Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ"

Transcript

1 Αριθµ. 2/107929/0026/ Καθορισµός διαδικασίας και λοιπών τεχνικών λεπτοµερειών για την πληρωµή των δηµόσιων δαπανών από τις Υπηρεσίες ηµοσιονοµικού Ελέγχου (Υ..Ε.) Αριθµ. 2/107929/0026 (ΦΕΚ Β' 3172/ ) Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. α) Τις διατάξεις: α) των άρθρων 26 παρ. 1 και 29 παρ. 7β του ν. 2362/1995 «Περί ηµόσιου Λογιστικού, ελέγχου και δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (Α' 247), όπως συµπληρώθηκαν και τροποποιήθηκαν αντίστοιχα µε τα άρθρα 26 του ν. 3871/2010 (Α' 141) και 28 παρ. 1β του ν. 4151/2013 (Α' 103). β) Του άρθρου 60 παρ. 1, επίσης, του ν. 2362/1995, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 50 παρ. 5 του ν. 3943/2011 (Α' 66) και του άρθρου 76Β του ίδιου νόµου, όπως προστέθηκε µε τα άρθρα 44 του ν. 3871/2010 (Α' 141) και 45 παρ. 1δ του ν. 3943/2011 (Α' 66). γ) Του άρθρου 90 του Κώδικα, ο οποίος κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (Α' 98). δ) Τις διατάξεις του ν.δ. 356/1974, «Περί Κώδικος Εισπράξεων ηµοσίων Εσόδων» (Α' 90), όπως ισχύουν. 2. Την υπ' αριθ. Υ48/ απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισµός αρµοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονοµικών Χρήστου Σταϊκούρα» (Β' 2105). 3. Την υπ' αριθ. ΥΠΟΙΚ ΕΞ/ «Ανάθεση αρµοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονοµικών Γεώργιο Μαυραγάνη» (Β' 2574). 4. Την υπ' αριθ. 2302/ εισήγηση της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων. 5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισµού. 6. Την υφιστάµενη υπηρεσιακή ανάγκη για το λεπτοµερή καθορισµό των νέων διαδικασιών εξόφλησης των χρηµατικών ενταλµάτων που εκδίδονται για την πληρωµή των δηµόσιων δαπανών, µετά τη σχετική τροποποίηση του δηµοσιονοµικού κανονισµού, αποφασίζουµε: Άρθρο 1 ιαδικασία Εξόφλησης Χρηµατικών Ενταλµάτων

2 1. Καθορίζουµε τη διαδικασία εξόφλησης Χρηµατικών Ενταλµάτων που εκδίδονται από τις αρµόδιες Υπηρεσίες ηµοσιονοµικού Ελέγχου (Υ..Ε.), ως ακολούθως: α. Μετά την έκδοση του χρηµατικού εντάλµατος, από το αρµόδιο Τµήµα/Γραφείο εκκαθάρισης δαπανών και τη θεώρησή του από το Ε.Σ. στις προβλεπόµενες περιπτώσεις, διενεργείται έλεγχος ως προς τα εξωτερικά στοιχεία γνησιότητας και εγκυρότητας του εντάλµατος από το Τµήµα/Γραφείο Λογιστικού. Μετά την πιστοποίηση της ορθής έκδοσης του Χ.Ε. και την ενηµέρωση του ηλεκτρονικού σώµατος αυτού µε τα στοιχεία τυχόν κατασχέσεων ή/και εκχωρήσεων και συµψηφιστέων ποσών παρέχεται στο ΟΠΣ Π η τελική έγκριση προς πληρωµή της δαπάνης. Σε περίπτωση διαπίστωσης λαθών το Χ.Ε. ακυρώνεται και επανεκκινείται η διαδικασία έκδοσης νέου. Σε περίπτωση που κατά το ενδιάµεσο διάστηµα, ήτοι µεταξύ της έκδοσης του Χ.Ε. και της αποστολής των στοιχείων του στην οικεία.ο.υ. για τυχόν συµψηφισµούς, περιέλθουν στην Υπηρεσία νέες εκχωρήσεις ή/και κατασχέσεις, διενεργούνται οι αναγκαίες προσαρµογές στα ηλεκτρονικά στοιχεία του Χ.Ε. β. Η εξόφληση του Χ.Ε. διενεργείται µε ηλεκτρονική Εντολή Μεταφοράς και Πίστωσης Λογαριασµού που δηµιουργείται στο ΟΠΣ Π, από τον αρµόδιο υπάλληλο του Λογιστικού Τµήµατος ή Γραφείου και πίστωση του/ των πληρωτέου/ων ποσού στον τραπεζικό λογαριασµό που δηλώθηκε από τους τελικούς δικαιούχους. Η εντολή αυτή αποστέλλεται µέσω διεπαφής στην Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ) για εκτέλεση [πίστωση του Τραπεζικού Λογαριασµού του δικαιούχου µε χρέωση του λογαριασµού 200 «Ε.. - Συγκέντρωση Εισπράξεων και Πληρωµών», υπολογαριασµός ]. Στην Εντολή Μεταφοράς και Πίστωσης Λογαριασµού περιλαµβάνεται το ονοµατεπώνυµο ή επωνυµία του δικαιούχου ως έχει στο Χ.Ε. και όχι τυχόν εκπρόσωπών του. Εξαιρούνται οι περιπτώσεις κατασχέσεων και εκχωρήσεων, όπως και των εταιρειών που λύονται και βρίσκονται σε εκκαθάριση και δεν υπάρχει λογαριασµός µε την επωνυµία τους. Κάθε ηλεκτρονική εντολή αποτελεί για την ΤτΕ εντολή πληρωµής και εκτελείται µετά από συστηµικό έλεγχό της αυτόµατα, χωρίς παρεµβάσεις, παρεχοµένης προς τούτο, σχετικής ηλεκτρονικής επιβεβαίωσης. Ειδικότερα ο πιστοποιηµένος χρήστης - υπάλληλος της αρµόδιας Υ Ε αναζητεί, µέσω ΟΠΣ Π, ηλεκτρονική επιβεβαίωση της ΤτΕ για την ολοκλήρωση της συναλλαγής. Τα αναλυτικά στοιχεία πίστωσης του λογ/σµού του δικαιούχου, το ποσό καταβολής και ο χρόνος ολοκλήρωσης της συναλλαγής (χρονοσήµανση σε επίπεδο ηµέρας) σύµφωνα µε τις προδιαγραφές λειτουργίας του Συστήµατος των ιεπαφών είναι διαθέσιµα στο ΟΠΣ Π και η εκτύπωσή τους επέχει θέση επιβεβαίωσης της πληρωµής (extrait τραπεζικής συναλλαγής). Αντίγραφο του εν λόγω αποδεικτικού εκτέλεσης της Εντολής Μεταφοράς και Πίστωσης Λογαριασµού επισυνάπτεται τόσο στο πρωτότυπο του Χ.Ε. που αποστέλλεται µετά των δικαιολογητικών εξόφλησης στην αρµόδια για την άσκηση του κατασταλτικού ελέγχου Υπηρεσία του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Ε.Σ.), όσο και στο «ΣΤΕΛΕΧΟΣ» του Χ.Ε. που φυλάσσεται από την οικεία Υ..Ε. γ. Με την ίδια Εντολή Μεταφοράς και Πίστωσης Λογαριασµού αποδίδονται και οι κρατήσεις υπέρ τρίτων, που έχουν υπολογιστεί και αναγράφονται επί των

3 εκδιδόµενων Χ.Ε. δ. Τα παρακρατηµένα υπέρ του ηµοσίου ποσά και τα ποσά (µέρος ή/και το σύνολο) της απαιτήσεως των τελικών δικαιούχων του χρηµατικού εντάλµατος που τυχόν συµψηφίζονται µε οφειλές τους προς το ελληνικό δηµόσιο δεν περιλαµβάνονται στην Εντολή Μεταφοράς και Πίστωσης Λογαριασµού και εµφανίζονται κατά περίπτωση στους αντίστοιχους λογαριασµούς λογιστικής καθώς και στον απολογισµό, ισολογισµό και τις λοιπές χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις του Κράτους µε τη λογιστικοποίηση της πληρωµής. ε. Οι εντολές µεταφοράς αποστέλλονται, περιοδικά εντός της ηµέρας, προς την ΤτΕ µέσω διεπαφής των πληροφοριακών συστηµάτων εντολέως (ΟΠΣ Π) και αποδέκτη της εντολής (ΤτΕ). στ. Σε περίπτωση µη επιτυχούς παραλαβής της ηλεκτρονικής Εντολής Μεταφοράς και Πίστωσης Λογαριασµού, η ΤτΕ ενηµερώνει σχετικά το ΟΠΣ Π µέσω ηλεκτρονικού απαντητικού αρχείου. Στην περίπτωση αυτή η σχετική Εντολή Μεταφοράς και Πίστωσης Λογαριασµού ακυρώνεται και µετά από σχετικό έλεγχο παράγεται στο ΟΠΣ Π νέα εντολή, που αποστέλλεται, επίσης, στην ΤτΕ. ζ. Σε περίπτωση µη επιτυχούς ολοκλήρωσης της ανωτέρω ηλεκτρονικής εντολής η ΤτΕ ενηµερώνει το ΟΠΣ Π µέσω ηλεκτρονικού απαντητικού αρχείου για το λόγο της µη ολοκλήρωσης της συναλλαγής οπότε και διενεργούνται οι αναγκαίες λογιστικές τακτοποιήσεις. η. Κατά την ηµεροµηνία valeur πραγµατοποιείται η λογιστικοποίηση της εξόφλησης του Χ.Ε. και των παρακρατουµένων υπέρ του ηµοσίου ποσών και µεταβάλλεται η κατάσταση του Χ.Ε. στο ΟΠΣ Π από «ΠΡΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΠΟ ΤτΕ» σε «ΕΞΟΦΛΗΜΕΝΟ». θ. Για την εξόφληση των Χ.Ε. ενηµερώνεται αυτόµατα το Μητρώο εσµεύσεων και µέσω ηλεκτρονικού µηνύµατος ο δικαιούχος. Άρθρο 2 Επιστροφές πληρωτέων ποσών. 1.α. Τα πληρωτέα ποσά των Χ.Ε. που επιστρέφονται, ύστερα από τυχόν ανεπιτυχή εκτέλεση της Εντολής Μεταφοράς και Πίστωσης Λογαριασµού, από τις πληρώτριες τράπεζες, λόγω λανθασµένου ή κλειστού τραπεζικού λογαριασµού, κατατίθενται σε τραπεζικό λογαριασµό του ελληνικού δηµοσίου που συστήνεται στο κεντρικό κατάστηµα της ΤτΕ υπό την οµάδα ιάφοροι Ειδικοί λογαριασµοί Νο 23/ IBAN GR µε τίτλο «Ε..-Υπουργείο Οικονοµικών - Λογαριασµός παρακολούθησης επιστρεφόµενων ποσών κατά την εξόφληση χρηµατικών ενταλµάτων, από τις Υ Ε». β. Η παρακολούθηση του λογαριασµού ανατίθεται στη 24 - ιεύθυνση Λογαριασµών ηµοσίου. 2. Η κίνηση (χρεοπίστωση) του ανωτέρω λογαριασµού διενεργείται ως ακολούθως:

