Ημερομηνία Δημοσίευση Περίληψης στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως Κριτήριο Κατακύρωσης. Τεχνικές Προδιαγραφές

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ημερομηνία Δημοσίευση Περίληψης στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως 24-8-2005 26-8-2005. Κριτήριο Κατακύρωσης. Τεχνικές Προδιαγραφές"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΑΛ.ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Αριθμ. Διακήρυξης: 03/2005 ΤΜΗΜΑ : Β Αρ.πρωτ.: Φ / 3 /05 Ταχ. Δ/νση: Πραξιτέλους ΠΕΙΡΑΙΑΣ Πληροφορίες : ΥΠΟΠ/ΡΧΟΣ ΛΣ ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗΣ Γ. Τηλέφωνο : FAX: ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΡΕΑ: ΓΕΝ/Ε2-ΙΙ ΕΙΔΟΣ : ΝΑΥΛΩΣΗ RO-RO Ή ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ (CONVENTIONAL) GEAR OR GEARLESS ΠΛΟΙΟΥ. ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : # ,00 # Ευρώ (Συμπεριλαμβανομένου 19% Φ.Π.Α.) Στην προκειμένη περίπτωση δεν απαιτείται σύμφωνα με το αρ. πρωτ: /4254/727/Β0014/ έγγραφο Υπ.Οικον. και Οικονομικών/ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ/ 14 η Δ/ΝΣΗ Φ.Π.Α. Τεχνικές Προδιαγραφές Ναι Κριτήριο Κατακύρωσης Χαμηλότερος ναύλος Ημερομηνία Δημοσίευσης Περίληψης στον Ελληνικό Δημόσιο Τύπο Ημερομηνία Δημοσίευση Περίληψης στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως Α Π Ο Φ Α Σ Η Η Διεύθυνση Θαλασσίων Κρατικών Μεταφορών του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας ενεργώντας για λογαριασμό του Υπουργείου Εθνικής Αμυνας /ΓΕN /E2-II έχοντας υπόψη τις διατάξεις : 1.- Κατ εφαρμογή του Κ.Ν. 4442/29 όπως ισχύει σήμερα, του Α.Ν. 1316/38 άρθρο 3, τις σχετικές διατάξεις «περί Δημοσίων Διαγωνισμών», σύμφωνα με το ΠΔ 284/1989 όπως ισχύει σήμερα και κατ εξαίρεση του πεδίου εφαρμογής του Ν.2286/1995 άρθρο 1 παρ. 1 & 5, σύμφωνα με τις εξαιρέσεις του άρθρου 113 του Ν.2362/1995, του άρθρου 296 του ενοποιημένου κειμένου Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, που εξειδικεύουν τα άρθρα 2 & 3 της Οδηγίας 93/36/ΕΕ της 14 ης Ιουνίου 1993 (ΕΕ αρ. L 199 της σελ. 1) καθώς και του Π.Δ. 370/1995, που προσαρμόζει την Ελληνική Νομοθεσία περί προμηθειών του Δημοσίου προς το Κοινοτικό δίκαιο (άρθρα 2, παρ. 10 και 3 παρ. 3) και των εξαιρέσεων που η Οδηγία 92/50/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 18 ης Ιουνίου 1992 ορίζει στο άρθρο 4, που ενσωματώθηκε με το Π.Δ. 346/1998 άρθρο 5 (προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας για τις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών προς τις διατάξεις της Οδηγίας 92/50/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 18 ης Ιουλίου 1992), 2.- Της Υ.Α /12/2004/ περί Συγκρότησης Τριμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής Ναυλώσεων. 3.- α) Το αριθμ. Φ.567.2/01/05/Σ.52700/ έγγραφο ΓΕΝ/Ε2-ΙΙ για διενέργεια Δημόσιου μειοδοτικού Διαγωνισμού Εσωτερικού. β)το ΩΠ: /08-05 σήμα ΥΕΝ/ΔΙΠΑΜ-ΠΣΕΑ Γ. 1

2 ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ 1.- Δημόσιο Μειοδοτικό Διαγωνισμό Εσωτερικού, ανοικτής διαδικασίας, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης το χαμηλότερο ναύλο, για την ανάδειξη θαλάσσιου μεταφορέα,με πλοίο Ελληνικής σημαίας,που θα αναλάβει την μεταφορά του Ουγγρικού εξοπλισμού από το Koper της Σλοβενίας στο As Shuyabah του Κουβέιτ, όπως παρακάτω: (1). εβδομήντα επτά (77)αρμάτων Τ-72 (41 tοns έκαστο), (2). δύο (2) αρμάτων VT-55A (35 tons έκαστο), (3). δύο (2) αρμάτων JVBT-55A (42 tons έκαστο), (4). δύο (2) spare part kits Type 1 (0,5 m3 και 1200 kg) (5). Ένα (1) spare part kits Type 2 (16,7 m3 και 8800 kg). Για την μεταφορά θα χρησιμοποιηθεί πλοίο RO-RO ή συμβατικό (conventional) Gear or Gearless αρκεί ο εκναυλωτής να εξασφαλίσει την φόρτωση /εκφόρτωση με δικά του ή άλλα μέσα. Η πληρωμή του ναύλου θα πραγματοποιηθεί από τον Π/Υ ΓΕΝ, οικονομικού έτους 2005 ΚΑΕ Ο διαγωνισμός κατάθεση- άνοιγμα προσφορών θα γίνει μετά την παρέλευση κανονικής προθεσμίας δέκα ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της περίληψης διακήρυξης στο τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδος της Κυβέρνησης και στον Ελληνικό Τύπο, ήτοι την 12 Σεπτεμβρίου 2005, ημέρα Δευτέρα και ώρα μέχρι στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας/ Διεύθυνση Θαλασσίων Κρατικών Μεταφορών- Πραξιτέλους 102,- 4 ος όροφος Πειραιάς και σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στα επισυναπτόμενα παραρτήματα..στην περίπτωση διαφορετικών ημερομηνιών λαμβάνεται υπόψη η τελευταία δημοσίευση. Η δαπάνη δημοσίευσης βαρύνει το ΓΕΝ/Ε2 Προσφορές που κατατίθενται μετά την καθιερωμένη ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια όπως περιγράφεται στο Παράρτημα Α. 3.-Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν : Πλοιοκτήτριες Εφοπλιστικές Ναυτιλιακές εταιρείες που έχουν στην κυριότητα τους πλοίο RO-RO ή συμβατικό (conventional) Gear or Gearless που φέρει την Ελληνική σημαία. 4.- Η ισχύς των προσφορών είναι τρεις (3)μήνες από την επομένη της διενέργειας του Διαγωνισμού. 5.-Η προσφορά θα συνοδεύεται από εγγυητική επιστολή συμμετοχής αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, το ύψος της οποίας θα πρέπει να καλύπτει το 5% της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α (στην προκειμένη περίπτωση δεν απαιτείται για τον Ελληνικό χώρο),και να έχει χρονική ισχύ τουλάχιστον τεσσάρων (4) μηνών από την επομένη της διενέργειας του Διαγωνισμού. Προσφορά της οποίας η εγγύηση ορίζει χρόνο μικρότερο του ως άνω οριζομένου απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής πρέπει να είναι σύμφωνη ως προς το περιεχόμενο της, με υπόδειγμα Α του Παραρτήματος Δ της παρούσης. 2

3 6.- Επισυνάπτονται τα κατωτέρω Παραρτήματα της Διακήρυξης. Α) Συμπληρωματικοί Γενικοί Όροι. Β) Ειδικοί Πρόσθετοι Όροι. Γ) Τεχνικές Προδιαγραφές. Δ) Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών. 7.- Πληροφορίες στους ενδιαφερόμενους θα παρέχονται από το ΥΕΝ/ΔΘΚΜ, Πραξιτέλους 102 Πειραιάς, Τηλέφωνο: , FAX: ,κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες,απ όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν την παρούσα διακήρυξη. Η Διακήρυξη θα διατίθεται στους ενδιαφερόμενους μέχρι και έξι (06) εργάσιμες ημέρες πριν την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Εφ όσον από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές ζητηθούν εντός δέκα (10) ημερών από της δημοσιεύσεως συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού αυτές παρέχονται το αργότερο έξι (06) εργάσιμες ημέρες πριν την ημερομηνία που έχει οριστεί για την υποβολή των προσφορών. Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών που υποβάλλονται εκτός της ανωτέρω προθεσμίας δεν εξετάζονται. 8.-Η περίληψη της παρούσας να αποσταλεί για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στο τεύχος Διακηρύξεων και σε τρεις (3) ημερήσιες Αθηναϊκές εφημερίδες. Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ α.α ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΛΣ ΓΚΟΡΙΤΣΑΣ Αριστείδης ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Α. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Πρόεδρος και Μέλη Γνωμοδοτικής Επιτροπής Ναυλώσεων(με διακήρυξη). Β. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ (ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ) 1. Γρ. κ. ΥΕΘΑ 2. Γρ. κ. ΥΦΕΘΑ 3. ΓΕΕΘΑ/ΠΟΣΚΕΣΘΑΜ 4. ΓΕΝ/Ε2 5. Σ.Δ.Λ. ΠΕΙΡΑΙΑ 6. ΝΑΥΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ 7. ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΦΟΠΛΙΣΤΩΝ 8. ΕΝΩΣΗ ΕΦΟΠΛΙΣΤΩΝ ΜΕΣΟΓ.ΦΟΡΤ. ΠΛΟΙΩΝ 9. ΠΑΝ.ΣΥΝΔ.ΝΑΥΤ. ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ 10. ΠΕΠΑ Φ/Γ ΠΛΟΙΩΝ 11. ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΜΕΣΙΤΩΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 12. ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ- ΠΕΙΡΑΙΩΣ 13. ΔΙΕΘΝΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ 3

4 14. Κ.Λ.ΠΕΙΡΑΙΑ (για ευρεία ανακοίνωση) 15. Κ.Λ.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ (για ευρεία ανακοίνωση) 16. Κ.Λ.ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ (για ευρεία ανακοίνωση) 17. Κ.Λ.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (για ευρεία ανακοίνωση) 18. Κ..Λ.ΧΑΝΙΩΝ (για ευρεία ανακοίνωση) 19. Κ.Λ. ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ (για ευρεία ανακοίνωση) 20. Κ.Λ. ΠΑΤΡΑΣ (για ευρεία ανακοίνωση) ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ (ΑΠΟΦΑΣΗ) 1. Γραφείο κ. ΥΕΝ (υτα) 2. Γραφείο κ.υεν/γ.γ. (υτα) 3. Γραφείο κ. ΑΛΣ (υτα) 4. Γραφείο κ. Β Υ/ΛΣ (υτα) 5. ΥΕΝ/ΔΙΠΑΜ/ΠΣΕΑ 3 ον 6. ΥΕΝ/ΚΕΕΠ/ΔΕΠ 7. ΥΕΝ/ΓΕΜΜΕ 4

5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΡΘΡΟ 1 Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η ναύλωση πλοίου RO-RO ή συμβατικό (conventional) Gear or Gearless, που φέρει την Ελληνική σημαία, αρκεί ο εκναυλωτής να εξασφαλίσει την φόρτωση /εκφόρτωση με δικά του ή άλλα μέσα, και θα διαθέσει για πλήρη και αποκλειστική ναύλωση, κατάλληλο πλοίο για την μεταφορά Ουγγρικού εξοπλισμού από το Koper της Σλοβενίας στο As Shuyabah του Κουβέιτ. α) Κάθε προσφορά συνεπάγεται αποδοχή όλων των όρων αυτής της προκήρυξης πλήρως και ανεπιφύλακτα εκτός από αυτούς που ρητά και σαφώς αποκρούονται ή τροποποιούνται με την προσφορά, αλλά παραμένει στην διακριτική ευχέρεια της Επιτροπής του ΥΠΕΘΑ και του ΥΕΝ, η αποδοχή ή όχι των προτάσεων του μειοδότη, ο οποίος θα αποκρούει ή τροποποιεί τους όρους της διακήρυξης αυτής. β) Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτές Πλοιοκτήτριες Εφοπλιστικές Ναυτιλιακές εταιρείες που έχουν στην κυριότητα τους πλοίο RO-RO ή συμβατικό (conventional) Gear or Gearless,που φέρει την Ελληνική σημαία, ή νομίμως εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποί τους, που διαθέτουν κατάλληλο πλοίο ανάλογης χωρητικότητας για την εκτέλεση της συγκεκριμένης μεταφοράς. γ) Οι προσφορές δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους μέχρι την κατακύρωση του διαγωνισμού και την υπογραφή της σύμβασης με έναν από αυτούς που θ αναδειχθεί τελευταίος μειοδότης, οπωσδήποτε όμως όχι περισσότερο από τρείς (3) μήνες από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. δ) Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και αν τυχόν δοθούν θεωρούνται άκυρες και δεν λαμβάνονται υπόψη. ε) Ενστάσεις για την συμμετοχή μειοδότη ή τη νομιμότητα διεξαγωγής του διαγωνισμού υποβάλλονται μόνο γραπτά και μόνο κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού. στ)οι διαγωνιζόμενοι είναι υποχρεωμένοι να δηλώσουν με την προσφορά τους ότι έλαβαν γνώση όλων των όρων της προκήρυξης και ότι αποδέχονται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα και ότι οι προσφορές τους έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τους όρους αυτής της διακήρυξης και ότι αποδέχονται τις ισχύουσες διατάξεις της Ελληνικής Νομοθεσίας που αφορούν τους Δημόσιους Διαγωνισμούς. ζ) Όταν υπάρχουν προσφορές που παρουσιάζουν τεχνοοικονομικά πλεονεκτήματα, μπορούν να προτιμηθούν από άλλες, έστω και φθηνότερες, εφόσον ανταποκρίνονται στους όρους αυτής της προκήρυξης και η Επιτροπή μπορεί, λόγω ειδικών συνθηκών, να προτείνει την ανάδειξη σαν τελευταίου μειοδότη, οποιουδήποτε από αυτούς που έλαβαν μέρος στον διαγωνισμό. η) Κάθε προσφορά πρέπει ν αναφέρεται αναλυτικά στον τρόπο εκτέλεσης της μεταφοράς. Σε αντίθετη περίπτωση η προσφορά θα θεωρείται άκυρη και δεν θα λαμβάνεται υπ όψιν. θ) Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, το δε αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών πρέπει κατά τον έλεγχο να καθαρογράψει την τυχόν διόρθωση και να μονογράψει και σφραγίσει αυτή. Η 5

6 προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών. Αυτές θα παραδίδονται στην Επιτροπή διενέργειας του Διαγωνισμού, σ ένα σφραγισμένο κυρίως φάκελο όπου θα τοποθετούνται η εγγύηση συμμετοχής, και όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά. Ο φάκελος αυτός εξωτερικά θα αναγράφει τα ακόλουθα: 1) Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα. 2) Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό. 3) Ο αριθμός της διακήρυξης. 4) Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 5) Τα στοιχεία του αποστολέα. 6) Να ανοιχτεί μόνο από την αρμόδια επιτροπή. Σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, εντός του κυρίως φακέλου θα τοποθετηθούν τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και θα αναγράφονται επ αυτού τα ίδια προαναφερόμενα στοιχεία (α.α.1 έως α.α.6). Τέλος σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, επίσης εντός του κυρίως φακέλου θα τοποθετηθούν επί ποινή απορρίψεως τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ,» θα αναγράφονται επ αυτού ομοίως τα ίδια προαναφερόμενα στοιχεία (α.α.1 έως α.α.6). ι) Όλοι οι όροι της διακήρυξης σε συνδυασμό με το άρθρο 1 εδάφ. (α) της διακήρυξης είναι ουσιώδεις και πρέπει να γίνουν αποδεκτοί από αυτούς που θα διαγωνισθούν, γιατί θα μπουν σαν όροι στην σύμβαση μεταφοράς που θα υπογραφεί για την μεταφορά αυτή. Οποιαδήποτε παράβασή τους από μέρος του εκναυλωτή θα παρέχει το πλήρες δικαίωμα στο Δημόσιο να λύνει μονομερώς την σύμβαση που θα έχει υπογραφεί (σύμβαση μεταφοράς). ια) Κάθε οικονομική προσφορά πρέπει να αναφέρεται αναλυτικά για την μεταφορά, όπως αναφέρεται στη διακήρυξη. Σε αντίθετη περίπτωση, η προσφορά θα θεωρηθεί άκυρη και δεν θα λαμβάνεται υπόψη. ιβ) Οι προσφορές θα είναι γραμμένες στην Ελληνική γλώσσα. Αν χρησιμοποιηθούν ξενόγλωσσοι όροι θα πρέπει αυτοί να συνοδεύονται από ανάλογη ελληνική επεξήγηση. Προσφορές που θα περιλαμβάνουν έγγραφα αλλοδαπών φυσικών ή νομικών προσώπων, και υποβάλλονται στη γλώσσα των χωρών αυτών ή στην Αγγλική, πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη Ελληνική μετάφραση. ιγ) Δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό είναι τα εξής : Όσοι λάβουν μέρος στο διαγωνισμό οφείλουν επί ποινής αποκλεισμού να προσκομίσουν κατά την ημερομηνία διενέργειάς του ενώπιον της αρμοδίας επιτροπής τα ακόλουθα πρωτότυπα δικαιολογητικά,και αντίγραφα αυτών : 1.Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό. 2. Πιστοποιητικό Οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα βεβαιώνεται το επάγγελμά τους. Εφόσον προσέρχονται ως αντιπρόσωποι των πλοιοκτητών (πράκτορες εφοπλιστές) θα προσκομίζουν σχετική εξουσιοδότηση της πλοιοκτήτριας εταιρείας, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του νομίμως υπογράφοντα ή ως ναυλωτές (Disponent owners) θα προσκομίζουν σχετικό ναυλοσύμφωνο για το πλοίο που προσφέρουν. 6

7 3.Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου, του νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας που συμμετέχει στον διαγωνισμό ότι δεν έχει καταδικαστεί από τα Ελληνικά Δικαστήρια σε ποινή που συνεπάγεται στις εκπτώσεις του άρθρου 59 και επομ. του Ποιν. Κώδικα, ισχύος τριών (3) μηνών από την έκδοσή του. 4. Αντίγραφα πιστοποιητικών (όλες οι σελίδες) και σχεδίων του πλοίου ως ακολούθως : ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ α ) Πιστοποιητικά κλάσης σκάφους και μηχανής β ) Πιστοποιητικά ασφαλείας γ ) Πιστοποιητικά ασφαλείας της σημαίας του πλοίου (ασφαλείας κατασκευής, ασφαλείας εξαρτισμού, γραμμής φόρτωσης, τηλεπικοινωνιών, πρόληψης ρύπανσης θαλασσίου περιβάλλοντος) δ ) Πιστοποιητικό ασφαλούς διαχείρισης (ISM) ε ) Πιστοποιητικό συμμόρφωσης (DOC) της εταιρείας στ ) Αντοχής καταπέλτη (σε περίπτωση RO-RO) ΣΧΕΔΙΑ: ζ ) η ) θ ) Γενικής διάταξης (general arrangement plan) Χωρητικότητας (capacity plan) Μέσης τομής (cell expansion) 5. Πιστοποιητικό αρμόδιας Αρχής, ότι η εταιρεία που συμμετέχει δεν τελεί σε διαδικασία κηρύξεως πτώχευσης, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, συμβιβασμού με τους πιστωτές ή οι εργασίες της δεν έχουν ανασταλεί ή τελούν σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση. 6. Υπεύθυνη δήλωση πιστοποίησης ότι το πλοίο / ο πλοιοκτήτης τελούν υπό την κάλυψη διεθνούς ασφαλιστικού οργανισμού προστασίας και αποζημιώσεων (P+I club), μέλος του International group. 7. Επίσημο αντίγραφο καταστατικού και τυχόν τροποποίηση αυτού της διαγωνιζόμενης εταιρείας καθώς και Υπεύθυνη Δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου αυτής ότι δεν έχουν επέλθει άλλες τροποποιήσεις. 8. Πιστοποιητικό Ναυτικού Επιμελητηρίου, με το οποίο θα βεβαιώνεται ότι η πλοιοκτήτρια ή εφοπλίστρια εταιρεία του προαναφερόμενου στο διαγωνισμό πλοίου είναι μέλος του. 9. Πιστοποιητικό Κυριότητας, και βαρών του αρμοδίου Νηολόγου από το οποίο να προκύπτει ότι το πλοίο φέρει την Ελληνική σημαία και δεν φέρει κανένα βάρος, εκτός από υποθήκες.σε περίπτωση εφοπλίστριας εταιρείας πιστοποιητικό περί εφοπλισμού του πλοίου και την χρονική διάρκεια ισχύος του. 10..Εξουσιοδότηση της πλοιοκτήτριας (εφόσον η ίδια δεν συμμετέχει στον διαγωνισμό ) προς την διαγωνιζόμενη εταιρεία, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του εξουσιοδοτούντος από Δημόσια Αρχή, με την οποία θα της παραχωρεί το δικαίωμα να διαθέτει το πλοίο ή τα πλοία της στον παρόντα διαγωνισμό. 7

8 11. Τα παραπάνω δικαιολογητικά πρέπει να περιέχονται στον κυρίως φάκελο,που θα κατατεθεί την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού στην αρμόδια κατά Νόμο Επιτροπή Ναυλώσεων, ενώπιον της οποίας διενεργείται ο διαγωνισμός. ιδ) Μετά την κατακύρωση του διαγωνισμού η εγγύηση επιστρέφεται σε όλους όσους συμμετείχαν, εκτός από τον τελευταίο μειοδότη, στον οποίο θα επιστραφεί την ημέρα υπογραφής της σύμβασης μεταφοράς, μετά την αντίστοιχη κατάθεση εκ μέρους του, εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων που θα αφορά τη καλή και πιστή εκτέλεση των όρων της σύμβασης μεταφοράς και θα αντιστοιχεί προς 10 % της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς ΦΠΑ. Η εγγύηση σε περίπτωση διάλυσης της σύμβασης από υπαιτιότητα του Εκναυλωτή καταπίπτει υπερ του Δημοσίου. ιε)το αποτέλεσμα του διαγωνισμού τελεί στην απόλυτη έγκριση του ΥΕΝ και πάντα με τη σύμφωνη γνώμη του χρήστη (ΓΕΝ/Ε2-ΙΙ) που έχει το δικαίωμα για την κατακύρωση αυτού ή όχι και μπορεί να απορρίψει οποιαδήποτε προσφορά ή και όλες, εφ όσον τις κρίνει ασύμφορες για το Δημόσιο, χωρίς να δημιουργείται δικαίωμα ούτε γι αυτόν που ανακηρύχθηκε από την Επιτροπή τελευταίος μειοδότης ούτε για αυτούς που έλαβαν μέρος στο διαγωνισμό. ιστ) Αυτός που θα αναδειχθεί μειοδότης, εφόσον το αποτέλεσμα του διαγωνισμού εγκριθεί από το ΥΕΝ/ΔΙΠΑΜ-ΠΣΕΑ Γ είναι υποχρεωμένος μέσα σε 48 ώρες, από την κοινοποίηση σ αυτόν της απόφασης αυτής, να προσέλθει στα γραφεία της ΔΘΚΜ για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης μεταφοράς. Στην περίπτωση που, κατά τα παραπάνω προσκαλούμενος μειοδότης δεν ήθελε προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης μεταφοράς, το ΥΕΝ μπορεί να προσκαλέσει τον επόμενο ή μεθεπόμενο μειοδότη, για υπογραφή της σχετικής σύμβασης μεταφοράς. Στην περίπτωση που δεν προσέλθουν οι παραπάνω μειοδότες, για την υπογραφή της σύμβασης μεταφοράς καθένας απ αυτούς θα έχει τις ακόλουθες κυρώσεις: (1) Θα εφαρμοσθούν οι διατάξεις του από Ν.Δ. όπως ισχύουν σήμερα. (2) Η εγγύηση του άρθρου 1 εδαφ. (ιδ) του παραρτήματος Α χάνεται γι αυτόν και καταπίπτει εξ ολοκλήρου υπέρ του Δημοσίου. (3) Σε περίπτωση επανάληψης του διαγωνισμού αυτοί δεν μπορούν να λάβουν μέρος στον νέο. (4) Καταλογίζεται σε βάρος του πρώτου μειοδότη η διαφορά που θα προκύψει από την κατακύρωση του διαγωνισμού στον δεύτερο ή τρίτο μειοδότη, ή και σε άλλο μεταφορέα, ανεξάρτητα αν αυτός έχει λάβει μέρος στον διαγωνισμό ή όχι. ιζ)εάν κατά το χρονικό διάστημα από τη διενέργεια του διαγωνισμού μέχρι της υπογραφής του ναυλοσυμφώνου διαπιστωθεί ότι η προσφορά του διαγωνιζόμενου περιέχει ανακριβή ή ψευδή στοιχεία, ή ο διαγωνιζόμενος προέβη σε ενέργειες ή παραλείψεις που κατέστησαν αδύνατη τη σύναψη της συμβάσεως, τότε ο διαγωνιζόμενος θα υποστεί τις κυρώσεις που προβλέπονται από το άρθρο 1 του παραρτήματος Α. ιη) Σε περίπτωση που θα διαπιστωθεί κλοπή από μέλος του πληρώματος, το ΓΕΝ/Ε2-ΙΙ μπορεί να προβεί στην άμεση λύση της σύμβασης σε βάρος του αντισυμβαλομμένου. ιθ)για οποιαδήποτε διαφορά που θα προκύψει κατά την διενέργεια της χρονοναύλωσης μεταξύ Ναυλωτή και Εκναυλωτή θα αποφαίνονται η ΔΕΝΕΝ και τα αρμόδια Διοικητικά Δικαστήρια. 8

9 ΑΡΘΡΟ 2 ΠΡΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΛΙΚΟ 2.1 Το προς μεταφορά υλικό είναι: εβδομήντα επτά (77) άρματα Τ-72 (Βάρους 41 tοns έκαστο), δύο (2) άρματα VT-55A (Βάρους 35 tons έκαστο), δύο (2) άρματα JVBT-55A (Βάρους 42 tons έκαστο), δύο (2) spare part kits Type 1 (όγκου 0,5 m3 και Βάρους 1200 kg) Ένα (1) spare part kits Type 2 (όγκου 16,7 m3 και Βάρους 8800 kg) 2.2 Λιμένας φόρτωσης: Koper Σλοβενία. Λιμένας εκφόρτωσης: As Shuyabah Κουβέιτ. 2.3 Πίεση εδάφους για τα βαρύτερα άρματα JVBT 55Α (42 tons) είναι: 0.93 kp/cm Ο ναυλωτής διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει τον υπόλοιπο χώρο του πλοίου μετά την φόρτωση, εφόσον υπάρξει, κατά κρίση του και άνευ χρεώσεως εάν δεν τροποποιούνται τα στοιχεία του πλου (θαλάσσιο ταξίδι, φόρτωση / εκφόρτωση). Σε περίπτωση που τροποποιούνται τα ανωτέρω στοιχεία θα υπάρχει επιπλέον χρέωση του Ναυλωτή. 2.5 Θα πρέπει το πλοίο να μπορεί να διαθέσει έξι (6) κουκέτες, άνευ πρόσθετης χρεώσεως, για κατάλυμα προσωπικού που θα συνοδεύσει το υλικό και να τους παρέχει κατάλληλες ενδιαιτήσεις (παροχή τροφής και χώρων). Τα ονόματα των επιβαινόντων θα γνωστοποιηθούν στον εκναυλωτή από ΠΟΣΚΕΣΘΑΜ 10 μέρες πριν τον απόπλου από ΚΟPER. 2.6 Στα άρματα δεν θα υπάρχουν πυρομαχικά ή τοξικά υλικά ή οποιαδήποτε άλλη επικίνδυνη ουσία πλην στοιχειώδους ποσότητας καυσίμου (Diesel) εντός των δεξαμενών και φορτισμένων μπαταριών σε έκαστη μονάδα. 2.7 Τα άρματα θα έχουν μικρή ποσότητα καυσίμου (DIESEL) στις δεξαμενές τους, ικανή μόνο για τις απαραίτητες κινήσεις κατά την φόρτωση και την εκφόρτωση. Οι πόλοι των μπαταριών θα αποσυνδεθούν πριν την έναρξη του πλου με μέριμνα του ναυλωτή. 2.8 Επισυνάπτεται αναλυτικός πίνακας με λεπτομερή τεχνικά στοιχεία και σκαρίφημα των μεταφερόμενων υλικών ( σελίδες ) 9

10 ΑΡΘΡΟ 3 ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 3.1 Η ημερομηνία φόρτωσης ορίζεται η 17 η Οκτωβρίου 2005 και ώρα τοπική. Ο ναυλωτής έχει δικαίωμα να τροποποιήσει την ημερομηνία φόρτωσης έως και 15 ημέρες αργότερα, με ειδοποίηση του εκναυλωτή το αργότερο μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου Ο εκναυλωτής θα πρέπει να είναι στην ημερομηνία φόρτωσης στον λιμένα και να δίνει ειδοποίηση αφίξεως και 1 ημέρα πριν στο ΠΟΣΚΕΣΘΑΜ. Σε περίπτωση καθυστέρησης αφίξεως ή φορτώσεως για κάθε μέρα καθυστέρησης άφιξης στον λιμένα θα επιβαρύνεται ο εκναυλωτής με δολάρια για περίοδο τεσσάρων (4) ημερών που θα εκπίπτει από το ναύλο. Μετά ο ναυλωτής έχει δικαίωμα ακύρωσης συμβολαίου. Για τη φόρτωση συμφωνούνται 3 εργάσιμες ημέρες, καιρού επιτρέποντος, των 24 συνεχών ωρών εξαιρουμένων Σαββάτου, Κυριακής και τοπικών αργιών για το λιμένα φόρτωσης και 3 εργάσιμες ημέρες, καιρού επιτρέποντος, των 24 συνεχών ωρών εξαιρουμένων Πέμπτης, Παρασκευής για λιμένα εκφόρτωσης. Ο χρόνος φόρτωσης και εκφόρτωσης θα είναι Reversible. Μπορεί να γίνει φόρτωση και τις ημέρες που έχουν εξαιρεθεί όμως ο χρόνος για το lay-time δεν θα μετράει. 3.3 Το ταξίδι θα εκτελεστεί το ταχύτερο δυνατόν (with the outmost dispatch). Λιμένας κατάπλου είναι το As Shuyabah του Κουβέιτ. 3.4 Σε περίπτωση που ο εκναυλωτής δεν τηρήσει την παραπάνω διαδικασία και προκύψει καθυστέρηση στην φόρτωση των υλικών, θα επιβαρυνθεί με όλες τις οικονομικές συνέπειες της καθυστέρησης. Σε περίπτωση καθυστέρησης του ναυλωτού στην φόρτωση ή εκφόρτωση καταβάλλονται σταλίες, εφόσον είναι εφαρμόσιμο. ΑΡΘΡΟ 4 ΤΡΟΠΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 4.1 Τα υλικά θα φορτωθούν εντός των κλειστών χώρων του πλοίου (κύτη -under deck). 4.2 Η μεταφορά θα πραγματοποιηθεί σε ένα ταξίδι. O εκναυλωτής δεν έχει δικαίωμα να φορτώσει άλλο φορτίο στο πλοίο προς ίδιον όφελος και όλοι οι χώροι του πλοίου διατίθενται στο ναυλωτή. 10

11 ΑΡΘΡΟ 5 ΠΑΡΑΛΑΒΗ- ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΥΛΙΚΩΝ 5.1 Ο εκναυλωτής οφείλει : Να φέρει το πλοίο στην εμπορική ζώνη του λιμένα φόρτωσης,σε προβλήτα με κατάληξη σιδηροδρομικής τροχιάς και να είναι έτοιμο για φόρτωση στις 17 Οκτωβρίου 2005 και ώρα τοπική (lay canceling date), και όχι πρίν τις 15 Οκτωβρίου Σε περίπτωση αφίξεως ενωρίτερον από την 15 Οκτωβρίου 2005 η επιστολή ετοιμότητας (notice of readiness) δεν θα παράγει ουδεμία υποχρέωση εκ μέρους του ναυλωτού Να αποστείλει έγγραφη επιστολή ετοιμότητας (notice of readiness) με την άφιξή του στην εμπορική ζώνη του λιμένα φόρτωσης (Koper) δηλούσα την απόλυτη ετοιμότητα του πλοίου προς φόρτωση προς τους πράκτορες των ναυλωτών Inchcape Shipping Services, με ταυτόχρονη κοινοποίηση προς το ΠΟΣΚΕΣΘΑΜ Να παραδώσει υπογεγραμμένο στο ΠΟΣΚΕΣΘΑΜ το αρχικό σχέδιο στοιβασίας (stowage plan) και σχέδιο έχμασης και εξασφάλισης των μονάδων φορτίου (lashing securing plan) 15 ημέρες προ της ενάρξεως φορτώσεως Να παραλάβει το φορτίο και να υπογράψει τις αντίστοιχες αποδείξεις παραλαβής των μονάδων φορτίου (Mate Receipt), όπου θα αναγράφονται τυχόν παρατηρήσεις για την κατάσταση του φορτίου Ο Πλοίαρχος να υπογράψει τις φορτωτικές (Bills of Lading) όπως θα του προσκομιστούν (as presented), οι δε παρατηρήσεις να τελούν σε πλήρη συμφωνία με τις αποδείξεις παραλαβής φορτίου (Mate Receipt) Μετά το πέρας της φόρτωσης και της εξασφάλισης του φορτίου να εκδώσει και να παραδώσει το τελικό σχέδιο φόρτωσης και στοιβασίας. Να μεριμνήσει για την έκδοση των απαραίτητων συνοδευτικών εγγράφων του φορτίου (cargo manifest) και να υπογράψει παν απαραίτητο δημόσιο έγγραφο που να αφορά την νομιμότητα φόρτωσης και μεταφοράς του συγκεκριμένου φορτίου Να παραδώσει σε εκπρόσωπο των ναυλωτών δυνάμει εντολής των πρωτότυπα ή και αντίγραφα των εξής εγγράφων : Επιστολής ετοιμότητας Αντίγραφο σχεδίου στοιβασίας (stowage plan) και σχεδίου έχμασης και εξασφάλισης των μονάδων φορτίου (lashing securing plan) Απόδειξης παραλαβής φορτίου Τις Νο 1 και Νο 3 φορτωτικές ( πρωτότυπα) Δηλωτικού φορτίου ως και παν έτερο έγγραφο που αφορά τη συγκεκριμένη φόρτωση 11

12 Αντίγραφο της κατάστασης γεγονότων (statement of fact) υπογεγραμμένο από τον εκπρόσωπο του φορτωτή, τον Πλοίαρχο του πλοίου και τον πράκτορα Κατά τον απόπλου του πλοίου να ενημερώσει εγγράφως το ΠΟΣΚΕΣΘΑΜ για την αναχώρηση του πλοίου και την πιθανή ημερομηνία και ώρα άφιξης στο δεύτερο λιμένα φόρτωσης εάν και εφόσον αυτός υπάρξει και ασκηθεί η διακριτική ευχέρεια του ναυλωτή. Επιπλέον θα πρέπει να αποσταλεί από τον Πλοίαρχο DTA στον ενδιάμεσο λιμένα 24 ώρες πριν. 5.2 Εφόσον υλοποιηθούν τα ως άνω (άσκηση διακριτικής ευχέρειας του ναυλωτή) μετά την ολοκλήρωση της φόρτωσης και τον απόπλου του πλοίου θα πρέπει εκ νέου να ενημερωθεί το ΠΟΣΚΕΣΘΑΜ και ταυτοχρόνως να του κοινοποιηθεί και το DΤΑ στο Port Said (Suez Channel Crossing). 5.3 Μετά την έξοδο από το Suez και κατά την πρώτη μεσημβρία και έκτοτε ανά 12 ώρες, ο Πλοίαρχος θα αποστέλλει προς το ΠΟΣΚΕΣΘΑΜ εγγράφως στίγμα πλοίου, πορεία (αληθή, γυροσκοπική, ιθυντήρια), διεύθυνση και ισχύ ανέμου, ένδειξη βαρομέτρου, δίαρμα όπως επίσης και το οποιοδήποτε αξιοσημείωτο γεγονός το οποίο κατά τον Πλοίαρχο επηρεάζει τον πλου. 5.4 Το πλοίο δύναται να παρεκκλίνει της πορείας του μόνον για τη διενέργεια έρευνας και διάσωσης ανθρώπινης ζωής και εφόσον ενημερώσει άμεσα το ΠΟΣΚΕΣΘΑΜ. Το πλοίο απαγορεύεται να εμπλακεί σε επιχείρηση ναυαγιαιρεσίας ή διάσωσης περιουσιακών στοιχείων τρίτων. 5.5 Το πλοίο θα δώσει στον πράκτορα του λιμένα αφίξεως ειδοποίηση άφιξης (ETA) 5 ημερών, 72 ωρών, 48 ωρών και DTA 24 ωρών. 5.6 Τα στοιχεία του πράκτορα στους λιμένες προσέγγισης του πλοίου φαίνονται στο άρθρο Κατά την άφιξη του πλοίου στην εμπορική ζώνη του λιμένα εκφόρτωσης : Ο Πλοίαρχος να αποστείλει έγγραφη επιστολή ετοιμότητας προς τον πράκτορα με ταυτόχρονη κοινοποίηση προς το ΠΟΣΚΕΣΘΑΜ Κατά την παράδοση του φορτίου στο λιμένα προορισμού, ο εκναυλωτής δια του Πλοιάρχου θα πρέπει να παραδώσει το φορτίο κατά τα υπό της φορτωτικής προβλεπόμενα στον παραλήπτη ή στο νόμιμο εκπρόσωπο αυτού, τα στοιχεία του οποίου θα αναγράφονται επί της φορτωτικής Μετά την παράδοση ο Πλοίαρχος, ο παραλήπτης και ο πράκτορας να υπογράψουν την κατάσταση γεγονότων (statement of fact) σε 3 αντίγραφα. 5.8 Το νωρίτερο και όχι αργότερα από 15 εργάσιμες ημέρες μετά την ολοκλήρωση της παράδοσης του φορτίου ο εκναυλωτής οφείλει να παραδώσει έγγραφη ανάλυση του καταναλωθέντος εργασίμου χρόνου φορτοεκφόρτωσης (time sheet) προς υπολογισμό demurrages και dispatch εάν και εφόσον έχουν προβλεφθεί από το ναυλοσύμφωνο. 12

13 ΑΡΘΡΟ 6 ΣΤΟΙΒΑΣΙΑ-ΕΧΜΑΣΗ-ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΦΟΡΤΙΟΥ 6.1 Τα άρματα δεν θα φέρουν στις ερπύστριες τους ελαστικά πέλματα, συνεπώς με ευθύνη του εκναυλωτή θα πρέπει να υφίσταται ο απαιτούμενος εξοπλισμός (ελαστικοί διάδρομοι, τάκοι, συρμάτινα έχματα και εντατήρες αναλόγως εκάστης μονάδος φορτίου ) ώστε να προληφθούν τυχούσες ζημιές σε πλοίο και φορτίο. 6.2 Ο χρόνος έχμασης και εξασφάλισης θα περιλαμβάνεται στο συμβατικό χρόνο φορτοεκφόρτωσης. Με μέριμνα των ναυλωτών θα γίνει αποσύνδεση των συστοιχιών (μπαταριών) των αρμάτων. 6.3 Ο χρόνος έναρξης lay time ορίζεται ως ακολούθως: Εφόσον το πλοίο δώσει επιστολή ετοιμότητος προ της 12 ης μεσημβρινής ώρας εκάστης εργασίμου ημέρας ο χρόνος θα λογίζεται και θα μετρά από την 8 η πρωινή της επομένης εργασίμου ημέρας. Εάν το πλοίο δώσει επιστολή ετοιμότητας μετά την 12 η μεσημβρινή ώρα εργασίμου ημέρας, ο χρόνος θα λογίζεται και θα μετρά μετά την 13 η ώρα της επομένης εργασίμου ημέρας. ΑΡΘΡΟ 7 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 7.1 Η προσφερόμενη τιμή για τον ναύλο για την μεταφορά του φορτίου που περιγράφεται στο Άρθρο 2 που θα περιλαμβάνει και όλες τις άλλες απαιτήσεις του ναυλωτή (πχ war risk insurance, extra insurance due to age,για το φορτίο, κλπ) και τα αναφερόμενα στο άρθρο 7 πλην ΦΠΑ (άρθρο 7.7) και του άρθρου 7.6 (option), θα είναι σε ΕΥΡΩ, και θα αναγράφονται ολογράφως και αριθμητικά. Επίσης να ορίσει ο εκναυλωτής το ποσό των σταλιών καθ ημέρα και δεκαδική υποδιαίρεση, εφόσον είναι εφαρμόσιμο. 7.2 Οι προσφερόμενες τιμές του ναύλου, θα περιλαμβάνουν όλα τα έξοδα φόρτωσης και εκφόρτωσης του φορτίου, την μεταφορά, την πρόσδεση και εξασφάλιση του φορτίου επί του πλοίου, πρακτορικά έξοδα, πλαστικών διαδρόμων, 13

14 υλικών έχμασης και εξασφάλισης, Suez canal transit cost, τυχόν έξοδα εκτελωνισμού στην Σλοβενία και Κουβέιτ και λοιπά τα οποία θα βαρύνουν τον εκναυλωτή. Οι οδηγοί των Τανκ για την φόρτωση και την εκφόρτωση θα διατεθούν από το ναυλωτή. 7.3 Κάθε είδους έξοδα του πλοίου εις τους λιμένες φόρτωσης - εκφόρτωσης (λιμενικά, φαρικά τέλη πρόσδεσης κλπ- light, port and berthing dues,menas light dues) θα βαρύνουν τον εκναυλωτή. 7.4 Η μεταφορά υπόκειται σε κρατήσεις 6,144% επί του συνολικού ναύλου και των σταλιών, θα βαρύνουν τον εκναυλωτή και θα παρακρατούνται αναλόγως. 7.5 Ο ναύλος υπόκειται σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος 8% σύμφωνα με τον Νόμο 2198/94, εφόσον η εταιρεία δεν απαλλάσσεται. Σε περίπτωση απαλλαγής ο εκναυλωτής πρέπει να προσκομίσει σχετικό πιστοποιητικό. 7.6 Οι προσφορές θα αναγράφουν ξεχωριστό ναύλο για την μεταφορά φορτίου εάν ασκηθεί το option του δευτέρου λιμένα φόρτωσης όπως περιγράφεται στο ακόλουθο άρθρο 9 της παρούσας διακήρυξης. 7.7 Οι προσφορές που θα δοθούν δεν θα περιλαμβάνουν ΦΠΑ. H παρούσα μεταφορά δεν έχει Φόρο Προστιθεμένης Αξίας (Φ.Π.Α.) για τον ελληνικό χώρο, όπως γνωμάτευσε το Υπουργείο Οικονομικών. Σε περίπτωση που υπάρξει ΦΠΑ σε άλλη χώρα θα καταβληθεί από τον ναυλωτή. Α Ρ Θ Ρ Ο 8 ΠΛΗΡΩΜΗ ΝΑΥΛΟΥ 8.1 Η πληρωμή του ναύλου, θα πραγματοποιηθεί εντός 45 ημερών από την υποβολή στην Υπηρεσία των αποδεικτικών παράδοσης του φορτίου εις τον παραλήπτη, ( statement of fact από το οποίο θα προκύπτει η παράδοση του φορτίου και το time sheet για τον υπολογισμό demurrages and dispatch) και των κατωτέρω δικαιολογητικών (right and true delivery) : Πρωτότυπο τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών του εκναυλωτού Τη Νο 2 πρωτότυπη φορτωτική Εξοφλητική απόδειξη Φορολογική Ενημερότητα Ασφαλιστική Ενημερότητα 8.2 Σε περίπτωση που αιτηθεί από τον εκναυλωτή, είναι δυνατόν να του δοθεί προκαταβολή μέχρι 40% του συμβατικού τιμήματος με την φόρτωση των υλικών στο λιμάνι του Koper της Σλοβενίας, υπό την προϋπόθεση ότι αυτός θα καταθέσει τραπεζική εγγυητική επιστολή, ισόποση με την προκαταβολή. Επίσης πρέπει να καταθέσει τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 14

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμα 29/01/2013. Ημερομηνία δημοσίευσης στο Φ.Ε.Κ. Δεν απαιτείται 30/01/2013 Δεν απαιτείται 14/02/2013.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμα 29/01/2013. Ημερομηνία δημοσίευσης στο Φ.Ε.Κ. Δεν απαιτείται 30/01/2013 Δεν απαιτείται 14/02/2013. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμα 29/01/2013 ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Αρ. Πρωτ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Βερμίου 2 και 1 ης Ιουλίου Ταχ. Κώδ. : 66100 Πληροφορίες : Ι. Παπαδοπούλου Τηλ. : 2521350651 Fax : 2521023343

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μύκονος, 06-08-2015 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αρ. Πρωτ.: -6818-

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μύκονος, 06-08-2015 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αρ. Πρωτ.: -6818- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μύκονος, 06-08-2015 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αρ. Πρωτ.: -6818- ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ Έχοντας υπόψη: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ» Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 1. Το Π 28/1980 «Περί εκτελέσεως έργων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Μαραθώνας 15/6/2015 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Μαραθώνας 15/6/2015 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Μαραθώνας 15/6/2015 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ. 16332 Τμήμα Προμηθειών Ταχ. Δ/νση : Λεωφόρος Μαραθώνος 104 Ταχ. Κωδ. : 19005 Ν.Μάκρη Πληροφορίες : Σ. Βασταρδή

Διαβάστε περισσότερα

Αφορά την Διακήρυξη 4651/29-06-05 (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Αφορά την Διακήρυξη 4651/29-06-05 (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΘΗΝΑ, 29 IOYNIOY 2005 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.:4651 ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΔΡΑ: Άντερσεν 6 και Μωραΐτη 90, 115 25 Αθήνα Δ/νση : Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα : Προμηθειών Πληροφορίες : Αλεξίου

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001734491 2013-11-22

13PROC001734491 2013-11-22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λ.Συγγρού 80-88 Ταχ. Κώδικας: 117 41 Πληροφορίες: Α. Τσώλης Τηλέφωνο: 213 2065019 Φάξ: 210 6984311

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΞΕ7ΛΡ-ΙΘΖ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙΞΕ7ΛΡ-ΙΘΖ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Πρωτ.: 2039 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Λάρισα, 19.03.2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αρ. Διακήρυξης 2/2014 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

5 2014 ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ 42121 ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ

5 2014 ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ 42121 ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμας, 5 Αυγούστου 2014 ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Αρ. Πρωτ.: 42121 ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Βερμίου 2 & 1 ης Ιουλίου 66100 Δράμα Πληρ: Μ. Μελιάδης Τηλ: 2521 350

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Β ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Β ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ Α.Δ.Α.:ΩΜΤΞΙ-ΔΛΦ Α.Δ.Α.Μ.:14PROC002121731 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΤΑΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΔΙΑΚ/ΞΗΣ: 6/2013

ΑΡ. ΔΙΑΚ/ΞΗΣ: 6/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: 17 ο χλμ.λ.μαραθώνος Τ.Κ.: 153 51 Παλλήνη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Βερμίου 2 & 1 ης Ιουλίου 66100 Δράμα Πληρ: Μ. Μελιάδης Τηλ: 2521 350 630 Fax: 2521 350 748 e-mail: mmeli@dimos-dramas.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 4826/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠAΡΟXH YΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΣ : ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΡΑΣΜΙΑ ΤΗΛ : 213 2046170-171 fax: 213 2046400 ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:10556/731426 ΧΑΙΔΑΡΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της με αριθμ. 47/2012 ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της με αριθμ. 47/2012 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Πετρούπολη, 11 Απριλίου 2012 ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Αριθμ. Πρωτ. τ.τ. 5812 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της με αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: # 9.948.808,00 # ΕΥΡΩ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 19%) ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: Συμφερότερη Τιμή

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: # 9.948.808,00 # ΕΥΡΩ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 19%) ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: Συμφερότερη Τιμή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς 15 / 3 / 2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Αριθ. Διακήρυξης: 05 /2006 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 5321.1/ 05 /2006 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμα 25 Σεπτεμβρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμα 25 Σεπτεμβρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμα 25 Σεπτεμβρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Αριθμ. Πρωτ: ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Ταχ. Δ/νση : Βερμίου 2 & 1 ης Ιουλίου Ταχ. Κώδικας. : 66100

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001666048 2013-10-15

13PROC001666048 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΑΔΑ ΒΛΛΨΩΗ5-ΙΛΩ 13PROC001666048 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΡΓΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002850356 2015-06-16

15PROC002850356 2015-06-16 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (Π.Μ.Δ.) ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ ΡΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΩΝ ΣΤΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΠΑΤΡΩΝ (Φ.Ε.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ. Αντικείμενο Διαγωνισμού. Παροχή Ταξιδιωτικών Υπηρεσιών (μετακινήσεις εσωτερικού-εξωτερικού και διαμονής) 628/30-04-2015

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ. Αντικείμενο Διαγωνισμού. Παροχή Ταξιδιωτικών Υπηρεσιών (μετακινήσεις εσωτερικού-εξωτερικού και διαμονής) 628/30-04-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Δ Ι.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AND ACCREDITATION AGENCY ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Τίτλος

Διαβάστε περισσότερα

/02/2014 Τ.Κ. Πόλη: 115 27 Αθήνα Αρ. Πρωτ. 3311 Πληροφορίες: Δ. Παρασκευοπούλου Τηλέφωνο: 213-2088715 Fax: 213-2088530 e-mail: prom@hippocratio.

/02/2014 Τ.Κ. Πόλη: 115 27 Αθήνα Αρ. Πρωτ. 3311 Πληροφορίες: Δ. Παρασκευοπούλου Τηλέφωνο: 213-2088715 Fax: 213-2088530 e-mail: prom@hippocratio. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΑΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 114 Αθήνα,24-02-2014 /02/2014 Τ.Κ. Πόλη: 115 27 Αθήνα Αρ. Πρωτ. 3311 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 56/11

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 56/11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 56/11 Πρώτος τακτικός διαγωνισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 5/03/2014 ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Αρ. πρωτ.: 385 Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 5/03/2014 ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Αρ. πρωτ.: 385 Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 5/03/2014 ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Αρ. πρωτ.: 385 Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2-10-09 30-09-09

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2-10-09 30-09-09 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα 30-09-09 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Αρ. πρωτ.: 4224 ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Χαϊνά 89 Ταχ. Κώδ.: 34 100

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 2 ο ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π. Κανελλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ 04/04/2014 ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β )

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ 04/04/2014 ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕIAΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΑΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 240/2014 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ Α.Π. 5054a Μυτιλήνη 21/08/2013

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ Α.Π. 5054a Μυτιλήνη 21/08/2013 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ Α.Π. 5054a Μυτιλήνη 21/08/2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 8/2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 3-7-2013 ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΕΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: 44254 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ακαδηµίας 40 10174 ΑΘΗΝΑ ΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ( 15) ΤΜΗΜΑ : Β ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ANOIKTOY ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΘΗΝΑ, 9-6 - 2015 Α.Π. 4447

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ANOIKTOY ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΘΗΝΑ, 9-6 - 2015 Α.Π. 4447 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ANOIKTOY ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΘΗΝΑ, 9-6 - 2015 Α.Π. 4447 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 3 ο Λογιστικό ΤΗΛ.2132157783 ΑΡΙΘΜ.

Διαβάστε περισσότερα