(Πληροφοριακά στοιχεία χρήσης 2012) Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το Ν. 3693/2008 (άρθρο 36)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "(Πληροφοριακά στοιχεία χρήσης 2012) Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το Ν. 3693/2008 (άρθρο 36)"

Transcript

1 KRP AUDITORS A.E. ΑΜ ΣΟΕΛ 165 SOEL Reg. Number: 165 (Πληροφοριακά στοιχεία χρήσης 2012) Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το Ν. 3693/2008 (άρθρο 36) Αναστάσεως 9, 16343, Αθήνα, Τηλέφωνο: , Φαξ: , 9 Anastaseos str, GR , Athens, Greece, Tel: , Fax: ,

2 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ-ΣΚΟΠΟΣ- ΠΛΗΡΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠΟΔΟΧΗ & ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ANTI MONEY LAUNDERING ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΡΘ. 27 Ν. 3693/ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ & ΠΛΗΡΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΡΘ. 36 N. 3693/ ΔΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ

3 2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η εταιρεία, «KRP AUDITORS Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών», με δ.τ. «KRP AUDITORS A.E.», είναι νεοσύστατη εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, μέλος του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (ΣΟΕΛ), με Α.Μ. 165 και εγγεγραμμένη στο Δημόσιο μητρώο των Ελεγκτικών Γραφείων της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (Ε.Λ.Τ.Ε) με Α.Μ Οι νόμιμοι ελεγκτές της εταιρείας διαθέτουν πολυετή ελεγκτική εμπειρία. Ο Ν. 3693/2008 με τον οποίο υπήρξε εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την οδηγία 2006/43/ΕΚ περί υποχρεωτικών ελέγχων των ετήσιων και των ενοποιημένων λογαριασμών, απαιτεί από τις ελεγκτικές εταιρείες τη σύνταξη και δημοσίευση ετήσιας Έκθεσης Διαφάνειας, το περιεχόμενο της οποίας ορίζεται από το άρθρο 36 του ανωτέρω Νόμου. Στη συνέχεια, αναλύεται ο τρόπος εφαρμογής του ανωτέρω νομοθετικού πλαισίου από την εταιρεία «KRP AUDITORS Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών» η οποία για χάριν συντομίας θα αναφέρεται ως «η εταιρεία». 3. ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ-ΣΚΟΠΟΣ- ΠΛΗΡΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΩΝ 3.1 ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ΕΔΡΑ Η νομική μορφή της είναι Α ν ώ ν υ μ η Ε τ α ι ρ ε ί α και η πλήρης επωνυμία της είναι «KRP AUDITORS Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών», με δ.τ. «KRP AUDITORS A.E.» Στις σχέσεις της με την αλλοδαπή η επωνυμία της εταιρίας ορίζεται σε πιστή μετάφραση και ο τίτλος ως «KRP AUDITORS S.A.». Η εταιρεία συστάθηκε με την υπ αρίθμ. 289/ πράξη σύστασης της Συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίας Μπελιμπασάκη και καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, και έλαβε αριθμό Γ.Ε.ΜΗ (ΦΕΚ Α.Ε Ε.Π.Ε. ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 2774/ ). Είναι μέλος του Ε.Β.Ε.Α. με αριθμό μητρώου Η διάρκειά της ορίστηκε σε 50 (πενήντα) έτη. Ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) της εταιρείας είναι και υπάγεται στη Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ. Η εταιρεία είναι εγγεγραμμένη στο Δημόσιο Μητρώο των Ελεγκτικών Γραφείων της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (Ε.Λ.Τ.Ε) με Α.Μ. 038 και στο Μητρώο Εταιρειών Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που τηρείται από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών με Α.Μ. ΣΟΕΛ