4 α. Πιστώνεται µε τα ποσά που επιστρέφονται από τις πληρώτριες τράπεζες. β. Χρεώνεται µε τα: (αα) ποσά της ειδικής εντολής εξόφλησης των δικαιούχων που εκδίδεται ύστερα από ενηµέρωση της Τράπεζας της Ελλάδος, για τα επιστρεφόµενα πληρωτέα ποσά των δικαιούχων, (ββ) τυχόν επιστρεφόµενα και µη καταβληθέντα στους δικαιούχους πληρωτέα ποσά προϊόντων χρηµατικών ενταλµάτων, τα οποία παραγράφονται σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, µε ισόποση πίστωση του λογαριασµού του Ελληνικού ηµοσίου Νο 200 «Ε..- Συγκέντρωση Εισπράξεων και Πληρωµών/Υπολογαριασµός Νο Λοιπά Έσοδα Τακτικού Προϋπολογισµού» και στη µερίδα του Γραφείου Συµψηφισµών, Το Γραφείο Συµψηφισµών της 24 - ιεύθυνσης Λογαριασµών του ηµοσίου του Γ.Λ. Κράτους µε την αναγγελία της Τράπεζας της Ελλάδος για τη µεταφορά του ποσού στο λογαριασµό του ηµοσίου Νο το εµφανίζει στα έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισµού υπό ΚΑΕ Εσόδου 3919 «Απρόβλεπτα έσοδα» και ενηµερώνει τη ιεύθυνση Προϋπολογισµού Γενικής Κυβέρνησης. (γγ) τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά. 3. Η Τράπεζα της Ελλάδος αποστέλλει, µηνιαία, στη 24 - /νση Λογαριασµών ηµοσίου/τµήµα Α', µηχανογραφικό ή/και φυσικό (έγχαρτο) αντίγραφο κίνησης του ανωτέρω λογαριασµού, και στα Τµήµατα Α' και Γ' της ανωτέρω /νσης αντίγραφο της πίστωσης του λογαριασµού Νο για τη διενέργεια των σχετικών εγγραφών στη δηµόσια ληψοδοσία. Άρθρο 3 ικαιολογητικά εξόφλησης Χ.Ε. Α. ΓΕΝΙΚΑ. 1. Τα δικαιολογητικά εξόφλησης επισυνάπτονται στο πρωτότυπο του Χ.Ε. και αποστέλλονται µαζί µε το αποδεικτικό εκτέλεσης της Εντολής Μεταφοράς και Πίστωσης Λογαριασµού στην αρµόδια για την άσκηση του κατασταλτικού ελέγχου Υπηρεσία του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 2. Τα δικαιολογητικά εξόφλησης θα προσκοµίζονται στις Υ..Ε. µαζί µε τα δικαιολογητικά έκδοσης του Χ.Ε. Εάν απαιτείται κάποιο νεώτερο χρονικά δικαιολογητικό, αυτό δύναται να προσκοµίζεται µέχρι την αποστολή των στοιχείων εξόφλησης του Χ.Ε. στο TAXIS για συµψηφισµούς. 3. Όλα τα δικαιολογητικά πρέπει να είναι πρωτότυπα. Γίνονται δεκτά και φωτοαντίγραφα, θεωρηµένα από οποιαδήποτε Υπηρεσία, Αστυνοµική, ηµοτική ή Κοινοτική Αρχή, Ν.Π..., Κ.Ε.Π. και δικηγόρους, µε την προϋπόθεση ότι επ' αυτών φαίνεται η θεώρηση της εκδούσας αρχής. Η θεώρηση της εκδούσας αρχής πρέπει να φαίνεται ότι έγινε µέσα στο έτος εξόφλησης των τίτλων ή όπως κατά περίπτωση προαναφέρεται (π.χ. παλαιότερα καταστατικά εταιρειών). 4. Τα ξενόγλωσσα έγγραφα πρέπει να προσκοµίζονται µεταφρασµένα από την αρµόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών, της Περιφέρειας, από δικηγόρους, Πρεσβείες και Προξενεία, πιστοποιηµένοι µεταφραστές, νόµιµα θεωρηµένα και µε

5 βεβαίωση επί αυτών για την πιστή µετάφραση. Επιπλέον έγγραφα που έχουν εκδοθεί από δηµόσια αρχή Κράτους που έχει προσχωρήσει στη σύµβαση της Χάγης [ν. 1497/1984 (Α' 188)] πρέπει να φέρουν την προβλεπόµενη από τη σύµβαση αυτή επισηµείωση «APOSTILLE». 5. Τα δικαιολογητικά που ορίζονται στο παρόν άρθρο πλην της φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας και απαιτούνται για την εξόφληση των τίτλων πληρωµής δεν υπάγονται στις διατάξεις περί αυτεπάγγελτης αναζήτησης. Β. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την εξόφληση των χρηµατικών ενταλµάτων από τις Υ..Ε. ορίζονται ειδικότερα ως ακολούθως: 1. Ασφαλιστική ενηµερότητα του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ ή άλλων ασφαλιστικών φορέων, όπου απαιτείται. 2. α.) Γνωστοποίηση του τραπεζικού λογαριασµού του δικαιούχου σε µορφή ΙΒΑΝ, που συνοδεύεται από αντίγραφο (απλή φωτοτυπία) της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου της Τράπεζας στην οποία τηρείται ο λογαριασµός ή από βεβαίωση της Τράπεζας αυτής όταν δεν εκδίδεται βιβλιάριο. β) Στην περίπτωση που ο δικαιούχος είναι ανήλικος ή τελεί υπό κηδεµονία προσκοµίζεται το νοµικής µορφής έγγραφο που ορίζει η δικαστική απόφαση το πρόσωπο που έχει την κηδεµονία ή την επιµέλεια του ατόµου που είναι δικαιούχος της απαίτησης κατά του δηµοσίου. 3. Εκτός των ανωτέρω απαιτούνται, κατά περίπτωση και τα ακόλουθα δικαιολογητικά: α. Εκχωρήσεις ή κατασχέσεις: Απαιτείται η αναγγελία εκχώρησης ή το κατασχετήριο, αντίστοιχα, τηρουµένων των διαδικασιών που ορίζονται στο άρθρο 95 του ν. 2362/1995 όπως ισχύει, καθώς και τα ανωτέρω παρ. 1 και 2 δικαιολογητικά του εκδοχέα ή του υπέρ ου η κατάσχεση. β. Κοινοπραξίες - Κοινωνίες. Το ιδιωτικό συµφωνητικό θεωρηµένο από τη.ο.υ. στην οποία το έχουν καταθέσει, όπου αναγράφονται τα µέλη της κοινοπραξίας. Για τις κοινοπραξίες αυτοκινητιστών (φορτηγών, ταξί κ.λπ.) όταν δεν έχει συνταχθεί ιδιωτικό συµφωνητικό, απαιτείται θεωρηµένο αντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας στην οποία αναγράφονται οι ιδιοκτήτες. γ. Συγχώνευση εταιρειών. Στην περίπτωση που έχει γίνει συγχώνευση εταιρείας που ήταν πιστωτής του ηµοσίου µε κάποια άλλη, απαιτείται το καταστατικό της συγχώνευσης όπου πρέπει να φαίνεται η ανάληψη όλων των υποχρεώσεων και απαιτήσεων από τη νέα εταιρεία. Το εν λόγω καταστατικό πρέπει να είναι θεωρηµένο από το Πρωτοδικείο. Εναλλακτικά µπορεί να υποβληθεί το Φ.Ε.Κ. στο οποίο δηµοσιεύθηκε στο καταστατικό. δ. Εταιρεία σε κατάσταση λύσης. Το διαλυτικό, όπου φαίνεται ο εκκαθαριστής, θεωρηµένο από το Πρωτοδικείο ή την

6 αρµόδια Περιφέρεια κατά περίπτωση, ο οποίος και νοµιµοποιείται να εισπράξει ή το Φ.Ε.Κ. που δηµοσιεύτηκε η διαλυτική πράξη. Αν δεν ορίζεται εκκαθαριστής στο διαλυτικό, απαιτείται το Φ.Ε.Κ. στο οποίο δηµοσιεύθηκε το τελευταίο καταστατικό τους, καθώς και τα Φ.Ε.Κ. µε τις τυχόν τροποποιήσεις του ή το καταστατικό και οι τυχόν τροποποιήσεις του θεωρηµένα από το Πρωτοδικείο ή την αρµόδια Περιφέρεια προκειµένου περί Α.Ε. για να αναζητηθεί αν έχει προβλεφθεί εκκαθαριστής σε περίπτωση λύσης της εταιρείας. Σε περίπτωση που δεν ορίζεται εκκαθαριστής ούτε σ αυτά, ο τίτλος εξοφλείται σε όλους τους εταίρους. Αν κάποιος από τους εταίρους διαφωνεί και προσφεύγει ο ίδιος ή όποιος, έχει έννοµο συµφέρον στο δικαστήριο ο εκκαθαριστής ορίζεται µε απόφασή του. Ειδικά και µέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ, επιτρέπεται η εξόφληση µε υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφεροµένου ότι ενεργεί την εκκαθάριση και αναλαµβάνει την ευθύνη να αποζηµιώσει οποιονδήποτε έχει έννοµο συµφέρον και αποδειχθεί ότι δικαιούται να εισπράξει το επιστρεφόµενο ποσό. ε. Κληρονόµοι αποβιωσάντων δικαιούχων. i) Μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ κατά τίτλο, η εξόφληση διενεργείται µε την προσκόµιση υπεύθυνης δήλωσης, στην οποία δηλώνεται το ονοµατεπώνυµο, ο τόπος και η χρονολογία αποβιώσεως του αναφερόµενου στον τίτλο δικαιούχου και ότι ο δηλών είναι ο µοναδικός κληρονόµος του. Αν οι κληρονόµοι είναι περισσότεροι του ενός, σε ξεχωριστή δήλωση ο κάθε ένας αναφέρει και τους λοιπούς κληρονόµους. Η Υ..Ε. που εξοφλεί τον τίτλο υποχρεούται να ενηµερώνει τη.ο.υ. που φορολογούνται οι κληρονόµοι για τα ποσά που τους καταβάλλονται. ii) Άνω του ποσού των ΕΥΡΩ κατά τίτλο [και όπως διαµορφώνεται κάθε φορά του ποσού του άρθρου 107 του ν. 2961/2001 (Α' 266) σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 2946/2001 και τις σχετικές αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµικών] η εξόφληση γίνεται µε την προσκόµιση του κατά το άρθρο 105 του ν. 2961/2001 (Κώδικας Φορολογίας Κληρονοµιών - ωρεών) πιστοποιητικού του αρµοδίου προϊσταµένου.ο.υ., στο οποίο βεβαιώνεται ότι κατατέθηκε η κατά το νόµο δήλωση φόρου κληρονοµιάς, µε τα επισυναπτόµενα και µνηµονευόµενα έγγραφα νοµιµοποίησης του δηλούντος καθώς και ότι περιλαµβάνεται στη δήλωση η προς είσπραξη απαίτηση και καταβλήθηκε ο απαιτούµενος φόρος. Όπου δεν απαιτείται η εξόφληση του φόρου και στις περιπτώσεις που έχει εξοφληθεί ολόκληρος ο φόρος κληρονοµιάς αντί του πιστοποιητικού της προηγούµενης παραγράφου προσκοµίζεται επικυρωµένο αντίγραφο της οικείας δήλωσης, από το τµήµα Κεφαλαίου της αρµόδιας.ο.υ., καθώς και υπεύθυνη δήλωση µε την οποία δηλώνεται ότι τα στοιχεία που προκύπτουν από την προσκοµιζόµενη δήλωση φόρου δεν έχουν µεταβληθεί και ότι εξοφλήθηκε ολόκληρος ο φόρος κληρονοµιάς (σχετική η παρ. 5 του ν. 3220/2004). Επίσης, κάθε κληρονόµος αναφέρει στην υπεύθυνη δήλωση το ποσοστό που αναλογεί στους συγκληρονόµους όταν αυτό δεν προκύπτει από τη δήλωση κληρονοµιάς. Εάν υπάρχουν διαφωνίες µεταξύ των κληρονόµων και οποιοσδήποτε από αυτούς

7 προσφύγει στο αρµόδιο δικαστήριο, η Υ..Ε. ακυρώνει το σχετικό Χ.Ε. και επιστρέφει τα δικαιολογητικά στην οικονοµική Υπηρεσία του ιατάκτη. iii) Εάν υπάρχει τίτλος πληρωµής οποιουδήποτε ύψους και επιµεριζόµενο το ποσό τους κληρονόµους δίνει κατά κληρονόµο µέχρι ΕΥΡΩ τότε η εξόφληση γίνεται µε τη διαδικασία της υπεύθυνης δήλωσης. στ. Κάτοικοι εξωτερικού. Απαιτείται το υπό στοιχείο 2 δικαιολογητικό είτε ο λογαριασµός τηρείται στην Ελλάδα είτε σε χώρα του εξωτερικού. Άρθρο 4 Θέµατα ασφαλιστικής και φορολογικής ενηµερότητας. 1. Οι αναγκαίες για την πληρωµή της συγκεκριµένης δηµόσιας δαπάνης ενηµερότητες του/των δικαιούχων (ασφαλιστική και φορολογική ενηµερότητα) λαµβάνονται ηλεκτρονικά µέσω διεπαφών µεταξύ ΟΠΣ Π και Πληροφοριακών συστηµάτων ασφαλιστικών ταµείων και TAXIS. 2. Σε περίπτωση χρεωστικής ασφαλιστικής ενηµερότητας διενεργείται αυτεπάγγελτα παρακράτηση του συνόλου ή µέρους του οφειλόµενου ποσού µε την υπό πληρωµή απαίτηση και εφόσον προκύπτει καταβλητέο ποσό, το ισόποσο πιστώνεται και αποδίδεται µέσω της εντολής µεταφοράς στο λογαριασµό του δικαιούχου. 3. Κατά την αναζήτηση φορολογικής ενηµερότητας του δικαιούχου του Χ.Ε. και τον αυτεπάγγελτο συµψηφισµό ακολουθείται, µέσω αµφίδροµης διεπαφής των πληροφοριακών συστηµάτων ΟΠΣ Π και TAXIS, αναλυτικά, η ακόλουθη διαδικασία: α. Υποβολή, ηλεκτρονικά, αιτήµατος προς τη.ο.υ., το οποίο θα περιλαµβάνει τα στοιχεία του δικαιούχου (ονοµατεπώνυµο και Α.Φ.Μ.), και όλων των τυχόν εµπλεκοµένων (εκδοχέων, των υπέρ ων η κατάσχεση κ.λπ.) καθώς και του εκδοθέντος χρηµατικού εντάλµατος. β. Η.Ο.Υ. ελέγχει τη φορολογική ενηµερότητα των δικαιούχων και ενηµερώνει την εφαρµογή που έχει δηµιουργηθεί προς τούτο στο TAXIS µε τα αποτελέσµατα του ελέγχου και των τυχόν αυτεπάγγελτων συµψηφισµών. γ. Σε περίπτωση µη φορολογικά ενήµερου δικαιούχου λόγω οφειλών του µόνο η οικεία.ο.υ. πιστώνει µε το ποσό του Χ.Ε. τις οφειλές του και εκδίδει τα σχετικά παραστατικά είσπραξης, ενηµερώνοντας το ηµερολόγιο είσπραξης. Στη συνέχεια εκδίδεται γραµµάτιο συµψηφιστικής διαχείρισης σε εκτός προϋπολογισµού λογαριασµό και ενηµερώνεται η ανωτέρω εφαρµογή. δ. Στη συνέχεια επιστρέφεται στην Υ..Ε. η αιτηθείσα πληροφορία, προκειµένου µε την εντολή µεταφοράς προς την ΤτΕ να πιστωθεί/τακτοποιηθεί ο ανωτέρω λογαριασµός. Σε περίπτωση δε που το ποσό του Χ.Ε. είναι µεγαλύτερο των χρεών του δικαιούχου η διαφορά (ποσό Χ.Ε. - χρέη δικαιούχου) θα πιστώνεται, µέσω της ΤτΕ, στο λογαριασµό του/των δικαιούχου/ων.

8 ε. Στις λοιπές των περιπτώσεων µη φορολογικής ενηµερότητας του/των δικαιούχων (µη υποβολή δηλώσεων, δέσµευση ΦΕ) η πληροφορία επιστρέφεται στην Υ..Ε. και ειδοποιείται ο δικαιούχος. Το Χ.Ε. παραµένει σε εκκρεµότητα (κατάσταση «ΕΣΜΕΥΣΗ ΑΠΟ.Ο.Υ.») µέχρι την τακτοποίηση των φορολογικών ή λοιπών υποχρεώσεων του φορολογουµένου. Άρθρο 5 ιακίνηση εντολών µεταφοράς - Ασφάλεια Πληροφοριών. 1. Η διακίνηση των ηλεκτρονικών εντολών της προηγούµενης παραγράφου διενεργείται υποχρεωτικά µε την τήρηση των προβλεπόµενων όρων ασφαλείας. Προς τούτο απαιτείται η πιστοποίηση και επιβεβαίωση της ταυτότητας του εξουσιοδοτηµένου υπαλλήλου της αρµόδιας Υ Ε [αυθεντικοποίηση (αρθ. 3 ν. 3979/2011)] στο ΟΠΣ Π, µέσω του οποίου διακινούνται οι ηλεκτρονικές εντολές. Ο ανωτέρω πιστοποιείται ως χειριστής - χρήστης των υπόψη εντολών µεταφοράς και πίστωσης λογαριασµού στο ΟΠΣ Π χορηγουµένου προς τούτο κωδικού πρόσβασης (PASSWORD). 2. Οι πιστοποιηµένοι χρήστες ευθύνονται αποκλειστικά για την πληρότητα, εγκυρότητα, νοµιµότητα, κανονικότητα και ακρίβεια των πληροφοριών που τηρούνται στο ΟΠΣ Π µέσω του οποίου διακινούνται οι ηλεκτρονικές πληρωµές. 3. Η ΤτΕ ευθύνεται, επίσης, για την ασφάλεια των πληροφοριών που λαµβάνει ηλεκτρονικά, των δεδοµένων και των ηλεκτρονικών εγγράφων που καταχωρεί, τηρεί, διακινεί ή διαχειρίζεται µε οποιοδήποτε τρόπο, καθώς και για την ασφάλεια των υπηρεσιών που παρέχει κατά την εκτέλεση των ηλεκτρονικών εντολών που υποδέχεται. Άρθρο 6 Λογιστική παρακολούθηση εξόφλησης χρηµατικών ενταλµάτων. Α. Συνιστώνται και τροποποιούνται λογαριασµοί της ιπλογραφικής Λογιστικής Τροποποιηµένης Ταµειακής Βάσης του Π.. 15/2011 ως ακολούθως: 1. α. Συστήνονται υπό το δευτεροβάθµιο λογαριασµό οι ακόλουθοι λογαριασµοί: αα) (τριτοβάθµιος) µε τίτλο «Συµψηφισµός απαιτήσεων - υποχρεώσεων δικαιούχων υπέρ ηµοσίου από χρηµατικά εντάλµατα» και (τεταρτοβάθµιος) µε τίτλο «Συµψηφισµός απαιτήσεων - υποχρεώσεων δικαιούχων υπέρ ηµοσίου από χρηµατικά εντάλµατα». ββ) Ο λογαριασµός χρεοπιστώνεται για την παρακολούθηση των συµψηφισµών που διενεργούνται, από τις αρµόδιες φορολογικές υπηρεσίες µεταξύ, απαιτήσεων δικαιούχων - κατασχόντων - εκδοχέων - κληρονόµων κ.λπ. από το προϊόν χρηµατικών ενταλµάτων που εξοφλούνται από τις Υ..Ε. µέσω ΤτΕ, µε υποχρεώσεις αυτών από βεβαιωµένες οφειλές στις ΟΥ. 2. α. Συστήνονται υπό το δευτεροβάθµιο λογαριασµό οι ακόλουθοι λογαριασµοί: αα) (τριτοβάθµιος) µε τίτλο «Αποκατάσταση παγίων προκαταβολών µέσω

9 Υ Ε» και ββ) (τεταρτοβάθµιος) µε τίτλο «Αποκατάσταση παγίων προκαταβολών µέσω Υ Ε». β. Ο λογαριασµός χρεοπιστώνεται µε τα ποσά που αποδίδονται στους υπολόγους παγίων προκαταβολών της Κεντρικής ιοίκησης κατά την διαδικασία αποκατάστασης αυτών. Ειδικότερα ο λογαριασµός πιστώνεται µε την θεώρηση των σχετικών ενταλµάτων και χρεώνεται µε την εξόφληση αυτών από τις Υ..Ε. 3. Ο τίτλος του τριτοβάθµιου λογαριασµού και του τεταρτοβάθµιου λογαριασµού τροποποιείται και διαµορφώνεται - τίθεται ως εξής: «Αποκατάσταση παγίων προκαταβολών µέσω Κεντρικών ιευθύνσεων». 4. α. Ο τίτλος του δευτεροβάθµιου λογαριασµού τροποποιείται και διαµορφώνεται - τίθεται ως εξής: «Κατασχέσεις - Εκχωρήσεις - Κληρονοµίες και λοιπές περιπτώσεις». β. Στους υπολογαριασµούς του ανωτέρω λογαριασµού παρακολουθούνται, κατά περίπτωση, τα ποσά που καταβάλλονται από την Κεντρική ιοίκηση σε τρίτους (νοµικά ή φυσικά πρόσωπα) για αµοιβές, αποζηµιώσεις κ.λπ. αρχικών δικαιούχων λόγω κατάσχεσης, εκχώρησης, κληρονοµίας, πληρεξουσιότητας και λοιπές περιπτώσεις. 5. Συστήνονται υπό το δευτεροβάθµιο λογαριασµό οι κατωτέρω τριτοβάθµιοι και τεταρτοβάθµιοι λογαριασµοί: α.(ί) (τριτοβάθµιος) µε τίτλο «Κατασχέσεις από χρηµατικά εντάλµατα» και (τεταρτοβάθµιος) µε τίτλο «Κατασχέσεις από χρηµατικά εντάλµατα». (ii) Ο λογαριασµός πιστώνεται µε το προϊόν των χρηµατικών ενταλµάτων (πλην Χ.Ε. για µισθοδοσία που παρακολουθείται στους λογαριασµούς και ), των οποίων η εξόφληση πραγµατοποιείται από τις Υ..Ε. µέσω της ΤτΕ και βάσει σχετικών δικαστικών αποφάσεων αποδίδεται αντί του δικαιούχου στον υπέρ ου η κατάσχεση. Ο λογαριασµός χρεώνεται µε την καταβολή των σχετικών ποσών στον υπέρ ου η κατάσχεση κατά την εξόφληση των χρηµατικών ενταλµάτων. β.ο) (τριτοβάθµιος) µε τίτλο «Εκχωρήσεις από χρηµατικά εντάλµατα» και (τεταρτοβάθµιος) µε τίτλο «Εκχωρήσεις από χρηµατικά εντάλµατα». (ii) Ο λογαριασµός πιστώνεται µε το προϊόν των χρηµατικών ενταλµάτων (πλην Χ.Ε. για µισθοδοσία) που εξοφλούνται από τις Υ..Ε. µέσω της ΤτΕ, το οποίο έχει εκχωρηθεί, από τον δικαιούχο αυτών, σε συγκεκριµένους εκδοχείς. Ο λογαριασµός χρεώνεται µε την καταβολή των σχετικών ποσών στο δικαιούχο/εκδοχέα κατά την εξόφληση των χρηµατικών ενταλµάτων. γ.ο) (τριτοβάθµιος) µε τίτλο «Κληρονόµοι προϊόντων χρηµατικών ενταλµάτων και δικαιούχοι λοιπών περιπτώσεων» και (τεταρτοβάθµιος) µε τίτλο «Κληρονόµοι προϊόντων χρηµατικών ενταλµάτων και δικαιούχοι λοιπών περιπτώσεων». (ii) Ο λογαριασµός πιστώνεται µε το προϊόν των χρηµατικών ενταλµάτων (πλην Χ.Ε. για µισθοδοσία) που εξοφλούνται από τις Υ Ε µέσω ΤτΕ και το οποίο λόγω θανάτου του αρχικού δικαιούχου αποδίδεται στους κληρονόµους αυτού. Ο λογαριασµός χρεώνεται µε την καταβολή των σχετικών ποσών στους

10 δικαιούχους κληρονόµους κατά την εξόφληση των χρηµατικών ενταλµάτων. Στον ανωτέρω λογαριασµό παρακολουθούνται επίσης και τα ποσά που αποδίδονται σε λοιπές περιπτώσεις δικαιούχων, που δεν παρακολουθούνται στους λογαριασµούς των προηγούµενων παραγράφων, οι οποίοι για διάφορες αιτίες υποκαθιστούν τον αρχικό δικαιούχο στο δικαίωµά του. 6. α. Συστήνονται υπό το δευτεροβάθµιο λογαριασµό οι ακόλουθοι λογαριασµοί: αα) (τριτοβάθµιος) µε τίτλο «Κρατήσεις υπέρ τρίτων από χρηµατικά εντάλµατα» και ββ) (τεταρτοβάθµιος) µε τίτλο «Κρατήσεις υπέρ τρίτων από χρηµατικά εντάλµατα». β. Ο λογαριασµός πιστώνεται µε τα ποσά των κρατήσεων που εισπράττονται υπέρ τρίτων και αναγράφονται στα χρηµατικά εντάλµατα που εξοφλούνται από τις Υ Ε µέσω ΤτΕ (πλην Χ.Ε. για µισθοδοσία), και χρεώνεται µε την απόδοση των αντίστοιχων ποσών στους δικαιούχους (τρίτους) κατά την εξόφληση των χρηµατικών ενταλµάτων. 7. Ο τίτλος του τριτοβάθµιου λογαριασµού και του τεταρτοβάθµιου λογαριασµού τροποποιείται και διαµορφώνεται - τίθεται ως εξής: «Υποχρεώσεις από εισπράξεις για λογαριασµό τρίτων από.ο.υ./ελ ΑΠ/ 24». Β. Ορίζουµε ως δικαιολογητικά των λογιστικών εγγραφών που διενεργούνται κατά την εξόφληση των χρηµατικών ενταλµάτων από τις Υ..Ε., µέσω της ΤτΕ, για τον κατασταλτικό έλεγχο του Απολογισµού - Ισολογισµού του Κράτους από το Ελεγκτικό Συνέδριο, τα ακόλουθα: α. το Μηνιαίο Ηµερολόγιο (αναφορά) Εντολών Μεταφοράς και Πίστωσης Λογαριασµού και β. η µηνιαία κίνηση του λογαριασµού του ελληνικού δηµοσίου Νο Άρθρο 7 ιαδικασία αποστολής εξοφληθέντων Χ.Ε. στο Ε.Σ. 1. Εντός του πρώτου δεκαηµέρου κάθε µήνα αποστέλλονται, από τις Υ..Ε., στην αρµόδια Υπηρεσία Επιτρόπου του Ε.Σ., που διενεργεί τον έλεγχο επί των µηνιαίων και ετήσιων λογαριασµών χρηµατικής διαχείρισης τα πρωτότυπα των εξοφληθέντων κατά τον προηγούµενο µήνα χρηµατικών ενταλµάτων, συνοδευόµενα από τα δικαιολογητικά εξόφλησης Χ.Ε. του αρθ. 3 της παρούσας, καθώς και από το αποδεικτικό Εντολής Μεταφοράς και Πίστωσης Λογαριασµού. 2. Τα ανωτέρω στοιχεία αποστέλλονται στο Ε.Σ. µε αναλυτικό πίνακα στον οποίο αναγράφονται κατά Φορέα και Ειδικό Φορέα τα εξοφληθέντα Χ.Ε. και το ποσό αυτών. Ο πίνακας αυτός υποβάλλεται σε (2) δύο αντίτυπα το ένα εκ των οποίων επιστρέφει υπογεγραµµένο µε την ένδειξη «παρελήφθη» και την ηµεροµηνία παραλαβής. Άρθρο 8

11 Τραπεζικά έξοδα. Τα έξοδα της ΤτΕ που προκύπτουν κατά την εξόφληση των Χ.Ε. θα χρεώνονται οίκοθεν από την Τράπεζα στο λογαριασµό του ελληνικού δηµοσίου που τηρείται σ' αυτήν. Η εµφάνιση των εν λόγω εξόδων στη δηµόσια ληψοδοσία γίνεται µε την έκδοση συµψηφιστικών Χ.Ε. σε βάρος σχετικών πιστώσεων του Ειδ. Φ του προϋπολογισµού του Υπουργείου Οικονοµικών µε µέριµνα της 24 - ιεύθυνση Λογαριασµών του ηµοσίου. ικαιολογητικά για την έκδοση του σχετικού συµψηφιστικού Χ.Ε. ορίζονται η: α) αναγγελία ή extrait της ΤτΕ, β) εσωτερική εντολή εµφάνισης στα λογιστικά βιβλία του Κράτους της χρέωσης του λογαριασµού που εκδίδεται από τη 24 - /νση Λογαριασµών του ηµοσίου και γ) απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών για την τακτοποίηση της πληρωµής. Άρθρο 9 Υποστηρικτικές δοµές - Τρόπος τήρησης βιβλίων. 1. Η υποστήριξη του συστήµατος εξόφλησης των δηµόσιων δαπανών, από τις Υ..Ε, γίνεται, µέσω του ΟΠΣ Π, µε τις ακόλουθες υποστηρικτικές δοµές: α. Μητρώο ικαιούχων. β. Μητρώο Κατασχέσεων. γ. Μητρώο Εκχωρήσεων Απαιτήσεων. Υποδείγµατα των ανωτέρω µητρώων περιλαµβάνονται στο Παράρτηµα της παρούσας. 2. α. Μητρώο ικαιούχων Το Μητρώο ικαιούχων είναι κεντρικό και ενιαίο και η τήρησή του αποβλέπει στη συλλογή, επεξεργασία και αποθήκευση στοιχείων όλων των πιστωτών του ηµοσίου, των υπολόγων Χ.Ε.Π. και όλων εν γένει των δικαιούχων χρηµατικών ποσών από το ηµόσιο. Κατά τη ροή εισόδου των δικαιολογητικών πληρωµής των δαπανών καταχωρίζονται στο Μητρώο από τον εκκαθαριστή τα πλήρη στοιχεία των δικαιούχων Χ.Ε. και ιδίως: ονοµατεπώνυµο φυσικού προσώπου/επωνυµία εταιρείας, ταχ/κή διεύθυνση, Α.Φ.Μ.,.Ο.Υ. (τα στοιχεία αυτά λαµβάνονται αποκλειστικά και µόνο µέσω διεπαφής ΟΠΣ Π µε TAXIS), τηλέφωνο και , Αριθµός Μητρώου Εργοδότη/ Ασφαλισµένου (ΑΜΕ/ΑΜΑ) Ι.Κ.Α.- ΕΤΑΜ, Α..Τ., ΑΜΚΑ, συνεργαζόµενη τράπεζα, αριθµός τραπεζικού λογαριασµού σε µορφή ΙΒΑΝ ή/και Swift/ Bic, (υποχρεωτικά για λογαριασµούς αλλοδαπής) τύπος λογαριασµού (ΠΡ επί προσωπικού λογ/σµού, ΧΕ επί λογ/σµού υπολόγου ΧΕΠ, ΠΠ επί λογ/σµού παγίας προκαταβολής, ΚΡ επί λογ/σµού κρατήσεων και ΑΤ επί λογ/σµού απόδοσης στο ΙΚΑ). β. Μητρώο Κατασχέσεων Το Μητρώο Κατασχέσεων είναι ενιαίο και προσβάσιµο από τους χρήστες του συστήµατος και αποσκοπεί στην καταγραφή, παρακολούθηση και αποθήκευση όλων

12 των δικαστικών αποφάσεων κατάσχεσης που κοινοποιούνται στις Υ..Ε. Στο Μητρώο καταχωρίζονται, από τον εκκαθαριστή, τα στοιχεία των κατασχέσεων χρηµατικών απαιτήσεων εις χείρας του ηµοσίου ως τρίτου, όπως ο αριθµός πρωτοκόλλου και η ώρα επίδοσης στην Υ..Ε. του κατασχετηρίου, ο αριθµός της σχετικής δικαστικής απόφασης και το ποσό της κατάσχεσης. Καταχωρίζονται, επίσης, τα στοιχεία του υπέρ ού η κατάσχεση δικαιούχου (ονοµατεπώνυµο/επωνυµία, ταχ. δ/νση, τηλέφωνο και , Α.Φ.Μ.,.Ο.Υ., ΑΜΕ/ΑΜΑ ΙΚΑ και Α..Τ.) και τα στοιχεία των αρχικών δικαιούχων της σχετικής απαιτήσεως (ονοµατεπώνυµο/επωνυµία, ταχ/κή διεύθυνση, τηλέφωνο και , Α.Φ.Μ.,.Ο.Υ. ΑΜΕ/ΑΜΑ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, Α..Τ. συνεργαζόµενη τράπεζα και αριθµός τραπεζικού λογαριασµού σε µορφή ΙΒΑΝ/BIC), το υπόλοιπο της υπό κατάσχεσης απαίτησης, τις προβλεπόµενες κοινοποιήσεις του κατασχετηρίου κ.λπ. γ. Μητρώο Εκχωρήσεων Καταχωρίζονται κατά τον ίδιο ως άνω τρόπο και κατ' αντιστοιχία τα στοιχεία που αναφέρονται στο Μητρώο Κατασχέσεων. 3. Η εισαγωγή των στοιχείων των δικαιούχων στα Μητρώα της προηγούµενης παραγράφου, ανατίθεται στις οικείες Υ..Ε. Η ενηµέρωση και η συντήρηση των στοιχείων των µητρώων αυτών διενεργείται αυτόµατα µέσω του ΟΠΣ Π. 4. Το ηµερολόγιο εντολών µεταφοράς και πίστωσης λογαριασµού των εξοφληµένων, µέσω Τράπεζας Ελλάδας, Χ.Ε. ενηµερώνεται ηλεκτρονικά µε τα στοιχεία του συνόλου των παραγοµένων εντολών πληρωµής (εκτελεσθεισών και µη). Άρθρο 10 Μεταβατικές διατάξεις. 1. Κατά την πρώτη εφαρµογή της διαδικασίας εξόφλησης των Χ.Ε. από τις Υ..Ε. και µέχρι την ολοκλήρωση της διασύνδεσης του ΟΠΣ Π µε το TAXIS (ανάπτυξη σχετικής διεπαφής) ακολουθείται για το συµψηφισµό απαιτήσεων - οφειλών στο δηµόσιο η κατωτέρω διαδικασία: Ο αρµόδιος λογιστής της οικείας Υ..Ε., ως πιστοποιηµένος χρήστης του TAXIS, ελέγχει τη φορολογική ενηµερότητα του δικαιούχου του Χ.Ε. Προς τούτο αιτείται ηλεκτρονικά την έκδοση σχετικού πιστοποιητικού φορολογικής ενηµερότητας, σύµφωνα µε την εκάστοτε ισχύουσα σχετική διαδικασία, το οποίο και εκτυπώνεται, εφόσον συντρέχουν οι προβλεπόµενες προϋποθέσεις, οπότε και προχωρεί κανονικά η διαδικασία εξόφλησης του Χ.Ε. Σε περίπτωση µη φορολογικής ενηµερότητας του δικαιούχου διακρίνονται οι ακόλουθες υποπεριπτώσεις: i) υπάρχουν οφειλές ii) δεν έχουν υποβληθεί οι εκ του νόµου οριζόµενες φορολογικές δηλώσεις ή υπάρχει εντολή µη έκδοσης Α.Φ.Ε. και iii) υπάρχουν οφειλές και δεν έχουν υποβληθεί οι εκ του νόµου οριζόµενες φορολογικές δηλώσεις. Εν προκειµένω η.ο.υ. στην απάντησή της στη σχετική αίτηση της Υ..Ε., αναφέρει υποχρεωτικά το λόγο της µη φορολογικής ενηµερότητας.

13 Η διαδικασία που ακολουθείται στην περίπτωση αυτή ορίζεται κατά υποπερίπτωση ως εξής: i) Ο αρµόδιος λογιστής αποστέλλει µε τηλεοµοιοτυπία (FAX), στη.ο.υ. του δικαιούχου συµπληρωµένο το ειδικό έντυπο του παραρτήµατος που περιλαµβάνει συγκεκριµένα στοιχεία και σχετικό αίτηµα για συµψηφισµό της εκκαθαρισµένης και βέβαιης απαίτησης του δικαιούχου µε οφειλές αυτού. Η.Ο.Υ. προβαίνει σε αυτεπάγγελτο συµψηφισµό [άρθρο 83 του ν.δ. 356/1974 (ΚΕ Ε) (Α' 90) όπως ισχύει] και επιστρέφει οµοίως µε FAX την πληροφορία ότι συµψήφισε συγκεκριµένο ποσό οφειλών και κατόπιν αυτού ο δικαιούχος είναι φορολογικά ενήµερος, εφόσον αποµένει υπόλοιπο προς καταβολή ποσό. Κατά το συµψηφισµό η.ο.υ. εκδίδει τα προβλεπόµενα παραστατικά είσπραξης και χρεώνει παράλληλα το σχετικό εκτός προϋπολογισµού λογαριασµό. Ο λογιστής - χρήστης της Υ..Ε. συµπληρώνει βάσει των στοιχείων που ελήφθησαν από τη.ο.υ. µε παρέµβασή του στα ηλεκτρονικά στοιχεία εξόφλησης του Χ.Ε. το/τα συµψηφισθέν/τα ποσό/ά οπότε και προκύπτει το καταβλητέο στο/στους δικαιούχο/ους ποσό. ii) Ενηµερώνεται ο δικαιούχος του Χ.Ε. ο οποίος καλείται να τακτοποιήσει τις φορολογικές ή λοιπές εκκρεµότητές του και να υποβάλει τις αντίστοιχες φορολογικές ή λοιπές δηλώσεις. Μετά ταύτα ακολουθείται η διαδικασία της προηγούµενης περίπτωσης. iii) Η.Ο.Υ. συµψηφίζει όλο το ποσό και εκδίδει τα προβλεπόµενα παραστατικά είσπραξης, χρεώνοντας για το σύνολο του ποσού το σχετικό εκτός προϋπολογισµού λογαριασµό. Ο λογιστής - χρήστης της Υ..Ε. συµπληρώνει βάσει των στοιχείων που ελήφθησαν από τη.ο.υ. µε παρέµβασή του τα ηλεκτρονικά στοιχεία του εντάλµατος. Σε περίπτωση ύπαρξης εκχωρήσεων ή κατασχέσεων, η οικεία Υ..Ε. αποστέλλει αίτηµα προς τη.ο.υ. του αρχικού δικαιούχου και ζητά αναλυτική πληροφόρηση για όλους τους ΑΦΜ (δικαιούχου, εκδοχέα, υπέρ ου η κατάσχεση κ.λπ.). Η.Ο.Υ. εκδίδει τα σχετικά παραστατικά και απαντώντας ενηµερώνει για τα ποσά που έχει συµψηφίσει κατά ΑΦΜ. Η ενηµέρωση των ηλεκτρονικών στοιχείων εξόφλησης του Χ.Ε. διενεργείται από το λογιστή της αρµόδιας Υ..Ε., κατά ΑΦΜ. 2. Μέχρι την ανάπτυξη της διεπαφής της παρ. 1, του άρθρου 4, της παρούσης µεταξύ ΟΠΣ Π και πληροφοριακών συστηµάτων ασφαλιστικών ταµείων και συγκεκριµένα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, κατά την πρώτη εφαρµογή της απόφασης αυτής, η ασφαλιστική ενηµερότητα θα λαµβάνεται ηλεκτρονικά από το λογιστή - πιστοποιηµένο χρήστη της οικείας Υ..Ε. µε χρήση της σχετικής ηλεκτρονικής εφαρµογής που παρέχεται από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. 3. Οι.Ο.Υ. ενηµερώνουν εντός του πρώτου πενθηµέρου του µηνός Ιανουαρίου 2014 τις αρµόδιες Υ..Ε (που έχουν εκκαθαρίσει τις δαπάνες του ιατάκτη - φορέα επί των οποίων υπάρχει κατάσχεση ή εκχώρηση) για το ανεκτέλεστο υπόλοιπο των κατασχέσεων - εκχωρήσεων που υφίσταται κατά την και αποστέλλουν αντίγραφα των αναγγελιών, εκχωρήσεων και κατασχέσεων.

14 4. Μέχρι τη λειτουργία ηλεκτρονικά του Μητρώου Κατασχέσεων και Εκχωρήσεων οι Υ..Ε. θα τηρούν σχετικά αρχεία εξωσυστηµικά καθ' οιονδήποτε τρόπο (χειρόγραφα ή µηχανογραφικά). 5. Μέχρι την ανάπτυξη και λειτουργία σχετικής εφαρµογής στο ΟΠΣ Π για την εξόφληση των Χ.Ε. ενηµερώνονται µέσω ηλεκτρονικού µηνύµατος ( ) η αρµόδια Οικονοµική Υπηρεσία του φορέα και ο δικαιούχος. Άρθρο 11 Έναρξη ισχύος. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 1 εκεµβρίου 2013 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ

15 45378 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

16 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 45379

17 45380 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

18 :.... ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ Αθήνα, 1 Δεκεμβρίου 2013 Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. / : :.. (. / /..) (1) (2) ( ) (3) (4).... (5) / (6), 4,5, / /... (7) ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 45381

Καθορισμός διαδικασίας και λοιπών τεχνικών λεπτομερειών για την πληρωμή των δημόσιων δαπανών από τις Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου (Υ.Δ.Ε.

Καθορισμός διαδικασίας και λοιπών τεχνικών λεπτομερειών για την πληρωμή των δημόσιων δαπανών από τις Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου (Υ.Δ.Ε. Αριθμ. 2/107929/0026/1.12.2013 Καθορισμός διαδικασίας και λοιπών τεχνικών λεπτομερειών για την πληρωμή των δημόσιων δαπανών από τις Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου (Υ.Δ.Ε.) Αριθμ. 2/107929/0026 (ΦΕΚ Β'

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Καθορισμός της διαδικασίας εφαρμογής των ρυθμίσεων της παρ. 4, του άρθρου 28, του ν. 2362/1995»

Θέμα: «Καθορισμός της διαδικασίας εφαρμογής των ρυθμίσεων της παρ. 4, του άρθρου 28, του ν. 2362/1995» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ I) ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ α. Δ/ΝΣΗ: 49 Η ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΔΑ: Β4ΘΞΗ-ΕΜ3 ΦΕΚ: 2462/Β /10-09-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Β/7/35889/2582/

Β/7/35889/2582/ Αριθμ. Β/7/35889/2582/16.10.2014 Προϋποθέσεις και διαδικασία συμψηφισμού επιστροφών Φόρου Προστιθέμενης Αξίας και Φόρου Εισοδήματος με οφειλές στους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης. Αρ. Φύλλου 2795 17

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΗΜΟΣΙΩΝ. ΘΕΜΑ: «Βεβαίωση οφειλής άρθρου 12 ν. 4174/2013 (Α 170)».

ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΗΜΟΣΙΩΝ. ΘΕΜΑ: «Βεβαίωση οφειλής άρθρου 12 ν. 4174/2013 (Α 170)». Αθήνα, 27 εκεµβρίου 2013 (ΦΕΚ Β' 3398/31-12-2013) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΠΗ-ΘΨΖ. ΘΕΜΑ: «Εξόφληση Χρηματικών Ενταλμάτων από τις Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου (Υ.Δ.Ε.)».

ΑΔΑ: ΒΙΨΠΗ-ΘΨΖ. ΘΕΜΑ: «Εξόφληση Χρηματικών Ενταλμάτων από τις Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου (Υ.Δ.Ε.)». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Α. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Δ24 Δ/ΝΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Α Τηλ.: 210, 3635480 FAX :

Διαβάστε περισσότερα

* ΛΟΙΠΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΕΣ * Νο. 5

* ΛΟΙΠΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΕΣ * Νο. 5 -- 61 -- * ΛΟΙΠΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΕΣ * Νο. 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η.Π. 09/01/1997/ΑΧ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα 8 Ιανουαρίου 1997 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 1002156/73/0016 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 16η (Εισ. Δημ. Εσόδων)

Διαβάστε περισσότερα

Προς : Π.. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Προς : Π.. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Α, Ταχ. /νση : Πανεπιστηµίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ.1163/ Όροι και διαδικασία είσπραξης επιστροφής για την εφαρµογή του ηλεκτρονικού παράβολου»

ΠΟΛ.1163/ Όροι και διαδικασία είσπραξης επιστροφής για την εφαρµογή του ηλεκτρονικού παράβολου» ΠΟΛ.1163/3.7.2013 Όροι και διαδικασία είσπραξης επιστροφής για την εφαρµογή του ηλεκτρονικού παράβολου» ΠΟΛ 1163/2013 (ΦΕΚ Β' 1675/08-07-2013) Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις της

Διαβάστε περισσότερα

Πανοζάχος Δημήτρης Επιμόρφωση Στελεχών Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΕΙ ΤΕΙ Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων

Πανοζάχος Δημήτρης Επιμόρφωση Στελεχών Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΕΙ ΤΕΙ Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων Πανοζάχος Δημήτρης Επιμόρφωση Στελεχών Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΕΙ ΤΕΙ Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων 1 Αποφασίζεται η επισκευή και συντήρηση ενός κτιρίου. Εκτιμάται ότι το κόστος θα ανέλθει στο ποσό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ :«Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή δαπανών τόκων επί επιστρεφόμενων εσόδων που έχουν εισπραχθεί αχρεώστητα»

ΘΕΜΑ :«Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή δαπανών τόκων επί επιστρεφόμενων εσόδων που έχουν εισπραχθεί αχρεώστητα» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α.: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ I.ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµική ιαχείριση Έργων

Οικονοµική ιαχείριση Έργων Φορέας: ήµος Ροδίων /νση: Πλατεία Ελευθερίας Τηλ/Fax: 22410-46200 / 22410-46379 e-mail: Info@rhodes.gr Απόφαση Επιβεβαίωσης ιαχειριστικής Επάρκειας (Μεταβατικό Σύστηµα) Αριθµός Ηµεροµηνία.Α. Τύπος Α Β

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Αποδεικτικό ενημερότητας ή πληροφόρηση για τη φορολογική ενημερότητα φυσικών ή μη φυσικών προσώπων ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου».

