ΔΦΖΒΔΗΑ. 3. Γεκηνπξγία θαη Βειηίσζε Κνηλσληθνχ Δαπηνχ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΦΖΒΔΗΑ. 3. Γεκηνπξγία θαη Βειηίσζε Κνηλσληθνχ Δαπηνχ"

Transcript

1 ΔΦΖΒΔΗΑ ΘΔΜΑΣΗΚΔ ΔΝΟΣΖΣΔ: 1. Αλάπηπμε θαη Δλδπλάκσζε Δαπηνύ 3. Γεκηνπξγία θαη Βειηίσζε Κνηλσληθνχ Δαπηνχ ΤΠΟΔΝΟΣΖΣΔ: 1.1 Αλάπηπμε θαη Δμέιημε ηνπ Δαπηνύ 1.2 πλαηζζεκαηηθή Δθπαίδεπζε θαη Απηνεθηίκεζε 2.1 Τγηείο Σξφπνη θαη πλζήθεο Εσήο 3.2 Αλάπηπμε Κνηλσληθψλ Γεμηνηήησλ θαη ρέζεσλ ΣΑΞΖ: Α Γπκλαζίνπ ΥΡΟΝΟ: Κεληξηθή Γξαζηεξηφηεηα: 4 δηδαθηηθέο πεξίνδνη ΓΔΗΚΣΔ ΔΠΗΣΤΥΗΑ: Οη καζεηέο: Να αμηνινγνχλ ηελ επίδξαζε ησλ δηαθφξσλ εμσηεξηθψλ παξαγφλησλ ζηελ αλάπηπμε θαη θαηά ηελ εθεβηθή ειηθία. Να επηζεκαίλνπλ ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εαπηνχ ηνπο (κε βάζε ηηο πέληε δηαζηάζεηο ηνπο) θαη λα εηζεγνχληαη ηξφπνπο βειηίσζεο. Να αμηνινγνχλ ην βαζκφ ηεο απηνεθηίκεζεο βαζηδφκελνη ζε ζπκπεξηθνξέο. Να εληνπίδνπλ παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ απηνεθηίκεζε ηνπ αηφκνπ. Να εληνπίδνπλ θαη λα αηηηνινγνχλ ηε ζρέζε αιιειεμάξηεζεο κεηαμχ ηεο πγείαο θαη δηαθφξσλ ζπκπεξηθνξψλ. Να αλαιχνπλ ηνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο. Να εηζεγνχληαη θαη λα εθαξκφδνπλ ηξφπνπο επίιπζεο ζπγθξνχζεσλ. ηφρνο ησλ δξαζηεξηνηήησλ είλαη νη καζεηέο λα επηζεκάλνπλ θαη λα ζπδεηήζνπλ ζηελ ηάμε ηηο ζσκαηηθέο αιιαγέο θαζψο θαη ηηο αιιαγέο ζηε ζπκπεξηθνξά θαη ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ παξνπζηάδνληαη θαηά ηελ εθεβεία. Απαξαίηεην είλαη λα ηνληζζεί πσο νη αιιαγέο απηέο είλαη θπζηνινγηθέο θαη ζπκβαίλνπλ ζε φινπο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθεβείαο. ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ ΑΦΟΡΜΖΖ: Ο/Ζ εθπαηδεπηηθφο επηιέγεη κία από ηηο πην θάησ δξαζηεξηφηεηεο αθφξκεζεο: Ση είλαη ε Δθεβεία Ο/Ζ εθπαηδεπηηθφο θαιεί ηνπο καζεηέο λα ζπδεηήζνπλ γηα ηνλ νξηζκφ ηεο εθεβείαο. Μπνξεί λα ην θάλεη απηφ ρξεζηκνπνηψληαο κία εηθφλα ή κία θξάζε ζρεηηθή κε ηελ εθεβεία (εηθφλα ζει. 17 ηνπ βηβιίνπ Οηθηαθήο Οηθνλνκίαο ηεο Γ Γπκλαζίνπ). Οη καζεηέο λα εξγαζηνχλ ζε νκάδεο θαη λα γξάςνπλ κε δηθά ηνπο ιφγηα ηνλ νξηζκφ ηεο εθεβείαο. Οη καζεηέο θαινχληαη λα ζπκπιεξψζνπλ έλα εξσηεκαηνιφγην (επηζπλάπηεηαη ελδεηθηηθφ εξσηεκαηνιφγην) ζην νπνίν λα ζπκπεξηιακβάλνληαη εξσηήζεηο ζρεηηθέο κε ηελ εθεβεία. 1

2 (εκείσζε: Αλάινγα κε ηελ έθηαζε ησλ εξσηήζεσλ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, κπνξεί ν εθπαηδεπηηθφο λα ρξεζηκνπνηήζεη απηή ηε δξαζηεξηφηεηα σο θεληξηθή). Να ζρνιηάζνπλ κεηαμχ ηνπο, δηάθνξα ζεκεία πνπ έρνπλ ιερζεί απφ εηδηθνχο επηζηήκνλεο π.ρ. «Η εθεβεία κνηάδεη ζαλ έλα ηνύλει, όπνπ κπαίλεη ν έθεβνο θαη πνηέ δελ μέξεηο ηη ζα βγεη από ηελ άιιε πιεπξά». Martin Herbert ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ Ο/Ζ εθπαηδεπηηθφο επηιέγεη κία από ηηο πην θάησ (Α Γ) θεληξηθέο δξαζηεξηφηεηεο: Γξαζηεξηόηεηα Α Ο/ε θαζεγεηήο/ηξηα δεκηνπξγεί ηέζζεξηο ζηήιεο ζηνλ πίλαθα κε ηνπο εμήο ηίηινπο: 1. Αιιαγέο ζην ζώκα κνπ 2. Αιιαγέο ζηε ζθέςε κνπ 3. Αιιαγέο ζηηο ζρέζεηο κνπ 4. Αιιαγέο ζηα ζπλαηζζήκαηά κνπ Οη καζεηέο ρσξίδνληαη ζε ηέζζεξηο νκάδεο θαη ε θάζε νκάδα επηιέγεη λα αζρνιεζεί κε έλα απφ ηα πην πάλσ. ηε ζπλέρεηα ε θάζε νκάδα αλαθνηλψλεη ηηο αιιαγέο πνπ ζεκείσζε θαη αθνινπζεί ζπδήηεζε ζηελ νπνία εληνπίδνπλ ηηο δηαθνξέο θαη νκνηφηεηεο αλάκεζα ζηα δχν θχια. Γξαζηεξηόηεηα Β Γίλνληαη 3 θνπηηά ζε θάζε νκάδα κε ηνπο εμήο ηίηινπο: Αγόξηα, Κνξίηζηα, Αγόξηα θαη Κνξίηζηα Γίλνληαη ζηνπο καζεηέο άδεηεο θαξηέιεο θαη ε θάζε νκάδα θαιείηαη λα γξάςεη φζεο αιιαγέο (ζσκαηηθέο, πλεπκαηηθέο, ζπλαηζζεκαηηθέο) ζπκβαίλνπλ ζηελ εθεβεία θαη λα ηηο δηαρσξίζνπλ ζηα θνπηηά πνπ έρνπλ κπξνζηά ηνπο. Αθνχ νινθιεξψζνπλ ηε δξαζηεξηφηεηα, ε θάζε νκάδα ηνπνζεηεί ηηο θαξηέιεο ζηε ζσζηή ζηήιε ηνπ πίλαθα (ηξεηο ζηήιεο: Αγφξηα, Κνξίηζηα, Αγφξηα θαη Κνξίηζηα) θαη δηθαηνινγνχλ απηφλ ηνλ δηαρσξηζκφ. Όηαλ νινθιεξσζεί ν δηαρσξηζκφο ησλ θαξηειψλ θαζψο θαη ε ζρεηηθή ζπδήηεζε κεηαμχ ησλ νκάδσλ, ν/ε εθπαηδεπηηθφο ζπκπιεξψλεη κε ηηο έηνηκεο θαξηέιεο πνπ ήδε έρεη καδί ηνπ/ηεο, ηπρφλ ζεκεία πνπ δελ αλαθέξζεθαλ απφ ηνπο καζεηέο. 2

3 Γξαζηεξηόηεηα Γ: «Μνπ ιέλε όηη πεξλώ ηελ εθεβεία» Οη καζεηέο αλαθαιχπηνπλ φηη νη αιιαγέο ζηελ εθεβεία κπνξνχλ λα είλαη θνηλέο κεηαμχ αγνξηψλ θαη θνξηηζηψλ. Ο/ε θαζεγεηήο/ηξηα δηαβάδεη ην θείκελν «Μνπ ιέλε όηη πεξλώ ηελ εθεβεία» ή ην δηαβάδεη έλαο καζεηήο/ηξηα ηεο θάζε νκάδαο. «Γεηα ζαο, ην όλνκα κνπ είλαη Άιεμ θαη ζέισ λα ζαο πσ ηη κνπ ζπκβαίλεη. Φαίλεηαη όηη ε θάζε κέξα θέξλεη θαη κηα αιιαγή. Λεο θαη απνθηώ έλα θαηλνύξην ζώκα! Μνπ ιέλε όηη πεξλώ ηελ εθεβεία. Κάηη πνπ ζπκβαίλεη είλαη απηέο νη λέεο ηξίρεο πνπ θπηξώλνπλ ζε κέξε πνπ πξνεγνπκέλσο δελ είρα. Όπσο θάησ από ηηο καζράιεο κνπ. Ξέξσ όηη είλαη θπζηνινγηθό αιιά παξόια απηά ρξεηάδνκαη ρξόλν λα ην ζπλεζίζσ. Γε κε πεηξάδνπλ θάπνηεο αιιαγέο πνπ ζπκβαίλνπλ. Σηελ πξαγκαηηθόηεηα θάπνηεο από απηέο κνπ αξέζνπλ. Έρσ ςειώζεη από πέξζη, έρεη αιιάμεη ν ηξόπνο πνπ ζθέθηνκαη, θαη απηό απνδεηθλύεηαη γηαηί ηώξα κπνξώ λα ζθεθηώ θαη λα γξάςσ απηά πνπ πεξλώ. Δίλαη όκσο θαη κεξηθέο αιιαγέο πνπ δελ είλαη θαη ηόζν σξαίεο. Όπσο ε κπξσδηά ηνπ ζώκαηνο. Όηαλ ην αληηιήθζεθα ζηελ αξρή λόκηζα όηη έρσ θάπνηα αζζέλεηα. Τώξα μέξσ όηη πεξηνξίδεηαη πνιύ όηαλ πιπζώ ή αλ ρξεζηκνπνηήζσ αληηηδξσηηθό. Τν πην άζρεκν από όια όκσο είλαη ηα ζππξάθηα. Θπκάκαη όηη εηνηκαδόκνπλ λα πάσ ζε έλα πάξηη θαη θνίηαμα ζηνλ θαζξέθηε θαη είδα έλα κεγάιν ζππξάθη ζην θνύηειό κνπ. Τνπ έβαια κηα εηδηθή θξέκα, πεξηνξίζηεθε ιίγν αιιά δελ εμαθαλίζηεθε. Όηαλ πήγα ζην πάξηη αληηιήθζεθα όηη θαη άιια παηδηά είραλ ζππξάθηα. Αλαξσηήζεθα πόζν θνηλό είλαη απηό. Δίλαη όκσο θάηη γηα ην νπνίν ληξέπνκαη ιηγάθη. Μνπ είλαη δύζθνιν λα ζαο ην αλαθέξσ. Ννκίδσ όηη άξρηζα λα έρσ αηζζήκαηα γηα ην αληίζεην θύιν. Δίλαη ιίγν πεξίεξγν αιιά θαηά βάζνο είλαη σξαίν, κνπ αξέζεη. Μνπ ιέλε όηη είλαη απόιπηα θπζηνινγηθό. Δίλαη; Μνπ ιέλε όηη πεξλώ ηελ εθεβεία. Απηό ζεκαίλεη όηη ζα πξέπεη λα πάσ ζην ζρνιείν κε ην ζππξάθη ζην θνύηειν θαη ηε κπξσδηά κνπ, άιια έρσ ςειώζεη από πέξζη θαη ζθέθηνκαη πην ώξηκα. Ννκίδσ ζα επηβηώζσ!» Όηαλ ηειεηψζεη ε ηζηνξία ν/ε θαζεγεηήο/ηξηα ζέηεη ηελ εμήο εξψηεζε ζηνπο καζεηέο: Μπνξείηε λα μερσξίζεηε ην θύιν ηνπ παηδηνύ ηεο ηζηνξίαο; Ζ θάζε νκάδα ζπδεηά απηφ ην εξψηεκα θαη αθνινπζεί αλάινγε ζπδήηεζε φπνπ δίλεηαη έκθαζε ζηα πην θάησ ζεκεία: Κακία αιιαγή πνπ ζπκβαίλεη ζην παηδί ηεο ηζηνξίαο δελ κπνξεί λα πξνζδηνξίζεη αλ είλαη αγφξη ή θνξίηζη. Οη αιιαγέο πνπ βηψλεη ην παηδί ηεο ηζηνξίαο είλαη θπζηνινγηθέο θαη κπνξνχλ λα ζπκβνχλ ζηνλ θαζέλα. Οη αιιαγέο απηέο πνπ βηψλεη ην παηδί ζπκβαίλνπλ ζε δηαθνξεηηθνχο αλζξψπνπο, ζε δηαθνξεηηθέο ζηηγκέο θαη μεθηλνχλ γχξσ ζηα 8 κέρξη ηα 18. Ζ αιιαγή απφ παηδί ζε έθεβν νλνκάδεηαη «εθεβεία». 3

4 Γξαζηεξηόηεηα Γ Ο/ε θαζεγεηήο/ηξηα γξάθεη ηα εμήο εξσηήκαηα ζε δηαθνξεηηθά ραξηφληα θαη ηα ηνπνζεηεί ζηνλ ηνίρν: Γηαηί είλαη σξαίν λα κεγαιώλεηο: Γηαηί είλαη δύζθνιν λα κεγαιώλεηο: Αλαθέξνληαη έλα δπν παξαδείγκαηα γηα θάζε πεξίπησζε μεθηλψληαο απφ ηηο ζεηηθέο/σξαίεο αιιαγέο. Μηα σξαία αιιαγή είλαη φηη γίλεζαη πην ππεχζπλνο. Έλα παξάδεηγκα δχζθνιεο αιιαγήο είλαη νη θξάκπεο πεξηφδνπ. πδεηνχκε φηη θάπνηεο αιιαγέο κπνξεί λα ηαηξηάδνπλ θαη ζηηο δχν θαηεγνξίεο. Γηα παξάδεηγκα ε ππεπζπλφηεηα κπνξεί λα είλαη θαη σξαίν αιιά θαη θάηη δχζθνιν ηαπηφρξνλα. Οη καζεηέο ζεθψλνληαη απφ ηηο ζέζεηο ηνπο θαη γξάθνπλ ηηο απφςεηο ηνπο θάησ απφ θάζε ηίηιν. Ο/ε θαζεγεηήο/ηξηα ελζαξξχλεη ηνπο καζεηέο λα ζπκκεηέρνπλ, ξίρλνληαο κηα καηηά ζηε ιίζηα πνπ έγξαςαλ πξνεγνπκέλσο κε ηηο αιιαγέο. Οη καζεηέο μεθηλνχλ λα αληηιακβάλνληαη φηη νη αιιαγέο πνπ ζπκβαίλνπλ (ή πξφθεηηαη ζε θάπνηνπο λα ζπκβνχλ) είλαη θπζηνινγηθέο. εκεία ζπδήηεζεο / εξσηήζεηο: Τπάξρεη/ππάξρνπλ θάπνηεο αιιαγέο ζηηο παξαπάλσ ζηήιεο, «Δίλαη σξαίν λα κεγαιψλεηο γηαηί...» θαη «είλαη δχζθνιν λα κεγαιψλεηο γηαηί...», πνπ πηζαλφλ λα κε ζπκβνχλ ζε θάπνην άηνκν θαζψο κεγαιψλεη; Γηα παξάδεηγκα, νη καζεηέο κπνξεί λα πξνζζέζνπλ φηη «ηα θνξίηζηα είλαη πην ψξηκα απφ ηα αγφξηα». Γελ είλαη επηζηεκνληθά ηεθκεξησκέλν απηφ ην γεγνλφο, άξα είλαη κχζνο. Σα θνξίηζηα γεληθά αξρίδνπλ ηελ εθεβεία λσξίηεξα απφ ηα αγφξηα, αιιά απηφ δε ζεκαίλεη απαξαίηεηα φηη είλαη πην ψξηκα. Γηαηί σξηκάδνπκε; Ζ εθεβεία ζπκβαίλεη ζε φινπο. Ζ εθεβεία είλαη κηα πεξίνδνο κεηαμχ ηεο παηδηθήο θαη ηεο ελήιηθεο δσήο. Γηαηί νη αιιαγέο είλαη σξαίεο αιιά θαη δχζθνιεο; Οη άλζξσπνη αληηδξνχλ δηαθνξεηηθά ζηηο αιιαγέο. Κάπνηεο αιιαγέο κπνξεί λα είλαη σξαίεο αιιά θαη ζπλάκα δχζθνιεο. Απηφ πνπ ληψζνπκε θαηά ηελ αιιαγή είλαη θάηη πξνζσπηθφ. Μηα δχζθνιε αιιαγή δελ είλαη απαξαίηεην λα είλαη θαη πξφβιεκα. Τπάξρνπλ δηαθνξεηηθνί ηξφπνη λα αληηκεησπίζνπκε κηα αιιαγή θαη απηνί ζπδεηνχληαη ζηελ επφκελε εξψηεζε. Ση κπνξνχκε λα θάλνπκε γηα λα αληηκεησπίζνπκε πην εχθνια ηηο δπζθνιίεο πνπ έρνπκε ζηηο δηαπξνζσπηθέο καο ζρέζεηο ή ζηελ επηθνηλσλία πνπ έρνπκε κε ηνπο γνλείο καο; Απφ πνχ κπνξνχκε λα πάξνπκε πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε ηελ πγηεηλή ησλ εθήβσλ; 4

5 Αθνχ νινθιεξσζεί κία απφ ηηο πην πάλσ δξαζηεξηφηεηεο, ν θαζεγεηήο/ηξηα επεμεγεί ηελ άζθεζε: «Ρώηεζε έλα ελήιηθα» ζηνπο καζεηέο (κπνξεί λα επηιεγεί απηή ε δξαζηεξηφηεηα σο γηα άζθεζε γηα ην ζπίηη). πγθεθξηκέλα, νη καζεηέο θαινχληαη λα πάξνπλ ζπλέληεπμε απφ θάπνηνλ ελήιηθα πνπ εκπηζηεχνληαη κε ζηφρν λα αλαθαιχςνπλ ηηο αιιαγέο πνπ είρε θαηά ηελ πεξίνδν ηεο εθεβείαο αιιά θαη λα δεηήζνπλ βνήζεηα ζε ζέκαηα πνπ ηνπο απαζρνινχλ. Οη αθφινπζεο εξσηήζεηο κπνξεί λα βνεζήζνπλ: - Πψο κάζαηε γηα ηνλ ηξφπν δηαρείξηζεο/αληηκεηψπηζεο δχζθνισλ αιιαγψλ ζηελ εθεβεία; Απφ πνχ κπνξψ ηψξα λα ελεκεξσζψ; - Ση λα πξνζκέλσ ζηελ εθεβεία; - Πνηνη άλζξσπνη κπνξνχλ λα ζε ζηεξίδνπλ ζηηο αιιαγέο πνπ ζνπ ζπκβαίλνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθεβείαο; Γξαζηεξηόηεηα Δ: Αηνκηθή πγηεηλή θαηά ηελ εθεβεία (Η δξαζηεξηόηεηα Δ είλαη πξναηξεηηθή) Σν Κνπηί ηεο Δθεβείαο Σν Κνπηί ηεο Δθεβείαο είλαη έλα εξγαιείν πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα βνεζήζεη ζηε δηδαζθαιία ηεο εθεβείαο θαη ηεο πξνζσπηθήο πγηεηλήο. Σν θνπηί πεξηέρεη δηάθνξα πξντφληα/είδε πγηεηλήο θαη θαζαξηφηεηαο. Ο εθπαηδεπηηθφο παξνπζηάδεη ην θνπηί ηεο εθεβείαο. Οη καζεηέο πιεξνθνξνχληαη φηη ην θνπηί ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα δνπλ ηα αληηθείκελα πνπ έρεη κέζα, ηα νπνία ζα ηνπο βνεζήζνπλ λα αληηκεησπίζνπλ ηηο πξνθιήζεηο ηεο εθεβείαο. Γηα εηζαγσγή απηήο ηεο δξαζηεξηφηεηαο, ν/ε εθπαηδεπηηθφο δεηά απφ ηνπο καζεηέο λα αλαθέξνπλ ηηο αιιαγέο πνπ ζπκβαίλνπλ ζηελ εθεβεία (ζχληνκε αλαθνξά). ηε ζπλέρεηα, ν θάζε καζεηήο θαιείηαη λα επηιέμεη έλα αληηθείκελν απφ ην θνπηί. Καινχληαη λα απαληήζνπλ ζηηο παξαθάησ εξσηήζεηο: Ση είλαη απηφ πνπ επέιεμαλ; Πψο ρξεζηκνπνηείηαη; Πψο ζρεηίδεηαη κε ηηο αιιαγέο ηεο εθεβείαο; Οη καζεηέο ελεκεξψλνληαη φηη θάζε αληηθείκελν ζην θνπηί αθνξά κηα αιιαγή ηεο εθεβείαο θαη φηη ζα ζπκπιεξψζνπλ έλα θπιιάδην κεηά απφ απηή ηε δξαζηεξηφηεηα, γηα λα ειέγμνπλ ηηο γλψζεηο ηνπο γηα ηα αληηθείκελα πνπ έρνπλ επηιέμεη. Οη καζεηέο παξνπζηάδνπλ ην αληηθείκελφ ηνπο ζηελ ηάμε θαη ν θαζεγεηήο δίλεη πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο. 5