4 Με την απόφαση Α.Π /884/ του Υπουργού Οικονομικών, χορηγήθηκε στην εταιρεία η επαγγελματική άδεια ελεγκτικού γραφείου (ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 3071/ τεύχος δεύτερο). Η εταιρεία δεν είναι μέλος οποιουδήποτε δικτύου. ΕΔΡΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Η έδρα της εταιρείας βρίσκεται στον Δήμο Ηλιούπολης του Νομού Αττικής και συγκεκριμένα επί της οδού Αναστάσεως επί του αριθμού 9. Η εταιρεία δεν έχει υποκαταστήματα στην ημεδαπή ή αλλοδαπή. 3.2 ΣΚΟΠΟΣ Όπως αναφέρεται στο άρθρο 3 του καταστατικού της εταιρείας «Σκοπός της εταιρείας είναι: 1. α) Η υπό των μετόχων της Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών - Νομίμων Ελεγκτών άσκηση του τακτικού ελέγχου της οικονομικής διαχείρισης και των οικονομικών καταστάσεων: αα) Των νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Δήμων και Κοινοτήτων, αβ) Των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου που εξυπηρετούν δημόσιο ή κοινωφελή σκοπό και επιχορηγούνται από το κράτος ή απολαύουν ιδιαιτέρων προνομίων, βάσει ειδικής διάταξης Νόμου ή κατ' εξουσιοδότηση τούτου, αγ) Των τραπεζικών, ασφαλιστικών εταιρειών, των εταιρειών επενδύσεων - χαρτοφυλακίου, των εταιρειών διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων, των εταιρειών χρηματοδοτικών μισθώσεων και των ενώσεων συνεταιριστικών οργανώσεων, αδ) Των Ανωνύμων Εταιρειών, Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης, των Ετερόρρυθμων κατά μετοχές εταιρειών, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 42α του ΚΝ 2190/20, και των κοινοπραξιών αυτών, αε) Των Ενοποιημένων Λογαριασμών (οικονομικών καταστάσεων) του άρθρου 100 παρ. 1 του ΚΝ 2190/20 των συνδεδεμένων επιχειρήσεων, αστ) Των Ανωνύμων Εταιρειών, των οποίων οι μετοχές είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο καθώς και των Ανωνύμων Εταιρειών των οποίων το μετοχικό κεφάλαιο εν όλω ή εν μέρει έχει αναληφθεί με δημόσια εγγραφή, αζ) Των εταιρειών ή οργανισμών ή και δραστηριοτήτων γενικά που με βάση διατάξεις Νόμου υπάγονται στον υποχρεωτικό έλεγχο Νομίμων Ελεγκτών β) Η υπό των μετόχων της Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών - Νομίμων Ελεγκτών διενέργεια πραγματογνωμοσύνης, πάνω σε θέματα οικονομικής διαχείρισης ή κατάστασης οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, κοινοπραξίας, ειδικού Λογαριασμού ή ομάδας περιουσίας που απαιτεί λογιστικές γνώσεις. 4

5 γ) Ο υπό των μετόχων της Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών - Νομίμων Ελεγκτών, και έπειτα από εντολή του Δικαστηρίου, έλεγχος και η θεώρηση των εμπορικών βιβλίων, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 3 3 του Π.Δ. 226/1992. δ) Η υπό των μετόχων της Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών - Νομίμων Ελεγκτών διενέργεια ελέγχου επί ορισμένων θεμάτων ή γενικού διαχειριστικού ελέγχου, σε οποιεσδήποτε άλλες επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις ή οργανισμούς, μη υποκείμενους στον υποχρεωτικό έλεγχο καθώς και η μελέτη της λογιστικής οργάνωσης οποιωνδήποτε επιχειρήσεων, εκμεταλλεύσεων ή οργανισμών του Δημοσίου ή Ιδιωτικού φορέα. ε) Η υπό των μετόχων της Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών - Νομίμων Ελεγκτών άσκηση έργων εκκαθαριστή, προσωρινού επιτρόπου και συνδίκου πτώχευσης. στ) Η προαγωγή της Λογιστικής και Ελεγκτικής Επιστήμης με την ανάληψη διενέργειας επιστημονικών σεμιναρίων στα γνωστικά αντικείμενα, που σχετίζονται με τα έργα των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών - Νομίμων Ελεγκτών, την έκδοση βιβλίων, περιοδικών και άλλων εντύπων, την διοργάνωση συνεδρίων και λοιπών συναφών εργασιών. ζ) Η χορήγηση φορολογικού πιστοποιητικού. η) Η άσκηση κάθε έργου, το οποίο δεν είναι ασυμβίβαστο προς το λειτούργημα του Ορκωτού Λογιστή - Νομίμου Ελεγκτή. 2. Η παροχή λογιστικών, φορολογικών και λοιπών επιχειρηματικών συμβουλευτικών υπηρεσιών: ι) φορολογικές (ίδρυση, οργάνωση και εκκαθάριση επιχειρήσεων, φορολογική υποστήριξη για εφαρμογή της φορολογικής νομοθεσίας, διαγνωστικές φορολογικές έρευνες, προληπτικοί φορολογικοί έλεγχοι, κλπ), ii) Οικονομικές: (Εναρμόνιση οικονομικών καταστάσεων με διεθνή πρότυπα - πρακτική εφαρμογή, λογιστική υποστήριξη ιδιωτικών και δημοσίων επιχειρήσεων, Ο.Τ.Α., νοσηλευτικών ιδρυμάτων και γενικά κάθε δημόσιου και ιδιωτικού φορέα, οργάνωση συστημάτων εσωτερικού ελέγχου, επισκόπηση διαδικασιών, συστημάτων και εσωτερικών ελέγχων, εσωτερικοί έλεγχοι, αξιολόγηση διαχείρισης κινδύνων, κλπ., iii) Συμβουλευτικές : α. Ανθρώπινο Δυναμικό (Επιλογή στελεχών, συστήματα διαχείρισης προσωπικού, αξιολόγησης απόδοσης, επιμόρφωση προσωπικού, υπηρεσίες outplacement, κλπ.), β. Χρηματοοικονομική διοίκηση (επιχειρηματικά σχέδια, ανάπτυξη λογιστικών σχεδίων, συστήματα προγραμματισμού και ελέγχου, συστήματα κοστολόγησης, κλπ.), γ. Εξειδικευμένες Υπηρεσίες Τεχνολογίας (πληροφορικά συστήματα, προηγμένες λύσεις πληροφορικής, συστήματα διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων, κλπ.), δ. Εξειδικευμένες Υπηρεσίες Βελτίωσης της Απόδοσης (οργανωτικές μελέτες / αναδιοργανώσεις, μελέτη βιωσιμότητας, κλπ.), ίν) Χρηματοοικονομικές (Συγχωνεύσεις και εξαγορές επιχειρηματική ανάπτυξη, χρηματοοικονομικές συμβουλές, ιδιωτικοποιήσεις και ιδιωτικές τοποθετήσεις, κλπ.), ν) Κάθε συναφή με τα παραπάνω εργασία.» 3.3 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΩΝ Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αποτελείται από ονομαστικές μετοχές. Η μετοχική σύνθεσή της, έως και την υπογραφή της παρούσης έκθεσης είναι η εξής: 5

6 Ιωάννης Πανταζής του Δημητρίου και της Κυριακής, Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής (A.M. ΕΛΤΕ 1615 Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ ), με μετοχές και ποσοστό ιδιοκτησίας 33,33 %. Χαράλαμπος Καμούτσης του Αντωνίου και της Ελευθερίας, Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής (A.M. ΕΛΤΕ Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ ), με μετοχές και ποσοστό ιδιοκτησίας 33,33 %. Χαρούλα Ρουμελιώτου του Κωνσταντίνου και της Αναστασίας, Ιδιώτης, με μετοχές και ποσοστό ιδιοκτησίας 33,33 %. Οι μέτοχοι Ιωάννης Πανταζής και Χαράλαμπος Καμούτσης είναι νόμιμοι ελεγκτές με δικαίωμα υπογραφής. Στην εταιρεία δεν ανήκουν άλλοι νόμιμοι ελεγκτές οι οποίοι να έχουν δικαίωμα υπογραφής για λογαριασμό της εταιρείας και δεν είναι μέτοχοι. 4. ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ Τα όργανα διοίκησης της εταιρείας είναι η Γενική Συνέλευση των Μετόχων και το Διοικητικό Συμβούλιο. 4.1 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Ανώτατο όργανο της εταιρείας είναι η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας η οποία αποφασίζει για όλες τις υποθέσεις που αφορούν την εταιρεία και οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν το σύνολο των μετόχων. 4.2 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τον Κ.Ν. 2190/20 και το καταστατικό της. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι τριμελές, η θητεία του λήγει στις 30/6/2014 και αποτελείται από τους: 1. Ιωάννη Πανταζή του Δημητρίου Πρόεδρος 2. Χαράλαμπο Καμούτση του Αντωνίου Δ/νων Σύμβουλος 3. Χαρούλα Ρουμελιώτου του Κωνσταντίνου Μέλος Δ.Σ. Η εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται από οποιοδήποτε από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για συναλλαγές μέχρι του ποσού των είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000) ευρώ, για δε τις συναλλαγές άνω του ποσού αυτού θα απαιτείται η υπογραφή δύο (2) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 6

7 5. ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (Πλαίσιο των σχετικών αρχών και κανόνων της Οδηγίας 2001/256/Ε.Ε., προσαρμοσμένο στο ΔΕΠ 220 και αναθεωρημένο από το ΔΠΔΠ αριθ.1) Το σύστημα του εσωτερικού ποιοτικού ελέγχου παρέχει εύλογη διασφάλιση ότι η Εταιρεία, οι συνεταίροι της και το προσωπικό της συμμορφώνονται με τα κατάλληλα επαγγελματικά πρότυπα και τις νομικές απαιτήσεις, έτσι ώστε η ελεγκτική εργασία να διενεργείται σε ένα συνεχώς υψηλό επίπεδο. 5.1 ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Οι Νόμιμοι Ελεγκτές (Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές) τ ης «KRP AUDITORS A.E.», οφείλουν να είναι προσηλωμένοι στις αρχές ανεξαρτησίας, ακεραιότητας, αντικειμενικότητας, εμπιστευτικότητας, επαγγελματικής συμπεριφοράς και ποιοτικής επάρκειας του έργου τους. Επίσης οφείλουν να γνωρίζουν και να τηρούν απαρέγκλιτα: Τη νομοθεσία που διέπει το επάγγελμα (νομικό πλαίσιο). Τα ελεγκτικά πρότυπα και τους Κανόνες Επαγγελματικής Δεοντολογίας. Τις Γενικές Επαγγελματικές Οδηγίες της ΕΛΤΕ και του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών. Το καταστατικό της «KRP AUDITORS A.E.». Τις Αποφάσεις και Τεχνικές οδηγίες των αρχών και μεθόδων του Δ.Σ. της «KRP AUDITORS A.E.». 5.2 ΑΠΟΔΟΧΗ & ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ Οι νόμιμοι ελεγκτές-εταίροι, οφείλουν να τηρούν τις διαδικασίες που προβλέπονται για την εξασφάλιση της ανεξαρτησίας. Ειδικότερα οφείλουν να εξετάζουν, εάν η σχέση τους (οικονομική, προσωπική ή επαγγελματική) με τον εκάστοτε πελάτη θα ήταν δυνατό να δημιουργήσει αμφιβολίες σε σχέση με την ανεξαρτησία τους ή της εταιρείας. Στην περίπτωση αυτή έχουν την υποχρέωση να αρνηθούν την διενέργεια του ελέγχου. Η παροχή υπηρεσιών από ελεγκτή μέλος της εταιρείας μας προς έναν συγκεκριμένο πελάτη δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τέσσερα (4) χρόνια. Οι διαδικασίες εκτίμησης των κινδύνων που εφαρμόζονται, πριν την αποδοχή ενός ελεγκτικού έργου μεταξύ των άλλων περιλαμβάνουν: Διερεύνηση της φύσης των εργασιών του πελάτη συμπεριλαμβανομένου της γεωγραφικής του εξάπλωσης και του κλάδου του. 7

