Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο ( 27) μελών βρέθηκαν παρόντα (25), δηλαδή:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο ( 27) μελών βρέθηκαν παρόντα (25), δηλαδή:"

Transcript

1 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.: 6518 / Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 7 ης /2015 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ορχομενού. Αριθ. Απόφασης 84/2015 Π ε ρ ί λ η ψ η «Ορισμός εκκαθαριστή και αναπληρωτή αυτού για την εκκαθάριση της Δημοτικής Επιχείρησης Ανάπτυξης Δήμου Ορχομενού» Στον Ορχομενό και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα στις 14 Μαΐου 2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα 7.00 μμ. συνήλθε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ορχομενού, έπειτα από την αριθ. 6143/ έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Λάμπρου Ρόδη, η οποία δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε σε κάθε ένα Δημοτικό Σύμβουλο,τον Πρόεδρο της Δ.Κ., τους Προέδρους των Τ.Κ. και τον Δήμαρχο Ορχομενού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α 87). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο ( 27) μελών βρέθηκαν παρόντα (25), δηλαδή: ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 1. ΖΥΓΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1. ΝΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2. ΦΟΥΡΤΑΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2. ΒΑΓΕΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 3. ΖΥΓΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 4. ΜΑΡΑΝΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 5. ΝΤΑΒΑΛΟΥΜΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 6. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΖΑΝΤΖΑ ΕΛΕΝΗ 7. ΡΟΔΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 8. ΓΑΛΑΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 9. ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 10. ΦΕΡΓΑΔΙΩΤΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 11. ΣΚΑΓΙΑΚΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ 12. ΚΑΡΑΒΑΓΓΕΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 13. ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 14. ΜΕΤΤΑΣ ΛΟΥΚΑΣ 15. ΜΠΑΜΠΛΕΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ( Που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν ) 16. ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 17. ΤΣΙΑΜΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 18. ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ 19. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΛΟΥΚΑΣ 20. ΚΑΡΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21. ΖΥΓΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 22. ΤΣΑΠΡΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 23. ΠΟΥΣΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 24. ΣΚΟΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 25. ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Παρών στη συνεδρίαση ήταν ο Δήμαρχος Ορχομενού κ. Λουκάς Υπερήφανος. Παρόντες επίσης ήταν: O Πρόεδρος της Δ.Κ. Ορχομενού κ. Τάγκαλης Βασίλειος, Ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Παύλου κ. Ηρακλής Ντουφεξής. Στην συνεδρίαση αυτή ορίστηκε και η υπάλληλος του Δήμου Τζαμτζή Ελένη ως ειδική γραμματέας για την τήρηση των συνοπτικών πρακτικών αυτής της συνεδρίασης.

