Τπεύθσνος διδαζκαλίας: Αριζηοηέλης Νανιόποσλος

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τπεύθσνος διδαζκαλίας: Αριζηοηέλης Νανιόποσλος"

Transcript

1 2011 ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔ/ΝΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ,ΤΓΚΟΗΝΩΝΗΑΚΖ ΤΠΟΓΟΜΖ,ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΡΓΩΝ & ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΖΜΟΗΔ ΤΓΚΟΗΝΩΝΗΔ ΘΔΜΑ ΔΡΓΑΗΑ: Ζ ΤΝΓΔΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΜΔ ΚΩΝ/ΠΟΛΖ ΚΑΗ ΣΗΡΑΝΑ ΜΔ ΤΠΔΡΑΣΗΚΑ ΛΔΩΦΟΡΔΗΑ Τπεύθσνος διδαζκαλίας: Αριζηοηέλης Νανιόποσλος ΚΟΝΣΟΓΙΑΝΝΗ ΓΗΜΗΣΡΙΟ ΜΑΓΓΑΛΙΑΝΙΓΗ ΑΛΚΙΒΙΑΓΗ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ

2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1) Δηζαγσγή 1.1) Θεζζαινλίθε, Κσλ/πνιε, Σίξαλα. ρέζεηο κέζα απφ κηα ζχληνκε ηζηνξηθή αλαδξνκή 1.2) Αληηθείκελν, ζηφρνη, κεζνδνινγία θαη δνκή ηεο εξγαζίαο. 2) Ζ ιεσθνξεηαθή ζχλδεζε Θεο/θεο- Κσλ/πνιεο 2.1) Οη «νδνί» ζχλδεζεο 2.2) Τπεξεζίεο κεηαθνξάο πνπ παξέρνληαη απφ ηελ Metro Turizm ζε ζπλεξγαζία κε ην ειιεληθφ ηνπξηζηηθφ Πξαθηνξίν Crazy Holidays 2.2.1) H ζπλεξγαζία ησλ δχν πξαθηνξείσλ 2.2.2) Ζ Metro Turizm ) Ο ηχπνο ηνπ ιεσθνξείνπ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη 2.2.4) Γξνκνιφγηα ζηάζεηο- ηηκέο 2.2.5) Οη παξερφκελεο ππεξεζίεο κέζα ζην ιεσθνξείν 3) Ζ ιεσθνξεηαθή ζχλδεζε Θεο/θεο- Σηξάλσλ 3.1) Οη «νδνί» ζχλδεζεο 3.2) Τπεξεζίεο κεηαθνξάο πνπ παξέρνληαη απφ ηελ Albania Express θαη ηελ Albatrans 3.3) Σν πξαθηνξείν Albania Express (δξνκνιφγηα-ζηάζεηοηηκέο) 3.3.1) Ο ηχπνο ηνπ ιεσθνξείνπ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη 3.4) Σν πξαθηνξείν Albatrans 3.4.1) Ο ηχπνο ηνπ ιεσθνξείνπ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη 3.4.2) Γξνκνιφγηα- ηάζεηο- Σηκέο 4)πκπεξάζκαηα- Πξνηάζεηο Βηβιηνγξαθία Παξαξηήκαηα 2

3 1)ΔΙΑΓΩΓΗ Μεηακίνηζη, ζηνλ νηθνλνκηθφ θαη εκπνξηθφ ρψξν, νλνκάδεηαη γεληθά ε νπνηαδήπνηε θίλεζε επηβαηψλ θαη δηαθίλεζε θνξηίσλ απφ έλαλ ηφπν ζε άιινλ. πλήζσο ε κεηαθίλεζε γίλεηαη έλαληη θάπνηαο ακνηβήο πνπ νλνκάδεηαη εηζηηήξην ή θφκηζηξν ή λαχινο αληίζηνηρα. Αληηθείκελα κεηαθηλήζεσλ κπνξεί λα είλαη ηα πάζεο θχζεσο νηθνλνκηθά αγαζά φπσο πξντφληα ηεο γεο, ή πξντφληα κεηαπνίεζεο, θαζψο θαη ν άλζξσπνο, ε αλάγθε κεηαθίλεζεο ηνπ νπνίνπ ινγηθφ είλαη λα ζεσξεζεί φηη γελλήζεθε απφ ηε πξψηε εκθάληζή ηνπ ζηε Γε. Σηο κεηαθηλήζεηο δηελεξγνχλ νη κεηαθνξείο πνπ κπνξεί λα είλαη θξαηηθνί, ή εκηθξαηηθνί θνξείο ή ηδηψηεο (θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα) νη νπνίνη δηαζέηνπλ θαη ηα κέζα κεηαθνξψλ, (ρεξζαία, ζαιάζζηα ή ελαέξηα). Καη επέθηαζε αλάινγα ηνπ ρψξνπ πνπ δηελεξγνχληαη απηέο δηαθξίλνληαη ζε ρεξζαίεο, ζαιάζζηεο θαη αεξνπνξηθέο κεηαθνξέο. πλεπσο απαξαίηεηε πξνυπφζεζε αλάπηπμεο ησλ κεηαθνξψλ είλαη ε χπαξμε αληίζηνηρσλ ππνδνκψλ, ρεξζαίνπ, ζαιάζζηνπ θαη αεξνπνξηθνχ δηθηχνπ, (φπσο νη απηνθηλεηφδξνκνη, ηα ιηκάληα θαη αεξνδξφκηα), ε χπαξμε ηθαλνχ αξηζκνχ κέζσλ κεηαθνξάο (νρήκαηα κεηαθνξψλ, ζηδεξφδξνκνη, πινία, αεξνπιάλα, ειηθφπηεξα θ.ιπ), θαζψο θαη αληίζηνηρε ηερληθή θαη δηνηθεηηθή ππνδνκή ππνζηήξημεο απηψλ. Κχξην έξγν ησλ κεηαθνξέσλ, νπνηαζδήπνηε ησλ παξαπάλσ δηάθξηζεο κε ηα δηαηεηζέκελα εμ απηψλ κέζα απνηειεί: 1. Ζ παξαιαβή ησλ επηβαηψλ, ή ε θφξησζε ηνπ θνξηίνπ, ή ζπλδπαζκφο θαη ησλ δχν. 2. Ζ παξνρή αλαγθαίσλ επθνιηψλ γηα ηελ άλεηε ελδηαίηεζε ησλ επηβαηψλ ή ηελ θαιή ζηνηβαζία ηνπ θνξηίνπ. 3. Ζ αζθαιήο εθηέιεζε ηεο κεηαθνξάο ζην ηφπν πξννξηζκνχ πξνο απνβίβαζε ησλ επηβαηψλ ή εθθφξησζε ησλ θνξηίσλ. Δπίζεο νη κεηαθηλήζεηο αλάινγα κε ηελ έθηαζε πνπ ιακβάλνπλ ρψξα δηαθξίλνληαη ζε ηνπηθέο (εζσηεξηθέο) θαη δηεζλείο. Εικόνα 1:Χερσαία μετακίνηση-αστοκίνητο Εικόνα 2:Χερσαία μετακίνηση- τραίνο Πηγή 1 Πηγή 2 Εικόνα 3:Θαλάσσια μετακίνηση-πλοίο Εικόνα 4:Εναέρια μετακίνηση-αεροπλάνο 3

4 Πεγή 3 Πεγή 4 Ο παιαηφηεξνο δηεζλήο φξνο transportation έρεη ζήκεξα αληηθαηαζηαζεί κε ηνλ βξαρχηεξν transport, ηνλ νπνίν ρξεζηκνπνηνχλ θαη νη θνηλσληνιφγνη κε ηελ επξχηεξε ζεκαζία ηεο κεηαθνξάο αλζξψπσλ θαη αγαζψλ γεληθά ζην ρψξν κε επηθεληξσκέλν ην ελδηαθέξνλ ζηα κέζα "πολλαπλής φοράς" θαζψο θαη ζηα πξνζσπηθά κέζα κεηαθίλεζεο, ζεσξνχκελα σο βαζηθνί δεκηνπξγνί ηνπ ζπζηήκαηνο δηαθίλεζεο αλζξψπσλ κέζα ζηηο θνηλφηεηεο, ηηο πφιεηο θαη κεηαμχ απηψλ. Παξά ηαχηα ελψ φιεο νη θνηλσληθέο επηζηήκεο έρνπλ δείμεη θάπνην ελδηαθέξνλ γη απηέο, κφλν ε Οηθνλνκηθή Δπηζηήκε έρεη παξνπζηάζεη αμηφινγν έξγν ζε εξγαζίεο έξεπλαο θαη κειέηεο ζε ζεκείν πνπ ε έλλνηα κεηαθνξέο λα έρεη επεθηαζεί ζήκεξα ζ έλα επξχ αλεπηπγκέλν ηερληθφ πεδίν (ηνκέα) έξεπλαο ζην ζεκείν πνπ λα ραξαθηεξίδνληαη δηθαηνινγεκέλα απφ ην εχξνο απηψλ «Βιομητανία μεηαθορών».[1] ηα επφκελα θεθάιαηα ζα αζρνιεζνχκε κε ηηο δηεζλείο κεηαθηλήζεηο θαη θπξίσο κε ρεξζαίεο κεηαθηλήζεηο απφ Θεζζαινλίθε πξνο Κσλζηαληηλνχπνιε θαη Σίξαλα. Θα αλαιχζνπκε ηηο νδνχο ζχλδεζεο κεηαμχ ησλ ηξηψλ πφιεσλ θαη ζα επηθεληξσζνχκε ζηε ιεσθνξεηαθή ηνπο ζχλδεζε. Δπίζεο ζα εμεηάζνπκε ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο θαζψο θαη δξνκνιφγηα- ζηάζεηο- ηηκέο. 4