8 Αξιολόγηση / αποτίμηση των πληροφοριών αναφορικά με τον πελάτη, της διοίκησης του και των ιδιοκτητών του. Μελέτη πληροφοριών σε σχέση με τον χαρακτήρα και την υπόληψη του πιθανού πελάτη και του επιτελικού προσωπικού του. Ανάδειξη των ενδεχόμενων κινδύνων ανεξαρτησίας και ενδεχόμενων περιπτώσεων συγκρούσεως συμφερόντων. Αναζήτηση πληροφοριών από τον προηγούμενο ορκωτό ελεγκτή λογιστή σχετικά με τους λόγους της αλλαγής του και εάν υπάρχει οποιοσδήποτε λόγος μη αποδοχής του διορισμού μας. Εκτίμηση της ικανότητας μας να εξυπηρετήσουμε και να παρέχουμε ποιοτικές και επαρκείς υπηρεσίες προς τον πιθανό πελάτη. Επισκόπηση διαθέσιμων οικονομικών πληροφοριών της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένου προηγουμένων ετησίων οικονομικών καταστάσεων. Η Εταιρεία τηρεί έγγραφα σχετικά με την αξιολόγηση υποψήφιων ή υφιστάμενων πελατών, την αποδοχή νέων ή την συνέχιση συνεργασίας με υφιστάμενους πελάτες και την ανεξαρτησία έναντι αυτών. Ο υπεύθυνος εταίρος ανάθεσης πριν προχωρήσει στην αποδοχή μιας νέας εργασίας ή στην διατήρηση μίας υφιστάμενης συλλέγει όλα τα απαραίτητα στοιχεία για τον νέο ή υφιστάμενο πελάτη συμπληρώνει τα σχετικά έντυπα αξιολόγησης, αποδοχής νέου πελάτη ή διατήρησης υφιστάμενου πελάτη καθώς και ανεξαρτησίας έναντι αυτών. Τα ανωτέρω εγκρίνονται από τον έτερο νόμιμο ελεγκτή της εταιρείας. Κατόπιν καταρτίζεται η σύμβαση ανάθεσης έργου, το περιεχόμενο της οποίας είναι πλήρως εναρμονισμένο με τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα. Αυτή περιλαμβάνει την περιγραφή της εργασίας που καλείται η εταιρία μας να εκτελέσει, καθώς και την γραπτή αποδοχή του πελάτη ότι συμφωνεί με όλους τους σχετικούς όρους. 5.3 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ Η εταιρεία, κατά την εκτέλεση του ελεγκτικού έργου, εφαρμόζει όλες τις απαιτούμενες αρχές και κανόνες που έχουν θεσπιστεί από τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα. Ο νόμιμος ελεγκτής-εταίρος ανάθεσης είναι υπεύθυνος να εξασφαλίζει ότι οι κίνδυνοι αναγνωρίζονται κατά τη διάρκεια της ελεγκτικής εργασίας και ότι η επαγγελματική εργασία εκτελείται αποτελεσματικά και ανταποκρίνεται στα πρότυπα της εταιρείας σε κάθε άποψη. Επισκόπηση από τον έτερο νόμιμο ελεγκτή της εταιρείας διενεργείται για ελέγχους εταιρειών δημοσίου ενδιαφέροντος (εισηγμένων σε κεφαλαιαγορά) ή όπου αλλού κριθεί απαραίτητο. Συγκεκριμένα, με το πέρας της εργασίας και πριν τη χορήγηση της εκθέσεως ελέγχου, ο επισκοπών Νόμιμος Ελεγκτής εξετάζει και αξιολογεί: Την τήρηση της ανεξαρτησίας. Σημαντικούς κινδύνους που εντοπίσθηκαν κατά τη διάρκεια του ελέγχου και τα μέτρα που λήφθηκαν για την αντιμετώπιση των κινδύνων αυτών. 8

9 Τις ληφθείσες αποφάσεις, σχετικά με τη σημαντικότητα για τον έλεγχο. Τα συμπεράσματα που προέκυψαν από τα δύσκολα επίμαχα θέματα. Το είδος και η βαρύτητα των διορθωμένων και μη διορθωμένων ανακριβειών που διαπιστώθηκαν από τον έλεγχο. Τα θέματα που γνωστοποιηθήκαν στην Διοίκηση της εταιρείας, καθώς και σε λοιπές αρχές - φορείς. Αν τα φύλλα εργασίας αντανακλούν την εκτελεσθείσα εργασία και υποστηρίζουν τα συμπεράσματα ελέγχου. Την καταλληλότητα της εκθέσεως ελέγχου που πρόκειται να χορηγηθεί. Για τις μη εισηγμένες στο χρηματιστήριο εταιρείες, διενεργείται δειγματοληπτικά επισκόπηση από τον έτερο, του ελεγκτή που υπογράφει, νόμιμο ελεγκτή της εταιρείας. Κριτήρια για την δειγματοληψία αποτελούν: το μέγεθος της εταιρείας, ο αριθμός των μετόχων της ελεγχόμενης εταιρείας, η ύπαρξη σημαντικών ελεγκτικών κινδύνων στην ελεγχόμενη εταιρεία κ.λ.π. Η επισκόπηση του ελεγκτικού έργου τεκμηριώνεται εγγράφως από τον διενεργούντα την επισκόπηση. Τυχόν ελλείψεις που διαπιστώνονται αναφέρονται και διορθώνονται από τον νόμιμο ελεγκτή ανάθεσης πριν από την χορήγηση της έκθεσης ελέγχου. 5.4 ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ Κατά την χρήση 2012 η εταιρεία «KRP AUDITORS A.E.» δεν διέθετε ελεγκτικό προσωπικό πλην των δύο νόμιμων ελεγκτών-εταίρων της. Πρόθεσή μας, και ανάλογα με την πρόοδο των εργασιών μας, είναι η πρόσληψη ανθρώπων που να διαθέτουν υψηλά επίπεδα εκπαίδευσης, εντιμότητα, ακεραιότητα, ικανότητα στην επικοινωνία και διάθεση για διαρκή επιμόρφωση, χαρακτηριστικά που εξασφαλίζουν αφενός την δυνατότητα επίτευξης υψηλών επαγγελματικών επιδόσεων και ανέλιξης τους, αφετέρου την συνέχιση, από την πλευρά της εταιρείας μας, παροχής ποιοτικών υπηρεσιών. 6. ANTI MONEY LAUNDERING Η εταιρεία συμμορφώνεται με τις κανονιστικές διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύουν κάθε φορά και που αφορούν στη πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητας, καθώς και της χρηματοδότησης τρομοκρατίας. Ο εταίρος ανάθεσης (νόμιμος ελεγκτής-partner) υποχρεούται σε εξέταση με ιδιαίτερη προσοχή κάθε ύποπτης συναλλαγής. Τα αποτελέσματα της εξέτασης των ύποπτων συναλλαγών τηρούνται εγγράφως ή σε 9

10 ηλεκτρονική μορφή με επαρκή αιτιολόγηση και καταχωρούνται σε ειδικό αρχείο του ελέγχου φέροντας ημερομηνία και υπογραφή του εταίρου. Σε περίπτωση υπόνοιας ύποπτης ή ασυνήθους συναλλαγής ενημερώνεται άμεσα με την συμπλήρωση σχετικού εντύπου o έτερος νόμιμος ελεγκτής-partner ή ο υπεύθυνος κανονιστικής συμμόρφωσης. Το θέμα τίθεται προς ενημέρωση του Διοικητικού Συμβουλίου το οποίο είναι αρμόδιο να εξετάσει την περίπτωση εμπιστευτικής αναφοράς στην Επιτροπή του άρθρου 7 του Ν.3691/2008. Ως Υπεύθυνος του Anti Money Laundering, έχει οριστεί ο νόμιμος ελεγκτής-εταίρος κ. Χαράλαμπος Καμούτσης, οποίος μεριμνά για τη ενημέρωση του έτερου νόμιμου ελεγκτή σχετικά με την ισχύουσα νομοθεσία και τυχόν αλλαγές - αναβαθμίσεις που προέκυψαν επ αυτής, καθώς και για τη συμμόρφωση του ελεγκτικού έργου με τη νομοθεσία αυτή. 7. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ Η διαχείριση κινδύνων, σχετίζεται με τις ενέργειες της ελεγκτικής εταιρίας, οι οποίες εξασφαλίζουν τη μεγιστοποίηση της ασφάλειας στη λειτουργία και διενέργεια των εργασιών μας, και ελαχιστοποιούν τους κινδύνους που μπορούν να διαφανούν κατά την εκτέλεση των εργασιών αυτών (Risk Management). Οι δύο νόμιμοι ελεγκτές-εταίροι αξιολογούν την κατάσταση των πελατών της εταιρείας έτσι ώστε να εκτιμάται ο κίνδυνος ανάληψης ή συνέχισης της συνεργασίας με αυτούς. 8. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΡΘ. 27 Ν. 3693/2008 Στην εταιρεία μας, ως νεοϊδρυθείσα, δεν έχει διενεργηθεί ποιοτικός έλεγχος. 9. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ & ΠΛΗΡΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Η εταιρεία δεν έχει αναλάβει, κατά την παρούσα χρήση, τον έλεγχο οντοτήτων δημοσίου ενδιαφέροντος (εταιρείες εισηγμένες στο χρηματιστήριο). 10

11 10. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Οι νόμιμοι ελεγκτές-εταίροι απαιτείται να λάβουν 20 τουλάχιστον ώρες συνεχούς επαγγελματικής εκπαίδευσης κάθε έτος και τουλάχιστον 120 ώρες κατά τη διάρκεια της τριετούς περιόδου. Επιδίωξη της εταιρείας μας είναι η επιμόρφωση των μελών της να είναι διαρκής και να εκτείνεται σε όσο το δυνατόν περισσότερα αντικείμενα. Οι νόμιμοι ελεγκτές της εταιρείας, κατά την χρήση 2012, συμμετείχαν σε σεμινάρια σχετικά με τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα και την Φορολογία Εισοδήματο ς που διοργανώθηκαν από το Σ.Ο.Ε.Λ. και άλλους φορείς. 11. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Η εταιρεία «KRP AUDITORS Α.Ε.» διανύει την πρώτη υπερδωδεκάμηνη χρήση της, η οποία λήγει την 31/12/2013 και ως εκ τούτου χρηματοοικονομικές πληροφορίες θα παρατεθούν στην επόμενη έκθεση διαφάνειας. 12. ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ Οι μέτοχοι της εταιρείας συμμετέχουν στα σταθερά γενικά έξοδα λειτουργίας της εταιρείας, τα οποία καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ισομερώς και στα υπόλοιπα έξοδα ανάλογα με τις τιμολογούμενες αμοιβές τους. Το υπόλοιπο ποσό από τις τιμολογούμενες αμοιβές κάθε μετόχου, μετά τις παρακρατήσεις της ανωτέρω παραγράφου, ανήκει σε αυτόν και διατίθεται για αμοιβές του ίδιου και των συνεργατών του. 13. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΡΘ. 36 N. 3693/ ΔΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Οι υπογράφοντες, νόμιμοι ελεγκτές-εταίροι, δηλώνουμε, ότι η «KRP AUDITORS A.E.» για το έτος 2012 εφάρμοσε με επάρκεια τις διαδικασίες που καθορίζονται από το σύστημα ποιοτικού της ελέγχου και δεν παρουσιάσθηκαν έως την 31/12/2012 προβλήματα ή δυσλειτουργίες. 11

12 Οι νόμιμοι ελεγκτές-εταίροι Ιωάννης Δ. Πανταζής Χαράλαμπος Α. Καμούτσης 13.2 ΔΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ Οι υπογράφοντες, νόμιμοι ελεγκτές-εταίροι, δηλώνουμε, ότι η εταιρεία κατά τη διάρκεια της πρώτης ελεγκτικής περιόδου 19/4/ /12/2012 εφαρμόζει συνεχώς και επαρκώς τις ορισθείσες διαδικασίες και πολιτικές σχετικές με την παρακολούθηση των θεμάτων εξασφάλισης της ανεξαρτησίας των μελών της κατά την διενέργεια υποχρεωτικών ελέγχων και επιπλέον ότι διενεργείται διαρκώς ο σχετικός έλεγχος για το σύνολο των αναληφθεισών εργασιών κατά την διάρκεια της ανωτέρω ελεγκτικής περιόδου. Οι νόμιμοι ελεγκτές-εταίροι Ιωάννης Δ. Πανταζής Χαράλαμπος Α. Καμούτσης Η ανωτέρω έκθεση διαφάνειας, είναι ακριβής και πλήρης, ως προς το περιεχόμενό της. Αθήνα, 27 Μαρτίου 2013 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «KRP AUDITORS A.E.» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Α. ΚΑΜΟΥΤΣΗΣ 12

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 2011

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 2011 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 2011 Αθήνα, Μάρτιος 2012 Κωνσταντίνος Σιγάλας και Σια Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε. 1 Περιεχόµενα 1 Εισαγωγή...2 2 Νομική μορφή και στοιχεία μετόχων... 3 3 Δίκτυο στο οποίο ανήκει η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ( ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ 2014 ) Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 36 του Ν. 3693/2008

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ( ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ 2014 ) Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 36 του Ν. 3693/2008 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ( ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ 2014 ) Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 36 του Ν. 3693/2008 Μαρούσι, Μάρτιος 2015 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδες Πρόλογος 3 1. Νομική μορφή και στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

EKΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ AUDIT PLUS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ. Πληροφοριακά στοιχεία χρήσης που έληξε την 30/06/2014

EKΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ AUDIT PLUS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ. Πληροφοριακά στοιχεία χρήσης που έληξε την 30/06/2014 EKΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ AUDIT PLUS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ Πληροφοριακά στοιχεία χρήσης που έληξε την 30/06/2014 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Πρόλογος... 3 2. Εισαγωγή Στοιχεία Εταιρίας...

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Διαφάνειας 2013

Έκθεση Διαφάνειας 2013 Έκθεση Διαφάνειας 2013 Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 36 του Ν. 3693/2008 Περιεχόμενα Σελίδες Πρόλογος 3 Νομική μορφή της Εταιρείας και στοιχεία των Εταίρων 4 Εταιρική Διακυβέρνηση 7 Εσωτερικό Σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...2 2. ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ...3 3. Η ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ MORISON INTERNATIONAL...4 4. ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ...

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...2 2. ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ...3 3. Η ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ MORISON INTERNATIONAL...4 4. ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ... ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 2011 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 3693/2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...2 2. ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ...3 3. Η ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ MORISON INTERNATIONAL...4 4. ΕΤΑΙΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA BANK AΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ATTICA BANK AΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ATTICA BANK AΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Σελίδα 1 από 32 Περιεχόμενα ΙΣΤΟΡΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΧΕΙΟΥ 4 ΣΥΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ / ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ...

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΡΕΑΤΩΝ. Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007

ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΡΕΑΤΩΝ. Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007 ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΡΕΑΤΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1/1-31/12/2012 Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ -Δηλώσεις Μελών Διοικητικού Συμβουλίου 4 -Ετήσια Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

************************

************************ ΔΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (η παρούσα Δήλωση συντάσσεται σύμφωνα με το άρθρο 43α παρ. 3 περ. δ του κ.ν. 2190/1920 και αποτελεί μέρος της Ετήσιας Έκθεσης Διαχείρισης του Δ.Σ. της Εταιρείας) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Συνεδρίαση 281/17.3.2009

Συνεδρίαση 281/17.3.2009 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Συνεδρίαση 281/17.3.2009 Θέμα: 5 Πρόληψη της χρησιμοποίησης των εποπτευομένων από την Τράπεζα της Ελλάδος πιστωτικών ιδρυμάτων και χρηματοπιστωτικών οργανισμών

Διαβάστε περισσότερα

Προοίμιο..σελ. 06. ΜΕΡΟΣ Γ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Α) Γενικοί Διευθυντές.. σελ. 31 Β) Διευθυντές..σελ. 32

Προοίμιο..σελ. 06. ΜΕΡΟΣ Γ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Α) Γενικοί Διευθυντές.. σελ. 31 Β) Διευθυντές..σελ. 32 ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. ΕΚΔΟΣΗ 01 ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Προοίμιο..σελ. 06 ΜΕΡΟΣ Α ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. Α) Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Μ Π Ο Υ Τ Α Ρ Η ΟΜΙΛΟΣ Ι.ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ HOLDING A.E. Ανώνυμος Εταιρία Συμμετοχών και Επενδύσεων Στενήμαχος, 59200 Νάουσσα ΑΡ.Μ.Α.Ε. 8514/06/Β/86/002 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 57235404000 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 2011

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 2011 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 2011 Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 36 του Ν. 3693/2008, ο οποίος διέπει το Ελεγκτικό επάγγελμα στην Ελλάδα, σας παρουσιάζουμε την ετήσια Έκθεση διαφάνειας της «PKF

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΣΚΟΥΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ 1. ΣΩΜΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΣΚΟΥΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ 1. ΣΩΜΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΣΚΟΥΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ Συνεχίζουμε με τις υπηρεσίες που ασκούν φορολογικό έλεγχο και όχι μόνο. Σήμερα θα ασχοληθούμε με: 1. Το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών και 2. Το Σώμα Ορκωτών Εκτιμητών 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ..