2 2 Στη συνεδρίαση παρόντες επίσης ήταν ο Δ/ντής Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου κ. Στάμος Μιχαλοστάμου, ο Δ/ντής Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Τούντας Βασίλειος και ο λογιστής του Δήμου κ. Κανέλλης Γεώργιος. Η κ. Καράλη Παρασκευή προσήλθε στη διάρκεια συζήτησης του 1 ου θέματος, Ο κ. Ζυγούρης Γεώργιος αποχώρησε κατά τη διάρκεια του 1 ου θέματος και ο κ. Τσιάμης Ιωάννης αποχώρησε μετά το 1 ου θέμα της ημερήσιας διάταξης. Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Λάμπρος Ρόδης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Ο Πρόεδρος κ. Ρόδης Λάμπρος αναφέρθηκε στο 1 ο θέμα ημερήσιας διάταξης που είναι «Ορισμός εκκαθαριστή και αναπληρωτή αυτού για την εκκαθάριση της Δημοτικής Επιχείρησης Ανάπτυξης Δήμου Ορχομενού», και ο οποίος στη συνέχεια κάλεσε τον κ. Μιχαλοστάμου Στάμο, Δ/ντή του Δήμου, για την εισήγηση του θέματος, θέτοντας υπόψη την αριθμ. πρωτ. 6201/ εισήγηση του, η οποία δόθηκε στους δημοτικούς συμβούλους και έχει ως εξής: Ορχομενός Αρ.Πρωτ: 6201 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΘΕΜΑ: Εκκαθάριση <<ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ>> με ΑΦΜ: Ο ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ με το ΦΕΚ Β 390/ προέβη στην σύσταση της επιχείρησης με την επωνυμία< «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ>> με ΑΦΜ: ως Ν.Π.Ι.Δ. σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων ,270,274,287 του ΔΚΚ(ΠΔ 323/89) με διάρκεια λειτουργίας 16 έτη από την ημέρα της δημοσίευσης του ΦΕΚ Β 390/ ήτοι έως την 27/05/2009. Έτσι λοιπόν η οικονομική υπηρεσία του ΔΗΜΟΥ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ διαπιστώνει : α) Ότι έχει λήξη η διάρκεια της ανωτέρω επιχείρησης όπως αυτή προβλεπόταν στο αρχικό συστατικό έγγραφο δηλ ΦΕΚ Β 390/ σύστασης της χωρίς να έχει παραταθεί η διάρκεια αυτής με απόφαση αρμοδίου οργάνου (δηλαδή του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ του ΔΗΜΟΥ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ) β) Λαμβάνοντας υπόψη το ΦΕK B /704/ oπου η ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ προέβη στην έκδοση διαπιστωτικής πράξης λύσης της ανωτέρω επιχείρησης προτείνει στο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ τον ορισμό ορκωτού ελεγκτή για την εκκαθάριση αυτής. Σε απάντηση της πρωτ:9166/2015 αίτησης του Δήμου από την Δ.Ο.Υ. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ επιχείρησης μας ενημέρωσε στις τα εξής: για το ύψος των οφειλών της ανωτέρω Ο Κύριος φόρος που έχει βεβαιωθεί : ,81 ευρω Πρόσθετοι φόροι έχει βεβαιωθεί πόσο : ,30 ευρω Λοιπές βεβαιώσεις : 9.489,49 ευρω Προσαυξήσεις έως 30/4/15 : ,56 ευρω Σύνολο προς βεβαίωση ποσό ,16 ευρώ Με βάση την ισχύουσα νομοθεσία Ν.4071/2012 άρθρο 10 οι οφειλές προς το ελληνικό δημόσιο των αμιγών δημοτικών επιχειρήσεων οι οποίες λύθηκαν και τελούν υπό καθεστώς εκκαθάρισης,βεβαιωμένες ταμειακά ή μη έως και τις 31/12/2010 απαλλάσσονται από πρόσθετους φόρους,πρόστιμα, προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και κάθε μορφής επιβαρύνσεις και η εξόφληση τους γίνεται υποχρεωτικά από τους Δήμους που τους έχουν συστήσει. Στο ανωτέρω σύνολο οφειλών (ύψους ,16 ευρώ )υπάρχει ποσό με την κάτωθι ανάλυση: Ο Κύριος φόρος που έχει βεβαιωθεί : ,07 ευρω Πρόσθετοι φόροι έχει βεβαιωθεί ποσό : ,54 ευρώ Λοιπές βεβαιώσεις : 7.780,14 ευρω Προσαυξήσεις έως 30/4/15 : ,36 ευρω Σύνολο προς βεβαίωση ποσό ,88 ευρώ Όπου η βεβαίωση από την Δ.Ο.Υ. Λιβαδειάς έχει γίνει από τα έτη 2011 έως Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι πιθανόν για τα ανωτέρω να μην ισχύει η απαλλαγή που ανέφερα πιο πάνω. Αρμόδια για να απαντήσει στο θέμα αυτό είναι η Δ.Ο.Υ. Λιβαδειάς στην οποία θα πρέπει να κατατεθεί σχετική βεβαίωση του Δήμου περί ορισμού εκκαθαριστή ( ως σχετικό υπόδειγμα). Αυτό σημαίνει ότι το προς βεβαίωση ποσό χωρίς τις προσαυξήσεις-πρόσθετα έως 31/10/2010 και με προσαυξήσεις και πρόσθετα από 1/1/11 έως 31/12/14 θα είναι το εξής:

