ΤΜΗΜΑ XII ΣΥΝ ΕΣΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 62 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΜΗΜΑ XII ΣΥΝ ΕΣΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 62 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ"

Transcript

1 ΤΜΗΜΑ XII ΣΥΝ ΕΣΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 62 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Άρθρο 326 Σύµβαση Σύνδεσης 1. Οι ελάχιστες τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές, που πρέπει να πληρούνται για την αξιόπιστη και ασφαλή λειτουργία του Συστήµατος προς όφελος των Χρηστών, καθώς και των εγκαταστάσεων και των µηχανηµάτων τους που συνδέονται µε το Σύστηµα, καθορίζονται µε τους όρους της σύµβασης σύνδεσης στο Σύστηµα, σε εφαρµογή και των οριζοµένων κατά το ΚΕΦΑΛΑΙΟ 55 του παρόντος Κώδικα. 2. Οι όροι της σύµβασης σύνδεσης ορίζουν τις ελάχιστες προδιαγραφές σχετικά µε: Α) Τη µέθοδο σύνδεσης στο Σύστηµα και τη διασφάλιση της οµαλής λειτουργίας του Συστήµατος στο σηµείο σύνδεσης Β) Το είδος των σηµάτων και ενδείξεων που είναι απαραίτητο να παρέχονται στο ιαχειριστή του Συστήµατος από κάθε Χρήστη και Γ) Τις απαιτήσεις ορολογίας και ονοµατολογίας που χρησιµοποιούνται για το σύνολο των εγκαταστάσεων και των µηχανηµάτων που συνδέονται µε το Σύστηµα. ) Στην περίπτωση σύνδεσης θερµικής ή υδροηλεκτρικής µονάδας παραγωγής, τις ειδικές προδιαγραφές απόδοσης της Μονάδας, σύµφωνα και µε τα οριζόµενα στο Άρθρο 282, εφεξής «Καταχωρηµένα Χαρακτηριστικά» της Μονάδας. 3. Οι συµβάσεις σύνδεσης που συνάπτονται µεταξύ του ιαχειριστή του Συστήµατος και ορισµένου Χρήστη περιλαµβάνουν περαιτέρω και κάθε ειδική λεπτοµέρεια σχετικά µε τη σύνδεση στο Σύστηµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος Κώδικα. 340

2 Άρθρο 327 ιαδικασία σύνδεσης Χρηστών 1. Ο ιαχειριστής του Συστήµατος να λαµβάνει κάθε αναγκαίο µέτρο ώστε να διασφαλίζεται η άµεση και απρόσκοπτη νέα σύνδεση µε το Σύστηµα και χρήση αυτού από Χρήστη. Για το σκοπό αυτό, οφείλει να προτείνει στον Χρήστη προσφορά σύνδεσης µε σκοπό τη σύναψη ή την τροποποίηση µίας σύµβασης σύνδεσης. 2. Οι Χρήστες που προτείνουν µία νέα θέση σύνδεσης ή τροποποίηση µίας υπάρχουσας θέσης σύνδεσης υποβάλλουν στο ιαχειριστή του Συστήµατος γραπτή αίτηση για προσφορά σύνδεσης, συµπληρώνοντας τυποποιηµένο έντυπο, η οποία περιλαµβάνει: Α) Περιγραφή της σύνδεσης ή της τροποποίησης του ήδη συνδεδεµένου µε το Σύστηµα εξοπλισµού του Χρήστη που επιδιώκεται (έργο ανάπτυξης Χρήστη). Β) Τα στοιχεία που καθορίζονται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 59. Γ) Την επιθυµητή ηµεροµηνία σύνδεσης και ηµεροµηνία λειτουργίας του προτεινόµενου έργου ανάπτυξης Χρήστη. 3. Τα δεδοµένα που παρέχονται µε την αίτηση ή συνυποβάλλονται µε αυτήν για την υποστήριξή της αποτελούν τα προκαταρκτικά δεδοµένα σχεδιασµού έργου µέχρι ο Χρήστης να αποδεχθεί πλήρως την προσφορά σύνδεσης του ιαχειριστή του Συστήµατος. 4. Ο ιαχειριστής του Συστήµατος εξετάζει την αίτηση εντός προθεσµίας τριάντα (30) ηµερών. Εάν ο ιαχειριστής του Συστήµατος θεωρεί τη σύνδεση σύνθετη, εφαρµόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 8 του παρόντος άρθρου και η προθεσµία εξέτασης της αίτησης παρατείνεται, εάν συντρέχουν ειδικοί λόγοι. Ο Χρήστης δικαιούται να προσφύγει στη ΡΑΕ, εάν θεωρεί ότι ο χρόνος επεξεργασίας της αίτησής του παρατείνεται αδικαιολόγητα. Η ΡΑΕ στην περίπτωση αυτή αποφασίζει σχετικά µε την προθεσµία για την παροχή προσφοράς σύνδεσης, µετά από εκτίµηση των στοιχείων, που παρέχονται από το Χρήστη και τον ιαχειριστή του Συστήµατος. 5. Η προσφορά σύνδεσης του ιαχειριστή του Συστήµατος περιλαµβάνει απαραιτήτως τα εξής: Α) Λεπτοµερή στοιχεία για τον τρόπο υλοποίησης της σύνδεσης, και ιδίως λεπτοµερή περιγραφή του εξοπλισµού που χρησιµοποιείται στη σύνδεση Β) Περιγραφή τυχόν τροποποιήσεων, που βαρύνουν τον αιτούντα Γ) Υπόδειξη της ηµεροµηνίας σύνδεσης και της ηµεροµηνίας λειτουργίας ) Εκτίµηση των δαπανών που συνεπάγεται η σύνδεση. Ε) Το χρόνο ισχύος της προσφοράς σύνδεσης. 341

3 6. Ο αιτών οφείλει να αποδεχθεί την προσφορά σύνδεσης εντός της χρονικής προθεσµίας που καθορίζεται σε αυτή. Μετά την παρέλευση της προθεσµίας αυτής η προσφορά σύνδεσης παύει να ισχύει αυτοδικαίως. Ο Χρήστης δικαιούται να προσφύγει στη ΡΑΕ, εάν διαφωνεί µε την προσφορά σύνδεσης. Η ΡΑΕ στην περίπτωση αυτή αποφασίζει σχετικά, µετά από εκτίµηση των στοιχείων, που παρέχονται από το Χρήστη και τον ιαχειριστή του Συστήµατος. 7. Σύµφωνα µε την αποδεκτή προσφορά σύνδεσης υπογράφεται σύµβαση σύνδεσης, σύµφωνα µε την οποία τα συµβαλλόµενα µέρη δεσµεύονται για την εκτέλεση των εργασιών ανάπτυξης του Συστήµατος που συµφωνήθηκαν. Εντός προθεσµίας τουλάχιστον εξήντα (60) εργάσιµων ηµερών από την υπογραφή της σύµβασης σύνδεσης, ο Χρήστης οφείλει να παράσχει τα δεδοµένα που καθορίζονται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 59 και που αφορούν το έργο που πρόκειται να εκτελεστεί. Τα δεδοµένα αυτά αποτελούν τα συµφωνηµένα δεδοµένα σχεδιασµού έργου. 8. Ανάλογα µε το µέγεθος και την πολυπλοκότητα της αναγκαίας επέκτασης ή ανάπτυξης του Συστήµατος, που εξαρτάται από τη φύση, τη θέση και το χρόνο του προτεινόµενου έργου ανάπτυξης Χρήστη, ο ιαχειριστής του Συστήµατος δύναται κατά περίπτωση να εκπονεί πιο εκτεταµένες µελέτες για την πληρέστερη αξιολόγηση των επιπτώσεων του προτεινόµενου έργου στο Σύστηµα. Με την προσφορά σύνδεσης ο ιαχειριστής του Συστήµατος µπορεί κατά την εύλογη κρίση του να υποδείξει τα θέµατα που απαιτούν λεπτοµερέστερη ανάλυση. Πριν από την εκπόνηση πρόσθετων µελετών, ο Χρήστης οφείλει να δηλώνει εάν συµφωνεί µε την εκπόνησή τους από το ιαχειριστή του Συστήµατος και να αποδεχθεί το ενδεχόµενο υποβολής αναθεωρηµένης προσφοράς σύνδεσης από το ιαχειριστή του Συστήµατος. Ο ιαχειριστής του Συστήµατος εκπονεί τις ανωτέρω µελέτες είτε ο ίδιος ή τις αναθέτει σε έµπειρο σύµβουλο. 9. Για την εκπόνηση των µελετών, που προβλέπονται στην προηγούµενη παράγραφο, ο ιαχειριστής του Συστήµατος µπορεί να απαιτεί από το Χρήστη την υποβολή των δεδοµένων, που αιτιολογηµένα θεωρούνται αναγκαία και τα οποία καθορίζονται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 59 ακόµη και πριν από την πάροδο της προθεσµίας που καθορίζεται στην παράγραφο 6 του παρόντος άρθρου. Τα δεδοµένα αυτά θεωρούνται προκαταρκτικά δεδοµένα σχεδιασµού έργου. 10. Κατά το σχεδιασµό του Συστήµατος ο ιαχειριστής του Συστήµατος µπορεί να απαιτήσει αιτιολογηµένα από έναν ή περισσότερους Χρήστες να τροποποιήσουν τις εγκαταστάσεις τους ή να εγκαταστήσουν νέο εξοπλισµό. Εάν ο Χρήστης κρίνει ότι η απαίτηση του ιαχειριστή δεν είναι εφικτή για τεχνικούς λόγους, έχει το δικαίωµα να προσφύγει στη ΡΑΕ. Στην περίπτωση αυτή, έπειτα από έγκριση της ΡΑΕ, ο ιαχειριστής του Συστήµατος και ο Χρήστης συνάπτουν σύµβαση για την κάλυψη του κόστους, που προκαλεί στο Χρήστη η τροποποίηση ή η εγκατάσταση. 342

4 Άρθρο 328 Τεχνικές Προδιαγραφές 1. Για την ανέγερση Υποσταθµού Μεταφοράς και για την εγκατάσταση κάθε άλλου αναγκαίου εξοπλισµού για την σύνδεση των εγκαταστάσεων κάθε Χρήστη µε το Σύστηµα, ο Χρήστης οφείλει να διαθέτει περιφραγµένη έκταση, όπως προβλέπεται στη σύµβαση σύνδεσης, ακριβώς παρακείµενη στις εγκαταστάσεις του ή σε άλλο σηµείο αποδεκτό από το ιαχειριστή του Συστήµατος. 2. Η σύνδεση στο Σύστηµα πρέπει να πληροί τις ελάχιστες προδιαγραφές που καθορίζονται στο παρόν Τµήµα, και στο ΤΜΗΜΑ VIII. Η µέθοδος σύνδεσης που εφαρµόζεται µπορεί να πληροί προδιαγραφές αυστηρότερες από τις ανωτέρω, εφόσον υπάρχει σχετική συµφωνία µεταξύ του Χρήστη και του ιαχειριστή του Συστήµατος. 3. Ως όριο ανάµεσα στο Σύστηµα και τις εγκαταστάσεις του Χρήστη ορίζεται το όργανο διακοπής (διακόπτης ή αποζεύκτης), που βρίσκεται στην πλευρά της υψηλής τάσης του µετασχηµατιστή ισχύος του Χρήστη. Κάθε επιµέρους θέµα σχετικά µε τα όρια καθώς και µε τον ειδικότερο προσδιορισµό και την κατανοµή της ευθύνης µεταξύ των δύο µερών καθορίζεται µε τη σύµβαση σύνδεσης. 4. Οι εγκαταστάσεις και τα µηχανήµατα κάθε Χρήστη που αφορούν τη σύνδεσή του µε το Σύστηµα πρέπει να πληρούν τις σχετικές ευρωπαϊκές προδιαγραφές ή εάν δεν υπάρχουν τέτοιες, τις προδιαγραφές που εφαρµόζονται κατά κανόνα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και οι οποίες ισχύουν κατά την έναρξη εφαρµογής της σύµβασης σύνδεσης. 5. Εάν κατά την εύλογη κρίση του ιαχειριστή του Συστήµατος, για να διασφαλιστεί η ασφαλής και συντονισµένη λειτουργία των εγκαταστάσεων και των µηχανηµάτων κάποιου Χρήστη µε το Σύστηµα, απαιτείται η εφαρµογή συµπληρωµατικών όρων ή προδιαγραφών, ο ιαχειριστής του Συστήµατος ενηµερώνει σχετικά τον Χρήστη. Ο Χρήστης οφείλει να συµµορφώνεται µε τις συµπληρωµατικές απαιτήσεις του ιαχειριστή, και έχει το δικαίωµα να ζητά από το ιαχειριστή του Συστήµατος την προσκόµιση στοιχείων που να αποδεικνύουν την ανάγκη εφαρµογής των συµπληρωµατικών όρων και προδιαγραφών. 6. Ο Χρήστης µπορεί να προτείνει στο ιαχειριστή του Συστήµατος την τροποποίηση συµπληρωµατικών όρων ή προδιαγραφών. Ο ιαχειριστής του Συστήµατος αποφασίζει σχετικά ύστερα από έγκριση της ΡΑΕ. 343

5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 63 ΕΡΓΑ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΧΡΗΣΤΩΝ Άρθρο 329 Ειδικοί όροι σύνδεσης 1. Τα όρια του Συστήµατος και των εγκαταστάσεων ορισµένου Χρήστη καθορίζονται από διακοπτική συσκευή (διακόπτη ή αποζεύκτη) που βρίσκεται στην πλευρά υψηλής τάσεως του µετασχηµατιστή ισχύος του Χρήστη. Η εν λόγω συσκευή ανήκει στον Χρήστη. Οι λεπτοµερείς ρυθµίσεις σχετικά µε την οριοθέτηση και του επιµερισµού της ευθύνης των δύο µερών καθορίζονται µε την αντίστοιχη σύµβαση σύνδεσης. 2. Τα έργα που απαιτούνται για τη σύνδεση νέων Χρηστών στο Σύστηµα διακρίνονται σε έργα επέκτασης του Συστήµατος και σε έργα ενίσχυσης του Συστήµατος που είναι αναγκαία λόγω της σύνδεσης. Τα έργα επέκτασης περιλαµβάνουν το σύνολο των εγκαταστάσεων και εξοπλισµού, που απαιτούνται για την σύνδεση από το όριο των εγκαταστάσεων του Χρήστη µέχρι το υφιστάµενο Σύστηµα. Τα έργα ενίσχυσης που είναι αναγκαία λόγω της σύνδεσης περιλαµβάνουν τα έργα που απαιτούνται επιπλέον του υφιστάµενου Συστήµατος λόγω της σύνδεσης και τα οποία δεν είναι έργα επέκτασης για τη Σύνδεση. 3. Ως πλήρης πύλη γραµµής µεταφοράς νοείται πύλη, η οποία περιλαµβάνει αποζεύκτη και διακόπτη γραµµής µεταφοράς και αποζεύκτη ή αποζεύκτες ζυγού ή ζυγών. Ως απλοποιηµένη πύλη γραµµής µεταφοράς νοείται πύλη, η οποία περιλαµβάνει µόνον αποζεύκτη. 4. Ο ιαχειριστής του Συστήµατος, κατόπιν αιτήσεως ορισµένου Χρήστη, εξετάζει αν οι συνθήκες του Συστήµατος που επικρατούν στον κόµβο του υπάρχοντος ή προγραµµατισµένου για ανάπτυξη Συστήµατος (διαθέσιµη ισχύς στα σηµεία παροχής, ισχύς βραχυκυκλώσεως, αξιοπιστία, κλπ) είναι επαρκείς για τη λειτουργία των εγκαταστάσεων του αιτούντα χωρίς κίνδυνο για τη λειτουργία των εγκαταστάσεων των υπολοίπων Χρηστών και χωρίς απαράδεκτες διαταραχές (ευστάθεια, αρµονικές, κυκλικές (Flicker) και απότοµες µεταβολές τάσεως, παραβίαση οριακών τιµών ισχύος βραχυκύκλωσης) στο Σύστηµα και στη µεταφορά ισχύος και ενέργειας από το Σύστηµα προς τα σηµεία σύνδεσης των Χρηστών. 5. Ο Χρήστης παρέχει στο ιαχειριστή του Συστήµατος όλα τα τεχνικά και λειτουργικά στοιχεία που απαιτούνται για τον υπολογισµό της σύνδεσης παροχής (π.χ ρυθµοί µεταβολής ισχύος, αρµονικές, κλπ) και συνεργάζεται µαζί του για την αναζήτηση των κατάλληλων τεχνικών λύσεων. 344

6 Άρθρο 330 Σύνδεση Πελατών και ικτύου 1. Τα έργα επέκτασης για τη σύνδεση εγκαταστάσεων ορισµένου Πελάτη ή του ικτύου βασίζονται σε διαστασιολόγηση του Συστήµατος σύµφωνα µε το κριτήριο «Ν-1». Είναι δυνατόν, µετά από αίτηση του Χρήστη, να υπάρξει εξαίρεση από την ελάχιστη αυτή απαίτηση, υπό την προϋπόθεση όµως ότι αποφεύγονται απαράδεκτες επιπτώσεις στη λειτουργία του Συστήµατος σε συνθήκες που ικανοποιούν το κριτήριο «Ν-1». Η παροχή της εξαίρεσης αυτής απαιτεί ιδιαίτερη ρύθµιση που να προβλέπει διακοπή κατά προτεραιότητα της παροχής στη συγκεκριµένη σύνδεση µε στόχο να αποφεύγονται κίνδυνοι για το Σύστηµα. Εάν οι συνθήκες του Συστήµατος στο σηµείο σύνδεσης είναι ικανοποιητικές για τη λειτουργία των εγκαταστάσεων του Χρήστη υπό τις ανωτέρω συνθήκες, ο ιαχειριστής του Συστήµατος καθορίζει τον τρόπο σύνδεσης µε το Σύστηµα. 2. Ο λεπτοµερής τρόπος σύνδεσης εξειδικεύεται στη σχετική µελέτη που εκπονείται µε ευθύνη του ιαχειριστή του Συστήµατος µε βάση τις απαιτήσεις που καθορίζονται στον παρόντα Κώδικα, στοιχεία που παρέχονται από τον αιτούντα και τις ειδικές απαιτήσεις του Χρήστη. Κατά την µελέτη επιλέγεται κάθε φορά ο οικονοµικά πλέον σύµφορος και τεχνικά αποδεκτός τρόπος σύνδεσης µε το υπάρχον Σύστηµα και τηρούνται ιδίως τα εξής: Α) Εφόσον η σύνδεση υλοποιείται σε υφιστάµενο υποσταθµό του Συστήµατος, αυτή περιλαµβάνει κατ' ελάχιστο πλήρη πύλη γραµµής µεταφοράς στον υποσταθµό από τον οποίο πραγµατοποιείται η σύνδεση, τα έργα γραµµής µεταφοράς, αντίστοιχη απλοποιηµένη ή πλήρη πύλη γραµµής µεταφοράς στους ζυγούς υψηλής τάσης του Χρήστη καθώς και οποιαδήποτε άλλα έργα απαιτούνται σύµφωνα µε τον παρόντα Κώδικα για την υλοποίηση της σύνδεσης. Β) Εφόσον η σύνδεση υλοποιείται σε ενδιάµεσο σηµείο υφιστάµενης γραµµής µεταφοράς του Συστήµατος, αυτή πραγµατοποιείται κατά κανόνα µε είσοδο - έξοδο διπλού κυκλώµατος γραµµής µεταφοράς, κατ' ελάχιστον του αυτού τύπου µε τη γραµµή µεταφοράς στην οποία πραγµατοποιείται η σύνδεση και πλήρεις ή απλοποιηµένες πύλες γραµµής µεταφοράς στους ζυγούς υψηλής τάσης του Χρήστη. Άρθρο 331 Σύνδεση µονάδας παραγωγής 1. Προκειµένου να συνδεθεί µε το Σύστηµα µονάδα παραγωγής, επιλέγεται ο οικονοµικά πλέον σύµφορος τεχνικά αποδεκτός τρόπος σύνδεσης σύµφωνα µε το κριτήριο αξιοπιστίας «N-1» και τις απαιτήσεις του παρόντος Κώδικα. Ειδικά για παραγωγή από ανεµογεννήτριες, λόγω της στοχαστικής φύσης της εν λόγω 345

7 παραγωγής, µπορεί να µην τυγχάνει εφαρµογής το κριτήριο «Ν-1» εφόσον δεν µειώνεται η αξιοπιστία του Συστήµατος. 2. Για σύνδεση µονάδας παραγωγής στο Σύστηµα τηρούνται ιδίως τα εξής: Α) Εφόσον η σύνδεση υλοποιείται σε κόµβο ή κόµβους του υφιστάµενου Συστήµατος περιλαµβάνει πλήρεις πύλες γραµµής µεταφοράς στον υποσταθµό από τον οποίο πραγµατοποιείται η σύνδεση, τα έργα γραµµής µεταφοράς και αντίστοιχες πλήρεις πύλες γραµµής µεταφοράς στους ζυγούς υψηλής τάσης της µονάδας παραγωγής. Οι πύλες γραµµής µεταφοράς στους ζυγούς υψηλής τάσης της µονάδας παραγωγής είναι κατ' εξαίρεση απλοποιηµένου τύπου σε περίπτωση παραγωγής από ανεµογεννήτριες εφόσον τούτο δεν µειώνει την αξιοπιστία του Συστήµατος. Β) Εφόσον η σύνδεση υλοποιείται σε ενδιάµεσο σηµείο υφιστάµενης γραµµής µεταφοράς του Συστήµατος, αυτή πραγµατοποιείται µε είσοδο έξοδο διπλού κυκλώµατος γραµµής µεταφοράς, κατ' ελάχιστον του αυτού τύπου µε τη γραµµή µεταφοράς στην οποία πραγµατοποιείται η σύνδεση, πλήρεις πύλες γραµµής µεταφοράς στους ζυγούς υψηλής τάσης της µονάδας παραγωγής καθώς και οποιαδήποτε άλλα έργα απαιτούνται σύµφωνα µε τον παρόντα Κώδικα για την υλοποίηση της σύνδεσης. Οι πύλες γραµµής µεταφοράς στους ζυγούς υψηλής τάσης της µονάδας παραγωγής είναι κατ' εξαίρεση απλοποιηµένου τύπου σε περίπτωση παραγωγής από ανεµογεννήτριες εφόσον τούτο δεν µειώνει την αξιοπιστία του Συστήµατος. Άρθρο 332 Υλοποίηση έργων επέκτασης για σύνδεση 1. Οι τεχνικές προδιαγραφές των έργων επέκτασης για σύνδεση νέων Χρηστών καθορίζονται στο παρόν Κεφάλαιο. Τα έργα επέκτασης για σύνδεση νέων Χρηστών εντάσσονται στη ΜΑΣΜ και ο Χρήστης ενηµερώνεται σχετικά πριν από την υποβολή της ΜΑΣΜ για έγκριση. 2. Σε κάθε περίπτωση, το κόστος υλοποίησης και θέσης σε λειτουργία των έργων επέκτασης για σύνδεση, συµπεριλαµβανοµένων δαπανών απαλλοτριώσεων γηπέδων και τυχόν άλλων δαπανών βαρύνει αποκλειστικά τον αιτούντα. Η κυριότητα των έργων αυτών περιέρχεται στον Κύριο του Συστήµατος και αποτελεί πάγιο σύνδεσης. 3. Σε περίπτωση σύνδεσης περισσότερων του ενός Χρηστών ή σε περίπτωση που στο µέλλον συνδεθεί νέος Χρήστης σε σηµείο που περιλαµβάνεται στα έργα επέκτασης για σύνδεση, γίνεται επιµερισµός του κόστους της σύνδεσης µε βάση την εγκαταστηµένη ισχύ, την ηµεροµηνία σύνδεσης των Χρηστών, και λαµβάνοντας υπόψη τις αντίστοιχες χρηµατοοικονοµικές δαπάνες. Οι λεπτοµέρειες της µεθόδου επιµερισµού και ο τρόπος επιστροφής ποσών στους 346

8 αρχικά συνδεόµενους Χρήστες καθορίζονται από τον ιαχειριστή του Συστήµατος. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 64 ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Άρθρο 333 Ορισµοί 1. Ως ώρα θερινής αιχµής ενός έτους ορίζεται η ώρα κατά τη διάρκεια της οποίας η µέση ωριαία ζήτηση στο Σύστηµα είναι η µέγιστη, στο διάστηµα των µηνών Ιουνίου, Ιουλίου, Αυγούστου. 2. Ως ώρα χειµερινής αιχµής ενός έτους ορίζεται η ώρα κατά τη διάρκεια της οποίας η µέση ωριαία ζήτηση στο Σύστηµα είναι η µέγιστη, στο διάστηµα των υπόλοιπων µηνών του υπόψη έτους. 3. Ως ροπή ισχύος ορίζεται το γινόµενο της ενεργού ισχύος που µεταφέρεται από ένα κύκλωµα επί την απόσταση στην οποία µεταφέρεται και εκφράζεται σε MW.km. 4. Ως Συντελεστής ιανεµηµένης Παραγωγής ικτύου ορίζεται για κάθε ώρα το πηλίκο: (ΖΥ/Σ) / (ΖΥ/Σ + Π ) όπου ΖΥ/Σ είναι το άθροισµα των µετρήσεων της εγχυόµενης ισχύος σε όλους τους υποσταθµούς σύνδεσης Συστήµατος και ικτύου την υπόψη ώρα και Π είναι η συνολική ισχύς παραγωγής των µονάδων που είναι συνδεδεµένες στο ίκτυο την υπόψη ώρα. 5. Ως ισχύς χρέωσης µονάδας παραγωγής ορίζεται: Α) Για τις θερµικές µονάδες, η µέγιστη καθαρή ισχύς που έχει καταχωρηθεί στην άδεια παραγωγής. Β) Για τους υδροηλεκτρικούς σταθµούς, το 50% της µέγιστης καθαρής ισχύος που έχει καταχωρηθεί στην άδεια παραγωγής. Γ) Για τις µονάδες του άρθρου 35 του Ν. 2773/99: (1) Το 50% της µέγιστης καθαρής ισχύος που έχει καταχωρηθεί στην άδεια παραγωγής εφ όσον είναι συνδεδεµένες είτε απευθείας στο Σύστηµα είτε είναι συνδεδεµένες στο Σύστηµα µέσω µετασχηµατιστή ανύψωσης Μέσης Τάσης / Υψηλής Τάσης από τον οποίο δεν αναχωρούν γραµµές µέσης τάσης που τροφοδοτούν καταναλωτές. 347

9 (2) Μηδέν για όσες µονάδες του άρθρου 35 του Ν. 2773/99 δεν εµπίπτουν στη προηγούµενο υποεδάφιο (1). 6. Η ισχύς χρέωσης πελάτη ορίζεται σε ετήσια βάση και υπολογίζεται ως ακολούθως: Α) Για κάθε Πελάτη που είναι συνδεδεµένος στο Σύστηµα, η ισχύς χρέωσης υπολογίζεται ως ο µέσος όρος των εξής τριών τιµών: (1) της τιµής της µέσης ωριαίας ισχύος, που ο πελάτης αυτός καταναλώνει κατά την ώρα θερινής αιχµής (2) της τιµής της µέσης ωριαίας ισχύος που ο πελάτης αυτός καταναλώνει κατά την ώρα χειµερινής αιχµής και (3) της τιµής της µέσης ωριαίας ισχύος που ο πελάτης αυτός καταναλώνει κατά την ώρα µέγιστης ζήτησής του κατά τη διάρκεια του υπόψη έτους Β) Για κάθε Πελάτη που είναι συνδεδεµένος στο ίκτυο ως µέση ωριαία ισχύς λαµβάνεται η µετρούµενη τιµή της µέσης ωριαίας ισχύος προσαυξηµένη κατά το ποσό των απωλειών ικτύου που αναλογούν στον εν λόγω Πελάτη και η ισχύς χρέωσης υπολογίζεται ως ο µέσος όρος των εξής τριών τιµών: (1) του γινοµένου της τιµής της µέσης ωριαίας ισχύος, που ο πελάτης αυτός καταναλώνει κατά την ώρα θερινής αιχµής επί τον αντίστοιχο Συντελεστή ιανεµηµένης Παραγωγής ικτύου κατά την ώρα θερινής αιχµής (2) του γινοµένου της τιµής της µέσης ωριαίας ισχύος, που ο πελάτης αυτός καταναλώνει κατά την ώρα χειµερινής αιχµής επί τον αντίστοιχο Συντελεστή ιανεµηµένης Παραγωγής ικτύου κατά την ώρα χειµερινής αιχµής και (3) του γινοµένου της µέσης ωριαίας ισχύος που ο πελάτης αυτός καταναλώνει κατά την ώρα µέγιστης ζήτησής του κατά τη διάρκεια του υπόψη έτους επί τον αντίστοιχο Συντελεστή ιανεµηµένης Παραγωγής ικτύου κατά την ώρα αυτή. Γ) Ειδικότερα, η ισχύς χρέωσης των Πελατών που συνδέονται στη χαµηλή τάση υπολογίζεται συνολικά ως ο µέσος όρος των εξής τριών τιµών: (1) του γινοµένου της τιµής της µέσης ωριαίας ισχύος που καταναλώνουν συνολικά οι Πελάτες αυτοί κατά την ώρα θερινής αιχµής επί το συντελεστή διανεµηµένης παραγωγής ικτύου κατά την ώρα θερινής αιχµής, (2) του γινοµένου της τιµής της µέσης ωριαίας ισχύος που καταναλώνουν συνολικά οι Πελάτες αυτοί κατά την ώρα χειµερινής αιχµής επί το συντελεστή διανεµηµένης παραγωγής ικτύου κατά την ώρα χειµερινής αιχµής και 348

10 (3) του γινοµένου της τιµής της µέγιστης µέσης ωριαίας ισχύος που καταναλώνουν ως σύνολο κατά τη διάρκεια του έτους επί τον αντίστοιχο συντελεστή διανεµηµένης παραγωγής ικτύου κατά την ώρα αυτή. Η τιµή της µέσης ωριαίας ισχύος που καταναλώνουν συνολικά για µία ώρα οι Πελάτες που συνδέονται στη χαµηλή τάση υπολογίζεται ως το άθροισµα των µετρήσεων ισχύος κατανάλωσης όλων των υποσταθµών σύνδεσης Συστήµατος και ικτύου και της συνολικής ισχύος παραγωγής που είναι συνδεδεµένη στο ίκτυο κατά την υπόψη ώρα, µειωµένο κατά τη συνολική ισχύ των Πελατών που είναι συνδεµένοι στη µέση τάση όπως µετράται κατά την υπόψη ώρα προσαυξηµένη κατά τις απώλειες ικτύου που αντιστοιχούν στους τελευταίους Πελάτες. ) Επιλέγοντες Πελάτες που είναι συνδεµένοι στη µέση τάση εφόσον δεν έχουν ακόµη εφοδιαστεί µε µετρητικό εξοπλισµό ωριαίων µετρήσεων εξοµοιώνονται όσον αφορά την ισχύ χρέωσής τους µε Πελάτες που συνδέονται σε χαµηλή τάση. 7. Ως συνολική ισχύς χρέωσης παραγωγής µιας ζώνης ορίζεται το άθροισµα των τιµών της ισχύος χρέωσης, που αντιστοιχούν στις µονάδες παραγωγής που βρίσκονται εντός της ζώνης. Άρθρο 334 Ετήσιο κόστος Συστήµατος 1. Ο ιαχειριστής του Συστήµατος υπολογίζει το ετήσιο κόστος του Συστήµατος, το οποίο εγκρίνεται από τη ΡΑΕ. Το ετήσιο κόστος του Συστήµατος υπολογίζεται µε βάση την εξής σχέση: Ε = Ε1 + Ε2 ± Π1± Π2 Όπου Ε ορίζεται το ετήσιο κόστος του Συστήµατος, Ε1 ορίζεται το ετήσιο αντάλλαγµα, που οφείλει ο ιαχειριστής του Συστήµατος στον Κύριο του Συστήµατος σύµφωνα µε τη διάταξη της παραγράφου (4) του άρθρου (18) Ν. 2773/1999 και υπολογίζεται σύµφωνα µε το παρόν άρθρο, Ε2 ορίζεται το ετήσιο κόστος των έργων του Συστήµατος το οποίο βαρύνει τον ιαχειριστή του Συστήµατος, Π1 ορίζεται το µη ανακτηθέν από µονάδες παραγωγής κόστος (+) ή πλεόνασµα (-) κατά το τρέχον οικονοµικό έτος όπως υπολογίζεται κατά το Άρθρο 336 παράγραφος (2) εδάφιο (Γ), και Π2 ορίζεται το µη ανακτηθέν από πελάτες κόστος (+) ή πλεόνασµα (-) όπως υπολογίζεται κατά το Άρθρο 336 παράγραφος (2) εδάφιο (Γ). 2. Το αντάλλαγµα, που οφείλει ο ιαχειριστής του Συστήµατος στον Κύριο του Συστήµατος σε ετήσια βάση και το οποίο αντιστοιχεί στη µεταβλητή Ε1, υπολογίζεται µε βάση την εξής σχέση: 349

11 Ε1 = Ο + Α + Χ + ε (V-D) Ι/(I+Ξ) Όπου Ο ορίζονται οι ετήσιες δαπάνες εκµετάλλευσης που βαρύνουν τον Κύριο του Συστήµατος, όπως προϋπολογίζονται σύµφωνα µε τους κανόνες του λογιστικού διαχωρισµού, µειωµένες κατά τα ποσά του φόρου εισοδήµατος, των αποσβέσεων και των χρηµατοοικονοµικών δαπανών, που περιλαµβάνουν τους οφειλόµενους τόκους και τα λοιπά χρηµατοοικονοµικά έξοδα, αφαιρούµενων των τόκων κατασκευαστικής περιόδου. Όπου Α ορίζονται οι ετήσιες αποσβέσεις των παγίων µεταφοράς καθώς και οι προϋπολογιζόµενες ετήσιες αποσβέσεις των συναλλαγµατικών διαφορών. Όπου Χ ορίζονται οι χρηµατοοικονοµικές δαπάνες, που αφαιρούνται από το Ο. Όπου ε ορίζεται το εύλογο ποσοστό απόδοσης προ φορολογίας εισοδήµατος των ιδίων κεφαλαίων του Κυρίου του Συστήµατος, το οποίο καθορίζεται από τη ΡΑΕ. Όπου V ορίζεται η προϋπολογιζόµενη µέση τιµή της συνολικής αρχικής αξίας των παγίων του Συστήµατος στην αρχή και στο τέλος του έτους, όπου D ορίζεται η προϋπολογιζόµενη µέση τιµή των αποσβέσεων των παγίων του Συστήµατος στην αρχή και στο τέλος του έτους. Όπου Ι/(Ι+Ξ) ορίζεται το ποσοστό συµµετοχής των ιδίων κεφαλαίων στα συνολικά κεφάλαια, όπου ως Ι ορίζονται τα ίδια κεφάλαια και ως Ξ τα ξένα κεφάλαια, σύµφωνα µε το λογιστικό διαχωρισµό. Άρθρο 335 Μέθοδος χρέωσης χρήσης Συστήµατος 1. Ο ιαχειριστής του Συστήµατος επιµερίζει το ετήσιο κόστος του Συστήµατος σε όλους τους Χρήστες του Συστήµατος και υπολογίζει το ποσό χρέωσης για κάθε Χρήστη του Συστήµατος. Οι µονάδες παραγωγής του άρθρου (35) Ν. 2773/1999 δεν χρεώνονται κατά το ποσό αυτό, το οποίο εγγράφεται ως δαπάνη στο Λογαριασµό Προσαυξήσεων ΛΠ-7 που τηρεί ο ιαχειριστής του Συστήµατος. Το ποσό αυτό εγγράφεται επίσης ως είσπραξη του Λογαριασµού για το Κόστος Χρήσης του Συστήµατος Λ-Η και µεταφέρονται τα αντίστοιχα κεφάλαια µε µέριµνα του ιαχειριστή του Συστήµατος κατά τη διαδικασία που ορίζεται για τους λογαριασµούς αυτούς. 2. Το ποσό της χρέωσης που αντιστοιχεί σε κάθε Χρήστη υπολογίζεται σε ετήσια βάση και προσδιορίζεται ως το γινόµενο της ισχύος χρέωσης του Χρήστη επί τη µοναδιαία χρέωση που του αντιστοιχεί. Η µοναδιαία χρέωση καθορίζεται σε Ευρώ/MW. Η χρέωση των µονάδων παραγωγής για χρήση του Συστήµατος δεν τροποποιείται για οποιοδήποτε λόγο που ανάγεται σε θέση εκτός λειτουργίας των µονάδων λόγω συντήρησης ή βλάβης, εκτός εάν συντρέχει περίπτωση οριστικής διακοπής της λειτουργίας της Μονάδας. 3. Το ετήσιο κόστος του Συστήµατος επιµερίζεται στο σύνολο των Μονάδων και των Πελατών ως ακολούθως: 350

12 Α) Στο σύνολο των µονάδων παραγωγής επιµερίζεται το 30% του αθροίσµατος των ποσών Ε1 και Ε2 προσαυξηµένο ή µειωµένο κατά το ποσόν Π1 που αντιστοιχεί στο µη ανακτηθέν από τις µονάδες παραγωγής κόστος (+) ή πλεόνασµα (-) κατά το προηγούµενο οικονοµικό έτος κατά το Άρθρο 336 παράγραφος (2) εδάφιο (Γ). Β) Στο σύνολο των πελατών επιµερίζεται το 70% του αθροίσµατος των ποσών Ε1 και Ε2 προσαυξηµένο ή µειωµένο κατά το ποσόν Π2 που αντιστοιχεί στο µη ανακτηθέν από τους πελάτες κόστος (+) ή πλεόνασµα (-) κατά το προηγούµενο οικονοµικό έτος κατά το Άρθρο 336 παράγραφος (2) εδάφιο (Γ). 4. Η µοναδιαία χρέωση για κάθε πελάτη είναι η ίδια για όλη την επικράτεια και καθορίζεται ως το πηλίκο του ετησίου κόστους µεταφοράς που επιµερίζεται στους πελάτες διαιρούµενο µε το άθροισµα των ισχύων χρέωσης των πελατών. 5. Η µοναδιαία χρέωση για τις µονάδες παραγωγής διαφοροποιείται γεωγραφικά κατά ζώνες και είναι ενιαία για όλες τις µονάδες παραγωγής εντός της ίδιας ζώνης. Για τις µονάδες παραγωγής καθορίζονται τρεις (3) γεωγραφικές ζώνες χρέωσης ως εξής: ΖΩΝΗ 1: Νοµοί Έβρου, Ροδόπης, Ξάνθης, ράµας, Καβάλας, Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής, Κιλκίς, Σερρών, Πιερίας, Γρεβενών, Φλωρίνης, Πέλλης, Ηµαθίας, Καστοριάς, Κοζάνης, Λαρίσης, Τρικάλων, Καρδίτσης, Μαγνησίας και Φθιώτιδας. ΖΩΝΗ 2: Νοµοί Αττικής κατά το τµήµα του στη Στερεά Ελλάδα, Βοιωτίας, Ευβοίας, το τµήµα του νοµού Κορινθίας που βρίσκεται στη Στερεά Ελλάδα και τα διασυνδεδεµένα στο Σύστηµα νησιά του νοµού Κυκλάδων. ΖΩΝΗ 3: Νοµοί Θεσπρωτίας, Πρεβέζης, Ιωαννίνων, Άρτης, Ευρυτανίας, Αιτωλοακαρνανίας, Φωκίδος, Κεφαλληνίας, Λευκάδος, Ζακύνθου, Κερκύρας, Αργολίδος, Αρκαδίας, Λακωνίας, Μεσσηνίας, Ηλείας, Αχαΐας και τα τµήµατα των νοµών Αττικής και Κορινθίας που βρίσκονται στην Πελοπόννησο. 6. Η µοναδιαία χρέωση που αντιστοιχεί σε κάθε µονάδα παραγωγής υπολογίζεται από το ιαχειριστή του Συστήµατος σύµφωνα µε την εξής µέθοδο: Α) Ο ιαχειριστής του Συστήµατος υπολογίζει τη σταθερά επέκτασης του Συστήµατος, που ορίζεται ως το µέσο ετήσιο κόστος που απαιτείται για την αύξηση της ικανότητας µεταφοράς του Συστήµατος κατά ένα (1) MW και απόσταση ενός (1) χιλιοµέτρου και εκφράζεται σε Ευρώ/(MW km). Η σταθερά επέκτασης του Συστήµατος υπολογίζεται ως το πηλίκο του ετήσιου κόστους των έργων µεταφοράς, που υλοποιήθηκαν κατά την περίοδο των τελευταίων επτά (7) ετών, διαιρούµενου δια του συνόλου της επί πλέον ροπής ισχύος µεταφοράς, που αντιστοιχεί στα έργα της ως άνω περιόδου. Για τον υπολογισµό του ανωτέρω κόστους λαµβάνεται περίοδος απόσβεσης τριάντα (30) ετών και επιτόκιο αναγωγής 8% σε σταθερές τιµές. Το κόστος των ως 351

13 άνω έργων µεταφοράς εκφράζεται σε τιµές του τελευταίου έτους της περιόδου των επτά (7) ετών εντός της οποίας υλοποιήθηκαν. Οι ροές ενεργού ισχύος στο Σύστηµα υπολογίζονται µε χρήση της τεχνικής ροής φορτίου συνεχούς ρεύµατος για συνθήκες µέγιστου φορτίου Συστήµατος, κατανέµοντας το συνολικό φορτίο σε κάθε µονάδα παραγωγής, ανάλογα µε την ισχύ χρέωσης που της αντιστοιχεί. Η συνολική ροπή ισχύος του Συστήµατος ορίζεται ως το άθροισµα των ροπών ισχύος που αντιστοιχούν στα επί µέρους κυκλώµατα και υπολογίζεται σε MW km. Για κάθε κόµβο παραγωγής υπολογίζεται η διαφορική αύξηση της συνολικής ροπής ισχύος του Συστήµατος για αύξηση της εγχεόµενης ισχύος κατά ένα (1) MW. Η διαφορική αύξηση της συνολικής ροπής ισχύος πολλαπλασιαζόµενη µε τη σταθερά επέκτασης προσδιορίζει το οριακό κόστος επέκτασης του Συστήµατος για την απορρόφηση ενός (1) επί πλέον MW, που εγχέεται σε κάθε κόµβο παραγωγής. Β) Ο ιαχειριστής του Συστήµατος καθορίζει το µέσο οριακό κόστος επέκτασης (ΜΟΚ) του Συστήµατος για κάθε ζώνη, που προβλέπεται στην παράγραφο 5, ως το σταθµικό µέσο όρο του οριακού κόστους των κόµβων έγχυσης εντός της ζώνης µε συντελεστή στάθµισης την ισχύ χρέωσης των µονάδων, που είναι εγκατεστηµένες εντός της ζώνης. Γ) Οι ετήσιες τιµές µοναδιαίας χρέωσης για κάθε ζώνη της παραγράφου 5 υπολογίζονται σε Ευρώ ανά MW ως εξής: Ζώνη 1 Ζώνη 2 Ζώνη 3 ΜΟΚ1+ S ΜΟΚ2+ S ΜΟΚ3+ S Όπου η σταθερά προσαρµογής S ορίζεται κατά τρόπο ώστε από τη χρέωση που αντιστοιχεί σε όλες τις µονάδες παραγωγής να εισπράττεται συνολικά το ετήσιο κόστος του Συστήµατος που επιµερίζεται στις µονάδες παραγωγής. σύµφωνα µε την παράγραφο 3. Όταν για ορισµένη ζώνη χρέωσης προκύπτει αρνητική τιµή µοναδιαίας χρέωσης, αυτή θεωρείται ότι ισούται µε µηδέν και αναπροσαρµόζονται αντίστοιχα οι τιµές της µοναδιαίας χρέωσης των υπολοίπων ζωνών κατά σταθερό ποσό, έτσι ώστε να εισπράττεται συνολικά το ετήσιο κόστος του Συστήµατος που επιµερίζεται στις µονάδες παραγωγής σύµφωνα µε την παράγραφο 3. ) Οι τιµές των ΜΟΚ1, ΜΟΚ2 και ΜΟΚ3 διατηρούνται σταθερές µέχρι την 31η εκεµβρίου Μετά την 1η Ιανουαρίου 2006 η µέθοδος που περιγράφεται στην παρούσα παράγραφο εφαρµόζεται κάθε έτος και υπολογίζονται νέες τιµές µέσου οριακού κόστους (ΜΟΚ) για κάθε ζώνη. Ως τιµή ΜΟΚ κάθε ζώνης ορίζεται ο µέσος όρος έξι τιµών και ειδικότερα των τιµών που ίσχυαν κατά τα πέντε προηγούµενα έτη για 352

14 τη συγκεκριµένη ζώνη και της νέας τιµής που προσδιορίζεται για το εκάστοτε τρέχον έτος. Ε) Οι υπολογισµοί που διενεργούνται µε βάση τις διατάξεις της παρούσας παραγράφου εγκρίνονται από τη ΡΑΕ. Άρθρο 336 Προϋπολογισµός ετήσιου κόστους Συστήµατος 1. Μέχρι την 30η Σεπτεµβρίου κάθε έτους ο ιαχειριστής του Συστήµατος συντάσσει τον προϋπολογισµό του επόµενου έτους, ο οποίος περιλαµβάνει τα συνολικά αναµενόµενα έσοδα του ιαχειριστή του Συστήµατος από τη χρέωση χρήσης του Συστήµατος για το επόµενο οικονοµικό έτος και δεν περιλαµβάνει τις δαπάνες λειτουργίας του ιαχειριστή του Συστήµατος. Ο προϋπολογισµός εγκρίνεται από τη ΡΑΕ. 2. Κατά τη σύνταξη του προϋπολογισµού λαµβάνονται υπόψη: Α) Το προϋπολογιζόµενο αντάλλαγµα που πρόκειται να καταβάλει ο ιαχειριστής του Συστήµατος στον Κύριο του Συστήµατος σύµφωνα µε τη σύµβαση παραχώρησης της διαχείρισης του Συστήµατος, Β) Οποιαδήποτε δαπάνη που βαρύνει τον ιαχειριστή του Συστήµατος λόγω των έργων ΜΑΣΜ, Γ) Τυχόν διαφορά µεταξύ του ποσού που εισέπραξε ο ιαχειριστής του Συστήµατος από τις µονάδες παραγωγής και τους πελάτες λόγω χρήσης του Συστήµατος και του πραγµατικού κόστους µεταφοράς κατά το τρέχον οικονοµικό έτος, η οποία πιστώνεται ή χρεώνεται στον προϋπολογισµό του κόστους µεταφοράς του επόµενου έτους. 3. Μετά την έγκριση του προϋπολογισµού από τη ΡΑΕ, ο ιαχειριστής του Συστήµατος ανακοινώνει µέχρι την 1η εκεµβρίου κάθε έτους το ύψος της µοναδιαίας χρέωσης που αντιστοιχεί στους πελάτες και στις µονάδες παραγωγής εντός κάθε ζώνης χρέωσης για το επόµενο οικονοµικό έτος. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 65 ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΑΣΥΝ ΕΣΕΩΝ Άρθρο 337 Ικανότητα µεταφοράς διασυνδέσεων 1. Ο ιαχειριστής του Συστήµατος προσδιορίζει για κάθε διασύνδεση ή οµάδα διασυνδέσεων: Α) Τη συνολική ικανότητα µεταφοράς κάθε διασύνδεσης, 353

15 Β) Το περιθώριο αξιοπιστίας για την οµαλή λειτουργία της διασύνδεσης, Γ) Την καθαρή ικανότητα µεταφοράς, η οποία αποτελεί τη διαφορά της συνολικής ικανότητας µεταφοράς µε το περιθώριο αξιοπιστίας, ) Τη µακροχρόνια δεσµευµένη ικανότητα µεταφοράς της διασύνδεσης, και Ε) Τη διαθέσιµη ικανότητα µεταφοράς χωριστά για Εισαγωγές και Εξαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας. 2. Η συνολική ικανότητα µεταφοράς, το περιθώριο αξιοπιστίας και η καθαρή ικανότητα µεταφοράς καθορίζονται, σε συνεργασία µε τους διαχειριστές των αντίστοιχων µε κάθε διασύνδεση συστηµάτων µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας εκτός Ελλάδας, για κάθε Περίοδο Κατανοµής κάθε Ηµέρας Κατανοµής, τρεις ηµέρες πριν από την αντίστοιχη Ηµέρα Κατανοµής και ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα του ιαχειριστή του Συστήµατος µέχρι τη 14η ώρα της ηµέρας αυτής. 3. Η διαθέσιµη ικανότητα µεταφοράς για κάθε Περίοδο Κατανοµής κάθε Ηµέρας Κατανοµής καθορίζεται από τον ιαχειριστή του Συστήµατος για κάθε Περίοδο Κατανοµής κάθε Ηµέρας Κατανοµής, και ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα του δύο (2) ηµέρες πριν από την αντίστοιχη Ηµέρα Κατανοµής και µέχρι τη 14η ώρα της ηµέρας αυτής. 4. Με έγκριση της ΡΑΕ, είναι δυνατόν να τίθενται περιορισµοί στη ιαµετακόµιση ηλεκτρικής ενέργειας µέσω των διασυνδέσεων προκειµένου να διασφαλίζεται κατά προτεραιότητα η απρόσκοπτη και ασφαλής λειτουργία της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Άρθρο 338 ικαίωµα πρόσβασης στις διασυνδέσεις 1. ικαίωµα πρόσβασης στις διασυνδέσεις έχουν οι παρακάτω κατηγορίες Χρηστών, σύµφωνα µε τους όρους της άδειάς τους, ως εξής: Α) Οι κάτοχοι άδειας προµήθειας για την άσκηση του δικαιώµατος Εισαγωγής, Εξαγωγής και ιαµετακόµισης ηλεκτρικής ενέργειας µέσω των διασυνδέσεων, Β) Οι Επιλέγοντες Πελάτες για την άσκηση του δικαιώµατος εισαγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για δική τους αποκλειστικά χρήση. 2. Ως ιαµετακόµιση ηλεκτρικής ενέργειας ορίζεται η ταυτόχρονη, ήτοι κατά την ίδια Περίοδο Κατανοµής, Εισαγωγή και Εξαγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από τον ίδιο Συµµετέχοντα. Η ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας η οποία διαµετακοµίζεται από έναν Συµµετέχοντα κατά τη διάρκεια µίας Περιόδου Κατανοµής, υπολογίζεται ως το ελάχιστο µεταξύ της απόλυτης τιµής των συνολικών Εισαγωγών και της απόλυτης τιµής των συνολικών Εξαγωγών που διενεργούνται από τον Συµµετέχοντα κατά την ίδια Περίοδο Κατανοµής. Οι Εισαγωγές και οι Εξαγωγές, περιλαµβανοµένων αυτών που αφορούν 354

16 ιαµετακόµιση, διενεργούνται εφόσον έχουν ενταχθεί στο Πρόγραµµα ΗΕΠ βάσει Προσφορών Έγχυσης από Εισαγωγές και ηλώσεων Φορτίου για Εξαγωγές αντιστοίχως. Άρθρο 339 Εκχώρηση σε µακροχρόνια βάση 1. Ο ιαχειριστής του Συστήµατος εκχωρεί στους ενδιαφερόµενους ισχύ ικανότητας µεταφοράς στις διασυνδέσεις σε µακροχρόνια βάση διάρκειας έως ένα (1) έτος. 2. Για τη χρήση των διασυνδέσεων ο δικαιούχος δύναται να δεσµεύει αντίστοιχη ισχύ ικανότητας µεταφοράς στις διασυνδέσεις που πρόκειται να χρησιµοποιήσει σε µακροχρόνια βάση, έναντι ανταλλάγµατος το οποίο δύναται να καθορίζεται και ίσο µε το µηδέν. Ο ιαχειριστής του Συστήµατος διαχειρίζεται τα έσοδα από τα παραπάνω ανταλλάγµατα σύµφωνα µε τα οριζόµενα για το Λογαριασµό Λ-ΙΒ. Ο ιαχειριστής του Συστήµατος διαχειρίζεται τις δαπάνες για έκτακτες εισαγωγές ενέργειας που γίνονται από τον ιαχειριστή του Συστήµατος σε περίπτωση Έκτακτης Ανάγκης σύµφωνα µε τα οριζόµενα για το Λογαριασµό Προσαυξήσεων ΛΠ Η εκχώρηση ισχύος σε µακροχρόνια βάση διενεργείται ως εξής: Α) Ο ιαχειριστής του Συστήµατος, έπειτα από έγκριση της ΡΑΕ, ανακοινώνει σε τακτά χρονικά διαστήµατα για κάθε διασυνδετική γραµµή ή οµάδα γραµµών τη ζώνη ισχύος ανά κατεύθυνση που διατίθεται σε µακροχρόνια βάση και το ελάχιστο αντάλλαγµα για τη δέσµευσή της σε Ευρώ/MW-Ηµέρα και προβαίνει στην προκήρυξη πλειοδοτικού διαγωνισµού για την εκχώρηση της ισχύος, καθορίζοντας συγχρόνως τον τρόπο υποβολής των προσφορών, τους όρους του διαγωνισµού και ιδίως την τιµή εκκίνησης και το µέγιστο επιτρεπόµενο ποσοστό δέσµευσης της συνολικής προς διάθεση ικανότητας από έναν ενδιαφερόµενο. Β) Οι ενδιαφερόµενοι κατατάσσονται σε κατάλογο σύµφωνα µε τη σειρά πλειοδοσίας. Γ) Από τον κατάλογο επιλέγονται, ξεκινώντας από τον πλειοδότη, όσοι είναι δυνατόν να ικανοποιηθεί το αίτηµά τους µε την προκηρυχθείσα διαθέσιµη ζώνη ισχύος, οι οποίοι και υπογράφουν σχετική σύµβαση, καθένας για την αιτηθείσα ισχύ και τη χρονική περίοδο και όλοι µε το ίδιο αντάλλαγµα, ίσο µε αυτό που προσφέρθηκε από τον πρώτο µη επιλεγέντα. Στην περίπτωση ικανοποίησης του αιτήµατος όλων των αιτηθέντων, δεν καταβάλλεται αντάλλαγµα. 4. Σε έκτακτες περιπτώσεις και προκειµένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια τροφοδοσίας της Χώρας µε ηλεκτρική ενέργεια ή να προστατευθεί ο υγιής ανταγωνισµός, ο ιαχειριστής του Συστήµατος δύναται να καθορίζει µετά από 355

17 έγκριση της ΡΑΕ το αντάλλαγµα δέσµευσης ισχύος διασύνδεσης σε σταθερό ποσό σε Ευρώ ανά MW. 5. Ο δικαιούχος που έχει δεσµεύσει µακροχρόνια ορισµένη ζώνη ικανότητας µεταφοράς οφείλει να καταβάλει το αντάλλαγµα για τη δέσµευση σε κάθε περίπτωση, ακόµη και εάν δεν χρησιµοποιεί τη ζώνη αυτή είτε λόγω µη ένταξής του στο Πρόγραµµα ΗΕΠ ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο. Κατ εξαίρεση δεν οφείλεται το αντάλλαγµα ή τµήµα αυτού µόνο όταν η ζώνη ικανότητας µεταφοράς ή µέρος αυτής χρησιµοποιείται από άλλο δικαιούχο. Άρθρο 340 Λοιπές Χρεώσεις ιασυνδέσεων 1. εν επιβάλλεται χρέωση για χρήση του Συστήµατος κατά την εισαγωγή εφόσον βάσει της αρχής της αµοιβαιότητας ισχύει το ίδιο για τη χώρα προέλευσης. 2. Εφόσον δεν ισχύει η ατέλεια χρήσης Συστήµατος για τη διακίνηση ηλεκτρικής ενέργειας µέσω των διασυνδέσεων, οι προµηθευτές οφείλουν να καταβάλλουν και τη χρέωση χρήσης του Ελληνικού Συστήµατος. Η χρέωση εφαρµόζεται στην ποσότητα της εισαγόµενης ενέργειας κατ' αναλογία της χρέωσης χρήσης Συστήµατος για µονάδες παραγωγής και βαρύνει κάθε εισαγόµενη KWh µε το 1/6 του εκατοµµυριοστού της ετήσιας χρέωσης χρήσης ανά MW που ισχύει στη ζώνη στην οποία υλοποιείται η εισαγωγή. 3. Οι εισαγωγές επιβαρύνονται για απώλειες του Συστήµατος σύµφωνα µε τη µέθοδο και µε βάση το συντελεστή απωλειών που ισχύουν για παραγωγή στη ζώνη στην οποία υλοποιείται η εισαγωγή. 4. Για τις ιαµετακοµίσεις ενέργειας ο ιαχειριστής του Συστήµατος δικαιούται µετά από έγκριση της ΡΑΕ να ανακτά οποιοδήποτε επιπλέον κόστος δηµιουργείται. Για το σκοπό αυτό µπορεί να επιβάλει στους ενδιαφερόµενους χρέωση για τη χρήση του Συστήµατος καθώς και για τις πρόσθετες απώλειες που τυχόν προκαλούνται στο Σύστηµα. 5. Ο ιαχειριστής του Συστήµατος καθορίζει τους κόµβους, µέσω των οποίων παραδίδεται ηλεκτρική ενέργεια στο Σύστηµα, που εισάγεται στην Ελλάδα (Κόµβοι Εισαγωγής), όπως επίσης και τους κόµβους µέσω των οποίων παραδίδεται ενέργεια από το Σύστηµα για να εξαχθεί (Κόµβοι Εξαγωγής). 356

Τουρκία Ιταλία Βόρεια Ιταλία Βόρεια Τουρκία. Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα των διαγωνισµών εκχώρησης δικαιωµάτων

Τουρκία Ιταλία Βόρεια Ιταλία Βόρεια Τουρκία. Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα των διαγωνισµών εκχώρησης δικαιωµάτων Υπολογισµός Απωλειών (*) Χρεοπίστωση Αποκλίσεων Μεταβατικός Μηχανισµός ιασφάλισης Ισχύος Τέλη διασυνοριακού εµπορίου** Χρέωση Χρήσης Συστήµατος (*) Μονάδα Άρθρου 9 Ν. 3468/06 Σύµφωνα µε το Ν. 3468/06 Συµβεβληµένη

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των διαγωνισμών εκχώρησης δικαιωμάτων

Εισαγωγή. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των διαγωνισμών εκχώρησης δικαιωμάτων Υπολογισμός Απωλειών (*) Χρεοπίστωση Αποκλίσεων Μεταβατικός Μηχανισμός Διασφάλισης Ισχύος Χρέωση Χρήσης Συστήματος (*) Μονάδα Άρθρου 10 Ν. 3468/06 Σύμφωνα με το Ν. 3468/06 Συμβεβλημένη Μονάδα Παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Τουρκία Ιταλία Βόρεια Ιταλία Βόρεια Τουρκία. 1,41 /MWh ***** 0 /MWh ***** 0 /MWh ***** 0 /MWh ***** 0 /MWh ***** 1,41 /MWh *****

Τουρκία Ιταλία Βόρεια Ιταλία Βόρεια Τουρκία. 1,41 /MWh ***** 0 /MWh ***** 0 /MWh ***** 0 /MWh ***** 0 /MWh ***** 1,41 /MWh ***** ΕΓΧΥΣΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Υπολογισμός Απωλειών (*) Χρεοπίστωση Αποκλίσεων Μεταβατικός Μηχανισμός Διασφάλισης Ισχύος Τέλη διασυνοριακού εμπορίου Χρέωση Χρήσης Συστήματος (*) Μονάδα Άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΥΣΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ. Παραγωγής

ΕΓΧΥΣΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ. Παραγωγής Ιταλία Βόρεια ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Υπολογισμός Μείωση με το συντελεστή απωλειών της αντίστοιχης ζώνης Απωλειών (*) Χρεοπίστωση Αποκλίσεων Σύμφωνα με το Ν. 3468/06 Σύμφωνα με τη σύμβαση Σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/12/2015

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/12/2015 Αθήνα, 18-12-2015 Αρ. Πρωτ.: 131956 Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/12/2015 ΑΤΤΙΚΗΣ 1,357 1,603 1,553 1,036 0,763 0,674 ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1,413 1,654 1,603 1,080 0,806 0,741 ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 1,385

Διαβάστε περισσότερα

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/9/2015

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/9/2015 Αθήνα, 18-09-2015 Αρ. Πρωτ.: 95724 Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/9/2015 ΑΤΤΙΚΗΣ 1,412 1,653 1,603 1,108 0,666 ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1,464 1,704 1,633 1,147 0,000 0,732 ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 1,437 1,667

Διαβάστε περισσότερα

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 25/1/2016

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 25/1/2016 Αθήνα, 26-01-2016 Αρ. Πρωτ.: 8320 Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 25/1/2016 ΑΤΤΙΚΗΣ 1,306 1,549 1,502 0,945 0,686 0,644 ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1,361 1,621 1,546 0,993 0,734 0,723 ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 1,339

Διαβάστε περισσότερα

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 31/8/2015

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 31/8/2015 Αθήνα, 01-09-2015 Αρ. Πρωτ.: 88326 Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 31/8/2015 ΑΤΤΙΚΗΣ 1,413 1,667 1,614 1,101 0,647 ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1,468 1,717 1,650 1,143 0,000 0,715 ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 1,455 1,679

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 59 ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΜΕ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 59 ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 59 ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Άρθρο 274 Ορισμοί 1. Ως ώρα θερινής αιχμής ενός έτους ορίζεται η ώρα κατά τη διάρκεια της οποίας η μέση ωριαία ζήτηση στο Σύστημα είναι

Διαβάστε περισσότερα

Ν2773/99. Αρθρο 35 Αρθρο 36. Γιά το Ελληνικό

Ν2773/99. Αρθρο 35 Αρθρο 36. Γιά το Ελληνικό Κάτοχος αδείας παραγωγής Κάτοχος αδείας προµήθειας Επιλέγων πελάτης ιαµετακόµιση ΓΙΑ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΒΛΕΠΕ ΠΙΝΑΚΑ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. Με συµβατική µονάδα παραγωγής Γιά το Ελληνικό Σύστηµα >>>>>> 1 Γιά εξαγωγή προς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΕΛΛΕΙΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. Α Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΓΛΙΚΗΣ - 68 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΦΥΣΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΕΛΛΕΙΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. Α Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΓΛΙΚΗΣ - 68 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΕΛΛΕΙΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Α Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΓΛΙΚΗΣ - 68 Α Αθήνας (Π.Ε.) - 65 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΜΟΥΣΙΚΗΣ - 4 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΓΛΙΚΗΣ 55 Β Αθήνας (Π.Ε.) 74 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΜΟΥΣΙΚΗΣ 4 Γ Αθήνας

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΜΙΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΑ

ΒΑΘΜΙΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΑ ΒΑΘΜΙΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΑ Α Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΩΓΗΣ 2 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ -17 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΔΑΣΚΑΛΟΙ -32 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΩΓΗΣ 5 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ -22 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΔΑΣΚΑΛΟΙ -16

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 1

ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 1 ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΣΜΗΕ Α.Ε. Αθήνα, εκέµβριος 2006 Ε ΑΣΣ/ Ε ΣΗΕ ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Αθήνα, 29-12-23 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΟΔΙΚΑ ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 23 (Προσωρινά στοιχεία) Η Δ/νση Κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

Δ2/4728/ Απόφαση Υπ. Παιδείας

Δ2/4728/ Απόφαση Υπ. Παιδείας 1 Φ1 Εκπαιδευτική Νομοθεσία Δ2/4728/14-01-2013 Απόφαση Υπ. Παιδείας Αυτοδίκαιη ένταξη των εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στις νέες περιοχές μετάθεσης Αποφασίζουμε Α. Εντάσσουμε αυτοδίκαια τους

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία από το Survey: Β5: Εκτεταμένα Στοιχεία Σχολικών Μονάδων Στη συγκεκριμένη «ενότητα» δίνονται στοιχεία για τον αριθμό των Τμημάτων, τους

Στοιχεία από το Survey: Β5: Εκτεταμένα Στοιχεία Σχολικών Μονάδων Στη συγκεκριμένη «ενότητα» δίνονται στοιχεία για τον αριθμό των Τμημάτων, τους Στοιχεία από το Survey: Β5: Εκτεταμένα Στοιχεία Σχολικών Μονάδων Στη συγκεκριμένη «ενότητα» δίνονται στοιχεία για τον αριθμό των Τμημάτων, τους ενεργούς Μαθητές και τους Εκπαιδευτικούς της κάθε σχολικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΕΛΛΕΙΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΕΛΛΕΙΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Μπράτης Δημήτρης Αιρετός του ΚΥΣΠΕ d.mpratis@gmail.com http://www.mpratis.gr Τηλ. 6974754 1179-144884 Fax: 14689 Παληγιάννης Βασίλειος Αιρετός Κ.Υ.Σ.Π.Ε. paligiannis@hotmail.gr Τηλ. 69747549 Fax: 14487

Διαβάστε περισσότερα

Κάτοχος αδείας προµήθειας Ν2773/99. Αρθρο 35 Αρθρο 36. Γιά το Ελληνικό. Γιά την κατανάλωση των πελατών του: 17772,02 /MW-έτος

Κάτοχος αδείας προµήθειας Ν2773/99. Αρθρο 35 Αρθρο 36. Γιά το Ελληνικό. Γιά την κατανάλωση των πελατών του: 17772,02 /MW-έτος Κάτοχος αδείας παραγωγής Κάτοχος αδείας προµήθειας Επιλέγων πελάτης ιαµετακόµιση ΓΙΑ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΒΛΕΠΕ ΠΙΝΑΚΑ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. Με συµβατική µονάδα παραγωγής Γιά το Ελληνικό Σύστηµα >>>>>> 1 Γιά εξαγωγή προς

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Αθήνα, 3-6- Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΟΔΙΚΑ ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ (Προσωρινά στοιχεία) Η Δ/νση Κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ I ΝΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ Α' ΔΙΜΗΝΟ ΤΩΝ ΕΤΩΝ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ I ΝΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ Α' ΔΙΜΗΝΟ ΤΩΝ ΕΤΩΝ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ I ΝΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ Α' ΔΙΜΗΝΟ ΤΩΝ ΕΤΩΝ 2011-2010 ΕΤΟΣ ΝΕΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ - ΕΙΔΟΣ ΠΛΗΡΗΣ ΑΛΛΑΓΗ ΠΛΗΡΟΥΣ ΜΕ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ - ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 11/2006. Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας. Λαµβάνοντας υπόψη: σκέφθηκε ως εξής:

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 11/2006. Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας. Λαµβάνοντας υπόψη: σκέφθηκε ως εξής: Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 11/2006 Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Λαµβάνοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΖΟΥΝ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 211-212

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» - ΕΠΑΝ ΙΙ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» - ΕΠΑΝ ΙΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» - ΕΠΑΝ ΙΙ Πρόγραµµα - Πράσινες Υποδοµές 2010 ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ/ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΟΣ. Αθήνα, ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ. Αθήνα, ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Αθήνα, 14.07.2009 Προς: ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ Θέμα: Δημοσίευση Aπόφασης ΡΑΕ υπ αριθμ. 1332/2009 σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΧΡΕΩΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ. Απώλειες Συστήματος

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΧΡΕΩΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ. Απώλειες Συστήματος ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΧΡΕΩΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Απώλειες Συστήματος Η παραγόμενη ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας μειώνεται κατά τις απώλειες Συστήματος (μεταφοράς) με το συντελεστή της αντίστοιχης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΜΕΣΩ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΜΕΣΩ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙA ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Μαρούσι, Σεπτεμβρίου 2013 Αρ. Πρωτ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ Μονάδες 1 3 10 3 3 20 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΡΑΜΑΣ Δωμάτια 73 173 173 119 49 587 Κλίνες 147 365 352 217 92 1.173 Μονάδες 3 2 19 29 10 63 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ «ΕΞΕΛΙΣΣΟΜΑΙ 2009 ΓΙΑ ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ»

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ «ΕΞΕΛΙΣΣΟΜΑΙ 2009 ΓΙΑ ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ «ΕΞΕΛΙΣΣΟΜΑΙ 2009 ΓΙΑ ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» ΣΤΟΧΟΣ Ενίσχυση υφιστάμενων μεσαίων μεταποιητικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεις παροχής υποστηρικτικών προς την μεταποίηση υπηρεσιών ( logistics

Διαβάστε περισσότερα

Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας

Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Αθήνα, 24.05.2005 Προς: ΕΣΜΗΕ Α.Ε., κ. Ι. Θεοδωρακόπουλο, ιευθύνοντα Σύµβουλο Κοινοποιήσεις:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΧΡΕΩΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ. Απώλειες Συστήματος

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΧΡΕΩΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ. Απώλειες Συστήματος ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΧΡΕΩΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Απώλειες Συστήματος Η παραγόμενη ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας μειώνεται κατά τις απώλειες Συστήματος (μεταφοράς) με το συντελεστή της αντίστοιχης

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικα. ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας

Κώδικα. ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου 105 64 Αθήνα Τηλ. : 210-3727400 Fax : 210-3255460 E-mail : info@rae.gr Πρόταση της ΡΑΕ για το νέο Κώδικα ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ. ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Πειραιώς 132, Τ.Κ , Αθήνα Fax:

ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ. ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Πειραιώς 132, Τ.Κ , Αθήνα Fax: ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Ενόψει έκδοσης απόφασης της ΡΑΕ για τον καθορισµό διαδικασίας παροχής πρόσβασης στα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας σε µονάδες παραγωγής ΑΠΕ µικρής ισχύος Υποβολή απόψεων: Χρονοδιάγραµµα:

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 4343/2015. Κύρωση του Απολογισμού του Κράτους οικονομικού έτους Κύρωση του Απολογισμού του Κράτους οικονομικού έτους 2013.

ΝΟΜΟΣ 4343/2015. Κύρωση του Απολογισμού του Κράτους οικονομικού έτους Κύρωση του Απολογισμού του Κράτους οικονομικού έτους 2013. ΝΟΜΟΣ 4343/2015 Κύρωση του Απολογισμού του Κράτους οικονομικού έτους 2013. ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ.4343 ΦΕΚ Α 146/13.11.2015 Κύρωση του Απολογισμού του Κράτους οικονομικού έτους 2013. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΜΕΣΩ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ I

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ I ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ I Α) Η λίστα συμπληρώνεται από τον Δικαστικό Αντιπρόσωπο που παραδίδει σάκο (τακτικός αντιπρόσωπος ή σε περίπτωση αναπλήρωσης ο αναπληρωτής δικαστικός αντιπρόσωπος που

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΑΓΩΓΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ (LOGISTICS) ΣΤΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΝΟΜΟ 3299/2004

ΥΠΑΓΩΓΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ (LOGISTICS) ΣΤΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΝΟΜΟ 3299/2004 ΥΠΑΓΩΓΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ (LOGISTICS) ΣΤΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΝΟΜΟ 3299/2004 1. ΥΠΑΓΟΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ Επιχορήγηση που συνίσταται στη δωρεάν παροχή από το Δημόσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Μαρούσι, ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ. : 15629

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Μαρούσι, ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ. : 15629 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Μαρούσι, 16-12-2013 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ. : 15629 Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ»

«ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΕΣΠΑ 2014-2020 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου υναµικού, Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση» (ΕΠ ΑΝΑ Ε ΒΜ) 2014-2020 13 Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράµµατα (ΠΕΠ) 2014 2020 ΡΑΣΗ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ο ΙΚΑ ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ: Ιούνιος 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 31 Αυγούστου 2016

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ο ΙΚΑ ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ: Ιούνιος 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 31 Αυγούστου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 31 Αυγούστου 2016 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ο ΙΚΑ ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ: Κατά το µήνα Ιούνιο του έτους 2016, τα Οδικά Τροχαία Ατυχήµατα, που συνέβησαν σε ολόκληρη τη

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ»

«ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΕΣΠΑ 214-22 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου υναµικού, Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση» (ΕΠ ΑΝΑ Ε ΒΜ) 214-22 13 Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράµµατα (ΠΕΠ) 214 22 ΡΑΣΗ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ηµοπρασία για τη Χορήγηση ικαιώµατος Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων Σταθερής Ασύρµατης Πρόσβασης στη ζώνη των 3,5 GHz Πληροφοριακό ελτίο

ηµοπρασία για τη Χορήγηση ικαιώµατος Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων Σταθερής Ασύρµατης Πρόσβασης στη ζώνη των 3,5 GHz Πληροφοριακό ελτίο ηµοπρασία για τη Χορήγηση ικαιώµατος Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων Σταθερής Ασύρµατης Πρόσβασης στη ζώνη των 3,5 GHz Πληροφοριακό ελτίο Μαρούσι, Μάιος 2006 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μέρη ενός ΓΠΣ ΓΠΣ ΣΓΠ. Χρήστης. Υλικό (Hardware) Υπολογιστικό σύστηµα. Λογισµικό (Software) εδοµένα (data)

Μέρη ενός ΓΠΣ ΓΠΣ ΣΓΠ. Χρήστης. Υλικό (Hardware) Υπολογιστικό σύστηµα. Λογισµικό (Software) εδοµένα (data) Μέρη ενός ΓΠΣ ΓΠΣ ΣΓΠ Χρήστης Υλικό (Hardware) εδοµένα (data) Λογισµικό (Software) ιαδικασίες ιαχείρισης (Management Procedures) Υπολογιστικό σύστηµα 1 Ελλείψεις εδοµένων Εξειδικευµένου προσωπικού Ψηφιοποιητής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΣΗΕ)

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΣΗΕ) ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΣΗΕ) ΑΡΘΡΟ 2, 1 Προστίθεται εδάφιο (Ι): «Ι) Δήλωση νόμιμου εκπροσώπου του αιτούντος σχετικά με τα νομιμοποιητικά έγγραφα.» ΑΡΘΡΟ 28 Η

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ»

«ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΕΣΠΑ 2014-2020 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου υναµικού, Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση» (ΕΠ ΑΝΑ Ε ΒΜ) 2014-2020 13 Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράµµατα (ΠΕΠ) 2014 2020 ΡΑΣΗ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ»

«ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΕΣΠΑ 2014-2020 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου υναµικού, Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση» (ΕΠ ΑΝΑ Ε ΒΜ) 2014-2020 13 Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράµµατα (ΠΕΠ) 2014 2020 ΡΑΣΗ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΟΣ ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ. Δημοτικός Σύμβουλος Καλαμάτας Καθηγητής Πληροφορικής

ΝΙΚΟΣ ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ. Δημοτικός Σύμβουλος Καλαμάτας Καθηγητής Πληροφορικής ΝΙΚΟΣ ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ Δημοτικός Σύμβουλος Καλαμάτας Καθηγητής Πληροφορικής Ι. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΔΡΩΝ ΚΑΘΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Οι συνδυασμοί που πανελλαδικά έλαβαν ποσοστό μεγαλύτερο του 3%, μοιράζονται αναλογικά τις 250

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

Διαβάστε περισσότερα

Κόστος Κατανάλωσης. Version 09/13

Κόστος Κατανάλωσης. Version 09/13 Κόστος Κατανάλωσης Version 09/13 ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ KW Κόστος Κατανάλωσης ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Εκτίμηση Κατανάλωσης KW, ανά 10 τετ. μέτρα χώρου με χρήση Ενδοδαπέδιας Θέρμανσης Στην περίπτωση που πραγματοποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ [001.ΔΕ001] 2011

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ [001.ΔΕ001] 2011 ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΑΠΟ ΣΕ [001.ΔΕ001] 2011 Γραφείο/Διεύθυνση κατάθεσης αίτησης Κωδικός Ονομασία ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ ΚΛΑΔΟΣ ΦΕΚ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002340258 2014-10-14

14PROC002340258 2014-10-14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Ασφαλείας: Βαθμός Προτεραιότητας: ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ο ΙΚΑ ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ: Αύγουστος 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Πειραιάς, 31 Οκτωβρίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ο ΙΚΑ ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ: Αύγουστος 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Πειραιάς, 31 Οκτωβρίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 31 Οκτωβρίου 214 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ο ΙΚΑ ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ: Αύγουστος 214 Κατά το µήνα Αύγουστο του έτους 214, τα Οδικά Τροχαία Ατυχήµατα, που συνέβησαν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ V ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 29 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ V ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 29 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ V ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 29 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Άρθρο 149 Αντικείµενο διαδικασίας διαχείρισης µετρητών και µετρήσεων Στο τµήµα αυτό καθορίζονται τα δικαιώµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ο ΙΚΑ ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ: Ιούλιος 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 29 Σεπτεµβρίου 2016

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ο ΙΚΑ ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ: Ιούλιος 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 29 Σεπτεµβρίου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 29 Σεπτεµβρίου 2016 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ο ΙΚΑ ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ: Ιούλιος 2016 Κατά το µήνα Ιούλιο του έτους 2016, τα Οδικά Τροχαία Ατυχήµατα, που συνέβησαν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 787/2012

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 787/2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 787/2012 Διαδικασία παροχής πρόσβασης στα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας σε ομάδες παραγωγών ΑΠΕ μικρής ισχύος όταν δεν υφίσταται τοπικά επαρκής χωρητικότητα του δικτύου ΜΤ ή ΧΤ. Η Ρυθμιστική

Διαβάστε περισσότερα

15/2011) το οποίο σχεδιάστηκε για να αποτελέσει τη βάση για τη σταδιακή µετάβαση από την παραδοσιακή λογιστική της ταµειακής βάσης στην ακριβέστερη κα

15/2011) το οποίο σχεδιάστηκε για να αποτελέσει τη βάση για τη σταδιακή µετάβαση από την παραδοσιακή λογιστική της ταµειακής βάσης στην ακριβέστερη κα Ε Ι Σ Η Γ Η Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Για τον Απολογισµό οικονοµικού έτους 2012 και τον Ισολογισµό χρήσεως από 01.01.2012 έως 31.12.2012 της Κεντρικής ιοίκησης Προς τη Βουλή των Ελλήνων Κυρίες και Κύριοι Βουλευτές,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ο ΙΚΑ ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ: Σεπτέµβριος 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 30 Νοεµβρίου 2015

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ο ΙΚΑ ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ: Σεπτέµβριος 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 30 Νοεµβρίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 3 Νοεµβρίου 21 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ο ΙΚΑ ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ: Σεπτέµβριος 21 Κατά το µήνα Σεπτέµβριο του έτους 21, τα Οδικά Τροχαία Ατυχήµατα, που συνέβησαν

Διαβάστε περισσότερα

Α. Πολιτιστικοί φορείς Πλήθος φορέων Έδρα Γεωγραφική κατανομή φορέων Νομική μορφή Έτος ίδρυσης...

Α. Πολιτιστικοί φορείς Πλήθος φορέων Έδρα Γεωγραφική κατανομή φορέων Νομική μορφή Έτος ίδρυσης... ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012 Α. Πολιτιστικοί φορείς... 3 1. Πλήθος φορέων... 3 2. Έδρα... 3 3. Γεωγραφική κατανομή φορέων... 4 4. Νομική μορφή... 5 5. Έτος ίδρυσης... 6 6. Αντικείμενο δραστηριότητας... 7 1 7. Εργαζόμενοι...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ο ΙΚΑ ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ: Απρίλιος 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 30 Ιουνίου 2016

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ο ΙΚΑ ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ: Απρίλιος 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 30 Ιουνίου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 30 Ιουνίου 2016 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ο ΙΚΑ ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ: Κατά το µήνα Απρίλιο του έτους 2016, τα Οδικά Τροχαία Ατυχήµατα, που συνέβησαν σε ολόκληρη τη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1413/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1413/2011 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-ail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1413/2011 Μεθοδολογία υπολογισµού Χρεώσεων Χρήσης του ικτύου Μέσης Τάσης κυριότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Καθορισμός ανώτατου ορίου εκλογικών δαπανών ανά υποψήφιο περιφερειακό σύμβουλο και ανά συνδυασμό για τις περιφερειακές εκλογές».

ΘΕΜΑ: «Καθορισμός ανώτατου ορίου εκλογικών δαπανών ανά υποψήφιο περιφερειακό σύμβουλο και ανά συνδυασμό για τις περιφερειακές εκλογές». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 4 Απριλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 13703 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Ευαγγελιστρίας 2 Ταχ. Κώδικας : 101

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΩΝ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ. 1 ης & 2 ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ - ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΘΗΝΑ - 21 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΩΝ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ. 1 ης & 2 ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ - ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΘΗΝΑ - 21 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2015-2016 ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΩΝ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ 1 ης & 2 ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ - ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΘΗΝΑ - 21 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 Τόπος : Αθήνα ΑΠΟ - ΕΩΣ ΣΥΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΕΠΣ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Αθήνα, 2-7-2013 Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ Αρ.Πρωτ. 1638 ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Παρασκευή, 28 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ερμού 15, Αθήνα Τηλέφωνο : FAX : E- mail : Πληροφορίες : Ζαφειροπούλου Θεοδώρα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ερμού 15, Αθήνα Τηλέφωνο : FAX : E- mail : Πληροφορίες : Ζαφειροπούλου Θεοδώρα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ώρα: 10:31:35 ΜΑΘΗΤΕΣ(ΝΗΠΙΑ) ΤΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ Σελίδα 1 από 5 ----- Νοµός ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 137572 67589 56288 27809 80521 39453 763 327 ΜΟΝΟΘΕΣΙΟ 35402 17261 15378 7542 19765 9600

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ο ΙΚΑ ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ: Ιανουάριος 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ελαφρά. Τραυµατίες. Πειραιάς, 31 Μαρτίου 2016

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ο ΙΚΑ ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ: Ιανουάριος 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ελαφρά. Τραυµατίες. Πειραιάς, 31 Μαρτίου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 31 Μαρτίου 2016 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ο ΙΚΑ ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ: Κατά το µήνα Ιανουάριο του έτους 2016, τα Οδικά Τροχαία Ατυχήµατα, που συνέβησαν σε ολόκληρη τη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Διεύθυνση : Ευαγγελιστρίας 2 Ταχ. Κώδικας : 101 83 Πληροφορίες : Θ. Φλώρος Τηλέφωνα : 210 3741131 Φαξ : 210 3741140 E-mail: te.ekloges@ypes.

Ταχ. Διεύθυνση : Ευαγγελιστρίας 2 Ταχ. Κώδικας : 101 83 Πληροφορίες : Θ. Φλώρος Τηλέφωνα : 210 3741131 Φαξ : 210 3741140 E-mail: te.ekloges@ypes. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Ευαγγελιστρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4Θ6Ν-4ΓΧ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αθήνα, 7 Σεπτεµβρίου 2012 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΔΑ: Β4Θ6Ν-4ΓΧ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αθήνα, 7 Σεπτεµβρίου 2012 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ /ΣΗΣ ΟΤΑ Ταχ. /νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κωδ.: 10183 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Αν. Καραµατσούκης

Διαβάστε περισσότερα

Ρ.Α.Ε. Αριθμ. απόφ. 787/2012/ Διαδικασία παροχής πρόσβασης στα δίκτυα ηλεκτρικής ενέρ

Ρ.Α.Ε. Αριθμ. απόφ. 787/2012/ Διαδικασία παροχής πρόσβασης στα δίκτυα ηλεκτρικής ενέρ Ρ.Α.Ε. Αριθμ. απόφ. 787/2012/19.09.2012 Διαδικασία παροχής πρόσβασης στα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας σε ομάδες παραγωγών ΑΠΕ μικρής ισχύος όταν δεν υφίσταται τοπικά επαρκής χωρητικότητα του δικτύου ΜΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ & ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΩΝ ΤΙΜΩΝ & ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ Αναρτητέο στο διαδίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ε.Υ.ΖΗ.Ν

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ε.Υ.ΖΗ.Ν ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ε.Υ.ΖΗ.Ν 2012-13 Το Ε.Υ.ΖΗ.Ν. είναι πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων που στοχεύει στη διασφάλιση της υγιούς ανάπτυξης των παιδιών και των εφήβων μέσα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27653 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1977 13 Αυγούστου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 111967/Δ2 Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη, εκπαιδευ τικών Δ.Ε. στην Π.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 339/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 339/2014 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 339/2014 Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα ιαχείρισης του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ο ΙΚΑ ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ: Ιανουάριος 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Πειραιάς, 31 Μαρτίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ο ΙΚΑ ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ: Ιανουάριος 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Πειραιάς, 31 Μαρτίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 31 Μαρτίου 2015 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ο ΙΚΑ ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ: Κατά το µήνα Ιανουάριο του έτους 2015, τα Οδικά Τροχαία Ατυχήµατα, που συνέβησαν σε ολόκληρη τη

Διαβάστε περισσότερα

Ώρα: 09:55:11 Σελίδα 2 από 5 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 107 5

Ώρα: 09:55:11 Σελίδα 2 από 5 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 107 5 : Ηµ/νία:15/10/2009 sed02pin3 Ώρα: 09:55:11 Σελίδα 1 από 5 Γενικά Χαρακτηριστικά Εργαστήρια που χρησιµοποιούν Σχ. Αρ. Τµηµάτων Απ' αυτά Αρ.ολ/ων διδασκαλίας Αίθουσα ΥΠΑ, µονάδες που αποκλειστικά τµηµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ & ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΩΝ ΤΙΜΩΝ & ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ Αναρτητέο στο διαδίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

Στον αναπτυξιακό νόμο υπάγονται επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους πιο κάτω τομείς:

Στον αναπτυξιακό νόμο υπάγονται επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους πιο κάτω τομείς: ΣΕ ΠΟΙΕΣ ΠΕΡΙΟ Ο Αναπτυξιακός Νόμος (συνοπτική παρουσίαση) ΠΟΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑ Στον αναπτυξιακό νόμο υπάγονται επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους πιο κάτω τομείς: - πρωτογενή (π.χ. θερμοκήπια,

Διαβάστε περισσότερα

Ώρα: 11:02:55 Σελίδα 2 από 5 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 86

Ώρα: 11:02:55 Σελίδα 2 από 5 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 86 : Ηµ/νία:11/06/2008 sed02pin3 Ώρα: 11:02:55 Σελίδα 1 από 5 Γενικά Χαρακτηριστικά Εργαστήρια που χρησιµοποιούν Σχ. Αρ. Τµηµάτων Απ' αυτά Αρ.ολ/ων διδασκαλίας Αίθουσα ΥΠΑ, µονάδες που αποκλειστικά τµηµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΑΓΩΓΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΝΟΜΟ 3299/2004

ΥΠΑΓΩΓΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΝΟΜΟ 3299/2004 ΥΠΑΓΩΓΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΝΟΜΟ 3299/2004 1. ΥΠΑΓΟΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ Επιχορήγηση που συνίσταται στη δωρεάν παροχή από το Δημόσιο χρηματικού ποσού για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ & ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΩΝ ΤΙΜΩΝ & ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ Αναρτητέο στο διαδίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Πραγματοποιηθέντες έλεγχοι και επί τόπου μετρήσεις των επιπέδων των υψίσυχνων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ & ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΩΝ ΤΙΜΩΝ & ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ Αναρτητέο στο διαδίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

ZA6790. Flash Eurobarometer 448 (Perceived Independence of the National Justice Systems in the EU among Companies) Country Questionnaire Greece

ZA6790. Flash Eurobarometer 448 (Perceived Independence of the National Justice Systems in the EU among Companies) Country Questionnaire Greece ZA6790 Flash Eurobarometer 8 (Perceived Independence of the National Justice Systems in the EU among Companies) Country Questionnaire Greece FL8 Independence of Justice BTB MTM D Σε ποιο νομό έχει την

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Προσδιορισμός για κάθε εκλογική περιφέρεια του ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου εκλογικών δαπανών για κάθε υποψήφιο βουλευτή.

ΘΕΜΑ: Προσδιορισμός για κάθε εκλογική περιφέρεια του ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου εκλογικών δαπανών για κάθε υποψήφιο βουλευτή. ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 18 Απριλίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 15085 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Ευαγγελιστρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ & ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΩΝ ΤΙΜΩΝ & ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ Αναρτητέο στο διαδίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ & ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΩΝ ΤΙΜΩΝ & ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ Αναρτητέο στο διαδίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 5/2007. Έγκριση Μεθοδολογίας Κατάρτισης Τιµολογίου Σύνδεσης Χρηστών στο Σύστηµα Μεταφοράς. Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 5/2007. Έγκριση Μεθοδολογίας Κατάρτισης Τιµολογίου Σύνδεσης Χρηστών στο Σύστηµα Μεταφοράς. Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 5/2007 Έγκριση Μεθοδολογίας Κατάρτισης Τιµολογίου Σύνδεσης Χρηστών στο Σύστηµα Μεταφοράς Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Κατά την τακτική συνεδρίασή της, στην έδρα της, την 10 η Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

:17/12/ : - ) sed01pin12 : 10:20: , IT0688

:17/12/ : - ) sed01pin12 : 10:20: , IT0688 Ώρα: 10:20:14 ΜΑΘΗΤΕΣ(ΝΗΠΙΑ) ΤΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ Σελίδα 1 από 5 ----- Νοµός ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 140340 68747 57434 28534 81901 39769 1005 444 ΜΟΝΟΘΕΣΙΟ 38670 18929 17012 8428 21343 10352

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ. Μαρούσι, 17/06/2015 Αρ. πρωτ. : 4559

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ. Μαρούσι, 17/06/2015 Αρ. πρωτ. : 4559 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ B1 Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 ΠΡΟΣ: Τ.Κ. - Πόλη : 151 80 - Μαρούσι Ιστοσελίδα

Διαβάστε περισσότερα

«Χορήγηση επιδόματος πετρελαίου θέρμανσης και καθορισμός του ύψους, των δικαιούχων, των προϋποθέσεων και της διαδικασίας χορήγησης αυτού»

«Χορήγηση επιδόματος πετρελαίου θέρμανσης και καθορισμός του ύψους, των δικαιούχων, των προϋποθέσεων και της διαδικασίας χορήγησης αυτού» «Χορήγηση επιδόματος πετρελαίου θέρμανσης και καθορισμός του ύψους, των δικαιούχων, των προϋποθέσεων και της διαδικασίας χορήγησης αυτού» Η εφαρμογή Υπηρεσία Χορήγησης Επιδόματος Κατανάλωσης Πετρελαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΟΔΙΚΑ ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ: Ιούνιος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Πειραιάς, 30 Αυγούστου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΟΔΙΚΑ ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ: Ιούνιος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Πειραιάς, 30 Αυγούστου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 3 Αυγούστου 3 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΔΙΚΑ ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ: Ιούνιος 3 Κατά το μήνα Ιούνιο του έτους 3, τα Οδικά Τροχαία Ατυχήματα, που συνέβησαν σε ολόκληρη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΗΞΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2002/2003

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΗΞΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2002/2003 Ώρα: 12:27:44 ΠΙΝΑΚΑΣ 18: ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ - ΗΜΟΤΙΚΑ - Σελίδα 1 από 16 ----------------------------------------------------------------------------------------T Α Ξ Η ---------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 158/2006. «Προϋπολογισµός ετησίου κόστους του Συστήµατος Μεταφοράς και Μοναδιαίες Χρεώσεις Χρήσης Συστήµατος 2006»

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 158/2006. «Προϋπολογισµός ετησίου κόστους του Συστήµατος Μεταφοράς και Μοναδιαίες Χρεώσεις Χρήσης Συστήµατος 2006» Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 158/2006 «Προϋπολογισµός ετησίου κόστους του Συστήµατος Μεταφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΞΗ Α ΤΑΞΗ Β ΤΑΞΗ Γ ΥΠΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΦΟΡΕΑΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΞΗ Α ΤΑΞΗ Β ΤΑΞΗ Γ ΥΠΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΦΟΡΕΑΣ sed03pin10 Ηµ/νία: 17/10/2007 ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ - ΓΥΜΝΑΣΙΑ - Σελίδα 1 από 5 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 12601 3848 7139 2097 4120 1288 1342 463 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 970 319 582 197 306 94 82 28 ΝΟΜΟΣ ΡΑΜΑΣ

Διαβάστε περισσότερα