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ.. ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ.. ΘΕΜΑ: Πλαίσιο αρχών λειτουργίας και κριτηρίων αξιολόγησης της οργάνωσης και των Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου των Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Επιχειρήσεων και σχετικές αρμοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

www.pwc.gr Έκθεση Διαφάνειας 2013

www.pwc.gr Έκθεση Διαφάνειας 2013 www.pwc.gr Έκθεση Διαφάνειας 2013 Περιεχόμενα 1. Νομική μορφή και μέτοχοι 4 2. Σχέσεις με το δίκτυο εταιρειών PwC 8 3. Εταιρική διακυβέρνηση 11 4. Εσωτερικό σύστημα διασφάλισης ποιότητας και ποιοτικός

Διαβάστε περισσότερα

www.pwc.gr Έκθεση Διαφάνειας 2011

www.pwc.gr Έκθεση Διαφάνειας 2011 www.pwc.gr Έκθεση Διαφάνειας 2011 Πρόλογος Σας παρουσιάζουμε τη τέταρτη ετήσια Έκθεση Διαφάνειας της PricewaterhouseCoopers που αφορά την οικονομική χρήση που έληξε 30/06/2011. Η έκθεση αυτή παραθέτει

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλια... 23 Επιτροπές... 23 Σύνθεση Συμβουλίων και Επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλιου... 27 Αμοιβές μελών Δ.Σ. και προσωπικού...

Συμβούλια... 23 Επιτροπές... 23 Σύνθεση Συμβουλίων και Επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλιου... 27 Αμοιβές μελών Δ.Σ. και προσωπικού... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ... 5 2. Η ATEbank Με ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ... 7 3. Η ATEbank Σήμερα Το Οργανόγραμμα της ATEbank... 9 4. Πολιτική Ποιότητας της ATEbank ΑΕ... 11 5. Βραβεύσεις και Διακρίσεις... 12 6.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις 1

Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις 1 Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις 1 Ι. Εθνική νομοθεσία Α. Νόμοι ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ i. Νόμος 3691/2008

Διαβάστε περισσότερα

*5. Λοιπά διαχειριστικά, εποπτικά όργανα ή επιτροπές της Εταιρείας

*5. Λοιπά διαχειριστικά, εποπτικά όργανα ή επιτροπές της Εταιρείας ΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (η παρούσα ήλωση συντάσσεται σύµφωνα µε το άρθρο 43 α παρ. 3 περ. δ του κ.ν. 2190/1920) 1.1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ * ΕΙΣΑΓΩΓΗ * 1. Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης 1.1 Γνωστοποίηση οικειοθελούς

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Α. Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας 3 Β. Διοικητικό Συμβούλιο 4 Γ. Επιτροπή Ελέγχου & Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου 7 Δ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Της χρήσης από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2013 Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ... 5 ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ... 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 Προοίμιο... 4 Άρθρο 1. Αντικείμενο του Εσωτερικού Κανονισμού της Εταιρίας.... 7 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ... 7 Άρθρο 2.

Διαβάστε περισσότερα

1. Κώδικας Εταιρικής διακυβέρνησης. 1.1. Γνωστοποίηση οικειοθελούς συμμόρφωσης της Εταιρίας με τον Κώδικα Εταιρικής διακυβέρνησης.

1. Κώδικας Εταιρικής διακυβέρνησης. 1.1. Γνωστοποίηση οικειοθελούς συμμόρφωσης της Εταιρίας με τον Κώδικα Εταιρικής διακυβέρνησης. Ο όρος «εταιρική διακυβέρνηση» περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο οι εταιρίες διοικούνται και ελέγχονται. Η εταιρική διακυβέρνηση αρθρώνεται ως ένα σύστημα σχέσεων ανάμεσα στη διοίκηση της Εταιρίας, το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΔΙΤΡΟΧΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΔΙΤΡΟΧΩΝ ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. Ανώνυμη Εταιρία ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΔΙΤΡΟΧΩΝ και ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ Α.Ε.Ε. με δ.τ. «ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.» ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 122090707000 Ασπρόπυργος θέση Κύριλλος - 19300 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης ΣΕΒ. για τις Εισηγμένες Εταιρείες

Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης ΣΕΒ. για τις Εισηγμένες Εταιρείες Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης ΣΕΒ για τις Εισηγμένες Εταιρείες Ιανουάριος 2011 1 Περιεχόμενα ιάρθρωση του Κώδικα Προοίμιο... 2 Μέρος A Το Σ και τα μέλη του... 7 I. Ρόλος και αρμοδιότητες του Σ... 7 II.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (1 Ιανουαρίου - 31 εκεµβρίου 2012) Σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007 ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αρ. Μητρώου Α.Ε.13782/06/Β/86/06 ιστόµου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.

ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2014 Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007 Κερατσίνι, Μάρτιος 2015 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Δηλώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2014 (Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007) ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. 12 ο ΧΛΜ. ΒΕΡΟΙΑΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΔΙΤΡΟΧΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΔΙΤΡΟΧΩΝ ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. Ανώνυμη Εταιρία ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΔΙΤΡΟΧΩΝ και ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ Α.Ε.Ε. με δ.τ. «ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.» Αρ. Μητρώου Α.Ε. 28211/06/Β/93/8 Ασπρόπυργος θέση Κύριλλος - 19300

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ (ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ (ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) . QUALITY & RELIABILITY A.B.E.E. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ (ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (.Π.Χ.Α

Διαβάστε περισσότερα