Τπεύθσνος διδαζκαλίας: Αριζηοηέλης Νανιόποσλος

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τπεύθσνος διδαζκαλίας: Αριζηοηέλης Νανιόποσλος"

Transcript

1 2011 ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔ/ΝΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ,ΤΓΚΟΗΝΩΝΗΑΚΖ ΤΠΟΓΟΜΖ,ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΡΓΩΝ & ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΖΜΟΗΔ ΤΓΚΟΗΝΩΝΗΔ ΘΔΜΑ ΔΡΓΑΗΑ: Ζ ΤΝΓΔΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΜΔ ΚΩΝ/ΠΟΛΖ ΚΑΗ ΣΗΡΑΝΑ ΜΔ ΤΠΔΡΑΣΗΚΑ ΛΔΩΦΟΡΔΗΑ Τπεύθσνος διδαζκαλίας: Αριζηοηέλης Νανιόποσλος ΚΟΝΣΟΓΙΑΝΝΗ ΓΗΜΗΣΡΙΟ ΜΑΓΓΑΛΙΑΝΙΓΗ ΑΛΚΙΒΙΑΓΗ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ

2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1) Δηζαγσγή 1.1) Θεζζαινλίθε, Κσλ/πνιε, Σίξαλα. ρέζεηο κέζα απφ κηα ζχληνκε ηζηνξηθή αλαδξνκή 1.2) Αληηθείκελν, ζηφρνη, κεζνδνινγία θαη δνκή ηεο εξγαζίαο. 2) Ζ ιεσθνξεηαθή ζχλδεζε Θεο/θεο- Κσλ/πνιεο 2.1) Οη «νδνί» ζχλδεζεο 2.2) Τπεξεζίεο κεηαθνξάο πνπ παξέρνληαη απφ ηελ Metro Turizm ζε ζπλεξγαζία κε ην ειιεληθφ ηνπξηζηηθφ Πξαθηνξίν Crazy Holidays 2.2.1) H ζπλεξγαζία ησλ δχν πξαθηνξείσλ 2.2.2) Ζ Metro Turizm ) Ο ηχπνο ηνπ ιεσθνξείνπ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη 2.2.4) Γξνκνιφγηα ζηάζεηο- ηηκέο 2.2.5) Οη παξερφκελεο ππεξεζίεο κέζα ζην ιεσθνξείν 3) Ζ ιεσθνξεηαθή ζχλδεζε Θεο/θεο- Σηξάλσλ 3.1) Οη «νδνί» ζχλδεζεο 3.2) Τπεξεζίεο κεηαθνξάο πνπ παξέρνληαη απφ ηελ Albania Express θαη ηελ Albatrans 3.3) Σν πξαθηνξείν Albania Express (δξνκνιφγηα-ζηάζεηοηηκέο) 3.3.1) Ο ηχπνο ηνπ ιεσθνξείνπ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη 3.4) Σν πξαθηνξείν Albatrans 3.4.1) Ο ηχπνο ηνπ ιεσθνξείνπ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη 3.4.2) Γξνκνιφγηα- ηάζεηο- Σηκέο 4)πκπεξάζκαηα- Πξνηάζεηο Βηβιηνγξαθία Παξαξηήκαηα 2

3 1)ΔΙΑΓΩΓΗ Μεηακίνηζη, ζηνλ νηθνλνκηθφ θαη εκπνξηθφ ρψξν, νλνκάδεηαη γεληθά ε νπνηαδήπνηε θίλεζε επηβαηψλ θαη δηαθίλεζε θνξηίσλ απφ έλαλ ηφπν ζε άιινλ. πλήζσο ε κεηαθίλεζε γίλεηαη έλαληη θάπνηαο ακνηβήο πνπ νλνκάδεηαη εηζηηήξην ή θφκηζηξν ή λαχινο αληίζηνηρα. Αληηθείκελα κεηαθηλήζεσλ κπνξεί λα είλαη ηα πάζεο θχζεσο νηθνλνκηθά αγαζά φπσο πξντφληα ηεο γεο, ή πξντφληα κεηαπνίεζεο, θαζψο θαη ν άλζξσπνο, ε αλάγθε κεηαθίλεζεο ηνπ νπνίνπ ινγηθφ είλαη λα ζεσξεζεί φηη γελλήζεθε απφ ηε πξψηε εκθάληζή ηνπ ζηε Γε. Σηο κεηαθηλήζεηο δηελεξγνχλ νη κεηαθνξείο πνπ κπνξεί λα είλαη θξαηηθνί, ή εκηθξαηηθνί θνξείο ή ηδηψηεο (θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα) νη νπνίνη δηαζέηνπλ θαη ηα κέζα κεηαθνξψλ, (ρεξζαία, ζαιάζζηα ή ελαέξηα). Καη επέθηαζε αλάινγα ηνπ ρψξνπ πνπ δηελεξγνχληαη απηέο δηαθξίλνληαη ζε ρεξζαίεο, ζαιάζζηεο θαη αεξνπνξηθέο κεηαθνξέο. πλεπσο απαξαίηεηε πξνυπφζεζε αλάπηπμεο ησλ κεηαθνξψλ είλαη ε χπαξμε αληίζηνηρσλ ππνδνκψλ, ρεξζαίνπ, ζαιάζζηνπ θαη αεξνπνξηθνχ δηθηχνπ, (φπσο νη απηνθηλεηφδξνκνη, ηα ιηκάληα θαη αεξνδξφκηα), ε χπαξμε ηθαλνχ αξηζκνχ κέζσλ κεηαθνξάο (νρήκαηα κεηαθνξψλ, ζηδεξφδξνκνη, πινία, αεξνπιάλα, ειηθφπηεξα θ.ιπ), θαζψο θαη αληίζηνηρε ηερληθή θαη δηνηθεηηθή ππνδνκή ππνζηήξημεο απηψλ. Κχξην έξγν ησλ κεηαθνξέσλ, νπνηαζδήπνηε ησλ παξαπάλσ δηάθξηζεο κε ηα δηαηεηζέκελα εμ απηψλ κέζα απνηειεί: 1. Ζ παξαιαβή ησλ επηβαηψλ, ή ε θφξησζε ηνπ θνξηίνπ, ή ζπλδπαζκφο θαη ησλ δχν. 2. Ζ παξνρή αλαγθαίσλ επθνιηψλ γηα ηελ άλεηε ελδηαίηεζε ησλ επηβαηψλ ή ηελ θαιή ζηνηβαζία ηνπ θνξηίνπ. 3. Ζ αζθαιήο εθηέιεζε ηεο κεηαθνξάο ζην ηφπν πξννξηζκνχ πξνο απνβίβαζε ησλ επηβαηψλ ή εθθφξησζε ησλ θνξηίσλ. Δπίζεο νη κεηαθηλήζεηο αλάινγα κε ηελ έθηαζε πνπ ιακβάλνπλ ρψξα δηαθξίλνληαη ζε ηνπηθέο (εζσηεξηθέο) θαη δηεζλείο. Εικόνα 1:Χερσαία μετακίνηση-αστοκίνητο Εικόνα 2:Χερσαία μετακίνηση- τραίνο Πηγή 1 Πηγή 2 Εικόνα 3:Θαλάσσια μετακίνηση-πλοίο Εικόνα 4:Εναέρια μετακίνηση-αεροπλάνο 3

4 Πεγή 3 Πεγή 4 Ο παιαηφηεξνο δηεζλήο φξνο transportation έρεη ζήκεξα αληηθαηαζηαζεί κε ηνλ βξαρχηεξν transport, ηνλ νπνίν ρξεζηκνπνηνχλ θαη νη θνηλσληνιφγνη κε ηελ επξχηεξε ζεκαζία ηεο κεηαθνξάο αλζξψπσλ θαη αγαζψλ γεληθά ζην ρψξν κε επηθεληξσκέλν ην ελδηαθέξνλ ζηα κέζα "πολλαπλής φοράς" θαζψο θαη ζηα πξνζσπηθά κέζα κεηαθίλεζεο, ζεσξνχκελα σο βαζηθνί δεκηνπξγνί ηνπ ζπζηήκαηνο δηαθίλεζεο αλζξψπσλ κέζα ζηηο θνηλφηεηεο, ηηο πφιεηο θαη κεηαμχ απηψλ. Παξά ηαχηα ελψ φιεο νη θνηλσληθέο επηζηήκεο έρνπλ δείμεη θάπνην ελδηαθέξνλ γη απηέο, κφλν ε Οηθνλνκηθή Δπηζηήκε έρεη παξνπζηάζεη αμηφινγν έξγν ζε εξγαζίεο έξεπλαο θαη κειέηεο ζε ζεκείν πνπ ε έλλνηα κεηαθνξέο λα έρεη επεθηαζεί ζήκεξα ζ έλα επξχ αλεπηπγκέλν ηερληθφ πεδίν (ηνκέα) έξεπλαο ζην ζεκείν πνπ λα ραξαθηεξίδνληαη δηθαηνινγεκέλα απφ ην εχξνο απηψλ «Βιομητανία μεηαθορών».[1] ηα επφκελα θεθάιαηα ζα αζρνιεζνχκε κε ηηο δηεζλείο κεηαθηλήζεηο θαη θπξίσο κε ρεξζαίεο κεηαθηλήζεηο απφ Θεζζαινλίθε πξνο Κσλζηαληηλνχπνιε θαη Σίξαλα. Θα αλαιχζνπκε ηηο νδνχο ζχλδεζεο κεηαμχ ησλ ηξηψλ πφιεσλ θαη ζα επηθεληξσζνχκε ζηε ιεσθνξεηαθή ηνπο ζχλδεζε. Δπίζεο ζα εμεηάζνπκε ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο θαζψο θαη δξνκνιφγηα- ζηάζεηο- ηηκέο. 4

5 1.1) Θεζζαλονίκη, Κωνζηανηινούπολη, Σίρανα. τέζεις μέζα από μια ζύνηομη ιζηορική αναδρομή. ΣΗΡΑΝΑ Ζ πεξηνρή πνπ θαηαιακβάλεηαη ηψξα απφ ηελ πφιε ησλ Σηξάλσλ έρεη επνηθεζεί απφ ηνπο λενιηζηθνχο ρξφλνπο.ζ πφιε ηδξχζεθε ην 1614 απφ Σνχξθν ζηξαηεγφ. Ζ πφιε πήξε ην φλνκα ηεο πηζαλφλ απφ ηελ Αιβαληθή ιέμε të rrëna δειαδή πεσμένα(εμνχ θαη ν πιεζπληηθφο ΣΑ ηίξαλα) ελλνψληαο ηηο θαηνιηζζήζεηο απφ ην βνπλφ Dajti ζηνπο πξφπνδεο ηνπ νπνίνπ είλαη ρηηζκέλε ε πξσηεχνπζα. Απηή είλαη ε πην έκπηζηε εθδνρή γηα ηελ νλνκαζία ηεο πφιεο θαη δελ έρεη θακία ζεκαζηνινγηθή ζπγγέλεηα κε ηνπο Σπξάλνπο. ηηο 8 Φεβξνπαξίνπ 1920 ηα Σίξαλα επηιέρηεθαλ σο πξνζσξηλή πξσηεχνπζα ηεο Αιβαλίαο, πνπ είρε απνθηήζεη ηελ αλεμαξηεζία ην 1912, απφ ην ζπλέδξην ηεο Lushnja. Ζ πφιε επηιέρηεθε σο κφληκε πξσηεχνπζα ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ Σνλ Φεβξνπάξην ηνπ 1991 ηαξαρέο μέζπαζαλ ζηα Σίξαλα, φηαλ νη θνηηεηέο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ησλ Σηξάλσλ έθαλαλ απνρή απφ ηα καζήκαηα κε αίηεκα λα αθαηξεζεί ην φλνκα ηνπ Υφηδα απφ ηελ πξφζνςε ηνπ ηδξχκαηνο θαη λα παξαηηεζνχλ πνιινί ππνπξγνί. Γεθαπέληε ρηιηάδεο εξγάηεο ηνπο ζπκπαξαζηάζεθαλ θαη ηειηθά ζηηο 20 Φεβξνπαξίνπ γθξεκίζηεθε απφ ηελ πιαηεία θεληέξκπεε ησλ Σηξάλσλ ην νξεηράιθηλν άγαικα ηνπ Υφηδα χςνπο 10 κέηξσλ, ελψ παξάιιεια ν ηφηε εγέηεο ηεο ρψξαο Ρακίδ Αιία δέρηεθε ηα θνηηεηηθά αηηήκαηα θαη δηέιπζε ηελ Κπβέξλεζε. ηελ ζπλέρεηα ηελ θπβέξλεζε αλέιαβε ν αιί Μπεξίζα κε ην δεκνθξαηηθφ θφκκα (Partia Demokratike).[2] ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ Ζ Θεζζαινλίθε είλαη απφ ηηο ειάρηζηεο επξσπατθέο πφιεηο κε ηφζε καθξαίσλε θαη αδηάιεηπηε ηζηνξηθή δηαδξνκή. Ζ ίδξπζή ηεο ζπκπίπηεη κε ηελ αξρή ηεο ειιεληζηηθήο επνρήο, ηελ αλάιεςε δειαδή ηεο νηθνπκεληθήο απηνθξαηνξίαο ηνπ Μεγάινπ Αιεμάλδξνπ απφ ηνπο επηγφλνπο ηνπ θαη ηελ θπξηαξρία ηνπ ειιεληθνχ πνιηηηζκνχ ζην κεγαιχηεξν ηκήκα ηνπ γλσζηνχ, γηα ηνλ ηφηε δπηηθφ άλζξσπν, θφζκνπ. Ο θιεξνλφκνο ηνπ βαζηιείνπ ηεο Μαθεδνλίαο θαη ζχδπγνο ηεο εηεξνζαινχο αδειθήο ηνπ Μεγάινπ Αιεμάλδξνπ, Κάζζαλδξνο, ίδξπζε ηελ πφιε ζπλελψλνληαο 26 πνιίρλεο, πνπ βξίζθνληαλ γχξσ απφ ην Θεξκατθφ θφιπν, θαη ηεο έδσζε ην φλνκα ηεο γπλαίθαο ηνπ, ζπγαηέξαο ηνπ Φηιίππνπ Β, Θεζζαινλίθεο (φλνκα πνπ πξνήιζε κεηά απφ επηηπρή έθβαζε κάρεο επί ησλ Θεζζαιψλ). Σνλ 2ν π.υ. αηψλα πέξαζε ζηε ξσκατθή θπξηαξρία, φπσο θαη ν ππφινηπνο ειιαδηθφο θαη κηθξαζηαηηθφο ειιεληζηηθφο ρψξνο, θαη απεηέιεζε αξρηθά κία απφ ηηο ηέζζεξηο έδξεο δηνίθεζεο ησλ επαξρηψλ ηεο Μαθεδνλίαο, ελψ αξγφηεξα έγηλε πξσηεχνπζα νιφθιεξνπ ηνπ ξσκατθνχ ζέκαηνο ηεο Μαθεδνλίαο. ηελ απαξρή ηεο κεηάβαζεο απφ ηε ξσκατθή απηνθξαηνξία ζηε Ρσκατθή Απηνθξαηνξία ηεο Αλαηνιήο κε ηε κεηαθνξά ηεο πξσηεχνπζαο απφ ην Μεγάιν Κσλζηαληίλν αλαηνιηθά, ππήξμε, εμαηηίαο ηεο ζεκαίλνπζαο ζηξαηεγηθήο ηεο ζέζεο, κηα απφ ηηο ππνςήθηεο πφιεηο, νη νπνίεο πξνηάζεθαλ σο αληηθαηαζηάηξηεο ηεο Ρψκεο. Παξ φηη, φκσο, πξνηηκήζεθε ην Βπδάληην σο λέα πξσηεχνπζα, ε Θεζζαινλίθε είρε ηνλ πνιηηηθφ θαη πνιηηηζκηθφ ξφιν ηεο σσμβασιλεύοσσας πφιεο. 5

6 Ζ νζσκαληθή πξνέιαζε ζηε ρεξζφλεζν ηνπ Αίκνπ εθφξεπζε θαη ηε Θεζζαινλίθε ην 1432 ζην Βαζίιεην ησλ Οζκαλιηδψλ, φπνπ παξέκεηλε γηα πέληε πεξίπνπ αηψλεο. Ο πνιπεζληθφο ραξαθηήξαο ηεο Απηνθξαηνξίαο επλφεζε, έπεηηα απφ κεξηθέο δεθαεηίεο, ηελ εγθαηάζηαζε εβξατθψλ θχισλ απφ ηελ Ηβεξηθή Υεξζφλεζν θαη ηε Βφξεηα Δπξψπε. Απηή ε πιεζπζκηαθή κεηαθίλεζε αλέδεημε ηε Θεζζαινλίθε ζηε ζεκαληηθφηεξε παγθφζκηα εβξατθή κεηξφπνιε κέρξη ηνπιάρηζηνλ θαη ηηο αξρέο ηνπ 20νπ αηψλα. Δθηφο απηνχ, εηδηθφηεξα απφ ηα κέζα ηνπ 19νπ αηψλα, ππήξμε ην πιένλ θνζκνπνιίηηθν αζηηθνπνηνχκελν θέληξν ηεο Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο θαη ν ζεκαληηθφηεξνο πφινο πνιηηηθψλ θηλήζεσλ θαη θηλεκάησλ. Ζ έληαμή ηεο ζηνλ θνξκφ ηνπ εζληθνχ ειιεληθνχ θξάηνπο ην 1912 κε ηε ζπλαθφινπζε κεηαθίλεζε ηνπ κνπζνπικαληθνχ πιεζπζκνχ αιιά θαη ηνλ εξρνκφ, κία δεθαεηία αξγφηεξα, ησλ ρξηζηηαληθψλ πξνζθπγηθψλ πιεζπζκψλ ηεο Μηθξάο Αζίαο ζπλέηεηλαλ ζηελ αιιαγή ηεο πιεζπζκηαθήο πθήο ηεο πφιεο κεηαηξέπνληάο ηε ζε κηα αζηηθή πνιηηεία κε θπξηαξρία ηνπ ειιεληθνχ ζηνηρείνπ θαη φιεο ηηο ηδηνκνξθίεο ηνπ ειιαδηθνχ αζηηθνχ ηχπνπ.[3] ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟΤΠΟΛΖ Ζ Κωνζηανηινούπολη, δηεζλψο γλσζηή σο Ιζηάνμποσλ είλαη ε κεγαιχηεξε πφιε θαη ιηκάλη ηεο Σνπξθίαο. πληζηά ηαπηφρξνλα θχξην πνιηηηζκηθφ, νηθνλνκηθφ θαη βηνκεραληθφ θέληξν ηεο ρψξαο. Με πιεζπζκφ πεξίπνπ 12 εθαηνκκχξηα θαηνίθσλ, απνηειεί κηα απφ ηηο πνιππιεζέζηεξεο πφιεηο ηνπ θφζκνπ. Ζ ζεκεξηλή ηνπνζεζία ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο θείηαη επί ηεο αξραίαο πφιεο Βπδάληην, πνπ έιθεη ηελ νλνκαζία ηεο απφ ηνλ Βχδαληα ησλ Μεγάξσλ, ηδξπηή ηεο πφιεο ην Δίλαη θηηζκέλε ζηηο δχν πιεπξέο ηνπ Κεξαηίνπ Κφιπνπ ζηε λφηηα είζνδν ηνπ ζηελνχ πνξζκνχ ηνπ Βνζπφξνπ πνπ κε κήθνο πεξίπνπ 35 ρικ. ζπλδέεη ηε Μαχξε Θάιαζζα (ηνπξθ. Karadeniz) ζην βνξξά κε ηε ζάιαζζα ηνπ Μαξκαξά ζην λφην. Απνηειεί θαηά απηφ ηνλ ηξφπν ηε κνλαδηθή πφιε ζηνλ θφζκν πνπ βξίζθεηαη ζε δχν επείξνπο, ηελ Δπξψπε (Αλαηνιηθή Θξάθε) θαη ηελ Αζία. Ζ ζχγρξνλε πφιε ρσξίδεηαη ζε ηξεηο θχξηεο δψλεο πνπ πεξηιακβάλνπλ ηελ παιαηά Κσλζηαληηλνχπνιε, ηελ πεξηνρή ηνπ Μπέενγινπ κε ηε ζπλνηθία ηνπ Γαιαηά θαη ηνλ νκψλπκν πχξγν, θαζψο θαη ην θνχηαξη καδί κε άιια πξνάζηηα πνπ βξίζθνληαη ζηελ απέλαληη αζηαηηθή πιεπξά ηνπ Βνζπφξνπ. ηε καθξαίσλε ηζηνξία ηεο, ππήξμε πξσηεχνπζα ηξηψλ δηαδνρηθψλ απηνθξαηνξηψλ: ηεο Ρσκατθήο ( ), Βπδαληηλήο ( ), θαη Οζσκαληθήο ( ) κε ζπλέπεηα ηελ αλάδεημε αιιά θαη ηε γεθχξσζε ησλ ηξηψλ πνιηηηζκψλ ζε κηα ζχκκεηθηε ζήκεξα παξνπζία. Ωο πξσηεχνπζα ηεο Βπδαληηλήο Απηνθξαηνξίαο, ππήξμε θέληξν ηνπ ειιεληθνχ ζηνηρείνπ γηα πεξηζζφηεξν απφ ρίιηα ρξφληα. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο Βπδαληηλήο πεξηφδνπ ην ειιεληθφ ζηνηρείν αλζνχζε ππφ ηελ πξνζηαζία ηεο απηνθξαηνξίαο θαη ε Κσλζηαληηλνχπνιε ήηαλ ην θέληξν αλάπηπμήο ηνπ. Μεηά απφ ηελ θαηάιεςε απφ ηνπο Ρσκαίνπο ηεο Αζήλαο, ν ειιεληζκφο βξέζεθε κέζσ δηάλζηζεο αξγφηεξα ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε.[4] 6

7 πκπεξαζκαηηθά παξαηεξνχκε φηη ε ηζηνξηθή δηαδξνκή ησλ ηξηψλ πφιεσλ είλαη ιίγν πνιχ αιιειέλδεηε θαζψο απνηεινχζαλ γηα 1300 πεξίπνπ ρξφληα ηκήκαηα ηεο ίδηαο απηνθξαηνξίαο είηε απηή ιεγφηαλ Βπδαληηλή είηε Οζσκαληθή. Μάιηζηα ε Θεζζαινλίθε επί Βπδαληηλήο Απηνθξαηνξίαο ήηαλ ε δεχηεξε ηε ηάμεη πφιε κεηά ηελ Κσλζηαληηλνχπνιε. ήκεξα φκσο πνπ νη ηξεηο πφιεηο αλήθνπλ ε θαζεκηά ζε δηαθνξεηηθφ θξάηνο, νη ζρέζεηο ηνπο θαζνξίδνληαη κέζα απφ ηηο δηεζλείο ζπκβάζεηο θαη ηηο δηαθξαηηθέο ζπκθσλίεο. Εικόνα 5:Θεσσαλονίκη-Τίρανα, Θεσσαλονίκη-Κωνσταντινούπολη Πηγή 5 1.2)Ανηικείμενο, ζηότοι, μεθοδολογία και δομή ηης εργαζίας Σν αληηθείκελν ηεο εξγαζίαο είλαη ε ιεσθνξεηαθή ζχλδεζε ηεο Θεζζαινλίθεο κε ηελ Κσλζηαληηλνχπνιε θαη ηα Σίξαλα αλαθέξνληαο εθηελείο πιεξνθνξίεο γηα ηελ ηζηνξία, ηελ παξνχζα θαηάζηαζε θαη ηηο κειινληηθέο βιέςεηο ηεο ζχλδεζεο απηήο. Οη ζηφρνη ηεο εξγαζίαο είλαη λα δηαπηζηψζνπκε αλ ε ππάξρνπζα ιεσθνξεηαθή ζχλδεζε είλαη επαξθήο ή αλ πξέπεη λα ππνζηεί βειηηψζεηο. Θέινπκε λα εμεηάζνπκε ην βαζκφ ηθαλνπνίεζεο ησλ επηβαηψλ πνπ πξαγκαηνπνηνχλ ηα ζπγθεθξηκέλα ηαμίδηα αλ ε δηαδξνκή είλαη άλεηε θαη ζρεηηθά γξήγνξε θαη αλ παξέρνληαη ππεξεζίεο πςειήο αζθάιεηαο. 7

8 Αξρηθά ζηελ εηζαγσγή γίλεηαη κηα απιή αλαθνξά γηα ηηο κεηαθηλήζεηο γεληθφηεξα. ηε ζπλέρεηα ζην 1 ν θεθάιαην αλαθέξνπκε ηελ ηζηνξηθή δηαδξνκή ησλ ηξηψλ πφιεσλ ( Θεζζαινλίθε, Κσλζηαληηλνχπνιε, Σίξαλα) θαζψο θαη ηηο ζρέζεηο ηηο νπνίεο αλέπηπμαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο Ηζηνξίαο. Αθνινχζσο γίλεηαη κηα κηθξή αλαθνξά ζην αληηθείκελν, ηνπο ζηφρνπο, ηε δνκή θαη ηε κεζνδνινγία ηεο εξγαζίαο ην 2 ν θεθάιαην εμεηάδνπκε ηε ιεσθνξεηαθή ζχλδεζε ηεο Θεζζαινλίθεο κε ηελ Κσλζηαληηλνχπνιε, ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο, ηα δξνκνιφγηα, ηηο ζηάζεηο, ηηο ηηκέο θαζψο επίζεο αλαθεξφκαζηε ζηα πξαθηνξεία πνπ δηνξγαλψλνπλ ηηο κεηαθηλήζεηο θαη ηε κεηαμχ ηνπο ζπλεξγαζία. ην 3 ν θεθάιαην αλαθεξφκαζηε ζηε ιεσθνξεηαθή ζχλδεζε ηεο Θεζζαινλίθεο κε ηα Σίξαλα θαη κειεηάκε ηηο αληίζηνηρεο παξακέηξνπο κε ην 2 ν θεθάιαην. ην 4 ν θεθάιαην πεξηγξάθεηαη ε παξνχζα θαηάζηαζε ζηε ζχλδεζε ησλ πφιεσλ, ζπλνςίδνληαο ηα ζπκπεξάζκαηα απφ ηε κειέηε-εξγαζία θαη ηηο πξνηάζεηο πνπ ζα βνεζήζνπλ ζηε βειηίσζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ κεηαθηλήζεσλ. 2) Η ΛΔΩΦΟΡΔΙΑΚΗ ΤΝΓΔΗ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ- ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤΠΟΛΗ Ζ ΚΣΔΛ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ Α.Δ. ζε ζπλεξγαζία κε ην ηνπξηζηηθφ γξαθείν crazyholidays πνπ είλαη ν επίζεκνο αληηπξφζσπνο ηεο METRO TURIZM TURKEY ζηελ Διιάδα (λφκηκνο αδεηνχρνο γξακκήο ηαθηηθήο δηεζλνχο κεηαθνξάο), δξνκνινγεί θάζε κέξα ππεξπνιπηειέο ιεσθνξείν ηεο Σνπξθηθήο εηαηξείαο, απφ ηε Θεζζαινλίθε ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε. Σν εηζηηήξην είλαη πξνζηηφ γηα νινπο θαη πεξηιακβάλεη ηε δσξεάλ κεηαθνξά κέζα ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε, ζε δεθάδεο ζηαζκνχο ηεο METRO. Ζ εηαηξεία αλαιακβάλεη θαη ηε κεηαθνξά δεκάησλ. Έηζη, θαζεκεξηλά νπνηνζδήπνηε ζειήζεη κπνξεί λα βξεζεί ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε, ζε ιηγφηεξν απφ 10 ψξεο. 2.1) Οι «οδοί» ζύνδεζης Ζ Θεζζαινλίθε ζπλδέεηαη κε ηελ Κσλζηαληηλνχπνιε κε ζηδεξφδξνκν, απηνθηλεηφδξνκν θαη αεξνπιάλν. Αεξνπιάλν Πην ζχληνκε δηαδξνκή είλαη ε ελαέξηα. Ζ δηάξθεηα ηεο πηήζεο είλαη 1 ψξα θαη 15 ιεπηά. Τπάξρνπλ 6 πηήζεηο ηελ εκέξα απφ ζεζζαινλίθε κε ηελ εηαηξία Aegean θαη 2 πηήζεηο κε ηελ Οιπκπηαθή Αεξνπνξία. Αληίζηνηρα απφ ηελ Κσλζηαληηλνχπνιε αλαρσξνχλ θαζεκεξηλά 8 πηήζεηο ηεο Οιπκπηαθήο γηα Θεζζαινλίθε. 8

9 Απηνθηλεηφδξνκνο Με ην απηνθίλεην ε δηάξθεηα ηνπ ηαμηδηνχ είλαη 7 ψξεο θαη 45 ιεπηά. Ζ ρηιηνκεηξηθή απφζηαζε κεηαμχ ησλ 2 πφιεσλ είλαη 593 ρηιηφκεηξα. Απφ ηε Θεζζαινλίθε κέρξη ηελ Αιεμαλδξνχπνιε ππάξρεη ε Δγλαηία Οδφο πνπ βξίζθεηαη ζε πνιχ θαιή θαηάζηαζε ελψ απφ ηα ζχλνξα ηνπ Έβξνπ κέρξη ηελ Κσλζηαληηλνχπνιε ν δξφκνο βξίζθεηαη ζε θαθή θαηάζηαζε θαη εθεί ράλεηαη θάπνηνο ρξφλνο. Ζ δηαδξνκή πεξηιακβάλεη δηφδηα ζηελ Δγλαηία Οδφ. ηδεξφδξνκνο Απφ Θεζζαινλίθε έρεη 1 γξακκή απεπζείαο γηα Κσλζηαληηλνχπνιε θαη 2 κε αληαπφθξηζε ζηελ Αιεμαλδξνχπνιε θαη ην Πχζηνλ. Δπεηδή ην ηαμίδη είλαη πνιχσξν ηα βαγφληα είλαη εμνπιηζκέλα κε θιηλάκαμεο. 2.2) ΤΠΗΡΔΙΔ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΠΟΤ ΠΑΡΔΥΟΝΣΑΙ ΑΠΟ ΣΗ METRO TURIZM Δ ΤΝΔΡΓΑΙΑ ΜΔ ΣΟ ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟ ΠΡΑΚΣΟΡΔΙΟ CRAZY HOLIDAYS Δηθνλα 6: Λνγφηππν Metro Turizm Δηθφλα 7: Λνγφηππν crazy holidays Πηγή 6 Πηγή 7 Οη παξερφκελεο ππεξεζίεο απφ ηα δχν πξαθηνξεία είλαη: α) ΟΡΓΑΝΩΖ ΔΚΓΡΟΜΩΝ ΓΗΑΚΟΠΩΝ - ηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθφ - Γηα ζπιιφγνπο - Οξγαληζκνχο - σκαηεία 9

10 β) ΟΡΓΑΝΩΖ ΥΟΛΗΚΩΝ ΚΑΗ ΦΟΗΣΖΣΗΚΩΝ ΔΚΓΡΟΜΩΝ ΓΗΑΚΟΠΩΝ - ηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθφ - Οινθιεξσκέλα πξνγξάκκαηα κε παθέην κεηαθνξάο - Πξνγξάκκαηα κε παθέην θαηαιπκαηνο - Πξνγξάκκαηα κε παθέην μελαγήζεσλ - Πξνγξάκκαηα δηαηξνθήο θαη απνδεθηνχ ρξφλνπ αλαςπρήο. γ) ΣΑΞΗΓΗΑ ΜΔΜΟΝΩΜΔΝΩΝ - ηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθφ - Γηα αλαςπρή - Ξεθνχξαζε, δηαθνπέο - Καζ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο, γηα φζνπο επηζπκνχλ λα ηαμηδέςνπλ κφλνη ηνπο ή κε θίινπο ή κε ζπγγελείο δ) ΣΑΞΗΓΗΑ ΝΔΟΝΤΜΦΩΝ - Γηα ην κεγάιν γεγνλφο ηεο δσήο ησλ λέσλ δεπγαξηψλ. Αλαρσξήζεηο γηα φια ηα κέξε ηνπ θφζκνπ κε εηδηθέο θαη μερσξηζηέο παξνρέο. ε) ΣΑΞΗΓΗΑ FLY & DRIVE ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ - Πεξηιακβάλνπλ αεξνπνξηθά εηζηηήξηα - Απηνθίλεην πνπ παξαιακβάλεηαη απφ ην αεξνδξφκην - Παξακνλή ζε μελνδνρείν ή δηακεξίζκαηα ζη) ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΑ ΔΜΠΟΡΗΚΑ ΣΑΞΗΓΗΑ - ηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθφ - Δπηρεηξεκαηίεο, νξγαληζκνχο, executive ζηειέρε θαη επηζηήκνλεο - Δθζέζεηο, ζπλέδξηα, ζεκηλάξηα ή άιιε επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα - Δμαζθάιηζε κέζσλ κεηαθνξάο - Αμηφινγα μελνδνρεία δ) ΣΑΞΗΓΗΑ ΤΛΛΟΓΩΝ - Καη γηα ηα ηαμίδηα πνπ αθνξνχλ ζπιιφγνπο, νκάδεο ή θαη κεγάιεο παξέεο θαη πνπ ζέινπλ λα ζρεδηάζνπλ θαη λα εθηειέζνπλ ηελ εθδξνκή ηνπο ζχκθσλα κε ηηο πξνηηκήζεηο θαη ηδηαηηεξφηεηέο ηνπο, κπνξείηε λα απεπζπλζείηε ζην γξαθείν καο. Έρνπκε ηε δπλαηφηεηα λαχισζεο αεξνζθαθψλ θαη ιεσθνξείσλ, πνπ καδί κε ηελ παξνρή μελνδνρείνπ, αξρεγνχ θαη μελαγνχ, ζα θέξνπλ ηελ νκαδηθή εθδξνκή ζηα κέηξα ζαο!! 10

11 ε) ΚΡΑΣΖΔΗ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΩΝ - ηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθφ - Γηα ηηο αλάγθεο φισλ ησλ ηαμηδησηψλ ζ) ΚΡΟΤΑΕΗΔΡΔ - Με ηηο πιένλ αμηφινγεο ζην είδνο λαπηηιηαθέο εηαηξείεο - Με ππεξπνιπηειή θξνπαδηεξφπινηα η) ΑΔΡΟΠΟΡΗΚΑ ΔΗΗΣΖΡΗΑ - Γπλαηφηεηα νηθνλνκηθψλ ζπλδπαζκψλ πηήζεσλ - Σηο νηθνλνκηθφηεξεο ηηκέο ζηηο ηαθηηθέο αεξνπνξηθέο πηήζεηο φπσο επίζεο θαη ζηηο πηήζεηο charter. θ) ΔΗΗΣΖΡΗΑ ΟΓΗΚΩ - Δηζηηήξηα ηαθηηθψλ ιεσθνξεηαθψλ γξακκψλ - Αζελά-Θεζζαινλίθε-Κσλζηαληηλνχπνιε - Ξάλζε-Πξνχζα - Υαιθηδηθή-Θεζζαινλίθε-Σίξαλα - Αζήλα-Θεζζαινλίθε-Κίεβν ι) ΔΗΗΣΖΡΗΑ ΠΛΟΗΩΝ & FERRY BOATS - ηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθφ. κ) ΔΝΟΗΚΗΑΔΗ ΠΟΤΛΜΑΝ - Πνιπηειή ιεσθνξεία - Τπεξπςσκέλα ή δηψξνθα ζέζεσλ 11

12 2.2.1) Η ζσνεργαζία ηων 2 πρακηορείων Αλ θάπνηνο απφ ηελ Διιάδα επηζπκεί λα επηζθεθηεί ηελ Κσλζηαληηλνχπνιε ζα πξέπεη λα απεπζπλζεί ζην πξαθηνξείν Crazy Holidays. Ζ ζπλεξγαζία απηή αλαπηχρζεθε απφ ηελ αλάγθε εχξεζεο ελφο πξνζηηνχ νηθνλνκηθά κέζνπ ζχλδεζεο ησλ 2 πφιεσλ. Οη κέρξη ηψξα ζρέζεηο ησλ πξαθηνξείσλ είλαη άςνγεο θάηη πνπ απνδεηθλχεηαη απφ ην γεγνλφο φηη ηφζα ρξφληα ηψξα ην επηβαηηθφ θνηλφ είλαη πιήξσο ηθαλνπνηεκέλν απφ ηηο ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη. Αλαρσξήζεηο απφ Θεζζαινλίθε ςσγίλνληαη θάζε κέξα ζηηο 10:00 θαη ζηηο 22:00 απφ ην Βαξδάξε, πεξηνρή πνδειαηνχπνιεο.αλαρσξήζεηο απφ Κσζηαληηλνχπνιε γίλνληαη επίζεο θάζε κέξα ζηηο 10:00 θαη ζηηο 22:00 Σν δξνκνιφγην δηαξθεί 10 ψξεο θαη γηα απηφ ην ιφγσ ππάξρνπλ 2 νδεγνί κέζα ζην ιεσθνξείν ψζηε λα μεθνπξάδνληαη ) Η Metro Turizm- Crazy Holidays Crazy holidays Σν Tνπξηζηηθφ Πξαθηνξείν CRAZY HOLIDAYS είλαη κηα ζχγρξνλε ηαρχηαηα αλαπηπζζφκελε επηρείξεζε κε θέληξν δξαζηεξηφηεηαο ηε Θεζζαινλίθε θαη κε εκβέιεηα εμππεξέηεζεο ζε φιε ηελ Διιάδα θαη ζηηο φκνξεο Βαιθαληθέο ρψξεο[5] Metro Turizm Ζ Metro Σyrizm είλαη έλα Σνχξθηθν ηνπξηζηηθφ πξαθηνξείν ηαμηδηψλ ην νπνίν ρεηξίδεηαη ηαμίδηα ζρεδφλ ζε φιε ηελ Σνπξθία,απφ ηελ πεξηνρή ηεο Μάπξεο Θάιαζζαο πξνο ηελ Κεληξηθή Αλαηνιία θαζψο θαη πξνο ηα Βαιθάληα.Σν πξαθηνξείν ηδξχζεθε απφ ηνλ Γθαιίπ Οδηνχξθ ν νπνίνο εμαθνινπζεί λα είλαη ν ηδηνθηήηεο ηεο εηαηξείαο. Ζ Metro Turizm μεθίλεζε ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηεο κε 3 ιεσθνξεία. Έρεη επεθηαζεί ζηαζεξά κε ηελ πξνζζήθε θαηλνχξησλ ιεσθνξείσλ ρσξίο λα ζέζεη ζε θίλδπλν ηελ αληίιεςή ηεο γηα παξνρή πνηνηηθψλ ππεξεζηψλ. Ζ πνιηηηθή ηνπο είλαη λα θαιχςνπλ φιεο ηηο αλάγθεο θαη ηηο πξνζδνθίεο ησλ πειαηψλ καο θαη λα ηνπο παξέρνπλ έλα αζθαιέο θαη άλεην ηαμίδη κε ηε ζπλερή βειηίσζε θαη αλαλέσζε, ζχκθσλα κε ηηο κεηαβαιιφκελεο ζπλζήθεο ηεο επνρήο θαη λα δηαηεξήζεη ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ πειάηε ζε αλψηαην επίπεδν.ο ηξφπνο γηα λα επηηεπρζεί απηφ είλαη λα ελζαξξπλζεί ε θαηλνηνκία θαη δεκηνπξγηθέο πξνηάζεηο απφ ηνπο]ο ππαιιήινπο,λα απμήζνπλ ηελ αθνζίσζε ηνπο ζηελ εηαηξεία,ην νκαδηθφ πλέπκα ηνπο θαη,ζπλεπψο ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηελ πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ. Ζ εηαηξεία θάλεη εκεξήζηεο εθδξνκέο θαη κεηαθέξεη πεξίπνπ 13 εθαηνκκχξηα επηβάηεο εηεζίσο.έρεη 850 άηνκα πξνζσπηθφ θαζψο θαη 850 γξαθεία. Έρεη πιήξε επίγλσζε, φηη ε πνηνηηθή εμππεξέηεζε κπνξεί λα απνδίδεηαη κε εηδηθεπκέλν αλζξψπηλν δπλακηθφ.γηα ην ιφγν απηφ,ην θχξην έξγν ηνπ ηκήκαηνο αλζξψπηλσλ πφξσλ απνηειείηαη απφ εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα,ηα νπνία επηθεληξψλνληαη ζε επηκέξνπο δεηήκαηα αλάπηπμεο,φπσο λα αιιάμεη ηηο ζπκπεξηθνξέο ησλ εξγαδνκέλσλ κε ζεηηθφ ηξφπν θαη λα ηνπο εθπαηδέπνπλ ζηε ζεηηθή ζθέςε. Πέξα απφ ηελ έδξα ησλ 12

13 απαξαίηεησλ ζπζηεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο πξνζιήςεηο πνπ βαζίδεηαη ζηελ αξρή«ν θαηάιιεινο άλζξσπνο γηα ηελ θαηάιιειε ζέζε εξγαζίαο»θαη γηα ηελ πξνζαξκνγή εξγαζίαο, ρξεζηκνπνηείηαη ε δηαρείξηζε ησλ επηδφζεσλ. Με βάζε ην ζηφρν "λα κελ αθήζεη νπνηαδήπνηε απξφζηην ζεκείν ζε φιε ηελ Σνπξθία",ε Metro Turizm επεθηείλεηαη ζηηο ππεξεζίεο κεηαθνξάο θαη πξνζπαζεί λα πινπνηήζεη ηε ζηξαηεγηθή ηεο λα δεκηνπξγήζεη έλα επξχ δίθηπν. ην πιαίζην απηφ, πξαγκαηνπνηεί ηαμίδηα πξνο ηε Βνπιγαξία, ηελ Διιάδα θαη ηε Γεσξγία. Ζ εηαηξεία έρεη κεξίδην αγνξάο 50% ζηε κεηαθνξά απηνθηλεηφδξνκν πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ξίδα κεηαμχ ηεο Σνπξθίαο θαη ηεο Βνπιγαξίαο. Απηφ ην πνζνζηφ θαηαγξάθεηαη σο 70% γηα ηε γξακκή Κσλζηαληηλνχπνιε-φθηα. Έρνληαο θηάζεη ηε 10ε επέηεηφ ηνπ,ε Metro Turizm έρεη γίλεη ν θνξέαο εθκεηάιιεπζεο ιεσθνξείσλ,πνπ πινπνηεί ηαμίδηα ζηα πεξηζζφηεξα ζεκεία ηεο Σνπξθίαο. Ζ Metro Turizm έρεη αλαπηχμεη ηελ νξγαλσηηθή ηεο δνκή αθφκα θαη ζηα πνιχ απνκαθξπζκέλα ζεκεία.[6] 2.2.3) Ο ηύπος ηοσ λεωθορείοσ ποσ τρηζιμοποιείηαι Δηθφλα 8: Λεσθνξεία Metro Turizm Πεγή 8 Σα ιεσθνξεία πνπ ρξεζηκνπνηεί ε Metro Turizm είλαη ηα SETRA S 415 HD.Σα ιεσθνξεία απηά είλαη πεηξειαηνθίλεηα θαη θηάλνπλ ηα 440 άινγα. Έρνπλ 51 ζέζεηο επηβαηψλ θαη φια ηνπο είλαη εθνδηαζκέλα κε ηειεφξαζε, θιηκαηηζκφ (Α/C),ςπγείν, θαινξηθέξ, θνπδίλα, wc θαζψο θαη dvd player. Δπίζεο δηαζέηεη ειεθηξνληθά βνεζήκαηα πνπ δηεπθνιχλνπλ ηνλ νδεγφ θαη θαηά ζπλέπεηα ηελ αζθάιεηα ησλ επηβαηψλ. Μεξηθά απφ ηα ειεθηξνληθά βνεζήκαηα είλαη,abs,esp,αλάξηεζε ξπζκηδφκελε θαζ χςνο θαη απηφκαην πηιφην. 13

14 2.2.4) Γρομολόγια- ηάζεις Σιμές Σν δξνκνιφγην πνπ αθνινπζεί ην ιεσθνξείν είλαη: αθεηεξία απφ ζεζζαινλίθε, Καβάια, Ξάλζε, Κνκνηελή, Αιεμαλδξνχπνιε, άπεο, Σέθαξληηγ θαη ηέινο Κσζηαληηλνχπνιε.[7] Σηκέο εηζηηεξίσλ - Φνηηεηηθφ σο 25 εηψλ θαη ππεξήιηθεο 65 θαη άλσ έθπησζε 20% - Παιδιά 2-10 ετών ζκπτωση 30% Πίλαθαο 1 Απλή μετάβαση Μετ επιστρουής ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Κανονικό Φοιτητικό Άνω των 65 ετών ετών ΚΑΒΑΛΑ Κανονικό Φοιτητικό Άνω των 65 ετών ετών ΞΑΝΘΗ Κανονικό Φοιτητικό Άνω των 65 ετών ετών ΚΟΜΟΣΗΝΗ Κανονικό Φοιτητικό Άνω των 65 ετών ετών Κανονικό Φοιτητικό Άνω των 65 ετών ετών ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΗ Κανονικό Φοιτητικό Άνω των 65 ετών ετών

15 Εικόνα 9: Metro Turizm Πεγή ) Οι παρετόμενες σπηρεζίες ζηο λεωθορείο Μέζα ζην ιεσθνξείν ππάξρεη έλα άηνκν πξνζσπηθφ γηα ηελ εμππεξέηεζε επηβαηψλ. Πξνζθέξεηαη ηζάη ή αλαςπθηηθφ θαη θάηη θαγψζηκν(ζπλήζσο θέηθ). Δπίζεο φινη νη επηβάηεο θαζφιε ηε δηάξθεηα ηνπ ηαμηδηνχ κπνξνχλ λα δεηήζνπλ λεξφ. Έρνπλ ηελ πνιπηέιεηα ηνπ wireless internet, φζνη δηαζέηνπλ laptop γηα λα γίλεηαη πην μεθνχξαζηε ε πνιχσξε δηαδξνκή. Μπξνζηά απφ θάζε θάζηζκα ππάξρεη κία νζφλε φπνπ θάζε επηβάηεο κπνξεί λα παξαθνινπζήζεη ηνπξθηθά θαλάιηα ή λα δεη ηαηλία θαζψο θαη λα αθνχζεη κνπζηθή. Όπνηνο επηβάηεο επηζπκεί λα θνηκεζεί κπνξεί λα δεηήζεη έλα καμηιάξη. Όπσο βιέπνπκε ην ηαμίδη γίλεηαη έηζη πνιχ πην άλεην θαη πνιπηειέο.[8] Δηθφλα 10:Παξερφκελεο ππεξεζίεο Πεγή10 15

16 Δηθφλα 11:Λεσθνξείν Metro Turizm Πεγή 11 3) Λεωθορειακή ζύνδεζη Θεζζαλονίκης με Σίρανα Δηθφλα 12: Πεγή 12 Μέρξη ην 1990 ε ζχλδεζε ηεο Θεζζαινλίθεο θαη ηεο Διιάδαο γεληθφηεξα κε ηε γεηηνληθή Αιβαλία ήηαλ αλέθηθηε. Σν θαζεζηψο Υφηδα είρε επηβάιιεη απζηεξνχο πεξηνξηζκνχο ζηνπο θαηνίθνπο ηεο Αιβαλίαο φζνλ αθνξά (θαη) ηηο κεηαθηλήζεηο ηνπο. Όηαλ άιιαμε απηή ε θαηάζηαζε ρηιηάδεο Αιβαλνί επέιεμαλ ηελ Διιάδα σο ηφπν πξννξηζκνχ ηνπο ζηελ πξνζπάζεηα εχξεζεο εξγαζίαο θαη ηαπηφρξνλα άξρηζαλ αξθεηνί Έιιελεο λα επηζθέπηνληαη ηελ Αιβαλία γηα ηνπξηζκφ. ηελ αξρή νη κεηαθηλήζεηο γηλφληνπζαλ κεκνλσκέλα θαη αλνξγάλσηα θαη απφ ηηο δχν πιεπξέο ιφγσ ηεο άγλνηαο πνπ επηθξαηνχζε γηα ην ηη ζα ζπλαληνχζεο ζηελ άιιε πιεπξά. Όηαλ φκσο ηα θχκαηα κεηαλάζηεπζεο θαη ηνπξηζκνχ απμήζεθαλ ξαγδαία γελλήζεθε ε αλάγθε δεκηνπξγίαο νξγαλσκέλσλ θνξέσλ ζπληνληζκνχ ησλ κεηαθηλήζεσλ απφ θαη πξνο ηελ Αιβαλία. Έηζη δεκηνπξγήζεθαλ ηα πξαθηνξεία ALBANIA EXPRESS θαη ALBATRANS.[9] 16

17 3.1) Οι «οδοί» ζύνδεζης Ζ Θεζζαινλίθε ζπλδέεηαη κε ηα Σίξαλα κφλν νδηθψο. Ζ απφζηαζε ησλ 2 πφιεσλ είλαη 584 ρηιηφκεηξα. Ζ δηαδξνκή είλαη κέρξη ηα Ησάλληλα κέζσ ηεο Δγλαηίαο Οδνχ φπνπ ν δξφκνο είλαη ζε αξθεηά θαιή θαηάζηαζε. Απφ εθεί θαη πέξα νη ππνδνκέο δελ είλαη θαιέο κε απνηέιεζκα λα θαζπζηεξεη αξθεηά ην ηαμίδη. Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε έλα αηχρεκα πνπ είρε ζπκβεί πξφζθαηα θαη αθνξνχζε ηελ αλαηξνπή ελφο ιεσθνξείνπ ηνπ ΚΣΔΛ Ησαλλίλσλ. Εικόνα 13: Λεωυορείο Albatrans Πεγή ) Τπηρεζίες μεηαθοράς ποσ παρέτονηαι από ηην Albatrans και ηην Albania Express Οη παξερφκελεο ππεξεζίεο απφ ηα 2 πξαθηνξεία είλαη : α) ΟΡΓΑΝΩΖ ΔΚΓΡΟΜΩΝ ΓΗΑΚΟΠΩΝ - ηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθφ - Γηα ζπιιφγνπο - Οξγαληζκνχο β)σαξηγηα ΜΔΜΟΝΩΜΔΝΩΝ - ηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθφ - Γηα αλαςπρή - Ξεθνχξαζε, δηαθνπέο - Καζ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο, γηα φζνπο επηζπκνχλ λα ηαμηδέςνπλ κφλνη ηνπο ή κε θίινπο ή κε ζπγγελείο 17

18 γ) ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΑ- ΔΜΠΟΡΗΚΑ ΣΑΞΗΓΗΑ - ηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθφ - Δπηρεηξεκαηίεο, νξγαληζκνχο, executive ζηειέρε θαη επηζηήκνλεο - Δθζέζεηο, ζπλέδξηα, ζεκηλάξηα ή άιιε επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα - Δμαζθάιηζε κέζσλ κεηαθνξάο - Αμηφινγα μελνδνρεία δ) ΔΗΗΣΖΡΗΑ ΟΓΗΚΩ - Δηζηηήξηα ηαθηηθψλ ιεσθνξεηαθψλ γξακκψλ - Αζελά-Θεζζαινλίθε-Σίξαλα - Κνξπηζά- Ησάλληλα 3.3) Σο πρακηορείο Albania Express(Γρομολόγια, Σιμές) Σν ALBANIA EXPRESS είλαη έλα ζρεηηθά κηθξφ πξαθηνξείν. Έρεη ζηελ θαηνρή ηνπ 3 ιεσθνξεία. Καζεκεξηλψο πξαγκαηνπνηεί δξνκνιφγην Θεζζαινλίθε Σίξαλα. Απφ Θεζζαινλίθε ην ιεσθνξείν αλαρσξεί ζηηο 9κκ θαη θηάλεη ζηα Σίξαλα ζηηο 5πκ,ην ηαμίδη δειαδή δηαξθεί γχξσ ζηηο 8 ψξεο. Αλάκεζα απφ Θεζζαινλίθε θαη Σίξαλα ην ιεσθνξείν θάλεη ζηάζε γηα απνβίβαζε ζηηο πφιεηο Κνξπηζά, Δικπαζάλ θαη Γπξξάρην. Μεηά ηελ άθημε ζηα Σίξαλα ππάξρεη ζπλήζσο έλα minibus γηα φζνπο επηζπκνχλ λα κεηαθηλεζνχλ ζηελ πφιε θφδξα πνπ αλήθεη ζην Βφξεην ηκήκα ηεο ρψξαο. Αληίζηνηρα ην ιεσθνξείν ηεο ALBANIAN EXPRESS αλαρσξεί απφ ηα Σίξαλα ζηηο 8πκ θάλνληαο ηελ αλάπνδε δηαδξνκή κέρξη ηε Θεζζαινλίθε ζηελ νπνία θηάλεη ζηηο 4κκ. Ζ πιεξφηεηα θπκαίλεηαη απφ 70 έσο 80%. Οη ηηκέο είλαη 17 επξψ γηα Κνξπηζά 20 γηα Δικπαζάλ 22 γηα δπξξάρην θαη 25 γηα Σίξαλα. Γηα εηζηηήξηα κε επηζηξνθή νη ηηκέο είλαη 30, 35, 40 θαη 45 αληίζηνηρα ) Ο ηύπος ηοσ λεωθορείοσ ποσ τρηζιμοποιείηαι Ζ Albania Express ρξεζηκνπνηεί ιεσθνξεία ηχπνπ Scania Irizar.Δίλαη πεηξειαηνθίλεηα θαη θηάλνπλ ηα 480 άινγα. Έρνπλ 50 ζέζεηο θαη είλαη φια ηνπο λεθνδηαζκέλα κε WC, ςπγείν, TV, θιηκαηηζκφ θαη θαινξηθέξ. 18

19 Δηθνλα 14:Λεσθνξεην Scania Irizar Πεγή ) Σο πρακηορείο Albatrans Σν ALBATRANS απνηειεί ηνλ νγθφιηζν ζηηο κεηαθηλήζεηο κε ιεσθνξείν απφ θαη πξνο ηελ Αιβαλία γηα ηελ Διιάδα θαη άιιεο επξσπατθέο ρψξεο. Ηδξχζεθε ηνλ Ηνχιην ηνπ 2003 θαη θαηάθεξε ζε ιίγα ρξφληα λα γίλεη απφ ηηο πην επηηπρεκέλεο επηρεηξήζεηο ηεο Αιβαλίαο. Παξέρεη πςειήο πνηφηεηαο ππεξεζίεο ζηνλ ηνκέα κεηαθνξψληνπξηζηηθψλ ππεξεζηψλ. Ζ αλάπηπμε ηεο εηαηξίαο νθείιεηαη ζηε κεζνδηθή δνπιεηά πνπ έρεη γίλεη θαη ζε κηα πνιχ θαιή δηνηθεηηθή νκάδα. Ο κεγάινο ζηφρνο πνπ έζεζε ε ALBATRANS απφ ηελ πξψηε ζηηγκή ηεο ίδξπζεο ηεο είλαη ε παξνρή άλεηνπ ηαμηδηνχ ζηνπο επηβάηεο ησλ ιεσθνξείσλ ηεο. Δλδεηθηηθφ είλαη φηη ε εηαηξία μεθίλεζε κε 16 ιεσθνξεία ζηελ ηδηνθηεζία ηεο θαη ηψξα έρεη θηάζεη αηζίσο ηα 75. Δπρή θαη ζηφρνο ήηαλ λα δηαζθαιηζηεί φηη ην ιεσθνξείν ζα γίλεη ε θαιχηεξε ιχζε γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ κεηαθηλήζεσλ απφ ηα άιια κέζα κεηαθνξάο. Τπάξρνπλ πάλσ απφ 150 άλζξσπνη ζηελ ALBATRANS πνπ εξγάδνληαη γηα απηφ ην ζθνπφ. Αλ κε ηη άιιν έρεη επηηεπρζεί κε ηελ αγνξά λέσλ, ζχγρξνλσλ, θιηκαηηδφκελσλ θαη θηιηθψλ πξνο ην πεξηβάιινλ, ηελ παξνρή πςειήο νδηθήο θαηάξηηζεο ζηνπο νδεγνχο, ζρεδηαζκφ ρξνλνδηαγξάκκαηνο θαη πνιιά άιια έξγα θαη κέηξα είλαη ζε ζέζε λα παξέρνπλ ππεξεζίεο πνηφηεηαο. Μαθξνπξφζεζκνο ζηφρνο ηεο εηαηξίαο είλαη λα θξνληίζεη ηα ηαμίδηα λα γίλνπλ αθφκε πην άλεηα θαη αμηφπηζηα έηζη ψζηε ην ιεσθνξείν λα απνηειεί ην θπξίαξρν κέζν κεηαθνξάο. Ηδηαίηεξε έκθαζε δίλεηαη ζηνλ ηνκέα ηεο αζθάιεηαο κεηά ηα θξνχζκαηα ιεσθνξεηνπεηξαηείαο θαη νκεξίαο επηβαηψλ πνπ είραλ ζεκεησζεί θπξίσο ηε δεθαεηία ηνπ 90 ζε ιεσθνξεία πνπ πήγαηλαλ ζηελ Αιβαλία. [10] 3.4.1) Ο ηύπος ηοσ λεωθορείοσ ποσ τρηζιμοποιείηαι Ζ Albatrans ρξεζηκνπνηεί ιεσθνξεία ηχπνπ Volvo Irizar.Δίλαη πεηξειαηνθίλεηα θαη θηάλνπλ ηα 420 άινγα. Έρνπλ 50 ζέζεηο θαη είλαη φια ηνπο λεθνδηαζκέλα κε WC, ςπγείν, TV, θιηκαηηζκφ θαη θαινξηθέξ. 19

20 Δηθφλα 15: Volvo Irizar Πεγή ) Παρετόμενες σπηρεζίες Οη παξερφκελεο ππεξεζίεο είλαη νη ίδηεο κε ηηο ππεξεζίεο ηνπ Albania Express κφλν πνπ πξνζθέξνληαη θαη καμηιάξηα γηα φζνπο επηζπκνχλ λα θνηκεζνχλ ) Γρομολόγια- Σιμές Ζ ALBATRANS εθηειεί 3 δξνκνιφγηα θαζεκεξηλά απφ ηελ Θεζζαινλίθε ζηηο 9.15πκ ζηηο 8κκ θαη ζηηο 9.30κκ. Σα ιεσθνξεία ζρεδφλ πάληα είλαη γεκάηα. Ο ηειηθφο πξννξηζκφο είλαη ε θφδξα. Δλδηάκεζνη ζηαζκνί είλαη νη πφιεηο Κνξπηζά, Πφγθξαληεηο, Πξέληαο, Ληκπξάδλη, Δικπαζάλ, Ρνγθνδίλε, Μπεξάηη, Λνχδληε, Φίεξ, Γπξξάρην, Κάκεδ θαη ε πξσηεχνπζα Σίξαλα. Οη ηηκέο δηακνξθψλνληαη σο εμήο: 20

21 Πίνακας 2 Γρομολόγια Σιμή (εσρω) Σιμή (εσρω)2 Κνξπηζά 20 επξσ 36 επξσ κ.ε Πφγθξαληεηζ 21 επξσ 38 επξσ κ.ε Πξέληαο 24 επξσ 43 επξσ κ.ε Ληκπξάδλη 24 επξσ 43 επξσ κ.ε Δικπαζάλ 25 επξσ 45 επξσ κ.ε Ρνγθνδίλε 27 επξσ 47 επξσ κ.ε Μπεξάηη 33 επξσ 55 επξσ κ.ε Λνχδληε 31 επξσ 51 επξσ κ.ε Φίεξ 33 επξσ 55 επξσ κ.ε Γπξξάρην 28 επξσ 50 επξσ κ.ε Κάκεδ 29 επξσ 51 επξσ κ.ε Σίξαλα 29 επξσ 51 επξσ κ.ε θφδξα 34 επξσ 60 επξσ κ.ε 21

22 4) ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ-ΠΡΟΣΑΔΙ Ζ ζχλδεζε Θεζζαινλίθεο κε ηελ Κσλ/πνιε θαη Σίξαλα γίλεηε κε έλα ηθαλνπνηεηηθφ ηξφπν. Ζ ζχλδεζε Θεο/λίθε-Κσλ/πνιεο κε ιεσθνξείν είλαη εμαηξεηηθή, ην ηαμίδη γίλεηε κε έλα πνιπηειέο ιεσθνξείν θαζψο θαη νη παξερφκελεο ππεξεζίεο δελ πζηεξνχλ θαζφινπ απφ απηέο ησλ αεξνπιάλσλ. Ζ ζχλδεζε Θεο/λίθεο-Σίξαλα κπνξεί λα βειηησζεί αθφκα αξθεηά, ηα ιεσθνξεία πνπ ρξεζηκνπνηνχλ είλαη ζχγρξνλα αιιά νη παξερφκελεο ππεξεζίεο είλαη ειάρηζηεο. Οη πξνηάζεηο πνπ κπνξνχκε λα πξνηείλνπκε είλαη λα θαηαζθεπαζζνχλ θαιχηεξνη δξφκνη (ζχλνξα ηνπ Έβξνπ κέρξη Κσλο/πνιε, θαη ν δξφκνο πξνο ηα Σίξαλα) ψζηε ην ηαμίδη ησλ επηβαηψλ λα είλαη μεθνχξαζην, άλεην θαη αζθαιέο. Με ηελ θαηαζθεπή απηή ζα κεησζεί ζεκαληηθά θαη ν ρξφλνο ηνπ ηαμηδηνχ. Δπίζεο ζηε ζχλδεζε Θεζζαινλίθε- Σίξαλα, νη παξερφκελεο ππεξεζίεο ζην ιεσθνξείν πξέπεη λα απμεζνχλ ψζηε λα δηεπθνιπλζεί νη κεηαθίλεζε ησλ επηβαηψλ. 22

23 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1) Πεγέο απφ ην δηαδχθηην 2) Πεγή [1] : google 3) Πεγή [2] : google 4) Πεγή [3] : google 5) Πεγή [4] : google 6) Πεγή [5] : google 7) Πεγή [6] : ηζηνζειίδα Metro Turizm 8) Πεγή [7] : ηζηνζειίδα Crazy holidays 9) Πεγή [8] : ηζηνζειίδα Metro Turizm 10) Πεγή [9] : ηζηνζειίδα Metro Turizm 11) Πεγή [10] : ηζηνζειίδα Metro Turizm 12) Πεγή [11] : google 13) Πεγή [12] : google 14) Πεγή [13] : google 15) Πεγή [14] : google 16) Πεγή [15] : google 17) [1] : wikipedia 18) [2] : wikipedia 19) [3] : wikipedia 20) [4] : wikipedia 21) [5] : ηζηνζειίδα Crazy Holidays 22) [6] : ηζηνζειίδα Metro Turizm 23) [7] : ηζηνζειίδα Metro Turizm 24) [8] : άηνκν πνπ έρεη θάλεη ην ηαμίδη 25) [9] : google 26) [10] : google 23

24 24

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Σα βασικότεπα σαπακτηπιστικά τος αθλητισμού ωρ ςπηπεσία Είναι: άπιε βησκαηηθή δελ απνζεθεχεηαη επεξεάδεηαη θαηαλαιψλεηαη ηαπηφρξνλα κε ηελ παξαγσγή

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ Α. Αεπόβια ικανόηηηα: ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ 1. Φόλλοος ζηα δύο καλάθια: νη αζιεηέο είλαη απέλαληη από ηα ηακπιώ ζε δπν γξακκέο. Οη πξώηνη έρνπλ από κηα κπάια. Με ην ζύλζεκα θάλνπλ θόιιννπ

Διαβάστε περισσότερα

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία λεαληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο Η αξρηηεθηνληθή ηεο πξώηεο επηρείξεζεο Δπηρεηξεκαηηθή ΙΓΔΑ Ο ΔΠΙΥΔΙΡΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα ΥΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ 8 Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα Α. Ψυχρά και Θερμά χρώματα Ο Ήλιος ο Ηλιάτορας Ο πετροπαιχνιδιάτορας... φωτιά ναι το πηγούνι του χρυσάφι το πηρούνι του Οδ. Ελύτης Σα χρώματα στη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ ΣΜΖΜΑ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΣΔΥΝΗΚΖ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΜΑΘΖΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΓΗΓΑΚΟΝΣΔ: Β. ΥΡΖΣΑΡΑ, Καθ. ΔΞΑΜΖΝΟ: 7 ο Β. ΜΑΡΗΝΟ, Δπ.Καθ. Φεβροσάριος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ»

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» Τν Παλεπηζηήκην Παηξώλ, ην Δπηκειεηήξην Αραΐαο θαη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ 1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ ΝΟΗΠΚΝΠ 2 Τν πεηξέιαην, πνπ κεξηθέο θνξέο ζηελ θαζεκεξηλή γιώζζα απνθαιείηαη θαη μαύπορ σπςσόρ ή τσάι τος Ρέξαρ, είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ Σε όια ηα πξνβιήκαηα πνπ ζα αληηκεηωπίζνπκε, ην ειαηήξην ζα είλαη αβαξέο θαη ζα ηθαλνπνηεί ην λόκν ηνπ Hooke (ηδαληθό ειαηήξην), δειαδή ε δύλακε πνπ αζθεί έλα ηδαληθό ειαηήξην έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΝΔΑ ΔΡΓΑ 173.9 εκ ΧΘΖΖ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΘΔΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΓΖΜΙΟΤΡΓΙΑ ΒΔΛΣΙΧΖ ΣΖ ΠΟΙΟΣΖΣΑ ΕΧΖ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ Αλάπιαζε εκπνξηθνύ ηξηγώλνπ Μαθαξίνπ Δπαγόξνπ θαη ηαζηθξάηνπο μέπορ ηος ζσεδίος κινηηικόηηηαρ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ: ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Πειραιάσ, 29 Οκτωβρίου 2010 ΣΜΗΜΑ: Εμπορίου Αρ.Πρωτ.: 8787 Πληροφορίεσ: Φ. Ανδριάνα Σηλέφωνο: 2104177241-5

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΙΑΘΟΣ. Ξενοδοτείο Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο. Παιδί. Παιδί. Ενήλικας. 1 ο Παιδί. 3 ος Ενήλικας. 2 ο Παιδί. Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο

ΣΚΙΑΘΟΣ. Ξενοδοτείο Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο. Παιδί. Παιδί. Ενήλικας. 1 ο Παιδί. 3 ος Ενήλικας. 2 ο Παιδί. Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο ΣΚΙΑΘΟΣ Ξενοδοτείο KASSANDRA BAY RESORT & SPA GARDEN VIEW Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο 7/7, 11/7, 14/7 1,019 Κ/Ζ 465 465 Γ/Π 18/7, 21/7, 22/8 1,099 Κ/Ζ 465 465 Γ/Π 25/7,28/7 1,159 Κ/Ζ 465 465 Γ/Π 11/8,15/8,18/8

Διαβάστε περισσότερα

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου.

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου. ΕΩΜΕΤΡΙ ΛΥΚΕΙΟΥ - ΕΜΔ ΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΣ Ι ΤΗΝ ΛΥΣΗ ΣΚΗΣΕΩΝ ΕΜΔ Πρόηζε Ίζ πολυγωνικά χωρί έχουν ίζ εμβδά Το νηίζηροθο δεν ιζχύει ηλδή δύο ιζοεμβδικά χωρί δεν είνι κηά νάγκη ίζ Εκβδόλ ηεηργώλοσ πιεσράς Εκβδόλ

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες.

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες. ΦΩΣΟΤΝΘΔΗ Δλαιιαθηηθή δηεξγαζία παξαγσγήο ελέξγεηαο Υξεζηκνπνηείηαη από ηνπο νλνκαδόκελνπο θσηνζπλζεηηθνύο νξγαληζκνύο Οπζηαζηηθά ε αληίζηξνθε δηεξγαζία ηεο αλαπλνήο πλίζηαηαη ζηελ δέζκεπζε ειηαθήο ελέξγεηαο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζε θαη Πιεξνθνξηθή Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμε Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ τ η ΕΡΓΟ : ΧΗΥΙΑΚΟ ΤΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑΥΡΑΗ ΤΠΑΡΦΟΤΑ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΚΤΓΦΡΟΝΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της

Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της Δ ε ί κ η η ρ Τ ά ζ ε ω ν Α γ ο π ά ρ Ε π γ α ζ ί α ρ 2010 Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της ειδικό θέμα σοπηγόρ Δρ. Όλγα Επιηροπάκη Αναπλ. Καθ., Ακαδημαϊκή Έδπα «Σηαύπορ Κωζηόποςλορ» ζηη Διοίκηζη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση γραπτού λόγου

Κατανόηση γραπτού λόγου Α1 Επίπεδο Α1 (25 μονάδες) Διάρκεια: 30 λεπτά Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Έλαο θίινο ζαο ζάο πξνζθαιεί ζηε βάθηηζε ηεο θόξεο ηνπ. Γηαβάζηε ην πξνζθιεηήξην θαη ζεκεηώζηε ( ) θάησ από ην ΩΣΟ γηα ηηο πξνηάζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Αποτύπωση και σσγκριτική ανάλσση της τωρικής κατανομής τοσ αστικού πρασίνοσ 11 Ελληνικών πόλεων

Αποτύπωση και σσγκριτική ανάλσση της τωρικής κατανομής τοσ αστικού πρασίνοσ 11 Ελληνικών πόλεων ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΥΗΜΕΙΑ Αποτύπωση και σσγκριτική ανάλσση της τωρικής κατανομής τοσ αστικού πρασίνοσ 11 Ελληνικών

Διαβάστε περισσότερα