5 1.1) Θεζζαλονίκη, Κωνζηανηινούπολη, Σίρανα. τέζεις μέζα από μια ζύνηομη ιζηορική αναδρομή. ΣΗΡΑΝΑ Ζ πεξηνρή πνπ θαηαιακβάλεηαη ηψξα απφ ηελ πφιε ησλ Σηξάλσλ έρεη επνηθεζεί απφ ηνπο λενιηζηθνχο ρξφλνπο.ζ πφιε ηδξχζεθε ην 1614 απφ Σνχξθν ζηξαηεγφ. Ζ πφιε πήξε ην φλνκα ηεο πηζαλφλ απφ ηελ Αιβαληθή ιέμε të rrëna δειαδή πεσμένα(εμνχ θαη ν πιεζπληηθφο ΣΑ ηίξαλα) ελλνψληαο ηηο θαηνιηζζήζεηο απφ ην βνπλφ Dajti ζηνπο πξφπνδεο ηνπ νπνίνπ είλαη ρηηζκέλε ε πξσηεχνπζα. Απηή είλαη ε πην έκπηζηε εθδνρή γηα ηελ νλνκαζία ηεο πφιεο θαη δελ έρεη θακία ζεκαζηνινγηθή ζπγγέλεηα κε ηνπο Σπξάλνπο. ηηο 8 Φεβξνπαξίνπ 1920 ηα Σίξαλα επηιέρηεθαλ σο πξνζσξηλή πξσηεχνπζα ηεο Αιβαλίαο, πνπ είρε απνθηήζεη ηελ αλεμαξηεζία ην 1912, απφ ην ζπλέδξην ηεο Lushnja. Ζ πφιε επηιέρηεθε σο κφληκε πξσηεχνπζα ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ Σνλ Φεβξνπάξην ηνπ 1991 ηαξαρέο μέζπαζαλ ζηα Σίξαλα, φηαλ νη θνηηεηέο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ησλ Σηξάλσλ έθαλαλ απνρή απφ ηα καζήκαηα κε αίηεκα λα αθαηξεζεί ην φλνκα ηνπ Υφηδα απφ ηελ πξφζνςε ηνπ ηδξχκαηνο θαη λα παξαηηεζνχλ πνιινί ππνπξγνί. Γεθαπέληε ρηιηάδεο εξγάηεο ηνπο ζπκπαξαζηάζεθαλ θαη ηειηθά ζηηο 20 Φεβξνπαξίνπ γθξεκίζηεθε απφ ηελ πιαηεία θεληέξκπεε ησλ Σηξάλσλ ην νξεηράιθηλν άγαικα ηνπ Υφηδα χςνπο 10 κέηξσλ, ελψ παξάιιεια ν ηφηε εγέηεο ηεο ρψξαο Ρακίδ Αιία δέρηεθε ηα θνηηεηηθά αηηήκαηα θαη δηέιπζε ηελ Κπβέξλεζε. ηελ ζπλέρεηα ηελ θπβέξλεζε αλέιαβε ν αιί Μπεξίζα κε ην δεκνθξαηηθφ θφκκα (Partia Demokratike).[2] ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ Ζ Θεζζαινλίθε είλαη απφ ηηο ειάρηζηεο επξσπατθέο πφιεηο κε ηφζε καθξαίσλε θαη αδηάιεηπηε ηζηνξηθή δηαδξνκή. Ζ ίδξπζή ηεο ζπκπίπηεη κε ηελ αξρή ηεο ειιεληζηηθήο επνρήο, ηελ αλάιεςε δειαδή ηεο νηθνπκεληθήο απηνθξαηνξίαο ηνπ Μεγάινπ Αιεμάλδξνπ απφ ηνπο επηγφλνπο ηνπ θαη ηελ θπξηαξρία ηνπ ειιεληθνχ πνιηηηζκνχ ζην κεγαιχηεξν ηκήκα ηνπ γλσζηνχ, γηα ηνλ ηφηε δπηηθφ άλζξσπν, θφζκνπ. Ο θιεξνλφκνο ηνπ βαζηιείνπ ηεο Μαθεδνλίαο θαη ζχδπγνο ηεο εηεξνζαινχο αδειθήο ηνπ Μεγάινπ Αιεμάλδξνπ, Κάζζαλδξνο, ίδξπζε ηελ πφιε ζπλελψλνληαο 26 πνιίρλεο, πνπ βξίζθνληαλ γχξσ απφ ην Θεξκατθφ θφιπν, θαη ηεο έδσζε ην φλνκα ηεο γπλαίθαο ηνπ, ζπγαηέξαο ηνπ Φηιίππνπ Β, Θεζζαινλίθεο (φλνκα πνπ πξνήιζε κεηά απφ επηηπρή έθβαζε κάρεο επί ησλ Θεζζαιψλ). Σνλ 2ν π.υ. αηψλα πέξαζε ζηε ξσκατθή θπξηαξρία, φπσο θαη ν ππφινηπνο ειιαδηθφο θαη κηθξαζηαηηθφο ειιεληζηηθφο ρψξνο, θαη απεηέιεζε αξρηθά κία απφ ηηο ηέζζεξηο έδξεο δηνίθεζεο ησλ επαξρηψλ ηεο Μαθεδνλίαο, ελψ αξγφηεξα έγηλε πξσηεχνπζα νιφθιεξνπ ηνπ ξσκατθνχ ζέκαηνο ηεο Μαθεδνλίαο. ηελ απαξρή ηεο κεηάβαζεο απφ ηε ξσκατθή απηνθξαηνξία ζηε Ρσκατθή Απηνθξαηνξία ηεο Αλαηνιήο κε ηε κεηαθνξά ηεο πξσηεχνπζαο απφ ην Μεγάιν Κσλζηαληίλν αλαηνιηθά, ππήξμε, εμαηηίαο ηεο ζεκαίλνπζαο ζηξαηεγηθήο ηεο ζέζεο, κηα απφ ηηο ππνςήθηεο πφιεηο, νη νπνίεο πξνηάζεθαλ σο αληηθαηαζηάηξηεο ηεο Ρψκεο. Παξ φηη, φκσο, πξνηηκήζεθε ην Βπδάληην σο λέα πξσηεχνπζα, ε Θεζζαινλίθε είρε ηνλ πνιηηηθφ θαη πνιηηηζκηθφ ξφιν ηεο σσμβασιλεύοσσας πφιεο. 5

6 Ζ νζσκαληθή πξνέιαζε ζηε ρεξζφλεζν ηνπ Αίκνπ εθφξεπζε θαη ηε Θεζζαινλίθε ην 1432 ζην Βαζίιεην ησλ Οζκαλιηδψλ, φπνπ παξέκεηλε γηα πέληε πεξίπνπ αηψλεο. Ο πνιπεζληθφο ραξαθηήξαο ηεο Απηνθξαηνξίαο επλφεζε, έπεηηα απφ κεξηθέο δεθαεηίεο, ηελ εγθαηάζηαζε εβξατθψλ θχισλ απφ ηελ Ηβεξηθή Υεξζφλεζν θαη ηε Βφξεηα Δπξψπε. Απηή ε πιεζπζκηαθή κεηαθίλεζε αλέδεημε ηε Θεζζαινλίθε ζηε ζεκαληηθφηεξε παγθφζκηα εβξατθή κεηξφπνιε κέρξη ηνπιάρηζηνλ θαη ηηο αξρέο ηνπ 20νπ αηψλα. Δθηφο απηνχ, εηδηθφηεξα απφ ηα κέζα ηνπ 19νπ αηψλα, ππήξμε ην πιένλ θνζκνπνιίηηθν αζηηθνπνηνχκελν θέληξν ηεο Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο θαη ν ζεκαληηθφηεξνο πφινο πνιηηηθψλ θηλήζεσλ θαη θηλεκάησλ. Ζ έληαμή ηεο ζηνλ θνξκφ ηνπ εζληθνχ ειιεληθνχ θξάηνπο ην 1912 κε ηε ζπλαθφινπζε κεηαθίλεζε ηνπ κνπζνπικαληθνχ πιεζπζκνχ αιιά θαη ηνλ εξρνκφ, κία δεθαεηία αξγφηεξα, ησλ ρξηζηηαληθψλ πξνζθπγηθψλ πιεζπζκψλ ηεο Μηθξάο Αζίαο ζπλέηεηλαλ ζηελ αιιαγή ηεο πιεζπζκηαθήο πθήο ηεο πφιεο κεηαηξέπνληάο ηε ζε κηα αζηηθή πνιηηεία κε θπξηαξρία ηνπ ειιεληθνχ ζηνηρείνπ θαη φιεο ηηο ηδηνκνξθίεο ηνπ ειιαδηθνχ αζηηθνχ ηχπνπ.[3] ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟΤΠΟΛΖ Ζ Κωνζηανηινούπολη, δηεζλψο γλσζηή σο Ιζηάνμποσλ είλαη ε κεγαιχηεξε πφιε θαη ιηκάλη ηεο Σνπξθίαο. πληζηά ηαπηφρξνλα θχξην πνιηηηζκηθφ, νηθνλνκηθφ θαη βηνκεραληθφ θέληξν ηεο ρψξαο. Με πιεζπζκφ πεξίπνπ 12 εθαηνκκχξηα θαηνίθσλ, απνηειεί κηα απφ ηηο πνιππιεζέζηεξεο πφιεηο ηνπ θφζκνπ. Ζ ζεκεξηλή ηνπνζεζία ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο θείηαη επί ηεο αξραίαο πφιεο Βπδάληην, πνπ έιθεη ηελ νλνκαζία ηεο απφ ηνλ Βχδαληα ησλ Μεγάξσλ, ηδξπηή ηεο πφιεο ην Δίλαη θηηζκέλε ζηηο δχν πιεπξέο ηνπ Κεξαηίνπ Κφιπνπ ζηε λφηηα είζνδν ηνπ ζηελνχ πνξζκνχ ηνπ Βνζπφξνπ πνπ κε κήθνο πεξίπνπ 35 ρικ. ζπλδέεη ηε Μαχξε Θάιαζζα (ηνπξθ. Karadeniz) ζην βνξξά κε ηε ζάιαζζα ηνπ Μαξκαξά ζην λφην. Απνηειεί θαηά απηφ ηνλ ηξφπν ηε κνλαδηθή πφιε ζηνλ θφζκν πνπ βξίζθεηαη ζε δχν επείξνπο, ηελ Δπξψπε (Αλαηνιηθή Θξάθε) θαη ηελ Αζία. Ζ ζχγρξνλε πφιε ρσξίδεηαη ζε ηξεηο θχξηεο δψλεο πνπ πεξηιακβάλνπλ ηελ παιαηά Κσλζηαληηλνχπνιε, ηελ πεξηνρή ηνπ Μπέενγινπ κε ηε ζπλνηθία ηνπ Γαιαηά θαη ηνλ νκψλπκν πχξγν, θαζψο θαη ην θνχηαξη καδί κε άιια πξνάζηηα πνπ βξίζθνληαη ζηελ απέλαληη αζηαηηθή πιεπξά ηνπ Βνζπφξνπ. ηε καθξαίσλε ηζηνξία ηεο, ππήξμε πξσηεχνπζα ηξηψλ δηαδνρηθψλ απηνθξαηνξηψλ: ηεο Ρσκατθήο ( ), Βπδαληηλήο ( ), θαη Οζσκαληθήο ( ) κε ζπλέπεηα ηελ αλάδεημε αιιά θαη ηε γεθχξσζε ησλ ηξηψλ πνιηηηζκψλ ζε κηα ζχκκεηθηε ζήκεξα παξνπζία. Ωο πξσηεχνπζα ηεο Βπδαληηλήο Απηνθξαηνξίαο, ππήξμε θέληξν ηνπ ειιεληθνχ ζηνηρείνπ γηα πεξηζζφηεξν απφ ρίιηα ρξφληα. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο Βπδαληηλήο πεξηφδνπ ην ειιεληθφ ζηνηρείν αλζνχζε ππφ ηελ πξνζηαζία ηεο απηνθξαηνξίαο θαη ε Κσλζηαληηλνχπνιε ήηαλ ην θέληξν αλάπηπμήο ηνπ. Μεηά απφ ηελ θαηάιεςε απφ ηνπο Ρσκαίνπο ηεο Αζήλαο, ν ειιεληζκφο βξέζεθε κέζσ δηάλζηζεο αξγφηεξα ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε.[4] 6

7 πκπεξαζκαηηθά παξαηεξνχκε φηη ε ηζηνξηθή δηαδξνκή ησλ ηξηψλ πφιεσλ είλαη ιίγν πνιχ αιιειέλδεηε θαζψο απνηεινχζαλ γηα 1300 πεξίπνπ ρξφληα ηκήκαηα ηεο ίδηαο απηνθξαηνξίαο είηε απηή ιεγφηαλ Βπδαληηλή είηε Οζσκαληθή. Μάιηζηα ε Θεζζαινλίθε επί Βπδαληηλήο Απηνθξαηνξίαο ήηαλ ε δεχηεξε ηε ηάμεη πφιε κεηά ηελ Κσλζηαληηλνχπνιε. ήκεξα φκσο πνπ νη ηξεηο πφιεηο αλήθνπλ ε θαζεκηά ζε δηαθνξεηηθφ θξάηνο, νη ζρέζεηο ηνπο θαζνξίδνληαη κέζα απφ ηηο δηεζλείο ζπκβάζεηο θαη ηηο δηαθξαηηθέο ζπκθσλίεο. Εικόνα 5:Θεσσαλονίκη-Τίρανα, Θεσσαλονίκη-Κωνσταντινούπολη Πηγή 5 1.2)Ανηικείμενο, ζηότοι, μεθοδολογία και δομή ηης εργαζίας Σν αληηθείκελν ηεο εξγαζίαο είλαη ε ιεσθνξεηαθή ζχλδεζε ηεο Θεζζαινλίθεο κε ηελ Κσλζηαληηλνχπνιε θαη ηα Σίξαλα αλαθέξνληαο εθηελείο πιεξνθνξίεο γηα ηελ ηζηνξία, ηελ παξνχζα θαηάζηαζε θαη ηηο κειινληηθέο βιέςεηο ηεο ζχλδεζεο απηήο. Οη ζηφρνη ηεο εξγαζίαο είλαη λα δηαπηζηψζνπκε αλ ε ππάξρνπζα ιεσθνξεηαθή ζχλδεζε είλαη επαξθήο ή αλ πξέπεη λα ππνζηεί βειηηψζεηο. Θέινπκε λα εμεηάζνπκε ην βαζκφ ηθαλνπνίεζεο ησλ επηβαηψλ πνπ πξαγκαηνπνηνχλ ηα ζπγθεθξηκέλα ηαμίδηα αλ ε δηαδξνκή είλαη άλεηε θαη ζρεηηθά γξήγνξε θαη αλ παξέρνληαη ππεξεζίεο πςειήο αζθάιεηαο. 7

8 Αξρηθά ζηελ εηζαγσγή γίλεηαη κηα απιή αλαθνξά γηα ηηο κεηαθηλήζεηο γεληθφηεξα. ηε ζπλέρεηα ζην 1 ν θεθάιαην αλαθέξνπκε ηελ ηζηνξηθή δηαδξνκή ησλ ηξηψλ πφιεσλ ( Θεζζαινλίθε, Κσλζηαληηλνχπνιε, Σίξαλα) θαζψο θαη ηηο ζρέζεηο ηηο νπνίεο αλέπηπμαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο Ηζηνξίαο. Αθνινχζσο γίλεηαη κηα κηθξή αλαθνξά ζην αληηθείκελν, ηνπο ζηφρνπο, ηε δνκή θαη ηε κεζνδνινγία ηεο εξγαζίαο ην 2 ν θεθάιαην εμεηάδνπκε ηε ιεσθνξεηαθή ζχλδεζε ηεο Θεζζαινλίθεο κε ηελ Κσλζηαληηλνχπνιε, ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο, ηα δξνκνιφγηα, ηηο ζηάζεηο, ηηο ηηκέο θαζψο επίζεο αλαθεξφκαζηε ζηα πξαθηνξεία πνπ δηνξγαλψλνπλ ηηο κεηαθηλήζεηο θαη ηε κεηαμχ ηνπο ζπλεξγαζία. ην 3 ν θεθάιαην αλαθεξφκαζηε ζηε ιεσθνξεηαθή ζχλδεζε ηεο Θεζζαινλίθεο κε ηα Σίξαλα θαη κειεηάκε ηηο αληίζηνηρεο παξακέηξνπο κε ην 2 ν θεθάιαην. ην 4 ν θεθάιαην πεξηγξάθεηαη ε παξνχζα θαηάζηαζε ζηε ζχλδεζε ησλ πφιεσλ, ζπλνςίδνληαο ηα ζπκπεξάζκαηα απφ ηε κειέηε-εξγαζία θαη ηηο πξνηάζεηο πνπ ζα βνεζήζνπλ ζηε βειηίσζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ κεηαθηλήζεσλ. 2) Η ΛΔΩΦΟΡΔΙΑΚΗ ΤΝΓΔΗ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ- ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤΠΟΛΗ Ζ ΚΣΔΛ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ Α.Δ. ζε ζπλεξγαζία κε ην ηνπξηζηηθφ γξαθείν crazyholidays πνπ είλαη ν επίζεκνο αληηπξφζσπνο ηεο METRO TURIZM TURKEY ζηελ Διιάδα (λφκηκνο αδεηνχρνο γξακκήο ηαθηηθήο δηεζλνχο κεηαθνξάο), δξνκνινγεί θάζε κέξα ππεξπνιπηειέο ιεσθνξείν ηεο Σνπξθηθήο εηαηξείαο, απφ ηε Θεζζαινλίθε ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε. Σν εηζηηήξην είλαη πξνζηηφ γηα νινπο θαη πεξηιακβάλεη ηε δσξεάλ κεηαθνξά κέζα ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε, ζε δεθάδεο ζηαζκνχο ηεο METRO. Ζ εηαηξεία αλαιακβάλεη θαη ηε κεηαθνξά δεκάησλ. Έηζη, θαζεκεξηλά νπνηνζδήπνηε ζειήζεη κπνξεί λα βξεζεί ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε, ζε ιηγφηεξν απφ 10 ψξεο. 2.1) Οι «οδοί» ζύνδεζης Ζ Θεζζαινλίθε ζπλδέεηαη κε ηελ Κσλζηαληηλνχπνιε κε ζηδεξφδξνκν, απηνθηλεηφδξνκν θαη αεξνπιάλν. Αεξνπιάλν Πην ζχληνκε δηαδξνκή είλαη ε ελαέξηα. Ζ δηάξθεηα ηεο πηήζεο είλαη 1 ψξα θαη 15 ιεπηά. Τπάξρνπλ 6 πηήζεηο ηελ εκέξα απφ ζεζζαινλίθε κε ηελ εηαηξία Aegean θαη 2 πηήζεηο κε ηελ Οιπκπηαθή Αεξνπνξία. Αληίζηνηρα απφ ηελ Κσλζηαληηλνχπνιε αλαρσξνχλ θαζεκεξηλά 8 πηήζεηο ηεο Οιπκπηαθήο γηα Θεζζαινλίθε. 8

9 Απηνθηλεηφδξνκνο Με ην απηνθίλεην ε δηάξθεηα ηνπ ηαμηδηνχ είλαη 7 ψξεο θαη 45 ιεπηά. Ζ ρηιηνκεηξηθή απφζηαζε κεηαμχ ησλ 2 πφιεσλ είλαη 593 ρηιηφκεηξα. Απφ ηε Θεζζαινλίθε κέρξη ηελ Αιεμαλδξνχπνιε ππάξρεη ε Δγλαηία Οδφο πνπ βξίζθεηαη ζε πνιχ θαιή θαηάζηαζε ελψ απφ ηα ζχλνξα ηνπ Έβξνπ κέρξη ηελ Κσλζηαληηλνχπνιε ν δξφκνο βξίζθεηαη ζε θαθή θαηάζηαζε θαη εθεί ράλεηαη θάπνηνο ρξφλνο. Ζ δηαδξνκή πεξηιακβάλεη δηφδηα ζηελ Δγλαηία Οδφ. ηδεξφδξνκνο Απφ Θεζζαινλίθε έρεη 1 γξακκή απεπζείαο γηα Κσλζηαληηλνχπνιε θαη 2 κε αληαπφθξηζε ζηελ Αιεμαλδξνχπνιε θαη ην Πχζηνλ. Δπεηδή ην ηαμίδη είλαη πνιχσξν ηα βαγφληα είλαη εμνπιηζκέλα κε θιηλάκαμεο. 2.2) ΤΠΗΡΔΙΔ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΠΟΤ ΠΑΡΔΥΟΝΣΑΙ ΑΠΟ ΣΗ METRO TURIZM Δ ΤΝΔΡΓΑΙΑ ΜΔ ΣΟ ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟ ΠΡΑΚΣΟΡΔΙΟ CRAZY HOLIDAYS Δηθνλα 6: Λνγφηππν Metro Turizm Δηθφλα 7: Λνγφηππν crazy holidays Πηγή 6 Πηγή 7 Οη παξερφκελεο ππεξεζίεο απφ ηα δχν πξαθηνξεία είλαη: α) ΟΡΓΑΝΩΖ ΔΚΓΡΟΜΩΝ ΓΗΑΚΟΠΩΝ - ηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθφ - Γηα ζπιιφγνπο - Οξγαληζκνχο - σκαηεία 9

10 β) ΟΡΓΑΝΩΖ ΥΟΛΗΚΩΝ ΚΑΗ ΦΟΗΣΖΣΗΚΩΝ ΔΚΓΡΟΜΩΝ ΓΗΑΚΟΠΩΝ - ηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθφ - Οινθιεξσκέλα πξνγξάκκαηα κε παθέην κεηαθνξάο - Πξνγξάκκαηα κε παθέην θαηαιπκαηνο - Πξνγξάκκαηα κε παθέην μελαγήζεσλ - Πξνγξάκκαηα δηαηξνθήο θαη απνδεθηνχ ρξφλνπ αλαςπρήο. γ) ΣΑΞΗΓΗΑ ΜΔΜΟΝΩΜΔΝΩΝ - ηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθφ - Γηα αλαςπρή - Ξεθνχξαζε, δηαθνπέο - Καζ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο, γηα φζνπο επηζπκνχλ λα ηαμηδέςνπλ κφλνη ηνπο ή κε θίινπο ή κε ζπγγελείο δ) ΣΑΞΗΓΗΑ ΝΔΟΝΤΜΦΩΝ - Γηα ην κεγάιν γεγνλφο ηεο δσήο ησλ λέσλ δεπγαξηψλ. Αλαρσξήζεηο γηα φια ηα κέξε ηνπ θφζκνπ κε εηδηθέο θαη μερσξηζηέο παξνρέο. ε) ΣΑΞΗΓΗΑ FLY & DRIVE ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ - Πεξηιακβάλνπλ αεξνπνξηθά εηζηηήξηα - Απηνθίλεην πνπ παξαιακβάλεηαη απφ ην αεξνδξφκην - Παξακνλή ζε μελνδνρείν ή δηακεξίζκαηα ζη) ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΑ ΔΜΠΟΡΗΚΑ ΣΑΞΗΓΗΑ - ηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθφ - Δπηρεηξεκαηίεο, νξγαληζκνχο, executive ζηειέρε θαη επηζηήκνλεο - Δθζέζεηο, ζπλέδξηα, ζεκηλάξηα ή άιιε επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα - Δμαζθάιηζε κέζσλ κεηαθνξάο - Αμηφινγα μελνδνρεία δ) ΣΑΞΗΓΗΑ ΤΛΛΟΓΩΝ - Καη γηα ηα ηαμίδηα πνπ αθνξνχλ ζπιιφγνπο, νκάδεο ή θαη κεγάιεο παξέεο θαη πνπ ζέινπλ λα ζρεδηάζνπλ θαη λα εθηειέζνπλ ηελ εθδξνκή ηνπο ζχκθσλα κε ηηο πξνηηκήζεηο θαη ηδηαηηεξφηεηέο ηνπο, κπνξείηε λα απεπζπλζείηε ζην γξαθείν καο. Έρνπκε ηε δπλαηφηεηα λαχισζεο αεξνζθαθψλ θαη ιεσθνξείσλ, πνπ καδί κε ηελ παξνρή μελνδνρείνπ, αξρεγνχ θαη μελαγνχ, ζα θέξνπλ ηελ νκαδηθή εθδξνκή ζηα κέηξα ζαο!! 10

11 ε) ΚΡΑΣΖΔΗ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΩΝ - ηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθφ - Γηα ηηο αλάγθεο φισλ ησλ ηαμηδησηψλ ζ) ΚΡΟΤΑΕΗΔΡΔ - Με ηηο πιένλ αμηφινγεο ζην είδνο λαπηηιηαθέο εηαηξείεο - Με ππεξπνιπηειή θξνπαδηεξφπινηα η) ΑΔΡΟΠΟΡΗΚΑ ΔΗΗΣΖΡΗΑ - Γπλαηφηεηα νηθνλνκηθψλ ζπλδπαζκψλ πηήζεσλ - Σηο νηθνλνκηθφηεξεο ηηκέο ζηηο ηαθηηθέο αεξνπνξηθέο πηήζεηο φπσο επίζεο θαη ζηηο πηήζεηο charter. θ) ΔΗΗΣΖΡΗΑ ΟΓΗΚΩ - Δηζηηήξηα ηαθηηθψλ ιεσθνξεηαθψλ γξακκψλ - Αζελά-Θεζζαινλίθε-Κσλζηαληηλνχπνιε - Ξάλζε-Πξνχζα - Υαιθηδηθή-Θεζζαινλίθε-Σίξαλα - Αζήλα-Θεζζαινλίθε-Κίεβν ι) ΔΗΗΣΖΡΗΑ ΠΛΟΗΩΝ & FERRY BOATS - ηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθφ. κ) ΔΝΟΗΚΗΑΔΗ ΠΟΤΛΜΑΝ - Πνιπηειή ιεσθνξεία - Τπεξπςσκέλα ή δηψξνθα ζέζεσλ 11

12 2.2.1) Η ζσνεργαζία ηων 2 πρακηορείων Αλ θάπνηνο απφ ηελ Διιάδα επηζπκεί λα επηζθεθηεί ηελ Κσλζηαληηλνχπνιε ζα πξέπεη λα απεπζπλζεί ζην πξαθηνξείν Crazy Holidays. Ζ ζπλεξγαζία απηή αλαπηχρζεθε απφ ηελ αλάγθε εχξεζεο ελφο πξνζηηνχ νηθνλνκηθά κέζνπ ζχλδεζεο ησλ 2 πφιεσλ. Οη κέρξη ηψξα ζρέζεηο ησλ πξαθηνξείσλ είλαη άςνγεο θάηη πνπ απνδεηθλχεηαη απφ ην γεγνλφο φηη ηφζα ρξφληα ηψξα ην επηβαηηθφ θνηλφ είλαη πιήξσο ηθαλνπνηεκέλν απφ ηηο ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη. Αλαρσξήζεηο απφ Θεζζαινλίθε ςσγίλνληαη θάζε κέξα ζηηο 10:00 θαη ζηηο 22:00 απφ ην Βαξδάξε, πεξηνρή πνδειαηνχπνιεο.αλαρσξήζεηο απφ Κσζηαληηλνχπνιε γίλνληαη επίζεο θάζε κέξα ζηηο 10:00 θαη ζηηο 22:00 Σν δξνκνιφγην δηαξθεί 10 ψξεο θαη γηα απηφ ην ιφγσ ππάξρνπλ 2 νδεγνί κέζα ζην ιεσθνξείν ψζηε λα μεθνπξάδνληαη ) Η Metro Turizm- Crazy Holidays Crazy holidays Σν Tνπξηζηηθφ Πξαθηνξείν CRAZY HOLIDAYS είλαη κηα ζχγρξνλε ηαρχηαηα αλαπηπζζφκελε επηρείξεζε κε θέληξν δξαζηεξηφηεηαο ηε Θεζζαινλίθε θαη κε εκβέιεηα εμππεξέηεζεο ζε φιε ηελ Διιάδα θαη ζηηο φκνξεο Βαιθαληθέο ρψξεο[5] Metro Turizm Ζ Metro Σyrizm είλαη έλα Σνχξθηθν ηνπξηζηηθφ πξαθηνξείν ηαμηδηψλ ην νπνίν ρεηξίδεηαη ηαμίδηα ζρεδφλ ζε φιε ηελ Σνπξθία,απφ ηελ πεξηνρή ηεο Μάπξεο Θάιαζζαο πξνο ηελ Κεληξηθή Αλαηνιία θαζψο θαη πξνο ηα Βαιθάληα.Σν πξαθηνξείν ηδξχζεθε απφ ηνλ Γθαιίπ Οδηνχξθ ν νπνίνο εμαθνινπζεί λα είλαη ν ηδηνθηήηεο ηεο εηαηξείαο. Ζ Metro Turizm μεθίλεζε ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηεο κε 3 ιεσθνξεία. Έρεη επεθηαζεί ζηαζεξά κε ηελ πξνζζήθε θαηλνχξησλ ιεσθνξείσλ ρσξίο λα ζέζεη ζε θίλδπλν ηελ αληίιεςή ηεο γηα παξνρή πνηνηηθψλ ππεξεζηψλ. Ζ πνιηηηθή ηνπο είλαη λα θαιχςνπλ φιεο ηηο αλάγθεο θαη ηηο πξνζδνθίεο ησλ πειαηψλ καο θαη λα ηνπο παξέρνπλ έλα αζθαιέο θαη άλεην ηαμίδη κε ηε ζπλερή βειηίσζε θαη αλαλέσζε, ζχκθσλα κε ηηο κεηαβαιιφκελεο ζπλζήθεο ηεο επνρήο θαη λα δηαηεξήζεη ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ πειάηε ζε αλψηαην επίπεδν.ο ηξφπνο γηα λα επηηεπρζεί απηφ είλαη λα ελζαξξπλζεί ε θαηλνηνκία θαη δεκηνπξγηθέο πξνηάζεηο απφ ηνπο]ο ππαιιήινπο,λα απμήζνπλ ηελ αθνζίσζε ηνπο ζηελ εηαηξεία,ην νκαδηθφ πλέπκα ηνπο θαη,ζπλεπψο ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηελ πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ. Ζ εηαηξεία θάλεη εκεξήζηεο εθδξνκέο θαη κεηαθέξεη πεξίπνπ 13 εθαηνκκχξηα επηβάηεο εηεζίσο.έρεη 850 άηνκα πξνζσπηθφ θαζψο θαη 850 γξαθεία. Έρεη πιήξε επίγλσζε, φηη ε πνηνηηθή εμππεξέηεζε κπνξεί λα απνδίδεηαη κε εηδηθεπκέλν αλζξψπηλν δπλακηθφ.γηα ην ιφγν απηφ,ην θχξην έξγν ηνπ ηκήκαηνο αλζξψπηλσλ πφξσλ απνηειείηαη απφ εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα,ηα νπνία επηθεληξψλνληαη ζε επηκέξνπο δεηήκαηα αλάπηπμεο,φπσο λα αιιάμεη ηηο ζπκπεξηθνξέο ησλ εξγαδνκέλσλ κε ζεηηθφ ηξφπν θαη λα ηνπο εθπαηδέπνπλ ζηε ζεηηθή ζθέςε. Πέξα απφ ηελ έδξα ησλ 12

13 απαξαίηεησλ ζπζηεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο πξνζιήςεηο πνπ βαζίδεηαη ζηελ αξρή«ν θαηάιιεινο άλζξσπνο γηα ηελ θαηάιιειε ζέζε εξγαζίαο»θαη γηα ηελ πξνζαξκνγή εξγαζίαο, ρξεζηκνπνηείηαη ε δηαρείξηζε ησλ επηδφζεσλ. Με βάζε ην ζηφρν "λα κελ αθήζεη νπνηαδήπνηε απξφζηην ζεκείν ζε φιε ηελ Σνπξθία",ε Metro Turizm επεθηείλεηαη ζηηο ππεξεζίεο κεηαθνξάο θαη πξνζπαζεί λα πινπνηήζεη ηε ζηξαηεγηθή ηεο λα δεκηνπξγήζεη έλα επξχ δίθηπν. ην πιαίζην απηφ, πξαγκαηνπνηεί ηαμίδηα πξνο ηε Βνπιγαξία, ηελ Διιάδα θαη ηε Γεσξγία. Ζ εηαηξεία έρεη κεξίδην αγνξάο 50% ζηε κεηαθνξά απηνθηλεηφδξνκν πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ξίδα κεηαμχ ηεο Σνπξθίαο θαη ηεο Βνπιγαξίαο. Απηφ ην πνζνζηφ θαηαγξάθεηαη σο 70% γηα ηε γξακκή Κσλζηαληηλνχπνιε-φθηα. Έρνληαο θηάζεη ηε 10ε επέηεηφ ηνπ,ε Metro Turizm έρεη γίλεη ν θνξέαο εθκεηάιιεπζεο ιεσθνξείσλ,πνπ πινπνηεί ηαμίδηα ζηα πεξηζζφηεξα ζεκεία ηεο Σνπξθίαο. Ζ Metro Turizm έρεη αλαπηχμεη ηελ νξγαλσηηθή ηεο δνκή αθφκα θαη ζηα πνιχ απνκαθξπζκέλα ζεκεία.[6] 2.2.3) Ο ηύπος ηοσ λεωθορείοσ ποσ τρηζιμοποιείηαι Δηθφλα 8: Λεσθνξεία Metro Turizm Πεγή 8 Σα ιεσθνξεία πνπ ρξεζηκνπνηεί ε Metro Turizm είλαη ηα SETRA S 415 HD.Σα ιεσθνξεία απηά είλαη πεηξειαηνθίλεηα θαη θηάλνπλ ηα 440 άινγα. Έρνπλ 51 ζέζεηο επηβαηψλ θαη φια ηνπο είλαη εθνδηαζκέλα κε ηειεφξαζε, θιηκαηηζκφ (Α/C),ςπγείν, θαινξηθέξ, θνπδίλα, wc θαζψο θαη dvd player. Δπίζεο δηαζέηεη ειεθηξνληθά βνεζήκαηα πνπ δηεπθνιχλνπλ ηνλ νδεγφ θαη θαηά ζπλέπεηα ηελ αζθάιεηα ησλ επηβαηψλ. Μεξηθά απφ ηα ειεθηξνληθά βνεζήκαηα είλαη,abs,esp,αλάξηεζε ξπζκηδφκελε θαζ χςνο θαη απηφκαην πηιφην. 13

14 2.2.4) Γρομολόγια- ηάζεις Σιμές Σν δξνκνιφγην πνπ αθνινπζεί ην ιεσθνξείν είλαη: αθεηεξία απφ ζεζζαινλίθε, Καβάια, Ξάλζε, Κνκνηελή, Αιεμαλδξνχπνιε, άπεο, Σέθαξληηγ θαη ηέινο Κσζηαληηλνχπνιε.[7] Σηκέο εηζηηεξίσλ - Φνηηεηηθφ σο 25 εηψλ θαη ππεξήιηθεο 65 θαη άλσ έθπησζε 20% - Παιδιά 2-10 ετών ζκπτωση 30% Πίλαθαο 1 Απλή μετάβαση Μετ επιστρουής ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Κανονικό Φοιτητικό Άνω των 65 ετών ετών ΚΑΒΑΛΑ Κανονικό Φοιτητικό Άνω των 65 ετών ετών ΞΑΝΘΗ Κανονικό Φοιτητικό Άνω των 65 ετών ετών ΚΟΜΟΣΗΝΗ Κανονικό Φοιτητικό Άνω των 65 ετών ετών Κανονικό Φοιτητικό Άνω των 65 ετών ετών ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΗ Κανονικό Φοιτητικό Άνω των 65 ετών ετών

15 Εικόνα 9: Metro Turizm Πεγή ) Οι παρετόμενες σπηρεζίες ζηο λεωθορείο Μέζα ζην ιεσθνξείν ππάξρεη έλα άηνκν πξνζσπηθφ γηα ηελ εμππεξέηεζε επηβαηψλ. Πξνζθέξεηαη ηζάη ή αλαςπθηηθφ θαη θάηη θαγψζηκν(ζπλήζσο θέηθ). Δπίζεο φινη νη επηβάηεο θαζφιε ηε δηάξθεηα ηνπ ηαμηδηνχ κπνξνχλ λα δεηήζνπλ λεξφ. Έρνπλ ηελ πνιπηέιεηα ηνπ wireless internet, φζνη δηαζέηνπλ laptop γηα λα γίλεηαη πην μεθνχξαζηε ε πνιχσξε δηαδξνκή. Μπξνζηά απφ θάζε θάζηζκα ππάξρεη κία νζφλε φπνπ θάζε επηβάηεο κπνξεί λα παξαθνινπζήζεη ηνπξθηθά θαλάιηα ή λα δεη ηαηλία θαζψο θαη λα αθνχζεη κνπζηθή. Όπνηνο επηβάηεο επηζπκεί λα θνηκεζεί κπνξεί λα δεηήζεη έλα καμηιάξη. Όπσο βιέπνπκε ην ηαμίδη γίλεηαη έηζη πνιχ πην άλεην θαη πνιπηειέο.[8] Δηθφλα 10:Παξερφκελεο ππεξεζίεο Πεγή10 15

16 Δηθφλα 11:Λεσθνξείν Metro Turizm Πεγή 11 3) Λεωθορειακή ζύνδεζη Θεζζαλονίκης με Σίρανα Δηθφλα 12: Πεγή 12 Μέρξη ην 1990 ε ζχλδεζε ηεο Θεζζαινλίθεο θαη ηεο Διιάδαο γεληθφηεξα κε ηε γεηηνληθή Αιβαλία ήηαλ αλέθηθηε. Σν θαζεζηψο Υφηδα είρε επηβάιιεη απζηεξνχο πεξηνξηζκνχο ζηνπο θαηνίθνπο ηεο Αιβαλίαο φζνλ αθνξά (θαη) ηηο κεηαθηλήζεηο ηνπο. Όηαλ άιιαμε απηή ε θαηάζηαζε ρηιηάδεο Αιβαλνί επέιεμαλ ηελ Διιάδα σο ηφπν πξννξηζκνχ ηνπο ζηελ πξνζπάζεηα εχξεζεο εξγαζίαο θαη ηαπηφρξνλα άξρηζαλ αξθεηνί Έιιελεο λα επηζθέπηνληαη ηελ Αιβαλία γηα ηνπξηζκφ. ηελ αξρή νη κεηαθηλήζεηο γηλφληνπζαλ κεκνλσκέλα θαη αλνξγάλσηα θαη απφ ηηο δχν πιεπξέο ιφγσ ηεο άγλνηαο πνπ επηθξαηνχζε γηα ην ηη ζα ζπλαληνχζεο ζηελ άιιε πιεπξά. Όηαλ φκσο ηα θχκαηα κεηαλάζηεπζεο θαη ηνπξηζκνχ απμήζεθαλ ξαγδαία γελλήζεθε ε αλάγθε δεκηνπξγίαο νξγαλσκέλσλ θνξέσλ ζπληνληζκνχ ησλ κεηαθηλήζεσλ απφ θαη πξνο ηελ Αιβαλία. Έηζη δεκηνπξγήζεθαλ ηα πξαθηνξεία ALBANIA EXPRESS θαη ALBATRANS.[9] 16

17 3.1) Οι «οδοί» ζύνδεζης Ζ Θεζζαινλίθε ζπλδέεηαη κε ηα Σίξαλα κφλν νδηθψο. Ζ απφζηαζε ησλ 2 πφιεσλ είλαη 584 ρηιηφκεηξα. Ζ δηαδξνκή είλαη κέρξη ηα Ησάλληλα κέζσ ηεο Δγλαηίαο Οδνχ φπνπ ν δξφκνο είλαη ζε αξθεηά θαιή θαηάζηαζε. Απφ εθεί θαη πέξα νη ππνδνκέο δελ είλαη θαιέο κε απνηέιεζκα λα θαζπζηεξεη αξθεηά ην ηαμίδη. Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε έλα αηχρεκα πνπ είρε ζπκβεί πξφζθαηα θαη αθνξνχζε ηελ αλαηξνπή ελφο ιεσθνξείνπ ηνπ ΚΣΔΛ Ησαλλίλσλ. Εικόνα 13: Λεωυορείο Albatrans Πεγή ) Τπηρεζίες μεηαθοράς ποσ παρέτονηαι από ηην Albatrans και ηην Albania Express Οη παξερφκελεο ππεξεζίεο απφ ηα 2 πξαθηνξεία είλαη : α) ΟΡΓΑΝΩΖ ΔΚΓΡΟΜΩΝ ΓΗΑΚΟΠΩΝ - ηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθφ - Γηα ζπιιφγνπο - Οξγαληζκνχο β)σαξηγηα ΜΔΜΟΝΩΜΔΝΩΝ - ηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθφ - Γηα αλαςπρή - Ξεθνχξαζε, δηαθνπέο - Καζ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο, γηα φζνπο επηζπκνχλ λα ηαμηδέςνπλ κφλνη ηνπο ή κε θίινπο ή κε ζπγγελείο 17