3 3 Ο Κύριος φόρος που έχει βεβαιωθεί έως 31/12/2010 : ,81 ευρω Πρόσθετοι φόροι έχει βεβαιωθεί πόσο από 1/1/11-31/12/14: ,54 ευρω Λοιπες βεβαιώσεις από 1/1/11-31/12/14: 7.780,14 ευρω Προσαυξήσεις έως 30/4/15 από 1/1/11-31/12/14: ,36 ευρω Σύνολο προς βεβαίωση ποσό ,85 ευρώ Αν θεωρήσουμε ότι το τελικό προς βεβαίωση ποσό της Δ.Ο.Υ. Λιβαδειάς είναι αυτό των ,81 ευρώ για το λόγο ότι οι ανωτέρω οφειλές ανάγονται σε προγενέστερα του 2010 έτη λόγο φορολογικού έλεγχου τότε οι δυνατότητες που έχει ο ΔΗΜΟΣ είναι οι εξής: 1.Υπαγωγή στη ρύθμιση του Ν.4321/2015 σε 100 δόσεις όπου η μηνιαία δόση θα ανέρχεται στο ποσό των ,17 ευρώ (περιλαμβάνει και μηνιαία προσαύξηση λόγο τόκων ύψους 3% σε ετήσια βάση ποσού 1.400,00 ευρώ). Και στην περίπτωση αυτή το εάν θα υπαχθούν οι οφειλές στην ρύθμιση του Ν.4321/2015 σε 100 δόσεις θα εξαρτηθεί από τον τρόπο βεβαίωσης (taxis) των ανωτέρω οφειλών από την Δ.Ο.Υ. Λιβαδειάς σύμφωνα με την ΠΟΛ,1080/ και το Ν.4071/ Υπαγωγή στην ρύθμιση του Ν.4316/2014 άρθρο 79 παράγραφος 2 όπου η πληρωμή της οφειλής γίνεται με παρακράτηση του 5% των Κ.Α.Π ήτοι ( ,90*5%=6.318,80 ευρώ) μηνιαία δόση 6.318,80 ευρώ. Υπάρχει δυνατότητα καταβολής μεγαλύτερου ποσού άνω του 5% της ΚΑΠ με απόφαση του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. Εάν ο συμψηφισμός της οφειλής στην Δ.Ο.Υ. Λιβαδειάς με τους ΚΑΠ διαρκέσει άνω των 6 ετών(ν.4316/2014 άρθρο 79 παράγραφος 2 περ β vii ) τότε δεν υπάρχουν απαλλαγές σε πρόστιμα & προσαυξήσεις και τότε ο διακανονισμός με τους ΚΑΠ θα γίνει στο πόσο των ,16 ευρώ δηλαδή σε 572 δόσεις ήτοι 48 έτη. Μετά από τηλεφωνική επικοινωνία στο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ με ενημέρωσαν ότι δεν υπάρχει προθεσμία για την υπαγωγή στην συγκεκριμένη ρύθμιση και μπορεί να το κάνει ο Δήμος όποια στιγμή επιθυμεί με τα εξής δικαιολογητικά: Προσκόμιση βεβαίωσης της Δ.Ο.Υ. Λιβαδειάς για το ύψος των οφειλών της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ(Δ.Ε.Α.Δ.Ο) Απόφαση του Δημοτικού Συμβούλιου περί συμψηφισμού της οφειλής με τους ΚΑΠ και το ύψος του ποσοστού, Γ. βεβαίωση του Δήμαρχου ότι δεν υπάρχει άλλη εκχώρηση των ΚΑΠ πέραν αυτής. Ως προς την εξέταση της δυνατότητας επιλογής των περιπτώσεων υπαγωγής σε ρύθμιση των ανωτέρω οφειλών υπάρχουν οι εξής δυνατότητες: Α. Υπαγωγή σε ρύθμιση του Ν.4316/2014 σε 572 δόσεις: ΡΥΘΜΙΣΗ Ν.4316/2014 ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΘΡΟΥ 79 ΠΑΡ 2β 572 ΔΟΣΕΙΣ (48 ΕΤΗ) 0% ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΚΥΡΙΟΣ ΦΟΡΟΣ ,81 ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΦΟΡΟΙ ,30 ΛΟΙΠΑ 9.489,49 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ,56 Προς ρύθμιση οφειλή ,16 ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΟΣΗ ως 5% της Κ.Α.Π ,80 Κ.Α.Π. μηνός ΑΠΡΙΛΙΟΣ ,90 ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ 2015 ΓΙΑ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΑΔΚΥ-ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΣΕ ΤΠΔ 9.700,00 ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΝΕΙΑ από το έτος 2016(πληρώνονται τοκοχρεολύσια) ,22 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ,22 ΔΟΣΕΙΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ 6.318,80 ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ Κ.Α.Π. ΑΝΑ ΜΗΝΑ ,88

4 4 ΜΗΝΙΑΙΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ πλην ανταποδοτικών υπηρεσιών ,00 ΛΟΙΠΟ ΜΗΝΙΑΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ (με βάση απολογιστικά στοιχεία 2014) ,00 ΣΥΝΟΛΙΚΟ αναγόμενο ΜΗΝΙΑΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑΣ για το έτος ,00 ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΝΑ ΜΗΝΑ μετά την πληρωμή Δόσεων για ρύθμιση υποχρεώσεων Δημοτικής Επιχείρησης ,12 Άρα: ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΤΗΣΙΩΝ ΈΣΟΔΩΝ ΑΠΌ ΛΟΙΠΕΣ ΠΗΓΕΣ για καλυψη ανωτέρω ελλείμματος από 2015 & μετά ,40 Μηνιαία αναγωγή αναζήτησης ετήσιων εσόδων ,12 ΠΗΓΕΣ ΕΣΟΔΩΝ: Εισπραχθέντα λοιπά τακτικά έσοδα & οφειλές ΠΟΕ βάση έτους ,24 ΝΕΑ ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ μετά τους ανωτέρω υπολογισμούς ανά μήνα 5.119,90 Στην κατηγορία <<Εισπραχθέντα λοιπά τακτικά έσοδα & οφειλές ΠΟΕ βάση έτους 2014>> περιλαμβάνει ενδεικτικά τα εξής έσοδα: ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ Τ.Α.Π.(ΑΠΟ ΔΕΗ ΑΕ) ΤΕΛΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ-ΖΥΘΟΥ,ΠΑΡΑΑΒΟΛΑ,ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ,ΠΡΟΣΤΙΜΑ κ.ο.κ, οφειλές παρελθόντων ετών από τις ανωτέρω κατηγορίες (πλην ανταποδοτικών υπηρεσιών) ύψους ,63 ευρω ετησίως.. Επίσης στον υπολογισμό του ετήσιου ελάχιστου κόστους λειτουργίας του Δήμου στις δαπάνες για δικαστικές υποθέσεις με βάση τα απολογιστικά στοιχειά έτους 2014 περιλαμβάνεται ποσό ύψους ,00 ευρώ για την κάλυψη των ανωτέρω υποθέσεων. Επίσης οι εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις έως σήμερα ανέρχονται στο ποσό των ,13,οι προς έφεση υποθέσεις για μετά το 2015 ανέρχονται στο ποσό των ,20 ευρω ενώ υπάρχουν και διεκδικήσεις από εργολάβους για έργα άξιας ,16 ευρω. Β. Υπαγωγή σε ρύθμιση του Ν.4321/2015 σε 100 δόσεις: ΡΥΘΜΙΣΗ Ν.4321/ ΔΟΣΕΙΣ ΚΥΡΙΟΣ ΦΟΡΟΣ ,81 ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΦΟΡΟΙ 0,00 ΛΟΙΠΑ 0,00 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ 0,00 Προς ρύθμιση οφειλή ,81 ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΟΣΗ βάση ρύθμισης Ν.4321/ ,17 Κ.Α.Π. ΑΠΡΙΛΙΟΣ ,90

5 5 ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ 2015 ΓΙΑ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΑΔΚΥ-ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΣΕ ΤΠΔ 9.700,00 ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΝΕΙΑ από το έτος 2016(πληρωνονται τοκοχρεολύσια) ,22 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ,22 ΔΟΣΕΙΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ,17 ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ Κ.Α.Π. ΑΝΑ ΜΗΝΑ ,51 ΜΗΝΙΑΙΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ πλην ανταποδοτικών υπηρεσιών ,00 ΛΟΙΠΟ ΜΗΝΙΑΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ (με βάση απολογιστικά στοιχεία 2014) ,00 ΣΥΝΟΛΙΚΟ αναγόμενο ΜΗΝΙΑΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑΣ για το έτος ,00 ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΝΑ ΜΗΝΑ μετά την πληρωμή Δόσεων για ρύθμιση υποχρεώσεων Δημοτικής Επιχείρησης ,49 Άρα: ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΤΗΣΙΩΝ ΈΣΟΔΩΝ ΑΠΌ ΛΟΙΠΕΣ ΠΗΓΕΣ για καλυψη ανωτέρω ελλείμματος από 2015 & μετά ,90 Μηνιαία αναγωγή αναζήτησης ετήσιων εσόδων ,49 ΠΗΓΕΣ ΕΣΟΔΩΝ: Εισπραχθέντα λοιπά τακτικά έσοδα & οφειλές ΠΟΕ βάση έτους ,24 ΝΕΑ ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ μετά τους ανωτέρω υπολογισμούς ανά μήνα ,47 Λαμβάνοντας υπόψη το ύψος των οφειλών της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΔΕΑΔΟ) και των δυνατοτήτων που περιγράφονται στα ανωτέρω για την κάλυψη της οφειλής αυτής παρακαλώ όπως εγκρίνετε τον ορισμό εκκαθαριστή της ανωτέρω επιχείρησης ως εξής: Την ανάθεση της Εκκαθάρισης στην εταιρία ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΕ (Σ.ΟΛ. ΑΕ) με ΑΦΜ: έναντι του ποσού των ευρω πλέον ΦΠΑ ήτοι ευρώ σύνολο 7.872,00 ευρώ για διάρκεια 8 μηνών της εκκαθάρισης (800ευρω/μηνα*8 μήνες πλέον φπα 23%). Η ανωτέρω εκκαθάριση θα γίνει από τον Ορκωτό Ελεγκτή κκ ΜΕΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ με αναπληρωτή αυτού τον ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΡΟΥΣΑ Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό των οικονομικών ετών 2014,2015 στον ΚΑΕ Εξόδων:02,10, με τον τίτλο: <<ΑΜΟΙΒΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΥΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΕΠΙΧΗΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ>> Στη συνέχεια ο Δ/ντής του Δήμου είπε ότι η υπηρεσία ύστερα από έρευνα για το θέμα κατέληξε ότι ορίζοντας τον εκκαθαριστή συνεπάγεται και η βεβαίωση του χρέους της ΔΕΑΔΟ στο Δήμο και σαν λύση αποπληρωμής του χρέους υφίστανται δύο ρυθμίσεις : Α. Υπαγωγή σε ρύθμιση του Ν.4316/2014 5% των ΚΑΠ, 572 δόσεις, Β. Υπαγωγή σε ρύθμιση του Ν.4321/2015 σε 100 δόσεις.

6 6 Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο Δήμαρχος ο οποίος είπε ότι μετά τη διαπιστωτική πράξη και τη λύση της επιχείρησης πρέπει να ορίσουμε εκκαθαριστή γιατί έτσι προβλέπεται σύμφωνα με το νόμο και προτείνει καταρχήν τον ορισμό εκκαθαριστή και σε 2 η φάση μετέπειτα, με άλλη απόφαση, να ενταχθούμε στη ρύθμιση του Ν. 4316/2014, με παρακράτηση του 5% των ΚΑΠ, έχοντας έτσι τη δυνατότητα, να μην έχουμε έλλειμμα,για να λειτουργήσει καλύτερα ο Δήμος. Ακολούθησαν ερωτήσεις, διευκρινήσεις, τοποθετήσεις δημοτικών συμβούλων και δόθηκαν σχετικές απαντήσεις από τον Δήμαρχο, τον διευθυντή και τον λογιστή του Δήμου. Το λόγο πήρε ο κ. Τσιάμης ο οποίος είπε:.. Ότι όσον αφορά την πρόταση για ένταξη στη ρύθμιση του Ν. 4321/2015, θεωρεί ότι ο Δήμος δεν βγαίνει, επομένως η άλλη περίπτωση είναι του 5% των ΚΑΠ, για την οποία θα έπρεπε να συμβουλευτούμε νομικό για το θέμα και τις δυνατότητες του Δήμου αλλά και την διασφάλιση του Δημοτικού Συμβουλίου, και ότι δεν μπορεί να πάρει απόφαση που θα δεσμεύει το Δήμο για ένα τόσο σοβαρό θέμα, για τα επόμενα 50 χρόνια, χωρίς νομική γνωμάτευση. Το λόγο πήρε ο κ. Κωνσταντίνος Ξηρογιάννης ο οποίος αφού έκανε αναδρομή όσον αφορά την πορεία της επιχείρησης και το τι έγινε κατά διάρκεια της θητείας του, θεωρεί ότι το θέμα έπρεπε να λυθεί από το 2005 που το ποσό ήταν ,00,όπου θα είχε τελειώσει το θέμα και δεν θα υπήρχε κανένα πρόβλημα. Θα έπρεπε να λύσουν μόνο την επιχείρηση, τα χρήματα θα είχαν δοθεί, γιατί εκείνη την εποχή υπήρχαν χρήματα. Όπως επίσης θα έπρεπε έγκαιρα να έχουν γίνει προσφυγές και να μην έχουμε το ανωτέρω ποσό, και θα είχε λυθεί το θέμα. Θεωρεί ότι πρέπει να υπάρξει πολιτική λύση και να χαριστεί το ποσό. Επίσης επισήμανε ότι δεν έχει αντίρρηση για τον ορισμό εκκαθαριστή αλλά το θέμα είναι το ποσό που μεταφέρεται στο Δήμο. Το λόγο πήρε ο κ. Στεφανίδης ο οποίος είπε ότι έτσι όπως έχουν έρθει τα πράγματα πρέπει να τα πληρώσουμε. Οι αναβολές και οι καθυστερήσεις δημιουργούν επιπλέον χρέη. Θα πρέπει να σταματήσει αυτό το θέμα και θα πρέπει να πάρουν αυτή την απόφαση. Θα ψηφίσει την πρόταση με την επιφύλαξη να υπάρξει πλήρη διαφάνεια, να υπάρξει καταλογισμός ευθυνών εκεί που υπάρχουν και να έρθει στο Δ.Σ. το πόρισμα του ΣΔΟΕ. Επίσης συμφωνεί με την πρόταση του κ. Τσιάμη για δικηγόρο. Ο επικεφαλής της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση» κ. Γεώργιος Σκόπας είναι εναντίων του ορισμού της εταιρείας των ορκωτών λογιστών, και η πρότασή τους είναι ότι πρέπει να γίνει από δημόσιο φορέα. Στη συνέχεια ο κ. Τσιάμης Ιωάννης έκανε την παρακάτω πρόταση : «Εφόσον δεν θα μπούμε στη ρύθμιση των 100 δόσεων που έχει χρονική προθεσμία αλλά στην πρόταση του 5% των ΚΑΠ και με βάση την εισήγηση μπορούμε να μπούμε στη ρύθμιση χρονικά όποτε θέλουμε, προτείνω εντός επτά (7) ημερών να έχουμε σχετική νομική γνωμάτευση και μετά να προβούμε σε απόφαση ορισμού εκκαθαριστή». Ακολούθησε ψηφοφορία: 1. Για το Θέμα της Εισήγησης που είναι :«Ορισμός εκκαθαριστή και αναπληρωτή αυτού για την εκκαθάριση της Δημοτικής Επιχείρησης Ανάπτυξης Δήμου Ορχομενού» 1). ΖΥΓΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (ΝΑΙ), 2). ΦΟΥΡΤΑΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΝΑΙ) 3). ΖΥΓΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΝΑΙ), 4). ΜΑΡΑΝΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ (ΝΑΙ), 5). ΝΤΑΒΑΛΟΥΜΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΝΑΙ),6). ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΖΑΝΤΖΑ ΕΛΕΝΗ (ΝΑΙ),7). ΡΟΔΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ (ΝΑΙ), 8). ΓΑΛΑΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ (ΝΑΙ),9). ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΝΑΙ), 10). ΦΕΡΓΑΔΙΩΤΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ (ΝΑΙ), 11). ΣΚΑΓΙΑΚΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ (ΝΑΙ), 12). ΚΑΡΑΒΑΓΓΕΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΝΑΙ), 13). ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΝΑΙ),14). ΜΕΤΤΑΣ ΛΟΥΚΑ (ΝΑΙ),15). ΜΠΑΜΠΛΕΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (ΝΑΙ), 16). ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΟΧΙ),17). ΤΣΙΑΜΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΟΧΙ), 18). ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΟΧΙ), 19). ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΛΟΥΚΑΣ (ΟΧΙ), 20). ΚΑΡΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΟΧΙ), 21). ΤΣΑΠΡΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ (ΟΧΙ),22). ΠΟΥΣΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ(ΟΧΙ), 23). ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΝΑΙ), 24). ΣΚΟΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΟΧΙ). Σύνολο: Δεκαέξι (16) ΝΑΙ, Οκτώ (8) ΟΧΙ 2. Για τη πρόταση του κ. Ιωάννη Τσιάμη που είναι : «Εφόσον δεν θα μπούμε στη ρύθμιση των 100 δόσεων που έχει χρονική προθεσμία αλλά στην πρόταση του 5% των ΚΑΠ και με βάση την εισήγηση μπορούμε να μπούμε στη ρύθμιση χρονικά όποτε θέλουμε, προτείνω εντός επτά (7) ημερών να έχουμε σχετική νομική γνωμάτευση και μετά να προβούμε σε απόφαση ορισμού εκκαθαριστή». 1). ΖΥΓΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (ΟΧΙ), 2). ΦΟΥΡΤΑΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΟΧΙ), 3). ΖΥΓΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΟΧΙ), 4). ΜΑΡΑΝΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ (ΟΧΙ), 5). ΝΤΑΒΑΛΟΥΜΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΟΧΙ), 6). ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΖΑΝΤΖΑ ΕΛΕΝΗ (ΟΧΙ), 7). ΡΟΔΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ (ΟΧΙ), 8). ΓΑΛΑΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ (ΟΧΙ), 9). ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΟΧΙ), 10). ΦΕΡΓΑΔΙΩΤΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ (ΟΧΙ), 11). ΣΚΑΓΙΑΚΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ (ΟΧΙ), 12). ΚΑΡΑΒΑΓΓΕΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΟΧΙ), 13). ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΟΧΙ),14). ΜΕΤΤΑΣ ΛΟΥΚΑ (ΟΧΙ),15). ΜΠΑΜΠΛΕΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (ΟΧΙ), 16). ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΝΑΙ),17). ΤΣΙΑΜΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΝΑΙ), 18). ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΑΙ), 19). ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΛΟΥΚΑΣ (ΝΑΙ), 20). ΚΑΡΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΝΑΙ), 21). ΤΣΑΠΡΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ (ΝΑΙ), 22). ΠΟΥΣΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΝΑΙ), 23). ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΟΧΙ), 24). ΣΚΟΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΟΧΙ). Σύνολο: Δεκαεπτά (17) ΟΧΙ, Επτά (7) ΝΑΙ Μετά το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας το Δημοτικό Συμβούλιο και αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω ( Λεπτομέρειες στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά), την ανωτέρω ψηφοφορία, το ΦΕΚ 390/ /τΒ, το ΦΕΚ 704/ /τΒ, τις διατάξεις του ν. 4071/2012,άρθρο 10, τις διατάξεις του Ν 4316/2014,τις διατάξεις

7 7 του Ν.4321/2015, συζήτηση: τις διατάξεις των άρθρων 65,67,225,226,227 του Ν. 3852/2010, ύστερα από διαλογική ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ( Για την 1 η πρόταση : με ψήφους Δεκαέξι (16) ΝΑΙ, Οκτώ (8) ΟΧΙ αντί της 2 ης πρότασης : με ψήφους Δεκαεπτά (17) ΟΧΙ, Επτά (7) ΝΑΙ ) Εγκρίνει τον Ορισμό εκκαθαριστή και αναπληρωτή αυτού για την εκκαθάριση της Δημοτικής Επιχείρησης Ανάπτυξης Δήμου Ορχομενού»,που συστήθηκε με το ΦΕΚ 390/ /τΒ και λύθηκε ύστερα από την έκδοση διαπιστωτικής πράξης με το ΦΕK 704/ /τB Ορίζει εκκαθαριστή τον ορκωτό ελεγκτή κ. ΜΕΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ με αναπληρωτή αυτού τον κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΡΟΥΣΑ Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ , από την εταιρία ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΕ (Σ.ΟΛ. ΑΕ) με ΑΦΜ: έναντι του ποσού των ευρώ πλέον ΦΠΑ ήτοι ευρώ σύνολο 7.872,00 ευρώ για διάρκεια 8 μηνών της εκκαθάρισης (800 ευρώ/μήνα*8 μήνες πλέον φπα 23%). Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό των οικονομικών ετών 2014,2015 στον ΚΑΕ Εξόδων: με τον τίτλο: <<ΑΜΟΙΒΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΥΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΕΠΙΧΗΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ>> Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 84/2015 Αφού συντάχθηκε τούτο το πρακτικό υπογράφεται ως ακολούθως : ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΡΟΔΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΥΓΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΦΟΥΡΤΑΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΖΥΓΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΜΑΡΑΝΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ, ΝΤΑΒΑΛΟΥΜΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΖΑΝΤΖΑ ΕΛΕΝΗ, ΓΑΛΑΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΦΕΡΓΑΔΙΩΤΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ, ΣΚΑΓΙΑΚΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ, ΚΑΡΑΒΑΓΓΕΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΜΕΤΤΑΣ ΛΟΥΚΑ, ΜΠΑΜΠΛΕΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΤΣΙΑΜΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ, ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΛΟΥΚΑΣ, ΚΑΡΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ,ΤΣΑΠΡΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ, ΠΟΥΣΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΣΚΟΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Ορχομενός Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΛΟΥΚΑΣ ΥΠΕΡΗΦΑΝΟΣ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.:17239/19-12-2014

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.:17239/19-12-2014 Ο Πρόεδρος ανάγνωσε το 2 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης που είναι «Έγκριση της υπ αριθμ. 262/2014 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για τροποποίηση προϋπολογισμού, ετησίου προγράμματος δράσης, τεχνικού προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.:17591/30-12-2014

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.:17591/30-12-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.:17591/30-12-2014 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 23 ης /2014 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ορχομενού. Αριθ. Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

Ψήφιση προϋπολογισμού, του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης και του Πίνακα Στοχοθεσίας του Δήμου Νεστορίου οικον. έτους 2014

Ψήφιση προϋπολογισμού, του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης και του Πίνακα Στοχοθεσίας του Δήμου Νεστορίου οικον. έτους 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ``ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ AΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 18 ης Ειδικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νεστορίου Αριθ. Απόφασης : 207/2013 ΘΕΜΑ Ψήφιση προϋπολογισμού, του

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Έγκριση προϋπολογισμού Δήμου Κέρκυρας οικονομικού έτους 2011».

Θέμα: «Έγκριση προϋπολογισμού Δήμου Κέρκυρας οικονομικού έτους 2011». ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 10-188 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικού Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κέρκυρας στις 18-04-2011. Θέμα: «Έγκριση προϋπολογισμού Δήμου Κέρκυρας οικονομικού έτους 2011». Σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ως προς το έγγραφο της Οικον. Υπηρεσίας στην Παρατήρηση 2 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθ. 9/2015 πρακτικό συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παγγαίου Aριθμ. Αποφ. 117/2015 Περίληψη Υποβολή στο Δημοτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα αριθμ. πρωτ. : 22562 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Αποφ. 305/2015 Από το Πρακτικό της 23ης/2015 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαλκιδέων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: έκθεσης εσόδων-εξόδων β τριµήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισµού έτους 2011

ΘΕΜΑ: έκθεσης εσόδων-εξόδων β τριµήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισµού έτους 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της αριθ. 14ης τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Αλεξάνδρειας Αριθµός απόφασης:81/2011

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από το πρακτικό της 13-02-2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Απόσπασμα από το πρακτικό της 13-02-2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 17 Απόσπασμα από το πρακτικό της 13-02-2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Θέμα: Ψήφιση του προϋπολογισμού και του Ετήσιου Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Οικονομική Επιτροπή ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2010 20 ΧΡΟΝΙΑ Ε.Δ.Ε.Υ.Α. Οικονομική Επιτροπή ΟΔΗΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 7-12-2012 Τακτικής Συνεχιζόμενη Συνεδρίασης της 27 ης Νοεμβρίου 2012 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού:27/7-12-2012

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αρ. 29 ης /20-5-2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αρ. 29 ης /20-5-2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. 5/2011 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. 5/2011 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΑΧ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ : Ελ. Βενιζέλου & Μπαχούμη 2 ΤΑΧ.ΚΩΔ. : 48 100 ΠΡΕΒΕΖΑ ΠΛΗΡΟΦ : Κοψάρη Δήμητρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 441 ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 441 ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ Ελληνική 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 441 ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ Απόσπασμα από το πρακτικό της 30 ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. ΘΕΜΑ: «Ψήφιση Προϋπολογισμού Δήμου Ζακύνθου για το

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έγκριση απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ιθάκης για το χρονικό διάστημα από 18/08/2011 31/12/2011.

ΘΕΜΑ: Έγκριση απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ιθάκης για το χρονικό διάστημα από 18/08/2011 31/12/2011. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 16 ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιθάκης. Πράξη 97 η Ιθάκη, σήμερα 22 Απριλίου 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα Από το πρακτικό της αριθμ.14 /2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Πέλλας. Αριθ. Απόφασης 467 /2014. Περίληψη

Απόσπασμα Από το πρακτικό της αριθμ.14 /2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Πέλλας. Αριθ. Απόφασης 467 /2014. Περίληψη Απόσπασμα Από το πρακτικό της αριθμ.14 /2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Πέλλας. Αριθ. Απόφασης 467 /2014 Περίληψη «Ψήφιση προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Δήμου Πέλλας για

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 18/2013 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 18/2013 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

AΡΙΘ. Πρακτικού 1 1/2011 Της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ. ΘΕΜΑ: «Κανονισμός Λειτουργίας Κοινοχρήστων Χώρων του Δήμου Τανάγρας»

AΡΙΘ. Πρακτικού 1 1/2011 Της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ. ΘΕΜΑ: «Κανονισμός Λειτουργίας Κοινοχρήστων Χώρων του Δήμου Τανάγρας» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ Σχηματάρι 19 Σεπτεμβρίου 2011 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Ταχ. Δ/νση : Πλ. Παμ/στων Ταξιαρχών 32009 Σχηματάρι : Μαρία Τουμάζου Aρμόδια Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Της από 20-9-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 26/20-9-2013 Αριθ. Απόφασης: 567/20-9-2013

Της από 20-9-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 26/20-9-2013 Αριθ. Απόφασης: 567/20-9-2013 ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΛΛΠΩ1Ρ-ΝΚ1 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 20-9-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 26/20-9-2013 Αριθ. Απόφασης: 567/20-9-2013

Διαβάστε περισσότερα

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) μέλη:

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) μέλη: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 276/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Έγκριση όρων πρόχειρου διαγωνισμού για την εργασία: ΘΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 6 Απριλίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ.Πρωτ.: 16852

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 6 Απριλίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ.Πρωτ.: 16852 Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 6 Απριλίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ.Πρωτ.: 16852 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Υ.Α. οικ. 47490/18-12-2012

Κ.Υ.Α. οικ. 47490/18-12-2012 Κ.Υ.Α. οικ. 47490/18-12-2012 ΘΕΜΑ: Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2013 - τροποποίηση της υπ αριθμ. 7028/3-2-2004 (ΦΕΚ 253 Β ) απόφασης «Καθορισμός του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 / 2011. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 / 2011. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 / 2011 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 23 η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2011, ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 09 : 00 π. μ,

Διαβάστε περισσότερα

` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: 210 6604600,Fax: 210 6612965 Οικονομική Επιτροπή Αριθ.

` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: 210 6604600,Fax: 210 6612965 Οικονομική Επιτροπή Αριθ. ` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: 210 6604600,Fax: 210 6612965 Οικονομική Επιτροπή Αριθ.Αποφ 209/2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 6

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της με αριθμό 10 ης Τακτικής Συνεδρίασης της 02 ας Απριλίου 2015 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 077/2015 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Προγραμματισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 5

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της με αριθμό 10 ης Τακτικής Συνεδρίασης της 02 ας Απριλίου 2015 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 076/2015 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Προγραμματισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της με αριθμ. 47/2012 ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της με αριθμ. 47/2012 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Πετρούπολη, 11 Απριλίου 2012 ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Αριθμ. Πρωτ. τ.τ. 5812 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της με αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

14REQ002274766 2014-09-05

14REQ002274766 2014-09-05 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθ. Αποφ.466/2014 14REQ002274766 2014-09-05 Έγκριση όρων ανοικτού διαγωνισμού για την : Προμήθεια απορριμματοφόρου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩ0ΩΞΕ-Λ0Ζ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 402/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΔΑ: ΒΛΩ0ΩΞΕ-Λ0Ζ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 402/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 402/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Επανάληψη του πρόχειρου διαγωνισµού για την εργασία: «Αξιολόγηση της Πράξης» - Υποέργο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Ε Ν Τ Α Υ Θ Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Ε Ν Τ Α Υ Θ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Ε Ν Τ Α Υ Θ Α ΘΕΜΑ: «Έγκριση του διετούς σχεδίου δράσης της Κοινωφελούς Δημοτικής

Διαβάστε περισσότερα