ΘΕΜΑ : «Αποδεικτικό ενημερότητας ή πληροφόρηση για τη φορολογική ενημερότητα φυσικών ή μη φυσικών προσώπων ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α. Γ.Γ.Π.Σ. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΚΕ.Π.Υ.Ο 30η Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση : Χανδρή 1 & Θεσσαλονίκης Ταχ. Κωδ. : 18346 Μοσχάτο Τηλέφωνο : 210 4802251, 4802253

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ I. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ. Άρθρο 1 Πιστοποίηση Φορέων, Υπηρεσιών και Προσώπων

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ. Άρθρο 1 Πιστοποίηση Φορέων, Υπηρεσιών και Προσώπων ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. Φ11321/12490/878 Παροχή τηλεοµοιοτυπίας προς πιστοποιηµένους στο ΙΚΑ φορείς, υπηρεσίες και πρόσωπα, για βεβαίωση ασφαλιστικής ενηµερότητας συναλλασσόµενου µε αυτούς. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΩΜΗΣ. ικαιολογητικά Ένταξης (εντός 60 ηµερών από την ένταξη) ΡΑΣΗ 1

ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΩΜΗΣ. ικαιολογητικά Ένταξης (εντός 60 ηµερών από την ένταξη) ΡΑΣΗ 1 ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΩΜΗΣ ικαιολογητικά Ένταξης (εντός 60 ηµερών από την ένταξη) ΡΑΣΗ 1 Υπό σύσταση επιχειρήσεις (ίδρυση µετά την 12/10/2011 µέχρι και 60 ηµερολογιακές ηµέρες µετά

Διαβάστε περισσότερα

2. Όλες τις Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις α. κ.κ.προέδρους Νοµαρχιακών Αυτ/σεων β.κ.κ.νοµάρχες 3. Ελεγκτικό Συνέδριο 4. Όλες τις Περιφέρειες

2. Όλες τις Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις α. κ.κ.προέδρους Νοµαρχιακών Αυτ/σεων β.κ.κ.νοµάρχες 3. Ελεγκτικό Συνέδριο 4. Όλες τις Περιφέρειες ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28 Ιανουαρίου 2004 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ. οικ. 2/5099/0022 ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ & ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛ.1046/7.2.2014 Τύπος και περιεχόµενο της Οριστικής ήλωσης Απόδοσης Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών (Φ.Μ.Υ. - Έντυπο Ε7-Φ-01.015), της Οριστικής ήλωσης Αµοιβών από Ελευθέρια Επαγγέλµατα (Εντυπο E20/TAXIS) και

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΛΟΓΩ ΛΑΘΟΥΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΠΑΓΙΟΥ ΤΕΛΟΥΣ - Ο.Τ.Π.Μ.Κ_ΚΕΦ4_9_ V2_10_

Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΛΟΓΩ ΛΑΘΟΥΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΠΑΓΙΟΥ ΤΕΛΟΥΣ - Ο.Τ.Π.Μ.Κ_ΚΕΦ4_9_ V2_10_ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΛΟΓΩ ΛΑΘΟΥΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΠΑΓΙΟΥ ΤΕΛΟΥΣ - Ο.Τ.Π.Μ.Κ_ΚΕΦ4_9_ V2_10_01-2012 ΠΡΟΒΛΗΜΑ 1. Στο έντυπο πληρωµής, έχει συµπληρωθεί λανθασµένος Κωδικός Πληρωµής 402

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ Τμήματα Β,Γ,Δ,Α Ταχ. Δ/νση :

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. 2/19525/0026/13 (ΦΕΚ 393 Β/21-2-2013) : Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή του στεγαστικού επιδόματος φοιτητών.

Αριθ. 2/19525/0026/13 (ΦΕΚ 393 Β/21-2-2013) : Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή του στεγαστικού επιδόματος φοιτητών. Αριθ. 2/19525/0026/13 (ΦΕΚ 393 Β/21-2-2013) : Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή του στεγαστικού επιδόματος φοιτητών. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Δ/νση: Ν.ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΣΙΝΔΟΣ Τηλ/Fax: / Οικονομική Διαχείριση Έργων

Δ/νση: Ν.ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΣΙΝΔΟΣ Τηλ/Fax: / Οικονομική Διαχείριση Έργων Φορέας: ΔΗΜΟΣ Δ/νση: Ν.ΠΛΑΣΤΗΡΑ 13-57400 ΣΙΝΔΟΣ Τηλ/Fax: 2310 586830 / 2310798143 e-mail: sindos@echedoros.gr Απόφαση Επιβεβαίωσης Διαχειριστικής Επάρκειας Αριθμός Ημερομηνία Δ.Α. Τύπος Επιβεβαίωσης Α

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ :«Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή δαπανών διοικητικής εκτέλεσης» Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΘΕΜΑ :«Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή δαπανών διοικητικής εκτέλεσης» Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ Δ/ΝΣΗ : 26 η ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο νόμου για την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών. Άρθρο 1 Σκοπός. Άρθρο 2 Ορισμοί

Σχέδιο νόμου για την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών. Άρθρο 1 Σκοπός. Άρθρο 2 Ορισμοί Σχέδιο νόμου για την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών Άρθρο 1 Σκοπός Σκοπός του παρόντος νόμου είναι η απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή της εισοδηματικής ενίσχυσης οικογενειών ορεινών και μειονεκτικών περιοχών»

ΘΕΜΑ: «Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή της εισοδηματικής ενίσχυσης οικογενειών ορεινών και μειονεκτικών περιοχών» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ Δ/ΝΣΗ : 26 η ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Καθορισμός των δικαιολογητικών νομιμοποίησης των δικαιούχων για την είσπραξη χρημάτων από το Ταμείο Παρακαταθηκών και ανείων (Τ.Π.

Καθορισμός των δικαιολογητικών νομιμοποίησης των δικαιούχων για την είσπραξη χρημάτων από το Ταμείο Παρακαταθηκών και ανείων (Τ.Π. Αριθμ. 2/36842/0094/28.08.2007 (ΦΕΚ 1794/07.09.2007 τ.β ) Καθορισμός των δικαιολογητικών νομιμοποίησης των δικαιούχων για την είσπραξη χρημάτων από το Ταμείο Παρακαταθηκών και ανείων (Τ.Π. και ανείων)

Διαβάστε περισσότερα

Πανοζάχος Δημήτρης Επιμόρφωση Στελεχών Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΕΙ ΤΕΙ Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων

Πανοζάχος Δημήτρης Επιμόρφωση Στελεχών Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΕΙ ΤΕΙ Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων Πανοζάχος Δημήτρης Επιμόρφωση Στελεχών Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΕΙ ΤΕΙ Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων 1 Γενικά Άρθρο 1.Γενικές Διατάξεις Η διοίκηση των εσόδων, εξόδων και κεφαλαίων ως και το Λογιστικό

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΦΕΚ: Β 3366/31.12.2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 30 Δεκεμβρίου 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1.ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ.

Διαβάστε περισσότερα

/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΙΑ /ΣΙΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 52/2006 Αριθµ. Πρωτ.: Ε99/18/30-8-2006

/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΙΑ /ΣΙΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 52/2006 Αριθµ. Πρωτ.: Ε99/18/30-8-2006 Αυτεπάγγελτη αναζήτηση έντεκα (11) Πιστοποιητικών, αρµοδιότητας Υπουργείου ικαιοσύνης, που απαιτούνται για την έκδοση διοικητικής πράξης από τις υπηρεσίες µας /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΙΑ /ΣΙΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διόρθωση λαθών (μεταφορές ποσών στην ίδια ή διαφορετική χρονική περίοδο) που αφορούν στον ίδιο εργοδότη με περισσότερους ΑΜΕ ή ΑΜΟΕ με ίδιο ΑΦΜ.

Διόρθωση λαθών (μεταφορές ποσών στην ίδια ή διαφορετική χρονική περίοδο) που αφορούν στον ίδιο εργοδότη με περισσότερους ΑΜΕ ή ΑΜΟΕ με ίδιο ΑΦΜ. Αρ. Πρ. Γ99/1/15/17.01.06 Αντιμετώπιση Λαθών στη Καταβολή Τ ρεχουσών Εισφορών Αρ. Πρ. Γ99/1/15/17.01.06 Αντιμετώπιση Λαθών στη Καταβολή Τρεχουσών Εισφορών 1. Γενικά Μετά την εφαρμογή του νέου συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/circular/11910/print/printer

http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/circular/11910/print/printer Σελίδα 1 από 6 ΠΟΛ.1026/9.2.2011 Τύπος, περιεχόµενο, χρόνος και τρόπος υποβολής της εκκαθαριστικής δήλωσης Φ.Π.Α. έτους 2010. - Υποχρεωτική υποβολή της αρχικής εµπρόθεσµης εκκαθαριστικής δήλωσης µε τη

Διαβάστε περισσότερα

3. Την απόφαση µε αριθ. Υ48/ (ΦΕΚ 2105/Β) «Καθορισµός αρµοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονοµικών Χρήστου Σταϊκούρα».

3. Την απόφαση µε αριθ. Υ48/ (ΦΕΚ 2105/Β) «Καθορισµός αρµοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονοµικών Χρήστου Σταϊκούρα». Αθήνα, 29 Νοεµβρίου 2012 Αριθ. πρωτ.:2/86954/ ΠΓΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Δικαιολογητικά εξόφλησης τίτλων πληρωμής ή επιστροφής - εξόφληση με εντολή μεταφοράς - ρυθμίσεις θεμάτων εξόφλησης τίτλων πληρωμής ή επιστροφής.

ΘΕΜΑ: Δικαιολογητικά εξόφλησης τίτλων πληρωμής ή επιστροφής - εξόφληση με εντολή μεταφοράς - ρυθμίσεις θεμάτων εξόφλησης τίτλων πληρωμής ή επιστροφής. ΠΟΛ.1140/8.12.2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Αρ.Πρωτ.: 1109228/8434/0016 Δ/ΝΣΗ 16η ΤΜΗΜΑ: Δ' Αθήνα 8 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Καταβολή ωροσήµου Χριστουγέννων 2015 σε εργατοτεχνίτες οικοδόµους»

ΘΕΜΑ : «Καταβολή ωροσήµου Χριστουγέννων 2015 σε εργατοτεχνίτες οικοδόµους» Αθήνα 7/12/2015 Αριθµ. Πρωτ. Γ99/1/136 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ι ΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. /ΝΣΕΙΣ : ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ : ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ :

Διαβάστε περισσότερα

αποτελεσµατικότητας των Κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 38/Α /97). 1.5. Του Π.. 370/95 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας περί

αποτελεσµατικότητας των Κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 38/Α /97). 1.5. Του Π.. 370/95 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας περί Αριθ. Π1-1893 Μητρώο Προµηθευτών Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν: 1.1. Του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 137/Α /85). 1.2. Του Ν. 1599/1986

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΔΗΜ. ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ EΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ - Ειδική Υπηρεσία Θεσμικής Υποστήριξης Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙ09Η-ΣΗΗ. (Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1036 Β / 2014)

ΑΔΑ: ΒΙ09Η-ΣΗΗ. (Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1036 Β / 2014) (Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1036 Β / 2014) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 25 Απριλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Α. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ10Η-07Ι ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΟΛ: 1247 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΔΑ: ΒΛ10Η-07Ι ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΟΛ: 1247 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1) ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Φ.Μ.Α.Π. 2) Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α

Διαβάστε περισσότερα

1. Ο πίνακας της ηλεκτρονικής φόρμας υποβολής με τα στοιχεία της εγγυητικής επιστολής προκαταβολής συμπληρώνεται ως εξής:

1. Ο πίνακας της ηλεκτρονικής φόρμας υποβολής με τα στοιχεία της εγγυητικής επιστολής προκαταβολής συμπληρώνεται ως εξής: Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ» ΠΕ ΙΟ 1 1. Ο πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ 1065 (ΦΕΚ 642 Β/14-03-2014 )

ΠΟΛ 1065 (ΦΕΚ 642 Β/14-03-2014 ) ΠΟΛ 1065 (ΦΕΚ 642 Β/14-03-2014 ) Συμπλήρωση - τροποποίηση των Αποφάσεων Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ΠΟΛ 1274/27.12.2013 και ΠΟΛ 1275/27.12.2013 (Β 3398) περί Αποδεικτικού Ενημερότητας και περί Βεβαίωσης

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Επιστροφή ΦΠΑ στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος. ΑΠΟΦΑΣΗ O YΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Θέμα: Επιστροφή ΦΠΑ στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος. ΑΠΟΦΑΣΗ O YΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 02 Απριλίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 14 η Δ/ΝΣΗ ΦΠΑ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση : Σίνα 2-4 Ταχ. Κώδικας: 106 72 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Έχοντας υπόψη: 1.- Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 103 του ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση 23979/ΔΕ264/13 (ΦΕΚ 1367/Β/ )

Απόφαση 23979/ΔΕ264/13 (ΦΕΚ 1367/Β/ ) Απόφαση 23979/ΔΕ264/13 (ΦΕΚ 1367/Β/5-6-2013) Θέμα: «Ρυθμίσεις για τις ανακατανομές πιστώσεων των συλλογικών αποφάσεων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και ειδικότερες ρυθμίσεις του περιφερειακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΠΗ-559. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ Αθήνα 2 Ιανουαρίου 2014 Αριθ. πρωτ. :2/2569/00026

ΑΔΑ: ΒΙΨΠΗ-559. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ Αθήνα 2 Ιανουαρίου 2014 Αριθ. πρωτ. :2/2569/00026 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ Δ/ΝΣΗ : 26 η ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: 1048 ΕΤΟΣ: 2003 ΕΚ ΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: 1. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ( 30) 2. ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ - /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ - /ΝΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΡΑΣΗ 2. ικαιολογητικά Ένταξης (εντός 60 ηµερών από την ένταξη)

ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΡΑΣΗ 2. ικαιολογητικά Ένταξης (εντός 60 ηµερών από την ένταξη) ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΡΑΣΗ 2 ικαιολογητικά Ένταξης (εντός 60 ηµερών από την ένταξη) Υφιστάµενες επιχειρήσεις που έχουν ιδρυθεί πριν την 1/1/2011 Γενικά ικαιολογητικά Υπογεγραµµένο

Διαβάστε περισσότερα

Αρθρο 14. Διακίνηση εγγράφων με ηλεκτρονικά μέσα (τηλεομοιοτυπία - ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)

Αρθρο 14. Διακίνηση εγγράφων με ηλεκτρονικά μέσα (τηλεομοιοτυπία - ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) Ν.2672/1998: Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο Αρθρο 14 Διακίνηση εγγράφων με ηλεκτρονικά μέσα (τηλεομοιοτυπία - ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) 1. Επιτρέπεται η διακίνηση εγγράφων μεταξύ των υπηρεσιών του Δημοσίου, των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ν.Δ. 356/1974, Ν. 2238/1994, Ν. 2859/2000 ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.1.: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ν.Δ. 356/1974, Ν. 2238/1994, Ν. 2859/2000 ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.1.: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ν.Δ. 356/1974, Ν. 2238/1994, Ν. 2859/2000 ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.1.: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ 1. Οι ληξιπρόθεσμες έως την 31.12.2012 οφειλές, που είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Τύπος, περιεχόµενο, τρόπος, χρόνος και διαδικασία υποβολής της δήλωσης για τη µεταβίβαση ακινήτου.

ΘΕΜΑ: Τύπος, περιεχόµενο, τρόπος, χρόνος και διαδικασία υποβολής της δήλωσης για τη µεταβίβαση ακινήτου. - 215 - * Φ.Π.Α. * Νο. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α) ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ /ΝΣΗ 14 η ΦΠΑ ΤΜΗΜΑ Α /ΝΣΗ 13 η ΦΟΡ. ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Β /ΝΣΗ 16 η ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΗΜ. ΕΣΟ ΩΝ ΤΜΗΜΑ Ε Β )

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΤ: α) Η υπ αριθμ. 2/86954/ΔΠΓΚ/ απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών.

ΣΧΕΤ: α) Η υπ αριθμ. 2/86954/ΔΠΓΚ/ απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών. Αποστολή με e-mail και fax ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 08 Οκτωβρίου 03 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. πρωτ.: 39739 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. & ΑΝΑΠΤ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Τ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και λειτουργίας του Ενιαίου Συστήματος Πληρωμών(Ε.Σ.Υ.Π.)».

ΘΕΜΑ: «Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και λειτουργίας του Ενιαίου Συστήματος Πληρωμών(Ε.Σ.Υ.Π.)». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ I. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ Αθήνα, 24-2 -

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2672/1998 (ΦΕΚ 290 Α /28 Δεκεμβρίου 1998) Οικονομικοί πόροι της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις

ΝΟΜΟΣ 2672/1998 (ΦΕΚ 290 Α /28 Δεκεμβρίου 1998) Οικονομικοί πόροι της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις ΝΟΜΟΣ 2672/1998 (ΦΕΚ 290 Α /28 Δεκεμβρίου 1998) Οικονομικοί πόροι της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις Άρθρο 14 Διακίνηση εγγράφων με ηλεκτρονικά μέσα (τηλεομοιοτυπία - ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΑΡΘΡΟ 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Π.. 80/08.05.1997, ΤΟΥ Τ.Υ..Θ. ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. Στην Αθήνα σήµερα την

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α : «Πιστοποιητικά και βεβαιώσεις που εκδίδουν οι Δ.Ο.Υ.».

Θ Ε Μ Α : «Πιστοποιητικά και βεβαιώσεις που εκδίδουν οι Δ.Ο.Υ.». Βαθμός Ασφαλείας Αθήνα, 28 Νοεμβρίου 2013 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚHTIΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ & ΠΑΡ/ΤΑΣ Αριθμ. Πρωτ. Γ99/61 Βαθμός Προτ/τας Ε Γ Κ Υ Κ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διακοπή εργασιών φορολογουμένων (φυσικών, νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων) βάσει του πραγματικού χρόνου παύσης των εργασιών τους.

ΘΕΜΑ: Διακοπή εργασιών φορολογουμένων (φυσικών, νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων) βάσει του πραγματικού χρόνου παύσης των εργασιών τους. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Ι. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Β - Ε - ΣΤ 2.Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΑ Α -

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ- ΚΤΙΡΙΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘ. ΕΣΩΤΕΡ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΕΩΣ Tαχ. Δ/νση: Πλ. Κάνιγγος Τ.Κ.: 101 81 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ»

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ» Σελ.: 1 Από: 7 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ OIKONOMIKH ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ ( Π.3.6) 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι η περιγραφή της µεθοδολογίας που ακολουθείται για την Οικονοµική ιαχείριση των έργων /

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΩΜΗΣ. Δικαιολογητικά Ένταξης (εντός 60 ημερών από την ένταξη) ΔΡΑΣΗ 1

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΩΜΗΣ. Δικαιολογητικά Ένταξης (εντός 60 ημερών από την ένταξη) ΔΡΑΣΗ 1 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΩΜΗΣ Δικαιολογητικά Ένταξης (εντός 60 ημερών από την ένταξη) ΔΡΑΣΗ 1 Υπό σύσταση επιχειρήσεις (ίδρυση μετά την 12/10/2011 μέχρι και 60 ημερολογιακές ημέρες μετά

Διαβάστε περισσότερα

Πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ. Κωδικοποίηση. Οδηγός του Πολίτη. Αριθμ. ΠΟΛ ΦΕΚ B

Πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ. Κωδικοποίηση. Οδηγός του Πολίτη. Αριθμ. ΠΟΛ ΦΕΚ B Πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ Κωδικοποίηση Οδηγός του Πολίτη Αριθμ. ΠΟΛ. 1004 - ΦΕΚ B 2-02.01.2015 Πιστοποιητικό του άρθρου 54Α του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, ετών 2015 και επομένων. Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ. Αθήνα 4-12 - 2014. Αρ. Πρωτ.: 33520

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ. Αθήνα 4-12 - 2014. Αρ. Πρωτ.: 33520 ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ Αθήνα 4-12 - 2014 Αρ. Πρωτ.: 33520 ΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΟΠΑ Τµήµα Παροχών Πληρ:Ηλιοπούλου Βαρβάρα Τηλ:2108809690 Ταχ. /νση: Ηπείρου 38

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ.1231/20.10.2014. ιαδικασία χορήγησης εκπτώσεων επί του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων. Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) σε φυσικά πρόσωπα, έτους 2014.

ΠΟΛ.1231/20.10.2014. ιαδικασία χορήγησης εκπτώσεων επί του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων. Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) σε φυσικά πρόσωπα, έτους 2014. ΠΟΛ.1231/20.10.2014 ιαδικασία χορήγησης εκπτώσεων επί του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) σε φυσικά πρόσωπα, έτους 2014. Aριθµ. ΠΟΛ.1231/20.10.2014 ιαδικασία χορήγησης εκπτώσεων επί του

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ Πρωτοδικείο Αθηνών - Π. Σχολή Ευελπίδων κτίριο 13 γραφείο 201 T.K. 11362, Τηλ: 210-8253646, 210-8826464, Fax: 210-8826172 http://www.odye.gr email:info@odye.gr ΑΘΗΝΑ,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: 1129 ΕΤΟΣ: 2003 ΕΚ ΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 1. ΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Α - Β Γ 2. ΙΕΥΘΥΝΣΗ 14η Φ.Π.Α. ΤΜΗΜΑ Β Β. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ /ΝΣΗ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΟΧ7Η-4Μ7. Αθήνα, 24 Ιανουαρίου 2012

ΑΔΑ: ΒΟΧ7Η-4Μ7. Αθήνα, 24 Ιανουαρίου 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1) ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓ. ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ TMHMAΤA: Α Γ Δ ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

γ) Η κατάργηση ορισμένων διατάξεων του κανονισμού λειτουργίας των ΔΟΥ που αντίκεινται στις νέες ρυθμίσεις και θεσπιζόμενες διαδικασίες.

γ) Η κατάργηση ορισμένων διατάξεων του κανονισμού λειτουργίας των ΔΟΥ που αντίκεινται στις νέες ρυθμίσεις και θεσπιζόμενες διαδικασίες. ΠΟΛ.1060/1.3.1999 Κοινοποίηση του Π.Δ.2/1999 "περί τροποποίησης και συμπλήρωσης των διατάξεων του Π.Δ.16/1989 "Κανονισμός λειτουργίας ΔΟΥ και Τ οπικών Γραφείων και καθήκοντα υπαλλήλων αυτών" και παροχή

Διαβάστε περισσότερα

Την διαδικασία βεβαίωσης οφειλών προς τα ασφαλιστικά ταμεία και...

