ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 18837 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Ιουλίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπλήρωση του π.δ. 1156/1981 «Περί οργάνων με τρήσεως και μεθόδων μετρολογικού ελέγχου κ.λπ.» (ΦΕΚ 284/Α/ ), ως έχει τροποποιη θεί και ισχύει, σε συμμόρφωση προς την υπ αριθμ. 2007/13/ΕΚ Οδηγία της Επιτροπής των Ευρωπα ϊκών Κοινοτήτων της 7 ης Μαρτίου Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης σε είκοσι έξι (26) μέλη Ειδικού Τεχνικού Προσωπικού (Ε.Τ.Π) του ΤΕΙ Χαλκίδας Συμπλήρωση της απόφασης για τις αντιστοιχίες των πανεπιστημιακών τμημάτων... 3 εργασίας στο προσωπικό του Ινστιτούτου Κοινω νικής Προστασίας και Αλληλεγγύης. (Ν.Π.Δ.Δ.)... 4 εργασίας στο προσωπικό της Παιδόπολης «ΑΓΙ ΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ» εργασίας στο προσωπικό του Κ.Β. «Η ΜΗΤΕΡΑ».. 6 εργασίας στο προσωπικό του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ν.Π.Δ.Δ.)... 7 Τροποποίηση της υπ αριθμ /40/1990 (ΦΕΚ Β 104) υπουργικής απόφασης, για την αποδοχή του πρωτοκόλλου τροποποίησης του 1993 της «Ευρω παϊκής Συμφωνίας για την οδική μεταφορά επι κίνδυνων εμπορευμάτων ADR» Έγκριση για πραγματοποίηση υπερωριακής απασχό λησης δέκα (10) υπαλλήλων Οίκου Ναύτου (Ο.Ν.), με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου εντός των νομίμων ορίων κατά το Β εξά μηνο Έγκριση σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου στη Δι αδημοτική Επιχείρηση χονδρεμπορίου γεωργικών προϊόντων και αποθηκών πρακτορείων μεταφο ρών του Δήμου Αρταίων και Πέτα Έκδοση απόφασης για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου από την ΤΕΔΚ Νομού Αρκαδίας, με φυσι κά πρόσωπα ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ (1) Συμπλήρωση του π.δ. 1156/1981 «Περί οργάνων μετρήσε ως και μεθόδων μετρολογικού ελέγχου κ.λπ.» (ΦΕΚ 284/Α/ ), ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, σε συμμόρφωση προς την υπ αριθμ. 2007/13/ΕΚ Οδηγία της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 7 ης Μαρτίου ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 1. Τις παραγράφους 1α και 3 του άρθρου 2 του ν.1338/1983 «Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου (ΦΕΚ 34/τ.Α / ) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 του ν. 1440/1984 «Συμμετοχή της Ελλάδος στο κεφάλαιο, στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊ κής Κοινότητας Άνθρακος και Χάλυβος και του Οργα νισμού Εφοδιασμού EURATOM» (ΦΕΚ 70/τ.Α / ) και τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 1338/1983 όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 65 του ν.1892/1990 (Α 101) 2. Το π.δ. 1156/1981 «περί οργάνων μετρήσεως και μεθό δων μετρολογικού ελέγχου κ.λπ.» (ΦΕΚ 284/Α/ ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 3. Την υπ αριθμ. Δ. 15/Α/Φ19/ΟΙΚ.4040/ κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Ανάπτυξης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Ανάπτυ ξης Αναστάσιο Νεράντζη και Ιωάννη Παπαθανασίου» (ΦΕΚ 249/Β/ ) 4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθε σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α 98) και το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο λογισμού, αποφασίζουμε: Άρθρο 1 Σκοπός της απόφασης αυτής είναι η συμπλήρωση του π.δ. 1156/1981 (ΦΕΚ 284Α) όπως τροποποιήθηκε από την

2 18838 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) υπ αριθμ. Φ3 1970/ κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 903/Β/ ) «τροποποίηση του π.δ. 1156/1981 «περί οργάνων μετρήσεως και μεθόδων μετρολογικού ελέγχου κ.λπ.» και την υπ αριθμ. Φ3/1177/1987 (ΦΕΚ 779 Β) κοινή υπουργική απόφαση σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2007/13/ΕΚ της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 7 ης Μαρτίου 2007, η οποία έχει δημοσιευθεί στην Ελληνική Γλώσσα στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της (73 σελ ). Άρθρο 2 Το παράρτημα ΙΙ της υπ αριθμ. Φ3 1970/1994 (ΦΕΚ 903/ Β / ) υπουργικής απόφασης, όπως συμπληρώθη κε με την υπ αριθμ. Φ3 /177/1987 (ΦΕΚ 779/Β ) υπουργική απόφαση συμπληρώνεται με τα ακόλουθα σχέδια, των διακριτικών γραμμάτων, που αφορούν στις νέες χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Α για την Αυστρία, S για τη Σουηδία, I για τη Φινλανδία, CZ για την Τσεχία, EST για την Εσθονία, CY για την Κύπρο, LV για τη Λε τονία, LT για τη Λιθουανία, Η για την Ουγγαρία, Μ για τη Μάλτα, PL για την Πολωνία, SI για τη Σλοβενία και SK για τη Σλοβακία): Αριθμ β/Ε5 (2) Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης σε είκοσι έξι (26) μέλη Ειδικού Τεχνικού Προσωπικού (Ε.Τ.Π) του ΤΕΙ Χαλκίδας. Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 1) Τις διατάξεις του άρθρου 16 παρ. 1 του ν. 3205/2003 «Περί μισθολογίου Δημοσίων Υπαλλήλων». 2) Τις διατάξεις του άρθρου 18 παρ. 2 του ν. 3254/2004 (ΦΕΚ 137/τ.Α ). 3) Την υπ αριθμ. 2/72757/0022/ εγκύκλιο του Γ.Λ.τ.Κ. «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατά ξεων του ν.3205/2003 (ΦΕΚ 297/τ.Α )». 4) Την υπ αριθμ. 2/31902/0022/ εγκύκλιο του Γ.Λ.τ.Κ. «Παροχή οδηγιών για την τροποποίηση των δι ατάξεων του ν.3205/2003 (ΦΕΚ 297/τ.Α ) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 3254/2004 (ΦΕΚ 137/ τ.α ). 5) Την υπ αριθμ. 30/ πράξη του Συμβουλίου του ΤΕΙ Χαλκίδας για έγκριση υπερωριακής απασχόλη σης σε είκοσι έξι (26) μέλη Ειδικού Τεχνικού Προσωπικού του Ιδρύματος. 6) Το υπ αριθμ. 2087/ έγγραφο του Προέ δρου του ΤΕΙ Χαλκίδας για έγκριση υπερωριακής απα σχόλησης σε μέλη Ειδικού Τεχνικού Προσωπικού του Ιδρύματος. 7) Το γεγονός ότι η δαπάνη που θα προκύψει από την εκτέλεση των εγκεκριμένων ωρών εργασίας, ύψους συνολικά ευρώ, σε καμιά περίπτωση δεν επιτρέ πεται να υπερβεί τις εγκεκριμένες πιστώσεις του ΚΑΕ 0261 (70.000) του προϋπολογισμού οικ. έτους 2007 του ΤΕΙ Χαλκίδας. 8) Το γεγονός ότι η υπερωριακή απασχόληση κρίνεται απαραίτητη για την κάλυψη εποχιακών, έκτακτων ή επει γουσών αναγκών του ΤΕΙ Χαλκίδας, αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε, στα πλαίσια του προϋπολογισμού του ΤΕΙ Χαλκίδας, την υπερωριακή απασχόληση πέραν του υποχρεωτικού ωραρίου, για το χρονικό διάστημα από έως , για: Είκοσι έξι (26) μέλη Ειδικού Τεχνικού Προσωπικού και για μέχρι είκοσι (20) ώρες συνολικά για κάθε υπάλληλο. Η απόφαση αυτή ισχύει έναν μήνα πριν τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Μαρούσι, 6 Ιουλίου 2007 Άρθρο 3 Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από της δημοσιεύ σεώς της στην Εφημερίδα της Αθήνα, 6 Ιουλίου 2007 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΦΥΠ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ Ι. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ Αριθμ /Β1 (3) Συμπλήρωση της απόφασης για τις αντιστοιχίες των πανεπιστημιακών τμημάτων. Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 1. Τις διατάξεις: α) του άρθρου 1 παρ. 6 του ν. 3282/2004 «Μετεγγρα φές Φοιτητών Εσωτερικού και άλλες διατάξεις» (Α 208)

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) όπως συμπληρώθηκε και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 16 του ν. 3443/2006 (Α 41). β) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α 98). 2. Το υπ αριθμ /Β έγγραφο του Υπουρ γείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων με το οποίο ζητήθηκαν οι αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων των πανεπιστημιακών τμημάτων και το γεγονός ότι ορισμένα τμήματα δεν υπέβαλαν, ως όφειλαν, τις σχετικές απο φάσεις των Γενικών τους Συνελεύσεων 3. Την απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου Ανώ τατης Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης που ελήφθη στην 9η/ συνεδρίασή του και 4. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη που να βαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό, αποφασίζουμε: Άρθρο μόνο 1. Συμπληρώνουμε την υπ αριθμ /Β1/ υπουργική απόφαση με τίτλο «Αντιστοιχίες Πανεπιστημι ακών Τμημάτων» (Β 874/2006 με τη διόρθωση σφάλματος Β 1289/2006) όπως έχει συμπληρωθεί με την ομοία υπ αριθμ /Β1/ (Β 1504), με τα τμήματα «Πολιτι κής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων» του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και «Πληροφορικής και Τηλεματικής» του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, ως ακολούθως: α) Το τμήμα «Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέ σεων» του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου κρίνεται αντίστοιχο και προστίθεται στα τμήματα της ομάδας του εδαφίου (κ ) του άρθρου 2 της υπ αριθμ / Β1/ υπουργικής απόφασης. β) Το τμήμα «Πληροφορικής και Τηλεματικής» του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου κρίνεται αντίστοιχο και προστίθεται στα τμήματα της ομάδας του εδαφίου (λ ) του άρθρου 2 της προαναφερόμενης υπ αριθμ /Β1/ υπουργικής απόφασης. 2. Η αληθής έννοια της υπ αριθμ. 6/ από φασης της Ολομέλειας του Συμβουλίου Ανώτατης Πα νεπιστημιακής Εκπαίδευσης η οποία έχει περιληφθεί στην υπ αριθμ /Β1/2006 (Β 1504) υπουργική από φαση είναι ότι τα τμήματα «Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης» του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης και του Πολυτεχνείου Κρήτης θεωρούνται μεταξύ τους αντίστοιχα χωρίς χρονικό περιορισμό. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Μαρούσι, 10 Ιουλίου 2007 Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ Αριθμ. Π4/ΓΠ 6458 (4) ερ γασίας στο προσωπικό του Ινστιτούτου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης. (Ν.Π.Δ.Δ.) ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 1) Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν (ΦΕΚ 297/ τ.α ). 2) Την επιτακτική ανάγκη εύρυθμης λειτουργίας του Ι.Κ.Π.Α. 3) Το υπ αριθμ. 57/ έγγραφο του Ι.Κ.Π.Α 4) Το από έγγραφο της Δ/νσης Προστασίας Οικογένειας. 5) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται δαπάνη ποσού περίπου ευρώ σε βάρος του προϋπολογισμού του Ι.Κ.Π.Α. (ΚΑΕ 0261.), αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε την καθιέρωση υπερωριακής απογευματι νής εργασίας με αμοιβή σε (118) υπαλλήλους του Ι.Κ.Π.Α. διαφόρων κλάδων σύμφωνα με το (3) σχετικό έγγρα φό του, για το χρονικό διάστημα από μέχρι και μέχρι ώρες συνολικά. Η δαπάνη για την πληρωμή της ανωτέρω αποζημίωσης δεν μπορεί να υπερβεί το ύψος των πιστώσεων του προϋπολογισμού του Ι.Κ.Π.Α. για την αιτία αυτή. Η υπερωριακή απασχόληση ορίζεται όπως παρέχεται μετά τη λήξη του κανονικού ωραρίου των υπαλλήλων. Η ωριαία αποζημίωση του ανωτέρω προσωπικού ορί ζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν.3205/2003. Αθήνα, 9 Ιουλίου 2007 Δ. ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ Αριθμ. Π4/ΓΠ (5) ερ γασίας στο προσωπικό της Παιδόπολης «ΑΓΙΟΣ ΑΝ ΔΡΕΑΣ». ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297/2003 τ.α ). 2. Το γεγονός της επί 24ωρου λειτουργίας της Παι δόπολης «ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ», 3. Τις διατάξεις των ν. 3106/2003, ν. 3172/2003 άρ θρου 21 κεφ. Β και ν. 3204/2003 άρθρου 13 παρ. 2, ν. 3329/ Το γεγονός ότι η δαπάνη που προκαλείται ύψους περίπου θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Παιδόπολης. 5. Το υπ αριθμ. 354/ έγγραφο της Παιδόπολης «ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ», αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε την καθιέρωση υπερωριακής απογευματι νής εργασίας με αμοιβή σε 2 διοικητικούς υπαλλήλους και για 1440 ώρες συνολικά, για το χρονικό διάστημα έως , για την ομαλή λειτουργία της Παιδόπο λης «ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ», σε 24ωρη βάση. Η υπερωριακή απογευματινή απασχόληση ορίζεται όπως παρέχεται μετά την λήξη του κανονικού ωραρίου των υπαλλήλων. Η ωριαία αποζημίωση ορίζεται σύμφωνα με τις δια τάξεις του άρθρου 16 του ν. 3205/2003. Η δαπάνη για την πληρωμή της ανωτέρω αποζημίωσης δεν μπορεί να υπερβεί το ύψος των πιστώσεων του Προϋπολογισμού της Παιδόπολης «ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ»

4 18840 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Αθήνα, 9 Ιουλίου 2007 Δ. ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ Αριθμ. Π4/ΓΠ (6) εργασίας στο προσωπικό του Κ.Β. «Η ΜΗΤΕΡΑ». ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297/2003 τ.α ). 2. Το γεγονός της επί 24ωρου λειτουργίας του Κ.Β. «Η ΜΗΤΕΡΑ». 3. Τις διατάξεις των ν. 3106/2003, ν. 3172/2003 άρθρου 21 κεφ. Β και ν. 3204/2003 άρθρου 13 παρ. 2, ν. 3329/ Το γεγονός ότι η δαπάνη που προκαλείται ύψους περίπου ,00 θα βαρύνει τον Προϋπολογισμό του Κ.Β. «Η ΜΗΤΕΡΑ» 5. Το αριθ. 396/ έγγραφο του Κ.Β. «Η ΜΗΤΕΡΑ», αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε την καθιέρωση υπερωριακής απογευματι νής εργασίας με αμοιβή σε ( 201 ) υπαλλήλους διαφόρων Κλάδων του Κ.Β. «Η ΜΗΤΕΡΑ», σύμφωνα με το ανωτέρω (5) σχετικό έγγραφο και για ώρες συνολικά (25 ώρες μηνιαίως/άτομο), για το χρονικό διάστημα, από έως , για την ομαλή λειτουργία του Κέντρου σε 24ωρη βάση. Η υπερωριακή απογευματινή απασχόληση ορίζεται όπως παρέχεται μετά την λήξη του κανονικού ωραρίου των υπαλλήλων. Η ωριαία αποζημίωση ορίζεται σύμφωνα με τις δια τάξεις του άρθρου 16 του ν. 3205/2003. Η δαπάνη για την πληρωμή της ανωτέρω αποζημίωσης δεν μπορεί να υπερβεί τo ύψος των πιστώσεων του Προϋπολογισμού του Κ.Β. «Η ΜΗΤΕΡΑ». Αθήνα, 9 Ιουλίου 2007 Δ. ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ Αριθμ. Π4/ΓΠ (7) ερ γασίας στο προσωπικό του Εθνικού Κέντρου Κοινω νικής Αλληλεγγύης (Ν.Π.Δ.Δ.). ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 1) Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν (ΦΕΚ 297/ τ.α ). 2) Τις υπηρεσιακές ανάγκες του Ε.Κ.Κ.Α. 3) Το υπ αριθμ. 2202/ έγγραφο του ΕΚΚΑ. 4) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυ τής προκαλείται δαπάνη ποσού ,00 Ευρώ περί που σε βάρος του προϋπολογισμού του ΕΚΚΑ (Ν.Π.Δ.Δ.), αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε την καθιέρωση υπερωριακής απογευμα τινής εργασίας με αμοιβή σε (120) υπαλλήλους της Κε ντρικής Υπηρεσίας και των Περιφερειακών Υπηρεσιών του ΕΚΚΑ Κλάδων: 1) ΠΕ Ψυχολόγων, Κοινωνιολόγων, Παιδαγωγών, Διοικητικού Οικονομικού, Μηχανικών, Πληροφορικής, 2) ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας, Νοσηλευτι κής, Βρεφονηπιοκομίας, Διοικητικού Λογιστικού, Μηχα νικών, 3) ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού, Οδηγών, Τεχνικών, Πληροφορικής, Μεταφραστών, και 4) ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού, Φυλάκων, μέχρι και μέχρι ώρες συνολικά. Η δαπάνη για την πληρωμή της ανωτέρω αποζημίωσης δεν μπορεί να υπερβεί το ύψος των πιστώσεων του προϋπολογισμού του ΕΚΚΑ για την αιτία αυτή. Η υπερωριακή απασχόληση ορίζεται όπως παρέχεται μετά τη λήξη του κανονικού ωραρίου των υπαλλήλων. Η ωριαία αποζημίωση του ανωτέρω προσωπικού ορί ζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν.3205/2003. Αθήνα, 9 Ιουλίου 2007 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ Αριθμ. Φ.101/40062/4881 (8) Τροποποίηση της υπ αριθμ /40/1990 (ΦΕΚ Β 104) υπουργικής απόφασης, για την αποδοχή του πρω τοκόλλου τροποποίησης του 1993 της «Ευρωπαϊκής Συμφωνίας για την οδική μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων ADR». ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 1. Το ν. 1741/1987 (Α 225) «Κύρωση Ευρωπαϊκής Συμ φωνίας για τη Διεθνή Οδική Μεταφορά Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (ADR) που υπογράφηκε στη Γενεύη την 30 η Σεπτεμβρίου 1957» και ειδικότερα το άρθρο 2 του νόμου αυτού, που παρέχει τη δυνατότητα αποδοχής κάθε νεώτερης αναθεώρησης των διατάξεων της Ευ ρωπαϊκής Συμφωνίας ADR με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού 2. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ βέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα», που κωδικοποιή θηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποί ηση της Νομοθεσίας» (Α 98). 3. Την υπ αριθμ /40/1990 (ΦΕΚ Β 104) απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών «Μεταφορά επικίνδυνων υλικών», με την οποία έγινε αποδεκτό το αναθεωρημένο κείμενο της Ευρωπαϊκής Συμφωνίας ADR της 1 ης Μαΐου Το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Συμφωνία για τη Διε θνή Οδική Μεταφορά Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (ADR) έχει αναθεωρηθεί από την Οικονομική Επιτροπή του ΟΗΕ για την Ευρώπη (Επιτροπή Μεταφορών) την 21η Αυγούστου 1975 και την 28 η Οκτωβρίου Την ανάγκη επικύρωσης του πρωτοκόλλου τρο ποποίησης του 1993 το οποίο έχει υπογραφεί από τη χώρα μας προκειμένου το τροποποιημένο κείμενο της

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Συμφωνίας ADR να τεθεί σε ισχύ σύμφωνα με το άρθρο 6 αυτού. 6. Tο γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ πολογισμού, αποφασίζουμε: Άρθρο 1 Η περίπτωση (α) του Άρθρου 1 της υπ αριθμ /40/1990 (ΦΕΚ Β 104) απόφασης, αντικαθίσταται ως εξής: «(α) ο όρος «όχημα» θα σημαίνει οποιοδήποτε μηχα νοκίνητο όχημα, εκτός από ένα όχημα το οποίο ανήκει ή είναι υπό τις διαταγές των ενόπλων δυνάμεων ενός Συμβαλλόμενου Μέρους, προοριζόμενο για χρήση στο δρόμο, όντας πλήρες ή ημιτελές, έχοντας τουλάχιστον τέσσερις τροχούς και μια μέγιστη εργοστασιακή τα χύτητα που υπερβαίνει 25 χμ/ω, και τα ρυμουλκούμενά του, με εξαίρεση τα οχήματα που κινούνται σε ράγες και τα γεωργικά και δασοπονικά τρακτέρ και όλα τα κινητά μηχανήματα». Άρθρο 2 Η παράγραφος (1) του Άρθρου 14 της υπ αριθμ /40/1990 (ΦΕΚ Β 104) απόφασης αντικαθίσταται ως εξής: «1. Ανεξάρτητα από τη διαδικασία αναθεώρησης που προβλέπεται στο άρθρο 13, οποιοδήποτε Συμβαλλόμενο Μέρος μπορεί να προτείνει μια ή περισσότερες τροπο ποιήσεις στα Παραρτήματα της παρούσας Συμφωνίας. Για το σκοπό αυτό, θα διαβιβάζει το κείμενό της στο Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών. Ο Γενικός Γραμματέας μπορεί επίσης να προτείνει τροποποιήσεις στα Παραρτήματα της παρούσας Συμφωνίας, με σκοπό την διασφάλιση συμφωνίας μεταξύ των Παραρτημάτων αυτών και άλλων διεθνών συμφωνιών, σχετικά με τις μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων. Επιπλέον, μπορεί να προτείνει τροποποιήσεις στα Πα ραρτήματα της παρούσας Συμφωνίας, οι οποίες έχουν υιοθετηθεί από την Ομάδα Εργασίας για τις Μεταφορές Επικίνδυνων Εμπορευμάτων, της Επιτροπής Εσωτερικών Μεταφορών, της Οικονομικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη, μετά από αίτημα της Ομάδας Εργασίας». Άρθρο 3 Η παράγραφος (3) του Άρθρου 14 της υπ αριθμ /40/1990 (ΦΕΚ Β 104) απόφασης αντικαθίσταται ως εξής: «3. Οποιαδήποτε προταθείσα τροποποίηση των Πα ραρτημάτων θα θεωρείται ότι έγινε δεκτή εκτός εάν, εντός τριών μηνών από της ημερομηνίας κατά την οποίαν ο Γενικός Γραμματέας την κυκλοφορήσει, το ένα τρίτο τουλάχιστο των Συμβαλλόμενων Μερών, ή πέντε τούτων εάν το ένα τρίτο υπερβαίνει τον αριθμό αυτό, έχει δώσει στο Γενικό Γραμματέα γραπτή γνω στοποίηση της αντιρρήσεώς του προς την προταθείσα τροποποίηση. Εάν η τροποποίηση θεωρηθεί ότι έγινε δεκτή, θα τεθεί σε ισχύ για όλα τα Συμβαλλόμενα Μέρη στη λήξη συμπληρωματικής περιόδου τριών μηνών με εξαίρεση τις παρακάτω περιπτώσεις: α) Σε περιπτώσεις όπου παρόμοιες τροποποιήσεις έγιναν ή ενδέχεται να γίνουν στις λοιπές διεθνείς συμ φωνίες τις αναφερόμενες στη παράγραφο 1 του παρό ντος άρθρου, η τροποποίηση θα τεθεί σε ισχύ στη λήξη περιόδου η διάρκεια της οποίας θα καθορισθεί από τον Γενικό Γραμματέα κατά τρόπο ώστε να επιτραπεί, οπου δήποτε είναι δυνατό, η ταυτόχρονη θέση σε ισχύ της τροποποιήσεως και εκείνων που έγιναν ή ενδέχεται να γίνουν στις λοιπές αυτές συμφωνίες. η περίοδος αυτή, δε θα είναι μικρότερης διάρκειας από ένα μήνα. β) το Συμβαλλόμενο Μέρος ή, κατά περίπτωση, ο Γενι κός Γραμματέας, υποβάλλοντας την προτεινόμενη τρο ποποίηση, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, μπορούν να προσδιορίσουν στην πρόταση, με σκοπό την έναρξη ισχύος της τροποποίησης, εάν αυτό γίνει αποδεκτό, μια χρονική περίοδο διάρκειας μεγα λύτερης των τριών μηνών». Άρθρο 4 Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από την ημε ρομηνία δημοσίευσης της στην Εφημερίδα της Κυβερ νήσεως. Παπάγου, 6 Ιουλίου 2007 Μ. ΛΙΑΠΗΣ Αριθμ /20/2007 (9) Έγκριση για πραγματοποίηση υπερωριακής απασχό λησης δέκα (10) υπαλλήλων Οίκου Ναύτου (Ο.Ν.), με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρό νου εντός των νομίμων ορίων κατά το Β εξάμη νο ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297 Α / ). 2. Τις διατάξεις της υπ αριθμ. οικ. 2/7093/0022/ κοινή υπουργική απόφαση «Επέκταση των διατάξεων του ν. 3205/2003 στο προσωπικό με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου που απασχολείται στο Δημόσιο, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ» (ΦΕΚ 215 Β / ). 3. Την υπ αριθμ. 285/ έγκριση υπερωριακής εργασίας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας Πει ραιά. 4. Το γεγονός ότι για την κάλυψη της σχετικής δα πάνης υπάρχει πίστωση στον προϋπολογισμό Οίκου Ναύτου, έτους 2007 (Κ.Α. 0261) ύψους ,00, αποφασίζουμε: 1. Την έγκριση πραγματοποίησης υπερωριακής απα σχόλησης εξήντα (60) ωρών, πέραν του κανονικού ωρα ρίου εργασίας, εντός των νομίμων ορίων, για καθ έναν από τους δέκα (10) υπαλλήλους του Οίκου Ναύτου, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, για το Β εξάμηνο 2007, για την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών του και ειδικότερα: η λειτουργία των Παιδικών Κατασκηνώσεων, η έκτακτη επιδότηση των ανέργων Ναυτικών τις εορτές των Χριστουγέννων και του Πάσχα, η τακτική κατά μήνα επιδότηση, έλεγχος των δαπανών περίθαλψης των ασφαλισμένων (συμβεβλημένων Ιατρών, Εργαστηρίων, Κλινικών Νοσοκομείων, Ορθοπεδικών και Οπτικών Καταστημάτων, Φαρμακείων κ.λπ.), η εξό φληση των οποίων εκκρεμεί στην Υπηρεσία πέραν του

6 18842 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) εξαμήνου. Επίσης η διενέργεια εκτάκτων ελέγχων σε νοσηλευόμενους αλλά και οι προληπτικοί έλεγχοι σε εντολές Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης. Κυβερνήσεως και ισχύει αναδρομικά ένα (1) μήνα από τη δημοσίευσή της. Πειραιάς, 10 Ιουλίου 2007 ΜΑΝΩΛΗΣ Κ. ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ Αριθμ (10) Έγκριση σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου στη Δι αδημοτική Επιχείρηση χονδρεμπορίου γεωργικών προϊόντων και αποθηκών πρακτορείων μεταφορών του Δήμου Αρταίων και Πέτα. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2503/1997 «Δι οίκηση, Οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθ μιση θεμάτων με την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις». 2. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν.2527/1997, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 15 εδαφ. Α του άρθρου 20 του ν. 2738/1999, και του άρθρου 6 του ν. 2527/ Την υπ αριθμ. ΔΙΠΠ/φ.2.9/οικ.5459/ εγκύκλιο του ΥΠΕΣΔΔΑ «Προγραμματισμός προσλήψεων προσω πικού έτους 2007». 4. Το αίτημα της Διαδημοτικής Επιχείρησης χονδρε μπορίου γεωργικών προϊόντων και αποθηκών πρακτο ρείων μεταφορών του Δήμου Αρταίων και Πέτα για απασχόληση προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου ενός (1) ατόμου που διατυπώνεται στην υπ αριθμ. 2/2007 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης που μας διαβιβάσθηκε με το υπ αριθμ. 7767/ έγγραφο του Δημάρχου Αρταίων. 5. Την υπ αριθμ / απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ηπείρου περί μεταβίβασης αρ μοδιοτήτων και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής αποφάσεων, εγγράφων κ.λπ. με εντολή Γενικού Γραμ ματέα Περιφέρειας, αποφασίζουμε: Παρέχουμε την έγκριση πρόσληψης προσωπικού ενός (1) ατόμου με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαί ου ορισμένου χρόνου ως βοηθητικό προσωπικό (εργατο τεχνικό) υποχρεωτικής εκπαίδευσης, για τον καθαρισμό των χώρων των εγκαταστάσεων της επιχείρησης για ένα έτος αντί του ποσού των 9.500,00. Το ανωτέρω προσωπικό δεν εξυπηρετεί πάγιες και διαρκείς ανάγκες. Τόπος εκτέλεσης του έργου θα είναι οι εγκαταστάσεις της Διαδημοτικής Επιχείρησης. Το έργο του ανωτέρω προσωπικού δεν ανάγεται στο κύκλο των συνήθων καθηκόντων της επιχείρησης. Στον προϋπολογισμό της επιχείρησης έχει αναγραφεί η απαιτούμενη πίστωση για αντιμετώπιση δαπανών του ανωτέρω προσωπικού. Άρτα, 20 Ιουνίου 2007 Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΟΖΑΧΟΣ Αριθμ (11) Έκδοση απόφασης για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έρ γου από την ΤΕΔΚ Νομού Αρκαδίας, με φυσικά πρό σωπα. Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 (ΦΕΚ 206/Α / ) που αφορά την τροποποίηση και συ μπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/1994 και άλλες δια τάξεις. 2. Τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28/Α / ) που αφορά τη σύσταση ανεξάρτητης αρ χής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης όπως ισχύουν με τις τροποποιήσεις τους. 3. Τις διατάξεις των άρθρων κ.ε. του Αστικού Κώδικα. 4. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α / ), που αφορά τη Διοίκηση, Οργάνωση, Στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την Τοπική Αυτοδι οίκηση και άλλες διατάξεις. 5. Τις διατάξεις της 33/2006 πράξης του Υπουργι κού Συμβουλίου (ΦΕΚ 280/Α/ ) σχετικά με την αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα. 6. Την υπ αριθμ. 27/2007 απόφαση του Διοικητ. Συμ βουλίου της ΤΕΔΚ Ν. Αρκαδίας, με την οποία υποβλή θηκε αίτημα σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου με τρία φυσικά πρόσωπα: α) δύο (2) με πτυχίο ΑΕΙ (ΠΕ Κοινωνικών ή Ανθρω πιστικών Επιστημών) για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών με στόχο την υποστήριξη των ανέργων ή υποαπασχολούμενων της περιοχής Πάρνωνα. β) ένα (1) με πτυχίο ΤΕΙ (Διοίκησης Μονάδων Τοπ. Αυτοδιοίκησης) για την γραμματειακή υποστήριξη της υλοποίησης των δράσεων Συμβουλευτικής στα πλαίσια του ΟΠΑΑΧ περιοχής Πάρνωνα. 7. Την υπ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ. 1/295/12641/ απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της 33/ ΠΥΣ, και την υπ αριθμ / απόφαση κατανομής του Υφυπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, με την οποία εγκρίθηκε η σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου διάρ κειας ενός (1) έτους από την ΤΕΔΚ Νομού Αρκαδίας, με τρία [3] άτομα, σύμφωνα με υποβληθέν αίτημα της ΤΕΔΚ Αρκαδίας. 8. Τις από γνωμοδοτήσεις του νομικού συμ βούλου της ΤΕΔΚ από τις οποίες προκύπτει ότι οι εν λόγω συμβάσεις είναι γνήσιες συμβάσεις μίσθωσης έρ γου, αποφασίζουμε: Α. 1. Ότι για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών με στόχο την υποστήριξη των ανέργων ή υποαπασχο λούμενων της περιοχής Πάρνωνα κ.λπ., είναι απαραίτη το να απασχοληθούν από την ΤΕΔΚ Ν. Αρκαδίας δύο άτομα (ΠΕ Κοινωνικών ή Ανθρωπιστικών Επιστημών) με σύμβαση μίσθωσης έργου. 2. Το συνολικό ποσό της αμοιβής των αναδόχων ανέρ χεται στο ποσό των ,35 ευρώ (δηλαδή 5.591,18 ευρώ για κάθε ανάδοχο) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 3. Το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την ολική παράδοση του έργου ανέρχεται σε ένα (1) χρόνο.

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Το ανωτέρω έργο δεν ανάγεται στο συνήθη κύκλο καθηκόντων των υπηρετούντων στην ΤΕΔΚ υπαλλήλων. 5. Ο τόπος εκτέλεσης του ανωτέρω έργου θα είναι τα γραφεία της ΤΕΔΚ Αρκαδίας στην Τρίπολη. Β. 1. Ότι για τη γραμματειακή υποστήριξη της υλοποίησης της υλοποίησης των δράσεων Συμβουλευτικής στα πλαίσια του ΟΠΑΑΧ περιοχής Πάρνωνα, είναι απαραίτητο να απασχοληθεί από την ΤΕΔΚ Ν. Αρκαδίας ένα άτομο (TE) (Διοίκησης Μονάδων Τοπ. Αυτοδιοίκησης) με σύμβαση μίσθωσης έργου. 2. Το συνολικό ποσό της αμοιβής του αναδόχου ανέρχεται σε 5.400,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 3. Το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την ολική παράδοση του έργου ανέρχεται σε ένα (1) χρόνο. 4. Το ανωτέρω έργο δεν ανάγεται στο συνήθη κύκλο καθηκόντων των υπηρετούντων στην ΤΕΔΚ υπαλλήλων. 5. Ο τόπος εκτέλεσης του ανωτέρω έργου θα είναι τα γραφεία της ΤΕΔΚ στην Τρίπολη. Στα πρόσωπα που θα απασχοληθούν με τις ανωτέρω συμβάσεις μίσθωσης έργου δεν καταβάλλονται επιδόματα εορτών Χριστουγέννων, Πάσχα καθώς και άδεια και επίδομα αδείας. Στις συμβάσεις μίσθωσης έργου περιλαμβάνεται απαραίτητα ότι οι ανάδοχοι εισπράττουν την αμοιβή βάσει δελτίων παροχής υπηρεσιών θεωρημένων από την οικεία Δ.Ο.Υ. καθώς και ότι δεν υπάρχει υποχρέωση ασφαλίσεώς τους σε φορέα κύριας και επικουρικής ασφάλισης. Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης θα προκληθεί συνολική δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της ΤΕΔΚ Ν. Αρκαδίας ύψους ,35 ευρώ. Τρίπολη, 5 Ιουλίου 2007 Η Γενική Γραμματέας Περιφέρειας ΑΓΓΕΛΑ ΑΒΟΥΡΗ

8 18844 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Βασ. Όλγας ΛΑΡΙΣΑ Διοικητήριο ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ευριπίδου ΚΕΡΚΥΡΑ Σαμαρά ΠΑΤΡΑ Κορίνθου ΗΡΑΚΛΕΙΟ Πεδιάδος ΙΩΑΝΝΙΝΑ Διοικητήριο ΜΥΤΙΛΗΝΗ Πλ. Κωνσταντινουπόλεως ΚΟΜΟΤΗΝΗ Δημοκρατίας Σε έντυπη μορφή ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 μέχρι 16 σελίδες σε 1, προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι. 100 Γ 50 Α.Ε.Δ. 5 Υ.Ο.Δ.Δ. 50 Δ.Δ.Σ Δ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. 100 Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες. Η τιμή πώλησης σε μορφή cd rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 ανά έτος. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: Τηλεφωνικά: fax: internet: ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ. Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή Α Α.Ε.Δ. 10 Δωρεάν Β Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ Γ 65 Δωρεάν Δ.Δ.Σ Υ.Ο.Δ.Δ. 65 Δωρεάν Α.Σ.Ε.Π. 70 Δωρεάν Δ Ο.Π.Κ. Δωρεάν Α.Α.Π Α + Β + Δ + Α.Α.Π. 450 Ε.Β.Ι Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα. Για την παροχή πρόσβασης μέσω διαδικτύου σε Φ.Ε.Κ. προηγουμένων ετών και συγκεκριμένα στα τεύχη: α) Α, Β, Δ, Α.Α.Π., Ε.Β.Ι. και Δ.Δ.Σ., η τιμή προσαυξάνεται, πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής του 2007, κατά 40 ανά έτος και ανά τεύχος και β) για το τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε. & Γ.Ε.ΜΗ., κατά 60 ανά έτος παλαιότητας. * Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). * Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. * Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεο πτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α., τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα). * Το ποσό υπέρ Τ.Α.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση. * Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8 τηλ.: , , Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης ανάγνωσης των δημοσιευμάτων που καταχωρούνται σε όλα τα τεύχη της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως πλην εκείνων που καταχωρούνται στο τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε και Γ.Ε.ΜΗ., από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr). Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08:00 μέχρι 13:00 * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27549 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2202 2 Οκτωβρίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΥΓ3α/Γ.Π 86208 Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Κοι νοτική οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18427 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1277 2 Ιουλίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 74916/Γ2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ειδικότητας Μηχανολογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1851 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 245 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ 26 Μαρτίου 2010 Πίνακας διοριστέων για την πλήρωση 496 θέσεων της Κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3689 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 303 26 Φεβρουαρίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 111316/Γ2 Τύπος και περιεχόμενο των τίτλων σπουδών των Δη μοσίων και Ιδιωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16411 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1304 2 Ιουλίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 68092/Γ7 Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών Μαθημάτων Μουσι κής Παιδείας για τα Μουσικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6835 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 231 18 Δεκεμβρίου 2009 (1) NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3811 Αποζημίωση των θυμάτων εγκλημάτων βίας από πρό θεση (Εναρμόνιση της ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6869 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 239 31 Δεκεμβρίου 2009 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 194 Τροποποίηση του π.δ. 347/1998 (Α 231), όπως αυτό ισχύ ει μετά την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4939 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 599 16 Αυγούστου 2007 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Mε την υπ αριθμ. 89181/Δ2/10.8.2007 απόφαση της Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15557 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1240 23 Ιουνίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Δ/15304 Α ντιστοίχιση ειδικοτήτων ΕΠΑ.Λ. ΕΠΑ.Σ. φορέων λοι πών Υπουργείων πλην ΥΠ.Ε.Π.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22679 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1564 17 Αυγούστου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Α Τάξης των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ).... 1 Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6095 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 472 19 Απριλίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 183295 Τροποποίηση του Παραρτήματος Ι του Προεδρικού Δια τάγματος αριθ. 115/1997

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1103 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 103 27 Ιανουαρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. Φ.883/530/16.9.1999 από φασης του Υπουργού Οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 181 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 22 14 Φεβρουαρίου 2008 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3640 Κύρωση Συμφωνίας Στρατηγικής Συνεργασίας μετα ξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2705 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 142 11 Ιουλίου 2008 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3679 Κύρωση της δι ανταλλαγής ρηµατικών διακοινώσεων Συµφωνίας για την τροποποίηση της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21659 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1409 6 Σεπτεμβρίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 29240/3729 Τροποποίηση του Παραρτήματος ΙΙΙ του π.δ. 19/1995 (ΦΕΚ Α 15), για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9317 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 740 28 Μαΐου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΥΓ3α/Γ.Π.63696 Κατάλογος μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων (ΜΗΣΥΦΑ). Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20039 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1396 16 Ιουλίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 89406/Γ2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών για τη διδασκαλία της Ρωσικής Γλώσσας στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19469 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1386 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 30 Μαΐου 2014 Αριθμ. απόφ. 1434/21/6 5 2014 Λειτουργία Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ) ΟΑΕΔ κατ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 765 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 44 24 Ιανουαρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 132528 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. 309891/14 12 2010 (ΦΕΚ Β 1966) κοινής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1509 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1840 6 Αυγούστου 015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 117/Δ Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α, Β και Γ τάξεων Καλλιτεχνικού Γυμνασίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6367 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 544 6 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./2/4958 Κατανομή προσωπικού σε εκτέλεση αμετάκλητων δι καστικών αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 76 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 09 0 Ιουνίου 05 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4990/366 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για ερ γασία πολιτών τρίτων χωρών για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1 3 Ιανουαρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Ζ1 1398 Καθορισμός πιστοποιητικών, δηλώσεων, καταστάσεων και σχεδίων διευθέτησης οφειλών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12139 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1134 12 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 92245/Δ3 Τύπος και περιεχόμενο των απολυτηρίων και των πτυ χίων σπουδών των Σχολικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6153 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 518 3 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 28388 Διατιθέμενες Πιστώσεις Συνεχιζόμενων Έργων Προϋπο λογισμού Δημοσίων Επενδύσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1001 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 78 1 Απριλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4140 Κύρωση του Πρωτοκόλλου συνεργασίας μεταξύ του Υπουρ γείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15581 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1438 10 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αποδοχή τροποποιήσεων στο Παράρτημα του Πρω τοκόλλου του 1978 που σχετίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22427 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1413 30 Απριλίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 1192 Έγκριση και εφαρμογή των Τεχνικών Οδηγιών ΤΕΕ για την Ενεργειακή Απόδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3741 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 250 19 Φεβρουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. οικ. 6855/105 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εποχική εργασία και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 357 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 39 6 Φεβρουαρίου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 1763 (1) Ανακατασκευή του διατηρητέου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3179 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 150 27 Ιουνίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3984 Δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων και άλλες διατάξεις Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 32709 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2294 16 Σεπτεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4748/106075 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. πρωτ. 266355/ 11 02 2009 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 283 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 206 4 Φεβρουαρίου 204 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 34/90 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εργασία υπηκόων τρίτων χωρών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5461 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 219 8 Νοεμβρίου 2012 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4091 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Δημο κρατίας και του Καναδά σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2589 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 139 11 Ιουλίου 2008 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3676 Κύρωση της Σύμβασης Πώλησης Μετοχών και της Συμ φωνίας Μετόχων μεταξύ του Ελληνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18613 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1321 23 Μαΐου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΜΕΟ/ο/1925/ζ/254 Έγκριση του τεχνικού Κανονισμού για τον Καθορισμό Εθνικών Απαιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 419 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 28 4 Φεβρουαρίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4234 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελ ληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 759 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 47 27 Φεβρουαρίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4240 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελ ληνικής Δημοκρατίας και του Κράτους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8453 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 67 0 Απριλίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΕΚ/ΤΜ.Β/Φ.8/6/οικ.9844 Καθορισμός υπηρεσιών διάθεσης των αποφοίτων της 2ης εκπαιδευτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3215 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 151 1 Ιουλίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3985 ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2012 2015. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1437 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 101 29 Απριλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4149 Kύρωση τoυ Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ του Υπουρ γείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6481 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 198 24 Σεπτεμβρίου 2014 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4287 Κύρωση της Συμφωνίας για την Ίδρυση Διεθνούς Ακαδημίας κατά της Διαφθοράς ως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6385 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 217 30 Σεπτεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4020 Κύρωση της Σύμβασης για τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δί καιο, την αναγνώριση,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45919 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3046 16 Νοεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 110706 Κατάλογος φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων που χορη γούνται με ιατρική συνταγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 167 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 7 9 Ιανουαρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4107 Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ της Ελλη νικής Δημοκρατίας και της Κοινοπολιτείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21445 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1581 30 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. ΔΜΕΟ/α/οικ/1161/15.7.2005 (Β 1064) απόφασης του Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12645 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 991 26 Μαΐου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 55678/Γ2 Τύπος και περιεχόμενο των απολυτήριων τίτλων σπου δών των Δημόσιων και Ιδιωτικών

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18 Ιουνίου 2010

Αθήνα, 18 Ιουνίου 2010 Αθήνα, 18 Ιουνίου 2010 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 Πληροφορίες: Ε. Αλεξοπούλου Αριθμ. τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17631 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1250 16 Μαΐου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 10294 Ένταξη των υπηρετούντων διοικητικών υπαλλήλων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6267 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 211 23 Σεπτεμβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4016 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβερνήσε ως της Ελληνικής Δημοκρατίας και της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6369 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 216 30 Σεπτεμβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘM. 4019 Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές διατάξεις. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27651 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2418 10 Νοεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ. 1247 Τροποποίηση και συμπλήρωση της με αριθ. ΠΟΛ. 1167/29.7.2015 (ΦΕΚ Β 1808/21.8.2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7249 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 525 28 Φεβρουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. απόφ. 260/2013 Αντικατάσταση των άρθρων 88 έως 91 του Κώδικα Τρο φίμων και Ποτών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 41931 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3647 31 Δεκεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 2795/164131 Έγκριση των προϋπολογισμών έτους 2015 των φορέων του Κεφ. Α του Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13691 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1217 23 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 91834/Ζ2 «Επανασύσταση χιλίων εκατόν εβδομήντα τεσσάρων (1.174) οργανικών και προσωποπαγών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8689 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 772 4 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός αποδοχών στελεχών της Δημοτικής Κα τασκήνωσης Νέας Ιωνίας Ν. Αττικής....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2287 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 157 9 Ιουλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4165 Κύρωση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Υπουρ γείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2877 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 128 3 Αυγούστου 2010 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3867 Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κε φαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 49803

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 49803 Προσδιορισμένοι Τίτλοι ISIN/ΙSIN B ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 49803 Τιμή Αγοράς εκ φρασμένη ως πο σοστό (%) επί του ονομαστικού ποσού κεφαλαίου των Προσδιορισμένων Τίτλων Συνολικό ποσό ονομαστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1677 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 116 23 Μαΐου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4153 Kύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης και του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 228 2 Νοεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4025 Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέ ντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6763 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 231 3 Νοεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4026 Κύρωση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της Κυβέρ νησης της Ελληνικής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29573 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2377 5 Σεπτεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ1γ/ Γ.Π/οικ. 75888 Ένταξη διαδικασιών αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας στα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 747 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 86 6 Μαΐου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 5764 Κήρυξη του επαναπροσδιορισμού της θέσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 877 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 31 23 Φεβρουαρίου 2012 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4047 Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3929 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 190 8 Αυγούστου 2007 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘM. 3605 Κύρωση Σύμβασης Παραχώρησης του Έργου της Μελέτης, Κατασκευής, Χρηματοδότησης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4591 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 266 10 Δεκεμβρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4216 Kύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη δράση κατά της Εμπορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19035 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1492 23 Ιουλίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 43721 Διαδικασία σφράγισης καταστημάτων και επιχειρήσεων από τη Δημοτική Αστυνομία.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45675 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 320 8 Δεκεμβρίου 203 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανακοίνωση που αφορά στην κινητικότητα των υπαλλήλων που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10153 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 523 12 Απριλίου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 15492/1178/05 Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατά ξεις της υπ αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6013 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 405 16 Μαρτίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Πίνακας Διατίμησης Δασικών Προϊόντων, διαχειρι στικού έτους 2011... 1 Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6989 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 474 24 Μαρτίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 2/22717/0094 Υποβολή οικονομικών στοιχείων φορέων Γενικής Κυβέρ νησης, στο Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 309 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 51 ΥΠΟΥΡΓΕIΟ ΔIΚΑIΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 30 Ιανουαρίου 2015 Πίνακας οριστικών αποτελεσμάτων του εισαγωγικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2445 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 166 23 Ιουλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4171 Κύρωση του Mνημονίου Κατανόησης μεταξύ της Κυβέρ νησης της Ελληνικής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1533 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 173 8 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 3448 Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος ρέμα τος Καστρόλακκα του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19271 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1507 23 Ιουλίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 85224/Ε5 Αντιστοιχίες Τμημάτων ΤΕΙ. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27495 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2398 9 Νοεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 2253.1 31.1/34144/15 Καθορισμός ενδεικτικού γενικού δικτύου ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11905 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1113 11 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 89884/Δ2 Αναθέσεις μαθημάτων Καλλιτεχνικών Γυμνασίων με Λυκειακές Τάξεις. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1401 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 66 15 Απριλίου 2016 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4380 Κύρωση της Συμφωνίας Κοινού Αεροπορικού Χώρου με ταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12129 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 750 26 Μαρτίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ: 1080 Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων έκτακτου ειδικού τέλους ακινήτων (ΕΕΤΑ). Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Validity unknown Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: 2011.11.25 19:21:38 EET Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 6951 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23249 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1502 4 Μαΐου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ7α/Γ.Π.οικ. 46217 Απλούστευση διαδικασιών αρμοδιότητας του Υπουργεί ου Υγείας και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6637 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 220 24 Οκτωβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4023 Διεύρυνση της άμεσης και συμμετοχικής δημοκρατίας με τη διενέργεια δημοψηφίσματος.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 079 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 94 5 Μαΐου 05 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ωρολόγιο Πρόγραµµα των µαθηµάτων των Α, Β, Γ και τάξεων του Εσπερινού Γενικού Λυκείου...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 459 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 56 15 Ιανουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ.: 1011 Καθορισμός οργάνου της Φορολογικής Διοίκησης και ορισμός διαδικασίας για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8169 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 743 29 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανανέωση αναγνώρισης «EUROCERT ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε.»,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39091 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2662 9 Νοεμβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Π1β/ΓΠ οικ 123827 Απλούστευση και ένταξη στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7653 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1133 9 Νοεμβρίου 2015 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗ Αριθμ. 1415025587 Προκήρυξη μιας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1049 12 Ιουλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επιχορήγηση των Ειδικών Λογαριασμών των Πανεπι στημίων για τη λειτουργία του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9483 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 176 16 Δεκεμβρίου 2015 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4354 Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθο λογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31231 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2222 9 Σεπτεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ.151/123835/Β6 Τροποποίηση της υπ αριθ. Φ.253/143554/Β6/12 11 2010 (Φ.Ε.Κ. 1794/τ.Β

Διαβάστε περισσότερα

Ο.Σ.Υ.Ε ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΔΡΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ ΣΟΛΩΜΟΥ 2 Τ.Θ. 91503 Τ.Κ. 181 10 ΤΗΛ. 2104950760 2104967174 FAX

Ο.Σ.Υ.Ε ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΔΡΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ ΣΟΛΩΜΟΥ 2 Τ.Θ. 91503 Τ.Κ. 181 10 ΤΗΛ. 2104950760 2104967174 FAX Ο.Σ.Υ.Ε ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΔΡΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ ΣΟΛΩΜΟΥ 2 Τ.Θ. 91503 Τ.Κ. 181 10 ΤΗΛ. 2104950760 2104967174 FAX 2104950710 www.osye.org.gr e-mail: osye@otenet.gr ΜΕΛΟΣ Α.Δ.Ε.Δ.Υ Κορυδαλλός,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20337 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1298 29 Μαΐου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. ΠΟΛ.. 1119 Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φόρου ακίνητης περιουσίας νομικών προσώπων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 641 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 48 15 Ιανουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ. 1014 Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης του πα ρακρατούμενου φόρου 15%

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 228 2 Νοεµβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4025 Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέ ντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7097 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 264 22 Δεκεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4033 Προσαρμογή στις διατάξεις της Οδηγίας 2009/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11315 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1600 27 Νοεμβρίου 2014 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αριθμ. 10518 Προκήρυξη θέσης καθηγητή του Τμήματος Φιλολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38537 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2631 9 Νοεμβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 196008 Απλούστευση και ένταξη στο σύστημα πληροφόρησης και διεκπεραίωσης των Ενιαίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11491 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 718 21 Μαρτίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός διοικητικής διαδικασίας μεταδημότευ σης υποψηφίου σε δημοτικές και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8199 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1114 2 Οκτωβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων...1» Ναυτιλίας και Αιγαίου...2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα