QUALITY & RELIABILITY A.B.E.E.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "QUALITY & RELIABILITY A.B.E.E."

Transcript

1 QUALITY & RELIABILITY A.B.E.E. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α ) & ΤΟ Ν.3556/2007) Η εξαμηνιαία οικονομική έκθεση εγκρίθηκε από το Δ.Σ της Quality & Reliability την 27 Αυγούστου 2012 και έχει αναρτηθεί στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση της εταιρείας 1

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 3. ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ 4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ) 5. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (ΜΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ) 6. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΜΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ) 7. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 8. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 9. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ 10. ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 11. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ 12. ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 13. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 14. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΕΛΑΤΕΣ 15. ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 16. ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 17. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 18. ΛΟΙΠΕΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 19. ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 20. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 21. ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ 22. ΚΕΡΔΗ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ 23. ΔΙΑΚΟΠΕΙΣΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 24. ΠΩΛΗΣΕΙΣ 25. ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ-ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ-ΔΙΑΘΕΣΗΣ 26. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΣΟΔΑ/ΕΞΟΔΑ 27. ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ/ΕΞΟΔΑ 28. ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 29. ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 30. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 31. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 32. ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΕΓΟΝΟΤΑ 33. ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 34. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 2

3 1. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (Σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 2γ του Ν. 3556/2007) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, κ.κ. Παναγιώτης Πασχαλάκης Πρόεδρος Δ.Σ., Θεόδωρος Καραγιάννης Αντιπρόεδρος Δ.Σ., Νικόλαος Πασχαλάκης Διευθύνων Σύμβουλος, υπό τις ως άνω ιδιότητες τους, δηλώνουν ότι, εξ όσων γνωρίζουν : Οι Εξαμηνιαίες εταιρικές και ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο 01/01/ /06/2012, οι οποίες καταρτίσθηκαν σύμφωνα με τα ισχύοντα λογιστικά πρότυπα(όπως αυτά υιοθετήθηκαν με την διαδικασία που προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ.1606/2002 και εφαρμόζονται στην ενδιάμεση οικονομική πληροφόρηση ΔΛΠ 34) απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού, την καθαρή θέση και τα αποτελέσματα της περιόδου της εταιρείας και του ομίλου της QUALITY & RELIABILITY A.E., καθώς και των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση εκλαμβανομένων ως σύνολο σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ.3 έως 5 του άρθρου 5 του Ν. 3556/2007. Η εξαμηνιαία Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου απεικονίζει κατά τρόπο αληθή τις πληροφορίες που απαιτούνται βάσει της παραγράφου 6 του άρθρου 5 του Ν.3556/2007. Μαρούσι,27 Αυγούστου 2012 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΣΧΑΛΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΣΧΑΛΑΚΗΣ 3

4 2. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΈΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «QUALITY & RELIABILITY A.B.E.E. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ Η παρούσα Εξαμηνιαία Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου η οποία ακολουθεί (εφεξής καλούμενη για λόγους συντομίας ως <<Έκθεση>>),αφορά στην χρονική περίοδο του Α εξαμήνου της τρέχουσας χρήσεως 2012 ( ).Η Έκθεση συντάχθηκε και είναι εναρμονισμένη με τις σχετικές διατάξεις του νόμου 3556/2007(ΦΕΚ 91 Α / ) και δη το άρθρο 5 αυτού καθώς και τις επ αυτού εκδοθείσες εκτελεστικές αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και ιδίως τις Αποφάσεις με αριθμό 7/448/ και 1/434/2007 του ΔΣ της επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Η παρούσα Έκθεση εμπεριέχει κατά τρόπο ευσύνοπτο,πλην όμως εύληπτο και ουσιαστικό τις σημαντικές επιμέρους θεματικές ενότητες,που είναι απαραίτητες,με βάση το ως άνω νομοθετικό πλαίσιο και απεικονίζει κατά τρόπο αληθή όλες τις σχετικές αναγκαίες κατά νόμο πληροφορίες,προκειμένου να εξαχθεί μια ουσιαστική και εμπεριστατωμένη ενημέρωση για την δραστηριότητα κατά την εν λόγω χρονική περίοδο της Εταιρείας QUALITY & RELIABILITY AE καθώς και του Ομίλου QUALITY & RELIABILITY AE στον οποίο όμιλο περιλαμβάνονται πλην της QUALITY & RELIABILITY και οι ακόλουθες εταιρείες: QUALITY & RELIABILITY INTERNATIONAL SA στο Λουξεμβούργο στην οδό 65 Αvenue de la care I-1611 στην οποία η Q&R συμμετέχει με ποσοστό 70% INTERNET STORE Α.Ε. (υπό εκκαθάριση) AE Koνίτσης 11β Μαρούσι στην οποία η Q&R συμμετέχει με ποσοστό 45% Κοινοπραξία PC SYSTEMS και QUALITY & RELIABILITY A.B.E.E. ΕΡΓΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Κονίτσης 11β Μαρούσι στην οποία η Q&R συμμετέχει με ποσοστό 51% Κοινοπραξία PC SYSTEMS και QUALITY & RELIABILITY A.B.E.E. ΕΡΓΟ PORTAL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ, Κονίτσης 11β Μαρούσι στην οποία η Q&R συμμετέχει με ποσοστό 54,51% Κοινοπραξία PC SYSTEMS - QUALITY & RELIABILITY A.B.E.E.-COMPUTER SOLUTIONS A.B.E.E. ΕΡΓΟ EΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ, Πεντέλης 14 Μαρούσι στην οποία η Q&R συμμετέχει με ποσοστό 8,7% QUALITY & RELIABILITY INVESTEMENTS LTD Πικιώνη 4 Λεμεσός στην οποία η Q&R συμμετέχει με ποσοστό 100% Κοινοπραξία PC SYSTEMS και QUALITY & RELIABILITY A.B.E.E. ΕΡΓΟ Οδυσσέας, Κονίτσης 11β Μαρούσι στην οποία η Q&R συμμετέχει με ποσοστό 78,1% Η παρούσα Έκθεση συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις του προπεριγραφόμενου νομικού πλαισίου, συνοδεύει τις εξαμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις της αυτής περιόδου και περιλαμβάνεται αυτούσια στην Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση που αφορά στο πρώτο Εξάμηνο της χρήσεως Οι θεματικές ενότητες της Εκθέσεως,οι οποίες έχουν τεθεί επί σκοπώ ευχερέστερης ανάγνωσης και παρακολούθησης αυτή και το περιεχόμενο αυτών έχει ως ακολούθως: 4

5 ΕΝΟΤΗΤΑ Α ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΠΟΥ ΕΛΑΒΑΝ ΧΩΡΑ ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ Προαναγγελία Γενικής Συνέλευσης Mε απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας στις 28/5/2012 κλήθηκαν σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό οι κ.κ.μέτοχοι της Εταιρείας στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 27 η Ιουνίου 2012,ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00, στα γραφεία της Εταιρείας στο Μαρούσι (Κονίτσης 11β),για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. 1. Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων μετά των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή της εταιρικής χρήσης 01/01/ /12/ Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση 01/01/ /12/ Εκλογή Ελεγκτών για την νέα χρήση 01/01/ /12/2012 και καθορισμός αμοιβής. 4. Αμοιβές Μελών Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση Έγκριση εκλογής νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων. 6. Έγκριση αντικατάστασης μέλους ελεγκτικής επιτροπής 7. Αγορά,πώληση, ίδρυση & επέκταση θυγατρικών εταιρειών 8. Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις. -Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης 1) Ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την εταιρική χρήση 2011, ήτοι από έως , μετά από ακρόαση των Ετήσιων Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου περί των πεπραγμένων της ως άνω χρήσης και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή. (Έγκυρες ψήφοι (29,98% του μετοχικού κεφαλαίου) υπέρ κατά 0, αποχή 0) 2) Απάλλαξε ομόφωνα και παμψηφεί τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Ορκωτούς Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης από έως (Έγκυρες ψήφοι (29,98% του μετοχικού κεφαλαίου) υπέρ κατά 0, αποχή 0) 3) Εξέλεξε ομόφωνα και παμψηφεί ως τακτικό ορκωτό ελεγκτή-λογιστή τον κ. Γρηγόρη Κούτρα του Ηλία με Α.Μ.ΣΟΕΛ και αναπληρωματικό ορκωτό ελεγκτή-λογιστή τον Μπατσούλη Γεώργιο του Αναστασίου με Α.Μ.ΣΟΕΛ της ελεγκτικής εταιρείας ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.Ο.Ε.Λ. για την χρήση 01/01/ /12/2012 και ενέκρινε την αμοιβή της ως άνω εταιρείας έως του ποσού ,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ για τον τακτικό και φορολογικό έλεγχο της χρήσης (Έγκυρες ψήφοι (29,98% του μετοχικού κεφαλαίου) υπέρ κατά 0, αποχή 0) 4) Ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί την καταβολή αμοιβών ύψους τετρακοσίων ενενήντα χιλιάδων ευρώ ( ,00 ) στα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 1/1/ /12/2012. (Έγκυρες ψήφοι (29,98% του μετοχικού κεφαλαίου) υπέρ κατά 0, αποχή 0) 5) Ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί την αντικατάσταση των παραιτηθέντων μελών κ.λάμπρου Καρατάσιου (μη εκτελεστικό μέλος) και κ. κ.θεόδωρου Γεώργα (ανεξάρτητο-μη εκτελεστικό μέλος) με την κ.ιωάννα Ιακωβάκη και τον κ.αθανάσιο Παπαγγελόπουλο αντίστοιχα. (Έγκυρες ψήφοι (29,98% του μετοχικού κεφαλαίου) υπέρ κατά 0, αποχή 0) 6) Ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί την αντικατάσταση του μέλους της ελεγκτικής επιτροπής κ.λάμπρου Καρατάσιου και την αντικατάσταση του με την κ.ιωάννα Ιακωβάκη. (Έγκυρες ψήφοι (29,98% του μετοχικού κεφαλαίου) υπέρ κατά 0, αποχή 0) 7) Εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί όποτε αυτό κρίνει απαραίτητο στην επέκταση των ήδη υπαρχουσών θυγατρικών εταιρειών ή στην αγορά, πώληση θυγατρικών εταιρειών ή και στην ίδρυση θυγατρικών εταιρειών ή υποκαταστημάτων συναφών με το αντικείμενο της εταιρείας τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό (Έγκυρες ψήφοι (29,98% του μετοχικού κεφαλαίου) υπέρ κατά 0, αποχή 0) 5

6 8) Ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί τον φορολογικό έλεγχο της χρήσης ο οποίος διεξάγεται από την εταιρία με την επωνυμία «ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.Ο.Ε.Λ.» με τακτικό ορκωτό ελεγκτήλογιστή κ. Κούτρα Γρηγόριο του Ηλία με Α.Μ.ΣΟΕΛ και αναπληρωματικό ορκωτό ελεγκτή -λογιστή τον κ. Μπατσούλη Γεώργιο του Αναστασίου με Α.Μ.ΣΟΕΛ Η αμοιβή για τον φορολογικό έλεγχο της χρήσης 2011 θα ανέλθει στα ,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ. (Έγκυρες ψήφοι (29,98% του μετοχικού κεφαλαίου) υπέρ κατά 0, αποχή 0) ΕΝΟΤΗΤΑ Β ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΙ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Παράγοντες οικονομικού κινδύνου Ο Όμιλος εκτίθεται σε κινδύνους που προκύπτουν από την δραστηριότητα του ως οικονομική οντότητα. Η πολιτική που εφαρμόζει στη διαχείριση των εν λόγω κινδύνων ώστε να προβαίνει σε έλεγχο αυτών, περιγράφεται εν συντομία κατωτέρω: 1. Κίνδυνος τιμής αγοράς Ο κίνδυνος τιμής αγοράς είναι Α) ο κίνδυνος της διακύμανσης της αξίας των χρηματοοικονομικών μέσων λόγω αλλαγών στις τιμές της αγοράς. Σε τέτοιο κίνδυνο υπόκεινται τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιμούνται στη δίκαιη αξία μέσω των αποτελεσμάτων λόγω αβεβαιότητας ως προς τις μελλοντικές τιμές των επενδύσεων. Ο Όμιλος παρακολουθεί καθημερινά τις χρηματιστηριακές εξελίξεις και διαχειρίζεται τον κίνδυνο της τιμής αγοράς μέσω διασποράς του χαρτοφυλακίου επενδύσεων και έχοντας επιλέξει τίτλους που έχουν σταθερή απόδοση με σχετικά χαμηλό κίνδυνο. Β) Μεταβολές στα ανταγωνιστικά προϊόντα. Ο όμιλος αντιμετωπίζει κάποιο κίνδυνο από τις μεταβολές στις τιμές των ανταγωνιστικών προϊόντων οι οποίες όμως αντιμετωπίζονται επιτυχώς με την κατάλληλη πολιτική Mάρκετινγκ. 2.Κίνδυνος επιτοκίου Ο κίνδυνος επιτοκίου που εκτίθεται ο Όμιλος είναι ο κίνδυνος επιτοκίου λόγω του βραχυπρόθεσμου δανεισμού της εταιρείας. Η εταιρεία δανείζεται κυρίως με βάση το κυμαινόμενο επιτόκιο (Εuribor).Οι διοίκηση της εταιρείας παρακολουθεί τις διακυμάνσεις στα επιτόκια σε συνεχή βάση και ενεργεί ανάλογα. Λόγω των επαρκών ταμιακών διαθεσίμων της εταιρείας ο εν λόγω κίνδυνος περιορίζεται σημαντικά. Ανάλυση ευαισθησίας υπάρχει στις σημειώσεις των οικονομικών καταστάσεων.(σημ. 28) 3. Πιστωτικός κίνδυνος Ο Όμιλος δεν έχει σημαντική έκθεση σε πιστωτικό κίνδυνο αφενός γιατί οι κύριοι πελάτες του προέρχονται από τον ευρύτερο δημόσιο τομέα που αφορούν έργα επιδοτούμενα από την ευρωπαϊκή ένωση αφετέρου γιατί οι πελάτες του ιδιωτικού τομέα έχουν μεγάλη διασπορά και πολλοί από αυτούς είναι παλαιοί πελάτες με εξίσου υψηλό βαθμό αξιοπιστίας. 4. Κίνδυνος Ρευστότητας Ο Όμιλος εφαρμόζει διαδικασίες με σκοπό την ελαχιστοποίηση του εν λόγω κινδύνου με την διατήρηση ικανοποιητικών ποσών μετρητών και άλλων περιουσιακών στοιχείων με υψηλή ρευστότητα. 5. Συναλλαγματικός κίνδυνος Ο Όμιλος δεν εκτίθεται σε συναλλαγματικό κίνδυνο 6. Κίνδυνος Συμμόρφωσης Ο Όμιλος δεν εκτίθεται σημαντικά στον ανωτέρω κίνδυνο μέσω των διαδικασιών εποπτείας που εφαρμόζονται 6

7 7. Κίνδυνος από την κυριότητα των μετοχών Ο κίνδυνος που απορρέει από τις μετοχικές επενδύσεις και συμμετοχές του Ομίλου περιορίζεται σε σημαντικό βαθμό με τις διαδικασίες ελέγχου που εφαρμόζονται 8. Κίνδυνος διαχείρισης κεφαλαίου Ο Όμιλος διαχειρίζεται τα κεφάλαια του με τρόπο που να διασφαλίζει τη λειτουργία του ως δρώσα οικονομική μονάδα και ταυτόχρονα να μεγιστοποιεί την απόδοση για τους μετόχους. Κατά την 30/6/2012 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ Κατά την 30/6/2011 Σύνολο δανείων , ,76 Μείον: Χρηματικά διαθέσιμα , ,34 Καθαρό χρέος ( ,29) ( ,58) Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων , ,62 Σύνολο απασχολούμενου κεφαλαίου , ,04 Συντελεστής μόχλευσης -17,21% -38,72% ΕΝΟΤΗΤΑ Γ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ - ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 30/06/2012 ΑΓΟΡΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ DIGITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 INSTORE 0,00 0, ,70 0,00 ΚΞΙΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ 394,50 0, ,57 0,00 Q&R INTERNATIONAL 0, , ,20 0,00 ΚΞΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ 0,00 0, ,78 0,00 ΚΞΙΑ PORTAL 0,00 0, ,95 0,00 ΚΞΙΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 0,00 0, ,81 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 394, , ,01 0,00 7

8 ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 0,00 30/06/2012 ΑΛΛΕΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΙΛΟΥ 4.140, ,04 ΑΓΟΡΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 0,00 0,00 0,00 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 0, , ,36 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 0,00 0,00 0,00 - ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ETAIΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (βάσει απόφασης Γ.Σ.) 2. ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (παροχή υπηρεσιών) 3. ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (μισθωτές υπηρεσίες) 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , ,00 ΑΜΟΙΒΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΓΓΕΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 0,00 0,00 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΓΓΕΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 0,00 0,00 0,00 0,00 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 2.057, ,98 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΓΓΕΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 0,00 0,00 8

9 ΕΝΟΤΗΤΑ Δ ΕΞΕΛΙΞΗ,ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΜΙΛΟΣ ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ , ,68 ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ , ,00 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΕΛΑΤΕΣ , ,33 ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ , ,50 ΟΜΑΔΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΔΙΑΚΟΠΕΙΣΩΝ 4.358, ,37 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ - ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΣΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ , ,98 ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΔΑΝΕΙΑΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ , ,21 ΛΟΙΠΕΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ , ,91 ΟΜΑΔΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΔΙΑΚΟΠΕΙΣΩΝ , ,39 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ , ,40 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ , ,61 ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ , ,00 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΕΛΑΤΕΣ , ,31 ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ , ,03 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ - ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΣΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ , ,98 ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΔΑΝΕΙΑΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ , ,21 ΛΟΙΠΕΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ , ,99 ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ , ,77 2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΟΜΙΛΟΣ Κύκλος εργασιών , ,17 Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων χρηματοδοτικών, , ,57 επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων Κέρδη προ φόρων , ,95 Καθαρά κέρδη (ζημίες) χρήσεως μετά από φόρους , ,56 ΕΤΑΙΡΕΙΑ Κύκλος εργασιών , ,11 Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων χρηματοδοτικών, , ,09 επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων Κέρδη προ φόρων , ,60 Καθαρά κέρδη χρήσεως μετά από φόρους , ,21 -Η εταιρεία κατέχει χρεόγραφα αξίας αποτίμησης ,00 ευρώ. 9

10 ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Οι πωλήσεις του ομίλου ανήλθαν στα 1,4 εκ. το 1 ο εξάμηνο του 2012 έναντι 1,5 εκ. το 1 ο εξάμηνο του Ο χαμηλός κύκλος εργασιών οφείλεται στη μείωση της ζήτησης προϊόντων πληροφορικής λόγω της διεθνούς χρηματοπιστωτικής κρίσης και ύφεσης καθώς και στην καθυστέρηση προκήρυξης νέων έργων πληροφορικής από το Δ ΚΠΣ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ Το κόστος πωλήσεων ανήλθε στα 1,4 εκ. το 1 ο εξάμηνο του 2012 από 1,6 εκ. το 1 ο εξάμηνο του 2011 σημειώνοντας μείωση 12,5 %. Σημειωτέον ότι η μείωση αυτή οφείλεται κυρίως στην μείωση του κόστους μισθοδοσίας,των αμοιβών τρίτων και των εμπορευμάτων σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο. ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ Το μικτό κέρδος του ομίλου ανήλθε στα 38 χιλ το 1 ο εξάμηνο του 2012 έναντι -168 χιλ το 1 ο εξάμηνο του 2011 σημειώνοντας αύξηση 122,62%. Η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως στην μείωση του κόστους πωλήσεων. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ (έξοδα διοίκησης και διάθεσης) Τα έξοδα διοίκησης και διάθεσης ανήλθαν σε 499 χιλ το 1 ο εξάμηνο του 2012 έναντι 675 χιλ. το 1 ο εξάμηνο του 2011 σημειώνοντας μείωση 26,07%.Η μείωση αυτή οφείλεται κυρίως στην μείωση της πρόβλεψης για επισφαλείς απαιτήσεις. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΞΟΔΑ Τα χρηματοοικονομικά έξοδα του ομίλου ανήλθαν σε 68 χιλ το 1 ο εξάμηνο του 2012 έναντι 57 χιλ το 1 ο εξάμηνο του 2011 σημειώνοντας αύξηση 19,30%. Αυτό κυρίως γιατί είχαμε μία μικρή αύξηση των επιτοκίων δανεισμού σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΣΟΔΑ Τα χρηματοοικονομικά έσοδα του ομίλου ανήλθαν σε 39 χιλ το 1 ο εξάμηνο του 2012 έναντι 102 χιλ το 1 ο εξάμηνο του 2011 σημειώνοντας μείωση 61,76%. Αυτό κυρίως λόγω της μείωσης των διαθεσίμων της εταιρείας σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο αλλά και λόγω μεταφοράς μέρους των διαθεσίμων της εταιρείας σε τοποθετήσεις εξωτερικού που έχουν μειωμένες αποδόσεις αλλά είναι υψηλής ασφάλειας (αμοιβαία κεφάλαια ξένων εκδοτών και καταθέσεις εξωτερικού) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΡΔΗ (ΕΒΙΤ) Ανήλθαν σε -427 χιλ το 1 ο εξάμηνο του 2012 έναντι -837 χιλ το το 1 ο εξάμηνο 2011 σημειώνοντας μείωση 48,98 % λόγω της αύξησης του μικτού περιθωρίου και της μείωσης των λοιπών ανόργανων εξόδων. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ,ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ (ΕBITDA) Ανήλθαν σε -355 χιλ το 1 ο εξάμηνο του 2012 έναντι -811 χιλ το 1 ο εξάμηνο του 2011 σημειώνοντας μείωση 56,23%. ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων (ζημιές) ανήλθαν σε -456 χιλ το 1 ο εξάμηνο 2012 έναντι -792 χιλ το 1 ο εξάμηνο του 2011 σημειώνοντας μείωση 42,42% λόγω της αύξησης του μικτού περιθωρίου, της μείωσης των εξόδων διάθεσης και των λοιπών λειτουργικών εξόδων ΚΕΡΔΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ Οι ζημιές μετά από φόρους το 1 ο εξάμηνο του 2012 ανήλθαν σε -583 χιλ έναντι -708 χιλ το 1 ο εξάμηνο του 2011 σημειώνοντας μείωση 17,65%. Η μείωση αυτή οφείλεται κυρίως στην αύξηση του μικτού περιθωρίου, την μείωση των εξόδων διάθεσης και των λοιπών λειτουργικών εξόδων 10

11 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΩΝ ΟΜΙΛΟΥ Κυκλοφορούν Ενεργητικό/ Σύνολο Ενεργητικού Πάγιο Ενεργητικό/ Σύνολο Ενεργητικού 30/6/ /12/2011 0,84 0,84 0,16 0,16 Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν την αναλογία κεφαλαίων που έχουν διατεθεί σε κυκλοφορούν και πάγιο ενεργητικό Ίδια κεφάλαια /Σύνολο Υποχρεώσεων Σύνολο Υποχρεώσεων /Σύνολο Παθητικού Ίδια κεφάλαια /Σύνολο Παθητικού 2,55 2,35 0,28 0,30 0,72 0,70 Ο παραπάνω δείκτης δείχνει την οικονομική αυτάρκεια της εταιρείας Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν την δανειακή εξάρτηση της εταιρείας Ίδια κεφάλαια /Πάγιο Ενεργητικό Κυκλοφορούν Ενεργητικό /Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις Κεφάλαιο Κίνησης /Κυκλοφορούν Ενεργητικό Καθαρά Αποτελέσματα Προ Φόρων /Σύνολο Εσόδων Καθαρά Αποτελέσματα Προ Φόρων /ίδια κεφάλαια Μικτά Αποτελέσματα/ Σύνολο Εσόδων 4,61 4,31 Ο δείκτης αυτός δείχνει το βαθμό χρηματοδοτήσεως των ακινητοποιήσεων της Εταιρείας από τα ίδια Κεφάλαια Αν ο αριθμοδείκτης είναι μεγαλύτερος από τη μονάδα η οικονομική διάρθρωση της εταιρείας είναι καλή 3,18 2,98 Ο δείκτης αυτός δείχνει τη δυνατότητα της εταιρείας να καλύψει τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της με στοιχεία του κυκλοφορούντος Ενεργητικού (πολύ καλός δείκτης > 1,5,καλός δείκτης 1-1,5,αρνητικός δείκτης <1) 0,69 0,66 Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει σε ποσοστό το τμήμα του κυκλοφορούντος ενεργητικού το οποίο χρηματοδοτείται από το πλεόνασμα των διαρκών κεφαλαίων (ιδίων και μακροπροθέσμων κεφαλαίων πλέον των προβλέψεων για έκτακτους κίνδυνους) Ίσος με 1 τότε το σύνολο παθητικού αποτελείται από διαρκή κεφάλαια,ίσος με το 0 το κεφάλαιο κίνησης είναι ανύπαρκτο και μικρότερος του 0 τμήμα των ακινητοποιήσεων χρηματοδοτείται από βραχυπρόθεσμα δανειακά κεφάλαια ,32-0,54 Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την συνολική απόδοση της εταιρείας σε σύγκριση με τα συνολικά έσοδα -0,07-0,10 Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας. 0,03-0,11 Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει το ποσοστιαίο μέγεθος του μικτού κέρδους επί των πωλήσεων της εταιρείας ΕΝΟΤΗΤΑ Ε ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 30/6/

12 ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ Β ΕΞΑΜΗΝΟ 2012 Για το 2 Ο εξάμηνο 2012 οι εκτιμήσεις της διοίκησης είναι συγκρατημένα θετικές αλλά με πολλούς αστάθμητους παράγοντες κυρίως λόγω της διεθνούς οικονομικής κρίσης. Λαμβάνοντας λοιπόν υπόψη αυτά τα νέα δεδομένα βασική επιδίωξη της εταιρείας θα είναι η συγκράτηση των εξόδων της, η ανάληψη νέων έργων στα πλαίσια του ΕΣΠΑ καθώς και η περαιτέρω εδραίωση της ηγετικής θέσης του προϊόντος ORAMA στην ελληνική αγορά των ERP Συστημάτων. Παράλληλα η εταιρεία θα επιδιώξει να βελτιώσει την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών της με ταυτόχρονη μείωση του κόστους παραγωγής των προϊόντων λογισμικού της. Μαρούσι 27/08/2012 Με εντολή Διοικητικού Συμβουλίου Παναγιώτης Πασχαλάκης Πρόεδρος Δ.Σ. 12

13 3. ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ Έκθεση Επισκόπησης Ενδιάμεσης Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Προς τους μετόχους της Εταιρείας QUALITY & RELIABILITY ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ AΒΕE Εισαγωγή Επισκοπήσαμε τη συνημμένη συνοπτική εταιρική και ενοποιημένη κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης της εταιρείας QUALITY & RELIABILITY ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ AΒΕE (η Εταιρεία) και των θυγατρικών της, της 30ης Ιουνίου 2012 και τις σχετικές συνοπτικές εταιρικές και ενοποιημένες καταστάσεις συνολικού εισοδήματος, μεταβολών καθαρής θέσης και ταμειακών ροών της εξάμηνης περιόδου που έληξε αυτήν την ημερομηνία, καθώς και τις επιλεγμένες επεξηγηματικές σημειώσεις, που συνθέτουν την ενδιάμεση χρηματοοικονομική πληροφόρηση, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της εξαμηνιαίας οικονομικής έκθεσης του άρθρου 5 του Ν.3556/2007. Η Διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και παρουσίαση αυτής της ενδιάμεσης συνοπτικής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εφαρμόζονται στην Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Αναφορά (Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο «ΔΛΠ» 34). Δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε συμπέρασμα επί αυτής της ενδιάμεσης συνοπτικής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης με βάση την επισκόπησή μας. Εύρος Επισκόπησης Διενεργήσαμε την επισκόπησή μας σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Επισκόπησης 2410 «Επισκόπηση ενδιάμεσης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης που διενεργείται από τον ανεξάρτητο ελεγκτή της οντότητας». Η επισκόπηση της ενδιάμεσης οικονομικής πληροφόρησης συνίσταται στη διενέργεια διερευνητικών ερωτημάτων κυρίως προς πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για χρηματοοικονομικά και λογιστικά θέματα και στην εφαρμογή αναλυτικών και άλλων διαδικασιών επισκόπησης. Το εύρος της επισκόπησης είναι ουσιωδώς μικρότερο από αυτό του ελέγχου που διενεργείται σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου και συνεπώς, δεν μας δίδει τη δυνατότητα να αποκτήσουμε τη διασφάλιση ότι έχουν περιέλθει στην αντίληψή μας όλα τα σημαντικά θέματα τα οποία θα μπορούσαν να εντοπιστούν σε έναν έλεγχο. Κατά συνέπεια, με την παρούσα δεν διατυπώνουμε γνώμη ελέγχου. 13

14 Συμπέρασμα Με βάση την επισκόπησή μας, δεν έχει περιέλθει στην αντίληψή μας οτιδήποτε θα μας οδηγούσε στο συμπέρασμα ότι η συνημμένη ενδιάμεση χρηματοοικονομική πληροφόρηση δεν έχει καταρτισθεί, από κάθε ουσιώδη άποψη, σύμφωνα με το ΔΛΠ 34. Αναφορά επί άλλων νομικών και κανονιστικών θεμάτων Η επισκόπησή μας δεν εντόπισε οποιαδήποτε ασυνέπεια ή αναντιστοιχία των λοιπών στοιχείων της προβλεπόμενης από το άρθρο 5 του Ν.3556/2007 εξαμηνιαίας οικονομικής έκθεσης, με τη συνημμένη χρηματοοικονομική πληροφόρηση. Αθήνα, 30 Αυγούστου 2012 Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής Γρηγόρης Hλ. Κούτρας Α.Μ. ΣΟΕΛ ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.Ο.Ε.Λ Πατησίων 81 & Χέυδεν 8-10 Α.Μ. ΣΟΕΛ

15 4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ) ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ (ΠΟΣΑ ΕΚΦΡΑΣΜΕΝΑ ΣΕ ) ΣΗΜ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕ ΝΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤ ΗΤΩΝ ΔΙΑΚΟΠΕΙΣΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤ ΗΤΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝ ΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤ ΩΝ ΔΙΑΚΟΠΕΙΣΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤ ΗΤΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕΙΟΝ:ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ ΜΙΚΤΑ ΚΕΡΔΗ /(ΖΗΜΙΕΣ) ,82 0, , ,17 0, , ,29 0, , ,27 0, , ,53 0, , ,10 0, ,10 ΑΛΛΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ/(EΞΟΔΑ) ,66-60, , , , ,61 ΣΥΝΟΛΟ ,19-60, , , , ,49 ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ,50 0, , ,16 0, ,16 ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ,92 0, , , , ,84 ΚΕΡΔΗ/(ΖΗΜΙΕΣ) ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ,ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ, ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ,15-60, , , , ,57 ΚΕΡΔΗ/(ΖΗΜΙΕΣ) ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ, ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ,23-60, , , , ,49 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΣΟΔΑ/ΕΞΟΔΑ ,34 0, , ,15 0, ,15 ΕΣΟΔΑ/(ΕΞΟΔΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ) 26 0,00 0,00 0, ,39 0, ,39 ΚΕΡΔΗ/(ΖΗΜΙΕΣ) ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ ,57-60, , , , ,95 ΜΕΙΟΝ ΦΟΡΟΙ ,37 0, , ,39 0, ,39 ΚΕΡΔΗ /(ΖΗΜΙΕΣ)ΜΕΤΑ ΦΟΡΩΝ(Α) ,94-60, , , , ,56 ΛΟΙΠΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ (Β) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ (Α)+(Β) ,94-60, , , , ,56 ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΚΕΡΔΗ ΜΕΤΑ AΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ ΒΑΣΙΚΑ(ΣΕ ) ,63-27, , , , , ,31-33, , , , , ,0849 0,0000-0,0849-0,1005-0,0013-0,

16 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ (ΠΟΣΑ ΕΚΦΡΑΣΜΕΝΑ ΣΕ ) ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕ ΝΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤ ΗΤΩΝ ΔΙΑΚΟΠΕΙΣΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤ ΗΤΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕ ΝΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤ ΗΤΩΝ ΔΙΑΚΟΠΕΙΣΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤ ΗΤΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕΙΟΝ:ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ ΜΙΚΤΑ ΚΕΡΔΗ /(ΖΗΜΙΕΣ) ,89 0, , ,85 0, , ,92 0, , ,33 0, , ,03 0, , ,48 0, ,48 ΑΛΛΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ/(EΞΟΔΑ) ,04-60, , ,92 0, ,92 ΣΥΝΟΛΟ ,07-60, , ,56 0, ,56 ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ,05 0, , ,58 0, ,58 ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ,37 0, , ,51 0, ,51 ΚΕΡΔΗ/(ΖΗΜΙΕΣ) ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ,ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ, ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ,46-60, , ,79 0, ,79 ΚΕΡΔΗ/(ΖΗΜΙΕΣ) ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ, ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ,49-60, , ,65 0, ,65 ΚΟΣΤΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ,00 0, , ,27 0, ,27 ΕΣΟΔΑ/(ΕΞΟΔΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ) 0,00 0,00 0,00-393,02 0,00-393,02 ΚΕΡΔΗ/(ΖΗΜΙΕΣ) ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ ,49-60, , ,40 0, ,40 ΜΕΙΟΝ ΦΟΡΟΙ -267,58 0,00-267, ,52 0, ,52 ΚΕΡΔΗ /(ΖΗΜΙΕΣ)ΜΕΤΑ ΦΟΡΩΝ(Α) ,91-60, , ,88 0, ,88 ΛΟΙΠΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ (Β) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ (Α)+(Β) ,91-60, , ,88 0, ,88 ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ,57-27, , ,94 0, ,94 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ,34-33, ,34 220,06 0,00 220,06 ΚΕΡΔΗ ΜΕΤΑ AΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ ΒΑΣΙΚΑ(ΣΕ ) -0,0664 0,0000-0,0664-0,0553 0,0000-0,

17 5. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (ΜΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ) ΣΗΜ ΜΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ (ΠΟΣΑ ΕΚΦΡΑΣΜΕΝΑ ΣΕ ) ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ , ,11 ΜΕΙΟΝ:ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ , ,38 ΜΙΚΤΑ ΚΕΡΔΗ /(ΖΗΜΙΕΣ) , ,27 ΑΛΛΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ/(EΞΟΔΑ) , ,22 ΣΥΝΟΛΟ , ,49 ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ , ,81 ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ , ,71 ΚΕΡΔΗ/(ΖΗΜΙΕΣ) ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ,ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ,ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ , ,09 ΚΕΡΔΗ/(ΖΗΜΙΕΣ) ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ,ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ,ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ , ,01 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΣΟΔΑ/ΕΞΟΔΑ , ,02 ΕΣΟΔΑ/(ΕΞΟΔΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ) 26 0, ,39 ΚΕΡΔΗ/(ΖΗΜΙΕΣ) ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ , ,60 ΜΕΙΟΝ ΦΟΡΟΙ , ,39 ΚΕΡΔΗ/(ΖΗΜΙΕΣ) ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ (Α) , ,21 ΛΟΙΠΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ (Β) 0,00 0,00 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ (Α)+(Β) , ,21 ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ , ,21 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΚΕΡΔΗ ΜΕΤΑ AΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ -ΒΑΣΙΚΑ(ΣΕ ) 22-0,0837-0,

18 ΜΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ (ΠΟΣΑ ΕΚΦΡΑΣΜΕΝΑ ΣΕ ) ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ , ,84 ΜΕΙΟΝ:ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ , ,91 ΜΙΚΤΑ ΚΕΡΔΗ /(ΖΗΜΙΕΣ) , ,07 ΑΛΛΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ/(EΞΟΔΑ) , ,92 ΣΥΝΟΛΟ , ,15 ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ , ,60 ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ , ,36 ΚΕΡΔΗ/(ΖΗΜΙΕΣ) ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ,ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ,ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ , ,25 ΚΕΡΔΗ/(ΖΗΜΙΕΣ) ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ,ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ,ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ , ,11 ΚΟΣΤΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ , ,14 ΕΣΟΔΑ/(ΕΞΟΔΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ) 0,00-393,02 ΚΕΡΔΗ/(ΖΗΜΙΕΣ) ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ , ,99 ΜΕΙΟΝ ΦΟΡΟΙ -267, ,52 ΚΕΡΔΗ/(ΖΗΜΙΕΣ) ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ (Α) , ,47 ΛΟΙΠΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ (Β) 0,00 0,00 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ (Α)+(Β) , ,47 ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ , ,47 ΚΕΡΔΗ ΜΕΤΑ AΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ -ΒΑΣΙΚΑ(ΣΕ ) -0,0650-0,

19 6. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ( ποσά εκφρασμένα σε ) ΣΗΜ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΜΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία Ασώματα πάγια Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Αποθέματα , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Απαιτήσεις από πελάτες , , , ,31 Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία , , , ,03 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα για πώληση , , , ,50 Ομάδα στοιχείων διακοπεισων δραστηριοτήτων , ,37 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ , , , ,95 ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Μετοχικό κεφάλαιο , , , ,40 Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων , , , ,63 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α) , , , ,77 Δικαιώματα Μειοψηφίας (β) , ,10 0,00 0,00 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ) = (α) + (β) , , , ,77 Προβλέψεις /Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις , , , ,98 Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις , , , ,21 Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις , , , ,74 Υποχρεώσεις που σχετίζονται με μη 18 κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία προοριζόμενα για πώληση 819,25 819,25 819,25 819,25 Ομάδα στοιχείων διακοπεισων δραστηριοτήτων , ,39 0,00 0,00 Σύνολο υποχρεώσεων (δ) , , , ,18 ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ) , , , ,95 19

20 7. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΜΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ Μετοχικό κεφάλαιο Κεφάλαιο υπέρ το άρτιο Ιδιες Μετοχές Τακτικό Αποθεματικά φορολογικών Αποθεματικό νόμων Υπόλοιπο εις νέον Σύνολο Υπόλοιπα κατά την , ,14 0, , , , ,77 Κέρδος μετά από φόρους , ,74 Υπόλοιπα κατά την , ,14 0, , , , ,03 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ Μετοχικό κεφάλαιο Κεφάλαιο υπέρ το άρτιο Αποθεμ για ίδιες μετοχές Τακτικό Αποθεματικό Αποθεματικά φορολογικών νόμων Υπόλοιπο εις νέον Δικαιώματα μειοψηφίας Σύνολο Υπόλοιπα κατά την , ,14 0, , , , , ,40 Κέρδος μετά από φόρους , , ,94 Υπόλοιπα κατά την , ,14 0, , , , , ,46 ΜΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ Μετοχικό κεφάλαιο Κεφάλαιο υπέρ το άρτιο Ιδιες Μετοχές Τακτικό Αποθεματικά φορολογικών Αποθεματικό νόμων Υπόλοιπο εις νέον Σύνολο Υπόλοιπα κατά την , ,14 0, , , , ,58 Κέρδος μετά από φόρους , ,21 Υπόλοιπα κατά την , ,14 0, , , , ,37 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ Μετοχικό κεφάλαιο Κεφάλαιο υπέρ το άρτιο Αποθεμ για ίδιες μετοχές Τακτικό Αποθεματικό Αποθεματικά φορολογικών νόμων Υπόλοιπο εις νέον Δικαιώματα μειοψηφίας Σύνολο Υπόλοιπα κατά την , ,14 0, , , , , ,19 Κέρδος μετά από φόρους , , ,56 Υπόλοιπα κατά την , ,14 0, , , , , ,62 20

ΟΜΙΛΟΣ Μ.Ι.ΜΑΪΛΛΗ ΑΕΒΕ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013

ΟΜΙΛΟΣ Μ.Ι.ΜΑΪΛΛΗ ΑΕΒΕ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΟΜΙΛΟΣ Μ.Ι.ΜΑΪΛΛΗ ΑΕΒΕ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 Η συνημμένη Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Μ.Ι.ΜΑΪΛΛΗΣ ΑΕΒΕ

Διαβάστε περισσότερα

THRACE - ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.

THRACE - ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. THRACE - ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 68510/66/Β/09/3 Ε ΡΑ: ΒΙ.ΠΕ. ΞΑΝΘΗΣ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011-31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 (Σύμφωνα με τα ιεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς -.Π.Χ.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

«MAGNA TRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»

«MAGNA TRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» «MAGNA TRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 η Ιανουαρίου ΕΩΣ 31 η Δεκεμβρίου 2013 (Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 έως 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 έως 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 έως 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 «ELBISCO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» ΑΡ. Μ.Α.Ε. 16132/06/Β/87/03 Σελίδα 1 από 43 Πίνακας περιεχομένων I. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΗΛΕΚΤΩΡ. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς για τη χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2011

ΟΜΙΛΟΣ ΗΛΕΚΤΩΡ. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς για τη χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2011 ΟΜΙΛΟΣ ΗΛΕΚΤΩΡ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΡΜΟΥ 25 ΚΗΦΙΣΙΑ 145 64 Α.Φ.Μ.: 094003954 Δ.Ο.Υ.: ΜΕΓΑΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2013 έως 31 η Δεκεμβρίου 2013

Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2013 έως 31 η Δεκεμβρίου 2013 Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2013 έως 31 η Δεκεμβρίου 2013 Περιεχόμενα Ετήσια Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας... 3 Ετήσια Έκθεση ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή...

Διαβάστε περισσότερα

Γρ. Σαράντης Α.Β.Ε.Ε.

Γρ. Σαράντης Α.Β.Ε.Ε. Γρ. Σαράντης Α.Β.Ε.Ε. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ της περιόδου από 1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2013 (Βάση του ν.3556/07) 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ... 3 2. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΕΟRE ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΜΕΤΕΟRE ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης από 1η Ιουλίου 2013 μέχρι 30η Ιουνίου 2014 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ PACK Α.Β.Ε.Ε.

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ PACK Α.Β.Ε.Ε. ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ PACK Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2012 (Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Δ.Π.Χ.Π.) Αρ. Μ.Α.Ε. 51584/42/Β/02/0013 Α.Γ.Ε.ΜΗ.

Διαβάστε περισσότερα

UniSystems υστήματα Πληροφορικής Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία

UniSystems υστήματα Πληροφορικής Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία UniSystems υστήματα Πληροφορικής Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία Ενοποιημένες και Εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση 2012 με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Φρηματοοικονομικής Αναφοράς Καλλιθέα Μάρτιος 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΞΗΛΑΣΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ Α.Ε.Β.Ε.Π.

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΞΗΛΑΣΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ Α.Ε.Β.Ε.Π. ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΞΗΛΑΣΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ Α.Ε.Β.Ε.Π. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2012 (Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Δ.Π.Χ.Π.) Αρ. Μ.Α.Ε. 44332/11/Β/99/6

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Περιόδου 1/1/2012 30/09/2012 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες, για το σκοπό της εναρμόνησής τους με τα οριζόμενα στην υπ.αρ. 4/507/28.04.2009 απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2010

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2010 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2010 Σύµφωνα µε το άρθρο 5 του Νόµου 3556/2007 «Προϋποθέσεις διαφάνειας για την πληροφόρηση σχετικά µε τους εκδότες των οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγµάτευση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΞΑΜΗΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. I. Στοιχεία Επιχείρησης 3 II. Συνοπτική Ενδιάμεση Ενοποιημένη Κατάσταση Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ELBISCO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΡ. ΜΑΕ: 16312/06/Β/87/03. 21ο χλμ. Λεωφ. Μαραθώνος, Πικέρμι

ELBISCO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΡ. ΜΑΕ: 16312/06/Β/87/03. 21ο χλμ. Λεωφ. Μαραθώνος, Πικέρμι Συνοπτικές Ενδιάμεσες Εταιρικές & Ενοποιημένες Οικονομικές Πληροφορίες σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34 «Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Αναφορά» για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2014 (Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007) ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. 12 ο ΧΛΜ. ΒΕΡΟΙΑΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.

Διαβάστε περισσότερα

THRACE NONWOVENS & GEOSYNTHETICS Α.Β.Ε.Ε.

THRACE NONWOVENS & GEOSYNTHETICS Α.Β.Ε.Ε. THRACE NONWOVENS & GEOSYNTHETICS Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2012 (Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Δ.Π.Χ.Π.) Αρ. Μ.Α.Ε. 44194/66/Β/99/017

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΧΡΗΣΗΣ 2014 (1 Ιανουαρίου 31 Δεκεμβρίου 2014) ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η.

ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΧΡΗΣΗΣ 2014 (1 Ιανουαρίου 31 Δεκεμβρίου 2014) ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η. ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ Α.Ε (1 Ιανουαρίου 31 Δεκεμβρίου 2014) ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η. 44986907000 Σύμφωνα με το άρθρο 135 του Ν. 2190/1920 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ...

Διαβάστε περισσότερα

FHL Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ-ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση

FHL Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ-ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση FHL Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ-ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. ΒΙ.ΠΑ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 51231919000 ΑΡ. Μ.Α.Ε. 25177/06/Β/91/06 Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση περιόδου 1 η Ιανουαρίου έως 30 η Ιουνίου 2013 Σύμφωνα με το

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΟΣ ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΝΙΚΟΣ ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΝΙΚΟΣ ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ELBISCO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΡ. ΜΑΕ: 16312/06/Β/87/03 21ο χλμ. Λεωφ. Μαραθώνος, Πικέρμι

ELBISCO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΡ. ΜΑΕ: 16312/06/Β/87/03 21ο χλμ. Λεωφ. Μαραθώνος, Πικέρμι Συνοπτικές Ενδιάμεσες Εταιρικές & Ενοποιημένες Οικονομικές Πληροφορίες σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34 «Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Αναφορά» για την εννεάμηνη περίοδο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΡΑΚΛΗΣ»

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΡΑΚΛΗΣ» ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΡΑΚΛΗΣ» Α.Ν.Ε. ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 122132799000 19,3 χλμ Λεωφ. Μαρκοπούλου 19002 Παιανία

Διαβάστε περισσότερα

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 1 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου... 3-13 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή..... 14-16

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΩΝ

ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΩΝ ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΩΝ ΕΔΡΑ: ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΕΙΡΗΝΗΣ 47, ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 19300 ΑΦΜ: 094509258 - Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡ.ΜΑΕ: 38843/03/Β/97/34(2011)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. Ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς («ΔΠΧΑ») για τη χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. AP.M.A.E: 2443/06/B/86/23 ΕΔΡΑ:

Διαβάστε περισσότερα

NUNTIUS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

NUNTIUS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ NUNTIUS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (σύμφωνα µε τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς)

Διαβάστε περισσότερα

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 1 ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Έκθεση Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.. 3-8

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 30 η Ιουνίου 2014 (Με βάση το άρθρο 5 του Ν.3556/2007)

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 30 η Ιουνίου 2014 (Με βάση το άρθρο 5 του Ν.3556/2007) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 30 η Ιουνίου 2014 (Με βάση το άρθρο 5 του Ν.3556/2007) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΕΛΙ Α ηλώσεις µελών του ιοικητικού Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Πέτρος Κ. Σουρέτης Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.

Πέτρος Κ. Σουρέτης Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της «INTRADEVELOPMENT ΑΝΩΝΥΜ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» την 17 η Μαρτίου 2015

Διαβάστε περισσότερα

CANDY HOOVER HELLAS A.E.

CANDY HOOVER HELLAS A.E. CANDY HOOVER HELLAS A.E. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου 2011 έως 31 Δεκεµβρίου 2011 σύµφωνα µε τα Διεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς Διεύθυνση έδρας: Παραδείσου 29, 151

Διαβάστε περισσότερα