Την διαδικασία βεβαίωσης οφειλών προς τα ασφαλιστικά ταμεία και... Την διαδικασία βεβαίωσης οφειλών προς τα ασφαλιστικά ταμεία και... ΕΙΔΗΣΕΙΣ Η ECON ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ Σας ενημερώνει και σας υπενθυμίζει Η ΓΝΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΗ Όλη η απόφαση για τις κατασχέσεις σε βάρος οφειλετών

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛ.1046/7.2.2014 Τύπος και περιεχόμενο της Οριστικής Δήλωσης Απόδοσης Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών (Φ.Μ.Υ. - Έντυπο Ε7-Φ-01.015), της Οριστικής Δήλωσης Αμοιβών από Ελευθέρια Επαγγέλματα (Εντυπο E20/TAXIS)

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 1. Δ/ΝΣΗ 14 η Φ.Π.Α. ΤΜΗΜΑ Α 2. Δ/ΝΣΗ 16 η ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜ. ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ Ε Β. Γ.Γ.Π.Σ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 3/1/ 2008 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 3/1/ 2008 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Αθήνα 3/1/ 2008 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 14 η Φ.Π.Α. Αρ.Πρωτ.: 1002381/ 96/32 /Α0014 ΤΜΗΜΑ Α ΠΟΛ. 1003 Ταχ. Δ/νση : Σίνα 2-4 Ταχ. Κωδ. : 106 72 ΑΘΗΝΑ Πληροφ. : Γ. Μπούρα Τηλ. : 210 3647202-5 ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΚΕΡΔΟΥΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΚΕΡΔΟΥΣ ΤΙΤΛΟΣ: Σελίδα 1 από 9 ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΚΕΡΔΟΥΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015 Εγκρίθηκε με την υπ αριθμόν 1/22.01.2015 (θέμα 7 Α) Απόφαση Δ.Σ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Kamil Ziegler ΤΙΤΛΟΣ: Σελίδα 2 από

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πιστοποιητικό του άρθρου 54Α του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, για το έτος 2014. Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΘΕΜΑ: Πιστοποιητικό του άρθρου 54Α του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, για το έτος 2014. Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ EΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ: Φ.Μ.Α.Π. Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 8 10184 Αθήνα Τηλέφωνα: 210

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση απόφασης «ικαιολογητικά εξόφλησης τίτλων πληρωµής ή επιστροφής -

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση απόφασης «ικαιολογητικά εξόφλησης τίτλων πληρωµής ή επιστροφής - - 1 - * ΛΟΙΠΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΕΣ * Νο. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ /ΝΣΗ 16η (ΕΙΣΠ. ΗΜ. ΕΣΟ ΩΝ) - ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΟΥΣΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΕΚΤΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΕΚΟΥΣΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΕΚΤΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ Οδηγίες για τη ρύθμιση οφειλών μέχρι 27 Μαρτίου 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Γ.Γ.Δ.Ε. 20 Μαρτίου 2015 ΕΚΟΥΣΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΕΚΤΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΚΕΡΔΟΥΣ ΟΠΑΠ Α.Ε.

ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΚΕΡΔΟΥΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. Τίτλος: Σελίδα 1 από 9 ΟΠΑΠ Α.Ε. Υποβλήθηκε από: Διευθυντή Παρακολούθησης Έργων της ΟΠΑΠ Α.Ε. Εγκρίθηκε από: Πρόεδρο & Διευθύνων Σύμβουλο Γεώργιος Βαμβουρέλλης Kamil Ziegler ΤΙΤΛΟΣ: Σελίδα 2 από 9 Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Ταχ. Δ/νση : Νίκης 5-7, Αθήνα Ταχ. Κώδικας : 105 63 Πληροφορίες: Δ. Γρουζής Τηλ. : 210-3332990 Ε-mail:dgrouzis@mnec.gr ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ Α 10432 ΑΘΗΝΑ ΠΛΗΡ. : ΧΡ. ΛΙΑΠΑΚΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 24 ΤΗΛ. : 210-5285567 210-5285580 FAX : 210-5229840

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ Α 10432 ΑΘΗΝΑ ΠΛΗΡ. : ΧΡ. ΛΙΑΠΑΚΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 24 ΤΗΛ. : 210-5285567 210-5285580 FAX : 210-5229840 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Οργανισμός ΑΘΗΝΑ, 19/4/2011 Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων ΑΡ. ΠΡΩΤ.ΔΙΑΣΦ/Φ3/30/34645 Επαγγελματιών ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ Α.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ Α.Ε. ΤΙΤΛΟΣ: Σελίδα 1 από 8 ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΚΕΡΔΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ Α.Ε. ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015 Υποβλήθηκε από: Εγκρίθηκε με την υπ αριθμόν 1/ 22.01.2015 (θέμα 10 ο ) Απόφαση Δ.Σ. τον Γεν. Διευθυντή Λειτουργιών Ευθύμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 2 Απριλίου 2012 ΠΟΛ. 1090 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 14 η Δ/ΝΣΗ ΦΠΑ - ΤΜΗΜΑ Α ΙΙ. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Χορήγηση Αποδεικτικών Ασφαλιστικής Ενηµερότητας Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ. µέσω ιαδικτύου»

ΘΕΜΑ : «Χορήγηση Αποδεικτικών Ασφαλιστικής Ενηµερότητας Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ. µέσω ιαδικτύου» Αθήνα 15/12/2011 Αριθ. Πρωτ.:Φ.11321/25754/1695 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ /ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦ/ΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Σολωμού

Διαβάστε περισσότερα

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 14 Ιουλίου 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡ/ΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΠΟΛ: 1102 1. /ΝΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΤΜΗΜΑ: Β 2. /ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑTA : A - ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 1. /ΝΣΗ 15

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΡΑΣΗ 2. Δικαιολογητικά Ένταξης (εντός 60 ημερών από την ένταξη)

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΡΑΣΗ 2. Δικαιολογητικά Ένταξης (εντός 60 ημερών από την ένταξη) ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΡΑΣΗ 2 Δικαιολογητικά Ένταξης (εντός 60 ημερών από την ένταξη) Υφιστάμενες επιχειρήσεις που έχουν ιδρυθεί πριν την 1/1/2011 Γενικά Δικαιολογητικά Υπογεγραμμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ :«Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή δαπανών πάγιων κατ αποκοπή χορηγημάτων και μισθωμάτων κτιρίων δημοσίων υπηρεσιών»

ΘΕΜΑ :«Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή δαπανών πάγιων κατ αποκοπή χορηγημάτων και μισθωμάτων κτιρίων δημοσίων υπηρεσιών» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α.: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Υπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Υπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 29 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: 74446 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ.1209/19.9.2014 Εκκαθάριση ΕΝ.Φ.Ι.Α. έτους 2014. Αθήνα, 19/9/2014 (ΦΕΚ Β' 2505/22.9.2014)

ΠΟΛ.1209/19.9.2014 Εκκαθάριση ΕΝ.Φ.Ι.Α. έτους 2014. Αθήνα, 19/9/2014 (ΦΕΚ Β' 2505/22.9.2014) ΠΟΛ.1209/19.9.2014 Εκκαθάριση ΕΝ.Φ.Ι.Α. έτους 2014 Αθήνα, 19/9/2014 (ΦΕΚ Β' 2505/22.9.2014) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ Α. ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ 1.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ EΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΑΡΙΘ. ΦΕΚ: ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ: Φ.Μ.Α.Π. Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

α) Τις διατάξεις των άρθρων 35, 36, 37 και 38 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167 Α'/23.07.2013).

α) Τις διατάξεις των άρθρων 35, 36, 37 και 38 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167 Α'/23.07.2013). ΠΟΛ.1011/2.1.2014 Καθορισµός του τρόπου υποβολής, καθώς και του τύπου και περιεχοµένου της δήλωσης απόδοσης του παρακρατούµενου φόρου στα εισοδήµατα από µερίσµατα, τόκους και δικαιώµατα µε βάση τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Εκκαθάριση Ειδικού Λογαριασμού Πρόσθετων Παρακρατηθέντων Ποσών» ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Εκκαθάριση Ειδικού Λογαριασμού Πρόσθετων Παρακρατηθέντων Ποσών» ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αθήνα, 03 Όκτωβρίου 2014 ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αρ. Πρωτ.: οικ.2/ 77786 /Α0024 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΘΗΣ/ΚΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:24

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 7 Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων

Άρθρο 7 Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων Άρθρο 7 Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων 1. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του Κ.Ε.Δ.Ε. (ν.δ. 356/1974), όπως ισχύει, αντικαθίσταται και προστίθενται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΚΕΡΔΟΥΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΚΕΡΔΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΚΕΡΔΟΥΣ 1. H ΟΠΑΠ Α.Ε χορηγεί, για φορολογικούς λόγους, βεβαίωση καταβληθέντος κέρδους κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου-δικαιούχου. 2. Δικαιούχος Βεβαίωσης ενός εισπραχθέντος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΡΑΣΗ 1 Α) ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ (ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΕΩΣ ΤΗΝ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ) : 1. ελτίο ανεργίας του φυσικού

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΣΗ 2. Υπογεγραµµένο και σφραγισµένο έντυπο ηλεκτρονικής υποβολής του ολοκληρωµένου σχεδίου παρέµβασης

ΡΑΣΗ 2. Υπογεγραµµένο και σφραγισµένο έντυπο ηλεκτρονικής υποβολής του ολοκληρωµένου σχεδίου παρέµβασης ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΡΑΣΗ 2 ικαιολογητικά Ένταξης (εντός 60 ηµερών από την ένταξη) Υφιστάµενες επιχειρήσεις που έχουν ιδρυθεί πριν την 1/1/2011 Γενικά ικαιολογητικά Υπογεγραµµένο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9046ΨΧΞΧ-ΤΣΣ. Ιστορικότητα Εκδόσεων. Έκδοση Ημερομηνία Εκδότης Υπεύθυνος Σύνταξης Σχόλια. Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας

ΑΔΑ: ΒΛ9046ΨΧΞΧ-ΤΣΣ. Ιστορικότητα Εκδόσεων. Έκδοση Ημερομηνία Εκδότης Υπεύθυνος Σύνταξης Σχόλια. Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΝΣΗ : Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας Αθήνα : 16/09/2013 ΤΜΗΜΑ: Βελτίωση της Ανταγωνιστικότητας Αρ. Πρωτ : 101137 Πληροφορίες: Σ. Δουκοπούλου ΔΗΜΟΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 27/7/2015 Α.Π. Φ. 130181 / 16481

Αθήνα, 27/7/2015 Α.Π. Φ. 130181 / 16481 Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ

Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ Αθήνα, 31 εκεµβρίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ - /ΝΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 68 του Ν. 4331/2015 που αφορά δυνατότητα ρύθμισης αυτοτελώς των οφειλών του νομικού προσώπου από υπευθύνους.

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 68 του Ν. 4331/2015 που αφορά δυνατότητα ρύθμισης αυτοτελώς των οφειλών του νομικού προσώπου από υπευθύνους. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΙΚΑ - ΕΤΑΜ Αθήνα, 07/08/2015 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 36 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

2. Τις διατάξεις του άρθρου 41 παρ. 1, 2, 3 εδ. α και 4 έως 7 και του άρθρου 41α παρ. 1, 2 και 4 έως 10 του ν. 1249/1982, όπως ισχύουν.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 41 παρ. 1, 2, 3 εδ. α και 4 έως 7 και του άρθρου 41α παρ. 1, 2 και 4 έως 10 του ν. 1249/1982, όπως ισχύουν. ΠΟΛ.1173/10.7.2013 Τύπος και περιεχόµενο της δήλωσης απόδοσης φόρου κερδών υπεραξίας κεφαλαίου από τη µεταβίβαση ακινήτων και καθορισµός της διαδικασίας υποβολής αυτής ΠΟΛ 1173/2013 (ΦΕΚ Β' 1793/25-07-2013)

Διαβάστε περισσότερα

( ΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΟ ΦΕΚ: 1827/Β /23/12/2005) ΑΠΟΦΑΣΗ

( ΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΟ ΦΕΚ: 1827/Β /23/12/2005) ΑΠΟΦΑΣΗ (Σε εφαρµογή της απόφασης αυτής η Υπηρεσία έχει εκδώσει Έντυπο Αίτησης και υποδείγµατα πινάκων, στην /νση: http://www.mnec.gr/anaptyksiakos_nomos_3299_2004_main.aspx ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα