Ημερομηνία Δημοσίευση Περίληψης στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως Κριτήριο Κατακύρωσης. Τεχνικές Προδιαγραφές

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ημερομηνία Δημοσίευση Περίληψης στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως 24-8-2005 26-8-2005. Κριτήριο Κατακύρωσης. Τεχνικές Προδιαγραφές"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΑΛ.ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Αριθμ. Διακήρυξης: 03/2005 ΤΜΗΜΑ : Β Αρ.πρωτ.: Φ / 3 /05 Ταχ. Δ/νση: Πραξιτέλους ΠΕΙΡΑΙΑΣ Πληροφορίες : ΥΠΟΠ/ΡΧΟΣ ΛΣ ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗΣ Γ. Τηλέφωνο : FAX: ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΡΕΑ: ΓΕΝ/Ε2-ΙΙ ΕΙΔΟΣ : ΝΑΥΛΩΣΗ RO-RO Ή ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ (CONVENTIONAL) GEAR OR GEARLESS ΠΛΟΙΟΥ. ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : # ,00 # Ευρώ (Συμπεριλαμβανομένου 19% Φ.Π.Α.) Στην προκειμένη περίπτωση δεν απαιτείται σύμφωνα με το αρ. πρωτ: /4254/727/Β0014/ έγγραφο Υπ.Οικον. και Οικονομικών/ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ/ 14 η Δ/ΝΣΗ Φ.Π.Α. Τεχνικές Προδιαγραφές Ναι Κριτήριο Κατακύρωσης Χαμηλότερος ναύλος Ημερομηνία Δημοσίευσης Περίληψης στον Ελληνικό Δημόσιο Τύπο Ημερομηνία Δημοσίευση Περίληψης στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως Α Π Ο Φ Α Σ Η Η Διεύθυνση Θαλασσίων Κρατικών Μεταφορών του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας ενεργώντας για λογαριασμό του Υπουργείου Εθνικής Αμυνας /ΓΕN /E2-II έχοντας υπόψη τις διατάξεις : 1.- Κατ εφαρμογή του Κ.Ν. 4442/29 όπως ισχύει σήμερα, του Α.Ν. 1316/38 άρθρο 3, τις σχετικές διατάξεις «περί Δημοσίων Διαγωνισμών», σύμφωνα με το ΠΔ 284/1989 όπως ισχύει σήμερα και κατ εξαίρεση του πεδίου εφαρμογής του Ν.2286/1995 άρθρο 1 παρ. 1 & 5, σύμφωνα με τις εξαιρέσεις του άρθρου 113 του Ν.2362/1995, του άρθρου 296 του ενοποιημένου κειμένου Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, που εξειδικεύουν τα άρθρα 2 & 3 της Οδηγίας 93/36/ΕΕ της 14 ης Ιουνίου 1993 (ΕΕ αρ. L 199 της σελ. 1) καθώς και του Π.Δ. 370/1995, που προσαρμόζει την Ελληνική Νομοθεσία περί προμηθειών του Δημοσίου προς το Κοινοτικό δίκαιο (άρθρα 2, παρ. 10 και 3 παρ. 3) και των εξαιρέσεων που η Οδηγία 92/50/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 18 ης Ιουνίου 1992 ορίζει στο άρθρο 4, που ενσωματώθηκε με το Π.Δ. 346/1998 άρθρο 5 (προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας για τις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών προς τις διατάξεις της Οδηγίας 92/50/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 18 ης Ιουλίου 1992), 2.- Της Υ.Α /12/2004/ περί Συγκρότησης Τριμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής Ναυλώσεων. 3.- α) Το αριθμ. Φ.567.2/01/05/Σ.52700/ έγγραφο ΓΕΝ/Ε2-ΙΙ για διενέργεια Δημόσιου μειοδοτικού Διαγωνισμού Εσωτερικού. β)το ΩΠ: /08-05 σήμα ΥΕΝ/ΔΙΠΑΜ-ΠΣΕΑ Γ. 1

2 ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ 1.- Δημόσιο Μειοδοτικό Διαγωνισμό Εσωτερικού, ανοικτής διαδικασίας, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης το χαμηλότερο ναύλο, για την ανάδειξη θαλάσσιου μεταφορέα,με πλοίο Ελληνικής σημαίας,που θα αναλάβει την μεταφορά του Ουγγρικού εξοπλισμού από το Koper της Σλοβενίας στο As Shuyabah του Κουβέιτ, όπως παρακάτω: (1). εβδομήντα επτά (77)αρμάτων Τ-72 (41 tοns έκαστο), (2). δύο (2) αρμάτων VT-55A (35 tons έκαστο), (3). δύο (2) αρμάτων JVBT-55A (42 tons έκαστο), (4). δύο (2) spare part kits Type 1 (0,5 m3 και 1200 kg) (5). Ένα (1) spare part kits Type 2 (16,7 m3 και 8800 kg). Για την μεταφορά θα χρησιμοποιηθεί πλοίο RO-RO ή συμβατικό (conventional) Gear or Gearless αρκεί ο εκναυλωτής να εξασφαλίσει την φόρτωση /εκφόρτωση με δικά του ή άλλα μέσα. Η πληρωμή του ναύλου θα πραγματοποιηθεί από τον Π/Υ ΓΕΝ, οικονομικού έτους 2005 ΚΑΕ Ο διαγωνισμός κατάθεση- άνοιγμα προσφορών θα γίνει μετά την παρέλευση κανονικής προθεσμίας δέκα ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της περίληψης διακήρυξης στο τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδος της Κυβέρνησης και στον Ελληνικό Τύπο, ήτοι την 12 Σεπτεμβρίου 2005, ημέρα Δευτέρα και ώρα μέχρι στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας/ Διεύθυνση Θαλασσίων Κρατικών Μεταφορών- Πραξιτέλους 102,- 4 ος όροφος Πειραιάς και σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στα επισυναπτόμενα παραρτήματα..στην περίπτωση διαφορετικών ημερομηνιών λαμβάνεται υπόψη η τελευταία δημοσίευση. Η δαπάνη δημοσίευσης βαρύνει το ΓΕΝ/Ε2 Προσφορές που κατατίθενται μετά την καθιερωμένη ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια όπως περιγράφεται στο Παράρτημα Α. 3.-Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν : Πλοιοκτήτριες Εφοπλιστικές Ναυτιλιακές εταιρείες που έχουν στην κυριότητα τους πλοίο RO-RO ή συμβατικό (conventional) Gear or Gearless που φέρει την Ελληνική σημαία. 4.- Η ισχύς των προσφορών είναι τρεις (3)μήνες από την επομένη της διενέργειας του Διαγωνισμού. 5.-Η προσφορά θα συνοδεύεται από εγγυητική επιστολή συμμετοχής αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, το ύψος της οποίας θα πρέπει να καλύπτει το 5% της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α (στην προκειμένη περίπτωση δεν απαιτείται για τον Ελληνικό χώρο),και να έχει χρονική ισχύ τουλάχιστον τεσσάρων (4) μηνών από την επομένη της διενέργειας του Διαγωνισμού. Προσφορά της οποίας η εγγύηση ορίζει χρόνο μικρότερο του ως άνω οριζομένου απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής πρέπει να είναι σύμφωνη ως προς το περιεχόμενο της, με υπόδειγμα Α του Παραρτήματος Δ της παρούσης. 2

3 6.- Επισυνάπτονται τα κατωτέρω Παραρτήματα της Διακήρυξης. Α) Συμπληρωματικοί Γενικοί Όροι. Β) Ειδικοί Πρόσθετοι Όροι. Γ) Τεχνικές Προδιαγραφές. Δ) Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών. 7.- Πληροφορίες στους ενδιαφερόμενους θα παρέχονται από το ΥΕΝ/ΔΘΚΜ, Πραξιτέλους 102 Πειραιάς, Τηλέφωνο: , FAX: ,κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες,απ όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν την παρούσα διακήρυξη. Η Διακήρυξη θα διατίθεται στους ενδιαφερόμενους μέχρι και έξι (06) εργάσιμες ημέρες πριν την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Εφ όσον από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές ζητηθούν εντός δέκα (10) ημερών από της δημοσιεύσεως συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού αυτές παρέχονται το αργότερο έξι (06) εργάσιμες ημέρες πριν την ημερομηνία που έχει οριστεί για την υποβολή των προσφορών. Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών που υποβάλλονται εκτός της ανωτέρω προθεσμίας δεν εξετάζονται. 8.-Η περίληψη της παρούσας να αποσταλεί για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στο τεύχος Διακηρύξεων και σε τρεις (3) ημερήσιες Αθηναϊκές εφημερίδες. Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ α.α ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΛΣ ΓΚΟΡΙΤΣΑΣ Αριστείδης ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Α. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Πρόεδρος και Μέλη Γνωμοδοτικής Επιτροπής Ναυλώσεων(με διακήρυξη). Β. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ (ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ) 1. Γρ. κ. ΥΕΘΑ 2. Γρ. κ. ΥΦΕΘΑ 3. ΓΕΕΘΑ/ΠΟΣΚΕΣΘΑΜ 4. ΓΕΝ/Ε2 5. Σ.Δ.Λ. ΠΕΙΡΑΙΑ 6. ΝΑΥΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ 7. ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΦΟΠΛΙΣΤΩΝ 8. ΕΝΩΣΗ ΕΦΟΠΛΙΣΤΩΝ ΜΕΣΟΓ.ΦΟΡΤ. ΠΛΟΙΩΝ 9. ΠΑΝ.ΣΥΝΔ.ΝΑΥΤ. ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ 10. ΠΕΠΑ Φ/Γ ΠΛΟΙΩΝ 11. ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΜΕΣΙΤΩΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 12. ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ- ΠΕΙΡΑΙΩΣ 13. ΔΙΕΘΝΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ 3

4 14. Κ.Λ.ΠΕΙΡΑΙΑ (για ευρεία ανακοίνωση) 15. Κ.Λ.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ (για ευρεία ανακοίνωση) 16. Κ.Λ.ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ (για ευρεία ανακοίνωση) 17. Κ.Λ.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (για ευρεία ανακοίνωση) 18. Κ..Λ.ΧΑΝΙΩΝ (για ευρεία ανακοίνωση) 19. Κ.Λ. ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ (για ευρεία ανακοίνωση) 20. Κ.Λ. ΠΑΤΡΑΣ (για ευρεία ανακοίνωση) ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ (ΑΠΟΦΑΣΗ) 1. Γραφείο κ. ΥΕΝ (υτα) 2. Γραφείο κ.υεν/γ.γ. (υτα) 3. Γραφείο κ. ΑΛΣ (υτα) 4. Γραφείο κ. Β Υ/ΛΣ (υτα) 5. ΥΕΝ/ΔΙΠΑΜ/ΠΣΕΑ 3 ον 6. ΥΕΝ/ΚΕΕΠ/ΔΕΠ 7. ΥΕΝ/ΓΕΜΜΕ 4

5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΡΘΡΟ 1 Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η ναύλωση πλοίου RO-RO ή συμβατικό (conventional) Gear or Gearless, που φέρει την Ελληνική σημαία, αρκεί ο εκναυλωτής να εξασφαλίσει την φόρτωση /εκφόρτωση με δικά του ή άλλα μέσα, και θα διαθέσει για πλήρη και αποκλειστική ναύλωση, κατάλληλο πλοίο για την μεταφορά Ουγγρικού εξοπλισμού από το Koper της Σλοβενίας στο As Shuyabah του Κουβέιτ. α) Κάθε προσφορά συνεπάγεται αποδοχή όλων των όρων αυτής της προκήρυξης πλήρως και ανεπιφύλακτα εκτός από αυτούς που ρητά και σαφώς αποκρούονται ή τροποποιούνται με την προσφορά, αλλά παραμένει στην διακριτική ευχέρεια της Επιτροπής του ΥΠΕΘΑ και του ΥΕΝ, η αποδοχή ή όχι των προτάσεων του μειοδότη, ο οποίος θα αποκρούει ή τροποποιεί τους όρους της διακήρυξης αυτής. β) Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτές Πλοιοκτήτριες Εφοπλιστικές Ναυτιλιακές εταιρείες που έχουν στην κυριότητα τους πλοίο RO-RO ή συμβατικό (conventional) Gear or Gearless,που φέρει την Ελληνική σημαία, ή νομίμως εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποί τους, που διαθέτουν κατάλληλο πλοίο ανάλογης χωρητικότητας για την εκτέλεση της συγκεκριμένης μεταφοράς. γ) Οι προσφορές δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους μέχρι την κατακύρωση του διαγωνισμού και την υπογραφή της σύμβασης με έναν από αυτούς που θ αναδειχθεί τελευταίος μειοδότης, οπωσδήποτε όμως όχι περισσότερο από τρείς (3) μήνες από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. δ) Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και αν τυχόν δοθούν θεωρούνται άκυρες και δεν λαμβάνονται υπόψη. ε) Ενστάσεις για την συμμετοχή μειοδότη ή τη νομιμότητα διεξαγωγής του διαγωνισμού υποβάλλονται μόνο γραπτά και μόνο κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού. στ)οι διαγωνιζόμενοι είναι υποχρεωμένοι να δηλώσουν με την προσφορά τους ότι έλαβαν γνώση όλων των όρων της προκήρυξης και ότι αποδέχονται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα και ότι οι προσφορές τους έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τους όρους αυτής της διακήρυξης και ότι αποδέχονται τις ισχύουσες διατάξεις της Ελληνικής Νομοθεσίας που αφορούν τους Δημόσιους Διαγωνισμούς. ζ) Όταν υπάρχουν προσφορές που παρουσιάζουν τεχνοοικονομικά πλεονεκτήματα, μπορούν να προτιμηθούν από άλλες, έστω και φθηνότερες, εφόσον ανταποκρίνονται στους όρους αυτής της προκήρυξης και η Επιτροπή μπορεί, λόγω ειδικών συνθηκών, να προτείνει την ανάδειξη σαν τελευταίου μειοδότη, οποιουδήποτε από αυτούς που έλαβαν μέρος στον διαγωνισμό. η) Κάθε προσφορά πρέπει ν αναφέρεται αναλυτικά στον τρόπο εκτέλεσης της μεταφοράς. Σε αντίθετη περίπτωση η προσφορά θα θεωρείται άκυρη και δεν θα λαμβάνεται υπ όψιν. θ) Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, το δε αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών πρέπει κατά τον έλεγχο να καθαρογράψει την τυχόν διόρθωση και να μονογράψει και σφραγίσει αυτή. Η 5

6 προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών. Αυτές θα παραδίδονται στην Επιτροπή διενέργειας του Διαγωνισμού, σ ένα σφραγισμένο κυρίως φάκελο όπου θα τοποθετούνται η εγγύηση συμμετοχής, και όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά. Ο φάκελος αυτός εξωτερικά θα αναγράφει τα ακόλουθα: 1) Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα. 2) Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό. 3) Ο αριθμός της διακήρυξης. 4) Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 5) Τα στοιχεία του αποστολέα. 6) Να ανοιχτεί μόνο από την αρμόδια επιτροπή. Σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, εντός του κυρίως φακέλου θα τοποθετηθούν τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και θα αναγράφονται επ αυτού τα ίδια προαναφερόμενα στοιχεία (α.α.1 έως α.α.6). Τέλος σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, επίσης εντός του κυρίως φακέλου θα τοποθετηθούν επί ποινή απορρίψεως τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ,» θα αναγράφονται επ αυτού ομοίως τα ίδια προαναφερόμενα στοιχεία (α.α.1 έως α.α.6). ι) Όλοι οι όροι της διακήρυξης σε συνδυασμό με το άρθρο 1 εδάφ. (α) της διακήρυξης είναι ουσιώδεις και πρέπει να γίνουν αποδεκτοί από αυτούς που θα διαγωνισθούν, γιατί θα μπουν σαν όροι στην σύμβαση μεταφοράς που θα υπογραφεί για την μεταφορά αυτή. Οποιαδήποτε παράβασή τους από μέρος του εκναυλωτή θα παρέχει το πλήρες δικαίωμα στο Δημόσιο να λύνει μονομερώς την σύμβαση που θα έχει υπογραφεί (σύμβαση μεταφοράς). ια) Κάθε οικονομική προσφορά πρέπει να αναφέρεται αναλυτικά για την μεταφορά, όπως αναφέρεται στη διακήρυξη. Σε αντίθετη περίπτωση, η προσφορά θα θεωρηθεί άκυρη και δεν θα λαμβάνεται υπόψη. ιβ) Οι προσφορές θα είναι γραμμένες στην Ελληνική γλώσσα. Αν χρησιμοποιηθούν ξενόγλωσσοι όροι θα πρέπει αυτοί να συνοδεύονται από ανάλογη ελληνική επεξήγηση. Προσφορές που θα περιλαμβάνουν έγγραφα αλλοδαπών φυσικών ή νομικών προσώπων, και υποβάλλονται στη γλώσσα των χωρών αυτών ή στην Αγγλική, πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη Ελληνική μετάφραση. ιγ) Δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό είναι τα εξής : Όσοι λάβουν μέρος στο διαγωνισμό οφείλουν επί ποινής αποκλεισμού να προσκομίσουν κατά την ημερομηνία διενέργειάς του ενώπιον της αρμοδίας επιτροπής τα ακόλουθα πρωτότυπα δικαιολογητικά,και αντίγραφα αυτών : 1.Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό. 2. Πιστοποιητικό Οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα βεβαιώνεται το επάγγελμά τους. Εφόσον προσέρχονται ως αντιπρόσωποι των πλοιοκτητών (πράκτορες εφοπλιστές) θα προσκομίζουν σχετική εξουσιοδότηση της πλοιοκτήτριας εταιρείας, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του νομίμως υπογράφοντα ή ως ναυλωτές (Disponent owners) θα προσκομίζουν σχετικό ναυλοσύμφωνο για το πλοίο που προσφέρουν. 6

7 3.Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου, του νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας που συμμετέχει στον διαγωνισμό ότι δεν έχει καταδικαστεί από τα Ελληνικά Δικαστήρια σε ποινή που συνεπάγεται στις εκπτώσεις του άρθρου 59 και επομ. του Ποιν. Κώδικα, ισχύος τριών (3) μηνών από την έκδοσή του. 4. Αντίγραφα πιστοποιητικών (όλες οι σελίδες) και σχεδίων του πλοίου ως ακολούθως : ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ α ) Πιστοποιητικά κλάσης σκάφους και μηχανής β ) Πιστοποιητικά ασφαλείας γ ) Πιστοποιητικά ασφαλείας της σημαίας του πλοίου (ασφαλείας κατασκευής, ασφαλείας εξαρτισμού, γραμμής φόρτωσης, τηλεπικοινωνιών, πρόληψης ρύπανσης θαλασσίου περιβάλλοντος) δ ) Πιστοποιητικό ασφαλούς διαχείρισης (ISM) ε ) Πιστοποιητικό συμμόρφωσης (DOC) της εταιρείας στ ) Αντοχής καταπέλτη (σε περίπτωση RO-RO) ΣΧΕΔΙΑ: ζ ) η ) θ ) Γενικής διάταξης (general arrangement plan) Χωρητικότητας (capacity plan) Μέσης τομής (cell expansion) 5. Πιστοποιητικό αρμόδιας Αρχής, ότι η εταιρεία που συμμετέχει δεν τελεί σε διαδικασία κηρύξεως πτώχευσης, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, συμβιβασμού με τους πιστωτές ή οι εργασίες της δεν έχουν ανασταλεί ή τελούν σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση. 6. Υπεύθυνη δήλωση πιστοποίησης ότι το πλοίο / ο πλοιοκτήτης τελούν υπό την κάλυψη διεθνούς ασφαλιστικού οργανισμού προστασίας και αποζημιώσεων (P+I club), μέλος του International group. 7. Επίσημο αντίγραφο καταστατικού και τυχόν τροποποίηση αυτού της διαγωνιζόμενης εταιρείας καθώς και Υπεύθυνη Δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου αυτής ότι δεν έχουν επέλθει άλλες τροποποιήσεις. 8. Πιστοποιητικό Ναυτικού Επιμελητηρίου, με το οποίο θα βεβαιώνεται ότι η πλοιοκτήτρια ή εφοπλίστρια εταιρεία του προαναφερόμενου στο διαγωνισμό πλοίου είναι μέλος του. 9. Πιστοποιητικό Κυριότητας, και βαρών του αρμοδίου Νηολόγου από το οποίο να προκύπτει ότι το πλοίο φέρει την Ελληνική σημαία και δεν φέρει κανένα βάρος, εκτός από υποθήκες.σε περίπτωση εφοπλίστριας εταιρείας πιστοποιητικό περί εφοπλισμού του πλοίου και την χρονική διάρκεια ισχύος του. 10..Εξουσιοδότηση της πλοιοκτήτριας (εφόσον η ίδια δεν συμμετέχει στον διαγωνισμό ) προς την διαγωνιζόμενη εταιρεία, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του εξουσιοδοτούντος από Δημόσια Αρχή, με την οποία θα της παραχωρεί το δικαίωμα να διαθέτει το πλοίο ή τα πλοία της στον παρόντα διαγωνισμό. 7

8 11. Τα παραπάνω δικαιολογητικά πρέπει να περιέχονται στον κυρίως φάκελο,που θα κατατεθεί την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού στην αρμόδια κατά Νόμο Επιτροπή Ναυλώσεων, ενώπιον της οποίας διενεργείται ο διαγωνισμός. ιδ) Μετά την κατακύρωση του διαγωνισμού η εγγύηση επιστρέφεται σε όλους όσους συμμετείχαν, εκτός από τον τελευταίο μειοδότη, στον οποίο θα επιστραφεί την ημέρα υπογραφής της σύμβασης μεταφοράς, μετά την αντίστοιχη κατάθεση εκ μέρους του, εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων που θα αφορά τη καλή και πιστή εκτέλεση των όρων της σύμβασης μεταφοράς και θα αντιστοιχεί προς 10 % της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς ΦΠΑ. Η εγγύηση σε περίπτωση διάλυσης της σύμβασης από υπαιτιότητα του Εκναυλωτή καταπίπτει υπερ του Δημοσίου. ιε)το αποτέλεσμα του διαγωνισμού τελεί στην απόλυτη έγκριση του ΥΕΝ και πάντα με τη σύμφωνη γνώμη του χρήστη (ΓΕΝ/Ε2-ΙΙ) που έχει το δικαίωμα για την κατακύρωση αυτού ή όχι και μπορεί να απορρίψει οποιαδήποτε προσφορά ή και όλες, εφ όσον τις κρίνει ασύμφορες για το Δημόσιο, χωρίς να δημιουργείται δικαίωμα ούτε γι αυτόν που ανακηρύχθηκε από την Επιτροπή τελευταίος μειοδότης ούτε για αυτούς που έλαβαν μέρος στο διαγωνισμό. ιστ) Αυτός που θα αναδειχθεί μειοδότης, εφόσον το αποτέλεσμα του διαγωνισμού εγκριθεί από το ΥΕΝ/ΔΙΠΑΜ-ΠΣΕΑ Γ είναι υποχρεωμένος μέσα σε 48 ώρες, από την κοινοποίηση σ αυτόν της απόφασης αυτής, να προσέλθει στα γραφεία της ΔΘΚΜ για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης μεταφοράς. Στην περίπτωση που, κατά τα παραπάνω προσκαλούμενος μειοδότης δεν ήθελε προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης μεταφοράς, το ΥΕΝ μπορεί να προσκαλέσει τον επόμενο ή μεθεπόμενο μειοδότη, για υπογραφή της σχετικής σύμβασης μεταφοράς. Στην περίπτωση που δεν προσέλθουν οι παραπάνω μειοδότες, για την υπογραφή της σύμβασης μεταφοράς καθένας απ αυτούς θα έχει τις ακόλουθες κυρώσεις: (1) Θα εφαρμοσθούν οι διατάξεις του από Ν.Δ. όπως ισχύουν σήμερα. (2) Η εγγύηση του άρθρου 1 εδαφ. (ιδ) του παραρτήματος Α χάνεται γι αυτόν και καταπίπτει εξ ολοκλήρου υπέρ του Δημοσίου. (3) Σε περίπτωση επανάληψης του διαγωνισμού αυτοί δεν μπορούν να λάβουν μέρος στον νέο. (4) Καταλογίζεται σε βάρος του πρώτου μειοδότη η διαφορά που θα προκύψει από την κατακύρωση του διαγωνισμού στον δεύτερο ή τρίτο μειοδότη, ή και σε άλλο μεταφορέα, ανεξάρτητα αν αυτός έχει λάβει μέρος στον διαγωνισμό ή όχι. ιζ)εάν κατά το χρονικό διάστημα από τη διενέργεια του διαγωνισμού μέχρι της υπογραφής του ναυλοσυμφώνου διαπιστωθεί ότι η προσφορά του διαγωνιζόμενου περιέχει ανακριβή ή ψευδή στοιχεία, ή ο διαγωνιζόμενος προέβη σε ενέργειες ή παραλείψεις που κατέστησαν αδύνατη τη σύναψη της συμβάσεως, τότε ο διαγωνιζόμενος θα υποστεί τις κυρώσεις που προβλέπονται από το άρθρο 1 του παραρτήματος Α. ιη) Σε περίπτωση που θα διαπιστωθεί κλοπή από μέλος του πληρώματος, το ΓΕΝ/Ε2-ΙΙ μπορεί να προβεί στην άμεση λύση της σύμβασης σε βάρος του αντισυμβαλομμένου. ιθ)για οποιαδήποτε διαφορά που θα προκύψει κατά την διενέργεια της χρονοναύλωσης μεταξύ Ναυλωτή και Εκναυλωτή θα αποφαίνονται η ΔΕΝΕΝ και τα αρμόδια Διοικητικά Δικαστήρια. 8

9 ΑΡΘΡΟ 2 ΠΡΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΛΙΚΟ 2.1 Το προς μεταφορά υλικό είναι: εβδομήντα επτά (77) άρματα Τ-72 (Βάρους 41 tοns έκαστο), δύο (2) άρματα VT-55A (Βάρους 35 tons έκαστο), δύο (2) άρματα JVBT-55A (Βάρους 42 tons έκαστο), δύο (2) spare part kits Type 1 (όγκου 0,5 m3 και Βάρους 1200 kg) Ένα (1) spare part kits Type 2 (όγκου 16,7 m3 και Βάρους 8800 kg) 2.2 Λιμένας φόρτωσης: Koper Σλοβενία. Λιμένας εκφόρτωσης: As Shuyabah Κουβέιτ. 2.3 Πίεση εδάφους για τα βαρύτερα άρματα JVBT 55Α (42 tons) είναι: 0.93 kp/cm Ο ναυλωτής διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει τον υπόλοιπο χώρο του πλοίου μετά την φόρτωση, εφόσον υπάρξει, κατά κρίση του και άνευ χρεώσεως εάν δεν τροποποιούνται τα στοιχεία του πλου (θαλάσσιο ταξίδι, φόρτωση / εκφόρτωση). Σε περίπτωση που τροποποιούνται τα ανωτέρω στοιχεία θα υπάρχει επιπλέον χρέωση του Ναυλωτή. 2.5 Θα πρέπει το πλοίο να μπορεί να διαθέσει έξι (6) κουκέτες, άνευ πρόσθετης χρεώσεως, για κατάλυμα προσωπικού που θα συνοδεύσει το υλικό και να τους παρέχει κατάλληλες ενδιαιτήσεις (παροχή τροφής και χώρων). Τα ονόματα των επιβαινόντων θα γνωστοποιηθούν στον εκναυλωτή από ΠΟΣΚΕΣΘΑΜ 10 μέρες πριν τον απόπλου από ΚΟPER. 2.6 Στα άρματα δεν θα υπάρχουν πυρομαχικά ή τοξικά υλικά ή οποιαδήποτε άλλη επικίνδυνη ουσία πλην στοιχειώδους ποσότητας καυσίμου (Diesel) εντός των δεξαμενών και φορτισμένων μπαταριών σε έκαστη μονάδα. 2.7 Τα άρματα θα έχουν μικρή ποσότητα καυσίμου (DIESEL) στις δεξαμενές τους, ικανή μόνο για τις απαραίτητες κινήσεις κατά την φόρτωση και την εκφόρτωση. Οι πόλοι των μπαταριών θα αποσυνδεθούν πριν την έναρξη του πλου με μέριμνα του ναυλωτή. 2.8 Επισυνάπτεται αναλυτικός πίνακας με λεπτομερή τεχνικά στοιχεία και σκαρίφημα των μεταφερόμενων υλικών ( σελίδες ) 9

10 ΑΡΘΡΟ 3 ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 3.1 Η ημερομηνία φόρτωσης ορίζεται η 17 η Οκτωβρίου 2005 και ώρα τοπική. Ο ναυλωτής έχει δικαίωμα να τροποποιήσει την ημερομηνία φόρτωσης έως και 15 ημέρες αργότερα, με ειδοποίηση του εκναυλωτή το αργότερο μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου Ο εκναυλωτής θα πρέπει να είναι στην ημερομηνία φόρτωσης στον λιμένα και να δίνει ειδοποίηση αφίξεως και 1 ημέρα πριν στο ΠΟΣΚΕΣΘΑΜ. Σε περίπτωση καθυστέρησης αφίξεως ή φορτώσεως για κάθε μέρα καθυστέρησης άφιξης στον λιμένα θα επιβαρύνεται ο εκναυλωτής με δολάρια για περίοδο τεσσάρων (4) ημερών που θα εκπίπτει από το ναύλο. Μετά ο ναυλωτής έχει δικαίωμα ακύρωσης συμβολαίου. Για τη φόρτωση συμφωνούνται 3 εργάσιμες ημέρες, καιρού επιτρέποντος, των 24 συνεχών ωρών εξαιρουμένων Σαββάτου, Κυριακής και τοπικών αργιών για το λιμένα φόρτωσης και 3 εργάσιμες ημέρες, καιρού επιτρέποντος, των 24 συνεχών ωρών εξαιρουμένων Πέμπτης, Παρασκευής για λιμένα εκφόρτωσης. Ο χρόνος φόρτωσης και εκφόρτωσης θα είναι Reversible. Μπορεί να γίνει φόρτωση και τις ημέρες που έχουν εξαιρεθεί όμως ο χρόνος για το lay-time δεν θα μετράει. 3.3 Το ταξίδι θα εκτελεστεί το ταχύτερο δυνατόν (with the outmost dispatch). Λιμένας κατάπλου είναι το As Shuyabah του Κουβέιτ. 3.4 Σε περίπτωση που ο εκναυλωτής δεν τηρήσει την παραπάνω διαδικασία και προκύψει καθυστέρηση στην φόρτωση των υλικών, θα επιβαρυνθεί με όλες τις οικονομικές συνέπειες της καθυστέρησης. Σε περίπτωση καθυστέρησης του ναυλωτού στην φόρτωση ή εκφόρτωση καταβάλλονται σταλίες, εφόσον είναι εφαρμόσιμο. ΑΡΘΡΟ 4 ΤΡΟΠΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 4.1 Τα υλικά θα φορτωθούν εντός των κλειστών χώρων του πλοίου (κύτη -under deck). 4.2 Η μεταφορά θα πραγματοποιηθεί σε ένα ταξίδι. O εκναυλωτής δεν έχει δικαίωμα να φορτώσει άλλο φορτίο στο πλοίο προς ίδιον όφελος και όλοι οι χώροι του πλοίου διατίθενται στο ναυλωτή. 10