18 γ) ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΑ- ΔΜΠΟΡΗΚΑ ΣΑΞΗΓΗΑ - ηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθφ - Δπηρεηξεκαηίεο, νξγαληζκνχο, executive ζηειέρε θαη επηζηήκνλεο - Δθζέζεηο, ζπλέδξηα, ζεκηλάξηα ή άιιε επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα - Δμαζθάιηζε κέζσλ κεηαθνξάο - Αμηφινγα μελνδνρεία δ) ΔΗΗΣΖΡΗΑ ΟΓΗΚΩ - Δηζηηήξηα ηαθηηθψλ ιεσθνξεηαθψλ γξακκψλ - Αζελά-Θεζζαινλίθε-Σίξαλα - Κνξπηζά- Ησάλληλα 3.3) Σο πρακηορείο Albania Express(Γρομολόγια, Σιμές) Σν ALBANIA EXPRESS είλαη έλα ζρεηηθά κηθξφ πξαθηνξείν. Έρεη ζηελ θαηνρή ηνπ 3 ιεσθνξεία. Καζεκεξηλψο πξαγκαηνπνηεί δξνκνιφγην Θεζζαινλίθε Σίξαλα. Απφ Θεζζαινλίθε ην ιεσθνξείν αλαρσξεί ζηηο 9κκ θαη θηάλεη ζηα Σίξαλα ζηηο 5πκ,ην ηαμίδη δειαδή δηαξθεί γχξσ ζηηο 8 ψξεο. Αλάκεζα απφ Θεζζαινλίθε θαη Σίξαλα ην ιεσθνξείν θάλεη ζηάζε γηα απνβίβαζε ζηηο πφιεηο Κνξπηζά, Δικπαζάλ θαη Γπξξάρην. Μεηά ηελ άθημε ζηα Σίξαλα ππάξρεη ζπλήζσο έλα minibus γηα φζνπο επηζπκνχλ λα κεηαθηλεζνχλ ζηελ πφιε θφδξα πνπ αλήθεη ζην Βφξεην ηκήκα ηεο ρψξαο. Αληίζηνηρα ην ιεσθνξείν ηεο ALBANIAN EXPRESS αλαρσξεί απφ ηα Σίξαλα ζηηο 8πκ θάλνληαο ηελ αλάπνδε δηαδξνκή κέρξη ηε Θεζζαινλίθε ζηελ νπνία θηάλεη ζηηο 4κκ. Ζ πιεξφηεηα θπκαίλεηαη απφ 70 έσο 80%. Οη ηηκέο είλαη 17 επξψ γηα Κνξπηζά 20 γηα Δικπαζάλ 22 γηα δπξξάρην θαη 25 γηα Σίξαλα. Γηα εηζηηήξηα κε επηζηξνθή νη ηηκέο είλαη 30, 35, 40 θαη 45 αληίζηνηρα ) Ο ηύπος ηοσ λεωθορείοσ ποσ τρηζιμοποιείηαι Ζ Albania Express ρξεζηκνπνηεί ιεσθνξεία ηχπνπ Scania Irizar.Δίλαη πεηξειαηνθίλεηα θαη θηάλνπλ ηα 480 άινγα. Έρνπλ 50 ζέζεηο θαη είλαη φια ηνπο λεθνδηαζκέλα κε WC, ςπγείν, TV, θιηκαηηζκφ θαη θαινξηθέξ. 18

19 Δηθνλα 14:Λεσθνξεην Scania Irizar Πεγή ) Σο πρακηορείο Albatrans Σν ALBATRANS απνηειεί ηνλ νγθφιηζν ζηηο κεηαθηλήζεηο κε ιεσθνξείν απφ θαη πξνο ηελ Αιβαλία γηα ηελ Διιάδα θαη άιιεο επξσπατθέο ρψξεο. Ηδξχζεθε ηνλ Ηνχιην ηνπ 2003 θαη θαηάθεξε ζε ιίγα ρξφληα λα γίλεη απφ ηηο πην επηηπρεκέλεο επηρεηξήζεηο ηεο Αιβαλίαο. Παξέρεη πςειήο πνηφηεηαο ππεξεζίεο ζηνλ ηνκέα κεηαθνξψληνπξηζηηθψλ ππεξεζηψλ. Ζ αλάπηπμε ηεο εηαηξίαο νθείιεηαη ζηε κεζνδηθή δνπιεηά πνπ έρεη γίλεη θαη ζε κηα πνιχ θαιή δηνηθεηηθή νκάδα. Ο κεγάινο ζηφρνο πνπ έζεζε ε ALBATRANS απφ ηελ πξψηε ζηηγκή ηεο ίδξπζεο ηεο είλαη ε παξνρή άλεηνπ ηαμηδηνχ ζηνπο επηβάηεο ησλ ιεσθνξείσλ ηεο. Δλδεηθηηθφ είλαη φηη ε εηαηξία μεθίλεζε κε 16 ιεσθνξεία ζηελ ηδηνθηεζία ηεο θαη ηψξα έρεη θηάζεη αηζίσο ηα 75. Δπρή θαη ζηφρνο ήηαλ λα δηαζθαιηζηεί φηη ην ιεσθνξείν ζα γίλεη ε θαιχηεξε ιχζε γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ κεηαθηλήζεσλ απφ ηα άιια κέζα κεηαθνξάο. Τπάξρνπλ πάλσ απφ 150 άλζξσπνη ζηελ ALBATRANS πνπ εξγάδνληαη γηα απηφ ην ζθνπφ. Αλ κε ηη άιιν έρεη επηηεπρζεί κε ηελ αγνξά λέσλ, ζχγρξνλσλ, θιηκαηηδφκελσλ θαη θηιηθψλ πξνο ην πεξηβάιινλ, ηελ παξνρή πςειήο νδηθήο θαηάξηηζεο ζηνπο νδεγνχο, ζρεδηαζκφ ρξνλνδηαγξάκκαηνο θαη πνιιά άιια έξγα θαη κέηξα είλαη ζε ζέζε λα παξέρνπλ ππεξεζίεο πνηφηεηαο. Μαθξνπξφζεζκνο ζηφρνο ηεο εηαηξίαο είλαη λα θξνληίζεη ηα ηαμίδηα λα γίλνπλ αθφκε πην άλεηα θαη αμηφπηζηα έηζη ψζηε ην ιεσθνξείν λα απνηειεί ην θπξίαξρν κέζν κεηαθνξάο. Ηδηαίηεξε έκθαζε δίλεηαη ζηνλ ηνκέα ηεο αζθάιεηαο κεηά ηα θξνχζκαηα ιεσθνξεηνπεηξαηείαο θαη νκεξίαο επηβαηψλ πνπ είραλ ζεκεησζεί θπξίσο ηε δεθαεηία ηνπ 90 ζε ιεσθνξεία πνπ πήγαηλαλ ζηελ Αιβαλία. [10] 3.4.1) Ο ηύπος ηοσ λεωθορείοσ ποσ τρηζιμοποιείηαι Ζ Albatrans ρξεζηκνπνηεί ιεσθνξεία ηχπνπ Volvo Irizar.Δίλαη πεηξειαηνθίλεηα θαη θηάλνπλ ηα 420 άινγα. Έρνπλ 50 ζέζεηο θαη είλαη φια ηνπο λεθνδηαζκέλα κε WC, ςπγείν, TV, θιηκαηηζκφ θαη θαινξηθέξ. 19

20 Δηθφλα 15: Volvo Irizar Πεγή ) Παρετόμενες σπηρεζίες Οη παξερφκελεο ππεξεζίεο είλαη νη ίδηεο κε ηηο ππεξεζίεο ηνπ Albania Express κφλν πνπ πξνζθέξνληαη θαη καμηιάξηα γηα φζνπο επηζπκνχλ λα θνηκεζνχλ ) Γρομολόγια- Σιμές Ζ ALBATRANS εθηειεί 3 δξνκνιφγηα θαζεκεξηλά απφ ηελ Θεζζαινλίθε ζηηο 9.15πκ ζηηο 8κκ θαη ζηηο 9.30κκ. Σα ιεσθνξεία ζρεδφλ πάληα είλαη γεκάηα. Ο ηειηθφο πξννξηζκφο είλαη ε θφδξα. Δλδηάκεζνη ζηαζκνί είλαη νη πφιεηο Κνξπηζά, Πφγθξαληεηο, Πξέληαο, Ληκπξάδλη, Δικπαζάλ, Ρνγθνδίλε, Μπεξάηη, Λνχδληε, Φίεξ, Γπξξάρην, Κάκεδ θαη ε πξσηεχνπζα Σίξαλα. Οη ηηκέο δηακνξθψλνληαη σο εμήο: 20

21 Πίνακας 2 Γρομολόγια Σιμή (εσρω) Σιμή (εσρω)2 Κνξπηζά 20 επξσ 36 επξσ κ.ε Πφγθξαληεηζ 21 επξσ 38 επξσ κ.ε Πξέληαο 24 επξσ 43 επξσ κ.ε Ληκπξάδλη 24 επξσ 43 επξσ κ.ε Δικπαζάλ 25 επξσ 45 επξσ κ.ε Ρνγθνδίλε 27 επξσ 47 επξσ κ.ε Μπεξάηη 33 επξσ 55 επξσ κ.ε Λνχδληε 31 επξσ 51 επξσ κ.ε Φίεξ 33 επξσ 55 επξσ κ.ε Γπξξάρην 28 επξσ 50 επξσ κ.ε Κάκεδ 29 επξσ 51 επξσ κ.ε Σίξαλα 29 επξσ 51 επξσ κ.ε θφδξα 34 επξσ 60 επξσ κ.ε 21

22 4) ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ-ΠΡΟΣΑΔΙ Ζ ζχλδεζε Θεζζαινλίθεο κε ηελ Κσλ/πνιε θαη Σίξαλα γίλεηε κε έλα ηθαλνπνηεηηθφ ηξφπν. Ζ ζχλδεζε Θεο/λίθε-Κσλ/πνιεο κε ιεσθνξείν είλαη εμαηξεηηθή, ην ηαμίδη γίλεηε κε έλα πνιπηειέο ιεσθνξείν θαζψο θαη νη παξερφκελεο ππεξεζίεο δελ πζηεξνχλ θαζφινπ απφ απηέο ησλ αεξνπιάλσλ. Ζ ζχλδεζε Θεο/λίθεο-Σίξαλα κπνξεί λα βειηησζεί αθφκα αξθεηά, ηα ιεσθνξεία πνπ ρξεζηκνπνηνχλ είλαη ζχγρξνλα αιιά νη παξερφκελεο ππεξεζίεο είλαη ειάρηζηεο. Οη πξνηάζεηο πνπ κπνξνχκε λα πξνηείλνπκε είλαη λα θαηαζθεπαζζνχλ θαιχηεξνη δξφκνη (ζχλνξα ηνπ Έβξνπ κέρξη Κσλο/πνιε, θαη ν δξφκνο πξνο ηα Σίξαλα) ψζηε ην ηαμίδη ησλ επηβαηψλ λα είλαη μεθνχξαζην, άλεην θαη αζθαιέο. Με ηελ θαηαζθεπή απηή ζα κεησζεί ζεκαληηθά θαη ν ρξφλνο ηνπ ηαμηδηνχ. Δπίζεο ζηε ζχλδεζε Θεζζαινλίθε- Σίξαλα, νη παξερφκελεο ππεξεζίεο ζην ιεσθνξείν πξέπεη λα απμεζνχλ ψζηε λα δηεπθνιπλζεί νη κεηαθίλεζε ησλ επηβαηψλ. 22

23 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1) Πεγέο απφ ην δηαδχθηην 2) Πεγή [1] : google 3) Πεγή [2] : google 4) Πεγή [3] : google 5) Πεγή [4] : google 6) Πεγή [5] : google 7) Πεγή [6] : ηζηνζειίδα Metro Turizm 8) Πεγή [7] : ηζηνζειίδα Crazy holidays 9) Πεγή [8] : ηζηνζειίδα Metro Turizm 10) Πεγή [9] : ηζηνζειίδα Metro Turizm 11) Πεγή [10] : ηζηνζειίδα Metro Turizm 12) Πεγή [11] : google 13) Πεγή [12] : google 14) Πεγή [13] : google 15) Πεγή [14] : google 16) Πεγή [15] : google 17) [1] : wikipedia 18) [2] : wikipedia 19) [3] : wikipedia 20) [4] : wikipedia 21) [5] : ηζηνζειίδα Crazy Holidays 22) [6] : ηζηνζειίδα Metro Turizm 23) [7] : ηζηνζειίδα Metro Turizm 24) [8] : άηνκν πνπ έρεη θάλεη ην ηαμίδη 25) [9] : google 26) [10] : google 23

24 24

ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία

ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΔΞΑΓΧΓΙΚΧΝ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΧΝ - Η ΠΔΡΙΠΣΧΗ ΤΝΔΡΓΑΙΑ ΜΔ ΣΟΝ ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟ ηνπ ΑΡΑΜΠΑΣΕΖ ΗΧΑΝΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ. ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο. Σκήκα Λνγηζηηθήο. Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο:

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ. ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο. Σκήκα Λνγηζηηθήο. Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο: ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο: Αλάιπζε ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο ζην Νφκν Γσδεθαλήζσλ θαη ε ζπκβνιή ηνπ ζηε ηνπηθή νηθνλνκία.

Διαβάστε περισσότερα

Α.Σ.E.I. ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ:

Α.Σ.E.I. ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: Α.Σ.E.I. ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ ΚΑΗ ΠΡΟΩΠΟΘΔΔΗ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ ΘΑΛΑΗΟΤ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ Σεο πνπδϊζηξηαο ΚΟΝΟΛΑΚΖ ΜΑΡΗΝΑ Α.Μ. 3253 Δπόπηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΧΝ ΠΑΡΔΥΟΜΔΝΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ THIRD PARTY LOGISTICS (3PL) ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ: ΠΟΗΟΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΟΣΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΧΝ ΠΑΡΔΥΟΜΔΝΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ THIRD PARTY LOGISTICS (3PL) ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ: ΠΟΗΟΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΟΣΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ Α.Σ.Δ.Η. ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΧΝ ΠΑΡΔΥΟΜΔΝΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ THIRD PARTY LOGISTICS (3PL) ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ: ΠΟΗΟΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΟΣΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ ΒΟΣΑΝΖ ΜΑΡΗΑ ΖΛΗΑΓΖ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ θ. ΦΧΛΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΤΝΕΔΡΙΑΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ ΣΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤΠΟΛΗ

Ο ΤΝΕΔΡΙΑΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ ΣΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤΠΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΘΡΑΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Ο ΤΝΕΔΡΙΑΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ ΣΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤΠΟΛΗ ΠΟΤΓΑΣΡΗΑ ΓΔΡΜΔΝΣΕΟΠΟΤΛΟΤ ΓΑΦΝΖ (ΑΔΜ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΘ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Θέκα:

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΘ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Θέκα: Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΘ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: «Πνιηηηθέο Οξγαληζκώλ Μάξθεηηλγθ Πξννξηζκώλ γηα ηελ πξνζέιθπζε ηεο θξνπαδηέξαο». Δπηβιέπσλ:

Διαβάστε περισσότερα

Δηζαγσγή 4. Μέξνο Β' Μεζνδνινγία, απνηειέζκαηα θαη ζπκπεξάζκαηα ηεο έξεπλαο

Δηζαγσγή 4. Μέξνο Β' Μεζνδνινγία, απνηειέζκαηα θαη ζπκπεξάζκαηα ηεο έξεπλαο ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΩΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ H εθαξκνγή ησλ αξρψλ δηνίθεζεο νιηθήο πνηφηεηαο ζηνλ ηνκέα παξνρήο μελνδνρεηαθψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ Σκήκα Οηθνλνκηθήο Δπηζηήκεο

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ Σκήκα Οηθνλνκηθήο Δπηζηήκεο ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ Σκήκα Οηθνλνκηθήο Δπηζηήκεο Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα πνπδψλ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ «ΣΟ Δ-MARKETING ΣΟΝ ΣΟΤΡΙΜΟ ΚΑΙ Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ Δ ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑ 5 * ΚΑΙ LUX ΣΗΝ ΜΤΚΟΝΟ» ΛΔΤΣΔΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

Φνξέαο Γηαρείξηζεο Δζληθνύ Γξπκνύ Παξλαζζνύ

Φνξέαο Γηαρείξηζεο Δζληθνύ Γξπκνύ Παξλαζζνύ Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Στήριξη Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών 2012» Φνξέαο Γηαρείξηζεο Δζληθνύ Γξπκνύ Παξλαζζνύ Γεκηνπξγία Σνπηθνύ πκπιέγκαηνο Βηώζηκνπ Σνπξηζκνύ: Μειέηε ππάξρνπζαο ηνπξηζηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ Θέκα Πηπρηαθήο Δξγαζίαο: Ο Αζιεηηθόο Σνπξηζκόο ηελ Διιάδα θαη νη Πξννπηηθέο Αλάπηπμεο Σνπ Πηεξξάθνο Κπξηάθνο Ζκεξνκελία Παξάδνζεο: 14/2/2009 Φνηηεηήο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο: Διιεληθέο Δπηρεηξήζεο ζηα Βαιθάληα θαη ζηελ Σνπξθία Τπνβιεζείζα ζηελ Καζεγήηξηα Γξηηζάθε Υάηδσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Θέκα: «Αζθάιεηα Ζιεθηξνληθήο Φπραγσγίαο θαη Αζθαιείο πλαιιαγέο ζην Γηαδίθηπν».

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Θέκα: «Αζθάιεηα Ζιεθηξνληθήο Φπραγσγίαο θαη Αζθαιείο πλαιιαγέο ζην Γηαδίθηπν». ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέκα: «Αζθάιεηα Ζιεθηξνληθήο Φπραγσγίαο θαη Αζθαιείο πλαιιαγέο ζην Γηαδίθηπν». Τπεχζπλνο θαζεγεηήο:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΥΑΛΑΙΟ 1 : ΕΙΑΓΩΓΗ 1.1 ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΣΟ ΠΡΟΙΟΝ ΚΑΙ ΣΟ ΘΕΜΑ

ΚΕΥΑΛΑΙΟ 1 : ΕΙΑΓΩΓΗ 1.1 ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΣΟ ΠΡΟΙΟΝ ΚΑΙ ΣΟ ΘΕΜΑ Αθαναςία πηλιοπούλου ΚΕΥΑΛΑΙΟ 1 : ΕΙΑΓΩΓΗ 1.1 ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΣΟ ΠΡΟΙΟΝ ΚΑΙ ΣΟ ΘΕΜΑ Τπάξρνπλ δηάθνξεο ζεσξίεο πνπ θαπρηνχληαη γηα ηελ θαηαγσγή θαη ηελ αλαθάιπςε ηνπ θαθέ. χκθσλα κε ηελ πην δηαδεδνκέλε θήκε,

Διαβάστε περισσότερα

Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό

Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό Πανεπιςτήμιο Πειραιώσ Τμήμα Πληροφορικήσ Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό Μεταπτυχιακή Διατριβή Σπουδαςτήσ : Λιανόσ Νικόλαοσ Ειςηγητήσ : Σαςςιάκοσ Κωνςταντίνοσ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ 1. Πεξίιεςε 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ ΓΖΜΟΗΔ ΥΔΔΗ ΣΖΝ ΣΡΑΠΔΕΑ

ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ ΓΖΜΟΗΔ ΥΔΔΗ ΣΖΝ ΣΡΑΠΔΕΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ ΓΖΜΟΗΔ ΥΔΔΗ ΣΖΝ ΣΡΑΠΔΕΑ ΠΟΤΓΑΣΡΗΔ:ΗΑΦΑΚΑ ΑΝΝΑ & ΜΠΑΓΛΑΝΔΑ ΠΔΛΑΓΗΑ ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: θ. ΑΡΖΓΗΑΝΝΗΓΖ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ: 2014 ΚΑΒΑΛΑ 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΕΙ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΕΙ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΕΙ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΖΑΡΕΛΑ ΙΩΑΝΝΗ ΠΟΛΤΜΑΣΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟ 2010 Περιεχόμενα ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1... 7 ΟΙ ΟΓΙΚΔ ΜΔΣΑΦΟΡΔ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ.... 7 ΔΗΑΓΩΓΖ... 7 1.1 ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΔΙΟΓΟΤ ΣΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑ....

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ σολή Γιοίκηζηρ και Οικονομίαρ Σμήμα Λογιζηικήρ. Θέμα πηςσιακήρ επγαζίαρ:

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ σολή Γιοίκηζηρ και Οικονομίαρ Σμήμα Λογιζηικήρ. Θέμα πηςσιακήρ επγαζίαρ: ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ σολή Γιοίκηζηρ και Οικονομίαρ Σμήμα Λογιζηικήρ Θέμα πηςσιακήρ επγαζίαρ: Μελέηη ζκοπιμόηηηαρ-βιωζιμόηηηαρ γιά δημιοςπγία ξενοδοσειακήρ μονάδαρ ζηο νομό Λέζβος ςποβληθείζα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ: ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΣΟΝ ΗΑΣΡΗΚΟ ΣΟΤΡΗΜΟ

ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ: ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΣΟΝ ΗΑΣΡΗΚΟ ΣΟΤΡΗΜΟ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ Γηπισκαηηθή εξγαζία ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ: ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΣΟΝ ΗΑΣΡΗΚΟ ΣΟΤΡΗΜΟ ηνπ ΗΧΑΝΝΖ ΚΟΤΚΟΤΡΑ (Α.Μ. : 42 / 11) ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία Η ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΟΤ ΑΝΘΡΧΠΙΝΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ

ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία Η ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΟΤ ΑΝΘΡΧΠΙΝΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ Γηπισκαηηθή Δξγαζία Η ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΟΤ ΑΝΘΡΧΠΙΝΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΧΝ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΧΝ ηεο ΜΑΤΡΟΜΑΣΖ ΜΑΡΗΝΑ ηνπ ΠΔΣΡΟΤ Τπνβιήζεθε σο απαηηνχκελν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ

ΟΙ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΑΣΔΗ ΖΠΔΗΡΟΤ ρνιή Γηνίθεζεο & Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο θαη Υξεκαηννηθνλνκηθήο ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΟΙ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ Τπεχζπλε Καζεγήηξηα: θ. Σξηάξρε Δηξήλε Φνηηεηέο: Νηθφιανο Γξνχγαο Υξηζηίλα

Διαβάστε περισσότερα

«Η εθαξκνγή ηνπ e-marketing ζηελ Διιάδα θαη κειέηεο πεξηπηψζεσλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε»

«Η εθαξκνγή ηνπ e-marketing ζηελ Διιάδα θαη κειέηεο πεξηπηψζεσλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε» Σ.Δ.Ι. ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΔΡΡΔ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ & ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Η εθαξκνγή ηνπ e-marketing ζηελ Διιάδα θαη κειέηεο πεξηπηψζεσλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε» Φνηηεηήο:

Διαβάστε περισσότερα

Γπηβιέπωλ θαζεγεηήο: Δξ. Πζάξηαο Νάξηο. Οπνπδάζηξηα: Απνζηνινπνύινπ Κηθνιέηα

Γπηβιέπωλ θαζεγεηήο: Δξ. Πζάξηαο Νάξηο. Οπνπδάζηξηα: Απνζηνινπνύινπ Κηθνιέηα ΓΘΚΖΗΕ ΟΜΘΕ ΔΕΙΜΟΖΑΟ ΔΖΜΖΗΕΟΕΟ ΠΙΕΙΑ ΠΜΡΞΖΟΠΖΗΕΟ ΜΖΗΜΚΜΙΖΑΟ ΗΑΖ ΑΚΑΝΠΡΛΕΟ ΠΓΘΖΗΕ ΓΞΓΑΟΖΑ ΔΖΓΞΓΡΚΕΟΕ ΓΝΖΘΜΓΤΚ ΓΗΓΖ ΠΜΡΞΖΟΠΤΚ ΟΠΕΚ ΑΘΕΚΑ Γπηβιέπωλ θαζεγεηήο: Δξ. Πζάξηαο Νάξηο Οπνπδάζηξηα: Απνζηνινπνύινπ

Διαβάστε περισσότερα

Βαιάζεο 1. "Ο πινχηνο θαη ε δχλακε ησλ Διιήλσλ βξίζθεηαη εθεί φπνπ βξηζθφηαλ θαη ζηελ επνρή ηνπ Οδπζζέα: ζηε ζάιαζζα" Εαθ Λαθαξηέξ

Βαιάζεο 1. Ο πινχηνο θαη ε δχλακε ησλ Διιήλσλ βξίζθεηαη εθεί φπνπ βξηζθφηαλ θαη ζηελ επνρή ηνπ Οδπζζέα: ζηε ζάιαζζα Εαθ Λαθαξηέξ Βαιάζεο 1 "Ο πινχηνο θαη ε δχλακε ησλ Διιήλσλ βξίζθεηαη εθεί φπνπ βξηζθφηαλ θαη ζηελ επνρή ηνπ Οδπζζέα: ζηε ζάιαζζα" Εαθ Λαθαξηέξ Βαιάζεο 2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΔΡΗΛΖΦΖ 6 ΔΗΑΓΧΓΖ 11 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 - ΟΡΗΜΟΗ ΣΖ ΝΑΤΣΗΛΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: ΟΙ ΕΠΙΠΣΩΕΙ ΣΟΤ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ ΣΟΤ TOUR OPERATORS

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: ΟΙ ΕΠΙΠΣΩΕΙ ΣΟΤ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ ΣΟΤ TOUR OPERATORS ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΩΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: ΟΙ ΕΠΙΠΣΩΕΙ ΣΟΤ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ ΣΟΤ TOUR OPERATORS ΠΟΤΓΑΣΖ: ΓΗΑΚΟΤΜΑΚΖ ΗΩΑΝΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ σολή Γιοίκηζηρ και Οικονομίαρ Σμήμα Λογιζηικήρ. Θέμα πηςσιακήρ επγαζίαρ: Ο Δλληνιζμόρ ηηρ Καππαδοκίαρ

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ σολή Γιοίκηζηρ και Οικονομίαρ Σμήμα Λογιζηικήρ. Θέμα πηςσιακήρ επγαζίαρ: Ο Δλληνιζμόρ ηηρ Καππαδοκίαρ ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ σολή Γιοίκηζηρ και Οικονομίαρ Σμήμα Λογιζηικήρ Θέμα πηςσιακήρ επγαζίαρ: Ο Δλληνιζμόρ ηηρ Καππαδοκίαρ ςποβλειθήζα ζηον Δπίκ. Καθηγηηή Καπαζαββόγλος Αναζηάζιο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΖΜΑ: ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Θέκα: ΥΔΔΗ ΔΛΛΑΓΑ-ΡΧΗΑ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΟΤ ΣΟΤΡΗΜΟΤ. Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟΤ ΣΟΤ ΔΟΣ ΣΖ ΜΟΥΑ.

ΣΜΖΜΑ: ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Θέκα: ΥΔΔΗ ΔΛΛΑΓΑ-ΡΧΗΑ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΟΤ ΣΟΤΡΗΜΟΤ. Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟΤ ΣΟΤ ΔΟΣ ΣΖ ΜΟΥΑ. Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Κ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ: ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: ΥΔΔΗ ΔΛΛΑΓΑ-ΡΧΗΑ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΟΤ ΣΟΤΡΗΜΟΤ. Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟΤ ΣΟΤ ΔΟΣ ΣΖ ΜΟΥΑ. Δπηβιέπσλ: Γξ.

Διαβάστε περισσότερα

INTERNET-MARKETING ΣΑ ΓΙΚΑΙΩΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ & ΣΟ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΔΜΠΟΡΙΟ

INTERNET-MARKETING ΣΑ ΓΙΚΑΙΩΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ & ΣΟ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΔΜΠΟΡΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ INTERNET-MARKETING ΣΑ ΓΙΚΑΙΩΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ & ΣΟ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΔΜΠΟΡΙΟ ΛΟΤΓΑ Π.ΥΡΗΣΟ ΚΑΝΑΟΤΣΗ Γ.ΑΡΓΤΡΩ ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ:Α.ΠΑΥΑΛΙΓΗ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΓ' ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΓ' ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΓ' ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ : ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: ΔΓΝΑΣΗΑ ΟΓΟ ΚΑΗ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ: ΜΑΝΧΛΖ. ΥΡΗΣΟΦΑΚΖ ΠΟΤΓΑΣΖ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΥΔΓΙΟ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΘΔΑΛΙΑ

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΥΔΓΙΟ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΘΔΑΛΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΥΔΓΙΟ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΘΔΑΛΙΑ ΔΡΓΟ ΔΠΔΑ-Θ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΠΙ Τπεχζπλνο έξγνπ ΔΠΔΑ-Θ/ΚΡΗΠΙ: Καζ. Ηιίαο Υνχζηεο, Γ/ληήο ΙΔΣΔΘ/ΔΚΔΣΑ ΒΟΛΟ, ΔΠΣΔΜΒΡΙΟ 2013 ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΧΝ ΔΙΑΓΧΓΗ...

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: ΑΝΑΛΤΖ ΜΑΝΑΣΕΜΔΝΣ ΚΑΗ ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΩΝ SPA ΣΟΝ ΝΟΜΟ ΛΑΗΘΗΟΤ

ΘΔΜΑ: ΑΝΑΛΤΖ ΜΑΝΑΣΕΜΔΝΣ ΚΑΗ ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΩΝ SPA ΣΟΝ ΝΟΜΟ ΛΑΗΘΗΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ:ΣΟΤΡΗΣΗΚΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: ΑΝΑΛΤΖ ΜΑΝΑΣΕΜΔΝΣ ΚΑΗ ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΩΝ SPA ΣΟΝ ΝΟΜΟ ΛΑΗΘΗΟΤ Ζράκλειο, Μάρηιος

Διαβάστε περισσότερα