6 Δπηηξέπεηαη ζηα παηδηά λα έξζνπλ ζε επαθή κε φια ηα αληηθείκελα γηα λα έρνπλ ηελ επθαηξία λα ηα εμεηάζνπλ. Γίλεηαη αλαθνξά ζε απηή ηε δξαζηεξηφηεηα ρξεζηκνπνηψληαο ηηο παξαθάησ εξσηήζεηο: Πνηα αληηθείκελα απφ ην θνπηί είλαη βνεζεηηθά ζην μχξηζκα, ζηελ εκκελφξξνηα, ζηελ απνθπγή ηεο αθκήο, γηα λα κπξίδεηε σξαία; Να θαίλεζηε σξαίνη; Να ληψζεηε φκνξθα; Απφ πνχ κπνξείηε λα πξνκεζεπηείηε ηα πεξηζζφηεξα πξντφληα πνπ βξίζθνληαη ζην θνπηί; Γηα πνηα απφ ηα πξντφληα ηνπ θνπηηνχ ρξεηάδεηαη ε ζπκβνπιή ηνπ εηδηθνχ γηα λα ηα ρξεζηκνπνηήζεηε; Οη καζεηέο ρξεζηκνπνηνχλ ηηο γλψζεηο πνπ πήξαλ απφ ην θνπηί ηεο εθεβείαο γηα λα απαληήζνπλ ζε θάπνηεο δχζθνιεο εξσηήζεηο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξνθιήζεσλ ηεο εθεβείαο, φπσο εθίδξσζε, αθκή. Γηακνηξάδεηαη ην θχιιν εξγαζίαο «πκβνπιεπηηθή Γσληά» θαη νη καζεηέο ην ζπκπιεξψλνπλ ζην ζπίηη κε ηε βνήζεηα θάπνηνπ ελήιηθα (γνλέα-θεδεκφλα). Σα θνπηηά «Μαζεηήο Δηδηθφο» θαη «Δλήιηθαο Δηδηθφο» κπνξνχλ λα ππάξρνπλ θαηά ηε δηάξθεηα φιεο ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο ζηελ ηάμε θαη λα επηηξέπεηαη ζηνπο καζεηέο ε πξφζβαζή ηνπο ζε απηά θαζεκεξηλά. Ζ πην πάλσ δξαζηεξηφηεηα γίλεηαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ην πεξηερφκελν θαη ησλ δχν θνπηηψλ ειέγρεηαη απφ ηνλ θαζεγεηή/ηξηα θαζεκεξηλά. Δλδεηθηηθά παξαδείγκαηα γηα ην πεξηερόκελν ηνπ Κνπηηνύ ηεο Δθεβείαο & ζεκεία ζπδήηεζεο: (κπνξείηε λα ζπκπεξηιάβεηε ζην θνπηί αληηθείκελα θαη/ή θαξηέιεο) Δλεξγόο Εσή Φπζηθέο θαη ςπραγσγηθέο δξαζηεξηφηεηεο φπσο αζιήκαηα, πεξπάηεκα, δηαζθέδαζε έμσ κε θίινπο, βειηίσζε ελέξγεηαο, ζσκαηηθή θαη δηαλνεηηθή πγεία. Αληηηδξσηηθό ή/θαη απνζκεηηθό Ζ ρξήζε απνζκεηηθψλ αληηηδξσηηθψλ ηνπ εκπνξίνπ ζηνρεχεη ζηε δηαθνπή ηεο ειεχζεξεο ξνήο ηνπ ηδξψηα απφ ην ζψκα. Πνιιά απφ απηά πεξηέρνπλ ζπληεξεηηθά, αξψκαηα θαη ζπζηαηηθά πνπ πηζαλφλ λα βιάπηνπλ. Καιχηεξα είλαη λα επηιέγνληαη απνζκεηηθά κε θπζηθά ζπζηαηηθά, ηα νπνία έρνπλ έληνλε αληηβαθηεξηδηαθή δξάζε, πνπ εκπνδίδεη ηελ εκθάληζε ηεο αλεπηζχκεηεο θαθνζκίαο. Γίλνπλ θξεζθάδα ζηελ πεξηνρή ηεο καζράιεο γηα αξθεηέο ψξεο, ρσξίο λα θξάζζνπλ ηνπο πφξνπο ηνπ δέξκαηνο. ηεζόδεζκνο Σα θνξίηζηα κπνξνχλ λα θνξνχλ ζηεζφδεζκν γηα άλεζε, θαζψο κεγαιψλεη ην ζηήζνο ηνπο. Γηαηξνθή Ζ πγηεηλή δηαηξνθή βειηηψλεη ηελ ελέξγεηα, ηε ζσκαηηθή θαη ηελ πλεπκαηηθή επεμία. πζηήλεηαη ε αχμεζε θαηαλάισζεο θξνχησλ θαη ιαραληθψλ, δεκεηξηαθψλ νιηθήο αιέζεσο θαη ε κείσζε ησλ θνξεζκέλσλ ιηπαξψλ θαη ησλ πξντφλησλ πινχζησλ ζε δάραξε θαη αιάηη. 6

7 Βακβαθεξά εζώξνπρα-κπνμεξάθηα Σα αγφξηα κπνξεί λα επηιέμνπλ λα θνξνχλ βακβαθεξά εζψξνπρα πνπ επηηξέπνπλ ζην δέξκα λα αλαπλέεη θαη θξαηνχλ ηελ πγξαζία καθξηά απφ ην ζψκα. Σα εζψξνπρα πξέπεη λα είλαη άλεηα θαη ραιαξά. Δίλαη ζεκαληηθφ λα εζψξνπρα λα αιιάδνληαη θαζεκεξηλά. Πξνκήζεηεο εκκελόξξνηαο: εξβηέηεο θαη Σακπόλ Οη ζεξβηέηεο είλαη δηαζέζηκεο ζε θαξκαθεία, ππεξαγνξέο θαη ππάξρνπλ ζε δηάθνξα ζρήκαηα θαη κεγέζε. πζηήλεηαη ε επηινγή άνζκσλ ζεξβηεηψλ. Οη ζεξβηέηεο ζπλδένληαη κε ην εζσηεξηθφ ηνπ εζσξνχρνπ κε θνιιψδεηο ισξίδεο. Σα θηεξά ηπιίγνληαη γχξσ απφ ην άλνηγκα ησλ πνδηψλ ηνπ εζσξνχρνπ. Οη ζεξβηέηεο καδεχνπλ ηελ εκκελνξξντθή ξνή. Οη ζεξβηέηεο θπιάγνληαη ζε ληνπιαπάθη. Αιιάδεηε ζπρλά ηηο ζεξβηέηεο ζαο. Να πεηάηε ηηο ρξεζηκνπνηεκέλεο ζεξβηέηεο ζηα ζθνππίδηα ηπιίγνληάο ηηο ζε ραξηί ηνπαιέηαο. Σα ηακπφλ θαιχηεξα λα κε ρξεζηκνπνηνχληαη κέρξη λα αξρίζεη ε εθεβεία. Πξέπεη λα αιιάδνληαη ζπρλά (θάζε 4-6 ψξεο). Σα ρξεζηκνπνηεκέλα ηακπφλ λα ηπιίγνληαη ζε ραξηί ηνπαιέηαο θαη λα ηα πεηάηε ζηα ζθνππίδηα. Ζ θαθή ρξήζε ηνπ ηακπφλ κπνξεί λα πξνθαιέζεη χλδξνκν ηνμηθνχ ζνθ (TSS), πνπ είλαη κηα πνιχ ζπάληα αιιά δπλεηηθά ζαλαηεθφξα αζζέλεηα πνπ πξνθαιείηαη απφ κηα βαθηεξηαθή ηνμίλε. Ξπξαθάθη Μεξηθνί άλδξεο μπξίδνπλ ηηο ηξίρεο ηνπ πξνζψπνπ ηνπο θαη κεξηθέο γπλαίθεο μπξίδνπλ ηα πφδηα ηνπο θαη ηηο καζράιεο ηνπο. Αθξόο μπξίζκαηνο Σν μχξηζκα κε ελπδάησζε ζε θάλεη λα ληψζεηο θαιχηεξα. Κάπνηνη ρξεζηκνπνηνχλ αθξφ, θάπνηνη άιινη ζαπνχλη θαη λεξφ. ακπνπάλ Σα καιιηά ζπζηήλεηαη λα πιέλνληαη ζπρλά γηα λα απνκαθξχλεηαη ε ιηπαξφηεηα θαη νη αθαζαξζίεο Κάπνηνη ινχδνπλ ηα καιιηά ηνπο θαζεκεξηλά, άιινη φρη ηφζν ζπρλά. απνύλη ρσξίο αξώκαηα (αγλά) Έλα ήπην ζαπνχλη ζε κπάξα ή ζε πγξή κνξθή ρξεζηκνπνηείηαη γηα ην ληνπδ ή ην κπάλην θαζεκεξηλά θαη γηα ηνλ θαζαξηζκφ ηνπ πξνζψπνπ δπν θνξέο ηε κέξα. Σα αξσκαηηθά (ρεκηθά) ζαπνχληα κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ μεξφηεηα ζην δέξκα. Κάιηζεο Κάλεηε θαζεκεξηλά ληνπδ θαη αιιάδεηε θάιηζεο θαζεκεξηλά. Οδνληόβνπξηζα, Οδνληηθό λήκα Βνπξηζίδεηε θαη θαζαξίδεηε κε λήκα ηα δφληηα ζαο κεηά απφ θάζε γεχκα. Βακβαθεξή Μπινύδα Οη θπζηθέο ίλεο φπσο ην βακβάθη επηηξέπνπλ ζην δέξκα λα αλαπλέεη. Σα ξνχρα πνπ θηηάρλνληαη απφ απηφ ην πιηθφ είλαη πην άλεηα. 7

8 Βακβαθεξά Δζώξνπρα θνξηηζηώλ Σα βακβαθεξά εζψξνπρα είλαη πην άλεηα θαζψο νη θπζηθέο ίλεο αθήλνπλ ην δέξκα λα αλαπλέεη. Κάπνηα ζπλζεηηθά εζψξνπρα παγηδεχνπλ ηελ πγξαζία θαη κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ θνιπηθέο κνιχλζεηο. θνπγγάξη Έλα θαζαξφ ζθνπγγάξη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί δπν θνξέο ηε κέξα γηα λα θαζαξίζεηε ην ζψκα ζαο καδί κε ην ζαπνχλη. Σίπνηα άιιν δε ρξεηάδεζηε ζηελ ειηθία ζαο εθηφο αλ ζαο ζπκβνχιεςε δηαθνξεηηθά ν δεξκαηνιφγνο ζαο. Μπνπθαιάθη λεξνύ Σν λεξφ είλαη πνιχ ζεκαληηθφ γηα λα ηθαλνπνηεζεί ε δίςα, εηδηθά κεηά απφ ζσκαηηθή άζθεζε θαη ζε πςειέο ζεξκνθξαζίεο. Δίλαη ν πην εχθνινο θαη ν πην θζελφο ηξφπνο λα μεδηςάζνπκε θαη δελ πξνθαιεί απνζχλζεζε ησλ δνληηψλ. Με κνηξάδεζηε ην κπνπθάιη ηνπ λεξνχ ζαο θαη άιια ζηνκαηηθά αληηθείκελα κε θίινπο ή κέιε ηεο νηθνγέλεηαο, γηαηί κπνξεί λα κεηαδνζνχλ κηθξφβηα ή λα πξνθαιέζνπλ κφιπλζε κέζα ή γχξσ απφ ην ζηφκα. ΔΠΔΚΣΑΖ Γξαζηεξηόηεηα: πζηήκαηα Τπνζηήξημεο ησλ εθήβσλ Οη καζεηέο θαζνδεγνχληαη λα αλαγλσξίζνπλ ηα ζπζηήκαηα ππνζηήξημεο (π.ρ. ζρνιείν, νηθνγέλεηα, θνηλόηεηα). Οη καζεηέο ηεο θάζε νκάδαο εξεπλνχλ ηα ζεκεία ππνζηήξημεο κε ζθνπφ λα πιεξνθνξεζνχλ γηα ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο κπνξνχλ λα πάξνπλ έγθπξεο πιεξνθνξίεο γηα ηα δηάθνξα ζέκαηα πνπ ηνπο απαζρνινχλ. Οη καζεηέο κνηξάδνπλ κεηαμχ ηνπο απηά ηα επξήκαηα θαη ηα νκαδνπνηνχλ αλά ζέκα (π.ρ. πγηεηλή ησλ εθήβσλ, θέληξα αλαςπρήο λέσλ, βία, δηθαηψκαηα ησλ εθήβσλ, ζεμνπαιηθή θαη αλαπαξαγσγηθή πγεία, επαγγεικαηηθή ζηαδηνδξνκία θ.ά.) Αθνινχζσο, νη καζεηέο θαινχληαη λα αλαξηήζνπλ ζε κεγάια ραξηφληα ηα θπξηφηεξα επξήκαηά ηνπο θαη λα ηα ηνπνζεηήζνπλ ζηηο πηλαθίδεο ηνπ ζρνιείνπ ηνπο γηα ζθνπνχο ελεκέξσζεο ησλ ππνινίπσλ καζεηψλ. Σα επξήκαηά ηνπο επίζεο κπνξνχλ λα δεκνζηεπηνχλ ζην πεξηνδηθφ ή/θαη ζηελ εθεκεξίδα ηνπ ζρνιείνπ ηνπο. Μπνξνχλ αθφκε κε ζπλνδεπηηθή επηζηνιή λα ηα απνζηείινπλ ζε άιια ζρνιεία γηα ζθνπνχο ελεκέξσζεο ησλ καζεηψλ. 8

9 Φύιιν εξγαζίαο: Γξαζηεξηόηεηα Αθόξκεζεο Δξσηεκαηνιόγην: ΔΦΖΒΔΗΑ εκεηώζηε όπνπ ζπκθσλείηε: Ο έθεβνο δελ είλαη νχηε παηδί, αιιά νχηε ελήιηθαο. Ζ εθεβεία απνηειεί κία κεηαβαηηθή πεξίνδν ζηε δσή ηνπ αλζξψπνπ. Οη έθεβνη βηψλνπλ έληνλεο ζσκαηηθέο αιιαγέο, πνπ ηνπο πξνθαινχλ έθπιεμε ή αθφκε θαη δπζαξέζθεηα. Ζ εθεβεία μεθηλά απφ ηε ζηηγκή πνπ γελληέηαη έλα άηνκν. Ζ έλαξμε ηεο εθεβείαο νξίδεηαη απφ ην 11 ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπ αλζξψπνπ σο ην 18 ν αιιά κπνξεί λα ζπλερηζηεί θαη σο ην 20 ν ή αθφκε ην 25 ν έηνο. Οη έθεβνη είλαη έηνηκνη λα πάξνπλ ζνβαξέο απνθάζεηο απφ κφλνη ηνπο. Οη ζρέζεηο ησλ εθήβσλ κε ηνπο γνλείο ηνπο είλαη ζρεδφλ πάληα αξκνληθέο. Οη έθεβνη επεξεάδνληαη πνιχ απφ ηηο ηάζεηο ηεο κφδαο θαη ζπρλά επηζπκνχλ λα ηηο πηνζεηήζνπλ. Οη έθεβνη μέξνπλ ην επάγγεικα πνπ ζα αθνινπζήζνπλ. Οη έθεβνη κπνξνχλ λα δηαρεηξηζηνχλ ζσζηά ηα νηθνλνκηθά ηνπο. Καηά ηελ πεξίνδν ηεο εθεβείαο πξέπεη λα δίλεηαη ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ αηνκηθή πγηεηλή. Ζ έκκελνο ξχζε παξνπζηάδεηαη ζηα θνξίηζηα ζπλήζσο κεηά ην 13 ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο. Ο απλαληζκφο είλαη θπζηνινγηθφο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθεβείαο. Οη έθεβνη ζέινπλ λα κνηάζνπλ κε ηνπο κεγαιχηεξνχο ηνπο. Οη έθεβνη πξνηηκνχλ λα πεγαίλνπλ ζπρλφηεξα ζε νηθνγελεηαθέο εμφδνπο αληί ζε εμφδνπο κε θίινπο. Ζ νλείξσμε ζπκβαίλεη θαη ζηα δχν θχια. Σα αγφξηα ζέινπλ λα μέξνπλ γηα ηηο αιιαγέο πνπ ζπκβαίλνπλ ζηα θνξίηζηα ην ίδην θαη αληίζεηα. Σα αηζζήκαηα ηνπ έξσηα θαη ηεο αγάπεο είλαη αζήκαληα γηα ηνπο έθεβνπο. πκθσλώ Γηαθσλώ 9

10 Οη έθεβνη έρνπλ πνιινχο πξνβιεκαηηζκνχο πνπ ζέινπλ λα ηνπο κνηξάδνληαη κφλν κε ηνπο θίινπο ηνπο. Οη έθεβνη επεηδή έρνπλ δηάθνξεο ςπρνζσκαηηθέο αιιαγέο δελ πξέπεη λα θνπξάδνληαη ζηηο δνπιείεο ηνπ ζπηηηνχ. Ο δηάινγνο κε έλαλ ελήιηθα βνεζά ζηε ζσζηή ελεκέξσζε ζε ζέκαηα πνπ απαζρνινχλ ηνπο εθήβνπο. Ζ απηνεθηίκεζε είλαη ζεκαληηθή γηα ηνπο εθήβνπο. Οη έθεβνη ζπρλά ληξέπνληαη γηα ηελ αθκή ηνπο. Οη έθεβνη αλεζπρνχλ αλ ζα ςειψζνπλ. Ζ ζσζηή δηαηξνθή θαη ε γπκλαζηηθή βνεζνχλ ζηελ αλάπηπμε ησλ εθήβσλ. Ζ εθεβεία επηθέξεη νξκνληθέο αιιαγέο. Οη έθεβνη ληψζνπλ έληνλε ηελ αλάγθε λα πξνζεγγίζνπλ ηνπο ζπλνκήιηθνχο ηνπο. 10

11 Φύιιν εξγαζίαο: Γξαζηεξηόηεηα Β Κάξηεο: Αιιαγέο Δθεβείαο ΑΤΞΑΝΔΣΑΗ ΣΟ ΤΦΟ ΣΟ ΓΔΡΜΑ ΓΗΝΔΣΑΗ ΛΗΠΑΡΟ ΔΜΦΑΝΗΕΔΣΑΗ ΑΚΜΖ (ΠΤΡΑΚΗΑ) ΑΛΛΑΕΔΗ Ο ΣΟΝΟ ΣΖ ΦΧΝΖ ΦΤΣΡΧΝΟΤΝ ΣΡΗΥΔ ΣΟ ΠΡΟΧΠΟ ΣΑ ΜΑΛΛΗΑ ΓΗΝΟΝΣΑΗ ΛΗΠΑΡΑ ΦΤΣΡΧΝΟΤΝ ΣΡΗΥΔ ΣΗ ΜΑΥΑΛΔ ΦΤΣΡΧΝΟΤΝ ΣΡΗΥΔ ΣΑ ΓΔΝΝΖΣΗΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΠΑΡΑΓΔΣΑΗ ΗΓΡΧΣΑ ΑΝΑΠΣΤΔΣΑΗ ΣΟ ΣΖΘΟ ΓΗΔΤΡΤΝΔΣΑΗ Ζ ΛΔΚΑΝΖ ΑΝΑΠΣΤΔΣΑΗ Ο ΘΧΡΑΚΑ ΑΡΥΗΕΔΗ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΠΔΡΜΑΣΟ ΜΔΓΑΛΧΝΔΗ ΣΟ ΠΔΟ ΜΔΓΑΛΧΝΟΤΝ ΟΗ ΟΡΥΔΗ ΠΑΡΑΓΟΝΣΑΗ ΟΗ ΟΡΜΟΝΔ ΣΟΤ ΔΞ ΟΝΔΗΡΧΞΖ ΔΚΠΔΡΜΑΣΧΖ ΑΠΔΛΔΤΘΔΡΧΖ ΧΑΡΗΧΝ ΠΔΡΗΟΓΟ ΔΜΜΖΝΟΡΡΟΗΑ ΔΝΑΛΛΑΓΖ ΓΗΑΘΔΖ ΔΞΟΤΑΛΗΚΔ ΚΔΦΔΗ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΝΣΗΘΔΣΟ ΦΤΛΟ Ζ ΦΗΛΗΑ ΓΗΝΔΣΑΗ ΠΗΟ ΖΜΑΝΣΗΚΖ 11

12 ΑΗΘΖΜΑ ΜΟΝΑΞΗΑ ΚΑΗ ΤΓΥΤΖ ΗΥΤΡΟΣΔΡΑ ΤΝΑΗΘΖΜΑΣΑ ΣΖ ΔΠΗΘΤΜΗΑ ΝΑ ΔΗΑΗ ΑΡΔΣΟ ΚΑΗ ΝΑ «ΣΑΗΡΗΑΕΔΗ» ΑΝΑΕΖΣΖΖ ΑΝΔΞΑΡΣΖΗΑ ΚΔΦΔΗ ΓΗΑ ΣΟ ΜΔΛΛΟΝ ΑΝΖΤΥΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΜΦΑΝΗΖ ΟΤ 12

13 Φύιιν εξγαζίαο: Γξαζηεξηόηεηα Γ «Μνπ ιέλε φηη πεξλψ ηελ εθεβεία» «Γεηα ζαο, ην όλνκα κνπ είλαη Άιεμ θαη ζέισ λα ζαο πσ ηη κνπ ζπκβαίλεη. Φαίλεηαη όηη ε θάζε κέξα θέξλεη θαη κηα αιιαγή. Λεο θαη απνθηώ έλα θαηλνύξην ζώκα! Μνπ ιέλε όηη πεξλώ ηελ εθεβεία. Κάηη πνπ ζπκβαίλεη είλαη απηέο νη λέεο ηξίρεο πνπ θπηξώλνπλ ζε κέξε πνπ πξνεγνπκέλσο δελ είρα. Όπσο θάησ από ηηο καζράιεο κνπ. Ξέξσ όηη είλαη θπζηνινγηθό αιιά παξόια απηά ρξεηάδνκαη ρξόλν λα ην ζπλεζίζσ. Γε κε πεηξάδνπλ θάπνηεο αιιαγέο πνπ ζπκβαίλνπλ. Σηελ πξαγκαηηθόηεηα θάπνηεο από απηέο κνπ αξέζνπλ. Έρσ ςειώζεη από πέξζη, έρεη αιιάμεη ν ηξόπνο πνπ ζθέθηνκαη, θαη απηό απνδεηθλύεηαη γηαηί ηώξα κπνξώ λα ζθεθηώ θαη λα γξάςσ απηά πνπ πεξλώ. Δίλαη όκσο θαη κεξηθέο αιιαγέο πνπ δελ είλαη θαη ηόζν σξαίεο. Όπσο ε κπξσδηά ηνπ ζώκαηνο. Όηαλ ην αληηιήθζεθα ζηελ αξρή λόκηζα όηη έρσ θάπνηα αζζέλεηα. Τώξα μέξσ όηη πεξηνξίδεηαη πνιύ όηαλ πιπζώ ή αλ ρξεζηκνπνηήζσ αληηηδξσηηθό. Τν πην άζρεκν από όια όκσο είλαη ηα ζππξάθηα. Θπκάκαη όηη εηνηκαδόκνπλ λα πάσ ζε έλα πάξηη θαη θνίηαμα ζηνλ θαζξέθηε θαη είδα έλα κεγάιν ζππξάθη ζην θνύηειό κνπ. Τνπ έβαια κηα εηδηθή θξέκα, πεξηνξίζηεθε ιίγν αιιά δελ εμαθαλίζηεθε. Όηαλ πήγα ζην πάξηη αληηιήθζεθα όηη θαη άιια παηδηά είραλ ζππξάθηα. Αλαξσηήζεθα πόζν θνηλό είλαη απηό. Δίλαη όκσο θαη θάηη γηα ην νπνίν ληξέπνκαη ιηγάθη. Μνπ είλαη δύζθνιν λα ζαο ην αλαθέξσ. Ννκίδσ όηη άξρηζα λα έρσ αηζζήκαηα γηα ην αληίζεην θύιν. Δίλαη ιίγν πεξίεξγν αιιά θαηά βάζνο είλαη σξαίν, κνπ αξέζεη. Μνπ ιέλε όηη είλαη απόιπηα θπζηνινγηθό. Δίλαη; Μνπ ιέλε όηη πεξλώ ηελ εθεβεία. Απηό ζεκαίλεη όηη ζα πξέπεη λα πάσ ζην ζρνιείν κε ην ζππξάθη ζην θνύηειν θαη ηε κπξσδηά κνπ, άιια έρσ ςειώζεη από πέξζη θαη ζθέθηνκαη πην ώξηκα. Ννκίδσ ζα επηβηώζσ!» Αθνχ δηαβάζεηε ηελ πην πάλσ ηζηνξία, ζπδεηήζηε ηελ εμήο εξψηεζε: Μπνξείηε λα μερσξίζεηε ην θύιν ηνπ παηδηνύ ηεο ηζηνξίαο; α) Αγφξη:. β) Κνξίηζη:.. γ) Γελ είκαη ζίγνπξνο/ε: 13

14 Φύιιν Δξγαζίαο: Ρώηεζε έλα ελήιηθα (άζθεζε γηα ην ζπίηη) Όλνκα Μαζεηή/ηξηαο:... Γνληφο/Κεδεκφλαο/Δλήιηθαο Τπνζηεξηθηήο :... Ρώηεζε έλα ελήιηθα Ζ εθεβεία κπνξεί λα είλαη κηα πξόθιεζε. Δίλαη πνιύ βνεζεηηθό λα έρεηο θάπνηνλ ελήιηθα πνπ λα κπνξείο λα εκπηζηεπηείο έηζη ώζηε λα κηιάο γηα απηά πνπ ζε θνβίδνπλ ή ζε αλεζπρνύλ. Όινη νη ελήιηθεο άιισζηε έρνπλ πεξάζεη ηηο αιιαγέο ηεο εθεβείαο. Βήκα 1 ν : Πάξηε απηφ ην θπιιάδην ζην ζπίηη θαη κνηξαζηείηε ην κε έλαλ γνλέα ή έλαλ ελήιηθα πνπ εκπηζηεχεζηε. Ρσηήζηε απηφ ην πξφζσπν εάλ κπνξεί λα ην ζπκπιεξψζεηε καδί. Δίλαη θαιχηεξα λα πάξεηε ζπλέληεπμε απφ θάπνην άηνκν ηνπ ίδηνπ θχινπ κε εζάο. Βήκα 2 ν : Πξνγξακκαηίζηε έλα ξαληεβνχ κε ηνλ ελήιηθα γηα ζπλέληεπμε. Γψζηε πξνεγνπκέλσο ην θχιιν εξγαζίαο ζηνλ ελήιηθα γηα λα ζθεθηεί θαη λα πξνεηνηκάζεη ηηο απαληήζεηο ηνπ πξηλ απφ ηε ζπλέληεπμε. Βήκα 3 ν : ηε ζπλέληεπμε κπνξεί λα ζαο βνεζήζνπλ θάπνηεο απφ ηηο παξαθάησ εξσηήζεηο. Θα ρξεηαζηείο κηζή ψξα πεξίπνπ γηα λα νινθιεξψζεηο ηε ζπλέληεπμε. (Δλαιιαθηηθά, νη καζεηέο κπνξνχλ λα γξάςνπλ ηηο εξσηήζεηο πνπ ζέινπλ λα ξσηήζνπλ ηνλ/ηελ ελήιηθα/ε θαη ζηε ζπλέρεηα λα ηηο αλαθνηλψζνπλ ζηελ ηάμε, έηζη ψζηε ν θαζέλαο μερσξηζηά λα πξνζζέζεη ζην δηθφ ηνπ εξσηεκαηνιφγην θάπνηεο εξσηήζεηο πνπ πηζαλφλ δελ ηηο είρε ζθεθηεί αξρηθά) Βήκα 4 ν : Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο ζπλέληεπμεο, ππνγξάςηε ζην θάησ κέξνο ηεο επφκελεο ζειίδαο, γηα λα επηβεβαηψζεηε ζηνλ/ζηελ θαζεγεηή/ηξηα ζαο φηη ε ζπλέληεπμε πξαγκαηνπνηήζεθε. Πηζαλέο εξσηήζεηο πνπ κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ νη καζεηέο ζηε ζπλέληεπμή ηνπο: 1. Πνην ήηαλ ην πξψην ζεκάδη πνπ παξαηεξήζαηε φηαλ κπήθαηε ζηελ εθεβεία; Πφζσλ ρξνλψλ ήζαζηαλ; 2. Πνηα ζεσξείηε φηη ήηαλ ε κεγαιχηεξε δπζθνιία ή ην κεγαιχηεξν πξφβιεκα πνπ ζπλαληήζαηε θαηά ηελ εθεβεία; 3. Πψο δηαρεηξηζηήθαηε ην άγρνο ή ηελ πεξηζηαζηαθή ληξνπή πνπ είραηε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθεβείαο; 14

15 4. Πψο ληψζαηε γηα ηα αγφξηα/θνξίηζηα φηαλ ήζαζηαλ ζηελ ειηθία κνπ; 5. Ση ζαο άξεζε πεξηζζφηεξν ζηελ εμσηεξηθή ζαο εκθάληζε φηαλ ήζαζηαλ ζηελ ειηθία κνπ; 6. Πφηε αηζζαλζήθαηε πσο ήζαζηαλ ψξηκνο/ε θαη αλεμάξηεηνο/ε; 7. Πφηε δψζαηε ην πξψην ζαο θηιί; 8. Όηαλ ζαο πξνβιεκάηηδε έλα γεγνλφο κε πνην άηνκν πξνηηκνχζαηε λα ην θνπβεληηάζεηε; 9. Πηζηεχαηε πσο νη γνλείο ζαο, ζάο έδεηρλαλ θαηαλφεζε;... Κφςε θαη παξέδσζε κφλν απηφ ην θνκκάηη Οινθιεξψζακε ηε ζπλέληεπμε «Ρψηεζε έλα ελήιηθα» Μαζεηήο/ηξηα Δλήιηθαο 15

16 Φύιιν Δξγαζίαο: Αηνκηθή Τγηεηλή - πκβνπιεπηηθή Γσληά Όλνκα καζεηή:... Όλνκα Κεδεκφλα:... Ση ζα έιεγεο ζηνπο θίινπο ζνπ αλ δεηνχζαλ ηε ζπκβνπιή ζνπ γηα ζέκαηα εθεβείαο γεληθά; Βήκα 1 ν : Γηάιεμε 4 εξσηήζεηο πνπ γλσξίδεηο ηελ απάληεζε ηνπο. Βάιε ζην θνπηί αξηζηεξά «Μαζεηήο Δηδηθόο». Γξάςε ηελ απάληεζή ζνπ ζηνλ θελφ ρψξν. Βήκα 2 ν : Πάξε ζπλέληεπμε απφ ηνλ γνληφ ζνπ ή απφ θάπνην ελήιηθα πνπ εκπηζηεχεζαη, γηα λα απαληήζεη ζηηο ππφινηπεο 4 εξσηήζεηο. Βάιε ζην θνπηί αξηζηεξά «Δλήιηθαο Δηδηθόο». Γξάςε ηελ απάληεζή ηνπ ζηνλ θελφ ρψξν. Παξαδείγκαηα πηζαλώλ εξσηήζεσλ πνπ κπνξνύλ νη καζεηέο λα ξσηήζνπλ ηνπο ελήιηθεο Δξ.: Γε κνπ αξέζνπλ ηα καιιηά κνπ γηαηί είλαη πνιχ ιηπαξά. Ση κνπ πξνηείλεηο λα θάλσ; Απ.: Δξ.: Γε ζέισ λα μπξηζηψ αθφκε αιιά νη άιινη κνπ ιέλε λα ην θάλσ. Ση κε ζπκβνπιεχεηο; Απ.: Δξ.: Νηψζσ ηφζν άζρεκα... νη θίινη κνπ, κνχ ιέλε φηη κπξίδσ κεηά ην κάζεκα ηεο γπκλαζηηθήο. Ση κπνξψ λα θάλσ; Απ.: Δξ.: Σν δέξκα κνπ έρεη πνιιά ζππξάθηα. Αγφξαζα θάπνηα θάξκαθα αιιά δε κε βνήζεζαλ λα αληηκεησπίζσ ην πξφβιεκα. Μπνξεί ν γηαηξφο λα κνπ δψζεη θάπνηα ράπηα; Απ.: Δξ.: Έρσ πνιχ άζρεκεο θξάκπεο πφλνπο πεξηφδνπ. Έρεηο θάπνηεο εηζεγήζεηο γηα κέλα; Απ. : Δξ.: Κάπνηεο απφ ηηο θίιεο κνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηακπφλ αληί ζεξβηέηεο φηαλ έρνπλ πεξίνδν. Πψο κπνξψ λα απνθαζίζσ πνην είλαη ην θαιχηεξν γηα κέλα; Απ.: Δξ.: Τπάξρεη έλα παηδί ζηελ νκάδα πνδνζθαίξνπ, ηνπ νπνίνπ κπξίδνπλ ηα πφδηα ηνπ κεηά απφ θάζε πξνπφλεζε. Πψο κπνξψ λα ηνλ βνεζήζσ; Απ.: 16

17 ΠΖΓΔ Δπακεηλψλδα, Δ., Νενθιένπο, Δ., Σηγγηξίδνπ, Μ., (2007). Πξώηα Βήκαηα: Οδεγόο Δθπαίδεπζεο γηα Υγηείο Σρέζεηο. Κππξηαθφο χλδεζκνο Οηθνγελεηαθνχ Πξνγξακκαηηζκνχ. Health Education Curriculum, Grade 6, (2005) New Brunswich, Department of Education: Educational Programs and Services Branch. Δθπαηδεπηηθή ηζηνζειίδα γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη αξκφδηνπο πγείαο ζηα ζέκαηα ζεμνπαιηθήο δηαπαηδαγψγεζεο. Sexuality Information and Education Council of the United States. Απφθζεγκα εθεβείαο. ΔΗΖΓΖΣΔ Οκάδα Τπνζηεξηθηψλ ησλ Αλαιπηηθψλ Πξνγξακκάησλ Οηθηαθήο Οηθνλνκίαο- Αγσγήο Τγείαο: Αξγπξψ Καδέια, Βαζηιηθή Λνπθαΐδνπ, Γέζπσ Λνΐδνπ. 17

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Ηκεξνκελία: Αξηζκόο κεηξώνπ: Όλνκα Αζζελνύο: Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: Ηιηθία: + Έηη Μήνερ πληεξεηηθή ζεξαπεία Μεηεγρεηξνπξγηθή παξαθνινύζεζε 3 μήνερ 6 μήνερ 1 σπόνορ σπόνια 3

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Ο δπόμορ ππορ ηην εθηβεία

Ο δπόμορ ππορ ηην εθηβεία Ο δπόμορ ππορ ηην εθηβεία ΔΦΖΒΔΗΑ: Ζ ΖΛΗΚΗΑ ΣΖ ΑΝΑΕΖΣΖΖ ΚΑΗ ΣΖ ΔΠΑΝΑΣΑΖ Σην πλαίζιο ηος ππογπάμμαηορ Αγωγή Τγείαρ «Ο δπόμορ ππορ ηην εθηβεία» νη καζεηέο ηεο η ηάξηρ ζε ζπλεξγαζία κε ηε δαζθάια ηνπο θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ Α.Να γξάςεηε ηα ηππηθά ζηάδηα ηεο αλαγλώξηζεο ζηελ Οδύζζεηα. Το θέμα της αναγνώρισης είναι συχνό, ιδιαίτερα στις τελευταίες ραψωδίες του έπους, δηλαδή από τότε που ο Οδυσσέας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Τη πεξηιακβάλεη ην κελνύ Τη είλαη ε ζπλαηζζεκαηηθή αγωγή Πνηα είλαη ηα νθέιε Πωο ηελ εθαξκόδνπκε Σηξαηεγηθέο Δξωηεκαηνιόγηα Βηωκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο Σπδήηεζε Γηάιιεηκα

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση γραπτού λόγου

Κατανόηση γραπτού λόγου Α1 Επίπεδο Α1 (25 μονάδες) Διάρκεια: 30 λεπτά Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Έλαο θίινο ζαο ζάο πξνζθαιεί ζηε βάθηηζε ηεο θόξεο ηνπ. Γηαβάζηε ην πξνζθιεηήξην θαη ζεκεηώζηε ( ) θάησ από ην ΩΣΟ γηα ηηο πξνηάζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων (https://weeman.inf.ethz.ch/particletracker/) Τν Plugin particle tracker κπνξεί λα αληρλεύζεη απηόκαηα ηα ζσκαηίδηα πνπ θηλνύληαη,

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ Α. Αεπόβια ικανόηηηα: ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ 1. Φόλλοος ζηα δύο καλάθια: νη αζιεηέο είλαη απέλαληη από ηα ηακπιώ ζε δπν γξακκέο. Οη πξώηνη έρνπλ από κηα κπάια. Με ην ζύλζεκα θάλνπλ θόιιννπ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1 MENU ΜΗΤΡΩΑ Προμηθεστές Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηo κεηξών Πξνκεζεπηώλ. Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη πάλσ ζην Πξνζζήθε (βειάθη 1) ζα βγεη ε θόξκα γηα ηελ εηζαγσγή λέαο εγγξαθήο (Σρήκα

Διαβάστε περισσότερα

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ

ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ 1 Ο πίλαθαο ηεο πξνεγνύκελεο ζειίδαο είλαη ηκήκα ηεο έθζεζεο πνπ δεκνζηεύηεθε από ηελ PLAN Ιnternational, κηα δηεζλή αλζξσπηζηηθή νξγάλσζε. Γίλνληαη πιεξνθνξίεο γηα ηηο παξεκβάζεηο

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδο Α1 για παιδιά 8-12 ετών. Παραγωγή προφορικού λόγου

Επίπεδο Α1 για παιδιά 8-12 ετών. Παραγωγή προφορικού λόγου Α1 για παιδιά (8-12 ετών) Παραγωγή προθορικού λόγοσ Διάρκεια: 12 λεπηά Μονάδες: 25 Πρώηο μέρος Πώο ζε ιέλε; Πόζν ρξνλώλ είζαη; Από πνύ είζαη; Πνύ κέλεηο; ε πνηα ηάμε πεγαίλεηο; Έρεηο αδέιθηα; Πόζα; Δεύηερο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΔΠΙΛΟΓΗ ΣΡΟΦΗ

ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΔΠΙΛΟΓΗ ΣΡΟΦΗ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΔΠΙΛΟΓΗ ΣΡΟΦΗ ΘΔΜΑΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ: 2. Ανάπηςξη αζθαλούρ και ςγιούρ ηπόπος ζωήρ ΤΠΟΔΝΟΣΗΣE: ΣΑΞΗ: Α ΓΥΜΝΑΣΗΟΥ 2.2 Φαγηηό και ςγεία 2.1 Υγηείο ηξόπνη θαη ζπλζήθεο δσήο 1.1 Αλάπηπμε θαη εμέιημε ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

Αντισταθμιστική ανάλυση

Αντισταθμιστική ανάλυση Θεσξήζηε έλαλ αιγόξηζκν Α πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα δνκή δεδνκέλσλ Γ : Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Α ε Γ πξαγκαηνπνηεί κία αθνινπζία από πξάμεηο. Παξάδεηγκα: Θπκεζείηε ην πξόβιεκα ηεο εύξεζεο-έλσζεο Δίρακε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ 1 ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ ΝΑΤΠΑΚΣΟΤ Ηκεξνκελία: 10 Ιαλνπαξίνπ 2012 Οη καζεηέο πνπ εξγάζηεθαλ γηα ηελ εξγαζία ζρεηηθά κε ηηο ζπλέπεηεο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

1. Άζξνηζκα. Να ππνινγηζηεί ην άζξνηζκα κε ηελ ηερληθή ηεο εμίζσζεο αζξνίζκαηνο. Χξεζηκνπνηνύκε ηνλ ηύπν: ( ) ( )

1. Άζξνηζκα. Να ππνινγηζηεί ην άζξνηζκα κε ηελ ηερληθή ηεο εμίζσζεο αζξνίζκαηνο. Χξεζηκνπνηνύκε ηνλ ηύπν: ( ) ( ) 1. Άζξνηζκα Να ππνινγηζηεί ην άζξνηζκα κε ηελ ηερληθή ηεο εμίζσζεο αζξνίζκαηνο. Χξεζηκνπνηνύκε ηνλ ηύπν: Θέινπκε λα εθθξάζνπκε ην άζξνηζκα ζαλ ζπλάξηεζε ηνπ. Δπνκέλσο έρνπκε: 2. Άζξνηζκα Ξεθηλάκε κε δύν

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ Σν εξσηεκαηνιόγην απηό αλαπηύρζεθε από ηελ Οκάδα Μηθξώλ Δθπαηδεπηώλ γηα ην Γηαδίθηπν, σο κηα από ηηο δξάζεηο ηεο νκάδαο γηα ηε ζρνιηθή ρξνληά 2013-2014.

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 3: ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ - ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ ΓΗΑΡΚΔΗΑ: 1 δηδαθηηθή ώξα ΓΗΓΑΚΣΗΚΟΗ ΣΟΥΟΗ: Να δηαπηζηώζνπλ νη καζεηέο πεηξακαηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα.

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα. Καηαζηάζεηο ηεο ύιεο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΗΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΟΗ ΦΤΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 1: ΔΗΑΓΧΓΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4: ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ

Διαβάστε περισσότερα