓΙΟ ΚΥΠΡΟΣ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ ΤΣΕΧΙΑ ΒΟΣΝΙΑ ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΪΝ ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΤΟΥΡΚΙΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΜΑΡΟΚΟ ΣΕΡΒΙΑ ΤΥΝΗΣΙΑ ΓΑΛΛΙΑ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ ΣΛΟΒΑΚΙΑ ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΜΟΝΑΚΟ ΣΛΟΒΕΝΙΑ F.Y.R.O.M. ΔΑΝΙΑ ΑΓ. ΜΑΡΙΝΟΣ 1.4 Ισχύς των καλύψεων Οι καλύψεις του παρόντος παραρτήματος αρχίζουν να ισχύουν από **/**/2012 και παραμένουν ισχύουσες μέχρι την **/**/2013. INTER PARTNER ASSISTANCE S.A. Avenue Louise 166 bte BRUSSELS Κάθε διεύρυνση των γεωγραφικών ορίων, θα γίνεται με έκδοση σχετικής πρόσθετης πράξης. 1.5 Γεωγραφικά όρια Οι αναφερόμενες καλύψεις, του άρθρου 2 ισχύουν και παρέχονται μόνο στην Ελλάδα

18 2. ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΗ 2.1 Περιγραφή των προσφερόμενων καλύψεων Τοπική προσπάθεια αποκατάστασης της ζημιάς στην Ελλάδα και το εξωτερικό Η INTER PARTNER ASSISTANCE μέσω της ως άνω μικτής επιχείρησης σε περίπτωση ατυχήματος ή βλάβης του ασφαλισμένου οχήματος, θα φροντίσει, σε εύλογο χρονικό διάστημα ανάλογα με την απόσταση και τις κυκλοφοριακές συνθήκες, να αναλάβει την επιτόπια επισκευή του οχήματος εφόσον είναι δυνατή. Ρητά συμφωνείται ότι απαγορεύεται η προσπάθεια διάγνωσης ή αποκατάστασης της βλάβης στους αυτοκινητόδρομους και στις οδούς ταχείας κυκλοφορίας, με εξαίρεση την αντικατάσταση τροχού με τον υπάρχοντα βοηθητικό τροχό του οχήματος. Σε κάθε άλλη περίπτωση, το ασφαλισμένο όχημα που υπέστη βλάβη σε αυτοκινητόδρομο ή οδό ταχείας κυκλοφορίας, θα ρυμουλκείται ή θα φορτώνεται αμέσως και θα μεταφέρεται στον πλησιέστερο χώρο στάθμευσης (πάρκινγκ) της οδού ή στον πλησιέστερο σταθμό παραμονής και μεταφόρτωσης ή σε χώρους εκτός της οδού, όπου δεν εμποδίζεται η κυκλοφορία και στους οποίους είναι δυνατή η περαιτέρω διάγνωση της βλάβης και η πιθανή αποκατάστασή της Μεταφορά του οχήματος εντός της Ελληνικής επικράτειας Σε περίπτωση ακινητοποίησης του οχήματος του οποίου η επιτόπια επισκευή, σύμφωνα με τα ανωτέρω, δεν είναι δυνατή προσφέρονται κατ επιλογήν οι κάτωθι καλύψεις : Α. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΗΣΙΕΣΤΕΡΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ Α1. Μεταφορά του οχήματος στο πλησιέστερο συνεργείο του τόπου συμβάντος επιλογής του ασφαλισμένου, εντός του Νομού ακινητοποίησης προς αποκατάσταση της ζημιάς. Α2. Σε περίπτωση ακινητοποίησης του οχήματος λόγω έλλειψης καυσίμων η INTER PARTNER ASSISTANCE δια της μικτής επιχείρησης οδικής βοήθειας αναλαμβάνει την μεταφορά του οχήματος στο πλησιέστερο πρατήριο ανεφοδιασμού καυσίμων. Εκεί σταματά κάθε άλλη υποχρέωση εξυπηρέτησης. Α3. Σε περίπτωση ακινητοποίησης του οχήματος, εκτός των ορίων του Νομού του τόπου μόνιμης κατοικίας του ασφαλιζόμενου, που αυτός επιλέξει να επισκευάσει το όχημά του στο πλησιέστερο συνεργείο αναλαμβάνονται : - τα έξοδα διανυκτέρευσης του ασφαλισμένου και των επιβατών που συμμετείχαν στο αρχικό ταξίδι κατά μέγιστο μέχρι τρεις (3) διανυκτερεύσεις μέχρι το ποσό των 60 ευρώ ανά άτομο τη νύκτα με μέγιστο ποσό τα διακόσια (200) ευρώ συνολικά ανά περιστατικό, εφόσον η ζημία δεν μπορεί να επισκευαστεί αυθημερόν, Η (εναλλακτικά) Β ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ Β1. Μεταφορά του οχήματος σε συνεργείο επιλογής του ασφαλισμένου : - είτε στον τόπο μόνιμης κατοικίας του, στο σημείο εκκίνησης, σύμφωνα με την διεύθυνση που αναγράφεται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο Αστικής Ευθύνης, - είτε στον τόπο αρχικού προορισμού εντός της Ελλάδας, εφόσον βρίσκεται σε ταξίδι.. Β2. Σε περίπτωση μεταφοράς του οχήματος σύμφωνα με την ανωτέρω παράγραφο Β1, αναλαμβάνονται : - τα έξοδα μεταφοράς των επιβατών που συμμετείχαν στο αρχικό ταξίδι, στον τόπο τελικής μεταφοράς του οχήματος που επέλεξε ο ασφαλισμένος, (τόπος κατοικίας ή τόπος προορισμού) με ανώτατο κόστος ανά άτομο το ποσό των τριάντα (30) ευρώ, μόνο εφόσον το όχημα ακινητοποιήθηκε εκτός των ορίων του Νομού μόνιμης κατοικίας του ασφαλισμένου. Β3 Ρητά τονίζεται ότι οι δυο ανωτέρω καλύψεις του άρθρου 2 (Α & Β) παρέχονται κατ επιλογήν. Σε όλες τις περιπτώσεις η επιλογή του συνεργείου γίνεται αποκλειστικά και μόνο με ευθύνη του ασφαλισμένου. Η INTER PARTNER ASSISTANCE δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη σε ότι αφορά την καταλληλότητα του συνεργείου, τα μέσα αυτού ή τον απαιτούμενο χρόνο και κόστος αποκατάστασης της ζημιάς Μεταφορά του οχήματος στο εξωτερικό Σε περίπτωση ακινητοποίησης του οχήματος σε μια από τις χώρες του εξωτερικού,που περιγράφονται στα γεωγραφικά όρια του παρόντος, και εφόσον η ζημιά δεν μπορεί να αποκατασταθεί επιτόπου. Προσφέρονται οι κάτωθι καλύψεις : Α. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΗΣΙΕΣΤΕΡΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ Α1. Μεταφορά του οχήματος στο πλησιέστερο συνεργείο του τόπου συμβάντος επιλογής του ασφαλισμένου, προς αποκατάσταση της ζημιάς. Α2. Σε περίπτωση που η ζημιά δεν μπορεί να επισκευαστεί αυθημερόν αναλαμβάνονται τα έξοδα διανυκτέρευσης όλων των επιβατών που συμμετείχαν στο αρχικό ταξίδι κατά μέγιστο μέχρι τρεις (3) διανυκτερεύσεις μέχρι το ποσό των ενενήντα (90) ευρώ ανά άτομο τη νύκτα με μέγιστο ποσό τα τριακόσια (300 ευρώ) συνολικά ανά περιστατικό

19 Β. ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΣΜΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Β1. Σε περίπτωση που η ζημιά δεν μπορεί να επισκευαστεί εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών, η INTER PARTNER ASSISTANCE αναλαμβάνει τα έξοδα επιστροφής του οχήματος σε συνεργείο επιλογής του ασφαλισμένου στον τόπο μόνιμης κατοικίας του στην Ελληνική επικράτεια. Β2. Σε περίπτωση μεταφοράς του οχήματος σύμφωνα με την ανωτέρω παράγραφο Β1 αναλαμβάνονται τα έξοδα επιστροφής στην Ελλάδα, όλων των επιβατών που συμμετείχαν στο αρχικό ταξίδι με ανώτατο κόστος ανά άτομο το ποσό των τετρακοσίων πενήντα (450) ευρώ Παύση της υποχρέωσης παροχής οδικής βοήθειας Όταν το ασφαλισμένο όχημα μεταφερθεί στον τόπο επιθυμίας του δικαιούχου ασφαλισμένου, παύει η υποχρέωση της INTER PARTNER ASSISTANCE προς τον ασφαλισμένο για το συγκεκριμένο περιστατικό. Εάν ο ασφαλισμένος ζητήσει νέα μεταφορά, αυτή δεν καλύπτεται από το παρόν ασφαλιστήριο και ο ασφαλισμένος υποχρεούται να καλύψει εξ ιδίων το κόστος του οχήματος δημοσίας χρήσεως, που θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για τη νέα μεταφορά προς περαιτέρω εξυπηρέτηση του ασφαλισμένου Νομικές καλύψεις σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος στο εξωτερικό Νομική προστασία στο εξωτερικό μέχρι ευρώ Η INTER PARTNER ASSISTANCE αναλαμβάνει σε περίπτωση αυτοκινητιστικού ατυχήματος, τα ενδεχόμενα έξοδα υπεράσπισης του ασφαλισμένου προκειμένου να αποφευχθεί η φυλάκισή του έως το ποσό των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ Ποινική εγγύηση στο εξωτερικό μέχρι ευρώ H INTER PARTNER ASSISTANCE σε περίπτωση αυτοκινητιστικού ατυχήματος στο εξωτερικό αναλαμβάνει την καταβολή εγγύησης για την αποφυλάκιση του ασφαλισμένου έως το ποσό των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ. Ο ασφαλισμένος υποχρεούται να επιστρέψει στην INTER PARTNER ASSISTANCE το καταβληθέν ποσό της εγγύησης εντός τριών (3) μηνών. 2.2 Ταξιδιωτικές παροχές στα άτομα Οι παροχές στα άτομα προσφέρονται στους ασφαλισμένους και όταν ταξιδεύουν χωριστά και με άλλα μέσα από το ασφαλισμένο όχημα Απώλεια αποσκευών - εντοπισμός & μεταφορά 1) Σε περίπτωση που οι αποσκευές που έχουν καταγραφεί στο εισιτήριο του ασφαλισμένου που ταξιδεύει σε διεθνή τακτική πτήση αεροπορικής εταιρίας μέλους της ΙΑΤΑ, δεν του παραδοθούν σε διάστημα 48 ωρών από την άφιξή του στον προγραμματισμένο προορισμό, οι αποσκευές θα θεωρηθούν οριστικά απολεσθείσες και η INTER PARTNER ASSISTANCE θα αποζημιώσει τον ασφαλισμένο για τυχόν έξοδα που θα πραγματοποιηθούν σε διάστημα 4 ημερών από την άφιξη του ασφαλισμένου στον προγραμματισμένο προορισμό του, για την αναγκαία αγορά ενδυμάτων και άλλων ειδών βασικών αναγκών μέχρι του ανώτατου ποσού των εκατόν δεκαπέντε (115) ευρώ. Δέσμευση του ασφαλισμένου αποτελεί η γραπτή κοινοποίηση της αξίωσης αποζημίωσης προς την INTER PARTNER ASSISTANCE συνοδευμένη από όλα τα πρωτότυπα απαραίτητα δικαιολογητικά, όπως βεβαίωση απώλειας της αεροπορικής εταιρείας, νόμιμες αποδείξεις των δαπανών αγοράς και το αεροπορικό εισιτήριο με τις αποδείξεις εγγραφής των αποσκευών στη συγκεκριμένη πτήση. 2) Σε περίπτωση καθυστέρησης των αποσκευών του ασφαλισμένου χρονικής διάρκειας μεγαλύτερης των οκτώ (8) ωρών, σε διεθνή τακτική πτήση αεροπορικής εταιρίας μέλους της ΙΑΤΑ, η INTER PARTNER ASSISTANCE θα αναλαμβάνει για λογαριασμό του ασφαλισμένου όλες τις προσπάθειες εντοπισμού και την μεταφορά των αποσκευών στο τόπο διαμονής του ασφαλισμένου μετά την ανεύρεσή τους Υγειονομική μεταφορά στην Ελλάδα άνω των 50 χιλιομέτρων του τόπου κατοικίας και το εξωτερικό Σε περίπτωση ατυχήματος ή μιας ξαφνικής ασθένειας του ασφαλισμένου, οι ιατροί της INTER PARTNER ASSISTANCE αφού έχουν ειδοποιηθεί : 1) Ενημερώνονται για την κατάσταση του ασθενούς ή του τραυματία. 2) Συνεργάζονται, εφόσον παρίσταται ανάγκη, με τον θεράποντα ιατρό και τον ιατρό που του παρείχε τις πρώτες βοήθειες. 3) Λαμβάνουν από κοινού τις καλύτερες αποφάσεις ανάλογα με την κατάσταση του ασθενούς. Οι αποφάσεις αυτές είναι δυνατόν να συνεπάγονται την εφαρμογή μίας ή περισσότερων καλύψεων που περιγράφονται κατωτέρω. Η μη δικαιολογημένη απόρριψη των αποφάσεων αυτών μπορεί να επισύρει την απώλεια του δικαιώματος στις καλύψεις βοηθείας. Η INTER PARTNER ASSISTANCE, εάν παρίσταται ανάγκη αναλαμβάνει, ανάλογα με την κατάσταση του ασφαλισμένου, την οργάνωση και τα έξοδα μεταφοράς αυτού, στην πλησιέστερη καταλληλότερη για την αντιμετώπιση του περιστατικού νοσηλευτική μονάδα του τόπου συμβάντος

20 ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Σε όλες τις περιπτώσεις, η επιλογή του μέσου μεταφοράς γίνεται από τους ιατρούς της INTER PARTNER ASSISTANCE και τους θεράποντες ιατρούς και υπαγορεύεται αποκλειστικώς από απόψεως ιατρικής και τεχνικής φύσεως. Η μεταφορά ενεργείται από αεροσκάφος γραμμής, ελικόπτερο, ασθενοφόρο όχημα, ταξί ή άλλο πρόσφορο μέσο Επιστροφή / επαναπατρισμός ασθενών στην Ελλάδα άνω των 50 χιλιόμετρων του τόπου κατοικίας και το εξωτερικό μέχρι ευρώ Η INTER PARTNER ASSISTANCE σε περίπτωση ατυχήματος ή ξαφνικής ασθένειας του ασφαλισμένου, αναλαμβάνει μετά την σταθεροποίηση της κατάστασης της υγείας του στην πλησιέστερη νοσηλευτική μονάδα του τόπου συμβάντος, την οργάνωση και τα έξοδα επιστροφής / επαναπατρισμού του ασφαλισμένου, προς μία νοσηλευτική μονάδα πλησίον του τόπου κατοικίας του στην Ελλάδα, έως του ποσού των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ, 2) Οι ιατρικές παθήσεις των οποίων η εμφάνιση είναι προβλεπόμενη λόγω του προγενέστερου ατομικού ιατρικού ιστορικού εν γνώση του ασφαλισμένου. 3) Προϋπάρχουσα, επαναλαμβανόμενη, χρόνια ασθένεια, η κατάσταση της οποίας είναι γνωστή από τον ασφαλισμένο και για την οποία υπόκειται σε θεραπεία. 4) Οι ψυχικές ασθένειες. 5) Εγκυμοσύνη, τοκετός και επιπλοκές τους, κάθε διακοπή κύησης και επιπλοκές της. 6) 6.Στείρωση, αντισύλληψη εξωσωματική γονιμοποίησης, προγεννητικός έλεγχος και επιπλοκές εξ αυτών. 7) Οι συνέπειες κληρονομικών ανωμαλιών ή πνευματικών καθυστερήσεων. 8) Οι ιατρικές ή χειρουργικές παθήσεις που μπορούν να νοσηλευτούν ακινδύνως επί τόπου σε βραχύ χρονικό διάστημα. 9) Οι παθήσεις εκείνες για τις οποίες μία μεταφορά θα μπορούσε να αποτελέσει ένα μείζονα κίνδυνο. ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Σε όλες τις περιπτώσεις, η επιλογή του μέσου μεταφοράς γίνεται από τους ιατρούς της INTER PARTNER ASSISTANCE και τους θεράποντες ιατρούς και υπαγορεύεται αποκλειστικώς από απόψεως ιατρικής και τεχνικής φύσεως Επιστροφή / επαναπατρισμός συνταξιδευόντων στην Ελλάδα άνω των 50χιλιομετρων του τόπου κατοικίας και το εξωτερικό Η INTER PARTNER ASSISTANCE οργανώνει και αναλαμβάνει το κόστος σε περίπτωση υγειονομικής μεταφοράς του ασφαλισμένου σύμφωνα με το άρθρο 8, την επιστροφή των υπολοίπων συνταξιδευόντων μελών της οικογένειας ή του συνοδού του, που επιθυμούν να διακόψουν το ταξίδι τους. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΡΘΡΑ 8 ΚΑΙ 9 1) Εάν κριθεί αναγκαίο ένας ιατρός εξουσιοδοτημένος της INTER PARTNER ASSISTANCE μπορεί επισκεφθεί τον ασθενή και μαζί με τον θεράποντα ιατρό να προβεί στην εξέταση για την διαπίστωση της αναγκαιότητας ανάληψης των εξόδων της υγειονομικής μεταφοράς. 2) Πλην της περίπτωσης αποδεδειγμένης αδυναμίας ο ασθενής ή το περιβάλλον του οφείλει να έλθει σε επαφή με την INTER PARTNER ASSISTANCE το αργότερο εντός τριών ημερών μετά το ιατρικό συμβάν το οποίο ενδεχομένως να απαιτεί επαναπατρισμό. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 8 ΚΑΙ 9 Δεν καλύπτονται: Επίσκεψη συγγενούς προσώπου στην Ελλάδα άνω των 50 χιλιόμετρων του τόπου κατοικίας και το εξωτερικό Σε περίπτωση που η νοσηλεία του ασφαλισμένου λόγω ξαφνικής ασθένειας ή ατυχήματος, διαρκεί περισσότερο από πέντε (5) συνεχείς ημέρες η INTER PARTNER ASSISTANCE θέτει στην διάθεση ενός συγγενούς προσώπου του ασφαλισμένου ή οποιοδήποτε άλλου προσώπου οριστεί από τον ίδιο τον ασφαλισμένο, ένα εισιτήριο μετ' επιστροφής τραίνου (Α θέσης) ή αεροπλάνου* (οικονομικής θέσης), πλοίου ή λεωφορείου όταν δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα δύο προαναφερόμενα μέσα. *Αεροπορικό εισιτήριο μόνο όταν η αντίστοιχη διαδρομή με τραίνο ή πλοίο διαρκεί περισσότερο από (έξι) 6 ώρες. 1) Οι υγειονομικές μεταφορές προερχόμενες από οίκους ανάρρωσης, κέντρα ιαματικών λουτρών για παθήσεις που επέσυραν την παραμονή τους στα ιδρύματα αυτά Πρόωρη επιστροφή από το εξωτερικό λόγω θανάτου συγγενούς προσώπου η ζημιά στην κατοικία Η INTER PARTNER ASSISTANCE αναλαμβάνει τα έξοδα και την οργάνωση πρόωρης επιστροφής του ασφαλισμένου στην Ελλάδα, σε περίπτωση ξαφνικού ή απρόβλεπτου θανάτου ενός συγγενούς προσώπου του ασφαλισμένου, εφόσον δεν του επιτρέπει η αρχικώς προβλεπόμενη επιστροφή να 40

Πίνακας Περιεχομένων. 3) ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ... 11 3.1 Αστική ευθύνη προς τρίτους... 11 3.2 Προαιρετικές καλύψεις... 11

Πίνακας Περιεχομένων. 3) ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ... 11 3.1 Αστική ευθύνη προς τρίτους... 11 3.2 Προαιρετικές καλύψεις... 11 Πίνακας Περιεχομένων 1) ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 6 1.1 Η κατάρτιση του ασφαλιστηρίου συμβολαίου... 6 1.2 Ζητήματα ασφάλισης... 6 1.3 Τιμολόγηση και αναπροσαρμογή ασφαλίστρων... 6 1.4 Τοπικά όρια ισχύος ασφαλιστηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ασφαλιστήριο Αυτοκινήτου. Οδηγός Ασφάλισης Γενικοί & Ειδικοί Όροι Ασφαλιστηρίου

Ασφαλιστήριο Αυτοκινήτου. Οδηγός Ασφάλισης Γενικοί & Ειδικοί Όροι Ασφαλιστηρίου Ασφαλιστήριο Αυτοκινήτου Οδηγός Ασφάλισης Γενικοί & Ειδικοί Όροι Ασφαλιστηρίου Περιεχόμενα σελ. Γενικοί όροι αστικής ευθύνης από την κυκλοφορία του οχήματος και λοιπών, προαιρετικά καλυπτόμενων, ασφαλιστικών

Διαβάστε περισσότερα

Ασφαλιστήριο Αυτοκινήτου. Οδηγός Ασφάλισης

Ασφαλιστήριο Αυτοκινήτου. Οδηγός Ασφάλισης Ασφαλιστήριο Αυτοκινήτου Οδηγός Ασφάλισης ΚΩΔΙΚΟΙ ΟΡΩΝ ERGO A.A.E.Z.: 19.12/1.9.2013 Συνεργαζόμενων Εταιριών: 100/1.5.2013 Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο Αυτοκινήτου Περιλαμβάνονται το κυρίως σώμα του ασφαλιστηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Αυτοκινήτου. Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου αυτοκινήτου. Ισχύουν από 1/1/2013

Όροι Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Αυτοκινήτου. Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου αυτοκινήτου. Ισχύουν από 1/1/2013 Όροι Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Αυτοκινήτου Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου αυτοκινήτου Ισχύουν από 1/1/2013 1 interasco Α.Ε.Γ.Α. - Ανώνυμος Εταιρεία Γενικών Ασφαλίσεων Περιεχόμενα ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Η παρούσα ασφαλιστική σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις του Ν.Δ/τος 400/70, του Ν. 2496/97 και του Ν. 489/76, όπως ισχύει μετά την κωδικοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου αυτοκινήτου

Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου αυτοκινήτου Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου αυτοκινήτου Ισχύουν από 1/1/2013 Η παρούσα ασφαλιστική σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις του Ν.Δ/τος 400/70, του Ν.2496/97 και του Ν.489/76, όπως ισχύει μετά την κωδικοποίησή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Αυτοκινήτου

ΟΡΟΙ Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Αυτοκινήτου ΟΡΟΙ Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Αυτοκινήτου Αγαπητοί Ασφαλισμένοι, Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για την εμπιστοσύνη που δείχνετε στην Εθνική Ασφαλιστική για την ασφάλιση του αυτοκινήτου σας. Η Εθνική,

Διαβάστε περισσότερα

MOTOR. Ίδια πάθη διαφορετικές ανάγκες! ΟΔΗΓΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ. www.generali.gr

MOTOR. Ίδια πάθη διαφορετικές ανάγκες! ΟΔΗΓΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ. www.generali.gr MOTOR ΟΔΗΓΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Ίδια πάθη διαφορετικές ανάγκες! www.generali.gr Μην ξεχνάτε! Φροντίδα Ατυχήματος 210 34 97 023 Το τηλέφωνο ισχύει επίσης και για την οδική βοήθεια εφόσον υπάρχει κάλυψη.

Διαβάστε περισσότερα

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία ή διευκρίνιση, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο 210 9477200.

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία ή διευκρίνιση, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο 210 9477200. Καλώς ήλθατε στην Υδρόγειο και σας ευχαριστούμε που μας εμπιστευθήκατε για την ασφάλιση του αυτοκινήτου σας! Το έντυπο που κρατάτε στα χέρια σας συνοδεύει το ασφαλιστήριο συμβόλαιό του αυτοκινήτου σας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ Έκδοση Νο 8 Ισχύει από 01/12/2014 Το παρόν παραδίδεται στο Λήπτη της Ασφάλισης μαζί με το ασφαλιστήριο συμβόλαιο οχήματος και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτού ως ένα ενιαίο σύνολο. ΚΕΦΑΛΑΙΟ I. ΓΕΝΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Ασφάλισης Αυτοκινήτου

Όροι Ασφάλισης Αυτοκινήτου Περιουσία για Όλους Όροι Ασφάλισης Αυτοκινήτου Εξ-ασφάλιση Αυτοκινήτου Καλωσήλθατε στην ΑΧΑ Αγαπητέ Ασφαλισμένε/Ασφαλισμένη, Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε την ΑΧΑ Ασφαλιστική για την κάλυψη της περιουσίας

Διαβάστε περισσότερα

Φυλλάδιο Γενικών και Ειδικών Όρων Ασφάλισης Αυτοκινήτων

Φυλλάδιο Γενικών και Ειδικών Όρων Ασφάλισης Αυτοκινήτων Φυλλάδιο Γενικών και Ειδικών Όρων Ασφάλισης Αυτοκινήτων Απρίλιος 2015 Εισαγωγή Αγαπητέ Ασφαλισμένε, Σας ευχαριστούμε πολύ που εμπιστευτήκατε την Εταιρία μας, για την ασφάλιση του αυτοκινήτου σας. Η INTERLIFE,

Διαβάστε περισσότερα

Καλωσήρθατε στην Anytime

Καλωσήρθατε στην Anytime INTERAMERICAN ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΗΜΙΩΝ Α.Ε. 1 Καλωσήρθατε στην Anytime H INTEPAMEPIKAN EΛΛHNIKH ETAIPIA AΣΦAΛIΣEΩN ZHMIΩN A.E. αναλαμβάνει να αποζημιώνει τον ασφαλισμένο και τον

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ. 40 χρόνια τώρα... ασφαλίζει ό,τι αξίζει. www.minetta.gr 210 93 09 500

ΝΕΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ. 40 χρόνια τώρα... ασφαλίζει ό,τι αξίζει. www.minetta.gr 210 93 09 500 ΝΕΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 40 χρόνια τώρα... ασφαλίζει ό,τι αξίζει. www.minetta.gr 210 93 09 500 2 ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ ΜΙΝΕΤΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ 5 ΟΡΙΣΜΟΙ 9 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 12 ΓΕΝΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Ασφάλισης Allianz Auto Direct

Οδηγός Ασφάλισης Allianz Auto Direct Allianz Ελλάδος Προσωπικές Λύσεις Οδηγός Ασφάλισης Allianz Auto Direct Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε. Για Πληροφορίες: 210 69 99 900 Για Οδική Βοήθεια και Αναγγελία Ατυχήματος: 210 99 88 188 (24 ώρες το

Διαβάστε περισσότερα

Oι υποχρεώσεις της Eταιρείας, του λήπτη της ασφάλισης και του ασφαλισμένου καθορίζονται από:

Oι υποχρεώσεις της Eταιρείας, του λήπτη της ασφάλισης και του ασφαλισμένου καθορίζονται από: AUTO CLASSIC - EXTRA - TOTAL - Γενικοί όροι H ασφαλιστική σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις του N. Δ/τος 400/70, του N. 489/76 του Π. Δ. 264/91, της Y. A. K4-585-78/ΦEK 795, η οποία εκδόθηκε με εξουσιοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΑΜΠΕΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΦΟΙΤΗΤΗΣ: ΔΡΑΜΙΤΙΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2009 Θα ήθελα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΟΛΟ Κ ΛΗΡΩ Μ ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ε Π Ι Χ ΕΙΡΗΣ Ε ΩΝ

ΝΕΑ ΟΛΟ Κ ΛΗΡΩ Μ ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ε Π Ι Χ ΕΙΡΗΣ Ε ΩΝ EPIXEIRISI (40sel)_Layout 1 28/02/2014 1:23 μ.μ. Page 1 ΝΕΑ ΟΛΟ Κ ΛΗΡΩ Μ ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ε Π Ι Χ ΕΙΡΗΣ Ε ΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 40 χρόνια τώρα... ασφαλίζει ό,τι αξίζει.

Διαβάστε περισσότερα

Aγαπητέ Ασφαλισμένε, Καλωσήρθατε στην ασφαλιστική οικογένεια της PRIME INSURANCE.

Aγαπητέ Ασφαλισμένε, Καλωσήρθατε στην ασφαλιστική οικογένεια της PRIME INSURANCE. Aγαπητέ Ασφαλισμένε, Καλωσήρθατε στην ασφαλιστική οικογένεια της PRIME INSURANCE. Η εμπιστοσύνη σας προς την Εταιρία μας και τους Συνεργάτες της μας τιμά ιδιαίτερα και θα καταβάλουμε κάθε προσπάθεια, ώστε

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ Ο Λ Ο Κ Λ Η Ρ Ω Μ Ε Ν Α ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΝΕΑ Ο Λ Ο Κ Λ Η Ρ Ω Μ Ε Ν Α ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ STEGASTIKO (32sel)_Layout 1 28/02/2014 1:29 μ.μ. Page 1 ΝΕΑ Ο Λ Ο Κ Λ Η Ρ Ω Μ Ε Ν Α ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 40 χρόνια τώρα... ασφαλίζει ό,τι αξίζει.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΗΜΙΩΝ Α.Ε.

ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΗΜΙΩΝ Α.Ε. ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΗΜΙΩΝ Α.Ε. 1 H INTEPAMEPIKAN EΛΛHNIKH ETAIPIA AΣΦAΛIΣEΩN ZHMIΩN A.E. αναλαμβάνει να αποζημιώνει τον ασφαλιζόμενο/η και τον τρίτο για ζημιές που θα συμβούν κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡεIA ΕΔΡΑ: ΓΙΒΡΑΛΤΑΡ, ΗΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ A.Φ.Μ.: 997955491 - Δ.Ο.Υ.: ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ: ENTERPRISE HELLAS LTD Λ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 356 & ΗΠΕΙΡΟΥ 2, 153 41, ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΗΛ: 211

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ INTERAMERICAN HOME

ΒΙΒΛΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ INTERAMERICAN HOME ΒΙΒΛΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ INTERAMERICAN HOME Έκδοση 08.2012 ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΗΜΙΩΝ Α.Ε. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ INTERAMERICAN HOME H ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΥΛΙΚΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΥΛΙΚΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΥΛΙΚΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Με την προϋπόθεση ότι ο συμβαλλόμενος (ο οποίος είναι και Ασφαλιζόμενος, εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά) έχει καταβάλλει τα οφειλόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (18-1000) Άρθρο 1 - Ορισμοί

ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (18-1000) Άρθρο 1 - Ορισμοί ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (18-1000) Οι παρακάτω Όροι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου / Πιστοποιητικού Ασφάλισης και περιλαμβάνουν τους όρους ασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

HOME COMFORT Πλήρες Πρόγραμμα

HOME COMFORT Πλήρες Πρόγραμμα ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ HOME COMFORT Πλήρες Πρόγραμμα Τo Ασφαλιστήριο συνάπτεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και όλα τα παρακάτω αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του: Οι Γενικοí Όροι, οι Ειδικές Διατάξεις των καλύψεων,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ WELCOME

ΝΕΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ WELCOME ΝΕΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ WELCOME ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ ΜΙΝΕΤΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ...5 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ (ΓΟ 110001)...8-14 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑTA: Μόνιμη Ολική

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 01.12.2011

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 01.12.2011 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 01.12.2011 Οι όροι του παρόντος Ασφαλιστηρίου περιλαμβάνουν ΓΕΝΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ (Ορισμούς, Γενικές Εξαιρέσεις, Γενικές Διατάξεις και Ειδικές Συμφωνίες) και ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ERGO ΟΙΚΙΑ IDEAL - (όρος 120) Κωδικός όρου: 17.120/8.6.2011

ERGO ΟΙΚΙΑ IDEAL - (όρος 120) Κωδικός όρου: 17.120/8.6.2011 ERGO ΟΙΚΙΑ IDEAL - (όρος 120) Κωδικός όρου: 17.120/8.6.2011 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Ο ασφαλισμένος ή λήπτης της ασφάλισης καλύπτεται από τους κινδύνους που περιοριστικά

Διαβάστε περισσότερα

AIG Europe Limited. Building, 58 Fenchurch Street, EC3M 4AB.

AIG Europe Limited. Building, 58 Fenchurch Street, EC3M 4AB. Ασφάλιση Ποδηλάτου «ΠΟ ΗΛΑΤώ» Το ασφαλιστήριο σας Αυτό το έγγραφο είναι το Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο για το προϊόν «ΠΟ ΗΛΑΤώ». Το συµβόλαιο σας αποτελείται από το έγγραφο αυτό που περιλαµβάνει τους γενικούς

Διαβάστε περισσότερα