11 ΑΡΘΡΟ 5 ΠΑΡΑΛΑΒΗ- ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΥΛΙΚΩΝ 5.1 Ο εκναυλωτής οφείλει : Να φέρει το πλοίο στην εμπορική ζώνη του λιμένα φόρτωσης,σε προβλήτα με κατάληξη σιδηροδρομικής τροχιάς και να είναι έτοιμο για φόρτωση στις 17 Οκτωβρίου 2005 και ώρα τοπική (lay canceling date), και όχι πρίν τις 15 Οκτωβρίου Σε περίπτωση αφίξεως ενωρίτερον από την 15 Οκτωβρίου 2005 η επιστολή ετοιμότητας (notice of readiness) δεν θα παράγει ουδεμία υποχρέωση εκ μέρους του ναυλωτού Να αποστείλει έγγραφη επιστολή ετοιμότητας (notice of readiness) με την άφιξή του στην εμπορική ζώνη του λιμένα φόρτωσης (Koper) δηλούσα την απόλυτη ετοιμότητα του πλοίου προς φόρτωση προς τους πράκτορες των ναυλωτών Inchcape Shipping Services, με ταυτόχρονη κοινοποίηση προς το ΠΟΣΚΕΣΘΑΜ Να παραδώσει υπογεγραμμένο στο ΠΟΣΚΕΣΘΑΜ το αρχικό σχέδιο στοιβασίας (stowage plan) και σχέδιο έχμασης και εξασφάλισης των μονάδων φορτίου (lashing securing plan) 15 ημέρες προ της ενάρξεως φορτώσεως Να παραλάβει το φορτίο και να υπογράψει τις αντίστοιχες αποδείξεις παραλαβής των μονάδων φορτίου (Mate Receipt), όπου θα αναγράφονται τυχόν παρατηρήσεις για την κατάσταση του φορτίου Ο Πλοίαρχος να υπογράψει τις φορτωτικές (Bills of Lading) όπως θα του προσκομιστούν (as presented), οι δε παρατηρήσεις να τελούν σε πλήρη συμφωνία με τις αποδείξεις παραλαβής φορτίου (Mate Receipt) Μετά το πέρας της φόρτωσης και της εξασφάλισης του φορτίου να εκδώσει και να παραδώσει το τελικό σχέδιο φόρτωσης και στοιβασίας. Να μεριμνήσει για την έκδοση των απαραίτητων συνοδευτικών εγγράφων του φορτίου (cargo manifest) και να υπογράψει παν απαραίτητο δημόσιο έγγραφο που να αφορά την νομιμότητα φόρτωσης και μεταφοράς του συγκεκριμένου φορτίου Να παραδώσει σε εκπρόσωπο των ναυλωτών δυνάμει εντολής των πρωτότυπα ή και αντίγραφα των εξής εγγράφων : Επιστολής ετοιμότητας Αντίγραφο σχεδίου στοιβασίας (stowage plan) και σχεδίου έχμασης και εξασφάλισης των μονάδων φορτίου (lashing securing plan) Απόδειξης παραλαβής φορτίου Τις Νο 1 και Νο 3 φορτωτικές ( πρωτότυπα) Δηλωτικού φορτίου ως και παν έτερο έγγραφο που αφορά τη συγκεκριμένη φόρτωση 11

12 Αντίγραφο της κατάστασης γεγονότων (statement of fact) υπογεγραμμένο από τον εκπρόσωπο του φορτωτή, τον Πλοίαρχο του πλοίου και τον πράκτορα Κατά τον απόπλου του πλοίου να ενημερώσει εγγράφως το ΠΟΣΚΕΣΘΑΜ για την αναχώρηση του πλοίου και την πιθανή ημερομηνία και ώρα άφιξης στο δεύτερο λιμένα φόρτωσης εάν και εφόσον αυτός υπάρξει και ασκηθεί η διακριτική ευχέρεια του ναυλωτή. Επιπλέον θα πρέπει να αποσταλεί από τον Πλοίαρχο DTA στον ενδιάμεσο λιμένα 24 ώρες πριν. 5.2 Εφόσον υλοποιηθούν τα ως άνω (άσκηση διακριτικής ευχέρειας του ναυλωτή) μετά την ολοκλήρωση της φόρτωσης και τον απόπλου του πλοίου θα πρέπει εκ νέου να ενημερωθεί το ΠΟΣΚΕΣΘΑΜ και ταυτοχρόνως να του κοινοποιηθεί και το DΤΑ στο Port Said (Suez Channel Crossing). 5.3 Μετά την έξοδο από το Suez και κατά την πρώτη μεσημβρία και έκτοτε ανά 12 ώρες, ο Πλοίαρχος θα αποστέλλει προς το ΠΟΣΚΕΣΘΑΜ εγγράφως στίγμα πλοίου, πορεία (αληθή, γυροσκοπική, ιθυντήρια), διεύθυνση και ισχύ ανέμου, ένδειξη βαρομέτρου, δίαρμα όπως επίσης και το οποιοδήποτε αξιοσημείωτο γεγονός το οποίο κατά τον Πλοίαρχο επηρεάζει τον πλου. 5.4 Το πλοίο δύναται να παρεκκλίνει της πορείας του μόνον για τη διενέργεια έρευνας και διάσωσης ανθρώπινης ζωής και εφόσον ενημερώσει άμεσα το ΠΟΣΚΕΣΘΑΜ. Το πλοίο απαγορεύεται να εμπλακεί σε επιχείρηση ναυαγιαιρεσίας ή διάσωσης περιουσιακών στοιχείων τρίτων. 5.5 Το πλοίο θα δώσει στον πράκτορα του λιμένα αφίξεως ειδοποίηση άφιξης (ETA) 5 ημερών, 72 ωρών, 48 ωρών και DTA 24 ωρών. 5.6 Τα στοιχεία του πράκτορα στους λιμένες προσέγγισης του πλοίου φαίνονται στο άρθρο Κατά την άφιξη του πλοίου στην εμπορική ζώνη του λιμένα εκφόρτωσης : Ο Πλοίαρχος να αποστείλει έγγραφη επιστολή ετοιμότητας προς τον πράκτορα με ταυτόχρονη κοινοποίηση προς το ΠΟΣΚΕΣΘΑΜ Κατά την παράδοση του φορτίου στο λιμένα προορισμού, ο εκναυλωτής δια του Πλοιάρχου θα πρέπει να παραδώσει το φορτίο κατά τα υπό της φορτωτικής προβλεπόμενα στον παραλήπτη ή στο νόμιμο εκπρόσωπο αυτού, τα στοιχεία του οποίου θα αναγράφονται επί της φορτωτικής Μετά την παράδοση ο Πλοίαρχος, ο παραλήπτης και ο πράκτορας να υπογράψουν την κατάσταση γεγονότων (statement of fact) σε 3 αντίγραφα. 5.8 Το νωρίτερο και όχι αργότερα από 15 εργάσιμες ημέρες μετά την ολοκλήρωση της παράδοσης του φορτίου ο εκναυλωτής οφείλει να παραδώσει έγγραφη ανάλυση του καταναλωθέντος εργασίμου χρόνου φορτοεκφόρτωσης (time sheet) προς υπολογισμό demurrages και dispatch εάν και εφόσον έχουν προβλεφθεί από το ναυλοσύμφωνο. 12

13 ΑΡΘΡΟ 6 ΣΤΟΙΒΑΣΙΑ-ΕΧΜΑΣΗ-ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΦΟΡΤΙΟΥ 6.1 Τα άρματα δεν θα φέρουν στις ερπύστριες τους ελαστικά πέλματα, συνεπώς με ευθύνη του εκναυλωτή θα πρέπει να υφίσταται ο απαιτούμενος εξοπλισμός (ελαστικοί διάδρομοι, τάκοι, συρμάτινα έχματα και εντατήρες αναλόγως εκάστης μονάδος φορτίου ) ώστε να προληφθούν τυχούσες ζημιές σε πλοίο και φορτίο. 6.2 Ο χρόνος έχμασης και εξασφάλισης θα περιλαμβάνεται στο συμβατικό χρόνο φορτοεκφόρτωσης. Με μέριμνα των ναυλωτών θα γίνει αποσύνδεση των συστοιχιών (μπαταριών) των αρμάτων. 6.3 Ο χρόνος έναρξης lay time ορίζεται ως ακολούθως: Εφόσον το πλοίο δώσει επιστολή ετοιμότητος προ της 12 ης μεσημβρινής ώρας εκάστης εργασίμου ημέρας ο χρόνος θα λογίζεται και θα μετρά από την 8 η πρωινή της επομένης εργασίμου ημέρας. Εάν το πλοίο δώσει επιστολή ετοιμότητας μετά την 12 η μεσημβρινή ώρα εργασίμου ημέρας, ο χρόνος θα λογίζεται και θα μετρά μετά την 13 η ώρα της επομένης εργασίμου ημέρας. ΑΡΘΡΟ 7 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 7.1 Η προσφερόμενη τιμή για τον ναύλο για την μεταφορά του φορτίου που περιγράφεται στο Άρθρο 2 που θα περιλαμβάνει και όλες τις άλλες απαιτήσεις του ναυλωτή (πχ war risk insurance, extra insurance due to age,για το φορτίο, κλπ) και τα αναφερόμενα στο άρθρο 7 πλην ΦΠΑ (άρθρο 7.7) και του άρθρου 7.6 (option), θα είναι σε ΕΥΡΩ, και θα αναγράφονται ολογράφως και αριθμητικά. Επίσης να ορίσει ο εκναυλωτής το ποσό των σταλιών καθ ημέρα και δεκαδική υποδιαίρεση, εφόσον είναι εφαρμόσιμο. 7.2 Οι προσφερόμενες τιμές του ναύλου, θα περιλαμβάνουν όλα τα έξοδα φόρτωσης και εκφόρτωσης του φορτίου, την μεταφορά, την πρόσδεση και εξασφάλιση του φορτίου επί του πλοίου, πρακτορικά έξοδα, πλαστικών διαδρόμων, 13

14 υλικών έχμασης και εξασφάλισης, Suez canal transit cost, τυχόν έξοδα εκτελωνισμού στην Σλοβενία και Κουβέιτ και λοιπά τα οποία θα βαρύνουν τον εκναυλωτή. Οι οδηγοί των Τανκ για την φόρτωση και την εκφόρτωση θα διατεθούν από το ναυλωτή. 7.3 Κάθε είδους έξοδα του πλοίου εις τους λιμένες φόρτωσης - εκφόρτωσης (λιμενικά, φαρικά τέλη πρόσδεσης κλπ- light, port and berthing dues,menas light dues) θα βαρύνουν τον εκναυλωτή. 7.4 Η μεταφορά υπόκειται σε κρατήσεις 6,144% επί του συνολικού ναύλου και των σταλιών, θα βαρύνουν τον εκναυλωτή και θα παρακρατούνται αναλόγως. 7.5 Ο ναύλος υπόκειται σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος 8% σύμφωνα με τον Νόμο 2198/94, εφόσον η εταιρεία δεν απαλλάσσεται. Σε περίπτωση απαλλαγής ο εκναυλωτής πρέπει να προσκομίσει σχετικό πιστοποιητικό. 7.6 Οι προσφορές θα αναγράφουν ξεχωριστό ναύλο για την μεταφορά φορτίου εάν ασκηθεί το option του δευτέρου λιμένα φόρτωσης όπως περιγράφεται στο ακόλουθο άρθρο 9 της παρούσας διακήρυξης. 7.7 Οι προσφορές που θα δοθούν δεν θα περιλαμβάνουν ΦΠΑ. H παρούσα μεταφορά δεν έχει Φόρο Προστιθεμένης Αξίας (Φ.Π.Α.) για τον ελληνικό χώρο, όπως γνωμάτευσε το Υπουργείο Οικονομικών. Σε περίπτωση που υπάρξει ΦΠΑ σε άλλη χώρα θα καταβληθεί από τον ναυλωτή. Α Ρ Θ Ρ Ο 8 ΠΛΗΡΩΜΗ ΝΑΥΛΟΥ 8.1 Η πληρωμή του ναύλου, θα πραγματοποιηθεί εντός 45 ημερών από την υποβολή στην Υπηρεσία των αποδεικτικών παράδοσης του φορτίου εις τον παραλήπτη, ( statement of fact από το οποίο θα προκύπτει η παράδοση του φορτίου και το time sheet για τον υπολογισμό demurrages and dispatch) και των κατωτέρω δικαιολογητικών (right and true delivery) : Πρωτότυπο τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών του εκναυλωτού Τη Νο 2 πρωτότυπη φορτωτική Εξοφλητική απόδειξη Φορολογική Ενημερότητα Ασφαλιστική Ενημερότητα 8.2 Σε περίπτωση που αιτηθεί από τον εκναυλωτή, είναι δυνατόν να του δοθεί προκαταβολή μέχρι 40% του συμβατικού τιμήματος με την φόρτωση των υλικών στο λιμάνι του Koper της Σλοβενίας, υπό την προϋπόθεση ότι αυτός θα καταθέσει τραπεζική εγγυητική επιστολή, ισόποση με την προκαταβολή. Επίσης πρέπει να καταθέσει τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 14

15 8.2.1 Πρωτότυπο τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών του εκναυλωτού Τη Νο 2 πρωτότυπη φορτωτική Φορολογική Ενημερότητα Ασφαλιστική Ενημερότητα 8.3 Σε περίπτωση που δοθεί προκαταβολή στον εκναυλωτή κατά την εξόφληση θα πρέπει να καταθέσει τα υπολειπόμενα τιμολόγια και δικαιολογητικά του ανωτέρω άρθρου Η πληρωμή του ναύλου θα πραγματοποιηθεί από ΓΕΝ/Ε2,από τον ΚΑΕ 0829 ΓΕΝ οικονομικού έτους Α Ρ Θ Ρ Ο 9 O P T I O N ΜΕΤΑΦΟΡΑ 9.1 Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα σε περίπτωση ύπαρξης κενού χώρου(spare capacity) και επιπλέον μεταφορικής ικανότητος από απόψεως βάρους (DWT) να φορτώσει επιπλέον φορτίο από τον λιμένα της Σούδας της Κρήτης στον αυτό λιμένα προορισμού. Αυτό θα γνωστοποιηθεί στον εκναυλωτή πέντε (5) ημέρες νωρίτερα από την φόρτωση του υλικού από Σλοβενία και θα προσδιορισθεί το είδος του φορτίου, το οποίο δεν θα περιέχει πυρομαχικά και επικίνδυνα υλικά. 9.2 Ο εκναυλωτής οφείλει να αποστείλει έγγραφη επιστολή ετοιμότητας (notice of readiness) με την άφιξή του στην εμπορική ζώνη του λιμένα φόρτωσης (Σούδα) δηλούσα την απόλυτη ετοιμότητα του πλοίου προς φόρτωση προς τους πράκτορες των ναυλωτών Inchcape Shipping Services, με ταυτόχρονη κοινοποίηση προς το ΠΟΣΚΕΣΘΑΜ. 9.3 Το φορτίο θα παραδοθεί στον εκναυλωτή στο λιμένα φόρτωσης ως ακολούθως: για πλοίο RO-RO στο αμπάρι του πλοίου και η στοιβασία θα γίνει από οδηγούς του ναυλωτή με οδηγίες του πλοιάρχου, για πλοίο συμβατικό στην πλευρά του πλοίου, και κατά την εκφόρτωση ο εκναυλωτής θα το παραδώσει αντίστοιχα στα προαναφερόμενα σημεία. 9.4 Για τον σκοπό αυτό οι διαγωνιζόμενοι στις οικονομικές προσφορές τους θα δώσουν ξεχωριστό ναύλο για την παράκαμψη του δρομολογίου, το κόστος ανά ημέρα καθυστέρησης, το κόστος για φόρτωση/εκφόρτωση, έχμαση και εξασφάλιση του φορτίου, λιμενικά τέλη, πρακτορικά κλπ και τυχόν άλλες επιβαρύνσεις. 15

16 ΑΡΘΡΟ 10 ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 10.1 Ο εκναυλωτής υποχρεούται να φροντίσει για την σωστή φόρτωση, στοιβασία, πρόσδεση και εκφόρτωση του φορτίου, ώστε να αποφευχθούν τυχόν φθορές και ζημίες Ο εκναυλωτής είναι υπεύθυνος για κάθε απώλεια ή ζημία από την στιγμή που θα παραλάβει το φορτίο μέχρι την παράδοσή του Μεταφόρτωση του φορτίου δεν επιτρέπεται πλην των περιπτώσεων μερικής ή γενικής αβαρίας και πάντα με την σύμφωνη γνώμη του ναυλωτού Επίσης δεν επιτρέπεται μετά την φόρτωση του φορτίου, η προσέγγιση του πλοίου σε ενδιάμεσα λιμάνια, πλην των περιπτώσεων μερικής ή γενικής αβαρίας, όπως και στη περίπτωση εξασκήσεως του option από την Υπηρεσία, όπως περιγράφεται στο άρθρο 9 της παρούσας διακήρυξης. Πλέον δε των άνω ο ναυλωτής, μέσω ΠΟΣΚΕΣΘΑΜ, διατηρεί το δικαίωμα τροποποιήσεως του θαλασσίου πλου (εντός των ορίων συνήθους πλου) και ελλιμενισμού του πλοίου σε λιμένα της επιλογής του με επιβάρυνση ίση προς το συμφωνηθέν στη σύμβαση ποσού ημερησίας υπεραναμονής (σταλίες και υποδιαιρέσεών της) Ο διακανονισμός γενικής αβαρίας θα γίνεται στον Πειραιά, σύμφωνα με τους κανόνες Υόρκης-Αμβέρσης Γίνεται μνεία ότι οι διατάξεις εσωτερικής Νομοθεσίας, ενδοτικού δικαίου ή διεθνών συμβάσεων και συμφωνητικών, περιοριστικές της οικονομικής ευθύνης του εκναυλωτή, δεν έχουν εφαρμογή Για οποιαδήποτε διαφορά ή αμφισβήτηση ήθελε προκύψει μεταξύ ναυλωτή και εκναυλωτή, θα αποφαίνονται η Διοικητική Επιτροπή Ναυτικών Επιτάξεων και Ναυλώσεων (ΔΕΝΕΝ) ή τα αρμόδια Ελληνικά Διοικητικά Δικαστήρια Απαγορεύεται η εκχώρηση των υποχρεώσεων του εκναυλωτή, που απορρέουν από την σύμβαση που θα υπογραφεί ολικά ή μερικά σε οποιονδήποτε τρίτο Κατ εξαίρεση και κατόπιν συμφωνίας της Υπηρεσίας με τον εκναυλωτή επιτρέπεται, η εκχώρηση δικαιωμάτων του εκναυλωτή, που απορρέουν από την σύμβαση που θα υπογραφεί, σε αναγνωρισμένες Τράπεζες ή σε Οργανισμούς και Νομικά πρόσωπα που ελέγχονται από το κράτος Απαρέγκλιτα το πλοίο δεν πρέπει να περιέχεται στην κατάσταση του Αραβικού γραφείου αποκλεισμού (Arabian Boycott Office) Ο εκναυλωτής υποχρεούται να συνεργαστεί στους λιμένες φόρτωσης και εκφόρτωσης με συγκεκριμένο πρακτορείο, τα στοιχεία του οποίου είναι τα ακόλουθα: Inchcape Shipping Services και οι διευθύνσεις του περιγράφονται στο άρθρο 12. Όλες οι πληροφορίες που αφορούν τους κατά τόπους πράκτορες θα κοινοποιούνται και στο γραφείο του Πειραιά Θα πρέπει το πλοίο που θα εκτελέσει την μεταφορά να αναφέρει στο ΠΟΣΚΕΣΘΑΜ τα ακόλουθα: 16

17 Απόπλους από λιμάνι φόρτωσης κατάπλους στο λιμάνι εκφόρτωσης Κατάπλους στο λιμάνι φόρτωσης Ανά 12 ώρες να αναφέρει θέση πλοίου, συνθήκες πλου, τυχόν προβλήματα (φορτίο, πλοίο) Εκτάκτως σε περίπτωση που απαιτηθεί (π.χ μηχανική βλάβη) Επιθεωρητής του φορτίου στη φόρτωση / εκφόρτωση για τον ναυλωτή θα είναι Αξκός που θα καθορισθεί με μέριμνα του ΠΟΣΚΕΣΘΑΜ, ο οποίος θα εκτελέσει την επιθεώρηση κατά τη φόρτωση και την εκφόρτωση μαζί με τον επιθεωρητή του εκναυλωτή Το φορτίο θα παραδοθεί στον εκναυλωτή στο λιμένα φόρτωσης ως ακολούθως: για πλοίοro-ro στο αμπάρι του πλοίου και η στοιβασία θα γίνει από οδηγούς του ναυλωτή με οδηγίες του πλοιάρχου, για πλοίο συμβατικό στην πλευρά του πλοίου, και κατά την εκφόρτωση ο εκναυλωτής θα το παραδώσει αντίστοιχα στα προαναφερόμενα σημεία Το πλοίο στον λιμένα φορτώσεως θα έχει τα αμπάρια του καθαρά και ελεύθερα οσμών Ο φορτωτής (shipper) θα είναι διεθνής οργανισμός ή κράτος που θα γίνει γνωστό στον εκναυλωτή πριν την φόρτωση. ΑΡΘΡΟ 11 ΑΣΦΑΛΕΙΑ 11.1 Ο εκναυλωτής υποχρεούται να κάνει επιπλέον ασφάλεια για είσοδο σε εμπόλεμη ζώνη (war risk insurance) την οποία και θα επιβαρυνθεί Το πλοίο θα πρέπει να είναι ασφαλισμένο σε αναγνωρισμένη ασφαλιστική εταιρεία και να διατηρεί κάλυψη περιουσίας (property insurance) Το φορτίο δεν αποτελεί αντικείμενο εμπορικής συναλλαγής και αποτιμάται συμβατικά για λόγους συμμετοχής της αξίας στις περιπτώσεις Γενικής Αβαρίας και Ναυαγιαίρεσης. Η αξία του φορτίου (cargo) που θα φορτωθεί στο Κόπερ είναι δέκα εκατομμύρια ( ). Σε περίπτωση που ασκηθεί το option η αξία του φορτίου θα αυξηθεί κατά ανά επιπλέον μονάδα οχήματος BMP-1 που θα μεταφερθεί. 17

18 Α Ρ Θ Ρ Ο 12 ΣTOIXEIA ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 12.1 Την εκτέλεση της μεταφοράς από μέρους του ΥΠΕΘΑ την έχει αναλάβει το ΓΕΕΘΑ/ΠΟΣΚΕΣΘΑΜ (Πολυεθνικό Συντονιστικό Κέντρο Στρατηγικών Θαλασσίων Μεταφορών) ή Athens Multinational Sealift Coordination Centre (AMSCC) Τα στοιχεία επικοινωνίας με το ΠΟΣΚΕΣΘΑΜ είναι τα παρακάτω: Σταθερά Τηλέφωνα: Κινητά Τηλέφωνα: Δορυφορικά Τηλέφωνα: INMARSAT-C: Τα στοιχεία επικοινωνίας με τους πράκτορες Inchcape Shipping Services είναι τα παρακάτω: INCHCAPE SHIPPING SERVICES c/o KYRIAKAKIS TRAVEL 16, A. Papandreou Street Chania GREECE Telephone : Fax: Mr. Kalogridis Antonis / Mobile : Mr. Michalis Balantinakis / Mobile : INCHCAPE SHIPPING SERVICES c/o CAPRIS INTERNATIONAL SHIPPING & FREIGHT AGENCY LTD. (Head Office) Pristaniska 12, SI-6000 Koper SLOVENIA TEL : (9 lines) FAX : TLX : CAPRIS SI Mr. Ivan Kamber/ Gen. Manager / Mobile: >> - Office Direct Line : Mr. Iztok Gaspar / Fin. Manager / Mobile : >> - Office Direct Line : Mr. Neven Winkler / Ops. Manager / Mobiles : AND >> - Office Direct Line : Mr. Zlatko Korosec / Ops. Dept. / Mobile :

19 >> - Office Direct Line : INCHCAPE SHIPPING SERVICES KUWAIT KMMC Building No P O Box 78 Arabian Gulf St Safat KUWAIT Tel: (S/Board) 10 Lines; (Direct) Shipping; (Direct) GM Fax: (Direct) Shipping; (Direct) GM Out Of Office Hours: (Farooq Bashir) Telex: INSHIP KT Talk To:24 Hour Operations Desk Direct Line: Pic: Larren Fernandes and Ganga Allakkot General Manager Jon Corner Direct Line: Mobile: Direct Fax: Ιnchcape Piraeus Greece Christos Makrialeas General Manager-Commercial Inchcape Shipping Services - Greece Tel : (ext. 751) Direct : Mobile : Fax : & Tlx INCH GR Christos Makrialeas for Operations Department 19

20 Α Ρ Θ Ρ Ο 13 ΕΓΓΥΟΔΟΣΙΑ ΚΗΡΥΞΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕΑ ΕΚΠΤΩΤΟΥ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 13.1 Κάθε προσφορά πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά και με ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ από τον διαγωνισμό, από εγγυητική επιστολή συμμετοχής που εκδίδεται από αναγνωρισμένη Τράπεζα, ή ισόποσο γραμμάτιο κατάθεσης στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, που θα καλύπτει ποσοστό 5% της τιμής του προσφερόμενου ναύλου και η οποία θα περιέχεται στον φάκελο της οικονομικής προσφοράς Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής πρέπει να έχει χρονική ισχύ μέχρι την κατακύρωση του διαγωνισμού και την υπογραφή της σύμβασης με έναν από αυτούς που θα αναδειχθεί τελευταίος μειοδότης εκναυλωτής, ή τουλάχιστον ένα τρίμηνο από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού και επιστρέφεται σε όσους συμμετέχουν στον διαγωνισμό μετά την έκδοση της κατακυρωτικής απόφασης, εκτός από τον τελευταίο μειοδότη Ο τελευταίος μειοδότης-εκναυλωτής στον οποίο θ ανατεθεί η μεταφορά, υποχρεούται πριν από την υπογραφή της σύμβασης ν αντικαταστήσει την εγγυητική επιστολή συμμετοχής με άλλη εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης ίση με το 10% του ναύλου της μεταφοράς. Η εν λόγω εγγυητική θα έχει χρονική διάρκεια τεσσάρων (4) μηνών, μη αυτομάτου λήξεως. Για την λήξη της θα ειδοποιηθεί η Τράπεζα εγγράφως από την Υπηρεσία. Η Υπηρεσία έχει το μονομερές δικαίωμα να ζητήσει την παράταση της εάν έχουν προκύψει λόγοι κακής εκτέλεσης της σύμβασης, ή ισόποσο γραμμάτιο κατάθεσης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων Η εγγύηση αυτή σε περίπτωση διάλυσης της σύμβασης από υπαιτιότητα του εκναυλωτή, θα καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου Η εγγυητική καλής εκτέλεσης θα επιστραφεί στον εκναυλωτή, εντός σαράντα πέντε (45) ημερών από την εκπλήρωση του συνόλου των συμβατικών του υποχρεώσεων Σε περίπτωση που ο εκναυλωτής δεν φέρει το πλοίο στον λιμένα φόρτωσης στον προβλεπόμενο χρόνο ή δεν εκτελέσει τη συμβατική του υποχρέωση θα υπόκειται στην αποζημίωση του ναυλωτού, πέραν της εγγυητικής επιστολής, για το σύνολο της οικονομικής ζημίας το οποίο κατά περίπτωση θα του προκαλέσει. Το βάρος απόδειξης του μεγέθους της οικονομικής ζημίας το φέρει ο ναυλωτής Για οποιαδήποτε διευκρίνιση, οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται ν απευθύνονται στo ΠΟΣΚΕΣΘΑΜ και στα τηλέφωνα που αναφέρονται στο άρθρο 12 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 20

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:123342 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ Τίτλος προμήθειας: «Προμήθεια Oxήματος» / Υποέργο-7 της συγχρηματοδοτούμενης Πράξης

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Δημοσίευση Περίληψης στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως 12-10-2006 13-10-2006. Κριτήριο Κατακύρωσης. Τεχνικές Προδιαγραφές

Ημερομηνία Δημοσίευση Περίληψης στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως 12-10-2006 13-10-2006. Κριτήριο Κατακύρωσης. Τεχνικές Προδιαγραφές ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς 13-10 -2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΑΛ.ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Αριθμ. Διακήρυξης: 02/2006 ΤΜΗΜΑ : Β Αρ.πρωτ.: Φ.6321.2/6 /06 Ταχ. Δ/νση: Πραξιτέλους 102 185 32

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών 1 Τηλ- φαξ: 2242022044 Κως:

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001772755 2013-12-10

13PROC001772755 2013-12-10 Αναρτητέα στο Διαδίκτυο Αθήνα, 10-12-2013 Α.Π: 5843 13PROC001772755 2013-12-10 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - ΔΗΜΗΤΡΑ» (ΕΛΓΟ- ΔΗΜΗΤΡΑ) διενεργεί επαναληπτικό πρόχειρο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Αρμόδιος υπάλληλος: Βατικιώτου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. 15.050 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η Αντιδήμαρχος Δελφών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.) Ν. Επιβάτες, 02/04/2013 Αρ. πρωτ. : 756 ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια πλαστικών σωλήνων ύδρευσης και εξαρτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45ΒΔΟΡΞΤ-ΓΘΧ ΠΡΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 45ΒΔΟΡΞΤ-ΓΘΧ ΠΡΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΤΑΝΑΛ Α.Ε ΙΧΘΥΟΣΚΑΛΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ταχ. δ/νση ΝΕΑ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑ Νέα Μηχανιώνα 02/11/2011 Πληροφορίες Κ ΟΝ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑΔΗ Αριθμ. Πρωτ. 108/496/02.11.11 Τηλεφωνο 2392035913-14

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. πρωτ. 2139 Πάτρα 21.11.2014

Αρ. πρωτ. 2139 Πάτρα 21.11.2014 ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ Αρ. πρωτ. 2139 Πάτρα 21.11.2014 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ Έχοντας υπόψη: α) Τις σχετικές διατάξεις του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ:

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ Α.Π.: 154/ 18-9-2013 Θεσσαλονίκη, 18/9/2013 ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ: «Tην προμήθεια και την εγκατάσταση του εξοπλισμού του Οδοντιατρείου που θα στεγαστεί στο κτίριο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Ημερομηνία:29/10/2015 Αριθμ. Πρωτ:27171 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Α ΟΜΑΔΑ: TONER ΜΕΛΑΝΙΩΝ Κ.Λ.Π. Β ΟΜΑΔΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 2-12-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 26432

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 2-12-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 26432 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 2-12-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 26432 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Ταχ. Δ/νση: 85200 Κάλυμνος Πληροφ.: Μ. Καμπούρης Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:φ.6στ/13833 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ.Μελέτης: 6/2015 Ταχ.Δ/νση: Πολυτεχνείου 50 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗ: /_2014 K.A.: 10.6613.0001 ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ. Αρ. πρωτ. 612 Πάτρα 13.02.2015. No 4/2015

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ. Αρ. πρωτ. 612 Πάτρα 13.02.2015. No 4/2015 ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ No 4/2015 Αρ. πρωτ. 612 Πάτρα 13.02.2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ Έχοντας υπόψη: α) Τις σχετικές διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ των Υπηρεσιών του Δήμου. Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΔΑΠΑΝΩΝ Τμήμα: Διαχείρισης Υλικών - Αποθήκη Δ Ι Α

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΥΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΥΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 1/2014 ΕΚΠΟΤΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΥΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 Περιεχόμενα: Τεχνική έκθεση Τεχνικές

Διαβάστε περισσότερα

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με δημοσίευση 1044/2015 Για την ανάθεση του έργου ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΕ ΚΟΖΑΝΗ ΛΑΡΙΣΑ ΚΟΖΑΝΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ (ΚΩΔ. Ε04) Κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ημερομηνία 25 / 02 /2015 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ.Μελέτης: 2/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ημερομηνία 25 / 02 /2015 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ.Μελέτης: 2/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ημερομηνία 25 / 02 /2015 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ.Μελέτης: 2/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΑΛΕΥΡΩΝ 2014-1 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Άρθρο 1 ο Ηµεροµηνία και Τόπος παραλαβής προσφορών

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Άρθρο 1 ο Ηµεροµηνία και Τόπος παραλαβής προσφορών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 27/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. Πρωτ. Προκήρυξης 79222 ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ Καθαριότητας & Ανακύκλωσης ΤΜΗΜΑ Μελετών Προγραµµατισµού Ταχ. ιεύθυνση: : Μαύρος Σπήλιος ΒΙ.ΠΕ. Ηρακλείου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ «ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ» Κόνιτσα 26-Αυγούστου-2014 Αριθ. Πρωτ: 9319 Ταχ. Δ/νση : Κόνιτσα Ταχ. Κώδικας : 441 00 ΚΟΝΙΤΣΑ Πληροφορίες : Δόκος Αλέξιος Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΡ. 4/2013

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΡ. 4/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Γ. ΚΥΡΙΑΖΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση : Λυκούργου 12 10551 Αθήνα Πληροφορίες : Χρυσοβιτσιώτου Β. Τηλέφωνο : 2131500094-97 FAX : 2103251014 E mail : economics@mtpy.

Ταχ. Δ/νση : Λυκούργου 12 10551 Αθήνα Πληροφορίες : Χρυσοβιτσιώτου Β. Τηλέφωνο : 2131500094-97 FAX : 2103251014 E mail : economics@mtpy. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Αθήνα, 8/9/2011 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΚΙΝ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 23898 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα 12 09 2013 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα 12 09 2013 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα 12 09 2013 ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Αριθ.πρωτ ΔΙΟΙΚ/Β/11349 & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ :ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 26.05.2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 26.05.2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 26.05.2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 17366 ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 18, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΤΗΛ. ΕΠΙΚ : 213 2025903-907 FAX : 213 2025906 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 6Η42ΩΗΜ-ΘΩ8 ΑΔΑΜ: 15PROC002846228

ΑΔΑ: 6Η42ΩΗΜ-ΘΩ8 ΑΔΑΜ: 15PROC002846228 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γούρνες 15-06-2015 Αριθμός πρωτ. 11980 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ο Δήμος Χερσονήσου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2η/2013 Δ Η Μ Ο Σ Ι Ε Υ Σ Η. Δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης, στον Ελληνικό Τύπο μέχρι της 8-3-2013. ΑΡΘΡΟ 1ο

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2η/2013 Δ Η Μ Ο Σ Ι Ε Υ Σ Η. Δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης, στον Ελληνικό Τύπο μέχρι της 8-3-2013. ΑΡΘΡΟ 1ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2η/2013 Το Γενικό Νοσοκομείο Δράμας έχοντας υπόψη: 1)Τις διατάξεις του Ν.2286/95 (ΦΕΚ/19/Α/95) προμήθειες του δημόσιου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ

ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αθήνα 9 Ιουλίου 2013 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αρ.Πρωτ: ΔΙΟΙΚ/Β / 9047 ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 34 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΤΗΛ: 2310/ 296.509. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 14.10.2010.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 34 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΤΗΛ: 2310/ 296.509. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 14.10.2010. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 34 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΤΗΛ: 2310/ 296.509. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 14.10.2010. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν ο 5411/10. ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ EΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 24/2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ- ΣΥΚΕΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 24/2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ- ΣΥΚΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ Διεύθυνση: Ι.Μιχαήλ 1 &.Σ.Σαράφη Τ.Κ. 56625 Πληρ.: Κόττα Χριστίνα Τηλ./Φαξ: 2310 213161 Συκιές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ Α.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ Α.Ε. Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΑΛΑΤΟΣ Η εταιρία «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ Α.Ε.» προκηρύσσει δημόσιο ανοιχτό μειοδοτικό διαγωνισμό, με υποβολή γραπτών σφραγισμένων προσφορών για την

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002859695 2015-06-19

15PROC002859695 2015-06-19 ΑΔΑ: 6ΒΔΤ469Η25-ΜΝΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ( Ε.Ο.Φ.) Ν.Π.Δ.Δ. ΑΔΑΜ: Δ/νση: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Χολαργός 18/6/2015 Τμήμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ.Διακήρυξης: 06 / 2015 Μεσογείων

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες : Αρ. Πρωτ.: 97789 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. ΘΕΜΑ: «Ανανέωση αδειών χρήσης προγράμματος προστασίας Η/Υ από ιούς»

Πληροφορίες : Αρ. Πρωτ.: 97789 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. ΘΕΜΑ: «Ανανέωση αδειών χρήσης προγράμματος προστασίας Η/Υ από ιούς» ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Δ.Σ. Αρμόδια Δ/νση : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Τμήμα : Προμηθειών Αθήνα,8/09/2015 Πληροφορίες : Αρ. Πρωτ.: 97789 Τηλ. : 210-8802861 ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ : ΔΗΜΟΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13:

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2014 ΚΑΙ 2015 Συνολικός προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003242366 2015-11-02

15PROC003242366 2015-11-02 Μέγαρα 30-10- 2015 Αρ. Πρωτ: 21208 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ - ΕΡΓΩΝ ΑΡΙΘ.ΜΕΛΕΤΗΣ : 7/2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ' ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ' ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 49 Ανήκει στην Προκήρυξη 1/2014 Α.Ε.Α. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ' ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.: 3716 Email: mbaka@teiser.gr Ημερομηνία: 22-10-2014

Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.: 3716 Email: mbaka@teiser.gr Ημερομηνία: 22-10-2014 Διεύθυνση Διοικητικού- Οικονομικού Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας Διεύθυνση: Τέρμα Μαγνησίας 621 24 Σέρρες : (23210) 49106 Fax: (23210) 46556 Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΓΕ4691ΩΑ-3Η. 1) Τις διατάξεις του Ν.2362/95 Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του

ΑΔΑ: 4ΑΓΕ4691ΩΑ-3Η. 1) Τις διατάξεις του Ν.2362/95 Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ Αρ. Διακήρυξης : 10/2011 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση :Αγησιλάου 10 Ταχ. Κωδ. : 102 10 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο :210 5286

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : Προϋπολογισμός προμήθειας : ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. για την προμήθεια :

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : Προϋπολογισμός προμήθειας : ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. για την προμήθεια : - 1 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : Προϋπολογισμός προμήθειας : ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 114 Αθήνα, 26/11/14 Τ.Κ. Πόλη: 115 27 Αθήνα Πληροφορίες: E. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ Τηλέφωνο: 213-2088715 Fax: 213-2088530

Διαβάστε περισσότερα

H ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ ΑΕ προκηρύσσει διαγωνισμό με θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ(ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ - ΚΑΘΑΡΟ)

H ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ ΑΕ προκηρύσσει διαγωνισμό με θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ(ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ - ΚΑΘΑΡΟ) 1 H ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ ΑΕ προκηρύσσει διαγωνισμό με θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ(ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ - ΚΑΘΑΡΟ) ΑΡΜΟΔΙΟΣ για πληροφορίες : E. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Τηλ.:2310-296544 Fax :2310-228221

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α : ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Θ Ε Μ Α : ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ Βέροια, 13 Μαϊου 2009 Αρ.Πρωτ. 2329 Ταχ. Δ/νση : Μητροπόλεως 44 Ταχ. Κώδικας : 591 00 ΒΕΡΟΙΑ Πληροφορίες : Γ.Σαλιάγκας

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003338632 2015-11-19

15PROC003338632 2015-11-19 15PROC003338632 2015-11-19 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Κάλυμνος 18/11/2015 Αρ. Πρωτ. - 967 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΛΥΜΝΟΥ Κτίριο Σχολής Δυτών Καλύμνου Κάλυμνος, 852 00 Τηλ.:22430

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.) Ν. Επιβάτες, 22/05/2013 Αρ. πρωτ. : 1244 ΤΙΤΛΟΣ : Επισκευή βλαβών στα δίκτυα ύδρευσης Αρ. μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια υλικών πλακόστρωσης (κυβόλιθοι) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΘΕΜΑ: Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια υλικών πλακόστρωσης (κυβόλιθοι) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ «Μ.Α.Ε.ΔΗ.Μ.» Γάζι, 22 Ιανουαρίου 2014 Αρ. Πρωτ. : 29 Έχοντας λάβει υπόψη: ΘΕΜΑ: Πρόχειρος διαγωνισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι: 04 Ιουνίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 11544 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι: 04 Ιουνίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 11544 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι: 04 Ιουνίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 11544 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ταχ. /νση : Καρπενήσι Ταχ. Κώδικας : 36100 Πληροφορίες :Κελέση Κων/ντία-Θανασιάς

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 30/07/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 20712 ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡ. ΜΕΛ: 18/2015 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 654 /10 /ΔΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΔΕΠΑ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2010-2011

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 654 /10 /ΔΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΔΕΠΑ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2010-2011 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 654 /10 /ΔΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΔΕΠΑ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2010-2011 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ Αριθ. Πρωτ. 8706 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Αντιδήμαρχος Δελφών Έχοντας υπόψη: 1. Την αριθ. 25669/15.9.2014

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ. Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ)

ΓΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ. Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) ΓΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) Έργο: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. ( Άρθρα 3 & 23 Υπ. Απόφ.11389/93 Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. ) Ο Δήμαρχος Φιλαδέλφειας -Χαλκηδόνας Έχοντας υπόψη :

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. ( Άρθρα 3 & 23 Υπ. Απόφ.11389/93 Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. ) Ο Δήμαρχος Φιλαδέλφειας -Χαλκηδόνας Έχοντας υπόψη : ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 23/3/2015 ΑΡ. ΠΡΩΤ/ΛΟΥ: 5527 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Διεξαγωγής πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ε Ν Ι Κ Η Κ Α Ι Ε Ι Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Γ Ε Ν Ι Κ Η Κ Α Ι Ε Ι Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πληροφ. : Σοφοκλής Μαυροµµάτης Γρηγορίου Ε 50 & Κ. Σφακιανάκη Χανιά Κρήτης 73135 Τηλ.: 2821-3-41723 Fax: 2821-0-93300 www.chania.gr, email: dimos@chania.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ& ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Δ.Σ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ& ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Δ.Σ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:. ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ& ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Δ.Σ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:. Δ/νση : Οικονομικής & Διοικητικής Υποστήριξης Τμήμα Προμηθειών Αθήνα, 14/10/2015 Πληροφορίες : Γ. Αθανασάκη Αρ. πρωτ.: 109718 Τηλ. : 210-8802974

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003299642 2015-11-12

15PROC003299642 2015-11-12 Πειραιάς, 22/10/2015 Αρ. πρωτ. 718/22-10-2015 ΔΗ.ΡΑ.Π. Δημοτική Ραδιοφωνία Πειραιά Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΔΗ.ΡΑ.Π. ΤΑΙΝΙΑΣ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ "Α" EIΔIKOI ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α EIΔIKOI ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ "Α" EIΔIKOI ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 1.ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Θαλάσσια μεταφορά υλικών και μηχανημάτων με F/B ανοικτού τύπου, σε ένα ναυτικό ταξίδι από το λιμάνι Ελευσίνας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 28/09/2015 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρμόδιος ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ. Διακήρυξη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 28/09/2015 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρμόδιος ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ. Διακήρυξη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 28/09/2015 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρμόδιος ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ Διακήρυξη ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ:129505 Ο Αντιδήμαρχος Ηρακλείου αποφασίζει και διακηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ημερομηνία: 15-09-2015 Αρμόδιος:Παναγόπουλος Β. ΤΗΛ.: 213.1314570 e-mail: dpk@ein.gr ΦΑΞ: 213.1314576 www.inedivim.gr Προς: Κάθε ενδιαφερόμενο Αρ.πρωτ.: 620/80/15-09-2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝ.: 1.ΔΙΣΗΣΗΚ 2. Κ.Φ.

ΚΟΙΝ.: 1.ΔΙΣΗΣΗΚ 2. Κ.Φ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :ΔΙΣΗΣΗΚ ΥΠΗΡΕΣΙΑ :ΥΣΗΚ ΤΜΗΜΑ : ΤΘ Ταχ. Δ/νση : ΜΑΡΓΑΡΟΠΥΛΟΥ 3 Τ. Κ : Πληροφορίες : ΤΖΕΚΗΣ Δ. Τηλ : 2310-599016 FAX : 2310599-140 e-mail: stathmarxis@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟ ΓΟΜΩΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ. Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού. Πίστωση 3.700,00 με ΦΠΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟ ΓΟΜΩΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ. Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού. Πίστωση 3.700,00 με ΦΠΑ Κηφισιά, 30-01-2015 Αριθ. πρωτ. 1795/06-02-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ-ΕΚΑ TMHMA ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες Αικατερίνη Μπουμπουρή Τηλ. 213 2086333, φαξ 213

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ αναφορικά με την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύνταξη και έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ αναφορικά με την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύνταξη και έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ αναφορικά με την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύνταξη και έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης 1. Απαιτείται εμπειρία αποκλειστικά σε 1 κτίριο γραφείων μεγαλύτερου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος από Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 210-2517292, 2131311568-9, 2131311572, 2131311604

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΗ- ΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ (ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MEDIA) ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑ- ΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Ο ΟΛΠ Α.Ε., στα πλαίσια των υποχρεώσεών του που απορρέουν από την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας του, κατάρτισε, έπειτα από εκπόνηση ειδικής μελέτης, Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Ημερ/νία: 10/10/2014 ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ Αριθμ. Πρωτ.: 45588 ΔΙΕΥΘ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Ημερ/νία: 10/10/2014 ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ Αριθμ. Πρωτ.: 45588 ΔΙΕΥΘ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Ημερ/νία: 10/10/2014 ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ Αριθμ. Πρωτ.: 45588 ΔΙΕΥΘ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΘΕΜΑ: «Προμήθεια ελαστικών επισώτρων με πρόχειρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Προϋπολογισμός: 58.020,33 ΕΥΡΩ Ηράκλειο, 13-11 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Στην Αθήνα σήμερα την 12η του μήνα Σεπτεμβρίου του έτους 2014 μεταξύ των συμβαλλομένων αφ ενός μεν του στην Αθήνα (Ακαδημίας αριθμ. 22) εδρεύοντος Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΘΕΜΑ : Πρόχειρος διαγωνισμός για την «Προμήθεια ειδών Ηλεκτροφωτισμού και λαμπτήρων». Ο Δήμαρχος

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η Υ.Πε. ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ» ------ Ταχ. δ/νση: 85100 ΡΟΔΟΣ Τ.Θ. 138 - ΡΟΔΟΣ Πληροφορίες: Μαστόρου Γεώργιος Τηλέφωνο: (22413) 60379 FAX:

Διαβάστε περισσότερα

2. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων

2. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάρυστος : 29-05-2012 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ Αριθ. Μελέτης: 4 / 2012 Τμήμα Τεχνικών Έργων, Προμηθειών Αριθ. Πρωτ: 6836 & διενέργειας Διαγωνισμών ΜΕΛΕΤΗ: Προμήθεια Ανταλλακτικών και Εκτέλεση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΘΕΡΙΝΗ ΟΛΟΗΜΕΡΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ: 51.219,51 Φ.Π.Α. 23% 11.780,49 ΣΥΝΟΛΟ: 63.000,00

Διαβάστε περισσότερα

1.4 Τα στοιχεία της 1.3 θα εξετάζονται από την τεχνική Υπηρεσία και οι ελλείψεις θα αναγράφονται στην τεχνική κρίση σαν λόγοι απόρριψης.

1.4 Τα στοιχεία της 1.3 θα εξετάζονται από την τεχνική Υπηρεσία και οι ελλείψεις θα αναγράφονται στην τεχνική κρίση σαν λόγοι απόρριψης. Σελίδα 1 από 5 1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1.1 Οι προσφορές θα πρέπει να περιέχουν όλα τα στοιχεία που ζητούνται από τις συνημμένες Τεχνικές Προδιαγραφές και τις τεχνικές παρατηρήσεις της διακήρυξης με σαφή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016 ΕΕΤΤ ΑΜ: 01-200 Γενική Άδεια Ταχυδρομικών Υπηρεσιών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016 Για την προμήθεια «ΣΥΔΕΤΑ Π-Π ΜΕ ΤΑΧΥΠΛΗΡΩΜΗ» «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» Προϋπολογιζόμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΕΔΕ»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΕΔΕ» 1190 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΘΗΝΑ 28/04/15 Αριθμ. Πρωτ.: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΕΔΕ» προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ. Ο Δήμαρχος Σπάρτης

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ. Ο Δήμαρχος Σπάρτης EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ Σπάρτη 04/02/2015 Αρ. πρωτ.: 3158 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ Ο Δήμαρχος Σπάρτης Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του N.

Διαβάστε περισσότερα

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 8-1-2014 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Αριθ. Πρωτ. 3116 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΛΑΔΟΣ : Δ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Διακήρυξης.: 1 ΤΜΗΜΑ : Δ3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΤΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ 1 ΟΥ ΟΡΟΦΟΥ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ. Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού. Συνολική Πίστωση 19.

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΤΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ 1 ΟΥ ΟΡΟΦΟΥ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ. Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού. Συνολική Πίστωση 19. Κηφισιά, 12-02-2015 Αριθ. πρωτ. 2967/02-03-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ-ΕΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Ουρανία Ζιάκα Τηλ. 213 2086657, φαξ 213 2086757

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Έκδ.1 αναθ.2 ημ/νία έγκρ. 3/1/2011 ΠΡΟ-ΠΣΠ 028 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Προμήθεια πλαστικών κάδων απορριμμάτων 1.100 λίτρων. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο Αντιδήμαρχος Ηρακλείου,

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002624660 2015-03-09

15PROC002624660 2015-03-09 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΉΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 η ΥΓ. ΠΕΡ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΠΑΡΤΗ 9 /03/2015 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ. : Φ/Λ/17/2727 ΚΑΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Διακήρυξης 86/2014

Αριθμός Διακήρυξης 86/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ι Π Π Ο Κ Ρ Α Τ Ε Ι Ο Κωνσταντινουπόλεως αρ. 49, 546 42 Θεσσαλονίκη Τηλ. 2310 892268, Fax 2310

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ - ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Εξόδων -Γραφείο Προμηθειών Πληρ. Μαρκουλάκη Κων/να Ταχ. Δ/νση: Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης, T.K.: 73135 Τηλ.: 28213 41760,

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΔΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΗΣ 28 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015»

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΔΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΗΣ 28 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015» ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ Σέρρες 08/10/2015 Ταχ. Δ/νση: Εθνικής Αντιστάσεως 34 62122 Σέρρες Πληροφορίες: 2321099820 E-mail: kediser@gmail.com Αριθ. Πρωτ. : 1610 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη προμήθειας για τον Δήμο Ζίτσας ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ:

Μελέτη προμήθειας για τον Δήμο Ζίτσας ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 Αριθμ. Μελέτης: 13 Ταχ. Δ/νση: Λασκαρίνας 3 Α Ταχ. Κώδικας: 454 45 Τηλ.: 2651360222 Fax: 2651061971 Πληροφορίες: Στέφου Νικολέττα ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : Τσιμέντου

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 15/2015

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 15/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ: Οικονομικού ΓΡΑΦΕΙΟ: Προμηθειών ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310 898395 FAX: 2310

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Β ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Β ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 1 Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Β ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση : Σαμάρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β43Φ469Η26-ΙΣΨ. Σελίδα 1 από 5

ΑΔΑ: Β43Φ469Η26-ΙΣΨ. Σελίδα 1 από 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 20024/23-10-12 Δ/νση ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ Αριθμ. πρωτ. 18850 ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πάτρα 12-6-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Μεγ. Αλεξάνδρου 1 263.34 Πάτρα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002552688 2015-02-02

15PROC002552688 2015-02-02 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Δ/ΝΣΗ: Διοικητικού - Οικονομικού ΤΜΗΜΑ: Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αθήνα 2-6 - 2014 Α.Π: 19339 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - «ΔΗΜΗΤΡΑ» (ΕΛ.Γ.Ο.-«ΔΗΜΗΤΡΑ») καλεί όλους όσοι ενδιαφέρονται να καταθέσουν προσφορά για την εκπόνηση μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ (μικροδεμάτων), ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΟΠΟΥ ΥΠΑΡΧΟΥΝ Δ/ΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ Ο.Α.Ε.Ε., ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ Στην Αθήνα σήμερα την 29 η του μήνα

Διαβάστε περισσότερα

-1- ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

-1- ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ -1- Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ Γ.Α.Δ. ΠΕΡ. ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΣΤΥΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΕΡΙΑΣ Ε Π Ι Τ Ε Λ Ε Ι Ο ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ 1 ο χλμ ΠΕΟ Κατερίνης Θες/νίκης Τ.Κ. 601

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 1 Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λάρισας Τέρμα Τυχερού - ΛΑΡΙΣΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Λάρισας (Δ.Ε.Υ.Α.Λ.),

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 1 1. Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής Ημερομηνία έκδοσης ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ υπ αριθμόν.. για ΕΥΡΩ μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ.(και ολογράφως)

Διαβάστε περισσότερα

Αλεξανδρούπολη, 1 η Απριλίου 2014 ΠΡΟΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΕΩΝ

Αλεξανδρούπολη, 1 η Απριλίου 2014 ΠΡΟΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΕΩΝ Αλεξανδρούπολη, 1 η Απριλίου 2014 ΠΡΟΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΘΕΜΑ: Προσφορά για την κατασκευή, διαµόρφωση και αποµάκρυνση του εκθεσιακού χώρου της 16 ης ιεθνούς Έκθεσης Αλεξανδρούπολης. Το ιοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΙΡΗΞΗ ΤΩΝ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ -ΤΑΥΡΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΙΡΗΞΗ ΤΩΝ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ -ΤΑΥΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ - ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Tαύρος 30-08- 2013 ΔΗΜΟΥ -» Ταχ. Δ/νση : Πειραιώς και Επταλόφου Αριθ. Πρωτ. 410 Τ.Κ. 17778 -Ταύρος Τηλέφωνα: 2132036251

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛ6469Β7Λ-2ΗΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΟΔΟΥ

ΑΔΑ: ΒΛΛ6469Β7Λ-2ΗΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΟΔΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΟΔΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Πληρ.: Ι. Μαïδανός Τηλ.: 22410 99070 Μυτιλήνη, 08/10/2013 13PROC001653723 Αρ. Πρωτ. 2013-10-08 5886 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΙΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ. Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού. Πίστωση 4.000,00 με ΦΠΑ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΙΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ. Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού. Πίστωση 4.000,00 με ΦΠΑ Κηφισιά, 06-02-2015 Αριθ. πρωτ.1971/09-02-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ-ΕΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Ουρανία Ζιάκα Τηλ. 213 2086657, φαξ 213 2086757

Διαβάστε περισσότερα